Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитеті әзірлеген жер балансы бойынша ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 2020 жылғы 10 наурыздағы № 25 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 12 наурызда № 20112 болып тіркелді.

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 8) тармақшасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ереженің 17-тармағының 24) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 06.01.2021 № 2 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Мыналар:

      1) "Жердің болуы, оларды санаттар, жер учаскелерінің меншік иелері, жерді пайдаланушылар мен алқаптар бойынша бөлінуі туралы _____ жылғы 1 қарашадағы есеп" (индексі 22, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес;

      2) "Жердің болуы, оларды санаттар, жер учаскелерінің меншік иелері, жерді пайдаланушылар және алқаптар бойынша бөлінуі туралы _____ жылғы 1 қарашадағы есеп" (индексі 22, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес;

      3) "Суармалы жердің болуы және оларды санаттар, жер учаскелерінің меншік иелері, жерді пайдаланушылар мен алқаптар бойынша бөлінуі туралы______жылғы 1 қарашадағы есеп" (индексі 22-А, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес;

      4) "Суармалы жердің болуы және оларды санаттар, жер учаскелерінің меншік иелері, жерді пайдаланушылар мен алқаптар бойынша бөлінуі туралы ______жылғы 1 қарашадағы есеп" (индексі 22-А, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      2. "Қазақстан Республикасының жер балансы бойынша ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2015 жылғы 12 наурыздағы № 46 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10717 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 21 мамырда жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитетіне жұмыс бабында басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін.

      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      6. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Төраға Н. Айдапкелов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 10 наурыздағы
№ 25 бұйрығына
1-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары кұпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Приложение 1 к приказу
Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "___" _____________20__ года
№___

Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитетіне ұсынылады
Представляется Комитету по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики КазахстанЖердің болуы, оларды санаттар, жер учаскелерінің меншік иелері, жерді пайдаланушылар мен алқаптар бойынша бөлінуі туралы ____ жылғы 1 қарашадағы есеп

      Отчет о наличии земель и распределении их по категориям, собственникам земельных участков, землепользователям и угодьям на 1 ноября _________ года

Индексі
Индекс

22

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) Жер қатынастары және ауыл шаруашылық бөлімдері, Қазақстан Республикасы облыстарының (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) Жер қатынастары және ауыл шаруашылық басқармалары ұсынады
Представляют отделы сельского хозяйства и земельных отношений районов (городов областного значения), Управления сельского хозяйства и земельных отношений областей (городов республиканского значения, столицы) Республики Казахстан
Ұсыну мерзімі: есепті жылдың 20 қарашасынан кешіктірмей
Срок представления: не позднее 20 ноября отчетного годаБСН коды
код БИН
      1. Жердің болуы, оларды санаттар, жер учаскелерінің меншік иелері, жерді пайдаланушылар мен алқаптар бойынша бөлінуі туралы ____ жылғы 1 қарашадағы есеп

      Отчет о наличии земель и распределении их по категориям, собственникам земельных участков, землепользователям и угодьям на 1 ноября _________ года


Учаске туралы мәліметтер
Сведения об участке

Санаттардың атаулары
Наименование категории

жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылар дың атауы (аты-жөні ұйымның атауы)
наименование собственников земельных участков и землепользова телей (фамилия, имя и отчество (при его наличии) наименование организации)

жер пайдаланушы ның, иеленушінің жеке сәйкестендіру нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі
индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификацион ный номер собственника, землепользо вателя

субъект түрі
вид субъекта

меншік иесінің, жер пайдаланушы ның елі (шетелдік субъектілерді есепке алу үшін)
страна собственника землепользова теля (для учета иностранных субъектов)

жер пайдаланушы ның, иеленушінің жынысы
пол собственника, землепользова теля

меншік иесінің, жер пайдаланушының белгісі (ауылдық, қалалық)
признак собственника, землепользова теля (сельский, городской)

пайдалану түрі
вид пользования

кадастр лық нөмірі
кадастро вый номер

А1

А2

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ауыл шаруашылығы максатындағы жерлер
Земли сельскохозяйственного назначения

1.1

Азаматтардың жері:
Земли граждан:

1.1.1

шаруа (фермер) қожалықтары
крестьянские (фермерские) хозяйства

1.1.2

жеке қосалқы шаруашылықтар
личные подсобные хозяйства

1.1.3

қызметтік үлесі бар азаматтар граждане, имеющие служебные наделы

1.1.4

бағбандар және бағбандық бірлестіктер
садоводы и садоводческие объединения

1.1.5

бақшалар
огородники

1.1.6

саяжайлар мен саяжай бірлестіктері
дачники и дачные объединения

1.1.7

мал өсірушілер және мал шаруашылығы бірлестіктері
животноводы и животноводческие объединения

1.1.8

шөп шабумен және мал жаюмен айналысатын азаматтар
граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота

1.1.9

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған санаттарда ескерілген қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы, учтенные в категориях не сельскохозяйственного назначения

1.1.10

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған санаттарда ескерілген бақшалар
огородники, учтенные в других категориях не сельскохозяйственного назначения

1.2

Ұйымның жері:
Земли организации:

1.2.1

шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдар
хозяйственные товарищества и общества

1.2.2

өндірістік кооперативтер
производственные кооперативы

1.2.3

мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары
государственные сельскохозяйственные предприятия

1.2.4

ғылыми-зерттеу және оқу мекемелері мен мекемелері
научно-исследовательские и учебные учреждения и заведения

1.2.5

қосалқы шаруашылықтар
подсобные хозяйства

1.2.6

өзге кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер
прочие предприятия, организации и учреждения

2

Елді мекендердің (қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің) жерлері
Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)

2.1

Тұрғын үй аймағының жерлері, оның ішінде:
Земли жилищной зоны, из них:

2.1.1

көп қабатты құрылыс
многоэтажной застройки

2.1.2

жеке құрылыс салу
индивидуальной застройки

2.2

Әлеуметтік аймақтың жерлері
Земли социальной зоны

2.3

Коммерциялық аймақтың жерлері
Земли коммерческой зоны

2.3.1

өндірістік объектілердің жерлері
земли производственных объектов

2.3.2

сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызмет көрсету объектілерінің жерлері
земли объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания

2.4

Өзге аймақтың жерлері
Земли иной зоны

2.5

Жалпы пайдаланудағы жерлер
Земли общего пользования

2.6

Көлік, байланыс, инженерлік коммуникациялар жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них:

2.6.1

теміржол көлігі
железнодорожного транспорта

2.6.2

автомобиль көлігі
автомобильного транспорта

2.6.3

теңіз және ішкі су көлігі
морского и внутреннего водного транспорта

2.6.4

әуе көлігі
воздушного транспорта

2.6.5

өзге де көлік
иного транспорта

2.7

Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлер
Земли сельскохозяйственного использования

2.7.1

шаруа (фермер) қожалықтарымен
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

2.7.2

ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын кәсіпорындармен
предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством

2.7.3

бағбандық және саяжай бірлестіктерімен, учаскелерімен
садоводческими и дачными объединениями, участками

2.7.4

жеке бақшаларымен
индивидуальными огородниками

2.7.5

жеке қосалқы шаруашылықтармен
личными подсобными хозяйствами

2.7.6

қызметтік жер телімімен
служебными наделами

2.7.7

басқа мақсаттар үшін
для других целей

2.8

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы алып жатқан жерлер, оның ішінде:
Земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, землями оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:

2.8.1

ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
земли особо охраняемых природных территорий

2.8.2

сауықтыру мақсатындағы жерлер
земли оздоровительного назначения

2.8.3

рекреациялық мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
земли рекреационного назначения, в том числе:

2.8.4

қалалық ормандар
городские леса

2.8.5

тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
земли историко-культурного назначения

2.9

орманшылықтар мен орман саябақтарының
жерлері земли лесничеств и лесопарков

2.10

су объектілері астындағы жерлер
земли под водными объектами

2.11

әскери және өзге де режимдік объектілер астындағы жерлер
земли под военными и иными режимными объектами

2.12

өзге арнайы мақсаттағы объектілер астындағы жерлер
земли под объектами иного специального назначения

2.13

қала құрылысы немесе өзге де қызметке тартылмаған жерлер (резервтік жерлер)
земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность (резервные)

2.14

қала маңы аймағының жерлері
земли пригородной зоны

3

Барлығы өнеркәсіп, байланыс, қорғаныстың барлық жерлері және өзге де ауыл шаруашылығына арналмаған барлық жерлер, оның ішінде
Всего земель промышленности, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения, в том числе:

3.1

Өнеркәсіп жерлері
Земли промышленности

3.2

Көлік жерлері, оның ішінде
Земли транспорта, в том числе:

3.2.1

теміржол көлігінің жерлері
земли железнодорожного транспорта

3.2.2

автомобиль көлігінің жерлері
земли автомобильного транспорта

3.2.3

теңіз және ішкі су көлігінің жерлері
земли морского и внутреннего водного транспорта

3.2.4

әуе көлігінің жерлері
земли воздушного транспорта

3.2.5

құбыр көлігінің жерлері
земли трубопроводного транспорта

3.3

Байланыс және энергетика жерлері
Земли связи и энергетики

3.4

Ғарыш қызметінің мұқтаждықтарына арналған жерлер
Земли для нужд космической деятельности

3.5

Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтаждықтарына арналған жерлер
Земли для нужд обороны и национальной безопасности

3.6

Жерді ерекше шарттармен пайдалану аймақтары
Зоны с особыми условиями пользования землей

4

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың барлық жерлері, сауықтыру рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
Всего земель особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:

4.1

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
Земли особо охраняемых природных территорий

4.2

Сауықтыру мақсатындағы жерлер
Земли оздоровительного назначения

4.3

Рекреациялық мақсаттағы жерлер
Земли рекреационного назначения

4.4

Тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
Земли историко-культурного назначения

5

Орман қорының жерлері
Земли лесного фонда

5.1.

Оның ішінде қорықтар, ұлттық табиғи парктер, дендрологиялық және зоологиялық парктер, ботаникалық бақтар
В том числе заповедников, национальных природных парков, дендрологических и зоологических парков, ботанических садов

5.2.

бұдан басқа, 01-жолда ескерілген орман шаруашылығы кәсіпорындарының уақытша пайдалануындағы жерлер
кроме того земли лесхозпредприятий, находящихся во временном пользовании, учтенные в строке 01

6

Су қорының жерлері
Земли водного фонда

7

Босалқы жерлер
Земли запаса

7.1

Бұдан басқа, босалқы жерлерде есепке алынған арнайы жер қоры жерлері
Кроме того земель специального земельного фонда, учтенных в землях запаса

8

БАРЛЫҚ ЖЕРЛЕР
ИТОГО ЗЕМЕЛЬ

8.1

оның ішінде аудан, облыс, республика аумағынан тыс жерлерде пайдаланылатын жерлер
в том числе земли используемые за пределами территории района, области, республики

9

Басқа аудандардың, облыстардың, мемлекеттердің жер пайдаланушылары пайдаланатын жерлер
Земли используемые землепользователями других районов, областей, государств

10

Аудан, облыс, республика аумағы
Территория района, области, республики

      Жалғасы                                                      Продолжение


Учаске туралы мәліметтер
Сведения об участке

Санаттардың атаулары
Наименование категории

жер санаты
категория земель

елді мекен белгісі
признак населен ного пункта

ерекше қорғала тын аумақтың белгісі
признак особо охраняемой территории

жер пайдаланушының орналасқан орны (облыстардың жалға алуы)
месторасположение землепользователя (аренды областей)

жер санаты катего
рия земли

жердің ішкі санаты подкате
гория земли

пайдалану түрі
режим использования

облыс
область

өңір (аудан)
регион (район)

ауылдық округ
сельский округ

А1

А2

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Ауыл шаруашылығы максатындағы жерлер
Земли сельскохозяйственного назначения

1.1

Азаматтардың жері:
Земли граждан:

1.1.1

шаруа (фермер) қожалықтары
крестьянские (фермерские) хозяйства

1.1.2

жеке қосалқы шаруашылықтар
личные подсобные хозяйства

1.1.3

қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы

1.1.4

бағбандар және бағбандық бірлестіктер
садоводы и садоводческие объединения

1.1.5

бақшалар
огородники

1.1.6

саяжайлар мен саяжай бірлестіктері
дачники и дачные объединения

1.1.7

мал өсірушілер және мал шаруашылығы бірлестіктері
животноводы и животноводческие объединения

1.1.8

шөп шабумен және мал жаюмен айналысатын азаматтар
граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота

1.1.9

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған санаттарда ескерілген қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы, учтенные в категориях не сельскохозяйственного назначения

1.1.10

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған басқа санаттарда ескерілген бақшалар
огородники, учтенные в других категориях не сельскохозяйственного назначения

1.2

Ұйымның жері:
Земли организации:

1.2.1

шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдар
хозяйственные товарищества и общества

1.2.2

өндірістік кооперативтер
производственные кооперативы

1.2.3

мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары
государственные сельскохозяйственные предприятия

1.2.4

ғылыми-зерттеу және оқу мекемелері мен мекемелері
научно-исследовательские и учебные учреждения и заведения

1.2.5

қосалқы шаруашылықтар
подсобные хозяйства

1.2.6

өзге кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер
прочие предприятия, организации и учреждения

2

Елді мекендердің (қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің) жерлері
Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)

2.1

Тұрғын үй аймағының жерлері, оның ішінде:
Земли жилищной зоны, из них:

2.1.1

көп қабатты құрылыс
многоэтажной застройки

2.1.2

жеке құрылыс салу
индивидуальной застройки

2.2

Әлеуметтік аймақтың жерлері
Земли социальной зоны

2.3

Коммерциялық аймақтың жерлері
Земли коммерческой зоны

2.3.1

өндірістік объектілердің жерлері
земли производственных объектов

2.3.2

сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызмет көрсету объектілерінің жерлері
земли объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания

2.4

Өзге аймақтың жерлері
Земли иной зоны

2.5

Жалпы пайдаланудағы жерлер
Земли общего пользования

2.6

Көлік, байланыс, инженерлік коммуникациялар жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них:

2.6.1

теміржол көлігі
железнодорожного транспорта

2.6.2

автомобиль көлігі
автомобильного транспорта

2.6.3

теңіз және ішкі су көлігі
морского и внутреннего водного транспорта

2.6.4

әуе көлігі
воздушного транспорта

2.6.5

өзгеде көлік
иного транспорта

2.7

Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлер
Земли сельскохозяйственного использования

2.7.1

шаруа (фермер) қожалықтарымен
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

2.7.2

ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын кәсіпорындармен
предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством

2.7.3

бағбандық және саяжай бірлестіктерімен, учаскелерімен
садоводческими и дачными объединениями, участками

2.7.4

жеке бақшаларымен
индивидуальными огородниками

2.7.5

жеке қосалқы шаруашылықтармен
личными подсобными хозяйствами

2.7.6

қызметтік жер телімімен
служебными наделами

2.7.7

басқа мақсаттар үшін
для других целей

2.8

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы алып жатқан жерлер, оның ішінде:
Земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, землями оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:

2.8.1

ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
земли особо охраняемых природных территорий

2.8.2

сауықтыру мақсатындағы жерлер
земли оздоровительного назначения

2.8.3

рекреациялық мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
земли рекреационного назначения, в том числе:

2.8.4

қалалық ормандар
городские леса

2.8.5

тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
земли историко-культурного назначения

2.9

орманшылықтар мен орман саябақтарының
жерлері земли лесничеств и лесопарков

2.10

су объектілері астындағы жерлер
земли под водными объектами

2.11

әскери және өзге де режимдік объектілер астындағы жерлер
земли под военными и иными режимными объектами

2.12

өзге арнайы мақсаттағы объектілер астындағы жерлер
земли под объектами иного специального назначения

2.13

қала құрылысы немесе өзге де қызметке тартылмаған жерлер (резервтік жерлер)
земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность (резервные)

2.14

қала маңы аймағының жерлері
земли пригородной зоны

3

Барлығы өнеркәсіп, байланыс, қорғаныстың барлық жерлері және өзге де ауыл шаруашылығына арналмаған жерлер, оның ішінде
Всего земель промышленности, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения, в том числе:

3.1

Өнеркәсіп жерлері
Земли промышленности

3.2

Көлік жерлері, оның ішінде
Земли транспорта, в том числе:

3.2.1

теміржол көлігінің жерлері
земли железнодорожного транспорта

3.2.2

автомобиль көлігінің жерлері
земли автомобильного транспорта

3.2.3

теңіз және ішкі су көлігінің жерлері
земли морского и внутреннего водного транспорта

3.2.4

әуе көлігінің жерлері
земли воздушного транспорта

3.2.5

құбыр көлігінің жерлері
земли трубопроводного транспорта

3.3

Байланыс және энергетика жердері
Земли связи и энергетики

3.4

Ғарыш қызметінің мұқтаждықтарына арналған жерлер
Земли для нужд космической деятельности

3.5

Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтаждарына арналған жерлер
Земли для нужд обороны и национальной безопасности

3.6

Жерді ерекше шарттармен пайдалану аймақтары
Зоны с особыми условиями пользования землей

4

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың барлық жерлері, сауықтыру рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
Всего земель особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:

4.1

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
Земли особо охраняемых природных территорий

4.2

Сауықтыру мақсатындағы жерлер
Земли оздоровительного назначения

4.3

Рекреациялық мақсаттағы жерлер
Земли рекреационного назначения

4.4

Тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
Земли историко-культурного назначения

5

Орман қорының жерлері
Земли лесного фонда (5.1)

5.1.

Оның ішінде қорықтар, ұлттық табиғи парктер, дендрологиялық және зоологиялық парктер, ботаникалық бақтар
В том числе заповедников, национальных природных парков, дендрологических и зоологических парков, ботанических садов

5.2.

бұдан басқа, 01-жолда ескерілген орман шаруашылығы кәсіпорындарының уақытша пайдалануындағы жерлер
кроме того земли лесхозпредприятий, находящихся во временном пользовании, учтенные в строке 01

6

Су қорының жерлері
Земли водного фонда

7

Босалқы жерлер
Земли запаса

7.1

Бұдан басқа, босалқы жерлерде есепке алынған арнайы жер қоры жерлері
Кроме того земель специального земельного фонда, учтенных в землях запаса

8

БАРЛЫҚ ЖЕРЛЕР
ИТОГО ЗЕМЕЛЬ

8.1

оның ішінде аудан, облыс, республика аумағынан тыс жерлерде пайдаланылатын жерлер
в том числе земли используемые за пределами территории района, области, республики

9

Басқа аудандардың, облыстардың, мемлекеттердің жер пайдаланушылары пайдаланатын жерлер
Земли используемые землепользователями других районов, областей, государств

10

Аудан, облыс, республика аумағы
Территория района, области, республики

      Кестенің жалғасы

Учаске туралы мәліметтер
Сведения об участке

жер учаскесінің орналасқан жері
месторасположение земельного участка

жер пайдаланушылардың
саныколичество землепользователей

облыс
область

өңір (аудан)
регион (район)

ауылдық округ
сельский округ

елді-мекен, үй, пәтер
населенный пункт, дом, квартира

17

18

19

20

21      Жалғасы                                                      Продолжение


Учаске туралы мәліметтер
Сведения об участке

Учаскенің сандық көрсеткіштері
Численные показатели участка

Санаттардың атаулары
Наименование категории

жалға алу мерзімі
срок аренды

жер учаскесіне құқық туындауының негіздемесі
основание возникновения права на земельный участок

жалпы алаңы
общая площадь (гектар)

егістіктер
пашни

көп жылдық екпелер
многолетних насаждений

тыңайған
залежи

пайда болу күні (күні, айы, жылы)
дата возникно вения (день, месяц, год)

аяқталу мерзімі (күні, айы, жылы)
дата окончания (день, месяц, год)

құқықты белгілейтін құжаттың аталуы
наименование право устанавливающего документа

нөмірі
номер

күні (күні, айы, жылы)
дата (день, месяц, год)

құжаттың көшірмесі
копия документа

барлығы
всего

соның ішінде:
из них:

бақтар
садов

жүзімдіктер
виноградников

А1

А2

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

Ауыл шаруашылығы максатындағы жерлер
Земли сельскохозяйственного назначения

1.1

Азаматтардың жері:
Земли граждан:

1.1.1

шаруа (фермер) қожалықтары
крестьянские (фермерские) хозяйства

1.1.2

жеке қосалқы шаруашылықтар
личные подсобные хозяйства

1.1.3

қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы

1.1.4

бағбандар және бағбандық бірлестіктер
садоводы и садоводческие объединения

1.1.5

бақшалар
огородники

1.1.6

саяжайлар мен саяжай бірлестіктері
дачники и дачные объединения

1.1.7

мал өсірушілер және мал шаруашылығы бірлестіктері
животноводы и животноводческие объединения

1.1.8

шөп шабумен және мал жаюмен айналысатын азаматтар
граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота

1.1.9

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған санаттарда ескерілген қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы, учтенные в категориях не сельскохозяйственного назначения

1.1.10

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған басқа санаттарда ескерілген бақшалар
огородники, учтенные в других категориях не сельскохозяйственного назначения

1.2

Ұйымның жері:
Земли организации:

1.2.1

шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдар
хозяйственные товарищества и общества

1.2.2

өндірістік кооперативтер
производственные кооперативы

1.2.3

мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары
государственные сельскохозяйственные предприятия

1.2.4

ғылыми-зерттеу және оқу мекемелері мен орындары
научно-исследовательские и учебные учреждения и заведения

1.2.5

қосалқы шаруашылықтар
подсобные хозяйства

1.2.6

өзге кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер
прочие предприятия, организации и учреждения

2

Елді мекендердің (қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің) жерлері
Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)

2.1

Тұрғын үй аймағының жерлері, оның ішінде:
Земли жилищной зоны, из них:

2.1.1

көп қабатты құрылыс
многоэтажной застройки

2.1.2

жеке құрылыс салу
индивидуальной застройки

2.2

Әлеуметтік аймақтың жерлері
Земли социальной зоны

2.3

Коммерциялық аймақтың жерлері
Земли коммерческой зоны

2.3.1

өндірістік объектілердің жерлері
земли производственных объектов

2.3.2

сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызмет көрсету объектілерінің жерлері
земли объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания

2.4

Өзге аймақтың жерлері
Земли иной зоны

2.5

Жалпы пайдаланудағы жерлер
Земли общего пользования

2.6

Көлік, байланыс, инженерлік коммуникациялар жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них:

2.6.1

теміржол көлігі
железнодорожного транспорта

2.6.2

автомобиль көлігі
автомобильного транспорта

2.6.3

теңіз және ішкі су көлігі
морского и внутреннего водного транспорта

2.6.4

әуе көлігі
воздушного транспорта

2.6.5

өзге де көлік
иного транспорта

2.7

Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлер
Земли сельскохозяйственного использования

2.7.1

шаруа (фермер) қожалықтарымен
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

2.7.2

ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын кәсіпорындармен
предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством

2.7.3

бағбандық және саяжай бірлестіктерімен, учаскелерімен
садоводческими и дачными объединениями, участками

2.7.4

жеке бақшаларымен
индивидуальными огородниками

2.7.5

жеке қосалқы шаруашылықтармен
личными подсобными хозяйствами

2.7.6

қызметтік жер телімімен
служебными наделами

2.7.7

басқа мақсаттар үшін
для других целей

2.8

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы алып жатқан жерлер, оның ішінде:
Земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, землями оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:

2.8.1

ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
земли особо охраняемых природных территорий

2.8.2

сауықтыру мақсатындағы жерлер
земли оздоровительного назначения

2.8.3

рекреациялық мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
земли рекреационного назначения, в том числе:

2.8.4

қалалық ормандар
городские леса

2.8.5

тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
земли историко-культурного назначения

2.9

орманшылықтар мен орман саябақтарының жерлері
земли лесничеств и лесопарков

2.10

су объектілері астындағы жерлер
земли под водными объектами

2.11

әскери және өзге де режимдік объектілер астындағы жерлер
земли под военными и иными режимными объектами

2.12

өзге арнайы мақсаттағы объектілер астындағы жерлер
земли под объектами иного специального назначения

2.13

қала құрылысы немесе өзге де қызметке тартылмаған жерлер (резервтік жерлер)
земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность (резервные)

2.14

қала маңы аймағының жерлері
земли пригородной зоны

3

Барлығы өнеркәсіп, байланыс, қорғаныстың барлық жерлері және өзге де ауыл шаруашылығына арналмаған жерлер, оның ішінде
Всего земель промышленности, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения, в том числе:

3.1

Өнеркәсіп жерлері
Земли промышленности

3.2

Көлік жерлері, оның ішінде
Земли транспорта, в том числе:

3.2.1

теміржол көлігінің жерлері
земли железнодорожного транспорта

3.2.2

автомобиль көлігінің жерлері
земли автомобильного транспорта

3.2.3

теңіз және ішкі су көлігінің жерлері
земли морского и внутреннего водного транспорта

3.2.4

әуе көлігінің жерлері
земли воздушного транспорта

3.2.5

құбыр көлігінің жерлері
земли трубопроводного транспорта

3.3

Байланыс және энергетика жерлері
Земли связи и энергетики

3.4

Ғарыш қызметінің мұқтаждықтарына арналған жерлер
Земли для нужд космической деятельности

3.5

Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтаждықдарына арналған жерлер
Земли для нужд обороны и национальной безопасности

3.6

Жерді ерекше шарттармен пайдалану аймақтары
Зоны с особыми условиями пользования землей

4

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың барлық жерлері, сауықтыру рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
Всего земель особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:

4.1

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
Земли особо охраняемых природных территорий

4.2

Сауықтыру мақсатындағы жерлер
Земли оздоровительного назначения

4.3

Рекреациялық мақсаттағы жерлер
Земли рекреационного назначения

4.4

Тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
Земли историко-культурного назначения

5

Орман қорының жерлері
Земли лесного фонда (5.1)

5.1.

Оның ішінде қорықтар, ұлттық табиғи парктер, дендрологиялық және зоологиялық парктер, ботаникалық бақтар
В том числе заповедников, национальных природных парков, дендрологических и зоологических парков, ботанических садов

5.2.

бұдан басқа, 01-жолда ескерілген орман шаруашылығы кәсіпорындарының уақытша пайдалануындағы жерлер
кроме того земли лесхозпредприятий, находящихся во временном пользовании, учтенные в строке 01

6

Су қорының жерлері
Земли водного фонда

7

Босалқы жерлер
Земли запаса

7.1

Бұдан басқа, босалқы жерлерде есепке алынған арнайы жер қоры жерлері
Кроме того земель специального земельного фонда, учтенных в землях запаса

8

БАРЛЫҚ ЖЕРЛЕР
ИТОГО ЗЕМЕЛЬ

8.1

оның ішінде аудан, облыс, республика аумағынан тыс жерлерде пайдаланылатын жерлер
в том числе земли используемые за пределами территории района, области, республики

9

Басқа аудандардың, облыстардың, мемлекеттердің жер пайдаланушылары пайдаланатын жерлер
Земли используемые землепользователями других районов, областей, государств

10

Аудан, облыс, республика аумағы
Территория района, области, республики

      Жалғасы                                                      Продолжение


Учаскенің сандық көрсеткіштері
Численные показатели участка

Санаттардың атаулары
Наименование категории

шабындықтар
сенокосов

жайылымдар
пастбищ

барлық ауыл шаруашылығы алқаптары
всего сельско хозяйственных угодий

мелиоративтік құрылыс сатысындағы жерлер
земли, находящиеся в стадии мелиоративного строительства

орман алаңдары
лесных площадей

бар лығы
всего

соның ішінде:
из них:

барлығы
всего

оның ішінде:
из них

барлығы
всего

соның ішінде:
в том числе

жақсартылған
улучшен ных

жайылма
пойменные

жақсар тылған, түбегейлі жақсартылғанды қоса алғанда
улучшен ные, включая коренное улучшение

суландырылған
обвод ненные

шалғайдағы мал шаруашылығы үшін
для отгонного животноводства

орман көмкерген
покрытых лесом

орман көмкермеген
не покрытых лесом

питомниктер және бірікпеген ағаштар
питомников и несомкнувшихся культур

А1

А2

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

1

Ауыл шаруашылығы максатындағы жерлер
Земли сельскохозяйственного назначения


1.1

Азаматтардың жері:
Земли граждан:


1.1.1

шаруа (фермер) қожалықтары
крестьянские (фермерские) хозяйства


1.1.2

жеке қосалқы шаруашылықтар
личные подсобные хозяйства


1.1.3

қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы


1.1.4

бағбандар және бағбандық бірлестіктер
садоводы и садоводческие объединения


1.1.5

бақшалар
огородники


1.1.6

саяжайлар мен саяжай бірлестіктері
дачники и дачные объединения


1.1.7

мал өсірушілер және мал шаруашылығы бірлестіктері
животноводы и животноводческие объединения


1.1.8

шөп шабумен және мал жаюмен айналысатын азаматтар
граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота


1.1.9

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған санаттарда ескерілген қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы, учтенные в категориях не сельскохозяйственного назначения


1.1.10

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған басқа санаттарда ескерілген бақшалар
огородники, учтенные в других категориях не сельскохозяйственного назначения


1.2

Ұйымның жері:
Земли организации:


1.2.1

шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдар
хозяйственные товарищества и общества


1.2.2

өндірістік кооперативтер
производственные кооперативы


1.2.3

мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары
государственные сельскохозяйственные предприятия


1.2.4

ғылыми-зерттеу және оқу мекемелері мен мекемелері
научно-исследовательские и учебные учреждения и заведения


1.2.5

қосалқы шаруашылықтар
подсобные хозяйства


1.2.6

өзге кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер
прочие предприятия, организации и учреждения


2

Елді мекендердің (қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің) жерлері
Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)


2.1

Тұрғын үй аймағының жерлері, оның ішінде:
Земли жилищной зоны, из них:


2.1.1

көп қабатты құрылыс
многоэтажной застройки


2.1.2

жеке құрылыс салу
индивидуальной застройки


2.2

Әлеуметтік аймақтың жерлері
Земли социальной зоны


2.3

Коммерциялық аймақтың жерлері
Земли коммерческой зоны


2.3.1

өндірістік объектілердің жерлері
земли производственных объектов


2.3.2

сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызмет көрсету объектілерінің жерлері
земли объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания


2.4

Өзге аймақтың жерлері
Земли иной зоны


2.5

Жалпы пайдаланудағы жерлер
Земли общего пользования


2.6

Көлік, байланыс, инженерлік коммуникациялар жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них:


2.6.1

теміржол көлігі
железнодорожного транспорта


2.6.2

автомобиль көлігі
автомобильного транспорта


2.6.3

теңіз және ішкі су көлігі
морского и внутреннего водного транспорта


2.6.4

әуе көлігі
воздушного транспорта


2.6.5

өзге де көлік
иного транспорта


2.7

Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлер
Земли сельскохозяйственного использования


2.7.1

шаруа (фермер) қожалықтарымен
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами


2.7.2

ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын кәсіпорындармен
предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством


2.7.3

бағбандық және саяжай бірлестіктерімен, учаскелерімен
садоводческими и дачными объединениями, участками


2.7.4

жеке бақшаларымен
индивидуальными огородниками


2.7.5

жеке қосалқы шаруашылықтармен
личными подсобными хозяйствами


2.7.6

қызметтік жер телімімен
служебными наделами


2.7.7

басқа мақсаттар үшін
для других целей


2.8

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы алып жатқан жерлер, оның ішінде:
Земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, землями оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:


2.8.1

ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
земли особо охраняемых природных территорий


2.8.2

сауықтыру мақсатындағы жерлер
земли оздоровительного назначения


2.8.3

рекреациялық мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
земли рекреационного назначения, в том числе:


2.8.4

қалалық ормандар
городские леса


2.8.5

тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
земли историко-культурного назначения


2.9

орманшылықтар мен орман саябақтарының жерлері
земли лесничеств и лесопарков


2.10

су объектілері астындағы жерлер
земли под водными объектами


2.11

әскери және өзге де режимдік объектілер астындағы жерлер
земли под военными и иными режимными объектами


2.12

өзге арнайы мақсаттағы объектілер астындағы жерлер
земли под объектами иного специального назначения


2.13

қала құрылысы немесе өзге де қызметке тартылмаған жерлер (резервтік жерлер)
земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность (резервные)


2.14

қала маңы аймағының жерлері
земли пригородной зоны


3

Барлығы өнеркәсіп, байланыс, қорғаныстың барлық жерлері және өзге де ауыл шаруашылығына арналмаған жерлер, оның ішінде
Всего земель промышленности, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения, в том числе:


3.1

Өнеркәсіп жерлері
Земли промышленности


3.2

Көлік жерлері, оның ішінде
Земли транспорта, в том числе:


3.2.1

теміржол көлігінің жерлері
земли железнодорожного транспорта


3.2.2

автомобиль көлігінің жерлері
земли автомобильного транспорта


3.2.3

теңіз және ішкі су көлігінің жерлері
земли морского и внутреннего водного транспорта


3.2.4

әуе көлігінің жерлері
земли воздушного транспорта


3.2.5

құбыр көлігінің жерлері
земли трубопроводного транспорта


3.3

Байланыс және энергетика жерлері
Земли связи и энергетики


3.4

Ғарыш қызметінің мұқтаждықтарына арналған жерлер
Земли для нужд космической деятельности


3.5

Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтаждарына арналған жерлер
Земли для нужд обороны и национальной безопасности


3.6

Жерді ерекше шарттармен пайдалану аймақтары
Зоны с особыми условиями пользования землей


4

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың барлық жерлері, сауықтыру рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
Всего земель особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:


4.1

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
Земли особо охраняемых природных территорий


4.2

Сауықтыру мақсатындағы жерлер
Земли оздоровительного назначения


4.3

Рекреациялық мақсаттағы жерлер
Земли рекреационного назначения


4.4

Тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
Земли историко-культурного назначения


5

Орман қорының жерлері
Земли лесного фонда (5.1)


5.1.

Оның ішінде қорықтар, ұлттық табиғи парктер, дендрологиялық және зоологиялық парктер, ботаникалық бақтар
В том числе заповедников, национальных природных парков, дендрологических и зоологических парков, ботанических садов


5.2.

бұдан басқа, 01-жолда ескерілген орман шаруашылығы кәсіпорындарының уақытша пайдалануындағы жерлер
кроме того земли лесхозпредприятий, находящихся во временном пользовании, учтенные в строке 01


6

Су қорының жерлері
Земли водного фонда


7

Босалқы жерлер
Земли запаса


7.1

Бұдан басқа, босалқы жерлерде есепке алынған арнайы жер қоры жерлері
Кроме того земель специального земельного фонда, учтенных в землях запаса


8

БАРЛЫҚ ЖЕРЛЕР
ИТОГО ЗЕМЕЛЬ


8.1

оның ішінде аудан, облыс, республика аумағынан тыс жерлерде пайдаланылатын жерлер
в том числе земли используемые за пределами территории района, области, республики


9

Басқа аудандардың, облыстардың, мемлекеттердің жер пайдаланушылары пайдаланатын жерлер
Земли используемые землепользователями других районов, областей, государств


10

Аудан, облыс, республика аумағы
Территория района, области, республики


      Жалғасы                                                      Продолжение


Учаскенің сандық көрсеткіштері
Численные показатели участка

Санаттардың атаулары
Наименование категории

орман қорына кірмейтін ағаш-бұталы екпелер
древесно-кустарниковые насаждения, не входящие в лесной фонд

батпақтар
болота

су асты
под водой

арналар және коллекторлардың астындағы
под каналами, коллекторами

алаңдар, жолдар, көшелер астындағы жерлер
под площадями, дорогами, улицами

барлығы
всего

қорғайтын
защитных

барлығы
всего

соның ішінде:
из них:

өзендер мен жылғалар астындағы
под реками и ручьями

көл астындағы
под озерами

соның ішінде тұщы сулы
в том числе пресно водных

жасан
ды су айдын
дары искусст
венные водоемы

А1

А2

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

1

Ауыл шаруашылығы максатындағы жерлер
Земли сельскохозяйственного назначения1.1

Азаматтардың жері:
Земли граждан:1.1.1

шаруа (фермер) қожалықтары
крестьянские (фермерские) хозяйства1.1.2

жеке қосалқы шаруашылықтар
личные подсобные хозяйства1.1.3

қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы1.1.4

бағбандар және бағбандық бірлестіктер
садоводы и садоводческие объединения1.1.5

бақшалар
огородники1.1.6

саяжайлар мен саяжай бірлестіктері
дачники и дачные объединения1.1.7

мал өсірушілер және мал шаруашылығы бірлестіктері
животноводы и животноводческие объединения1.1.8

шөп шабумен және мал жаюмен айналысатын азаматтар
граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота1.1.9

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған санаттарда ескерілген қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы, учтенные в категориях не сельскохозяйственного назначения1.1.10

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған басқа санаттарда ескерілген бақшалар
огородники, учтенные в других категориях не сельскохозяйственного назначения1.2

Ұйымның жері:
Земли организации:1.2.1

шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдар
хозяйственные товарищества и общества1.2.2

өндірістік кооперативтер
производственные кооперативы1.2.3

мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары
государственные сельскохозяйственные предприятия1.2.4

ғылыми-зерттеу және оқу мекемелері мен мекемелері
научно-исследовательские и учебные учреждения и заведения1.2.5

қосалқы шаруашылықтар
подсобные хозяйства1.2.6

өзге кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер
прочие предприятия, организации и учреждения2

Елді мекендердің (қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің) жерлері
Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)2.1

Тұрғын үй аймағының жерлері, оның ішінде:
Земли жилищной зоны, из них:2.1.1

көп қабатты құрылыс
многоэтажной застройки2.1.2

жеке құрылыс салу
индивидуальной застройки2.2

Әлеуметтік аймақтың жерлері
Земли социальной зоны2.3

Коммерциялық аймақтың жерлері
Земли коммерческой зоны2.3.1

өндірістік объектілердің жерлері
земли производственных объектов2.3.2

сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызмет көрсету объектілерінің жерлері
земли объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания2.4

Өзге аймақтың жерлері
Земли иной зоны2.5

Жалпы пайдаланудағы жерлер
Земли общего пользования2.6

Көлік, байланыс, инженерлік коммуникациялар жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них:2.6.1

теміржол көлігі
железнодорожного транспорта2.6.2

автомобиль көлігі
автомобильного транспорта2.6.3

теңіз және ішкі су көлігі
морского и внутреннего водного транспорта2.6.4

әуе көлігі
воздушного транспорта2.6.5

өзге де көлік
иного транспорта2.7

Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлер
Земли сельскохозяйственного использования2.7.1

шаруа (фермер) қожалықтарымен
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами2.7.2

ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын кәсіпорындармен
предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством2.7.3

бағбандық және саяжай бірлестіктерімен,
учаскелерімен садоводческими и дачными объединениями, участками2.7.4

жеке бақшаларымен
индивидуальными огородниками2.7.5

жеке қосалқы шаруашылықтармен
личными подсобными хозяйствами2.7.6

қызметтік жер телімімен
служебными наделами2.7.7

басқа мақсаттар үшін
для других целей2.8

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы алып жатқан жерлер, оның ішінде:
Земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, землями оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:2.8.1

ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
земли особо охраняемых природных территорий2.8.2

сауықтыру мақсатындағы жерлер
земли оздоровительного назначения2.8.3

рекреациялық мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
земли рекреационного назначения, в том числе:2.8.4

қалалық ормандар
городские леса2.8.5

тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
земли историко-культурного назначения2.9

орманшылықтар мен орман саябақтарының жерлері
земли лесничеств и лесопарков2.10

су объектілері астындағы жерлер
земли под водными объектами2.11

әскери және өзге де режимдік объектілер астындағы жерлер
земли под военными и иными режимными объектами2.12

өзге арнайы мақсаттағы объектілер астындағы жерлер
земли под объектами иного специального назначения2.13

қала құрылысы немесе өзге де қызметке тартылмаған жерлер (резервтік жерлер)
земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность (резервные)2.14

қала маңы аймағының жерлері
земли пригородной зоны3

Барлығы өнеркәсіп, байланыс, қорғаныстың барлық жерлері және өзге де ауыл шаруашылығына арналмаған жерлер, оның ішінде:
Всего земель промышленности, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения, в том числе:3.1

Өнеркәсіп жерлері
Земли промышленности3.2

Көлік жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, в том числе:3.2.1

теміржол көлігінің жерлері
земли железнодорожного транспорта3.2.2

автомобиль көлігінің жерлері
земли автомобильного транспорта3.2.3

теңіз және ішкі су көлігінің жерлері
земли морского и внутреннего водного транспорта3.2.4

әуе көлігінің жерлері
земли воздушного транспорта3.2.5

құбыр көлігінің жерлері
земли трубопроводного транспорта3.3

Байланыс және энергетика жерлері
Земли связи и энергетики3.4

Ғарыш қызметінің мұқтаждықтарына арналған жерлер
Земли для нужд космической деятельности3.5

Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтаждықтарына арналған жерлер
Земли для нужд обороны и национальной безопасности3.6

Жерді ерекше шарттармен пайдалану аймақтары
Зоны с особыми условиями пользования землей4

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың барлық жерлері, сауықтыру рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
Всего земель особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:4.1

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
Земли особо охраняемых природных территорий4.2

Сауықтыру мақсатындағы жерлер
Земли оздоровительного назначения4.3

Рекреациялық мақсаттағы жерлер
Земли рекреационного назначения4.4

Тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
Земли историко-культурного назначения5

Орман қорының жерлері
Земли лесного фонда (5.1)5.1.

Оның ішінде қорықтар, ұлттық табиғи парктер, дендрологиялық және зоологиялық парктер, ботаникалық бақтар
В том числе заповедников, национальных природных парков, дендрологических и зоологических парков, ботанических садов5.2.

бұдан басқа, 01-жолда ескерілген орман шаруашылығы кәсіпорындарының уақытша пайдалануындағы жерлері
кроме того земли лесхозпредприятий, находящихся во временном пользовании, учтенные в строке 016

Су қорының жерлері
Земли водного фонда7

Босалқы жерлер
Земли запаса7.1

Бұдан басқа, босалқы жерлерде есепке алынған арнайы жер қоры жерлері
Кроме того земель специального земельного фонда, учтенных в землях запаса8

БАРЛЫҚ ЖЕРЛЕР
ИТОГО ЗЕМЕЛЬ8.1

оның ішінде аудан, облыс, республика аумағынан тыс жерлерде пайдаланылатын жерлер
в том числе земли используемые за пределами территории района, области, республики9

Басқа аудандардың, облыстардың, мемлекеттердің жер пайдаланушылары пайдаланатын жерлер
Земли используемые землепользователями других районов, областей, государств10

Аудан, облыс, республика аумағы
Территория района, области, республики      Кестенің жалғасы

Учаскенің сандық көрсеткіштері
Численные показатели участка

парктер, скверлер және бульварлардың астындағы
под парками, скверами и бульварами

құрылыстар астындағы
под постройками

бұзылған жерлер
нарушенных земель

57

58

59      Жалғасы                                                      Продолжение


Учаскенің сандық көрсеткіштері
Численные показатели участка

Санаттардың атаулары
Наименование категории

басқа жерле
прочих угодий

бөгде жерлердің барлығы
прочие, всего

барлығы
всего

соның ішінде:
из них:

құмдар
песков

жыралар
оврагов

мұздықтар
ледников

басқа алқаптар
других угодий

А1

А2

60

61

62

63

64

65

1

Ауыл шаруашылығы максатындағы жерлер
Земли сельскохозяйственного назначения1.1

Азаматтардың жері:
Земли граждан:1.1.1

шаруа (фермер) қожалықтары
крестьянские (фермерские) хозяйства1.1.2

жеке қосалқы шаруашылықтар
личные подсобные хозяйства1.1.3

қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы1.1.4

бағбандар және бағбандық
бірлестіктер садоводы и садоводческие объединения1.1.5

бақшалар
огородники1.1.6

саяжайлар мен саяжай бірлестіктері
дачники и дачные объединения1.1.7

мал өсірушілер және мал шаруашылығы бірлестіктері
животноводы и животноводческие объединения1.1.8

шөп шабумен және мал жаюмен айналысатын азаматтар
граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота1.1.9

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған санаттарда ескерілген қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы, учтенные в категориях не сельскохозяйственного назначения1.1.10

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған басқа санаттарда ескерілген бақшалар
огородники, учтенные в других категориях не сельскохозяйственного назначения1.2

Ұйымның жері:
Земли организации:1.2.1

шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдар
хозяйственные товарищества и общества1.2.2

өндірістік кооперативтер
производственные кооперативы1.2.3

мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары
государственные сельскохозяйственные предприятия1.2.4

ғылыми-зерттеу және оқу мекемелері мен орындары
научно-исследовательские и учебные учреждения и заведения1.2.5

қосалқы шаруашылықтар
подсобные хозяйства1.2.6

өзге кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер
прочие предприятия, организации и учреждения2

Елді мекендердің (қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің) жерлері
Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)2.1

Тұрғын үй аймағының жерлері, оның ішінде:
Земли жилищной зоны, из них:2.1.1

көп қабатты құрылыс
многоэтажной застройки2.1.2

жеке құрылыс салу
индивидуальной застройки2.2

Әлеуметтік аймақтың жерлері
Земли социальной зоны2.3

Коммерциялық аймақтың жерлері
Земли коммерческой зоны2.3.1

өндірістік объектілердің жерлері
земли производственных объектов2.3.2

сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызмет көрсету объектілерінің жерлері
земли объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания2.4

Өзге аймақтың жерлері
Земли иной зоны2.5

Жалпы пайдаланудағы жерлер
Земли общего пользования2.6

Көлік, байланыс, инженерлік коммуникациялар жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них:2.6.1

теміржол көлігі
железнодорожного транспорта2.6.2

автомобиль көлігі
автомобильного транспорта2.6.3

теңіз және ішкі су көлігі
морского и внутреннего водного транспорта2.6.4

әуе көлігі
воздушного транспорта2.6.5

өзге де көлік
иного транспорта2.7

Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлер
Земли сельскохозяйственного использования2.7.1

шаруа (фермер) қожалықтарымен
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами2.7.2

ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын кәсіпорындармен
предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством2.7.3

бағбандық және саяжай бірлестіктерімен, учаскелерімен
садоводческими и дачными объединениями, участками2.7.4

жеке бақшаларымен
индивидуальными огородниками2.7.5

жеке қосалқы шаруашылықтармен
личными подсобными хозяйствами2.7.6

қызметтік жер телімімен
служебными наделами2.7.7

басқа мақсаттар үшін
для других целей2.8

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы алып жатқан жерлер, оның ішінде:
Земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, землями оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:2.8.1

ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
земли особо охраняемых природных территорий2.8.2

сауықтыру мақсатындағы жерлер
земли оздоровительного назначения2.8.3

рекреациялық мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
земли рекреационного назначения, в том числе:2.8.4

қалалық ормандар
городские леса2.8.5

тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
земли историко-культурного назначения2.9

орманшылықтар мен орман саябақтарының жерлері
земли лесничеств и лесопарков2.10

су объектілері астындағы жерлер
земли под водными объектами2.11

әскери және өзге де режимдік объектілер астындағы жерлер
земли под военными и иными режимными объектами2.12

өзге арнайы мақсаттағы объектілер астындағы жерлер
земли под объектами иного специального назначения2.13

қала құрылысы немесе өзге де қызметке тартылмаған жерлер (резервтік жерлер)
земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность (резервные)2.14

қала маңы аймағының жерлері
земли пригородной зоны3

Барлығы өнеркәсіп, байланыс, қорғаныстың барлық жерлері және өзге де ауыл шаруашылығына арналмаған жерлер, оның ішінде
Всего земель промышленности, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения, в том числе:3.1

Өнеркәсіп жерлері
Земли промышленности3.2

Көлік жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, в том числе:3.2.1

теміржол көлігінің жерлері
земли железнодорожного транспорта3.2.2

автомобиль көлігінің жерлері
земли автомобильного транспорта3.2.3

теңіз және ішкі су көлігінің жерлері
земли морского и внутреннего водного транспорта3.2.4

әуе көлігінің жерлері
земли воздушного транспорта3.2.5

құбыр көлігінің жерлері
земли трубопроводного транспорта3.3

Байланыс және энергетика жерлері
Земли связи и энергетики3.4

Ғарыш қызметі мұқтаждықтарына арналған жерлер
Земли для нужд космической деятельности3.5

Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтаждықтарына арналған жерлер
Земли для нужд обороны и национальной безопасности3.6

Жерді ерекше шарттармен пайдалану аймақтары
Зоны с особыми условиями пользования землей4

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың барлық жерлері, сауықтыру рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
Всего земель особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:4.1

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
Земли особо охраняемых природных территорий4.2

Сауықтыру мақсатындағы жерлер
Земли оздоровительного назначения4.3

Рекреациялық мақсаттағы жерлер
Земли рекреационного назначения4.4

Тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
Земли историко-культурного назначения5

Орман қорының жерлері
Земли лесного фонда5.1.

Оның ішінде қорықтар, ұлттық табиғи парктер, дендрологиялық және зоологиялық парктер, ботаникалық бақтар
В том числе заповедников, национальных природных парков, дендрологических и зоологических парков, ботанических садов5.2.

бұдан басқа, 01-жолда ескерілген орман шаруашылығы кәсіпорындарының уақытша пайдалануындағы жерлер
кроме того земли лесхозпредприятий, находящихся во временном пользовании, учтенные в строке 016

Су қорының жерлері
Земли водного фонда7

Босалқы жерлер
Земли запаса7.1

Бұдан басқа, босалқы жерлерде есепке алынған арнайы жер қоры жерлері
Кроме того земель специального земельного фонда, учтенных в землях запаса8

БАРЛЫҚ ЖЕРЛЕР
ИТОГО ЗЕМЕЛЬ8.1

оның ішінде аудан, облыс, республика аумағынан тыс жерлерде пайдаланылатын жерлер
в том числе земли используемые за пределами территории района, области, республики9

Басқа аудандардың, облыстардың, мемлекеттердің жер пайдаланушылары пайдаланатын жерлер
Земли используемые землепользователями других районов, областей, государств10

Аудан, облыс, республика аумағы
Территория района, области, республики      Кестенің жалғасы

Егістік және тыңайған жерлер, нақтысы
Пашни и залежи, детализация

өткен жылдың күзінде егілген күздік дақылдары
посеяно озимых культур осенью прошлого года

есепті жылдың жаздық дақылдары көктемде егілгені
посеяно весной отчетного года яровых культур

өткен жылғы көп жылдық екпелердің ауданы
площади под многолетними травами прошлых лет

барлық егу жұмыспен қамтылғаны
всего было занято посевами

тыңайтуға жыртылғаны
вспахано паров

барлық егілгені
всего посеяно

оның ішінде көп жылдық екпелері
в том числе многолетних трав

барлық егілгені
всего посеяно

оның ішінде көп жылдық екпелердің есепті жылдың көктемдегісі
в том числе многолетних трав весны отчетного года

1

2

3

4

5

6

7      Жалғасы                                                      Продолжение


Егістік және тыңайған жерлер, нақтысы
Пашни и залежи, детализация

Санаттардың атаулары
Наименование категории

күздегі есепті жылдың күзгі егістері,
посеяно озимых осенью отчетного года

сүдігер үшін жер жырту
вспахано под зябь

егістік
пашни

барлық егілгені
всего посеяно

оның ішінде көп жылдық шөптер
в том числе многолетних трав

барлығы
всего

соның ішінде:
в том числе

егістіктің барлығы
пашни всего

оның ішінде көп жылдық екпелері
в том числе многолетних трав

барлығы көп жылдық шөптер
всего многолетних трав

соның ішінде:
в том числе:

ағымдағы жылдың қалдығы
стерни текуще года

көп жылдық шөп
многолетних трав

тыңның барлық түрлері
целина всех видов

өткен жылғы қалдық шоғырына
залежи и стерни прошлого года

тыңайтуға
под парами

ағымдағы жылдың қалдығына
под стерней текущего года

өткен жылғы қалдық шоғырына
под залежи и стерни от прошлого года

А1

А2

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Ауыл шаруашылығы максатындағы жерлер
Земли сельскохозяйственного назначения

1.1

Азаматтардың жері:
Земли граждан:

1.1.1

шаруа (фермер) қожалықтары
крестьянские (фермерские) хозяйства

1.1.2

жеке қосалқы шаруашылықтар
личные подсобные хозяйства

1.1.3

қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы

1.1.4

бағбандар және бағбандық бірлестіктер
садоводы и садоводческие объединения

1.1.5

бақшалар
огородники

1.1.6

саяжайлар мен саяжай бірлестіктері
дачники и дачные объединения

1.1.7

мал өсірушілер және мал шаруашылығы бірлестіктері
животноводы и животноводческие объединения

1.1.8

шөп шабумен және мал жаюмен айналысатын азаматтар
граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота

1.1.9

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған санаттарда ескерілген қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы, учтенные в категориях не сельскохозяйственного назначения

1.1.10

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған басқа санаттарда ескерілген бақшалар
огородники, учтенные в других категориях не сельскохозяйственного назначения

1.2

Ұйымның жері:
Земли организации:

1.2.1

шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдар
хозяйственные товарищества и общества

1.2.2

өндірістік кооперативтер
производственные кооперативы

1.2.3

мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары
государственные сельскохозяйственные предприятия

1.2.4

ғылыми-зерттеу және оқу мекемелері мен мекемелері
научно-исследовательские и учебные учреждения и заведения

1.2.5

қосалқы шаруашылықтар
подсобные хозяйства

1.2.6

өзге кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер
прочие предприятия, организации и учреждения

2

Елді мекендердің (қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің) жерлері
Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)

2.1

Тұрғын үй аймағының жерлері, оның ішінде:
Земли жилищной зоны, из них:

2.1.1

көп қабатты құрылыс
многоэтажной застройки

2.1.2

жеке құрылыс салу
индивидуальной застройки

2.2

Әлеуметтік аймақтың жерлері
Земли социальной зоны

2.3

Коммерциялық аймақтың жерлері
Земли коммерческой зоны

2.3.1

өндірістік объектілердің жерлері
земли производственных объектов

2.3.2

сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызмет көрсету объектілерінің жерлері
земли объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания

2.4

Өзге аймақтың жерлері
Земли иной зоны

2.5

Жалпы пайдаланудағы жерлер
Земли общего пользования

2.6

Көлік, байланыс, инженерлік коммуникациялар жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них:

2.6.1

теміржол көлігі
железнодорожного транспорта

2.6.2

автомобиль көлігі
автомобильного транспорта

2.6.3

теңіз және ішкі су көлігі
морского и внутреннего водного транспорта

2.6.4

әуе көлігі
воздушного транспорта

2.6.5

өзге де көлік
иного транспорта

2.7

Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлер
Земли сельскохозяйственного использования

2.7.1

шаруа (фермер) қожалықтарымен
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

2.7.2

ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын кәсіпорындармен
предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством

2.7.3

бағбандық және саяжай бірлестіктерімен, учаскелерімен
садоводческими и дачными объединениями, участками

2.7.4

жеке бақшаларымен
индивидуальными огородниками

2.7.5

жеке қосалқы шаруашылықтармен
личными подсобными хозяйствами

2.7.6

қызметтік жер телімімен
служебными наделами

2.7.7

басқа мақсаттар үшін
для других целей

2.8

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы алып жатқан жерлер, оның ішінде:
Земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, землями оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:

2.8.1

ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
земли особо охраняемых природных территорий

2.8.2

сауықтыру мақсатындағы жерлер
земли оздоровительного назначения

2.8.3

рекреациялық мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
земли рекреационного назначения, в том числе:

2.8.4

қалалық ормандар
городские леса

2.8.5

тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
земли историко-культурного назначения

2.9

орманшылықтар мен орман саябақтарының жерлері
земли лесничеств и лесопарков

2.10

су объектілері астындағы жерлер
земли под водными объектами

2.11

әскери және өзге де режимдік объектілер астындағы жерлер
земли под военными и иными режимными объектами

2.12

өзге арнайы мақсаттағы объектілер астындағы жерлер
земли под объектами иного специального назначения

2.13

қала құрылысы немесе өзге де қызметке тартылмаған жерлер (резервтік жерлер)
земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность (резервные)

2.14

қала маңы аймағының жерлері
земли пригородной зоны

3

Барлығы өнеркәсіп, байланыс, қорғаныстың барлық жерлері және өзге де ауыл шаруашылығына арналмаған жерлер, оның ішінде
Всего земель промышленности, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения, в том числе:

3.1

Өнеркәсіп жерлері
Земли промышленности

3.2

Көлік жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, в том числе:

3.2.1

теміржол көлігінің жерлері
земли железнодорожного транспорта

3.2.2

автомобиль көлігінің жерлері
земли автомобильного транспорта

3.2.3

теңіз және ішкі су көлігінің жерлері
земли морского и внутреннего водного транспорта

3.2.4

әуе көлігінің жерлері
земли воздушного транспорта

3.2.5

құбыр көлігінің жерлері
земли трубопроводного транспорта

3.3

Байланыс және энергетика жерлері
Земли связи и энергетики

3.4

Ғарыш қызметі мұқтаждықтарына арналған жерлер
Земли для нужд космической деятельности

3.5

Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтаждықтарына арналған жерлер
Земли для нужд обороны и национальной безопасности

3.6

Жерді ерекше шарттармен пайдалану аймақтары
Зоны с особыми условиями пользования землей

4

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың барлық жерлері, сауықтыру рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
Всего земель особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:

4.1

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
Земли особо охраняемых природных территорий

4.2

Сауықтыру мақсатындағы жерлер
Земли оздоровительного назначения

4.3

Рекреациялық мақсаттағы жерлер
Земли рекреационного назначения

4.4

Тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
Земли историко-культурного назначения

5

Орман қорының жерлері
Земли лесного фонда

5.1.

Оның ішінде қорықтар, ұлттық табиғи парктер, дендрологиялық және зоологиялық парктер, ботаникалық бақтар
В том числе заповедников, национальных природных парков, дендрологических и зоологических парков, ботанических садов

5.2.

бұдан басқа, 01-жолда ескерілген орман шаруашылығы кәсіпорындарының уақытша пайдалануындағы жерлер
кроме того земли лесхозпредприятий, находящихся во временном пользовании, учтенные в строке 01

6

Су қорының жерлері
Земли водного фонда

7

Босалқы жерлер
Земли запаса

7.1

Бұдан басқа, босалқы жерлерде есепке алынған арнайы жер қоры жерлері
Кроме того земель специального земельного фонда, учтенных в землях запаса

8

БАРЛЫҚ ЖЕРЛЕР
ИТОГО ЗЕМЕЛЬ

8.1

оның ішінде аудан, облыс, республика аумағынан тыс жерлерде пайдаланылатын жерлер
в том числе земли используемые за пределами территории района, области, республики

9

Басқа аудандардың, облыстардың, мемлекеттердің жер пайдаланушылары пайдаланатын жерлер
Земли используемые землепользователями других районов, областей, государств

10

Аудан, облыс, республика аумағы
Территория района, области, республики

      Жалғасы                                                      Продолжение


Егістік және тыңайған, нақтысы
Пашни и залежи, детализация

Шабындықтар мен жайылымдарды түбегейлі жақсарту жерлерін пайдалану
Использование земель коренного улучшения сенокосов и пастбищ

Санаттардың атаулары
Наименование категории

тыңайған жерлер
залежи

жыртылған жерлер
пахатнопригодные земли

өткен жылғы күзгі себу
посев осени прошлого года

есепті жылғы көктемде себілгені
посев весны отчетного года

өткен жылғы егілген көпжыл дық шөптер
много летних трав посева прошлого года

соның ішінде:
в том числе

барлық тыңайғаны
залежи всего

барлық егістік+ тыңайған жерлер
всего пашня+залежи

оның ішінде көп жылдық шөп
в том числе много летних трав

күздік дақылдар
озимых культур

таза түрдегі көпжыл дық шөптер
много летних трав в чистом виде

жабынды көпжыл дық шөптер
многолет них трав под покров

жаздық дақылдар
яровых культур

таза түрдегі көпжылдық шөптер
многолетних трав в чистом виде

жабынды көпжылдық шөптер
многолетних трав под покров

бір жылдық (өткен жылдың таратылмаған қалдық)
однолетних (нераспаханной стерни прошлого года)

1 жылдан аса
свыше 1 года

А1

А2

20

21

22

23

24

1

2

3

4

5

6

7

1

Ауыл шаруашылығы максатындағы жерлер
Земли сельскохозяйственного назначения

1.1

Азаматтардың жері:
Земли граждан:

1.1.1

шаруа (фермер) қожалықтары
крестьянские (фермерские) хозяйства

1.1.2

жеке қосалқы шаруашылықтар
личные подсобные хозяйства

1.1.3

қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы

1.1.4

бағбандар және бағбандық бірлестіктер
садоводы и садоводческие объединения

1.1.5

бақшалар
огородники

1.1.6

саяжайлар мен саяжай бірлестіктері
дачники и дачные объединения

1.1.7

мал өсірушілер және мал шаруашылығы бірлестіктері
животноводы и животноводческие объединения

1.1.8

шөп шабумен және мал жаюмен айналысатын азаматтар
граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота

1.1.9

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған санаттарда ескерілген қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы, учтенные в категориях не сельскохозяйственного назначения

1.1.10

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған басқа санаттарда ескерілген бақшалар
огородники, учтенные в других категориях не сельскохозяйственного назначения

1.2

Ұйымның жері:
Земли организации:

1.2.1

шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдар
хозяйственные товарищества и общества

1.2.2

өндірістік кооперативтер
производственные кооперативы

1.2.3

мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары
государственные сельскохозяйственные предприятия

1.2.4

ғылыми-зерттеу және оқу мекемелері мен мекемелері
научно-исследовательские и учебные учреждения и заведения

1.2.5

қосалқы шаруашылықтар
подсобные хозяйства

1.2.6

өзге кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер
прочие предприятия, организации и учреждения

2

Елді мекендердің (қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің) жерлері
Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)

2.1

Тұрғын үй аймағының жерлері, оның ішінде:
Земли жилищной зоны, из них:

2.1.1

көп қабатты құрылыс
многоэтажной застройки

2.1.2

жеке құрылыс салу
индивидуальной застройки

2.2

Әлеуметтік аймақтың жерлері
Земли социальной зоны

2.3

Коммерциялық аймақтың жерлері
Земли коммерческой зоны

2.3.1

өндірістік объектілердің жерлері
земли производственных объектов

2.3.2

сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызмет көрсету объектілерінің жерлері
земли объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания

2.4

Өзге аймақтың жерлері
Земли иной зоны

2.5

Жалпы пайдаланудағы жерлер
Земли общего пользования

2.6

Көлік, байланыс, инженерлік коммуникациялар жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них:

2.6.1

теміржол көлігі
железнодорожного транспорта

2.6.2

автомобиль көлігі
автомобильного транспорта

2.6.3

теңіз және ішкі су көлігі
морского и внутреннего водного транспорта

2.6.4

әуе көлігі
воздушного транспорта

2.6.5

өзге де көлік
иного транспорта

2.7

Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлер
Земли сельскохозяйственного использования

2.7.1

шаруа (фермер) қожалықтарымен
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

2.7.2

ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын кәсіпорындармен
предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством

2.7.3

бағбандық және саяжай бірлестіктерімен,
учаскелерімен садоводческими и дачными объединениями, участками

2.7.4

жеке бақшаларымен
индивидуальными огородниками

2.7.5

жеке қосалқы шаруашылықтармен
личными подсобными хозяйствами

2.7.6

қызметтік жер телімімен
служебными наделами

2.7.7

басқа мақсаттар үшін
для других целей

2.8

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы алып жатқан жерлер, оның ішінде:
Земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, землями оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:

2.8.1

ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
земли особо охраняемых природных территорий

2.8.2

сауықтыру мақсатындағы жерлер
земли оздоровительного назначения

2.8.3

рекреациялық мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
земли рекреационного назначения, в том числе:

2.8.4

қалалық ормандар
городские леса

2.8.5

тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
земли историко-культурного назначения

2.9

орманшылықтар мен орман саябақтарының жерлері
земли лесничеств и лесопарков

2.10

су объектілері астындағы жерлер
земли под водными объектами

2.11

әскери және өзге де режимдік объектілер астындағы жерлер
земли под военными и иными режимными объектами

2.12

өзге арнайы мақсаттағы объектілер астындағы жерлер
земли под объектами иного специального назначения

2.13

қала құрылысы немесе өзге де қызметке тартылмаған жерлер (резервтік жерлер)
земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность (резервные)

2.14

қала маңы аймағының жерлері
земли пригородной зоны

3

Барлығы өнеркәсіп, байланыс, қорғаныстың барлық жерлері және өзге де ауыл шаруашылығына арналмаған жерлер, оның ішінде
Всего земель промышленности, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения, в том числе:

3.1

Өнеркәсіп жерлері
Земли промышленности

3.2

Көлік жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, в том числе:

3.2.1

теміржол көлігінің жерлері
земли железнодорожного транспорта

3.2.2

автомобиль көлігінің жерлері
земли автомобильного транспорта

3.2.3

теңіз және ішкі су көлігінің жерлері
земли морского и внутреннего водного транспорта

3.2.4

әуе көлігінің жерлері
земли воздушного транспорта

3.2.5

құбыр көлігінің жерлері
земли трубопроводного транспорта

3.3

Байланыс және энергетика жерлері
Земли связи и энергетики

3.4

Ғарыш қызметі мұқтаждықтарына арналған жерлер
Земли для нужд космической деятельности

3.5

Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтаждықтарына арналған жерлер
Земли для нужд обороны и национальной безопасности

3.6

Жерді ерекше шарттармен пайдалану аймақтары
Зоны с особыми условиями пользования землей

4

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың барлық жерлері, сауықтыру рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
Всего земель особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:

4.1

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
Земли особо охраняемых природных территорий

4.2

Сауықтыру мақсатындағы жерлер
Земли оздоровительного назначения

4.3

Рекреациялық мақсаттағы жерлер
Земли рекреационного назначения

4.4

Тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
Земли историко-культурного назначения

5

Орман қорының жерлері
Земли лесного фонда (5.1)

5.1.

Оның ішінде қорықтар, ұлттық табиғи парктер, дендрологиялық және зоологиялық парктер, ботаникалық бақтар
В том числе заповедников, национальных природных парков, дендрологических и зоологических парков, ботанических садов

5.2.

бұдан басқа, 01-жолда ескерілген орман шаруашылығы кәсіпорындарының уақытша пайдалануындағы жерлері
кроме того земли лесхозпредприятий, находящихся во временном пользовании, учтенные в строке 01

6

Су қорының жерлері
Земли водного фонда

7

Босалқы жерлер
Земли запаса

7.1

Бұдан басқа, босалқы жерлерде есепке алынған арнайы жер қоры жерлері
Кроме того земель специального земельного фонда, учтенных в землях запаса

8

БАРЛЫҚ ЖЕРЛЕР
ИТОГО ЗЕМЕЛЬ

8.1

оның ішінде аудан, облыс, республика аумағынан тыс жерлерде пайдаланылатын жерлер
в том числе земли используемые за пределами территории района, области, республики

9

Басқа аудандардың, облыстардың, мемлекеттердің жер пайдаланушылары пайдаланатын жерлер
Земли используемые землепользователями других районов, областей, государств

10

Аудан, облыс, республика аумағы
Территория района, области, республики

      Жалғасы                                                      Продолжение


Шабындықтар мен жайылымдарды түбегейлі жақсарту жерлерін пайдалану
Использование земель коренного улучшения сенокосов и пастбищ

Санаттардың атаулары
Наименование категории

барлығы егінмен қамтылғаны
всего было занято посевами

тыңайтуға жыртылғаны
вспахано паров

есепті жылдың күзін себу
посев осени отчетного года

егу жүргізілді
посев произведен

барлығы
всего

соның ішінде:
в том числе

күздік дақылдар
озимых культур

таза түрдегі көпжылдық шөптер
многолетних трав в чистом виде

жабынды көпжылдық шөптер
многолетних трав под покров

тыңайту
по парам

ағымдағы жылдың қалдығы бойынша
по стерне текущего года

өткен жылғы тыңайған жерлер мен қалдығы бойынша
по залежи и стерне прошлого года

тың (жаңа жерлер)
целины (новых земель)

өткен жылғы қалдық шоғырына
залежи и стерни прошлого года

А1

А2

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Ауыл шаруашылығы максатындағы жерлер
Земли сельскохозяйственного назначения1.1

Азаматтардың жері:
Земли граждан:1.1.1

шаруа (фермер) қожалықтары
крестьянские (фермерские) хозяйства1.1.2

жеке қосалқы шаруашылықтар
личные подсобные хозяйства1.1.3

қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы1.1.4

бағбандар және бағбандық бірлестіктер
садоводы и садоводческие объединения1.1.5

бақшалар
огородники1.1.6

саяжайлар мен саяжай бірлестіктері
дачники и дачные объединения1.1.7

мал өсірушілер және мал шаруашылығы бірлестіктері
животноводы и животноводческие объединения1.1.8

шөп шабумен және мал жаюмен айналысатын азаматтар
граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота1.1.9

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған санаттарда ескерілген қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы, учтенные в категориях не сельскохозяйственного назначения1.1.10

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған басқа санаттарда ескерілген бақшалар
огородники, учтенные в других категориях не сельскохозяйственного назначения1.2

Ұйымның жері:
Земли организации:1.2.1

шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдар
хозяйственные товарищества и общества1.2.2

өндірістік кооперативтер
производственные кооперативы1.2.3

мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары
государственные сельскохозяйственные предприятия1.2.4

ғылыми-зерттеу және оқу мекемелері мен мекемелері
научно-исследовательские и учебные учреждения и заведения1.2.5

қосалқы шаруашылықтар
подсобные хозяйства1.2.6

өзге кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер
прочие предприятия, организации и учреждения2

Елді мекендердің (қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің) жерлері
Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)2.1

Тұрғын үй аймағының жерлері, оның ішінде:
Земли жилищной зоны, из них:2.1.1

көп қабатты құрылыс
многоэтажной застройки2.1.2

жеке құрылыс салу
индивидуальной застройки2.2

Әлеуметтік аймақтың жерлері
Земли социальной зоны2.3

Коммерциялық аймақтың жерлері
Земли коммерческой зоны2.3.1

өндірістік объектілердің жерлері
земли производственных объектов2.3.2

сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызмет көрсету объектілерінің жерлері
земли объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания2.4

Өзге аймақтың жерлері
Земли иной зоны2.5

Жалпы пайдаланудағы жерлер
Земли общего пользования2.6

Көлік, байланыс, инженерлік коммуникациялар жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них:2.6.1

теміржол көлігі
железнодорожного транспорта2.6.2

автомобиль көлігі
автомобильного транспорта2.6.3

теңіз және ішкі су көлігі
морского и внутреннего водного транспорта2.6.4

әуе көлігі
воздушного транспорта2.6.5

өзге де көлік
иного транспорта2.7

Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлер
Земли сельскохозяйственного использования2.7.1

шаруа (фермер) қожалықтарымен
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами2.7.2

ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын кәсіпорындармен
предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством2.7.3

бағбандық және саяжай бірлестіктерімен,
учаскелерімен садоводческими и дачными объединениями, участками2.7.4

жеке бақшаларымен
индивидуальными огородниками2.7.5

жеке қосалқы шаруашылықтармен
личными подсобными хозяйствами2.7.6

қызметтік жер телімімен
служебными наделами2.7.7

басқа мақсаттар үшін
для других целей2.8

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы алып жатқан жерлер, оның ішінде:
Земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, землями оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:2.8.1

ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
земли особо охраняемых природных территорий2.8.2

сауықтыру мақсатындағы жерлер
земли оздоровительного назначения2.8.3

рекреациялық мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
земли рекреационного назначения, в том числе:2.8.4

қалалық ормандар
городские леса2.8.5

тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
земли историко-культурного назначения2.9

орманшылықтар мен орман саябақтарының жерлері
земли лесничеств и лесопарков2.10

су объектілері астындағы жерлер
земли под водными объектами2.11

әскери және өзге де режимдік объектілер астындағы жерлер
земли под военными и иными режимными объектами2.12

өзге арнайы мақсаттағы объектілер астындағы жерлер
земли под объектами иного специального назначения2.13

қала құрылысы немесе өзге де қызметке тартылмаған жерлер (резервтік жерлер)
земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность (резервные)2.14

қала маңы аймағының жерлері
земли пригородной зоны3

Барлығы өнеркәсіп, байланыс, қорғаныстың барлық жерлері және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жерлер, оның ішінде:
Всего земель промышленности, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения, в том числе:3.1

Өнеркәсіп жерлері
Земли промышленности3.2

Көлік жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, в том числе:3.2.1

теміржол көлігінің жерлері
земли железнодорожного транспорта3.2.2

автомобиль көлігінің жерлері
земли автомобильного транспорта3.2.3

теңіз және ішкі су көлігінің жерлері
земли морского и внутреннего водного транспорта3.2.4

әуе көлігінің жерлері
земли воздушного транспорта3.2.5

құбыр көлігінің жерлері
земли трубопроводного транспорта3.3

Байланыс және энергетика жерлері
Земли связи и энергетики3.4

Ғарыш қызметі мұқтаждықтарына арналған жерлер
Земли для нужд космической деятельности3.5

Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтаждықтарына арналған жерлер
Земли для нужд обороны и национальной безопасности3.6

Жерді ерекше шарттармен пайдалану аймақтары
Зоны с особыми условиями пользования землей4

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың барлық жерлері, сауықтыру рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
Всего земель особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:4.1

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
Земли особо охраняемых природных территорий4.2

Сауықтыру мақсатындағы жерлер
Земли оздоровительного назначения4.3

Рекреациялық мақсаттағы жерлер
Земли рекреационного назначения4.4

Тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
Земли историко-культурного назначения5

Орман қорының жерлері
Земли лесного фонда (5.1)5.1.

Оның ішінде қорықтар, ұлттық табиғи парктер, дендрологиялық және зоологиялық парктер, ботаникалық бақтар
В том числе заповедников, национальных природных парков, дендрологических и зоологических парков, ботанических садов5.2.

бұдан басқа, 01-жолда ескерілген орман шаруашылығы кәсіпорындарының уақытша пайдалануындағы жерлері
кроме того земли лесхозпредприятий, находящихся во временном пользовании, учтенные в строке 016

Су қорының жерлері
Земли водного фонда7

Босалқы жерлер
Земли запаса7.1

Бұдан басқа, босалқы жерлерде есепке алынған арнайы жер қоры жерлері
Кроме того земель специального земельного фонда, учтенных в землях запаса8

БАРЛЫҚ ЖЕРЛЕР
ИТОГО ЗЕМЕЛЬ8.1

оның ішінде аудан, облыс, республика аумағынан тыс жерлерде пайдаланылатын жерлер
в том числе земли используемые за пределами территории района, области, республики9

Басқа аудандардың, облыстардың, мемлекеттердің жер пайдаланушылары пайдаланатын жерлер
Земли используемые землепользователями других районов, областей, государств10

Аудан, облыс, республика аумағы
Территория района, области, республики      Жалғасы                                                      Продолжение


Шабындықтар мен жайылымдарды түбегейлі жақсарту жерлерін пайдалану
Использование земель коренного улучшения сенокосов и пастбищ

Санаттардың атаулары
Наименование категории

өңдеу үшін жырту
вспахано зяби

өңдеудегі барлық жерлер
всего земель в обработке

тыңайғанның қалдығы
остаток залежи

жердің түбегейлі жақсартылғаны
земли коренного улучшения

барлығы
всего

соның ішінде:
в том числе:

барлығы
всего

оның ішінде жақсартылғаны
в том числе улучшенных

өткен жылдың қалдығы
стерни прошлого года

көпжыл дық шөптер (бұрын егілген жерлер)
многолет них трав (ранее залуженных земель)

өткен жылғы тыңайған жерлер мен қалдығы бойынша
залежи и стерни прошлого года

тың (жаңа жерлер)
целины (новых земель)

А1

А2

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

Ауыл шаруашылығы максатындағы жерлер
Земли сельскохозяйственного назначения


1.1

Азаматтардың жері:
Земли граждан:


1.1.1

шаруа (фермер) қожалықтары
крестьянские (фермерские) хозяйства


1.1.2

жеке қосалқы шаруашылықтар
личные подсобные хозяйства


1.1.3

қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы


1.1.4

бағбандар және бағбандық бірлестіктер
садоводы и садоводческие объединения


1.1.5

бақшалар
огородники


1.1.6

саяжайлар мен саяжай
бірлестіктері дачники и дачные объединения


1.1.7

мал өсірушілер және мал шаруашылығы бірлестіктері
животноводы и животноводческие объединения


1.1.8

шөп шабумен және мал жаюмен айналысатын азаматтар
граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота


1.1.9

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған санаттарда ескерілген қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы, учтенные в категориях не сельскохозяйственного назначения


1.1.10

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған басқа санаттарда ескерілген бақшалар
огородники, учтенные в других категориях не сельскохозяйственного назначения


1.2

Ұйымның жері:
Земли организации:


1.2.1

шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдар
хозяйственные товарищества и общества


1.2.2

өндірістік кооперативтер
производственные кооперативы


1.2.3

мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары
государственные сельскохозяйственные предприятия


1.2.4

ғылыми-зерттеу және оқу мекемелері мен орындары
научно-исследовательские и учебные учреждения и заведения


1.2.5

қосалқы шаруашылықтар
подсобные хозяйства


1.2.6

өзге кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер
прочие предприятия, организации и учреждения


2

Елді мекендердің (қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің) жерлері
Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)


2.1

Тұрғын үй аймағының жерлері, оның ішінде:
Земли жилищной зоны, из них:


2.1.1

көп қабатты құрылыс
многоэтажной застройки


2.1.2

жеке құрылыс салу
индивидуальной застройки


2.2

Әлеуметтік аймақтың жерлері
Земли социальной зоны


2.3

Коммерциялық аймақтың жерлері
Земли коммерческой зоны


2.3.1

өндірістік объектілердің жерлері
земли производственных объектов


2.3.2

сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызмет көрсету объектілерінің жерлері
земли объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания


2.4

Өзге аймақтың жерлері
Земли иной зоны


2.5

Жалпы пайдаланудағы жерлер
Земли общего пользования


2.6

Көлік, байланыс, инженерлік коммуникациялар жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них:


2.6.1

теміржол көлігі
железнодорожного транспорта


2.6.2

автомобиль көлігі
автомобильного транспорта


2.6.3

теңіз және ішкі су көлігі
морского и внутреннего водного транспорта


2.6.4

әуе көлігі
воздушного транспорта


2.6.5

өзге де көлік
иного транспорта


2.7

Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлер
Земли сельскохозяйственного использования


2.7.1

шаруа (фермер) қожалықтарымен
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами


2.7.2

ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын кәсіпорындармен
предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством


2.7.3

бағбандық және саяжай бірлестіктерімен,
учаскелерімен садоводческими и дачными объединениями, участками


2.7.4

жеке бақшаларымен
индивидуальными огородниками


2.7.5

жеке қосалқы шаруашылықтармен
личными подсобными хозяйствами


2.7.6

қызметтік жер телімімен
служебными наделами


2.7.7

басқа мақсаттар үшін
для других целей


2.8

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы алып жатқан жерлер, оның ішінде:
Земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, землями оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:


2.8.1

ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
земли особо охраняемых природных территорий


2.8.2

сауықтыру мақсатындағы жерлер
земли оздоровительного назначения


2.8.3

рекреациялық мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
земли рекреационного назначения, в том числе:


2.8.4

қалалық ормандар
городские леса


2.8.5

тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
земли историко-культурного назначения


2.9

орманшылықтар мен орман саябақтарының жерлері
земли лесничеств и лесопарков


2.10

су объектілері астындағы жерлер
земли под водными объектами


2.11

әскери және өзге де режимдік объектілер астындағы жерлер
земли под военными и иными режимными объектами


2.12

өзге арнайы мақсаттағы объектілер астындағы жерлер
земли под объектами иного специального назначения


2.13

қала құрылысы немесе өзге де қызметке тартылмаған жерлер (резервтік жерлер)
земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность (резервные)


2.14

қала маңы аймағының жерлері
земли пригородной зоны


3

Барлығы өнеркәсіп, байланыс, қорғаныстың барлық жерлері және өзге де ауыл шаруашылығына арналмаған жерлер, оның ішінде:
Всего земель промышленности, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения, в том числе:


3.1

Өнеркәсіп жерлері
Земли промышленности


3.2

Көлік жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, в том числе:


3.2.1

теміржол көлігінің жерлері
земли железнодорожного транспорта


3.2.2

автомобиль көлігінің жерлері
земли автомобильного транспорта


3.2.3

теңіз және ішкі су көлігінің жерлері
земли морского и внутреннего водного транспорта


3.2.4

әуе көлігінің жерлері
земли воздушного транспорта


3.2.5

құбыр көлігінің жерлері
земли трубопроводного транспорта


3.3

Байланыс және энергетика жерлері
Земли связи и энергетики


3.4

Ғарыш қызметі мұқтаждықтарына арналған жерлер
Земли для нужд космической деятельности


3.5

Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтаждықтарына арналған жерлер
Земли для нужд обороны и национальной безопасности


3.6

Жерді ерекше шарттармен пайдалану аймақтары
Зоны с особыми условиями пользования землей


4

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың барлық жерлері, сауықтыру рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
Всего земель особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:


4.1

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
Земли особо охраняемых природных территорий


4.2

Сауықтыру мақсатындағы жерлер
Земли оздоровительного назначения


4.3

Рекреациялық мақсаттағы жерлер
Земли рекреационного назначения


4.4

Тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
Земли историко-культурного назначения


5

Орман қорының жерлері
Земли лесного фонда (5.1)


5.1.

Оның ішінде қорықтар, ұлттық табиғи парктер, дендрологиялық және зоологиялық парктер, ботаникалық бақтар
В том числе заповедников, национальных природных парков, дендрологических и зоологических парков, ботанических садов


5.2.

бұдан басқа, 01-жолда ескерілген орман шаруашылығы кәсіпорындарының уақытша пайдалануындағы жерлері
кроме того земли лесхозпредприятий, находящихся во временном пользовании, учтенные в строке 01


6

Су қорының жерлері
Земли водного фонда


7

Босалқы жерлер
Земли запаса


7.1

Бұдан басқа, босалқы жерлерде есепке алынған арнайы жер қоры жерлері
Кроме того земель специального земельного фонда, учтенных в землях запаса


8

БАРЛЫҚ ЖЕРЛЕР
ИТОГО ЗЕМЕЛЬ


8.1

оның ішінде аудан, облыс, республика аумағынан тыс жерлерде пайдаланылатын жерлер
в том числе земли используемые за пределами территории района, области, республики


9

Басқа аудандардың, облыстардың, мемлекеттердің жер пайдаланушылары пайдаланатын жерлер
Земли используемые землепользователями других районов, областей, государств


10

Аудан, облыс, республика аумағы
Территория района, области, республики


      Атауы                                                 Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ____________________ Адрес (респондента) _____________________

      __________________________________________ _______________________________

      Телефоны (респонденттің) __________________________ ________________________

      Телефон (респондента)            стационарлық                   ұялы

                                          стационарный                   мобильный

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз ¹ ☐
Согласны на распространение первичных статистических данных¹

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз ¹ ☐
Не согласны на распространение первичных статистических данных¹

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) ______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель ___________________________ __________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности ________________________________ ______________

                              тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

                              фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности _________________________________ ______________

                              тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

                              фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      ¹Аталған тармақ "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы 5-тармағына сәйкес толтырылады

      ¹Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике"

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 10 наурыздағы
№ 25 бұйрығына
2-қосымша

"Жердің болуы, оларды санаттар, жер учаскелерінің меншік иелері, жерді пайдаланушылар мен алқаптар бойынша бөлінуі туралы ____ жылғы 1 қарашадағы есеп" (индексі 22, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Жердің болуы, оларды санаттар, жер учаскелерінің меншік иелері, жерді пайдаланушылар мен алқаптар бойынша бөлінуі туралы ____ жылғы 1 қарашадағы есеп" (индексі 22, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 2010 жылғы 19 наурыздағы 12-бабының 8) тармақшасына сәйкес әзірленген және "Жердің болуы, оларды санаттар, жер учаскелерінің меншік иелері, жерді пайдаланушылар мен алқаптар бойынша бөлінуі туралы ____ жылғы 1 қарашадағы есеп" (индексі 22, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі - статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар пайдаланылады:

      1) автокөлік және темір жол көлігінің жері – осы көліктер түрлері объектілерінің қызметін қамтамасыз ету және (немесе) оларды пайдалану үшін берілген жер;

      2) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер – ауыл шаруашылығының мұқтажы үшін берілген немесе осы мақсаттарға арналған жер;

      3) байланыс жері – байланыс, радио хабарларын тарату, теледидар, информатика мұқтажы үшін және тиісті инфрақұрылымдардың объектілерін орналастыруға, байланыстың кабель, радиореле және әуе желілері, соның ішінде жер астындағы желілер үшін бөлініп берілген жер, сондай-ақ олардың күзет аймақтары;

      4) босалқы жер – меншікке немесе жер пайдалануға берілмеген, аудандық атқарушы органдардың қарамағындағы барлық жер;

      5) елді мекендер жері – қалаларды, кенттерді, селолар мен басқа да қоныстарды дамыту үшін берілген жер;

      6) ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жері – мемлекеттік табиғи қорықтардың, мемлекеттік ұлттық табиғи парктердің, мемлекеттік табиғи резерваттардың, мемлекеттік өңірлік табиғи парктердің, мемлекеттік зоологиялық парктердің, мемлекеттік ботаникалық бақтардың, мемлекеттік дендрологиялық парктер мен мемлекеттік табиғат ескерткіштерінің жері;

      7) жер кадастры – жер туралы мәліметтер жүйесі, мемлекеттік кадастрлардың құрамдас бөлігі;

      8) жер пайдалану құқығы – тұлғаның мемлекеттік меншіктегі жер учаскесін өтеулі және (немесе) өтеусіз негізде шектеусіз мерзімге (тұрақты жер пайдалану) немесе белгілі бір мерзім ішінде (уақытша жер пайдалану) иелену және пайдалану құқығы;

      9) жер учаскесіне жеке меншік құқығы – азаматтардың және мемлекеттік емес заңды тұлғалардың өздеріне тиесілі жер учаскесін Қазақстан Республикасының Жер кодексінде белгіленген негіздерде, шарттар мен шектерде иелену, пайдалану және оларға билік ету құқығы;

      10) жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті орган – жер қатынастары саласындағы реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

      11) жер қатынастары жөніндегі уәкілетті орган – жер қатынастары саласындағы функцияларды жүзеге асыратын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдарының құрылымдық бөлімшесі;

      12) мемлекеттік жер пайдаланушылар – мемлекеттік республикалық және коммуналдық заңды тұлғалар;

      13) мемлекеттік емес жер пайдаланушылар – азаматтар және (немесе) мемлекеттік емес заңды тұлғалар;

      14) орман қорының жері – орман көмкерген, сондай-ақ орман көмкермеген, бірақ орман шаруашылығының мұқтажына берілген жер;

      15) жеке қосалқы шаруашылық – ауылдық жерде және қала маңындағы аймақта орналасқан жер учаскесінде өз қажеттерін қанағаттандыруға арналған қызмет түрі;

      16) өнеркәсіп жері – өнеркәсіп объектілерін орналастыру мен пайдалану үшін берілген жер, оның ішінде олардың санитарлық-қорғау және өзге де аймақтар;

      17) өзге де ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған жер – теңіз және ішкі су, әуе, құбыр көлігі жерлері, сондай-ақ олардың объектілерін орналастыруға арналған жерлер; ғарыш қызметі, қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтаждарына, сондай-ақ жерді ерекше шарттармен пайдалану аймақтары;

      18) су қорының жері – су айдындары (өзендер және олармен теңдестірілген каналдар, көлдер, су қоймалары, тоғандар мен басқа да ішкі су айдындары, аумақтық сулар), мұздықтар, батпақтар, су көздерінде орналасқан, ағысты реттейтін су шаруашылығы құрылыстары алып жатқан жер, сондай-ақ көрсетілген су объектілерінің су күзет белдеулеріне және ауыз сумен қамтамасыз етудің бас саға жүйелерін санитарлық күзет аймақтарына бөлінген жер.

      3. Статистикалық нысан – Жердің болуы және оларды санаттар, жер учаскелерінің меншік иелері, жерді пайдаланушылар және алқаптар бойынша бөлінуі туралы есеп 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 14, 14-1-баптарына, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 160 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 10147 болып тіркелген) бекітілген Мемлекеттік жер кадастрын жүргізу ережесінің 26, 27-тармағына сәйкес жасалады.

      Статистикалық нысан:

      аудан және облыстық маңызы бар қала бойынша – аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органдары eceпті жылдың 1 қарашасынан кешіктірмей облыстың жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органына ұсынады;

      облыс, республикалық маңызы бар қаланың және астана бойынша – аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардың деректері негізінде облыстардың, республикалық маңызы бар қала және астананың жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органы есепті жылдың 20 қарашасынан кешіктірмей жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.

      Жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті орган облыстардың (республикалық маңызы бар қала, астана) статистикалық нысандар деректерінің негізінде есепті жылдың 1 қарашасынабойынша деректерді қалыптастырады.

      Статистикалық нысан жер учаскелері орналасқан жерінде нақты жағдайы мен пайдалануын ескеріп, олардың кадастрлық есепке алу деректері бойынша құрастырылады. Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан жер учаскелері жерге меншік нысанына, жер учаскелерінің мақсатты тағайындауына және оларды пайдаланудың рұқсат етілген сипатына қарамастан, кадастрлық есепке алуға жатады. Барлық санаттардағы жерлер есепке алуға жатады және ол алқаптардың түрлері бойынша жүргізіледі.

      Статистикалық нысанды құрастыру кезінде азаматтар мен заңды тұлғалар жерлерінің құрамында есепті кезеңде болған өзгерістер есепке алынады, олар жер алқаптарының нақты болуы және жағдайына қатаң сәйкес келуі тиіс.

      Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органдары есепті жылдағы ағымдағы өзгерістерді ескере отырып, тиісті селолық (ауылдық) елді мекендер, селолар, кенттер, аудандар бойынша статистикалық нысан құрастырады.

      Әкімшілік-аумақтық бірліктердің жерлері олардың әкімшілік шекараларының орналасуы бойынша, сондай-ақ олардың әкімшілік шекараларынан тыс орналасуы бойынша есепке алынады, бірақ осы әкімшілік-аумақтық бөлуде ескерілген жер пайдаланудағы азаматтарға және заңды тұлғаларға уақытша пайдалануға ұсынылады.

      Статистикалық нысанда бар мәліметтердің анықтығына статистикалық нысанды құруға жауапкершілік жүктелген лауазымды тұлға жауапты болады.

      4. 1-жолда ауыл шаруашылығының қажеттіліктері үшін берілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер немесе осы мақсаттарға арналған жерлер есепке алынады, оның ішінде:

      1.1-жол – Азаматтардың жері:

      1.1.1-жол – шаруа (фермер) қожалықтары;

      1.1.2-жол – жеке қосалқы шаруашылықтар;

      1.1.3-жол – қызметтік үлесі бар азаматтар;

      1.1.4-жол – бағбандар және бағбандық бірлестіктер;

      1.1.5-жол – бақшалар;

      1.1.6-жол – саяжайлар мен саяжай бірлестіктері;

      1.1.7-жол – мал өсірушілер және мал шаруашылығы бірлестіктері;

      1.1.8-жол – шөп шабумен және мал жаюмен айналысатын азаматтар;

      1.1.9-жол – ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған санаттарда ескерілген қызметтік үлесі бар азаматтар;

      1.1.10-жол – ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған басқа санаттарда ескерілген бақшалар.

      1.2 Ұйымның жері:

      1.2.1-жол – шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдар;

      1.2.2-жол – өндірістік кооперативтер

      1.2.3-жол – мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары;

      1.2.4-жол – ғылыми-зерттеу және оқу мекемелері мен мекемелері;

      1.2.5-жол – қосалқы шаруашылықтар;

      1.2.6-жол – өзге кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер.

      2-жолда Елді мекендердің (қала, кент және ауылдық елді мекендердің) жерлеріне қаланың, кенттің, сондай-ақ ауылдық елді мекеннің шегіндегі жергілікті атқарушы органдардың басқаруындағы барлық жерлер жатады. Елді мекендердің жерлерін жер қорының басқа санаттарынан бөлетін шегі-шекарасы, құрылған жер учаскелерінің жеке меншік иелері мен жерді пайдаланушылар, елді мекеннің техникалық-экономикалық негіздемесі мен бас даму жоспары ескеріле отырып жерге орналастыру жұмыстары тәртібінде анықталады.

      2.1-жол – Тұрғын үй аймағының жерлері, оның ішінде:

      2.1.1-жол – көп қабатты құрылыс;

      2.1.2-жол – жеке құрылыс салу.

      2.2-жол – Әлеуметтік аймақтың жерлері;

      2.3-жол – Коммерциялық аймақтың жерлері:

      2.3.1-жол – өндірістік объектілердің жерлері;

      2.3.2-жол – сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызмет көрсету объектілерінің жерлері.

      2.4-жол – Өзге аймақтың жерлері;

      2.5-жол – Жалпы пайдаланудағы жерлер;

      2.6-жол – Көлік, байланыс, инженерлік коммуникациялар жерлері, оның ішінде:

      2.6.1-жол – темір жол көлігі;

      2.6.2-жол – автомобиль көлігі;

      2.6.3-жол – теңіз және ішкі су көлігі;

      2.6.4-жол – әуе көлігі;

      2.6.5-жол – өзге де көлік.

      2.7-жол – Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлер:

      2.7.1-жол –шаруа (фермер) қожалықтарымен;

      2.7.2-жол – ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын кәсіпорындармен;

      2.7.3-жол – бағбандық және саяжай бірлестіктерімен, учаскелермен;

      2.7.4-жол – жеке бақшаларымен;

      2.7.5-жол – жеке қосалқы шаруашылықтармен;

      2.7.6-жол – қызметтік жер телімімен;

      2.7.7-жол – басқа мақсаттар үшін.

      2.8-жол – Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы алып жатқан жерлер, оның ішінде:

      2.8.1-жол – ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері;

      2.8.2-жол – сауықтыру мақсатындағы жерлер;

      2.8.3-жол – рекреациялық мақсаттағы жерлер, оның ішінде:

      2.8.4-жол – қалалық ормандар;

      2.8.5-жол – тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер.

      2.9-жол – Орманшылықтар мен орман саябақтарының жерлері;

      2.10-жол – Су объектілері астындағы жерлер;

      2.11-жол – Әскери және өзге де режимдік объектілер астындағы жерлер;

      2.12-жол – Өзге арнайы мақсаттағы объектілер астындағы жерлер;

      2.13-жол – Қала құрылысы немесе өзге де қызметке тартылмаған жерлер (резервтік жерлер);

      2.14-жол – Қала маңы аймағының жерлері.

      3-жол – Барлығы өнеркәсіп, байланыс, қорғаныстың және өзге де ауыл шаруашылығына арналмаған жерлер, оның ішінде:

      3.1-жол – Өнеркәсіп жерлері;

      3.2-жол – Көлік жерлері, оның ішінде:

      3.2.1-жол – теміржол көлігінің жерлері;

      3.2.2-жол – автомобиль көлігінің жерлері;

      3.2.3-жол – теңіз және ішкі су көлігінің жері;

      3.2.4-жол – әуе көлігінің жері;

      3.2.5-жол – құбыр көлігінің жерлері;

      3.3-жол – Байланыс және энергетика жерлері;

      3.4-жол – Ғарыш қызметінің мұқтаждықтарына арналған жерлер;

      3.5-жол – Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтаждықтарына арналған жерлер;

      3.6-жол – Жерді ерекше шарттармен пайдалану аймақтары.

      4-жол – Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың барлық жерлері, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер, оның ішінде:

      4.1-жол – Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері;

      4.2-жол – Сауықтыру мақсатындағы жерлер;

      4.3-жол – Рекреациялық мақсаттағы жерлер;

      4.4-жол – Тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер.

      5-жол – Орман қорының жерлері;

      5.1-жол – оның ішінде қорықтар, ұлттық табиғи парктер, дендрологиялық және зоологиялық парктер, ботаникалық бақтар;

      5.2-жол – Бұдан басқа, 01-жолда ескерілген орман шаруашылығы кәсіпорындарының уақытша пайдалануындағы жерлер;

      6-жол – Су қорының жерлері;

      7-жол – Босалқы жерлер;

      7.1-жол –Бұдан басқа, босалқы жерлерде есепке алынған арнайы жер қоры жерлері;

      8-жол – БАРЛЫҚ ЖЕРЛЕР;

      8.1-жол – оның ішінде аудан, облыс, республика аумағынан тыс жерлерде пайдаланылатын жерлер;

      9-жол – Басқа аудандардың, облыстардың, мемлекеттердің жер пайдаланушылары пайдаланатын жерлер;

      10-жол – Аудан, облыс, республика аумағы.

      1-27 – бағандарда меншік иелері мен жерді пайдаланушылар туралы ақпараттар енгізіледі.

      28-бағанда жер учаскелерінің жалпы алаңы есепке алынады.

      29-40 - бағандарда алқаптардың түрлері есепке алынады.

      41-бағанда барлық ауыл шаруашығы алқаптарының ауданы.

      42-64-бағандарда алқап типіне жатпайтын бөгде жерлер есепке алынады.

      65-бағанда бөгде жерлердің жалпы алаңы есепке алынады.

      Аудандар бойынша статистикалық нысанды құрастырған кезде барлық алаңдар – гектармен, ал облыс бойынша мың гектармен көрсетіледі. Егер баған көрсеткіші қабылданған бірлікте берілмесе, онда (*) шартты белгісі қойылады.

      6. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      жолдар бойынша:

      1-жол = S1.1+1.2;

      2-жол = S2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+2.13+2.14;

      3-жол = S3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6;

      4-жол = S4.1+4.2+4.3+4.4;

      5-жол = S5.1;

      8-жол = S1+2+3+4+5+6+7;

      10-жол = S8-8.1+9.

      бағандар бойынша:

      28-баған =S41+65;

      41- баған = S29+30+33+34+37;

      43- баған= S44+45+46;

      50- баған= S51+52+53+54;

      60-баған = S61+62+63+64;

      65-баған = S42+43+47+49+50+55+56+57+58+59+60.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 10 наурыздағы
№ 25 бұйрығына
3-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді.
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики.

Приложение 3 к приказу
Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от __ ____________ 20__ года
№ __

Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитетіне ұсынылады
Представляется Комитету по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Суармалы жердің болуы және оларды санаттар, жер учаскелерінің меншік иелері, жерді пайдаланушылар мен алқаптар бойынша бөлінуі туралы ____ жылғы 1 қарашадағы есеп

      Отчет о наличии орошаемых земель и распределении их по категориям, собственникам земельных участков, землепользователям и угодьям на 1 ноября _________ года

Индексі
Индекс

22-А

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) Жер қатынастары және ауыл шаруашылық бөлімдері, Қазақстан Республикасы облыстарының (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) Жер қатынастары және ауыл шаруашылық басқармалары ұсынады
Представляют отделы земельных отношений районов (городов областного значения), Управления земельных отношений областей (городов республиканского значения, столицы) Республики Казахстан

Ұсыну мерзімі: есепті жылдың 20 қарашасынан кешіктірмей
Срок представления: не позднее 20 ноября отчетного года

БСН коды
Код БИН      1. Жердің болуы, оларды санаттар, жер учаскелерінің меншік иелері, жерді пайдаланушылар мен алқаптар бойынша бөлінуі туралы ____ жылғы 1 қарашадағы есеп

      1. Отчет о наличии земель и распределении их по категориям, собственникам земельных участков, землепользователям и угодьям на 1 ноября _________ года


Жер туралы мәліметтер
Сведения об участке

Санаттардың атаулары
Наименование категории

жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың атауы (аты-жөні ұйымның атауы)
наименование собственников земельных участков и землепользователей (фамилия, имя и отчество (при его наличии) наименование организации)

жер пайдала нушының, иеленушінің жеке сәйкес тендіру нөмірі, бизнес сәйкес тендіру нөмірі
индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер собственника, землеполь зователя

субъект түрі
вид субъекта

иеленуші, жер пайдаланушының елі (шетелдік субъектілерді есепке алу үшін)
страна собствен ника землепользователя (для учета иностран ных субъектов)

жер пайдаланушының, иеленушінің жынысы
пол собствен ника, землепользователя

меншік иесінің, жер пайдала нушының белгісі (ауылдық, қалалық)
признак собственника, землепользователя (сельский, город ской)

пайдалану түрі
вид пользования

кадастрлық нөмірі
кадастровый номер

жер санаты
категория земель

елді мекен белгісі
признак населенного пункта

жер санаты
категория земли

жердің ішкі санаты
подкатегория земли

пайдалану түрі
режим использования

А1

А2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Ауыл шаруашылығы максатындағы жерлер
Земли сельскохозяйственного назначения

1.1

Азаматтардың жері:
Земли граждан:

1.1.1

шаруа (фермер) қожалықтары
крестьянские (фермерские) хозяйства

1.1.2

жеке қосалқы шаруашылықтар
личные подсобные хозяйства

1.1.3

қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы

1.1.4

бағбандар және бағбандық бірлестіктер
садоводы и садоводческие объединения

1.1.5

бақшалар
огородники

1.1.6

саяжайлар мен саяжай бірлестіктері
дачники и дачные объединения

1.1.7

мал өсірушілер және мал шаруашылығы бірлестіктері
животноводы и животноводческие объединения

1.1.8

шөп шабумен және мал жаюмен айналысатын азаматтар
граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота

1.1.9

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған санаттарда ескерілген қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы, учтенные в категориях не сельскохозяйственного назначения

1.1.10

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған басқа санаттарда ескерілген бақшалар
огородники, учтенные в других категориях не сельскохозяйственного назначения

1.2

Ұйымның жері:
Земли организации:

1.2.1

шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдар
хозяйственные товарищества и общества

1.2.2

өндірістік кооперативтер
производственные кооперативы

1.2.3

мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары
государственные сельскохозяйственные предприятия

1.2.4

ғылыми-зерттеу және оқу мекемелері мен мекемелері
научно-исследовательские и учебные учреждения и заведения

1.2.5

қосалқы шаруашылықтар
подсобные хозяйства

1.2.6

өзге кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер
прочие предприятия, организации и учреждения

2

Елді мекендердің (қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің) жерлері
Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)

2.1

Тұрғын үй аймағының жерлері, оның ішінде:
Земли жилищной зоны, из них:

2.1.1

көп қабатты құрылыс
многоэтажной застройки

2.1.2

жеке құрылыс салу
индивидуальной застройки

2.2

Әлеуметтік аймақтың жерлері
Земли социальной зоны

2.3

Коммерциялық аймақтың жерлері
Земли коммерческой зоны

2.3.1

өндірістік объектілердің жерлері
земли производственных объектов

2.3.2

сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызмет көрсету объектілерінің жерлері
земли объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания

2.4

Өзге аймақтың жерлері
Земли иной зоны

2.5

Жалпы пайдаланудағы жерлер
Земли общего пользования

2.6

Көлік, байланыс, инженерлік коммуникациялар жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них:

2.6.1

темір жол көлігі
железнодорожного транспорта

2.6.2

автомобиль көлігі
автомобильного транспорта

2.6.3

теңіз және ішкі су көлігі
морского и внутреннего водного транспорта

2.6.4

әуе көлігі
воздушного транспорта

2.6.5

Өзге де көлік
Иного транспорта

2.7

Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлер
Земли сельскохозяйственного использования

2.7.1

шаруа (фермер) қожалықтарымен
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

2.7.2

ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын кәсіпорындармен
предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством

2.7.3

бағбандық және саяжай бірлестіктерімен, учаскелерімен
садоводческими и дачными объединениями, участками

2.7.4

жеке бақшаларымен
индивидуальными огородниками

2.7.5

жеке қосалқы шаруашылықтармен
личными подсобными хозяйствами

2.7.6

қызметтік жер телімімен
служебными наделами

2.7.7

басқа мақсаттар үшін
для других целей

2.8

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы алып жатқан жерлер, оның ішінде:
Земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, землями оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:

2.8.1

ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
земли особо охраняемых природных территорий

2.8.2

сауықтыру мақсатындағы жерлер
земли оздоровительного назначения

2.8.3

рекреациялық мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
земли рекреационного назначения, в том числе:

2.8.4

қалалық ормандар
городские леса

2.8.5

тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
земли историко-культурного назначения

2.9

орманшылықтар мен орман саябақтарының жерлері
земли лесничеств и лесопарков

2.10

су объектілері астындағы жерлер
земли под водными объектами

2.11

әскери және өзге де режимдік объектілер астындағы жерлер
земли под военными и иными режимными объектами

2.12

өзге арнайы мақсаттағы объектілер астындағы жерлер
земли под объектами иного специального назначения

2.13

қала құрылысы немесе өзге де қызметке тартылмаған жерлер (резервтік жерлер)
земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность (резервные)

2.14

қала маңы аймағының жерлері
земли пригородной зоны

3

Барлығы өнеркәсіп, байланыс, қорғаныстың барлық жерлері және өзге де ауыл шаруашылығына арналмаған жерлер, оның ішінде:
Всего земель промышленности, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения, в том числе:

3.1

Өнеркәсіп жерлері
Земли промышленности

3.2

Көлік жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, в том числе:

3.2.1

теміржол көлігінің жерлері
земли железнодорожного транспорта

3.2.2

автомобиль көлігінің жерлері
земли автомобильного транспорта

3.2.3

теңіз және ішкі су көлігінің жерлері
земли морского и внутреннего водного транспорта

3.2.4

әуе көлігінің жерлері
земли воздушного транспорта

3.2.5

құбыр көлігінің жерлері
земли трубопроводного транспорта

3.3

Байланыс және энергетика жерлері
Земли связи и энергетики

3.4

Ғарыш қызметінің мұқтаждықтарына арналған жерлер
Земли для нужд космической деятельности

3.5

Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтаждықтарына арналған жерлер
Земли для нужд обороны и национальной безопасности

3.6

Жерді ерекше шарттармен пайдалану аймақтары
Зоны с особыми условиями пользования землей

4

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың барлық жерлері, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
Всего земель особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:

4.1

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
Земли особо охраняемых природных территорий

4.2

Сауықтыру мақсатындағы жерлер
Земли оздоровительного назначения

4.3

Рекреациялық мақсаттағы жерлер
Земли рекреационного назначения

4.4

Тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
Земли историко-культурного назначения

5

Орман қорының жерлері
Земли лесного фонда

5.1.

Оның ішінде қорықтар, ұлттық табиғи парктер, дендрологиялық және зоологиялық парктер, ботаникалық бақтар
В том числе заповедников, национальных природных парков, дендрологических и зоологических парков, ботанических садов

5.2.

бұдан басқа, 01-жолда ескерілген орман шаруашылығы кәсіпорындарының уақытша пайдалануындағы жерлер
кроме того земли лесхозпредприятий, находящихся во временном пользовании, учтенные в строке 01

6

Су қорының жерлері
Земли водного фонда

7

Босалқы жерлер
Земли запаса

7.1

Бұдан басқа, босалқы жерлерде есепке алынған арнайы жер қоры жерлері
Кроме того земель специального земельного фонда, учтенных в землях запаса

8

БАРЛЫҚ ЖЕРЛЕР
ИТОГО ЗЕМЕЛЬ

8.1

оның ішінде аудан, облыс, республика аумағынан тыс жерлерде пайдаланылатын жерлер
в том числе земли используемые за пределами территории района, области, республики

9

Басқа аудандардың, облыстардың, мемлекеттердің жер пайдаланушылары пайдаланатын жерлер
Земли используемые землепользователями других районов, областей, государств

10

Аудан, облыс, республика аумағы
Территория района, области, республики

  Жалғасы
  Продолжение


Жер туралы мәліметтер
Сведения об участке

Санаттардың атаулары
Наименование категории

ерекше қорғалатын табиғи аумақ белгісі
признак особо охраняемой территории

жер пайдаланушының орналасқан орны (облыстардың жалға алуы)
месторасположение землепользователя (аренды областей)

жер учаскесінің орналасқан жері
месторасположение земельного участка

жер пайдаланушылардың саны
количество землепользова телей

жалға алу мерзімі
срок аренды

облыс
область

өңір (аудан)
регион (район)

ауылдық округ
сельский округ

облыс
область

өңір (аудан)
регион (район)

ауылдық округ
сельский округ

елді-мекен, үй,пәтер
населенный пункт, дом, квартира

пайда болу күні (күні, айы, жылы)
дата возникновения (день, месяц, год)

аяқталу мерзімі (күні, айы, жылы)
дата окончания (день, месяц, год)

А1

А2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

Ауыл шаруашылығы максатындағы жерлер
Земли сельскохозяйственного назначения
1.1

Азаматтардың жері:
Земли граждан:
1.1.1

шаруа (фермер) қожалықтары
крестьянские (фермерские) хозяйства
1.1.2

жеке қосалқы шаруашылықтар
личные подсобные хозяйства
1.1.3

қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы
1.1.4

бағбандар және бағбандық бірлестіктер
садоводы и садоводческие объединения
1.1.5

бақшалар
огородники
1.1.6

саяжайлар мен саяжай бірлестіктері
дачники и дачные объединения
1.1.7

мал өсірушілер және мал шаруашылығы бірлестіктері
животноводы и животноводческие объединения
1.1.8

шөп шабумен және мал жаюмен айналысатын азаматтар
граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота
1.1.9

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған санаттарда ескерілген қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы, учтенные в категориях не сельскохозяйственного назначения
1.1.10

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған басқа санаттарда ескерілген бақшалар
огородники, учтенные в других категориях не сельскохозяйственного назначения
1.2

Ұйымның жері:
Земли организации:
1.2.1

шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдар
хозяйственные товарищества и общества
1.2.2

өндірістік кооперативтер
производственные кооперативы
1.2.3

мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары
государственные сельскохозяйственные предприятия
1.2.4

ғылыми-зерттеу және оқу мекемелері мен мекемелері
научно-исследовательские и учебные учреждения и заведения
1.2.5

қосалқы шаруашылықтар
подсобные хозяйства
1.2.6

өзге кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер
прочие предприятия, организации и учреждения
2

Елді мекендердің (қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің) жерлері
Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)
2.1

Тұрғын үй аймағының жерлері, оның ішінде:
Земли жилищной зоны, из них:
2.1.1

көп қабатты құрылыс
многоэтажной застройки
2.1.2

жеке құрылыс салу
индивидуальной застройки
2.2

Әлеуметтік аймақтың жерлері
Земли социальной зоны
2.3

Коммерциялық аймақтың жерлері
Земли коммерческой зоны
2.3.1

өндірістік объектілердің жерлері
земли производственных объектов
2.3.2

сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызмет көрсету объектілерінің жерлері
земли объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания
2.4

Өзге аймақтың жерлері
Земли иной зоны
2.5

Жалпы пайдаланудағы жерлер
Земли общего пользования
2.6

Көлік, байланыс, инженерлік коммуникациялар жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них:
2.6.1

темір жол көлігі
железнодорожного транспорта
2.6.2

автомобиль көлігі
автомобильного транспорта
2.6.3

теңіз және ішкі су көлігі
морского и внутреннего водного транспорта
2.6.4

әуе көлігі
воздушного транспорта
2.6.5

өзге де көлік
иного транспорта
2.7

Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлер
Земли сельскохозяйственного использования
2.7.1

шаруа (фермер) қожалықтарымен
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
2.7.2

ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын кәсіпорындармен
предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством
2.7.3

бағбандық және саяжай бірлестіктерімен, учаскелерімен
садоводческими и дачными объединениями, участками
2.7.4

жеке бақшаларымен
индивидуальными огородниками
2.7.5

жеке қосалқы шаруашылықтармен
личными подсобными хозяйствами
2.7.6

қызметтік жер телімімен
служебными наделами
2.7.7

басқа мақсаттар үшін
для других целей
2.8

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы алып жатқан жерлер, оның ішінде:
Земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, землями оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:
2.8.1

ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
земли особо охраняемых природных территорий
2.8.2

сауықтыру мақсатындағы жерлер
земли оздоровительного назначения
2.8.3

рекреациялық мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
земли рекреационного назначения, в том числе:
2.8.4

қалалық ормандар
городские леса
2.8.5

тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
земли историко-культурного назначения
2.9

орманшылықтар мен орман саябақтарының жерлері
земли лесничеств и лесопарков
2.10

су объектілері астындағы жерлер
земли под водными объектами
2.11

әскери және өзге де режимдік объектілер астындағы жерлер
земли под военными и иными режимными объектами
2.12

өзге арнайы мақсаттағы объектілер астындағы жерлер
земли под объектами иного специального назначения
2.13

қала құрылысы немесе өзге де қызметке тартылмаған жерлер (резервтік жерлер)
земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность (резервные)
2.14

қала маңы аймағының жерлері
земли пригородной зоны
3

Барлығы өнеркәсіп, көлік, қорғаныстың барлық жерлері және ауыл шаруашылығына арналмаған жерлер, оның ішінде:
Всего земель промышленности, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения, в том числе:
3.1

Өнеркәсіп жерлері
Земли промышленности
3.2

Көлік жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, в том числе:
3.2.1

теміржол көлігінің жерлері
земли железнодорожного транспорта
3.2.2

автомобиль көлігінің жерлері
земли автомобильного транспорта
3.2.3

теңіз және ішкі су көлігінің жерлері
земли морского и внутреннего водного транспорта
3.2.4

әуе көлігінің жерлері
земли воздушного транспорта
3.2.5

құбыр көлігінің жерлері
земли трубопроводного транспорта
3.3

Байланыс және энергетика жерлері
Земли связи и энергетики
3.4

Ғарыш қызметі мұқтажына арналған жерлер
Земли для нужд космической деятельности
3.5

Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтаждарына арналған жерлер
Земли для нужд обороны и национальной безопасности
3.6

Жерді ерекше шарттармен пайдалану аймақтары
Зоны с особыми условиями пользования землей
4

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың барлық жерлері, сауықтыру мақсатындағы, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
Всего земель особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:
4.1

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
Земли особо охраняемых природных территорий
4.2

Сауықтыру мақсатындағы жерлер
Земли оздоровительного назначения
4.3

Рекреациялық мақсаттағы жерлер
Земли рекреационного назначения
4.4

Тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
Земли историко-культурного назначения
5

Орман қорының жерлері
Земли лесного фонда (5.1)
5.1.

Оның ішінде қорықтар, ұлттық табиғи парктер, дендрологиялық және зоологиялық парктер, ботаникалық бақтар
В том числе заповедников, национальных природных парков, дендрологических и зоологических парков, ботанических садов
5.2.

бұдан басқа, 01-жолда ескерілген орман шаруашылығы кәсіпорындарының уақытша пайдаланудағы жерлері
кроме того земли лесхозпредприятий, находящихся во временном пользовании, учтенные в строке 01
6

Су қорының жерлері
Земли водного фонда
7

Босалқы жерлер
Земли запаса
7.1

Бұдан басқа, босалқы жерлерде есепке алынған арнайы жер қоры жерлері
Кроме того земель специального земельного фонда, учтенных в землях запаса
8

БАРЛЫҚ ЖЕРЛЕР
ИТОГО ЗЕМЕЛЬ
8.1

оның ішінде аудан, облыс, республика аумағынан тыс жерлерде пайдаланылатын жерлер
в том числе земли используемые за пределами территории района, области, республики
9

Басқа аудандардың, облыстардың, мемлекеттердің жер пайдаланушылары пайдаланатын жерлер
Земли используемые землепользователями других районов, областей, государств
10

Аудан, облыс, республика аумағы
Территория района, области, республики
      Жалғасы                                                      ПродолжениеЖер туралы мәліметтер
Сведения об участке

Суармалы жерлер
Регулярное орошение земель

Санаттардың атаулары
Наименование категории

жер учаскесіне құқық туындауының негіздемесі
основание возникновения права на земельный участок

суармалы жердің жалпы көлемі
общая площадь орошаемых земель

егістік
пашни

көп жылдық екпелер
многолетних насаждений

құқықты белгілей тін құжаттың аталуы
наименование право устанавли вающего документа

нөмірі
номер

күні (күні, айы, жылы)
дата (день, месяц, год)

құжаттың көшірмесі
копия документа

барлығы
всего

соның ішінде дренажбен қамтылғандары
из них обеспече нных дренажом

барлығы
всего

соның ішінде дренажбен қамтылғандары
из них обеспеченных дренажом

барлығы
всего

соның ішінде дренажбен қамтылғандары
из них обеспеченных дренажом

баулар
садов

Жүзімдіктер
виноградников

А1

А2

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

1

Ауыл шаруашылығы максатындағы жерлер
Земли сельскохозяйственного назначения

1.1

Азаматтардың жері:
Земли граждан:

1.1.1

шаруа (фермер) қожалықтары
крестьянские (фермерские) хозяйства

1.1.2

жеке қосалқы шаруашылықтар
личные подсобные хозяйства

1.1.3

қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы

1.1.4

бағбандар және бағбандық бірлестіктер
садоводы и садоводческие объединения

1.1.5

бақшалар
огородники

1.1.6

саяжайлар мен саяжай бірлестіктері
дачники и дачные объединения

1.1.7

мал өсірушілер және мал шаруашылығы бірлестіктері
животноводы и животноводческие объединения

1.1.8

шөп шабумен және мал жаюмен айналысатын азаматтар
граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота

1.1.9

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған санаттарда ескерілген қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы, учтенные в категориях не сельскохозяйственного назначения

1.1.10

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған басқа санаттарда ескерілген бақшалар
огородники, учтенные в других категориях не сельскохозяйственного назначения

1.2

Ұйымның жері:
Земли организации:

1.2.1

шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдар
хозяйственные товарищества и общества

1.2.2

өндірістік кооперативтер
производственные кооперативы

1.2.3

мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары
государственные сельскохозяйственные предприятия

1.2.4

ғылыми-зерттеу және оқу мекемелері мен мекемелері
научно-исследовательские и учебные учреждения и заведения

1.2.5

қосалқы шаруашылықтар
подсобные хозяйства

1.2.6

өзге кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер
прочие предприятия, организации и учреждения

2

Елді мекендердің (қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің) жерлері
Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)

2.1

Тұрғын үй аймағының жерлері, оның ішінде:
Земли жилищной зоны, из них:

2.1.1

көп қабатты құрылыс
многоэтажной застройки

2.1.2

жеке құрылыс салу
индивидуальной застройки

2.2

Әлеуметтік аймақтың жерлері
Земли социальной зоны

2.3

Коммерциялық аймақтың жерлері
Земли коммерческой зоны

2.3.1

өндірістік объектілердің жерлері
земли производственных объектов

2.3.2

сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызмет көрсету объектілерінің жерлері
земли объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания

2.4

Өзге аймақтың жерлері
Земли иной зоны

2.5

Жалпы пайдаланудағы жерлер
Земли общего пользования

2.6

Көлік, байланыс, инженерлік коммуникациялар жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них:

2.6.1

теміржол көлігі
железнодорожного транспорта

2.6.2

автомобиль көлігі
автомобильного транспорта

2.6.3

теңіз және ішкі су көлігі
морского и внутреннего водного транспорта

2.6.4

әуе көлігі
воздушного транспорта

2.6.5

өзге де көлік
иного транспорта

2.7

Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлер
Земли сельскохозяйственного использования

2.7.1

шаруа (фермер) қожалықтарымен
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

2.7.2

ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын кәсіпорындармен
предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством

2.7.3

бағбандық және саяжай бірлестіктерімен,
учаскелерімен садоводческими и дачными объединениями, участками

2.7.4

жеке бақшаларымен
индивидуальными огородниками

2.7.5

жеке қосалқы шаруашылықтармен
личными подсобными хозяйствами

2.7.6

қызметтік жер телімімен
служебными наделами

2.7.7

басқа мақсаттар үшін
для других целей

2.8

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы алып жатқан жерлер, оның ішінде:
Земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, землями оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:

2.8.1

ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
земли особо охраняемых природных территорий

2.8.2

сауықтыру мақсатындағы жерлер
земли оздоровительного назначения

2.8.3

рекреациялық мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
земли рекреационного назначения, в том числе:

2.8.4

қалалық ормандар
городские леса

2.8.5

тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
земли историко-культурного назначения

2.9

орманшылықтар мен орман саябақтарының жерлері
земли лесничеств и лесопарков

2.10

су объектілері астындағы жерлер
земли под водными объектами

2.11

әскери және өзге де режимдік объектілер астындағы жерлер
земли под военными и иными режимными объектами

2.12

өзге арнайы мақсаттағы объектілер астындағы жерлер
земли под объектами иного специального назначения

2.13

қала құрылысы немесе өзге де қызметке тартылмаған жерлер (резервтік жерлер)
земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность (резервные)

2.14

қала маңы аймағының жерлері
земли пригородной зоны

3

Барлығы өнеркәсіп, көлік, қорғаныстың барлық жерлері және өзге де ауыл шаруашылығына арналмаған жерлер, оның ішінде:
Всего земель промышленности, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения, в том числе:

3.1

Өнеркәсіп жерлері
Земли промышленности

3.2

Көлік жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, в том числе:

3.2.1

теміржол көлігінің жерлері
земли железнодорожного транспорта

3.2.2

автомобиль көлігінің жерлері
земли автомобильного транспорта

3.2.3

теңіз және ішкі су көлігінің жерлері
земли морского и внутреннего водного транспорта

3.2.4

әуе көлігінің жерлері
земли воздушного транспорта

3.2.5

құбыр көлігінің жерлері
земли трубопроводного транспорта

3.3

Байланыс және энергетика жерлері
Земли связи и энергетики

3.4

Ғарыш қызметі мұқтажына арналған жерлер
Земли для нужд космической деятельности

3.5

Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтаждарына арналған жерлер
Земли для нужд обороны и национальной безопасности

3.6

Жерді ерекше шарттармен пайдалану аймақтары
Зоны с особыми условиями пользования землей

4

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың барлық жерлері, сауықтыру рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
Всего земель особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:

4.1

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
Земли особо охраняемых природных территорий

4.2

Сауықтыру мақсатындағы жерлер
Земли оздоровительного назначения

4.3

Рекреациялық мақсаттағы жерлер
Земли рекреационного назначения

4.4

Тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
Земли историко-культурного назначения

5

Орман қорының жерлері
Земли лесного фонда (5.1)

5.1.

Оның ішінде қорықтар, ұлттық табиғи парктер, дендрологиялық және зоологиялық парктер, ботаникалық бақтар
В том числе заповедников, национальных природных парков, дендрологических и зоологических парков, ботанических садов

5.2.

бұдан басқа, 01-жолда ескерілген орман шаруашылығы кәсіпорындарының уақытша пайдалануындағы жерлері
кроме того земли лесхозпредприятий, находящихся во временном пользовании, учтенные в строке 01

6

Су қорының жерлері
Земли водного фонда

7

Босалқы жерлер
Земли запаса

7.1

бұдан басқа, босалқы жерлерде есепке алынған арнайы жер қоры жерлері
кроме того земель специального земельного фонда, учтенных в землях запаса

8

БАРЛЫҚ ЖЕРЛЕР
ИТОГО ЗЕМЕЛЬ

8.1

оның ішінде аудан, облыс, республика аумағынан тыс жерлерде пайдаланылатын жерлер
в том числе земли используемые за пределами территории района, области, республики

9

Басқа аудандардың, облыстардың, мемлекеттердің жер пайдаланушылары пайдаланатын жерлер
Земли используемые землепользователями других районов, областей, государств

10

Аудан, облыс, республика аумағы
Территория района, области, республики

      Жалғасы                                                      ПродолжениеЖер туралы мәліметтер
Сведения об участке

Санаттардың атаулары
Наименование категории

тыңайған
залежи

шабындық
сенокосов

жайылым
пастбищ

барлық ауылшаруашылығы алқаптары
итого сельскохозяйственных угодий

Өзге де суармалы (суарылмайтын) жерлер
прочие в орошаемых землях (не орошаемые)

барлығы
всего

соның ішінде дренажбен қамтылғандары
из них обеспеченных дренажом

барлығы
всего

соның ішінде:
из них:

барлығы
всего

соның ішінде:
из них:

барлығы
всего

соның ішінде дренажбен қамтылғандары
из них обеспе- ченных дренажом

дренажбен қамтылғандары
обеспеченных дрена-жом

жақсартылған, түбегейлі жақсартылғаны
улучшен ных, коренное улучшение

дренажбен қамтылғандары
обеспече нных дренажом

жақсартылған, түбегейлі жақсартылғаны
улучшенных, коренное улучшение

А1

А2

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

1

Ауыл шаруашылығы максатындағы жерлер
Земли сельскохозяйственного назначения
1.1

Азаматтардың жері:
Земли граждан:
1.1.1

шаруа (фермер) қожалықтары
крестьянские (фермерские) хозяйства
1.1.2

жеке қосалқы шаруашылықтар
личные подсобные хозяйства
1.1.3

қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы
1.1.4

бағбандар және бағбандық бірлестіктер
садоводы и садоводческие объединения
1.1.5

бақшалар
огородники
1.1.6

саяжайлар мен саяжай бірлестіктері
дачники и дачные объединения
1.1.7

мал өсірушілер және мал шаруашылығы бірлестіктері
животноводы и животноводческие объединения
1.1.8

шөп шабумен және мал жаюмен айналысатын азаматтар
граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота
1.1.9

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған санаттарда ескерілген қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы, учтенные в категориях не сельскохозяйственного назначения
1.1.10

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған басқа санаттарда ескерілген бақшалар
огородники, учтенные в других категориях не сельскохозяйственного назначения
1.2

Ұйымның жері:
Земли организации:
1.2.1

шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдар
хозяйственные товарищества и общества
1.2.2

өндірістік кооперативтер
производственные кооперативы
1.2.3

мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары
государственные сельскохозяйственные предприятия
1.2.4

ғылыми-зерттеу және оқу мекемелері мен мекемелері
научно-исследовательские и учебные учреждения и заведения
1.2.5

қосалқы шаруашылықтар
подсобные хозяйства
1.2.6

басқа кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер
прочие предприятия, организации и учреждения
2

Елді мекендердің (қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің) жерлері
Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)
2.1

Тұрғын үй аймағының жерлері, оның ішінде:
Земли жилищной зоны, из них:
2.1.1

көп қабатты құрылыс
многоэтажной застройки
2.1.2

жеке құрылыс салу
индивидуальной застройки
2.2

Әлеуметтік аймақтың жерлері
Земли социальной зоны
2.3

Коммерциялық аймақтың жерлері
Земли коммерческой зоны
2.3.1

өндірістік объектілердің жерлері
земли производственных объектов
2.3.2

сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызмет көрсету объектілерінің жерлері
земли объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания
2.4

Өзге аймақтың жерлері
Земли иной зоны
2.5

Жалпы пайдаланудағы жерлер
Земли общего пользования
2.6

Көлік, байланыс, инженерлік коммуникациялар жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них:
2.6.1

теміржол көлігі
железнодорожного транспорта
2.6.2

автомобиль көлігі
автомобильного транспорта
2.6.3

теңіз және ішкі су көлігі
морского и внутреннего водного транспорта
2.6.4

әуе көлігі
воздушного транспорта
2.6.5

өзге де көлік
иного транспорта
2.7

Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлер
Земли сельскохозяйственного использования
2.7.1

шаруа (фермер) қожалықтарымен
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
2.7.2

ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын кәсіпорындармен
предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством
2.7.3

бағбандық және саяжай бірлестіктерімен, учаскелерімен
садоводческими и дачными объединениями, участками
2.7.4

жеке бақшаларымен
индивидуальными огородниками
2.7.5

жеке қосалқы шаруашылықтармен
личными подсобными хозяйствами
2.7.6

қызметтік жер телімімен
служебными наделами
2.7.7

басқа мақсаттар үшін
для других целей
2.8

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы алып жатқан жерлер, оның ішінде:
Земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, землями оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:
2.8.1

ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
земли особо охраняемых природных территорий
2.8.2

сауықтыру мақсатындағы жерлер
земли оздоровительного назначения
2.8.3

рекреациялық мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
земли рекреационного назначения, в том числе:
2.8.4

қалалық ормандар
городские леса
2.8.5

тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
земли историко-культурного назначения
2.9

орманшылықтар мен орман саябақтарының жерлері
земли лесничеств и лесопарков
2.10

су объектілері астындағы жерлер
земли под водными объектами
2.11

әскери және өзге де режимдік объектілер астындағы жерлер
земли под военными и иными режимными объектами
2.12

өзге арнайы мақсаттағы объектілер астындағы жерлер
земли под объектами иного специального назначения
2.13

қала құрылысы немесе өзге де қызметке тартылмаған жерлер (резервтік жерлер)
земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность (резервные)
2.14

қала маңы аймағының жерлері
земли пригородной зоны
3

Барлығы өнеркәсіп, байланыс, қорғаныстың барлық жерлері және өзге де ауыл шаруашылығына арналмаған жерлер, оның ішінде:
Всего земель промышленности, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения, в том числе:
3.1

Өнеркәсіп жерлері
Земли промышленности
3.2

Көлік жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, в том числе:
3.2.1

теміржол көлігінің жерлері
земли железнодорожного транспорта
3.2.2

автомобиль көлігінің жерлері
земли автомобильного транспорта
3.2.3

теңіз және ішкі су көлігінің жерлері
земли морского и внутреннего водного транспорта
3.2.4

әуе көлігінің жерлері
земли воздушного транспорта
3.2.5

құбыр көлігінің жерлері
земли трубопроводного транспорта
3.3

Байланыс және энергетика жерлері
Земли связи и энергетики
3.4

Ғарыш қызметі мұқтажына арналған жерлер
Земли для нужд космической деятельности
3.5

Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтаждарына арналған жерлер
Земли для нужд обороны и национальной безопасности
3.6

Жерді ерекше шарттармен пайдалану аймақтары
Зоны с особыми условиями пользования землей
4

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың, сауықтыру барлық жерлер мақсатындағы, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
Всего земель особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:
4.1

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
Земли особо охраняемых природных территорий
4.2

Сауықтыру мақсатындағы жерлер
Земли оздоровительного назначения
4.3

Рекреациялық мақсаттағы жерлер
Земли рекреационного назначения
4.4

Тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
Земли историко-культурного назначения
5

Орман қорының жерлері
Земли лесного фонда (5.1)
5.1.

Оның ішінде қорықтар, ұлттық табиғи парктер, дендрологиялық және зоологиялық парктер, ботаникалық бақтар
В том числе заповедников, национальных природных парков, дендрологических и зоологических парков, ботанических садов
5.2.

бұдан басқа, 01-жолда ескерілген орман шаруашылығы кәсіпорындарының уақытша пайдалануындағы жерлері
кроме того земли лесхозпредприятий, находящихся во временном пользовании, учтенные в строке 01
6

Су қорының жерлері
Земли водного фонда
7

Босалқы жерлер
Земли запаса
7.1

Бұдан басқа, босалқы жерлерде есепке алынған арнайы жер қоры жерлері
Кроме того земель специального земельного фонда, учтенных в землях запаса
8

БАРЛЫҚ ЖЕРЛЕР
ИТОГО ЗЕМЕЛЬ
8.1

оның ішінде аудан, облыс, республика аумағынан тыс жерлерде пайдаланылатын жерлер
в том числе земли используемые за пределами территории района, области, республики
9

Басқа аудандардың, облыстардың, мемлекеттердің жер пайдаланушылары пайдаланатын жерлер
Земли используемые землепользователями других районов, областей, государств
10

Аудан, облыс, республика аумағы
Территория района, области, республики
      Жалғасы                                                      Продолжение


Егістік және тыңайған, нақтысы
Пашни и залежи, детализация

Санаттардың атаулары
Наименование категории

өткен жылдың күзінде егілген күздік дақылдар
посеяно озимых культур осенью прошлого года

есепті жылдың жаздық дақылдары көктемде егілгені
посеяно весной отчетного года яровых культур

өткен жылғы көп жылдық шөптердің ауданы
площади под многолетними травами прошлых лет

барлық егумен қамтыл
ғаны всего было занято посевами

тыңайтуға жыртылғаны
вспахано паров

күздегі есепті жылдың күзгі егістері,
посеяно озимых осенью отчетного года

барлық егілгені
всего посеяно

оның ішінде көп жылдық екпелері
в том числе многолетних трав

барлық егілгені
всего посеяно

оның ішінде көп жылдық шөптердің есепті жылдың көктемдегісі
в том числе много летних трав весны отчетного года

барлық егілгені
всего посеяно

оның ішінде көп жылдық шөп
в том числе многолетних трав

барлығы көп жылдық шөптер
всего многолетних трав

соның ішінде:
в том числе:

тыңайтуға
под парами

ағымдағы жылдың қалдығы шоғырына
под стерней текущего года

өткен жылғы қалдық шоғырына
под залежи стерни от прошлого года

А1

А2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Ауыл шаруашылығы максатындағы жерлер
Земли сельскохозяйственного назначения

1.1

Азаматтардың жері:
Земли граждан:

1.1.1

шаруа (фермер) қожалықтары
крестьянские (фермерские) хозяйства

1.1.2

жеке қосалқы шаруашылықтар
личные подсобные хозяйства

1.1.3

қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы

1.1.4

бағбандар және бағбандық бірлестіктер
садоводы и садоводческие объединения

1.1.5

бақшалар
огородники

1.1.6

саяжайлар мен саяжай бірлестіктері
дачники и дачные объединения

1.1.7

мал өсірушілер және мал шаруашылығы бірлестіктері
животноводы и животноводческие объединения

1.1.8

шөп шабумен және мал жаюмен айналысатын азаматтар
граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота

1.1.9

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған санаттарда ескерілген қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы, учтенные в категориях не сельскохозяйственного назначения

1.1.10

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған басқа санаттарда ескерілген бақшалар
огородники, учтенные в других категориях не сельскохозяйственного назначения

1.2

Ұйымның жері:
Земли организации:

1.2.1

шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдар
хозяйственные товарищества и общества

1.2.2

өндірістік кооперативтер
производственные кооперативы

1.2.3

мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары
государственные сельскохозяйственные предприятия

1.2.4

ғылыми-зерттеу және оқу мекемелері мен мекемелері
научно-исследовательские и учебные учреждения и заведения

1.2.5

қосалқы шаруашылықтар
подсобные хозяйства

1.2.6

басқа кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер
прочие предприятия, организации и учреждения

2

Елді мекендердің (қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің) жерлері
Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)

2.1

Тұрғын үй аймағының жерлері, оның ішінде:
Земли жилищной зоны, из них:

2.1.1

көп қабатты құрылыс
многоэтажной застройки

2.1.2

жеке құрылыс салу
индивидуальной застройки

2.2

Әлеуметтік аймақтың жерлері
Земли социальной зоны

2.3

Коммерциялық аймақтың жерлері
Земли коммерческой зоны

2.3.1

өндірістік объектілердің жерлері
земли производственных объектов

2.3.2

сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызмет көрсету объектілерінің жерлері
земли объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания

2.4

Өзге аймақтың жерлері
Земли иной зоны

2.5

Жалпы пайдаланудағы жерлер
Земли общего пользования

2.6

Көлік, байланыс, инженерлік коммуникациялар жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них:

2.6.1

теміржол көлігі
железнодорожного транспорта

2.6.2

автомобиль көлігі
автомобильного транспорта

2.6.3

теңіз және ішкі су көлігі
морского и внутреннего водного транспорта

2.6.4

әуе көлігі
воздушного транспорта

2.6.5

өзге де көлік
иного транспорта

2.7

Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлер
Земли сельскохозяйственного использования

2.7.1

шаруа (фермер) қожалықтарымен
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

2.7.2

ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын кәсіпорындармен
предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством

2.7.3

бағбандық және саяжай бірлестіктерімен, учаскелерімен
садоводческими и дачными объединениями, участками

2.7.4

жеке бақшаларымен
индивидуальными огородниками

2.7.5

жеке қосалқы шаруашылықтармен
личными подсобными хозяйствами

2.7.6

қызметтік жер телімімен
служебными наделами

2.7.7

басқа мақсаттар үшін
для других целей

2.8

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы алып жатқан жерлер, оның ішінде:
Земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, землями оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:

2.8.1

ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
земли особо охраняемых природных территорий

2.8.2

сауықтыру мақсатындағы жерлер
земли оздоровительного назначения

2.8.3

рекреациялық мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
земли рекреационного назначения, в том числе:

2.8.4

қалалық ормандар
городские леса

2.8.5

тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
земли историко-культурного назначения

2.9

орманшылықтар мен орман саябақтарының жерлері
земли лесничеств и лесопарков

2.10

су объектілері астындағы жерлер
земли под водными объектами

2.11

әскери және өзге де режимдік объектілер астындағы жерлер
земли под военными и иными режимными объектами

2.12

өзге арнайы мақсаттағы объектілер астындағы жерлер
земли под объектами иного специального назначения

2.13

қала құрылысы немесе өзге де қызметке тартылмаған жерлер (резервтік жерлер)
земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность (резервные)

2.14

қала маңы аймағының жерлері
земли пригородной зоны

3

Барлығы өнеркәсіп, байланыс, қорғаныстың барлық жері және өзге де ауыл шаруашылығына арналмаған жерлер, оның ішінде:
Всего земель промышленности, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения, в том числе:

3.1

Өнеркәсіп жерлері
Земли промышленности

3.2

Көлік жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, в том числе:

3.2.1

темір жол көлігінің жерлері
земли железнодорожного транспорта

3.2.2

автомобиль көлігінің жерлері
земли автомобильного транспорта

3.2.3

теңіз және ішкі су көлігінің жерлері
земли морского и внутреннего водного транспорта

3.2.4

әуе көлігінің жерлері
земли воздушного транспорта

3.2.5

құбыр көлігінің жерлері
земли трубопроводного транспорта

3.3

Байланыс және энергетика жерлері
Земли связи и энергетики

3.4

Ғарыш қызметі мұқтаждықтарына арналған жерлер
Земли для нужд космической деятельности

3.5

Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтаждықтарына арналған жерлер
Земли для нужд обороны и национальной безопасности

3.6

Жерді ерекше шарттармен пайдалану аймақтары
Зоны с особыми условиями пользования землей

4

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың, барлық жерлері, сауықтыру рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
Всего земель особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:

4.1

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
Земли особо охраняемых природных территорий

4.2

Сауықтыру мақсатындағы жерлер
Земли оздоровительного назначения

4.3

Рекреациялық мақсаттағы жерлер
Земли рекреационного назначения

4.4

Тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
Земли историко-культурного назначения

5

Орман қорының жерлері
Земли лесного фонда

5.1.

Оның ішінде қорықтар, ұлттық табиғи парктер, дендрологиялық және зоологиялық парктер, ботаникалық бақтар
В том числе заповедников, национальных природных парков, дендрологических и зоологических парков, ботанических садов

5.2.

бұдан басқа, 01-жолда ескерілген орман шаруашылығы кәсіпорындарының уақытша пайдалануындағы жерлері
кроме того земли лесхозпредприятий, находящихся во временном пользовании, учтенные в строке 01

6

Су қорының жерлері
Земли водного фонда

7

Босалқы жерлер
Земли запаса

7.1

Бұдан басқа, босалқы жерлерде есепке алынған арнайы жер қоры жерлері
Кроме того земель специального земельного фонда, учтенных в землях запаса

8

БАРЛЫҚ ЖЕРЛЕР
ИТОГО ЗЕМЕЛЬ

8.1

оның ішінде аудан, облыс, республика аумағынан тыс жерлерде пайдаланылатын жерлер
в том числе земли используемые за пределами территории района, области, республики

9

Басқа аудандардың, облыстардың, мемлекеттердің жер пайдаланушылары пайдаланатын жерлер
Земли используемые землепользователями других районов, областей, государств

10

Аудан, облыс, республика аумағы
Территория района, области, республики

      Жалғасы                                                      Продолжение


Жер туралы мәліметтер
Сведения об участке

Санаттардың атаулары
Наименование категории

сүдігер жер үшін жырту
вспахано под зябь

егістік
пашни

тыңайған жерлер
залежи

жыртылған жерлер
пахатнопригодные земли

барлығы
всего

соның ішінде:
в том числе

егістіктің барлығы
пашни всего

оның ішінде көп жылдық шөптер
в том числе многолетних трав

соның ішінде:
в том числе

барлық тыңайғаны
залежи всего

барлық егістік+тыңайған жерлер
всего пашня+залежи

оның ішінде көп жылдық шөптер
в том числе многолет них трав

ағымдағы жылдың қалдығы
стерни текуще года

көп жылдық шөп
много летних трав

тыңның барлық түрлері
целина всех видов

өткен жылғы тыңайған жерлермен қалдық шоғыры
на залежи и стерни прошлого года

бір жылдық (өткен жылдың тартыл маған қалдығы)
однолетних (нераспаханной стерни прошлого года)

1 жылдан аса
свыше 1 года

А1

А2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

Ауыл шаруашылығы максатындағы жерлер
Земли сельскохозяйственного назначения

1.1

Азаматтардың жері:
Земли граждан:

1.1.1

шаруа (фермер) қожалықтары
крестьянские (фермерские) хозяйства

1.1.2

жеке қосалқы шаруашылықтар
личные подсобные хозяйства

1.1.3

қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы

1.1.4

бағбандар және бағбандық бірлестіктер
садоводы и садоводческие объединения

1.1.5

бақшалар
огородники

1.1.6

саяжайлар мен саяжай бірлестіктері
дачники и дачные объединения

1.1.7

мал өсірушілер және мал шаруашылығы бірлестіктері
животноводы и животноводческие объединения

1.1.8

шөп шабумен және мал жаюмен айналысатын азаматтар
граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота

1.1.9

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған санаттарда ескерілген қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы, учтенные в категориях не сельскохозяйственного назначения

1.1.10

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған басқа санаттарда ескерілген бақшалар
огородники, учтенные в других категориях не сельскохозяйственного назначения

1.2

Ұйымның жері:
Земли организации:

1.2.1

шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдар
хозяйственные товарищества и общества

1.2.2

өндірістік кооперативтер
производственные кооперативы

1.2.3

мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары
государственные сельскохозяйственные предприятия

1.2.4

ғылыми-зерттеу және оқу мекемелері мен мекемелері
научно-исследовательские и учебные учреждения и заведения

1.2.5

қосалқы шаруашылықтар
подсобные хозяйства

1.2.6

басқа кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер
прочие предприятия, организации и учреждения

2

Елді мекендердің (қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің) жерлері
Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)

2.1

Тұрғын үй аймағының жерлері, оның ішінде:
Земли жилищной зоны, из них:

2.1.1

көп қабатты құрылыс
многоэтажной застройки

2.1.2

жеке құрылыс салу
индивидуальной застройки

2.2

Әлеуметтік аймақтың жерлері
Земли социальной зоны

2.3

Коммерциялық аймақтың жерлері
Земли коммерческой зоны

2.3.1

өндірістік объектілердің жерлері
земли производственных объектов

2.3.2

сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызмет көрсету объектілерінің жерлері
земли объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания

2.4

Өзге аймақтың жерлері
Земли иной зоны

2.5

Жалпы пайдаланудағы жерлер
Земли общего пользования

2.6

Көлік, байланыс, инженерлік коммуникациялар жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них:

2.6.1

теміржол көлігі
железнодорожного транспорта

2.6.2

автомобиль көлігі
автомобильного транспорта

2.6.3

теңіз және ішкі су көлігі
морского и внутреннего водного транспорта

2.6.4

әуе көлігі
воздушного транспорта

2.6.5

өзге де көлік
иного транспорта

2.7

Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлер
Земли сельскохозяйственного использования

2.7.1

шаруа (фермер) қожалықтарымен
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

2.7.2

ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын кәсіпорындармен
предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством

2.7.3

бағбандық және саяжай бірлестіктерімен, учаскелерімен
садоводческими и дачными объединениями, участками

2.7.4

жеке бақшаларымен
индивидуальными огородниками

2.7.5

жеке қосалқы шаруашылықтармен
личными подсобными хозяйствами

2.7.6

қызметтік жер телімімен
служебными наделами

2.7.7

басқа мақсаттар үшін
для других целей

2.8

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы алып жатқан жерлер, оның ішінде:
Земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, землями оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:

2.8.1

ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
земли особо охраняемых природных территорий

2.8.2

сауықтыру мақсатындағы жерлер
земли оздоровительного назначения

2.8.3

рекреациялық мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
земли рекреационного назначения, в том числе:

2.8.4

қалалық ормандар
городские леса

2.8.5

тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
земли историко-культурного назначения

2.9

орманшылықтар мен орман саябақтарының жерлері
земли лесничеств и лесопарков

2.10

су объектілері астындағы жерлер
земли под водными объектами

2.11

әскери және өзге де режимдік объектілер астындағы жер
земли под военными и иными режимными объектами

2.12

өзге арнайы мақсаттағы объектілер астындағы жер
земли под объектами иного специального назначения

2.13

қала құрылысы немесе өзге де қызметке тартылмаған жерлер (резервтік жерлер)
земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность (резервные)

2.14

қала маңы аймағының жерлері
земли пригородной зоны

3

Барлығы өнеркәсіп, байланыс, қорғаныстың барлық жері және өзге де ауыл шаруашылығына арналмаған жерлер, оның ішінде:
Всего земель промышленности, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения, в том числе:

3.1

Өнеркәсіп жерлері
Земли промышленности

3.2

Көлік жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, в том числе:

3.2.1

теміржол көлігінің жерлері
земли железнодорожного транспорта

3.2.2

автомобиль көлігінің жерлері
земли автомобильного транспорта

3.2.3

теңіз және ішкі су көлігінің жерлері
земли морского и внутреннего водного транспорта

3.2.4

әуе көлігінің жерлері
земли воздушного транспорта

3.2.5

құбыр көлігінің жерлері
земли трубопроводного транспорта

3.3

Байланыс және энергетика жерлері
Земли связи и энергетики

3.4

Ғарыш қызметі мұқтаждықтарына арналған жерлер
Земли для нужд космической деятельности

3.5

Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтаждықтарына арналған жерлер
Земли для нужд обороны и национальной безопасности

3.6

Жерді ерекше шарттармен пайдалану аймақтары
Зоны с особыми условиями пользования землей

4

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың барлық жерлері, сауықтыру рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
Всего земель особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:

4.1

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
Земли особо охраняемых природных территорий

4.2

Сауықтыру мақсатындағы жерлер
Земли оздоровительного назначения

4.3

Рекреациялық мақсаттағы жерлер
Земли рекреационного назначения

4.4

Тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
Земли историко-культурного назначения

5

Орман қорының жерлері
Земли лесного фонда (5.1)

5.1.

Оның ішінде қорықтар, ұлттық табиғи парктер, дендрологиялық және зоологиялық парктер, ботаникалық бақтар
В том числе заповедников, национальных природных парков, дендрологических и зоологических парков, ботанических садов

5.2.

бұдан басқа, 01-жолда ескерілген орман шаруашылығы кәсіпорындарының уақытша пайдалануындағы жерлері
кроме того земли лесхозпредприятий, находящихся во временном пользовании, учтенные в строке 01

6

Су қорының жерлері
Земли водного фонда

7

Босалқы жерлер
Земли запаса

7.1

Бұдан басқа, босалқы жерлерде есепке алынған арнайы жер қоры жерлері
Кроме того земель специального земельного фонда, учтенных в землях запаса

8

БАРЛЫҚ ЖЕРЛЕР
ИТОГО ЗЕМЕЛЬ

8.1

оның ішінде аудан, облыс, республика аумағынан тыс жерлерде пайдаланылатын жерлер
в том числе земли используемые за пределами территории района, области, республики

9

Басқа аудандардың, облыстардың, мемлекеттердің жер пайдаланушылары пайдаланатын жерлер
Земли используемые землепользователями других районов, областей, государств

10

Аудан, облыс, республика аумағы
Территория района, области, республики

      Жалғасы                                                      Продолжение


Шабындықтар мен жайылымдарды түбегейлі жақсарту жерлерін пайдалану
Использование земель коренного улучшения сенокосов и пастбищ

Санаттардың атаулары
Наименование категории

өткен жылғы күзгі себу
посев осени прошлого года

есепті жылғы көктемгі
себу посев весны отчетного года

өткен жылғы егілген көпжылдық шөптер
многолет них трав посева прошлого года

барлық егінмен қамтылғаны
всего было занято посевами

тыңайтуға жыртылғаны
вспахано паров

есепті жылдың күзінде себілгені
посев осени отчетного года

күздік дақылдар
озимых культур

таза түрдегі көпжылдық шөптер
многолетних трав в чистом виде

жабынды көпжылдық шөптер
много летних трав под покров

жаздық дақылдар
яровых культур

таза түрдегі көпжылдық шөптер
многолет них трав в чистом виде

жабынды көпжылдық шөптер
много летних трав под покров

барлығы
всего

соның ішінде:
в том числе

күздік дақылдар
озимых культур

таза түрдегі көпжылдық шөптер
многолетних трав в чистом виде

тың (жаңа жерлер)
целины (новых земель)

өткен жылғы қалдық шоғырына
залежи и стерни прошлого года

А1

А2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Ауыл шаруашылығы максатындағы жерлер
Земли сельскохозяйственного назначения


1.1

Азаматтардың жері:
Земли граждан:


1.1.1

шаруа (фермер) қожалықтары
крестьянские (фермерские) хозяйства


1.1.2

жеке қосалқы шаруашылықтар
личные подсобные хозяйства


1.1.3

қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы


1.1.4

бағбандар және бағбандық бірлестіктер
садоводы и садоводческие объединения


1.1.5

бақшалар
огородники


1.1.6

саяжайлар мен саяжай бірлестіктері
дачники и дачные объединения


1.1.7

мал өсірушілер және мал шаруашылығы бірлестіктері
животноводы и животноводческие объединения


1.1.8

шөп шабумен және мал жаюмен айналысатын азаматтар
граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота


1.1.9

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған санаттарда ескерілген қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы, учтенные в категориях не сельскохозяйственного назначения


1.1.10

ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған басқа санаттарда ескерілген бақшалар
огородники, учтенные в других категориях не сельскохозяйственного назначения


1.2

Ұйымның жері:
Земли организации:


1.2.1

шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдар
хозяйственные товарищества и общества


1.2.2

өндірістік кооперативтер
производственные кооперативы


1.2.3

мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары
государственные сельскохозяйственные предприятия


1.2.4

ғылыми-зерттеу және оқу мекемелері мен мекемелері
научно-исследовательские и учебные учреждения и заведения


1.2.5

қосалқы шаруашылықтар
подсобные хозяйства


1.2.6

өзге кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер
прочие предприятия, организации и учреждения


2

Елді мекендердің (қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің) жерлері
Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)


2.1

Тұрғын үй аймағының жерлері, оның ішінде:
Земли жилищной зоны, из них:


2.1.1

көп қабатты құрылыс
многоэтажной застройки


2.1.2

жеке құрылыс салу
индивидуальной застройки


2.2

Әлеуметтік аймақтың жерлері
Земли социальной зоны


2.3

Коммерциялық аймақтың жерлері
Земли коммерческой зоны


2.3.1

өндірістік объектілердің жерлері
земли производственных объектов


2.3.2

сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызмет көрсету объектілерінің жерлері
земли объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания


2.4

Өзге аймақтың жерлері
Земли иной зоны


2.5

Жалпы пайдаланудағы жерлер
Земли общего пользования


2.6

Көлік, байланыс, инженерлік коммуникациялар жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них:


2.6.1

темір жол көлігі
железнодорожного транспорта


2.6.2

автомобиль көлігі
автомобильного транспорта


2.6.3

теңіз және ішкі су көлігі
морского и внутреннего водного транспорта


2.6.4

әуе көлігі
воздушного транспорта


2.6.5

өзге де көлік
иного транспорта


2.7

Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлер
Земли сельскохозяйственного использования


2.7.1

шаруа (фермер) қожалықтарымен
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами


2.7.2

ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын кәсіпорындармен
предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством


2.7.3

бағбандық және саяжай бірлестіктерімен, учаскелерімен
садоводческими и дачными объединениями, участками


2.7.4

жеке бақшаларымен
индивидуальными огородниками


2.7.5

жеке қосалқы шаруашылықтармен
личными подсобными хозяйствами


2.7.6

қызметтік жер телімімен
служебными наделами


2.7.7

басқа мақсаттар үшін
для других целей


2.8

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы алып жатқан жерлер, оның ішінде:
Земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, землями оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:


2.8.1

ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
земли особо охраняемых природных территорий


2.8.2

сауықтыру мақсатындағы жерлер
земли оздоровительного назначения


2.8.3

рекреациялық мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
земли рекреационного назначения, в том числе:


2.8.4

қалалық ормандар
городские леса


2.8.5

тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
земли историко-культурного назначения


2.9

орманшылықтар мен орман саябақтарының жерлері
земли лесничеств и лесопарков


2.10

су объектілері астындағы жерлер
земли под водными объектами


2.11

әскери және өзге де режимдік объектілер астындағы жерлер
земли под военными и иными режимными объектами


2.12

өзге арнайы мақсаттағы объектілер астындағы жерлер
земли под объектами иного специального назначения


2.13

қала құрылысы немесе өзге де қызметке тартылмаған жерлер (резервтік жерлер)
земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность (резервные)


2.14

қала маңы аймағының жерлері
земли пригородной зоны


3

Барлығы өнеркәсіп, байланыс, қорғаныстың барлық жері және өзге де ауыл шаруашылығына арналмаған жерлер, оның ішінде:
Всего земель промышленности, связи, обороны и иного несельскохозяйствен ного назначения, в том числе:


3.1

Өнеркәсіп жерлері
Земли промышленности


3.2

Транспорт жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, в том числе:


3.2.1

темір жол көлігінің жерлері
земли железнодорожного транспорта


3.2.2

автомобиль көлігінің жерлері
земли автомобильного транспорта


3.2.3

теңіз және ішкі су көлігінің жері
земли морского и внутреннего водного транспорта


3.2.4

әуе көлігінің жері
земли воздушного транспорта


3.2.5

құбыр көлігінің жерлері
земли трубопроводного транспорта


3.3

Байланыс және энергетика жері
Земли связи и энергетики


3.4

Ғарыш қызметі мұқтажына арналған жер
Земли для нужд космической деятельности


3.5

Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтаждарына арналған жер
Земли для нужд обороны и национальной безопасности


3.6

Жерді ерекше шарттармен пайдалану аймақтары
Зоны с особыми условиями пользования землей


4

Барлығы ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың, сауықтыру мақсатындағы, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
Всего земель особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:


4.1

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
Земли особо охраняемых природных территорий


4.2

Сауықтыру мақсатындағы жерлер
Земли оздоровительного назначения


4.3

Рекреациялық мақсаттағы жерлер
Земли рекреационного назначения


4.4

Тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
Земли историко-культурного назначения


5

Орман қорының жерлері
Земли лесного фонда (5.1)


5.1.

Оның ішінде қорықтар, ұлттық табиғи парктер, дендрологиялық және зоологиялық парктер, ботаникалық бақтар
В том числе заповедников, национальных природных парков, дендрологических и зоологических парков, ботанических садов


5.2.

бұдан басқа, 01 жолда ескерілген уақытша пайдаланудағы кәсіпорындардың орман шаруашылығы жерлері
кроме того земли лесхозпредприятий, находящихся во временном пользовании, учтенные в строке 01


6

Су қорының жерлері
Земли водного фонда


7

Босалқы жерлер
Земли запаса


7.1

Бұдан басқа, босалқы жерлерде есепке алынған арнайы жер қоры жерлері
Кроме того земель специального земельного фонда, учтенных в землях запаса


8

БАРЛЫҚ ЖЕРЛЕР
ИТОГО ЗЕМЕЛЬ


8.1

оның ішінде аудан, облыс, республика аумағынан тыс жерлерде пайдаланылатын жерлер
в том числе земли используемые за пределами территории района, области, республики


9

Басқа аудандардың, облыстардың, мемлекеттердің жер пайдаланушылары пайдаланатын жерлер
Земли используемые землепользователями других районов, областей, государств


10

Аудан, облыс, республика аумағы
Территория района, области, республики


      Жалғасы                                                      Продолжение


Шабындықтар мен жайылымдарды түбегейлі жақсарту жерлерін пайдалану
Использование земель коренного улучшения сенокосов и пастбищ

Санаттардың атаулары
Наименование категории

егу жүргізілді
посев произведен

өңдеу үшін жырту
вспахано зяби

өңдеудегі барлық жерлер
всего земель в обработке

тыңайған жерлер қалдығы
остаток залежи

жердің түбегейлі жақсартылғаны
земли коренного улучшения

жабынды көпжылдық шөптер
многолетних трав под покров

тыңайту
по парам

ағымдағы жылдың қалдығы бойынша
по стерне текущего года

өткен жылғы тыңайған жерлер мен қалдығы бойынша
по залежи и стерне прошлого года

барлығы
всего

соның ішінде:
в том числе:

барлығы
всего

оның ішінде жақсартылғаны
в том числе улучшенных

өткен жылдың қалдығы
стерни прошлого года

көпжылдық шөптер (бұрын егілген жерлер)
много летних трав (ранее залуженных земель)

өткен жылғы тыңайған жерлер мен қалдығы бойынша
залежи и стерни прошлого года

тың (жаңа жерлер)
целины (новых земель)

А1

А2

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

Ауыл шаруашылығы максатындағы жерлер
Земли сельскохозяйственного назначения


1.1

Азаматтардың жері:
Земли граждан:


1.1.1

шаруа (фермер) қожалықтары
крестьянские (фермерские) хозяйства


1.1.2

жеке қосалқы шаруашылықтар
личные подсобные хозяйства


1.1.3

қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы


1.1.4

бағбандар және бағбандық бірлестіктер
садоводы и садоводческие объединения


1.1.5

бақшалар
огородники


1.1.6

саяжайлар мен саяжай бірлестіктері
дачники и дачные объединения


1.1.7

мал өсірушілер және мал шаруашылығы бірлестіктері
животноводы и животноводческие объединения


1.1.8

шөп шабумен және мал жаюмен айналысатын азаматтар
граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота


1.1.9

ауыл шаруашылығы мақсатындағы емес санаттарда ескерілген қызметтік үлесі бар азаматтар
граждане, имеющие служебные наделы, учтенные в категориях не сельскохозяйственного назначения


1.1.10

ауыл шаруашылығы мақсатындағы емес басқа санаттарда ескерілген бақшалар
огородники, учтенные в других категориях не сельскохозяйственного назначения


1.2

Ұйымның жері:
Земли организации:


1.2.1

шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдар
хозяйственные товарищества и общества


1.2.2

өндірістік кооперативтер
производственные кооперативы


1.2.3

мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары
государственные сельскохозяйственные предприятия


1.2.4

ғылыми-зерттеу және оқу мекемелері мен мекемелері
научно-исследовательские и учебные учреждения и заведения


1.2.5

қосалқы шаруашылықтар
подсобные хозяйства


1.2.6

басқа кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер
прочие предприятия, организации и учреждения


2

Елді мекендердің (қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің) жері
Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)


2.1

Тұрғын үй аймағының жерлері, оның ішінде:
Земли жилищной зоны, из них:


2.1.1

көп қабатты құрылыс
многоэтажной застройки


2.1.2

жеке құрылыс салу
индивидуальной застройки


2.2

Әлеуметтік аймақтың жерлері
Земли социальной зоны


2.3

Коммерциялық аймақтың жерлері
Земли коммерческой зоны


2.3.1

өндірістік объектілердің жері
земли производственных объектов


2.3.2

сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызмет көрсету объектілерінің жерлері
земли объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания


2.4

Өзге аймақтың жерлері
Земли иной зоны


2.5

Жалпы пайдаланудағы жерлер
Земли общего пользования


2.6

Көлік, байланыс, инженерлік коммуникациялар жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них:


2.6.1

темір жол көлігі
железнодорожного транспорта


2.6.2

автомобиль көлігі
автомобильного транспорта


2.6.3

теңіз және ішкі су көлігі
морского и внутреннего водного транспорта


2.6.4

әуе көлігі
воздушного транспорта


2.6.5

өзге де көлік
иного транспорта


2.7

Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлер
Земли сельскохозяйственного использования


2.7.1

шаруа (фермер) қожалықтары
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами


2.7.2

ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын кәсіпорындармен
предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством


2.7.3

бағбандық және саяжай бірлестіктерімен, учаскелерімен
садоводческими и дачными объединениями, участками


2.7.4

жеке бақшалар
индивидуальными огородниками


2.7.5

жеке қосалқы шаруашылықтармен
личными подсобными хозяйствами


2.7.6

қызметтік жер телімі
служебными наделами


2.7.7

басқа мақсаттар үшін
для других целей


2.8

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы алып жатқан жерлер, оның ішінде:
Земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, землями оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:


2.8.1

ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
земли особо охраняемых природных территорий


2.8.2

сауықтыру мақсатындағы жерлер
земли оздоровительного назначения


2.8.3

рекреациялық мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
земли рекреационного назначения, в том числе:


2.8.4

қалалық ормандар
городские леса


2.8.5

тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
земли историко-культурного назначения


2.9

орманшылықтар мен орман саябақтарының жерлері
земли лесничеств и лесопарков


2.10

су объектілері астындағы жерлер
земли под водными объектами


2.11

әскери және өзге де режимдік объектілер астындағы жер
земли под военными и иными режимными объектами


2.12

өзге арнайы мақсаттағы объектілер астындағы жер
земли под объектами иного специального назначения


2.13

қала құрылысы немесе өзге де қызметке тартылмаған жерлер (резервтік жерлер)
земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность (резервные)


2.14

қала маңы аймағының жерлері
земли пригородной зоны


3

Барлығы өнеркәсіп, көлік, қорғаныс және ауыл шаруашылығына арналмаған жерлер, оның ішінде:
Всего земель промышленности, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения, в том числе:


3.1

Өнеркәсіп жерлері
Земли промышленности


3.2

Транспорт жерлері, оның ішінде:
Земли транспорта, в том числе:


3.2.1

темір жол көлігінің жерлері
земли железнодорожного транспорта


3.2.2

автомобиль көлігінің жерлері
земли автомобильного транспорта


3.2.3

теңіз және ішкі су көлігінің жері
земли морского и внутреннего водного транспорта


3.2.4

әуе көлігінің жері
земли воздушного транспорта


3.2.5

құбыр көлігінің жерлері
земли трубопроводного транспорта


3.3

Байланыс және энергетика жері
Земли связи и энергетики


3.4

Ғарыш қызметі мұқтажына арналған жер
Земли для нужд космической деятельности


3.5

Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтаждарына арналған жер
Земли для нужд обороны и национальной безопасности


3.6

Жерді ерекше шарттармен пайдалану аймақтары
Зоны с особыми условиями пользования землей


4

Барлығы ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың, сауықтыру мақсатындағы, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер, оның ішінде:
Всего земель особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в том числе:


4.1

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері
Земли особо охраняемых природных территорий


4.2

Сауықтыру мақсатындағы жерлер
Земли оздоровительного назначения


4.3

Рекреациялық мақсаттағы жерлер
Земли рекреационного назначения


4.4

Тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер
Земли историко-культурного назначения


5

Орман қорының жерлері
Земли лесного фонда (5.1)


5.1.

Оның ішінде қорықтар, ұлттық табиғи парктер, дендрологиялық және зоологиялық парктер, ботаникалық бақтар
В том числе заповедников, национальных природных парков, дендрологических и зоологических парков, ботанических садов


5.2.

бұдан басқа, 01 жолда ескерілген уақытша пайдаланудағы кәсіпорындардың орман шаруашылығы жерлері
кроме того земли лесхозпредприятий, находящихся во временном пользовании, учтенные в строке 01


6

Су қорының жерлері
Земли водного фонда


7

Босалқы жерлер
Земли запаса


7.1

Бұдан басқа, босалқы жерлерде есепке алынған арнайы жер қоры жерлері
Кроме того земель специального земельного фонда, учтенных в землях запаса


8

БАРЛЫҚ ЖЕРЛЕР
ИТОГО ЗЕМЕЛЬ


8.1

оның ішінде аудан, облыс, республика аумағынан тыс жерлерде пайдаланылатын жерлер
в том числе земли используемые за пределами территории района, области, республики


9

Басқа аудандардың, облыстардың, мемлекеттердің жер пайдаланушылары пайдаланатын жерлер
Земли используемые землепользователями других районов, областей, государств


10

Аудан, облыс, республика аумағы
Территория района, области, республики


      Атауы                                                 Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование _____________________ Адрес (респондента) _____________________

      ________________________________________ ________________________________

      Телефоны (респонденттің) ____________________ ______________________________

      Телефон (респондента)             стационарлық                   ұялы

                                          стационарный                   мобильный

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз ¹ ☐
Согласны на распространение первичных статистических данных¹

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз ¹ ☐
Не согласны на распространение первичных статистических данных¹

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) ______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель _________________________________ ____________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности _____________________________ _________________

                              тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

                              фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности _____________________________ _________________

                              тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

                              фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      ¹Аталған тармақ "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы 5-тармағына сәйкес толтырылады

      ¹Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике"

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 10 наурыздағы
№ 25 бұйрығына
4-қосымша

"Суармалы жердің болуы және оларды санаттар, жер учаскелерінің меншік иелері, жерді пайдаланушылар мен алқаптар бойынша бөлінуі туралы ____ жылғы 1 қарашадағы есеп" (индексі 22-А, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Суармалы жердің болуы және оларды санаттар, жер учаскелерінің меншік иелері, жерді пайдаланушылар мен алқаптар бойынша бөлінуі туралы ____ жылғы 1 қарашадағы есеп" (индексі 22-А, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Суармалы жердің болуы және оларды санаттар, жер учаскелерінің меншік иелері, жерді пайдаланушылар мен алқаптар бойынша бөлінуі туралы ____ жылғы 1 қарашадағы есеп" (индексі 22-А, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі - статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) автомобиль және теміржол көлігінің жері – осы көлік түрлері объектілерінің қызметін қамтамасыз ету және (немесе) оларды пайдалану үшін берілген жер;

      2) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер – ауыл шаруашылығының мұқтаждықтары үшін берілген немесе осы мақсаттарға арналған жер;

      3) байланыс жері – байланыс, радио хабарларын тарату, теледидар, информатика мұқтаждықтары үшін және тиісті инфрақұрылымдардың объектілерін орналастыруға, байланыстың кабель, радиореле және әуе желілері, соның ішінде жер астындағы желілер үшін бөлініп берілген жер, сондай-ақ олардың күзет аймақтары;

      4) босалқы жер – меншікке немесе жер пайдалануға берілмеген, аудандық атқарушы органдардың қарамағындағы барлық жер.

      5) елді мекендер жері – қалаларды, кенттерді, селолар мен басқа да қоныстарды дамыту үшін берілген жер;

      6) ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жері – мемлекеттік табиғи қорықтардың, мемлекеттік ұлттық табиғи парктердің, мемлекеттік табиғи резерваттардың, мемлекеттік өңірлік табиғи парктердің, мемлекеттік зоологиялық парктердің, мемлекеттік ботаникалық бақтардың, мемлекеттік дендрологиялық парктер мен мемлекеттік табиғат ескерткіштерінің жері;

      7) жер кадастры – жер туралы мәліметтер жүйесі, мемлекеттік кадастрлардың құрамдас бөлігі;

      8) жер пайдалану құқығы – тұлғаның мемлекеттік меншіктегі жер учаскесін өтеулі және (немесе) өтеусіз негізде шектеусіз мерзімге (тұрақты жер пайдалану) немесе белгілі бір мерзім ішінде (уақытша жер пайдалану) иелену және пайдалану құқығы;

      9) жер учаскесіне жеке меншік құқығы – азаматтардың және мемлекеттік емес заңды тұлғалардың өздеріне тиесілі жер учаскесін Қазақстан Республикасының Жер кодексінде белгіленген негіздерде, шарттар мен шектерде иелену, пайдалану және оларға билік ету құқығы;

      10) жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті орган – жер қатынастары саласындағы реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

      11) жер қатынастары жөніндегі уәкілетті орган – жер қатынастары саласындағы функцияларды жүзеге асыратын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдарының құрылымдық бөлімшесі;

      2) мемлекеттік жер пайдаланушылар – мемлекеттік республикалық және коммуналдық заңды тұлғалар;

      13) мемлекеттік емес жер пайдаланушылар – азаматтар және (немесе) мемлекеттік емес заңды тұлғалар;

      14) орман қорының жері – орман көмкерген, сондай-ақ орман көмкермеген, бірақ орман шаруашылығының мұқтажына берілген жер;

      15) жеке қосалқы шаруашылық – ауылдық жерде және қала маңындағы аймақта орналасқан жер учаскесінде өз қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған қызмет түрі;

      16) өнеркәсіп жері – өнеркәсіп объектілерін орналастыру мен пайдалану үшін берілген жер, оның ішінде олардың санитарлық-қорғау және өзге де аймақтар;

      17) өзге де ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған жер – теңіз және ішкі су, әуе, құбыр көлігі жерлері, сондай-ақ олардың пайдалануға қажетті объектілерін орналастыруға арналған жерлер; ғарыш қызметі, қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтаждықтарына, сондай-ақ жерді ерекше шарттармен пайдалану аймақтары;

      18) су қорының жері – су айдындары (өзендер және олармен теңестірілген каналдар, көлдер, су қоймалары, тоғандар мен басқа да ішкі су айдындары, аумақтық сулар), мұздықтар, батпақтар, су көздерінде орналасқан, ағысты реттейтін су шаруашылығы құрылыстары алып жатқан жер, сондай-ақ көрсетілген су объектілерінің су күзет белдеулеріне және ауыз сумен қамтамасыз етудің бас саға жүйелерін санитарлық күзет аймақтарына бөлінген жер;

      19) суармалы ауыл шаруашылығы алқаптары – ауыл шаруашылығында пайдалануға және суаруға жарамды, су ресурстары жүйесінің қазіргі пайдалы жұмыс коэффициентінде суару нормаларының жобалау немесе қолданыстағы нормативтері бойынша осы жерді сумен қамтудың қолайлы мерзімі ішінде қамсыздандырудың кемінде 75 пайызынан кем емес су ағынымен қамтамасыз ететін суару көзімен байланысты тұрақты және уақытша суару жүйесі бар жер.

      3. Статистикалық нысан – суармалы жердің болуы және олардың санаттар, жер учаскелерінің меншік иелері, жерді пайдаланушылар және алқаптар бойынша бөлінуі туралы есеп 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 14, 14-1-баптарына, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 160 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10147 болып тіркелген) бекітілген Мемлекеттік жер кадастрын жүргізу ережесінің 26, 27-тармақтарына сәйкес құрастырылады.

      Статистикалық нысан:

      аудан және облыстық маңызы бар қала бойынша – аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органы eceпті жылдың 5 қазанынан кешіктірмей облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органына ұсынады;

      облыс, республикалық маңызы бар қала және астана бойынша – аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардың деректері негізінде облыстардың, республикалық маңызы бар қала және астананың жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органы есепті жылдың 15 қазанынан кешіктірмей жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.

      Жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті орган облыстардың (республикалық маңызы бар қала, астана) статистикалық нысандары деректерінің негізінде есепті жылдың 1 қарашасындағы жағдай бойынша ақпаратты қалыптастырады.

      Статистикалық нысан жер учаскелерінің орналасқан жері бойынша, олардың нақты жағдайы мен пайдаланылуын ескере отырып, олардың кадастрлық есепке алу деректері бойынша құрастырылады. Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан жер учаскелері жерге меншік нысанына, жер учаскелерінің мақсатты арналуына және оларды пайдаланудың рұқсат етілген сипатына қарамастан кадастрлық есепке алуға жатады және жер алқаптарының түрлері бойынша жүргізіледі.

      Статистикалық нысан құрастыру кезінде азаматтар мен заңды тұлғалар пайдаланатын жердің құрамында болған өзгерістер есепке алынады, олар жерді мемлекеттік кадастрлық есепке алудың негізгі құжаттарының бірі болып табылады және жер алқаптарының нақты болуына және жағдайына қатаң сәйкес келуі тиіс.

      Уәкілетті органдар есепті жылғы ағымдағы өзгерістерді есепке ала отырып, тиісті селолық (ауылдық) елді мекендер, селолар, кенттер, аудандар бойынша статистикалық нысан құрастырады.

      Әкімшілік-аумақтық бірліктердің жерлері олардың әкімшілік шекараларының орналасуы бойынша, сондай-ақ олардың әкімшілік шекараларынан тыс орналасуы бойынша есепке алынады, бірақ осы әкімшілік-аумақтық бөлуде ескерілген жер пайдаланудағы азаматтарға және заңды тұлғаларға уақытша пайдалануға ұсынылады.

      Есепке мелиоративтік құрылыс жүргізілген барлық жаңадан пайдалануға берілген суармалы жерлер жатады. Су ресурстары жердің суарылуын қамтамасыз ететін, суару көзімен байланысты жер суаратын желісі бар, суаруға және ауыл шаруашылығына пайдалануы үшін жарамды жерлер суармалы жерлерге жатады. Сонымен қатар, мелиоративтік жағдайы жақсартуды, ал олардың суару жүйесі жаңартуды қажет ететін жерлер де суармалы жерлерге жатады.

      Мелиоративтік жұмыстар (қайта жаңарту, суару желісін жөндеу және басқа) жүргізіліп жатқан суармалы жерлердің алаңы, мелиоративтік дайындау себебінен бір жылдан аса (күзден бастап) ауыл шаруашылығы дақылдарын егу үшін пайдаланылмаған егістіктің алаңын қоспағанда, бұрынғы алқаптардың құрамында есепке алынады. Бұл алаңдар тыңайған жерлер ретінде есепке алынады.

      1 қарашаға дейін енгізілген, бірақ кеш енгізілу себебінен егіске пайдаланылмаған суармалы жерлердің алаңын мелиоративтік құрылыс жүргізудің басында ескерілген алқаптардың құрамында есепке алу қажет.

      Егер бұрынғы суармалы жерлердің жер суару желісі қайтадан жаңартылып салынған болса, мұндай учаскелер жаңадан енгізілген суландырылған жерлердің құрамында емес, бұрынғы алқаптың құрамында есепке алынады.

      4. 1-жолда ауыл шаруашылығының мұқтаждықтары үшін берілген ауыл шаруашылығы мақсатына арналған жерлер немесе осы мақсаттарға арналған жерлер есепке алынады, оның ішінде:

      1.1-жол – Азаматтардың жері оның ішінде:

      1.1.1-жол – шаруа (фермер) қожалықтары;

      1.1.2-жол – жеке қосалқы шаруашылықтар;

      1.1.3-жол – қызметтік үлесі бар азаматтар;

      1.1.4-жол – бағбандар және бағбандық бірлестіктер;

      1.1.5-жол – бақшалар;

      1.1.6-жол – саяжайлар мен саяжай бірлестіктері;

      1.1.7-жол – мал өсірушілер және мал шаруашылығы бірлестіктері;

      1.1.8-жол – шөп шабумен және мал жаюмен айналысатын азаматтар;

      1.1.9-жол – ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған санаттарда ескерілген қызметтік үлесі бар азаматтар;

      1.1.10-жол – ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған басқа санаттарда ескерілген бақшалар.

      1.2 Ұйымның жері:

      1.2.1-жол – шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдар;

      1.2.2-жол – өндірістік кооперативтер;

      1.2.3-жол – мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары;

      1.2.4-жол – ғылыми-зерттеу және оқу мекемелері мен мекемелер;

      1.2.5-жол – қосалқы шаруашылықтар;

      1.2.6-жол – өзге де кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер.

      2-жолда Елді мекендердің (қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің) жерлері. Елді мекендердің жерлеріне қаланың, кенттің жергілікті атқарушы органдардың басқаруындағы ауылдық елді мекеннің шегіндегі барлық жерлер жатады. Елді мекендердің жерлерін жер қорының басқа санаттарынан бөлінетін шегі-шекарасы, құрылған жер учаскелерінің жеке меншік иелері мен жерді пайдаланушылар, елді мекеннің техникалық-экономикалық негіздемесі мен бас даму жоспарын ескере отырып жерге орналастыру жұмыстары тәртібінде анықталады.

      2.1-жол – Тұрғын үй аймағының жерлері, оның ішінде:

      2.1.1-жол – көп қабатты құрылыс;

      2.1.2-жол – жеке құрылыс салу.

      2.2-жол – Әлеуметтік аймақтың жерлері;

      2.3-жол – Коммерциялық аймақтың жерлері:

      2.3.1-жол – өндірістік объектілердің жері;

      2.3.2-жол – сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызмет көрсету объектілерінің жерлері.

      2.4-жол – Өзге аймақтың жерлері;

      2.5-жол – Жалпы пайдаланудағы жерлер;

      2.6-жол – Көлік, байланыс, инженерлік коммуникациялар жерлері, оның ішінде:

      2.6.1-жол – теміржол көлігі;

      2.6.2-жол – автомобиль көлігі;

      2.6.3-жол – теңіз және ішкі су көлігі;

      2.6.4-жол – әуе көлігі;

      2.6.5-жол – өзге де көлік.

      2.7-жол – Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлер:

      2.7.1-жол – шаруа (фермер) қожалықтары;

      2.7.2-жол – ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын кәсіпорындармен;

      2.7.3-жол – бағбандық және саяжай бірлестіктерімен;

      2.7.4-жол – жеке бақшалармен;

      2.7.5-жол – жеке қосалқы шаруашылықтармен;

      2.7.6-жол – қызметтік жер телімі;

      2.7.7-жол – басқа мақсаттар үшін.

      2.8-жол – Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы алып жатқан жерлер, оның ішінде:

      2.8.1-жол – ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері;

      2.8.2-жол – сауықтыру мақсатындағы жерлер;

      2.8.3-жол – рекреациялық мақсаттағы жерлер, оның ішінде:

      2.8.4-жол – қалалық ормандар;

      2.8.5-жол – тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер.

      2.9-жол – Орманшылықтар мен орман саябақтарының жерлері;

      2.10-жол – Су объектілері астындағы жерлер;

      2.11-жол – Әскери және өзге де режимдік объектілер астындағы жер;

      2.12-жол – Өзге арнайы мақсаттағы объектілер астындағы жер;

      2.13-жол – Қала құрылысы немесе өзге де қызметке тартылмаған жерлер (резервтік жерлер);

      2.14-жол – Қала маңы аймағының жерлері.

      3-жол – Барлығы өнеркәсіп, көлік, қорғаныс және ауыл шаруашылығына арналмаған жерлер, оның ішінде:

      3.1-жол – Өнеркәсіп жерлері;

      3.2-жол – Көлік жерлері, оның ішінде:

      3.2.1-жол – темір жол көлігінің жерлері;

      3.2.2-жол – автомобиль көлігінің жерлері;

      3.2.3-жол – теңіз және ішкі су көлігінің жері;

      3.2.4-жол – әуе көлігінің жері;

      3.2.5-жол – құбыр көлігінің жерлері;

      3.3-жол – Байланыс және энергетика жері;

      3.4-жол – Ғарыш қызметі мұқтажына арналған жер;

      3.5-жол – Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтаждарына арналған жер;

      3.6-жол – Жерді ерекше шарттармен пайдалану аймақтары.

      4-жол – Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың, сауықтыру мақсатындағы, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы барлық жерлер, оның ішінде:

      4.1-жол – Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері;

      4.2-жол – Сауықтыру мақсатындағы жерлер;

      4.3-жол – Рекреациялық мақсаттағы жерлер;

      4.4-жол – Тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер.

      5-жол – Орман қорының жерлері;

      5.1-жол – Оның ішінде қорықтар, ұлттық табиғи парктер, дендрологиялық және зоологиялық парктер, ботаникалық бақтар;

      5.2-жол – Бұдан басқа, 01 жолда ескерілген уақытша пайдаланудағы орман шаруашылығы кәсіпорындарының жерлері.

      6-жол – Су қорының жерлері;

      7-жол – Босалқы жерлер;

      7.1-жол – Бұдан басқа, босалқы жерлерде есепке алынған арнайы жер қоры жерлері;

      8-жол – БАРЛЫҚ ЖЕРЛЕР;

      8.1-жол – Оның ішінде аудан, облыс, республика аумағынан тыс жерлерде пайдаланылатын жерлер;

      9-жол – Басқа аудандардың, облыстардың, мемлекеттердің жер пайдаланушылары пайдаланатын жерлер;

      10-жол – Аудан, облыс, республика аумағы.

      1-27-бағандарда меншік иелері мен жерді пайдаланушылар туралы ақпараттар енгізіледі.

      28-бағанда жер учаскелерінің жалпы алаңы есепке алынады.

      30+32+36+38+41- бағандарда ауыл шаруашылығы алаңы есепке алынады.

      44-бағанда барлық ауыл шаруашығы алқаптарының ауданы есепке алынады.

      46- бағанда өзге жерлердің жалпы алаңы есепке алынады.

      31+33+37+39+42-бағандарда дренажбен қамтылған жерлер есепке алынады.

      45-бағанда дренажбен қамтылған жерлердің жалпы алаңы көрсетіледі.

      Статистикалық нысанды құрастыру кезінде барлық алаңдар аудандар бойынша – гектармен, ал облыс бойынша –мың гектармен көрсетіледі. Егер баған көрсеткіші қабылданған бірлікте берілмесе, онда (*) шартты белгісі қойылады.

      6. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      жолдар бойынша:

      1-жол = S1.1+1.2;

      2-жол S 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+2.13+2.14;

      3-жол = S 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6;

      4-жол = S 4.1+4.2+4.3+4.4;

      5-жол = S 5.1;

      8-жол = S 1+2+3+4+5+6+7;

      10-жол = S 8-8.1+9.

      бағандар бойынша:

      28-баған = S 44+46;

      44-баған = S 30+32+36+38+41;

      45- баған= S 31+33+37+39+42.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады