"Баға статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 28 қаңтардағы № 10 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының м.а. 2022 жылғы 18 қаңтардағы № 2 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 19 қаңтарда № 26554 болып тіркелді.

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Баға статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 28 қаңтардағы № 10 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19953 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ереженің 17-тармағы 24) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:";

      3, 4, 21, 22, 39, 40, 41 және 42-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 және 8 қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық процестерді дамыту департаменті Заң департаментімен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық процестерді дамыту департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының құрылымдық және аумақтық бөлімшелеріне жұмыс бабында басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Басшының міндетін атқарушы Ж. Джаркинбаев

  Басшының міндетін атқарушы
2022 жылғы 18 қаңтардағы
№ 2 бұйрығына
1-қосымша
Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 28 қаңтардағы
№ 10 бұйрығына
3-қосымша
Приложение 3
к приказу Председателя
Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "28" января 2020 года
№ 10

Заңды тұлғаларға арналған пошта қызметтерінің тарифтері туралы есеп
Отчет о тарифах на почтовые услуги для юридических лиц

Индексі
Индекс

1-тариф (пошта)
1-тариф (почта)

айлық
месячная

есепті кезең
отчетный периодай
месяцжыл
год

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 53.1-кодына сәйкес негізгі қызмет түрімен іріктемеге түскен заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с основным видом деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 53.1

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнің 21-күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления– до 21 числа (влючительно) отчетного периода

БСН коды
код БИН1. Заңды тұлғаның тіркелген жеріне қарамастан қызметі көрсетілетін нақты орнын (облыс) көрсетіңіз
Укажите фактическое место оказания услуги независимо от места регистрации юридического лица (область)


1.1 Әкімшілік – аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика бөлімшесінің тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального подразделение статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)
1.21 Егер 2-бөлімде көрсетілген тарифтер бірнеше облыстар үшін әрекет ететін болса, ӘАОЖ-ға сәйкес олардың атаулары мен кодтарын көрсетіңіз
Если тарифы, указанные в разделе 2, действуют для нескольких областей, укажите их названия и коды согласно КАТО

Облыс
Область


Коды
Код


      Ескертпе:

      Примечание:

      1 1.2 – бөлімді бірнеше филиал үшін бірыңғай тарифтері бар респонденттер - бас кәсіпорындар ғана толтырады

      1 Раздел 1.2 заполняют только респонденты–головные предприятия, имеющие единые тарифы для нескольких филиалов

      2. Қосылған құн салығын есепке алусыз айдың 20-күніне бағытты және теңгемен тарифтерді көрсетіңіз

      Укажите направление и тарифы в тенге на 20 число месяца без учета налога на добавленную стоимость

Жол коды
Код строки

Қызметтер атауы
Наименование услуг

Қызмет және қатынас түрінің коды
Код услуги и вида сообщения

Бағыт
Направление

Есепті айға
За отчетный месяц

Өткен кезеңге2
За предыдущий период2

А

Б

В

Г

1

2

1

Пошта қызметтері:
Услуги почтовые:

53.10.1

Х

Х

Х

2

салмағы 30 грамға дейінгі газетті жеткізу бойынша
по доставке газет массой до 30 грамм

53.10.11.310

Х3

салмағы 30 грамға дейінгі журналды жеткізу бойынша
по доставке журналов массой до 30 грамм

53.10.11.320

Х4

салмағы 20 грамға дейін республика ішінде қарапайым хатты жер үсті көлігімен салып жіберу бойынша
по пересылке простого письма наземным транспортом внутри республики, массой до 20 грамм

53.10.12.211

Х

Х

Х

4.1

республика ішінде
внутри республики

5
5

салмағы 50 грамға дейін республика шегінде қарапайым хатты жер үсті көлігімен салып жіберу бойынша
по пересылке простого письма наземным транспортом за пределы республики, массой до 50 грамм

53.10.12.212

Х

Х

Х

5.1

ТМД3 елдері
страны СНГ3

1.1
5.2

ТМД-дан тыс елдер
страны вне СНГ

1.2
6

салмағы 20 грамға дейінгі республика ішінде қарапайым хаттарды әуе көлігімен салып жіберу бойынша
по пересылке простого письма воздушным транспортом внутри республики, массой до 20 грамм

53.10.12.213

Х

Х

Х

6.1

республика ішінде
внутри республики

5
7

салмағы 50 грамға дейінгі республика шегінде қарапайым хаттарды әуе көлігімен салып жіберу бойынша
по пересылке простого письма воздушным транспортом за пределы республики, массой до 50 грамм

53.10.12.214

Х

Х

Х

7.1

ТМД елдері
страны СНГ

1.1
7.2

ТМД-дан тыс елдер
страны вне СНГ

1.2
      Ескертпе:

      Примечание:

      2 Мұнда және бұдан әрі: есепті жылдың қаңтарында толтырылады

      2 Здесь и далее: заполняется в январе отчетного года

      3 Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы

      3 Содружество Независимых Государств

Жол коды
Код строки

Қызметтер атауы
Наименование услуг

Қызмет және қатынас түрінің коды
Код услуги и вида сообщения

Бағыт
Направление

Есепті айға
За отчетный месяц

Өткен кезеңге
За предыдущий период

А

Б

В

Г

1

2

8

салмағы 50 грамға дейінгі тапсырыс хаттарды жер үсті көлігімен салып жіберу бойынша
по пересылке заказного письма наземным транспортом, массой до 50 грамм

53.10.12.221

Х

Х

Х

8.1

республика ішінде
внутри республики

5
8.2

ТМД елдері
страны СНГ

1.1
8.3

ТМД-дан тыс елдер
страны вне СНГ

1.2
9

салмағы 50 грамға дейінгі тапсырыс хаттарды әуе көлігімен салып жіберу бойынша
по пересылке заказного письма воздушным транспортом, массой до 50 грамм

53.10.12.223

Х

Х

Х

9.1

ТМД елдері
страны СНГ

1.1
9.2

ТМД-дан тыс елдер
страны вне СНГ

1.2
10

салмағы 3 килограмға дейінгі сәлемдемелерді жер үсті көлігімен салып жіберу бойынша
по пересылке посылок наземным транспортом, массой до 3 килограмм

53.10.13.211

Х

Х

Х

10.1

республика ішінде
внутри республики

5
10.2

ТМД елдері
страны СНГ

1.1
10.3

ТМД-дан тыс елдер
страны вне СНГ

1.2
11

салмағы 3 килограмға дейінгі сәлемдемелерді әуе көлігімен салып жіберу бойынша
по пересылке посылок воздушным транспортом, массой до 3 килограмм

53.10.13.213

Х

Х

Х

11.1

республика ішінде
внутри республики

5
11.2

ТМД елдері
страны СНГ

1.1
11.3

ТМД-дан тыс елдер
страны вне СНГ

1.2
12

салмағы 50 грамға дейінгі республика ішінде қарапайым бандерольдерді жер үсті көлігімен салып жіберу бойынша
по пересылке бандеролей простых наземным транспортом внутри республики, массой до 50 грамм

53.10.13.221

Х

Х

Х

12.1

республика ішінде
внутри республики

5
13

салмағы 51-100 грамм республика ішінде қарапайым бандерольдерді жер үсті көлігімен салып жіберу бойынша
по пересылке бандеролей простых наземным транспортом внутри республики, массой 51-100 грамм

53.10.13.222

Х

Х

Х

13.1

республика ішінде
внутри республики

5
14

салмағы 50 грамға дейінгі республика ішінде қарапайым бандерольдерді әуе көлігімен салып жіберу бойынша
по пересылке бандеролей простых воздушным транспортом внутри республики, массой до 50 грамм

53.10.13.223

Х

Х

Х

14.1

республика ішінде
внутри республики

5
15

салмағы 51-100 грамм республика ішінде қарапайым бандерольдерді әуе көлігімен салып жіберу бойынша
по пересылке бандеролей простых воздушным транспортом внутри республики, массой 51-100 грамм

53.10.13.224

Х

Х

Х

15.1

республика ішінде
внутри республики

5
16

салмағы 501-1000 грамм республика шегінде қарапайым бандерольдерді жер үсті көлігімен салып жіберу бойынша
по пересылке бандеролей простых наземным транспортом за пределы республики, массой 501-1000 грамм

53.10.13.227

Х

Х

Х

16.1

ТМД елдері
страны СНГ

1.1
16.2

ТМД-дан тыс елдер
страны вне СНГ

1.2
17

салмағы 501-1000 грамм республика шегінде қарапайым бандерольдерді әуе көлігімен салып жіберу бойынша
по пересылке бандеролей простых воздушным транспортом за пределы республики, массой 501-1000 грамм

53.10.13.228

Х

Х

Х

17.1

ТМД елдері
страны СНГ

1.1
17.2

ТМД-дан тыс елдер
страны вне СНГ

1.2
18

салмағы 500 грамға дейінгі тапсырысты бандерольдерді жер үсті көлігімен салып жіберу бойынша
по пересылке бандеролей заказных наземным транспортом, массой до 500 грамм

53.10.13.231

Х

Х

Х

18.1

республика ішінде
внутри республики

5
19

салмағы 501-1000 грамм тапсырысты бандерольдерді жер үсті көлігімен салып жіберу бойынша
по пересылке бандеролей заказных наземным транспортом, массой 501-1000 грамм

53.10.13.232

Х

Х

Х

19.1

республика ішінде
внутри республики

5
19.2

ТМД елдері
страны СНГ

1.1
19.3

ТМД-дан тыс елдер
страны вне СНГ

1.2
20

салмағы 500 грамға дейінгі тапсырысты бандерольдерді әуе көлігімен салып жіберу бойынша
по пересылке бандеролей заказных воздушным транспортом, массой до 500 грамм

53.10.13.233

Х

Х

Х

20.1

республика ішінде
внутри республики

5
21

салмағы 501-1000 грамм тапсырысты бандерольдерді әуе көлігімен салып жіберу бойынша
по пересылке бандеролей заказных воздушным транспортом, массой 501-1000 грамм

53.10.13.234

Х

Х

Х

21.1

республика ішінде
внутри республики

5
21.2

ТМД елдері
страны СНГ

1.1
21.3

ТМД-дан тыс елдер
страны вне СНГ

1.2
22

EMS пошта қызметтері:
Услуги почтовые EMS:

53.10.19.910

Х

Х

Х

23

салмағы 300 грамға дейінгі пакеттерді жер үсті көлігімен жіберу бойынша
по пересылке пакетов наземным транспортом, массой до 300 грамм

53.10.19.911

Х

Х

Х

23.1

республика ішінде
внутри республики

5
24

салмағы 301-500 грамм пакеттерді жер үсті көлігімен жіберу бойынша
по пересылке пакетов наземным транспортом, массой 301-500грамм

53.10.19.912

Х

Х

Х

24.1

республика ішінде
внутри республики

5
25

салмағы 300 грамға дейінгі пакеттерді әуе көлігімен жіберу бойынша
по пересылке пакетов воздушным транспортом, массой до 300 грамм

53.10.19.913

Х

Х

Х

25.1

республика ішінде
внутри республики

5
25.2

ТМД елдері
страны СНГ

1.1
25.3

ТМД-дан тыс елдер
страны вне СНГ

1.2
26

салмағы 301-500 грамм пакеттерді әуе көлігімен жіберу бойынша
по пересылке пакетов воздушным транспортом, массой 301-500грамм

53.10.19.914

Х

Х

Х

26.1

республика ішінде
внутри республики

5
26.2

ТМД елдері
страны СНГ

1.1
26.3

ТМД-дан тыс елдер
страны вне СНГ

1.2
27

салмағы 0,5 килограмға дейінгі сәлемдемелерді жер үсті көлігімен жіберу бойынша
по пересылке посылок наземным транспортом, массой до 0,5 килограмм

53.10.19.915

Х

Х

Х

27.1

республика ішінде
внутри республики

5
28

салмағы 1-1,5 килограмм сәлемдемелерді жер үсті көлігімен жіберу бойынша
по пересылке посылок наземным транспортом, массой 1-1,5 килограмм

53.10.19.916

Х

Х

Х

28.1

республика ішінде
внутри республики

5
29

салмағы 0,5 килограмға дейінгі сәлемдемелерді әуе көлігімен жіберу бойынша
по пересылке посылок воздушным транспортом, массой до 0,5 килограмм

53.10.19.917

Х

Х

Х

29.1

республика ішінде
внутри республики

5
29.2

ТМД елдері
страны СНГ

1.1
29.3

ТМД-дан тыс елдер
страны вне СНГ

1.2
30

салмағы 1-1,5 килограмм сәлемдемелерді әуе көлігімен жіберу бойынша
по пересылке посылок воздушным транспортом, массой 1-1,5 килограмм

53.10.19.918

Х

Х

Х

30.1

республика ішінде
внутри республики

5
30.2

ТМД елдері
страны СНГ

1.1
30.3

ТМД-дан тыс елдер
страны вне СНГ

1.2
3.

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттісін қоршаңыз)


Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

Атауы


Мекенжайы (респонденттің)

Наименование __________________________


Адрес (респондента) ____________________

_______________________________________


_______________________________________

Телефоны (респонденттің)Телефон (респондента) ___________________


_______________________________________

стационарлық
стационарный


ұялы
мобильный

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) _________________________________________

Орындаушы


Исполнитель ____________________________________

______________________________

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы, телефоны (орындаушының)
подпись, телефон (исполнителя)

Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

_____________________________________________________

_____________________

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы
подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

_____________________________________________________

_____________________

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы
подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Басшының міндетін атқарушы
2022 жылғы 18 қаңтардағы
№ 2 бұйрығына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 28 қаңтардағы
№ 10 бұйрығына
4-қосымша

"Заңды тұлғаларға арналған пошта қызметтерінің тарифтері туралы есеп" (индексі 1-тариф (пошта), кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Заңды тұлғаларға арналған пошта қызметтерінің тарифтері туралы есеп" (индексі 1-тариф (пошта), кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Заңды тұлғаларға арналған пошта қызметтерінің тарифтері туралы есеп" (индексі 1-тариф (пошта), кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) EMS пошталық қызметтері – сақталуын және кепілдендірілген жеткізуді қамтамасыз етумен барынша қысқа мерзімде "қолдан-қолға" принципі бойынша пошта жөнелтілімдерін жедел жеткізу;

      2) пошталық байланыс қызметтері – пошта операторының тіркелетін және тіркелмейтін пошта жөнелтілімдерiн, пошталық ақша аударымдарын, гибридтік жөнелтілімдерді жiберу, мерзімді баспа басылымдарын тарату, пошта төлемі белгілерін және филателиялық өнімдерді өткізу бойынша қызметі;

      3) тариф – пошта операторының көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеу мөлшерi.

      3. 1-бөлімде заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері (бұдан әрі – заңды тұлғалар) тіркелген орнына қарамастан көрсетілетін қызметтің нақты орны (облысы) көрсетіледі.

      1.2-бөлімді бірыңғай тарифтері бар, өз филиалдары үшін статистикалық нысанды ұсынатын заңды тұлғалар (бас кәсіпорындар) толтырады. Бөлімде статистикалық нысанда көрсетілген тарифтер қолданылатын облыстар келтіріледі.

      Егер заңды тұлға нысанды тарифтері әртүрлі өзінің филиалдары үшін тапсырса, онда ол нысандардың тиісті санын толтырады.

      4. Г бағанында белгілі бір аймақта километрмен немесе жөнелту және жеткізу пункттерінің орташа ара қашықтықтағы тарифтерді саралауға байланысты неғұрлым көп көлемде көрсетілетін қызметтің бағыты көрсетіледі. Іріктелген бағыт есепті жыл бойы өзгеріссіз қалады.

      5. Тарифтер шетел валютасында (Америка Құрама Штаттары долларында және басқаларда) белгіленген болса, оларды ұлттық валютаға қайта есептеу валютаның ресми (нарықтық) бағамына қарай айдың 20-күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің деректері бойынша жүргізіледі.

      6. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналған бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларымен белгіленген тәртіпте ұсынады.

      7. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      8. Ескертпе: Х – көрсетілген позиция толтыруға жатпайды.

      9. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) егер 1 және 2-бағандары толтырылса, онда Г бағаны міндетті түрде толтырылады;

      2) есепті айда 2-бағанның деректері әр толтырылған жол бойынша өткен айдағы осы статистикалық нысанның 1-бағанының деректеріне тең.

  Басшының міндетін атқарушы
2022 жылғы 18 қаңтардағы
№ 2 бұйрығына
3-қосымша
Мемлекеттік статистика органдары кұпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы "28" қаңтардағы
№ 10 бұйрығына
21-қосымша
Приложение 21
к приказу Председателя
Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "28" января 2020 года
№ 10

Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

 
Коммерциялық жылжымайтын мүлікті жалға беру бағасы туралы есеп
Отчет о ценах на аренду коммерческой недвижимости

Индексі
Индекс

1-Ц (жалға беру)
1-Ц (аренда)

тоқсандық
квартальнаяесепті кезең тоқсан жыл
отчетный период квартал годжыл
год

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодына сәйкес қызметінің негізгі немесе қосалқы түрі 68.20 – Жеке меншік немесе жалданатын жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару болып табылатын іріктемеге түскензаңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, жеке кәсіпкерлер ұсынады
Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели с основным или вторичным видом деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 68.20 – Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью.
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 3-күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 3 числа (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИНЖСН коды
код ИИН1.

Қосылған құн салығын ескере отырып, жылжымайтын мүлікті жалға берудің бағасын шаршы метрге теңгемен көрсетіңіз


Укажите ценына сдаваемую в аренду недвижимость, с учетом налога на добавленную стоимость, в тенге за квадратный метр

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Коды
Код

Объектінің сипаттамасы
Характеристика объекта

Баға
Цена

Баға өзгерісі себебінің коды2
Код причины изменения цены2

р/с №
№ п/п

жалға беру алаңы, мәміле типі, кешеннің атауы, төбесінің биіктігі, орналасуы, орналасқан жері, қабаты, климат-бақылау, қауіпсіздік жүйесі, жабдықталуы (жиһазбен жабдықталуы), паркингтің болуы
площадь аренды, тип сделки, наименование комплекса, высота потолка, месторасположение, местоположение, этаж, климат-контроль, система безопасности, оборудованность (мебелированность), наличие паркинга

есепті тоқсанға
за отчетный квартал

өткен тоқсанға1
за предыдущий квартал1

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

1

Жылжымайтын меншік немесе жалға алынатын тұрғын емес мүлікті жалға беру және пайдалану бойынша өзге де көрсетілетін қызметтер:
Услуги по аренде и эксплуатации имущества недвижимого собственного или арендуемого нежилого, прочие:

68.20.12.900

Х

Х

Х

Х

Х

1.1

"A" сыныпты кеңселер
Офисы класса "A"

68.20.12.911
      Ескертпе:

      Примечание:

      1 2-баған тек есепті жылғы 1-тоқсанда ғана толтырылады

      1 Графа 2 заполняется только в 1 квартале отчетного года

      2 3-баған Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында www.stat.gov.kz орналастырылған немесе респонденттерге аумақтық статистика бөлімшелері ұсынатын Баға өзгерісі себептерінің анықтамалығына сәйкес толтырылады

      2 Графа 3 заполняется в соответствии со Справочником причин изменения цены, размещенным на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан www.stat.gov.kz или предоставляемым респондентам территориальными подразделениями статистики

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Коды
Код

Объектінің сипаттамасы
Характеристика объекта

Баға
Цена

Баға өзгерісі себебінің коды
Код причины изменения цены

р/с №
№ п/п

жалға беру алаңы, мәміле типі, кешеннің атауы, төбесінің биіктігі, орналасуы, орналасқан жері, қабаты, климат-бақылау, қауіпсіздік жүйесі, жабдықталуы (жиһазбен жабдықталуы), паркингтің болуы
площадь аренды, тип сделки, наименование комплекса, высота потолка, месторасположение, местоположение, этаж, климат-контроль, система безопасности, оборудованность (мебелированность), наличие паркинга

есепті тоқсанға
за отчетный квартал

өткен тоқсанға
за предыдущий квартал

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

1.2

"B" сыныпты кеңселер
Офисы класса "B"

68.20.12.912
1.3

"C" сыныпты кеңселер
Офисы класса "C"

68.20.12.913
1.4

"D" сыныпты кеңселер
Офисы класса "D"

68.20.12.914
2

Дүкендер
Магазины

68.20.12.921
3

Сауда үйлеріндегі, сауда-ойын-сауық орталықтарындағы бутиктер:
Бутики в торговых домах, торгово-развлекательных центрах:

68.20.12.922

Х

Х

Х

Х

Х

3.1

ойындар, ойыншықтар
игры, игрушки

093100
3.2

киім
одежда

031
3.3

аяқкиім
обувь

032
3.4

зергерлік бұйымдар және сағаттар
ювелирные изделия и часы

123110
3.5

косметика, парфюмерия

06
3.6

ұялы телефондар
сотовые телефоны

08200004
4

Дәріханалар
Аптеки

68.20.12.923
5

Дүңгіршектер
Киоски

68.20.12.924
6

Мейрамханалар
Рестораны

68.20.12.931
7

Дәмханалар
Кафе

68.20.12.932
8

Асханалар
Столовые

68.20.12.934
9

Химиялық тазалау және кір жуатын орындар
Химчистки и прачечные

68.20.12.941
10

Фотосалондар
Фотосалоны

68.20.12.942
11

Шаштараздар мен сұлулық салондары
Парикмахерские и салоны красоты

68.20.12.944
12

Фитнес клубтары және жаттығу залдары
Фитнес клубы и тренажерные залы

68.20.12.945
13

"A" сыныпты қоймалар
Склады класса "A"

68.20.12.951
14

"B" сыныпты қоймалар
Склады класса "B"

68.20.12.952
15

"C" сыныпты қоймалар
Склады класса "C"

68.20.12.953
16

"D" сыныпты қоймалар
Склады класса "D"

68.20.12.954
17

Өнеркәсіп базалары
Промышленные базы

68.20.12.961
18

Өндірістік цехтар
Производственные цеха

68.20.12.96219

Автомобильдерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша станциялар
Станции по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

68.20.12.963
20

Көлік жуу
Автомойки

68.20.12.964
21

Көпдеңгейлі паркингтер3
Многоуровневые паркинги

68.20.12.971
22

Жерүсті ашық және жабық паркингтер3
Надземные открытые и крытые паркинги3

68.20.12.972
23

Жерасты паркингтері3
Подземные паркинги3

68.20.12.973
24

Валюта айырбастау пункттері
Пункты обмена валют

68.20.12.991
25

Банк филиалдарына арналған орын-жайлар
Помещения под банковские филиалы

68.20.12.992
      Ескертпе:

      Примечание:

      3 Жалпы алғанда жалға берілетін паркингтің 1 шаршы метрінің бағасы көрсетіледі

      3 Указывается цена 1 квадратного метра сдаваемого в аренду паркинга в целом

2.

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)


Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

Атауы


Мекенжайы (респонденттің)

Наименование __________________________


Адрес (респондента) _________________________

Телефоны (респонденттің)


Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

Телефон (респондента)

____________

__________

Адрес электронной почты (респондента) ______


стационарлық
стационарный

ұялы
мобильный


Орындаушы


Исполнитель ____________________________________

_____________________________

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы, телефоны (орындаушының)
подпись, телефон (исполнителя)

Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға


Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности ____________________________

________

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы
подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға


Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности ________________________________

________

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы
подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Басшының міндетін атқарушы
2022 жылғы 18 қаңтардағы
№ 2 бұйрығына
4-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 28 қаңтардағы
№ 10 бұйрығына
22-қосымша

"Коммерциялық жылжымайтын мүлікті жалға беру бағасы туралы есеп" (индексі 1-Ц (жалға беру), кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Коммерциялық жылжымайтын мүлікті жалға беру бағасы туралы есеп" (индексі 1-Ц (жалға беру), кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Коммерциялық жылжымайтын мүлікті жалға беру бағасы туралы есеп" (индексі 1-Ц (жалға беру), кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндегі ұғымдар, сонымен қатар мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) баға – сапасы, сату шарттары және уақыт кезеңі анық белгіленген тауардың, өнімнің немесе қызметтің нақты түріне төленген ақша бірлігінің саны;

      2) жерасты паркингтері – тікелей ғимарат(бизнес-орталықтары, тұрғын үй кешендері, сауда орталықтары) астында орналасқан паркингтер;

      3) жерүсті ашық және жабық паркингтер – ашық (сыртқы қоршаусыз, бастырмасыз) немесе жабық (бастырмасы бар, бөлек бокстар және басқа да) алаңдық үлгідегі автокөлік жолымен іргелес жатқан жер телімдерінде орналасқан паркингтер;

      4) көпдеңгейлі паркингтер – автомобиль қоятын орынға арналған және өзінің конструкциясында екі немесе одан көп деңгей бар, өзара көліктік қатынаспен (лифттер немесе пандустар) байланысқан гараж құрылысының объектісі;

      5) қоймалар – сақтаудың бойынша қажетті шарттардың орындалуын қамтамасыз ететін және сақтау үшін құрал-жабдықпен және жүкті түсіру-тиеу үшін ыңғайлы конструкциялар мен құрылыммен жабдықталған, шикізатты, өнімдерді, тауарлар мен өзге де жүкті сақтауға арналған тұрғын емес жайлар;

      6) өнеркәсіп базалары – маңайында инфрақұрылымымен жасалған өндірістік, қосалқы салалардан және басқару бөлімдері қатарынан тұратын үй-жайлар жиынтығы;

      7) өндірістік цехтар – өндірісті орналастыруға қажетті инфрақұрылымы бар ұйымдық-жеке үй-жайлар;

      8) "А" сыныпты кеңселер – қаланың іскер аудандарында, ыңғайлы кіреберісі бар, негізгі көлік магистральдарында және алаңдарында орналасқан және ыңғайлы кірмесі бар бизнес орталықтарындағы үй-жайлар;

      9) "В" сыныпты кеңселер – қаланың іскер аудандарынан, басты көшелерінен алыс орналасқан, кіреберісі ыңғайсыз, жаңғыртылған және сапалы әрленген, қайта жабдықталған әкімшілік ғимараттар, мамандандырылған кеңсе ғимараттарындағы үй-жайлар;

      10) "С" сыныпты кеңселер – қаланың іскер аудандарынан, басты көшелерінен едәуір алыс орналасқан, кіреберісі ыңғайсыз, әкімшілік-кеңсеге арналған ғимараттарындағы тұрғын-үй емес үй-жайлар, кеңселерге бейімдетілген өзге де мақсаттарға арналған ғимараттар;

      11) "D" сыныпты кеңселер – сапасы жағынан "С" сыныбынан төмен ғимараттар, сонымен бірге кеңсе үшін бейімделген тұрғын үйлердің және өзге мақсатқа арналған тұрғын-үй емес ғимараттардың бірінші қабаттарындағы немесе жертөлесіндегі үй-жайлар;

      12) "А" сыныпты қоймалар – жүк түрлерінің қай-қайсысын сақтаудың ең жоғары талаптарын қамтамасыз етуге бейімделген бір қабатты ғимараттар;

      13) "В" сыныпты қоймалар – әрбір деңгейінің төбесінің биіктігі төрт метрден сегіз метрге дейінгі бір немесе көпқабатты ғимараттар;

      14) "С" сыныпты қоймалар – төбесінің биіктігі төрт метрден кем емес жылытылған ангар немесе күрделі өндірістік ғимараттар;

      15) "D" сыныпты қоймалар – жертөле үй-жайлар, азаматтық қорғаныс объектілері, ангарлар, өндірістік үй-жайлар және өзге де тұрғын емес және техникалық алаңдар.

      3. "А" сыныбына жататын әкімшілік ғимараттар ішкі үй-жайлардың жеке (авторлық) жобасын, панорамалық шынылауды, сыртын жоғары сапалы материалдармен әрлеуді көздейді. Ғимараттарда орталықтан қамтамасыз етудің кеңейтілген инфрақұрылымы, оптикалық-талшықты байланыс, ресепшн, мәжіліс залдары бар, жекеменшік қауіпсіздік қызметімен және күзетілетін тұрақтармен (көбіне жерасты) қамтамасыз етілген.

      4. "В" сыныпты әкімшілік ғимараттар дамыған инфрақұрылымға ие; мәжіліс залдары, келіссөз жүргізу залдары, орталық ресепшн болады. Осы объектілердің сыныбы негізінен ғимараттардың бас көшелерден алыс орналасуы немесе "А" сыныбының кейбір талаптарына сай келмеуі есебінен төмендетілген.

      5. "С" сыныпты әкімшілік ғимараттарға қала орталығынан едәуір алыс орналасу тән. Ғимараттардың сәулетіне немесе сыртқы әрлеу жұмыстарына талаптар қойылмайды. Оларға пайдалану қызметі мен тәулік бойы күзет міндетті болып табылады. Қалғанының барлығымен жалға алушы өзіне өзі қамтамасыз етеді.

      6. "А" сыныпты қоймалар төбесінің биіктігі сегіз метрден жоғары болады, бұл жүкті көп деңгейлі сақтауды ұйымдастыруға мүмкіндік береді, едені шаңға қарсы жабынмен жабылған. Қоймаларда күзет жүйелерімен және бейнебақылаумен жабдықталған жеткілікті алаң, кеңселер мен қызметтік үй-жайлар, қоймалық және жүк тиеу жабдықтарымен болады. Қоймалық үй-жай ірі көлік магистральдарының жанында орналасады және ірі жүк көлігінің қозғалысын қамтамасыз ететін кірме жолдары, қойма үй-жайына тікелей кіретін теміржол тармағы болады.

      7. "В" сыныпты қоймаларда жоғарғы қабаттарға жүкті тасымалдау жүк лифтілерімен қамтамасыз етіледі. Едендері бетоннан немесе асфальттан болады. Қойма аумағында қосалқы үй-жайлар болады. Кеңселік үй-жайлар қойма аумағына тікелей жақын орналасады. Жүк қауіпсіздігі дабыл жүйесімен қамтамасыз етіледі. Қоймалар жүк теміржол станциясына жақын орналасқан, негізгі көлік магистральдары жақын және кірме жолдарының ыңғайлы, жолдардың жағдайы жақсы болуы тиіс.

      8. "С" сыныпты қоймалар үшін үй-жай ішіне жүк көлігінің кіруін қамтамасыз ету үшін нөлдік деңгейдегі қақпаның болуы міндетті шарт болып табылады. Қоймалар негізгі көлік магистральдарынан сәл қашықтау орналасқан, оларға ірі жүк көлігінің бөгетсіз қозғалысын қамтамасыз ететін сапалы сателлит жолдар жүргізілген. Қойма үй-жайларының маңында жүк автомобильдеріне арналған тұрақтар және олардың маневр жасауына арналған орын бар.

      9. "D" сыныпты қоймалар үшін ең аз талаптар қойылады. Мұндай қоймалар жарықпен, тұрақты температурамен және ылғал деңгейімен қамтамасыз етіледі. Қойма үй-жайларында жүк автокөлігіне ыңғайлы кірме жолдар мен жүкті тиеу мен түсіруді жүзеге асыруға арналған қақпа болады. Қауіпсіздік дабыл жүйесімен қамтамасыз етіледі.

      10. Бағаларды байқау жыл ішінде өзгермейтін сипаттамасы мен қысқа және ұзақ мерзім негіздегі шарттары бар коммерциялық жылжымайтын мүлік объектілерінің нақты түрлері бойынша жүргізіледі.

      11. Г бағанында өкіл объектінің нөмірі көрсетіледі, Д бағаны бойынша оның сипаттамасы жазылады. Сипаттама баға деңгейіне әсер ететіндей айтарлықтай өзгерген жағдайда, өкіл объект "жаңа" ретінде есепке алынады. Бұрын баға байқауына іріктеліп алынбаған, бірақ ұзақ мерзімді немесе қысқа мерзімді шарт бойынша жалға берілетін өкіл объект "жаңа" болып табылады. "Жаңа" өкіл объект бойынша сипаттамасы көрсетіледі және оған соңғыдан кейінгі реттік нөмір беріледі.

      12. Д бағанында бағаны байқау үшін іріктеліп алынған объектінің сипаттамасы көрсетіледі: жалға беру алаңы, мәміле типі (ұзақ мерзімді шарт, қысқа мерзімді шарт), кешеннің атауы, орналасуы (беделді, шалғайдағы аудандар, қаланың шеті), орналасқан жері (жеке тұрған, іштей орналасқан, жапсарлас салынған), қабаты, төбесінің биіктігі, климат-бақылау (желдетпе, жылыту, ауа баптау), құрал-жабдықтың (жиһаздың), қауіпсіздік жүйесінің, паркингтің болуы.

      13. 3-баған баға өзгерген жағдайда Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының www.stat.gov.kz интернет-ресурсында (бұдан әрі – Бюроның интернет-ресурсы) орналастырылған немесе респонденттерге аумақтық статистика бөлімшелері ұсынатын Баға өзгерісі себептерінің анықтамалығына сәйкес толтырылады.

      3-бағанда баға өзгерісі себептерінің бір немесе бірнеше кодын көрсетуге болады. "Өзге де себептер" кодын таңдағанда 3-бағанда Баға өзгерісі себептерінің анықтамалығында көрсетілмеген себеп жазылады.

      14. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналған бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген, (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларымен белгіленген тәртіпте ұсынады.

      15. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Бюроның (https://cabinet.stat.gov.kz/) интернет-ресурсында орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимінде жүзеге асырылады.

  Басшының міндетін атқарушы
2022 жылғы 18 қаңтардағы
№ 2 бұйрығына
5-қосымша
Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы 28 қаңтардағы
№ 14 бұйрығына
39-қосымша
Приложение 39
к приказу Председателя
Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "28" января 2020 года
№ 10

 
Ауыл шаруашылығы өнімі мен оны қайта өңдеу өнімдерінің бағасын тіркеу дәптері
Тетрадь регистрации цен на продукцию сельского хозяйства и продукты ее переработки

Индексі
Индекс

Ц-200

есепті кезең ай жыл
отчетный период месяц годай
месяцжыл
год

1.

Базалық объектінің атауы және оның орналасқан жері
Наименование базового объекта и его местонахождение ________________________________


1.1

Тауардың атауы
Наименование товара _______________________________________________________


1.2

Тауардың коды
Код товара1.3

Өлшем бірлігі
Единица измерения _________________________________________

р/с №
№ п/п

Тауардың ерекшелігі
Спецификация товара

Баға
Цена

қаңтар
январь

ақпан
февраль

наурыз
март

сәуір
апрель

мамыр
май

маусым
июнь

шілде
июль

тамыз
август

қыркүйек
сентябрь

қазан
октябрь

қараша
ноябрь

желтоқсан
декабрь

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12      Ескертпе:

      Примечание:

      1.1-1.3-тармақтар Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының www.stat.gov.kz интернет-ресурсындағы "Респонденттерге" – "Статистикалық нысандар" –"Айлық нысандар" – "Ц-200" бөлімінде орналастырылған Ауыл шаруашылығы өнімі мен оны қайта өңдеу өнімдерінің тізбесіне сәйкес толтырылады.

      Пункты 1.1-1.3 заполняются в соответствии с Перечнем продукции сельского хозяйства и продуктов ее переработки, размещенным в разделе "Для респондентов" – "Статистические формы" – "Месячные формы" – "Ц-200" на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан www.stat.gov.kz.

  Басшының міндетін атқарушы
2022 жылғы 18 қаңтардағы
№ 2 бұйрығына
6-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 28 қаңтардағы
№ 10 бұйрығына
40-қосымша

"Ауыл шаруашылығы өнімі мен оны қайта өңдеу өнімдерінің бағасын тіркеу дәптері" (индексі Ц-200, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Ауыл шаруашылығы өнімі мен оны қайта өңдеу өнімдерінің бағасын тіркеу дәптері" (индексі Ц-200, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Ауыл шаруашылығы өнімі мен оны қайта өңдеу өнімдерінің бағасын тіркеу дәптері" (индексі Ц-200, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Бағаларды мемлекеттік статистиканың аумақтық бөлімшелерінің бағаны жинауға жауапты тиісті лауазымды адамдары әр есепті айдың 7-25 күні аралығында базарларға бару арқылы тіркейді. Өнімнің әрбір түрі бойынша салықтарды қоса алғанда сату күндеріндегі бағалар тіркеледі. Егер тірі малдың, құстың және ауыл шаруашылығы өнімінің басқа да түрлерінің мамандандырылған базарлары демалыс күндері жұмыс істейтін болса, онда бұл күндері де бағаларды тіркеу көзделеді.

      Базарда ауыл шаруашылығы өнімінің түрі болмаған жағдайда, бұқаралық ақпарат құралдарында немесе интернет-ресурстарда орналастырылатын хабарландырулардан бағалар тіркеледі.

      3. 1-бөлімде базалық объектінің (базардың) толық атауы, оның орналасқан жері (адрес) көрсетіледі. Егер базалық объект жеке шаруашылық болса, сатушының телефон нөмірі, хабарландыруға сілтеме көрсетіледі. Базалық объект ретінде ондағы бағаларды байқау және тіркеу үшін іріктеліп алынған объект саналады.

      4. 1-бөлімнің 1.1-1.3 тармақтары Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының www.stat.gov.kz интернет-ресурсындағы "Респонденттерге" – "Статистикалық нысандар" – "Айлық нысандар" – "Ц-200" бөлімінде орналастырылған Ауыл шаруашылығы өнімі мен оны қайта өңдеу өнімдерінің тізбесіне (бұдан әрі – Тізбе) сәйкес толтырылады.

      Тіркелетін тауардың нақты өлшем бірлігі Тізбенің стандартты өлшем бірлігінен басқаша болған жағдайда, бағаны стандартты өлшем бірлігіне есептеу жүргізіледі.

      5. А бағанында реттік нөмір қойылады, Б бағанында есепті айда тіркеу сәтіндегі байқалатын тауардың айрықша (ерекшеліктері) сипаттамасы жазылады. Бағаны тіркеу үшін іріктеліп алынған жеке тауарды сәйкестендіру үшін пайдаланылатын сипаттама немесе сипаттамалар тізбесі ерекшелік деп ұғынылады. Ол алдағы кезеңдерде бағаларды тіркеу үшін бағдар болып табылады: тірі мал үшін – жасы, тұқымы, қоңдылығы, көкөністер мен жемістер үшін – сапасы және сорты.

  Басшының міндетін атқарушы
2022 жылғы 18 қаңтардағы
№ 2 Бұйрығына
7-қосымша
Мемлекеттік статистика органдары кұпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы "28" қаңтардағы
№ 10 бұйрығына
41-қосымша
Приложение 41
к приказу Председателя
Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "28" января 2020 года
№ 10

Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны

Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

 
Өндірушілердің көрсетілетін қызметтерге бағалары туралы есеп
Отчет о ценах производителей на услуги

Индексі
Индекс

1-Ц (көрсетілетін қызметтер)
1-Ц (услуги)

тоқсандық
квартальная

есепті кезең
отчетный периодтоқсан
кварталжыл
год

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодтарына сәйкес қызметінің негізгі немесе қосалқы түрлері: 52, 62, 63, 69-71, 73, 74, 77, 80-82 болып табылатын іріктемеге түскен заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видами деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: 52, 62, 63, 69-71, 73, 74, 77, 80-82
Ұсыну мерзімі - есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 5 числа (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН1.

Көрсетілетін қызметтерге бағаны өлшем бірлігіне теңгемен, қосылған құн салығын есепке алусыз көрсетіңіз
Укажите цены на оказываемые услуги, в тенге за единицу измерения, без учета налога на добавленную стоимость

Көрсетілетін қызмет түрі1
Вид услуги1

Көрсетілетін қызмет коды1
Код услуги1

Өкіл көрсетілетін қызмет
Услуга-представитель

Баға
Цена

Баға өзгерісі себебінің коды4
Код причины изменения цены4

Өлшем бірлігі2
Единица измерения2

р/с №
№ п/п

Сипаттама
Характеристика

есепті тоқсанға
за отчетный квартал

өткен тоқсанға3
за предыдущий квартал3

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

      Ескертпе:

      Примечание:

      1 А, Б бағандары Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының www.stat.gov.kz интернет-ресурсындағы "Респонденттерге" бөлімінде (бұдан әрі – Бюроның интернет-ресурсы) орналасқан немесе респонденттерге статистика органдары ұсынатын Көрсетілетін қызмет түрлерінің тізбесіне сәйкес толтырылады

      1 Графы А, Б заполняются в соответствии с Перечнем видов услуг, размещенным в разделе "Для респондентов" на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан www.stat.gov.kz (далее – интернет-ресурс Бюро) или предоставляемым респондентам органами статистики

      2 В бағаны интернет-ресурсындағы "Респонденттерге" бөлімінде орналастырылған немесе респонденттерге статистика органдары ұсынатын Өлшем бірліктер мен шоттың мемлекетаралық жіктеуішіне сәйкес толтырылады

      2 Графа В заполняется в соответствии с Межгосударственным классификатором единиц измерения и счета, размещенным в разделе "Для респондентов" на интернет-ресурсе или предоставляемым респондентам органами статистики

      3 2-баған есепті жылдың бірінші тоқсанының есебінде ғана толтырылады

      3 Графа 2 заполняется только в отчете за первый квартал отчетного года

      4 3-баған баға өзгергенде міндетті түрде Бюроның интернет-ресурсында орналастырылған немесе респонденттерге статистика органдары ұсынатын Баға өзгерісі себептерінің анықтамалығына сәйкес толтырылады

      4 Графа 3 заполняется в обязательном порядке при изменении цены в соответствии со Справочником причин изменения цены, размещенным на интернет-ресурсе Бюро или предоставляемым респондентам органами статистики

2.

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттісін қоршаңыз)
Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

Атауы


Мекенжайы (респонденттің)

Наименование _________________________


Адрес (респондента) _________________________
 

Телефоны (респонденттің)


Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

Телефон (респондента) _________

_________

Адрес электронной почты (респондента) ________

стационарлық
стационарный

ұялы
мобильный


Орындаушы


Исполнитель _______________________________________

______________________________

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы, телефоны (орындаушының)
подпись, телефон (исполнителя)

Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға


Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности __________________________

_______

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы
подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға


Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности ______________________________

_______

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы
подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Басшының міндетін атқарушы
2022 жылғы 18 қаңтардағы
№ 2 Бұйрығына
8-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 28 қаңтардағы
№ 10 бұйрығына
42-қосымша

"Өндірушілердің көрсетілетін қызметтерге бағалары туралы есеп" (индексі 1-Ц (көрсетілетін қызметтер), кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Өндірушілердің көрсетілетін қызметтерге бағалары туралы есеп" (индексі 1-Ц (көрсетілетін қызметтер), кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық "Мемлекеттік статистика туралы" (бұдан әрі – Нұсқаулық) Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленді және "Өндірушілердің көрсетілетін қызметтерге бағалары туралы есеп" (индексі 1-Ц (көрсетілетін қызметтер), кезеңділігі тоқсандық) статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ мынандай анықтамалар пайдаланылады:

      1) өкіл көрсетілетін қызмет – көрсетілетін қызметтердің сапасына және негізгі қасиеттеріне әсер етпейтін, бір-бірінен болмашы өзгешеліктерімен ерекшеленетін және өзінің тұтынушылық мақсаты жағынан біркелкі, белгілі бір көрсетілетін қызмет түрлерінің топтағы жиынтығы;

      2) ерекшелік – бағаны тіркеу үшін іріктеліп алынған көрсетілетін қызметтің жекелеген түрін сәйкестендіру үшін пайдаланылатын сипаттау немесе сипаттамалар тізбесі.

      3. Статистикалық нысанды Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің (бұдан әрі - ЭҚЖЖ) төменде келтірілген кодтарына сәйкес қызмет көрсету саласындағы негізгі немесе қосалқы қызмет түрі бар заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады:

      1) 52 – жүктерді қоймаға қою және қосалқы көлік қызметі;

      2) 62 – компьютерлік бағдарламалау, консультациялық және басқа ілеспе көрсетілетін қызметтер;

      3) 63 – ақпараттық қызмет көрсету саласындағы қызмет;

      4) 69 – құқық және бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет;

      5) 70 – бас компаниялардың қызметі; басқару мәселелері бойынша консультация беру;

      6) 71 – сәулет, инженерлік ізденістер, техникалық сынақтар мен талдау;

      7) 73 – жарнама қызметі және нарық конъюнктурасын зерттеу;

      8) 74 – өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет;

      9) 77 – жалдау, прокат және лизинг;

      10) 80 – қауіпсіздікті қамтамасыз ету және тергеу жүргізу бойынша қызмет;

      11) 81 – ғимараттарға қызмет көрсету және аумақтарды абаттандыру бойынша қызмет;

      12) 82 – коммерциялық қызметті қолдауға бағытталған офистік әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет.

      4. Бағаларды байқау кәсіпорынның айналымында ең үлкен үлесті алатын және жыл бойы өзгермейтін сипаттамалары бар көрсетілетін қызмет түрлерінің нақты өкіл көрсетілетін қызметтері бойынша жүргізіледі.

      5. Көрсетілетін қызметтің бір түрі бойынша (А, Б бағандары) байқау үшін Д бағанына жеке жолдар бойынша жазылатын, олардың ерекшеліктеріне (сипаттамаларына) байланысты бір немесе бірнеше өкіл қызмет іріктеледі.

      6. В бағанында іріктелген өкіл көрсетілетін қызметтің өлшем бірлігі, Г бағанында – реттік нөмірі көрсетіледі, ал Д бағанында оның сипаттамасы жазылады.

      7. В бағаны Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (бұдан әрі – Бюроның интернет-ресурсы) орналастырылған немесе респонденттерге аумақтық статистика бөлімшелері ұсынатын Өлшем бірліктер мен шоттың мемлекетаралық жіктеуішіне сәйкес толтырылады.

      8. "Сипаттама" Д бағанына өкіл көрсетілетін қызмет бағасын айқындайтын сипаттамалардың баяндалуы міндетті түрде енгізіледі.

      Өкіл көрсетілетін қызмет келесі есепті кезеңде бағаны тіркеу кезінде көрсетілетін қызметтің орындалу сапасының салыстырмалылығы қамтамасыз етілетіндей болып сипатталады.

      Іріктеліп алынған өкіл көрсетілетін қызметтер, олардың сипаттамалары және нөмірленуі есепті жыл ішінде өзгеріссіз қалады.

      9. Сипаттама баға деңгейіне әсер ететіндей елеулі өзгерген кезде, өкіл көрсетілетін қызмет "жаңа" ретінде есепке алынады. Бұдан бұрын бағалық байқауға іріктеліп алынбаған, бірақ заңды тұлғалар көрсететін немесе оны өндіру енді басталған өкіл көрсетілетін қызмет "жаңа" деп аталады. "Жаңа" өкіл көрсетілетін қызмет бойынша сипаттама көрсетіледі және оған соңғыдан кейінгі келесі реттік нөмір беріледі.

      10. 1-бағанда тұтынушымен есепті тоқсанда жасалған немесе қолданылуы жалғасып жатқан нақты шартқа сәйкес В және Д бағандарында көрсетілген тиісті сипаттама мен өлшем бірлігі үшін өкіл көрсетілетін қызмет бойынша баға көрсетіледі.

      2-баған есепті жылдың 1-тоқсанында ғана толтырылады. Онда өткен жылы соңғы көрсетілген қызметтің бағасы қойылады.

      Есепті жылдың 1-тоқсанында:

      1) 1, 2-бағандарын толтыру міндетті;

      2) көрсетілген қызмет болмаған жағдайда 1-бағанда өткен жылы соңғы көрсетілген қызметтің бағасы көрсетіледі.

      11. Баға қосылған құн салығын есепке алусыз теңгемен, бүтін сандармен көрсетіледі.

      12. 3-баған баға өзгерген кезде Бюроның интернет-ресурсында орналастырылған немесе респонденттерге аумақтық статистика бөлімшелері ұсынатын Баға өзгерісінің себептері анықтамалығына сәйкес толтырылады.

      Әрбір өкіл көрсетілетін қызмет бойынша бағаның өзгеру себептерінің біреуін немесе бірнешеуін көрсетуге рұқсат етіледі. "Өзге де себептер" кодын таңдаған кезде Баға өзгерісінің себептері анықтамалығында көрсетілмеген себеп жазылады.

      13. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналған бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларымен белгіленген тәртіпте ұсынады.

      14. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Бюроның интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы онлайн режимде жүзеге асырылады.

      15. А, Б бағандары Бюроның интернет-ресурсындағы (www.stat.gov.kz) "Респонденттерге" бөлімінде орналастырылған немесе респонденттерге аумақтық статистика бөлімшелері ұсынатын Көрсетілетін қызмет түрлерінің тізбесіне сәйкес толтырылады.

      16. Есепті тоқсанда көрсетілетін өкіл қызметтерге бағаның өзгеруі кезінде алғашқы статистикалық деректердің анықтығын растау үшін Заңның 12-бабы 17) тармақшасына сәйкес, мемлекеттік статистика органдарының сұрауы бойынша қосымша ақпарат ұсынылады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады