"Мәдениет статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 20 қаңтардағы № 1 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 2023 жылғы 18 шiлдедегі № 6 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 20 шiлдеде № 33127 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мәдениет статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 20 қаңтардағы № 1 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19899 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      бұйрықтың кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ереженің 15-тармағы 36) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі төрағасының 2020 жылғы 23 қазандағы № 9-нқ бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы туралы ереженің 15-тармағы 22) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:";

      көрсетілген бұйрықтың 1-тармағында:

      1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 17) және 18) тармақшалар алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 19) және 20) тармақшалармен толықтырылсын:

      "19) "Мәдениет мекемелерінің қызметі туралы есеп" (индексі 1-Мәдениет, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 19-қосымшаға сәйкес;

      20) "Мәдениет мекемелерінің қызметі туралы есеп" (индексі 1-Мәдениет, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 20-қосымшаға сәйкес.";

      осы бұйрыққа 1 және 2-қосымшаларға сәйкес 19 және 20-қосымшалармен толықтырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Әдіснамалық дамыту және деректерді басқару саясаты департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының құрылымдық және аумақтық бөлімшелеріне жұмыста басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы басшысының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы бұйрық ресми жариялануға жатады және 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
Ж. Шаймарданов

      "Келісілді"

      Қазақстан Республикасы

      Мәдениет және спорт

      министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 18 шілдедегі
№ 6 Бұйрығына
1-қосымша 

 
Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы 20 қаңтардағы
№ 1 бұйрығына
19-қосымша
Приложение 19
к приказу Председателя
Комитета по статистике
Министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от 20 января 2020 года № 1

Мәдениет мекемелерінің қызметі туралы есеп
Отчет о деятельности учреждений культуры

Индексі
Индекс

1-мәдениет
1-культура

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный период


жыл
год

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодтарына сәйкес негізгі немесе қосалқы қызмет түрлері – 90.01.1, 93.29.3, 90.01.2, 90.01.3, 91.01.2, 91.02.0, 91.04.1, 93.21.0, 93.29.9 болып табылатын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, дара кәсіпкерлер ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели с основным и вторичным видом деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности – 90.01.1, 93.29.3, 90.01.2, 90.01.3, 91.01.2, 91.02.0, 91.04.1, 93.21.0, 93.29.9

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 30 қаңтарға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 30 января (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН


ЖСН коды
код ИИН


1. Көрсетілген қызметтің нақты орнын көрсетіңіз (кәсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан) өңірді – облыс, қала, аудан
Укажите фактическое место оказания услуг (независимо от места регистрации предприятия) –область, город, район
1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес аумақ коды (ӘАОЖ) (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объекто (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)
      2. Сіздің қызметіңіздің бағытын көрсетіңіз ˅

      Укажите направление Вашей деятельности ˅

А Модулі
Модуль А

Театр қызметі
Деятельность театра


B Модулі
Модуль B

Концерт қызметі
Концертная деятельность


C Модулі
Модуль C

Цирк қызметі
Деятельность цирка


D Модулі
Модуль D

Кітапхана қызметі
Деятельность библиотеки


E Модулі
Модуль E

Музей қызметі
Деятельность музея


F Модулі
Модуль F

Хайуанаттар паркі, океанариум қызметі
Деятельность зоопарка, океанариума


G Модулі
Модуль G

Ойын-сауық және демалыс саябағының қызметі
Деятельность парка развлечений и отдыха


H Модулі
Модуль H

Мәдени-демалыс ұйымдарының қызметі
Деятельность культурно-досуговых организаций


      "Театр қызметті" А модулі

      Модуль А "Деятельность театра"

Бұл модульді экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодтарына сәйкес негізгі немесе қосалқы қызмет түрлері -90.01.1 "Театр қызметі" және 93.29.3 "Қуыршақ театрларының қызметі" болып табылатын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері мен дара кәсіпкерлер толтырады
Заполняют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели с основными или вторичным видом деятельности согласно коду общего классификатора видов экономической деятельности-90.01.1 "Театральная деятельность" и 93.29.3 "Деятельность кукольных театров"

      3. Театрлар санын көрсетіңіз, бірлік

      Укажите число театров, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Оның ішінде
В том числе

опера және балет
оперы и балета

драма
драматический

музыкалық комедия
музыкальной комедии

жас көрермендер
юного зрителя

қуыршақ
кукол

басқалары
другие

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

Театрлар саны
Число театров
1.1

одан: Интернет желісіне қолжетімді театрлар саны
из них: число театров с доступом в сеть Интернет


х

х

х

х

х

х

      4. Театрлар ғимараттарының (үй-жайларының) санын және көрермендер залдарындағы орындар

      санын көрсетіңіз, бірлік

      Укажите число зданий (помещений) театров и число мест в зрительных залах, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Ғимараттар (үй-жайлар) саны
Число зданий (помещений)одан :
из них:

х

1.1

жылытылмайтын ғимараттарда (үй-жайларда)
в неотапливаемых зданиях (помещениях)


1.2

авариялық жағдайдағы
в аварийном состоянии


1.3

күрделі жөндеуді қажет ететін
требует капитального ремонта


2

1-жолдан - мүгедектігі бар адамдар үшін қол жетімді театрлар ғимараттарының (үй-жайларының) саны
Из строки 1 - число зданий (помещений) театров, доступных для лиц с инвалидностью


3

Көрермендер залдарындағы орындар саны
Число мест в зрительных залах


      5. Театр өткізген іс-шаралар санын көрсетіңіз, бірлік

      Укажите число мероприятий, проведенных театром, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – мемлекеттік тілде
Из них – на государственном языке

А

Б

1

2

1

Өз театрының алаңында өткізілген іс-шаралар саны
Число мероприятий, проведенных на площадке своего театра1.1

одан: өз театрының алаңында балаларға арнап өткізілген іс-шаралар саны
из них: число мероприятий для детей, проведенных на площадке своего театра2

Қазақстан бойынша өз аумағы шегінен тыс өткізілген іс-шаралар саны
Число мероприятий, проведенных за пределами своей территории по Казахстану2.1

одан: ауылдық жерлерде
из них: в сельской местности3

Шет елде өткізілген гастрольдер саны
Число гастролей, проведенных за рубежом


х

4

Онлайн режимде театрда өткізілген іс-шаралар саны
Число мероприятий, проведенных театром в он-лайн режиме5

Есепті жылы өткізілген спектакльдер (театр репертуары) саны
Число проведенных спектаклей (репертуар театра) за отчетный год6

Есепті жылғы жаңа қойылымдардың саны
Число новых постановок за отчетный год      6. Театр өткізген іс-шараларда көрермендер санын көрсетіңіз, адам

      Укажите число зрителей на мероприятиях, проведенных театром, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – мемлекеттік тілде
Из них – на государственном языке

А

Б

1

2

1

Өз театрының алаңында өткізілген іс-шаралардағы көрермендер саны
Число зрителей на мероприятиях, проведенных на площадке своего театра1.1

одан:өз театрының алаңында өткізілген іс-шаралардағы көрермен балалар саны
из них: число зрителей – детей, на мероприятиях проведенных на площадке своего театра2

Қазақстан бойынша өз аумағы шегінен тыс өткізілген іс-шаралардағы көрермендер саны
Число зрителей на мероприятиях, проведенных за пределами своей территории по Казахстану2.1

одан: ауылдық жерлерде
из них: в сельской местности3

Онлайн режимде театрда өткізілген іс-шаралардағы көрермендер саны
Число зрителей на мероприятиях, проведенных театром в он-лайн режиме      "Концерт қызметті" B модулі

      Модуль B "Концертная деятельность"

Бұл модульді экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодына сәйкес негізгі немесе қосалқы қызмет түрі 90.01.2 "Концерт қызметі" болып табылатын заңды тұлғалар және (немесе) олардын құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, дара кәсіпкерлер толтырады
Заполняют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели с основным или вторичным видом деятельности согласно коду общего классификатора видов экономической деятельности-90.01.2 "Концертная деятельность"

      7. Концерттік ұйымдарының, ғимараттар (үй-жайлардың) санын және концерт залдарының

      сыйымдылығын көрсетіңіз, бірлік

      Укажите число концертных организаций, зданий (помещений) и вместимость концертных залов, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – ауылдық жерлер
Из них – сельская местность

А

Б

1

2

1

Концерт ұйымдарының саны
Число концертных организаций2

Ғимараттар (үй-жайлар) саны
Число зданий (помещений)
оның ішінде:
из них:

х

х

2.1

жылытылмайтын ғимараттарда (үй-жайларда)
в неотапливаемых зданиях (помещениях)2.2

авариялық жағдайдағы
в аварийном состоянии2.3

күрделі жөндеуді қажет ететін
требует капитального ремонта3

2-жолдан – мүгедектігі бар адамдар үшін қол жетімді концерт ұйымдары ғимараттарының (үй-жайларының) саны
Из строки 2 – число зданий(помещений) концертных организаций, доступных для лиц с инвалидностью4

Концерт залдарының сыйымдылығы
Вместимость концертных залов      8. Концерттік ұйымдары өткізген концерттер санын көрсетіңіз, бірлік

      Укажите число проведенных концертов концертными организациями, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – ауылдық жерлер
Из них – сельская местность

А

Б

1

2

1

Өткізілген концерттер саны
Число проведенных концертов1.1

одан: балаларға арналған
из них: для детей2

Өз аумағында өткізілген концерттер
Концерты, проведенные на своей территории2.1

одан: балаларға арналған
из них: для детей3

Қазақстан бойынша өз аумағының шегінен тыс өткізілген концерттер
Концерты, проведенные за пределами своей территории по Казахстану3.1

одан: балаларға арналған
из них: для детей4

Онлайн режимде өткізілген концерттер саны
Число проведенных концертов в он-лайн режиме5

Шетелде өткізілген гастрольдер
Число гастролей, проведенных за рубежом


х

      9. Концерттік ұйымдары өткізген іс-шаралардағы көрермендер санын көрсетіңіз, адам

      Укажите число зрителей на мероприятиях, проведенных концертной организацией, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – ауылдық жерлер
Из них – сельская местность

А

Б

1

2

1

Көрермендер саны
Число зрителей1.1

одан: балалар
из них: детей2

Өз аумағында өткізілген концерттерде
На концертах, проведенных на своей территории2.1

одан: балалар
из них: детей3

Қазақстан бойынша өз аумағының шегінен, тыс өткізілген концерттерде
На концертах, проведенных за пределами своей территории по Казахстану3.1

одан: балалар
из них: детей4

Онлайн режимде өткізілген концерттегі көрермендер саны
Число зрителей на концертах, проведенных в он-лайн режиме      "Цирк қызметі" C модулі

      Модуль C "Деятельность цирка"

Бұл модульді экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодына сәйкес негізгі немесе қосалқы қызметтер түрі 90.01.3 "Цирк қызметі" болып табылатын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері толтырады
Заполняют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видом деятельности согласно коду общего классификатора видов экономической деятельности 90.01.3 "Деятельность цирков"

      10. Цирктер, ғимараттар (үй-жайлар) санын, көрермендер залындағы орындардың санын

      көрсетіңіз, бірлік

      Укажите число цирков, зданий (помещений), мест в зрительных залах, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Цирктер саны
Число цирков


1.1

одан: Интернет желісіне қолжетімділігі бар цирктер саны
из них: число цирков с доступом в сеть Интернет


2

Ғимараттар (үй-жайлар) саны
Число зданий (помещений)одан:
из них:

х

2.1

жылытылмайтын ғимараттарда (үй-жайларда)
в неотапливаемых зданиях (помещениях)


2.2

авариялық жағдайдағы
в аварийном состоянии


2.3

күрделі жөндеуді қажет ететін
требует капитального ремонта


3

2-жолдан – мүгедектігі бар адамдар үшін қол жетімді цирктегіғимараттар (үй-жайлар) саны
Из строки 2– число зданий (помещений) цирков, доступных для лиц с инвалидностью


4

Көрермендер залдарындағы орындар саны
Число мест в зрительных залах


      11. Цирк іс-шараларының санын және көрермендер санын көрсетіңіз

      Укажите число мероприятий цирка и число зрителей

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Цирк өткізген іс-шаралар саны, бірлік
Число мероприятий, проведенных цирком, единиц


1.1

одан: балаларға арналған цирк іс-шараларының саны
из них:число мероприятий цирка для детей


2

Онлайн режимде циркте өткізілген іс-шаралар саны, бірлік
Число мероприятий цирка, проведенных в он-лайн режиме, единиц


3

Өз қаласынан тыс жерлерде гастрольдік және көшпелі қойылымдар
Гастрольные и выездные представления за пределами своего города


3.1

одан: шетелде
из них: за рубежом


4

Есепті жылдағы жаңа қойылымдардың саны
Число новых представлений за отчетный год


5

Цирк өткізген іс-шаралардағы көрермендер саны
Число зрителей на мероприятиях, проведенных цирком


5.1

одан: көрермендер саны- балалар
из них: число зрителей – детей


6

Онлайн режимде өткізілген цирк іс-шараларындағы көрермендер саны
Число зрителей на мероприятиях цирка, проведенных в он-лайн режиме


      "Кітапхана қызметі" D модулі

      Модуль D "Деятельность библиотеки"

Бұл модульді тек экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодтарына сәйкес негізгі және қосалқы қызмет түрлері -91.01.2 "Оқырмандар залын, лекторийлер, көрсету залдарының қызметін қоса алғанда кітапхана қызметі" болып табылатын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, дара кәсіпкерлер толтырады
Заполняют только юридические лица и (или) их структурные обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели с основным и вторичным видом деятельности согласно кодам общего классификатора видов экономической деятельности-91.01.2 "Библиотечная деятельность, включая деятельность читальных залов, лекториев, демонстрационных залов"

      12. Кітапханалардың негізгі типтерін көрсетіңіз, бірлік

      Укажите основные типы библиотек, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – ауылдық жерлер
Из них – сельская местность

А

Б

1

2

1

Кітапханалардың саны
Число библиотек
оның ішінде:
в том числе:

х

х

1.1

ғылыми
научные1.2

әмбебап
универсальные1.3

арнайы
специальные1.4

өзгелер
прочие2

1-жолдан – балалар және жасөспірімдерге арналған кітапханалардың саны
Из строки 1 – число библиотек для детей и юношества3

Әдебиеттерді беру пунктілерінің саны
Число пунктов выдачи литературы4

Жылжымалы пунктілерінің саны
Число передвижных пунктов      13. Кітапхана ғимараттарының (үй-жайларының), олардың жалпы ауданын және оқу

      залдарындағы орындардың санын көрсетіңіз

      Укажите число зданий (помещений) библиотеки, их площадь и число мест в читальных залах

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – ауылдық жерлер
Из них – сельская местность

А

Б

1

2

1

Кітапхана ғимараттарының (үй-жайларының) саны, бірлік
Число зданий (помещений) библиотек, единиц
одан:
из них:

х

х

1.1

жылытылмайтын ғимараттарда (үй-жайларда)
внеотапливаемых зданиях (помещениях)1.2

авариялық жағдайдағы
в аварийном состоянии1.3

күрделі жөндеуді талап ететін
требует капитального ремонта2

1-жолдан – мүгедектігі бар адамдар үшін қол жетімді кітапхана ғимараттарының (үй-жайларының) саны, бірлік
Из строки 1 – число зданий (помещений) библиотек, доступных для лиц с инвалидностью, единиц3

Кітапханалар ғимараттарының (үй-жайларының) жалпы ауданы, шаршы метр
Общая площадь зданий (помещений) библиотек, квадратных метров4

Оқу залдарындағы орындар саны, бірлік
Число мест в читальных залах, единиц      14. Кітапхана қызметтерінің негізгі сипаттамаларын көрсетіңіз

      Укажите основные характеристики деятельности библиотеки

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – ауылдық жерлер
Из них – сельская местность

А

Б

1

2

1

Пайдаланушылар саны – барлығы, адам
Число пользователей – всего, человек1.1

одан: пайдаланушы балалар саны, адам
из них: число пользователей детей, человек2

Кітапханаға келушілер саны, бірлік
Число посещений библиотек, единиц2.1

одан: кітапханалардың интернет-ресурсына (порталына) қатынау саны
из них: число посещений интернет-ресурса (портала) библиотек3

Кітапханада өткізілген мәдени-бұқаралық іс-шаралар саны, бірлік
Число проведенных культурно-массовых мероприятий в библиотеке, единиц4

Кітапханадағы мәдени-бұқаралық іс-шараларға келушілер саны, бірлік
Число посещений культурно-массовых мероприятий в библиотеке, единиц5

Он-лайн режимде өткізілген мәдени-бұқаралық іс-шаралар саны, бірлік
Число проведенных культурно-массовых мероприятий в режиме он-лайн, единиц6

Он-лайн режимдегі мәдени-бұқаралық іс-шараларға келушілер саны, бірлік
Число посещений культурно-массовых мероприятий в режиме он-лайн, единиц7

Электронды каталогтың көлемі, бірлік
Объем электронного каталога, единиц8

Жалпы кітапхана қорынан цифрлық форматтағы құжаттар саны, бірлік
Число документов из общего библиотечного фонда в цифровом формате, единиц      15. Кітапхана қорының басылымдар туралы мәліметтерді көрсетіңіз, бірлік

      Укажите сведения о библиотечном фонде, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Басылым түрлері бойынша есепті жылдың соңында бары
Состоит на конец отчетного года по видам изданий

Жыл ішінде келіп түскені
Поступило в течение года

Жыл ішінде шығып қалғаны
Выбыло в течение года

Жыл ішінде берілгені
Выдано в течение года

барлығы
всего

одан: ауылдық жерлерде
из них: в сельской местности

барлығы
всего

одан: ауылдық жерлерде
из них: в сельской местности

барлығы
всего

одан: ауылдық жерлерде
из них: в сельской местности

барлығы
всего

одан: ауылдық жерлерде
из них: в сельской местности

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Барлығы
Всего


оның ішінде:
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1

кітап
книжные

1.1.1

одан: мемлекеттік тілде
из них: на государственном языке

1.2

электрондық жеткізгіштегі
на электронных носителях

1.2.1

одан: мемлекеттік тілде
из них: на государственном языке

1.3

аудио/видео
аудио/видео

1.3.1

одан: мемлекеттік тілде
из них: на государственном языке

1.4

газеттер
газеты

1.4.1

одан: мемлекеттік тілде
из них: на государственном языке

1.5

журналдар
журналы

1.5.1

одан: мемлекеттік тілде
из них: на государственном языке

1.6

басқа да әдебиеттер
другая литература

1.6.1

одан: мемлекеттік тілде
из них: на государственном языке

      16. Кітапханадағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың болуын көрсетіңіз, бірлік

      Укажите наличие информационно-коммуникационных технологий в библиотеке, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – ауылдық жерлер
Из них – сельская местность

А

Б

1

2

1

Интернет желісіне қатынау мүмкіндігі бар кітапханалар саны
Число библиотек с доступом в сеть Интернет2

Пайдаланушыларға арналған компьютерлер саны
Число компьютеров для пользователей3

Интернет-ресурстары саны
Число интернет-ресурсов      17. Есепті жылдың соңындағы кітапхана қызметкерлерінің тізімдік саны туралы мәліметтерді

      көрсетіңіз, адам

      Укажите сведения о списочной численности библиотечных работников на конец отчетного года, человекКітапхана қызметкерлерінің саны
Численность библиотечных работников

Оның ішінде білімі бойынша
В том числе по образованию

1-бағаннан жасы бойынша
Из графы 1 имеют возраст

жоғары
высшее

одан
из них

техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі
техническое, профессиональное и послесреднее

одан
из них

өзге
другое

35 жасқа дейін
до 35 лет

36-55 жас
36-55 лет

56 жас және одан асқан
56 лет и старше

кітапхана ісі
библиотечное дело

кітапхана ісі
библиотечное дело

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Барлығы
Всего


1.1

одан:ауылдық жерде
из них: в сельской местности


      "Музей қызметі" E модулі

      Модуль E "Деятельность музея"

Бұл модульді тек экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеушінің кодына сәйкес негізгі немесе қосалқы қызмет түрі 91.02.0 "Мұражайлар қызметі" болып табылатын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, дара кәсіпкерлер толтырады
Заполняют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели с основным или вторичным видом деятельности согласно коду общего классификатора видов экономической деятельности-91.02.0 "Деятельность музеев"

      18. Музей бейінін көрсетіңіз, бірлік

      Укажите профиль музея, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Музейлер
Музеи

тарихи
исторические

өлкетану
краеведческие

мемориалдық
мемориальные

жаратылыстану-ғылыми
естественно-научные

өнертану
искусствоведческие

қорық-музейлер
заповедники-музеи

басқалары
другие

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Музейлер саны
Число музеев

1.1

одан: ауылдық жерлердегі
из них: в сельской местности

2

1-жолдан – Интернет желісіне қол жетімділігі бар музейлер саны
Из строки 1 - число музеев с доступом в сеть Интернет


х

х

х

х

х

х

х

      19. Музейлер ғимараттарының (үй-жайларының) санын көрсетіңіз, бірлік

      Укажите число зданий (помещений) музеев, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – ауылдық жерлер
Из них – сельская местность

А

Б

1

2

1

Музейлер ғимараттарының (үй-жайларының) саны
Число зданий (помещений) музеев
одан:
из них:

х

х

1.1

жылытылмайтын ғимараттарда (үй-жайларда)
в неотапливаемых зданиях (помещениях)1.2

авариялық жағдайдағы
в аварийном состоянии1.3

күрделі жөндеуді қажет ететін
требует капитального ремонта2

1-жолдан - мүгедектігі бар адамдар үшін қол жетімді музейлер ғимараттарының (үй-жайларының) саны
Из строки 1 - число зданий (помещений) музеев, доступных для лиц с инвалидностью      20. Музей қызметінің негізгі сипаттамаларын көрсетіңіз

      Укажите основные характеристики деятельности музея

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – ауылдық жерлер
Из них – сельская местность

А

Б

1

2

1

Негізгі қор экспонаттарының саны, бірлік
Число экспонатов основного фонда, единиц
одан:
из них:

х

х

1.1

негізгі қордың электронды форматтағы экспонаттарының саны
число экспонатов основного фонда в электронном формате1.2

цифрлық форматтағы экспонаттар саны
число экспонатов в цифровом формате2

Ғылыми-қосалқы қор экспонаттарының саны, бірлік
Число экспонатов научно-вспомогательного фонда, единиц3

Жыл ішінде көрмеге қойып көрсетілген экспонаттар саны, бірлік
Число экспонатов, экспонировавшихся в течение года, единиц4

Жаңғыртуды талап ететін экспонаттар саны, бірлік
Число экспонатов, требующих реставрации, единиц5

Жыл ішінде келіп түскен экспонаттар саны, бірлік
Число экспонатов, поступивших за год, единиц6

Жыл ішінде шығып қалған экспонаттар саны, бірлік
Число экспонатов, выбывших за год, единиц7

Қорық-музейлердің тарих және мәдениет ескерткіштерінің саны, бірлік
Число памятников истории и культуры заповедника-музея, единиц8

Келушілер саны, адам
Число посетителей, человек8.1

одан: балалар
из них: детей8.2

одан: ақылы негізде келушілер саны
из них: число посетителей на платной основе9

Экскурсиялар саны, бірлік
Число экскурсий, единиц10

Дәрістер саны, бірлік
Число лекций, единиц11

Музейде өткізілген басқа іс-шаралар саны, бірлік
Число других мероприятий, проведенных в музее, единиц12

Он-лайн режимде өткізілген музейдегі іс-шаралар саны, бірлік
Число мероприятий музея, проведенных в режиме он-лайн, единиц13

Он-лайн режимде өткізілген музейдегі іс-шараларға келушілер саны, бірлік
Число посещений мероприятий музея, проведенных в режиме он-лайн, единиц      21. Музейдің көрмелік қызметін көрсетіңіз, бірлік

      Укажите выставочную деятельность музея, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – ауылдық жерлер
Из них – сельская местность

А

Б

1

2

1

Көрмелер саны
Число выставок
оның ішінде:
в том числе:

х

х

1.1

музейде өткізілгендері
проведенных в музее
оның ішінде:
в том числе:

х

х

1.1.1

жекеменшік қорынан
из собственных фондов1.1.2

басқа қорларды тарту арқылы
с привлечением других фондов1.2

музейден тыс өткізілгендері
проведенных вне музея1.2.1

одан: шет елде
из них: за рубежом2

Онлайн режимде өткізілген музейдегі көрмелер саны
Число выставок музея, проведенных в режиме он-лайн      "Хайуанаттар паркі, океонариум қызметі" F модулі

      Модуль F "Деятельность зоопарка, океонариума"

Бұл модульді экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодына сәйкес-91.04.1 "Ботаникалық бақтар мен хайуанаттар паркінің қызметі" болып табылатын хайуанаттар парктері, океонариум қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, дара кәсіпкерлер, сондай-ақ өз баласында хайуанаттар парктері бар кәсіпорындар толтырады
Заполняют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность зоопарков, океонариума, а также предприятия, имеющие на своем балансе зоопарки, согласно коду общего классификатора видов экономической деятельности-91.04.1 "Деятельность ботанических садов и зоопарков"

      22. Хайуанаттар паркі, океанариум қызметінің негізгі сипаттамаларын көрсетіңіз

      Укажите основные характеристики деятельности зоопарка, океанариума

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Хайуанаттар парктерінің саны, бірлік
Число зоопарков, единиц


1.1

одан: қарым-қатынасты хайуанаттар парктері
из них: контактных зоопарков


2

Океанариумдардың саны, бірлік
Число океанариумов, единиц


3

Хайуанаттар паркі аумағының жалпы алаңы, гектар
Общая площадь территории зоопарка, гектар


4

Хайуанаттар паркінің жануарлар, құстар мен балықтарға арналған үй-жайларының жалпы алаңы, шаршы метр
Общая площадь помещений для животных, птиц и рыб зоопарка, квадратных метров


5

Океанариумның жалпы алаңы, шаршы метр
Общая площадь океанариума, квадратных метров


6

Жануарлар, құстар, балықтарға арналған үй-жайлардың саны, бірлік
Число помещений для животных, птиц, рыб, единицодан:
из них:

х

6.1

жылытылмайтын ғимараттарда (үй-жайларда)
в неотапливаемых зданиях (помещениях)


6.2

авариялық жағдайдағы
в аварийном состоянии


6.3

күрделі жөндеуді қажет ететін
требует капитального ремонта


7

Келушілер саны, адам
Число посетителей, человек


8

Өткізілген экскурсиялар саны, бірлік
Число проведенных экскурсий, единиц


9

Ұйымдастырылған көрмелер саны, бірлік
Число организованных выставок, единиц


      23. Жыл соңына жануарлар, құстар, балықтардың түрлері мен даналар санын көрсетіңіз, бірлік

      Укажите число видов и экземпляров животных, птиц, рыб на конец года, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Оның ішінде
В том числе

сүтқоректілер
млекопитающие

құстар
птицы

бауырымен жорғалаушылар
пресмыкающиеся

қосмекенділер
земноводные

балықтар
рыбы

омыртқасыздар
беспозвоночные

өзгелері
прочие

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Түрлерінің саны
Число видов

х
2

Даналар саны
Число экземпляров

      "Ойын-сауық және демалыс саябағының қызметі " G модулі

      Модуль G "Деятельность парка развлечения и отдыха"

Бұл модульді экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодына сәйкес негізгі немесе қосалқы қызмет түрі 93.21.0 "Ойын-сауық және тақырыптық парктердің қызметі" болып табылатын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері және дара кәсіпкерлер, өз теңгерімінде саябағы бар заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, дара кәсіпкерлер толтырады
Заполняют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели с основным или вторичным видом деятельности согласно коду общего классификатора видов экономической деятельности-93.21.0 "Деятельность развлекательных и тематических парков", юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, имеющие на своем балансе парки

      24. Саябақ қызметінің негізгі сипаттамаларын көрсетіңіз

      Укажите основные характеристики деятельности парка

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – ауылдық жерлер
Из них – сельская местность

А

Б

1

2

1

Ашық аспан астында орналасқан саябақтар саны, бірлік
Число парков, расположенных под открытым небом, единиц2

Үй-жайда орналасқан саябақтар саны, бірлік
Число парков, расположенных в помещении, единиц3

Ашық аспан астында орналасқан саябақ алаңы, гектар
Площадь парка, расположенного под открытым небом, гектар4

Үй-жайда орналасқан саябақ алаңы, шаршы метр
Площадь парка, расположенного в помещении, квадратных метров5

Саябақтың жұмыс күндерінің саны, бірлік
Число дней работы парка, единиц6

Жаппай мәдени іс-шаралар саны, бірлік
Число культурно-массовых мероприятий, единиц      25. Демалыс объектілерінің және оларға келушілердің санын көрсетіңіз

      Укажите число досуговых объектов и их посетителей

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Оның ішінде
В том числе

аттракциондар
аттракционы

ойын автоматтары
игровые автоматы

өзгелері
прочие

А

Б

1

2

3

4

1

Демалыс объектілерінің саны, бірлік
Число досуговых объектов, единиц

1.1

одан: ауылдық жердегі
из них: в сельской местности

2

Демалыс объектілеріне бару саны, адам
Число посещений досуговых объектов, человек

2.1

одан: ауылдық жердегі
из них: в сельской местности

      "Мәдени-демалыс ұйымдарының қызметі" H модулі

      Модуль H "Деятельность культурно-досуговых организаций"

Бұл модульді экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодына сәйкес негізгі немесе қосалқы қызмет түрі 93.29.9 "Демалысты және ойын-сауық ұйымдастыру жөніндегі қызметтің өзге де түрлері" болып табылатын мәдени-демалыс ұйымының қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, дара кәсіпкерлер толтырады
Заполняют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели осуществляющие деятельность культурно-досуговых организаций, с основным или вторичным видом деятельности согласно коду общего классификатора видов экономической деятельности – 93.29.9 "Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений"

      26. Мәдени-демалыс ұйымдарының негізгі түрлерін көрсетіңіз, бірлік

      Укажите основные виды культурно-досуговых организаций, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Мәдениет үйі (сарайы)
Дом (дворец) культуры

Клуб
Клуб

Халық шығармашылығы орталығы
Центр народного творчества

Басқалары
Другие

А

Б

1

2

3

4

1

Түрлері бойынша мәдени-демалыс ұйымдарының саны
Число культурно-досуговых организаций по видам

1.1

одан: ауылдық жерде
из них: в сельской местности

      27. Мәдени-демалыс ұйымдар ғимараттарының (үй-жайларының), олардың жалпы аумағын және

      көрермендер залдарындағы орындардың санын көрсетіңіз

      Укажите число зданий (помещений) культурно-досуговых организаций, их площадь и число мест

      в зрительных залах

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – ауылдық жерлер
Из них – сельская местность

А

Б

1

2

1

Ғимараттар (үй-жайлар) саны, бірлік
Число зданий (помещений), единиц
одан:
из них:

х

х

1.1

жылытылмайтын ғимараттарда (үй-жайларда)
в неотапливаемых зданиях (помещениях)1.2

авариялық жағдайдағы
в аварийном состоянии1.3

күрделі жөндеуді қажет ететін
требует капитального ремонта2

Ғимараттардың (үй-жайлардың) жалпы аумағы, шаршы метр
Общая площадь зданий (помещений), квадратных метров3

Көрермендер залдарындағы орындар саны, бірлік
Число мест в зрительных залах, единиц      28. Мәдени-демалыс ұйымдары қызметтерінің негізгі сипаттамаларын қөрсетіңіз

      Укажите основные характеристики деятельности культурно-досуговых организаций

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – ауылдық жерлер
Из них – сельская местность

А

Б

1

2

1

Өткізілген мәдени-бұқаралық іс-шаралар саны, бірлік
Число проведенных культурно-массовых мероприятий, единиц1.1

одан: балаларға арналған
из них: для детей2

Өткізілген іс-шараларға келген көрермендердің саны, адам
Число зрителей на проведенных мероприятиях, человек2.1

одан: балалар
из них: детей3

Онлайн режимде өткізілген мәдени-бұқаралық іс-шаралар саны, бірлік
Число культурно-массовых мероприятий, проведенных в он-лайн режиме, единиц4

Онлайн режимде өткізілген мәдени-бұқаралық іс-шараларға келген көрермендердің саны, адам
Число зрителей на культурно-массовых мероприятиях, проведенных в он-лайн режиме, человек5

Мәдени-демалыс құралымдарының саны, бірлік
Число культурно-досуговых формирований, единиц
оның ішінде:
в том числе:

х

х

5.1

үйірмелер, қолданбалы шығармашылық және қолданбалы білім курстары, әуесқой бірлестіктер мен мүдделер бойынша клубтар
кружки, курсы прикладного творчества и прикладных знаний, любительских объединений и клубы по интересам5.1.1

одан: балаларға арналған
из них: для детей5.2

көркемөнерпаздар шығармашылығы ұжымдары
коллективы самодеятельного творчества5.2.1

одан: балалар
из них: детских6

Мәдени-демалыс құралымдары қатысушыларының саны, адам
Число участников культурно-досуговых формирований, человек
оның ішінде:
в том числе:

х

х

6.1

үйірмелер, қолданбалы шығармашылық және қолданбалы білім курстары, әуесқой бірлестіктер мен мүдделер бойынша клубтар
кружков, курсов прикладного творчества и прикладных знаний, любительских объединений и клубы по интересам6.1.1

одан: балалар
из них: детей6.2

көркем өнерпаздар шығармашылығы ұжымдарының
коллективов самодеятельного творчества6.2.1

одан: балалар
из них: детских      29. Жанрлар бойынша көркем өнерпаздар шығармашылығы ұжымдарының санын көрсетіңіз,

      бірлік

      Укажите число коллективов самодеятельного творчества по жанрам, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Ұжымдар саны
Число коллективов

Одан – ауылдық жерлерде
Из них – в сельской местности

барлығы
всего

одан: балалар
из них: детских

барлығы
всего

одан: балалар
из них: детских

А

Б

1

2

3

4

1

Хор және вокал
Хоровые и вокальные

2

Ән және биансамбльдері
Ансамбли песни и танца

3

Фольклорлық
Фольклорные

4

Отбасы ансамбльдері
Семейные ансамбли


х


х

5

Халық аспаптар оркестрлері
Оркестры народных инструментов

6

Хореографиялық
Хореографические

7

Драмалық
Драматические

8

Эстрадалық
Эстрадные

9

Өзгелері
Прочие

      30. Жанрлар бойынша көркемөнерпаздар шығармашылығы ұжымдары қатысушыларының санын

      көрсетіңіз, адам

      Укажите число участников коллективов самодеятельного творчества по жанрам, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Қатысушылар саны
Число участников

Одан – ауылдық жерлерде
Из них – в сельской местности

барлығы
всего

одан: балалар
из них: детей

барлығы
всего

одан: балалар
из них: детей

А

Б

1

2

3

4

1

Хор және вокал
Хоровые и вокальные

2

Ән және биансамбльдері
Ансамбли песни и танца

3

Фольклорлық
Фольклорные

4

Отбасы ансамбльдері
Семейные ансамбли


х


х

5

Халық аспаптар оркестрлері
Оркестры народных инструментов

6

Хореографиялық
Хореографические

7

Драмалық
Драматические

8

Эстрадалық
Эстрадные

9

Өзгелері
Прочие

      31. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттісін қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейін

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                           Мекенжайы (репонденттің)

      Наименование_______________________ Адрес (респондента)___________________

      Телефоны (респонденттің) _________________________ ________________________

      Телефон(респондента)             стационарлық                   ұялы

      стационарный                   мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) _______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель __________________________________________ ___________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности ________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности ______________________________ _________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау 2014 жылғы 5 шілдедегі "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года "Об административных правонарушениях".

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 18 шілдедегі
№ 6 Бұйрығына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 20 қаңтардағы
№ 1 бұйрығына
20-қосымша
  Приложение 20
к приказу Председателя
Комитета по статистике
Министерства национальной
экономики Республики
Казахстан
от 20 января 2020 года
№ 1

"Мәдениет мекемелерінің қызметі туралы есеп" (индексі 1-мәдениет, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық Инструкция по заполнению статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Отчет о деятельности учреждений культуры" (индекс 1-культура, периодичность годовая)

1. Осы Нұсқаулық "Мәдениет мекемелерінің қызметі туралы есеп" (индексі 1-мәдениет, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.
2. Осы Нұсқаулықта мынадай анықтамалар пайдаланылады:
театрлар – театрлық қойылымдарды жасауды, көпшілік алдында орындауды және (немесе) көпшілік алдында көрсетуді жүзеге асыратын ойын-сауық ұйымдары (драмалық, музыкалық-драмалық, музыкалық, хореографиялық, қуыршақ, пантомима, сатира және юмор, балалар мен жасөспірімдерге арналған, жастарға арналған, эксперименттік және өзгелері);
концерттік ұйымдар – әдебиет пен өнер туындыларын көпшілікке орындау және көркемөнер ұжымдары мен жеке орындаушыларды әйгілеу жағдайларын жасауға арналған шаралар кешенін іске асыратын көріністік ұйымдар;
эстрадалық-цирк жанрындағы туындылардың сахналық көрсетілімдерін жүзеге асыратын театр-ойын-сауық ұйымдары цирктер болып табылады.
кітапхана ісі - міндеттеріне кітапханалар желісін құру және дамыту, олардың қорларын қалыптастыру және өңдеу, кітапхана пайдаланушыларға кітапханалық, ақпараттық және ақпараттық-библиографиялық қызмет көрсетуді ұйымдастыру, кітапхана мамандарын даярлау мен олардың біліктілігін арттыру, кітапханалардың дамуын ғылыми және әдістемелік қамтамасыз ету кіретін мәдениет саласы;
кітапхана - ақпараттық, мәдени, білім беру функцияларын орындайтын, баспа және қолжазба құжаттарының ұйымдастырылған қоры, сондай-ақ графикалық, дыбыстық-көрініс материалдары, электронды жеткізгіштерде құжаттары бар және оларды жеке және заңды тұлғаларға уақытша пайдалануға беретін мәдениет ұйымы;
музей заттары мен музей коллекцияларын сақтау, зерделеу және көпшілікке көрсету үшін құрылған, мәдени, білім беру, ғылыми-зерттеу функцияларын жүзеге асыруға және Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени мұрасын кеңінен танытуды қамтамасыз етуге арналған мәдениет ұйымдары музейлер болып табылады;
мәдени-демалыс ұйымдары – қызметі уәкілетті орган белгілеген тәртіппен реттелетін күнделікті көпшіліктің араласу (клубтар, мәдениет және демалыс парктері, мәдениет үйлері мен сарайлары, халық шығармашылығы орталықтары (үйлері) және басқалары), жеке адамды, көркемөнерпаз халық шығармашылығын дамыту орталықтары.
3. Статистикалық нысанды Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің (бұдан әрі – ЭҚЖЖ) кодтарына сәйкес негізгі және қосалқы қызмет түрі бар заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, дара кәсіпкерлер ұсынады – 90.01.1, 93.29.3, 90.01.2, 90.01.3, 91.01.2, 91.02.0, 91.04.1, 93.21.0, 93.29.9.
Статистикалық нысан мынадай модульдерден тұрады:
А Модулі - ЭҚЖЖ 90.01.1, 93.29.3;
В Модулі – ЭҚЖЖ 90.01.2;
С Модулі - ЭҚЖЖ 90.01.3;
D Модулі – ЭҚЖЖ 91.01.2;
E Модулі – ЭҚЖЖ 91.02.0;
F Модулі – ЭҚЖЖ 91.04.1;
G Модулі – ЭҚЖЖ 93.21.0;
H Модулі – ЭҚЖЖ 93.29.9.
4. А Модулін өзінің құрамында кәсіби труппасы бар, кәсіби театрлар (опера және балет, музыкалық комедия (оперетталар), драма, жас көрермендер, сатира және әзіл-оспақ, қуыршақ театрлары), театр-студиялар, театр өнерінің шығармашылық ұжымдары ұсынады.
Халық театрлары кәсіби театрлар санына қосылмайды.
Егер бір театр ғимаратында репертуарлары әртүрлі немесе әртүрлі тілдерде, бірақ бір дирекцияға біріктірілген екі шығармашылық ұжым жұмыс жасаса, бір жиынтық есеп толтырылады.
Статистикалық нысанға енгізілетін алғашқы статистикалық деректер негізінде статистикалық нысанның негізгі көрсеткіштері толтырылатын билеттерді, бастапқы құжаттарды өткізу туралы бастапқы есепке алу материалдарына негізделеді.
5. 3-бөлімнің 1-жолында опера және балет, драма, музыкалық комедия (оперетталар), жас көрермендер, қуыршақ және басқа да жанрлар бойынша театрлардың саны көрсетіледі. 3-бөлімнің 1.1-жолында Интернет желісіне қолжетімділігі бар театрлар саны көрсетіледі.
6. 4-бөлімнің 1-жолында жеке тұрған құрылыстар және үй-жайлар болып табылатын театрлар ғимараттарының (үй-жайларының) жалпы саны көрсетіледі. Үй-жайларға театр орналасқан ғимараттың бөлек бөлігі кіреді.
4-бөлімнің 1.1-жолында жылытылмайтын ғимараттардың (үй-жайлардың) саны, 4-бөлімнің 1.2-жолында авариялық жағдайдағы ғимараттардың (үй-жайлардың) саны, 4-бөлімнің 1.3-жолында күрделі жөндеуді қажет ететін ғимараттардың (үй-жайлардың) саны көрсетіледі.
4-бөлімнің 1.2 және 1.3-жолдары актінің (қорытындының) немесе театрлар ғимараттарының, үй-жайларының техникалық жағдайын сипаттайтын, Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіппен құрастырылған құжаттың негізінде толтырылады.
4-бөлімнің 2-жолында мүгедектігі бар адамдар үшін қол жетімді театрлар ғимараттарының (үй-жайларының) саны көрсетіледі.
4-бөлімнің 3-жолында көрермендер залдарындағы орындар саны негізгі залдағы және егер бар болса қосымша залдардағы орындар санының қосындысымен анықталады.
7. 5-бөлімде театр өткізген іс-шаралардың саны көрсетіледі. 5-бөлімде 2-бағанда барлық жолдар бойынша мемлекеттік тілдегі ақпарат көрсетіледі.
5-бөлімнің 1-жолында іс-шаралар санына театр алаңында өткізілетін спектакльдер, концерттер, шығармашылық кештер және басқа да іс-шаралар қосылады.
5-бөлімнің 1.1-жолында балаларға арнап өткізілген іс-шаралар көрсетіледі. Балалар санатына 15 жасқа дейінгі адамдар жатады.
5-бөлімнің 2-жолында Қазақстан бойынша өз театры шегінен тыс өткізілген іс-шаралардың саны көрсетіледі. "Өз аумағы" деп қала, аудан – театрдың тіркелген жері түсініледі.
5-бөлімнің 2.1-жолында Қазақстан бойынша ауылдық жерде театрдың күшімен өткізілген іс-шаралар саны көрсетіледі.
5-бөлімнің 3-жолында шет елдердегі гастрольдер саны көрсетіледі. Гастрольдік спектакльдерге театрлық ойын-сауық кәсіпорындармен шарт бойынша театр өткізген спектакльдер жатады. Артистің (ұжымның) немесе театр труппасының алыс және таяу шетелдерде өнер көрсетулері, спектакльдері гастрольдер деп аталады.
5-бөлімнің 4-жолында он-лайн режимде театрда өткізілген іс-шаралардың жалпы саны көрсетіледі.
5-бөлімнің 5-жолында есепті жылы өткізілген спектакльдер саны (театрдың репертуарлары) көрсетіледі, театрдың репертуарына сәйкес спектакльдер бір рет есепке алынады.
5-бөлімнің 6-жолында суретшімен, балетмейстермен бірігіп қоюшы режиссер жүзеге асыратын спектакль (опералық, драмалық, балет) мен эстрадалық қойылым жасаудың шығармашылық процесі қойылым деп аталады.
8. 6-бөлімде театр өткізген іс-шалалардағы көрермендер саны көрсетіледі. 6-бөлімнің 2-бағанында барлық жолдар бойынша мемлекеттік тілдегі ақпарат көрсетіледі.
6-бөлімнің 1-жолында өз театрының алаңында өткізілген іс-шалалардағы көрермендер саны көрсетіледі.
6-бөлімнің 1.1-жолында өз театрының алаңында өткізілген іс-шалалардағы көрермен-балалар қатарына 15 жасқа дейінгі адамдар жатады.
6-бөлімнің 2-жолында Қазақстан бойынша өз аумағынан тыс театр өткізетін іс-шаралардағы көрермендер саны көрсетіледі.
6-бөлімнің 2.1-жолында Қазақстан бойынша ауылдық жерде театр өткізген іс-шараларға қатысқан көрермендер саны көрсетіледі.
6-бөлімнің 3-жолында онлайн режимде театрда өткізілген іс-шаралардағы көрермендердің жалпы саны көрсетіледі.
9. В Модулін кәсіби концерттік қызметті жүзеге асыратын дербес баланстағы да, кәсіпорындар мен ұйымдар балансындағы да концерттік ұйымдар (филармониялар, концерттік бірлестіктер, концерттік залдар) мен дербес ұйымдар (музыкалық, хор, би) жасайды. Концерттік ұйымдарға жеке ұжымдар жатпайды, олардың қызмет түрі ЭҚЖЖ 93.29.9 – Н Модулінде ескертілген "Демалысты және ойын-сауық ұйымдастыру жөніндегі қызметтің өзге де түрлері" жатады.
10. 7-бөлімнің 2-жолында концерт қызметін (концерт залдары) жүзеге асыру үшін тұрақты пайдаланылатын және ұйымға жеке меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында тиесілі не ұйым жалға алу құқығында пайдаланатын (ғимараттардың) үй-жайлардың жалпы саны көрсетіледі. Ғимарат ретінде жеке тұрған құрылыс, үй-жайлары мәнінде концерттік іс-шараларды және (немесе) дайындық процесін жүргізу үшін пайдаланылатын ғимараттардың оқшауланған бөліктері түсіндіріледі.
7-бөлімнің 2.1-жолында жылытылмайтын ғимараттар (үй-жайлар) саны, 7-бөлімнің 2.2-жолында авариялық жағдайдағы ғимараттар (үй-жайлар) саны, 7-бөлімнің 2.3-жолында күрделі жөндеуді және қалпына келтіруді талап ететін ғимараттар (үй-жайлар) саны көрсетіледі.
7-бөлімнің 2.2 және 2.3-жолдары ғимараттың (үй-жайдың) техникалық жағдайын сипаттайтын акт (қорытынды) негізінде немесе белгіленген тәртіппен жазылған құжаттың негізінде толтырылады.
7-бөлімнің 3-жолында мүгедектігі бар адамдар үшін қол жетімді концерт ұйымдары ғимараттарының (үй-жайларының) саны көрсетіледі.
11. 8, 9-бөлімдерде концерттерге белгілі, алдын ала құрылған бағдарлама бойынша әртістердің көпшілік алдына шығуы жатады. Осы бөлімдерде филармониялық концерттер көрсетіледі, оларға симфониялық оркестрлердің, хор және хореографиялық ұжымдардың, халық аспаптары оркестрлерінің және үрмелі оркестрлердің (ересектермен қатар балаларға арналған) қойылымдары, опералық және камералық түрдегі вокалист-солистердің, балет әртістерінің, солистер, көркем сөз оқу шеберлерінің, камералық-вокалдық және аспаптық ансамбльдер мен топтардың, би ансамбльдерінің (ересектермен қатар балаларға арналған) концерттері, концерттік-дәрістер, эстрадалық концерттер (ересектермен қатар балаларға арналған) жатады, оларға эстрадалық оркестрлердің, вокалдық және вокалдық-аспаптық топтардың, қуыршақ топтарының, пантомима ұжымдарының, көлеңке театрларының көрсетілімдері жатады. Балалар санатына 15 жасқа дейінгі адамдар жатады.
8-бөлімінің 1-жолында өткізілген концерттердің жалпы саны көрсетіледі, оларға өз аумағында өткілген концерттер және Қазақстан бойынша өз аумағынан тыс жерде өткізілген концерттер жатады. "Өз аумағында" деп қала, аудан – концерт ұйымының тіркелген орны түсініледі.
8-бөлімінің 2-жолында өз аумағында өткілген концерттер көрсетеді. Есепті кезең ішінде өз аумағында концерт ұйымы немесе дербес ұжым өткізген концерттер санын меншікті немесе жалдамалы үй-жайлардағы сияқты тараптық ұйымдар алаңдарындағы (сахнада), яғни бір реттік концерттерді (клубтарда, мәдениет үйлерінде, театрларда) көрсетеді.
8-бөлімнің 3-жолында Қазақстан бойынша өз аумағынан тыс жерде өткізілген концерттер көрсетіледі. Қазақстан Республикасында өткізілген гастрольдік және көшпелі концерттер туралы деректер үй-жайда концерт өткізген ұйым емес, осы концерттерді өткізетін концерттік ұйым көрсетеді.
8-бөлімнің 4-жолында он-лайн режимде (виртуалды алаңдарда) өткізілген концерттердің жалпы саны көрсетіледі.
8-бөлімнің 5-жолында шетелде өткізілген гастрольдердің саны көрсетіледі. Гастрольдерге әртістің немесе ұжымның (ансамбль, хор және өзгелер) оның тұрақты қызметінен алыс және жақын шет елдерде көрсетілімдері кіреді.
12. 9-бөлімде концерттік ұйым өткізетін концерттердегі көрермендердің жалпы саны көрсетіледі.
13. С Модуліне стационарлық цирктер (қысқы және жазғы), жылжымалы (шапито), сахнадағы цирк, хайуанаттар циркі бойынша деректер кіреді.
Егер бір цирк ғимаратында репертуарлары әртүрлі немесе әртүрлі тілдерде, бірақ бір дирекцияға біріктірілген екі шығармашылық ұжым жұмыс жасаса, онда бір жинақты нысан толтырылады.
Статистикалық нысанға енгізілетін алғашқы статистикалық деректер негізінде статистикалық нысанның негізгі көрсеткіштері толтырылатын билеттерді, бастапқы құжаттарды өткізу туралы бастапқы есепке алу материалдарына негізделеді.
14. 10-бөлімнің 1-жолында цирктер саны көрсетіледі.
10-бөлімнің 1.1-жолында Интернет желісіне қолжетімділігі бар цирктер саны көрсетіледі.
10-бөлімнің 2-жолында жеке тұрған құрылыстар болып табылатын цирктер ғимараттарының (үй-жайларының) және ғимараттың оқшауланған бөлігіне жататын үй-жайлардың жалпы саны көрсетіледі.
10-бөлімнің 2.1-жолында жылытылмайтын ғимараттардың (үй-жайлардың) саны, 10-бөлімінің 2.2-жолында авариялық жағдайдағы ғимараттардың (үй-жайлардың) саны, 10-бөлімнің 2.3-жолында күрделі жөндеуді қажет ететін ғимараттардың (үй-жайлардың) саны көрсетіледі.
10-бөлімнің 2.2 және 2.3-жолдары актінің (қорытындының) немесе цирктер ғимараттарының (үй-жайларының) техникалық жағдайын сипаттайтын Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіпте құрастырылған құжаттың негізінде толтырылады.
10-бөлімнің 3-жолында мүгедектігі бар адамдар үшін қолжетімді цирктегі ғимараттар (үй-жайлар) саны көрсетіледі.
10-бөлімнің 4-жолында көрермендер залдарындағы орындардың саны көрсетіледі.
15. 11-бөлімнің 1-жолында іс-шаралар санына цирк өткізетін қойылымдар, концерттер және басқа да іс-шаралар кіреді.
11-бөлімнің 1.1-жолында балаларға арнап өткізілген іс-шаралар көрсетіледі. Балалар санатына 15 жасқа дейінгі адамдар жатады.
11-бөлімнің 2-жолында виртуалды залдарда цирк өткізген қойылымдардың, іс-шаралардың саны көрсетіледі.
11-бөлімнің 3-жолында өз қаласының сыртында тараптық ұйымдардың сахналық алаңдарында көрсетілетін бірреттік қойылымдарға жататын көшпелі қойылымдар есептіленеді.
11-бөлімнің 3.1-жолында шетелде, оның жақын және алыс шет елдердегі тұрақты қызметі орнынан тыс жерде гастрольдердің саны көрсетіледі.
11-бөлімнің 4-жолында суретшімен бірге қоюшы режиссер жүзеге асыратын цирк және эстрадалық қойылым құрудың шығармашылық процесі болып табылатын жаңа қойылымдар саны көрсетіледі.
11-бөлімнің 5-жолында көрермендер санына іс-шараларға қатысқан адамдар саны кіреді.
11-бөлімнің 5.1-жолында көрермен-балалар саны көрсетіледі, оларға 15 жасқа дейінгі адамдар жатады.
11-бөлімнің 6-жолында виртуалды режимде циркте өткізілген іс-шаралардың жалпы саны көрсетіледі.
16. D Модулі ақпарат, кітапхана және баспа ісі жөніндегі мемлекетаралық стандарттар (бұдан әрі – АКБІС МЕМСТ), 7.20-2000 "Кітапхана статистикасы" және 7.0-99 "Ақпараттық-кітапханалық қызмет, библиография. Терминдер және анықтамалар" МЕМСТ сәйкес толтырылады.
Статистикалық нысанға енгізілетін алғашқы статистикалық деректер алғашқы есепке алу материалдарына – түгендеу кітаптарына, жиынтық есеп кітабына, кітапхана жұмысының күнделіктеріне, оқырмандар формулярларына негізделеді.
Егер құрылымдық бөлімшеге заңды тұлға статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттіктер берген жағдайда, онда статистикалық нысан өзінің орналасқан жері бойынша аумақтық статистика бөлімшелеріне ұсынылады. Егер құрылымдық бөлімшенің статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттіктері болмаса, онда заңды тұлға статистикалық нысанды өзі орналасқан жеріндегі аумақтық статистика бөлімшелеріне олардың орналасқан жерлерін көрсете отырып, өзінің құрылымдық бөлімшелері бөлінісінде тапсырады.
Кітапханалар мақсатты қолданылуы, тұтынушылар контингенті, қорлардың тақырыптық және түр құрамы бойынша сараланады.
17. Есепті жылы жұмыс істемеген, бірақ материалдық базасы бар кітапханалар 14-бөлімнің 1-7-жолдарын және 15-бөлімнің 7-8-бағандарын толтырмайды.
18. 12-бөлімнің 1-жолында кітапханалық мекеме ретінде есепті бірлікке кітапхананың бөлімшесі болып табылатын кітап беру пунктілері, жылжымалы кітапханалардың барлық түрлері, оқу залдары, балалар бөліктемелеі қабылданбайды. Кітапханалардың бұл бөліктемелерінің кітап қорлары мен қызметі өздері құрамына кіретін кітапханаларда көрсетіледі.
12-бөлімнің 1-жолында кітапхана теңгеріміндегі құрылымдық (ведомстволық бағыныстағы) бірліктер саны (статистикалық нысандарды ұсынған ұйымдар саны) көрсетіледі.
12-бөлімнің 1.1-жолында ғылыми кітапханалар, ғылымның дамуын қамтамасыз ететін, зерттеу қызметімен байланысты ғылыми мекемелер мен жекелеген тұлғалардың тиісті қор мен ақпараттық-іздестіру аппаратының негізінде ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыратын көрсетіледі.
12-бөлімнің 1.2-жолында әмбебап кітапханалар –тақырыптық және типологиялық шектеулерсіз қалыптасқан қорлар негізінде әр түрлі оқырман қажеттілігін қанағаттандыратын кітапханалар көрсетіледі. Әмбебап кітапханалар жалпыға қолжетімді, халықтың барлық топтарына немесе оқырмандардың кейбір санаттарына (балаларға, жасөспірімдерге) қызмет көрсетуге арналған болып табылады.
2-бөлімнің 1.3-жолында арнайы кітапханалар – пайдаланушылардың кәсіби қажеттіліктерін және оқырмандардың ерекше топтарының арнайы қажеттіліктерін тиісті қор мен ақпараттық-іздестіру аппаратының (патенттік-техникалық, зағип және нашар көретін азаматтарға арналған кітапханалар, ғылыми зерттеу институттары) негізінде қамтамасыз ететін кітапханалар көрсетіледі.
12-бөлімнің 3-жолында әдебиеттерді беру пунктіне кітапханаларды пайдаланушылардың тұратын жері, жұмысы немесе оқу орны бойынша ұйымдастырылған кітапханалардың аумақтық оқшауланған бөлімшелері, стационарлық емес кітапханалық қызмет көрсету нысаны жатады.
12-бөлімнің 4-жолында жылжымалы пунктіге арнайы жабдықталған, жиынтықталған көлік құралында (библиобус) орналасқан және өз орналасқан орнын тұрақты кітапханадан аумақтық шалғай орналасқан халықтың топтарына қызмет көрсету үшін өзгертетін кітапхана жатады.
19. 13-бөлімнің 1-жолында кітапхана ғимараттарының (үй-жайларының) жалпы саны көрсетіледі. Оларға кітапхана қоры орналастырылатын және оқырмандарға қызмет көрсетілетін жеке тұрған құрылыстар, сондай-ақ кітапхана қоры орналасқан ғимараттың оқшауланған бөлігі болып табылатын үй-жайлар және мемлекеттік мекемелердің, клубтардың және басқа да мекемелердің ғимараттарында орналасқан үй-жайлар жатады.
13-бөлімнің 1.1-жолында жылытылмайтын ғимараттарда (үй-жайларда), 1.2-жолында авариялық жағдайдағы, 1.3-жолында күрделі жөндеуді талап ететін кітапханалардың саны көрсетіледі.
13-бөлімнің 1.2, 1.3-жолдарда күрделі жөндеуді талап ететін және апатты жағдайдағы ғимараттардың (үй-жайлардың) саны кітапхана ғимаратының (үй-жайының) техникалық жағдайын сипаттайтын акт (қорытынды) негізінде немесе Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіпте құрастырылған құжаттың негізінде көрсетіледі.
13-бөлімнің 2-жолында мүгедектігі бар адамдар үшін қол жетімді кітапхана ғимараттарының (үй-жайларының) саны көрсетіледі.
20. 14-бөлімнің 1-жолында пайдаланушылар-кітапхана қызметтерін пайдаланатын тұлғалар (оқырман, абонент) саны көрсетіледі. Жыл ішіндегі келіп-кету саны емес, есепті кезең ішінде ең болмаса бір рет үйіне немесе кітапхана ішінде оқу үшін кітап, кітапша, журнал, газет алған адамдар есепке алынады. Пайдаланушылар саны тиісті бөлімдердің жылдық қорытынды деректері, кітапхана жұмысының күнделіктері, кітапханаға келген оқырмандар формулярлары негізінде толтырылады және жыл ішіндегі соңғы формулярдың реттік нөмірі бойынша анықталады. Бұл жолда кітапхананың барлық құрылымдық бөлімшелері қызмет көрсеткен, есепті жылда қайта тіркелген және жаңадан жазылған оқырмандардың жиынтық саны көрсетіледі.
14-бөлімнің 2-жолында пайдаланушылардың кітапхананың Интернет-ресурсына (порталына) кіруін қоса алғанда, кітапханаға бару саны көрсетіледі (басылымдар мен материалдарды жазу, қайта тіркеу, алу, айырбастау, қайтару, оларды пайдалану мерзімін жалғастыру, газеттер мен журналдарды қарау, кітапхана өткізетін бұқаралық іс-шараларға қатысу үшін анықтамаларды толтыру үшін) бақылау парағында, пайдаланушының формулярында немесе кітапханада қабылданған құжаттамада, автоматтандыру және механикаландыру құралдарында тіркелген. Бір жыл ішінде жеке абонемент бойынша кітап алған пайдаланушылардың саны соңғы формулярдың бір жылдағы реттік нөмірімен анықталады.
14-бөлімнің 2.1-жолында кітапханалардың интернет-ресурсына (порталына) кіру саны көрсетіледі. Кітапхананың интернет-ресурсына (порталына) кіру қаралған беттердің немесе элементтер санына қарамастан және кітапханаға дәстүрлі келумен салыстырылатын, кітапхана шегінен тыс пайдаланушылардың интернет-ресурсқа (порталға) жүгінуі болып табылады. Кітапхана интернет-ресурсына (порталына) келу санын есепке алу бірлігі кітапхана серверіне бір жүгіну болып табылады. Келу саны статистика есебі бойынша функционал немесе интернет-ресурсқа (порталға) келуді есептеуіш арқылы есептеледі.
14-бөлімнің 7-жолында библиографиялық деректер базасындағы библиографиялық жазбалардың саны көрсетіледі. Электрондық каталогқа кітапхананың жергілікті және қашықтағы пайдаланушыларына берілген, нақты уақыт режимінде жұмыс істейтін, машинада оқылатын түрдегі кітапхана каталогы кіреді.
14-бөлімнің 8-жолында басылымдардың барлық түрлерінің даналарының жалпы саны және кітапханада бар (есепті жылы емес) цифрлық форматқа аударылған мақалалардың жалпы саны көрсетіледі.
21. 15-бөлімінің 1,2-бағандарында кітапхана қорының есепке алу бірлігі басылым данасы болып табылады. МЕМСТ 7.20-2000 "Кітапханалық статистикаға" сәйкес 3.2-тармақ "Құжаттардың барлық түрлері үшін негізгі есепке алу бірліктері дана және атау болып табылады".
15-бөлімінің 1.1-жолында кітаптарға көлемі 48 беттен асатын жазу, графика, картография кестелері туындыларын, ондағы басылған туындыларды жақсы пайдалану үшін көркем рәсімделген аппаратпен, құралдармен уақыт пен кеңістікте орнықтыру және табыстау құралы болып табылатын мерзімдік емес мәтіндік кітаби басылым жатады.
15-бөлімінің 1.2-жолында электронды басылымдардың данасы болыпоптикалық диск табылады.
15-бөлімінің 1.4-жолында газеттерге өзекті қоғамдық-саяси, ғылыми, өндірістік мәселелер бойынша ресми материалдарды, жедел ақпаратты және мақалаларды қамтитын мерзімдік мәтіндік басылымдар, әдеби шығармалар, иллюстрациялар, фотосуреттер және жарнамалар жатады.
15-бөлімінің 1.5-жолында журналдарға өмір, табиғат, ғылым бойынша мақалаларды қамтитын мерзімдік баспасөз басылымдары жатады.
15-бөлімінің 1.6-жолында әдебиеттерге ноталық, картографиялық басылымдар және кітапшалар жатады.
15-бөлімінің 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 және 1.6.1-жолдарында мемлекеттік тілдегі ақпарат көрсетіледі.
22. 16-бөлімнің 1-жолында кітапханада интернет желісіне қолжетімділіктің бар болуы, 16-бөлімнің 2-жолында пайдаланылатын дербес компьютерлер саны, 16-бөлімнің 3-жолында кітапханалардағы интернет-ресурстар саны көрсетіледі. Кітапхананың интернет-ресурсы Интернет желісіндегі кітапхананың ресми мекенжайы болып табылады. Интернет-ресурста кітапхананың қызметі, кітапхананың көрсететін қызметтері және ақпараттық ресурстар, кітапхананың электронды каталогына қолжетімділік туралы барлық ақпарат көрсетіледі.
23. 17-бөлімінің 1-бағанында есепті жылдың соңындағы кітапхананың қызметкерлері ғана (техникалық және қызмет көрсететін персоналды қоспағанда) көрсетіледі.
17-бөлімнің 2-бағанында жоғары білімі бар кітапхана қызметкерлері көрсетіледі.
17-бөлімнің 3-бағанында кітапханалық іс саласындағы жоғары білімі бар кітапхана қызметкерлері көрсетіледі.
17-бөлімнің 4-бағанында арнайы орта білімі бар (техникум бітірушілер, колледж, училище) кітапхана қызметкерлері көрсетіледі.
17-бөлімнің 5-бағанында орта, орта білімнен кейінгі білімі және білім берудің өзге де түрлері бар кітапхана қызметкерлері көрсетіледі.
24. E Модулін музейлер толтырады. Бөлімдер, секторлар құқығында жұмыс істейтін музей мекемелері, сондай-ақ жеке орналасқан музейлік көрсету объектілері статистикалық нысанды тапсырмайды.
25. 18-бөлімде музей бейіні ондағы мәдени құндылықтар коллекциялары және тарих пен мәдениет ескерткіштері бойынша анықталады.
18-бөлімнің 2-бағанында тарихи музейлерге кең ауқымдағы тарихи бейіні бар музейлер – жалпытарихи музейлер (ел тарихының музейлері), арнайы тарихи пәндерге (археологиялық, этнографиялық музейлер) немесе тарих ғылымының (әскери-тарихи музейлер) дербес салаларына сәйкес келетін бейіні бар музейлер жатады.
18-бөлімнің 3-бағанындағы өлкетану музейлеріне белгілі географиялық немесе әкімшілік аумақтардың тарихи ескерткіштерін, құжаттарды жинайтын жаратылыстану-ғылыми және көркемөнер коллекцияларын, халық өнері туындыларын көрмеге қойып көрсететін музейлер жатады.
18-бөлімнің 4-бағанындағы мемориалдық музейлерге жекелеген тарихи оқиғалардың немесе көрнекті тұлғалардың (ғалымдардың, жазушылардың, суретшілердің, әртістердің) естеліктерімен байланысты материалдарды, құжаттарды жинайтын және көрмеге қойып көрсететін музейлер жатады.
18-бөлімнің 5-бағанындағы жаратылыстану-ғылыми музейлерге биологиялық, геологиялық, табиғаттану музейлері жатады.
18-бөлімнің 6-бағанындағы өнертану музейлеріне көркемөнер музейлері, сурет галереялары, бейнелеу өнері музейлері, сәулет музейлері және экспонаттары, музыка, театр өнерінің дамуын сипаттайтын музейлер жатады.
18-бөлімнің 7-бағанында тарих және мәдениет ескерткіштері жататын музей-қорықтар есепке алынады.
18-бөлімнің 8-бағанында әдеби музейлер, салалық музейлер есепке алынады.
26. 19-бөлімнің 1-жолында жеке тұрған құрылыстар болып табылатын музейлер ғимараттарының (үй-жайларының) және музей орналасқан ғимараттың оқшауланған бөлігі болып табылатын музейлер үй-жайларының жалпы саны көрсетіледі.
19-бөлімнің 1.1-жолында жылытылмайтын ғимараттар (үй-жайлар) саны, 1.2-жолында авариялық жағдайдағы ғимараттар (үй-жайлар) саны, 1.3-жолында күрделі жөндеуді және жаңғыртуды талап ететін ғимараттар (үй-жайлар) саны көрсетіледі.
19-бөлімнің 1.2 және 1.3-жолдарында күрделі жөндеуді талап ететін және авариялық жағдайдағы ғимараттардың (үй-жайлардың) саны музейлер ғимараттарының (үй-жайларының) техникалық жағдайын сипаттайтын акт (қорытынды) негізінде немесе Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіпте құрастырылған құжаттың негізінде толтырылады.
19-бөлімнің 2-жолында мүгедектігі бар адамдар үшін қол жетімді музейлер ғимараттарының (үй-жайларының) саны көрсетіледі.
27. 20-бөлімнің 1-жолында экспонат көрмеде қарау үшін немесе сату алдында таныстыру үшін қойылған зат болып табылады. Негізгі қордың экспонаттар санына, шыққан уақытына, материалына және дайындалу техникасына қарамастан, ғылыми немесе көркемдік маңызы бар экспонаттар, материалдық және рухани мәдениет пен табиғи тарих ескерткіштері, соның ішінде тарихи құндылықтар, археологиялық материалдар, көркем-сурет құндылықтары, заттық, бейнелеу, жазба және тарих пен мәдениет ескерткіштеріне жататын бағалы металдардан және асыл тастардан жасалған көркем-сурет бұйымдары, сәндік қолданбалы өнер туындылары, қолжазба және баспа басылымдары, әртүрлі жеткізгіштердегі мұрағат құжаттары және мұрағат қорлары, бірегей және сирек музыка аспаптары, филателистикалық материалдар, нумизматика, сфрагистика, геральдика, фалеристика бұйымдары, флора мен фауна үлгілері және сирек коллекциялар, минералогия, анатомия, палеонтология сияқты ғылым салалары үшін қызығушылықты туғызатын бұйымдар кіреді.
Негізгі қордағы экспонаттардың жалпы санынан 20-бөлімнің 1.1-жолы бойынша электрондық түрдегі экспонаттар саны көрсетіледі.
20-бөлімнің 1.2-жолында цифрлық форматта енгізілген музей бұйымдарының саны көрсетіледі. Экспонаттарды цифрлау дегеніміз кең көлемді кәсіби фотоаппаратпен экспонаттарды суретке түсіру және кейіннен арнайы бағдарламаға суреттерді енгізу процесін білдіреді.
20-бөлімнің 2-жолында музей жасаған және қосалқы материалдарды есепке алу кітабында тіркелетін ғылыми-қосалқы материалдар (диаграммалар, сызбалар, нақнұсқалар, көшірмелер) туралы деректер толтырылады.
Қосалқы қорға мыналар жатады:
1) жаппай көтерме археологиялық, геологиялық, палеонтологиялық және камералық өңдеуден өткен табиғи материалдар;
2) жаппай шығарылымның баспа материалдары: плакаттар, афишалар, үндеулер, ашық хаттар, карталар, жоспарлар, сызбалар, баспа кескіндемелерінің әртүрлі түрлері, газеттер, журналдар, нумизматика, фалеристика, бондар және осы бұйымдардың толық немесе қанағаттанарлық жағдайда сақталған, негізгі қордың құрамындағы қосымша нұсқасы 3-5 кем емес болған жағдайдағы бұйымдар;
3) жылдам бұзылатын ауылшаруашылығы дақылдарының үлгілері және бұзылуға ұшыраған және жиі ауыстыруды талап ететін табиғи бұйымдардың үлгілері;
4) музейді жинау үшін қызығушылық ұсынатын, бірақ айтарлықтай жаңартуды талап ететін сақтаудың қанағаттанарлықсыз жағдайда келіп түскен түпнұсқа бұйымдар;
5) негізгі музей қоры бұйымдарын суретке түсіру барысында алынған негативтер мен суреттер;
6) табиғи-тарихи ескерткіш ретінде маңызы жоқ, бірақ табиғаттың кейбір ерекшеліктерін және оның құбылыстарын көрнекілеп көрсету үшін музейде пайдаланылатын табиғат объектілері;
7) тұрақты қойылымға және әртүрлі көрмелердің қажеттілігі үшін музей жинаған, дайындаған немесе сатып алған материалдар: нақнұсқалар, пішімдер, қалыптар, жаңартулар, фотокөшірмелер, жоспарлар, карталар, сызбалар, диаграммалар, кескіндер және музей бұйымдары арасындағы байланысты анықтайтын, экспозициялық-көрмелік тақырыптарды ашуға көмектесетін көрнекті материалдар.
20-бөлімнің 3-жолы сақтау бөлімінен экспозицияға табыстаудың музейішілік актісі негізінде толтырылады.
20-бөлімнің 4-жолы жаңғырту қарастыру құжаттары немесе негізгі қордағы экспонаттар бойынша сақтау төлқұжаттары негізінде толтырылады.
20-бөлімнің 5-жолында жыл ішінде музейге келіп түскен саны көрсетіледі.
20-бөлімнің 6-жолында жыл ішінде шығып қалған саны көрсетіледі.
20-бөлімнің 7-жолында қорық-музейлердің тарих және мәдениет ескерткіштерінің саны көрсетіледі.
20-бөлімнің 8-жолында есепті жылы музейге келушілердің жалпы саны көрсетіледі.
Келушілер санына кіру билеттері бойынша есептелетін жеке келіп-кетулер енгізіледі. Сондай-ақ жеңілдікпен келіп-кетушілер (мүгедектігі бар балаларға, ардагерлерге тегін бару, қайырымдылық акциялары) ескеріледі.
20-бөлімнің 8.1-жолында есепті жылы музейге келушілердің жалпы санынан келуші балалар саны көрсетіледі. Балалар санатына 15 жасқа дейінгі адамдар жатады.
20-бөлімнің 9-жолында есепті жылы өткізілген экскурсиялар саны көрсетіледі.
Экскурсияларға музейлерге, көрікті орындарға, көрмелерге ұжыммен бару жатады.
Объектілерді көрсету білікті маманның- экскурсоводтың басшылығымен жүргізіледі, ол аудиторияға объекті туралы мән-жайды, осы объектімен байланысты ескерткіш орнын бағалауды, тарихи оқиғаны түсінуді жеткізеді. Экскурсиялар өз бетінше қызмет көрсетумен қатар туристік қызмет кешенінің бір бөлігі де болып табылады.
20-бөлімнің 10-жолында дәрістерді есепке алу журналының негізінде музей қызметкерлері музейлерде және одан тыс жерлерде оқыған дәрістерінің жалпы саны көрсетіледі.
20-бөлімнің 11-жолында музей сабақтары, дөңгелек үстелдер, фестивальдар секілді музейде өткізілген жалпы басқа іс-шаралар саны көрсетіледі.
20-бөлімнің 12-жолында он-лайн режимде өткізілген музейдегі іс-шаралардың жалпы саны көрсетіледі.
20-бөлімнің 13-жолында он-лайн режимде өткізілген музейдегі іс-шараларға келушілердің жалпы саны көрсетіледі.
28. 21-бөлімдегі көрме ұғымы іс-шараның өзімен қатар, сондай-ақ осы іс-шараның өткізілу орнын да білдіреді.
21-бөлімнің 1-жолында есепті жылы музей ұйымдастырған көрмелердің жалпы саны көрсетіледі. Көрмелерге экономика, ғылым, техника, мәдениет, өнер саласындағы және қоғамдық өмірдің салаларындағы өнер жетістіктерін көпшілікке көрсету жатады.
21-бөлімнің 1.1-жолында музейде өткізілген көрмелер саны, 21-бөлімнің 1.1.1-жолында жеке меншік қорлар негізінде музейде өткізген көрмелер саны көрсетіледі.
21-бөлімнің 1.1.2-жолында қорларды (музейлерді, жеке топтамаларды) тарту арқылы музейде өткізілген көрмелер саны көрсетіледі.
21-бөлімнің 1.2-жолында есепті жылы музейден тысқары жерлерде, өз облысының (қаласының) аумағында және Қазақстан Республикасы бойынша өз аумағынан тысқары жерлерде, оның ішінде шет елдерде өткізілген көрмелер саны көрсетіледі.
21-бөлімнің 1.2.1-жолында есепті жылы музейдің шет елдерде өткізген көрмелері саны көрсетіледі.
21-бөлімнің 2-жолында он-лайн режимде өткізілген музейдегі көрмелер саны көрсетіледі.
29. F модулі хайуанаттар бағымен (оның ішінде байланыс), сондай-ақ аквариумдармен толтырылады.
30. 22-бөлімнің 1-жолында жабайы жануарларды табиғи жағдайды еске салатын жағдайларда халыққа көрсету, зерделеу және өрбіту мақсатында еріксіз қамауда (торда, торлы қораларда) немесе үлкен алаңдарда ұстайтын ғылыми-ағартушылық мекемелерге жататын хайуанаттар паркінің саны көрсетіледі.
22-бөлімнің 1.1-жолында қарым-қатынасты хайуанаттар паркінің саны көрсетіледі. Қарым-қатынасты хайуанаттар паркіне адамға тікелей қауіп төндірмейтін, жануарларды ұстауға арналған мекемелер жатады.
22-бөлімнің 2-жолында океанариумдар саны көрсетіледі.
22-бөлімнің 3-жолында хайуанаттар паркі аумағының жалпы алаңы жерге берілген Мемлекеттік акті негізінде көрсетіледі, оған жануарларды, құстар мен балықтарды ұстауға арналған шарбақтар, жануарларды, құстар мен балықтарды қоректендіретін қоршаудың алаңдары, әкімшілік және қызметтік үй-жайлардың алаңдары, су қоймаларының алаңы кіреді.
22-бөлімнің 4-жолында хайуанаттар паркінің жануарларды, құстар мен балықтарды асырауға арналған үй-жайының алаңы көрсетіледі.
22-бөлімнің 5-жолында океанариумның жалпы алаңына аквариумдар, теңіз жәдігерлері орналастырылатын келушілерге арналған алаңдар мен океанариумның әкімшілік және қызметтік үй-жайлары алып жатқан алаңдар кіреді. Ойын-сауық орталығында орналасқан ойын-сауық аттракциондарының, дүкендердің, дәмханалардың алаңы енгізілмейді.
22-бөлімнің 6-жолында хайуанаттар паркінің жануарлары, құстары мен балықтарына арналған үй-жайлардың жалпы саны көрсетіледі.
22-бөлімнің 6.1-жолында жылытылмайтын ғимараттарда орналасқан үй-жайлар саны көрсетіледі, 6.2-жолда авариялық жағдайдағы үй-жайлар саны, 6.3-жолда күрделі жөндеуді қажет ететін үй-жайлар саны көрсетіледі.
22-бөлімнің 6.2 және 6.3-жолдарында акт (қорытынды) немесе үй-жайдың техникалық жағдайын сипаттайтын Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіпте құрастырылған құжаттың негізінде толтырылады.
22-бөлімнің 7-жолында есепті жылы хайуанаттар паркіне, океанариумға келіп-кетулердің жалпы саны көрсетіледі. Келіп-кетулер санына кіру билеттері бойынша есептелетін жеке келіп-кетулер, экскурсиялық қызмет көрсетулер және экскурсиялық жолдама (жекелеген келушілерден құралған топтар үшін) билеттері бойынша келіп-кетулер саны қосылады. Сондай-ақ, жеңілдікпен келіп-кетушілер (мүгедектігі бар балаларға, ардагерлерге тегін бару, қайырымдылық акциялары) ескеріледі.
22-бөлімнің 8-жолында экскурсияға көрнекі орындарға ғылыми, жалпы білім немесе мәдени-ағартушылық мақсаттармен ұжымдық келіп-кетулер жатады.
22-бөлімнің 9-жолында хайуанаттар паркінде, океанариумда ұйымдастырылатын көрмелерге ғылым, мәдениет, көркемөнер саласындағы жетістіктерді көпшілікке көрсету кіреді.
22-бөлімнің 8 және 9-жолдарында өткізілген экскурсиялар және ұйымдастырылған көрмелер саны Хайуанаттар паркінің іс-шараларын есепке алу және океанариумда өткізілген іс-шараларды есепке алу журналдарында жасалған жазбалар негізінде анықталады.
31. 23-бөлімнің 1 және 2- жолдарында жануарлардың түрлері мен дана саны жануарлар қозғалысы туралы ай сайынғы жазбалар негізінде қалыптастырылатын Жануарларды түгендеу тізімдемесі негізінде және Жануарларды дүниежүзілік есепке алу компьютерлік бағдарламасы бойынша ("ZIMS" және басқалары егер бар болса) толтырылады.
2 бағында анағұрлым жоғары ұйымдасқан омыртқалыларға жататын сүтқоректілер, 3 бағында басынан бастап ұшуға бейімделген қауырсынданған, жылы қанды, жұмыртқалайтын омыртқалылар болып табылатын құстар, 4 бағында құрғақта өмір сүруге бейімделген, омыртқалы жануарлар класына жататын бауырымен жорғалаушылар (рептилияларға), 5 бағында суда өмір сүруден су мен құрғақта өмір сүруге ауысқан жер үстінде мекендейтін, омыртқалы жануарлар класына жататын қосмекенділер (амфибиялар), 6 бағында су омыртқалыларының үлкен класына жататын балықтар, 7 бағында омыртқасы жоқ жануарлар класына жататын омыртқасыздар (буынаяқтылар, ішекқуыстылар (немесе книдария), тікен терілілер, ұлу, буылтық құрттар және тағы басқалары) көрсетіледі.
32. G модулі ойын-сауық саябақтарымен толтырылады.
33. Саябақтың бір бөлігін жалдайтын кәсіпорындар мен дара кәсіпкерлер 24-бөлімнің 5, 6-жолдарын және 25-бөлімнің 3, 4-жолдарын толтырады, ал саябақтар санын және олардың алаңын, демалыс объектілерін осы парктер баланста тұрған кәсіпорындарды көрсетеді.
Тұтастай саябақты жалдайтын кәсіпорындар барлық бөлімдерді толтырады.
34. 24-бөлімде ойын-сауық және демалыс саябақтарына ашық аспан астында және үй-жайда орналасқан саябақтар кіреді. Ашық аспан астында орналасқан саябақтарға көкмайсалы алабы бар, халық арасында мәдени-демалысты және дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыратын кешенді, көп функциялы мәдениет мекемелері жатады. Ойын-сауық саябақтарына аттракциондары бар және бір аумақта ойын-сауықтың түрлерін қамтитын кешендер жатады.
24-бөлімнің 3-жолында ашық аспанда орналасқан саябақтың алаңы жерге берілетін мемлекеттік актіге сәйкес көрсетіледі, мұнда павильондар, имараттар, театрлардың және олардың орналасқан жеріне қарамастан демалыс объектілерінің алып тұрған аумағы кіреді.
24-бөлімнің 4-жолында үй-жайда орналасқан саябақтың алаңына жеке меншік, сондай-ақ жалға алынған алаң кіреді. Оған сондай-ақ сауда орталықтары, ойын-сауық кешендері ғимараттарында орналасқан демалыс объектілерінің алаңы кіреді.
24-бөлімнің 5-жолында саябақ жұмыс істеген күндер қатарына саябақ келушілер үшін ашық болған және оларға қызмет көрсету бойынша жұмыстар жүргізілген күндер кіреді.
Келу үшін уақытша жабық саябақтар статистикалық нысанын өз қызметі кезеңіне құрастырады.
24-бөлімнің 6-жолында мәдени-бұқаралық іс-шаралар көрсетіледі, оларға саябақ ұйымдастырған және тікелей саябақтың ішінде, сондай-ақ одан тыс жерлерде өткізілетін барлық іс-шаралар: концерттер, спектакльдер, мерекелер, қыдыру, ардагерлерді құттықтаулар, тақырыптық кездесулер, спорттық жарыстар, шахмат және дойбымен ойнау сеанстары, оркестрлер концерттері, музыкалық композициялар және белгіленген бағдарламалар бойынша көрсетілімдер кіреді, мұнда радио әңгімелер қосылмайды.
35. 25-бөлімнің 1-жолында демалыс объектілері көрсетіледі, оларға эстрадалық алаңдар немесе театрлар, шығармашылықпен айналысуға арналған үй-жайлар, би алаңдары, спорт объектілері, спорт мүкәммалдарын жалға беру базалары, көркем-безендіру және басқа шеберханалар, балалар қалашықтары, алаңдар мен аттракциондар, парктің аумағында орналасқан ойын автоматтары кіреді.
2-бағанда аттракциондар көрсетіледі, оларға ойын-сауық және психоэмоционалдық, физиологиялық әсерлер тудыру мақсатында аттракциондарға келушілерге биомеханикалық, оптикалық, аудио- ықпал қолдану көзделген машиналар немесе құрылғылар жатады.
3-бағанда ойын автоматтары көрсетіледі, оларға бейнеойындар ойнау үшін әзірленген мамандандырылған құрылғылар жатады.
3, 4-жолдарда бос уақытты өткізу объектілеріне сатып алынған билеттердің және жеңілдікті келушілер (мүгедек балалар, ардагерлер, қайырымдылық акциялар) саны бойынша есептеледі.
36. H модулін мәдени және демалыс ұйымдары толтырады.
37. 26-бөлімде күнделікті қатынас түріндегі мәдени-демалыс ұйымдары (клубтар, мәдениет үйлері мен сарайлары, автоклубтар (халқы аз елді мекендерде, жетуге жолы қиын аудан және шалғай аудандарда мәдени-демалыс қызметін жүзеге асыратындар), халық шығармашылығы орталықтары (үйлері) (этно-мәдени бірлестіктер) және тағы басқалар), жеке адамды, көркемөнерпаз халық шығармашылығын дамыту орталықтары ескеріледі.
38. 26, 27-бөлімдерді теңгерімінде ұйымдар, ғимараттар (үй-жайлар) бар және мәдени-демалыс қызметін жүзеге асыратын мәдени-демалыс ұйымдары толтырады.
39. 28, 29 және 30-бөлімдерді ғимараттың (үй-жайлардың) бір бөлігін мәдени-демалыс қызметі үшін жалға алатын мәдени-демалыс ұйымдары толтырады.
40. Ғимаратты (үй-жайларды) тұтасымен жалға алатын мәдени-демалыс ұйымдары барлық бөлімдерді толтырады.
41. Статистикалық нысанға кіретін алғашқы статистикалық деректер мәдени-демалыс ұйымдар қызметін есепке алу журналы кіретін алғашқы есепке алу материалдарына негізделеді.
42. 26-бөлімнің 1-бағанына мәдениет үйлеріне (сарайларына) клуб мекемелері, мәдени-ағарту және мәдени-бұқаралық жұмыстар орталықтары жатады.
26-бөлімнің 2-бағанында клубтарға ұйымға немесе қауымдастыққа біріктірілген, бірыңғай мүддедегі адамдар қоғамдастығы жатады. Клубтар спорттық, ойын-сауық, автоклубтар, саяси клубтарға ажыратылады.
26-бөлімнің 3-бағанында халық шығармашылығы орталықтарына халық шығармашылығын, этно-мәдени дәстүр мен әдет-ғұрыпты насихаттайтын ұйымдар жатады.
43. 27-бөлімнің 1-жолында мәдени-демалыс ұйымдары ғимараттарының (үй-жайларының) жалпы саны көрсетіледі. Ғимараттарға мәдени-демалыс ұйымы орналасқан жеке тұрған құрылыстар жатады.
27-бөлімнің 1.1-жолында жылытылмайтын ғимараттар (үй-жайлар) саны көрсетіледі. 27-бөлімнің 1.2-жолында авариялық жағдайдағы ғимараттар (үй-жайлар) саны көрсетіледі. 27-бөлімнің 1.3-жолында күрделі жөндеуді және жаңғыртуды талап ететін ғимараттар (үй-жайлар) саны көрсетіледі.
27-бөлімнің 1.2, 1.3-жолдарында күрделі жөндеуді талап ететін және авариялық жағдайдағы ғимараттардың (үй-жайлардың) саны мәдени-демалыс ұйымдары ғимараттарының (үй-жайларының) техникалық жағдайын сипаттайтын акт (қорытынды) немесе белгіленген тәртіпте жасалған құжаттың негізінде толтырылады.
44. 28-бөлімнің 1-жолында өткізген жеріне қарамастан (клубта, жатақханада, мектепте) мәдени-демалыс ұйымдары ұйымдастырған өткізілген мәдени-демалыс іс-шаралар саны көрсетіледі. Тақырыптық кештер, театрландырылған мерекелер мен қойылымдар барысында өткізілген дәрістер, баяндамалар, концерттер және іс-шаралар өткізілген іс-шаралар санына қосылады. Осы жолға мәдени-демалыс ұйымдарының ғимараттарында (клубтар, мәдениет үйлері мен сарайлары, автоклубтар (халқы аз елді мекендерде, жетуге жолы қиын аудан және шалғай аудандарда мәдени-демалыс қызметін жүзеге асыратындар), халық шығармашылығы орталықтары (үйлері) (этно-мәдени бірлестіктер) және тағы басқалар), көркемөнерпаз халық шығармашылығын дамыту орталықтары) бөгде мекемелер өткізген іс-шаралар кірмейді.
28-бөлімнің 2-жолында мәдени-демалыс ұйымдарымен өткізілген іс-шараларға қатысушы көрермендер саны көрсетіледі.
28-бөлімнің 1.1, 2.1, 5.1.1, 5.2.1, 6.1.1 және 6.2.1-жолдарындағы балалар санатына 15 жасқа дейінгі адамдар жатады.
28-бөлімнің 4-жолында онлайн режимде өткізілген мәдени-бұқаралық іс-шараларда көрермендердің жалпы саны көрсетіледі.
28-бөлімнің 5-жолында мәдени-демалыс құралымдары (үйірмелер, қолданбалы шығармашылық және қолданбалы білім курстары, әуесқой бірлестіктер мен мүдделер бойынша клубтар) саны көрсетіледі.
28-бөлімнің 5.1-жолында үйірмелер, қолданбалы шығармашылық және қолданбалы білім курстары, әуесқой бірлестіктер мен мүдделер бойынша клубтар саны көрсетіледі.
28-бөлімнің 5.2-жолында көркемөнерпаздар шығармашылығы ұжымдарының саны көрсетіледі.
28-бөлімнің 6-жолында мәдени-демалыс құралымдары (үйірмелер, қолданбалы шығармашылық және қолданбалы білім курстары, әуесқой бірлестіктер мен мүдделер бойынша клубтар) қатысушыларының саны көрсетіледі.
28-бөлімнің 6.1-жолында үйірмелер, қолданбалы шығармашылық және қолданбалы білім курстары, әуесқой бірлестіктер мен мүдделер бойынша клубтар қатысушыларының саны көрсетіледі.
28-бөлімнің 6.2-жолында көркемөнерпаздар шығармашылығы ұжымдары қатысушыларының саны көрсетіледі.
45. 29 және 30-бөлімдерде көркемөнерпаздар шығармашылығы ұжымдарының саны және жанрлар бойынша оған қатысушылар саны көрсетіледі.
46. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналған бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген, (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларымен белгіленген тәртіпте ұсынады.
47. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Деректерді он-лайн режимде жинау" ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.
48. Ескерту: х – бұл позиция толтырылмайды.
49. Арифметикалық-логикалық бақылау:
А Модулі:
1) 3-бөлім: 1-баған = ∑ 2-7-баған барлық жолдар бойынша;
1.1-жол ≤ 1-жол.
2) 4-бөлім: 1.1-жол ≤ 1-жол;
1.2-жол ≤ 1-жол;
1.3-жол ≤ 1-жол;
2-жол ≤ 1-жол. ​
3) 5-бөлім: 1-баған ≥ 2-баған барлық жолдар бойынша;
1.1-жол ≤ 1-жол барлық бағандар бойынша;
2.1-жол ≤ 2-жол барлық бағандар бойынша;
5 жол < 1 жол барлық бағандар бойынша;
6-жол < 1-жол барлық бағандар бойынша.
4) 6-бөлім: 1-баған ≥ 2-баған барлық жолдар бойынша;
1.1-жол ≤ 1-жол;
2.1-жол ≤ 2-жол барлық бағандар бойынша.
В Модулі:
1) 7-бөлім: 1-баған ≥ 2-баған барлық жолдар бойынша;
2.1-жол ≤ 2-жол барлық бағандар бойынша;
2.2-жол ≤ 2-жол барлық бағандар бойынша;
2.3-жол ≤ 2-жол барлық бағандар бойынша;
3-жол ≤ 2-жол барлық бағандар бойынша.
2) 8-бөлім: 1-баған ≥ 2-баған барлық жолдар бойынша;
1-жол = 2, 3-жолдардың ∑ барлық бағандар бойынша;
1.1-жол ≤ 1-жол барлық бағандар бойынша;
1.1-жол = 2.1, 3.1-жолдардың ∑ барлық бағандар бойынша ;
2.1-жол ≤ 2-жол барлық бағандар бойынша;
3.1-жол ≤ 3-жол барлық бағандар бойынша.
3) 9-бөлім: 1-баған ≥ 2-баған барлық жолдар бойынша;
1-жол = 2, 3-жолдардың ∑ барлық бағандар бойынша;
1.1-жол ≤ 1-жол барлық бағандар бойынша;
1.1-жол = 2.1, 3.1-жолдардың ∑ барлық бағандар бойынша;
2.1-жол ≤ 2-жол барлық бағандар бойынша;
3.1-жол ≤ 3-жол барлық бағандар бойынша.
С Модулі:
1) 10-бөлім: 1.1-жол ≤ 1-жол;
2.1-жол ≤ 2-жол;
2.2-жол ≤ 2-жол;
2.3-жол ≤ 2-жол;
3-жол ≤ 2-жол барлық бағандар бойынша.
2) 11-бөлім: 1.1-жол ≤ 1-жол;
3.1-жол ≤ 3-жол;
4-жол < 1-жол;
5.1-жол ≤ 5-жол.
D Модулі:
1) 12-бөлім: 1-баған ≥ 2-баған барлық жолдар бойынша;
1-жол= 1.1–1.4 жолдарының ∑ ;
2-баған ≤ 1-баған барлық жолдар бойынша.
2-жол ≤ 1-жол барлық жолдар бойынша.
2) 13-бөлім: 2-баған ≤ 1-баған барлық жолдар бойынша;
1.1-жол ≤ 1-жол барлық бағандар бойынша;
1.2-жол ≤ 1-жол барлық бағандар бойынша;
1.3-жол ≤ 1-жол барлық бағандар бойынша;
2-жол ≤ 1-жол барлық бағандар бойынша.
3) 14-бөлім: 2-баған ≤ 1-баған барлық жолдар бойынша;
1.1-жол ≤ 1-жол барлық бағандар бойынша;
1-жол ≤ 2-жол барлық бағандар бойынша
2.1-Жол ≤ 2-жол барлық бағандар бойынша.
4) 15-бөлім: 1-баған = ∑ жолдар 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6; 1-жол = ∑ жолдар 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6;
2-баған ≤ 1-баған барлық жолдар бойынша;
4-баған ≤ 3-баған барлық жолдар бойынша;
6-баған ≤ 5-баған барлық жолдар бойынша;
8-баған ≤ 7-баған барлық жолдар бойынша;
1.1.1-жол ≤ 1.1-жол барлық бағандар бойынша;
1.2.1-жол ≤ 1.2-жол барлық бағандар бойынша;
1.3.1-жол ≤ 1.3-жол барлық бағандар бойынша;
1.4.1-жол ≤ 1.4-жол барлық бағандар бойынша;
1.5.1-жол ≤ 1.5-жол барлық бағандар бойынша;
1.6.1-жол ≤ 1.6-жол барлық бағандар бойынша.
5) 16-бөлім: 2-баған ≤ 1-баған барлық жолдар бойынша.
6) 17-Бөлім: 1-баған = ∑ 2,4,6-баған барлық жолдар бойынша;
3-баған ≤ 2-баған барлық жолдар бойынша;
5-баған ≤ 4-баған барлық жолдар бойынша;
5-баған ≤ 4-баған барлық жолдар бойынша;
8-баған ≤ 1-баған барлық жолдар бойынша;
9-баған ≤ 1-баған барлық жолдар бойынша;
1.1-жол ≤ 1-жол барлық бағандар бойынша.
Е Модулі:
1) 18-Бөлім: 1-баған=∑ 2-8-баған барлық жолдар бойынша;
1.1-жол ≤ 1-жол барлық бағандар бойынша;
2-жол ≤ 1-жол. 2) 19-бөлім: 2-баған≤ 1-баған барлық жолдар бойынша;
1.1-жол ≤ 1-жол барлық бағандар бойынша;
1.2-жол ≤ 1-жол барлық бағандар бойынша;
1.3-жол ≤ 1-жол барлық бағандар бойынша;
2-жол ≤ 1-жол барлық бағандар бойынша.
3) 20-бөлім: 1.1-жол ≤ 1-жол барлық бағандар бойынша;
1.2-жол ≤ 1-жол барлық бағандар бойынша;
1, 2-жолдардың 3 ≤ жолы барлық бағандар бойынша;
1, 2-жолдардың 4 ≤ жолы барлық бағандар бойынша;
1, 2-жолдардың 5 ≤ жолы барлық бағандар бойынша;
1, 2-жолдардың 6 ≤ жолы барлық бағандар бойынша;
8.1-жол ≤ 8-жол барлық бағандар бойынша;
8.2-жол ≤ 8-жол барлық бағандар бойынша;
2-баған ≤ 1-баған барлық жолдар бойынша.
4) 21-бөлім: 1-жол = 1.1, 1.2-жолдардың ∑ барлық бағандар бойынша;
1.1 жолы = 1.1.1, 1.1.2 жолдарының ∑ барлық бағандар бойынша;
1.2.1-жол ≤ 1.2-жол барлық бағандар бойынша;
2-баған ≤ 1-баған барлық жолдар бойынша.​ ​ ​ ​ ​ ​
5) бөлімдер арасындағы бақылау:
Егер 18-бөлім 7-бағанның 1-жолы ≠ 0 болса, 1-бағанның 20-бөлімі 7-жол ≠ 0;
Егер 18-бөлім 7-бағанның 1.1-жолы 0 болса, 2-бағанның 20-бөлімі 7-жол ≠ 0.
F Модулі:
1) 22-бөлім: 1.1-жол≤ 1-жол;
6.1-жол ≤6-жол;
6.2-жол ≤ 6-жол;
6.3-жол ≤ 6-жол.
2) 23-бөлім: 2-жолдың 1-бағаны = ∑ 2-8-баған.
G Модулі:
1) 24-бөлім: барлық жолдар бойынша 2-баған≤ 1-баған.
2) 25 - бөлім: 1-баған = ∑ барлық жолдар бойынша 2-4-баған;
1.1-жол ≤ 1-жол барлық бағандар бойынша;
2.1-жол ≤ 2-жол барлық бағандар бойынша.
H Модулі:
1) 26-бөлім: 1.1-жол ≤ 1-жол барлық бағандар бойынша.
2) 27-бөлім: 2-баған ≤ 1-баған барлық жолдар бойынша;
1.1-жол ≤ 1-жол барлық бағандар бойынша;​ ​
1.2-жол ≤ 1-жол барлық бағандар бойынша;
1.3-жол ≤ 1-жол барлық бағандар бойынша.
3) 28-бөлім: 2-баған ≤ 1-баған барлық жолдар бойынша;
1.1-жол ≤ 1-жол барлық бағандар бойынша;
2.1-жол ≤ 2-жол барлық бағандар бойынша;
5-жол = 5.1 және 5.2-жолдардың ∑ барлық бағандар бойынша;
5.1.1-жол ≤ 5.1-жол барлық бағандар бойынша;
5.2.1-жол ≤ 5.2-жол барлық бағандар бойынша;
6-жол = 6.1 және 6.2-жолдардың ∑ барлық бағандар бойынша;
6.1.1-жол ≤ 6.1-жол барлық бағандар бойынша;
6.2.1-жол ≤ 6.2-жол барлық бағандар бойынша.
4) 29-бөлім: 1-баған ≥ 2-баған барлық жолдар бойынша;
1-баған ≥ 3-баған барлық жолдар бойынша;
2-баған ≥ 4-баған барлық жолдар бойынша;
3-баған ≥ 4-баған барлық жолдар бойынша.
5) 30-бөлім: 1-баған ≥ 2-баған барлық жолдар бойынша;
1-баған ≥ 3-баған барлық жолдар бойынша;
2-баған ≥ 4-баған барлық жолдар бойынша;
3-баған ≥ 4-баған барлық жолдар бойынша.
6) 28 және 29 бөлімдер арасындағы бақылау:
28-бөлім 1-бағанның 5.2-жолы = 29-бөлімнің 1-бағаны 1-9-жолдарының ∑;
28-бөлім 2-бағанның 5.2-жолы = 29-бөлімнің 3-бағаны 1-9-жолдарының ∑;
28-бөлім 1-бағанның 5.2.1-жолы = 29-бөлімнің 2-бағаны 1-9-жолдарының ∑;
28-бөлім 2-бағанның 5.2.1-жолы = 29-бөлімнің 4-бағаны 1-9-жолдарының∑.
7) 28 және 30 бөлімдер арасындағы бақылау:
28-бөлім 1-бағанның 6.2-жолы = 30-бөлімнің 1-бағаны 1-9-жолдарының ∑;
28-бөлім 6.2-жол 2-баған = 30-бөлімнің 3-бағаны 1-9-жолдарының ∑;
28-бөлім 1-бағанның 6.2.1-жолы = 30-бөлімнің 2-бағаны 1-9-жолдарының ∑;
28-бөлім 2-бағанның 6.2.1-жолы = 30-бөлімнің 4-бағаны 1-9-жолдарының∑.

1. Настоящая инструкция детализирует заполнение статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Отчет о деятельности учреждений культуры" (индекс 1-культура, периодичность годовая) (далее – статистическая форма).
2. В настоящей инструкции используются следующие определения:
театры - зрелищные организации (драматические, музыкально-драматические, музыкальные, хореографические, кукольные, пантомимы, сатиры и юмора, для детей и юношества, молодежные, экспериментальные и иные), осуществляющие создание, публичное исполнение и (или) публичный показ театральных постановок;
концертные организации – зрелищные организации, реализующие комплекс мер для создания условий публичного исполнения произведений литературы и искусства и популяризации художественных коллективов и отдельных исполнителей;
цирками являются театрально-зрелищные организации, осуществляющие сценические представления произведений эстрадно-циркового жанра;
библиотечное дело - отрасль культуры, в задачи которой входят создание и развитие сети библиотек, формирование и обработка их фондов, организация библиотечного, информационного и информационно-библиографического обслуживания пользователей библиотек, подготовка и повышение квалификации библиотечных кадров, научное и методическое обеспечение развития библиотек;
библиотека - организация культуры, выполняющая информационные, культурные, образовательные функции, располагающая организованным фондом печатных и рукописных документов, а также графическими, аудиовизуальными материалами, документами на электронных носителях и предоставляющая их во временное пользование физическим и юридическим лицам;
музеями являются организации культуры, созданные для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций, призванные осуществлять культурные, образовательные, научно-исследовательские функции и обеспечивать популяризацию историко-культурного наследия Республики Казахстан;
культурно-досуговые организации – центры повседневного общения (клубы, парки культуры и отдыха, дома и дворцы культуры, центры (дома) народного творчества и другие), развития личности, самодеятельного художественного народного творчества, деятельность.
3. Статистическу форму представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели с основным и вторичным видом деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (далее – ОКЭД) – 90.01.1, 93.29.3, 90.01.2, 90.01.3, 91.01.2, 91.02.0, 91.04.1, 93.21.0, 93.29.9.
Статистическая форма состоит из модулей:
Модуль A – ОКЭД 90.01.1, 93.29.3;
Модуль B – ОКЭД 90.01.2;
Модуль C – ОКЭД 90.01.3;
Модуль D – ОКЭД 91.01.2;
Модуль E – ОКЭД 91.02.0;
Модуль F – ОКЭД 91.04.1;
Модуль G – ОКЭД 93.21.0;
Модуль H – ОКЭД 93.29.9.
4. Модуль А заполняют профессиональные театры (театры оперы и балета, музыкальной комедии (оперетты), драматические, юного зрителя, сатиры и юмора, кукольные), театры-студии, творческие коллективы театрального искусства, имеющие в своем составе профессиональную труппу.
Народные театры в число профессиональных театров не включаются.
В случае работы, в одном здании театра двух творческих коллективов с различным репертуаром или на разных языках, но объединенных одной дирекцией, заполняется одна статистическая форма.
Первичные статистические данные включаемые в статистическую форму, основываются на материалах первичного учета о реализации билетов, первичных документов, на основании которых заполняются основные показатели статистической формы.
5. В строке 1 раздела 3 указывается число театров по жанрам: оперы и балета, драматический, музыкальной комедии (оперетты), юного зрителя, кукол и другие. В строке 1.1 раздела 3 указывается число театров с доступом в сеть Интернет.
6. В строке 1 раздела 4 указывается общее число зданий (помещений) театров, являющихся отдельно стоящими строениями и помещения. К помещениям относится обособленная часть здания, где располагается театр.
В строке 1.1 раздела 4 указывается число неотапливаемых зданий (помещений), в строке 1.2 раздела 4 – число зданий (помещений), в аварийном состоянии, в строке 1.3 раздела 4 – число зданий (помещений), требующих капитального ремонта.
Строки 1.2 и 1.3 раздела 4 заполняются на основании акта (заключения) или составленного в установленном законодательством порядке Республики Казахстан документа, характеризующего техническое состояние зданий, помещений театров.
В строке 2 раздела 4 указывается число зданий (помещений) театров, доступных для лиц с инвалидностью.
В строке 3 раздела 4 число мест в зрительных залах определяется суммированием числа мест в основном зале и, если есть, в дополнительных залах.
7. В разделе 5 указывается число мероприятий, проведенных театром. В разделе 5 в графе 2 по всем строкам указывается информация на государственном языке.
В строке 1 раздела 5 в число мероприятий включаются спектакли, концерты, творческие вечера и другие мероприятия, проводимые на площадке театра.
В строке 1.1 раздела 5 указывается число мероприятий, проведенных для детей. К категории дети относятся лица в возрасте до 15 лет.
В строке 2 раздела 5 указывается число мероприятий, проведенных за пределами своего театра по Казахстану. Под "своей территорией" понимается город, район – место регистрации театра.
В строке 2.1. раздела 5 указывается число мероприятий, проведенных силами театра в сельской местности по Казахстану.
В строке 3 раздела 5 указывается число гастролей, проведенных за рубежом. К гастрольным относятся спектакли, проведенные театром по договору с театрально-зрелищными предприятиями. Гастролями являются выступления, спектакли артиста (коллектива) или театральной труппы в странах дальнего и ближнего зарубежья.
В строке 4 раздела 5 указывается общее число мероприятий, проведенных театром в он-лайн режиме (на виртуальных площадках).
В строке 5 раздела 5 указывается число проведенных спектаклей (репертуар театра) за отчетный год, учитываются спектакли один раз, согласно репертуару театра.
В строке 6 раздела 5 постановкой является творческий процесс создания спектакля (оперного, драматического, балетного) и эстрадного представления, осуществляемое режиссером-постановщиком совместно с художником, балетмейстером.
8. В разделе 6 указывается число зрителей на мероприятиях, проведенных театром. В графе 2 раздела 6 по всем строкам указывается информация на государственном языке.
В строке 1 раздела 6 указывается число зрителей на мероприятиях, проведенных на площадке своего театра.
В строке 1.1 раздела 6 в число зрителей - детей на мероприятиях, проведенных на площадке своего театра, к которым относятся лица в возрасте до 15 лет.
В строке 2 раздела 6 указывается число зрителей на мероприятиях, проводимых театром за пределами своей территории по Казахстану.
В строке 2.1 раздела 6 указывается число зрителей, присутствовавших на мероприятиях, проводимых театром в сельской местности по Казахстану.
В строке 3 раздела 6 указывается общее число зрителей на мероприятиях, проведенных театром в он-лайн режиме.
9. Модуль B заполняется концертными организациями (филармониями, концертными объединениями, концертными залами) и самостоятельными коллективами (музыкальными, хоровыми, танцевальными) находящимися на самостоятельном балансе, на балансе предприятий и организаций, осуществляющих профессиональную концертную деятельность. К концертным организациям не относятся самодеятельные коллективы, их вид деятельности относится к ОКЭД 93.29.9 – "Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений", учитываемых в Модуле Н.
10. В строке 2 раздела 7 указывается общее число зданий (помещений), постоянно используемых для осуществления концертной деятельности (концертные залы) и принадлежащих организации на правах собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, либо эксплуатируемых организацией на правах аренды. Под зданием понимается отдельно стоящее строение, под помещением – обособленная часть здания, используемая для проведения концертных мероприятий и (или) репетиционного процесса.
В строке 2.1 раздела 7 указывается число неотапливаемых зданий (помещений), в строке 2.2 раздела 7 – число аварийных зданий (помещений), в строке 2.3 раздела 7 – число зданий (помещений), требующих капитального ремонта и реставрации.
Строки 2.2 и 2.3 раздела 7 заполняются на основании акта (заключения) или составленного в установленном порядке документа, характеризующего техническое состояние зданий (помещений).
В строке 3 раздела 7 указывается общее число зданий (помещений) концертных организаций, доступных для лиц с инвалидностью.
11. В разделах 8, 9 к концертам относится публичное выступление артистов по определенной, заранее составленной программе. В данных разделах указываются филармонические концерты, к которым относятся выступления (как для взрослых, так и для детей) симфонических оркестров, хоровых и хореографических коллективов, оркестров народных инструментов и духовых оркестров, концерты вокалистов-солистов оперного и камерного плана, артистов балета, солистов, чтецов-мастеров художественного слова, камерно-вокальных и инструментальных ансамблей и групп, ансамблей танца, концерты-лекции, эстрадные концерты, к которым относятся выступления (как для взрослых, так и для детей) эстрадных оркестров, вокальных и вокально-инструментальных групп, кукольных групп, коллективов пантомимы. К категории дети относятся лица в возрасте до 15 лет.
В строке 1 раздела 8 указывается общее число проведенных концертов, к которым относятся концерты, проведенные на своей территории и концерты, проведенные за пределами своей территории по Казахстану. Под "своей территорией" понимается город, район – место регистрации концертной организации.
В строке 2 раздела 8 указываются концерты, проведенные на своей территории. Число концертов, проведенных концертной организацией или самостоятельным коллективом в течение отчетного периода на своей территории, указывают в собственных или арендованных помещениях и на площадках (сцене) сторонних организаций, то есть разовые концерты (в клубах, домах культуры, дворцах спорта, театрах).
В строке 3 раздела 8 указываются концерты, проведенные за пределами своей территории по Казахстану. Сведения о гастрольных и выездных концертах, проведенных в Республике Казахстан, включает концертная организация, которая проводит эти концерты, а не организация, в помещении которой проводится концерт.
В строке 4 раздела 8 указывается общее число проведенных концертов в он-лайн режиме (на виртуальных площадках).
В строке 5 раздела 8 указывается число гастролей, проведенных за рубежом. К гастролям относятся выступления артиста или коллектива (ансамбля, хора и прочие) вне места его постоянной деятельности в странах дальнего и ближнего зарубежья.
12. В разделе 9 указывается общее число зрителей на концертах, проводимых концертной организацией.
13. В Модуль C включаются сведения по стационарным циркам (зимние и летние), передвижным (шапито), циркам на сцене и зооциркам.
В случае работы, в одном здании цирка двух творческих коллективов с различным репертуаром или на разных языках, но объединенных одной дирекцией, заполняется одна сводная форма.
Первичные статистические данные включаемые в статистическую форму, основываются на материалах первичного учета, к которому относится отчет о реализации билетов, первичных документов, на основании которых заполняются основные показатели статистической формы.
14. В строке 1 раздела 10 указывается число цирков.
В строке 1.1 раздела 10 указывается число цирков, имеющих доступ к сети Интернет.
В строке 2 раздела 10 указывается общее число зданий (помещений) цирков, к которым относятся отдельно стоящие строения и помещения, относящиеся к обособленной части здания.
В строке 2.1 раздела 10 указывается число неотапливаемых зданий (помещений), в строке 2.2 раздела 10 – число зданий (помещений), в аварийном состоянии, в строке 2.3 раздела 10 – число зданий (помещений), требующих капитального ремонта.
Строки 2.2 и 2.3 раздела 10 заполняются на основании акта (заключения) или составленного в установленном законодательством порядке Республики Казахстан документа, характеризующего техническое состояние зданий (помещений) цирков.
В строке 3 раздела 10 указывается число зданий (помещений), доступных для лиц с инвалидностью.
В строке 4 раздела 10 указывается число мест в зрительных залах.
15. В строке 1 раздела 11 в число мероприятий включаются представления, концерты и тому подобное, проводимые цирком.
В строке 1.1 раздела 11 указывается число мероприятий, проведенных для детей. К категории дети относятся лица в возрасте до 15 лет.
В строке 2 раздела 11 указывается число представлений, мероприятий, проведенных цирком в виртуальных залах.
В строке 3 раздела 11 учитываются выездные представления, относящиеся к разовым представлениям, которые представляются на сценических площадках сторонних организаций за пределами своего города.
В строке 3.1 раздела 11 указывается число гастролей за рубежом, вне места его постоянной деятельности в странах дальнего и ближнего зарубежья.
В строке 4 раздела 11 указывается число новых представлений, являющихся творческим процессом создания циркового и эстрадного представления, осуществляемого режиссером-постановщиком совместно с художником.
В строке 5 раздела 11 в число зрителей включается число лиц, присутствовавших на мероприятиях.
В строке 5.1 раздела 11 указывается число зрителей-детей, к которым относятся лица в возрасте до 15 лет.
В строке 6 раздела 11 указывается число зрителей на представлениях, мероприятиях, проведенных цирком в виртуальных залах.
16. Модуль D заполняется в соответствии с Межгосударственным стандартом по информации, библиотечному и издательскому делу (далее – ГОСТ СИБИД) 7.20-2000 "Библиотечная статистика" и ГОСТ 7.0-99 "Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения".
Первичные статистические данные включаемые в статистическую форму, основываются на материалах первичного учета – инвентарных книгах, книгах суммарного учета, дневниках работы библиотеки, читательских формулярах.
В случае, если структурному подразделению делегированы полномочия по сдаче статистической формы юридическим лицом, то представляет данную статистическую форму по месту своего нахождения в органы государственной статистики. В случае, если структурное подразделение не имеет полномочий по сдаче статистической формы, то юридическое лицо представляет статистическую форму в органы государственной статистики по месту своего нахождения в разрезе своих структурных подразделений с указанием их местонахождения.
Библиотеки дифференцируются по целевому назначению, контингенту пользователей, тематическому и видовому составу фондов.
17. Библиотеки, не функционировавшие в отчетном году, но имеющие материальную базу, не заполняют строки 1 – 7 раздел 14 и графы 7 - 8 раздела 15.
18. В строке 1 раздела 12 за учетную единицу в качестве библиотечного учреждения не принимаются пункты выдачи, передвижки всех видов, читальные залы, детские отделения, которые считаются подразделениями библиотеки. Книжные фонды и деятельность этих подразделений библиотек указываются в библиотеках, в составе которых они находятся.
В строке 1 раздела 12 указывается число структурных (подведомственных) единиц, находящихся на балансе библиотеки (число организаций по которым была представлена статистическая форма).
В строке 1.1 раздела 12 указываются научные библиотеки, обеспечивающие развитие науки, удовлетворяющие информационным потребностям научных учреждений и отдельных лиц, связанные с исследовательской деятельностью на основе соответствующего фонда и информационно-поискового аппарата.
В строке 1.2 раздела 12 указываются универсальные библиотеки – библиотеки, удовлетворяющие разнообразные читательские потребности на основе фондов, сформированных без тематических и типологических ограничений. Универсальные библиотеки являются общедоступными, предназначенными для обслуживания всех слоев населения.
В строке 1.3 раздела 12 указываются специальные библиотеки, обеспечивающие профессиональные потребности пользователей и специфические потребности особых групп читателей на основе соответствующего фонда и информационно-поискового аппарата (патентно-техническая, библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан, библиотеки научно-исследовательских институтов).
В строке 3 раздела 12 к пункту выдачи литературы относится форма нестационарного библиотечного обслуживания, территориально обособленное подразделение библиотеки, организуемое по месту жительства, работы или учебы пользователей библиотек.
В строке 4 раздела 12 к передвижному пункту относится библиотека, расположенная в специально оборудованном, укомплектованном транспортном средстве (библиобус) и меняющая свое местонахождение в целях обслуживания территориально удаленных от стационарной библиотеки групп населения.
19. В строке 1 раздела 13 указывается общее число зданий (помещений) библиотек. Относятся к ним отдельно стоящие строения, где размещается библиотечный фонд и обслуживаются читатели, и помещения, а также обособленная часть здания, где размещается библиотечный фонд и обслуживаются читатели, и расположенных в зданиях государственных учреждений, клубах и других учреждениях.
В строке 1.1 раздела 13 указывается число библиотек, расположенных в неотапливаемых зданиях (помещениях), в строке 1.2 раздела 13 – в аварийном состоянии, а в строке 1.3 раздела 13 – требующих капитального ремонта.
В строках 1.2, 1.3 раздела 13 указывается количество зданий (помещений), требующих капитального ремонта и находящихся в аварийном состоянии, заполняется на основании акта (заключения) или составленного в установленном законодательством порядке Республики Казахстан документа, характеризующего техническое состояние зданий (помещений) библиотеки.
В строке 2 раздела 13 указывается общее число зданий (помещений) библиотек, доступных для лиц с инвалидностью.
20. В строке 1 раздела 14 указывается число пользователей - лиц пользующихся услугами библиотеки (читатель, абонент). Учитываются лица, бравшие книги, брошюры, журналы, газеты хотя бы один раз в течение отчетного периода для чтения на дом или в помещении библиотеки, а не число посещений, сделанных этими лицами за год. Число пользователей заполняется на основании годовых итоговых сведениях соответствующих разделов дневников работы библиотеки, формуляров читателей, посетивших библиотеку, и определяется порядковым номером последнего формуляра за год. В данной строке указывается суммарное число перерегистрированных и вновь записанных в отчетном году пользователей, обслуженных всеми структурными подразделениями библиотеки.
В строке 2 раздела 14 указывается число посещений библиотеки, включая посещения Интернет-ресурса (портала) библиотеки пользователями (для записи, перерегистрации, получения, обмена, возврата изданий и материалов, продолжение срока пользования ими, просмотра газет и журналов, заполнение справок, для участия в массовых мероприятиях, проводимых библиотекой), зарегистрированными в контрольном листке, формуляре пользователя или документации, принятой в библиотеке, средствами автоматизации и механизации. Число пользователей, бравших книги в течение года по индивидуальному абонементу, определяется порядковым номером последнего формуляра за год.
В строке 2.1 раздела 14 указывается число посещений интернет-ресурса (портала) библиотек. Посещением интернет-ресурса (портала) библиотеки является обращение пользователей интернет-ресурса (портала) из-за пределов библиотеки, вне зависимости от числа просмотренных страниц или элементов и сравнимо с традиционным посещением библиотек. Единицей учета посещений интернет-ресурса (портала) библиотеки является одно обращение на сервер библиотеки. Число посещений учитывается с помощью функционала по учету статистики или счетчика посещаемости интернет-ресурса (портала).
В строке 7 раздела 14 указывается число библиографических записей в библиографических базах данных. К электронному каталогу относится библиотечный каталог в машиночитаемой форме, работающий в реальном режиме времени, предоставленный локальным и удаленным пользователям библиотеки.
В строке 8 раздела 14 указывается общее число экземпляров всех видов изданий и общее число статей, переведенных в цифровой формат, имеющихся в наличии в библиотеке (не за отчетный год).
21. В графах 1, 2 раздела 15 единицей учета библиотечного фонда является экземпляр издания. В соответствии с ГОСТ СИБИД 7.20-2000 "Библиотечная статистика", пункт 3.2 "Основными единицами учета для всех видов документов являются экземпляр и название".
В строке 1.1 раздела 15 к книгам относятся непериодические текстовые книжные издания объемом свыше 48 страниц, являющиеся средством закрепления и передачи произведений письменности, графики, картографии во времени и пространстве художественно оформленным аппаратом, приспособлением для наилучшего использования напечатанных в ней произведений.
В строке 1.2 раздела 15 экземпляром для электронных изданий является оптический диск.
В строке 1.4 раздела 15 к газетам относятся периодические текстовые издания, содержащие официальные материалы, оперативную информацию и статьи по актуальным общественно-политическим, научным, производственным вопросам, литературные произведения, иллюстрации, фотографии и рекламу.
В строке 1.5 раздела 15 к журналам относятся периодические печатные издания, содержащие статьи по различным вопросам жизни, природы, науки.
В строке 1.6 раздела 15 к литературе относятся нотные, картографические издания, издания и брошюры.
В строках 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 и 1.6.1 раздела 15 указывается информация на государственном языке.
22. В строке 1 раздела 16 указывается наличие доступа в сеть Интернет в библиотеке, в строке 2 раздела 16 – число используемых персональных компьютеров, в строке 3 раздела 16 – число интернет-ресурсов в библиотеке. Интернет-ресурсом библиотеки является официальный адрес библиотеки в сети Интернет. На интернет-ресурсе отображается вся информация о деятельности библиотеки, об услугах и информационных ресурсах библиотеки, доступ в электронный каталог библиотеки.
23. В графе 1 раздела 17 указываются только библиотечные работники (исключая технический и обслуживающий персонал) на конец отчетного года.
В графе 2 раздела 17 указываются библиотечные работники, имеющие высшее образование.
В графе 3 раздела 17 указываются библиотечные работники, имеющие высшее образование в сфере библиотечного дела.
В графе 4 раздела 17 указываются библиотечные работники, имеющие среднее специальное образование (окончившие техникумы, колледжи, училища).
В графе 5 раздела 17 указываются библиотечные работники, имеющие среднее, послесреднее образование и прочие виды образования.
24. Модуль E заполняют музеи. Музейные учреждения, работающие на правах отделов, секторов, а также отдельно расположенные объекты музейного показа, самостоятельно статистическую форму не предоставляют.
25. В разделе 18 профиль музея определяется по имеющимся в нем коллекциям культурных ценностей и памятников истории и культуры.
В графе 2 раздела 18 к историческим музеям относятся музеи, имеющие широкий исторический профиль – общеисторические музеи (музеи истории страны), музеи, имеющие профиль соответствующий специальным историческим дисциплинам (археологические, этнографические музеи), или самостоятельным отраслям исторической науки (военно-исторические музеи).
В графе 3 раздела 18 к краеведческим музеям относятся музеи, собирающие документы и экспонирующие исторические памятники, естественнонаучные и художественные коллекции, произведения народного искусства определенных географических или административных территорий.
В графе 4 раздела 18 к мемориальным музеям относятся музеи, собирающие и экспонирующие материалы, документы, связанные с памятью отдельных исторических событий или выдающихся лиц (ученых, писателей, художников, актеров).
В графе 5 раздела 18 к естественнонаучным музеям относятся биологические, геологические, природоведческие.
В графе 6 раздела 18 к искусствоведческим музеям относятся художественные музеи, картинные галереи, музеи изобразительных искусств, музеи архитектуры, музеи экспонаты, которых характеризуют развитие музыкального, театрального искусства.
В графе 7 раздела 18 учитываются заповедники-музеи, к которым относятся памятники истории и культуры.
В графе 8 раздела 18 учитываются литературные музеи, отраслевые музеи.
26. В строке 1 раздела 19 указывается общее число зданий (помещений) музеев, к которым относятся отдельно стоящие строения и помещения музеев, к которым относится обособленная часть здания, в котором располагается музей.
В строке 1.1 раздела 19 указывается число неотапливаемых зданий (помещений), строке 1.2 – число аварийных зданий (помещений), строке 1.3 – число зданий (помещений), требующих капитального ремонта и реставрации.
В строках 1.2 и 1.3 раздела 19 число зданий (помещений), требующих капитального ремонта и находящиеся в аварийном состоянии заполняются на основании акта (заключения) или составленного в установленном законодательством порядке Республики Казахстан документа, характеризующего техническое состояние зданий (помещений) музеев.
В строке 2 раздела 19 указывается число зданий (помещений) музеев, доступных для лиц с инвалидностью.
27. В строке 1 раздела 20 экспонатом является предмет, выставленный для обозрения на выставке или для ознакомления перед продажей. В число экспонатов основного фонда включаются экспонаты, имеющие научное или художественное значение, памятники материальной и духовной культуры и естественной истории, независимо от времени происхождения, материала и техники изготовления, в том числе исторические ценности, археологические материалы, художественные ценности, художественные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, относящиеся к вещевым, изобразительным, письменным и памятникам истории и культуры, произведения декоративно-прикладного искусства, рукописные и печатные издания, архивные документы и архивные фонды на различных носителях, уникальные и редкие музыкальные инструменты, филателистические материалы, предметы нумизматики, сфрагистики, геральдики, фалеристики, редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, представляющие интерес для таких отраслей науки, как минералогия, анатомия, палеонтология.
Из общего числа экспонатов основного фонда по строке 1.1 раздела 20 выделяют экспонаты, находящиеся в электронном виде.
В строке 1.2 раздела 20 указывается число музейных предметов, внесенных в цифровой формат. Оцифровывание экспонатов представляет собой процесс фотографирования экспонатов профессиональным фотоаппаратом с широким разрешением и последующим занесением фотографии в специальную программу.
В строке 2 раздела 20 заполняются сведения о научно-вспомогательных материалах (диаграммы, схемы, чертежи, муляжи, репродукции), изготавливаемых музеем и регистрируемых в книге учета вспомогательных материалов.
К вспомогательному фонду относятся:
1) массовые подъемные археологические, геологические, палеонтологические и естественные материалы, прошедшие камеральную обработку;
2) печатные материалы массового выпуска: плакаты, афиши, листовки, открытки, карты, планы, чертежи, различные виды печатной графики, газеты, журналы, нумизматика, фалеристика, боны при условии наличия этих предметов в составе основного фонда не менее 3–5 дублетных экземпляров, находящихся в полном или удовлетворительном состоянии сохранности;
3) образцы скоропортящихся сельскохозяйственных культур и натуральных предметов, подверженных порче и требующие частой замены;
4) подлинные предметы, представляющие интерес для собрания музея, но поступившие в неудовлетворительном состоянии сохранности, требующем значительной реставрации;
5) негативы и фотографии, полученные в процессе фотофиксации предметов основного музейного фонда;
6) объекты природы, не имеющие значения естественно-исторических памятников, но используемые в музее для наглядного показа некоторых особенностей природы и ее явлений;
7) материалы, собранные, изготовленные или приобретенные музеем для нужд стационарной экспозиции и различных выставок: муляжи, макеты, слепки, реконструкции, фотокопии, планы, карты, схемы, диаграммы, чертежи и наглядные материалы, помогающие раскрытию экспозиционно-выставочных тем, выявлению связей между музейными предметами.
Строка 3 раздела 20 заполняется на основании внутримузейных актов передачи из хранительских отделов в экспозицию.
Строка 4 раздела 20 заполняется на основании документов реставрационных осмотров или паспортов хранения по экспонатам основного фонда.
В строке 5 раздела 20 указывается число экспонатов, поступивших в музей за год.
В строке 6 раздела 20 указывается число экспонатов, выбывших за год.
В строке 7 раздела 20 указывается число памятников истории и культуры только заповедников-музеев.
В строке 8 раздела 20 указывается общее число посетителей музея в отчетном году.
В число посетителей включается число индивидуальных посещений, учитываемых по входным билетам. Также учитываются льготные посещения (бесплатные посещения для детей с инвалидностью, ветеранов, благотворительные акции).
В строке 8.1 раздела 20 из общего числа посетителей музея указывается число посетителей детей в отчетном году. К категории дети относятся лица в возрасте до 15 лет.
В строке 9 раздела 20 указывается число экскурсий, проведенных за отчетный год.
К экскурсиям относится коллективное посещение музея, достопримечательного места, выставки.
Показ объектов происходит под руководством квалифицированного специалиста-экскурсовода, который передает аудитории видение объекта, оценку памятного места, понимание исторического события, связанного с этим объектом. Экскурсии бывают как самостоятельной деятельностью, так и частью комплекса туристских услуг.
В строке 10 раздела 20 указывается общее число лекций, прочитанных сотрудниками музея, как в музее, так и вне его на основании журнала учета лекций.
В строке 11 раздела 20 указывается общее число других мероприятий проведенных в музее, таких как музейные уроки, круглые столы, фестивали.
В строке 12 раздела 20 указывается общее число мероприятий музея, проведенных в он-лайн режиме (на виртуальных площадках).
В строке 13 раздела 20 указывается общее число посещений мероприятий музея, проведенных в он-лайн режиме.
28. В разделе 21 понятие выставка обозначает как само мероприятие, так и место проведения этого мероприятия.
В строке 1 раздела 21 указывается общее число выставок, организованных в отчетном году музеем. К выставкам относится публичная демонстрация достижений в области экономики, науки, техники, культуры, искусства, областях общественной жизни.
В строке 1.1 раздела 21 указывается число выставок, проведенных в музее, в строке 1.1.1 раздела 21 – число выставок, проведенных в музее на основе собственных фондов.
В строке 1.1.2 раздела 21 указывается число выставок, проведенных в музее с привлечением фондов (музеев, частных коллекций).
В строке 1.2 раздела 21 указывается число выставок, проведенных в отчетном году за пределами музея, на территории своей области (города) и за пределами своей территории по Республике Казахстан, в том числе за рубежом.
В строке 1.2.1 раздела 21 указывается число выставок, проведенных музеем в отчетном году за рубежом.
В строке 2 раздела 21 указывается число выставок музея, проведенных в он-лайн режиме.
29. Модуль F заполняется зоопарками (в том числе контактными), а так же океанариумами.
30. В строке 1 раздела 22 указывается число зоопарков, к которым относятся научно-просветительные учреждения, в которых содержат в неволе (в клетках, вольерах) или на больших площадях, в условиях, напоминающих естественную обстановку, диких животных с целью их демонстрации, изучения и воспроизводства.
В строке 1.1 раздела 22 указывается число контактных зоопарков. К контактным зоопаркам относятся учреждения для содержания животных, которые не представляют собой прямой опасности для человека.
В строке 2 раздела 22 указывается число океанариумов.
В строке 3 раздела 22 общая площадь территории зоопарка указывается согласно Государственному акту на землю, включает в себя площадь вольеров для содержания животных, птиц и рыб, ограждений для корма животных, птиц и рыб, площадь, занимаемую административными и служебными помещениями, площадь водоемов.
В строке 4 раздела 22 указывается площадь помещений для содержания животных, птиц и рыб зоопарка.
В строке 5 раздела 22 в общую площадь океанариума включается площадь бассейнов, помещений для посетителей, где размещаются аквариумы, морские экспонаты и площадь, занимаемую административными и служебными помещениями океанариума. Не включается площадь помещений развлекательных аттракционов, магазинов, кафе, расположенных в развлекательном центре.
В строке 6 раздела 22 указывается общее число помещений для животных, птиц, рыб зоопарка.
В строке 6.1 раздела 22 указывается число помещений, расположенных в неотапливаемых помещениях, в строке 6.2 – число аварийных помещений, в строке 6.3 – число помещений, требующих капитального ремонта.
Строки 6.2 и 6.3 раздела 22 заполняются на основании акта (заключения) или составленного в установленном законодательством порядке Республики Казахстан документа, характеризующего техническое состояние помещения.
В строке 7 раздела 22 указывается общее число посещений зоопарка, океанариума в отчетном году. В число посещений включается число индивидуальных посещений, учитываемых по входным билетам, по билетам на экскурсионное обслуживание (для групп, сформированных из одиночных посетителей) и по экскурсионным путевкам. Также учитываются льготные посещения (бесплатные посещения для детей с инвалидностью, ветеранов, благотворительные акции).
В строке 8 раздела 22 к экскурсиям относится коллективное посещение достопримечательных мест с научной, общеобразовательной или культурно-просветительной целью.
В строке 9 раздела 22 к выставкам, организуемым в зоопарке, океанариуме относится публичная демонстрация достижений в области науки, культуры, искусства.
В строках 8 и 9 раздела 22 число проведенных экскурсий и организованных выставок определяется на основании записей, сделанных в Журналах учета мероприятий зоопарка и учета мероприятий, проведенных в океанариуме.
31. В строках 1 и 2 раздела 23 число видов и экземпляров животных заполняется на основе Инвентарной описи животных, которая формируется на основании ежемесячных записей о движении животных и по компьютерной программе Всемирного учета животных ("ZIMS" и другие при их наличии).
В графе 2 указываются млекопитающие, относящиеся к классу наиболее высокоорганизованных позвоночных, в графе 3 – птицы являющиеся оперенными, теплокровными, яйцекладущими позвоночными, изначально приспособленными к полету, в графе 4 – пресмыкающиеся (рептилии), относящиеся к классу позвоночных животных, приспособившихся к жизни на суше, в графе 5 – земноводные (амфибии), относящиеся к классу наземных позвоночных животных, перешедших от водного к водно-наземному образу жизни, в графе 6 – рыбы, относяшиеся к надклассу водных позвоночных, в графе 7 – беспозвоночные, относящиеся к классу животных, не имеющих позвоночника (членистоногие, стрекающие (или книдарии), иглокожие, моллюски, кольчатые черви и так далее).
32. Модуль G заполняется парками развлечений.
33. Предприятия и индивидуальные предприниматели, арендующие часть парка, заполняют строки 5, 6 раздела 24 и строки 3, 4 раздела 25, а число парков и их площади и досуговые объекты отражают предприятия, у которых эти парки состоят на балансе.
Предприятия, арендующие в целом парк, заполняют все разделы.
34. В разделе 24 к паркам развлечений и отдыха включаются парки, расположенные под открытым небом, и парки, расположенные в помещении. К паркам под открытым небом относятся комплексные, многофункциональные учреждения культуры, располагающие зеленым массивом, организующие культурно-досуговую и физкультурно-оздоровительную работу среди населения. К паркам развлечений относятся комплексы, включающие аттракционы и виды развлечений на одной территории.
В строке 3 раздела 24 площадь парка, расположенного под открытым небом, указывается согласно государственному акту на землю, включает в себя территорию, занимаемую павильонами, сооружениями, театрами и досуговыми объектами, независимо от их места нахождения.
В строке 4 площадь парка, расположенного в помещении, включает как собственную, так и арендованную площадь. Также включает в себя площадь досуговых объектов, расположенных в зданиях торговых центров, развлекательных комплексов.
В строке 5 в число дней работы парка включаются дни, когда парк был открыт для посетителей и велась работа по их обслуживанию.
Парки, временно закрытые для посещения, составляют статистическую форму за период своей деятельности.
В строке 6 указываются культурно-массовые мероприятия, к которым относятся все мероприятия организованные парком и проводимые как непосредственно в парке, так и за его пределами: концерты, спектакли, праздники, гулянья, чествования ветеранов, тематические встречи, спортивные соревнования, сеансы игры в шахматы и шашки, концерты оркестров, музыкальные композиции и выступления по определенным программам, кроме радиобесед.
35. В строке 1 раздела 25 указываются досуговые объекты, к которым относятся эстрадные площадки или театры, помещения для занятия творчеством, танцевальные площадки, спортивные объекты, базы проката спортивного инвентаря, художественно-оформительские и прочие мастерские, детские городки, площадки и аттракционы, игровые автоматы, расположенные на территории парка.
В графе 2 указываются аттракционы, к которым относятся машины или устройства, в которых с целью развлечения и создания психоэмоциональных и физиологических эффектов предусмотрено использование биомеханического, оптического, аудио- воздействия на посетителей аттракционов.
В графе 3 указываются игровые автоматы, к которым относятся специализированные устройства, разработанные для того, чтобы играть в видеоигры.
В строках 2, 2.1 посещения досуговых объектов учитываются по числу приобретенных билетов и льготных посещений (дети с инвалидностью, ветераны, благотворительные акции).
36. Модуль H заполняют культурно-досуговые организации.
37. В разделе 26 учитываются культурно-досуговые организации повседневного общения (клубы, дома и дворцы культуры, автоклубы (осуществляющие культурно-досуговую деятельность в малонаселенных пунктах, в труднодоступных и отдаленных районах), центры (дома) народного творчества (этнокультурные объединения) и другие), развития личности, самодеятельного художественного народного творчества.
38. Разделы 26, 27 заполняют культурно-досуговые организации, имеющие на балансе здания (помещения) и не осуществляющие культурно-досуговую деятельность.
39. Разделы 28, 29 и 30 заполняют культурно-досуговые организации, арендующие часть здания (помещения) для культурно-досуговой деятельности.
40. Культурно-досуговые организации, арендующие здание (помещения) в целом, заполняют все разделы.
41. Первичные статистические данные, включаемые в статистическую форму, основываются на материалах первичного учета, к которому относится журнал учета культурно-досуговой работы.
42. В графе 1 раздела 26 к домам (дворцам) культуры относятся клубные учреждения, центры культурно-просветительской и культурно-массовой работы.
В графе 2 раздела 26 к клубам относятся сообщества людей с едиными интересами, объединенные в организацию или ассоциацию. Различают клубы спортивные, развлекательные, автоклубы, политические клубы.
В графе 3 раздела 26 к центрам народного творчества относятся организации пропагандирующие народное творчество, этнокультурные традиции и обряды.
43. В строке 1 раздела 27 указывается общее число зданий (помещений) культурно-досуговых организаций. К зданиям относятся отдельно стоящие строения, где располагается культурно-досуговая организация.
В строке 1.1 раздела 27 указывается число неотапливаемых зданий (помещений). В строке 1.2 раздела 27 указывается число аварийных зданий (помещений). В строке 1.3 раздела 27 указывается число зданий (помещений), требующих капитального ремонта и реставрации.
В строках 1.2, 1.3 раздела 27 число зданий (помещений), требующих капитального ремонта и находящихся в аварийном состоянии, заполняются на основании акта (заключения) или составленного в установленном порядке документа, характеризующего техническое состояние зданий (помещений) культурно-досуговых организаций.
44. В строке 1 раздела 28 указывается количество проведенных культурно-массовых мероприятий, организованных культурно-досуговыми организациями независимо от места проведения (в клубе, общежитии, школе). Лекции, доклады, концерты и мероприятия, проведенные в ходе тематических вечеров, театрализованных праздников и представлений, включаются в число проведенных мероприятий. В данную строку не включаются мероприятия, проведенные другими учреждениями в здании культурно-досуговой организации (клубы, дома и дворцы культуры, автоклубы (осуществляющие культурно-досуговую деятельность в малонаселенных пунктах, в труднодоступных и отдаленных районах), центры (дома) народного творчества (этнокультурные объединения) и другие), самодеятельного художественного народного творчества.
В строке 2 раздела 28 указывается количество зрителей, присутствующих на мероприятиях, проводимых культурно-досуговыми организациями.
В строках 1.1, 2.1, 5.1.1, 5.2.1, 6.1.1 и 6.2.1 раздела 28 к категории дети относятся лица в возрасте до 15 лет.
В строке 3 раздела 28 указывается общее число культурно-массовых мероприятий, проведенных в он-лайн режиме (на виртуальных площадках).
В строке 4 раздела 28 указывается общее число зрителей на культурно-массовых мероприятиях, проведенных в он-лайн режиме.
В строке 5 раздела 28 указывается количество культурно-досуговых формирований (кружки, курсы прикладного творчества и прикладных знаний, любительских объединений и клубы по интересам и коллективы самодеятельного творчества).
В строке 5.1 раздела 28 указывается количество кружков, курсов прикладного творчества и прикладных знаний, любительских объединений и клубы по интересам.
В строке 5.2 раздела 28 указывается количество коллективов самодеятельного творчества.
В строке 6 раздела 28 указывается количество участников культурно-досуговых формирований (кружки, курсы прикладного творчества и прикладных знаний, любительских объединений и клубы по интересам и коллективы самодеятельного творчества).
В строке 6.1 раздела 28 указывается количество участников кружков, курсов прикладного творчества и прикладных знаний, любительских объединений и клубов по интересам.
В строке 6.2 раздела 28 указывается количество участников коллективов самодеятельного творчества.
45. В разделах 29 и 30 указывается количество коллективов самодеятельного творчества и участников в них по жанрам.
46. При отсутствии деятельности в отчетный период респондент не позднее даты окончания самого раннего из сроков представления статистических форм за данный отчетный период, указанных в утвержденном Графике представления респондентами первичных статистических данных по общегосударственным статистическим наблюдениям на соответствующий год представляет Уведомление об отсутствии деятельности в порядке, установленном Правилами представления респондентами первичных статистических данных, утвержденных приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по статистике от 9 июля 2010 года № 173 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6459).
47. Представление данной статистической формы осуществляется на бумажном носителе или в электронном виде. Заполнение статистической формы в электронном виде осуществляется посредством информационной системы "Сбор данных в режиме он-лайн", размещенной на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (https://cabinet.stat.gov.kz/).
48. Примечание: х – данная позиция не заполняется.
49. Арифметико-логический контроль:
Модуль А:
1) Раздел 3: графа 1 = ∑ графа 2–7 по всем строкам.
строка 1.1 ≤ строки 1;
2) Раздел 4: строка 1.1 ≤ строки 1;
строка 1.2 ≤ строки 1;
строка 1.3 ≤ строки 1;
строка 2 ≤ строки 1.
3) Раздел 5: графа 1 ≥ графы 2 по всем строкам;
строка 1.1 ≤ строки 1 по всем графам;
строка 2.1 ≤ строки 2 по всем графам;
строка 5 < строки 1 по всем графам;
строка 6 < строки 1 по всем графам.
4) Раздел 6: графа 1 ≥ графы 2 по всем строкам;
строка 1.1 ≤ строки 1;
строка 2.1 ≤ строки 2 по всем графам.
Модуль В:
1) Раздел 7: графа 1 ≥ графы 2 по всем строкам;
строка 2.1 ≤ строки 2 по всем графам;
строка 2.2 ≤ строки 2 по всем графам;
строка 2.3 ≤ строки 2 по всем графам;
строка 3 ≤ строки 2 по всем графам.
2) Раздел 8: графа 1 ≥ графы 2 по всем строкам;
строка 1 = ∑ строк 2, 3 по всем графам;
строка 1.1 ≤ строки 1 по всем графам;
строка 1.1 = ∑ строк 2.1, 3.1 по всем графам;
строка 2.1 ≤ строки 2 по всем графам;
строка 3.1 ≤ строки 3 по всем графам.
3) Раздел 9: графа 1 ≥ графы 2 по всем строкам;
строка 1 = ∑ строк 2, 3 по всем графам;
строка 1.1 ≤ строки 1 по всем графам;
строка 1.1 = ∑ строк 2.1, 3.1 по всем графам;
строка 2.1 ≤ строки 2 по всем графам;
строка 3.1 ≤ строки 3 по всем графам.
Модуль С:
1) Раздел 10: строка 1.1 ≤ строки 1;
строка 2.1 ≤ строки 2;
строка 2.2 ≤ строки 2;
строка 2.3 ≤ строки 2;
строка 3 ≤ строки 2 по всем графам.
2) Раздел 11: строка 1.1 ≤ строки 1;
строка 3.1 ≤ строки 3;
строка 4 < строки 1;
строка 5.1 ≤ строки 5.
Модуль D:
1) Раздел 12: графа 1 ≥ графы 2 по всем строкам;
строка 1= ∑ строк 1.1–1.4;
графа 2 ≤ графы 1 по всем строкам.
строка 2 ≤ строки 1 по всем строкам.
2) Раздел 13: графа 2 ≤ графы 1 по всем строкам;
строка 1.1 ≤ строки 1 по всем графам;
строка 1.2 ≤ строки 1 по всем графам;
строка 1.3 ≤ строки 1 по всем графам;
строка 2 ≤ строки 1 по всем графам.
3) Раздел 14: графа 2 ≤ графы 1 по всем строкам;
строка 1.1 ≤ строки 1 по всем графам;
строка 1 ≤ строки 2 по всем графам;
строка 2.1 ≤ строки 2 по всем графам.
4) Раздел 15: графа 1 = ∑ строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6;
строка 1 = ∑ строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6;
графа 2 ≤ графы 1 по всем строкам;
графа 4 ≤ графы 3 по всем строкам;
графа 6 ≤ графы 5 по всем строкам;
графа 8 ≤ графы 7 по всем строкам;
строка 1.1.1 ≤ строки 1.1 по всем графам;
строка 1.2.1 ≤ строки 1.2 по всем графам;
строка 1.3.1 ≤ строки 1.3 по всем графам;
строка 1.4.1 ≤ строки 1.4 по всем графам;
строка 1.5.1 ≤ строки 1.5 по всем графам;
строка 1.6.1 ≤ строки 1.6 по всем графам.
5) Раздел 16: графа 2 ≤ графы 1 по всем строкам.
6) Раздел 17: графа 1 = ∑ граф 2,4,6 по всем строкам;
графа 3 ≤ графы 2 по всем строкам;
графа 5 ≤ графы 4 по всем строкам;
графа 5 ≤ графы 4 по всем строкам;
графа 8 ≤ графы 1 по всем строкам;
графа 9 ≤ графы 1 по всем строкам;
строка 1.1 ≤ строки 1 по всем графам.
Модуль Е:
1) Раздел 18: графа 1=∑ граф 2-8 по всем строкам;
строка 1.1 ≤ строки 1 по всем графам;
строка 2 ≤ строки 1.
2) Раздел 19: графа 2≤ графы 1 по всем строкам;
строка 1.1 ≤ строки 1 по всем графам;
строка 1.2 ≤ строки 1 по всем графам;
строка 1.3 ≤ строки 1 по всем графам;
строка 2 ≤ строки 1 по всем графам.
3) Раздел 20: строка 1.1 ≤ строки 1 по всем графам;
строка 1.2 ≤ строки 1 по всем графам;
строка 3 ≤ ∑ строк 1, 2 по всем графам;
строка 4 ≤ ∑ строк 1, 2 по всем графам;
строка 5 ≤ ∑ строк 1, 2 по всем графам;
строка 6 ≤ ∑ строк 1, 2 по всем графам;
строка 8.1 ≤ строки 8 по всем графам;
строка 8.2 ≤ строки 8 по всем графам;
графа 2 ≤ графы 1 по всем строкам.
4) Раздел 21: строка 1 = ∑ строк 1.1, 1.2 по всем графам;
строка 1.1 = ∑ строк 1.1.1, 1.1.2 по всем графам;
строка 1.2.1 ≤ строки 1.2 по всем графам;
графа 2 ≤ графы 1 по всем строкам.
5) Контроль между разделами:
Если раздел 18 строка 1 графа 7 ≠ 0, то раздел 20 графа 1 строка 7 ≠ 0;
Если раздел 18 строка 1.1 графа 7 ≠ 0, то раздел 20 графа 2 строка 7 ≠ 0.
Модуль F:
1) Раздел 22: строка 1.1≤ строки 1;
строка 6.1 ≤строки 6;
строка 6.2 ≤ строки 6;
строка 6.3 ≤ строки 6.
2) Раздел 23: графа 1 строки 2 = ∑ граф 2-8.
Модуль G:
1) Раздел 24: графа 2≤ графы 1 по всем строкам.
2) Раздел 25: графа 1 = ∑ граф 2 - 4 по всем строкам;
строка 1.1 ≤ строки 1 по всем графам;
строка 2.1 ≤ строки 2 по всем графам.
Модуль H:
1) Раздел 26: строка 1.1 ≤ строки 1 по всем графам.
2) Раздел 27: графа 2 ≤ графы 1 по всем строкам;
строка 1.1 ≤ строки 1 по всем графам;
строка 1.2 ≤ строки 1 по всем графам;
строка 1.3 ≤ строки 1 по всем графам.
3) Раздел 28: графа 2 ≤ графы 1 по всем строкам;
строка 1.1 ≤ строки 1 по всем графам;
строка 2.1 ≤ строки 2 по всем графам;
строка 5 = ∑ строк 5.1 и 5.2 по всем графам;
строка 5.1.1 ≤ строки 5.1 по всем графам;
строка 5.2.1 ≤ строки 5.2 по всем графам;
строка 6 = ∑ строк 6.1 и 6.2 по всем графам;
строка 6.1.1 ≤ строки 6.1 по всем графам;
строка 6.2.1 ≤ строки 6.2 по всем графам.
4) Раздел 29: графа 1 ≥ графы 2 по всем строкам;
графа 1 ≥ графы 3 по всем строкам;
графа 2 ≥ графы 4 по всем строкам;
графа 3 ≥ графы 4 по всем строкам.
5) Раздел 30: графа 1 ≥ графы 2 по всем строкам;
графа 1 ≥ графы 3 по всем строкам;
графа 2 ≥ графы 4 по всем строкам;
графа 3 ≥ графы 4 по всем строкам.
6) Контроль между разделами 28 и 29:
Раздел 28 строка 5.2 графа 1 = ∑строк 1–9 графы 1 раздела 29;
Раздел 28 строка 5.2 графа 2 = ∑строк 1–9 графы 3 раздела 29;
Раздел 28 строка 5.2.1 графа 1 = ∑строк 1–9 графы 2 раздела 29;
Раздел 28 строка 5.2.1 графа 2 = ∑строк 1–9 графы 4 раздела 29.
7) Контроль между разделами 28 и 30:
Раздел 28 строка 6.2 графа 1 = ∑строк 1–9 графы 1 раздела 30;
Раздел 28 строка 6.2 графа 2 = ∑строк 1–9 графы 3 раздела 30;
Раздел 28 строка 6.2.1 графа 1 = ∑строк 1–9 графы 2 раздела 30;
Раздел 28 строка 6.2.1 графа 2 = ∑строк 1–9 графы 4 раздела 30.


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады