Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі әзірлеген "Денсаулық сақтау желілері, кадрлары және қызметі туралы есеп (коды 7011204, индексі 1-денсаулық, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын және оны толтыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы"

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2011 жылғы 15 наурыздағы № 73 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 25 сәуірде № 6904 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2012 жылғы 14 наурыздағы № 75 бұйрығымен.

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 2012.03.14 № 75 (қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді) бұйрығымен.

      «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 7) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. Мыналар:
      1) «Денсаулық сақтау желілері, кадрлары және қызметі туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 7011204, индексі 1-денсаулық, кезеңділігі жылдық) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес;
      2) «Денсаулық сақтау желілері, кадрлары және қызметі туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7011204, индексі 1-денсаулық, кезеңділігі жылдық) толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Құқықтық және ұйымдық қамтамасыз ету департаменті Стратегиялық даму департаментімен бірге заңнамада белгіленген тәртіпте:
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялауды қамтамасыз етсін.
      3. Стратегиялық даму департамент! осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің мүдделі құрылымдық бөлімшелері және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің назарына жеткізсін.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің жауапты хатшысына жүктелсін.
      5. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күннің аяқталуымен қолданысқа енгізіледі.

      Төраға                                          Ә. Смайылов

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасының
      Денсаулық сақтау министрі
      С. Қайырбекова ____________
      2011 жылғы 28 наурыз

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі
төрағасының 2011 жылғы
15 наурыздағы
№ 73 бұйрығына
1-қосымша

Ведомстволық статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан
Статистическая форма по ведомственному статистическому наблюдению

Приложение 1
к Приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 15 марта 2011 года № 73

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігіне тапсырылады.
Представляется в Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Статистикалық нысанды www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады.
Статистическую форму можно получить на сайте www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz.

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақытылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.
Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями и влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Республика Казахстан.

Статистикалық нысан коды 7011204
Код статистической формы 7011204

Денсаулық сақтау желілері, кадрлары және қызметі туралы есеп
Отчет о вкладах и ставках вознаграждения по ним

1-денсаулық
1-здрав

Жылдық
Годовая

              _ _      _ _ _ _
Есепті кезең |_|_| ай |_|_|_|_| Жыл
Отчетный период месяц Год

Министрліктер мен ведомстволардың денсаулық сақтау ұйымдары және мемлекеттік емес денсаулық сақтау ұйымдары тапсырады.
Представляют организации здравоохранения министерств, ведомств, негосударственные организации здравоохранения.

Тапсыру мерзімі –есепті кезеңнен кейінгі 25-қаңтар
Срок представления – 25 января после отчетного периода.

КҰЖЖ коды
Код ОКПО

БСН коды
код БИН

СТН коды
РНН

ЖСН коды
Код ИИН

1-бөлім. Денсаулық сақтау ұйымдарының негізгі көрсеткіштері
Раздел 1. Основные показатели организации здравоохранения
0001 Медицина қызметкерлерінің саны
0001 Численность медицинского персонала


Жол коды
Код строки

Барлық дәрігерлер (қоса атқару бойынша қабылданған дәрігерлерді қоспағанда)
Всего врачей (кроме врачей, принятых по совместительству)

Оның ішінде әйелдер
Из них женщины

А

Б

1

2

Есепті жылдың соңына барлық мамандықтағы дәрігерлердің саны
исленность врачей всех специальностей на конец отчетного года

01одан: из них:терапевтік бағдардағы
терапевтического профиля

02


X

хирургиялық бағдардағы
хирургического профиля

03


X

педиатрлар (неонатологтарды, жедел және шұғыл медициналық көмек көрсететін педиатр-дәрігерлерді қоса есептегенде)
педиатров (включая неонатологов, врачей-педиатров скорой и неотложной медицинской помощи)

04


X

акушер-гинекологтар (балалар гинекологін қоса есептегенде)
акушеров-гинекологов (включая детских гинекологов)

05


X

фтизиатрлар
фтизиатров

06


X

стоматологтар
стоматологов

07


X

офтальмологтар
офтальмологов

08


X

отоларингологтар
отоларингологов

09


X

дерматовенерологтар (дерматокосметологтарды қоса есептегенде)
дерматовенерологов (включая дерматокосметологов)

10


X

психиатрлар (наркологтар, психотерапевтер, сексопатологтар, медициналық психологтар, сот-психиятриялық сараптама және сот-наркологиялық сараптама дәрігерлерін қоса есептегенде)
психиатров (включая наркологов, психотерапевтов, сексопатологов, медицинских психологов, судебно-психиатрических экспертов, судебно-наркологических экспертов)

11


X

невропатологтар
невропатологов

12


X

өзгелері
прочие

13


X

Орта медициналық қызметкерлерінің саны
Численность среднего медицинского персонала

142-бөлім. Денсаулық сақтау ұйымдарының қызметі
Раздел 2. Деятельность организаций здравоохранения
0002 Стационарлық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдары
0002 Организации здравоохранения, оказывающие стационарную помощь


Жол коды Код строки

Ұйымдар саны Число организа-ций

Төсек-орындар саны Число коек

Түскен науқастардың саны Число поступивших больных

Науқастардың өткізген төсек-орын күндері, мың Проведено больными койко-дней, тысяч

Ауруханалардағы күндіз емделетін төсек-орындар Койки дневного пребывания при стационарах
барлығы всего

одан ауылдық жерден из них из сельской местности

барлығы всего

одан ауылдық жерден из них из сельской местности

төсек-орындар саны число мест

емделген науқастар лечилось больных

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Стационарлық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдары, барлығы
Организации здравоохранения, оказывающие стационарную помощь, всего

01

оның ішінде:
в том числе:
облыстық ауруханалар
областные больницы

02

облыстық балалар ауруханалары
детские областные больницы

03

қалалық ауруханалар
городские больницы

04

қалалық балалар ауруханалары
городские детские больницы

05

жедел медициналық жәрдем ауруханалары
больницы скорой медицинской помощи

06

ересектерге арналған жұқпалы ауру ауруханалары инфекционные для взрослых

07

балаларға арналған жұқпалы ауру ауруханалары
инфекционные для детей

08

туберкулезге қарсы арналған ауруханалар
противотуберкулезные больницы

09

офтальмологиялық ауруханалар
офтальмологические больницы

10

қалпына келтіру емдеу және медициналық оңалту ұйымдары
организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации

11

психиатриялық ауруханалар
психиатрические больницы

12

наркологиялық және мамандандырылған наркологиялық ауруханалар
наркологические и специализированные наркологические больницы

13

аудандық орталық, аудандық ауруханалар (ауылдық және ауылдық учаскелік ауруханаларды қоспағанда)
центральные районные и районные больницы (без сельских и сельских участковых больниц)

14

ауылдық учаскелік, учаскелік ауруханалар (дербес және аудандық орталық аурухананың құрамына кіретін ауруханаларды қосқанда)
сельские и сельские участковые больницы (самостоятельные и входящие в состав центральной районной больницы)

15

перзентханалар
родильные дома

16

перинаталдық және қайта жаңғыру орталықтары
перинатальные центры, центры репродукции человека

17

төсегі бар диспансерлер
диспансеры, имеющие койки

18

паллиативтік көмек және мейірбикелік күтім көрсететін ұйымдар
организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход

19

стационарлық көмек көрсететін республикалық денсаулық сақтау ұйымдары (ғылыми-зерттеу институттарын, ғылыми орталықтар мен жоғарғы оқу орындарының клиникаларын қосқанда), барлығы
республиканские организации здравоохранения, оказывающие стационарную помощь (включая клиники научно-исследовательских институтов, национальных центров и высших учебных заведений), всего

20

0003 Төсек қоры
0003 Коечный фонд


Жол коды
Код строки

Барлығы
Всего

Оның ішінде балаларға арналған
Из них для детей

А

Б

1

2

Аурухана төсек-орны, барлығы
Больничных коек, всего

01оның ішінде:
в том числе:
терапевтік бағдардағы науқастарға арналғаны
для больных терапевтического профиля

02хирургиялық бағдардағы
хирургического профиля

03онкологиялық (радиологиялықты қоса)
онкологических (включая радиологических)

04гинекологиялық ( түсік жасайтын төсек-орынды қоса)
гинекологических (включая койки для производства абортов)

05туберкулездік
туберкулезом

06жұқпалы
инфекционных

07офтальмологиялық
офтальмологических

08отоларингологиялық
отоларингологических

09дерматовенерологиялық
дермато-венерологических

10психиатриялық (психоневрологиялық, психотерапевтік)
психиатрических (психоневрологических, психотерапевтических)

11наркологиялык
наркологических

12неврологиялык
неврологических

13жүкті және босанатын әйелдер (жүктілік патологиясын қоса)
беременных женщин и рожениц (включая патологию беременности)

14педиатриялық
педиатрические

15жалпы төсек-орын
общих коек

16токсикологиялық
токсикологических

17лепрологиялық
лепрологических

18мейірбикелік
күтімсестринского ухода

19паллиативтік көмек
паллиативной помощи

20қалпына келтіру емі және медициналық оңалту
для восстановительного лечения и медицинской реабилитации

210004 Амбулаториялық - емханалық ұйымдар
0004 Амбулаторно-поликлинические организации

Көрсеткіштер
Показатели

Жол коды
Код строки

Ұйымдар саны
Число организаций

одан ауылдық жерлерде орналасқандары
из них расположенные в сельской местности

Амбулаториялық емханалық ұйымдардың бір ауысымда қабылдау қуаттылығы
Мощность амбулаторно- поликлини  ческих организаций, посещений в смену

Дәрігерлердің қабылдау саны (үйдегілерін қоса алғанда), мың
Число посещений у врачей (включая посещения на дому), тысяч

Амбулаториялық емханалық ұйымдардың жанындағы күндізгі стационарлар
Дневные стационары при амбулаторно- поликлинических организациях

барлығы
всего

одан ауылдық жерлерде
из них из сельской местности

орындар саны
число мест

емделген сырқаттар
лечилось больных

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

Tic емханаларын қоса алғанда амбулаториялық-емханалық ұйымдар ( дербес және басқа ұйымдардың құрамына кіретін ұйымдар), барлығы
Амбулаторно-поликлинические организации, включая стоматологические поликлиники (самостоятельные и входящие в состав других организаций), всего

01
оның ішінде:
в том числе:

02
дербес амбулаториялық-емханалық ұйымдар, барлығы
самостоятельные амбулаторно-поликлинические организации, всего

оның ішінде:
в том числе:

емханалар
поликлиники

03
балалар емханалары
детские поликлиники

04
консультативтік-диагностикалық емханалар мен орталықтар
консультативно-диагностические поликлиники и центры

05
орталық аудандық емханалар
центральные районные поликлиники

06
аудандық емханалар
районные поликлиники

07
ауылдық емханалар
сельские поликлиники

08
әйелдер консультациялары
женские консультации

09
бастапқы медициналық-санитарлық көмек орталықтары
центры первичной медико-санитарной помощи

10
дәрігерлік амбулаториялар
врачебные амбулаторий

11
стоматологиялық емханалар
стоматологические поликлиники

12
дербес стоматологиялық кабинеттер
самостоятельные стоматологические кабинеты

13

х

х

х

ЖҚТБ-ның алдын алу және оған қарсы күрес орталықтары
центры по профилактике и борьбе со СПИД

14
диспансерлер (төсек-орынсыз)
диспансеры (без коек)

15
ауруханалық және амбулаториялық-емханалық ұйымдардың құрамына кіретін амбулаториялық-емханалық бөлімшелер
амбулаторно-поликлинические отделения, входящие в состав больничных организаций и амбулаторно-поликлинические организации

16
оның ішінде:
в том числе:

ауруханалық ұйымдардың құрамына кіретін дәрігерлік амбулаториялар
врачебные амбулатории в составе больничных организации

17
амбулаториялық-емханалық ұйымдардың құрамына кіретін дәрігерлік амбулаториялар
врачебные амбулатории в составе амбулаторно-поликлинических организаций

18
ауруханалық ұйымдардың құрамына кіретін амбулаториялық-емханалық бөлімшелер
амбулаторно-поликлинические отделения в составе больничных организации

19
ауруханалық ұйымдардың құрамына кіретін амбулаториялық-емханалық бөлімшелер
амбулаторно-поликлинические отделения в составе больничных организации

20
басқа денсаулық сақтау ұйымдарының құрамына кіретін стоматологиялық бөлімшелер (кабинеттер)
стоматологические отделения (кабинеты), в составе других организаций здравоохранения

21
0005 Басқа медициналық ұйымдар
0005 Другие медицинские организацииЖол коды
Код строки

Ұйымдар саны
Число организаций

Орындалған шақыртулардың саны
Число выполненных вызовов

Амбулаториялық көмек көрсетілген адамдардың саны
Число лиц, которым оказана помощь амбулаторно

А

Б

1

2

3

Жедел медициналық жәрдем станциялары
Станции скорой медицинской помощи

01
Басқа ұйымдардың құрамына кіретін жедел медициналық жәрдем бөлімшелері станциялары
Станции (отделения) скорой медицинской помощи, входящие в состав других организаций

02
Санитарлық-эпидемиологиялық ұйымдар, барлығы
Санитарно-эпидемиологические организации, всего

03


х

х

соның ішінде:
в том числе:

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармалары
управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора

04


х

х

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау орталықтары
центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора

05


х

х

дезинфекциялық станциялар
дезинфекционные станции

06


х

х

обаға қарсы станциялар
противочумные станции

07


х

х

Республикалық санитарлық эпидемиеологиялық станция
Республиканская санитарно-эпидемиологическая станция

08


х

х

Ғылыми орталықтар
Научные центры

09


х

х

Қан орталық ұйымдары
Организации службы крови

10


х

х

Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталықтары
Центры формирования здорового образа жизни

11


х

х

Сот медицинасы орталығы (бюросы)
Центры (бюро) судебной медицины

12


х

х

Патологоанатомиялық бюро
Патологоанатомическое бюро

13
Апаттар медицинасы орталығы
Центр медицины катастроф

14
Медициналық пункттер (фельшерлік-акушерлік пунктер, фельшерлік пунктер)
Медицинские пункты (фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты)

15


х

х

Республикалық ақпараттық-талдау орталықтары, филиалдары
Республиканский информационно-аналитический центр, филиалы

16
0006 Балалар үйі
0006

Жол коды
Код строки

Ұйымдар саны
Число организаций

Балалар үйіндегі орындар саны
Число мест в доме ребенка

Жыл аяғындағы балалар саны
Число детей на конец года

Одан қыз балалар
Из них девочек

Балалардың жалпы санынан мына жастағылар
Из общего числа детей в возрасте

Дом ребенка Жыл ішінде түскен балалар саны
Число детей, поступивших в течение года

Түскендер санынан жетімдер мен ата - анасының қамқорлығынсыз қалғандар
Из числа поступивших, сироты и оставшиеся без попечения родителей

1 жасқа дейін
до 1 года

1-3 жас
1-3 года

3 жас және одан жоғары
3 года и старше

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01


0007 Санаториялық-сауықтыру және оңалту ұйымдары
0007 Санаторно-оздоровительные и реабилитационные организацииЖол коды
Код строки

Ұйымдар саны
Число организаций

Ең көп қабылдаған айдағы төсек - орын саны
Число коек в месяц максиҒмального развертывания

Бір жылда емделгендер (демалғандар) саны - барлығы, адам
Численность лечившихся (отдохнувших) за год - всего, человек

Одан әйелдер
Из них женщин

Жалпы санынан мына жастағылар
Из общего числа в возрасте

30 жасқа дейін
до 30 лет

30-49 жас
30-49 лет

50-54 жас
50-54 года

55-59 жас
55-59 лет

60-64 жас
60-64 года

65-69 жас
65-69 лет

70 жас және одан жоғары
70 лет и старше

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Барлығы
Всего

01
оның ішінде:
в том числе:

ересектерге арналған
для взрослых

02
балаларға арналған
для детей

03
Атауы                                  Мекен-жайы
Наименование _____________________         Адрес ____________________
______________________________             Тел.: ____________________
                                           Электрондық почта
                                       мекен-жайы
                                           Адрес электронной почты
                                           __________________________

Орындаушының аты-жөні және телефоны _____________________________
Фамилия и телефон исполнителя _______________________________________
Басшы                         _______________________________________
Руководитель                             (Аты-жөні, тегі, қолы)
                                            (Ф.И.О., подпись)
Бас бухгалтер                _______________________________________  Главный бухгалтер                         (Аты-жөні, тегі, қолы)
                                            (Ф.И.О., подпись)

Қазақстан Республикасының   
Статистика агенттігі төрағасының
2011 жылғы 15 наурыздағы   
№ 73 бұйрығына        
2-қосымша          

«Денсаулық сақтау саласындағы желілер, кадрлар
және қызметтер туралы есеп» ведомстволық
статистикалық байқаудың статистикалық
нысанын (коды 7011204, индексі 1-денсаулық,
кезеңділігі жылдық) толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы Нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленген және «Денсаулық сақтау саласындағы желілер, кадрлар және қызметтер туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7011204, индексі 1-денсаулық, кезеңділігі жылдық) толтыру тәртібін нақтылайды.
      2. Есепті осы Нұсқаулықтың қосымшасына сәйкес халыққа медициналық қызмет көрсету ұйымдарымен құрастырылады:
      барлық меншік нысанындағы, ведомстволық тиістіліктегі дербес медициналық ұйымдардың құрылымдық бөлімшелері;
      негізгі ұйымнан бөлек болатын, медициналық ұйымдардың құрылымдық бөлімшелері;
      министрліктің, ведомстволардың медициналық қызметтері;
      әлеуметтік қамтамасыз ету мекемелері;
      медициналық ғылыми-зерттеу институттары;
      кадрларды даярлау жөніндегі ұйымдар;
      денсаулық сақтау органдарын басқару аппараттары;
      санитариялық-эпидемиологиялық ұйымдар.
      Есеп алғашқы есептік құжаттамалардың негізінде толтырылады.
      3. Заңды тұлға басқа облыстардың аумағында орналасқан және мемлекеттік статистиканың аумақтық тұрған жеріндегі есеп беретін өзінің құрылымдық бөлімшелері мен оқшауланған бөлімшелер бойынша деректерсіз өзінің орналасқан жері бойынша статистикалық нысанды ұсынады.
      4. 1-бөлімнің 0001 «Медициналық қызметкерлердің саны» кестесін меншік нысанына қарамастан барлық ұйымдар толтырады.
      Медициналық кадрлар бойынша мәліметтер Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 22 қыркүйектегі № 742 бұйрығымен бекітілген «Медициналық және фармацевтикалық кадрлар туралы есеп» 17-нысан бойынша денсаулық сақтау органы ұсынған деректерге сәйкес келеді (бұдан әрі – 17-нысан).
      Есепте медицина қызметкерлерінің сандық құрамы, яғни шетелдік іссапарлардағы, декреттік демалыстағы, ұзақ уақыт бойы ауырған негізгі жұмыстағы және оларды алмастыру үшін уақытша қабылданған, бұл қызметкерлер басқа ұйымдардың тізімдерінде тұрмаған жағдайда көрсетіледі.
      Дәрігерлердің санына емдеудегі, санитарлық ұйымдардағы, әлеуметтік қамтамасыз ету мекемелерінде, медициналық ғылыми-зерттеу институттарындағы, сондай-ақ кадрларды даярлау ұйымдарындағы, денсаулық сақтау органдарының аппаратында жұмыс істейтін жоғары медициналық білімі бар барлық дәрігерлер қамтылады.
      Мамандықтары бойынша дәрігерлерді есепке алу үшін мынандай ірі жіктемелер ұсынылады:
      1) терапия бейініндегі дәрігерлер санына:
      терапевттер (жасөспірімдер терапевті, жедел және шұғыл жәрдем дәрігерлері, диетологтар) кардиологтар, эндокринологтар, аллергологтар және иммунологтар, гематолгтар, медициналық оңалту және қалпына келтіре емдеу дәрігерлері, (физиотерапевтар, емдік-денешынықтыру дәрігерлері), инфекционистер, ревматологтар, кардиоревматологтар, гастроэтерологтар, пульмонологтар, нефрологтар, генетиктер, функционалды диагностика бойынша дәрігерлер, рефлексотерапия, су-джок терапия, гомеопатия, гирудотерапия, фитотерапия) кіреді;
      2) хирургиялық бейінді дәрігерлер санына:
      хирургтар (торакальдық, абдоминалды хирургтар, трансплантологтар, колопроктологтар), балалар хирургі, ангиохирургтар, пластикалық хирургтар, травматологтар-ортопедтер (камбустиологтарды қоса алғанда), анестезиологтар-реаниматологтар, урологтар және андрологтар, нейрохирург, бет-жақ хирургтары, кардиохирургтар;
      фтизиатрлар;
      невропатологтар;
      наркологтарды, психотерапевттерді, сексопатологтарды, медициналық психологтарды, сот-психиатриялық сарапшыларды, сот-норкологиялық сарапшыларды қоса алғанда психиатрлар;
      офтальмологтер;
      отоларингологтер;
      неонтологтар, жедел және шұғыл медициналық жәрдем педиатр дәрігерлерін қоса алғанда, педиатрлар;
      балалар гинекологтарын қоса алғанда акушер-гинекологтар;
      дерматокосметологтерді қоса алғанда дерматовенерологтар;
      стоматологтар,
      басқа да дәрігерлік мамандықтар кіреді.
      Орта медицина қызметкерлерінің жалпы санына медициналық ұйымдарда жұмыс істейтін орта медициналық білімі бар барлық жеке тұлғалар кіреді.
      5. 2-бөлімде «Денсаулық сақтау ұйымдарының қызметі» әрбір ұйым оның үлгісіне сәйкес келетін кестені толтырады: «Стационарлық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдары» 0002-кестесін немесе «Амбулаториялық - емханалық ұйымдар» 0004-кестесін. Егер стационарлық немесе амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін қандайда бір үлгідегі денсаулық сақтау ұйымына кесте қарастырылмаған жағдайда олардың көрсеткіштері бойынша бар деректер тек қана 0002 немесе 0004 кестелерінің негізгі жолына енгізіледі.
      0002-кестесін толтыру кезінде 3-бағанда стационарға жаңадан келіп түскен науқастардың саны, 4-бағанда - ауылдық жерде тұратын науқастардың саны көрсетіледі.
      «Науқастардың өткізген төсек-күндері» 5-бағандағы ақпарат Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2010 жылғы 22 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген «Стационар, бөлімше және төсек бейіні бойынша науқастардың қозғалыстарын және төсек қорын есепке алудың жиынтық ведомості» деген № 016/е нысаны негізінде қалыптасады.
      6. «Төсек қоры» 0003-кестені толтыру кезінде ересектер үшін де, балалар үшін де мынандай іріленген жіктеме қолданылады:
      терапиялық бейін науқастары үшін (02-жол) - терапиялық, кардиологиялық, ревматологиялық, гастроэнтерологиялық, аллергологиялық, эндокринологиялық, гематологиялық, нефрологиялық, пульмонологиялық науқастар үшін төсектер;
      хирургиялық бейін науқастары үшін (03-жол)- хирургиялық, нейрохирургиялық, нейротамырлық, кардиохирургиялық, травматологиялық, ортопедиялық, урологиялық, іріңдік, торакалдық, тамырлық, жақ-бет, проктологиялық және күйік науқастар үшін төсектер;
      жалпы төсектер (16-жол)- мамандандырылмаған төсектер;
      науқас балалар үшін (2-бағанда) балаларды емдеуге арналған барлық бейін төсектері.
      қалпына келтіре емдеу және медициналық оңалту үшін (21-жол) стационарда қандай бейіндер ашылғанына қармастан «Қалпына келтіре емдеу және медициналық оңалту ұйымдарына» жататын ұйымдардың төсектерін көрсетіледі.
      7. «Амбулаториялық-емханалық ұйымдар» 0004-кестесін толтыру кезінде халыққа амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін, дәрігерлік ұйымдардың санына амбулаториялық қабылдау жүргізетін барлық медициналық ұйымдар (емханалар, амбулаториялар, диспансерлер, ауруханалық ұйымдардың емхана бөлімдері, дәрігерлік амбулаториялар және басқа дәрігерлік ұйымдар) кіреді.
      Жеке тәжірибелейтін дәрігерге қаралу саны осы кестенің 01 жолында көрсетіледі.
      Егер ұйымның өзінің құрылымында стоматологиялық бөлімшесі (кабинет) болса, онда стоматологиясыз қаралулар көрсетіледі, стоматологиялық қызмет бойынша қызмет «денсаулық сақтау ұйымдарының басқа құрамындағы стоматологиялық бөлімше (кабинеттер)» 20-жол бойынша көрсетіледі.
      Амбулаториялық-емханалық ұйымдар (бөлімшелер) жоспарлы қуаты – бір ауысымдағы дәрігерлерлік қабылдау саны «Амбулаториялық-емханалық ұйымдар қуаты (бөлімшелер, кабинеттер)» көрсеткіштерін толтыру үшін негіз болып табылады. «Бір ауысымдағы қабылдаулардағы» жобалық қуат көрсетілген үлгі немесе жеке жоба бойынша салынған ұйымдар үшін жоспарлы қуат тең жобада қабылданады. Егер жобалық қуат күніне қаралу санымен айқындалса, онда жоспарлы қуат жобалықтан 60% теңдікте қабылданады. Жобаның құжаттамасы болмаған жағдайда жоспарлы қуат есеппен анықталады: жылына қаралудың жалпы саны – емхана 307 күн жұмыс істеген және барлық қаралу 1 ауысымға есептегенде барлық қаралудың 60% жағдайында ауысымдық жылдық көрсеткіштер санын қайта есептеу коэффиценті 512-ге бөлінеді, немесе жыл бойы дәрігерлер жасаған қараулардың жалпы саны (307 күн) жылына емханалық ұйымдардың жұмыс күні санына бөлінеді және бірінші ауысымға келетін (60%) үлес салмағына (қаралу пайызы) көбейтіледі.
      «Басқа медициналық ұйымдар» 0005 және «Балалар үйі» 0006-кестелері алғашқы дәрігерлік құжаттаманың мәліметі бойынша толтырылады.
      8. «Басқа медициналық ұйымдардың» 0005-кестесінде 09-жол бойынша - клиникалары жоқ ғылыми-зерттеу институттары, ғылыми орталықтар мен жоғары оқу орындары бойынша ақпарат көрсетіледі.
      9. «Балалар үйі» 006-кестесінде жоспарлы орын саны және жылдың аяғындағы осы балалар үйіндегі тіркелген балалар саны көрсетіледі.
      10. «Санаторийлік-сауықтыру және оңалту ұйымдары» 0007-кестесі дербес немесе меншік нысандарына қармастан ұйымдардың, министрліктердің, ведомстволардың, концерндер мен қауымдастықтардың, жыл бойғы және маусымдық ұйымдардың қарамағындағы ұйымдар толтырады.
      2-бағанда палаталарды тығыздау мен сметадан тыс демалыс ұйымдарының жеке үйлерде жалдаған верандаларда ашылған төсектер мен орындарды қоспағанда бір айда ең көп ашылған төсектер саны көрсетіледі.
      3-бағанда есепті жылы емделген және дем алған, кеткен адамдардың- оларға берілген жолдамалардың жалпы санынан жас тобына қарай жеке адамдардың саны толтырылады.
      11. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) 1-бөлімнің «Медицина қызметкерлерінің саны» 0001-кестесі:
      01-жол > 02-13 жолдардың қосындысына (әр баған үшін);
      1-баған > 2-бағанына (әр жол үшін);
      1-бағанының 01-жолы = 17-нысанның 1000-кестесі 1- бағанының 1-жолына;
      2-бағанының 01-жолы = 17-нысанның 1000-кестесі 2-бағанының 2-жолына;
      1-бағанының 01-жолы = 1 және 2-бағандары 03-13 жолдардың қосындысына;
      1- бағанының 14-жолы = 17-нысанның 1001-кестесі 1-бағанының 1-жолына;
      2-бағанының 14-жолы = 17-нысанның 1001-кестесі 1-бағанының 2-жолына;
      2) 2-бөлімнің «Стационарлық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдары» 0002-кестесі:
      01 жол = 2-20 жолдардың қосындысына (әр баған үшін);
      ұйымдардың әрбір түрі бойынша (жолдар бойынша):
      2-баған = 301-нысанның 3100-кестесі 1-бағанының 101-жолына;
      3-бағаны = 301-нысанның 3100-кестесінің 3-бағанының 101-жолына;
      4-бағаны = 301-нысанның 3100-кестесінің 4-бағанының 101- жолына;
      5-бағаны = 301-нысанның 3100-кестесінің 8-бағанының 101-жолына;
      6-бағаны = 301-нысанның 3100-кестесінің 9-бағанының 101-жолына;
      7-баған = 301-нысанының 1006-кестесі 2-бағанының 1-5 жолдардың қосындысына;
      8-бағаны = 301-нысанының 1006-кестесі 4-бағананың 1-5 жолдардың қосындысына;
      3) 2-бөлімнің «Төсек қоры» 0003-кестесі:
      1-бағанының 01-жолы = 1-бағанының 2-21 жолдардың қосындысына;
      1-бағанының 01-жолы = 301-нысанның 1-бағанының 101- жолына;
      2-бағанының 1-жолы = 2-бағанының 2-21 жолдардың қосындысына;
      4) 2-бөлімнің «Амбулаториялық - емханалық ұйымдар» 0004-кестесі:
      01-жол = 02,16 жолдардың қосындысына;
      02-жол = 03-15 жолдардың қосындысына;
      16-жол = 17-20 жолдардың қосындысына (әр баған үшін);
      әр ұйымдардың түрлері бойынша: 3-баған бойынша 1-20 жолдардың мағынасы = 301-нысанның 1010-кестенің әрбір пункті бойынша мағынасына: 1-емхана, 2-балалар емханасы, 3-әйелдер консультациясы, 4-диспансер;
      4-бағанның 1-20 жолдары = ұйымдардың тиісті түрлері бойынша 301-нысанның 2100-кестенің 1-жолы бойынша 1, 5 бағандардың қосындысына;
      6-баған = 301-нысанның 1006-кестесінің 2-бағанына;
      7-баған = 301-нысаның 1006- кестесінің 4-бағанына;
      5) 2-бөлімінің «Басқа медициналық ұйымдар» 0005-кестесі:
      2, 3 бағандар = 402 нысанының 2100-кестесі 1-бағанның 01-жолына және 2300 кестесі 1-бағанына сәйкес;
      6) 2 бөлімнің «Балалар үйі» 0006-кестесі:
      01-жолы бойынша барлық бағандар 413-нысанның 2140, 2130 және 2120-кестелерінің деректеріне сәйкес тең болады;
      7) 2-бөлімнің «Қалпына келтіре емдеу және медициналық оңалту ұйымдары» 0007-кестесі:
      01-жол = әр бағанның 02, 03 жолдардың қосындысына;
      3-баған (әр жол үшін) = 5-11 бағандардың қосындысына;
      2-бағанның 3-жолы = 444-нысанның 2-кестесі 2-бағанның 1-жолына;
      3-бағанның 3-жолы = 444-нысанның 3-кестесі 1-бағанның 1-жолына;
      4-бағанның 3-жолы = 444-нысанының 3-кестесі 2-бағанның 1-жолына;
      5-11-бағандарының 3-жолы = 444-нысанның 3-кестесі 1-бағанның 1-5 жолдарына;
      2-бағанның 3-жолы = 455-нысанның 2-кестесі 2- бағанның 1-жолына;
      3-бағанның 3-жолы = 455-нысанның 2-кестесі 4-бағанның 1-жолына;
      4-бағанның 3-жолы = 455-нысанның 2-кестесінің 5-бағанның 1-жолына.
      ______________________________________
      1Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 22 қыркүйектегі № 742 бұйрығымен бекітілген «Медициналық ұйымдардың есебі» 30-нысан - (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тіркелімде № 6586 тіркелген);
      2Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 22 қыркүйектегі № 742 бұйрығымен бекітілген «Медициналық жедел жәрдем ұйымдарының есебі» 40-нысан (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тіркелімде № 6586 тіркелген);
      3Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 22 қыркүйектегі № 742 бұйрығымен бекітілген «Балалар үйінің есебі» 41-нысан (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тіркелімде № 6586 тіркелген);
      4Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 22 қыркүйектегі № 742 бұйрығымен бекітілген «Ересектерге арналған туберкулез санаторийлерінің есебі» 44-нысан (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тіркелімде № 6586 тіркелген);
      5Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 22 қыркүйектегі № 742 бұйрығымен бекітілген «Ересектерге арналған туберкулез санаторийлерінің есебі» 45-нысан (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тіркелімде № 6586 тіркелген).

«Денсаулық сақтау саласындағы 
желілер, кадрлар және қызметтер
туралы есеп» ведомстволық   
статистикалық бақылау    
статистикалық нысанын (коды 
7011204, индексі 1-денсаулық,
кезеңділігі жылдық) толтыру 
бойынша Нұсқаулыққа қосымша 

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ұйымдары
желiсiнiң мемлекеттiк нормативi1

      1. Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететiн денсаулық сақтау ұйымдары:
      1) алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсететiн денсаулық сақтау ұйымдары:
      аудандық емхана (бұдан әрi - АЕ) тұрғын халқының саны 30000 (отыз мың) адамнан асатын аудан орталығында құрылады және консультациялық-диагностикалық бөлiмшенi, жалпы практика және (немесе) учаскелiк қызмет бөлiмшесiн, жедел медициналық жәрдем станциясын (бөлiмшесiн), сондай-ақ алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсететiн мынадай құрылымдық бөлiмшелердi қамтиды:медициналық пункт бекiтiлген халқының саны 50 (елу) адамнан 800 (сегiз жүз) адамға дейiнгi ауылдық елдi мекендерде (бұдан әрi - АЕМ) құрылады;
      фельдшерлiк-акушерлiк пункт бекiтiлген халқының саны 800 (сегiз жүз) адамнан 2000 (екi мың) адамға дейiнгi АЕМ-де құрылады;
      дәрiгерлiк амбулатория бекiтiлген халқының саны 2000 (екi мың) адамнан 10000 (он мың) адамға дейiнгi АЕМ-де құрылады;
      ауылдық емхана тiркелген халқының саны 10000 (он мың) адам және одан жоғары, халқы жинақы орналасқан АЕМ-де құрылады.
      Тұрғын халқының саны 30000 (отыз мың) адамнан кем аудан орталығында аудандық орталық аурухананың құрылымдық бөлiмшесi ретiнде АЕ құрылады.
      Қалалық емхана (бұдан әрi - ҚЕ) бекiтiлген тұрғын халқының саны 30000 (отыз мың) адамнан асатын қалаларда, бiрақ кемiнде бiр ҚЕ құрылады және консультациялық-диагностикалық бөлiмшенi, жалпы практика бөлiмшесiн және (немесе) учаскелiк қызмет бөлiмшесiн қамтиды;
      дәрiгерлiк амбулатория климаттық-географиялық жағдайларды қоса алғанда, жергiлiктi ерекшелiктердi ескере отырып, бекiтiлген тұрғын халқының саны 30000 (отыз мың) адамнан кем қалаларда ҚЕ-ның құрылымдық бөлiмшесi ретiнде құрылады.
      Республикалық маңызы бар қалада және астанада дәрiгерлiк амбулатория бекiтiлген тұрғын халқының саны 30000 (отыз мың) адамнан кем дербес заңды тұлға ретiнде құрылады;
      2) консультациялық-диагностикалық көмек көрсететiн денсаулық сақтау ұйымдары:
      консультациялық-диагностикалық орталық республикалық маңызы бар қалада және астанада дербес заңды тұлға ретiнде құрылады.
      Облыс орталықтарында консультациялық-диагностикалық орталық облыстық аурухананың құрылымдық бөлiмшесi ретiнде құрылады.
      2. Стационарлық көмек көрсететiн денсаулық сақтау ұйымдары:
      1) аудандық орталық аурухана (бұдан әрi - АОА) аудан орталығында құрылады және құрамына балалар, босандыру, бейiндi және инфекциялық аурулар бөлiмшелерi, сондай-ақ ауылдық аурухана құрылым ретiнде кiретiн көп бейiндi стационар түрiнде ұсынылған.
      Ауылдық аурухана климаттық-географиялық жағдайларды қоса алғанда, жергiлiктi ерекшелiктердi ескере отырып, тұрғын халқының саны 5000 (бес мың) адамнан кем болмайтын шалғай АЕМ-де АОА құрылымдық бөлiмшесi ретiнде құрылады;
      2) ауданаралық аурухана тұрғын халқының саны 20000 (жиырма мың) адамнан кем бiрнеше аудан үшiн АЕМ-нiң бiрiнде құрылады;
      3) қалалық аурухана (бұдан әрi - ҚА) қалаларда (аудан орталығын қоспағанда) құрамына балалар, босандыру, бейiндi және инфекциялық аурулар бөлiмшелерi құрылым ретiнде кiретiн көп бейiндi стационар түрiнде құрылады;
      4) қалалық балалар ауруханасы тұрғын халқының саны 100000 (бiр жүз мың) адамнан астам қалаларда құрамына бейiндi және жұқпалы аурулар бөлiмшелерi құрылым ретiнде кiретiн көп бейiндi стационар түрiнде құрылады.
      Тұрғын халқының саны 100000 (бiр жүз мың) адамнан кем қалаларда ҚА-ның жанынан балалар бөлiмшесi құрылады;
      5) облыстық аурухана құрамына консультациялық-диагностикалық, босандыру, жұқпалы аурулар және соматикалық бөлiмшелер, пациенттiң тұрғын жерiндегi медициналық жабдықтың болмауына немесе медициналық ұйымда тиiстi бiлiктiлiгi бар мамандардың болмауы салдарынан медициналық көмек көрсету мүмкiн болмаған кезде халыққа шұғыл медициналық көмек көрсету бөлiмшесi (санитариялық авиация) құрылым ретiнде кiретiн көп бейiндi стационар ретiнде құрылады;
      6) облыстық балалар ауруханасы құрамына бейiндi және инфекциялық аурулар бөлiмшелерi құрылым ретiнде кiретiн көп бейiндi стационар ретiнде құрылады;
      7) инфекциялық аурухана республикалық маңызы бар қалада және астанада құрылады;
      8) перинаталдық орталық облыстық деңгейде, республикалық маңызы бар қалада, астанада құрылады;
      9) туберкулезге қарсы аурухана (диспансер) аудандық және облыстық деңгейлерде, республикалық маңызы бар қалада және астанада құрылады;
      10) онкологиялық аурухана (диспансер) облыстық деңгейде, республикалық маңызы бар қалада және астанада құрылады;
      11) наркологиялық аурухана (диспансер) облыс орталықтарында, республикалық маңызы бар қалада және астанада құрылады;
      12) психиатриялық аурухана (диспансер) облыс орталықтарында, республикалық маңызы бар қалада және астанада құрылады;
      13) терi-венерологиялық аурухана (диспансер) облыс орталықтарында, республикалық маңызы бар қалада және астанада құрылады;
      14) лепрозорий республикалық деңгейде құрылады.
      3. Жедел медициналық жәрдем және санитариялық авиация ұйымдары:
      1) жедел медициналық жәрдем станциясы тұрғын халқының саны 100000 (бiр жүз мың) адамнан астам қалаларда, облыс орталықтарында, республикалық маңызы бар қалада және астанада құрылады.
      Тұрғын халқының саны 100000 (бiр жүз мың) адамнан кем қалаларда жедел медициналық жәрдем станциясы емхананың құрылымдық бөлiмшесi ретiнде құрылады.
      2) пациенттiң тұрғын жерiндегi медициналық жабдықтың болмауына немесе медициналық ұйымда тиiстi бiлiктiлiгi бар мамандардың болмауы салдарынан медициналық көмек көрсету мүмкiн болмаған кезде халыққа шұғыл медициналық көмек көрсету бөлiмшесi (санитариялық авиация) облыстық аурухананың құрылымдық бөлiмшесi ретiнде құрылады.
      4. Апаттар медицинасы ұйымдары:
      апаттар медицинасы орталығы республикалық деңгейде құрылады.
      5. Қалпына келтiру емi және медициналық оңалту ұйымдары:
      санаторий, мамандандырылған санаторий, профилакторий, оңалту орталығы облыстық және республикалық деңгейлерде құрылады.
      6. Паллиативтiк көмек және мейiрбике күтiмiн көрсететiн ұйымдар:
      мейiрбике күтiмi ауруханасы, хоспис аудандық маңызы бар қалаларда, аудан, облыс орталықтарында, республикалық маңызы бар қалада және астанада стационарлық көмек көрсететiн ұйымның мамандандырылған құрылымдық бөлiмшесi ретiнде немесе дербес заңды тұлға ретiнде құрылады.
      7. Қан қызметi саласындағы қызметтi жүзеге асыратын ұйымдар:
      қан орталығы облыстық және республикалық деңгейлерде, республикалық маңызы бар қалада және астанада құрылады.
      8. Сот медицинасы және патологиялық анатомия саласындағы қызметтi жүзеге асыратын ұйымдар:
      1) сот медицинасы орталығы облыс орталықтарындағы филиалдарымен республикалық деңгейде құрылады;
      2) патологиялық анатомиялық бюро, орталықтандырылған патологиялық анатомиялық бөлiмше және (немесе) патологиялық анатомиялық бөлiмше облыстық деңгейде, республикалық маңызы бар қалада және астанада стационарлық көмек көрсететiн ұйымның құрылымдық бөлiмшесi ретiнде құрылады.
      Аудандық деңгейде орталықтандырылған патологиялық-анатомиялық бөлiмше және (немесе) патологиялық-анатомиялық бөлiмше стационарлық көмек көрсететiн ұйымының құрылымдық бөлiмшесi ретiнде құрылады.
      9. Фармацевтикалық қызметтi жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары:
      дәрiхана, алғашқы медициналық-санитариялық, консультациялық-диагностикалық көмек көрсететiн денсаулық сақтау ұйымдарындағы дәрiхана пунктi, шалғайдағы ауылдық жерлерге арналған жылжымалы дәрiхана пунктi, дәрiхана қоймасы денсаулық сақтау ұйымдарының құрылымдық бөлiмшесi ретiнде құрылады.
      10. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қызметтi жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары республикалық деңгейде құрылады:
      1) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығы;
      2) санитариялық-эпидемиологиялық станция;
      3) обаға қарсы станция;
      4) дезинфекция станциясы.
      11. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар:
      ғылыми орталық, ғылыми-зерттеу институты республикалық деңгейде, республикалық маңызы бар қалада және астанада құрылады.
      12. Денсаулық сақтау саласындағы бiлiм беру ұйымдары:
      орта медициналық және фармацевтикалық бiлiм беру ұйымдары, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi медициналық және фармацевтикалық бiлiм беру ұйымдары республикалық деңгейде, облыстық, аудандық (аудандық маңызы бар қалада) деңгейлерде республикалық маңызы бар қалада, астанада құрылады.
      13. Салауатты өмiр салтын қалыптастыру және дұрыс тамақтану саласындағы қызметтердi жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары: салауатты өмiр салтын қалыптастыру орталығы (бұдан әрi - СӨСҚО) облыс орталықтарында, республикалық маңызы бар қалада және астанада құрылады.
      Аудан орталығында СӨСҚО облыстық СӨСҚО-ның құрылымдық бөлiмшесi ретiнде құрылады.
      14. АИТВ/ЖИТС алдын алу саласындағы қызметтi жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары:
      ЖИТС-тың алдын алу және күресу жөнiндегi орталық облыстық деңгейде, республикалық маңызы бар қалада және астанада құрылады.
      15. Денсаулық сақтау саласындағы ұлттық холдинг республикалық деңгейде құрылады.
      ______________________________________________
      1 - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 желтоқсандағы № 2131  қаулысымен бекітілді.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады