Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 15 шiлдедегi N 777 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 30 сәуірдегі N 411 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" жабық акционерлiк қоғамын дамытудың 2003-2005 жылдар кезеңiне арналған жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 15 шiлдедегi N 777 қаулысына мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1-тармақтағы "Қoca берiлiп отырған" деген сөздер "Қoca берiлiп отырған мыналар:" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" жабық акционерлiк қоғамының 2003 жылға арналған маңызды көрсеткiштерi (1, 2, 3, 4-қосымшалар)";
      осы қаулыға 1, 2, 3, 4-қосымшаларға сәйкес 1, 2, 3, 4-қосымшалармен толықтырылсын;
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" жабық акционерлiк қоғамын дамыту жоспарына:
      "2001 жылдың қаржылық нәтижелерi және 2002 жылға арналған қаржы-экономикалық көрсеткiштердiң болжамы" деген 3-бөлiмде:
      алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мемлекеттiк астық ресурстарын сатудан салық салынатын 127,0 млн. теңге табыс алынды";
      жиырма бесiншi абзац алынып тасталсын;
      "Корпорация қызметiнiң негiзгi бағыттары" деген 4.1-бөлiмде:
      3-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "астық рыногын дамытуды, қазақстан астығын экспортқа шығаруды көбейтудi қамтамасыз ету үшiн Ақтау портында қосымша астық терминалын салу.";
      "Маркетингтiк зерттеулер. Мемлекеттiк астық ресурстарының экспорты" деген 4.3-бөлiмде:
      тоғызыншы абзацта:
      "техникалық мүмкiндiктерi бар" деген сөздерден кейiн мынадай мазмұндағы сөйлемдермен толықтырылсын:
      "Иранға және басқа да каспий маңындағы елдерге астық жеткiзудiң неғұрлым арзан тәсiлi астықты су көлiгiмен тасымалдау болып табылады. Ақтау портындағы қолда бар терминалдың жылына ең көп астық өткiзу мүмкiндiгi 300 мың тоннадан аспайды, ал иран порттарының өткiзу мүмкiндiгi бұл көлемнен бiрнеше есе артық. Ақтау портында қосымша астық терминалын салу порттың өткiзу мүмкiндiгiн шамамен жылына 1 млн. тонна астыққа дейiн көбейтуге мүмкiндiк бередi.";
      "Әйтсе де," деген сөздер алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 4.5-бөлiммен толықтырылсын:
      "4.5. Тартылған несиелiк қаражат есебiнен қаржыландыру
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасының 4.2-тармағымен және Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Ақтау портында астық терминалын салудың кейбiр мәселелерi туралы" 2002 жылғы 31 қазандағы N 1156 қаулысымен Ақтау портында астық терминалын салу көзделген.
      Несиелiк қаражатты тарту жолымен 2003 жылы кейiннен экспортқа шығару үшiн астықты коммерциялық сатып алу жоспарланып отыр. Бұл ауыл шаруашылығы өнiмдерiн сатуда отандық тауар өндiрушiлерге қолдау көрсетудi қамтамасыз етуге, мемлекеттiң экспорттық саясатын үйлестiруге және қазақстан астығына баға демпингiн болдырмауға, ауыл шаруашылығы өндiрiсiне қосымша инвестицияларды тартуға мүмкiндiк бередi.";
      "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" жабық акционерлiк қоғамын дамытудың 2003-2005 жылдар кезеңiне арналған жоспарына 8-қосымша осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2003 жылғы 30 сәуірдегі
N 411 қаулысына    
1-қосымша       

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2002 жылғы 15 шілдедегі
N 777 қаулысына    
1-қосымша      

"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" жабық акционерлік
қоғамының 2003 жылға арналған негізгі көрсеткіштері

1 нысан ҰК/1

____________________________________________________________________
  !            !Өлшем  !2001 ж.! 2002 ж. ! 2003 ж. !2002 ж.!2003 ж.
  !            !бірлік.! есеп  ! бағалау ! болжам  !2001 ж.!2002 ж.
  !            !тері   !       !         !         !%-бен  !%-бен
--------------------------------------------------------------------
1 Өндірілген
   өнімнің
   (жұмыстардың,
   қызметтер
   көрсетудің)
   көлемі -
   барлығы                407,6     817,5      1420    200,6   174
   оның ішінде
   астық сату
   заттай
   түрде       мың тонна  407,6     817,5      1420    200,6   174
   құны           млн.  8597,80  10474,90  18402,90    121,8   176
                 теңге

2 Экспорт,     млн. АҚШ  19,52     40,78     85,68    208,93  210
   барлығы      доллары
   оның ішінде
   ТМД елдеріне
   заттай       мың тонна  82,4      27,4                33,3    0
   түрде
   құны         млн. АҚШ   9,30      3,08                33,1    0
   алыс шетел.  доллар
   дерге
   заттай       мың тонна  72,5     440,1      1120     607,0  254
   түрде
   құны         млн. АҚШ  10,22     37,70     85,68     368,8  227
                доллар

3 Импорт,
   барлығы
   Өз қаражаты
   есебінен
   негізгі
   капиталға
   инвестициялар
   (мемлекеттік
   АБ-ға негізгі
   құралдарды     млн.
   сатып алу)    теңге    10,70    27,30      47,40     137,38 322
 
   4 Өнімді
   (жұмыстарды,
   қызметтер
   көрсетуді)
   сатудан
   түскен       млн.    8708,20 11287,86   19003,41     129,62 168
   кірістер     теңге

5 Сатылған
   өнімнің
   (жұмыстардың
   қызметтер
   көрсетудің)
   өзіндік
   құны -       млн.
   барлығы      теңге  8519,67 10722,25   18659,31     125,85  174
 
   6 Акцияларды
   мемлекеттік
   пакетіне     млн.
   дивидендтер  теңге     19,6   183,38      39,91     935,61   22

7 Қызметкер.
   лердің
   саны         адам       211     215         239     101,90  111

   Жалақы
   қоры, ай     мың
                теңге   5393,76  6209,14     7091,9     115,12  114
   Орташа
   айлық        мың
   жалақы       теңге     25,56    28,88      29,67     112,98  103
 
    8 Өнімдер
   (жұмыстар,
   қызметтер
   көрсету)
   бірлігіне
   тарифтер   Бірлігіне
   (бағалар)    теңге   11793,00 12813,00  10946,98     108,65   85
 
      Тарифтердің
   (бағалардың)
   өткен
   кезеңмен
   салыстыр.
   ғандығы
   өзгерісі       %        83,80   108,65     85,44     129,65   79

9 Дебиторлық
   берешек -    млн.
   барлығы      теңге    4043,00  4681,43   4402,28     115,79   94

10 Кредиторлық
   берешек -
   барлығы      "-"      1759,00  2292,79   1626,96     130,35   71
--------------------------------------------------------------------

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2003 жылғы 30 сәуірдегі
N 411 қаулысына    
2-қосымша       

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2002 жылғы 15 шілдедегі
N 777 қаулысына    
2-қосымша      

"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" жабық акционерлік
қоғамының қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелерінің болжамы

3 нысан ҰК
мың. теңге

____________________________________________________________________
  !Көрсеткіштердің!         Кіріс          !       Шығыс
  !      атауы    !------------------------------------------------
  !---------------!   2   !   3    !   4   !   5   !   6   !   7
  !       1       !------------------------------------------------
  !               !2001 ж.! 2002 ж.!2003 ж.!2001 ж.!2002 ж.!2003 ж.
  !               ! есеп  ! бағалау!болжам ! есеп  !бағалау!болжам
--------------------------------------------------------------------
1 Өнімді
   (жұмыстарды,
   қызметтер
   көрсетуді)
   сатудан
   түскен кірістер
   - барлығы      8175083,14
                           10253030,07
                                    18518154,34

2 Сатылған
   өнімнің
   (жұмыстардың                            5143051,50
   қызметтер                                       8290616,39
   көрсетудің)                                         14142123,97
   өзіндік құны
   - барлығы

3 Жалпы табыс  3032031,65
   (1-бет-2-бет)          1962413,68
                                   4376030,37
 
   4 Кезеңдік                                2947919,77
   шығыстар,                                       2421486,28
   оның ішінде                                          4090780,20
   сату бойынша                            2947919,77
   шығыстар                                        2394043,90
   пайыздарды                                           3875104,60
   төлеуге
   жұмсалған                                             
   шығыстар                                        27442,38
                                                         215675,60

5 Негізгі       84111,87
   қызметтен           -459072,60
   түскен табыс                    285250,17
   (залал)
   (3-бет-4-бет)
6 Негізгі емес 533122,46
   қызметтен           1034828,81
   түскен табыс                    485255,21
   (залал)                                  428699,12
                                                    10139,06
                                                          426404,11
7 Салық        188535,21
   салынғанға            565617,15
   дейін                           344101,27
   күнделікті
   қызметтен
   түскен
   табыс
   (залал)
   (5-бет+(-)
   6-бет)
 
   8 Табыс салығы                             61856,34
                                                   200253,61
                                                          103230,38
9 Салық        126678,87
   салынғаннан           365363,54
   кейін                          240870,89
   күнделікті
   қызметтен
   түскен
   табыс
   (залал)
   (7-бет-
   8-бет)

10 Төтенше
   жағдайлардан
   түскен табыс
   (залал)
 
  11 Таза табыс   126678,87
   (залал)              365363,54
   (9-бет+(-)                     240870,89
    10-бет)
--------------------------------------------------------------------

      Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2003 жылғы 30 сәуірдегі
N 411 қаулысына    
3-қосымша       

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2002 жылғы 15 шілдедегі
N 777 қаулысына    
3-қосымша      

"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" жабық акционерлік
қоғамының ақша қаражаты қозғалысының болжамы

ҰК 4 нысан   
мың теңге   

____________________________________________________________________
  !   Көрсеткіштер         !      2      !     3     !     4    
  !     атауы              !---------------------------------------
  !------------------------!  2001 ж.    ! 2002 ж.   ! 2003 ж.
  !          1             !  есеп       ! бағалау   ! болжам
--------------------------------------------------------------------
I  Операциялық қызметтен
    түскен ақша қаражатының
    қозғалысы
1  Ақша қаражатының
    түсуі                     5155996,64   14517396,43  17770000,00
    өнімді (жұмыстарды,
    қызметтер көрсетуді)
    сатудан түскен кіріс      4093245,38    6499799,04  11075000,00
    алынған аванстар
    пайыздар                   154018,81      88804,41     95000,00
    дивидендтер
    роялти
    өзге де түсімдер           908732,45    7928792,98   6600000,00
2  Ақша қаражатының
    жұмсалуы                  5391667,96   14475647,18  26969334,31
    жеткізушілер мен
    мердігерлердің шоттары
    бойынша                   5111177,83   13885153,24  26615990,65
    берілген аванстар
    жалақы бойынша*             51835,34      74816,31     55858,78
    әлеуметтік сақтандыру
    мен зейнетақымен
    қамтамасыз ету
    қорларына                   19360,78      36481,17     20863,56
    салықтар бойынша            68819,25     157703,14    125242,96
    пайыздарды төлеу
    өзге де төлемдер           140474,76     321493,32    151378,36
3  Операциялық қызметтің
    нәтижесінде ақша
    қаражатының көбеюі
    (+)/(-)                   -235671,32     41749,25  -9199334,31
II  Инвестициялық
    қызметтен түскен
    ақша қаражатының
    қозғалысы
1  Ақша қаражатының
    түсуі
    материалдық емес
    активтерді сатудан
    түскен кіріс
    негізгі құралдарды
    сатудан түскен
    кіріс
    басқа ұзақ мерзімді
    активтерді сатудан
    түскен кіріс
    қаржы инвестицияларын
    сатудан түскен
    кіріс
    басқа заңды
    тұлғаларға берілген
    кредиттерді алудан
    түскен кіріс
    өзге де түсімдер
2  Ақша қаражатының
    жұмсалуы                                41813,70
    материалдық емес
    активтерді сатып
    алу                                      1292,46
    негізгі құралдарды
    сатып алу                               40521,24
    басқа ұзақ мерзімді
    активтерді сатып алу
    қаржы инвестицияларын
    сатып алу
    басқа заңды
    тұлғаларға кредиттер
    беру
3  Операциялық қызметтің
    нәтижесінде ақша
    қаражатының көбеюі
    (+)/(-)                                -41813,70
III Қаржылық қызметтен
    түскен ақша
    қаражатының
    қозғалысы
1  Ақша қаражатының
    түсуі                      7505901,96    9065112,34  17049900,00
    акция мен басқа да
    құнды қағаздар
    шығарудан
    банктік кредиттер алу                    2878324,83  17049900,00
    өзге де түсімдер           7505901,96    6186787,51
2  Ақша қаражатының
    жұмсалуы                   7244783,68    8389920,89   9055104,10
    банктік кредиттерді
    өтеу                                                   215675,60
    өзінің акцияларын
    сатып алу
    дивидендтерді төлеу                        19636,30    183380,00
    өзге де төлемдер           7244783,68    8370284,59   8656048,50
3  Қаржылық қызметтің
    нәтижесінде ақша
    қаражатының
    көбеюі (+)/(-)              261118,28     675191,45   7994795,90
    Жиыны: Ақша
    қаражатының көбеюі
    (+)/азаюы (-)                25446,96     675127,00  -1204538,41
    Есеп беру кезеңінің
    басындағы ақша
    қаражаты                   1696666,39    1722113,35   2397240,35
    Есеп беру кезеңінің
    аяғындағы ақша
    қаражаты                   1722113,35    2397240,35   1192701,94
--------------------------------------------------------------------
      * Орталық аппараттың жалақысы ғана. Өкілдіктердің жалақысы өзге де төлемдер деген жолда көрсетілген.

      Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2003 жылғы 30 сәуірдегі
N 411 қаулысына    
4-қосымша       

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2002 жылғы 15 шілдедегі
N 777 қаулысына    
4-қосымша       

"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" жабық акционерлік
қоғамының кезеңдік шығыстары, болжам көрсеткіштері

ҰК 5 нысан   
мың теңге   

____________________________________________________________________
  !   Көрсеткіштердің      ! Есеп беру  !            !
  !   атауы                ! кезеңіне   !            !
  !                        ! есептелді  !            !
  !------------------------!-------------------------!-------------
  !                        !     2      !      3     !     4    
  !           1            !---------------------------------------
  !                        !  2001 ж.   !  2002 ж.   ! 2003 ж.
  !                        !  есеп      !  бағалау   ! болжам
--------------------------------------------------------------------
   Барлығы                   2947919,77   2421486,28   4090780,20
1 Жалпы және әкімшілік
   шығыстар, барлығы          238433,77    264362,89    336131,20
   оның ішінде Материалдар     12280,38      7433,68
   Қызметкерлер еңбегіне
   ақы төлеу                  122122,86    143082,89    177548,50
   Еңбекақыдан аударымдар      26193,71     27032,50     33556,70
   Негізгі құралдарды
   және материалдық емес
   активтерді амортизациялау   14463,36     16128,03     17000,00
   Негізгі құралдарды
   және материалдық емес
   активтерді жөндеу және
   қызмет көрсету               7322,23      9709,93      7377,90
   Коммуналдық шығыстар         2487,82      2508,04      2803,60
   Іссапар шығыстары,
   барлығы                      6730,79      8223,93     23876,70
   оның ішінде белгіленген
   нормалар шегінде             6713,38                  23876,70
   нормадан тыс                   17,41
   Өкілдік шығыстар             1516,97        29,35
   Қызметкерлердің
   біліктілігін көтеруге
   арналған шығыстар                          154,24
   Директорлар кеңесін
   ұстауға арналған шығыстар
   Кеңсе және баспахана
   жұмыстары                    1834,67      1998,27      4406,20
   Салықтар бойынша
   шығыстар                     2363,28      3019,39      2800,00
   Байланыс қызметтері         17463,34     18907,59     27408,00
   Күзетке арналған
   шығыстар                     2355,44       926,87      1156,10
   Консультациялық (аудит)
   және ақпараттық қызметтер
   көрсету                                    654,72       432,00
   Банктік қызметтер
   көрсету                      1654,82      4113,89      1214,20
   Сот шығыны
   Шарт талаптарының
   бұзылғаны үшін айыппұл,
   өсімақы және
   тұрақсыздық айыбы              17,84
   Табысты жасырғаны
   (азайтып көрсету) үшін
   айыппұл және өсімақы
   Ұрлаудан келген шығындар,
   нормадан тыс жоғалту,
   бүліну, жетіспеушілік
   Жалға алу бойынша шығыстар   3613,48      3927,89      4239,60
   Әлеуметтік салаға
   арналған шығыстар            2587,82      8230,26      3906,00
   Күдікті борыштар
   бойынша резервтер құру
   жөніндегі шығыстар
   Мерекелік, мәдени-көпшілік
   және спорттық
   іс-шараларды өткізуге
   Қайырымдылық көмек                         484,73
   Өзге де шығыстар            13424,96      7796,69     28405,70
2 Сату бойынша шығыстар,
   барлығы                   2709486,00   2129681,01   3538973,40
   Материалдар                              25088,81     25413,37
   Қызметкерлер еңбегіне
   ақы төлеу
   Еңбекақыдан аударымдар
   Негізгі құралдарды
   және материалдық емес
   активтерді амортизациялау
   Негізгі құралдарды
   және материалдық емес
   активтерді жөндеу
   және қызмет көрсету
   Коммуналдық шығыстар
   Іссапар шығыстары,
   барлығы                     6631,00       2813,40      6106,01
   оның ішінде
   белгіленген нормалар
   шегінде
   нормадан тыс
   Тиеу, тасымалдау және
   сақтау бойынша шығыстар   885488,00    1493254,03    3034870,75
   Жарнама мен маркентингке
   арналған шығыстар          22576,00      18966,45      51590,00
   Жалға алу бойынша
   шығыстар
   Әлеуметтік салаға
   арналған шығыстар
   Өзге де шығыстар         1794791,00     589558,32     420993,27
3 Пайыздар бойынша
   шығыстар, барлығы                        27442,38     215675,60
   банк кредиттері
   бойынша сыйақы
   (пайыздар) төлеу                         27442,38     215675,60
   жөніндегі шығыстар
   жеткізушілердің
   кредиттері бойынша
   сыйақы (пайыздар)
   төлеу жөніндегі
   шығыстар
   Жалға алу бойынша
   сыйақы (пайыздар)
   төлеу жөніндегі
   шығыстар
   Өзге де шығыстар
--------------------------------------------------------------------

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2003 жылғы 30 сәуірдегі
N 411 қаулысына    
5-қосымша       

8-қосымша       

"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" жабық акционерлік
қоғамының 2003-2005 жылдарға арналған негізгі көрсеткіштері

2 нысан ҰК  

____________________________________________________________________
  !               !Өлшем  !2001 ж.!2002 ж.!2002 ж.!2003 ж. !2004 ж.
  !               !бірлік.! есеп  !бағалау!2001 ж.!болжам  !болжам
  !               !тері   !       !       !%-бен  !        !      
--------------------------------------------------------------------
1 Өндірілген
   өнімнің
   (жұмыстардың,
   қызметтер
   көрсетудің)
   көлемі -
   барлығы                  407,6    817,5   200,6    1420   1420
 
     оның ішінде
   астық сату
 
     заттай түрде     мың
                    тонна   407,6    817,5   200,6    1420   1420
 
     құны             млн.
                    теңге 8597,80 10474,90   121,8
                                                  18402,90
                                                         19031,57
2 Экспорт,         млн.
   барлығы          АҚШ    19,52    40,78   208,9   85,68  88,61
                    доллары
   оның ішінде
   ТМД елдеріне
 
         заттай түрде     мың
                    тонна    82,4     27,4    33,3
 
     құны             млн.     9,30     3,08    33,1
                    доллар
   алым шетелдерге
 
     заттай түрде     мың
                    тонна    72,5    440,1   607,0    1120   1120
 
     құны             млн.    10,22    37,70   368,9   85,68  88,60 
                    доллар
3 Импорт, барлығы
 
     Өз қаражаты
   есебінен негізгі
   капиталға
   инвестициялар
   (мем. АБ-ға
   негізгі
   құралдарды       млн.
   сатып алу)       теңге    10,70    27,30   255,1   47,40  49,02
 
   4 Өнімді
   (жұмыстарды,
   қызметтер
   көрсетудің)
   сатудан түскен   млн.
   кіріс - барлығы  теңге  8708,20 11287,86   129,6
                                                  19003,41
                                                          19652,59
5 Сатылған өнімнің
   (жұмыстардың,
   қызметтер        млн.
   көрсетудің)      теңге  8519,67 10722,25   125,9
   өзіндік құны -                                 18659,31
   барлығы                                                19296,74
 
   6 Жалпы табыс      млн.  3032,03  1962,41    64,7
                    теңге                          2882,08 2980,54
 
   7 Салық салынатын  млн.   188,53   565,61   300,0  344,10  355,86
   табыс            теңге
 
   8 Табыс салығы     млн.
                    теңге    61,9    200,25   323,8  103,23  106,76
 
   9 Таза табыс       млн.
   (залал)          теңге  126,68    365,36   288,4  240,87  249,10
 
  10 Акциялардың      млн.
   мемлекеттік      теңге    19,6    183,38   935,6   39,91   41,27
   пакетіне
   дивидендтер

11 Қызметкерлердің  адам      211       215   101,9     239     239
   саны
 
     Жалақы қоры, ай  мың
                    теңге 5393,76   6209,14   115,1 7091,94  7091,94
 
     Орташа айлық     мың
   жалақы           теңге   25,56     28,88   113,0   29,67    29,67
 
  12 Өнімдер          бірлі. 11793,00 12813,00   108,6
   (жұмыстар,       гіне                           10946,98 10946,98
   қызметтер        теңге
   көрсету)
   бірлігінің
   тарифтері
   (бағалары)

   Тарифтердің
   (бағалардың)      %     83,80    108,65  129,65   85,44   100,00
   өткен кезеңмен
   салыстырғандағы
   өзгерісі
 
  13 Дебиторлық       млн. 4043,00   4681,43   115,8 4402,28  4552,67
   берешек -        теңге
   барлығы
 
  14 Кредиторлық      "-"  1759,00   2292,79   130,3 1626,96  1682,54
   берешек -
   барлығы
--------------------------------------------------------------------
      таблицаның жалғасы
____________________________________________
   ! Өлшем    ! 2005 ж. ! 2005 ж. ! 2005 ж.
   !бірліктері! болжам  ! 2001 ж. ! 2002 ж.
   !          !         ! %-бен   ! %-бен
---------------------------------------------
1                 1420     348      174
 
      мың тонна      1420     348      174
    млн.теңге  19534,51     227      186

2  млн.долл.     90,95     466      223
    мың тонна                          0
    млн.долл.                          0
 
      мың тонна      1120    1545      254
    млн.долл.     90,94     890      241
 
   3  млн.теңге     50,31  470,23      184
4  млн.теңге  20171,94     232      179
5  млн.теңге  19806,68     232      185
6  млн.теңге   3059,30     101      156
7  млн.теңге    365,26     194       65
8  млн.теңге    109,58     177       55
9  млн.теңге    255,68     202       70
10  млн.теңге     42,36     216       23
11    адам          239     113      111
    мың теңге   7091,94     131      114
    мың теңге     29,67     116      103
12  бірлігіне   
    теңге      10946,98      93       85
       %         100,00  119,32       92
13  млн.теңге   4672,98     116      100
14    "-"       1727,00      98       75
-----------------------------------------------

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады