"Ауыл, орман, аңшылық және балық шаруашылығы статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 10 ақпандағы № 21 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 2023 жылғы 28 шiлдедегі № 13 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 3 тамызда № 33222 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі.

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Ауыл, орман, аңшылық және балық шаруашылығы статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 10 ақпандағы № 21 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20030 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      бұйрықтың кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ереженің 15-тармағы 36) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі төрағасының 2020 жылғы 23 қазандағы № 9-нқ бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы туралы ереженің 15-тармағы 22) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:";

      1-тармақта:

      28) және 29) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "28) "Ауылшаруашылығы кәсіпорындарында ауыл шаруашылығы мақсатындағы құрылыстар мен құрылысжайлардың болуы" (индексі 49-сх, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 28-қосымшаға сәйкес;

      29) "Ауылшаруашылығы кәсіпорындарында ауылшаруашылығы мақсатындағы құрылыстар мен құрылысжайлардың болуы" (индексі 49-сх, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 29-қосымшаға сәйкес;";

      көрсетілген бұйрыққа 6-қосымшаның титулдық беті мынадай редакцияда жазылсын:

      " 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 10 ақпандағы № 21 бұйрығына 6-қосымша
Приложение 6 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от "10" февраля 2020 года № 21


Мал шаруашылығының жай-күйі туралы есеп
Отчет о состоянии животноводства

Индексі
Индекс

24-сх

ай
месяцесепті кезең
отчетный период

жыл
год

Ұсынады:
- Экономикалық қызмет түрлері жалпы жіктеуішінің 01.4 – "Мал шаруашылығы" және 01.5 – "Аралас ауыл шаруашылығы" кодтары бойынша негізгі немесе қосалқы қызмет түрлері бар барлық заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері
Представляют:
- все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видами деятельности по кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 01.4 – "Животноводство" и 01.5 – "Смешанное сельское хозяйство"

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 2-күнге (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 2 числа (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН
      ";

      көрсетілген бұйрыққа 7-қосымшада:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы нұсқаулық "Мал шаруашылығының жай-күйі туралы есеп" (индексі 24-сх, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.";

      2-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы нұсқаулықта мынадай анықтамалар пайдаланылады:";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Бірнеше аудан немесе облыс аумағында мал шаруашылығы саласында қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері статистикалық нысанды мал мен құсты өсіру және мал шаруашылығы өнімін өндіру бойынша қызметті нақты жүзеге асыру орны бойынша сипаттайтын ақпаратты әр аумақ бойынша көрсете отырып, жеке бланкілерде ұсынады.";

      көрсетілген бұйрыққа 12-қосымшада:

      3-бөлімде:

      3.4-ішкі бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

      "3.4. Тауарлық балық аулауға сатылған жолдамалар санын көрсетіңіз, данада

      Укажите количество реализованных путевок на улов товарной рыбы, в штуках";

      мынадай мазмұндағы 3.5-ішкі бөліммен толықтырылсын:

      "3.5. Тауарлық балық аулауға сатылған жолдамалардың құнын көрсетіңіз, мың теңгемен

      Укажите стоимость реализованных путевок на улов товарной рыбы, в тысячах тенге";

      мынадай мазмұндағы 3.6-ішкі бөліммен толықтырылсын:

      "3.6. Жемдер мен тыңайтқыштарды пайдалану

      Использованиекормов и удобрений

Жолдың коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Заттай мәнде
В натуральном выражении

А

Б

В

1

1

Жемнің барлық түрлерінің жұмсалғаны
Израсходовано всех видов кормов

килограммен
в килограммахсоның ішінде:
в том числе:1.1

тауарлық балықтарға, соның ішінде
для товарной рыбы, в том числе

килограммен
в килограммах


1.1.1

отандық өндірістің жемі
корма отечественного производства

килограммен
в килограммах


1.1.2

импорттық өндірістің жемі
корма импортного производства

килограммен
в килограммах


1.2

балық өсіру материалына, соның ішінде
для рыбопосадочного материала,
в том числе

килограммен
в килограммах


1.2.1

отандық өндірістің жемі
корма отечественного производства

килограммен
в килограммах


1.2.2

импорттық өндірістің жемі
корма импортного производства

килограммен
в килограммах


2

Су айдындарына енгізілген тыңайтқыштар, соның ішінде
Внесено в водоемы удобрений,
в том числе

килограммен
в килограммах


2.1

минералды
минеральных

килограммен
в килограммах


2.2

органикалық
органических

килограммен
в килограммах


      ";

      "Балық аулау мен акваөсіру туралы" (индексі 1-балық, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанына 1-қосымшада:

      Су айдындарының анықтамалығы мынадай редакциядағы 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17 және 5.18-кодтармен толықтырылсын:

      "

5.13

Абай облысының балық шаруашылығы су айдындары
Рыбохозяйственные водоемы области Абай

5.14

Жетісу облысының балық шаруашылығы су айдындары
Рыбохозяйственные водоемы области Жетісу

5.15

Ұлытау облысының балық шаруашылығы су айдындары
Рыбохозяйственные водоемы области Ұлытау

5.16

Астана қаласының балық шаруашылығы су айдындары
Рыбохозяйственные водоемы города Астаны

5.17

Алматы қаласының балық шаруашылығы су айдындары
Рыбохозяйственные водоемы города Алматы

5.18

Шымкент қаласының балық шаруашылығы су айдындары
Рыбохозяйственные водоемы города Шымкент

      ";

      "Балық аулау мен акваөсіру туралы" (индексі 1-балық, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанына 3-қосымша:

      "

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу арналарының анықтамалығы Справочник каналов реализации сельскохозяйственной продукции

Коды
Код

Өткізу арналарының атауы
Наименование каналов реализации

1

Дайындау ұйымдарына
Заготовительным организациям

2

Қайта өңдеу кәсіпорындарына
Перерабатывающим предприятиям

3

Сауда желісі және қоғамдық тамақтандыру желісі арқылы
Через торговую сеть и сеть общественного питания

3.1

базарларда
на рынках

3.2

кәсіпорындардың аумағында орналасқан дүкендерде, ларектерде, шатырларда
в магазинах, ларьках, палатках расположенных на территории предприятия

3.3

кәсіпорындар халыққа тікелей
непосредственно предприятием населению

3.4

қоғамдық тамақтандыру желісі арқылы
через сеть общественного питания

4

Экспортқа
На экспорт

5

Кәсіпорынның өзінде қайта өңдеуге
На переработку в самом предприятии

6

Ауыл шаруашылығы кооперативтеріне
Сельскохозяйственным кооперативам

7

Делдарларға (алыпсатарларға)
Посредникам (перекупщикам)

9

Өзге де
Иное

      ";

      көрсетілген бұйрыққа 13-қосымшада:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы нұсқаулық "Балық аулау мен акваөсіру туралы" (индексі 1-балық, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы нұсқаулықта мынадай анықтамалар пайдаланылады:";

      5-тармақтың 1-абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Әуесқойлық (спорттық) балық аулауды (жолдама бойынша ауланғандар) қоспағанда, балық және басқа да су жануарларын аулау және оларды өткізу туралы мәліметтер көрсетіледі.";

      2.1-ішкі бөлімнің 1-бағанында ауланған балықтың және басқа да су жануарларының барлық түрлерінің жалпы салмағы бір ондық белгімен килограммен көрсетіледі. Өнімнің нақты түрлері бойынша, оның ішінде осы кәсіпорынның ішіндегі өндірістік мұқтаждарға жұмсалған деректер көрсетіледі.

      2.1-ішкі бөлімнің 2-бағанында барлық балықты және басқа су жануарларын өткізу заттай мәнде бір ондық белгімен, 2.1-ішкі бөлімнің 3-бағанында есепті жылдың өткізу бағаларында құндық мәнде көрсетіледі.

      2.2 және 2.3-ішкі бөлімдерде сатылған жолдамалар туралы мәліметтер көрсетіледі. Балық аулаудағы жолдамалар бойынша ауланған балық көлемі сәйкесінше 2.1-ішкі бөлімде көрсетілмейді.";

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. 3.3-ішкі бөлімнің жолдарында әуесқойлық (спорттық) балық аулауды (жолдама бойынша ауланғандар) қоспағанда, 3.3-ішкі бөлімнің тауарлық балықты және басқа да су жануарларын өсіру және өткізу көлемдері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      Өсіру орындары статистикалық нысанға 2-қосымшаға сәйкес Өсіру орындарының анықтамалығына сәйкес көрсетіледі. Өсірілген тауарлық балық пен басқа да су жануарларын аулау 3.3-ішкі бөлімнің 3-бағанында толтырады. 3.3-ішкі бөлімнің 4-бағанында шаруашылықта өсіріліп ауланған тауарлық балық пен басқа да су жануарларын өткізу заттай мәнде көрсетіледі. 3.3-ішкі бөлімнің 5-бағаны бойынша статистикалық нысанға 3-қосымшаға сәйкес Ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу арналарының анықтамалығына сәйкес тауарлық балықты және басқа да су жануарларын өткізу арналары көрсетіледі. 3.3-ішкі бөлімнің 6-бағаны бойынша өткізілген тауарлық балық пен басқа су жануарларының құны есепті жылдың өткізу бағасында көрсетіледі.

      3.4 және 3.5-ішкі бөлімдерде сатылған жолдамалар туралы мәліметтер көрсетіледі. Акваөсірудегі жолдамалар бойынша ауланған балық көлемі сәйкесінше 3.3-ішкі бөлімінде көрсетілмейді.";

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. 3.6-ішкі бөлімнің 1-жолында тауарлық балық пен балық өсіру материалдарын азықтандыруға жұмсалған жемнің мөлшері отандық және импорттық түрлерге ажырата отырып көрсетіледі.";

      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. 4-бөлімде жолдамалар шеңберінде көзделген қызметтерді қоспағанда, балық аулау мен акваөсіру саласындағы басқа заңды немесе жеке тұлғаларға көрсетілген қызметтер көлемі:

      1) балық аулауға байланысты көрсетілетін қызметтер (АШӨСЖ 03.00.71 коды) – жағалаудағы немесе ішкі сулардан балық аулау, теңіз және тұщы су шаян тәрізділерін, моллюскаларды ұстау бойынша көрсетілетін қызметтер;

      2) акваөсіруге байланысты көрсетілетін қызметтер (АШӨСЖ 03.00.72 коды) – балық шабақтарын (құрттар, биылғы шабақтар, бір жылдық, екі жылдық балықтар) өсіру бойынша балық питомниктерінің, балықты (декоративтік балықты қоса) өсіру және көбейту бойынша балық фермаларының көрсететін қызметтері, балықты өңдеуге байланысты көрсетілетін қызметтер көрсетіледі.

      4-бөлімнің 4.1 және 4.2 ішкі бөлімдерінің 1-бағанында көрсетілген қызметтің құны есепті жылдың бағаларында, 4-бөлімнің 4.1 және 4.2 ішкі бөлімдерінің 2-бағанында өткен жылдың орташа жылдық бағаларында көрсетіледі. Өткен жылдың орташа жылдық бағалары ретінде респонденттің өткен жылы көрсеткен осыған ұқсас қызметінің бағасы пайдаланылады. Респондент өткен жылы осыған ұқсас қызметтерді көрсетпеген жағдайда, 4-бөлімнің 4.1 және 4.2 ішкі бөлімдерінің 2-бағаны 4-бөлімнің 4.1 және 4.2 ішкі бөлімдерінің 1-бағанына тең деп қабылданады.";

      14-тармақтың 4) және 5) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) 3.6-ішкі бөлім:

      1-жол = 1.1-жол + 1.2-жол;

      2-жол = 2.1-жол + 2.2-жол;

      5) Бөлімдер арасындағы бақылау:

      егер 2.2-ішкі бөлім ≠ 0, онда 2.3-ішкі бөлім де ≠ 0.";

      көрсетілген бұйрыққа 26-қосымшаның титулдық беті мынадай редакцияда жазылсын:

      " 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 10 ақпандағы № 21 бұйрығына 26-қосымша
Приложение 26 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 февраля 2020 года № 21

Мал шаруашылығының жай-күйі туралы есеп
Отчет о состоянии животноводства

Индексі
Индекс

24-сх

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный период

жыл
год

Ұсынады:
- Экономикалық қызмет түрлері жалпы жіктеуішінің 01.4 – "Мал шаруашылығы" және 01.5 – "Аралас ауыл шаруашылығы" кодтары бойынша негізгі немесе қосалқы қызмет түрлері бар барлық заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері
Представляют:
- все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видами деятельности по кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 01.4 – "Животноводство" и 01.5 – "Смешанное сельское хозяйство"

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 20 қаңтарға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 20 января (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН
      ";

      көрсетілген бұйрыққа 27-қосымшада:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы нұсқаулық "Мал шаруашылығының жай-күйі туралы есеп" (индексі 24-сх, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы нұсқаулықта мынадай анықтамалар пайдаланылады:";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Бірнеше аудан немесе облыс аумағында мал шаруашылығы саласында қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері статистикалық нысанды мал мен құсты өсіру және мал шаруашылығы өнімін өндіру бойынша қызметті нақты жүзеге асыру орны бойынша сипаттайтын ақпаратты әр аумақ бойынша көрсете отырып, жеке бланкілерде ұсынады.

      Заңды тұлға статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттіктерді заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесіне берген кезде, осы статистикалық нысан өзінің орналасқан жері бойынша аумақтық статистика бөлімшелеріне тапсырылады.";

      28, 29, 34, 35, 38 және 39-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Әдіснамалық дамыту және деректерді басқару саясаты департаменті Заң департаментімен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Әдіснамалық дамыту және деректерді басқару саясаты департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының құрылымдық және аумақтық бөлімшелеріне жұмыс бабында басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы басшысының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      5. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады және 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
Ж. Шаймарданов

      "Келісілді"

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы

      министрлігі

      "Келісілді"

      Қазақстан Республикасы

      Экология және

      табиғи ресурстар министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 28 шілдедегі
№ 13 бұйрығына
1-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственногостатистическогонаблюдения

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы 10 ақпандағы
№ 21 бұйрығына
28-қосымша
Приложение 28 к приказу
Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 февраля 2020 года
№ 21

Ауылшаруашылығы кәсіпорындарында ауылшаруашылығы мақсатындағы құрылыстар мен құрылысжайлардың болуы
Наличие в сельскохозяйственных предприятиях построек и сооружений сельскохозяйственного назначения

Индексі
Индекс

49-сх

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

Экономикалық қызмет түрлері жалпы жіктеуішінің 01.1 Бір- немесе екіжылдық дақылдарды өсіру, 01.2 Көпжылдық дақылдарды өсіру, 01.3 Өсімдіктердің ұдайы өндірісі, 01.4 Мал шаруашылығы, 01.5 Аралас ауылшаруашылығы, 01.6 Астықты өңдеу жөніндегі қызмет және ауылшаруашылық дақылдарын өсіру және мал басын көбейтуге мүмкіндік беретін қызмет кодтары бойынша негізгі немесе қосалқы қызмет түрлерімен заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видами деятельности по кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 01.1 Выращивание одно- или двухлетних культур, 01.2 Выращивание многолетних культур, 01.3 Воспроизводство растений, 01.4 Животноводство, 01.5 Смешанное сельское хозяйство, 01.6 Деятельность, способствующая выращиванию сельскохозяйственных культур и разведению животных и деятельность по обработке урожая

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 10 сәуірге (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 10 апреля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
Код БИН

1.

Ауылшаруашылығы құрылыстары мен құрылысжайлардың нақты орналасқан аумағын (облыс, қала, аудан, елді мекен) көрсетіңіз
Укажите территорию (область, город, район, населенный пункт) фактического нахождения сельскохозяйственных построек и сооружений
1.1. Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов(КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)      2. Есепті жылдың соңына өсімдік шаруашылығындағы құрылыстардың және құрылысжайлардың қолда бары туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите информацию о наличии построек и сооружений в растениеводстве на конец отчетного года

Атауы
Наименование

НҚЖ коды1
Код КОФ1

Құрылыстар және құрылысжайлар
Постройки и сооружения

саны, бірлікпен
количество, в единицах

одан
из них:

жалпы ауданы, шаршы метрмен
общая площадь, в квадратных метрах

жалпы сыйымдылығы, тоннамен
общая вместимость, в тоннах

кезеңге орташа жүктеме, тоннамен
загруженность в среднем за период, в тоннах

жыл бойы максималды жүктеме, тоннамен
максимальная загруженность в течение года, в тоннах

климаттық бақылау жүйесімен жабдықталған
оснащенных системой климат-контроля

А

Б

1

2

3

4

5

6

Астық-тұқым сақтау қоймалары (жемшөп қоймаларын қоса)
Зерносеменохранилища (включая зернофуражные)

122.916000одан
из них:
астық сақтау қоймалары
зернохранилища

122.916001      Ескертпе:

      Примечание:

      1 Мұнда және бұдан әрі НҚЖ – Негізгі қорлар анықтамалығы, Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсы "Жіктеуіштер" бөлімінде орналасқан

      1 Здесь и далееКОФ – Справочник основных фондов, размещен на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан в разделе "Классификаторы"

Атауы
Наименование

НҚЖ коды
Код КОФ

Құрылыстар және құрылысжайлар
Постройки и сооружения

саны, бірлікпен
количество, в единицах

одан
из них:

жалпы ауданы, шаршы метрмен
общая площадь, в квадратных метрах

жалпы сыйымдылығы, тоннамен
общая вместимость, в тоннах

кезеңге орташа жүктеме, тоннамен
загруженность в среднем за период, в тоннах

жыл бойы максималды жүктеме, тоннамен
максимальная загруженность в течение года, в тоннах

климаттық бақылау жүйесімен жабдықталған
оснащенное системой климат-контроля

А

Б

1

2

3

4

5

6

тұқым сақтау қоймалары
семенохранилища

122.916002жемшөп сақтау қоймалары
зернофуражные хранилища

122.916003Көкөніс-картоп сақтау қоймалары
Овощекартофелехранилища

122.915100одан
из них:
көкөніс сақтау қоймалары
овощехранилища

122.915101картопсақтау қоймалары
картофелехранилища

122.915102Тамыржемістілерді сақтау қоймалары (мал азығы үшін)
Корнеплодохранилища (для кормов)

122.915200Жеміс сақтау қоймалары (жеміс-жидек қоймаларын қоса)
Фруктохранилища (включая плодово-ягодные хранилища)

122.915300одан
из них:
жеміс-жидек сақтау қоймалары
плодово-ягодные хранилища

122.915301өзге де жеміс сақтау қоймалары
прочие фруктохранилища

122.915399Минералды тыңайтқыштарға, улы химикаттарға арналған қоймалар
Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов

122.126004Жылыжайлар
Теплицы

122.911000
Х

Х

Х

соның ішінде:
в том числе:
көкөністер өсіруге арналған жылыжайлар
теплицы для выращивания овощей

122.911004
Х

Х

Х

гүл өсіруге арналған жылыжайлар
теплицы для выращивания цветов

122.911005
Х

Х

Х

саңырауқұлақтарға өсіруге арналған жылыжайлар
теплицы для выращивания грибов

122.911006
Х

Х

Х

өзге де жылыжайлар
прочие теплицы

122.911007
Х

Х

Х

      3. Есепті жылдың соңына мал шаруашылығындағы құрылыстардың және құрылысжайлардың қолда бары туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите информацию о наличии построек и сооружений в животноводстве на конец отчетного года

Атауы
Наименование

НҚЖ коды
Код КОФ

Құрылыстар және құрылысжайлар
Постройки и сооружения

саны, бірлікпен
количество, в единицах

сыйымдылығы, мал орны (құс орны)
вместимость, скотомест (птицемест)

А

Б

1

2

Ірі қара мал ұстауға арналған қоралар
Помещения для содержания крупного рогатого скота

122.914001Шошқаларды ұстауға арналған қоралар
Помещения для содержания свиней

122.914002Қойларды ұстауға арналған қоралар
Помещения для содержания овец

122.914003Жылқыларды ұстауға арналған қоралар
Помещения для содержания лошадей

122.914004Түйелерді ұстауға арналған қоралар
Помещения для содержания верблюдов

122.914005Құс ұстауға арналған үй-жайлар (құс фабрикаларынан басқа)
Помещения для содержания птицы (кроме птицефабрик)

122.914006Құс фабрикалары
Птицефабрики

122.912000Малдың бірнеше түрлерін ұстауға арналған қоралар
Помещения для содержания нескольких видов скота

122.914007


Х

Өзге де мал түрлерін ұстауға арналған қоралар
Помещения для содержания прочих видов скота

122.914008


Х

      4. Есепті жылдың соңына ауылшаруашылығы техникасын жөндеу шеберханаларының, техникалық қызмет көрсету пункттерінің, сондай-ақ өзге де ауылшаруашылығы құрылыстарының қолда бары туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите информацию о наличии ремонтных мастерских, стационарных пунктов техобслуживания сельхозтехники, а также прочих сельскохозяйственых построек на конец отчетного года

Атауы
Наименование

НҚЖ коды
Код КОФ

Құрылыстар және құрылысжайлар
Постройки и сооружения

саны, бірлікпен
количество, в единицах

жалпы ауданы, шаршы метрмен
общая площадь, в квадратных метрах

А

Б

1

2

Жөндеу шеберханалары
Ремонтные мастерские

122.290006Стационарлық техникалық қызмет көрсету пункттері
Стационарные пункты техобслуживания

122.240002Өзге де құрылыстар
Прочие постройки

122.919099      5. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                                 Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование _____________________ Адрес (респондента) _____________________

      Телефоны (респонденттің)

      Телефон(респондента) ________________________________ ______________________

      стационарлық                   ұялы

      стационарный                   мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) _______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель _______________________________________ _______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности ________________ ______

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____________________ ______

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 28 шілдедегі
№ 13 бұйрығына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің Статистика
комитеті төрағасының
2020 жылғы 10 ақпандағы
№ 21 бұйрығына
29-қосымша

"Ауылшаруашылығы кәсіпорындарында ауылшаруашылығы мақсатындағы құрылыстар мен құрылысжайлардың болуы" (индексі 49-сх, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы нұсқаулық "Ауылшаруашылығы кәсіпорындарында ауылшаруашылығы мақсатындағы құрылыстар мен құрылысжайлардың болуы" (индексі 49-сх, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы нұсқаулықта мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) үй – адамдардың тұруына немесе iшiнде болуына, өндiрiстiк процестердi орындауға, сондай-ақ материалдық құндылықтарды орналастыруға және сақтауға пайдаланылатын функционалдық мақсатына қарай, мiндеттi түрде жер бетiне салынып, тұйық көлемдi құрайтын, тiреу және қоршау конструкцияларынан тұратын жасанды құрылғы. Yйдiң жер асты бөлiгi болуы мүмкiн;

      2) ғимарат – табиғи немесе жасанды кеңiстiк шекаралары бар және өндiрiстiк процестердi орындауға, материалдық құндылықтарды орналастыруға және сақтауға немесе адамдарды, жүктердi уақытша орналастыруға (орын ауыстыруға), сондай-ақ жабдықтарды немесе коммуникацияларды орналастыруға (төсеуге, жүргiзуге) арналған жасанды жасалған ауқымды, тегiстiктi немесе желiлiк объект (жер үстi, су бетi және (немесе) жер асты, су асты).

      3. Егер ауылшаруашылығы мақсатындағы құрылыстар мен құрылысжайлар бірнеше ауданның және (немесе) облыстың аумағында орналасса, заңды тұлғалар әрбір аумақ бойынша ақпаратты жеке статистикалық нысандарда бөліп көрсете отырып, статистикалық нысанды тапсырады, яғни деректер ауылшаруашылығы құрылыстары мен құрылысжайларының орналасқан жері бойынша көрсетіледі.

      Құрылымдық бөлімшеге статистикалық нысанды тапсыру бойынша заңды тұлғаның өкілеттіктерін берген кезінде, осы статистикалық нысанды өзінің орналасқан жері бойынша аумақтық статистика органдарына тапсырады.

      Осы статистикалық нысанда құрылыс деп бөлек тұрған ауылшаруашылық мақсатындағы тұрақты ғимараттар аталады. Кеңсе ғимараттары (кеңсе және басқалары) ауылшаруашылығы мақсатындағы құрылыстар мен құрылысжайларға жатпайды.

      4. 2-бөлімде есепті жылдың соңында кәсіпорынның балансында болған өсімдік шаруашылығындағы, құрылыстар және құрылысжайлар туралы ақпарат көрсетіледі.

      2-бөлімнің 1-бағанында бөлек тұрған құрылыстар және құрылысжайлардың саны көрсетіледі. Егер ғимарат бір-біріне жанасып тұрса және ортақ қабырғасы болса, бірақ әрқайсысы жеке конструктивті тұтас болса оларды жеке құрылыс деп санайды.

      2-бөлімнің 2-бағанында құрылыстардың және құрылысжайлардың климатты бақылау жүйесімен (желдету, температура және ылғалдылық) жабдықталуы көрсетіледі. Егер мұндай жабдық бар болса, санын көрсетіңіз.

      2-бөлімнің 3-бағанында өсімдік шаруашылығындағы құрылыстардың және құрылысжайлардың жалпы ауданы шаршы метрмен көрсетіледі.

      2-бөлімнің 4-бағанында құрылыстардың және құрылысжайлардың жалпы сыйымдылығы бір жолғы сақтау тоннасымен көрсетіледі. Ауылшаруашылық өнімдерін сақтауға арналған құрылыстардың және құрылысжайлардың сыйымдылығы қойманың жобалы құжаттамамен сәйкес көрсетіледі, немесе құрылысжайдың сақтау орнының пайдалы көлемін өнімнің бір текше метрінің орташа салмағына көбейту арқылы есептеледі.

      2-бөлімнің 5-бағанында есепті кезеңдегі құрылыстардың және құрылысжайлардың орташа жүктемесі көрсетіледі. Орташа алғанда кезеңдегі жүктеме есепті жылдың барлық айлары үшін құрылыстардың және құрылысжайлардың жүктемесін қосу және алынған соманы он екіге бөлу жолымен анықталады.

      6-бағанда жыл бойы құрылыстардың және құрылысжайлардың есепті жылдағы ең жоғары жүктемесі көрсетіледі.

      2-бөлімде "Астық-тұқым қоймалары (жемшөп қоймаларын қоса)" 122.916000-жол бойынша азықтық астық, жемшөп қоймалары, тұқым сақтау қоймалары, сондай-ақ азықтық, тұқымдық және жемдік астықты аралас сақтау үшін астық қоймалары бойынша жалпы деректер көрсетіледі. Осы жолдан 122.916001-жол бойынша тек азықтық астықты сақтауға арналған астық қоймалары бойынша, 122.916002-жол бойынша тек тұқымдық астықты сақтауға арналған қоймалар бойынша, 122.916003-жол бойынша тек жемдік астықты сақтауға арналған қоймалар бойынша деректер бөлініп көрсетіледі.

      "Көкөніс-картоп сақтау қоймалары" 122.915100-жол бойынша көкөніс сақтау қоймалары, картоп сақтау қоймалары, сондай-ақ көкөністер мен картопты аралас сақтауға арналған құрылыстар бойынша жалпы деректер көрсетіледі. Осы жолдан 122.915101-жол бойынша тек көкөніс сақтайтын қоймалар, 122.915102-жол бойынша тек картоп сақтайтын қоймалар бойынша деректер бөлініп көрсетіледі.

      "Жеміс сақтау қоймалары (жеміс-жидек сақтау қоймаларын қоса)" 122.915300-жол бойынша шекілдеуікті және дәнек жемісті дақылдарды, жидектерді, жаңғақ жемістілерді, цитрусты жемістер мен жүзімді сақтауға арналған орындар көрсетіледі. Осы жолдан 122.915301-жол бойынша шекілдеуікті және дәнек жемісті дақылдармен жидектерді, жолдан 122.915399 жүзімді, цитрусты жемістер мен жаңғақ жемістілерді сақтауға арналған орындар көрсетіледі.

      "Жылыжайлар" 122.911000-жолы бойынша "Негізгі қорлардың анықтамалығына" (НҚЖ) сәйкес барлық жылыжайлар бойынша ортақ деректер көрсетіледі. 122.911004-жолы бойынша көкөніс өсіруге арналған жылыжайлар бойынша деректер, 122.911005-жолы бойынша гүл өсіруге арналған жылыжайлар бойынша деректер, 122.911006-жолы бойынша саңырауқұлақтар өсіруге арналған жылыжайлар бойынша деректер көрсетіледі, 122.911007-жолы бойынша өзге де жылыжайлар бойынша деректер жеке көрсетіледі.

      5. 3-бөлімде есепті жылдың соңына кәсіпорынның балансында тұрған, жыл бойы жұмыс істейтін бордақылау алаңдарындағы төлдеу бөлімшелерін қоса алғанда, мал шаруашылығы құрылыстары, жазғы жайлаулар мен шалғайдағы жайылымдардағы қора-жайлар жанындағы мал жаю алаңдарынан басқа, уақытша және арнайы жабдықталған қора-жайлар көрсетіледі.

      3-бөлімнің 1-бағанында мал шаруашылығындағы бөлек тұрған құрылыстар мен құрылысжайлар саны көрсетіледі. Егер ғимарат бір-біріне жанасып тұрса және ортақ қабырғасы болса, бірақ әрқайсысы жеке конструктивті тұтас болса оларды жеке құрылыс деп санайды.

      "Құс фабрикалары" 122.912000-коды бойынша 1-бағанда құс фабрикалары аумағында үй құстарын көбейту мен өсіру және құс шаруашылығы өнімдерін өндіру (құсхана, инкубаторлар, жұмыртқа қоймалары, жемдерді сақтау үшін кеңістік, сою цехтары және тағы басқалары) үшін ауылшаруашылығына арналған бөлек тұрған құрылыстар мен құрылысжайлардың саны көрсетіледі.

      3-бөлімнің 2-бағанында құрылыстардың және құрылысжайлардың жалпы сыйымдылығы жобалы құжаттамамен сәйкес, немесе ауылшаруашылық малдарының жекелеген түрлерінің зоотехникалық нормаларға байланысты мал немесе құс басы орындарының санына есептеледі. 3-бөлімнің бөлек жолдары бойынша жалпы сыйымдылықты анықтау кезінде шаруашылық балансында тұрған барлық қора-жайлар: жыл бойы жұмыс істейтін бордақылау алаңдарындағы төлдеу бөлімшелерін қоса алғанда, мал шаруашылығы құрылыстары, жазғы жайлаулар мен өндірістік маусымдық сипаттағы шалғайдағы жайылымдардағы қора-жайлар жанындағы мал жаю алаңдарынан басқа күрделі, уақытша және арнайы жабдықталған қора жайлар бойынша келтіріледі. "Құс фабрикалары" 122.912000, "Құс шаруашылығы объектілері (құс фабрикаларынан басқа)" 122.914006 кодтары бойынша құс орнының саны жобалау құжаттамасы бойынша келтіріледі.

      "Өзге де мал түрлерін ұстауға арналған қоралар" 122.914008-коды бойынша қымбат терілі аңдарды, соның ішінде үй қояндарын, бал ара ұясын, бұғыларды және ауылшаруашылығы малдарының өзге де түрлерін ұстауға арналған құрылыстар бойынша деректер көрсетіледі.

      6. 4-бөлімде ауылшаруашылық техникаларын жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуге арналған , құрылыстар, құрылысжайлар және жайлар, сондай-ақ 2 және 3-бөлімдерде ескерілмеген өзге де ауылшаруашылық құрылыстары бойынша ақпарат көрсетіледі.

      4-бөлімнің бағандары бойынша деректер 2 және 3-бөлімдердегі сәйкес бағандармен ұқсастығына қарай толтырылады.

      4-бөлімнің "Өзге де құрылыстар" 122.919099-коды бойынша мұнара және траншеяларды қоса алғанда, сүрлемге және пішенге арналған құрылысжайлар; жерүсті типіндегі көң сақтаудың барлық типтері, көңнің физикалық жағдайына (сұйық, жартылай сұйық және қатты) қатыссыз тазарту құрылысжайлары мен басқа сақтауорындарында көңді сақтау үшін жартылай тереңдетілген сыйымдылықтар; пішен сақтағыштар (пішенге арналған қоймалар және шатырлар); астықты кептіруге арналған құрылыстар мен құрылысжайлар; жұмыртқа қоймалары; құс фабрикаларынан басқа; ауылшаруашылығы малдары үшін жем сақтауға арналған үй-жайлар; 2 және 3-бөлімдерде көрсетілмеген дайын ауылшаруашылық өнімдерін сақтауға арналған өзге де құрылыстар, сондай-ақ ауылшаруашылығы өнімдерін өндіру кезінде пайдаланылатын өзге де құрылыстар мен құрылысжайлар туралы деректер көрсетіледі.

      7. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналған бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларымен белгіленген тәртіпте ұсынады.

      8. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастырылған "Респонденттің кабинеті" (https://cabinet.stat.gov.kz/) арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      9. Ескерту: Х – осы айқындама толтыруға жатпайды.

      10. Арифметикалық-логикалық бақылау.

      1) 2-бөлімдер:

      егер 1-баған толтырылса, онда 2,3,4,5 және 6-бағандар да толтырылады;

      2) 122.916000-жол > 122.916001, 122.916002, 122.916003-жолдардың ∑;

      122.915100-жол> 122.915101, 122.915102-жолдардың ∑;

      122.915300-жол> 122.915301-жолдан;

      122.911000-жол > 122.911004, 122.911005, 122.911006, 122.911007-жолдардың ∑;

      3) 3-бөлім:

      егер 1-баған толтырылса, онда 2-баған да толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 28 шілдедегі
№ 13 бұйрығына
3-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 10 ақпандағы № 21 бұйрығына 34-қосымша
Приложение 34 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 февраля 2020 года № 21

Ауыл шаруашылығы кооперативінің қызметі туралы
О деятельности сельскохозяйственного кооператива

Индексі
Индекс

1-СПК

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

Ауыл шаруашылығы кооперативтері ұсынады
Представляют сельскохозяйственные кооперативы

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі айдың 28 наурызға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 28 марта (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН


1.

Қызмет жүзеге асырылатын нақты жерді көрсетіңіз (облыс, қала, аудан)
Укажите фактическое место осуществления деятельности (область, город, район)
1.1. Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)      2. Ауыл шаруашылығы кооперациясының негізгі бағытын көрсетіңіз (бір ғана бағытты белгілеңіз)

      Укажите основное направление сельскохозяйственной кооперации (отметить только одно направление)

1. Өндірістік
Производственные

2. Өткізу
Сбытовые

3. Сервистік
Сервисные

4. Өңдеуші
Перерабатывающие

5. Басқа
Иные

      3. Есепті кезеңнің соңына ауыл шаруашылығы кооперативі мүшелерінің саны туралы мәліметтерді көрсетіңіз

      Укажите сведения о количестве членов сельскохозяйственного кооператива, на конец отчетного периода

Жол коды
Код строки

Ауыл шаруашылығы кооперативі мүшелерінің типтері
Типы членов сельскохозяйственного кооператива

Есепті кезеңнің соңына ауыл шаруашылығы кооперативі мүшелерінің саны, бірлікпен
Количество членов сельскохозяйственного кооператива на конец отчетного периода, в единицах

А

Б

1

1

Заңды тұлғалар
Юридические лица


2

соның ішінде:
в том числе:
мемлекеттік кәсіпорындар
государственные предприятия


3

шаруашылық серіктестіктері
хозяйственные товарищества


4

акционерлік қоғамдар
акционерные общества


5

басқа да ұйымдық-құқықтық нысандар
другие организационно-правовые формы


6

Дара кәсіпкерлер және шаруа немесе фермер қожалықтары
Индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства


7

Үй шаруашылықтары
Домашние хозяйства


      4. Есепті кезеңге орташа алғанда ауыл шаруашылығы кооперативтегі қызметкерлерінің санын көрсетіңіз, адам

      Укажите численность работников сельскохозяйственного кооператива в среднем за отчетный период, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Есепті кезеңге
За отчетный период

А

Б

1

1

Ауыл шаруашылығы кооперативтегі қызметкерлердің тізімдік саны
Списочная численность работников сельскохозяйственного кооператива


2

Қоса атқару бойынша (басқа ұйымдардан) жұмысқа қабылданған ауыл шаруашылығы кооперативі қызметкерлерінің саны
Численность работников сельскохозяйственного кооператива, принятых на работу по совместительству (из других организаций)


3

Жұмыстарды азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын ауыл шаруашылығы кооперативі қызметкерлерінің саны
Численность работников сельскохозяйственного кооператива, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера


      5. Ауыл шаруашылығы кооперативінің өнім өндіруі туралы мәліметтерді көрсетіңіз

      Укажите сведения о производстве продукции сельскохозяйственным кооперативом

Өнім түрінің атауы1
Наименование вида продукции1

Өнім түрінің коды1
Код вида продукции1

Өлшем бірлігі1
Единица измерения1

Өнім өндіру
Производство продукции

заттай мәнде
в натуральном выражении

құндық мәнде, мың теңгемен
в стоимостном выражении, в тысячах тенге

А

Б

В

1

2


      Ескертпе:

      Примечание:

      1 Мұнда – өнім түрінің атауын, кодын және өлшем бірлігін осы статистикалық нысанға "Өнім түрлерінің тізбесі" 1-қосымшасына сәйкес респондент толтырады

      1 Здесь – наименование, код вида продукции и единица измерения заполняются респондентом в соответствии с "Перечнем видов продукции", приведенные в приложении 1 к настоящей статистической форме

Өнім түрінің атауы
Наименование вида продукции

Өнім түрінің коды
Код вида продукции

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Өнім өндіру
Производство продукции

заттай мәнде
в натуральном выражении

құндық мәнде, мың теңгемен
в стоимостном выражении, в тысячах тенге

А

Б

В

3

4
      6. Ауыл шаруашылығы кооперативі көрсеткен қызметтер көлемі туралы мәліметтерді көрсетіңіз

      Укажите сведения об объеме оказанных услуг сельскохозяйственным кооперативом

Көрсетілетін қызмет түрінің атауы2
Наименование вида услуг2

Көрсетілетін қызмет түрінің коды2
Код вида услуг2

Көрсетілген қызметтер көлемі, мың теңгемен
Объем оказанных услуг, в тысячах тенге

А

Б

1
      Ескертпе:

      Примечание:

      2 Мұнда – көрсетілетін қызмет түрінің атауы мен кодын осы статистикалық нысанға "Көрсетілетін қызмет түрлерінің тізбесі" 2-қосымшасына сәйкес респондент толтырады

      2 Здесь – наименование и код вида услуг заполняется респондентом в соответствии с "Перечнем видов услуг" приведенные в приложении 2 к настоящей статистической форме

Көрсетілетін қызмет түрінің атауы
Наименование вида услуг

Көрсетілетін қызмет түрінің коды
Код вида услуг

Көрсетілген қызметтер көлемі, мың теңгемен
Объем оказанных услуг, в тысячах тенге

А

Б

1

      7. Ауыл шаруашылығы кооперативінің ауыл шаруашылығы өнімдерін дайындауы, сатып алуы және өткізуі туралы мәліметтерді көрсетіңіз

      Укажите сведения о заготовке, закупе и реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственным кооперативом

Өнім түрінің атауы3
Наименование вида продукции3

Өнім түрінің коды3
Код вида продукции3

Өлшем бірлігі3
Единица измерения3

Ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алу
Закуп сельскохозяйственной продукции

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу
Реализация сельскохозяйственной продукции

Заттай мәнде ауыл шаруашылығы өнімдерін дайындау
Заготовка сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении

заттай мәнде
в натуральном выражении

құндық мәнде, мың теңгемен
в стоимостном выражении, в тысячах тенге

заттай мәнде
в натуральном выражении

құндық мәнде, мың теңгемен
в стоимостном выражении, в тысячах тенге

А

Б

В

1

2

3

4

5

      Ескертпе:

      Примечание:

      3 Мұнда – өнім түрінің атауын, кодын және өлшем бірлігін осы статистикалық нысанға "Ауыл шаруашылығы өнімдері түрлерінің тізбесі" 3-қосымшасына сәйкес респондент толтырады

      3 Здесь – наименование, код вида продукции и единица измерения заполняются респондентом в соответствии с "Перечнем видов сельскохозяйственной продукции" приведенные приложении 3 к настоящей статистической форме

Өнім түрінің атауы
Наименование вида продукции

Өнім түрінің коды
Код вида продукции

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алу
Закуп сельскохозяйственной продукции

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу
Реализация сельскохозяйственной продукции

Заттай мәнде ауыл шаруашылығы өнімдерін дайындау
Заготовка сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении

заттай мәнде
в натуральном выражении

құндық мәнде, мың теңгемен
в стоимостном выражении, в тысячах тенге

заттай мәнде
в натуральном выражении

құндық мәнде, мың теңгемен
в стоимостном выражении, в тысячах тенге

А

Б

В

1

2

3

4

5

      8. Ауыл шаруашылығы кооперативіндегі ауыл шаруашылығы техникаларының нақты бары туралы ақпаратты көрсетіңіз, жыл соңына, дана

      Укажите информацию о наличии сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственном кооперативе, на конец года, штук

Ауыл шаруашылығы техникаларының атауы
Наименование сельскохозяйственной техники

Қолда бары
Наличие

А

1

Ара үлгісіндегі тырмалар
Бороны пилообразные


Астық жинайтын комбайндар
Комбайны зерноуборочные


Ауыл және орман шаруашылығына арналған өзге де тракторлар
Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие


Ауыл шаруашылық тракторларына орнатуға арналған ұнтақ бүріккіштер мен шашқыштар
Распылители и разбрасыватели порошка, предназначенные для установки на тракторах сельскохозяйственных


Басқа топтамаларға енгізілмеген шалғылар, тракторға құрастырылған шалғыларды қоса
Косилки, включая косилки, смонтированные на тракторе, не включенные в другие группировки


Бүйірлі тырмалар
Грабли боковые


Делегейлі тырмалар
Бороны дисковые


Дестелерді айналдырғыштар, пішен аударыстырғыштар
Оборачиватели валков, сеноворошилки


Жануарларға жем дайындауға арналған машиналар
Машины для приготовления кормов для животных


Жүгері жинайтын машиналар, жеміс түптерін жұлуға арналған машиналар, собық тазартқыштар және өзге де өнім жинайтын машиналар
Машины для уборки кукурузы, машины для отрыва плодоножек, початкоочистители и машины уборочные прочие


Жүк автомобильдері
Автомобили грузовые


Зығыр жинайтын машиналар
Машины для уборки льна


Картоп қазғыштар және картоп жинағыш машиналар
Картофелекопатели и машины картофелеуборочные


Қатарлап дестелегіштер
Жатки рядковые


Қопсытқыштар мен культиваторлар
Рыхлители и культиваторы


Қызылша, пәлек кескіш машиналар және қызылша жинау машиналары
Машины свекловичные ботворезные и машины свеклоуборочные


Мақта жинайтын машиналар
Машины для уборки хлопка


Минералды немесе химиялық тыңайтқыштарды шашқыштар
Разбрасыватели удобрений минеральных или химических


Органикалық тыңайтқыштарды шашқыштар (көң шашқыштар)
Разбрасыватели удобрений органических (навозоразбрасыватели)


Өзге де тырмалар, отауыштар және кетпендер
Бороны, пропалыватели и мотыги прочие


Ротоваторлар (топырақтық фрезасы бар механикаландырылған культиваторлар)
Ротоваторы (культиваторы механизированные с фрезами почвенными)


Сабан немесе шөпке арналған пішен тайлаушылар
Пресс-подборщики для соломы или сена


Сауу машиналары
Машины доильные


Сепкіштер
Сеялки


Соқалар
Плуги


Суаруға арналған құралдар
Приспособления для полива


Сүрлем жинайтын және жүзім жинайтын комбайндар, ағаштар мен бұталардан жемістер мен жидектерді жинауға арналған машиналар
Комбайны силосоуборочные и виноградоуборочные, машины для сбора плодов и ягод с деревьев и кустарников


Тамыр жемістерін және түйін жемістерін жинайтын өзге де машиналар
Машины по уборке корнеплодов и клубнеплодов прочие


Трактор тіркемелері
Прицепы тракторные


Тұқымдарды, дәнді немесе құрғақ бұршақты дақылдарды тазалауға, сұрыптауға немесе калибрлеуге арналған машиналар
Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или культур бобовых сухих


      9. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                                 Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование _____________________ Адрес (респондента) _____________________

      Телефоны (респонденттің)

      Телефон(респондента) ________________________________ ______________________

      стационарлық                   ұялы

      стационарный                   мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) _______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель _______________________________________ _______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности ________________ ______

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____________________ ______

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  "Ауыл шаруашылығы
кооперативінің қызметі туралы"
(индексі 1-СПК, кезеңділігі
жылдық) статистикалық
нысанға
1-қосымша

Ауыл шаруашылығы өнімдері түрлерінің тізбесі

Өнім түрлерінің коды

Өнім түрлерінің атауы

Өлшем бірлігі

01.11.1

Бидай

тонна

01.11.2

Жүгері (маис)

тонна

01.11.31

Арпа

тонна

01.11.32

Қара бидай

тонна

01.11.33

Сұлы

тонна

01.11.41

Қонақ жүгері (жүгері)

тонна

01.11.42

Тары

тонна

01.11.49

Өзге де дәнді дақылдар

тонна

01.11.5

Дәнді дақылдардың сабаны және қауызы

тонна

01.11.6

Жасыл ірі бұршақ көкөністері (жаңа піскен)

тонна

01.11.7

Кептірілген бұршақты көкөністер

тонна

01.11.81

Соя бұршақтар

тонна

01.11.82

Жержаңғағы, қабығымен

тонна

01.11.83

Ашылған жер жаңғақтары

тонна

01.11.84

Мақта тұқымы

тонна

01.11.91

Зығыр тұқымы

тонна

01.11.92

Қыша тұқымы

тонна

01.11.93

Рапс және қышабас тұқымы

тонна

01.11.94

Күнжіт тұқымы

тонна

01.11.95

Күнбағыс тұқымы

тонна

01.11.99

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де майлы тұқымдар

тонна

01.12.1

Ақталмаған күріш

тонна

01.13.11

Қояншөп

тонна

01.13.12

Қырыққабат

тонна

01.13.13

Түсті қырыққабат және брокколи

тонна

01.13.14

Салат

тонна

01.13.15

Цикорий

тонна

01.13.16

Саумалдық

тонна

01.13.17

Бөрікгүлдер

тонна

01.13.19

Жапырақты немесе өзге де сабақты көкөністер

тонна

01.13.2

Бақша дақылдары

тонна

01.13.31

Жасыл чили және бұрыштар (capsicum тұқымынан ғана)

тонна

01.13.32

Қиярлар және корнишондар

тонна

01.13.33

Кәділер

тонна

01.13.34

Қызанақтар

тонна

01.13.39

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де жемісті-көкөністі дақылдар

тонна

01.13.41

Сәбіз және мал азықтық шалқан

тонна

01.13.42

Сарымсақ

тонна

01.13.43

Пияз

тонна

01.13.44

Порей пияз және өзге де пияз текті көкөністер

тонна

01.13.49

Тамыржемістілер, түйнек немесе бадана (құрамында крахмал немесе инулин жоғары емес) өзге де

тонна

01.13.51

Картоп

тонна

01.13.52

Тәтті картоп

тонна

01.13.53

Маниок

тонна

01.13.59

Құрамында крахмал немесе инулині жоғары өзге де асханалық тамыржемістілер және түйнектер

тонна

01.13.7

Қант қызылшасы және қант қызылша тұқымы

тонна

01.13.8

Саңырауқұлақтар және трюфельдер

тонна

01.13.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген жаңа піскен көкөністер

тонна

01.15.1

Өңделмеген темекі

тонна

01.16.11

Тұқымнан тазаланған немесе тазаланбаған мақта

тонна

01.16.12

Өңделмеген немесе жібітуге ұшыраған зығыр, кәдімгі қарасора және рамиден басқа, шикі немесе суланған өзге де кендір, кенеп және тоқыма талшықтары

тонна

01.16.19

Басқа топтамаларға енгізілмеген зығыр, кәдімгі кендір және өңделмеген тоқыма талшықтары

тонна

01.19.1

Азықтық дақылдар

тонна

01.19.21

Кесілген гүлдер және түйнектер

мың дана

01.21.1

Жаңа піскен жүзім

тонна

01.23.1

Цитрусты жемістер

тонна

01.24

Шекілдеуікті және дәнекті жемістер

тонна

01.25.1

Өзге де жемістер және жидектер

тонна

01.25.2

Жемістердің тұқымдары

тонна

01.25.3

Жаңғақтар (жеуге болатын жабайы жаңғақтар, жер жаңғақтар мен кокос жаңғақтарынан басқа)

тонна

01.25.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген басқа да жемісті және жидекті дақылдардың жемістері

тонна

01.28.1

Өңделмеген дәмдеуіштер

тонна

01.28.2

Құлмақ бүршіктері

тонна

01.28.3

Негізінен парфюмерияда, фармацевтикада немесе инсектицид, фунгицид ретінде және ұқсас мақсаттарда қолданылатын өсімдіктер

тонна

01.29.3

Алдымен өру, толтыру, бояу немесе илеу үшін қолданылатын өсімдікті материалдар

тонна

01.30.1

Өсімдікті материалдар; тірі өсімдіктер; баданалар, түйіндер мен тамырлар; сұлама бұтақтар және қалемшелер; саңырауқұлақты жерлер

мың дана

01.41.1

Сүтті табынның мүйізді ірі қара малы, тірі

тонна

01.41.2

Сүтті табынның мүйізді ірі қара малының шикі сүті

тонна

01.1

Сүтті-етті табынның ірі қара малы, тірі

тонна

02

Сүтті-етті табын сиырларының шикі сүті

тонна

01.42.1

Өзге де тірі мүйізді ірі қара мал мен буйволдар

тонна

01.42.2

Мүйізді ірі қара мал мен буйволдардың шәуеттері

мөлшер

01.43.1

Өзге де жылқылар және жылқы тектес жануарлар, тірі

тонна

01.44.1

Түйелер және түйе тәрізділер, тірі

тонна

01.45.1

Тірі қойлар мен ешкілер

тонна

01.45.2

Қой мен ешкінің шикі сүті

тонна

01.45.3

Қой мен ешкіден қырқылған жүн, жуылмаған (тобымен жуылғанды қоса алғанда)

тонна

01.46.1

Тірі шошқалар

тонна

01.47.1

Тірі үй құсы

тонна

01.47.21

Тауықтың қабығындағы жұмыртқасы, жаңа жиналып алынған

мың дана

01.47.22

Өзге де үй құстарының қабығындағы жұмыртқасы, жаңа жиналып алынған

мың дана

01.49.1

Фермада өсірілетін өзге де тірі малдар

тонна

01.49.21

Табиғи бал

тонна

01.49.22

Басқа топтамаларға енгізілмеген шикі сүт

тонна

01.49.28

Басқа топтамаларға енгізілмеген малдан алынған тағамдық емес өнімдер

тонна

01.49.31

Бағалы аң терісінің (иленбеген тері) шикізаты, қозы терілерінен басқа

дана

01.49.32

Елтіріден жасалған қозы терілері

дана

01.49.39

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де аң терілері (бұдан әрі өңделмейтін шикі немесе консервіленген)

дана

03.00.1

Тірі балық

тонна

03.00.2

Жас немесе салқындатылған балық

тонна

03.00.3

Мұздатылмаған шаян тәрізділер

тонна

03.00.4

Жас немесе салқындатылған, тірі былқылдақ денелілер мен су омыртқасыздары

тонна

10.11.1

Ірі қара мал, шошқа, қой, ешкі, жылқы және жылқы тектес жануарлардың жас немесе тоңазытылған еті

тонна

10.11.2

Ірі қара мал, шошқа, қой, ешкі, жылқы және жылқы тектес жануарлардың жас немесе тоңазытылған тағамдық қосымша өнімдері

тонна

10.11.3

Мұздатылған ет және тағамдық қосымша өнімдері; өзге де ет және тағамдық қосымша өнімдері

тонна

10.11.4

Ірі қара малдың немесе жылқы тектес жануарлардың, қой мен ешкінің түтілген жүні мен былғарысы және шикі терісі

тонна

10.11.5

Ірі қара малдың, қой, ешкі, шошқаның майлары

тонна

10.12.1

Жас немесе тоңазытылған үй құсының еті

тонна

10.12.2

Мұздатылған үй құсының еті

тонна

10.12.3

Үй құсының майы

тонна

10.12.4

Үй құсының тағамдық қосымша өнімдері

тонна

10.12.5

Қауырсынды құстардың қауырсындары, мамықтары және терілері

тонна

10.13.1

Еттен, еттік қосымша өнімдерінен немесе малдың қанынан жасалған дайын және консервіленген өнімдер

тонна

10.20.1

Тоңазытылған немесе мұздатылған, жас балық

тонна

10.20.2

Басқа тәсілмен дайындалған немесе консервіленген балық; уылдырық және оны алмастырғыштар

тонна

10.20.3

Мұздатылған, дайындалған немесе консервіленген өзге де шаян тәрізділер, былқылдақ денелілер және су омыртқасыздары

тонна

10.20.4

Басқа топтамаларға енгізілмеген тағамдық емес ұн, ұнтақ және түйіршіктер, өзге де балықтан, шаян тәрізділерден, былқылдақ денелілерден немесе су омыртқасыздарынан жасалған өзге өнімдер

тонна

10.31.1

Қайта өңделген және консервіленген картоп

тонна

10.32.1

Жеміс-жидек және көкөніс шырындары

мың литр

10.39.1

Картоптан басқа, қайта өңделген және консервіленген көкөністер

тонна

10.39.2

Қайта өңделген және консервіленген жемістер және жаңғақтар

тонна

10.39.3

Көкөністі шикізаттар және көкөністі қалдықтар, көкөністі шығындар және жанама өнімдер

тонна

10.41.1

Тазартылмаған малдың майы мен тоң майы, олардың фракциялары

тонна

10.41.2

Тазартылмаған өсімдік майы

тонна

10.41.3

Мақта мамығы (линт)

тонна

10.41.4

Өзге де өсімдік майларының күнжарасы мен қатты қалдықтары; майлы дақылдардың тұқымдарынан немесе жемістерінен жасалған ұн мен ұнтақ

тонна

10.41.5

Қалдықтардан басқа, тазартылған май

тонна

10.41.6

Гидрогенделген және эстерифицияланған, бірақ одан әрі өңделмеген малдың және өсімдіктің майы мен тоң майы және олардың фракциялары

тонна

10.41.7

Өсімдік балауызы, триглицеридтен басқа; дегра; құрамында май немесе мал мен өсімдіктің балауызы бар заттарды қайта өңдеуден қалған қалдықтар

тонна

10.42.1

Маргарин және ұқсас азықтық майлар

тонна

10.51.1

Өңделген сұйық сүт және кілегейлер

тонна

10.51.2

Қатты түрдегі сүт

тонна

10.51.3

Сары май және сүтті спредтер (паста)

тонна

10.51.4

Ірімшік және сүзбе

тонна

10.51.5

Өзге де сүт өнімдері

тонна

10.52.1

Балмұздақ және өзге де азықтық мұз

тонна

10.61.1

Жартылай немесе толық ақталған немесе тазаланған немесе жарылған күріш

тонна

10.61.2

Дәнді дақылдардан алынған ұн және өсімдікті; олардан жұқа тартылған қоспалар

тонна

10.61.3

Ірі тартылған жарма, ұн, өзге де дәнді дақылдардан алынған түйіршіктер мен өнімдер

тонна

10.61.4

Кебектер, еленділер, өзге де дәнді дақылдарды өңдеуден қалған қалдықтар

тонна

10.62.1

Крахмалдар және крахмал өнімдері; басқа топтамаларға енгізілмеген қант және қант шәрбәті

тонна

10.62.2

Крахмал өнімдерінің қалдықтары және ұқсас қалдықтар

тонна

10.81.1

Шикі қант немесе тазартылған құрақ немесе қызылша қанты; сірне (меласса)

тонна

10.81.2

Қызылша сығындысы, багасса (қант құрағының сығындысы), өзге де қант өндірісінің қалдықтары

тонна

10.84.2

Өңделген дәмдеуіштер

килограмм

10.85.1

Дайын тамақ өнімдері және тамақтар

килограмм

10.89.12

Қабығы алынған жұмыртқалар және жас немесе консервіленген жұмыртқаның сарысы; қабығымен жұмыртқа, консервіленген немесе пісірілген; жұмыртқаның ағы

тонна

10.91.1

Ұн және жоңышқа түйіршіктерінен басқа ауыл шаруашылығы малдарына арналған дайын азық

тонна

10.91.2

Ұн және жоңышқа түйіршіктері

тонна

11.02.1

Табиғи жүзім шарабы; жүзімді сусло

мың литр

11.03.1

Ферменттелген сусындар (алмалы сидр, алмұртты сидр, бал сусыны); құрамында алкоголь бар аралас сусындар

мың литр

11.04.1

Вермут және өзге де хош иісті табиғи жүзім шарабы

мың литр

11.05.1

Сыра қайнатудың қалдықтары мен тұнбаларынан басқа, сыра

мың литр

11.06.1

Солод

тонна

12.00.1

Қалдықтардан басқа, темекі өнімдері

миллион дана

12.00.2

Темекі қалдықтары

тонна

13.10.1

Жүн майы (ланолинді қосқанда)

тонна

13.10.2

Иіру үшін дайындалған, табиғи тоқыма талшықтары

тонна

13.10.91

Талшықталған мал қылдарынын не жұқа не қатты жүні

тонна

13.10.92

Өзге де мақта қалдықтары; талшықталған қалдықтар

тонна

15.11.1

Иленген немесе өңделген аң терілері

мың шаршы дециметр

15.11.2

Күдері (композициялы күдеріні қоса алғанда); лакты және лакты ламинатталған былғары; металданған былғары

мың шаршы дециметр

15.11.4

Түгі жоқ қой, ешкі және шошқа терісінен жасалған былғары

мың шаршы дециметр

15.11.5

Өзге де жануарлардың терісі; негізінде табиғи былғары бар композициялы былғары

мың шаршы дециметр

  "Ауыл шаруашылығы
кооперативінің қызметі туралы"
(индексі 1-СПК, кезеңділігі
жылдық) статистикалық
нысанға
2-қосымша

Ауыл шаруашылығы өнімдері түрлерінің тізбесі

Көрсетілетін қызмет түрлерінің коды

Көрсетілетін қызмет түрлерінің атауы

01.61.1

Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру саласындағы қосалқы қызметтер

01.62.1

Малдарды өсіруге байланысты қосалқы қызметтер

01.63.1

Өнімді жинағаннан кейінгі ауыл шаруашылығы қызметтері

01.64.1

Көбейту үшін тұқымдарды дайындау және өңдеу бойынша көрсетілетін қызметтер

10.11.9

Қайта өңделген және консервіленген етті өндіру саласындағы қосымша мердігерлік қызметтер

10.12.9

Қайта өңделген және консервіленген үй құсының етін өндіру саласындағы қосымша мердігерлік қызметтер

10.13.9

Жылумен өңдеу және ет өнімдерін қайта өңдеудің өзге де тәсілдері бойынша көрсетілетін қызметтер; еттен және құс етінен жасалған өнімдерді өндіру саласында көрсетілетін қызметтер

10.20.9

Балық өнімдерін ыстау және консервілеу мен қайта өңдеудің өзге де тәсілдері бойынша көрсетілетін қызметтер; қайта өңделген және консервіленген балықты, шаян тәрізділер мен былқылдақ денелілерді өндіру саласындағы мердігерлік қызметтер

10.31.9

Картоп және одан жасалған өнімдерді жылумен өңдеу және басқа тәсілдермен қайта өңдеу бойынша көрсетілетін қызметтер (тазалау қызметтерін қосқанда); қайта өңделген және консервіленген картопты өңдеу саласында көрсетілетін қызметтер

10.32.9

Жеміс-жидек және көкөніс шырындарын өндіру саласында көрсетілетін қызметтер

10.39.9

Көкөністерді, саңырауқұлақтар мен жеміс-жидектерді жылумен өңдеу және басқа тәсілдермен қайта өңдеу бойынша көрсетілетін қызметтер (тазалау қызметтерін қоса алғанда); қайта өңделген және консервіленген көкөністерді, саңырауқұлақтар мен жеміс-жидектерді өңдеу саласында көрсетілетін қызметтер

10.41.9

Мал және өсімдік майлары мен тоң майларды өндіру саласында көрсетілетін қызметтер

10.42.9

Маргарин және ұқсас тағамдық тоң майларды өндіру саласында көрсетілетін қызметтер

10.51.9

Сүт өнімдері мен ірімшіктерді өндіру саласында көрсетілетін қызметтер

10.52.9

Балмұздақ өндіру саласында көрсетілетін қызметтер

10.61.9

Ұн тарту өнеркәсібінің өнімдерін өндіру саласында көрсетілетін қызметтер

10.62.9

Крахмал және крахмал өнімдерін өндіру саласында көрсетілетін қызметтер

10.84.9

Дәмқосарлар мен татымды заттар өндіру саласында көрсетілетін қызметтер

10.91.9

Ауыл шаруашылығы малдарына арналған дайын азықты өндіру саласында көрсетілетін қызметтер

10.92.9

Үй жануарларына арналған дайын азықты өндіру саласында көрсетілетін қызметтер

11.02.9

Табиғи шарапты өндіру саласында көрсетілетін қызметтер

11.03.9

Сидр және өзге де жеміс-жидекті шараптарды өндіру саласында көрсетілетін қызметтер

11.05.9

Сыра өндіру саласында көрсетілетін қызметтер

11.06.9

Солод өндіру саласында көрсетілетін қызметтер

13.10.93

Табиғи тоқыма талшықтарды өңдеу бойынша көрсетілетін қызметтер

33.12.21

Ауыл және орман шаруашылықтарына арналған машиналарды жөндеу мен техникалық қызмет бойынша көрсетілетін қызметтер (тракторлардан басқа)

33.20.31

Ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарын орнату бойынша көрсетілетін қызметтер

46.11.1

Сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатын ауыл шаруашылығы шикізаттары, тірі малдар, тоқыма шикізаттары және жартылай фабрикаттармен көтерме сауда бойынша көрсетілетін қызметтер

46.21.1

Дән, тұқым және мал азығымен көтерме сауда бойынша көрсетілетін қызметтер, сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатыннан басқа

46.21.2

Өңделмеген темекімен көтерме сауда бойынша көрсетілетін қызметтер, сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатыннан басқа

46.22.1

Гүлдер және өсімдіктермен көтерме сауда бойынша көрсетілетін қызметтер, сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатыннан басқа

46.23.1

Тірі малдармен көтерме сауда бойынша көрсетілетін қызметтер, сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатыннан басқа

46.24.1

Тері, былғары және өңделген былғарымен көтерме сауда бойынша көрсетілетін қызметтер, сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатыннан басқа

46.31.11

Жаңа піскен жеміс-жидектер және көкөністермен көтерме сауда бойынша көрсетілетін қызметтер, сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатыннан басқа

46.32.11

Үй құсын қоса алғанда, етпен көтерме сауда бойынша көрсетілетін қызметтер, сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатыннан басқа

46.33.12

Жұмыртқалармен көтерме сауда бойынша көрсетілетін қызметтер, сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатыннан басқа

46.38.10

Балық, шаян тәрізділер және былқылдақ денелілермен көтерме сауда бойынша көрсетілетін қызметтер, сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатыннан басқа

46.61.1

Ауыл шаруашылығына арналған құрал-жабдықтар, машиналар, жабдықтармен көтерме сауда бойынша көрсетілетін қызметтер, сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатыннан басқа

47.00.11

Жаңа жиналған жемістер және көкөністермен бөлшек сауда бойынша көрсетілетін қызметтер

47.00.13

Етпен бөлшек сауда бойынша көрсетілетін қызметтер

47.00.15

Балықтар, шаян тәрізділер мен былқылдақ денелілермен бөлшек сауда бойынша көрсетілетін қызметтер

47.00.18

Сүт өнімдерімен бөлшек сауда бойынша көрсетілетін қызметтер

47.00.19

Жұмыртқамен бөлшек сауда бойынша көрсетілетін қызметтер

47.00.87

Басқа топтамаларға енгізілмеген ауыл шаруашылығы шикізаттарымен бөлшек сауда бойынша көрсетілетін қызметтер

49.41.1

Автомобиль көлігінің жүк тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтері

49.41.2

Жүк көліктері құралдарын жүргізушісімен жалға беру бойынша көрсетілетін қызметтер

52.10.1

Сақтау және қоймаға қою бойынша көрсетілетін қызметтер

75.00.12

Үй малына арналған ветеринарлық көрсетілетін қызметтер

77.12.1

Жүк автокөліктерін жүргізушісіз жалға беру бойынша көрсетілетін қызметтер

77.31.1

Ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарын жалға беру бойынша көрсетілетін қызметтер

  "Ауыл шаруашылығы
кооперативінің қызметі туралы"
(индексі 1-СПК, кезеңділігі
жылдық) статистикалық
нысанға
3-қосымша

Ауыл шаруашылығы өнімдері түрлерінің тізбесі

Өнім түрлерінің коды

Өнім түрлерінің атауы

Өлшем бірлігі

01.11.1

Бидай

тонна

01.11.2

Жүгері (маис)

тонна

01.11.31

Арпа

тонна

01.11.32

Қара бидай

тонна

01.11.33

Сұлы

тонна

01.11.41

Қонақ жүгері (жүгері)

тонна

01.11.42

Тары

тонна

01.11.49

Өзге де дәнді дақылдар

тонна

01.11.5

Дәнді дақылдардың сабаны және қауызы

тонна

01.11.6

Жасыл ірі бұршақ көкөністері (жаңа піскен)

тонна

01.11.7

Кептірілген бұршақты көкөністер

тонна

01.11.81

Соя бұршақтар

тонна

01.11.82

Жержаңғағы, қабығымен

тонна

01.11.83

Ашылған жер жаңғақтары

тонна

01.11.84

Мақта тұқымы

тонна

01.11.91

Зығыр тұқымы

тонна

01.11.92

Қыша тұқымы

тонна

01.11.93

Рапс және қышабас тұқымы

тонна

01.11.94

Күнжіт тұқымы

тонна

01.11.95

Күнбағыс тұқымы

тонна

01.11.99

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де майлы тұқымдар

тонна

01.12.1

Ақталмаған күріш

тонна

01.13.11

Қояншөп

тонна

01.13.12

Қырыққабат

тонна

01.13.13

Түсті қырыққабат және брокколи

тонна

01.13.14

Салат

тонна

01.13.15

Цикорий

тонна

01.13.16

Саумалдық

тонна

01.13.17

Бөрікгүлдер

тонна

01.13.19

Жапырақты немесе өзге де сабақты көкөністер

тонна

01.13.2

Бақша дақылдары

тонна

01.13.31

Жасыл чили және бұрыштар (capsicum тұқымынан ғана)

тонна

01.13.32

Қиярлар және корнишондар

тонна

01.13.33

Кәділер

тонна

01.13.34

Қызанақтар

тонна

01.13.39

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де жемісті-көкөністі дақылдар

тонна

01.13.41

Сәбіз және мал азықтық шалқан

тонна

01.13.42

Сарымсақ

тонна

01.13.43

Пияз

тонна

01.13.44

Порей пияз және өзге де пияз текті көкөністер

тонна

01.13.49

Тамыржемістілер, түйнек немесе бадана (құрамында крахмал немесе инулин жоғары емес) өзге де

тонна

01.13.51

Картоп

тонна

01.13.52

Тәтті картоп

тонна

01.13.53

Маниок

тонна

01.13.59

Құрамында крахмал немесе инулині жоғары өзге де асханалық тамыржемістілер және түйнектер

тонна

01.13.7

Қант қызылшасы және қант қызылша тұқымы

тонна

01.13.8

Саңырауқұлақтар және трюфельдер

тонна

01.13.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген, жаңа піскен көкөністер

тонна

01.15.1

Өңделмеген темекі

тонна

01.16.11

Тұқымнан тазаланған немесе тазаланбаған мақта

тонна

01.16.12

Өңделмеген немесе жібітуге ұшыраған зығыр, кәдімгі қарасора және рамиден басқа, шикі немесе суланған өзге де кендір, кенеп және тоқыма талшықтары

тонна

01.16.19

Басқа топтамаларға енгізілмеген, зығыр, кәдімгі кендір және өңделмеген тоқыма талшықтары

тонна

01.19.1

Азықтық дақылдар

тонна

01.19.21

Кесілген гүлдер және түйнектер

мың дана

01.21.1

Жаңа піскен жүзім

тонна

01.23.1

Цитрусты жемістер

тонна

01.24

Шекілдеуікті және дәнекті жемістер

тонна

01.25.1

Өзге де жемістер және жидектер

тонна

01.25.2

Жемістердің тұқымдары

тонна

01.25.3

Жаңғақтар (жеуге болатын жабайы жаңғақтар, жер жаңғақтар мен кокос жаңғақтарынан басқа)

тонна

01.25.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген басқа да жемісті және жидекті дақылдардың жемістері

тонна

01.28.1

Өңделмеген дәмдеуіштер

тонна

01.28.2

Құлмақ бүршіктері

тонна

01.28.3

Негізінен парфюмерияда, фармацевтикада немесе инсектицид, фунгицид ретінде және ұқсас мақсаттарда қолданылатын өсімдіктер

тонна

01.29.3

Алдымен өру, толтыру, бояу немесе илеу үшін қолданылатын өсімдікті материалдар

тонна

01.30.1

Өсімдікті материалдар; тірі өсімдіктер; баданалар, түйіндер мен тамырлар; сұлама бұтақтар және қалемшелер; саңырауқұлақты жерлер

мың дана

01.41.1

Сүтті табынның мүйізді ірі қара малы, тірі

тонна

01.41.2

Сүтті табынның мүйізді ірі қара малының шикі сүті

тонна

01.1

Сүтті-етті табынның ірі қара малы, тірі

тонна

02

Сүтті-етті табын сиырларының шикі сүті

тонна

01.42.1

Өзге де тірі мүйізді ірі қара мал мен буйволдар

тонна

01.42.2

Мүйізді ірі қара мал мен буйволдардың шәуеттері

мөлшер

01.43.1

Өзге де жылқылар және жылқы тектес жануарлар, тірі

тонна

01.44.1

Түйелер және түйе тәрізділер, тірі

тонна

01.45.1

Тірі қойлар мен ешкілер

тонна

01.45.2

Қой мен ешкінің шикі сүті

тонна

01.45.3

Қой мен ешкіден қырқылған жүн, жуылмаған (тобымен жуылғанды қоса алғанда)

тонна

01.46.1

Тірі шошқалар

тонна

01.47.1

Тірі үй құсы

тонна

01.47.21

Тауықтың қабығындағы жұмыртқасы, жаңа жиналып алынған

мың дана

01.47.22

Өзге де үй құстарының қабығындағы жұмыртқасы, жаңа жиналып алынған

мың дана

01.49.1

Фермада өсірілетін өзге де тірі малдар

тонна

01.49.21

Табиғи бал

тонна

01.49.22

Басқа топтамаларға енгізілмеген шикі сүт

тонна

01.49.28

Басқа топтамаларға енгізілмеген, малдан алынған тағамдық емес өнімдер

тонна

01.49.31

Бағалы аң терісінің (иленбеген тері) шикізаты, қозы терілерінен басқа

дана

01.49.32

Елтіріден жасалған қозы терілері


01.49.39

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де аң терілері (бұдан әрі өңделмейтін шикі немесе консервіленген)

дана

03.00.1

Тірі балық

тонна

03.00.2

Жас немесе салқындатылған балық

тонна

03.00.3

Мұздатылмаған шаян тәрізділер

тонна

03.00.4

Жас немесе салқындатылған, тірі былқылдақ денелілер мен су омыртқасыздары

тонна

10.85.1

Дайын тамақ өнімдері және тамақтар

килограмм

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 28 шілдедегі
№ 13 бұйрығына
4-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің Статистика
комитеті төрағасының
2020 жылғы 10 ақпандағы
№ 21 бұйрығына
35-қосымша

"Ауыл шаруашылығы кооперативінің қызметі туралы" (индексі 1-СПК, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы нұсқаулық "Ауыл шаруашылығы кооперативінің қызметі туралы" (индексі 1-СПК, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Егер ауыл шаруашылығы кооперативінің қызметі бірнеше аудандар және (немесе) облыстар аумағында жүзеге асырылса, статистикалық нысан әрбір аумақ бойынша жеке статистикалық нысандарда ұсынылады, яғни деректер қызметті жүзеге асыру орны бойынша көрсетіледі.

      3. 1-бөлімде тіркелген жеріне қарамастан ауыл шаруашылығы кооперативінің қызметі жүзеге асырылатын нақты жері (облыс, қала, аудан) көрсетіледі.

      4. 2-бөлімде ауыл шаруашылығы кооперациясының негізгі бағыты көрсетіледі (белгі қойылады).

      Өндірістік кооперативтерге жерді бірлесіп өңдеу, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру, жануарларды өсіру, ауыл шаруашылығы техникасын бірлесіп пайдалану арқылы мал шаруашылығы және өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндірумен айналысатын кооперативтер жатады.

      Өткізу кооперативтері шикізатты жинауды, сақтауды, сұрыптауды, кептіруді, балғын немесе қайта өңделген түрінде сатуды қоса алғанда, кооператив мүшелері өндіретін өнімді өткізу мақсатында құрылады.

      Қайта өңдеу кооперативтеріне ауыл шаруашылығы өнімдерін (ет және сүт өнімдерін, нан-тоқаш өнімдерін және т.б. өндіру) кейіннен сата отырып қайта өңдеуді жүзеге асыратын кооперативтер жатады.

      Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және өткізу процестерімен, сондай-ақ басқа салалардағы (агрохимиялық, ветеринариялық, техникалық қызмет көрсету, сумен қамтамасыз ету, электрмен жабдықтау, техниканы жөндеу және қызмет көрсету, телефондандыру, асыл тұқымды және селекциялық қызмет, мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығында зерттеулер жүргізу және т. б.) жалпы қажеттіліктерді қанағаттандырумен, сондай-ақ СПК-ны қамтамасыз етумен байланысты қызметтерді жүзеге асыратын кооперативтер өндіріс процесінде қажет ресурстар мен материалдар: жанар-жағармай материалдары, тұқымдар, тыңайтқыштар, улы химикаттар, жем, қосалқы бөлшектер, құрылыс және ауыл шаруашылығы өндірісіне арналған басқа да ілеспе материалдар сервистік материалдарға жатады.

      5. 3-бөлімде ауыл шаруашылығы кооперативінің мүшелері туралы ақпарат көрсетіледі. 1-бағанда түрлері және ұйымдық-құқықтық нысан бойынша, есепті кезеңнің соңына ауыл шаруашылығы кооперативі мүшелерінің саны көрсетіледі.

      6. 4-бөлімде есепті кезеңге орташа алғанда ауыл шаруашылығы кооперативтегі қызметкерлерінің тізімдік саны көрсетіледі.

      2-жолда жұмысты негізгі жұмысынан бос уақытта жұмысты орындайтын қызметкерлер саны көрсетіледі.

      3-жолда жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын адамдар саны көрсетіледі, оларға ұйымның ішкі еңбек тəртібіне бағынбай жүзеге асырылатын белгіленген нақты жұмыс көлемін (біржолғы, арнаулы шаруашылық) орындау уақытына ғана шарт бойынша қабылданған адамдар жатады.

      7. 5-бөлімде ауыл шаруашылығы кооперативінің балансында тұратын ауыл шаруашылығы малдарынан алынған ауыл шаруашылығы кооперативі тікелей өндірген, сондай-ақ ауыл шаруашылығы кооперативіне жататын өндірістік қуаттарда өндірілген өнім туралы мәліметтер көрсетіледі. Өнім түрі статистикалық нысанға 1-қосымшаға сәйкес толтырылады.

      1-бағанда заттай мәнде (союға арналған мал мен құс сойыс салмағында көрсетіледі), 2-бағанда құндық мәнде өнім өндіру туралы мәліметтер мың теңгемен көрсетіледі.

      8. 6-бөлімде статистикалық нысанға 2-қосымшаға сәйкес түрлері бойынша ауыл шаруашылығы кооперативі көрсеткен қызметтер көлемі туралы деректер көрсетіледі.

      9. 7-бөлімде статистикалық нысанға 3-қосымшаға сәйкес түрлері бойынша ауыл шаруашылығы кооперативінің ауыл шаруашылығы өнімдерін дайындауы, сатып алуы және өткізуі туралы деректер көрсетіледі. Ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алу және өткізу туралы мәліметтер

      1 және 3-бағандарда заттай мәнде (союға арналған мал мен құс сойыс салмағында көрсетіледі), 2 және 4-бағандарда құндық мәнде мың теңгемен көрсетіледі.

      5-бағанда заттай мәнде ауыл шаруашылығы өнімдерін дайындау (кооператив мүшелерінен ауыл шаруашылығы өнімдерін қабылдау, оны қайта өңдеу кәсіпорындарына беру үшін жинақтау және сақтау) туралы мәліметтер келтіріледі.

      Өнімдерді сатып алу құны көліктік, сауда-өткізу, делдалдық және басқа да шығыстарды есепке алумен көрсетіледі.

      10. 8-бөлімде жыл соңына ауыл шаруашылығы кооперативінің балансындағы ауыл шаруашылығы техникаларының нақты бары туралы деректер көрсетіледі.

      11. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастырылған "Респонденттің кабинеті" (https://cabinet.stat.gov.kz/) арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      12. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 3-бөлім:

      1-баған бойынша 1-жол = 1-баған бойынша 2, 3, 4, 5-жолдардың S;

      3) 5-бөлім:

      егер 1-баған толтырылған болса, онда барлық жолдар бойынша 2-баған толтырылуы тиіс;

      егер 2-баған толтырылған болса, онда барлық жолдар бойынша 1-баған толтырылуы тиіс;

      4) 7-бөлім:

      егер 1-баған толтырылған болса, онда барлық жолдар бойынша 2-баған толтырылуы тиіс;

      егер 2-баған толтырылған болса, онда барлық жолдар бойынша 1-баған толтырылуы тиіс;

      егер 3-баған толтырылған болса, онда барлық жолдар бойынша 4-баған толтырылуы тиіс;

      егер 4-баған толтырылған болса, онда барлық жолдар бойынша 3-баған толтырылуы тиіс.

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 28 шілдедегі
№ 13 бұйрығына
5-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 10 ақпандағы № 21 бұйрығына 38-қосымша
Приложение 38 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 февраля 2020 года № 21

Қорғалған топырақтағы ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімін жинау туралы О сборе урожая сельскохозяйственных культур в защищенном грунте

Индексі
Индекс


1-жылыжай
1-теплица


тоқсандық
квартальная


есепті кезең
отчетный периодтоқсан
кварталжыл
год

Қорғалған топырақтағы ауылшаруашылық дақылдарын өсірумен айналысатын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, шаруа немесе фермер қожалықтары, дара кәсіпкерлер ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием сельскохозяйственных культур в защищенном грунте

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 15-күнге (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 15 числа (включительно) после отчетного периода


БСН коды
Код БИН


ЖСН коды
код ИИН


1. Қорғалған топырақтағы ауылшаруашылық дақылдарын өсіру саласындағы қызметті нақты жүзеге асыру аумағын көрсетіңіз – облыс, қала, аудан
Укажите территорию фактического осуществления деятельности в области выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте – область, город, район1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соотвествующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)      2. Қорғалған топырақтың түрлері туралы мәліметті көрсетіңіз

      Укажите сведения о видах защищенного грунта

Құрылысжайлардың түрлері
Виды сооружений

НҚЖ1 бойынша коды
Код по КОФ1

Жылыжайлардың саны, бірлікпен
Количество теплиц, в единицах

Жылыжайдың салынған жылы
Год постройки теплицы

Жылыжайлардың жалпы алаңы, шаршы метрмен
Общая площадь теплиц, в квадратных метрах

А

Б

1

2

3

Көкөніс өсіруге арналған жылыжайлар
Теплицы для выращивания овощей

122.911004


Х


Соның ішінде
В том числе
Гүл өсіруге арналған жылыжайлар
Теплицы для выращивания цветов

122.911005
Соның ішінде
В том числе


      Ескертпе:

      Примечание:

      1 Мұнда және бұдан әрі – Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистикабюросының интернет-ресурсындағы "Жіктеуіштер" бөлімінде орналастырылған "Негізгі қорлар анықтамалығы"

      1 Здесь и далее – "Справочник основных фондов", размещенный в разделе "Классификаторы" на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

Құрылысжайлардың түрлері
Виды сооружений

НҚЖ1 бойынша коды
Код по КОФ1

Жылыжайлардың саны, бірлікпен
Количество теплиц, в единицах

Жылыжайдың салынған жылы
Год постройки теплицы

Жылыжайлардың жалпы алаңы, шаршы метрмен
Общая площадь теплиц, в квадратных метрах

А

Б

1

2

3

Саңырауқұлақтарға арналған жылыжайлар
Теплицы для грибов

122.911006
Соның ішінде
В том числе


Өзге де жылыжайлар
Прочие теплицы

122.911007


Х


Соның ішінде
В том числе


2.1. Парниктердің, жылытылған топырақтың және үлдір астындағы егістіктің алаңы, шаршы метрмен
Площадь парников, утепленного грунта и посевы под пленкой, в квадратных метрах      3. Қорғалған топырақта өсірілген ауылшаруашылық дақылдарының түсімін жинау туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите информацию о сборе урожая сельскохозяйственных культур, выращенного в защищенном грунте

Ауыл шаруашылығы дақылдарының атауы
Наименование
сельскохозяйственных культур

АШӨСЖ коды3
Код СКПСХ3

Жылыжайдың пайдаланылатын алқабы, шаршы метрмен
Используемая площадь теплиц, в квадратных метрах

Жалпы түсім, центнермен
Валовой сбор, в центнерах

Өнімдерді өткізу, центнермен
Реализация продукции, в центнерах

тоқсанның 1-айы
1 месяц квартала

тоқсанның 2-айы
2 месяц квартала

тоқсанның 3-айы
3 месяц квартала

дайындау ұйымдарына
заготовитель-ным организациям

қайта өңдеу кәсіпорындарына
перерабатывающим предприятиям

сауда желісі және қоғамдық тамақтандыру желісі арқылы
через торговую сеть и сеть общественного питания

экспортқа
на экспорт

өзге де
иное

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9      Ескертпе:

      Примечание:

      3 Мұнда және бұдан әрі АШӨСЖ – Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында "Жіктеуіштер" бөлімінде орналастырылған "Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімдерінің (көрсетілетін қызметтердің) анықтамалығы"

      3 Здесь и далее СКПСХ – "Справочник продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства", размещенный на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан в разделе "Классификаторы"

Ауыл шаруашылығы дақылдарының атауы
Наименование сельскохозяйственных культур

АШӨСЖ коды
Код СКПСХ

Жылыжайдың пайдаланылатын алқабы, шаршы метрмен
Используемая площадь теплиц, в квадратных метрах

Жалпы түсім, центнермен
Валовой сбор, в центнерах

Өнімдерді өткізу, центнермен
Реализация продукции, в центнерах

тоқсанның 1-айы
1 месяц квартала

тоқсанның 2-айы
2 месяц квартала

тоқсанның 3-айы
3 месяц квартала

дайындау ұйымдарына
заготовитель-ным организациям

қайта өңдеу кәсіпорындарына
перерабатывающим предприятиям

сауда желісі және қоғамдық тамақтандыру желісі арқылы
через торговую сеть и сеть общественного питания

экспортқа
на экспорт

өзге де
иное

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      4. Қорғалған топырақта өсірілген өсімдік шаруашылығы өнімдерінің жекелеген түрлерін жинау туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите информацию о сборе отдельных видов продукции растениеводства выращенной в защищенном грунте


Ауыл шаруашылығы дақылдарының атауы
Наименование сельскохозяйственных культур

АШӨСЖ коды
Код СКПСХ

Жылыжайдың пайдаланылатын алқабы, шаршы метрмен
Используемая площадь теплиц, в квадратных метрах

Жалпы жинау, мың данамен
Валовой сбор, в тысяч штуках

тоқсанның 1-айы
1 месяц квартала

тоқсанның 2-айы
2 месяц квартала

тоқсанның 3-айы
3 месяц квартала

А

Б

С

1

2

3

4

1

Кесілген раушан гүлдер
Розы срезанные

01.19.21.1102

Кесілген қалампыр гүлдер
Гвоздики срезанные

01.19.21.1203

Кесілген бақыт гүлдер
Хризантемы срезанные

01.19.21.1304

Өзге де кесілген гүлдер
Цветы срезанные прочие

01.19.21.1905

Гүлдердің көшеттері
Рассада цветов

01.30.10.2106

Көкөністердің көшеттері
Рассада овощей

01.30.10.2207

Жидек дақылдарының көшеттері
Рассада культур ягодных

01.30.10.230      Атауы                                                 Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование _____________________ Адрес (респондента) _____________________

      Телефоны (респонденттің)

      Телефон(респондента) ________________________________ ______________________

      стационарлық                   ұялы

      стационарный                   мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) _______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель _______________________________________ _______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности ________________ ______

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____________________ ______

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 28 шілдедегі
№ 13 бұйрығына
6-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің Статистика
комитеті төрағасының
2020 жылғы 10 ақпандағы
№ 21 бұйрығына
39-қосымша

"Қорғалған топырақтағы ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімін жинау туралы" (индексі 1-жылыжай, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы нұсқаулық "Қорғалған топырақтағы ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімін жинау туралы" (индексі 1-жылыжай, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы нұсқаулықта мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) жалпы түсім – әртүрлі ауылшаруашылық дақылдарын, ауылшаруашылық екпелері егістігінің немесе басқа ауылшаруашылық алқаптарының барлық алаңынан жиналған (өндірілген) өнім;

      2) жылыжай – бұл жылыжай өсімдіктері мен көшеттерін жыл бойы өсіруге арналған, кез келген жарық өткізетін материалмен жабылған арнаулы үй-жай.

      3) жылыжайлардың жалпы алаңы – өндірістік алаң (өсімдіктерді өсіруге, олардың арасынан өтуге арналған орын), сондай-ақ қосалқы, әкімшілік-тұрмыстық, қосалқы өндірістік үй-жайлардың алаңы;

      3. Статистикалық нысанда қорғалған топырақтың пайдаланылатын алқабы, түсімді нақты жинау және өнімдерді өткізу Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімдерінің (көрсетілетін қызметтердің) анықтамалығының (АШӨСЖ) кодтарына сәйкес көрсетіледі.

      Қорғалған топырақ маусымдық кезең емес кезде көкөністер мен басқа да ауылшаруашылық өсімдіктерін өсіру үшін пайдаланылатын арнайы үй-жай немесе өсімдіктер үшін қолайлы жасанды микроклиматы бар жер учаскелері болып табылады. Қорғалған топырақтың негізгі мақсаты – күз-қыс және көктем мезгілдерінде көкөністерді өсіру; ашық топырақтағы көкөніс дақылдарының көшеттерін өсіру. Қорғалған топырақ культивациялық құрылысжайлар (жылыжайлар, парниктер) және жылытылған топырақтар болып бөлінеді.

      Парниктердің негізгі мақсаты – ашық топырақтағы көкөністердің көшеттерін және ерте шығатын көкөністерді өсіру, ауа райының қолайсыз жағдайларынан өсімдіктерді қорғау үшін жылытылмайтын, шағын құрылыс болып табылады.

      Жылытылған топыраққа және үлдір астындағы егістікке жылытылған қатарлар және жекелеген учаскелерде немесе далалық ауыспалы егістерде қарапайым үлдір жабындар жатады.

      1-бөлімде тіркелген жеріне қарамастан, ауылшаруашылық дақылдарын өсіру саласындағы қызметті нақты жүзеге асыру аумағы (облыс, қала, аудан, елді мекен) көрсетіледі.

      2-бөлімнің 1-бағанында қолданыстағы жылыжайлардың саны бірлікпен көрсетіледі.

      2-бөлімнің 2-бағанында объекті пайдалануға беру актісіне сәйкес нақты жылыжайдың салынған жылы көрсетіледі.

      2-бөлімнің 3-бағанында жылыжайлардың жалпы алаңы шаршы метрмен көрсетіледі.

      2.1-бөлімшеде парниктердің, жылытылған топырақтың және үлдір астындағы егістіктің алаңы шаршы метрмен көрсетіледі.

      4. 3-бөлімде бірінші айналымнан ғана ағымдағы жылғы өнімге пайдаланылатын қорғалған топырақтың алқабы жəне ішкі тұтыну үшін өндірілген өнімнен басқа қорғалған топырақ құрылысжайларының барлық түрлерінен жиналған барлық өнім көрсетіледі. Екінші және кейінгі айналымдарға пайдаланылатын алқап көрсетілмейді.

      Жалпы түсімді жинау есепті тоқсанның айлары бойынша бөліністе толтырылады.

      4-бөлімде гүл өсіру және гүл көшеттерін, көкөністердің көшеттерін, жидек дақылдарының көшеттерін өсіру мың данада көрсетіледі.

      5. Деректер бір ондық белгімен көрсетіледі.

      6. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастырылған "Респонденттің кабинеті" (https://cabinet.stat.gov.kz/) арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      7. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім:

      егер 3-баған ≠ 0, онда 1-бағанда ≠ 0 әрбір жол үшін;

      егер 2 және 3-бағандар ≠ 0, онда 1-баған да ≠ 0, онда әрбір жол үшін.

      2) 3-бөлім:

      егер 2 және/немесе 3 және/немесе 4-бағандар ≠ 0, онда 1-баған да ≠ 0 әрбір жол үшін;

      егер 2 және/немесе 3 және/немесе 4-бағандар ≠ 0, онда 5 және/немесе 6 және/немесе 7 және/немесе 8 және/немесе 9-бағандарының біреуі ≠ 0 әрбір жол үшін;

      3 бөлімнің 1 бағаны ≤ 2 бөлімнің 3 бағанына.

      3) 4-бөлім:

      егер 2 және/немесе 3 және/немесе 4-бағандар ≠ 0, онда 1-баған да ≠ 0 әрбір жол үшін.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады