"Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлардың, мемлекеттік ветеринариялық дәрігерлердің нұсқамаларының нысандарын, оларды жасау және беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2013 жылғы 22 шілдедегі № 16-07/333 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 10 ақпандағы № 46 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 12 ақпанда № 20028 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлардың, мемлекеттік ветеринариялық дәрігерлердің нұсқамаларының нысандарын, оларды жасау және беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2013 жылғы 22 шілдедегі № 16-07/333 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8662 болып тіркелген, "Егемен Қазақстан" газетінің 2013 жылғы 19 желтоқсандағы № 277 (28216) санында жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Нұсқама нысандарын, оларды жасау және беру қағидаларын бекіту туралы";

      1-тармақта:

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес шаруашылық қызметке немесе қызметтің жекелеген түрлеріне тыйым салу немесе оны тоқтата тұру туралы нұсқама нысанын;";

      5-тармақша алып тасталсын;

      8), 9) және 10) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес ветеринариялық паспорт беру қағидаларын бұзушылық туралы нұсқама нысанын;

      9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес ауру жануарларды санитариялық тазалау, санитариялық сою туралы нұсқама нысанын;

      10) осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес Нұсқамаларды жасау және беру қағидалары.";

      көрсетілген бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 және 10-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес жана редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ветеринариялық, фитосанитариялық және тамақ қауіпсіздігі департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі
С. Омаров

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2020 жылғы 10 ақпандағы
№ 46 бұйрығына
1-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2013 жылғы 22 шілдедегі
№ 16-07/333 бұйрығына
1-қосымша
  Нысан/Форма

Мемлекеттікветеринариялық-санитариялық инспектор
 
Государственныйветеринарно-санитарныйинспектор

Нұсқама / Предписание №___________

      Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнама талаптарының бұзылуын жою туралы / Об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии

      "____"_____________20__жыл/год /___________/______________________________

      (жасалған күні, уақыты және орны) / (дата, время и место составления)

      __________________________________________________________________________

      (бақылау және қадағалау органының атауы)/(наименование органа контроля и надзора)

      __________________________________________________________________________

      Мен / Мною________________________________________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі (лауазымы) /

      (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (должность)

      __________________________________________________________________ қатысты

      (бақылау және қадағалау субъектісінің атауы немесе аты, әкесінің аты (бар болса), тегі,

      бақылауды және қадағалауды жүргізу кезінде қатысқан жеке немесе заңды

      тұлға өкілінің лауазымы)

      мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру кезінде

      / при осуществлении государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора в отношении

      ______________________________________________________________________

      (наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) субъекта контроля и надзора,

      __________________________________________________________________________

      должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего

      при проведении контроля и надзора)

      мыналар анықталды: / установлено следующее: _________________________________

      (ветеринария саласындағы анықталған бұзушылықтарды баяндау және бақылаудың

      және қадағалаудың жүргізілген күнін, орнын және кезеңін көрсету

      / изложить выявленные нарушения в области ветеринарии и указать дату, место и

      период проведения контроля и надзора)

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      "Ветеринария туралы" 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 18-бабының 1-тармағы 1) тармақшасының екінші абзацын басшылыққа ала отырып мынандай іс-шараларды орындауға НҰСҚАМА БЕРЕМІН: / Руководствуясь с абзацем вторым подпункта 1) пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии" ПРЕДПИСЫВАЮ выполнить следующие мероприятия:

      1) _______________________________________________________________________;

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      2) _______________________________________________________________________;

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      3) _______________________________________________________________________;

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      4) _______________________________________________________________________.

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      Осы нұсқама нұсқамада көрсетілген мерзімде орындалмаған жағдайда, Сізге Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шаралар қолданылатын болады. / В случае неисполнения настоящего предписания в срок, указанный в предписании, к Вам будут приняты меры согласно действующего законодательства Республики Казахстан.

      Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор/государственный ветеринарно-санитарный инспектор

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (қолы) (нұсқаманы берген адамның аты, әкесінің аты, (бар болса) тегі және лауазымы)

      / (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица выдавшего

      предписание)

      Осы нұсқамамен таныстым және бір данасын алдым:/ С настоящим предписанием

      ознакомлен и один экземпляр получил:

      /_______________________/_________________________/________________________/

      (осы нұсқамамен танысқан адамның немесе заңды өкілінің аты, әкесінің аты

      (бар болса), тегі, қолы, күні) / (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      лица или законного представителя, ознакомившегося с настоящим

      предписанием, подпись, дата)

      Мәлімделген бас тарту уәждері көрсетілген жазба / Запись с указанием заявленных мотивов отказа:

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2020 жылғы 10 ақпандағы
№ 46 бұйрығына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
Министрінің
2013 жылғы 22 шілдедегі
№ 16-07/333 бұйрығына
2-қосымша
  Нысан/Форма

Мемлекеттікветеринариялық-санитариялық инспектор
 
Государственныйветеринарно-санитарныйинспектор

Нұсқама / Предписание №___________

      Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілеріне ветеринариялық-санитариялық сараптама мен диагностика жүргізу туралы / О проведении ветеринарно-санитарной экспертизы и диагностики объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора

      "____"_____________20__жыл/год /___________/_______________________________

      (жасалған күні, уақыты және орны) / (дата, время и место составления)

      __________________________________________________________________________

      (бақылау және қадағалау органының атауы)/(наименование органа контроля и надзора)

      __________________________________________________________________________

      Мен / Мною _______________________________________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі (лауазымы)

      / (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (должность)

      __________________________________________________________________ қатысты

      (бақылау және қадағалау субъектісінің атауы немесе аты, әкесінің аты (бар болса),

      тегі, бақылауды және қадағалауды жүргізу кезінде қатысқан жеке немесе заңды тұлға

      өкілінің лауазымы)

      мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге

      асыру кезінде / при осуществлении государственного ветеринарно-санитарного

      контроля и надзора в отношении ______________________________________________

      (наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      субъекта контроля и надзора,

      __________________________________________________________________________

      должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего

      при проведении контроля и надзора)

      мыналар анықталды: / установлено следующее: _________________________________

      (ветеринария саласындағы анықталған бұзушылықтарды баяндау және бақылаудың

      және қадағалаудың жүргізілген күнін, орнын және кезеңін көрсету / изложить

      выявленные нарушения в области ветеринарии и указать дату, место и период

      проведения контроля и надзора)

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      "Ветеринария туралы" 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 18-бабының 1-тармағы 1) тармақшасының үшінші абзацын басшылыққа ала отырып мынандай іс-шараларды орындауға НҰСҚАМА БЕРЕМІН: / Руководствуясь с абзацем третьим подпункта 1) пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии" ПРЕДПИСЫВАЮ выполнить следующие мероприятия:

      1) _______________________________________________________________________;

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      2) ______________________________________________________________________;

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      3) _______________________________________________________________________;

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      4) _______________________________________________________________________.

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      Осы нұсқама нұсқамада көрсетілген мерзімде орындалмаған жағдайда, Сізге Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шаралар қолданылатын болады. / В случае неисполнения настоящего предписания в срок, указанный в предписании, к Вам будут приняты меры, согласно действующего законодательства Республики Казахстан.

      Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор/государственный ветеринарно-санитарный инспектор

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (қолы) (нұсқаманы берген адамның аты, әкесінің аты, (бар болса) тегі және лауазымы)

      / (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица выдавшего

      предписание)

      Осы нұсқамамен таныстым және бір данасын алдым:/ С настоящим предписанием ознакомлен и один экземпляр получил:

      /________________________/_____________________/___________________________/

      (осы нұсқамамен танысқан адамның немесе заңды өкілінің аты, әкесінің аты

      (бар болса), тегі қолы, күні) / (фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица или

      законного представителя, ознакомившегося с настоящим предписанием, подпись, дата)

      Мәлімделген бас тарту уәждері көрсетілген жазба / Запись с указанием заявленных мотивов отказа: ________________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2020 жылғы 10 ақпандағы
№ 46 бұйрығына
3-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
Министрінің
2013 жылғы 22 шілдедегі
№ 16-07/333 бұйрығына
3-қосымша
  Нысан/Форма

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор 

Государственный ветеринарно-санитарный инспектор

Нұсқама / Предписание №______

      Жануарлар ауруларының пайда болуын, таралуын болғызбау және оларды жою үшін жануарларға профилактикалық немесе мәжбүрлі түрде вакцина егу, індет ошақтарындағы мал шаруашылығы қора-жайларында және олардың аумақтарында, қолайсыз пункттерде, көлікте дезинфекция, дезинсекция және дератизация жүргізу туралы / О проведении профилактической или вынужденной вакцинации животных, дезинфекции, дезинсекции и дератизации животноводческих помещений и их территорий в эпизоотических очагах, неблагополучных пунктах, на транспорте для предотвращения возникновения, распространения и ликвидации болезней животных

      "____"_____________20__жыл/год /___________/______________________________

      (жасалған күні, уақыты және орны) / (дата, время и место составления)

      __________________________________________________________________________

      (бақылау және қадағалау органының атауы)/(наименование органа контроля и надзора)

      __________________________________________________________________________

      Мен / Мною _______________________________________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі (лауазымы) / (фамилия, имя, отчество

      (при его наличии) (должность)

      __________________________________________________________________ қатысты

      (бақылау және қадағалау субъектісінің атауы немесе аты, әкесінің аты (бар болса), тегі,

      бақылауды және қадағалауды жүргізу кезінде қатысқан жеке немесе заңды тұлға

      өкілінің лауазымы)

      мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге

      асыру кезінде / при осуществлении государственного ветеринарно-санитарного

      контроля и надзора в отношении _____________________________________________

      (наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) субъекта контроля и надзора,

      __________________________________________________________________________

      должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего

      при проведении контроля и надзора)

      мыналар анықталды: / установлено следующее: ________________________________

      (ветеринария саласындағы анықталған бұзушылықтарды баяндау және бақылаудың

      және қадағалаудың жүргізілген күнін, орнын және кезеңін көрсету / изложить

      выявленные нарушения в области ветеринарии и указать дату, место и период

      проведения контроля и надзора)

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      "Ветеринария туралы" 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 18-бабының 1-тармағының 1) тармақшасының төртінші абзацын басшылыққа ала отырып мынандай іс-шараларды орындауға НҰСҚАМА БЕРЕМІН: / Руководствуясь с абзацем четвертым подпункта 1) пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии" ПРЕДПИСЫВАЮ выполнить следующие мероприятия:

      1) _______________________________________________________________________;

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      2) _______________________________________________________________________;

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      3) _______________________________________________________________________;

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      4) _______________________________________________________________________.

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      Осы нұсқама нұсқамада көрсетілген мерзімде орындалмаған жағдайда, Сізге Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шаралар қолданылатын болады. / В случае неисполнения настоящего предписания в срок, указанный в предписании, к Вам будут приняты меры, согласно действующего законодательства Республики Казахстан.

      Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор/государственный ветеринарно-санитарный инспектор

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (қолы) (нұсқаманы берген адамның аты, әкесінің аты (бар болса), тегі және лауазымы)

      / (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица выдавшего

      предписание)

      Осы нұсқамамен таныстым және бір данасын алдым:/ С настоящим предписанием ознакомлен и один экземпляр получил:

      /_______________________/_______________________/________________________/

      (осы нұсқамамен танысқан адамның немесе заңды өкілінің аты, әкесінің аты

      (бар болса), тегі, қолы, күні) / (фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица или

      законного представителя, ознакомившегося с настоящим предписанием, подпись, дата)

      Мәлімделген бас тарту уәждері көрсетілген жазба / Запись с указанием заявленных мотивов отказа:

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2020 жылғы 10 ақпандағы
№ 46 бұйрығына
4-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
Министрінің
2013 жылғы 22 шілдедегі
№ 16-07/333 бұйрығына
4-қосымша
  Нысан/Форма

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор
 
Государственный ветеринарно-санитарный инспектор

Нұсқама / Предписание №______

      Шаруашылық қызметке немесе қызметтің жекелеген түрлеріне тыйым салу немесе оны тоқтата тұру туралы нұсқама / О запрещении или приостановлении хозяйственной деятельности или отдельных видов деятельности

      "____"_____________20__жыл/год /___________/_______________________________

      (жасалған күні, уақыты және орны) (дата, время и место составления)

      __________________________________________________________________________

      (бақылау және қадағалау органының атауы)/(наименование органа контроля и надзора)

      __________________________________________________________________________

      Мен / Мною ______________________________________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі (лауазымы) / (фамилия, имя, отчество

      (при его наличии) (должность)

      __________________________________________________________________ қатысты

      (бақылау және қадағалау субъектісінің атауы немесе аты, әкесінің аты (бар болса),

      тегі, бақылауды және қадағалауды жүргізу кезінде қатысқан жеке немесе заңды

      тұлға өкілінің лауазымы)

      мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге

      асыру кезінде

      / при осуществлении государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора в

      отношении

      __________________________________________________________________________

      (наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) субъекта контроля и надзора,

      __________________________________________________________________________

      должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего

      при проведении контроля и надзора)

      мыналар анықталды: / установлено следующее: _________________________________

      (ветеринария саласындағы анықталған бұзушылықтарды баяндау және бақылаудың

      және қадағалаудың жүргізілген күнін, орнын және кезеңін көрсету

      / изложить выявленные нарушения в области ветеринарии и указать дату, место и

      период проведения контроля и надзора)

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      "Ветеринария туралы" 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 18-бабының 1-тармағы 1) тармақшасының бесінші абзацын басшылыққа ала отырып / Руководствуясь с абзацем пятым подпункта 1) пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии"

НҰСҚАМА БЕРЕМІН: / ПРЕДПИСЫВАЮ:

      Шаруашылық қызметке немесе қызметтің жекелеген түрлеріне 20__ жылғы " __ " ________ мерзімге тыйым салынсын (тоқтатыла тұрсын) (керегінің астын сызу керек) / Запретить (приостановить) (нужное подчеркнуть) хозяйственную деятельность или отдельных видов деятельности на срок с "__" _____ 20__ года

      __________________________________________________________________________

      (тыйым салынатын немесе тоқтатыла тұратын шаруашылық қызметтің немесе

      __________________________________________________________________________

      жекелеген қызмет түрлерінің түрін көрсету) / (указать вид хозяйственной деятельности или

      __________________________________________________________________________

      отдельных видов деятельности, которые запрещаются или приостанавливаются)

      __________________________________________________________________________

      Сонымен қатар, осы Нұсқама үш тәуліктен аспайтын мерзімге жасалғанын хабарлаймыз, көрсетілген мерзімде әкімшілік құқық бұзушылық туралы материалдар сотқа жіберіледі. Бұл ретте қызметке тыйым салу немесе тоқтата тұру туралы акт сот шешімі шығарылғанға дейін қолданылады. / Вместе с тем сообщаем, что настоящее Предписание составлено на срок не более трех суток, в указанный срок материалы об административном правонарушении будут направлены в суд. При этом, акт о запрещении или приостановлении деятельности действует до вынесения судебного решения.

      Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор/государственный ветеринарно-санитарный инспектор

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (қолы) (нұсқаманы берген адамның аты, әкесінің аты, (бар болса) тегі және лауазымы)

      / (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица выдавшего предписание)

      Осы нұсқамамен таныстым және бір данасын алдым:/ С настоящим предписанием ознакомлен и один экземпляр получил:

      /________________________/_________________________/_______________________/

      (осы нұсқамамен танысқан адамның немесе заңды өкілінің аты, әкесінің аты

      (бар болса), тегі, қолы, күні) / (фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица или

      законного представителя, ознакомившегося с настоящим предписанием, подпись, дата)

      Мәлімделген бас тарту уәждері көрсетілген жазба / Запись с указанием заявленных мотивов отказа:

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2020 жылғы 10 ақпандағы
№ 46 бұйрығына
5-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
Министрінің
2013 жылғы 22 шілдедегі
№ 16-07/333 бұйрығына
6-қосымша
  Нысан/Форма

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор
 
Государственный ветеринарно-санитарный инспектор

Нұсқама / Предписание №______

      Жануарлардың және адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты, ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөптік қоспаларды залалсыздандыру (зарарсыздандыру), өңдеу туралы / Об обезвреживании (обеззараживании), переработке животных, продукции и сырья животного происхождения, ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок, представляющих опасность для здоровья животных и человека

      "____"_____________20__жыл/год /___________/_______________________________

      (жасалған күні, уақыты және орны) / (дата, время и место составления)

      __________________________________________________________________________

      (бақылау және қадағалау органының атауы)/(наименование органа контроля и надзора)

      Мен / Мною _______________________________________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі (лауазымы) / (фамилия, имя, отчество

      (при его наличии) (должность)

      __________________________________________________________________ қатысты

      (бақылау және қадағалау субъектісінің атауы немесе аты, әкесінің аты (бар болса),

      тегі, бақылауды және қадағалауды жүргізу кезінде қатысқан жеке немесе заңды тұлға

      өкілінің лауазымы)

      мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге

      асыру кезінде / при осуществлении государственного ветеринарно-санитарного

      контроля и надзора в отношении

      __________________________________________________________________________

      (наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) субъекта контроля и

      надзора,

      __________________________________________________________________________

      должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего

      при проведении контроля и надзора)

      мыналар анықталды: / установлено следующее: ________________________________

      (ветеринария саласындағы анықталған бұзушылықтарды баяндау және бақылаудың

      және қадағалаудың жүргізілген күнін, орнын және кезеңін көрсету

      / изложить выявленные нарушения в области ветеринарии и указать дату, место и

      период проведения контроля и надзора)

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      "Ветеринария туралы" 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 18-бабының 1-тармағы 1) тармақшасының алтыншы абзацын басшылыққа ала отырып келесі іс-шараларды орындауға НҰСҚАМА БЕРЕМІН: / Руководствуясь с абзацем шестым подпункта 1) пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии" ПРЕДПИСЫВАЮ выполнить следующие мероприятия:

      1) _______________________________________________________________________;

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      2) _______________________________________________________________________;

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      3) _______________________________________________________________________;

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      4) _____________________________________________________________________.

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      Осы нұсқама нұсқамада көрсетілген мерзімде орындалмаған жағдайда, Сізге Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шаралар қолданылатын болады. / В случае неисполнения настоящего предписания в срок, указанный в предписании, к Вам будут приняты меры, согласно действующего законодательства Республики Казахстан.

      Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор/государственный ветеринарно-

      санитарный инспектор

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (қолы) (нұсқаманы берген адамның аты, әкесінің аты (бар болса) тегі және лауазымы) /

      (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица выдавшего

      предписание)

      Осы нұсқамамен таныстым және бір данасын алдым:/ С настоящим предписанием ознакомлен и один экземпляр получил:

      /________________________/________________________/________________________/

      (осы нұсқамамен танысқан адамның немесе заңды өкілінің аты, әкесінің аты

      (бар болса), тегі, қолы, күні) / (фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица или

      законного представителя, ознакомившегося с настоящим предписанием, подпись, дата)

      Мәлімделген бас тарту уәждері көрсетілген жазба / Запись с указанием заявленных

      мотивов отказа:

      __________________________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2020 жылғы 10 ақпандағы
№ 46 бұйрығына
6-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
Министрінің
2013 жылғы 22 шілдедегі
№ 16-07/333 бұйрығына
7-қосымша
  Нысан/Форма

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор
 
Государственный ветеринарно-санитарный инспектор

Нұсқама / Предписание №______

      Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу туралы / О проведении идентификации сельскохозяйственных животных

      "____"_____________20__жыл/год /___________/______________________________

      (жасалған күні, уақыты және орны) (дата, время и место составления)

      __________________________________________________________________________

      (бақылау және қадағалау органының атауы)/(наименование органа контроля и надзора)

      _________________________________________________________________________

      Мен / Мною _____________________________________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі (лауазымы) / (фамилия, имя, отчество

      (при его наличии) (должность)

      _________________________________________________________________ қатысты

      (бақылау және қадағалау субъектісінің атауы немесе аты, әкесінің аты (бар болса), тегі,

      бақылауды және қадағалауды жүргізу кезінде қатысқан жеке немесе заңды тұлға

      өкілінің лауазымы)

      мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге

      асыру кезінде / при осуществлении государственного ветеринарно-санитарного

      контроля и надзора в отношении

      __________________________________________________________________________

      (наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) субъекта контроля и надзора,

      __________________________________________________________________________

      должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего

      при проведении контроля и надзора)

      мыналар анықталды: / установлено следующее: ________________________________

      (ветеринария саласындағы анықталған бұзушылықтарды баяндау және бақылаудың

      және қадағалаудың жүргізілген күнін, орнын және кезеңін көрсету / изложить

      выявленные нарушения в области ветеринарии и указать дату, место и период

      проведения контроля и надзора)

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      "Ветеринария туралы" 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 18-бабының 1-тармағы 1) тармақшасының жетінші абзацын басшылыққа ала отырып мынандай іс-шараларды орындауға НҰСҚАМА БЕРЕМІН: / Руководствуясь с абзацем седьмым подпункта 1) пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии" ПРЕДПИСЫВАЮ выполнить следующие мероприятия:

      1) _______________________________________________________________________;

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      2) _______________________________________________________________________;

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      3) ______________________________________________________________________;

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      4) _______________________________________________________________________.

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      Осы нұсқама нұсқамада көрсетілген мерзімде орындалмаған жағдайда, Сізге Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шаралар қолданылатын болады. / В случае неисполнения настоящего предписания в срок, указанный в предписании, к Вам будут приняты меры, согласно действующего законодательства Республики Казахстан.

      Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор/государственный ветеринарно-

      санитарный инспектор ______________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (қолы) (нұсқаманы берген адамның аты, әкесінің аты (бар болса), тегі және лауазымы)

      / (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица выдавшего

      предписание)

      Осы нұсқамамен таныстым және бір данасын алдым:/ С настоящим предписанием ознакомлен и один экземпляр получил:

      /_________________________/_____________________/_________________________/

      (осы нұсқамамен танысқан адамның немесе заңды өкілінің аты, әкесінің аты

      (бар болса), тегі, қолы, күні) / (фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица или

      законного представителя, ознакомившегося с настоящим предписанием, подпись, дата)

      Мәлімделген бас тарту уәждері көрсетілген жазба / Запись с указанием заявленных

      мотивов отказа: ____________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2020 жылғы 10 ақпандағы
№ 46 бұйрығына
7-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
Министрінің
2013 жылғы 22 шілдедегі
№ 16-07/333 бұйрығына
8-қосымша
  Нысан/Форма

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор
 
Государственный ветеринарно-санитарный инспектор

Нұсқама / Предписание №______

      Ветеринариялық паспорт беру қағидаларын бұзушылық туралы / О нарушении правил выдачи ветеринарного паспорта

      "____"_____________20__жыл/год /___________/______________________________

      (жасалған күні, уақыты және орны) (дата, время и место составления)

      __________________________________________________________________________

      (бақылау және қадағалау органының атауы)/(наименование органа контроля и надзора)

      __________________________________________________________________________

      Мен / Мною ______________________________________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі (лауазымы) / (фамилия, имя, отчество

      (при его наличии) (должность)

      __________________________________________________________________ қатысты

      (бақылау және қадағалау субъектісінің атауы немесе аты, әкесінің аты (бар болса),

      тегі, бақылауды және қадағалауды жүргізу кезінде қатысқан жеке немесе заңды тұлға

      өкілінің лауазымы)

      мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге

      асыру кезінде / при осуществлении государственного ветеринарно-санитарного

      контроля и надзора в отношении _____________________________________

      (наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) субъекта контроля и

      надзора,

      __________________________________________________________________________

      должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего

      при проведении контроля и надзора)

      мыналар анықталды: / установлено следующее: _________________________________

      (ветеринария саласындағы анықталған бұзушылықтарды баяндау және бақылаудың

      және қадағалаудың жүргізілген күнін, орнын және кезеңін көрсету

      / изложить выявленные нарушения в области ветеринарии и указать дату, место и

      период проведения контроля и надзора)

      __________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      "Ветеринария туралы" 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңын 18-бабының 1-тармағы 1) тармақшасының сегізінші абзацын басшылыққа ала отырып мынандай іс-шараларды орындауға НҰСҚАМА БЕРЕМІН: / Руководствуясь с абзацем восьмым подпункта 1) пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии" ПРЕДПИСЫВАЮ выполнить следующие мероприятия:

      1) _______________________________________________________________________;

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      2) _______________________________________________________________________;

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      3) _______________________________________________________________________;

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      4) _______________________________________________________________________.

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      Осы нұсқама нұсқамада көрсетілген мерзімде орындалмаған жағдайда, Сізге Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шаралар қолданылатын болады. / В случае неисполнения настоящего предписания в срок, указанный в предписании, к Вам будут приняты меры, согласно действующего законодательства Республики Казахстан.

      Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор/государственный ветеринарно- санитарный инспектор ___________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      (қолы) (нұсқаманы берген адамның аты, әкесінің аты (бар болса), тегі және лауазымы)

      / (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица выдавшего

      предписание)

      Осы нұсқамамен таныстым және бір данасын алдым:/ С настоящим предписанием

      ознакомлен и один экземпляр получил:

      /_________________________/________________________/_______________________/

      (осы нұсқамамен танысқан адамның немесе заңды өкілінің аты, әкесінің аты

      (бар болса), тегі, қолы, күні) / (фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица или

      законного представителя, ознакомившегося с настоящим предписанием, подпись, дата)

      Мәлімделген бас тарту уәждері көрсетілген жазба / Запись с указанием заявленных

      мотивов отказа: ____________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2020 жылғы 10 ақпандағы
№ 46 бұйрығына
8-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
Министрінің
2013 жылғы 22 шілдедегі
№ 16-07/333 бұйрығына
9-қосымша
  Нысан/Форма

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор
 
Государственный ветеринарно-санитарный инспектор

Нұсқама / Предписание №______

      Ауру жануарларды санитариялық тазалау, санитариялық сою туралы / О проведении санитарной очистки, санитарного убоя больных животных

      "____"_____________20__жыл/год /___________/_______________________________

      (жасалған күні, уақыты және орны) (дата, время и место составления)

      _________________________________________________________________________

      (бақылау және қадағалау органының атауы)/(наименование органа контроля и надзора)

      _________________________________________________________________________

      Мен / Мною _______________________________________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі (лауазымы) / (фамилия, имя, отчество

      (при его наличии) (должность)

      __________________________________________________________________ қатысты

      (бақылау және қадағалау субъектісінің атауы немесе аты, әкесінің аты (бар болса), тегі,

      бақылауды және қадағалауды жүргізу кезінде қатысқан жеке немесе заңды тұлға

      өкілінің лауазымы)

      мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге

      асыру кезінде / при осуществлении государственного ветеринарно-санитарного

      контроля и надзор а в отношении _____________________________________________

      (наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) субъекта контроля и

      надзора,

      __________________________________________________________________________

      должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего

      при проведении контроля и надзора)

      мыналар анықталды: / установлено следующее: _________________________________

      (ветеринария саласындағы анықталған бұзушылықтарды баяндау және бақылаудың

      және қадағалаудың жүргізілген күнін, орнын және кезеңін көрсету / изложить

      выявленные нарушения в области ветеринарии и указать дату , место и период

      проведения контроля и надзора)

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      "Ветеринария туралы" 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 18-бабының 1-тармағының 1) тармақшасының тоғызыншы абзацын басшылыққа ала отырып мынадай іс-шараларды орындауға НҰСҚАМА БЕРЕМІН: / Руководствуясь с абзацем девятым подпункта 1) пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии" ПРЕДПИСЫВАЮ выполнить следующие мероприятия:

      1) ______________________________________________________________________;

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      2) ______________________________________________________________________;

      (іс- шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      3) _______________________________________________________________________;

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      4) _______________________________________________________________________.

      (іс-шара атауы және оны орындау мерзімі / наименование мероприятия и срок его исполнения)

      Осы нұсқама нұсқамада көрсетілген мерзімде орындалмаған жағдайда, Сізге Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шаралар қолданылатын болады. / В случае неисполнения настоящего предписания в срок, указанный в предписании, к Вам будут приняты меры, согласно действующего законодательства Республики Казахстан.

      Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор/государственный ветеринарно-

      санитарный инспектор ______________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (қолы) (нұсқаманы берген адамның аты, әкесінің аты (бар болса), тегі және лауазымы)

      / (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица выдавшего

      предписание)

      Осы нұсқамамен таныстым және бір данасын алдым:/ С настоящим предписанием ознакомлен и один экземпляр получил:

      /_________________________/________________________/_______________________/

      (осы нұсқамамен танысқан адамның немесе заңды өкілінің аты, әкесінің аты (бар

      болса), тегі қолы, күні) / (фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица или законного

      представителя, ознакомившегося с настоящим предписанием, подпись, дата)

      Мәлімделген бас тарту уәждері көрсетілген жазба / Запись с указанием заявленных

      мотивов отказа: ____________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2020 жылғы 10 ақпандағы
№ 46 бұйрығына
9-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2013 жылғы 22 шілдедегі
№ 16-07/333 бұйрығына
10-қосымша

Нұсқамаларды жасау және беру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы нұсқамаларды жасау және беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Ветеринария туралы" 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 18-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнама талаптарының бұзушылықтары анықталған кезде, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлардың нұсқамаларды жасау және беру тәртібін айқындайды.

      2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің (бұдан – Кодекс) 140-бабының 3-тармағында көзделген бұзушылықтарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнама талаптарының бұзушылықтары анықталған жағдайларда, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлардың анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беруі Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2016 жылғы 26 қаңтардағы № 13 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13171 болып тіркелген) Тексеруді және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды тағайындау туралы актілерді, олардың мерзімдерін ұзарту туралы қосымша актілерді тіркеу және олардың күшін жою, тексеру және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау мерзімдерін тоқтата тұру, қайта бастау, ұзарту, қатысушылар құрамын өзгерту туралы хабарламаларды тіркеу және тексеру және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау, және олардың нәтижелері туралы ақпараттық есепке алу құжаттарын ұсыну қағидаларына 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жүзеге асырылады.

      Кодекстің 140-бабының 3-тармағында көзделген Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасы талаптарының бұзушылықтары анықталған жағдайда, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлардың анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беруі Заңның 18-бабының 2-тармағына сәйкес жүзеге асырылады.

2-тарау. Нұсқамаларды жасау және беру тәртібі

      3. Тексеру нәтижесі бойынша Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасының талаптарын бұзушылықтар анықталған жағдайда, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлар Заңның 18-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес нұсқамалар береді.

      4. Заңның 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының екінші абзацында көзделген нұсқама заңды және жеке тұлғалардың шара қолданбаған жағдайда аса қауіпті жұқпалы аурулардың пайда болуына және таралуына алып келуі, сондай-ақ халықтың денсаулығына, жануарлардың саулығына және экономикаға зор зиян келтіруі мүмкін ветеринариялық заңнама талаптарын бұзушылықтары анықталған кезде беріледі.

      5. Заңның 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының үшінші абзацында көзделген нұсқама мынадай жағдайларда:

      1) ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидаларда, талаптарда және ветеринариялық нормативтерде белгіленген бұзушылықтары бар мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақыланатын және қадағаланатын орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің сақталуына және тасымалдануына немесе әкелуіне күдік туғанда;

      2) егер жануарлардан алынатын өнім мен шикізатта ветеринариялық ілеспе құжаттар болмаса;

      3) егер жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың сараптама актісі (сынақ хаттамасы) болмаса;

      4) жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың жануарлардың саулығына және адамның денсаулығына қауіп төндіретін объектілермен жанасуына күдік туғанда беріледі.

      6. Заңның 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының төртінші абзацында көзделген нұсқама мынадай жағдайларда:

      1) жануарлардың саулығына және адам денсаулығына айрықша қауіп төндіретін жануарлардың, құстардың аса қауіпті аурулары ошақтарының таралуы және соларға байланысты олардың пайда болуын, таралуын болдырмау және жою жөнінде шұғыл шаралар қабылдау қажеттілігі туындағанда;

      2) профилактикалық іс-шаралар жүргізу қажет болғанда беріледі.

      7. Заңның 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының бесінші абзацында көзделген нұсқама әкімшілік құқық бұзушылық туралы 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Кодексінің 48-бабында көзделген жағдайларда, әкімшілік құқық бұзушылық туралы материалдарды үш тәулік ішінде сотқа міндетті түрде жолдай отырып, беріледі. Бұл ретте қызметке тыйым салу немесе оны тоқтата тұру туралы акт сот шешімі шыққанға дейін қолданылады.

      8. Заңның 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының алтыншы абзацында көзделген нұсқама тиісті залалсыздандырусыз (зарарсыздандырусыз) немесе өңдеусіз пайдалануға жарамсыз жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттар, ветеринариялық препараттар, жемшөп пен жемшөптік қоспалар анықталған кезде беріледі.

      9. Заңның 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының жетінші абзацында көзделген нұсқама ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендірудің жоқ екендігі анықталған жағдайда беріледі.

      10. Заңның 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының сегізінші абзацында көзделген нұсқама ветеринариялық паспорт беру тәртібінің бұзылғаны анықталған жағдайда беріледі.

      11. Заңның 18-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының тоғызыншы абзацында көзделген нұсқама ауру жануарларды санитариялық тазалау, санитариялық сою қажеттілігі туындаған жағдайда беріледі.

      12. Бақылау және қадағалау субъектісінің өкілі (заңды тұлға басшысы не оның уәкілетті адамы, жеке тұлға), сондай-ақ бақылау және қадағалау бақылау мен қадағалауды жүргізуге қатысқан адамдар нұсқамамен танысудан бас тартқан немесе олар қол қоюдан бас тартқан жағдайда, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор нұсқамаға тиісті жазу жазады және нұсқаманың екінші данасын бақылау және қадағалау субъектісінің өкілінің (заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті адамының, жеке тұлғаның, сондай-ақ бақылау және қадағалау бақылау мен қадағалауды жүргізуге қатысқан адамдар) мекенжайына хатпен жібереді.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады