"Инвестициялар және құрылыс статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 4 ақпандағы № 16 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 2023 жылғы 12 шiлдедегі № 4 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 17 шiлдеде № 33095 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Инвестициялар және құрылыс статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 4 ақпандағы № 16 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19994 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      бұйрықтың кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ереженің 15-тармағы 36) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі төрағасының 2020 жылғы 23 қазандағы № 9-нқ бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы туралы ереженің 15-тармағы 22) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:";

      көрсетілген бұйрықтың 1-тармағында:

      3, 4, 9, 10, 19 және 20-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Әдіснамалық дамыту және деректерді басқару саясаты департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының құрылымдық және аумақтық бөлімшелеріне жұмыс бабында басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы басшысының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы бұйрық ресми жариялануға жатады және 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
Ж. Шаймарданов

      "Келісілді"

      Қазақстан Республикасы

      Индустрия және

      инфрақұрылымдық даму

      министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 12 шілдедегі
№ 4 Бұйрығына
1- қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің Статистика
комитеті төрағасының
2020 жылғы 4 ақпандағы
№ 16 бұйрығына 3-қосымша
Приложение 3 к приказу
Председателя Комитета
по статистике Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от 4 февраля 2020 года № 16


Негізгі капиталға салынған инвестициялар туралы есеп
Отчет об инвестициях в основной капитал

Индексі
Индекс

1-инвест

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

      Жұмыс істейтіндердің санына қарамастан, инвестициялық қызметті іске асыратын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады

      Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие инвестиционную деятельность, независимо от численности работающих

      Ұсыну мерзімі–есепті кезеңнен кейінгі 15 сәуірге (қоса алғанда) дейін

      Срок представления–до 15 апреля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН1. Инвестиция игерілген өңірді көрсетіңіз (кәсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан)-облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите регион освоения инвестиций (независимо от места регистрации предприятия) -область, город, район, населенный пункт1.1 Әкімшілік - аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом на бумажном носителе)      2. Пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемін көрсетіңіз мың теңгемен

      Укажите объем инвестиций в основной капитал по направлениям использования, в тысячах тенге

Жолкоды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

ЭҚЖЖ Коды
Код ОКЭД1

Барлығы
Всего

Соның ішінде:
В том числе:

бюджет қаражаты
бюджетные средства

меншікті қаражат
собственныесредства

банктердің кредиттері
кредиты банков

басқада қарыз қаражаты
другие заемные средства

республикалық бюджет
республиканскийбюджет

жергілікті бюджет
местный бюджет

барлығы
всего

оның ішінде шетелдік банктерден
из них иностранныхбанков

барлығы
всего

оның ішіндерезидентеместер
из них нерезидентов

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

 
1

Пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар
Инвестиции в основной капитал по направлениям использования

Х


Соның ішінде шығындар:
В том числе затраты: 1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
      1Мұнда және бұдан әрі 2-бөлімнің Б бағаны осы статистикалық нысанға қосымшаға сәйкес толтырылады

      1Здесь и далее графа Б раздела 2 заполняется согласно приложению к настоящей статистической форме

Жол коды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

ЭҚЖЖ Коды
Код ОКЭД1

Барлығы
Всего

Соның ішінде:
В том числе:

бюджет қаражаты
бюджетные средства

меншікті қаражат
собственныесредства

банктердің кредиттері
кредиты банков

басқада қарыз қаражаты
другие заемные средства

республикалық бюджет
республиканскийбюджет

жергілікті бюджет
местный бюджет

барлығы
всего

оның ішінде шетелдік банктерден
из них иностранныхбанков

барлығы
всего

оның ішінде резидент еместер
из них нерезидентов

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8


 
2

1-жолдан тұрғын үй құрылысына салынға нинвестициялар
Из строки 1 инвестиции в жилищное строительство

Х
      3. Жаңа негізгі құралдардың пайдалануға берілуін көрсетіңіз, мың теңгемен

      Укажите ввод в эксплуатацию новых основных средств, в тысячах тенге

Жол коды
код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

ЭҚЖЖ коды
Код ОКЭД

Жаңа негізгі құралдардыпайдалануғаберу
Ввод в эксплуатацию новых основных средств

Соның ішінде:
В том числе:

бюджет қаражаты
бюджетные средства

меншікті қаражат
собственныесредства

банктердің кредиттері
кредиты банков

басқада қарыз қаражаты
другие заемные средства

республикалықбюджет
республиканскийбюджет

жергілікті бюджет
местный бюджет

барлығы
всего

оның ішінде шетелдік банктерден
из них иностранныхбанков

барлығы
всего

оның ішінде резидент еместер
из них нерезидентов

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Барлығы
Всего

Х


соның ішінде пайдалану бағыттары бойынша:
в том числе по направлениям использования:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

      4. Қоршаған ортаны қорғауға бағытталған инвестициялар көлемін көрсетіңіз, мың теңгемен

      Укажите объем инвестиций, направленных на охрану окружающей среды, в тысячах тенге

Жол №
№ строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

Соның ішінде:
В том числе:

бюджет қаражаты
бюджетные средства

меншікті қаражат
собственныесредства

банктердің кредиттері
кредиты банков

басқада қарыз қаражаты
другие заемные средства

республикалықбюджет
республиканскийбюджет

жергілікті бюджет
местный бюджет

барлығы
всего

оның ішінде шетелдік банктерден
из них иностранныхбанков

барлығы
всего

оның ішінде резидент еместер
из них нерезидентов

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

 
1

2-бөлімнің 1-жолынан қоршаған ортаны қорғауға бағытталған, негізгі капиталға салынған инвестициялар
Из строки 1 раздела 2 инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды


соны ңішінде:
в том числе:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 
1.1

атмосфералық ауаны қорғауға және климат өзгерісі мәселелеріне
на охрану атмосферного воздуха и проблемы изменения климата


оның ішінде:
Из них:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 
1.1.1

парниктік газдардың эмиссиясын төмендетуге
на снижение эмиссий парниковых газов

1.2

ақабасуларды тазартуға
на очистку сточных вод

1.3

қалдықтар мен жұмыс істеуге
на обращение с отходами


Жол №
№ строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

Соның ішінде:
В том числе:

бюджетқ аражаты
бюджетные средства

меншікті қаражат
собственные средства

банктердің кредиттері
кредиты банков

басқада қарыз қаражаты
другие заемные средства

республикалық бюджет
республиканский бюджет

Жергілікті бюджет
местный бюджет

барлығы
всего

оның ішінде шетелдік банктерден
из них иностранныхбанков

барлығы
всего

оның ішінде резидент еместер
из них нерезидентов

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1.4

топырақты, жерасты және жер үстісуларын қорғау мен оңалтуға
на защиту и реабилитацию почвы, подземных и поверхностных вод

1.5

шу және вибрациялық әсерді төмендетуге (жұмыс орындарында еңбекті қорғау бойынша зауыт ішілік сипаттағы іс-шараларды қоспағанда)
на снижение шумового и вибрационного воздействия (исключая мероприятия внутри заводского характера по охране труда на рабочих местах)

1.6

био әр түрлілік және ландшафттардысақтауға
на сохранение биоразнообразия и ландшафта

1.7

радиациялық қауіпсіздікке
на радиационную безопасность

1.8

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерге
на научные исследования и разработки в области охраны окружающей среды


Жол №
№ строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

Соның ішінде:
В том числе:

бюджет қаражаты
бюджетные средства

меншікті қаражат
собственныесредства

банктердің кредиттері
кредиты банков

басқадақарыз қаражаты
другие заемные средства

республикалықбюджет
республиканскийбюджет

жергілікті бюджет
местный бюджет

барлығы
всего

оның ішінде шетелдік банктерден
из них иностранныхбанков

барлығы
всего

оның ішінде резидент еместер
из них нерезидентов

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1.9

Табиғатты қорғау қызметінің басқа бағыттарына
на другие направления природоохранной деятельности


оның ішінде:
из них:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.9.1

жаңартылатын энергия
көздері саласындағы қызмет
деятельность в области возобновляемых источников энергии

1.9.2

Энергия үнемдеутехнологиялары жәнеэнергия тиімділігін арттыру саласындағы қызметке
деятельность в области энергосберегающих технологий и повышения энергоэффективности

      5. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                           Мекенжайы

      Наименование ________________________ Адрес ______________________________

      Телефоны (респонденттің) _______________________ __________________________

      Телефон (респондента)             стационарлық                   ұялы

                                          стационарный                   мобильный

      Электрондық почта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) _______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель _____________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности ________________ ______

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности ____________________ ______

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 12 шілдедегі
№ 4 Бұйрығына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің Статистика
комитеті төрағасының
2020 жылғы 4 ақпандағы
№ 16 бұйрығына
4-қосымша
  Приложение 4
к приказу Председателя
Комитета по статистике
Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от 4 февраля 2020 года
№ 16

"Негізгі капиталға салынған инвестициялар туралы есеп" (индексі 1-инвест, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыр жөніндегі нұсқаулық Инструкция по заполнению статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Отчет об инвестициях в основной капитал" (индекс 1-инвест, периодичность годовая)

1. Осы "Негізгі капиталға салынған инвестициялар туралы есеп" (индексі 1-инвест, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) толтыруды нақтылайды.
2. Осы Нұсқаулық тамынадай анықтамалар пайдаланылады:
1) банктердің кредиттері – бұл қарыз алушының қаржы қаражатына деген қажеттілігін қанағаттандыру үшін банк беретін ақшалай қаражаттар;
2) басқа қарыз қаражаты – шаруашылық жүргізуші субъектіге тиесілі емес, бірақ оның иелігінде уақытша болатын және оның өзінікі мен бірдей пайдаланылатын ақша қаражаттары, оларға (банк кредиттерінен басқа) басқазаңды және жеке тұлғалардың қарыздары, отандық және шетелдік банктік емесмекемелер (микрокредиттік ұйымдар), резидент емес заңды және жеке тұлғалар беретін қарыздармен гранттар жатады;
3) бюджеттік инвестициялық жоба–жаңа құрылыс салуға немесе бар объектілерді реконструкциялауға бағытталған іс-шаралар жиынтығы, сонымен қатар белгілі бір уақыт кезеңінде бюджет қаражаты есебінен іске асырылатын және аяқталған сипатқа иемемлекет активтерін құру және (немесе) дамыту;
4) ғимараттар мен имараттарға күрделі жөндеу–ғимараттар мен имараттардың ресурстарын қажет болған жағдайда инженерлік жабдықтың құраушы элементтері және жүйлерімен ауыстыра отырып қалпына келтіру, сондай-ақпайдалану көрсеткіштерін жақсарту мақсатында оларды жөндеуге жұмсалған шығындар;
5) жаңа негізгі құралдарды пайдалануға беру мақсаты бойынша пайдалануға дайын және белгіленген тәртіпте құжатпен ресімделген дайын өнімнің құнын қамтиды;
6) жергілікті бюджет қаражаты – бюджеттік бағдарламаларды іске асыруға жергілікт ібюджеттен бөлінетін ақша қаражаттары;
7) жұмыс қажегілетін, өнім беретін және асыл тұқымды табынды қалыптастыруға шығындар–жұмыс қажегілетін, өнім беретін және асыл тұқымды ересек малды шетелден жеткізу шығыстарын қоса алғанда сатып алуғакеткен шығындар, сондай-ақ өнім беретін және жұмысқа жегілетін мал негізгі табынға қосылатын төлдерін шаруашылықта өсіру бойынша шығындар. Жануарлар, бордақылап союға, үйқұстарын қосқанда, негізгі қорғажатпайды;
8) компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді және деректер базасын құруға және сатып алуға шығындар жеке пайдалану үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді және деректер базасын әзірлеу, өрістету және конфигурациялаумен байланысты шығындары, сонымен қоса лицензиат (лицензияны алушы) меншіктен туындайтын барлық тәуекелдер мен пайданы қабылдайтын өндірісте бір жыл данаса уақытқа (ұзақ мерзімді пайдалану) пайдалану лицензиясы негізінде ұсынылған бағдарламалық қамтамасыз ету көшірмелерін сатып алу;
9) көп жылдық дақылдарды егуге және өсіруге кеткен шығындар –бірнешерет өнім беретін, табиғи өсуі және көбеюі шаруашылық жүргізуші субъектінің тікелей бақылауындағыағаштарды, ауыл шаруашылығы дақылдарымен егістерін өсіруге жұмсалған шығындар;
10) негізгі капиталға салынған, қоршаған ортаны қорғауға бағытталған инвестициялар–қоршаған ортаны сақтауға және қалпына келтіруге, шаруашылық қызметтің қоршаған ортаға кері әсерін болдырмауға бағытталған негізгі құралдарды сатып алуға қаржы салымдары;
11) құрылыс-монтаж жұмыстарына шығындар – тұрғын және тұрғын емес ғимараттар мен имараттарды салу, кеңейту, объектілерді реконструкциялау, технологиялық жабдықтарды монтаждау жұмыстарына кеткен шығындар;
12) көлік, құрал-жабдықтар, көлік құралдары, құрал-саймандарды сатып алушығындары–көлік құралдары, жабдықтар, компьютер, жиһаздар, құрал-саймандарды сатып алушығындары (соның ішінде қаржылық лизинг);
13) меншікті қаражат – кәсіпорындар, ұйымдар, халықтың қаражаты, соның ішінде негізгі капиталға инвестициялауға бағытталған ұйымның жарғылы қкапиталына құрылтайшылардың салымдары;
14) негізгі капиталға салынға нинвестициялар–инвесторлардың жаңа құрылысқа, реконструкциялауға кеңейтуге, сондай-ақ объектінің бастапқы құнының көбеюіне әкелетін объектілерді қайта құру мен жаңартуға, машина, құрал-жабдықтарды, көлік құралдарын сатып алуға, негізгі табынды, көп жылдық екпелерді қалыптастыруға бағытталған экономикалық, әлеуметтік және экологиялық әсердіалу мақсатында қаражаттарды салуы;
15) объект құрылысы мен байланысты машиналар, жабдықтар, құрал-саймандарды сатып алушығындары–объектінің құрылысымен байланысты құрылыстың сметаларында көзделген машиналарды, жабдықтарды, құралдарды сатып алушығындары;
16) материалдық емес негізгі капиталға салынған инвестициялар көлеміндегі өзге де шығындар объект құрылысымен байланысты (құрылыс үшін жобалық іздестіру жұмыстары, құрылысқа жер учаскелерін өлушығындары, авторлық қадағалау, салынып жатқан объектінің дирекциясын ұстауғашығындар), сондай-ақматериалдық-заттай нысандары жоқ, айыруқа білеті бар және табыс әкелетін, ақшалай қаражаты бар, шаруашылық қызметте бір жылдан асапайдаланылатын құрылған және сатып алынған объектілерге шығындар;
17) материалдық негізгі капиталға салынға нинвестициялар көлеміндегі өзгеде шығындар–кітапханалардың, ғылыми-техникалық ақпараттың мамандырылған ұйымдарының, архивтердің және басқа да ұқсас мекемелердің қорларын сатып алуға жұмсалған шығындар және алдыңғы топтарға кірмеген басқада шығындар;
18) пайдалы қазбаларды барлау мен бағалауға кеткен шығындар – мұнайқорын және табиғи газды, басқа да пайдалы қазбалардың қорларын барлауға және барланғанкен орындарын бұдан әрі бағалау жұмыстарына кеткеншығындардың жиынтығы;
19) резидент еместердің басқа да қарыз қаражаттары – заңды тұлғалар және бейрезидент жеке тұлғалардың, шетелдік банктік емес мекемелердің қарыздары есебінен жүзеге асырылатын инвестициялар;
20) республикалық бюджет қаражаты–ақшалай қаражат, бюджеттік бағдарламаларды іске асыруға республикалық бюджеттен бөлінетін қаражат;
21) табиғатты қорғау қызметінің басқа бағыттарына бағытталған негізгі капиталға салынған инвестициялар – жаңартылатын энергия көздері, энергия үнемдеу технологиялары және энергия тиімділігі нарттыру саласындағы, сондай-ақ өзге де топтарға қосылмаған табиғатты қорғау қызметіне бағытталған инвестициялар;
22) тұрғын үй құрылысы насалынған инвестициялар–жеке және көп-пәтерлі тұрғын үйлер, жатақханалар, әлеуметтік топтарға арналған тұрғын ғимараттар құрылысышығындары;
23) шетелдік банктер–шет мемлекеттер заңнамасына сәйкес құрылған және өздері тіркелген мемлекеттің заңнамасын егізінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс банктік қызметті жүзеге асыратын банктер және өзге де қаржы институттары;
24) энергия үнемдеу технологияларына және энергия тиімділігін арттыруға инвестициялар–энергетикалық ресурстарды пайдалану тиімділігі нартыруға мүмкіндік беретін жабдықтармен технологияларды сатып алушығындары, сонымен қатар энергетикалық ресурстарды пайдаланудың техникалық мүмкін және экономикалық ақталған деңгейіне қолжеткізуге шығындар.
25) ақпараттық, компьютерлік және телекоммуникациялық жабдықтарды сатып алу шығындарына, ақпараттық және коммуникациялық инфрақұрылымға жататын ақпараттық жабдықты компьютерлік жабдықты (есептеуіш техника) және ұйымдық техниканы; телекоммуникациялық жабдықты сатып алушығындары жатады.
3. Егер заңды тұлғалар өздерінің құрылымдық және оқшауланған бөлімшелеріне статистикалықнысанды тапсыру бойынша өкілеттіктерді берген болса, олар статистикалық нысанды өзінің орналасқан жері бойынша тапсырады. Егер құрылымдық және оқшауланған бөлімшелерде мұндай өкілеттіктер болмаса, заңды тұлғалар статистикалық нысанды өзінің құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде олардың орналасқан жерін көрсете отырып, сондай-ақ осы бөлімшелерді қоспай заңды тұлға бойынша ұсынады.
Екі және одан да көп өңір аумағында инвестициялауды жүзеге асыратын заңды тұлғалар әрбір аумақ бойынша ақпаратты жеке бланкіде жеке статистикалық нысанда бөлек көрсету мен статистикалық нысанды тапсырады, яғни алғашқы статистикалық деректер инвестициялау орны бойынша көрсетіледі.
4. Статистикалық нысанда шығындар есептеу әдісі бойынша яғни қаражаттың нақты түсуіне қарамастан және қосалқы құн салығынсыз оларды жүзеге асыру сәтінде қолданыста болғаннақты бағаларда көрсетіледі.
Негізгі капиталға салынған инвестицияларға ғимараттар, имараттар, машина, жабдық, көлік құралдарын, сондай-ақ құрылысы аяқталмаған объектілерді, бұрын басқа ұйымдардың (бұрын қолданыста болған негізгі қаражаттар) негізгі қорларында (қаражатында) есепте болған тұрғын үй қоры объектілеріндегі пәтерлерді сатып алуға кеткен шығындар, кәсіпорындар мен ұйымдардыңағымдағы шығыстары, мемлекеттік мекемелерді ұстауға мемлекеттік бюджеттен бөлінетін шығыстар жатпайды.
Статистикалық нысанды толтыру үшін Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2007 жылғы 23 мамырдағы № 185 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4771 болып тіркелген) Бухгалтерлік есеп шоттары типтік жоспарының "Ұзақ мерзімді активтер" бөлімінің деректері пайдаланылады. Бұл ретте 2910 "Берілген ұзақ мерзімді аванстар", 2920 "Алдағы кезеңдегі шығыстар", 2930 "Аяқталмаған құрылыс" шоттарының көрсеткіштері кәсіпорынның есептік саясатына сәйкес қалыптастырылады, яғни кәсіпорын оның шығыстары инвестициялар ғажататындығын, не жатпайтындығын өзі анықтайды.
Ғимараттар мен имараттарды, машиналарды, жабдықтарды күрделі жөндеуге кеткен шығындар тек шығындар жөндеу объектісінің бастапқы құнын өсірген жағдайдағана көрсетіледі.
Мемлекеттік мекемелер инвестициялық бюджет жобалары шығындарын жүзеге асырылуын көрсетеді.
2-бөлімде
1.1.3.1 - жол бойынша жеке пайдаланатын көлік құралдарын қоспағанда (жеңіл, жүк таситын, теміржол, әуедегі және су көлігі) көлік құралдарын сатып алуғашығындар көрсетіледі;
1.2.1 - жол бойынша компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді және деректер базасын құруға және сатып алуға шығындарды көрсеткен кезде жеке пайдалану үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді және деректер базасын әзірлеу, өрістету және конфигурациялаумен байланысты шығындары ескеріледі. Қысқа мерзімді қолдануға лицензиясы бардайын компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алуға кеткен шығындар, яғни бағдарламаның даналарынтек оны пайдалануға құқығын сатып алумен күрделі сипаттағы шығындар болып қарастырылмайды, өйткені материалдық емес актив құруға әкелмейді және инвестициялық салым болып табылмайды.
2-бөлімде 2-жолдың деректері 1-жолдан бөлініп көрсетіледі.
2,3-бөлімдерде негізгі капиталға салынған инвестициялар және негізгі құралдарды пайдалануға беру өздері экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес бағытталған экономикалық қызмет түрлері бойынша бөлінеді. Осы ақпарат бөлімдердің бос жолдарында көрсетіледі.
4-бөлімде 1.9.2-жол жаңартылатын энергия көздеріне салынған инвестициялар-бұл табиғи жаратылыс процестер есебінен үздік сіз жаңартылатын энергиянык өздері: күн сәулесінің энергиясы, жел энергиясы, қуаты отыз бес мегаватқа дейінгі қондырғыларға арналған гидродинамикалық су энергиясы; геотермальдық энергия: топырақтың, жер астысуларының, өзендердің, су айдындарыныңжылуы, сондай-ақ бастапқы энергия ресурстарыныңан тропогендіккөздері: биомасса, биогаз және электр және (немесе) жылу энергиясын өндіру үшін пайдаланылатын органикалық қалдықтарданалынатын энергияныа луға шығындарды қамтиды.
5. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналған бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осыесепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы
9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларымен белгіленген тәртіпте ұсынады.
6. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге асырылады. Статистикалы қнысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында (https://www.stat.gov.kz/) орналастырылған "Деректерді он-лайн режимде жинау" ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.
7. Ескертпе:Х–аталған позиция толтыруға жатпайды.
8. Арифметикалық-логикалық бақылау.
1) 2-бөлім:
1-баған= әрбір жол үшін 2-5,7-бағандардың S;
1-жол=1.1-1.2- жолдардың S әрбір баған үшін барлық экономикалық қызмет түріне жатады;
Жол барлық экономикалық қызмет түріне=1.1.1-1.1.2 жолдардың S әрбір баған үшін;
1.1.1-жол барлық экономикалық қызмет түріне=1.1.1.1-1.1.1.3 жолдардың S әрбір баған үшін;
1.2 жол барлық экономикалық қызмет түріне=1.2.1-1.2.9 жолдардың S әрбір баған үшін;
2Жол барлық экономикалық қызмет түріне=2.1-2.9 жолдардың S әрбір баған үшін;
2.9 жол барлық экономикалық қызмет түріне≥2.9.1-бағанға әрбір жол үшін.
2.9.1 жол барлық экономикалық қызмет түріне≥2.9.1.1-бағанға әрбір жол үшін.
"68.10.1" қызмет түрі бойынша деректер≥2-жолынан;1-жол≥2-жолдан әрбір баған үшін.
2) 3-бөлім:
1-баған=2-5,7-бағандардың S әрбір жол үшін;
9.1-жол=пайдалану бағыттары бойынша толтырылған жолдар S әрбір баған үшін;
3) 4-бөлім:
1-баған=2-5,7S әрбір жол үшін;
1-жол=1.1.-1.9-бағандардың Sәрбір жол үшін;
1.1 жол≥баған1.1.1 әрбағанға
1.9 жол≥7Sжол1.9.1-1.9.2 әрбір баған үшін 2,3,4-бөлімдерінде:
5-баған деректері≥6-бағаннан әрбір жол үшін;
7-баған деректері≥8-бағаннан әрбір жол үшін.
5) Бөлімде рарасындағы бақылау:
2 бөлімнің 1-жолы1-8-бағандары 4-бөлімнің 1-жолы 1-8-бағандарынан (тиісті бағандар бойынша).

1. Настоящая инструкция детализирует заполнение статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Отчет об инвестициях в основной капитал" (индекс 1-инвест, периодичность годовая) (далее –статистическая форма).
2. В настоящей Инструкции используются следующие определения:
1) Кредиты банков - это денежные средства, которые выдаются банком для удовлетворения потребностей заемщика в финансовых средствах;
2) Другие заемные средства-денежные средства, непринадлежащие хозяйствующему субъекту, но временно находящиеся в его распоряжении и используемые наравне с его собственными, к которым относятся (кроме кредитов банков) займы от других юридических и физических лиц, займы, предоставляемые отечественными и иностранными небанковскими учреждениями (микрокредитные организации), юридическими и физическими лицами-нерезидентами, гранты;
3) Бюджетный инвестиционный проект-совокупность мероприятий, направленных на создание (строительство) новых либо реконструкцию имеющихся объектов, а также создание и (или) развитие активов государства, реализуемых за счет бюджетных средств в течение определенного периода времени и имеющих завершенный характер;
4) капитальный ремонт зданий и сооружений-затраты на ремонт зданий сооружений с целью восстановления их ресурсов с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей;
5) ввод в эксплуатацию новых основных средств включает стоимость изделия готового к использованию по назначению и документально оформленного в установленном порядке;
6) средства местного бюджета – денежные средства, выделяемые из местного бюджетана реализацию бюджетных программ;
7) затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада-затраты на приобретение взрослого рабочего, продуктивного и племенного стада из-за рубежа, включая расходы на его доставку, а также затраты на выращивание в хозяйстве молодняка продуктивного и рабочего скота, переводимого в основное стадо. Животные, выращиваемые на убой, включая домашнюю птицу, не являются основными фондами;
8) затраты на создание и приобретение компьютерного программного обеспечения и баз данных - затраты, связанные с разработкой, развертыванием и конфигурированием программного обеспечения и баз данных для собственного использования, а также приобрение копий программного обеспечения, предоставленных на основе лицензий на использование в производстве более одногогода (долгосрочное использование), при котором лицензиат (получатель лицензии) принимает на себя все риски и выгоды, вытекающие из собственности;
9) затраты по насаждению и выращиванию многолетних культур - затраты навыращивание деревьев, сельскохозяйственных культур и насаждений, неоднократно дающих продукцию, чей естественный рост и воспроизводство находятся под прямым контролем хозяйствующих субъектов;
10) инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды–вложения средств в приобретение основных средств, направленные на сохранение и восстановление окружающей среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду;
11) затраты на строительно-монтажные работы-затраты на строительные работы по возведению жилых и нежилых зданий и сооружений, расширению, реконструкции объектов, работы по монтажу технологического оборудования;
12) затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, инструмента-затраты на приобретение (в том числе по финансовому лизингу) транспортных средств, оборудования, компьютеров, мебели, инструмента;
13) собственные средства - средства предприятий, организаций, населения, втом числе вклады учредителей в уставный капитал организации, направленные на инвестирование в основной капитал;
14) инвестиции в основной капитал-вложения средств с целью получения инвесторами экономического, социального или экологического эффекта в случае нового строительства, реконструкции, расширения, а также техническому перевооружению и модернизации объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объекта, а также на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, на формирование основного стада, многолетних насаждений;
15) затраты на приобретение машин, оборудования, инструмента, связанных со строительством объекта-затраты на приобретение машин, оборудования, инструмента, предусмотренные в сметах на строительство, связанные со строительством объекта;
16) прочие затраты в объеме инвестиций в нематериальный основной капитал включают затраты, предусмотренные в сметах на строительство, связанные со строительством объекта (проектно-изыскательские работы для строительства, затраты по отводу земельных участков под строительство, авторский надзор, затраты на содержание дирекций строящихся объектов), а также затраты на созданные или приобретенные объекты, которые используются в хозяйственной деятельности болееодного года, имеющие денежную оценку, обладающие способностью отчуждения и приносящие доходы, но необладающие материально-вещественными формами;
17) прочие затраты в объеме инвестиций в материальный основной капитал включают затраты на приобретение фондов библиотек, специализированных организаций научно-технической информации, архивов, музеев и других подобных учреждений и другие затраты, невошедшие в предыдущие группы;
18) прочие затраты в объеме инвестиций в материальный основной капитал включают затраты на приобретение фондов библиотек, специализированных организаций научно-технической информации, архивов, музеев и других подобных учрежденийи другие затраты, невошедшие в предыдущие группы;
19) другие заемные средства нерезидентов - это инвестиции, осуществляемые засчет займов юридическими и физическими лицами-нерезидентами и иностранными небанковскими учреждениями;
20) средства республиканского бюджета – денежные средства, выделяемые из республиканского бюджета на реализацию бюджетных программ;
21) инвестиции в основной капитал, направленные на другие направления природоохранной деятельности – инвестиции в область возобновляемых источниковэнергии, энергосберегающих технологий и повышения энергоэффективности, а также инвестиции направленные в природоохранную деятельность, не включенные в другие группировки;
22) инвестиции в жилищное строительство-затраты на строительство индивидуальных и многоквартирных жилых домов, общежитий, жилых зданий для социальных групп;
23) иностранные банки - банки и иные финансовые институты, созданные в соответствии с законодательством иностранных государст и осуществляющие банковскую деятельность за пределами Республики Казахстан на основании законодательства государств, в которых они зарегистрированы;
24) инвестиции в энергосберегающие технологиии повышение энергоэффективности-затраты на приобретение оборудования и технологий, позволяющих повысить эффективность использования энергетических ресурсов, а также достижение технически возможного и экономически оправданного уровня использования энергетических ресурсов;
25) затраты на приобретение информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования включают затраты на приобретение информационного оборудования, относящегося к информационной и коммуникационной инфраструктуре; компьютерного оборудования (вычислительной техники) и оргтехники; телекоммуникационного оборудования.
3. Статистическую форму представляют структурные и обособленные подразделения юридических лиц по месту своего нахождения, если им делегированы полномочия по сдаче статистической формы юридическими лицами. Если структурные и обособленные подразделения не имеют таких полномочий, статистическую форму представляют юридические лица в разрезе своих структурных и обособленных подразделений, с указанием их местонахождения, а также по юридическому лицу с исключением данных подразделений.
Юридические лица, осуществляющие инвестирование на территории двух и более регионов, представляют статистическую форму, выделяя информацию по каждой территории в отдельную статистическую форму на отдельном бланке, то есть первичные статистические данные отражаются по месту инвестирования.
4. Затраты в статистической форме отражаются в фактических ценах, действующих на момент их осуществления по методу начисления, то есть независимо от фактического поступления средств и без налога на добавленную стоимость.
Инвестиции в основной капитал не включают затраты на приобретение зданий, сооружений, машин, оборудования, транспортных средств, а также объектов, незавершенных строительством, квартир в объектах жилого фонда, числившихся ранеев основных фондах (средствах) у других организаций (основные средства, бывшие вупотреблении), текущие расходы предприятий и организаций и расходы из государственного бюджета, выделяемые на содержание государственных учреждений.
Для заполнения статистической формы используются данные раздела "Долгосрочные активы" Типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 185 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4771). При этом, показатели счетов 2910 "Долгосрочные авансы выданные", 2920 "Расходы будущих периодов", 2930 "Незавершенное строительство" формируются согласно учетной политике предприятия, то есть предприятие самостоятельно определяет, относятся ли его расходы к инвестициям.
Затраты на капитальный ремонт зданий и сооружений, машин, оборудования отражаются только в случае, если эти затраты увеличивают первоначальную стоимость объекта ремонта.
Государственные учреждения отражают произведенные ими затраты в рамках реализации бюджетных инвестиционных проектов.
В разделе 2:
по строке 1.1.3.1 выделяются затраты на приобретение транспортных средств (легковых, грузовых, железнодорожного, воздушного и водного транспорта) за исключением транспортных средств личного пользования;
по строке 1.2.1 при отражении затрат на создание и приобретение компьютерного программного обеспечения и баз данных учитываются затраты, связанные с разработкой, развертыванием и конфигурированием программного обеспечения и баз данных для собственного использования. Затраты на покупку готового программного обеспечения с лицензией краткосрочного использования, то есть экземпляры программ с приобретением только права на ее использование, не рассматриваются как затраты капитального характера, так как неприводят к созданию нематериального актива и не являются инвестиционными вложениями.
В разделе 2 данные строки 2 выделяются из строки 1.
В разделах 2 и 3 инвестиции в основной капитал и ввод в эксплуатацию новых основных средств распределяются по видам экономической деятельности, в которые они были направлены, в соответствии с Общим классификатором видов экономической деятельности. Данная информация распределяется в пустых строках разделов.
В разделе 4 строка 1.9.2 инвестиции в возобновляемые источники энергии включают затраты для получения энергии, непрерывно возобновляемой за счет естественно протекающих природных процессов: энергия солнечного излучения, энергия ветра, гидродинамическая энергия воды для установок мощностью до тридцати пяти мегаватт; геотермальная энергия: тепло грунта, грунтовых вод, рек, водоемов, а также антропогенные источники первичных энергоресурсов: биомасса, биогаз и иное топливо из органических отходов, используемое для производства электрической и (или) тепловой энергии.
5. При отсутствии деятельности в отчетный период респондент не позднее даты окончания самого раннего из сроков представления статистических форм заданный отчетный период, указанных в утвержденном Графике представления респондентами первичных статистических данных по общегосударственным статистическим наблюдениям на соответствующий год представляет Уведомление об отсутствии деятельности в порядке, установленном Правилами представления респондентами первичных статистических данных, утвержденных приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по статистике от 9 июля 2010 года № 173 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6459).
6. Представление данной статистической формы осуществляется на бумажном носителе или в электронном виде. Заполнение статистической формы в электронном виде осуществляется посредством информационной системы "Сбор данных в режиме он-лайн", размещенной на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (https://www.stat.gov.kz).
7. Примечание: Х–данная позиция не подлежит заполнению.
8. Арифметико-логический контроль:
1) раздел2:
графа1 =∑ граф 2-5,7 для каждой строки;
строка1=∑ заполненных строк 1.1 и 1.2 по всем видам экономической деятельности направлений использования;
строка 1.1 по каждому виду экономической деятельности=∑ заполненных строк 1.1.1-1.1.2 для каждой графы;
строка 1.1. 1 по каждому виду экономической деятельности=∑ заполненных строк 1.1.1.1-1.1.1.3 для каждой графы;
строка 1.2 по каждому виду экономическойдеятельности =
∑ заполненных строк 1.2.1-1.2.9 для каждой графы;
Строка 2 по каждому виду экономической деятельности=∑ заполненных строк 2.1-2.9 для каждой графы;
Строка 2.9 по каждому виду экономической деятельности≥строки 2.9.1 по соответствующим графам;
Строка 2.9.1 по каждому виду экономической деятельности≥строки 2.9.1.1 по соответствующим графам;
Данные по виду экономической деятельности 68.10.1≥ строки 2; строка1 ≥строки 2 по соответствующим графам.
2) раздел3:
графа1 =∑ граф 2-5,7 для каждой строки;
строка1=∑ заполненных строк по направлениям использования по соответствующим графам.
3) раздел: графа1 =∑ граф 2-5,7 для каждой строки;
строка1=∑строк1.1-1.9 для каждой графы;
строка1.1≥ строки1.1.1 для каждой графы;
строка1.9≥∑ строк 1.9.1-1.9.2 для каждой графы.
4) в разделах 2, 3 и 4:
данные графы 5≥ графы 6 для каждой строки;
данные графы7≥ графы 8 для каждой строки.
5) контроль между разделами:
графы 1-8 строки 1 раздела 2≥ графы1-8 строки 1 раздела 4 (по соответствующим графам).

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 12 шілдедегі
№ 4 Бұйрығына
3-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің Статистика
комитеті төрағасының
2020 жылғы 4 ақпандағы
№ 16 бұйрығына 9-қосымша
Приложение 9 к приказу
Председателя Комитета
по статистике Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от 4 февраля 2020 года № 16


Жеке құрылыс салушылардың объектілерді пайдалануға беруі туралы есеп
Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками

Индексі
Индекс

1-ИС

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный период

жыл
год

      Сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдардың құрылымдық бөлімшесі, сондай-ақ пайдалануға берілген объектілер бойынша шаруа немесе фермер қожалықтары ұсынады

      Представляет структурное подразделение местных исполнительных органов, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства, а также крестьянские или фермерские хозяйства по вводимым в эксплуатацию объектам

      Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 1 наурызға (қоса алғанда) дейін

      Срок представления – до 1 марта (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИНЖСН коды
код ИИН1. Пайдалануға берілген объект туралы жалпы мәліметтерді көрсетіңіз
Укажите общие сведения о введенном в эксплуатацию объекте

1.1 Есептің реттік нөмірі
Порядковый номер отчета


1.1.1 Құрылыс салушы туралы мәліметтер, тиісті ұяшыққа "√" белгісін қойыңыз
Сведения о застройщике, поставьте отметку "√" в соответствующей ячейке
1.1.1.1 Жеке тұлғалар
Физические лица1.1.1.2 Шаруа немесе фермер қожалықтары
Крестьянские или фермерскиехозяйства

1.1.1.3 Дара кәсіпкерлер
Индивидуальные предприниматели
 

 

1.2 Объект түрінің атауы1
Наименование вида объекта11.3 Объектінің орналасқан жері (облыс, қала, аудан, ауылдық округ, елді мекен)
Местонахождение объекта (область, город, район, сельский округ,населенный пункт)1.4 "Объектілер және қуаттар түрлерінің тізбесіне" сәйкес объект түрінің коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады )
Код вида объекта согласно "Перечню видов объектов и мощностей" (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)1.5 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес объектінің орналасқан жерінің коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код местонахождения объекта согласно Классификатору административно-территориальных объектов(заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)1.6 Экономикалық қызмет түрлерінің Жалпы жіктеуішіне сәйкес объектінің қызмет түрінің коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код вида деятельности объекта согласно Общему классификатору видов экономической деятельности (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)1.7 Объектілер саны
Количество объектов1.8 Учаскенің кадастрлық нөмірі
Кадастровый номер участкаЕскертпе:
Примечание:
1 Мұнда және бұдан әрі Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында "https://cabinet.stat.gov.kz/Респонденттерге//Статистикалық нысандар//Жылдық//1-ИС" сілтемесі бойынша орналасқан "Объектілер және қуаттар түрлерінің тізбесіне" сәйкес толтырылады
1 Здесь и далее заполняется согласно "Перечню видов объектов и мощностей", размещенному на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по ссылке "https://cabinet.stat.gov.kz/Для респондентов//Статистические формы//Годовые формы//1-ИС"
2. Құрылыстың басым сипатын көрсетіңіз
Укажите преобладающий характер строительства

2.1 Жаңа құрылыс
Новое строительство2.2 Реконструкция
Реконструкция
 2.2.1 Реконструкциялау кезінде объектінің нысаналы мақсаты өзгере ме?
При реконструкции меняется ли целевое назначение объекта?

2.2.1.1 Иә
Да2.2.1.2 Жоқ
Нет2.3 Кеңейту
Расширение2.4 Техникамен қайта жарақтандыру
Техническое перевооружение3. Жаңа ғимараттар санын көрсетіңіз, бірлік
Укажите количество новых зданий, единиц 

4. Жаңа тұрғын немесе тұрғын емес ғимараттарды, жаңа тұрғын ғимараттағы кіріктіре-жапсарластыра салынған үй-жайларды немесе қолданыстағы ғимаратқа жапсаржай (қондыра салынған үй-жайлар) пайдалануға берілген жағдайда, мыналарды көрсетіңіз:
При вводе в эксплуатацию нового жилого или нежилого здания, встроенно-пристроенного помещения в новом жилом здании или пристройки (надстройки) к существующему зданию укажите:

4.1 Жалпы құрылыс көлемі, текше метр

4.2 Ғимараттың жалпы алаңы, шаршы метр (бұдан әрі –ш.м)

Общий строительный объем,
Кубических метровОбщая площадь здания,
квадратных метров (далее-кв.метров) 

5. Өзге де тұрғын ғимараттар пайдалануға берілген жағдайда, тұрғын және қосалқы үй-жайлардың жалпы алаңын көрсетіңіз, шаршы метр
При вводе в эксплуатацию прочего жилого здания укажите общую площадь жилых и подсобных помещений, кв. метров6. Тұрғын үй немесе жатақхана пайдалануға берілген жағдайда, ғимараттың қабаттылығын "√" белгісімен көрсетіңіз
При вводе в эксплуатацию жилого дома или общежития отметьте знаком "√" этажность здания

6.1 1 қабатты
1-этажное6.4 4 қабатты
4-этажное6.7 20 қабатты және одан да биік
20-этажное и выше6.2 2 қабатты
2-этажное6.5 5-9 қабатты
5-9-этажное6.3 3 қабатты
3-этажное6.6 10-19 қабатты
10-19-этажное7. Тұрғын үй немесе жатақхана пайдалануға берілген жағдайда, абаттандыру дәрежесін "√" белгісімен көрсетіңіз
При вводе в эксплуатацию жилого дома или общежития отметьте знаком "√" степень благоустройства

7.1 сумен жабдықтау
водоснабжение7.5 орталықтан ыстық сумен жабдықтау
центральное горячее водоснабжение7.8 желілік (табиғи) газ
сетевой газ (природный)7.2 кәріз
канализация7.6 жеке су жылытқыштардан ыстық сумен жабдықтау
горячее водоснабжение от индивидуальных водонагревателей7.9 сұйытылған (баллондағы) газ
газ сжиженный (в баллонах)7.3 орталықтан жылыту
центральное отопление7.7 тұрақты ванна немесе сусебезгі
стационарная ванна или душ7. 10 электр плитасы (еденге қоятын)
электроплита (напольная)7.4 дербес жылыту (жеке қондырғылардан, қазандықтардан жылыту)
автономное отопление (отопление от индивидуальных установок, котлов)8. Тұрғын үй немесе жатақхананы пайдалануға берген кезде ғимарат қабырғалары мен аражабындарының материалын көрсетіңіз
При вводе в эксплуатацию жилого дома или общежития укажите материалы стен и перекрытий здания

8.1 Ғимарат қабырғаларының басым материалын "√" белгісімен белгілеңіз
Отметьте знаком "√" преобладающий материал стен здания

8.1.1 кірпіш, тас
кирпич, камень8.1.5 ірі блокты
крупноблочный8.1.9 саман
саман8.1.2 ірі панельді
крупнопанельный8.1.6 ағаш, шпалдар
дерево, шпалы8.1.10 қаңқа-қамысты
каркасно-камышитовый8.1.3 қаңқа-панельді
каркасно-панельный
 8.1.7 монолитті бетон (темір бетон)
монолитный бетон (железобетон)
 8.1.11 ұлутас
ракушечник
 8.1.4 көлемді-блокты
объемно-блочный8.1.8 ұялы бетон
ячеистый бетон8.1.12 басқа да қабырға материалдары
другие стеновые материалы
8.2 Ғимаратар ажабындарының басым материалын "√" белгісімен белгілеңіз
Отметьте знаком "√" материал перекрытия здания

8.2.1 темір бетон
железобетон8.2.2 ағаш
деревянные8.2.3 ағаш-темірбетон
деревянно- железобетонные8.2.4 басқа да аражабын материалдары
другие материалы перекрытия9. Тұрғын үй пайдалануға берілген кезде пәтерлер туралы мәліметтерді көрсетіңіз
При вводе в эксплуатацию жилого дома укажите сведения о квартирах


1. Пәтерлер саны, бірлік
Количество квартир, единиц

2. Пәтерлердің жалпы алаңы, шаршы метр
Общая площадь квартир, кв. метров

3. Пәтерлердің тұрғын алаңы, шаршы метр
Жилая площадь квартир, кв. метров

9.1 Барлығы
ВсегоСоның ішінде
В том числе:9.1.1 Бір бөлмелі
Однокомнатные9.1.2 Екі бөлмелі
Двухкомнатные9.1.3 Үш бөлмелі
Трехкомнатные9.1.4 Төрт бөлмелі
Четырехкомнатные9.1.5 Бес бөлмелі
Пятикомнатные9.1.6 Алты бөлмелі
Шестикомнатные9.1.7 Жеті бөлмелі
Семикомнатные9.1.8 Сегіз және одан да көп бөлмелі
Восьми и более комнатные10. Егер объекті пайдалануға берілген жағдайда жаңартылатын энергия көздерінің түрлері пайдаланылатын болса, онда "√" белгісімен көрсетіңіз
Если при вводе в эксплуатацию объекта используются виды возобновляемых источников энергии, то отметьте знаком "√"

10.1 Жылу энергиясының түрлері
Виды теплоэнергии

а) негізгі түрі
основной вид

б) қосалқы түрі
вспомогательный вид


10.1.1 күн сәулесі жылу энергиясы
теплоэнергия солнечная


10.1.2 геотермалдық көздерден алынған жылу энергиясы
теплоэнергия от геотермальных источников


10.1.3 биогаздан алынған жылу энергиясы
теплоэнергия от биогаза


10.1.4 биомассадан алынған жылу энергиясы
теплоэнергия от биомассы


10.1.5 өзге де жылу энергиясы
теплоэнергия прочая

10.2 Электр энергиясының түрлері
Виды электроэнергии

а) негізгі түрі
основной вид

б) қосалқы түрі
вспомогательный вид


10.2.1 күн сәулесі электр энергиясы
электроэнергия солнечная


10.2.2 жел электр энергиясы
электроэнергия ветровая


10.2.3 жел/күн сәулесі электр энергиясы
электроэнергия ветровая/солнечная


10.2.4 биогаздан алынатын электр энергиясы
электроэнергия от биогаза


10.2.5 өзге де электр энергиясы
электроэнергия прочая

 
11. Өзге де тұрғын ғимараттар, тұрғын емес ғимараттар, кіріктіре-жапсарластыра салынған үй-жайлар немесе имараттар пайдалануға берілген жағдайда, мыналарды көрсетіңіз:
При вводе в эксплуатацию прочего жилого здания, нежилого здания, встроенно-пристроенного помещения нежилого назначения или сооружения укажите:

11.1 Өлшем бірлігі "Объектілер және қуаттар түрлерінің тізбесіне" сәйкес
Единицу измерения согласно "Перечню видов объектов и мощностей"11.2 Пайдалануға берілген қуат
Введенную мощность
12. Пайдалануға берілген объект құрылысының нақты құнын көрсетіңіз, мың теңгеде
Укажите фактическую стоимость строительства введенного в эксплуатацию объекта, в тысячах тенге
оның ішінде:
из неҰ:12.1 Ғимараттар мен имараттардың құрылыс-монтаждау жұмыстарына шығындар
Затраты на строительно-монтажные работы зданий и сооружений
оның ішінде:
из неҰ
12.1.1 мердігерлік құрылыс әдісімен жүзеге асырылатын құрылыс-монтаж жұмыстары
строительно-монтажные работы, осуществляемые подрядным способом строительства
12.1.2 шаруашылық құрылыс әдісімен жүзеге асырылған құрылыс-монтаждау жұмыстары
строительно-монтажные работы, осуществляемые хозяйственным способом строительства12.2 Машиналарды, жабдықтарды және көлік құралдарын сатып алуға кеткен шығындар
Затраты на приобретение машин, оборудования и транспортных средств 
13. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)
Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн
до 1 часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық
более 40 часов

 

      Атауы                                                 Мекенжайы

      Наименование ___________________________ Адрес ___________________________

      ___________________________________            _____________________________

      Телефоны (респонденттің) _____________________ ____________________________

      Телефон (респондента)             стационарлық             ұялы

      стационарный             мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің

      Адрес электронной почты (респондента)

      ___________________________________________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель ____________________________________ _________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности __________________________________ _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)             қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)                   подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности ________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 12 шілдедегі
№ 4 Бұйрығына
4-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің Статистика
комитеті төрағасының
2020 жылғы 4 ақпандағы
№ 16 бұйрығына
10-қосымша
  Приложение 10
к приказу Председателя
Комитета по статистике
Министерства национальной
экономики
Республики Казахстан
от 4 февраля 2020 года
№ 16

"Жеке құрылыс салушылардың объектілерді пайдалануға беруі туралы есеп" (индексі 1-ИС, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық Инструкция по заполнению статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками" (индекс 1-ИС, периодичность годовая)

1. Осы "Жеке құрылыс салушылардың объектілерді пайдалануға беруі туралы есеп" (индексі 1-ИС, кезеңділігі жылдық) (бұдан әрі – статистикалық нысан) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды".
2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндегі ұғымдар, сондай-ақ мынадай анықтамалар пайдаланылады:
1) биомасса – органикалық, қазба емес биологиялық туынды материалдар;
2) биогаз – биомассаны ашыту нәтижесінде алынатын метан, көміртегінің және (немесе) сутегінің монооксиді;
3) геотермальдық энергия – жер қабатынан бөлінетін жылу, әдетте, қыздырылған су немесе бу түріндегі энергия;
4) ғимараттың жалпы құрылыс көлемі – плюс, минус 0,00 (жерүсті бөлігі) белгісінен жоғары және осы белгіден төмен (жерасты бөлігі) құрылыс көлемінің жиынтығы. Жер асты және жерүсті ғимараттарының құрылыс көлемі жоғары беттің шегімен анықталады;
5) жапсаржай (қондырма) – өндірістік ғимараттар мен үй-жайлардан өртке қарсы кедергілермен бөлініп тұратын, әкімшілік және тұрмыстық үй-жайларды орналастыруға арналған ғимарат бөлігі;
6) жаңа құрылыс – пайдалануға берілгеннен кейін дербес баланста болатын, жаңадан салынатын кәсіпорындардың, ғимараттар мен имараттардың, сондай-ақ филиалдар мен жекелеген өндірістердің негізгі, қосалқы және қызмет көрсету мақсатындағы объектілер кешенін салу;
7) жаңартылатын энергия көздерi – табиғи жаратылыс процестерi есебiнен үздiксiз жаңартылатын энергия көздерi мынадай түрлерді қамтиды: күн сәулесiнiң энергиясы, жел энергиясы, гидродинамикалық су энергиясы; геотермальдық энергия: топырақтың, жерасты суларының, өзендердiң, су айдындарының жылуы, сондай-ақ бастапқы энергия ресурстарының антропогендiк көздерi: биомасса, биогаз және электр және (немесе) жылу энергиясын өндiру үшiн пайдаланылатын органикалық қалдықтардан алынатын өзге де отын;
8) жел энергиясы – электр энергиясын өндіру үшін жел қозғалтқыштарында пайдаланылатын желдің кинетикалық энергиясы;
9) жеке құрылыс салушылар – жеке шаруашылығын жүргізу мақсатында тұрғын немесе тұрғын емес ғимараттар мен шаруашылыққа арналған қосымша құрылыстарды салу үшін бекітілген тәртіп бойынша жер телімін алған азаматтар, олар құрылысты өз күшімен немесе басқа адамдарды немесе құрылыс ұйымдарын жұмылдыру арқылы жүзеге асырады;
10) имарат – табиғи немесе жасанды кеңiстiктік шекаралары бар және өндiрiстiк процестердi орындауға, материалдық құндылықтарды орналастыру және сақтау немесе адамдарды, жүктердi уақытша орналастыруға (жылжытуға), сондай-ақ жабдықтарды немесе қатынастарды орналастыруға (төсеуге, жүргiзуге) арналған жасанды көлемдік, жазықтықты немесе сызықтық (жер үстi, су бетi және (немесе) жерасты, суасты) нысаны;
11) реконструкция – ғимараттың, имараттың жұмыс істеуін жақсарту үшін оны қайта құру немесе жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарда (стансаларда) өндіріс көлемін арттыруды қарастыратын іс-шаралар кешені;
12) кеңейту – жұмыс істеп тұрған кәсіпорындағы (имараттағы) қосымша өндіріс құрылысы, сондай-ақ қосымша немесе жаңа өндірістік қуаттар құру мақсатында жұмыс істеп тұрған немесе оған жанасатын алаңдарда жаңа құрылыс және қолданыстағы жекелеген цехтар мен негізгі, қосалқы және қызмет көрсету мақсатындағы объектілерді кеңейту;
13) күн сәулесі энергиясы – тікелей күн сәулесінің астына қойылатын арнайы жартылай өткізгіш күн сәулесі пластиналық коллекторларының көмегімен жылу және электр энергиясына өңделген күн сәулесі энергиясы;
14) құрылыс объектісі – құрылысына (реконструкциясына, кеңейтілуіне) дербес объектілік смета құрастырылатын оған тиесілі барлық жабдықтары, мүкәммалдары, құралдары, галереялары, эстакадалары, ішкі инженерлік желілері және коммуникациялары бар жеке ғимарат немесе имарат;
15) пәтердің жалпы алаңы – пәтердің лоджиялар, балкондар, дәліздер, қолайлы ашық алаңдары ескерілген тұрғын және қосалқы үй-жайлардың жиынтық алаңы;
16) тұрғын үйлердегі кіріктіре-жапсарластыра салынған үй-жайлар – өзге (тұрғын емес) функционалдық бағытта пайдаланылатын үй-жайлар (кеңселер, дүкендер, дәмханалар, шаштараздар);
17) тұрғын ғимарат – негізінен тұрғын үй-жайлардан, сондай-ақ тұрғын емес үй-жайлардан және өзге де бөліктерден тұратын құрылыс;
18) тұрғын бөлме - тұрақты тұруға және пайдалануға арналған жеке бөлме (пәтер), ол тұрғылықты және қосалқы алаңдардан тұрады;
19) тұрғылықты емес бөлме - тұрақты тұрудан өзге мақсаттарға арналған, оның ішінде қоғамдық мұқтаждықтар және/немесе шағын кәсіпкерлік үшін пайдаланылатын, тұрғын үйге іргелес (іргелес-жалғастыра) салынған жеке бөлме;
20) тұрғын емес ғимараттар – негізінен тұрғын емес мақсаттарда пайдаланылатын немесе соған арналған құрылыс;
21) тұрғын үйдің (тұрғын ғимарат) жалпы алаңы – бүкіл тұрғын үйдің жалпы алаңы мен бүкіл тұрғын емес үй-жайлар алаңының, сондай-ақ тұрғын үйдің ортақ мүлік болып табылатын бөліктері алаңының жиынтығы.
Статистикалық нысанды жергілікті атқарушы органдардың сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесі (жеке тұлғалар мен дара кәсіпкерлер пайдалануға беретін объектілер бойынша), сондай-ақ шаруа немесе фермер қожалықтары объектіні пайдалануға берген кезде ұсынады.
3. Статистикалық байқауларда пайдалануға берілген объектілер туралы алғашқы статистикалық деректерді толтыруға объектіні пайдалануға беруді қабылдау және меншік иесінің өз бетінше салынған объектіні пайдалануға беру қабылдау актілері негіздеме болып табылады. Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Заңына сәйкес ресімделген актілердің көшірмелері статистикалық есептілік нысанымен бірге ұсынылады.
Статистикалық нысанға мынадай объектілер бойынша алғашқы статистикалық деректер енгізілмейді:
1) тұруға уақытша бейімделген, тұру ұзақтығына қарамастан, тек маусымдық немесе уақытша тұру үшін жарамды үй-жайларды (жазғы бақ және аңшылық үйлер);
2) үйдің тозған жеке бөліктері мен құрылымдарына ауыстыру жүргізілген, ғимараттың күрделі қабырғасын қайта тұрғызудан басқа, күрделі жөнделген үйлерді.
Тұрғын ғимараттарға жеке және көппәтерлі тұрғын үйлер, мамандандырылған үйлер немесе әлеуметтік топтарға арналған тұрғын ғимараттар (жатақханалар, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернаттар, балалар үйлері, стационар жағдайында қарттар, мүгедектігі бар адамдарға, мүгедектігі бар балаларға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер (ұйымдар), тұрғылықты мекенжайы жоқ адамдарды бейімдеу орталықтары), сондай-ақ адамдардың тұрақты тұруына жарамды өзге де күрделі ғимараттар мен құрылыстар жатады.
Статистикалық нысанды тапсыру кезінде әрбір объектіге жеке бланк толтырылады.
1.8-жолында учаскенің кадастрлық нөмірі көрсетіледі. Бір учаскеде бірнеше объект пайдалануға берілген жағдайда, әрбір объект бойынша кадастрлық нөмір қайталанады.
4. Пайдалануға берілген тұрақты тұруға арналған бақшалық үйлер (саяжай құрылыстары) өзгерту тәртібі Қазақстан Республикасы Жер кодексімен регламенттелген жер учаскесінің нысаналы мақсаты өзгерген жағдайда және оларды жеке тұрғын үйлер ретінде жылжымайтын мүлікке қайта ресімдеу туралы тиісті құжаттары болған кезде тұрғын үй ғимараттары ретінде есепке алынады.
Тұрғын үйлер тұрғын емес мақсаттағы кіріктіре-жапсарластыра салынған үй-жайларымен пайдалануға берілген жағдайда, үйдің тұрғын бөлігіне жеке бланк, яғни кіріктіре-жапсарластыра салынған үй-жайларды қоспай және мақсатына қарай әрбір кіріктіре-жапсарластыра салынған үй-жайға жеке бланк толтырылады.
Тұрғын емес ғимаратты басқа мақсаттағы ғимараттан реконструкциялау немесе қайта жабдықтағаннан кейін пайдалануға беру кезінде 3-11-бөлімдердің алғашқы статистикалық деректері толтырылмайды.
Тұрғын ғимаратты басқа мақсаттағы ғимараттан реконструкциялау немесе қайта жабдықтағаннан кейін пайдалануға беру кезінде ғимараттар саны, жалпы құрылыс көлемі, ғимараттардың қабаттылығы, абаттандыру дәрежесі және қабырғаларының материалдарынан басқа статистикалық нысанның барлық көрсеткіштері толтырылады.
Объектілерді секциялап пайдалануға берген жағдайда ғимараттардың саны объекті құрылысы толық аяқталып, пайдалануға тұтас берілген соң ғана қойылады.
Жаңа тұрғын үйдегі жапсарлас салынған үй-жай, жапсарлас кіріктірме үй-жайлар пайдалануға берілген жағдайда, жаңа ғимараттардың саны туралы алғашқы статистикалық деректер толтырылмайды. Тұрғын үйлерге жапсаржай (қондырма) пайдалануға берілген жағдайда, 9-бөлімнің 2, 3-бағандары толтырылады.
Егер ғимараттар бір-біріне ортақ бір қабырғамен жалғанатын болса, бірақ олардың әрқайсысы дербес құрылыстық тұтастықты көрсететін болса, онда олар жеке ғимараттар болып саналады және тиісінше есепке алынады.
10-бөлім жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын объектілер пайдалануға берілген жағдайда толтырылады. Тек қана жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын объектілер пайдалануға берілген жағдайда "Негізгі түрі" бағаны толтырылады. Жаңартылатын энергия көздерін ішінара пайдаланатын (негізгі жылумен және электрмен жабдықтаудан басқа) объектілер пайдалануға берілген жағдайда "Қосалқы түрі" бағаны толтырылады.
12-бөлімде жеке құрылыс салушылар, сондай-ақ фермер (шаруа) қожалықтары пайдалануға берген объектілердің нақты құны көрсетіледі.
12.1-жолда құрылыс-монтаждау жұмыстарының шығындары көрсетіледі, оның ішінде 12.1.1-жол бойынша құрылыстың мердігерлік тәсілімен жүзеге асырылатын құрылыс-монтаждау жұмыстары бөлінеді, яғни мердігерлік құрылыс ұйымдарын тарта отырып орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстары көрсетіледі.
12.1.2-жолда шаруашылық тәсілмен жүзеге асырылған құрылыс-монтаждау жұмыстары бөлінеді. Бұл жолда мердігерлік құрылыс ұйымдарын тартпай жеке құрылыс салушылар өз күшімен орындаған құрылыс-монтаждау жұмыстары көрсетіледі. Жеке құрылыс салушылардың өз күшімен орындалған құрылыс-монтаждау және жөндеу-құрылыс жұмыстары құрылыстың шаруашылық тәсіліне жатады.
12.2-жол бойынша жеке пайдаланатын көлік құралдарын қоспағанда көлік құралдарын (жеңіл, жүк таситын, теміржол, әуе және су көлігі) сатып алуға жұмсалған шығындары бөлек көрсетіледі. Машиналарды, жабдықтарды, көлік құралдарын сатып алуға арналған шығындарға басқа ұйымдардан бұрын негізгі қорларда (құралдарда) алынған машиналарға, жабдыққа, көлік құралдарына арналған шығындар (бұрын қолданыста болған негізгі құралдар) енгізілмейді.
5. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.
6. Арифметикалық-логикалық бақылау:
Егер 2.2-жол толтырылған болса, онда 2.2.1 (2.2.1.1 немесе 2.2.1.2) тармақтарының бірі толтырылады.
2, 6 бөлімдерде және 8 бөлімнің 8.1, 8.2 жолдарында тек бір ұяшық толтырылады. Егер 3-бөлім толтырылса, онда 4.1 және 4.2-жолдар толтырылады.
5-бөлім жатақханалар, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернаттар, балалар үйлері, стационар жағдайында қарттар, мүгедектігі бар адамдарға,мүгедектігі бар балаларға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер (ұйымдар), тұрғылықты мекенжайы жоқ адамдарды бейімдеу орталықтары және өзге де тұрғын ғимараттар (тұрғын үйлерден басқа) пайдалануға берілген жағдайда толтырылады.
7-бөлімде 7.3 және 7.4, 7.5 және 7.6, 7.8 және 7.9-жолдардың екі ұяшығының біреуі ғана толтырылады.
9.1.1-9.1.8-жолдарда барлық үш баған толтырылады (тұрғын үйлерге жапсаржайдан (қондырмалардан) басқа).
Тұрғын үйлер пайдалануға берілген жағдайда 11-жол толтырылмайды.

1. Настоящая инструкция детализирует заполнение статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками" (индекс 1-ИС, периодичность годовая) (далее – статистическая форма)".
2. В настоящей Инструкции используются понятия в значениях, определенных в Законе, а также следующие определения:
1) биомасса – органические неископаемые материалы биологического происхождения;
2) биогаз – метан, монооксидуглерода и (или) водород, получаемые из биомассы в результате ее брожения;
3) геотермальная энергия – энергия в виде тепла, выделяемого земной корой, обычно в форме нагретой воды или пара;
4) общий строительный объем здания – сумма строительного объема выше отметки плюс, минус 0,00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей;
5) пристройка (надстройка) – часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, отделяемая от производственных зданий и помещений противопожарными преградами;
6) новое строительство – возведение комплекса объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения вновь создаваемых предприятий, зданий и сооружений, а также филиалов и отдельных производств, которые после ввода в эксплуатацию будут находиться на самостоятельном балансе;
7) возобновляемые источники энергии – источники энергии, непрерывно возобновляемые за счет естественно протекающих природных процессов, включающие в себя следующие виды: энергия солнечного излучения, энергия ветра, гидродинамическая энергия воды; геотермальная энергия: тепло грунта, подземных вод, рек, водоемов, а также антропогенные источники первичных энергоресурсов: биомасса, биогаз и иное топливо из органических отходов, используемые для производства электрической и (или) тепловой энергии;
8) энергия ветра – кинетическая энергия ветра, используемая в ветродвигателях для выработки электроэнергии;
9) индивидуальные застройщики – граждане, получившие в установленном порядке земельный участок для строительства жилого или нежилого здания с хозяйственными постройками для ведения личного подсобного хозяйства и осуществляющие это строительство либо своими силами, либо с привлечением других лиц или строительных организаций;
10) сооружение - искусственно созданный объемный, плоскостной или линейный объект (наземный, надводный и (или) подземный, подводный), имеющий естественные или искусственные пространственные границы и предназначенный для выполнения производственных процессов, размещения и хранения материальных ценностей или временного пребывания (перемещения) людей, грузов, а также размещения (прокладки, проводки) оборудования или коммуникаций;
11) реконструкция – перестройка здания, сооружения для улучшения его функционирования или комплекс мероприятий, предусматривающих увеличение объема производства на действующих предприятиях (станциях);
12) расширение – строительство дополнительных производств на действующем предприятии (сооружении), а также строительство новых и расширение существующих отдельных цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения на территории действующих или примыкающих к ним площадках в целях создания дополнительных или новых производственных мощностей;
13) энергия солнца – энергия солнечных лучей, преобразованных в тепловую и электрическую энергии с помощью специальных полупроводниковых солнечных пластинчатых коллекторов, которые выставляются прямо на солнечные лучи;
14) объект строительства – отдельное здание или сооружение со всеми относящимися к нему оборудованием, инвентарем, инструментами, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями и коммуникациями, на строительство (реконструкцию, расширение) которого составляется самостоятельная объектная смета;
15) общая площадь квартиры – суммарная площадь жилых и подсобных помещений квартиры с учетом лоджий, балконов, веранд, террас;
16) встроенно-пристроенные помещения в жилых домах – помещения, имеющие иное (нежилое) функциональное назначение (офисы, магазины, кафе, парикмахерские);
17) жилое здание – строение, состоящее в основном из жилых помещений, а так же нежилых помещений и иных частей;
18) жилое помещение - отдельное помещение (квартира), предназначенное и используемое для постоянного проживания, включающее как жилую площадь, так и нежилую площадь жилища;
19) нежилое помещение - отдельное встроенное (встроенно-пристроенное) в жилой дом помещение, предназначенное и используемое для иных, чем постоянное проживание, целей, в том числе для общественных нужд и/или малого предпринимательства;
20) нежилые здания – строения, которые в основном используются или предназначены не для жилых целей;
21) общая площадь жилого дома (жилого здания) – сумма общих площадей всех жилищ и площадей всех нежилых помещений, а также площадей частей жилого дома, являющихся общим имуществом.
Статистическую форму представляет структурное подразделение местных исполнителных органов, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства (по вводимым в эксплуатацию объектам физическими лицами и индивидуальными предпринимателями), а также крестьянские или фермерские хозяйства в момент ввода объекта в эксплуатацию.
3. Основанием для заполнения первичных статистических данных о введенных в эксплуатацию объектах в статистических наблюдениях являются Акты приемки объекта в эксплуатацию и приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно. Копии Актов, оформленных в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" представляются вместе со статистической формой отчетности.
В статистическую форму не включают первичные статистические данные по следующим объектам:
1) помещений, временно приспособленных под жилье, пригодные только для сезонного или временного проживания, в независимости от длительности проживания (летние садовые и охотничьи домики);
2) капитально отремонтированных домов, где производилась замена отдельных ветхих деталей и конструкций дома, кроме возведения капитальных стен здания.
К жилым зданиям относятся индивидуальные и многоквартирные жилые дома, специализированные дома или жилые здания для социальных групп (общежития, школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детские дома, медико-социальные учреждения (организации) для престарелых, лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью в условиях стационара, центры адаптации лиц без определенного места жительства), а также иные капитальные здания и строения, пригодные для постоянного проживания людей.
При сдаче статистической формы на каждый объект заполняется отдельный бланк.
В строке 1.8.указывается кадастровый номер участка. В случае когда на одном участке вводится несколько объектов, то кадастровый номер повторяется по каждому объекту.
4. Введенные в эксплуатацию садовые дома (дачные строения) для постоянного проживания, учитываются в качестве жилых зданий при условии изменения целевого назначения земельного участка, порядок изменения которого регламентирован Земельным кодексом Республики Казахстан и при наличии соответствующих документов о переоформлении их на недвижимость как индивидуальные жилые дома.
При вводе в эксплуатацию жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения заполняется отдельный бланк на жилую часть здания, то есть без учета встроенно-пристроенных помещений, и отдельные бланки на каждое встроенно-пристроенное помещение в соответствии с назначением.
При вводе в эксплуатацию нежилого здания после реконструкции или переоборудования из здания другого назначения, первичные статистические данные разделов 3-11 не заполняются.
При вводе в эксплуатацию жилого здания после реконструкции или переоборудования из здания другого назначения, заполняются все показатели статистической формы, кроме количества зданий, общего строительного объема, этажности зданий, степени благоустройства и по материалам стен.
При секционном вводе в эксплуатацию объектов количество зданий проставляется по завершении и сдаче в эксплуатацию объекта в целом.
При вводе в эксплуатацию пристройки (надстройки), встроенно-пристроенного помещения в новом жилом доме первичные статистические данные о количестве новых зданий не заполняются. При вводе в эксплуатацию пристройки (надстройки) к жилым домам, заполняются графы 2, 3 раздела 9. Если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но каждое из них представляет собой, самостоятельное конструктивное целое, то они считаются отдельными зданиями и учитываются соответственно.
Раздел 10 заполняется при вводе в эксплуатацию объектов с использованием возобновляемых источников энергии. При вводе в эксплуатацию объектов с использованием только возобновляемых источников энергии заполняется графа "Основной вид". При вводе в эксплуатацию объектов с частичным использованием возобновляемых источников энергии (кроме основного теплоснабжения и электроснабжения) заполняется графа "Вспомогательный вид".
В разделе 12 указывается фактическая стоимость введенных в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками, а также фермерскими (крестьянскими) хозяйствами.
В строке 12.1 указываются затраты на строительно-монтажные работы, из них по строке 12.1.1 выделяются строительно-монтажные работы, осуществляемые подрядным способом строительства, то есть указываются строительно-монтажные работы, выполненные с привлечением подрядных строительных организаций.
В строке 12.1.2 выделяются строительно-монтажные работы, осуществляемые хозяйственным способом. В данной строке указываются строительно-монтажные работы, выполненные индивидуальными застройщиками собственными силами без привлечения подрядных строительных организаций. Строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, выполненные собственными силами индивидуальными застройщиками относятся к хозяйственному способу строительства.
По строке 12.2 выделяются затраты на приобретение транспортных средств (легкового, грузового, железнодорожного, воздушного и водного транспорта) за исключением транспортных средств личного пользования. В затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств не включаются затраты на машины, оборудование, транспортные средства, числившиеся ранее в основных фондах (средствах) у других организаций (основные средства, бывшие в употреблении).
5. Представление данной статистической формы осуществляется в электронном виде или на бумажном носителе. Заполнение статистической формы в электронном виде осуществляется через "Кабинет респондента" (https://cabinet.stat.gov.kz/), размещенном на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в режиме он-лайн.
6. Арифметико-логический контроль:
Если заполнена строка 2.2, то заполняется один из пунктов 2.2.1 (2.2.1.1 или 2.2.1.2).
В разделах 2, 6 и в строках 8.1, 8.2 раздела 8 заполняется только одна ячейка. Если заполнен раздел 3, то заполняются строки 4.1 и 4.2.
Раздел 5 заполняется при вводе в эксплуатацию общежитий, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детских домов, медико-социальных учреждений (организаций) для престарелых, лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью в условиях стационара, центров адаптации лиц без определенного места жительства и прочих жилых зданий (кроме жилых домов).
В разделе 7 из двух ячеек строк 7.3 и 7.4, 7.5 и 7.6, 7.8 и 7.9 заполняется только одна.
В строках 9.1.1-9.1.8 заполняются все три графы (кроме пристроек (надстройки) к жилым домам).
При вводе в эксплуатацию жилых домов строка 11 не заполняется.

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 12 шілдедегі
№ 4 Бұйрығына
5-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің Статистика
комитеті төрағасының
2020 жылғы 4 ақпандағы
№ 16 бұйрығына 19-қосымша
Приложение 19 к приказу
Председателя Комитета
по статистике Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от 4 февраля 2020 года № 16


Объектілерді пайдалануға беру туралы есеп
Отчет о вводе в эксплуатацию объектов

Индексі
Индекс

2-КС

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный период

жыл
год

      Жұмыс істейтіндердің санына қарамастан, есепті кезеңде объектілерді пайдалануға беруді жүзеге асыратын заңды тұлғалар және олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады

      Представляют юридические лица и их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие в отчетном периоде ввод объектов в эксплуатацию независимо от численности работающих

      Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 1 наурызға (қоса алғанда) дейін

      Срок представления –до 1 марта (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН1. Пайдалануға берілген объект туралы жалпы мәліметтерді көрсетіңіз
Укажите общие сведения о введенном в эксплуатацию объекте

1.1 Есептің реттік нөмірі
Порядковый номер отчета1.2 Объект түрінің атауы1
Наименование вида объекта11.3 Объектінің орналасқан жері (облыс, қала, аудан, елді мекен)
Местонахождение объекта (область, город, район, населенный пункт)1.4 "Объектілер және қуаттар түрлерінің тізбесіне" сәйкес объект түрінің коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код вида объекта согласно "Перечню видов объектов и мощностей" (заполняется работником органа статистики при сдаче статистической формы на бумажном носителе)1.5 "Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне" сәйкес объектінің орналасқан жерінің коды (статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште тапсыру кезінде статистика органының қызметкері толтырады)
Код местонахождения объекта согласно "Классификатору административно-территориальных объектов" (заполняется работником органа статистики при сдаче статистической формы на бумажном носителе)1.6 Объектілер саны
Количество объектов1.7 Учаскенің кадастрлық нөмірі
Кадастровый номер участка2. Құрылысты қаржыландырудың басым көзін "√" белгісімен белгілеңіз
Отметьте знаком "√" преобладающий источник финансирования строительства

2.1 Республикалық бюджет
Республиканский бюджет2.4 Банктердің кредиттері
Кредиты банков2.2 Жергілікті бюджет
Местный бюджет2.4.1 Шетелдік банктердің кредиттері
Кредиты иностранных банков2.3 Меншікті қаражаттар
Собственные средства2.5 Басқа да қарыз қаражаттары
Другие заемные средства2.5.1 Резидент еместердің басқа дақарыз қаражаттары
Другие заемные средства нерезидентов

 

Ескертпе:
Примечание:
1Мұнда және бұдан әрі Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсындағы"https://cabinet.stat.gov.kz/Респонденттерге//Статистикалық нысандар//Жылдық//2-КС" сілтемесі бойыншаорналасқан "Объектілер және қуаттар түрлерінің тізбесіне" сәйкес толтырылады
Здесь и далее заполняется согласно "Перечню видов объектов и мощностей", размещенному на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ссылке "https://cabinet.stat.gov.kz/Для респондентов//Статистические формы//Годовые формы//2-КС"
3. Құрылыстың басым сипатын "√" белгісімен белгілеңіз
Отметьте знаком "√" преобладающий характер строительства

3.1 Жаңа құрылыс
Новое строительство3.2 Реконструкциялау
Реконструкция3.2.1 Реконструкциялау кезінде объектінің мақсатты белгіленуі өзгере ме?
При реконструкции меняется ли целевое назначение объекта?

3.2.1.1 Иә
Да3.2.1.2 Жоқ
Нет3.3 Кеңейту
Расширение3.4 Техникамен қайта жарақтандыру
Техническое перевооружение4. Жаңа ғимараттар санын көрсетіңіз, бірлік
Укажите количество новых зданий, единиц 

5. Жаңа тұрғын немесе тұрғын емес ғимараттар, жаңа тұрғын ғимараттағы кіріктіре - жапсарластыра салынған үй-жайлар немесе қолданыстағы ғимаратқа жапсаржай (қондыра салынған үй-жай) пайдалануға берілген кезде мыналарды көрсетіңіз:
При вводе в эксплуатацию нового жилого или нежилого здания, встроенно-пристроенного помещения в новом жилом здании или пристройки (надстройки) к существующему зданию укажите:

5.1 Жалпы құрылыс көлемі, текше метр
Общий строительный объем, кубических метров5.2 Ғимараттардың жалпы алаңы, шаршы метр
Общая площадь здания, квадратных метров (далее кв.метров) 

6. Тұрғын үй пайдалануға берілген кезде үйдің түрін "√" белгісімен белгілеңіз
При вводе в эксплуатацию жилого дома отметьте знаком "√" тип дома

6.1 Жалға берілетін (коммуналдық)
Арендный (коммунальный)6.2 Жалға берілетін
Арендный6.3 Жергілікті атқарушы органдарға бюджеттік кредит беру есебінен салынған
Построенный за счет бюджетного кредитования местных исполнительных органов6.4 Коммерциялық (ипотекалық кредит беру жүйесі бойынша сату үшін)
Коммерческий (для продажи по системе ипотечного кредитования)6.5 Серіктестік принциптерінде жергілікті бюджет пен салушының қаражаты есебінен салынған
Построенный за счет местного бюджета и средств застройщика на принципах партнерства6.6 Басқа
Другой7. Өзге де тұрғын үйлер пайдалануға берілген кезде тұрғын және қосалқыүй-жайлардың жалпы алаңын көрсетіңіз, шаршы метр
При вводе в эксплуатацию прочего жилого здания укажите общую площадь жилыхи подсобных помещений, кв. метров8. Тұрғын үй немесе жатақхана пайдалануға берілген кезде үйдің қабаттылығын"√" белгісімен белгілеңіз
При вводе в эксплуатацию жилого дома или общежития отметьте знаком "√" этажностьздания


 

8.1

1 қабатты
1-этажное8.4

4 қабатты
4-этажное8.7

20 қабатты және одан да биік
20-этажное и выше8.2

2 қабатты
2-этажное8.5

5-9 қабатты
5-9-этажное


8.3

3 қабатты
3-этажное8.6

10-19 қабатты
10-19-этажное


 

9. Тұрғын үй немесе жатақхана пайдалануға берілген кезде абаттандыру дәрежесін "√" белгісімен белгілеңіз
При вводе в эксплуатацию жилого дома или общежития отметьте знаком "√" степень благоустройства

Жабдықталған:
Оборудовано:


9.4 дербес жылыту (жеке қондырғылардан, қазандықтардан жылыту)
автономное отопление (отопление от индивидуальных установок, котлов)9.8 желілік (табиғи) газ
газ сетевой (природный)9.1 сумен жабдықтау
водоснабжение9.5 орталықтан ыстық сумен жабдықтау
центральное горячее водоснабжение9.9 сұйытылған газ (баллондағы)
газ сжиженный
(в баллонах)9.2 кәріз
канализация9.6 жеке сужылытқыштардан ыстық сумен жабдықтау
горячее водоснабжение от индивидуальных водонагревателей9.10 электр плитасы (еденге қоятын)
электроплита (напольная)9.3 орталықтан жылыту
центральное отопление9.7 тұрақты ванна немесе сусебезгі
стационарная ванна или душ

10. Тұрғын үй немесе жатақханы пайдалануға берген кезде ғимарат қабырғалары мен аражабындарының материалын көрсетіңіз
При вводе в эксплуатацию жилого дома или общежития укажите материалы стен и перекрытий здания
10.1 Ғимарат қабырғаларының басым материалын "√" белгісімен белгілеңіз
Отметьте знаком "√" преобладающий материал стен здания

10.1.1 кірпіш, тас
кирпич, камень10.1.6 ағаш, шпалдар
дерево, шпалы10.1.10 қаңқа-қамысты
каркасно-камышитовый10.1.2 ірі панелді
крупнопанельный10.1.7 монолитті бетон (темір бетон)
монолитный бетон(железобетон)10.1.11 ұлутас
ракушечник10.1.3 қаңқа-панелді
каркасно-панельный10.1.4 көлемді-блокты
объемно-блочный10.1.8 ұялы бетон
ячеистый бетон10.1.12 басқа да қабырға материалдары
другие стеновые материалы10.1.5 ірі блокты
крупноблочный10.1.9 саман
саман

10.2 Ғимарат аражабындарының материалын "√" белгісімен белгілеңіз
Отметьте знаком "√" материал перекрытия здания

10.2.1 темірбетон
железобетон10.2.2 ағаш
деревянные10.2.3 ағаш- темірбетон
деревянно – железобетонные10.2.4 басқа да жабынды материалдары
другие материалы перекрытия11. Тұрғын үй пайдалануға берілген кезде пәтерлер туралы мәліметтерді көрсетіңіз
При вводе в эксплуатацию жилого дома укажите сведения о квартирах


1. Пәтерлер саны, бірлік
Количество квартир, единиц

2. Пәтерлердің жалпы алаңы, шаршы метр
Общая площадь квартир, кв. метров

3. Пәтерлердің тұрғын алаңы, шаршы метр
Жилая площадь квартир, кв. метров

Соның ішінде
В том числе:11.1.1 Бір бөлмелі
Однокомнатные11.1.2 Екі бөлмелі
Двухкомнатные11.1.3 Үш бөлмелі
Трехкомнатные11.1.4 Төрт бөлмелі
Четырехкомнатные11.1.5 Бес бөлмелі
Пятикомнатные11.1.6 Алты бөлмелі
Шестикомнатные11.1.7 Жеті бөлмелі
Семикомнатные11.1.8 Сегіз және одан да көп бөлмелі
Восьми и более комнатные12. Объекті пайдалануға берілген кезде жаңартылатын энергия көздерінің түрлері пайдаланылатын болса, онда "√" белгісімен белгілеңіз
Если при вводе в эксплуатацию объекта используются виды возобновляемых источников энергии, то отметьте знаком "√"

12.1 Жылу энергиясының түрлері
Виды теплоэнергии

а) негізгі түрі
основной вид

б) қосалқы түрі
вспомогательный вид


12.1.1 күн сәулесі жылу энергиясы
теплоэнергия солнечная


12.1.2 геотермальдық көздерден алынғанжылу энергиясы
теплоэнергия от геотермальных источников


12.1.3 биогаздан алынған жылу энергиясы
теплоэнергия от биогаза


12.1.4 биомассадан алынған жылу энергиясы
теплоэнергия от биомассасы


12.1.5 өзге де жылу энергиясы
теплоэнергия прочая


12.2 Электр энергиясының түрлері
Виды электроэнергии

а) негізгі түрі
основной вид

б) қосалқы түрі
вспомогательный вид


12.2.1 күн сәулесі электр энергиясы
электроэнергия солнечная


12.2.2 жел электр энергиясы
электроэнергия ветровая


12.2.3 жел/күн сәулесі электр энергиясы
электроэнергия ветровая/солнечная


12.2.4 биогаздан алынатын электр энергиясы
электроэнергия от биогаза


12.2.5 өзге де электр энергиясы
электроэнергия прочая

 
13. Пайдалануға берілген объектінің энергия тиімділігі сыныбын "√" белгісімен белгілеңіз.
Отметьте знаком "√" класс энергоэффективности введенного в эксплуатацию объекта:

13.1 2.04-21-2004 "Азаматтық ғимараттардың энергия тұтынуы мен жылу қорғанышы" ҚР ҚН сәйкес:
согласно СН РК 2.04-21-2004 "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий":

13.1.1

А (өте жоғары)
А (очень высокий)13.1.2

Б (жоғары)
Б (высокий)13.1.3

В (қалыпты)
В (нормальный)13.2 2.04-04-2011 "Ғимараттардың жылу қорғанышы" ҚР ҚН сәйкес:
согласно СН РК 2.04-04-2011 "Тепловая защита зданий":

13.2.1 өте жоғары:
очень высокий:

13.2.1.1 "А++"13.2.1.2 "А+"
13.2.1.3 "А"
13.2.2 жоғары:
высокий:

13.2.2.1 "В+"13.2.2.2 "В"13.2.3 қалыпты:
нормальный:

13.2.3.1 "С+"13.2.3.2 "С"
13.2.3.3 "С-"
 
14. Өзге де тұрғын ғимараттар, тұрғын емес ғимараттар, тұрғын емес мақсаттағы кіріктіре - жапсарластыра салынған үй-жайлар немесе имараттар пайдалануға берілген кезде мыналарды көрсетіңіз:
При вводе в эксплуатацию прочего жилого здания, нежилого здания, встроенно-пристроенного помещения нежилого назначения или сооружения укажите:

14.1 "Объектілер және қуаттар түрлерінің тізбесіне" сәйкес өлшем бірлігін

14.2 Пайдалануға берілген қуатты
Введенную мощность

Единицу измерения согласно
"Перечню видов объектов и мощностей"


15. Объект құрылысының нақты құнын көрсетіңіз, мың теңгемен
Укажите фактическую стоимость строительства объекта, в тысячах тенге
 

16. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)
Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн
до 1 часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық
более 40 часов

 

      Атауы                                                 Мекенжайы

      Наименование ___________________________ Адрес ___________________________

      ___________________________________            _____________________________

      Телефоны (респонденттің) _____________________ ____________________________

      Телефон (респондента)             стационарлық             ұялы

      стационарный             мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің

      Адрес электронной почты (респондента)

      ___________________________________________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель ____________________________________ _________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности __________________________________ _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)             қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)                   подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности ________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 12 шілдедегі
№ 4 Бұйрығына
6-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 4 ақпандағы
№ 16 бұйрығына
20-қосымша
  Приложение 20
к приказу Председателя
Комитета по статистике
Министерства национальной
экономики
Республики Казахстан
от 4 февраля 2020 года
№ 16

"Объектілерді пайдалануға беру туралы есеп" (индексі 2-КС, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық Инструкция по заполнению статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Отчет о вводе в эксплуатацию объектов" (индекс 2-КС, периодичность годовая)

1. Осы нұсқаулық "Объектілерді пайдалануға беру туралы есеп" (индекс 2-КС, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыру тәртібін нақтылайды.
2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ мынадай анықтамалар пайдаланылады:
1) банктердің кредиттері – бұл қарыз алушының қаржы қаражатына қажеттілігін қанағаттандыру үшін банк беретін ақшалай қаражаттар;
2) басқа да қарыз қаражаттары – шаруашылық жүргізетін субъектіге тиесілі емес, бірақ оның иелігінде уақытша болатын және оның өз қаражатымен бірдей пайдаланылатын ақша қаражаттары, оларға (банк кредиттерінен басқа) басқа заңды және жеке тұлғалардан қарыздар, отандық және шетелдік банктік емес мекемелер (микрокредиттік ұйымдар), резидент емес заңды және жеке тұлғалар беретін қарыздар, және гранттар;
3) биомасса – органикалық, қазба емес биологиялық туынды материалдар;
4) биогаз – биомассаны ашыту нәтижесінде алынатын метан, көміртегінің және (немесе) сутегінің монооксиді;
5) геотермальдық энергия – жер қабатынан бөлінетін жылу, әдетте, қыздырылған су немесе бу түріндегі энергия;
6) ғимараттың жалпы құрылыс көлемі - бұл плюс, минус 0,00 (жерүсті бөлігі) белгісінен жоғары және осы белгіден төмен (жерасты бөлігі) құрылыс көлемінің жиынтығы. Ғимараттың жерасты және жерүсті бөліктерінің құрылыс көлемі шектеуші беттер шегінде айқындалады;
7) ғимараттардың, құрылыстардың, имараттардың энергия тиімділігі класы – ғимараттардың, құрылыстардың, имараттардың энергия тұтыну үнемділігінің пайдалану сатысындағы энергия тиімділігін сипаттайтын деңгейі;
8) жапсаржай (қондырма) – өндірістік ғимараттар мен үй-жайлардан өртке қарсы кедергілермен бөлініп тұратын, әкімшілік және тұрмыстық үй-жайларды орналастыруға арналған ғимарат бөлігі;
9) сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғынжай – Қазақстан Республикасының азаматтарына коммуналдық тұрғын үй қорынан сатып алу құқығынсыз ақылы пайдалануға берілетін тұрғынжай;
10) жалға берілетін үй - жеке және (немесе) заңды тұлғаға меншік құқығымен тиесілі, жалдауға беруге арналған тұрғын үй (тұрғын ғимарат), тұрғын үй-жайлар (пәтерлер);
11) жаңа құрылыс – пайдалануға берілгеннен кейін дербес баланста болатын, жаңадан құрылатын кәсіпорындардың, ғимараттар мен имараттардың, сондай-ақ филиалдар мен жекелеген өндірістердің негізгі, қосалқы және қызмет көрсету мақсатындағы объектілер кешенін салу;
12) жаңартылатын энергия көздерi – табиғи жаратылыс процестерi есебiнен үздiксiз жаңартылатын энергия көздерi, олар мынадай түрлерді қамтиды: күн сәулесi энергиясы, жел энергиясы, гидродинамикалық су энергиясы; геотермальдық энергия: топырақтың, жерасты суларының, өзендердiң, су айдындарының жылуы, сондай-ақ бастапқы энергия ресурстарының антропогендiк көздерi: биомасса, биогаз және электр және (немесе) жылу энергиясын өндiру үшiн пайдаланылатын органикалық қалдықтардан алынатын өзге де отын;
13) жел энергиясы – электр энергиясын өндіру үшін жел қозғалтқыштарында пайдаланылатын желдің кинетикалық энергиясы;
14) күн энергиясы – күн сәулесіне тікелей қойылатын арнайы жартылай өткізгіш күн пластиналы коллекторлардың көмегімен жылу және электр энергиясына түрлендірілген күн сәулесінің энергиясы;
15) жергілікті бюджет қаражаттары – бюджеттік бағдарламаларды іске асыруға жергілікті бюджеттен бөлінетін ақшалай қаражаттар;
16) имарат – табиғи немесе жасанды кеңістіктік шекаралары бар және өндірістік процестерді орындауға, материалдық құндылықтарды орналастыруға және сақтауға немесе адамдарды, жүктерді уақытша орналастыруға (жылжытуға), сондай-ақ жабдықтарды немесе коммуникацияларды орналастыруға (төсеуге, жүргізуге) арналған жасанды ауқымды, жазықтық немесе желілік объект (жерүсті, субеті және (немесе) жерасты, суасты);
17) қайта жаңғырту – ғимараттың, имараттың жұмыс істеуін жақсарту үшін қайта құру немесе жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарда (станцияларда) өндіріс көлемін ұлғайтуды көздейтін іс-шаралар кешені;
18) кеңейту – жұмыс істеп тұрған кәсіпорындағы (имараттағы) қосымша өндірістер құрылысы, сондай-ақ қосымша немесе жаңа өндірістік қуаттар құру мақсатында жұмыс істеп тұрған аумақта немесе оған жанасатын алаңдарда жаңа құрылыс және қолданыстағы жекелеген цехтар мен негізгі, қосалқы және қызмет көрсету мақсатындағы объектілерді кеңейту;
19) коммерциялық тұрғын үйлер – коммерциялық (мемлекеттік емес) құрылыс салушылар әрі қарай ипотекалық кредит беру жүйесі бойынша сату үшін салған, оның ішінде банктерден ипотекалық кредиттер алған үлескерлер қаражатын тартумен тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бойынша салынған үйлер;
20) күн энергиясы – тікелей күн сәулесіне қаратып қойылатын арнайы жартылай өткізгіштік күн сәулесі пластиналық коллекторлардың көмегімен жылу және электр энергиясына түрленген күн сәулесі энергиясы;
21) құрылыстың нақты құны – құрылыс салушының тапсырыс беруші нақты төлеген сомаларында құрылыс және монтаж жұмыстарына, тапсырыс беруші сатып алған жабдықтың, құралдың, мүкәммалдың құнына, жобалау-іздестіру жұмыстары мен шығындарына күрделі шығындар; сондай-ақ құрылыс объектісінің мүкәммалдық құнына жатқызылатын залалдарға нақты жұмсалған сома;
22) құрылыс объектісі – құрылысына (қайта құрылуына, кеңейтілуіне) дербес объектілік смета құрастырылатын, оған тиесілі барлық жабдықтары, мүкәммалдары, құралдары, галереялары, эстакадалары, ішкі инженерлік желілері және коммуникациялары бар жеке үй немесе имарат;
23) меншікті қаражаттар – негізгі капиталды инвестициялауға бағытталған ұйымдардың жарғылық капиталына кәсіпорындардың, ұйымдардың, халықтың қаражаттары, оның ішінде құрылтайшылардың салымдары;
24) пәтерлердің жалпы алаңы – лоджияларды, балкондарды, дәліздер, террасаларды есепке алғанда пәтердің тұрғын және қосалқы үй-жайларының жиынтық алаңы;
25) резидент еместердің басқа да қарыз қаражаттары – резидент емес заңды тұлғалар және жеке тұлғалардың, шетелдік банктік емес мекемелердің қарыздары есебінен жүзеге асырылатын инвестициялар;
26) республикалық бюджет қаражаттары – бюджеттік бағдарламаларды іске асыру үшін республикалық бюджеттен бөлінетін ақшалай қаражаттар;
27) тапсырыс беруші (құрылыс салушы) - күрделі құрылыс жүргізуге мердігер ұйыммен шарт жасайтын және осы мақсатта өз қаражаты бар немесе күрделі құрылыс жасауға қаржы бөлінетін ұйым, кәсіпкерлік субъектілері немесе мекеме.
28) техникалық қайта жарақтандыруға өндірістің озық техника мен технологияны, механикаландыру мен автоматтандыруды енгізу, ескірген және физикалық тозған жабдықтарды жаңарту және жаңа, анағұрлым өнімдірек жабдықтармен ауыстыру негізінде жекелеген өндірістердің, цехтардың және учаскелердің техникалық-экономикалық деңгейін көтеру, сондай-ақ жалпы зауыттық шаруашылықты және қосалқы қызметті жетілдіру бойынша іс-шаралар кешені жатады;
29) тұрғын емес ғимараттар – адамдардың тұрақты тұруынан басқа, өзге мақсаттарда пайдаланылатын ғимарат (әкімшілік ғимараттар, банк ғимараттары, театрлар, спорттық кешендер, мейрамханалар, барлар, асханалар, ауруханалар, емханалар, санаторийлер, мектептер, балабақшалар, зауыт цехтары, наубайханалар, типографиялар, шаштараздар, шіркеулер, мешіттер, моншалар, автогараждар және басқалар);
30) тұрғын ғимарат – негізінен, тұрғын үй-жайлардан, сондай-ақ тұрғын емес үй-жайлардан және ортақ мүлік болып табылатын өзге де бөліктерден тұратын құрылыс;
31) тұрғын үй-жай – тұрғын үйдің тұрғын алаңын да, тұрғын емес алаңынан да тұратын үй-жай;
32) тұрғын емес үй-жай - тұрақты тұрудан өзге мақсаттарға арналған, оның ішінде қоғамдық мұқтаждықтар және/немесе шағын кәсіпкерлік үшін пайдаланылатын, тұрғын үйге іргелес (іргелес-жалғастыра) салынған жеке үй-жай;
33) тұрғын үйлердегі кіріктіре-жапсарластыра салынған үй-жайлар – өзге бағытта пайдаланылатын үй-жайлар (офистер, дүкендер, дәмханалар, шаштараздар);
34) тұрғын үйдің (тұрғын ғимарат) жалпы алаңы – барлық тұрғын үй-жайлардың пайдалы алаңдары мен барлық тұрғын емес үй-жайлардың алаңдарының, сондай-ақ ортақ мүлік болып табылатын тұрғын үй бөліктері алаңының жиынтығы;
35) шетелдік банктер – шет мемлекеттер заңнамасына сәйкес құрылған және тіркелген мемлекеттің заңнамасы негізінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс банктік қызметті жүзеге асыратын банктер және өзге де қаржы институттары;
36) энергетикалық тиімділік (энергия тиімділігі) – энергетикалық ресурстарды пайдаланудан болған пайдалы әсердің осы әсерді алу мақсатында өндірілген энергетикалық ресурстардың шығындарына қатынасын көрсететін сипаттамалар.
3. Статистикалық байқауларда пайдалануға берілген объектілер туралы алғашқы статистикалық деректерді толтыруға объектіні пайдалануға беруді қабылдау және меншік иесінің өз бетінше салынған объектіні пайдалануға беру қабылдау актілері негіз болып табылады. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Заңына сәйкес ресімделген актілердің көшірмелері статистикалық есептілік нысанымен бірге ұсынылады.
Статистикалық нысандарды меншік нысанына және объектілерді пайдалануға беруді жүзеге асыратын шаруашылық жүргізуші субъектілердің ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан экономикалық қызметтің барлық түрлерінің респонденттері (құрылыс салушы ұйымдар) тапсырады.
Егер заңды тұлға оған статистикалық нысандарды тапсыру бойынша өкілеттіктер берсе, статистикалық нысандарды құрылымдық және оқшауланған бөлімшелер өзінің орналасқан жері бойынша табыс етеді. Егер құрылымдық және оқшауланған бөлімшенің мұндай өкілеттіктері болмаса, статистикалық нысандарды заңды тұлға өзінің құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде олардың орналасқан жерін көрсете отырып ұсынады.
Екі және одан да көп облыстардың аумағында объектілерді пайдалануға беруді жүзеге асыратын заңды тұлғалар және олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері әрбір аумақ бойынша ақпаратты жеке бланкілерде көрсете отырып, статистикалық нысанды ұсынады, яғни алғашқы статистикалық деректер енгізілген объектінің орналасқан жері бойынша көрсетіледі.
Тұрғын ғимараттарға жеке және көп пәтерлі тұрғын үйлер, мамандандырылған үйлер немесе әлеуметтік топтарға арналған (тұрғын ғимараттар, жатақханалар, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернаттар, балалар үйлері, стационар жағдайында қарттар, мүгедектігі бар адамдарға, мүгедектігі бар балаларға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер (ұйымдар), белгілі бір тұрғылықты мекенжайы жоқ адамдарды бейімдеу орталықтары), сондай-ақ адамдардың тұрақты тұруына жарамды басқа да ғимараттар мен құрылыстар жатады.
Статистикалық нысанды тапсыру кезінде әрбір объектіге жеке бланк толтырылады.
1.7-жолда учаскенің кадастрлық нөмірі көрсетіледі. Бір учаскеде бірнеше объект пайдалануға берілген жағдайда, онда кадастрлық нөмір әрбір объект бойынша қайталанады.
4. Пайдалануға берілген тұрақты тұруға арналған бақшалық үйлер (саяжай құрылыстары) өзгерту тәртібі Қазақстан Республикасы Жер кодексімен регламенттелген жер учаскесінің нысаналы мақсаты өзгерген жағдайда және оларды жеке тұрғын үйлер ретінде жылжымайтын мүлікке қайта ресімдеу туралы тиісті құжаттары болған кезде тұрғын үй ғимараттары ретінде есепке алынады.
Тұрғын үйлер тұрғын емес мақсаттағы кіріктіре-жапсарластыра салынған үй-жайларымен пайдалануға берілген жағдайда, ғимараттың тұрғын үй бөлігіне жеке бланк, яғни кіріктіре-жапсарластыра салынған үй-жайларды қоспай және мақсатына қарай әрбір кіріктіре-жапсарластыра салынған үй-жайға жеке бланкілер толтырылады.
Тұрғын емес ғимаратты басқа мақсаттағы ғимараттан реконструкциялау немесе қайта жабдықтағаннан кейін пайдалануға беру кезінде, 4-13-бөлімдердің алғашқы статистикалық деректері толтырылмайды.
Тұрғын ғимаратты басқа мақсаттағы ғимараттан реконструкциялау немесе қайта жабдықтағаннан кейін пайдалануға беру кезінде ғимараттар саны, жалпы құрылыс көлемі, ғимараттардың қабаттылығы, абаттандыру дәрежесі және үй қабырғаларының материалдарынан басқа барлық көрсеткіштер толтырылады.
Қираған ғимараттар, құрылыстар, өндірістік қуаттар мен өндірістік емес мақсаттағы объектілер қалпына келтірілгеннен кейін объектілер мен қуаттар тиісті мемлекеттік органдардың құжаттары негізінде пайдалануға қабылданады.
Объектілерді пайдалануға секциялап берген жағдайда ғимараттардың саны объект құрылысы толық аяқталып, пайдалануға тұтас берілгеннен соң ғана қойылады.
Жаңа тұрғын үйдегі жапсарлас салынған үй-жай, жапсарлас-кіріктірме жайлар пайдалануға берілген жағдайда жаңа ғимараттардың саны туралы алғашқы статистикалық деректер толтырылмайды. Тұрғын үйлерге жапсаржай (қондырма) пайдалануға берілген жағдайда 11-бөлімнің 2,3-бағандарын толтыру қажет.
Егер ғимараттар бір-біріне жанасып тұрса және ортақ қабырғасы болса, бірақ олардың әрқайсысы жеке конструктивті тұтас болса, онда олар жеке ғимараттар болып саналады және тиісінше есепке алынады.
12-бөлім жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын объектілер пайдалануға берілген жағдайда толтырылады. Тек қана жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын объектілер пайдалануға берілген жағдайда "Негізгі түрі" бағаны толтырылады. Жаңартылатын энергия көздерін ішінара пайдаланатын объектілер пайдалануға берілген жағдайда (негізгі жылу және электрмен қамтамасыз етуден басқа) "Қосалқы түрі" бағаны толтырылады.
13-бөлім энергия тиімділігі паспортының және техникалық-экономикалық сараптаманың қорытындысы негізінде толтырылады. Пайдалануға берілген объектінің энергия тиімділігі класы 2.04-21-2004 "Азаматтық ғимараттардың энергия тұтынуы мен жылу қорғанышы" Қазақстан Республикасының Құрылыс нормаларына және 2.04-04-2011 "Ғимараттардың жылу қорғанышы" Қазақстан Республикасының Құрылыс нормаларына сәйкес толтырылады.
5. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Деректерді он-лайн режимде жинау" ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.
6. Арифметикалық-логикалық бақылау
2.1–2.5, 3.1–3.4, 6.1–6.6, 8.1–8.7, 10.1.1–10.1.12, 10.2.1–10.2.4, 12-12.3-жолдарда бір ғана ұяшық толтырылады. Бұл ретте, егер 2.4.1-жол толтырылған болса, онда 2.4-жолды толтыру керек және егер 2.5.1-жол толтырылған болса, онда 2.5-жолды толтыру керек.
Егер 3.2-жол толтырылған болса, онда 3.2.1 (3.2.1.1 немесе 3.2.1.2) тармақтарының бірі толтырылады.
9.3 және 9.4, 9.5 және 9.6, 9.8 және 9.9-жолдары бойынша екі ұяшықтан біреуі ғана толтырылады.
Егер 4-жол толтырылса, онда 5.1 және 5.3-жолдар толтырылуы керек.
11.1.1-11.1.8-жолдарында барлық үш баған толтырылады.
7-жол жатақханалар, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернаттар, балалар үйлері, стационар жағдайында қарттар, мүгедектігі бар адамдарға, мүгедектігі бар балаларға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер (ұйымдар), тұрақты мекенжайы жоқ адамдарды бейімдеу орталықтары және өзге де тұрғын ғимараттар (тұрғын үйлерден басқа) үшін толтырылады.
14-жол тұрғын үйлерден басқа барлық объектілер үшін толтырылады.

1. Настоящая инструкция детализирует порядок заполнения статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Отчет о вводе в эксплуатацию объектов" (индекс 2-КС, периодичность годовая) (далее – статистическая форма).
2. В настоящей Инструкции используются понятия в значениях, определенных в Законе, а также следующие определения:
1) кредиты банков – это денежные средства, которые выдаются банком для удовлетворения потребностей заемщика в финансовых средствах;
2) другие заемные средства – денежные средства, не принадлежащие хозяйствующему субъекту, но временно находящиеся в его распоряжении и используемые наравне с его собственными, к которым относятся (кроме кредитов банков) займы от других юридических и физических лиц, займы, предоставляемые отечественными и иностранными небанковскими учреждениями (микрокредитные организации), юридическими и физическими лицами нерезидентами, и гранты;
3) биомасса – органические не ископаемые материалы биологического происхождения;
4) биогаз – метан, монооксид углерода и (или) водород, получаемые из биомассы в результате ее брожения;
5) геотермальная энергия – энергия в виде тепла, выделяемого земной корой, обычно в форме нагретой воды или пара;
6) общий строительный объем здания это сумма строительного объема выше отметки плюс, минус 0,00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей;
7) класс энергоэффективности здания, строения, сооружения – уровень экономичности энергопотребления здания, строения, сооружения, характеризующий его энергоэффективность на стадии эксплуатации;
8) пристройка (надстройка) – часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, отделяемая от производственных зданий и помещений противопожарными преградами;
9) арендное жилище без права выкупа – жилище, предоставляемое из коммунального жилищного фонда гражданам Республики Казахстан в пользование за плату без права выкупа;
10) арендный дом - принадлежащий на праве собственности физическому и (или) юридическому лицу жилой дом (жилое здание), жилые помещения (квартиры) которого предназначены для сдачи внаем;
11) новое строительство – возведение комплекса объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения вновь создаваемых предприятий, зданий и сооружений, а также филиалов и отдельных производств, которые после ввода в эксплуатацию будут находиться на самостоятельном балансе;
12) возобновляемые источники энергии - источники энергии, непрерывно возобновляемые за счет естественно протекающих природных процессов, включающие в себя следующие виды: энергия солнечного излучения, энергия ветра, гидродинамическая энергия воды; геотермальная энергия: тепло грунта, подземных вод, рек, водоемов, а также антропогенные источники первичных энергоресурсов: биомасса, биогаз и иное топливо из органических отходов, используемые для производства электрической и (или) тепловой энергии;
13) энергия ветра – кинетическая энергия ветра, используемая в ветродвигателях для выработки электроэнергии;
14) жилые дома, построенные за счет бюджетного кредитования местных исполнительных органов – дома, строительство которых велось в рамках программ жилищного строительства за счет кредитования местных исполнительных органов из республиканского бюджета;
15) средства местного бюджета – денежные средства, выделяемые из местного бюджета на реализацию бюджетных программ;
16) сооружение – искусственно созданный объемный, плоскостной или линейный объект (наземный, надводный и (или) подземный, подводный), имеющий естественные или искусственные пространственные границы и предназначенный для выполнения производственных процессов, размещения и хранения материальных ценностей или временного пребывания (перемещения) людей, грузов, а также размещения (прокладки, проводки) оборудования или коммуникаций;
17) реконструкция – перестройка здания, сооружения для улучшения его функционирования или комплекс мероприятий, предусматривающих увеличение объема производства на действующих предприятиях (станциях);
18) расширение – строительство дополнительных производств на действующем предприятии (сооружении), а также строительство новых и расширение существующих отдельных цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения на территории действующих или примыкающих к ним площадках в целях создания дополнительных или новых производственных мощностей;
19) коммерческие жилые дома – дома, построенные коммерческими (негосударственными) застройщиками для последующей продажи по системе ипотечного кредитования, в том числе построенные по договорам о долевом участии в жилищном строительстве с привлечением средств дольщиков, взявших в банках ипотечные кредиты;
20) энергия солнца – энергия солнечных лучей, преобразованных в тепловую и электрическую энергии с помощью специальных полупроводниковых солнечных пластинчатых коллекторов, которые выставляются прямо на солнечные лучи;
21) фактическая стоимость строительства – сумма фактически произведенных застройщиком капитальных затрат: на строительные и монтажные работы в суммах, фактически оплаченных заказчиком; на стоимость приобретенного заказчиком оборудования, инструмента, инвентаря: на проектно-изыскательские работы и затраты; а так же убытки, относимые на инвентарную стоимость объекта строительства;
22) объект строительства – отдельное здание или сооружение со всеми относящимися к нему оборудованием, инвентарем, инструментами, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями и коммуникациями, на строительство (реконструкцию, расширение) которого составляется самостоятельная объектная смета;
23) собственные средства - средства предприятий, организаций, населения, в том числе вклады учредителей в уставный капитал организации, направленные на инвестирование в основной капитал;
24) общая площадь квартир – суммарная площадь жилых и подсобных помещений квартиры с учетом лоджий, балконов, веранд, террас;
25) другие заемные средства нерезидентов – это инвестиции, осуществляемые за счет займов юридическими и физическими лицами-нерезидентами и иностранными небанковских учреждений;
26) средства республиканского бюджета – денежные средства, выделяемые из республиканского бюджета на реализацию бюджетных программ;
27) заказчик (застройщик) - организация, предприятие или учреждение, которым выделяются средства для осуществления капитального строительства или которые имеют для этих целей собственные средства и заключают с подрядной организацией договор подряда на капитальное строительство.
28) к техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, а также по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб;
29) нежилые здания – здания, используемые для иных целей, кроме постоянного проживания людей (административные здания, здания банков, театры, спортивные комплексы, рестораны, бары, столовые, больницы, поликлиники, санатории, школы, детские сады, заводские цеха, хлебопекарни, типографии, парикмахерские, церкви, мечети, бани, автогаражи);
30) жилое здание – строение, состоящее в основном из жилых помещений, а также нежилых помещений и иных частей, являющихся общим имуществом;
31) жилое помещение - отдельное помещение (квартира), предназначенное и используемое для постоянного проживания, включающее как жилую площадь, так и нежилую площадь жилища;
32) нежилое помещение - отдельное встроенное (встроенно-пристроенное) в жилой дом помещение, предназначенное и используемое для иных, чем постоянное проживание, целей, в том числе для общественных нужд и/или малого предпринимательства;
33) встроенно-пристроенные помещения в жилых домах – помещения, имеющие иное (нежилое) функциональное назначение (офисы, магазины, кафе, парикмахерские);
34) общая площадь жилого дома (жилого здания) – сумма полезных площадей всех жилых помещений и площадей всех нежилых помещений, а также площадей частей жилого дома, являющихся общим имуществом;
35) иностранные банки - банки и иные финансовые институты, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и осуществляющие банковскую деятельность за пределами Республики Казахстан на основании законодательства государств, в которых они зарегистрированы.
36) энергетическая эффективность (энергоэффективность) - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта.
3. Основанием для заполнения первичных статистических данных о введенных в эксплуатацию объектах в статистических наблюдениях являются Акты приемки объекта в эксплуатацию и приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно. Копии Актов, оформленных в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" представляются вместе со статистической формой отчетности.
Статистические формы представляют респонденты (организации-застройщики) всех видов экономической деятельности, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы хозяйствующих субъектов, осуществляющие ввод объектов в эксплуатацию.
Статистические формы представляются структурными и обособленными подразделениями по месту своего нахождения, если ему юридическим лицом делегированы полномочия по сдаче статистических форм. Если структурное и обособленное подразделение не имеет таких полномочий, статистические формы представляются юридическим лицом в разрезе своих структурных и обособленных подразделений, с указанием их местонахождения.
Юридические лица и их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие ввод в эксплуатацию объектов на территории двух и более областей, представляют статистическую форму, выделяя информацию по каждой территории на отдельных бланках, то есть первичные статистические данные отражаются по месту нахождения введенного объекта.
К жилым зданиям относятся индивидуальные и многоквартирные жилые дома, специализированные дома, или жилые здания для социальных групп (общежития, школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детские дома, медико-социальные учреждения (организации) для престарелых, лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью в условиях стационара, центры адаптации лиц без определенного места жительства), а также иные здания и строения, пригодные для постоянного проживания людей.
При сдаче статистической формы на каждый объект заполняется отдельный бланк.
В строке 1.7. указывается кадастровый номер участка. В случае когда на одном участке вводится несколько объектов, то кадастровый номер повторяется по каждому объекту.
4. Введенные в эксплуатацию садовые дома (дачные строения) для постоянного проживания, учитываются в качестве жилых зданий при условии изменения целевого назначения земельного участка, порядок изменения которого регламентирован Земельным кодексом Республики Казахстан и при наличии соответствующих документов о переоформлении их на недвижимость как индивидуальные жилые дома.
В случае ввода в эксплуатацию жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения заполняется отдельный бланк на жилую часть здания, то есть без учета встроенно-пристроенных помещений, и отдельные бланки на каждое встроенно-пристроенное помещение в соответствии с назначением.
При вводе в эксплуатацию нежилого здания после реконструкции или переоборудования из здания другого назначения, первичные статистические данные разделов 4-13 не заполняются.
При вводе в эксплуатацию жилого здания после реконструкции или переоборудования из здания другого назначения, заполняются все показатели статистической формы, кроме количества зданий, общего строительного объема, этажности зданий, степени благоустройства и по материалам стен.
Объекты и мощности после восстановления разрушенных зданий, сооружений, производственных мощностей и объектов непроизводственного назначения принимаются в эксплуатацию на основании документов от соответствующего государственного органа.
В случае секционного ввода в эксплуатацию объектов количество зданий проставляется по завершении и сдаче в эксплуатацию объекта в целом.
В случае ввода в эксплуатацию пристройки (надстройки), встроенно-пристроенного помещения в новом жилом доме первичные статистические данные о количестве новых зданий не заполняются. При вводе в эксплуатацию пристройки (надстройки) к жилым домам заполняются графы 2, 3 раздела 11.
Если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но каждое из них представляет собой, самостоятельное конструктивное целое, то они считаются отдельными зданиями и учитываются соответственно.
Раздел 12 заполняется в случаи ввода в эксплуатацию объектов с использованием возобновляемых источников энергии. При вводе в эксплуатацию объектов с использованием только возобновляемых источников энергии заполняется графа "Основной вид". При вводе в эксплуатацию объектов с частичным использованием возобновляемых источников энергии (кроме основного тепло и электроснабжения) заполняется графа "Вспомогательный вид".
Раздел 13 заполняется на основании паспорта энергоэффективности и заключения технико-экономической экспертизы. Класс энергоэффективности введенного в эксплуатацию объекта ставится согласно Строительным нормам Республики Казахстан 2.04-21-2004 "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий" и Строительным нормам Республики Казахстан 2.04-04-2011 "Тепловая защита зданий".
5. Представление данной статистической формы осуществляется на бумажном носителе или в электронном виде. Заполнение статистической формы в электронном виде осуществляется посредством информационной системы "Сбор данных в он-лайн режиме", размещенной на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (https://cabinet.stat.gov.kz/).
6. Арифметико-логический контроль
В строках 2.1–2.5, 3.1–3.4, 6.1–6.6, 8.1–8.7, 10.1.1–10.1.12,10.2.1–10.2.4,12-12.3 заполняется только одна ячейка. При этом если заполнена строка 2.4.1, то необходимо заполнить строку 2.4, если заполнена строка 2.5.1, то необходимо заполнить строку 2.5.
Если заполнена строка 3.2, то заполняется один из пунктов 3.2.1 (3.2.1.1 или 3.2.1.2).
Из двух ячеек в строках 9.3 и 9.4, 9.5 и 9.6, 9.8 и 9.9 заполняется только одна.
Если заполнена строка 4, то заполняются строки 5.1 и 5.2.
В строках 11.1.1-11.1.8 заполняются все три графы.
Строка 7 заполняется для общежитий, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детских домов, медико-социальных учреждений (организаций) для престарелых, лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью в условиях стационара, центров адаптации лиц без определенного места жительства и прочих жилых зданий (кроме жилых домов).
Строка 14 заполняется для всех объектов, кроме жилых домов.


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады