2008 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Парламентi Шаруашылық басқармасы)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1224 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет кодексiне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI :

      1. Мыналардың:
      5 , 6 , 7-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасының Парламентi Шаруашылық басқармасының 2008 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына        
5-ҚОСЫМША        

102 - Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 10029919 мың теңге (он миллиард жиырма тоғыз миллион тоғыз жүз он тоғыз мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12 N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасының Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы" 1995 жылғы 16 қазандағы Қазақстан Республикасының конституциялық заңы ; "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің Iс Басқармасының 2000 жылғы 29 қарашадағы N IБ 01/42 бұйрығымен бекiтiлген "Қазақстан Республикасы Парламентiнің Шаруашылық басқармасы туралы" Ережесi.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Парламенттің заң  шығару және ұйымдастырушылық қызметiн қолдау және оған жәрдемдесу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Парламент депутаттарының жұмысы мен тұруы үшiн жағдайлар жасау; басқа елдердің Парламенттерiмен және халықаралық ұйымдармен халықаралық байланысты қамтамасыз ету; мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби бiлiктiлiгiн арттыру. Қазақстан Республикасы Парламентінің ғимараттарындағы кабинеттер мен мәжіліс залдарын күрделі жөндеуден өткізу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001


Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Парла-
ментiнiң
қызметiн
қамтама-
сыз ету
2


001

Орталық
органның
аппараты

Парламент қызметiн
қамтамасыз ету, яғни
154 депутатты қамтама-
сыз ету, оған Парла-
менттің депутаттарын,
ақшалай қамтамасыз
ету кіредi, оның
iшiнде:
Автокөлiк қызметтері
және әуе көлiгінің
қызметiн сатып алу;
Байланыс қызметін
сатып алу;
Парламенттің әкiмшiлiк
ғимараттары мен депу-
таттардың қызметтiк
тұрғын үйлерiне қызмет
көрсету жөнiндегi
қызметті сатып алу;
Спорттық-сауықтыру
іс-шараларын ұйымдас-
тыру және өткiзу;
Заңдар жобаларын
әзiрлеу, заң қызметi-
нің жұмысы бойынша
зерттеу материалдарын
әзірлеу, әлеуметтiк
және сараптамалық
сауалдамалар, заңдық
реттеу проблемалары
бойынша мониторинг
жүргізу;
Қызметтік тұрғын үй
алғанға дейін депутат-
тардың қонақ үйде
тұруын қамтамасыз ету;
Өзге елдердің Парла-
менттерімен және халық
-аралық ұйымдармен
халықаралық байланысты
қамтамасыз ету;
Парламент қызметін
техникалық қолдауды
қамтамасыз ету жөнін-
дегі қызметтердi сатып
алу;
Іс-шаралар жоспарына
сәйкес делегацияларға
қызмет көрсетудi
қамтамасыз ету.
ЕҰОҚ Парламенті
Ассамблеясының 17-ші
сессиясын өткізу

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Парламен-
тінің
Шаруашы-
лық бас-
қармасы

3


007

Мемле-
кеттiк
қызмет-
шiлердiң
білікті-
лiгін
арттыру

Бес тақырып бойынша
мемлекеттiк қызметшi-
лердің біліктілiгін
арттыру жөнiндегі
қызметтерді сатып алу:
Қазақстанның әлемдік
экономикаға кіруі,
ұлттық экономиканың
бәсекеге қабілеттілі-
гі;
Ғылым мен жаңа техно-
логияларды Қазақстан-
ның инновациялық
саясатының маңызды
факторы ретінде
дамытудың негізгі
бағыттары;
Адами дамудың өзекті
проблемалары: адами
әлеуметті дамыту
тұжырымдамасы және оны
дүние жүзінде іске
асыру;
Парламентаризм инсти-
тутын қалыптастыру мен
дамытудың әлемдік
тәжірибесі:
Парламентаралық байла-
ныстар, халықаралық
парламентаралық ұйым-
дардың қызметі;
Экономика, мәдениет
және қоғамдық орта:
Қазақстан жағдайындағы
өзара іс-қимыл тетігі.
Мемлекеттiк және
ағылшын тiлдерiне
оқыту.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Парламен-
тінің
Шаруашы-
лық бас-
қармасы

4


008

Мемле-
кеттік
орган-
дардың
ғимарат-
тарын,
үй-жай-
лары мен
құрылыс-
тарын
күрделі
жөндеу

Сенат ғимаратындағы
халықаралық кездесулер
залын, ресми делега-
циялар залын және 1,
2-ші қабаттардағы
холдарды жөндеу.
Сенат ғимаратындағы
12, 13 және 14-ші
қабаттардағы кешендер-
ді және 202, 205, 301
және 302 кабинеттерді
жөндеуден өткізу.
Мәжіліс ғимаратындағы
21 қабаттағы кешендер
мен тұрақжайды
жөндеуден өткізу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Парламен-
тінің
Шаруашы-
лық бас-
қармасы

5


009

Мемле-
кеттiк
орган-
дарды
материа-
лдық-
техника-
лық
жарақ-
тандыру

Парламенттi және оның
аппараттарын материал-
дық-техникалық
жарақтандыру, негізгі
құрал-жабдықтарды
сатып алып, оларды ҚР
Парламентi ШБ ведомст-
волық кәсiпорындарының
балансына беру
("Қазақстан Республи-
касы Парламентi ШБ
ҚТYПД" РМҚК, "Қазақс-
тан Республикасы
Парламентi ШБ ӘҒД"
РМҚК, "Қазақстан
Республикасы Парламен-
тi ШБ Автошаруашылығы"
РМК, "Қазақстан
Республикасы
Парламенті ШБ Инженер-
лік орталығы"  РМК
РМҚК, "Қазақстан
Республикасы Парламен-
ті ШБ Асханасына").

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Парламен-
тінің
Шаруашы-
лық бас-
қармасы

6


017

Ақпарат-
тық
жүйелер-
дiң
жұмыс
iстеуiн
қамтама-
сыз ету
және
мемле-
кеттiк
орган-
дарды
ақпарат-
тық-тех-
никалық
қамтама-
сыз ету

Есептеу техникаларына
техникалық қызмет
көрсету;
Парламенттің қызметін
қамтамасыз ету үшін
үлгі ақпараттық жүйе-
лер мен арнайы мін-
деттерді сүйемелдеу;
Қазақстан Республикасы
Парламентінің ақпарат-
тық жүйелерiн сүйемел-
деу және пайдалануға
беру (Парламенттің
қызметін қамтамасыз
ету үшін арнайы ақпа-
раттық жүйелер мен
міндеттерді ілестіру);
Web-сайтын сүйемелдеу;
Материалдық емес
активтерді сатып алу.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Парламен-
тінің
Шаруашы-
лық бас-
қармасы

7


100

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Парламен
-тінің
депутат-
тарына қызмет-
тік тұр-
ғын үй
сатып
алу

48 пәтерді 48 тұрақ-
жайымен сатып алу

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Парламен-
тінің
Шаруашы-
лық бас-
қармасы

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12 N 581д Қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тiкелей нәтижелер:
      Заң шығармашылық қызметін қоса алғанда, Қазақстан Республикасы Парламентiнің тиiмдi қызметiн қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасы Парламентінің ғимараттарындағы кабинеттер мен мәжіліс залдарын күрделі жөндеуден өткізу.
200 адамның кәсiптiк деңгейiн арттыру.
250 адамды мемлекеттiк тiлде оқыту.
180 адамды ағылшын тiлiне оқыту.
Түпкi нәтижелер:
Қазақстан Республикасы Парламентi депутаттарының жұмыс iстеуi мен тұруы үшiн жағдай жасалады. Неғұрлым оңтайлы және қолайлы жұмыс орындары құрылады.
37,0 % мемлекеттiк қызметшілердiң бiлiктiлiгiн арттыру, мемлекеттiк қызметшілердiң 46,0%-ның мемлекеттiк тiлді оқу, мемлекеттiк қызметшілердiң 33,0%-ның ағылшын тiлiн оқу қажеттiлiгi қамтамасыз етiледi.
Қаржы-экономикалық нәтижесі:
Бiр қызметкердің кәсiптiк деңгейiн арттыруға шығатын орташа шығыс 7,07 мың теңге.
Бiр қызметкердi мемлекеттiк тiлге оқытуға шығатын орташа шығыс 28,06 мың теңге.
Бiр қызметкердi ағылшын тiлiне оқытуға шығатын орташа шығыс 38,8 мың теңге.
Парламентте қолданыстағы үлгі және мамандандырылған ақпараттық жүйелер мен міндеттерді сүйемелдеудің және пайдаланудың, есептеу техникасы құралдарына техникалық қызмет көрсетудің нақты режиміндегі бір адамға арналған орташа құны 1,106 мың теңгені құрайды. Жобаларды тиімді іске асыруды талдаудың нәтижелері бойынша.
Уақтылығы: Парламент Палаталарының кезектi сессияға арналған негiзгi iс-шараларының жоспарларында бекiтiлген мерзiмдерге сәйкес заң жобаларын шығару және белгіленген мерзімдерге сәйкес жыл бойы іс-шараларды орындау. Жасалған шарттарға сәйкес жұмыстарды орындау жоспарына сәйкес.
Сапасы: Қабылданатын заңдардың сапасын арттыруға көмек көрсету және мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби деңгейiн көтеру. Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.11.12 N 581д Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
6-ҚОСЫМША       

102 - Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Заң жобалары мониторингiнiң автоматтандырылған жүйесiн құру"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 151943 мың теңге (бір жүз елу бір миллион тоғыз  жүз қырық үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет кодексі ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Парламенттің заң шығару қызметi жөнiнде уақтылы және дұрыс ақпаратқа жеке және заңды тұлғалардың қол жеткiзуін және заң жобаларын қабылдау әрi қолданыстағы заңдардың тиiмдiлiгi жөнiндегi мәселелердi бұқаралық сипатта және қызу талқылау мүмкiндiгiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Өңiрлердегi жұмысы кезiнде депутаттық корпус үшiн ақпаратпен жұмыс iстеудің бiрыңғай кеңiстiгiн құру, ақпаратты жинау әрi алмасу үшiн қызметкерлердiң топтық жұмысын ұйымдастыра отырып, ақпаратты өңдеудің бiрыңғай технологиясын құру және ақпарат алмасу, ақпараттың рұқсат етілген барлық көздеріне заңды және жеке тұлғалардың қол жеткізуі.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002


Заң
жобалары
монито-
рингiнiң
автомат-
танды-
рылған
жүйесiн
құру

1. "Электоратпен
байланыс" кіші жүйесін
құруды жалғастыру,
1-ші кезеңі ("Конфе-
ренция" блогын әзірлеу
және енгізу);
2. "Отырыс" кіші жүйесін құру;
3. "Парламент кiтапха-
насы" кіші жүйесін
құруды жалғастыру
(Кіші жүйеге арналған
деректер базасын
қалыптастыру, кіші
жүйені тәжірибелік
пайдаланып көру, енгізу);
4. "Деректер қоймасы"
кіші жүйесін құруды
жалғастыру (Парламент-
тің заң шығару қызметі
бойынша құжаттардың
толық өмірлік циклын
қамтамасыз ететін жүйе құру. Заң шығару
құжат айналымының
"Деректер қоймасы"
кіші жүйесімен кірігуі. Ұйымдастыру-
шылық құжат айналымы
(ЭҚБ БЖ) мен "Деректер
қоймасы" кіші жүйесі-
нің өзара іс-қимылын
ұйымдастыру. Кіші
жүйеге арналған дерек-
тер базасын қалыптас-
тыру, кіші жүйені тәжірибелік пайдаланып
көру, енгізу.
5. Материалдық емес
активтерді сатып алу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Парламен-
тінің
Шаруашы-
лық бас-
қармасы

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындалудан күтiлетiн нәтижелер: Тікелей нәтижелері:
Кiшi жүйелерді енгізу:
- "Электоратпен байланыс" Кiшi жүйе блогының негізгі бағыты: бекітілген тақырыптар бойынша бейнеконференциялар мен брифингтер өткізу;
- "Деректер қоймасы". Кiшi жүйелерді тағайындау: материалдарды сақтау, сұрау салынған ақпаратты енгiзу, iздеу және шығаруды автоматтандыру;
- "Парламент кiтапханасы". Кiшi жүйелерді тағайындау: Парламенттің кiтапханалық қорын есепке алудың технологиялық процесін, оны іздеудi, тiркеуді, сондай-ақ электрондық түрдегi кiтаптар мен мерзімді басылымға қол жеткізудi автоматтандыру;
- "Отырыс". Кiшi жүйелерін тағайындау: бюро, жалпы және бiрлескен отырыстарды өткiзу кезiнде барлық ілеспелi ақпарат электрондық түрде беру.
ЕСМ сыныпты платформаға лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету кешенін (Enterprise Content Management - корпоративтік мазмұндағы басқару жүйелерін) және оған кеңейту құралдарын сатып алу.
Түпкiлікті нәтижелері:
      Парламент жұмысының ашықтығын және жұртшылықпен керi байланыстың болуын қамтамасыз ету; депутаттық корпустың заң шығармашылық қызметiне қажеттi ақпараттың барлық түрлерiне бiр жерден қол жеткiзуiн қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық тиiмдiлiгi:
Қаралудағы заң жобаларының санын өсіру есебінен азайту арқылы табыстың өсуінде ғана көрініс тапқан. Заң жобаларын қарау шығыстары бағдармен 22 % қысқартылады.
Уақтылығы:
Мемлекеттiк сатып алу туралы жасалынған шарттарда көрсетілген мерзiмдерге сәйкес.
Сапасы:
Қазақстан Республикасы Парламентiнiң заң шығармашылық қызметi туралы уақытылы және дәйекті ақпарат алу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
7-ҚОСЫМША           

102 - Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасы объектілерін дамыту"
деген 003 республикалық бюджеттік бағдарламаның

ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 184000 мың теңге (бір жүз сексен төрт миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 16 қазандағы Конституциялық Заңы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Парламентінің Шаруашылық басқармасының тиімді жұмыс жасауы.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасы объектілерін уақытында салыну жағдайларын қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарламаның
(кіші
бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003


Қазақстан
Республикасы
Парламентінің
Шаруашылық
басқармасы
объектілерін
дамыту

Жобалау смета-
лық құжаттама-
ны әзірлеу
және 200 жеңіл
автокөлікке
арналған жабық
тұрақжай қосы-
мша үй-жайла-
рымен бірге
салудағы
құрылыстың
басталуы.

Жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Парла-
ментінің
Шаруашы-
лық бас-
қармасы

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
Тікелей нәтижелер: Бекітілген жобалау сметалық құжаттаманы мемлекеттік сараптамадан өткізу және құрылыстың басталу кезеңіндегі орындалған жұмыстар.
Түпкі нәтижелер: Жобалау сметалық құжаттама әзірленді және 200 жеңіл автокөлікке арналған жабық тұрақжай қосымша үй-жайларымен бірге салудағы құрылыстың басталуы орындалды.
Қаржы-экономикалық нәтижесі: жобаларды іске асыру тиімділігін талдау нәтижелері бойынша.
Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес жұмыстарды орындау жоспарына сәйкес.
Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптарына сәйкес.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады