Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 24 сәуiрдегі N 470 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2003 жылғы 27 қаңтар N 92. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2003.09.05. N 903 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 24 сәуiрдегi N 470 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2002 ж., N 12, 125-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспарында:
      "2. Мемлекеттiк реттеу" деген бөлiмде:
      "2.1. Кәсiби Yкiмет" деген бөлiмшеде реттiк нөмiрi 2.1.3-жолдағы 5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2003 жылдың I тоқсаны";
      мынадай мазмұндағы peттік нөмiрлерi 2.1.8. және 2.1.9-жолдармен толықтырылсын:
"2.1.8.   Мемлекеттiк       Нормативтiк    МҚА         2003
          қызметшiлердi     құқықтық       (келісім    жылдың
          Республикалық     кесiмнiң       бойынша)    ІІ
          бюджет қаражаты   жобасы                     тоқсаны
          есебiнен шет
          елдерге қайта
          дайындауға
          және бiлiктiлiгiн
          арттыруға
          жiберу ережесiн
          әзiрлеу
2.1.9.    Орталық және      Нормативтiк    МҚА         2003
          жергiлiктi        құқықтық       (келiсiм    жылдың
          атқарушы          кесiмнiң       бойынша),   ІІІ
          органдарда        жобасы         орталық     тоқсаны";
          Кадрларды                        және
          басқарудың                       жергiлiктi
          республикалық                    атқарушы
          ақпараттық                       органдар
          жүйесiн енгiзудi
          аяқтау

      "2.3. Мемлекеттiк активтердi басқару" деген бөлiмшеде:
      реттiк нөмiрi 2.3.4-жолдағы 2-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мемлекеттiң активтері мен мiндеттемелері теңгерiмiнiң әдiстемесiн әзiрлеу";
      реттiк нөмiрi 2.3.5-жол алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 2.3.7-жолмен толықтырылсын:
"2.3.7.  Акцияларының     Нормативтiк    ЭБЖМ,       2003
         бақылау пакет-   құқықтық       ҚарМ,       жылдың
         терi (қатысу     кесiмнiң       мүдделi     IV
         үлестерi)        жобасы         мемлекеттiк тоқсаны";
         мемлекетке                      органдар
         тиесiлi
         мемлекеттiк
         кәсiпорындар-
         дың,
         акционерлiк
         қоғамдардың
         (жауапкершiлiгi
         шектеулi
         серiктестiктер-
         дiң) инвестиция-
         лық бағдарла-
         маларының іске
         асырылу
         тиiмдiлiгiнiң
         мониторингін
         жүзеге асыру
         ережесiн әзiрлеу
      "2.5. Қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану" деген бөлiмшеде:
      реттiк нөмiрi 2.5.1-жолдағы 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      "2003 жылдың ІІІ тоқсаны";
      реттiк нөмiрi 2.5.8-жолдағы 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      "2004 жылдың IV тоқсаны";
      реттiк нөмiрi 2.5.12-жолдағы 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      "2003 жылдың ІІІ тоқсаны";
      реттiк нөмiрi 2.5.18-жол алынып тасталсын;
      "3. Заң шығару қызметi" деген бөлiмдегi реттік нөмiрi 3.4-жолда:
      3-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының Yкiметiне ақпарат";
      4-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "ӘдM, МАКМ";
       5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2003 жылдың І тоқсаны";
      "4. Қаржы және салық-бюджет саясаты" деген бөлiмде:
      "4.1. Ақша-кредит саясаты" деген бөлiмше мынадай мазмұндағы реттік нөмiрлерi 4.1.9., 4.1.10., 4.1.11. және 4.1.12-жолдармен толықтырылсын:
"4.1.9. "Қаржылық          Қазақстан      Ұлттық       2003
        қызмет             Республика-    Банк         жылдың
        көрсетулердi       сы Заңының     (келiсiм     I тоқсаны
        мемлекеттiк        жобасы         бойынша),
        реттеу және                       TMPA
        қадағалау
        туралы"
        Қазақстан
        Республикасы
        Заңының
        жобасын
        әзiрлеу
4.1.10. "Қазақстан         Қазақстан      Ұлттық       2003
        Республикасының    Республика-    Банк         жылдың
        кейбiр заң         сы Заңының     (келiсiм     I тоқсаны
        актiлерiне         жобасы         бойынша)
        қаржы рыногы
        мен ондағы
        қалыптасатын
        қатынастарды
        қадағалауды
        мемлекеттiк
        реттеудiң
        бiрыңғай жүйесiн
        ұйымдастыру
        мәселелерi
        бойынша
        өзгерiстер мен
        толықтырулар
        енгiзу туралы"
        Қазақстан
        Республикасы
        Заңының
        жобасын әзірлеу
4.1.11. "Қазақстан         Қазақстан      Ұлттық       2003
        Республикасындағы  Республика-    Банк         жылдың
        кредиттік бюро     сы Заңының     (келісім     ІІ тоқсаны
        және кредиттiк     жобасы         бойынша)
        тарихты
        қалыптастыру
        туралы" Қазақстан
        Республикасы
        Заңының жобасын
        әзiрлеу
4.1.12. "Қазақстан         Қазақстан       Ұлттық      2003
        Республикасының    Республика-     Банк        жылдың
        кейбiр заң         сы Заңының      (келісім    І тоқсаны";
        актiлерiне век-    жобасы          бойынша)
        сельдiк айналым,
        төлемдер және
        ақша аударым-
        дары мәселелерi
        бойынша
        өзгерiстер мен
        толықтырулар
        енгiзу туралы"
        Қазақстан
        Республикасы
        Заңының жобасын
        әзiрлеу
      "4.2. Салық саясаты" деген бөлiмше мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрлерi 4.2.7. және 4.2.8-жолдармен толықтырылсын:
"4.2.7. Республикалық        Нормативтiк      ҚарМ    2003
        және аймақтық        құқықтық                 жылдың
        мониторингке         кесiмдердiң              ІІ тоқсаны
        жататын салық        жобалары
        төлеушiлер
        тiзбесiн ұлғайту
4.2.8.  Алтыннан,            Нормативтiк      ҚарМ,   2004
        күмістен және        құқықтық         ИСМ,    жылдың
        платинадан           кесiмнiң жобасы  ҚПА     ІІ тоқсаны";
        жасалған әшекей
        бұйымдарының
        айналымы
        ережесiн әзiрлеу
      "4.3. Бюджет саясаты" деген бөлiмшеде:
      реттік нөмiрi 4.3.4-жолдағы 5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2003 жылдың I тоқсаны";
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмірі 4.3.8-жолмен толықтырылсын:
"4.3.8. Қазынашылық          Нормативтiк      ҚарМ     2004
        жүйесін жаңа         құқықтық                  жылдың
        ақпараттық           кесiмнiң жобасы           IV
        технологияларды                                тоқсаны";
        пайдалана
        отырып, одан әрi
        жетiлдiрудi жүзеге
        асыру
      "4.4. Инвестициялық саясат" деген бөлiмшеде:
      реттiк нөмiрлерi 4.4.4. және 4.4.5-жолдардағы 5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2003 жылдың I тоқсаны";
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 4.4.7-жолмен толықтырылсын:
"4.4.7. "Инвестициялық       Қазақстан        Ұлттық   2003
        қорлар туралы"       Республикасы     Банк     жылдың
        Қазақстан            Заңының          (келiсiм IV
        Республикасы         жобасы           бойынша) тоқсаны";
        Заңының жобасын
        әзiрлеу
      "5. Әлеуметтік сала" деген бөлiмде:
      "5.1. Демография және көшi-қон" деген бөлiмшеде:
      реттiк нөмiрi 5.1.2-жолда 2-бағандағы "Экономикасы тоқырауға ұшыраған" деген сөздер алынып тасталсын;
      "5.2. Бiлiм беру" деген бөлiмшеде:
      реттік нөмiрi 5.2.2-жолдағы 5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2003 жылдың І тоқсаны";
      реттiк нөмiрi 5.2.7-жолдағы 5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2002 жылдың IV тоқсаны";
      реттiк нөмiрi 5.2.3-жолда:
      2-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бiлiм беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушiлерiн оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен қамтамасыз ету ережесiн әзiрлеу";
      3-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "Нормативтiк құқықтық кесiмнiң жобасы";
      5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2003 жылдың І тоқсаны";
      реттiк нөмiрi 5.2.4-жолдағы 5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2004 жылдың II тоқсаны";
      "5.3. Денсаулық сақтау" деген бөлiмшеде:
      реттiк нөмiрлерi 5.3.1. және 5.3.6-жолдардағы 5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2003 жылдың II тоқсаны";
      реттiк нөмiрi 5.3.10-жолдағы 5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2003 жылдың IV тоқсаны";
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрлерi 5.3.11., 5.3.12 және 5.3.13-жолдармен толықтырылсын:
"5.3.11. Қазақстан         Қазақстан        ДСМ      2003
         Республикасының   Республикасы-             жылдың
         фармацевтикалық   ның Yкiметi               ІІІ
         және медициналық  қаулысының                тоқсаны
         өнеркәсібін       жобасы
         дамытудың         
         2004-2006
         жылдарға арналған
         бағдарламасын
         әзiрлеу
5.3.12.  "Азық-түлiк         Қазақстан        ДСМ,     2003
         шикiзатының және    Республикасы     ҚОҚМ     жылдың
         тамақ өнiмдерiнiң   Заңының                   II
         сапасы мен          жобасы                    тоқсаны
         қауiпсiздiгi туралы"
         Қазақстан
         Республикасы
         Заңының жобасын
         әзiрлеу
5.3.13.  Қазақстан           Қазақстан        ДСМ      2003
         Республикасында     Республикасы-             жылдың
         туберкулезге қарсы  ның Yкiметi               ІІІ
         күрестi күшейту     қаулысының                тоқсаны";
         жөнiндегi           жобасы
         2004-2006
         жылдарға арналған
         бағдарламаны
         әзiрлеу

      "5.4. Мәдениет" деген бөлiмшеде:
      реттік нөмiрлерi 5.4.1. және 5.4.9-жолдардағы 5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2003 жылдың III тоқсаны";
      реттiк нөмiрi 5.4.4-жолдағы 5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2003 жылдың II тоқсаны";
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 5.4.12-жолмен толықтырылсын:
"5.4.12. Қазақстан         Қазақстан          МАКМ      2003
         Республикасында   Республикасы-                жылдың
         телерадио         ның                          III
         хабарларын        Yкiметi                      тоқсаны";
         таратуды          қаулысының
         дамытудың         жобасы
         2004-2006        
         жылдарға
         арналған
         бағдарламасын
         әзiрлеу
      "5.5. Спорт және салауатты өмiр салты" деген бөлiмше мынадай редакцияда жазылсын:
      "Спорт, туризм және салауатты өмiр салты";
      реттік нөмiрi 5.5.1-жолдағы 5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2003 жылдың IV тоқсаны";
      5.7. "Әлеуметтік қорғау" деген бөлiмшеде:
      реттік нөмiрi 5.7.1-жолда 2-бағандағы "мемлекеттiк" деген сөз алынып тасталсын;
      3-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулысының жобасы";
      "6. Нақты сектор" деген бөлiмде:
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрлерi 6.3. және 6.4-жолдармен толықтырылсын:
"6.3.  2004-2006        Қазақстан       ИСМ           2003
       жылдарға         Республикасы-                 жылдың
       арналған "Сапа"  ның Yкiметi                   ІІІ
       бағдарламасын    қаулысының                    тоқсаны
       әзiрлеу          жобасы
6.4.   Стандарттау мен                  ИСМ,          2003
       сертификаттау-   Қазақстан       орталық       жылдың
       дың ұлттық жүйе- Республикасы-   және          III
       лерін дамытудың  ның Yкiметi     жергiлiктi    тоқсаны";
       2004-2005 жыл-   қаулысының      атқарушы
       дарға арналған   жобасы          органдар
       бағдарламасын
       әзiрлеу
      "6.1. Минералдық-шикiзаттық кешен" деген бөлiмшеде:
      реттiк нөмiрi 6.1.4-жолдағы 5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2003 жылдың I тоқсаны";
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрлерi 6.1.5. және 6.1.6-жолдармен толықтырылсын:
"6.1.5. Қазақстан        Нормативтiк    ЭМРМ,         2003
        Республикасында  құқықтық       ТМРА,         жылдың
        табиғи газды     кесімнің       ӘдМ           І
        жеткiзу,         жобасы                       тоқсаны
        тасымалдау және
        сату ережесiн,
        Сығымдалған
        көмiрсутегi
        газдарын жеткiзу,
        тасымалдау және
        пайдалану
        ережесiн әзiрлеу
6.1.6.  Қазақстан        Қазақстан      ЭМРМ          2003
        Республикасының  Республикасы-                жылдың
        уран өнеркәсiбiн ның Yкiметi                  ІІІ
        дамытудың        қаулысының                   тоқсаны";
        2004-2030        жобасы
        жылдарға
        арналған
        бағдарламасын
        әзiрлеу (І кезең-
        2004-2006
        жылдар)
      "6.2. Электр энергетикасы және көмiр өнеркәсiбi" деген бөлiмшеде:
      реттік нөмiрi 6.2.1.-жолда:
      2-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "Энергия сақтау жөнiндегi 2005-2015 жылдарға арналған бағдарлама әзiрлеу (І кезең - 2005-2007 жылдар);
      5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2004 жылдың III тоқсаны";
      "6.3. Өңдеушi өнеркәсiп" деген бөлiмшеде:
      реттiк нөмiрлерi 6.3.1. және 6.3.3-жолдар алынып тасталсын;
      реттiк нөмiрi 6.3.2-жол мынадай редакцияда жазылсын:
"6.3.2.  Қазақстан       Қазақстан      ЭMPM         2003
         Республикасы    Республикасы-               жылдың
         өнеркәсiбiнiң   ның Үкiметi                 III
         мұнай-химия     қаулысының                  тоқсаны";
         саласын         жобасы
         дамытудың
         2004-2010
         жылдарға
         арналған
         бағдарламасын
         әзiрлеу
         (І кезең -
         2004-2005
         жылдар)
      "6.4. Құрылыс" деген бөлiмше және реттік нөмiрi 6.4.1.-жол алынып тасталсын;
      "6.5. Шағын және орташа бизнес" деген бөлiмшеде реттiк нөмiрi 6.5.1-жолда:
      2-бағандағы "және оны iске асыру жөнiндегi Іс-шаралар жоспарын" деген сөздер алынып тасталсын;
      3-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының Президентi Жарлығының жобасы";
      "6.6. Ғылыми-технологиялық саясат" деген бөлiмшеде реттiк нөмiрi 6.6.3-жолдағы 5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2003-2004 жылдардың III тоқсаны";
      "7. Көлiк инфрақұрылымы" деген бөлiмде:
      реттiк нөмiрлерi 7.1., 7.3. және 7.11-жолдар алынып тасталсын;
      реттік нөмiрлерi 7.2. және 7.9-жолдардағы 5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2004 жылдың ІІ тоқсаны";
      реттiк нөмiрi 7.8-жолдағы 5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2004 жылдың І тоқсаны";
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 7.14-жолмен толықтырылсын:
"7.14 Ұлттық теңiз    Қазақстан     ККМ, TMPA,     2003
      сауда флотын    Республикасы- "Қазтеңiз-     жылдың
      құрудың 2004-   ның Yкiметi   көлiкфлоты"    III
      2006 жылдарға   қаулысының    ҰТКК" ЖАҚ      тоқсаны";
      арналған        жобасы        (келiсiм
      бағдарламасын                 бойынша),
      әзiрлеу                       "ҚазМұнай-
                                    Газ" ҰК ЖАҚ
                                    (келiсiм
                                    бойынша)
      "8. Ауыл шаруашылығы" деген бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 8.2-жолдағы 2-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "Асыл тұқымды мал өсiру iсiн сақтау және дамыту";
      реттiк нөмiрi 8.3-жол алынып тасталсын;
      "10. Мемлекеттің қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, құқықтық тәртiптi нығайту және қылмысқа қарсы күрес" деген бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 10.3-жолдағы 5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2003-2004 жылдардың III тоқсаны";
      мынадай мазмұндағы реттік нөмiрлерi 10.8.,10.9.,10.10. және 10.11-жолдармен толықтырылсын:
"10.8.  Қылмыстық-атқару    Қазақстан      ӘдМ      2003
        жүйесiн одан әрi    Республикасы.           жылдың
        дамытудың           ның Үкіметі             III
        2004-2006           қаулысының              тоқсаны
        жылдарға            жобасы
        арналған
        бағдарламасын
        әзiрлеу
10.9.   Қазақстан           Қазақстан      ӘдМ      2003
        Республикасында     Республикасы.           жылдың
        нашақорлыққа        ның Үкіметі             ІІІ
        және есiрткi        қаулысының              тоқсаны
        бизнесiне қарсы     жобасы
        күрестiң
        2004-2005
        жылдарға арналған
        бағдарламасын
        әзiрлеу
10.10.  Қылмыстық           Нормативтiк    СIМ, ҚПА 2003
        қызметтен түсетiн   құқықтық                жылдың
        кiрiстердi          кесiмнiң                ІІІ
        заңдастыру,         жобасы                  тоқсаны
        анықтау, алу және
        тәркiлеу туралы
        Еуропа
        Конвенциясына
        қосылу
10.11.  "Заңсыз жолмен      Қазақстан      ҚПА,     2004
        алынған кірістерді  Республикасы   Ұлттық   жылдың
        жария етуге         Заңының        Банк     ІV
        (заңдастыруға)      жобасы         (келісім тоқсаны";
        қарсы әрекет                       бойынша)
        туралы"
        Қазақстан
        Республикасы
        Заңының жобасын
        әзірлеу
      "11. Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамды топтастыру" деген бөлімде:
      реттік нөмірі 11.1-жолдағы 5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2002 жылдың IV тоқсаны";
      реттік нөмірі 11.2-жолдағы 5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2003 жылдың ІІ тоқсаны".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады