Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексі

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының Кодексі 2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V ҚРЗ.

      1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
      1-тарау. КӘСІПКЕРЛІК СУБЪЕКТІЛЕРІ МЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ
      1-бап. Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік саласындағы заңнамасы
      2-бап. Кәсіпкерлік ұғымы және оны құқықтық реттеудің шектері
      3-бап. Кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің өзара іс-қимылының мақсаттары мен қағидаттары
      4-бап. Заңдылық
      5-бап. Кәсіпкерлік еркіндігі
      6-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің теңдігі
      7-бап. Меншікке қол сұғылмаушылық
      8-бап. Адал бәсекелестік
      9-бап. Тұтынушылар, кәсіпкерлік субъектілері және мемлекет мүдделерінің теңгерімі
      10-бап. Мемлекеттік органдар қызметінің ашықтығы және ақпаратқа қолжетімділік
      11-бап. Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің тиімділігі
      12-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің өз құқықтары мен заңды мүдделерін өз бетінше қорғау қабілеттілігін арттыру
      13-бап. Құқық бұзушылықтың алдын алу басымдығы
      14-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің адалдық презумпциясы және мемлекет пен кәсіпкерлік субъектілерінің өзара жауапкершілігі
      15-бап. Сыбайлас жемқорлықтан азат болу
      16-бап. Кәсіпкерлік қызметті ынталандыру және оны қорғау мен қолдауды қамтамасыз ету
      17-бап. Отандық тауар өндірушілерді, жұмыс орындаушыларды, қызмет көрсетушілерді қолдау
      18-бап. Мемлекеттің кәсіпкерлік субъектілерінің ісіне заңсыз араласуына жол бермеу
      19-бап. Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің норма шығарушылыққа қатысуы
      20-бап. Кәсіпкерліктің әлеуметтік жауапкершілігін ынталандыру
      21-бап. Мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке шектеулі қатысуы
      22-бап. Өзін-өзі реттеу
     
      2-тарау. КӘСІПКЕРЛІК СУБЪЕКТІЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ ШАРТТАРЫ
      1-параграф. Кәсіпкерлік субъектілері туралы жалпы ережелер
      23-бап. Кәсіпкерлік субъектілері
      24-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің санаттары
      25-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
      26-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары
      27-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің міндеттері
      28-бап. Коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты қорғау
      29-бап. Бастапқы статистикалық және әкімшілік деректер
      2-параграф. Дара кәсіпкерлік субъектілері
      30-бап. Дара кәсіпкерлік ұғымы және түрлері
      31-бап. Өзіндік кәсіпкерлік
      32-бап. Бірлескен кәсіпкерлік
      33-бап. Дара кәсіпкерлік қызметті өз атынан жүзеге асыру
      34-бап. Дара кәсіпкерді әлеуметтік қорғау
      35-бап. Дара кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркеу
      36-бап. Дара кәсіпкерлерді мемлекеттiк тiркеу тәртібі

      37-бап. Алып тасталды - ҚР 29.03.2016 № 479-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).
      38-бап. Дара кәсiпкердің қызметiн тоқтату
      39-бап. Дара кәсiпкердiң банкроттығы
      40-бап. Дара кәсіпкерлердің борыштары бойынша олардың мүлкіне өндіріп алуды қолдану
      41-бап. Шаруа немесе фермер қожалығы ұғымы және нысандары
      42-бап. Шаруа немесе фермер қожалығының басшысы мен мүшелері
      43-бап. Шаруа немесе фермер қожалығының басшысы мен мүшелерінің құқықтары және міндеттері
      44-бап. Шаруа немесе фермер қожалығын құру ерекшеліктері
      45-бап. Шаруашылық жүргiзу нысаны ретiндегi шаруа немесе фермер қожалығы
      46-бап. Шаруа немесе фермер қожалығының меншiгi
      47-бап. Шаруа немесе фермер қожалығын жүргiзу үшiн жер учаскесiн беру
      48-бап. Шаруа немесе фермер қожалығы қызметiнiң шарттары
      49-бап. Шаруа немесе фермер қожалығының қызметiн тоқтату
      3-параграф. Заңды тұлғалардың кәсіпкерлігі
      50-бап. Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың кәсіпкерлігі
      51-бап. Мемлекеттік кәсіпорындардың кәсіпкерлігі
      52-бап. Кәсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу
      53-бап. Кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру және тарату
     
      3-тарау. КӘСІПКЕРЛІК СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ БІРЛЕСТІКТЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ ШАРТТАРЫ
      54-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің бірлестіктері
      55-бап. Кәсіпкерлік субъектілері бірлестіктері қызметінің негіздері
      56-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы оның мақсаты мен міндеттері
      57-бап. Ұлттық палатаның жүйесі
      58-бап. Ұлттық палата қызметінің қағидаттары
      59-бап. Ұлттық палатаның мүшелері
      60-бап. Ұлттық палатаның құзыреті
      61-бап. Қазақстан Республикасының Үкіметімен, мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл
      62-бап. Өзін-өзі реттеуді енгізу және оның түрлері
     
      2-БӨЛІМ. КӘСІПКЕРЛІК СУБЪЕКТІЛЕРІ МЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛЫ
     
      4-тарау. КӘСІПКЕРЛІК СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ НОРМА ШЫҒАРУШЫЛЫҚҚА ҚАТЫСУЫ
      63-бап. Алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      64-бап. Сараптама кеңестері
      65-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілердi әзірлеу және қабылдау ерекшеліктерi
      66-бап. Алып тасталды – ҚР 12.03.2021 № 15-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      67-бап. Алып тасталды – ҚР 12.03.2021 № 15-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      68-бап. Алып тасталды – ҚР 12.03.2021 № 15-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      69-бап. Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын халықаралық шарттар жасасудың ерекшеліктерi
     
      5-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕШЕЛІК ӘРІПТЕСТІК
      70-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік ұғымы
      71-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілері
      72-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектілері
      73-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің негізгі міндеттері мен қағидаттары
      74-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті қолдану салалары және оны жүзеге асыру тәсілдері
     
      6-тарау. КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
      75-бап. Кәсіпкерліктің әлеуметтік жауапкершілігінің жалпы ережелері
      76-бап. Кәсіпкерліктің жұмыспен қамту және еңбек қатынастары саласындағы әлеуметтік жауапкершілігі
      77-бап. Кәсіпкерліктің экология саласындағы әлеуметтік жауапкершілігі
      78-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің қайырымдылықты жүзеге асыру кезіндегі мемлекеттік кепілдіктері
      79-бап. Мемлекет және қайырымдылықпен айналысатын кәсіпкерлік субъектілерінің өзара іс-қимылы
     
      7-тарау. КӘСІПКЕРЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ
      80-бап. Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен шектері
      81-бап. Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу нысандары мен құралдары
      82-бап. Кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты реттегіш құралдар енгізуді немесе реттеуді қатаңдатуды көздейтін нормативтік құқықтық актілердi әзірлеу және қабылдау ерекшеліктерi
      83-бап. Реттеушілік әсерді талдау
      84-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу саласындағы құзыретi
      85-бап. Кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган және оның кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу саласындағы құзыретi
      86-бап. Реттеуші мемлекеттік органдар және олардың кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу саласындағы құзыреті
      87-бап. Бақылау және қадағалау органдары және олардың кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу саласындағы құзыреті
      88-бап. Алып тасталды - ҚР 28.12.2016 № 34-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).
      89-бап. Өзге де мемлекеттік органдардың кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу саласындағы құзыреті
      90-бап. Жергілікті атқарушы органдардың кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу саласындағы құзыреті
     
      7-1-тарау. Монополияға қарсы орган және оның өкілеттіктері
      90-1-бап. Монополияға қарсы органның жүйесі
      90-2-бап. Монополияға қарсы органның міндеттері
      90-3-бап. Монополияға қарсы органның ведомствосына басшылық
      90-4-бап. Монополияға қарсы органның басқа мемлекеттердiң монополияға қарсы органдарымен өзара iс-қимылы
      90-5-бап. Монополияға қарсы және құқық қорғау органдарының өзара іс-қимылы
      90-6-бап. Монополияға қарсы органның құзыреті
      90-7-бап. Монополияға қарсы орган қызметкерлерінің құқықтары
      90-8-бап. Коммерциялық, қызметтік және заңмен қорғалатын өзге де құпияның сақталуын қамтамасыз ету
     
      8-тарау. ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ
      91-бап. Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау ұғымы
      92-бап. Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың негізгі бағыттары
      93-бап. Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың негізгі түрлері
      94-бап. Жеке кәсіпкерлікті қаржылық және мүліктік қолдау
      95-бап. Жеке кәсіпкерлікті дамытудың арнайы қоры
      96-бап. Жеке кәсiпкерлiкті ақпараттық қолдау
      97-бап. Жеке кәсіпкерлікті инфрақұрылымдық қолдау
      98-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және дамыту саласындағы құзыреті
      99-бап. Кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органның жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және дамыту саласындағы құзыреті
      100-бап. Индустриялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган және оның жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау саласындағы құзыреті
      100-1-бап. Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган және оның жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау саласындағы құзыреті
      101-бап. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган және оның жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау саласындағы құзыреті
      102-бап. Сыртқы сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті орган және оның жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау саласындағы құзыреті
      103-бап. Өзге де мемлекеттік органдардың индустриялық-инновациялық қызметті қолдау саласындағы құзыреті
      104-бап. Өзге де мемлекеттік органдардың жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау саласындағы құзыреті
      105-бап. Жергілікті атқарушы органдардың жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және дамыту саласындағы құзыреті
     
      3-БӨЛІМ. КӘСІПКЕРЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ НЫСАНДАРЫ МЕН ҚҰРАЛДАРЫ
     
      9-тарау. РҰҚСАТТАР ЖӘНЕ ХАБАРЛАМАЛАР
      106-бап. Рұқсаттар және хабарламалар саласындағы мемлекеттік реттеу
      107-бап. Реттелетін қызметтің немесе әрекеттердің (операциялардың) қауіптілік деңгейлері
      108-бап. Рұқсат беру және хабарлама жасау тәртібі
      109-бап. Рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін енгізу және оның күшін жою тәртібі
      110-бап. Өтініш берушілер. Өтініш берушілердің құқықтары
      111-бап. Рұқсат беру органдарының құқықтары мен міндеттері
      112-бап. Лицензиялауды, рұқсат беру рәсімдерін және хабарламаларды электрондық нысанда жүзеге асыру
     
9-1-тарау. Ақпараттық құралдар
112-1-бап. Ақпараттық құралдар
112-2-бап. Ақпараттық құралдардың түрлері
112-3-бап. Ақпараттық құралдарды енгізу ерекшеліктері
     
      10-тарау. ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ
      113-бап. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік реттеу
      114-бап. Техникалық реттеу объектілері
      115-бап. Техникалық реттеу субъектілері
      11-тарау. БАҒАЛАР МЕН ТАРИФТЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ
      116-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің бағалар мен тарифтерін мемлекеттік реттеу
      117-бап. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына баға белгілеу
      118-бап. Табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді қалыптастыру
      119-бап. Мемлекеттік баға реттеу
      120-бап. Мемлекеттік монополия субъектілері өндіретін және өткізетін тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге баға белгілеу
      120-1-бап. Қоғамдық маңызы бар нарықтарда баға белгілеу
      121-бап. Халықаралық іскерлiк операциялардағы және халықаралық iскерлiк операцияларға байланысты мәмiлелердегі тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге бағаларды реттеу
      122-бап. Бағаларды мемлекеттік реттеу белгіленген мұнай өнiмдерiн бөлшек сауда арқылы өткізуге баға белгілеу
      122-1-бап. Дәрілік заттарға арналған шекті бағаларды бекіту
      123-бап. Арақтарға және айрықша арақтарға, күштілігі жоғары ликер-арақ өнімдеріне ең төмен бөлшек сауда бағаларын белгiлеу
      124-бап. Фильтрлі, фильтрсіз сигареттерге және папиростарға ең төмен бөлшек сауда бағаларын белгілеу
      124-1-бап. Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізудің шекті бағаларын және Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары шеңберінде электрондық сауда алаңдарынан тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының шекті бағаларын бекіту
      124-2-бап. Мемлекеттің артықшылықты құқығы шеңберінде ұлттық оператор сатып алатын шикі және тауарлық газдың шекті бағасын бекіту
      124-3-бап. Энергия өндіруші ұйымдардың тариф белгілеуі
      124-4-бап. Субсидияланатын көрсетілетін қызметтерге бағаларды реттеу
     
      11-1-тарау. Қоғамдық маңызы бар нарықтар
      124-5-бап. Қоғамдық маңызы бар нарықтар
      124-6-бап. Табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның қоғамдық маңызы бар нарықтар саласындағы құзыреті
      124-7-бап. Бағаларды мемлекеттік реттеу және қоғамдық маңызы бар нарық субъектісінің баға белгілеу тәртібін және міндеттерді сақтауын мемлекеттік бақылау
      124-8-бап. Қоғамдық маңызы бар нарық субъектісінің міндеттері
      124-9-бап. Қоғамдық маңызы бар нарық субъектісінің көрсетілетін қызметтерін (тауарларын, жұмыстарын) тұтынушының құқықтары мен міндеттері
      124-10-бап. Қоғамдық маңызы бар нарық субъектісінің баға белгілеу тәртібі мен міндеттерінің сақталуын мемлекеттік бақылау
     
      12-тарау. МІНДЕТТІ САҚТАНДЫРУ
      125-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру
      126-бап. Міндетті сақтандырудың мақсаты
      127-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру объектісі
      128-бап. Міндетті сақтандыруды жүзеге асыру
     
      13-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ҚАДАҒАЛАУ
      1-параграф. Мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы жалпы ережелер
      129-бап. Мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы қатынастар
      130-бап. Мемлекеттік бақылаудың және қадағалаудың міндеттері
      131-бап. Мемлекеттiк бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру кезіндегі кепілдіктер
      132-бап. Мемлекеттік бақылау және қадағалау субъектілері және объектілері. Мемлекеттік бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) қызметіне қойылатын талаптар
      133-бап. Құқық қорғау органдарының мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асыруы кезiндегi жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң кепiлдiктерi
      134-бап. Мемлекеттік бақылау
      135-бап. Мемлекеттік қадағалау
      136-бап. Жедел ден қою шаралары
      137-бап. Бақылаудың және қадағалаудың нысандары
      138-бап. Бақылау жүзеге асырылатын кәсіпкерлік субъектілері қызметінің салалары
      139-бап. Қадағалау жүзеге асырылатын кәсіпкерлік субъектілері қызметінің салалары
      2-параграф. Тексерулерді және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды ұйымдастыру және жүргізу тәртібі
      140-бап. Тексерудің және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалаудың жалпы мәселелері
      141-бап. Бақылау және қадағалау субъектілерін (объектілерін) топтарға бөлу
      142-бап. Алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      143-бап. Тексеру парақтары
      144-бап. Тексеру түрлерi
      145-бап. Тексеруді және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды тағайындау туралы акт
      146-бап. Тексеруді және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды тағайындау туралы актіні, олардың мерзімдерін ұзарту туралы қосымша актіні тіркеу
      147-бап. Тексеруді және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды жүргізу тәртібі
      148-бап. Тексеруді және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды жүргізу мерзімдері
      149-бап. Сараптама (талдау, сынақтан өткiзу) үшiн өнiм үлгiлерiн iрiктеу тәртiбi
      150-бап. Өнiм үлгiлерiн iрiктеу актiсi
      151-бап. Тексеруді және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды жүргізу кезіндегі шектеулер
      152-бап. Тексеру нәтижелерін ресімдеу тәртібі
      152-1-бап. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау нәтижелерін ресімдеу тәртібі
      153-бап. Бақылау және қадағалау органдары лауазымды адамдарының тексеру жүргiзу кезiнде анықталған бұзушылық фактiлерi бойынша қолданатын шаралары
      154-бап. Мемлекеттiк органдардың лауазымды адамдарының бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру кезiндегi құқықтары мен мiндеттерi
      155-бап. Бақылау және қадағалау субъектісінің не оның уәкілетті өкілінің бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру кезіндегі құқықтары мен міндеттері
      156-бап. Осы Кодекстің талаптарын өрескел бұза отырып жүргізілген тексерудің және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалаудың жарамсыздығы
      157-бап. Бақылау және қадағалау органдары мен олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым жасау тәртібі
      3-параграф. Алып тасталды – ҚР 29.06.2020 № 352-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
     
      4-БӨЛІМ. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӘСЕКЕЛЕСТІК
     
      14-тарау. БӘСЕКЕЛЕСТІК
      160-бап. Бәсекелестікті мемлекеттік реттеу мақсаттары
      161-бап. Бәсекелестікті мемлекеттік реттеу саласындағы қатынастар
      162-бап. Бәсекелестік ұғымы
      163-бап. Бәсекелестік саласындағы мемлекеттік саясат
      163-1-бап. Табиғи монополиялар және квазимемлекеттік сектор субъектілері көрсететін міндетті қызметтер
      164-бап. Нарық субъектiсi
      165-бап. Тұлғалар тобы
      166-бап. Заңды тұлғалардың үлестес тұлғалары
     
      15-тарау. МОНОПОЛИСТІК ҚЫЗМЕТ
      167-бап. Монополистік қызмет ұғымы және оның түрлері
      168-бап. Бәсекелестікке қарсы келісімдер мен келісілген әрекеттердің түрлері
      169-бап. Бәсекелестікке қарсы келісімдер
      169-1-бап. Тауарлар сатып алуды және сауда-саттықты ұйымдастыру мен өткізу кезінде бәсекелестікті қорғау туралы талаптар
      170-бап. Нарық субъектілерінің бәсекелестікке қарсы келісілген әрекеттері
      171-бап. Нарық субъектілері келісімдерінің жобасын алдын ала қарау
      172-бап. Үстем немесе монополиялық жағдай
      173-бап. Реттелетін нарықтарда үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық субъектілерінің мемлекеттік тізілімін қалыптастыру және жүргізу
      174-бап. Үстем немесе монополиялық жағдайды теріс пайдалану
      175-бап. Тауардың монополиялық жоғары және монополиялық төмен бағасы
      176-бап. Монопсониялық жағдай және монопсониялық төмен баға
     
      16-тарау. ЖОСЫҚСЫЗ БӘСЕКЕЛЕСТІК
      177-бап. Жосықсыз бәсекелестік ұғымы
      178-бап. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ авторлық құқық объектілерін дараландыру құралдарын құқыққа сыйымсыз пайдалану
      179-бап. Басқа өндірушінің тауарын құқыққа сыйымсыз пайдалану
      180-бап. Бұйымның сыртқы түрін көшіріп алу
      181-бап. Нарық субъектісінің беделін түсіру
      182-бап. Көрінеу жалған, жосықсыз және анық емес жарнама
      183-бап. Мәжбүрлі ассортиментпен тауар өткізу (сатып алу)
      184-бап. Сатушыға (өнім берушіге) бойкот жасауға шақыру
      185-бап. Сатып алушыны (өнім берушіні) кемсітуге шақыру
      186-бап. Бәсекелеспен шартты бұзуға шақыру
      187-бап. Сатушының (өнім берушінің) қызметкерін сатып алушылық
      188-бап. Сатып алушының қызметкерін сатып алушылық
      189-бап. Коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты құқыққа сыйымсыз пайдалану
      190-бап. Тұтынушыға тауардың сипатына, өндірілу тәсілі мен орнына, тұтынушылық қасиеттеріне, сапасы мен санына және (немесе) оны өндірушілерге қатысты анық емес ақпарат ұсына отырып, тауар өткізу
      191-бап. Нарық субъектісінің өзі өндіретін және (немесе) өткізетін тауарларды нарықтың басқа субъектілері өндіретін және (немесе өткізетін) тауарлармен орынсыз салыстыруы
     
      17-тарау. МЕМЛЕКЕТТІҢ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТКЕ ҚАТЫСУЫ
      192-бап. Мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке қатысуының негіздері
      193-бап. Мемлекеттік монополия
      18-тарау. БӘСЕКЕЛЕСТІКТІ ҚОРҒАУ
      194-бап. Мемлекеттік, жергілікті атқарушы органдардың, мемлекет нарық субъектілерінің қызметін реттеу функцияларын берген ұйымдардың бәсекелестiкке қарсы әрекеттерi (әрекетсіздігі), келiсiмдерi
      195-бап. Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылықтардың алдын алу
      195-1-бап. Монополияға қарсы комплаенс
      196-бап. Тауар нарықтарындағы бәсекелестіктің жай-күйін талдау
      197-бап. Реттелетін нарықтарда үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық субъектілері қызметінің мониторингі
      198-бап. Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзуға жол бермеу туралы алдын ала ескерту
      199-бап. Әрекеттерінде (әрекетсіздігінде) Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылық белгілерінің болуы туралы хабарлама
      200-бап. Экономикалық шоғырлану
      201-бап. Экономикалық шоғырлануды реттеу
      202-бап. Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы өтінішхат беретiн тұлғалар
      203-бап. Өтінішхат беру тәртібі
      204-бап. Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы өтінішхатқа қоса берілетін құжаттама
      205-бап. Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы өтінішхатты қарау мерзімдері
      206-бап. Жасалған экономикалық шоғырлану туралы монополияға қарсы органды хабардар ету тәртiбi
      207-бап. Монополияға қарсы органға жасалған (жоспарланып отырған) экономикалық шоғырлану туралы хабарламаға (өтінішхатқа) қоса берілетін құжаттама
      208-бап. Экономикалық шоғырлануға келісу туралы өтінішхат бойынша шешім
      209-бап. Монополияға қарсы органның жасалған экономикалық шоғырлану туралы хабарлама бойынша шешiм қабылдауы
      210-бап. Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы өтінішхатты қарауды тоқтату негіздері
      211-бап. Алып тасталды - ҚР 03.04.2019 № 243-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      19-тарау. Алып тасталды - ҚР 28.12.2016 № 34-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
     
      20-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БӘСЕКЕЛЕСТІКТІ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ ЗАҢНАМАСЫНЫҢ БҰЗЫЛУЫН АНЫҚТАУ
      216-бап. Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының бұзылуын тергеп-тексеруді бастау үшін негіздер
      217-бап. Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының бұзылуын тергеп-тексеруге қатысатын тұлғалар
      218-бап. Тергеп-тексеруді жүргізу
      219-бап. Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының бұзылуын тергеп-тексеру кезіндегі дәлелдемелер
      220-бап. Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының бұзылуын тергеп-тексеруге қатысатын тұлғалардың құқықтары
      221-бап. Монополияға қарсы органның лауазымды адамдарының тергеп-тексеру жүргiзу кезiндегi құқықтары мен мiндеттерi
      222-бап. Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының бұзылуы туралы iстi тергеп-тексеруді тоқтата тұру
      223-бап. Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының бұзылуын тергеп-тексерудi тоқтату
      224-бап. Монополияға қарсы органның Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының бұзылуын тергеп-тексеру нәтижелері бойынша шешімдері
     
      21-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БӘСЕКЕЛЕСТІКТІ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ ЗАҢНАМАСЫН БҰЗУДЫҢ ЖОЛЫН КЕСУ ЖӘНЕ МОНОПОЛИЯҒА ҚАРСЫ ОРГАННЫҢ НҰСҚАМАЛАРЫН ҚАЙТА ҚАРАУ
      225-бап. Монополиялық кірісті айқындау негіздері және тәртібі
      226-бап. Монополияға қарсы ден қою шаралары
      227-бап. Нұсқаманы ресімдеуге қойылатын талаптар
      228-бап. Монополияға қарсы органның нұсқамаларын қайта қарау
      229-бап. Монополияға қарсы органның аумақтық бөлімшелерінің нұсқамаларын тексеру
      230-бап. Монополияға қарсы органның нұсқамаларына шағым жасау
      231-бап. Үстем немесе монополиялық жағдайды теріс пайдаланған жағдайларда мәжбүрлеп бөлу немесе бөліп шығару
     
      5-БӨЛІМ. ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ МЕН ТҮРЛЕРІ
     
      22-тарау. ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ
      232-бап. Шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттiк қолдау түрлері
      233-бап. Бизнес-инкубаторлар
      234-бап. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектiлерiн мүліктік қолдау
     
      23-тарау. АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНДІ ЖӘНЕ АУЫЛДЫҚ ЖЕРЛЕРДЕГІ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНА ЖАТПАЙТЫН ТҮРЛЕРІН МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ
      235-бап. Агроөнеркәсiптiк кешендi дамытуды мемлекеттiк қолдау
      236-бап. Агроөнеркәсiптiк кешен және ауылдық аумақтар саласында кредит беру
      237-бап. Агроөнеркәсiптiк кешендi субсидиялау
      238-бап. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды тұрақтандыру тетіктерін іске асыру
      239-бап. Агроөнеркәсiптiк кешендi ақпараттық қамтамасыз ету
      240-бап. Агроөнеркәсіптік кешендегі сақтандыруды мемлекеттік қолдау
      241-бап. Шаруа немесе фермер қожалықтарын мемлекеттiк қолдау
     
      24-тарау. ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ
      1-параграф. Индустриялық-инновациялық қызмет
      242-бап. Индустриялық-инновациялық қызмет ұғымы және оның мазмұны
      243-бап. Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері
      244-бап. Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдаудың мақсаты, міндеттері және негіздері
      244-1-бап. Өнеркәсіптік құрастыру туралы келісім
      2-параграф. Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық жүйесі
      245-бап. Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық жүйесін қалыптастыру мақсаттары
      246-бап. Индустриялық-инновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдауға қатысатын индустриялық-инновациялық жүйе субъектiлерi
      247-бап. Индустриялық-инновациялық инфрақұрылым
      248-бап. Арнайы экономикалық аймақтар
      249-бап. Индустриялық аймақтар
      250-бап. Технологиялық парк
      251-бап. Акционерлiк инвестициялық қорлар
      251-1-бап. Венчурлік қорлар, жеке венчурлік инвесторлар және венчурлік қаржыландыру
      252-бап. Технологияларды коммерцияландыру орталығы
      253-бап. Конструкторлық бюро
      254-бап. Технологиялар трансфертiнiң халықаралық орталықтары
      255-бап. Инновациялық кластер
      256-бап. Индустриялық-инновациялық жүйе құралдары
      3-параграф. Индустриялық-инновациялық қызмет субъектiлерiн мемлекеттiк қолдау
      257-бап. Индустриялық-инновациялық қызмет субъектiлерiн мемлекеттiк қолдау шаралары
      258-бап. Қоса қаржыландырумен бірге алғанда, жобаларды қаржыландыру, лизингтiк қаржыландыру
      259-бап. Қарыздар бойынша кепiлдiк мiндеттемелер және кепiлдемелер ұсыну
      260-бап. Қаржы институттары арқылы кредит беру
      261-бап. Қаржы институттары беретiн кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін және облигациялар бойынша купондық сыйақыны субсидиялау
      262-бап. Жарғылық капиталдарға инвестицияларды жүзеге асыру
      263-бап. Кепiлдік берілген тапсырыс
      264-бап. Инновациялық гранттар беру
      265-бап. Бiлiктi кадр ресурстарымен қамтамасыз ету
      266-бап. Инженерлiк-коммуникациялық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету
      267-бап. Жер учаскелерiн және жер қойнауын пайдалану құқықтарын беру
      268-бап. Iшкi нарықта қолдау
      269-бап. Шетелдiк инвестицияларды тарту
      270-бап. Отандық өңделген тауарлардың, көрсетiлетiн қызметтердің экспортын дамыту және ілгерілету
      271-бап. Еңбек өнімділігін арттыруды және аумақтық кластерлерді дамытуды қолдау
      272-бап. Берешекті қайта құрылымдау
     
      25-тарау. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ
      1-параграф. Инвестициялардың құқықтық режимі
      273-бап. Инвестициялық қатынастар
      274-бап. Инвестициялар, инвестор, ірі инвестор және инвестициялық қызмет ұғымдары
      275-бап. Инвестициялық қызмет объектiлерi
      276-бап. Қазақстан Республикасының аумағында инвесторлардың қызметiн құқықтық қорғау кепiлдiктерi
      277-бап. Кiрiстердi пайдалану кепiлдiктерi
      278-бап. Мемлекеттiк органдардың инвесторларға қатысты қызметiнiң жариялылығы және инвестициялық қызметтi жүзеге асыруға байланысты ақпаратқа инвесторлардың қол жеткiзуiн қамтамасыз ету
      279-бап. Мемлекет меншiгiне алу және реквизициялау кезiндегi инвесторлар құқықтарының кепiлдiктерi
      280-бап. Инвестор құқықтарының басқа тұлғаға ауысуы
      2-параграф. Инвестицияларды мемлекеттік қолдау
      281-бап. Инвестицияларды мемлекеттiк қолдаудың мақсаты
      282-бап. Инвестициялар жөніндегі уәкiлеттi орган
      282-1-бап. Инвесторлар үшін "бір терезе" қағидаты
      283-бап. Инвестициялық преференциялар ұғымы және түрлері
      284-бап. Инвестициялық жоба
      285-бап. Инвестициялық преференцияларды алу тәртiбi
      286-бап. Инвестициялық преференциялар беру шарттары
      287-бап. Кедендік баждар салудан босату
      288-бап. Мемлекеттiк заттай гранттар
      289-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасы өзгерген кездегі тұрақтылық кепілдігі
      290-бап. Салықтар бойынша преференциялар
      291-бап. Алып тасталды – ҚР 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      292-бап. Инвестициялық преференциялар беруге арналған өтiнiмге қойылатын талаптар
      293-бап. Инвестициялық преференциялар беруге арналған өтiнiмдi қарау мерзiмдерi
      294-бап. Инвестициялық келiсiмшарт жасасу
      295-бап. Инвестициялық келiсiмшартты бұзу жағдайлары
      295-1-бап. Арнайы инвестициялық келiсiмшартты жасасу және бұзу
      295-2-бап. Инвестициялар туралы келісім
      296-бап. Инвестициялық дауларды шешу
      296-1-бап. Инвестициялық келісімшарттар талаптарының сақталуын бақылау нысандары
      296-2-бап. Инвестициялық келісімшарттар талаптарының сақталуын бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру тәртібі
     
      26-тарау. ҮШІНШІ ЕЛДЕРГЕ ҚАТЫСТЫ АРНАЙЫ ҚОРҒАУ, ДЕМПИНГКЕ ҚАРСЫ ЖӘНЕ ӨТЕМАҚЫ ШАРАЛАРЫ
      297-бап. Ішкі нарықты қорғау шараларын енгізу туралы жалпы ережелер
      298-бап. Шаралардың түрлері
      299-бап. Арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шараларын қолдану қағидаттары
     
      6-БӨЛІМ. КӘСІПКЕРЛІК СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ ҚОРҒАУ НЫСАНДАРЫ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
     
      27-тарау. КӘСІПКЕРЛІК СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ
      300-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтарын қорғау нысандары
      301-бап. Қорғаудың соттағы нысаны
      302-бап. Тараптары кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын дауларды сотқа дейін реттеу
      303-бап. Қорғаудың соттан тыс нысандары
      304-бап. Төрелікте құқықтарды қорғау
      305-бап. Құқықтарды медиация рәсімін қолдану арқылы қорғау
      306-бап. Құқықтарды партисипативтік рәсім тәртібімен қорғау
     
      28-тарау. ҚАЗАҚСТАН КӘСІПКЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ УӘКІЛ. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ОМБУДСМЕН
      1-параграф. Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілдің құқықтық мәртебесі
      307-бап. Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл ұғымы
      308-бап. Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл қызметінің негіздері
      309-бап. Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілдің функциялары
      310-бап. Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілдің міндеттері
      311-бап. Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілдің өтініштерді қарау тәртібі
      312-бап. Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілді лауазымға тағайындау және лауазымынан босату
      313-бап. Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілдің қызметін ұйымдастыру
      2-параграф. Инвестициялық омбудсменнің құқықтық мәртебесі
      314-бап. Инвестициялық омбудсмен
      315-бап. Инвестициялық омбудсменнің функциялары
      316-бап. Инвестициялық омбудсменнің құқықтары мен міндеттері
      317-бап. Инвестициялық омбудсменнің қызметін ұйымдастыру
     
      29-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ ЖӘНЕ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРДЫҢ ШЕШІМДЕРІНЕ, ӘРЕКЕТТЕРІНЕ (ӘРЕКЕТСІЗДІГІНЕ) ШАҒЫМ ЖАСАУ
      318-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің шағымдарын қараудың міндеттілігі
      319-бап. Шағым жасау құқығы
     
      7-БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КӘСІПКЕРЛІК САЛАСЫНДАҒЫ ЗАҢНАМАСЫН БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПТЫЛЫҚ. ӨТПЕЛІ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
     
      30-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КӘСІПКЕРЛІК САЛАСЫНДАҒЫ ЗАҢНАМАСЫН БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПТЫЛЫҚ
      320-бап. Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік саласындағы заңнамасын бұзғаны үшiн жауаптылық
      321-бап. Мемлекеттік органдардың және олардың лауазымды адамдарының өз қызметтік міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауаптылығы
      322-бап. Кәсiпкерлiк субъектiсiн тексерудiң белгiленген тәртiбiн бұзғаны үшiн жауаптылық
     
      31-тарау. ӨТПЕЛІ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
      323-бап. Осы Кодекстің жекелеген нормаларын қолдану тәртібі
      324-бап. Осы Кодексті қолданысқа енгiзу тәртiбi

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз