Қазақстан Республикасының Yкiметi заң жобалау жұмыстарының 2004 жылға арналған жоспары туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 23 қаңтардағы N 73 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының Үкiметi заң жобалау жұмыстарының 2004 жылға арналған жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасының Үкiметi заң жобалау жұмысын үйлестiру және осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiне жүктелсiн.

      3. Жоспарда көзделген заң жобаларын әзiрлеушi мемлекеттiк органдар заң жобаларын Жоспарда белгіленген айдың 20-күнiнен кешіктiрмей Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлігі мен Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсынып отырсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Yкіметінің       
2004 жылғы 23 қаңтардағы
N 73 қаулысымен    
бекiтiлген       

Қазақстан Республикасының Yкiметi заң жобалау жұмыстарының 2004 жылға арналған жоспары 

      Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.03.26. N 369  қаулысымен, 2004.06.04. N 621  қаулысымен, 2004.08.03. N 823  қаулысымен , 2004.09.27. N  984, 2004.09.29. N  999, 2004.10.13. N 1047, 2004.12.06. N  1274, 2005.01.12.  N 7, 2005.02.02.   N 83қаулыларымен.

___________________________________________________________________
Р/с|  Заң жобасының    | Әзiр.   |   Ұсыну мерзімі    | Жауапты
N |      атауы        | леушi   |____________________|   адам
   |                   | мемле.  | ӘдМ  |Үкімет|Парла.|
   |                   | кеттiк  |      |      | мент |
   |                   | орган   |      |      |      |
___________________________________________________________________
1  Қазақстан Республи.  ӘдМ, ІІМ  қаңтар ақпан  наурыз С.М.
   касының кейбiр                                      Бекбосынов
   заңнамалық кесiмде.
   рiне тергеу изоля.
   торларын Әдiлет
   министрлiгінiң
   қарамағына беру
   мәселесi бойынша
   өзгерiстер мен
   толықтырулар енгiзу
   туралы

2  Қазақстан Республи.  ӘдМ, ІІМ  қаңтар ақпан  наурыз С.Н.
   касының кейбiр                                      Баймағамбетов
   заңнамалық кесiмде.
   рiне құқық қорғау
   органдарының
   қызметiн жетiлдiру
   мәселелерi бойынша
   өзгерiстер мен
   толықтырулар енгiзу
   туралы

3  Мемлекеттiк әлеумет. Ақпарат.  қаңтар ақпан  наурыз О.Г.Рябченко
   тiк тапсырыс туралы    минi

4  "Табиғи монополия.    ТМРА     қаңтар ақпан  наурыз Ж.Ж.
   лар туралы"          (келiсiм                       Ертiлесова
   Қазақстан Республи.  бойынша)
   касының  Заңына
   өзгерiстер мен
   толықтырулар
   енгiзу туралы

5  Қазақстан Респуб.     АШМ      қаңтар ақпан  наурыз А.Қ.Күрішбаев
   ликасының кейбiр
   заңнамалық кесiм.
   дерiне өсiмдiк.
   тердi қорғау мә.
   селелерi бойынша
   өзгерiстер мен
   толықтырулар
   енгiзу туралы

6  "Бiлiм туралы"       БҒМ       қаңтар ақпан  наурыз Г.Н.Гамарник
   Қазақстан Респуб.
   ликасының  Заңына
   өзгерiстер мен
   толықтырулар
   енгiзу туралы

7  Қазақстан Респуб.    ҚарМ      қаңтар ақпан  наурыз Ғ.Н.Өзбеков
   ликасының кейбiр
   заңнамалық кесiм.
   дерiне бухгалтер.
   лiк есеп және
   қаржылық есептi.
   лiк мәселелерi
   бойынша өзгерiс.
   тер мен толық.
   тырулар енгiзу
   туралы

8  Қазақстан            ҚорМ      қаңтар ақпан  наурыз А.Б.
   Республикасын.                                      Тасболатов
   дағы қорғаныс
   және Қарулы
   Күштер туралы
   (жаңа редакция)

9  Қазақстан Респуб.    ҚорМ      қаңтар ақпан  наурыз А.Б.
   ликасы азаматта.                                    Тасболатов
   рының әскери
   мiндеттiлігі
   және әскери
   қызметi туралы
   (жаңа редакция)

10 Экстремистiк         ӘдМ, ҰҚК  қаңтар ақпан  наурыз С.Н.
   әрекетке қарсы       (келiсiм                       Баймағамбетов
   iс-қимыл туралы      бойынша),
                        БП
                        (келiсiм
                        бойынша),
                        ІІМ,
                        Ақпарат.
                        минi

11 "Халықтың көшi-      КҚА       қаңтар ақпан  сәуір  М.К.Ізбанов
   қоны туралы"
   Қазақстан
   Республикасының
Заңына өзгерiс.
   тер мен толық.
   тырулар енгiзу
   туралы

12 Қазақстан            ИСМ       қаңтар ақпан  сәуір  Б.С.Смағұлов
   Республикасын.
   дағы сауда-өнер.
   кәсiп палаталары
   туралы

13 Қазақстан            ЭБЖМ,     қаңтар ақпан  сәуір Н.А.Коржова
   Республикасының      орталық
   кейбiр заңнама.      және
   лық кесiмдерiне      жергі.
   мемлекеттiк          лікті
   басқару деңгей.      мемле.
   лерi арасындағы      кеттік
   өкiлеттiктердi       органдар
   ажырату мәселелерi
   бойынша өзгерiстер
   мен толықтырулар
   енгiзу туралы

14 "Лицензиялау         ЭБЖМ      қаңтар ақпан  наурыз Қ.М.
   туралы" Қазақстан                                   Әйтекенов
   Республикасының
Заңына лицензия.
   лау жүйесiн
   оңтайландыру мәсе.
   лелерi бойынша
   өзгерiстер мен
   толықтырулар
   енгiзу туралы

15 Халықаралық          ӘдМ       қаңтар ақпан  сәуір  С.М.
   коммерциялық                                        Бекбосынов
   төрелiк туралы

16 "Қазақстан           ӘдМ,      ақпан  наурыз сәуір  С.М.
   Республикасының      ЕХҚМ,                          Баймағамбетов
   азаматтығы туралы"   ІІМ, ҰҚК
   Қазақстан Респуб.    (келiсiм
   ликасының  Заңына     бойынша),
   өзгерiстер мен       КҚА
   толықтырулар
   енгiзу туралы

17 Бәсеке және          ТМРА      ақпан  наурыз сәуір  А.С.Мыңбаев
   монополистiк         (келiсiм
   қызметтi шектеу      бойынша)
   туралы (жаңа
   редакция)

18 <*>
19 <*>
20 <*>
21 <*>
22 <*>

23 Техникалық реттеу    ИСМ       сәуiр  мамыр маусым  А.Ұ.Мамин
   туралы

24 <*>
25 <*>

26 Қазақстан            ИСМ       сәуiр  мамыр маусым  Б.С.Смағұлов
   Республикасының
   кейбiр заңнамалық
   кесiмдерiне
   инвестициялар
   мәселелерi бойынша
   өзгерiстер мен
   толықтырулар
   енгiзу туралы

27 Мәдениет туралы      Мәдени.   сәуiр  мамыр маусым  Е.Ә.Аманшаев
                        етминi

28 <*>

29 "Мемлекеттiк         СА        маусым  шілде тамыз  Ю.К.Шоқаманов
   статистика
   туралы" Қазақстан
   Республикасының
Заңына өзгерiстер
   мен толықтырулар
   енгiзу туралы

29-1. Қазақстан        ҚНРА       маусым                Б.Б. Жәмiшев
     Республика.       (келісiм   шiлде
     сының кейбiр      бойынша)   тамыз
     заңнамалық
     кесiмдерiне
     бағалы қағаз.
     дар рыногы 
     және акцио.
     нерлiк
     қоғамдар 
     мәселелерi
     бойынша
     өзгерiстер
     мен толықты.
     рулар енгiзу
     туралы

29-2. "Қазақстан      Қаржыминi  маусым               А.Ә. Әрiпханов
      Республи.                  шiлде
      қасындағы                  тамыз
      тұрғын үй 
      құрылысы 
      жинақ ақшасы
      туралы"
      Қазақстан
      Республика.
      сының Заңына
      өзгерiстер
      мен толық.
      тырулар
      енгізу туралы

29-3. Теңiзде мұнай    ЭМРМ     маусым                 Б.С.
      операцияларын             шiлде                  Iзмұхамбетов
      жүргізу кезiнде           тамыз
      өнiмдi бөлу
      туралы келi.
      сiмдер туралы      

30 <*>
30-1. 2005 жылға       ЭБЖМ     тамыз                  Б.Т. Сұлтанов
      арналған                  тамыз
      республикалық             тамыз
      бюджет туралы                                  

31 Қазақстан             ҰБ       шілде  қазан  қа.    Ә.Ғ.Сәйденов
   Республикасының      (келiсiм                раша
   кейбiр заңнамалық    бойынша)
   кесiмдерiне қаржы
   рыногын реттеудi
   жүзеге асыратын
   мемлекеттiк
   органдар қызметi.
   нiң мәселелерi
   бойынша өзгерiстер
   мен толықтырулар
   енгiзу туралы

32 Валюталық реттеу      ҰБ       шілде  тамыз  қыр.   Г.З.
   және валюталық       (келiсiм                күйек  Айманбетова
   бақылау туралы       бойынша)

33 "Лицензиялау          ҰБ       шілде  тамыз  қыр.   Г.З.
   туралы" Қазақстан    (келiсiм                күйек  Айманбетова
   Республикасының      бойынша)
   Заңына валюталық
   реттеу және
   валюталық бақылау
   мәселелерi бойынша
   өзгерiстер мен
   толықтырулар
   енгiзу туралы

34  <*>

35  Қазақстан           ПМК       шілде  тамыз  қыр.   С.Б.
    Республикасының                             күйек  Ахметов
    кейбiр заңнамалық
    кесiмдерiне мемле.
    кеттiк құпиялар
    мәселелерi бойынша
    өзгерiстер мен
    толықтырулар
    енгiзу туралы

36  "Нормативтiк        ӘдМ       шілде  тамыз  қыр.   С.Н.
    құқықтық актiлер                            күйек  Баймағамбетов
    туралы" Қазақстан
    Республикасының
Заңына норма
    шығармашылығы
    қызметiн жетiлдiру
    мәселелерi бойынша
    өзгерiстер мен
    толықтырулар
    енгiзу туралы
36-1. Қазақстан         ЭБЖМ       шілде              Қ.М. Әйтекенов
     Республикасының    Қаржымині  тамыз
     кейбiр заңнамалық             қыркүйек
     кесiмдерiне салық
     салу мәселелерi
     бойынша өзге.
     рiстер мен толық.
     тырулар енгiзу
     туралы
36-2. "Сот сараптамасы  Әділетмині шілде              Ү.М. Стамқұлов
     туралы" Қазақстан             тамыз
     Республикасының               қыркүйек
     Заңына өзгерiстер
     мен толықтырулар
     енгізу туралы
36-3. Қазақстан                    шілде             К.Ө. Райымбеков
     Республикасының               тамыз
     Жер кодексiне                 қыркүйек
     өзгерiстер мен
     толықтырулар
     енгізу туралы
36-4. Қазақстан        Қаржымині   шілде             М.С. Раханов
     Республикасының               тамыз
     Азаматтық                     қыркүйек
     кодексiне
     (Жалпы бөлiм)
     толықтыру                 
     енгізу туралы

37  "Тауарлар импорты   ИСМ       тамыз  қыр.   қазан  Б.С.
    жағдайында iшкi                      күйек         Смағұлов
    рынокты қорғау
    шаралары туралы"
    Қазақстан
    Республикасының
Заңына өзгерiстер
    мен толықтырулар
    енгiзу туралы

38  Қазақстан           ӘдМ       тамыз  қыр.   қазан  Ж.Қ.Асанов
    Республикасының                      күйек
    зияткерлiк меншiк
    құқығы мәселесi
    бойынша кейбiр
    заңнамалық кесiм.
    дерiне өзгерiстер
    мен толықтырулар
    енгiзу туралы

38-1 <*>      

39  Қазақстан           КБА       қыр.   қазан  қараша А.Қ.Ержанов
    Республикасының               күйек
    Кеден  кодексiне
      өзгерiстер мен
    толықтырулар
    енгiзу туралы

39-1   Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2005.02.02.  N 83 қаулысымен.

40  Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.12.06. N  1274 қаулысымен.

41  "Халықты жұмыспен   ЕХҚМ      қазан  қараша жел.   Б.З.Әшитов
    қамту туралы"                               тоқсан
    Қазақстан
    Республикасының
Заңына өзгерiстер
    мен толықтырулар
    енгiзу туралы

42  Еңбек кодексi       ЕХҚМ      қазан  қараша жел.   Б.З.Әшитов
                                                тоқсан

43  Ерекше қорғалатын   АШМ,      қазан  қараша жел.   А.И.
    табиғи аумақтар     Қорша.                  тоқсан Мырзахметов
    туралы (жаңа        ған-
    редакция)           ортаминi

44    Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2005.01.01.  N 7 қаулысымен.

45   Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.12.06. N  1274 қаулысымен.

45-1. Қазақстан        ЭСЖҚА      қазан                А.Ө. Сәрсенов
     Республикасының              қараша
     кейбiр заңна.                желтоқ.
     малық кесiм.                 сан
     дерiне қаржы
     полициясы
     органдарының
     қызметi мәсе.
     лелерi бойынша
     өзгерiстер мен
     толықтырулар
     енгізу туралы
45-2. Ақпарат және     Ақпарат.   қазан               А.Д. Досжан
     ақпаратты         минi       қараша
     қорғау туралы                желтоқ.
                                  сан
45-3.   Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.12.06. N  1274 қаулысымен.
45-4.   Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.12.06. N  1274 қаулысымен.
45-5. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.12.06. N  1274 қаулысымен.
45-6.   Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.12.06. N  1274 қаулысымен.
45-7. Балалары бар      Еңбекмині  қазан              Т.К. Дүйсенова
     отбасыларына                  қараша
     мемлекеттік                   желтоқсан
     жәрдемақылар туралы

45-8. Мемлекеттiк       ЕХҚМ       қазан              Дүйсенова Т.Б.
      атаулы әлеуметтiк            қараша
      көмек туралы"                желтоқсан
      Қазақстан Респу.
      бликасының Заңына
      өзгерiстер мен
      толықтырулар
      енгiзу туралы            
____________________________________________________________________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады