"Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 26 наурыздағы № 251 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 26 наурызда № 22398 болып тіркелді

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 82-бабының 8-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9934 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінде:

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Жеке қаржыландыру жоспарларының жобаларына орталық атқарушы органның аппарат басшысы (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның аппарат басшысының өкілеттігі жүктелген лауазымды адам), ал мұндайлар болмаған жағдайда ‒ мемлекеттік мекеменің басшысы немесе ол уәкілеттік берген адам, мемлекеттік мекеменің оларды жасауға жауапты құрылымдық бөлімшесінің басшысы, ал соңғылары болмаған кезде-тиісті бұйрықтармен міндеттерді орындау жүктелген адамдар қол қояды) және мемлекеттік мекеменің елтаңбалы мөрінің бедерімен расталады, жоғарыда көрсетілген тұлғалар қол қойған жеке қаржыландыру жоспарлары жобаларының ай сайынғы бөлінуінің есептеулері мен негіздемелері жеке қаржыландыру жоспарларының жобаларымен бірге оларды бекіту және бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің қаржыландыру жоспарларын әзірлеу үшін белгіленген мерзімдерде бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне беріледі.";

      25-тармақтың екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерін қаржыландыру жоспарларын және қаржыландырудың жеке жоспарларын орталық атқарушы орган аппаратының басшысы (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы орган аппараты басшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды адам), ал олар болмаған жағдайда ‒ бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы бекітеді.

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы немесе ол уәкілеттік берген адам, орталық атқарушы органның аппарат басшысы (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның аппарат басшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды адам) болмаған жағдайда, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің қаржыландыру жоспарларын және қаржыландырудың жеке жоспарларын бұйрыққа сәйкес олардың міндеттерін атқаратын адамдар бекітеді.";

      40-тармақтың сегізінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қаржыландыру жоспарларын өзгертуге өтініміне орталық атқарушы органның аппарат басшысы (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның аппарат басшысының өкілеттігі жүктелген лауазымды адам), ал ондай болмаған жағдайда – бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы және қаржыландыру жоспарын жасауға жауапты бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің құрылымдық бөлімшесінің басшысы, ал олар болмаған кезеңде – тиісті бұйрықтармен олардың міндеттерін атқару жүктелген адамдар қол қояды және бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің мөрімен расталады.";

      194-тармақтың бірінші бөлігінің 15) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "15) қолданылу мерзімі ағымдағы қаржы жылынан асатын жоспарлы кезеңге арналған өтінімнің "(Сомасы жазбаша)" ашық жолағында ағымдағы қаржы жылының шарт сомасы жазбаша көрсетіледі;

      "Басшылардың қолы" бөлімінде құжатқа қол қойған тұлғаның лауазымының атауы; орталық атқарушы органның аппарат басшысының (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның аппарат басшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлғаның), ал мұндайлар болмаған жағдайда – мемлекеттік мекеме басшысының бұйрығына сәйкес мемлекеттік мекеменің бірінші және екінші қол қою құқығы бар уәкілетті тұлғаларының жеке қолы және қолының таратылып жазылуы (атының бас әрпі мен тегі) көрсетіледі. Лауазымның атауының алдында "Үшін" деген көмекші сөзді, қолдан жазылған "Орынб." деген жазу немесе қАЖық сызық (бөлшек) қоюға жол берілмейді. Қолдар қол мен мөр бедерінің үлгілері бар құжатқа сәйкес қойылады. Қол қою кезінде жарыққа төзімді сия пайдаланылады, ұшып кететін сиялар құйылған фломастермен және автоқаламмен қол қоюға және қолды факсимильді көшіру құралдарын пайдалануға жол берілмейді. Елтаңбалық мөр бедерін қойған кезде Қызыл ("Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі" мемлекеттік мекемесін қоспағанда), қара және жасыл түсті мастиканы пайдалануға тыйым салынады, бедер анық және анық қойылады. "Қазынашылық–клиент" АЖ-да ЭЦҚ қойылады;";

      195-тармақ мынадай редакцияда жазыілсын:

      "195. Мемлекеттік мекеменің азаматтық-құқықтық мәмілесін тіркеуге өтінімдерді тіркеу журналын (бұдан әрі‒журнал) мемлекеттік мекеме осы Ереженің 81-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жүргізеді. Журнал беттердің жалпы санын көрсете отырып, нөмірленеді, тігіледі және елтаңбалы мөр бедерімен және орталық атқарушы органның аппарат басшысының (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның аппарат басшысының өкілеттігі жүктелген лауазымды адамның), ал олар болмаған жағдайда – мемлекеттік мекеме басшысының немесе ол уәкілеттік берген тұлғаның қойылған қолымен нықталады. Жазбалар хронологиялық тәртіппен жүргізіледі, өтінімнің жасалған күні журналда көрсетілген күнге сәйкес келеді. Ағымдағы қаржы жылы аяқталғанда журналда бос беттер болған кезде оны келесі жылы пайдаланылады, бұл ретте жазбалардың нөмірлері басынан басталады.";

      215-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) аумақтық қазынашылық бөлімшесіне тауарларды сатып алу не жеткізу кезінде шот–фактуралардың, немесе тауарларды жеткізу туралы жүкқұжаттың (актінің) көшірмелерін, актілер жасалмайтын көрсетілетін қызметтерді қоспағанда, жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді орындау кезінде орындалған жұмыстар немесе көрсетілген қызметтер актісінің көшірмелерін немесе тіркелген азаматтық-құқықтық мәміле бойынша аванстық төлемнің сомасын қоспағанда, төлем жүргізген кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге құжат түрінің (бұдан әрі – растаушы құжаттар) көшірмесін беруді. Көрсетілген құжаттарға өнім беруші жеке қолымен немесе ЭЦҚ-мен қол қойылады. Бұл ретте, көрсетілген құжаттардың көшірмелері орталық атқарушы органның аппарат басшысының (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның аппарат басшысының өкілеттігі жүктелген лауазымды адамның) немесе ол уәкілеттік берген адамның, ал ондайлар болмаған жағдайда – мемлекеттік мекеме басшысының немесе ол уәкілеттік берген адамның өз қолымен және мемлекеттік мекеменің елтаңбалы мөр бедерімен беріледі;";

      9) және 10) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) "Қазынашылық–клиент" АЖ бойынша қызмет көрсету кезінде – орталық атқарушы органның аппарат басшысының (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның аппарат басшысының өкілеттігі жүктелген лауазымды адамның) немесе ол уәкілеттік берген адамның, ал ондайлар болмаған жағдайда – мемлекеттік мекеме басшысының немесе ол уәкілеттік берген адамның және бас бухгалтерінің ЭЦҚ қойылған растаушы құжаттардың түпнұсқадан сканерленген үлгісін тіркеуді;

      10) "Қазынашылық–клиент" АЖ пайдалану кезінде заңды тұлғаның құжат топтамасында берген орталық атқарушы органның аппарат басшысының (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның аппарат басшысының өкілеттігі жүктелген лауазымды адамның) немесе ол уәкілеттік берген адамның, ал ондайлар болмаған жағдайда – мемлекеттік мекеме басшысының немесе ол уәкілеттік берген адамның және мемлекеттік мекеменің бас бухгалтерінің ЭЦҚ дұрыстығын қамтамасыз етеді.";

      217-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "217. Мемлекеттік мекеме аумақтық қазынашылық бөлімшесіне төлеуге берілетін шотты ұсынғанға дейін оны төлеуге берілетін шоттарды тіркеу журналына тіркейді. Төлеуге берілетін шоттарды тіркеу журналы осы Ереженің 87-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жүргізіледі, ол нөмірленеді, тігіледі және журналдағы парақтардың жалпы саны көрсетіле отырып, елтаңбалы мөр бедерімен мөрленеді және орталық атқарушы органның аппарат басшысының (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның аппарат басшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды адамның), ал олар болмаған жағдайда–мемлекеттік мекеме басшысының немесе ол уәкілеттік берген адамның қолымен расталады. Төлеуге берілетін шоттарды тіркеу журналындағы жазбалар төлеуге берілетін шоттардың қалыптастырылуына қарай хронологиялық тәртіппен жүргізіледі. Бұл ретте төлеуге берілетін шотта көрсетілген күн төлеуге берілетін шоттарды тіркеу журналында көрсетілген тіркеу күніне сәйкес келеді. Төлеуге берілетін шоттарды тіркеу журналында ағымдағы қаржы жылы аяқталғанда бос беттер болған кезде келесі жылғы жазбалар үшін пайдаланылады, бұл ретте, жазбалардың нөмірленуі басынан басталады.";

      224-тармақтың бірінші бөлігінің 20) және 21) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "20) қағаз тасығыштағы төлем шотының "Басшының тегі, аты, әкесінің аты, қолы" ашық жолағында – құжатқа қол қойған лауазымды тұлғаның атауы, орталық атқарушы органның аппарат басшысының (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның аппарат басшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлғаның) бұйрығына сәйкес бірінші қол қою құқығы бар мемлекеттік мекеменің уәкілетті тұлғасының, ал мұндай болмаған жағдайда – қолдар мен мөр бедерінің үлгілері бар құжатқа сәйкес мемлекеттік мекеме басшысының қойылған жеке қолы және қолының таратып жазылуы (атының және (немесе) әкесінің атының басқы әріптері) көрсетіледі;

      21) қағаз тасығыштағы төлем шотының "Бас бухгалтердің тегі, аты, әкесінің аты, қолы" ашық жолағында – құжатқа қол қойған лауазымды тұлғаның атауы, орталық атқарушы органның аппарат басшысының (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның аппарат басшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлғаның) бұйрығына сәйкес екінші қол қою құқығы бар мемлекеттік мекеменің уәкілетті тұлғасының, ал ондайлар болмаған жағдайда – қолдар мен мөр бедерінің үлгілері бар құжатқа сәйкес мемлекеттік мекеме басшысының жеке қолы және қолының таратып жазылуы (атының бас әрпі және тегі) көрсетіледі.

      "Қазынашылық–клиент" АЖ бойынша төлем шотына орталық атқарушы органның аппарат басшысының (белгiленген тәртiппен орталық атқарушы органның аппарат басшысының өкiлеттiктерi жүктелген лауазымды тұлғаның) бұйрығына сәйкес бiрiншi қол қою құқығы бар мемлекеттік мекеме басшысының, мемлекеттiк мекеменiң уәкiлеттi тұлғасының ЭЦҚ қолы қойылады, ал ондайлар болмаған жағдайда – қолдар мен мөр бедерiнiң үлгiлерi бар құжатқа сәйкес мемлекеттiк мекеме басшысының және орталық атқарушы органның аппарат басшысының (белгiленген тәртiппен орталық атқарушы органның аппарат басшысының өкiлеттiктерi жүктелген лауазымды тұлғаның) бұйрығына сәйкес екінші қол қою құқығы бар мемлекеттік мекеменің уәкілетті тұлғасының не бас бухгалтерінің ЭЦҚ, ал ондайлар болмаған жағдайда – қолдар мен мөр бедерiнiң үлгiлерi бар құжатқа сәйкес мемлекеттiк мекеме басшысының қолы қойылады.";

      233-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Аумақтық қазынашылық бөлімшесіне жалақыны төлеуге арналған төлеуге берілетін шоттарды ұсынуды мемлекеттік мекеме орталық атқарушы органның аппарат басшысының (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның аппарат басшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлғаның), ал мұндай болмаған жағдайда – мемлекеттік мекеме басшысының бұйрығымен белгіленетін оларды төлеу мерзіміне және кезеңділігіне сәйкес жүзеге асырады.";

      261-тармақ мынадай редакцияда болып өзгертілсін:

      "261. Алынған корпоративтік төлем карточкалары осы Ереженің 106-қосымшасына сәйкес нысан бойынша мемлекеттік мекемеде тіркеу журналында тіркеледі және орталық атқарушы органның аппарат басшысының (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның аппарат басшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлғаның), ал мұндай болмаған жағдайда – мемлекеттік мекеме басшысының бұйрығымен анықталған уәкілетті тұлғаларға (бұдан әрі – есеп беретін тұлға) қол қойып беріледі.";

      410-тармақ мынадай редакцияда болып өзгертілсін:

      "410. Мемлекеттік мекемелер бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне орталық атқарушы органның аппарат басшысы (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның аппарат басшысының өкілеттігі жүктелген лауазымды тұлға), ал мұндайлар болмаған жағдайда – мемлекеттік мекеменің басшысы және мемлекеттік мекеменің тиісті құрылымдық бөлімшесінің басшысы қол қойған түсіндірме жазбаны және бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының әрбір ерекшелігі бойынша кірістер мен шығыстар жөнінде негізделген есептерді қоса бере отырып, жоспарды 3 данада бекітуге береді.";

      1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 29, 30, 33, 35, 76, 99, 113, 114, 120, 121, 123 және 124-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 және 20-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Бюджет заңнамасы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Е. Жамаубаев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 наурыздағы
№ 251 бұйрығына
1- қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет
көрсету ережесіне
1-қосымша
  Нысан

Төлемдер бойынша мемлекеттік мекемені қаржыландырудың жеке жоспарының жобасы

      Өңір _______________________________

      Бюджеттің түрі _____________________

      Кезең ______________________________

      Өлшем бірлігі ______________________

      Бюджеттік бағдарламалардың

      әкімшісі ___________________________

      Мемлекеттік мекеме _________________

Әкімшінің коды Мемлекеттік мекеменің коды Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік

Шығыстардың атауы

Бір жылға арналған қаржылық жоспар

Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наур ыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

      ______________________________________________

      ______________________________________________

      ______________________________________________

      Орталық атқарушы органның аппарат

      басшысы (белгіленген тәртіппен орталық

      атқарушы органның аппарат басшысының

      өкілеттіктері жүктелген лауазымды адам/

      мемлекеттік мекеменің басшысы ______ ___________________

      (қолы) (қолды таратып жазу)

      Мөр орны

      Қаржыландырудың жеке жоспарын жасауға

      жауапты мемлекеттік мекеменің құрылымдық

      бөлімшесінің басшысы ______ ____________________

      (қолы) (қолды таратып жазу)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 наурыздағы
№ 251 бұйрығына
2-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет
көрсету ережесіне
2-қосымша
  Нысан
  Бекітемін"
орталық атқарушы органның
аппарат басшысы (белгіленген
тәртіппен орталық атқарушы
органның аппарат басшысының
өкілеттіктері жүктелген
лауазымды адам)/бюджеттік
бағдарламалар әкімшісінің
басшысы
___________________________
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты
(бар болса ) (бұдан әрі ‒ТАӘ)
"___" _________________ жылы
  Мөр орны

Төлемдер бойынша мемлекеттік мекемені қаржыландырудың жеке жоспары

      Өңір ____________________________________

      Бюджеттердің түрі _______________________

      Кезең ___________________________________

      Өлшем бірлігі ___________________________

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі __________________

      Мемлекеттік мекеме ______________________

Әкімшінің коды Мемлекеттік мекеменің коды Бағдарлама
Кіші бағдарлама Ерекшелік

Шығыстардың атауы

Бір жылға арналған қаржылық жоспар

Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наур ыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамы з

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

      ________________________________________

      ________________________________________

      ________________________________________

      Мемлекеттік мекеменің басшысы * ______ __________________

      (қолы) (қолды таратып жазу)

      Мөр орны

      Қаржыландырудың жеке жоспарын

      жасауға жауапты мемлекеттік мекеменің

      құрылымдық бөлімшесінің басшысы _____ ____________________

      (қолы) (қолды таратып жазу)

      *Мемлекеттік мекеме бір уақытта бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі болған жағдайда бұл жол толтырылмайды

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 наурыздағы
№ 251 бұйрығына
3-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесіне
4-қосымша
  Нысан

Мемлекеттік мекемені міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарының жеке жобасы

      Өңір ____________________________________

      Бюджеттердің түрі _______________________

      Кезең ___________________________________

      Өлшем бірлігі ___________________________

      Бюджеттік бағдарламалардың

      әкімшісі ________________________________

      Мемлекеттік мекеме ______________________

Бюджеттік код сыныптамасының атауы

Бюджеттік кодының сыныптамасы

ӘББ

ММ коды

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Ерекшелік

      Кестенің жалғасы

Бір жылға арналған қаржылық жоспар

Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

      Орталық атқарушы органның аппарат

      басшысы (белгіленген тәртіппен орталық

      атқарушы органның аппарат басшысының

      өкілеттіктері жүктелген лауазымды адам/ ал

      мұндай болматан жағдайда – мемлекеттік

      мекеменің басшысы ______ ____________________

      (қолы) (қолды таратып жазу)

      Мөр орны

      Қаржыландырудың жеке жоспарын

      жасауға жауапты мемлекеттік

      мекеменің құрылымдық бөлімшесінің

      басшысы _____ ____________________

      (қолы) (қолды таратып жазу)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 наурыздағы
№ 251 бұйрығына
4-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесіне
5-қосымша
  Нысан
  "Бекітемін"
орталық атқарушы органның
аппарат басшысы (белгіленген
тәртіппен орталық атқарушы
органның аппарат басшысының
өкілеттіктері жүктелген
лауазымды адам)/бюджеттік
бағдарламалар әкімшісінің
басшысы
___________________________
(қолы) (ТАӘ)
"___"_________________ жылы
  Мөр орны

Міндеттемелер бойынша мемлекеттік мекемені қаржыландырудың жеке жоспары

      Өңір_______________________________

      Бюджеттердің түрі__________________

      Кезең______________________________

      Өлшем бірлігі______________________

      Бюджеттік бағдарламалардың

      әкімшісі___________________________

      Мемлекеттік мекеме_________________

Әкімшінің коды Мемлекеттік мекеменің коды Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік

Шығыстардың атауы

Бір жылға арналған қаржылық жоспар

Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наур ыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

      _________________________________________________________

      _________________________________________________________

      Мемлекеттік мекеменің басшысы* _________ _____________________

      (қолы) (қолды таратып жазу)

      Мөр орны

      Қаржыландырудың және жоспарын

      жасауға жауапты мемлекеттік мекеменің

      құрылымдық бөлімшесінің басшысы ________ _____________________

      (қолы) (қолды таратып жазу)

      *Мемлекеттік мекеме бір уақытта бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі болған жағдайда бұл жол толтырылмайды

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 наурыздағы
№ 251 бұйрығына
5-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесіне
7-қосымша
  Нысан

Бюджеттік бағдарламаларды төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарының жобасы

      Бюджеттің түрі _______________________

      Кезең ________________________________

      Өлшем бірлігі ________________________

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі _____________________________

функционалдық топ Әкімшілік Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік

Шығыстардың атауы

Бір жылға арналған қаржылық жоспар

Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наур ыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

      ____________________________________________________

      ____________________________________________________

      ____________________________________________________

      Орталық атқарушы органның аппарат басшысы (белгіленген

      тәртіппен орталық атқарушы органның аппарат басшысының

      өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлға)/ бюджеттік бағдарламалар

      әкімшісінің басшысы _______ ____________________________

      (қолы) (қолды таратып жазу)

      Мөр орны

      қаржыландыру жоспарын жасауға

      жауапты бюджеттік бағдарламалар

      әкімшісінің құрылымдық

      бөлімшесінің басшысы _______ ____________________________

      (қолы) (қолды таратып жазу)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 наурыздағы
№ 251 бұйрығына
6-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет
көрсету ережесіне
8-қосымша
  Нысан
  "Бекітемін"
орталық атқарушы органның
аппарат басшысы (белгіленген
тәртіппен орталық атқарушы
органның аппарат басшысының
өкілеттіктері жүктелген
лауазымды адам)/бюджеттік
бағдарламалар әкімшісінің
басшысы
____________________________
(қолы) (ТАӘ)
"___"_________________ жылы
  Мөр орны

Төлемдер бойынша бюджеттік бағдарламаларды қаржыландыру жоспары

      Бюджеттің түрі ___________________________

      Кезең ____________________________________

      Өлшем бірлігі ____________________________

      Бюджеттік бағдарламалардың

      әкімшісі _________________________________

функционалдық топ Әкімші Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік

Шығыстардың атауы

Бір жылға арналған қаржылық жоспар

Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наур ыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

      ____________________________________________________

      ____________________________________________________

      ____________________________________________________

      қаржыландыру жоспарын жасауға жауапты

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

      құрылымдық бөлімшесінің басшысы ________ __________________________

      (қолы) (қолды таратып жазу)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 наурыздағы
№ 251 бұйрығына
7-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесіне
9-қосымша
  Нысан

Бюджеттік бағдарламаларды міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарының жобасы

      Бюджеттің түрі____________________

      Кезең_____________________________

      Өлшем бірлігі_____________________

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі __________________________

функционалдық топ Әкімші Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік

Шығыстардың атауы

Бір жылға арналған қаржылық жоспар

Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наур ыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамы з

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан
      Орталық атқарушы органның аппарат басшысы (белгіленген

      тәртіппен орталық атқарушы органның аппарат басшысының

      өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлға)/ бюджеттік бағдарламалар

      әкімшісінің басшысы _______ ____________________________

      (қолы) (қолды таратып жазу)

      Мөр орны

      қаржыландыру жоспарын жасауға

      жауапты бюджеттік бағдарламалар

      әкімшісінің құрылымдық

      бөлімшесінің басшысы _______ ____________________________

      (қолы) (қолды таратып жазу)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 наурыздағы
№ 251 бұйрығына
8-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет
көрсету ережесіне
10-қосымша
  Нысан
  "Бекітемін"
орталық атқарушы органның
аппарат басшысы (белгіленген
тәртіппен орталық атқарушы
органның аппарат басшысының
өкілеттіктері жүктелген
лауазымды адам) бюджеттік
бағдарламалар әкімшісінің
басшысы
___________________________
(қолы) (ТАӘ)
"___"_________________ жылы
  Мөр орны

Бюджеттік бағдарламаларды міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспары

      Бюджеттің түрі____________________

      Кезең_____________________________

      Өлшем бірлігі_____________________

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі _______________________

функционалдық топ Әкімші Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік

Шығыстардың атауы

Бір жылға арналған қаржылық жоспар

Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наур ыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

      Қаржыландыру жоспарын жасауға

      жауапты бюджеттік бағдарламалар

      әкімшісінің құрылымдық

      бөлімшесінің басшысы ________ ___________________________

      (қолы) (қолды таратып жазу)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 наурыздағы
№ 251 бұйрығына
9-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесіне
29-қосымша
  Нысан

      20___ жылғы "__"___________

      №_______ __________________

      бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган/

      аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтің әкімінің аппараты

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің ________ жылға арналған міндеттемелері бойынша қаржыландыру жоспарларын өзгертуге өтінім

      __________________________________________________________________

      (бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі - атауы)

      __________ мына бағдарламалар, кіші бағдарламалар өзгерістер енгізуді сұрайды:

Функционалдық топ Әкімші Бағдарлама

Шығыстардың атауы

Өзгеру сомасы (+,-), барлығы

Жоспарлы тағайындаулар

ЖИЫНЫ


      кестенің жалғасы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда-жыл басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі айларда өзгеріс ай сайын)

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

Желтоқсан

Жоспарлы тағайындаулар

      Негіздеме:_________________________________________________________

      Орталық атқарушы органның

      аппарат басшысы (белгіленген

      тәртіппен орталық атқарушы

      органның аппарат басшысының

      өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлға),

      ал мұндай

      болмаған жағдайда - бюджеттік бағдарламалар

      әкімшісінің басшысы___________________________________________

      (ТАӘ)            (қолы)

      Мөр орны

      Қаржыландырудың жоспарын

      жасауға жауапты

      бюджеттік бағдарламалар

      әкімшісінің құрылымдық

      бөлімшесінің басшысы __________________________________

      (ТАӘ)            (қолы)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 наурыздағы
№ 251 бұйрығына
10 - қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесіне
30-қосымша

      20___ жылғы "__"___________

      №_______ __________________

бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган/ аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтің әкімінің аппараты Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің төлемдер бойынша __________ жылға арналған қаржыландыру жоспарын өзгертуге өтінім __________________________________________________________________ (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы) __________________ мына бағдарламалар, кіші бағдарламалар бойынша өзгеріс енгізуді сұрайды:

Функционалдық топ Әкімші Бағдарлама

Шығыстардың атауы

Өзгеру сомасы (+,-), барлығы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі айларда өзгеріс ай сайын)

қаңтар

ақпан

наур ыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамы з

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

Жоспарлы тағайындаулар


Жиыны


      Негіздеме:

      ________________________________________________________________

      Орталық атқарушы органның

      аппарат басшысы

      (белгіленген

      тәртіппен орталық атқарушы

      органның

      аппарат басшысының

      өкілеттіктері жүктелген

      лауазымды тұлға),

      ал мұндай болмаған жағдайда –

      бюджеттік бағдарламалар

      әкімшісінің басшысы ___________________________ ______________

      (ТАӘ)                  (қолы)

      Мөр орны

      Қаржыландырудың жоспарын

      жасауға жауапты

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

      құрылымдық бөлімшесінің

      басшысы _____________________ ________

      (ТАӘ)            (қолы)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 наурыздағы
№ 251 бұйрығына
11 - қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесіне
33-қосымша
  Нысан
  "Бекітемін"
орталық атқарушы органның
аппарат басшысы (белгіленген
тәртіппен орталық атқарушы
органның аппарат басшысының
өкілеттіктері жүктелген
лауазымды адам)/бюджеттік
бағдарламалар әкімшісінің
басшысы
____________________________
(қолы) (ТАӘ)
"___"_________________ жылы
  Мөр орны

__________________бюджеттің міндеттемелері бойынша ____________________________ жеке қаржыландыру жоспарына (мемлекеттік мекеменің атауы) өзгерістер енгізу туралы №_______анықтама

      ___жылы "__"_______негізінде

      _________________ (мың теңге)

Бюджеттік сыныптама кодтарының атауы

Бюджеттік классификацияның кодтары

Өзгеру сомасы (+, -), барлығы

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Мемлекеттік мекеменің коды

бағдарлама

кіші бағдарлама

ерекшелік

Жоспарлы тағайындауларБАРЛЫҒЫ
      кестенің жалғасы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі айларда өзгеріс ай сайын)

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

Жоспарлы тағайындаулар

      Қаржыландырудың жеке

      жоспарын жасауға жауапты

      бюджеттік бағдарламалардың

      әкімшісінің құрылымдық

      бөлімшесінің басшысы ________ ____________________

      (қолы) (қолды таратып жазу)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 наурыздағы
№ 251 бұйрығына
12-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет
көрсету ережесіне
35-қосымша
  Нысан
  "Бекітемін"
орталық атқарушы органның
аппарат басшысы (белгіленген
тәртіппен орталық атқарушы
органның аппарат басшысының
өкілеттіктері жүктелген
лауазымды адам)/бюджеттік
бағдарламалар әкімшісінің
басшысы
__________________________
(қолы) (ТАӘ)
"___"________________ жылы
  Мөр орны

_________________бюджеттің төлемдері бойынша ____________________________жеке қаржыландыру жоспарына (мемлекеттік мекеменің атауы) өзгерістер енгізу туралы №_______анықтама

      _жылы "__"_______негізінде

      _________________

Бюджеттік сыныптама кодтарының атауы

Бюджеттік классификацияның кодтары

Өзгеру сомасы (+, -), барлығы

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Мемлекеттік мекеменің коды

бағдарлама

кіші бағдарлама

ерекшелік

Жоспарлы тағайындаулар
БАРЛЫҒЫ
      кестенің жалғасы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі айларда өзгеріс ай сайын)

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

Жоспарлы тағайындаулар

      Қаржыландырудың жеке

      жоспарын жасауға жауапты

      бюджеттік бағдарламалардың

      әкімшісінің құрылымдық

      бөлімшесінің басшысы ________ ____________________

      (қолы) (қолды таратып жазу)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 наурыздағы
№ 251 бұйрығына
13-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет
көрсету ережесіне
76-қосымша
  Нысан

Мемлекеттік мекеменің азаматтық-құқықтық мәмілесін тіркеуге өтінімдер тізілімі

      Берілген күні:__________________________________

      Мемлекеттік мекеме коды:________________________

      Мемлекеттік мекеменің атауы:____________________

Р/с №

Өтінім

Өтініммен бірге берілген құжаттың нөмірі мен күні

Ескертпе*

нөмірі

күні

сомасы

1

2

3

4

5

6

      Орталық атқарушы органның аппарат басшысы (белгіленген

      тәртіппен орталық атқарушы органның аппарат басшысының

      өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлға), мұндайлар болмаған

      жағдайда - мемлекеттік мекеменің басшысы ____________ _________

      (ТАӘ)            (қолы)

      Мөр орны мемлекеттік мекеменің бас бухгалтері _________________ _________

      (ТАӘ)            (қолы)

      *- осы жолды аумақтық қазынашылық бөлімшенің жауапты орындаушысы толтырады

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 наурыздағы
№ 251 бұйрығына
14-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет
көрсету ережесіне
99-қосымша
  Нысан

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі Бюджеттік бағдарламаның атауы

      ________ жылы жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы бар заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту арқылы бюджеттік инвестицияларды іске асыру жөнінде ақпарат

Инвестициялық жобалардың атауы

Оның ішінде:

Инвестициялық жоба шеңберінде іс-шараларды іске асыруға арналған сома, барлығы, мың теңге

олардың ішінде:

Еске ртпе

уәкілетті органның жобаны жарғылық құжаттарға сәйкес мақұлдаған күні

Жобаны іске асыру орны

Жобаны іске асыру мерзімі

Жауапты орындау шының және бірлесіп орындаушылардың (еншілес ұйымдар, аффилиирленген заңды тұлғалар және т.б.) атауы

Инвестициялық жоба шеңберінде іске асырылатын іс-шаралардың атауы

Инвестициялық жоба шеңберінде іске асырылатын іс-шараларды қаржыландыру көздері (жеке қаражат, бюджеттік инвестициялар, тартылған қаражат)

Іс-шараларды іске асыру мерзімі

бюджеттік инвестициялардың есебінен, мың теңге

жоспар

іс жүзінде

жоспар

іс жүзінде

жоспар

іс жүзінде

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15      Орталық атқарушы органның аппарат

      басшысы (белгіленген тәртіппен

      орталық атқарушы органның аппарат

      басшысының өкілеттіктері жүктелген

      лауазымды тұлға)/мемлекеттік

      мекеменің басшысы ___________ ____________________

      (қолы) (қолды таратып жазу)

      Мөр орны

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 наурыздағы
№ 251 бұйрығына
15-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет
көрсету ережесіне
113-қосымша
  Нысан

____ жылы "___" ______________ шетелдік валютаны айырбастауға № өтінім

      Мемлекеттік мекеменің атауы және коды:_____________________________

      Тапсырыс бойынша: _________________________________________________

      Почталық мекен-жайы: ______________________________________________

      (мемлекеттік мекеме)

      Мемлекеттік мекеменің шетел валютасындағы шоты _____________________

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның шоты, БСК ________________________________

      Шетел валютасындағы қаражатты пайдалану бағыты:

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      (төлеуге берілетін шотта төлемнің мақсатында сәйкес келетін

      төлемнің мақсаты, азаматтық-құқықтық мәмілені (келісімнің,

      келісім-шарттың) тіркеу туралы хабарламаның № көрсетіледі)

      Төлемдерді тағайындау коды :

      Төлеуге берілетін шоттың №

      Біздің шотымыздың есебінен және біздің атымыздан төмендегідей шарттарда шетелдік валютада ақшаны айырбастауға мәміле жасасуды тапсырамыз:

Валюта түрі

Валютаны айырбастау сомасы

Ұлттық Банк бағамы

Теңгеде айырбастау сомасы

      Өтінім іс-әрекетінің мерзімі 20__жылы "___" ______________ дейін

      Қаржыландыру көзі: _______________________________________________

      Орталық атқарушы органның

      аппарат басшысы (белгіленген

      тәртіппен орталық атқарушы органның

      аппарат басшысының өкілеттіктері

      жүктелген лауазымды тұлға), ал мұндай

      болмаған жағдайда - басшы (мемлекеттік

      мекеменің, немесе аумақтық қазынашылық

      бөлімшесінің) ____________ _______________

      (ТАӘ)            (қолы)

      Мөр орны Бас бухгалтер ____________ _______________

      (ТАӘ)            (қолы)

      Мөртабан орны

      Ескеру: аббревиатуранның толық жазуы:

      БСК-банктің сәйкестендіру коды.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 наурыздағы
№ 251 бұйрығына
16-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет
көрсету ережесіне
114-қосымша
  Нысан

___ жылы "____" _____________ шетелдік валютаны қайта айырбастауға № өтінім

      Мемлекеттік мекеменің атауы және коды: ______________________________

      Тапсырыс бойынша*: ________________________________________________

      Почталық мекен-жайы: ______________________________________________

      (мемлекеттік мекеме)

      Мемлекеттік мекеменің шетел валютасындағы шоты _____________________

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның шоты, БСК _______________________________________________________________

      Төлемдерді тағайындау коды:

      Теңгеде алатын алушының шот деректемелері

      (атауы,БСН,БСК,ЖСК,БСК)

      ______________________________________________

      __________________________________________________________________

      Біздің шотымыздың есебінен және біздің атымыздан төмендегідей шарттарда шетелдік валютада ақшаны қайта айырбастап алуға мәміле жасасуды тапсырамыз:

Валюта түрі

Валютаны қайта айырбастау сомасы

Ұлттық Банк бағамы

Теңгеде қайта айырбастау сомасы

      Өтінім іс-әрекетінің мерзімі 20__жылы "___" ______________ дейін

      Қаржыландыру көзі: ________________________________________________

      Орталық атқарушы органның

      аппарат басшысы (белгіленген

      тәртіппен орталық атқарушы органның

      аппарат басшысының өкілеттіктері

      жүктелген лауазымды тұлға), ал мұндай

      болмаған жағдайда - басшы (мемлекеттік

      мекеменің, немесе аумақтық қазынашылық

      бөлімшесінің) ____________ _______________

      (ТАӘ)            (қолы)

      Мөр орны Бас бухгалтер ____________ _______________

      (ТАӘ)            (қолы)

      Мөртабан орны ___________________________________

      * Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган толтырады

      Ескеру: аббревиатуранның толық жазуы:

      БСН-бизнес-cәйкестендіру нөмері;

      БСК-банктің сәйкестендіру коды;

      ЖСК-жеке сәйкестендіру коды;

      Бюджеттік сынаптаманың БСК-коды

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 наурыздағы
№ 251 бұйрығына
17-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет
көрсету ережесіне
120-қосымша
  Нысан
  "Бекітемін"
  Орталық атқарушы органның
аппарат басшысы (белгіленген
тәртіппен орталық атқарушы
органның аппарат басшысының
өкілеттіктері жүктелген
лауазымды адам), мұндай жоқ
болған жағдайда – бюджеттік
бағдарламалар әкімшісінің
басшысы
__________________________
(қолы) (ТАӘ)
____ жылы"___" _____________
  Мөр орны

Мемлекеттік мекеменің иелігінде қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түскен акта түсімдері мен шығыстарының жоспары

      Кодтар

      Атауы

      Функционалдық топ _____________________ ____________________

      Функционалдық кіші топ ________________ ____________________

      Мемлекеттік мекеме ____________________ ____________________

      Бюджеттік бағдарламалардың

      әкімшісі ______________________________ ____________________

      Бағдарлама ____________________________ ____________________

      Кіші бағдарлама _______________________ ____________________

      Тауарлардың (жұмыстардың,

      қызметтердің) түрі ____________________ ____________________

      Өлшем бірлігі мың.теңге

Жол Коды

Көрсеткіштер

Ерекшелік коды

Тоқсан бойынша сомасы

Жиыны

I

II

III

IV

010

Барлығы кірістер011

Қаржы жылының басындағы қаражат қалдығы012

Ағымдағы жылдың түсімдері020

Барлығы шығыстар, оның ішінде ерекшеліктер бойынша021

олардың ішінде бюджет кірісіне аударуға жататыны      Қызмет көрсететін аумақтық қазынашылық бөлімшесі ___________________

      (атауы)

      Орталық атқарушы органның аппарат басшысы

      (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы

      органның аппарат басшысының өкілеттіктері

      жүктелген лауазымды тұлға), ал мұндай болмаған

      жағдайда - мемлекеттік мекеменің басшысы __________________________

      (қолы)            (ТАӘ)

      Мөр орны

      Мемлекеттік мекеменің тиісті құрылымдық

      бөлімшесінің басшысы _________ __________________

      (қолы)            (ТАӘ)

      Жүйеге енгізілген және қабылданған __ ж. _______

      Аумақтық қазынашылық бөлімшесінің

      жауапты орындаушысы _________ __________________

      (қолы)            (ТАӘ)

      Мөртабан орны

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 наурыздағы
№ 251 бұйрығына
18-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет
көрсету ережесіне
121-қосымша
  Нысан

"Келiсiлдi"
Бюджеттi атқару
жөнiндегi
уәкiлеттi органның
басшысы
____________________
(қолы) (ТАӘ)
20__ жылы "___"
____________

"Бекiтемiн"
Орталық атқарушы органның
аппарат басшысы
(белгiленген тәртiппен
орталық атқарушы органның
аппарат басшысының
өкiлеттiктерi жүктелген
лауазымды адам), олар жоқ
болған жағдайда - бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiсiнiң
басшысы
___________________________
(қолы) (ТАӘ)
20__ жылы "___" _____________

Мемлекеттiк мекеменiң иелігінде қалатын тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi) сатудан түскен ақша түсiмдерi мен шығыстарының жиынтық жоспары

      Кодтар Атауы

      Функционалдық топ _________ _____________________

      Функционалдық кiшi топ _________ _____________________

      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсі _________ _____________________

      Бағдарлама _________ _____________________

      Кiшi бағдарлама _________ _____________________

      Тауарлардың (жұмыстардың,

      көрсетілетін қызметтердiң) түрi _________ _____________________

      Өлшем бiрлiгi: мың теңге

Жол коды

Көрсеткiштер

Ерекшелiк коды

Тоқсан бойынша сомасы

Жиыны

I

II

III

IV

010

Барлығы кiрiстер011

Қаржы жылының басындағы қаражат қалдығы012

Ағымдағы жылдың түсiмдерi020

Барлығы шығыстар, оның iшiнде ерекшелiктер бойынша021

оның iшiнде, бюджет кiрiсiне аударуға жататыны      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң

      тиiстi құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы _________ __________________

      (қолы)            (ТАӘ)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 наурыздағы
№ 251 бұйрығына
19-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет
көрсету ережесіне
123-қосымша
  Нысан
  "Бекiтемiн"
Орталық атқарушы органның
аппарат басшысы (белгiленген
тәртiппен орталық атқарушы
органның аппарат басшысының
өкiлеттiктерi жүктелген
лауазымды адам), олар жоқ
болған жағдайда – бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiсiнiң
басшысы
____________________________
(қолы) (ТАӘ)
_ жылы "___" ______________
  Мөр орны

Мемлекеттiк мекемелердiң иелiгiнде қалған тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi) сатудан түскен ақша түсiмдерi мен шығыстарының жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы анықтама

      Кодтар Атауы

      Функционалдық топ _________ __________________

      Функционалдық кiшi топ _________ __________________

      Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi _________ __________________

      Мемлекеттiк мекеме _________ __________________

      Бағдарлама _________ __________________

      Кiшi бағдарлама _________ __________________

      Тауарлардың (жұмыстардың,

      көрсетілетін қызметтердiң) түрi _________ __________________

      Өлшем бiрлiгi: мың теңге

Жол коды

Көрсеткiштер

Ерекшелiк коды

Тоқсан бойынша сомасы

Жиыны

I

II

III

IV

010

Барлығы кiрiстер011

Қаржы жылының басындағы қаражат қалдығы012

Ағымдағы жылдың түсiмдерi020

Барлығы шығыстар, оның iшiнде ерекшелiктер бойынша021

оның iшiнде, бюджет кiрiсiне аударуға жататыны      Қызмет көрсететiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесi

      __________________________________________________________________

      (атауы)

      Орталық атқарушы органның аппарат басшысы

      (белгiленген тәртiппен орталық атқарушы органның

      аппарат басшысының өкiлеттiктерi жүктелген

      лауазымды тұлға), ал олар болмаған жағдайда –

      мемлекеттiк мекеменiң басшысы ________ ___________________________

      (қолы)            (ТАӘ)

      Мөр орны

      Мемлекеттiк мекеменiң тиiстi құрылымдық

      бөлiмшесiнiң басшысы ________ ___________________________________

      (қолы)            (ТАӘ)

      Қабылданған және жүйеге енгiзiлген __ ж. ______________________

      Аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң

      жауапты орындаушысы ___________ _____________________________

      (қолы)            (ТАӘ)

      Мөртабан орны

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 26 наурыздағы
№ 251 бұйрығына
20-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет
көрсету ережесіне
124-қосымша
  Нысан

"Келiсiлдi"
Бюджеттi атқару
жөнiндегi
уәкiлеттi органның
басшысы
____________________
(қолы) (ТАӘ)
20__ жылы "___"
____________

"Бекiтемiн"
Орталық атқарушы органның
аппарат басшысы
(белгiленген тәртiппен
орталық атқарушы органның
аппарат басшысының
өкiлеттiктерi жүктелген
лауазымды адам), олар жоқ
болған жағдайда - бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiсiнiң
басшысы
___________________________
(қолы) (ТАӘ)
20__ жылы "___" _____________
Мөр орны

__ жылы ______ арналған мемлекеттiк мекемелермен олардың иелiгiнде қалған тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi) сатудан түскен ақша түсiмдерi мен шығыстарының жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы анықтама

      Функционалдық топ _______ ____________________

      Функционалдық кiшi топ _______ ____________________

      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi _______ ____________________

      Бағдарлама _______ ____________________

      Кiшi бағдарлама _______ ____________________

      Тауарлардың (жұмыстардың,

      көрсетілетін қызметтердiң) түрi _______ ____________________

      Өлшем бiрлiгi: мың теңге

Жол коды

Көрсеткiштер

Ерекшелiк коды

Тоқсан бойынша сомасы

Жиыны

I

II

III

IV

010

Барлығы кiрiстер011

Қаржы жылының басындағы қаражат қалдығы012

Ағымдағы жылдың түсiмдерi020

Барлығы шығыстар, оның iшiнде ерекшелiктер бойынша021

Оның iшiнде бюджеттiк кiрiсiне жататыны      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң

      тиiстi құрылымдық бөлiмшесiнiң

      басшысы _________ ______________________

      (қолы)            (ТАӘ)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады