Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны мен оны толтыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 2021 жылғы 12 қарашадағы № 30 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 17 қарашада № 25183 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының м.а. 2023 жылғы 19 қазандағы № 19 бұйрығымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының м.а. 19.10.2023 № 19 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ереженің 17-тармағы 24) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

      1. Мыналар:

      1) "Мектепке дейінгі білім туралы есеп" (индексі МҰ, кезеңділігі жылына бір рет) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес;

      2) "Мектепке дейінгі білім туралы есеп" (индексі МҰ, кезеңділігі жылына бір рет) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық процестерді дамыту департаменті Заң департаментімен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      4.Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Басшы Н. Айдапкелов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Білім және ғылым министрлігі

  Басшысының
2021 жылғы 12 қарашадағы
№ 30 бұйрығына
1-қосымшаАқпарат алушы органдар құпиялылығына кепілдік береді

Конфиденциальность гарантируется органами получателями информации


Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне ұсынылады
Представляется в Министерство образования и науки Республики Казахстан


Мектепке дейінгі білім туралы есеп

Отчет о дошкольном образовании

Индексі
Индекс

ДО

жылына бір рет
один раз в год

есепті кезең
отчетный период

жыл
год

Мектепке дейінгі ұйымдар, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана әкімдіктерінің аудандық және қалалық білім бөлімдері, басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары ұсынады
Предоставляют дошкольные организации, районные и городские отделы образования, Управления образования акиматов областей, городов республиканского значения и столицы, республиканские организации образования

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнің 31 қазанына (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 31 октября (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН

 ЖСН коды
код ИИН

 

      1.Мектепке дейінгі ұйымдардың желісі және балалардың контингенті туралы мәліметтер

      Сведения о сети и контингенте детей дошкольных организаций

Жол коды Код стро-ки

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың атауы
Наименование области, города республиканского значения, столицы

Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші коды(бұдан әрі - ӘАОЖ)
Код классификатора административно-территориальных объектов (далее - КАТО)

Мектепке дейінгі ұйымдардың саны, бірлік
Количество дошкольных организаций, единиц

Ондағы орындар, бірлік
В них мест, единиц

Балалардың саны, адам
Количество детей, человек

Соның ішінде
В том числе

Одан толық күн болумен
Из них с полным днем пребывания

қалалық жерде
в городской местности

ауылдық жерде
в сельской местности

мектепкедейінгіұйымдардын саны, бірлік
количество дошкольных организаций, единиц

балалардың саны, адам
количество детей, человек

мектепке дейінгі ұйымдардын саны, бірлік
количество дошкольных организаций, единиц

балалардың саны, адам
количество детей, человек

A

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области, городу республиканского значения, столице


      Жалғасы

      Продолжение

1-6 (7) жастағы барлық балалар, адам (қамтуға жататын)
Всего детей от 1-6(7) лет, человек (подлежащие охвату)

Мектепке дейінгі тәрбие және білім берумен қамтылған 1-6(7) жастағы балалар, адам
Детей от 1-6 (7) лет охваченных дошкольным воспитанием и обучением, человек

2-6 (7) жастағы барлық балалар, адам (қамтуға жататын)
Всего детей от 2-6(7) лет, человек (подлежащие охвату)

Мектепке дейінгі тәрбие және білім берумен қамтылған 2-6(7) жастағы балалар, адам
Детей от2-6 (7) лет охваченных дошкольным воспитанием и обучением, человек

3-6 (7) жастағы барлық балалар, адам (қамтуға жататын)
Всего детей от 3-6(7) лет, человек(подлежащие охвату)

Мектепке дейінгі тәрбие және білім берумен қамтылған 3-6 (7) жастағы балалар, адам
Детей от 3-6(7) лет охваченных дошкольным воспитанием и обучением, человек

барлығы
всего

%

барлығы
всего

%

барлығы
всего

%

9

10

11

12

13

14

15

16

17


      2.Шағын орталықтарды қоспағанда басқа мектепке дейінгі ұйымдар желісі және ондағы балалардың контингенті туралы мәліметтер

      Сведения о сети и контингенте детей в дошкольных организациях за исключением мини-центров

Жол коды Код стро-ки

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың атауы
Наименование области, города республиканского значения, столицы

ӘАОЖ
КАТО

Барлығы
Всего

Соның ішінде
В том числе

Барлық санаториялық балабақшалар (1- бағаннан), бірлік
Всего санаторных детских садов(из графы 1), единиц

Ондағы
В них:

балабақшалар саны, бірлік количество детских садов, единиц

ондағы
в них

қалалық жерде
в городской местности

ауылдық жерде
в сельской местности

орындар, бірлік мест, единиц

балалар дың саны, адам численность детей, человек

балабақшалар саны, бірлік количество детских садов, единиц

балалардың саны, адам численность детей, человек

балабақшалар саны, бірлік количество детских садов, единиц

балалардың саны, адам численность детей, человек

топтар, бірлік
групп, единиц

балалардың саны, адам численность детей, человек

A

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области, городу республиканского значения, столице
      3.Ағымдағы жылдың 1 қыркүйегіне 1, 2, 3, 4, және 5, 6, 7 жасқа толған 0 жастан 7 жасқа дейінгі балалардың жас құрамы туралы мәліметтер

      Сведения о возрастном составе детей от 0 до 7 лет, которым на 1 сентября текущего года полных 1, 2, 3, 4 года и 5, 6, 7 лет

Жол коды Код стро-ки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Мектепке дейінгі ұйымдардағы балалардың саны, адам
Численность детей в дошкольных организациях, человек

Одан, адам (1-бағаннан)
Из них, человек (из графы 1):

(0 жас) туған жастан бастап балалар саны, адам
Детей в возрасте от рождения (0 лет), человек

1 жастағы балалар, адам
Детей в возрасте 1 год, человек

2 жастағы балалар, адам
Двухлетних детей, человек

3 жастағы балалар, адам
Трехлетних детей, человек

4 жастағы балалар, адам
Четырехлетних детей, человек

барлығы
всего

одан қыздар
из них девочек

барлығы
всего

одан қыздар
из них девочек

барлығы
всего

одан қыздар
из них девочек

барлығы всего

одан қыздар
из них девочек

барлығы всего

одан қыздар
из них девочек

барлығы всего

одан қыздар
из них девочек

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области, городу республиканского значения, столице

1.1

балабақшаларда
в детских садах

1.1.1

одан ауылдық жерде
из них в сельской местности

1.2

мектепке дейінгі шағын орталықтарда
в дошкольных мини-центрах

1.2.1

одан ауылдық жерде
из них в сельской местности

1.3

мектептердегі мектепалды сыныптарда
в предшкольных классах школ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.1

одан ауылдық жерде
из нихв сельскойместности

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

      Жалғасы

      Продолжение

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

5-7 жастағы барлық балалар, адам
Всего 5-7 летних детей, человек

Одан қыздар, адам
Из них девочек, человек

5 жастағы балалар, адам
Пятилетнихдетей, человек

6 жастағы балалар, адам
Шестилетнихдетей, человек

7 жастағы балалар, адам
Семилетнихдетей, человек

барлығы всего

одан қыздар
из них девочек

барлығы всего

одан қыздар
из них девочек

барлығы всего

одан қыздар
из них девочек

А

Б

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области, городу республиканского значения, столице

1.1

балабақшаларда
в детских садах

1.1.1

одан ауылдық жерде
из них в сельской местности

1.2

мектепке дейінгі шағын орталықтарда
в дошкольных мини-центрах

1.2.1

одан ауылдық жерде
из них в сельской местности

1.3

мектептердің мектепалды сыныптарында
в предшкольных классах школ

1.3.1

одан ауылдық жерде
из них в сельской местности

      4.Оқыту тілі бойынша мектепке дейінгі ұйымдар (топтар) туралы мәліметтер

      Сведения о дошкольных организациях (группах) по языкам обучения

Жол коды Код строки

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей

Бір тілде білім және тәрбие беретін мектепке дейінгі барлық ұйымдар, бірлік
Всего дошкольных организаций на одном языке воспитания и обучения, единиц

Екі және одан көп тілде білім және тәрбие беретін мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
Всего дошкольных организаций на двух и более языках воспитания и обучения, единиц

Соның ішінде, бірлік
В том числе, единиц

қазақ тілінде
на казахском языке

орыс тілінде
на русском языке

ұйғыр тілінде
на уйгурском языке

өзбек тілінде
на узбекском языке

ағылшын тілінде
на английском языке

қазақ тілінде
на казахском языке

орыс тілінде
на русском языке

ұйғыр тілінде
на уйгурском языке

өзбек тілінде
на узбекском языке

кәріс тілінде
на корейском языке

неміс тілінде
на немецком языке

7-12 - бағандарда көрсетілмеген тілдер
языки не указанные в графах 7-12

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области, городу республиканского значения, столицеХ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1

ондағы топтар
в них групп


1.2

балалардың саны
численность детей


      5. Балалардың ұлттық құрамы туралы мәліметтер

      Сведения о национальном составе детей

Жол коды Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Мектепке дейінгі ұйымдарында балалар саны, адам
Количество детей
в дошкольных организациях, человек

Одан, адам
Из них, человек

қазақ ұлтынан
казахской национальности

орыс ұлтынан
русской национальности

2-3 бағандарда көрсетілмегендер
национальности не указанные в графах 2-3

А

Б

1

2

3

4

1

Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области, городу республиканского значения, столице

1.1

қалалық жерде
в городской местности

1.2

ауылдық жерде
в сельской местности

      Жалғасы

      Продолжение

Соның ішінде, адам
В том числе, человек

немістер
немцы

украиндар
украинцы

татарлар
татары

белорустар
белорусы

өзбектер
узбеки

ұйғырлар
уйгуры

кәрістер
корейцы

шешендер
чеченцы

әзірбайжандар
азербайджане

еврейлер
евреи

түріктер
турки

сығандар
цыгане

қырғыздар
киргизы

тәжіктер
таджики

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18      Жалғасы

      Продолжение

Соның ішінде, адам
В том числе, человек

литвалықтар
литовцы

грузиндер
грузины

дүңгендер
дунгане

башқұрттар
башкиры

молдавандар
молдаване

удмурттар
удмурты

мордвалықтар
мордвинцы

гагауздар
гагаузы

чуваштар
чувашы

поляктар
поляки

эстондар
эстонец

марийлер
марийцы

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

      Жалғасы

      Продолжение

Соның ішінде, адам
В том числе, человек

болгарлар
болгары

аварлар
аварцы

ингуштар
ингуши

армяндар
армяне

гректер
греки

5-35 бағандарда ұлты көрсетілмегендер
национальности не указанныев графах 5-35

көрсетілмеген
не указана

31

32

33

34

35

36

37


      6. Мектепке дейінгі ұйымдардың педагог кадрларының сапалық құрамы туралы мәліметтер

      Сведения о качественном составе педагогических кадров дошкольных организаций

Жол коды Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Педагогтар саны, адам
Количество педагогов, человек

Білімі бойынша, адам
По образованию, человек

жоғары оқу орнынан кейінгі білім
послевузовское образование

жоғары білімі бар
с высшим образованием

соның ішінде мектепке дейінгі жоғары білімі бар
в том числе с высшим дошкольным образованием

техникалық және кәсіби білімі бар
с техническим и профессиональным образованием

соның ішінде мектепке дейінгі техникалық және кәсіби білімі бар
в том числе с техническим и профессиональным дошкольным образованием

жалпы орта білімі бар
с общим средним образованием

соның ішінде педсыныпты аяқтағандар
в том числе окончивших педкласс

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области, городу республиканского значения, столице

1.1

одан ауылдық жерде
из них в сельской местности

1.2

одан әйелдер (1-жолдан)
из них женщин (из строки 1)

1.3

одан жеке бақшаларда (1-жолдан)
из них в частных (из строки 1)

1.3.1

одан әйелдер (1.3-жолдан)
из них женщин (из строки 1.3)

1.4

одан шағын орталықтарда
из них в мини-центрах

1.4.1

одан ауылдық жерде
из них в сельской местности

1.4.2

одан әйелдер (1.4 -жолдан)
из них женщин (из строки 1.4)

1.5

одан жеке меншікте (1.4-жолдан)
из них в частных (из строки 1.4)

1.5.1

одан әйелдер (1.5-жолдан)
из них женщин (из строки 1.5)

      Жалғасы

      Продолжение

Ағылшын тілін меңгерген педагогикалық кадрлардың саны
Количество педагогических кадров владеющих английским языком

Меңгерушілер
Заведующие

Әдіскерлер
Методисты

Тәрбиешілер
Воспитатели

Санаты бойынша, адам
По категории, человек

жоғары
высшая

педагог-шебер
педагог-мастер

педагог-зертеуші
педагог-исследователь

бірінші
первая

педагог-сарапшы
педагог-эксперт

екінші
вторая

педагог-модератор
педагог-модератор

педагог
педагог

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

      Жалғасы

      Продолжение

Ғылыми дәрежесі бар
Имеют ученую степень

Келген жас мамандардың барлығы
Всего прибыло молодых специалистов

Шарт мерзімі
Срок договора

Жасы бойынша, адам
По возрасту, человек

зейнеткерлік жас
пенсионный возраст

белгіленбеген
неопределенный

белгіленген
определенный

30 жасқа дейін
до 30 лет

соның ішінде бейіндік білімі бар
в том числе с профильным образованием

30 жастан 39 жасқа дейін
от 30 до 39 лет

соның ішінде бейіндік білімі бар
в том числе с профильным образованием

40 жастан 49 жасқа дейін
от 40 до 49 лет

соның ішінде бейіндік білімімен
в том числе с профильным образованием

50 жастан 59 жасқа дейін
от 50 до 59 лет

соның ішінде бейіндік білімі бар
в том числе с профильным образованием

59-дан жоғары
свыше 59

соның ішінде бейіндік білімі бар
в том числе с профильным образованием

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35      Жалғасы

      Продолжение

Жұмыс өтілі, адам
Стаж работы, человек

Кадрларға қажеттілік, адам
Потребность в кадрах, человек

5 жыл және одан төмен
5 лет и менее

шарт мерзімі
срок договора

6 жылдан 10 жылға дейін
от 6 до 10 лет

шарт мерзімі
срок договора

11-ден 15 жылға дейін
от11 до 15 лет

шарт мерзімі
срок договора

16 жыл және одан да көп
16 лет и более

шарт мерзімі
срок договора

белгіленбеген
неопределенный

белгіленген
определенный

белгіленбеген
неопределенный

белгіленген
определенный

белгіленбеген
неопределенный

белгіленген
определенный

белгіленбеген
неопределенный

белгіленген
определенный

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48      7. Меншіктің мемлекеттік емес нысанындағы мектепке дейінгі ұйымдардың желісі мен контингенті туралы мәліметтер

      Сведения о сети и контингенте дошкольных организаций негосударственной формы собственности

Жол коды Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
Всего дошкольных организаций, единиц

Одан жеке мектепке дейінгі ұйымдардар бірлік
Из них частных дошкольных организаций, единиц

Ондағы орындар, бірлік
В них мест, единиц

Одан жеке мектепке дейінгі ұйымдар және ондағы балалар
Из них частных дошкольных организаций и в них детей

балалардың саны, адам численность детей, человек

оның ішінде жеке балабақшалар, бірлік
в том числе частных детских садов, единиц

балалардың саны, адам численность детей, человек

оның ішінде жеке шағын орталықтар, бірлік
в том числе частных мини-центров, единиц

балалардың саны, адам численность детей, человек

1 жастан 3 жасқа дейін
от 1 до 3-х лет

3 жастан 6(7) жасқа дейін
от 3-х до 6(7) лет

1 жастан 3 жасқа дейін
от 1 до 3-х лет

3 жастан 6(7) жасқа дейін от 3-х до 6(7) лет

1 жастан 3 жасқа дейін
от 1 до 3-х лет

3 жастан 6(7) жасқа дейін от 3-х до 6(7) лет

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области, городу республиканского значения, столице
1.1

қалалық жерде
в городской местности
1.2

ауылдық жерде
в сельской местности
      8. Мектепке дейінгі ұйымдардың материалдық базасы туралы мәліметтер

      Сведения о материальной базе дошкольных организаций

Жол коды Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік Всего дошкольных, едниц

Одан орналасқан
Из них расположенных в

апат жағдайындағы
аварийные

ыстық сусыз
без горячей воды

суды тасып әкелу
с привозной водой

жеке жылытумен
с индивидуальным отоплением

кәрізсіз
без канализации

орнатылған жылу есептегіші бар
с установленным тепло счетчиком

су өлшеуіші бар
с водомерами

автономды жылытуы бар
с автономным отоплением

кедергісіз қол жетімдлік бар мектепке дейінгі ұйымдардың саны
количество дошкольных организаций, имеющих безбарьерный доступ

типтік
типовых

бейімделген
приспособленных

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области, городу республиканского значения, столице

1.1

қалалық жерде
в городской местности

1.2

ауылдық жерде
в сельской местности

      Жалғасы

      Продолжение

Бейнебақылаудың бар болуы
Наличие видеонаблюдения

Дәретханалардың бар болуы
Наличие туалетов

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен (жеке компьютерлер, мультимедиялық проекторлар, сенсорлы интерактивті тақталар және компьютерлық дамыту ойындары) жарақтандырылған мектепке дейінгі ұйымдардың саны
Количество дошкольных организаций, оснащенных информационно-коммуникационными технологиями, мультимедийные проекторы, сенсорные интерактивные доски и развивающие компьютерные игры)

Электрондық Үкімет порталы арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметтермен қамтылған мектепке дейінгі ұйымдардың саны
Количество дошкольных организаций, охваченных государственными услугами через Портал электронного правительства

ішкі
внутренне

сыртқы
наружное

ішкі және сыртқы
внутреннее и наружное

тек қана жылы
только теплые

тек қана ауладағы
только надворные

жылы және ауладағы
теплые и надворные

13

14

15

16

17

18

19

20

      9. Арнаулы мектепке дейінгі ұйымдар туралы мәліметтер

      Сведения о специальных дошкольных организациях.

Жол коды Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
Всего дошкольных организаций для детей с нарушением речи, единиц

Есту қабілеті бұзылған балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
Всего дошкольных организаций для детей с нарушением слуха, единиц

Көру қабілеті бұзылған балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
Всего дошкольных организаций для детей с нарушением зрения, единиц

Тірек-қозғалыс аппаратының функциялары бұзылған балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
Всего дошкольных организаций для детей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата, единиц

Ақыл-ойы кенжелеп қалған балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
Всего дошкольных организаций для детей с умственной отсталостью, единиц

Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
Всего дошкольных организаций для детей с задержкой психического развития, единиц

Эмоциялық-еркі жағынан және мінез-құлқы бұзылған балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
Всего дошкольных организаций для детей с расстройством эмоционально-волевой сферы и поведения, единиц

Күрделі бұзылыстары бар, оның ішінде соқыр-саңырау болып қалған балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
Всего дошкольных организаций для детей со сложными нарушениями, в том числе со слепоглухотой

естімейтін
неслышащие

нашар еститін (кейін саңырау болған )
слабослышащие (позднооглохши)

көзі көрмейтін
незрячие

нашар көретін
слабовидящие

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Арнаулы мектепке дейінгі ұйымдар саны, бірлік
Специальные дошкольные организации, единиц
      Жалғасы

      Продолжение

Жол коды Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
Всего дошкольных организаций для детей с нарушением речи, единиц

Есту қабілеті бұзылған балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
Всего дошкольных организаций для детей с нарушением слуха, единиц

Көру қабілеті бұзылған балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
Всего дошкольных организаций для детей с нарушением зрения, единиц

Тірек-қозғалыс аппаратының функциялары бұзылған балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
Всего дошкольных организаций для детей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата, единиц

Ақыл-ойы кенжелеп қалған балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
Всего дошкольных организаций для детей с умственной отсталостью, единиц

Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
Всего дошкольных организаций для детей с задержкой психического развития, единиц

Эмоциялық-еркі жағынан және мінез-құлқы бұзылған балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
Всего дошкольных организаций для детей с расстройством эмоционально-волевой сферы и поведения, единиц

Күрделі бұзылыстары бар, оның ішінде соқыр-саңырау болып қалған балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
Всего дошкольных организаций для детей со сложными нарушениями, в том числе со слепоглухотой

естімейтін
неслышащие

нашар еститін (кейін саңырау болған )
слабослышащие (позднооглохши)

көзі көрмейтін
незрячие

нашар көретін
слабовидящие

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.1

одан топтар саны, бірлік
из них количество групп, единиц
1.2

одан балалардың саны, адам
из них численность детей, человек
1.3

ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға жағдай жасаған, мектепке дейінгі тәрбие және оқытумен қамтылған балалардың саны, адам
численность детей, охваченных дошкольным воспитанием и обучением, создавших условия для детей с особыми образовательными потребностями, человек
      9.1 Педагогикалық құрам туралы мәліметтер

      Сведения о педагогическом составе

Жол коды Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Педагогикалық қызметкерлер, адам
Педагогические работники, человек

Арнаулы педагогтар, адам
Специальные педагоги, человек

Мамандар, адам
Специалисты, человек

барлығы
всего

оның ішінде дефектологиялық білімі бар
из них с дефектологическим образованием

ондағы қоса атқару бойынша жұмыс істейтіндер
из них совместителей

дефектолог
дефектолог

логопед
логопед

тифлопедагог
тифлопедагог

сурдопедагог
сурдопедагог

олигофренопедагог
олигофренопедагог

психолог
психолог

әлеуметтік педагог
социальный педагог

ондағы қоса атқару бойынша жұмыс істейтіндер из них совместителей

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Арнаулы мектепке дейінгі ұйымдарда
В специальных дошкольных организациях
1.1

ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға тәрбиелеу және оқыту үшін жағдай жасаған мектепке дейінгі ұйымдарда
в дошкольных организациях, создавших условия для воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями
      Жалғасы

      Продолжение

Кадрларға қажеттілік, адам
Потребность в кадрах, человек

дефектолог
дефектолог

логопед
логопед

тифлопедагог
тифлопедагог

сурдопедагог
сурдопедагог

олигофренопедагог
олигофренопедагог

психолог
психолог

әлеуметтік педагог
социальный педагог

педагогикалық қызметкерлер
педагогические работники

12

13

14

15

16

17

18

19

      10. Міндетті мектепалды даярлықпен балаларды қамту туралы мәліметтер

      Сведения об охвате детей обязательной предшкольной подготовкой

Жол коды Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Мектепалды топтары бар балабақшалардың саны, бірлік
Количество детских садов с предшкольными группами, единиц

Ондағы мектепке дейінгі топтар, бірлік
В них предшкольных групп, единиц

Мектепалды топтары бар шағын орталықтар саны, бірлік
Количество дошкольных мини-центров с предшкольными группами, единиц

Ондағы мектепке дейінгі топтар, бірлік
В них предшкольных групп, единиц

Мектепалды сыныптары бар мектептер саны, бірлік
Количество школ с предшкольными классами, единиц

Ондағы мектепке дейінгі сыныптар, бірлік
В них предшкольных классов, единиц

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области, по городу республиканского значения, столице1.1

ондағы, балалардың саны адам
в них, численность детей человек1.2

ондағы тәрбиешілер саны
в них, численность воспитателей      11. Балабақшаларды қоспағанда мектепке дейінгі ұйымдар желісі және ондағы контингент туралы мәліметтер

      Сведения о сети и контингенте в дошкольных организациях за исключением детских садов

Жол коды Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
Всего дошкольных организаций, единиц

Одан мектепке дейінгі шағын орталықтардың саны, бірлік
Из них количество дошкольных мини-центров, единиц

Одан шағын орталықтар, бірлік
Из них мини-центров, единиц

мектепке дейінгі ұйымдарда
в дошкольных организациях

мектептерде в школах

басқа ұйымдардың жанында
при других организациях

жеке
частных

А

Б

1

2

4

5

6

7

1

Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области, по городу республиканского значения, столице1.1

балалардың саны, адам
численность детей, человек1.2

қалалық жерде, бірлік
в городской местности, единиц1.2.1

балалардың саны, адам
численность детей, человек1.3

ауылдық жерде, бірлік
в сельской местности, единиц1.3.1

балалардың саны, адам
численность детей, человек2

толық күн болумен шағын орталықтар, бірлік
мини-центры с полным днем пребывания, единиц2.1

балалардың саны, адам
численность детей, человек2.2

қалалық жерде, бірлік
в городской местности, единиц2.2.1

балалардың саны, адам
численность детей, человек2.3

ауылдық жерде, бірлік
в сельской местности, единиц2.3.1

балалардың саны, адам
численность детей, человек      12. Балалардың мектепке дейінгі ұйымдарға кезектілігі туралы мәліметтер

      Сведения об очередности детей в дошкольные организации

Жол коды Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Мектепке дейінгі ұйымдарға кезекте тұрған 0-6 жастағы балалардың саны, адам
Количество детей в возрасте от 0-6 лет, состоящих на очереди в дошкольные организации, человек

Соның ішінде 1-6жастағы балалар саны, адам
В том числе количество детей в возрасте 1-6 лет, человек

Одан 2-6жастағы балалар саны, адам
Из них количество детей в возрасте 2-6 лет, человек

Одан 3-6 жастағы балалар саны, адам
Из них количество детей в возрасте 3-6 лет, человек

А

Б

1

2

3

4

1

Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлығы
Итого по области, по городу республиканского значения, столице

1.1

қалалық жерде
в городской местности

1.2

ауылдық жерде
в сельской местности

      13. Мектепке дейінгі ұйымдардың ашылуын және жабылуын мониторингілеу туралы мәліметтер

      Сведения о мониторинге открытия и закрытия дошкольных организаций

Жол коды Код строки

Көрсеткіштердіңатауы Наименование показателей

Республикалық бюджеттен салынғандар, бірлік
Построенных из республиканского бюджета, единиц

Жергілікті бюджеттен салынғандар, бірлік
Построенных из местного бюджета, единиц

Мемлекеттік - жеке әріптестік, бірлік
Государственно-частное партнерство, единиц

Жекешелендірілгендерден, бірлік
Из приватизированных, единиц

Одан жеке меншік, бірлік
Из них частных, единиц

Жалға алынған, жеке тұрған коммуналдық меншіктегі босатылған ғимараттар, бірлік
Высвобожденных отдельно стоящих зданий коммунальной собственности, находящихся в аренде, единиц

Одан жеке, бірлік
Из них частных, единиц

Мектеп жанындағы шағын орталықтар, бірлік
Мини-центры при школах, единиц

Балабақшалар жанындағы шағын орталықтар, бірлік
Мини-центры при детских садах, единиц

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Ашылған
Открытые


1.1

ондағы орындар
в них мест


2

жабылған
закрытые


2.1

ондағы орындар
в них мест


      Жалғасы

      Продолжение

Одан жеке , бірлік
Из них частных, единиц

Шағын орталықтар, бірлік
Мини-центры, единиц

Одан жеке, бірлік
Из них частных, единиц

Балабақшалар, бірлік
Детские сады, единиц

Одан жеке, бірлік
Из них частных, единиц

Тұрғын үйлердің 1 қабаттарындағы мектепке дейінгі ұйымдар, Бірлік дошкольные организации на 1 этажах жилых домов, единиц

Одан жеке, бірлік
Из них частных, единиц

Мектепке дейінгі ұйымдарды ашу үшін жарамды жаңа берілген ғимараттар мен үй- жайлар, бірлік
Переданных новых зданий и помещений, пригодных для открытия дошкольных организаций, единиц

Одан жеке, бірлік
Из них частных, единиц

Жұмыс істеп тұрған мектепке дейінгі ұйымдардағы қосымша орындар
Дополнительные места в действующих дошкольных организациях

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

      14.Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)

      Укажите время,затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                     Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ______________________ Адрес(респондента) ____________________

      Телефоны (респонденттің)             Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Телефон (респондента)______ ______ Адрес электронной почты (респондента) _______

      стационарлық ұялы

      стационарный мобильный

      Орындаушы

      Исполнитель______________________________________ _______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество(при его наличии)       подпись, телефон(исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности _____________ _________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество(при его наличии) подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _________________ _________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество(при его наличии) подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Басшысының
2021 жылғы 12 қарашадағы
№ 30 бұйрығына
2-қосымша

"Мектепке дейінгі білім туралы есеп" (индексі – МҰ, кезеңділігі жылына бір рет) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Мектепке дейінгі білім туралы есеп" (индексі – МҰ, кезеңділігі жылына бір рет) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12 - бабы 8 - тармақшасына сәйкес әзірленді және "Мектепке дейінгі білім беру туралы есеп" (индексі – МҰ, кезеңділігі жылына бір рет) (бұдан әрі - статистикалық нысан) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі ұғымдар пайдаланылады:

      1) балалар толық емес уақыт болатын мектепке дейінгі ұйымдар – тамақтандыруды және ұйқыны ұйымдастырмай, төрт сағаттан аспайтын уақытқа балалар болатын мектепке дейінгі ұйымдар;

      2) мектепке дейінгі ұйым – мектепке дейiнгi тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін, арнайы оқу бағдарламаларын, жеке дамыту бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымы.

      3.Статистикалық нысанды мектепке дейінгі ұйымдар, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана әкімдіктерінің аудандық және қалалық білім бөлімдері, басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары ұсынады.

      4. 1-бөлімде мектепке дейінгі ұйымдардың желісі және балалардың контингенті туралы мәліметтер келтіріледі.

      2-бөлімде шағын орталықтардан басқа мектепке дейінгі ұйымдар желісі және ондағы балалардың контингенті туралы мәліметтер келтіріледі.

      3-бөлімде ағымдағы жылдың 1 қыркүйегіне 1, 2, 3 4, және 5, 6, 7 жасқа толған 0 жастан 7 жасқа дейінгі балалардың жас құрамы туралы мәліметтер келтіріледі.

      4-бөлімде оқыту тілі бойынша мектепке дейінгі ұйымдар (топтар) туралы мәліметтер келтіріледі.

      5-бөлімде 0 жастан 6 жасқа дейінгі балалардың ұлттық құрамы туралы мәліметтер келтіріледі.

      6-бөлімде мектепке дейінгі ұйымдардың педагог кадрларының сапалық құрамы туралы мәліметтер келтіріледі.

      7-бөлімде меншіктің мемлекеттік емес нысанындағы мектепке дейінгі ұйымдардың желісі мен контингенті туралы мәліметтер келтіріледі.

      8-бөлімде мектепке дейінгі ұйымдардың материалдық базасы туралы мәліметтер келтіріледі.

      9-бөлімде арнаулы мектепке дейінгі ұйымдар туралы мәліметтер және педагогикалық құрамы туралы мәліметтер келтіріледі.

      10-бөлімде 5-6 жастағы балаларды міндетті мектепалды даярлықпен қамту туралы мәліметтер келтіріледі.

      11-бөлімде балабақшалардан басқа мектепке дейін ұйымдардың желісі және балалардың контингенті туралы мәліметтер келтіріледі.

      12-бөлімде балалардың мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарға кезектілігі туралы мәліметтер келтіріледі.

      13-бөлімде мектепке дейінгі ұйымдардың ашылуын және жабылуын мониторингілеу туралы мәліметтер келтіріледі.

      5. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" (https://iac.kz/) ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

      6. Ескертпе: Х – осы позиция толтыруға жатпайды.

      7. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 1-бөлім

      1-баған = ∑ 4 және 6-бағандар;

      3-баған = ∑ 5 және 7-бағандар.

      2) 2-бөлім.

      1-баған = ∑ 4 және 6-бағандар;

      3-баған = ∑ 5 және 7-бағандар.

      3) 3-бөлім.

      1-баған = Ʃ 1.1 және 1.2- жолдар;

      1.1-жол = Ʃ 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19-бағандар;

      1.1.1-жол = Ʃ 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19-бағандар;

      1.2 -жол = Ʃ 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19-бағандар;

      1.2.1-жол = Ʃ 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19-бағандар;

      1.3 - жол = Ʃ 15, 17, 19-бағандар;

      1.3.1-жол = Ʃ 15, 17, 19-бағандар;

      4) 5-бөлім.

      1-баған = ∑ 2, 3, 4-бағандар, әрбір жол үшін;

      4-баған = ∑ 5-37-бағандар, әрбір жол үшін;

      1-жол = ∑ 1.1,1.2-жолдар, әрбір баған үшін.

      5) 6-бөлім.

      1-баған = ∑ 2, 3,5,7-бағандар = ∑ 13, 14, 15, 16, 17,18,19, 20-бағандар = ∑ 23, 24-бағандар = ∑ 25,27,29,31, 33-бағандар =∑ 36, 39, 42, 45 әрбір жол үшін.

      6) 7-бөлім.

      1-жол = ∑ 1.1 , 1.2-жолдар, әрбір баған үшін;

      2-баған = ∑ 6, 9-бағандар, әрбір жол үшін;

      4-баған = ∑ 7, 10-бағандар, әрбір жол үшін;

      5-баған = ∑ 8, 11-бағандар, әрбір жол үшін.

      7) 8-бөлім.

      1-баған = ∑ 2 және 3-бағандар,әрбір жол үшін;

      1-жол = ∑ 1.1 және 1.2-жолдар,әрбір баған үшін.

      8) 9 - бөлім.

      1-баған = ∑ 2 – 11-бағандар,әрбір жол үшін.

      9) 11-бөлім.

      2-баған = ∑ 4, 5, 6, 7-бағандар,әрбір жол үшін;

      1-жол = ∑ 1.2 және 1.3-жолдар, әрбір баған үшін;

      1.1-жол = ∑ 1.2.1 және 1.3.1-жолдар, әрбір баған үшін;

      2-жол = ∑ 2.2 және 2.3-жолдар, әрбір баған үшін;

      2.1-жол = ∑ 2.2.1 және 2.3.1-жолдар,әрбір баған үшін.

      10) 12-бөлім.

      1-жол = ∑ 1.1 және 1.2-жолдар, әрбір баған үшін.

      8. Бөлімдер арасындағы бақылау:

      1) Барлық мектепке дейінгі ұйымдар:

      1-бөлім 1-жол 1-баған = 7-бөлім 1-баған 1-жол = 11-бөлім 1-баған 1-жол

      2) Қалалық жердегі барлық мектепке дейінгі ұйымдар:

      1-бөлім 1-жол 4-баған = 7-бөлім 1-баған 1.1-жол = 11-бөлім 1-баған 1.2-жол

      3) Ауылдық жердегі барлық мектепке дейінгі ұйымдар:

      1-бөлім 1-жол 6 - баған = 7-бөлім 1-баған 1.2-жол = 11-бөлім 1-баған 1.3-жол

      4) Барлық балалар:

      1-бөлім 1-жол 3-баған = 3-бөлім 1-баған 1-жол = 5-бөлім 1-баған 1-жол = 11-бөлім 1-баған 1.1-жол

      5) Қалалық жердегі балалардың барлығы:

      1-бөлім 1-жол 5-баған = 5-бөлім 1-баған 1.1-жол = 11-бөлім 1-баған 1.2.1- жол

      6) Ауылдық жердегі балалардың барлығы:

      1-бөлім 1-жол 7-баған = 5-бөлім 1-баған 1.2-жол = 11-бөлім 1-баған 1.3.1 - жол

      7) Балабақшалардағы балалардың барлығы:

      2-бөлім 1-жол 3-баған = 3-бөлім 1-баған 1.1-жол

      8) Ауылдық жердегі балабақшалардағы балалардың барлығы:

      2-бөлім 1-жол 7-баған = 3-бөлім 1-баған 1.1.1-жол

      9) Шағын орталықтардағы балалардың барлығы:

      3-бөлім 1.2-жол 1-баған = 11-бөлім 1.1-жол 2-баған

      10) Ауылдық жердегі шағын орталықтардағы балалардың барлығы:

      3-бөлім 1.2.1-жол 1-баған = 11-бөлім 1.3.1-жол 2-баған

      11) Мектепке дейінгі ұйымдардың мектепалды топтарындағы балалар саны:

      12) 3-бөлім 13-баған 1.1-1.2-жол = 10-бөлім 1, 3-баған 1.1-жол

      13) Мектептердегі мектепалды сыныптардағы балалар саны:

      3-бөлім 13-баған 1.3-жол =10-бөлім 5-баған 1.1-жол = РИК-76 нысан (4-бөлім) 2-баған 2-жол.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады