Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 03 сәуірдегі № 115 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 10 сәуірде № 8424 тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі!

      Бұйрықтың басын V1300008424 қараңыз


Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына 191-қосымша

Бастауыш білім беру деңгейінің 1 сыныбы үшін
"Сауат ашу" пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасы
(оқыту тәжік тілінде)

      Ескерту. Бұйрық 191-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 08.04.2016 № 266 (01.09.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.


Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2018 жылғы 10 мамырдағы
№ 199 бұйрығына
191-1-қосымша

Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған "Неміс тілі" оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы Үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Бұйрық 191-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 26.07.2019 № 334 (1-сыныптар үшін 01.09.2020, 2-сыныптар үшін 01.09.2021, 3-сыныптар үшін 01.09.2022, 4-сыныптар үшін 01.09.2023, 5-сыныптар үшін 01.09.2024, 6-сыныптар үшін 01.09.2025, 7-сыныптар үшін 01.09.2026, 8-сыныптар үшін 01.09.2027 және 9-сыныптар үшін 01.09.2028 бастап қолданысқа) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Оқу бағдарламасы "Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 тіркелген).

      2. "Неміс тілі" оқу пәнінен оқу бағдарламасы:

      1) білім алушылардың талдау, бағалау және шығармашылық ойлауды қалыптастыратын әр түрлі тапсырмаларды орындау;

      2) ауызша және жазбаша түрдегі дереккөздердің сан алуан түрлері;

      3) ынталандыратын және қызықты пәндік мазмұн арқылы білім алушылардың неміс тілінен А1 деңгейіне жету мақсатын көздейді.

      3. Бастауыш сыныптардағы оқу бағдарламасының мазмұны білім алушыларды неміс тілін күнделікті өмірде пайдалануға үйретуге, сонымен қатар неміс тілін одан әрі үйрену үшін қажетті тұрақты негіз қалауға бағытталған. Бастауыш мектептің "Неміс тілі" оқу пәні бағдарламасы білім алушылардың сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға және дамытуға, олардың қызығушылығын және өзіне деген сенімділігін нығайтып, неміс тілін оқуға деген оң көзқарасын қалыптастыруға бағытталған.

      4. Жеке тұлғалық қасиеттердің кең ауқымды дағдыларымен бірлесе дамытылуы білім алушыларға қазақстандық патриотизм мен азаматтық жауапкершілік, құрмет, ынтымақтастық, еңбек пен шығармашылық, ашықтық, өмір бойы білім алу сияқты білім берудің негізгі құндылықтарын бойына сіңіруіне көмектеседі. Бұл құндылықтар білім алушының күнделікті іс-әрекеті мен мінез-құлқын ынталандыратын тұрақты тұлғалық бағдар болып табылады.

2-тарау. "Неміс тілі" оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      5. Сыныптар бойынша жылдық оқу жүктемесі:

      1) 1-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 66 сағат;

      2) 2-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      3) 3-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      4) 4-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағатты құрайды.

      6. "Неміс тілі" оқу пәнінің 1-сыныпқа арналған базалық мазмұны:

      1) тыңдалым (Horverstehen/хҰрферштэен): сабақтағы бірқатар іс-әрекет түрлерін орындауға қатысты баяу және анық айтылатын қысқаша қарапайым нұсқауларды тыңдау, баяу және анық айтылатын сұрақтар, көпшілікке таныс есімдер және жер-су атаулары, жалпы және оқу лексикасының кейбір сөздері, Бұл не? түріндегі қысқаша негізгі сұрақтар, фонемалар және олардың тіркесімдерінің дыбысталуы, әліпби әріптері;

      2) айтылым (Sprechen/шпрэхэн): сабақ барысында адамдар, заттар және іс-әрекеттер туралы қарапайым сөйлем құрастырады, өздерін таныстыра алады, сабақтағы шағын әңгімелесу кезінде адамдар, заттар және іс-әрекеттер туралы сұрақтар қояды, таныс сөздер мен сөздер тізбегін анық айтады;

      3) оқылым (Leseverstehen/лезеферштэен): әліпбидің әріптерін таниды және атайды, есімдер мен жер-су атауларындағы бас әріптерді таниды, кейбір таныс сөздерді біледі, әліпби әріптерін дұрыс реттілікпен орналастырады;

      4) неміс тілін қолдану (Sprachanwendung/шпраханвендунг): атау септігіндегі зат есімдерді жекеше түрде қолданады, адамдар мен орындар туралы айтады (2-3 сөйлем), есептік сан есімдер - 1-ден 12-ге дейін санайды, адамдар мен заттарды сипаттау үшін дара сын есімдерді, ein/айн, der/дэр, ein/айн, das/дас, eine/айнэ, die/ди артикльдерін, қарапайым сұрақтар құрастыру кезінде was/вас, wer/вэр, wo/во, wie/ви сұрау сөздерін қолданады, атау септігіндегі ich/их, du/ду жіктеу есімдіктерін, (Prasens/прэзэнс) осы шақты қолданады.

      7. "Неміс тілі" оқу пәнінің 2-сыныпқа арналған базалық мазмұны:

      1) тыңдалым (Horverstehen/хҰрферштэен): сабақтағы тапсырмаларды орындау үшін бірнеше қысқаша нұсқауларды, таныс тақырыптардағы диалогтарда пайдаланылатын негізгі сөз тіркесімдерін, сұрақтардың кең ауқымын тыңдайды: түс және сан, түс пен сан түріндегі аспектілерді анықтау үшін қысқаша қарапайым сұрақтар, сөздердегі жетіспейтін фонемаларды табады, таныс тақырыптарға шағын диалогтардан нақты ақпараттарды таниды, таныс тақырыптарға арналған шағын диалогтардың мазмұнындағы нақты ақпаратты болжайды, таныс тақырыптарға арналған шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін мәтінмәндік кеңестер пайдаланады, таныс тақырыптарға шағын әңгімелер тыңдайды;

      2) айтылым (Sprechen/шпрэхэн): таныс күрделі сөздердегі екпінді дұрыс қояды, таныс тақырыптарға, өзге адамдар және заттарға, өздеріне қатысты, сонымен қатар, сабақтағы іс-әрекет түрлері туралы жай сөйлемдер (4-5 сөйлем) құрастырады, сұрақтар қояды, қарапайым сұрақтарға жауап береді, өткен тақырыптарға байланысты шағын диалогтар барысында сөз алмасады, жекеше түрдің 2-жағын du/ду – Form/форм пайдалана отырып, өзгелер үшін қарапайым нұсқаулар құрастырады;

      3) оқылым (Leseverstehen/лезеферштэен): жиі қолданылатын дыбыстар мен әріптердің үйлесімін есте сақтайды және дыбыстайды, таныс тақырыптар бойынша қарапайым сөздерді, сөз тіркестерін және сөйлемдерді оқиды, контексттік ойды пайдалану арқылы таныс тақырыптардағы жай сөйлемдердің негізгі идеяларын анықтайды, маңызды визуалды тірек арқылы таныс тақырыптар бойынша қысқа, жеңіл мәтіндердегі нақты ақпаратты түсінеді;

      4) жазылым (Sprachanwendung/шпраханвендунг): жиі қолданылатын таныс сөздердегі бас әріптер мен жол әріптерін дұрыс жазады, әріптер мен жиі қолданылатын таныс сөздерді дауыстап оқу немесе әріптер бойынша жазады, визуалды тіректерді пайдалану арқылы сұрақтарға қысқаша жауап жазады; адамдарды, орындарды және заттарды сипаттау үшін қысқаша сөз тіркесімдерін құрастырады, жазбаша тапсырмаларды орындау барысында қысқаша сөйлемдердің соңына нүкте қояды;

      5) неміс тілін қолдану (Sprachanwendung/шпраханвендунг): қарапайым суреттеу барысында атау және табыс септіктерінде жекеше түрдегі зат есімдерді қолдану, есептік сан есімдер - 1 - 20 дейін санайды, қарапайым сезімдерді суреттегенде дара сын есімдерді қолдану, таныс тақырыптар бойынша сұрақ және жауап құрастырғанда was/вас, wer/вэр, wohin/вохин, wo/во, wann/ван сұрау сөздерін пайдалану, адамдар мен заттарды сипаттау барысында ich/их, du/ду, er/эр, sie/зи жіктеу есімдіктерін және атау септігінде жекеше түрдегі 1 және 2-жақтағы тәуелдік артикльдерін пайдаланады, қарапайым пәрмендер мен нұсқауларды құрастыру барысында жекеше түрдің 2-жақ (du/ду – Form/форм) және көпше түрдің 1-жағы (wir/вир – Form/форм) формасындағы бұйрық райды пайдалану, өтілген жіктеу есімдіктерімен осы шақтағы (Prasens/Презенс) әлсіз етістіктерді пайдаланады, haben/хабэн + табыс септігіндегі зат есім құрылымы, hier/хир, dort/дорт мекен үстеуі, біліктілікті сипаттау барысында konnen/көнен модальді етістігін, kann /кан, kann/кан nicht/нихт құрылымын қолданады, негізгі мекен және бағыт көмекші сөздерін пайдаланады: an/ан, in/ин, auf/ауф, жыл мезгілін, айды, апта күнін және тәулік уақытын көрсету үшін an/ан, in/ин мезгіл көмекші сөздерді, ұнату мен ұнатпауды білдіру үшін ich/ихь, mag/маг + Nomen/номэн құрылымын, сөздер мен сөйлемдерді байланыстыр үшін und/унд, oder/одэр жалғаулықтарын пайдаланады.

      8. "Неміс тілі" оқу пәнінің 3-сыныпқа арналған базалық мазмұны:

      1) тыңдалым (Horverstehen/хҰрферштэен): сөздердің фонемалық айырмашылықтарын анықтайды, әріптеп айтылған қысқа қарапайым сөздер, сабақтағы кең ауқымды іс-әрекеттерді орындау үшін қысқа нұсқауларды тыңдайды, жалпы және кейбір оқу тақырыптарына шағын диалогтардың негізгі идеяларын анықтайды, жалпы және кейбір оқу тақырыптарына байланысты қысқаша сұрақтарды тыңдайды, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне мәтіндер мен диалогтардың шағын үзінділеріне таңдамалы ақпаратты анықтайды, жалпы және оқу тақырыптарына қолдау көрсету арқылы шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін контексттік ойды пайдаланады, жалпы және кейбір оқу тақырыптарына шағын әңгімелерді тыңдайды;

      2) айтылым (Sprechen/шпрэхэн): ортақ тақырыптардың шектеулі шеңберінде өзі туралы қарапайым сөйлем (5-6 сөйлем) құрастырады, ортақ және оқу тақырыптарына сұрақтар қояды, қарапайым сөздермен адамдар мен заттарды суреттейді, ортақ тақырыптардың шектеулі шеңберінде сұрақтарға жауап береді, тақырыптардың шектеулі шеңберіне өзге адамдармен шағын диалог барысында сөз алмасады, жұптасып, топтасып, барлық сыныппен қысқа талқылауларға қатысады, тиісті сөздер, сөз тіркесімдері мен сөйлемдердің шектеулі шеңберін пайдалана отырып, өз пікірлерін айтады, қысқа жеңіл мәтіндерді мазмұндайды;

      3) оқылым (Leseverstehen/лезеферштэен): дауыстап оқу барысында таныс сөздерді және қысқа сөз тіркесімдерін таниды және анық айтады, ортақ және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде күрделі емес көркемдік және ғылыми-көпшілік мәтіндерді мәнерлеп оқи алады, иллюстрациялары бар қарапайым сөздікті қолданады, контексттік ой арқылы ортақ және кейбір оқу тақырыптарға арналған қысқа күрделі емес мәтіндердің негізгі идеясын анықтайды, ортақ және кейбір оқу тақырыптарға арналған қысқа күрделі емес мәтіндердің нақты ақпаратын түсінеді;

      4) жазылым (Schreiben/шрайбен): мұғалімнің айтарлықтай қолдауымен жеке, ортақ және кейбір оқу тақырыптарына қысқаша сөйлемдерді құрастырады, жазады және жазылуын тексереді, қалыпты көлемдегі және формадағы сөздер мен сөз тіркесімдері, адамдар, орындар және заттарды сипаттау үшін қысқа сөз тіркесімдері, қысқа күрделі емес сөйлемдерді жазады, сөздер арасында қажетті бос орындарды қалдыру арқылы негізгі жалғаулықтар көмегімен сөздерді немесе сөз тіркесімдерін байланыстырады, мұғалім жетекшілігімен жазбаша жұмыстарды орындау барысында адам атын, жер-су атауларын және қысқа сөйлемдерді жазу кезінде бас әріптер мен жол әріптерін дұрыс жазады, мұғалім жетекшілігімен жазбаша жұмыстарды орындау барысында жиі қолданылатын таныс сөздердің көп көлемін жазады;

      5) неміс тілін қолдану (Sprachanwendung/шпраханвендунг): тәуелділікті белгілеу барысында атау септігінде көпше түрдегі 1,2,3-жақтағы тәуелдік артикльдерін жекеше және көпше түрдегі зат есімдермен қолдану, есептік сан есімдер - 1 – 50-ге дейін санайды, заттарды суреттеу үшін сын есімдерді пайдаланады, таныс тақырыптарға сөйлесу барысында wer/вэр, was/вас, wo/во, wohin/вохин, wie/ви viele/филе, wie/ви alt/альт, wie/ви oft/офт сұрау сөздерін қолданады, өздеріне ненің ұнайтындығын, тілектері мен әдеттерін, қарапайым оқиғаларды сипаттау үшін кейбір етістіктер түрлерін (хабарлы және сұраулы сөйлемдер) осы шақта (Prasens/Презэнс) қолданылады, Қашан? Қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/имэр, nie/ни мезгіл және жиілік үстеулерін, тілек білдіру кезінде mochten/мөхэн модальді етістігін пайдаланады, зат есімді жасалуы бойынша ажыратады, атау және табыс септіктерінде зат есімді жекеше және көпше түрде анықталған, анықталмаған артикльдермен пайдаланады, жыл мезгілін, айды, апта күнін, тәулік уақытын және уақытты сағат бойынша белгілеу үшін am/ам, im/им, um/ум мезгіл көмекші сөздерін, сөздерді байланыстыру үшін und/унд, oder/одэр, aber/абэр жалғаулықтарын қолданады.

      9. "Неміс тілі" оқу пәнінің 4-сыныпқа арналған базалық мазмұны:

      1) тыңдалым (Horverstehen/хҰрферштэен): сыныптағы нұсқаулардың кең ауқымын, жеке басқа қатысты сұрақтардың кең ауқымын, түрлі ортақ және оқу тақырыптары бойынша қысқаша әңгімелер мен мәтіндердің негізгі идеяларын, ортақ және кейбір оқу тақырыптарының кең көлемін қолдау арқылы айрықша ақпарат пен қысқаша әңгімелерді түбегейлі, ортақ және кейбір оқу тақырыптарға қысқаша әңгімелер мен мәтіндердегі мазмұн мен мағынаны болжау үшін контексттік ойды тыңдайды және түсінеді;

      2) айтылым (Sprechen/шпрэхэн): оқылып жатқан сөздерді, қысқа сөз тіркесімдерін, дара және бағыныңқы сөйлемдерді дұрыс айту, ортақ және кейбір оқу тақырыптарына сұрау және баяндау сипатындағы зерттелген сөйлеу модельдерін пайдалану, адамдар мен заттардың қысқаша сипаттамасын беру, ортақ және кейбір оқу тақырыптары бойынша сұрақтарға жауап беру, полилогтарға қатысу, оң және қарсы пікір айту, ортақ және кейбір оқу тақырыптарының шектеулі көлеміне шағын әңгімелер мен оқиғаларды мазмұндау;

      3) оқылым (Leseverstehen/лезеферштэен): мәтін деңгейіндегі фразаларды тану және дұрыс айту, көркемдік және көпшіліке арналған ғылыми әдебиеттің қысқаша қарапайым мәтіндерін оқу және түсіну, контексттік ойды пайдалана отырып, ортақ және кейбір оқу тақырыптары бойынша қысқаша қарапайым мәтіндердің негізгі идеясын анықтау, қысқа қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпарат пен егжей-тегжейлерді түсіну;

      4) жазылым (Schreiben/шрайбен): жазбаша жұмыстарды өздігінен орындаған кезде адам аттарын, орындар мен сөйлемдерді жазу барысында бас әріптер мен жол әріптерін ажырату, өзіндік жазбаша жұмысы барысында жиі пайдаланылатын сөздердің басым көпшілігін дұрыс жазу, жеке, ортақ және кейбір оқу тақырыптарына сөйлемдерді жоспарлау, жазу және дұрыстау, мұғалімнің қолдауымен адамдарды, орындарды және заттарды сипаттайтын қысқа сөйлемдер құрастыру, жеке басы туралы мәлімет беру кезінде азат жолдағы қысқаша сөйлемдердің бірізділігін сақтау, негізгі жалғаулықтар көмегімен сөйлемдерді байланыстыру;

      5) неміс тілін қолдану (Sprachanwendung/шпраханвендунг): заттарды атау, сипаттау және белгілеу үшін көпше және жекеше түрдегі зат есімдерді, саналмайтын зат есімдерді, 1, 2, 3-жақтағы жекеше түрдегі және 1-жақтағы көпше түрдегі тәуелдік артикльдерін пайдалану, есептік сан есімдерді – 1-ден 100-ге дейін және реттік сан есімдерді – 1-10-ға дейін, заттарды сипаттау үшін сын есімдерді, шектеулі көлемдегі ортақ және кейбір оқу тақырыптарындағы заттарды белгілеу үшін жекеше түрдегі 1,2,3-жақтағы және көпше түрдегі 1-жақтағы артикльдерді, таныс тақырыптардың көп көлеміне сұрақ қою үшін wer/вэр, was/вас, wo/во, wohin/вохин, wie/ви viele/филе, wie/ви alt/альт, wie/ви oft/офт сұрау сөздерін, қысқа пайымдауларды, сұрақтарды және жауаптардағы dieses/дизэс, diese/дизэ, dieser/дизэр сілтеу есімдіктерін, таныс тақырыптардың көп көлеміне қысқаша нұсқаулар беру үшін бұйрық райды (жекеше түрдегі екінші жақ, көпше түрдегі үшінші жақ сыпайы формада), жеке басы туралы ақпарат беру үшін және іс-әрекеттерді, айғақтарды және оқиғаларды осы және келер шақта талқылау үшін осы шақ формаларын пайдалану, іс-әрекетті, сезімді, оқиғаларды сипаттау үшін кейбір етістіктердің қарапайым осы шақтағы түрлерін: hat/хат, hatte/хатте пайдалану, сыныптағы қалыпты іс-әрекеттерді сипаттайтын зат есімдер рөліндегі (негізделген) етістіктердің формаларын, іс-әрекеттің қашан және қаншалықты жиі жүзеге асатындығын көрсету үшін мезгіл және жиілік үстеулерін: manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/имэр, nie/ни, қимыл-сын үстеуін пайдалану: langsam/лангзам, schnell/шнэль, рұқсат сұрау үшін darf/дарф, nicht/нихт модальді етістіктерін қолдану, тілек білдіру үшін wollen/волен етістігін, мекен, жағдай және бағыт көмекші сөздерін: hinter/ хинтэр, vor /фор, neben /нэбэн, oben /обэн, unten/унтэн, rechts/рэхтс, links/линкс, мезгіл көмекші сөздерін: vor/фор, nach/нах, алушыны көрсету үшін fur/фюр көмекші сөзін, тиісті жауаптарды: ja/я, bitte/биттэ, nein/найн, danke/данкэ, сөздерді, фразаларды және бағыныңқы сөйлемдерді байланыстыру үшін und/унд, oder/одэр, aber/абэр, denn/дэн жалғаулықтарын қолдану.

3-тарау. Оқу мақсаттарының жүйесі

      10. Бағдарламада оқу мақсаттары кодпен белгіленген. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші сан бөлімнің ретін, үшінші және төртінші сан оқу мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 1.1.2.1 кодында: "1" – сынып,"1" – бөлім, "2.1" – оқу мақсатының реттік нөмірі.

      11. Оқу мақсаттарының жүйесі:

      1) 1-бөлім "Тыңдалым" (Horverstehen/хҰрферштэен)":

Білім алушылар міндетті:

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

A1 деңгейі бағытында жұмыс жасау

A1
төмен деңгей

A1
орташа деңгей

A1
жоғары деңгей

1.1.1.1 сабақтағы бірқатар іс-әрекет түрлерін орындау бойынша баяу және анық түрде айтылған қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақтағы тапсырмаларды орындауға қажетті қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну

3.1.1.1 қолдау арқылы сабақтағы кең ауқымды іс-әрекет түрлерін орындауға қажетті қысқаша нұсқауларды түсіну

4.1.1.1 сабақтағы іс-әрекет түрлерін орындау бойынша нұсқаулардың кең ауқымын түсіну

1.1.2.1 қолдау арқылы қалыпты жалпы жеке сұрақтарды түсіну

2.1.2.1 қолдау арқылы кең ауқымды жалпы жеке сұрақтарды түсіну

3.1.2.1 қолдау арқылы жеке ақпаратты талап ететін сұрақтардың шектеулі ауқымын түсіну

4.1.2.1 қолдау арқылы жеке ақпаратты талап ететін сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну

1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну

2.1.3.1 түсі және саны сипатталатын таныс тақырыптардағы қысқаша диалогтардың негізгі кезеңдерін түсіну

3.1.3.1 жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтардың негізгі идеяларын түсіну

4.1.3.1 қолдау арқылы көптеген жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтардың негізгі идеяларын түсіну

1.1.4.1 қолдау арқылы "Бұл не?" типтес қалыпты қысқа сұрақтарды түсіну

2.1.4.1 түсі немесе саны сияқты аспектілерді анықтауға қатысты қалыпты қысқа сұрақтарды түсіну

3.1.4.1 қолдау арқылы жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты қысқа сұрақтардың шектеулі көлемін түсіну

4.1.4.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа қалыпты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну

1.1.5.1 фонемалардың дыбысталуы мен тіркесімдерін ажырату

2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды анықтау

3.1.5.1 фонемикалық айырмашылығы бар сөздерді ажырату

4.1.5.1 бастапқы, ортаңғы және соңғы фонемаларды және олардың тіркесімін анықтау


2.1.6.1 таныс тақырыптарға қатысты қысқаша диалогтардағы нақты ақпаратты түсіну

3.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну

4.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну


2.1.7.1 қолдау арқылы таныс тақырыптарға қатысты қысқаша диалогтердің мазмұнын болжауда мәнмәтіндік көмекті қолдану

3.1.7.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтердің мазмұнын болжауда мәнмәтіндік көмекті қолдану

4.1.7.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқаша диалогтердің мазмұнын және мағынасын болжауда мәнмәтіндік көмекті қолдану


2.1.8.1 түсі және саны сияқты таныс тақырыптарға қатысты қысқаша диалогтарда негізгі мезеттерді түсіну

3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну

4.1.8.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну

1.1.9.1 әліпби әріптерін ажырату

2.1.9.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді ауызша айтылған кезде түсіну

3.1.9.1 ежіктеп айтылған қысқа қарапайым сөздерді түсіну

4.1.9.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты ауызша айтылған сөздерді түсіну
4.1.10.1 білім алушы ана тіліндегі сөздерге ұқсас сөздерді ажыратады

      2) 2-бөлім "Айтылым (Sprechen/шпрэхэн)":

Білім алушылар міндетті:

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

A1 деңгейі бағытында жұмыс жасау

A1
төмен деңгей

A1
орташа деңгей

A1
жоғары деңгей

1.2.1.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы бірінші жақтан қарапайым сөйлемдер құрастыру

2.2.1.1 таныс тақырыптарға және сабақтағы іс-әрекеттерге қатысты өзі, өзге адамдар туралы және заттар туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру

3.2.1.1 жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберіне қатысты өзі туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру

4.2.1.1 жалпы тақырыптардың ауқымды шеңберіне қатысты өзі туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру

1.2.2.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы қарапайым әңгімелерде сұрақтар қою

2.2.2.1 сабақтағы іс-әрекетке және таныс тақырыптарға қатысты негізгі қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін және таныс тақырыптарға ақпарат табу үшін сұрақтар қою

3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты бар тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою

4.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қазіргі және өткен тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою

1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту

2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану

3.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сөздермен сипаттау

4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сипаттау, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты өткен тәжірибені сипаттау

1.2.4.1 қолдаумен адамдар, нысандар және сабақтағы іс-әрекет түрлері туралы қалыпты сұрақтарға жауап беру

2.2.4.1 қолдаумен жеке және нақты ақпарат бере отырып қалыпты сұрақтарға жауап беру

3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру

4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру

1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану

2.2.5.1 түрлі дыбыстардың арасындағы айырмашылықты анық айта бастау

3.2.5.1 дауыстап оқыған кезде таныс сөздер мен қысқа сөз тіркестерін анық айту

4.2.5.1 көптеген сөздерді, қысқа сөз тіркестерін және қарапайым сөйлемдерді анық айту

1.2.6.1 қарапайым диалогтарда өзін таныстыру және сұрақтар қою

2.2.6.1 шектеулі тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда реплика алмасу және қысқарған жауаптарды орынды қолдану

3.2.6.1 шектеулі тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу

4.2.6.1 кең ауқымды тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу


2.2.7.1 таныс күрделі сөздерге екпінді дұрыс қою

3.2.7.1 жұптық, топтық және бүкіл сыныптық әңгімелер барысында пікір айтуда сөйлемдер, фразалар және сөздердің шектеулі санын қолдану

4.2.7.1 жұптық, топтық және бүкіл сыныптық әңгімелер барысында сөйлемдер, фразалар және сөздердің кең ауқымын қолдану


2.2.8.1 өзгелерге қарапайым нұсқаулар беру

3.2.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа, қарапайым оқиғалар мен әңгімелерді айтып беру

4.2.8.1 ұнайтыны және ұнамайтыны туралы айту

      3) 3-бөлім "Оқылым (Leseverstehen/лезеферштэен)":

Білім алушылар міндетті:

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

A1 деңгейі бағытында жұмыс жасау

A1
төмен деңгей

A1
орташа деңгей

A1
жоғары деңгей

1.3.1.1 әліпби әріптерінің дыбысын ажырату және оларды атау

2.3.1.1 сөздерді дауыстап оқып, әріптеп айту

3.3.1.1 қолдаумен қарапайым сөйлемдердегі таныс сөздердің шектеулі санын ажырату, анықтау және айту

4.3.1.1 қолдаумен мәтіндегі көптеген сөздерді ажырату, анықтау және айту

1.3.2.1 жалқы есімдер және мекен атауларындағы бас әріптерді тану

2.3.2.1 жиі қолданылатын әріптер мен дыбыстар тіркесімін анықтау, есте сақтау және айту

3.3.2.1 қолдаумен сабақтағы тапсырмаларды орындау барысында таныс нұсқауларды оқу және орындау

4.3.2.1 шамалы қолдаумен қысқа қарапайым көркем және ғылыми-танымал мәтіндерді оқу және түсіну

1.3.3.1 кейбір көзге таныс сөздерді ажырату және анықтау

2.3.3.1 едәуір қолдаумен сыныптағы таныс нұсқауларды орындау және таныс және жалпы тақырыптар аясында қарапайым сөздерді, сөз тіркестерін және сөйлемдерді оқу

3.3.3.1 стандартты қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа көркем және ғылыми-танымал мәтіндерді оқу

4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі ойларды анықтау

1.3.4.1 бас әріптері бойынша сөздерді әліпбилік ретімен орналастыру үшін әліпбиді қолдану

2.3.4.1 қолдаумен иллюстрациялары бар қарапайым сөздікті қолдана бастау

3.3.4.1 шамалы қолдаумен иллюстрациялары бар қарапайым сөздікті қолдану

4.3.4.1 қолдаумен классификацияға сәйкес мектеп кітапханасындағы немесе сыныптағы кітаптарды, жұмыс парақтарын және басқа да баспа материалдарын табу


2.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып таныс тақырыптарға қатысты қарапайым сөйлемдердің негізгі идеясын түсіну

3.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты қысқа қарапайым мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну

4.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып кең ауқымды жалпы және оқу тақырыптарына шеңберіндегі қысқа қалыпты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну


2.3.6.1 қолдау арқылы таныс тақырыптарға қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпаратты едәуір визуалды түсіну

3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну

4.3.6.1 аз қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну

      4) 4-бөлім "Жазылым (Schreiben/шрайбен)":

Білім алушылар міндетті:

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

A1 деңгейі бағытында жұмыс жасау

A1
төмен деңгей

A1
орташа деңгей

A1
жоғары деңгей


2.4.1.1 қолдаумен жеке фраза түріндегі сұрақтарға және басқа да айтылымдарға қысқа жауаптар жазу

3.4.1.1 елеулі қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру

4.4.1.1 қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шеңберіне қатысты сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру


2.4.2.1 адамдарды, орындарды және заттарды анықтаған кезде қысқа фразаларды жазу

3.4.2.1 қалыпты көлемдегі және формадағы сөздер мен сөз тіркестерін жазу

4.4.2.1 жазба жұмыстарында шектеулі көлемін орындау барысында үздіксіз хатты пайдалану


2.4.3.1 адамдарды, мекендерді және нысандарды анықтау үшін қысқа фразалар жазу

3.4.3.1 адамдарды, мекендерді және нысандарды сипаттайтын қысқа фразалар жазу

4.4.3.1 қолдаумен адамдарды, мекендерді және нысандарды суреттейтін қысқа сөйлемдерді жазу3.4.4.1 қолдаумен сөздердің арасына тиісті орын қалдырып, қысқа қарапайым сөйлемдер жазу

4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін логикалық бірізділікпен сөйлемдер жазу


2.4.5.1 дауыстап оқығанда жиі қолданылатын таныс әріптерді, буындарды және сөздерді жазу

3.4.5.1 қолдаумен негізгі шылауларды қолдана отырып сөздерді және фразаларды байланыстыру

4.4.5.1 аздаған қолдаумен негізгі шылауларды қолдана отырып сөйлемдерді байланыстыру


2.4.6.1 мұғалімнің басшылығымен жалқы есімдер мен мекен-жайларды жазған кезде бас әріптер мен кіші әріптерді қолдану

3.4.6.1 сабақта мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде есімдерді, мекендердің атауын және қысқа сөйлемдерді жазғанда бас әріптер мен кіші әріптерді дұрыс қолдану

4.4.6.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде есімдерді, мекендердің атауын және қысқа сөйлемдерді жазғанда бас әріптер мен кіші әріптерді дұрыс қолдану


2.4.7.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі қолданылатын кейбір таныс сөздерді дұрыс жазу

3.4.7.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу

4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде көптеген жиі кездесетін сөздерді дұрыс жазу


2.4.8.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде қысқа сөйлемдердің соңына нүкте қою

3.4.8.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде қысқа, таныс сөйлемдердің соңына нүктені орынды қолдану

4.4.8.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде сөйлемдердің соңына нүктені және сұрақ белгісін орынды қолдану

      5) 5-бөлім "Неміс тілін қолдану (Sprachanwendung/шпраханвендунг)":

Білім алушылар міндетті:

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

A1 деңгейі бағытында жұмыс жасау

A1
төмен деңгей

A1
орташа деңгей

A1
жоғары деңгей

1.5.1.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында жекеше түрдегі зат есімдерді пайдалану

2.5.1.1 жекеше түрдегі зат есімдерді пайдалану

3.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді пайдалану

4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, заттарды көрсету, сипаттау және белгілеу барысында -s тәуелдік форманcыy пайдалану

1.5.2.1 1-ден 12-ге дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

2.5.2.1 1-ден 20-ға дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

3.5.2.1 1-ден 50-ге дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

4.5.2.1 1-ден 100-ге дейінгі есептік сан есімдерді, сонымен қатар 1-ден 10-ға дейінгі реттік сан есімдерді қолдану

1.5.3.1 адамдар мен заттарды сипаттау үшін кейбір сын есімдерді пайдалану

2.5.3.1 базалық сезімдерді сипаттау үшін кейбір сын есімдерді пайдалану

3.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде заттарды сипаттау және салыстыру барысында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану

4.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды сипаттау және салыстыру барысындасында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану

1.5.4.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында артикльдерді пайдалану

2.5.4.1 заттарды сипаттау барысында артикльдерді пайдалану

3.5.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты заттарды белгілеу үшін ein/айн,der/дэр, ein/айн,das/дас, eine/айнэ,die/ди артикльдерін пайдалану

4.5.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды белгілеу үшін артикльдерді пайдалану

1.5.5.1 қарапайым сұрақтар құрастыру барысында сұрау есімдіктерін пайдалану

2.5.5.1 адамдардың кім екені және олардың не істеп жатқаны туралы сұрақтар құрастыру үшін сұрау есімдіктерін пайдалану

3.5.5.1 таныс тақырыптарға әңгімелесу барысында wer/вэр, was/вас, wo/во, wohin/вохин, wie/ви viele/филе, wie/ви alt/альт, wie/ви oft/офт сұрау сөздерін пайдалану

4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберіне сұрақ құрастыру барысында wer/вэр, was/вас, wo/во, wohin/вохин, wie/ви viele/филе, wie/ви alt/альт, wie/ви oft/офт сұрау сөздерін пайдалану

1.5.6.1 заттарды көрсету үшін diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін пайдалану

2.5.6.1 сұрақтар және оларға жауап құрастыру барысында diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін пайдалану

3.5.6.1 жалпы типтегі сұрақтар барысында diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін пайдалану

4.5.6.1 қысқа баяндамаларда, сұрақтар мен жауаптар бергенде diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін және объектілік септіктерде жіктеу есімдіктерін пайдалану

1.5.7.1 өзі жайлы негізгі ақпарат беру үшін атау септігіндегі жіктеу есімдіктерін пайдалану

2.5.7.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында жіктеу есімдіктерін атау септігінде пайдалану

3.5.7.1 іс-әрекеттер мен оқиғаларды сипаттау үшін жіктеу есімдіктерін атау септігінде пайдалану

4.5.7.1 өзі жайлы жеке ақпарат беру және іс-әрекеттер мен оқиғаларды сипаттау үшін жіктеу есімдіктерін атау септігінде, mein/майн, dein/дайн тәуелдік есімдіктерін пайдалану

1.5.8.1 қарапайым нұсқаулар мен пәрмендер құрастыру барысында жекеше түрдегі 2-жақтағы бұйрық райды (болымды) пайдалану

2.5.8.1 қалыпты нұсқаулар мен пәрмендер беру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз формалары) пайдалану

3.5.8.1 таныс тақырыптарға қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз формалары) пайдалану

4.5.8.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз формалары) пайдалану

1.5.9.1 өзі жайлы негізгі ақпарат беру үшін осы шақты (Prasens/прэзэнс) пайдалану

2.5.9.1 өздерінің нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы сөйлесу үшін осы шақты (Prasens/прэзэнс) (негізгі хабарлы, болымсыздық және сұрау формалары) пайдалану

3.5.9.1 өздерінің нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы, болашаққа жоспарланған қарапайым оқиғалар туралы сөйлесу үшін осы шақты (Prasens/прэзэнс) (негізгі хабарлы, болымсыздық және сұрау формалары) пайдалану

4.5.9.1 оқиғаларды, сезімдерді және іс-әрекеттерді сипаттау үшін өткен шақ формаларын қолдануды жалғастыру, өздері жайлы ақпарат беріп, нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы, болашаққа жоспарланған оқиғалар туралы сөйлесу үшін осы шақты пайдалану


2.5.10.1 заттардың орнын белгілеу үшін hier/хиер, dort/дорф негізгі мекен үстеулерін пайдалану

3.5.10.1 manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/ имэр, nie/ни -мезгіл және жиілік үстеулерін пайдалану, gut/гут, schlecht/шлехт сын-қимыл үстеулерін пайдалануды бастау

4.5.10.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/имэр, nie/ни -мезгіл және жиілік үстеулерін пайдалану, gut/гут, schlecht/шлехт қарапайым сын-қимыл үстеулерін пайдалану

1.5.11.1 қабілеттерді сипаттау үшін konnen/кҰнэн, konnen nicht/кҰнэн нихт модальді етістіктерін пайдалану

2.5.11.1 қабілеттерді сипаттау үшін konnen/кҰнэн модальді етістігін пайдалану

3.5.11.1 тілек білдіру барысында mochten/мҰхтен модальді етістігін пайдалану

4.5.11.1 нақты іс-әрекетті орындай алу біліктілігін білдіру үшін konnen/кҰнен модальді етістігін пайдалану

1.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау үшін oben / обэн, unten / унтэн қарапайым көмекші сөздерін пайдалану

2.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау үшін an/ ан, in/ ин, auf /ауф негізгі орналасу көмекші сөздерін пайдалану, апта күнін және тәулік уақытын көрсету үшін an /ан, in/ ин, um/ум уақыт көмекші сөздерін пайдалану

3.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау үшін hinter /хинтер, zwischen/ цвишэн, in /ин, unter/ унтэр орналасау көмекші сөздерін пайдалану, мерзімді, апта күнін және тәулік уақытын көрсету үшін an/ ан, in ин, um /ум мезгіл көмекші сөздерін пайдалану

4.5.12.1 адамдар мен заттардың орны мен бағытын сипаттау үшін in /ин, auf/ ауф, hinter/ хинтэр, links /линкс, rechts/ рэхтс орналасау көмекші сөздерін пайдалану, in/ ин, an /ан, vor /фор, nach /нах уақыт көмекші сөздерін қолдану, пайдаланылушы затты белгілеу үшін mit / мит, ohne / онэ және алушыны көрсету үшін fur / фюр -ді қолдану


2.5.13.1 сөздерді байланыстыру үшін und/унд, oder/одэр жалғаулықтарын пайдалану

3.5.13.1 сөздерді байланыстыру үшін und/унд, oder/одэр, aber/абэр жалғаулықтарын пайдалану

4.5.13.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін und/унд, oder/одэр, aber/абэр жалғаулықтарын пайдалану
4.5.14.1 denn/дэн жалғаулығымен бағыныңқы сөйлемдерді пайдалану

      12. Бұл бағдарлама бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған "Неміс тілі" оқу пәні бойынша жаңартылған мазмұндағы Үлгілік оқу бағдарламасының қосымшасындағы Ұзақ мерзімді жоспарға сәйкес жүзеге асады.


Бастауыш білім беру деңгейінің
1-4-сыныптарына арналған
"Неміс тілі" оқу пәнінен
Үлгілік оқу бағдарламасына
қосымша

Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған "Неміс тілі" оқу пәнінен Үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша Ұзақ мерзімді жоспар

      1) 1-сынып:

Ортақ тақырыптар

Тақырыптар

Оқу мақсаттары

1-тоқсан

Өзім туралы

Сәлемдесу және есімдер

1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.2.1.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы бірінші жақтан қарапайым сөйлемдер құрастыру

Түстер

1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.1.9.1 әліпби әріптерін ажырату;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.3.1 адамдар мен заттарды сипаттау үшін кейбір сын есімдерді пайдалану;
1.5.6.1 заттарды көрсету үшін diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін пайдалану

1 – 12-ге дейін санау

1.1.1.1 сабақтағы бірқатар іс-әрекет түрлерін орындау бойынша баяу және анық түрде айтылған қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.2.1 1-ден 12-ге дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

Менің мектебім

Сыныптағы заттар

1.1.1.1 сабақтағы бірқатар іс-әрекет түрлерін орындау бойынша баяу және анық түрде айтылған қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.1.9.1 әліпби әріптерін ажырату;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.1.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында жекеше түрдегі зат есімдерді пайдалану;
1.5.4.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында артикльдерді пайдалану;
1.5.6.1 заттарды көрсету үшін diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін пайдалану;
1.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау үшін oben/обэн, unten/унтэн қарапайым көмекші сөздерін пайдалану

Сабақтағы іс-әрекеттер

1.1.1.1 сабақтағы бірқатар іс-әрекет түрлерін орындау бойынша баяу және анық түрде айтылған қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.8.1 қарапайым нұсқаулар мен пәрмендер құрастыру барысында жекеше түрдегі 2-жақтағы бұйрық райды (болымды) пайдалану;
1.5.11.1 қабілеттерді сипаттау үшін konnen/кҰнэн, konnen nicht/кҰнэн нихт модальді етістіктерін пайдалану

Заттарды сипаттау

1.2.1.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы бірінші жақтан қарапайым сөйлемдер құрастыру;
1.2.2.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы қарапайым әңгімелерде сұрақтар қою;
1.2.6.1 қарапайым диалогтарда өзін таныстыру және сұрақтар қою;
1.5.3.1 адамдар мен заттарды сипаттау үшін кейбір сын есімдерді пайдалану

2-тоқсан

Менің отбасым және достарым

Отбасы мен достар

1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.2.2.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы қарапайым әңгімелерде сұрақтар қою;
1.2.4.1 қолдаумен адамдар, нысандар және сабақтағы іс-әрекет түрлері туралы қалыпты сұрақтарға жауап беру;
1.5.1.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында жекеше түрдегі зат есімдерді пайдалану;
1.5.4.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында артикльдерді пайдалану;
1.5.7.1 өзі жайлы негізгі ақпарат беру үшін атау септігіндегі жіктеу есімдіктерін пайдалану

Менің үйімде

1.1.9.1 әліпби әріптерін ажырату;
1.5.3.1 адамдар мен заттарды сипаттау үшін кейбір сын есімдерді пайдалану;
1.2.1.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы бірінші жақтан қарапайым сөйлемдер құрастыру;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.3.2.1 жалқы есімдер және мекен атауларындағы бас әріптерді тану;
1.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау үшін oben/обэн, unten/унтэн қарапайым көмекші сөздерін пайдалану

Апта күндері

1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.2.1.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы бірінші жақтан қарапайым сөйлемдер құрастыру;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.3.2.1 жалқы есімдер және мекен атауларындағы бас әріптерді тану

Қоршаған орта

Жануарлар

1.1.1.1 сабақтағы бірқатар іс-әрекет түрлерін орындау бойынша баяу және анық түрде айтылған қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.3.1.1 әліпби әріптерінің дыбысын ажырату және оларды атау;
1.5.2.1 1-ден 12-ге дейінгі есептік сан есімдерді қолдану;
1.5.11.1 қабілеттерді сипаттау үшін konnen/кҰнэн, konnen nicht/кҰнэн нихт модальді етістіктерін пайдалану

Ыстық және аяз

1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.3.1 адамдар мен заттарды сипаттау үшін кейбір сын есімдерді пайдалану;
1.5.7.1 өзі жайлы негізгі ақпарат беру үшін атау септігіндегі жіктеу есімдіктерін пайдалану

Қазақстанда

1.1.4.1 қолдау арқылы "Бұл не?" типтес қалыпты қысқа сұрақтарды түсіну;
1.2.1.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы бірінші жақтан қарапайым сөйлемдер құрастыру;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.3.1.1 әліпби әріптерінің дыбысын ажырату және оларды атау;
1.3.2.1 жалқы есімдер және мекен атауларындағы бас әріптерді тану;
1.3.4.1 бас әріптері бойынша сөздерді әліпбилік ретімен орналастыру үшін әліпбиді қолдану;
1.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау үшін oben/обэн, unten/унтэн қарапайым көмекші сөздерін пайдалану

3-тоқсан

Саяхат

Мектепке қалай жетуге болады?

1.1.2.1 қолдау арқылы қалыпты жалпы жеке сұрақтарды түсіну;
1.1.4.1 қолдау арқылы "Бұл не?" типтес қалыпты қысқа сұрақтарды түсіну;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.5.1 қарапайым сұрақтар құрастыру барысында сұрау есімдіктерін пайдалану;
1.5.9.1 өзі жайлы негізгі ақпарат беру үшін осы шақты (Prasens/прэзэнс) пайдалану

... қалай жетуге болады?

1.1.2.1 қолдау арқылы қалыпты жалпы жеке сұрақтарды түсіну;
1.5.9.1 өзі жайлы негізгі ақпарат беру үшін осы шақты (Prasens/прэзэнс) пайдалану;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.3.4.1 бас әріптері бойынша сөздерді әліпбилік ретімен орналастыру үшін әліпбиді қолдану

Бұл қайда орналасқан?

1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.5.1 қарапайым сұрақтар құрастыру барысында сұрау есімдіктерін пайдалану;
1.5.8.1 қарапайым нұсқаулар мен пәрмендер құрастыру барысында жекеше түрдегі 2-жақтағы бұйрық райды (болымды) пайдалану;
1.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау үшін oben/обэн, unten/унтэн қарапайым көмекші сөздерін пайдалану

Берлинге саяхат

1.1.1.1 распознавать короткие простые инструкции по выполнению ряда видов деятельности на уроке, произнесенные медленно и отчетливо;
1.1.5.1 фонемалардың дыбысталуы мен тіркесімдерін ажырату;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.6.1 заттарды көрсету үшін diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін пайдалану

Салт-дәстүр және фольклор

Туған күн

1.1.1.1 сабақтағы бірқатар іс-әрекет түрлерін орындау бойынша баяу және анық түрде айтылған қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
1.2.6.1 қарапайым диалогтарда өзін таныстыру және сұрақтар қою;
1.3.3.1 кейбір көзге таныс сөздерді ажырату және анықтау;
1.5.2.1 1-ден 12-ге дейінгі есептік сан есімдерді қолдану;
1.5.5.1 қарапайым сұрақтар құрастыру барысында сұрау есімдіктерін пайдалану

Қазақстандағы көктем

1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту

Бас киімдер мен маскалар

1.1.1.1 сабақтағы бірқатар іс-әрекет түрлерін орындау бойынша баяу және анық түрде айтылған қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
1.2.6.1 қарапайым диалогтарда өзін таныстыру және сұрақтар қою

Ертегінің кезегі келді

1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.2.4.1 қолдаумен адамдар, нысандар және сабақтағы іс-әрекет түрлері туралы қалыпты сұрақтарға жауап беру

4-тоқсан

Тағам мен сусын

Маған ұнайтын тағам

1.1.4.1 қолдау арқылы "Бұл не?" типтес қалыпты қысқа сұрақтарды түсіну;
1.2.1.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы бірінші жақтан қарапайым сөйлемдер құрастыру;
1.2.2.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы қарапайым әңгімелерде сұрақтар қою;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.3.4.1 бас әріптері бойынша сөздерді әліпбилік ретімен орналастыру үшін әліпбиді қолдану

Ыстық және суық

1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.7.1 өзі жайлы негізгі ақпарат беру үшін атау септігіндегі жіктеу есімдіктерін пайдалану;
1.5.9.1 өзі жайлы негізгі ақпарат беру үшін осы шақты (Prasens/прэзэнс) пайдалану

Жануарлар ... жақсы көреді

1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.9.1 өзі жайлы негізгі ақпарат беру үшін осы шақты (Prasens/прэзэнс) пайдалану

Дәмді және дәмді емес

1.1.2.1 қолдау арқылы қалыпты жалпы жеке сұрақтарды түсіну;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.5.1 қарапайым сұрақтар құрастыру барысында сұрау есімдіктерін пайдалану

Тәні саудың жаны сау

Бас пен қол

1.2.1.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы бірінші жақтан қарапайым сөйлемдер құрастыру;
1.5.1.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында жекеше түрдегі зат есімдерді пайдалану;
1.5.9.1 өзі жайлы негізгі ақпарат беру үшін осы шақты (Prasens/прэзэнс) пайдалану

Қимылдайық

1.1.1.1 сабақтағы бірқатар іс-әрекет түрлерін орындау бойынша баяу және анық түрде айтылған қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
1.2.4.1 қолдаумен адамдар, нысандар және сабақтағы іс-әрекет түрлері туралы қалыпты сұрақтарға жауап беру;
1.3.3.1 кейбір көзге таныс сөздерді ажырату және анықтау;
1.5.8.1 қарапайым нұсқаулар мен пәрмендер құрастыру барысында жекеше түрдегі 2-жақтағы бұйрық райды (болымды) пайдалану;
1.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау үшін oben/обэн, unten/унтэн қарапайым көмекші сөздерін пайдалану

Қуыршақ жасау

1.1.5.1 фонемалардың дыбысталуы мен тіркесімдерін ажырату;
1.2.2.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы қарапайым әңгімелерде сұрақтар қою;
1.5.4.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында артикльдерді пайдалану;
1.5.8.1 қарапайым нұсқаулар мен пәрмендер құрастыру барысында жекеше түрдегі 2-жақтағы бұйрық райды (болымды) пайдалану

Ерекше би

1.1.4.1 қолдау арқылы "Бұл не?" типтес қалыпты қысқа сұрақтарды түсіну;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.6.1 заттарды көрсету үшін diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін пайдалану

      2)2-сынып:

Ортақ тақырыптар

Тақырыптар

Оқу мақсаттары

1-тоқсан

Өзім туралы

Тағы да кездестік!

2.1.2.1 қолдау арқылы кең ауқымды жалпы жеке сұрақтарды түсіну;
2.2.6.1 шектеулі тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда реплика алмасу және қысқарған жауаптарды орынды қолдану;
2.3.2.1 жиі қолданылатын әріптер мен дыбыстар тіркесімін анықтау, есте сақтау және айту;
2.4.5.1 дауыстап оқығанда жиі қолданылатын таныс әріптерді, буындарды және сөздерді жазу;
2.4.6.1 мұғалімнің басшылығымен жалқы есімдер мен мекен-жайларды жазған кезде бас әріптер мен кіші әріптерді қолдану

Мен ... істей аламын

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақтағы тапсырмаларды орындауға қажетті қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
2.1.2.1 қолдау арқылы кең ауқымды жалпы жеке сұрақтарды түсіну;
2.2.2.1 сабақтағы іс-әрекетке және таныс тақырыптарға қатысты негізгі қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін және таныс тақырыптарға ақпарат табу үшін сұрақтар қою;
2.2.4.1 қолдаумен жеке және нақты ақпарат бере отырып қалыпты сұрақтарға жауап беру;
2.2.8.1 өзгелерге қарапайым нұсқаулар беру;
2.5.11.1 қабілеттерді сипаттау үшін konnen/кҰнэн модальді етістігін пайдалану

Менің киімдерім мен заттарым

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақтағы тапсырмаларды орындауға қажетті қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
2.2.1.1 таныс тақырыптарға және сабақтағы іс-әрекеттерге қатысты өзі, өзге адамдар туралы және заттар туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру;
2.5.1.1 жекеше түрдегі зат есімдерді пайдалану;
2.5.3.1 базалық сезімдерді сипаттау үшін кейбір сын есімдерді пайдалану

Менің отбасым және достарым

Достарым-ның есімдері

2.1.3.1 түсі және саны сипатталатын таныс тақырыптардағы қысқаша диалогтардың негізгі кезеңдерін түсіну;
2.3.1.1 сөздерді дауыстап оқып, әріптеп айту;
2.4.2.1 адамдарды, орындарды және заттарды анықтаған кезде қысқа фразаларды жазу

Көмек қолы

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақтағы тапсырмаларды орындауға қажетті қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану;
2.2.5.1 түрлі дыбыстардың арасындағы айырмашылықты анық айта бастау;
2.2.6.1 шектеулі тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда реплика алмасу және қысқарған жауаптарды орынды қолдану;
2.5.6.1 сұрақтар және оларға жауап құрастыру барысында diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін пайдалану;
2.3.1.1 сөздерді дауыстап оқып, әріптеп айту;
2.4.1.1 қолдаумен жеке фраза түріндегі сұрақтарға және басқа да айтылымдарға қысқа жауаптар жазу;
2.5.11.1 қабілеттерді сипаттау үшін konnen/кҰнэн модальді етістігін пайдалану

Мен танитын адамдар

2.1.3.1 түсі және саны сипатталатын таныс тақырыптардағы қысқаша диалогтардың негізгі кезеңдерін түсіну;
2.2.1.1 таныс тақырыптарға және сабақтағы іс-әрекеттерге қатысты өзі, өзге адамдар туралы және заттар туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану;
2.5.3.1 базалық сезімдерді сипаттау үшін кейбір сын есімдерді пайдалану;
2.5.11.1 қабілеттерді сипаттау үшін konnen/кҰнэн модальді етістігін пайдалану

2-тоқсан

Менің мектебім

Мен есептей аламын

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақтағы тапсырмаларды орындауға қажетті қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
2.1.3.1 түсі және саны сипатталатын таныс тақырыптардағы қысқаша диалогтардың негізгі кезеңдерін түсіну;
2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды анықтау;
2.2.4.1 қолдаумен жеке және нақты ақпарат бере отырып қалыпты сұрақтарға жауап беру;
2.3.4.1 қолдаумен иллюстрациялары бар қарапайым сөздікті қолдана бастау;
2.5.2.1 1-ден 20-ға дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

Мектеп маңы

2.1.4.1 түсі немесе саны сияқты аспектілерді анықтауға қатысты қалыпты қысқа сұрақтарды түсіну;
2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды анықтау;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану;
2.4.3.1 адамдарды, мекендерді және нысандарды анықтау үшін қысқа фразалар жазу;
2.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау үшін an/ан, in/ин, auf/ауф негізгі орналасу көмекші сөздерін пайдалану, апта күнін және тәулік уақытын көрсету үшін an/ан, in/ин, um/ум уақыт көмекші сөздерін пайдалану

Мектеп асханасында

2.1.2.1 қолдау арқылы кең ауқымды жалпы жеке сұрақтарды түсіну;
2.1.3.1 түсі және саны сипатталатын таныс тақырыптардағы қысқаша диалогтардың негізгі кезеңдерін түсіну;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану;
2.3.2.1 жиі қолданылатын әріптер мен дыбыстар тіркесімін анықтау, есте сақтау және айту;
2.4.7.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі қолданылатын кейбір таныс сөздерді дұрыс жазу

Мектеп кезіндегі фотосуреттер

2.2.2.1 сабақтағы іс-әрекетке және таныс тақырыптарға қатысты негізгі қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін және таныс тақырыптарға ақпарат табу үшін сұрақтар қою;
2.2.4.1 қолдаумен жеке және нақты ақпарат бере отырып қалыпты сұрақтарға жауап беру;
2.3.2.1 жиі қолданылатын әріптер мен дыбыстар тіркесімін анықтау, есте сақтау және айту;
2.5.7.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында жіктеу есімдіктерін атау септігінде пайдалану

Қоршаған орта

Әртүрлі мекендер

2.1.3.1 түсі және саны сипатталатын таныс тақырыптардағы қысқаша диалогтардың негізгі кезеңдерін түсіну;
2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды анықтау;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану;
2.2.4.1 қолдаумен жеке және нақты ақпарат бере отырып қалыпты сұрақтарға жауап беру;
2.5.5.1 адамдардың кім екені және олардың не істеп жатқаны туралы сұрақтар құрастыру үшін сұрау есімдіктерін пайдалану;
2.5.10.1 заттардың орнын белгілеу үшін hier/хир, dort/дорт негізгі мекен үстеулерін пайдалану

Жол белгілері және көршеткіштер

2.2.1.1 таныс тақырыптарға және сабақтағы іс-әрекеттерге қатысты өзі, өзге адамдар туралы және заттар туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру;
2.2.2.1 сабақтағы іс-әрекетке және таныс тақырыптарға қатысты негізгі қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін және таныс тақырыптарға ақпарат табу үшін сұрақтар қою;
2.2.7.1 таныс күрделі сөздерге екпінді дұрыс қою;
2.3.3.1 едәуір қолдаумен сыныптағы таныс нұсқауларды орындау және таныс және жалпы тақырыптар аясында қарапайым сөздерді, сөз тіркестерін және сөйлемдерді оқу;
2.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып таныс тақырыптарға қатысты қарапайым сөйлемдердің негізгі идеясын түсіну;
2.5.8.1 қалыпты нұсқаулар мен пәрмендер беру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз формалары) пайдалану;
2.5.11.1 қабілеттерді сипаттау үшін konnen/кҰнэн модальді етістігін пайдалану

Бұл қайдан шыққан?

2.1.3.1 түсі және саны сипатталатын таныс тақырыптардағы қысқаша диалогтардың негізгі кезеңдерін түсіну;
2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды анықтау;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану;
2.3.3.1 едәуір қолдаумен сыныптағы таныс нұсқауларды орындау және таныс және жалпы тақырыптар аясында қарапайым сөздерді, сөз тіркестерін және сөйлемдерді оқу

Демалыс күндері

2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды анықтау;
2.2.2.1 сабақтағы іс-әрекетке және таныс тақырыптарға қатысты негізгі қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін және таныс тақырыптарға ақпарат табу үшін сұрақтар қою;
2.3.3.1 едәуір қолдаумен сыныптағы таныс нұсқауларды орындау және таныс және жалпы тақырыптар аясында қарапайым сөздерді, сөз тіркестерін және сөйлемдерді оқу;
2.5.4.1 заттарды сипаттау барысында артикльдерді пайдалану

3-тоқсан

Тәні саудың жаны сау

Адам денесі

2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану;
2.3.1.1 сөздерді дауыстап оқып, әріптеп айту;
2.3.6.1 қолдау арқылы таныс тақырыптарға қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпаратты едәуір визуалды түсіну;
2.5.6.1 сұрақтар және оларға жауап құрастыру барысында diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін пайдалану

Өлшеп көрейік

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақтағы тапсырмаларды орындауға қажетті қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
2.1.4.1 түсі немесе саны сияқты аспектілерді анықтауға қатысты қалыпты қысқа сұрақтарды түсіну;
2.5.2.1 1-ден 20-ға дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

Спорт

2.1.4.1 түсі немесе саны сияқты аспектілерді анықтауға қатысты қалыпты қысқа сұрақтарды түсіну;
2.2.8.1 өзгелерге қарапайым нұсқаулар беру;
2.3.1.1 сөздерді дауыстап оқып, әріптеп айту;
2.3.4.1 қолдаумен иллюстрациялары бар қарапайым сөздікті қолдана бастау

Дәстүр мен әдет-ғұрыптар

Мейрамдар

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақтағы тапсырмаларды орындауға қажетті қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
2.2.4.1 қолдаумен жеке және нақты ақпарат бере отырып қалыпты сұрақтарға жауап беру;
2.5.8.1 қалыпты нұсқаулар мен пәрмендер беру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз формалары) пайдалану;
2.5.9.1 өздерінің нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы сөйлесу үшін осы шақты (Prasens/прэзэнс) (негізгі хабарлы, болымсыздық және сұрау формалары) пайдалану

Сүйсініп жейтін тағамдар

2.1.7.1 қолдау арқылы таныс тақырыптарға қатысты қысқаша диалогтердің мазмұнын болжауда мәнмәтіндік көмекті қолдану;
2.1.9.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді ауызша айтылған кезде түсіну;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану;
2.3.1.1 сөздерді дауыстап оқып, әріптеп айту

Қысқы мейрамдар

2.1.3.1 түсі және саны сипатталатын таныс тақырыптардағы қысқаша диалогтардың негізгі кезеңдерін түсіну;
2.1.6.1 таныс тақырыптарға қатысты қысқаша диалогтардағы нақты ақпаратты түсіну;
2.2.4.1 қолдаумен жеке және нақты ақпарат бере отырып қалыпты сұрақтарға жауап беру;
2.4.7.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі қолданылатын кейбір таныс сөздерді дұрыс жазу;
2.4.8.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде қысқа сөйлемдердің соңына нүкте қою

4-тоқсан

Қоршаған орта

Ауа-райы

2.1.8.1 түсі және саны сияқты таныс тақырыптарға қатысты қысқаша диалогтарда негізгі мезеттерді түсіну;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану;
2.5.3.1 базалық сезімдерді сипаттау үшін кейбір сын есімдерді пайдалану

Жыл мезгілдері

2.1.4.1 түсі немесе саны сияқты аспектілерді анықтауға қатысты қалыпты қысқа сұрақтарды түсіну;
2.2.7.1 таныс күрделі сөздерге екпінді дұрыс қою;
2.3.3.1 едәуір қолдаумен сыныптағы таныс нұсқауларды орындау және таныс және жалпы тақырыптар аясында қарапайым сөздерді, сөз тіркестерін және сөйлемдерді оқу;
2.3.6.1 қолдау арқылы таныс тақырыптарға қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпаратты едәуір визуалды түсіну;
2.5.9.1 өздерінің нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы сөйлесу үшін осы шақты (Prasens/прэзэнс) (негізгі хабарлы, болымсыздық және сұрау формалары) пайдалану

Жануарлар не істей алады?

2.1.4.1 түсі немесе саны сияқты аспектілерді анықтауға қатысты қалыпты қысқа сұрақтарды түсіну;
2.5.11.1 қабілеттерді сипаттау үшін konnen/кҰнэн модальді етістігін пайдалану;
2.5.13.1 сөздерді байланыстыру үшін und/унд, oder/одэр жалғаулықтарын пайдалану

Аулада

2.1.3.1 түсі және саны сипатталатын таныс тақырыптардағы қысқаша диалогтардың негізгі кезеңдерін түсіну;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану;
2.3.1.1 сөздерді дауыстап оқып, әріптеп айту;
2.4.5.1 дауыстап оқығанда жиі қолданылатын таныс әріптерді, буындарды және сөздерді жазу

Саяхат

А пунктінен Б пунктіне дейін

2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану;
2.5.9.1 өздерінің нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы сөйлесу үшін осы шақты (Prasens/прэзэнс) (негізгі хабарлы, болымсыздық және сұрау формалары) пайдалану;
2.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау үшін an/ан, in/ин, auf/ауф негізгі орналасу көмекші сөздерін пайдалану, апта күнін және тәулік уақытын көрсету үшін an/ан, in/ин, um/ум уақыт көмекші сөздерін пайдалану

Көлік түрлері

2.2.4.1 қолдаумен жеке және нақты ақпарат бере отырып қалыпты сұрақтарға жауап беру;
2.3.3.1 едәуір қолдаумен сыныптағы таныс нұсқауларды орындау және таныс және жалпы тақырыптар аясында қарапайым сөздерді, сөз тіркестерін және сөйлемдерді оқу;
2.5.11.1 қабілеттерді сипаттау үшін konnen/ кҰнэн модальді етістігін пайдалану

Менің ұшағым

2.2.1.1 таныс тақырыптарға және сабақтағы іс-әрекеттерге қатысты өзі, өзге адамдар туралы және заттар туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру

Мен велосипедпен серуендеймін

2.1.8.1 түсі және саны сияқты таныс тақырыптарға қатысты қысқаша диалогтарда негізгі мезеттерді түсіну


Ал, енді бірге аттанайық

2.2.4.1 қолдаумен жеке және нақты ақпарат бере отырып қалыпты сұрақтарға жауап беру;
2.3.3.1 едәуір қолдаумен сыныптағы таныс нұсқауларды орындау және таныс және жалпы тақырыптар аясында қарапайым сөздерді, сөз тіркестерін және сөйлемдерді оқу;
2.4.8.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде қысқа сөйлемдердің соңына нүкте қою

      3)3-сынып:

Ортақ тақырыптар

Тақырыптар

Оқу мақсаттары

1-тоқсан

Тірі табиғат

Жануарлардың түрлері

3.1.5.1 фонемикалық айырмашылығы бар сөздерді ажырату;
3.2.1.1 жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберіне қатысты өзі туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру;
3.5.5.1 таныс тақырыптарға әңгімелесу барысында wer/вэр, was/вас, wo/во, wohin/вохин, wie viele/ви филе, wie alt/ви альт, wie oft/ви офт сұрау сөздерін пайдалану;
3.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау hinter/хинтер, zwischen/цвишэн, in/ин, unter/унтэр орналасау көмекші сөздерін пайдалану, мерзімді, апта күнін және тәулік уақытын көрсету үшін an/ан, in/ин, um/ум мезгіл көмекші сөздерін пайдалану

Дене мүшелері

3.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
3.2.1.1 жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберіне қатысты өзі туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру;
3.3.1.1 қолдаумен қарапайым сөйлемдердегі таныс сөздердің шектеулі санын ажырату, анықтау және айту

Жануарлардың қимылдары және шығаратын дыбыстары

3.1.2.1 қолдау арқылы жеке ақпаратты талап ететін сұрақтардың шектеулі ауқымын түсіну;
3.1.9.1 ежіктеп айтылған қысқа қарапайым сөздерді түсіну;
3.4.1.1 елеулі қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
3.5.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты заттарды белгілеу үшін ein/айн,der/дэр, ein/айн, das/дас, eine/айнэ, die/ди артикльдерін пайдалану

Шығармашылық жоба

3.1.1.1 сабақтағы кең ауқымды іс-әрекет түрлерін орындауға қажетті қысқаша нұсқауларды қолдау арқылы түсіну;
3.2.6.1 шектеулі тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу

Жарық пен көлеңке

Күн мен түн

3.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
3.1.7.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтердің мазмұнын болжауда мәнмәтіндік көмекті қолдану;
3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
3.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты қысқа қарапайым мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну

Жарық көздері

3.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
3.2.1.1 жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберіне қатысты өзі туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру;
3.3.3.1 стандартты қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа көркем және ғылыми-танымал мәтіндерді оқу;
3.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде заттарды сипаттау және салыстыру барысында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану;
3.5.11.1 тілек білдіру барысында mochten модальді етістігін пайдалану


Сыртта

3.1.5.1 фонемикалық айырмашылығы бар сөздерді ажырату;
3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
3.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сөздермен сипаттау;
3.2.6.1 шектеулі тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу;
3.4.5.1 қолдаумен негізгі шылауларды қолдана отырып сөздерді және фразаларды байланыстыру;
3.4.7.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу

2-тоқсан

Уақыт

Менің күн тәртібім

3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
3.2.1.1 жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберіне қатысты өзі туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру;
3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты бар тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою;
3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
3.4.1.1 елеулі қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
3.5.2.1 1-ден 50-ге дейінгі есептік сан есімдерді қолдану;
3.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау hinter/хинтер, zwischen/цвишэн, in/ин, unter/унтэр орналасау көмекші сөздерін пайдалану, мерзімді, апта күнін және тәулік уақытын көрсету үшін an/ан, in/ин, um/ум мезгіл көмекші сөздерін пайдалану

Апта күндері

3.1.7.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтердің мазмұнын болжауда мәнмәтіндік көмекті қолдану;
3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты бар тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою;
3.2.6.1 шектеулі тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу;
3.3.1.1 қолдаумен қарапайым сөйлемдердегі таныс сөздердің шектеулі санын ажырату, анықтау және айту;
3.4.4.1 қолдаумен сөздердің арасына тиісті орын қалдырып, қысқа қарапайым сөйлемдер жазу;
3.4.6.1 сабақта мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде есімдерді, мекендердің атауын және қысқа сөйлемдерді жазғанда бас әріптер мен кіші әріптерді дұрыс қолдану;
3.5.2.1 1-ден 50-ге дейінгі есептік сан есімдерді қолдану;
3.5.9.1 өздерінің нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы, болашаққа жоспарланған қарапайым оқиғалар туралы сөйлесу үшін осы шақты (Prasens/прэзэнс) (негізгі хабарлы, болымсыздық және сұрау формалары) пайдалану

Уақытында

3.1.7.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтердің мазмұнын болжауда мәнмәтіндік көмекті қолдану;
3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
3.1.9.1 ежіктеп айтылған қысқа қарапайым сөздерді түсіну;
3.2.6.1 шектеулі тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу;
3.3.3.1 стандартты қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа көркем және ғылыми-танымал мәтіндерді оқу;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну;
3.5.2.1 1-ден 50-ге дейінгі есептік сан есімдерді қолдану;
3.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау hinter/хинтер, zwischen/цвишэн, in/ин, unter/унтэр орналасау көмекші сөздерін пайдалану, мерзімді, апта күнін және тәулік уақытын көрсету үшін an/ан, in/ин, um/ум мезгіл көмекші сөздерін пайдалану

Сәулет өнері

Төрт қабырға

3.1.1.1 сабақтағы кең ауқымды іс-әрекет түрлерін орындауға қажетті қысқаша нұсқауларды қолдау арқылы түсіну;
3.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
3.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сөздермен сипаттау;
3.3.4.1 шамалы қолдаумен иллюстрациялары бар қарапайым сөздікті қолдану;
3.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты қысқа қарапайым мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну

Біздің қала

3.4.7.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
3.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді пайдалану;
3.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде заттарды сипаттау және салыстыру барысында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану;
3.5.9.1 өздерінің нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы, болашаққа жоспарланған қарапайым оқиғалар туралы сөйлесу үшін осы шақты (Prasens/прэзэнс) (негізгі хабарлы, болымсыздық және сұрау формалары) пайдалану;
3.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау hinter/хинтер, zwischen/цвишэн, in/ин, unter/унтэр орналасау көмекші сөздерін пайдалану, мерзімді, апта күнін және тәулік уақытын көрсету үшін an/ан, in/ин, um/ум мезгіл көмекші сөздерін пайдалану

Үйдің айналасында

3.1.4.1 қолдау арқылы жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты қысқа сұрақтардың шектеулі көлемін түсіну;
3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты бар тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою;
3.3.3.1 стандартты қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа көркем және ғылыми-танымал мәтіндерді оқу;
3.4.1.1 елеулі қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
3.4.4.1 қолдаумен сөздердің арасына тиісті орын қалдырып, қысқа қарапайым сөйлемдер жазу;
3.5.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты заттарды белгілеу үшін ein/айн, der/дэр, ein/айн, das/дас, eine/айнэ, die/ди артикльдерін пайдалану

3-тоқсан

Өнер

Музыкалық аспаптар

3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
3.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сөздермен сипаттау;
3.2.5.1 дауыстап оқыған кезде таныс сөздер мен қысқа сөз тіркестерін анық айту;
3.2.7.1 жұптық, топтық және бүкіл сыныптық әңгімелер барысында пікір айтуда сөйлемдер, фразалар және сөздердің шектеулі санын қолдану;
3.2.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа, қарапайым оқиғалар мен әңгімелерді айтып беру;
3.3.1.1 қолдаумен қарапайым сөйлемдердегі таныс сөздердің шектеулі санын ажырату, анықтау және айту;
3.3.2.1 қолдаумен сабақтағы тапсырмаларды орындау барысында таныс нұсқауларды оқу және орындау;
3.5.10.1 manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/имэр, nie/ни -мезгіл және жиілік үстеулерін пайдалану, gut/гут, schlecht/шлехт сын-қимыл үстеулерін пайдалануды бастау

Біз сурет саламыз

3.1.1.1 сабақтағы кең ауқымды іс-әрекет түрлерін орындауға қажетті қысқаша нұсқауларды қолдау арқылы түсіну;
3.1.3.1 жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтардың негізгі идеяларын түсіну;
3.3.4.1 шамалы қолдаумен иллюстрациялары бар қарапайым сөздікті қолдану

Менің жақсы көретін музыкам

3.1.5.1 фонемикалық айырмашылығы бар сөздерді ажырату;
3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
3.4.3.1 адамдарды, мекендерді және нысандарды сипаттайтын қысқа фразалар жазу;
3.4.5.1 қолдаумен негізгі шылауларды қолдана отырып сөздерді және фразаларды байланыстыру

Көлеңкелер театры

3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
3.4.1.1 елеулі қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
3.4.6.1 сабақта мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде есімдерді, мекендердің атауын және қысқа сөйлемдерді жазғанда бас әріптер мен кіші әріптерді дұрыс қолдану;
3.4.8.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде қысқа, таныс сөйлемдердің соңына нүктені орынды қолдану

Көрнекті тұлғалар

Ғарышты зерттеу

3.1.2.1 қолдау арқылы жеке ақпаратты талап ететін сұрақтардың шектеулі ауқымын түсіну;
3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
3.2.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа, қарапайым оқиғалар мен әңгімелерді айтып беру;
3.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты қысқа қарапайым мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну;
3.4.1.1 елеулі қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
3.4.2.1 қалыпты көлемдегі және формадағы сөздер мен сөз тіркестерін жазу;
3.5.9.1 өздерінің нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы, болашаққа жоспарланған қарапайым оқиғалар туралы сөйлесу үшін осы шақты (Prasens/прэзэнс) (негізгі хабарлы, болымсыздық және сұрау формалары) пайдалану

ГҰте

3.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
3.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сөздермен сипаттау;
3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
3.2.5.1 дауыстап оқыған кезде таныс сөздер мен қысқа сөз тіркестерін анық айту;
3.2.7.1 жұптық, топтық және бүкіл сыныптық әңгімелер барысында пікір айтуда сөйлемдер, фразалар және сөздердің шектеулі санын қолдану;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну;
3.4.2.1 қалыпты көлемдегі және формадағы сөздер мен сөз тіркестерін жазу;
3.4.3.1 адамдарды, мекендерді және нысандарды сипаттайтын қысқа фразалар жазу;
3.4.6.1 сабақта мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде есімдерді, мекендердің атауын және қысқа сөйлемдерді жазғанда бас әріптер мен кіші әріптерді дұрыс қолдану

Ұлы идеялар

3.1.9.1 ежіктеп айтылған қысқа қарапайым сөздерді түсіну;
3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты бар тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою;
3.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде заттарды сипаттау және салыстыру барысында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану;
3.5.6.1 жалпы типтегі сұрақтар барысында diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін пайдалану;
3.5.7.1 іс-әрекеттер мен оқиғаларды сипаттау үшін жіктеу есімдіктерін атау септігінде пайдалану

Қазақстанда ашылған жаңалықтар

3.1.7.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтердің мазмұнын болжауда мәнмәтіндік көмекті қолдану;
3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты бар тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою;
3.4.5.1 қолдаумен негізгі шылауларды қолдана отырып сөздерді және фразаларды байланыстыру

4-тоқсан

Су – тіршілік көзі

Шалшыққа тамған тамшылар

3.2.5.1 дауыстап оқыған кезде таныс сөздер мен қысқа сөз тіркестерін анық айту;
3.3.1.1 қолдаумен қарапайым сөйлемдердегі таныс сөздердің шектеулі санын ажырату, анықтау және айту;
3.3.2.1 қолдаумен сабақтағы тапсырмаларды орындау барысында таныс нұсқауларды оқу және орындау

Теңізде

3.1.4.1 қолдау арқылы жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты қысқа сұрақтардың шектеулі көлемін түсіну;
3.1.5.1 фонемикалық айырмашылығы бар сөздерді ажырату;
3.4.7.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу

Жағажай оқиғасы

3.1.1.1 сабақтағы кең ауқымды іс-әрекет түрлерін орындауға қажетті қысқаша нұсқауларды қолдау арқылы түсіну;
3.3.2.1 қолдаумен сабақтағы тапсырмаларды орындау барысында таныс нұсқауларды оқу және орындау;
3.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты қысқа қарапайым мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну;
3.4.8.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде қысқа, таныс сөйлемдердің соңына нүктені орынды қолдану


Демалыс мәдениеті. Мейрамдар

Ойын-сауық орындары

3.1.7.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтердің мазмұнын болжауда мәнмәтіндік көмекті қолдану;
3.2.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа, қарапайым оқиғалар мен әңгімелерді айтып беру;
3.3.3.1 стандартты қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа көркем және ғылыми-танымал мәтіндерді оқу;
3.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты қысқа қарапайым мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну;
3.4.7.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
3.5.9.1 өздерінің нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы, болашаққа жоспарланған қарапайым оқиғалар туралы сөйлесу үшін осы шақты (Prasens/прэзэнс) (негізгі хабарлы, болымсыздық және сұрау формалары) пайдалану

Лотерея

3.1.1.1 сабақтағы кең ауқымды іс-әрекет түрлерін орындауға қажетті қысқаша нұсқауларды қолдау арқылы түсіну;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну;
3.5.2.1 1-ден 50-ге дейінгі есептік сан есімдерді қолдану;
3.5.8.1 таныс тақырыптарға қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз формалары) пайдалану

Батпырауық

3.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
3.3.4.1 шамалы қолдаумен иллюстрациялары бар қарапайым сөздікті қолдану;
3.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде заттарды сипаттау және салыстыру барысында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану;
3.5.8.1 таныс тақырыптарға қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз формалары) пайдалану;
3.5.13.1 сөздерді байланыстыру үшін und/унд, oder/одэр, aber/абэр жалғаулықтарын пайдалану

      4) 4-сынып:

Ортақ тақырыптар

Тақырыптар

Оқу мақсаттары

1-тоқсан

Қазақстандағы спорт

Балалар ойындары 1

4.1.2.1 қолдау арқылы жеке ақпаратты талап ететін сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін логикалық бірізділікпен сөйлемдер жазу;
4.5.10.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/имэр, nie/ни -мезгіл және жиілік үстеулерін пайдалану, gut/гут, schlecht/шлехт қарапайым сын-қимыл үстеулерін пайдалану;
4.5.14.1 denn/дэн жалғаулығымен бағыныңқы сөйлемдерді пайдалану

Балалар ойындары 2

4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.3.2.1 шамалы қолдаумен қысқа қарапайым көркем және ғылыми-танымал мәтіндерді оқу және түсіну;
4.4.3.1 қолдаумен адамдарды, мекендерді және нысандарды суреттейтін қысқа сөйлемдерді жазу;
4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберіне сұрақ құрастыру барысында wer/вэр, was/вас, wo/во, wohin/вохин, wie/ви viele/филе, wie/ви alt/альт, wie/ви oft/офт сұрау сөздерін пайдалану;
4.5.8.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз формалары) пайдалану

Олимпиада ойындары

4.1.4.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа қалыпты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.4.1.1 қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шеңберіне қатысты сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін логикалық бірізділікпен сөйлемдер жазу;
4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберіне сұрақ құрастыру барысында wer/вэр, was/вас, wo/во, wohin/вохин, wie/ви viele/филе, wie/ви alt/альт, wie/ви oft/офт сұрау сөздерін пайдалану

Эзоп мысалдары 1

4.1.8.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
4.2.5.1 көптеген сөздерді, қысқа сөз тіркестерін және қарапайым сөйлемдерді анық айту;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі ойларды анықтау;
4.5.10.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/имэр, nie/ни -мезгіл және жиілік үстеулерін пайдалану, gut/гут, schlecht/шлехт қарапайым сын-қимыл үстеулерін пайдалану

Эзоп мысалдары 2

4.1.3.1 қолдау арқылы көптеген жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтардың негізгі идеяларын түсіну;
4.1.8.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
4.2.8.1 ұнайтыны және ұнамайтыны туралы айту;
4.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды сипаттау және салыстыру барысындасында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану;
4.5.10.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/имэр, nie/ни -мезгіл және жиілік үстеулерін пайдалану, gut/гут, schlecht/шлехт қарапайым сын-қимыл үстеулерін пайдалану

Аңыз бен мифтердегі құндылықтар

Фольклор 1

4.1.4.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа қалыпты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қазіргі және өткен тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде көптеген жиі кездесетін сөздерді дұрыс жазу

Фольклор 2

4.1.8.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сипаттау, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты өткен тәжірибені сипаттау;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.4.1.1 қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шеңберіне қатысты сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
4.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды сипаттау және салыстыру барысындасында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану;
4.5.7.1 өзі жайлы жеке ақпарат беру және іс-әрекеттер мен оқиғаларды сипаттау үшін жіктеу есімдіктерін атау септігінде, mein/майн, dein/дайн тәуелдік есімдіктерін пайдалану

Адамдар және мекендер

4.1.5.1 бастапқы, ортаңғы және соңғы фонемаларды және олардың тіркесімін анықтау;
4.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып кең ауқымды жалпы және оқу тақырыптарына шеңберіндегі қысқа қалыпты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
4.4.2.1 жазба жұмыстарында шектеулі көлемін орындау барысында үздіксіз хатты пайдалану;
4.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды сипаттау және салыстыру барысындасында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану

Айдаһарлар және сиқырлы тіршілік иелері 1

4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде көптеген жиі кездесетін сөздерді дұрыс жазу;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, заттарды көрсету, сипаттау және белгілеу барысында -s тәуелдік форманcыy пайдалану;
4.5.13.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін und/унд, oder/одэр, aber/абэр жалғаулықтарын пайдалану

Айдаһарлар және сиқырлы тіршілік иелері 2

4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.2.6.1 кең ауқымды тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі ойларды анықтау;
4.4.3.1 қолдаумен адамдарды, мекендерді және нысандарды суреттейтін қысқа сөйлемдерді жазу;
4.5.10.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/имэр, nie/ни -мезгіл және жиілік үстеулерін пайдалану, gut/гут, schlecht/шлехт қарапайым сын-қимыл үстеулерін пайдалану

2-тоқсан

Мәдени мұра

Қазыналаркартасы 1

4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сипаттау, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты өткен тәжірибені сипаттау;
4.2.6.1 кең ауқымды тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу;
4.3.4.1 қолдаумен классификацияға сәйкес мектеп кітапханасындағы немесе сыныптағы кітаптарды, жұмыс парақтарын және басқа да баспа материалдарын табу;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, заттарды көрсету, сипаттау және белгілеу барысында -s тәуелдік форманcыy пайдалану;
4.5.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды белгілеу үшін артикльдерді пайдалану;
4.5.8.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз формалары) пайдалану

Қазыналар картасы 2

4.1.3.1 қолдау арқылы көптеген жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтардың негізгі идеяларын түсіну;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.4.1.1 қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шеңберіне қатысты сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
4.5.8.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз формалары) пайдалану;
4.5.12.1 адамдар мен заттардың орны мен бағытын сипаттау үшін in/ин, auf/ауф, hinter/хинтэр, links/линкс, rechts/рэхтс орналасау көмекші сөздерін пайдалану, in/ин, an/ан, vor/фор, nach/нах уақыт көмекші сөздерін қолдану, пайдаланылушы затты белгілеу үшін mit/мит, ohne/онэ және алушыны көрсету үшін fur/фюр -ді қолдану

Қазына іздеу барысында 1

4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі ойларды анықтау;
4.4.1.1 қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шеңберіне қатысты сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
4.5.2.1 1-ден 100-ге дейінгі есептік сан есімдерді, сонымен қатар 1-ден 10-ға дейінгі реттік сан есімдерді қолдану

Қазына іздеу барысында 2

4.1.4.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа қалыпты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.5.1 көптеген сөздерді, қысқа сөз тіркестерін және қарапайым сөйлемдерді анық айту;
4.4.2.1 жазба жұмыстарында шектеулі көлемін орындау барысында үздіксіз хатты пайдалану;
4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберіне сұрақ құрастыру барысында wer/вэр, was/вас, wo/во, wohin/вохин, wie/ви, viele/филе, wie/ви, alt/альт, wie/ви, oft/офт сұрау сөздерін пайдалану

Біздің ғаламшардың қазыналары 1

4.1.3.1 қолдау арқылы көптеген жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтардың негізгі идеяларын түсіну;
4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сипаттау, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты өткен тәжірибені сипаттау;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі ойларды анықтау;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін логикалық бірізділікпен сөйлемдер жазу

Біздің ғаламшардың қазыналары 2

4.1.8.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
4.2.6.1 кең ауқымды тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу;
4.2.8.1 ұнайтыны және ұнамайтыны туралы айту;
4.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып кең ауқымды жалпы және оқу тақырыптарына шеңберіндегі қысқа қалыпты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну

Мамандықтар әлемі және қарым-қатынас түрлері

Ым-ишара тілі

4.1.1.1 сабақтағы іс-әрекет түрлерін орындау бойынша нұсқаулардың кең ауқымын түсіну;
4.2.1.1 жалпы тақырыптардың ауқымды шеңберіне қатысты өзі туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру;
4.3.1.1 қолдаумен мәтіндегі көптеген сөздерді ажырату, анықтау және айту;
4.4.2.1 жазба жұмыстарында шектеулі көлемін орындау барысында үздіксіз хатты пайдалану;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, заттарды көрсету, сипаттау және белгілеу барысында -s тәуелдік форманcыy пайдалану;
4.5.6.1 қысқа баяндамаларда, сұрақтар мен жауаптар бергенде diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін және объектілік септіктерде жіктеу есімдіктерін пайдалану

Қарым-қатынас әлемі

4.1.1.1 сабақтағы іс-әрекет түрлерін орындау бойынша нұсқаулардың кең ауқымын түсіну;
4.1.3.1 қолдау арқылы көптеген жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтардың негізгі идеяларын түсіну;
4.2.1.1 жалпы тақырыптардың ауқымды шеңберіне қатысты өзі туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру;
4.3.1.1 қолдаумен мәтіндегі көптеген сөздерді ажырату, анықтау және айту;
4.4.6.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде есімдерді, мекендердің атауын және қысқа сөйлемдерді жазғанда бас әріптер мен кіші әріптерді дұрыс қолдану

Технологиялар

4.1.2.1 қолдау арқылы жеке ақпаратты талап ететін сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сипаттау, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты өткен тәжірибені сипаттау;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін логикалық бірізділікпен сөйлемдер жазу;
4.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды сипаттау және салыстыру барысындасында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану

3-тоқсан

Табиғат құбылыстары

Ауа райы 1

4.1.9.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты ауызша айтылған сөздерді түсіну;
4.2.1.1 жалпы тақырыптардың ауқымды шеңберіне қатысты өзі туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру;
4.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып кең ауқымды жалпы және оқу тақырыптарына шеңберіндегі қысқа қалыпты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
4.4.5.1 аздаған қолдаумен негізгі шылауларды қолдана отырып сөйлемдерді байланыстыру;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде көптеген жиі кездесетін сөздерді дұрыс жазу;
4.5.13.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін und/унд, oder/одэр, aber/абэр жалғаулықтарын пайдалану

Ауа райы 2

4.1.4.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа қалыпты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қазіргі және өткен тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.2.7.1 жұптық, топтық және бүкіл сыныптық әңгімелер барысында сөйлемдер, фразалар және сөздердің кең ауқымын қолдану;
4.3.6.1 аз қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде көптеген жиі кездесетін сөздерді дұрыс жазу;
4.4.8.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде сөйлемдердің соңына нүктені және сұрақ белгісін орынды қолдану

Сарқырамалар

4.1.3.1 қолдау арқылы көптеген жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтардың негізгі идеяларын түсіну;
4.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
4.1.7.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқаша диалогтердің мазмұнын және мағынасын болжауда мәнмәтіндік көмекті қолдану;
4.2.6.1 кең ауқымды тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі ойларды анықтау;
4.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып кең ауқымды жалпы және оқу тақырыптарына шеңберіндегі қысқа қалыпты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
4.4.2.1 жазба жұмыстарында шектеулі көлемін орындау барысында үздіксіз хатты пайдалану

Қыстың тосын сыйлары

4.3.6.1 аз қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну;
4.5.11.1 нақты іс-әрекетті орындай алу біліктілігін білдіру үшін konnen/кҰнен модальді етістігін пайдалану;
4.5.12.1 адамдар мен заттардың орны мен бағытын сипаттау үшін in/ин, auf/ауф, hinter/хинтэр, links/линкс, rechts/рэхтс орналасау көмекші сөздерін пайдалану, in/ин, an/ан, vor/фор, nach/нах уақыт көмекші сөздерін қолдану, пайдаланылушы затты белгілеу үшін mit/мит, ohne/онэ және алушыны көрсету үшін fur/фюр -ді қолдану;
4.5.13.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін und/унд, oder/одэр, aber/абэр жалғаулықтарын пайдалану

Тәні саудың жаны сау!

Денсаулық 1

4.2.5.1 көптеген сөздерді, қысқа сөз тіркестерін және қарапайым сөйлемдерді анық айту;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде көптеген жиі кездесетін сөздерді дұрыс жазу;
4.5.9.1 оқиғаларды, сезімдерді және іс-әрекеттерді сипаттау үшін өткен шақ формаларын қолдануды жалғастыру, өздері жайлы ақпарат беріп, нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы, болашаққа жоспарланған оқиғалар туралы сөйлесу үшін осы шақты пайдалану;
4.5.10.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/имэр, nie/ни -мезгіл және жиілік үстеулерін пайдалану, gut/гут, schlecht/шлехт қарапайым сын-қимыл үстеулерін пайдалану

Денсаулық 2

4.1.10.1 білім алушы ана тіліндегі сөздерге ұқсас сөздерді ажыратады;
4.2.6.1 кең ауқымды тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу;
4.4.2.1 жазба жұмыстарында шектеулі көлемін орындау барысында үздіксіз хатты пайдалану;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде көптеген жиі кездесетін сөздерді дұрыс жазу;
4.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды сипаттау және салыстыру барысындасында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану

Жануарларға қамқор болайық 1

4.2.7.1 жұптық, топтық және бүкіл сыныптық әңгімелер барысында сөйлемдер, фразалар және сөздердің кең ауқымын қолдану;
4.4.1.1 қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шеңберіне қатысты сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
4.4.2.1 жазба жұмыстарында шектеулі көлемін орындау барысында үздіксіз хатты пайдалану;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, заттарды көрсету, сипаттау және белгілеу барысында -s тәуелдік форманcыy пайдалану;
4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберіне сұрақ құрастыру барысында wer/вэр, was/вас, wo/во, wohin/вохин, wie/ви viele/филе, wie/ви alt/альт, wie/ви oft/офт сұрау сөздерін пайдалану

Жануарларға қамқор болайық 2

4.1.3.1 қолдау арқылы көптеген жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтардың негізгі идеяларын түсіну;
4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сипаттау, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты өткен тәжірибені сипаттау;
4.3.2.1 шамалы қолдаумен қысқа қарапайым көркем және ғылыми-танымал мәтіндерді оқу және түсіну;
4.4.5.1 аздаған қолдаумен негізгі шылауларды қолдана отырып сөйлемдерді байланыстыру

Ғаламшарды сақтап қалайық 1

4.1.3.1 қолдау арқылы көптеген жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтардың негізгі идеяларын түсіну;
4.1.4.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа қалыпты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.6.1 кең ауқымды тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу;
4.3.2.1 шамалы қолдаумен қысқа қарапайым көркем және ғылыми-танымал мәтіндерді оқу және түсіну;
4.5.10.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/имэр, nie/ни -мезгіл және жиілік үстеулерін пайдалану, gut/гут, schlecht/шлехт қарапайым сын-қимыл үстеулерін пайдалану


Ғаламшарды сақтап қалайық 2

4.1.5.1 бастапқы, ортаңғы және соңғы фонемаларды және олардың тіркесімін анықтау;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.2.8.1 ұнайтыны және ұнамайтыны туралы айту;
4.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып кең ауқымды жалпы және оқу тақырыптарына шеңберіндегі қысқа қалыпты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
4.5.8.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз формалары) пайдалану

4-тоқсан

Ғарышқа саяхат

Ғарышқа 1

4.1.5.1 бастапқы, ортаңғы және соңғы фонемаларды және олардың тіркесімін анықтау;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі ойларды анықтау;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде көптеген жиі кездесетін сөздерді дұрыс жазу;
4.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды сипаттау және салыстыру барысындасында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану;
4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберіне сұрақ құрастыру барысында wer/вэр, was/вас, wo/во, wohin/вохин, wie/ви viele/филе, wie/ви alt/альт, wie/ви oft/офт сұрау сөздерін пайдалану;
4.5.11.1 нақты іс-әрекетті орындай алу біліктілігін білдіру үшін konnen/кҰнен модальді етістігін пайдалану

Ғарышқа 2

4.2.6.1 кең ауқымды тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу;
4.3.6.1 аз қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін логикалық бірізділікпен сөйлемдер жазу

Күн жүйесінің ғаламшарлары 1

4.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
4.3.1.1 қолдаумен мәтіндегі көптеген сөздерді ажырату, анықтау және айту;
4.3.4.1 қолдаумен классификацияға сәйкес мектеп кітапханасындағы немесе сыныптағы кітаптарды, жұмыс парақтарын және басқа да баспа материалдарын табу;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін логикалық бірізділікпен сөйлемдер жазу;
4.5.2.1 1-ден 100-ге дейінгі есептік сан есімдерді, сонымен қатар 1-ден 10-ға дейінгі реттік сан есімдерді қолдану

Күн жүйесінің ғаламшарлары 2

4.1.4.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа қалыпты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып кең ауқымды жалпы және оқу тақырыптарына шеңберіндегі қысқа қалыпты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
4.4.2.1 жазба жұмыстарында шектеулі көлемін орындау барысында үздіксіз хатты пайдалану;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, заттарды көрсету, сипаттау және белгілеу барысында -s тәуелдік форманcыy пайдалану;
4.5.2.1 1-ден 100-ге дейінгі есептік сан есімдерді, сонымен қатар 1-ден 10-ға дейінгі реттік сан есімдерді қолдану;
4.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды сипаттау және салыстыру барысындасында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану

Өзге ғаламдықтар 1

4.1.5.1 бастапқы, ортаңғы және соңғы фонемаларды және олардың тіркесімін анықтау;
4.1.8.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.3.6.1 аз қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде көптеген жиі кездесетін сөздерді дұрыс жазу;
4.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды сипаттау және салыстыру барысындасында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану;
4.5.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды белгілеу үшін артикльдерді пайдалану;
4.5.13.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін und/унд, oder/одэр, aber/абэр жалғаулықтарын пайдалану

Өзге ғаламдықтар 2

4.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып кең ауқымды жалпы және оқу тақырыптарына шеңберіндегі қысқа қалыпты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
4.4.1.1 қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шеңберіне қатысты сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
4.4.5.1 аздаған қолдаумен негізгі шылауларды қолдана отырып сөйлемдерді байланыстыру;
4.5.9.1 оқиғаларды, сезімдерді және іс-әрекеттерді сипаттау үшін өткен шақ формаларын қолдануды жалғастыру, өздері жайлы ақпарат беріп, нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы, болашаққа жоспарланған оқиғалар туралы сөйлесу үшін осы шақты пайдалану

Машиналар

Баяу машиналар 1

4.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сипаттау, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты өткен тәжірибені сипаттау;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі ойларды анықтау;
4.4.1.1 қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шеңберіне қатысты сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде көптеген жиі кездесетін сөздерді дұрыс жазу;
4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберіне сұрақ құрастыру барысында wer/вэр, was/вас, wo/во, wohin/вохин, wie/ви viele/филе, wie/ви alt/альт, wie/ви oft/офт сұрау сөздерін пайдалану;
4.5.10.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/имэр, nie/ни -мезгіл және жиілік үстеулерін пайдалану, gut/гут, schlecht/шлехт қарапайым сын-қимыл үстеулерін пайдалану

Баяу машиналар 2

4.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
4.2.1.1 жалпы тақырыптардың ауқымды шеңберіне қатысты өзі туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру;
4.3.2.1 шамалы қолдаумен қысқа қарапайым көркем және ғылыми-танымал мәтіндерді оқу және түсіну;
4.4.5.1 аздаған қолдаумен негізгі шылауларды қолдана отырып сөйлемдерді байланыстыру;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, заттарды көрсету, сипаттау және белгілеу барысында -s тәуелдік форманcыy пайдалану;
4.5.6.1 қысқа баяндамаларда, сұрақтар мен жауаптар бергенде diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін және объектілік септіктерде жіктеу есімдіктерін пайдалану

Жылдам машиналар 1

4.1.5.1 бастапқы, ортаңғы және соңғы фонемаларды және олардың тіркесімін анықтау;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.2.7.1 жұптық, топтық және бүкіл сыныптық әңгімелер барысында сөйлемдер, фразалар және сөздердің кең ауқымын қолдану;
4.3.1.1 қолдаумен мәтіндегі көптеген сөздерді ажырату, анықтау және айту;
4.4.2.1 жазба жұмыстарында шектеулі көлемін орындау барысында үздіксіз хатты пайдалану;
4.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды сипаттау және салыстыру барысындасында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану;
4.5.12.1 адамдар мен заттардың орны мен бағытын сипаттау үшін in/ин, auf/ауф, hinter/хинтэр, links/линкс, rechts/рэхтс орналасау көмекші сөздерін пайдалану, in/ин, an/ан, vor/фор, nach/нах уақыт көмекші сөздерін қолдану, пайдаланылушы затты белгілеу үшін mit/мит, ohne/онэ және алушыны көрсету үшін fur/фюр -ді қолдану

Жылдам машиналар 2

4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.2.6.1 кең ауқымды тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін логикалық бірізділікпен сөйлемдер жазу;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде көптеген жиі кездесетін сөздерді дұрыс жазу;
4.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды сипаттау және салыстыру барысындасында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану;
4.5.11.1 нақты іс-әрекетті орындай алу біліктілігін білдіру үшін konnen/кҰнен модальді етістігін пайдалану;
4.5.16.1 использовать союзы und/унд, oder/одэр, aber/абэр для соединения слов и фраз

Роботтар 1

4.1.8.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
4.4.8.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде сөйлемдердің соңына нүктені және сұрақ белгісін орынды қолдану;
4.5.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды белгілеу үшін артикльдерді пайдалану;
4.5.12.1 адамдар мен заттардың орны мен бағытын сипаттау үшін in/ин, auf/ауф, hinter/хинтэр, links/линкс, rechts/рэхтс орналасау көмекші сөздерін пайдалану, in/ин, an/ан, vor/фор, nach/нах уақыт көмекші сөздерін қолдану, пайдаланылушы затты белгілеу үшін mit/мит, ohne/онэ және алушыны көрсету үшін fur/фюр -ді қолдану

Роботтар 2

4.1.8.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
4.3.2.1 шамалы қолдаумен қысқа қарапайым көркем және ғылыми-танымал мәтіндерді оқу және түсіну;
4.3.4.1 қолдаумен классификацияға сәйкес мектеп кітапханасындағы немесе сыныптағы кітаптарды, жұмыс парақтарын және басқа да баспа материалдарын табу;
4.3.6.1 аз қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну;
4.4.5.1 аздаған қолдаумен негізгі шылауларды қолдана отырып сөйлемдерді байланыстыру;
4.5.11.1 нақты іс-әрекетті орындай алу біліктілігін білдіру үшін konnen/кҰнен модальді етістігін пайдалану


Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына
191-2-қосымша

Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған "Француз тілі" оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы Үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Бұйрық 191-2-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 26.07.2019 № 334 (1-сыныптар үшін 01.09.2020, 2-сыныптар үшін 01.09.2021, 3-сыныптар үшін 01.09.2022, 4-сыныптар үшін 01.09.2023, 5-сыныптар үшін 01.09.2024, 6-сыныптар үшін 01.09.2025, 7-сыныптар үшін 01.09.2026, 8-сыныптар үшін 01.09.2027 және 9-сыныптар үшін 01.09.2028 бастап қолданысқа) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Оқу бағдарламасы "Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 тіркелген). "Француз тілі" оқу пәнінен

      2. "Француз тілі" оқу пәні бойынша оқу бағдарламасы:

      1) білім алушыларда талдау, бағалау және шығармашылық ойлауды қалыптастыратын әртүрлі тапсырмаларды орындау;

      2) ауызша және жазбаша түрдегі дереккөздердің сан алуан түрі;

      3) ынталандыратын және қызықты пәндік мазмұн арқылы білім алушылардың француз тілінен А1 деңгейіне жету мақсатын көздейді.

      3. Бастауыш сыныптардағы оқу бағдарламасының мазмұны білім алушыларды француз тілін күнделікті өмірде пайдалануға үйретуге, сонымен қатар француз тілін одан әрі үйрену үшін қажетті тұрақты негіз қалауға бағытталған. Бастауыш мектептің "Француз тілі" оқу пәні бағдарламасы білім алушылардың сөйлеу дағдыларын дамытуға, олардың қызығушылығын және өзіне деген сенімділігін нығайтып, француз тілін оқуға деген оң көзқарасын қалыптастыруға бағытталған.

      4. Жеке тұлғалық қасиеттердің кең ауқымды дағдыларымен бірлесе дамытылуы білім алушыларға қазақстандық патриотизм мен азаматтық жауапкершілік, құрмет, ынтымақтастық, еңбек пен шығармашылық, ашықтық, өмір бойы білім алу сияқты білім берудің негізгі құндылықтарын бойына сіңіруіне көмектеседі. Бұл құндылықтар білім алушының күнделікті іс-әрекеті мен мінез-құлқын ынталандыратын тұрақты тұлғалық бағдар болып табылады.

2-тарау. "Француз тілі" оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      5. Сыныптар бойынша жылдық оқу жүктемесі:

      1) 1-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 66 сағат;

      2) 2-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      3) 3-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      4) 4-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағатты құрайды.

      6. 1-сыныпқа арналған "Француз тілі" оқу пәнінің базалық мазмұны:

      1) тыңдалым (comprehension orale/конпреасьон ораль): сабақтағы бірқатар іс-әрекет түрлерін орындау бойынша баяу және анық айтылған қысқа қарапайым нұсқауларды, жалпы жеке сұрақтарды, жалпыға мәлім есімдер мен елді-мекен атауларын тыңдау, жалпы және оқу лексикасының кейбір сөздерінің (айтылуы), "Бұл не?" түріндегі қысқа негізгі сұрақтар, фонемалар мен олардың тіркестерінің, әліпби әріптерінің дыбысталуы;

      2) айтылым (production orale/продюксион ораль): сабақта адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы бірінші жақтан қарапайым сөйлем құрастырады, сабақтағы қарапайым әңгімелесу барысында адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы сұрақтар қояды, таныс сөздер мен фразаларды анық айтады, өзге адамдармен қарапайым әңгімелесу барысында өздерін таныстыра алады және сұрақтар қоя біледі;

      3) оқылым (comprehension ecrite/конпреасьон экрит): әліпбидің әріптерін дыбыстайды және атайды, есімдер мен жер-су атауларындағы бас әріптерді таниды кейбір көзге таныс сөздерді таниды, сөздерді әліпбилік ретпен орналастыру үшін әріптерді (бірінші әріп бойынша) қолданады;

      4) француз тілін қолдану (utilisation du francais/ютилизасьон дю франсэ): жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді қолданады, адамдар мен елді-мекендер туралы айтады, 1-ден 20-ға дейінгі есептік сандар, адамдар мен заттарды сипаттау үшін дара сын есімдерді, заттың орналасуын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан көмекші сөздерінің қолданылуы, қарапайым сұрақтарды құрастыру кезінде qui’est-ce que c’est/кэс кҰ сэ?, qui est-ce, ou est/ки эс? у э? сұрау есімдіктерін, заттарды көрсету үшін ce/сҰ, cet/сэ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін, c’est/сэ, ce sont/сҰ құрылымдарын, өзі туралы негізгі ақпаратты беру үшін жіктеу есімдіктерін қолдану, қарапайым командаларды немесе нұсқаулықтарды құрастыру үшін бұйрық райды Lisez/Лизэ, ouvrez/уврэ, fermez/фэрмэ (болымды түрде) қолданады, өзі туралы негізгі ақпаратты беру үшін осы шақты (Present/Прэзан) (болымды, болымсыз және сұраулы формаларын) қолданады.

      7. 2-сыныпқа арналған (Contene de base/Көнтэнэ дэ басэ) базалық мазмұн:

      1) тыңдалым (comprehension orale/конпреасьон ораль): қолдау арқылы сабақта берілетін тапсырмаларды орындау үшін бірнеше қысқа қарапайым нұсқаулықтарды, жалпы жеке сұрақтардың кең ауқымын, таныс тақырыптарға шағын диалогтарда қолданылатын негізгі фразаларды тыңдайды, түс пен сан сынды аспектілерді анықтауға бағытталған қысқа қарапайым сұрақтар, сөздерде жетіспейтін фонемаларды табады, таныс тақырыптарға шағын диалогтардың нақты ақпаратын анықтайды, шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін контексттік кеңестерді қолданады, таныс тақырыптарға шағын әңгімелерді тыңдайды;

      2) айтылым (production orale/продюксион ораль): таныс тақырыптарға өзі, өзге адамдар мен заттар туралы, сонымен қатар, сабақта орындалатын іс-әрекет туралы сөйлем құрастырады, сабақта орындалатын іс-әрекет түрлері мен таныс тақырыптар бойынша ақпарат іздеуге бағытталған және базалық қажеттіліктерге қатысты сұрақтар қою, сабақта орындалатын іс-әрекет түрлері мен қызметтерді, заттарды сипаттау барысында ортақ сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі ауқымын қолданады, қолдау арқылы қарапайым сұрақтарға жауап береді, тақырыптардың шектеулі шеңберіне өзге адамдармен шағын диалогтарда жеке ақпараттар мен нақты мәліметтерді беру арқылы қысқа жауаптар береді және репликалармен алмасады, таныс күрделі сөздердегі екпіндерді дұрыс қояды, өзгелерге қарапайым нұсқаулар құрастырады;

      3) оқылым (comprehension ecrite/конпреасьон экрит): жиі қолданылатын дыбыстар мен әріптердің үйлесімін анықтайды, есте сақтайды және айтады, елеулі қолдау арқылы таныс тақырыптар шеңберінде дара сөздерді, фразаларды және сөйлемдерді оқиды, контексттік ойды пайдалану арқылы таныс тақырыптарға қарапайым сөйлемдердің негізгі идеяларын анықтайды, елеулі визуалды қолдау арқылы таныс тақырыптарға күрделі емес мәтіндердегі нақты ақпаратты түсінеді;

      4) жазылым (production ecrite/продюксион экрит): жекелеген фразалар түрінде сұрақтарға қысқа жауап жазады, жиі қолданылатын сөздерді жазады, адамдар, орындар мен заттарды анықтау үшін қысқа фразалар құрастырады, таныс, жиі қолданылатын сөздердегі бас және жол әріптерін дұрыс жазады, мұғалім жетекшілігімен жазба жұмыстарын орындау барысында қысқа сөйлемдер соңында нүкте қояды;

      5) француз тілін қолдану (utilisation du francais/ютилизасьон дю франсэ): жекеше түрдегі зат есімдерді, көпше түрдегі зат есімдерді, есептік сан есімдерді – 1-ден 50-ге дейін санайды, заттар мен адамдардың сырт келбетін сипаттауда дара сын есімдерді, заттардың орналасуын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, devant/дҰван, derriere/дэрьер көмекші сөздерін, заттардың сипаты мен түсі туралы сұрақтар құрастыру барысында comment/коман, de quelle couleur?/дҰ кэль кулҰр сұрау есімдіктерін, сұрақтар және оларға жауаптар құрастыру кезінде mon/мон, ma/ма, mes/мэ тәуелдік есімдіктерін қолдану, етістіктерді 1 және 3-жақта (болымды, болымсыз және сұраулы формаларында) жіктеу Present (etre, avoir)/Прэзан (этрҰ, авуар) барысында жіктеу есімдіктерін, өтініштер мен сөйлемдерде қабілеттіліктерді сипаттау үшін vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін, заттардың орналасуын белгілеу үшін il y a/иль я орамдарын, мезгіл, апта күнін және тәулік уақытын көрсету барысында en/ан, au/о мезгіл мағыналы көмекші сөздерді, қалау немесе қаламау сұрақтарын білдіру үшін J’aime/жэм, je n’aime pas/жҰ нэм па құрылымын, сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, ou/у, ou bien/у бьен жалғаулықтарын, сұрақтарға қысқа жауаптарда moi aussi/муа оси құрылымын қолдану.

      8. 3-сыныпқа арналған (Contene de base/Көнтэнэ дэ басэ) базалық мазмұн:

      1) тыңдалым (comprehension orale/конпреасьон ораль): қолдау арқылы сабақтағы іс-әрекеттердің кең ауқымын орындау үшін қысқа нұсқаулықтарды, қолдау арқылы жеке ақпарат алуға бағытталған қысқа сұрақтардың шектеулі ауқымын тыңдайды, жалпы және кейбір оқу тақырыптарына шағын диалогтардың негізгі идеяларын, жалпы және кейбір оқу тақырыптарын қолдау арқылы қысқа сұрақтардың шектеулі ауқымын анықтайды, фонематикалық ерекше сөздерді ажыратады, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне мәтіннің шағын үзінділеріндегі немесе диалогтардағы нақты егжей-тегжейлі ақпаратты қолдау арқылы таниды, жалпы және оқу тақырыптарын қолдау арқылы шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін контекстік кеңестерді қолданады, жалпы және оқу тақырыптарына қатысты шағын әңгімелерді, әріптеп айтылған дара қысқа сөздерді тыңдайды;

      2) айтылым (production orale/продюксион ораль): жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберінде өзі туралы қарапайым ойлар құрастырады, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңбері шегінде бар тәжірибені анықтауға сұрақтар қояды, адамдар мен заттарды дара сөздермен сипаттайды, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңбері шегінде бар тәжірибені сипаттауды бастайды, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңбері бойынша сұрақтарға жауап береді, дауыстап оқу кезінде таныс сөздер мен қысқа фразаларды анық айтады, тақырыптардың шектеулі шеңберінде өзге адамдармен шағын диалогтарда реплика алмасады, жұпта, топта, барлық сыныппен қысқа талқылауларға қатысады, тиісті сөздердің, фразалардың сөйлемдердің шектеулі шеңберін пайдалана отырып, өз пікірін білдіреді, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының шектеулі шеңбері шегінде өте қысқа, күрделі емес әңгімелер мен оқиғаларды баяндайды;

      3) оқылым (comprehension ecrite конпреасьон экрит): мұғалімнің қолдауымен қарапайым сөйлемдердегі таныс сөздердің шектеулі ауқымын анықтайды және айтады, біледі, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңбері шегінде өте қысқа күрделі емес көркем және ғылыми-көпшілік мәтіндерді мұғалімнің қолдауымен оқуды тексеру, мұғалімнің аздаған қолдауы арқылы иллюстрациялы қарапайым сөздікті қолданады, контексттік кеңестер көмегімен жалпы таныс және кейбір оқу тақырыптарына қысқа күрделі емес мәтіндердің негізгі идеясын анықтайды, мұғалімнің айтарлықтай қолдауы арқылы жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қысқа күрделі емес мәтіндердің нақты ақпараты мен мәліметтерін түсінеді;

      4) жазылым (production ecrite/продюксион экрит): мұғалімнің айтарлықтай қолдауымен жеке, жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қысқа сөйлемдердің жазылымын құрастырады, жазады және тексереді, стандартты ұзындықтағы және формадағы сөздер мен фразаларды, адамдарды, орындар мен заттарды сипаттау үшін қысқа фразаларды жазады, негізгі жалғаулықтар көмегімен сөздерді немесе фразаларды байланыстырады, атауларды, елді-мекен атауларын жазу барысында бас және жол әріптерін, мұғалімнің жетекшілігімен жазба жұмыстарын орындау кезінде қысқа сөйлемдерді дұрыс жазады, мұғалімнің жетекшілігімен жазбаша тапсырмаларды орындау кезінде жиі қолданылатын сөздердің көп көлемін жазады, мұғалім жетекшілігімен шағын, таныс сөйлемдерді жазу барысында нүктені дұрыс қояды;

      5) француз тілін қолдану (utilisation du francais/ютилизасьон дю франсэ): жекеше, көпше түрдегі зат есімдерді қолданады, қатыстылықты білдіру үшін de көмекші сөзін зат есімдермен және жалқы есімдермен қолдану, есептік сан есімдерді – 1-ден 100-ге дейін, реттік сан есімдер – 1-ден 10-ға дейін санайды, заттарды сипаттау үшін сын есімдерді, жалпы және оқу тақырыптарын талқылау кезінде салыстыру үшін сын есімдердің салыстырмалы шырайын, le/лҰ, la/ла, les/лэ, un/эн, une/юн, des/дэ белгілі және белгісіздік артикльдерінің қолданылу ережелерін, таныс тақырыптарға әңгімелесу барысында ou/у, combine/конбьен, quand/кан сұрау есімдіктерін, ce/сҰ, cet/сэ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін, таныс тақырыптарға қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райдың (болымды және болымсыз формаларын), қалауын және әдеттерін, қарапайым оқиғаларды сипаттау және деректер беру үшін 1,2,3-жақтағы етістіктердің нақ осы шағын (Present/Прэзан), болашақта, жақын арада орын алатын іс-әрекеттерді сипаттау үшін келер шақ (Futur simple/Фютюр СэнплҰ), жақын келер шақ және жақын өткен шақ (Futur immediat/Фютюр имедиа, Passe immediat/пасэ имедиа) формаларын, мезгіл және мекен үстеулері Il y a/Иль я, Il n’y a pas/Иль нья па, Y a-t-il,/Йя тиль орамдарының болымды, болымсыз және сұрау формаларын: Қашан? және Қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап ретінде parfois/парфуа, souvent/суван, toujours/тужур, өтініштер мен рұқсат берудегі pouvoir/пувуар, vouloir/вулуар модальді етістіктерін, сонымен қатар, міндеттілікті білдіру үшін devoir/дҰвуар модальді етістіктерін, адамдар мен заттардың орналасуын білдіру үшін au centre de/о сантрҰ дҰ, au milieu de/о мильҰ дҰ, au coin de/о куэн дҰ, en face de/ан фас дҰ мекен көмекші сөздерді қолданылады, мерзімді, апта күнін және тәулік сағатын көрсету үшін en/ан, a/а, pendant/пандан мезгіл көмекші сөздерін, сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ, ou/у, ou bien/у бьен жалғаулықтарын қолданады, сұрақтарға қысқа жауап беру барысында moi aussi/муа оси, moi non plus/муа нон плю, avec plaisir/авэк плэзир құрылымдарын қолданады.

      9. 4-сыныпқа арналған (Contene de base/Көнтэнэ дэ басэ) базалық мазмұн:

      1) тыңдалым (comprehension orale/конпреасьон ораль): сыныптағы нұсқаулардың кең ауқымы, қолдау арқылы өзі туралы сұрақтардың кең ауқымы, түрлі жалпы және кейбір оқу тақырыптарын қолдау арқылы қысқа әңгімелесулердің негізгі идеялары, жалпы және кейбір оқу тақырыптарын қолдау арқылы қысқа сұрақтардың кең ауқымы, бастапқы, орта, финалдық фонемаларды және олардың үйлесімін анықтау, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының көп көлеміне қолдау арқылы қысқа әңгімелесулердің егжей-тегжейлері мен арнайы ақпараты, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының көп көлеміне қысқаша әңгімелесулердің мазмұны мен мағынасын болжау үшін контекстуалды кеңестер, жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қолдау арқылы қысқа әңгімелер, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі көлеміне буындап айтылған, білім алушылардың ана тіліндегі сөздермен ұқсас сөздерді тану;

      2) айтылым (production orale/продюксион ораль):жалпы және кейбір оқу тақырыптарының көп көлеміне ақпаратты қамтитын стандартты сөйлемдер, адамдар мен заттардың қысқаша сипаттамасы, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының көп көлеміне өткен тәжірибені сипаттау, шектеулі көлемдегі жалпы және кейбір оқу тақырыптарының сұрақтарына жауап беру, сөздердің, қысқа фразалардың және жай сөйлемдердің көп көлемін анық айту, өзгелермен қысқа әңгімелесу барысында кезекпен сөйлеу, оң және теріс пікір білдіру, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының шектеулі көлеміне шағын оқиғаларды баяндау;

      3) оқылым (comprehension ecrite/конпреасьон экрит): мәтін деңгейінде фразалардың көп көлемін тану, анықтау және айту, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының шектеулі көлеміне қысқа қарапайым мәтіндердің негізгі мағынасы, жіктелімге сәйкес сыныптан немесе мектеп кітапханасынан кітаптар, жұмыс парақтарын және басқа да баспа материалдарын іздеу, жалпы және кейбір оқыту тақырыптарының шектеулі көлеміне қысқа қарапайым мәтіндердің негізгі сәттері, контексттік кеңестерді пайдалана отырып, жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қысқа қарапайым мәтіндердің арнайы ақпараты мен егжей-тегжейлерін қолдау арқылы түсіну;

      4) жазылым (production ecrite/продюксион экрит): мұғалімнің қолдауы арқылы адамдарды, орындарды және заттарды сипаттайтын қысқа сөйлемдерді жазу, өзі туралы ақпарат беру үшін азат жолдағы қысқа сөйлемдердің бірізділігі, сөйлемдерді негізгі жалғаулықтар көмегімен байланыстыру, өз бетінше жазба жұмыстарын орындау кезінде атауларды, орындарды және қысқа сөйлемдерді жазу барысындағы бас және жол әріптері, өз бетінше жазбаша жұмыстарын орындау барысында жиі қолданылатын сөздердің көпшілігін дұрыс жазу, өз бетінше жазба жұмысы барысында нүкте мен сұрақ белгісін орынды пайдалану;

      5) француз тілін қолдану (utilisation du francais/ютилизасьон дю франсэ): жекеше және көпше түрдегі зат есімдер, көпше түрдің кейбір теріс формалары, сонымен қатар, саналмайтын зат есімдер, қатыстылықты көрсету үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sа/са, ses/сэ тәуелдеу есімдігі, есептік сан есімдер 1 – 1000 және реттік сан есімдер 1 – 100, сын есімдер, оның ішінде тәуелдік сын есімдер, салыстыру үшін жай бір буынды және екі буынды сын есімдер (салыстырмалы және асырмалы), артикльдерді пайдалану: un/эн, une/юн, des/дэ белгісіздік, le/лҰ, la/ла, les/лэ белгілі, du/дю, de la/дҰ ла, de l’/дҰ эль ішінара, таныс тақырыптардың көп көлеміне сұрақ қою үшін qui?/ки, que?/кҰ, ou?/, combien?/конбьен, quand?/кан, de quelle couleur?/дҰ кэль кулҰр сұрау есімдіктері, сұрақтар мен жауаптардағы ce/сҰ, cet/сэ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктері, таныс тақырыптардың көп көлеміне қысқа нұсқаулар беру үшін бұйрық рай (болымды және болымсыз, өзі туралы ақпарат беру және осы шақтағы қалыпты іс-әрекеттерді, фактілер мен оқиғаларды талқылау үшін нақ осы шақтың формаларын, оның ішінде қысқаша жауаптар мен қысқартуларды пайдалану, таныс тақырыптардың шектеулі көлеміне іс-әрекеттерді, сезімдерді, оқиғаларды сипаттау үшін келер шақ (Futur Simple/Фютюр СэнплҰ) және өткен шақ (Passe compose/Пасэ конпозэ) формаларын қолдануды жалғастыру, оң, теріс және сұрау формаларында il y a/иль я, il n’y a pas/иль нья па, y a-t-il/йя тиль орамдарын қолдануды жалғастыру, оның ішінде қысқа және толық сұрақтар мен қысқартулар, іс-әрекеттің қашан және қаншалықты жиі орын алатындығын көрсету үшін parfois/парфуа, souvent/суван, toujours/тужур, jamais/жамэ мезгіл және жиілік үстеулерін қолдану, өтініш пен рұқсат сұрау үшін міндеттілік мағынасындағы pouvoir/пувуар, vouloir/вулуар, savoir/савуар и devoir/дҰвуар етістіктері, мекен, қалып және бағыт көмекші сөздері: sur/сюр, dans/дан, sous/су, devant/дҰван, derriere/дэрьер, a cote de/а котэ дҰ, a gauche de/а гош дҰ, a droite de/а друат дҰ, au coin de/о куэн дҰ, мезгіл көмекші сөздері: en/ан, dans/дан, pour/пур, pendant/пандан, depuis/дҰпюи, шақыруларда Voulez-vous/Вулэ-ву құрылымын және тиісті жауаптарды oui/уи, bien sur/бьен сюр, avec plaisir/авэк плэзир, non/нон, pas du tout/па дю ту қолдану, қарапайым іс-әрекеттерді сипаттау үшін ниет мағынасындағы тұйық етістік және етістік vouloir + infinitif/вулуар+инфинитив, сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ, parce que/парскҰ, pourtant/пуртан жалғаулықтарын қолдану. Қысқа жауаптар үшін Moi aussi/Муа оси, moi non plus/муа нон плю, Passe compose/Пасэ конпозэ шағын қолдану.

      10. Сөйлеу әрекетінің түрлері:

      1) 1-бөлім"Тыңдалым" (comprehension orale/конпреасьон ораль): білім алушы таныс тақырыптардағы қысқаша әңгімелесудің негізгі идеяларын түсінеді, таныс сөздер мен фразаларды таниды, түстер мен сандар туралы қысқаша сұрақтарды түсінеді, таныс тақырыптардағы қысқаша әңгіменің мазмұнын және мағынасын болжау үшін контекстті пайдаланады, баяу және анық айтылған қысқа әңгімелердің жалпы мағынасын түсінеді;

      2) 2-бөлім "Айтылым" (production orale/продюксион ораль): білім алушы өзі туралы негізгі ойды, сұрақтарды қалыптастырады, сұрақтарға жауап береді, заттар мен оқиғаларды сипаттайтын дара сөздер мен фразаларды айтады, дұрыс интонация мен екпінді қолданады, оң және теріс пікір білдіреді;

      3) 3-бөлім "Оқылым" (comprehension ecrite/конпреасьон экрит): білім алушы көрнекі сөздікті қолданады, қысқа көркемдік мәтіндерді оқиды және түсінеді, қысқа әңгімелердің негізгі идеясын анықтайды, қысқа мәтіндердегі арнайы ақпараттарды және егжей-тегжейлерді табады, қазақ және әлем әдебиеті шығармаларындағы жалпы адамзаттық құндылықтарды анықтайды;

      4) 4-бөлім "Жазылым" (production ecrite/продюксион экрит): білім алушы өз білімін және дауыстап айтылған сөйлемдердегі жазылым мен айтылым арасындағы айырмашылықты көрсету арқылы жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазады, сөйлем соңындағы тыныс белгілерін дұрыс пайдаланады;

      5) 5-бөлім "Француз тілін қолдану" (utilisation de grammaire francaise/ютилизасьон дю франсэ): білім алушы оқиғаларды суреттеу және жеке басқа қатысты ақпараттарды беру үшін осы және өткен шақ формаларын пайдаланады, дара модальді етістіктер көмегімен өз ойын жеткізеді.

3-тарау. Оқу мақсаттарының жүйесі

      11. Бағдарламада оқу мақсаттары кодтық белгімен белгіленген. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші сан бөлімді, үшінші және төртінші сандар оқу мақсатының нөмірін көрсетеді. Мысалы, 1.1.2.1 кодында: "1" – сынып,"1" – бөлім, "2.1" – оқу мақсатының реттік нөмірі.

      12. Оқу мақсаттарының жүйесі:

      1) 1-бөлім "Тыңдалым" (сomprehension orale/конпреасьон ораль):

Білім алушылар міндетті:

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

A1 деңгейі бағытында жұмыс жасау

A1 төмен деңгей

A1 орташа деңгей

A1 жоғары деңгей

1.1.1.1 сабақтағы кейбір іс-әрекеттерді орындау бойынша баяу және анық айтылған қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақта тапсырмаларды орындауға қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну

3.1.1.1 қолдау арқылы сабақта ауқымды шеңбердегі іс-әрекет түрлерін орындау үшін қысқа нұсқауларды түсіну

4.1.1.1 сабақта әртүрлі іс-әрекет түрлерін орындау бойынша нұсқаулықтардың кең ауқымын түсіну

1.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен стандартты жалпы жеке сұрақтарды тану

2.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен қысқа жеке сұрақтардың шектеулі ауқымын түсіну

3.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы жеке сұрақтардың кең ауқымын тану

4.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен жеке сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну

1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану

2.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен түсін және санын сипаттайтын таныс тақырыптардағы шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну

3.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және кейбір оқу тақырыптарындағы шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну

4.1.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну

1.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен "Бұл не?" "Бұл кім?" түріндегі қысқа стандартты сұрақтарды тану

2.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен түсі пен саны сынды аспектілерді анықтауға қатысты қысқа стандартты сұрақтарды тану

3.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша қысқа сұрақтардың шектеулі ауқымын түсіну

4.1.4.1 жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа стандартты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну

1.1.5.1 фонемалардың дыбысталуы мен тіркесуін ажырату

2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды анықтау

3.1.5.1 фонематикалық әртүрлі сөздерді ажырату

4.1.5.1 бастапқы, ортаңғы және соңғы фонемаларды және олардың тіркесімін анықтау


2.1.6.1 таныс тақырыптарға қатысты шағын диалогтардағы нақты ақпаратты түсіну

3.1.6.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты диалогтардағы немесе мәтіннің қысқа үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну

4.1.6.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты диалогтардағы немесе мәтіннің қысқа үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну


2.1.7.1 мұғалімнің қолдауымен таныс тақырыптарға қатысты шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін мәнмәтінді қолдану

3.1.7.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарына қатысты шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін мәнмәтінді қолдану

4.1.7.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты шағын диалогтардың мазмұны мен мағынасын болжау үшін мәнмәтінді қолдану


2.1.8.1 таныс тақырыптарға қатысты тыңдалған шағын әңгімелерді түсіну

3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты шағын әңгімелерді түсіну

4.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты шағын әңгімелерді түсіну

1.1.9.1 әліпби әріптерінің атауларын тану

2.1.9.1 таныс сөздер мен сөйлемдердің сөйлеу формасын тану

3.1.9.1 буынға бөліп айтылған қысқа дара сөздерді тану

4.1.9.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде айтылған сөздерді тану
4.1.10.1 білім алушылардың ана тіліндегі сөздерге ұқсас сөздерді тану

      2) 2-бөлім "Айтылым" (рroduction orale/продюксион ораль):

Білім алушылар міндетті:

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

A1 деңгейі бағытында жұмыс жасау

A1 төмен деңгей

A1 орташа деңгей

A1 жоғары деңгей

1.2.1.1 сабақта адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы бірінші жақтан жай сөйлем құрастыру

2.2.1.1 сабақта орындалатын іс-әрекет түрлері және таныс тақырыптарға қатысты өзі туралы, басқа адамдар және заттар туралы қарапайым айтылған ой құрастыру

3.2.1.1 жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберінде өзі туралы қарапайым айтылған ой құрастыру

4.2.1.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өзі туралы қарапайым айтылған ой құрастыру

1.2.2.1 сабақтағы күрделі емес әңгіме барысында адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы сұрақтар қою

2.2.2.1 сабақта орындалатын негізгі қажеттіліктерге қатысты және таныс тақырыптар мен іс-әрекет түрлері бойынша ақпаратты табуға бағытталған сұрақтар қою

3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде бар тәжірибені анықтау үшін сұрақтар қою

4.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде қазіргі және өткен тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою

1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту

2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану

3.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде адамдар мен заттарды қарапайым сөздермен сипаттау

4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде адамдар мен заттарды қарапайым сөздермен сипаттау, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өткен тәжірибені сипаттауды бастау

1.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекет түрлері туралы стандартты сұрақтарға жауап беру

2.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен жеке және нақты ақпаратты ұсына отырып стандартты сұрақтарға жауап беру

3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде сұрақтарға жауап беру

4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру

1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану

2.2.5.1 әр түрлі дыбыстар арасындағы айырмашылықты анық айтуды бастау

3.2.5.1 дауыстап оқу кезінде таныс сөздерді, қысқа фразаларды анық айту

4.2.5.1 көптеген сөздерді, қысқа фразаларды және қарапайым сөйлемдерді анық айту

1.2.6.1 қарапайым диалогтарда сұрақтар қою және өзін таныстыру

2.2.6.1 тақырыптардың шектеулі шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу және қысқартылған жауаптарды дұрыс пайдалану

3.2.6.1 тақырыптардың шектеулі шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу

4.2.6.1 тақырыптардың ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу


2.2.7.1 таныс күрделі сөздерде екпінді дұрыс қою

3.2.7.1 жұпта, топта және барлық сыныппен талқылау кезінде өз пікірін айтқан кезде сөздердің, фразалардың және сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану

4.2.7.1 жұпта, топта және барлық сыныппен талқылау кезінде сөздердің, фразалардың және сөйлемдердің ауқымды санын пайдалану


2.2.8.1 басқаларға қарапайым нұсқаулар құрастыру

3.2.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде өте қысқа, күрделі емес әңгімелер мен оқиғаларды айтып беру

4.2.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде ұнайтындары және ұнамайтындары туралы айту, қысқа күрделі емес әңгімелер мен оқиғаларды айтып беру

      3) 3-бөлім "Оқылым" (comprehension ecrite/конпреасьон экрит):

Білім алушылар міндетті:

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

A1 деңгейі бағытында жұмыс жасау

A1 төмен деңгей

A1 орташа деңгей

A1 жоғары деңгей

1.3.1.1 әліпби әріптерін атау және дыбыстарды ажырату

2.3.1.1 сөздерді әріптеп, дауыстап оқу және айту

3.3.1.1 қолдау арқылы жай сөйлемдегі көптеген таныс сөздерді түсіну, анықтау және айту

4.3.1.1 қолдау арқылы мәтіндегі көптеген сөздерді ажырату, анықтау және айту

1.3.2.1 жалқы есімдер мен жер-су атауларының бас әріптерін тану

2.3.2.1 дыбыстар мен әріптердің жиі қолданылатын тіркесімін анықтау, есте сақтау және айту

3.3.2.1 сабақта тапсырмаларды орындау кезінде таныс нұсқаулықтарды оқу және орындау

4.3.2.1 кейбір қолдау арқылы қысқа күрделі емес мәтіндерді оқу және түсіну

1.3.3.1 көру арқылы кейбір таныс сөздерді тану және анықтау

2.3.3.1 елеулі қолдау арқылы таныс және жалпы тақырыптарға қарапайым сөздерді, фразаларды, ұсыныстарды оқу және сыныптағы таныс нұсқауларды орындау

3.3.3.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне өте қысқа күрделі емес мәтіндерді оқи бастау

4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа күрделі емес мәтіндердегі пікірлерді тану

1.3.4.1 сөздерді әліпби реттілігімен бас әріптер бойынша бөлу үшін әліпбиді қолдану

2.3.4.1 мұғалімнің қолдауымен иллюстрацияланған қарапайым сөздікті пайдалануды бастау

3.3.4.1 мұғалімнің кішігірім қолдауымен иллюстрацияланған қарапайым сөздікті пайдалану

4.3.4.1 классификацияға сәйкес сыныптан немесе мектеп кітапханасынан кітаптар, жұмыс парақтары және басқа да баспа материалдарын мұғалімнің қолдауымен табу


2.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестерді пайдалана отырып, таныс тақырыптарға жай сөйлемдердің негізгі идеяларын түсіну

3.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы таныс тақырыптар мен кейбір оқу тақырыптарына қысқа күрделі емес мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну

4.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы және оқу тақырыптарының кең ауқымындағы қысқа стандартты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну


2.3.6.1 таныс тақырыптардағы шағын қарапайым мәтіндердегі нақты ақпаратты көрнекі қолдаумен түсіну

3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар мен бөліктерді түсіну

4.3.6.1 кейбір қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар пен бөліктерді түсіну

      4) 4-бөлім "Жазылым" (production ecrite/продюксион экрит):

Білім алушылар міндетті:

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

A1 деңгейі бағытында жұмыс жасау

A1 төмен деңгей

A1 орташа деңгей

A1 жоғары деңгей


2.4.1.1 мұғалімнің қолдауымен жеке фразалар түріндегі сұрақтарға қысқа жауаптар жазу

3.4.1.1 елеулі көмек арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа сөйлемдерді құру, жазу және тексеру

4.4.1.1 қолдау арқылы бірқатар жеке, жалпы және оқу тақырыптарына қатысты сөйлемдерді құру, жазу және тексеру


2.4.2.1 дауыстап немесе буындап оқылған әріптерді және жиі қолданылатын таныс сөздерді жазу

3.4.2.1 стандартты формадағы сөздер мен фразаларды жазу

4.4.2.1 шектеулі жазбаша тапсырмаларды орындау кезінде үздіксіз жазылымды пайдалануды бастау


2.4.3.1 адамдарды, мекендерді және заттарды анықтау үшін қысқа фразалар жазу

3.4.3.1 адамдарды, мекендерді және заттарды айқындау үшін қысқа фразалар жазу

4.4.3.1 қолдау арқылы адамдарды, мекендерді және заттарды сипаттайтын қысқа сөйлемдер жазу3.4.4.1 сөздердің арасына тиісті орын қалдырып, қолдау арқылы қысқа күрделі емес сөйлемдерді жазу

4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін қолдау арқылы сөйлемдер бірізділігін жазу


2.4.5.1 дауыстап немесе буынға бөліп оқу барысында жиі қолданылатын әріптер мен таныс сөздерді жазу

3.4.5.1 мұғалімнің қолдауымен негізгі жалғаулықтар арқылы сөздерді немесе фразаларды байланыстыру

4.4.5.1 мұғалімнің аз шамадағы қолдауымен негізгі жалғаулықтар арқылы сөйлемдерді байланыстыру


2.4.6.1 жалқы есімдер мен мекен-жайларды жазған кезде мұғалімнің қолдауы арқылы бас әріптер мен жол әріптеріні қолдану

3.4.6.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жалқы есімдерді, жер-су атауларын және қысқа сөйлемдерді жазғанда бас әріптер мен жол әріптерін дұрыс қолдану

4.4.6.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде жалқы есімдерді, жер-су атауларын және қысқа сөйлемдерді жазғанда бас әріптер мен жол әріптерін дұрыс қолдану


2.4.7.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі қолданылатын кейбір таныс өздерді дұрыс жазу

3.4.7.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу

4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу


2.4.8.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде өте жиі қолданылатын қысқа сөйлемдерді жазу барысында тыныс белгілерін дұрыс қою

3.4.8.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде қысқа, таныс сөйлемдерді жазу барысында тыныс белгілерін дұрыс қою

4.4.8.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қою

      5) 5-бөлім "Француз тілін қолдану" (utilisation du francais/ютилизасьон дю франсэ):

Білім алушылар міндетті:

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

A1 деңгейі бағытында жұмыс жасау

A1 төмен деңгей

A1 орташа деңгей

A1 жоғары деңгей

1.5.1.1 адамдар мен мекендерді сипаттаған кезде жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді қолдану

2.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді қолдану

3.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді қолдану, қатыстылықты білдіру үшін de/дҰ көмекші сөзін зат есімдермен және жалқы есімдермен қолдану

4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, оның ішінде көпше түрдің кейбір ерекше өзгеретін формаларын, сонымен қатар, саналмайтын зат есімдерді, заттарды көрсету және сипаттау үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sa/са, ses/сэ, notre/нотрҰ, votre/вотрҰ, leur/лҰр, nos/но, vos/во, leurs/лҰр тәуелдік есімдіктерін қолдану

1.5.2.1 1 - 20 дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

2.5.2.1 1 - 50 дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

3.5.2.1 1 - 100 дейінгі есептік сан есімдерді және 1 – 10 дейінгі реттік сан есімдерді қолдану

4.5.2.1 1 - 1000 дейінгі есептік сан есімдерді және 1 - 100 дейінгі реттік сан есімдерді қолдану

1.5.3.1 адамдар мен заттарды сипаттау үшін дара сын есімдерді қолдану

2.5.3.1 адамдар мен заттарды сипаттау үшін дара сын есімдерді қолдану

3.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарын талқылау барысында заттарды сипаттау үшін сын есімдерді, салыстыру үшін сын есімнің салыстырмалы шырайын қолдану

4.5.3.1 сипаттау барысында сын есімдерді, оның ішінде тәуелдік сын есімдерді қолдану, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды салыстыру барысында қарапайым бір буынды және кейбір екі буынды сын есімдерді (салыстырмалы және күшейтпелі шырайы) пайдалану

1.5.4.1 қай заттың қайда орналасқандығын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан көмекші сөздерін қолдану

2.5.4.1 қай заттың қайда орналасқандығын көрсету үшін devant/дҰван, derriere/дэрьер, a cote de/а котэ дҰ көмекші сөздерін қолдану

3.5.4.1 (le/лҰ, la/ла, les/ле, un/эн, une/юн, des/дэ) белгілі және белгісіздік артикльдерін дұрыс қолдану

4.5.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды атау үшін (un/эн, une/юн, des/дэ, le/лҰ, la/ла, les/лэ, du/дю, de la/дҰ ла, de l’/дҰ эль артикльдерінің барлық түрін қолдану

1.5.5.1 қарапайым сұрақтар құрастыру барысында qu’est-ce que c’est/кэс кҰ сэ? qui est-ce/ки эс? ou est ... ?/у э...? сұрау есімдіктерін қолдану

2.5.5.1 заттардың қандай екендігі және түсі туралы сұрақтар құрастыру барысында comment/коман, de quelle couleur/дҰ кэль кулҰр? сұрау есімдіктерін қолдану

3.5.5.1 таныс тақырыптарға әңгімелесу барысында ou/у, combine/конбьен, quand/кан сұрау есімдіктерін қолдану

4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде сұрақтар құрастыру барысында qui/ки, que/кҰ, ou/у , de quelle couleur/дҰ кэль кулҰр, quand/кан сұрау есімдіктерін қолдану

1.5.6.1 заттарды көрсету үшін ce/сҰ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін қолдануды бастау

2.5.6.1 сұрақтар құрастыру және оларға жауап беру үшін mon/мон, ma/ма, me/мэ тәуелдік есімдіктерін қолдану

3.5.6.1 заттарды көрсету үшін ce/сҰ, cet/сэ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін дұрыс қолдану

4.5.6.1 сұрақтар мен жауаптарда ce/сҰ, cet/сэ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін қолдану

1.5.7.1 жеке басы туралы негізгі ақпаратты беру үшін жіктеу есімдіктерін қолдану

2.5.7.1 1 және 3 жақтағы Present/Прэзан формасындағы етістіктерді жіктеу барысында жіктеу есімдіктерін қолдану

3.5.7.1 әр түрлі іс-әрекеттерді сипаттау үшін жекеше және көпше түрдегі жіктеу есімдіктерін қолдану

4.5.7.1 өзі туралы ақпарат беру және іс-әрекеттер мен оқиғаларды сипаттау үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sa/са, ses/сэ, notre/нотрҰ, votre/вотрҰ, leur/лҰр, nos/но, vos/во, leurs/лҰр тәуелдік есімдіктерін қолдану

1.5.8.1 стандартты командаларды немесе нұсқаулықтарды құрастыру кезінде қарапайым бұйрық райды (болымды түрде) қолдану

2.5.8.1 өтініштер мен сөйлемдердегі қабілеттілікті сипаттау барысында vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану

3.5.8.1 таныс тақырыптарға қатысты қысқаша нұсқауларды құрастыру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз түрде) қолдану

4.5.8.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (Lis!/Ли! Ecoutez!/Экутэ! Сөздерінің болымды және болымсыз формаларын) қолдану

1.5.9.1 өзі туралы негізгі ақпаратты беру үшін нақ осы шақты (Present/Прэзан) болымды түрде қолдану

2.5.9.1 өзіне не ұнайтындығын қалауын және әдеттерін сипаттау, фактілерді келтіру үшін қысқартуларды және Present/Прэзан дара осы шағын (болымды формасын) қолдану

3.5.9.1 қарапайым оқиғаларды суреттеу, өзіне не ұнайтындығын қалауын және әдеттерін сипаттау, фактілерді келтіру үшін 1,2,3-топтағы етістіктерді Present/Прэзан дара осы шақ формасында қолдану

4.5.9.1 таныс тақырыптардың шектеулі санына қатысты өзі туралы, өзіне не ұнайтындығы қалауы және әдеттері, сезімдері, сонымен қатар оқиғалар жайлы ақпарат беру үшін Futur Simple/Фютюр СэнплҰ қарапайым келер шақ және Passe compose/Пасэ конпозэ өткен шақ формаларын қолдану


2.5.10.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, devant/дҰван, derriere/дэрьер негізгі көмекші сөздерін қолдану

3.5.10.1 алдағы уақытта болатын және өткен уақытта болған іс-әрекеттерді сипаттау үшін келер шақ және өткен шақ формаларын (Futur simple/Фютюр СэнплҰ, Passe compose/Пасэ конпозэ) қолдану

4.5.10.1 алдағы уақытта болатын және өткен уақытта болған іс-әрекеттерді сипаттау үшін келер шақ және өткен шақ формаларын (Futur simple/Фютюр СэнплҰ, Passe compose/Пасэ конпозэ) әрі қарай қолдануды жалғастыру

1.5.11.1 заттарды көрсету үшін c’est/сэ, ce sont/сҰ сон) құрылымдарын қолдану

2.5.11.1 қалау және қаламау туралы сұрақтарды білдіру үшін j’aime/жэм, je n’aime pas/жҰ нэм па лексикалық құрылымдарын қолдану

3.5.11.1 Il y a/иль я, Il n’y a pas/иль нь я па, Y a-t-il/йя тиль құрылымдарының болымды, болымсыз, сұрау формаларын қолдану

4.5.11.1 Il y a/Иль я, Il n’y a pas/Иль нь я па, Y a-t-il/йя тиль құрылымдарын болымды, болымсыз сұрау формаларында қолдану


2.5.12.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, ou/у, ou/у, bien/бьен жалғаулықтарын қолдану

3.5.12.1 қашан? қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін parfois/парфуа, souvent/суван, toujours/тужур мезгіл және жиілік үстеулерін қолдану

4.5.12.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін parfois/парфуа, toujours/тужур, souvent/суван, jamais/жамэ мезгіл және жиілік үстеулерін қолдану, bien/бьен, tres bien/трэ бьен, mal/маль іс-қимыл үстеулерінің дара түрлерін пайдалануды бастау


2.5.13.1 өтініштер мен сөйлемдердегі қабілеттіліктерді сипаттау үшін vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану

3.5.13.1 рұқсат алу және өтініш жасау үшін vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану, сонымен қатар, міндеттілікті білдіру үшін devoir/дҰвуар модальді етістіктігін қолдану

4.5.13.1 рұқсат алу және өтініш жасау үшін pouvoir/пувуар, vouloir/вулуар, savoir/савуар модальді етістіктерін қолдану, міндеттілікті білдіру үшін devoir/дҰвуар модальді етістіктерін қолдану

1.5.14.1 қай заттың қайда орналасқандығын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан мекенді және орналасуды білдіретін дара көмекші сөздерін қолдану

2.5.14.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, devant/дҰван, derriere/дэрьер мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, au/о, a/а көмекші сөздерін қолдану

3.5.14.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр sous/су, dans/дан, au centre de/о сантрҰ дҰ, au milieu de/о мильҰ дҰ мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, dans/дан, pour/пур, pendant/пандан, depuis/дҰпюи көмекші сөздерін қолдану

4.5.14.1 заттардың орналасуын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, derriere/дэрьер, devant/дҰван, a cote de/а котэ дҰ, en face de/ан фас дҰ, au milieu de/о мильҰ дҰ мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, a/а, au/о, apres/апрэ, avant/аван көмекші сөздерін, пайдаланылып жатқан құралды көрсету үшін avec/авэк, sans/сан және алушыны көрсету үшін pour/пур көмекші сөздерін қолдану3.5.15.1 Voulez-vous/Вуле-ву сұраулы құрылымын және oui/уи, bien sur/бьен сюр, avec plaisir/авэк плэзир, non/нон, pas du tout/па дю ту, le/лҰ сәйкес жауаптарын қолдану, қарапайым іс-әрекеттерді сипаттау үшін ниет мағынасындағы тұйық етістік формаларын қолдану: етістік vouloir + infinitive/вулуар+инфинитив

4.5.15.1 шақыртуларда Voudriez –vous/Вудрие-ву және оларға жауап беруде oui/уи, bien sur/бьен сюр, avec plaisir/авэк плэзир, non/нон, pas du tout/па дю ту құрылымдарын қолдану, қарапайым іс-әрекеттерді сипаттау үшін тұйық етістік формаларын қолдану: етістік vouloir + infinitive/вулуар + инфинитив

1.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ жалғаулықтарын қолдану

2.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, ou/у, ou bien/у бьен жалғаулықтарын қолдану

3.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ, ou bien/у бьен, parce que/парскҰ жалғаулықтарын қолдану

4.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ, parce que/парскҰ, pourtant/пуртан жалғаулықтарын қолдану


2.5.17.1 сұрақтарға қысқа жауаптар беру үшін Moi aussi/Муа оси құрылымын қолдану

3.5.17.1 сұрақтарға қысқартылған жауаптар беруде Moi aussi/Муа оси, moi non plus/муа нон плю құрылымын қолдану

4.5.17.1 сұрақтарға қысқартылған жауаптар беруде Moi aussi/Муа оси, merci oui/мэрси уи, merci non/мэрси нон құрылымын қолдану

      13. Бұл оқу бағдарламасы бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған "Француз тілі" оқу пәні бойынша жаңартылған мазмұндағы Үлгілік оқу бағдарламасының қосымшасындағы Ұзақ мерзімді жоспарға сәйкес жүзеге асады.


Бастауыш білім беру деңгейінің
1-4-сыныптарына арналған
"Француз тілі" оқу пәнінен
жаңартылған мазмұндағы
Үлгілік оқу бағдарламасы
қосымша

Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған "Француз тілі" оқу пәнінен Үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша Ұзақ мерзімді жоспар

      1) 1-сынып:

Ортақ тақырыптар

Тақырыптар

Оқу мақсаттары

1-тоқсан

Өзім туралы

Сәлемдесу

1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.2.1.1 сабақта адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы бірінші жақтан жай сөйлем құрастыру

Түстер

1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.1.9.1 әліпби әріптерінің атауларын тану;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.3.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында дара сын есімдерді қолдану;
1.5.6.1 заттарды көрсету үшін ce/сҰ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін қолдануды бастау

1 – 20 дейінгі сандар

1.1.1.1 сабақтағы кейбір іс-әрекеттерді орындау бойынша баяу және анық айтылған қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.2.1 1 - 20 дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

Менің мектебім

Мектеп заттары

1.1.1.1 сабақтағы кейбір іс-әрекеттерді орындау бойынша баяу және анық айтылған қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.1.1 адамдар мен мекендерді сипаттаған кезде жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді қолдану;
1.5.4.1 қай заттың қайда орналасқандығын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан көмекші сөздерін қолдану;
1.5.6.1 заттарды көрсету үшін ce/сҰ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін қолдануды бастау

Сыныптағы іс-әрекеттер

1.1.1.1 сабақтағы кейбір іс-әрекеттерді орындау бойынша баяу және анық айтылған қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.8.1 стандартты командаларды немесе нұсқаулықтарды құрастыру кезінде қарапайым бұйрық райды (болымды түрде) қолдану;
1.5.13.1 мүмкіндіктерді сипаттау үшін pouvoir сөзін қолдану

Заттарды сипаттау

1.2.1.1 сабақта адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы бірінші жақтан жай сөйлем құрастыру;
1.2.2.1 сабақтағы күрделі емес әңгіме барысында адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы сұрақтар қою;
1.2.6.1 басқа адамдармен өзара әрекеттесу барысында сұхбатты бірінші бастау және өтінішпен хабарласу;
1.5.3.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында дара сын есімдерді қолдану

2-тоқсан

Менің отбасым және достарым

Отбасы

1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.2.2.1 сабақтағы күрделі емес әңгіме барысында адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы сұрақтар қою;
1.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекет түрлері туралы стандартты сұрақтарға жауап беру;
1.5.1.1 адамдар мен мекендерді сипаттаған кезде жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді қолдану;
1.5.4.1 қай заттың қайда орналасқандығын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан көмекші сөздерін қолдану;
1.5.7.1 жеке басы туралы негізгі ақпаратты беру үшін жіктеу есімдіктерін қолдану

Менің үйім

1.1.9.1 әліпби әріптерінің атауларын тану;
1.2.1.1 сабақта адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы бірінші жақтан жай сөйлем құрастыру;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.3.2.1 жалқы есімдер мен жер-су атауларының бас әріптерін тану;
1.5.3.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында дара сын есімдерді қолдану;
1.5.11.1 заттарды көрсету үшін c’est/сэ, ce sont/сҰ сон) құрылымдарын қолдану;
1.5.14.1 қай заттың қайда орналасқандығын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан мекенді және орналасуды білдіретін дара көмекші сөздерін қолдану

Менің досым

1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.2.1.1 сабақта адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы бірінші жақтан жай сөйлем құрастыру;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.3.2.1 жалқы есімдер мен жер-су атауларының бас әріптерін тану

Қоршаған орта

Жабайы жануарлар

1.1.1.1 сабақтағы кейбір іс-әрекеттерді орындау бойынша баяу және анық айтылған қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.3.1.1 әліпби әріптерін атау және дыбыстарды ажырату;
1.5.2.1 1 - 20 дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

Үй жануарлары

1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.3.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында дара сын есімдерді қолдану;
1.5.7.1 жеке басы туралы негізгі ақпаратты беру үшін жіктеу есімдіктерін қолдану

Қазақстан табиғаты

1.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен "Бұл не?" "Бұл кім?" түріндегі қысқа стандартты сұрақтарды тану;
1.2.1.1 сабақта адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы бірінші жақтан жай сөйлем құрастыру;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.3.1.1 әліпби әріптерін атау және дыбыстарды ажырату;
1.3.4.1 сөздерді әліпби реттілігімен бас әріптер бойынша бөлу үшін әліпбиді қолдану;
1.5.11.1 заттарды көрсету үшін c’est/сэ, ce sont/сҰ сон) құрылымдарын қолдану;
1.5.14.1 қай заттың қайда орналасқандығын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан мекенді және орналасуды білдіретін дара көмекші сөздерін қолдану

3-тоқсан

Саяхат

Көлік түрлері

1.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен стандартты жалпы жеке сұрақтарды тану;
1.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен "Бұл не?" "Бұл кім?" түріндегі қысқа стандартты сұрақтарды тану;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.5.1 қарапайым сұрақтар құрастыру барысында qu’est-ce que c’est/кэс кҰ сэ? qui est-ce/ки эс? ou est ... ?/у э...? сұрау есімдіктерін қолдану;
1.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ жалғаулықтарын қолдану

Мектепке апаратын жол

1.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен стандартты жалпы жеке сұрақтарды тану;
1.5.9.1 өзі туралы негізгі ақпаратты беру үшін нақ осы шақты (Present/Прэзан) болымды түрде қолдану;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.3.4.1 сөздерді әліпби реттілігімен бас әріптер бойынша бөлу үшін әліпбиді қолдану

Қаланың көрікті жерлері

1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.5.1 қарапайым сұрақтар құрастыру барысында qu’est-ce que c’est/кэс кҰ сэ? qui est-ce/ки эс? ou est ... ?/у э...? сұрау есімдіктерін қолдану;
1.5.8.1 стандартты командаларды немесе нұсқаулықтарды құрастыру кезінде қарапайым бұйрық райды (болымды түрде) қолдану;
1.5.14.1 қай заттың қайда орналасқандығын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан мекенді және орналасуды білдіретін дара көмекші сөздерін қолдану

Парижға экскурсия

1.1.1.1 сабақтағы кейбір іс-әрекеттерді орындау бойынша баяу және анық айтылған қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.1.5.1 фонемалардың дыбыстары мен фонемалар тіркесімдерін ажырату;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.6.1 заттарды көрсету үшін ce/сҰ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін қолдануды бастау

Мерекелер және салт-дәстүрлер

Туған күн

1.1.1.1 сабақтағы кейбір іс-әрекеттерді орындау бойынша баяу және анық айтылған қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
1.2.6.1 қарапайым диалогтарда сұрақ қою және өзін таныстыру;
1.3.3.1 көру арқылы кейбір таныс сөздерді тану және анықтау;
1.5.2.1 1 - 20 дейінгі есептік сан есімдерді қолдану;
1.5.5.1 қарапайым сұрақтар құрастыру барысында qu’est-ce que c’est/кэс кҰ сэ? qui est-ce/ки эс? ou est ... ?/у э...? сұрау есімдіктерін қолдану

Рождестволық мереке және оның дәстүрлері

1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.2.6.1 қарапайым диалогтарда сұрақтар қою және өзін таныстыру;
1.3.3.1 көру арқылы кейбір таныс сөздерді тану және анықтау

Наурыз

1.1.1.1 сабақтағы кейбір іс-әрекеттерді орындау бойынша баяу және анық айтылған қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
1.2.6.1 қарапайым диалогтарда сұрақ қою және өзін таныстыру;
1.5.9.1 өзі туралы негізгі ақпаратты беру үшін нақ осы шақты (Present/Прэзан) болымды түрде қолдану;
1.5.11.1 заттарды көрсету үшін c’est/сэ, ce sont/сҰ сон) құрылымдарын қолдану

Ертегі уақыты

1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекет түрлері туралы стандартты сұрақтарға жауап беру;
1.2.6.1 қарапайым диалогтарда сұрақтар қою және өзін таныстыру

4-тоқсан

Тағам

Тағам мен сусындар

1.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен "Бұл не?" "Бұл кім?" түріндегі қысқа стандартты сұрақтарды тану;
1.2.1.1 сабақта адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы бірінші жақтан жай сөйлем құрастыру;
1.2.2.1 сабақтағы күрделі емес әңгіме барысында адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы сұрақтар қою;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.3.4.1 сөздерді әліпби реттілігімен бас әріптер бойынша бөлу үшін әліпбиді қолдану

Таңғы асқа не жейсің?

1.2.1.1 сабақта адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы бірінші жақтан жай сөйлем құрастыру;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.7.1 жеке басы туралы негізгі ақпаратты беру үшін жіктеу есімдіктерін қолдану;
1.5.9.1 өзі туралы негізгі ақпаратты беру үшін нақ осы шақты (Present/Прэзан) болымды түрде қолдану

Кафеде

1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.9.1 өзі туралы негізгі ақпаратты беру үшін нақ осы шақты (Present/Прэзан) болымды түрде қолдану

Сен нені сүйсініп жейсің?

1.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен стандартты жалпы жеке сұрақтарды тану;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.5.1 қарапайым сұрақтар құрастыру барысында qu’est-ce que c’est/кэс кҰ сэ? qui est-ce/ки эс? ou est ... ?/у э...? сұрау есімдіктерін қолдану

Дені саудың жаны сау!

Дене мүшелері

1.2.1.1 сабақта адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы бірінші жақтан жай сөйлем құрастыру;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.1.1 адамдар мен мекендерді сипаттаған кезде жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді қолдану;
1.5.9.1 өзі туралы негізгі ақпаратты беру үшін нақ осы шақты (Present/Прэзан) болымды түрде қолдану

Сергіту сәті

1.1.1.1 сабақтағы кейбір іс-әрекеттерді орындау бойынша баяу және анық айтылған қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
1.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекет түрлері туралы стандартты сұрақтарға жауап беру;
1.3.3.1 көру арқылы кейбір таныс сөздерді тану және анықтау;
1.5.8.1 стандартты командаларды немесе нұсқаулықтарды құрастыру кезінде қарапайым бұйрық райды (болымды түрде) қолдану;
1.5.14.1 қай заттың қайда орналасқандығын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан мекенді және орналасуды білдіретін дара көмекші сөздерін қолдану

Спорт түрлері

1.1.5.1 фонемалардың дыбыстары мен фонемалар тіркесімдерін ажырату;
1.2.2.1 сабақтағы күрделі емес әңгіме барысында адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы сұрақтар қою;
1.5.4.1 қай заттың қайда орналасқандығын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан көмекші сөздерін қолдану;
1.5.8.1 стандартты командаларды немесе нұсқаулықтарды құрастыру кезінде қарапайым бұйрық райды (болымды түрде) қолдану

Салауатты тамақтану

1.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен "Бұл не?" "Бұл кім?" түріндегі қысқа стандартты сұрақтарды тану;
1.2.1.1 сабақта адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы бірінші жақтан жай сөйлем құрастыру;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.6.1 заттарды көрсету үшін ce/сҰ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін қолдануды бастау

      2) 2-сынып:

Ортақ тақырыптар

Тақырыптар

Оқу мақсаттары

1-тоқсан

Өзім туралы

Сәлеметсіз бе?

2.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен қысқа жеке сұрақтардың шектеулі ауқымын түсіну;
2.2.6.1 тақырыптардың шектеулі шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу және қысқартылған жауаптарды дұрыс пайдалану;
2.3.2.1 дыбыстар мен әріптердің жиі қолданылатын тіркесімін анықтау, есте сақтау және айту;
2.4.5.1 дауыстап немесе буынға бөліп оқу барысында жиі қолданылатын әріптер мен таныс сөздерді жазу;
2.4.6.1 жалқы есімдер мен мекен-жайларды жазған кезде мұғалімнің қолдауы арқылы бас әріптер мен жол әріптеріні қолдану

Мен ... істей аламын

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақта тапсырмаларды орындауға қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
2.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен қысқа жеке сұрақтардың шектеулі ауқымын түсіну;
2.2.2.1 сабақта орындалатын негізгі қажеттіліктерге қатысты және таныс тақырыптар мен іс-әрекет түрлері бойынша ақпаратты табуға бағытталған сұрақтар қою;
2.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен жеке және нақты ақпаратты ұсына отырып стандартты сұрақтарға жауап беру;
2.2.8.1 басқаларға қарапайым нұсқаулар құрастыру

Қандай киім кигенді ұнатасың?

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақта тапсырмаларды орындауға қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
2.2.1.1 сабақта орындалатын іс-әрекет түрлері және таныс тақырыптарға қатысты өзі туралы, басқа адамдар және заттар туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
2.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді қолдану;
2.5.3.1 сипаттамаларда және қарапайым сезімдер туралы сөйлескенде дара сын есімдерді қолдану

Менің отбасым және достарым

Менің отбасым

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақта тапсырмаларды орындауға қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
2.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен түсін және санын сипаттайтын таныс тақырыптардағы шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
2.2.1.1 сабақта орындалатын іс-әрекет түрлері және таныс тақырыптарға қатысты өзі туралы, басқа адамдар және заттар туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
2.3.1.1 сөздерді әріптеп, дауыстап оқу және айту;
2.4.2.1 дауыстап немесе буындап оқылған әріптерді және жиі қолданылатын таныс сөздерді жазу

Менің достарым

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақта тапсырмаларды орындауға қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.2.5.1 әр түрлі дыбыстар арасындағы айырмашылықты анық айтуды бастау;
2.2.6.1 тақырыптардың шектеулі шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу және қысқартылған жауаптарды дұрыс пайдалану;
2.3.1.1 сөздерді әріптеп, дауыстап оқу және айту;
2.4.1.1 мұғалімнің қолдауымен жеке фразалар түріндегі сұрақтарға қысқа жауаптар жазу;
2.5.6.1 сұрақтар құрастыру және оларға жауап беру үшін mon/мон, ma/ма, me/мэ тәуелдік есімдіктерін қолдану

Үйде атқаратын жұмыстарым

2.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен түсін және санын сипаттайтын таныс тақырыптардағы шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
2.2.1.1 сабақта орындалатын іс-әрекет түрлері және таныс тақырыптарға қатысты өзі туралы, басқа адамдар және заттар туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.5.3.1 сипаттамаларда және қарапайым сезімдер туралы сөйлескенде дара сын есімдерді қолдану;
2.5.13.1 өтініштер мен сөйлемдердегі қабілеттіліктерді сипаттау үшін vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану

2-тоқсан

Менің мектебім

Мектепте

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақта тапсырмаларды орындауға қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
2.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен түсін және санын сипаттайтын таныс тақырыптардағы шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды +анықтау;
2.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен жеке және нақты ақпаратты ұсына отырып стандартты сұрақтарға жауап беру;
2.3.4.1 мұғалімнің қолдауымен иллюстрацияланған қарапайым сөздікті пайдалануды бастау;
2.5.2.1 1 - 50 дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

Мектептегі сабақтар

2.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен түсі пен саны сынды аспектілерді анықтауға қатысты қысқа стандартты сұрақтарды тану;
2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды +анықтау;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.4.3.1 адамдарды, мекендерді және заттарды анықтау үшін қысқа фразалар жазу;
2.5.14.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, devant/дҰван, derriere/дэрьер мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, au/о, a/а көмекші сөздерін қолдану

Сенің сүйікті оқу пәнің қандай?

2.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен қысқа жеке сұрақтардың шектеулі ауқымын түсіну;
2.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен түсін және санын сипаттайтын таныс тақырыптардағы шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.3.2.1 дыбыстар мен әріптердің жиі қолданылатын тіркесімін анықтау, есте сақтау және айту;
2.4.7.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі қолданылатын кейбір таныс сөздерді дұрыс жазу

Мектеп кезіндегі фотосуреттер

2.2.2.1 сабақта орындалатын негізгі қажеттіліктерге қатысты және таныс тақырыптар мен іс-әрекет түрлері бойынша ақпаратты табуға бағытталған сұрақтар қою;
2.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен жеке және нақты ақпаратты ұсына отырып стандартты сұрақтарға жауап беру;
2.3.2.1 дыбыстар мен әріптердің жиі қолданылатын тіркесімін анықтау, есте сақтау және айту;
2.5.7.1 1 және 3 жақтағы Present/Прэзан формасындағы етістіктерді жіктеу барысында жіктеу есімдіктерін қолдану

Қоршаған орта

Бізді қоршаған әлем

2.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен түсін және санын сипаттайтын таныс тақырыптардағы шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды +анықтау аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды анықтау;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен жеке және нақты ақпаратты ұсына отырып стандартты сұрақтарға жауап беру;
2.5.5.1 заттардың қандай екендігі және түсі туралы сұрақтар құрастыру барысында comment/коман, de quelle couleur/дҰ кэль кулҰр? сұрау есімдіктерін қолдану;
2.5.12.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, ou/у, ou/у, bien/бьен жалғаулықтарын қолдану

Жабайы жануарлар

2.2.1.1 сабақта орындалатын іс-әрекет түрлері және таныс тақырыптарға қатысты өзі туралы, басқа адамдар және заттар туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
2.2.2.1 сабақта орындалатын негізгі қажеттіліктерге қатысты және таныс тақырыптар мен іс-әрекет түрлері бойынша ақпаратты табуға бағытталған сұрақтар қою;
2.2.7.1 таныс күрделі сөздерде екпінді дұрыс қою;
2.3.3.1 елеулі қолдау арқылы таныс және жалпы тақырыптарға қарапайым сөздерді, фразаларды, ұсыныстарды оқу және сыныптағы таныс нұсқауларды орындау;
2.5.8.1 өтініштер мен сөйлемдердегі қабілеттілікті сипаттау барысында vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану;
2.5.13.1 өтініштер мен сөйлемдердегі қабілеттіліктерді сипаттау үшін vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану

Жануарлар немен қоректенеді?

2.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен түсін және санын сипаттайтын таныс тақырыптардағы шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды +анықтау;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестерді пайдалана отырып, таныс тақырыптарға жай сөйлемдердің негізгі идеяларын түсіну

Пикникке барамыз

2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды +анықтау;
2.2.2.1 сабақта орындалатын негізгі қажеттіліктерге қатысты және таныс тақырыптар мен іс-әрекет түрлері бойынша ақпаратты табуға бағытталған сұрақтар қою;
2.3.3.1 елеулі қолдау арқылы таныс және жалпы тақырыптарға қарапайым сөздерді, фразаларды, ұсыныстарды оқу және сыныптағы таныс нұсқауларды орындау;
2.5.4.1 қай заттың қайда орналасқандығын көрсету үшін devant/дҰван, derriere/дэрьер, a cote de/а котэ дҰ көмекші сөздерін қолдану

3-тоқсан

Тәні саудың жаны сау

Спорт күшті және бақытты етеді

2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.3.1.1 сөздерді әріптеп, дауыстап оқу және айту;
2.3.6.1 таныс тақырыптардағы шағын қарапайым мәтіндердегі нақты ақпаратты көрнекі қолдаумен түсіну;
2.5.6.1 сұрақтар құрастыру және оларға жауап беру үшін mon/мон, ma/ма, me/мэ тәуелдік есімдіктерін қолдану

Жарыстар

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақта тапсырмаларды орындауға қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
2.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен түсі пен саны сынды аспектілерді анықтауға қатысты қысқа стандартты сұрақтарды тану;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.5.2.1 1 - 50 дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

Тауда

2.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен түсі пен саны сынды аспектілерді анықтауға қатысты қысқа стандартты сұрақтарды тану;
2.2.8.1 басқаларға қарапайым нұсқаулар құрастыру;
2.3.1.1 сөздерді әріптеп, дауыстап оқу және айту;
2.3.4.1 мұғалімнің қолдауымен иллюстрацияланған қарапайым сөздікті пайдалануды бастау

Салауатты тамақтану

2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды +анықтау;
2.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен жеке және нақты ақпаратты ұсына отырып стандартты сұрақтарға жауап беру;
2.3.3.1 елеулі қолдау арқылы таныс және жалпы тақырыптарға қарапайым сөздерді, фразаларды, ұсыныстарды оқу және сыныптағы таныс нұсқауларды орындау;
2.4.3.1 адамдарды, мекендерді және заттарды анықтау үшін қысқа фразалар жазу;
2.5.13.1 өтініштер мен сөйлемдердегі қабілеттіліктерді сипаттау үшін vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану

Дәстүр мен әдет-ғұрыптар

Мерекелер мен дәстүрлер

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақта тапсырмаларды орындауға қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
2.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен жеке және нақты ақпаратты ұсына отырып стандартты сұрақтарға жауап беру;
2.5.8.1 өтініштер мен сөйлемдердегі қабілеттілікті сипаттау барысында vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану;
2.5.9.1 өзіне не ұнайтындығын қалауын және әдеттерін сипаттау, фактілерді келтіру үшін қысқартуларды және Present/Прэзан дара осы шағын (болымды формасын) қолдану;
2.5.13.1 өтініштер мен сөйлемдердегі қабілеттіліктерді сипаттау үшін vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану

Ұлттық тағамдар

2.1.7.1 мұғалімнің қолдауымен таныс тақырыптарға қатысты шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін мәнмәтінді қолдану;
2.1.9.1 таныс сөздер мен сөйлемдердің сөйлеу формасын тану;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.3.1.1 сөздерді әріптеп, дауыстап оқу және айту

Кейбір дәстүрлі француз тағамдары

2.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен түсін және санын сипаттайтын таныс тақырыптардағы шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
2.1.6.1 таныс тақырыптарға қатысты шағын диалогтардағы нақты ақпаратты түсіну;
2.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен жеке және нақты ақпаратты ұсына отырып стандартты сұрақтарға жауап беру;
2.4.7.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі қолданылатын кейбір таныс сөздерді дұрыс жазу;
2.4.8.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде өте жиі қолданылатын қысқа сөйлемдерді жазу барысында тыныс белгілерін дұрыс қою

4-тоқсан

Қоршаған орта. Жыл мезгілдері

Жылдың төрт мезгілі

2.1.8.1 таныс тақырыптарға қатысты тыңдалған шағын әңгімелерді түсіну;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.4.8.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде өте жиі қолданылатын қысқа сөйлемдерді жазу барысында тыныс белгілерін дұрыс қою;
2.5.3.1 сипаттамаларда және қарапайым сезімдер туралы сөйлескенде дара сын есімдерді қолдану

Ауа райы қандай?

2.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен түсі пен саны сынды аспектілерді анықтауға қатысты қысқа стандартты сұрақтарды тану;
2.2.7.1 таныс күрделі сөздерде екпінді дұрыс қою;
2.3.3.1 елеулі қолдау арқылы таныс және жалпы тақырыптарға қарапайым сөздерді, фразаларды, ұсыныстарды оқу және сыныптағы таныс нұсқауларды орындау;
2.3.6.1 таныс тақырыптардағы шағын қарапайым мәтіндердегі нақты ақпаратты көрнекі қолдаумен түсіну;
2.5.9.1 өзіне не ұнайтындығын қалауын және әдеттерін сипаттау, фактілерді келтіру үшін қысқартуларды және Present/Прэзан дара осы шағын (болымды формасын) қолдану

Хайуанаттар бағында

2.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен түсі пен саны сынды аспектілерді анықтауға қатысты қысқа стандартты сұрақтарды тану;
2.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, ou/у, ou bien/у бьен жалғаулықтарын қолдану;
2.5.17.1 сұрақтарға қысқа жауаптар беру үшін Moi aussi/Муа оси құрылымын қолдану

Серуен

2.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен түсін және санын сипаттайтын таныс тақырыптардағы шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.3.1.1 сөздерді әріптеп, дауыстап оқу және айту;
2.4.5.1 дауыстап немесе буынға бөліп оқу барысында жиі қолданылатын әріптер мен таныс сөздерді жазу;
2.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, ou/у, ou bien/у бьен жалғаулықтарын қолдану;
2.5.17.1 сұрақтарға қысқа жауаптар беру үшін Moi aussi/Муа оси құрылымын қолдану

Каникул және саяхат

Маған саяхаттағанұнайды

2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.5.9.1 өзіне не ұнайтындығын қалауын және әдеттерін сипаттау, фактілерді келтіру үшін қысқартуларды және Present/Прэзан дара осы шағын (болымды формасын) қолдану;
2.5.14.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, devant/дҰван, derriere/дэрьер мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, au/о, a/а көмекші сөздерін қолдану

Саяхатқа дайындық

2.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен жеке және нақты ақпаратты ұсына отырып стандартты сұрақтарға жауап беру;
2.3.3.1 елеулі қолдау арқылы таныс және жалпы тақырыптарға қарапайым сөздерді, фразаларды, ұсыныстарды оқу және сыныптағы таныс нұсқауларды орындау

Ұшақта

2.2.1.1 сабақта орындалатын іс-әрекет түрлері және таныс тақырыптарға қатысты өзі туралы, басқа адамдар және заттар туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
2.5.11.1 қалау және қаламау туралы сұрақтарды білдіру үшін j’aime/жэм, je n’aime pas/жҰ нэм па лексикалық құрылымдарын қолдану;
2.5.13.1 өтініштер мен сөйлемдердегі қабілеттіліктерді сипаттау үшін vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану;
2.5.14.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, devant/дҰван, derriere/дэрьер мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, au/о, a/а көмекші сөздерін қолдану

Велосипедпен серуендеу

2.1.8.1 таныс тақырыптарға қатысты тыңдалған шағын әңгімелерді түсіну;
2.3.3.1 елеулі қолдау арқылы таныс және жалпы тақырыптарға қарапайым сөздерді, фразаларды, ұсыныстарды оқу және сыныптағы таныс нұсқауларды орындау;
2.5.10.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, devant/дҰван, derriere/дэрьер негізгі көмекші сөздерін қолдану;
2.5.13.1 өтініштер мен сөйлемдердегі қабілеттіліктерді сипаттау үшін vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану


Жанұямызбен бірге саяхаттаймыз

2.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен жеке және нақты ақпаратты ұсына отырып стандартты сұрақтарға жауап беру;
2.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестерді пайдалана отырып, таныс тақырыптарға жай сөйлемдердің негізгі идеяларын түсіну;
2.4.8.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде өте жиі қолданылатын қысқа сөйлемдерді жазу барысында тыныс белгілерін дұрыс қою;
2.5.14.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, devant/дҰван, derriere/дэрьер мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, au/о, a/а көмекші сөздерін қолдану

      3) 3-сынып:

Ортақ тақырыптар

Тақырыптар

Оқу мақсаттары

1-тоқсан

Табиғат жасасын!

Жануарлар түрлері

3.1.5.1 фонематикалық әртүрлі сөздерді ажырату;
3.2.1.1 жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберінде өзі туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
3.5.5.1 таныс тақырыптарға әңгімелесу барысында ou/у, combine/конбьен, quand/кан сұрау есімдіктерін қолдану;
3.5.14.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр sous/су, dans/дан, au centre de/о сантрҰ дҰ, au milieu de/о мильҰ дҰ мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, dans/дан, pour/пур, pendant/пандан, depuis/дҰпюи көмекші сөздерін қолдану

Құстар түрлері

3.1.6.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты диалогтардағы немесе мәтіннің қысқа үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
3.2.1.1 жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберінде өзі туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
3.3.1.1 қолдау арқылы жай сөйлемдегі көптеген таныс сөздерді түсіну, анықтау және айту;
3.5.5.1 таныс тақырыптарға әңгімелесу барысында ou/у, combine/конбьен, quand/кан сұрау есімдіктерін қолдану

Жануарлардың дауыстары мен дыбыстары

3.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы жеке сұрақтардың кең ауқымын тану;
3.1.9.1 буынға бөліп айтылған қысқа дара сөздерді тану;
3.4.1.1 елеулі көмек арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
3.5.4.1 (le/лҰ, la/ла, les/ле, un/эн, une/юн, des/дэ) белгілі және белгісіздік артикльдерін дұрыс қолдану;
3.5.10.1 алдағы уақытта болатын және өткен уақытта болған іс-әрекеттерді сипаттау үшін келер шақ және өткен шақ формаларын (Futur simple/Фютюр СэнплҰ, Passe compose/Пасэ конпозэ) қолдану

Шығармашылық жоба

3.1.1.1 қолдау арқылы сабақта ауқымды шеңбердегі іс-әрекет түрлерін орындау үшін қысқа нұсқауларды түсіну;
3.2.6.1 тақырыптардың шектеулі шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
3.4.1.1 елеулі көмек арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
3.5.10.1 алдағы уақытта болатын және өткен уақытта болған іс-әрекеттерді сипаттау үшін келер шақ және өткен шақ формаларын (Futur simple/Фютюр СэнплҰ, Passe compose/Пасэ конпозэ) қолдану

Қала

Көшелер мен даңғылдар

3.1.6.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты диалогтардағы немесе мәтіннің қысқа үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
3.1.7.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарына қатысты шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін мәнмәтінді қолдану;
3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
3.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы таныс тақырыптар мен кейбір оқу тақырыптарына қысқа күрделі емес мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
3.5.13.1 рұқсат алу және өтініш жасау үшін vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану, сонымен қатар, міндеттілікті білдіру үшін devoir/дҰвуар модальді етістіктігін қолдану


Ойын-сауық орындары

3.1.5.1 фонематикалық әртүрлі сөздерді ажырату;
3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
3.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде адамдар мен заттарды қарапайым сөздермен сипаттау;
3.2.6.1 тақырыптардың шектеулі шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
3.4.5.1 мұғалімнің қолдауымен негізгі жалғаулықтар арқылы сөздерді немесе фразаларды байланыстыру;
3.4.7.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу

2-тоқсан

Менің күн тәртібім

Сағат неше болды?

3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
3.2.1.1 жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберінде өзі туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде бар тәжірибені анықтау үшін сұрақтар қою;
3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
3.4.1.1 елеулі көмек арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
3.5.2.1 1 - 100 дейінгі есептік сан есімдерді және 1 – 10 дейінгі реттік сан есімдерді қолдану;
3.5.14.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр sous/су, dans/дан, au centre de/о сантрҰ дҰ, au milieu de/о мильҰ дҰ мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, dans/дан, pour/пур, pendant/пандан, depuis/дҰпюи көмекші сөздерін қолдану

Апта күндері

3.1.7.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарына қатысты шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін мәнмәтінді қолдану;
3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде бар тәжірибені анықтау үшін сұрақтар қою;
3.2.6.1 тақырыптардың шектеулі шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
3.3.1.1 қолдау арқылы жай сөйлемдегі көптеген таныс сөздерді түсіну, анықтау және айту;
3.4.4.1 сөздердің арасына тиісті орын қалдырып, қолдау арқылы қысқа күрделі емес сөйлемдерді жазу;
3.4.6.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жалқы есімдерді, жер-су атауларын және қысқа сөйлемдерді жазғанда бас әріптер мен жол әріптерін дұрыс қолдану;
3.5.9.1 қарапайым оқиғаларды суреттеу, өзіне не ұнайтындығын қалауын және әдеттерін сипаттау, фактілерді келтіру үшін 1,2,3-топтағы етістіктерді Present/Прэзан дара осы шақ формасында қолдану

Менің бос уақытым

3.1.7.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарына қатысты шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін мәнмәтінді қолдану;
3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
3.2.6.1 тақырыптардың шектеулі шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
3.3.3.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне өте қысқа күрделі емес мәтіндерді оқи бастау;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар мен бөліктерді түсіну;
3.5.2.1 1 - 100 дейінгі есептік сан есімдерді және 1 – 10 дейінгі реттік сан есімдерді қолдану;
3.5.14.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр sous/су, dans/дан, au centre de/о сантрҰ дҰ, au milieu de/о мильҰ дҰ мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, dans/дан, pour/пур, pendant/пандан, depuis/дҰпюи көмекші сөздерін қолдану

Біз сауда жасаймыз

Киім дүкені

3.1.1.1 қолдау арқылы сабақта ауқымды шеңбердегі іс-әрекет түрлерін орындау үшін қысқа нұсқауларды түсіну;
3.1.6.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты диалогтардағы немесе мәтіннің қысқа үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
3.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде адамдар мен заттарды қарапайым сөздермен сипаттау;
3.3.4.1 мұғалімнің кішігірім қолдауымен иллюстрацияланған қарапайым сөздікті пайдалану;
3.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы таныс тақырыптар мен кейбір оқу тақырыптарына қысқа күрделі емес мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
3.5.11.1 Il y a/иль я, Il n’y a pas/иль нь я па, Y a-t-il/йя тиль құрылымдарының болымды, болымсыз, сұрау формаларын қолдану

Азық-түлік сатып алу

3.4.7.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
3.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді қолдану, қатыстылықты білдіру үшін de/дҰ көмекші сөзін зат есімдермен және жалқы есімдермен қолдану;
3.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарын талқылау барысында заттарды сипаттау үшін сын есімдерді, салыстыру үшін сын есімнің салыстырмалы шырайын қолдану;
3.5.9.1 қарапайым оқиғаларды суреттеу, өзіне не ұнайтындығын қалауын және әдеттерін сипаттау, фактілерді келтіру үшін 1,2,3-топтағы етістіктерді Present/Прэзан дара осы шақ формасында қолдану;
3.5.14.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр sous/су, dans/дан, au centre de/о сантрҰ дҰ, au milieu de/о мильҰ дҰ мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, dans/дан, pour/пур, pendant/пандан, depuis/дҰпюи көмекші сөздерін қолдану

Базарда

3.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша қысқа сұрақтардың шектеулі ауқымын түсіну;
3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде бар тәжірибені анықтау үшін сұрақтар қою;
3.3.3.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне өте қысқа күрделі емес мәтіндерді оқи бастау;
3.4.1.1 елеулі көмек арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
3.4.4.1 сөздердің арасына тиісті орын қалдырып, қолдау арқылы қысқа күрделі емес сөйлемдерді жазу;
3.5.4.1 (le/лҰ, la/ла, les/ле, un/эн, une/юн, des/дэ) белгілі және белгісіздік артикльдерін дұрыс қолдану;
3.5.7.1 әр түрлі іс-әрекеттерді сипаттау үшін жекеше және көпше түрдегі жіктеу есімдіктерін қолдану

3-тоқсан

Өнер

Музыкалық аспаптар

3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
3.2.3.1 адамдар мен нысандарға қысқаша әрі қарапайым сипаттама беру, кейбір жалпы және оқу тақырыптарына қатысты өткен тәжірибені сипаттау;
3.2.5.1 дауыстап оқу кезінде таныс сөздерді, қысқа фразаларды анық айту;
3.2.7.1 жұпта, топта және барлық сыныппен талқылау кезінде өз пікірін айтқан кезде сөздердің, фразалардың және сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
3.2.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде өте қысқа, күрделі емес әңгімелер мен оқиғаларды айтып беру;
3.3.1.1 қолдау арқылы жай сөйлемдегі көптеген таныс сөздерді түсіну, анықтау және айту;
3.5.12.1 қашан? қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін parfois/парфуа, souvent/суван, toujours/тужур мезгіл және жиілік үстеулерін қолдану

Менің сүйікті аспабым

3.1.1.1 қолдау арқылы сабақта ауқымды шеңбердегі іс-әрекет түрлерін орындау үшін қысқа нұсқауларды түсіну;
3.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және кейбір оқу тақырыптарындағы шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
3.3.4.1 мұғалімнің кішігірім қолдауымен иллюстрацияланған қарапайым сөздікті пайдалану;
3.5.11.1 Il y a/иль я, Il n’y a pas/иль нь я па, Y a-t-il/йя тиль құрылымдарының болымды, болымсыз, сұрау формаларын қолдану;
3.5.12.1 қашан? қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін parfois/парфуа, souvent/суван, toujours/тужур мезгіл және жиілік үстеулерін қолдану

Ән шырқайық, достарым!

3.1.5.1 фонематикалық әртүрлі сөздерді ажырату;
3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
3.4.3.1 адамдарды, мекендерді және заттарды айқындау үшін қысқа фразалар жазу;
3.4.5.1 мұғалімнің қолдауымен негізгі жалғаулықтар арқылы сөздерді немесе фразаларды байланыстыру;
3.5.17.1 сұрақтарға қысқартылған жауаптар беруде Moi aussi/Муа оси, moi non plus/муа нон плю құрылымын қолдану

Сыныптағы театрландырылған көрініс

3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
3.4.1.1 елеулі көмек арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
3.4.6.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жалқы есімдерді, жер-су атауларын және қысқа сөйлемдерді жазғанда бас әріптер мен жол әріптерін дұрыс қолдану;
3.4.8.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде қысқа, таныс сөйлемдерді жазу барысында тыныс белгілерін дұрыс қою;
3.5.7.1 әр түрлі іс-әрекеттерді сипаттау үшін жекеше және көпше түрдегі жіктеу есімдіктерін қолдану

Көрнекті тұлғалар

Францияның атақты жазушылары

3.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы жеке сұрақтардың кең ауқымын тану;
3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
3.2.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде өте қысқа, күрделі емес әңгімелер мен оқиғаларды айтып беру;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар мен бөліктерді түсіну;
3.4.1.1 елеулі көмек арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
3.4.2.1 стандартты формадағы сөздер мен фразаларды жазу;
3.5.9.1 қарапайым оқиғаларды суреттеу, өзіне не ұнайтындығын қалауын және әдеттерін сипаттау, фактілерді келтіру үшін 1,2,3-топтағы етістіктерді Present/Прэзан дара осы шақ формасында қолдану

Қазақстанның атақты жазушылары

3.1.6.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты диалогтардағы немесе мәтіннің қысқа үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
3.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде адамдар мен заттарды қарапайым сөздермен сипаттау;
3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
3.2.7.1 жұпта, топта және барлық сыныппен талқылау кезінде өз пікірін айтқан кезде сөздердің, фразалардың және сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар мен бөліктерді түсіну;
3.4.2.1 стандартты формадағы сөздер мен фразаларды жазу;
3.4.3.1 адамдарды, мекендерді және заттарды айқындау үшін қысқа фразалар жазу

Танымал әншілер

3.1.9.1 буынға бөліп айтылған қысқа дара сөздерді тану;
3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде бар тәжірибені анықтау үшін сұрақтар қою;
3.4.3.1 адамдарды, мекендерді және заттарды айқындау үшін қысқа фразалар жазу;
3.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарын талқылау барысында заттарды сипаттау үшін сын есімдерді, салыстыру үшін сын есімнің салыстырмалы шырайын қолдану;
3.5.6.1 заттарды көрсету үшін ce/сҰ, cet/сэ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін дұрыс қолдану;
3.5.15.1 Voulez-vous/Вуле-ву сұраулы құрылымын және oui/уи, bien sur/бьен сюр, avec plaisir/авэк плэзир, non/нон, pas du tout/па дю ту, le/лҰ сәйкес жауаптарын қолдану, қарапайым іс-әрекеттерді сипаттау үшін ниет мағынасындағы тұйық етістік формаларын қолдану: етістік vouloir + infinitive/вулуар+инфинитив

Танымал актерлар

3.1.7.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарына қатысты шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін мәнмәтінді қолдану;
3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде бар тәжірибені анықтау үшін сұрақтар қою;
3.4.5.1 мұғалімнің қолдауымен негізгі жалғаулықтар арқылы сөздерді немесе фразаларды байланыстыру;
3.5.15.1 Voulez-vous/Вуле-ву сұраулы құрылымын және oui/уи, bien sur/бьен сюр, avec plaisir/авэк плэзир, non/нон, pas du tout/па дю ту, le/лҰ сәйкес жауаптарын қолдану, қарапайым іс-әрекеттерді сипаттау үшін ниет мағынасындағы тұйық етістік формаларын қолдану: етістік vouloir + infinitive/вулуар+инфинитив

4-тоқсан

Демалыс және мәдениет

Ұлттық мерекелер

3.2.5.1 дауыстап оқу кезінде таныс сөздерді, қысқа фразаларды анық айту;
3.3.1.1 қолдау арқылы жай сөйлемдегі көптеген таныс сөздерді түсіну, анықтау және айту;
3.3.2.1 сабақта тапсырмаларды орындау кезінде таныс нұсқаулықтарды оқу және орындау;
3.4.3.1 адамдарды, мекендерді және заттарды айқындау үшін қысқа фразалар жазу

Ұлттық ойындар

3.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша қысқа сұрақтардың шектеулі ауқымын түсіну;
3.1.5.1 фонематикалық әртүрлі сөздерді ажырату;
3.4.7.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
3.5.10.1 алдағы уақытта болатын және өткен уақытта болған іс-әрекеттерді сипаттау үшін келер шақ және өткен шақ формаларын (Futur simple/Фютюр СэнплҰ, Passe compose/Пасэ конпозэ) қолдану

Отбасылық мерекелер

3.1.1.1 қолдау арқылы сабақта ауқымды шеңбердегі іс-әрекет түрлерін орындау үшін қысқа нұсқауларды түсіну;
3.3.2.1 сабақта тапсырмаларды орындау кезінде таныс нұсқаулықтарды оқу және орындау;
3.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы таныс тақырыптар мен кейбір оқу тақырыптарына қысқа күрделі емес мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар мен бөліктерді түсіну;
3.4.8.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде қысқа, таныс сөйлемдерді жазу барысында тыныс белгілерін дұрыс қою

Каникулдар жақындады!

Каникулда

3.1.7.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарына қатысты шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін мәнмәтінді қолдану;
3.2.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде өте қысқа, күрделі емес әңгімелер мен оқиғаларды айтып беру;
3.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы таныс тақырыптар мен кейбір оқу тақырыптарына қысқа күрделі емес мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар мен бөліктерді түсіну;
3.4.7.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
3.5.9.1 қарапайым оқиғаларды суреттеу, өзіне не ұнайтындығын қалауын және әдеттерін сипаттау, фактілерді келтіру үшін 1,2,3-топтағы етістіктерді Present/Прэзан дара осы шақ формасында қолдану;
3.5.17.1 сұрақтарға қысқартылған жауаптар беруде Moi aussi/Муа оси, moi non plus/муа нон плю құрылымын қолдану

Ауылдағы каникул

3.1.1.1 қолдау арқылы сабақта ауқымды шеңбердегі іс-әрекет түрлерін орындау үшін қысқа нұсқауларды түсіну;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар мен бөліктерді түсіну;
3.5.2.1 1 - 100 дейінгі есептік сан есімдерді және 1 – 10 дейінгі реттік сан есімдерді қолдану;
3.5.8.1 таныс тақырыптарға қатысты қысқаша нұсқауларды құрастыру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз түрде) қолдану;
3.5.11.1 Il y a/иль я, Il n’y a pas/иль нь я па, Y a-t-il/йя тиль құрылымдарының болымды, болымсыз, сұрау формаларын қолдану

Табиғат аясындағы демалыс

3.1.6.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты диалогтардағы немесе мәтіннің қысқа үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
3.3.4.1 мұғалімнің кішігірім қолдауымен иллюстрацияланған қарапайым сөздікті пайдалану;
3.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарын талқылау барысында заттарды сипаттау үшін сын есімдерді, салыстыру үшін сын есімнің салыстырмалы шырайын қолдану;
3.5.8.1 таныс тақырыптарға қатысты қысқаша нұсқауларды құрастыру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз түрде) қолдану;
3.5.10.1 алдағы уақытта болатын және өткен уақытта болған іс-әрекеттерді сипаттау үшін келер шақ және өткен шақ формаларын (Futur simple/Фютюр СэнплҰ, Passe compose/Пасэ конпозэ) қолдану;
3.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ, ou bien/у бьен, parce que/парскҰ жалғаулықтарын қолдану

      4) 4-сынып:

Ортақ тақырыптар

Тақырыптар

Оқу мақсаттары

1-тоқсан

Спорт

Балалар ойындары

4.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен жеке сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін қолдау арқылы сөйлемдер бірізділігін жазу;
4.5.12.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін parfois/парфуа, toujours/тужур, souvent/суван, jamais/жамэ мезгіл және жиілік үстеулерін қолдану, bien/бьен, tres bien/трэ бьен, mal/маль іс-қимыл үстеулерінің дара түрлерін пайдалануды бастау;
4.5.17.1 сұрақтарға қысқартылған жауаптар беруде Moi aussi/Муа оси, merci oui/мэрси уи, merci non/мэрси нон құрылымын қолдану

Мектептегі сайыстар

4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.3.2.1 кейбір қолдау арқылы қысқа күрделі емес мәтіндерді оқу және түсіну;
4.4.3.1 қолдау арқылы адамдарды, мекендерді және заттарды сипаттайтын қысқа сөйлемдер жазу;
4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде сұрақтар құрастыру барысында qui/ки, que/кҰ, ou/у , de quelle couleur/дҰ кэль кулҰр, quand/кан сұрау есімдіктерін қолдану;
4.5.8.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (Lis!/Ли! Ecoutez!/Экутэ! Сөздерінің болымды және болымсыз формаларын) қолдану

Олимпиада ойындары

4.1.4.1 жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа стандартты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.4.1.1 қолдау арқылы бірқатар жеке, жалпы және оқу тақырыптарына қатысты сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін қолдау арқылы сөйлемдер бірізділігін жазу;
4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде сұрақтар құрастыру барысында qui/ки, que/кҰ, ou/у , de quelle couleur/дҰ кэль кулҰр, quand/кан сұрау есімдіктерін қолдану

Атақты спортшылар

4.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
4.2.5.1 көптеген сөздерді, қысқа фразаларды және қарапайым сөйлемдерді анық айту;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа күрделі емес мәтіндердегі пікірлерді тану;
4.5.12.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін parfois/парфуа, toujours/тужур, souvent/суван, jamais/жамэ мезгіл және жиілік үстеулерін қолдану, bien/бьен, tres bien/трэ бьен, mal/маль іс-қимыл үстеулерінің дара түрлерін пайдалануды бастау

Сен қандай спорт түрін ұнатасың?

4.1.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
4.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
4.2.8.1 ненің ұнайтындығы және ненің ұнамайтындығы туралы айту, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде қысқа күрделі емес әңгімелер мен оқиғаларды айтып беру;
4.5.3.1 сипаттау барысында сын есімдерді, оның ішінде тәуелдік сын есімдерді қолдану, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды салыстыру барысында қарапайым бір буынды және кейбір екі буынды сын есімдерді (салыстырмалы және күшейтпелі шырайы) пайдалану;
4.5.12.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін parfois/парфуа, toujours/тужур, souvent/суван, jamais/жамэ мезгіл және жиілік үстеулерін қолдану, bien/бьен, tres bien/трэ бьен, mal/маль іс-қимыл үстеулерінің дара түрлерін пайдалануды бастау

Франкофония

Француз тілінде сөйлейтін елдер

4.1.4.1 жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа стандартты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде қазіргі және өткен тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
4.5.15.1 шақыртуларда Voudriez –vous/Вудрие-ву және оларға жауап беруде oui/уи, bien sur/бьен сюр, avec plaisir/авэк плэзир, non/нон, pas du tout/па дю ту құрылымдарын қолдану, қарапайым іс-әрекеттерді сипаттау үшін тұйық етістік формаларын қолдану: етістік vouloir + infinitive/вулуар + инфинитив

Тарихтан аздаған мағлұмат

4.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде адамдар мен заттарды қарапайым сөздермен сипаттау, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өткен тәжірибені сипаттауды бастау;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.4.1.1 қолдау арқылы бірқатар жеке, жалпы және оқу тақырыптарына қатысты сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
4.5.3.1 сипаттау барысында сын есімдерді, оның ішінде тәуелдік сын есімдерді қолдану, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды салыстыру барысында қарапайым бір буынды және кейбір екі буынды сын есімдерді (салыстырмалы және күшейтпелі шырайы) пайдалану;
4.5.7.1 өзі туралы ақпарат беру және іс-әрекеттер мен оқиғаларды сипаттау үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sa/са, ses/сэ, notre/нотрҰ, votre/вотрҰ, leur/лҰр, nos/но, vos/во, leurs/лҰр тәуелдік есімдіктерін қолдану

Франкофония күндері

4.1.5.1 бастапқы, ортаңғы және соңғы фонемаларды және олардың тіркесімін анықтау;
4.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы және оқу тақырыптарының кең ауқымындағы қысқа стандартты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
4.4.2.1 шектеулі жазбаша тапсырмаларды орындау кезінде үздіксіз жазылымды пайдалануды бастау;
4.5.7.1 өзі туралы ақпарат беру және іс-әрекеттер мен оқиғаларды сипаттау үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sa/са, ses/сэ, notre/нотрҰ, votre/вотрҰ, leur/лҰр, nos/но, vos/во, leurs/лҰр тәуелдік есімдіктерін қолдану

Музыка мерекесі

4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, оның ішінде көпше түрдің кейбір ерекше өзгеретін формаларын, сонымен қатар, саналмайтын зат есімдерді, заттарды көрсету және сипаттау үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sa/са, ses/сэ, notre/нотрҰ, votre/вотрҰ, leur/лҰр, nos/но, vos/во, leurs/лҰр тәуелдік есімдіктерін қолдану;
4.5.15.1 шақыртуларда Voudriez –vous/Вудрие-ву және оларға жауап беруде oui/уи, bien sur/бьен сюр, avec plaisir/авэк плэзир, non/нон, pas du tout/па дю ту құрылымдарын қолдану, қарапайым іс-әрекеттерді сипаттау үшін тұйық етістік формаларын қолдану: етістік vouloir + infinitive/вулуар + инфинитив;
4.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ, parce que/парскҰ, pourtant/пуртан жалғаулықтарын қолдану

Поэзия күні

4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.2.6.1 тақырыптардың ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа күрделі емес мәтіндердегі пікірлерді тану;
4.4.3.1 қолдау арқылы адамдарды, мекендерді және заттарды сипаттайтын қысқа сөйлемдер жазу;
4.5.12.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін parfois/парфуа, toujours/тужур, souvent/суван, jamais/жамэ мезгіл және жиілік үстеулерін қолдану, bien/бьен, tres bien/трэ бьен, mal/маль іс-қимыл үстеулерінің дара түрлерін пайдалануды бастау;
4.5.15.1 шақыртуларда Voudriez –vous/Вудрие-ву және оларға жауап беруде oui/уи, bien sur/бьен сюр, avec plaisir/авэк плэзир, non/нон, pas du tout/па дю ту құрылымдарын қолдану, қарапайым іс-әрекеттерді сипаттау үшін тұйық етістік формаларын қолдану: етістік vouloir + infinitive/вулуар + инфинитив

2-тоқсан

Шетелдік достар

Шетелдік достарды таныстыру

4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде адамдар мен заттарды қарапайым сөздермен сипаттау, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өткен тәжірибені сипаттауды бастау;
4.2.6.1 тақырыптардың ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
4.3.4.1 классификацияға сәйкес сыныптан немесе мектеп кітапханасынан кітаптар, жұмыс парақтары және басқа да баспа материалдарын мұғалімнің қолдауымен табу;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, оның ішінде көпше түрдің кейбір ерекше өзгеретін формаларын, сонымен қатар, саналмайтын зат есімдерді, заттарды көрсету және сипаттау үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sa/са, ses/сэ, notre/нотрҰ, votre/вотрҰ, leur/лҰр, nos/но, vos/во, leurs/лҰр тәуелдік есімдіктерін қолдану;
4.5.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды атау үшін (un/эн, une/юн, des/дэ, le/лҰ, la/ла, les/лэ, du/дю, de la/дҰ ла, de l’/дҰ эль артикльдерінің барлық түрін қолдану;
4.5.8.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (Lis!/Ли! Ecoutez!/Экутэ! Сөздерінің болымды және болымсыз формаларын) қолдану

Қаладағы экскурсия

4.1.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.4.1.1 қолдау арқылы бірқатар жеке, жалпы және оқу тақырыптарына қатысты сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
4.5.8.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (Lis!/Ли! Ecoutez!/Экутэ! Сөздерінің болымды және болымсыз формаларын) қолдану;
4.5.11.1 Il y a/Иль я, Il n’y a pas/Иль нь я па, Y a-t-il/йя тиль құрылымдарын болымды, болымсыз сұрау формаларында қолдану;
4.5.14.1 заттардың орналасуын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, derriere/дэрьер, devant/дҰван, a cote de/а котэ дҰ, en face de/ан фас дҰ, au milieu de/о мильҰ дҰ мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, a/а, au/о, apres/апрэ, avant/аван көмекші сөздерін, пайдаланылып жатқан құралды көрсету үшін avec/авэк, sans/сан және алушыны көрсету үшін pour/пур көмекші сөздерін қолдану

Үйіме қонаққа келген шетелдік достарым

4.1.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа күрделі емес мәтіндердегі пікірлерді тану;
4.4.1.1 қолдау арқылы бірқатар жеке, жалпы және оқу тақырыптарына қатысты сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
4.5.2.1 1 - 1000 дейінгі есептік сан есімдерді және 1 - 100 дейінгі реттік сан есімдерді қолдану;
4.5.11.1 Il y a/Иль я, Il n’y a pas/Иль нь я па, Y a-t-il/йя тиль құрылымдарын болымды, болымсыз сұрау формаларында қолдану

Оқу туралы сөйлесейік

4.1.4.1 жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа стандартты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.5.1 көптеген сөздерді, қысқа фразаларды және қарапайым сөйлемдерді анық айту;
4.4.2.1 шектеулі жазбаша тапсырмаларды орындау кезінде үздіксіз жазылымды пайдалануды бастау;
4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде сұрақтар құрастыру барысында qui/ки, que/кҰ, ou/у , de quelle couleur/дҰ кэль кулҰр, quand/кан сұрау есімдіктерін қолдану

Біздің салт -дәстүрлеріміз

4.1.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде адамдар мен заттарды қарапайым сөздермен сипаттау, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өткен тәжірибені сипаттауды бастау;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа күрделі емес мәтіндердегі пікірлерді тану;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін қолдау арқылы сөйлемдер бірізділігін жазу

Достармен бірге

4.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
4.2.6.1 тақырыптардың ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
4.2.8.1 ненің ұнайтындығы және ненің ұнамайтындығы туралы айту, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде қысқа күрделі емес әңгімелер мен оқиғаларды айтып беру;
4.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы және оқу тақырыптарының кең ауқымындағы қысқа стандартты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну

Мамандықтар әлемі

Кәсіп туралы

4.1.1.1 сабақта әртүрлі іс-әрекет түрлерін орындау бойынша нұсқаулықтардың кең ауқымын түсіну;
4.2.1.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өзі туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
4.3.1.1 қолдау арқылы мәтіндегі көптеген сөздерді ажырату, анықтау және айту;
4.4.2.1 шектеулі жазбаша тапсырмаларды орындау кезінде үздіксіз жазылымды пайдалануды бастау;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, оның ішінде көпше түрдің кейбір ерекше өзгеретін формаларын, сонымен қатар, саналмайтын зат есімдерді, заттарды көрсету және сипаттау үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sa/са, ses/сэ, notre/нотрҰ, votre/вотрҰ, leur/лҰр, nos/но, vos/во, leurs/лҰр тәуелдік есімдіктерін қолдану;
4.5.6.1 сұрақтар мен жауаптарда ce/сҰ, cet/сэ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін қолдану

Қандай мамандық иесі болғың келеді?

4.1.1.1 сабақта әртүрлі іс-әрекет түрлерін орындау бойынша нұсқаулықтардың кең ауқымын түсіну;
4.1.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
4.2.1.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өзі туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
4.3.1.1 қолдау арқылы мәтіндегі көптеген сөздерді ажырату, анықтау және айту;
4.4.6.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде жалқы есімдерді, жер-су атауларын және қысқа сөйлемдерді жазғанда бас әріптер мен жол әріптерін дұрыс қолдану

Менің ... болғым келеді

4.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен жеке сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде адамдар мен заттарды қарапайым сөздермен сипаттау, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өткен тәжірибені сипаттауды бастау;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін қолдау арқылы сөйлемдер бірізділігін жазу;
4.5.3.1 сипаттау барысында сын есімдерді, оның ішінде тәуелдік сын есімдерді қолдану, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды салыстыру барысында қарапайым бір буынды және кейбір екі буынды сын есімдерді (салыстырмалы және күшейтпелі шырайы) пайдалану;
4.5.11.1 Il y a/Иль я, Il n’y a pas/Иль нь я па, Y a-t-il/йя тиль құрылымдарын болымды, болымсыз сұрау формаларында қолдану;
4.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ, parce que/парскҰ, pourtant/пуртан жалғаулықтарын қолдану

3-тоқсан

Табиғат құбылыстары

Пейзаждар

4.1.9.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде айтылған сөздерді тану;
4.2.1.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өзі туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
4.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы және оқу тақырыптарының кең ауқымындағы қысқа стандартты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
4.4.5.1 мұғалімнің аз шамадағы қолдауымен негізгі жалғаулықтар арқылы сөйлемдерді байланыстыру;
4.4.8.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қою;
4.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ, parce que/парскҰ, pourtant/пуртан жалғаулықтарын қолдану

Қоршаған ортаны қорғап үйренейік

4.1.4.1 жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа стандартты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде қазіргі және өткен тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.2.7.1 жұпта, топта және барлық сыныппен талқылау кезінде сөздердің, фразалардың және сөйлемдердің ауқымды санын пайдалану;
4.3.6.1 кейбір қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар пен бөліктерді түсіну;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу

Туған өлкенің тазалығы

4.1.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
4.1.6.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты диалогтардағы немесе мәтіннің қысқа үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
4.1.7.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты шағын диалогтардың мазмұны мен мағынасын болжау үшін мәнмәтінді қолдану;
4.2.6.1 тақырыптардың ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа күрделі емес мәтіндердегі пікірлерді тану;
4.4.2.1 шектеулі жазбаша тапсырмаларды орындау кезінде үздіксіз жазылымды пайдалануды бастау

Ауа райы

4.3.6.1 кейбір қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар пен бөліктерді түсіну;
4.5.13.1 рұқсат алу және өтініш жасау үшін pouvoir/пувуар, vouloir/вулуар, savoir/савуар модальді етістіктерін қолдану, міндеттілікті білдіру үшін devoir/дҰвуар модальді етістіктерін қолдану;
4.5.14.1 заттардың орналасуын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, derriere/дэрьер, devant/дҰван, a cote de/а котэ дҰ, en face de/ан фас дҰ, au milieu de/о мильҰ дҰ мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, a/а, au/о, apres/апрэ, avant/аван көмекші сөздерін, пайдаланылып жатқан құралды көрсету үшін avec/авэк, sans/сан және алушыны көрсету үшін pour/пур көмекші сөздерін қолдану;
4.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ, parce que/парскҰ, pourtant/пуртан жалғаулықтарын қолдану

Тәні саудың жаны сау

Спорт –денсаулық кепілі

4.2.5.1 көптеген сөздерді, қысқа фразаларды және қарапайым сөйлемдерді анық айту;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
4.5.9.1 таныс тақырыптардың шектеулі санына қатысты өзі туралы, өзіне не ұнайтындығы қалауы және әдеттері, сезімдері, сонымен қатар оқиғалар жайлы ақпарат беру үшін Futur Simple/Фютюр СэнплҰ қарапайым келер шақ және Passe compose/Пасэ конпозэ өткен шақ формаларын қолдану;
4.5.12.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін parfois/парфуа, toujours/тужур, souvent/суван, jamais/жамэ мезгіл және жиілік үстеулерін қолдану, bien/бьен, tres bien/трэ бьен, mal/маль іс-қимыл үстеулерінің дара түрлерін пайдалануды бастау

Жылдамырақ, жоғарырақ, күштірек

4.1.10.1 білім алушылардың ана тіліндегі сөздерге ұқсас сөздерді тану;
4.2.6.1 тақырыптардың ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
4.4.2.1 шектеулі жазбаша тапсырмаларды орындау кезінде үздіксіз жазылымды пайдалануды бастау;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
4.5.3.1 сипаттау барысында сын есімдерді, оның ішінде тәуелдік сын есімдерді қолдану, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды салыстыру барысында қарапайым бір буынды және кейбір екі буынды сын есімдерді (салыстырмалы және күшейтпелі шырайы) пайдалану

Пайдалы ас

4.2.7.1 жұпта, топта және барлық сыныппен талқылау кезінде сөздердің, фразалардың және сөйлемдердің ауқымды санын пайдалану;
4.4.1.1 қолдау арқылы бірқатар жеке, жалпы және оқу тақырыптарына қатысты сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
4.4.2.1 шектеулі жазбаша тапсырмаларды орындау кезінде үздіксіз жазылымды пайдалануды бастау;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, оның ішінде көпше түрдің кейбір ерекше өзгеретін формаларын, сонымен қатар, саналмайтын зат есімдерді, заттарды көрсету және сипаттау үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sa/са, ses/сэ, notre/нотрҰ, votre/вотрҰ, leur/лҰр, nos/но, vos/во, leurs/лҰр тәуелдік есімдіктерін қолдану;
4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде сұрақтар құрастыру барысында qui/ки, que/кҰ, ou/у , de quelle couleur/дҰ кэль кулҰр, quand/кан сұрау есімдіктерін қолдану

Таза ауада

4.1.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде адамдар мен заттарды қарапайым сөздермен сипаттау, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өткен тәжірибені сипаттауды бастау;
4.3.2.1 кейбір қолдау арқылы қысқа күрделі емес мәтіндерді оқу және түсіну;
4.4.5.1 мұғалімнің аз шамадағы қолдауымен негізгі жалғаулықтар арқылы сөйлемдерді байланыстыру

Табиғат- ортақ байлығымыз

4.1.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
4.1.4.1 жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа стандартты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.6.1 тақырыптардың ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
4.3.2.1 кейбір қолдау арқылы қысқа күрделі емес мәтіндерді оқу және түсіну;
4.5.10.1 алдағы уақытта болатын және өткен уақытта болған іс-әрекеттерді сипаттау үшін келер шақ және өткен шақ формаларын (Futur simple/Фютюр СэнплҰ, Passe compose/Пасэ конпозэ) әрі қарай қолдануды жалғастыру


Ғаламшарды және хайуанаттарды сақтайық!

4.1.5.1 бастапқы, ортаңғы және соңғы фонемаларды және олардың тіркесімін анықтау;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.2.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде ұнайтындары және ұнамайтындары туралы айту, қысқа күрделі емес әңгімелер мен оқиғаларды айтып беру;
4.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы және оқу тақырыптарының кең ауқымындағы қысқа стандартты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
4.5.8.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (Lis!/Ли! Ecoutez!/Экутэ! Сөздерінің болымды және болымсыз формаларын) қолдану

4-тоқсан

Менің бос уақытым

Ғаламтор және әлеуметтік желілер

4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа күрделі емес мәтіндердегі пікірлерді тану;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
4.5.3.1 сипаттау барысында сын есімдерді, оның ішінде тәуелдік сын есімдерді қолдану, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды салыстыру барысында қарапайым бір буынды және кейбір екі буынды сын есімдерді (салыстырмалы және күшейтпелі шырайы) пайдалану;
4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде сұрақтар құрастыру барысында qui/ки, que/кҰ, ou/у , de quelle couleur/дҰ кэль кулҰр, quand/кан сұрау есімдіктерін қолдану;
4.5.13.1 рұқсат алу және өтініш жасау үшін pouvoir/пувуар, vouloir/вулуар, savoir/савуар модальді етістіктерін қолдану, міндеттілікті білдіру үшін devoir/дҰвуар модальді етістіктерін қолдану

Кино

4.2.6.1 тақырыптардың ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
4.3.6.1 кейбір қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар пен бөліктерді түсіну;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін қолдау арқылы сөйлемдер бірізділігін жазу;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу

Кітапханада

4.1.6.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты диалогтардағы немесе мәтіннің қысқа үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
4.3.1.1 қолдау арқылы мәтіндегі көптеген сөздерді ажырату, анықтау және айту;
4.3.4.1 классификацияға сәйкес сыныптан немесе мектеп кітапханасынан кітаптар, жұмыс парақтары және басқа да баспа материалдарын мұғалімнің қолдауымен табу;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін қолдау арқылы сөйлемдер бірізділігін жазу;
4.5.17.1 сұрақтарға қысқартылған жауаптар беруде Moi aussi/Муа оси, merci oui/мэрси уи, merci non/мэрси нон құрылымын қолдану

Табиғат аясында

4.1.4.1 жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа стандартты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы және оқу тақырыптарының кең ауқымындағы қысқа стандартты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
4.4.2.1 шектеулі жазбаша тапсырмаларды орындау кезінде үздіксіз жазылымды пайдалануды бастау;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, оның ішінде көпше түрдің кейбір ерекше өзгеретін формаларын, сонымен қатар, саналмайтын зат есімдерді, заттарды көрсету және сипаттау үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sa/са, ses/сэ, notre/нотрҰ, votre/вотрҰ, leur/лҰр, nos/но, vos/во, leurs/лҰр тәуелдік есімдіктерін қолдану;
4.5.3.1 сипаттау барысында сын есімдерді, оның ішінде тәуелдік сын есімдерді қолдану, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды салыстыру барысында қарапайым бір буынды және кейбір екі буынды сын есімдерді (салыстырмалы және күшейтпелі шырайы) пайдалану

Спортпен шұғылданамыз

4.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.3.6.1 кейбір қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар пен бөліктерді түсіну;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
4.5.7.1 өзі туралы ақпарат беру және іс-әрекеттер мен оқиғаларды сипаттау үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sa/са, ses/сэ, notre/нотрҰ, votre/вотрҰ, leur/лҰр, nos/но, vos/во, leurs/лҰр тәуелдік есімдіктерін қолдану;
4.5.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды атау үшін (un/эн, une/юн, des/дэ, le/лҰ, la/ла, les/лэ, du/дю, de la/дҰ ла, de l’/дҰ эль артикльдерінің барлық түрін қолдану

Отбасымен бірге

4.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы және оқу тақырыптарының кең ауқымындағы қысқа стандартты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
4.4.1.1 қолдау арқылы бірқатар жеке, жалпы және оқу тақырыптарына қатысты сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
4.4.5.1 мұғалімнің аз шамадағы қолдауымен негізгі жалғаулықтар арқылы сөйлемдерді байланыстыру;
4.5.9.1 таныс тақырыптардың шектеулі санына қатысты өзі туралы, өзіне не ұнайтындығы қалауы және әдеттері, сезімдері, сонымен қатар оқиғалар жайлы ақпарат беру үшін Futur Simple/Фютюр СэнплҰ қарапайым келер шақ және Passe compose/Пасэ конпозэ өткен шақ формаларын қолдану

Көлік

Көлік түрлері

4.1.6.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты диалогтардағы немесе мәтіннің қысқа үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде адамдар мен заттарды қарапайым сөздермен сипаттау, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өткен тәжірибені сипаттауды бастау;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа күрделі емес мәтіндердегі пікірлерді тану;
4.4.1.1 қолдау арқылы бірқатар жеке, жалпы және оқу тақырыптарына қатысты сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
4.4.8.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қою;
4.5.12.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін parfois/парфуа, toujours/тужур, souvent/суван, jamais/жамэ мезгіл және жиілік үстеулерін қолдану, bien/бьен, tres bien/трэ бьен, mal/маль іс-қимыл үстеулерінің дара түрлерін пайдалануды бастау

Қалағы көлік

4.1.6.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты диалогтардағы немесе мәтіннің қысқа үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
4.2.1.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өзі туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
4.3.2.1 кейбір қолдау арқылы қысқа күрделі емес мәтіндерді оқу және түсіну;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, оның ішінде көпше түрдің кейбір ерекше өзгеретін формаларын, сонымен қатар, саналмайтын зат есімдерді, заттарды көрсету және сипаттау үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sa/са, ses/сэ, notre/нотрҰ, votre/вотрҰ, leur/лҰр, nos/но, vos/во, leurs/лҰр тәуелдік есімдіктерін қолдану;
4.5.6.1 сұрақтар мен жауаптарда ce/сҰ, cet/сэ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін қолдану

Жүрдек пойыздар

4.1.5.1 бастапқы, ортаңғы және соңғы фонемаларды және олардың тіркесімін анықтау;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.2.7.1 жұпта, топта және барлық сыныппен талқылау кезінде сөздердің, фразалардың және сөйлемдердің ауқымды санын пайдалану;
4.3.1.1 қолдау арқылы мәтіндегі көптеген сөздерді ажырату, анықтау және айту;
4.4.2.1 шектеулі жазбаша тапсырмаларды орындау кезінде үздіксіз жазылымды пайдалануды бастау;
4.5.14.1 заттардың орналасуын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, derriere/дэрьер, devant/дҰван, a cote de/а котэ дҰ, en face de/ан фас дҰ, au milieu de/о мильҰ дҰ мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, a/а, au/о, apres/апрэ, avant/аван көмекші сөздерін, пайдаланылып жатқан құралды көрсету үшін avec/авэк, sans/сан және алушыны көрсету үшін pour/пур көмекші сөздерін қолдану

Экологиялық көліктер

4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.2.6.1 тақырыптардың ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін қолдау арқылы сөйлемдер бірізділігін жазу;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған
кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
4.5.3.1 сипаттау барысында сын есімдерді, оның ішінде тәуелдік сын есімдерді қолдану, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды салыстыру барысында қарапайым бір буынды және кейбір екі буынды сын есімдерді (салыстырмалы және күшейтпелі шырайы) пайдалану;
4.5.13.1 рұқсат алу және өтініш жасау үшін pouvoir/пувуар, vouloir/вулуар, savoir/савуар модальді етістіктерін қолдану, міндеттілікті білдіру үшін devoir/дҰвуар модальді етістіктерін қолдану;
4.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ, parce que/парскҰ, pourtant/пуртан жалғаулықтарын қолдану

Ауыл- шаруашылық машиналары

4.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
4.4.8.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қою;
4.5.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды атау үшін (un/эн, une/юн, des/дэ, le/лҰ, la/ла, les/лэ, du/дю, de la/дҰ ла, de l’/дҰ эль артикльдерінің барлық түрін қолдану;
4.5.11.1 Il y a/Иль я, Il n’y a pas/Иль нь я па, Y a-t-il/йя тиль құрылымдарын болымды, болымсыз сұрау формаларында қолдану

Маған ұнайтын көлік түрі

4.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
4.3.2.1 кейбір қолдау арқылы қысқа күрделі емес мәтіндерді оқу және түсіну;
4.3.4.1 классификацияға сәйкес сыныптан немесе мектеп кітапханасынан кітаптар, жұмыс парақтары және басқа да баспа материалдарын мұғалімнің қолдауымен табу;
4.3.6.1 кейбір қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар пен бөліктерді түсіну;
4.4.5.1 мұғалімнің аз шамадағы қолдауымен негізгі жалғаулықтар арқылы сөйлемдерді байланыстыру;
4.5.13.1 рұқсат алу және өтініш жасау үшін pouvoir/пувуар, vouloir/вулуар, savoir/савуар модальді етістіктерін қолдану, міндеттілікті білдіру үшін devoir/дҰвуар модальді етістіктерін қолдану;
4.5.15.1 шақыртуларда Voudriez –vous/Вудрие-ву және оларға жауап беруде oui/уи, bien sur/бьен сюр, avec plaisir/авэк плэзир, non/нон, pas du tout/па дю ту құрылымдарын қолдану, қарапайым іс-әрекеттерді сипаттау үшін тұйық етістік формаларын қолдану: етістік vouloir + infinitive/вулуар + инфинитив


Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына 192-қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған
"Қазақ тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы
(оқыту қазақ тілінде)

      Ескерту. 192-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 25.10.2017 № 545 (5, 7-сыныптары үшін алғашқы жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап пайда болған қатынастарға қолданылады, 6, 8-сыныптары үшін 2018 жылғы 1 қыркүйектен бастап, 9 (10)-сыныптары үшін 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.

      2. Қазақ тілі пәнін оқыту мақсаты – ана тілін қадірлейтін, қоғамдық мәнін түсінетін тұлға қалыптастыру, қазақ әдеби тілі нормаларын сақтап, дұрыс қолдана білуге, еркін сөйлесуге және сауатты жазуға үйрету.

      3. "Қазақ тілі" оқу пәнін оқытудың негізгі міндеттері:

      1) қазақ тілін ана тілі ретінде тани отырып, өмірлік қажеттіліктеріне коммуникативтік әрекеттер түрінде (тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым) сауаттылықпен қолдану;

      2) тіл сауаттылығы мен сөйлеу сауаттылығын, сөз байлығын, басқалармен еркін қарым-қатынасқа түсу;

      3) аудиовизуалды материалды тыңдау барысында өз көзқарастарын білдіру;

      4) мәтіндерге қойылған мақсатқа сәйкес қорытынды, синтез, анализ жасау дағдыларын қалыптастыру.

2-тарау. "Қазақ тілі" пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      4. Қазақ тілі" пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

      1) 5-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат;

      2) 6-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат;

      3) 7-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат;

      4) 8-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      5) 9-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат.

      5. Оқу мақсаттары мұғалім мен білім алушыларға болашақ қадамдары жөнінде өзара ой бөлісуге, оларды жоспарлау мен бағалауға мүмкіндік беретін бірізділік пен сабақтастықты көрсететін 4 бөлімнен тұрады:

      1) тыңдалым және айтылым;

      2) оқылым;

      3) жазылым;

      4) әдеби тіл нормаларын сақтау.

      6. "Тыңдалым және айтылым" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) болжау;

      2) әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау;

      3) мәтіннен ақпаратты анықтау;

      4) негізгі ойды анықтау;

      5) тыңдалым материалы бойынша жауап беру және бағалау;

      6) сөйлеу мәдениетін дамыту.

      7. "Оқылым" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) ақпаратты түсіну;

      2) мәтіннің стильдік ерекшелігін тану;

      3) мәтіннің жанрлық ерекшелігін ажырату;

      4) мәтін бойынша сұрақтар құрастыра білу;

      5) мәтіндерге салыстырмалы анализ жасау;

      6) оқылым стратегияларын қолдану;

      7) әртүрлі ресурс көздерінен қажетті ақпарат алу.

      8. "Жазылым" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) жоспар құру;

      2) әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;

      3) жазба жұмыстарын әртүрлі формада ұсыну;

      4) эссе жазу;

      5) оқылым және тыңдалым материалдары негізінде жинақы мәтін жазу;

      6) мәтіндерді түзету және редакциялау.

      9. "Әдеби тіл нормаларын сақтау бөлімі" келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) орфографиялық норма;

      2) орфоэпиялық норма;

      3) лексикалық норма;

      4) грамматикалық норма;

      5) пунктуациялық норма.

      10. 5-сыныпқа арналған "Қазақ тілі" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым:

      тірек сөздер арқылы тақырыпты болжау, негізгі ойды анықтау, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау, қыстырма, қаратпа, одағай сөздер арқылы өз ойын білдіру;

      2) оқылым:

      мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтін арқылы тану, хат, хабарлама, жарнама, нұсқаулық, хабарландырудың құрылымы, жанрлық ерекшеліктері, ауызекі сөйлеу стиліндегі мәтіндер, оқылым стратегияларын қолдану, қажетті ақпаратты таба білу;

      3) жазылым:

      мәтін бөлімдеріне (кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды) жоспар құру, хат, хабарлама, жарнаманы жанрлық ерекшеліктеріне сәйкес жазу, сюжетті суреттер негізінде әңгіме жазу, эссенің бөлімдерін меңгеру (кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды), мекен мен оқиғаны сипаттайтын не суреттейтін эссе жазу;

      4) әдеби тіл нормалары:

      орфографиялық норма: қазақ тілінің дыбыстар жүйесі, үндестік заңы, емле заңдылықтары;

      орфоэпиялық норма: ілгерінді, кейінді, тоғыспалы ықпал;

      лексикалық норма: сөздердің тура және ауыспалы мағынасы, көп мағыналы сөздер, синоним, омоним, антоним;

      грамматикалық норма: туынды сөздер, күрделі сөздер, зат есімнің мағыналық түрлері, сын есім, шырай категориясы, сан есім, мағыналық түрлері, төл сөз бен төлеу сөз, автор сөзі;

      пунктуациялық норма: төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің тыныс белгілерін дұрыс қолдану.

      11. 6-сыныпқа арналған "Қазақ тілі" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым:

      көтерілген мәселені болжау, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі көтерілген мәселені талдау, мәтін мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты түсіну, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау, жалпы және нақты сұрақтар, мәтін мазмұнын шынайы өмірмен байланыстыру, ресми сөздер мен тіркестерді, терминдерді орынды қолдану, диалогке қатысу;

      2) оқылым:

      мәтіннен негізгі және детальді ақпаратты анықтау, ауызекі сөйлеу мен көркем сөйлеуді тілдік құралдар арқылы тану, ауызекі сөйлеу мен көркем сөйлеудің құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін ажырату, мәтін негізінде нақтылау сұрақтарын құрастыру, оқылым стратегияларын қолдану, комментарий жасау, іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу, сілтеме жасау;

      3) жазылым:

      әртүрлі жанрдағы мәтіндер жазу үшін жоспар құру, мінездеме, өмірбаян, құттықтауды жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай жазу, графиктік мәтін құрастыру, эссе жазу барысында абзацты жүйелі құрастыру, "келісу, келіспеу" эссесін жазу, жинақы мәтін жазу, мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау;

      4) әдеби тіл нормалары:

      орфографиялық норма: жеке, бірге, бөлек, дефис арқылы жазылатын сөздер;

      орфоэпиялық норма: сөз екпіні, тіркес екпіні, логикалық екпін;

      лексикалық норма: көнерген сөз, эвфемизим, дисфемизм, неологизм, термин, диалект сөз, кәсіби сөз, табу сөздер;

      грамматикалық норма: есімдік, етістік, етіс түрлері, салт және сабақты етістік, үстеу, үстеудің мағыналық түрлері;

      пунктуациялық норма: қазақ тіліндегі тыныс белгінің түрлері, даралаушы тыныс белгілері.

      12. 7-сыныпқа арналған "Қазақ тілі" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым:

      мәтін негізінде оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау, әлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, жаңалық, ән, көркем әдеби шығармалардан үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау, факті мен көзқарасты ажырату, дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау, дәлелді жауап беру, салыстыру, талқылау, коммуникативтік жағдаятқа сайкөркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу;

      2) оқылым:

      мәтіндік және графиктік ақпаратты интерпретациялау, тілдік құралдар арқылы публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін тану, хроника, хабар, очерктердің және кеңсе құжаттарының қызметтік жазбалардың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату, мәтіннің тақырыбын, құрылымын, мақсатты аудиториясын, тілдік ерекшеліктерін талдау, мәтін негізінде проблемалық сұрақтар құрастыра білу, комментарий жасау, іріктеп оқу, зерттеп оқу, сілтеме жасау;

      3) жазылым:

      күрделі жоспар құру, шағын мақала, нұсқаулық, әңгіме құрастырып жазу, графиктік мәтін түрінде берілген процесті сипаттап жазу, дискуссивті эссе жазу, жинақы мәтін жазу, мәтін негізінде лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау;

      4) әдеби тіл нормалары:

      орфографиялық норма: жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу;

      орфоэпиялық норма: сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолдану;

      лексикалық норма: фразеологизм, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану;

      грамматикалық норма: есімше, көсемше, тұйық етістік, шақ, рай түрлері, еліктеу сөздер, шылау түрлері, одағай, оқшау сөздер;

      пунктуациялық норма: сөйлем соңында және сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін (даралаушы және ерекшелеуші) дұрыс қолдану.

      13. 8-сыныпқа арналған

      "Қазақ тілі" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым:

      дәйексөз, үзінді негізінде мәселені болжау, әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас үзінді) автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау, астарлы ойды анықтау, тұрмыстық, әлеуметтік мәтіндерді талдау арқылы негізгі ойды анықтау, перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау, коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу;

      2) оқылым:

      тұтас және аралас мәтіндердегі ақпаратты салыстыру, тілдік құралдар арқылы публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін тану, мақала, аннотация, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату, ғылыми және публицистикалық стильде жазылған мәтіндерді талдау, сілтеме жасау;

      3) жазылым:

      тезистік жоспар құру, мақала, аннотация, тезис құрастырып жазу, графиктік мәтіндердегі деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу, аргументативті эссе жазу,бұқаралық ақпарат құралдары материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, редакциялау;

      4) әдеби тіл нормалары:

      орфографиялық норма: бас әріппен жазылатын күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу;

      орфоэпиялық норма: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану;

      лексикалық норма: сөздік қор мен сөздік құрам;

      грамматикалық норма: сөз тіркестерінің байланысу тәсілдері мен түрлері, есімді және етістікті сөз тіркестері, тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелері, сөйлемнің бірыңғай мүшелері мен айқындауыш мүшелері, жай сөйлем,жай сөйлемнің айтылу мақсатына қарай бөлінуі;

      пунктуациялық норма: қабаттаса қолданылатын тыныс белгілері.

      14. 9-сыныпқа арналған "Қазақ тілі" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым:

      әртүрлі жанрдағы орта көлемді мәтіндердегі мақсатты аудитория мен тілдік құралдардың рөлін талдау, тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу, мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау, мәтінде айтылған ойға өз көзқарасын білдіру, сыни тұрғыдан баға беру;

      2) оқылым:

      тұтас емес мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу, қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану, мақала, аннотация, презентация, тезистердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату, әртүрлі стильдегі мәтіндердің қызметін, құрылымын, ерекшелігін салыстыру, белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу, ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау;

      3) жазылым:

      күрделі жоспар құру, әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру, жағдаятты талқылау, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе), перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу, тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу;

      4) әдеби тіл нормалары:

      орфографиялық норма: жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру, мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру, мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу,эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе, оқылым және тыңдалым материалдары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу, жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау;

      орфоэпиялық норма: мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу;

      лексикалық норма: лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану;

      грамматикалық норма: құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу, салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану, сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану, аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, қолдану;

      пунктуациялық норма: құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін (даралаушы, ерекшелеуші, ойдың аражігін ажырататын) ережеге сай қолдану.

      3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

      15. Бағдарламада "оқыту мақсаттары" сан мен әріптен тұратын кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, әріппен берілген белгі сөйлеу әрекетінің дағдысын (тыңдалым және айтылым, оқылым, жазылым, әдеби тіл нормалары), әріппен қоса берілетін сандар бөлімшедегі оқыту мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. 7.2.1.2 кодында: "7" – сынып, "2.1" – бөлім мен бөлімше, "2" – оқыту мақсатының реттік саны.

      16. Оқыту мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша әр сыныпқа берілген.

      1) тыңдалым және айтылым:

Білім алушылар:


5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1.
Болжау

5.1.1.1
тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрация лар арқылы тақырыпты болжау

6.1.1.1
мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжау

7.1.1.1
мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау

8.1.1.1
мәтіннен алынған дәйексөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау

9.1.1.1
мәтін мазмұны бойынша дайындал ған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқа мен салыстыру

2.
Әртүр
лі жанрдағы мәтін
дерді талдау
 

5.1.2.1
әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (ән мәтіні, хабарлама, жарнама, хабарландыру) көтерілген мәселені түсіндіру

6.1.2.1
әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (нұсқаулық, құттықтау, хабарландыру, өмірбаян, жаңалық, интервью) көтерілген мәселені талдау

7.1.2.1
әлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырып-тарына байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, жаңалық, ән, көркем әдеби шығармалар дан үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау

8.1.2.1
әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас үзінді) автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау

9.1.2.1
қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми тақырып тарға байланыс ты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндер дегі (дәріс, интервью, пікірталас, мақала, Жолдау) мақсатты аудитория мен көркемде гіш құралдар дың рөлін талдау

3.
Мәтін нен ақпа ратты анық тау
 

5.1.3.1
тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау
 

6.1.3.1
тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты анықтау

7.1.3.1
тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу

8.1.3.1
тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау

9.1.3.1
тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелер мен байланыс тыра білу

4.
Негізгі ойды анық
тау
 

5.1.4.1
тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау

6.1.4.1
мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды
анықтау

7.1.4.1
мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

8.1.4.1
мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау

9.1.4.1
мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау

5.
Тыңдалым матер иалы бойынша жауап беру және баға лау
 

5.1.5.1
тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру

6.1.5.1
тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру

7.1.5.1
проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау

8.1.5.1
перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау

9.1.5.1
мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіреді, сыни тұрғыдан баға беріп айту

6.
Сөйлеу мәден иетін дамыту
 

5.1.6.1
коммуникатив
тік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру

6.1.6.1
коммуника тивтік жағдаятқа сай
ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді
орынды қолданып, диалогке қатысу, ойын анық жеткізу

7.1.6.1
коммуникатив тік жағдаятқа сай
көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу

8.1.6.1
коммуникатив тік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу
 

9.1.6.1
қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразалар ды таңдау, орта көлемді монолог дайындау
 

       2) оқылым:


5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1.
Ақпа ратты түсіну

5.2.1.1
мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау

6.2.1.1
мәтіннен негізгі және қосымша, детальді ақпаратты анықтау, түсіндіру

7.2.1.1
мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау

8.2.1.1
тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру

9.2.1.1
тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу

2.
Мәтін нің стиль дік
ерекшелігін тану
 

5.2.2.1
лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылық тарын мәтіндер арқылы тану

6.2.2.1
ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшелікте рін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану

7.2.2.1
публицистика лық және ресми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану

8.2.2.1
публицистикалық және ғылыми стиль ерекшелікте рін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану

9.2.2.1
қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану

3.
Мәтін нің жанр лық ерекшелігін ажыра ту
 

5.2.3.1
хат, хабарлама, жарнама, нұсқаулық, хабарландырудың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату
 

6. 2.3.1
ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің құрылымдық және
жанрлық ерекшелікте рін ажырату
 

7.2.3.1
хроника, хабар, очерктердің және кеңсе құжаттарының, қызметтік жазбалардың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

8.2.3.1
мақала, аннотация, презентация, құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшелікте рін ажырату
 

9.2.3.1
мақала, аннотация, презентация, тұжырымдамалар, тезистердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшелік терін ажырату

4.
Мәтіндерге салыс тырма лы анализ жасау

5.2.4.1
ауызекі стильдегі мәтіндердің
мазмұнын, тақырыбын және тілдік құралдарын салыстыру

6.2.4.1
ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру

7.2.4.1
идеясы ұқсас публицистика лық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау

8.2.4.1
тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау

9.2.4.1
әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау

5.
Мәтін бойынша сұрақ тар құрас тыра білу
 

5.2.5.1
мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру

6.2.5.1
мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру

7.2.5.1
мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру

8.2.5.1
перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру

9.2.5.1
мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру

6.
Оқы
лым страте гияла рын қолда ну

5.2.6.1
оқылым стратегияларын қолдану:
жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу

6.2.6.1
оқылым стратегияларын қолдану:
комментарий жасау, іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу

7.2.6.1
оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, зерттеп оқу

8.2.6.1
оқылым стратегияларын қолдану:
комментарий жасау, іріктеп оқу, талдап оқу

9.2.6.1
белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегия ларын тиімді қолдана білу

7. әртүрлі ресурс көздерінен қажетті ақпа рат алу

5.2.7.1
энциклопедия
лар, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпаратты ала білу

6.2.7.1
энциклопе
дия, сөздік, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау

7.2.7.1
ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау

8.2.7.1
ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

9.2.7.1
ғаламтор, энциклопе
дия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

            3) жазылым:


5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1. Жос
пар құру

5.3.1.1
берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру

6.3.1.1
әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, қарапайым жоспар құру

7.3.1.1
әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі жоспар құру

8.3.1.1
тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құру

9.3.1.1
жинақтал
ған материал дар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру

2. Әртүр
лі жанрда мәтін дер құрас тыру

5.3.2.1
жанрлық ерекшеліктері не сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу
 

6.3.2.1
жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, мінездеме, құттықтау, өмірбаян құрастырып жазу

7.3.2.1
жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала, нұсқаулық, әңгіме құрастырып жазу

8.3.2.1
жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, мақала, аннотация, тезис құрастырып жазу

9.3.2.1
мақсатты аудитория
ның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру

3.
Жазба жұмыстарын әртүрлі форма
да ұсыну

5.3.3.1
сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру

6.3.3.1
ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде құрастыру

7.3.3.1
мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру) сақтай отырып, графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу

8.3.3.1
мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу

9.3.3.1
мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу

4.
Эссе жазу

5. 3.4.1
эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап не суреттеп жазу

6.3.4.1
эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу
себептерін айқын көрсетіп жазу
("келісу, келіспеу" эссесі)

7.3.4.1
эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу
(дискуссивті эссе)

8.3.4.1
эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу
(аргументативті эссе)

9.3.4.1
эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу
(аргумента тивті эссе)

5. Оқы лым және тыңда лым материалдары негізінде жина қы мәтін (компрессия) жазу

5.3.5.1
оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу

6.3.5.1
оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу

7.3.5.1
оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу

8.3.5.1
оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу
 

9.3.5.1
оқылым және тыңдалым материал дары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу

6. Мәтін дерді түзету және редак циялау

5.3.6.1
мәтіндегі орфография
лық қателерді сөздіктерге сүйене отырып, түзету және редакциялау

6.3.6.1 мәтіндегі орфография
лық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау

7.3.6.1
мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексеру,
синонимдік қатармен ауыстыра отырып, лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау

8.3.6.1
БАҚ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, редакциялау

9.3.6.1
жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакция
лау

      5) әдеби тіл нормаларын сақтау:

      17. Осы оқу бағдарламасы негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған "Қазақ тілі" оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді жоспарда барлық сынып бойынша әр тарауда қамтылуы тиіс оқу мақсаттарының көлемі белгіленген.

      18. Тоқсандағы бөлімдер мен бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

      2) 6-сынып:

Лексика-грамматикалық бөлімдер

Грамматикалық
материал

Тақырыптар/ жоспардың мазмұны

Оқыту мақсаттары.
Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан

1. Қазақстандағы
көрікті
жерлер.
Лексикография
 

Орфографиялық норма.
Орфографиялық сөздік
 

Тыңдалым және айтылым

6.1.1.1 мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжау;
6.1.4.1 мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым

6.2.2.1 ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
6.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу

Жазылым

6.3.3.1 ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде құрастыру;
6.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу

Әдеби тіл нормалары
 

6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу

2. Ұлттық және отбасылық құндылықтар.
Фонетика

Екпін, оның түрлері
 

Тыңдалым және айтылым

6.1.4.1мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау;
6.1.2.1 әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (құттықтау, интервью) көтерілген мәселені талдау

Оқылым

6.2.2.1 ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
6.2.5.1 мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру

Жазылым

6.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып мінездеме, құттықтау құрастырып жазу;
6.3.6.1 мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау

Әдеби тіл нормалары

6.4.2.1 екпіннің түрлерін (сөз екпіні, тіркес екпіні, логикалық екпін) сөз және сөйлем ішінде орынды қолдану

3. Әлемнің жеті кереметі.
Лексикография

Орфографиялық норма.
Орфографиялық сөздік

Тыңдалым және айтылым

6.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты анықтау;
6.1.5.1 тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру

Оқылым

6.2.1.1 мәтіннен негізгі және қосымша, детальді ақпаратты анықтау, түсіндіру;
6.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу

Жазылым

6.3.1.1 әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, қарапайым жоспар құру;
6.3.4.1 эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу ("келісу, келіспеу" эссесі)

Әдеби тіл нормалары
 

6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу

2-тоқсан

4. Астана – мәдениет пен өнер ордасы.
Лексика

Неологизм сөздер. Термин сөздер. Диалект сөздер. Кәсіби сөздер

Тыңдалым және айтылым

6.1.2.1 әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (хабарландыру, жаңалық) көтерілген мәселені талдау;
6.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сайресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, диалогке қатысу, ойын анық жеткізу

Оқылым

6.2.3.1 ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
6.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу

Жазылым

6.3.4.1 эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу ("келісу, келіспеу" эссесі);
6.3.6.1 мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау

Әдеби тіл нормалары
 

6.4.3.1 неологизм, термин, диалект сөз, кәсіби сөздердің қолданыс аясын түсіну және ажырата білу

5. Тарихи тұлғалар.
Лексика
 

Көнерген сөздер. Эвфемизм.
Дисфемизм.
Табу

Тыңдалым және айтылым

6.1.1.1 мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжау;
6.1.5.1 тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру

Оқылым

6.2.4.1 ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру;
6.2.7.1 энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау

Жазылым

6.3.1.1 әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, қарапайым жоспар құру;
6.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, өмірбаян құрастырып жазу

Әдеби тіл нормалары

6.4.3.1 көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, табу сөздердің қолданыс аясын түсіну және ажырата білу

3-тоқсан

6. Су – тіршілік көзі. Қазақстандағы өзен-көлдер.
Морфология

Есімдік, оның мағыналық түрлері
 

Тыңдалым және айтылым

6.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты анықтау;
6.1.5.1 тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру

Оқылым

6.2.1.1 мәтіннен негізгі және қосымша, детальді ақпаратты анықтау, түсіндіру;
6.2.4.1 ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру

Жазылым

6.3.3.1 ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде құрастыру;
6.3.4.1 эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу ("келісу, келіспеу" эссесі)

Әдеби тіл нормалары

6.4.4.1 сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолдану

7. Спорт. Белгілі спорт жұлдыздары.
Морфология

Етістік, оның мағыналық түрлері.
Етіс түрлері
 

Тыңдалым және айтылым

6.1.2.1 әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (нұсқаулық, өмірбаян) көтерілген мәселені талдау;
6.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты анықтау

Оқылым

6.2.1.1 мәтіннен негізгі және қосымша, детальді ақпаратты анықтау, түсіндіру;
6.2.4.1 ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру

Жазылым

6.3.1.1 әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, қарапайым жоспар құру;
6.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, мінездеме, өмірбаян құрастырып жазу

Әдеби тіл нормалары
 

6.4.4.2 етістіктің етіс түрлері мен салт-сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану

8. Қазақ халқының әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері. Наурыз.
Морфология

Үстеу.
Үстеудің мағыналық түрлері
 

Тыңдалым және айтылым

6.1.1.1 мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжау;
6.1.2.1 әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (жаңалық, құттықтау) көтерілген мәселені талдау

Оқылым

6.2.3.1 ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
6.2.7.1 энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау

Жазылым

6.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, құттықтау құрастырып жазу;
6.3.6.1 мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау

Әдеби тіл нормалары
 

6.4.4.3 үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану

4-тоқсан

9. Әлемдегі ірі кітапханалар.
Морфология
 

Үстеу.
Үстеудің мағыналық түрлері

Тыңдалым және айтылым

6.1.2.1 әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (өмірбаян, хабарландыру) көтерілген мәселені талдау;
6.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сайресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, диалогке қатысу, ойын анық жеткізу

Оқылым

6.2.4.1 ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру;
6.2.5.1 мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру

Жазылым

6.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу;
6.3.6.1 мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау

Әдеби тіл нормалары
 

6.4.4.3 үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану

10. Ғылым мен технология жетістіктері.
Пунктуация

Тыныс белгілерінің түрлері мен қызметі
 

Тыңдалым және айтылым

6.1.2.1 әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (нұсқаулық, интервью) көтерілген мәселені талдау;
6.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сайресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, диалогке қатысу, ойын анық жеткізу

Оқылым

6.2.2.1 ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
6.2.5.1 мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру

Жазылым

6.3.3.1 ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде құрастыру;
6.3.4.1 эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу ("келісу, келіспеу" эссесі)

Әдеби тіл нормалары
 

6.4.5.1 қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін (даралаушы) түсіну, дұрыс қолдану

      3) 7-сынып:

Лексика-грамматикалық бөлімдері

Грамматикалық
материал

Тақырыптар/
жоспардың мазмұны

Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан

1. Ауа райы және климаттық өзгерістер.
Фонетика

Интонация.
Кідіріс.
Логикалық екпін

Тыңдалым және айтылым

7.1.1.1 мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау;
7.1.4.1 мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым

7.2.1.1 мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау;
7.2.5.1 мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру

Жазылым

7.3.3.1 мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру) сақтай отырып, графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу;
7.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу

Әдеби тіл нормалары
 

7.4.2.1 сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолдану

2. Көшпенділер мәдениеті.
Орфография
 

Шылаудың емлесі.
Орфография
лық норма
 

Тыңдалым және айтылым

7.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (көркем әдеби шығармалардан үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау;
7.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу

Оқылым

7.2.3.1 хроника құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау

Жазылым

7.3.1.1 әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі жоспар құру;
7.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала құрастырып жазу

Әдеби тіл нормалары

7.4.1.1 жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу

3. Денсаулық – зор байлық.
Лексика

Қанатты сөздер.
Фразеологизм. Мақал-мәтелдер
 

Тыңдалым және айтылым

7.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу;
7.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу

Оқылым

7.2.1.1 мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау;
7.2.2.1 публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
7.2.3.1 кеңсе құжаттарының, қызметтік жазбалардың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым

7.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, нұсқаулық құрастырып жазу;
7.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу (дискуссивті эссе)

Әдеби тіл нормалары
 

7.4.3.1 фразеологизм, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану

2-тоқсан

4. Сүйіспеншілік пен достық.
Морфология
 

Етістіктің есімше, көсемше түрлері.
Тұйық етістік

Тыңдалым және айтылым

7.1.1.1 мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау;
7.1.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау

Оқылым

7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау;
7.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, зерттеп оқу

Жазылым

7.3.1.1 әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі жоспар құру;
7.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу (дискуссивті эссе)

Әдеби тіл нормалары
 

7.4.4.1 етістіктің есімше, көсемше түрлерін, тұйық етістікті тілдесім барысында қолдану

5. Музыка өнері және қазақтың киелі домбырасы.
Морфология

Етістіктің шақ түрлері.
Рай түрлері

Тыңдалым және айтылым

7.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (ән, интервью) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау;
7.1.4.1 мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым

7.2.5.1 мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру;
7.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым

7.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала құрастырып жазу;
7.3.6.1 мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексеру, синонимдік қатармен ауыстыра отырып, лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Әдеби тіл нормалары

7.4.4.1 етістіктің шақ, рай түрлерін тілдесім барысында қолдану

3-тоқсан

6. Ғаламтор ғаламаты.
Морфология
 

Шылау түрлері.
Шылау емлесі
 

Тыңдалым және айтылым

7.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу;
7.1.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау

Оқылым

7.2.1.1 мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау;
7.2.5.1 мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру

Жазылым

7.3.3.1 мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру) сақтай отырып, графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу;
7.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу

Әдеби тіл нормалары

7.4.4.3 шылау түрлерін ажырата білу, орынды қолдану

7. Қазақстандағы ұлттар достастығы.
Морфология

Еліктеуіш сөз.
Бейнелеуіш сөз

Тыңдалым және айтылым

7.1.1.1 мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау;
7.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу

Оқылым

7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау;
7.2.3.1 хроника, хабар, очерктердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым

7.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу (дискуссивті эссе);
7.3.6.1 мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексеру, синонимдік қатармен ауыстыра отырып, лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Әдеби тіл нормалары

7.4.4.2 еліктеуіш сөздердің мәнмәтіндегі қолданысын түсіну

8. Дұрыс тамақтану. Морфология

Одағай.
Одағай түрлері

Тыңдалым және айтылым

7.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (пікірталас, жаңалық) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау;
7.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу

Оқылым

7.2.5.1 мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру;
7.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым

7.3.1.1 әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі жоспар құру;
7.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын әңгіме құрастырып жазу

Әдеби тіл нормалары
 

7.4.4.4 одағай түрлерін ажырата білу, қолдану

4-тоқсан

9. Жеңіс күні. Ұлы ерлікке тағзым.
Морфология

Оқшау сөздің түрлері.
Оқшау сөздердің қызметі

Тыңдалым және айтылым

7.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, көркем әдеби шығармадан үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау;
7.1.4.1 мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым

7.2.2.1 публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
7.2.3.1 хроника, хабар, очерктердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым

7.3.1.1 әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі жоспар құру;
7.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала құрастырып жазу

Әдеби тіл нормалары

7.4.4.5 оқшау сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу

10. Ғылыми фантастика.
Пунктуация

Сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілер.
Сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілер

Тыңдалым және айтылым

7.1.1.1 мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау;
7.1.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау

Оқылым

7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау;
7.2.5.1 мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру;
7.2.7.1 энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым

7.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу (дискуссивті эссе)

Әдеби тіл нормасы

7.4.5.1 сөйлем соңында және сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін (даралаушы және ерекшелеуші) дұрыс қолдану

      4) 8-сынып:

Лексика-грамматикалық бөлімдері

Грамматикалық
материал

Тақырыптар/ жоспардың мазмұны

Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан

1. Көне түркі жазбалары және қазақ жазуы.
Орфография
 

Жалқы есім емлесі
 

Тыңдалым және айтылым

8.1.1.1 мәтіннен алынған дәйексөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау;
8.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау

Оқылым

8.2.2.1 публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
8.2.3.1 мақала, аннотация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым

8.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация) жазу;
8.3.6.1 БАҚ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, редакциялау

Әдеби тіл нормасы

8.4.1.1 тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу

2. Адамзаттық құндылықтар және әлем мәдениеті.
Фонетика

Сөйлеу ағымындағы әуен, әуез, тембр, қарқын, кідіріс

Тыңдалым және айтылым

8.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас үзінді) автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау;
8.1.4.1 мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау

Оқылым

8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;
8.2.3.1 мақала, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым

8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құру;
8.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, мақала құрастырып жазу

Әдеби тіл нормасы

8.4.2.1 сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану

2-тоқсан

3. Кәсіп пен еңбек. Болашақ мамандықтары.
Лексика

Сөздік қор. Сөздік құрам

Тыңдалым және айтылым

8.1.4.1 мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау;
8.1.5.1 перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау

Оқылым

8.2.1.1 тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру;
8.2.5.1 перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру

Жазылым

8.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу;
8.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)


Әдеби тіл нормасы

8.4.3.1 сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану

4. Ғарышты игеру жетістіктері.
Синтаксис

Сөз тіркесінің байланысу тәсілдері. Сөз тіркесінің
байланысу түрлері.
Сөз тіркесінің
түрлері

Тыңдалым және айтылым

8.1.3.1 мәтіннен алынған дәйексөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау;
8.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу

Оқылым

8.2.2.1 публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
8.2.3.1 мақала, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым

8.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, аннотация, тезис құрастырып жазу;
8.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу

Әдеби тіл нормасы

8.4.4.1 сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері, есімді, етістікті сөз тіркестерін ажырату, қолдану

3-тоқсан

5. Биоалуантүрлілік. Қызыл кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктер.
Синтаксис

Сөйлемнің
тұрлаулы мүшелері. Сөйлемнің
тұрлаусыз мүшелері

Тыңдалым және айтылым

8.1.5.1 перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау;
8.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу

Оқылым

8.2.1.1 тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру;
8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;
8.2.5.1 перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру

Жазылым

8.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, мақала құрастырып жазу;
8.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу

Әдеби тіл нормасы

8.4.4.2 тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану

6. Қоршаған орта және энергия ресурстары.
Синтаксис

Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Сөйлемнің
айқындауыш мүшелер

Тыңдалым және айтылым

8.1.4.1 мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау;
8.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу

Оқылым

8.2.2.1 публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау

Жазылым

8.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу;
8.3.6.1 БАҚ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, редакциялау

Әдеби тіл нормасы

8.4.4.3 сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және айқындауыш мүшелерді қолдана білу

7. Жасөспірім және заң.
Синтаксис

Сөйлемнің айтылу мақсатына қарай түрлері

Тыңдалым және айтылым

8.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас үзінді) автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау;
8.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау

Оқылым

8.2.3.1 мақала, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
8.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану:
комментарий жасау, іріктеп оқу, талдап оқу;
8.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым

8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құру;
8.3. 4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)

Әдеби тіл нормасы

8.4.4.4 жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану

4-тоқсан

8. Театр өнері мен мәдениеті.
Синтаксис

Жай сөйлемнің түрлері

Тыңдалым және айтылым

8.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас үзінді) автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау;
8.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау

Оқылым

8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;
8.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым

8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құру;
8.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу

Әдеби тіл нормасы

8.4.4.4 жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану

9. Қазақстандағы туризм және экотуризм.
Пунктуация

Сөйлем соңында қабаттасып қолданыла
тын тыныс белгілері

Тыңдалым және айтылым

8.1.1.1 мәтіннен алынған дәйексөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау;
8.1.5.1 перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау

Оқылым

8.2.1.1 тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру;
8.2.5.1 перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру;
8.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, талдап оқу

Жазылым

8.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу;
8.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)

Әдеби тіл нормасы

8.4.5.1 сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілерін дұрыс қолдану

      5) 9-сынып:

Лексика-грамматикалық бөлімдер

Грамматика
лық
материал

Тақырыптар/ жоспардың мазмұны

Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан

1. Мәңгілік Ел – мұратым.
Стилистика

Мәтіндегі сөз таңдау, сөз қолдану (қисыны), сөз әрлеу

Тыңдалым және айтылым

9.1.1.1 мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру;
9.1.2.1 қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (Жолдау) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау

Оқылым

9.2.3.1 мақала құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
9.2.2.1 қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану

Жазылым

9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру;
9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;
9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Әдеби тіл нормасы

9.4.1.1 мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу

2. Жаһандану мәселелері.
Стилистика
 

Қазақ әдеби стилінің түрлері

Тыңдалым және айтылым

9.1.4.1 мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау;
9.1.5.1 мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіреді, сыни тұрғыдан баға беріп айту;

Оқылым

9.2.1.1 тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу;
9.2.4.1 әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау

Жазылым

9.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу;
9.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)

Әдеби тіл
нормасы
 

9.4.3.1 стильдік ерекшеліктерге сай тілдік бірліктердің дұрыс қолдана білу

2-тоқсан

3. Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан. ЭКСПО-2017
Синтаксис

Құрмалас сөйлемнің жасалу жолдары.
Құрмалас сөйлемнің түрлері

Тыңдалым және айтылым

9.1.2.1 қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (дәріс, интервью) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау;
9.1.3.1 тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу

Оқылым

9.2.3.1 мақала, тезистердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
9.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу;
9.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым

9.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу;
9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау


Әдеби тіл нормасы

9.4.4.1 құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу

4. Адам құқығы мен бостандығы.
Синтаксис

Ыңғайлас салалас.
Себеп-салдар салалас.
Қарсылықты салалас

Тыңдалым және айтылым

9.1.1.1 мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру;
9.1.5.1 мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіреді, сыни тұрғыдан баға беріп айту;
9.1.6.1 қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, орта көлемді монолог дайындау

Оқылым

9.2.4.1 әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау;
9.2.5.1 мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру

Жазылым

9.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе);
9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Әдеби тіл нормасы

9.4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіру

3-тоқсан

5. Отбасы және демографиялық өзгеріс.
Синтаксис

Түсіндірмелі салалас.
Талғаулы салалас.
Кезектес салалас

Тыңдалым және айтылым

9.1.3.1 тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу;
9.1.4.1 мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым

9.2.1.1тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу;
9.2.2.1 қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану

Жазылым

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;
9.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу


Әдеби тіл нормасы

9.4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану

6. Биотехнология және гендік инженерия келешегі.
Синтаксис

Шартты бағыныңқы сабақтас.
Қарсылықты бағыныңқы сабақтас.
Мезгіл бағыныңқы сабақтас

Тыңдалым және айтылым

9.1.2.1 қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (пікірталас, дәріс) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау;
9.1.6.1 қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, орта көлемді монолог дайындау

Оқылым

9.2.4.1 әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау;
9.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу;
9.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым

9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру;
9.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)

Әдеби тіл нормасы

9.4.4.3 сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану

7. Бұқаралық ақпарат құралдары.
Синтаксис

Себеп бағыныңқы сабақтас.
Қимыл-сын бағыныңқы сабақтас.
Мақсат бағыныңқы сабақтас

Тыңдалым және айтылым

9.1.4.1 мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау;
9.1.5.1 мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіреді, сыни тұрғыдан баға беріп айту

Оқылым

9.2.1.1 тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу;
9.2.3.1 мақала, аннотация, презентация, тұжырымдамалар, тезистердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;
9.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу;
9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Әдеби тіл нормасы

9.4.4.3 сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану

4-тоқсан

8. Әлемдегі қақтығыстар және бейбітшілік.
Синтаксис

Аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдары

Тыңдалым және айтылым

9.1.2.1 қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (мақала, интервью) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау;
9.1.6.1 қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, орта көлемді монолог дайындау

Оқылым

9.2.3.1 тұжырымдамалардың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
9.2.5.1 мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру;
9.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу

Жазылым

9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру;
9.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)

Әдеби тіл нормасы

9.4.4.4 аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, қолдану

9. Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану.
Пунктуация

Құрмалас сөйлемнің тыныс белгілері
 

Тыңдалым және айтылым

9.1.2.1 қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (дәріс) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау;
9.1.3.1 тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу

Оқылым

9.2.3.1 мақала, презентацияның құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
9.2.5.1 мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру;
9.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушы-лығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;
9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Әдеби тіл нормасы

9.4.5.1 құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін (даралаушы, ерекшелеуші, ойдың аражігін ажырататын) ережеге сай қолдану


Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына
192-1 қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын гуманитарлық бағыттағы мамандандырылған желілік "Абай мектептерінің" 5-9-сыныптарына арналған "Қазақ тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде)

      Ескерту. Оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 26.07.2019 № 334 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5 т. қараңыз) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Оқу бағдарламасы "Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 болып тіркелген) сәйкес әзірленген.

      2. Қазақ тілі пәнін оқыту мақсаты – мемлекеттік тілді қадірлейтін, қоғамдық мәнін түсінетін тұлға қалыптастыру, қазақ әдеби тілі нормаларын сақтап, дұрыс қолдана білуге, шығармашылыққа үйрету, ең бастысы, орта мектепке сай лингвистикалық білім беру.

      3. "Қазақ тілі" оқу пәнін тереңдетіп оқытудың негізгі міндеттері:

      1) қазақ тілін Қазақстан Республикасының аумағында қоғамның барлық салаларында еркін қолдана білуі үшін білім алушының коммуникативтік дағдыларын жетілдіру, еркін сөйлеуге және сауатты жазуға үйрету;

      2) мәтіннің типтерін, стилін, жанрын тану үшін мәтінді құрайтын барлық тілдік құралдарды, синтаксистік құрылымдарды, лексикалық бірліктерді, сөздің дыбыстық және морфемдік құрамын тануға үйрету;

      3) ауызша және жазбаша мәтінтудыру дағдыларын жетілдіру үшін орфоэпия және орфография нормаларын білу, сөйлеу мәдениетін және шешендік өнерді меңгеру, түрлі стильдер мен жанрларда мәтінтудырудың әдіс-тәсілдерін жетілдіру;

      4) мәтіндерге қойылған мақсатқа сәйкес қорытынды синтез, анализ жасау, бағалау дағыларын қалыптастыру.

2-тарау. "Қазақ тілі" пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      4. "Қазақ тілі" пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

      1) 5-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат;

      2) 6-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат;

      3) 7-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат;

      4) 8-сынып – аптасына 4 сағат, оқу жылында – 136 сағат;

      5) 9-сынып – аптасына 4 сағат, оқу жылында – 136 сағат.

      Оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі "Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу жоспарына тәуелді.

      5. Оқу мақсаттары қазақ тілін ғылыми пән ретінде оқитын білім алушыларға мәтінтану мен мәтінтудыру дағдыларын жетілдіру арқылы өмірге қажет функционалды білім беруді көздейді. Мұның өзі орта мектеп деңгейіне сай лингвистикалық білім алуға негізделеді.

      Оқу мазмұны 3 бөлімнен тұрады:

      1) мәтінтану: тыңдау және оқу арқылы мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ойды таба білу, мәтін бойынша сұрақтар құрастыра білу, әртүрлі ресурс көздерінен қажетті ақпаратты алумен қатар, мәтіннің стилі мен жанрын, мәтіннің типтерін және әр типке тиісті қолданылатын тілдік құралдарын ажырата білуден тұрады;

      2) мәтінтудыру: мәтіннің мазмұнын айту кезінде орфоэпиялық нормаларды сақтаудан бастап, тіл мәдениетінің талаптарын орындай отырып, шешен сөйлеу деңгейіне жетуді көздейді. Орфографияжәне пунктуация талаптарын сақтай отырып, барлық стильдер мен жанрларда мәтін жаза алу арқылы мәтінтудыру дағдысын жетілдіруді көздейді;

      3) әдеби тіл нормалары: айту және жазу әрекеті кезінде лексика-грамматикалық нормаларды, оның ережелерін және ерекшеліктерін қатаң сақтауды үйретуді көздейді.

      6. "Мәтінтану" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) мәтіннің мазмұнын тану;

      2) мәтіннің стилі мен жанрын тану.

      7. "Мәтінтудыру" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) ауызекі сөйлеу және көркем әдебиет стильдерінде мәтінтудыру;

      2) ауызекі және көркем әдебиет стилінде ауызша сөйлеу;

      3) ресми стильде мәтінтудыру, сөйлеу;

      4) публицистикалық стильде мәтінтудыру, сөйлеу;

      5) ғылыми стильде мәтінтудыру, сөйлеу.

      8. "Әдеби тіл нормаларын сақтау" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) лексика-грамматикалық норма;

      2) орфографиялық норма;

      3) орфоэпиялық норма;

      4) пунктуациялық норма.

      9. 5-сыныпқа арналған "Қазақ тілі" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) мәтінтану:

      оқылым стратегияларын қолданып, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау; тыңдалым мәтіні бойынша тірек сөздер мен жетекші сұрақтар құрастыру; мәтін құрылымын сақтай отырып жоспар құру; мәтінде баяндалған оқиғаның себебі мен мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау; мәтіндегі шешімге пікір білдіру, балама шешімдер ұсыну; мәтіннен ауызекі сөйлеу стиліне тән элементтерді ажырата білу; мәтіннен ауызекі сөйлеу және жазба тілдердің стильдік айырмашылықтарын тану; ауызекі сөйлеу стиліне тән тілдік ерекшеліктерді тану және талдау;

      2) мәтінтудыру:

      әдеби тіл нормаларын сақтай отырып, суреттер бойынша сипаттау мәтінін жазу; ауызекі сөйлеу үлгілері кездесетін сипаттау, баяндау мәтіндерін жазу дағдыларын қалыптастыру; сәлемдесу, танысу, рұқсат сұрау, қоштасу кезінде ұлттық этикетті сақтау; берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (құттықтау хат, хабарлама хат) мәтін жазу; өзін және қоршаған ортаны таныстырумәтінін сөйлеу нормасына сай құрап айту; мәтіндегі негізгі ойды айқындап, жинақы мәтін жазу дағдысын қалыптастыру; әдеби тіл нормалары бойынша өз бетінше ереже, анықтама құрап жазу, ойын ауызша дәлелдеу;

      3) әдеби тіл нормаларын сақтау:

      лексика-грамматикалық норма: сөз таптары (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) және олардың мағыналық түрлерін ажырату; есім сөздердің түрленуін анықтау; сөз таптарына (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) морфологиялық талдау жасау; қазақ тілінің дыбыстық жүйесін білу, фонетикалық талдау жасау; сөз мағыналарын ажырата білу, лексикалық талдау жасау; сөйлемнің айтылу сазы мен мақсатына қарай түрлерін ажырату, синтаксистік талдау жасау;

      айтылым-жазылым нормалары:

      орфографиялық норма: әріптердің емлесі, түбір сөздердің сақталуы мен қосымшалардың жалғануын ескере отырып, терме диктантын жазу;

      пунктуациялық норма: сөйлем соңында және сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін білу;

      орфоэпиялық норма: сөздердің жуан, жіңішке үндесімі мен қосымша жалғану кезіндегі айтылым нормаларын сақтау.

      10. 6-сыныпқа арналған "Қазақ тілі" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) мәтінтану:

      оқылым стратегияларын қолданып, комментарий жасау; тыңдалым мәтінінде көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру; мәтін құрылымын анықтау; мәтінде баяндалған дәлелдер мен фактілерді ажырату арқылы негізгі ойды анықтау; әртүрлі дереккөздерден алынған ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру; көркем әдебиет стилінің құрылымын және өзіндік белгілерін білу; ауызекі тіл мен көркем әдебиет жанрының ерекшеліктерін білу; көркем әдебиет стиліне тән тілдік ерекшеліктерді тану және талдау;

      2) мәтінтудыру:

      Әдеби тіл нормаларын сақтай отырып, суреттер, сызба, кесте бойынша әңгімелеу мәтінін жазу; көркем әдебиет стилінің нормаларын сақтап берілген тақырып бойынша шығармашылық диктант жазу; қазақ тілінде қалыптасқан қаратпаларды қолдану нормаларын сақтау дағдыларын қалыптастыру; берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (өтініш, түсініктеме) мәтін жазу; тұрмыстық зат және техника құралдары туралы мақтау, жарнамалау мәтінін аритикуляциялық талаптарға сай айту; көтерілген мәселеге (тақырыпқа) өз ойын білдіру арқылы шағын мәтін жазу; түсіндірме сөздіктің стилімен жеке сөздердің мағынасын ашу, көпшілікке түсіндіру;

      3) әдеби тіл нормаларын сақтау:

      лексика-грамматикалық норма: сөз таптары (есімдік, үстеу, шылау) және оның мағыналық түрлерін ажырату; есім сөздер мен есімдіктің түрленуін (септеу) анықтау; сөз таптарына (есімдік, үстеу, шылау, етістік) морфологиялық талдау жасау; айтылым кезіндегі үндестік заңының сақталуын білу, фонологиялық талдау жасау; сөздік құрамның толығу ерекшеліктерін білу, лексикалық талдау жасау; сөз тіркестері және оларға тән синтаксиситік белгілерді ажырата білу, синтаксистік талдау жасау.

      Айтылым-жазылым нормалары:

      орфографиялық норма: есту диктантын жазу кезінде күрделі сөздер мен сөз тіркестерінің сыңарларының орфографиялық нормасын сақтау;

      пунктуациялық норма: үтірді қоюдың ұстанымдары мен әртүрлі орындарын білу;

      орфоэпиялық норма: түбір мен қосымша және күрделі сөз ішіндегі дыбыстардың ықпалдастығын (ілгерінді, кейінді, тоғыспалы) сақтау.

      11. 7-сыныпқа арналған "Қазақ тілі" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) мәтінтану:

      оқылым стратегияларын қолданып, зерттеп оқу; тыңдалым мәтіні бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру; мәтіннің қарым-қатынас формасын ажырату (диалогтік, монологтік, полилогтік); мәтіндегі ақпаратты ғаламдық мәселелермен байланыстыру арқылы негізгі ойды анықтау; мәтіннің функционалдық-мағыналық типін талқылау; көркем әдебиет пен публицистикалық стильдің өзіне тән белгілерін салыстыру; публицистикалық стильге тән жанрларды ажырата білу; публицистикалық стильге тән тілдік ерекшеліктерді тану және талдау;

      2) мәтінтудыру:

      әдеби тіл нормаларын сақтай отырып, өлеңдерді сюжетті мәтінге айналдыру; бейнебаян желісіне сүйеніп оқиғаны көркем мәтін стилінде мазмұндау дағдыларын қалыптастыру; тілдік қарым-қатынас кезінде бейвербалды құралдарды ұлттық талаптарға сай қолдану; берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (өмірбаян, мінездеме, түйіндеме) мәтін жазу; публицистикалық стильге тән ерекшеліктерді сақтай отырып, монолог айту немесе диалогқа белсене қатысу дағдыларын жетілдіру; тақырыпқа сәйкес сипаттау, баяндау түрінде эссе жазу; ғылыми мәтінді жинақтап аннотация жазу және оны тезиске айналдырып баяндау;

      3) әдеби тіл нормаларын сақтау:

      лексика-грамматикалық норма: атауыш және көмекші сөздерді ажырату; етістіктің түрлері мен категорияларының ерекшеліктерін тану; сөз таптарына (сын есім, етістік) морфологиялық талдау жасау; айтылым, жазылым кезіндегі үндестік заңын тану, фонологиялық талдау жасау; сөздердің түпкі және туынды мағынасын ажырата білу, лексикалық талдау жасау; сөйлем мүшелерінің сөйлемдегі қызметін ажырата білу, синтаксистік талдау жасау.

      Айтылым-жазылым нормалары:

      орфографиялық норма: буын үндестігінің нормасын және оларға жалғанатын қосымшалар мен буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалардың жазылу ерекшеліктерін білу;

      пунктуациялық норма: сөйлем соңына қабаттаса қойылатын тыныс белгілерді білу;

      орфоэпиялық норма: сөздердің жуан-жіңішкелік үндесімі мен ерін үндестігі нормаларын сақтауға дағдылану;

      12. 8-сыныпқа арналған "Қазақ тілі" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) мәтінтану:

      оқылым стратегияларын қолданып, талдап оқу; тыңдалым мәтіні бойынша альтернативті сұрақтар құрастыру; тақырыбы ұқсас әртүрлі стильдегі мәтіндердің түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау, пайымдау) салыстыра талдау; мәтіннің коммуникациялық табиғатына талдау жасау арқылы негізгі ойды анықтау; мәтінді ақпараттың өзектілігі мен құндылығы тұрғысынан бағалау; ресми стильдің қызметі мен өзіне тән рәсімделу үлгілерін білу; ресми стильге тән жанрларды ажырата білу; ресми іс-қағаздар стиліне тән тілдік ерекшеліктерді тану және талдау;

      2) мәтінтудыру:

      берілген тақырыптардың бірін таңдап, пайымдау мәтінін жазу; көркем мәтін стилінің тілдік ерекшеліктерін сақтап, түрлі жанрларда мәтін тудыру дағдыларын қалыптастыру; ауызша сөйлеу және өлең оқу кезінде интонацияның құрамдас бөліктерін сақтау; берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (алғыс хат, сұраныс хат) мәтін жазу; публицистикалық стильге тән ерекшеліктерді сақтай отырып, көпшілік алдында оқуға арналған үндеу, уағыз, үгіт-насихат мәтіндерін құрастыру; автордың негізгі ойын сақтай отырып, сұхбат құрастыру; берілген тақырып бойынша презентация дайындау және оны көпшілік алдында қорғау;

      3) әдеби тіл нормаларын сақтау:

      лексика-грамматикалық норма: сөз таптары (одағай, еліктеу, оқшау сөздер) және оның мағыналық түрлерін ажырату; сөз таптарының сөйлемдегі қызметін тану; сөз таптарына (еліктеу, одағай, оқшау сөздер) морфологиялық талдау жасау; сөз арасындағы дыбыстық өзгерістерді ажырата білу; етістіктерді лексика-грамматикалық топтарға ажырата білу, лексикалық мағынасын ашу; сөз тіркесінің сөйлемдегі байланысу тәсілдері мен түрлерін ажырата білу, синтаксистік талдау жасау.

      Айтылым-жазылым нормалары:

      орфографиялық норма: дыбыстардың түрленімі, құранды дауысты дыбыстар, буын жігі және тасымал, күрделі атаулар мен қысқарған сөздер емлесі;

      пунктуациялық норма: сөйлем ішіне қабаттаса қойылатын тыныс белгілерді білу;

      орфоэпиялық норма: сөйлеу ішіндегі, сөз арасындағы дыбыс өзгерістерінің орфоэпиялық нормаларын сақтау.

      13. 9-сыныпқа арналған "Қазақ тілі" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) мәтінтану:

      белгілі мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу; тыңдалым мәтіні бойынша сократтық сұрақтар құрастыру; мәтіннің мағыналық құрылымын қамтамасыз ететін талаптарына талдау жасау (байланыстылық, бүтіндік, қисындылық, ақпараттылық); мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау;проблемалық мәтіннің мазмұнын сыни тұрғыдан бағалау, оны шешу жөнінде өз болжамын айту; ресми стиль мен ғылыми стильдің өзіне тән ерекшеліктерін салыстыру; мәтіннің құрылымы мен рәсімделуі арқылы ғылыми стильге тән жанрлық ерекшеліктерін ажырату; ғылыми стильге тән ерекшеліктерді білу және қолдану;

      2) мәтінтудыру:

      берілген шығарманы талқылап, сыни мәтін тудыру; түрлі жанрларда көркем мәтін тудыру кезінде паймыдау және қорытындылау дағдыларын қалыптастыру; сөздің композициясын, сөйлеу техникасын, сөз өнерін игеру дағдыларын жетілдіру; берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (заң баптарын құрастыру) мәтін жазу; көпшілік алдында сөйлеу техникасын жетілдіру, келтірген фактілерге сендіру қабілетін және суырыпсалма өнерін, ділмарлықты жетілдіру; берілген тақырыпта салыстыру, дәлелдеу эссесін жазу;

      терминдер мен кәсіби сөздерді қолданып ғылыми жұмыс жазу және қорғау;

      3) әдеби тіл нормаларын сақтау:

      лексика-грамматикалық норма: сөз таптары және оның мағыналық түрлерін ажырату; грамматикалық ұғымдарды (форма, мағына, категория) ажырату; мәтіндегі барлық сөздердің морфологиялық құрамын білу, барлық сөз таптарына морфологиялық талдау жасау; сөйлемдерді сөз сазына қарай ырғақтық топтарға бөлу; сөз мағынасының түрлері және оларды типтендіре білу, лексикалық талдау жасау; сөйлемнің құрылымдық, мағыналық түрлерін білу, сөйлемдерге кешенді синтаксистік талдау жасау.

      Айтылым-жазылым нормалары:

      орфографиялық норма: кірме сөздердің игерілген және игерілмеген түрлерін жазу ережелерін және жалпы қазақ тілінің емле ережелерін сақтау;

      пунктуациялық норма: тыныс белгілердің қойылым ұстанымдарын (мағыналық, грамматикалық, интонациялық) білу;

      орфоэпиялық норма: сөйлемді ырғақты топтарға бөліп, сөйлеу сазын сақтап айту дағдыларын жетілдіру.

3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

      14. Бағдарламада оқыту мақсаттары сан мен әріптен тұратын кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші, үшінші сандар бөлім мен бөлімше, төртінші сан бөлімшедегі оқыту мақсатының реттік номерін көрсетеді. 5.1.2.1 кодында: "5" – сынып, "1.2" – бөлім мен бөлімше, "1" – оқыту мақсатының реттік саны.

      15. Оқыту мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша әр сыныпқа берілген.

1) мәтінтану:

Білім алушылар:


5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1. Мәтіннің мазмұнын тану

5. 1. 1. 1 оқылым стратегияларын қолданып, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау

6. 1. 1. 1 оқылым стратегияларын қолданып, комментарий жасау

7. 1. 1. 1 оқылым стратегияларын қолданып, зерттеп оқу

8. 1. 1. 1 оқылым стратегияларын қолданып, талдап оқу

9. 1. 1. 1 белгілі мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу

5. 1. 1. 2 тыңдалым мәтіні бойынша тірек сөздер мен жетекші сұрақтар құрастыру

6. 1. 1. 2 тыңдалым мәтінінде көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру

7. 1. 1. 2 тыңдалым мәтіні бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру

8. 1. 1. 2 тыңдалым мәтіні бойынша альтернативті сұрақтар құрастыру

9. 1. 1. 2 тыңдалым мәтіні бойынша сократтық сұрақтар құрастыру

5. 1. 1. 3 мәтін құрылымын сақтай отырып жоспар құру

6. 1. 1. 3 мәтін құрылымын анықтау

7. 1. 1. 3 мәтіннің қарым-қатынас формасы ажырату (диалогтік, монологтік, полилогтік)

8. 1. 1. 3 тақырыбы ұқсас әртүрлі стильдегі мәтіндердің түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау, пайымдау) салыстыра талдау

9. 1. 1. 3 мәтіннің мағыналық құрылымын қамтамасыз ететін талаптарына талдау жасау (байланыстылық, бүтіндік, қисындылық, ақпараттылық)

5. 1. 1. 4 мәтінде баяндалған оқиғаның себебі мен мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау

6. 1. 1. 4 мәтінде баяндалған дәлелдер мен фактілерді ажырату арқылы негізгі ойды анықтау

7. 1. 1. 4 мәтіндегі ақпаратты ғаламдық мәселелермен байланыстыру арқылы негізгі ойды анықтау

8. 1. 1. 4 мәтіннің коммуника циялық табиғатына талдау жасау арқылы негізгі ойды анықтау

9. 1. 1. 4 мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау

5. 1. 1. 5 мәтіндегі шешімге пікір білдіру, балама шешімдер ұсыну

6. 1. 1. 5 әртүрлі дереккөздерден алынған ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру

7. 1. 1. 5 мәтіннің функционалдық-мағыналық типін талқылау

8. 1. 1. 5 мәтінді ақпараттың өзектілігі мен құндылығы тұрғысынан бағалау

9. 1. 1. 5 проблемалық мәтіннің мазмұнын сыни тұрғыдан бағалау, оны шешу жөнінде өз болжамын айту

2. Мәтіннің стилі мен жанрын тану

5. 1. 2. 1 мәтіннен ауызекі сөйлеу стиліне тән элементтерді ажырата білу

6. 1. 2. 1 көркем әдебиет стилінің құрылымын және өзіндік белгілерін білу

7. 1. 2. 1 көркем әдебиет пен публицистикалық стильдің өзіне тән белгілерін салыстыру

8. 1. 2. 1 ресми стильдің қызметі мен өзіне тән рәсімделу үлгілерін білу

9. 1. 2. 1 ресми стиль мен ғылыми стильдің өзіне тән ерекшеліктерін салыстыру

5. 1. 2. 2 мәтіннен ауызекі сөйлеу және жазба тілдердің стильдік айырмашылықтарын тану

6. 1. 2. 2 ауызекі тіл мен көркем әдебиет жанрының ерекшеліктерін білу

7. 1. 2. 2 публицистикалық стильге тән жанрларды ажырата білу

8. 1. 2. 2 ресми стильге тән жанрларды ажырата білу

9. 1. 2. 2 мәтіннің құрылымы мен рәсімделуі арқылы ғылыми стильге тән жанрлық ерекшеліктерін ажырату

5. 1. 2. 3 ауызекі сөйлеу стиліне тән тілдік ерекшеліктерді тану және талдау

6. 1. 2. 3 көркем әдебиет стиліне тән тілдік ерекшеліктерді тану және талдау

7. 1. 2. 3 публицистикалық стильге тән тілдік ерекшеліктерді тану және талдау

8. 1. 2. 3 ресми іс-қағаздар стиліне тән тілдік ерекшеліктерді тану және талдау

9. 1. 2. 3 ғылыми стильге тән ерекшеліктерді білу және қолдану

2) мәтінтудыру:

1) Көр кем әдебиет және ауызекі сөйлеу стильдерінде айтылым, жазылым дағдыларын жетілдірУ

5. 2. 1. 1 әдеби тіл нормаларын сақтай отырып, суреттер бойынша сипаттау мәтінін жазу

6. 2. 1. 1 әдеби тіл нормаларын сақтай отырып, суреттер, сызба, кесте бойынша әңгімелеу мәтінін жазу

7. 2. 1. 1 әдеби тіл нормаларын сақтай отырып, өлеңдерді сюжетті мәтінге айналдыру

8. 2. 1. 1 берілген тақырыптардың бірін таңдап, пайымдау мәтінін жазу

9. 2. 1. 1 берілген шығарманы талқылап, сыни мәтін тудыру

5. 2. 1. 2 ауызекі сөйлеу үлгілері кездесетін сипаттау, баяндау мәтіндерін жазу дағдыларын қалыптастыру

6. 2. 1. 2 көркем әдебиет стилінің нормаларын сақтап, берілген тақырып бойынша шығармашылық диктант жазу

7. 2. 1. 2 бейнебаян желісіне сүйеніп, оқиғаны көркем мәтін стилінде мазмұндау дағдыларын қалыптастыру

8. 2. 1. 2 көркем мәтін стилінің тілдік ерекшеліктерін сақтап, түрлі жанрларда мәтін тудыру дағдыларын қалыптастыру

9. 2. 1. 2 түрлі жанрларда көркем мәтін тудыру кезінде паймыдау және қорытындылау дағдыларын қалыптастыру

5. 2. 1. 3 сәлемдесу, танысу, рұқсат сұрау, қоштасу кезінде ұлттық этикетті сақтау

6. 2. 1. 3 қазақ тілінде қалыптасқан қаратпаларды қолдану нормаларын сақтау дағдыларын қалыптастыру

7. 2. 1. 3 тілдік қарым-қатынас кезінде бейвербалды құралдарды ұлттық талаптарға сай қолдану

8. 2. 1. 3 ауызша сөйлеу және өлең оқу кезінде интонацияның құрамдас бөліктерін сақтау

9. 2. 1. 3 сөздің композициясын, сөйлеу техникасын, сөз өнерін игеру дағдыларын жетілдіру

2) Ресми іс-қағаздар стилінде жазылым дағдыларын жетілдіру

5. 2. 2. 1 берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (құттықтау хат, хабарлама хат) мәтін жазу

6. 2. 2. 1 берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (өтініш, түсініктеме) мәтін жазу

7. 2. 2. 1 берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (өмірбаян, мінездеме, түйіндеме) мәтін жазу

8. 2. 2. 1 берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (алғыс хат, сұраныс хат) мәтін жазу

9. 2. 2. 1 берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (заң баптарын құрастыру) мәтін жазу

3) Публицистикалық стильде айтылым, жазылым дағдыларын жетілдіру

5. 2. 3. 1 өзін және қоршаған ортаны таныстыру мәтінін сөйлеу нормасына сай құрап айту

6. 2. 3. 1 тұрмыстық зат және техника құралдары туралы мақтау, жарнамалау мәтінін аритикуляциялық талаптарға сай айту

7. 2. 3. 1 публицистикалық стильге тән ерекшеліктерді сақтай отырып, монолог айту немесе диалогқа белсене қатысу дағдыларын жетілдіру

8. 2. 3. 1 публицистикалық стильге тән ерекшеліктерді сақтай отырып, көпшілік алдында оқуға арналған үндеу, уағыз, үгіт-насихат мәтіндерін құрастыру

9. 2. 3. 1 көпшілік алдында сөйлеу техникасын жетілдіру, келтірген фактілерге сендіру қабілетін және суырыпсалма өнерін, ділмарлықты жетілдіру

5. 2. 3. 2 мәтіндегі негізгі ойды айқындап, жинақы мәтін жазу дағдысын қалыптастыру

6. 2. 3. 2 көтерілген мәселеге (тақырыпқа) өз ойын білдіру арқылы шағын мәтін жазу

7. 2. 3. 2 тақырыпқа сәйкес сипаттау, баяндау түрінде эссе жазу

8. 2. 3. 2 автордың негізгі ойын сақтай отырып, сұхбат құрастыру

9. 2. 3. 2 берілген тақырыпта салыстыру, дәлелдеу эссесін жазу

4) Ғылыми стильде айтылым және жазылым дағдыларын жетілдіру

5. 2. 4. 1 әдеби тіл нормалары бойынша өз бетінше ереже, анықтама құрап жазу, ойын ауызша дәлелдеу

6. 2. 4. 1 түсіндірме сөздіктің стилімен жеке сөздердің мағынасын ашу, көпшілікке түсіндіру

7. 2. 4. 1 ғылыми мәтінді жинақтап аннотация жазу және оны тезиске айналдырып баяндау

8. 2. 4. 1 берілген тақырып бойынша презентация дайындау және оны көпшілік алдында қорғау

9. 2. 4. 1 терминдер мен кәсіби сөздерді қолданып ғылыми жұмыс жазу және қорғау

3) әдеби тіл нормалары:

1) Лексика-грамматикалық норма

5. 3. 1. 1 сөз таптары (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) және олардың мағыналық түрлерін ажырату

6. 3. 1. 1 сөз таптары (есімдік, үстеу, шылау) және оның мағыналық түрлерін ажырату

7. 3. 1. 1 атауыш және көмекші сөздерді ажырату

8. 3. 1. 1 сөз таптары (одағай, еліктеу, оқшау сөздер) және оның мағыналық түрлерін ажырату

9. 3. 1. 1 сөз таптары және оның мағыналық түрлерін ажырату

5. 3. 1. 2 есім сөздердің түрленуін анықтау

6. 3. 1. 2 есім сөздер мен есімдіктің түрленуін анықтау

7. 3. 1. 2 етістіктің түрлері мен категорияларының ерекшеліктерін тану

8. 3. 1. 2 сөз таптарының сөйлемдегі қызметін тану

9. 3. 1. 2 грамматикалық ұғымдарды (форма, мағына, категория) ажырату

5. 3. 1. 3 сөз таптарына (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) морфологиялық талдау жасау

6. 3. 1. 3 сөз таптарына (есімдік, үстеу, шылау, етістік) морфологиялық талдау жасау

7. 3. 1. 3 сөз таптарына (сын есім, етістік) морфологиялық талдау жасау

8. 3. 1. 3 сөз таптарына (еліктеу, одағай, оқшау сөздер) морфологиялық талдау жасау

9. 3. 1. 3 мәтіндегі барлық сөздердің морфологиялық құрамын білу, барлық сөз таптарына морфологиялық талдау жасау

5. 3. 1. 4 қазақ тілінің дыбыстық жүйесін білу, фонетикалық талдау жасау

6. 3. 1. 4 айтылым кезіндегі үндестік заңының сақталуын білу, фонологиялық талдау жасау

7. 3. 1. 4 айтылым, жазылым кезіндегі үндестік заңын тану, фонологиялық талдау жасау

8. 3. 1. 4 сөз арасындағы дыбыстық өзгерістерді ажырата білу

9. 3. 1. 4 сөйлемдерді сөз сазына қарай ырғақтық топтарға бөлу

5. 3. 1. 5 сөз мағыналарын ажырата білу, лексикалық талдау жасау

6. 3. 1. 5 сөздік құрамның толығу ерекшеліктерін білу, лексикалық талдау жасау

7. 3. 1. 5 сөздердің түпкі және туынды мағынасын ажырата білу, лексикалық талдау жасау

8. 3. 1. 5 етістіктерді лексика-грамматикалық топтарға ажырата білу, лексикалық мағынасын ашу

9. 3. 1. 5 сөз мағынасының түрлері және оларды типтендіре білу, лексикалық талдау жасау

5. 3. 1. 6 сөйлемнің айтылу сазы мен мақсатына қарай түрлерін ажырату, синтаксистік талдау жасау

6. 3. 1. 6 сөз тіркестері және оларға тән синтаксиситік белгілерді ажырата білу, синтаксистік талдау жасау

7. 3. 1. 6 сөйлем мүшелерінің сөйлемдегі қызметін ажырата білу, синтаксистік талдау жасау

8. 3. 1. 6 сөз тіркесінің сөйлемдегі байланысу тәсілдері мен түрлерін ажырата білу, синтаксистік талдау жасау

9. 3. 1. 6 сөйлемнің құрылымдық, мағыналық түрлерін білу, сөйлемдерге кешенді синтаксистік талдау жасау

2) Айтылым- жазылым нормалары

5. 3. 2. 1 әріптердің емлесі, түбір сөздердің сақталуы мен қосымшалардың жалғануын ескере отырып, терме диктантын жазу

6. 3. 2. 1 есту диктантын жазу кезінде күрделі сөздер мен сөз тіркестерінің сыңарларыныңорфографиялық нормасын сақтау

7. 3. 2. 1 буын үндестігінің нормасын және оларға жалғанатын қосымшалар мен буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалардың жазылу ерекшеліктерін білу

8. 3. 2. 1 дыбыстардың түрленімі, құранды дауысты дыбыстар, буын жігі және тасымал, күрделі атаулар мен қысқарған сөздер емлесі

9. 3. 2. 1 кірме сөздердің игерілген және игерілмеген түрлерін жазу ережелерін және жалпы қазақ тілінің емле ережелерін сақтау

5. 3. 2. 2 сөйлем соңында және сөйлем ішінде қойылатынтыныс белгілерін білу

6. 3. 2. 2 үтірді қоюдың ұстанымдары мен әртүрлі орындарын білу

7. 3. 2. 2 сөйлем соңына қабаттаса қойылатын тыныс белгілерді білу

8. 3. 2. 2 сөйлем ішіне қабаттаса қойылатын тыныс белгілерді білу

9. 3. 2. 2 тыныс белгілердің қойылым ұстанымдарын (мағыналық, грамматикалық, интонациялық) білу

5. 3. 2. 3 сөздердің жуан, жіңішке үндесімі мен қосымша жалғану кезіндегі айтылым нормаларын сақтау

6. 3. 2. 3 түбір мен қосымша және күрделі сөз ішіндегі дыбыстардың ықпалдастығын (ілгерінді, кейінді, тоғыспалы) сақтау

7. 3. 2. 3 сөздердің жуан-жіңішкелік үндесімі мен ерін үндестігі нормаларын сақтауға дағдылану

8. 3. 2. 3 сөйлеу ішіндегі сөз арасындағы дыбыс өзгерістерінің орфоэпиялық нормаларын сақтау

9. 3. 2. 3 сөйлемді ырғақты топтарға бөліп, сөйлеу сазын сақтап айту дағдыларын жетілдіру

      16. Осы оқу бағдарламасы негізгі орта білім беру деңгейінің қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын гуманитарлық бағыттағы мамандандырылған желілік "Абай мектептерінің" 5-9-сыныптарына арналған "Қазақ тілі" оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді жоспарда барлық сынып бойынша әр тарауда қамтылуы тиіс оқу мақсаттарының көлемі белгіленген.

      17. Тоқсандағы бөлімдер мен бөлімшелер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.


Негізгі орта білім беру
деңгейінің қазақ тілі мен
әдебиетін тереңдете оқытатын
гуманитарлық бағыттағы
мамандандырылған желілік
"Абай мектептерінің"
5-9-сыныптарына арналған
"Қазақ тілі" оқу пәнінен
жаңартылған мазмұндағы
үлгілік оқу бағдарламасына
қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын гуманитарлық бағыттағы мамандандырылған желілік "Абай мектептерінің" 5-9-сыныптарына арналған "Қазақ тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар (оқыту қазақ тілінде)

      1) 5-сынып:

Лексикалық бөлім

Әдеби тіл нормалары

Білім алу әрекетінің түрлері

Білім алушылар білуге тиісті оқу мақсаттары

1-тоқсан

1. Заттар

Атаулар әлемі (деректі, дерексіз заттар, кісі есімдері, жер-су атаулары, қоршаған орта, жалпы зат атаулары)

1.1. Зат атаулары. Зат есім. Зат есімнің сұрақтары
1.2 Зат есімнің лексика-семантикалық топтары (дене мүшелері атаулары, кісі есімдері, киім атаулары, мал атаулары, тамақ атаулары, құрылыс атаулары)
1.3 Жанды және жансыз зат есімдер
1.4 Жалпы зат есімдер
1.5 Жалқы зат есімдер
1.6 Антропонимдер
1.7 Топонимдер
1.8 Зат есімнің көптелуі
1.9 Дара және күрделі зат есімдер

Мәтінтану

5. 1. 1. 1 оқылым стратегияларын қолданып, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау;
5. 1. 1. 3 мәтін құрылымын сақтай отырып жоспар құру;
5. 1. 2. 1 мәтіннен ауызекі сөйлеу стиліне тән элементтерді ажырата білу

Мәтінтудыру

5. 2. 1. 1әдеби тіл нормаларын сақтай отырып, суреттер бойынша сипаттау мәтінін жазу;
5. 2. 1. 3 сәлемдесу, танысу, рұқсат сұрау, қоштасу кезінде ұлттық этикетті сақтау

Лексика-грамматикалық норма

5. 3. 1. 1 сөз таптары (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) және олардың мағыналық түрлерін ажырату;
5. 3. 1. 2 есім сөздердің түрленуін анықтау;
5. 3. 1. 3 сөз таптарына (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) морфологиялық талдау жасауАйтылым-жазылым нормалары

5. 3. 2. 2. сөйлем соңында және сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін білу

2. Дыбыстар

У да шу әлем (табиғи дыбыстар, жасанды дыбыстар, тіл дыбыстары, дыбыс күші)

2.1 Қазақ әліпбиі
2.2 Дыбыс пен әріп
2.3 Дауысты/дауыссыз дыбыстар
2.4 Дауысты дыбыстардың түрлері
2.5 Дауыссыз дыбыстардың түрлері
2.6 Буын және оның түрлері
2.7 Үндестік заңы.
2.8 Буын үндестігі
2.9 Ерін үндестігі
2.10 Дыбыс үндестігі
2.11 Тасымал

Мәтінтану

5. 1. 1. 2 тыңдалым мәтіні бойынша тірек сөздер мен жетекші сұрақтар құрастыру;
5. 1. 1. 4 мәтінде баяндалған оқиғаның себебі мен мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау;
5. 1. 2. 2 мәтіннен ауызекі сөйлеу және жазба тілдердің стильдік айырмашылықтарын тану

Мәтінтудыру

5. 2. 1. 2 ауызекі сөйлеу үлгілері кездесетін сипаттау, баяндау мәтіндерін жазу дағдыларын қалыптастыру;
5. 2. 3. 1 өзін және қоршаған ортаны таныстыру мәтінін сөйлеу нормасына сай құрап айту

Лексика-грамматикалық норма

5. 3. 1. 4 қазақ тілінің дыбыстық жүйесін білу, фонетикалық талдау жасауАйтылым-жазылым нормалары

5. 3. 2. 1 әріптердің емлесі, түбір сөздердің сақталуы мен қосымшалардың жалғануын ескере отырып, терме диктантын жаз

2-тоқсан

3. Заттың белгісі

Халықтан әділ сыншы жоқ (адамның сырт келбеті, мінез-құлқы, қазақ ұғымындағы кей түстердің қасиеті, жылқы атаулары)

3.1 Сын есім. Сын есімнің сұрақтары
3.2 Сын есімнің лексика-семантикалық топтары
3.3 Адамның келбетін сипаттайтын және мінезін білдіретін сөздер
3.4 Дара және күрделі сын есімдер
3.5 Сынның дәрежесі
3.6 Салыстырмалы шырай
3.7 Салыстырмалы шырай емлесі
3.8 Күшейтпелі шырай
3.9 Күшейтпелі шырай емлесі

Мәтінтану

5. 1. 1. 4 мәтінде баяндалған оқиғаның себебі мен мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау;
5. 1. 1. 5 мәтіндегі шешімге пікір білдіру, балама шешімдер ұсыну;
5. 1. 2. 3 ауызекі сөйлеу стиліне тән тілдік ерекшеліктерді тану және талдау

Мәтінтудыру

5. 2. 2. 1 берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (құттықтау хат, хабарлама хат) мәтін жазу

Лексика-грамматикалық норма

5. 3. 1. 1 сөз таптары (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) және олардың мағыналық түрлерін ажырату;
5. 3. 1. 2 есім сөздердің түрленуін анықтау;
5. 3. 1. 3 сөз таптарына (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) морфологиялық талдау жасауАйтылым-жазылым нормалары

5. 3. 2. 1 әріптердің емлесі, түбір сөздердің сақталуы мен қосымшалардың жалғануын ескере отырып, терме диктантын жазу

4. Заттың саны

Сандар сөйлейді (қазақ ұғымындағы киелі сандар, халық өлшемдері, біз қаншаумыз)

4.1 Сан есім. Дара және күрделі сан есімдер
4.2 Сан есімнің мағыналық топтары
4.3 Есептік сан есім
4.4 Реттік сан есім
4.5 Жинақтық сан есім
4.6 Болжалдық сан есім
4.7 Бөлшектік сан есім
4.8 Топтау сан есім
4.9 Сан есімнің емлесі

Мәтінтану

5. 1. 1. 1 оқылым стратегияларын қолданып, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау;
5. 1. 1. 2 тыңдалым мәтіні бойынша тірек сөздер мен жетекші сұрақтар құрастыру;
5. 1. 2. 1 мәтіннен ауызекі сөйлеу стиліне тән элементтерді ажырата білу

Мәтінтудыру

5. 2. 3. 2 мәтіндегі негізгі ойды айқындап, жинақы мәтін жазу дағдысын қалыптастыру;
5. 2. 1. 3 сәлемдесу, танысу, рұқсат сұрау, қоштасу кезінде ұлттық этикетті сақтау

Лексика-грамматикалық норма

5. 3. 1. 1 сөз таптары (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) және олардың мағыналық түрлерін ажырату;
5. 3. 1. 2 есім сөздердің түрленуін анықтау;
5. 3. 1. 3 сөз таптарына (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) морфологиялық талдау жасауАйтылым-жазылым нормалары

5. 3. 2. 3 сөздердің жуан, жіңішке үндесімі мен қосымша жалғану кезіндегі айтылым нормаларын сақтау

3-тоқсан

5. Сөздің мағынасы

Сөздің сырын сөз ашады (сөз туралы мақал-мәтелдер, мәндес, тұлғалас, қарсы мағынадағы сөздер, кірме сөздер)

5.1 Сөздің тура және ауыспалы мағынасы
5.2 Көп мағыналы сөздер
5.3 Омонимдер
5.4 Синонимдер
5.5 Антонимдер
5.6 Сөздік құрамдағы сөздердің қолданылу аясы
5.7 Терминдер
5.8 Кәсіби сөздер
5.9 Кірме сөздер

Мәтінтану

5. 1. 1. 3 мәтін құрылымын сақтай отырып жоспар құру;
5. 1. 1. 4 мәтінде баяндалған оқиғаның себебі мен мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау;
5. 1. 2. 2 мәтіннен ауызекі сөйлеу және жазба тілдердің стильдік айырмашылықтарын тану

Мәтінтудыру

5. 2. 3. 1 өзін және қоршаған ортаны таныстырумәтінін сөйлеу нормасына сай құрап айту;
5. 2. 4. 1 әдеби тіл нормалары бойынша өз бетінше ереже, анықтама құрап жазу, ойын ауызша дәлелдеу

Лексика-грамматикалық норма

5. 3. 1. 3 сөз таптарына (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) морфологиялық талдау жасау;
5. 3. 1. 5 сөз мағыналарын ажырата білу, лексикалық талдау жасау

6. Әрекет

Қазақтың ұлттық ойындары (көкпар, асық ойнау, бәйге, арқан тарту)

6.1 Етістік
6.2 Дара және күрделі етістіктер
6.3 Болымды және болымсыз етістіктер
6.4 Негізгі және көмекші етістіктер
6.5 Тұйық етістік
6.6 Етістіктің шақтары
6.7 Осы шақ
6.8 Өткен шақ
6.9 Келер шақ

Мәтінтану

5. 1. 1. 2 тыңдалым мәтіні бойынша тірек сөздер мен жетекші сұрақтар құрастыру;
5. 1. 1. 5 мәтіндегі шешімге пікір білдіру, балама шешімдер ұсыну;
5. 1. 2. 3 ауызекі сөйлеу стиліне тән тілдік ерекшеліктерді тану және талдау

Мәтінтудыру

5. 2. 1. 1 әдеби тіл нормаларын сақтай отырып, суреттер бойынша сипаттау мәтінін жазу;
5. 2. 3. 2 мәтіндегі негізгі ойды айқындап, жинақы мәтін жазу дағдысын қалыптастыру

Лексика-грамматикалық норма

5. 3. 1. 1 сөз таптары (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) және олардың мағыналық түрлерін ажырату;
5. 3. 1. 3 сөз таптарына (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) морфологиялық талдау жасауАйтылым-жазылым нормалары

5. 3. 2. 1 әріптердің емлесі, түбір сөздердің сақталуы мен қосымшалардың жалғануын ескере отырып, терме диктантын жазу

7. Сөйлем

"Пай, пай, пай, киелі неткен жер!" (табиғат- туған анамыз, табиғатпен үндес қазақтың бұрынғы тұрмысы, табиғатты қорғау туралы тыйым сөздер)

7.1 Сөйлем түрлері
7.2 Хабарлы сөйлем
7.3 Сұраулы сөйлем
7.4 Сұраулы сөйлемнің жасалу жолдары
7.5 Лепті сөйлем
7.6 Бұйрықты сөйлем
7.7. Тыныс белгі
7.8 Сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілер
7.9 Сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілер

Мәтінтану

5. 1. 1. 4 мәтінде баяндалған оқиғаның себебі мен мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау;
5. 1. 1. 5 мәтіндегі шешімге пікір білдіру, балама шешімдер ұсыну;
5. 1. 2. 1 мәтіннен ауызекі сөйлеу стиліне тән элементтерді ажырата білу

Мәтінтудыру

5. 2. 1. 2 ауызекі сөйлеу үлгілері кездесетін сипаттау, баяндау мәтіндерін жазу дағдыларын қалыптастыру;
5. 2. 2. 1 берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (құттықтау хат, хабарлама хат) мәтін жазу

Лексика-грамматикалық норма

5. 3. 1. 6 сөйлемнің айтылу сазы мен мақсатына қарай түрлерін ажырату, синтаксистік талдау жасау;
5. 3. 2. 2. сөйлем соңында және сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін білу

4-тоқсан

8. Күрделі сөздер

Аңызға айналған өлке (еліміздегі белгілі жерлер мен елге тұтқа болған тұлғалар)

8.1 Күрделі сөздердің түрлері
8.2 Біріккен сөздер
8.3 Біріккен сөздердің емлесі
8.4 Қос сөздер
8.5 Қайталама қос сөздер
8.6 Қосарлама қос сөздер
8.7 Қос сөздердің емлесі
8.8 Қысқарған сөздер
8.9 Қысқарған сөздердің емлесі
8.10 Тіркесті сөздер және олардың емлесі

Мәтінтану

5. 1. 1. 1 оқылым стратегияларын қолданып, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау;
5. 1. 2. 2 мәтіннен ауызекі сөйлеу және жазба тілдердің стильдік айырмашылықтарын тану;

Мәтінтудыру

5. 2. 1. 3 сәлемдесу, танысу, рұқсат сұрау, қоштасу кезінде ұлттық этикетті сақтау;
5. 2. 3. 2 мәтіндегі негізгі ойды айқындап, жинақы мәтін жазу дағдысын қалыптастыру

Лексика-грамматикалық норма

5. 3. 1. 3 сөз таптарына (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) морфологиялық талдау жасау;
5. 3. 2. 3 сөздердің жуан, жіңішке үндесімі мен қосымша жалғану кезіндегі айтылым нормаларын сақтау

9. Тілдің табиғаты

"Бабам тілі сен қалдың" (әлем тілдері, тілдің, жазудың пайда болуы, тілдің міндеті...)

9.1 Тілдің анықтамасы және қызметі
9.2 Ауызша және жазбаша тіл
9.3 Ауызекі тілге тән белгілер
9.4 Жазудың пайда болуы және дамуы
9.5 Дүние жүзі тілдері
9.6 Ана тілі
9.7 Қазақ тілі және оған туыстас тілдер
9.8 Қазақ тілінің сөз байлығы

Мәтінтану

5. 1. 1. 3 мәтін құрылымын сақтай отырып жоспар құру;
5. 1. 1. 4 мәтінде баяндалған оқиғаның себебі мен мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау;
5. 1. 2. 3 ауызекі сөйлеу стиліне тән тілдік ерекшеліктерді тану және талдау

Мәтінтудыру

5. 2. 3. 1 өзін және қоршаған ортаны таныстыру мәтінін сөйлеу нормасына сай құрап айту;
5. 2. 4. 1әдеби тіл нормалары бойынша өз бетінше ереже, анықтама құрап жазу, ойын ауызша дәлелдеу

Лексика-грамматикалық норма

5. 3. 1. 5 сөз мағыналарын ажырата білу, лексикалық талдау жасау;
5. 3. 1. 6 сөйлемнің айтылу сазы мен мақсатына қарай түрлерін ажырату, синтаксистік талдау жасау

      2) 6-сынып:

Лексикалық бөлім

Әдеби тіл нормалары

Білім алу әрекетінің түрлері

Білім алушылар білуге тиісті оқу мақсаттары

1-тоқсан

1. Сөз құрамы

Жылдың төрт мезгілі (көктем туады, жаз шығады, күз түседі, қыс келеді ...)

1.1 Түбір
1.2 Түбір сөздің түрлері
1.3 Түбірлес сөздер
1.4 Туынды сөз
1.5 Жұрнақ
1.6 Жұрнақтың түрлері
(сөз тудырушы және сөз түрлендіруші жұрнақтар)
1.7 Жалғау
1.8 Жалғаудың түрлері
1.9 Жалғаудың қызметі

Мәтінтану

6. 1. 1. 1 оқылым стратегияларын қолданып, комментарий жасау;
6. 1. 1. 2 тыңдалым мәтінінде көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру;
6. 1. 2. 1 көркем әдебиет стилінің құрылымын және өзіндік белгілерін білу

Мәтінтудыру

6. 2. 1. 1әдеби тіл нормаларын сақтай отырып, суреттер, сызба, кесте бойынша әңгімелеу мәтінін жазу;
6. 2. 1. 3 қазақ тілінде қалыптасқан қаратпаларды қолдану нормаларын сақтау дағдыларын қалыптастыру

Лексика-грамматикалық норма

6. 3. 1. 3 сөз таптарына (есімдік, үстеу, шылау, етістік) морфологиялық талдау жасауАйтылым-жазылым нормалары

6. 3. 2. 1 есту диктантын жазу кезінде күрделі сөздер мен сөз тіркестерінің сыңарларының орфографиялық нормасын сақтау

2. Мәтін

"Толғауы тоқсан қызыл тіл" (әдебиет пәнінен өткен көркем мәтіннің түрлі жанрлары...)

2.1 Мәтіннің құрамы
2.2 Мәтіннің түрлері. Әңгімелеу мәтіні
2.3 Сипаттау мәтіні
2.4 Пайымдау мәтіні
2.5 Көркем мәтіннің жанрлары
2.6 Әңгіме
2.7 Өлең
2.8 Повесть
2.9 Роман
2.10 Поэма

Мәтінтану

6. 1. 1. 3 мәтін құрылымын анықтау;
6. 1. 1. 5 әртүрлі дереккөздерден алынған ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру;
6. 1. 2. 2 ауызекі тіл мен көркем әдебиет жанрының ерекшеліктерін білу

Мәтінтудыру

6. 2. 1. 2 көркем әдебиет стилінің нормаларын сақтап берілген тақырып бойынша шығармашылық диктант жазу;
6. 2. 3. 1тұрмыстық зат және техника құралдары туралы мақтау, жарнамалау мәтінін аритикуляциялық талаптарға сай айту

Лексика-грамматикалық норма

6. 3. 1. 4 айтылым кезіндегі үндестік заңының сақталуын білу, фонологиялық талдау жасау;
6. 3. 1. 5 сөздік құрамның толығу ерекшеліктерін білу, лексикалық талдау жасауАйтылым-жазылым нормалары

6. 3. 2. 2 үтірді қоюдың ұстанымдары мен әртүрлі орындарын білу

2-тоқсан

3. Сөз байлығы

Он сегіз мың ғалам (ғарыш, күн жүйесі, аспан әлеміне қатысты қазақи түсініктер, мақал-мәтелдер...)

3.1 Сөздік қор және сөздік құрам
3.2 Арнаулы лексика: термин сөздер мен кәсіби сөздер
3.3 Термин сөздердің түрлері
3.4 Төл сөздер және басқа тілден енген сөздер
3.5 Көнерген сөздер
3.6 Жаңа сөздер немесе атаулар
3.7 Жаңа сөздердің (атаулардың) түрлері және жасалу жолдары
3.8 Фразеологизмдер
3.9 Мақал-мәтелдер
3.10 Көп мағыналы сөздер және омонимдер

Мәтінтану

6. 1. 1. 4 мәтінде баяндалған дәлелдер мен фактілерді ажырату арқылы негізгі ойды анықтау;
6. 1. 2. 3 көркем әдебиет стиліне тән тілдік ерекшеліктерді тану және талдау

Мәтінтудыру

6. 2. 2. 1 берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (өтініш, түсініктеме) мәтін жазу;
6. 2. 4. 1 түсіндірме сөздіктің стилімен жеке сөздердің мағынасын ашу, көпшілікке түсіндіру

Әдеби тіл нормалары

6. 3. 1. 3 сөз таптарына (есімдік, үстеу, шылау, етістік) морфологиялық талдау жасау;
6. 3. 1. 5 сөздік құрамның толығу ерекшеліктерін білу, лексикалық талдау жасауЛексика-грамматикалық норма

6. 3. 2. 3 түбір мен қосымша және күрделі сөз ішіндегі дыбыстардың ықпалдастығын (ілгерінді, кейінді, тоғыспалы) сақтау

4. Зат есімнің сөзжасамдық және грамматикалық сипаты

"Сәлем – сөздің анасы" (жөн сұрасу, бата беру, тілек айту, қоштасу...)

4.1 Зат есімнің жасалуы
4.2 Зат есім тудыратын жұрнақтар
4.3. Зат есімнің түрленуі
4.4 Зат есімдердің жіктелуі
4.5 Зат есімдердің септелуі
4.6 Атау септік
4.7 Ілік септік
4.8 Барыс септік
4.9 Табыс септік
4.10 Жатыс септік
4.11 Шығыс септік
4.12 Көмектес септік
4.13 Зат есімдердің тәуелденуі

Мәтінтану

6. 1. 1. 1 оқылым стратегияларын қолданып, комментарий жасау;
6. 1. 2. 1 көркем әдебиет стилінің құрылымын және өзіндік белгілерін білу

Мәтінтудыру

6. 2. 1. 3 қазақ тілінде қалыптасқан қаратпаларды қолдану нормаларын сақтау дағдыларын қалыптастыру;
6. 2. 3. 2 көтерілген мәселеге (тақырыпқа) өз ойын білдіру арқылы шағын мәтін жазу

Лексика-грамматикалық норма

6. 3. 1. 2 есім сөздер мен есімдіктің түрленуін анықтау;
6. 3. 1. 3 сөз таптарына (есімдік, үстеу, шылау, етістік) морфологиялық талдау жасауАйтылым-жазылым нормалары

6. 3. 2. 2 үтірді қоюдың ұстанымдары мен әртүрлі орындарын білу

3-тоқсан

5. Есімдік

"...Кетігін тап та бар, қалан!" (менің отбасым, әр мамандық иесінің міндеттері, жөн сілтеу, белмегенді сұрау...)

5.1 Есімдік туралы жалпы сипаттама. Есімдіктің мағыналық түрлері
5.2 Жіктеу есімдігі. Жіктеу есімдігінің септелуі (қопармалы септелу)
5.3 Сілтеу есімдігі
5.4 Сұрау есімдігі
5.5 Өздік есімдігі
5.6 Жалпылау есімдігі
5.7 Болымсыздық есімдігі
5.8 Белгісіздік есімдігі
5.9 Есімдіктің сөйлемдегі қызметі және емлесі

Мәтінтану

6. 1. 1. 2 тыңдалым мәтінінде көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру;
6. 1. 1. 3 мәтін құрылымын анықтау;
6. 1. 2. 2 ауызекі тіл мен көркем әдебиет жанрының ерекшеліктерін білу

Мәтінтудыру

6. 2. 1. 1 әдеби тіл нормаларын сақтай отырып, суреттер, сызба, кесте бойынша әңгімелеу мәтінін жазу;
6. 2. 3. 1 тұрмыстық зат және техника құралдары туралы мақтау, жарнамалау мәтінін аритикуляциялық талаптарға сай айту

Лексика-грамматикалық норма

6. 3. 1. 1 сөз таптары (есімдік, үстеу, шылау) және оның мағыналық түрлерін ажырату;
6. 3. 1. 3 сөз таптарына (есімдік, үстеу, шылау, етістік) морфологиялық талдау жасауАйтылым-жазылым нормалары

6. 3. 2. 1 есту диктантын жазу кезінде күрделі сөздер мен сөз тіркестерінің сыңарларының орфографиялық нормасын сақтау

6. Етістіктің түрлері

"Денсаулық – зор байлық" (танымал спортшылар, күн тәртібі, спорт үйірмелері, салауатты өмір салты ...)

6.1 Етістіктің етіс түрлері
6.2 Тұйық етістік: септелуі және тәуелденуі
6.3 Етістіктің райлары: ашық рай. Шартты рай
6.4 Бұйрық рай
6.5 Қалау рай
6.6 Есімше
6.7 Көсемше
6.8 Салт, сабақты етістіктер
6.9 Көмекші етістіктер

Мәтінтану

6. 1. 1. 5 әртүрлі дереккөздерден алынған ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру;
6. 1. 2. 3 көркем әдебиет стиліне тән тілдік ерекшеліктерді тану және талдау

Мәтінтудыру

6. 2. 1. 2 көркем әдебиет стилінің нормаларын сақтап берілген тақырып бойынша шығармашылық диктант жазу;
6. 2. 3. 2 көтерілген мәселеге (тақырыпқа) өз ойын білдіру арқылы шағын мәтін жазу

Лексика-грамматикалық норма

6. 3. 1. 3 сөз таптарына (есімдік, үстеу, шылау, етістік) морфологиялық талдау жасау;
6. 3. 1. 4 айтылым кезіндегі үндестік заңының сақталуын білу, фонологиялық талдау жасауАйтылым-жазылым нормалары

6. 3. 2. 2 үтірді қоюдың ұстанымдары мен әртүрлі орындарын білу

7. Үстеу

Сөйлеудегі анықтық пен дәлдік (көркем әдебиеттен мезгілді, мекенді, мөлшерді, мақсатты дәл, анық білдіретін диалогтар)

7.1 Негізгі және туынды үстеулер
7.2 Үстеудің мағыналық түрлері. Мезгіл үстеуі
7.3Мекен үстеуі
7.4 Сын-қимыл үстеу
7.5 Мөлшер үстеуі
7.6 Күшейткіш үстеу
7.7 Мақсат үстеуі
7.8 Себеп-салдар үстеуі
7.9 Үстеудің сөйлемдегі қызметі және емлесі

Мәтінтану

6. 1. 1. 4 мәтінде баяндалған дәлелдер мен фактілерді ажырату арқылы негізгі ойды анықтау;
6. 1. 2. 1 көркем әдебиет стилінің құрылымын және өзіндік белгілерін білу

Мәтінтудыру

6. 2. 1. 3 қазақ тілінде қалыптасқан қаратпаларды қолдану нормаларын сақтау дағдыларын қалыптастыру;
6. 2. 2. 1 берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (өтініш, түсініктеме) мәтін жазу

Лексика-грамматикалық норма

6. 3. 1. 1 сөз таптары (есімдік, үстеу, шылау) және оның мағыналық түрлерін ажырату;
6. 3. 1. 3 сөз таптарына (есімдік, үстеу, шылау, етістік) морфологиялық талдау жасауАйтылым-жазылым нормалары

6. 3. 2. 3 түбір мен қосымша және күрделі сөз ішіндегі дыбыстардың ықпалдастығын (ілгерінді, кейінді, тоғыспалы) сақтау

4-тоқсан

8. Шылау сөздер

Табиғи құбылыстар (жауын неге жауады, найзағай мен кемпірқосақ қайдан пайда болады, табиғи құбылыстар туралы мақалдар ...)

8.1 Жалғаулық шылаулар. Ыңғайластық қатынасты білдіретін жалғаулықтар және олардың қызметі
8.2 Қарсылықты қатынасты білдіретін жалғаулықтар және олардың қызметі
8.3 Талғаулы қатынасты білдіретін жалғаулықтар және олардың қызметі. Шарттылық қатынасты білдіретін жалғаулықтар және олардың қызметі
8.4 Себеп-салдарлық қатынасты білдіретін жалғаулықтар және олардың қызметі
8.5 Септеулік шылаулар. Атау септіктегі сөздермен тіркесетін септеуліктер және олардың қызметі
8.6 Барыс септіктегі сөздермен тіркесетін септеуліктер және олардың қызметі
8.7 Шығыс және көмектес септіктегі сөздермен тіркесетін септеуліктер және олардың қызметі
8.8 Демеулік шылаулар және олардың қызметі
8.9 Шылау сөздердің емлесі

Мәтінтану

6. 1. 1. 1 оқылым стратегияларын қолданып, комментарий жасау;
6. 1. 1. 5 әртүрлі дереккөздерден алынған ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру;
6. 1. 2. 1 көркем әдебиет стилінің құрылымын және өзіндік белгілерін білу

Мәтінтудыру

6. 2. 1. 1 әдеби тіл нормаларын сақтай отырып, суреттер, сызба, кесте бойынша әңгімелеу мәтінін жазу;
6. 2. 4. 1 түсіндірме сөздіктің стилімен жеке сөздердің мағынасын ашу, көпшілікке түсіндіру

Лексика-грамматикалық норма

6. 3. 1. 1 сөз таптары (есімдік, үстеу, шылау) және оның мағыналық түрлерін ажырату;
6. 3. 1. 3 сөз таптарына (есімдік, үстеу, шылау, етістік) морфологиялық талдау жасауАйтылым-жазылым нормалары

6. 3. 2. 3 түбір мен қосымша және күрделі сөз ішіндегі дыбыстардың ықпалдастығын (ілгерінді, кейінді, тоғыспалы) сақтау

9. Сөз тіркестері

Ұлттық мерекелер (көрісу мерекесі, Наурыз тойы, жиын-терін, төрт түлікке қатысты маусымдық мерекелер)

9.1 Сөз тіркесіне тән белгілер
9.2 Сөз тіркестерінің күрделі сөздерден айырмашылығы
9.3 Зат есім + сын есім
9.4 Сын есім + есім
9.5 Сан есім + есім
9.6 Зат есім + етістік
9.7 Сын есім + етістік
9.8 Сан есім + етістік
9.9 Есімдік + етістік
9.10 Тұрақты және еркін тіркестер

Мәтінтану

6. 1. 1. 3 мәтін құрылымын анықтау;
6. 1. 1. 4 мәтінде баяндалған дәлелдер мен фактілерді ажырату арқылы негізгі ойды анықтау;
6. 1. 2. 3 көркем әдебиет стиліне тән тілдік ерекшеліктерді тану және талдау

Мәтінтудыру

6. 2. 1. 3 қазақ тілінде қалыптасқан қаратпаларды қолдану нормаларын сақтау дағдыларын қалыптастыру;
6. 2. 3. 2 көтерілген мәселеге (тақырыпқа) өз ойын білдіру арқылы шағын мәтін жазу

Лексика-грамматикалық норма

6. 3. 1. 4 айтылым кезіндегі үндестік заңының сақталуын білу, фонологиялық талдау жасау;
6. 3. 1. 6 сөз тіркестері және оларға тән синтаксиситік белгілерді ажырата білу, синтаксистік талдау жасауАйтылым-жазылым нормалары

6. 3. 2. 1 есту диктантын жазу кезінде күрделі сөздер мен сөз тіркестерінің сыңарларының орфографиялық нормасын сақтау

      3) 7-сынып:

Лексикалық бөлім

Әдеби тіл нормалары

Білім алу әрекетінің түрлері

Білім алушылар білуге тиісті оқу мақсаттары

1-тоқсан

1.Үндестік заңы

"Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы" (әдебиет пәніне байланысты және оқушы деңгейіне сай өлеңдер ...)

1.1 Үндестік заңы. Буын үндестігі
1.2 Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар
1.3 Дыбыс үндестігі. Ықпалдың түрлері
1.4 Ілгерінді ықпал
1.5 Кейінді ықпал
1.6 Орфоэпия: сөздердің дұрыс дыбысталуы, айтылуы.
1.7 Жиі кездесетін орфоэпиялық қателер
1.8 Әуез. Тембр
1.9 Интонация
1.10 Кідіріс (пауза)

Мәтінтану

7. 1. 1. 1 оқылым стратегияларын қолданып, зерттеп оқу;
7. 1. 1. 5 мәтіннің функционалдық-мағыналық типін талқылау;
7. 1. 2. 1
көркем әдебиет пен публицистикалық стильдің өзіне тән белгілерін салыстыру

Мәтінтудыру

7. 2. 1. 1 әдеби тіл нормаларын сақтай отырып, өлеңдерді сюжетті мәтінге айналдыру;
7. 2. 3. 1 публицистикалық стильге тән ерекшеліктерді сақтай отырып, монолог айту немесе диалогқа белсене қатысу дағдыларын жетілдіру

Лексика-грамматикалық норма

7. 3. 1. 4 айтылым, жазылым кезіндегі үндестік заңын тану, фонологиялық талдау жасау

Айтылым-жазылым нормалары

7. 3. 2. 1 буын үндестігінің нормасын және оларға жалғанатын қосымшалар мен буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалардың жазылу ерекшеліктерін білу;
7. 3. 2. 3 сөздердің жуан-жіңішкелік үндесімі мен ерін үндестігі нормаларын сақтауға дағдылану

2. Мәтін және стиль

Қазақ халқының салт-дәстүрлері (қазақтың басты салттары, бүгінгі күні өзекті болып табылатын дәстүрдің қазақ тілінің функционалдық стильдеріндегі көрінісі)

2.1 Мәтіндегі негізгі ой/негізгі ақпарат
2.2 Мәтіндегі қосымша ақпарат
2.3 Жинақы мәтін
2.4 Мәтін стилі
2.5 Көркем әдебиет стиліне тән жанрлар
2.6 Публицистикалық стильге тән жанрлар
2.7 Іс-қағаздар стиліне тән жанрлар
2.8 Ғылыми стильге тән жанрлар
2.9 Ауызекі стиліне тән тілдік ерекшеліктер
2.10 Әр стильге тән тілдік ерекшеліктер

Мәтінтану

7. 1. 1. 2 тыңдалым мәтіні бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру;
7. 1. 2. 2 публицистикалық стильге тән жанрларды ажырата білу

Мәтінтудыру

7. 2. 1. 2 бейнебаян желісіне сүйеніп оқиғаны көркем мәтін стилінде мазмұндау дағдыларын қалыптастыру;
7. 2. 3. 2 тақырыпқа сәйкес сипаттау, баяндау түрінде эссе жазу

Лексика-грамматикалық норма

7. 3. 1. 3 сөз таптарына (сын есім, етістік) морфологиялық талдау жасау;
7. 3. 1. 5 сөздердің түпкі және туынды мағынасын ажырата білу, лексикалық талдау жасау

Айтылым-жазылым нормалары

7. 3. 2. 2 сөйлем соңына қабаттаса қойылатын тыныс белгілерді білу

2-тоқсан

3. Сөз байланыстыру құралдары

Еліміздің кешегісі, бүгіні, ертеңі (елдің тарихы, бүгіні, болашағы туралы түрлі стильдегі мәтіндер)

3.1 Сөзді бастауға қатысты тілдік құралдар
3.2 Пікір мен ойды әрі қарай жалғастыру үшін пайдаланылатын тілдік құралдар
3.3 Афоризмдерді, нақыл сөздерді пайдаланып айту үшін қажетті тілдік құралдар
3.4 Ой мен пікірді салыстыру үшін пайдаланылатын байланыстырушы тілдік құралдар
3.5 Ой мен пікірді қорытындылау үшін пайдаланылатын тілдік құралдар

Мәтінтану

7. 1. 1. 4 мәтіндегі ақпаратты ғаламдық мәселелермен байланыстыру арқылы негізгі ойды анықтау;
7. 1. 2. 3 публицистикалық стильге тән тілдік ерекшеліктерді тану және талдау

Мәтінтудыру

7. 2. 1. 3 тілдік қарым-қатынас кезінде бейвербалды құралдарды ұлттық талаптарға сай қолдану;
7. 2. 2. 1 берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (өмірбаян, мінездеме, түйіндеме) мәтін жазу

Лексика-грамматикалық норма

7. 3. 1. 3 сөз таптарына (сын есім, етістік) морфологиялық талдау жасау;
7. 3. 1. 5 сөздердің түпкі және туынды мағынасын ажырата білу, лексикалық талдау жасау

Айтылым-жазылым нормалары

7. 3. 2. 3 сөздердің жуан-жіңішкелік үндесімі мен ерін үндестігі нормаларын сақтауға дағдылану

4. Сөйлеу мәдениеті

Мәдениет – адамзат әлемінің айнасы (мәдениет пен өнер егіз, қазақ мәдениеті,қазақ өнері, сөйлеу мәдениеті)

4.1 Норма және әдеби тіл
4.2 Әдеби тіл және жергілікті тіл ерекшеліктері
4.3 Әдеби тіл және жаргон сөздер
4.4 Сөйлеу әдебі
4.5 Әдеби тіл және тіл мәдениеті
4.6 Сөздердің қолданылу өрісіне байланысты түрлері
4.7 Салт-дәстүрге қатысты пайдаланылатын лексика
4.8 Ұлттық дүниетанымға қатысты лексика
4.9 Мәдениет пен өнерге қатысты лексика

Мәтінтану

7. 1. 1. 3 мәтіннің қарым-қатынас формасын ажырату (диалогтік, монологтік, полилогтік);
7. 1. 2. 1 көркем әдебиет пен публицистикалық стильдің өзіне тән белгілерін салыстыру

Мәтінтудыру

7. 2. 3. 1 публицистикалық стильге тән ерекшеліктерді сақтай отырып, монолог айту немесе диалогқа белсене қатысу дағдыларын жетілдіру;
7. 2. 4. 1 ғылыми мәтінді жинақтап аннотация жазу және оны тезиске айналдырып баяндау

Лексика-грамматикалық норма

7. 3. 1. 4 айтылым, жазылым кезіндегі үндестік заңын тану, фонологиялық талдау жасау;
7. 3. 1. 5 сөздердің түпкі және туынды мағынасын ажырата білу, лексикалық талдау жасау

Айтылым-жазылым нормалары

7. 3. 2. 1 буын үндестігінің нормасын және оларға жалғанатын қосымшалар мен буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалардың жазылу ерекшеліктерін білу

3-тоқсан

5. Тілтанушы ғалым

Ұлт ұстазы – А.Байтұрсынұлы (А.Байтұрсынұлы еңбектері, А.Байтұрсынұлы туралы жазылған еңбектер, А.Байтұрсынұлының тіл туралы айтқандары)

5.1 А.Байтұрсынұлы және қазақ әліпбиі
5.2 А.Байтұрсынұлының әліппесі (төте жазу)
5.3 А.Байтұрсынұлының терминологияға қатысты ұстанымдары
5.4 А.Байтұрсынұлының "Әдебиет танытқыштағы" терминдері
5.5 А.Байтұрсынұлының "Тіл -құралдағы" терминдері
5.6. Дыбыс жүйесі
5.7. Сөз жүйесі
5.8. Сөйлем жүйесі

Мәтінтану

7. 1. 1. 1 оқылым стратегияларын қолданып, зерттеп оқу;
7. 1. 2. 2 публицистикалық стильге тән жанрларды ажырата білу

Мәтінтудыру

7. 2. 1. 1 әдеби тіл нормаларын сақтай отырып, өлеңдерді сюжетті мәтінге айналдыру;
7. 2. 1. 2 бейнебаян желісіне сүйеніп оқиғаны көркем мәтін стилінде мазмұндау дағдыларын қалыптастыру

Лексика-грамматикалық норма

7. 3. 1. 4 үндестік заңының тілдік қасиетін тану арқылы фонологиялық талдау жасау

6. Сын есім

Көркем әдебиет стилі (ауызекі сөйлеу стилі мен көркем әдебиет стилінің айырмашылығы көрсетілген мәтіндер, көркем әдебиет стилінің түрлі жанрдағы үлгілері)

6.1 Сын есімнің лексика-семантикалық топтары: Заттың көлемін, қасиетін сипаттайтын сөздер
6.2 Күрделі сын есімдер
6.3 Негізгі және туынды сын есімдер
6.4 Есім сөздерден сын есім тудыратын жұрақтар
6.5 Қатыстық сын есім: -лы, -лі, -ды, -ты, -ты, -ті жұрнақтары арқылы жасалуы (түс атауы, сапаны білдіру)
6.6 Қатыстық сын есім: -сыз, -сіз жұрнақтары арқылы жасалуы
6.7 Етістіктен сын есім тудыратын жұрнақтар
6.8 Сын есімнің мағыналық түрлері
6.9 Сын есімнің шырайлары
6.10 Күрделі сын есімдердің жиі қолданылатын түрлері

Мәтінтану

7. 1. 1. 2 тыңдалым мәтіні бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру;
7. 1. 2. 3 публицистикалық стильге тән тілдік ерекшеліктерді тану және талдау

Мәтінтудыру

7. 2. 1. 3 тілдік қарым-қатынас кезінде бейвербалды құралдарды ұлттық талаптарға сай қолдану;
7. 2. 2. 1 берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (өмірбаян, мінездеме, түйіндеме) мәтін жазу

Лексика-грамматикалық норма

7. 3. 1. 3 сөз таптарына (сын есім, етістік) морфологиялық талдау жасау;
7. 3. 1. 4 айтылым, жазылым кезіндегі үндестік заңын тану, фонологиялық талдау жасау

Айтылым-жазылым нормалары

7. 3. 2. 3 сөздердің жуан-жіңішкелік үндесімі мен ерін үндестігі нормаларын сақтауға дағдылану

7. Етістік

Әлеуметтік теңсіздік (байлық пен кедейлік, қазақтың кешегі және бүгінгі байлары, Қазақстандағы әлеуметтік топтар)

7.1 Етістіктің шақтары
7.2 Осы шақ: нақ осы шақ
7.3 Ауыспалы осы шақ
7.4 Келер шақ: мақсатты келер шақ
7.5 Болжалды келер шақ
7.6 Ауыспалы келер шақ
7.7 Өткен шақ
7.8 Жедел өткен шақ
7.9 Бұрынғы өткен шақ
7.10 Ауыспалы өткен шақ
7.11 Шақ түрлерінің стильдерде қолданылу ерекшеліктері

Мәтінтану

7. 1. 1. 3 мәтіннің қарым-қатынас формасын ажырату (диалогтік, монологтік, полилогтік);
7. 1. 2. 1 көркем әдебиет пен публицистикалық стильдің өзіне тән белгілерін салыстыру

Мәтінтудыру

7. 2. 3. 1 публицистикалық стильге тән ерекшеліктерді сақтай отырып, монолог айту немесе диалогқа белсене қатысу дағдыларын жетілдіру;
7. 2. 4. 1 ғылыми мәтінді жинақтап аннотация жазу және оны тезиске айналдырып баяндау

Лексика-грамматикалық норма

7. 3. 1. 2 етістіктің түрлері мен категорияларының ерекшеліктерін тану;
7. 3. 1. 3 сөз таптарына (сын есім, етістік) морфологиялық талдау жасау

4-тоқсан

8. Синтаксис

"Еңбек – бәрін жеңбек" (еңбек тақырыбындағы функционалдық стильдердегі мәтіндер)

8.1 Сөйлем мүшелері
8.2 Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері
8.3 Бастауыш
8.4 Баяндауыш
8.5 Бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша
8.6 Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері
8.7 Толықтауыш
8.8 Анықтауыш
8.9 Пысықтауыш

Мәтінтану

7. 1. 1. 4 мәтіндегі ақпаратты ғаламдық мәселелермен байланыстыру арқылы негізгі ойды анықтау;
7. 1. 2. 2 публицистикалық стильге тән жанрларды ажырата білу

Мәтінтудыру

7. 2. 1. 1 әдеби тіл нормаларын сақтай отырып, өлеңдерді сюжетті мәтінге айналдыру;
7. 2. 1. 3 тілдік қарым-қатынас кезінде бейвербалды құралдарды ұлттық талаптарға сай қолдану

Лексика-грамматикалық норма

7. 3. 1. 5 сөздердің түпкі және туынды мағынасын ажырата білу, лексикалық талдау жасау;
7. 3. 1. 6 сөйлем мүшелерінің сөйлемдегі қызметін ажырата білу, синтаксистік талдау жасау

Айтылым-жазылым нормалары

7. 3. 2. 1 буын үндестігінің нормасын және оларға жалғанатын қосымшалар мен буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалардың жазылу ерекшеліктерін білу

9. Зат есімнің рең мәнін тудыратын жұрнақтары. Атауыш және көмекші сөздер

Қазақ тіліндегі қаратпалар (еркелету, құрметтеу мәніндегі қаратпалар, жас ерекшелігіне байланысты атаулар)

9.1 Рең мәнді тудырушы жұрнақтар
9.2 Еркелету мәнді жұрнақтар
9.3 Құрметтеу мәнді жұрнақтар
9.4 Кішірейту мәнді жұрнақтар
9.5 Атауыш сөздер
9.6 Көмекші сөздер

Мәтінтану

7. 1. 1. 5 мәтіннің функционалдық-мағыналық типін талқылау;
7. 1. 2. 3 публицистикалық стильге тән тілдік ерекшеліктерді тану және талдау

Мәтінтудыру

7. 2. 1. 3 тілдік қарым-қатынас кезінде бейвербалды құралдарды ұлттық талаптарға сай қолдану;
7. 2. 3. 2 тақырыпқа сәйкес сипаттау, баяндау түрінде эссе жазу

Лексика-грамматикалық норма

7. 3. 1. 1 атауыш және көмекші сөздерді ажырату;
7. 3. 1. 5 сөздердің түпкі және туынды мағынасын ажырата білу, лексикалық талдау жасау

Айтылым-жазылым нормалары

7. 3. 2. 2 сөйлем соңына қабаттаса қойылатын тыныс белгілерді білу

      3) 8-сынып:

Лексикалық бөлім

Әдеби тіл нормалары

Білім алу әрекетінің түрлері

Білім алушылар білуге тиісті оқу мақсаттары

1-тоқсан

1. Фонетика

"Тілге жеңіл, құлаққа жылы тиіп..." ( "Әдебиет танытқыш" еңбегімен жұмыс)

1.1 Қазақ фонетикасы
1.2 Дауысты дыбыстар
1.3 Кірме әріптердің дыбыс мәні
1.4 Құранды дауысты дыбыстар
1.5 Дауыссыз дыбыстар
1.6 Дауыссыз дыбыстардың жіктелімі
1.7 Қазақ тілі дыбыстарының түрленімі
1.8 Қазақ тілі дыбыстарының естілімі
1.9 Фонологиялық талдау үлгісі

Мәтінтану

8. 1. 1. 1 оқылым стратегияла рын қолданып, талдап оқу;
8. 1. 1. 2 тыңдалым мәтіні бойынша альтернативті сұрақтар құрастыру;
8. 1. 2. 1 ресми стильдің қызметі мен өзіне тән рәсімделу үлгілерін білу

Мәтінтудыру

8. 2. 1. 1 берілген тақырыптардың бірін таңдап, пайымдау мәтінін жазу;
8. 2. 1. 2 көркем мәтін стилінің тілдік ерекшеліктерін сақтап, түрлі жанрларда мәтін тудыру дағдыларын қалыптастыру

Лексика-грамматикалық норма

8. 3. 1. 4 сөз арасындағы дыбыстық өзгерістерді ажырата білу

Айтылым-жазылым нормалары

8. 3. 2. 1 дыбыстардың түрленімі, құранды дауысты дыбыстар, буын жігі және тасымал, күрделі атаулар мен қысқарған сөздер емлесі

2. Сөз мағынасы

Қазақтың айтыс өнері (түрлі тақырыптардағы кешегі, бүгінгі айтыс үлгілері)

2.1 Омонимдердің жасалу жолдары
2.2 Омонимдердің түрлері
2.3 Синонимдер және олардың жасалу жолдары
2.4 Синонимдердің түрлері
2.5 Антонимдер және олардың грамматикалық сипаты
2.6 Антонимдердің түрлері
2.7 Табу, түрлері
2.8 Эвфемизмдер: жасалу жолдары
2.9 Фразеологизмдер
2.10 Мақал-мәтелдер

Мәтінтану

8. 1. 1. 3 тақырыбы ұқсас әртүрлі стильдегі мәтіндердің түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау, пайымдау) салыстыра талдау;
8. 1. 2. 2 ресми стильге тән жанрларды ажырата білу

Мәтінтудыру

8. 2. 1. 3 ауызша сөйлеу және өлең оқу кезінде интонацияның құрамдас бөліктерін сақтау;
8. 2. 2. 1 берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (алғыс хат, сұраныс хат) мәтін жазу

Лексика-грамматикалық норма

8. 3. 1. 3 сөз таптарына (еліктеу, одағай, оқшау сөздер) морфологиялық талдау жасау

Айтылым-жазылым нормалары

8. 3. 2. 3 сөйлеу ішіндегі сөз арасындағы дыбыс өзгерістерінің орфоэпиялық нормаларын сақтау

2-тоқсан

3. Ұлттық этикет

"Жақсы сөз жан семіртеді" (ӘТН-де берілген тақырыптарға байланысты диалог, монолог түріндегі мәтіндер)

3.1 Сәлемдесу этикеті
3.2 Қаратпа сөздерді қолданудың этикеті
3.3 Рұқсат сұрау этикеті
3.4 Алғыс айту этикеті
3.5 Құттықтау үлгілері
3.6 Өтініш айту этикеті
3.7 Танысу этикеті
3.8 Қоштасу этикеті

Мәтінтану

8. 1. 1. 4 мәтіннің коммуникациялық табиғатына талдау жасау арқылы негізгі ойды анықтау;
8. 1. 2. 3 ресми іс-қағаздар стиліне тән тілдік ерекшеліктерді тану және талдау

Мәтінтудыру

8. 2. 3. 1 публицистикалық стильге тән ерекшеліктерді сақтай отырып, көпшілік алдында оқуға арналған үндеу, уағыз, үгіт-насихат мәтіндерін құрастыру;
8. 2. 4. 1 берілген тақырып бойынша презентация дайындау және оны көпшілік алдында қорғау

Лексика-грамматикалық норма

8. 3. 1. 3 сөз таптарына (еліктеу, одағай, оқшау сөздер) морфологиялық талдау жасау

4. Қимылдың өту сипаты

Алғашқы махаббат (Қожа мен Жанардың балалық махаббаты, халық ауыз әдебиетіндегі махаббат үлгілері)

4.1 Қимылдың қайталануы
4.2 Қимылдың тез, бірден жасалуы
4.3 Қимылдың күтпеген жерден, кенеттен болуы
4.4 Қимылдың ықылассыз, ынтасыз жасалуы
4.5 Қимылдың созылыңқы тәсілі
4.6 Көмекші етістіктер
4.7 Еді, екен көмекші етістіктерінің қолданысы
4.8 Отыр, тұр, жатыр, жүр етістіктерінің көмекші естістік формасында қолданылуы

Мәтінтану

8. 1. 1. 5 мәтінді ақпараттың өзектілігі мен құндылығы тұрғысынан бағалау;
8. 1. 2. 1 ресми стильдің қызметі мен өзіне тән рәсімделу үлгілерін білу

Мәтінтудыру

8. 2. 1. 1 берілген тақырыптардың бірін таңдап, пайымдау мәтінін жазу;
8. 2. 3. 2 автордың негізгі ойын сақтай отырып, сұхбат құрастыру

Лексика-грамматикалық норма

8. 3. 1. 5 етістіктерді лексика-грамматикалық топтарға ажырата білу, лексикалық мағынасын ашу

Айтылым-жазылым нормалары

8. 3. 2. 1 дыбыстардың түрленімі, құранды дауысты дыбыстар, буын жігі және тасымал, күрделі атаулар мен қысқарған сөздер емлесі

3-тоқсан

5. Еліктеу және оқшау сөздер

Ауызекі сөйлеу стилі (ӘТН-де көрсетілген тілдік құралдары бар ауызекі сөйлеу стиліндегі мәтіндер)

5.1 Еліктеу сөздердің түрлері. Еліктеуіш сөздер
5.2 Бейнелеуіш сөздер
5.3 Еліктеу сөздердің емлесі
5.4 Оқшау сөздер: одағай
5.5 Одағайдың түрлері: көңіл-күй одағайлары
5.6 Жекіру және шақыру одағайлары
5.7 Одағайдың емлесі
5.8. Қаратпа сөздер
5.9 Қаратпа сөздің емлесі
5.10 Қыстырма сөздер
5.11 Қыстырма сөздердің емлесі
5.12 Абай туындыларындағы оқшау сөздер

Мәтінтану

8. 1. 1. 1 оқылым стратегияларын қолданып, талдап оқу;
8. 1. 2. 2 ресми стильге тән жанрларды ажырата білу

Мәтінтудыру

8. 2. 1. 2 көркем мәтін стилінің тілдік ерекшеліктерін сақтап, түрлі жанрларда мәтін тудыру дағдыларын қалыптастыру;
8. 2. 1. 3 ауызша сөйлеу және өлең оқу кезінде интонацияның құрамдас бөліктерін сақтау

Лексика-грамматикалық норма

8. 3. 1. 1 сөз таптары (одағай, еліктеу, оқшау сөздер) және оның мағыналық түрлерін ажырату;
8. 3. 1. 3 сөз таптарына (еліктеу, одағай, оқшау сөздер) морфологиялық талдау жасау

Айтылым-жазылым нормалары

8. 3. 2. 2 сөйлем ішіне қабаттаса қойылатын тыныс белгілерді білу

6. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері

Ұлы дала өркениеті (кәсібі, тұрмысы, мемлекеттік құрылымы, қорғану тәсілдері)

6.1 Сөйлемнің бірыңғай мүшелері
6.2 Зат есімнен болған бірыңғай мүшелердің қызметі
6.3 Етістіктен болған бірыңғай мүшелердің қызметі
6.4 Сын есімнен болған бірыңғай мүшелердің қызметі
6.5 Сан есімнен болған бірыңғай мүшелердің қызметі
6.6 Сөйлемнің үйірлі мүшелері
6.7 Айқындауыш мүшелер

Мәтінтану

8. 1. 1. 2 тыңдалым мәтіні бойынша альтернативті сұрақтар құрастыру;
8. 1. 2. 3 ресми іс-қағазда стиліне тән тілдік ерекшеліктерді тану және талдау

Мәтінтудыру

8. 2. 2. 1 берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (алғыс хат, сұраныс хат) мәтін жазу;
8. 2. 3. 1 публицистикалық стильге тән ерекшеліктерді сақтай отырып, көпшілік алдында оқуға арналған үндеу, уағыз, үгіт-насихат мәтіндерін құрастыру

Лексика-грамматикалық норма

8. 3. 1. 2 сөз таптарының сөйлемдегі қызметін тану;
8. 3. 1. 3 сөз таптарына (еліктеу, одағай, оқшау сөздер) морфологиялық талдау жасау

Айтылым-жазылым нормалары

8. 3. 2. 2 сөйлем ішіне қабаттаса қойылатын тыныс белгілерді білу

8. Жазу нормалары

Өркениет көрсеткіші – жазу (жазудың тарихы, бүгінгі латын әліпбиіне дейінгі қазақ жазуының тарихына қатысты мәтіндер)

7.1 Орфографиялық сөздіктер
7.2 Орфографиясы қиын сөздер
7.3 Жиі кездесетін орфографиялық қателер
7.4 Орфографиялық принциптер
7.5. Фонетикалық принцип
7.6 Морфологиялық принцип
7.7 Тарихи-дәстүрлі принцип

Мәтінтану

8. 1. 1. 3 тақырыбы ұқсас әртүрлі стильдегі мәтіндердің түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау, пайымдау) салыстыра талдау;
8. 1. 2. 1 ресми стильдің қызметі мен өзіне тән рәсімделу үлгілерін білу

Мәтінтудыру

8. 2. 3. 2 автордың негізгі ойын сақтай отырып, сұхбат құрастыру;
8. 2. 4. 1 берілген тақырып бойынша презентация дайындау және оны көпшілік алдында қорғау

Лексика-грамматикалық норма

8. 3. 1. 3 сөз таптарына (еліктеу, одағай, оқшау сөздер) морфологиялық талдау жасау;
8. 3. 1. 4 сөз арасындағы дыбыстық өзгерістерді ажырата білу

Айтылым-жазылым нормалары

8. 3. 2. 1 дыбыстардың түрленімі, құранды дауысты дыбыстар, буын жігі және тасымал, күрделі атаулар мен қысқарған сөздер емлесі

4-тоқсан

8. Сөз таптарының сөйлемдегі қызметі

Саяхат және туризм (түрлі стильдегі және жанрлардағы көрсетілген тақырыпқа қатысты мәтіндер)

8.1 Зат есімнің сөйлемдегі қызметі
8.2 Сын есімнің сөйлемдегі қызметі
8.3 Сан есімнің сөйлемдегі қызметі
8.4 Етістіктің сөйлемдегі қызметі
8.5 Есімшенің сөйлемдегі қызметі
8.6 Көсемшенің сөйлемдегі қызметі
8.7 Есімдіктің сөйлемдегі қызметі
8.8 Үстеудің сөйлемдегі қызметі
8.9 Еліктеу сөздердің сөйлемдегі қызметі
8.10 Сөйлем мүшесі бола алмайтын сөз таптары

Мәтінтану

8. 1. 1. 4 мәтіннің коммуникациялық табиғатына талдау жасау арқылы негізгі ойды анықтау;
8. 1. 2. 2 ресми стильге тән жанрларды ажырата білу

Мәтінтудыру

8. 2. 1. 1 берілген тақырыптардың бірін таңдап, пайымдау мәтінін жазу;
8. 2. 1. 2 көркем мәтін стилінің тілдік ерекшеліктерін сақтап, түрлі жанрларда мәтін тудыру дағдыларын қалыптастыру

Лексика-грамматикалық норма

8. 3. 1. 2 сөз таптарының сөйлемдегі қызметін тану

Айтылым-жазылым нормалары

8. 3. 2. 3 сөйлеу ішіндегі сөз арасындағы дыбыс өзгерістерінің орфоэпиялық нормаларын сақтау

9. Сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлері

Алаш арыстары (А.Байтұрсынұлынан бастап, тілге қатысты еңбектері бар тұлғалар туралы мәтіндер)

9.1 Сөздердің байланысу тәсілдері
9.2 Есімді және етістікті сөз тіркестері
9.3 Сөздердің байланысу түрлері
9.4 Қиысу (сөйлемге тән)
9.5 Жанасу (сөйлемге тән)
9.6 Матасу
9.7 Қабысу
9.8 Меңгеру
9.9 Қабыса байланысқан етістікті сөз тіркестері
9.10 Матаса және меңгеріле байланысқан есімді сөз тіркестері

Мәтінтану

8. 1. 1. 5 мәтінді ақпараттың өзектілігі мен құндылығы тұрғысынан бағалау;
8. 1. 2. 3 ресми іс-қағаздар стиліне тән тілдік ерекшеліктерді тану және талдау

Мәтінтудыру

8. 2. 1. 3 ауызша сөйлеу және өлең оқу кезінде интонацияның құрамдас бөліктерін сақтау;
8. 2. 2. 1 берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (алғыс хат, сұраныс хат) мәтін жазу

Лексика-грамматикалық норма

8. 3. 1. 6 сөз тіркесінің сөйлемдегі байланысу тәсілдері мен түрлерін ажырата білу, синтаксистік талдау жасау

Айтылым-жазылым нормалары

8. 3. 2. 3 сөйлеу ішіндегі сөз арасындағы дыбыс өзгерістерінің орфоэпиялық нормаларын сақтау

      5) 9-сынып:

Лексикалық бөлім

Әдеби тіл нормалары

Білім алу әрекетінің түрлері

Білім алушылар білуге тиісті оқу мақсаттары

1-тоқсан

1. Ұғым

"Сөздің түбін сөз табар" (жеке сөздердің мағынасын ашу, мәдени код, мәдени лексика, аялық білім)

1.1 Ұғымдық мағына
1.2 Сөздік мағына
1.3 Тілдік мағына
1.4 Лексикалық мағынаның құрамдас бөліктері
1.5 Сөз. Сөзге тән белгілер. Сөздің қызметі
1.6 Сөз варианттары
1.7 Сөз мағынасының кеңеюі
1.8 Сөз мағынасының тарылуы
1.9 Сөз мағынасының ауысуы
1.10 Сөздің лексикалық мағынасының түрлері (типтері)

Мәтінтану

9. 1. 1. 1 белгілі мақсат үшін оқылым стратегияла рын тиімді қолдана білу;
9. 1. 1. 2 тыңдалым мәтіні бойынша сократтық сұрақтар құрастыру;
9. 1. 2. 1 ресми стиль мен ғылыми стильдің өзіне тән ерекшеліктерін салыстыру

Мәтінтудыру

9. 2. 1. 1 берілген шығарманы талқылап, сыни мәтін тудыру;
9. 2. 1. 2 түрлі жанрларда көркем мәтін тудыру кезінде пайымдау және қорытындылау дағдыларын қалыптастыру

Лексика-грамматикалық норма

9. 3. 1. 2 грамматикалық ұғымдарды (форма, мағына, категория) ажырату;
9. 3. 1. 5 сөз мағынасының түрлері және оларды типтендіре білу, лексикалық талдау жасау

Айтылым-жазылым нормалары

9. 3. 2. 1 кірме сөздердің игерілген және игерілмеген түрлерін жазу ережелерін және жалпы қазақ тілінің емле ережелерін сақтау;
9. 3. 2. 3 сөйлемді ырғақты топтарға бөліп, сөйлеу сазын сақтап айту дағдыларын жетілдіру

2. Синтаксистік қатынастар

"Бақыт деген - сенің бала күндерің" (бақыт жайлы пәлсапалық ойлардан бастап, М.Мақатаев өлеңдеріне дейін ...)

2.1. Анықтауыштық қатынас
2.2 Толықтауыштың қатынас
2.3 Пысықтауыштық қатынас
2.4 Мезгілдік қатынастың берілуі
2.5 Қазақ тіліндегі кеңістіктік қатынастың берілуі

Мәтінтану

9. 1. 1. 3 мәтіннің мағыналық құрылымын қамтамасыз ететін талаптарына талдау жасау (байланыстылық, бүтіндік, қисындылық, ақпараттылық);
9. 1. 2. 2 мәтіннің құрылымы мен рәсімделуі арқылы ғылыми стильге тән жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Мәтінтудыру

9. 2. 1. 3 сөздің композициясын, сөйлеу техникасын, сөз өнерін игеру дағдыларын жетілдіру;
9. 2. 2. 1 берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (заң баптарын құрастыру) мәтін жазу

Лексика-грамматикалық норма

9. 3. 1. 3 мәтіндегі барлық сөздердің морфологиялық құрамын білу, барлық сөз таптарына морфологиялық талдау жасау;
9. 3. 1. 4 сөйлемдерді сөз сазына қарай ырғақтық топтарға бөлу

2-тоқсан

3. Шешен сөйлеу

"Сөйлей-сөйлей шешен боларсың" (кешегі және бүгінгі шешендік сөз үлгілері)

3.1 Шешендік сөз табиғаты
3.2 Шешендік сөзге қойылатын талаптар
3.3 Шешендік сөздің көріктеуіш құралдары
3.4 Шешеннің өзін ұстау әдебі мен мәдениеті
3.5 Пікірталас.
3.6 Пікірталас мәдениеті
3.7 Пікірталас түрлері
3.8 Көсемсөзге қойлатын талаптар

Мәтінтану

9. 1. 1. 4 мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау;
9. 1. 2. 3. ғылыми стильге тән ерекшеліктерді білу және қолдану

Мәтінтудыру

9. 2. 3. 1 көпшілік алдында сөйлеу техникасын жетілдіру, келтірген фактілерге сендіру қабілетін және суырыпсалма өнерін, ділмарлықты жетілдіру;
9. 2. 3. 2 берілген тақырыпта салыстыру, дәлелдеу эссесін жазу

Лексика-грамматикалық норма

9. 3. 1. 5 сөз мағынасының түрлері және оларды типтендіре білу, лексикалық талдау жасау

Айтылым-жазылым нормалары

9. 3. 2. 3 сөйлемді ырғақты топтарға бөліп, сөйлеу сазын сақтап айту дағдыларын жетілдіру

4. Сөйлем түрлері

"Дос – ажарың, жолдас – базарың" (достықтың үлгілері, деңгейі, М. Шахановтың "Достық өлкесінің заңы" өлеңі, халық ауыз әдебиетіндегі достық үлгілері)

4.1 Сөйлемнің құрылысына қарай түрлері
4.2 Жай сөйлем
4.3 Жалаң және жайылма сөйлем
4.4 Жақты және жақсыз сөйлем
4.5 Болымды және болымсыз сөйлем
4.6 Есімді және етістікті сөйлем
4.7 Толымды және толымсыз сөйлем
4.8 Атаулы сөйлем
4.9 Қазақ сөйлемдерінің жіктелуі
4.10 Жай сөйлем емлесі
4.11 Сөйлем соңында қабаттаса келетін тыныс белгілер

Мәтінтану

9. 1. 1. 5 проблемалық мәтіннің мазмұнын сыни тұрғыдан бағалау, оны шешу жөнінде өз болжамын айту;
9. 1. 2. 1 ресми стиль мен ғылыми стильдің өзіне тән ерекшеліктерін салыстыру

Мәтінтудыру

9. 2. 1. 1 берілген шығарманы талқылап, сыни мәтін тудыру; 9. 2. 4. 1 терминдер мен кәсіби сөздерді қолданып ғылыми жұмыс жазу және қорғау

Лексика-грамматикалық норма

9. 3. 1. 6 сөйлемнің құрылымдық, мағыналық түрлерін білу, сөйлемдерге сатылай кешенді синтаксистік талдау жасау

Айтылым-жазылым нормалары

9. 3. 2. 2 тыныс белгілердің қойылым ұстанымдарын (мағыналық, грамматикалық, интонациялық) білу

3-тоқсан

5. Жай сөйлем синтаксисі

Ресми іс-қағаздар стилі (өтініш, түсініктеме, қолхат, хабарлау ...)

5.1 Жалаң, жайылма сөйлемдердің құрылымдық-семантикалық ерекшеліктері
5.2 Екі құрамды жалаң сөйлем
5.3 Екі негізді жайылма сөйлемдер
5.4 Екі толықтауышы бар екі құрамды сөйлем
5.5 Бастауыштың берілуі. Бастауыштың сөз тіркесі арқылы берілуі. Баяндауыштың бастауышпен қиысуы
5.6 Баяндауыштың берілуі. Етістік баяндауыш.
5.7 Етістікті күрделі баяндауыш
5.8 Етістікті күрделі баяндауыш құрамында көмекшілік қызмет атқаратын етістіктер
5.9 Есімді күрделі баяндауыш
5.10 Құрама баяндауыштың есім бөлігі

Мәтінтану

9. 1. 1. 1 белгілі мақсат үшін оқылым стратегияла рын тиімді қолдана білу;
9. 1. 2. 2 мәтіннің құрылымы мен рәсімделуі арқылы ғылыми стильге тән жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Мәтінтудыру

9. 2. 1. 2 түрлі жанрларда көркем мәтін тудыру кезінде пайымдау және қорытындылау дағдыларын қалыптастыру;
9. 2. 1. 3 сөздің композициясын, сөйлеу техникасын, сөз өнерін игеру дағдыларын жетілдіру

Лексика-грамматикалық норма

9. 3. 1. 1 сөз таптары және оның мағыналық түрлерін ажырату;
9. 3. 1. 3 мәтіндегі барлық сөздердің морфологиялық құрамын білу, барлық сөз таптарына морфологиялық талдау жасау

Айтылым-жазылым нормалары

9. 3. 2. 1 кірме сөздердің игерілген және игерілмеген түрлерін жазу ережелерін және жалпы қазақ тілінің емле ережелерін сақтау;
9. 3. 2. 3 сөйлемді ырғақты топтарға бөліп, сөйлеу сазын сақтап айту дағдыларын жетілдіру

6. Құрмалас сөйлемнің жасалу жолдары

Қазақ тілінің бүгінгі ахуалы (тіл саясаты әлеуметтік-лингвистикалық зерттеу, қазақ тіліне қатысты заңдар...)

6.1 Салалас құрмалас сөйлем
6.2 Сабақтас құрамалас сөйлем
6.3 Құрмаластың көпқұрамды түрлері. Көпқұрамды салалас құрмалас сөйлемдер
6.4. Көпбағыныңқылы сабақтастар
6.5 Аралас құрмалас сөйлем

Мәтінтану

9. 1. 1. 2 тыңдалым мәтіні бойынша сократтық сұрақтар құрастыру;
9. 1. 1. 3 мәтіннің мағыналық құрылымын қамтамасыз ететін талаптарына талдау жасау (байланыстылық, бүтіндік, қисындылық, ақпараттылық);
9. 1. 2. 3. ғылыми стильге тән ерекшеліктерді білу және қолдану

Мәтінтудыру

9. 2. 2. 1 берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (заң баптарын құрастыру) мәтін жазу;
9. 2. 3. 1 көпшілік алдында сөйлеу техникасын жетілдіру, келтірген фактілерге сендіру қабілетін және суырыпсалма өнерін, ділмарлықты жетілдіру

Лексика-грамматикалық норма

9. 3. 1. 5 сөз мағынасының түрлері және оларды типтендіре білу, лексикалық талдау жасау;
9. 3. 1. 6 сөйлемнің құрылымдық, мағыналық түрлерін білу, сөйлемдерге сатылай кешенді синтаксистік талдау жасау

Айтылым-жазылым нормалары

9. 3. 2. 2 тыныс белгілердің қойылым ұстанымдарын (мағыналық, грамматикалық, интонациялық) білу

7. Құрмалас сөйлемнің түрлері

"Мен қазақ қыздарына қайран қалам" (кешегі және бүгінгі қазақ қыздары, гендерлік саясат, ұлттық тәрбие, қызға қырық үйден тыю)

7.1 Қарсылықты білдіретін
құрмалас сөйлемдер
7.2 Мезгілді білдіретін құрмалас
сөйлемдер
7.3 Себепті білдіретін құрмалас
сөйлемдер
7.4 Мақсатты білдіретін құрмалас
сөйлемдер
7.5 Шартты білдіретін құрмалас
сөйлемдер

Мәтінтану

9. 1. 1. 4 мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау;
9. 1. 2. 1 ресми стиль мен ғылыми стильдің өзіне тән ерекшеліктерін салыстыру

Мәтінтудыру

9. 2. 3. 2 берілген тақырыпта салыстыру, дәлелдеу эссесін жазу;
9. 2. 4. 1 терминдер мен кәсіби сөздерді қолданып ғылыми жұмыс жазу және қорғау

Лексика-грамматикалық норма

9. 3. 1. 6 сөйлемнің құрылымдық, мағыналық түрлерін білу, сөйлемдерге сатылай кешенді синтаксистік талдау жасау

Айтылым-жазылым нормалары

9. 3. 2. 1 кірме сөздердің игерілген және игерілмеген түрлерін жазу ережелерін және жалпы қазақ тілінің емле ережелерін сақтау;
9. 3. 2. 3 сөйлемді ырғақты топтарға бөліп, сөйлеу сазын сақтап айту дағдыларын жетілдіру

4-тоқсан

8. Сөйлем талдау

Кәсіпкерліктің бастаулары (кәсіп ашудың негіздері, нарықтық қатынас, мемлекеттік және мемлекеттік емес кәсіпорындар)

8.1 Сөйлем талдаудың мақсаты
8.2 Фонетикалық/ фонологиялық талдау
8.3Лексикалық талдау
8.4 Сөзжасамдық/ морфологиялық талдау
8.5 Синтаксистік талдау
8.6 Сатылай-кешенді талдау

Мәтінтану

9. 1. 1. 5 проблемалық мәтіннің мазмұнын сыни тұрғыдан бағалау, оны шешу жөнінде өз болжамын айту;
9. 1. 2. 2 мәтіннің құрылымы мен рәсімделуі арқылы ғылыми стильге тән жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Мәтінтудыру

9. 2. 1. 1 берілген шығарманы талқылап, сыни мәтін тудыру;
9. 2. 1. 2 түрлі жанрларда көркем мәтін тудыру кезінде пайымдау және қорытындылау дағдыларын қалыптастыру

Лексика-грамматикалық норма

9. 3. 1. 3 мәтіндегі барлық сөздердің морфологиялық құрамын білу, барлық сөз таптарына морфологиялық талдау жасау;
9. 3. 1. 6 сөйлемнің құрылымдық, мағыналық түрлерін білу, сөйлемдерге сатылай кешенді синтаксистік талдау жасау

9. Пунктуация

"Мен жастарға сенемін" (қазақ елінің тарихындағы еңбегі елге үлгі болған жастар)

9.1 Сөйлем соңында келетін тыныс белгілер. Нүкте
9.2 Сұрақ белгісі
9.3 Леп белгісі
9.4 Сөйлемнің ішінде келетін тыныс белгілер. Нүктелі үтір
9.5 Үтір
9.6 Сызықша (дефис)
9.7 Қос нүкте және жақша
9.8 Қабаттаса қойылатын тыныс белгілер
9.9 Түрлі позицияда келетін тыныс белгілер. Көп нүкте
9.10 Сызықша (тире)
9.11 Тырнақша

Мәтінтану

9. 1. 1. 3 мәтіннің мағыналық құрылымын қамтамасыз ететін талаптарына талдау жасау (байланыстылық, бүтіндік, қисындылық, ақпараттылық;
9. 1. 2. 3. ғылыми стильге тән ерекшеліктерді білу және қолдану

Мәтінтудыру

9. 2. 1. 3 сөздің композициясын, сөйлеу техникасын, сөз өнерін игеру дағдыларын жетілдіру;
9. 2. 2. 1 берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (заң баптарын құрастыру) мәтін жазу

Лексика-грамматикалық норма

9. 3. 1. 4 сөйлемдерді сөз сазына қарай ырғақтық топтарға бөлу

Айтылым-жазылым нормалары

9. 3. 2. 2 тыныс белгілердің қойылым ұстанымдарын (мағыналық, грамматикалық, интонациялық) білу


Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына 193-қосымша

Негізгі білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған
"Қазақ әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлігілік оқу бағдарламасы
(оқыту қазақ тілінде)

      Ескерту. 193-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 25.10.2017 № 545 (5, 7-сыныптары үшін алғашқы жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап пайда болған қатынастарға қолданылады, 6, 8-сыныптары үшін 2018 жылғы 1 қыркүйектен бастап, 9 (10)-сыныптары үшін 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Оқу бағдарламасы "Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 тіркелген).

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 26.07.2019 № 334 (бірінші ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн ішінде қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Қазақ әдебиеті пәні бағдарламасының басты бағыты – білім алушылардың ақыл-ой қабілеті мен тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуына, тілдік-эстетикалық талғамдарының дамуына, коммуникативтік құзыреттіліктерінің жетілдірілуіне іргетас қалап, өмірлік дағдыларын шыңдауына, өздігінен білім алуларына мүмкіндік туғызу. Білім алушыларды ұлттық мәдениет пен әдеби мұраларды түсінуге, қазіргі заманғы әдебиетті бағалай білуге үйретеді. Бағдарламада әдеби-теориялық ұғымдар, талдауға, бағалау мен салыстыруға негізделген адамзаттың мәңгілік сұрақтары, қазіргі заманғы дилеммалар, мәселелер қарастырылған.

      3. Қазақ әдебиеті бағдарламасының мақсаты – білім алушыларды креативті ойлауға бағыттау. Олардың ойларын ауызша еркін жеткізуіне және жаза білуіне қолдау көрсету, дәлелдер келтіру, салыстыру және анализ жасау, бағалау дағдыларын қалыптастыру, білім алушыларға жанрларды меңгерту.

      4. Теориялық материалдар оқушының қазақ әдебиеті туралы ұғымдарын кеңейтуге, әдебиет туралы дүниетанымын қалыптастыруға және адамзатқа ортақ ойларды, дилеммаларды, мінездерді зерттеуге мүмкіндік береді. Қазақ әдебиеті білім деңгейі, ой-өрісі дамыған, әдеби тіл және әдеби формалар арқылы өз ойын еркін жеткізе алатын, туындаған мәселелерді шеше білетін өмірге бейім ұрпақ тәрбиелейді.

      5. Қазақ әдебиеті пәнін оқу арқылы білім алушылар:

      1) қазақ әдебиетінің құндылық ретіндегі болмысын, ұлттық мәдениеттегі маңызды орнын құрметтейді және бағалайды;

      2) қазақ әдебиетінің мәдениетаралық қарым-қатынастағы рөлін, қазақ халқының қалыптасқан тарихын, алға қойған міндеттерін, жеңістерін, мәселелерін, қарама-қайшылық пен қиындықтарын анықтайды және түсінеді;

      3) түрлі жағдайларға бейімделе білу және өздігінен шешім қабылдау дағдыларын қалыптастырады;

      4) заманауи, ғылыми және қоғамдық дамуға сәйкес дүниетанымын дамытады.

2-тарау. "Қазақ әдебиеті" пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      6. "Қазақ әдебиеті" пәні бойынша оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі:

      1) 5-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      2) 6-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      3) 7-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      4) 8-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат;

      5) 9-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат.

      Оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі "Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу жоспарына тәуелді (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8170 тіркелген).

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 26.07.2019 № 334 (бірінші ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн ішінде қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7. "Қазақ әдебиеті" пәндік білімнің мазмұны бөлімдерге бөлінген: түсіну және жауап беру, анализ және интерпретация, бағалау және салыстырмалы анализ, сонымен қатар, дағдыларды қалыптастыратын бөлімшелерден тұрады. Бағдарламаның бұл бөлімі пән бойынша оқу мақсаттарынан тұрады.

      8. "Түсіну және жауап беру" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) көркем шығарма мазмұны мен пішіні;

      2) әдеби шығарманың тұжырымдамасы;

      3) көркем шығармадағы образ;

      4) шығарма үзінділерімен жұмыс.

      9. "Анализ және интерпретация" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) әдеби шығарманың композициясы;

      2) автор бейнесі;

      3) көркем шығарманың тілі;

      4) шығармашылық жұмыс.

      10. "Бағалау және салыстыру" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) тарихи және көркемдік құндылығы;

      2) заманауилығы мен жаңашылдығы;

      3) әдеби эссе;

      4) әдеби сын.

      11. 5-сыныпқа арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) түсіну және жауап беру:

      әдеби шығарманың фабуласы мен сюжеттік дамуы, кейіпкерлер портреті мен образы, шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту, әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясы;

      2) анализ және интерпретация:

      салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу, шығармадағы тілдік бейнелеу: теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы, эпикалық шығармадағы автор бейнесі, көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға хат, өлең жазу;

      3) бағалау және салыстыру:

      шығарманың тарихи құндылығын бағалау, кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау, әдеби эссе, сыни хабарлама жазу.

      12. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      1) "Керқұла атты Кендебай" ертегісі;

      2) "Қобыланды батыр" жыры;

      3) Асан қайғы "Асан қайғының жерге айтқан сыны" аңызы;

      4) Дулат Бабатайұлы "О, Ақтан жас, Ақтан жас" өлеңі;

      5) Ыбырай Алтынсарин "Қыпшақ Сейітқұл", "Атымтай Жомарт", "Дүние қалай етсең табылады?" әңгімелері;

      6) Ахмет Байтұрсынұлы "Егіннің бастары" мысалы, "Адамдық диқаншысы" өлеңі;

      7) Бердібек Соқпақбаев "Менің атым Қожа" хикаяты;

      8) Марат Қабанбай "Бауыр" әңгімесі;

      9) Тынымбай Нұрмағамбетов "Анасын сағынған бала" әңгімесі;

      10) Нұрдәулет Ақыш "Нағыз әже қайда?" әңгімесі;

      11) Джек Лондон "Мексика ұлы" әңгімесі.

      13. 6-сыныпқа арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) түсіну және жауап беру:

      әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау, шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселе, идеясы, кейіпкерлердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау, көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту;

      туған өлкенің табиғаты және тарихы сипатталатын поэтикалық, прозалық шығармаларды білу; туған өлкеге арналған бір өлеңді жатқа мәнерлеп оқу, өлкетану аясында прозалық үзінділер жазудың алғашқы дағдыларын меңгеру;

      2) анализ және интерпретация:

      шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау, әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу, шығармадағы көркем ауыстырулар: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау;

      туған өлкенің ақындары мен жазушыларының шығармашылығы туралы деректер жинау және презентация дайындау. Мәтіннің ақпараттылық, оның көркемдік, тілдік ерекшеліктері негізінен өлкетану сипаттамаларын талдау;

      3) бағалау және салыстыру:

      кейіпкерлерді өзара салыстыру, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру, кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру, әдеби эссе жазу, сыни хабарлама жасау.

      14. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      1) "Аяз би" ертегісі;

      2) "Алып Ер Тұңға" жыры;

      3) Әл Фараби "Қашықтасың туған жер", "Тіршілікте құрыштай бол төзімді" өлеңдері;

      4) Доспамбет жырау "Қоғалы көлдер, қом сулар", "Айналайын, Ақ Жайық" толғаулары;

      5) Абай Құнанбайұлы "Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін", "Ғылым таппай мақтанба" өлеңдері, қара сөздері: "Бірінші сөз", "Жетінші сөз", "Отыз бірінші сөз";

      6) С. Торайғыров "Шығамын тірі болсам адам болып", "Шәкірт ойы" өлеңдері;

      7) С. Мұратбеков "Жусан иісі" әңгімесі;

      8) О. Бөкей "Тортай мінер ақбоз ат" әңгімесі;

      9) Қалмақан Әбдіқадыров "Қажымұқан" хикаяты;

      10) А. Алтай "Прописка" әңгімесі;

      11) Е. Жүніс "Менің атым -Тәуелсіздік" өлеңі;

      12) Р. Ғамзатов "Ана тілі" өлеңі, "Менің Дағыстаным" әңгімесі.

      15. 7-сыныпқа арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) түсіну және жауап беру:

      әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау, әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау, кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау, көркем шығармадағы кейіпкер бейнесі, үзінділерді жатқа айту;

      өңірде шығатын газет-журналдарды білу, энциклопедия ұғымын түсіну;

      2) анализ және интерпретация:

      шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру, эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесі, шығармадағы көркемдегіш құралдар: символ, синекдоха, эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ қолданысы, шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу;

      туған өлке туралы, шындық көзқарас тұрғысынан адамдар туралы мақалалар мен очерктердің ақпараттылығы, мазмұнының тереңдігі, эмоционалдық әсері тұрғысынан талдау, энциклопедияға қажетті материалдарды іріктей білу, өлкетанудың бағыттарын анықтау, өлкетанудың бағыттары бойынша электрондық энциклопедия құрастырудың ұжымдық жұмысына қатысу;

      3) бағалау және салыстыру:

      кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемесі, тарихи және көркемдік құндылығын, әдеби жанр түрлерінің даму барысы, жаңашылдығы, шығарманы ұлттық құндылығы, әдеби эссе жазу, әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы сыни шолу жазу.

      16. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      1) Қазтуған жырау "Қазтуғанның қонысымен қоштасуы";

      2) Орхон-Енисей ескерткіштері "Күлтегін" жыры;

      3) "Қыз Жібек" жыры;

      4) Жиембет жырау "Еңсегей бойлы Ер Есім";

      5) Ш. Қанайұлы "Зар заман";

      6) С. Аронұлы "Сүйінбай мен Қатағанның айтысы";

      8) Жамбыл Жабаев "Зілді бұйрық";

      9) М. Жұмабаев "Батыр Баян";

      10) М. Әуезов "Көксерек";

      11) Қ. Қайсенов "Жау тылындағы бала";

      12) С. Сарғасқаев "Тәмпіш қара";

      13) М. Шаханов "Нарынқұм зауалы";

      14) Медетбек Темірхан "Тәуелсізбін" өлеңі;

      15) Т. Әбдіков "Қонақтар";

      16) А.С. Пушкин "Ескерткіш".

      17. 8-сыныпқа арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) түсіну және жауап беру:

      шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілер, эпилог, прологтар, әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу, көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулер, көркем шығармалардан алған үзінділерді орынды қолдану;

      2) анализ және интерпретация:

      композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау, автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісі, шығармадағы көркемдегіш құралдары: психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис қолданысы, автор стилі, шығармадан алған үзінділерді өңдеп креативті жазу;

      3) бағалау және салыстыру:

      шығарманың тақырыбы мен идеясы, тарихи және көркемдік құндылығы, шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстыру, жаңашылдығы, шығарманың көркемдік-идеялық құндылығының гуманистік тұрғысы, әдеби эссе, шығармада жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу.

      18. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      1) Қорқыт "Байбөрі баласы Бамсы-Байрақ туралы жыр", Қорқыттың нақыл сөздері;

      2) Ахмет Йассауи "Даналық кітабы";

      3) Ақтамберді жыраудың "Күлдір-күлдір кісінетіп", "Балаларыма өсиет" толғаулары;

      4) Шалкиіз жырау "Би Темірге бірінші толғауы";

      5) Мұрат Мөңкеұлы "Үш қиян", "Сарыарқа" өлеңдері;

      6) Ш. Құдайбердіұлы "Еңлік- Кебек" дастаны, "Жастарға" өлеңі;

      7) М. Дулатов "Бақытсыз Жамал" романы;

      8) Б. Момышұлы "Ұшқан ұя" әңгімесі;

      9) Д. Исабеков " Әпке" драмасы;

      10) М. Мақатаев "Аққулар ұйықтағанда" поэмасы;

      11) Т. Ахтанов "Күй аңызы" әңгімесі;

      12) Ж. Сахиев "Айдағы жасырынбақ", "Дабыл" фантастикалық әңгімелері;

      13) Р. Мұқанова "Мәңгілік бала бейне" әңгімесі.

      19. 9-сыныпқа арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) түсіну және жауап беру:

      әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау, әдеби шығармадағы психологизм, көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесі, көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану;

      2) анализ және интерпретация:

      эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдар, автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөлі, шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлері, автор стилі, автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу;

      3) бағалау және салыстыру:

      шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстыру, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау, шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру, әдеби эссе жазу, әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдау, шағын сын мақала жазу.

      20. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      1) Ж. Баласағұн "Құтты білік";

      2) Шешендік өнер: Майқы би мен Мөңке бидің шешендік сөздері, Әнет баба "Не арсыз? Не ғайып? Не даусыз?";

      3) Төле би "Ердің бақыты –әйел", Әйтеке би "Қасқакөл дауы", Қазыбек би "Кім жақын? Не қымбат? Не қиын?";

      4) Сырым Датұлы "Балаби мен Сырым";

      5) Бұқар жырау "Тілек", "Әй, Абылай, Абылай", "Асқар таудың өлгені";

      6) "Біржан-Сара" айтысы;

      7) Нысанбай жырау "Кенесары – Наурызбай";

      8) Махамбет Өтемісұлы "Махамбеттің Баймағамбетке айтқаны", "Мен, мен, мен едім" , "Бағаналы терек";

      9) Ш. Уәлиханов "Ыстықкөл күнделігі";

      10) І. Жансүгіров "Құлагер" поэмасы;

      11) Б. Майлин "Шұғаның белгісі" хикаят;

      12) Ғ. Мүсірепов "Ұлпан" романы;

      13) Т. Айбергенов "Сағыныш", Ф. Оңғарсынова "Өлең, мен сені аялап өтем";

      14) Н. Айтұлы "Бәйтерек" поэмасы;

      15) Қажығали Мұхамбетқалиев "Тар кезең" романы.

3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

      21. Бағдарламада "оқыту мақсаттары" сан мен әріптен тұратын кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, әріппен берілген белгі дағдыны (түсіну және жауап беру, анализ және интерпретация, бағалау және салыстыру), әріппен қоса берілетін сандар бөлімшедегі оқыту мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. 7.2.1.2 кодында: "7" – сынып, "2.1." – бөлім мен бөлімше, "2" – оқыту мақсатының реттік саны.

      22. Оқыту мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша әр сыныпқа берілген:

      1) түсіну және жауап беру:

Білім алушылар:


5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1. Көркем шығарманың мазмұны мен пішіні

5.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау

6. 1.1.1
әдеби шығарма
ның жанрын, фабулас
ын, сюжетін анықтау

7.1.1.1
әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау

8.1.1.1
әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог,прологтарды анықтау

9.1.1.1
әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау

2. Әдеби шығарманың тұжырымда
масы

5.1.2.1
әдеби шығарма
ның тақырыбы мен идеясын анықтау

6.1.2.1
әдеби шығарма
да көтерілген әлеумет
тік-қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру

7.12.1
әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау

8.1.2.1
әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу

9.1.2.1
әдеби шығарма
дағы психологизмді анықтау

3. Көркем шығармада
ғы образ
 

5.1.3.1
көркем шығарма
дағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу

6.1.3.1
әдеби туынды
дағы кейіпкер
дің типтерін тек тұрғысынан сипаттау

7.1.3.1
көркем шығармада
ғы кейіпкерлердің
типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау

8.1.3.1
көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу

9.1.3.1
көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау
 

4. Шығарма үзінділерімен жұмыс

5.1.4.1
көркем шығармалар
дан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа
айту
 

6.1.4.1
көркем шығарма
лардан орта көлемді үзінділер
ді мәнерлеп оқу, жатқа айту

7.1.4.1
көркем шығармада
ғы кейіпкер бейнесін ашып,үзінділерді жатқа айту

8.1.4.1
көркем шығармалар
дан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану

9.1.4.1
көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану

      2) анализ және интерпретация:

Білім алушылар:


5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1. Әдеби шығарманың композиция
сы
 

5.2.1.1
әдеби шығармада ғы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу

6.2.1.1
шығарма компози
циясында
ғы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау

7.2.1.1
шығармада
ғы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру

8.2.1.1
композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау

9.2.1.1
эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау

2. Автор бейнесі

5.2.2.1
эпикалық шығармада
ғы автор бейнесін анықтау

6.2.2.1
эпикалық,поэзия
лық шығармалардағы автор бейнесін анықтау

7.2.2.1
эпикалық,
поэзиялық, драмалық шығармада
ғы автор бейнесін анықтау

8.2.2.1
автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау

9.2.2.1
автор бейнесінің идеялық-стилистика
лық тұтастыру
шы ретіндегі рөліне талдау жасау

3. Көркем шығарманың тілі

5.2.3.1
шығармада
ғы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдары
ның (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау
 

6.2.3.1
шығарма
дағы көркем ауыстыруларды
(троптар
ды: метафора, кейіптеу, метони
мия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау

7.2.3.1
шығарма
дағы көркемдегіш құралдар
дың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау

8.2.3.1
шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психология
лық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау

9.2.3.1
шығармада
ғы әдеби тілді құбылту мен айшықтау
дың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру

4. Шығармашы
лық жұмыс

5.2.4.1
көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға
хат, өлең жазу

6.2.4.1
әдеби көркемде
гіш құралдар
ды
пайдала
нып шығарма
дағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

7.2.4.1
шығарма
дағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу

8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп
креативті жазу

9.2.4.1
автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу

      3) бағалау және салыстыру:

Білім алушылар:


5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1. Тарихи және көркемдік құндылығы
 

5.3.1.1
шығармада
ғы эпизодтар арқылы тарихи құндылығын бағалау

6.3.1.1
шығарма
дағы кейіпкер
лерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылы
ғына баға беру

7.3.1.1
кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылы
ғына баға беру

8.3.1.1
шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалар
мен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау

9.3.1.1
шығарма
ны басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылар мен салысты
рып, тарихи және көркемдік құндылы
ғын бағалау

2. Заманауи
лығы мен жаңашылды
ғы

5.3.2.1
кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау

6.3.2.1
кейіпкер
лер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру

7.3.2.1
әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру

8.3.2.1
шығармадағы материалдық және рухани құндылықтар
ды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылды
ғына баға беру

9.3.2.1
шығармада
ғы ұрпақтар сабақтасты
ғы көрінісін заманауи тұрғыда
салысты
рып, жаңашылдығына баға беру

3. Әдеби эссе
 

5.3.3.1
шығарма
дағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

6.3.3.1
шығарма
дағы кейіпкерлер қарым-қатына сын отбасы лық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

7.3.3.1
шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу
 

8.3.3.1
шығарманың көркемдік-идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу

9.3.3.1
шығарма
ның идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу

4. Әдеби сын

5.3.4.1
оқырман
ның рухани дүниесіне шығарма әсерін талдай отырып, сыни хабарлама жазу

6.3.4.1
шығарма
да көтеріл
ген мәселенің әлеумет
тік рөлі туралы сыни хабарлама жасау

7.3.4.1
әдеби шығарма
ның эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу
 

8.3.4.1
шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу
 

9.3.4.1
әдеби шығарма
ны қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілері
мен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу

      23. Осы оқу бағдарламасы негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған "Қазақ әдебиеті" оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді жоспарда барлық сынып бойынша әр тарауда қамтылуы тиіс оқу мақсаттарының көлемі белгіленген.

      24. Тоқсандағы бөлімдер мен бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.


Негізгі орта білім беру
деңгейінің 5-9-сыныптарына
арналған "Қазақ әдебиеті" оқу
пәнінен жаңартылған
мазмұндағы үлгілік оқу
бағдарламасына қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған
"Қазақ әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы
үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша
ұзақ мерзімді жоспар

      5-сынып:

Оқу жоспарында
ғы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Сөйлеу қызметінің түрлері

Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан

Таза, мінсіз асыл сөз

"Керқұла атты Кендебай" ертегісі,
"Қобыланды батыр" жыры,
Асан қайғы "Асан қайғының жерге айтқан сыны" аңызы

Түсіну және жауап беру

5.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау;
5.1.2.1 әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалар
дан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ және интерпретация

5.2.1.1 әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға хат, өлең жазу

Бағалау және салыстыру

5.3.1.1 шығармадағы эпизодтар арқылы тарихи құндылығын бағалау;
5.3.2.1 кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау;
5.3.3.1 шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

2-тоқсан

"Тәрбиенің қайнар бұлағы"
 

Дулат Бабатайұлы
"О, Ақтан жас, Ақтан жас",
Ыбырай Алтынсарин "Қыпшақ Сейітқұл", "Атымтай Жомарт", "Дүние қалай етсең табылады?"

Түсіну және жауап беру

5.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау;
5.1.2.1 әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ және интерпретация

5.2.1.1 әдеби шығармадағы екі нәрсенісалыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдары
ның (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға хат, өлең жазу

Бағалау және салыстыру

5.3.3.1 шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;
5.3.4.1 оқырманның рухани дүниесіне шығарма әсерін талдай отырып, сыни хабарлама жазу

3-тоқсан

Адамгершілік - асыл қасиет

А. Байтұрсынұлы "Егіннің бастары" мысалы, "Адамдық диқаншысы" өлеңі,
Б. Соқпақбаев "Менің атым Қожа" хикаяты,
М. Қабанбай "Бауыр" әңгімесі

Түсіну және жауап беру

5.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау;
5.1.2.1 әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ және интерпретация

5.2.1.1 әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға хат, өлең жазу

Бағалау және салыстыру

5.3.2.1 кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау;
5.3.3.1 шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;
5.3.4.1 оқырманның рухани дүниесіне шығарма әсерін талдай отырып, сыни хабарлама жазу

4-тоқсан

Отбасы құндылықтары

Т. Нұрмағамбетов "Анасын сағынған бала" әңгімесі,
Нұрдәулет Ақыш "Нағыз әже қайда?" әңгімесі,
Д. Лондон "Мексика ұлы" әңгімесі

Түсіну және жауап беру

5.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау;
5.1.2.1 әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ және интерпретация

5.2.1.1 әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдары
ның (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға хат, өлең жазу

Бағалау және салыстыру

5.3.1.1 шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

      6-сынып:

Оқу жоспарында
ғы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Сөйлеу қызметінің түрлері

Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан

Туған жерім -аялы алтын бесігім

"Аяз би" ертегісі "Алып Ер Тұңға" жыры,
Әл Фараби "Қашықтасың туған жер", "Тіршілікте құрыштай бол төзімді",
Доспамбет жырау "Қоғалы көлдер, қом сулар", "Айналайын, Ақ Жайық"

Түсіну және жауап беру

6.1.1.1 әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау;
6.2.2.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.3.3.1 әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау;
6.3.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ және интерпретация

6.2.1.1 шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды (троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

Бағалау және салыстыру

6.3.1.1 шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру;
6.3.2.1 кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру;
6.3.3.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;
6.3.4.1 шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасау

2-тоқсан

Абайды оқы, таңырқа!

Абай Құнанбайұлы "Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін", "Ғылым таппай мақтанба", "Бірінші сөз", "Жетінші сөз", "Отыз бірінші қара сөз"

Түсіну және жауап беру

6.1.1.1 әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау;
6.1.2.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау;
6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ және интерпретация

6.2.1.1 шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды (троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

Бағалау және салыстыру

6.3.1.1 шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру;
6.3.2.1 кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру;
6.3.3.2 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

3-тоқсан

Мен балаң жарық күнде сәуле қуған...

С. Торайғыров "Шығамын тірі болсам адам болып", "Шәкірт ойы",
С. Мұратбеков "Жусан иісі",
О. Бөкей "Тортай мінер ақбоз ат",
Қалқаман Әбдіқадыров "Қажымұқан"

Түсіну және жауап беру

6.1.1.1 әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау;
6.1.2.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау;
6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ және интерпретация

6.2.1.1 шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды (троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

Бағалау және салыстыру

6.3.2.1 кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру;
6.3.3.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;
6.3.4.1 шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасау
 

Менің туған өлкем өлеңдер мен прозада
 


Түсіну және жауап беру

6. 1.1.1 әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау;
6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ және интерпретация

6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау;
6.2.4.1 әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

Бағалау және салыстыру

6.3.1.1 шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру;
6.3.2.1 кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру

4-тоқсан

Тәуелсіздік -қасиет тұнған ұлы ұғым

Е. Жүніс "Менің атым - Тәуелсіздік" өлеңі,
А. Алтай Прописка",
Р. Ғамзатов "Ана тілі", "Менің Дағыстаным"

Түсіну және жауап беру

6.1.1.1 әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау;
6.1.2.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау;
6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ және интерпретация

6.2.1.1 шығарма композиция-сындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды (троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

Бағалау және салыстыру

6.3.1.1 шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру;
6.3.2.1 кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру;
6.3.3.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

Өлкені сипаттау өнері
 


Түсіну және жауап беру

6.1.1.1 әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау;
6.1.2.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру

Анализ және интерпретация

6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды (троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

Бағалау және салыстыру

6.3.3.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

      7-сынып:

Оқу жоспарында
ғы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Сөйлеу қызметінің түрлері

Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан

Көнеден жеткен жәдігерлер

"Қыз Жібек" жыры,
Орхон-Енисей ескерткіштері, "Күлтегін" жыры,
Жиембет жырау "Еңсегей бойлы Ер Есім",
Қазтуған жырау "Қазтуғанның қонысымен қоштасуы"

Түсіну және жауап беру

7.1.1.1 әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау;
7.1.2.1 әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау;
7.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау;
7.1.4.1 көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту

Анализ және интерпретация

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу

Бағалау және салыстыру

7.3.1.1 кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру;
7.3.4.1 әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу

2-тоқсан

Толғауы тоқсан қызыл тіл
 

Ш. Қанайұлы "Зар заман",
С. Аронұлы "Сүйінбай мен Қатағанның айтысы",
Жамбыл Жабаев "Зілді бұйрық"

Түсіну және жауап беру

7.1.1.1 әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау;
7.1.2.1 әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау;
7.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау;
7.1.4.1 көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту

Анализ және интерпретация

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу

Бағалау және салыстыру

7.3.2.1 әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.3.1 шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

3-тоқсан

Балалар мен үлкендер

М. Жұмабаев
"Батыр Баян",
М. Әуезов "Көксерек",
Қ. Қайсенов "Жау тылындағы бала",
С. Сарғасқаев "Тәмпіш қара"

Түсіну және жауап беру

7.1.1.1 әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау;
7.1.2.1 әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау;
7.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау;
7.1.4.1 көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту

Анализ және интерпретация

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу

Бағалау және салыстыру

7.3.2.1 әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.3.1 шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;
7.3.4.1 әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу

Туған өлке публицистика беттерінде


Түсіну және жауап беру

7.1.1.1 әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау;
7.12.1 әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау

Анализ және интерпретация

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу

Бағалау және салыстыру

7.3.1.1 кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру;
7.3.2.1 әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру

4-тоқсан

Ұрпақ тәрбиесі

М. Шаханов "Нарынқұм зауалы",
Медетбек Темірхан "Тәуелсізбін" өлеңі,
Т. Әбдіков "Қонақтар",
А.С. Пушкин "Ескерткіш"

Түсіну және жауап беру

7.1.1.1 әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау;
7.1.2.1 әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау;
7.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау;
7.1.4.1 көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту

Анализ және интерпретация

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу

Бағалау және салыстыру

7.3.3.1 шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;
7.3.4.1 әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу

"Менің туған өлкем" электрондық энциклопедиясы


Түсіну және жауап беру

7.1.1.1 әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау;
7.12.1 әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау

Анализ және интерпретация

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру

Бағалау және салыстыру

7.3.2.1 әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.4.1 электронды энциклопедияның эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу

      8-сынып:

Оқу жоспарында
ғы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Сөйлеу қызметінің түрлері

Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан

Дананың сөзі – ақылдың көзі
 

Қорқыт "Байбөрі баласы Бамсы-Байрақ туралы жыр",
Қорқыттың нақыл сөздері,
Ахмет Йассауи "Даналық кітабы",
Ақтамберді жырау "Күлдір-күлдір кісінетіп", "Балаларыма өсиет",
Шалкиіз жырау "Би Темірге бірінші толғауы"

Түсіну және жауап беру

8.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ және интерпретация

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау;
8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп креативті жазу

Бағалау және салыстыру

8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау;
8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік- идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу

2-тоқсан

Көркем әдебиет және эпикалық сарын

Мұрат Мөңкеұлы "Үш қиян", "Сарыарқа",
Ш. Құдайбердіұлы "Еңлік- Кебек" дастаны, "Жастарға" өлеңі

Түсіну және жауап беру

8.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ және интерпретация

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау;
8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп креативті жазу

Бағалау және салыстыру

8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

3-тоқсан

Махаббат және абырой
 

М. Дулатов "Бақытсыз Жамал" романы,
Б. Момышұлы "Ұшқан ұя" әңгімесі,
Д. Исабеков " Әпке" драмасы,
М. Мақатаев "Аққулар ұйықтағанда" поэмасы

Түсіну және жауап беру

8.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ және интерпретация

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау;
8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп креативті жазу

Бағалау және салыстыру

8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау;
8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

4-тоқсан

Қиял мен шындық

Т. Ахтанов "Күй аңызы" әңгімесі,
Ж. Сахиев "Айдағы жасырынбақ", "Дабыл" фантастикалық әңгімелері,
Р. Мұқанова "Мәңгілік бала бейне"

Түсіну және жауап беру

8.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог,прологтарды анықтау;
8.1.2.1 әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ және интерпретация

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау;
8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп
креативті жазу

Бағалау және салыстыру

8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік- идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

      9-сынып:

Оқу жоспарында
ғы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Сөйлеу қызметінің түрлері

Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан

Атадан қалған асыл сөз

Ж. Баласағұн "Құтты білік",
Шешендік өнер: Майқы би мен Мөңке бидің шешендік сөздері, Әнет баба "Не арсыз? Не ғайып? Не даусыз?",
Төле би "Ердің бақыты –әйел", Әйтеке би "Қасқакөл дауы",
Қазыбек би "Кім жақын?Не қымбат? Не қиын?",
Сырым Датұлы "Балаби мен Сырым",
Бұқар жырау "Тілек", "Әй, Абылай, Абылай", "Асқар таудың өлгені",
"Біржан-Сара" айтысы

Түсіну және жауап беру

9.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау;
9.1.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ және интерпретация

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру;
9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау және салыстыру

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау;
9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;
9.3.4.1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу

2-тоқсан

Тарихи шындық пен көркемдік шешім

Нысанбай жырау "Кенесары – Наурызбай",
Махамбет Өтемісұлы "Махамбеттің Баймағамбетке айтқаны", " Мен, мен, мен едім", "Бағаналы терек",
Ш.Уәлиханов "Ыстықкөл күнделігі"

Түсіну және жауап беру

9.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау;
9.1.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ және интерпретация

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру;
9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау және салыстыру

9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;
9.3.4.1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу

3-тоқсан

Адам жанының құпиясы

І. Жансүгіров "Құлагер" поэмасы,
Б. Майлин "Шұғаның белгісі" хикаяты,
Ғ. Мүсірепов "Ұлпан" романы,
Т. Айбергенов "Сағыныш",
Ф. Оңғарсынова "Өлең, мен сені аялап өтем"

Түсіну және жауап беру

9.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау;
9.1.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ және интерпретация

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру;
9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау және салыстыру

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау;
9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;
9.3.4.1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу

4-тоқсан

Мәңгілік Ел – мәңгілік мұрат

Н.Айтұлы "Бәйтерек" поэмасы,
Қажығали Мұхамбетқалиев "Тар кезең" романы

Түсіну және жауап беру

9.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау;
9.1.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ және интерпретация

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру;
9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау және салыстыру

9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыдасалыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;
9.3.4.1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу


Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына
193-1 қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын гуманитарлық бағыттағы мамандандырылған желілік "Абай мектептерінің" 5-9-сыныптарына арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде)

      Ескерту. Оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 26.07.2019 № 334 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5 т. қараңыз) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Оқу бағдарламасы "Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 болып тіркелген) сәйкес әзірленген.

      2. Қазақ әдебиеті пәні бағдарламасының басты бағыты – білім алушылардың ақыл-ой қабілеті мен тұлғалық қасиеттерін дамыту, коммуникативті құзыреттіліктерін жетілдіру, өздігінен және үздіксіз білім алуға жұмылдыру, алған білім негіздерін өмірлік жағдайларда қолдана білетін жеке тұлға қалыптастыру. Қазақ әдебиеті пәні арқылы білім алушылардың оқырмандық мәдениетін жетілдіру, қазақ халқының әдеби мұралары туралы жүйелі білім беру, әдеби-эстетикалық талғамдарын, ізгілік және іскерлік құндылықтарын дамыту көзделеді. Сондай-ақ бағдарлама әдеби шығармалардың идеялық мазмұны, композициялық құрылым жүйесі, сөз қолданысы, стилі, жанрлық сипатын әдеби-теориялық ұғымдармен сіңіріп, әдеби шығарманы ұлттық, көркем-эстетикалық құндылық ретінде білім алушылардың бағалай алу құзіретін қалыптастыруға бағытталған. Адамзаттың мәңгілік сұрақтары, қазіргі заманғы диллемалар, көп қырлы мәселелер қарастырылады, білім алушылардың ой-пайымдарын шығармашылық жұмыстарымен тиянақтау көзделеді.

      3. Қазақ әдебиеті бағдарламасының мақсаты – сөз өнерін мәдени мұра, ұлттық құндылық ретінде түсініп, бағалай алатын, интелектуалдық эстетикалық деңгейі, адамгершілік ұстанымы жоғары шығармашыл тұлға қалыптастыру.

      Қазақ әдебиеті пәні арқылы білім алушыларға әдеби шығармада бейнеленген құбылысты көркемдік тұрғыда қабылдауға қажетті білім, білік, дағдыларды меңгертіп, өз ой-пайымдарын сөйлеу тілі мен жазба тілде еркін жеткізе алу, эстетикалық талғамын, өзіндік дүниетаным мен көзқарасын таныта алу, оқу материалдарын салыстыру, сараптау, бағалай алу дағдыларын қалыптастыру көзделеді. Білімгердің образды ойлау жүйесі мен шығармашылық қиялын дамыту, сөз мағынасы мен көркем сөздің мәнін түсініп, қазақ әдеби тілін сауатты қолдана білу құзыретін қалыптастыру, креативті ойлауға бағыттау мақсат етіледі.

      4. Теориялық материалдар білім алушының әдеби теориялық ұғымдарын кеңейтуге, әдебиет туралы дүниетанымын қалыптастыруға және адамзатқа ортақ ойларды, диллемаларды, мінездерді зерттеуге мүмкіндік береді. Қазақ әдебиеті білім деңгейі, ой-өрісі дамыған, әдеби тіл және әдеби формалар арқылы өз ойын еркін жеткізе алатын және көркем тілмен шұрайлы сөйлей алатын, өзіндік ұстанымы бар, туындаған мәселелерді шеше білетін өмірге бейім ұрпақ тәрбиелейді.

      5. Бағдарламаны түзуде білім мазмұнын ізгілендіру, адамгершілік-эстетикалық, мәдени-тарихи құндылықтарды, ұлттық құндылықтарды, ұлттық кодты таныту, білім алушылардың тілдік қорын байытып, шығармашылық қабілетін дамыту мақсат етілді.

      Әдеби білім жүйелілік, сабақтастық, білім мазмұнының тарихилық сипаты және пәнаралық, пәнішілік байланыс ұстанымдарына негізделіп, жеңілден күрделіге бағытталған шиыршық әдісінде ұсынылды.

      6. Қазақ әдебиеті пәнін оқу арқылы білім алушылар:

      1) төл әдебиеттің ұлттық сипатын, халықтың әдет-ғұрып, салт-санасының көрінісін, көркем туындының идеялық-адамгершілік мәнін түсінеді;

      2) көркем шығарманың тақырыптық-идеялық бірлігін, сюжеттегі, образ жасалуындағы типтік байланысты ұғынып, жанрлық, стильдік ерекшеліктерін көркем шығарма мазмұны мен құрылысындағы көркем заңдылықтарды терең танып, мазмұн мен форма тұтастығын, өмірлік шындық пен көркем шындықтың аражігін ажырата алады;

      3) қазақ әдебиетінің ұлттық болмысын ұғынып, түрлі ұлттар әдебиетіндегі ұқсастықтарды ажырата біледі, басқа ел әдебиетінің көрнекті үлгілерімен салыстыра алады;

      4) көркем шығарманы эмоционалды қабылдауға, бейнелі ойлау мен жан-жақты танымға, қаламгер пайымын түсінуге машықтанады;

      5) қазақ әдебиетінің құндылық ретіндегі болмысын, ұлттық мәдениеттегі маңызды орнын құрметтейді және бағалайды;

      6) қазақ әдебиетінің мәдениетаралық қарым-қатынастағы рөлін, қазақ халқының қалыптасқан тарихын, әдеби үдерісін, дәстүр сабақтастығын, әдеби байланыстарды зерделейді;

      7) саналы оқырман ретінде түрлі жағдайларда өз ұстанымын білдіріп, өздігінен шешім қабылдау дағдыларын қалыптастырады;

      8) заманауи, ғылыми және қоғамдық дамуға сәйкес дүниетанымы дамиды;

      9) көркем туындыларды оқу арқылы мәнерлі сөйлеу дағдыларын қалыптастырып, тарихи оқиғаларды бүгінгі күнмен салыстыра алады;

      10) білім алушылардың көркем шығарманы өз бетімен оқуға, үздіксіз ізденуге деген рухани қажеттілігі мен сұранысы туындайды.

2-тарау. "Қазақ әдебиеті" пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      7. "Қазақ әдебиеті" пәні бойынша оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі:

      1) 5-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылында – 170 сағат;

      2) 6-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылында – 170 сағат;

      3) 7-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылында – 170 сағат;

      4) 8-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылында – 170 сағат;

      5) 9-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылында – 170 сағат.

      Оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі "Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу жоспарына тәуелді (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8170 тіркелген).

      8. "Қазақ әдебиеті" пәнінің мазмұны бөлімдерге бөлінген:

      "Оқу және түсіну", "Талдау және жинақтау", "Бағалау және шығармашылық өнім", сонымен қатар, дағдыларды қалыптастыратын бөлімшелерден құралған. Бағдарламаның бұл бөлімі пән бойынша оқу мақсаттарынан тұрады.

      9. "Оқу және түсіну" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) пайымдап, мәнерлеп, талдап оқу (сөздің, сөз оралымдарының мәнін ашу, мәтіндегі қолданысын анықтау);

      2) шығарма үзінділерімен жұмыс;

      3) шығармадағы өзекті мәселе, идеялық мазмұн;

      4) интерпретация (ауызша, жазбаша).

      10. "Талдау және жинақтау" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) әдеби шығарманың композициялық құрылымы;

      2) көркем шығарманың образдар жүйесі, типтік характер;

      3) көркем шығарманың тілі, стилі;

      4) көркемдік тәсілдер.

      11. "Бағалау және шығармашылық өнім" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) шығармадағы тарихи шындық және көркемдік шешім;

      2) рухани және көркем-эстетикалық құндылығы;

      3) әдеби шығармашылық;

      4) әдеби сын.

      12. 5-сыныпқа арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) оқу және түсіну: әдеби шығарманы пайымдап (алған әсерін анықтай) оқу, сөз, сөз тіркестерінің ауыспалы мағынасын ашып, мәтіндегі қолданысын білу; шығарманы құрылысы мен құрылымына қарай жіктеп, бөліктеріне тақырып қою; шығармадағы көтерілген мәселені (басты және жанама тақырыптарды) анықтау; көркем шығарманың оқиға желісін мәтінге жуық баяндап айту;

      2) талдау және жинақтау: сюжетті шығармадағы фабула композициясын тауып, жоспар құру;лирикалық шығарманы құрылысына талдау; шығармадағы кейіпкерлердің іс-әрекеті арқылы образын ашу; көркем шығармадағы поэтикалық тілдің ерекшелігін айқындау; шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының (теңеу, эпитет, қайталау) қызметін анықтау, өлең құрылысы, ұйқасы, оның түрлерін анықтау;

      3) бағалау және шығармашылық өнім: шығарма үзінділері арқылы шығарманың ұлттық, тарихи құндылығын бағалау; көркем мәтіндегі сөз образының эстетикалық құндылығын бағалау; шығарманы автор ізімен баяндап жазу; көркем шығармадағы көріністі әңгімелеп жазу; оқырман ретінде шығармадан алған әсерін зерделеп, сыни хабарлама жазу.

      13. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      Халық ауыз әдебиеті

      1) Тұрмыс-салт жырлары және олардың түрлері;

      2) Мақал-мәтелдер;

      3) Жұмбақтар;

      4) Жаңылтпаштар.

      Ертегілер

      5) "Керқұла атты Кендебай" ертегісі;

      6) "Қырық өтірік" ертегісі;

      7) "Күн астындағы Күнікей қыз" ертегісі.

      Әдеби ертегі

      8) Ә.Тәжібаевтың "Толағай" ертегісі;

      9) Ж.Смақов "Бұршақ туралы ертегі";

      10) Ө.Тұрманжановтың "Құмырсқалар, аралар қиыспас дос құдалар" ертегісі.

      Аңыз-әңгімелер

      11) "Асанқайғының Жерұйықты іздеуі";

      12) С.Қалиев "Бақ атай туралы аңыз";

      Шешендік сөздер

      13) Жиренше шешен мен Қарашаш сұлу.

      ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті

      14) Ы.Алтынсариннің "Дүние қалай етсең табылады?", "Әке мен бала", "Бақша ағаштары" әңгімелері;

      15) С.Көбеевтің "Мектепке шақыру" өлеңі;

      16) С.Торайғыровтың "Туған еліме" өлеңі;

      17) Ш.Құдайбердіұлының "Адамдық борышың" өлеңі;

      18) А.Байтұрсынұлының "Балаларды оқуға шақыру","Егіннің бастары", "Адамдық диқаншысы" өлеңдері;

      19) Т.Ізтілеуовтің "Өнер бәйгесі" өлеңі.

      ХХ ғасыр әдебиеті

      20) Ж.Аймауытовтың "Шұбар тайым табылды", "Көк өгіз","Жан-жануардың иісшілдігі", "Әркімдікі өз қамы" шығармалары;

      21) М.Жұмабаевтың "Қарағым", "Тез барам" өлеңдері;

      22) І.Жансүгіровтің "Бөбек бөлеу", "Сәлемдеме" өлеңдері;

      23) М.Әуезовтің "Жетім" әңгімесі;

      24) Б.Соқпақбаевтың "Менің атым Қожа" хикаяты;

      25) С.Бақбергеновтің "Қасиет" әңгімесі;

      26) С.Бегалиннің "Бала Шоқан" әңгімесі;

      27) М.Мақатаевтың "Үш бақытым" өлеңі;

      28) М.Қабанбайдың "Бауыр" әңгімесі.

      Қазіргі заман әдебиеті

      29) М.Әлімбаевтың "Серуендетем атамды" өлеңі;

      30) С.Оспанов "Мектебінен қашқандар мен ертегіден қашқандар жайындағы ертегі";

      31) Т.Нұрмағамбетовтің "Анасын сағынған бала" әңгімесі;

      32) Н.Ақыштың "Нағыз әже қайда?" әңгімесі;

      33) Т.Шапайдың "Қазақпен саудаласу" әңгімесі;

      34) С.Сейітманның "Тәуелсіздік" өлеңі;

      35) А.Әлменбеттің "Аңшы" әңгімесі;

      36) Б.Сарыбайдың "Рауғаш ерте гүлдейді" әңгімесі.

      14. 6-сыныпқа арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) оқу және түсіну: әдеби шығарманы, пайымдап, мәнерлеп (логикалық екпін мен кідіріс жасай) оқу, сөз, сөз тіркестерінің мәнін ашу, мәтіндегіжұмсалу мақсатын түсіну; шығармадан қажетті дәйектерді жинау, үзіндідегі суреттеу, сипаттау құралдарын анықтау; көркем шығармадағы кейіпкерлер әрекеті, оның шығарманың өзекті ойына қатысын анықтау; кейіпкерге, лирикалық кейіпкерге ауызша/жазбаша сипаттама жасау;

      2) талдау және жинақтау:әдеби шығарманы сюжет композициясына талдау, жай, күрделі жоспар құру, шығармадағы тура және жанама мінездеулерді табу, кейіпкер образын берудегі қызметін айқындау,шығармадағы автор мен кейіпкер тіліндегі айымашылықты (кейіпкер тіліндегі ауызекі сөз, диалект сөздердің болуы, автордың әдеби шығармаға сәйкес сөз қолданыстарын) салыстыра талдау, шығармадағы көркем ауыстыруларды(троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация) анықтау;

      3) бағалау және шығармашылық өнім: шығарма образдарын ұлттық сипаттың ашылуы тұрғысынан бағалау; мәтіндегі пейзаж, монологтің, диалогтіңкөркемдік құндылығына баға беру, шығарманың идеялық мазмұнын пайымдай отырып (ой толғау, хат, пост т.б.) жазу, шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасау.

      15. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      Ертегі

      1) "Аяз би" ертегісі;

      2) "Ер Төстік" ертегісі.

      Аңыз-әңгіме

      3) "Кетбұғаның естіртуі"

      Батырлар жыры

      4) "Алпамыс батыр" жыры;

      5) Қорқыт "Байбөрі баласы Бамсы-Байрақ туралы жыр";

      6) "Қобыланды батыр" жыры;

      7) "Қамбар батыр" жыры.

      Ежелгі дәуір әдебиеті

      8) "Еділ патша";

      9) "Тұмар патшайым", "Зарина сұлу";

      10) Қорқыттың нақыл сөздері.

      ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы әдебиет

      11) М.Өтемісұлының "Ұл туса" өлеңі;

      12) С.Аронұлының "Жақсы мен жаман адамның қасиеттері" өлеңі;

      13) Ы.Алтынсариннің "Мейірімді бала", "Асан мен Үсен" әңгімелері;

      14) С.Көбеевтің "Көлбақа мен Юпитер" мысалы;

      15) С.Дөнентаевтың "Бозторғай" мысал өлеңі;

      16) А.Байтұрсынұлының "Аққу, шортан, һәм шаян", "Қара бұлт" мысалдары;

      17) С.Торайғыровтың "Шығамын тірі болсам адам болып", "Шәкірт ойы" өлеңдері.

      ХХ ғасыр әдебиеті

      18) М.Жұмабаевтың "Сүйемін" өлеңі;

      19) Б.Майлиннің"Кемпірдің ертегісі" поэмасы;

      20) А. Тоқмағанбетовтің "Алыптар туралы аңыз" шығармасы;

      21) Ә.Тәжібаевтың "Сырдария" өлеңі;

      22) Ә.Сәрсенбаевтың "Туған жер" өлеңі;

      23) С.Мұратбековтің "Жусан иісі" әңгімесі;

      24) С.Сейфуллиннің"Ақсақ киік" өлеңі, "Әупілдек" әңгімесі;

      25) Ғ.Мүсіреповтің "Боранды түнде" әңгімесі;

      26) Ж. Нәжімеденовтің "Дастархан" өлеңі;

      27) М.Жаманбалиновтың "Бала пілдің қалаға саяхаты" ертегісі.

      Қазіргі заман әдебиеті

      28) Қ.Мырза-Әлінің "Ана" өлеңі;

      29) К.Ахметованың "Қазағым менің" өлеңі;

      30) Ж. Ахмадидің "Кие" әңгімесі;

      31) А.Егеубаевтың "Аламан" поэмасы;

      32) Р.Ниязбековтің "Әлемдегі жетінші ұлы" өлеңі;

      33) Ұ.Есдәулеттің "Біз түркілерміз" өлеңі;

      34) С.Дүйсенбиевтің "Алматының апорты" ертегісі;

      35) С.Балғабаевтың "Жымбала, Мико және қасқыр" драмасы;

      36) Қ.Сариннің "Тәуелсіздік" өлеңі;

      37) Қ.Әбілқайырдың "Атасының баласы" әңгімесі;

      38) М.Мұқаштың "Меруерт" әңгімесі.

      16. 7-сыныпқа арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) оқу және түсіну:көркем мәтінді, пайымдап, мәнерлеп (логикалық, психологиялық кідірістермен) оқу; жекелеген сөздердің, фразалардың эмотивті мәнін түсіну, мәнмәтіндегі(контекс) қызметін ашу; көркем шығармадағы пейзаж, монологтің құрылымдық-бірлігін ажырату; мәтінге жоспар құру; әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені анықтау; көркем шығармадағы пейзаж, портрет, мінездеулерді ауызша мәтінге жуық суреттеу, сипаттау;

      2) талдау және жинақтау: әдеби шығармадағы сюжеттен тыс композицияны анықтау; көркем шығармадағы образдың жасалу тәсілдерін талдау; шығарма тіліндегі синоним, архаизм, диалектизм, неологизмдердің қызметін мәнмәтінде анықтау; шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ, арнау) қолданысын талдау;

      3) бағалау және шығармашылық: шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, ұлттық және тарихи құндылығын бағалау; кейіпкерлердің жан дүниесін (психологиялық параллелизм, күйініш-сүйініш) ашудағы автор шеберлігіне баға беру; шығармадағы көріністі (пейзаж, оқиға) суреттеп жазу; кейіпкер болмысын сипаттап (өлең, кейіпкер монологі, әңгіме т.б.) жазу; әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу.

      17. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      Батырлар жыры

      1) "Ер Тарғын" жыры;

      2) "Едіге батыр" жыры.

      Ғашықтық жырлар

      3) "Қозы Көрпеш-Баян сұлу" жыры;

      4) "Айман-Шолпан" жыры.

      Ежелгі дәуір әдебиеті

      5) "Күлтегін" жыры;

      6) "Тоныкөк" жыры.

      Шешендік өнер

      7) Майқы би мен Мөңке бидің шешендік сөздері;

      8) Әнет баба "Не арсыз? Не ғайып? Не даусыз?";

      9) Төле би "Ердің бақыты – әйел";

      10) Әйтеке би "Қасқакөл дауы";

      11) Қазыбек би "Кім жақын? Не қымбат? Не қиын?";

      12) Бөлтірік шешен "Сөз мәнісі", "Ақыл сөз".

      ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті

      13) Д.Бабатайұлының "Аягөз қайда барасың","Ақжайлау мен Сандықтас" өлеңдері;

      14) Ш.Қанайұлының "Зар заман" өлеңі;

      15) М.Өтемісұлының "Ереуіл атқа ер салмай", "Тарланым","Мен–құстан туған құмаймын" өлеңдері;

      16) М.Сұлтанқожаұлының "Ілімге толса көкірек" толғауы;

      17) Т.Ізтілеуұлының "Адамдық іс", "Ақыл-тон аңдағанға тозбайтұғын" өлеңдері;

      18) С.Дөнентаевтың "Ауырған арыстан" мысалы.

      ХХ ғасыр әдебиеті

      19) М.Дулатовтың "Елім-ай" өлеңі;

      20) М.Жұмабаев "Түркістан", "Толқын", "Мен жастарға сенемін" өлеңдері;

      21) С.Торайғыровтың "Мен қазақ", "Бір адамға" өлеңдері;

      22) Ж.Аймауытовтың "Әнші" әңгімесі;

      23) М.Әуезовтің "Көксерек" әңгімесі;

      24) І.Жансүгіровтің "Домбыра","Жетісу суреттері" өлеңдері;

      25) Ғ.Мүсіреповтің "Ананың анасы" әңгімесі;

      26) Қ.Қайсеновтің "Жау тылындағы бала" повесі;

      27) Қ.Аманжоловтың "Туған жер" өлеңі;

      28) Ғ.Ормановтың "Қарағай" өлеңі;

      29) С.Сарғасқаевтың "Тәмпіш қара"повесі;

      30) Ш.Смаханұлы шымшымалары.

      Қазіргі заман әдебиеті

      31) Қ.Мырза-Әлінің "Кәрі қыран" өлеңі;

      32) М.Шахановтың "Арман" өлеңі;

      33) Т.Медетбектің "Тәуелсізбін" өлеңі;

      34) Т.Әбдіктің "Қонақтар" әңгімесі;

      35) А.Мархабаевтың "Ғарыштағы қымыз" фантастикалық әңгімесі;

      36) О.Бөкейдің "Қайдасың, қасқа құлыным?" драмасы;

      37) М.Мақатаевтың "Аққулар ұйықтағанда" поэмасы;

      38) Ф.Оңғарсынованың "Жерошақ" өлеңі;

      39) С. Жиенбаевтың "Қарттарым, аман сау жүрші" өлеңі;

      40) Ж.Бөдештің "Аңырақай бекетіндегі ой" поэмасы;

      41) Н.Ораздың "Бала махаббат" әңгімесі;

      42) Б.Беделханның "Өтеуіл" хамса-поэмасы.

      18. 8-сыныпқа арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) оқу және түсіну: көркем мәтінді пайымдап, мәнерлеп (оқырмандық ұстанымын білдіре) оқу; сөз, сөз оралымдарының семантикалық мәнін түсіну, мәтіннің ішкі бірлігіндегі қызметін айқындау; шығарма үзіндісін өзге нысанмен салыстыру, салғастыру; шығармадағы образдардың идеяны берудегі қызметін ашу; көркем мәтіннен дәйектер келтіре отырып шығарма идеясын жазу;

      2) талдау және жинақтау: әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтеріне талдау; көркем шығармадағы образ композициясын құраушы элементтерді табу, образ сомдаушы бөліктерді жинақтау; көркем шығармадағы автордың баяндау тілін талдау, өзіндік ерекшеліктерін айқындау; шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдау, мәнмәтіндегі көркемдік қызметін анықтау;

      3) бағалау және шығармашылық өнім: шығарманы басқа өнер түрлеріндегі мазмұндас туындылармен салыстырып, ұлттық және тарихи құндылығына баға беру; шығармапоэтикасындағы автордың айшықты қолтаңбасына баға беру; шығарманың көркемдік-идеялық құндылығын талдап, әдеби эссе, шығарма, блог, әңгіме жазу; шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу.

      19. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      Ғашықтық жырлар

      1) "Қыз Жібек" жыры

      Айтыс

      2) "Біржан- Сара" айтысы;

      3) Қазіргі заман айтысы.

      Ежелгі дәуір әдебиеті

      4) "Оғыз-Қаған" жыры;

      5) Махмұт Қашқари "Махмұт Қашқари жинаған түркі мақал-мәтелдері";

      6) Ахмет Йассауи "Даналық кітабы";

      7) Жүсіп Баласағұн "Құтты білік" дастаны;

      8) А.Йүгнеки "Ақиқат сыйы";

      9) Әл-Фарабидің "Қашықтасың туған жер", "Тіршілікте құрыштай бол төзімді" өлеңдері;

      10) Рабғузидың "Қарлығаштың адамға достығы", "Лұқпан Хакім" қиссалары.

      ХІХ ғасыр мен ХХ ғ.б. әдебиет

      11) Д.Бабатайұлының "Еспембет" поэмасы;

      12) М. Мөңкеұлының "Үш қиян", "Сарыарқа" өлеңдері;

      13) М.Көпейұлының "Сарыарқаның кімдікі екендігі" өлеңі;

      14) Базар жырау "Халық үшін туған қайратты ер" өлеңі;

      15) А.Құнанбайұлының "Арғы атасы қажы еді" өлеңі;

      16) Ш.Құдайбердіұлының "Еңлік-Кебек" дастаны, "Жастарға" өлеңі;

      17) Н.Орманбетұлының "Замана" өлеңі;

      18) Ғ.Қараштың "Бармысың?" өлеңі;

      19) М.Сералиннің "Гүлхашима" поэмасы.

      ХХ ғасыр әдебиеті

      20) Ж.Жабаевтың "Сұраншы батыр" жыры;

      21) М.Жұмабаевтың "Батыр Баян" поэмасы;

      22) Н.Байғаниннің "Нарғыз" дастаны;

      23) И.Байзақовтың "Құралай сұлу" поэмасы;

      24) С.Мұқановтың "Балуан шолақ" повесі;

      25) Б.Момышұлының "Ұшқан ұя" повесі;

      26) О.Әубәкіровтің "Адам жетектеген адам" сықақ өлеңі;

      27) Қ.Қазиевтің "Менің шешем" әңгімесі;

      28) Қ.Жұмаділовтің "Қаздар қайтып барады" әңгімесі;

      29) Д.Исабековтің "Әпке" драмасы;

      30) Т.Ахтановтың "Күй аңызы" әңгімесі;

      31) Т.Айбергеновтің "Ана"өлеңі.

      Қазіргі заман әдебиеті

      32) Ж.Сахиевтің "Айдағы жасырынбақ", "Дабыл" фантастикалық әңгімелері;

      33) Ш.Мұртазаның "Бесеудің хаты" драмасы;

      34) Ү.Уайдиннің "Күлкім келсе көршіме қараймын", "Ұйқының оқуы" сатиралары;

      35) Б.Бәмішұлының "Оспан батыр" поэмасы;

      36) Г.Салықбайдың "Менің тауым" өлеңі;

      37) М.Мағауиннің "Тазының өлімі" повесі;

      38) Т.Әсемқұловтың "Бекторының қазынасы" әңгімесі;

      39) И. Сапарбайдың "Анаңнан асыл бар ма екен?" өлеңі;

      40) Ә.Қайранның "Ерасыл" дастаны;

      41) А.Кемелбаеваның "Қоңырқаз" әңгімесі;

      42) М.Омарованың "Көмбе нанның дәмі" драмасы.

      20. 9-сыныпқа арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) оқу және түсіну: көркем мәтінді талдап оқу; сөз, сөз оралымы, фразалық тіркестердің мәтіндегі қызметін айқындау, сөздердің концептілік мәнін ашу; шығарма бөліктерін ұқсас белгілеріне/айырмашылығына қарай топтастыру, белгілі нысандарды зерделеу; шығармадағы объективті идеяны, көркемдік шешімді айқындау; көркем шығарманың идеялық мазмұнына сүйене отырып, оқырмандық ой-пайымын ауызша/жазбаша түйіндеу;

      2) талдау және жинақтау: эпикалық, лирикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау; шығарманың образдар жүйесін салыстыра талдау, типтік характерлерді ашу; көркем шығармадағы автордың стилін айқындау; шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдау, көркемдік қызметін пайымдау;

      3) бағалау(салыстыру) және шығармашылық (өнім): туындыдағы даралық образдар мен типтік характерлердің ұлттық және тарихи құндылығын әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра бағалау; көркем шығарманы басқа өнер түрлерімен салыстыра отырып, шығарманың эстетикалық құндылыған баға беру; шығарманың идеясын қоғамдық-әлеуметтік тұрғыда талдап, әдеби эссе, сценарий, өлең, әңгіме, кейіпкер монологі, жоба жазу; әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, рецензия жазу.

      21. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      Ежелгі дәуір әдебиеті

      1) Әл-Фараби "Қайырымды қала тұрғындары" трактаты;

      2) Сайф Сараи "Түркіше Гүлстан" дастаны;

      3) Хорезми "Мұхаббат-наме" дастаны.

      Хандық дәуір әдебиеті

      4) Асанқайғы "Бұл заманда не ғаріп" толғауы;

      5) Қазтуған жырау "Алаң да алаң, алаң жұрт"толғауы;

      6) Шалкиіз жырау "Би Темірге бірінші толғауы";

      7) Доспамбет жырау "Қоғалы көлдер, қом сулар", "Айналайын, Ақ Жайық" тоғаулары;

      8) Ақтамберді жырау "Күлдір-күлдір кісінетіп", "Балаларыма өсиет" толғаулары;

      9) Жиембет жырау "Еңсегей бойлы Ер Есім"толғауы;

      10) Үмбетей жырау "Бөгенбай өлімін Абылай ханға естірту" толғауы;

      11) Бұқар жырау "Тілек", "Әй, Абылай, Абылай", "Асқар таудың өлгені" толғаулары.

      ХІХ ғасыр әдебиеті

      12) М.Өтемісұлының "Махамбеттің Баймағамбет сұлтанға айтқан сөзі", "Мен едім", "Бағаналы терек жарылса" өлеңдері;

      13) Нысанбай жыраудың "Кенесары-Наурызбай" дастаны;

      14) Ш.Уәлиханов "Жоңғария очерктері", "Қазақтың халық поэзиясының түрлері";

      15) Ш. Бөкеевтің "Құйрық атып құлия" өлеңі;

      16) М. Көпеевтің "Тірлікте көп жасағаннан көрген тамашамыз" өлеңі.

      ХХ ғасыр әдебиеті

      17) С. Сейфуллиннің "Сыр сандық" өлеңі, "Аққудың айырылуы" поэмасы;

      18) І.Жансүгіровтің "Күйші" поэмаcы;

      19) Б.Майлиннің "Шұғаның белгісі" хикаяты;

      20) М.Әуезовтің "Оқыған азамат" әңгімесі;

      21) Ғ.Мүсіреповтің "Кездеспей кеткен бір бейне" повесі;

      22) Ж.Молдағалиевтің "Мен-қазақпын!" поэмасы;

      23) Ә.Шәріповтің "Партизан қызы" повесі;

      24) Қ.Әбдіқадыровтың "Қажымұқан" повесі.

      Қазіргі заман әдебиеті

      25) М.Шахановтың "Рух пен тіл" өлеңі, "Ғашықтық ғаламаты" поэмасы;

      26) Н.Айтұлының "Ту" поэмасы;

      27) Қ.Мұқанбетқалиұлының "Тар кезең" романы;

      28) Қ.Ілиясұлының "Мысыққа мінездеме" мысал-дастаны;

      29) С.Асылбекұлының "Желтоқсан түні" драмасы;

      30) Р.Мұқанованың "Мәңгілік бала бейне" әңгімесі;

      31) Е.Раушановтың "Ғайша-Бибі" поэмасы.

3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

      22. Бағдарламада оқыту мақсаттары санмен тұратын кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші, үшінші сандар бөлім мен бөлімше, төртінші сан бөлімшедегі оқыту мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. 7.2.1.2 кодында "7" – сынып, "2.1." – бөлім мен бөлімше, "2" – оқыту мақсатының реттік саны.

      23. Оқыту мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша әр сыныпқа берілген:

      1) оқу және түсіну:

Білім алушылар:


5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

Көркем шығарманы пайымдап, мәнерлеп, талдап оқи отырып, сөздің, сөз оралымдары ның мәнін ашу, мәтіндегі қолданысын анықтау.

5. 1. 1. 1
әдеби шығарманы пайымдап (алған әсерін анықтай) оқу;
5. 1. 1. 2
сөз, сөз тіркестерінің ауыспалы мағынасын ашып, мәтіндегі қолданысын білу

6. 1. 1. 1
әдеби шығарманы пайымдап, мәнерлеп (логикалық екпін мен кідіріс жасай) оқу;
6. 1. 1. 2
сөз, сөз тіркестерінің мәнін ашып, мәтіндегі жұмсалу мақсатын түсіну

7. 1. 1. 1
көркем мәтінді пайымдап, мәнерлеп (логикалық, психологиялық кідірістер мен) оқу;
7. 1. 1. 1
жекелеген сөздердің, фразалардың эмотивті мәнін түсіну, мәнмәтіндегі (контекс) қызметін ашу

8. 1. 1. 1
көркем мәтінді пайымдап, мәнерлеп (оқырман
дық ұстанымын білдіре) оқу;
8. 1. 1. 2
сөз, сөз оралымдарының семантикалық мәнін түсіну, мәтіннің ішкі бірлігіндегі қызметін айқындау

9. 1. 1. 1
көркем мәтінді талдап оқу; 9. 1. 1. 2
сөз, сөз оралымы, фразалық тіркестердің мәтіндегі қызметін айқындау, сөздердің концептілік мәнін ашу

Шығарма үзінділерімен жұмыс

5. 1. 2. 1
шығарманы құрылысы мен құрылымына қарай жіктеп, бөліктеріне тақырып қою

6. 1. 2. 1
шығарма дан қажетті дәйектер
ді жинау, үзіндідегі суреттеу, сипаттау құралдарын анықтау

7.1 2.1
көркем шығармада ғы пейзаж, монологтің құрылымдық
бірлігін ажырату;
7.1 2.1
мәтінге жоспар құру

8. 1. 2. 1
шығарма үзіндісін өзге нысанмен салыстыру, салғастыру

9. 1. 2. 1
шығарма бөліктерін ұқсас белгілеріне/айырмашылығына қарай топтастыру, белгілі нысандарды зерделеу

Шығармадағы өзекті мәселе, идеялық мазмұн

5. 1. 3. 1
көркем шығармадағы көтерілген мәселені (басты және жанама тақырыптарды) анықтау

6. 1. 3. 1
көркем шығармадағы кейіпкерлер әрекеті, оның шығарманың өзекті ойына қатысын анықтау

7. 1. 3. 1
әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені анықтау

8. 1. 3. 1
шығармадағы образдардың идеяны берудегі қызметін ашу

9. 1. 3. 1
шығармадағы
объективті идеяны, көркемдік шешімді айқындау

Интерпретация (ауызша, жазбаша)

5. 1. 4. 1
көркем шығарманың оқиға желісін мәтінге жуық баяндап айту

6. 1. 4. 1
кейіпкерге, лирикалық кейіпкерге ауызша/жазбаша сипаттама жасау

7. 1. 4. 1
көркем шығармадағы пейзаж, портрет, мінездеуледі ауызша мәтінге жуық суреттеу, сипаттау

8. 1. 4. 1
көркем мәтіннен дәйектер келтіре отырып, шығарма желісі бойынша идеясын жазу

9. 1. 4. 1
көркем шығарманың идеялық мазмұнына сүйене отырып, оқырмандық ой-пайымын ауызша/жаз баша түйіндеу

      2) талдау және жинақтау:

Білім алушылар:


5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

Әдеби шығарманың композиция лық құрылымы

5. 2. 1. 1
сюжетті шығармадағы фабула композициясын тауып, жоспар құру;
5. 2. 1. 2
лирикалық шығарманы құрылысына талдау

6. 2. 1. 1
әдеби шығарманы сюжет композициясына талдау;
6. 2. 1. 2
жай, күрделі жоспар құру

7. 2. 1. 1
әдеби шығармадағы сюжеттен тыс композицияны анықтау

8. 2. 1. 1
әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтеріне талдау

9. 2. 1. 1
эпикалық, лирикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау

Көркем шығарманың образдар жүйесі, типтік характер

5. 2. 2. 1
шығармадағы
кейіпкерлердің іс-әрекеті арқылы образын ашу

6. 2. 2. 1
шығармадағы
тура және жанама мінездеу
лерді табу, кейіпкер образын берудегі қызметін айқындау

7. 2. 2. 1
көркем шығармадағы образдың жасалу тәсілдерін талдау

8. 2. 2. 1
көркем шығармадағы образ композициясын құраушы элементтерді табу, образ сомдаушы бөліктерді жинақтау

9. 2. 2. 1
шығарманың образдар жүйесін салыстыра талдау, типтік характерлерді ашу

Көркем шығарманың тілі, стилі

5. 2. 3. 1
көркем шығармадағы поэтикалық тілдің ерекшелігінайқындау

6. 2. 3. 1
шығармадағы автор мен кейіпкер тіліндегі айырмашылықты (кейіпкер тіліндегі ауызекі сөз, диалект сөздердің болуы, автордың әдеби нормаға сәйкес сөз қолданыстарын) салыстыра талдау

7. 2. 3. 1
шығарма тіліндегі синоним, архаизм, диалектизм, неологизм дердің қызметін мәнмәтінде анықтау

8. 2. 3. 1
көркем шығармадағы автордың баяндау тілін талдау, өзіндік ерекшеліктерін айқындау

9. 2. 3. 1
көркем шығармадағы автордың стилін айқындау

Көркемдік тәсілдер

5. 2. 4. 1
шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының (теңеу, эпитет, қайталау) қызметін анықтау;
5. 2. 4. 2
өлең құрылысы, ұйқасы, оның түрлерін анықтау

6. 2. 4. 1
шығармадағы көркем ауыстыруларды (троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация ) анықтау

7. 2. 4. 1
шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ, арнау) қолданысын талдау

8. 2. 4. 1
шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдау, мәтіндегі көркемдік қызметін анықтау

9. 2. 4. 1
шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдау, көркемдік қызметін пайымдау

      3) бағалау және шығармашылық өнім:

Шығармадағы тарихи шындық және көркемдік шешім

5. 3. 1. 1
шығарма үзінділері арқылы шығарманың ұлттық, тарихи құндылығын бағалау

6. 3. 1. 1
шығарма образдарын ұлттық сипаттың ашылуы тұрғысынан бағалау

7. 3. 1. 1
шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, ұлттық және тарихи құндылығын бағалау

8. 3. 1. 1
шығарманы басқа өнер түрлеріндегі мазмұндас туындылармен салыстырып, ұлттық және тарихи құндылығына баға беру

9. 3. 1. 1
туындыдағы даралық образдар мен типтік характерлердің ұлттық және тарихи құндылығын әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра бағалау

Рухани және көркем-эстетикалық құндылығы

5. 3. 2. 1
көркем мәтіндегі сөз образының эстетикалық құндылығын бағалау

6. 3. 2. 1
мәтіндегі пейзаж, монологтің, диалогтің көркемдік құндылығына баға беру

7. 3. 2. 1
кейіпкердің жан дүниесін (психологиялық параллелизм, күйініш-сүйініші) ашудағы автор шеберлігіне баға беру

8. 3. 2. 1
шығарма поэтикасындағы автордың айшықты қолтаңбасына баға беру

9. 3. 2. 1
көркем шығарманы басқа өнер түрлерімен салыстыра отырып, шығарманың көркемдік-эстетикалық құндылығына баға беру

Әдеби шығармашылық

5. 3. 3. 1
шығарманы автор ізімен баяндап жазу;
5. 3. 3. 2
көркем шығармадағы көріністі әңгімелеп жазу

6. 3. 3. 1 шығарманың идеялық мазмұнын пайымдай отырып (ой толғау, хат, пост, ертегі, өтірік өлең) жазу

7. 3. 3. 1
шығармадағы көріністі (пейзаж, оқиға) суреттеп жазу;
7. 3. 3. 2
кейіпкер болмысын сипаттап (өлең, кейіпкер монологі, диалогі, әңгіме) жазу

8. 3. 3. 1 шығарманың көркемдік-идеялық құндылығын талдап, шығарма, әдеби эссе,блог, әңгіме т.б.жазу

9. 3. 3. 1
шығарманың идеясын қоғамдық-әлеуметтік тұрғыда талдап, әдеби эссе, сценарий, өлең, блог, әңгіме, кейіпкер монологі, жоба жаз

Әдеби сын

5. 3. 4. 1
оқырман ретінде шығармадан алған әсерін зерделеп, сыни хабарлама жазу

6. 3. 4. 1
шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасау

7. 3. 4. 1
әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу

8. 3. 4. 1
шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

9. 3. 4. 1
әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, рецензия жазу

      23. Осы оқу бағдарламасы негізгі орта білім беру деңгейінің қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын гуманитарлық бағыттағы мамандандырылған желілік "Абай мектептерінің" 5-9-сыныптарына арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

      24. Тоқсандағы бөлімдер мен бөлімшелер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.


Негізгі орта білім беру
деңгейінің қазақ тілі мен
әдебиетін тереңдете оқытатын
гуманитарлық бағыттағы
мамандандырылған желілік
"Абай мектептерінің"
5-9-сыныптарына арналған
"Қазақ әдебиеті" пәнінен
жаңартылған мазмұндағы
үлгілік оқу бағдарламасына
қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын гуманитарлық бағыттағы мамандандырылған желілік "Абай мектептерінің" 5-9-сыныптарына арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

      1) 5-сынып:

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Сөйлеу қызметінің түрлері

Білім алушылар білуге тиісті оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Таза мінсіз асыл сөз

Халық ауыз әдебиеті
Тұрмыс-салт жырлары және оның түрлері, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар. Ертегілер "Керқұла атты Кендебай" ертегісі, "Қырық өтірік" ертегісі, "Күн астындағы Күнекей қыз" ертегісі. Әдеби ертегі Ә.Тәжібаевтің "Толағай"ертегісі, Ж.Смақов "Бұршақ туралы ертегі", Ө.Тұрманжановтың "Құмырсқалар, аралар қиыспас дос құдалар" ертегісі.
Аңыз-әңгіме "Асан қайғының жерұйықты іздеуі", С.Қалиев "Бақ атай туралы аңыз".
Шешендік сөз "Жиренше шешен мен Қараша сұлу"

Оқу және түсіну

5. 1. 1. 1 әдеби шығарманы пайымдап (алған әсерін анықтай) оқу;
5. 1. 1. 2 сөз, сөз тіркестерінің ауыспалы мағынасын ашып, мәтіндегі қолданысын білу;
5. 1. 2. 1 шығарманы құрылысы мен құрылымына қарай жіктеп, бөліктеріне тақырып қою;
5. 1. 3. 1 көркем шығармадағы көтерілген мәселені (басты және жанама тақырыптарды) анықтау;
5. 1. 4. 1 көркем шығарманың оқиға желісін мәтінге жуық баяндап айту

Талдау және жинақтау

5. 2. 1. 1 сюжетті шығармадағы фабула композициясын тауып, жоспар құру;
5. 2. 1. 2 лирикалық шығарманы құрылысына талдау;
5. 2. 2. 1 шығармадағы кейіпкерлердің іс-әрекеті арқылы образын ашу;
5. 2. 4. 1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдары-
ның (теңеу, эпитет, қайталау) қызметін анықтау;
5. 2. 4. 2 өлең құрылысы, ұйқасы, оның түрлерін талдау

Бағалау және шығармашылық өнім

5. 3. 1. 1 шығарма үзінділері арқылы шығарманың ұлттық, тарихи құндылығын бағалау;
5. 3. 2. 1 көркем мәтіндегі сөз образының эстетикалық құндылығын бағалау;
5. 3. 3. 1 шығарманы автор ізімен баяндап жазу,
5. 3. 3. 2 көркем шығармадағы көріністі әңгімелеп жазу;
5. 3. 4. 1 оқырман ретінде шығарманың әсерін зерделеп, сыни хабарлама жазу

2-тоқсан

Оқу – білім азығы

ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті
Ыбырай Алтынсариннің "Дүние қалай етсең табылады?", "Әке мен бала", "Бақша ағаштары" әңгімелері, С.Көбеевтің "Мектепке шақыру" өлеңі, С.Торайғыровтың "Туған еліме" өлеңі, Ш.Құдайбердіұлының "Адамдық борышың" өлеңі, А.Байтұрсынұлының "Балаларды оқуға шақыру", "Егіннің бастары", "Адамдық диқаншысы", өлеңдері, Т.Ізтілеуовтің "Өнер бәйгесі" өлеңі

Оқу және түсіну

5. 1. 1. 1 әдеби шығарманы пайымдап (алған әсерін анықтай) оқу;
5. 1. 1. 2 сөз, сөз тіркестерінің ауыспалы мағынасын ашып, мәтіндегі қолданысын білу;
5. 1. 2. 1 шығарманы құрылысы мен құрылымына қарай жіктеп, бөліктеріне тақырып қою;
5. 1. 3. 1 көркем шығармадағы көтерілген мәселені (басты және жанама тақырыптарды) анықтау;
5. 1. 4. 1 көркем шығарманың оқиға желісін мәтінге жуық баяндап айту

Талдау және жинақтау

5. 2. 1. 1 сюжетті шығармадағы фабула композициясын тауып, жоспар құру;
5. 2. 1. 2 лирикалық шығарманы құрылысына талдау;
5. 2. 2. 1 шығармадағы кейіпкерлердің іс-әрекеті арқылы образын ашу;
5. 2. 3. 1 көркем шығармадағы поэтикалық тілдің ерекшелігін айқындау;
5. 2. 4. 1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының (теңеу, эпитет, қайталау) қызметін анықтау;
5. 2. 4. 2 өлең құрылысы, ұйқасы, оның түрлерін талдау

Бағалау және шығармашылық өнім

5. 3. 1. 1 шығарма үзінділері арқылы шығарманың ұлттық, тарихи құндылығын бағалау;
5. 3. 2. 1 көркем мәтіндегі сөз образының эстетикалық құндылығын бағалау;
5. 3. 3. 1 шығарманы автор ізімен баяндап жазу;
5. 3. 3. 2 көркем шығармадағы көріністі әңгімелеп жазу;
5. 3. 4. 1 оқырман ретінде шығармадан алған әсерін зерделеп, сыни хабарлама жазу

3-тоқсан

Адамгершілік – асыл қасиет

XX ғасыр әдебиеті
Ж.Аймауытовтың "Шұбар тайым табылды", "Көк өгіз", "Жан-жануардың иісшілдігі", "Әркімдікі өз қамы" шығармалары, М.Жұмабаевтың "Қарағым", "Тез барам" өлеңдері, І.Жансүгіровтің "Бөбек бөлеу", "Сәлемдеме" өлеңдері, М.Әуезовтің "Жетім" әңгімесі, Б.Соқпақбаевтың "Менің атым Қожа" хикаяты, С.Бақбергеновтің "Қасиет" әңгімесі, С.Бегалиннің"Бала Шоқан" әңгімесі, М.Мақатаевтың "Үш бақытым" өлеңі, М.Қабанбайдың "Бауыр" әңгімесі.

Оқу және түсіну

5. 1. 1. 1 әдеби шығарманы пайымдап (алған әсерін анықтай) оқу;
5. 1. 1. 2 сөз, сөз тіркестерінің ауыспалы мағынасын ашып, мәтіндегі қолданысын білу;
5. 1. 2. 1 шығарманы құрылысы мен құрылымына қарай жіктеп,бөліктеріне тақырып қою;
5. 1. 3. 1 көркем шығармадағы көтерілген мәселені (басты және жанама тақырыптарды) анықтау;
5. 1. 4. 1 көркем шығарманың оқиға желісін мәтінге жуық баяндап айту

Талдау және жинақтау

5. 2. 1. 1 сюжетті шығармадағы фабула композициясын тауып, жоспар құру;
5. 2. 1. 2 лирикалық шығарманы құрылысына талдау;
5. 2. 2. 1 шығармадағы кейіпкерлердің іс-әрекеті арқылы образын ашу;
5. 2. 3. 1 көркем шығармадағы поэтикалық тілдің ерекшелігін айқындау
5. 2. 4. 1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының (теңеу, эпитет, қайталау) қызметін анықтау;
5. 2. 4. 2 өлең құрылысы, ұйқасы, оның түрлерін талдау

Бағалау және шығармашылық өнім

5. 3. 1. 1 шығарма үзінділері арқылы шығарманың ұлттық, тарихи құндылығын бағалау;
5. 3. 2. 1 көркем мәтіндегі сөз образының эстетикалық құндылығын бағалау;
5. 3. 3. 1 шығарманы автор ізімен баяндап жазу;
5. 3. 3. 2 көркем шығармадағы көріністі әңгімелеп жазу;
5. 3. 4. 1 оқырман ретінде шығармадан алған әсерін зерделеп, сыни хабарлама жазу

4-тоқсан

Отан – қуат, отбасы - шуақ

Қазіргі заман әдебиеті
М.Әлімбаевтың "Серуендетем атамды" өлеңі, С.Оспанов "Мектебінен қашқандар мен ертегіден қашқандар жайындағы ертегі", Т.Нұрмағамбетовтің "Анасын сағынған бала" әңгімесі, Н.Ақыштың "Нағыз әже қайда?" әңгімесі, Т.Шапайдың "Қазақпен саудаласу" әңгімесі, С.Сейітманның "Тәуелсіздік" өлеңі, А.Әлменбеттің "Аңшы" әңгімесі, Б.Сарыбайдың "Рауғаш ерте гүлдейді" әңгімесі.

Оқу және түсіну

5. 1. 1. 1 әдеби шығарманы пайымдап (алған әсерін анықтай) оқу;
5. 1. 2. 1 сөз, сөз тіркестерінің ауыспалы мағынасын ашып, мәтіндегі қолданысын ажырату;
5. 1. 2. 1 шығарманы құрылысы мен құрылымына қарай жіктеп, бөліктеріне тақырып қою;
5. 1. 3. 1 көркем шығармадағы көтерілген мәселені (басты және жанама тақырыптарды) анықтау;
5. 1. 4. 1 көркем шыңарманың оқиға желісін мәтінге жуық баяндап айту

Талдау және жинақтау

5. 2. 1. 1 сюжетті шығармадағы фабула композициясын тауып, жоспар құру;
5. 2. 1. 2 лирикалық шығарманы құрылысына талдау;
5. 2. 2. 1 шығармадағы кейіпкерлердің іс-әрекеті арқылы образын ашу;
5. 2. 3. 1 көркем шығармадағы поэтикалықтілдің ерекшелігін
айқындау;
5. 2. 4. 1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының (теңеу, эпитет, қайталау) қызметін анықтау;
5. 2. 4. 2 өлең құрылысы, ұйқасы, оның түрлерін талдау

Бағалау және шығармашылық өнім

5. 3. 1. 1 шығарма үзінділері арқылы шығарманың ұлттық, тарихи құндылығын бағалау;
5. 3. 2. 1 көркем мәтіндегі сөз образының эстетикалық құндылығын бағалау;
5. 3. 3. 1 шығарманы автор ізімен баяндап жазу;
5. 3. 3. 2 көркем шығармадағы көріністі әңгімелеп жазу;
5. 3. 4. 1 оқырман ретінде шығармадан алған әсерін зерделеп, сыни хабарлама жазу

      2) 6-сынып:

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Сөйлеу қызметінің түрлері

Білім алушылар білуге тиісті оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Білгенге маржан

Ертегі:
"Аяз би" ертегісі, "Ер Төстік" ертегісі.
Аңыз-әңгіме: "Кетбұғаның естіртуі".
Батырлар жыры: "Алпамыс батыр" жыры, Қорқыт "Байбөрі баласы Бамсы-Байрақ туралы жыр", "Қобыланды батыр" жыры, "Қамбар батыр" жыры.
Ежелгі дәуір әдебиеті:
"Еділ патша", "Тұмар пайтшайым", "Зарина сұлу", Қорқыттың нақыл сөздері.

Оқу және түсіну

6. 1. 1. 1 әдеби шығарманы, пайымдап, мәнерлеп (логикалық екпінмен кідіріс жасай) оқу;
6. 1. 1. 2 сөз, сөз тіркестерінің мәнін ашып, мәтіндегі жұмсалу мақсатын түсіну;
6. 1. 2. 1 шығармадан қажетті дәйектерді жинау, үзіндідегі суреттеу, сипаттау құралдарын анықтау;
6. 1. 3. 1 көркем шығармадағы кейіпкерлер әрекеті, оның шығарманың өзекті ойына қатысын анықтау;
6. 1. 4. 1 кейіпкерге ауызша/жазбаша сипаттама жасау

Талдау және жинақтау

6. 2. 1. 1 әдеби шығарманы сюжет композициясына талдау;
6. 2. 1. 2 жай, күрделі жоспар құру;
6. 2. 2. 1 шығармадағы тура және жанама мінездеулерді табу, кейіпкер образын берудегі қызметін айқындау;
6. 2. 3. 1 шығармадағы автор мен кейіпкер тіліндегі айырмашылықты (кейіпкер тіліндегі ауызекі сөз, диалект сөздердің болуы,автордың әдеби нормаға сәйкес сөз қолданыстарын) салыстыра талдау;
6. 2. 4. 1 шығармадағы көркем ауыстыруларды(троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация) анықтау

Бағалау және шығармашылық өнім

6. 3. 1. 1 шығарма образдарын ұлттық сипаттың ашылуы тұрғысынан бағалау;
6. 3. 2. 1 мәтіндегі пейзаж, монологтің, диалогтің көркемдік құндылығына баға беру;
6. 3. 3. 1 шығарманың идеялық мазмұнын пайымдай отырып (ой толғау, хат, пост,ертегі, өтірік өлең т.б.) жазу;
6. 3. 4. 1 шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасау

2-тоқсан

Тәрбиенің қайнар бұлағы

ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы әдебиет М.Өтемісұлының
"Ұл туса" өлеңі, С.Аронұлының "Жақсы мен жаман адамның қасиеттері" өлеңі, Ы.Алтынсариннің "Мейірімді бала", "Асан мен Үсен" әңгімелері, С.Көбеевтің "Көлбақа мен Юпитер" мысалы,С.Дөнентаев-тың "Бозторғай" мысал өлеңі, А.Байтұрсынұлының "Аққу, шортан, һәм шаян", "Қара бұлт" мысалдары, С.Торайғыровтың "Шәкірт ойы", "Шығамын тірі болсам адам болып"өлеңдері.

Оқу және түсіну

6. 1. 1. 1 әдеби шығарманы, пайымдап, мәнерлеп (логикалық екпінмен кідіріс жасай) оқу;
6. 1. 1. 2 сөз, сөз тіркестерінің мәнін ашып, мәтіндегі жұмсалу мақсатын түсіну;
6. 1. 2. 1 шығармадан қажетті дәйектерді жинау, үзіндідегі суреттеу, сипаттау құралдарын анықтау;
6. 1. 3. 1 көркем шығармадағы кейіпкерлер әрекеті, оның шығарманың өзекті ойына қатысын анықтау;
6. 1. 4. 1 кейіпкерге ауызша/ жазбаша сипаттама жасау

Талдау және жинақтау

6. 2. 1. 1 әдеби шығарманы сюжет композициясына талдау;
6. 2. 1. 2 жай, күрделі жоспар құру;
6. 2. 2. 1 шығармадағы тура және жанама мінездеулерді табу, кейіпкер образын берудегі қызметін айқындау;
6. 2. 3. 1 шығармадағы автор мен кейіпкер тіліндегі айырмашылықты (кейіпкер тіліндегі ауызекі сөз, диалект сөздердің болуы,автордың әдеби нормаға сәйкес сөз қолданыстарын) салыстыра талдау;
6. 2. 4. 1 шығармадағы көркем ауыстыруларды (троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация) анықтау

Бағалау және шығармашылық өнім

6. 3. 1. 1 шығарма образдарын ұлттық сипаттың ашылуы тұрғысынан бағалау;
6. 3. 2. 1 мәтіндегі пейзаж, монологтің, диалогтің көркемдік құндылығына баға беру;
6. 3. 3. 1 шығарманың идеялық мазмұнын пайымдай отырып (ой толғау, хат, пост,ертегі, өтірік өлең т.б.) жазу;
6. 3. 4. 1 шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасау

3-тоқсан

Туған жерім-аялы алтын бесігім

ХХ ғасыр әдебиеті М.Жұмабаевтың "Сүйемін" өлеңі, Б.Майлиннің "Кемпірдің ертегісі" поэмасы, А.Тоқмағанбетовтің "Алыптар туралы аңыз" шығармасы, Ә.Тәжібаевтың "Сырдария" өлеңі, Ә.Сәрсенбаевтың"Ту-ған жер" өлеңі, С.Мұратбековтің "Жусан иісі" әңгімесі,
С.Сейфуллиннің "Ақсақ киік" өлеңі, "Әупілдек" әңгімесі, Ғ.Мүсіреповтің "Боранды түнде" әңгімесі,
Ж. Нәжімеденовтің "Дастархан" өлеңі, М.Жаманбалинов "Бала пілдің қалаға саяхаты" ертегі

Оқу және түсіну

6. 1. 1. 1 әдеби шығарманы, пайымдап, мәнерлеп (логикалық екпінмен кідіріс жасай) оқу;
6. 1. 1. 2 сөз, сөз тіркестерінің мәнін ашып, мәтіндегі жұмсалу мақсатын түсіну;
6. 1. 2. 1 шығармадан қажетті дәйектерді жинау, үзіндідегі суреттеу, сипаттау құралдарын анықтау;
6. 1. 3. 1 көркем шығармадағы кейіпкерлер әрекеті, оның шығарманың өзекті ойына қатысын анықтау;
6. 1. 4. 1 кейіпкерге ауызша/ жазбаша сипаттама жасау

Талдау және жинақтау

6. 2. 1. 1 әдеби шығарманы сюжет композициясына талдау;
6. 2. 1. 2 жай, күрделі жоспар құру;
6. 2. 2. 1 шығармадағы тура және жанама мінездеулерді табу, кейіпкер образын берудегі қызметін айқындау;
6. 2. 3. 1 шығармадағы автор мен кейіпкер тіліндегі айырмашылықты (кейіпкер тіліндегі ауызекі сөз, диалект сөздердің болуы,автордың әдеби нормаға сәйкес сөз қолданыстарын) салыстыра талдау;
6. 2. 4. 1 шығармадағы көркем ауыстыруларды (троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация) анықтау

Бағалау және шығармашылық өнім

6. 3. 1. 1 шығарма образдарын ұлттық сипаттың ашылуы тұрғысынан бағалау;
6. 3. 2. 1 мәтіндегі пейзаж, монологтің, диалогтің көркемдік құндылығына баға беру;
6. 3. 3. 1 шығарманың идеялық мазмұнын пайымдай отырып (ой толғау, хат, пост,ертегі, өтірік өлең т.б.) жазу
6. 3. 4. 1 шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасау

4-тоқсан

Өнерліге өріс кең

Қазіргі заман әдебиеті Қ.Мырза-Әлінің "Ана" өлеңі, К.Ахметованың "Қазағым менің" өлеңі, Ж.Ахмадидің "Кие" әңгімесі, А.Егеубаевтың "Аламан" поэмасы, Р.Ниязбековтің "Әлемдегі жетінші ұлы" өлеңі, Ұ.Есдәулеттің "Біз түркілерміз" өлеңі, С.Дүйсенбиевтің "Алматының апорты" ертегісі, С.Балғабаевтың "Жымбала, Мико және қасқыр" драмасы, Қ.Сариннің "Тәуелсіздік" өлеңі, Қ.Әбілқайырдың "Атасының баласы" әңгімесі, М.Мұқаштың "Меруерт" әңгімесі.

Оқу және түсіну

6. 1. 1. 1 әдеби шығарманы, пайымдап, мәнерлеп (логикалық екпінмен кідіріс жасай) оқу;
6. 1. 1. 2 сөз, сөз тіркестерінің мәнін ашып, мәтіндегі жұмсалу мақсатын түсіну;
6. 1. 2. 1 шығармадан қажетті дәйектерді жинау, үзіндідегі суреттеу, сипаттау құралдарын анықтау;
6. 1. 3. 1 көркем шығармадағы кейіпкерлер әрекеті, оның шығарманың өзекті ойына қатысын анықтау;
6. 1. 4. 1 кейіпкерге ауызша/жазбаша сипаттама жасау

Талдау және жинақтау

6. 2. 1. 1 әдеби шығарманы сюжет композициясына талдау;
6. 2. 1. 2 жай, күрделі жоспар құру;
6. 2. 2. 1 шығармадағы тура және жанама мінездеулерді табу, кейіпкер образын берудегі қызметін айқындау;
6. 2. 3. 1 шығармадағы автор мен кейіпкер тіліндегі айырмашылықты (кейіпкер тіліндегі ауызекі сөз, диалект сөздердің болуы,автордың әдеби нормаға сәйкес сөз қолданыстарын) салыстыра талдау;
6. 2. 4. 1 шығармадағы көркем ауыстыруларды (троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация) анықтау

Бағалау және шығармашылық өнім

6. 3. 1. 1 шығарма образдарын ұлттық сипаттың ашылуы тұрғысынан бағалау;
6. 3. 2. 1 мәтіндегі пейзаж, монологтің, диалогтің көркемдік құндылығына баға беру;
6. 3. 3. 1 шығарманың идеялық мазмұнын пайымдай отырып (ой толғау, хат, пост,ертегі, өтірік өлең т.б.) жазу;
6. 3. 4. 1-шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасау

      3) 7-сынып:

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Сөйлеу қызметінің түрлері

Білім алушылар білуге тиісті оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Дананың сөзі – ақылдың көзі

Батырлар жыры:
"Ер Тарғын" жыры, "Едіге батыр" жыры.
Ғашықтық жырлар: "Қозы көрпеш-Баян сұлу" жыры, "Айман-Шолпан" жыры.
Ежелгі дәуір әдебиеті:
"Күлтегін" жыры, "Тоныкөк" жыры.
Шешендік өнер:
Майқы би мен Мөңке бидің шешендік сөздері, Әнет баба "Не арсыз? Не ғайып? Не даусыз?", Төле би "Ердің бақыты – әйел", Әйтеке би "Қасқакөл дауы", Қазыбек би "Кім жақын? Не қымбат? Не қиын?", Бөлтірік шешен "Сөз мәнісі", "Ақыл сөз".

Оқу және түсіну

7. 1. 1. 1 көркем мәтінді, пайымдап, мәнерлеп (логикалық, психологиялық кідірістер мен) оқу;
7. 1. 1. 1 жекелеген сөздердің, фразалардың эмотивті мәнін түсіну, мәнмәтіндегі қызметін ашу;
7.1 2.1 көркем шығармадағы, пейзаж, монологтің құрылымдық бірлігін ажырату;
7. 1. 2. 2 мәтінге жоспар құру;
7. 1. 3. 1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені анықтау;
7. 1. 4. 1 көркем шығармадағы пейзаж, портрет, мінездеулерді ауызша мәтінге жуық суреттеу, сипаттау

Талдау және жинақтау

7. 2. 1. 1 әдеби шығармағы сюжеттен тыс композицияны анықтау;
7. 2. 2. 1 көркем шығармадағы образдың жасалу тәсілдерін талдау;
7. 2. 3. 1 шығарма тіліндегі синоним, архаизм, диалектизм, неологизмдердің қызметін мәнмәтінде анықтау;
7. 2. 4. 1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ, арнау) қолданысын талдау

Бағалау және шығармашылық өнім

7. 3. 1. 1 көркем шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, ұлттық және тарихи құндылығын бағалау;
7. 3. 2. 1 шығармадағы кейіпкердің жандүниесін (психологиялық параллелизм, күйініш-сүйініші) ашудағы автор шеберлігіне баға беру;
7. 3. 3. 1 шығармадағы көріністі (пейзаж, оқиға) суреттеп жазу;
7. 3. 3. 2 кейіпкер болмысын сипаттап (өлең, кейіпкер монологі, диалогі, әңгіме) жазу;
7. 3. 4. 1 әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу

2-тоқсан

"Даналық -өшпес жарық, кетпес байлық"

ХІХ ғасыр және ХХ ғасыр басындағы әдебиет Д.Бабатайұлының "Аягөз, қайда барасың?", "Ақжайлау мен Сандықтас" өлеңдері, Ш.Қанайұлының "Зар заман" өлеңі, М.Өтемісұлының "Ереуіл атқа ер салмай", "Мен-құстан туған құмаймын", "Тарланым" өлеңдері, М.Сұлтанқожаұлының "Ілімге толса көкірек" толғауы, Т.Ізтілеуұлының "Адамдық іс", "Ақыл – тон аңдағанға тозбайтұғын" өлеңдері, С.Дөнентаевтың "Ауырған арыстан" мысалы

Оқу және түсіну

7. 1. 1. 1 көркем мәтінді, пайымдап, мәнерлеп (логикалық, психологиялық кідірістермен) оқу;
7. 1. 1. 1 жекелеген сөздердің, фразалардың эмотивті мәнін түсіну, мәнмәтіндегі қызметін ашу;
7.1 2.1 көркем шығармадағы, пейзаж, монологтің құрылымдық бірлігін ажырату;
7. 1. 2. 2 мәтінге жоспар құру;
7. 1. 3. 1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені анықтау;
7. 1. 4. 1 көркем шығармадағы пейзаж, портрет, мінездеулерді ауызша мәтінге жуық суреттеу, сипаттау

Талдау және жинақтау

7. 2. 1. 1 әдеби шығармағы сюжеттен тыс композицияны анықтау;
7. 2. 2. 1 көркем шығармадағы образдың жасалу тәсілдерін талдау;
7. 2. 3. 1 шығарма тіліндегі синоним, архаизм, диалектизм, неологизмдердің қызметін мәнмәтінде анықтау;
7. 2. 4. 1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ, арнау) қолданысын талдау

Бағалау және шығармашылық өнім

7. 3. 1. 1 көркем шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, ұлттық және тарихи құндылығын бағалау;
7. 3. 2. 1 шығармадағы кейіпкердің жандүниесін(психология-лық параллелизм, күйініш-сүйініші) ашудағы автор шеберлігіне баға беру;
7. 3. 3. 1 шығармадағы көріністі(пейзаж, оқиға) суреттеп жазу;
7. 3. 3. 2 кейіпкер болмысын сипаттап (өлең, кейіпкер монологі, диалогі, әңгіме т.б.) жазу;
7. 3. 4. 1 әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу

3-тоқсан

Менің туған өлкем

ХХ ғасыр әдебиеті М.Дулатовтың "Елім-ай" өлеңі, М.Жұмабаевтың "Түркістан", "Толқын", "Мен жастарға сенемін" өлеңдері, С.Торайғыровтың "Мен қазақ", "Бір адамға" өлеңдері, Ж.Аймауытовтың "Әнші" әңгімесі, М.Әуезовтің "Көксерек" әңгімесі, І.Жансүгіровтің "Домбыра", "Жетісу суреттері" өлеңдері, Ғ.Мүсіреповтің "Ананың анасы" әңгімесі, Қ.Қайсеновтің "Жау тылындағы бала" повесі, Қ.Аманжоловтың "Туған жер" өлеңі, Ғ.Ормановтың "Қарағай" өлеңі, С.Сарғасқаевтың "Тәмпіш қара" повесі, Ш.Смаханұлы шымшымалары

Оқу және түсіну

7. 1. 1. 1 көркем мәтінді, пайымдап, мәнерлеп (логикалық, психологиялық кідірістер мен) оқу;
7. 1. 1. 1 жекелеген сөздердің, фразалардың эмотивті мәнін түсіну, мәнмәтіндегі қызметін ашу;
7.1 2.1 көркем шығармадағы, пейзаж, монологтің құрылымдық бірлігін ажырату;
7. 1. 2. 2 мәтінге жоспар құру;
7. 1. 3. 1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені анықтау;
7. 1. 4. 1 көркем шығармадағы пейзаж, портрет, мінездеулерді ауызша мәтінге жуық суреттеу, сипаттау

Талдау және жинақтау

7. 2. 1. 1 әдеби шығармағы сюжеттен тыс композицияны анықтау;
7. 2. 2. 1 көркем шығармадағы образдың жасалу тәсілдерін талдау;
7. 2. 3. 1 шығарма тіліндегі синоним, архаизм, диалектизм, неологизмдердің қызметін мәнмәтінде анықтау;
7. 2. 4. 1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ, арнау) қолданысын талдау

Бағалау және шығармашылық өнім

7. 3. 1. 1 көркем шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, ұлттық және тарихи құндылығын бағалау;
7. 3. 2. 1 шығармадағы кейіпкердің жандүниесін (психологиялық параллелизм, күйініш-сүйініші) ашудағы автор шеберлігіне баға беру;
7. 3. 3. 1 шығармадағы көріністі(пейзаж, оқиға) суреттеп жазу;
7. 3. 3. 2 кейіпкер болмысын сипаттап (өлең, кейіпкер монологі, диалогі, әңгіме т.б.) жазу;
7. 3. 4. 1 әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу

4-тоқсан

Қиял мен шындық

Қазіргі қазақ әдебиеті Қ.Мырза-Әлінің "Кәрі қыран" өлеңі, М.Шахановтың "Арман" өлеңі, Т.Медетбектің "Тәуелсізбін" өлеңі, Т.Әбдіктің "Қонақтар" әңгімесі, А.Мархабаевтың "Ғарыштағы қымыз", фантастикалық әңгімесі, О.Бөкейдің "Қайдасың, қасқа құлыным?" драмасы, М.Мақатаевтың "Аққулар ұйықтағанда" поэмасы, Ф.Оңғарсынованың "Жерошақ" өлеңі, С.Жиенбаевтың "Қарттарым, аман сау жүрші" өлеңі, Ж.Бөдештің "Аңырақай бекетіндегі ой" поэмасы, Н.Ораздың "Бала махаббат" әңгімесі, Б.Беделханның "Өтеуіл" хамса-поэмасы.

Оқу және түсіну

7. 1. 1. 1 көркем мәтінді, пайымдап, мәнерлеп (логикалық, психологиялық кідірістер мен) оқу;
7. 1. 1. 1 жекелеген сөздердің, фразалардың эмотивті мәнін түсіну, мәнмәтіндегі қызметін ашу;
7.1 2.1 көркем шығармадағы, пейзаж, монологтің құрылымдық бірлігін ажырату;
7. 1. 2. 2 мәтінге жоспар құру;
7. 1. 3. 1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені анықтау;
7. 1. 4. 1 көркем шығармадағы пейзаж, портрет, мінездеулерді ауызша мәтінге жуық суреттеу, сипаттау.

Талдау және жинақтау

7. 2. 1. 1 әдеби шығармағы сюжеттен тыс композицияны анықтау;
7. 2. 2. 1 көркем шығармадағы образдың жасалу тәсілдерін талдау;
7. 2. 3. 1 шығарма тіліндегі синоним, архаизм, диалектизм, неологизмдердің қызметін мәнмәтінде анықтау;
7. 2. 4. 1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ, арнау) қолданысын талдау

Бағалау және шығармашылық өнім

7. 3. 1. 1 көркем шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, ұлттық және тарихи құндылығын бағалау;
7. 3. 2. 1 шығармадағы кейіпкердің жандүниесін (психологиялық параллелизм, күйініш-сүйініші) ашудағы автор шеберлігіне баға беру;
7. 3. 3. 1 шығармадағы көріністі (пейзаж, оқиға) суреттеп жазу;
7. 3. 3. 2 кейіпкер болмысын сипаттап (өлең, кейіпкер монологі, диалогі, әңгіме т.б.) жазу;
7. 3. 4. 1 әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу

      4) 8-сынып:

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Сөйлеу қызметінің түрлері

Білім алушылар білуге тиісті оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Көнеден жеткен көркем сөз

Ғашықтық жырлар
"Қыз Жібек" жыры Айтыс
"Біржан-Сара" айтысы, қазіргі заман айтысы
Ежелгі дәуір әдебиеті "Оғыз-Қаған" жыры,
Махмұт Қашқари "Махмұт Қашқари жинаған түркі мақал-мәтелдері", Ахмет Йассауи "Даналық кітабы",
Жүсіп Баласағұн "Құтты білік" дастаны, А.Йүгнеки "Ақиқат сыйы",
Әл-Фарабидің "Қашықтасың туған жер", "Тіршілікте құрыштай бол төзімді" өлеңдері, Рабғузидың "Қарлығаштың адамға достығы", "Лұқпан Хакім" қиссалары

Оқу және түсіну

8. 1. 1. 1 көркем мәтінді пайымдап, мәнерлеп (оқырмандық ұстанымын білдіре) оқу;
8. 1. 1. 2 сөз, сөз оралымдарының семантикалық мәнін түсіну, мәтіннің ішкі бірлігіндегі қызметін айқындау;
8. 1. 2. 1 шығарма үзіндісін өзге нысанмен салыстыру, салғастыру;
8. 1. 3. 1 шығармадағы образдардың идеяны берудегі қызметін ашу;
8. 1. 4. 1 көркем мәтіннен дәйектер келтіре отырып, шығарма желісі бойынша идеясын жазу

Талдау және жинақтау

8. 2. 1. 1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтеріне талдау;
8. 2. 2. 1 көркем шығармадағы образ композициясын құраушы элементтерді табу, образ сомдаушы бөліктерді жинақтау;
8. 2. 3. 1 көркем шығармадағы автордың баяндау тілін талдау, өзіндік ерекшеліктерін айқындау;
8. 2. 4. 1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдау, мәнмәтіндегі көркемдік қызметін анықтау

Бағалау және шығармашы-лық өнім

8. 3. 1. 1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі мазмұндас туындылармен салыстырып, ұлттық және тарихи құндылығына баға беру;
8. 3. 2. 1 шығарма поэтикасындағы автордың айшықты қолтаңбасына баға беру;
8. 3. 3. 1 шығарманың көркемдік-идеялық құндылығын талдап, әдеби эссе, шығарма,сценарий, өлең, блог т.б.жазу:
8. 3. 4. 1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

2-тоқсан

Ел мен жер тағдыры

ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы әдебиет Д.Бабатайұлының "Еспембет" поэмасы, М.Мөңкеұлының "Үш қиян", "Сарыарқа" өлеңдері, М.Көпейұлының "Сарыарқаның кімдікі екендігі" өлеңі,Базар жыраудың "Халық үшін туған қайратты ер" өлеңі, А.Құнанбайұлының "Арғы атасы қажы еді" өлеңі, Ш.Құдайбердіұлы-ның "Еңлік-Кебек" дастаны, "Жастарға" өлеңі, Н.Орманбетұлының "Замана" өлеңі, Ғ.Қараштың "Бармысың?" өлеңі, М.Сералиннің "Гүлхашима" поэмасы

Оқу және түсіну

8. 1. 1. 1 көркем мәтінді пайымдап, мәнерлеп (оқырмандық ұстанымын білдіре) оқу;
8. 1. 1. 2 сөз, сөз оралымдарының семантикалық мәнін түсіну, мәтіннің ішкі бірлігіндегі қызметін айқындау;
8. 1. 2. 1 шығарма үзіндісін өзге нысанмен салыстыру, салғастыру;
8. 1. 3. 1 шығармадағы образдардың идеяны берудегі қызметін ашу;
8. 1. 4. 1 көркем мәтіннен дәйектер келтіре отырып, шығарма желісі бойынша идеясын жазу

Талдау және жинақтау

8. 2. 1. 1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтеріне талдау;
8. 2. 2. 1 көркем шығармадағы образ композициясын құраушы элементтерді табу, образ сомдаушы бөліктерді жинақтау;
8. 2. 3. 1 көркем шығармадағы автордың баяндау тілін талдау, өзіндік ерекшеліктерін айқындау;
8. 2. 4. 1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдау, мәнмәтіндегі көркемдік қызметін анықтау

Бағалау және шығармаш-лық өнім

8. 3. 1. 1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі мазмұндас туындылармен салыстырып, ұлттық және тарихи құндылығына баға беру;
8. 3. 2. 1 шығарма поэтикасындағы автордың айшықты қолтаңбасына баға беру;
8. 3. 3. 1 шығарманың көркемдік-идеялық құндылығын талдап, әдеби эссе, шығарма, сценарий, өлең, блог т.б. жазу;
8. 3. 4. 1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

3-тоқсан

Көркем әдебиет және эпикалық сарын

ХХ ғасыр әдебиеті Ж.Жабаевтың "Сұраншы батыр" жыры, М.Жұмабаевтың "Батыр Баян" поэмасы, Н.Байғаниннің "Нарғыз" дастаны, И.Байзақовтың "Құралай сұлу" поэмасы,С.Мұқановтың "Балуан шолақ" повесі,Б.Момышұлы-ның "Ұшқан ұя" повесі, О.Әубәкіровтің "Адам жетектеген адам" сықақ өлеңі, Қ.Қазиевтің "Менің шешем" әңгімесі, Қ.Жұмаділовтің "Қаздар қайтып барады" әңгімесі, Д.Исабековтің "Әпке" драмасы, Т.Ахтановтың "Күй аңызы" әңгімесі, Т.Айбергеновтің "Ана" өлеңі

Оқу және түсіну

8. 1. 1. 1 көркем мәтінді пайымдап, мәнерлеп (оқырмандық ұстанымын білдіре) оқу
8. 1. 1. 2 сөз, сөз оралымдарының семантикалық мәнін түсіну, мәтіннің ішкі бірлігіндегі қызметін айқындау;
8. 1. 2. 1 шығарма үзіндісін өзге нысанмен салыстыру,салғастыру;
8. 1. 3. 1 шығармадағы образдардың идеяны берудегі қызметін ашу;
8. 1. 4. 1 көркем мәтіннен дәйектер келтіре отырып, шығарма желісі бойынша идеясын жазу

Талдау және жинақтау

8. 2. 1. 1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтеріне талдау;
8. 2. 2. 1 көркем шығармадағы образ композициясын құраушы элементтерді табу, образ сомдаушы бөліктерді жинақтау;
8. 2. 3. 1 көркем шығармадағы автордың баяндау тілін талдау, өзіндік ерекшеліктерін айқындау;
8. 2. 4. 1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдау, мәнмәтіндегі көркемдік қызметін анықтау

Бағалау және шығармашылық өнім

8. 3. 1. 1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі мазмұндас туындылармен салыстырып, ұлттық және тарихи құндылығына баға беру;
8. 3. 2. 1 шығарма поэтикасындағы автордың айшықты қолтаңбасына баға беру;
8. 3. 3. 1 шығарманың көркемдік-идеялық құндылығын талдап, әдеби эссе, шығарма, сценарий, өлең, блог т.б. жазу;
8. 3. 4. 1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын –пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

4-тоқсан

Артық ғылым кітапта

Қазіргі заман әдебиеті Ж.Сахиевтің "Айдағы жасырынбақ", "Дабыл" фантастикалық әңгімелері, Ш.Мұртазаның "Бесеудің хаты" драмасы, Ү.Уайдиннің "Күлкім келсе көршіме қараймын", "Ұйқының оқуы" сатиралары, Б.Бәмішұлының "Оспан батыр" поэмасы, Г.Салықбайдың "Менің тауым" өлеңі, М.Мағауиннің "Тазының өлімі" повесі, Т.Әсемқұловтың "Бекторының қазынасы" әңгімесі, И.Сапарбайдың "Анаңнан асыл бар ма екен?" өлеңі, Ә.Қайранның "Ерасыл" дастаны, А.Кемелбаеваның "Қоңырқаз" әңгімесі, М.Омарованың "Көмбе нанның дәмі" драмасы

Оқу және түсіну

8. 1. 1. 1 көркем мәтінді пайымдап, мәнерлеп (оқырмандық ұстанымын білдіре) оқу;
8. 1. 1. 2 сөз, сөз оралымдарының семантикалық мәнін түсіну, мәтіннің ішкі бірлігіндегі қызметін айқындау;
8. 1. 2. 1 шығарма үзіндісін өзге нысанмен салыстыру, салғастыру;
8. 1. 3. 1 шығармадағы образдардың идеяны берудегі қызметін ашу;
8. 1. 4. 1 көркем мәтіннен дәйектер келтіре отырып, шығарма желісі бойынша идеясын жазу

Талдау және жинақтау

8. 2. 1. 1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтеріне талдау;
8. 2. 2. 1 көркем шығармадағы образ композициясын құраушы элементтерді табу, образ сомдаушы бөліктерді жинақтау;
8. 2. 3. 1 көркем шығармадағы автордың баяндау тілін талдау, өзіндік ерекшеліктерін айқындау;
8. 2. 4. 1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдау, мәнмәтіндегі көркемдік қызметін анықтау

Бағалау және шығармашы-лық өнім

8. 3. 1. 1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі мазмұндас туындылармен салыстырып, ұлттық және тарихи құндылығына баға беру;
8. 3. 2. 1 шығарма поэтикасындағы автордың айшықты қолтаңбасына баға беру;
8. 3. 3. 1 шығарманың көркемдік-идеялық құндылығын талдап, әдеби эссе, шығарма, сценарий, өлең, блог т.б. жазу;
8. 3. 4. 1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

      5) 9-сынып:

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Сөйлеу қызметінің түрлері

Білім алушылар білуге тиісті оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Атадан қалған асыл сөз

Ежелгі дәуір әдебиеті
Әл-Фараби "Қайырымды қала тұрғындары" трактаты
Сайф Сараи "Түркіше Гүлстан" дастаны, Хорезми "Мұхаббат-наме" дастаны,
Хандық дәуір әдебиеті
Асан қайғы "Бұл заманда не ғаріп" толғауы, Қазтуған жырау "Алаң да алаң, алаң жұрт" толғауы, Шалкиіз жырау "Би Темірге бірінші толғауы", Доспамбет жырау "Қоғалы көлдер, қом сулар", "Айналайын, Ақ Жайық" толғаулары, Ақтамберді жырау "Күлдір-күлдір кісінетіп", "Балаларыма өсиет", Жиембет жырау "Еңсегей бойлы Ер Есім", Үмбетей жырау "Бөгенбай өлімін Абылай ханға естірту", Бұқар жыраудың "Тілек", "Әй, Абылай, Абылай", "Асқар таудың өлгені" толғаулары

Оқу және түсіну

9. 1. 1. 1 көркем мәтінді талдап оқу;
9. 1. 1. 2 сөз, сөз оралымы, фразалық тіркестердің мәтіндегі қызметін айқындау, сөздердің концептілік мәнін ашу;
9. 1. 2. 1 шығарма бөліктерін ұқсас белгілеріне/айырмашылығына қарай топтастыру, белгілі нысандарды зерделеу;
9. 1. 3. 1 шығармадағы объективті идеяны, көркемдік шешімді айқындау;
9. 1. 4. 1 көркем шығарманың идеялық мазмұнына сүйене отырып, оқырмандық ой-пайымын ауызша/жазбаша түйіндеу

Талдау және жинақтау

9. 2. 1. 1 эпикалық, лирикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау
9. 2. 2. 1 шығарманың образдар жүйесін салыстыра талдау, типтік характерлерді ашу;
9. 2. 3. 1 көркем шығармадағы автордың стилін айқындау;
9. 2. 4. 1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдау

Бағалау және шығармашылық өнім

9. 3. 1. 1 туындыдағы даралық образдар мен типтік характерлердің ұлттық және тарихи құндылығын әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра бағалау;
9. 3. 2. 1 көркем шығарманы басқа өнер түрлерімен салыстыра отырып, шығарманың эстетикалық құндылығына баға беру;
9. 3. 3. 1 шығарманың идеясын қоғамдық-әлеуметтік тұрғыда талдап, әдеби эссе, сценарий, өлең, блог, әңгіме, кейіпкер монологі, жоба жазу;
9. 3. 4. 1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, рецензия жазу

2-тоқсан

"Жапанға біткен бәйтерек"

ХІХ ғасыр және ХХ ғасыр басындағы әдебиет М.Өтемісұлының "Махамбеттің Баймағамбет сұлтанға айтқан сөзі", "Мен едім", "Бағаналы терек жарылса" өлеңдері, Нысанбай жыраудың "Кенесары-Наурызбай" дастаны, Ш.Уәлиханов "Жоңғария очерктері", "Қазақтың халық поэзиясының түрлері",Ш. Бөкеев "Құйрық атып құлия" өлеңі, М.Көпеевтің "Тірлікте көп жасағаннан көрген тамашамыз" өлеңі

Оқу және түсіну

9. 1. 1. 1 көркем мәтінді талдап оқу;
9. 1. 1. 2 сөз, сөз оралымы, фразалық тіркестердің мәтіндегі қызметін айқындау, сөздердің концептілік мәнін ашу;
9. 1. 2. 1 шығарма бөліктерін ұқсас белгілеріне/айырмашылығына қарай топтастыру, белгілі нысандарды зерделеу;
9. 1. 3. 1 шығармадағы объективті идеяны, көркемдік шешімді айқындау;
9. 1. 4. 1 көркем шығарманың идеялық мазмұнына сүйене отырып, оқырмандық ой-пайымын ауызша/жазбаша түйіндеу

Талдау және жинақтау

9. 2. 1. 1 эпикалық, лирикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
9. 2. 2. 1 шығарманың образдар жүйесін салыстыра талдау, типтік характерлерді ашу;
9. 2. 3. 1 көркем шығармадағы автордың стилін айқындау;
9. 2. 4. 1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдау

Бағалау және шығармашылық өнім

9. 3. 1. 1 туындыдағы даралық образдар мен типтік характерлердің ұлттық және тарихи құндылығын әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра бағалау;
9. 3. 2. 1 көркем шығарманы басқа өнер түрлерімен салыстыра отырып, шығарманың эстетикалық құндылығына баға беру;
9. 3. 3. 1 шығарманың идеясын қоғамдық-әлеуметтік тұрғыда талдап, әдеби эссе,сценарий,өлең,блог,әңгіме, кейіпкер монологі, жоба жазу;
9. 3. 4. 1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, рецензия жазу

3-тоқсан

Тарихи шындықпен көркемдік шешім

ХХ ғасыр әдебиеті С. Сейфуллиннің "Сыр сандық" өлеңі, "Аққудың айырылуы" поэмасы, І.Жансүгіровтің "Күйші" поэмасы, Б.Майлиннің "Шұғаның белгісі" хикаяты, М.Әуезовтің "Оқыған азамат" әңгімесі, Ғ.Мүсіреповтің "Кездеспей кеткен бір бейне" повесі, Ж.Молдағалиевтің "Мен-қазақпын!" поэмасы, Ә.Шәріповтің "Партизан қызы" повесі, Қ.Әбдіқадыровтың "Қажымұқан" повесі

Оқу және түсіну

9. 1. 1. 1 көркем мәтінді талдап оқу;
9. 1. 1. 2 сөз, сөз оралымы, фразалық тіркестердің мәтіндегі қызметін айқындау, сөздердің концептілік мәнін ашу;
9. 1. 2. 1 шығарма бөліктерін ұқсас белгілеріне/айырмашылығына қарай топтастыру, белгілі нысандарды зерделеу;
9. 1. 3. 1 шығармадағы объективті идеяны, көркемдік шешімді айқындау;
9. 1. 4. 1 көркем шығарманың идеялық мазмұнына сүйене отырып, оқырмандық ой-пайымын ауызша/жазбаша түйіндеу

Талдау және жинақтау

9. 2. 1. 1 эпикалық, лирикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
9. 2. 2. 1 шығарманың образдар жүйесін салыстыра талдау, типтік характерлерді ашу;
9. 2. 3. 1 көркем шығармадағы автордың стилін айқындау;
9. 2. 4. 1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдау

Бағалау және шығармашы-лық өнім

9. 3. 1. 1 туындыдағы даралық образдар мен типтік характерлердің ұлттық және тарихи құндылығын әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра бағалау;
9. 3. 2. 1 көркем шығарманы басқа өнер түрлерімен салыстыра отырып, шығарманың эстетикалық құндылығына баға беру;
9. 3. 3. 1 шығарманың идеясын қоғамдық-әлеуметтік тұрғыда талдап, әдеби эссе, сценарий, өлең, блог, әңгіме, кейіпкер монологі, жоба жазу;
9. 3. 4. 1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, рецензия жазу

4-тоқсан

Қазақтың қилы тағдыры

Қазіргі заман әдебиеті М.Шахановтың "Рух пен тіл" өлеңі, "Ғашықтық ғаламаты" поэмасы, Н.Айтұлының "Ту" поэмасы, Қ.Мұқанбетқалиұлы-ның "Тар кезең" романы, Қ.Ілиясұлының "Мысыққа мінездеме" мысал-дастаны, С.Асылбекұлының "Желтоқсан түні" драмасы, Р.Мұқанованың "Мәңгілік бала бейне" әңгімесі, Е.Раушановтың "Ғайша-Бибі" поэмасы

Оқу және түсіну

9. 1. 1. 1 көркем мәтінді талдап оқу
9. 1. 1. 2 сөз, сөз оралымы, фразалық тіркестердің мәтіндегі қызметін айқындау, сөздердің концептілік мәнін ашу;
9. 1. 2. 1 шығарма бөліктерін ұқсас белгілеріне/ айырмашылығына қарай топтастыру, белгілі нысандарды зерделеу;
9. 1. 3. 1 шығармадағы объективті идеяны, көркемдік шешімді айқындау;
9. 1. 4. 1 көркем шығарманың идеялық мазмұнына сүйене отырып, оқырмандық ой-пайымын ауызша/жазбаша түйіндеу

Талдау және жинақтау

9. 2. 1. 1 эпикалық, лирикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
9. 2. 2. 1 шығарманың образдар жүйесін салыстыра талдау, типтік характерлерді ашу;
9. 2. 3. 1 көркем шығармадағы автордың стилін айқындау;
9. 2. 4. 1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдау

Бағалау және шығармашы- лық өнім

9. 3. 1. 1 туындыдағы даралық образдар мен типтік характерлердің ұлттық және тарихи құндылығын әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра бағалау;
9. 3. 2. 1 көркем шығарманы басқа өнер түрлерімен салыстыра отырып, шығарманың эстетикалық құндылығына баға беру ;
9. 3. 3. 1 шығарманың идеясын қоғамдық-әлеуметтік тұрғыда талдап, әдеби эссе,сценарий,өлең,блог,әңгіме, кейіпкер монологі, жоба жазу;
9. 3. 4. 1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, рецензия жазу


Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына
194-қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған
"Орыс тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы
(оқыту орыс тілінде)

      Ескерту. 194-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 25.10.2017 № 545 (5, 7-сыныптары үшін алғашқы жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап пайда болған қатынастарға қолданылады, 6, 8-сыныптары үшін 2018 жылғы 1 қыркүйектен бастап, 9 (10)-сыныптары үшін 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.

      2. Білім беру процесінде "Орыс тілі" оқу пәні екі түрлі қызмет атқарады: біріншіден, зерттеу пәні, екіншіден, басқа пәндерді зерттеу құралы болып табылады.

      3. "Орыс тілі" пәнінің оқыту мақсаты – тіл білімін меңгеру негізінде сөйлеу қызметінің барлық түрлері бойынша коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру, әртүрлі деңгейдегі құралдарды пайдалану нормалары мен оларды өнімді сөйлеу қызметінде жетілдіру, сондай-ақ сөздік қорын байыту арқылы шығармашыл, белсенді тілдік тұлғаны дамыту.

      4. Оқыту пәні қазіргі замандағы Қазақстанның көпұлттылық және көптілділік жағдайларында оның шынайы қызмет етуінде заманауи орыс әдеби тілі болып табылады.

      5. Оқыту міндеттері:

      1) орыс тілі туралы білімді қалыптастыру, оның түрлі салаларда және қарым-қатынас жағдайларында, стилистикалық ресурстарда, әдеби тілдің негізгі нормаларында (орфоэпиялық, орфографиялық, лексикалық және грамматикалық) және сөйлеу этикетінің ережелеріндегі қызметі;

      2) пайдаланылатын грамматикалық құралдардың сөздік қорын байыту және аясын кеңейту;

      3) нормативтілік, қарым-қатынас жағдайларының сәйкестігі тұрғысынан тілдік құралдарды бағалай және таңдай білуін қалыптастыру;

      4) әртүрлі тілдік жанрларда ауызша және жазбаша монолог құра білуін дамыту және жетілдіру;

      5) әртүрлі салаларда және коммуникативтік жағдайларда диалогтік қарым-қатынас, пікірталас жүргізе білу іскерліктерін жетілдіру;

      6) орфоэпиялық, орфографиялық, пунктуациялық және стилистикалық сауаттылықты жетілдіру;

      7) орыс тілінің ұлттық-мәдени спецификасы, орыс, қазақ және басқа да халықтардың мәдениеті туралы ұғымдарды қалыптастыру;

      8) тілге қарым-қатынас құралы, білім көзі, рухани-адамгершілік құндылық, қоғамда ойдағыдай әлеуметтенуге ықпал ететін тілдік капитал ретінде танымдық тұрғыдан қарауға тәрбиелеу.

      6. Грамматикалық материал тілдік тақырыптар контексінде оқытылады.

      7. "Орыс тілі" оқу пәні бойынша оқу бағдарламасы негізгі орта мектепте 5 жыл оқуға есептелген.

2-тарау. "Орыс тілі" оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      8. "Орыс тілі" оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

      1) 5-сыныпта – аптасына 3 сағат, оқу жылына 102 сағат;

      2) 6-сыныпта – аптасына 3 сағат, оқу жылына 102 сағат;

      3) 7-сыныпта – аптасына 3 сағат, оқу жылына 102 сағат;

      4) 8-сыныпта аптасына – 2 сағат, оқу жылына 68 сағат;

      5) 9-сыныпта аптасына – 2 сағат, оқу жылына 68 сағат.

      9. "Орыс тілі" пәнінің оқу бағдарламасының мазмұны бөлімдерге бөлінеді. Бөлімдерді бөлімшелер құрайды, олар сыныптар бойынша күтілетін нәтижелер түрінде оқыту мақсаттарынан тұрады.

      10. Оқыту мақсаттары арқылы мұғалімдер сөйлеу қызметінің төрт дағдысын (тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым) қалыптастырады, сонымен қатар, оқушылардың жетістігін бағалайды және оқытудың келесі кезеңі туралы ақпарат береді.

      11. Оқыту пәнінің мазмұнын 4 бөлім құрайды:

      1) тыңдалым және айтылым;

      2) оқылым;

      3) жазылым;

      4) әдеби тіл нормаларын сақтау.

      6. "Тыңдалым және айтылым" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) мәтіннің мазмұнын түсіну;

      2) негізгі ойды анықтау;

      3) тыңдалған материалды қайталап айту;

      4) оқиғаны болжау;

      5) диалогқа қатысу;

      6) тыңдалған материалды бағалау;

      7) монолог құру.

      7. "Оқылым" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) ақпаратты түсіну;

      2) мәтіннің құрылымдық бөліктері мен негізгі ойды анықтау;

      3) оқылған мәтіндегі лексикалық және синтаксистік бірліктерді қолдана білу;

      4) мәтін түрлері мен стилдерін анықтау;

      5) сұрақтар қою және бағалау;

      6) оқылым түрлерін қолдану;

      7) әртүрлі ақпарат көздерінен ақпарат алу;

      8) мәтіндерге салыстырмалы талдау.

      8. "Жазылым" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) жоспару құру;

      2) тыңдалым, оқылым және аудиовизуалды материалды мазмұндау;

      3) жазба жұмыстарын әртүрлі формада ұсыну;

      4) әртүрлі мәтін түрлері мен стилдерін қолдану;

      5) эссе жазу;

      6) шығармашылық хат;

      9) мәтіндерді редакциялау.

      9. "Әдеби тіл нормаларын сақтау бөлімі" келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) орфографиялық нормаларды сақтау;

      2) лексикалық нормаларды сақтау;

      3) грамматикалық нормаларды сақтау;

      4) пунктуациялық нормаларды сақтау.

      12. 5-сыныпқа арналған базалық мазмұн:

      1) айтылым және тыңдалым: басты ақпаратты анықтау, тақырыптар мен негізгі ойды анықтауда сұрақтарға сүйену, хабарлама, сипаттау, мәтінді мазмұндау, мәтіннен үзінді бойынша мәтін мазмұнын болжау, диалог-сауалнамаға қатысу, "айтушыдан" "тыңдаушыға" ауысу, "ұнайды/ұнамайды", "дұрыс/бұрыс" дауыстап айтуды бағалау, белгілі бір түрін айту, көрнекі материалдарға сүйену;

      2) оқылым: бөлікке бөлінген және бөлінбеген мәтіндер, мәтіннің мазмұны мен құрылымы негізінде негізгі ойды анықтау, сөздің тура және ауыспалы мағынасы, синонимдер, антонимдер, омонимдер, көп мағыналы сөздер, сипаттау, хабарлау, талқылау, кітаби және сөйлеу стилі, хат, жарнама мәтіні, хабарландыру, күнделік, өлең, ертегі, сұрақтар құрастыру, таныса оқу, нақты тапсырмаларға арналған ақпаратты табу, тақырыптар мен әртүрлі мәтіндердің композициясын салыстыру;

      3) жазылым: қарапайым жоспар, мәтіннің негізгі мазмұны, ақпаратты сурет түрінде ұсыну, көркем және ауызекі сөйлеу стилдерінде хабарлау және сипаттау, мақсатты аудиторияны есепке алу, эссе-хабарлама, эссе-талқылау, шығармашылық жұмыстар (120-150 сөз), кейіпкердің орнына өзін қою, сөздіктің көмегімен орфографиялық қателерді түзету, сөйлемдерді редакциялау;

      4) әдеби тіл нормаларын сақтау: сөздің түбіріндегі дауысты және дауыссыз дыбыстар, НЕ сөзінің зат есімдермен, сын есімдермен, болымсыз есімдіктермен, етістіктермен, сондай-ақ сөздің әртүрлі бөліктерінде жалғаулармен, тура және ауыспалы мағынамен, синонимдермен, антонимдермен, омонимдермен қолданысы және көп мағыналы сөздер, кірме сөздер, эмоционалдық-бейнелі сөздер, гиперболалар, эпитеттер, теңеулер, родтағы, түр мен септіктегі атау тұлғадағы сөз таптары, сөйлеудегі және қаратпа сөздегі тыныс белгілер, жай сөйлемдердегі, бірыңғай мүшелердегі, сондай-ақ сөйлемнің бірыңғай мүшелеріндегі жалпылауыш сөздердегі сызықша.

      13. 6-сыныпқа арналған базалық мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым: негізгі және қосымша ақпарат, тірек сөздердің көмегімен негізгі ойды анықтау, толық, қысқаша, іріктеп мазмұндау, тірек сөздер бойынша оқиғаның дамуын болжау, ұсынылған тақырып бойынша диалогқа қатысу, тыңдалынған материалды мазмұнына, құрылымына, сөз логикасына бағалау, жоспар, сұлба, иллюстрациялар, жарнама роликтеріне сүйене отырып талқылау элементтері бар сипаттама және хабарлама сипатындағы монолог, орфоэпиялық нормаларды сақтау;

      2) оқылым: бөлікке бөлінген және бөлінбеген мәтіндердегі негізгі ақпарат, белгілі және белгісіз ақпараттарды табу, негізгі ойды анықтау, құрылымдық бөліктерін анықтау және мәтін құраудың мәнін түсіндіру, фразеологизмдер, қаратпа сөздер, сөйлемнің бірыңғай мүшелері, сұраулы және лепті, бұйрықты сөйлемдер, сипаттау, талқылау, хабарлау, мінездеме беру, публицистикалық және көркем стилдегі мәтіндердің (өлең, ертегі, әңгіме, қолжазба, репортаж, сұхбат) сипаты, хабарлама, талқылау, мінездеме, публицистикалық және көркем стилдегі мәтіндердің тілдік және жанрлық ерекшеліктері (мәтіннің өзектілігін, құндылығын, сапасын және пайдасын бағалайтын сұрақтар құрастыру, танысу және пікір білдіре оқу, әртүрлі ақпарат көздерінен ақпарат табу, әртүрлі көзқарасты анықтау, құрылымдық ерекшеліктерін ескере отырып әртүрлі мәтіндердің (өлең, ертегі, әңгіме, жазба, репортаж, сұхбат) стилистикалық ерекшеліктерін салыстыру;

      3) жазылым: қарапайым және күрделі жоспар, хабарлама-мәтіндер, сипаттама-мәтіндерді 3-жақтан толық, қысқаша, іріктеп мазмұндау, ақпаратты иллюстрациялар, комикстер түрінде ұсыну, мәтіндерді публицистикалық және көркем стилде (өлең, ертегі, әңгіме, қолжазба, репортаж, сұхбат) сипаттау, хабарлау, талқылау, эссе-хабарлама, эссе-талқылау, эссе-сипаттама, шығармашылық жұмыстар (150-200 сөз), орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктің көмегімен түзету, мәтінді оның түріне қарай редакциялау;

      4) әдеби тіл нормаларын сақтау: Ъ және Ь белгілерін ажырату, күрделі зат есім, сын есім, сан есім, белгісіздік есімдік, сондай-ақ приставкалар мен әртүрлі сөз таптарының жұрнақтары, фразеологиялық тіркестер, метафоралар, кейіптеу, риторикалық фигуралар, антитеза, перифраз, сан есімдердің, сын есімдердің, есімдіктердің септелуі, сын есімдер мен үстеулердің салыстырмалы түрі, кірме конструкциялары бар сөйлемдердің, төл сөздер мен төлеу сөздердің тыныс белгілері.

      14. 7-сыныпқа арналған базалық мазмұн:

      1) тыңдалым және айтылым: негізгі және қосымша ақпарат, тірек сөздердің көмегімен негізгі ойды анықтау, жағын ауыстырып толық, қысқаша, іріктеп мазмұндау, тірек сөздер бойынша оқиғаның дамуын болжау, диалогқа және дәлел келтіруге қатысу, тыңдалынған материалды өз көзқарасы тұрғысынан бағалау, материалдың мазмұнына, құрылымына, мазмұнының логикасына, жоспар, сұлбалар, иллюстрациялар, жарнама роликтері негізінде кемінде 2 шағын тақырыптан тұратын аргументтелген монологқа (сипаттау, хабарлау, талқылау) назар аударуға арналған тілдік құралдарды қолдану;

      2) оқылым: бөлікке бөлінген және бөлінбеген мәтіндер, негізгі және қосымша ақпаратты, негізгі ойды ашатын құрылымдық бөлімдерін және олардың элементтерін (сөйлем, абзацтар) табу, мәтіндегі жекелеген сөздер мен ойлардың анық және астарлы (мәтін ішіндегі) мәні, паронимдер, кіріспе сөздер, қайталаулар, сөйлемдегі сөздердің тура және керісінше тәртібі, мәтіндердің аралас түрлері, сипаттық белгілері, публицистикалық және ресми-іскери стилдегі мәтіндердің тілдік және жанрлық ерекшеліктері (түсіндірме жазба, қолхат, ереже, құттықтау, нұсқаулық, жазба, сұхбат, күнделік, блог, хаттар, өтініштер, шақырулар), қорытындылар негізінде әртүрлі сұрақтар сұрақтар құрастыру, оқылым түрлері, соның ішінде іздестіру, дерек пен пікірлерді шектеу, композициясы мен тілдік ерекшеліктерін ескере отырып түрлі мәтіндердің стилистикалық ерекшеліктері, мақсаттары мен мақсатты аудиториясы (түсіндірме жазба, қолхат, ереже, құттықтау, нұсқаулық, жазба, сұхбат, күнделік, блог, хаттар, өтініштер, шақырулар, ақпараттар);

      3) жазылым: қарапайым және күрделі жоспар, хабарлама-мәтіндер, сипаттама-мәтіндер мен талқылама-мәтіндерді жағын ауыстырып, толық, қысқаша, іріктеп мазмұндау, сұлбалар, кестелер, диаграммалар, хабарлау элементтері бар сипаттама-мәтіндер, талқылау элементттері бар хабарлама-мәтіндер, публицистикалық және ресми-іскери стилдегі мәтіндері (түсіндірме жазба, қолхат, ереже, құттықтау, нұсқаулық, жазба, сұхбат, күнделік, блог, хаттар, өтініштер, шақырулар), өз пікірін білдіру, эссенің түрлері, аргументтелген эссе, шығармашылық жұмыстар (200-250 сөз), белгілі бір әлеуметтік рөлі мен тілдік тәртібін таңдау, мәндік, деректік, логикалық кемшіліктерін түзету, мәтінді редакциялау, жекелеген сөйлемдердің немесе мәтін үзінділерінің құрылымын өзгерту;

      4) әдеби тіл нормаларын сақтау: ызың дауыссыздардан кейінгі дауыстылар және Ц, әртүрлі сөз таптарымен бірге НЕ, етістіктердің жалғаулары, әр сөз таптарының жұрнақтары, паронимдер, терминдер, аллегория, инверсия, анафора, етістік және оның түрлері, көмекші сөздер, етістік нормалары, дара анықтауыш пен пысықтауыш қатысқан жай сөйлемдердің тыныс белгілері.

      15. 8-сыныпқа арналған базалық мазмұн:

      1) тыңдалым және айтылым: ашық және жасырын (мәтін ішінде) ақпарат, айту мақсаты, мәтіннің құрылымдық элементтері мен мақсатты аудитория негізінде негізгі ойды анықтау, жағын өзгертіп және мәтіннің бастапқы құрылымын сақтап сөйлеу түрлерін қолданып мазмұндау, мәтін атауы немесе басталуы бойынша мазмұнын болжау, пікірталасқа қатысу, аргумент келтіру, қорытынды шығару, сөйлеу қарқыны мен мақсатты аудиторияның сәйкестігі тұрғысынан тыңдалған материалды бағалау, блогтар мен БАҚ хабарламалары негізінде кемінде 2 шағын тақырыптан тұратын ашық аргументтелген монолог (сипаттау және хабарлау, сендіру элементтерімен талқылау);

      2) оқылым: бөлікке бөлінген және бөлінбеген мәтіндердегі негізгі ақпарат, ауызша сөйлеудің жазбаша түрлерінің ерекшеліктері, ашық және жасырын (мәтін ішіндегі) ақпаратты табу, негізгі ойды ашатын мәтін құрылымының ерекшеліктері, мәтіндегі жекелеген сөздердің, сөз тіркестері мен сөйлемдердің мағынасы, эмоциональдық-бейнелі және кәсіби сөздер, неологизмдер, лексикалық үйлескен окказионализмдер, мәтіндердің аралас түрлері, сипаттық белгілері, публицистикалық, сөйлеу, ғылыми, ресми-іскери стилдердің (репортаж, фельетон, мақала, сұхбат, очерк, шолу, жолдау, мінездеме, биография, автобиография, аннотация, тезистер, реферат, баяндама, блогтағы, чаттағы, форумадағы пікірлер) тілдік және жанрлық ерекшеліктері, оқылған мәтін негізінде сұрақтар мен өз идеяларын қалыптастыру, деректер мен пікірлерін шектеу, оқылымның түрлері, соның ішінде түрлі дереккөздерден ақпараттарды зерттеу, табу және синтездеу, оның өзектілігін, қарама-қайшылығын, анықтылығын анықтау, композициялық, тілдік (репортаж, фельетон, мақала, сұхбат, очерк, шолу, жолдау, мінездеме, биография, автобиография, аннотация, тезистер, реферат, баяндама, блогтағы, чаттағы, форумадағы пікірлер) мақсаттар мен мақсатты аудиторияны ескере отырып әртүрлі мәтіндердің стилистикалық ерекшеліктерін салыстыру;

      3) жазылым: цитаттық жоспар (қарапайым және күрделі), жағын ауыстырып, аралас мәтіндердің мазмұнын толық, қысқаша, іріктеп мазмұндау, суреттер, сұлбалар, кестелер, диаграммалар және керісінше түрінде бөлікке бөлінбеген мәтіндердегі ақпараттарды, талқылау элементтері бар сипаттама- мәтіндер, сипаттау элементттері бар хабарлама-мәтіндер, публицистикалық, ресми-іскери және ғылыми, ауызекі сөйлеу стиліндегі мәтіндер (репортаж, фельетон, мақала, сұхбат, очерк, шолу, жолдау, мінездеме, биография, автобиография, аннотация, тезистер, реферат, баяндама, блогтағы, чаттағы, форумадағы пікірлер) ұсыну, эссенің түрлері, соның ішінде академиялық, шығармашылық жұмыстар (250-300 сөз), мазмұны бойынша үйлескен үзінді/мәтін үзінділері, мағыналық, деректік, логикалық, стилистикалық кемшіліктерді түзету, мәтінді редакциялау, мәтіннің құрылымын өзгерту;

      4) әдеби тіл нормаларын сақтау: омонимдік, дара және көмекші сөз таптары, кәсіби сөздер, терминдер, неологизмдер, инверсия, градация, сөйлемнің дара мүшелері, сөйлем мүшелерін, нақыл сөздерді, сондай-ақ толымсыз сөйлемді анықтайтын тыныс белгілер.

      16. 9-сыныпқа арналған базалық мазмұн:

      1) тыңдалым және айтылым: мәтіндегі негізгі және бөлшек ақпарат, тыңдалған мәтінге сыни көзқарас, тақырыпшалар негізінде негізгі ойды анықтау, тыңдалған мәтінге өз қарым-қатынасын айту, ақпаратқа шығармашылық интерпретациясы бар аралас түрдегі мәтіндерді мазмұндау, мәтіннің соңы бойынша мазмұнын болжау, пікірталасқа қатысу, түрлі көзқарас тұрғысынан синтездеу, тыңдалған материалды сөйлеу нормалары тұрғысынан бағалау, материалдың мазмұны, құрылымы, мазмұндау логикасы, өз пікірін білдіру, оқу, қоғамдық-саяси және әлеуметтік-мәдени салалар шеңберінде кемінде 3 тақырыпшадан тұратын ашық аргументтелген монолог (берілген тақырыпты талқылау, сендіру), нақты жағдайларда сөйлеу нормаларына сәйкес сөйлеу үлгілерін қолдану;

      2) оқылым: бөлікке бөлінген және бөлінбеген мәтіндердегі ашық және жасырын (мәтін ішіндегі) ақпарат, мәтінде берілген ақпараттың басқа дереккөздерден алынған ақпараттармен/жеке тәжірибемен арақатынасы, негізгі ойды берудегі мәтін құрылымының ерекшеліктері мен рөлдерін анықтау, сөз тіркестеріндегі аббревиация, парцелляция, мысқыл, ишара, асыра кішірейту, асыра үлкейту және басқа да тәсілдер, мәтін түрлері, сипаттау белгілері, әртүрлі жанрдағы, стилдегі мәтіндердің (ғылыми мақалалар, іссапар туралы есептер) тілдік ерекшеліктері, сұрақтар мен идеялар құрастыру, мәтін мазмұнын интерпретациялау, оқылым түрлері, соның ішінде қарап оқу, жоспар, тезис, конспект құрып оқу, әртүрлі дереккөздерден ақпараттар табу және синтездеу, алынған мәліметтер негізінде қорытынды шығару, өз пікірін білдіру, әртүрлі мәтіндердің стилистикалық ерекшеліктерін, композициялық, тілдік және жанрлық ерекшеліктерін салыстыру, мақсаттарды, мақсатты аудиторияны және автор ұстанымдарын (ғылыми мақалалар, іссапар туралы есептер) назар алу;

      3) жазылым: жоспардың түрлері, соның ішінде цитаттық, тезистік, мәтінді мазмұндау, тыңдалған, оқылған және аудиовизуалды материалдағы ақпаратты синтездеу, сілтемелер, гиперсілтемелерді қолданып таныстырылым түрінде ақпаратты ұсыну, талқылау элементтері бар сипаттама-мәтіндер, тиісті стилдерді (ғылыми мақалалар, іссапар туралы есептер) талқылау элементтері бар хабарлама-мәтіндер;

      4) әдеби тіл нормаларын сақтау: орфографиялық нормалар, стилистикалық бояма сөздер, аббревиатура, парцелляция, құрмалас сөйлемдердегі морфологиялық байланыс құралдары (шылаулар мен шылаулы сөздер), жай, күрделенген жай және құрмалас сөйлемдердегі тыныс белгілер.

3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

      17. Бағдарламада оқыту мақсаттары кодтық белгімен берілген. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші және үшінші сан бөлім мен бөлімше ретін, төртінші сан оқыту мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 6.2.1.4 кодында: "6" – сынып, "2.1." – бөлім мен бөлімше, "4" – оқыту мақсатының реттік саны.

      18. Оқыту мақсаттары әр сыныпқа бөлімшелер бойынша жазылған:

      1) тыңдалым және айтылым:

Білім алушылар:

Бөлімшелер

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1.
Мәтін
нің мазмұ нын түсіну

5.1.1.1
мәтіндегі басты ақпаратты анықтай отырып, негізгі мазмұнын түсіну
 

6.1.1.1
мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты таба отырып, мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну

7.1.1.1
мәтіндегі негізгі және қосымша, белгілі және белгісіз ақпаратты таба отырып, мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну

8.1.1.1
мәтіндегі ашық және жабық (мәтін ішіндегі) ақпаратты, сөйлеу мақсатын анықтай отырып, мәтіннің мазмұнын түсіну

9.1.1.1
тыңдалған мәтінге сыни көзқарасын білдіре отырып, мәтіндегі негізгі және толық ақпаратты түсіну

2.
Негізгі ойды анықтау
 

5.1.2.1
сұрақтар арқылы тақырыпты және негізгі ойды анықтау
 

6.1.2.1
тірек сөздер, сөз тіркестері арқылы негізгі ойды анықтау

7.1.2.1
құрылымына сүйене отырып негізгі ойды анықтау

8.1.2.1
мәтіннің құрылымдық элементтері мен мақсатты аудиториясы негізінде негізгі ойды анықтау

9.1.2.1
тыңдалған мәтінге өз қатысын білдіре отырып, тақырыпша
лар негізінде негізгі ойды анықтау

3.
Тыңдал ған материалды мазмұн дау
 

5.1.3.1
мәтінді мазмұндау (хабарлау, сипаттау)

6.1.3.1
мәтінді
3-жақтан толық, қысқаша, іріктеп мазмұндау (хабарлау, сипаттау)

7.1.3.1
мәтінді
жағын өзгерте отырып толық, қысқаша, іріктеп мазмұндау (хабарлау, сипаттау және талқылау)

8.1.3.1
мәтіннің бастапқы құрылымын сақтай отырып, жағын өзгертіп мәтінді сөйлеу түрлерін қолданып мазмұндау
 

9.1.3.1
ақпаратты шығармашылық тұрғыдан интерпретация лай отырып аралас мәтінді мазмұндау

4.
Оқиға ларды болжау

5.1.4.1
мәтіннің үзіндісі бойынша мазмұнды болжау

6.1.4.1
тірек сөздер бойынша сюжеттің дамуын болжау

7.1.4.1
мәтіндегі негізгі ойға қарай мазмұнды болжау

8.1.4.1
мәтін атауы немесе басталуы бойынша мазмұнды болжау

9.1.4.1
мәтін соңындағы мазмұнды болжау

5.
Диалогқа қатысу
 

5.1.5.1
"сөйлеушіден" "тыңдаушы" позициясын өзгерте отырып және атқаратын рөлінің жас ерекшелігін ескере отырып диалог-сауалға қатысу

6.1.5.1
ұсынылған тақырып бойынша пікірлерін алмаса отырып диалогқа қатысу

7.1.5.1
өз көзқарасын білдіре отырып, ұсынылған проблема бойынша диалогқа қатысу

8.1.5.1
өз сенімін білдіре отырып, оппонентті өз ұстанымының дұрыс екендігіне сендіре отырып ұсынылған проблема бойынша пікірталасқа қатысу, қорытынды шығару

9.1.5.1
әртүрлі көзқарасты синтездеп және пробеламаларды шешуді ұсына отырып полемикаға қатысу

6.
Тыңдал ған материалды бағалау

5.1.6.1
өз позициясын дәлелдей отырып, "ұнайды/ұна майды", "дұрыс/дұрыс емес" позициясымен сөйлеген сөзді бағалау

6.1.6.1
тыңдалған материалды мазмұны, құрылымы және материалды мазмұндау логикасы тұрғысынан бағалау

7.1.6.1
тыңдалған материалды мазмұны тұрғысынан бағалау, құрылымы және назар аударту, құрылымы мен материалды мазмұндау логикасы үшін тілдік құралдарды қолдану

8.1.6.1
сөйлеу қарқыны мен мақсатты аудиторияның сәйкестігі тұрғысынан тыңдалған материалды бағалау

9.1.6.1
өз пікірін білдіре отырып сөйлеу нормативтілі
гі, мазмұны, құрылымы, материалды мазмұндау логикасы тұрғысынан бағалау

7.
Монолог құрас тыру

5.1.7.1
Көрнекі құралдарға сүйеніп, құрылымы анық, бірізді пікірдің белгілі бір түрін құру строить;
5.1.7.2
орфоэпиялық нормаларды сақтау

6.1.7.1
жоспарға, сұлбаға, иллюстрацияларға, жарнама роликтеріне сүйеніп талқылау элементтерімен сипаттау және хабарлау түрінде монолог құру
 

7.1.7.1 жоспар, сұлба, иллюстрациялар, жарнама роликтері негізінде кемінде
2 тақырыпша дан тұратын дәлелді
монолог құру (сипаттау, хабарлау, талқылау);
7.1.7.2
орфоэпиялық нормаларды сақтау

8.1.7.1
оқу, әлеуметтік-мәдени және қоғамдық-саяси салалар аясында, блогтар мен бұқаралық ақпарат құралдарының хабарламалары негізінде мақсатты аудиторияны ескере отырып, кемінде
2 тақырыпша дан тұратын ашық дәлелді монолог құру (сипаттау және хабарлау, сендіру элементтері бар талқылау);
8.1.7.2
орфоэпиялық нормаларды сақтау

9.1.7.1
оқу, әлеуметтік-мәдени және қоғамдық-саяси салалар аясында, кемінде
3 тақырыпша дан тұратын ашық дәлелді монолог құру (сипаттау және хабарлау, сендіру элементтері бар талқылау);
9.1.7.2
нақты жағдайларда сөйлеу нормаларына сәйкес сөйлеу тәртібінің үлгілерін қолдану

      2) оқылым:

Білім алушылар:
 

Бөлімшелер

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

1. Ақпаратты түсіну

5.2.1.1
тақырыбын анықтай отырып бөлікке бөлінген және бөлінбеген мәтіндердегі негізгі ақпаратты түсіну
 

6.2.1.1
белгілі және белгісіз ақпаратты таба отырып, бөлікке бөлінген және бөлінбеген мәтіндердегі негізгі ақпаратты түсіну

7.2.1.1
басты және қосымша ақпаратты таба отырып, бөлікке бөлінген және бөлінбеген мәтіндердегі негізгі ақпаратты түсіну

8.2.1.1
ашық және жасырын (мәтін ішіндегі) ақпаратты таба отырып, бөлікке бөлінген және бөлінбеген мәтіндердегі негізгі ақпаратты түсіну (соның ішінде жазбаша сөйлеу түрлерінің ерекшеліктері)

9.2.1.1
мәтіндегі ақпаратқа басқа дереккөздерден алынған ақпаратқа/жеке тәжірибеге сүйене отырып бөлінген және бөлінбеген мәтіндердегі ашық және жасырын (мәтін ішіндегі) ақпаратты түсіну

2. Мәтін нің құрылымдық бөлігін және негізгі ойды анықтау

5.2.2.1
мазмұны мен композияция сы негізінде негізді ойды анықтау
 

6.2.2.1
құрылымдық бөліктерін анықтай отырып және мәтіннің құрылу мәнін түсіндіре отырып негізгі ойды анықтау

7.2.2.1
негізгі ойды ашатын құрылымдық бөліктерін және олардың элементтерін (сөйлемдер, абзацтар) анықтау
 

8.2.2.1
негізгі ойды ашатын мәтін құрылымының ерекшеліктерін анықтау

9.2.2.1
негізгі ойды берудегі мәтіннің ерекшеліктері мен құрылымы
ның рөлдерін айқындау

3.
Оқылған мәтін нен лексикалық және синтаксистік бірлік терді қолдануды түсіну
 

5.2.3.1 автордың түрлі мақсатта мәтінде қолданған тура және ауыспалы мағыналы сөздерді, синоним дерді, антонимдерді, омонимдерді және көп мағыналы сөздерді, синтаксистік бірліктерді қолдана білу

6.2.3.1
фразеологизм дерді, қаратпа сөздерді, бірыңғай сөйлем мүшелерін, сұраулы, лепті және бұйрықты сөйлемдерді қолдана білу

7.2.3.1
мәтіндегі жекелеген сөздердің және пікірлердің ашық және жасырын (мәтін ішіндегі) мәнін, паронимдерді, кірме сөздерді, қайталауларды, сөйлемдегі сөздердің тура және керісінше тәртібін түсіну және қолданылуын түсіну
 

8.2.3.1
мәтіндегі жекелеген сөздердің, сөз тіркестерінің және сөйлемдердің, эмоциональды-бояма сөздердің, кәсіби сөздердің, неологизмдер дің, окказионализмдерің лексикалық үйлесімдігін ескере отырып беретін мағынасын түсіну және қолдану
 

9.2.3.1
аббревиация лардың, парцелляция лардың, мысқыл, ишаралардың, асыра кішірейту мен асыра үлкейтудің және басқа да сөз тіркестерінде гі тәсілдерді қолданылуын түсіну
 

4. Мәтін дердің түрлері мен стилде рін анықтау

5.2.4.1
мәтін түрлерін анықтау: сипаттау, хабарлау және талқылау, кітаби және ауызекі сөйлеу стилдерін негізгі белгілері бойынша (хат, жарнама мәтіні,хабарландыру, күнделік, өлең, ертегі) ажырату

6.2.4.1
мәтін түрлерін анықтау және ажырату: , хабарлау, талқылау, мінездеме белгілерін танып білу, публицистика лық және көркем стилдегі (өлең, ертегі, әңгіме, жазба, репортаж, сұхбат) мәтіндердің тілдік және жанрлық ерекшеліктері

7.2.4.1
аралас мәтін түрлерін анықтау және оларға тән белгілерін ажырату, публицистика лық және ресми-іскери стилдегі (түсіндірме жазба, қолхат, ереже, құттықтау, нұсқаулық, жазба, сұхбат, күнделік, блог, хаттар, өтініштер, шақырулар) мәтіндердің тілдік және жанрлық ерекшеліктерін анықтау

8.2.4.1
аралас мәтін түрлерін анықтау және оларға тән белгілерін ажырату, публицистика лық, сөйлеу, ғылыми, ресми-іскери стилдердің (репортаж, фельетон, мақала, сұхбат, очерк, шолу, жолдау, мінездеме, биография, автобиография, аннотация, тезистер, реферат, баяндама, блогтағы, чаттағы, форумадағы пікірлер) тілдік және жанрлық ерекшеліктерін анықтау

9.2.4.1
мәтін түрлерін анықтау және оларға тән белгілерін ажырату, әртүрлі жанрдағы, стилдегі мәтіндердің (ғылыми мақалалар, іссапар туралы есептер) тілдік ерекшеліктерін анықтау
 

5. Сұрақ тар құрас тыру және бағалау

5.2.5.1
мәтінге қатысты сұрақтар құрастыру

6.2.5.1
өзектілігі, құндылығы, сапасы мен пайдасы тұрғысынан мәтінді бағалайтын сұрақтар құрастыру

7.2.5.1
қорытындылар мен нәтижелер негізінде түрлі сұрақтар құрастыру

8.2.5.1
оқылған мәтін негізінде сұрақтар мен жеке идеялар қалыптастыру, фактілер мен идеяларды ажырату

9.2.5.1
мәтін мазмұнын интерпрета циялай отырып сұрақтар мен идеялар қалыптастыру

6. Оқылым түрлерін қолдану

5.2.6.1
оқылымның танысу түрін қолдану
 

6.2.6.1
оқылым түрлерін қолдану: танысу, пікір айту

7.2.6.1
оқылым түрлерін қолдану, соның ішінде іздестіре оқу
 

8.2.6.1
оқылым түрлерін қолдану, соның ішінде зерттей оқу

9.2.6.1
оқылым түрлерін қолдану, соның ішінде қарастыра оқу, жоспар, тезис, коспект құра оқу,

7. Әртүрлі дереккөздерден ақпарат тар табу

5.2.7.1
нақты тапсырмалар ды орындауға арналған ақпаратты табу

6.2.7.1
алынған ақпаратты салыстыра отырып, әртүрлі көзқарастарды анықтап, түрлі дереккөздерден ақпараттар табу

7.2.7.1
фактілер мен пікірлерді ажырата отырып, түрлі дереккөздерден ақпараттар табу

8.2.7.1
түрлі дереккөздерден ақпараттар табу және синтездеу, оның өзектілігін, қарама-қайшылығын, анықтылығын, мақсатты аудиторияны анықтау

9.2.7.1
түрлі дереккөздерден ақпараттар табу және синтездеу, интерпретациялау, өз пікірін білдіре отырып алынған мәліметтер негізінде қорытынды жасау

8. Мәтін дерді салыстырмалы талдау

5.2.8.1
түрлі мәтіндердің тақырыптары мен композицияларын (хат, жарнама мәтіні, хабарландыру, күнделік, өлең, ертегі) салыстыру

6.2.8.1
түрлі мәтіндердің композиция лық (өлең, ертегі, әңгіме, жазба, репортаж, сұхбат) ерекшеліктерін, мақсаттар мен мақсатты аудиторияны ескере отырып, түрлі мәтіндердің стилистикалық ерекшеліктерін салыстыру
 

7.2.8.1
композициясы мен тілдік ерекшеліктерін ескере отырып түрлі мәтіндердің стилистикалық ерекшелікте рін, мақсаттары мен мақсатты аудиториясын (түсіндірме жазба, қолхат, ереже, құттықтау, нұсқаулық, жазба, сұхбат, күнделік, блог, хаттар, өтініштер, шақырулар, ақпараттар) салыстыру
 

8.2.8.1
композициясы мен тілдік ерекшеліктерін ескере отырып түрлі мәтіндердің стилистикалық ерекшелікте рін, мақсаттары мен мақсатты аудиториясын (репортаж, фельетон, мақала, сұхбат, очерк, шолу, жолдау, мінездеме, биография, автобиография, аннотация, тезистер, реферат, баяндама, блогтағы, чаттағы, форумадағы пікірлер) салыстыру)

9.2.8.1
түрлі мәтіндердің стилистика лық (композиция лық, тілдік, жанрлық) ерекшелікте рін, мақсаттары мен мақсатты аудиториясын (ғылыми мақалалар, іссапар есептері) және автордың позициясын ескере отырып салыстыру

      3) жазылым:

Білім алушылар:

Бөлімшелер

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

1. Жоспар құру
 

5.3.1.1
қарапайым жоспар құру

6.3.1.1
қарапайым және күрделі жоспар құру

7.3.1.1
қарапайым және күрделі жоспар құру, шығармаға материал жинау және оны жоспарға сәйкес ұйымдастыру

8.3.1.1
мәтіннің жанрлық ерекшелігін ескере отырып, цитаттық жоспар (қарапайым және күрделі) құру

9.3.1.1
жоспардың түрлерін құру, соның ішінде цитаттық, тезистік
 

2. Тыңдал ған, оқылған және аудиовизуалды материалды мазмұн дау
 

5.3.2.1
мәтіннің негізгі мазмұнын баяндау

6.3.2.1
хабарлама-мәтіндердің, сипаттама-мәтіндердің мазмұнын 3-жақтан толық, қысқаша, іріктеп баяндау

7.3.2.1
хабарлама-мәтіндердің, сипаттама-мәтіндердің және талқылау-мәтіндерінің мазмұнын жағын өзгертіп, толық, қысқаша, іріктеп баяндау

8.3.2.1
аралас мәтіндердің мазмұынын жағын өзгертіп толық, қысқаша, іріктеп баяндау

9.3.2.1
тыңдалған, оқылған және аудиовизуалды материалдағы ақпаратты синтездей отырып, мәтін мазмұынын баяндау
 

3. Елестетудің түрлерін қолдана отырып мәтіндер жазу

5.3.3.1
ақпаратты сурет ттүрінде ұсыну

6.3.3.13 ақпаратты иллюстрациялар, комикстер түрінде, соның ішінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып ұсыну

7.3.3.1
ақпаратты түрлі сұлбалар, кестелер, диаграммалар түрінде ұсыну

8.3.3.1
бөлінбеген мәтіндердегі ақпаратты суреттер, сұлбалар, кестелер, диаграммалар түрінде және керісінше ұсыну

9.3.3.1
сілтемелер мен гиперсілтемелерді қолдана отырып таныстырылым түрінде ұсыну

4.
Әртүрлі стилдегі мәтіндер құрастыру
 

5.3.4.1
көркем және ауызекі сөйлеу стилдерінде (хат, жарнама мәтіні, хабарландыру, күнделік, өлең, ертегі) мақсатты аудиторияны ескере отырып, хабарлама-мәтін және сипаттама жазу

6.3.4.1
публицистика лық және көркем стилде (өлең, ертегі, әңгіме, жазба, репортаж, сұхбат) мақсатты аудиторияны ескере отырып, сипаттама-мәтін және хабарлама, талқылау жазу
 

7.3.4.1
публицистика лық және ресми-іскери стилдег (түсіндірме жазба, қолхат, ереже, құттықтау, нұсқаулық, жазба, сұхбат, күнделік, блог, хаттар, өтініштер, шақырулар) мақсатты аудиторияны ескере және өз пікірін білдіре отырып, хабарлау элементтері бар сипаттама-мәтін, талқылау элементтері бар хабарлама жазу
 

8.3.4.1
публицистика лық, сөйлеу, ғылыми, ресми-іскери стилде (репортаж, фельетон, мақала, сұхбат, очерк, шолу, жолдау, мінездеме, биография, автобиография, аннотация, тезистер, реферат, баяндама, блогтағы, чаттағы, форумадағы пікірлер) мақсатты аудиторияны ескере отырып, талқылау сипаттама, сипаттау элементтері бар хабарлама жазу және мәтін құру

9.3.4.1
тиісті стилде (ғылыми мақалалар, іссапар туралы есептер), мақсатты аудиторияны ескере отырып талқылау элементтері бар сипаттама-мәтіндер, талқылау элементтері бар хабарлама-мәтіндер құрастыру
 

5. Эссе жазу
 

5.3.5.1
хабарлама-эссе, талқылама-эссе жазу

6.3.5.1
хабарлама-эссе, талқылама-эссе, сипаттама-эссе жазу
 

7.3.5.1
проблемаға және/немесе автор ұстанымына өз қатысын білдіре отырып эссенің түрлерін, соның ішінде аргументті, мәтін негізінде эссе жазу

8.3.5.1
эссенің түрлерін, соның ішінде проблемалар дың бір жағын қарастыра отырып академиялық эссе жазу

9.3.5.1
эссенің түрлерін, соның ішінде проблемалар дың жан-жақты қарастыра отырып және шешу жолдарын ұсына отырып пікірталас эссесін жазу

6. Шығармашылық хат
 

5.3.6.1
өзін кейіпкердің орнына қойып, өмірлік тәжірибесін қолданып, шығарма шылық жұмыстар жазу (65-85 сөз),

6.3.6.1
өзін ұсынып отырған жағдайға қойып және сезімін сипаттай отырып, шығарма шылық жұмыстар жазу (90-110 сөз)

7.3.6.1
белгілі бір әлеуметтік рөлді және сөйлеу тәртібін таңдай отырып шығармашы лық жұмыстар жазу (110-130 сөз)

8.3.6.1
мазмұн бойынша сәйкес келетін үзінді/мәтін үзіндісін келтіріп, шығармашы лық жұмыстар жазу (130-150 сөз)
 

9.3.6.1
белгілі бір композициялық элементтер (романның басталуы,, әңгіменің жалғасы) болып таылатын үзінді/мәтін үзіндісі бойынша шығармашы лық жұмыстар жазу (150-170 сөз)
 

7. Мәтін дерді түзету және редакциялау
 

5.3.7.1
сөздіктің көмегімен, орфографиялық қателерді түзету, сөйлемдерді редакциялау

6.3.7.1
орфографиялық және пунктуация лық қателерді сөздіктің көмегімен түзету, мәтінді оның түріне қарай редакциялау

7.3.7.1
мәндік, деректік, логикалық кемшіліктерін түзете отырып, мәтінді түзету;
7.3.7.2
жекелеген сөйлемдердің немесе мәтін үзінділерінің құрылымын өзгерте отырып, мәтінді редакциялау

8.3.7.1
мәндік, деректік, логикалық, стилистика лық кемшіліктерін түзете отырып, мәтінді түзету;
8.3.7.2
мәтін құрылымын қайта құра отырып мәтінді редакциялау

9.3.7.1
мәтіндегі кемшіліктерді түзету және редакциялау

      4) әдеби нормаларды сақтау:

Білім алушылар:

Бөлімше

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

1. Орфографиялық нормаларды сақтау

5.4.1.1
сөздің түбіріндегі дауысты және дауыссыз дыбыстарды, НЕ сөзін зат есімдермен, сын есімдермен, болымсыз есімдіктермен, етістіктер мен, сондай-ақ сөздің әртүрлі бөліктерінде жазу

6.4.1.1
ажырату Ъ және Ь белгілерін, күрделі зат есім, сын есім, сан есім, белгісіздік есімдіктерді, сондай-ақ приставкалар мен әртүрлі сөз таптарының жұрнақтарын дұрыс жазу

7.4.1.1
ызың дауыссыздардан кейінгі дауыстыларды және Ц, әртүрлі сөз таптарымен бірге НЕ, етістіктердің жалғауларын, әр сөз таптарының жұрнақтарын дұрыс жазу
 

8.4.1.1
омонимдік, дара және көмекші сөз таптарын дұрыс жазу

9.4.1.1
орфография
лық нормаларды сақтау
 

2. Лексикалық нормаларды сақтау

5.4.2.1
сөздерді тура және ауыспалы мағынамен, синонимдер мен, антоним дермен, омонимдер мен және көп мағыналы сөздерді, кірме сөздерді, эмоционал дық-бейнелі сөздерді, гиперболаларды, эпитеттерді, теңеулерді қолдану

6.4.2.1
фразеологиялық тіркестерді, метафораларды, кейіптеуді, риторикалық фигураларды, антитезаны, перифразды, олардың мағынасына тән сөздерді қолдану
 

7.4.2.1
паронимдерді, терминдерді, аллегорияны, инверсияны, анафораны қолдану
 

8.4.2.1
кәсіби сөздерді, терминдерді, неологизм
дерді, инверсияны, градацияны қолдану;
8.4.2.2
қайталаулар мен мөртабандардан аулақ болу
 

9.4.2.1
стилистика
лық бояма сөздерді, аббревиатураны, парцелляция ны қолдану

3. Грамматикалық нормаларды сақтау

5.4.3.1
родтағы, түр мен септіктегі атау тұлғадағы сөз таптарын қолдану,

6.4.3.1
сан есімдердің, сын есімдердің, есімдіктердің септелген түрін дұрыс қолдану;
6.4.3.2
сын есімдер мен үстеулердің салыстырмалы түрін нормаға сәйкес жасау

7.4.3.1
етістік және оның түрлерін, көмекші сөздерді қолдану;
7.4.3.2
етістік нормаларын сақтау

8.4.3.1
сөйлемнің дара мүшелерін дұрыс қолдану

9.4.3.1
құрмалас сөйлемдердегі морфология лық байланыс құралдарын (шылаулар мен шылаулы сөздер) дұрыс қолдану

4. Пунктуациялық нормаларды сақтау

5.4.4.1
сөйлеудегі және қаратпа сөздегі тыныс белгілер, жай сөйлемдердегі, бірыңғай мүшелердегі, сондай-ақ сөйлемнің бірыңғай мүшелерін
дегі жалпылауыш сөздердегі тыныс белгілерді қолдану

6.4.4.1
кірме конструкция лары бар сөйлемдердің, төл сөздер мен төлеу сөздердің тыныс белгілерін қолдану

7.4.4.1
дара анықтауыш пен пысықтауыш қатысқан жай сөйлемдердің тыныс белгілерін