Нұсқама нысандарын, оларды жасау және беру қағидаларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2013 жылғы 22 шілдедегі № 16-07/333 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 27 тамызда № 8662 тіркелді.

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 10.02.2020 № 46 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабы 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 13.12.2022 № 411 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңдары талаптарының бұзылуын жою туралы нұсқаманың нысаны осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес;

      2) мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектiлерiне ветеринариялық-санитариялық сараптама мен диагностика жүргiзу туралы нұсқаманың нысаны осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес;

      3) жануарлар ауруларының пайда болуын, таралуын болғызбау және оларды жою үшiн жануарларға профилактикалық немесе мәжбүрлi түрде вакцина егу, iндет ошақтарындағы мал шаруашылығы қора-жайларында және олардың аумақтарында, қолайсыз пункттерде, көлiкте дезинфекция, дезинсекция және дератизация жүргiзу туралы нұсқаманың нысаны осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес;

      4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес шаруашылық қызметке немесе қызметтің жекелеген түрлеріне тыйым салу немесе оны тоқтата тұру туралы нұсқама нысанын;

      5) алып тасталды – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 10.02.2020 № 46 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      6) жануарлардың және адамның денсаулығына қауiп төндiретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты, ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөптiк қоспаларды залалсыздандыру (зарарсыздандыру), өңдеу туралы нұсқама нұсқаманың нысаны осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес;

      7) ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу туралы нұсқаманың нысаны осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес;

      8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес ветеринариялық паспорт беру қағидаларын бұзушылық туралы нұсқама нысанын;

      9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес ауру жануарларды санитариялық тазалау, санитариялық сою туралы нұсқама нысанын;

      9-1) осы бұйрыққа 9-1-қосымшаға сәйкес биологиялық қауіпсіздік саласындағы жедел ден қою шараларын қолдану туралы нұсқаманың нысаны;

      10) осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес Нұсқамаларды жасау және беру қағидалары.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің м.а. 24.07.2015 № 7-1/694 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 10.02.2020 № 46 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.12.2022 № 411 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      2. "Ветеринария саласындағы нормативтік құқықтық актілерді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2002 жылғы 15 қарашадағы № 372 бұйрығының (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2002 жылғы 18 желтоқсандағы № 2087 тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитеті осы бұйрықтың заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін және ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен бастап күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      Министр А. Мамытбеков

  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2013 жылғы 22 шілдедегі
№ 16-07/333 бұйрығына
1-қосымша

      Нысан/Форма

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор 

Государственный ветеринарно-санитарный инспектор

Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнама талаптарының бұзылуын жою туралы нұсқама/Предписание об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии №___________

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 13.12.2022 № 411 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

__________________________
Нұсқаманы толтыру орны/
Место составления предписания

20_жылғы/год "__"________
_____________________
уақыты/время

      1. Бақылау және қадағалау органының атауы/Наименование органа контроля и надзора

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      2. Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізген адамның (адамдардың) аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі және лауазымы/Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лиц(а), проводившего(их) государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      3. Бақылау мен қадағалау субъектісінің атауы немесе аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізу кезінде қатысқан жеке немесе заңды тұлға өкілінің лауазымы, оның орналасқан жері, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі/Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта контроля и надзора, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении ветеринарно-санитарного контроля и надзора, его местонахождение, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      4. Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалаудың өткізілген күні, орны, кезеңі/Дата, место и период проведения государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      5. "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының екінші абзацын басшылыққа ала отырып, мынадай іс-шараларды орындауға нұсқама беремін:/Руководствуясь абзацем вторым подпункта 1) пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии" предписываю выполнить следующие мероприятия:

Анықталған бұзушылықтардың тізбесі (бұзушылықтар анықталған құқықтық актінің бабын және/немесе тармағын, атауын көрсету)/Перечень выявленных нарушений (указать статью и/или пункт, наименование правового акта, по которым выявлены нарушения)

Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша ұсынымдар мен нұсқаулар/Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений

Анықталған бұзушылықтарды жою мерзімі/
Срок устранения выявленных нарушений

1.
2.
3.
      6. Бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті адамының, жеке тұлғаның), сондай-ақ мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізуге қатысқан адамдардың нұсқамамен танысуы немесе танысудан бас тартуы туралы мәліметтер, олардың қолдары немесе қол қоюдан бас тартуы/Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи

      ______________________________________________

      _________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      7. Нұсқама берген лауазымды адамның аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі және лауазымы/Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, выдавшего предписание

      ________________________

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      8. Нұсқаманы алды (аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)), тегі, танысқан бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) қолы, күні/Предписание получил (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)), подпись ознакомившегося представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), дата

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      9. Бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) нұсқаманы алудан бас тартуы туралы мәліметтер/Сведения об отказе в получении предписания представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица) _______________________

      _________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2013 жылғы 22 шілдедегі
№ 16-07/333 бұйрығына
2-қосымша
  Нысан/Форма

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор 

Государственный ветеринарно-санитарный инспектор

Мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектiлерiне ветеринариялық-санитариялық сараптама мен диагностика жүргiзу туралы нұсқама/Предписание о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы и диагностики объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора №___________

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 13.12.2022 № 411 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

__________________________
Нұсқаманы толтыру орны/
Место составления предписания

20__жылғы/год "__"________
_____________________
уақыты/время

      1. Бақылау және қадағалау органының атауы/Наименование органа контроля и надзора

      _________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      2. Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізген адамның (адамдардың) аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі және лауазымы/Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лиц(а), проводившего(их) государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор

      _________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      3. Бақылау және қадағалау субъектісінің атауы немесе аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізу кезінде қатысқан жеке немесе заңды тұлға өкілінің лауазымы, оның орналасқан жері, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі/Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта контроля и надзора, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении ветеринарно-санитарного контроля и надзора, его местонахождение, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      4. Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалаудың өткізілген күні, орны, кезеңі/Дата, место и период проведения государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      5. "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының үшінші абзацын басшылыққа ала отырып мынадай іс-шараларды орындауға нұсқама беремін:/Руководствуясь абзацем третьим подпункта 1) пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии" предписываю выполнить следующие мероприятия:

Анықталған бұзушылықтардың тізбесі (бұзушылықтар анықталған құқықтық актінің бабын және/немесе тармағын, атауын көрсету) /Перечень выявленных нарушений (указать статью и/или пункт, наименование правового акта, по которым выявлены нарушения)

Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша ұсынымдар мен нұсқаулар/Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений

Анықталған бұзушылықтарды жою мерзімі/
Срок устранения выявленных нарушений

1.
2.
3.
      6. Бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті адамының, жеке тұлғаның), сондай-ақ мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізуге қатысқан адамдардың нұсқамамен танысуы немесе танысудан бас тартуы туралы мәліметтер, олардың қолдары немесе қол қоюдан бас тартуы/Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи

      __________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      7. Нұсқама берген лауазымды адамның аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі және лауазымы/Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, выдавшего предписание

      ________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      8. Нұсқаманы алды (аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі танысқан бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) қолы, күні/Предписание получил (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)), подпись ознакомившегося представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), дата

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      9. Бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) нұсқаманы алудан бас тартуы туралы мәліметтер/Сведения об отказе в получении предписания представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица)

      __________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2013 жылғы 22 шілдедегі
№ 16-07/333 бұйрығына
3-қосымша
  Нысан/Форма

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор 

Государственный ветеринарно-санитарный инспектор

Жануарлар ауруларының пайда болуын, таралуын болғызбау және оларды жою үшiн жануарларды профилактикалық немесе мәжбүрлi түрде вакциналау, эпизоотиялық ошақтардағы мал шаруашылығы қора-жайларында және олардың аумақтарында, саламатсыз пункттерде, көлiкте дезинфекция, дезинсекция және дератизация жүргiзу туралы нұсқама/Предписание о проведении профилактической или вынужденной вакцинации животных, дезинфекции, дезинсекции и дератизации животноводческих помещений и их территорий в эпизоотических очагах, неблагополучных пунктах, на транспорте для предотвращения возникновения, распространения и ликвидации болезней животных №_________

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 13.12.2022 № 411 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

__________________________
Нұсқаманы толтыру орны/
Место составления предписания

20__жылғы/год "__"________
_____________________
уақыты/время

      1. Бақылау және қадағалау органының атауы/Наименование органа контроля и надзора

      _________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      2. Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізген адамның (адамдардың) аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі және лауазымы/Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лиц(а), проводившего(их) государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор

      ________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      3. Бақылау және қадағалау субъектісінің атауы немесе аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізу кезінде қатысқан жеке немесе заңды тұлға өкілінің лауазымы, оның орналасқан жері, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі/Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта контроля и надзора, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении ветеринарно-санитарного контроля и надзора, его местонахождение, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер

      _________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      4. Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалаудың өткізілген күні, орны, кезеңі/Дата, место и период проведения государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      5. "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының төртінші абзацын басшылыққа ала отырып мынадай іс-шараларды орындауға нұсқама беремін:/Руководствуясь абзацем четвертым подпункта 1) пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии" предписываю выполнить следующие мероприятия:

Анықталған бұзушылықтардың тізбесі (бұзушылықтар анықталған құқықтық актінің бабын және/немесе тармағын, атауын көрсету) /Перечень выявленных нарушений (указать статью и/или пункт, наименование правового акта, по которым выявлены нарушения)

Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша ұсынымдар мен нұсқаулар/Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений

Анықталған бұзушылықтарды жою мерзімі/
Срок устранения выявленных нарушений

1.
2.
3.
      6. Бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті адамының, жеке тұлғаның), сондай-ақ мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізуге тартылған адамдардың нұсқамамен танысуы немесе танысудан бас тартуы туралы мәліметтер, олардың қолдары немесе қол қоюдан бас тартуы/Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи

      __________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      7. Нұсқама берген лауазымды адамның аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі және лауазымы/Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, выдавшего предписание

      ________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      8. Нұсқаманы алды (аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)), тегі, танысқан бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) қолы, күні/Предписание получил (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)), подпись ознакомившегося представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), дата

      ______________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      9. Бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) нұсқаманы алудан бас тартуы туралы мәліметтер/Сведения об отказе в получении предписания представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица)

      ____________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2013 жылғы 22 шілдедегі
№ 16-07/333 бұйрығына
4-қосымша
  Нысан/Форма

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор 

Государственный ветеринарно-санитарный инспектор

Шаруашылық қызметке немесе қызметтің жекелеген түрлеріне тыйым салу немесе оны тоқтата тұру туралы нұсқама/ Предписание о запрещении или приостановлении хозяйственной деятельности или отдельных видов деятельности №________

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 13.12.2022 № 411 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

__________________________
Нұсқаманы толтыру орны/
Место составления предписания

20__жылғы/год "__"________
_____________________
уақыты/время

      1. Бақылау және қадағалау органының атауы/Наименование органа контроля и надзора

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      2. Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізген адамның (адамдардың) аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі және лауазымы/Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лиц(а), проводившего(их) государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор

      _________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      3. Бақылау және қадағалау субъектісінің атауы немесе аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізу кезінде қатысқан жеке немесе заңды тұлға өкілінің лауазымы, оның орналасқан жері, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі/Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта контроля и надзора, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении ветеринарно-санитарного контроля и надзора, его местонахождение, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      4. Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалаудың өткізілген күні, орны, кезеңі/Дата, место и период проведения государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора

      _________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      5. "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының бесінші абзацын басшылыққа ала отырып нұсқама беремін:/Руководствуясь абзацем пятым подпункта 1) пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии" предписываю:

      Шаруашылық қызметке немесе қызметтің жекелеген түрлеріне 20__ жылғы " __ " _____басталатын мерзімге тыйым салынсын (тоқтатыла тұрсын) (керегінің астын сызу керек)/Запретить (приостановить) (нужное подчеркнуть) хозяйственную деятельность или отдельных видов деятельности на срок с "__" _____ 20__ года

      _________________________________________________________________________

      (тыйым салынатын немесе тоқтатыла тұратын шаруашылық қызметтің немесе

      _________________________________________________________________________

      жекелеген қызмет түрлерінің түрін көрсету)/(указать вид хозяйственной деятельности или

      _________________________________________________________________________

      отдельных видов деятельности, которые запрещаются или приостанавливаются)

      _________________________________________________________________________

      Анықталған бұзушылықтардың тізбесі (бұзушылықтар анықталған құқықтық актінің бабын және/немесе тармағын, атауын көрсету):/Перечень выявленных нарушений (указать выявленные нарушения, статью и/или пункт, наименование правового акта, по которым выявлены нарушения):

      1) _____________________________________________________________

      2) _____________________________________________________________

      3) _____________________________________________________________

      Осы нұсқама үш тәуліктен аспайтын мерзімге жасалғанын хабарлаймыз, көрсетілген мерзімде әкімшілік құқық бұзушылық туралы материалдар сотқа жіберіледі. Бұл ретте қызметке тыйым салу немесе тоқтата тұру туралы акт сот шешімі шығарылғанға дейін қолданылады./Настоящее предписание составлено на срок не более трех суток, в указанный срок материалы об административном правонарушении будут направлены в суд. При этом, акт о запрещении или приостановлении деятельности действует до вынесения судебного решения.

      6. Бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті адамының, жеке тұлғаның), сондай-ақ мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізуге тартылған адамдардың нұсқамамен танысуы немесе танысудан бас тартуы туралы мәліметтер, олардың қолдары немесе қол қоюдан бас тартуы/Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи

      _______________________________________________

      ________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      7. Нұсқама берген лауазымды адамның аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі және лауазымы/Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, выдавшего предписание

      __________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      8. Нұсқаманы алды (аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)), тегі, танысқан бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) қолы, күні/Предписание получил (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)), подпись ознакомившегося представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), дата

      _________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      9. Бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті адамының, жеке тұлғаның) нұсқаманы алудан бас тартуы туралы мәліметтер/Сведения об отказе в получении предписания представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица)

      _________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы Министрінің
2013 жылғы 22 шілдедегі
№ 16-07/333 бұйрығына
5-қосымша

      Ескерту. 5-қосымша алып тасталды – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 10.02.2020 № 46 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2013 жылғы 22 шілдедегі
№ 16-07/333 бұйрығына
6-қосымша
  Нысан/Форма

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор 

Государственный ветеринарно-санитарный инспектор

Жануарлардың және адамның денсаулығына қауiп төндiретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты, ветеринариялық препараттарды, азықтарды және азықтық қоспаларды зарарсыздандыру (залалсыздандыру), өңдеу туралы нұсқама/Предписание об обезвреживании (обеззараживании), переработке животных, продукции и сырья животного происхождения, ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок, представляющих опасность для здоровья животных и человека №________

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 13.12.2022 № 411 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

__________________________
Нұсқаманы толтыру орны/
Место составления предписания

20__жылғы/год "__"________
_____________________
уақыты/время

      1. Бақылау және қадағалау органының атауы/Наименование органа контроля и надзора

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      2. Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізген адамның (адамдардың) аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі және лауазымы/Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лиц(а), проводившего(их) государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      3. Бақылау және қадағалау субъектісінің атауы немесе аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізу кезінде қатысқан жеке немесе заңды тұлға өкілінің лауазымы, оның орналасқан жері, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі/Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта контроля и надзора, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении ветеринарно-санитарного контроля и надзора, его местонахождение, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      4. Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалаудың өткізілген күні, орны, кезеңі/Дата, место и период проведения государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      5. "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының алтыншы абзацын басшылыққа ала отырып мынадай іс-шараларды орындауға нұсқама беремін:/Руководствуясь абзацем шестым подпункта 1) пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии" предписываю выполнить следующие мероприятия:

Анықталған бұзушылықтардың тізбесі (бұзушылықтар анықталған құқықтық актінің бабын және/немесе тармағын, атауын көрсету) /Перечень выявленных нарушений (указать статью и/или пункт, наименование правового акта, по которым выявлены нарушения)

Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша ұсынымдар мен нұсқаулар/Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений

Анықталған бұзушылықтарды жою мерзімі/
Срок устранения выявленных нарушений

1.
2.
3.
      6. Бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті адамының, жеке тұлғаның), сондай-ақ мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізуге тартылған адамдардың нұсқамамен танысуы немесе танысудан бас тартуы туралы мәліметтер, олардың қолдары немесе қол қоюдан бас тартуы/Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи

      __________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      7. Нұсқама берген лауазымды адамның аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі және лауазымы/Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, выдавшего предписание

      ___________________________________________

      __________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      8. Нұсқаманы алды (аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)), тегі, танысқан бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) қолы, күні/Предписание получил (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)), подпись ознакомившегося представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), дата

      _________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      9. Бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті адамының, жеке тұлғаның) нұсқаманы алудан бас тартуы туралы мәліметтер/Сведения об отказе в получении предписания представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица)

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2013 жылғы 22 шілдедегі
№ 16-07/333 бұйрығына
7-қосымша
  Нысан/Форма

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор 

Государственный ветеринарно-санитарный инспектор

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу туралы нұсқама/Предписание о проведении идентификации сельскохозяйственных животных №_________

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 13.12.2022 № 411 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

__________________________
Нұсқаманы толтыру орны/
Место составления предписания

20__жылғы/год "__"________
_____________________
уақыты/время

      1. Бақылау және қадағалау органының атауы/Наименование органа контроля и надзора

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      2. Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізген адамның (адамдардың) аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі және лауазымы/Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лиц(а), проводившего(их) государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      3. Бақылау және қадағалау субъектісінің атауы немесе аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізу кезінде қатысқан жеке немесе заңды тұлға өкілінің лауазымы, оның орналасқан жері, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі/Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта контроля и надзора, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении ветеринарно-санитарного контроля и надзора, его местонахождение, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      4. Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалаудың өткізілген күні, орны, кезеңі/Дата, место и период проведения государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      5. "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының жетінші абзацын басшылыққа ала отырып мынадай іс-шараларды орындауға нұсқама беремін:/Руководствуясь абзацем седьмым подпункта 1) пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии" предписываю выполнить следующие мероприятия:

Анықталған бұзушылықтардың тізбесі (бұзушылықтар анықталған құқықтық актінің бабын және/немесе тармағын, атауын көрсету) /Перечень выявленных нарушений (указать статью и/или пункт, наименование правового акта, по которым выявлены нарушения)

Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша ұсынымдар мен нұсқаулар/Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений

Анықталған бұзушылықтарды жою мерзімі/
Срок устранения выявленных нарушений

1.
2.
3.
      6. Бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті адамының, жеке тұлғаның), сондай-ақ мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізуге тартылған адамдардың нұсқамамен танысуы немесе танысудан бас тартуы туралы мәліметтер, олардың қолдары немесе қол қоюдан бас тартуы/Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи

      __________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      7. Нұсқама берген лауазымды адамның аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі және лауазымы/Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, выдавшего предписание

      __________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      8. Нұсқаманы алды (аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)), тегі, танысқан бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) қолы, күні/Предписание получил (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)), подпись ознакомившегося представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), дата

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      9. Бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті адамының, жеке тұлғаның) нұсқаманы алудан бас тартуы туралы мәліметтер/Сведения об отказе в получении предписания представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица)

      _________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2013 жылғы 22 шілдедегі
№ 16-07/333 бұйрығына
8-қосымша
  Нысан/Форма

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор 

Государственный ветеринарно-санитарный инспектор

Ветеринариялық паспорт беру қағидаларын бұзушылық туралы нұсқама/Предписание о нарушении правил выдачи ветеринарного паспорта №______

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 13.12.2022 № 411 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

__________________________
Нұсқаманы толтыру орны/
Место составления предписания

20__жылғы/год "__"________
_____________________
уақыты/время

      1. Бақылау және қадағалау органының атауы/Наименование органа контроля и надзора

      __________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      2. Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізген адамның (адамдардың) аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі және лауазымы/Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лиц(а), проводившего(их) государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      3. Бақылау және қадағалау субъектісінің атауы немесе аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізу кезінде қатысқан жеке немесе заңды тұлға өкілінің лауазымы, оның орналасқан жері, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі/Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта контроля и надзора, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении ветеринарно-санитарного контроля и надзора, его местонахождение, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      4. Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалаудың өткізілген күні, орны, кезеңі/Дата, место и период проведения государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      5. "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының сегізінші абзацын басшылыққа ала отырып мынадай іс-шараларды орындауға нұсқама беремін:/Руководствуясь абзацем восьмым подпункта 1) пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии" предписываю выполнить следующие мероприятия:

Анықталған бұзушылықтардың тізбесі (бұзушылықтар анықталған құқықтық актінің бабын және/немесе тармағын, атауын көрсету) / Перечень выявленных нарушений (указать статью и/или пункт, наименование правового акта, по которым выявлены нарушения)

Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша ұсынымдар мен нұсқаулар/Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений

Анықталған бұзушылықтарды жою мерзімі/
Срок устранения выявленных нарушений

1.
2.
3.
      6. Бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті адамының, жеке тұлғаның), сондай-ақ мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізуге тартылған адамдардың нұсқамамен танысуы немесе танысудан бас тартуы туралы мәліметтер, олардың қолдары немесе қол қоюдан бас тартуы/Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи

      __________________________________________

      _________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      7. Нұсқама берген лауазымды адамның аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі және лауазымы/Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, выдавшего предписание

      ___________________________________________

      _________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      8. Нұсқаманы алды (аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)), тегі, танысқан бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) қолы, күні/Предписание получил (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)), подпись ознакомившегося представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), дата

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      9. Бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті адамының, жеке тұлғаның) нұсқаманы алудан бас тартуы туралы мәліметтер/Сведения об отказе в получении предписания представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица)

      ___________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2013 жылғы 22 шілдедегі
№ 16-07/333 бұйрығына
9-қосымша
  Нысан/Форма

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор 

Государственный ветеринарно-санитарный инспектор

Ауру жануарларды санитариялық тазалау, санитариялық сою туралы нұсқама/Предписание о проведении санитарной очистки, санитарного убоя больных животных №_________

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 13.12.2022 № 411 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

__________________________
Нұсқаманы толтыру орны/
Место составления предписания

20__жылғы/год "__"_______
_____________________
уақыты/время

      1. Бақылау және қадағалау органының атауы/Наименование органа контроля и надзора

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      2. Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізген адамның (адамдардың) аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі және лауазымы/Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лиц(а), проводившего(их) государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      3. Бақылау және қадағалау субъектісінің атауы немесе аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізу кезінде қатысқан жеке немесе заңды тұлға өкілінің лауазымы, оның орналасқан жері, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі/Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта контроля и надзора, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении ветеринарно-санитарного контроля и надзора, его местонахождение, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер

      __________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      4. Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалаудың өткізілген күні, орны, кезеңі/Дата, место и период проведения государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      5. "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының тоғызыншы абзацын басшылыққа ала отырып мынадай іс-шараларды орындауға нұсқама беремін:/Руководствуясь абзацем девятым подпункта 1) пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии" предписываю выполнить следующие мероприятия:

Анықталған бұзушылықтардың тізбесі (бұзушылықтар анықталған құқықтық актінің бабын және/немесе тармағын, атауын көрсету)/Перечень выявленных нарушений (указать статью и/или пункт, наименование правового акта, по которым выявлены нарушения)

Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша ұсынымдар мен нұсқаулар/Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений

Анықталған бұзушылықтарды жою мерзімі/
Срок устранения выявленных нарушений

1.
2.
3.
      6. Бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті адамының, жеке тұлғаның), сондай-ақ мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізуге тартылған адамдардың нұсқамамен танысуы немесе танысудан бас тартуы туралы мәліметтер, олардың қолдары немесе қол қоюдан бас тартуы/Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи

      ______________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      7. Нұсқама берген лауазымды адамның аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі және лауазымы/Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, выдавшего предписание

      ____________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      8. Нұсқаманы алды (аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)), тегі, танысқан бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) қолы, күні/Предписание получил (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)), подпись ознакомившегося представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), дата

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      9. Бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті адамының, жеке тұлғаның) нұсқаманы алудан бас тартуы туралы мәліметтер/Сведения об отказе в получении предписания представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица)

      _________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2013 жылғы 22 шілдедегі
№ 16-07/333 бұйрығына
9-1-қосымша

      Нысан/Форма

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор 

Государственный ветеринарно-санитарный инспектор

Нұсқама / Предписание №______ Биологиялық қауіпсіздік саласындағы жедел ден қою шараларын қолдану туралы/ О применении мер оперативного реагирования в области биологической безопасности

      Ескерту. Бұйрық 9-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 13.12.2022 № 411 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. 20__жылғы/год"____"_____________ /___________/__________________________

      (жасалған күні, уақыты және орны) (дата, время и место составления)

      __________________________________________________________________________

      (бақылау және қадағалау органының атауы)/(наименование органа контроля и надзора)

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      2. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бара отырып профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру жүргізген адамның (адамдардың) аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі және лауазымы/Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку _________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      3. Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы немесе аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі, бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бара отырып профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру жүргізу кезінде қатысқан жеке немесе заңды тұлға өкілінің лауазымы/Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта (объекта) контроля и надзора, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      4. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бара отырып профилактикалық бақылаудың және (немесе) тексерудің жүргізілген күні, орны және кезеңі/Дата, место и период проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки __________

      __________________________________________________________________________

      5. Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздік саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін мынадай іс-шараларды орындауға нұсқама беремін:/За нарушение законодательства Республики Казахстан в области биологической безопасности предписываю выполнить следующие мероприятия:

Тексеру парағы талаптарының тармақтарына сәйкес анықталған бұзушылықтардың тізбесі/Перечень выявленных нарушений в соответствии с пунктами требований проверочного листа

Тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына сәйкес бұзушылықтың ауырлық дәрежесі / Степень тяжести нарушения в соответствии с критериями оценки степени риска

Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша ықтимал іс-қимылдарға ұсынымдар мен нұсқаулар, оларды жою мерзімдері
/ Рекомендации и указания на возможные действия по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения

1.
2.
      6. Жедел ден қою шарасы (оның қолданылу мерзімін тоқтата тұру немесе қызметке тыйым салу)/Мера оперативного реагирования (приостановление со сроками его действия или запрет деятельности) ____________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      7. Бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті адамының), бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бара отырып профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру жүргізуге тартылған адамдардың нұсқамамен танысуы немесе танысудан бас тартуы туралы мәліметтер, олардың қолдары немесе қол қоюдан бас тартуы/ Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица), лиц, привлеченных к проведению профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, их подписи или отказ от подписи ________________

      __________________________________________________________________________

      8. Бақылау және қадағалау органы басшысының лауазымы, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі және қолы / Должность, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и подпись руководителя органа контроля и надзора

      ___________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      9. Нұсқаманы алдым (бақылау және қадағалау субъектісі басшысының не оның уәкілетті адамының аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі), қолы/Предписание получил (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководителя субъекта контроля и надзора либо его уполномоченного лица), подпись

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      10. Бақылау және қадағалау субъектісі басшысының не оның уәкілетті адамының нұсқаманы алудан бас тартуы туралы мәліметтер/ Сведения об отказе в получении предписания руководителем субъекта контроля и надзора либо его уполномоченным лицом________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2013 жылғы 22 шілдедегі
№ 16-07/333 бұйрығына
10-қосымша

Нұсқамаларды жасау және беру қағидалары

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 10.02.2020 № 46 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Нұсқамаларды жасау және беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 18-бабы 2-тармағына және "Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Биологиялық қауіпсіздігі туралы заң) 21-бабы 4-тармағына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасының талаптарын бұзушылықтар анықталған және Биологиялық қауіпсіздік туралы заңға сәйкес биологиялық қауіпсіздік саласындағы жедел ден қою шараларын қолдану үшін негіз болып табылатын талаптардың бұзылу фактісі анықталған кезде мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлардың нұсқамаларды жасау және беру тәртібін айқындайды.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 13.12.2022 № 411 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің (бұдан – Кодекс) 129-бабының 14 және 16-тармақтарында көзделген бұзушылықтарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнама талаптарының бұзушылықтары анықталған жағдайларда, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлардың анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беруі Қазақстан Республикасы Бас прокурорының міндетін атқарушының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 162 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21964 болып тіркелген) бекітілген Тексеруді және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды тағайындау туралы актілерді, олардың мерзімдерін ұзарту және күшін жою туралы қосымша актілерді, тексеру және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау мерзімдерін тоқтата тұру, қайта бастау, ұзарту, қатысушылар құрамын өзгерту және тексеру және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау туралы ақпараттық есепке алу құжаттарын ұсыну және олардың нәтижелері туралы хабарламаларды тіркеу қағидаларына 14 және 16-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша жүзеге асырылады.

      Кодекстің 129-бабының 4 және 9-тармақтарында көзделген Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасы талаптарының бұзушылықтары анықталған жағдайда, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлардың анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беруі осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша жүзеге асырылады.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 13.12.2022 № 411 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2-1. Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлардың бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бара отырып профилактикалық бақылау жүргізу немесе тексеру барысында Биологиялық қауіпсіздік туралы заңның 21-бабына сәйкес биологиялық қауіпсіздік саласындағы жедел ден қою шараларын қолдану үшін негіз болып табылатын талаптардың бұзылу фактісі анықталған кезде биологиялық қауіпсіздік саласындағы жедел ден қою шараларын қолдану туралы нұсқамалар беруі осы бұйрыққа 9-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жүзеге асырылады.

      Ескерту. Қағида 2-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 13.12.2022 № 411 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2-тарау. Нұсқамаларды жасау және беру тәртібі

      3. Тексеру нәтижесі бойынша Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасының талаптарын бұзушылықтар анықталған жағдайда, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлар Заңның 18-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес нұсқамалар береді.

      4. Заңның 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының екінші абзацында көзделген нұсқама заңды және жеке тұлғалардың шара қолданбаған жағдайда аса қауіпті жұқпалы аурулардың пайда болуына және таралуына алып келуі, сондай-ақ халықтың денсаулығына, жануарлардың саулығына және экономикаға зор зиян келтіруі мүмкін ветеринариялық заңнама талаптарын бұзушылықтары анықталған кезде беріледі.

      5. Заңның 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының үшінші абзацында көзделген нұсқама мынадай жағдайларда:

      1) ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидаларда, талаптарда және ветеринариялық нормативтерде белгіленген бұзушылықтары бар мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақыланатын және қадағаланатын орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің сақталуына және тасымалдануына немесе әкелуіне күдік туғанда;

      2) егер жануарлардан алынатын өнім мен шикізатта ветеринариялық ілеспе құжаттар болмаса;

      3) егер жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың сараптама актісі (сынақ хаттамасы) болмаса;

      4) жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың жануарлардың саулығына және адамның денсаулығына қауіп төндіретін объектілермен жанасуына күдік туғанда беріледі.

      6. Заңның 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының төртінші абзацында көзделген нұсқама мынадай жағдайларда:

      1) жануарлардың саулығына және адам денсаулығына айрықша қауіп төндіретін жануарлардың, құстардың аса қауіпті аурулары ошақтарының таралуы және соларға байланысты олардың пайда болуын, таралуын болдырмау және жою жөнінде шұғыл шаралар қабылдау қажеттілігі туындағанда;

      2) профилактикалық іс-шаралар жүргізу қажет болғанда беріледі.

      7. Заңның 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының бесінші абзацында көзделген нұсқама Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 48-бабында көзделген жағдайларда, әкімшілік құқық бұзушылық ісі бойынша материалдарды үш тәулік ішінде сотқа міндетті түрде жолдай отырып, беріледі. Бұл ретте қызметке тыйым салу немесе оны тоқтата тұру туралы акт сот шешімі шыққанға дейін қолданылады.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 13.12.2022 № 411 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      8. Заңның 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының алтыншы абзацында көзделген нұсқама тиісті залалсыздандырусыз (зарарсыздандырусыз) немесе өңдеусіз пайдалануға жарамсыз жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттар, ветеринариялық препараттар, жемшөп пен жемшөптік қоспалар анықталған кезде беріледі.

      9. Заңның 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының жетінші абзацында көзделген нұсқама ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендірудің жоқ екендігі анықталған жағдайда беріледі.

      10. Заңның 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының сегізінші абзацында көзделген нұсқама ветеринариялық паспорт беру тәртібінің бұзылғаны анықталған жағдайда беріледі.

      11. Заңның 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының тоғызыншы абзацында көзделген нұсқама ауру жануарларды санитариялық тазалау, санитариялық сою қажеттілігі туындаған жағдайда беріледі.

      12. Бақылау және қадағалау субъектісінің өкілі (заңды тұлға басшысы не оның уәкілетті адамы, жеке тұлға), сондай-ақ бақылау және қадағалау жүргізу кезінде қатысқан адамдар нұсқамамен танысудан бас тартқан немесе қол қоюдан бас тартқан жағдайда, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор нұсқамаға тиісті жазуды жазады.

      Нұсқаманың (биологиялық қауіпсіздік саласындағы жедел ден қою шараларын қолдану туралы нұсқаманы қоспағанда) екінші данасы бақылау және қадағалау субъектісіне (заңды тұлғаның басшысына не оның уәкілетті тұлғасына, жеке тұлғаға) танысу және анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қолдану үшін қағаз тасығышқа қол қойғызып немесе электрондық нысанда табыс етіледі.

      Электрондық нысанда қалыптастырылған нұсқамалар (биологиялық қауіпсіздік саласындағы жедел ден қою шараларын қолдану туралы нұсқаманы қоспағанда) бақылау және қадағалау субъектісінің таңдауы бойынша "электрондық үкіметтің" веб-порталы немесе құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органның ақпараттық жүйелері арқылы беріледі.

      Электрондық нысанда қалыптастырылған нұсқамалар (биологиялық қауіпсіздік саласындағы жедел ден қою шараларын қолдану туралы нұсқаманы қоспағанда) бақылау және қадағалау субъектісі көрсеткен электрондық почта мекенжайына жіберіледі.

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 13.12.2022 № 411 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12-1. Биологиялық қауіпсіздік саласындағы жедел ден қою шараларын қолдану туралы нұсқама бақылау және қадағалау субъектісінің басшысына не оның уәкілетті адамына тапсырылады.

      Жедел ден қою шараларын қолдану туралы нұсқама қабылдаудан бас тартылған жағдайда, оған тиісті жазба енгізіледі және хаттама жасалады, оған мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор және бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы не оның уәкілетті адамы қол қояды. Биологиялық қауіпсіздік саласындағы жедел ден қою шараларын қолдану туралы нұсқама хаттама жасалған кезден бастап тапсырылды деп есептеледі.

      Ескерту. Қағида 12-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 13.12.2022 № 411 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады