"Техникалық паспорттардың нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің м.а. 2007 жылғы 24 тамыздағы N 235 бұйрығына толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Әділет Министрінің 2008 жылғы 28 қазандағы N 288 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2008 жылғы 28 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5383 болып енгізілді.

      "Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және онымен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында, "Әділет органдары туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабын басшылыққа ала отырып, БҰЙЫРАМЫН:
      1. "Техникалық паспорттардың нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің м.а. 2007 жылғы 24 тамыздағы N 235 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2007 жылғы 19 қыркүйектегі N 4937 болып тіркелген, 2007 жылғы 24 қазандағы N 163 (1366) "Юридическая газетінде" жарияланған) мынадай толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген техникалық паспорттардың нысандары осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4 қосымшаларға сәйкес Н-15, Н-16, Н-17, Н-18 техникалық паспорттарының нысандарымен толықтырылсын.
      2. Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді және ресми жариялауды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық оның бірінші ресми түрде жарияланған күнінен он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

       Министр                                            3. Балиева

                                          Қазақстан Республикасы
                                       Әділет министрінің 2008 жылғы
                                       28 қарашадағы N 288 бұйрығына
                                                  1-қосымша

                                          Қазақстан Республикасы
                                          Әділет министрінің м.а.
                                        2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
                                           бұйрығымен бекітілген

                                                         Н-15 нысаны

__________________________________________________________________
                  (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

                  ТЕХНИКАЛЫ Қ ПАСПОРТ (Н-15)
      ____________________________________________________
            (желілер, су құбырлары, коллекторлар және т.б.)

1. Облысы ________________________________________________________
2. Ауданы ________________________________________________________
3. Қаласы (кенті, елді мекені) ___________________________________
4. Қаладағы ауданы _______________________________________________
5. Мекен-жайы ____________________________________________________
6. Жер учаскесіне кадастр нөмірі _________________________________
7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

Паспорт
"___"__________________ ______ ж. жағдайы бойынша жасалған
Директор:          ______________________
                       (Т.А.Ә., қолы)
Бөлім бастығы:     ______________________           М.О.
                       (Т.А.Ә., қолы)
Орындаушы:         ______________________
                       (Т.А.Ә., қолы)
Берген күні "___"__________________   ______ ж.

                     Жалпы мәліметтер

N
р/с

Атауы

Өлшем
бірліктері

Саны,
ұзақтығы

Ескерту

1

2

3

4

5

СУ ТАРТ Қ ЫШТАР

1

Су тартқыштар (жалпы ұзақтығы)

қума метр
- болат құбырынан

қума метр
- шойын құбырынан

қума метр
- асбестоцемент құбырынан

қума метр
- темірбетон құбырынан

қума метр
-

қума метр
-

қума метр2

Желі бөлгіш (жалпы ұзақтығы)

қума метр
- болат құбырынан

қума метр
- шойын құбырынан

қума метр
- асбестоцемент құбырынан

қума метр
- полиэтилен құбырынан

қума метр
-

қума метр
-

қума метр4

Өзге құрылғылар

Көру құдығы

дана
Тартпа             d-

дана
"                  d-

дана
"                  d-

дана
"                  d-

дана
Бұрандалар         d-

дана
"                  d-

дана
"                  d-

дана
"                  d-

дана
"                  d-

дана
Кран               d-

дана
"                  d-

дана
"                  d-

дана
"                  d-

дана
"                  d-

дана
Гидрант

дана
Су құбыры шүмегі

дана
Су бөлгіш колонка

дана
Болат футляр

дана
Ішетін су бүргіш

дана                        Жалпы м ә ліметтер

N р/с

Атауы

Өлшем
бірліктері

Саны,
ұзақтығы

Ескерту

1

2

3

4

5

К Ә РІЗ

1

Коллекторлар (жалпы ұзақтығы)

қума метр
- керамика құбырларынан

қума метр
- болат құбырларынан

қума метр
- бетон құбырларынан

қума метр
- асбестоцемент құбырларынан (атқылаусыз)

қума метр
- темірбетон құбырынан (атқылаусыз)

қума метр
-

қума метр
-

қума метр2

Кәріз желісі (жалпы ұзақтығы)

қума метр
- керамика құбырларынан

қума метр
- болат құбырларынан

қума метр
- бетон құбырларынан

қума метр
- асбестоцемент құбырларынан (атқылаусыз)

қума метр
- темірбетон құбырынан (атқылаусыз)

қума метр
-

қума метр
-

қума метр4

Өзге құрылғылар

Көру құдығы

дана
Шығарылым

дана


            К Ө РУГЕ БОЛМАЙТЫН ҚҰ БЫР ЖЕЛІЛЕРІН,
         ФУТЛЯРЛАРДЫ Ж Ә НЕ Т.Б. ТОЗЫ Ғ ЫН АЙ Қ ЫНДАУ

Күні

Учаскелердің N

Құбыр желілерінің, футлярлардың және т.б. атаулары, олардың қысқа сипаттамасы

Құбырлардың, футлярлардың  диаметрлері, арналар үшін қиылыстар (мм)

Нақты қызмет еткен уақыты, жылы
кестенің жалғасы

Қалған қызмет мерзімі, жылы

Орташа нормативтік қызмет мерзімі, жылы

Тозу, %

Ескерту

Орындаған маман_________________  Бөлім бастығы: ________________
                (Т.А.Ә., қолы)                    (Т.А.Ә., қолы)
"____" _____________   ______ ж.

               ҚҰ ДЫ Қ ТЫ ТЕХНИКАЛЫ Қ ЕСЕПКЕ АЛУДЫ Ң
                      Т Ү ГЕНДЕУ КАРТОЧКАСЫ

_______________ қ. _________________________________ көшесі (өтпелі)
кадастр нөмірі _______________________________ түген.  N_________


Құдықтың көлденең кескіні Масштабы ______


Құдықтың тік кескіні
Масштабы______

                        ЕРЕКШЕЛІГІ

N р/с

Атауы

Маркасы

Материалы

Диаметрі (өлшемі),мм

Саны

Ескерту


Салынған жылыТозу, %   Құ ды қ ты т ұ ра қ ты ба ғ дар-н ү ктесіне байлап қ ою сызбасы


Мемлекеттік кәсіпорынның атауы

Су құбырлы (кәріз) құдығының N

Масштабы___

Парақ N

күні

қызметі

Т.А.Ә.

Қолы

Орындады:

Тексерді:


                                          Қазақстан Республикасы
                                       Әділет министрінің 2008 жылғы
                                        28 қазандағы N 288 бұйрығына
                                                  2-қосымша

                                          Қазақстан Республикасы
                                          Әділет министрінің м.а.
                                       2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
                                           бұйрығымен бекітілген

                                                         Н-16 нысаны

    ____________________________________________________________
                  (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

                  ТЕХНИКАЛЫ Қ ПАСПОРТ (Н-16)

Жылу трассасына __________________________________________________
________________________________________ N _______________________
____________________________________________________ (жылыту, ТЭЦ)
1. Облысы  _______________________________________________________
2. Ауданы ________________________________________________________
3. Қаласы (кенті, елді мекені) ___________________________________
4. Қаладағы ауданы _______________________________________________
5. Мекен-жайы ____________________________________________________
6. Жер учаскесіне кадастр нөмірі _________________________________
7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

Паспорт
"___"__________________   ______ ж. жағдайы бойынша жасалған

Директор:       ______________________
                    (Т.А.Ә., қолы)
Бөлім бастығы:  ______________________            М.О.
                    (Т.А.Ә., қолы)
Орындаушы:      ______________________
                    (Т.А.Ә., қолы)
Берген күні "___"__________________ ______ ж.

                     Жалпы м ә ліметтер

N р/с

Атауы

Өлшем
бірліктері

Саны,
ұзақтығы

Ескерту

1

Жылу трассасының ұзақтығы

қума метр
Ауа төсемінің ұзақтығы:

қума метр
а) эстакадтарда

қума метр
б) тіреуіштерде

қума метр
Тіреуіштер саны

дана
Жер асты төсемінің ұзақтығы:

қума метр
а) өту арналарында

қума метр
б) жартылау өту арналарында

қума метр
в) арнасыз төселім

қума метр2

Құдықтар саны (камер)

дана3

Компенсаторлар саны

дана4

Кіріктірулер саны

дана5

Суырмалар саны

дана

        Құ быр желілеріні ң , эстакадаларды ң , тіректерді ң
            ж ә не т.б. тозу пайызын ай қ ындау кестесі

Есептік учаскелердің, камералардың, тіректердің нөмірі

Құбыр желілерінің, эстакадалардың, тіректердің және т.б. атауы

Материалдары (құбыр желілері, эстакадалар, тіреуі
дана және т.б.)

Құбыр желілерін оқшаулау материалдары

Қ.м. ұзақтығы, тіректер үшін - саны

Диаметр, мм тіректер үшін - қиылысы

Нақты қызмет уақыты, жылы

Болжам бойынша қызмет ету (қалған) уақыты, жылы

Орта нормативтік уақыты, жылы

Тозу, %         ҚҰ ДЫ Қ ТЫ (КАМЕРАНЫ) ТЕХНИКАЛЫ Қ ЕСЕПКЕ АЛУДЫ Ң
                      Т Ү ГЕНДЕУ КАРТОЧКАСЫ

___________ қ. ____________________________________ көшесі (өтпелі)
кадастр нөмірі _______________________________ түген.  N_________

Құдықтың көлденең кескіні
Масштабы ______


Құдықтың тік кескіні
Масштабы______

                         ЕРЕКШЕЛІГІ

N р/с

Атауы

Маркасы

Материалы

Диаметрі (өлшемі), мм

Саны

Ескерту


Салынған жылыТозу, %Құ ды қ ты (камераны) т ұ ра қ ты ба ғ дар-н ү ктесіне байлап қ ою сызбасы


Мемлекеттік кәсіпорынның атауы

Құдықтың (камераның) N

Масштабы___

Парақ N

күні

қызметі

Т.А.Ә.

Қолы

Орындады:

Тексерді:


                                           Қазақстан Республикасы
                                       Әділет министрінің 2008 жылғы
                                        28 қазандағы N 288 бұйрығына
                                                  3-қосымша

                                           Қазақстан Республикасы
                                           Әділет министрінің м.а.
                                        2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
                                            бұйрығымен бекітілген

                                                         Н-17 нысаны

    _____________________________________________________________
                  (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

                  ТЕХНИКАЛЫ Қ ПАСПОРТ (Н-17)
    _______________________________________________________
                   (Газ құбырына, мұнай құбырына)

1. Облысы ________________________________________________________
2. Ауданы ________________________________________________________
3. Қаласы (кенті, елді мекені) ___________________________________
4. Қаладағы ауданы _______________________________________________
5. Мекен-жайы ____________________________________________________
6. Жер учаскесіне кадастр нөмірі _________________________________
7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

Паспорт
"___"__________________ ______ ж. жағдайы бойынша жасалған

Директор:         ______________________
                      (Т.А.Ә., қолы)
Бөлім бастығы:    ______________________            М.О.
                      (Т.А.Ә., қолы)
Орындаушы:        ______________________
                      (Т.А.Ә., қолы)
Берген күні "___"__________________   ______ ж.

                       Жалпы м ә ліметтер

N р/с

Атауы

Өлшем бірліктері

Саны, ұзақтығы

Ескертпе

1

Жылу трассасының ұзақтығы

қума метр
Ауа төсемінің ұзақтығы:

қума метр
а) эстакадаларда

қума метр
б) тіректерде

қума метр
Тіректер саны

дана
Жер асты төсемінің ұзақтығы:

қума метр
а) өту арналарында

қума метр
б) жартылау өту арналарында

қума метр
в) арнасыз төселім

қума метр2

Құдықтар (камералар) саны

дана3

Компенсаторлар саны

дана4

Кіріктірулер саны

дана5

Суырмалар саны

дана
                      d =

дана
                      d =

дана6

Бұрандалар (клапан)   d =

дана
                      d =

дана7

Өту краны             d =

дана
                      d =

дана8

Сифондар (сутығындар)

дана9

Ауыстырғыштар

дана10

Бұратын тығындар

дана11

Қысым реттегіштер

дана12

Скважиналар

дана13

Әткеншек станоктер (үлгісі _____ , маркісі ____ )

дана
- // - (үлгі __ , маркі __ )

дана
- // - (үлгі __ , маркі __ )

дана        Құ быр желілеріні ң , эстакадаларды ң , тіректерді ң
           ж ә не т.б. тозу пайызын ай қ ындау кестесі

Есептік учаскелердің, камералардың, тіректердің нөмірі

Құбыр желілерінің, эстакадалардың, тіректердің және т.б. атауы

Материалдары (құбыр желілері, эстакадалар, тіреуі дана және т.б.)

Құбыр желілерін оқшаулау материалдары

Қ.м. ұзақтығы, тіректер үшін - саны

Диаметр, мм тіректер үшін - қиылысы

Нақты қызмет уақыты, жылы

Болжам бойынша қызмет ету (қалған) уақыты, жылы

Орта нормативтік уақыты, жылы

Тозу, %        СКВАЖИНАНЫ ( ҚҰ ДЫ Қ ТЫ) ТЕХНИКАЛЫ Қ ЕСЕПКЕ АЛУДЫ Ң
                    Т Ү ГЕНДЕУ КАРТОЧКАСЫ

______________ қ. _________________________________ көшесі (өтпелі)
кадастр нөмірі __________________________________ түген.  N_______

Скважинаның (құдықтың) көлденең кескіні
Масштабы ______


Скважинаның (құдықтың) тік кескіні
Масштабы______

                          ЕРЕКШЕЛІГІ

N р/с

Атауы

Маркасы

Материалы

Диаметрі (өлшемі), мм

Саны

Ескерту


Салынған жылыТозу, %        Скважинаны ( құ ды қ ты) т ұ ра қ ты ба ғ дар-н ү ктесіне
                    байлап қ ою сызбасы


Мемлекеттік кәсіпорынның атауы

Скважинаның (құдықтың) N

Масштабы___

Парақ N

күні

қызметі

Т.А.Ә.

Қолы

Орындады:

Тексерді:


                                          Қазақстан Республикасы
                                       Әділет министрінің 2008 жылғы
                                        28 қазандағы N 288 бұйрығына
                                                 4-қосымша

                                          Қазақстан Республикасы
                                          Әділет министрінің м.а.
                                       2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
                                           бұйрығымен бекітілген

                                                         Н-18 нысаны

      __________________________________________________________
                  (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

                      Байланыс желісіне
                   ТЕХНИКАЛЫ Қ ПАСПОРТ (Н-18)

1. Облысы  _______________________________________________________
2. Ауданы ________________________________________________________
3. Қаласы (кенті, елді мекені) ___________________________________
4. Қаладағы ауданы _______________________________________________
5. Мекен-жайы ____________________________________________________
6. Жер учаскесіне кадастр нөмірі _________________________________
7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

Паспорт
"___"__________________ ______ ж. жағдайы бойынша жасалған

Директор:          ______________________
                       (Т.А.Ә., қолы)
Бөлім бастығы:     ______________________             М.О.
                       (Т.А.Ә., қолы)
Орындаушы:         ______________________
                       (Т.А.Ә., қолы)
Берген күні "___"__________________ ______ ж.

Жалпы м ә ліметтер

Рет N

Атауы

Өлшем бірліктері

Саны, ұзақтығы

Пайдалануға берген уақыты

Нормативтік қызмет мерзімі

Болжамды қызмет мерзімі

Тозу %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Әуе байланыс желісі,
оның ішінде:

км.а) маркісі

км.б) маркісі

км.в) маркісі

км.


2

Кабельді байланыс желісі,
оның ішінде:

км.а) маркісі

км.б) маркісі

км.в) маркісі

км.


3

Тіректер,
оның ішінде:

данаа) металды

данаб) ағаштан

данав) анкерлі

данаг) темірбетонды

данад) тросты ілгіштер

дана


4

Желілі құдықтар,
оның ішінде:

данаа)      ККС 1

данаб)      ККС 2

данав)      ККС 3

данаг)      ККС 4

данад)      ККС 5

дана


5

Қосқыш муфталар

дана


6

Коллекторлар коммуникациялық,
оның ішінде:
а) керамикалық

км.б) бетонды

км.в) асбестцементті

км.г) пластмассалы

км.


7

ҚКО (қызмет көрсетілмейтін күшейткіш орындар)

дана


8

Өзге де құрылғылар                БАЙЛАНЫС КАБЕЛЬ ЖЕЛІСІНІ Ң ҚҰ ДЫ Ғ ЫН
                    ТЕХНИКАЛЫ Қ ЕСЕПКЕ АЛУДЫ Ң
                      Т Ү ГЕНДЕУ КАРТОЧКАСЫ

_____________ қ. ________________________________ көшесі (өтпелі)
кадастр нөмірі __________________________________ түген.  N ______

Құдықтың көлденең кескіні
Масштабы ______


Құдықтың тік кескіні
Масштабы ______

                          ЕРЕКШЕЛІГІ

N р/с

Атауы

Маркасы

Материалы

Диаметрі (өлшемі), мм

Саны

Ескерту


Салынған жылыТозу, %      Қ КО-ды ң ( қ ызмет к ө рсетілмейтін к ү шейткіш орындар)
                     Т Ү ГЕНДЕУ КАРТОЧКАСЫ

__________ қ. ____________________________________ көшесі (өтпелі)
кадастр нөмірі ________________________________ түген.  N _______

ҚКО көлденең кескіні
Масштабы ______


ҚКО тік кескіні
Масштабы ______

                         ЕРЕКШЕЛІГІ

Рет N

Атауы

Маркасы

Материалы

Диаметрі (өлшемі), мм

Саны

Ескерту


Салынған жылыТозу, %      Байланыс кабель желілеріні ң құ ды қ тары мен Қ КО-ы
        т ұ ра қ ты ба ғ дар-н ү ктесіне байлап қ ою сызбасы


Мемлекеттік кәсіпорынның атауы

Байланыс кабель желісі құдығының (ҚКО) N

Масштабы___

Парақ N

күні

қызметі

Т.А.Ә.

Қолы

Орындады:

Тексерді:


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады