Ағаш кесу мен орман билетінің нысандарын және Ағаш кесу мен орман билетін есепке алу, сақтау, толтыру және беру ережесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті Төрағасының 2005 жылғы 4 сәуірдегі N 93 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 6 мамырда тіркелді. Тіркеу N 3626. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2012 жылғы 17 қаңтардағы № 10-1/18 бұйрығымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2012.01.17 № 10-1/18 (қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы Орман кодексінің 36-бабын іске асыру мақсатында  БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған:
      1) Ағаш кесу билетінің нысаны;
      2) Орман билетінің нысаны;
      3) Ағаш кесу мен орман билетін есепке алу, сақтау, толтыру және беру ережесі бекітілсін.
      2. Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы реттеу және бақылау басқармасы белгіленген тәртіппен осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуден өткізуге жіберсін.
      3. Осы бұйрық ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Төраға

сериясы                              Ауыл шаруашылығы министрлігі
Серия                               Орман және аңшылық шаруашылығы
N                                       комитеті төрағасының
                                        2005 жылғы 4 сәуірдегі
                                      N 93 бұйрығымен бекітілген

         Қазақстан     Государственный герб    Республика
        Республикасы   Республики Казахстан    Казахстан

                                   Орман пайдаланушыға берiледi  1
                                   Выдается лесопользователю

                           АҒАШ КЕСУ БИЛЕТI
                          ЛЕСОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ

Облысы _________________________________ "__"_____________ 200__ ж.
Область                                                          г.

Мекеме(орман иеленушi) __________  Ағашты кесу тәсiлi _____________
Учреждение (лесовладелец)          Способ рубки

Орманшылық ______________________  ________________________________
Лесничество

Мемлекеттiк орман кәсiпорыны санаты _______________________________
Категория государственного лесного фонда

Пайдалану түрi __________________  Есепке алу тәсілі ______________
Вид пользования                    Способ учета

Негiзiнде _________________________________________________________
На основании

рұқсат ____________________________________________________________
разрешается

200__ ж. кесiлетiн ағаш қоры есебiнен кесуге _____________ сүректер
вырубить в счет лесосечного фонда 200__ г.                древесины

Ағаштарды тартып шығаратын аралық _________________________________
Расстояние вывозки

Орамдар-
дың N
N квар-
талов

Телім N
N выдела
 

Кеспеа-
ғаштың N
/ауданы,
га -
N лесосе-
ки/пло-
щадь, га

Мөлдек-
тердің N/
ауданы,
га -
N деля-
нок/
площадь,
га

Шаруа-
шылық
Хозя-
йство

Жас ағаштардың
сақталуы қажет
Обеспечить
сохранение
подроста

аудан-
да, га
на
площа-
ди, га

1 га
саны,
(мың
дана)
кол-во
тыс.
шт. на
1 га

Барлығы:
Итого:   кестенің жалғасы

Тығыздалған текше
метрдегі ағаштың көлемі
Объем древесины
в плотных куб.м

Теңге есебінде
ставка бағасы
Стоимость по ставке
в тенге

Төлеуге
тиіс,
теңге
Причита-
ется к
уплате,
тенге

Кә-
де-
лік
де-
ло-
вой

Отын-
дық
дро-
вяной

шөп-
шектер
мен
бұтақ-
тар
хво-
роста
и
сучьев

Бар-
лығы
Итого

Кә-
де-
лі
де-
ло-
вой

Отын-
дық
дро-
вяной

шөп-
шектер
мен
бұтақ-
тар
хво-
роста
и
сучьев

Бар-
лығы
Итого


   Дайындалатын ағаш өнiмдерiне төленетiн
ақыны бюджетке өткiзу мерзiмi _____________________________________
Сроки внесения в бюджет платы
за заготавливаемую лесопродукцию

Кесуге жатпайды ___________________________________________________
Рубке не подлежат  (тұқымдық ағаштар, тұқымдық жерлер және басқа
                     ағаштардың саны - количество семенников,
                       семенных куртин и других деревьев)

                  Ағаш дайындауды аяқтау мерзiмi "__"______ 200__ж.
                  Срок окончания заготовки                       г.

Уақытша ағаш сақтайтын орын _______________________________________
Места временных складов

Тасып әкетуге рұқсат берiлдi ______________________________________
Вывозка разрешается

                  Тасып әкету мерзiмi "____"_______________ 200__ж.
                  Срок окончания вывозки                         г.

Мезгiлiнен бұрын кесуге рұқсат етiледi ____________________________
Досрочная вырубка разрешается
___________________________________________________________________

Ағаштың қабығын аршу немесе ағашты химиялық өңдеу мерзiмi _________
Сроки окорки, химической обработки древесины
___________________________________________________________________

Кеспеағашты тазарту тәсiлi ________________________________________
Способ очистки лесосеки
___________________________________________________________________

Ағаштарды бекiтiлген технологиялық картаға сәйкес кесу керек ______
Разработку лесосек произвести согласно утвержденным
технологическим картам

Ерекше шарттар ____________________________________________________
Особые условия
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      M.O.  _______________________________________________________
      М.П.  _______________________________________________________

Мекеме басшысы _____________________  Инженер _____________________
Руководитель  (Тегi, аты-жөнi, қолы   Инженер (Тегi, аты-жөнi, қолы
учреждения     - подпись, Ф. И. О.)           - подпись, Ф. И. О.)

      Орман пайдаланушылар Қазақстан Республикасының ормандарында
өсiп тұрған ағашты босату ережелерiн және Қазақстан Республикасының
ормандарында өрт қауiпсiздiгi ережелерiн мiндеттi түрде орындаулары
тиiстi. Көрсетiлген ережелердi бұзғаны үшiн, сондай-ақ ағаш
пайдаланушы ағаш кесiлген жердi тазартудан бас тартқан кезде, орман
шаруашылығы мемлекеттiк басқару органдары, белгiленген тәртiп
бойынша, ағаш дайындауда және ағаш пайдаланушылар жүргiзiп жатқан
басқа да жұмыстарды тоқтатып қоюы мүмкiн.
      Лесопользователи обязаны строго соблюдать правила отпуска древесины на корню в лесах Республики Казахстан и правила пожарной
безопасности в лесах Республики Казахстан. За нарушение указанных
правил, a также при уклонении лесопользователя от очистки мест
рубок, государственные органы управления лесным хозяйством могут в
установленном порядке приостанавливать заготовку древесины и иные
работы, проводимые лесопользователями.

      Орманда өсiп тұрған ағаштарды босату ережелерiмен және өрт
      қауiпсiздiгi ережелерiмен таныстым
      С правилами отпуска древесины на корню и правилами пожарной
      безопасности ознакомлен

      Орман пайдаланушы ___________________________________________
      Лесопользователь     (Лауазымы, қолы, тегі, аты-жөнi, -
                            должность, подпись, Ф. И. О. )

Ағаштарды дайындау және тасып әкету мерзiмдерiнiң
ұзартылғаны жөнiндегi белгiлер ____________________________________
Отметки о представлении отсрочек по заготовке и вывозке

   M.O.  Мекеме басшысы __________________________________________
   М.П.  Руководитель   (Тегi, аты-жөнi, қолы - подпись, Ф. И. О.)
         учреждения

         Ағаш кесетiн жердi куәландiру мәлiметтерi бойынша орманды
         қалпына келтiру шаралары
         Мероприятия по восстановлению леса по материалам
         освидетельствования мест рубок

Орманның қалпына келуi үшiн, жас ағаштарды сақтау ______________ га
Сохранение подроста, обеспечивающего восстановление леса

Керек:
Требуется:

      ағаш отырғызу ____________________________________________ га
      создание лесных культур на

      ағаштың табиғи өсуiне көмектесу __________________________ га
      содействие естественному возобновлению на

      Мекеме басшысы ______________________________________________
      Руководитель    (Тегi, аты-жөнi, қолы - подпись, Ф. И. О.)
      учреждения

сериясы                              Ауыл шаруашылығы министрлігі
Серия                               Орман және аңшылық шаруашылығы
  N                                       комитеті төрағасының
                                        2005 жылғы 4 сәуірдегі
                                      N 93 бұйрығымен бекітілген

         Қазақстан     Государственный герб    Республика
        Республикасы   Республики Казахстан    Казахстан

                                   Орманшыға жіберiледi         2
                                   Выдается лесничему

                           АҒАШ КЕСУ БИЛЕТI
                          ЛЕСОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ

Облысы _________________________________ "__"_____________ 200__ ж.
Область                                                          г.

Мекеме(орман иеленушi) __________  Ағашты кесу тәсiлi _____________
Учреждение (лесовладелец)          Способ рубки

Орманшылық ______________________  ________________________________
Лесничество

Мемлекеттiк орман кәсiпорыны санаты _______________________________
Категория государственного лесного фонда

Пайдалану түрi __________________  Есепке алу тәсілі ______________
Вид пользования                    Способ учета

Негiзiнде _________________________________________________________
На основании

рұқсат ____________________________________________________________
разрешается

200__ ж. кесiлетiн ағаш қоры есебiнен кесуге _____________ сүректер
вырубить в счет лесосечного фонда 200__ г.                древесины

Ағаштарды тартып шығаратын аралық _________________________________
Расстояние вывозки

Орамдар-
дың N
N квар-
талов

Телім N
N выдела
 

Кеспеа-
ғаштың N
/ауданы,
га -
N лесосе-
ки/пло-
щадь, га

Мөлдек-
тердің N/
ауданы,
га -
N деля-
нок/
площадь,
га

Шаруа-
шылық
Хозя-
йство

Жас ағаштардың
сақталуы қажет
Обеспечить
сохранение
подроста

аудан-
да, га
на
площа-
ди, га

1 га
саны,
(мың
дана)
кол-во
тыс.
шт. на
1 га

Барлығы:
Итого:   кестенің жалғасы

Тығыздалған текше
метрдегі ағаштың көлемі
Объем древесины
в плотных куб.м

Теңге есебінде
ставка бағасы
Стоимость по ставке
в тенге

Төлеуге
тиіс,
теңге
Причита-
ется к
уплате,
тенге

Кә-
де-
лі
де-
ло-
вой

Отын-
дық
дро-
вяной

шөп-
шектер
мен
бұтақ-
тар
хво-
роста
и
сучьев

Бар-
лығы
Итого

Кә-
де-
лі
де-
ло-
вой

Отын-
дық
дро-
вяной

шөп-
шектер
мен
бұтақ-
тар
хво-
роста
и
сучьев

Бар-
лығы
Итого


   Дайындалатын ағаш өнiмдерiне төленетiн
ақыны бюджетке өткiзу мерзiмi _____________________________________
Сроки внесения в бюджет платы
за заготавливаемую лесопродукцию

Кесуге жатпайды ___________________________________________________
Рубке не подлежат  (тұқымдық ағаштар, тұқымдық жерлер және басқа
                     ағаштардың саны - количество семенников,
                       семенных куртин и других деревьев)

                  Ағаш дайындауды аяқтау мерзiмi "__"______ 200__ж.
                  Срок окончания заготовки                       г.

Уақытша ағаш сақтайтын орын _______________________________________
Места временных складов

Тасып әкетуге рұқсат берiлдi ______________________________________
Вывозка разрешается

                  Тасып әкету мерзiмi "____"_______________ 200__ж.
                  Срок окончания вывозки                         г

Мезгiлiнен бұрын кесуге рұқсат етiледi ____________________________
Досрочная вырубка разрешается
___________________________________________________________________

Ағаштың қабығын аршу немесе ағашты химиялық өңдеу мерзiмi _________
Сроки окорки, химической обработки древесины
___________________________________________________________________

Кеспеағашты тазарту тәсiлi ________________________________________
Способ очистки лесосеки
___________________________________________________________________

Ағаштарды бекiтiлген технологиялық картаға сәйкес кесу керек ______
Разработку лесосек произвести согласно утвержденным
технологическим картам

Ерекше шарттар ____________________________________________________
Особые условия
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      M.O.  _______________________________________________________
      М.П.  _______________________________________________________

Мекеме басшысы _____________________  Инженер _____________________
Руководитель  (Тегi, аты-жөнi, қолы   Инженер (Тегi, аты-жөнi, қолы
учреждения     - подпись, Ф. И. О.)           - подпись, Ф. И. О.)

      Орман пайдаланушылар Қазақстан Республикасының ормандарында
өсiп тұрған ағашты босату ережелерiн және Қазақстан Республикасының
ормандарында өрт қауiпсiздiгi ережелерiн мiндеттi түрде орындаулары
тиiстi. Көрсетiлген ережелердi бұзғаны үшiн, сондай-ақ ағаш
пайдаланушы ағаш кесiлген жердi тазартудан бас тартқан кезде, орман
шаруашылығы мемлекеттiк басқару органдары, белгiленген тәртiп
бойынша, ағаш дайындауда және ағаш пайдаланушылар жүргiзiп жатқан
басқа да жұмыстарды тоқтатып қоюы мүмкiн.
      Лесопользователи обязаны строго соблюдать правила отпуска древесины на корню в лесах Республики Казахстан и правила пожарной
безопасности в лесах Республики Казахстан. За нарушение указанных
правил, a также при уклонении лесопользователя от очистки мест
рубок, государственные органы управления лесным хозяйством могут в
установленном порядке приостанавливать заготовку древесины и иные
работы, проводимые лесопользователями.

      Орманда өсiп тұрған ағаштарды босату ережелерiмен және өрт
      қауiпсiздiгi ережелерiмен таныстым
      С правилами отпуска древесины на корню и правилами пожарной
      безопасности ознакомлен

      Орман пайдаланушы ___________________________________________
      Лесопользователь     (Лауазымы, қолы, тегі, аты-жөнi, -
                            должность, подпись, Ф. И. О.)

Ағаштарды дайындау және тасып әкету мерзiмдерiнiң
ұзартылғаны жөнiндегi белгiлер ____________________________________
Отметки о представлении отсрочек по заготовке и вывозке

   M.O.  Мекеме басшысы __________________________________________
   М.П.  Руководитель   (Тегi, аты-жөнi, қолы - подпись, Ф. И. О.)
         учреждения

         Ағаш кесетiн жердi куәләндiру мәлiметтерi бойынша орманды
         қалпына келтiру шаралары
         Мероприятия по восстановлению леса по материалам
         освидетельствования мест рубок

Орманның қалпына келуi үшiн, жас ағаштарды сақтау ______________ га
Сохранение подроста, обеспечивающего восстановление леса

Керек:
Требуется:

      ағаш отырғызу ____________________________________________ га
      создание лесных культур на

      ағаштың табиғи өсуiне көмектесу __________________________ га
      содействие естественному возобновлению на

      Мекеме басшысы ______________________________________________
      Руководитель    (Тегi, аты-жөнi, қолы - подпись, Ф. И. О.)
      учреждения

сериясы                              Ауыл шаруашылығы министрлігі
Серия                               Орман және аңшылық шаруашылығы
N                                       комитеті төрағасының
                                        2005 жылғы 4 сәуірдегі
                                      N 93 бұйрығымен бекітілген

         Қазақстан     Государственный герб    Республика
        Республикасы   Республики Казахстан    Казахстан

                                   Мекемеде қалады              3
                                   Выдается лесопользователю

                           АҒАШ КЕСУ БИЛЕТI
                          ЛЕСОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ

Облысы _________________________________ "__"_____________ 200__ ж.
Область                                                          г.

Мекеме(орман иеленушi) __________  Ағашты кесу тәсiлi _____________
Учреждение (лесовладелец)          Способ рубки

Орманшылық ______________________  ________________________________
Лесничество

Мемлекеттiк орман кәсiпорыны санаты _______________________________
Категория государственного лесного фонда

Пайдалану түрi __________________  Есепке алу тәсілі ______________
Вид пользования                    Способ учета

Негiзiнде _________________________________________________________
На основании

рұқсат ____________________________________________________________
разрешается

200__ ж. кесiлетiн ағаш қоры есебiнен кесуге _____________ сүректер
вырубить в счет лесосечного фонда 200__ г.                древесины

Ағаштарды тартып шығаратын аралық _________________________________
Расстояние вывозки

Орамдар-
дың N
N квар-
талов

Телім N
N выдела
 

Кеспеа-
ғаштың N
/ауданы,
га -
N лесосе-
ки/пло-
щадь, га

Мөлдек-
тердің N/
ауданы,
га -
N деля-
нок/
площадь,
га

Шаруа-
шылық
Хозя-
йство

Жас ағаштардың
сақталуы қажет
Обеспечить
сохранение
подроста

аудан-
да, га
на
площа-
ди, га

1 га
саны,
(мың
дана)
кол-во
тыс.
шт. на
1 га

Барлығы:
Итого:   кестенің жалғасы

Тығыздалған текше
метрдегі ағаштың көлемі
Объем древесины
в плотных куб.м

Теңге есебінде
ставка бағасы
Стоимость по ставке
в тенге

Төлеуге
тиіс,
теңге
Причита-
ется к
уплате,
тенге

Кә-
де-
лі
де-
ло-
вой

Отын-
дық
дро-
вяной

шөп-
шектер
мен
бұтақ-
тар
хво-
роста
и
сучьев

Бар-
лығы
Итого

Кә-
де-
лі
де-
ло-
вой

Отын-
дық
дро-
вяной

шөп-
шектер
мен
бұтақ-
тар
хво-
роста
и
сучьев

Бар-
лығы
Итого


   Дайындалатын ағаш өнiмдерiне төленетiн
ақыны бюджетке өткiзу мерзiмi _____________________________________
Сроки внесения в бюджет платы
за заготавливаемую лесопродукцию

Кесуге жатпайды ___________________________________________________
Рубке не подлежат  (тұқымдық ағаштар, тұқымдық жерлер және басқа
                     ағаштардың саны - количество семенников,
                       семенных куртин и других деревьев)

                  Ағаш дайындауды аяқтау мерзiмi "__"______ 200__ж.
                  Срок окончания заготовки                       г.

Уақытша ағаш сақтайтын орын _______________________________________
Места временных складов

Тасып әкетуге рұқсат берiлдi ______________________________________
Вывозка разрешается

                  Тасып әкету мерзiмi "____"_______________ 200__ж.
                  Срок окончания вывозки                         г

Мезгiлiнен бұрын кесуге рұқсат етiледi ____________________________
Досрочная вырубка разрешается
___________________________________________________________________

Ағаштың қабығын аршу немесе ағашты химиялық өңдеу мерзiмi _________
Сроки окорки, химической обработки древесины
___________________________________________________________________

Кеспеағашты тазарту тәсiлi ________________________________________
Способ очистки лесосеки
___________________________________________________________________

Ағаштарды бекiтiлген технологиялық картаға сәйкес кесу керек ______
Разработку лесосек произвести согласно утвержденным
технологическим картам

Ерекше шарттар ____________________________________________________
Особые условия
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      M.O.  _______________________________________________________
      М.П.  _______________________________________________________

Мекеме басшысы _____________________  Инженер _____________________
Руководитель  (Тегi, аты-жөнi, қолы   Инженер (Тегi, аты-жөнi, қолы
учреждения     - подпись, Ф. И. О.)           - подпись, Ф. И. О.)

      Орман пайдаланушылар Қазақстан Республикасының ормандарында
өсiп тұрған ағашты босату ережелерiн және Қазақстан Республикасының
ормандарында өрт қауiпсiздiгi ережелерiн мiндеттi түрде орындаулары
тиiстi. Көрсетiлген ережелердi бұзғаны үшiн, сондай-ақ ағаш
пайдаланушы ағаш кесiлген жердi тазатудан бас тартқан кезде, орман
шаруашылығы мемлекеттiк басқару органдары, белгiленген тәртiп
бойынша, ағаш дайындауда және ағаш пайдаланушылар жүргiзiп жатқан
басқа да жұмыстарды тоқтатып қоюы мүмкiн.
      Лесопользователи обязаны строго соблюдать правила отпуска древесины на корню в лесах Республики Казахстан и правила пожарной
безопасности в лесах Республики Казахстан. За нарушение указанных
правил, a также при уклонении лесопользователя от очистки мест
рубок, государственные органы управления лесным хозяйством могут в
установленном порядке приостанавливать заготовку древесины и иные
работы, проводимые лесопользователями.

      Орманда өсiп тұрған ағаштарды босату ережелерiмен және өрт
      қауiпсiздiгi ережелерiмен таныстым
      С правилами отпуска древесины на корню и правилами пожарной
      безопасности ознакомлен

      Орман пайдаланушы ___________________________________________
      Лесопользователь     (Лауазымы, қолы, тегі, аты-жөнi, -
                            должность, подпись, Ф. И. О. )

Ағаштарды дайындау және тасып әкету мерзiмдерiнiң
ұзартылғаны жөнiндегi белгiлер ____________________________________
Отметки о представлении отсрочек по заготовке и вывозке

   M.O.  Мекеме басшысы __________________________________________
   М.П.  Руководитель   (Тегi, аты-жөнi, қолы - подпись, Ф. И. О.)
         учреждения

         Ағаш кесетiн жердi куәләндiру мәлiметтерi бойынша орманды
         қалпына келтiру шаралары
         Мероприятия по восстановлению леса по материалам
         освидетельствования мест рубок

Орманның қалпына келуi үшiн, жас ағаштарды сақтау ______________ га
Сохранение подроста, обеспечивающего восстановление леса

Керек:
Требуется:

      ағаш отырғызу ____________________________________________ га
      создание лесных культур на

      ағаштың табиғи өсуiне көмектесу __________________________ га
      содействие естественному возобновлению на

      Мекеме басшысы ______________________________________________
      Руководитель    (Тегi, аты-жөнi, қолы - подпись, Ф. И. О.)
      учреждения

сериясы                              Ауыл шаруашылығы министрлігі
Серия                               Орман және аңшылық шаруашылығы
  N                                      комитеті төрағасының
                                        2005 жылғы 4 сәуірдегі
                                      N 93 бұйрығымен бекітілген

        Қазақстан     Государственный герб    Республика
        Республикасы   Республики Казахстан    Казахстан

                                   Орман пайдаланушыға берiледi  1
                                   Выдается лесопользователю

                            ОРМАН БИЛЕТI
                            ЛЕСНОЙ БИЛЕТ

                                         "__"_____________ 200__ ж.
                                                                 г.

Облысы ____________________________________________________________
Область

Мекеме(орман иеленушi) ____________________________________________
Учреждение (лесовладелец)

Орманшылық ________________________________________________________
Лесничество

Айналым ___________________________________________________________
Обход

Орам мен телімнің нөмірлері _______________________________________
Номера кварталов и выделов
___________________________________________________________________

Негiзiнде _________________________________________________________
На основании
___________________________________________________________________

Рұқсат етiлсiн ____________________________________________________
Допустить
___________________________________________________________________
         (орман пайдаланушы және оның пошталық мекен-жайы -
                лесопользователь и его почтовый адрес)
к _________________________________________________________________
              (орман пайдаланудың түрi - вид лесопользования)
___________________________________________________________________

Ауданда ______________, мөлшерде __________________________________
На площади   (га)      в размере  (саны, көлемi - количество, объем)

Такса бойынша құны __________________________________________ теңге
Стоимость по таксе

Ерекше шарттар ____________________________________________________
Особые условия
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Пайдалану мерзiмi "__"________ 20__ жылдан
Cpoк пользования с                  года
                   "__"________ 20__ жылға дейін
                 по                 года
___________________________________________________________________

      M.O.   Мекеме басшысы _______________________________________
      М.П.   Руководитель учреждения

             Инженер ______________________________________________
             Инженер

      Орман пайдалану ережелерiмен, ормандағы өрт қауiпсiздiгi
ережелерiмен және оларды бұзғаны үшiн жауапкершiлiкпен таныстым
      С правилами лесопользования, правилами пожарной безопасности
в лесах и ответственностью за их нарушения ознакомлен

      Орман пайдаланушының қолы ___________________________________
      Подпись лесопользователя

сериясы                              Ауыл шаруашылығы министрлігі
Серия                               Орман және аңшылық шаруашылығы
N                                       комитеті төрағасының
                                        2005 жылғы 4 сәуірдегі
                                      N 93 бұйрығымен бекітілген

        Қазақстан     Государственный герб    Республика
        Республикасы   Республики Казахстан    Казахстан

                                   Орманшыға жіберiледi       2
                                   Выдается лесничему

                            ОРМАН БИЛЕТI
                            ЛЕСНОЙ БИЛЕТ

       на_______________________________________________
        (орман пайдаланудың түрі - вид лесопользолвания)

                                         "__"_____________ 200__ ж.
                                                                 г.

Облысы ____________________________________________________________
Область

Мекеме(орман иеленушi) ____________________________________________
Учреждение (лесовладелец)

Орманшылық ________________________________________________________
Лесничество

Айналым ___________________________________________________________
Обход

Орам мен телімнің нөмірлері _______________________________________
Номера кварталов и выделов
___________________________________________________________________

Негiзiнде _________________________________________________________
На основании
___________________________________________________________________

Рұқсат етiлсiн ____________________________________________________
Допустить
___________________________________________________________________
         (орман пайдаланушы және оның пошталық мекен-жайы -
                лесопользователь и его почтовый адрес)
к _________________________________________________________________
              (орман пайдаланудың түрi - вид лесопользования)
___________________________________________________________________

Ауданда ______________, мөлшерде __________________________________
На площади   (га)      в размере  (саны, көлемi - количество, объем)

Такса бойынша құны __________________________________________ теңге
Стоимость по таксе                                            тенге

Ерекше шарттар ____________________________________________________
Особые условия
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Пайдалану мерзiмi "__"________ 20__ жылдан
Cpoк пользования с                  года
                   "__"________ 20__ жылға дейін
                 по                 года
___________________________________________________________________

      M.O.   Мекеме басшысы _______________________________________
      М.П.   Руководитель учреждения

             Инженер ______________________________________________
             Инженер

      Орман пайдалану ережелерiмен, ормандағы өрт қауiпсiздiгi
ережелерiмен және оларды бұзғаны үшiн жауапкершiлiкпен таныстым
      С правилами лесопользования, правилами пожарной безопасности
в лесах и ответственностью за их нарушения ознакомлен

      Орман пайдаланушының қолы ___________________________________
      Подпись лесопользователя

сериясы                              Ауыл шаруашылығы министрлігі
Серия                               Орман және аңшылық шаруашылығы
  N                                      комитеті төрағасының
                                        2005 жылғы 4 сәуірдегі
                                      N 93 бұйрығымен бекітілген

        Қазақстан     Государственный герб    Республика
        Республикасы   Республики Казахстан    Казахстан

                                   Мекемеде қалады         3
                                   Остается в учреждении

                            ОРМАН БИЛЕТI
                            ЛЕСНОЙ БИЛЕТ

       на_______________________________________________
         (орман пайдаланудың түрі - вид лесопользолвания)

                                         "__"_____________ 200__ ж.
                                                                 г.

Облысы ____________________________________________________________
Область

Мекеме(орман иеленушi) ____________________________________________
Учреждение (лесовладелец)

Орманшылық ________________________________________________________
Лесничество

Айналым ___________________________________________________________
Обход

Орам мен телімнің нөмірлері _______________________________________
Номера кварталов и выделов
___________________________________________________________________

Негiзiнде _________________________________________________________
На основании
___________________________________________________________________

Рұқсат етiлсiн ____________________________________________________
Допустить
___________________________________________________________________
         (орман пайдаланушы және оның пошталық мекен-жайы -
                лесопользователь и его почтовый адрес)
к _________________________________________________________________
              (орман пайдаланудың түрi - вид лесопользования)
___________________________________________________________________

Ауданда ______________, мөлшерде __________________________________
На площади   (га)      в размере (саны, көлемi - количество, объем)

Такса бойынша құны __________________________________________ теңге
Стоимость по таксе                                            тенге

Ерекше шарттар ____________________________________________________
Особые условия
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Пайдалану мерзiмi "__"________ 20__ жылдан
Cpoк пользования с                  года
                   "__"________ 20__ жылға дейін
                 по                 года
___________________________________________________________________

      M.O.   Мекеме басшысы _______________________________________
      М.П.   Руководитель учреждения

             Инженер ______________________________________________
             Инженер

      Орман пайдалану ережелерiмен, ормандағы өрт қауiпсiздiгi
ережелерiмен және оларды бұзғаны үшiн жауапкершiлiкпен таныстым
      С правилами лесопользования, правилами пожарной безопасности
е лесах и ответственностью за их нарушения ознакомлен

      Орман пайдаланушының қолы ___________________________________
      Подпись лесопользователя

Қазақстан Республикасы     
Ауыл шаруашылығы министрлігі  
Орман және аңшылық шаруашылығы 
комитеті төрағасының       
2005 жылғы 4 сәуірдегі     
N 93 бұйрығымен бекітілген  

  Ағаш кесу мен орман билеттерін есепке алу,
сақтау, толтыру және беру ережесі

  1. Жалпы ережелер

      1. Осы ережемен белгіленген ағаш кесу мен орман билеттерін есепке алу, сақтау, толтыру және беру тәртібі Қазақстан Республикасының Орман кодексіне сәйкес әзірленді және барлық деңгейдегі орман басқару органдары мен мемлекеттік орман иеленушілер үшін мемлекеттік орман қоры аумағында мынадай орман пайдалану шараларын жүзеге асыру кезінде міндетті болып табылады:
      1) сүрек дайындау;
      2) шайыр, ағаш сөлдерін дайындау;
      3) қосалқы ағаш ресурстарын (ағаш қабықтар, бұтақтарын, түбірлерін, тамырларын, жапырақтарын, бүршіктерін) дайындау;
      4) жанама орман пайдалану;
      5) мемлекеттік орман қоры учаскелерін ғылыми-зерттеу мақсаттарында пайдалану;
      6) мемлекеттік орман қоры учаскелерін мәдени-сауықтыру, рекреациялық, туристік және спорттық мақсаттар үшін пайдалану.

      2. Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орман пайдалануды жүзеге асыруға рұқсат беру құжаттарының: ағаш кесу мен орман билетінің негізінде ғана жол беріледі. Ешқандай да басқа құжаттар, сондай-ақ лауазымды адамдардың ауызша берілген өкімдері орман пайдалануды жүзеге асыруға негіз бола алмайды.

      3. Ағаш кесу билеті сүрек, шайыр, ағаш сөлдері мен қосалқы ағаш ресурстарын дайындауға және тасымалдауға құқық беретін құжат болып табылады және оны мемлекеттік орман иеленушісі (бұдан әрі - орман иеленушісі) орман пайдаланушыларға Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 22 желтоқсандағы N 1287 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде өсіп тұрған сүректі босату ережесімен (бұдан әрі - өсіп тұрған сүректі босату ережесі) белгіленген мерзімге жұмыстар басталғанға дейін береді.

      4. Ағаш кесу билеті: орман пайдаланушылардың игеруі үшін, жергілікті қажеттіліктер үшін, жергілікті халықтың мұқтажы үшін, орман иеленушілер үшін, соның ішінде орманды күтіп-баптау мақсатында ағаш кесу, орман шаруашылығы іс-шараларын жүргізу, сондай-ақ орындау кезінде ағаш кесу шаралары жүргізілетін басқа да іс-шаралар үшін (орман орналастыру, алқапты тазарту, іздестіру жұмыстары және басқалары) босатылатын ағашты тағайындағанда өсіп тұрған ағашты да, қурап қалған немесе бүлінген ағашты да босату кезінде беріледі.
      Ағаш кесу билетін орман иеленуші әрбір орман пайдаланушыға әрбір босатылатын бірлік үшін: кеспеағашқа немесе мөлдекке (кеспеағаш мөлдектерге бөлінген жағдайда) жеке-жеке жазып береді.
      Бір орман пайдаланушыға ағаш кесу билетін бірнеше босату бірлігіне (кеспеағаштарға немесе мөлдектерге) беруге оларда пайдаланудың бір түрі көзделетін, ағаш кесудің сол бір ғана тәсілі және босатылатын сүректі, қосалқы ағаш ресурстарын есепке алудың сол бір ғана тәсілі қолданылатын жағдайда рұқсат етіледі.

      5. Орман билеті орманды жанама пайдалануды жүзеге асыруға (шөп шабу, мал жаю, марал өсіру, аң шаруашылығы, ара ұялары мен омарталар орналастыру, көкөніс өсіру, бақша өсіру және басқа да ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру, дәрі-дәрмектік өсімдіктер мен техникалық шикізат, жабайы жемістер, жаңғақтар, саңырауқұлақтар, жидектер және басқа да тағамдық өнімдер, мүк, орман төсенішін және жерге түскен жапырақтар, қамыс жинау мен дайындау), мемлекеттік орман қоры учаскелерін ғылыми-зерттеу, мәдени-сауықтыру, рекреациялық, туристік және спорттық мақсаттар үшін пайдалануға құқық беретін құжат болып табылады.

      6. Ағаш кесу билеті мен орман билеті бастапқы негізгі құжаттар болып табылады, олардың негізінде:
      босатуға рұқсат етілген сүректі кәделік, отындық ағашқа және бұтақтарға (бұтақшаларға) бөле отырып оның, өсіп тұрған күйінде босатылатын сүрек үшін төлем сомасының есебі жүргізіледі;
      орман пайдаланудың өзге де түрлерінің көлемдерінің (сүрек дайындаудан басқа) және олар үшін жасалатын төлемдердің есебі жүргізіледі;
      кеспеағашты тазарту, сүректі ұтымды түрде кесу, төлем сомаларын бюджетке төлеу, ағаш кесу және орман билеттері бойынша белгіленген орман пайдалану, өртке қарсы, орманды қалпына келтіру және өзге де іс-шараларды жүргізу мерзімдері мен көлемдерін сақтау жөніндегі міндеттемелерді орман пайдаланушының орындауына бақылау жасауды жүзеге асырады;
      орман иеленушілер мен орман пайдаланушылар арасындағы даулар шешіледі.

      7. Орман пайдаланушы ағаш кесу, сөл ағызу, ағаш сөлдерін, қосалқы ағаш ресурстарын дайындау немесе орман пайдаланудың жанама және өзге де түрлерін жүргізу басталғанға дейін ағаш кесу мен орман билеттерін көрсетіп, орман иеленушіден орман пайдалану жұмыстары жүргізілетін мемлекеттік орман қоры учаскесін қаз-қалпында белгіленген тәртіппен қабылдап алады.

      8. Ағаш кесу мен орман билеттерінің бланкілерін орман шаруашылығы саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі - Уәкілетті орган) орталықтандырылған тәртіппен дайындайды.

      9. Ағаш кесу мен орман билеттерінің бланкілері өрнекті қағазда, беті басылған тормен көмкерілген, нөмірлері мен әріптік сериялары көрсетіле отырып мемлекеттік тілде және орыс тілінде басылады.
      Басылған бланкілер әрқайсысы кітапша түрінде 25 комплектіден көбейтіледі.
      Уәкілетті орган өзінің аумақтық органдары (бұдан әрі - аумақтық орган) арқылы облыс аумағында орналасқан орман шаруашылығы мекемелерін және басқа да орман иеленушілерді бланкілермен қамтамасыз етеді.

  2. Ағаш кесу мен орман билеттерінің
бланкілерінің сақталуы

      10. Ағаш кесу мен орман билеттері қатаң есептілік бланкілері болып табылады және осы ережеде белгіленген тәртіппен есепке алынуға және сақталуға жатады.
      Бұл бланкілер сейфтерде, темір шкафтарда немесе құлып салынатын темір жәшіктерде сақталуға тиіс.
      Бланкілер сақталатын сейфтер, шкафтар және жәшіктер құлыпталып, оларға мөр басылады, мөр бланкілердің сақталуына және жұмсалуына жауапты адамда сақталады.

  3. Ағаш кесу мен орман билеттерінің
бланкілерін есепке алу

      11. Ағаш кесу мен орман билеттерінің бланкілерін алған аумақтық органдар мен орман иеленушілер олардың есебін жүргізеді және уәкілетті органға жылдық есеппен бірге осы бланкілердің кірісі мен шығысы туралы жылдық есеп береді, сондай-ақ есеп беру жылынан кейінгі жылға оларға деген қажеттілікті мәлімдейді.
      Уәкілетті орган аумақтық органдардың өтінімдері негізінде жалпы қажеттілікті анықтап, алдағы жылға ағаш кесу мен орман билеттері бланкілерінің бір орталықтан жасап шығарылуын ұйымдастырады.

      12. Ағаш кесу мен орман билеттері бланкілерінің жасалуына қарай, бірақ ағымдағы жылдың бірінші тоқсаны аяқталатын күннен кешіктірмей, уәкілетті орган осы бланкілерді бағалы сәлемдемелер етіп жібереді немесе оларды сенімхат бойынша ведомстволық бағыныстағы аумақтық органдарға береді.
      Аумақтық орган 10 күндік мерзімде олардың облыстық атқарушы органның қарауындағы орман иеленушілерге берілуін қамтамасыз етеді. Ағаш кесу мен орман билеттерінің бланкілерін бере отырып аумақтық орган босатылған бланкілер санына екі дана етіп тауар құжаттамасын жазады, олардың біреуі алушыға - орман иеленушіге беріледі, ал екіншісі аумақтық органның іс қағаздарында қалады.

      13. Ағаш кесу мен орман билеттері бланкілерінің кірісі мен шығысын есепке алуды 1-қосымшаға сәйкес Қатаң есептілік бланкілерін есепке алу кітабы бойынша орман иеленушінің бухгалтерлік есеп қызметі жүргізеді.
      Орман пайдаланушыларға нақты берілген және бүлінген ағаш кесу мен орман билеттерінің бланкілерін орман иеленушінің есебінен шығару 2-қосымшаға сәйкес осы бланкілердің Кірісі мен шығысы туралы есептеменің негізінде жүргізіледі.

      14. Орман пайдаланушыларға беру үшін жұмсалған ағаш кесу мен орман билеттерінің бланкілерін орман иеленуші шығысқа - қатаң есептілік бланкілерін есепке алу кітабында нөмірлерін, берілген күнін және кімге берілгенін көрсете отырып, билеттің әрбір комплектісін жеке-жеке шығарады.
      Жарамсыз болып қалған бланкілер бір бұрышынан екіншісіне қиғаш сызық тартылып, қатаң есептілік бланкілерін есепке алу кітабы бойынша шығысқа шығарылып, жеке папкада сақталады.

      15. Орман пайдаланушылармен барлық есеп айырысу аяқталғаннан кейін ағаш кесу мен орман билеттерінің үшінші данасы сақтау және қатаң есептілік бланкілерін есепке алу кітабына оның пайдаланылуы туралы белгі қою үшін орман иеленушінің бухгалтерлік есеп қызметіне тапсырылады.
      Бухгалтерлік есеп қызметі ағаш кесу мен орман билеттері бойынша есеп айырысулардың аяқталғанын тексереді және осыдан кейін ғана оларды сақтауға қабылдап алады.
      Бухгалтерлік есеп қызметі сақтауға қабылдап алған ағаш кесу мен орман билеттері оларға қатысты барлық материалдармен және құжаттармен бірге нөмірлер ретімен "200___ жылғы ағаш кесу мен орман билеттері" деген атаумен арнайы іске тігіледі.
      Іске тігілген ағаш кесу мен орман билеттері мен оларға қоса тіркелген материалдарға тізілім жасалып, ол жылдың аяғында тігіледі.
      Бухгалтерлік есеп қызметі сақтауға қабылдап алған ағаш кесу мен орман билеттері оларға қатысты барлық материалдармен және құжаттармен бірге 5 жыл бойы сақталады, содан кейін жойылады. Ағаш кесу мен орман билеттерін жоюды орман иеленушінің басшысы тағайындайтын комиссия жүргізеді.

      16. Жыл аяқталғаннан кейін бланкілерді есепке алу кітабында ағаш кесу мен орман билеттерінің қалдығы есептен бөлек шығарылады. Аяқталған жылдың соңындағы бланкілердің қалдығы келесі жылға көшіріледі.

  4. Ағаш кесу мен орман билеттерінің
бланкілерін беру және толтыру

      17. Ағаш кесу мен орман билеттерінің комплекттері бланкілердің үш данасын қамтиды:
      біріншісі - орман пайдаланушыға беріледі, ол оны орман пайдаланудың аяқталуына дейін сақтайды және орман иеленушінің, уәкілетті орган мен оның аумақтық органдарының лауазымды тұлғаларының, ормандарға мемлекеттік бақылау жасау органдары және табиғат қорғауды бақылау органдары өкілдерінің талап етуі бойынша көрсетеді;
      екіншісі - орманшылыққа жіберіледі, ол учаске беру, орман пайдалануға рұқсат беру үшін негіз болып табылады және орманшы оны куәландыру актісімен бірге орман иеленушіге тапсырады;
      үшіншісі - орман иеленушіде қалдырылады, операциялары аяқталған және дайындалған сүректі, ағаш кесу орындары және орман пайдаланудың басқа да түрлерін куәландыру актілері жасалған ол сақтау үшін орман иеленушінің бухгалтерлік есеп қызметіне тапсырылады.

      18. Ағаш кесу орман билеттерінің бланкілері машинада басу құралдарының (компьютер, басу машинкасы) көмегімен толтырылады, ал олар болмаған жағдайда көкшіл немесе көк түсті сиясы бар қаламмен әрбір данасы ұқыпты түрде, жазулары анық жазылып және тап-таза күйінде толтырылады. Өшіруге және былғауға болмайды.
      Ағаш кесу мен орман билеттерінің қолданылу мерзімі бойына оларға рұқсат етілген орман пайдалану түрін жүзеге асыруға қатысты қажетті қосымша жазбалар жазылуы, белгілер қойылуы және түзетулер енгізілуі мүмкін. Бұл жазбалар билеттің барлық даналарына қызыл сиялы қаламмен дер кезінде енгізіледі және берілген барлық даналарда бірдей болуы керек. Билет бланкілеріндегі барлық қосымша жазбаларға, белгілерге және түзетулерге орман иеленушісінің билет беру құқығы бар лауазымды тұлғалары қол қояды және мөрмен куәландырылады.

      19. Ағаш кесу мен орман билеттерін беру кезінде орман иеленушісі орман пайдаланушыны Өсіп тұрған сүректі босату ережесімен (ағаш кесу билетін беру кезінде), Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің 2004 жылғы 13 желтоқсандағы N 268 бұйрығымен бекітілген және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2005 жылғы 18 қаңтарда N 3369 нөмірмен тіркелген Қазақстан Республикасының ормандарындағы өрт қауіпсіздігі ережесімен және оларды бұзғаны үшін  жауапкершілікпен таныстырады, бұл жөнінде орман пайдаланушы билетке қол қояды. Қараңыз.V116840
      Ағаш кесу немесе орман билеттері берілген күннен бастап орман пайдаланушыға берілген мемлекеттік орман қоры учаскелері оның қорғауына тапсырылған болып есептеледі.

      20. Өз мұқтаждығы үшін тегін орман пайдаланудың белгіленген нормалары шегінде жабайы жемістер, жидектер, жаңғақтар, саңырауқұлақтар және басқа да тағам ресурстарын, дәрі-дәрмектік шикізат (Қызыл кітапқа енгізілген мен құрамында есірткі заттар бар өсімдіктерден басқа) жинайтын жеке тұлғаларға, сондай-ақ өздеріне белгіленген тәртіппен бөлінетін қызмет бабындағы жер үлестерінде шөп шабу, мал жаю, бақша өсіру үшін мемлекеттік орман күзеті қызметкерлеріне орман билеттері берілмейді.

  5. Ағаш кесу билетінің бланкілерін беру
және толтыру ерекшеліктері

      21. Ағаш кесу жұмыстарын жүргізуге ағаш кесу билеті орман пайдаланушыға онда орман иеленушімен келісілген кеспеағашты игерудің технологиялық картасы болған жағдайда беріледі.

      22. Ағаш кесу билеті қолданылатын мерзім ішінде оған қажет болуына қарай: дайындалған ағаш материалдарын тасып әкетуге рұқсат беру, дайындау мерзімін кейінге қалдыруға рұқсат беру туралы, ағаш кесу билеті бойынша орман пайдалану құқығының ауысуы туралы және басқа да жазбалар жазылуы және белгілер қойылуы мүмкін.
      Ағаш кесілген жерді және дайындалған сүректі куәландыру актісі дайындалған ағаш материалдарын тасып әкетуге рұқсат беру үшін негіз болып табылады.

      23. Ағаш кесу билетінің бланкісі былай толтырылады:
      "Пайдалану түрі" деген жолда басты, аралық, өзге де мақсаттарда ағаш кесу көрсетіледі немесе жанама ағаш ресурстарын дайындаудың нақты түрі жазылады.
      "Кесу тәсілі" деген жолда: жаппай, іріктеп, біртіндеп, ерікті-іріктеп, бірлі-жарым ағаштарды кесу көрсетіледі.
      Орманды баптап-күту мақсатында ағаш кесуге ағаш кесу билетін жазып берген кезде "іріктеп" деген сөзден кейін ағаш кесудің түрін (жарықтандыру, тазарту, сирету, өтпелі кесу, санитарлық мақсатта кесу) көрсету қажет, ал басқа мақсаттарда ағаш кесу түрлеріне ағаш кесу билетін жазып берген кезде - ағаш кесу тәсілінен (жаппай, іріктеп) кейін кесудің нысаналы мақсаты көрсетіледі (санитарлық мақсатта кесу, өтімді үйінділерді жинау, электр желісін тартуға жол аршу, құрылыс салуға алаңқайлар тазарту, зерттеу жұмыстары кезінде нысаналар жасау және өзге де мақсаттар үшін). Жанама ағаш ресурстары дайындалған жағдайда ол жолға сызықша қойылады.
      "Есепке алу тәсілі" деген жолда: жер көлемі бойынша, кесуге белгіленген ағаштардың мөлшері бойынша және дайындалған ағаш материалдарының немесе жанама ағаш ресурстарының саны бойынша есепке алу тәсілі көрсетіледі.
      Түбірімен босатылатын сүректі есепке алу кесу тәсілдеріне байланысты:
      жер көлемі бойынша - жаппай кесудің барлық түрлерінде, сондай-ақ өтімді үйінділерді жинау кезінде;
      кесуге белгіленген ағаштардың саны бойынша - іріктеп кесу кезінде және сүректің 8 см және одан да жуан болған жағдайда; іріктеп санитарлық кесу және бірлі-жарым ағаштарды кесу кезінде;
      дайындалған ағаш материалдарының мөлшері бойынша - егер кесуге жататын сүректің қорын алдын ала анықтау мүмкін болмаған жағдайда жүргізіледі.
      Шөпшектерде, қураған ағаштарда, құйын сұлатпаларында, жел сұлатпаларында жұмыс жүргізген жағдайда сүрек босату ағаш кесу билетінде дайындалатын сүректің дәл мөлшері көрсетіле отырып жүргізіледі.
      Босатылатын сүректің мөлшері есепке алудың барлық түрлерінде тығыз текше метрлер бойынша айқындалады. Сексеуіл сүрегін босатқан кезде оның массасын тоннамен есептеуге рұқсат етіледі.
      Жанама сүрек ресурстарын босату әдетте мынадай өлшем бірліктерін қолдана отырып, олардың мөлшері бойынша есепке алынып жүргізіледі:
      тонналар - шайыр, ағаш шырындары, қабығы, жапырақтары, бүршіктері үшін (килограммен есептеледі);
      қоймалық текше метрлер - кесілген ағаш қалдықтары, түбірлер, тамырлар, қурайлар, бұтақты жем, қылқан жапырақты ағаш бұтақтар үшін;
      даналар - жіңішке ағаштар мен қурайдан, тал шыбықтарынан, сондай-ақ жаңа жылдық шыршалардан дайындалатын ұсақ сортименттер үшін.

      24. Ағаш кесу билетінің мәтіндік бөлігінде "негізінде" деген сөзден кейін ағаш босатудың негіздемесі көрсетіледі.
      Мемлекеттік орман иеленушілер бойынша ағаш кесудің жыл сайынғы көлемін бекіту туралы уәкілетті органның бұйрығы ағаш босатуға негіз болып табылады.
      "Рұқсат етіледі" деген сөздерден кейін орман пайдаланушының толық атауы, оның салық төлеуші ретінде тіркелу нөмірі және оның заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      "200 ____ жылдың кеспеағаш қоры есебінен кесілсін" деген жолда кеспеағаш қоры бөлінген жыл, сондай-ақ қай орманнан (өсіп тұрған, қураған, өрттен, зиянкестерден зақымданған, жел құлатқан және басқалар) ағаш кесуге рұқсат етілгені көрсетіледі.
      "Тасымалдау қашықтығы" деген жолда кеспеағаштан жалпы жұрт пайдаланатын жолға дейінгі қашықтық көрсетіледі, ол кеспеағаш орталығынан жолға дейінгі ең қысқа қашықтық бойынша картографиялық материалдармен анықталады және "Түбірімен босатылатын сүрек үшін базалық төлем ставкаларын, Орман пайдалану ақысын есептеу және бюджетке енгізу ережесін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы" (бұдан әрі - Базалық төлем ставкалары) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 15 сәуірдегі N 431 қаулысына сәйкес жергілікті рельефке байланысты түзетіледі. Қараныз K080000099
      "Мемлекеттік орман қорының санаты" деген жолда мемлекеттік орман қорының санаттары: ерекше қорғалатын орман аумақтары, қала ормандары мен орман парктері, жасыл аймақтар, эрозияға қарсы ормандар, егістік пен топырақ қорғайтын ормандар және басқалары көрсетіледі.

      25. Ағаш кесу билетінің мәтіндік бөлігіндегі кестеде мыналар көрсетіледі:
      гектардың оннан бір бөлігіне дейінгі дәлдікпен кеспеағаштар көлемі гектармен, сондай-ақ шаруашылық (қылқан жапырақты, қатты жапырақты немесе жұмсақ жапырақты) көрсетіледі. Қажет болуына қарай шаруашылық басты тұқым бойынша: қарағай, шырша, сексеуіл, тал және басқа да шаруашылықтар деп көрсетілуі мүмкін;
      "Өскіннің сақталуын қамтамасыз ету" деген бағандарда өскін және кеспеағашты бөлу кезінде жүргізілген есепке сәйкес 1 гектарға шаққанда мың данадағы өскін саны сақталуға тиіс алқап;
      "Тығыз текше метрмен алғанда сүрек көлемі" деген бағандарда босатылатын бір текше метр дәлдікпен босатылатын сүрек көлемі;
      "Теңгемен ставка бойынша құны" деген бағандарда орман пайдалану үшін ақы мөлшері көрсетіледі, оны босатылатын өсіп тұрған сүректің көлемі және оның белгіленген базалық төлем ставкалары, шайыр, ағаш шырындарын, жанама ағаш ресурстарын дайындау көлемдері және белгіленген тәртіппен бекітілген олардың бағасы басшылыққа алына отырып есептелген кеспеағаштың материалдық-ақшалай бағасының негізінде орман иеленуші анықтайды;
      "Төленуге тиіс, теңге" деген бағанда төленуге тиіс сома көрсетіледі. Тегін босатылатын жағдайда бұл бағанда "тегін" деп жазылады.
      Кесте әрбір кеспеағаш бойынша жеке-жеке толтырылады.
      Ағаш кесу билеті екі немесе одан көп босатылатын бірліктеріне (кеспеағаштар немесе мөлдектер) жазылатын жағдайда кестенің соңында осы билетке енгізілген барлық босатылатын бірліктер бойынша жалпы қорытындысы шығарылады.

      26. "Дайындалатын орман өнімдері үшін бюджетке төлемақы енгізу мерзімдері" деген жолда әрбір мерзім бойынша жарна төлеу күні мен оның мөлшері көрсетіледі.
      Өсіп тұрған ағашты, шайырды, ағаш шырындары мен жанама ағаш ресурстарын босату кезінде (шамалы мөлшері бойынша немесе көлемі бойынша есепке ала отырып, сондай-ақ қателер анықталған жағдайда) дайындалған сүректің, шайырдың, ағаш шырындарының және жанама ағаш ресурстарының жалпы мөлшері ағаш кесу билетінде көзделген мөлшермен (көлеммен) сәйкес келмеген жағдайларда (егер дайындау онда көрсетілген жерлерде жүргізілген жағдайда) орман иеленушілер төлем сомасын қайта есептеуді және оны орман пайдаланушылардың қайта есептеу кезінде анықталған нақты дайындалған көлем үшін төлеуін қамтамасыз етеді. Бұл жағдайда қосымша есептелген соманы орман пайдаланушылар кезекті төлем жасау мерзімінде бюджетке енгізуі тиіс.
      Орман иеленушінің өсіп тұрған ағашты босатумен айналысатын маманы ағаш кесу билеті жазылған күннен кейін, сондай-ақ орман пайдаланушылардың жеке шоттарына-карточкаларына тиісті жазбалар жазу үшін оған әрбір өзгеріс енгізілген күннен кейін ертеңнен қалдырмай оның үшінші данасын өзінің бухгалтерлік есеп қызметіне тапсырады. Бухгалтерлік есеп қызметінің аталған жазбаларды енгізуі туралы ағаш кесу билетіне белгі қойылады.

      27. "Кесуге жатқызылмайды" деген жолда ағаш кесу ережесіне сәйкес кеспеағашта (мөлдекте) нақ қандай ағаштың кесілмейтіні, мысалы: ______ дана мөлшерде артықшылығы бар ағаштар, _____ дана мөлшерде тұқымдық ағаштар және жазылған ағаш кесу билеті бойынша кесуге арналмаған басқа да ағаштар, өскіннің сақталу пайызы және өзге де мәліметтер көрсетіледі.

      28. "Дайындау мерзімінің аяқталуы" деген жол Өсіп тұрған ағашты босату ережесімен және басқа да нормативтік-құқықтық актілермен белгіленген дайындау мерзімдеріне сәйкес толтырылады.

      29. "Уақытша қойма орындары" деген жолда белгіленген тәртіппен ресімделген уақытша (аралық) қоймалар орналасқан орамдардың нөмірлері көрсетіледі.

      30. "Тасып әкетуге рұқсат етіледі" деген жол былай толтырылады:
      сүрек босату кезінде алқабы ескеріле отырып, "Тасып әкетуге рұқсат етіледі" деген сөздердің алдынан "Дайындаумен бір мезгілде" деп жазылады;
      сүрек босату кезінде мөлшері бойынша ескеріле отырып, "Тасып әкетуге рұқсат етіледі" деген сөздердің алдынан "дайындаумен бір мезгілде уақытша орман қоймаларына" немесе "дайындалған ағаш материалдарының мөлшері куәландырылғаннан кейін" деп жазылады;
      сүрек босату кезінде өрттер, сондай-ақ дауыл құлату және жел сұлату зақымдаған екпелердегі мөлшері бойынша ескеріле отырып, "Тасып әкетуге рұқсат етіледі" деген сөздердің алдынан "Дайындаумен бір мезгілде" деп жазылады.

      31. "Тасып әкетуді аяқтау мерзімі" деген жол Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде өсіп тұрған ағашты босату ережесімен немесе басқа да нормативтік-құқықтық актілермен белгіленген тасып әкету мерзімдеріне сәйкес толтырылады.

      32. "Мерзімінен бұрын кесу рұқсат етіледі" деген жолда осы кесу рұқсат етілген күн, сондай-ақ мерзімнен бұрын кесуге рұқсат етілген сүректің мөлшері және қандай кеспеағаштарда (мөлдектерде) рұқсат етілгені көрсетіледі.

      33. "Сүректің қабығын аршу, химиялық өңдеу мерзімі" деген жолда осы жұмыстар жүргізілуге тиіс мерзімдер қойылады.

      34. "Кеспеағашты тазарту тәсілі" деген жолда жалпы алғанда ағаш кесу билеті бойынша, ал қажет болған жағдайда жекелеген мөлдектер немесе олардың бөліктері бойынша мынадай тазарту тәсілдерінің біреуі көрсетіледі:
      ағаш кесу қалдықтарын шіріп кету немесе өрт жағынан қауіпсіз кезеңде кейіннен жағып жіберу үшін жатқан жерінде қалдырып, оларды үйіп қою немесе үзік-үзік жалдар етіп жинап қою;
      бұл орман өсу жағдайларын жақсартуға жәрдемдесетін кезде ұнтақталған ағаш кесу қалдықтарын (ағаштың құрғақ түрлерінен басқа, жоңқа немесе ұзындығы 1 метрден аса қоймайтын кесінділер түріндегі) ағашы кесілген жерлерге шашып тастау;
      ағаш кесу қалдықтарын тасымалдау жолдарына жинау және оларды сүйретіп тасу барысында нығыздау.
      Кеспеағаштарды тазартудың атап көрсетілген әдістері аралас пайдаланылуы мүмкін.
      Ағашы кесілген жерлерді тазартудың нақты тәсілдерін орман иеленушісі қолданылатын кесу ағаш тәсілін және оның өсу орнының жағдайларын және орманды қалпына келтіру ерекшеліктерін ескере отырып белгілейді.
      Орман дақылдарын егу немесе өскінмен қалпына келтіру көзделген жаппай ағаш кесу орындарында кесу қалдықтары аралықтарындағы қашықтығы кемінде 20 метр болатындай етіп биіктігі 1-1,2 м қаз-қатар үйінділер немесе жалдар етіп жиналып, кейіннен олар жағып жіберіледі немесе шіру үшін қалдырылады.

      35. "Кеспеағаштардағы игеру жұмыстарын бекітілген технологиялық карталарына сәйкес жүргізу" деген жолда ағаш кесу билетіне қоса тіркелген орман иеленушімен келісіліп, орман пайдаланушы бекіткен технологиялық карталардың нөмірлері мен күні көрсетіледі, олар ағаш кесу ережелеріне сәйкес әрбір кеспеағашқа жасалады.
      Технологиялық картада орманды кесу және оны сүйретіп әкету, ағаш кесілген жерлерді кесу қалдықтарынан тазарту, орманды қалпына келтіру тәсілдері; алаңдарында өскін мен жас шыбықтар, күзет аймақтарымен бірге кесуге жатқызылмайтын ағаштар, құмырсқа илеулері сақталуға тиіс ағаш тасу жолдарының, бұрылыстарының, сүйрету жолдарының, тиеу алаңшаларының, қоймалар орналасқан орындардың, механизмдер орнатылған жерлердің және жұмысшыларға қызмет көрсету объектілерінің схемасы; топырақты эрозиядан қорғау және сүрекдіңнің қалатын бөлігін сақтау жөніндегі талаптары көрсетіледі.

      36. "Ерекше жағдайлар" деген жолда кеспеағаш жұмыстарын жүргізу ерекшеліктері, сондай-ақ Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде өсіп тұрған ағашты босату ережесінде көзделмеген жағдайлар көрсетіледі, олар жайында билетке белгі қою қажет. Мысалы: шырыны жиналатын кезде қайыңды кесуге тыйым салынады; еменді маусымның 15-інен қыркүйектің 15-іне дейін кесуге болмайды; экологиялық-орман өсіру талаптарын өскінді, жас талды және қалдырылуға тиіс сүрекдің бөлігін сақтауды, топырақты эрозиядан қорғауды қамтамасыз ететін көлемде экологиялық және орман өсіру талаптарын орындау; қылқан жапырақты ағаш тұқымдарының түбірлерін қабығынан аршу және басқа да шарттарды орындау қажет.

      37. "Дайындау мен тасымалдау мерзімін кейінге қалдыру туралы белгілер" деген жолда орман иеленуші басшысының немесе оның орынбасарының қолы қойылып, мөр басылған тиісті жазбалар енгізіледі.

      38. "Ағаш кесілген жерлерді куәландыру материалдары бойынша орманды қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар" бөлімі Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде өсіп тұрған ағашты босату ережесінде белгіленген мерзімде кеспеағаш куәландырылғаннан кейін толтырылады.
      "Орманның қалпына келуін қамтамасыз ететін өскіннің сақталуы" деген жолда орман дақылдарын егу шараларын жүргізбей немесе табиғи қалпына келуге жәрдемдеспей-ақ орманның қалпына келуін қамтамасыз ететін өскін сақталған алқап көрсетіледі.
      Өскіннің сақталуы қамтамасыз етілмеген жағдайда "орман дақылдарын егу" және "табиғи қалпына келуге жәрдемдесу" деген жолдарда аталған іс-шаралардың талап етілетін көлемі жазылады.
      "Мекеме басшысы" деген жолда орман иеленуші басшының қолы мен аты-жөні қойылып, мөрмен куәландырылады.

  6. Орман билетінің бланкілерін
беру және толтыру ерекшеліктері

      39. Орман билеті бланкінің тиісті жолдарына орман пайдаланудың нақты орны (орманшылық, айналым, орамдар мен телімдердің нөмірлері) көрсетіліп, пайдаланудың әрбір түріне жеке жазылады.

      40. "Негізінде" деген жолда мемлекеттік орман қоры учаскілеріндегі орман ресурстарын ұзақ мерзімді орман пайдалануға беру жөніндегі тендердің нәтижелері туралы хаттама жөніндегі шешім, аумақтық органның немесе уәкілетті органның орманды пайдалануға беру туралы шешімі келтіріледі.

      41. "Рұқсат етілсін" деген жолда орман пайдаланушының атауы - жеке тұлғаның тегі, аты-жөні, оның салық төлеуші ретінде тіркелу нөмірі және заңды тұлға үшін мекен-жайы, салық төлеушінің тіркелу нөмірі және одан кейін орман пайдаланудың мынадай түрлері көрсетіледі:
      орманды жанама пайдалану (нақты пайдаланылуы анықтала отырып);
      мемлекеттік орман қоры жерлерін ғылыми-зерттеу мақсаттары үшін пайдалану;
      мемлекеттік орман қоры учаскелерін мәдени-сауықтыру, рекреациялық, туристік және спорттық мақсаттар үшін пайдалану;
      аң аулау объектілеріне жатпайтын жануарлар дүниесін, сондай-ақ жабайы жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілігінің өнімдерін шаруашылық мақсаттарда пайдалану (нақты пайдаланылуы анықтала отырып).

      42. "Алқапта" және "мөлшерде" деген көрсеткіштер жолында алқабы гектармен және орман пайдалану бойынша тиісті деректер: көлемдері текше метрде, данада, тоннада, килограмда және басқалай көрсетіледі. Орман пайдаланудың алқабы мен көлемін анықтау кезінде ғылыми-негізделген нормалар және жергілікті өкілдік органдар бекітетін нормативтер ескеріледі.

      43. "Такса бойынша құны" деген жолда орман пайдалану үшін белгіленген төлем сомасы (теңге) қойылады, ол:
      орманды жанама пайдалану үшін - аумақтық органдармен келісілген облыстардың жергілікті атқарушы органдары жасаған есептер негізінде жергілікті өкілдік органдар белгілеген ставкалар бойынша;
      мемлекеттік орман қоры учаскелерін ғылыми-зерттеу, мәдени-сауықтыру, рекреациялық, туристік және спорттық мақсаттарда пайдалану, аң аулау объектілеріне жатпайтын жануарлар дүниесін, сондай-ақ жабайы жануарлар пайдалы қасиеттері мен тіршілігінің өнімдерін шаруашылық мақсаттарда пайдалану үшін - "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес анықталады.
      Көрсетілген пайдаланулар үшін төлемдерді бюджетке енгізу рұқсат беретін құжат алынғанға дейін жүргізіледі, онда төлем құжатының деректемелері көрсетіле отырып жүргізілген төлем туралы белгі жасалады.

      44. "Ерекше жағдайлар" деген жолда орман пайдаланудың әрбір түрін жүзеге асыру кезінде сақтау қажет оған тән негізгі ерекшеліктер мен жағдайлар көрсетіледі. Мысалы, ұйымдасқан аңшылық шаруашылығы бар мемлекеттік орман қоры аумағында иттермен мал жаюға жол берілмейді; жабайы жемістер, жаңғақтар, саңырауқұлақтар, жидектер және басқа да тағам өнімдерін дайындау мен жинау екпеағаштарға жидек, саңырауқұлақ өсетін жерлерге нұқсан келтірмейтін әдістермен жүргізілуі тиіс; Қызыл кітапқа енгізілген өсімдіктерді жинауға тыйым салынады; орман пайдалануды жүзеге асыру кезінде уақытша құрылыстарды ғана тұрғызуға және өзге де жағдайларға рұқсат етіледі.

      45. "Пайдалану мерзімі" деген жолда пайдалануды бастау мен аяқтаудың нақты күндері белгіленеді. Орман билеті бойынша пайдалану мерзімі негізінен 1 жылға (1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін) немесе бір маусымға (бал жинау, саңырауқұлақтар, жидектер және басқалар дайындау) белгіленеді, маусымның ұзақтығын жергілікті өкілдік органдар айқындайды.

      46. Орман билетінде белгіленген орман пайдалану аяқталғаннан кейін Куәландыру актісі жасалады.

      47. Орман иеленушісі ағаш кесу билетінің немесе орман билетінің бір данасын жоғалтқан жағдайда акт жасалады және жоғалған ағаш кесу немесе орман билеттерінің орнына билеттің көшірмелері жазып беріледі. Көшірмеде бұрынғы нөмірі қойылып, "Жоғалған билеттің орнына" деген жазба жасалады.
      Ағаш кесу немесе орман билетінің пайдаланылмай қалып қойған даналары бір бұрышынан екінші бұрышына сызып тасталып, бүлінген бланкілермен бірге жеке папкада сақталады.

      48. Орман пайдаланушы өзіне берілген ағаш кесу немесе орман билетін жоғалтып алған жағдайда ол орман иеленушіге оның көшірмесін беру туралы өтінішпен арыз жазады.
      Мұндай жағдайларда көшірме жазып беру осы Ереженің 47-тармағында көрсетілген тәртіппен жүргізіледі.
      Қажет болған жағдайларда орман иеленуші басшысының рұқсатымен мүдделі ұйымдарға беру үшін немесе уәкілетті мемлекеттік органдардың сұрау салуы бойынша ағаш кесу мен орман билеттерінің көшірмелері алынуы мүмкін. Бұл көшірмелер кәдімгі ақ қағазда жасалады, билет бланкілерін осы мақсаттар үшін пайдалануға тыйым салынады.

                                   Ағаш кесу мен орман билеттерін
                                  есепке алу, сақтау, толтыру және
                                      беру ережесіне 1-қосымша

               _________________________ облысы бойынша
               200__ жылы ағаш кесу және орман билеттері
                        бланкілерін есепке алу
                                  КІТАБЫ

Мемлекеттік орман иеленуші ________________________________________

Блан-
кілерді
алу
және
беру
күні

Блан-
кілер
кімнен
және
қандай
құжат
бойынша
алынды

Блан-
кілер
кімге
берілді

Ағаш кесу билеттері

Кіріс

Шығыс

Сериясы
және
нөмір-
лері

Комп-
лекттер
саны

Сериясы
және
нөмір-
лері

Комп-
лекттер
саны
  кестенің жалғасы

Орман билеттері

Кіріс

Шығыс

Сериясы
және
нөмір-
лері

Комп-
лекттер
саны

Сериясы
және
нөмір-
лері

Комп-
лекттер
саны

                                     Ағаш кесу мен орман билеттерін
                                  есепке алу, сақтау, толтыру және
                                      беру ережесіне 2-қосымша

                      ___________________
              ___________________________ облысы бойынша
               мемлекеттік орман иеленуші
              200__ жылы ағаш кесу және орман билеттері
                бланкілерінің кірісі және шығысы туралы
                                  ЕСЕП


Ағаш кесу
билеттері,
комплект

Орман
билеттері,
комплект

01.01. 200__ж. қалдық  200 ___ ж. алынғаны  200__ ж.  жұмсалғаны01.01. 200__ж. қалдық200__ ж. қажет        Басшы

      Қаржы бөлімінің бастығы

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады