Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 27 қарашада № 16013 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 1 қыркүйектегі № 388 бұйрығымен.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
Бұйрықтың басын V1700016013 қараңыз

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
142 -қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07130600 Темір жолдың электротехникалық жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіруі

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Физикалық қасиеттер мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдануы

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдануы

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағынегізгімәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық түсіну

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік
ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік
ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру

Кәсіптік модульдер

"3W07130601- Байланыс желісінің электр монтері" біліктілігі

КҚ 1. Стандарттау талаптарының негізінде сызбаларды орындау

КМ 1. Стандарттау талаптарының негізінде сызбаларды орындау

ОН 1.1. Конструкторлық, технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесі стандартта-рының талаптарына және (Халықаралық электротехникалық комиссия, ағылш. IEC — International Electrotechnical Comission).сәйкес сызбалар мен электр схемаларын (бастапқы және қайталама коммутация) графикалық ресімдеуді орындау.

ОН 1.2. Сызба геометрия, проекциялық және машина жасау сызу әдістерін меңгеру.

ОН 1.3. AutoCAD, Visio, Corel, Компас және т. б. графикалық редакторлардың көмегімен сызбаларды орындау.

ОН 1.4. Сертификаттау және метрология саласындағы негізгі анықтамалар мен түсініктерді меңгеру.

КҚ 2. Кәсіби қызметте техникалық және электротехникалық білімді қолдану

КМ 2. Кәсіби қызметте техникалық және электротехникалық білімді қолдану

ОН 2.1. Электротехниканың негізгі заңдарын, терминдері мен анықтамаларын, электротехни-калық және магниттік шамалардың өлшем бірліктерін және олардың әріптік және графикалық белгілерін, электр және магниттік тізбектерді есептеу әдістерін меңгеру.

ОН 2.2. Электрлік және магниттік тізбектер теориясының физикалық мәнін сипаттау, электрлік және магниттік тізбектерді есептеу әдістерін меңгеру.

ОН 2.3. Кәсіби қызметте электротехника заңдары мен әдістерін қолдана отырып, берілген шарттарға сәйкес электр тізбектерінің схемалық сызбаларын жинау.

ОН 2.4. Тұрақты және айнымалы тоқ тізбектерін талдау әдістері туралы түсінікке ие бола отырып, электрлік және магниттік тізбектерді есептеу заңдарын сақтау.

ОН 2.5. Трансформаторлардың, генераторлардың, электр машиналары мен электр жетектерінің конструкциялары мен жұмыс принципін сипаттау.

ОН 2.6. Электр құрылғыларын және электр жетектерін басқару құрылғыларын таңдау.

ОН 2.7. Қарапайым есептеулер мен сынақтарды жүргізу, сынақ жүргізу, электр машиналарының айналу жиілігін реттеу.

ОН 2.8. Темір жолдардың электротехникалық жүйелерін пайдалану жөніндегі мамандардың жұмыс көлемінде әртүрлі электрлік және электрлік емес шамаларды өлшеуді орындау.

ОН 2.9. Өлшеу құралдарын өлшеу трансформаторларына қосу арқылы электр тізбектерін жинау, өлшеу шектерін кеңейту үшін құралдарды таңдап, дәлдік класына сәйкес қатені есептеу.

ОН 2.10. Жерге қосу, ауа және кабель желілерінің, тарту желісінің элементтерінің параметрлерін өлшеу технологиясын, соның ішінде мультиметр мен электронды осциллографты қолдану.

ОН 2.11. Жүйелердің көмегімен электр энергиясының сапа көрсеткіштерін бақылау және есепке алу, оның ішінде темір жолдарды электрмен жабдықтау жүйелерінің техникалық құралдары мен құрылғыларының параметрлерін өлшеу.

ОН 2.12. Ұсынылған сызбалар мен құжаттаманы пайдалана отырып, электр монтаждау жұмыстарын жоспарлау, электр монтаждау жұмыстарын орындау үшін жұмыс орнын, құрал-саймандар мен материалдарды дайындау.

ОН 2.13. Әр түрлі электр сымдары мен кабель жүйелерін, электр қалқандарын, электр және жарықтандыру жүйелерін (соның ішінде жылыту), өрт және күзет сигнализациясын, бейнебақылау жүйесін, жерге қосу жүйесін, теміржолдың өнеркәсіптік объектілеріне қол жеткізуді бақылау жүйесін орнатуды жүзеге асыру.

ОН 2.14. Кабельдер мен сымдарды кабельдік арналардың, құбырлар мен гофрленген құбырлардың ішіне әр түрлі беттерге қолданыстағы стандарттарға сәйкес орнату.

ОН 2.15. Электр жабдықтарын (кіріспе автоматты ажыратқыштар; автоматты ажыратқыштар; сақтандырғыштар; басқару құрылғыларын (реле, таймерлер, автоматтандыру құрылғылары) сызбалар мен құжаттамаға сәйкес қалқандар мен бокстарда орнату.

ОН 2.16. Электр тізбектеріне сәйкес қалқандар мен қораптардың ішіндегі өткізгіштерді қосу.

ОН 2.17. Тарату құрылғылары мен екінші реттік тізбектерді монтаждауды жүргізу.

КҚ 3. Электр материалдарының қасиеттері және күштердің әсерінен материалдық денелердің өзара әрекеттесуінің жалпы заңдылықтары туралы білімді қолдану: демалу кезінде және механикалық қозғалыс кезінде

КМ 3. Электр материалдарының қасиеттері және күштердің әсерінен материалдық денелердің өзара әрекеттесуінің жалпы заңдылықтары туралы білімді қолдану: демалу кезінде және механикалық қозғалыс кезінде

ОН 3.1. Электр материалдарының түрлеріне сипаттама бере отырып, олардың қасиеттерін анықтау.

ОН 3.2. Кәсіби қызметте оларды өңдеу әдістерін қолдана отырып, электр материалдарын қолдану.

ОН 3.3. Кәсіби міндеттерді шешу кезінде статиканың, кинематика мен динамиканың негізгі ұғымдары мен заңдарын меңгеру.

ОН 3.4. Механизмдер мен конструкциялар бөлшектерінің жай-күйін, олардың жұмыс жағдайын, беріктігі мен түйісуін, деформациясы мен тозуын анықтау.

ОН 3.5. Шақтамалар мен қонуларды, дәлдік квалитеттері мен кедір-бұдырлық параметрлерін айқындау үшін бақылау-өлшеу құралын қолдану.

ОН 3.6. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып, электр жабдықтарын құрастыру процесінде Әртүрлі күрделіліктегі бөлшектер мен тораптарды слесарлық өңдеуді және дәнекерлеуді орындау.

КҚ 4. Электрлендірілген темір жол шаруашылығында жұмыстар ұйымдастыру, темір жол қызметтерімен өзара іс-қимыл жасау

КМ 4. Электрлендірілген темір жол шаруашылығында жұмыстар ұйымдастыру, темір жол қызметтерімен өзара іс-қимыл жасау

ОН 4.1.Темір жолдардың міндеттері мен құрылымын, олардың арасындағы өзара байланысты көрсете отырып, теміржол бөлімшелерінің мақсаттары мен функцияларын кәсіби түсіндіруді жүзеге асыру.

ОН 4.2. Электрлендірілген темір жолдар жүйесі туралы, оны пайдалану ерекшеліктері туралы түсініктерді меңгеру.

ОН 4.3. Электр желілері, оның ішінде темір жол тартпайтын тұтынушылардың бойлық электрмен жабдықтау желілері туралы мәліметтерді олар үшін кедендік емес электр есептеулерін орындай отырып түсіндіру.

ОН 4.4.Темір жолдарды электрлік жарықтандыру объектілерін пайдалану.

ОН 4.5. Электрленген темір жолдарын электрмен жабдықтау жүйелерінде электр энергиясының сапасын қамтамасыз ету, электр энергиясының сапасын арттыру.

ОН 4.6. Станция мен аралықтағы барлық темір жол қызметтерінің объектілерін және олардың өзара іс-қимылын сипаттау

ОН 4.7.Темір жолдарда болған кезде қауіпсіздік техникасы қағидаларын орындау.

КҚ 5. Байланыс желісі мен электрмен жабдықтау құрылғыларының техникалық жай-күйін тексеру және қарап шығу

КМ 5. Байланыс желісі мен электрмен жабдықтау құрылғыларының техникалық жай-күйін тексеру және қарап шығу

ОН 5.1. Түйіспелі аспалардың мақсаты мен құрылымын және түйіспелі желінің негізгі элементтерін ажырату.

ОН 5.2. Байланыс желісінің арматурасы мен тораптарын сипаттау.

ОН 5.3. Байланыс желісінің негізгі тірек және тірек конструкция-ларының дизайнын сипаттау.

ОН 5.4. Түйіспелі желінің ақаулықтары мен ақаулықтарын анықтау үшін түйіспелі желіні қарап шығуды орындау.

КҚ 6. Байланыс желісіне техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау

КМ 6. Байланыс желісіне техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау

ОН 6.1. Тағайындау және жұмыс принципі арқылы қуат пен секция схемаларының сенімділігін бағалау.

ОН 6.2. Әр түрлі метеорологиялық жағдайларда желге төзімділікті және байланыс желісінің жұмысын қамтамасыз ету. байланыс желісінің сымдарындағы жүктемелерді анықтай білу.

ОН 6.3. Түйіспелі желі тіректеріне техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді орындауды және оларды топыраққа бекітуді ұйымдастыру.

ОН 6.4. Рельс тізбегінің, жерге тұйықтағыштардың, қорғаныс құрылғылары мен қоршаулардың жұмысына бақылау жүргізу.

ОН 6.5. Түйіспелі аспалар мен ток қабылдағыштардың өзара әрекеттесуі кезінде түйіспелі сымның тозуын анықтау.

ОН 6.6. Газ баллондарын, реттеуші және коммуникациялық аппаратураны пайдалана отырып, металды дәнекерлеуге және кесуге дайындау кезінде үлгілік слесарлық операцияларды орындау.

ОН 6.7. Көміртекті және конструкциялық болаттардан және түсті металдар мен қорытпалардан жасалған қарапайым бөлшектерден жасалған тораптарды, бөлшектер мен құбырларды электр доғалы, газбен дәнекерлеуді және орташа күрделілікті кесуді орындау.

ОН 6.8. Сымдарды "жарылыс әдісімен" дәнекерлеуді және престеуді орындау.

ОН 6.9. Санитарлық-техникалық талаптар мен еңбекті қорғау талаптарына сәйкес жұмыс орнында дәнекерлеу жұмыстарының қауіпсіз орындалуын қамтамасыз ету.

КҚ 7. Темір жолды электрмен жабдықтау және релелік қорғау құрылғыларын пайдалануды жүзеге асыру

КМ 7. Темір жолды электрмен жабдықтау және релелік қорғау құрылғыларын пайдалануды жүзеге асыру

ОН 7.1. Күрделілігі орташа релелерді, олардың механикалық және электрлік бөліктерін бөлшектеу мен құрастыруды орындау.

ОН 7.2 Релелік қорғаудың электрондық жүйелері туралы түсініктерге ие болу.

ОН 7.3. Релелік қорғаныс арқылы тарту желісінің құрылғыларын қысқа тұйықталу токтарынан қорғауды қамтамасыз етіңіз, оның жұмыс принципін түсіндіру.

ОН 7.4. Аралас құрылыстарды ауыспалы токтың тарту желісінің әсерінен қорғауды қамтамасыз ету.

ОН 7.5. Темір жолдарды электрмен жабдықтау құрылғыларын жобалау және техникалық - экономикалық есептеу фрагменттерін орындау.

ОН 7.6. Тартымдық электрмен жабдықтаудың электрлік есептеулерін орындау.

ОН 7.7. Тарту желісінің электр жабдығын асқын кернеуден қорғауды қамтамасыз ету.

ОН 7.8. Байланыс желісінің сымдарымен операцияларды орындау (сымдарды бөлшектеу және кесу, сымдарды тіреуіш құрылымдарда ілу,сымдарды жалғау және түйістіру, оқшаулағыштар мен арматураларды оқшаулағыш аспаларға құрастыру, сымдар мен арқандарды жалғау, сымдарды істік оқшаулағыштарға бекіту, электр жалғағыштарын, буын және серпімді ішектерді, рессорлы арқандарды, орташа анкерлік тораптарды белгілеу және орнату.

ОН 7.9. Консольдердегі, қатты және икемді көлденең қималардағы арматуралар, разрядтағыштар, жүк компенсаторларының шектегіштері, бекіткіштер, тіректердегі фидерлік кронштейндер, оқшаулағыштарды жердегі сымдар мен кабельдерге кесу.

ОН 7.10. Зигзагтарды, шығуларды, түйіспелі сымның тозуын, сымдардың салбыраған жебелерін, түйіспелі сым аспаларының биіктігін, аралықтардың ұзындығын, жоғары вольтты желілердің жолын кесу габариттерін, сымдардағы кернеуді тексеруді өлшеу.

ОН 7.11.Кабельді кесу. (Қимасы 70 мм2 дейінгі барлық маркалы кәбілдердің талсымда-рын әртүрлі тәсілдермен қосу, ұштау және жалғау; ұштықтарды кәбілдердің желістеріне дәнекерлеу немесе сығымдау; кәбілдік муфталар мен шұңқыр-ларды монтаждау және бекіту.

ОН 7.12. Ажыратқыштарды тексеруді, ауыстырып қосуды және реттеуді орындау.

ОН 7.13. Байланыс желісі құрылғыларының диагностикасын диагностикалық аппаратураның (АДО, Филин, Диакор, ИЗС-10Н, УК-14ПМ, ВИКС, Тепловизор және басқалар) көмегімен орындау.

ОН 7.14. Кабель және әуе желілерінің оқшаулау кедергісін өлшеу.

КҚ 8. Темір жолдарды техникалық пайдалану ережелерін орындау, өндірістік процестердің толық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

КМ 8. Темір жолдарды техникалық пайдалану ережелерін орындалуы, өндірістік процестердің толық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

ОН 8.1. Темір жол көлігіндегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

ОН 8.2. Сигнал беру, оның ішінде станциялық жолдарда жұмыс жүргізу жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтау.

ОН 8.3. Байланыс желісіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету.

ОН 8.4. Өз міндеттерінің шеңберінде электрленген темір жолда түйіспелі желіні техникалық пайдалану мен құрылғы ережелерінің талаптарын орындау.

ОН 8.5. Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану қағидаларын және электр қондырғыларын орнату қағидаларын орындау.

ОН 8.6. Өрт және электр қауіпсіздігін, қызметкерлердің қауіпсіздік техникасын, еңбекті қорғауды және өндірістік санитарияны сақтау.

"3W07130602- Тартқыш кіші станса электр монтері" біліктілігі

КҚ 1. Стандарттау талаптары негізінде сызбаларды орындау

КМ 1. Стандарттау талаптары негізінде сызбаларды орындау

ОН 1.1. Конструкторлық, технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесі стандарттарының талаптарына және (Халықаралық электротехникалық комиссия, ағылш. IEC — International Electrotechnical Comission). сәйкес сызбалар мен электр схемаларын (бастапқы және қайталама коммутация) графикалық ресімдеуді орындау.

ОН 1.2. Сызба геометрия, проекциялық және машина жасау сызбаларын меңгеру.

ОН 1.3. AutoCAD, Visio, Corel, Компас және т. б. графикалық редакторлардың көмегімен сызбаларды орындау.

ОН 1.4. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарттау жүйесін орындау.

ОН 1.5. Сертификаттау және метрология саласындағы негізгі анықтамалар мен түсініктерді меңгеру.

КҚ 2. Кәсіби қызметте техникалық және электротехникалық білімді қолдану

КМ 2. Кәсіби қызметте техникалық және электротехникалық білімді қолдану

ОН 2.1. Электротехниканың негізгі заңдарын, терминдері мен анықтамаларын, электротехникалық және магниттік шамалардың өлшем бірліктерін және олардың әріптік және графикалық белгілерін, электр және магниттік тізбектерді есептеу әдістерін меңгеру.

ОН 2.2. Кәсіби қызметте электротехника заңдары мен әдістерін қолдана отырып, берілген шарттарға сәйкес электр тізбектерінің схемалық сызбаларын жинау.

ОН 2.3. Тұрақты және айнымалы ток тізбектерін орындау принциптерін ажырату.

ОН 2.4. Трансформаторлардың, генераторлардың, электр машиналары мен электр жетектерінің конструкциялары мен жұмыс принципін сипаттау.

ОН 2.5. Электр аппараттары мен құрылғыларын таңдай отырып, өндірістік қызметтегі электр машиналары мен жетектерінің құрылымы мен оларды басқару үшін жұмыс принципін көрсету.

ОН 2.6. Электр машиналарының қарапайым есептеулері мен сынақтарын орындау, оларды сынамалы іске қосу және айналу жиілігін реттеу.

ОН 2.7. Әр түрлі жүйелер мен типтегі өлшеу құралдарының жұмыс принциптері мен негіздерін көрсету, темір жолдардың электротехникалық жүйелерін пайдалану мамандарының жұмыс көлемінде әр түрлі электрлік және электрлік емес шамаларды өлшеуді іс жүзінде орындау.

ОН 2.8. Өлшеу құралдарын өлшеу трансформаторларына қосу арқылы электр тізбектерін жинау, өлшеу шектерін кеңейту үшін құралдарды таңдап, дәлдік класына сәйкес қатені есептеу.

ОН 2.9. Жерге қосу, ауа және кабель желілерінің, тарту желісінің элементтерінің параметрлерін өлшеу технологиясын, соның ішінде мультиметр мен электронды осциллографты қолдану.

ОН 2.10. Темір жолдарды электрмен жабдықтау жүйелерінің техникалық құрылғылары мен құралдарының параметрлерін атай отырып, автоматтандырылған жүйелерді қолдана отырып, электр энергиясының сапа көрсеткіштерін бақылау және есепке алу.

ОН 2.11. Ұсынылған сызбалар мен құжаттаманы пайдалана отырып, электр монтаждау жұмыстарын жоспарлау, электр монтаждау жұмыстарын орындау үшін жұмыс орнын, құрал-саймандар мен материалдарды дайындау.

ОН 2.12. Әр түрлі электр сымдары мен кабель жүйелерін, электр қалқандарын, электр және жарықтандыру жүйелерін (соның ішінде жылыту), өрт және күзет сигнализациясын, бейнебақылау жүйесін, жерге қосу жүйесін, теміржолдың өнеркәсіптік объектілеріне қол жеткізуді бақылау жүйесін орнатуды жүзеге асыру.

ОН 2.13. Қолданыстағы стандарттарға сәйкес кабельдер мен сымдарды кабельдік арналардың, құбырлар мен гофрленген құбырлардың, әртүрлі беттердегі кабельдердің ішіне орнату.

ОН 2.14.Электр жабдықтарын (кіріспе автоматты ажыратқыштар; қорғаныс өшіру құрылғысы; автоматты ажыратқыштар; сақтандырғыштар; басқару құрылғыларын (реле, таймерлер, автоматтандыру құрылғылары) сызбалар мен құжаттамаға сәйкес қалқандар мен бокстарда орнату.

ОН 2.15.Электр тізбектеріне сәйкес қалқандар мен қораптардың ішіндегі өткізгіштерді коммутациялау, тарату құрылғылары мен қайталама тізбектерді орнату кезінде жабдықты (құрылымдалған кабельдік жүйелер) қосу.

КҚ 3. Электр материалдарының қасиеттері және күштердің әсерінен материалдық денелердің өзара әрекеттесуінің жалпы заңдылықтары туралы білімді қолдану: демалу кезінде және механикалық қозғалыс кезінде

КМ 3. Электр материалдарының қасиеттері және күштердің әсерінен материалдық денелердің өзара әрекеттесуінің жалпы заңдылықтары туралы білімді қолдануы: демалу кезінде және механикалық қозғалыс кезінде

ОН 3.1. Оларға сипаттама бере отырып, электр материалдарының түрлерін және олардың қасиеттерін анықтау.

ОН 3.2. Кәсіби қызметте оларды өңдеу әдістерін қолдана отырып, электр материалдарын қолдану.

ОН 3.3. Кәсіби міндеттерді шешу кезінде статиканың, кинематика мен динамиканың негізгі ұғымдары мен заңдарын меңгеру.

ОН 3.4. Механизмдер мен конструкциялар бөлшектерінің жай-күйін, олардың жұмыс жағдайын, беріктігі мен түйісуін, деформациясы мен тозуын анықтау.

ОН 3.5.Шақтамалар мен қонуларды, дәлдік квалитеттері мен кедір-бұдырлық параметрлерін анықтау үшін арнайы құрылғылар мен құралдарды қолдану.

ОН 3.6.Еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтай отырып, электр жабдықтарын құрастыру процесінде әртүрлі күрделіліктегі бөлшектер мен тораптарды слесарлық өңдеуді және дәнекерлеуді орындау.

КҚ 4. Электрлендірілген темір жол шаруашылығында жұмыстар ұйымдастыру, темір жол қызметтерімен өзара іс-қимыл жасау

КМ 4. Электрлендірілген темір жол шаруашылығында жұмыстар ұйымдастыру, темір жол қызметтерімен өзара іс-қимыл жасау

ОН 4.1. Темір жолдардыңміндеттері мен құрылымын, олардың арасындағы өзара байланысты көрсете отырып, теміржол бөлімшелерінің мақсаттары мен функцияларын кәсіби түсіндіруді жүзеге асыру.

ОН 4.2. Қазақстан Республикасының электрлендірілген темір жолдары жүйесі туралы, оны пайдалану ерекшеліктері туралы түсініктерді меңгеру.

ОН 4.3. Электр желілері, оның ішінде темір жол тартпайтын тұтынушылардың бойлық электрмен жабдықтау желілері туралы мәліметтерді олар үшін кедендік емес электр есептеулерін орындай отырып түсіндіру.

ОН 4.4.Темір жолдарды электрлік жарықтандыру объектілерін пайдалану.

ОН 4.5. Электрленген темір жолдарын электрмен жабдықтау жүйелерінде электр энергиясының сапасын қамтамасыз ету, электр энергиясының сапасын арттыру.

ОН 4.6. Станция мен аралықтағы барлық темір жол қызметтерінің объектілерін сипаттау.

ОН 4.7.Темір жолдарда болған кезде қауіпсіздік техникасы қағидаларын орындау.

КҚ 5. Тартқыш кіші станса электр жабдықтарының техникалық жай-күйін тексеру және қарап шығуды жүзеге асыру

КМ 5. Тартқыш кіші станса электр жабдықтарының техникалық жай-күйін тексеру және қарап шығуды жүзеге асыру

ОН 5.1. Электр жүйелері, электр станциялары және қосалқы станциялар туралы негізгі мәліметтерді қолдану.

ОН 5.2.Күштік және өлшеу трансформаторларының техникалық жағдайын анықтау.

ОН 5.3. Ауыспалы токтың электр энергетикалық жүйелеріндегі қысқа тұйықталу токтарын есептеу.

ОН 5.4. Таратушы құрылғылардың оқшаулағыштары мен ток өткізгіш бөліктерін тексеруді жүргізу.

ОН 5.5. Тарату құрылғыларының коммутациялық және қорғаныс аппараттарының мақсаты мен құрылымын бөлшектеу.

ОН 5.6. Электр қондырғыларының өз қажеттіліктерінің сенімді жұмысын ұйымдастыру.

ОН 5.7. Жерге қосу құрылғы-ларын орындау және есептеу.

ОН 5.8. Газ баллондарын, реттеуші және коммуникациялық аппаратураны пайдалана отырып, металды дәнекерлеуге және кесуге дайындау кезінде үлгілік слесарлық операцияларды орындау.

ОН 5.9. Көміртекті және конструкциялық болаттардан және түсті металдар мен қорытпалардан жасалған қарапайым бөлшектерден жасалған тораптарды, бөлшектер мен құбырларды электр доғалы, газбен пісіруді және орташа күрделіктегі кесуді орындау.

ОН 5.10. Конструкциялық болаттан жасалған күрделілігі орташа тораптарды, бөлшектер мен құбырларды электр доғалы дәнекерлеуді орындау.

ОН 5.11. Санитарлық-техникалық талаптар мен еңбекті қорғау талаптарына сәйкес жұмыс орнында дәнекерлеу жұмыстарының қауіпсіз орындалуын қамтамасыз ету.

КҚ 6. Тартқыш кіші стансаның электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеуді орындау

КМ 6. Тартқыш кіші стансаның электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеуді орындау

ОН 6.1. Трансформаторлық және тартқыш станциялардың мақсатын, жіктелуін, құрылымын анықтау

ОН 6.2. Айнымалы токтың тартымдық қосалқы станциясын жобалауды орындау (курстық жоба).

ОН 6.3.Электр жабдықтарының техникалық жай-күйін және ақаулар мен ақауларды байқауды жүргізе отырып, тартқыш қосалқы станцияның электр жабдығына техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру.

ОН 6.4. Тарту қосалқы станциясының электр жабдықтарын жөндеуді орындауды ұйымдастыру.

ОН 6.5. Жұмыс орнын, электр аспаптарын, электр монтаждау жұмыстарын орындауға қорғаныс және монтаждау құрылғыларын дайындау.

ОН 6.6. Оқшаулағыштарды арматуралау, шиналарды, түсіргіштерді, бөгеттерді дайындау және ию жөніндегі жұмыстарды орындау; сымдар мен кәбілдерді ұштастыру, дәнекерлеу және қосу.

ОН 6.7. Электр қозғалтқыштарын, түзеткіш көпірлерді, сорғыларды, ажыратқыштарды, контакторларды және тартқыш қосалқы станцияның басқа да коммутациялық аппаратураларын бөлшектеу мен құрастыруды, жөндеуді, жұмысын тексеруді және реттеуді орындау.

ОН 6.8. Аккумуляторлық батареялардағы, электр қозғалтқыштарындағы ақауларды анықтау және қызмет көрсету кезінде оларды жою.

ОН 6.9. Жедел қайта қосу өндірісін орындау.

ОН 6.10. Бақылау-өлшеу аспаптарының көмегімен қосалқы станциялардың электр жабдықтары мен қорғаныс құралдарын реттеуді, баптауды және сынауды жүзеге асыру, оқшаулау кедергісін әртүрлі тәсілдермен өлшеу (мегометр мен мультиметрдің көмегімен).

ОН 6.11. Автоматтардың магниттік жазықтықтарын шабуды, шихталау мен шихталау магнит өткізгіштерін орындай отырып, электромашиналар мен трансформаторлар орамдарының оқшаулама жағдайын анықтау.

ОН 6.12. Құрастыру және бөлшектеу, қарапайым жөндеу, реле сипаттамаларын реттеу және алып тастау.

ОН 6.13. Кабельді кесу. (Қимасы 70 мм2 дейінгі барлық маркалы кәбілдердің талсымдарын әртүрлі тәсілдермен қосу, ұштау және жалғау; ұштықтарды кәбілдердің желістеріне дәнекерлеу немесе сығымдау; кәбілдік муфталар мен шұңқырларды монтаждау және бекіту.

КҚ 7. Темір жолды электрмен жабдықтау және релелік қорғау құрылғыларын пайдалануды жүзеге асыру

КМ 7. Темір жолды электрмен жабдықтау және релелік қорғау құрылғыларын пайдалануды жүзеге асыру

ОН 7.1. Күрделілігі орташа релелерді, олардың механикалық және электрлік бөліктерін бөлшектеу мен құрастыруды орындау.

ОН 7.2. Релелік қорғаныс арқылы тарту желісінің құрылғыларын қысқа тұйықталу токтарынан қорғауды қамтамасыз етіңіз, оның жұмыс принципін түсіндіру.

ОН 7.3. Аралас құрылыстарды ауыспалы токтың тарту желісінің әсерінен қорғауды қамтамасыз ету.

ОН 7.4. Тартымдық электрмен жабдықтаудың электрлік есептеулерін орындау.

ОН 7.5. Темір жолдарды электрмен жабдықтау құрылғыларын жобалау және техникалық - экономикалық есептеу фрагменттерін орындау.

ОН 7.6. Тарту желісінің электр жабдығын асқын кернеуден қорғауды қамтамасыз ету.

КҚ 8. Темір жолдарды техникалық пайдалану ережелерін орындау, өндірістік процестердің толық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

КМ 8. Темір жолдарды техникалық пайдалану ережелерін орындау, өндірістік процестердің толық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

ОН 8.1. Темір жол көлігіндегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

ОН 8.2. Сигнал беру, оның ішінде станциялық жолдарда жұмыс жүргізу жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтау.

ОН 8.3. Тартқыш кіші стансады техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету.

ОН 8.4. Тартымдық қосалқы станциялардың, магистральдық темір жол желісінің электрлендірілген учаскелерін қоректендіру және секциялау пункттерінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі нұсқаулық" талаптарын міндеттер шеңбері бойынша орындау.

ОН 8.5. Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану қағидаларын және электр қондырғыларын орнату қағидаларын орындау.

ОН 8.6. Өрт және электр қауіпсіздігін, қызметкерлердің қауіпсіздік техникасын, еңбекті қорғауды және өндірістік санитарияны сақтау.

 
"4S07130603-Техник-электромеханик" біліктілігі

КҚ 1. Теміржол магистралдық желісінің тартқыш кіші стансасы қызметкерлерінің және байланыс желісі ауданы қызметкерлерінің өндірістік қызметін қамтамасыз ету

КМ 1. Теміржол магистралдық желісінің тартқыш кіші стансасы қызметкерлерінің және байланыс желісі ауданы қызметкерлерінің өндірістік қызметін қамтамасыз ету

ОН 1.1. Байланыс желісі мен тартқыш қосалқы станция қызметкерлерінің байланыс желісі мен тартқыш кіші стансаларды пайдалану және жөндеу кезіндегі өндірістік еңбегін ұйымдастыру.

ОН 1.2. Тартқыш кіші стансасын электрмен жабдықтау құрылғыларының сенімділігін арттыру жоспарларын және жоспарлы-алдын ала жөндеу жоспарларын орындауды қамтамасыз ету.

ОН 1.3. Тізбекті түйіспелі ілмектерді механикалық есептеулерді орындау.

ОН 1.4. Станцияның (аралықтың) байланыс желісінің жобаларын әзірлеу - курстық жобасын жасау.

ОН 1.5. Электрмен жабдықтау учаскесінің өндірістік-қаржылық жұмыс жоспарын құру (курстық жоба).

ОН 1.6. Темір жол энергетикалық учаскесінің құрылымдық бөлімшелерінің бірінде жұмыс орнында темір жолдарды электрмен жабдықтау құрылғыларын пайдалану, жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі бригада құрамында жұмыстарды орындау.

ОН 1.7. Байланыс желісі мен тартқыш қосалқы станцияларда жұмыс істеу кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтау.

КҚ 2. Теміржол магистралдық желісін электрмен жабдықтау құрылғыларына, байланыс желісі құрылғыларына, тартқыш кіші стансаларға техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің орындалу сапасын бақылауды жүзеге асыру

КМ 2. Теміржол магистралдық желісін электрмен жабдықтау құрылғыларына, байланыс желісі құрылғыларына, тартқыш кіші стансаларға техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің орындалу сапасын бақылауды жүзеге асыру

ОН 2.1. Теміржол магистралдық желісін электрмен жабдықтау құрылғыларына, байланыс желісі құрылғыларына, тартқыш кіші стансаларға техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің орындалу сапасын бақылауды жүзеге асыру.

ОН 2.2. Тартқыш кіші стансасы және байланыс желісі қызметкерлерінің өндірістік және еңбек тәртібін бақылау өлшемдерін пайдалану.

ОН 2.3. Энергия учаскесінің құрылымдық бөлімшелерінің жұмыс сапасын бақылау арқылы жұмысты ұйымдастыру.

ОН 2.4. Пайдалану және жөндеу жұмыстарын орындау кезінде диспетчерлік қызметпен және аралас темір жол қызметтерімен өзара іс-қимыл жасау.

ОН 2.5. Темір жол электротехникалық жүйелерінің ақаусыз күйін, апатсыз және сенімді жұмысын қамтамасыз ету.

ОН 2.6. Темір жолдардың электротехникалық жүйелерінің жабдықтарын реттеуді, сынауды, пайдалануды, қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау.

ОН 2.7. Кәсіби қызметте автомобиль және темір жол жүрісіндегі көтергіш - көлік, жүк, тасымалдау, диагностикалық және технологиялық машиналар мен механизмдерді, зертхана – вагондарды, құрылғыларды, құрылғылар мен аспаптарды пайдалану.

ОН 2.8. Әр түрлі пайдалану жағдайларында электрлендірілген темір жолдарды электрмен жабдықтау құрылғыларының сенімді жұмысын қамтамасыз ету.

ОН 2.9. Жоғары және аса жоғары жылдамдықта темір жолдарды электрмен жабдықтау құрылғыларының жұмысын қамтамасыз ету.

ОН 2.10. Темір жол бөлімшелерінің электр және электромеханикалық жабдықтарын баптау, сынау, пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру.

ОН 2.11. Энергия учаскесінің жоспарлы және авариялық жұмыстарын қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз ету.

ОН 2.12. Электрлендірілген темір жолдардың барлық бөлімшелері мен объектілерінде электр жабдықтарын пайдалану және жөндеу кезінде техникалық пайдалану ережелері мен еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік санитария және өртке қарсы қорғау нормаларының және лауазымдық нұсқаулықтардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру.

КҚ 3. Темір жолдарды электрмен жабдықтау құрылғыларын басқарудың автоматтандырылған жүйелерін пайдалану кезінде электроника және микроэлектроника негіздерін қолдану

КМ 3. Темір жолдарды электрмен жабдықтау құрылғыларын басқарудың автоматтандырылған жүйелерін пайдалану кезінде электроника және микроэлектроника негіздерін қолдану

ОН 3.1. Импульстардың әртүрлілігі мен параметрлері, логикалық элементтердің негізгі электрондық схемаларында импульстарды қалыптастыру принциптері туралы ақпаратты атау.

ОН 3.2. Электронды және микроэлектрондық құрылғыларды құру принциптерін сипаттау, оларды орындаудың физикалық негіздерін түсіну және типтік электронды жабдықтың сызбаларын оқу.

ОН 3.3. Темір жолдарды электрмен жабдықтау құрылғыларын бақылау, сигнал беру, басқару және телемеханика құрылғыларында электрондық аспаптарды қолдану.

ОН 3.4. Басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің ұғымдары мен терминдерін меңгеру (ақпарат, сигналдар, олардың қасиеттері, ақпарат мөлшері, логикалық элементтер).

ОН 3.5. Кәсіби қызметте электрмен жабдықтау құрылғыларының автоматты құрылғылары мен автоматтандырылған басқару жүйелерінің схемаларын олардың жұмыс істеу принципі мен конструктивті орындалуын түсіне отырып сипаттау.

ОН 3.6. Автоматтандырылған басқару жүйелерінде энергия тасымалдағыштарды бақылау және есепке алу жүйелерін, оның ішінде микропроцессорларда қолдану.

КҚ 4. Тартқыш кіші станса қызметкерлерінің және байланыс желісі қызметкерлерінің өндірістік және еңбек тәртібін бақылау

КМ 4. Тартқыш кіші станса қызметкерлерінің және байланыс желісі қызметкерлерінің өндірістік және еңбек тәртібін бақылау

ОН 4.1. Өндірістік және еңбек тәртібін бақылау өлшемдерін пайдалану.

ОН 4.2. Өндірістік қауіпсіздік тәуекелдерін басқару.

ОН 4.3. Базалық кәсіпорын жұмысының негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

ОН 4.4. Энергия учаскесі жұмыс істейтін жабдықты сипаттау, дипломдық жобаның тақырыбына сәйкес құрылымдық бөлімшелердің электр қондырғыларына техникалық қызмет көрсетуді жөндеу жұмыстарын жоспарлау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
143-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07130700 – "Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану (түрлері және салалары бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өндеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0713 Электротехника және энергетика

Мамандығы:

07130700 – Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану (түрлері және салалары бойынша)

Біліктілік:

3W07130701- Электр жабдықтарын монтаждаушы
3W07130702 - Электромеханикалық жабдықтарға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі электрслесарі
3W07130703 - Жер асты электрослесарі
4S07130704 - Техник-электромеханик


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07130701-Электр жабдықтарын монтаждаушы" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Электр жабдығын монтаждауға дайындау (нөлдік циклды орындау)

+

+

3.2

КМ 2. Монтаждау жұмыстарын орындау

+

+

3.3

КМ 3. Электр жабдықтарын жарамды және жұмысқа жарамды күйде ұстау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07130702- Электромеханикалық жабдықтарға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі электрслесарі" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1.Жабдықтарды жөндеуге дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Электромеханикалық жабдықтарды техникалық пайдалану және жөндеу жұмыстарын жүргізу

+

+

3.3

КМ 3. Технологиялық жабдықтың және техникалық құрылғылардың техникалық жай-күйіне тексеру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07130703-Жер асты электрослесарі" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіби модульдер3.1

КМ 1. Тау-кен-шахта жабдықтарын, іске қосу электр аппаратурасын және автоматтандыру құралдарын монтаждау, бөлшектеу

+

+

3.2

КМ 2. Тау-кен шахта жабдықтарына, іске қосу электр аппаратурасы мен автоматтандыру құралдарына қызмет көрсету және жөндеу

+

+

3.3

КМ 3. Тау-кен шахта жабдықтарын, іске қосу электр аппаратурасын және автоматтандыру құралдарын баптау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07130704-Техник-электромеханик" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіби модульдер3.1

КМ 1. Өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау

+

+

3.2

КМ 2. Техникалық және жедел қызмет көрсетуді ұйымдастыру

+

+

3.3

КМ 3. Қорғау құралдарының күрделі құрылғылары мен автоматика және телемеханика аспаптарындағы схемаларды реттеуді және ақауларды жоюды ұйымдастыру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
144-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07130700 – "Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану (түрлері және салалары бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттер мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07130701- Электр жабдықтарын монтаждаушы" біліктілігі

КҚ 1. Жұмыс орнын, құрал-саймандар мен өлшеу аспаптарын электр жабдықтарын монтаждауға дайындау

КМ 1. Электр жабдығын монтаждауға дайындау (нөлдік циклды орындау)

ОН 1.1 Қарапайым монтаждау және такелаж жұмыстарын базалық дайындауды жүзеге асыру.

ОН 1.2. Техникалық сызбалар мен электр сызбаларын оқып, бөлшектердің контурларын сызу.

ОН 1.3. Электр жабдықтарының негізгі құрылымдары мен жұмыс принциптерін; материалдарды, олардың құрылымы мен қасиеттерін ажырату.

ОН 1.4. Аспаптардың, құрал саймандардың, бақылау-өлшеу аспаптарының жарамдылығын тексеру.

КҚ 2. Монтаждау жұмыстарын орындау

КМ 2. Монтаждау жұмыстарын орындау

ОН 2.1. Электр жабдықтарына қызмет көрсету.

ОН 2.2. Ішкі электр тізбектерін монтаждау жұмыстарын орындау.

ОН 2.3.Электр машиналары мен басқару аппараттарын монтаждау.

ОН 2.4. Бағдарламаланатын логикалық контроллерді қолдану.

КҚ 3. Электр жабдығын жарамды және жұмысқа қабілетті күйде ұстау

КМ 3. Электр жабдықтарын жарамды және жұмысқа жарамды күйде ұстау

ОН 3.1.Жабдықтың жай-күйін тексеруді жүргізу.

ОН 3.2. Жедел ауыстырып қосуды орындау.

ОН 3.3. Электр жабдықтарына ағымдағы (ұсақ) және жоспарлы жөндеу жүргізу.

ОН 3.4. Жедел-техникалық құжаттаманы жүргізуді жүзеге асыру.

"3W07130702- Электромеханикалық жабдықтарға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі электрслесарі" біліктілігі

КҚ 1.Жабдықтарды жөндеуге дайындау

КМ 1.Жабдықтарды жөндеуге дайындау

ОН 1.1. Қарапайым жөндеу және такелаж жұмыстарын базалық дайындауды жүзеге асыру.

ОН 1.2 Жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін қажетті өлшеу құралдарының, құрал саймандарының жарамдылығын тексеру.

ОН 1.3. Техникалық сызбалар мен электр сызбаларын оқып, бөлшектердің контурларын сызу.

ОН 1.4. Электр жабдықтарының негізгі құрылымдары мен жұмыс принциптерін; материалдарды, олардың құрылымы мен қасиеттерін ажырату.

КҚ 2. Электромеханикалық жабдықтарды техникалық пайдалану және жөндеу жұмыстарын жүргізу

КМ 2. Электромеханикалық жабдықтарды техникалық пайдалану және жөндеу жұмыстарын жүргізу

ОН 2.1 Материалдарды слесарлық-механикалық өңдеуді орындау.

ОН 2.2 Цех ішіндегі желілер мен жарық беретін электр қондырғыларын техникалық пайдалану мен жөндеуді жүргізу.

ОН 2.3.Кабельдік және әуе желілерін техникалық пайдалану мен жөндеуді жүргізу.

ОН 2.4 Электр машиналары мен іске қосу-баптау аппаратурасын техникалық пайдалану мен жөндеуді жүргізу.

ОН 2.5 Трансформаторлардың электр жабдықтарын техникалық пайдалануды және жөндеуді жүргізу.

КҚ 3. Технологиялық жабдықтар мен техникалық құрылғылардың техникалық жағдайын тексеру

КМ 3. Технологиялық жабдықтың және техникалық құрылғылардың техникалық жай-күйіне тексеру

ОН 3.1 Қолданыстағы электр жабдықтарының жағдайын бағалау.

ОН 3.2 Тексеруді және сынауды орындау.

ОН 3.3 Электр жабдықтарын баптау және реттеуді жүргізу.

"3W07130703-Жер асты электр слесарі" біліктілігі

КҚ 1. Тау-кен-шахта жабдықтарын, іске қосу электр аппаратурасын және автоматтандыру құралдарын монтаждауды, демонтаждауды орындау

КМ 1. Тау-кен-шахта жабдықтарын, іске қосу электр аппаратурасын және автоматтандыру құралдарын монтаждау, бөлшектеу

ОН 1.1. Тау-кен-шахталық жабдықтарды құрастыру және бөлшектеу (демонтаж).

ОН 1.2. Іске қосу құрылғысын құрастыру және бөлшектеу.

ОН 1.3. Автоматтандыру құралдарын құрастыру және бөлшектеу.

ОН 1.4. Тау-кен жабдықтарын іске қосу.

КҚ 2. Тау-кен шахта жабдығына, іске қосу электр аппаратурасына және автоматтандыру құралдарына қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау

КМ 2. Тау-кен шахта жабдықтарына, іске қосу электр аппаратурасы мен автоматтандыру құралдарына қызмет көрсету және жөндеу

ОН 2.1. Тау-кен шахта жабдықтарына қызмет көрсету және жөндеу.

ОН 2.2. Іске қосу және қорғаныс электр жабдықтарын күту және жөндеу.

ОН 2.3. Автоматтандыру және байланыс құралдарына қызмет көрсету және жөндеу.

КҚ 3. Тау-кен шахта жабдықтарын, іске қосу электр аппаратурасын және автоматтандыру құралдарын баптау орындау

КМ 3. Тау-кен шахта жабдықтарын, іске қосу электр аппаратурасын және автоматтандыру құралдарын баптау

ОН 3.1. Тау-кен-шахта жабдықтарын баптауды орындау.

ОН 3.2. Іске қосу электр аппаратурасын баптауды орындау.

ОН 3.3. Автоматтандыру құралдарын баптауды орындау.

ОН 3.4. Электр жабдықтарын және автоматтандыру құралдарын баптау үшін аспаптар мен құрылғыларды пайдалану.

ОН 3.5. Жабдықтағы микро контроллерлерде қажетті параметрлерді орнату.

"4S07130704 -Техник-электромеханик" біліктілігі

КҚ 1. Өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау

КМ 1. Өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау

ОН 1.1. Команда жұмысын үйлестіру.

ОН 1.2. Нормалар мен стандарттарға сәйкес цех (бөлімше) персоналының құрылыс-монтаждау жұмыстарын ұйымдастыру және бақылау.

ОН 1.3. Кәсіпорынның электромеханикалық жабдықтарын жөндеу, монтаждау, қызмет көрсету бойынша негізгі техникалық-экономикалық есептерді жүргізу.

ОН 1.4. Электромеханикалық жабдықтарды жөндеу сапасын арттыру бойынша іс-шараларды әзірлеу.

КҚ 2. Техникалық және жедел қызмет көрсетуді ұйымдастыру

КМ 2. Техникалық және жедел қызмет көрсетуді ұйымдастыру

ОН 2.1. Өндірісте еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтау жөніндегі қызметті ұйымдастырады.

ОН 2.2. Экологиялық, сәулет және нормативтік талаптарға сәйкес құрылымдық бөлімшелер үшін электр жабдықтарын жөндеуді, реттеуді және қызмет көрсетуді ұйымдастыру кестесін жасау.

ОН 2.3. Жұмыс өндірісіне нарядпен, өкіммен жұмысты ресімдеу.

ОН 2.4. Жөндеу жұмыстарына техникалық құжаттаманы ресімдеу.

КҚ 3. Қорғаныс құралдарының күрделі құрылғылары мен автоматика және телемеханика аспаптарындағы ақауларды жою және схемаларды реттеуді орындау

КМ 3. Қорғау құралдарының күрделі құрылғылары мен автоматика және телемеханика аспаптарындағы схемаларды реттеуді және ақауларды жоюды ұйымдастыру

ОН 3.1. Электр жабдықтарын баптау және реттеу әдістерін қолдану.

ОН 3.2. Жалпы станциялық құрылғылар мен қашықтықтан жабдықтарды баптауды орындау.

ОН 3.3. Релелік қорғаныс пен автоматиканы ретке келтіруді жүргізу және орындау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
145-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07140100-Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0714 Электроника және автоматтандыру

Мамандығы:

07140100-Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)

Біліктілігі:

3W07140101-Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі слесарь
4S07140102-Техник-электромеханик


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07140101-Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі слесарь" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Аспаптарды, автоматика жүйелерінің электрлік және пневматикалық сұлбаларын монтаждау

+

+

3.2

КМ 2. Аспаптар мен автоматика құралдары пайдалану және техникалық қызмет көрсету

+

+

3.3

КМ 3. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика жүйелерін құрастыру, жөндеу және реттеу

+

+

3.4

КМ 4. Бақылау-өлшеу функцияларына арналған қарапайым электрондық аспаптарды іске қосу-баптау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07140102-Техник-электромеханик" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Автоматтандыру аспаптары мен құралдарының күйін техникалық және метрологиялық бақылау

+

+

3.2

КМ 2. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу бөлімшесінің жұмысына басшылық ету

+

+

3.3

КМ 3. Өндірістік процестерді автоматтандыру жүйелерін пайдалану

+

+

3.4

КМ 4. Технологиялық процестердің ерекшелігін ескере отырып, автоматтандырудың күрделі емес жүйелерін әзірлеу және модельдеу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

      .

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
146-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07140100-Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және Кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттер мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07140101-Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі слесарь" біліктілігі

КҚ 1. Аспаптарды, автоматика жүйелерінің электрлік және пневматикалық сұлбаларын монтаждауды орындау

КМ 1. Аспаптарды, автоматика жүйелерінің электрлік және пневматикалық сұлбаларын монтаждау

ОН 1.1. Құрал-саймандарды, жабдықтар мен айлабұйымдарды монтаждау алдында тексеруді жүзеге асыру.

ОН 1.2. Әр түрлі автоматика жүйелерінің аспаптары мен электр тізбектерін монтаждаудың реттілігі мен оңтайлы тәсілдерін анықтау.

ОН 1.3. Аспаптарды, автоматиканың әртүрлі жүйелерінің пневматикалық және электр сұлбаларын, қалқандар мен пульттерді монтаждау.

ОН 1.4. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматиканы монтаждау бойынша слесарлық жумысты орындау,

ОН 1.5. Күрделілігі орташа бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика құралдарына монтаждауды орындау.

ОН 1.6. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматиканы демонтаждау және монтаждау үшін қажетті қайта қосуды жүргізу.

КҚ 2. Аспаптар мен автоматика құралдары пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсетуді орындау

КМ 2. Аспаптар мен автоматика құралдары пайдалану және техникалық қызмет көрсету

ОН 2.1. Аспаптар мен автоматика жүйелерін тексеру үшін жабдықтар мен құрылғыларды дайындауды жүзеге асыру.

ОН 2.2. Аспаптар мен автоматика жүйелеріне қызмет көрсетудің реттілігі мен оңтайлы режимдерін анықтау.

ОН 2.3. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика жүйелерін тексеруді жүзеге асыру.

ОН 2.4. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика диагностикасына техникалық қызмет көрсету кезінде бақылау шараларын белгілей отырып, тәуекелдерді бағалауды жүргізу.

КҚ 3. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика жүйелерін құрастыруды, жөндеуді және реттеуді орындау

КМ 3. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика жүйелерін құрастыру, жөндеу және реттеу

ОН 3.1. Аспаптардың бүліну себептерін анықтау және жою.

ОН 3.2. Жөндеу жүргізілгеннен кейін бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматты құрылғылардың жұмысқа жарамдылығына тексеру жүргізу.

ОН 3.3. Бақылау-өлшеу аспаптары мен механизмдерін жөндеу және реттеу бойынша слесарлық-құрастыру жұмыстарын орындау.

ОН 3.4. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматиканы жөндеу кезінде қауіпті жағдайларды анықтау және бақылау.

КҚ 4. Бақылау-өлшеу функцияларына арналған қарапайым электрондық аспаптарды баптауды орындау

КМ 4. Бақылау-өлшеу функцияларына арналған қарапайым электрондық аспаптарды іске қосу-баптау

ОН 4.1. Әр түрлі жұмыстарды орындау үшін материалдар мен құралдарды таңдау және қолдану.

ОН 4.2. Автоматика аспаптары мен жүйелерін іске қосу-баптау жұмыстарының реттілігі мен оңтайлы режимдерін анықтау.

ОН 4.3. Бөлшектер мен тораптарды қиыстыра және жетілдіре отырып қарапайым электронды жылу техникалық аспаптарды, автоматты газ талдағыштарды, бақылау - өлшеу, электромагниттік, электродинамикалық механизмдерді баптауды жүзеге асыру.

ОН 4.4. Автоматты құрылғылар мен қарапайым автоматика жүйелерін пайдалану процесінде реттеуді жүзеге асыру.

ОН 4.5. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматты құрылғыларды пайдалану сынақтарын жүргізу.

"4S07140102-Техник-электромеханик" біліктілігі

КҚ 1. Автоматтандыру аспаптары мен құралдарының күйін техникалық және метрологиялық бақылауды орындау

КМ 1. Автоматтандыру аспаптары мен құралдарының күйін техникалық және метрологиялық бақылау

ОН 1.1. Өлшеу құралдары мен автоматтандыру құралдарының жұмысына талдау жасау.

ОН 1.2. Өлшеу құралдары мен автоматтандыру құралдарын тексеру және калибрлеу.

ОН 1.3. Бағынышты қызметкерді оның біліктілігіне сәйкес пайдалану үшін бекітілген бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматиканы қолдануын ұйымдастыру.

ОН 1.4. Автоматтандыру құралдары мен жүйелерінің күйінің сенімділік талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету.

КҚ 2. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу бөлімшесінің жұмысына басшылық жасау

КМ 2. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу бөлімшесінің жұмысына басшылық ету

ОН 2.1. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматиканы техникалық қызмет көрсетуді, жөндеуді жоспарлау және дайындау.

ОН 2.2. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматиканың мерзімінен бұрын істен шығуына актілерді ресімдеуді жүзеге асыру.

ОН 2.3. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика учаскесінің ұйымдастырушылық-техникалық іс-шараларын әзірлеуге қатысу.

ОН 2.4. Қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі тәртіп пен нұсқаулықтарды сақтай отырып, жөндеу жұмыстарын жүргізуін қамтамасыз ету.

КҚ 3. Өндірістік процестерді автоматтандыру жүйелерін пайдалану

КМ 3. Өндірістік процестерді автоматтандыру жүйелерін пайдалану

ОН 3.1. Жабдықтарды және бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматиканы пайдаланылуды бақылауды жүзеге асыру.

ОН 3.2. Технологиялық процестің ерекшелігін ескере отырып, басқару жүйелерін пайдалану бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 3.3. Пайдалану процесінде жүйе параметрлерінің жұмыс істеуін бақылау және талдау.

ОН 3.4. Өндірістік процестерді автоматтандыру жүйелерін пайдалану бойынша техникалық құжаттаманы жүргізу.

КҚ 4. Технологиялық процестердің ерекшелігін ескере отырып, автоматтандырудың күрделі емес жүйелерін әзірлеу және модельдеу

КМ 4. Технологиялық процестердің ерекшелігін ескере отырып, автоматтандырудың күрделі емес жүйелерін әзірлеу және модельдеу

ОН 4.1. Технологиялық жабдықты басқарудың релелік-контактілі сұлбаларының автоматты басқару жүйелеріне талдау жүргізу.

ОН 4.2. Автоматтандыру аспаптары мен құралдарын және автоматты басқару жүйесінің мамандандырылған тораптары мен блоктарының сұлбаларын таңдау.

ОН 4.3. Үлгілік сұлбалар мен құрылғылардың параметрлерін есептеу.

ОН 4.4. Автоматтандыру жүйелері сапасының параметрлерін бақылауды жүзеге асыру.

ОН 4.5. Автоматтандыру жүйелерінің сенімділік сипаттамаларына талдау жасау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
147-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07140200 - Өндірістің автоматтандырылған жүйелеріне қызмет көрсету және жөндеу (салалар бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің коды және атауы:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0714 Электроника және автоматтандыру

Мамандығы:

07140200 - Өндірістің автоматтандырылған жүйелеріне қызмет көрсету және жөндеу (салалар бойынша)

Біліктілігі:

4S07140201 - Техник-электроник
4S07140202 - Техник-механик


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Орта буын маманы


"4S07140201 - Техник-электроник" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Үлгілік жобалар негізіндегі электрондық схемаларды әзірлеу

+

+

3.2

КМ 2. Электронды схемаларды тестілеу, ақауларды диагностикалау

+

+

3.3

КМ 3. Электрондық техника құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын монтаждау және баптау

+

+

3.4

КМ 4. Электрондық техниканың әр түрлерін пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

240/5760

180/4320

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

274/6576

206/4944


"4S07140202 - Техник-механик" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Өнеркәсіптік жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, баптау және жөндеу

+

+

3.2

КМ 2. Өнеркәсіптік жабдықты монтаждау және сынау

+

+

3.3

КМ 3. Жабдықты пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу процесі кезіндегі жұмыстарды ұйымдастыру

+

+

3.4

КМ 4. Өндірістік процестерді автоматтандыру талаптарын орындау4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

240/5760

180/4320

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

274/6576

206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
148-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07140200 - Өндірістің автоматтандырылған жүйелеріне қызмет көрсету және жөндеу (салалар бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"4S07140201 - Техник-электроник" біліктілігі

КҚ 1. Үлгілік жобалар негізінде электрондық схемаларды әзірлеу

КМ 1. Үлгілік жобалар негізінде электрондық схемаларды әзірлеу

ОН 1.1. Негізгі компоненттерді қолдану үшін схемалық шешімдерді таңдау.

ОН 1.2. Электрондық схеманың сенімділігі мен жылдамдығын есептеу.

ОН 1.3. Электр тізбектердің электрондық схема параметрлерін және электрондық компоненттердің жұмыс режимдерін есептеу.

КҚ 2. Электрондық схемаларды тестілеу, ақауларды диагностикалау

КМ 2. Электрондық схемаларды тестілеу, ақауларды диагностикалау

ОН 2.1. Техникалық құжаттамаға талдау жүргізу.

ОН 2.2. Схема жұмысында тудыратын ақаулық элементтерін анықтау.

ОН 2.3. Өлшеу құралдарын пайдалана отырып, электрондық схема тізбектерінің электрлік параметрлерін өлшеуді орындау.

ОН 2.4. Ақпараттық жүйелерді қолдану

ОН 2.5. Техникалық құжаттаманы, оның ішінде шет тілінде оқу.

КҚ 3. Электрондық техника құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын монтаждауды және баптауды жүргізу

КМ 3. Электрондық техника құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын монтаждау және баптау

ОН 3.1. Электрондық техниканың әртүрлі түрлерінің блоктары мен аспаптарын құрастыруды орындау.

ОН 3.2. Электрондық техниканың әртүрлі түрлерінің құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын монтаждау және демонтаждау жұмыстарын орындау.

ОН 3.3. Электрондық техника блоктары мен аспаптарын баптау, реттеу жұмыстарын орындау.

ОН 3.4. Электрондық техника құрылғыларының, блоктары мен аспаптарының стандартты және сертификатталған сынақтарын жүргізу

КҚ 4. Әр түрлі электронды техниканы пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу

КМ 4. Электрондық техниканың әр түрлерін пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

ОН 4.1. Электрондық техниканың әртүрлі түрлеріне диагностика жүргізу.

ОН 4.2. Электрондық техниканы жөндеуге құжаттаманы дайындау.

ОН 4.3. Жабдықты жөндеуден немесе ауыстырғаннан кейін оның жұмыс істеу параметрлерін дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкестігін тексеру.

ОН 4.4 Белгіленген стандарттарға сәйкес электрондық техникаға қызмет көрсету кезінде нормативтік-техникалық құжаттаманы қолдану.

ОН 4.5. Электронды техниканың әр түріне жөндеу жүргізу.

"4S07140202 - Техник-механик" біліктілігі

КҚ 1. Өнеркәсіптік жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді, реттеуді және жөндеуді орындау

КМ 1. Өнеркәсіптік жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, баптау және жөндеу

ОН 1.1. Өнеркәсіптік жабдықтың жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру, жөндеу жұмыстарын жүргізу.

ОН 1.2. Бақылау-өлшеу аспаптары мен құралдарын пайдалана отырып, өнеркәсіптік жабдықтың техникалық жай-күйін бақылау.

ОН 1.3. Өндірістік тапсырмаға сәйкес жөндеу және реттеу жұмыстарын орындау.

ОН 1.4. Өнеркәсіптік жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру, жөндеу жұмыстарын жүргізу.

ОН 1.5. Сызбаларды оқу, бөлшектердің эскиздерін орындау.

ОН 1.6. Өнеркәсіп жабдығын диагностикалау.

КҚ 2. Өнеркәсіптік жабдықты монтаждау және сынау

КМ 2. Өнеркәсіптік жабдықты монтаждау және сынау

ОН 2.1. Өнеркәсіптік жабдықты монтаждауды жүргізу.

ОН 2.2. Техникалық құжаттамаға сәйкес өнеркәсіптік жабдықты пайдалануға енгізу.

ОН 2.3. Техникалық құжаттамаға сәйкес өнеркәсіптік жабдықты сынауды жүргізу.

КҚ 3. Жабдықты пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу процесінде жұмысты ұйымдастыру

КМ 3. Жабдықты пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу процесінде жұмысты ұйымдастыру

ОН 3.1. Құрылымдық бөлімшенің жұмысын ұйымдастыру.

ОН 3.2. Өнеркәсіптік жабдықты монтаждау жұмыстарын жүргізу үшін техникалық құжаттаманы әзірлеу.

ОН 3.3. Өнеркәсіптік жабдықты жөндеу және пайдалану жұмыстарын жүргізу үшін техникалық құжаттаманы әзірлеу.

ОН 3.4. Өнеркәсіптік жабдықтарды жөндеу, монтаждау және жөндеу жұмыстарын материалдық-техникалық қамтамасыз ету қажеттілігін анықтау.

ОН 3.5. Еңбекті қорғау нормаларын сақтай отырып, өндірістік тапсырмалардың орындалуын ұйымдастыру.

КҚ 4. Өндіріс процестерін автоматтандыру талаптарын орындау

КМ 4. Өндіріс процестерін автоматтандыру талаптарын орындау

ОН 4.1. Өндірісті жоспарлау және басқару процестерін цифрландыруды қамтамасыз ету.

ОН 4.2. Өндірісті цифрландыру жұмысты ұйымдастыру.

ОН 4.3. Деректер базасымен жұмыс жасау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
149-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07140300 - Мехатроника (салалар бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің коды және атауы:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0714 Электроника және автоматтандыру

Мамандығы:

07140300 - Мехатроника (салалар бойынша)

Біліктілігі:

3W07140301 - Мехатрондық жүйелерді монтаждаушы-реттеушісі
4S07140302 - Техник-мехатроник


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07140301 - Мехатрондық жүйелерді монтаждаушы-реттеушісі" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

ПМ 1. Мехатрондық жүйелердің компоненттері мен модульдерін техникалық құжаттамаға сәйкес монтаждау

+

+

3.2

ПМ 2. Бағдарламаланатын логикалық контроллерлерді негізгі қағидалық сұлбаларына сәйкес реттеу және конфигурациялау

+

+

3.3

ПМ 3. Мехатрондық жүйелердің компоненттері мен модульдерін техникалық құжаттамаға сәйкес баптау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07140302 - Техник-мехатроник" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

ПМ 1. Мехатрондық жүйелерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және сынақ жүргізу

+

+

3.2

ПМ 2. Мехатрондық жүйелердің бұзылуының диагностикасы

+

+

3.3

ПМ 3. Техникалық тапсырмаға сәйкес қарапайым мехатрондық жүйелердің сұлбасын құру

+

+

3.4

ПМ 4. Мехатрондық жүйелерді құру, модельдеу және оңтайландыру4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
150-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07140300 - Мехатроника (салалар бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07140301 - Мехатрондық жүйелерді монтаждаушы-реттеушісі" біліктілігі

КҚ 1. Автоматтандырылған мехатрондық жүйелердің жабдықтарын монтаждау, іске қосу және бағдарламалауын жасау

КМ 1. Мехатрондық жүйелердің компоненттері мен модульдерін техникалық құжаттамаға сәйкес монтаждау

ОН 1.1. Монтаждауға дейінгі дайындықты жүргізіп, мехатрондық жүйелердің элементтік базасының бүтіндігін тексеру.

ОН 1.2. Шет тіліндегі құрастыру сұлбаларын, сызбаларын, пайдалану нұсқаулықтарын және техникалық сипаттамаларын оқу.

ОН 1.3. Мехатрондық жүйелерді монтаждау және іске қосу жұмыстарын ұйымдастыру және орындау кезінде ұқыпты өндіріс технологиясына қойылатын талаптарды орындау.

ОН 1.4. Гидравликалық, пневматикалық және электрлік сұлбаларды, автоматикалық сұлбаларын, жалғану және қосылу сұлбаларын оқу.

ОН 1.5. Гидравликалық, пневматикалық, электрлік жүйелер мен басқару жүйелерінде монтаждау жұмыстарын жүргізу.

ОН 1.6. Мехатрондық жүйелерге арналған жабдықты орнатуды жүзеге асыру.

ОН 1.7. Мехатрондық жүйелердің монтаждау жұмыстарының сапасын бақылау.

КҚ 2. Бағдарламаланатын логикалық контроллерлерді негізгі қосылым сызбаларына сәйкес реттеу және конфигурация жасау

КМ 2. Бағдарламаланатын логикалық контроллерлерді негізгі қосылу сызбаларына сәйкес реттеу және конфигурациялау

ОН 2.1. Мехатрондық жүйелердің технологиялық процестер ерекшеліктерін ескере отырып бағдарламалау.

ОН 2.2. Бағдарламаланатын логикалық контроллерлерді қағидалық қосу сұлбаларына сәйкес реттеу және конфигурациялау.

ОН 2.3. Бағдарламаланатын логикалық контроллердің жұмысын басқарушы бағдарлама тетіктерінің әрекеттерімен басқаратын бағдарламалық кодтың байланыс принциптеріне сәйкес қолдану.

ОН 2.4. Бағдарламаланатын логикалық контроллердің басқару бағдарламаларындағы қателерді іздеу алгоритмдерін жүргізу.

КҚ 3. Мехатрондық жүйелердің компоненттері мен модульдерін техникалық құжаттамаға сәйкес баптауды орындау

КМ 3. Мехатрондық жүйелердің компоненттері мен модульдерін техникалық құжаттамаға сәйкес баптау

ОН 3.1. Мехатрондық жүйелерді іске қосу жұмыстарында дұрыс дәйектілікте орындау.

ОН 3.2. Мехатрондық жүйелерді монтаждау, іске қосу және жөндеу бойынша жұмыстарды нормативтік талаптарға сәйкес орындау.

ОН 3.3. Датчиктерінің физикалық шамаларын, дискретті және аналогтық сигналдардың жұмысын талдауын жасау.

ОН 3.4. Мехатрондық жүйенің сынақ жабдықтарын пайдаланып жөнге келтіру.

ОН 3.5. Мехатрондық жүйені пайдалануға енгізу.

"4S07140302 - Техник-мехатроник" біліктілігі

КҚ 1. Мехатрондық жүйелерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және сынақтан өткізу

КМ 1. Мехатрондық жүйелерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және сынақ жүргізу

ОН 1.1. Жабдыққа қызмет көрсету кезінде жұмыс істейтін майлағыштар заттарға таңдауын жасау.

ОН 1.2. Техникалық қызмет көрсету сапасына техникалық бақылау жүргізу.

ОН 1.3. Мехатрондық жүйелердің өндірістік жабдықтарына қызмет көрсету бойынша бағыттау және технологиялық құжаттаманы толтыру.

ОН 1.4. Мехатрондық жүйелердегі ақаулықтарды іздеу.

ОН 1.5. Мехатрондық жүйелердің агрегаттары мен механизмдерін, гидравликалық, пневматикалық, электромеханикалық құрылғыларды бөлшектеу, жөндеу және құрастырудың технологиялық дәйектілігін орындау және бақылау.

ОН 1.6. Мехатрондық жүйелер жабдықтарына бақылауды, баптауды және сынауды жүзеге асыру.

КҚ 2. Мехатрондық жүйенің жұмысындағы ақауларды диагностикалау

КМ 2. Мехатрондық жүйенің жұмысындағы ақауларды диагностикалау

ОН 2.1. Мехатрондық жүйелер жабдықтарының ақауларын анықтау және ақаулардың себептерін жою бойынша шаралар әзірлеу.

ОН 2.2. Мехатрондық жүйелер жабдықтарын бақылау және диагностикалауды орындау.

ОН 2.3. Мехатрондық жүйелердің ақауларын табу және оның ресурстарын анықтау.

ОН 2.4. Мехатрондық жүйелерді диагностикалау және жөндеу нәтижелері бойынша құжаттамасын рәсімдеу.

КҚ 3. Техникалық тапсырмаға сәйкес қарапайым мехатрондық жүйелердің сұлбаларын құрылымдау

КМ 3. Техникалық тапсырмаға сәйкес қарапайым мехатрондық жүйелердің сұлбаларын құру

ОН 3.1. Қондырғылар мен құрылғылардың үлгілік электрлік, пневматикалық және гидравликалық тізбектерінің параметрлерін есептеу.

ОН 3.2. Қарапайым мехатрондық жүйелерді құру.

ОН 3.3. Техникалық және технологиялық құжаттаманы рәсімдеу.

ОН 3.4. Мехатрондық жүйелердің құрылымдық, функционалдық және қағидалық сұлбаларын құрылымдау.

ОН 3.5. Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу.

ОН 3.6. Мехатрондық жүйелердің үлгілік модельдерін құру.

КҚ 4. Мехатрондық жүйелерді құру, модельдеу және оңтайландыру

КМ 4. Мехатрондық жүйелерді құру, модельдеу және оңтайландыру

ОН 4.1. Мехатрондық жүйелерді арнайы бағдарламалық жасақтаманы қолдана отырып модельдеу.

ОН 4.2. Мехатрондық жүйелерді басқарудың оңтайлы модельдерін таңдау.

ОН 4.3. Мехатрондық жүйелердің компоненттері мен модульдерінің жұмысын әртүрлі параметрлерде оңтайландыру кезінде жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
151-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07140400 - Робототехника және кірістірілетін жүйелер (салалар бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0714 Электроника және автоматтандыру

Мамандығы:

07140400 - Робототехника және кірістірілетін жүйелер (салалар бойынша)

Біліктілігі:

3W07140401 - Кірістірілетін жүйелердің монтаждаушы-реттеушісі
3W07140402 - Робототехникалық жүйелер мен кешендердің монтаждаушы-реттеушісі
4S07140403 - Мобильді робототехника технигі
4S07140404 - Өнеркәсіптік робототехника технигі
4S07140405 -Кірістірілетін жүйелер технигі


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07140401 -Кірістірілетін жүйелердің монтаждаушы-реттеушісі" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Кірістірілетін жүйелерді монтаждау және баптау

+

+

3.2

КМ 2. Кірістірілетін жүйелерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу

+

+

3.3

КМ 3. Кірістірілетін жүйелерді пайдалану және техникалық сүйемелдеу жұмыстарын орындау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07140402 - Робототехникалық жүйелер мен кешендердің монтаждаушы-реттеушісі" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Робототехникалық жүйелер мен кешендердің компоненттері мен модульдерін монтаждау, іске қосу және реттеу

+

+

3.2

КМ 2. Робототехникалық жүйелер және кешендердің компоненттері мен модульдерін пайдалану және техникалық қызмет көрсету

+

+

3.3

КМ 3. Робототехникалық жүйелер мен кешендерді басқару модульдерінің ақауларын диагностикалау және ауыстыру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07140403 -Мобильді робототехника технигі" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Механикалық, электрлік және электрондық техникалық жобалаудың негізгі қағидаларын меңгеру.

+

+

3.2

КМ 2. Жобалау параметрлерін талдау

+

+

3.3

КМ 3. Мобильді робототехника элементтерін бағдарламалау, тестілеу және реттеу

+

+

3.4

КМ 4. Тиімділікті талдау және пайдалануға беру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944


"4S07140404 - Өнеркәсіптік робототехника технигі" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Өнеркәсіптік робототехникалық жүйелер мен кешендердің технологиялық процестері мен бағдарламалық қамтылымын әзірлеу және іске асыру

+

+

3.2

КМ 2. Өнеркәсіптік робототехникалық жүйелер мен кешендердің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944


"4S07140405 -Кірістірілетін жүйелер технигі" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Өз құзыреті аясында кірістірілетін жүйелерді құрастыру

+

+

3.2

КМ 2. Кірістірілетін жүйелерді басқару үшін бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеу

+

+

3.3

КМ 3. Кірістірілетін жүйелерге конструкторлық және техникалық құжаттаманы әзірлеу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
152-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің 07140400 "Робототехника және кірістірілетін жүйелер (салалар бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіКҚерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07140401 - Кірістірілетін жүйелердің монтаждаушы-реттеушісі" біліктілігі

КҚ 1. Кірістірілетін жүйелерді монтаждау және баптау

КМ 1. Кірістірілетін жүйелерді монтаждау және баптау

ОН 1.1. Кірістірілетін жүйелерді құрастыру, монтаждау және демонтаждау кезінде технологияларды, техникалық жабдықтауды және құралдарды пайдалану.

ОН 1.2. Кірістірілетін жүйелердің құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын құрастыру, монтаждау және демонтаждау үшін жобалық құжаттаманы оқу.

ОН 1.3. Қауіпсіздік техникасының нормалары мен ережелерін сақтай отырып, монтаждау/демонтаждау.

ОН 1.4. Өз құзыреттілігі аясында кірістірілетін жүйелердің құрылғыларының, блоктары мен аспаптарының параметрлерін баптау.

КҚ 2. Кірістірілетін жүйелерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу

КМ 2. Кірістірілетін жүйелерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу

ОН 2.1. Кірістірілетін жүйелердің компоненттеріне қызмет көрсету.

ОН 2.2. Жұмыс кезінде кірістірілетін жүйелердің әртүрлі параметрлерін бақылау.

ОН 2.3. Кірістірілетін жүйелердің ақаулық себептерін анықтау.

ОН 2.4. Кірістірілетін жүйелерде анықталған ақаулықтар мен кемшіліктерді жою.

ОН 2.5. Кірістірілетін жүйелерге техникалық қызмет көрсету регламентін құрастыру.

КҚ 3. Кірістірілетін жүйелерді пайдалану және техникалық сүйемелдеу жұмыстарын орындау

КМ 3. Кірістірілетін жүйелерді пайдалану және техникалық сүйемелдеу жұмыстарын орындау

ОН 3.1. Қызмет көрсетілетін жүйені жаңарту және техникалық сүйемелдеу жөніндегі регламенттерді қолдану.

ОН 3.2. Жобалық, конструкторлық және техникалық құжаттамамен жұмыс істеу.

ОН 3.3. Пайдалану барысында техникалық сүйемелдеу жөніндегі құжаттаманы жасау үшін аспаптық құралдарды қолдану.

"3W07140402 - Робототехникалық жүйелер мен кешендердің монтаждаушы-реттеушісі" біліктілігі

КҚ 1.
Робототехникалық жүйелер мен кешендердің компоненттері мен модульдерін монтаждау, іске қосу және реттеу

КМ 1.
Робототехникалық жүйелер мен кешендердің компоненттері мен модульдерін монтаждау, іске қосу және реттеу

ОН 1.1. Қауіпсіздік техникасының нормалары мен ережелерін сақтай отырып, робототехникалық жүйелер мен кешендердің компоненттері мен модульдерін пайдалану жұмыстарын ұйымдастыру.

ОН 1.2. Робототехникалық жүйелер мен кешендердің компоненттері мен модульдерін қауіпсіз құрастыру.

ОН 1.3. Робототехникалық жүйелер мен кешендердің компоненттері мен модульдерін баптау және іске қосу.

КҚ 2.
Робототехникалық жүйелер және кешендердің компоненттері мен модульдерін пайдалану және техникалық қызмет көрсету

КМ 2. Робототехникалық жүйелер және кешендердің компоненттері мен модульдерін пайдалану және техникалық қызмет көрсету

ОН 2.1. Робототехникалық жүйелер мен кешендердің компоненттер мен модульдерінің техникалық жағдайын тексеру.

ОН 2.2. Робототехникалық жүйелер мен кешендердің компоненттер мен модульдеріне техникалық қызмет көрсету.

КҚ 3. Робототехникалық жүйелер мен кешендерді басқару модульдерінің ақауларын диагностикалау және ауыстыру

КМ 3. Робототехникалық жүйелер мен кешендерді басқару модульдерінің ақауларын диагностикалау және ауыстыру

ОН 3.1. Робототехникалық жүйелер мен кешендердің компоненттері немесе модульдерінің жұмыс істеуінің мониторингін және ақауларын диагностикалауды жүргізу.

ОН 3.2. Робототехникалық жүйелер мен кешендердің компоненттер немесе модульдердің ақауларын жөндеуге құжаттама дайындау.

ОН 3.3. Робототехникалық жүйелер мен кешендердің ақаулы модулін немесе компонентін ауыстыру.

ОН 3.4. Жөндеу жұмыстарынан кейін робототехникалық жүйелер мен кешендердің компоненттер немесе модульдердің жұмыс істеуіне бақылау жүргізу.

"4S07140403 - Мобильді робототехника технигі" біліктілігі

КҚ 1. Механикалық, электрлік және электрондық техникалық жобалаудың негізгі қағидаларын меңгеру.

КМ 1. Механикалық, электрлік және электрондық техникалық жобалаудың негізгі қағидаларын меңгеру.

ОН 1.1. Мобильді робот корпусының бөлшектерін дайындау.

ОН 1.2. Мобильді роботтың құрылымдық, механикалық бөліктері мен электрондық схемаларын біріктіру.

ОН 1.3. Механикалық, электрлік және сенсорлық жүйелерді орнату, баптау және барлық қажетті ретеу жұмыстарын жүргізу.

КҚ 2. Жобалау параметрлерін талдау

КМ 2. Жобалау параметрлерін талдау

ОН 2.1. Мобильді роботтың қажетті жұмыс сипаттамаларын анықтау үшін ақпаратты немесе сипаттаманы талдау.

ОН 2.2. Нұсқаулықтар мен техникалық шарттардағы дәлсіздіктерді анықтау және түзету.

ОН 2.3. Навигация мен бағдарлауды қоса алғанда, мобильді робототехника мәселелерін шешудің стратегияларын құру.

КҚ 3. Мобильді робототехника элементтерін бағдарламалау, тестілеу және реттеу

КМ 3. Мобильді робототехника элементтерін бағдарламалау, тестілеу және реттеу

ОН 3.1. Бағдарламалық қамтамасыздандырумен процесс пен жұмысты визуализациялау.

ОН 3.2. Басқару жүйелерінде бағдарламалау әдістерін қолдану.

ОН 3.3. Роботтың қозғалысы үшін бағдарлау және картографиялау функционалдық мүмкіндіктерін пайдалану.

ОН 3.4. Датчиктерді орнату және оларды реттеу.

ОН 3.5. Мобильді роботтың функционалдылығын тексеру.

КҚ 4. Тиімділікті талдау және пайдалануға беру

КМ 4. Тиімділікті талдау және пайдалануға беру

ОН 4.1. Роботтарды басқару бойынша құжаттаманы дайындау.

ОН 4.2. Мобильді роботтың пайдалану сипаттамаларын сенімді жұмыс критерийіне сәйкес тестілеу.

ОН 4.3. Талдау, проблемаларды шешу және жетілдіру арқылы жүйенің жұмысын оңтайландыру.

"4S07140404 - Өнеркәсіптік робототехника технигі" біліктілігі

КҚ 1. Өнеркәсіптік робототехникалық жүйелер мен кешендердің технологиялық процестері мен бағдарламалық қамтылымын әзірлеу және іске асыру

КМ 1. Өнеркәсіптік робототехникалық жүйелер мен кешендердің технологиялық процестері мен бағдарламалық қамтылымын әзірлеу және іске асыру

ОН 1.1. Технологиялық процеске арналған өнеркәсіптік робототехникалық жүйелер мен кешендердің модульдерді басқару алгоритмдері мен бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастыру.

ОН 1.2. Өнеркәсіптік робототехникалық жүйелер мен кешендердің автоматтандырылған құралдарында бағдарламалық кодты тестілеу.

ОН 1.3. БЛК бағдарламалау, бағдарламалық деңгейде сандық және аналогтық сигналдарды өңдеу, өрістік шиналар технологиясын қолдану.

ОН 1.4. Өндірістік құжаттама негізінде өнеркәсіптік робототехникалық жүйелер мен кешендердің технологиялық процесін іске асыру.

КҚ 2. Өнеркәсіптік робототехникалық жүйелер мен кешендердің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету

КМ 2. Өнеркәсіптік робототехникалық жүйелер мен кешендердің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету

ОН 2.1. Өнеркәсіптік робототехникалық жүйелер мен кешендердің жұмыс істеуін бақылау және мониторинг нәтижелерін талдау.

ОН 2.2. Өнеркәсіптік робототехникалық жүйелер мен кешендердің жұмыс істеуінің технологиялық процесін түзету.

ОН 2.3. Өнеркәсіптік робототехникалық жүйелер мен кешендерді технологиялық процесін талдау және түзету қорытындылары бойынша техникалық құжаттаманы құрастыру.

"4S07140405 - Кірістірілетін жүйелер технигі" біліктілігі

КҚ 1. Өз құзыреті аясында кірістірілетін жүйелерді құрастыру

КМ 1. Өз құзыреті аясында кірістірілетін жүйелерді құрастыру

ОН 1.1. Кірістірілетін жүйелер үшін басқару талаптарының алгоритмдеу әдістері мен тәсілдерін қолдану.

ОН 1.2. Құрастырылатын кірістірілетін жүйелердің жұмыс принциптері мен пайдалану шарттарын талдау.

ОН 1.3. Кірістірілетін жүйелердің ақпараттық, электромеханикалық, электрондық және микропроцессорлық модульдерінің макеттерін құрастыру.

КҚ 2.
Кірістірілетін жүйелерді басқару үшін бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеу

КМ 2.
Кірістірілетін жүйелерді басқару үшін бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеу

ОН 2.1. Бағдарламалық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптардың дайын спецификациялары бойынша бағдарламалық кодты құрастыру.

ОН 2.2. Бағдарламалық қамтамасыздандырудың кодын тестілеу.

ОН 2.3. Кірістірілетін жүйелерді басқару үшін БЛК бағдарламалау.

ОН 2.4. Жүргізілген жұмыстардың нәтижесі бойынша есептік құжаттаманы құру.

КҚ 3. Кірістірілетін жүйелерге конструкторлық және техникалық құжаттаманы әзірлеу

КМ 3. Кірістірілетін жүйелерге конструкторлық және техникалық құжаттаманы
әзірлеу

ОН 3.1. Кірістірілетін жүйелердің техникалық құжаттамасына схемотехникалық шешімнің сипаттамасын дайындау.

ОН 3.2. Бастапқы техникалық талаптарды бақылау және кірістірілетін жүйелердің технологиялық базисті таңдау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
153-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07140500 -Сандық техника(түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру деңгейінің коды және атауы:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс

Мамандығы:

0714 Электроника және автоматтандыру
07140500 - Сандық техника (түрлері бойынша)

Біліктілігі:

3W07140501 - Сандық техниканы монтаждаушы-жөндеуші
3W07140502 - Электронды және сандық техникаларға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі механик
4S07140503 - Жүйе технигі
4S07140504 - Техник-электронщик


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-


"3W07140501 - Сандық техниканы монтаждаушы-жөндеуші" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Электр сымдарын, кабельдерді және ажыратқыштарды монтаждау

+

+

3.2

КМ 2. Сандық техниканы монтаждау.

+

+

3.3

КМ 3. Сандық техникаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07140502 - Электронды және сандық техникаларға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі механик" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Радиоэлектрондық құрылғыларды монтаждау

+

+

3.2

КМ 2. Тұрмыстық электрониканы жөндеу, баптау және реттеу

+

+

3.3

КМ 3. Коммуникациялық жабдық құрылғыларын жөндеу, баптау және реттеу

+

+

3.4

КМ 4. Компьютерлерді, шеткері және коммуникациялық жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07140503 - Жүйе технигі" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Бағдарламалық жасақтаманы орнату

+

+

3.2

КМ 2. Белсенді желілік құрылғыларды орнату

+

+

3.3

КМ3. Желілерді басқару

+

+

3.4

КМ 4. Компьютерлік құрылғылардың жұмысын бақылау, диагностикалау және қалпына келтіру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944


"4S07140504 - Техник-электронщик" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Компьютерлік бағдарламалау, консультациялар беру және ақпараттық технологиялар мен компьютерлік жүйелер саласындағы басқа да ілеспе қызмет түрлері

+

+

3.2

КМ 2. Электрондық және цифрлық техникаға техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын жұмысшылардың қызметін бақылау және үйлестіру

+

+

3.3

КМ 3. Жабдықпен жұмыс кезінде кәсіпорында қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету

+

+

3.4

КМ 4. Орындалатын жұмысқа қатысты барлық мәселелер бойынша техникалық құжаттаманы ресімдеу және жасау, жаңа қызметкерлерге нұсқама жүргізу және оқыту

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
154-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07140500 - Сандық техника(түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07140501 - Сандық техниканы монтаждаушы-жөндеуші" біліктілігі

КҚ1. Электр сымдарын, кабельдерді және сандық жабдықтың қосқыштарын орнату

КМ 1. Электр сымдарын, кабельдерді және ажыратқыштарды монтаждау

ОН 1.1. Монтаждау бойынша дайындық жұмыстарының кешенін орындау.

ОН 1.2. Электр сымдарын, кабельдер мен коннекторларды кесуді жүзеге асыру.

ОН 1.3. Электр сымдарын, кабельдер мен коннекторларды орнатуға дайындықты орындау.

ОН 1.4.Электр сымдарын, кабельдер мен коннекторларды орнату.

ОН 1.5. Ақпараттық-коммуникациялық кабельді инсталляциялау үшін қажетті құралдардың (техникалық және бағдарламалық) жұмысқа қабілеттілігін тестілеуді және жиынтықтылығын тексеруді орындау.

КҚ 2.Сандық техниканы монтаждау бойынша жұмыстарды орындау

КМ 2. Сандық техниканы монтаждау

ОН 2.1. Электр құрылғыларының сызбаларын және қарапайым электр схемаларын оқу.

ОН 2.2. Қарапайым электр қосылыстарының электрлік-схемалық сызбаларын құру.

ОН 2.3. Баспа платаларын және электр компоненттерін орнатуға дайындау.

ОН 2.4.Механикаландырылған және электр құралдарын қолдана отырып орнатуды орындау.

ОН 2.5.Іске қосу-реттеу жұмыстарын жүргізу.

КҚ 3. Сандық техникаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу

КМ 3. Сандық техникаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

ОН 3.1. Сандық техниканың ақауларын анықтау.

ОН 3.2. Сандық техниканың блоктары мен түйіндерінен қарапайым ақауларды табу.

ОН 3.3. Сандық техниканы инсталляциялау үшін қажетті құралдардың (техникалық және бағдарламалық) жұмысқа қабілеттілігін тестілеуді және жиынтықтылығын тексеруді орындау.

ОН 3.4. Сандық техниканы тексеру кезінде техникалық құжаттаманы оқу және қолдану.

ОН 3.5. Сандық техниканың электрлік параметрлерін өлшеу.

"3W07140502 - Электронды және сандық техникаларға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі механик" біліктілігі

КҚ 1. Радиоэлектрондық құрылғыларды орнатуды орындау

КМ 1. Радиоэлектрондық құрылғыларды монтаждау

ОН 1.1. Электрондық аппаратураның радиоэлементтері мен монтаждау сымдарын монтаждау және демонтаждау.

ОН 1.2. Радиоэлементтердің сапасын іріктеу және бақылауды жүзеге асыру.

ОН 1.3. Жабдықты қуат бойынша таңдауды жүзеге асыру.

ОН 1.4. Жұмыс процесінде сынақтар жүргізе отырып, радиоэлектрондық аппаратураны механикалық және электрлік монтаждауды және бақылауды жүзеге асыру.

ОН 1.5. Микроконтроллерлер негізінде ендірілген жүйелерді бағдарламалауды жүзеге асыру.

КҚ 2. Тұрмыстық электрониканы жөндеу және реттеу

КМ 2. Тұрмыстық электрониканы жөндеу, баптау және реттеу

ОН 2.1.Радиоқабылдағыштарды жөндеу, баптау және реттеу.

ОН 2.2. Теледидар қабылдағыштарын жөндеу, конфигурациялау және реттеу.

ОН 2.3. Сандық жазу және бейне мен дыбысты жаңғырту аппаратурасын жөндеуді және қызмет көрсетуді жүзеге асыру.

ОН2.4.Тұрмыстық бейнекамераларды жөндеу және қызмет көрсету.

КҚ 3. Байланыс жабдықтарының құрылғыларын жөндеу, конфигурациялау және реттеу

КМ 3. Коммуникациялық жабдық құрылғыларын жөндеу, баптау және реттеу

ОН 3.1.Радиостанцияларды жөндеу және қызмет көрсету.

ОН 3.2.Сымсыз телефондарды жөндеу және қызмет көрсету.

ОН 3.3. Планшеттер мен ұялы телефондарға жөндеу және қызмет көрсету.

ОН 3.4. Кабельді теледидар мен бейнекамераларды жөндеу және қызмет көрсету.

КҚ 4. Компьютерлерді, перифериялық және коммуникациялық жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету.

КМ 04. Компьютерлерді, шеткері және коммуникациялық жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету

ОН 4.1. Үстел компьютерлерін, компьютерлік терминалдар мен серверлерді, сыртқы және ішкі модемдерді жөндеу және қызмет көрсету.

ОН 4.2. Мониторларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету.

ОН 4.3. Ноутбуктерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету.

ОН 4.4. Сканерлерді, штрих кодты оқырмандарды, принтерлерді жөндеу және оларға қызмет көрсету.

ОН 4.5. Компьютерлік проекторларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету.

ОН 4.6. Перифериялық құрылғыларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету.

"4S07140503 - Жүйе технигі" біліктілігі

КҚ 1. Бағдарламалық жасақтаманы орнату

КМ.1 Бағдарламалық жасақтаманы орнату

ОН 1.1. Бағдарламалық жасақтаманы орнату кезінде пайда болатын оқиғаларды анықтаңыз және орнату процедурасын өзгерту туралы шешім қабылдау.

ОН 1.2. Туындаған оқиғаларды жою.

ОН 1.3. Бас тартуды локализациялау және түзету әрекеттерін бастау.

ОН 1.4. Бақылау-өлшеу аспаптары мен аппаратурасын пайдалану.

ОН 1.5. Ақпаратты өңдеу құралдарын пайдалану.

КҚ 2. Сандық техниканың желілік құрылғыларын орнатуды орындау

КМ 2. Белсенді желілік құрылғыларды орнату

ОН 2.1. Инфокоммуникациялық жүйелердің желілік құрылғыларын орнату.

ОН 2.2. Желілік құрылғылар мен бағдарламалық жасақтаманы конфигурациялау.

ОН 2.3. Желілік құрылғылар мен бағдарламалық жасақтама қателерін диагностикалау.

ОН 2.4. Желілік жабдықты басқару әдістерін қолдану.

ОН 2.5. Желіні басқару құралдарын теңшеу.

КҚ 3. Жергілікті есептеу желілерінде ақпаратты қорғау құралдарын әкімшілендіруді орындау

КМ 3. Жергілікті есептеу желілерді басқару

ОН 3.1. Жергілікті желі параметрлерін орнату.

ОН 3.2. Компьютерлік желілердегі ақпарат қауіпсіздігіне төнетін қауіптерді бағалау.

ОН 3.3. Компьютерлік желілердегі бағдарламалық және аппараттық құралдардың дұрыс конфигурациясын конфигурациялау және бақылау.

ОН 3.4. Желілік құрылғылар мен операциялық жүйелердің конфигурациясындағы қателерді түзету жұмыстарын жүргізу.

ОН 3.5. Жергілікті есептеу желілерінің бағдарламалық қамтылымы мен вирусқа қарсы қорғау құралдарының жаңартуларын орнату.

КҚ 4. Компьютерлік құрылғылардың жұмысын бақылау, диагностикалау және қалпына келтіру

КМ 4. Компьютерлік құрылғылардың жұмысын бақылау, диагностикалау және қалпына келтіру

ОН 4.1. Пайдалану мақсатына сәйкес компьютерлік құрылғыны толтыру.

ОН 4.2. Ақпараттық коммуникациялық технологияларының жұмысын бақылау.

ОН 4.3. Компьютерлік кешеннің перифериялық құрылғыларының жұмыс қабілеттілігін анықтаңыз және оларды уақтылы ауыстыру.

ОН 4.4. Компьютерлік және перифериялық құрылғыларды диагностикалау үшін техникалық құралдарды қолдану.

ОН 4.5. Дербес компьютердің шеткері құрылғыларының және компьютерлік ұйымдастыру техникасының жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету.

"4S07140504 - Техник-электронщик" біліктілігі

КҚ 1. Ақпараттық технологиялар мен компьютерлік жүйелер саласында компьютерлік бағдарламалауды орындау

КМ.1 Ақпараттық технологиялар мен компьютерлік жүйелер саласындағы компьютерлік бағдарламалау

ОН 1.1. Бағдарламалық жасақтаманы жазу, өзгерту және тестілеу.

ОН 1.2. Компьютерлік жүйелерді жоспарлау және дамыту.

ОН 1.3. Клиенттердің компьютерлік жүйелерінің қызметін басқару, деректерді өңдеу.

КҚ 2. Электрондық және сандық техникаға техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын жұмысшылардың қызметін бақылауды және үйлестіруді жүзеге асыру

КМ 2. Электрондық және сандық техникаға техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын жұмысшылардың қызметін бақылау және үйлестіру

ОН 2.1. Өндірістік тапсырыстардың техникалық талаптарын түсіндіру.

ОН 2.2. Жұмыстар мен қажетті жабдықтар мен материалдардың реттілігін анықтау.

ОН 2.3. Кадрлық және материалдық қажеттіліктерді анықтау.

КҚ 3. Жабдықпен жұмыс кезінде кәсіпорында қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігін сақтау

КМ 3. Жабдықпен жұмыс істеу кезінде кәсіпорында қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету

ОН 3.1. Кәсіпорындағы еңбекті қорғауды басқару тәртібін анықтау.

ОН 3.2. Өндірістік санитария ережелері мен нормаларын сақтау.

ОН 3.3. Кәсіпорында өрт қауіпсіздігі шараларын жүзеге асыру.

ОН 3.4. Өндірістік сәулеленуден қорғауды жүзеге асыру.

ОН 3.5. Кәсіпорында электр қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын сақтау.

КҚ 4. Орындалатын жұмысқа қатысты барлық мәселелер бойынша техникалық құжаттаманы ресімдеу және жасау, жаңа қызметкерлерге нұсқама жүргізу және оқыту

КМ 4. Орындалатын жұмысқа қатысты барлық мәселелер бойынша техникалық құжаттаманы ресімдеу және жасау, жаңа қызметкерлерге нұсқама жүргізу және оқыту

ОН 4.1. Жұмыс орындарын ұйымдастыру, оларды технологиялық жабдықтармен жарақтандыру.

ОН 4.2. Электрондық жабдықты жөндеу және қызмет көрсету процесінде туындаған ақауларды жою бойынша техникалық құжаттаманы жасау.

ОН 4.3. Орындалған жұмыстардың көлемін есепке алуды жүргізу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
155-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07140600 - Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0714 Электроника және автоматтандыру

Мамандығы:

07140600 - Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Біліктілігі:

3W07140601 - Медициналық жабдықтарына қызмет көрсету және жөндеу электромеханигі
4S07140602 - Медициналық жабдықтарды пайдалану және жөндеу жөніндегі технигі
4S07140603 - Техник-электроник


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07140601 – Медициналық жабдықтарына қызмет көрсету және жөндеу электромеханигі" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Слесарлық және электрмонтаждау жұмыстарын, техникалық және электррадио өлшеулерді орындау

+

+

3.2

КМ 2. Медициналық техника бұйымдарына, технологиялық жабдық схемаларына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау

+

+

3.3

КМ 3. Физиотерапиялық жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау

+

+

3.4

КМ 4. Зертханалық жабдықтар мен басқа блоктардың жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+

+

3.5

КМ 5. Операциялық блоктардың анестизиологиялық жабдығы мен жабдығына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау

+

+

3.6

КМ 6. Диагностикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау

+

+

3.7

КМ 7. Стоматологиялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07140602 - Медициналық жабдықтарды пайдалану және жөндеу жөніндегі технигі" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Рентген кабинеттерін дозиметриялық бақылауды жүзеге асыру

+

+

3.2

КМ 2. Рентген жабдықтарының техникалық жай-күйіне ағымдағы және жоспарлы бақылау жүргізу

+

+

3.3

КМ 3. Рентген жабдықтарына техникалық қызмет көрсету

+

+

3.4

КМ 4. Рентген жабдықтарын монтаждау және пайдалануға беру

+

+

3.5

КМ 5. Рентген жабдықтарын диагностикалау және жөндеу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944


"4S07140603 - Техник-электроник" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Иондаушы және электромагниттік сәулелену дозасының қуатын есептеуді орындау

+

+

3.2

КМ 2. Қазіргі заманғы медициналық жабдықтарды монтаждау және пайдалануға беруді орындау

+

+

3.3

КМ 3. Жоғары технологиялық медициналық диагностикалық аспаптарға техникалық қызмет көрсетуді орындау

+

+

3.4

КМ 4. Медициналық аспаптар мен аппараттардың бағдарламалық қамтылымын баптауды орындау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
156-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07140600 - Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

"3W07140601 - Медициналық жабдықтарына қызмет көрсету және жөндеу электромеханигі" біліктілігі

КҚ 1. Слесарлық, электромонтаждық және радиомонтаждық жұмыстарды орындау;

КМ 1. Слесарлық және электрмонтаждау жұмыстарын, техникалық және электррадио өлшеулерді орындау

ОН 1.1. Слесарлық жұмыстарды орындау.

ОН 1.2. Электрлік жұмыстарды орындау.

ОН 1.3. Радиомонтаждау жұмыстарын орындау.

ОН 1.4. Электр параметрлері мен шамаларын өлшеу

КҚ 2. Медициналық техника бұйымдарына, технологиялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жүзеге асыру.

КМ 2. Медициналық техника бұйымдарына, технологиялық жабдық схемаларына техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді орындау

ОН 2.1. Сызбалар мен диаграммаларды оқыңыз

ОН 2.2. Төмен жиілікті күшейткіштердегі ақауларды анықтаңыз және жойыңыз .

ОН 2.3. Жоғары жиілікті генераторлардағы ақауларды анықтау және жою.

ОН 2.4. Жетектерге қызмет көрсету.

ОН 2.5. Технологиялық жабдықтың импульстік қоректендіру көздерін жөндеуді орындау.

ОН 2.6. Технологиялық Жабдықты жөндеуді орындау.

КҚ 3. Физиотерапиялық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу.

КМ 3. Физиотерапиялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді орындау.

ОН 3.1. Тұрақты токпен терапия аппаратурасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу.

ОН 3.2. Магнит өрісімен терапия аппаратурасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу.

ОН 3.3. Модуляцияланған токтармен терапия аппаратурасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу.

ОН 3.4. Ультрадыбыстық терапия аппаратурасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу.

КҚ 4. Зертханалық жабдықтар мен басқа блоктардың жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

КМ 4. Зертханалық жабдықтар мен басқа блоктардың жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

ОН 4.1. Құрғақ шкафтар мен термостаттарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

ОН 4.2. Фотоколориметрлерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу.

ОН 4.3. Анализаторларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

КҚ 5. Медициналық техника бұйымдарындағы операциялық блоктардың анестизиологиялық жабдықтары мен жабдықтарының ақаулықтары мен бұзылуларын анықтау және жою.

КМ 5. Операциялық блоктардың анестизиологиялық жабдығы мен жабдығына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау.

ОН 5.1. Өкпені жасанды желдету аппараттарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

ОН 5.2. Электрохирургиялық жоғары жиілікті аппараттарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

ОН 5.3. Пульсоксиметрлер мен төсек жанындағы мониторларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

КҚ 6. Диагностикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу.

КМ 6. Диагностикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеуді орындау.

ОН 6.1. Электрокардиографтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу.

ОН 6.2. Ультра дыбыстық аппараттарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

ОН 6.3. Электрокардиостимуляторларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу

КҚ 7. Стоматологиялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

КМ 7. Стоматологиялық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

ОН 7.1. Стоматологиялық қондырғыларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

ОН 7.2. Стоматологияда қолданылатын компрессорларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

ОН 7.3. Стоматологияда қолданылатын медициналық техника бұйымдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу.

"4S07140602 - Медициналық жабдықтарды пайдалану және жөндеу жөніндегі технигі" біліктілігі

КҚ 1.Рентген кабинеттеріне дозиметриялық бақылау жүргізу.

КМ 1. Рентген кабинеттерін дозиметриялық бақылауды жүзеге асыру.

ОН 1.1. Радиациялық қауіпсіздік нормаларын тексеру.

ОН 1.2. Сәулелену қуатын есептеуді орындаңыз.

ОН 1.3. Дозиметриялық аспаптарды қолдану.

КҚ 2. Рентген жабдықтарының техникалық жағдайына ағымдағы және жоспарлы бақылау жүргізу.

КМ 2. Рентген жабдықтарының техникалық жағдайына ағымдағы және жоспарлы бақылау жүргізу.

ОН 2.1. Рентген жабдықтарының жұмысындағы ақаулар мен қателіктерді жою.

ОН 2.2. Рентген жабдықтарын бағдарламалау.

ОН 2.3. Рентген жабдықтарын диагностикалау.

КҚ 3 Рентген жабдығына техникалық қызмет көрсетуді орындау

КМ 3. Рентген жабдықтарына техникалық қызмет көрсету.

ОН 3.1. Рентген жабдығына техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру.

ОН 3.2. Рентген томографтарына техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру.

ОН 3.3. Компьютерлік томографтарға техникалық қызмет көрсету.

КҚ 4. Рентген жабдықтарын монтаждау және пайдалануға беруді жүргізу

КМ 4. Рентген жабдықтарын монтаждау және пайдалануға беру;

ОН 4.1. Рентген жабдықтарын монтаждау.

ОН 4.2.Рентген жабдықтарын пайдалануға енгізуді жүргізу.

ОН 4.3. Рентген жабдығына техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру .

КҚ 5. Рентген жабдықтарын диагностикалау және жөндеу.

КМ 5. Рентген жабдықтарын диагностикалау және жөндеуді орындау.

ОН 5.1. Рентген жабдықтарындағы ақаулы блокты анықтаңыз.

ОН 5.2.Рентген жабдықтарындағы ақауларды жою.

ОН 5.3. Рентген жабдықтарының техникалық шарттарға сәйкестігін тексеру.

"4S07140603 - Техник- электроник" біліктілігі

КҚ 1. Иондаушы және электромагниттік сәулелену дозасының қуатын есептеу.

КМ 1. Иондаушы және электромагниттік сәулелену дозасының қуатын есептеуді орындау.

ОН1.1. Радиациялық қауіпсіздік нормаларының сәйкестігін тексеру.

ОН 1.2. Сәулелену қуатын есептеу.

ОН 1.3. Дозиметриялық аспаптарды қолдану.

КҚ 2. Заманауи медициналық жабдықтарды монтаждау және пайдалануға беру.

КМ 2. Қазіргі заманғы медициналық жабдықтарды монтаждау және пайдалануға беруді орындау.

ОН 2.1. Стоматологиялық, зертханалық, дәріханалық, стерильдеу және операциялық жабдықтарға күрделі монтажды орындау.

ОН 2.2. Қазіргі заманғы медициналық жабдықтарды пайдалануға беруді жүргізу.

ОН 2.3. Бірегей және тәжірибелі медициналық электр радио жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді және әсіресе күрделі реттеуді жүзеге асыруды орындау.

КҚ 3. Жоғары технологиялық медициналық диагностикалық құралдарға техникалық қызмет көрсету.

КМ 3. Жоғары технологиялық медициналық диагностикалық аспаптарға техникалық қызмет көрсетуді орындау.

ОН 3.1. Медициналық жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру.

ОН 3.2. Ядролық магниттік резонанс негізінде томографтарға техникалық қызмет көрсетуді орындау.

ОН 3.3. Сәулелік диагностика кешендеріне техникалық қызмет көрсету.

КҚ 4. Жоғары технологиялық медициналық құрылғылардың бағдарламалық жасақтамасын тестілеу,тексеру және конфигурациялау.

КМ 4.Медициналық аспаптар мен аппараттардың бағдарламалық қамтылымын баптауды орындау.

ОН 4.1. Медициналық кешендердің бағдарламалық қамтамасыздандыруының жаңарту/ауыстыру мерзімін анықтау.

ОН 4.2. Медициналық кешендердегі микропроцессорлық жүйелердің сипаттамалары мен функционалдық мүмкіндіктері бойынша бағдарламалық қамтамасыз етуге талдау жүргізу.

ОН 4.3. Жоғары технологиялық медициналық аспаптар мен аппараттардың жұмыс істеуіне бағдарламалық қамтамасыздандыруының профилактикалық тексеру жүргізу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
157-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07140700 - Автоматика, телемеханика және темір жол көлігіндегі қозғалысты басқару" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0714 Электроника және автоматтандыру

Мамандығы

07140700 - Автоматика, телемеханика және темір жол көлігіндегі қозғалысты басқару

Біліктілігі:

3W07140701 - Электромонтер-релеші
3W07140702 - Сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау құрылғыларына қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі электромонтер
4S07140703 - Техник-электромеханик


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07140701 - Электромонтер-релеші" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

1.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Стандарттау негізінде сызбалар мен схемаларды орындау

+

+

3.2

КМ 2. Кәсіби қызметте электроника мен микропроцессорлық техниканың, электр өлшемдері және электротехника негіздерін қолдану

+

+

3.3

КМ 3. Еңбекті қорғау нормалары мен техникалық пайдалану ережелерін орындау

+

+

3.4

КМ 4. Сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау құрылғыларына техникалық қызмет көрсету, жөндеуді және телемеханикалық бақылауды орындау

+

+

3.5

КМ 5. Релелік қорғаныс және автоматика құрылғыларын диагностикалау, баптау және сынау жөніндегі жұмыстарды орындау

+

+

3.6

КМ 6. Релелік қорғаныс және автоматика құрылғыларына техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07140702 - Сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау құрылғыларына қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі электромонтер" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Стандарттау негізінде сызбалар мен схемаларды орындау

+

+

3.2

КМ 2. Кәсіби қызметте электроника мен микропроцессорлық техниканың, электр өлшемдері және электротехника негіздерін қолдану

+

+

3.3

КМ 3. Еңбекті қорғау нормалары мен техникалық пайдалану ережелерін орындау

+

+

3.4

КМ 4. Сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау құрылғыларына техникалық қызмет көрсету, жөндеуді және телемеханикалық бақылауды орындау

+

+

3.5

КМ 5. Темір жол байланысы және радиобайланыс құрылғыларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу

+

+

3.6

КМ 6. Автоматтандырылған станциялық сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді орындау

+

+

3.7

КМ 7. Поездар қозғалысын аралық реттеудің автоматтандырылған жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеуді орындау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07140703 - Техник-электромеханик" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Теміржол автоматикасының станциялық жүйелерін салу және пайдалану

+

+

3.2

КМ 2. Темір жол автоматикасының перегондық жүйелерін салу және пайдалану

+

+

3.3

КМ 3. Теміржол көлігінде диспетчерлік орталықтандыру жүйелерін қолдану

+

+

3.4

КМ 4. Сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау, темір жол автоматикасы және телемеханика жүйелерінің құрылғыларына техникалық қызмет көрсетуді орындау

+

+

3.5

КМ 5. Теміржол көлігінде экономиканы, еңбекті және өндірісті ұйымдастыру қағидаттарын қолдану

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944- 274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
158-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07140700 - Автоматика, телемеханика және темір жол көлігіндегі қозғалысты басқару" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07140701 - Электромонтер-релеші" біліктілігі

КҚ 1. Стандарттау негізінде сызбалар мен схемаларды орындау

КМ 1. Стандарттау негізінде сызбалар мен схемаларды орындау

ОН 1.1. Электр құрылғыларының құрылымдық, принципті, функционалды және монтаждық сызбаларын құру.

ОН 1.2. Техникалық құжаттаманы ресімдеуде мемлекеттік стандарттар мен стандарттарды қолдану және кәсіби қызметте салалық стандарттарды қолдану.

ОН 1.3. Электр схемаларын, игнал беру, орталықтандыру және бұғаттау құрылғылары элементтерінің шартты белгілерін, электр релелік және электрондық схемаларды құрудың негізгі ережелерін, электротехникалық құрылғыларға техникалық құжаттаманы ресімдеу негіздерін, Мемлекеттік стандартты,салалық стандарттар, Конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі және Техникалық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің негізгі ережелерін меңгеру.

ОН 1.4. Электр тізбектеріндегі параметрлерді өлшеу үшін құрылғылар мен қондырғыларды жіктеу.

ОН 1.5. Өлшеу әдістерін және оларды автоматтандыру тәсілдерін, өлшеу қателігін анықтау әдістемесін және өлшеу құралдарының өлшеу дәлдігіне әсерін меңгеру.

ОН 1.6. Стандарттау және метрология негіздерін және өнім сапасын басқаруды қолдану.

КҚ 2. Кәсіби қызметте электроника мен микропроцессорлық техниканы, электр өлшемдерін және электротехника негіздерін қолдану

КМ 2. Кәсіби қызметте электроника мен микропроцессорлық техниканың, электр өлшемдері және электротехника негіздерін қолдану

ОН 2.1. Электр және электрондық құрылғылардың параметрлері мен элементтерін есептеу.

ОН 2.2. Электр тізбектерін жинау және олардың жұмысын тексеру.

ОН 2.3. Электр тізбектерін есептеу және электр энергиясын түрлендіру әдістерін қолдану.

ОН 2.4. Электрондық техника құрылғыларының жұмысқа қабілеттілігін орната отырып, электрондық схемалардың негізгі параметрлерін анықтау.

ОН 2.5. Электрондық аспаптар мен құрылғыларда болатын физикалық процестердің мәнін, электрондық аспаптарды қосу және электрондық схемаларды құру принциптерін, электрондық техниканың үлгілік тораптары мен құрылғыларын меңгеру.

ОН 2.6. Электроника, микроэлектроника және микропроцессорлық техника саласындағы арнайы терминологияларды қолдану.

ОН 2.7. Электр сигналдарының параметрлерін әртүрлі типтегі құрылғылармен және аспаптармен электрлік өлшеуді жүргізу және алынған нәтижелердің сапасын бағалау.

КҚ 3. Еңбекті қорғау нормалары мен техникалық пайдалану ережелерін орындау

КМ 3. Еңбекті қорғау нормалары мен техникалық пайдалану ережелерін орындау

ОН 3.1. Темір жолдарды техникалық пайдалану және қозғалыс қауіпсіздігі талаптарын орындау.

ОН 3.2. Темір жолдарды техникалық пайдалану және қозғалыс қауіпсіздігі талаптарын регламенттейтін нұсқаулықтар. мен нормативтік құжаттардың талаптарын қолдану.

ОН 3.3. Темір жолдарды техникалық пайдалану ережелерін, темір жолдардағы сигнал беру жөніндегі нұсқаулықтарды, сигнал беру, орталықтандыру және блоктау құрылғыларын техникалық пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды, Қазақстан Республикасының сигнал беру, орталықтандыру және блоктау құрылғыларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықтарды сақтау.

ОН 3.4. Темір жол көлігі қызметкерлерінің жалпы міндеттерін, салалық және лауазымдық нұсқаулықтарды, еңбекті қорғауды, өнеркәсіптік қауіпсіздік пен экологияны орындау.

КҚ 4. Сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау құрылғыларына техникалық қызмет көрсетуді, жөндеуді және телемеханикалық бақылауды орындау

КМ 4. Сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау құрылғыларына техникалық қызмет көрсету, жөндеуді және телемеханикалық бақылауды орындау

ОН 4.1. Технологиялық карталар мен әдістемелік нұсқауларға сәйкес сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау релелік аппаратурасын жөндеу және реттеу жөніндегі жұмыстарды орындау.

ОН 4.2. Сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау аспаптары жұмысының сенімділігін арттыруға бағытталған техникалық іс-шараларды орындау.

ОН 4.3. Жөндеу - технологиялық учаскелерде сигнал беру, орталықтандыру және блоктаудың жүріс және электрондық аппаратурасын бастапқы механикалық және электрлік реттеуді жүргізу.

ОН 4.4. Сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау құрылғыларын телемеханикалық бақылауды жүзеге асыру.

ОН 4.5. Темір жолдардың жалпы курсын және танысу практикасын меңгеру.

ОН 4.6. Слесарлық практикада слесарлық жұмыстарды орындау.

ОН 4.7. Электрмонтаждау практикасында электрмонтаждау жұмыстарын орындау.

ОН 4.8. Темір жол автоматикасы мен телемеханикасының дискретті құрылғыларын монтаждау мен реттеуді орындау.

КҚ 5. Релелік қорғаныс және автоматика құрылғыларын диагностикалау, баптау және сынау жөніндегі жұмыстарды орындау

КМ 5. Релелік қорғаныс және автоматика құрылғыларын диагностикалау, баптау және сынау жөніндегі жұмыстарды орындау

ОН 5.1. Релелік қорғаныс және автоматика құрылғыларының ақауларын анықтау және жою бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 5.2. Релелік қорғаныс және автоматика құрылғыларын жөндеу, баптау және сынау жөніндегі жұмыстарды орындау.

ОН 5.3. Релелік қорғаныс панельдеріне орнатылған жабдықтарын бөлшектеу, тексеру, құрастыру, техникалық қызмет көрсету және ақауларын жоюды орындау.

КҚ 6. Релелік қорғаныс және автоматика құрылғыларына техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындау

КМ 6. Релелік қорғаныс және автоматика құрылғыларына техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындау

ОН 6.1. Кинематика механизмінің, электр схемасының ақауларын ашу, жою, бөлшектерді реттеу, теңдестіру, ауыстыру арқылы релені жөндеу және реттеуді орындау.

ОН 6.2. Қорғанысты, электромагнитті блоктау құрылғыларын тексеру үшін жиынтық сынақ құрылғыларын жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді орындау.

ОН 6.3. Автоматика құрылғыларының, өлшеу трансформаторларының релелік қорғаныстарын тексеру және баптау үшін сынақ схемаларын жинау.

ОН 6.4. Релелік қорғау және автоматика аспаптарына, аппаратурасына ақау ведомостарын жасау.

ОН 6.5. Технологиялық практика шеңберінде аспаптарды, релелік қорғаныс аппаратурасын және автоматиканы монтаждау, баптау және реттеуді орындау.

"3W07140702 - Сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау құрылғыларына қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі электромонтер" біліктілігі

КҚ 1. Стандарттау негізінде сызбалар мен схемаларды орындау

КМ 1. Стандарттау негізінде сызбалар мен схемаларды орындау

ОН 1.1. Электр құрылғыларының құрылымдық, принципті, функционалды және монтаждық сызбаларын құру.

ОН 1.2. Техникалық құжаттаманы ресімдеуде Мемлекеттік стандарты және стандарттарды қолдану және кәсіби қызметте салалық стандарттарды басшылыққа алу.

ОН 1.3. Электр схемаларын, игнал беру, орталықтандыру және бұғаттау құрылғылары элементтерінің шартты белгілерін, электр релелік және электрондық схемаларды құрудың негізгі ережелерін, электротехникалық құрылғыларға техникалық құжаттаманы ресімдеу негіздерін, Мемлекеттік стандартты,салалық стандарттар, Конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі және Техникалық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің негізгі ережелерін меңгеру.

ОН 1.4. Электр тізбектеріндегі параметрлерді өлшеу үшін құрылғылар мен қондырғыларды жіктеу.

ОН 1.5. Өлшеу әдістерін және оларды автоматтандыру тәсілдерін, өлшеу қателігін анықтау әдістемесін және өлшеу құралдарының өлшеу дәлдігіне әсерін меңгеру.

ОН 1.6. Стандарттау және метрология негіздерін және өнім сапасын басқаруды қолдану.

КҚ 2. Кәсіби қызметте электроника мен микропроцессорлық техниканы, электр өлшемдерін және электротехника негіздерін қолдану

КМ 2. Кәсіби қызметте электроника мен микропроцессорлық техниканың, электр өлшемдері және электротехника негіздерін қолдану

ОН 2.1. Электр және электрондық құрылғылардың параметрлері мен элементтерін есептеу.

ОН 2.2. Электр тізбектерін жинау және олардың жұмысын тексеру.

ОН 2.3. Электр тізбектерін есептеу және электр энергиясын түрлендіру әдістерін қолдану.

ОН 2.4. Электрондық техника құрылғыларының жұмысқа қабілеттілігін орната отырып, электрондық схемалардың негізгі параметрлерін анықтау.

ОН 2.5. Электрондық аспаптар мен құрылғыларда болатын физикалық процестердің мәнін, электрондық аспаптарды қосу және электрондық схемаларды құру принциптерін, электрондық техниканың үлгілік тораптары мен құрылғыларын меңгеру.

ОН 2.6. Электроника, микроэлектроника және микропроцессорлық техника саласындағы арнайы терминологияларды қолдану..

ОН 2.7. Электр сигналдарының параметрлерін әртүрлі типтегі құрылғылармен және аспаптармен электрлік өлшеуді жүргізу және алынған нәтижелердің сапасын бағалау.

КҚ 3. Еңбекті қорғау нормалары мен техникалық пайдалану ережелерін орындау

КМ 3. Еңбекті қорғау нормалары мен техникалық пайдалану ережелерін орындау

ОН 3.1. Темір жолдарды техникалық пайдалану және қозғалыс қауіпсіздігі талаптарын орындау.

ОН 3.2. Темір жолдарды техникалық пайдалану және қозғалыс қауіпсіздігі талаптарын регламенттейтін нұсқаулықтар мен нормативтік құжаттардың талаптарын қолдану.

ОН 3.3. Темір жолдарды техникалық пайдалану ережелерін, темір жолдардағы сигнал беру жөніндегі нұсқаулықтарды, сигнал беру, орталықтандыру және блоктау құрылғыларын техникалық пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды, Қазақстан Республикасының сигнал беру, орталықтандыру және блоктау құрылғыларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықтарды сақтау.

ОН 3.4. Темір жол көлігі қызметкерлерінің жалпы міндеттерін, салалық және лауазымдық нұсқаулықтарды, еңбекті қорғауды, өнеркәсіптік қауіпсіздік пен экологияны орындау.

КҚ 4. Сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау құрылғыларына техникалық қызмет көрсетуді, жөндеуді және телемеханикалық бақылауды орындау

КМ 4. Сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау құрылғыларына техникалық қызмет көрсету, жөндеуді және телемеханикалық бақылауды орындау

ОН 4.1. Технологиялық карталар мен әдістемелік нұсқауларға сәйкес сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау релелік аппаратурасын жөндеу және реттеу жөніндегі жұмыстарды орындау.

ОН 4.2. Сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау аспаптары жұмысының сенімділігін арттыруға бағытталған техникалық іс-шараларды орындау.

ОН 4.3. Жөндеу-технологиялық учаскелерде сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттаудың жүріс және электрондық аппаратурасын бастапқы механикалық және электрлік реттеуді жүргізу.

ОН 4.4. Сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау құрылғыларын телемеханикалық бақылауды жүзеге асыру.

ОН 4.5. Темір жолдардың жалпы курсын және танысу практикасын меңгеру.

ОН 4.6. Слесарлық практикада слесарлық жұмыстарды орындау.

ОН 4.7. Электрмонтаждау практикасында электрмонтаждау жұмыстарын орындау.

ОН 4.8. Технологиялық практика шеңберінде темір жол автоматикасы мен телемеханикасының дискретті құрылғыларын монтаждау мен реттеуді орындау.

КҚ 5. Темір жол байланысы және радиобайланыс құрылғыларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу

КМ 5. Темір жол байланысы және радиобайланыс құрылғыларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу

ОН 5.1. Цифрлық тарату жүйелерімен және цифрлық және микропроцессорлық техника элементтері бар радиоаппаратурамен тығыздалған кабельдік байланыс желілеріне қызмет көрсету.

ОН 5.2. Радиобайланыс құрылғыларының техникалық процесінің 4 апталық және жылдық кестесі бойынша жұмысты орындау.

ОН 5.3. Аппаратураның негізгі электр параметрлерін есептеуді жүргізу.

ОН 5.4. Электр және механикалық реттеуді, баптауды және жөндеуді, электромеханикалық, радиотехникалық құрылғыларды, аспаптарды, кешендер мен жүйелерді арнайы нұсқаулықтар бойынша толық тексеруді, сынауды және тапсыруды жүргізу.

КҚ 6. Автоматтандырылған станциялық сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді орындау

КМ 6. Автоматтандырылған станциялық сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді орындау

РО 6.1. Темір жол станцияларын сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау жүйелерімен жабдықтаудың пайдалану-техникалық негіздерін меңгеру.

РО 6.2. Темір жол станцияларының станциялық автоматика құрылғыларының принциптік сызбаларын оқу.

РО 6.3. Станциялық жабдықтың аспаптары мен құрылғыларын ауыстыруды орындау.

РО 6.4. Автоматика құрылғылары мен жүйелерінің жұмысын бақылау.

РО 6.5. Темір жол станцияларының құрылғылары мен жабдықтарын жаңғырту мүмкіндіктерін пайдалану.

КҚ 7. Поездар қозғалысын аралық реттеудің автоматтандырылған жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау

КМ 7. Поездар қозғалысын аралық реттеудің автоматтандырылған жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеуді орындау

РО 7.1. Аралықтарды поездар қозғалысын аралық реттеу жүйелерімен жабдықтаудың пайдалану-техникалық негіздерін меңгеру.

РО 7.2. Теміржол автоматикасының перегондық құрылғыларының принциптік сызбаларын оқу.

РО 7.3. Перегон жабдығының аспаптары мен құрылғыларын ауыстыруды орындау.

РО 7.4. Автоматиканың перегондық жүйелерінің жұмысын бақылау.

РО 7.5. Аралықтағы жол және кабель жоспарларын құру, аралық жүйелердің принциптік схемаларын құру принциптерін меңгеру.

РО 7.6. Аралықты темір жол автоматикасы және телемеханика жүйелерімен жабдықтау жөніндегі курстық жобаны орындау.

"4S07140703 - Техник-электромеханик" біліктілігі

КҚ 1. Теміржол автоматикасының станциялық жүйелерін салу және пайдалану

КМ 1. Теміржол автоматикасының станциялық жүйелерін салу және пайдалану

ОН 1.1. Теміржол станцияларын станциялық автоматика құрылғыларымен жабдықтау кезінде жобалау негіздерін меңгеру.

ОН 1.2. Жабдыққа арналған жобалау құжаттамасын пайдалана отырып, темір жол станциясын автоматтандырудың станциялық жүйелерімен жобалау жөніндегі жұмыстарды орындау.

ОН 1.3. Құру логикасын, типтік схемалық шешімдерді және теміржол автоматикасының станциялық жүйелерінің жұмыс істеу алгоритмін пайдалану.

ОН 1.4. Станциялық жүйелердің принциптік және блоктық схемаларды құруды, сұрыптау станцияларын автоматтандыру және механикаландыруды, темір жол станцияларын сигнализациялау және маршруттау принциптерін, кабель желілерін құруды меңгеру.

ОН 1.5. Электрлік орталықтандырудың станциялық жүйелерінің жұмыс принциптерін, принципті және блоктық схемалар бойынша сұрыптау станцияларын автоматтандыру және механикаландыру схемаларының жұмыс принциптерін меңгеру.

ОН 1.6. Станцияны теміржол автоматикасы және телемеханика жүйелерімен жабдықтау жөніндегі курстық жобаны орындау.

КҚ 2. Темір жол автоматикасының перегондық жүйелерін салу және пайдалану

КМ 2. Темір жол автоматикасының перегондық жүйелерін салу және пайдалану

ОН 2.1. Аралықтарды (перегондарды) поездар қозғалысын аралық реттеу жүйелерімен жабдықтауға арналған жобалау құжаттамасымен жұмыс істеу.

ОН 2.2. Аралық (перегон) учаскесін поездар қозғалысын аралық реттеу жүйелерімен жобалау жөніндегі жұмыстарды орындау.

ОН 2.3. Аралықтарда сигналдарды орналастыру принциптері мен жобалау негіздерін меңгеру.

ОН 2.4. Құру логикасын, типтік схемалық шешімдерді және перегондық жүйелерінің жұмыс істеу алгоритмін қолдану.

ОН 2.5. Аралықтағы жол және кабель жоспарларын құру, аралық жүйелерінің принциптік схемаларын құру принциптерін меңгеру.

ОН 2.6. Автоматиканың перегондық жүйелерінің принциптік схемаларының жұмыс принциптерін меңгеру.

КҚ 3. Теміржол көлігінде диспетчерлік орталықтандыру жүйесін қолдану

КМ 3. Теміржол көлігінде диспетчерлік орталықтандыру жүйесін қолдану

ОН 3.1. Диспетчерлік орталықтандырудың микропроцессорлық жүйелерінің пайдалану-техникалық негіздерін, құрылымы мен жұмыс принциптерін меңгеру.

ОН 3.2. Диспетчерлік орталықтандырудың микропроцессорлық жүйелері аппаратурасының жұмысқа қабілеттілігіне кешенді бақылау жүргізу.

ОН 3.3. Келіп түскен ақпаратты өңдеу процесін және диспетчерлік орталықтандырудың микропроцессорлық жүйелері аппаратурасының жұмысқа қабілеттілігін кешенді бақылау нәтижелерін анықтау.

ОН 3.4. Диспетчерлік орталықтандырудың микропроцессорлық жүйелері аппаратурасы құрылғыларының элементтерін ауыстыруды жүргізу.

ОН 3.5. Аппаратураны құрудың логикасы мен типтік шешімдерін, теміржол автоматикасы мен телемеханикасын диспетчерлік орталықтандырудың микропроцессорлық жүйелерінің жұмыс істеу алгоритмдерін пайдалану.

ОН 3.6. Жүйелердің құрылғылары мен жабдықтарын жаңғырту мүмкіндіктерін және диспетчерлік орталықтандыру құрылғылары мен жабдықтарының жаңа үлгілері бойынша принципиалдық схемаларды жасау тәртібін пайдалану.

КҚ 4. Сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау, темір жол автоматикасы және телемеханика жүйелерінің құрылғыларына техникалық қызмет көрсетуді орындау

КМ 4. Сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау, темір жол автоматикасы және телемеханика жүйелерінің құрылғыларына техникалық қызмет көрсетуді орындау

ОН 4.1. Темір жол автоматикасы жүйесіне, электрмен қоректендіру аппаратурасына және желілік құрылғыларға техникалық қызмет көрсетуді, монтаждауды және реттеуді орындау.

ОН 4.2. Темір жол автоматикасы құрылғылары мен жүйелерінің жабдықтарын диагностикалау кезінде орындау технологиясын және поездар қозғалысының қауіпсіздігін регламенттейтін нұсқаулықтар мен нормативтік құжаттарды, компьютерлік технологияларды қолдану.

ОН 4.3. Технологиялық процестердің талаптарына сәйкес теміржол автоматикасы құрылғыларына, электрмен қоректендіру аппаратурасына және желілік құрылғыларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі жұмыстардың негізгі түрлерін орындау.

ОН 4.4. Темір жол автоматикасы құрылғылары мен жүйелерінің принциптік схемаларына сәйкес монтаждау схемаларын оқу.

ОН 4.5. Темір жол автоматикасы жүйелерінің монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстарын жүзеге асыру.

ОН 4.6. Сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау жабдықтары мен құрылғыларына қызмет көрсету және жөндеудің технологиялық карталарын әзірлеу.

ОН 4.7. Темір жол автоматикасы жабдықтары, құрылғылары мен жүйелеріне қызмет көрсету мен жөндеудің оңтайлы технологиялық процестерін, жабдық жүйелерін, бұйымдарын, тораптары мен бөлшектерін диагностикалау әдістерін таңдау.

ОН 4.8. Темір жол желілері учаскелерінде темір жол автоматикасы жабдықтарының бөлшектері мен тораптарының, құрылғылары мен жүйелерінің ақауларын анықтауды жүргізу.

ОН 4.9. СОБ құрылғылары мен теміржол автоматикасы жүйелеріне қызмет көрсету, монтаждау, реттеу және жөндеу технологиясын меңгеру.

КҚ 5. Теміржол көлігінде экономиканы, еңбекті және өндірісті ұйымдастыру қағидаттарын қолдану

КМ 5. Теміржол көлігінде экономиканы, еңбекті және өндірісті ұйымдастыру қағидаттарын қолдану

ОН 5.1. Басқарудың негізгі қағидаттары мен әдістерін қолдану.

ОН 5.2. Еңбек, материалдық және қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін есептеу.

ОН 5.3. Алғашқы еңбек ұжымының жұмысын жоспарлау.

ОН 5.4. Темір жол автоматикасы және телемеханика жүйелерін енгізуді негіздеу бойынша курстық жұмысты орындау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
159 -қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07140800- Теміржол көлігінде жедел технологиялық байланыс құрылғысын пайдалану" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы мен коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0714 Электроника және автоматтандыру

Мамандығы:

07140800- Теміржол көлігінде жедел технологиялық байланыс құрылғысын пайдалану

Біліктілігі:

4S07140801 – Байланыс техник-электромеханигі


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Орта буын маманы


"4S07140801 – Байланыс техник- электромеханигі" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Стандарттау талаптары негізінде қолданбалы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып сызбалар мен схемаларды орындау

+

+

3.2

КМ 2. Электр, электрондық және цифрлық құрылғылардың параметрлері мен элементтерін есептей отырып, электрондық және цифрлық техниканы қолдану

+

+

3.3

КМ 3. Өндірістің технологиялық процестерін басқаруды, техникалық пайдалануды, еңбекті қорғауды және қауіпсіздік техникасын ұйымдастыру қағидаларын орындау

+

+

3.4

КМ 4. Телекоммуникация желісі жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+

+

3.5

КМ 5. Байланыстың көп арналы жедел-технологиялық жүйесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+

+

3.6

КМ 6. Аналогтық, цифрлық және талшықты-оптикалық байланыс арналары бойынша ақпарат беру жүйелеріне қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды орындау

+

+

3.7

КМ 7. Жылжымалы объектімен радиобайланыс жүйелеріне техникалық қызмет көрсету

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

240/5760

180/4320

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

274/6576

206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
160 -қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07140800- Теміржол көлігінде жедел технологиялық байланыс құрылғысын пайдалану"мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау

ОН 1.2. Дене қасиеттерімен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану

ОН 2.3. Мамандық бейіні бойынша қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдану

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру

Кәсіптік модульдер

"4S07140801 - Байланыс техник - электромеханигі" біліктілігі

КҚ 1. Стандарттау талаптары негізінде қолданбалы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып сызбалар мен схемаларды орындау

КМ 1. Стандарттау талаптары негізінде қолданбалы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып сызбалар мен схемаларды орындау

ОН 1.1. Жобалық құжаттаманың бірыңғай жүйесі стандарттарының талаптарына сәйкес сызбалардың графикалық дизайнын орындау.

ОН 1.2. Геометриялық және проекциялық сызу тәсілдерін меңгеру.

ОН 1.3. AutoCAD, CorelDraw, Visio, Compass 3d жәнет. б. графикалық бағдарламалардың көмегі мен сызбалар мен сызбаларды орындау.

ОН 1.4. Жобалы құжаттаманы құрастыру және сызбалар мен схемаларды оқу дағдыларын меңгеру.

ОН 1.5. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарттау жүйесін орындау.

ОН 1.6.Сертификаттау және метрология саласындағы негізгі терминдер мен анықтамаларды меңгеру.

КҚ 2. Электр, электрондық және цифрлық құрылғылардың параметрлері мен элементтерін есептей отырып, электрондық және цифрлық техниканықолдану

КМ 2. Электр, электрондық және цифрлық құрылғылардың параметрлері мен элементтерін есептей отырып, электронды және цифрлық техниканы қолдану

ОН 2.1. Электр аспаптары мен аппараттарын пайдалана отырып, электрлік өлшеулерді орындау.

ОН 2.2. Электрлік және магниттік тізбектерді есептеу кезінде физикалық заңдылықтарды сақтау, электрониканың негізгі заңдылықтарын білу.

ОН 2.3. Сандық электрондық аспаптарды қолдану ерекшеліктеріне қарай таңдау, монтаждау және баптау.

ОН 2.4. Байланыс құрылғыларының электрмен қуаттандыру жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жүргізу.

ОН 2.5. Байланыс құрылғыларының нормативтік өлшемдерін өлшеу.

ОН 2.6. Станциялар мен аралықтарда сигнал беру, орталықтандыру және блоктау құрылғыларының қалыпты жұмысы бұзылған жағдайда іс-қимыл тәртібін сақтау.

КҚ 3. Өндірістің технологиялық процестерін басқаруды ұйымдастыру, техникалық пайдалану, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы қағидаларын орындау

КМ 3. Өндірістің технологиялық процестерін басқаруды, техникалық пайдалануды, еңбекті қорғауды және қауіпсіздік техникасын ұйымдастыру қағидаларын орындау

ОН 3.1.Темір жол көлігінің қызметін регламенттейтін заңнама жүйесін және нормативтік-құқықтық актілерді сақтау.

ОН 3.2. Теміржол көлігіндегі автоматика, телемеханика және байланыс жүйелері туралы білімді кәсіби қызметте қолдану.

ОН 3.3. Теміржол көлігі жүйесіндегі басқару қызметінің негіздерін меңгеру.

ОН 3.4. Байланыс бөлімшелерінің қызметіне экономикалық бағалау жүргізу.

ОН 3.5. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі барлық ережелерді сақтау.

ОН 3.6. Темір жол көлігін электрмен жабдықтау құрылғыларында электр қауіпсіздігі ережелерін және жұмыстың қауіпсіз тәсілдерін сақтау.

КҚ 4. Телекоммуникация желісі жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау

КМ 4. Телекоммуникация желісі жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу

ОН 4.1. Өндірісте қолданылатын материалдардың қасиеттерін анықтау және жіктеу.

ОН 4.2. Электрлік, механикалық, технологиялық және химиялық сынақтар жүргізу.

ОН 4.3. Қолдану ерекшеліктеріне байланысты сандық электрондық аспаптарды пайдалануды орындау.

ОН 4.4. Телекоммуникация жүйелерін монтаждау, бөлшектеу және реттеуді жүзеге асыру.

ОН 4.5. Телефон желілерінің коммутациялық станцияларын жобалауды орындау.

ОН 4.6. Телекоммуникация жүйелерінің аппаратурасына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау.

КҚ 5. Байланыстың көп арналы жедел-технологиялық жүйесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу

КМ 5. Байланыстың көп арналы жедел-технологиялық жүйесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу

ОН 5.1.Көп арналы байланыс жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша технологиялық іс-шараларды жүргізу.

ОН 5.2. Жедел-логикалық байланыс құрылғыларына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау.

ОН 5.3.Байланыс жүйелері құрылғыларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыстар технологиясын ұйымдастыруды және нормалауды орындау.

ОН 5.4. Байланыс жүйелерінің параметрлерін өлшеу және бақылаудың заманауи құрылғыларын қолдану.

ОН 5.5. Темір жол байланысының ұқсас құрылғыларына техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды орындау.

ОН 5.6. Темір жол байланысының абоненттік құрылғыларын монтаждау және оларға техникалық қызмет көрсетуді жүргізу.

ОН 5.7. Темір жол байланысының әуе және кабель желілерін монтаждау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды орындау.

КҚ 6. Аналогтық, цифрлық және талшықты-оптикалық байланыс арналары бойынша ақпарат беру жүйелеріне қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды орындау

КМ 6. Аналогтық, цифрлық және талшықты-оптикалық байланыс арналары бойынша ақпарат беру жүйелеріне қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды орындау

ОН 6.1. Аналогты, цифрлық және талшықты-оптикалық байланыс арналары бойынша дискретті ақпаратты беру жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді орындау және сапалы, үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.

ОН 6.2. Аналогты, цифрлық және талшықты-оптикалық байланыс арналары бойынша электр байланысы сигналдарын беру жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді орындау және сапалы, үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.

ОН 6.3. Плезиохронды және синхронды цифрлық иерархияны беру жүйесін құру принциптері туралы білімді қолдану.

ОН 6.4. Түйісу аппаратурасы мен оптикалық желілерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын орындау.

ОН 6.5. Техникалық қызмет көрсетуді орындау және абоненттік байланыс құрылғыларының сапалы, үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.

ОН 6.5 Байланыс арналарында сандық ағындарды қорғаудың функционалды әдістерін қолдану.

ОН 6.6. Жедел-технологиялық байланысты, DX-500 жүйесін және IP-телефония құрылғыларын пайдалануды орындау.

ОН 6.7. Темір жол көлігінің техникалық құралдарына техникалық пайдалану қағидаларының талаптарын орындау.

ОН 6.8. Магистральдық байланыс желісі бөлімшесінің байланыс құрылғыларын пайдалану және қызмет көрсету жүйесін жобалауды орындау.

КҚ 7. Жылжымалы объектімен радиобайланыс жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді орындау

КМ 7. Жылжымалы объектімен радиобайланыс жүйелеріне техникалық қызмет көрсету

ОН 7.1. Теміржол көлігіндегі радиобайланыс жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді орындау және олардың сапалы, үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.

ОН 7.2. Техникалық қызмет көрсетуді орындау және TETRA стандартты поездық радиобайланыс жүйелерінің сапалы, үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.

ОН 7.3. Маневрлік радиобайланысты және дауыс зорайтқыш хабарлаудың байланысын пайдалану қағидаларын сақтау.

ОН 7.4. Радиобайланыс құрылғыларына қызмет көрсетудің, жөндеудің және реттеудің технологиялық процесін орындау.

ОН 7.5. Радиобайланыс құрылғыларын жөндеуге арналған цифрлық жабдыққа қызмет көрсетудің технологиялық процесін орындау.

ОН 7.6 Радиобайланыстың цифрлық жабдығын жоспардан тыс жөндеу бойынша регламенттік жұмыстарды жүргізу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
161-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07140900 - Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0714 Электроника және автоматтандыру

Мамандығы:

07140900 - Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Біліктілігі:

3W07140901 - Телекоммуникациялық жабдықтар мен байланыс арналарын электромонтаждаушы-реттеуші
4S07140902 - Телекоммуникациялық байланыс жүйелер технигі
4S07140903 - Сымсыз және ұялы байланыс технигі
4S07140904 - Автоматты қауіпсіздік жүйесі технигі
4S07140905 - Мультимедиялық және сандық жүйелер технигі
4S07140906 - Техник-радиотехник


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07140901 - Телекоммуникациялық жабдықтар мен байланыс арналарын электромонтаждаушы-реттеуші" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Электромеханикалық және радиотехникалық аспаптар мен жүйелерің құрастыру-монтаждау жұмыстарын орындау

+

+

3.2

КМ 2. Кабельдік-монтаждау жұмыстарын орындау

+

+

3.3

КМ 3. Құрылымдық кабельдік желілерді және телекоммуникациялық жабдықты монтаждау

+

+

3.4

КМ 4. Ақпараттық-коммуникациялық жабдықты монтаждаудың кешенді тексеруін орындау4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07140902 - Телекоммуникациялық байланыс жүйелер технигі" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Телекоммуникациялық жабдықтарды баптау бойынша жұмыстар кешенін орындау

+

+

3.2

КМ 2. Телекоммуникациялық жабдықтарға диагностика және жөндеу жұмыстарын жүргізу

+

+

3.3

КМ 3. Заманауи телекоммуникациялық байланыс жүйелерін талдау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944


"4S07140903 - Сымсыз және ұялы байланыс технигі" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Сымсыз және ұялы байланыс жабдықтарын монтаждау және орнату

+

+

3.2

КМ 2. Сымсыз және мобильді бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату

+

+

3.3

КМ 3. Желінің күйіне мониторинг жүргізу, сымсыз және ұялы байланыстың ақаулықтарын жою

+

+

3.4

КМ 4. Инфокоммуникациялық жүйелердің желілік құрылғыларын орнату процесін әкімшілендіру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944


"4S07140904 - Автоматты қауіпсіздік жүйесі технигі" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Автоматтандырылған қауіпсіздік жүйелерінің аппараттық-бағдарламалық құралдарына қызмет көрсету

+

+

3.2

КМ 2. Күзет сигнализациясы жүйелерінің және қауіпсіздіктің автоматтандырылған жүйелеріне қол жеткізуін басқаруды бақылау жүйелерінің деректер қорларының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

+

+

3.3

КМ 3. Қол жеткізуді, резервтік көшіруді, қалпына келтіруді басқару және қол жеткізуді басқару жүйелерінің деректер қорларының жұмыс процесінде оқиғаларды бақылау

+

+

3.4

КМ 4. Деректер қоры деңгейінде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және пайдаланушылардың есептік жазбаларын басқару жөніндегі регламенттерді сақтау

+

+

3.5

КМ 5. Деректер қорын басқару жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944


"4S07140905 - Мультимедиялық және сандық жүйелер технигі" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Мультимедиялық және цифрлық жабдықтардың құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын монтаждау және баптау

+

+

3.2

КМ 2. Мультимедиялық және цифрлық жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету

+

+

3.3

КМ 3. Мультимедиялық және цифрлық жабдықтарды пайдалану және техникалық сүйемелдеу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру және орындау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944


"4S07140906 - Техник-радиотехник" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Радиотехникалық жүйелерді монтаждау және баптау бойынша жұмыстар жүргізу

+

+

3.2

КМ 2. Жабдықты диагностикалаумен және сынаумен байланысты ұйымдастырушылық-техникалық іс-шараларды орындау

+

+

3.3

КМ3. Жөндеу-профилактикалық, бақылау-сынау іс-шараларын жүргізу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
162-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07140900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіКҚерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07140901 - Телекоммуникациялық жабдықтар мен байланыс арналарын электромонтаждаушы-реттеуші" біліктілігі

КҚ 1. Электромеханикалық және радиотехникалық аспаптар мен жүйелерің құрастыру-монтаждау жұмыстарын орындау

КМ 1. Электромеханикалық және радиотехникалық аспаптар мен жүйелерің құрастыру-монтаждау жұмыстарын орындау

ОН 1.1. Монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау.

ОН 1.2. Өз құзыреті шеңберінде нормативтік және техникалық құжаттамаға сәйкес дәнекерлеу процесін қолдана отырып, құрастыру-монтаждау жұмыстарын орындау.

ОН 1.3. Электр монтаждық байыланыстарға қойылатын конструктивті-технологиялық талаптарды сақтау.

КҚ 2. Кабельдік-монтаждау жұмыстарын орындау

КМ 2. Кабельдік-монтаждау жұмыстарын орындау

ОН 2.1. Кабель монтаждау жұмыстарын орындау кезінде кабельдердің ерекшеліктері мен оларды тағайындауда конструкциялары бойынша ажырату .

ОН 2.2. Кабельдік-монтаждау жұмыстарын орындау кезінде еңбекті қорғау ережелерін сақтау.

ОН 2.3. Кабельдік желілерді электр мантаждауға дайындау операцияларын орындау.

ОН 2.4. Кабель зақымдануларын жою бойынша және кабель сымдарын ағымдағы жөндеу бойынша операцияларын орындау.

ОН 2.5. Кабельдік желілердің электрмонтаждау бағыттау жұмыстарын орындау.

ОН 2.6. Электрөлшегіш және шамамен тексеру бойынша операцияларды орындау.

КҚ 3. Құрылымдық кабельдік желілерді және телекоммуникациялық жабдықты монтаждау

КМ 3. Құрылымдық кабельдік желілерді және телекоммуникациялық жабдықты монтаждау

ОН 3.1. Телекоммуникациялық жабдықпен жұмыс кезінде еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау.

ОН 3.2.Телекоммуникациялық жабдықдықтарды мотаждау.

ОН 3.3. Телекоммуникациялық жабдықты желілер мен жүйелерге жалғау және қосу.

КҚ 4. Ақпараттық-коммуникациялық жабдықты монтаждаудың кешенді тексеруін орындау

КМ 4.
Ақпараттық-коммуникациялық жабдықты монтаждаудың кешенді тексеруін орындау

ОН 4.1. Монтаждау алаңына жеткізілген ақпараттық-коммуникациялық жабдықты қабылдау, оның құжаттарға сәйкестігін тексеру.

ОН 4.2. Монтаждалған ақпараттық-коммуникациялық жабдықтың жұмысын тексеруді орындау.

ОН 4.3 Станциялық телекоммуникациялық жабдықты аспаптық тексеру құралдарын техникалық пайдалануды орындау.

"4S07140902 - Телекоммуникациялық байланыс жүйелер технигі" біліктілігі

КҚ 1. Телекоммуникациялық жабдықтарды баптау бойынша жұмыстар кешенін орындау

КМ 1. Телекоммуникациялық жабдықтарды баптау бойынша жұмыстар кешенін орындау

ОН 1.1. Телекоммуникациялық жабдықтармен жұмыс кезінде еңбекті қорғау бойынша талаптарды сақтау.

ОН 1.2. Телекоммуникациялық жабдықты тексеруді жүргізу.

ОН 1.3. Телекоммуникациялық жабдықтарға қызмет көрсету бойынша жоспарлы-алдын алу жұмыстарын жүргізу.

ОН 1.4. Телекоммуникациялық жабдықтың бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату және баптау.

ОН 1.5. Желілік құрылғыларды рұқсатсыз кіруден қорғаудың бағдарламалық және аппараттық құралдарын қолдану.

КҚ 2. Телекоммуникациялық жабдықтарға диагностика және жөндеу жұмыстарын жүргізу

КМ 2. Телекоммуникациялық жабдықтарға диагностика және жөндеу жұмыстарын жүргізу

ОН 2.1. Телекоммуникациялық жабдықтарға жөндеу жүргізу қажеттілігіне бағалау жұмыстарын жүргізу.

ОН 2.2. Телекоммуникациялық жабдықты пайдалану кезінде туындайтын ақауларды анықтау және жою.

ОН 2.3. Телекоммуникациялық жүйелер жабдықтарының бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу.

ОН 2.4. Диагностикалық және жөндеу жұмыстарын жүргізгеннен кейін телекоммуникациялық жабдықты қосу.

КҚ 3. Заманауи телекоммуникациялық байланыс жүйелерін талдау

КМ 3. Заманауи телекоммуникациялық байланыс жүйелерін талдау

ОН 3.1. Телекоммуникация желілері мен жүйелерінің техникалық деректерін, сапа көрсеткіштерін талдау.

ОН 3.2. Телекоммуникациялық жүйелер жабдықтарының параметрлерін өзгерту және түзету, конфигурациясы мен параметрлерінің өзгерістерін құжаттау.

ОН 3.3. Телекоммуникациялық жабдықтарды жаңғыртуды/қайта жаңартуды жүргізу.

"4S07140903-Сымсыз және ұялы байланыс технигі" біліктілігі

КҚ 1. Сымсыз және ұялы байланыс жабдықтарын монтаждау және орнату

КМ 1. Сымсыз және ұялы байланыс жабдықтарын монтаждау және орнату

ОН 1.1. Сымсыз және ұялы байланысқа қызмет көрсетуді ұйымдастыру кезінде еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі қағидаларын сақтау.

ОН 1.2. Сымсыз және ұялы байланыстың желілік технологиялары жұмысының негізгі қағидаларын меңгеру.

ОН 1.3. Сымсыз және ұялы байланыс жабдықтарын монтаждау және алғашқы орнатуды орындау.

ОН 1.4 Сымсыз және ұялы байланыс желілерін бақылау және тестілеу.

КҚ 2. Сымсыз және мобильді бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату

КМ 2. Сымсыз және мобильді бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату

ОН 2.1. Сымсыз және ұялы байланыс жабдықтары үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату және баптау.

ОН 2.2. Ақпаратты жинау және өңдеу кезінде пайдаланылатын бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу.

ОН 2.3. Сымсыз және ұялы байланыс жабдығымен жұмыс істеу бойынша ақпаратты өңдеу саласындағы техникалық құжаттаманы қолдану.

КҚ 3. Желінің күйіне мониторинг жүргізу, сымсыз және ұялы байланыстың ақаулықтарын жою

КМ 3. Желінің күйіне мониторинг жүргізу, сымсыз және ұялы байланыстың ақаулықтарын жою

ОН 3.1. Сымсыз және ұялы байланыс жабдықтарының диагностикасын жүргізу.

ОН 3.2. Сымсыз және ұялы байланыс жабдықтарының зақымдану орындарын анықтау және жою.

ОН 3.3. Диагностикалық жұмыстар жүргізілгеннен кейін жабдықты қосу.

КҚ 4. Инфокоммуникациялық жүйелердің желілік құрылғыларын орнату процесін әкімшілендіру

КМ 4. Инфокоммуникациялық жүйелердің желілік құрылғыларын орнату процесін әкімшілендіру

ОН 4.1. Жаңа инфокоммуникациялық технологияларға көшуді ұйымдастыру бойынша құралдарды пайдалану.

ОН 4.2. Желіні басқару құралдарын орнатудың арнайы рәсімдерін қолдану.

ОН 4.3. Желілік құрылғыларды басқарудың арнайы құралдарын баптау.

"4S07140904 - Автоматты қауіпсіздік жүйесі технигі" біліктілігі

КҚ 1. Автоматтандырылған қауіпсіздік жүйелерінің аппараттық-бағдарламалық құралдарына қызмет көрсету

КМ 1. Автоматтандырылған қауіпсіздік жүйелерінің аппараттық-бағдарламалық құралдарына қызмет көрсету

ОН 1.1. Жұмыс орнында қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау.

ОН 1.2. Техникалық құжаттамаға сәйкес бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату.

ОН 1.3. Бағдарламалық қамтамасыз етудің жұмыс параметрлерін, соның ішінде деректер қорын басқару жүйелерін баптау.

ОН 1.4. Автоматтандырылған қауіпсіздік жүйелерінің аппараттық-бағдарламалық құралдарының жұмысын бақылау.

ОН 1.5. Автоматтандырылған қауіпсіздік жүйелерінің бағдарламалық-аппараттық құралдарын пайдалану кезіндегі ақауларды жою.

КҚ 2. Күзет сигнализациясы жүйелерінің және қауіпсіздіктің автоматтандырылған жүйелеріне қол жеткізуін басқаруды бақылау жүйелерінің деректер қорларының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

КМ 2. Күзет сигнализациясы жүйелерінің және қауіпсіздіктің автоматтандырылған жүйелеріне қол жеткізуін басқаруды бақылау жүйелерінің деректер қорларының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

ОН 2.1. Техникалық құжаттаманы және автоматтандырылған қауіпсіздік жүйесінің сызбаларын оқу.

ОН 2.2. Автоматтандырылған қауіпсіздік жүйелері құралдарының, үздіксіз қоректендіру жүйелерінің техникалық жағдайы мен ақаусыздығын бақылау.

ОН 2.3. "Күзетке қою", "Күзеттен алу", "Дабыл", "Хабарлау" оқиғаларын индикациялаумен жүйелердің жұмысы мен реакция уақытының дұрыстығын бақылау.

ОН 2.4. Автоматтандырылған қауіпсіздік жүйелерінің қол жеткізуін басқаруды бақылау жүйелерінің жұмысы кезінде туындайтын авариялық жағдайлар мен инциденттерді жою.

ОН 2.5. Қол жеткізуді басқару жүйелерін пайдалану нәтижелері негізінде аппараттық-бағдарламалық кешенін жаңартуды жүзеге асыру.

КҚ 3. Қол жеткізуді, резервтік көшіруді, қалпына келтіруді басқару және қол жеткізуді басқару жүйелерінің деректер қорларының жұмыс процесінде оқиғаларды бақылау

КМ 3. Қол жеткізуді, резервтік көшіруді, қалпына келтіруді басқару және қол жеткізуді басқару жүйелерінің деректер қорларының жұмыс процесінде оқиғаларды бақылау

ОН 3.1. Деректер қорына сұраныстар жасау.

ОН 3.2. Қол жеткізуді басқару жүйелерінің деректер қорларының жұмысын қолдау үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді орнатудың арнайы процедураларын қолдану.

ОН 3.3. Қол жеткізуді басқару жүйелерінің автономды контроллеріндегі өту нүктелерін бақылау.

ОН 3.4. Деректер қорының қалыпты жұмыс режимінің ауытқуларын жою.

ОН 3.5. Деректер қорының резервтік көшірмесін жасау және қалпына келтіру процедураларын орындау.

ОН 3.6. Резервтік көшірме жасау немесе деректер қорын қалпына келтіру процесінде ақауларды жою.

КҚ 4. Деректер қоры деңгейінде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және пайдаланушылардың есептік жазбаларын басқару жөніндегі регламенттерді сақтау

КМ 4. Деректер қоры деңгейінде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және пайдаланушылардың есептік жазбаларын басқару жөніндегі регламенттерді сақтау

ОН 4.1. Пайдаланушылардың есептік жазбаларын, топтарға қол жеткізу деңгейлерін және дерекқор пайдаланушыларының құқықтарын жасау.

ОН 4.2. Мекеменің ақпараттық қауіпсіздік саясатын сақтау.

ОН 4.3. Деректер қоры деңгейінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету регламентін бұзатын әрекеттерді жою.

ОН 4.4. Деректер қоры деңгейінде ақпараттық қауіпсіздікті төмендетуге әкелетін қате әрекеттердің салдарын жою.

КҚ 5. Деректер қорын басқару жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету

КМ 5. Деректер қорын басқару жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету

ОН 5.1. Деректер қорын, серверлік жабдықтарды басқару жүйелерінің жұмысына мониторинг жүргізу және статистикалық ақпаратты жинақтау.

ОН 5.2. Штаттан тыс жағдайлар туындаған кезде деректер қорын басқару жүйелерінің жұмысын және деректер қорыңың тұтастығын қалпына келтіру.

ОН 5.3. Деректер қорының қайталануын баптау.

ОН 5.4. Деректер қорын басқару жүйелерінің жағдайы мен жұмыс істеуі туралы есептік құжаттаманы қалыптастыру.

"4S07140905 - Мультимедиялық және сандық жүйелер технигі" біліктілігі

КҚ 1. Мультимедиялық және цифрлық жабдықтардың құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын монтаждау және баптау

КМ 1. Мультимедиялық және цифрлық жабдықтардың құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын монтаждау және баптау

ОН 1.1. Мультимедиялық және цифрлық жабдықтардың аналогты және сандық схемаларын жіктеу.

ОН 1.2. Мультимедиялық және цифрлық жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету бойынша қауіпсіздік техникасы нормалары мен ережелерін білу.

ОН 1.3. Мультимедиялық және цифрлық жабдықтардың ақауларын тексеру және анықтау үшін бақылау-өлшеу аспаптарын қолдану.

ОН 1.4. Құрылғыларды, мультимедиялық және цифрлық жабдықтардың құрылғыларын, блоктарын құрастыру, монтаждау және бөлшектеу бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 1.5. Мультимедиялық және цифрлық жабдықтардың құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын баптау, реттеу және стандартты және сертификатталған сынақтардан өткізу бойынша жұмыстарды орындау.

КҚ 2.
Мультимедиялық және цифрлық жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету

КМ 2.
Мультимедиялық және цифрлық жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету

ОН 2.1. Аналогтық және цифрлық құрылғылар мен блоктарға қызмет көрсету.

ОН 2.2. Өз құзыреті шеңберінде электрондық жабдықтарды жөндеуді жүзеге асыру.

ОН 2.3. Жабдықты жөндеуден немесе ауыстырғаннан кейін оның жұмыс істеу параметрлерін өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкестігін тексеру.

ОН 2.4. Мультимедиялық және цифрлық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету регламентін құрастыру.

КҚ 3. Мультимедиялық және цифрлық жабдықтарды пайдалану және техникалық сүйемелдеу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру және орындау

КМ 3. Мультимедиялық және цифрлық жабдықтарды пайдалану және техникалық сүйемелдеу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру және орындау

ОН 3.1. Қызмет көрсетілетін электрондық техниканы жаңарту және техникалық сүйемелдеу жөніндегі регламенттерді қолдану.

ОН 3.2. Жобалық, конструкторлық және техникалық құжаттамамен жұмыс істеу.

ОН 3.3. Мультимедиялық және цифрлық жабдықтардың техникалық жағдайын бағалау.

"4S07140906 - Техник-радиотехник" біліктілігі

КҚ 1. Радиотехникалық жүйелерді монтаждау және баптау бойынша жұмыстар жүргізу

КМ 1. Радиотехникалық жүйелерді монтаждау және баптау бойынша жұмыстар жүргізу

ОН 1.1. Радиотехникалық жүйелерді монтаждау бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 1.2. Радиотехникалық жүйелерді орнату бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 1.3. Радиотехникалық жүйелерді баптауды жүзеге асыру.

КҚ 2. Жабдықты диагностикалаумен және сынаумен байланысты ұйымдастырушылық-техникалық іс-шараларды орындау

КМ 2. Жабдықты диагностикалаумен және сынаумен байланысты ұйымдастырушылық-техникалық іс-шараларды орындау

ОН 2.1. Радиотехникалық жүйелердің параметрлерін бақылауды және оларға техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру.

ОН 2.2. Радиотехникалық жүйелердің параметрлерін өлшеу және алдын алу жұмыстарын жүргізу.

ОН 2.3. Радиотехникалық жүйелер жабдықтарын бағдарламалық тестілеуді орындау.

ПК 3. Жөндеу-профилактикалық, бақылау-сынау іс-шараларын жүргізу

ПМ 3. Жөндеу-профилактикалық, бақылау-сынау іс-шараларын жүргізу

ОН 3.1. Электр магниттік үйлесімділікті анықтау және техникалық шарттарға сәйкес радиотехникалық жүйелердің құрылғылары мен блоктарын реттеуді жүзеге асыру.

ОН 3.2. Негізгі сипаттамаларды өлшеу және өлшеу нәтижелерін өңдеу және олардың қолданыстағы стандарттарға сәйкестігін анықтау.

ОН 3.3. Радиотехникалық жүйе жабдықтарында сандық сигнал сапасының параметрлерін өлшеу және алдын алу жұмыстарын жүргізу.

ОН 3.4. Жабдықтың параметрлерін бақылауды және техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
163-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07141000 –Пошталық байланыс" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0714 Электроника және автоматтатандыру

Мамандығы:

07141000 – Пошта байланысы

Біліктілігі:

3W07141001 - Пошта байланысының операторы
4S07150502 – Пошта байланыс технигі


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07141001 - Пошта байланысының операторы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Пошта және байланыс қызметтерін ұсыну

+

+

3.2

КМ 2. Пошта-банк қызметтерін ұсыну

+

+

3.3

КМ 3. Поштадан тыс қызметтерді ұсыну

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Қонсультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07150502 – Пошта байланыс технигі" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Пошта байланысы қызметтерін ұсыну бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

+

+

3.2

КМ 2. Пошта байланысы қызметтерін тұтыну нарығында дамыту

+

+

3.3

КМ 3. Пошта байланысы құралдарын техникалық пайдалану

+

+

3.4

КМ 4. Пошта байланысы желілерін техникалық пайдалану

+

+

3.5

КМ 5. Пошта байланысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
164-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07141000 – Пошталық байланыс" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07141001 - Пошта байланысының операторы" біліктілігі

КҚ 1. Пошта және байланыс қызметтерін ұсыну

КМ 1. Пошта және байланыс қызметтерін ұсыну

ОН 1.1. Жұмыс орнында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нормалар мен ережелердің және нұсқаулықтардың талаптарын сақтау.

ОН 1.2. Клиенттерге қызмет көрсету стандарттарын, пошта байланысы қызметтерін ұсыну қағидаларын, ұйымның жергілікті нормативтік актілерін қолдану және сақтау.

ОН 1.3. Ішкі және халықаралық пошта жөнелтілімдерін қабылдауды және тапсыруды жүзеге асырады.

ОН 1.4. Пошта жөнелтілімдерін өңдеуді, сұрыптауды және жіберуді орындау.

ОН 1.5. Мерзімді басылымдарды тарату.

ОН 1.6. Жеделхаттар мен телеграф хабарламаларын қабылдау, тарату
өңдеу және жеткізіп беру.

КҚ 2. Пошта-банк қызметтерін ұсыну

КМ 2. Пошта-банк қызметтерін ұсыну

ОН 2.1. Арнайы бағдарламалар арқылы ақшалай аударымдарды жүзеге асыру.

ОН 2.2. Зейнетақы, жәрдемақы және басқа да мақсатты төлемдер жасауды жүзеге асыру.

ОН 2.3. Коммуналдық және басқа да қызметтер үшін төлемдерді қабылдауды жүзеге асыру.

ОН 2.4. Есеп жасауды қалыптастыру.

КҚ 3. Поштадан тыс қызметтерді ұсыну

КМ 3. Поштадан тыс қызметтерді ұсыну

ОН 3.1. Халық тұтынатын тауарларды, пошта төлем белгілерін сатуды жүзеге асыру.

ОН 3.2. Көші-қон хабарламаларын қабылдауды жүзеге асыру.

"4S07150502 – Пошта байланыс технигі" біліктілігі

КҚ 1. Пошта байланысы қызметтерін ұсыну жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

КМ 1. Пошта байланысы қызметтерін ұсыну бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

ОН 1.1. Пошта байланысы бөлімшелерінің өндірістік-технологиялық үрдістерін қамтамасыз ету.

ОН 1.2. Ұжымдық пункттерде интернет-қызметтер көрсету.

ОН 1.3. Пошта байланыс бөлімшесінде кассалық операцияларды есепке алуды жүргізу және бақылау.

КҚ 2. Пошта байланысы қызметтерін тұтыну нарығында дамыту

КМ 2. Пошта байланысы қызметтерін тұтыну нарығында дамыту

ОН 2.1. Пошта қызметтері нарығын зерттеу.

ОН 2.2. Пошта байланысы қызметтерінің маркетингі мен жарнамасы міндеттерін шешу.

ОН 2.3. Тұтынушылардың тапсырыстарына сәйкес пошта байланысы қызметтерін ұсыну үшін технологияларды таңдау.

ОН 2.4. Пошта байланысы ұйымының қызметі барысында сауда мәмілелерін, сауда (коммерциялық) және сақтандыру шарттарын жасасу.

КҚ 3. Пошта байланысы құралдарын техникалық пайдалануды жүзеге асыру

КМ 3. Пошта байланысы құралдарын техникалық пайдалану

ОН 3.1. Пошта байланысын механикаландыру және автоматтандыру құралдарын қолдану.

ОН 3.2. Бақылау-касса техникасын қауіпсіз пайдалану қағидаларын сақтау.

ОН 3.3. Метрологиялық жабдықтар мен франкирлеу машиналарын пайдалану.

ОН 3.4. Пошта аударымдары мен тіркелетін пошта жөнелтілімдері бойынша пошта байланысы объектілері арасында ақпараттық алмасуды қамтамасыз ету.

КҚ 4. Пошта байланысы желілерін техникалық пайдалануды жүзеге асыру

КМ 4. Пошта байланысы желілерін техникалық пайдалану

ОН 4.1. Мерзімді баспасөзді экспедициялауды қамтамасыз ету.

ОН 4.2. Пошта жөнелтілімдерін өңдеуді, айырбастауды және тасымалдауды жүзеге асыру.

КҚ 5. Пошта байланысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету

КМ 5. Пошта байланысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету

ОН 5.1. Пошта байланысы бөлімшесі жұмысының және жұмыс орындарының техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

ОН 5.2. Пошта байланысы объектілерінде пошта жөнелтілімдерінің, шартты құндылықтар мен ақша қаражатының сақталуын қамтамасыз ету.

ОН 5.3. Пошта байланысы ақпаратын қорғаудың бағдарламалық-аппараттық құралдарын пайдалану.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
165-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07150100 – Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0715 Механика және металл өңдеу

Мамандығы:

07150100 – Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша)

Біліктілігі:

3W07150101- Жөндеуші-слесарь
3W07150102 – Кеңбейінді станокшы
3W07150103 - Бағдарламалық басқарылатын станоктардың операторы
3W07150104 - Станоктық жұмыстарды бақылаушы
4S07150105 - Техник-технолог
4S07150106 - Техник-механик


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07150101 – Жөндеуші-слесарь" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Технологиялық жабдықтарды жөндеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

+

+

3.2

КМ 2. Дайындамалардың конструкторлық-технологиялық құжаттамаға сәйкестігін анықтау

+

+

3.3

КМ 3. Технологиялық процеске сәйкес жөндеу бойынша технологиялық операцияларды орындау

+

+

3.4

КМ 4. Машиналар мен жабдықтардың тораптары мен механизмдерін диагностикалау,орындалған слесарлық-жөндеу өңдеудің сапасын бақылау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07150102 – Кеңбейінді станокшы" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Токарлық, фрезерлік, бұрғылау, тегістеу және басқа да станоктарда жұмыс істеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

+

+

3.2

КМ 2. Технологиялық процеске сәйкес токарлық, фрезерлік, бұрғылау, тегістеу және басқа да станоктарда операцияларды орындау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07150103 - Бағдарламалық басқарылатын станоктардың операторы" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Дайындық іс-әрекеттерін жүргізу.

+

+

3.2

КМ 2. Өңдеу процесін жүргізу

+

+

3.3

КМ 3. Реттеуді орындау үшін дайындық жұмыстарын жүргізу

+

+

3.4

КМ 4. Жөндеу жұмысын өткізу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07150104 - Станоктық жұмыстарды бақылаушы" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Бөлшектерді бақылау құралдарының жарамдылығын дайындау және тексеру.

+

+

3.2

КМ 2. Бөлшектердің сапасының сәйкестігін анықтау

+

+

3.3

КМ 3. Бөлшектерге қойылатын берілген техникалық талаптарға бақылау жүргізу

+

+

3.4

КМ 4. Шығарылатын өнімнің сапасына бақылау жүргізу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07150105 - Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Құжаттама мен жабдықтарды дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Сандық басқару бағдарламасы бар станоктарда өңдеудің технологиялық процестерін әзірлеу

+

+

3.3

КМ 3. Технологиялық процесті сүйемелдеу

+

+

3.4

КМ 4. Шығарылатын өнімнің сапасына бақылау жүргізу.

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944


"4S07150106 - Техник-механик" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Технологиялық жабдықты жөндеуге дайындау үшін іс-шараларды орындау

+

+

3.2

КМ 2. Жабдықтар мен құрал-саймандарға техникалық қызмет көрсетуді және дұрыс пайдалануды жүзеге асыру

+

+

3.3

КМ 3. Жабдықтардың жоспарлы-алдын ала жөндеуді жүзеге асыру

+

+

3.4

КМ 4. Жабдықты диагностикалау, реттеу, баптау және сынау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
166-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07150100 – Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07150101 – Жөндеуші-слесарь" біліктілігі

КҚ 1. Технологиялық жабдықтарды жөндеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

КМ 1. Технологиялық жабдықтарды жөндеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

ОН 1.1. Жөндеу жұмыстары үшін жұмыс орнын дайындау.

ОН 1.2. Жұмыс, өлшеу және өңдеу құралдарын, оптикалық аспаптар мен құрылғыларды пайдалану.

ОН 1.3. Жұмыс сызбаларын және метрология құралдарын пайдалану.

ОН 1.4. Металл кесетін станоктармен жұмыс істеу жөніндегі ережелер мен нұсқаулықтарды қолдану.

ОН 1.5. Техникалық құжаттаманы (жұмыс сызбалары, технологиялық карталар) пайдалану.

КҚ 2. Жөндеуге арналған дайындамалардың конструкторлық-технологиялық құжаттамаға сәйкестігін теңестіру

КМ 2.
Дайындамалардың конструкторлық-технологиялық құжаттамаға сәйкестігін анықтау

ОН 2.1. Жұмыста техникалық құжаттаманы (конструкторлық және технологиялық) пайдалану.

ОН 2.2. Рұқсатнама мен отырғызу жүйесін, кедір-бұдырлық параметрлерін жұмыс сызбаларында белгілеуді қолдану.

ОН 2.3. Слесарлық өңдеуді орындау үшін бастапқы деректерге талдау жүргізу.

ОН 2.4. Физикалық және химиялық қасиеттеріне байланысты әртүрлі материалдарды қолдану.

КҚ 3. Технологиялық процеске сәйкес жөндеу бойынша технологиялық операцияларды орындау

КМ 3. Технологиялық процеске сәйкес жөндеу бойынша технологиялық операцияларды орындау

ОН 3.1. Жөндеу бойынша технологиялық операцияларды жүргізу үшін жұмыс орнын дайындау және еңбек қауіпсіздігі мен техникалық талаптарға сәйкес қолдау.

ОН 3.2. Жабдықты жөндеу үшін бастапқы деректерге талдау жүргізу (сызба, нобай, торап, механизм).

ОН 3.3. Жөндеу өлшемдеріне операцияаралық қосымша мен рұқсаттарды анықтау.

ОН 3.4. Тораптар мен механизмдерді құрастыру және бөлшектеу үшін слесарлық құрал мен көмекші құралдарды пайдалану.

ОН 3.5. Технологиялық процестің талаптарына сәйкес слесарлық, қарапайым құрастыру, өңдеу операцияларын орындау.

КҚ 4. Тораптар мен механизмдердің жай-күйін диагностикалау және орындалған слесарлық-жөндеу өңдеудің сапасын бақылау

КМ 4. Машиналар мен жабдықтардың тораптары мен механизмдерін диагностикалау, орындалған слесарлық-жөндеу өңдеудің сапасын бақылау

ОН 4.1. Бақылау-өлшеу құралдарының көмегімен бөлшектерді слесарлық өңдеу кезінде орындалатын жұмыстардың сапасын бақылау.

ОН 4.2. Техникалық құжаттамаға сәйкес қарапайым тораптар мен механизмдердің техникалық жай-күйін диагностикалау.

ОН 4.3. Күрделілігі орташа әртүрлі механизмдер мен агрегаттарға сынақ жүргізу.

"3W07150102 – Кеңбейінді станокшы" біліктілігі

КҚ 1. Токарлық, фрезерлік, бұрғылау, тегістеу және басқа да станоктарда жұмыс істеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

КМ 1. Токарлық, фрезерлік, бұрғылау, тегістеу және басқа да станоктарда жұмыс істеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

ОН 1.1. Техникалық құжаттаманы пайдалану (жұмыс сызбалары, технологиялық карталар).

ОН 1.2. Дайындаманың беттерін токарлық, фрезерлік, бұрғылау, тегістеу және басқа да станоктарда өңдеу үшін бастапқы деректерге талдау жүргізу.

ОН 1.3. Өңдеу және өлшеу құралдарының әртүрлі түрлерін қолдану.

ОН 1.4. Жабдықты пайдалану ережелеріне және пайдалану қағидаттарына сәйкес қолдану.

КҚ 2. Технологиялық процеске сәйкес токарлық, фрезерлік, бұрғылау, тегістеу және басқа да станоктарда операцияларды орындау

КМ 2. Технологиялық процеске сәйкес токарлық, фрезерлік, бұрғылау, тегістеу және басқа да станоктарда операцияларды орындау

ОН 2.1. Техникалық құжаттамаға сәйкес токарлық, бұрғылау, фрезерлік, тегістеу станоктарына техникалық қызмет көрсету бойынша регламенттік жұмыстарды жүргізу.

ОН 2.2. 12-14 квалитет бойынша өлшем дәлдігімен қарапайым бөлшектер дайындамаларының беттерін өңдеуге арналған токарлық, бұрғылау, фрезерлік және тегістеу станоктарын реттеу.

ОН 2.3. 12-14 квалитет бойынша өлшем дәлдігімен қарапайым бөлшектер дайындамаларының беттерін токарлық, бұрғылау, фрезерлік, ажарлау бойынша технологиялық операцияларды орындау.

ОН 2.4. Токарлық, бұрғылау, фрезерлік, ажарлау станоктарының технологиялық жабдықтарын пайдалану.

ОН 2.5. Нормативтік құжаттама талаптарына сәйкес шығарылатын өнімді бақылау.

"3W07150103 - Бағдарламалық басқарылатын станоктардың операторы" біліктілігі

КҚ 1. Сандық бағдарламамен басқарылатын станоктарда жұмыс істеу үшін дайындық әрекеттерін жүргізу

КМ 1. Дайындық іс-әрекеттерін жүргізу

ОН 1.1. Дайындық-қорытынды жұмыстарын жүргізу.

ОН 1.2. Бағдарламалау негіздерін қолдана отырып, есептік басқару бағдарламасы машинасында деректерді енгізу.

ОН 1.3. Технологиялық реттілік пен өңдеу режимдерін орнату.

КҚ 2. Бағдарламалық басқару станоктарда басқару пультінен өңдеу процесін орындау

КМ 2. Өңдеу процесін жүргізу

ОН 2.1. Бағдарламалық басқарылатын станоктарда бөлшектерді басқару пультінен өңдеу процесін бақылау.

ОН 2.2. Бақылау-өлшеу аспаптарымен және құралдармен бөлшектердің бетін өңдеуді бақылау.

ОН 2.3. Құрал мен құрылғылардың жұмысындағы ақауларды жою.

ОН 2.4. Жұмыс барысында механизмдер мен қодырғыларды қайта реттеуді орындау.

КҚ 3. Бағдарламалық басқарылатын станоктар мен манипуляторларды реттуді орындау үшін дайындық жұмыстарын жүргізу

КМ 3. Реттеуді орындау үшін дайындық жұмыстарын жүргізу

ОН 3.1. Конструкторлық және технологиялық құжаттаманы пайдалану.

ОН 3.2. Қызмет көрсетілетін бағдарламаланған машиналарды реттеуге байланысты технологиялық есептеулерді орындау.

КҚ 4. Конструкторлық құжаттамаға, кинематикалық схемалар мен Технологиялық карталарға сәйкес жөндеу жұмыстарын орындау

КМ 4. Жөндеу жұмыстарын жүргізу

ОН 4.1. Бағдарламалық басқарылатын станоктарды баптауды жүргізу.

ОН 4.2. Станокқа техникалық тексеру және ағымдағы жөндеу жүргізу.

ОН 4.3. Бөлшектерді реттеп өңдеуді орындау.

"3W07150104 - Станоктық жұмыстарды бақылаушы" біліктілігі

КҚ 1. Қарапайым бөлшектерді дайындау сапасын бақылау үшін дайындық жүргізу

КМ 1. Бөлшектерді бақылау құралдарының жарамдылығын дайындау және тексеру

ОН 1.1. Жұмыс орнын және әмбебап бақылау-өлшеу құралдары бөлшектердің сапасын бақылауды орындауға дайындау.

ОН 1.2. Өлшемдерді, пішіннің ауытқуын және беттердің өзара орналасуын, қарапайым бөлшектердің өңделген беттерінің кедір-бұдырын бақылау.

ОН 1.3. Қабылданған және жарамсыз бөлшектерге құжаттама жасау.

КҚ 2. Бөлшектерді конструкторлық-технологиялық құжаттаманың сәйкестігіне анықтау

КМ 2. Бөлшектердің сапасының сәйкестігін анықтау

ОН 2.1. Дайындамаларды алу әдісін анықтау

ОН 2.2. Бланкілерге, компоненттер бөліктеріне және құрастыру қондырғыларына ілеспе құжаттаманы қолдану.

КҚ 3. Күрделілігі орташа бөлшектерін дайындау сапасын бақылау

КМ 3. Бөлшектерге қойылатын берілген техникалық талаптарға бақылау жүргізу

ОН 3.1. Жұмысқа әмбебап бақылау-өлшеу құралдары мен жабдықтарын дайындау.

ОН 3.2. Бұрандалы беттердің өлшемдерін, параметрлерін, беттердің пішіні мен өзара орналасуын, күрделілігі орташа бөлшектердің өңделген беттерінің кедір-бұдырлығын бақылау.

ОН 3.3. Күрделілігі орташа бөлшектерге сызбалар мен техникалық құжаттаманы пайдалану.

ОН 3.4. Күрделілігі орташа бөлшектерді бақылау нәтижелері бойынша жарамдылық дәрежесін анықтау.

КҚ 4. Қарапайым құрастыру бірліктері мен бұйымдарының сапасын бақылау

КМ 4. Шығарылатын өнімнің сапасына бақылау жүргізу

ОН 4.1. Құрастыру сызбаларын және құрастыру бірліктері мен бұйымдарына техникалық құжаттаманы пайдалану.

ОН 4.2. Құрастыру бірліктері мен бұйымдарын құрастырудың қателіктері мен ақауларын анықтау.

ОН 4.3. Құрастыру бірліктері мен бұйымдарын бақылау үшін шаблондар мен іріктеуді таңдау.

ОН 4.4. Құрастыру бірліктері мен бұйымдарын бақылау нәтижелері бойынша жарамдылық дәрежесін анықтау.

"4S07150105 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Бастапқы технологиялық құжаттаманы және технологиялық жабдықты дайындауды орындау

КМ 1. Құжаттама мен жабдықтарды дайындау

ОН 1.1. Дайындамаларды алу әдісін және олардың орналасу схемаларын таңдау.

ОН 1.2. Бөлшектерді дайындаудың операциялық бағытын белгілеу және технологиялық реттіліктің барлық операциялары бойынша бақылау.

ОН 1.3. Технологиялық процестің карталарын, маршруттық және материалдық карталарды, жабдықтау ведомостарын және өзге де технологиялық құжаттаманы жасау.

КҚ 2. Сандық басқару бағдарламасы бар станоктарда өңдеудің технологиялық процестерін әзірлеу.

КМ 2. Сандық басқару бағдарламасы бар станоктарда өңдеудің технологиялық процестерін әзірлеу

ОН 2.1. Бөлшектерді дайындау бағыттарын құру және технологиялық операцияларды жобалау.

ОН 2.2. Бөлшектерді өңдеудің басқару бағдарламаларын әзірлеу және енгізу

ОН 2.3. Бөлшектерді токарлық, фрезерлік, бұрғылау, тегістеу және т. б. станоктарда өңдеудің технологиялық процестерін автоматтандырылған жобалау жүйесінде пайдалану.

КҚ 3. Технологиялық процесін сүйемелдеу

КМ 3. Технологиялық процесті сүйемелдеу

ОН 3.1. Негізгі технологиялық жабдықты пайдалану.

ОН 3.2. Типтік технологиялық процестерді және өндіріс режимдерін қолдану.

ОН 3.3. Шығарылатын өнімнің технологиялық процесін әзірлеу.

КҚ 4. Бақылаудың сенімді әдістерін таңдау және жүргізу

КМ 4. Шығарылатын өнімнің сапасына бақылау жүргізу

ОН 4.1. Өнімнің ақау себептерін анықтау.

ОН 4.2. Техникалық негізделген уақыт нормаларын әзірлеу, толық және операциялық нормативті есептеу.

ОН 4.3. Шикізат, материалдар, құрал-саймандар, жанармай және энергия шығынының нормаларын анықтау.

ОН 4.4. Металл кесетін станоктарда бөлшектерді өңдеу сапасын бақылау.

"4S07150106 - Техник-механик" біліктілігі

КҚ 1. Технологиялық жабдықтарды жөндеу үшін дайындық жұмыстарын орындау

КМ 1. Технологиялық жабдықты жөндеуге дайындау үшін іс-шараларды орындау

ОН 1.1. Жабдықтарды қарап, тексерудің және жөндеудің күнтізбелік жоспарларын (кестелерін), күрделі жөндеудің орталықтандырылған өтінімдерді әзірлеу.

ОН 1.2. Жабдықты жөндеуге тапсыру –қабылдау және жөндеу жұмыстарын жүргізу процесінде құжаттаманы ресімдеу.

ОН 1.3. Жабдықтың тораптары мен агрегаттарын жөндеудің технологиялық бағытын және технологиялық процесін әзірлеу.

ОН 1.4. Бөлшектер мен тораптарды ақаулы тізімдеме және қосалқы бөлшектер мен материалдарға өтінім жасай отырып сұрыптауды жүргізу.

КҚ 2. Жабдықтар мен құрал-саймандарға техникалық қызмет көрсетуді және дұрыс пайдалануды жүзеге асыру

КМ 2. Жабдықтар мен құрал-саймандарға техникалық қызмет көрсетуді және дұрыс пайдалануды жүзеге асыру

ОН 2.1. Жабдықтар мен жарақтарға техникалық қарау және қызмет көрсету жоспарлары мен кестелерін әзірлеу.

ОН 2.2. Жабдықты жөндеуге және жөндеуден кейін қабылдауға жіберу.

ОН 2.3. Төлқұжат және жиынтық мәліметтеріне сәйкес жаңа жабдықты қабылдау.

КҚ 3. Жабдықтардың жоспарлы-алдын ала жөндеуді жүзеге асыру

КМ 3. Жабдықтардың жоспарлы-алдын ала жөндеуді жүзеге асыру

ОН 3.1. Жабдықтың мерзімінен бұрын істен шығу себептерін және жабдықтың техникалық жай-күйіне байланысты тоқтап қалу ұзақтығын анықтау.

ОН 3.2. Жөндеу түріне байланысты жабдықты жөндеудің типтік технологиялық процесін әзірлеу.

ОН 3.3. Әзірленген технологиялық процеске сәйкес жабдықты жөндеуді ұйымдастыруды орындау.

ОН 3.4. Жөндеу жұмыстарын нормалау және жұмысшылардың санын анықтау бойынша экономикалық есептеулер жүргізу.

КҚ 4. Жабдықты диагностикалау, баптау, іске қосу және сынақтан өткізу

КМ 4. Жабдықты диагностикалау, реттеу, баптау және сынау

ОН 4.1. Жөндеуден кейін жабдықты диагностикалау.

ОН 4.2. Әр түрлі әдістермен жабдықты сынау және жүргізу.

ОН 4.3. Жөндеуден кейін жабдықтың тораптары мен механизмдерін реттеу.

ОН 4.4. Жабдықтың дәлдігіне жоспарлы түрде тексеру жүргізу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
167-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07150200 - Нақты машина жасау" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары


071 Инженерия және инженерлік іс


0715 Механика және металл өңдеу

Мамандығы:

07150200-Нақты машина жасау

Біліктілігі:

3W07150201 - Құрастырушы-слесарь
4S 07150202-Техник-механик


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07150201 - Құрастырушы-слесарь" біліктілігі2

Базалық модульдер2.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Слесарлық-құрастыру жұмыстары бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

+

+

3.2

КМ 2. Бөлшектерді слесарлық өңдеу, тораптарды, механизмдерді және нақты машина жасау бұйымдарын құрастыру жөніндегі технологиялық операцияларды орындау

+

+

3.3

КМ 3. Орындалған құрастырудың сапасын бақылау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S 07150202 - Техник-механик" біліктілігі2

Базалық модульдер2.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Бөлшектерді, тораптарды, механизмдерді және нақты машина жасау бұйымдарын дайындаудың технологиялық процестерін әзірлеу

+

+

3.2

КМ 2. Нақты машина жасау техникасын пайдалану және техникалық сүйемелдеу

+

+

3.3

КМ 3. Құрылымдық бөлімшенің өндірістік қызметін ұйымдастыруға қатысу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
168-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07150200 - Нақты машина жасау" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 152-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 01. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 01. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттер мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 02. Кәсіптік қызметте ақпараттық- коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдан

БМ 02. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 03. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 03. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07150201 - Құрастырушы-слесарь" біліктілігі

КҚ 01. Слесарлық-құрастыру жұмыстары бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу.

КМ 01. Слесарлық-құрастыру жұмыстары бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу.

ОН 1.1. Конструкторлық және технологиялық құжаттаманы (сызбалар, технологиялық процестің карталары, схемалар, ерекшеліктер) оқу.

ОН 1.2. Материалдарды, бұйымдарды, слесарлық-құрастыру құралдары мен бақылау-өлшеу жабдығын құрастыру сызбасына, технологиялық процестің картасына сәйкес жұмысқа дайындау.

ОН 1.3. Жұмыс орнын еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелеріне және өндірістік санитария талаптарына сәйкес ұйымдастыру.

ОН 1.4. Өнімді жинау кезінде қажетті есептеулер мен эскиздерді орындау.

ОН 1.5. Құрастыру алдында бөлшектерді ауамен үрлеу.

ОН 1.6. Жүк көтергіш механизмдерді пайдалана отырып, такелаждық жұмыстарды орындау.

КҚ 02. Бөлшектерді слесарлық өңдеу, тораптарды, механизмдерді және нақты машина жасау бұйымдарын құрастыру жөніндегі технологиялық операцияларды орындау

КМ 02. Бөлшектерді слесарлық өңдеу, тораптарды, механизмдерді және нақты машина жасау бұйымдарын құрастыру жөніндегі технологиялық операцияларды орындау.

ОН 2.1. Дайын өнімнің параметрлеріне қойылатын талаптарға сәйкес бөлшектерді слесарлық өңдеуді орындау.

ОН 2.2. Құрастыру сызбасы бойынша және технологиялық карта талаптарына қатаң сәйкестікте қарапайым тораптарды (көтергіш құрылымды) құрастыруды орындау.

ОН 2.3. Технологиялық карта талаптарына қатаң сәйкестікте майлау материалының белгілі бір түрімен тораптар мен механизмдерді майлау және герметикалау.

ОН 2.4. Нақты машина жасау тораптарын, механизмдерін және бұйымдарын реттеу мен сынауды жүргізу.

КҚ 03. Орындалған құрастырудың сапасын бақылауды орындау.

КМ 03. Орындалған құрастырудың сапасын бақылау.

ОН 3.1. Тиісті дәлдік класының типтік өлшеу құралын қолдана отырып, өңделген бөліктің параметрлерін техникалық құжаттаманың нормалары мен талаптарына сәйкестігін бағалау.

ОН 3.2. Өлшеу құралдарын қолдана отырып, электр қосылыстарының дұрыстығына диагностика және мониторинг жүргізу.

ОН 3.3. Құрастыру ақауларын жою әдісін таңдау.

ОН 3.4. Функционалдық торапты, механизмдер мен бұйымдарды құрастыру кезіндегі ақауларды түзету.

ОН 3.5. Жинақтың герметикалығын тексеру.

"4S 07150202 - Техник-механик" біліктілігі

КҚ 01. Машина бөлшектерін дайындаудың технологиялық процесін әзірлеу.

КМ 01. Бөлшектерді, тораптарды, механизмдерді және нақты машина жасау бұйымдарын дайындаудың технологиялық процестерін әзірлеу.

ОН 1.1. Бөлшектерді дайындаудың технологиялық процестерін әзірлеу кезінде жобалық құжаттаманы қолдану.

ОН 1.2. Белгіленген техникалық талаптарға сәйкес жабдықтар мен жинақтаушы материалдардың макеттерін жобалау.

ОН 1.3. Белгіленген ерекшеліктерге сәйкес жабдықтарды өндіру және монтаждау үшін қажетті материалдық және еңбек шығындарының саны мен құнын егжей-тегжейлі бағалауды дайындау.

ОН 1.4. Бөлшектерді өңдеудің технологиялық процестерін автоматтандырылған жобалау жүйелерін қолдану.

КҚ 02. Техниканы пайдалану мен техникалық сүйемелдеуді техникалық бақылауды қамтамасыз ету.

КМ 02. Нақты машина жасау техникасын пайдалану және техникалық сүйемелдеу.

ОН 2.1. Электрондық техниканың құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын баптау, реттеу және сынау жұмыстарын бақылау.

ОН 2.2. Электрондық техника құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын монтаждау мен реттеуді бақылау.

ОН 2.3. Еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі ережелерінің сақталуын бақылау.

ОН 2.4. Инженердің басшылығымен әр түрлі электронды техниканың құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын монтаждау және демонтаждау жұмыстарын қамтамасыз ету.

ОН 2.5. Диагностика жүргізу және электронды техниканың әр түрін жөндеу бойынша жұмыстардың орындалуын бақылау.

ОН 2.6. Электрондық техниканы жөндеуге құжаттама дайындау, жөндеуден түскен электрондық техниканың техникалық жай-күйіне бақылауды жүзеге асыру.

КҚ 03. Құрылымдық бөлімшенің өндірістік қызметін ұйымдастыруға қатысу.

КМ 03. Құрылымдық бөлімшенің өндірістік қызметін ұйымдастыруға қатысу.

ОН 3.1. Құрылымдық бөлімшенің жұмысын жоспарлауға және ұйымдастыруға қатысу.

ОН 3.2. Персоналдың еңбек қызметін материалдық және моральдық ынталандыруды қамтамасыз ету.

ОН 3.3. Бөлімше қызметінің процесі мен нәтижелерін талдауға қатысу.

ОН 3.4. Бағынышты қызметкерлердің жұмыс кестесін жоспарлау және құру.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
169-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07150300 - Токарлық іс (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 152-2-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік жұмыс
0715 Механика және металл өңдеу

Мамандығы:

07150300 - Токарлық іс (түрлері бойынша)

Біліктілігі:

3W0715030 - Токарь
3W07150302 - Фрезерлеуші
3W07150303 - Ажарлаушы
4S07150304 - Техник – технолог


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W0715030 -Токарь" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1.Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Токарлық өңдеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

+

+

3.2

КМ 2. Әмбебап токарлық станоктарда бөлшектерді токарлық өңдеу жұмыстарын орындау

+

+

3.3

КМ 3. Айналмалы токарлық станоктарда бөлшектерді токарлық өңдеу жұмыстарын орындау

+

+

3.4

КМ 4. Тапаншалы токарлық станоктарда бөлшектерді токарлық өңдеу жұмыстарын орындау

+

+

3.5

КМ 5. Кеңей-жонғыш станоктарда бөлшектерді өңдеу

+

+

3.6

КМ6.Сандақ бағдарламамен басқарылатын токарлық станоктарда токарлық өңдеу жұмыстарын орындау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/4320³

60/1440- 120/2880³

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312- 206/4944

69/1656- 138/3312


"3W07150302 -Фрезерлеуші" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

ПМ 1.Фрезерлік өңдеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

+

+

3.2

ПМ 2.Фрезерлік өңдеуді орындау

+

+

3.3

ПМ 3. Сандық бағдарламамен басқару станогында фрезерлік өңдеуді орындау

+

+

3.4

ПМ 4. Фрезерлік өңдеудің ақауларын анықтау және сапасын бақылау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07150303 -Ажарлаушы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1.Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Әрлеп өңдеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

+

+

3.2

КМ 2. Бөлшектерді ажарлап өңдеуді орындау

+

+

3.3

КМ 3.Бөлшектерді жылтырату және әрлеу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07150304 - Техник – технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Технологиялық процестер мен механикалық өңдеу карталарын жасау

+

+

3.2

КМ 2. Механикалық өңдеу аймағындағы технологиялық процесті бақылау

+

+

3.3

КМ 3. Орындалған жұмыстардың сапасын бақылау, түзету шараларын жүзеге асыру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
170-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07150300 - Токарлық іс (түрлері бойынша) мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Физикалық қасиеттер мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағынегізгімәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W0715030 -Токарь" біліктілігі

КҚ 1. Токарлық өңдеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

КМ 1. Токарлық өңдеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

ОН 1.1. Еңбек қорғау , экологиялық қауіпсіздік және қауіпсіздік техникасының талаптарын орындай отырып жұмыс орнын дайындау.

ОН 1.2. Конструкторлық- технологиялық құжаттарды оқу.

ОН 1.3.Дайындаманың конструкторлық- технологиялық құжатқа сәйкестігін анықтау.

ОН1.4.Өлшеу, кесу құралдары мен жабдықтарын жұмысқа дайындау.

ОН 1.5.Бөлшектерді токарлық өңдеудің реттілігі мен ұтымды кесу режимдерін анықтау.

КҚ 2.Әмбебап токарлық станоктарда бөлшектерді токарлық өңдеу жұмыстарын орындау

КМ 2. Әмбебап токарлық станоктарда бөлшектерді токарлық өңдеу жұмыстарын орындау

ОН 2.1.Әмбебап токарлық станок пен кесу құралдарын жұмысқа дайындау.

ОН 2.2.Технологиялық үрдіске сәйкес токарлық өңдеу жұмыстарын әмбебап токарлық станоктарда орындау.

ОН 2.3. Өңделінген бөлшектің сапасын тексеру және қажет болған жағдайда ақауды жою.

КҚ 3.Айналмалы токарлық станоктарда бөлшектерді токарлық өңдеу жұмыстарын орындау

КМ 3.Айналмалы токарлық станоктарда бөлшектерді токарлық өңдеу жұмыстарын орындау

ОН 3.1. Айналмалы токарлық станок пен кесу құралдарын жұмысқа дайындау.

ОН3.2. Технологиялық үрдіске сәйкес токарлық өңдеу жұмыстарын айналмалы токарлық станоктарда орындау.

ОН 3.3 . Айналмалы токарлық станокта өңделінген бөлшектің сапасын тексеру және қажет болған жағдайда ақауды жою.

КҚ 4.Тапаншалы токарлық станоктарда бөлшектерді токарлық өңдеу жұмыстарын орындау

КМ 4. Тапаншалы токарлық станоктарда бөлшектерді токарлық өңдеу жұмыстарын орындау

ОН 4.1. Тапаншалы токарлық станок пен кесу құралдарын жұмысқа дайындау.

ОН 4.2. Технологиялық үрдіске сәйкес токарлық өңдеу жұмыстарын тапаншалы токарлық станоктарда орындау.

ОН 4.3. Тапаншалы токарлық станокта өңделінген бөлшектің сапасын тексеру және қажет болған жағдайда ақауды жою.

КҚ 5.Кеңей-жонғыш станоктарда бөлшектерді өңдеу

КМ 5. Кеңей-жонғыш станоктарда бөлшектерді өңдеу

ОН 5.1. Кеңей-жонғыш станок пен кесу құралдарын жұмысқа дайындау.

ОН 5.2.Бөлшектерді кеңей -жонғыш станоктарда технологиялық үрдіске сәйкес бұрғылау және кеңейтіп жону.

ОН 5.3.Кеңей жону станоктарда орындалған жұмыстардың сапасын тексеру.

КҚ 6.Сандақ бағдарламамен басқарылатын токарлық станоктарда токарлық өңдеу жұмыстарын орындау

КМ 6.Сандақ бағдарламамен басқарылатын токарлық станоктарда токарлық өңдеу жұмыстарын орындау

ОН 6.1.Сандақ бағдарламамен басқарылатын станок пен кесу құралдарын жұмысқа дайындау.

ОН 6.2. Бағдарламалық жасақтама мен бөлшек сызбасын қолдана отырып сандық бағдарламамен басқарылатын станоктарға бағдарлама құру.

ОН 6.3. Сандық бағдарламамен басқарылатын станоктарда есептеу-технологиялық картаға сәйкес токарлық өңдеу жұмыстарын орындау.

ОН 6.4. Өңделген бөлшектердің сапасын бақылау-өлшеу құралдарының көмегімен тексеру.

"3W07150302 -Фрезерлеуші" біліктілігі

ПК 1. Фрезерлік өңдеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

ПМ 1.Фрезерлік өңдеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

ОН 1.1 Қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтай отырып жұмыс орнын дайындау.

ОН 1.2 Құрылғыларды, өлшеуші және кесуші аспаптарды жұмысқа таңдау және дайындау.

ОН 1.3 Фрезерлік өңдеу дайындамасын және құрастыру түйіндері бойынша сызбаларды, технологиялық құжаттаманы оқу.

ОН 1.4 Дайындама беттерінде фрезерлік өңдеуді орындау үшін бастапқы деректерді талдау.

ПК 2. Технологиялық процеске сәйкес фрезерлік өңдеу бойынша технологиялық операцияларды орындау

ПМ 2.Фрезерлік өңдеуді орындау

ОН 2.1. 8-11 және 12-14 квалитеттері бойынша өлшем дәлдігімен қарапайым бөлшектер дайындамаларының беттерін фрезерлеу.

ОН 2.2. 8-11 және 12-14 квалитеттері бойынша өлшем дәлдігімен күрделі бөлшектер дайындамаларының беттерін фрезерлеу.

ОН 2.3. Өңделген беттердің дәлдігі мен кедір-бұдырлығын анықтау.

ПК 3. Технологиялық процеске сәйкес сандық бағдарламалық басқарылатын станоктарда фрезерлік өңдеу бойынша технологиялық операцияларды орындау

ПМ 3.Сандық бағдарламамен басқару станоктарда фрезерлік өңдеуді орындау

ОН 3.1. Сандық бағдарламамен басқарылатын фрезерлік станоктарда фрезерлік өңдеуді орындауға дайындық жұмыстарын жүргізу.

ОН 3.2.Бастапқы деректер форматын ескере отырып, CAD/CAM жүйесін қолдана отырып бағдарламаны жасау.

ОН 3.3. Есептеу-технологиялық картаға сәйкес сандық бағдарламалық басқарылатын станокта өңдеуді орындау.

ПК 4.Орындалған фрезерлік өңдеу сапасын бақылау

ПМ 4. Фрезерлік өңдеу сапасын бақылау және ақауларды анықтау

ОН 4.1. Технологиялық құжаттамаға сәйкес бөлшектерді бақылаушы-өлшеуші аспаптарымен өлшеу жүргізу.

ОН 4.2. Фрезерлік станоктарында бөлшек дайындамаларының беттерін өңдеу барысында мүмкін болатын ақауларды және ақаулардың пайда болу себептерін анықтау, ақаулардың алдын алу.

ОН 4.3. Өңдеу сапасын жақсарту үшін станок пен аспаптарға қажетті жұмыс режимін таңдау.

"3W07150303 –Ажарлаушы" біліктілігі

КҚ 1.Әрлеп өңдеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

КМ 1. Әрлеп өңдеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

ОН 1.1. Еңбек қорғау, қауіпсіздік техникасының ережелері мен шарттарын сақтай отырып жұмыс орнын дайындау.

ОН 1.2. Тапсырмаға сәйкес өлшеу және өңдеу құралдарын таңдау.

ОН 1.3. Конструкторлық- технологиялық құжаттарды оқу.

ОН 1.4. Құрылғының баптауы мен реттеу жұмыстарын жүргізу .

КҚ 2.Бөлшектерді ажарлап өңдеуді орындау

КМ 2.Бөлшектерді ажарлап өңдеуді орындау

ОН 2.1. Ажарлағыш дөңгелекті орнату және түзету жұмыстарын орындау.

ОН 2.2. Жоғары сапалы болаттардан дөңгелек және жазық пішінді бөлшектерді ажарлап өңдеуді орындау.

ОН 2.3.Ажарлап өңдеу сапасын қамьамасыз ету.

КҚ 3. Бөлшектерді жылтырату және әрлеу

КМ 3.Бөлшектерді жылтырату және әрлеу

ОН 3.1.Өңделінетін материалдың маркасына және талап етілген кедір-бұдырлыққа сәйкес жылтыратуға арналған материалды таңдау және дайындау.

ОН 3.2. Бөлшекті жылтыратуды және әрлеуді орындау.

ОН 3.3.Ажарлап және әрлеп өңделген бөлшектердің сапасын тексеру.

"4S07150304 - Техник – технолог" біліктілігі

КҚ 1. Технологиялық процестер мен механикалық өңдеу карталарын әзірлеу

КМ 1. Технологиялық процестер мен механикалық өңдеу карталарын әзірлеу

ОН 1.1. Металл кесетін станоктарда бөлшектерді өңдеудің технологиялық процестерін әзірлеу кезінде құрастырылымдық құжаттаманы қолдану.

ОН 1.2. Әзірлемелерді және олардың негіздеу сызбаларын алудың оңтайлы әдісін таңдау.

ОН 1.3. Бөлшектерді дайындау маршруттарын құрастырыңыз және технологиялық өңдеу операцияларын жобалау.

ОН 1.4. Бөлшектерді өңдеуге арналған бақылау бағдарламаларын әзірлеуге және іске асыруға қатысу.

КҚ 2.Механикалық өңдеу аймағындағы технологиялық процесті бақылау

КМ 2. Механикалық өңдеу аймағындағы технологиялық процесті бақылау

ОН 2.1. Жабдықтардың жұмысына және материалдардың сапасына талдау жасау.

ОН 2.2. Технологиялық процесс нормаларының бұзылу себептерін талдау.

ОН 2.3. Технологиялық процестің бұзылуын болдырмау және жою бойынша шаралар әзірлеу.

ОН 2.4. Өндірістік іс-шаралар туралы есептерді уақытында жоспарлау, есепке алу, құру және ұсыну.

КҚ 3. Орындалған жұмыс сапасын бақылау және түзету шараларын қолдану

КМ 3. Орындалған жұмыс сапасын бақылау және түзету шараларын қолдану

ОН 3.1. Өнімнің сапасын нормативтік құжаттарға сәйкес бағалау.

ОН 3.2. Металл кесетін станоктарда беттік өңдеу сапасын бақылау.

ОН 3.3. Металл кесетін станоктарда бөлшектердің дайындамаларының беттерін өңдеу кезінде ақаулардың болу себептерін анықтау және болуының себептерін анықтау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
171-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07150400 - Металл өңдеу (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 153-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0715 Механика және металл өңдеу

Мамандығы:

07150400 - Металл өңдеу (түрлері бойынша)

Біліктілігі:

3W07150401 - Сым созушы
3W07150402 - Штампылаушы-ұста
4S07150403 - Техник-технолог


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07150401 - Сым созушы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Шыбық материалын созу процесін жүргізу

+

+

3.2

КМ 2. Металды созуға дайындау

+

+

3.3

КМ 3. Созуға дайындалған металдың сапасын бақылау

+

+

3.4

КМ 4. Созу процесін бақылау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультатциялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07150402 -Штампылаушы-ұста" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Соғу үшін дайындық жұмыстарын орындау.

+

+

3.2

КМ 2. Соғу бойынша технологиялық операцияларды орындау

+

+

3.3

КМ 3. Бөлшектерді немесе құрастыру бірлігін суықтай қалыптау үшін дайындық жұмыстарын жүргізу

+

+

3.4

КМ 4. Суықтай қалыптау бойынша технологиялық операцияларды орындау

+

+

3.5

КМ 5. Орындалған бұйымның сапасын бақылау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультатциялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07150403 - Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Өңдеудің технологиялық процестерін әзірлеу

+

+

3.2

КМ 2. Металл өңдеу цехтарында жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру

+

+

3.3

КМ 3. Өнім сапасын басқару

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультатциялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
172-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07150400 - Металл өңдеу (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07150401 - Сым созушы" біліктілігі

КҚ 1. Шыбық материалын тарту процесін жүргізу

КМ 1. Шыбық материалын созу процесін жүргізу

ОН 1.1. Жұмыс орнын дайындау және қызмет көрсету.

ОН 1.2. Берілген бағыт пен сызу режимі бойынша сызу жылдамдығын реттеу.

ОН 1.3. Созу станының шекті жүктемелерін сақтау.

ОН 1.4. Шыбық материалын созу стандарында созу және калибрлеуді орындау.

ОН 1. 5 Металлтану негіздерін және металдарды қысыммен өңдеу теориясын қолдану.

ОН 1.6. Әр түрлі жылыту құрылғылары мен өлшеу құралдарын қолдану.

КҚ 2. Металды созуға дайындығын жүргізу

КМ 2. Металды созуға дайындау

ОН 2.1. Шыбықтардың ұштарын созу үшін дайындау ережелерін сақтау.

ОН 2.2. Созуға арналған әртүрлі созу стандары мен басқа да жабдықтардың кинематикалық схемалары мен баптау ережелерін қолдану.

ОН 2.3. Фильерді орнату және өзгерту әдістерін қолдану.

КҚ 3. Созуға дайындалған металдың сапасына бақылау жүргізу

КМ 3. Созуға дайындалған металдың сапасын бақылау

ОН 3.1. Улау, жуу, сарғаю және әктеуден кейін сымдауға дайындалған металдың сапасын анықтау.

ОН 3.2. Созу құралының жұмысқа жарамдылығын анықтау.

ОН 3.3. Қыздыру температурасын, сурет салу жылдамдығын және щеткалар санын қадағалау.

КҚ 4. Созу процесін бақылау

КМ 4. Созу процесін бақылау

ОН 4.1. Берілген технология мен сызу режиміне сәйкес талшықтарды мен сызу жылдамдығын орнату.

ОН 4.2. Созу стандарын, өткірлейтін машиналарды, алмалы-салмалы және көтергіш механизмдер мен салқындату жүйелерін баптауды орындау.

ОН 4.3. Дайындаманың мөлшерін есептеу.

ОН 4.4. Бақылау-өлшеу құралдары мен арнайы құрылғыларды қолдану.

ОН 4.5 Шақтамалар мен қондырмалардың, квалитеттер мен кедір-бұдырлық параметрлерінің жүйесін қолдану.

"3W07150402 - Штампылаушы-ұста" біліктілігі

КҚ 1. Соғу үшін дайындық жұмыстарын жүргізу

КМ 1. Соғу үшін дайындық жұмыстарын орындау

ОН 1.1 Жұмыс орнының жай-күйін қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне тексеруді орындау.

ОН 1.2 Металды қыздырмас бұрын темір ұстасын жұмысқа дайындау.

ОН 1.3 Соғу ауысуларының реттілігін анықтау.

ОН 1.4 Соғуға арналған көмекші құралдар мен айлабұйымдарды жұмысқа дайындауды орындау.

КҚ 2. Технологиялық процеске сәйкес соғу бойынша технологиялық операцияларды орындау

КМ 2. Соғу бойынша технологиялық операцияларды орындау

ОН 2.1 Сұрыптық прокаттан дайындамаларды тарту, шөгу, тігу, бұрау және ию үшін ұсталық операцияларды орындау.

ОН 2.2 Орташа күрделіктегі шыңдаулардың беттерін дәлме-дәл сақтай отырып, соғу және әрлеу жұмыстарын орындау.

ОН 2.3 Соғу үшін металдар мен қорытпаларды қыздырудың температуралық режимдерін анықтау.

ОН 2.4 Табақты металдан жасалған штампталған соғуды түзету.

КҚ 3. Бөлікті немесе құрастыру қондырғысын суық штамптау үшін дайындық жұмыстарын жүргізу

КМ 3. Бөлшектерді немесе құрастыру бірлігін суықтай қалыптау үшін дайындық жұмыстарын жүргізу

ОН 3.1 Суық штамптау кезінде штамптау жабдығын қолдану.

ОН 3.2 Суық штамптау машиналары мен автоматтарын пайдалану ережелерін қолдану.

ОН 3.3 Салқын штамптау машиналары мен автоматтарының жарамдылығы мен жұмысқа қабілеттілігін тексеру тәртібін сақтау.

ОН 3.4 Дәл бақылау құралы мен қолданылатын материалдарды термиялық өңдеуді жүргізу.

КҚ 4. Технологиялық процеске сәйкес суықтай қалыптау бойынша технологиялық операцияларды орындау

КМ 4. Суықтай қалыптау бойынша технологиялық операцияларды орындау

ОН 4.1 Суықтай қалыптау машиналары мен автоматтарында қарапайым және орташа күрделіктегі бұйымдарды қалыптауды орындау.

ОН 4.2 Суық штамптау машиналары мен автоматтарына қызмет көрсету және пайдалану.

ОН 4.3 Суықтай қалыптау машиналары мен автоматтарындағы ақаулардың себептерін анықтау.

ОН 4.4 Суық штамптау машиналары мен автоматтарының жұмыс режимдерін реттеу.

КҚ 5. Орындалған бұйымның сапасын бақылауды

КМ 5. Орындалған бұйымның сапасын бақылау

ОН 5.1 Ұсталық құрал мен құрал-сайманды ақаулардың болмауына тексеру жүргізу.

ОН 5.2 Әмбебап және арнайы бақылау-өлшеу құрал-саймандары мен айлабұйымдарымен өлшеу.

ОН 5.3 Штампталған өнімдердегі ақауларды анықтау.

ОН 5.4 Штампталатын өнімдердің сапа параметрлерін бақылау.

ОН 5.5 Бақылау-өлшеу аспаптары мен құралдарын пайдалана отырып өлшеулерді орындау.

"4S07150403 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Сызу, соғу және штамптаудың технологиялық процестерін әзірлеу

КМ 1. Өңдеудің технологиялық процестерін әзірлеу

ОН 1.1 Технологиялық процестерді әзірлеу кезінде конструкторлық құжаттаманы пайдалану.

ОН 1.2 Ақаулардың түрлерін тану және ақаулардың түрлері мен себептері бойынша металды қабылдамауды талдау.

ОН 1.3 Өндірістік тапсырманы жоспарлауды орындау.

ОН 1.4 Персоналдың жұмыс уақытын және оны есепке алуды ұйымдастыру.

ОН 1.5 Жүк көтергіш және көлік жабдықтарын жүктеуді жоспарлау.

ОН 1.6 Металл өңдеу өндірісіне бақылау жүргізу.

КҚ 2. Металл өңдеу цехтарында жоспарлы алдын-ала жөндеу жүйесін ұйымдастыру

КМ 2. Металл өңдеу цехтарында жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру

ОН 2.1 Жабдықты жөндеуді жоспарлау.

ОН 2.2 Жабдықты жөндеуді реттеу.

ОН 2.3 Пайдаланылатын жабдықты пайдалану ережелерін бақылау.

ОН 2.4 Технологиялық процесс нормаларының бұзылуының алдын алу және жою жөніндегі іс-шараларды әзірлеу.

КҚ 3. Өнім сапасын басқару

КМ 3. Өнім сапасын басқару

ОН 3.1 Өнімнің сапасын бағалау.

ОН 3.2 Ұсынылған өнімге талдау жасау.

ОН 3.3 Өнімнің физикалық-механикалық қасиеттерін бақылау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
173-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07150500 – Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру деңгейінің коды және атауы:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0715 Механика және металл өңдеу

Мамандығы:

07150500 – Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)

Біліктілігі:

3W07150501 – Электргазымен дәнекерлеуші
4S07150502 – Техник-механик


Модульдердің және оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07150501 – Электрогазымен дәнекерлеуші" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Электр доғалы дәнекерлеу және кесу

+

+

3.2

КМ 2. Газбен пісіру және кесуді орындау

+

+

3.3

КМ 3. Қорғаныс газдарының ортасында доғалық дәнекерлеуді орындау

+

+

3.4

КМ 4. Контактілі дәнекерлеуді орындау

+

+

3.5

КМ 5. Плазмалық, лазерлік дәнекерлеу және кесу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07150502 – Техник-механик" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Бастапқы технологиялық құжаттаманы және технологиялық жабдықты дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Сенімді бақылау әдістерін таңдау және жүргізу

+

+

3.3

КМ 3. Өндірістік процестерді және технологиялық процестерді басқару жүйелерін автоматтандыру

+

+

3.4

КМ 4. Дәнекерленген қосылыстар мен құрылымдарды есептеу және жобалау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
174-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07150500 – Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 155-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07150501 – Электргазымен дәнекерлеуші" біліктілігі

КҚ 1. Электр доғалы дәнекерлеуді және кесуді орындау

КМ 1. Электр доғалы дәнекерлеу және кесу

ОН 1.1. Балқытылған электродпен қолмен доғалық дәнекерлеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу.

ОН 1.2. Қолмен электр доғалы дәнекерлеу бойынша конструкторлық-технологиялық құжаттаманы оқу.

ОН 1.3. Технологиялық процеске сәйкес балқитын электродпен қапталған қолмен доғалы дәнекерлеуді орындау.

ОН 1.4. Технологиялық процеске сәйкес доғалық кесуді орындау.

ОН 1.5. Дәнекерленген тігістердің ақауларын, олардың рұқсат етілу дәрежесін бақылау-өлшеу аспаптарының көмегімен анықтау.

ОН1.6. Балқитын электродпен доғалы дәнекерлеу, түйіспелі дәнекерлеу бойынша орындалған жұмыстардың сапасын бақылау.

КҚ 2. Газбен дәнекерлеу және кесу

КМ 2. Газбен дәнекерлеу және кесуді орындау

ОН 2.1. Газбен дәнекерлеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу.

ОН 2.2. Газбен дәнекерлеу бойынша дайындаманы конструкторлық-технологиялық құжаттамаға сәйкестендіруді орындау.

ОН 2.3. Технологиялық процеске сәйкес газбен дәнекерлеу операцияларын орындау.

ОН 2.4. Технологиялық процеске сәйкес газды кесу бойынша операцияларды орындау.

ОН 2.5. Газбен дәнекерлеу және кесу жұмыстарын орындау сапасын бақылау.

КҚ 3. Қорғаныс газдарының ортасында доғалық дәнекерлеуді орындаңыз

КМ 3. Орындалуы газды қорғау ортасында доғалық дәнекерлеу

ОН 3.1. Қорғаушы газдар ортасында балқымайтын электродпен қолмен доғалы дәнекерлеу, қорғаныш газдар ортасында жартылай автоматты доғалы дәнекерлеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу.

ОН 3.2. Қорғаушы газдар ортасында доғалы дәнекерлеу бойынша конструкторлық-технологиялық құжаттаманы оқу.

ОН 3.3. Технологиялық процеске сәйкес қорғаушы газдар ортасында балқымайтын электродпен қолмен доғалы дәнекерлеуді, қорғаныш газдар ортасында жартылай автоматты доғалы дәнекерлеуді орындау.

ОН 3.4. Қорғаныш газдары ортасында доғалы дәнекерлеу бойынша орындалған жұмыстардың сапасын бақылау.

КҚ 4. Контактілі дәнекерлеуді орындау

КМ 4. Контактілі дәнекерлеуді орындау

ОН 4.1. Түйісу (престеу) дәнекерлеу машиналарында дәнекерлеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу.

ОН 4.2. Технологиялық процеске сәйкес түйісу және нүктелік түйісу дәнекерлеу бойынша операцияларды орындау.

ОН 4.3. Контактілі дәнекерлеу бойынша орындалған жұмыстың сапасын бақылау.

КҚ 5. Плазмалық, лазерлік дәнекерлеу және кесу

КМ 5. Плазмалық, лазерлік дәнекерлеу және кесу

ОН 5.1. Жабдықты плазмалық, лазерлік дәнекерлеуге және кесуге дайындау.

ОН 5.2. Технологиялық процеске сәйкес плазмалық, лазерлік дәнекерлеу және кесу операцияларын орындау.

ОН 5.3. Плазмалық, лазерлік дәнекерлеу және кесу бойынша орындалған жұмыстың сапасын бақылау.

"4S07150502 – Техник-механик" біліктілігі

КҚ 1. Бастапқы технологиялық құжаттаманы және технологиялық жабдықты дайындауды орындау

КМ 1. Бастапқы технологиялық құжаттаманы және технологиялық жабдықты дайындау

ОН 1.1. Металл конструкциялардың және олардың күрделілігі орташа тораптарының сызбаларын орындау.

ОН 1.2. Орташа күрделіктегі дәнекерленген металл конструкцияларының сызбаларын және қолданылатын дәнекерлеу жабдықтарының сызбаларын оқу.

ОН 1.3. Бастапқы технологиялық құжаттаманы дайындау.

ОН 1.4. Орташа күрделіліктегі механикалық жүйелердің беріктігін есептеуді орындау.

ОН 1.5. Дәнекерлеу материалдарын өндіру нормаларын қарапайым есептеуді жүргізу.

КҚ 2. Бақылаудың сенімді әдістерін таңдау және қолдану

КМ 2. Бақылаудың сенімді әдістерін таңдау және қолдану

ОН 2.1. Дәнекерлеу сапасын талдау.

ОН 2.2. Көзбен шолу-оптикалық және статистикалық бақылауды орындау.

ОН 2.3. Бақылаудың бұзылмайтын әдістерін таңдау.

ОН 2.4. Бақылаудың бұзатын әдістерін таңдау.

КҚ 3. Механикаландыру және автоматтандыру құралдарын таңдау және пайдалану

КМ 3. Өндірістік процестерді және технологиялық процестерді басқару жүйелерін автоматтандыру

ОН 3.1. Технологиялық процесті басқару объектісі ретінде талдау.

ОН 3.2. Байланыс дәнекерлеу бағдарламалық процестерін басқаруға қатысу.

КҚ 4. Дәнекерленген қосылыстар мен конструкцияларды есептеуді және жобалауды орындау

КМ 4. Дәнекерленген қосылыстар мен конструкцияларды есептеу және жобалау

ОН 4.1. Дәнекерлеу конструкцияларын есептеу.

ОН 4.2. Дәнекерлеу құрылымдарын жобалау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
175-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07150600 - Слесарлық іс (салалары және түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 155-2-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0715 Механика және металл өңдеу

Мамандығы:

07150600 – Слесарлық іс (салалары және түрлері бойынша)

Біліктілігі:

3W07150601 – Жөндеуші- слесарь
3W07150602 – Авариялық-қалпына келтіру жұмыстарының слесары
3W07150603 – Аспапшы- слесарь
3W07150604 – Механикалық жинау жұмыстарының слесары


Модульдердің және оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07150601 – Жөндеуші - слесарь" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Бөлшектерге слесарлық өңдеуді орындау

+

+

3.2

КМ 2. Жабдықтардың, агрегаттар мен машиналардың тораптары мен механизмдерін бөлшектеу, жөндеу, құрастыру және сынау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07150602 – Авариялық-қалпына келтіру жұмыстарының слесары" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Электр қондырғылары мен электр жабдықтарын жөндеу бойынша авариялық жұмыстарды жүргізу

+

+

3.2

КМ 2. Үй шаруашылығындағы газ желілеріне авариялық жөндеу жүргізу

+

+

3.3

КМ 3. Үй ішіндегі газ жабдықтарына авариялық жөндеу жүргізу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07150603 – Аспапшы-слесарь" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер

+

+

3.1

КМ 1. Құрал-саймандар мен жарақтарды дайындау, жөндеу кезінде слесарлық өңдеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

+

+

3.2

КМ 2. Құрал мен жарақты дайындау, жөндеу кезінде слесарлық өңдеу дайындамасын конструкторлық-технологиялық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

+

+

3.3

КМ 3. Құрал-саймандар мен жарақтарды дайындау, жөндеу кезінде слесарлық өңдеу бойынша технологиялық операцияларды орындау

+

+

3.4

КМ 4. Құрал-саймандар мен жарақтарды дайындау, жөндеу кезінде слесарлық өңдеу бойынша орындалған жұмыстың сапасын бақылауды сақтау

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07150604 – Механикалық жинау жұмыстарының слесары" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Слесарлық-механикалық жинау жұмыстары бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

+

+

3.2

КМ 2. Технологиялық процеске сәйкес слесарлық өңдеу бойынша технологиялық операцияларды орындау

+

+

3.3

КМ 3. Жиналған тораптың / агрегаттың сапасын бақылауды сақтау

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
176-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07150600 – Слесарлық іс (салалары және түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

Кәсіптік модульдер

"3W07150601 – Жөндеуші-слесарь" біліктілігі

КҚ 1. Бөлшектерге слесарлық өңдеуді орындау

КМ 1. Бөлшектерге слесарлық өңдеуді орындау

ОН 1.1. Қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, жұмыс орнын, құралдарды дайындау.

ОН 1.2. Бөлшектерді алып тастау, орнату және реттеу

ОН 1.3. Бөлшектерді тексеру, майлау және жөндеу.

ОН 1.4. Бил қалақтарын, біліктерді, транспортерлер пластиналарын, шнек айналымдарын түзетуді орындау.

КҚ 2. Жабдықтардың, агрегаттар мен машиналардың тораптары мен механизмдерін бөлшектеуді, жөндеуді, құрастыруды және сынауды орындау

КМ 2. Жабдықтардың, агрегаттар мен машиналардың тораптары мен механизмдерін бөлшектеу, жөндеу, құрастыру және сынау

ОН 2.1. Станоктарға ағымдағы жөндеу жүргізу.

ОН 2.2. Құралдарды автоматты түрде ауыстыру құрылғыларын жөндеу, реттеу.

ОН 2.3. Жабдықтардың, агрегаттар мен машиналардың тораптары мен механизмдеріне сынақ жүргізу.

ОН 2.4. Еденнен басқарылатын қарапайым жүк көтергіш құралдар мен механизмдердің көмегімен жүктерді жылжыту кезінде такелаждық жұмыстарды орындау.

"3W07150602 – Авариялық-қалпына келтіру жұмыстарының слесары" біліктілігі

КҚ 1. Электр қондырғылары мен электр жабдықтарын жөндеу бойынша авариялық жұмыстарды жүргізу

КМ 1. Электр қондырғылары мен электр жабдықтарын жөндеу бойынша авариялық жұмыстарды жүргізу

ОН 1.1. Электр аппараттары мен электр машиналарының бөлшектерін, тораптарын жөндеуді орындау.

ОН 1.2. Бөлшектер мен түйіндерді қарапайым электр схемаларына сәйкес қосу.

ОН 1.3. Электр сымдары мен кабельдерді қалайылау, дәнекерлеу, оқшаулау жұмыстарын орындау.

ОН 1.4. Электр сымдары мен кабельдерді төсеу және біріктіру, муфталарды, қораптарды орнату.

КҚ 2. Үй шаруашылығының газ желілеріне авариялық жөндеу жүргізу

КМ 2. Үй шаруашылығының газ желілеріне авариялық жөндеу жүргізу

ОН 2.1. Үй шаруашылығының газ желілерінің элементтерін жөндеу бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 2.2. Үй шаруашылығының газ желілерін іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізу.

КҚ 3. Үй ішіндегі газ жабдығына авариялық жөндеу жүргізу

КМ 3. Үй ішіндегі газ жабдығына авариялық жөндеу жүргізу

ОН 3.1. Үйдің газ жабдығын жөндеу бойынша авариялық жұмыстарын орындау.

ОН 3.2. Үйдің газ жабдықтарын жұмысқа қабілеттілігін тексеру.

"3W07150603 – Аспапшы-слесарь" біліктілігі

КҚ 1. Құрал-саймандар мен жарақтарды дайындау, жөндеу кезінде слесарлық өңдеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

КМ 1. Құрал-саймандар мен жарақтарды дайындау, жөндеу кезінде слесарлық өңдеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

ОН 1.1. Слесарлық өңдеуді орындау үшін жұмыс орны мен жабдықты дайындау.

ОН 1.2 Сызбаларды, технологиялық құжаттаманы оқу.

КҚ 2. Аспаптар мен жабдықтарды жасау, жөндеу кезінде слесарьлық өңдеуге арналған дайындамаларды жобалық және технологиялық құжаттамаға сәйкестігін анықтау

КМ 2. Аспаптар мен жабдықты дайындау, жөндеу кезінде слесарьлық өңдеуге арналған дайындаманы жобалық-технологиялық құжаттамаға сәйкестігін анықтау

ОН 2.1. Дайындамалардың конструкторлық-технологиялық құжаттамаға сәйкестігін анықтау.

ОН 2.2. Құрал мен жарақты дайындау, жөндеу кезінде слесарлық өңдеу бойынша технологиялық операцияларды орындау.

ОН 2.3. Құрал мен жарақты дайындау, жөндеу кезінде слесарлық өңдеу бойынша орындалған жұмыстардың сапасын бақылау.

КҚ 3. Құрал-саймандар мен жарақтарды дайындау, жөндеу кезінде слесарлық өңдеу бойынша технологиялық операцияларды орындау

КМ 3. Құрал-саймандар мен жарақтарды дайындау, жөндеу кезінде слесарлық өңдеу бойынша технологиялық операцияларды орындау

ОН 3.1. Құрал-сайман мен жарақты слесарлық өңдеуді жасау және орындау.

ОН 3.2. Құрал мен жабдықты құрастыруды орындау.

ОН 3.3. Фигуралық пішіннің бөлшектерін жетілдіру, ысқылауды орындау.

ОН 3.4. Аспаптарды, құралдар мен құрылғыларды жөндеу және реттеу.

КҚ 4. Құрал-саймандар мен жарақтарды дайындау, жөндеу кезінде слесарлық өңдеу бойынша орындалған жұмыстың сапасын бақылау

КМ 4. Құрал-саймандар мен жарақтарды дайындау, жөндеу кезінде слесарлық өңдеу бойынша орындалған жұмыстың сапасын бақылауды сақтау

ОН 4.1. Нормативтік құжаттамаға сәйкес шығарылатын өнімнің сапасын бағалау.

ОН 4.2. Ақау себептерін анықтау, бөлшектердің беттерін өңдеу кезінде мүмкін болатын ақаулардың алдын алу.

"3W07150604 – Механикалық жинау жұмыстарының слесары" біліктілігі

КҚ 1. Слесарлық-механикалық құрастыру жұмыстары бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

КМ 1. Слесарлық-механикалық жинау жұмыстары бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

ОН 1.1. Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелеріне сәйкес жұмыс орнын ұйымдастыру қауіпсіздігін бағалау.

ОН 1.2. Конструкторлық және технологиялық құжаттаманы (сызбалар, технологиялық процестің карталары, схемалар, ерекшеліктер) оқу.

ОН 1.3 Жабдықтың механикалық бөлігінің тораптары мен механизмдерін құрастыруды жүзеге асыру үшін қажетті бөлшектердің сапасы мен санын бағалау.

ОН 1.4. Тораптар мен механизмдерді слесарлық өңдеудің технологиялық процесі үшін қажетті типтік құралдардың, керек-жарақтардың, айлабұйымдар мен жабдықтардың жарамдылығын бағалау.

КҚ 2. Технологиялық процеске сәйкес слесарлық өңдеу бойынша технологиялық операцияларды орындау

КМ 2. Технологиялық процеске сәйкес слесарлық өңдеу бойынша технологиялық операцияларды орындау

ОН 2.1. Құрастыру сызбасы бойынша және технологиялық карта талаптарына қатаң сәйкестікте қарапайым тораптарды құрастыру тәртібін анықтау.

ОН 2.2. Технологиялық картамен белгіленген үрлеу арналарын тазарту тәсілін пайдалану бойынша өз іс-қимылдарының реттілігін анықтау.

ОН 2.3 Күрделілігі төмен санаттағы қарапайым тораптар мен механизмдерді майлау процесінің бірізділігін, технологиялық карта талаптарына қатаң сәйкестікте қажетті майлау материалының саны мен түрін анықтау.

ОН 2.4. Берілістер мен қосылыстардағы соққыларды, осьтік және радиалдық саңылаулар мен люфтарды жою бойынша өз іс-қимылдарының реттілігін, технологиялық карта талаптарына қатаң сәйкестікте құрастыру бірліктерінің әр деңгейлілігін айқындау.

ОН 2.5. Түйіндердегі теңгерімсіздікті анықтау және технологиялық картаның талаптарына сәйкес бөлшектерді динамикалық теңдестіру әдісін таңдау.

КҚ 3. Жиналған түйіннің/агрегаттың сапасын бақылау

КМ 3. Жиналған тораптың / агрегаттың сапасын бақылауды сақтау

ОН 3.1. Сынақтар жүргізу бойынша өз іс-қимылдарының дәйектілігін анықтау және тестіленетін параметрлерге байланысты және технологиялық карта талаптарына қатаң сәйкестікте қажетті сынақ жабдығын таңдау.

ОН 3.2. Сынақ барысында құрастыру және реттеу жұмыстарының сапасын бағалау.

ОН 3.3. Құрастыру ақауларын жоюдың тиімді әдістерін таңдау және қолдану.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
177-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07150700 - Жүк көтергіш машиналар және транспортерлер" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 156-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0715 Механика және металл өңдеу

Мамандығы:

07150700 - Жүк көтергіш машиналар мен транспортерлер

Біліктілігі:

3W07150701 - Кран машинисі (түрлері бойынша)
4S07150702 - Техник-механик


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07150701 - Кран машинисі (түрлері бойынша)" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Жүк көтергіш машинаны жұмысқа дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Жүк көтергіш крандарды басқару бойынша жұмыстарды орындау

+

+

3.3

КМ 3. Көтергіш құрылымдарды басқару

+

+

3.4

КМ 4. Қызмет көрсетілетін жүк көтергіш машиналар мен механизмдердің техникалық жағдайын бақылау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07150702 - Техник-механик" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Машиналар мен механизмдерді пайдалану және жөндеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

+

+

3.2

КМ 2. Учаскедегі жабдықтарды пайдалану және жөндеу бойынша жұмыстарды орындау

+

+

3.3

КМ 3. Жабдықтың техникалық жай-күйін және жөндеу жұмыстарының сапасын тексеру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
178-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07150700 - Жүк көтергіш машиналар және транспортерлер" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07150701- Кран машинисі (түрлері бойынша)" біліктілігі

КҚ 1. Жүк көтергіш машинаны жұмысқа дайындауды жүзеге асыру

КМ 1. Жүк көтергіш машинаны жұмысқа дайындау

ОН 1.1. Кран жабдықтарының механизмдерінің жұмысқа дайындығын анықтау.

ОН 1.2. Крандардың құрылымын және оларды өндірісте қолдануды ажырату.

ОН 1.3. Жүк көтергіш машиналардың, механизмдер мен құрылғылардың құрылғыларын жіктеу және сипаттау

ОН 1.4. Жүк қармау механизмдерінің негізгі түрлері мен сипаттамаларын анықтау.

ОН 1.5. Жабдыққа қызмет көрсету кезінде пайдалану-майлау материалдарын таңдау.

КҚ 2. Жүк көтергіш крандарды басқару бойынша жұмыстарды орындау

КМ 2. Жүк көтергіш крандарды басқару бойынша жұмыстарды орындау

ОН 2.1. Технологиялық процеске сәйкес өндірістік тапсырмаларды орындау

ОН 2.2. Жұмыс барысында кәсіпорында әзірленген нормативтік-техникалық және әдістемелік құжаттаманы қолдану.

ОН 2.3. Негізгі және қосалқы жабдықтарды жұмысқа дайындау.

ОН 2.4 Крандар тетіктерінің бекітілуін және реттелуін тексеру, қауіпсіздік құралдарының жарамдылығын тексеру.

ОН 2.5. Болат арқандардың, жүк қармау құрылғылары мен айлабұйымдардың жарамдылығын анықтау.

КҚ 3. Көтергіш құрылымдарды басқару

КМ 3. Көтергіш құрылымдарды басқару

ОН 3.1. Әр түрлі жүк көтергіш құрылғылармен жабдықталған әртүрлі конструкциялардың жүк көтергіш крандарын басқару.

ОН 3.2. Крандар мен жүк қармауыш айлабұйымдар механизмдерінің техникалық жай-күйінің деңгейін анықтау.

ОН 3.3. Тетіктердің жай-күйін құрал-саймандардың, арнайы жабдықтар мен аспаптардың көмегімен тексеру

ОН 3.4. Жабдықтар мен құралдардың жұмысқа дайындығын анықтау

ОН 3.5. Бағдарламалық басқарылатын жабдықтың жұмыс қабілеттілігін анықтау.

КҚ.4. Қызмет көрсетілетін жүк көтергіш машиналар мен механизмдердің техникалық жағдайын бақылау

КМ 4. Қызмет көрсетілетін жүк көтергіш машиналар мен механизмдердің техникалық жағдайын бақылау

ОН 4.1. Кранның техникалық жағдайын бақылау.

ОН 4.2. Қызмет көрсетілетін агрегаттар мен учаскелердің орналасуын анықтау.

ОН 4.3. Қызмет көрсетілетін кран механизмдерінің ақауларын жою.

ОН 4.4. Технологиялық жабдықтарды, машиналар мен механизмдерді пайдалануға дайындаудың тәртібі мен дәйектілігін сақтау.

ОН 4.5. Көтергіш-көлік құрылғыларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу.

"4S07150702 -Техник-механик" біліктілігі

КҚ 1. Машиналар мен механизмдерді пайдалану және жөндеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

КМ 1. Машиналар мен механизмдерді пайдалану және жөндеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

ОН 1.1. Ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру.

ОН 1.2. Машиналар мен агрегаттарды жөндеу үшін уақыт нормаларын орындау.

ОН 1.3. Жөндеулер жүргізу әдістері мен тәсілдерін қолдану.

ОН 1.4. Өндірістік учаскенің қажетті материалдармен, машиналармен, механизмдермен қамтамасыз етілуін бақылау.

ОН 1.5. Цехтар мен өндірістік учаскелерді жіктеу.

КҚ 2. Учаскедегі жабдықтарды пайдалану және жөндеу бойынша жұмыстарды орындау

КМ 2. Учаскедегі жабдықтарды пайдалану және жөндеу бойынша жұмыстарды орындау

ОН 2.1. Техникалық қызмет көрсету бойынша іс-шаралар кешенін әзірлеу.

ОН 2.2. Күрделі жөндеуден кейін жабдықты сынау диагностикасын жүргізу.

ОН 2.3. Кран жабдықтарын жөндеу және пайдалану бойынша цехтың бағынысты персоналының қызметіне басшылықты жүзеге асыру.

ОН 2.4. Пайдалану кезінде жабдықтың істен шығуын жою бойынша іс-шаралар кешенін әзірлеу.

ОН 2.5. Жөндеуге мониторинг жүргізу және жұмыстың қалдық ресурсын айқындау үшін техникалық құжаттама әзірлеу.

КҚ 3. Жабдықтың техникалық жай-күйін және жөндеу жұмыстарының сапасын тексеру

КМ 3. Жабдықтың техникалық жай-күйін және жөндеу жұмыстарының сапасын тексеру

ОН 3.1. Күрделі жөндеуден кейін жабдықты сынауды және қабылдауды ұйымдастыру және жүргізу.

ОН 3.2. Жөндеу үшін пайдаланылатын бөлшектердің сапасын бақылау.

ОН 3.3. Механикалық, гидравликалық және пневматикалық жүйелерді бақылау бойынша іс-шаралар кешенін жүргізу.

ОН 3.4. Жабдықтың жұмыс істеп тұрған бөлшектеріне, тораптарына, механизмдеріне рұқсат етілген жүктемелерді сақтау.

ОН 3.5. Жөндеуден кейін жабдықты қабылдау актілерін жасау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
179-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07150800 - Геологиялық барлау жабдықтары" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0715 Механика және металл өңдеу

Мамандығы:

07150800 - Геологиялық барлау жабдықтары

Біліктілігі:

3W07150801 - Геофизикалық аппаратураны реттеуші
4S07150802 - Техник-механик


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07150801 -Геофизикалық аппаратураны реттеуші" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Геофизикалық жабдықтарды, аспаптар мен аппаратураларды далалық жұмыстарға монтаждау және дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Дала жұмыстары үрдісінде геофизикалық жабдықты жөндеу және баптау

+

+

3.3

КМ 3. Геофизикалық жабдықтарды, аспаптар мен аппаратураларды бөлшектеу және оларды тасымалдауға дайындау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07150802 - Техник-механик" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Геологиялық барлау жабдықтарын дала жұмыстарына дайындауды ұйымдастыру және бақылау

+

+

3.2

КМ 2. Геологиялық барлау жабдығына жөндеу жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру және бақылау

+

+

3.3

КМ 3. Жөндеуден кейін аппаратура мен жабдықты баптауды және калибрлеуді ұйымдастыру

+

+

3.4

КМ 4. Наряд тапсырмаларына сәйкес технологиялық үрдістердің схемаларын әзірлеу, технологиялық циклден ауытқуларды тану

+

+

3.5

КМ 5. Дала жұмыстары аяқталғаннан кейін бөлшектеуді және тасымалдауды ұйымдастыру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
180-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07150800 - Геологиялық барлау жабдықтары" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07150801 - Геофизикалық аппаратураны реттеуші" біліктілігі

КҚ 1. Геофизикалық жабдықтарды, аспаптар мен аппаратураларды далалық жұмыстарға монтаждау мен дайындауды орындау

КМ 1. Геофизикалық жабдықтарды, аспаптар мен аппаратураларды далалық жұмыстарға монтаждау және дайындау

ОН 1.1. Ұйымдардың стационарлық базаларында жоспарлы техникалық қызмет көрсетуді орындау.

ОН 1.2. Далалық базаларда (жұмыс жүргізу орнында) геофизикалық жабдықтарды, аппаратураларды, аспаптарды және жекелеген тораптарды ағымдағы жоспардан тыс жөндеуді жүргізу.

ОН 1.3. Геофизикалық жабдықты, аппаратураны, аспаптар мен құрылғыларды құрастыруды, бөлшектеуді және реттеуді орындау.

ОН 1.4. Баламалы сейсмикалық, электрбарлау, каротаждық, газ каротаждық және басқа да геофизикалық станцияларды баптау мен жөндеуді орындау.

ОН 1.5. Геофизикалық аспаптарды, аппаратураларды және цифрлық тіркеуі бар құрылғыларды баптау мен жөндеуді орындау.

КҚ 2. Дала жұмыстары үрдісінде геофизикалық жабдықты жөндеу мен реттеуді орындау

КМ 2. Дала жұмыстары үрдісінде геофизикалық жабдықты жөндеу және баптау

ОН 2.1. Жер бетіндегі геофизикалық зерттеулер үшін далалық жұмыстарға геофизикалық жабдықтарды, аспаптар мен аппаратураларды монтаждау мен дайындауды орындау.

ОН 2.2. Ұңғымалық геофизикалық зерттеулер үшін далалық жұмыстарға геофизикалық жабдықты, аспаптар мен аппаратураны монтаждау мен дайындауды орындау.

ОН 2.3. Жерасты геофизикалық зерттеулер үшін далалық жұмыстарға баламалы геофизикалық жабдықтарды, аспаптар мен аппаратураларды монтаждау мен дайындауды орындау.

ОН 2.4. Дала жұмыстары процесінде цифрлық жер бетіндегі геофизикалық жабдықты жөндеу мен реттеуді орындау.

ОН 2.5. Дала жұмыстары процесінде сандық ұңғымалық геофизикалық жабдықты жөндеу және баптау.

ОН 2.6. Дала жұмыстары үрдісінде цифрлық жерасты геофизикалық жабдықты жөндеу және реттеуді орындау.

ОН 2.7. Далалық жұмыстар үрдісінде цифрлық теңіз геофизикалық жабдығын жөндеу мен реттеуді орындау.

ОН 2.8. Дала жұмыстары үрдісінде сандық аэрогеофизикалық жабдықты жөндеу және баптау.

КҚ 3. Геофизикалық жабдықтарды, аспаптар мен аппаратураларды бөлшектеуді және оларды тасымалдауға дайындауды орынду

КМ 3. Геофизикалық жабдықтарды, аспаптар мен аппаратураларды бөлшектеу және оларды тасымалдауға дайындау

ОН 3.1. Геофизикалық жабдықтарды, аспаптар мен аппаратураларды демонтаждау және оларды жер бетіндегі геофизикалық зерттеулерден кейін тасымалдауға дайындау.

ОН 3.2. Геофизикалық жабдықтарды, аспаптар мен аппаратураларды демонтаждау және оларды ұңғымалық геофизикалық зерттеулерден кейін тасымалдауға дайындау.

ОН 3.3. Геофизикалық жабдықтарды, аспаптар мен аппаратураларды демонтаждау және оларды жер асты геофизикалық зерттеулерден кейін тасымалдауға дайындау.

"4S07150802 - Техник-механик" біліктілігі

КҚ 1. Геологиялық барлау жабдықтарын дала жұмыстарына дайындауды ұйымдастыру және бақылау

КМ 1. Геологиялық барлау жабдықтарын дала жұмыстарына дайындауды ұйымдастыру және бақылау

ОН 1.1. Дала жұмыстарын ұйымдастыруға қатысу.

ОН 1.2. Далалық жұмыстарға геологиялық барлау жабдықтарын, аспаптар мен аппаратураларды дайындауды, орнатуды және баптауды жүргізу.

ОН 1.3. Ақпараттық-есептеу кешендерінде енгізу құрылғыларын дайындау және мәліметтерді алдын-ала өңдеу.

КҚ 2. Геологиялық барлау жабдығына жөндеу жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру және бақылау

КМ 2. Геологиялық барлау жабдығына жөндеу жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру және бақылау

ОН 2.1. Геофизикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын бақылау.

ОН 2.2. Геофизикалық жабдықты пайдалану бойынша талаптардың орындалуын бақылау.

ОН 2.3. Бақылау-өлшеу аспаптарын қолдана отырып, техникалық шарттарға сәйкес бөлшектердің тозу дәрежесін және бұзылу түрлерін анықтау.

ОН 2.4. Геологиялық барлау жабдықтарын жөндеу үшін материалдық-техникалық ресурстар мен қосалқы бөлшектерді сатып алуға өтінімдер беру.

ОН 2.5. Материалдық құндылықтардың есебін жүргізу, материалдардың сақталуы мен уақтылы есептен шығарылуы бойынша шаралар қабылдау.

ОН 2.6. Жөндеу және төлемақы үшін уақыт нормаларын есептеу.

КҚ 3. Жөндеуден кейін аппаратура мен жабдықты баптау және калибрлеуді жүргізу

КМ 3. Жөндеуден кейін аппаратура мен жабдықты баптауды және калибрлеуді ұйымдастыру

ОН 3.1. Құрастыруды тексеру және құрылғылардың жұмысын анықтау.

ОН 3.2. Геологиялық барлау жабдықтарын, аппаратураларды, аспаптар мен құрылғыларды тексеруді, калибрлеуді, сынауды және эталондауды жүргізу.

ОН 3.3. Геологиялық барлау жабдығының жөндеуден кейінгі жұмысқа қабілеттілігіне тестілік сынақтар жүргізу.

КҚ 4. Наряд тапсырмаларына сәйкес технологиялық үрдістердің схемаларын әзірлейу, технологиялық циклден ауытқуларды тануды білу

КМ 4. Наряд тапсырмаларына сәйкес технологиялық үрдістердің схемаларын әзірлеу, технологиялық циклден ауытқуларды тану

ОН 4.1. Авариялар мен жабдықтардың бұзылуын болдырмау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу.

ОН 4.2. Қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерді, стандарттау жөніндегі, пайдалану және жөндеу жөніндегі құжаттарды, техникалық құжаттарды жұмыста пайдалану.

ОН 4.3. Жабдықты жөндеуге қабылдау, жөндеуден кейін жабдықты тапсыру және күйге келтіру актілерін жасау.

ОН 4.4. Жабдықтарды баланстан шығаруға қатысу.

ОН 4.5. Жұмыста сапа менеджменті жүйесінің құжаттамасын пайдалану

ОН 4.6. Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қатысу.

КҚ 5. Дала жұмыстары аяқталғаннан кейін жабдықтарды бөлшектеуді және тасымалдауды ұйымдастыру

КМ 5. Дала жұмыстары аяқталғаннан кейін бөлшектеуді және тасымалдауды ұйымдастыру

ОН 5.1. Дала жұмыстары аяқталғаннан кейін геофизикалық жабдықты бөлшектеуді ұйымдастыру.

ОН 5.2. Геологиялық барлау жабдықтарын, аспаптарды, құрал-саймандар мен дала жарақтарын тиеуді, тасымалдауды және сақтауды ұйымдастыру.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
181-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07150900 - Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар мен қондырғыларды пайдалану мен монтаждау" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0715 Механика және металл өңдеу

Мамандығы:

07150900 -Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар мен қондырғыларды пайдалану мен монтаждау

Біліктілігі:

3W07150901 - Өнеркәсіп кәсіпорындарының тоңазытқыш-компрессорлық жабдықтарының электрослесарь-монтаждаушысы
4S07150902 - Техник-механик


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07150901 - Өнеркәсіп кәсіпорындарының тоңазытқыш-компрессорлық жабдықтарының электрослесарь-монтаждаушысы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Белгіленген заңнамаға сәйкес жүйелер мен тоңазытқыш қондырғыларына техникалық қызмет көрсету кезінде слесарлық және электр монтаждау жұмыстарын қауіпсіз жүргізілуі

+

+

3.2

КМ 2. Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар мен қондырғыларды монтаждауға дайындау жұмыстарын орындалуы

+

+

3.3

КМ 3. Конструкторлық-технологиялық құжаттамаға сәйкес Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар мен қондырғыларды монтаждау мен пайдалануға беруді орындау

+

+

3.4

КМ 4. Электр монтаждау жұмыстарының сапасын басқарылуы

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07150902 - Техник-механик" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Тоңазытқыш-компрессорлық қондырғылардың жүйелері мен жабдықтарына техникалық қызмет көрсету кезінде дайындық жұмыстарын орындау

+

+

3.2

КМ 2. Ауаны баптау жүйелеріне, желдеткіш, жылу сорғысы және тоңазытқыш қондырғыларына техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар жүргізілуі

+

+

3.3

КМ 3. Технологиялық процеске сәйкес тоңазытқыш жабдықты жөндеу және сынау бойынша технологиялық операцияларды орындалуы

+

+

3.4

КМ 4. Ауаны баптау, ауа баптау, желдету, жылу сорғысы және тоңазытқыш қондырғылары жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі жұмыстардың орындалуын ұйымдастыру және бақылау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
182-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07150900 - Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар мен қондырғыларды пайдалану мен монтаждау" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен
еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07150901 - Өнеркәсіп кәсіпорындарының тоңазытқыш-компрессорлық жабдықтарының электрослесарь-монтаждаушысы" біліктілігі

КҚ 1. Белгіленген заңнамаға сәйкес жүйелер мен тоңазытқыш қондырғыларына техникалық қызмет көрсету кезінде слесарлық және электр монтаждау жұмыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету

КМ 1. Белгіленген заңнамаға сәйкес жүйелер мен тоңазытқыш қондырғыларына техникалық қызмет көрсету кезінде слесарлық және электр монтаждау жұмыстарын қауіпсіз жүргізілуі

ОН 1.1. Монтаждау кезінде еңбекті қорғау және өндірістік санитария, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік, өрт және электр қауіпсіздігі талаптарын орындау.

ОН 1.2. Жұмыс орнын қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін тексеру, монтаждау жұмыстарына арналған құралдарын, аспаптар мен қорғаныс құралдарын дайындау.

ОН 1.3. Ықтимал қауіптерді бағалауды орындау және электр жұмыстарын жүргізу жобасын жасау.

ОН 1.4. Монтаждау, орнату кезінде жабдықпен, құралдармен және материалдармен жұмыс істеудің қауіпсіз әдістері мен тәсілдерін таңдау және пайдалану.

КҚ 2. Жүйелер мен тоңазытқыш-компрессорлық машиналар мен қондырғыларды монтаждау кезінде дайындық жұмыстарын орындау

КМ 2. Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар мен қондырғыларды монтаждауға дайындау жұмыстарын орындалуы.

ОН 2.1. Жеңіл және орташа күрделіліктегі тораптарды монтаждау алдындағы слесарлық, слесарлық-құрастыру және пісіру жұмыстарын орындау.

ОН 2.2. Сызбаларды, құрылысты және технологиялық құжаттаманы оқып, қарапайым электрлік есептеулер мен геометриялық құрылымдарды орындау.

ОН 2.3. Автоматты басқару, реттеу және қорғау құрылғыларын орнату кезінде дайындық жұмыстарын орындау.

КҚ 3. Конструкторлық-технологиялық құжаттамаға сәйкес тоңазытқыш-компрессорлық машиналар мен қондырғыларды монтаждау мен пайдалануға беруді орындау

КМ 3.
Конструкторлық-технологиялық құжаттамаға сәйкес Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар мен қондырғыларды монтаждау мен пайдалануға беруді орындалуы

ОН 3.1. Жабдықтар мен бөлшектерді қабылдауды, қаптамадан шығаруды және қайта іске қосуды ұйымдастыру және жүргізу.

ОН 3.2.Тоңазытқыш - компрессорлық машиналар мен қондырғыларды және онымен байланысты құрылымдарды белгілеу, бекіту, құрастыру, монтаждау.

ОН 3.3. Технологиялық құбырлар мен электр схемаларын жинау мен монтаждауды орындау.

ОН 3.4. Іске қосу алдындағы сынақтарды жүргізу және хладагентпен ,жылу тасымалдағышпен құю жұмысын жүргізу.

ОН 3.5. Іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізу және орнатылған жабдықты, желдету, ауа баптау және автоматтандыру жүйелерін реттеу. Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар мен қондырғыларды пайдалануға беру бойынша жұмыстарын орындау.

КҚ 4. Электр монтаждау жұмыстарының сапасын басқару.

КМ 4. Электр монтаждау жұмыстарының сапасын басқарылуы

ОН 4.1. Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар мен қондырғылардың техникалық жай-күйіне және жүйелеріне диагностика жүргізу.

ОН 4.2. Энергия тиімділігін қамтамасыз ете отырып, жабдықтарға профилактикалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жүргізу.

ОН 4.3. Техникалық құжаттамаға сәйкес монтаждау бойынша технологиялық операциялардың орындалу сапасын тексеру.

"4S07150902 - Техник-механик" біліктілігі

КҚ 1. Тоңазытқыш-компрессорлық қондырғылардың жүйелері мен жабдықтарына техникалық қызмет көрсету кезінде дайындық жұмыстарын орындау

КМ 1. Тоңазытқыш-компрессорлық қондырғылардың жүйелері мен жабдықтарына техникалық қызмет көрсету кезінде дайындық жұмыстарын орындалуы

ОН 1.1. Жүйелер мен қондырғыларға техникалық қызмет көрсету кезінде слесарлық-жөндеу және электр монтаждау жұмыстары үшін қажетті бақылау-өлшеу аспаптарын, құрал-саймандарды, материалдар мен қосалқы бөлшектерді тексеру және дайындау.

ОН 1.2. Конструкторлық-технологиялық және анықтамалық құжаттамамен жұмыс істеу, параметрлерді есептеу, схемаларды құру және жинау.

ОН 1.3. Жөндеуге арналған дайындамаларды конструкторлық-технологиялық құжаттамаға сәйкестігін анықтау.

КҚ 2. Ауаны баптау жүйелеріне, желдеткіш, жылу сорғысы және тоңазытқыш қондырғыларына техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізу

КМ 2. Ауаны баптау жүйелеріне, желдеткіш, жылу сорғысы және тоңазытқыш қондырғыларына техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар жүргізілуі

ОН 2.1. Тораптарды, механизмдерді, жабдықтарды инженерлік жүйелерден және токтан ажырату, бөлшектеу.

ОН 2.2. Технологиялық құжаттамаға сәйкес желдету және ауа баптау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету бойынша технологиялық жұмыстарды орындау.

ОН 2.3. Қайта пайдалануға беру немесе жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін жүйелер мен тоңазытқыш жабдықтарды консервациялау, консервациядан шығару бойынша жұмыстарды орындау.

КҚ 3. Технологиялық процеске сәйкес тоңазытқыш жабдықты жөндеу және сынау бойынша технологиялық операцияларды орындау

КМ 3. Технологиялық процеске сәйкес тоңазытқыш жабдықты жөндеу және сынау бойынша технологиялық операцияларды орындалуы

ОН 3.1. Негізгі жабдықты монтаждау, бөлшектеу немесе бөлшектерді, тораптар мен блоктарды ауыстыру.

ОН 3.2. Күрделі тораптар мен бөлшектермен слесарлық және слесарлық-құрастыру және электр монтаждау жұмыстарын орындау.

ОН 3.3. Күрделі бөлшектер мен тораптарды механикалық өңдеуді орындау: құрастыру, бекіту, қиыстырып келтіру және реттеу-реттеу және майлау жұмыстары.

ОН 3.4. Жөндеуден кейін желдету және ауа баптау жүйесінің жекелеген элементтерін, тораптары мен блоктарын сынақтан өткізу, монтаждау, іске қосу-баптау және автоматтандыру.

КҚ 4. Ауаны баптау жүйелеріне, желдеткіш, жылу сорғысы және тоңазытқыш қондырғыларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі жұмыстардың орындалуын ұйымдастыру және бақылау

КМ 4. Ауаны баптау, ауа баптау, желдету, жылу сорғысы және тоңазытқыш қондырғылары жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі жұмыстардың орындалуының ұйымдастыру және бақылау

ОН 4.1. Профилактикалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыстардың технологиялық реттілігін, еңбек сыйымдылығы мен орындалу ұзақтығын анықтау.

ОН 4.2. Өндірістік процесті қамтамасыз ету үшін қажетті шығын материалдарын, слесарлық-монтаждық құралдарды, бақылау-өлшеу аспаптарын дайындаңыз.

ОН 4.3. Профилактикалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша дайындап-қорытындылау жұмыстарын жүргізу, жүйелер мен Тоңазытқыш-компрессорлық жабдықтардың техникалық ақауларын жою.

ОН 4.4. Техникалық құжаттамаға сәйкес техникалық қызмет көрсету кезінде слесарлық-жөндеу жұмыстарының орындалу сапасын бақылауды жүзеге асыру.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
183-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07151000 – Полиграфия өндіріс жабдықтарын пайдалану және жөндеу" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру деңгейінің коды және атауы:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0715 Механика және металл өңдеу

Мамандығы:

07151000 - Полиграфия өндіріс жабдықтарын пайдалану және жөндеу

Біліктілігі:

3W07151001 - Полиграфия өнеркәсібі ұйымдарының жабдыктарын монтаждаушы


4S07151002 - Техник-механик


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07151001- Полиграфия өнеркәсібі ұйымдарының жабдыктарын монтаждаушы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Полиграфиялық машиналарды, аппараттарды және технологиялық желілерді монтаждау мен демонтаждауды орындауды жүзеге асыру

+

+

3.2

КМ 2. Технологиялық жабдықты баптау және іске қосу

+

+

3.3

КМ 3. Полиграфия өндірісі жабдықтарын дұрыс пайдалануды, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


Орта буын маманы


"4S07151002 -Техник-механик" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Өндірістің бастапқы буындарын басқаруды ұйымдастыру

+

+

3.2

КМ 2. Полиграфия жабдықтарын дұрыс пайдалануды ұйымдастыру

+

+

3.3

КМ 3. Полиграфия жабдықтарына техникалық қызмет көрсету, жөндеу және техникалық жай-күйін бақылау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
184-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07151000 - Полиграфия өндіріс жабдықтарын пайдалану және жөндеу" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07151001- Полиграфия өнеркәсібі ұйымдарының жабдыктарын монтаждаушы" біліктілігі

КҚ 1. Полиграфиялық машиналарды, аппараттарды және технологиялық желілерді монтаждау мен демонтаждауды орындау

КМ 1. Полиграфиялық машиналарды, аппараттарды және технологиялық желілерді монтаждау мен демонтаждауды орындауды жүзеге асыру

ОН 1.1. Жұмыс орнында қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау талаптарын сақтау.

ОН 1.2. Полиграфия жабдықтарына техникалық құжаттаманы (жұмыс және құрастыру сызбаларын қоса алғанда) қолдану.

ОН 1.3. Такелаж жұмыстарын орындау үшін ілмектерді, құралдар мен жарақтарды дайындау және жеткізу.

ОН 1.4. Механизмдер мен жабдықтардың орнын ауыстыру бойынша такелаждық жұмыстарды жүргізу.

ОН 1.5. Полиграфия жабдықтарын монтаждау.

ОН 1.6. Полиграфиялық машиналарды, аппараттарды және технологиялық желілерді демонтаждау жөніндегі жұмыстарды орындау.

ОН1.7. Жабдықты пайдалануға енгізуді, іске қосу-жөндеу жұмыстарын орындауды жүзеге асыру.

КҚ 2. Технологиялық жабдықты баптау және іске қосуды жүзеге асыру

КМ 2. Технологиялық жабдықты баптау және іске қосу

ОН 2.1. Полиграфия жабдықтарын баптауға қажетті технологиялық жабдықтарды, аспаптарды, құралдар мен материалдарды дайындау.

ОН 2.2. Қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, жабдықты баптауды жүзеге асыру.

ОН 2.3. Полиграфия жабдықтарына диагностика жүргізу.

ОН 2.4. Іске қосу алдында жабдықты реттеу.

ОН 2.5. Полиграфия жабдықтарын әртүрлі жұмыс режимдерінде іске қосуды жүзеге асыру.

КҚ 3. Полиграфия өндірісі жабдықтарын дұрыс пайдалануды, техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жүзеге асыру

КМ 3. Полиграфия өндірісі жабдықтарын дұрыс пайдалануды, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

ОН 3.1. Өндірістік және технологиялық тәртіпті сақтай отырып, полиграфия жабдықтарының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету.

ОН 3.2. Полиграфия жабдықтарын жоспарлы профилактикалық тексеру, жөндеу және техникалық қызмет көрсету.

ОН 3.3. Полиграфия жабдықтарын пайдалану шарттары мен бұзылу себептерін талдау.

"4S07151001- Техник-механик" біліктілігі

КҚ 1. Өндірістің бастапқы буындарын басқаруды ұйымдастыру

КМ 1. Өндірістің бастапқы буындарын басқаруды ұйымдастыру

ОН 1.1. Техникалық қызмет көрсетуге техникалық құжаттаманы әзірлеу және оның орындалуын бақылау.

ОН 1.2. Жөндеу бригадаларының жұмыс уақытын ұтымды пайдалану жөніндегі іс-шараларды әзірлеу.

ОН 1.3. Жұмыс процесінде апаттар мен қиындықтардың алдын алу бойынша іс-шараларды әзірлеу.

ОН 1.4. Өндірістік полиграфия жабдықтарын өткізуді ұйымдастыруды жетілдіру және тиімділігін арттыру бойынша іс-шаралар әзірлеу.

ОН 1.5. Монтаждау-бөлшектеу жұмыстарының схемасын әзірлеу.

ОН 1.6. Техникалық қызмет көрсету, ағымдағы және күрделі жөндеу кестелерін жасау.

КҚ 2. Полиграфия жабдықтарын дұрыс пайдалануды ұйымдастыру

КМ 2. Полиграфия жабдықтарын дұрыс пайдалануды ұйымдастыру

ОН 2.1. Полиграфия жабдықтарының жұмысы туралы мәліметтерді талдау.

ОН 2.2. Полиграфия жабдықтары мен құралдарын пайдалану тәртібі мен ережелерін талдау.

ОН 2.3. Полиграфия жабдықтарының тоқтап қалу себептерін, апаттарын және полиграфия өнімінің ақауларын талдау.

ОН 2.4. Полиграфия өнеркәсібінің озық тәжірибесін талдау.

КҚ 3. Полиграфия жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді, жөндеуді және техникалық жай-күйін бақылауды орындау

КМ 3. Полиграфия жабдықтарына техникалық қызмет көрсету, жөндеу және техникалық жай-күйін бақылау

ОН 3.1. Полиграфия жабдықтарын пайдалану ережелерінің сақталуын бақылау.

ОН 3.2. Қауіпсіздік ережелері мен нормаларын сақтай отырып, полиграфия жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу.

ОН 3.3. Жоспарлы-алдын ала жөндеудің бірыңғай жүйесін құру және бақылау.

ОН 3.4. Жөндеу бригадаларының өндірістік және технологиялық тәртіпті сақтауын бақылау.

ОН 3.5. Материалдық-техникалық ресурстарды ұтымды пайдалану бойынша іс-шараларды орындау.

ОН 3.6. Жұмыс сапасына қойылатын талаптардың орындалуын бақылау.

ОН 3.7. Полиграфия жабдықтарын (басуға дейінгі, басу, басудан кейінгі, әрлеу, қосалқы) жоспарлы алдын алу бақылау-тексеру жұмыстарын жүргізу).

ОН 3.8. Жұмыс режимінде күрделі полиграфия жабдықтарының (басуға дейінгі, басу, басудан кейінгі, әрлеу, көмекші) жұмыс қабілеттілігін тексеру.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
185-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07151100 - Машиналар мен жабдықтарды пайдалану (өнеркәсіп салалары бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің коды және атауы:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0715 Механика және металл өңдеу

Мамандығы:

07151100 - Машиналар мен жабдықтарды пайдалану (өнеркәсіп салалары бойынша)

Біліктілігі:

3W07151101 - Жабдықты баптаушы
4S07151102 - Техник-механик


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07151101 - Жабдықты баптаушы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Конструкторлық құжаттамаға, кинетикалық схемалар мен технологиялық карталарға сәйкес жөндеу жұмыстарын орындау

+

+

3.2

КМ 2. Арнайы технологиялық жабдықты баптау мен реттеуді орындау

+

+

3.3

КМ 3. Жабдықтың механикалық, электрлік және вакуумдық бөліктерін жөндеуге және кейіннен реттеуге байланысты жұмыстарды орындау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07151102 - Техник-механик" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Өнеркәсіптік жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, баптау және жөндеу

+

+

3.2

КМ 2. Өнеркәсіптік жабдықты монтаждауды, пайдалануға беруді және сынауды жүргізу

+

+

3.3

КМ 3. Жабдықты пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу процесіндегі жұмыстарды ұйымдастыру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
186-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07151100 - Машиналар мен жабдықтарды пайдалану (өнеркәсіп салалары бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07151101 - Жабдықты баптаушы" біліктілігі

КҚ 1. Конструкторлық құжаттамаға, кинетикалық схемалар мен технологиялық карталарға сәйкес жөндеу жұмыстарын орындау

КМ 1. Конструкторлық құжаттамаға, кинетикалық схемалар мен технологиялық карталарға сәйкес жөндеу жұмыстарын орындау

ОН 1.1. Реттеу жұмыстарын баптау.

ОН 1.2. Жабдықтың барлық жүйелері мен тораптарының ақауларын диагностикалауды, профилактикасын және жөндеуді орындау.

ОН 1.3. Қызмет көрсетілетін станоктарды баптаумен байланысты күрделі есептеулерді орындау.

ОН 1.4. Технологиялық карталар мен кинетикалық схемаларға сәйкес металдарды кесуді орындау.

ОН 1.5 Конструкторлық, технологиялық құжаттаманы, кинематикалық карталар мен электр схемаларын оқу.

ОН 1.6. Бақылау-өлшеу құралдарын баптауды және реттеуді орындау.

КҚ 2. Арнайы технологиялық жабдықты баптау мен реттеуді орындау

КМ 2. Арнайы технологиялық жабдықты баптау мен реттеуді орындау

ОН 2.1. Арнайы технологиялық жабдықты баптауды орындау.

ОН 2.2. Қызмет көрсетілетін жабдықтың технологиялық параметрлерінің дәлдігі мен орнықтылығын баптау мен тексеруді орындау.

ОН 2.3. Электротехникалық және электромеханикалық жұмыстарды орындау.

ОН 2.4. Күрделілігі орташа жабдықтың сынақ жұмыстарын орындау.

КҚ 3. Жабдықтың механикалық, электрлік және вакуумдық бөліктерін жөндеуге және кейіннен реттеуге байланысты жұмыстарды орындау

КМ 3. Жабдықтың механикалық, электрлік және вакуумдық бөліктерін жөндеуге және кейіннен реттеуге байланысты жұмыстарды орындау

ОН 3.1. Тораптарда, блоктарда, платаларда, модульдерде және механизмдерде ақаулықтарды анықтай және жоя отырып, қызмет көрсетілетін жабдыққа мерзімді тексеру жүргізу.

ОН 3.2. Бақылау-өлшеу құралдары мен аспаптарын пайдалана отырып орындалатын жұмыстардың сапасына қойылатын талаптарды орындау.

ОН 3.3. Қызмет көрсетілетін жабдықта бұйымдарды (бөлшектерді) өңдеу кезінде рұқсат етілетін материалдар мен оларды өңдеу әдістерін, берілген параметрлерден ауытқуларды қолдану.

"4S07140302 - Техник-мехатроник" біліктілігі

КҚ 1. Өнеркәсіптік жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, баптау және жөндеу

КМ 1. Өнеркәсіптік жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, баптау және жөндеу

ОН 1.1. Өнеркәсіптік жабдыққа техникалық қызмет көрсету және баптау бойынша регламенттік жұмыстарды жүргізу.

ОН 1.2. Бақылау-өлшеу аспаптары мен құралдарын пайдалана отырып, өнеркәсіптік жабдықтың техникалық жай-күйін бақылау.

ОН 1.3. Технологиялық жабдықты баптауды орындау.

ОН 1.4. Жұмыс процесіндегі кинематикалық, гидравликалық, электр схемалары мен сызбаларын оқу.

ОН 1.5. Өнеркәсіптік жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру бойынша жөндеу жұмыстарын жүргізу.

ОН 1.6. Өнеркәсіптік жабдықтың жағдайын диагностикалау.

КҚ 2. Өнеркәсіптік жабдықты монтаждауды, пайдалануға беруді және сынауды жүргізу

КМ 2. Өнеркәсіптік жабдықты монтаждауды, пайдалануға беруді және сынауды жүргізу

ОН 2.1. Өнеркәсіптік жабдықты монтаждауды жүргізу.

ОН 2.2. Техникалық құжаттамаға сәйкес өнеркәсіптік жабдықты пайдалануға беруді және сынауды орындау.

ОН 2.3. Жаңа жабдықты монтаждау, іске қосу-жөндеу жұмыстары мен сынау технологиясын сақтау.

КҚ 3. Жабдықты пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу процесіндегі жұмыстарды ұйымдастыру

КМ 3. Жабдықты пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу процесіндегі жұмыстарды ұйымдастыру

ОН 3.1. Құрылымдық бөлімшенің жұмысын ұйымдастыру.

ОН 3.2. Өндірістік учаскелер мен цехтарда жүргізілетін жұмыстардың орындалуын бақылау.

ОН 3.3. Өнеркәсіптік жабдықты монтаждау, жөндеу және пайдалану бойынша жұмыстарды жүргізу үшін техникалық құжаттаманы әзірлеу.

ОН 34. Өнеркәсіптік жабдықтарды жөндеу, монтаждау және жөндеу жұмыстарын материалдық-техникалық қамтамасыз ету қажеттілігін анықтау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
187-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07151200 – Құю өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0715 Механика және металл өңдеу

Мамандығы:

07151200 – Құю өндірісі

Біліктілігі:

3W07151201 – Қалыптаушы
4S07151202 – Техник-технолог


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07151201 – Қалыптаушы" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Қалыпты құюды орындау

+

+

3.2

КМ 2. Формаларға құюды орындау

+

+

3.3

КМ 3. Қорытпаларды балқыту

+

+

3.4

КМ 4. термоөңдеуді орындау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07151202 - Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Құжаттар мен жабдықтарды дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Қорытынды құюды өткізу

+

+

3.3

КМ 3. Технологиялық процесті сүйемелдеу

+

+

3.4

КМ 4. Құюды жобалау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
188-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07151200 – Құю өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07151201- Қалыптаушы" біліктілігі

КҚ 1. Қалыпты құюды орындау

КМ 1. Қалыпты формаға құю

ОН 1.1. Қорытынды-дайындық жұмыстарын жүргізу.

ОН 1.2. Құю модельдерін құрастыру.

ОН 1.3. Отқа төзімді құрам мен қоспаларды дайындау.

ОН 1.4. Әр түрлі күрделілік пен мөлшердегі өзектер мен пішіндерді жасау.

ОН 1.5. Құю формасы мен өзектерге беріктік беру.

КҚ 2. Қорытпалар мен металдарды бір реттік құм-саз формаларына құю

КМ 2. Формаларға құюды орындау

ОН 2.1. Бір реттік құм-саз қалыптарына құю үшін дайындық жұмыстарын жүргізу.

ОН 2.2. Технологиялық процеске сәйкес бір реттік құм-сазды қалыптарға құю операцияларын орындау.

ОН 2.3. Бір реттік құм-саз қалыптарына құю сапасын бақылау.

ОН 2.4. Пештер мен құю шөміштерін шегендеуді жүргізу.

КҚ 3. Болат пен түрлі қорытпаларды электр пеші тәсілімен балқытудың технологиялық процестерін орындау

КМ 3. Қорытпаларды балқыту

ОН 3.1. Подинаны, болат шығаратын электр пешінің өңдейтін және қайта жинайтын тесігін, шлакты сорып және металды араластыратын, толықтыратын пешпен, шихта үйіндісін тазалау.

ОН 3.2. Электр пешінің жұмысын реттеу.

ОН 3.3. Балқыту пештерінде қорытпаларды балқытудың технологиялық процесін жүргізу.

ОН 3.4. Электродтарды ұзарту және орнату, балқытуды шығару.

ОН 3.5. Балқыту пешінің жөндеу және жұмысын бағалау.

КҚ 4. Термоөңдеуді орындау

КМ 4. Термоөңдеуді орындау

ОН 4.1. Термиялық өңдеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу.

ОН 4.2. Құймаларды кесу, тазалау және термиялық өңдеу бойынша технологиялық операцияларды орындау.

ОН 4.3. Төменнен көлікпен көтеру механизмдерін басқару.

ОН 4.4. Орындалған термиялық өңдеудің сапасын бақылау.

"4S07151202 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Бастапқы Технологиялық құжаттаманы және технологиялық жабдықты дайындауды орындау

КМ 1. Құжаттама мен жабдықтарды дайындау

ОН 1.1. Құймаларды дайындаудың операциялық бағытын белгілеу және технологиялық реттіліктің барлық операциялары бойынша бақылау.

ОН 1.2. Технологиялық процестің карталарын, маршруттық және материалдық карталарды, жабдықтау ведомостарын және өзге де технологиялық құжаттаманы жасау.

КҚ 2. Бақылаудың сенімді әдістерін таңдау және жүргізу

КМ 2. Құюға бақылау жүргізу

ОН 2.1. Өнімнің ақау себептерін анықтауға, оның алдын алу және жою бойынша ұсыныстар дайындауға қатысу.

ОН 2.2. Детальды және пооперациялық нормативтерді есептеу.

ОН 2.3. Шикізат, материалдар, құрал-саймандар, отын және энергия шығынының нормаларын анықтау.

КҚ 3. Технологиялық процесті сүйемелдеу

КМ 3. Технологиялық процесті сүйемелдеу

ОН 3.1. Негізгі технологиялық жабдықты пайдалану.

ОН 3.2. Типтік технологиялық процестер мен өндіріс режимдерін жүргізу.

ОН 3.3. Ұйым шығаратын өнімді өндіру технологиясын бағалау.

КҚ 4. Өнімнің немесе оның элементтерінің қарапайым түрлерін жобалауды орындау

КМ 4. Құймаларды жобалау

ОН 4.1. Өнімнің қарапайым түрлеріне немесе оның элементтеріне прогрессивті технологиялық процестерді және өндірістің оңтайлы режимдерін жасау.

ОН 4.2. Технологиялық құжаттаманы жобалау, әзірлеу және ресімдеу бойынша басшылық материалдарды қолдану.

ОН 4.3. Жобаланған өнімнің конструциясының ерекшеліктері мен техникалық сипаттамаларын талдау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
189-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07151300 - Қара металдар металлургиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0715 Механика және металл өңдеу

Мамандық:

07151300 - Қара металдар металлургиясы

Біліктілігі:

3W07151301 - Конверторды жүктеу операторы
3W07151302 - Конвертордың болат қайнатушысы
3W07151303 - Балқытушы (барлық атаулары)
4S07151304 - Техник-металлург


Модульдердің және оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07151301 - Конверторды жүктеу операторы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын және металлургиялық процестерді қауіпсіз жүргізу қағидаларын сақтау

+

+

3.2

КМ 2. Конвертерді шихта материалдарымен жүктеуді қамтамасыз ету

+

+

3.3

КМ 3. Сусымалы материалдарды конвертерлерге беру трактісінің жұмысын қамтамасыз ету

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07151302 - Конвертордың болат қайнатушысы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Болат балқытуға арналған жабдықты дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Конвертерлерде болатты балқыту

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07151303 - Балқытушы (барлық атаулары)" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Металдар мен арнайы қорытпаларды балқытудың технологиялық процесін жүргізу

+

+

3.2

КМ 2. Балқыту және тазарту пештеріне қызмет көрсету және пайдалану

+

+

3.3

КМ 3. Тікелей пеште және тарату шөміштерінде модификациялау, қоспалау және тазарту процесін жүргізу

+

+

3.4

КМ 4. Үлгілерді құю және қорытпаларды қажетті химиялық құрамға жеткізу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07151304 - Техник-металлург" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Қара металлургия цехтарының жабдықтарын пайдалану

+

+

3.2

КМ 2. Қара металдар металлургиясының технологиялық процестерін басқару

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
190-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07151300 - Қара металдар металлургиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07151301-Конвертерді жүктеу операторы" біліктілігі

КҚ 1. Еңбек заңнамасын, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік талаптарын және металлургиялық процестерді қауіпсіз жүргізу қағидаларын сақтау

КМ 1. Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын және металлургиялық процестерді қауіпсіз жүргізу қағидаларын сақтау

ОН 1.1. Еңбек заңнамасын және еңбекті қорғау талаптарын сақтау.

ОН 1.2. Өндірістік жарақаттану мен кәсіптік аурулардың түрлерін анықтау.

ОН 1.3. Жұмыс орнында қауіпсіздік ережелерін сақтау.

КҚ 2. Конвертерді шихта материалдарының барлық түрлерімен толық жүктеуді қамтамасыз ету

КМ 2. Конвертерді шихта материалдарымен жүктеуді қамтамасыз ету

ОН 2.1. Қабылдау және шығыс бункерлерінде шихта материалдарын өлшеу, тиеу және болуын есепке алуды жүргізу.

ОН 2.2. Шихта материалдарын конвертерге беру механизмдерін басқару және беруді реттеу.

КҚ 3. Конвертерлерге сусымалы материалдарды беру трактісінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету

КМ 3. Сусымалы материалдарды конвертерлерге беру трактісінің жұмысын қамтамасыз ету

ОН 3.1. Шихта беру жүйесінің механизмдері мен жабдықтарын тексеруді, диагностикалауды және ағымдағы жөндеуді жүргізу.

ОН 3.2. Пульттен сусымалы материалдарды конвертерлерге беру трактісін басқару.

"3W07151302 - Конвертордың болат қайнатушысы" біліктілігі

КҚ 1. Болат балқытуға арналған жабдықты дайындау

КМ 1. Болат балқытуға арналған жабдықты дайындау

ОН 1.1. Жарамды құралдар мен материалдардың болуын тексеруді орындау.

ОН 1.2. Конвертердің футеровкасын торкреттеу бойынша жұмысты ұйымдастыру.

ОН 1.3. Қызмет көрсетілетін жабдықты тексеруді, диагностикалауды және ағымдағы жөндеуді орындау.

КҚ 2. Болат балқытудың технологиялық процесін ұйымдастыру және қамтамасыз ету

КМ 2. Конвертерлерде болатты балқыту

ОН 2.1. Балқытуға қажетті қосымша материалдар мен оттегінің мөлшерін есептеу.

ОН 2.2. Болат балқытудың технологиялық процесін жүргізу.

ОН 2.3. Металл балқытудың дайындығын анықтау.

ОН 2.4. Конвертерден шлак пен металды құю.

"3W07151303 - Балқытушы (барлық атаулары)" біліктілігі

КҚ 1. Әртүрлі конструкциялы пештерде техникалық талаптарға сәйкес металдар мен арнайы қорытпаларды балқытудың технологиялық процесін жүргізу

КМ 1. Металдар мен арнайы қорытпаларды балқытудың технологиялық процесін жүргізу

ОН 1.1. Балқыту процесінде металдар мен қорытпалардың барлық қасиеттерін пайдалану.

ОН 1.2. Қара металдар мен арнайы қорытпаларды балқытудың технологиялық режимін жүргізу.

ОН 1.3. Металдар мен арнайы қорытпаларды балқыту барысын түзету.

ОН 1.4. Балқытудың дайындығын анықтау және өнімдерді шығару.

ОН 1.5. Балқыту кезінде металдың тотығу мәндерін бақылау.

КҚ 2. Әр түрлі балқыту режиміндегі пештерге қызмет көрсету

КМ 2. Балқыту және тазарту пештеріне қызмет көрсету және пайдалану

ОН 2.1. Бөлшектердің, жабдықтардың эскиздерін, сызбаларын орындау.

ОН 2.2. Әртүрлі балқыту режимдері бар пештерді пайдалану.

ОН 2.3. Футерлеу жұмыстарын жүргізу.

ОН 2.4. Балқыту және тазарту пештерін тексеруді, балқытуға дайындауды жүргізу.

ОН 2.5. Балқыту және тазарту пештерінің техникалық жағдайын бақылау.

ОН 2.6. Жабдықтарды, құрал-саймандарды жұмысқа дайындау және оларды слесарлық өңдеуге тиісті жағдайда ұстау.

КҚ 3. Тікелей пеште және тарату шөміштерінде модификациялау, қоспалау және тазарту процесін жүргізу

КМ 3. Тікелей пеште және тарату шөміштерінде модификациялау, қоспалау және тазарту процесін жүргізу

ОН 3.1. Болаттың химиялық-физикалық параметрлерін анықтау.

ОН 3.2. Процесс үшін шикізатты таңдау.

ОН 3.3. Тікелей пеште және тарату шөміштерінде модификациялау, қоспалау және тазарту процесін жүргізу.

КҚ 4. Экспресс-зертхананың талдау нәтижелері негізінде үлгілерді құюды және қорытпаларды талап етілетін химиялық құрамға жеткізуді жүргізу

КМ 4. Үлгілерді құю және қорытпаларды қажетті химиялық құрамға жеткізу

ОН 4.1. Қорытпалардың кристалдану процестерінің жағдайын анықтау.

ОН 4.2. Құймалар өндірісінің технологиялық процесін жүргізу.

ОН 4.3. Қорытпаларды қажетті химиялық құрамға жеткізу бойынша операцияларды жүзеге асыру.

"4S07151304 - Техник-металлург" біліктілігі

КҚ 1. Металлургиялық жабдықтардың, кен шикізатын тасымалдау, сақтау және қайта өңдеу жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

КМ 1. Қара металлургия цехтарының жабдықтарын пайдалану

ОН 1.1. Металлургия саласына арналған жабдықтарды зерттеу және әзірлеу саласындағы техникалық міндеттерді талдау.

ОН 1.2. Технологиялық жабдықтың дұрыс пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыру.

ОН 1.3. Жабдықты профилактикалық тексеруді жүргізу, ақауларды анықтау және жою.

КҚ 2. Балқытуды жүргізудің технологиялық шарттары мен тәсілдерін меңгеру, жұмыс барысында туындайтын мәселелерді уақтылы және тиімді шешу

КМ 2. Қара металдар металлургиясының технологиялық процестерін басқару

ОН 2.1. Шихта материалдары мен түпкі өнімнің сапалық сипаттамаларына бағалау жүргізу.

ОН 2.2. Металлургиялық өндіріс технологиясын оңтайландыру.

ОН 2.3. Өндірістің техникалық-экономикалық тиімділігін анықтау.

ОН 2.4. Металлургиялық процестердің физика-химиялық параметрлерін анықтау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
191-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07151400 - Түсті металдар металлургиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0715 Механика және металл өңдеу


Мамандығы:

07151400 – Түсті металдар металлургиясы

Біліктілігі:

3W07151401 – Балқытылған тұздардың электролизі
3W07151402 – Аппаратшы-гидрометаллург
3W07151403 – Металл мен қорытпаларды балқытушы
4S07151404 – Техник-металлург


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестация

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07151401 - Балқытылған тұздардың электролизі" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Балқытылған тұздарда электролиз әдісімен өндіріс процесінің дайындық жұмыстары мен қосалқы операцияларын орындау3.2

КМ 2. Балқытылған тұздарда электролиз әдісімен өндіріс процесін жүргізу3.3

КМ 3. Электролиз процесінің дайын өнімін балқытылған тұздарға түсіру4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07151402 - Аппаратшы-гидрометаллург" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Технологиялық схемаға сәйкес технологиялық операцияларды орындау

+

+

3.2

КМ 2. Түсті металдар өндірісіндегі негізгі және қосалқы учаскелердің жабдықтарына қызмет көрсету

+

+

3.3

КМ 3. Түсті металдар өндірісіндегі технологиялық процестерді басқару

+

+

3.4

КМ 4. Технологиялық нұсқаулықтарға сәйкес негізгі және қосалқы процестерді реттеу және бақылау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07151403 - Металл мен қорытпаларды балқытушы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Түсті металдарды балқыту және тазарту үшін дайындық операцияларын жүргізу

+

+

3.2

КМ 2. Түсті металдарды балқыту және тазарту процесін басқару

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4507151404 - Техник-металлург" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Металлургиялық кәсіпорынның өндірістік цехында жұмыстарды ұйымдастыру және орындау

+

+

3.2

КМ 2. Түсті металлургия аппараттары мен металлургиялық процестер есебін жүргізу және бақылау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
192-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07151400 - Түсті металдар металлургиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07151401 – Балқытылған тұздардың электролизі" біліктілігі

КҚ 1. Балқытылған тұздарда электролиз әдісімен өндіріс процесінің дайындық жұмыстарын және қосалқы операцияларын орындау

КМ 1. Балқытылған тұздарда электролиз әдісімен өндіріс процесінің дайындық жұмыстары мен қосалқы операцияларын орындау

ОН 1.1. Өндірістік тәуекелдерді айқындай және сәйкестендіре отырып, жеке жұмыс орнында еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі қағидаларды қолдану.

ОН 1.2. Жабдықты балқытылған тұздарда электролизге дайындау.

ОН 1.3. Жұмыс орнына сәйкес учаске аппараттарының тізбек сызбасын білу.

ОН 1.4. Қызмет көрсетілетін технологиялық жабдықтардың, құрал-саймандардың, алмалы-салмалы жабулардың жарамдылығын тексеру.

ОН 1.5. Электролиз өндірісінің жабдықтарына, механизмдеріне және құрылғыларына техникалық қызмет көрсетуді жүргізу.

КҚ 2. Балқытылған тұздарда электролиз әдісімен өндіріс процесін жүргізу

КМ 2. Балқытылған тұздарда электролиз әдісімен өндіріс процесін жүргізу

ОН 2.1. Электролиздің оңтайлы технологиялық параметрлерін баптау.

ОН 2.2. Электролиздің технологиялық параметрлерін берілген шектерде ұстау.

ОН 2.3. Оңтайлы деңгейлерді сақтай отырып, электролит, анодты қорытпа, металл деңгейін өлшеуді жүргізу.

ОН 2.4. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін бақылау.

ОН 2.5. Электролиз процесінің бағдарламалық жасақтамасын пайдалану.

ОН 2.6. Балқытылған тұздардағы электролиз процесінің технологиялық режимінің бұзылу себептерін анықтау және жою.

ОН 2.7. Агрегат журналын және балқытылған тұздардың электролиздік жұмыс орнының есеп құжаттамасын жүргізу.

КҚ 3. Электролиз процесінің дайын өнімін балқытылған тұздарға түсіру

КМ 3. Электролиз процесінің дайын өнімін балқытылған тұздарға түсіру

ОН 3.1. Қалыпты технологиялық режимде жұмысты жалғастыру үшін жеткілікті қажетті қалдықты ескере отырып, әрбір электролизер үшін түсірілетін металдың көлемін анықтау.

ОН 3.2. Электролиз өнімдерін түсіруге электролиз ванналарын дайындау.

ОН 3.3. Электролиз өнімдерін түсіру кезінде электролизердің жұмысын басқару және жұмыс режимін реттеу.

ОН 3.4. Технологиялық циклдің қорытынды операцияларын жүргізу және дайын өнімді алу.

"3W07151402 - Аппаратшы-гидрометаллург" біліктілігі

КҚ 1. Технологиялық схемаға сәйкес технологиялық операцияларды орындау

КМ 1. Технологиялық схемаға сәйкес технологиялық операцияларды орындау

ОН 1.1. Өндірістік тәуекелдерді айқындай және сәйкестендіре отырып, жеке жұмыс орнында еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі қағидаларды қолдану.

ОН 1.2. Қойыртпақтарды, реагенттер мен материалдарды технологиялық нұсқаулыққа сәйкес дайындау.

ОН 1.3. Технологиялық процестерді жүргізу және реттеу.

ОН 1.4. Жұмыс орнына сәйкес учаске аппараттарының тізбек сызбасын білу.

ОН 1.5. Учаскелерде түсті металдарды өндіру жөніндегі қызметкердің жұмыс орнының агрегаттық журналын және есепке алу құжаттамасын жүргізу.

КҚ 2. Түсті металдар өндірісінде негізгі және қосалқы учаскелердің жабдықтарына қызмет көрсету

КМ 2. Түсті металдар өндірісіндегі негізгі және қосалқы учаскелердің жабдықтарына қызмет көрсету

ОН 2.1. Негізгі және қосалқы жабдықтарды кешенді дайындауды жүргізу.

ОН 2.2. Жабдықтың жай-күйін, реттелуін бақылау және жөндеуге қатысу.

ОН 2.3. Қызмет көрсетілетін жабдықты басқару.

ОН 2.4. Түсті металдарды алу процесінде қолданылатын жабдықтар мен технологиялық арматураларға қызмет көрсету.

ОН 2.5. Анықталған ақаулықтарды жою және жабдықты өз күштерімен баптау.

КҚ 3. Түсті металдар өндірісіндегі технологиялық процестерді басқару

КМ 3. Түсті металдар өндірісіндегі технологиялық процестерді басқару

ОН 3.1. Өндірістік учаскелерде негізгі және қосалқы жабдықтарды басқару.

ОН 3.2. Жабдықты іске қосу немесе жұмыстан шығару кезінде технологиялық процесті жүргізу барысында коммуникацияларды ауыстырып қосу.

ОН 3.3. Реагенттердің концентрациясын, ортаның қышқылдығын, температурасын, қойыртпақтың, ерітінділердің үлес салмағын реттеу.

ОН 3.4. Реагенттердің қажетті көлемі мен концентрациясын есептеу.

КҚ 4. Технологиялық нұсқаулықтарға сәйкес негізгі және қосалқы процестерді реттеу және бақылау

КМ 4. Технологиялық нұсқаулықтарға сәйкес негізгі және қосалқы процестерді реттеу және бақылау

ОН 4.1. Технологиялық процестерді бақылау және реттеу.

ОН 4.2. Берілген деңгейде технологиялық режимдерді қолдау.

ОН 4.3. Автоматты басқару жүйелерін бақылау.

ОН 4.4. Бақылау-өлшеу аспаптарының датчиктерін мерзімді тексеруді және тазалауды жүргізу.

"3W07151403 - Металл мен қорытпаларды балқытушы" біліктілігі

КҚ 1. Түсті металдар мен қорытпаларды балқытуға және тазартуға дайындық жүргізу

КМ 1. Түсті металдарды балқыту және тазарту үшін дайындық операцияларын жүргізу

ОН 1.1. Жеке қорғану құралдарын қолдану.

ОН 1.2. Пештің жабдықтарын, механизмдерін және жабдықтарын түсті металдар мен қорытпаларды балқытуға дайындау.

ОН 1.3. Пештен балқыту өнімдерін балқыту және шығару кезінде қосалқы операцияларды орындау.

КҚ 2. Түсті металдар мен қорытпаларды балқыту және тазарту процесін басқару

КМ 2. Түсті металдарды балқыту және тазарту процесін басқару

ОН 2.1. Түсті металдар мен қорытпаларды балқытудың және тазартудың технологиялық режимін жүргізу.

ОН 2.2. Пеш жабдықтарының дайындығын, шихта, флюс, қоспалағыш және отқа төзімді материалдарды балқытуға дайындауды бақылау.

ОН 2.3. Шикізатты, айналымдар мен өнеркәсіп өнімдерін балқыту, түсті металдар мен қорытпаларды тазарту процесін басқару.

"4507151404 - Техник-металлург" біліктілігі

КҚ 1. Металлургиялық кәсіпорынның өндірістік цехында жұмыстарды ұйымдастыру және орындау

КМ 1. Металлургиялық кәсіпорынның өндірістік цехында жұмыстарды ұйымдастыру және орындау

ОН 1.1. Жабдықты пайдалану кезінде қауіпсіздік және санитарлық ережелерді сақтау.

ОН 1.2. Сайтта тиімді жұмысты ұйымдастыру, жұмыс уақытын есепке алу.

ОН 1.3. Аспаптар мен жабдықтар ақауларының себептерін анықтау және қарапайым ақауларды жою.

ОН 1.4. Технологиялық процестердің белгіленген режимін сақтау.

КҚ 2. Түсті металлургияның металлургиялық процестері мен аппараттарын есептеу және бақылау жүргізу

КМ 2. Түсті металлургия аппараттары мен металлургиялық процестер есебін жүргізу және бақылау

ОН 2.1. Технологиялық жабдықтың жұмысын бақылау.

ОН 2.2. Түсті металлургия шикізатының, өнімдерінің және жартылай өнімдерінің сапасын бақылау.

ОН 2.3. Өндірістік бөлімше қызметінің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу.

ОН 2.4. Өндірістік жоспардың орындалуын қамтамасыз ету.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
193-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07151500 - Домна пешіне қызмет көрсету және жөндеу" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0715 Механика және металл өңдеу

Мамандығы:

07151500 - Домна пешіне қызмет көрсету және жөндеу

Біліктілігі:

3W07151501 - Домна пешін газдаушы
3W07151502 - Домна пешінің су құбыршысы
3W07151503 - Домна пешінің көрікшісі


 

Модульдердің және оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07151501 - Домна пешін газдаушы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Домна пештерінің ауажылытқыш аппараттарын ауыстыру бойынша жұмыстарды орындау

+

+

3.2

КМ 2. Домна пештерінің ауа жылытқыш аппараттарын қыздыру процесін жүргізу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07151502 - Домна пешінің су құбыршысы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Домна пештерінің ыстық және суық үрлеу аспаптарын дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Аспаптардың жұмысындағы анықталған іркілістерді жою

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07151503 - Домна пешінің көрікшісі" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Қож аспаптары мен көрік жабдықтарына қызмет көрсету

+

+

3.2

КМ 2. Шойын мен қожды шығару бойынша жұмыстарды орындау

+

+

3.3

КМ 3. Домна пештеріне қызмет көрсету кезінде фурмаларды және салқындату аспаптарын ауыстыру

+

+

3.4

КМ 4. Домна пештерінің көріктеріне қызмет көрсету жұмыстарын жүргізу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
194-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07151500 - Домна пешіне қызмет көрсету және жөндеу" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

Кәсіптік модульдер

"3W07151501 - Домна пешін газдаушы" біліктілігі

КҚ 1. Домна пештерінің ауажылытқыш аппараттарын ауыстыру бойынша жұмыстарды орындау

КМ 1. Домна пештерінің ауажылытқыш аппараттарын ауыстыру бойынша жұмыстарды орындау

ОН 1.1. Домна пешінің және жабдықтың жұмысын бақылау.

ОН 1.2. Жылыту трактінің жабдығын тексеруді жүргізу.

ОН 1.3. Ауа жылытқыштарды газдан ауаға және ауадан газға ауыстыру.

ОН 1.4. Газ-ауа жолдарының жай-күйін, шаң ұстағыштардан шаңның шығуын бақылау.

КҚ 2. Домна пештерінің ауа жылытқыш аппараттарын қыздыру процесін жүргізу

КМ 2. Домна пештерінің ауа жылытқыш аппараттарын қыздыру процесін жүргізу

ОН 2.1. Қызмет көрсетілетін жабдықтың жұмысындағы ақауларды анықтау және жою.

ОН 2.2. Аспаптардың көрсеткіштерін және пеш жұмысының белгіленген құжаттамасын есепке алуды жүргізу.

ОН 2.3. Ауа үрлегіштердің жұмыс режимін, газды тазарту сапасын, авариялық блоктау, орталықтандыру және байланыс жұмыстарын бақылау.

ОН 2.4. Қызмет көрсетілетін жабдықты жөндеуді орындау.

"3W07151502 - Домна пешінің су құбыршысы" біліктілігі

КҚ 1. Домна пештерінің ыстық және суық үрлеу аспаптарын дайындау

КМ 1. Домна пештерінің ыстық және суық үрлеу аспаптарын дайындау

ОН 1.1. Домна пешіне мазут пен табиғи газды беру үшін су құбыры магистральдарының, форсункалар мен жанарғылардың тоңазытқыштарын, сүзгілерін дайындау.

ОН 1.2. Су құбыры магистралінің тоңазытқыштары мен сүзгілерін тазалау.

КҚ 2. Аспаптардың жұмысындағы анықталған ақаулықтарды жою

КМ 2. Аспаптардың жұмысындағы анықталған іркілістерді жою

ОН 2.1. Жанған салқындату құрылғыларын анықтау.

ОН 2.2. Ауыстыру үшін жаңа салқындату құрылғыларын дайындау.

ОН 2.3. Шойынды балқыту кезінде салқындату құрылғыларының жұмысын реттеу.

"3W07151503 - Домна пешінің көрікшісі" біліктілігі

КҚ 1. Қож құрылғылар мен көрік жабдықтарына қызмет көрсету

КМ 1. Қож аспаптары мен көрік жабдықтарына қызмет көрсету

ОН 1.1. Пеш пен көрік жабдығын тексеруді орындау.

ОН 1.2. Қожды және шойынды шығару үшін науалар мен құю шөміштерін дайындау.

ОН 1.3. Науаларда оларды шығару кезінде шойын мен қождың ағынын бақылау.

ОН 1.4. Домна пештеріне қызмет көрсету кезінде шойынға, фурм мен амбразурға арналған басты науаны дайындау және толтыру.

КҚ 2. Шойын мен қожды шығару бойынша жұмысты орындау

КМ 2. Шойын мен қожды шығару бойынша жұмыстарды орындау

ОН 2.1. Шойынды балқытудың технологиялық процесін орындау.

ОН 2.2. Шойын мен қожды құю сапасын бақылауды жүзеге асыру.

ОН 2.3. Қож және шойын сынамаларын алу, бақылау өлшеулерін жүргізу.

КҚ 3. Домна пештеріне қызмет көрсету кезінде фурмаларды және салқындату аспаптарын ауыстыру

КМ 3. Домна пештеріне қызмет көрсету кезінде фурмаларды және салқындату аспаптарын ауыстыру

ОН 3.1. Шойын ағынды ашу және жабу кезінде бурмашина мен зеңбіректі басқару.

ОН 3.2. Қож ағынының қаптамасын бөлшектеу және толтыру, арықтарды толтыру және қож науаларын толтыру.

КҚ 4. Домна пештерінің көріктеріне қызмет көрсету бойынша жұмыс жүргізу

КМ 4. Домна пештерінің көріктеріне қызмет көрсету жұмыстарын жүргізу

ОН 4.1. Домна пешінен шойын мен қожды шығаруды орындау.

ОН 4.2. Процестің ақауларын болдырмау мақсатында қажетті шараларды орындау.

ОН 4.3. Қызмет көрсетілетін көрік жабдығын жөндеуді орындау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
195-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07151600 - Болатты пештен тыс өңдеу" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0715 Механика және металл өңдеу

Мамандығы:

07151600 - Болатты пештен тыс өңдеу

Біліктілігі:

3W07151601 - Болатты пештен тыс өңдеу қондырғысының болат қайнатушысы


Модульдердің және оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

негізгі орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07151601 - Болатты пештен тыс өңдеу қондырғысының болат қайнатушысы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Оттексіздендіргіштер мен легирлеуші қоспалардың санын есептеуді жүргізу

+

+

3.2

КМ 2. Металды оттексіздендіру және легирлеу процестерін жүргізу

+

+

3.3

КМ 3. Қондырғы жабдығын баптау және жөндеу

+

+

3.4

КМ 4. Болатты аралас әдістермен пештен тыс өңдеудің технологиялық процестерін жүргізу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
196-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07151600 - Болатты пештен тыс өңдеу" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

Кәсіптік модульдер

"3W07151601 - Болатты пештен тыс өңдеу қондырғысының болат қайнатушысы" біліктілігі

КҚ 1. Оттексіздендіргіштер мен легирлеуші қоспалардың санын есептеуді жүргізу

КМ 1. Оттексіздендіргіштер мен легирлеуші қоспалардың санын есептеуді жүргізу

ОН 1.1. Металл ақауларының себептерін анықтау және оларды жою.

ОН 1.2. Балқытудан кейін және вакуумдау кезінде металдың салмағы мен температурасын есептеу.

ОН 1.3. Шихта құрамындағы, үстемелердің, қоспалаушы материалдардың, оттексіздендірушілердің физикалық-химиялық қасиеттері мен құрамын анықтау.

ОН 1.4. Өндірістің қауіпсіз тәсілдерімен және техника қауіпсіздігі ережелерімен жұмыс жүргізу.

КҚ 2. Берілген химиялық құрамға дейін металды оттексіздендіру және легирлеу процестерін жүргізу

КМ 2. Металды оттексіздендіру және легирлеу процестерін жүргізу

ОН 2.1. Пештен тыс өңдеу қондырғысының агрегаттары мен механизмдерін басқару.

ОН 2.2. Берілген режим бойынша болатты вакуумдау және үрлеу процесін орындау.

ОН 2.3. Агрегаттық журнал мен есепке алу құжаттамасын толтыру.

КҚ 3. Қондырғы жабдығын жөндеу және ретке келтіру, вакуум-камера мен қондырғы жабдығының отқа төзімді қалауының жарамды жай-күйін бақылау

КМ 3. Қондырғы жабдығын баптау және жөндеу

ОН 3.1. Ережеге сәйкес қызмет көрсетілетін жабдықты техникалық пайдалануды орындау.

ОН 3.2. Процестерді автоматты реттеу жүйесін басқару.

ОН 3.3. Орнату жабдықтарын жөндеу және баптау.

КҚ 4. Технологиялық процесті болатты аралас әдістермен пештен тыс өңдеу қондырғыларында сыйымдылығы 100 тоннадан 200 тоннаға дейінгі шөміштерде жүргізу

КМ 4. Болатты аралас әдістермен пештен тыс өңдеудің технологиялық процестерін жүргізу

ОН 4.1. Технологиялық процесті жүргізуге болатты пештен тыс өңдеу қондырғысын дайындау.

ОН 4.2. Болатты пештен тыс өңдеу кезінде технологиялық операцияларды орындау.

ОН 4.3. Болатты пештен тыс өңдеу қондырғыларындағы шөміштерде технологиялық процесті орындау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
197-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07151700 - Отқа төзімді заттар өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0715 Механика және металл өңдеу

Мамандығы:

07151700 - Отқа төзімді заттар өндірісі

Біліктілігі:

3W07151701 - Отқа төзімді бұйымдарды пештерде күйдіруші
3W07151702 - Отқа төзімді бұйымдарды қалыптаушы
4S07151703 - Техник-технолог


Модульдердің және оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім берубазасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07151701 - Отқа төзімді бұйымдарды пештерде күйдіруші" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Күйдіру пештерін жұмысқа дайындау және оларды жартылай фабрикатпен тиеу процестерін жүргізу

+

+

3.2

КМ 2. Мерзімді және шахталық пештерде саз бен брикетті шамотқа күйдіру процесін жүргізу

+

+

3.3

КМ 3. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика көрсеткіштері бойынша күйдірудің технологиялық процесін реттеу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07151702 - Отқа төзімді бұйымдарды қалыптаушы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Күрделі емес конфигурациялы динас, магнезиалдық және шамот бұйымдарын қолмен немесе қол балғамен қалыптау

+

+

3.2

КМ 2. Қалыптасқан бұйымдарды түзету және кептіруге дайындау технологиясын жүргізу

+

+

3.3

КМ 3. Қызмет көрсетілетін жабдықты жөндеу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07151703 - Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Жұмыс орнын отқа төзімді өндірістің технологиялық процесіне дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Отқа төзімді материалдарды дайындау технологиясын жүргізу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
198-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07151700 - Отқа төзімді заттар өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07151701 - Отқа төзімді бұйымдарды пештерде күйдіруші" біліктілігі

КҚ 1. Отынды тасымалдау процесін жүргізу, оны оттыққа немесе пештің тиеу саңылауларына біркелкі салу

КМ 1. Күйдіру пештерін жұмысқа дайындау және оларды жартылай фабрикатпен тиеу процестерін жүргізу

ОН 1.1. Күйдіру пештерін жұмысқа дайындау және оларды жартылай фабрикатпен жүктеуді жүргізу.

ОН 1.2. Пешке тиелетін материалдардың түрі мен сапасын көзбен анықтау.

ОН 1.3. Жабдыққа техникалық қызмет көрсету.

КҚ 2. Мерзімді, сақиналы және шахталы пештерде саз бен брикетті шамотқа күйдіру процесін жүргізу

КМ 2. Мерзімді және шахталық пештерде саз бен брикетті шамотқа күйдіру процесін жүргізу

ОН 2.1. Бұйымдарды күйдіру режимі мен кестесін сақтау.

ОН 2.2. Бұйымдарды күйдіру процесін жүргізу бойынша технологиялық операцияларды орындау.

ОН 2.3. Қызмет көрсетілетін жабдықтың ақауларын анықтау және жою.

КҚ 3. Технологиялық процесті бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматиканың көрсеткіштері бойынша реттеу

КМ 3. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика көрсеткіштері бойынша күйдірудің технологиялық процесін реттеу

ОН 3.1. Процестерді автоматты реттеу жүйесін басқару.

ОН 3.2. Радио кедергілері мен электр жылытқыштарын күйдіру режимін бақылау.

ОН 3.3. Пеш агрегатының технологиялық және жылу техникалық режимдерін реттеу.

ОН 3.4. Қауіпсіздік техникасы ережелерімен және қауіпсіз амалдармен жұмыс жүргізу.

"3W07151702 - Отқа төзімді бұйымдарды қалыптаушы" біліктілігі

КҚ 1. Күрделі емес конфигурациялы динас, магнезиалдық және шамот бұйымдарын қолмен немесе қол балғасымен қалыптау

КМ 1. Күрделі емес конфигурациялы динас, магнезиалдық және шамот бұйымдарын қолмен немесе қол балғамен қалыптау

ОН 1.1. Қалыптауды қолмен немесе балғамен орындау.

ОН 1.2. Нысанды талаптарға сәйкес күрделі емес конфигурациялы динас, магнезиалдық және шамот бұйымдарымен толтыру.

ОН 1.3. Пішінді қалыптау массасымен тығыздау.

КҚ 2. Қалыптасқан бұйымдарды өңдеу және кептіруге дайындау технологиясын жүргізу

КМ 2. Қалыптасқан бұйымдарды түзету және кептіруге дайындау технологиясын жүргізу

ОН 2.1. Жасалған бұйымдарды жөндеп, құм немесе шамот себу және жіберу.

ОН 2.2. Қалыпталған бұйымдарды таңбалау.

ОН 2.3. Өнімдерді тегіс қалқандарға орнату.

ОН 2.4. Қалыптастырылған бұйымдарды кептіргіштерге немесе вагоншаларға тасымалдау.

КҚ 3. Қызмет көрсетілетін жабдықты жөндеу

КМ 3. Қызмет көрсетілетін жабдықты жөндеу

ОН 3.1. Қызмет көрсету үшін пішінді дайындау және майлау.

ОН 3.2. Қалыптаудан кейін пішінді жинау және бөлшектеу.

ОН 3.3. Формадағы ақауларды анықтау және жою.

"4S07151703 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Жұмыс орнын отқа төзімді өндірістің технологиялық процесіне дайындау

КМ 1. Жұмыс орнын отқа төзімді өндірістің технологиялық процесіне дайындау

ОН 1.1. Материалдар мен құжаттаманы дайындау.

ОН 1.2. Қондырғылардың, аспаптардың, құрал-саймандардың және өзге де жабдықтардың жарамды жай-күйін қадағалау.

ОН 1.3. Отқа төзімді заттардың пішінін, химиялық құрамын тиісті жағдайда сақтау.

ОН 1.4. Өндірістік есептілікті дайындау.

ОН 1.5 Отқа төзімді заттарды дайындау журналын және оларды есепке алуды жүргізу.

КҚ 2. Отқа төзімді материалдарды дайындау технологиясын жүргізу

КМ 2. Отқа төзімді материалдарды дайындау технологиясын жүргізу

ОН 2.1. Отқа төзімді заттарды өндірудің технологиялық процесін бақылау.

ОН 2.2. Орындалған жұмыстар бойынша техникалық құжаттаманы жасау және ресімдеу.

ОН 2.3. Материалдарға химиялық, механикалық талдау жүргізу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
199-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07151800 – Прокаттау өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0715 Механика және металл өңдеу

Мамандығы:

07151800 – Прокаттау өндірісі

Біліктілігі:

3W07151801– Салқын прокаттау білдегінің жаныштаушысы
3W07151802– Прокаттау өндірісінің операторы
4S07151803 - Техник-технолог


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07151801– Салқын прокаттау білдегінің жаныштаушысы" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Прокаткаға араналған қондырғы мен жабдықтарды тексеру және дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Болаттың, профильдердің және қималардың әртүрлі маркаларындағы суық металды прокаттау, металдарды жаттықтыру және жылтырату

+

+

3.3

КМ 3. Қондырғы жұмысының сапалық көрсеткіштерін бақылау және реттеу

+

+

3.4

КМ 4. Қызмет көрсетілетін қондырғыны жөндеу, іске қосу-реттеу және технологиялық жұмыстарына қатысу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07151802– Прокаттау өндірісінің операторы" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер

+

+

3.1

КМ 1. Негізгі және қосалқы жабдықтарды тексеру және дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Салқын прокатка процессін басқару

+

+

3.3

КМ 3. Прокат қондырғысы жабдығының жұмыс режимін түзету

+

+

3.4

КМ 4. Технологиялық және техникалық құжаттамаларды ресімдеу

+

+

3.5

КМ 5. Прокат станын және оның қосалқы жабдығын баптауға және жөндеуге қатысу4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07151803 - Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер

+

+

3.1

КМ 1. Ауысымның құжатамалары мен тапсырмаларын дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Прокаттық өндірістің технологиялық процессін жүргізу

+

+

3.3

КМ 3. Прокаттық өндірістің техник- технологы жұмысын талдау және жоспарлау

+

+

3.4

КМ 4. Техник- технолог дағдысын жетілдіру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
200-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07151800 – Прокаттау өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07151801– Салқын прокаттау білдегінің жаныштаушысы" біліктілігі

КҚ 1. Прокаткаға араналған қондырғы мен жабдықтарды тексеру және дайындау

КМ 1. Прокаткаға араналған қондырғы мен жабдықтарды тексеру және дайындау

ОН 1.1. Жұмыс орнын және қондырғының жабдығын жұмысқа дайындау.

ОН 1.2. Ауысымды қабылдау және тапсырма алу.

ОН 1.3. Қондырғыны және жұмыс орнын прокаткаға дайындау.

ОН 1.4. Қондырғыны іске қосуды, қайта құруды және реттеуді жүргізу.

КҚ 2. Әр түрлі маркалы болаттың, профильдердің және қималардың ыстық металының жеке қапас топтарында немесе салқын прокаттау қондырғыларының жеке қапас топтарының технологиялық процесін жүргізу

КМ 2. Болаттың, профильдердің және қималардың әртүрлі маркаларындағы суық металды прокаттау, металдарды жаттықтыру және жылтырату

ОН 2.1. Парақтарды автоматты бергіштің көтергіш үстеліне беру.

ОН 2.2. Білігке парақтарды домалату және беру.

ОН 2.3. Орамдарды тарқатқышқа салу және оларды байлау.

ОН 2.4. Прокат қондырғысынан ақаулар мен қақтарды алып тастау.

КҚ 3. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін бақылау. Өлшеулер өндірісі. Қондырғының жұмыс режимін түзету. Сынама алу

КМ 3. Қондырғы жұмысының сапалық көрсеткіштерін бақылау және реттеу

ОН 3.1. Қондырғы жұмысының сапалы технологиялық көрсеткіштерін бақылау.

ОН 3.2. Сынамаларды іріктеу және бақылау өлшеулерін жүргізу.

ОН 3.3. Білігті пен біліг арматурасын, прокаттау жылдамдығын және басқа да технологиялық параметрлерді реттеу.

ОН 3.4. Өнімнің ақауларын анықтау және оларды жою бойынша шаралар қабылдау.

КҚ 4. Қапастарды ауыстырып тиеуге, қызмет көрсетілетін қондырғыларды реттеуге және жөндеуге, жөндеуден кейін қондырғыны қабылдауға, білдекті қақтан тазартуға қатысу

КМ 4. Қызмет көрсетілетін қондырғыны жөндеу, іске қосу-реттеу және технологиялық жұмыстарына қатысу

ОН 4.1. Жұмыс білігтерін ауыстырып тиеуді, қондырғыны және қосалқы жабдықты жөндеуді, реттеуді орындау.

ОН 4.2. Жөндеуден кейін қондырғыны қабылдау.

ОН 4.3. Прокаттау журналын және технологиялық құжаттаманы толтыру.

ОН 4.4. Салқын прокаттау білдегінің жаныштаушысы жұмысын орындау.

"3W07151802– Прокаттау өндірісінің операторы" біліктілігі

КҚ 1. Негізгі және қосалқы жабдықтарды қарап-тексеруді жүргізу, ауысымды қабылдау және ауысымға тапсырма алу

КМ 1. Негізгі және қосалқы жабдықтарды тексеру және дайындау

ОН 1.1. Ауысымды қабылдау және ауысымдық тапсырма алу.

ОН 1.2. Негізгі және қосалқы жабдықты тексеруді жүргізу.

ОН 1.3. Негізгі заңнамалық актілер мен нормативтік құжаттаманы пайдалану.

ОН 1.4. Технологиялық процеске қондырғыны дайындау кезінде параметрлерді сақтау.

КҚ 2. Басты бекеттен орамдағы қаңылтыр табақтарын салқын прокаттау үздіксіз реверсивті қондырғылардың жұмысын басқаруды және орамдағы ленталарды прокаттау кезінде орамдардың, тарқатқыштардың және басқа да тетіктердің жұмысын басқаруды жүргізу

КМ 2. Салқын прокатка процессін басқару

ОН 2.1. Бас бекеттен үздіксіз реверсивті салқын прокаттау қондырғысының жұмысын басқару.

ОН 2.2. Орауыштардың, тарқатқыштардың және олардың қосалқы жабдықтарының жұмысын басқару .

ОН 2.3. Қызмет көрсетілетін қондырғының құрылысын, мақсатын, конструкциялық ерекшеліктерін және жұмыс принципін түсінеді.

ОН 2.4. Сұрыптаманы, өңделетін металды, қондырғыда прокатталған болаттардың маркалары мен маркалар тобын ажырату.

КҚ 3. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін бақылау. Қондырғы жабдықтарының жұмыс режимін реттеу.

КМ 3. Прокат қондырғысы жабдығының жұмыс режимін түзету

ОН 3.1. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін бақылау.

ОН 3.2. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштеріне сәйкес прокаттау процесін реттеу.

ОН 3.3. Шығарылатын өнім сапасының сақталуын бақылау.

ОН 3.4. Ақаулардың пайда болуының алдын алу және жұмыс ақауларын жою.

КҚ 4. Прокаттау журналын және технологиялық құжаттаманы толтыру, орындалған жұмысты талдау

КМ 4. Технологиялық және техникалық құжаттамаларды ресімдеу және жөндеуге қатысу

ОН 4.1. Технологиялық және конструкторлық құжаттарды ресімдеу.

ОН 4.2. Прокат сапасының техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігін бақылау.

ОН 4.3. Прокаттау өндірісінің операторының жұмысын талдау және жоспарлау.

КҚ 5. Біліктерді ауыстырып тиеуге, орнақты жөндеуге және қызмет көрсетілетін жабдық пен орнақты жөндеуге, майдан тазалауға және ақаулары бар жолақтарды кесуге қатысу

КМ 5. Прокат станын және оның қосалқы жабдығын реттеуге және жөндеуге қатысу

ОН 5.1. Покаттау қондырғысын реттеуде және жөндеуде электрслесарлық жұмыстарды орындау.

ОН 5.2. Прокат қондырғысының жұмысын басқару.

ОН 5.3. Жөндеу және реттеу жұмыстарын жүргізу.

ОН 5.4. Прокаттау өндірісінің операторы жұмысын орындау.

"4S07151803 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Ауысымға тапсырма алу, жұмысқа қажетті құжаттаманы дайындау

КМ 1. Ауысымның құжатамалары мен тапсырмаларын дайындау

ОН 1.1. Технологиялық нұсқаулықтармен және құжаттамалармен жұмыс істеу.

ОН 1.2. Өндірілетін өнімде мемлекеттік стандарттардың талаптарын сақтау.

ОН 1.3. Прокаттау технологиясын таңдау.

ОН 1.4. Прокаттау қондырғысын пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын бақылау.

КҚ 2. Прокаттау өндірісінің технологиялық процесін жүргізу, технологиялық тапсырмаларға және қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес технологиялық құжаттаманы жасау

КМ 2. Прокаттық өндірістің технологиялық процессін жүргізу

ОН 2.1. Металды прокаттау және іріктеудің технологиялық процесін жүргізу.

ОН 2.2. Прокаттау схемаларын әзірлеу және түзету.

ОН 2.3. Жабдықтар мен механизмдердің жұмысын берілген технологиялық режимге сәйкес түзету.

ОН 2.4. Өндірістік бөлімшеде технологиялық тәртіптің сақталуын бақылау.

КҚ 3. Технологиялық құжаттаманы толтыру, орындалған жұмысты талдау

КМ 3. Прокаттық өндірістің техник- технологы жұмысын талдау және жоспарлау

ОН 3.1. Нормативтік базаға сәйкес технологиялық және конструкторлық құжаттаманы ресімдеу.

ОН 3.2. Прокат сапасының техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігін бақылау.

ОН 3.3. Конструкторлық және технологиялық құжаттаманы оқу.

ОН 3.4. Техникалық негізделген уақыт нормаларын әзірлеу (өндіру).

КҚ 4. Базалық кәсіпорындарда білім мен практикалық дағдыларды жетілдіру

КМ 4. Техник- технолог дағдысын жетілдіру

ОН 4.1. Кәсіпорынның жұмысын талдау.

ОН 4.2. Учаскеде қауіпсіздік техникасының, өндірістік санитарияның, еңбекті қорғаудың сақталуын бақылау.

ОН 4.3. Прокат өндірісінің заманауи және перспективті технологияларын игеру

ОН 4.4. Бөлімшенің жұмысына басшылық ету.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
201-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07151900 – Құбыр өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0715 Механика және металл өңдеу

Мамандығы:

07151900 – Құбыр өндірісі

Біліктілігі:

3W07151901 – Құбырларды ыстықтай илеу қондырғысының жаныштаушысы
3W07151902– Құбырларды ыстықтай илеу қондырғысын басқару бекетінің операторы
4S07151903 - Техник-технолог


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07151901 – Құбырларды ыстықтай илеу қондырғысының жаныштаушысы" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Құймалар мен дайындамаларды тігудің технологиялық процесін жүргізу

+

+

3.2

КМ 2. Берілген технологиялық процеске сәйкес ыстық металды илеу

+

+

3.3

КМ 3. Технологиялық процестің параметрлерін және илеу сапасын реттеу

+

+

3.4

КМ 4. Құбырды илеу қондырғысы және қосалқы механизмдерді реттеу

+

+

3.5

КМ 5. Құбырларды ыстықтай илеу қондырғысының жаныштаушысы жұмысының негізгі түрлерін орындау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07151902– Құбырларды ыстықтай илеу қондырғысын басқару бекетінің операторы" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер

+

+

3.1

КМ 1. Құбырларды ыстықтай илеу қондырғысының механизмдерін және қондырғының қосалқы механизмдерін пульттен басқару

+

+

3.2

КМ 2. Аспаптардың көрсеткіштері негізінде қондырғының жұмыс режимін түзету

+

+

3.3

КМ 3. Қондырғыға қызмет көрсетуге, жөндеуге және реттеу жұмыстарына қатысу

+

+

3.4

КМ 4. Құбырларды ыстықтай илеу қондырғысын басқару бекетінің операторының негізгі жұмыс түрлерін орындау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07151903 - Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер

+

+

3.1

КМ 1. Құбырды илеу жұмыстарын қауіпсіз жүргізу

+

+

3.2

КМ 2. Құбырды илеу өндірісін реттеудің автоматты жүйелерін басқару

+

+

3.3

КМ 3. Құбырды илеу өндірісінің технологиялық процесін басқару

+

+

3.4

КМ 4. Құбырды илеу өндірісінің жұмысын жоспарлау

+

+

3.5

КМ 5. Техник-технолог дағдыларын жетілдіру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
202-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07151900 – Құбыр өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07151901 – Құбырларды ыстықтай илеу қондырғысының жаныштаушысы" біліктілігі

КҚ 1. Әр түрлі маркалы болаттардың құймалары мен дайындамаларын тігудің технологиялық процесін орындау

КМ 1. Құймалар мен дайындамаларды тігудің технологиялық процесін жүргізу

ОН 1.1. Құбыр илеу қондырғысы мен қосалқы жабдықты жұмысқа дайындау.

ОН 1.2. Құймалар мен дайындамаларды пневматикалық орталықтандырғышта орталықтау.

ОН 1.3. Тесу процесінде технологиялық операцияларды орындау.

ОН 1.4. Құбырларды еркін жүзетін кеңейткіш көмегімен жаю.

ОН 1.5. Құбырларды беру үшін ыстық илеу қондырғысының қосалқы құрылғыларын басқару.

КҚ 2. Құбырды илеу қондырғыларының әртүрлі қондырғыларында болаттың әртүрлі маркалары мен пішіндерінің құбырларын илеу, домалату, калибрлеу, тігу, редукциялау технологиялық процесін орындау

КМ 2. Берілген технологиялық процеске сәйкес ыстық металды илеу

ОН 2.1. Құбырларды қыздыру және температураны оның ұзындығы мен қимасы бойынша тегістеу.

ОН 2.2. Құбырдың өлшеміне қарай іріктеу қондырғысында құбырды іріктеу.

ОН 2.3. Тапсырмаға сәйкес илеудің технологиялық операцияларын орындау.

КҚ 3. Жабдықтың, бақылау-өлшеу құралының, технологиялық процесс параметрлерін және илеу сапасын автоматты реттеу құралдарының үздіксіз жұмысын және тексеруді жүзеге асыру

КМ 3. Технологиялық процестің параметрлерін және илеу сапасын реттеу

ОН 3.1. Қондырғының басқарылатын механизмдеріне қызмет көрсету және құру.

ОН 3.2. Қондырғы механизмдерінің сақталуын және үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.

ОН 3.3. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштері негізінде қондырғының жұмыс режимін түзету.

ОН 3.4. Илеу қарқынын болаттың маркаларына және иленген металдың мөлшеріне қарай реттеу.

КҚ 4. Берілген құбыр өлшемдеріне және болат маркаларына сәйкес қондырғы мен қосалқы механизмдерді реттеуді орындау

КМ 4. Құбырды илеу қондырғысы және қосалқы механизмдерді реттеу

ОН 4.1. Құбырларды ыстықтай илеу қондырғысы мен қосалқы жабдықтарды жұмысқа дайындау.

ОН 4.2. Құбыр илектеу орнағын белгілі бір технологиялық режимге орнату.

ОН 4.3. Технологиялық картаға сәйкес болат маркаларын және өңдеу режимдерін таңдау.

ОН 4.4. Қондырғыда ыстықтай илеу операторының жұмысын орындау.

КҚ 5. Құбырларды ыстықтай илеу қондырғының жаныштаушысы жұмысының негізгі түрлерін орындау

КМ 5. Құбырларды ыстықтай илеу қондырғысының жаныштаушысы жұмысының негізгі түрлерін орындау

ОН 5.1. Тапсырмаға сәйкес құбыр илеу өндірісінің технологиясын таңдау.

ОН 5.2. Жоспарлы режимде негізгі және қосалқы жабдықтарға қызмет көрсету.

ОН 5.3. Құбырларды ыстықтай илеу қондырғысының жаныштаушысы еңбек функцияларын орындау.

ОН 5.4. Құбырларды ыстықтай илеу қондырғысының жаныштаушысы жұмысын орындау кезінде техникалық құжаттаманы пайдалану.

"3W07151902– Құбырларды ыстықтай илеу қондырғысын басқару бекетінің операторы" біліктілігі

КҚ 1. Пультпен құбырларды ыстықтай илеу қондырғысының механизмдерін және қондырғының қосалқы механизмдерін басқаруды жүзеге асыру

КМ 1. Құбырларды ыстықтай илеу қондырғысының механизмдерін және қондырғының қосалқы механизмдерін пульттен басқару

ОН 1.1. Құймалар мен дайындамаларды орталықтандыру және тігу кезінде пультпен қондырғы механизмдерін басқару.

ОН 1.2. Құбырды көлеміне қарай жаю, илеу, іріктеу және кеміту кезінде қондырғының механизмдерін пульттен басқару.

ОН 1.3. Пультпен қосалқы механизмдерді басқару.

КҚ 2. Аспаптардың көрсеткіштері негізінде қондырғының жұмыс режимін түзету

КМ 2. Аспаптардың көрсеткіштері негізінде қондырғының жұмыс режимін түзету

ОН 2.1. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін қадағалау.

ОН 2.2. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін талдау.

ОН 2.3. Аспаптардың көрсеткіштері негізінде қондырғының негізгі және қосалқы механизмдерінің жұмыс режимін басқару.

КҚ 3. Қызмет көрсетуге, реттеуге және жөндеуге қатысу

КМ 3. Қондырғыға қызмет көрсетуге, жөндеуге және реттеу жұмыстарына қатысу

ОН 3.1. Құбыр илеу қондырғысын жөндеу.

ОН 3.2. Қондырғының және қосалқы мехнизмдердің жұмысын дұрыстау.

ОН 3.3. Құбыр илеу өндірісінің технологиялық нұсқаулықтарымен және нормативтік құжаттамаларымен жұмыс істеу.

КҚ 4. Құбырларды ыстықтай илеу қондырғысынбасқару бекетінің операторының негізгі жұмыс түрлерін орындау

КМ 4. Құбырларды ыстықтай илеу қондырғысынбасқару бекетінің операторының негізгі жұмыс түрлерін орындау

ОН 4.1. Құбыр илеу өндірісінің технологиясын таңдау.

ОН 4.2. Жоспарлы түрде негізгі және қосалқы жабдықтарға қызмет көрсету.

ОН 4.3. Қондырғыда құбырларды илеуді бектеттен басқару.

ОН. 4.4. Ыстықтай илеу қондырғысының операторы жұмысын орындау.

"4S07151903 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Еңбек заңнамасының, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік талаптарының және құбыр илектеу жұмыстарын қауіпсіз жүргізу қағидаларының сақталуын бақылау

КМ 1. Құбырды илеу жұмыстарын қауіпсіз жүргізу

ОН 1.1. Еңбек заңнамасын сақтау.

ОН 1.2. Өндірістік жарақаттану мен кәсіби аурулардың себептерін талдау.

ОН 1.3. Құбыр илеу өндірісінің жұмыс аймағында зиянды заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясын бақылау.

ОН 1.4. Құбыр илеу жұмыстарын қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз ету.

КҚ 2. Илеу өндірісін автоматты түрде басқару туралы ақпаратты дайындауда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану

КМ 2. Құбырды илеу өндірісін реттеудің автоматты жүйелерін басқару

ОН 2.1. Ақпараттық іздеу жүйелерін пайдалану.

ОН 2.2. Илеу қондырғысын басқару кезінде автоматты реттеу жүйелерін қолдану.

ОН 2.3. Функционалды және құрылымдық сызбаларды оқу.

КҚ 3. Құбырды илеу бөлімшесін басқару қызметін ұйымдастыру, жедел басқару міндеттері, илеу өнімдерін ұйымдастыру, сақтау және жөнелту

КМ 3. Құбырды илеу өндірісінің технологиялық процесін басқару

ОН 3.1. Құбыр иледеу өндірісін басқару.

ОН 3.2. Құбыр илеу қондырғысының өндірістік тапсырмасын жоспарлау.

ОН 3.3. Құбырларды илеу технологиялық процесін жүргізу және түзету.

КҚ 4. Технологиялық құжаттаманы толтыру, орындалған жұмысты талдау

КМ 4. Құбырды илеу өндірісінің жұмысын жоспарлау

ОН 4.1. Стандартқа сәйкес технологиялық құжаттаманы ресімдеу.

ОН 4.2. Өнім сапасын бақылау.

ОН 4.3. Ауысымдық тапсырманы жоспарлау және бөлімшенің жұмысын бақылауды жүзеге асыру.

КҚ 5. Базалық кәсіпорындарда білім мен практикалық дағдыларды жетілдіру

КМ 5. Техник-технолог дағдыларын жетілдіру

ОН 5.1. Құрылымдық бөлімшелердің жұмысын зерделеу және талдау.

ОН 5.2. Учаскеде қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғаудың сақталуын бақылау.

ОН 5.3. Өндірістік бригаданың жұмысына басқару.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
203 -қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07160100 - Радиоэлектронды көлік жабдықтарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету (көлік түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0716 Автокөлік құралдары, теңіз және әуе кемелері

Мамандығы:

07160100 - Радиоэлектронды көлік жабдықтарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету (көлік түрлері бойынша)

Біліктілігі:

4S07160101 - Радиоэлектронды жабдықтарды пайдалану және жөндеу жөніндегі техник
4S07160102 - Техник-электроншы


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Орта буын маманы


"4S07160101 - Радиоэлектронды жабдықтарды пайдалану және жөндеу жөніндегі техник" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Құрылғыларды, блоктар мен аспаптарды монтаждауды және реттеуді орындау

+

+

3.2

КМ 2. Радиоэлектрондық техниканың әртүрлі түрлеріне техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау

+

+

3.3

КМ 3. Радиоэлектрондық жабдықты жөндеуді, ауыстыруды орындау

+

+

3.4

КМ 4. Электр машиналарының, электр аспаптары мен электр аппараттарының күрделі бөлшектері мен тораптарын бөлшектеуді, жөндеуді және құрастыруды орындау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

240/5760

180/4320

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

274/6576

206/4944


"4S07160102 - Техник-электроншы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Электрондық техника құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын монтаждау мен реттеуді жүргізу

+

+

3.2

КМ 2. Радиоэлектрондық техниканың әртүрлі түрлеріне техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау

+

+

3.3

КМ 3. Түрлі жүйелердегі күрделі электрондық блоктардың электр параметрлерін диагностикалау, жөндеу, тексеру жүргізу

+

+

3.4

КМ 4. Электрондық аппаратураны техникалық пайдалануды жүргізу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

240/5760

180/4320

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

274/6576

206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
204 -қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07160100 Радиоэлектронды көлік жабдықтарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету (көлік түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдануды жүзеге асыру

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"4S07160101 - Радиоэлектронды жабдықтарды пайдалану және жөндеу жөніндегі техник" біліктілігі

КҚ 1. Құрылғыларды, блоктар мен аспаптарды монтаждауды және реттеуді орындау

КМ 1. Құрылғыларды, блоктар мен аспаптарды монтаждауды және реттеуді орындау

ОН 1.1. Электрондық техниканың әртүрлі түрлерінің құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын құрастыруға, монтаждауға және демонтаждауға арналған технологияларды, техникалық жарақтандыруды және жабдықты пайдалану.

ОН 1.2. Электрондық техниканың әртүрлі түрлерінің құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын монтаждау/демонтаждау жұмыстарын орындау.

ОН 1.3. Электрондық техниканың әртүрлі түрлерін құрастыру, монтаждау және бөлшектеу жұмыстарын жүргізу үшін бақылау-өлшеу аспаптарын қолдану.

ОН 1.4. Электрондық техниканың әртүрлі түрлерінің құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын құрастыру, монтаждау және демонтаждау үшін жобалау құжаттамасын жұмыста пайдалану.

КҚ 2. Радиоэлектрондық техниканың әртүрлі түрлеріне техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау

КМ 2. Радиоэлектрондық техниканың әртүрлі түрлеріне техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау

ОН 2.1. Аналогты және цифрлық құрылғылар мен электрондық техника блоктарына қызмет көрсетуді жүргізу.

ОН 2.2. Радиоэлектрондық техниканың аналогтық және цифрлық құрылғылары мен қоректендіру блоктарын диагностикалау алгоритмдерін пайдалану.

ОН 2.3. Радиоэлектрондық жабдықты жөндеу немесе ауыстыру үшін қажетті материалдарды, бөлшектерді, тораптар мен компоненттерді іріктеуді жүзеге асыру.

КҚ 3. Радиоэлектрондық жабдықты жөндеуді, ауыстыруды орындау

КМ 3. Радиоэлектрондық жабдықты жөндеуді, ауыстыруды орындау

ОН 3.1. Радиоэлектрондық жабдықтың ақаулы тораптары мен бөлшектерін анықтау.

ОН 3.2. Электр машиналарын, электр аппараттары мен электр аспаптарын жөндеу жұмыстарын жүргізу.

ОН 3.3. Аналогты жабдықты цифрлық жабдыққа ауыстыруды жүргізу.

КҚ 4. Электр машиналарының, электр аспаптары мен электр аппараттарының күрделі бөлшектері мен тораптарын бөлшектеуді, жөндеуді және құрастыруды орындау

КМ 4. Электр машиналарының, электр аспаптары мен электр аппараттарының күрделі бөлшектері мен тораптарын бөлшектеуді, жөндеуді және құрастыруды орындау

ОН 4.1. Бөлшектер мен тораптарды жалғаудың күрделі электр монтаждау схемаларын бөлшектеу.

ОН 4.2. Бөлшектер мен тораптарды жалғаудың күрделі электр монтаждау схемаларын жөндеу.

ОН 4.3. Жабдыққа қызмет көрсету және жөндеу бойынша техникалық құжаттаманы жүргізу.

"4S07160102 - Техник-электроншы" біліктілігі

КҚ 1 Электрондық техника құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын монтаждау мен реттеуді жүргізу

КМ 1. Электрондық техника құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын монтаждау мен реттеуді жүргізу

ОН 1.1. Электрондық схеманың, электрондық компоненттердің және модульдердің электрлік параметрлерін өлшеу үшін өлшеу құралдарын қолдану.

ОН 1.2. Электрондық техниканың әртүрлі түрлерінің құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын монтаждау/демонтаждау бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 1.3. Электрондық техниканың әртүрлі түрлерін құрастыру, монтаждау және бөлшектеу жұмыстарын жүргізу үшін бақылау-өлшеу аспаптарын қолдану.

ОН 1.4. Электрондық техниканың әртүрлі түрлерінің құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын құрастыру, монтаждау және демонтаждау үшін жобалау құжаттамасын жұмыста пайдалану.

КҚ 2. Радиоэлектрондық техниканың әртүрлі түрлеріне техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау

КМ 2. Радиоэлектрондық техниканың әртүрлі түрлеріне техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау

ОН 2.1. Аналогты және цифрлық құрылғылар мен электрондық техника блоктарына қызмет көрсетуді жүргізу.

ОН 2.2. Радиоэлектрондық техниканың аналогтық және цифрлық құрылғылары мен қоректендіру блоктарын диагностикалау алгоритмдерін пайдалану.

ОН 2.3. Радиоэлектрондық жабдықты жөндеу немесе ауыстыру үшін қажетті материалдарды, бөлшектерді, тораптар мен компоненттерді іріктеуді жүзеге асыру.

КҚ 3. Түрлі жүйелердегі күрделі электрондық блоктардың электр параметрлерін диагностикалауды, жөндеуді, тексеруді жүргізу

КМ 3. Түрлі жүйелердегі күрделі электрондық блоктардың электр параметрлерін диагностикалау, жөндеу, тексеру жүргізу

ОН 3.1. Электр жабдықтарымен техникалық жұмыстар жүргізу.

ОН 3.2. Ақаулықтарды анықтау үшін бақылау-өлшеу құралдарын қолдану.

ОН 3.3. Радиоэлектрондық жабдықтың ақаулы тораптары мен бөлшектерін анықтау.

КҚ 4. Электрондық аппаратураны техникалық пайдалануды жүргізу

КМ 4. Электрондық аппаратураны техникалық пайдалануды жүргізу

ОН 4.1. Электрондық техника аспаптарының техникалық жай-күйін баптауды, реттеуді және бақылауды орындау.

ОН 4.2. Электрондық аппаратураның күрделі функционалдық тораптарына техникалық қызмет көрсету жөніндегі пайдалану құжаттамасымен жұмыс істеу.

ОН 4.3. Электрондық жабдықты өндіру, монтаждау, техникалық пайдалану үшін материалдық және еңбек шығындарының саны мен құнын бағалауды жүргізу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
205-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07160200 - Теңіз техникасын электрорадиолық монтаждау" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы мен коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0716 Автокөлік құралдары, теңіз және әуе кемелері

Мамандығы:

07160200 - Теңіз техникасын электрорадиолық монтаждау

Біліктілігі:

3W07160201 - Кеме радиомонтаждаушысы
3W07160202 - Кеме электрмонтаждаушысы
4S07160203 - Сынау және электржабдықтарын жөндеу электромеханигі
4S07160204 – Электр механик (кемедегі)


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07160201 - Кеме радиомонтаждаушысы" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Кедергі шарғыларын қайта орау

+

+

3.2

КМ 2. Қуат көздеріне, антенна-фидер құрылғыларына күрделі емес жөндеу жүргізу

+

+

3.3

КМ 3. Біліктілігі анағұрлым жоғары радиомонтажшының басшылығымен бақылау тексерісін орындау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440- 120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07160202- Кеме электрмонтаждаушысы" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Қарапайым электр монтаждау сызбаларының эскиздерін оқу және құрастыру. Кабельдерді дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Кабельдерді, аппаратуралар мен қалқандарды бекітуге арналған өткелдерді, құрылымдарды дайындау және орнату

+

+

3.3

КМ 3. Біліктілігі анағұрлым жоғары кеме электр монтаждаушысының басшылығымен коммутациялық аппаратураны, қарапайым электр монтаждау схемаларын құрастыру және орнату

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07160203 - Сынау және электржабдықтарын жөндеу" біліктілігі2

Базалық модульдер 2
Міндетті компонент2.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Жергілікті (жалғағыш) кабельдерді тарту, жүргізу және бекіту

+

+

3.2

КМ 2. Кеме электррадио жабдықтарын стенд жағдайында дайындау

+

+

3.3

КМ 3. Кеме электррадио жабдықтарын стенд жағдайында сынау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944


"4S07160204 - Электр механик (кемедегі)" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4.Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Кемелерде вахтаны атқару кезінде ережелер мен міндеттерді орындау

+

+

3.2

КМ 2. Басты және қосалқы дизельдік-генераторлық агрегатты пайдалану мен техникалық қызмет көрсету

+

+

3.3

КМ 3. Кеме электр жабдықтарын, автоматика құралдарын және электрондық аппаратураны пайдалану

+

+

3.4

КМ 4. Кеме операцияларын басқару

+

+

3.5

КМ 5. Кеменің электр жабдықтары мен автоматика құралдарын техникалық пайдалануды және жөндеуді жүзеге асыратын электр механикалық қызметтің кеме мамандарына басшылық ету

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
206-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07160200 - Теңіз техникасын электрорадиолық монтаждау" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздеріне ие болу.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімділік пен белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтарының мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07160201 - Кеме радиомонтаждаушысы" біліктілігі

КҚ 1. Кедергі шарғыларын қайта орауды орындау

КМ 1. Кедергі шарғыларын қайта орау

ОН 1.1. Кедергі шарғыларын қайта орау, радиоаспаптардың бөлшектерін тазалау.

ОН 1.2. Аппаратурадағы кез келген зақымдануларды анықтау және жою.

ОН 1.3. Байланыс және бақылау құралдарының аппаратуралары мен аспаптарын жөндеуді орындау.

КҚ 2. Қуат көздеріне, антенна-фидер құрылғыларына күрделі емес жөндеу жүргізу

КМ 2. Қуат көздеріне, антенна-фидер құрылғыларына күрделі емес жөндеу жүргізу

ОН 2.1. Радиоаппаратура және навигациялық аспаптар блоктарында бұрауларды дайындау және ауыстыруды орындау.

ОН 2.2. Күрделілігі орташа аппаратуралар мен аспаптарды реттеуді және баптауды жүзеге асыру.

ОН 2.3. Жөнделетін аппаратурадағы бекіту бөлшектерін дайындау және ауыстыру.

КҚ 3. Біліктілігі анағұрлым жоғары радиомонтажшының басшылығымен бақылау тексерісін орындау

КМ 3. Біліктілігі анағұрлым жоғары радиомонтажшының басшылығымен бақылау тексерісін орындау

ОН 3.1. Бақылау электр және радио өлшеу аспаптарын қолдану.

ОН 3.2. Аппаратура мен аспаптарды жөндеуді, реттеуді және баптауды жүзеге асыру.

ОН 3.3. Навигациялық аспаптарды, жерсеріктік байланыс аппаратурасын және кемелердегі навигацияны монтаждау мен сынауды жүргізу.

"3W07160202 - Кеме электрмонтаждаушысы" біліктілігі

КҚ 1. Қарапайым электрмонтаж сызбаларының эскиздерін оқып, құрастыру. Кабельдерді дайындау

КМ 1. Қарапайым электрмонтаж сызбаларының эскиздерін оқу және құрастыру. Кабельдерді дайындау

ОН 1.1. Қарапайым электрмонтаж сызбаларының эскиздерін оқу.

ОН 1.2. Кабельдерді дайындауды жүзеге асыру.

ОН 1.3. Орташа күрделіктегі электр жабдығына кабельдің ұштарын тарқатуды, енгізуді орындау.

КҚ 2. Кабельдерді, аппаратуралар мен қалқандарды бекітуге арналған өткелдерді, құрылымдарды дайындау және орнату

КМ 2. Кабельдерді, аппаратуралар мен қалқандарды бекітуге арналған өткелдерді, құрылымдарды дайындау және орнату

ОН 2.1. Қарапайым бөлшектерді дәнекерлеуді және кабельдерді, аппаратуралар мен қалқандарды бекітуге арналған өткелдерді, құрылымдарды дайындауды және орнатуды орындау.

ОН 2.2. Біліктілігі анағұрлым жоғары кеме электр монтаждаушысының басшылығымен ұсақ коммутациялық аппаратураны, қарапайым электр монтаждау сызбаларын құрастыруды және орнатуды жүзеге асыру.

ОН 2.3. Кабельдік трассалар мен электр жабдықтарын бөлшектеу және бекітуді жүргізу.

ОН 2.4. Электр жабдықтарының күрделі емес схемаларын арқандап байлау сынақтарына тапсыруға және кемелерде магистральдық кабельдерді бекітуге дайындау.

КҚ 3. Біліктілігі анағұрлым жоғары кеме электр монтаждаушысының басшылығымен коммутациялық аппаратураны, қарапайым электр монтаждау сызбаларын жинау және орнату

КМ 3. Біліктілігі анағұрлым жоғары кеме электр монтаждаушысының басшылығымен коммутациялық аппаратураны, қарапайым электр монтаждау сызбаларын құрастыру және орнату

ОН 3.1. Электр жабдықтарын, кабельдік трассаларды бекіту орындарын белгілеуді, кемелерде магистральдық кабельдерді тарту, жүргізу және бекітуді орындау.

ОН 3.2. Кеме электр жабдықтары мен автоматика жүйелерін реттеуді жүзеге асыру.

ОН 3.3. Электр машиналар