Жер учаскесіне меншік құқығына және жер пайдалану құқығына сәйкестендіру құжаттарының нысандарын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 158 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 26 қаңтарда № 10149 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 1 қазандағы № 301 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 01.10.2020 № 301 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 14-бабы 1-тармағының 16-2) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған жер учаскесіне сәйкестендіру құжаттарының нысандары:

      осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін акті;

      осы бұйрыққа 2-қосымшға сәйкес нысан бойынша тұрақты жер пайдалану құқығын беретін акті;

      осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша уақытша (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беретін акті;

      осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығын беретін акті бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Министр

Е. Досаев


  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2014 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 158 бұйрығына
1-қосымша

      нысан

Жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін акті
Акт на право частной собственности на земельный участок

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 22.12.2015 № 782 (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      № ____________

      Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі ___________________________________

      Жер учаскесіне жеке меншік құқығы ___________________________________

      (ортақ бірлескен, ортақ үлестік)

      Жер учаскесінің алаңы ______________________________________ гектар

      Жердің санаты _______________________________________________________

      Жер учаскесінің нысаналы мақсаты ____________________________________

      Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар _____________

      _____________________________________________________________________

      Жер учаскесінің бөлінуі _____________________________________________

      (бөлінеді, бөлінбейді)

      Кадастровый номер земельного участка ________________________________

      Право частной собственности на земельный участок ____________________

      _____________________________________________________________________

      (общее совместное, общее долевое)

      Площадь земельного участка ___________________________________ гектар

      Категория земель ____________________________________________________

      Целевое назначение земельного участка _______________________________

      Ограничения в использовании и обременения земельного участка

      _____________________________________________________________________

      Делимость земельного участка ________________________________________

      (делимый, неделимый)

      № ____________

Жер учаскесінің жоспары
План земельного участка

Учаскенің мекенжайы, мекенжайының тіркеу коды (ол болған кезде)


Адрес, регистрационный код адреса (при его наличии) участка

Сызықтардың өлшемдерін шығару
Выноска мер линий


Бұрылыс нүктелерінің № № поворотных точек

Сызықтардың өлшемдері

Меры линий

Шектесу учаскелерінің

кадастрлық нөмірлері

(жер санаттары)*:А-дан Б-ға дейінБ-дан В-ға дейінВ-дан Г-ге дейінКадастровые номера

(категории земель)

смежных участков*:от А до Бот Б до Вот В до Г
      Масштаб 1: _____________________________

Жоспар шегіндегі бөгде жер учаскелері
Посторонние земельные участки в границах плана

Жоспардағы №

№ на плане

Жоспар шегіндегі бөгде жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері

Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана

Алаңы, гектар

Площадь, гектар      Осы актіні ________________________________________________ дайындады

      (жер кадастрын жүргізетін ұйымның атауы)

      Настоящий акт изготовлен ____________________________________________

      (наименование организации, ведущего земельный кадастр)

      М.О. _______ _____________________________20__ жылғы "___" __________

      (қолы) (Т.А.Ә. (ол болған кезде)

      М.П. _______ ________________________________ "____" _______ 20__года

      (подпись) (Ф.И.О. (при его наличии)

      Осы актіні беру туралы жазба жер учаскесіне меншік құқығын, жер

      пайдалану құқығын беретін актілер жазылатын кітапта № _______________

      болып жазылды.

      Қосымша: жер учаскесінің шекараларындағы ерекше режиммен

      пайдаланылатын жер учаскелерінің тізбесі (олар болған

      жағдайда)_______________________________ (бар/жоқ).

      Запись о выдаче настоящего акта произведена в книге записей актов на

      право собственника на земельный участок, право землепользования за №

      _________________________________

      Приложение: перечень земельных участков с особым режимом

      использования в границах земельного участка (в случае их наличия)

      __________________________________(есть/нет)

      Ескертпе:

      *Шектесулерді сипаттау жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын

      дайындаған сәтте жарамды.

      Примечание:

      *Описание смежеств действительно на момент изготовления

      идентификационного документа на земельный участок.

  Жер учаскесіне жеке меншік
құқығын беретін актіге қосымша

      нысан

Жер учаскесінің шекараларындағы (кадастрлық нөмірі
__________________) ерекше режиммен пайдаланылатын жер
учаскелерінің тізбесі

Сызбадағы учаске №

Жерлері ерекше режиммен пайдаланылатын аумақтардың атауы (санитариялық-қорғау аймақтары, ерекше қорғалатын табиғат аумақтарының, су қорғау мақсатындағы және тағы басқа жерлер)

Жалпы алаңы, гектар

Оның ішінде ауыл шаруашылығы алқаптары

Олардың ішінде егістік жерлер

Жерді пайдаланудың белгіленген режимі
      Мөр орны ____________________________________________________________

      _____________________________________________________________ басшысы

      (жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы)

      "______" _________ 20___ жыл __________ _____________________________

      (күні) (айы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

      Мөр орны ____________________________________________________________

      _____________________________________________________________ басшысы

      (қорғалатын аймақ орнатуға мүдделі органның атауы)

      "______" _________ 20___ жыл __________ _____________________________

      (күні) (айы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2014 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 158 бұйрығына
2-қосымша

      нысан

Тұрақты жер пайдалану құқығын беретін актісі
Акт на право постоянного землепользования

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 22.12.2015 № 782 (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      № ____________

      Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі ___________________________________

      Жер учаскесіне тұрақты жер пайдалану құқығы _________________________

      Жер учаскесінің алаңы ______________________________________ гектар

      Жердің санаты _______________________________________________________

      Жер учаскесінің нысаналы мақсаты ____________________________________

      Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар _____________

      _____________________________________________________________________

      Жер учаскесінің бөлінуі _____________________________________________

      (бөлінеді, бөлінбейді)

      Кадастровый номер земельного участка ________________________________

      Право частной собственности на земельный участок ____________________

      _____________________________________________________________________

      (общее совместное, общее долевое)

      Площадь земельного участка ___________________________________ гектар

      Категория земель ____________________________________________________

      Целевое назначение земельного участка _______________________________

      Ограничения в использовании и обременения земельного участка

      _____________________________________________________________________

      Делимость земельного участка ________________________________________

Учаскенің мекенжайы,

мекенжайының тіркеу коды

(ол бар болған кезде)
Адрес, регистрационный

код адреса (при его

наличии) участка

Жер учаскесінің жоспары
План земельного участка
Сызықтардың өлшемдерін шығару
Выноска мер линий


Бұрылыс нүктелерінің №

№ поворотных точек

Сызықтардың өлшемдері

Меры линий

Шектесу учаскелерінің

кадастрлық нөмірлері

(жер санаттары)*:А-дан Б-ға дейінБ-дан В-ға дейінВ-дан Г-ге дейінКадастровые номера

(категории земель)

смежных участков*:от А до Бот Б до Вот В до Г
      Масштаб 1: _____________________________

Жоспар шегіндегі бөгде жер учаскелері
Посторонние земельные участки
в границах плана

Жоспардағы №

№ на плане

Жоспар шегіндегі бөгде жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері

Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана

Алаңы, гектар

Площадь, гектар      Осы актіні ___________________________________________________ жасады

      (жер кадастрын жүргізетін ұйымның атауы)

      Настоящий акт изготовлен ____________________________________________

      (наименование организации, ведущего земельный кадастр)

      М.О. __________ __________________________20__ жылғы "___" __________

      (қолы) (Т.А.Ә. (ол болған кезде)

      М.П. __________ ________________________ "____" ____________ 20__года

      (подпись) (Ф.И.О. (при его наличии)

      Осы актіні беру туралы жазба жер учаскесіне меншік құқығын, жер

      пайдалану құқығын беретін актілер жазылатын кітапта №

      ______________________ болып жазылды.

      Қосымша: жер учаскесінің шекараларындағы ерекше режиммен

      пайдаланылатын жер учаскелерінің тізбесі (олар болған

      жағдайда)_______________________________ (бар/жоқ).

      Запись о выдаче настоящего акта произведена в книге записей актов на

      право собственника на земельный участок, право землепользования за №

      _________________________________

      Приложение: перечень земельных участков с особым режимом

      использования в границах земельного участка (в случае их наличия)

      __________________________________(есть/нет)

      Ескертпе:

      *Шектесулерді сипаттау жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын

      дайындаған сәтте жарамды.

      Примечание:

      *Описание смежеств действительно на момент изготовления

      идентификационного документа на земельный участок.

  Жер учаскесіне тұрақты
жер пайдалану құқығын
беретін актіге қосымша

      нысан

Жер учаскесінің шекараларындағы
(кадастрлық нөмірі __________________)
ерекше режиммен пайдаланылатын жер учаскелерінің тізбесі

Сызбадағы учаске №

Жерлері ерекше режиммен пайдаланылатын аумақтардың атауы (санитариялық-қорғау аймақтары, ерекше қорғалатын табиғат аумақтарының, су қорғау мақсатындағы және тағы басқа жерлер)

Жалпы алаңы, гектар

Оның ішінде ауыл шаруашылығы алқаптары

Олардың ішінде егістік жерлер

Жерді пайдаланудың белгіленген режимі
      Мөр орны ____________________________________________________________

      _____________________________________________________________ басшысы

      (жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы)

      "______" _________ 20___ жыл __________ _____________________________

      (күні) (айы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

      Мөр орны ____________________________________________________________

      ____________________________________________________________ басшысы

      (қорғалатын аймақ орнатуға мүдделі органның атауы)

      "______" _________ 20___ жыл __________ _____________________________

      (күні) (айы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2014 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 158 бұйрығына
3-қосымша

      нысан

Уақытша (ұзақ мерзімге, қысқа мерзімге) өтеулі
жер пайдалану (жалға алу) құқығын беретін акті
Акт на право временного возмездного (долгосрочного,
краткосрочного) землепользования (аренды)

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 22.12.2015 № 782 (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      № ____

      Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі ___________________________________

      Жер учаскесіне уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын

      ____________ жыл мерзімге ___________________________________________

      (ортақ бірлескен, ортақ үлестік)

      Жер учаскесінің алаңы ________________________________________ гектар

      Жердің санаты________________________________________________________

      Жер учаскесінің нысаналы мақсаты ____________________________________

      Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар _____________

      _____________________________________________________________________

      Жер учаскесінің бөлінуі _____________________________________________

      (бөлінеді, бөлінбейді)

      Кадастровый номер земельного участка ________________________________

      Право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком на ______ лет ________________________________________

      (общее совместное, общее долевое)

      Площадь земельного участка ___________________________________ гектар

      Категория земель ____________________________________________________

      Целевое назначение земельного участка _______________________________

      Ограничения в использовании и обременения земельного участка ________

      _____________________________________________________________________

      Делимость земельного участка ________________________________________

      (делимый, неделимый)

      № ____

Жер учаскесінің жоспары
План земельного участка

Учаскенің мекенжайы, мекенжайының тіркеу коды (ол болған кезде)
Адрес, регистрационный код адреса (при его наличии) участкаСызықтардың өлшемдерін шығару
Выноска мер линий
Бұрылыстардағы нүктелердің №

№ поворотных точек

Сызықтардың өлшемі

Меры линий

Шектесу учаскелерінің кадастрлық нөмірлері (жер санаттары)*:А-дан Б-ға дейінБ-дан В-ға дейінВ-дан Г-ге дейінКадастровые номера (категории земель) смежных участков*:от А до Бот Б до Вот В до Г
      Масштаб 1: _____________________________

Жоспар шегіндегі бөтен жер учаскелері
Посторонние земельные участки в границах плана

Жоспардағы №

№ на плане

Жоспар шегіндегі бөтен жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері

Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана

Алаңы, гектар

Площадь, гектар      Осы актіні __________________________________________________ жасалды

      (жер кадастрын жүргізетін ұйымның атауы)

      Настоящий акт изготовлен ____________________________________________

      (наименование организации, ведущего земельный кадастр)

      М.О ________________ _________________________ 20___ жылғы __ _______

      (қолы) (Т.А.Ә. (ол болған кезде)

      М.О ________________ _________________________ ____ _______ 20__ года

      (подпись) (Ф.И.О. (при его наличии))

      Осы актіні беру туралы жазба жер учаскесіне меншік құқығын, жер пайдалану құқығын беретін актілер жазылатын кітапта № _______________ болып жазылады

      Қосымша: жер учаскесінің шекарасындағы ерекше режиммен пайдаланылатын жер учаскелерінің тізбесі (олар болған жағдайда)___________ (бар/жоқ)

      Запись о выдаче настоящего акта произведена в книге записей актов на право собственника на земельный участок, право землепользования за № __________________

      Приложение: перечень земельных участков с особым режимом использования в границах земельного участка (в случае их наличия) __________(есть/нет)

      Ескертпе:

      *Шектесулерді сипаттау жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын дайындаған сәтте жарамды

      Примечание:

      *Описание смежеств действительно на момент изготовления идентификационного документа на земельный участок

  Жер учаскесіне уақытша өтеулі
(ұзақ мерзімді, қысқа мерзімге)
жер пайдалану құқығын (жалдау)
беретін актіге қосымша

      нысан

Жер учаскесінің шекарасындағы (кадастрлық нөмірі _____)
ерекше режиммен пайдаланылатын жер учаскелерінің
тізбесі

Сызбадағы учаске №

Жерлері ерекше режиммен пайдаланылатын аумақтардың атауы (санитарлық-қорғау аймақтары, ерекше қорғалатын табиғат аумақтарының, су қорғау мақсатындағы және тағы басқа жерлер)

Жалпы алаңы, гектар

Оның ішінде ауыл шаруашылығы алқаптары

Олардың ішінде егістік жерлер

Жерді пайдаланудың белгіленген режимі
      Мөр орны ___________________________________________________________

      ____________________________________________________________ басшысы

      (жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы)

      ______ ______ 20__ жыл _____________________________________________

      (күні) (айы) (қолы) (тегі аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде)

      Мөр орны ____________________________________________________________

      _____________________________________________________________ басшысы

      (қорғалатын аймақ орнатуға мүдделі органның атауы)

      ______ ______ 20__ жыл _____________________________________________

      (күні) (айы) (қолы) (тегі аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде)

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2014 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 158 бұйрығына
4-қосымша

      нысан

Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығын беретін акті
Акт на право временного безвозмездного землепользования

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 22.12.2015 № 782 (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      № _________

      Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі ___________________________________

      Жер учаскесінің уақытша өтеусіз жер пайдалану (жалға алу) құқығы ____

      ___________ жыл мерзімге ____________________________________________

      (ортақ бірлескен, ортақ үлестік)

      Жер учаскесінің алаңы ________________________________________ гектар

      Жердің санаты _______________________________________________________

      Жер учаскесінің нысаналы мақсаты ____________________________________

      _____________________________________________________________________

      Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар _____________

      _____________________________________________________________________

      Жер учаскесінің бөлінуі _____________________________________________

      (бөлінеді, бөлінбейді)

      Кадастровый номер земельного участка ________________________________

      Право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный

      участок сроком на _____ лет _________________________________________

      (общее совместное, общее долевое)

      Площадь земельного участка ___________________________________ гектар

      Категория земель ____________________________________________________

      Целевое назначение земельного участка _______________________________

      Ограничения в использовании и обременения земельного участка ________

      _____________________________________________________________________

      Делимость земельного участка ________________________________________

      (делимый, неделимый)

      № _____________

Жер учаскесінің жоспары
План земельного участка

Учаскенің мекенжайы,

мекенжайының тіркеу коды

(ол болған кезде)
Адрес, регистрационный

код адреса (при его

наличии) участкаСызықтардың өлшемдерін шығару
Выноска мер линий


Бұрылыс нүктелерінің №

№ поворотных точек

Сызықтардың өлшемдері

Меры линий

Шектесу учаскелерінің

кадастрлық нөмірлері

(жер санаттары)*:А-дан Б-ға дейінБ-дан В-ға дейінВ-дан Г-ге дейінКадастровые номера

(категории земель)

смежных участков*:от А до Бот Б до Вот В до Г
      Масштаб 1: _____________________________

Жоспар шегіндегі бөгде жер учаскелері
Посторонние земельные участки
в границах плана

Жоспардағы №

№ на плане

Жоспар шегіндегі бөгде жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері

Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана

Алаңы, гектар

Площадь, гектар      Осы актіні ___________________________________________________ жасады

      (жер кадастрын жүргізетін ұйымның атауы)

      Настоящий акт изготовлен ____________________________________________

      (наименование организации, ведущего земельный кадастр)

      М.О. ______________ _____________________ 20__ жылғы "___" __________

      (қолы) (Т.А.Ә. (ол болған кезде)

      М.П. ______________ _____________________ "____" ___________ 20__года

      (подпись) (Ф.И.О. (при его наличии)

      Осы актіні беру туралы жазба жер учаскесіне меншік құқығын, жер

      пайдалану құқығын беретін актілер жазылатын кітапта № _______________

      болып жазылды.

      Қосымша: жер учаскесінің шекараларындағы ерекше режиммен

      пайдаланылатын жер учаскелерінің тізбесі (олар болған жағдайда)

      __________________________________________________________ (бар/жоқ).

      Запись о выдаче настоящего акта произведена в книге записей актов на

      право собственника на земельный участок, право землепользования за №

      _____________________________________________________________________

      Приложение: перечень земельных участков с особым режимом

      использования в границах земельного участка (в случае их наличия)

      ___________________________________________________________(есть/нет)

      Ескертпе:

      *Шектесулерді сипаттау жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын

      дайындаған сәтте жарамды.

      Примечание:

      *Описание смежеств действительно на момент изготовления

      идентификационного документа на земельный участок.

  Жер учаскесіне уақытша өтеусіз
жер пайдалану құқығын беретін
актіге қосымша

      нысан

Жер учаскесінің шекараларындағы
(кадастрлық нөмірі __________________)
ерекше режиммен пайдаланылатын жер учаскелерінің тізбесі

Сызбадағы учаске №

Жерлері ерекше режиммен пайдаланылатын аумақтардың атауы (санитариялық-қорғау аймақтары, ерекше қорғалатын табиғат аумақтарының, су қорғау мақсатындағы және тағы басқа жерлер)

Жалпы алаңы, гектар

Оның ішінде ауыл шаруашылығы алқаптары

Олардың ішінде егістік жерлер

Жерді пайдаланудың белгіленген режимі
      Мөр орны ____________________________________________________________

      _____________________________________________________________ басшысы

      (жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы)

      "______" _________ 20___ жыл __________ _____________________________

      (күні) (айы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

      Мөр орны ____________________________________________________________

      _____________________________________________________________ басшысы

      (қорғалатын аймақ орнатуға мүдделі органның атауы)

      "______" _________ 20___ жыл __________ _____________________________

      (күні) (айы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады