"Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 4 ақпандағы № 15 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 2021 жылғы 19 қарашадағы № 32 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 23 қарашада № 25336 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 4 ақпандағы № 15 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20009 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ереженің 17-тармағы 24) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:";

      1, 2, 3, 4-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық процестерді дамыту департаменті Заң департаментімен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Басшы Н. Айдапкелов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы Индустрия

      және инфрақұрылымдық даму министрлігі

  Басшысының
2021 жылғы 19 қарашадағы
№ 32 бұйрығына
1 қосымшаАқпарат алушы органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами получателями информации
Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения
Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетіне ұсынылады
Представляется в Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы 4 ақпандағы
№ 15 бұйрығына
1-қосымша
Приложение 1 к приказу
Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 4 февраля 2020 года
№ 15


Құрылыс материалдары, бұйымдары, конструкциялар мен инженерлік жабдықтарына босатылым бағалары туралы есеп
Отчет об отпускных ценах на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование

Индексі
Индекс

1-СМИО

тоқсандық
квартальная

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

 
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 02, 08, 16, 19, 20, 22 - 28, 31, 35, 46-кодтарына сәйкес қызметінің негізгі және қосалқы түрлерімен іріктемеге түскен заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және(немесе) оқшауланған бөлімшелері, дара кәсіпкерлер ұсынады
Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели с основным и (или) вторичным видами деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: 02, 08, 16, 19, 20, 22-28, 31, 35, 46
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күніне дейін
Срок представления – до 10 числа после отчетного периода

БСН коды
код БИНЖСН коды
код ИИН      1. Заңды тұлғаның (бөлімшенің) орналасқан нақты орнын көрсетіңіз – облыс, қала, аудан, елді мекен

      Укажите фактическое место расположения юридического лица (подразделения), индивидуального предпринимателя – область, город, район, населенный пункт

2. Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес аумақ коды (Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінiң (бұдан әрі- ҚР ИИДМ ҚТҮКШІК) қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (заполняется работником Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее – КДСЖКХ МИИР РК)
Материалдық ресурстың атауы
Наименование материального ресурса

Өлшем
бірлігі
Единица измерения

ҚР ИИДМ ҚТҮКШІК интернет-ресурсында орналастырылған Құрылыс ресурстары жіктеуіші бойынша материалдық ресурстың коды
Код материального ресурса по Классификатору строительных ресурсов, размещенному на интернет-ресурсе КДСЖКХ МИИР РК

Өндіруші ел
Страна-изготовитель

Жергілікті қамтудың үлесі, %1
Доля местного содержания %1

Есепті кезеңде ішкі нарықта материалдық ресурстарды қосылған құн салығын есепке алумен өткізу бағасы, теңгемен
Цена реализации материальных ресурсов на внутреннем рынке за отчетный период с учетом налога на добавленную стоимость, в тенге

Ұсыну бағасы (прайс-парақша бойынша), теңгемен
Цена предложения (по прайс-листу), в тенге

Есептi кезеңде ішкі нарықта материалдық ресурстарды заттай мәнде өткізу көлемi
Объем реализации материальных ресурсов на внутреннем рынке за отчетный период в натуральном выражении

Кәсіпорын
ның өндiрiстiк қуаты, заттай мәнде2
Производст
венная мощность предприятия в натуральном выражении2

Материал
дық ресурстар
ды өткізу өңiрi
Регион реализации материаль
ных ресурсов

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5      Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз

      При необходимости продолжить на дополнительных листах

      Ескертпе

      Примечание

      1Д-бағаны Г- бағанында өндіруші ел "Қазақстан Республикасы" деп көрсетілген жағдайда толтырылады

      1Графа Д заполняется в случае, когда в графе Г указывается страна-изготовитель "Республика Казахстан"

      24-баған өткен жылдың қорытындысы бойынша жылына бір рет 4-тоқсанға толтырылады

      2Графа 4 заполняется один раз в год в отчете за 4 квартал, по итогам предыдущего года

      Атауы                                           Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ______________________ Адрес (респондента) ____________________

      Телефоны (респонденттің)_______________________________ _________________

      Телефон (респондента)                   стационарлық            ұялы

      стационарный             мобильный


 
Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз3
Согласны на распространение первичных статистических данных3
 
Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз3
Не согласны на распространение первичных статистических данных3      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) ___________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель __________________________________ ___________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности ________________ ______

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)             қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)                   подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _________________ _________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      3Аталған тармақ "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес толтырылады

      3Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике"

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Басшысының
2021 жылғы 19 қарашадағы
№ 32 бұйрығына
2 қосымша

"Құрылыс материалдары, бұйымдары, конструкциялар мен инженерлік жабдықтарына босатылым бағалары туралы есеп" (индексі 1-СМИО, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Құрылыс материалдары, бұйымдары, конструкциялар мен инженерлік жабдықтарына босатылым бағалары туралы есеп" (индексі 1-СМИО, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңы (бұдан әрі – Заң) 12-бабы 8-тармақшасына сәйкес әзірленді және "Құрылыс материалдары, бұйымдары, конструкциялар мен инженерлік жабдықтарына босатылым бағалары туралы есеп" (индексі 1-СМИО, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы нұсқаулықта келесі негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) баға – сапасы, сату шарттары және уақыт кезеңі анық белгіленген тауардың, өнімнің немесе қызметтің нақты түріне төленген ақша бірлігінің саны;

      2) құрылыс ресурстарының жіктеуіші– құрылыста пайдаланылатын материалдар, бұйымдар, конструкциялар, инженерлік жабдықтың атаулары менкодтарының жүйелендірілген жинағын білдіретін ресми құжат;

      3) материалдық ресурстар – құрылыс материалдары, бұйымдары, конструкциялары жəне инженерлік жабдық;

      4) өндірістік қуат – белгілі кезеңде өндірістік бірліктің өнімін (материалдық ресурстарды) мүмкіндігінше көп шығару;

      5) өткізу көлемі –құрылыс материалдары ресурстарының есепті кезеңде заттай көріністегі (дана, шаршы метр, метр, тонна, текше метр, жинақталым, секция, киловатт, килограмм, литр, километр) өткізілген көлемі;

      6) прайс-парақша – кәсіпорындар (өндірушілер, жеткізушілер) ұсынатын материалдық ресурстарға арналған бағалар тізбесі.

      3. А, Б, В бағандарында Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің (бұдан әрі – ҚР ИИДМ ҚТҮКШІК) интернет-ресурсында орналастырылған Құрылыс ресурстарының жіктеуішіне (бұдан әрі – Жіктеуіш) сәйкес материалдық ресурстың атауы, өлшем бірлігі және коды көрсетіледі.

      Г бағанында материалдық ресурс өндірілген өндіруші ел көрсетіледі.

      Д бағаны Г бағанында өндіруші ел "Қазақстан Республикасы" деп көрсетілген жағдайда толтырылады.

      1-бағанда есептi кезеңде Жіктеуішке сәйкес өлшем бірлігі үшін қосылған құн салығын есепке ала отырып, ішкі нарықта материалдық ресурстарды өткізу бағасы көрсетіледі.

      2-бағанда есептi кезеңде Жіктеуішке сәйкес өлшем бірлігі үшін қосылған құн салығын есепке ала отырып, прайс-парақша бойынша материалдық ресурстардың ұсыну бағасы көрсетіледі.

      3-бағанда есептi кезеңде Жіктеуішке сәйкес өлшем бірлігіне заттай мәнде ішкі нарықта өткізілген материалдық ресурстардың көлемi көрсетіледі.

      4-бағанда Жіктеуішке сәйкес өлшем бірлігі үшін заттай мәнде материалдық ресурстардың есепті жыл соңындағы өндiрiстiк қуаты көрсетіледі.

      5-бағанда материалдық ресурстарды өткізу өңірі, облыс, республикалық маңызы бар қалалар не Қазақстан Республикасының астанасы көрсетіледі. Мысалы Ақмола облысы, Алматы қаласы, Нұр-Сұлтан қаласы.

      4. Егер кәсіпорындарда материалдық ресурстар басқа өлшем бірлігі бойынша (мысалы, қиыршықтас – тонна, бетон – тонна) өткізілсе, онда нақты өткізу бағасы Жіктеуішке сәйкес өлшем бірлігіне қайта есептелінеді.

      5. Кәсіпорынның біржолғы тапсырыс бойынша өткізген материалдық ресурстар бағасы тіркеуге жатпайды.

      6. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру ҚР ИИДМ ҚТҮКШІК интернет-ресурсында он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      7. Статистикалық ақпаратты түзу кезінде бұрмалаушылықтар, қателер, ағаттықтар анықталған жағдайда Заңның 13-бабы 4) тармақшасына сәйкес ҚР ИИДМ ҚТҮКШІК сұрауы бойынша растау құжаттары (шот-фактура, сынақ хаттамасы, сәйкестік сертификаты, жүкқұжат) ұсынылады.

  Басшысының
2021 жылғы 19 қарашадағы
№ 32 бұйрығына
3 қосымшаАқпарат алушы органдар құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами получателями информации

бұйрығына
3-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы 4 ақпандағы
№ 15 бұйрығына
3-қосымша
Приложение 3 к приказу
Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 4 февраля 2020 года
№ 15

 
Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения
Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетіне ұсынылады
Представляется в Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Сатып алынған құрылыс материалдары, бұйымдары, конструкциялар мен инженерлік жабдықтарының нақты құны туралы есеп
Отчет о фактической стоимости приобретенных строительных материалов, изделий, конструкций и инженерного оборудования

Индексі
Индекс

2-СМИО

тоқсандық
квартальная

есепті кезең
отчетный периодтоқсан
кварталжыл
год

 
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 41-43-кодтарына сәйкес қызметінің негізгі және (немесе) қосалқы түрлерімен іріктемеге түскен заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основными и (или) вторичными видами деятельности согласно кодам Общего классификатор видов экономической деятельности: 41-43
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күніне дейін
Срок представления – до 10 числа после отчетного периода

БСН коды
Код БИН 

      1. Құрылыс қызметінің нақты жүзеге асырылатын орнын көрсетіңіз (заңды тұлғаның тіркелген жеріне қарамастан) – облыс, қала, аудан, елді мекен

      Укажите фактическое место осуществления строительной деятельности (независимо от места регистрации юридического лица)– область, город, район, населенный пункт

2. Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінiң (бұдан әрі- ҚР ИИДМ ҚТҮКШІК) қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется работником Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан(далее – КДСЖКХ МИИР РК).      3. Қосылған құн салығын және басқа шығыстарды есепке алумен сатып алынған құрылыс материалдарының бағасын, өлшем бірлігіне теңгемен көрсетіңіз

      Укажите цены на приобретенные строительные материалы с учетом налога на добавленную стоимость и других расходов, в тенге за единицу измерения

Материалдық ресурстың атауы1
Наименование материального ресурса1

Өлшем
бірлігі1
Единица измерения1

Коды1
Код1

Есептi кезеңде сатып алынған материалдық ресурстардың бағасы
Цена материальных ресурсов, приобретенных в отчетном периоде

Есептi кезеңде сатып алынған материалдық ресурстың саны
Количество приобретенного материального ресурса за отчетный период

А

Б

В

1

2


      Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз

      При необходимости продолжить на дополнительных листах

      Ескертпе

      Примечание

      1А, Б, В бағандаpы ҚР ИИДМ ҚТҮКШІК интернет-ресурсында орналастырылған Құрылыс ресурстарының жіктеуішіне сәйкес толтырылады

      1Графы А, Б, В заполняются в соответствии с Классификатором строительных ресурсов, размещенным на интернет-ресурсе КДСЖКХ МИИР РК.

      Атауы                               Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ________________________ Адрес (респондента) ___________________

      Телефоны (респонденттің)____________________________ _______________________

      Телефон (респондента)             стационарлық                   ұялы

      стационарный                   мобильный

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз2
Согласны на распространение первичных статистических данных2Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз2
Не согласны на распространение первичных статистических данных2      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) ______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель ___________________________________ ________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности ________________ ______

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)             қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)                   подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности ___________________ _______

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      2Аталған тармақ "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес толтырылады

      2Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике"

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Басшысының
2021 жылғы 19 қарашадағы
№ 32 бұйрығына
4 қосымша

"Сатып алынған құрылыс материалдары, бұйымдары, конструкциялар мен инженерлік жабдықтарының нақты құнытуралы есеп" (индексі 2-СМИО, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Сатып алынған құрылыс материалдары, бұйымдары, конструкциялар мен инженерлік жабдықтарының нақты құны туралы есеп" (индексі 2-СМИО, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабы 8-тармақшасына сәйкес әзірленді және "Сатып алынған құрылыс материалдары, бұйымдары, конструкциялар мен инженерлік жабдықтарының нақты құны туралы есеп" (индексі 2-СМИО, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы нұсқаулықта келесі негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) баға – сапасы, сату шарттары және уақыт кезеңі анық белгіленген тауардың, өнімнің немесе көрсетілетін қызметтің нақты түріне төленген ақша бірлігінің саны;

      2) есептi кезеңде сатып алынған материалдық ресурстардың саны – есепті кезеңде сатып алынған құрылыс материалдары ресурстарын заттай мәнде (дана, шаршы метр, метр, тонна, текше метр, жинақталым, секция, киловатт, килограмм, литр, километр);

      3) құрылыс ресурстарын жіктеуіші – құрылыста пайдаланылатын материалдар, бұйымдар, конструкциялар, инженерлік жабдықтың атаулары мен кодтарының жүйелендірілген жинағын білдіретін ресми құжат

      4) материалдық ресурстар – құрылыс материалдары, бұйымдары, конструкциялары жəне инженерлік жабдық.

      3. А, Б, В бағандарында Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің (бұдан әрі – ҚР ИИДМ ҚТҮКШІК)интернет-ресурсында орналастырылған Құрылыс ресурстарының жіктеуішіне (бұдан әрі – Жіктеуіш) сәйкес материалдық ресурстың атауы, өлшем бірлігі және коды көрсетіледі.

      1-бағанда есептi кезеңде құрылыс өндірісі үшін сатып алынған материалдық ресурстардың бағасы қосылған құн салығын ескере отырып көрсетіледі.

      2-бағанда есептi кезеңде сатып алынған материалдық ресурстың саны көрсетіледі.

      4. Егер материалдық ресурстар басқа өлшем бірлігінде (мысалы, қиыршықтас – тонна, бетон – тонна) сатып алса, онда баға Жіктеуішке сәйкес өлшем бірлікке қайта есептелінеді.

      5. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру ҚР ИИДМ ҚТҮКШІК интернет-ресурсында он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      6. Статистикалық ақпаратты түзу кезінде бұрмалаушылықтар, қателер, ағаттықтар анықталған жағдайда Заңның 13-бабы 4) тармақшасына сәйкес ҚР ИИДМ ҚТҮКШІК сұрауы бойынша растау құжаттары (шот-фактура, сынақ хаттамасы, сәйкестік сертификаты, жүкқұжат) ұсынылады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады