"Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 13 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 15 наурызда № 27128 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз.

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 57-1) тармақшасына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына және "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 4-тармағының 4) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18544 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларында:

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. Есептік тіркеуге құжаттарды қағаз тасымалдағышта ұсынған кезде есептік нөмірі бар валюталық шарт парағының түпнұсқасы немесе көшірмесі алушы жеке куәлігін көрсеткен немесе өзінің жеке басын растаған (сәйкестендірген) кезде цифрлық құжаттар сервисі арқылы алынады.";

      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Егер капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартта оған қол қойылған күні (ол болмаған жағдайда – күшіне енген күні) шарттың сомасы көрсетілмесе, онда капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт есептік тіркелуге тиіс шарт ретінде қаралады.

      Шарттың сомасы АҚШ долларынан басқа валютамен көрсетілген және АҚШ долларына қатысты айырбастау бағамына нұсқау жоқ капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік тіркеудің қолданылуын айқындау мақсаты үшін валюталық шарттың АҚШ долларындағы сомасының баламасын есептеу валюталық шартқа қол қойылған күнгі (ол болмаған жағдайда – валюталық шарт күшіне енген күнгі) валюта айырбастаудың нарықтық бағамы пайдаланыла отырып жүзеге асырылады.

      Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа оның сомасын ұлғайтатын өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген, валюталық операция сомасы новация шартын жасау арқылы ұлғайтылған жағдайда, валюталық шарт сомасын АҚШ долларымен ұлғайту баламасын есептеу қосымша келісімге, новация шартына қол қойған күнгі (ол болмаған жағдайда – қосымша келісім, новация шарты күшіне енген күнгі) валюта айырбастаудың нарықтық бағамы пайдаланыла отырып жүзеге асырылады.

      Сомасы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген шекті мәннен аспайтын капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт бойынша, валюталық шартқа тиісті өзгерістер енгізбей шарттың сомасы нақты ұлғайған жағдайда валюталық шарт бойынша нақты орындалған міндеттемелер сомасының АҚШ долларындағы баламасын есептеу тиісті операциялар жүргізу күнгі валюта айырбастаудың нарықтық бағамы пайдаланыла отырып жүзеге асырылады.

      Резидент талапты басқаға беру немесе борышты аудару нәтижесінде бейрезидентке талап ету құқығын не бейрезидент алдындағы борышты қабылдаған кезде, талаптың немесе сыйақы, комиссиялық ақы, айыппұл және басқа да төлемдер бойынша борыштың сомасын қоса алғанда, тиісінше талаптың немесе борыштың берілетін (қабылданатын) сомасы валюталық шарт сомасы болып танылады.";

      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа қатысушы-резидент тараптардың кез келгені осындай валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындауды бастағанға дейін капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беруге өтініш жасайды. Егер валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындауды оның қатысушысы-бейрезидент бірінші бастаса және бұл орындау мүлікті резиденттің пайдасына беруге (ақшаның түсуіне) байланысты болса, онда капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа қатысушы-резидент мүлікті (ақшаны) өзінің басқаруына алғанға дейін осындай валюталық шартқа есептік нөмір беруге өтініш жасайды.

      Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа қатысушы-резидент валюталық шарт тараптары бірінің міндеттемелерді орындауы валюталық шартқа тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізбей валюталық шарт сомасының нақты ұлғаюына әкеп соқтырған жағдайда осындай міндеттемені орындауды бастағанға дейін сомасы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген шекті мәннен аспайтын капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беруге өтініш жасайды.

      Талапты басқаға беру немесе борышты аудару, өтеусіз беру, мұрагерлік, кепілдік жағдайының басталу нәтижесінде, соттың шешімі бойынша бейрезидентке талап қою құқығын қабылдаған немесе бейрезиденттің алдындағы борышты қабылдаған резидент осындай талап (борыш) туындаған күннен бастап, бірақ оның кез келген тарабының туындаған талабы (борышы) бойынша міндеттемелерді орындау басталғанға дейін күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмей капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беруге өтініш жасайды.

      Резиденттен сатып алу, өтеусіз беру, мұрагерлік нәтижесінде, соттың шешімі бойынша бейрезидент-заңды тұлғаның шет елдегі жылжымайтын мүлкіне (резидент-жеке тұлғаларды қоспағанда), капиталдағы үлесіне меншік құқығы өтетін резидент меншік құқығы өткен күннен бастап, бірақ осындай меншік құқығын иеліктен шығарғанға дейін күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмей капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беруге өтініш жасайды.

      Резидент (экспорттаушы немесе импорттаушы) мен бейрезидент арасында болған бастапқы міндеттеме міндеттемені орындаудың өзге нысанасын немесе тәсілін көздейтін және капитал қозғалысының операцияларына жататын сол тұлғалар арасындағы басқа міндеттемемен ауыстырылған кезде резидент ауыстырылған күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмей, бірақ оның кез келген тарапының міндеттемелерін орындау басталғанға дейін капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беруге өтініш жасайды.";

      15, 16 және 17-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "15. Есептік нөмір берілген капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа жаңа есептік нөмір алу мынадай мәліметтер өзгерген кезде қажет етіледі:

      1) капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттың валютасы;

      2) егер өзгеріс капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа қатысушы-резиденттің талаптарындағы немесе міндеттемелеріндегі тұлғалардың ауысуына әкелетін болса, капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа қатысушылар;

      3) егер өзгеріс капитал қозғалысы операциясын қайта жіктеуге және (немесе) есеп нысанының өзгеруіне әкелетін болса, валюталық шарттың мәні;

      4) валюталық шартқа қатысушылардың-бейрезиденттердің сәйкестендіру деректері (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), тұрақты тұратын елі, оның ішінде шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес берілген азаматтық немесе құқықтар негізінде, заңды тұлғаның, заңды тұлға филиалының (өкілдігінің) атауы, тіркеу елі);

      5) басқа облысқа, республикалық мәнді бар қалаға, астанаға көшкен (көшірілген) кезде – резиденттің тұрақты тұрған (орналасқан) жері;

      6) заңды тұлға болып табылатын валюталық шартқа қатысушы-резиденттің қайта ұйымдастырылуына (қосылу, қосу, бөліну, бөлініп шығу, қайта құрылу) байланысты оның сәйкестендіру деректері.

      16. Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт мынадай жағдайларда:

      1) Қағидалардың 15-тармағында көзделген жағдайларда, жаңа есептік нөмір берілген кезде;

      2) нәтижесінде валюталық шарттың сомасы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген шекті мәннен төмен болып белгіленетін немесе валюталық шарт Қағидалардың 17-тармағына сәйкес есептік тіркеуге жатпайтын капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт талаптары өзгерген кезде;

      3) қолданылу мерзімі өткен және (немесе) міндеттемелерді орындау мерзімі өткен валюталық шарт бойынша тараптардың міндеттемелерді орындауы болмаған кезде;

      4) тараптар арасындағы міндеттемелер толық тоқтатылған кезде;

      5) активті иелену аяқталған кезде;

      6) нәтижесінде шарт бойынша операциялар капитал қозғалысының операциялары болып табылмайтын капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт тараптарының резиденттігі өзгерген кезде;

      7) резидент заңды тұлға қызметінің тоқтатылғаны туралы бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне мәліметтер енгізу кезінде;

      8) резидент-жеке тұлғаның қайтыс болуы, қайтыс болды деп жариялануы, әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылуы және құқықтық мирасқорының болмауы кезінде;

      9) бейрезидент-жеке тұлға қайтыс болған, қайтыс болды деп жарияланған, әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған, капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттың тарапы болып табылатын бейрезидент-заңды тұлға таратылған кезде Ұлттық Банктің аумақтық филиалында есептік тіркеуден шығарылады және (немесе) оның есептік нөмірі есептік нөмірлер тізілімінен алып тасталады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) тармақшасы резидент инвестициялау объектісі болып табылатын, инвестициялау объектісінің капиталына қатысатын, есептік нөмір берілген капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт бойынша шетелде жылжымайтын мүлікке меншік құқығын алатын жағдайларға қолданылмайды.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 3), 4), 5), 6) және 9) тармақшаларында көзделген жағдайларда резидент валюталық шартты есептік тіркеуден шығару және есептік нөмірлер тізілімінен есептік нөмірді алып тастау үшін Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш береді.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 4), 5), 6) және 9) тармақшаларында көзделген жағдайларда, резидент өтінішпен бірге өтініште көрсетілген жағдайлардың басталғанын растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынады.

      17. Мынадай капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттар есептік тіркелмейді:

      1) Ұлттық Банк және (немесе) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі қатысушылары болып табылатын капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттар;

      2) қатысушылары "Астана" халықаралық қаржы орталығының қатысушылары болып табылатын, операциялар "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында жүргізілетін капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттар;

      3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыртқы қарыздары, Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепілдігі бар мемлекеттік емес сыртқы қарыздары туралы келісімдер.

      Капитал қозғалысының мынадай операциялары көзделген валюталық шарттар есептік тіркелмейді:

      1) Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелері, өзінің қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын шетелдік ұйымдардың филиалдары (өкілдіктері) жүзеге асыратын операциялар;

      2) банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, брокерлердің және (немесе) дилерлердің, басқарушы компаниялардың, өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының және Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының меншікті капитал қозғалысы операциялары;

      3) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының меншікті және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялауға байланысты операциялары;

      4) мыналарды:

      Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын;

      резидент-эмитенттің басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес және оның аумағында шығарылған бағалы қағаздарын (базалық активі резидент-эмитенттің бағалы қағаздары болып табылатын депозитарлық қолхаттарды қоса алғанда);

      бейрезидент-эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарын (Қазақстанның депозитарлық қолхаттарын қоса алғанда) орналастыру және (немесе) сатып алу;

      5) қайталама нарықта:

      резиденттің бейрезиденттен резидент-эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған борыштық бағалы қағаздарын;

      бейрезиденттің резиденттен бейрезидент-эмитенттің басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес және оның аумағында шығарылған борыштық бағалы қағаздарын сатып алу;

      6) резиденттердің резидент-брокермен жасасқан брокерлік қызмет көрсету туралы шарттың негізінде немесе резидент-компанияның инвестициялық портфельді басқарушымен жасасқан инвестициялық портфельді басқару жөніндегі шарттың негізінде жүзеге асырылатын операциялары;

      7) зияткерлік творчестволық қызметтің нәтижесіне айрықша құқықты толығымен иелену;

      8) резидент-жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлікке меншік құқығын иеленуге, ақшаны және өзге валюталық құндылықтарды өтеусіз беруге байланысты операциялары.

      Есептік нөмір:

      1) егер осындай беру нәтижесінде міндеттемелерді орындау немесе тоқтату не резидент бұрын есептік нөмір алған капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт бойынша валюталық құндылықтарға, шетелдегі жылжымайтын мүлікке меншік құқығын иеліктен шығару болса, резиденттің бейрезидентке (бейрезиденттің резидентке) ақшаны немесе өзге валюталық құндылықтарды не шетелдегі жылжымайтын мүлікке меншік құқығын өтеусіз беру шартына;

      2) егер резидент бейрезиденттің инвестициялау объектісі капиталына резиденттің қатысуы (резиденттің акцияларды, қатысу үлестерін сатып алуы) бойынша, шетелдегі жылжымайтын мүлікті меншікке иелену бойынша капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт үшін бұрын есептік нөмір алса, резиденттің акцияларды, бейрезиденттің инвестициялау объектісі капиталына қатысу үлестерін, шетелдегі жылжымайтын мүлікті бейрезидентке сатуы бойынша шартқа;

      3) егер резидент резидент-инвестициялау объектісінің капиталына бейрезиденттің қатысуы бойынша капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт үшін бұрын есептік нөмір алса, резидент-инвестициялау объектісінің бейрезиденттен меншікті акцияларды, капиталға қатысу үлестерін сатып алу шартына;

      4) кепіл мүлкі – бағалы қағаздар, капиталға қатысу құралдары, жылжымайтын мүлік бойынша сауда-саттыққа қатысу үшін аванстарға берілмейді.";

      18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "18. Жеке тұлға, банк, Қазақстан Республикасының аумағында өз қызметін жүзеге асыратын шетелдік ұйымның филиалы (өкілдігі) және "Астана" халықаралық қаржы орталығының қатысушысы ашқан шотты қоспағанда, шетелдік банкте банктік шотты, аллокирленбеген металл шотты ашу шетелдік банктегі шот туралы хабарлауға жатады.";

      20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "20. Шетелдік банктегі шотқа есептік нөмір алу үшін резидент-заңды тұлға Ұлттық Банктің аумақтық филиалына:

      1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінішті;

      2) шетелдік банктің шот ашу туралы шоттың деректемелері көрсетілген құжатының көшірмесін ұсынады. Егер құжат шет тілінде жасалса, онда оның қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасы ұсынылады.

      Қағидалардың 22-тармағында көзделген жағдайларда жаңа есептік нөмірді алу үшін осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көрсетілген құжаттар, егер олар Ұлттық Банкке соңғы ұсынылған сәттен бастап өзгермесе, қайта ұсынылмайды.";

      22 және 23-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "22. Шетелдік банктегі есептік нөмір берілген шотқа жаңа есептік нөмір алу мынадай мәліметтер өзгерген кезде талап етіледі:

      1) шетел банкінің атауы;

      2) басқа облысқа, республикалық маңызы бар қалаға, астанаға көшкен кезде – резидент-заңды тұлғаның орналасқан жері;

      3) резидент-заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуына (қосылу, қосу, бөліну, бөлініп шығу, қайта құрылу) байланысты оның сәйкестендіру деректері.

      23. Шетелдік банктегі шот мына жағдайларда:

      1) Қағидалардың 22-тармағында көзделген жағдайларда жаңа есептік нөмір берілген кезде;

      2) шот жабылған кезде;

      3) Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне резидент-заңды тұлға қызметінің тоқтатылғаны туралы жазба енгізілген кезде;

      4) шетелдік банк таратылған кезде Ұлттық Банктің аумақтық филиалындағы есептік тіркеуден шығарылады және оның есептік нөмірі есептік нөмірлердің тізілімінен алып тасталады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) және 4) тармақшаларында көзделген жағдайларда резидент-заңды тұлға шетелдік банктегі шотты есептік тіркеуден шығару және есептік нөмірді есептік нөмірлердің тізілімінен алып тастау үшін Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінішті ұсынады.

      Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінің 2) және 4) тармақшаларында көзделген жағдайларда резидент-заңды тұлға жазбаша хабарда көрсетілген жағдайлардың басталғанын растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынады.";

      32 және 33-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "32. Банк, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне (қоса алғанда) дейін Ұлттық Банктің орталық аппаратына Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктің, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының бейрезиденттерден қаржылай қарыздар тарту талаптары туралы есепті ұсынады.

      Валюталық операцияларды жүргізу жағдайларын нақтылау мақсатында банк, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы Ұлттық Банктің орталық аппаратының сұратуы бойынша қаржылай қарыз шартының көшірмесін ұсынады.

      33. Банк, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне (қоса алғанда) дейін Ұлттық Банктің орталық аппаратына Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банк, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы бейрезиденттерден тартқан, есепті кезеңнің басында және (немесе) соңында өтелмеген міндеттемелері бар қаржылай қарыздарды игеру және оларға қызмет көрсету туралы есепті ұсынады.

      Банк, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы есеп шеңберінде Ұлттық Банктің сұратуы бойынша қаражатты игеру және берешекті өтеу бойынша болжамды деректер туралы ақпаратты ұсынады.";

      34-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "34. Уәкілетті банк ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 18 (он сегізіне) (қоса алғанда) дейін жүргізілген валюталық операциялар бойынша, оның ішінде клиенттің тапсырмасы бойынша жүргізілген, сомасы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18512 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 30 наурыздағы № 40 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларында айқындалатын шекті мәнге тең немесе одан асатын валюталық операциялар бойынша Ұлттық Банктің орталық аппаратына Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жүргізілген валюталық операциялар туралы есепті ұсынады.

      Есепте валютасы АҚШ долларынан өзгеше валюталық операцияны көрсету мақсатында валюталық операция сомасының баламасы операция жүргізу күнгі валюталар айырбастаудың нарықтық бағамы пайдаланыла отырып есептеледі.

      Валюталық операцияларды жасау жағдайларын нақтылау мақсатында уәкілетті банк Ұлттық Банктің сұратуы бойынша валюталық шарттың көшірмесін ұсынады.";

      47-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "47. Банкке бейрезиденттен қаржылай қарызға берілген хабарлама туралы куәлік капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерді толық орындағанға дейін қолданылады және Қағидалардың 16-тармағында көзделген негіздер бойынша, сондай-ақ Қағидалардың 15-тармағының 1), 2), 3), 4) және 6) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер өзгерген кезде күші жойылған деп танылады.";

      1, 3, 4, 5, 6, 7 және 8-қосымшалар осы қаулыға 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;

      9-қосымша осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Төлем балансы департаменті (А.Б. Өскенбаев) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (А.С. Касенов) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шараның орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары А.М. Баймағамбетовке жүктелсін.

      4. 2022 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енгізілетін осы қаулының 1-тармағының тоқсан үшінші абзацын және осы қаулыға 8-қосымшаны қоспағанда, осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
Төрағасы
Г. Пирматов
      КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі
КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасы
Сыртқы істер министрлігі
      КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасы
Цифрлық даму, инновациялар
және аэроғарыш өнеркәсібі
министрлігі
      КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика бюросы

  2022 жылғы 28 ақпандағы
№ 13 Қаулыға
1-қосымша
Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына
1-қосымша

      Нысан

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі
__________________________
филиалының директорына
___________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

Өтініш

      _____________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), заңды тұлғаның атауы)
Жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН), бизнес-сәйкестендіру нөмірі
(бұдан әрі – БСН) ________________________________
мекенжайы _____________________________________________________
_______________________________________________________________
телефоны _____________________________________________________
электрондық пошта ______________________________________________
Негізінде және (немесе) орындалуы үшін капитал қозғалысы операциялары жүргізілетін
_____ валюталық шартқа, шетел банкіндегі шотқа есептік нөмір беруді;
_____ есептік нөмірін есептік тіркеуден шығаруды және есептік нөмірлердің тізілімінен алып
тастауды сұраймын.
(қажеттісін белгілеу керек)
___ жылғы "__" ________ №______________________ валюталық шарт
Осы валюталық шарт, шетел банкіндегі шот бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің есептік нөмірі (тіркеу куәлігінің, хабарлама туралы куәліктің нөмірі)
____________________________________________________________________
Өтініш берушінің уәкілетті адамы:
___________________ _________ ___________________________________
(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
Орындаушы _________ _____________________ телефоны _______________
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
20___ жылғы "____" ___________

1-бөлім. Қаржылай қарыздар

            1. Операция түрі (белгіленсін)
1) _____ резиденттің бейрезидентке берген қаржылай қарызы;
2) _____ бейрезиденттің резидентке берген қаржылай қарызы.
      2. Валюталық шарттың резидент басқа қатысушылары:
жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), ЖСН, заңды тұлғаның атауы, БСН
__________________________________________________________
_______________________________________________________________
      3. Валюталық шарттың бейрезидент қатысушылары:
жеке тұлға үшін: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), тұрақты тұратын елі (елдері)
_____________________________________
_______________________________________________________________
азаматтығы елі (елдері) (егер тұрақты тұратын елімен сәйкес келмейтін болса, толтырылады)
_______________________________ _____________
заңды тұлға үшін: атауы, тіркелген елі, тіркелген елінің сәйкестендіру нөмірі (бар болса)
____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Валюталық шарттың сомасы ____________________________________
(валюталық шарттың валютасында)
5. Шарт валютасы _______________________________________________
6. Бейрезиденттiң резидентке қатысы (белгiленсiн):
1) _____ бейрезиденттің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары
дауыстарының 10 (он) пайызын және одан астамын тікелей иелік етуі;
2) _____ бейрезиденттің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары
дауыстарының 10 (он) пайызын және одан астамын жанама иелік етуі;
3) _____ резиденттің бейрезиденттің дауыс беруші акцияларының, қатысушылары
дауыстарының 10 (он) пайызын және одан астамын тікелей иелік етуі;
4) _____ резиденттің бейрезиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары
дауыстарының 10 (он) пайызын және одан астамын жанама иелік етуі;
5) _____ резидент және бейрезидент бір-біріне ешқандай бақылау жасай алмайды және әсер
ете алмайды, бірақ резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының
кемінде 10 (он) пайызын тікелей немесе жанама иелік ететін бір инвестордың бақылауында
немесе ықпалында болады;
6) _____ өтініштің осы тармағының 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілмеген жағдайлар.
7. Операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу бойынша нұсқау, қаражат қозғалысының
схемасы және басқасы) ___________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Агент (оператор, ұйымдастырушы) туралы мәлiметтер (бар болса):
резидент ___ бейрезидент ___ (белгiленсiн)
атауы __________________________________________________________
резиденттің БСН ________________________________________________
бейрезиденттің тіркелген елі, тіркелген елінің сәйкестендіру нөмірі (бар болса)
_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Қаражаттың түсу және берешектi өтеу кестесi

      шарт валютасының мың бiрлiгi

Қарыз алушыға кредиті бойынша қаражат түсуi

Қарыз алушының кредитке қызмет көрсетуi бойынша төлемдер

күні

сомасы

күні

негізгі борышты өтеу

сыйақыны төлеу

А

1

Б

2

3
ЖИЫНТЫҒЫ


ЖИЫНТЫҒЫоның iшiнде өтiнiш беру күнi


оның iшiнде өтiнiш беру күнi            10. Ескертпе _________________________________________________
      _______________________________________________________________

2-бөлім. Капиталға қатысу, бағалы қағаздармен, қатысу үлестерімен және туынды қаржы құралдарымен операциялар

            1. Операция түрі (белгіленсін):
      1) _____ бейрезиденттің капиталына қатысу;
      2) _____ резиденттің капиталына қатысу;
      3) _____ бейрезидент эмитенттердің борыштық бағалы қағаздарымен операциялар;
      4) _____ резидент эмитенттердің борыштық бағалы қағаздарымен операциялар;
      5) _____ депозитарлық қолхаттармен операциялар;
      6) _____ туынды қаржы құралдарымен операциялар;
      7) ______ бейрезидент үшінші тұлғаның капиталына қатысуды сатып алу-сату операциялары;
      8) ______ резидент үшінші тұлғаның капиталына қатысуды сатып алу-сату операциялары.
      2. Валюталық шарттың резидент басқа қатысушылары:
      жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), ЖСН, заңды тұлғаның атауы, БСН
__________________________________________________________
_______________________________________________________________
      3. Валюталық шарттың бейрезидент қатысушылары:
жеке тұлға үшін: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), тұрақты тұратын елі (елдері)
_____________________________________
_______________________________________________________________
азаматтығы елі (елдері) (егер тұрақты тұратын елімен сәйкес келмейтін болса, толтырылады)
________________________________ _____________
заңды тұлға үшін: атауы, тіркелген елі, тіркелген елінің сәйкестендіру нөмірі (бар болса)
____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
      4. Валюталық шарттың сомасы _____________________________________
(валюталық шарттың валютасында)
      5. Шарт валютасы ________________________________________________
      6. Бейрезиденттің резидентке қатысы (3), 4) операция түрлері үшін толтырылады):
      1) _____ бейрезиденттің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары
дауыстарының 10 (он) пайызын және одан астамын тікелей иелік етуі;
      2) _____ бейрезиденттің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары
дауыстарының 10 (он) пайызын және одан астамын жанама иелік етуі;
      3) _____ резиденттің бейрезиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары
дауыстарының 10 (он) пайызын және одан астамын тікелей иелік етуі;
      4)_____ резиденттің бейрезиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары
дауыстарының 10 (он) пайызын және одан астамын жанама иелік етуі;
      5) _____ резидент және бейрезидент бір-біріне ешқандай бақылау жасай алмайды
және әсер ете алмайды, бірақ резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары
дауыстарының кемінде 10 (он) пайызын тікелей немесе жанама иелік ететін бір инвестордың
бақылауында немесе ықпалында болады;
      6) _____ өтініштің осы тармағының 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында
көрсетілмеген жағдайлар.
      7. Өтініш берілген күні валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау:

Жөнелтуші

Бенефициар

Күні

Міндеттемелерді орындау түрі

Сомасы, мың бірлік

Валютасы            8. Инвестор туралы мәлiметтер (егер өтiнiш берушi инвестор болып табылса, толтырылмайды):
резидент _____ бейрезидент _____ (белгiленсiн)
жеке тұлға үшін: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), резиденттің ЖСН, бейрезиденттің
тұрақты тұратын елі (елдері) ______________________________
________________________________________________________________
бейрезиденттің азаматтығының елі (елдері) (егер тұрақты тұратын елімен сәйкес келмейтін
болса, толтырылады)___________________________________
_______________________________________________________________
заңды тұлға үшін: атауы, резиденттің БСН, бейрезиденттің тіркелген елі, бейрезиденттің
тіркелген елінің сәйкестендіру нөмірі (бар болса)
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
      9. Сатушы туралы мәлiметтер (егер өтiнiш берушi сатушы болып табылса, толтырылмайды):
резидент _____ бейрезидент _____ (белгiленсiн)
жеке тұлға үшін: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), резиденттің ЖСН, бейрезиденттің
тұрақты тұратын елі (елдері) ______________________________
_______________________________________________________________
бейрезиденттің азаматтығы елі (елдері) (егер тұрақты тұратын елімен сәйкес келмейтін
болса, толтырылады) ___________________________________
________________________________________________________________
заңды тұлға үшін: резиденттің атауы, БСН, бейрезиденттің тіркелген елі, бейрезиденттің
тіркелген елінің сәйкестендіру нөмірі (бар болса)
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
      10. Инвестициялау объектiсi туралы мәлiметтер (егер өтiнiш берушi инвестициялау объектiсi
болып табылса, толтырылмайды):
резидент _____ бейрезидент _____ (белгiленсiн)
резиденттің атауы, БСН, бейрезиденттің тіркелген елі, бейрезиденттің тіркелген елінің
сәйкестендіру нөмірі (бар болса)
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
      11. Инвестициялау объектiсiнiң капиталы (капиталға қатысу операциялары бойынша толтырылады):Валюталық шарт бойынша операция жүргiзілгенге дейiн

Валюталық шарт бойынша операция жүргiзілгеннен кейiн

сомасы

валютасы

сомасы

валютасы

1.

Инвестициялау объектiсiнiң жарғылық капиталы, құрылтай құжаттары бойынша валютаның мың бiрлiгi

1.1

оның iшiнде инвесторлар бойынша2.

Инвестициялау объектiсiнiң капиталы (жарғылықтан өзгеше), құн бойынша көрсетудегі пайлар, валютаның мың бiрлiгi

2.1

оның iшiнде инвесторлар бойынша3.

Инвестордың (инвесторлардың) инвестициялау объектiсi капиталындағы үлесi, %-бен3.1.

оның iшiнде инвесторлар бойынша            12. Инвестициялау объектiсiнiң акциялары туралы ақпарат (акциялармен
операцияларды жүзеге асырған жағдайда толтырылады):

Акцияның түрi (жай, артықшылық берілген, дауыс беру құқығы бар, дауыс беру құқығы жоқ)

Халықаралық сәйкестендiру нөмiрi (бұдан әрі – ISIN)

Бiр бағалы қағаздың номиналдық құны немесе орналастыру бағасы (валюта бiрлiгi)

Шығару (орналастыру) валютасыВалюталық шарт бойынша операция жүргiзілгенге дейiн

Валюталық шарт бойынша операция жүргiзілгеннен кейiн

жай

артықшылық берілген

жай

артықшылық берілген

1.

Инвесторға (инвесторларға) тиесiлi акциялардың саны, данасы

1.1

оның iшiнде инвесторлар бойынша            13. Борыштық бағалы қағаздар туралы мәліметтер:
ISIN ___________________________________________________________
бағалы қағаздардың саны _____________________________________ дана
бір бағалы қағаздың номиналдық құны _________________ валюта бірлігі
шығарылым валютасы ___________________________________________
      14. Инвестициялық қорлардың пайлары туралы мәліметтер:
қор түрі (акционерлік, пайлық, ашық, жабық, аралық, өзге (көрсетілсін)
_______________________________________________________________
басқарушы компания ____________________________________________
_______________________________________________________________
(атауы, бейрезиденттің тіркелген елі, бейрезиденттің тіркелген елінің сәйкестендіру
нөмірі (бар болса)
      15. Туынды қаржы құралдары туралы мәліметтер:
туынды қаржы құралының түрі (белгіленсін):
_____ опцион, _____ форвард, _____ фьючерс, _____ өзге (ашып жазу)
_______________________________________________________________
туынды қаржы құралының базалық активінің атауы:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Бағалы қағаздың ISIN ____________________________________________
      16. Ескертпе ___________________________________________________
_______________________________________________________________

3-бөлiм. Капитал қозғалысының басқа операциялары

            1. Операция түрі (белгіленсін):
      1) _____ жылжымайтын мүлiкке меншiк құқығын сатып алу;
      2) _____ зияткерлiк меншiк объектiлерiне айрықша құқықты толық сатып алу;
      3) _____ бiрлескен қызметке қатысушының мiндеттемелерiн орындау;
      4) _____ ақша мен өзге мүлікті сенімгерлік басқаруға, трастқа беру;
      5) _____ клиенттерге тиесілі ақшаны есепке алу және сақтау үшін ақша мен қаржы
құралдарын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының шотына беру;
      6) _____ ақша мен өзге валюталық құндылықтарды өтеусіз беру.
      2. Валюталық шарттың резидент басқа қатысушылары:
жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), ЖСН, заңды тұлғаның атауы, БСН
__________________________________________________________
_______________________________________________________________
      3. Валюталық шарттың бейрезидент қатысушылары:
жеке тұлға үшін: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), тұрақты тұратын елі (елдері)
___________________________________________________________
_______________________________________________________________
азаматтығы елі (елдері) (егер тұрақты тұратын елімен сәйкес келмейтін болса, толтырылады)
________________________________ _____________
заңды тұлға үшін: атауы, тіркелген елі, тіркелген елінің сәйкестендіру нөмірі (бар болса)
___________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
      4. Валюталық шарттың сомасы ____________________________________
(валюталық шарттың валютасында)
      5. Шарт валютасы _______________________________________________
      6. Өтiнiш берiлген күнi валюталық шарт бойынша ұсынылған ақша және өзге мүлік:

Жөнелтуші

Бенефициар

Күні

Міндеттемелерді орындау түрі

Сомасы, мың бiрлiк

Валютасы            7. Ескертпе _______________________________________________
_________________________________________________________________

4-бөлім. Шетелдік банктегі шот

            1. Шот түрі (белгіленсін):
      1) _____ резиденттің, Қазақстан Республикасында орналасу орнымен резидент
филиалдың (өкілдіктің) ағымдағы шоты;
      2) _____ Қазақстан Республикасынан тыс жерде орналасу орнымен резидент
филиалдың (өкілдіктің) ағымдағы шоты;
      3) _____ резидент салымы;
      4) _____ резиденттің аллокирленбеген металл шоты;
      5) _____ өзгелері (толық жазылсын) _________________________________
      2. Шот ашқан резиденттің филиалы (өкілдігі) ________________________
      _______________________________________________________________
(атауы, елі, мекенжайы)
      3. Шетелдік банк _______________________________________________
___________________________________________________________________________
(атау, мекенжайы, ақпаратты аудару және төлемдерді жасау халықаралық банкаралық
жүйедегі нөмірі (SWIFT) және өзге банктік деректемелері)
      4. Шот нөмірі __________________________________________________
      Шот валютасы _________________________________________________
      5. Шот талаптары (бар болса):
      Шот бойынша сыйақы (мүдделік) мөлшерлемесі (жылдық %)
_________________________________________________________________
(өзгермелі пайыздық мөлшерлеме жағдайында, оны есептеу негізі мен маржа мөлшері
көрсетіледі)
_____ овердрафт рұқсат етіле ме (осы шот шеңберінде шетелдік банктің кредиттеуі)
_____ басқалары (толық жазылсын) ________________________________
_______________________________________________________________
      6. Ескерте _____________________________________________________
_______________________________________________________________

  "Өтініш" нысанына
қосымша

"Өтініш" нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      1. 1, 2, 3 және 4-бөлімдер капитал қозғалысы, шетелдік банктегі шот жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беруге арналған өтінішті ұсынған кезде толтырылады. Толтырылмаған бөлімдер ұсынылмайды.

      Бірлескен қызмет туралы шарттың негізінде жай серіктестік (консорциум) құрылған жағдайда, резидент заңды тұлғаның осы операцияны өзінің бухгалтерлік балансында тануына сәйкес 2-бөлім немесе 3-бөлім толтырылады.

      2. Бейрезидент жеке тұлғаның тұрақты тұратын елі шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес берілген азаматтығы немесе құқығы негізінде толтырылады.

      3. "Ескертпе" жолында егер валюталық шарттың сомасы тіркелмесе, валюталық шарт сомасының құралу тәсілін (тәртібін) қоса алғанда, өтініш беруші көрсету қажет деп есептейтін шарт талаптары көрсетіледі.

      4. 1-бөлімнің 9-тармағында резидентке қаражаттың түсуі және оның валюталық шарт бойынша берешекті өтеуі туралы (бейрезиденттер резиденттерге ұсынған қаржылай қарыздар болған жағдайда), сондай-ақ бейрезидентке қаражаттың түсуі және оның берешекті өтеуі (резиденттер бейрезиденттерге ұсынған қаржылай қарыздар болған жағдайда) туралы ақпарат шарт валютасының мың бірлігінде көрсетіледі. Егер қарыз мультивалюталық болса, сома Америка Құрама Штаттарының мың долларымен көрсетіледі.

      А бағанында қаражаттың ақшалай нысанда және сол сияқты тауар, жұмыс, көрсетілетін қызмет нысанында түсуінің нақты және (немесе) болжамды (болашақтағы) күні, ал 1-бағанда нақты және (немесе) болжамды (болашақтағы) түсімдер сомасы көрсетіледі. Егер шарт сомасы келісілмесе, онда 1-бағанда тек қаражаттың нақты түсуі туралы ақпарат көрсетіледі.

      Берешекке қызмет көрсету бойынша төлемдер (ақшалай және басқа да нысандардағы) туралы ақпарат Б-бағанында, 2 және 3-бағандарда көрсетіледі. Б бағанында төлем жүргізудің нақты және (немесе) болжамды (болашақтағы) күні көрсетіледі. 2 және 3-бағандарда негізгі борышты өтеу және тиісінше сыйақы төлеу көрсетіледі. Егер валюталық шартта өзгеше көзделмесе, өзгермелі пайыздық мөлшерлеме жағдайында сыйақы төлеудің болжамды сомасы өтініш (хабарлама) берілген күнгі базаның мәніне қарай есептеледі.

      Резидент немесе бейрезидент аванстық төлемдер жүргізген жағдайда, төлем жүргізудің тиісті күні мен сомасы Б және 2-бағандарда көрсетіледі.

      1 және 2-бағандардағы қорытынды сомалар өзара және шарт сомасына немесе егер шарт сомасы келісілмесе, өтініш беру күніне нақты түскен қаражат сомасына тең болады.

      Ұзарту үшін опцион болған кезде Б бағанында негізгі шартта белгіленген өтеу мерзімі көрсетіледі.

      Есептік тіркеу үшін өтініш берілген кезге дейін жүргізілген валюталық операциялардың жалпы сомасы "оның iшiнде өтiнiш беру күнi" жолының тиісті бағандарында көрсетіледі.

      Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 15-тармағына сәйкес жаңа есептік нөмір алынған жағдайда, шарт бойынша міндеттемелердің нақты орындалуын "оның iшiнде өтiнiш беру күнi" деген жолда ғана көрсетуге болады.

      5. 2-бөлімнің 1-тармағында көрсетілген операциялардың түрлері бойынша 2-бөлімнің мынадай тармақтары:

      капиталға қатысу операциялары бойынша – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 және 14-тармақтар;

      борыштық бағалы қағаздармен операциялар бойынша – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 және 13-тармақтар;

      туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша – 2, 3, 4, 5, 7 және 15, ал бағалы қағаз базалық активі болса – қосымша 10, 11, 12, 13 және 14-тармақтар толтырылады.

      6. 2-бөлімнің 7-тармағында және 3-бөлімнің 6-тармағында "Міндеттемелерді орындау түрі" деген баған бойынша валюта шарт бойынша міндеттемелерді орындау түрі көрсетіледі:

      1) төлемдер және (немесе) ақша аударымдары түрінде;

      2) тауарлар жеткізу (жұмысты орындау, қызмет көрсету) түрінде;

      3) активті (бағалы қағаздарды, қатысу үлесін, инвестициялық қорлардың пайларын, жылжымайтын мүлікті, зияткерлік меншік объектісіне құқықты, талдауды талап ететін активтің өзге түрлерін) беру түрінде;

      4) өзгесі (талдауды талап ететін).

      7. 4-бөлімнің 1-тармағында шоттың түрі көрсетіледі. Шетелдік банкте шот ашылған жағдайда, резиденттің Қазақстан Республикасынан тыс жерде орналасқан орны бар филиалы (өкілдігі) бойынша осындай филиалдың (өкілдіктің) деректемелері көрсетіледі.

      4-бөлімнің 3-тармағында шот ашылған шетелдік банктің деректемелері көрсетіледі. 4-бөлімнің 4 және 5-тармақтарында шоттың деректемелері (нөмірі, валютасы) мен талаптары көрсетіледі.

  2022 жылғы 28 ақпандағы
№ 13 Қаулыға
2-қосымша
Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына
3-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан

"Қаржылай қарызды игеру және қызмет көрсету туралы есеп" Есепті кезең: ____ жылғы__________ тоқсан

      Нысанның индексі: ПР-К/Э-3

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: резидент

      Есептік нөмір беру орны бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына ұсынылады

      Әкімшілік деректер нысаны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған

      Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне (қоса алғанда) дейін

      Нысан

      Резидент__________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), заңды тұлғаның атауы)

      Жеке сәйкестендіру нөмірі, бизнес сәйкестендіру нөмірі____________________

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептік нөмірі___________________

      Шарттың валютасы____________________

      валюталық шарт валютасының мың бірлігі

Жолдар коды

Көрсеткіштердің атауы

Барлығы

оның ішінде ақша түрінде1

2

10

Есепті кезеңде кредит бойынша сыйақы есептелетін мөлшерлеме (жылдық %)


Х

1-бөлім. Негізгі борыш бойынша мәліметтер

1-бөлік. Қарыз алушының кредиторға талаптары - берілген аванстар (алдын ала ақы)

11

Есепті кезеңнің басында берілген аванстар (алдын ала ақы)


Х

12

Есепті кезеңде қарыз алушы кредиторға берген аванстар (алдын ала ақы)13

Есепті кезеңде қарыз алушыға кредитор өтеген аванстар (кредитор қарыз алушыға кредит бойынша қаражат ұсынды)14

Аванс бойынша басқа да өзгерістер (+)/(-)15

Есепті кезеңнің соңында берілген аванстар (алдын ала ақы) (=(11)+(12)-(13)+(14))


Х

2-бөлік. Қарыз алушының кредитор алдындағы міндеттемелері

16

Есепті кезеңнің басындағы негізгі борыш бойынша берешек


Х

17

оның ішінде мерзімі өткен берешек


Х

Есепті кезеңдегі өзгерістер:

18

Резиденттер арасындағы (немесе бейрезиденттер арасындағы) операциялар бойынша борыштың ұлғаюы


Х

19

Резиденттер мен бейрезиденттер арасындағы операциялар бойынша борыштың ұлғаюы


Х

20

Кредитор қарыз алушыға кредит бойынша қаражат ұсынды21

Сыйақы капиталдандырылды (=51)


Х

22

Қарыз алушы кредиторға қарызды өтеді22а

оның ішінде мерзімінен бұрын23

Борышты қарыз алушының өзге де шарттар бойынша кредиторға қойылатын талаптарымен өзара есепке алуы24

Кредитордың қарыз алушының борышын кешіруі


Х

25

Борыш капиталға қатысу құралдарына (қарыз алушы және (немесе) үшінші тұлғалардың), қарыз алушының жылжымайтын мүлкіне және өзге активіне ауыстырылды


Х

26

Борыш қарыз алушының борыштық бағалы қағаздарына, қарыз алушының тауарды жеткізуіне және өзге де борыштық міндеттемелеріне ауыстырылды


Х

27

Резиденттер арасындағы (немесе бейрезиденттер арасындағы) операциялар бойынша борыштың азаюы


Х

28

Резиденттер мен бейрезиденттер арасындағы операциялар бойынша борыштың азаюы


Х

29

Басқа негіздемелер бойынша жаңа есептік нөмір алғандықтан борышты тасымалдау (+)/(-)


Х

30

Борыш есептен шығарылды


Х

31

Борыш бойынша басқа өзгерістер (+)/(-) (толық жазу)32

Кредиттің игерілмеген бөлігі жойылды


Х

33

Есепті кезеңнің соңындағы негізгі борыш бойынша берешек (=(16) + (18) + (19) + (20) + (21) - (22) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) + (29) - (30) + (31))


Х

34

оның ішінде мерзімі өткен берешек


Х

2-бөлім. Сыйақы бойынша мәліметтер

1-бөлік. Қарыз алушының кредиторға талаптары - берілген аванстар (алдын ала ақы)

41

Есепті кезеңнің басындағы қарыз алушының кредиторға талаптары


Х

42

Есепті кезеңде қарыз алушы кредиторға берген аванстар (алдын ала ақы)43

Есепті кезеңде өтелген аванстар (сыйақы есептелді)


Х

44

Аванс бойынша басқа өзгерістер (+)/(-)45

Есепті кезеңнің соңындағы қарыз алушының кредиторға талаптары (=(41)+(42)-(43)+(44))


Х

2-бөлік. Қарыз алушының кредитор алдындағы міндеттемелері

46

Есепті кезеңнің басындағы сыйақы бойынша берешек


Х

47

оның ішінде мерзімі өткен берешек


Х

Есепті кезеңдегі өзгерістер:

48

Сыйақының резиденттер арасындағы (немесе бейрезиденттер арасындағы) операциялар бойынша ұлғаюы


Х

49

Сыйақының резиденттер мен бейрезиденттер арасындағы операциялар бойынша ұлғаюы


Х

50

Есепті кезеңде сыйақы есептелді


Х

51

Есепті кезеңде сыйақы капиталдандырылды


Х

52

Сыйақы төленді53

оның ішінде мерзімінен бұрын54

Кредитор қарыз алушыға сыйақыны кешірді


Х

55

Сыйақы капиталға қатысу құралдарына (қарыз алушы және (немесе) үшінші тұлғалардың), қарыз алушының жылжымайтын мүлкіне және өзге активіне ауыстырылды


Х

56

Сыйақы қарыз алушының борыштық бағалы қағаздарына, қарыз алушының тауарды жеткізуіне және өзге де борыштық міндеттемелеріне ауыстырылды


Х

57

Сыйақының резиденттер арасындағы (немесе бейрезиденттер арасындағы) операциялар бойынша азаюы


Х

58

Сыйақының резиденттер мен бейрезиденттер арасындағы операциялар бойынша азаюы


Х

59

Басқа негіздемелер бойынша жаңа есептік нөмір алғандықтан сыйақыны тасымалдау (+)/(-)


Х

60

Сыйақы есептен шығарылды


Х

61

Сыйақы бойынша басқа өзгерістер (+)/(-) (толық жазу)62

Есепті кезеңнің соңындағы сыйақы бойынша берешек (=(46) + (48) + (49) + (50) - (51) - (52) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) + (59) - (60) + (61), оның ішінде:


Х

63

мерзімі өткен берешек


Х

64

салықтар бойынша берешек3-бөлім. Қарыз алушы төлейтін ілеспе төлемдер бойынша мәліметтер

69

Есепті кезеңнің басындағы төленбеген комиссиялық төлемдер, айыппұлдар және қарыз алушы төлейтін басқа да төлемдер


Х

70

Қарыз алушы есепті кезеңде комиссиялар, айыппұлдар және шарттың талаптарында қарыз алушының төлеуі көзделген басқа да төлемдер төледі71

Қарыз алушыға есепті кезеңде комиссиялар, айыппұлдар және шарттың талаптарында қарыз алушының төлеуі көзделген басқа да төлемдер кешірілді


Х

72

Есепті кезеңде комиссиялар, айыппұлдар және шарттың талаптарында қарыз алушының төлеуі көзделген басқа да төлемдер есептен шығарылды


Х

73

Қарыз алушы есепті кезеңде айыппұлдарды және қарыз алушыға соттар мен басқа да мемлекеттік мекемелер салған басқа да төлемдерді төледі74

Қарыз алушының басқа да төлемдері (толық жазу)75

Қарыз алушының басқа да операциялары, басқа да өзгерістер (толық жазу)76

Есепті кезеңнің соңындағы төленбеген комиссиялар, айыппұлдар, қарыз алушы төлейтін басқа да төлемдер


Х

4-бөлім. Қарыз алушыға төленетін ілеспе төлемдер бойынша мәліметтер

79

Есепті кезеңнің басындағы төленбеген комиссиялық төлемдер, айыппұлдар және қарыз алушыға төленетін басқа да төлемдер


Х

80

Есепті кезеңде комиссиялар, айыппұлдар, шарттың талаптарында қарыз алушыға төленуі көзделген басқа да төлемдер қарыз алушыға төленді81

Қарыз алушы есепті кезеңде комиссияларды, айыппұлдарды, шарттың талаптарында қарыз алушыға төленуі көзделген басқа да төлемдерді кешірді


Х

82

Есепті кезеңде комиссиялар, айыппұлдар, шарттың талаптарында қарыз алушыға төленуі көзделген басқа да төлемдер есептен шығарылды


Х

83

Қарыз алушыға есепті кезеңде айыппұлдар және қарыз берушіге соттар мен басқа да мемлекеттік мекемелер салған басқа да төлемдер төленді84

Қарыз алушыға басқа төлемдер (толық жазу)85

Қарыз алушының пайдасына басқа да операциялар, басқа да өзгерістер (толық жазу)86

Есепті кезеңнің соңында төленбеген комиссиялар, айыппұлдар, қарыз алушы алуға арналған басқа да төлемдер


Х

      Ескертпе:_______________________________________________________
_______________________________________________________________
Басшы (Бас бухгалтер)

      ________________ _________ ___________________________________
(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Орындаушы _________ ____________________ телефоны______________
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
20__ жылғы "____" ___________

  "Қаржылай қарызды игеру
және қызмет көрсету туралы
есеп" әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанға
қосымша

"Қаржылай қарызды игеру және қызмет көрсету туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Қаржылай қарызды игеру және қызмет көрсету туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабының 5-тармағына және 14-бабына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Қазақстан Республикасының резиденттері есептік нөмір берілген қаржылай қарыздың валюталық шарттары бойынша тоқсан сайын ұсынады.

      4. Нысанға басшы немесе бас бухгалтер (заңды тұлғалар үшін) және орындаушы тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) көрсете отырып, қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

      5. 1-бағанда төлемдер және (немесе) ақша аударымдары, тауарлар жеткізу (жұмысты орындау, қызмет көрсету), активтерді беру, міндеттемелерді өзгеше орындау түрінде қаржылай қарызды игеру және қызмет көрсету, 2-бағанда төлемдер және (немесе) ақша аударымдары түрінде ғана көрсетіледі.

      6. Коды 10-жолда есепті кезеңде орташа алынған таза (салықтарды есептемегендегі) кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесі (жылдық %) көрсетіледі. Сыйақы мөлшерлемесі жүз үлеске дейін дөңгелектей отырып, сан түрінде көрсетіледі. Егер кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесі өзгермелі болса, онда мөлшерлеменің есепті кезеңдегі базалық мәнін пайдалану керек. Егер кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесі нөлдік болса, онда нөлдік мәндері қойылады.

      Егер Нысан нөлдік мәнмен ұсынылса коды 10-жол толтырылмайды.

      7. 1, 2, 3 және 4-тарауларда сомалар валюталық шарт валютасының мың бірлігімен көрсетіледі. Егер қарыз мультивалюталық болса сомалар мың Америка Құрама Штаттарының долларымен көрсетіледі. Пайда болған бағамдық айырма басқа да өзгерістерде көрсетіледі (кодтары 14, 31, 44, 61, 75 және 85-жолдар).

      1-бөлімде негізгі борышты игеру мен өтеу бойынша ақпарат, 2-бөлімде сыйақы (егер сыйақы валюталық шартта көзделсе) есептеу мен төлеу бойынша ақпарат, 3, 4-бөлімдерде 1, 2-бөлімдерде көрсетілмеген өзге операциялар бойынша (бар болса): 3-бөлімде қарыз алушының өзінің операциялары бойынша, 4-бөлімде қарыз алушының пайдасына операциялар бойынша ақпарат көрсетіледі.

      Сыйақыға салық бойынша ақпарат 2-тарауда, басқа салықтар бойынша 3,4-тарауларда көрсетіледі.

      1, 2-бөлімдер қарыз алушының кредиторға талаптарын (бар болса) (1-бөлік) және қарыз алушының кредитордың алдындағы міндеттемесін (2-бөлік) қамтиды.

      Қарыз алушының кредиторға негізгі борыш (сыйақы) бойынша берілген аванстары (алдын ала ақылар) бар болса (1-бөлік), қарыз алушының кредитор алдындағы міндеттемелер туралы ақпарат (2-бөлік) аванстар толық өтелгеннен кейін толтырылады.

      8. Есепті кезеңнің басындағы берешек (кодтары 11, 16, 17, 41, 46, 47, 69 және 79-жолдар) өткен есепті кезеңнің соңындағы берешекке (кодтары 15, 33, 34, 45, 62, 63, 76 және 86-жолдар, тиісінше) тең. Берешек салықтар бойынша берешекті қоса отырып көрсетіледі.

      9. Борышты өтеу (коды 22-жол) ақша, тауарлар, жұмыстар (көрсетілетін қызметтер) түрінде өтеуді қамтиды.

      Қаражатты (борыш, сыйақы, комиссиялар, айыппұлдар және басқа төлемдер - кодтары 24, 54, 71 және 81-жолдар) кешіру ретінде қарыз алушы өтемеген борыштық міндеттеменің кредитор мен қарыз алушының уағдаластығы негізінде ішінара немесе толық ерікті түрде азаюы танылады.

      Қаражатты (борыш, сыйақы, комиссиялар, айыппұлдар және басқа төлемдер - кодтары 30, 60, 72 және 82-жолдар) есептен шығару дегеніміз мыналарды білдіреді:

      1) резиденттің бейрезидент жойылған (қайтыс болған) жағдайда қаражатты (баланстан тыс) біржақты тәртіппен есептен шығаруы;

      2) резидент заңды тұлғаның банкроттығы кезінде қаражатты өтелген деп тану (таратылған резиденттің мүлігінің жетіспеушілігінен қанағаттандырылмаған, тарату балансы бекітілгенге дейін мәлімделмеген кредитор бойынша, тарату комиссиясы танымаған кредитордың талаптары);

      Қарыз алушының (кредитордың) резиденттігі өзгерген кезде қарыз алушы мен кредитор арасындағы міндеттемелер есепте есептен шығарылғандар ретінде (кодтары 30, 60, 72 және 82-жолдар) көрсетіледі.

      Кредиттің игерілмеген бөлігін жою (коды 32-жол) дегеніміз қарыз алушының алмаған (игерілмеген) валюталық шартта көзделген кредиттік қаражатының бір бөлігінің азаюын білдіреді.

      10. Кодтары 18, 19, 27, 28, 48, 49, 57 және 58-жолдар шартқа қатысушылар өзгерген кезде, оның ішінде бұрын Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18544 болып тіркелген "Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының (бұдан әрі – Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидалары) 15-тармағының 2) тармақшасына сәйкес берілгеннің орнына жаңа есептік нөмір берілген кезінде толтырылады:

      кодтары 18, 27, 48 және 57-жолдар - талап ету құқығын басқаға беру (борышты аудару) немесе өзге де келісімдер нәтижесінде бастапқы кредитор және жаңа кредитор (бастапқы борышкер және жаңа борышкер) бірмезгілде резиденттер болып табылса немесе бірмезгілде бейрезиденттер болып табылса;

      кодтары 19, 28, 49 және 58-жолдар - талап ету құқығын басқаға беру (борышты аудару) немесе өзге де келісімдер нәтижесінде бастапқы кредитор және жаңа кредитор (бастапқы борышкер және жаңа борышкер) резидент (бейрезидент) және бейрезидент (резидент) болып табылса.

      Кодтары 29, 59-жолдар – бұрын Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидалары 15-тармағының 1), 3), 4, 5) және 6) тармақшаларында көзделген негіздемелер бойынша берілген есептік нөмірдің орнына жаңа есептік нөмір берілгенде толтырылады.

      11. Коды 50-жол бойынша осы сыйақыдан салықты қоса алғанда, есепті кезеңде есептелген сыйақы көрсетіледі. Есепті кезеңде нақты төленген салық есепті кезеңде нақты төленген сыйақымен бірге коды 52-жол бойынша көрсетіледі. Бұл ретте есепті кезеңде төленген салық есепті кезеңнен бұрын есептелген сыйақыға жатқызылуы мүмкін.

      2-бағанда ақша түріндегі сыйақы мен салықтың нақты төлемі көрсетіледі.

      Есепті кезеңде тек сыйақыны төлемей салықты төлеу кезінде салықты төлеу 1-бағанда және 2-бағанда көрсетілуге тиіс.

      12. Ақшаны қайтару (төлемді орындамай қайтару) басқа да өзгерістерде көрсетіледі (кодтары 31, 61, 74 және 84-жолдарда).

      13. Кодтары 25, 26, 31, 55, 56, 61, 74, 75, 84 және 85-жолдар Нысанға ескертпеде, оның ішінде активтің және (немесе) қарыз алушының борыштық міндеттемелерінің сипаттамасына талдаманы қажет етеді.

      14. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда Нысан нөлдік мәндермен беріледі.

      15. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 24-тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін 6 (алты) ай ішінде енгізіледі.

  2022 жылғы 28 ақпандағы
№ 13 Қаулыға
3-қосымша
Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына
4-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан

"Инвестициялау объектісінің капиталына қатысу туралы есеп" Есепті кезең: ____ жылғы __________ тоқсан

      Нысанның индексі: ПР-И/Г-4

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: резидент

      Есептік нөмір беру орны бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына ұсынылады

      Әкімшілік деректер нысаны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған

      Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне (қоса алғанда) дейін

      Нысан

      Резидент____________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), заңды тұлғаның атауы)

      Жеке сәйкестендіру нөмірі, бизнес сәйкестендіру нөмірі___________________

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептік нөмірі___________________

      мың Америка Құрама Штаттарының (бұдан әрі – АҚШ) доллары

Жолдар коды

Көрсеткіштердің атауы

Инвестордың атауы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
А

Б

1

2

1-бөлік. Инвесторлардың инвестициялау объектісінің капиталына қатысуы

10

Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған құн
20

Есепті кезеңде өзгеруі (+ұлғаю/-азаю) ((21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35))

оның ішінде мыналардың есебінен:
21

ақша түсiмi (+)/ алу (-)
22

жабдықтың, тауардың және өзге мүлiктiң түсуi (+)/алынуы (-)
23

материалдық емес активтердiң түсуi (+)/алынуы (-)
24

коммерциялық кредиттер және қаржы қарыздары бойынша берешек есебінен жарғылық капиталдың ұлғаюы (+)/азаюы(-)
25

жарғылық капиталға дивидендтер есептеу (дивидендтердi акциялармен төлеу) (+)
26

өткен жылдардың бөлінбеген кірісі есебінен жарғылық капиталдың, резервтік капиталдың немесе капиталдың басқа баптарының +ұлғаюы/-азаюы
27

жылжымайтын мүлікті енгізу(+)/алуы (-)
28

бейрезидент-эмитенттердің бағалы қағаздарын (вексельді қоса) енгізу (+)/ алу (-)
29

резидент эмитенттердің бағалы қағаздарын енгізу (+)/алу (-)
30

жаңа есептік нөмірді алмай қатысу үлесін сатып алу (+)/сату (-)
31

жаңа есептік нөмір алу (+)/(-)
32

бағамдық айырма (+)/(-)
33

баға өзгерістері (+)/(-)
34

инвестициялау объектісін жою кезінде есептен шығару (-)
35

басқалар (толық жазу),
оның ішінде:
35а

cыйға тартылғандар (+)/(-)
35б

инвестициялау объектісін үшінші тұлғадан сатып алу (+)/үшінші тұлғаға сату (-) кезінде инвесторға инвестициялау объектісіне меншік құқығының ауысуы
39

Есепті кезеңнің соңындағы жинақталған құн (10) + (20)
40

Инвестордың есепті кезеңнің соңындағы жарғылық капиталға үлесі, %
41

Есепті кезеңде жарияланған дивидендтер
50

Есепті кезең үшін төленген (алынған) дивидендтер, төленген (төлеуге жататын) салықты қоса:
(51)+(52)+(53), оның ішінде
51

ақша түрінде
52

акциялар түрінде (қатысу үлесімен)
53

өзге (толық жазу)
54

Төлем көзінен ұсталатын инвестордың табысынан табыс салығын төлеу бойынша есепті кезеңнің аяғындағы берешек
Инвестициялау объектісінің акцияларды, қатысу үлестерін сатып алу (сату) бойынша есеп айырысулары туралы ақпарат

2-бөлік. Резиденттің бейрезидентке қоятын талаптары

60

Есепті кезеңнің басындағы бейрезиденттің резидент алдындағы берешегі


61

Есепті кезеңде берешектің ұлғаюы (резиденттің алдын ала ақы төлеуі, төлемді кейінге қалдыра отырып инвестициялау объектісіне меншік құқығын бейрезидентке беру)


62

Есепті кезеңде берешекті өтеу (инвестициялау объектісіне меншік құқығының резидентке өтуі, бейрезиденттің ақы төлеуі)


63

Есепті кезеңдегі берешек бойынша басқа да өзгерістер (толық жазу)


64

Есепті кезеңнің аяғындағы бейрезиденттің резидент алдындағы берешегі (= (60) + (61) – (62) + (63)


3-бөлік. Резиденттің бейрезидент алдындағы міндеттемелері

70

Есепті кезеңнің басындағы резиденттің бейрезидент алдындағы берешегі


71

Есепті кезеңде берешектің ұлғаюы (бейрезиденттің алдын ала ақы төлеуі, төлем мерзімін кейінге қалдыра отырып инвестициялау объектісіне меншік құқығын резидентке беру)


72

Есепті кезеңде берешекті өтеу (бейрезидентке меншік құқығының инвестициялау объектісіне өтуі, резиденттің ақы төлеуі)


73

Есепті кезеңдегі берешек бойынша басқа да өзгерістер (толық жазу)


74

Есепті кезеңнің аяғындағы резиденттің бейрезидент алдындағы берешегі (= (70) + (71) – (72) + (73)


      Ескертпе:______________________________________________________
_______________________________________________________________
Басшы (Бас бухгалтер)
________________ _________ __________________________________
(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Орындаушы_________ ____________________ телефоны______________
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
20__ жылғы "____" ___________

  "Инвестициялау объектісінің
капиталына қатысу туралы есеп"
әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанға
қосымша

"Инвестициялау объектісінің капиталына қатысу туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Инвестициялау объектісінің капиталына қатысу туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабының 5-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Қазақстан Республикасының резиденттері есепті нөмірі берілген инвестициялау объектісінің капиталына қатысудың валюталық шарттары бойынша тоқсан сайын ұсынады.

      4. Нысанға басшы немесе бас бухгалтер (заңды тұлғалар үшін) және орындаушы тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) көрсете отырып, қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

      5. Нысанды толтыру мақсаты үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) инвестициялау объектісі – акциялары, қатысу үлестері, пайлары сатып алынатын (сатып алынған) заңды тұлға, инвестициялық пай қоры, сондай-ақ мүлігіне мүліктік жарна енгізілетін (енгізілген) заңды тұлға, жай серіктестік, консорциум. Депозитарлық қолхаттармен операциялар жүргізілген жағдайда, базалық активі болып табылатын бағалы қағаздың эмитенті инвестициялау объектісі болып табылады;

      2) инвестор - инвестициялау объектісіне меншік құқығы өтетін (өткен) жеке немесе заңды тұлға.

      6. Нысан жарғылық капиталға (акцияларымен, қатысу үлестерімен, пайлармен), жарғылық капиталға қарағанда өзге капиталға қатысу операциялары бойынша ұсынылады.

      Резиденттің инвестициялаудың бір объектісінің капиталына қатысу операциялары бойынша алған бірнеше есептік нөмірлер бойынша бір Нысанды ұсынуына рұқсат етіледі. Бұл жағдайда Нысан ұсынылатын барлық есептік нөмірлердің нөмірлері көрсетіледі.

      7. Егер резидент заңды тұлға оның капиталына қатысу операциялары бойынша берілген есептік нөмірлерді алса, онда 1, 2-бағандарда және одан әрі 1-бөлікте жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), әрбір бейрезиденттің заңды тұлғасының атауы және оның резиденттің капиталына қатысуы туралы ақпарат жеке көрсетіледі.

      Егер резидент берілген есептік нөмірлерді бейрезиденттің капиталына қатысу операциялары бойынша басқа резиденттермен бірлесе отырып алса, онда 1, 2-бағандарда және одан әрі 1-бөлікте 1 жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), әрбір резиденттің заңды тұлғасының атауы және оның бейрезиденттің капиталына қатысуы туралы ақпарат жеке көрсетіледі.

      Егер резидент берілген есептік нөмірлерді бейрезиденттен резидент үшінші тұлғаның акцияларын, капиталындағы қатысу үлестерін сатып алу (бейрезидентке сату) операциялары бойынша алған болса, онда 1-бөлік толтырылмайды.

      8. Сомасы мың АҚШ долларымен көрсетіледі.

      Есепті кезеңдегі операциялар олардың нақты құны бойынша көрсетіледі. Өзге валюталармен көрсетілген сомалар тиісінше операция жүргізілген күнгі немесе есепті кезеңнің аяғындағы валюта айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып, АҚШ долларына аударылады. Туындаған бағам айырмасы кодтары 32, 63 және 73-жолдар бойынша көрсетіледі.

      Есепті кезеңнің басындағы қалдық (кодтары 10, 60 және 70-жолдар) әрбір баған бойынша есепті кезеңнің алдындағы кезеңнің соңындағы қалдыққа (тиісінше кодтары 39, 64 және 74-жолдар) тең.

      9. Есепті кезеңдегі инвестициялау объектісінің капитал құнының ұлғаюы (+) белгісімен, капитал құнының азаюы (-) белгісімен көрсетіледі.

      Коды 31-жол Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18544 болып тіркелген "Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысымен (бұдан әрі – Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидалары) бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасындағы валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 15-тармағына сәйкес бұрын берілген есептік нөмірдің орнына есептік нөмір берген кезде толтырылады.

      Коды 35б-жол бойынша үшінші тұлғалардан инвестициялау объектісін, оның ішінде бөліп төлеп сатып алған (үшінші тұлғаларға сатқан) жағдайда инвесторға (инвестордың) инвестициялау объектісіне меншік құқығын нақты бергені көрсетіледі.

      Ақшаны қайтару (төлемді орындаусыз қайтару) коды 35-жолда көрсетіледі.

      10. Коды 41-жол бойынша төлем көзінен осы дивидендтерден ұсталатын салықты қоса алғанда, есепті кезеңде жарияланған дивидендтер көрсетіледі.

      Кодтары 51, 52 және 53-жолдар бойынша төлем көзінен ұсталатын және есепті кезеңде нақты төленген салық сомасымен есепті кезеңде инвесторларға нақты төленген дивидендтер көрсетіледі. Бұл ретте есепті кезеңде төленген салық есепті кезеңнен бұрын жарияланған дивидендтерге жатқызылуы мүмкін.

      Есепті кезеңде дивидендтерді төлеусіз салықты ғана төлеген кезде салықты төлеу тиісті кодтары 51, 52 және 53-жолдарда көрсетілуі тиіс.

      Салық бойынша берешек коды 54-жол бойынша көрсетіледі.

      11. Кодтары 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73 және 74-жолдар инвестор алдын ала төлем немесе төлемді кейінгі қалдырумен үшінші тұлғадан акцияларды, инвестициялау объектісінің қатысу үлестерін сатып алған (үшінші тұлғаға сатқан) кезде толтырылады. Резидентте бейрезидентке талаптар туындаған кезде 2-бөлік толтырылады. Резидентте бейрезидент алдында міндеттемелер туындаған кезде 3-бөлік толтырылады.

      12. Кодтары 35, 63 және 73-жолдарды толтыру Нысанға ескертпеде толық ашып жазуды талап етеді.

      13. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда, Нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

      14. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 24-тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін 6 (алты) ай ішінде енгізіледі.

  2022 жылғы 28 ақпандағы
№ 13 Қаулыға
4-қосымша
Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына
5-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан

"Міндеттемелердің орындалуы туралы есеп" Есепті кезең: ____ жылғы __________ тоқсан

      Нысанның индексі: ПР-Д-5

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: резидент

      Есептік нөмір берілген жер бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына ұсынылады

      Әкімшілік деректер нысаны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

      Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне (қоса алғанда) дейін

      Нысан

      Резидент_____________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), заңды тұлғаның атауы)

      Жеке сәйкестендіру нөмірі, бизнес сәйкестендіру нөмірі ____________________

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептік нөмірі ___________________

1-бөлім. Міндеттемелердің орындалуы туралы мәліметтер

р/с №

Міндеттемелерді орындау түрі

Төлем белгілеу коды

Активтің аты

Жөнелтуші

Бенефициар

Күні

Валютасы

Сомасы, валютаның мың бірлігі

Ескертпе

Резиденттік белгісі

Атауы, тегі, аты, әкесінің аты
(бар болса)

Резиденттік белгісі

Атауы, тегі, аты, әкесінің аты
(бар болса)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2-бөлім. Жинақталған құн және кірістер туралы мәліметтер

      мың Америка Құрама Штаттарының доллары

Жол коды

Көрсеткіштің атауы

Барлығы

А

Б

1

10

Есепті кезеңнің соңындағы жинақталған құн, оның ішінде мыналар түрінде:


11

ақша


12

бағалы қағаздар, қатысу үлестері


13

жылжымайтын мүлік


14

басқалары (толық ашып жазылсын)


20

Резиденттің есепті кезеңдегі кірісі


21

Бейрезиденттің есепті кезеңдегі кірісі


      Ескертпе: ___________________________________________________
_______________________________________________________________
Басшы (Бас бухгалтер)

      ________________ ________ ___________________________________
(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
Орындаушы ________ ______________________ телефон ____________
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
20__ жылғы "____" ___________

  "Міндеттемелердің орындалуы
туралы есеп" әкімшілік
деректерді
жинауға арналған нысанға
қосымша

"Міндеттемелердің орындалуы туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Міндеттемелерді орындау туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабының 5-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Қазақстан Республикасының резиденттері Нысанды бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен, жылжымайтын мүліктің меншік құқығымен, зияткерлік меншік объектілері, бірлескен қызмет құқығымен операцияларға есептік нөмірі берілген валюталық шарттар, сенімгерлік басқару, траст, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларына ақша мен қаржы құралдарын беру, ақшаны және өзге де валюталық құндылықтарды өтеусіз беру, Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде орналасқан орны бар резидент филиалдарының (өкілдігінің) шоттары бойынша тоқсан сайын ұсынады.

      4. Нысанға басшы немесе бас бухгалтер (заңды тұлғалар үшін) және орындаушы тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) көрсете отырып, қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

      5. Нысанды толтыру мақсатында мына ұғымдар пайдаланылады:

      1) бейрезидент эмитенттердің қызметкерлерге арналған бағалы қағаздарға опциондар бағдарламасы – резидент заңды тұлғаның қызметкерлері осы заңды тұлғаның инвесторы және (немесе) осы заңды тұлғаның инвесторларының инвесторы болып табылатын бейрезидент эмитенттерден бағалы қағаздардың келісілген санын сатып алатын бағдарлама;

      2) бейрезидент эмитенттердің бағалы қағаздары – Қазақстан Республикасының және (немесе) бейрезидент эмитенттердің бағалы қағаздары базалық активтері болып табылатын депозиторлық қолхаттарды қоса алғанда, эмитент елінің заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар деп танылатын қаржы құралдары.

      6. 1-бөлімде есепті кезеңде валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау туралы мәліметтер көрсетіледі.

      2-бағанда валюталық шарт бойынша міндеттемелерді мынадай орындау түрі көрсетіледі:

      1) төлемдер және (немесе) ақша аударымдары түрінде;

      2) тауарларды жеткізу (жұмысты орындау, қызмет көрсету) түрінде;

      3) активті (бағалы қағаздар, қатысу үлестері, инвестициялық қорлардың пайлары, жылжымайтын мүлік, зияткерлік меншік объектісіне арналған құқық, талдаманы қажет ететін активтің өзге түрлері) беру түрінде;

      4) өзге (толық ашуды қажет ететін).

      Егер міндеттемені орындау ақша түрінде жүзеге асырылатын болса, онда 3-бағанда төлем белгілеу коды көрсетіледі, 4-баған толтырылмайды, ал 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-бағандарда ақша аударуға (алуға) арналған төлем құжаты негізінде ақша жөнелтуші, ақша бенефициары, төлем күні, төлем валютасы, төлем сомасы төлем валютасының мың бірлігімен көрсетіледі.

      Төлемдер және (немесе) ақша аударымдары Нысанда салықты қоса алғанда көрсетіледі. Нысанда ақшаны қайтару (төлемді орындамай қайтару) көрсетіледі.

      Егер міндеттемелерді орындау активті беру түрінде жүзеге асырылатын болса, онда 4-бағанда активтің атауы көрсетіледі, 3-баған толтырылмайды, ал 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-бағандарда активті беруші тұлға, активті қабылдаушы тұлға, активті беру күні, актив құнының валютасы, актив құнының сомасы шарт валютасының мың бірлігімен актив құнының сомасы көрсетіледі.

      Егер міндеттемелерді орындау жұмысты орындау, қызмет көрсету немесе өзге тәсілмен жүзеге асырылатын болса, онда 3, 4-бағандар толтырылмайды, ал 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-бағандарда міндеттемені орындайтын тұлға, міндеттемелердің орындалуын қабылдайтын тұлға, міндеттемелерді орындау күні, орындалған міндеттемелердің валютасы мен сомасы шарт валютасының мың бірлігімен көрсетіледі.

      3, 5, 7-бағандар Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген "Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен бекітілген Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сәйкес толтырылады. 10-баған "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес толтырылады.

      Қазақстан Республикасынан тыс жерде орналасқан орны бар заңды тұлға филиалының (өкілдігінің) шетелдік банкіндегі шоты бойынша Нысанды берген кезде Нысанда: заңды тұлға осы филиалға (өкілдікке) бұл шотқа жіберген, заңды тұлға осы филиалдан (өкілдіктен) бұл шоттан жіберген ақшаны ішкі корпоративтік аудару көрсетіледі.

      7. 2-бөлімде есепті кезеңнің соңында жинақталған құн және есепті кезеңдегі кірістер туралы мәліметтер көрсетіледі.

      2-бөлім мына жағдайларда толтырылады:

      1) Қазақстан Республикасынан тыс жерде орналасқан орны бар заңды тұлғаның филиалына (өкілдігіне) ашылған шетелдік банктегі шот бойынша Нысанды ұсынған кезде: есепті кезеңнің соңында осы шотта ақша сомасының қалдығы, шетелдік банк резидентке есепті кезеңде осы шот бойынша есептеген сыйақы, оның ішінде салым (салымдар) қоса көрсетіледі;

      2) шетелде жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алумен байланысты операциялар бойынша Нысанды ұсынған кезде: есепті кезеңнің соңындағы жылжымайтын мүліктің құны, резиденттің есепті кезеңдегі жылжымайтын мүліктен кірісі көрсетіледі;

      3) ақша мен өзге мүлікті сенімгерлік басқаруға, трастқа берген кезде берілген мүліктің есепті кезеңнің соңындағы құны, резиденттің (бейрезиденттің) есепті кезеңдегі кірістері, оның ішінде мүлікті басқарғаны үшін кірістері көрсетіледі;

      4) резидент заңды тұлға өзінің қызметкерлері үшін жасайтын бейрезидент эмитенттердің бағалы қағаздарына опциондар бағдарламасы бойынша қызметкерлердегі бейрезидент эмитенттердің бағалы қағаздарының жиынтық құны көрсетіледі;

      5) клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушыларға клиенттерге тиесілі ақшаны есепке алу және сақтау шоттарына ақша мен қаржы құралдарын берумен байланысты операциялар бойынша есепті кезеңнің соңында берілген мүліктің құны, резиденттің (бейрезиденттің) есепті кезеңдегі кірістері көрсетіледі.

      8. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда, Нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

      9. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18544 болып тіркелген "Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 24-тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін 6 (алты) ай ішінде енгізіледі.

  2022 жылғы 28 ақпандағы
№ 13 Қаулыға
5-қосымша
Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына
6-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинау үшін арналған нысан

"Шетелдік банктегі шоттағы ақша қозғалысы туралы есеп" Есепті кезең: ____ жылғы _____ тоқсан

      Нысанның индексі: ПР-Ф-6

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: резидент-заңды тұлға

      Есептік нөмір беру орны бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына ұсынылады

      Әкімшілік деректерге арналған нысан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған

      Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне (қоса алғанда) дейін

      Нысан

      Резидент_____________________________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

      Бизнес сәйкестендіру нөмірі ____________________

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептік нөмірі ___________________

      Шетелдік банктің атауы, елі ____________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Шот валютасы ____________________

      шот валютасының мың бірлігі

Жол коды

Көрсеткіштердің атауы

Ағымдағы шот

Салым, осы ағымдағы шот шегінде ашылған салым

А

Б

1

2

10

Есепті кезеңде шот бойынша сыйақы есептелетін мөлшерлеме (жылдық %)
11

Есепті кезеңнің басындағы қалдық
20

Кезең ішінде түскен барлық қаражат ((21) + (31) + (32))

оның ішінде:
21

бейрезиденттерден ((22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30)):
22

тауарлар (жұмыстар, қызметтер) экспортынан түсiм
23

тартылған қаржылай қарыздар бойынша
24

берілген қаржылай қарыздарды өтеуден
25

жарғылық капиталға қатысу (акцияларды қоса алғанда) бойынша
26

бағалы қағаздармен (акциялардан басқа) және туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша
27

жылжымайтын мүлікті сатудан
28

бірлескен қызметтен
29

сыйақы және дивидендтер
29а

оның ішінде осы шот бойынша сыйақы
30

өзге де (толық жазылсын)
31

резиденттерден
32

валютаны айырбастауды қоса алғанда басқа меншiктi банк шоттардан аудару тәртiбiмен ((33)+(34)):
33

уәкiлеттi банктердегi банк шоттарынан
34

шетел банктерiндегi шоттардан
40

Кезең iшiнде жұмсалған барлық қаражат ((41) + (42) + (52) + (53))

оның iшiнде:
41

өз филиалдары мен өкілдіктерін күтіп ұстауға
42

бейрезиденттерге басқа шығын ((43)+(44) +(45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51)):
43

тауарлар (жұмыстар, қызметтер) импортына
44

тартылған қаржылай қарыздарды өтеуге
45

қаржылай қарыздарды беруге
46

жарғылық капиталға қатысу бойынша (акцияларды қоса алғанда)
47

бағалы қағаздармен (акциялардан басқа) және туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша
48

жылжымайтын мүлiкті сатып алуға
49

бiрлескен қызметке
50

сыйақы және дивиденд төлеуге
51

өзге де (толық жазылсын)
52

резиденттерге өзге де шығын
53

валютаны айырбастауды қоса алғанда басқа меншiктi банк шоттарына аудару тәртiбiмен ((54) + (55)):
54

уәкiлеттi банктердегi банк шоттарына
55

шетел банктерiндегi банк шоттарына
56

Бағам айырмасы есебінен өзгерістер (+)/(-)
60

Есептi кезеңнiң соңындағы қалдық ((11) + (20) – (40)+ (56))
70

Шетел банкi осы банк шот бойынша есептi кезеңде есептеген сыйақы
Овердрафт туралы ақпарат

80

Есепті кезеңде овердрафт үшін сыйақы есептелетін мөлшерлеме (жылдық %-бен)


81

Есепті кезеңнің басындағы қалдық


82

оның ішінде овердрафт үшін сыйақы бойынша қалдық


83

Банктің овердрафты ұсынуы ((84) + (85) + (86) + (87))оның ішінде:


84

өзінің филиалдары мен өкілдіктерін күтіп ұстауға


85

бейрезиденттерге өзге де шығын


86

резиденттерге өзге де шығын


87

валютаны айырбастауды қоса алғанда басқа меншiктi банк шоттарына аудару тәртібімен


88

Банк овердрафт үшін есепті кезеңде есептеген сыйақы


89

Банкке овердрафты өтеу


90

Банкке овердрафт үшін сыйақы төлеу


91

Есепті кезеңдегі овердрафт бойынша өзге де өзгерістер (толық жазылсын)


92

Есепті кезеңдегі сыйақы бойынша өзге де өзгерістер (толық ашып жазу)


93

Есепті кезеңнің соңындағы қалдық ((81) + (83) + (88) – (89) – (90) + (91) + (92))


94

оның ішінде овердрафт сыйақысы бойынша қалдық ((82) + (88) – (90) + (92))


      Ескертпе:____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Басшы (Бас бухгалтер)

      ________________ _________ __________________________________
(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
Орындаушы _________ ____________________ телефоны______________
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
20__ жылғы "____" ___________

  "Шетелдік банктегі шоттағы
ақша қозғалысы туралы есеп"
әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанға қосымша

"Шетелдік банктегі ақша қозғалысы туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Шетелдік банктегі ақша қозғалысы туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 16-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғасы шетел банкіндегі шоттың есептік нөмірі бойынша тоқсан сайын ұсынады.

      4. Нысанға басшы немесе бас бухгалтер және орындаушы тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) көрсете отырып, қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

      5. 1-бағанда шетел банкінде ашылған ағымдағы шот, салым, аллокирленбеген металл шот туралы ақпарат көрсетіледі.

      Егер ағымдағы шот шеңберінде салым ашылса, онда осындай салым туралы ақпарат 2-бағанда көрсетіледі. Егер ағымдағы шот шегінде бірнеше салым ашылса, онда осындай салымдар туралы ақпарат әрбір салым бойынша жеке-жеке көрсетіледі.

      6. Коды 10-жолда таза (салықтарды есепке алмағанда) есепті кезеңдегі ағымдағы шот, салым бойынша сыйақының орташа мөлшерлемесі (жылдық %), коды 80-жолда овердрафт бойынша сыйақының орташа мөлшерлемесі көрсетіледі. Сыйақы мөлшерлемесі жүздік үлеске дейін дөңгелектеніп сан түрінде көрсетіледі. Егер сыйақы мөлшерлемесі өзгермелі болса, онда есепті кезеңдегі мөлшерлеменің базалық мәні пайдаланылады. Егер сыйақы мөлшерлемесі нөл болса, онда нөлдік мән қойылады.

      Егер Нысан нөлдік мәндермен берілсе, онда кодтары 10, 80-жолдар толтырылмайды.

      7. Сома шот (салым) валютасының мың бірлігімен көрсетіледі.

      Мультивалюталық шоттар (салымдар), сондай-ақ аллокирленбеген металл шоттары бойынша сома мың теңгемен көрсетіледі. Өзге валюталармен көрсетілген сома тиісінше операция жүргізілген күнгі немесе есепті кезеңнің соңындағы валюта айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып, теңгеге аударылады. Пайда болған бағамдық айырма коды 56-жолда көрсетіледі.

      8. Кодтары 34, 55-жолдар толтырылған жағдайда ескертпеде одан (оған) ақша аударылатын шетел банкіндегі шоттың есептік нөмірі көрсетілуі тиіс.

      9. Овердрафт туралы ақпарат шетел банкі осындай овердрафт бойынша берілген есептік нөмірі болмаған жағдайда шотты ашу талаптарына сәйкес осы шот бойынша резидент заңды тұлғаға овердрафт ұсынған кезде толтырылады.

      Шетел банкі клиенттің шотында ақша жеткіліксіз болған немесе болмаған жағдайда оның есеп айырысу құжаттарын төлеуі үшін клиенттің шотын кредиттеуі овердрафтты білдіреді. Овердрафт кезінде банк клиенттің шотындағы барлық ақшаны есептен шығарады және бір мезгілде клиентке клиенттің шотындағы ақшамен өтелмеген ақының бір бөлігіне қаржылай қарыз береді.

      Пайда болған бағамдық айырма өзге де өзгерістерде көрсетіледі (кодтары 91, 92-жолдар).

      10. Есепті кезеңнің басындағы қалдық (кодтары 11, 81, және 82-жолдар) алдыңғы есепті кезеңнің соңындағы қалдыққа (тиісінше кодтары 60, 93 және 94-жолдар) тең келеді.

      11. Коды 70-жол бойынша осы сыйақыға салықтарды есептемегенде, есепті кезеңде есептелген сыйақы көрсетіледі.

      12. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда Нысан нөлдік мәнмен ұсынылады.

      13. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18544 болып тіркелген "Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 24-тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін 6 (алты) ай ішінде енгізіледі.

  2022 жылғы 28 ақпандағы
№ 13 Қаулыға
6-қосымша
Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына
7-қосымша
Әкімшілік деректер
жинауға арналған нысан

"Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалының бейрезиденттерден қаржылай қарыздар тарту талаптары туралы есеп" Есепті кезең: ___ жылғы _______ ай

      Нысан индексі: ПР-7

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалы

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық аппаратына ұсынылады

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

      Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін (қоса алғанда)

      Нысан

      Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалының атауы ____________________________________________________________________

Р/с №

Көрсеткіштің атауы

1-ші қаржылай қарыз туралы ақпарат

2-ші қаржылай қарыз туралы ақпарат

... қаржылай қарыз туралы ақпарат

А

Б

1

2

1

Валюталық шарт (атауы, нөмірі, күні, мақсаты мен тағайындалуы)
2

Валюталық шартқа толықтыру ретінде құжат (құжаттар) (бар болса) (атауы, нөмірі, күні, ескертпе)
3

Валюталық шартқа қатысушы бейрезидент (бейрезиденттер) (атауы, елі, валюта операциясындағы мәртебесі)
4

Осы валюталық шарттың реттік нөмірі (хабарлама туралы куәліктің (бар болса) нөмірі)
5

Валюталық шарттың сомасы (валюталық шарттың валютасында)
6

Шарттың валютасы
7

Негіздемелік келісім (бар болса) (атауы, нөмірі, күні)
8

Бейрезиденттің банкке қатынасы (Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалы толтырмайды)
9

Кредитті пайдаланғаны үшін сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі (белгіленген пайыздық мөлшерлеме жағдайында жылдық % көрсетіледі, өзгермелі пайыздық мөлшерлеме жағдайында оны есептеу базасы мен маржа мөлшері көрсетіледі)
10

Негізгі борыш бойынша мерзімі өткен төлемдер үшін мөлшерлеме (әрбір кешіктірілген күн үшін, басқасы (толық жазу)
11

Ілеспе төлемдер (ұйымдастыру үшін, басқару үшін, міндеттеме үшін комиссия, басқасы (толық жазу), кредит, негізгі борыш сомасынан пайыздармен, басқасы (толық жазу)
12

Операцияның қысқаша сипаттамасы (төлем жасау бойынша нұсқаулық, қаражат қозғалысының схемасы, басқасы (толық жазу)
13

Кредиттің агенті (операторы, ұйымдастырушысы) (бар болса) жөніндегі мәлімет (атауы, резиденттің бизнес сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - БСН), бейрезиденттің елі)
14

Ерекше жағдайлардың болуы (қарыз алушының мерзімін ұзарту, мерзімінен бұрын өтеу құқығы, кредитордың берешекті мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы, басқасы (толық жазу)
15

Аталған валюталық шарт шеңберінде қаржыландырылатын келісімшарттар туралы мәлімет (бар болса):
15.1

қаржыландыруды сұратқан аппликант туралы мәлімет (атауы, резиденттің БСН, бейрезиденттің елі)
15.2

қаржыландырылатын келісімшарт (келісімшарттар) туралы мәлімет (атауы, нөмірі, күні, валюталық шарттың валютасындағы сома, валюта, келісімшарттың есептік нөмірі, мәміле паспортының нөмірі (бар болса)
15.3

келісімшартқа қатысушы бенефициар туралы мәлімет (атауы, резиденттің БСН, бейрезиденттің елі)
15.4

кредитордың банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалын қаржыландыру нысаны (қаражаттың банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалының шотына келіп түсуі, кредитордың бенефициарға жасаған төлемі, басқасы (толық жазу)
16

Қаражаттың келіп түсу және берешекті өтеу кестесі (шарт валютасының мың бірлігі)
17

Ескертпе
      Басшы (Бас бухгалтер)

      ________________ ________ ___________________________________
(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
Орындаушы ________ _____________________ телефоны ____________
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
20___ жылғы "____" ___________

  "Банктің, Қазақстан Республикасының
бейрезидент банкінің Қазақстан
Республикасының аумағында
қызметін жүзеге асыратын
филиалының бейрезиденттерден
қаржылай қарыздар тарту
талаптары туралы есеп"
әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанға
қосымша

"Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалының бейрезиденттерден қаржылай қарыздар тарту талаптары туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалының бейрезиденттерден қаржылай қарыздар тарту талаптары туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалдары есепті кезеңде бейрезиденттерден тартқан қаржылай қарыздар бойынша және олар бейрезиденттерден бұрын тартқан, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18544 болып тіркелген "Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының (бұдан әрі – Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидалары) 15-тармағының 1), 2), 3), 4) және 6) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер өзгерген қаржылай қарыздар бойынша ай сайын ұсынады.

      4. Нысанға басшы немесе бас бухгалтер және орындаушы тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) көрсете отырып, қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

      5. Нысанды банк тұтастай банк жүйесі бойынша әрбір қаржылай қарыз бойынша, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалы тұтастай алғанда Қазақстандағы шетелдік банктің филиалы бойынша әрбір қаржылай қарыз бойынша жасайды.

      6. Нысанда егер валюталық шарт шеңберінде банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалының берешегінің сомасы баламасында 500 000 (бес жүз мың) Америка Құрама Штаттарының долларынан асса немесе асатын болса, банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалының бейрезиденттерден 180 (бір жүз сексен) күннен астам мерзімге тартқан қаржылай қарыздары туралы:

      1) есепті кезеңде осындай қаржылай қарыздарды тарту талаптары туралы;

      2) есепті кезеңде бұрын тартылған осындай қаржылай қарыздар бойынша Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу Қағидаларының 15-тармағының 1), 2), 3), 4) және 6) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер өзгерістері туралы ақпарат көрсетіледі.

      Коды 6-жол "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес толтырылады.

      Коды 7-жолда жекелеген мәмiлелердi, оның iшiнде коды 1-жолда көрсетілген валюталық шартты кредиттеудiң негіздемелік талаптарын айқындайтын негіздемелік келiсiм (бас келiсiм, кредиттiк желi және басқасы) көрсетiледi.

      7. Коды 8-жолда бейрезидент кредитордың банкке (Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалы толтырмайды) қатынасы көрсетіледі:

      1) банктің 10 (он) пайызы және одан көп дауыс беруші акцияларын бейрезиденттің тікелей иеленуі;

      2) банктің 10 (он) пайызы және одан көп дауыс беруші акцияларын бейрезиденттің жанама иеленуі;

      3) банктің 10 (он) пайызы және одан көп дауыс беруші акцияларын резиденттің тікелей иеленуі;

      4) банктің 10 (он) пайызы және одан көп дауыс беруші акцияларын резиденттің жанама иеленуі;

      5) банк пен бейрезидент бір-біріне ешқандай бақылау жасай алмайды және әсер ете алмайды, бірақ банктің 10 (он) пайыздан кем емес дауыс беруші акцияларын тікелей немесе жанама иеленетін бір инвестордың бақылауында және ықпалында болады;

      6) Нысанның осы тармағының 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілмеген жағдайлар.

      8. Коды 16-жолда банкке, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалына қаражаттың келіп түскені және оның валюталық шарт бойынша берешекті өтеуі туралы ақпарат: қаражаттың (ақша, тауарлар (жұмыстар, қызметтер) түріндегі, өзгесі) нақты немесе болжалды (болашақта) түсу күні немесе негізгі борышты өтеу және сыйақыны төлеу күні, шарт валютасының мың бірліктеріндегі түсімдер (төлемдер) сомасы көрсетіледі. Егер шарттың сомасы валюталық шартта көзделмесе, онда қаражаттың нақты түскені туралы ақпарат қана көрсетіледі. Өзгермелі пайыздық мөлшерлеме жағдайында сыйақыны төлеудің болжалды сомасы валюталық шартта өзгеше белгіленбесе, есепті кезеңнің соңындағы базалық мөлшерлеменің мәнін ескере отырып есептеледі.

      9. Егер валюталық шарттағы сома әртүрлі валюталардағы бірнеше сомадан құралса, онда әрбір сома мен шарт валютасы бойынша Нысанның жекелеген бағандары толтырылады.

      10. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларына 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалы бейрезиденттерден тартқан, есепті кезеңнің басында және (немесе) соңында өтелмеген міндеттемелері бар қаржылай қарыздарды игеру және оларға қызмет көрсету туралы нысанда әрбір қаржылай қарыз бойынша міндеттемелердің нақты орындалуы жөніндегі ақпаратты көрсету үшін реттік нөмір береді.

      Ынтымақтастық қағидаттарын белгілейтін, бірақ банктің, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалының бейрезидентті қаржыландыруының жекелеген маңызды талаптарын айқындамайтын негіздемелік келісімге реттік нөмір берілмейді.

      11. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда Нысан ұсынылмайды.

      12. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 32-тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін 6 (алты) ай ішінде енгізіледі.

  2022 жылғы 28 ақпандағы
№ 13 Қаулыға
7-қосымша
Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына
8-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан "Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалы бейрезиденттерден тартқан, есепті кезеңнің басында және (немесе) соңында өтелмеген міндеттемелері бар қаржылай қарыздарды игеру және оларға қызмет көрсету туралы есеп" Есепті кезең: ____ жылғы __________ тоқсан

      Нысанның индексі: 11-ОБ

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалы

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық аппаратына ұсынылады

      Әкімшілік деректер нысаны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған

      Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін (қоса алғанда)

      Нысан

      Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалының атауы ____________________________________________________________________

      1-кесте. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18544 болып тіркелген "Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 32-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне есеп ұсынылған қаржылай қарыздарды игеру және оларға қызмет көрсету

Реттік нөмірі

Кредитордың атауы

Кредит валютасының атауы

А

Б

В
      кестенің жалғасы

Негізгі борыш

Есепті кезең басындағы қалдық, шарт валютасының мың бірлігі

Есепті кезеңдегі операция, шарт валютасының мың бірлігі

Есепті кезең соңындағы қалдық

Ұлғаюы

Азаюы

Барлығы

олардың ішінде мыналар есебінен

Барлығы

олардың ішінде қайта ұйымдастыру есебінен

Сомасы, шарт валютасының мың бірлігі

Баланстық шоттың нөмірі

қайта ұйымдастыру

капиталдандырылған сыйақы

1

2

3

4

5

6

7

8

      кестенің жалғасы

Сыйақы

Кредиттің жай-күйі

Ескертпе

Есепті кезең басындағы қалдық, шарт валютасының мың бірлігі

Есепті кезеңдегі операция, шарт валютасының мың бірлігі

Есепті кезең соңындағы қалдық

Есептелді

Төленді

Сомасы, шарт валютасының мың бірлігі

Баланстық шоттың нөмірі

9

10

11

12

13

14

15
      2-кесте. Өзге де қаржылай қарыздарды игеру және оған қызмет көрсету

Реттік нөмірі

Алдыңғы кезеңдегі есептен алынған реттік нөмірі

Кредитордың атауы

Кредит валютасының атауы

Кредит сомасы

А

Б

В

Г

Д


      кестенің жалғасы

Кредиттік келісімнің (келісімшарттың) нөмірі

Іс-қимыл кезеңі

Кредитор елінің атауы

Игерудің басталған күні

Өтеудің соңғы мерзімінің күні

Ж

З

И

К

      кестенің жалғасы

Негізгі борыш

Есепті кезең басындағы қалдық, шарт валютасының мың бірлігі

Есепті кезеңдегі операция, шарт валютасының мың бірлігі

Есепті кезең соңындағы қалдық

Ұлғаюы

Азаюы

Сомасы, шарт валютасының мың бірлігі

Баланстық шоттың нөмірі

Барлығы

олардың ішінде мыналар есебінен

Барлығы

олардың ішінде қайта ұйымдастыру есебінен

қайта ұйымдастыру

Капиталдандырылған сыйақы

1

2

3

4

5

6

7

8

      кестенің жалғасы

Сыйақы

Кредиттің жай-күйі

Ескертпе

Есепті кезең басындағы қалдық, шарт валютасының мың бірлігі

Есепті кезеңдегі операция, шарт валютасының мың бірлігі

Есепті кезең соңындағы қалдық

Начислено

Оплачено

Сумма, тысяч единиц валюты договора

Номер балансового счета

9

10

11

12

13

14

15
      Басшы (Бас бухгалтер)

      ________________ ________ ___________________________________
(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
Орындаушы ________ ______________________ телефоны ____________
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
20___ жылғы "____" ___________

  "Банк, Қазақстан Республикасының
аумағында қызметін жүзеге
асыратын
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-банкінің филиалы
бейрезиденттерден тартқан,
есепті кезеңнің басында және
(немесе) соңында өтелмеген
міндеттемелері бар қаржылай
қарыздарды игеру және
оларға қызмет көрсету туралы
есеп" әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанына
қосымша

"Банк, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы бейрезиденттерден тартқан, есепті кезеңнің басында және (немесе) соңында өтелмеген міндеттемелері бар қаржылай қарыздарды игеру және оларға қызмет көрсету туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Банк, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы бейрезиденттерден тартқан, есепті кезеңнің басында және (немесе) соңында өтелмеген міндеттемелері бар қаржылай қарыздарды игеру және оларға қызмет көрсету туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Банк, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы бейрезиденттерден олар тартқан қаржылай қарыздар бойынша тоқсан сайын ұсынады.

      4. Нысанға басшы немесе бас бухгалтер және орындаушы тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) көрсете отырып, қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

      5. Нысанда есепті кезеңнің басында және (немесе) соңында жалпы банк жүйесі бойынша, жалпы Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы бойынша бейрезиденттердің алдында өтелмеген міндеттемелері бар әрбір қаржылай қарыз бойынша ақпарат бөлек көрсетіледі.

      6. 1-кестеде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18544 болып тіркелген "Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларына (бұдан әрі – Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидалары) 7-қосымшада белгіленген нысан бойынша банктің, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының бейрезиденттерден қаржылай қарыздарды тартуы талаптары туралы есепті банк, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы ұсынған қаржылай қарыздарды игеру, өтеу және оларға қызмет көрсету бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      7. 2-кестеде өзге қаржылай қарыздарды игеру, өтеу және оларға қызмет көрсету жөнінде мәліметтер көрсетіледі.

      8. Сомалар шарт валютасының мың бірлігімен көрсетіледі.

      9. 1-кестеде:

      А бағанында банктің, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларына 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бейрезиденттен қаржылай қарыздарды тарту талаптары туралы есепте Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қаржылай қарызға беретін реттік нөмірі немесе Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидалары қолданысқа енгізілгенге дейін банкке бейрезиденттерден қаржылай қарызға берілген хабарлама туралы куәліктің нөмірі көрсетіледі.

      14-бағанда "қолданыстағы", "Тараптардың міндеттемелерді толық орындауы" тізімінен есепті кезеңнің соңындағы кредиттік келісімнің жай-күйі көрсетіледі. Кредиттік келісім тараптар міндеттемелерін, оның ішінде сыйақы бойынша немесе мерзімі өткен төлемдер бойынша міндеттемелерді толық орындағанға дейін қолданылады деп есептеледі.

      10. 2-кестеде Б бағанында өткен кезең үшін ұсынылған Нысаннан қаржылай қарыздың реттік нөмірі көрсетіледі.

      11. 1 және 2-кестелерде:

      1-бағанда есепті кезеңнің басында өтелмеген, оның ішінде мерзімі өткен негізгі борыш көрсетіледі;

      2-бағанда есепті кезеңде кредит қаражатын алу, борышты қайта ұйымдастыру және сыйақыны капиталдандыру есебінен негізгі борыштың ұлғайғаны көрсетіледі;

      3-бағанда талап қоюды беру (борышты аудару) кезінде қайта ұйымдастыру есебінен борыштың ұлғаюы көрсетіледі;

      4-бағанда сыйақыны капиталдандыру (сыйақыны негізгі борышқа жатқызу) көрсетіледі;

      5-бағанда есепті кезеңде өтеу және қайта ұйымдастыру есебінен негізгі борыштың, оның ішінде мерзімі өткен борыштың азаюы көрсетіледі;

      6-бағанда қайта ұйымдастыру есебінен борыштың азаюы көрсетіледі. Мерзімінен бұрын өтеу, кешіру, талапты басқаға беру (борышты аудару), борышты капиталға қатысу құралдарына (қарыз алушыға және (немесе) үшінші тұлғаларға) айырбастау, қарыз алушының жылжымайтын мүлкі және өзге де активі, қарыз алушының борыштық бағалы қағаздары, тауарды жеткізу және қарыз алушының өзге де борыштық міндеттемелері қайта ұйымдастырудың негізгі түрлері болып табылады;

      7 және 8-бағандарда есепті кезеңнің соңында өтелмеген, оның ішінде мерзімі өткен негізгі борыш және борыштың қалдығы ескерілетін баланстық шоттың нөмірі көрсетіледі;

      9-бағанда есепті кезеңнің басындағы сыйақы бойынша, оның ішінде мерзімі өткен берешек көрсетіледі;

      10-бағанда есепті кезеңде есептелген сыйақы көрсетіледі;

      11-бағанда есепті кезеңде сыйақының, оның ішінде мерзімі өткен сыйақының ақы төлеу, қайта ұйымдастыру және капиталдандыру есебінен азаюы көрсетіледі;

      12 және 13-бағандарда есепті кезең соңындағы сыйақы, оның ішінде мерзімі өткен сыйақы бойынша берешек және осы берешек ескерілетін баланстық шоттың нөмірі көрсетіледі.

      12. 1-кестенің және 2-кестенің 15-бағанында қамтамасыз ету түрі және қамтамасыз ету сомасы валютасы көрсетіле отырып, валютаның мың бірлігімен көрсетіледі (бар болса). Қамтамасыз етудің бірнеше түрі болған кезде қамтамасыз етудің барлық түрі және қамтамасыз етудің жалпы нарықтық құны мың теңгемен көрсетіледі.

      1-кестенің В бағаны және 2-кестенің Г бағаны "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес толтырылады.

      2-кестенің К бағаны "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ҚР ҰЖ 06 ISO 3166-1 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес толтырылады.

      13. 1 және 2-кестелерде арифметикалық-логикалық бақылау:

      1-баған = өткен тоқсан үшін ұсынылған Нысанның 7-бағаны;

      2-баған >= 3-баған + 4-баған;

      5-баған >= 6-баған;

      7-баған = 1-баған + 2-баған - 5-баған;

      9-баған = өткен тоқсан үшін ұсынылған Нысанның 12-бағаны;

      12-баған = 9-баған + 10-баған - 11-баған.

      14. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда, Нысан ұсынылмайды.

      15. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 33-тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін 6 (алты) ай ішінде енгізіледі.

  2022 жылғы 28 ақпандағы
№ 13 Қаулыға
8-қосымша
Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына
9-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан

"Жүргізілген валюталық операциялар туралы есеп" Есепті кезең: ____ жылғы _______ ай

      Нысан индексі: ПР-9

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: уәкілетті банк

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Орталық аппаратына

      Әкімшілік деректер нысаны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

      Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 18 (он сегізіне) дейін (қоса алғанда)

      Нысан

      Уәкілетті банктің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН)

      ______________________________________________________________

1. Валюталық шарттың деректемелері

Валюталық шарттың нөмірі

Валюталық шарттың күні

Валюталық шарттың есептік нөмірі

1.1

1.2

1.3
      кестенің жалғасы

2. Төлем құжаты бойынша ақша жөнелтуші

Атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

БСН, жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН)

Ел коды

Резиденттік белгісі

Экономика секторының коды

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5


      кестенің жалғасы

3. Төлем құжаты бойынша бенефициар

Атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

БСН, ЖСН

Ел коды

Резиденттік белгісі

Экономика секторының коды

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5


      кестенің жалғасы

4. Валюталық операция туралы ақпарат

Күні

Валюталық операция коды

Төлем белгілеу коды (ТБК)

Валютаның мың бірлікпен сомасы

Төлем валютасының коды

Төлем белгісі

Ішкікорпоративтік ақша аударымы белгісі

Ақша алуға байланысты операция белгісі

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

      кестенің жалғасы

5. Валюталық операция бойынша контрагенттің ұйымы (банк) туралы ақпарат

Ұйымның (банктің) сәйкестендіру коды (БСК)

Атауы

Ел коды

5.1

5.2

5.3
      кестенің жалғасы

6. Валюталық шарт бойынша ақша жөнелтуші

Атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

БСН,
ЖСН

Ел коды

Резиденттік белгісі

Экономика секторының коды

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5


      кестенің жалғасы

7. Валюталық шарт бойынша ақша алушы

Атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

БСН,
ЖСН

Ел коды

Резиденттік белгісі

Экономика секторының коды

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5


      кестенің жалғасы

8. Ескертпе


      Басшы (Бас бухгалтер)
________________ ________ ___________________________________
(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
Орындаушы ________ ______________________ телефоны ____________
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
20___ жылғы "____" ___________

  "Жүргізілген валюталық
операциялар туралы есеп"
әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанына
қосымша

"Жүргізілген валюталық операциялар туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Жүргізілген валюталық операциялар туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы заң) 5-бабының 6-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды уәкілетті банк ай сайын ұсынады және ол жүргізген валюталық операциялар, оның ішінде клиенттің тапсырмалары бойынша ақпаратты қамтиды.

      4. Нысанға басшы немесе бас бухгалтер және орындаушы тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) көрсете отырып, қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

      5. Нысанға Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18512 болып тіркелген "Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 30 наурыздағы № 40 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларында (бұдан әрі – Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидалары) айқындалатын шекті мәнге тең немесе одан асатын сомаға есепті кезеңдегі валюталық операциялар бойынша ақпарат кіреді.

      6. Нысанға "Астана" халықаралық қаржы орталығына қатысушылардың, оның аумағында жасалатын валюталық операциялар жөнінде, сондай-ақ қолма-қол шетел валютасын айырбастау пункттері арқылы сатып алу (сату) жөнінде ақпарат кірмейді.

      7. Валюталық операциялар Нысанда:

      клиенттердің тапсырмалары бойынша (оның ішінде төлем карточкаларын қолдана отырып жүзеге асырылған) төлемдер және (немесе) ақша аударымдары бойынша – клиенттің уәкілетті банктегі банктік шотына ақша есептеу (клиенттің уәкілетті банктегі банктік шотынан ақша есептен шығару) күні;

      уәкілетті банктің өз төлемдері және (немесе) ақша аударымдары бойынша – уәкілетті банктің корреспонденттік шотына ақша есептеу (уәкілетті банктің корреспонденттік шотынан ақшаны есептен шығару) күні;

      басқа валюталық операциялар бойынша – операциялар жасау күні көрсетіледі.

      Төлем карточкаларын пайдалана отырып жүзеге асырылған валюталық операциялар бойынша төлемдер және (немесе) ақша аударымдары жөніндегі ақпаратты уәкілетті банк резиденттен немесе бейрезиденттен осындай төлемдер және (немесе) ақша аударымдары туралы ақпаратты алуына қарай түзетеді.

      8. Нысанның 1, 6 және 7-бөліктері валюталық шарт негізінде валюталық операциялар жүргізілген жағдайда толтырылады.

      9. Нысанның 1-бөлігінде валюталық шарттың деректемелері көрсетіледі. 1.3-баған валюталық шартқа есептік нөмір берілсе толтырылады.

      10. Нысанның 2 және 3-бөліктерінде төлем құжатына сәйкес ақша жөнелтуші мен бенефициар туралы ақпарат көрсетіледі.

      2.3, 3.3-бағандарда "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" 06 ISO 3166-1 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес ақша жөнелтушінің, бенефициардың тіркелген елінің (заңды тұлға, заңды тұлғаның филиалы (өкілдігі) үшін) немесе тұрақты тұратын елінің (Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес берілген азаматтығы немесе құқығы негізінде жеке тұлға үшін) екі әріптік коды толтырылады.

      2.4, 2.5, 3.4, 3.5-бағандар Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген "Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен бекітілген Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына (бұдан әрі – Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидалары) сәйкес толтырылады.

      Үшінші тұлға жеке тұлғаның банктік шотына қолма-қол ақша салған (алған) жағдайларды қоспағанда, банктік шоттан қолма-қол ақша салған (алған) кезде 2 және 3-бөліктерде шоттың иесі туралы ақпарат толтырылады. Үшінші тұлға жеке тұлғаның банктік шотына қолма-қол ақша салған кезде 2-бөлікте ақша салатын тұлға туралы, 3-бөлікте шоттың иесі туралы ақпарат толтырылады.

      Үшінші тұлға жеке тұлғаның банктік шотынан қолма-қол ақшаны алған кезде 2-бөлікте шоттың иесі туралы ақпарат толтырылады, 3-бөлікте ақша алатын тұлға туралы ақпарат толтырылады.

      Уәкілетті банк шетел валютасын, чектерді, вексельдерді, басқа төлем құжаттарын немесе өзге валюталық құндылықтарды сатқан кезде Нысанның 2-бөлігінде уәкілетті банк туралы, Нысанның 3-бөлігінде сатып алушы клиент туралы ақпарат көрсетіледі. Уәкілетті банк шетел валютасын, чектерді, вексельдерді, басқа төлем құжаттарын немесе өзге валюталық құндылықтарды сатып алған кезде Нысанның 2-бөлігінде сатушы клиент туралы ақпарат, Нысанның 3-бөлігінде уәкілетті банк туралы ақпарат көрсетіледі.

      11. Нысанның 4-бөлігінде валюталық операция туралы ақпарат көрсетіледі.

      4.2-баған Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларына 2-қосымшаға сәйкес толтырылады.

      4.3-баған экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сәйкес толтырылады.

      4.5-бағанда "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес валютаның үш таңбалы әріптік коды көрсетіледі.

      4.6-бағанда "01" – жөнелтілген төлемдер немесе ақша аударымдары, уәкілетті банктің қолма-қол шетел валютасын алуы немесе шетел валютасын сатуы бойынша операциялары, чектер, вексельдер, басқа да төлем құжаттары немесе өзге валюталық құндылықтар үшін, "02" – кіріс төлемдер немесе ақша аударымдары, уәкілетті банктің қолма-қол шетел валютасын есептеуі немесе шетел валютасын сатып алуы бойынша операциялары, чектер, вексельдер, басқа төлем құжаттары немесе өзге валюталық құндылықтар үшін көрсетіледі.

      4.7-бағанда төлем және (немесе) ақша аударымы заңды тұлға мен оның құрылымдық бөлімшелері немесе бір заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелері арасында жүзеге асырылса "1" белгісі, қалған жағдайларда "0" белгісі көрсетіледі.

      4.8-баған Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы заңының 21-бабының 2-тармағына сәйкес былай толтырылады:

      "1" – тиісті валюталық шарт талаптарында бейрезиденттен алынуы тиіс ақшаны резиденттің уәкілетті банктердегі банктік шотына аудару көзделмесе, бейрезиденттің резидентке (уәкілетті банкті қоспағанда) ақша ұсынуы көзделетін қаржылай қарыз;

      "2" – тиісті валюталық шарт талаптарында бейрезиденттен алынуы тиіс ақшаны резиденттің уәкілетті банктердегі банктік шотына аудару көзделмесе, резидентте (уәкілетті банкті қоспағанда) бейрезидентке ақшаны қайтару бойынша талаптардың туындауы көзделетін қаржылай қарыз;

      "3" – резиденттің үлестес тұлға болып табылмайтын бейрезидентке қаржылай қарыз нысанын пайдаланғаны үшін сыйақы төлеместен 720 (жеті жүз жиырма) күннен астам мерзімге ақша ұсынуы көзделетін қаржылай қарыз;

      "4" – егер тиісті валюталық шарт талаптарында бейрезиденттің экспортқа ақы төлеу бойынша міндеттемелерін орындау мерзімі резидент міндеттемелерді орындаған күннен бастап 720 (жеті жүз жиырма) күннен асатыны көзделген болса, экспорт бойынша операциялар;

      "5" – егер тиісті валюталық шарт талаптарында бейрезидент импорт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, бейрезиденттің ақшаны қайтару бойынша міндеттемелерін орындау мерзімі (аванстық төлем немесе толық алдын ала ақы) импортқа ақы төлеу бойынша міндеттемелерін орындау мерзімі резидент міндеттемелерді орындаған күннен бастап 720 (жеті жүз жиырма) күннен асатыны көзделген болса, импортқа ақы төлеу бойынша операциялар;

      "0" – қалған жағдайларда.

      "5" белгісі бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі тауар жеткізілмеген (қызметтер көрсетілмеген, жұмыстар орындалмаған) жағдайда бейрезиденттің ақшаны (аванстық төлемді немесе толық ақыны) қайтару бойынша міндеттемелерді орындау мерзімін білдіреді. Егер валюталық шарт талаптарында тауар жеткізілмеген (қызметтер көрсетілмеген, жұмыстар орындалмаған) жағдайда ақшаны қайтару үшін бөлек мерзім көзделмесе, онда міндеттемелерді орындау мерзімі деп тауарды жеткізу (қызметтерді көрсету, жұмыстарды орындау) мерзімін айтады.

      12. Нысанның 5-бөлігінде валюталық операциялар бойынша контрагенттің ұйымы (банк) – алынған төлемдер және (немесе) ақша аударымдары үшін ақша жөнелтуші ұйым (банк), жөнелтілген төлемдер және (немесе) ақша аударымдары үшін бенефициар ұйым (банк) туралы ақпарат көрсетіледі. Ішкі банктік валюталық операциялар бойынша есеп беретін уәкілетті банк туралы ақпарат көрсетіледі. Негізінде төлемдер және (немесе) ақша аударымдары жүргізілетін құжаттарда ақша жөнелтуші ұйым (банк) туралы ақпарат болмаған кезде 5-бөлік толтырылмайды.

      5.3-бағанда ақша жөнелтуші ұйым (банк) немесе бенефициар елінің "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ҚР ҰЖ 06 ISO 3166-1 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес екі әріптік коды толтырылады. Ішкі банктік валюталық операциялар үшін "KZ" коды көрсетіледі.

      13. Нысанның 6 және 7-бөліктерінде валюталық шарт бойынша ақша жөнелтуші немесе ақша алушы туралы мәліметтер көрсетіледі. Егер валюталық шарт бойынша ақша жөнелтуші (алушы) төлем құжаты бойынша ақша жөнелтушімен (бенефициармен) сәйкес келетін болса, онда 6 (7) - бөлікте Нысанның 2 (3) - бөлігіне ұқсас ақпарат толтырылады.

      6.3. және 7.3-бағандарда валюталық шарт бойынша ақша жөнелтушінің немесе алушының тіркелген елінің (заңды тұлға, заңды тұлғаның филиалы (өкілдігі) үшін) немесе тұрақты тұратын елінің (Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес берілген азаматтығы немесе құқығы негізінде жеке тұлға үшін) "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ҚР ҰЖ 06 ISO 3166-1 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес екі әріптік коды толтырылады.

      6.4, 6.5, 7.4, 7.5-бағандар Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сәйкес толтырылады.

      14. Нысанның 8-бөлігінде Нысанның 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-бөліктеріне енгізілмеген қосымша ақпарат: инвестициялау объектісі, бағалы қағаздар эмитенті, жылжымайтын мүлік объектісінің елі, төлемнің ерекше талаптары туралы ақпарат, валюталық заңнама бойынша жөнелтушінің нұсқауларын сақтау шотына ақша есептеу күні көрсетіледі.

      15. Нысанның 8-бөлігінде нақтылайтын ақпараттың болмауы бұзушылық болып табылмайды. Нысанға белгіленген шекті мәннен аз сомадағы валюталық операцияларды енгізу бұзушылық болып табылмайды.

      16. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда Нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

      17. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18544 болып тіркелген "Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 34-тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін 4 (төрт) ай ішінде енгізіледі.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады