"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны мен оны толтыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2017 жылғы 3 ақпандағы № 26 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 2021 жылғы 29 қарашадағы № 38 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 30 қарашада № 25463 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны мен оны толтыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2017 жылғы 3 ақпандағы № 26 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14897 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықтың кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ереженің 17-тармағы 24) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:".

      1-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      2-қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық процестерді дамыту департаменті Заң департаментімен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Басшы Н. Айдапкелов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Қаржы министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Қаржы нарығын реттеу

      және дамыту агенттігі

  Басшысының
2021 жылғы 29 қарашадағы
№ 38 бұйрығына
1 қосымша 

Ақпарат алушы органдар құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами получателями информации
Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения

бұйрығына
1-қосымша

 
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті төрағасының
2017 жылғы "3" ақпандағы
№ 26 бұйрығына
1-қосымша


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне ұсынылады
Представляется Министерству финансов Республики Казахстан

Приложение 1 к приказу
Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "3" февраля 2017 года
№ 26

Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру және өтеу туралы есеп Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства

Индексі
Индекс

1-ОПЗ

айлық
месячная

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

Екінші деңгейдегі банктер, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, инфрақұрылымдық облигация ұстаушылар ұсынады
Представляют банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, держатели инфраструктурных облигаций

Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың 5-күніне дейін
Срок представления – до 5 числа месяца после отчетного месяца


БСН коды
Код БИНЖСН коды
Код ИИН      1. Үкіметтік сыртқы және мемлекет кепілдік берген қарыздарды игеру, өтеу және қызмет көрсету туралы ақпарат (валюта бірлігінде)Информация об освоении, погашении и обслуживании правительственных внешних и гарантированных государством займов (в единицах валют)

Жол коды
Код строки

Кредиттік желінің атауы және оның әрекет ету кезеңі (игеруді бастау күні және өтеудің түпкі мерзімі), қарыз шартының нөмірі
Наименование кредитной линии и период ее действия (дата начала освоения и конечного срока погашения), номер договора займа

Қарыз алушының атауы
Наименование заемщика

Кредитордың атауы
Наименование кредитора

Қарыз валютасының атауы
Наименование валюты займа

Қарыз сомасы
Сумма займа

Қарыз қаражатының игерілгені (түсуі)
Освоено (поступление) средств займа

есепті айдың басына
на начало отчетного месяца

есепті айда
в отчетном месяце

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

1

Үкіметтік сыртқы қарыздар
Правительственные внешние займы

1.11

Барлығы
Всего2

Мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар
Гарантированные государством внешние займы

2.11

Барлығы
Всего3

Мемлекет кепілдік берген ішкі қарыздар
Гарантированные государством внутренние займы

3.11

Барлығы
Всего4

Жиыны
Итого

Х

Х

Х
      Ескертпе:

      Примечание:

      1 осында және бұдан әрі – қажет болғанда жолды қосу

      1 здесь и далее - при необходимости добавить строки

Қарыз қаражаттарын игеру болжамы
Прогноз освоения средств займа

Күші жойылған сомасы
Аннулированная сумма

Негізгі өтелген борыш
Погашено основного долга

Есепті айдың соңына қарыз бойынша негізгі борыштың қалдығы
Остаток основного долга по займу на конец отчетного месяца

Төленген сыйақы төлемдері
Выплачено платежей вознаграждения

Төленген ілеспе төлемдер
Выплачено сопутствующих платежей

келесі айда
в следующем месяце

жылдың соңына дейін2
до конца года2

есепті айдың басына
на начало отчетного месяца

есепті айда
в отчетном месяце

есепті айдың басына
на начало отчетного месяца

есепті айда
в отчетном месяце

есепті айдың басына
на начало отчетного месяца

есепті айда
в отчетном месяце

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамды жалпы сомасы
Прогнозируемая общая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга

Мерзімі өткен берешектің жалпы сомасы
Общая сумма просроченной задолженности по

мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша
основному долгу, не погашенному в срок

мерзімінде өтелмеген негізгі борышқа қызмет көрсету бойынша
обслуживанию долга, не погашенного в срок

келесі айда
в следующем месяце

жылдың соңына дейін
до конца года

есепті айдың басына
на начало отчетного месяца

есепті айда
в отчетном месяце

есепті айдың басына
на начало отчетного месяца

есепті айда
в отчетном месяце

14

15

16

17

18

19


      Примечание:

      2 қарыз қаражатының келесі айда және жылдың соңына дейін игерілу болжамы көрсетіледі

      (4-бағанда көрсетілген соманы есептемегенде)

      2 отражается прогноз освоения средств займа в следующем месяце и до конца года

      (без учета сумм, отраженных в графе 4)

      Орындаушы

      Исполнитель _________________________________ ____________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности _______________ _______

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности __________________ _______

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      1.1. 20___ жылғы үкіметтік және мемлекет кепілдік берген қарыз қаражаттарының игерілу талдамасы (валюта бірлігінде)Расшифровка освоения средств правительственных и гарантированных государством займов за _____________ 20___года (в единицах валют)

Жол коды
Код строки

Кредит желісінің атауы, қарыз шартының нөмірі
Наименование кредитной линии, номер договора займа

Валюта атауы
Наименование валюты

Келісім шарт
Контракт

Есепті кезеңнің басында игерілгені
Освоено на начало отчетного периода

Есепті кезеңде игерілгені
Освоено в отчетном периоде

Ескерту
Примечание

нөмірі
номер

рәсімдеу күні
дата оформления

күні
дата

сомасы
сумма

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

1

2

3

      1.2. 20_ жылғы ______бойынша үкіметтік және мемлекет кепілдік берген борышты өтеу және қызмет көрсету төлемдерінің талдамасы (валюта бірлігінде)Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию правительственного и гарантированного государством долга за _____________ 20___года (в единицах валют)

Жол коды
Код строки

Кредит желісінің атауы, қарыз шартының нөмірі
Наименование кредитной линии, номер договора займа

Валюта атауы
Наименование валюты

Төлемдердіңжалпы сомасы
Общая сумма платежей

Төлем түрі (мақсаты)
Вид (назначение) платежа

Төлем күні
Дата платежа

Төлем сомасы
Сумма платежа

Төлемді қаржыландыру көзі
Источник финансирования платежа

Мерзімі өткен төлем үшін айыппұл сомасы
Сумма штрафа за просрочку платежа

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

11
Негізгі борыш
Основной долг
Сыйақы
Вознаграждение
Өндеу жөніндегі комиссия
Комиссия по обработке
Сақтандыру жарнасы
Страховой взнос
Қалдықтар бойынша комиссия
Комиссия по остаткам
Біржолғы комиссиялық төлемдер
Единовременные комиссионные выплаты
Басқа да төлемдер
Другие выплаты

      Орындаушы

      Исполнитель ______________________________________ _______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности ________________ ______

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      2. Мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру, өтеу және оларға қызмет көрсету туралы ақпарат (валюта бірлігінде)

      Информация об освоении, погашении и обслуживании займов под поручительство государства (в единицах валют)

Жол коды
Код строки

Жоба ның атауы
Наименование проекта

Эмиссия проспектісінің нөмірі
Номер проспекта эмиссии

Қарыз алушының атауы
Наименование заемщика

Валюта атауы
Наименование валюты

Қарыз сомасы
Сумма займа

Игерілген қарыз қаражаты (түсуі)
Освоено (поступление) средств займа

Есепті айда облигациялар сатып алынды
Выкуплено облигаций в отчетном месяце

Есепті айдың соңына негізгі борыштың қалдығы
Остаток основного долга на конец отчетного месяца

есепті айдың басына на начало отчетного месяца

есепті айда в отчетном месяце

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

1

1.11


2

Жиыны
Итого

Х

Х

ХТөленген сыйақы төлемдері
Выплачено платежей вознаграждения

Төленген өзге де төлемдер (пұл)
Выплачено иных платежей (пени)

Борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамды жалпы сомасы
Прогнозируемая общая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга

Мерзімі өткен берешектің жалпы сомасы
Общая сумма просроченной задолженности по

мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша основному долгу не погашенному в срок

мерзімінде өтелмеген борышқа қызмет көрсету бойынша обслуживанию долга не погашенного в срок

есепті айдың басына
на начало отчетного месяца

есепті айда
в отчетном месяце

есепті айдың басына
на начало отчетного месяца

есепті айда
в отчетном месяце

келесі айда
в следующем месяце

жылдың соңына дейін
до конца года

есепті айдың басына
на начало отчетного месяца

есепті айда
в отчетном месяце

есепті айдың басына
на начало отчетного месяца

есепті айда
в отчетном месяце

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

      Орындаушы

      Исполнитель ______________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности ________________ ______

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности ___________________ ________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      2.1. 20_ жылғы мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыз қаражаттарының игерілу талдамасы (валюта бірлігінде) Расшифровка освоения средств займов под поручительсьво государства за ____________ 20___ года (в единицах валют)

Жол коды Код строки

Жобаның атауы Наименование проекта

Шығарылым проспектінің ұлттық сәйкестендіру нөмірі
Национальный идентификацион ный номер проспекта эмиссии

Валюта атауы
Наименование валюты

Есепті кезеңнің басында шығарылым дардың (өтеуін төлеп алудың) жалпы көлемі
Общий объем выпусков (выкупов) на начало отчетного периода

Есепті кезеңде игерілгені
Освоено в отчетном периоде

шығарылым (өтеуі төлеп алынған) күні
Дата выпуска (выкупа)

шығарылған (өтеуі төлеп алынған) инфрақұры-лымдық облигациялардың саны (дана) Количество выпущенных (выкупленных) инфраструктурных облигаций (штук)

бір инфрақұры-лымдық облигацияның номиналды құны
Номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации

шығары-лымның (өтеуін төленіп алынғанның) жалпы көлемі
Общий объем выпуска (выкупа)

ескертпе примечание

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

1

І. Шығарылым I. Выпуск

2

ІІ. Өтеуін төлеп алу II. Выкуп

      2.2. 20___ жылғы мемлекет кепілгерлігімен берілетін борышты өтеу және қызмет көрсету төлемдерінің талдамасы (валюта бірлігінде) Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию долга под поручительство государства за ____________ 20___ года (в единицах валют)

Жол коды
Код строки

Жобаның атауы
Наименование проекта

Эмиссия проспектісінің ұлттық сәйкестендіру нөмірі
Национальный идентификацион ный номер проспекта эмиссии

Валюта атауы
Наименование валюты

Шығарылым күні
Дата выпуска

Төлемдердің жалпы сомасы
Общая сумма платежей

Төлем түрі (мақсаты)
Вид (назначение) платежа

Төлем күні
Дата платежа

Төлем сомасы
Сумма платежа

Төлемді қаржыландыру көзі
Источник финансирования платежа

Мерзімі өткен төлем үшін айыппұл
Пеня за просрочку платежа

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

11


Негізгі борыш
Основной долг

Сыйақы
Вознаграждение

Басқа да төлемдер
Другие выплаты

      Орындаушы

      Исполнитель ______________________________________ __________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности ________________ ______

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      2.3. Инфрақұрылымдық облигациялардың шығарылым проспектісінің негізі сипаттамаларыОсновные характеристики проспекта выпуска инфраструктурных облигаций

1.

Облигациялардың шығарылымы проспектісінің нөмірі және күні ______________
Номер и дата проспекта выпуска облигаций

2.

Шығарылатын инфрақұрылымдық облигациялар саны ________________
Количество выпускаемых инфраструктурных облигаций

3.

Бір инфрақұрылымдық облигацияның номиналдық құны ______________
Номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации

4.

Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша сыйақы ________________
Вознаграждение по инфраструктурным облигациям

5.

Төлем шарттары мен тәртібі ________________________
Условия и порядок оплаты

6.

Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша қамтамасыз ету ____________
Обеспечение по инфраструктурным облигациям

7.

Инфрақұрылымдық облигациялар айналымы және оларды өтеу туралы мәліметтер ___________________________________
Сведения об обращении и погашении инфраструктурных облигаций

8.

Концессия шартының деректемелері ____________________
Реквизиты договора концессии

9.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысының деректемелері _____________________________
Реквизиты постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства

10.

Облигациялар ұстаушылар өкілі туралы мәліметтер _________________________
Сведения о представителе держателей облигаций

      Орындаушы

      Исполнитель _____________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности _____________ _________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      3. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)

      Укажите время,затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                                 Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ___________________ Адрес (респондента) _______________________

      Телефоны (респонденттің)

      Телефон (респондента) ___________________ _________________________________

      стационарлық             ұялы

      стационарный             мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) ______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель ________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности _______________ _______

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности __________________ _________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Басшысының
2021 жылғы 29 қарашадағы
№ 38 бұйрығына
2 қосымша

"Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру және өтеу туралы есеп" (индексі 1-ОПЗ, кезеңділігі айлық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Үкіметтік және мемлекет кепілгерлік берген қарыздарды, мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру және өтеу туралы есеп" (индексі 1-ОПЗ, кезеңділігі айлық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі- Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Үкіметтік және мемлекет кепілгерлік берген қарыздарды, мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру және өтеу туралы есеп" (индексі 1-ОПЗ, кезеңділігі айлық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы статистикалық нысан мына:

      Қазақстан Республикасының Үкіметі тартқан және екінші деңгейдегі уәкілетті банктерде, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда қызмет көрсетілетін сыртқы қарыздар;

      Қазақстан Республикасының резиденттері тартқан және Қазақстан Республикасының мемлекет кепілдігімен қамтамасыз етілген сыртқы қарыздар;

      Қазақстан Республикасының резиденттері тартқан және Қазақстан Республикасының мемлекет кепілдігімен қамтамасыз етілген ішкі қарыздар;

      Қазақстан Республикасының резиденттері тартқан және мемлекет кепілгерлігімен қамтамасыз етілген қарыздар бойынша алғашқы статистикалық деректерді жинауға арналған.

      3. 1-бөлім "Үкіметтік сыртқы және мемлекет кепілдік берген қарыздарды игеру, өтеу және қызмет көрсету туралы ақпарат" (бұдан әрі – 1-бөлім) қарыз валютасындағы кредиттік желілер бөлінісінде жолдың нышаны мен атауы көрсетілген әрбір жол бойынша жеке-жеке толтырылады.

      Б бағанында кредиттік желінің атауы және оның әрекет ету кезеңі (игеруді бастау күні және өтеудің соңғы мерзімі), қарыз шартының нөмірі көрсетіледі.

      В бағанында – қарыз алушының атауы, Г бағанында – кредит берушінің атауы, Д бағанында қарыз валютасының атауы көрсетіледі.

      1-бағанда қарыз шартына сәйкес қарыз сомасы көрсетіледі.

      2, 3-бағандарда – қарыз қаражатын игеру (түсуі), 2-бағанда есепті айдың басында игерілген қаражаттың жалпы сомасы көрсетіледі, 3-бағанда есепті айдың қарыз қаражатының игерілу сомасы көрсетіледі.

      4 және 5-бағандарда қарыз қаражатының келесі айда және жылдың соңына дейін игерілу болжамы көрсетіледі (4-бағанда көрсетілген соманы есептемегенде). Есепті жылдың он бірінші айындағы есепті толтыру кезінде 4-бағанда – он екінші айда игерілу болжамы, ал 5-бағанда есепті кезеңнен кейінгі жылға арналған болжам көрсетіледі.

      6-бағанда қарыздың күші жойылған сома көрсетіледі.

      7 және 8-бағандарда есепті айдың басына негізгі борышты өтеу бойынша нақты төлемдер көрсетіледі. 7-бағанда есепті айдың басындағы (қарыз қолданысының басынан) негізгі борышты өтеу сомасы, 8-бағанда есепті айдағы төлем сомасы көрсетіледі.

      9-бағанда есепті айдың соңындағы қарыз бойынша негізгі борыштың қалдығы көрсетіледі.

      10 және 11-бағандарда сыйақы бойынша нақты төлемдер көрсетіледі. 10-бағанда – сыйақы бойынша есепті айдың басына төлем сомасы (қарыз қолданысының басынан), 11-бағанда есепті айдағы төлем сомасы көрсетіледі.

      12 және 13-бағандарда төленген ілеспе төлемдердің (біржолғы комиссия, қалдықтар бойынша комиссия, өсімпұл, айыппұлдар) өтелген сомалары көрсетіледі. 12-бағанда есепті айдың басына – ілеспе төлемдердің сомасы (қарыз қолданысының басынан), 13-бағанда есепті айдағы төлем сомасы көрсетіледі.

      14 және 15-бағандарда келесі айда және жылдың аяғына дейін (14 - бағанда көрсетілген сомаларды есепке алмағанда) төлеуге жататын борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамдалған жалпы сомасы көрсетіледі. Есепті жылдың он бірінші айындағы есепті толтыру кезінде 14-бағанда – он екінші айдағы төлемдердің болжамы, ал 15-бағанда есепті жылдан кейінгі жылға арналған болжам көрсетіледі.

      16-19-бағандарда негізгі борыш және борышқа қызмет көрсету бойынша мерзімінде өтелмеген берешек сомасы көрсетіледі.

      "Барлығы" және "Жиыны" жолдары Америка Құрама Штаттары (бұдан-әрі АҚШ) долларында есептеледі және толтырылады. Көрсеткіштерді АҚШ долларына келтіру есепті айдың соңғы күнтізбелік күніне бухгалтерлік есептің мақсаттары үшін белгіленген бағам бойынша жүргізіледі.

      1-бөлімге жауапты орындаушы, бас бухгалтер, бірінші басшы қол қояды және мөрмен бекітіледі. Күні мен орындаушының жұмыс телефонының нөмірі көрсетіледі.

      1-бөлімнің 3-бағанында көрсетілген сомалар 1.1-ішкі бөлімінде қарыз қаражаттарының игерілу күні бойынша толық жазылуға жатады.

      1-бөлімнің 8, 11, 13-бағандарында көрсетілген сомалар 1.2-ішкі бөлімінде төлем түрлері және күндері бойынша толық жазылуға жатады.

      1.1 және 1.2-бөлімдерге жауапты орындаушы және бас бухгалтер қол қояды.

      4. "Мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру, өтеу және қызмет көрсету туралы ақпарат" 2-бөлімін (бұдан әрі – 2-бөлім) инфрақұрылымдық облигациялар ұстаушыларының өкілдері толтырады.

      2-бөлімнің Б бағанында – жобаның атауы, В бағанында – ұлттық сәйкестендіру нөмірі және эмиссия проспектінің нөмірі мен күні, Г бағанында – қарыз алушының атауы, Д бағанында қарыз валютасының атауы көрсетіледі.

      1-бағанда инфрақұрылымдық облигацияларды орналастыру шарттарына сәйкес қарыз сомасы көрсетіледі.

      2 және 3-бағандарда қарыз қаражаттарының игерілуі (түсімі), 2-бағанда – есепті айдың басында игерілген қаражаттардың жалпы сомасы (сатып алуды ескере отырып) көрсетіледі, 3-бағанда қарыз қаражаттарының есепті айдағы игерілу сомасы көрсетіледі.

      4-бағанда есепті айда сатып алынған облигациялардың сомасы көрсетіледі.

      5-бағанда есепті айдың соңындағы негізгі борыштың қалдығы көрсетіледі.

      6 және 7-бағандарда сыйақы бойынша нақты төлемдер көрсетіледі.

      6-бағанда сыйақы бойынша төлемдер сомасы есепті айдың басына (қарыз қолданысының басынан), 7-бағанда есепті айдағы төлем сомасы көрсетіледі.

      8 және 9-бағандарда төленген өзге де төлемдердің (өсімпұл) сомалары көрсетіледі. 8-бағанда басқа төлем (өсімпұл) сомасы есепті айдың басына (қарыз қолданысының басынан), 9-бағанда – есепті айдағы төлем сомасы көрсетіледі.

      10 және 11-бағандарда келесі айда және жылдың аяғына дейін (10 - бағанда көрсетілген сомаларды есепке алмағанда) төлеуге жататын борышты өтеу және оған қызмет көрсету төлемдерінің болжамдалған жалпы сомасы көрсетіледі. Жылдың он бірінші айындағы есепті толтыру кезінде 10-бағанда – он екінші айдағы төлемдердің болжамы, ал 11-бағанда есепті жылдан кейінгі жылға арналған болжам көрсетіледі.

      12-15-бағандарда негізгі борыш және борышқа қызмет көрсету (оның ішінде өсімпұл) бойынша мерзімінде өтелмеген берешек сомасы көрсетіледі.

      2-жолда ақпарат АҚШ долларында көрсетіледі. Көрсеткіштерді АҚШ долларына келтіру есепті айдың соңғы күнтізбелік күніне бухгалтерлік есептің мақсаттары үшін белгіленген бағам бойынша жүргізіледі.

      2-бөлімге жауапты орындаушы, бас бухгалтер, бірінші басшы қол қояды және мөрмен бекітіледі. Күні мен орындаушының жұмыс телефонының нөмірі көрсетіледі.

      2-бөлімнің 3-бағанында көрсетілген сомалар 2.1-ішкі бөлімінде облигацияларды шығару және сатып алу күндері бойынша толық жазылуға жатады.

      2-бөлімнің 5, 7-бағандарында көрсетілген сомалар 2.2-ішкі бөлімде төлем түрлері мен күндері бойынша толық жазылуға жатады.

      2.1 және 2.2-ішкі бөлімдеріне жауапты орындаушылар мен бас бухгалтер қол қояды.

      "Инфрақұрылымдық облигацияларды шығару проспектінің негізгі сипаттамасы" 2.3-ішкі бөлімі (бұдан әрі – 2.3-ішкі бөлім) 2-бөлімді алғаш рет толтырған кезде міндетті түрде негізгі сипаттамаларын (облигацияларды шығару проспектінің нөмірі мен күні, шығарылатын инфрақұрылымдық облигациялардың саны, бір инфрақұрылымдық облигацияның номиналды құны, инфрақұрылымдық облигациялар бойынша сыйақы, ақы төлеу шарттары мен тәртібі, инфрақұрылымдық облигациялар бойынша қамтамасыз ету, инфрақұрылымдық облигациялар айналымы және оларды өтеу туралы мәліметтер, концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысының деректемелері, облигацияларды ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер) көрсете отырып, бір рет ұсынылады.

      2.3-ішкі бөлімге жауапты орындаушы мен бас бухгалтер қол қояды.

      Ескертпе: Х – осы айқындама толтырылмайды.

      5. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 1-бөлім

      9-баған = әрбір жол үшін 2-баған + 3-баған – 7-баған – 8-баған.

      2) 2-бөлім

      5-баған = әрбір жол үшін 2-баған + 3-баған – 4-баған.

      3) 2.1-бөлім

      5-баған = әрбір жол үшін 3-баған * 4-баған.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады