Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 03 сәуірдегі № 115 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 10 сәуірде № 8424 тіркелді.


      РҚАО-ның ескертпесі!
      Бұйрықтың басын V13008424_2 қараңыз

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына 441-қосымша

Есту қабілеті бұзылған (естімейтін) білім алушыларға арналған негізгі орта білім беру деңгейінің 5-10 сыныптары үшін "Қазақ тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде)

      Ескерту. Оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 20.09.2018 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1 - тарау. Жалпы ережелер

      1. Есту қабілеті бұзылған (естімейтін) білім алушыларға арналған негізгі орта білім беру деңгейінің 5-10 сыныптары үшін "Қазақ тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      2. Оқыту мақсаты – тіл туралы білімдерді меңгеру, түрлі деңгейдегі құралдарды қолдану нормалары және оларды өнімді тілдік әрекет барысында белсендету, сонымен бірге сөздік қорын байыту, байланыстыра айту жолдарын, қатынас мәдениетін, тілді жетілдірудің саналы және шығармашылықтық механизмдерін меңгеру негізінде тілдік әрекеттің барлық түрлері (тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым) бойынша коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру арқылы зиялы және белсенді тұлғаны дамыту.

      3. Оқытудың міндеттері:

      1) тіл туралы білімдерді, оның түрлі салада және қатынас жағдайларында, стилистикалық ресурстарда, әдеби тілдің негізгі нормаларында (орфоэпиялық, орфографиялық және грамматикалық) және тілдік этикет ережелерінде қызмет істеуін қалыптастыру;

      2) оқу және жазу дағдыларын жетілдіру;

      3) нормативтік және қатынас жағдайындағы сәйкестік көзқарастары жағынан тілдік құралдарды бағалау және таңдау қабілетін қалыптастыру;

      4) түрлі тілідік жанрларда ауызша және жазбаша монологиялық сөйлемдерді құру қабілетін дамыту және жетілдіру;

      5) табысты әңгімелік қатынас жасау, түрлі сала мен коммуникативтік жағдайда пікірталас жүргізу қабілетін жетілдіру;

      6) орфоэпиялық, орфографиялық, пунктуациялық және стилистикалық сауаттылығын жетілдіру;

      7) қатынас құралы, білім көзі, рухани-адамгершіліктік құндылық ретінде және де қоғамда табысты әлеуметтенуге ықпал жасайтын тілдік капитал ретінде, тілге саналы қарауға тәрбиелеу.

      4. Бағдарламаның мазмұны, заттық нәтижелерге қол жеткізуден басқа, түзеу міндеттерін жүзеге асыру бойынша жүйелік жұмыстарды қарастырады: есту, есту-көру қабылдауын дамыту; бейтарап және белсенді сөздігін өсіру; сөйлеуінде вербализмді болдырмау, тілдің семантикалық жағымен жұмыс; тілдің грамматикалық және фонетикалық құрылымының бұзылымдарын түзеу; дислексияны, дисграфияны және дизорфографияны болдырмау және жеңу.

2-тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер

      5. Тілді оқыту, оқытудың түзеу-дамытушылық және әлеуметтік-бейімдеушілік бағыты қағидаларының негізінде және жіктемелік, әрекеттік, коммуникативтік, құндылықты-бағдарлаушылық, дифференциалдық тәсілдер мен ақпараттық-коммуникациялық технологияларын қолдану негізінде жүзеге асырылады.

      6. Оқытудың түзету-дамытушылық бағыты, оның ерекше білімдік қажеттіліктері ескеріле отырып, оқу ісінің арнайы тәсілдері және әдістері арқылы жүзеге асырылады.

      7. Әлеуметтік-бейімдеушілік бағыты тұлғаның әлеуметтік бейімделмеушілігін жеңу немесе азайтуды қарастырады. Білім алушылардың әлеуметтік өмірге қатысулары үшін қажетті тәртіп пен өмірлік нормаларының меңгерілуі бойынша арнайы жұмыстар қарастырылады.

      8. Әрекеттік тәсіл қағидасы: оқыту барысында педагогтың басшылығымен заттық-практикалық, ізденушілік әрекеттер кең қолданылады, бұл оқу материалын түсінуге жағдайлар жасайды; заттық-практикалық әрекет жоғарғы психикалық функцияларының сенсомоторлық негізін дамытуға (қабылдауы, тілі, ойлау қабілеті), білім алушылардың өмірлік тәжірибесінің жеткіліксіздігінің орнын толықтыруға, жалпыбілімдік пәндер бойынша білімдер мен дағдыларды меңгерулеріне мүмкіндік береді.

      9. Коммуникативтік тәсіл – ақпаратты беру және хабарлау, тілдік қатынас барысында білімдерімен, қабілеттерімен және дағдыларымен алмасу; тіл арқылы қатынас жасау қабілеттілігі оқыту нәтижесі болып табылады.

      10. Оқытудың практикалық бағыты білім алушылардың оқыған материалы мен практикалық іс-әрекеті арасындағы тығыз байланысты, практикалық-бағдарлық міндеттерді шешуде бірінші кезекті мағынасы бар, білімдері мен қабілеттерінің қалыптасуын болжайды.

      11. Білім алушыларға қарасты жіктемелік және жекелік тәсіл, олардың бағдарлама мазмұнын меңгерудегі бірдей емес мүмкіндіктерін көрсететін ерекше білімдік қажеттіліктерінің ескерілуін, оқу материалын меңгеру барысында көрініс алатын және алған білімдерінің, дағдыларының, қабілеттерінің сапасына әсер ететін, вариативті типологиялық ерекшеліктерінің болуын болжайды. Әрбір типологиялық топ үшін педагог олардың мүмкіндіктеріне сәйкес, қолжетімді күрделілік пен көлемін ескере отырып, оқу материалының мазмұнын таңдап алады; оқу жұмысының қарқыны, білім алушылардың дербестігі, оқыту тәсілдері мен әдістері түрлендіріледі. Білім алушылардың топтарға бөлінуі шартты және қозғалмалы. Жіктемелі тәсіл оқытудың жекеленуімен толықтырылады.

      12. Ақпараттық коммуникативтік біліктілігін қалыптастыру мақсатында білім алушылар түрлі дереккөздік ақпараты бар әртүрлі жұмыстарды, соның ішінде инновациялық коммуникациялық технологияларды қарастырады (оқитын машиналар, сөздіктер, анықтамалар, бұқаралық ақпарат құралдары, ғаламтор, компьютер).

      13. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық және мәдени өмірінің түрлі аспектілерін қамтитын, түрлі үлгідегі және жанрдағы мәтіндер қолданылады, бұл білім алушылардың орфографиялық, пунктуациялық, стилистикалық сауаттылық деңгейін, сондай-ақ тілдік мәдениет деңгейін көтеруге, саралау дағдыларын жаттықтыруға және тілдің түрлі жанрдағы, стильдегі байланысты сөйлемдерді меңгерулеріне мүмкіндік береді.

      14. Мәтіндер мазмұны білім алушылардың рухани-адамгершіліктік қасиеттері мен қазақстандық патриотизмді қалыптастыруға және өмірде жалпыұлттық "Mәңгілік Ел" идеясын іске асыруға, этникааралық және мәдениаралық коммуникация жағдайында төзімділік пен қатынасты дамытуға бағытталады.

      15. Сабақтарды ұйымдастыру және өткізу барысында педагог бірқатар ерекше және жалпы әдістемелік талаптарға сүйенеді:

      1) үздіксіз түзеу және дефицитарлық функцияларын дамыту (сенсорлық, моторлық, психикалық);

      2) кеңістіктік ұғымдарды, коммуникативтік әрекеттерді, сезіну мен ұсақ моториканы, есту, көру және тактильдік қабылдауды дамыту;

      3) меңгерген компенсаторлық тәсілдерін, қабілеттері мен дағдыларын, қалпына келтірілген және түзетілген функцияларын түрлі оқу процесі барысында, сабақта және сабақтан тыс кезде, айналасындағылармен қатынас жасау кезінде белсенді түрде қолдану мүмкіндігін қамтамасыз ету;

      4) әлеуметтік құзіретін белсендету және өз бетінше жұмыс жасау дағдыларын, танымдық белсенділік пен танымдық қызығушылығын, тұлғаның эмоциялық-еріктік саласы мен оң қасиеттерін дамыту.

      16. Оқытудың әдістері мен тәсілдерін таңдау ерекше білім беруге қажеттіліктері бар білім алушылардың танымдық әс-әрекеттеріне сәйкес жүзеге асырылады, соған орай, іс-әрекеттер алгоритмдері мен заттық-практикалық әрекеттерді қолдану түрінде берілетін, "кішкентай қадамдар" әдісі маңызды орын алады.

      17. Оқудағы қиындықтарды жеңу мақсатында арнайы тәсілдер (көру бұзылымдары ескерілгендегі оқу ісінің алгоритмизациясы, сабақ құрылымының ерекшелігі, сақталған функцияларды дамыту бойынша арнайы гимнастика), оқу ақпаратын өңдеудің логикалық тәсілдері (нақтыландыру, үлгілер бойынша аналогиясын орнату, қорыту) қолданылады.

      18. Білім алушылардың психикалық және дене ерекшеліктерін түзеу мақсатында тіл сабағында қолданылатын әдістер мен тәсілдер:

      1) шолу әдісі;

      2) дидактикалық ойындар;

      3) "Фонетика", "Лексика және фразеология" тақырыптарын оқу барысында кроссвордтарды табу, ребустарды, шараларды шешу;

      4) тірек сызбалар;

      5) мәтінді редакциялау;

      6) анықтамалық материалдар үшін дәптер дайындау және қолдану;

      7) "дыбыссыз" сұрақ;

      8) дайын мәтіннің тақырыптық торын құрастыру тәсілі және тақырыпты құру барысындағы есептеулер тәсілі;

      9) болашақ тақырыптың микротақырыптарын ашу сызбасын құрастыру тәсілі және оны дайын мәтіннен есептеп шығару тәсілі;

      10) тәсілдерді қолдана отырғандағы тіл шығармашылығы: "Еркін ассоциациялар тәсілі"(суреттердің деректері бойынша), "Не болар еді, егер …" (білім алушы өзіне осындай сұрақ қойып жуап беруге тырысады), "Әңгімені жалғастыр";

      11) "мағыналық бірліктер" тәсілі мағыналық жады мен логикалық ойлау қабілетін дамытуға арналады. Тәсілдер: мәтіннің сараптамасы немесе шағын-баяндау, мұнда білім алушы дәйекті түрде екі сұраққа жауап береді: "Бұл мәтінде кім (немесе не) туралы айтылады?" және "Бұл жөнінде не айтылады (хабарланады)?". Қолданылатын қысқаша-баяндаулар көлемі үлкен мәтінге қарасты қорқынышын жеңіп, эмоциялық-ерік аясының қалыптасуына көмектеседі. Жеке тәжірибесін қолдану: жанұядағы туыстық байланыстардың аналогиясы бойынша мәтін немесе сөйлем ішіндегі туыстық байланыстарды анықтау (мысалы, "Қарапайым сөйлем") тақырыбын зерделеу барысында.

      19. Ерекше білім беруге қажеттіліктері бар білім алушыларға барлық психикалық процестердің тез сарқылуы тән, сондықтан сабақ кезінде іс-әрекеттерді ауыстырудың, әдістер мен тәсілдерді алмастырудың, жіктемелік тәсілдің, маңызды материалды ойда сақтап қалу үшін көп рет қайталаудың, көру қабілеті, айналаны бақылау, оқу, жұмысты тынығумен алмастыру үшін жайлы жағдайлар жасаудың мағынасы зор.

      20. Бағдарламалық материалды толыққанды жүзеге асыру үшін тіл және әдебиет кабинеттерін жабдықтаудың нормалары белгіленген:

      1) интерактивтік және проекциялық жабдықтар жинақталымы: проектор, интерактивтік тақта немесе экран;

      2) электрондық басылымдар, DVD –гі видеофильмдер, электрондық плакаттар;

      3) компьютер жинақталымы: жүйелік блок, монитор, микрофондық-телефондық гарнитура, акустикалық жүйе, веб -камера, желілік фильтр, көпфункционалды құрылғы;

      4) аудиторлық қабырға тақтасы.

      21. Тілдік оқыту барысында техникалық құрылғылар (аппаратура) және дидактикалық құралдар (ақпарат тасушы) белсенді түрде қолданылады, оның ішінде:

      1) фронталды оқу ісін қамтамасыз етуге арналған стационарлық дыбыс ұлғайтқыш жабдық (әр сыныпқа);

      2) мультимедиялық компьютерлік сынып;

      3) жекелік есту аппараттары; сөйлеу экраны;

      4) интерактивтік панелі және үшөлшемді аксессуарлары бар "Мультимедиялық интерактивтік оқытатын бағдарламалық-әдістемелік кешен" электрондық ресурсы - теориялық материал мен практикалық білімдердің меңгерілу тиімділігін жоғарылату үшін;

      5) дыбыстық сигнады визуалдайтын "Логопедиялық тренажер" - арнайы тыныс алу және дауыс жаттығуларын өткізу барысында, әсіресе тұтықпасы мен дизартриясы бар балалармен жұмыс істегенде;

      6) тілдік коммуникацияны меңгеру және дамытуға арналған тілідік тренажер ассистивтік құрылғысы - қажетті мөлшерде жалпақ сөйлемдік тілді меңгермеген білім алушылар үшін, сонымен бірге білім алушылардың тілдік шектелуі кезеңінде.

3-тарау. "Қазақ тілі" оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      22. "Қазақ тілі" пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

      1) 5-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағатты;

      2) 6-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағатты;

      3) 7-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағатты;

      4) 8-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағатты;

      5) 9-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағатты;

      6) 10-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылына – 34 сағатты құрайды.

      23. Оқу пәнінің мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды:

      1) 1-бөлім "Тыңдалым және айтылым";

      2) 2-бөлім "Оқылым";

      3) 3-бөлім "Жазылым";

      4) 4-бөлім "Әдеби тіл нормаларын сақтау".

      24. "Тыңдалым және айтылым" бөлімі келесі бөлімшелерді қамтиды:

      1) болжау;

      2) әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау;

      3) мәтіннен ақпаратты анықтау;

      4) негізгі ойды анықтау;

      5) тыңдалым материалы бойынша жауап беру және бағалау;

      6) сөйлеу мәдениетін дамыту.

      25. "Оқылым" бөлімі келесі бөлімшелерді қамтиды:

      1) ақпаратты түсіну;

      2) мәтіннің стильдік ерекшелігін тану;

      3) мәтіннің жанрлық ерекшелігін ажырату;

      4) мәтін бойынша сұрақтар құрастыра білу;

      5) мәтіндерге салыстырмалы анализ жасау;

      6) оқылым стратегияларын қолдану;

      7) әртүрлі ресурс көздерінен қажетті ақпарат алу.

      26. "Жазылым" бөлімі келесі бөлімшелерді қамтиды:

      1) жоспар құру;

      2) әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;

      3) жазба жұмыстарын әртүрлі формада ұсыну;

      4) эссе жазу;

      5) оқылым және тыңдалым материалдары негізінде жинақы мәтін жазу;

      6) мәтіндерді түзету және редакциялау.

      27. "Әдеби тіл нормаларын сақтау бөлімі" келесі бөлімшелерді қамтиды:

      1) орфографиялық норма;

      2) орфоэпиялық норма;

      3) лексикалық норма;

      4) грамматикалық норма;

      5) пунктуациялық норма.

      28. 5-сыныпқа арналған "Қазақ тілі" пәнінің базалық мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым: жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы тірек сөздер арқылы тақырыпты болжау; негізгі ойды анықтау; негізгі және қосымша ақпаратты анықтау; қыстырма, қаратпа, одағай сөздер арқылы өз ойын білдіру;

      2) оқылым: мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну; лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтін арқылы тану; хат, хабарлама, жарнама, нұсқаулық, хабарландырудың құрылымы, жанрлық ерекшеліктері; ауызекі сөйлеу стиліндегі мәтіндер; оқылым стратегияларын қолдану; қажетті ақапаратты таба білу;

      3) жазылым: мәтін бөлімдеріне (кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды) жоспар құру; хат, хабарлама, жарнаманы жанрлық ерекшеліктеріне сәйкес жазу; сюжетті суреттер негізінде әңгіме жазу; эссенің бөлімдерін меңгеру (кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды); мекен мен оқиғаны сипаттайтын не суреттейтін эссе жазу;

      4) әдеби тіл нормалары: орфографиялық норма: қазақ тілінің дыбыстар жүйесі; үндестік заңы; емле заңдылықтары; орфоэпиялық норма: ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал; лексикалық норма: сөздердің тура және ауыспалы мағынасы; көп мағыналы сөздер; синоним, омоним, антоним; грамматикалық норма: туынды сөздер; күрделі сөздер: зат есімнің мағыналық түрлері; сын есім, шырай категориясы; сан есім, мағыналық түрлері; төл сөз бен төлеу сөз, автор сөзі; пунктуациялық норма: төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің тыныс белгілерін дұрыс қолдану.

      29. 6-сыныпқа арналған "Қазақ тілі" пәнінің базалық мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым: жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы көтерілген мәселені болжау; әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог пен монологтарда көтерілген мәселені талдау; мәтін мазмұнын түсіну, ақпаратты түсіну; жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау; жалпы және нақты сұрақтар, мәтін мазмұнын шынайы өмірмен байланыстыру; ресми сөздер мен тіркестер және терминдерді орынды қолдану, сұқбатқа қатысу;

      2) оқылым: мәтіннен негізгі және детальді ақпаратты анықтау; ауызекі сөйлеу мен көркем сөйлеуді тілдік құралдар арқылы тану; ауызекі сөйлеу мен көркем сөйлеудің құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін ажырату; мәтін негізінде нақтылау сұрақтарын құрастыру; оқылым стратегияларын қолдану, комментарий жасау, іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу; сілтеме жасау;

      3) жазылым: әртүрлі жанрдағы мәтіндер жазу үшін жоспар құру; мінездеме, өмірбаян, құттықтауды жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай жазу; графиктік мәтін құрастыру; эссе жазу барысында абзацты жүйелі құрастыру, "келісу, келіспеу" эссесін жазу; жинақы мәтін жазу; мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау;

      4) әдеби тіл нормалары: орфографиялық норма: жеке, бірге, бөлек, дефис арқылы жазылатын сөздер; орфоэпиялық норма: сөз екпіні, тіркес екпіні, логикалық екпін; лексикалық норма: көнерген сөз; эвфемизим; дисфемизм; неологизм; термин; диалект сөз; кәсіби сөз; табу сөздер; грамматикалық норма: есімдік; етістік; етіс түрлері; салт және сабақты етістік; үстеу, үстеудің мағыналық түрлері; пунктуациялық норма: қазақ тіліндегі тыныс белгінің түрлері, даралаушы тыныс белгілері.

      30. 7-сыныпқа арналған "Қазақ тілі" пәнінің базалық мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым: жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы мәтін негізінде оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау; әлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтерда (интервью, пікірталас, жаңалық, ән, көркем әдеби шығармалардан үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау; факті мен көзқарасты ажырату; дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау; дәлелді жауап беру, салыстыру, талқылау; коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздер және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогқа қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу;

      2) оқылым: мәтіндік және графиктік ақпаратты интерпретациялау; тілдік құралдар арқылы публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін тану; хроника, хабар, очерктердің және кеңсе құжаттарының қызметтік жазбалардың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату; мәтіннің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы мен тілдік ерекшеліктерін талдау; мәтін негізінде проблемалық сұрақтар құрастыра білу; комментарий жасау, іріктеп оқу, зерттеп оқу; сілтеме жасау;

      3) жазылым: күрделі жоспар құру; шағын мақала, нұсқаулық, әңгіме құрастырып жазу; графиктік мәтін түрінде берілген мысалды сипаттап жазу; дискуссивті эссе жазу; жинақы мәтін жазу; мәтін негізінде лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау;

      4) әдеби тіл нормалары: орфографиялық норма: жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу; орфоэпиялық норма: сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолдану; лексикалық норма: фразеологизм, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәні мен көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану; грамматикалық норма: есімше; көсемше; тұйық етістік; шақ, рай түрлері; еліктеу сөздер; шылау түрлері; одағай; оқшау сөздер; пунктуациялық норма: сөйлем соңында және сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін (даралаушы және ерекшелеуші) дұрыс қолдану.

      31. 8-сыныпқа арналған "Қазақ тілі" пәнінің базалық мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым: жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы дәйексөз, үзінді негізінде мәселені болжау; әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтерда (интервью, пікірталас үзінді) автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау; астарлы ойды анықтау; тұрмыстық, әлеуметтік мәтіндерді талдау арқылы негізгі ойды анықтау; перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау; коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу;

      2) оқылым: тұтас және аралас мәтіндердегі ақпаратты салыстыру; тілдік құралдар арқылы публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін тану; мақала, аннотация, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату; ғылыми және публицистикалық стильде жазылған мәтіндерді талдау; сілтеме жасау;

      3) жазылым: тезистік жоспар құру; мақала, аннотация, тезис құрастырып жазу, графиктік мәтіндердегі деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу; аргументативті эссе жазу; бұқаралық ақпарат құралдары материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, редакциялау;

      4) әдеби тіл нормалары: орфографиялық норма: бас әріппен жазылатын күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу; орфоэпиялық норма: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану; лексикалық норма: сөздік қор мен сөздік құрам; грамматикалық норма: сөз тіркестерінің байланысу тәсілдері мен түрлері; есімді және етістікті сөз тіркестері; тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелері; сөйлемнің бірыңғай мүшелері мен айқындауыш мүшелері; жай сөйлем, жай сөйлемнің айтылу мақсатына қарай бөлінуі; пунктуациялық норма: қабаттаса қолданылатын тыныс белгілері.

      32. 9-сыныпқа арналған "Қазақ тілі" пәнінің базалық мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым: жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы әртүрлі жанрдағы орта көлемді мәтіндердегі мақсатты аудитория мен тілдік құралдардың рөлін талдау; тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу; мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау; мәтінде айтылған ойға өз көзқарасын білдіру, сыни тұрғыдан баға беру;

      2) оқылым: тұтас емес мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу; қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану; мақала, аннотация, презентация, тезистердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату; әртүрлі стильдегі мәтіндердің қызметін, құрылымын, ерекшелігін салыстыру; белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу; ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау;

      3) жазылым: күрделі жоспар құру; әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру; жағдаятты талқылау, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе); перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу; тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу;

      4) әдеби тіл нормаларының түрлері: орфографиялық норма: жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру; мәтін құрылымын сақтай отырып, деректерді салыстыру, маңызды тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу; эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу (эссе); жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу; орфоэпиялық норма: мәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу; лексикалық норма: лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; грамматикалық норма: құрмалас сөйлем жасалу жолдары мен түрлерін білу; пунктуациялық норма: құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін (даралаушы, ерекшелеуші, ойдың аражігін ажырататын) ережеге сай қолдану.

      33. 10-сыныпқа арналған "Қазақ тілі" пәнінің базалық мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым: жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы әртүрлі жанрдағы орта көлемді мәтіндердегі мақсатты аудитория мен тілдік құралдардың рөлін талдау; тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу; мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау; мәтінде айтылған ойға өз көзқарасын білдіру, сыни тұрғыдан баға беру;

      2) оқылым: тұтас емес мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу; қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану; мақала, аннотация, презентация, тезистердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату; әртүрлі стильдегі мәтіндердің қызметін, құрылымын, ерекшелігін салыстыру; белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу; ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау;

      3) жазылым: күрделі жоспар құру; әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру; жағдаятты талқылау, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе); перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу; тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу;

      4) әдеби тіл нормалары: орфографиялық норма: жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру; мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру; мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі деректерді салыстыру, маңызды тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу; эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе); оқылым және тыңдалым материалдары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу; жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, қисынды түзетулер енгізу, редакциялау; орфоэпиялық норма: мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу; лексикалық норма: лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; грамматикалық норма: құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу; салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану; сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану; аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, қолдану. Пунктуациялық норма: құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін (даралаушы, ерекшелеуші, ойдың аражігін ажырататын) ережеге сай қолдану.

4-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

      34. Бағдарламада оқыту мақсаттары кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, әріппен берілген белгі сөйлеу әрекетінің дағдысын (тыңдалым және айтылым, оқылым, жазылым, әдеби тіл нормалары), әріппен қоса берілетін сандар бөлімшедегі оқыту мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. 7.2.1.2 кодында: "7" – сынып, "2.1" – бөлімше, "2" – оқыту мақсатының реттік нөмірі.

      35. Оқыту мақсаттары бойынша күтілетін нәтижелер:

      1) 1-бөлім "Тыңдалым және айтылым":

      1-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

10-сынып

1.1 Болжау

5.1.1.1
сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау

6.1.1.1
мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжау

7.1.1.1
мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау

8.1.1.1
мәтіннен алынған дәйек сөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау

9.1.1.1
мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру

10.1.1.1
мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру

1.2 Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау

5.1.2.1
әлеуметтік
тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, тақырып
тарға байланысты диалог, монологтардағы (ән мәтіні, хабарлама жарнама, хабарландыру) көтерілген мәселені түсіндіру

6.1.2.1
әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтардағы (нұсқаулық, құттықтау, хабарландыру, өмірбаян, жаңалық, интервью) көтерілген мәселені талдау

7.1.2.1
әлеуметтік-қоғамдық,
оқу-еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтар
дағы (интервью, пікірталас, жаңалық, ән, көркем әдеби шығармалардан үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау

8.1.2.1
әлеуметтік қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтардағы (интервью, пікірталас үзінді) автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау

9.1.2.1
әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (дәріс, интервью, пікірталас,
монография, мақала, Жолдау) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау

10.1.2.1
қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (дәріс, интервью, пікірталас,
монография, мақала,
Жолдау) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау

1.3 Мәтіннен ақпаратты анықтау

5.1.3.1
тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау

6.1.3.1
тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты анықтау

7.1.3.1
тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу

8.1.3.1
тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау

9.1.3.1
тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу

10.1.3.1
тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу

1.4 Негізгі ойды анықтау

5.1.4.1
тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау

6.1.4.1
мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды
анықтау

7.1.4.1
мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

8.1.4.1
мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау

9.1.4.1
мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау

10.1.4.1
мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау

1.5 Тыңда
лым материалы бойынша жауап беру және бағалау

5.1.5.1
тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру

6.1.5.1
тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру

7.1.5.1
проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау

8.1.5.1
перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау

9.1.5.1
мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіреді, сыни тұрғыдан баға беріп айту

10.1.5.1
мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіреді, сыни тұрғыдан баға беріп айту көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау

1.6 Сөйлеу мәдениетін дамыту

5.1. 6.1
коммуника
тивтік жағдаятқа сай эмоци
оналды сөздерді, дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру

6.1.6.1
коммуника
тивтік жағдаятқа сай
ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен термин
дерді
орынды қолданып, диалогқа қатысу, ойын анық жеткізу

7.1.6.1
коммуникатив
тік жағдаятқа сай
көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогқа
қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу

8.1.6.1
коммуникатив
тік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу

9. 1.6.1
қоғамдық-саяси, жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразалар-ды таңдау, орта көлемді монолог дайындау

10. 1.6.1
қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, орта көлемді монолог дайындау

      2) 2-бөлім "Оқылым":

      2-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

10-сынып

2.1 Ақпаратты түсіну

5.2.1.1
мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау

6.2.1.1
мәтіннен негізгі және қосымша, детальді ақпаратты анықтау, түсіндіру

7.2.1.1
мәтіндік және графиктік (кес те, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау

8.2.1.1
тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру

9.2.1.1
тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндер-дегі мәлімет-терді салыстыру, өңдеу

10.2.1.1
тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндер-дегі мәлімет-терді салыстыру, өңдеу

2.2 Мәтіннің стильдік
ерекшелігін тану

5.2.2.1
лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырма
шылық
тарын мәтіндер арқылы тану

6.2.2.1
ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану

7.2.2.1
публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану

8.2.2.1
публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану

9.2.2.1
қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану

10.2.2.1
қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану

2.3 Мәтіннің жанрлық ерекшелігін ажырату

5.2.3.1
хат, хабарлама жарнама, нұсқаулықхабарландырудың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

6. 2.3.1
ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін ажырату

7.2.3.1
хроника, хабар, очерктердің және кеңсе құжаттарының, қызметтік жазбалардың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

8.2.3.1
мақала, аннотация, презентация, құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

9.2.3.1
мақала, аннотация, презентация, тұжырымдамалар, тезистердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

10.2.3.1
мақала, аннотация, презентация, тұжырымдамалар, тезистердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшелік-терін ажырату

2.4 Мәтіндерге салыстырмалы анализ жасау

5.2.4.1
ауызекі стильдегі мәтіндердің мазмұнын тақырыбын және тілдік құралда
рын салыс
тыру

6.2.4.1
ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру

7.2.4.1
идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау

8.2.4.1
тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау

9.2.4.1
әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау

10.2.4.1
әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау

2.5 Мәтін бойынша сұрақтар құрастыра білу

5.2.5.1
мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру

6.2.5.1
мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру

7.2.5.1
мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру

8.2.5.1
перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру

9.2.5.1
мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру

10.2.5.1
мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру

2.6 Оқылым стратегияларын қолдану

5.2.6.1
оқылым стратегияларын қолдану:
жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу

6.2.6.1
оқылым стратегияларын қолдану:
комментарий жасау, іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу

7.2.6.1
оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, зерттеп оқу

8.2.6.1
оқылым стратегияларын қолдану:
комментарий жасау, іріктеп оқу, талдап оқу

9.2.6.1
белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу

10.2.6.1
белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу

2.7 Әртүрлі ресурс көздерінен қажетті ақпарат алу

5.2.7.1
энциклопедиялар, балаларға арналған газет журналдардан қажетті ақпаратты ала білу

6.2.7.1
энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет журналдардан қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау

7.2.7.1
ғаламтор, энциклопедия, газет журналдар, оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау

8.2.7.1
ғаламтор, энциклопедия, газет журналдар, оқулықтардан алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

9.2.7.1
ғаламтор, энциклопедия, газет журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

10.2.7.1
ғаламтор, энциклопедия, газет журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

      3) 3-бөлім "Жазылым":

      3-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

10-сынып

3.1 Жоспар құру

5.3.1.1
берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру

6.3.1.1
әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, қарапайым жоспар құру

7.3.1.1
әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі жоспар құру

8.3.1.1
тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құру

9.3.1.1
жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру

10.3.1.1
жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру

3.2 Әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру

5.3.2.1
жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу

6.3.2.1
жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, мінездеме, құттықтау, өмірбаян құрастырып жазу

7.3.2.1
жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала, нұсқаулық, әңгіме құрастырып жазу

8.3.2.1
жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, мақала, аннотация, тезис құрастырып жазу

9.3.2.1
мақсатты аудитория-ның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру

10.3.2.1
мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру

3.3 Жазба жұмыстарын әртүрлі формада ұсыну

5.3.3.1
сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру

6.3.3.1
ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде құрастыру

7.3.3.1
мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру) сақтай отырып, графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу

8.3.3.1
мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу

9.3.3.1
мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды тұстары мен үрдістерді анықтап жазу

10.3.3.1
мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды тұстары мен үрдістерді (тенден-ция) анықтап жазу

3.4 Эссе жазу

5. 3.4.1
эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап не суреттеп жазу

6.3.4.1
эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу
себептерін айқын көрсетіп жазу
("келісу, келіспеу" эссесі)

7.3.4.1
эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу
(дискуссивті эссе)

8.3. 4.1
эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу
(аргументативті эссе)

9.3. 4.1
эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу
(аргументативті эссе)

10.3. 4.1
эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу
(аргументативті эссе)

3.5 Оқылым және тыңда
лым мате
риалдары негізінде жинақы мәтін (компрессия) жазу

5.3.5.1
оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу

6.3.5.1
оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу

7.3.5.1
оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу

8.3.5.1
оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу

9. 3.5.1
оқылым және тыңдалым материал
дары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу

10. 3.5.1
оқылым және тыңдалым материалдары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу

3.6 Мәтіндерді түзету және редак-циялау

5.3.6.1
мәтіндегі орфографиялық қатеерді сөздіктерге сүйене отырып, түзету және редакциялау

6.3.6.1
мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакция
лау

7.3.6.1
мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексеру, синонимдік қатармен ауыстыра отырып, лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау

8.3.6.1
БАҚ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, редакциялау

9.3.6.1
жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

10.3.6.1
жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

      4) 4-бөлім "Әдеби тіл нормаларын сақтау":

      4-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

10-сынып

4.1 Орфографиялық норма

5.4.1.1
қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу

6.4.1.1
тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу

7.4.1.1
жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу

8.4.1.1
тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі-құрама атауларды орфография-лық нормаға сай жазу

9.4.1.1
мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу

10.4.1.1
мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу

4.2 Орфоэпиялық норма

5.4.2.1
сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарына сәйкес айта білу

6.4.2.1
екпіннің түрлерін (сөз екпіні, тіркес екпіні, логикалық екпін) сөз және сөйлем ішінде орынды қолдану

7.4.2.1
сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолдану

8.4.2.1
сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану

9.4.2.1
мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфогра-фиялық нормаға сай жазу

10.4.2.1
мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу

4.3 Лексикалық норма

5.4.3.1
тура және ауыспалы мағыналы сөздерді, көп мағыналы сөздер, омоним, антоним, синонимдерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану

6.4.3.1
көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, термин, диалект сөз, кәсіби сөз, табу сөздердің қолданыс аясын түсіну және ажырата білу

7.4.3.1
фразеологизм, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану

8.4.3.1
сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану

9.4.3.1
лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану

10.4.3.1
лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану

4.4 Грамматикалық норма

5.4.4.1
жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздерді және күрделі сөздерді ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану
5.4.4.2
зат есімдердің мағыналық түрлерін мәнмәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолдану
5.4.4.3
сын есімдерді, шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін тану, сын есімді зат есім орнына қолдана білу
5.4.4.4
сан есімнің мағыналық түрлерін ажырата білу, сан есімді зат есім орнына қолдана білу
5.4.4.5
төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдары, қызметін білу, төл сөзді төлеу сөзге айналдыру

6.4.4.1
сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолдану
6.4.4.2
етістіктің етіс түрлері мен салт-сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану
6.4.4.3
үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану

7.4.4.1
етістіктің есімше, көсемше, тұйық етістік, шақ, рай түрлерін тілдесім барысында қолдану
7.4.4.2
еліктеуіш сөздердің мәнмәтіндегі қолданысын түсіну
7.4.4.3
шылау түрлерін ажырата білу, орынды қолдану
7.4.4.4
одағай түрлерін ажырата білу, қолдану
7.4.4.5
оқшау сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу

8.4.4.1
сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері, есімді, етістікті сөз тіркестерін ажырату, қолдану
8.4.4.2
тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану
8.4.4.3
сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер мен айқындауыш мүшелерді қолдана білу
8.4.4.4
жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану

9.4.4.1
құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу
9.4.4.2
салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану
9.4.4.3
сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрленді-ріп қолдану
9.4.4.4
аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, қолдану

10.4.4.1
құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу
10.4.4.2
салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану
10.4.4.3
сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрленді-ріп қолдану
10.4.4.4
аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, қолдану

4.5 Пунктуациялық норма

5.4.5.1
төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің тыныс белгілерін дұрыс қолдану

6.4.5.1
қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін (даралау
шы) түсіну, дұрыс қолдану

7.4.5.1
сөйлем соңында және сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін (даралаушы және ерекшелеуші) дұрыс қолдану

8.4.5.1
сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілерін дұрыс қолдану

9.4.5.1
құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін (даралаушы, ерекшелеуші, ойдың аражігін ажырата-тын) ережеге сай қолдану

10.4.5.1
құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін (ерекшелеуші, ойдың аражігін ажырататын) ережеге сай қолдану

      36. Осы Бағдарлама есту қабілеті бұзылған (естімейтін) білім алушыларға арналған негізгі орта білім беру деңгейінің 5-10 сыныптары үшін "Қазақ тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспары негізінде осы Бағдарламаның қосымшасына сәйкес жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді жоспарда барлық сынып бойынша әр бөлімде қамтылатын оқу мақсаттарының көлемі белгіленген.

      37. Бөлімдер мен тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

  Негізгі орта білім беру
деңгейінің 5-10 сыныптары үшін
"Қазақ тілі" пәнінен
жаңартылған мазмұндағы
үлгілік оқу бағдарламасына
қосымша

Есту қабілеті бұзылған (естімейтін) білім алушыларға арналған негізгі орта білім беру деңгейінің 5-10 сыныптары үшін "Қазақ тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

      1) 5-сынып:

      1-кесте

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Мәдениет: тіл және қарым-қатынас

Тыңдалым және айтылым

5.1.1.1 тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау;
5.1.2.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылыәлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, тақырыптарға байланысты диалог, монологтардағы (ән мәтіні, хабарлама, жарнама, хабарландыру) көтерілген мәселені түсіндіру;

Оқылым

5.2.1.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау;
5.2.3.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылыхат, хабарлама, жарнама, нұсқаулық, хабарландырудың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;

Жазылым

5.3.1.1 берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру;

Әдеби тіл нормалары

5.4.1.1 қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу;

Киіну. Сән.
Талғам.

Тыңдалым және айтылым

5.1.4.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылытірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау;

Оқылым

5.2.2.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылылексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер арқылы тану;

Жазылым

5.3.2.1 жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу;

Әдеби тіл нормалары

5.4.2.1 сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарына сәйкес айта білу;

Отбасылық дәстүрлер мен мерекелер

Тыңдалым және айтылым

5.1.1.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылытірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау;

Оқылым

5.2.1.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау;

Жазылым

5.3.3.1 сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру
5.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу;

Әдеби тіл нормалары

5.4.1.1 қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу;

2-тоқсан

Жануарлар әлемі мен өсімдіктер дүниесі

Тыңдалым және айтылым

5.1.1.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау;
5.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру;

Оқылым

5.2.4.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылыауызекі стильдегі мәтіндердің мазмұнын, тақырыбын және тілдік құралдарын салыстыру;
5.2.5.1 мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру;

Жазылым

5.3.2.1 жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу;
5.3.6.1 мәтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге сүйене отырып, түзету және редакциялау;

Әдеби тіл нормалары

5.4.3.1 тура және ауыспалы мағыналы сөздерді, көп мағыналы сөздер, омоним, антоним, синонимдерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану;

Бос уақыт және хобби

Тыңдалым және айтылым

5.1.2.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылыәлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, тақырыптарға байланысты диалог, монологтардағы (ән мәтіні, хабарлама, жарнама, хабарландыру) көтерілген мәселені түсіндіру;
5.1.5.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру;

Оқылым

5.2.4.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылыауызекі стильдегі мәтіндердің мазмұны, тақырыбын және тілдік құралдарын салыстыру;
5.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу;

Жазылым

5.3.4.1 эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап не суреттеп жазу;

Әдеби тіл нормалары

5.4.4.1 жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздерді және күрделі сөздерді ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану;

3-тоқсан

Қиял әлемі

Тыңдалым және айтылым

5.1.2.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылыәлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, тақырыптарға байланысты диалог, монологтардағы (ән мәтіні, хабарлама, жарнама, хабарландыру) көтерілген мәселені түсіндіру;
5.1.3.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылытыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау;

Оқылым

5.2.2.1 лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер арқылы тану;
5.2.3.1 хат, хабарлама, жарнама, нұсқаулық, хабарландырудың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;

Жазылым

5.3.1.1 берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру;
5.3.3.1 сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру;

Әдеби тіл нормалары

5.4.2.2 зат есімдердің мағыналық түрлерін мәнмәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолдану;

7 бөлім: Көлік және жол белгілері

Тыңдалым және айтылым

5.1.4.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылытірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау;
5.1.5.1 тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру;

Оқылым

5.2.5.1 мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру;
5.2.7.1 энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпаратты ала білу;

Жазылым

5.3.4.1 эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап не суреттеп жазу;

Әдеби тіл нормалары

5.4.3.1 сын есімдердің, шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін тану, сын есімді зат есім орнына қолдана білу;

8 бөлім: Адамның сырт келбеті мен мінезі

Тыңдалым және айтылым

5.1.1.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылытірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау;
5.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогқа даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру;

Оқылым

5.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу;

Жазылым

5.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу;

Әдеби тіл нормалары

5.4.4.4 сан есімнің мағыналық түрлерін ажырата білу, сан есімді зат есім орнына қолдана білу;

4-тоқсан

9-бөлім: Аспан әлемінің құпиялары

Тыңдалым және айтылым

5.1.2.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (ән мәтіні, хабарлама, жарнама, хабарландыру) көтерілген мәселені түсіндіру;
5.1.4.1 тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау;

Оқылым

5.2.1.1 мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау;
5.2.1.2 лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер арқылы тану;

Жазылым

5.3.3.1 сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру;
5.3.6.1 мәтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге сүйене отырып, түзету және редакциялау;

Әдеби тіл нормалары

5.4.5.5 төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарын, қызметін білу, төл сөзді төлеу сөзге айналдыру;

10 бөлім: Саяхат және демалыс.

Тыңдалым және айтылым

5.1.5.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру;
5.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогқа даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру;

Оқылым

5.2.3.1 хат, хабарлама, жарнама, нұсқаулық, хабарландырудың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
5.2.7.1 энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпаратты ала білу;

Жазылым

5.3.2.1 жанрлық ерекшеліктеріне сай рәсімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу;
5.2.4.1 эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап не суреттеп жазу;

Әдеби тіл нормалары

5.4.5.5 төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің тыныс белгілерін дұрыс қолдану

      2) 6-сынып:

      2-кесте

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Қазақстандағы
көрікті жерлер

Тыңдалым және айтылым

6.1.1.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылымәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжау;
6.1.3.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылытыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты анықтау;

Оқылым

6.2.7.1 энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау;

Жазылым

6.3.1.1 әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, қарапайым жоспар құру;
6.3.3.1 ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде құрастыру;

Әдеби тіл нормалары

6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу;

Ұлттық және отбасылық құндылықтар

Тыңдалым және айтылым

6.1.6.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, диалогқа қатысу, ойын анық жеткізу;

Оқылым

6.2.2.1 ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
6.2.4.1 ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру;

Жазылым

6.3.6.1 мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау;

Әдеби тіл нормалары

6.4.2.1 екпіннің түрлерін (сөз екпіні, тіркес екпіні, логикалық екпін) сөз және сөйлем ішінде орынды қолдану;

Әлемнің жеті кереметі.

Тыңдалым және айтылым

6.1.5.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру;

Оқылым

6.2.1.1 мәтіннен негізгі және қосымша, детальді ақпаратты анықтау, түсіндіру;

Жазылым

6.3.4.1 эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу ("келісу, келіспеу" эссесі);

Әдеби тіл нормалары

6.4.3.1 көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, термин, диалект сөз, кәсіби сөз, табу сөздердің қолданыс аясын түсіну және ажырата білу;

2-тоқсан

Астана – мәдениет пен өнер ордасы

Тыңдалым және айтылым

6.1.2.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтардағы (нұсқаулық, құттықтау, хабарландыру, өмірбаян, жаңалық, интервью) көтерілген мәселені талдау;
6.1.5.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру;

Оқылым

6.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу;
6.2.7.2 энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау;

Жазылым

6.3.4.1 эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу ("келісу, келіспеу" эссесі);
6.3.6.1 мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау;

Әдеби тіл нормалары

6.4.4.1 сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолдану;

Тарихи тұлғалар

Тыңдалым және айтылым

6.1.4.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау;

Оқылым

6.2.3.1 ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
6.2.5.1 мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру;

Жазылым

6.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, мінездеме, құттықтау, өмірбаян құрастырып жазу;
6.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу;

Әдеби тіл нормалары

6.4.4.2 етістіктің етіс түрлері мен салт- сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану;

3-тоқсан

Су – тіршілік көзі. Қазақстандағы өзен-көлдер

Тыңдалым және айтылым

6.1.2.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (нұсқаулық, құттықтау, хабарландыру, өмірбаян, жаңалық, интервью) көтерілген мәселені талдау;
6.1.5.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру;

Оқылым

6.2.1.1 мәтіннен негізгі және қосымша, детальді ақпаратты анықтау, түсіндіру;
6.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу;

Жазылым

6.3.3.1 ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде құрастыру;

Әдеби тіл нормалары

6.4.4.3 үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану;

Спорт. Белгілі спорт жұлдыздары.

Тыңдалым және айтылым

6.1.3.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылытыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты анықтау;
6.1.4.1 мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау;

Оқылым

6.3.3.1 ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін ажырату;

Жазылым

6.2.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, мінездеме, құттықтау, өмірбаян құрастырып жазу;
6.3.4.1 эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу("келісу, келіспеу" эссесі) ;

Әдеби тіл нормалары

6.4.4.2 етістіктің етіс түрлері мен салт- сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану;
6.4.4.3 үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану;

Қазақ халқының әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері. Наурыз

Тыңдалым және айтылым

6.1.6.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылыкоммуникативтік жағдаятқа сайресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, диалогке қатысу, ойын анық жеткізу;

Оқылым

6.2.2.1 ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
6.2.5.1 мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру;

Жазылым

6.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу;

Әдеби тіл нормалары

6.4.4.2 етістіктің етіс түрлері мен салт- сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану;
6.4.4.3 үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану;

4-тоқсан

Әлемдегі ірі кітапханалар

Тыңдалым және айтылым

6.1.3.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты анықтау;
6.1.4.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау;

Оқылым

6.2.4.1 ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру;
6.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу;

Жазылым

6.3.1.1 әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, қарапайым жоспар құру;
6.3.6.1 мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау;

Әдеби тіл нормалары

6.4.5.1 қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін (даралаушы) түсіну, дұрыс қолдану;

Ғылым мен технология жетістіктері

Тыңдалым және айтылым

6.1.2.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылыәлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (нұсқаулық, құттықтау, хабарландыру, өмірбаян, жаңалық, интервью) көтерілген мәселені талдау;

Оқылым

6.2.5.1 мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру;

Жазылым

6.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, мінездеме, құттықтау, өмірбаян құрастырып жазу;

Әдеби тіл нормалары

6.4.5.1 қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін (даралаушы) түсіну, дұрыс қолдану;

      3) 7-сынып:

      3-кесте

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Ауа райы және климаттық өзгерістер

Тыңдалым және айтылым

7.1.1.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылымәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау;
7.1.5.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау;

Оқылым

7.2.1.1 мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау;
7.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, зерттеп оқу;

Жазылым

7.3.3.1 мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру) сақтай отырып, графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу;

Әдеби тіл нормалары

7.4.1.1 жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу;

Көшпенділер мәдениеті

Тыңдалым және айтылым

7.1.3.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылытыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу;

Оқылым

7.2.2.1 публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;

Жазылым

7.3.1.1 әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі жоспар құру;

Әдеби тіл нормалары

7.4.2.1 сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолдану;

Денсаулық – зор байлық

Тыңдалым және айтылым

7.1.6.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылыкоммуникативтік жағдаятқа сайкөркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу;

Оқылым

7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау;

Жазылым

7.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала, нұсқаулық, әңгіме құрастырып жазу;
7.2.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу;

Әдеби тіл нормалары

7.4.2.1 сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолдану;

2-тоқсан

Сүйіспеншілік пен достық

Тыңдалым және айтылым

7.1.3.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылытыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу;

Оқылым

7.2.5.1 мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру;
7.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау;

Жазылым

7.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жаз (дискуссивті эссе) ;

Әдеби тіл нормалары

7.4.3.1 фразеологизм, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану;
7.4.4.2 еліктеуіш сөздердің мәнмәтіндегі қолданысын түсіну;

Музыка өнері және қазақтың киелі домбырасы

Тыңдалым және айтылым

7.1.2.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылыәлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтардағы (интервью, пікірталас, жаңалық, ән, көркем әдеби шығармалардан үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау;
7.1.4.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылымәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау;

Оқылым

7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау;

Жазылым

7.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала, нұсқаулық, әңгіме құрастырып жазу;
7.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу;
7.3.6.1 мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексеру, синонимдік қатармен ауыстыра отырып, лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау;

Әдеби тіл нормалары

7.4.3.1 фразеологизм, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану;

3-тоқсан

Ғаламтор және әлеуметтік желілер

Тыңдалым және айтылым

7.1.1.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылымәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау;

Оқылым

7.2.1.1 мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау;

Жазылым

7.3.3.1 мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру) сақтай отырып, графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу;
7.3.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, зерттеп оқу;

Әдеби тіл нормалары

7.4.4.1 етістіктің есімше, көсемше, тұйық етістік, шақ, рай түрлерін тілдесім барысында қолдану;

Қазақстандағы ұлттар достастығы

Тыңдалым және айтылым

7.1.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау;

Оқылым

7.2.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтардағы (интервью, пікірталас, жаңалық, ән, көркем әдеби шығармалардан үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау;

Жазылым

7.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала, нұсқаулық, әңгіме құрастырып жазу;
7.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу (дискуссивті эссе) ;

Әдеби тіл нормалары

7.4.4.2 еліктеуіш сөздердің мәнмәтіндегі қолданысын түсіну;

Дұрыс тамақтану.
Гендік өзгеріске ұшыраған тағамдар

Тыңдалым және айтылым

7.1.3.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылытыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу;
7.1.6.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу;

Оқылым

7.2.5.1 мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру;

Жазылым

7.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу;

Әдеби тіл нормалары

7.4.4.3 шылау түрлерін ажырата білу, орынды қолдану;
7.4.4.4 одағай түрлерін ажырата білу, қолдану;

4-тоқсан

Жеңіс күні. Ұлы ерлікке тағзым

Тыңдалым және айтылым

7.1.4.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылымәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау;

Оқылым

7.2.3.1 хроника, хабар, очерктердің және кеңсе құжаттарының, қызметтік жазбалардың құрылымы мен рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау;

Жазылым

7.3.3.1 мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру) сақтай отырып, графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу;
7.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу;

Әдеби тіл нормалары

7.4.4.5 оқшау сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу;

Ғылыми фантастика

Тыңдалым және айтылым

7.1.2.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылыәлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтардағы (интервью, пікірталас, жаңалық, ән, көркем әдеби шығармалардан үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау;
7.1.3.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылытыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу;
7.1.5.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылыпроблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау;

Оқылым

7.2.2.1 публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
7.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау;

Жазылым

7.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала, нұсқаулық, әңгіме құрастырып жазу;
7.3.6.1 мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексеру, синонимдік қатармен ауыстыра отырып, лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау;

Әдеби тіл нормасы

7.4.5.1 сөйлем соңында және сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін (даралаушы және ерекшелеуші) дұрыс қолдану

      4) 8-сынып:

      4-кесте

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Көне түркі жазбалары және қазақ жазуы

Тыңдалым және айтылым

8.1.1.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылымәтіннен алынған дәйексөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау;
8.1.6.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу;

Оқылым

8.2.1.1 тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру;
8.2.2.1 публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;

Жазылым

8.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу;

Әдеби тіл нормасы

8.4.1.1 тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу;

Адамзаттық құндылықтар және әлем мәдениеті

Тыңдалым және айтылым

8.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау;
8.1.5.1 перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау;

Оқылым

8.2.5.1 перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру;
8.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану:
комментарий жасау, іріктеп оқу, талдап оқу;

Жазылым

8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құру;
8.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе) ;

Әдеби тіл нормасы

8.4.2.1 сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану;

2-тоқсан

Кәсіп пен еңбек. Болашақ мамандықтары

Тыңдалым және айтылым

8.1.4.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау;

Оқылым

8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;
8.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау;

Жазылым

8.3.6.1 БАҚ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, редакциялау;

Әдеби тіл нормасы

8.4.3.1 сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану;

Ғарышты игеру жетістіктері

Тыңдалым және айтылым

8.1.3.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылымәтіннен алынған дәйексөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау;
8.1.3.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылытыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау;
8.1.5.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау;

Оқылым

8.2.3.1 мақала, аннотация, презентация, құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;

Жазылым

8.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу;

Әдеби тіл нормасы

8.4.4.1 сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері, есімді, етістікті сөз тіркестерін ажырату, қолдану;

3-тоқсан

Биоалуантүрлілік. Қызыл кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктер

Тыңдалым және айтылым

8.1.5.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылыперифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау;

Оқылым

8.2.2.1 публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
8.2.5.1 перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру;

Жазылым

8.3.6.1 бұқаралық ақпарат құралдары материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, редакциялау;

Әдеби тіл нормасы

8.4.4.2 тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану;

Қоршаған орта және энергия ресурстары

Тыңдалым және айтылым

8.1.4.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылымәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау;

Оқылым

8.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау;

Жазылым

8.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, мақала, аннотация, тезис құрастырып жазу;
8.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу;

Әдеби тіл нормасы

8.4.4.3 сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер мен айқындауыш мүшелерді қолдана білу;

Жасөспірім және заң

Тыңдалым және айтылым

8.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас үзінді) автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау;
8.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу;

Оқылым

8.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, талдап оқу;

Жазылым

8.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе) ;

Әдеби тіл нормасы

8.4.4.4 жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану;

4-тоқсан

Театр өнері мен мәдениеті

Тыңдалым және айтылым

8.1.1.1 мәтіннен алынған дәйексөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау;

Оқылым

8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;

Жазылым

8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құру;
8.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу;

Әдеби тіл нормасы

8.4.1.1 тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу
8.4.5.1 сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілерін дұрыс қолдану;

Қазақстандағы туризм және экотуризм

Тыңдалым және айтылым

8.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау;

Оқылым

8.2.1.1 тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру;
8.2.3.1 мақала, аннотация, презентация, құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;

Жазылым

8.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, мақала, аннотация, тезис құрастырып жазу;
8.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу;

Әдеби тіл нормасы

8.4.5.1 сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілерін дұрыс қолдану

      5) 9-сынып:

      5-кесте

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Мәңгілік Ел- мұратым

Тыңдалым және айтылым

9.1.1.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылымәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру;
9.1.3.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылытыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу;

Оқылым

9.2.2.1 қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
9.2.5.1 мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру;

Жазылым

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;
9.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу;

Әдеби тіл нормасы

9.4.1.1 мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу;

Жаһандану мәселелері

Тыңдалым және айтылым

9.1.2.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (дәріс, интервью, пікірталас, монография, мақала, Жолдау) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау;

Оқылым

9.2.1.1 тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу;
9.2.3.1 мақала, аннотация, презентация, тұжырымдамалар, тезистердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;

Жазылым

9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру;

Әдеби тіл нормасы

9.4.1.1 мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу;

2-тоқсан

Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан. ЭКСПО -2017

Тыңдалым және айтылым

9.1.4.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылымәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау;

Оқылым

9.2.1.1 тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу;
9.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау;

Жазылым

9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау;

Әдеби тіл нормасы

9.4.4.3 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану;

Адам құқығы мен бостандығы

Тыңдалым және айтылым

9.1.6.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылықоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, орта көлемді монолог дайындау;

Оқылым

9.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу;

Жазылым

9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру
9.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу;

Әдеби тіл нормасы

9.4.4.1 құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу;
9.4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіру;

3-тоқсан

Отбасы және демографиялық өзгеріс

Тыңдалым және айтылым

9.1.2.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (дәріс, интервью, пікірталас, монография, мақала, жолдау) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау;
9.1.4.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау;

Оқылым

9.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу;

Жазылым

9.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу;

Әдеби тіл нормасы

9.4.4.3 сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану;

Биотехнология және гендік инженерия келешегі

Тыңдалым және айтылым

9.1.1.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылымәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру;
9.1.3.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылытыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу;

Оқылым

9.2.4.1 әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау;

Жазылым

9.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе) ;

Әдеби тіл нормасы

9.4.4.3 сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану;
9.4.4.1 аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, қолдану;

Бұқаралық ақпарат құралдары

Тыңдалым және айтылым

9.1.6.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылықоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, орта көлемді монолог дайындау;

Оқылым

9.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу;
9.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жаса;

Жазылым

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;

Әдеби тіл нормасы

9.4.4.4 аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, қолдану;

4-тоқсан

Әлемдегі қақтығыстар және бейбітшілік

Тыңдалым және айтылым

9.1.6.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, орта көлемді монолог дайындау;

Оқылым

9.2.1.1 тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу;
9.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау;

Жазылым

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;
9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау;

Әдеби тіл нормасы

9.4.5.1 құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін (даралаушы, ерекшелеуші, ойдың аражігін ажырататын) ережеге сай қолдану;

Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану

Тыңдалым және айтылым

9.1.3.1 тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу;

Оқылым

9.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу;

Жазылым

9.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе);

Әдеби тіл нормасы

9.4.5.1 құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін (даралаушы, ерекшелеуші, ойдың аражігін ажырататын) ережеге сай қолдану

      6) 10-сынып:

      6-кесте

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Мәңгілік Ел- мұратым

Тыңдалымжәнеайтылым

10.1.1.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылымәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру;
10.1.3.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу;

Оқылым

10.2.2.1 қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
10.2.5.1 мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру;

Жазылым

10.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;
10.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу;

Әдеби тіл нормасы

10.4.1.1 мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу;

Жаһандану мәселелері

Тыңдалым және айтылым

10.1.2.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылықоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (дәріс, интервью, пікірталас, монография, мақала, Жолдау) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау;

Оқылым

10.2.1.1 тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу;
10.2.3.1 мақала, аннотация, презентация, тұжырымдамалар, тезистердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;

Жазылым

10.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру;

Әдеби тіл нормасы

10.4.1.1 мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу;

2-тоқсан

Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан. ЭКСПО -2017

Тыңдалым және айтылым

10.1.4.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау;

Оқылым

10.2.1.1 тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу;
10.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау;

Жазылым

10.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау;

Әдеби тіл нормасы

10.4.4.3 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану;

Адам құқығы мен бостандығы

Тыңдалым және айтылым

10.1.6.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылықоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, орта көлемді монолог дайындау;

Оқылым

10.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу;

Жазылым

10.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру;
10.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу;

Әдеби тіл нормасы

10.4.4.1 құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу;
10.4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіру;

3-тоқсан

Отбасы және демографиялық өзгеріс

Тыңдалым және айтылым

10.1.2.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (дәріс, интервью, пікірталас, монография, мақала, Жолдау) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау;
10.1.4.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау;

Оқылым

10.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу;

Жазылым

10.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу;

Әдеби тіл нормасы

10.4.4.3 сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану;

Биотехнология және гендік инженерия келешегі

Тыңдалым және айтылым

10.1.1.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру;
10.1.3.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу;

Оқылым

10.2.4.1 әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау;

Жазылым

10.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе);

Әдеби тіл нормасы

10.4.4.3 сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану;
10.4.4.1 аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, қолдану;

Бұқаралық ақпарат құралдары

Тыңдалым және айтылым

10.1.6.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылықоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, орта көлемді монолог дайындау;

Оқылым

10.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу;
10.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жаса;

Жазылым

10.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;

Әдеби тіл нормасы

10.4.4.4 аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, қолдану;

4-тоқсан

Әлемдегі қақтығыстар және бейбітшілік

Тыңдалым және айтылым

10.1.6.1 жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылықоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, орта көлемді монолог дайындау;

Оқылым

10.2.1.1 тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу;
10.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау;

Жазылым

10.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;
10.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау;

Әдеби тіл нормасы

10.4.5.1 құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін (даралаушы, ерекшелеуші, ойдың аражігін ажырататын) ережеге сай қолдану;

Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану

Тыңдалым және айтылым

10.1.3.1 тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу;

Оқылым

10.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу;

Жазылым

10.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе);

Әдеби тіл нормасы

10.4.5.1 құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін (даралаушы, ерекшелеуші, ойдың аражігін ажырататын) ережеге сай қолдану

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына 442-қосымша

Есту қабілеті бұзылған (естімейтін) білім алушыларға арналған негізгі орта білім беру деңгейінің 5-10 сыныптары үшін "Орыс тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту орыс тілінде)

      Ескерту. Оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 20.09.2018 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1 - тарау. Жалпы ережелер

      1. Есту қабілеті бұзылған (естімейтін) білім алушыларға арналған негізгі орта білім беру деңгейінің 5-10 сыныптары үшін "Орыс тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 6) тармақшасына сәйкес әзірленген..

      2. Оқыту мақсаты – тіл туралы білімдерді меңгеру, түрлі деңгейдегі құралдарды қолдану нормалары және оларды өнімді тілдік әрекет барысында белсендету, сонымен бірге сөздік қорын байыту, байланыстыра айту жолдарын, қатынас мәдениетін, тілді жетілдірудің саналы және шығармашылықтық механизмдерін меңгеру негізінде тілдік әрекеттің барлық түрлері (тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым) бойынша коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру арқылы зиялы және белсенді тұлғаны дамыту.

      3. Оқытудың міндеттері:

      1) тіл туралы білімдерді, оның түрлі салада және қатынас жағдайларында, стилистикалық ресурстарда, әдеби тілдің негізгі нормаларында (орфоэпиялық, орфографиялық және грамматикалық) және тілдік этикет ережелерінде қызмет істеуін қалыптастыру;

      2) оқу және жазу дағдыларын жетілдіру;

      3) нормативтік және қатынас жағдайындағы сәйкестік көзқарастары жағынан тілдік құралдарды бағалау және таңдау қабілетін қалыптастыру;

      4) түрлі тілідік жанрларда ауызша және жазбаша монологиялық сөйлемдерді құру қабілетін дамыту және жетілдіру;

      5) табысты әңгімелік қатынас жасау, түрлі сала мен коммуникативтік жағдайда пікірталас жүргізу қабілетін жетілдіру;

      6) орфоэпиялық, орфографиялық, пунктуациялық және стилистикалық сауаттылығын жетілдіру;

      7) қатынас құралы, білім көзі, рухани-адамгершіліктік құндылық ретінде және де қоғамда табысты әлеуметтенуге ықпал жасайтын тілдік капитал ретінде, тілге саналы қарауға тәрбиелеу.

      4. Бағдарламаның мазмұны, заттық нәтижелерге қол жеткізуден басқа, түзеу міндеттерін жүзеге асыру бойынша жүйелік жұмыстарды қарастырады: есту, есту-көру қабылдауын дамыту; бейтарап және белсенді сөздігін өсіру; сөйлеуінде вербализмді болдырмау, тілдің семантикалық жағымен жұмыс; тілдің грамматикалық және фонетикалық құрылымының бұзылымдарын түзеу; дислексияны, дисграфияны және дизорфографияны болдырмау және жеңу.

2-тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер

      5. Тілді оқыту, оқытудың түзеу-дамытушылық және әлеуметтік-бейімдеушілік бағыты қағидаларының негізінде және жіктемелік, әрекеттік, коммуникативтік, құндылықты-бағдарлаушылық, дифференциалдық тәсілдер мен ақпараттық-коммуникациялық технологияларын қолдану негізінде жүзеге асырылады.

      6. Оқытудың түзеу-дамытушылық бағыты, оның ерекше білімдік қажеттіліктері ескеріле отырып, оқу ісінің арнайы тәсілдері және әдістері арқылы жүзеге асырылады.

      7. Әлеуметтік-бейімдеушілік бағыты тұлғаның әлеуметтік бейімделмеушілігін жеңу немесе азайтуды қарастырады. Білім алушылардың әлеуметтік өмірге қатысулары үшін қажетті тәртіп пен өмірлік нормаларының меңгерілуі бойынша арнайы жұмыстар қарастырылады.

      8. Әрекеттік тәсіл қағидасы: оқыту барысында педагогтың басшылығымен заттық-практикалық, ізденушілік әрекеттер кең қолданылады, бұл оқу материалын түсінуге жағдайлар жасайды; заттық-практикалық әрекет жоғарғы психикалық функцияларының сенсомоторлық негізін дамытуға (қабылдауы, тілі, ойлау қабілеті), білім алушылардың өмірлік тәжірибесінің жеткіліксіздігінің орнын толықтыруға, жалпыбілімдік пәндер бойынша білімдер мен дағдыларды меңгерулеріне мүмкіндік береді.

      9. Коммуникативтік тәсіл – ақпаратты беру және хабарлау, тілдік қатынас барысында білімдерімен, қабілеттерімен және дағдыларымен алмасу; тіл арқылы қатынас жасау қабілеттілігі оқыту нәтижесі болып табылады.

      10. Оқытудың практикалық бағыты білім алушылардың оқыған материалы мен практикалық іс-әрекеті арасындағы тығыз байланысты, практикалық-бағдарлық міндеттерді шешуде бірінші кезекті мағынасы бар, білімдері мен қабілеттерінің қалыптасуын болжайды.

      11. Білім алушыларға қарасты жіктемелік және жекелік тәсіл, олардың бағдарлама мазмұнын меңгерудегі бірдей емес мүмкіндіктерін көрсететін ерекше білімдік қажеттіліктерінің ескерілуін, оқу материалын меңгеру барысында көрініс алатын және алған білімдерінің, дағдыларының, қабілеттерінің сапасына әсер ететін, вариативті типологиялық ерекшеліктерінің болуын болжайды. Әрбір типологиялық топ үшін педагог олардың мүмкіндіктеріне сәйкес, қолжетімді күрделілік пен көлемін ескере отырып, оқу материалының мазмұнын таңдап алады; оқу жұмысының қарқыны, білім алушылардың дербестігі, оқыту тәсілдері мен әдістері түрлендіріледі. Білім алушылардың топтарға бөлінуі шартты және қозғалмалы. Жіктемелі тәсіл оқытудың жекеленуімен толықтырылады.

      12. Ақпараттық коммуникативтік біліктілігін қалыптастыру мақсатында білім алушылар түрлі дереккөздік ақпараты бар әртүрлі жұмыстарды, соның ішінде инновациялық коммуникациялық технологияларды қарастырады (оқитын машиналар, сөздіктер, анықтамалар, бұқаралық ақпарат құралдары, ғаламтор, компьютер).

      13. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық және мәдени өмірінің түрлі аспектілерін қамтитын, түрлі үлгідегі және жанрдағы мәтіндерді қолданылады, бұл білім алушылардың орфографиялық, пунктуациялық, стилистикалық сауаттылық деңгейін, сондай-ақ тілдік мәдениет деңгейін көтеруге, саралау дағдыларын жаттықтыруға және тілдің түрлі жанрдағы, стильдегі байланысты сөйлемдерді меңгерулеріне мүмкіндік береді.

      14. Мәтіндер мазмұны білім алушылардың рухани-адамгершіліктік қасиеттері мен қазақстандық патриотизмді қалыптастыруға және өмірде жалпыұлттық "Mәңгілік Ел" идеясын іске асыруға, этникааралық және мәдениаралық коммуникация жағдайында төзімділік пен қатынасты дамытуға бағытталады.

      15. Сабақтарды ұйымдастыру және өткізу барысында педагог бірқатар ерекше және жалпы әдістемелік талаптарға сүйенеді:

      1) үздіксіз түзеу және дефицитарлық функцияларын дамыту (сенсорлық, моторлық, психикалық);

      2) кеңістіктік ұғымдарды, коммуникативтік әрекеттерді, сезіну мен ұсақ моториканы, есту, көру және тактильдік қабылдауды дамыту;

      3) меңгерген компенсаторлық тәсілдерін, қабілеттері мен дағдыларын, қалпына келтірілген және түзетілген функцияларын түрлі оқу процесі барысында, сабақта және сабақтан тыс кезде, айналасындағылармен қатынас жасау кезінде белсенді түрде қолдану мүмкіндігін қамтамасыз ету;

      4) әлеуметтік құзіретін белсендету және өз бетінше жұмыс жасау дағдыларын, танымдық белсенділік пен танымдық қызығушылығын, тұлғаның эмоциялық-еріктік саласы мен оң қасиеттерін дамыту.

      16. Оқытудың әдістері мен тәсілдерін таңдау ерекше білім беруге қажеттіліктері бар білім алушылардың танымдық іс-әрекеттеріне сәйкес жүзеге асырылады, соған орай, іс-әрекеттер алгоритмдері мен заттық-практикалық әрекеттерді қолдану түрінде берілетін, "кішкентай қадамдар" әдісі маңызды орын алады.

      17. Оқудағы қиындықтарды жеңу мақсатында арнайы тәсілдер (көру бұзылымдары ескерілгендегі оқу ісінің алгоритмизациясы, сабақ құрылымының ерекшелігі, сақталған функцияларды дамыту бойынша арнайы гимнастика), оқу ақпаратын өңдеудің логикалық тәсілдері (нақтыландыру, үлгілер бойынша аналогиясын орнату, қорыту) қолданылады.

      18. Білім алушылардың психикалық және дене ерекшелікрерін түзеу мақсатында тіл сабағында қолданылатын әдістер мен тәсілдер:

      1) шолу әдісі;

      2) дидактикалық ойындар;

      3) "Фонетика", "Лексика және фразеология" тақырыптарын оқу барысында кроссвордтарды табу, ребустарды, шарадаларды шешу;

      4) тірек сызбалар;

      5) мәтінді редакциялау;

      6) анықтамалық материалдар үшін дәптер дайындау және қолдану;

      7) "дыбыссыз" сұрақ;

      8) дайын мәтіннің тақырыптық торын құрастыру тәсілі және тақырыпты құру барысындағы есептеулер тәсілі;

      9) болашақ тақырыптың микротақырыптарын ашу сызбасын құрастыру тәсілі және оны дайын мәтіннен есептеп шығару тәсілі;

      10) тәсілдерді қолдана отырғандағы тіл шығармашылығы: "Еркін ассоциациялар тәсілі"(суреттердің деректері бойынша), "Не болар еді, егер …" (білім алушы өзіне осындай сұрақ қойып жуап беруге тырысады), "Әңгімені жалғастыр";

      11) "мағыналық бірліктер" тәсілі мағыналық жады мен логикалық ойлау қабілетін дамытуға арналады. Тәсілдер: мәтіннің сараптамасы немесе шағын-баяндау, мұнда білім алушы дәйекті түрде екі сұраққа жауап береді: "Бұл мәтінде кім (немесе не) туралы айтылады?" және "Бұл жөнінде не айтылады (хабарланады)?". Қолданылатын қысқаша-баяндаулар көлемі үлкен мәтінге қарасты қорқынышын жеңіп, эмоциялық-ерік аясының қалыптасуына көмектеседі. Жеке тәжірибесін қолдану: жанұядағы туыстық байланыстардың аналогиясы бойынша мәтін немесе сөйлем ішіндегі туыстық байланыстарды анықтау (мысалы, "Қарапайым сөйлем") тақырыбын зерделеу барысында.

      19. Ерекше білім беруге қажеттіліктері бар білім алушыларға барлық психикалық процестердің тез сарқылуы тән, сондықтан сабақ кезінде іс-әрекеттерді ауыстырудың, әдістер мен тәсілдерді алмастырудың, жіктемелік тәсілдің, маңызды материалды ойда сақтап қалу үшін көп рет қайталаудың, көру қабілеті, айналаны бақылау, оқу, жұмысты тынығумен алмастыру үшін жайлы жағдайлар жасаудың мағынасы зор.

      20. Бағдарламалық материалды толыққанды жүзеге асыру үшін тіл және әдебиет кабинеттерін жабдықтаудың нормалары белгіленген:

      1) интерактивтік және проекциялық жабдықтар жинақталымы: проектор, интерактивтік тақта немесе экран;

      2) электрондық басылымдар, DVD –гі видеофильмдер, электрондық плакаттар;

      3) компьютер жинақталымы: жүйелік блок, монитор, микрофондық-телефондық гарнитура, акустикалық жүйе, веб -камера, желілік фильтр, көпфункционалды құрылғы;

      4) аудиторлық қабырға тақтасы.

      21. Тілдік оқыту барысында техникалық құрылғылар (аппаратура) және дидактикалық құралдар (ақпарат тасушы) белсенді түрде қолданылады, оның ішінде:

      1) фронталды оқу ісін қамтамасыз етуге арналған стационарлық дыбыс ұлғайтқыш жабдық (әр сыныпқа);

      2) мультимедиялық компьютерлік сынып;

      3) жекелік есту аппараттары; сөйлеу экраны;

      4) интерактивтік панелі және үшөлшемді аксессуарлары бар "Мультимедиялық интерактивтік оқытатын бағдарламалық-әдістемелік кешен" электрондық ресурсы - теориялық материал мен практикалық білімдердің меңгерілу тиімділігін жоғарылату үшін;

      5) дыбыстық сигнады визуалдайтын "Логопедиялық тренажер" - арнайы тыныс алу және дауыс жаттығуларын өткізу барысында, әсіресе тұтықпасы мен дизартриясы бар балалармен жұмыс істегенде;

      6) тілдік коммуникацияны меңгеру және дамытуға арналған тілідік тренажер ассистивтік құрылғысы - қажетті мөлшерде жалпақ сөйлемдік тілді меңгермеген білім алушылар үшін, сонымен бірге білім алушылардың тілдік шектелуі кезеңінде.

3-тарау. "Орыс тілі" оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      22. Объем учебной нагрузки по учебному предмету "Русский язык" составляет:

      1) в 5 классе – 3 часа в неделю, 102 часа часов в учебном году;

      2) в 6 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году;

      3) в 7 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году;

      4) в 8 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году;

      5) в 9 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году;

      6) в 10 классе – 1 часа в неделю, 34 часа в учебном году.

      23. Содержание учебного предмета включает следующие разделы:

      1) раздел "Слушание и говорение";

      2) раздел "Чтение";

      3) раздел "Письмо";

      4) раздел "Соблюдение речевых норм";

      5) раздел "Коррекционная работа".

      24. Раздел "Слушание и говорение" (с использованием звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования) включает следующие подразделы:

      1) понимание устной речи;

      2) определение основной мысли;

      3) пересказывание прослушанного материала;

      4) участие в диалоге;

      5) оценивание прослушанного материала.

      25. Раздел "Чтение" включает следующие подразделы:

      1) понимание содержания текста;

      2) выявление структурных частей текста и определение основной мысли;

      3) определение типов и стилей текстов;

      4) формулирование вопросов;

      5) использование разных видов чтения.

      26. Раздел "Письмо" включает следующие подразделы:

      1) составление плана;

      2) изложение содержания прочитанного материала;

      3) написание текстов с опорой на план, схему, иллюстрации;

      4) редактирование текстов.

      27. Раздел "Соблюдение речевых норм" включает следующие подразделы:

      1) соблюдение орфографических норм;

      2) соблюдение лексических норм;

      3) соблюдение грамматических норм;

      4) соблюдение пунктуационных норм.

      28. Коррекционная работа:

      1) развитие слухового и слухо-зрительного восприятия;

      2) коррекция и развитие устной и письменной речи.

      29. Базовое содержание учебного предмета "Русский язык" для 5 класса:

      1) говорение и слушание: слухо-зрительное и слуховое восприятие и понимания устной речи неслышащих и слышащих взрослых и детей, визуального материала, уточняющие вопросы для выяснения смысла отдельных высказываний; использование вопросов для определения темы; пересказ небольших текстов; диалог-расспрос с опорой на план, вопросы, опорные слова (при помощи учителя);

      2) чтение: основное содержание небольшого текста; структура текста (части); типы текстов (рассказ, стихотворение, письмо); вопросы к предложению по образцу, вопросной схеме, иллюстрации (при помощи учителя); комментированный вид чтения;

      3) письмо: простой план; изложение основного содержания текста с опорой на план, вопросы, иллюстрации; связные тексты (30-50 слов) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (при помощи учителя);корректировка деформированных предложений/текстов с исправлением порядка слов в предложении/предложений в тексте;

      4) соблюдение речевых норм: заглавные буквы в именах существительных собственных, окончания имен существительных в именительном и косвенных падежах; части слова; однокоренные слова в роли различных членов предложения; связь слов в словосочетаниях; знаки препинания в восклицательных и вопросительных предложениях, при однородных членах, обращениях, между простыми предложениями в составе сложного предложения; главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения;

      5) коррекционная работа: слухо-зрительное и слуховое восприятие речевого материала, относящегося к организации учебной деятельности учащихся; составление словосочетаний, предложений, установление в них связи слов; обогащение словаря на материале слов из разных частей речи (имҰн существительных, прилагательных, глаголов); контроль с помощью учителя частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности.

      30. Базовое содержание учебного предмета "Русский язык" для 6 класса:

      1) говорение и слушание: слухо-зрительное и слуховое восприятие и понимание устной речи, визуального материала (при помощи учителя и самостоятельно),выделение основной информации; определение темы и основной мысли, с опорой на вопросы при помощи учителя; краткий пересказ основного содержания текста с опорой на план, вопросы, иллюстрации; участие в диалоге-расспросе с опорой на вопросы и слова для справок;

      2) чтение: основное содержание сплошных и несплошных текстов, определение темы, структуры текста (деление на части, озаглавливание частей, определение основной идеи при помощи учителя и самостоятельно); виды делового письма (записка, расписка, заявление, объявление) с опорой на план; вопросы к небольшому тексту по образцу, вопросной схеме, иллюстрации при помощи учителя; комментированный вид чтения;

      3) письмо: простой план; краткое изложение основного содержания текста с опорой на план, вопросы, иллюстрации; тексты-описания (письмо, рассказ), связные тексты-повествования (письмо, рассказ) с опорой на план (40-60 слов), вопросы, иллюстрации, слова для справок (при помощи учителя); корректировка текстов, исправление орфографических ошибок с помощью словаря;

      4) соблюдение речевых норм: гласные и согласные в корне слова, гласные после шипящих и "Ц, НЕ" с именами существительными, прилагательными, а также окончания в разных частях речи; основные особенности русского ударения; однокоренные слова, нахождение в них сходство по смыслу и выделение корня, окончания, приставки, суффикса; согласование именных частей речи в роде, числе и падеже; знаки препинания в простых и сложных предложениях разных видов;

      5) коррекционная работа: слухо-зрительное и слуховое восприятие речевого материала, относящегося к организации учебной деятельности учащихся с помощью звукоусиливающей аппаратуры; определение звукового, звукобуквенного, слогового состава слова; обогащение словаря на лексико-грамматическом материале, на материале слов из разных частей речи (имҰн существительных, прилагательных, глаголов); оценка результатов контактов со слышащими и неслышащими; контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности.

      31. Базовое содержание учебного предмета "Русский язык" для 7 класса:

      1) слушание и говорение: понимание устной речи и визуального материала с извлечением главной информации; уточняющие вопросы для выяснения смысла отдельных высказываний; определение основной мысли с опорой на вопросы; подробный и краткий пересказ текстов-повествований, текстов-описаний от 3-го лица; участие в диалоге-расспросе;

      2) чтение: сплошные и несплошные тексты; основная мысль, структурные части и смысл построения текста; типы текстов: описание, повествование, рассуждение; формулировка вопросов к небольшому тексту по образцу (при помощи учителя); ознакомительный и комментированный виды чтения;

      3) письмо: простой и сложный план; подробное и краткое изложение текстов от 3-го лица; тексты-описания, повествования (сказка, рассказ, заметка) с опорой на план (50-70 слов), вопросы, иллюстрации, слова для справок; корректировка текста, исправление орфографических и пунктуационных ошибок с помощью словаря;

      4) соблюдение речевых норм: сложные имена числительные; слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях; слитное, раздельное и дефисное написание наречий; суффиксы глаголов; падежные формы числительных, местоимений; степени сравнения наречий; спряжение и наклонения глаголов; знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными пунктуационными правилами;

      5) коррекционная работа: восприятие на слух и слухо-зрительно материала урока; определение основных морфологических и синтаксических признаков частей речи (имени числительного, местоимения, глагола, наречия); обогащение словаря путҰм систематизации значений имен числительных, местоимений, глаголов, наречий; оценка результатов контактов со слышащими и неслышащими, выделение проблем и определение способов их решения; контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности.

      32. Базовое содержание учебного предмета "Русский язык" для 8 класса:

      1) слушание и говорение: понимание устной речи с извлечением главной и второстепенной информации; определение основной мысли с опорой на ключевые слова, словосочетания; подробный, краткий, выборочный пересказ текстов-повествований, текстов-описаний с изменением лица; участие в диалоге по предложенной теме с опорой на вопросы;

      2) чтение: сплошные и несплошные тексты, главная информация; структурные части и их элементы (предложения, абзацы), раскрывающие основную мысль; стили речи: разговорный, публицистический, официально-деловой, научный художественный стилей; вопросы к тексту при помощи учителя и самостоятельно; разные виды чтения, в том числе поискового;

      3) письмо: простой и сложный план; подробное, краткое, выборочное изложение содержания текстов-повествований, описаний с изменением лица; тексты-описания с элементами повествования, тексты официально-делового стиля (объяснительная записка, расписка, письмо) с опорой на план и вопросы (60-80 слов); корректировка текста, исправление смысловых недочетов; редактирование текста, изменение структуры отдельных предложений;

      4) соблюдение речевых норм: "НЕ" с разными частями речи, суффиксы в особых формах глагола, самостоятельные и служебные части речи; глагол и его формы, служебные части речи; знаки препинания в предложениях, осложненных причастными и деепричастными оборотами;

      5) коррекционная работа: воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и терминологический материал урока; основные морфологические и синтаксические признаки особых форм глагола (причастия, деепричастия); основные признаки служебных частей речи; самооценка результатов контактов со слышащими и неслышащими, выделение проблем и определение способов их решения; оценка качества высказывания (выразительность, эмоциональность, членораздельность); контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности.

      33. Базовое содержание учебного предмета "Русский язык" для 9 класса:

      1) слушание и говорение: понимание устной речи с выделением знакомой и незнакомой информации; оценивание материала с точки зрения темпа речи (слуховое, слухо-зрительное восприятие); выделение основной мысли с учетом структуры текста; подробный, краткий, выборочный пересказ текстов смешанного типа с изменением лица; диалог по предложенной теме, используя слова для справок;

      2) чтение: содержание сплошных и несплошных текстов, извлечение главной и второстепенной информации; выявление особенностей структуры текста, раскрывающих основную мысль; особенности публицистического, разговорного, научного, официально-делового стилей (статья, интервью, характеристика, биография, автобиография, реферат, доклад, комментарии в чате, форуме); формулировка вопросов и собственных идей на основе прочитанного текста; разные виды чтения, в том числе изучающее;

      3) письмо: простой цитатный план, сбор материала к творческой работе в соответствии с планом; подробное, краткое, выборочное изложение текстов смешанного типа с изменением лица; написание текстов-повествований с элементами описания, текстов публицистического, официально-делового, разговорного стилей (характеристика, биография, автобиография, реферат, доклад, комментарии в чате, форуме) (70-90 слов) с опорой на план, вопросы; корректировка и редактирование текста, исправление смысловых недочетов;

      4) соблюдение речевых норм: омонимичные самостоятельные и служебные части речи; способы выражения главных и второстепенных членов предложения; однородные и обособленные члены предложения, обращения, вводные слова и вставные конструкции; прямая и косвенная речь; знаки препинания в простых осложненных предложениях;

      5) коррекционная работа: восприятие на слух и слухо-зрительно и воспроизведение организационного и терминологического материала урока; определение пауз, начала и конца предложений; установление связи между главными и второстепенными членами предложения; модели простых предложений различных синтаксических конструкций (односоставные, двусоставные, осложненные); обогащение словаря на материале слов из разных частей речи; самооценка результатов контактов со слышащими и неслышащими, выделение проблем и определение способов их решения; оценка качества собственного и чужого высказывания (выразительность, эмоциональность, членораздельность); контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности.

      34. Базовое содержание учебного предмета "Русский язык" для 10 класса:

      1) слушание и говорение: понимание устной речи с выделением основной и детальной информации; основная мысль на основе структурных элементов текста; пересказ содержания текстов, синтезируя информацию прослушанного материала; участие в диалоге по предложенной теме; оценивание прослушанного материала с точки зрения нормативности речи;

      2) чтение: открытая и скрытая (подтекст) информация сплошных и несплошных текстов; особенности и роль структуры текста в передаче основной мысли; типы текстов, характерные черты, языковые особенности текстов разных жанров и стилей; формулировка вопросов и идей, передача содержания текстов; разные виды чтения, в том числе просмотровое чтение, чтение с составлением плана, конспектов;

      3) письмо: разные виды плана, в том числе цитатный; изложение содержания текстов; написание текстов-описаний, текстов-повествований соответствующих стилей (80-100 слов) с опорой на план, вопросы; корректировка и редакция имеющихся недочетов в тексте;

      4) соблюдение речевых норм: орфографические нормы, стилистически окрашенные слова, аббревиатура, морфологические средства связи (союзы и союзные слова) в сложных предложениях, знаки препинания в сложных предложениях разных видов;

      5) коррекционная работа: восприятие на слух и слухо-зрительно учебного материала урока; выделение паузы, начало и конец предложений; словесное ударение, нормы орфоэпии; сложные предложения, модели предложений различных синтаксических конструкций; систематизация частей речи, самостоятельная работа со словарями, интернет-ресурсами; оценка качества собственного и чужого высказывания (выразительность, эмоциональность, членораздельность); контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности.

4-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

      35. Цели обучения в Программе содержат кодировку. Первое число кода обозначает класс, второе и третье числа – раздел и подраздел Программы, четвертое число показывает нумерацию учебной цели в данном подразделе. Например, в кодировке 7.2.1.1 "7" – класс, "2.1" – раздел и подраздел, "1" – нумерация учебной цели.

      36. Ожидаемые результаты по целям обучения:

      1) раздел 1 "Cлушание и говорение":

      таблица 1

Подразделы

Цели обучения

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

1.1
Понимание
устной речи

5.1.1.1
понимать устную речь, визуальный материал (при помощи учителя)

6.1.1.1
понимать устную речь, визуальный материал (при помощи учителя) определяя главную информацию

7.1.1.1
понимать устную речь, визуальный материал (при помощи учителя), задавать уточняющие вопросы для выяснения смысла отдельных высказываний,
извлекая главную информацию

8.1.1.1
понимать устную речь, извлекая главную и второстепенную информацию

9.1.1.1
понимать устную речь, определяя известную и неизвестную информацию

10.1.1.1
понимать устную речь, определяя основную и детальную информацию

1.2
Определение основной мысли

5.1.2.1
определять тему, опираясь на вопросы при помощи учителя

6.1.2.1
определять тему и основную мысль, опираясь на вопросы при помощи учителя

7.1.2.1
определять основную мысль, опираясь на вопросы

8.1.2.1
определять основную мысль, опираясь на ключевые слова, словосочетания

9.1.2.1
определять основную мысль на основе структуры текста

10.1.2.1
определять основную мысль на основе структурных элементов текста

1.3
Переска-зывание прослушанного материала

5.1.3.1
пересказывать содержание небольших текстов при помощи учителя, используя план, наводящие вопросы, опорные слова

6.1.3.1
пересказывать кратко основное содержание текста с опорой на план, вопросы, иллюстрации

7.1.3.1
пересказывать подробно, кратко, содержание текстов-повествований, текстов-описаний от 3-го лица

8.1.3.1
пересказывать подробно, кратко, выборочно содержание текстов-повествований, текстов-описаний с изменением лица

9.1.3.1
пересказывать подробно, кратко, выборочно содержание текстов смешанного типа с изменением лица

10.1.3.1
пересказывать содержание текстов, синтезируя информацию прослушанного материала

1.4
Участие в диалоге

5.1.4.1
участвовать в диалоге-расспросе с опорой на вопросы и слова для справок при помощи учителя

6.1.4.1
участвовать в диалоге-расспросе с опорой на вопросы и слова для справок

7.1.4.1
участвовать в диалоге-расспросе с опорой на вопросы и слова для справок, меняя позицию "говорящий" на "слушающий" и учитывая возрастные особенности исполняемой роли

8.1.4.1
участвовать в диалоге по предложенной теме с опорой на вопросы

9.1.4.1
участвовать в диалоге по предложенной теме, используя слова для справок

10.1.4.1
участвовать в диалоге по предложенной теме

1.5
Оценивание прослушанного материала

5.1.5.1
оценивать звучащую речь с позиции "понял(а)/не понял(а)"

6.1.5.1
оценивать звучащую речь с позиции "понял(а)/не понял(а)", "нравится /не нравится"

7.1.5.1
оценивать звучащую речь с позиции "понял(а)/не понял(а)", "нравится /не нравится", "правильно/ неправильно"

8.1.5.1
оценивать звучащую речь с позиции "понял(а)/не понял(а)", "нравится /не нравится", "правильно/ неправильно", аргументируя свою позицию

9.1.5.1
оценивать прослушанный материал с точки зрения темпа речи

10.1.5.1
оценивать прослушанный материал с точки зрения нормативности речи

      2) раздел 2 "Чтение":

      таблица 2

Подразделы

Цели обучения

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

2.2
Понимание содержания текста

5.2.1.1
понимать основное содержание небольшого прочитанного текста при помощи учителя

6.2.1.1
понимать основное содержание сплошных и несплошных текстов, определяя тему при помощи учителя

7.2.1.1
понимать основное содержание сплошных и несплошных текстов

8.2.1.1
понимать основное содержание сплошных и несплошных текстов, извлекая главную информацию

9.2.1.1
понимать основное содержание сплошных и несплошных текстов, извлекая главную и второстепенную информацию

10.2.1.1
понимать основное содержание сплошных и несплошных текстов, извлекая открытую и скрытую (подтекст) информацию

2.2
Выявление структурных частей текста и определение основной мысли

5.2.2.1
определять структуру текста (делить на части при помощи учителя)

6.2.2.1
определять структуру текста (делить на части, озаглавливать их, определяя основную мысль при помощи учителя)

7.2.2.1
определять основную мысль, выявляя структурные части и объясняя смысл построения текста

8.2.2.1
выявлять структурные части и их элементы (предложения, абзацы), раскрывающие основную мысль

9.2.2.1
выявлять особенности структуры текста, раскрывающие основную мысль

10.2.2.1
выявлять особенности и роль структуры текста в передаче основной мысли

2.3
Определение типов и стилей текстов

5.2.3.1
определять типы текстов по структуре и основным признакам (рассказ, стихотворение, письмо)

6.2.3.1
определять виды делового письма: записка, расписка, заявление, объявление с опорой на план

7.2.3.1
определять и различать типы текстов: описание, повествование, рассуждение

8.2.3.1
определять стили речи: разговорный, публицистический, официально-деловой, научный художественный стилей

9.2.3.1
определять характерные черты и жанровые особенности публицистического, разговорного, научного, официально-делового стилей (статья, интервью, характеристика, биография, автобиография, реферат, доклад, комментарии в чате, форуме)

10.2.3.1
определять типы текстов, характерные черты, языковые особенности текстов разных жанров и стилей

2.4
Формулирование вопросов

5.2.4.1
формулировать вопросы к предложению по образцу, вопросной схеме, иллюстрации при помощи учителя

6.2.4.1
формулировать вопросы к небольшому тексту по образцу, вопросной схеме, иллюстрации при помощи учителя

7.2.4.1
формулировать вопросы к небольшому тексту по образцу при помощи учителя

8.2.4.1
формулировать вопросы к тексту при помощи учителя

9.2.4.1
формулировать вопросы и собственные идеи на основе прочитанного текста

10.2.4.1
формулировать вопросы и идеи, передавая содержание текстов

2.5
Использование разных видов чтения

5.2.5.1
использовать комментированный вид чтения

6.2.5.1
использовать комментированный вид чтения

7.2.5.1
использовать ознакомительный и комментированный виды чтения

8.2.5.1
использовать разные виды чтения, в том числе поисковое

9.2.5.1
использовать разные виды чтения, в том числе изучающее

10.2.5.1
использовать разные виды чтения, в том числе просмотровое чтение, чтение с составлением плана, конспектов

      3) раздел 3 "Письмо":

      таблица 3

Подразделы

Цели обучения

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

3.1
Составление плана

5.3.1.1
составлять простой план при помощи учителя

6.3.1.1
составлять простой план

7.3.1.1
составлять простой и сложный план

8.3.1.1
составлять простой и сложный план, собирать материал к творческой работе в соответствии с планом

9.3.1.1
составлять простой цитатный план, собирать материал к творческой работе в соответствии с планом

10.3.1.1
составлять разные виды плана, в том числе цитатный

3.2
Изложение содержания прочитанного материала

5.3.2.1
излагать основное содержание текста с опорой на план, вопросы, иллюстрации при помощи учителя

6.3.2.1
излагать кратко основное содержание текста с опорой на план, вопросы, иллюстрации

7.3.2.1
излагать подробно, кратко, содержание текстов от 3-го лица

8.3.2.1
излагать подробно, кратко, выборочно содержание текстов с изменением лица

9.3.2.1
излагать подробно, кратко, выборочно содержание текстов смешанного типа с изменением лица

10.3.2.1
излагать содержание текстов

3.3
Написание связных текстов

5.3.3.1
писать небольшие связные тексты с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок с помощью учителя
(30-50 слов)

6.3.3.1
писать тексты-повествование (письмо, рассказ) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (40-60 слов)

7.3.3.1
писать тексты- описание, повествование; сказка, рассказ, заметка) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (50-70 слов)

8.3.3.1
писать тексты- описание с элементами повествования, тексты официально-делового стиля (объяснительная записка, расписка, письмо) с опорой на план, вопросы (60-80 слов)

9.3.3.1
писать тексты- повествование с элементами описания, тексты официально-делового, разговорного стилей (характеристика, биография, автобиография, реферат, комментарии в чате) с опорой на план, вопросы (70-90 слов)

10.3.3.1
писать тексты- описание, повествование соответствующих стилей с опорой на план, вопросы (80-100 слов)

3.4
Корректирование и редактирование текстов

5.3.4.1
корректировать деформированные предложения/тексты, исправляя порядок слов в предложении/предложений в тексте

6.3.4.1
корректировать текст, исправляя орфографические ошибки с помощью словаря

7.3.4.1
корректировать текст, исправляя орфографические и пунктуационные ошибки с помощью словаря

8.3.4.1
корректировать текст, исправляя смысловые недочеты; редактировать текст, изменяя структуру отдельных предложений

9.3.4.1
корректировать и редактировать текст, исправляя смысловые недочеты

10.3.4.1
корректировать и редактировать имеющиеся недочеты в тексте

      4) раздел 4 "Соблюдение речевых норм":

      таблица 4

Подразделы

Цели обучения

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

4.1
Соблюдение орфографических норм

5.4.1.1
правильно писать заглавные буквы в именах существительных собственных, окончания имен существительных в именительном и косвенных падежах, части слова;
5.4.1.2
употреблять однокоренные слова в роли различных членов предложения; выделять корень в родственных словах, группировать однокоренные слова;

6.4.1.1
правильно писать гласные и согласные в корне слова, гласные после шипящих и "Ц, НЕ" с именами существительными, прилагательными, а также окончания в разных частях речи
6.4.1.2
уметь членить слова на слоги, знать основные особенности русского ударения
6.4.1.3
подбирать однокоренные слова, находить в них сходство по смыслу и выделять корень, окончание, приставку, суффикс

7.4.1.1
правильно писать сложные имена числительные; слитно и раздельно "НЕ" и "НИ" в отрицательных местоимениях; слитно, раздельно и через дефис наречия, суффиксы глаголов; "НЕ" с разными частями речи;

8.4.1.1
правильно писать "НЕ" с разными частями речи, суффиксы в особых формах глагола, самостоятельные и служебные части речи.

9.4.1.1
правильно писать омонимичные самостоятельные и служебные части речи

10.4.1.1
соблюдать орфографические нормы

4.2
Соблюдение грамматических норм

5.4.2.1
использовать правильно связь слов в словосочетаниях; согласовывая имена существительные и прилагательные в роде, числе и падеже;
5.4.2.2
образовывать полную и краткую форму прилагательных; различать морфологические признаки и категории прилагательного;
5.4.2.3
различать глаголы совершенного и несовершенного вида, образовывать видовые пары; определять время глагола, образовывать глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени;

6.4.2.1
использовать правильно именные части речи, согласовывая слова в роде, числе и падеже

7.4.2.1
использовать правильно падежные формы числительных, местоимений; образовывать степени сравнения наречий в соответствии с нормой; определять спряжение и наклонения глаголов;

8.4.2.1
использовать правильно глагол и его формы, служебные части речи; соблюдать нормы глагольного управления

9.4.2.1
использовать правильно способы выражения главных и второстепенных членов предложения, однородные члены, обособленные члены предложения, обращения, вводные слова и вставные конструкции

10.4.2.1
использовать правильно морфологические средства связи (союзы и союзные слова) в сложных предложениях

4.3
Соблюдение пунктуационных норм

5.4.3.1
использовать знаки препинания в предложениях различных по цели высказывания, при однородных членах, обращениях, между простыми предложениями в составе сложного предложения;
5.4.4.2
выделять в предложении словосочетания, определять главное и зависимое слова; главные и второстепенные члены предложения;

6.4.3.1
использовать знаки препинания в простых и сложных предложениях разных видов

7.4.3.1
использовать знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными пунктуационными правилами

8.4.3.1
использовать знаки препинания в предложениях, осложненных причастными и деепричастными оборотами

9.4.3.1
использовать знаки препинания в простых осложненных предложениях при обособленных членах предложения, обращениях, вводных словах и вставных конструкциях, цитировании, прямой и косвенной речи;

10.4.3.1
использовать знаки препинания в сложных предложениях разных видов

      5) раздел 5 "Корекционная работа":

      таблица 5

Подразделы

Цели обучения

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

5.1
Коррекция и развитие слухового и слухо-зрительного восприятия

5.5.1.1
воспринимать слухо-зрительно речевой материал, относящийся к организации учебной деятельности

6.5.1.1
воспринимать слухо-зрительно речевой материал, относящийся к организации учебной деятельности и к изучению программного материала учащихся;
6.5.1.2
оценка результатов контактов со слышащими и неслышащими

7.5.1.1
воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный материал урока
7.5.1.2
оценка результатов контактов со слышащими и неслышащими, выделение проблем и определение способов их решения

8.5.1.1
воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и терминологический материал урока;
8.5.1.2
оценка качества высказывания (выразительность, эмоциональность, членораздельность)

9.5.1.1
воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и терминологический материал урока; определять паузы, начало и конец предложений;
9.5.1.2
самооценка результатов контактов со слышащими и неслышащими, выделение проблем и определение способов их решения; оценка качества собственного и чужого высказывания (выразительность, эмоциональность, членораздельность)

10.5.1.1
воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и терминологический материал урока; определять паузы, начало и конец предложений; словесное ударение;
10.5.1.2
оценка качества собственного и чужого высказывания (выразительность, эмоциональность, членораздельность)

5.2
Коррекция и развитие устной и письменной речи

5.5.2.1
составлять словосочетания, строить предложения, дифференцировать предложения по интонационному оформлению;
5.5.2.2
согласовывать существительные с прилагательными и глаголами;
5.5.2.3
обогащать словарь на материале слов из разных частей речи (имҰн существительных, прилагательных, глаголов);
5.5.2.4
контроль с помощью учителя частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности

6.5.2.1
различать звуковой, звукобуквенный, слоговой состав слова;
6.5.2.2
обогащать словарь на лексико-грамматическом материале;
6.5.2.3
обогащать свой словарь на материале слов из разных частей речи (имҰн существительных, прилагательных, глаголов);
6.5.2.3
контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности

7.5.2.1
определять основные морфологические и синтаксические признаки частей речи (имени числительного, местоимения, глагола, наречия);
7.5.2.2
обогащать словарь путҰм систематизации значений имен числительных, местоимений, глаголов, наречий;
7.5.2.3
контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности

8.5.2.1
определять основные морфологические и синтаксические признаки особых форм глагола
(причастия, деепричастия);
8.5.2.2
определять основные признаки служебных частей речи;
8.5.2.3
обогащать свой словарь на материале слов из разных частей речи;
8.5.2.4
контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности

9.5.2.1
устанавливать связь между главными и второстепенными членами предложения;
9.5.2.2
строить простые предложения, выделять модели простых предложений различных синтаксических конструкций (односоставных, двусоставных, осложненных);
9.5.2.3
использовать словарь на материале слов из разных частей речи;
9.5.2.4
контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности

10.5.2.1
строить сложные предложения, выделять модели предложений различных синтаксических конструкций;
10.5.2.2
обогащать словарь путем систематизации частей речи, самостоятельной работы со словарями;
10.5.2.3
контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности

      37. Настоящая Программа реализуется на основе Долгосрочного плана к Типовой учебной программе по учебному предмету "Русский язык" для обучающихся с нарушением слуха (неслышащие) 5-10 классов уровня основного среднего образования по обновленному содержанию согласно приложению к настоящей Программе. В долгосрочном плане обозначен объем учебных целей реализуемых в каждом разделе.

      38. Распределение часов на изучение раздела и тем предоставляется на усмотрение учителя.

  Приложение
к Типовой учебной программе
по учебному предмету
"Русский язык" для 5-10 классов
уровня основного среднего
образования по обновленному
содержанию

Долгосрочный план по реализации Типовой учебной программы по учебному предмету "Русский язык" для обучающихся с нарушением слуха (неслышащие) 5-10 классов уровня основного среднего образования по обновленному содержанию

      1) 5 класс:

      таблица 1

Тема

Лексико-грамматический материал

Виды речевой деятельности

Цели обучения

1 четверть

Моя Родина – Казахстан

Повторение изученного в 4 классе.
Синтаксис и пунктуация.
Словосочетание.
Главное и зависимое слово в словосочетании.
Предложение.
Грамматическая основа предложения.
Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения.
Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения.
Нераспространенное и распространенное, односоставное и двусоставное предложения.

Слушание и говорение

5.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал при помощи учителя;

Чтение

5.2.1.1 понимать основное содержание небольшого прочитанного текста при помощи учителя;

Письмо

5.3.1.1 составлять простой план (при помощи учителя);
5.3.2.1 излагать основное содержание текста с опорой на план, вопросы, иллюстрации (при помощи учителя);

Соблюдение речевых норм

5.4.4.1 использовать знаки препинания в предложениях различных по цели высказывания, при однородных членах, обращениях, между простыми предложениями в составе сложного предложения;
5.4.4.2 выделять в предложении словосочетания, определять главное и зависимое слова; главные и второстепенные члены предложения;

Коррекционная работа

5.5.1.1 воспринимать слухо-зрительно речевой материал, относящийся к организации учебной деятельности учащихся с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
5.5.2.1 составлять словосочетания, строить предложения, дифференцировать предложения по интонационному оформлению;

Человеческие ценности

Предложения с однородными членами.
Обобщающее слово при однородных членах.
Обращение.
Знаки препинания при обращении.
Сложные предложения.
Прямая речь.
Понятие о диалоге.

Слушание и говорение

5.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал при помощи учителя;
5.1.2.1 определять тему, опираясь на вопросы при помощи учителя;

Чтение

5.2.2.1 определять структуру текста (делить на части) при помощи учителя;
5.2.5.1 использовать комментированный вид чтения;

Письмо

5.3.2.1 излагать основное содержание текста с опорой на план, вопросы, иллюстрации (при помощи учителя);

Соблюдение речевых норм

5.4.4.1 использовать знаки препинания в предложениях различных по цели высказывания, при однородных членах, обращениях, между простыми предложениями в составе сложного предложения, при прямой речи;

Коррекционная работа

5.5.1.1 воспринимать слухо-зрительно речевой материал, относящийся к организации учебной деятельности учащихся с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
5.5.2.1 составлять словосочетания, строить предложения, дифференцировать предложения по интонационному оформлению;

2 четверть

Культурное наследие

Связь слов в предложении.
Согласование.

Слушание и говорение

5.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал при помощи учителя;
5.1.3.1 пересказывать содержание небольших текстов при помощи учителя, используя план, наводящие вопросы, опорные слова;

Чтение

5.2.1.1 понимать основное содержание небольшого прочитанного текста при помощи учителя;

Письмо

5.3.2.1 излагать основное содержание текста с опорой на план, вопросы, иллюстрации (при помощи учителя);
5.3.3.1 писать небольшие связные тексты с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок с помощью учителя
(30-50 слов)

Соблюдение речевых норм

5.4.3.1 использовать правильно связь слов в словосочетаниях, согласовывая имена существительные и прилагательные в роде, числе и падеже;

Коррекционная работа

5.5.3.1 уметь сосредотачивать внимание на учебном материале, данном на классной доске;
5.5.2.2 согласовывать существительные с прилагательными и глаголами;
5.5.2.4 контроль с помощью учителя частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности;

Мир профессий

Управление.
Примыкание.
Связь слов в предложении – обобщение.

Слушание и говорение

5.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал при помощи учителя;
5.1.4.1 участвовать в диалоге-расспросе с опорой на вопросы и слова для справок (при помощи учителя);

Чтение

5.2.1.1 понимать основное содержание небольшого прочитанного текста при помощи учителя;

Письмо

5.3.2.1 излагать основное содержание текста с опорой на план, вопросы, иллюстрации (при помощи учителя);

Соблюдение речевых норм

5.4.3.1 использовать правильно связь слов в словосочетаниях, согласовывая имена существительные и прилагательные в роде, числе и падеже;

Коррекционная работа

5.5.3.1 уметь сосредотачивать внимание на учебном материале, данном на классной доске;
5.5.2.2 согласовывать существительные с прилагательными и глаголами;

3 четверть

Природные явления

Состав слова. Знаменательные части слова. Однокоренные слова.
Морфология.
Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное.
Имя существительное как часть речи (общее значение).
Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные.
Большая буква в именах собственных. Грамматические значения (морфологические признаки) существительного: род, число, падеж.
Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа

Слушание и говорение

5.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал при помощи учителя;
5.1.5.1 оценивать звучащую речь с позиции "понял(а)/ не понял(а)";

Чтение

5.2.2.1 определять структуру текста (делить на части) при помощи учителя;
5.2.3.1 определять типы текстов по структуре и основным признакам (рассказ, стихотворение, письмо);

Письмо

5.3.3.1 писать небольшие связные тексты с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок с помощью учителя (30-50 слов);

Соблюдение речевых норм

5.4.1.1 правильно писать заглавные буквы в именах существительных собственных, окончания имен существительных в именительном и косвенных падежах, части слова;
5.4.1.2 употреблять однокоренные слова в роли различных членов предложения; выделять корень в родственных словах, группировать однокоренные слова;

Коррекционная работа

5.5.1.1 воспринимать слухо-зрительно речевой материал, относящийся к организации учебной деятельности обучающихся с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
5.5.2.3 обогащать словарь на материале слов из разных частей речи (имҰн существительных, прилагательных, глаголов);
5.5.2.4 контроль с помощью учителя частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности;

Слушание и говорение

5.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал при помощи учителя;
5.1.3.1 пересказывать содержание небольших текстов при помощи учителя, используя план, наводящие вопросы, опорные слова;

 
Охрана окружающей среды

Имя существительное в роли подлежащего в именительном падеже.
Имя существительное в родительном, дательном, винительном, творительном, предложном падежах в роли дополнения и обстоятельства.

Чтение

5.2.4.1 формулировать вопросы к предложению по образцу, вопросной схеме, иллюстрации (при помощи учителя);

Письмо

5.3.4.1 корректировать деформированные предложения/тексты, исправляя порядок слов в предложении/предложений в тексте;

Соблюдение речевых норм

5.4.1.1 правильно писать заглавные буквы в именах существительных собственных, окончания имен существительных в именительном и косвенных падежах, части слова;

Коррекционная работа

5.5.2.3 обогащать словарь на материале слов из разных частей речи (имҰн существительных, прилагательных, глаголов);

Слушание и говорение

5.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал при помощи учителя;
5.1.2.1 определять тему, опираясь на вопросы при помощи учителя;

Путешествие в космос

Склонение существительных. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных (в том числе на "-ия, -ий, -ие"). Правописание "о, е" после шипящих в окончаниях существительных. Морфологический разбор имени существительного

Чтение

5.2.5.1 использовать комментированный вид чтения;

Письмо

5.3.2.1 излагать основное содержание текста с опорой на план, вопросы, иллюстрации (при помощи учителя);

Соблюдение речевых норм

5.4.1.1 правильно писать заглавные буквы в именах существительных собственных, окончания имен существительных в именительном и косвенных падежах, части слова;

Коррекционная работа

5.5.2.3 обогащать словарь на материале слов из разных частей речи (имҰн существительных, прилагательных, глаголов);

Коррекционная работа

5.5.2.3 обогащать словарь на материале слов из разных частей речи (имҰн существительных, прилагательных, глаголов);

4 четверть

Чудеса света

Имя прилагательное.
Имя прилагательное как часть речи (общее значение, морфологические признаки).
Полные и краткие прилагательные.
Изменение прилагательных по родам, числам, падежам. Правописание гласных в падежных окончаниях полных и кратких прилагательных с основой на шипящую. Морфологический разбор имени прилагательного.

Слушание и говорение

5.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал при помощи учителя;

Чтение

5.2.4.1 формулировать вопросы к предложению по образцу, вопросной схеме, иллюстрации (при помощи учителя);

Письмо

5.3.2.1 излагать основное содержание текста с опорой на план, вопросы, иллюстрации (при помощи учителя);
5.3.3.1 писать небольшие связные тексты с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок с помощью учителя(30-50 слов);

Соблюдение речевых норм

5.4.3.2 образовывать полную и краткую форму прилагательных; различать морфологические признаки и категории прилагательного;

Коррекционная работа

5.5.1.1 воспринимать слухо-зрительно речевой материал, относящийся к организации учебной деятельности учащихся с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
5.5.2.4 контроль с помощью учителя частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности;
5.5.3.3 владеть элементами мыслительных операций сравнения, анализа (распознавать части слова; морфологические и синтаксические признаки имен прилагательных);

Слушание и говорение

5.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал при помощи учителя;
5.1.4.1 участвовать в диалоге-расспросе с опорой на вопросы и слова для справок (при помощи учителя);

Каникулы и отдых

Глагол. Глагол как часть речи. Начальная форма глагола.
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Видовые пары глаголов.
Чередование гласных е-ив корне глагола.
Время глагола. Настоящее время глагола.
Прошедшее время глагола.
Будущее время глагола.
Морфологический разбор глагола.
Повторение и обобщение изученного материала за учебный год

Чтение

5.2.5.1 использовать комментированный вид чтения;

Письмо

5.3.3.1 писать небольшие связные тексты с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок с помощью учителя(30-50 слов);

Соблюдение речевых норм

5.4.3.2 различать глаголы совершенного и несовершенного вида, образовывать видовые пары; определять время глагола, образовывать глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени;

Коррекционная работа

5.5.1.1 воспринимать слухо-зрительно речевой материал, относящийся к организации учебной деятельности учащихся с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
5.5.2.2 согласовывать существительные с прилагательными и глаголами;

      2) 6 класс:

      таблица 2

Тема

Лексико-грамматический материал

Виды речевой деятельности

Цели обучения

1 четверть

Культура: язык и общение

Повторение изученного в 5-м классе.
Фонетика, графика, орфография, орфоэпия.
Звуки и буквы. Алфавит. Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие согласные, их правописание. ТвҰрдые и мягкие согласные, их правописание. Двойная роль букв е, Ұ, ю, я. Правописание непроизносимых согласных. Правописание безударных гласных. Правописание о и е после шипящих и ц в суффиксах, окончаниях существительных и прилагательных. Буквы ы, и после ц.

Слушание и говорение

6.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал (при помощи учителя),определяя главную информацию;
6.1.5.1 оценивать звучащую речь с позиции "понял(а)/не понял(а)", "нравится /не нравится";

Чтение

6.2.5.1 использовать комментированный вид чтения;

Письмо

6.3.1.1 составлять простой план;
6.3.4.1 корректировать текст, исправляя орфографические ошибки с помощью словаря;

Соблюдение речевых норм

6.4.1.1 правильно писать гласные и согласные в корне слова, гласные после шипящих и "Ц, НЕ" с именами существительными, прилагательными, а также окончания в разных частях речи – знать звуки речи, гласные и согласные, согласные твҰрдые и мягкие, звонкие и глухие; алфавит; обозначение звонких и глухих согласных на письме; фонетический разбор слова;

Коррекционная работа

6.5.1.1 воспринимать слухо - зрительно речевой материал, относящийся к организации учебной деятельности и к изучению программного материала учащихся с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
6.5.2.1 различать звуковой, звукобуквенный, слоговой состав слова;
6.5.1.2 оценка результатов контактов со слышащими и неслышащими;

Мир вокруг нас: транспорт и инфраструктура

Ударение в русском языке. Орфоэпия. Слог. Типы слогов в русском языке.

Слушание и говорение

6.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал (при помощи учителя), определяя главную информацию;
6.1.2.1 определять тему и основную мысль, опираясь на вопросы при помощи учителя;

Чтение

6.2.2.1 определять структуру текста (делить на части, озаглавливать их, определяя основную мысль при помощи учителя);

Письмо

6.3.2.1 излагать кратко основное содержание текста с опорой на план, вопросы, иллюстрации;

Соблюдение речевых норм

6.4.1.2 уметь членить слова на слоги, знать основные особенности русского ударения;

Коррекционная работа

6.5.2.1 различать звуковой, звукобуквенный, слоговой состав слова;
6.5.2.2 обогащать словарь на лексико-грамматическом материале;
6.5.2.3 контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности;

2 четверть

Жизненные ценности

Лексика и фразеология.
Слово и его лексическое значение.
Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значение слов.

Слушание и говорение

6.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал (при помощи учителя), определяя главную информацию;
6.1.3.1 пересказывать кратко основное содержание текста с опорой на план, вопросы, иллюстрации;

Чтение

6.2.4.1 формулировать вопросы к небольшому тексту по образцу, вопросной схеме, иллюстрации при помощи учителя;

Письмо

6.3.3.1 писать тексты-повествование (письмо, рассказ) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (40-60 слов)

Соблюдение речевых норм

6.4.2.1 использовать правильно именные части речи, согласовывая слова в роде, числе и падеже;

Коррекционная работа

6.5.1.1 воспринимать слухо-зрительно речевой материал, относящийся к организации учебной деятельности и к изучению программного материала учащихся с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
6.5.2.2 обогащать словарь на лексико-грамматическом материале;
6.5.2.3 контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности;

Мир профессий

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Паронимы. Общеупотребительные слова. Диалектные слова.
Профессиональные слова. Заимствованные слова.
Устаревшие слова. Неологизмы. Фразеологизмы.

Слушание и говорение

6.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал (при помощи учителя), определяя главную информацию;
6.1.5.1 оценивать звучащую речь с позиции "понял(а)/не понял(а)", "нравится/не нравится"

Чтение

6.2.5.1 использовать комментированный вид чтения;
6.2.2.1 определять структуру текста (делить на части, озаглавливать их, определяя основную мысль при помощи учителя);

Письмо

6.3.1.1 составлять простой план;
6.3.3.1 писать тексты-повествование(письмо, рассказ) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (40-60 слов);

Соблюдение речевых норм

6.4.2.1 использовать правильно именные части речи, согласовывая слова в роде, числе и падеже;
6.4.3.1 использовать знаки препинания в простых и сложных предложениях разных видов;

Коррекционная работа

6.5.1.1 воспринимать слухо-зрительно речевой материал, относящийся к организации учебной деятельности и к изучению программного материала учащихся с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
6.5.2.2 обогащать словарь на лексико-грамматическом материале;
6.5.1.2 оценка результатов контактов со слышащими и неслышащими;

3 четверть

Мир фантазий

Словообразование. Орфография.
Однокоренные слова и формы одного и того же слова.
Окончание. Корень. Суффикс. Приставка.

Слушание и говорение

6.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал (при помощи учителя),определяя главную информацию;
6.1.4.1 участвовать в диалоге-расспросе с опорой на вопросы и слова для справок;

Чтение

6.2.1.1 понимать основное содержание сплошных и несплошных текстов, определяя тему при помощи учителя;

Письмо

6.3.3.1 писать тексты-повествование (письмо, рассказ)тс опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок(40-60 слов);

Соблюдение речевых норм

6.4.1.3 подбирать однокоренные слова, находить в них сходство по смыслу и выделять корень, окончание, приставку, суффикс;

Коррекционная работа

6.5.2.2 обогащать словарь на лексико-грамматическом материале;
6.5.2.3 контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности;

Живые организмы: растения

Чередование звуков в корне слова. Правописание гласных и согласных в приставках. Беглые гласные. Буквы "з и с" на конце приставок. Буква ы после приставок. Правописание приставок "пре-, при-". Чередование "а-о" в корне слова. Чередование "е-и" в корне слова. Способы образования слов в русском языке.

Слушание и говорение

6.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал (при помощи учителя), определяя главную информацию;
6.1.2.1 определять тему и основную мысль, опираясь на вопросы при помощи учителя;

Чтение

6.2.1.1 понимать основное содержание сплошных и несплошных текстов, определяя тему при помощи учителя;
6.2.3.1 определять виды делового письма: записка, расписка, заявление, объявление с опорой на план;

Письмо

6.3.4.1 корректировать текст, исправляя орфографические ошибки с помощью словаря;

Соблюдение речевых норм

6.4.1.1 правильно писать гласные и согласные в корне слова, гласные после шипящих и Ц, НЕ с именами существительными, прилагательными, а также окончания в разных частях речи - правильно писать гласные и согласные в корне слова и в приставках;

Коррекционная работа

6.5.2.2 обогащать словарь на лексико-грамматическом материале;
6.5.2.3 контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности;

Астрономия: звезды и созвездия

Морфология.
Самостоятельные части речи.
Имя существительное.
Общее понятие о существительном. Повторение изученного в 5 классе.
Существительные общего рода.
Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Словообразование имҰн существительных. Правописание суффиксов имҰн существительных. Правописание не с именами существительными.
Правописание сложных имҰн существительных.
Морфологический разбор имҰн существительных.

Слушание и говорение

6.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал (при помощи учителя), определяя главную информацию;

Чтение

6.2.1.1 понимать основное содержание сплошных и несплошных текстов, определяя тему при помощи учителя;
6.2.2.1 определять структуру текста (делить на части, озаглавливать их, определяя основную мысль при помощи учителя);

Письмо

6.3.2.1 излагать кратко основное содержание текста с опорой на план, вопросы, иллюстрации;
6.3.4.1 корректировать текст, исправляя орфографические ошибки с помощью словаря;

Соблюдение речевых норм

6.4.2.1 использовать правильно именные части речи, согласовывая слова в роде, числе и падеже;
6.4.2.2 иметь понятие о разносклоняемых и несклоняемых существительных, о существительных общего рода, о сложных именах существительных;

Коррекционная работа

6.5.1.1 воспринимать слухо-зрительно речевой материал, относящийся к организации учебной деятельности и к изучению программного материала учащихся с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
6.5.2.3 обогащать словарь на материале слов из разных частей речи (имҰн существительных);
6.5.2.3 контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности;

4 четверть

Чудеса света

Имя прилагательное.
Общее понятие о прилагательном. Повторение изученного в 5 классе.
Разряды имҰн прилагательных. Качественные имена прилагательные. Относительные имена прилагательные. Притяжательные имена прилагательные.
Степени сравнения имҰн прилагательных. Сравнительная степень прилагательных, еҰ образование.
Превосходная степень прилагательных, еҰ образование.

Слушание и говорение

6.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал (при помощи учителя), определяя главную информацию;
6.1.4.1 участвовать в диалоге-расспросе с опорой на вопросы и слова для справок;

Чтение

6.2.4.1 формулировать вопросы к небольшому тексту по образцу, вопросной схеме, иллюстрации при помощи учителя;
6.2.3.1 определять виды делового письма: записка, расписка, заявление, объявление с опорой на план;

Письмо

6.3.1.1 составлять простой план;
6.3.3.1 писать тексты-повествование(письмо, рассказ) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (40-60 слов);

Соблюдение речевых норм

6.4.2.1 использовать правильно именные части речи, согласовывая слова в роде, числе и падеже;

Коррекционная работа

6.5.1.1 воспринимать слухо-зрительно речевой материал, относящийся к организации учебной деятельности и к изучению программного материала учащихся с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
6.5.2.3 обогащать словарь на материале слов из разных частей речи (имҰн прилагательных);
6.5.1.2 оценка результатов контактов со слышащими и неслышащими;

Каникулы и отдых

Правописание
не с прилагательными.
Правописание "н и нн" в прилагательных.
Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.
Морфологический разбор имени прилагательного.
Повторение
и обобщение изученного
за учебный год.

Слушание и говорение

6.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал (при помощи учителя), определяя главную информацию;

Чтение

6.2.4.1 формулировать вопросы к небольшому тексту по образцу, вопросной схеме, иллюстрации при помощи учителя

Письмо

6.3.3.1 писать тексты-повествование (письмо, рассказ) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (40-60 слов);
6.3.4.1 корректировать текст, исправляя орфографические ошибки с помощью словаря;

Соблюдение речевых норм

6.4.2.1 использовать правильно именные части речи, согласовывая слова в роде, числе и падеже;

Коррекционная работа

6.5.2.3 обогащать словарь на материале слов из разных частей речи (имҰн существительных, прилагательных, глаголов);

      3) 7 класс:

      таблица 8

Тема

Лексико-грамматический материал

Виды речевой деятельности

Цели обучения

1 четверть

Путешествия и достопримечательности

Повторение изученного в
6 классе.
Имя числительное.
Общее значение, морфологические и словообразовательные признаки, синтаксическая роль.
Лексико-грамматические разряды числительных (количественные, порядковые). Числительные простые, составные и сложные.
Склонение количественных числительных и порядковых числительных.
Склонение собирательных числительных.

Слушание и говорение

7.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал (при помощи учителя), задавать уточняющие вопросы для выяснения смысла отдельных высказываний, извлекая главную информацию;

Чтение

7.2.1.1 понимать основное содержание сплошных и не сплошных текстов;

Письмо

7.3.1.1 составлять простой и сложный план;
7.3.4.1 корректировать текст, исправляя орфографические и пунктуационные ошибки с помощью словаря;

Соблюдение речевых норм

7.4.1.1 правильно писать сложные имена числительные; слитно и раздельно не и ни в отрицательных местоимениях; слитно, раздельно и через дефис наречия, суффиксы глаголов; не с разными частями речи;
7.4.2.1 использовать правильно падежные формы числительных, местоимений; образовывать степени сравнения наречий в соответствии с нормой, определять спряжение и наклонения глаголов;

Коррекционная работа

7.5.1.1 воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный материал урока с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
7.5.2.2 обогащать словарь путҰм систематизации значений имен числительных;
7.5.1.2 оценка результатов контактов со слышащими и неслышащими, выделение проблем и определение способов их решения;

Образ жизни и культура: древние цивилизации

Правописание падежных окончаний числительных.
Слитное и раздельное написание числительных.
Употребление числительных "двое, трое, оба, обе, полтора, полторы" в сочетании с существительными.
Морфологический разбор имҰн числительных.
Чтение и написание римских цифр.

Слушание и говорение

7.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал (при помощи учителя), задавать уточняющие вопросы для выяснения смысла отдельных высказываний, извлекая главную информацию;
7.1.2.1 определять основную мысль, опираясь на вопросы;

Чтение

7.2.2.1 определять основную мысль, выявляя структурные части и объясняя смысл построения текста;
7.2.5.1 использовать ознакомительный и комментированный виды чтения;

Письмо

7.3.3.1 писать тексты-описание, повествование (сказка, рассказ, заметка) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (50-70 слов);

Соблюдение речевых норм

7.4.1.1 правильно писать сложные имена числительные; слитно и раздельно "не и ни" в отрицательных местоимениях; слитно, раздельно и через дефис наречия, суффиксы глаголов; "не" с разными частями речи;
7.4.2.1 использовать правильно падежные формы числительных, местоимений; образовывать степени сравнения наречий в соответствии с нормой, определять спряжение и наклонения глаголов;

Коррекционная работа

7.5.2.1 определять основные морфологические и синтаксические признаки частей речи (имени числительного);
7.5.2.3 контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности;

2 четверть

Структура семьи и семейные ценности

Местоимение. Местоимение как часть речи.
Общее значение, морфологические признаки и синтаксическая роль.
Разряды местоимений. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. Неопределенные местоимения.
Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения.
Указательные местоимения. Определительные местоимения.

Слушание и говорение

7.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал (при помощи учителя), задавать уточняющие вопросы для выяснения смысла отдельных высказываний, извлекая главную информацию;
7.1.3.1 пересказывать подробно, кратко, содержание текстов-повествований, текстов-описаний от 3-го лица;

Чтение

7.2.2.1 определять основную мысль, выявляя структурные части и объясняя смысл построения текста;

Письмо

7.3.4.1 корректировать текст, исправляя орфографические и пунктуационные ошибки с помощью словаря;
7.3.2.1 излагать подробно, кратко, содержание текстов от 3-го лица;

Соблюдение речевых норм

7.4.1.1 правильно писать сложные имена числительные; слитно и раздельно не и ни в отрицательных местоимениях; слитно, раздельно и через дефис наречия, суффиксы глаголов; не с разными частями речи;
7.4.2.1 использовать правильно падежные формы числительных, местоимений; образовывать степени сравнения наречий в соответствии с нормой, определять спряжение и наклонения глаголов;

Коррекционная работа

7.5.2.2 обогащать словарь путҰм систематизации значений местоимений;
7.5.1.2 оценка результатов контактов со слышащими и неслышащими, выделение проблем и определение способов их решения;

Традиции празднования Нового года в Казахстане и за рубежом

Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. Склонение местоимений. Морфологический разбор местоимения.

Слушание и говорение

7.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал (при помощи учителя), задавать уточняющие вопросы для выяснения смысла отдельных высказываний, извлекая главную информацию;
7.1.4.1 участвовать в диалоге-расспросе с опорой на вопросы и слова для справок, меняя позицию "говорящий" на "слушающий" и учитывая возрастные особенности исполняемой роли;

Чтение

7.2.3.1 определять и различать типы текстов: описание, повествование, рассуждение;
7.2.5.1 использовать ознакомительный и комментированный виды чтения;

Письмо

7.3.1.1 составлять простой и сложный план;
7.3.3.1 писать тексты-описание, повествование (сказка, рассказ, заметка) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (50-70 слов);

Соблюдение речевых норм

7.4.1.1 правильно писать сложные имена числительные; слитно и раздельно "не и ни" в отрицательных местоимениях; слитно, раздельно и через дефис наречия, суффиксы глаголов; "не" с разными частями речи;
7.4.3.1 использовать знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными пунктуационными правилами;

Коррекционная работа

7.5.2.1 определять основные морфологические и синтаксические признаки частей речи (местоимения);
7.5.2.3 контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности;

3 четверть

Выдающиеся личности народа Казахстана

Повторение изученного о глаголов 6 классе.
Глагол.
Спряжение глаголов.
Правописание "ь" в глаголах второго лица единственного числа. Разноспрягаемые глаголы.
Возвратные и невозвратные глаголы.
Переходные и непереходные глаголы.
Правописание и произношение "-тся, -ться" в глаголах.
Безличные глаголы.

Слушание и говорение

7.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал (при помощи учителя), задавать уточняющие вопросы для выяснения смысла отдельных высказываний, извлекая главную информацию;
7.1.5.1 оценивать звучащую речь с позиции "понял(а)/не понял(а)", "нравится /не нравится", "правильно/ неправильно"- участвовать в диалоге по предложенной теме;

Чтение

7.2.2.1 определять основную мысль, выявляя структурные части и объясняя смысл построения текста;
7.2.4.1 формулировать вопросы к небольшому тексту по образцу при помощи учителя;

Письмо

7.3.3.1 писать тексты - описание, повествование (сказка, рассказ, заметка) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (50-70 слов);
7.3.2.1 излагать подробно, кратко, содержание текстов от 3-го лица;

Соблюдение речевых норм

7.4.1.1 правильно писать сложные имена числительные; слитно и раздельно "не и ни" в отрицательных местоимениях; слитно, раздельно и через дефис наречия, суффиксы глаголов; "не" с разными частями речи;
7.4.2.1 использовать правильно падежные формы числительных, местоимений; образовывать степени сравнения наречий в соответствии с нормой; определять спряжение и наклонения глаголов;

Коррекционная работа

7.5.1.1 воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный материал урока с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
7.5.1.2 оценка результатов контактов со слышащими и неслышащими, выделение проблем и определение способов их решения;
7.5.2.1 определять основные морфологические и синтаксические признаки частей речи (глагола);

Спорт и диета

Наклонение глаголов.
Изъявительное наклонение глагола.
Сослагательное (условное) наклонение глагола.
Повелительное наклонение глагола.

Слушание и говорение

7.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал (при помощи учителя), задавать уточняющие вопросы для выяснения смысла отдельных высказываний, извлекая главную информацию;

Чтение

7.2.5.1 использовать ознакомительный и комментированный виды чтения;

Письмо

7.3.4.1 корректировать текст, исправляя орфографические и пунктуационные ошибки с помощью словаря;
7.3.3.1 писать тексты - описание, повествование (сказка, рассказ, заметка) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (50-70 слов);

Соблюдение речевых норм

7.4.2.1 использовать правильно падежные формы числительных, местоимений; образовывать степени сравнения наречий в соответствии с нормой; определять спряжение и наклонения глаголов;

Коррекционная работа

7.5.2.2 обогащать словарь путҰм систематизации значений имен числительных, местоимений, глаголов;
7.5.2.3 контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности;

Живые организмы: животные

Правописание гласных в суффиксах
"-ова (ть)",
"-ева (тъ)", -"ыва (ть)", "-ива (ть)". Правописание не с глаголами.
Морфологический разбор глагола.

Слушание и говорение

7.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал (при помощи учителя), задавать уточняющие вопросы для выяснения смысла отдельных высказываний, извлекая главную информацию;
7.1.2.1 определять основную мысль, опираясь на вопросы;

Чтение

7.2.4.1 формулировать вопросы к небольшому тексту по образцу при помощи учителя;

Письмо

7.3.2.1 излагать подробно, кратко, содержание текстов от 3-го лица;
7.3.3.1 писать тексты - описание, повествование (сказка, рассказ, заметка) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (50-70 слов);

Соблюдение речевых норм

7.4.1.1 правильно писать сложные имена числительные; слитно и раздельно не и ни в отрицательных местоимениях; слитно, раздельно и через дефис наречия, суффиксы глаголов; не с разными частями речи;

Коррекционная работа

7.5.2.2 обогащать словарь путҰм систематизации значений глаголов;
7.5.1.2 оценка результатов контактов со слышащими и неслышащими, выделение проблем и определение способов их решения;

4 четверть

Жара и холод: экстремальная погода

Наречие.
Наречие как неизменяемая часть речи.
Разряды наречий по значению.
Степени сравнений наречий. Образование наречий.
Наречия с частицами "не и ни". Правописание наречий "со, а, ь" на конце.
Правописание "н и нн" в наречиях.

Слушание и говорение

7.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал (при помощи учителя), задавать уточняющие вопросы для выяснения смысла отдельных высказываний, извлекая главную информацию;
7.1.4.1 участвовать в диалоге-расспросе с опорой на вопросы и слова для справок, меняя позицию "говорящий" на "слушающий" и учитывая возрастные особенности исполняемой роли;

Чтение

7.2.5.1 использовать ознакомительный и комментированный виды чтения;
7.2.4.1 формулировать вопросы к небольшому тексту по образцу при помощи учителя;

Письмо

7.3.4.1 корректировать текст, исправляя орфографические и пунктуационные ошибки с помощью словаря;
7.3.3.1 писать тексты - описание, повествование (сказка, рассказ, заметка) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (50-70 слов);

Соблюдение речевых норм

7.4.1.1 правильно писать сложные имена числительные; слитно и раздельно "не и ни" в отрицательных местоимениях; слитно, раздельно и через дефис наречия, суффиксы глаголов; "не" с разными частями речи;
7.4.2.1 использовать правильно падежные формы числительных, местоимений; образовывать степени сравнения наречий в соответствии с нормой, наклонения глаголов;

Коррекционная работа

7.5.2.2 обогащать словарь путҰм систематизации значений имен числительных, местоимений, глаголов, наречий;
7.5.2.3 контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности;

Казахстан в будущем: изобретения и энергия

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Слова категории состояния.
Морфологический разбор наречий.
Повторение изученного материала за учебный год.

Слушание и говорение

7.1.1.1 понимать устную речь, визуальный материал (при помощи учителя), задавать уточняющие вопросы для выяснения смысла отдельных высказываний, извлекая главную информацию;

Чтение

7.2.1.1 понимать основное содержание сплошных и несплошных текстов;
7.2.2.1 определять основную мысль, выявляя структурные части и объясняя смысл построения текста;

Письмо

7.3.2.1 излагать подробно, кратко, содержание текстов от 3-го лица;
7.3.1.1 составлять простой и сложный план;
7.3.3.1 писать тексты-описание, повествование (сказка, рассказ, заметка) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (50-70 слов);

Соблюдение речевых норм

7.4.1.1 правильно писать сложные имена числительные; слитно и раздельно "не и ни" в отрицательных местоимениях; слитно, раздельно и через дефис наречия, суффиксы глаголов; "не" с разными частями речи;
7.4.2.1 использовать правильно падежные формы числительных, местоимений; образовывать степени сравнения наречий в соответствии с нормой, наклонения глаголов;

Коррекционная работа

7.5.2.2 обогащать словарь путҰм систематизации значений имен числительных, местоимений, глаголов, наречий;
7.5.1.2 оценка результатов контактов со слышащими и неслышащими, выделение проблем и определение способов их решения;

      4) 8 класс:

      таблица 4

Тема

Лексико-грамматический материал

Виды речевой деятельности

Цели обучения

1 четверть

Культура, язык и общение

Повторение изученного в 7-м классе.
Причастие.
Причастие как особая форма глагола.
Признаки глагола у причастия.
Признаки прилагательного у причастия.
Склонение причастий.
Причастный оборот.

Слушаниеи говорение

8.1.1.1 Понимать устную речь, извлекая главную и второстепенную информацию;
8.1.2.1 определять основную мысль, опираясь на ключевые слова, словосочетания;

Чтение

8.2.1.1 понимать основное содержание сплошных и несплошных текстов, извлекая главную информацию;
8.2.5.1 использовать разные виды чтения, в том числе поисковое;

Письмо

8.3.3.1 писать тексты - описание с элементами повествования, тексты официально-делового стиля (объяснительная записка, расписка, письмо) с опорой на план, вопросы (60-80 слов);
8.3.4.1 корректировать текст, исправляя смысловые недочеты; редактировать текст, изменяя структуру отдельных предложений;

Соблюдение речевых норм

8.4.3.1 использовать знаки препинания в предложениях, осложненных причастными и деепричастными оборотами;

Коррекционная работа

8.5.1.1 воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и терминологический материал урока с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
8.5.1.2 оценка качества высказывания (выразительность, эмоциональность, членораздельность);
8.5.2.1 определять основные морфологические и синтаксические признаки особых форм глагола (причастия);

Мир вокруг нас: транспорт и инфраструктура

Действительные и страдательные причастия.
Образование действительных причастий настоящего времени.
Образование действительных причастий прошедшего времени.
Образование страдательных причастий настоящего времени.
Образование страдательных причастий прошедшего времени.

Слушание и говорение

8.1.1.1 понимать устную речь, извлекая главную и второстепенную информацию;

Чтение

8.2.4.1 формулировать вопросы к тексту при помощи учителя;
8.2.5.1 использовать разные виды чтения, в том числе поисковое;

Письмо

8.3.2.1 излагать подробно, кратко, выборочно содержание текстов с изменением лица;
8.3.3.1 писать тексты - описание с элементами повествования, тексты официально-делового стиля (объяснительная записка, расписка, письмо) с опорой на план, вопросы (60-80 слов);

Соблюдение речевых норм

8.4.2.1 использовать правильно глагол и его формы, служебные части речи; соблюдать нормы глагольного управления;

Коррекционная работа

8.5.2.1 определять основные морфологические и синтаксические признаки особых форм глагола (причастия);
8.5.2.3 обогащать словарь на материале слов из разных частей речи;
8.5.2.4 контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности;


2 четверть

Жизненные ценности

Гласные в причастиях перед "-НН-"
Краткие страдательные причастия.
Правописание "не" с причастиями.
Правописание "-нн- и -н-" в причастиях и отглагольных прилагательных.
Морфологический разбор причастия.
Переход причастий и прилагательных в разряд имҰн существительных.
Употребление причастий в речи.

Слушание и говорение

8.1.1.1 понимать устную речь, извлекая главную и второстепенную информацию;
8.1.4.1 участвовать в диалоге по предложенной теме с опорой на вопросы;

Чтение

8.2.4.1 формулировать вопросы к тексту при помощи учителя;
8.2.2.1 выявлять структурные части и их элементы (предложения, абзацы), раскрывающие основную мысль;

Письмо

8.3.3.1 писать тексты - описание с элементами повествования, тексты официально-делового стиля (объяснительная записка, расписка, письмо) с опорой на план, вопросы (60-80 слов);
8.3.1.1 составлять простой и сложный план, собирать материал к творческой работе в соответствии с планом;

Соблюдение речевых норм

8.4.1.1 правильно писать "НЕ" с разными частями речи, суффиксы в особых формах глагола, самостоятельные и служебные части речи;

Коррекционная работа

8.5.2.1 определять основные морфологические и синтаксические признаки особых форм глагола (причастия);
8.5.2.3 обогащать словарь на материале слов из разных частей речи;
8.5.1.2 оценка качества высказывания (выразительность, эмоциональность, членораздельность);

Мир профессий

Деепричастие.
Деепричастие как особая форма глагола.
Признаки глагола и наречия у деепричастия.
Образование деепричастий несовершенного вида.
Образование деепричастий совершенного вида.
Деепричастный оборот. Морфологический разбор деепричастия.
Употребление деепричастий в речи.

Слушание и говорение

8.1.1.1 понимать устную речь, извлекая главную и второстепенную информацию;
8.1.3.1 пересказывать подробно, кратко, выборочно содержание текстов-повествований, текстов-описаний с изменением лица;

Чтение

8.2.1.1 понимать основное содержание сплошных и несплошных текстов, извлекая главную информацию;

Письмо

8.3.3.1 писать тексты - описание с элементами повествования, тексты официально-делового стиля (объяснительная записка, расписка, письмо) с опорой на план, вопросы (60-80 слов);

Соблюдение речевых норм

8.4.2.1 использовать правильно глагол и его формы, служебные части речи; соблюдать нормы глагольного управления;
8.4.3.1 использовать знаки препинания в предложениях, осложненных причастными и деепричастными оборотами;

Коррекционная работа

8.5.1.1 воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и терминологический материал урока с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
8.5.2.1 определять основные морфологические и синтаксические признаки особых форм глагола (причастия, деепричастия);
8.5.2.3 обогащать словарь на материале слов из разных частей речи;
8.5.2.4 контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности;

3 четверть

Мир фантазий

Служебные части речи.
Понятие о служебных частях речи.
Предлог.
Предлог как служебная часть речи.
Непроизводные и производные предлоги.
Сочетание предлогов с падежами.
Правописание предлогов.
Морфологический разбор предлога.
Употребление предлогов в речи.

Слушание и говорение

8.1.1.1 понимать устную речь, извлекая главную и второстепенную информацию;
8.1.5.1 оценивать звучащую речь с позиции "понял(а)/не понял(а)", "нравится /не нравится", "правильно/ неправильно", аргументируя свою позицию;

Чтение

8.2.2.1 выявлять структурные части и их элементы (предложения, абзацы), раскрывающие основную мысль;

Письмо

8.3.1.1 составлять простой и сложный план, собирать материал к творческой работе в соответствии с планом;
8.3.3.1 писать тексты - описание с элементами повествования, тексты официально-делового стиля (объяснительная записка, расписка, письмо) с опорой на план, вопросы (60-80 слов);

Соблюдение речевых норм

8.4.2.1 использовать правильно глагол и его формы, служебные части речи; соблюдать нормы глагольного управления;

Коррекционная работа

8.5.1.1 воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и терминологический материал урока с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
8.5.1.2 оценка качества высказывания (выразительность, эмоциональность, членораздельность);
8.5.2.2 определять основные признаки служебных частей речи;

Живые организмы: растения

Союз.
Союз как служебная часть речи.
Сочинительные и подчинительные союзы.
Правописание союзов "также, тоже, чтобы, зато".
Морфологический разбор союза.
Употребление союзов в речи.

Слушание и говорение

8.1.1.1 понимать устную речь, извлекая главную и второстепенную информацию;
8.1.4.1 участвовать в диалоге по предложенной теме с опорой на вопросы;

Чтение

8.2.6.1 формулировать вопросы к тексту при помощи учителя;
8.2.5.1 использовать разные виды чтения, в том числе поисковое;

Письмо

8.3.1.1 составлять простой и сложный план, собирать материал к творческой работе в соответствии с планом;
8.3.3.1 писать тексты - описание с элементами повествования, тексты официально-делового стиля (объяснительная записка, расписка, письмо) с опорой на план, вопросы (60-80 слов);

Соблюдение речевых норм

8.4.1.1 правильно писать "НЕ" с разными частями речи, суффиксы в особых формах глагола, самостоятельные и служебные части речи;

Коррекционная работа

8.5.1.1 воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и терминологический материал урока с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
8.5.2.2 определять основные признаки служебных частей речи;
8.5.2.4 контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности;

Астрономия: звезды и созвездия

Частица.
Частица как служебная часть речи.
Формообразующие частицы.
Отрицательные частицы "не и ни".
Правописание не с разными частями речи.
Модальные частицы.
Омонимия частиц.
Морфологический разбор частицы.
Употребление частиц в речи.
Междометие.
Междометие как особая часть речи.
Употребление междометий в речи.

Слушание и говорение

8.1.1.1 понимать устную речь, извлекая главную и второстепенную информацию;
8.1.3.1 пересказывать подробно, кратко, выборочно содержание текстов-повествований, текстов-описаний с изменением лица;

Чтение

8.2.4.1 формулировать вопросы к тексту при помощи учителя;

Письмо

8.3.3.1 писать тексты - описание с элементами повествования, тексты официально-делового стиля (объяснительная записка, расписка, письмо) с опорой на план, вопросы (60-80 слов);

Соблюдение речевых норм

8.4.1.1 правильно писать "НЕ" с разными частями речи, суффиксы в особых формах глагола, самостоятельные и служебные части речи;

Коррекционная работа

8.5.1.1 воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и терминологический материал урока с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
8.5.1.2 оценка качества высказывания (выразительность, эмоциональность, членораздельность);
8.5.2.2 определять основные признаки служебных частей речи;

4 четверть

Чудеса света

Стили речи.
Понятие о стилях речи.
Разговорный (обиходно-бытовой) стиль речи.
Публицистический стиль речи.
Официально-деловой стиль речи.
Научный стиль речи.
Художественный стиль речи.
Типы речи.
Понятие о типах речи.

Слушание и говорение

8.1.1.1 понимать устную речь, извлекая главную и второстепенную информацию;
8.1.2.1 определять основную мысль, опираясь на ключевые слова, словосочетания;

Чтение

8.2.3.1 определять стили речи: разговорный, публицистический, официально-деловой, научный художественный стилей;

Письмо

8.3.1.1 составлять простой и сложный план, собирать материал к творческой работе в соответствии с планом;
8.3.3.1 писать тексты - описание с элементами повествования, тексты официально-делового стиля (объяснительная записка, расписка, письмо) с опорой на план, вопросы (60-80 слов);

Соблюдение речевых норм

8.4.2.1 использовать правильно глагол и его формы, служебные части речи; соблюдать нормы глагольного управления;

Коррекционная работа

8.5.1.1 воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и терминологический материал урока с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
8.5.2.4 контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности;

Каникулы и отдых

Систематизация и обобщение изученного.
Разделы науки о языке.
Фонетика. Орфоэпия.
Лексика и фразеология.
Графика и орфография.
Словообразование.
Морфология.
Синтаксис.
Пунктуация.

Слушание и говорение

8.1.1.1 понимать устную речь, извлекая главную и второстепенную информацию;
8.1.5.1 оценивать звучащую речь с позиции "понял(а)/не понял(а)", "нравится /не нравится", "правильно/ неправильно", аргументируя свою позицию;

Чтение

8.2.1.1 понимать основное содержание сплошных и несплошных текстов, извлекая главную информацию;
8.2.5.1 использовать разные виды чтения, в том числе поисковое;

Письмо

8.3.2.1 излагать подробно, кратко, выборочно содержание текстов с изменением лица;
8.3.4.1 корректировать текст, исправляя смысловые недочеты; редактировать текст, изменяя структуру отдельных предложений;

Соблюдение речевых норм

8.4.2.1 использовать правильно глагол и его формы, служебные части речи; соблюдать нормы глагольного управления;

Коррекционная работа

8.5.2.3 обогащать словарь на материале слов из разных частей речи;
8.5.1.2 оценка качества высказывания (выразительность, эмоциональность, членораздельность)

      5) 9 класс:

      таблица 5

Тема

Лексико-грамматический материал

Виды речевой деятельности

Цели обучения

1 четверть

Семья: права и обязанности

Повторение изученного в 8 классе.
Синтаксис и пунктуация.
Словосочетание и предложение. Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании.
Строение и грамматическое значение словосочетания.
Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.
Виды словосочетаний.
Синтаксический разбор словосочетания.
Предложение. Предложение как основная единица языка.
Строение и грамматическое значение предложения.
Типы предложений по особенностям их структуры

Слушание и говорение

9.1.1.1 понимать устную речь, определяя известную и неизвестную информацию;
9.1.5.1 участвовать в диалоге по предложенной теме, используя слова для справок;

Чтение

9.2.1.1 понимать основное содержание сплошных и несплошных текстов, извлекая главную и второстепенную информацию;
9.2.4.1 формулировать вопросы и собственные идеи на основе прочитанного текста;

Письмо

9.3.2.1 излагать подробно, кратко, выборочно содержание текстов смешанного типа с изменением лица;
9.3.4.1 корректировать и редактировать текст, исправляя смысловые недочеты;

Соблюдение речевых норм

9.4.2.1 использовать правильно способы выражения главных и второстепенных членов предложения, однородные члены, обособленные члены предложения, обращения, вводные слова и вставные конструкции;

Коррекционная работа

9.5.1.1 воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и терминологический материал урока; определять паузы, начало и конец предложений с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
9.5.2.1 устанавливать связь между главными и второстепенными членами предложения;
9.5.1.2 самооценка результатов контактов со слышащими и неслышащими, выделение проблем и определение способов их решения; оценка качества собственного и чужого высказывания (выразительность, эмоциональность, членораздельность);

Развлечения и спорт

Простое предложение.
Двусоставные предложения.
Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.
Способы выражения подлежащего.
Типы сказуемого.
Простое глагольное сказуемое.
Составное глагольное сказуемое.
Составное именное сказуемое.
Постановка тире между подлежащим и сказуемым.

Слушание и говорение

9.1.1.1 понимать устную речь, определяя известную и неизвестную информацию;
9.1.2.1 определять основную мысль на основе структуры текста;

Чтение

9.2.2.1 выявлять особенности структуры текста, раскрывающие основную мысль;
9.2.5.1 использовать разные виды чтения, в том числе изучающее;

Письмо

9.3.1.1 составлять простой цитатный план, собирать материал к творческой работе в соответствии с планом;
9.3.3.1 писать тексты-повествование с элементами описания, тексты официально-делового, разговорного стилей (характеристика, биография, автобиография, реферат, комментарии в чате) с опорой на план, вопросы (70-90 слов);

Соблюдение речевых норм

9.4.2.1 использовать правильно способы выражения главных и второстепенных членов предложения, однородные члены, обособленные члены предложения, обращения, вводные слова и вставные конструкции;

Коррекционная работа

9.5.2.1 устанавливать связь между главными и второстепенными членами предложения;
9.5.2.2 строить простые предложения, выделять модели простых предложений различных синтаксических конструкций (двусоставных);
9.5.2.4 контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности;

2 четверть

Мир профессий

Второстепенные члены предложения. Дополнение, определение и обстоятельство.
Определение. Определение согласованное и несогласованное. Приложение.
Дополнение. Дополнения прямые и косвенные.

Слушание и говорение

9.1.1.1 понимать устную речь, определяя известную и неизвестную информацию;
9.1.3.1 пересказывать подробно, кратко, выборочно содержание текстов смешанного типа с изменением лица - строить монолог с элементами описания, повествования, с изменением лица;

Чтение

9.2.4.1 формулировать вопросы и собственные идеи на основе прочитанного текста;
9.2.5.1 использовать разные виды чтения, в том числе изучающее;

Письмо

9.3.3.1 писать тексты-повествование с элементами описания, тексты официально-делового, разговорного стилей (характеристика, биография, автобиография, реферат, комментарии в чате) с опорой на план, вопросы (70-90 слов);
9.3.4.1 корректировать и редактировать текст, исправляя смысловые недочеты;

Соблюдение речевых норм

9.4.1.1 правильно писать омонимичные самостоятельные и служебные части речи;
9.4.2.1 использовать правильно способы выражения главных и второстепенных членов предложения, однородные члены, обособленные члены предложения, обращения, вводные слова и вставные конструкции;

Коррекционная работа

9.5.2.1 устанавливать связь между главными и второстепенными членами предложения;
9.5.2.3 обогащать словарь на материале слов из разных частей речи;
9.5.1.2 самооценка результатов контактов со слышащими и неслышащими, выделение проблем и определение способов их решения; оценка качества собственного и чужого высказывания (выразительность, эмоциональность, членораздельность);

Космос

Обстоятельство. Основные виды обстоятельств.
Сравнительный оборот.
Выделение запятыми сравнительного оборота.

Слушание и говорение

9.1.1.1 понимать устную речь, определяя известную и неизвестную информацию;
9.1.5.1 участвовать в диалоге по предложенной теме, используя слова для справок;

Чтение

9.2.3.1 определять характерные черты и жанровые особенности публицистического, разговорного, научного, официально-делового стилей (статья, интервью, характеристика, биография, автобиография, реферат, доклад, комментарии в чате, форуме);
9.2.5.1 использовать разные виды чтения, в том числе изучающее;

Письмо

9.3.3.1 писать тексты-повествование с элементами описания, тексты официально-делового, разговорного стилей (характеристика, биография, автобиография, реферат, комментарии в чате) с опорой на план, вопросы (70-90 слов);

Соблюдение речевых норм

9.4.1.1 правильно писать омонимичные самостоятельные и служебные части речи
9.4.2.1 использовать правильно способы выражения главных и второстепенных членов предложения, однородные члены, обособленные члены предложения, обращения, вводные слова и вставные конструкции;

Коррекционная работа

9.5.2.1 устанавливать связь между главными и второстепенными членами предложения;
9.5.2.3 обогащать словарь на материале слов из разных частей речи;
9.5.2.4 контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности;

3 четверть

Разнообразие форм жизни

Односоставные предложения.
Понятие об односоставных предложениях.
Синонимия односоставных и двусоставных предложений.
Типы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом – сказуемым. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения.
Безличные предложения. Односоставные предложения с главным членом – подлежащим (назывные).
Полные и неполные предложения.
Особенности строения неполных предложений

Слушание и говорение

9.1.1.1 понимать устную речь, определяя известную и неизвестную информацию;
9.1.5.1 оценивать прослушанный материал с точки зрения темпа речи;

Чтение

9.2.4.1 формулировать вопросы и собственные идеи на основе прочитанного текста;
9.2.2.1 выявлять особенности структуры текста, раскрывающие основную мысль;

Письмо

9.3.3.1 писать тексты-повествование с элементами описания, тексты официально-делового, разговорного стилей (характеристика, биография, автобиография, реферат, комментарии в чате) с опорой на план, вопросы (70-90 слов);

Соблюдение речевых норм

9.4.2.1 использовать правильно способы выражения главных и второстепенных членов предложения, однородные члены, обособленные члены предложения, обращения, вводные слова и вставные конструкции;

Коррекционная работа

9.5.2.2 строить простые предложения, выделять модели простых предложений различных синтаксических конструкций (двусоставных, односоставных);
9.5.2.1 устанавливать связь между главными и второстепенными членами предложения;
9.5.1.2 самооценка результатов контактов со слышащими и неслышащими, выделение проблем и определение способов их решения; оценка качества собственного и чужого высказывания (выразительность, эмоциональность, членораздельность);

Вода в жизни человека

Осложненное предложение. Предложения с однородными членами. Однородные члены предложения, их признаки.
Знаки препинания при однородных членах предложения.
Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Обобщающие слова при однородных членах предложения.
Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами.

Слушание и говорение

9.1.1.1 понимать устную речь, определяя известную и неизвестную информацию;

Чтение

9.2.5.1 использовать разные виды чтения, в том числе изучающее;
9.2.1.1 понимать основное содержание сплошных и несплошных текстов, извлекая главную и второстепенную информацию;

Письмо

9.3.2.1 излагать подробно, кратко, выборочно содержание текстов смешанного типа с изменением лица;
9.3.4.1 корректировать и редактировать текст, исправляя смысловые недочеты;

Соблюдение речевых норм

9.4.2.1 использовать правильно способы выражения главных и второстепенных членов предложения, однородные члены, обособленные члены предложения, обращения, вводные слова и вставные конструкции;

Коррекционная работа

9.5.2.2 строить простые предложения, выделять модели простых предложений различных синтаксических конструкций (односоставных, двусоставных, осложненных);
9.5.2.3 обогащать словарь на материале слов из разных частей речи;
9.5.2.4 контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности;

Еда: необходимость или роскошь?

Предложения с обособленными членами.
Понятие обособления. Обособление согласованных и несогласованных определений.
Обособление приложений. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами и одиночными деепричастиями. Обособление обстоятельств, выраженных существительными в косвенных падежах.
Обособление дополнений.
Пунктуация при обособленных членах предложения. Уточняющие обособленные члены предложения.

Слушание и говорение

9.1.1.1 понимать устную речь, определяя известную и неизвестную информацию;
9.1.2.1 определять основную мысль на основе структуры текста;

Чтение

9.2.4.1 формулировать вопросы и собственные идеи на основе прочитанного текста;

Письмо

9.3.3.1 писать тексты - повествования с элементами описания, тексты официально-делового, разговорного стилей (характеристика, биография, автобиография, реферат, комментарии в чате) с опорой на план, вопросы (70-90 слов);

Соблюдение речевых норм

9.4.2.1 использовать правильно способы выражения главных и второстепенных членов предложения, однородные члены, обособленные члены предложения, обращения, вводные слова и вставные конструкции;
9.4.3.1 использовать знаки препинания в простых осложненных предложениях при обособленных членах предложения, обращениях, вводных словах и вставных конструкциях, цитировании, прямой и косвенной речи;

Коррекционная работа

9.5.2.1 устанавливать связь между главными и второстепенными членами предложения;
9.5.2.2 строить простые предложения, выделять модели простых предложений различных синтаксических конструкций (односоставных, двусоставных, осложненных);

4 четверть

Музыка в современном обществе

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями. Обращения нераспространенные и распространенные.
Знаки препинания при обращении.
Вводные слова, словосочетания и предложения, их сходство и различие.
Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие.
Знаки препинания в предложениях с междометиями.
Вставные конструкции.
Знаки препинания при вставных конструкциях.

Слушание и говорение

9.1.1.1 понимать устную речь, определяя известную и неизвестную информацию;
9.1.3.1 пересказывать подробно, кратко, выборочно содержание текстов смешанного типа с изменением лица - строить монолог с элементами описания, повествования, с изменением лица;

Чтение

9.2.5.1 использовать разные виды чтения, в том числе изучающее;

Письмо

9.3.3.1 писать тексты-повествования с элементами описания, тексты официально-делового, разговорного стилей (характеристика, биография, автобиография, реферат, комментарии в чате) с опорой на план, вопросы (70-90 слов);
9.3.4.1 корректировать и редактировать текст, исправляя смысловые недочеты;

Соблюдение речевых норм

9.4.2.1 использовать правильно способы выражения главных и второстепенных членов предложения, однородные члены, обособленные члены предложения, обращения, вводные слова и вставные конструкции;
9.4.3.1 использовать знаки препинания в простых осложненных предложениях при обособленных членах предложения, обращениях, вводных словах и вставных конструкциях, цитировании, прямой и косвенной речи;

Коррекционная работа

9.5.2.1 устанавливать связь между главными и второстепенными членами предложения;
9.5.2.2 строить простые предложения, выделять модели простых предложений различных синтаксических конструкций (односоставных, двусоставных, осложненных);
9.5.2.3 обогащать словарь на материале слов из разных частей речи;
9.5.1.2 самооценка результатов контактов со слышащими и неслышащими, выделение проблем и определение способов их решения; оценка качества собственного и чужого высказывания (выразительность, эмоциональность, членораздельность);

Научные открытия и технологии

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь.
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью.
Знаки препинания при прямой речи. Предложения с косвенной речью и знаки препинания при ней.
Цитата как способ передачи прямой речи.
Выделение цитаты знаками препинания. Диалог.
Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.
Повторение изученного за учебный год

Слушание и говорение

9.1.1.1 понимать устную речь, определяя известную и неизвестную информацию;
9.1.4.1 участвовать в диалоге по предложенной теме, используя слова для справок;

Чтение

9.2.1.1 понимать основное содержание сплошных и несплошных текстов, извлекая главную и второстепенную информацию;
9.2.4.1 формулировать вопросы и собственные идеи на основе прочитанного текста;

Письмо

9.3.2.1 излагать подробно, кратко, выборочно содержание текстов смешанного типа с изменением лица;

Соблюдение речевых норм

9.4.3.1 использовать знаки препинания в простых осложненных предложениях при обособленных членах предложения, обращениях, вводных словах и вставных конструкциях, цитировании, прямой и косвенной речи;

Коррекционная работа

9.5.2.2 строить простые предложения, выделять модели простых предложений различных синтаксических конструкций (односоставных, двусоставных, осложненных);
9.5.2.3 обогащать словарь на материале слов из разных частей речи;
9.5.2.4 контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности;

      6) 10 класс:

      таблица 6

Тема

Лексико-грамматический материал

Виды речевой деятельности

Цели обучения

1 четверть

Конфликты и миротворчество

Повторение изученного в
9-м классе.
Синтаксис сложного предложения.
Виды сложных предложений.
СложносочинҰнные предложения.
Понятие о сложносочинҰнном предложении.
Сочинительные союзы как средство связи между частями сложносочинҰнного предложения.

Слушание и говорение

10.1.1.1 понимать устную речь, определяя основную и детальную информацию;
10.1.4.1 участвовать в диалоге по предложенной теме;

Чтение

10.2.2.1 выявлять особенности и роль структуры текста в передаче основной мысли;
10.2.5.1 использовать разные виды чтения, в том числе просмотровое чтение, чтение с составлением плана, конспектов;

Письмо

10.3.2.1 излагать содержание текстов;
10.3.3.1 писать тексты - описание, повествование соответствующих стилей с опорой на план, вопросы (80-100 слов);

Соблюдение речевых норм

10.4.1.1 соблюдать орфографические нормы;
10.4.2.1 использовать правильно морфологические средства связи (союзы и союзные слова) в сложных предложениях;

Коррекционная работа

10.5.1.1 воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и терминологический материал урока; определять паузы, начало и конец предложений; словесное ударение с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
10.5.2.1 строить сложные предложения, выделять модели предложений различных синтаксических конструкций;
10.5.1.2 оценка качества собственного и чужого высказывания (выразительность, эмоциональность, членораздельность);

Сухопутные страны

Виды сложносочинҰнных предложений.
СложносочинҰнные предложения с соединительными союзами.
СложносочинҰнные предложения с противительными союзами.
СложносочинҰнные предложения с разделительными союзами.
Синтаксический разбор сложносочинҰнного предложения.

Слушание и говорение

10.1.1.1 понимать устную речь, определяя основную и детальную информацию;
10.1.2.1 определять основную мысль на основе структурных элементов текста;

Чтение

10.2.4.1 формулировать вопросы и идеи, передавая содержание текстов;
10.2.5.1 использовать разные виды чтения, в том числе просмотровое чтение, чтение с составлением плана, конспектов;

Письмо

10.3.1.1 составлять разные виды плана, в том числе цитатный;
10.3.4.1 корректировать и редактировать имеющиеся недочеты в тексте;

Соблюдение речевых норм

10.4.2.1 использовать правильно морфологические средства связи (союзы и союзные слова) в сложных предложениях;
10.4.3.1 использовать знаки препинания в сложных предложениях разных видов;

Коррекционная работа

10.5.2.1 строить сложные предложения, выделять модели предложений различных синтаксических конструкций;
10.5.2.2 обогащать словарь путем систематизации частей речи;
10.5.2.3 контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности;

2 четверть

Традиции и культура

СложноподчинҰнные предложения.
Понятие о сложноподчинҰнном предложении.
Средства связи простых предложений в сложноподчинҰнном предложении.
Знаки препинания в сложноподчинҰнном предложении.

Слушание и говорение

10.1.1.1 понимать устную речь, определяя основную и детальную информацию;
10.1.3.1 пересказывать содержание текстов, синтезируя информацию прослушанного материала;

Чтение

10.2.1.1 понимать основное содержание сплошных и несплошных текстов, извлекая открытую и скрытую (подтекст) информацию;

Письмо

10.3.3.1 писать тексты - описание, - повествование соответствующих стилей с опорой на план, вопросы (80-100 слов);

Соблюдение речевых норм

10.4.2.1 использовать правильно морфологические средства связи (союзы и союзные слова) в сложных предложениях;
10.4.3.1 использовать знаки препинания в сложных предложениях разных видов;

Коррекционная работа

10.5.1.1 воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и терминологический материал урока; определять паузы, начало и конец предложений; словесное ударение с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
10.5.2.1 строить сложные предложения, выделять модели предложений различных синтаксических конструкций;
10.5.1.2 оценка качества собственного и чужого высказывания (выразительность, эмоциональность, членораздельность);

Ресурсы планеты "Земля"

Виды сложноподчинҰнных предложений.
СложноподчинҰнные предложения с придаточными изъяснительными.
СложноподчинҰнные предложения с придаточными определительными.
СложноподчинҰнные предложения с придаточными обстоятельственными.

Слушание и говорение

10.1.1.1 понимать устную речь, определяя основную и детальную информацию;
10.1.5.1 оценивать прослушанный материал с точки зрения нормативности речи;

Чтение

10.2.3.1 определять типы текстов, характерные черты, языковые особенности текстов разных жанров и стилей;
10.2.4.1 формулировать вопросы и идеи, передавая содержание текстов;

Письмо

10.3.3.1 писать тексты - описание, - повествование соответствующих стилей с опорой на план, вопросы (80-100 слов);
10.3.4.1 корректировать и редактировать имеющиеся недочеты в тексте;

Соблюдение речевых норм

10.4.2.1 использовать правильно морфологические средства связи (союзы и союзные слова) в сложных предложениях;
10.4.3.1 использовать знаки препинания в сложных предложениях разных видов;

Коррекционная работа

10.5.2.1 строить сложные предложения, выделять модели предложений различных синтаксических конструкций;
10.5.2.2 обогащать словарь путем систематизации частей речи;
10.5.2.3 контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности;

3 четверть

Подросток в современном мире

СложноподчинҰнные предложения с придаточными времени.
СложноподчинҰнные предложения с придаточными места.
СложноподчинҰнные предложения с придаточными причины.
СложноподчинҰнные предложения с придаточными условия.
СложноподчинҰнные предложения с придаточными цели.
СложноподчинҰнные предложения с придаточными образа действия и степени.
СложноподчинҰнные предложения с придаточными сравнения.
СложноподчинҰнные предложения с придаточными уступки.
СложноподчинҰнные предложения с придаточными следствия.
СложноподчинҰнные предложения с несколькими придаточными.
Синтаксический разбор сложноподчинҰнного предложения.

Слушание и говорение

10.1.1.1 понимать устную речь, определяя основную и детальную информацию;
10.1.2.1 определять основную мысль на основе структурных элементов текста;

Чтение

10.2.2.1 выявлять особенности и роль структуры текста в передаче основной мысли;
10.2.3.1 определять типы текстов, характерные черты, языковые особенности текстов разных жанров и стилей;

Письмо

10.3.1.1 составлять разные виды плана, в том числе цитатный;
10.3.3.1 писать тексты - описание, повествование соответствующих стилей с опорой на план, вопросы (80-100 слов);

Соблюдение речевых норм

10.4.2.1 использовать правильно морфологические средства связи (союзы и союзные слова) в сложных предложениях;
10.4.3.1 использовать знаки препинания в сложных предложениях разных видов;

Коррекционная работа

10.5.1.1 воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и терминологический материал урока; определять паузы, начало и конец предложений; словесное ударение с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
10.5.2.1 строить сложные предложения, выделять модели предложений различных синтаксических конструкций;
10.5.2.2 обогащать словарь путем систематизации частей речи;
10.5.1.2 оценка качества собственного и чужого высказывания (выразительность, эмоциональность, членораздельность);

Всемирная связь в 21 веке

Бессоюзные сложные предложения.
Понятие о бессоюзном сложном предложении.
Виды бессоюзных сложных предложений.
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления.
Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления.
Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, изъяснения.

Слушание и говорение

10.1.1.1 понимать устную речь, определяя основную и детальную информацию;
10.1.4.1 участвовать в диалоге по предложенной теме;

Чтение

10.2.3.1 определять типы текстов, характерные черты, языковые особенности текстов разных жанров и стилей;

Письмо

10.3.2.1 излагать содержание текстов;
10.3.3.1 писать тексты - описание, повествование соответствующих стилей с опорой на план, вопросы (80-100 слов);

Соблюдение речевых норм

10.4.2.1 использовать правильно морфологические средства связи (союзы и союзные слова) в сложных предложениях;
10.4.3.1 использовать знаки препинания в сложных предложениях разных видов;

Коррекционная работа

10.5.1.1 воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и терминологический материал урока; определять паузы, начало и конец предложений; словесное ударение с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
10.5.2.1 строить сложные предложения, выделять модели предложений различных синтаксических конструкций;
10.5.2.2 обогащать словарь путем систематизации частей речи, самостоятельной работы со словарями;

4 четверть

Дилеммы и выбор

Бессоюзные сложные предложения со значением времени, условия, следствия.
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.
Сложные предложения с разными видами связи.

Слушание и говорение

10.1.1.1 понимать устную речь, определяя основную и детальную информацию;
10.1.3.1 пересказывать содержание текстов, синтезируя информацию прослушанного материала;

Чтение

10.2.1.1 понимать основное содержание сплошных и несплошных текстов, извлекая открытую и скрытую (подтекст) информацию;
10.2.4.1 формулировать вопросы и идеи, передавая содержание текстов;

Письмо

10.3.3.1 писать тексты - описание, -повествование соответствующих стилей с опорой на план, вопросы (80-100 слов);

Соблюдение речевых норм

10.4.2.1 использовать правильно морфологические средства связи (союзы и союзные слова) в сложных предложениях;
10.4.3.1 использовать знаки препинания в сложных предложениях разных видов;

Коррекционная работа

10.5.2.1 строить сложные предложения, выделять модели предложений различных синтаксических конструкций;
10.5.1.2 оценка качества собственного и чужого высказывания (выразительность, эмоциональность, членораздельность);

Средства массовой информации

Синтаксический разбор сложного предложения с разными видами связи.
Систематизация и обобщение изученного материала.

Слушание и говорение

10.1.1.1 понимать устную речь, определяя основную и детальную информацию;

Чтение

10.2.6.1 использовать разные виды чтения, в том числе просмотровое чтение, чтение с составлением плана, конспектов;

Письмо

10.3.2.1 излагать содержание текстов;

Соблюдение речевых норм

10.4.2.1 использовать правильно морфологические средства связи (союзы и союзные слова) в сложных предложениях;
10.4.3.1 использовать знаки препинания в сложных предложениях разных видов;

Коррекционная работа

10.5.2.1 строить сложные предложения, выделять модели предложений различных синтаксических конструкций;
10.5.2.2 обогащать словарь путем систематизации частей речи, самостоятельной работы со словарями;
10.5.2.3 контроль с помощью учителя и самостоятельно частоты и целесообразности применения дактильной и жестовой речи в различных видах речевой деятельности

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына 443-қосымша

Есту қабілеті бұзылған (естімейтін) білім алушыларға арналған негізгі орта білім беру деңгейінің 5-10 сыныптары үшін "Қазақ әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде)

      Ескерту. Оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 20.09.2018 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Есту қабілеті бұзылған (естімейтін) білім алушыларға арналған негізгі орта білім беру деңгейінің 5-10 сыныптары үшін "Қазақ әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      2. Бағдарламаның мақсаты – әдеби шығармаларды қабылдау және саралау арқылы адамның рухани құндылықтарының қалыптасуына ықпал жасау, білімдерін, қабілеттерін, дағдыларын жекелік таңдау негізінде әлем мен өзін-өзі тануға қолдана алатын білікті оқырман тәрбиелеу.

      3. Оқытудың міндеттері:

      1) қазақ, орыс және әлем әдебиеті мен мәдениеті негізінде әлеуметтік тұрғыда табысты бейімделуіне ықпал жасайтын білімдерді, қабілеттерді, дағдыларды қалыптастыру;

      2) білім алушылар көркем әдебиет шығармаларының авторлық түпкі ойын терең түсінулері үшін, әдебиеттанушылық түсініктердің меңгерілуіне ықпал жасау;

      3) шығарамаларды саралау негізінде сындық саралау, теңеу, қорыту, ұқсастық пен себептік-нәтижелік байланысты анықтау, құбылыстарды жіктеу, логикалық және сыни пайымдамалар мен пікірлерді құру дағдыларын қалыптастыру;

      4) түрлі жанрдағы әдеби шығармаларды терең түсіну мен саралау негізінде коммуникативтік дағдыларды дамыту.

      4. Бағдарламаның мазмұны заттық нәтижелерге қол жеткізуден басқа, түзеу міндеттерін жүзеге асыру бойынша жүйелік жұмыстарды қарастырады: есту, есту-көру қабылдауын дамыту; бейтарап және белсенді сөздігін өсіру; сөйлеуінде вербализмді болдырмау, тілдің семантикалық жағымен жұмыс; тілдің грамматикалық және фонетикалық құрылымының бұзылымдарын түзеу; дислексияны, дисграфияны және дизорфографияны болдырмау және жеңу.

2-тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер

      5. Тілді оқыту, оқытудың түзеу-дамытушылық және әлеуметтік-бейімдеушілік бағыты қағидаларының негізінде және жіктемелік, әрекеттік, коммуникативтік, құндылықты-бағдарлаушылық, дифференциалдық тәсілдер мен ақпараттық-коммуникациялық технологияларын қолдану негізінде жүзеге асырылады.

      6. Оқытудың түзеу-дамытушылық бағыты, оның ерекше білімдік қажеттіліктері ескеріле отырып, оқу ісінің арнайы тәсілдері және әдістері арқылы жүзеге асырылады.

      7. Әлеуметтік-бейімдеушілік бағыты тұлғаның әлеуметтік бейімделмеушілігін жеңу немесе азайтуды қарастырады. Білім алушылардың әлеуметтік өмірге қатысулары үшін қажетті тәртіп пен өмірлік нормаларының меңгерілуі бойынша арнайы жұмыстар қарастырылады.

      8. Әрекеттік тәсіл қағидасы: оқыту барысында педагогтың басшылығымен заттық-практикалық, ізденушілік әрекеттер кең қолданылады, бұл оқу материалын түсінуге жағдайлар жасайды; заттық-практикалық әрекет жоғарғы психикалық функцияларының сенсомоторлық негізін дамытуға (қабылдауы, тілі, ойлау қабілеті), білім алушылардың өмірлік тәжірибесінің жеткіліксіздігінің орнын толықтыруға, жалпыбілімдік пәндер бойынша білімдер мен дағдыларды меңгерулеріне мүмкіндік береді.

      9. Коммуникативтік тәсіл – ақпаратты беру және хабарлау, тілдік қатынас барысында білімдерімен, қабілеттерімен және дағдыларымен алмасу; тіл арқылы қатынас жасау қабілеттілігі оқыту нәтижесі болып табылады.

      10. Оқытудың практикалық бағыты білім алушылардың оқыған материалы мен практикалық іс-әрекеті арасындағы тығыз байланысты, практикалық-бағдарлық міндеттерді шешуде бірінші кезекті мағынасы бар, білімдері мен қабілеттерінің қалыптасуын болжайды.

      11. Білім алушыларға қарасты жіктемелік және жекелік тәсіл, олардың Бағдарлама мазмұнын меңгерудегі бірдей емес мүмкіндіктерін көрсететін ерекше білімдік қажеттіліктерінің ескерілуін, оқу материалын меңгеру барысында көрініс алатын және алған білімдерінің, дағдыларының, қабілеттерінің сапасына әсер ететін, вариативті типологиялық ерекшеліктерінің болуын болжайды. Әрбір типологиялық топ үшін педагог олардың мүмкіндіктеріне сәйкес, қолжетімді күрделілік пен көлемін ескере отырып, оқу материалының мазмұнын таңдап алады; оқу жұмысының қарқыны, білім алушылардың дербестігі, оқыту тәсілдері мен әдістері түрлендіріледі. Білім алушылардың топтарға бөлінуі шартты және қозғалмалы. Жіктемелі тәсіл оқытудың жекеленуімен толықтырылады.

      12. Ақпараттық-коммуникативтік біліктілігін қалыптастыру мақсатында білім алушылар түрлі дереккөздік ақпараты бар әр-түрлі жұмыстарға қамтылады, соның ішінде инновациялық коммуникациялық технологияларға (оқитын машиналар, сөздіктер, анықтамалар, бұқаралық ақпарат құралдары, ғаламтор, компьютер).

      13. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық және мәдени өмірінің түрлі аспектілерін қамтитын, түрлі үлгідегі және жанрдағы мәтіндерді қолданылады, бұл білім алушылардың орфографиялық, пунктуациялық, стилистикалық сауаттылық деңгейін, сондай-ақ тілдік мәдениет деңгейін көтеруге, саралау дағдыларын жаттықтыруға және тілдің түрлі жанрдағы, стилдегі байланысты сөйлемдерді меңгерулеріне мүмкіндік береді.

      14. Мәтіндік материалды таңдау барысында этномәдени компонентін ескере отырып, білім мазмұнының тәрбиелік компонентін күшейту қарастырылады (қазақ әдебиетінің, орыс әдебиетінің ұлттық-мәдени ерекшеліктері жөнінде, біздің еліміздің аумағында тұратын басқа халықтар мәдениеті жөнінде мәліметтер).

      15. Мәтіндер мазмұны білім алушылардың рухани-адамгершіліктік қасиеттері мен қазақстандық патриотизмді қалыптастыруға және өмірде жалпыұлттық "Mәңгілік Ел" идеясын іске асыруға, этникааралық және мәдениаралық коммуникация жағдайында төзімділік пен қатынасты дамытуға бағытталады.

      16. Сабақтарды ұйымдастыру және өткізу барысында педагог бірқатар ерекше және жалпы әдістемелік талаптарға сүйенеді:

      1) үздіксіз түзеу және дефицитарлық функцияларын дамыту (сенсорлық, моторлық, психикалық);

      2) кеңістіктік ұғымдарды, коммуникативтік әрекеттерді, сезіну мен ұсақ моториканы, есту, көру және тактильдік қабылдауды дамыту;

      3) меңгерген компенсаторлық тәсілдерін, қабілеттері мен дағдыларын, қалпына келтірілген және түзетілген функцияларын түрлі оқу процесі барысында, сабақта және сабақтан тыс кезде, айналасындағылармен қатынас жасау кезінде белсенді түрде қолдану мүмкіндігін қамтамасыз ету;

      4) әлеуметтік құзіретін белсендету және өз бетінше жұмыс жасау дағдыларын, танымдық белсенділік пен танымдық қызығушылығын, тұлғаның эмоциялық-еріктік саласы мен оң қасиеттерін дамыту.

      17. Білім алушылардың психофизикалық бұзылымдарын түзеу мақсатында қолданылатын әдістер мен тәсілдер:

      1) лингвистикалық шолу әдісі: алғашқылық, синхрондық, кейінгілік, толық және таңдамалы;

      2) кроссвордтарды табу, ребустарды, шарадаларды шешу;

      3) тірек сызбалар, кестелер;

      4) мәтінді редакциялау;

      5) анықтама-дәптерін дайындау және қолдану (әдебиеттік теминдер мен ұғымдар);

      6) шешендік іскерлік;

      7) мен білемін;

      8) автор;

      9) ақпаратты шығару

      10) ең қызықты фактілер;

      11) жазушыға, ақынға сұрақтар;

      12) "… сухбат алу";

      13) дайын мәтіннің тақырыптық торын құрастыру тәсілі және тақырыпты құру барысындағы есептеулер тәсілі;

      14) болашақ тақырыптың микротақырыптарын ашу сызбасын құрастыру тәсілі және оны дайын мәтіннен есептеп шығару тәсілі;

      15) тәсілдерді қолдана отырғандағы тіл шығармашылығы: "Еркін ассоциациялар тәсілі" (суреттердің деректері бойынша), "Не болар еді, егер …" (білім алушы өзіне осындай сұрақ қойып жуап беруге тырысады), "Әңгімені жалғастыр";

      16) "мағыналық бірліктер" тәсілі мағыналық жады мен логикалық ойлау қабілетін дамытуға арналады. Тәсілдер: мәтіннің сараптамасы немесе

      шағын-баяндау, мұнда білім алушы дәйекті түрде екі сұраққа жауап береді: "Бұл мәтінде кім (немесе не) туралы айтылады?" және "Бұл жөнінде не айтылады (хабарланады)?". Қолданылатын мини-баяндаулар көлемі үлкен мәтінге қарасты қорқынышын жеңіп, эмоциялық-еріктік саласының қалыптасуына көмектеседі. Жеке тәжірибесін қолдану: жанұядағы туыстық байланыстардың аналогиясы бойынша мәтін немесе сөйлем ішіндегі туыстық байланыстарды анықтау.

      18. Оқи білу дағдысын дамыту бойынша тапсырмалар мысалдары:

      1) сөздермен ойындар (анаграммалар, палиндромалар, сөздің ішіндегі сөзді табу);

      2) мәтіннің басы немесе атауы бойынша оқиғаның дамуын болжау;

      3) әңгіменің жоспар-картасын құру.

      19. Қазақ әдебиетін оқыту барысында ақпарат көзі ретінде мәтінмен жұмыс күшейтіледі, оны тез оқуын дамытуға, басты немесе екінші кеззектегі, ашық немесе жасырынды, мәтіндік немесе мәтінненн тыс ақпаратты бөліп шығару қабілетін дамытуға бағыттау, ақпаратты ықшамды көрсетіп, көпшілік алдында сөйлеуге, өз ой-пікірін айтуға, оларды ауызша (пікірталас, жарыссөз, баяндама) және жазбаша (эссе) түрде жеткізе білуге үйрету қарастырылады.

      20. Әдебиет бойынша оқу процесін сыншылдық ойды дамытуға бағыттап үйымдастыру, оқу субъекттерінің тең құқылы қарым-қатынастарын, араларында әңгімелесу қатынасты, пікірталас барысында өз пікірлерін айта білуін, басқалар пікірін тыңдауын, түсінуін және қабылдауын, өз позициясын қорғауда дәлелдер жүйесін келтіре білуін, түрлі позицияларды салыстыра білуін тудырады.

      21. Әдеби көздерін зертелеу барысында сыншылдық ойды дамыту, бірінші кезекте, мәтінмен жұмыс істеумен байланысты; мұнда мәтіннің сипатына қарай оқу процесі тәсілдерін үйрету түрлері(ақпараттық немесе әдеби мәтін) және жұмыс тәсілдері (дайын мәтінді оқу емесе жазбаша мәтін құру) бойынша біріктіреді.

      22. Оқырмандық қабілетін дамытуға үлкен мән беріледі: ашық түрде берілген ақпаратты табу; қорытындыларды тұжырымдау; ақпаратты түсіндіру және қорыту; мәтіннің мазмұнын, тілдік ерекшеліктерін және құрылымын саралау.

      23. Әдебиетті оқыту барысында техникалық құрылғылар (аппаратура) және дидактикалық құралдар (ақпарат тасушы) белсенді түрде қолданылады, оның ішінде:

      1) фронталды оқу ісін қамтамасыз етуге арналған стационарлық дыбыс ұлғайтқыш жабдық (әр сыныпқа);

      2) мультимедиялық компьютерлік сынып;

      3) жекелік есту аппараттары; сөйлеу экраны;

      4) интерактивтік панелі және үшөлшемді аксессуарлары бар "Мультимедиялық интерактивтік оқытатын бағдарламалық-әдістемелік кешен" электрондық ресурсы - теориялық материал мен практикалық білімдердің меңгерілу тиімділігін жоғарылату үшін;

      5) дыбыстық сигнады визуалдайтын "Логопедиялық тренажер" - арнайы тыныс алу және дауыс жаттығуларын өткізу барысында, әсіресе тұтықпасы мен дизартриясы бар балалармен жұмыс істегенде;

      6) тілдік коммуникацияны меңгеру және дамытуға арналған тілідік тренажер ассистивтік құрылғысы - қажетті мөлшерде жалпақ сөйлемдік тілді меңгермеген білім алушылар үшін, сонымен бірге білім алушылардың тілдік шектелуі кезеңінде.

3-тарау. "Қазақ әдебиеті" оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      24. "Қазақ әдебиеті" пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

      1) 5-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағатты;

      2) 6-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағатты;

      3) 7-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағатты;

      4) 8-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағатты;

      5) 9-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағатты;

      6) 10-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағатты құрайды.

      25. "Қазақ әдебиеті" пәндік білімнің мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды:

      1) 1-бөлім "Түсіну және жауап беру";

      2) 2-бөлім "Анализ және интерпретация;

      3) 3- бөлім "Бағалау және салыстырмалы анализ".

      26. "Түсіну және жауап беру" бөлімі келесі бөлімшелерді қамтиды:

      1) көркем шығарма мазмұны мен пішіні;

      2) әдеби шығарманың тұжырымдамасы;

      3) көркем шығармадағы образ;

      4) шығарма үзінділерімен жұмыс.

      27. "Анализ және интерпретация" бөлімі келесі бөлімшелерді қамтиды:

      1) әдеби шығарманың композициясы;

      2) автор бейнесі;

      3) көркем шығарманың тілі;

      4) шығармашылық жұмыс.

      28. "Бағалау және салыстыру" бөлімі келесі бөлімшелерді қамтиды:

      1) шығармалардың тарихи және көркемдік құндылығы;

      2) туындылардың заманауилығы мен жаңашылдығы;

      3) әдеби эссе;

      4) әдеби сын.

      29. 5-сыныпқа арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінің базалық мазмұны:

      1) түсіну және жауап беру: жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы әдеби шығарманың фабуласы мен сюжеттік дамуы; кейіпкерлер портреті мен образы; шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту; әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясы;

      2) анализ және интерпретация:салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу; шығармадағы тілдік бейнелеу (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы); эпикалық шығармадағы автор бейнесі; көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға хат, өлең жазу;

      3) бағалау және салыстыру: шығарманың тарихи құндылығын бағалау; кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау; әдеби эссе; сыни хабарлама жазу.

      30. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      1) "Керқұла атты Кендебай" ертегісі;

      2) "Қобыланды батыр" жыры;

      3) Асан қайғы "Асан қайғының жерге айтқан сыны" аңызы;

      4) Дулат Бабатайұлы "О, Ақтан жас, Ақтан жас" өлеңі;

      5) Ыбырай Алтынсарин "Қыпшақ Сейітқұл";

      6) "Атымтай Жомарт";

      7) "Дүние қалай етсең табылады?" әңгімелері;

      8) Ахмет Байтұрсынұлы "Егіннің бастары" мысалы;

      9) "Адамдық диқаншысы" өлеңі;

      10) Бердібек Соқпақбаев "Менің атым – Қожа" хикаяты;

      11) Марат Қабанбай "Бауыр" әңгімесі;

      12) Тынымбай Нұрмағамбетов "Анасын сағынған бала" әңгімесі.

      31. 6-сыныпқа арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінің базалық мазмұны:

      1) түсіну және жауап беру: жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы әдеби шығарманың жанры, фабуласы мен сюжетін анықтау; шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселе мен идеясы; кейіпкерлердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау; көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту;

      2) анализ және интерпретация: шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау; әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып, шығармадағы табиғат көрінісі, оқиға орны мен кейіпкер бейнесін сипаттап жазу; шығармадағы көркем ауыстырулар: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау;

      3) бағалау және салыстыру: кейіпкерлерді өзара салыстыру, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру; кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру; әдеби эссе жазу; сыни хабарлама жасау.

      32. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      1) Нұрдәулет Ақыш "Нағыз әже қайда?" әңгімесі;

      2) "Аяз би" ертегісі;

      3) "Алып Ер Тұңға" жыры;

      4) Әл Фараби "Қашықтасың туған жер";

      5) "Тіршілікте құрыштай бол төзімді" өлеңдері;

      6) Доспамбет жырау "Қоғалы көлдер, қом сулар";

      7) "Айналайын, Ақ Жайық" толғаулары;

      8) Абай Құнанбайұлы "Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін";

      9) "Ғылым таппай мақтанба" өлеңдері;

      10) қара сөздері: "Бірінші сөз";

      11) "Жетінші сөз";

      12) "Отыз бірінші сөз".

      33. 7-сыныпқа арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінің базалық мазмұны:

      1) түсіну және жауап беру: жеке есту аппараты және стационарлы дыбыс күшейткіш көмегі арқылы әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау; әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты талдау; кейіпкерлердің типтерін анықтау; көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін, үзінділерді жатқа айту;

      2) анализ және интерпретация: шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру; поэзиялық жәнедрамалық шығармадағы автор берген бейнені сипаттау; шығармадағы көркемдегіш құралдар: символ, эпифора, риторикалық сұрақ қолданысы; шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарастарын мұғалімнің көмегімен дамытып жазу;

      3) бағалау және салыстыру: кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемесі, тарихи және көркемдік құндылығын; әдеби жанр түрлерінің даму барысы мен жаңашылдығы; шығарманың ұлттық құндылығын жазу және сипаттау.

      34. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      1) Джек Лондон "Мексика ұлы" әңгімесі;

      2) Нұрдәулет Ақыш "Нағыз әже қайда?" әңгімесі;

      3) С.Торайғыров "Шығамын тірі болсам адам болып";

      4) "Шәкірт ойы" өлеңдері;

      5) С.Мұратбеков "Жусан иісі" әңгімесі;

      6) О. Бөкей "Тортай мінер ақбоз ат" әңгімесі;

      7) С.Торайғыров "Шығамын тірі болсам адам болып";

      8) "Шәкірт ойы" өлеңдері;

      9) С.Мұратбеков "Жусан иісі" әңгімесі;

      10) О.Бөкей "Тортай мінер ақбоз ат" әңгімесі;

      11) Қазтуған жырау "Қазтуғанның қонысымен қоштасуы";

      12) Орхон-Енисей ескерткіштері "Күлтегін" жыры.

      35. 8-сыныпқа арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінің базалық мазмұны:

      1) түсіну және жауап беру: жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғы арқылы шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілер, эпилог, әдеби шығарманың мазмұнын ашу; көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездерді тану; көркем шығармалардан алған үзінділерді орынды қолдану;

      2) анализ және интерпретация: композицияны тұтастан бөлшеккке қарай талдау; автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін беру;

      3) бағалау және салыстыру: шығарманың тақырыбы мен идеясы, тарихи және көркемдік құндылығы; шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстыру; шығарманың көркемдік-идеялық құндылығын гуманистік тұрғысы бағалау; шығармада жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, мүғалімнің көмегімен сыни пікір жазу.

      36. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      1) "Қыз Жібек" жыры;

      2) Жиембет жырау "Еңсегей бойлы Ер Есім";

      3) Ш. Қанайұлы "Зар заман";

      4) С. Аронұлы "Сүйінбайдың Қатағанмен айтысы";

      5) Ж. Жабаев "Июнь жарлығы";

      6) М. Жұмабаев "Батыр Баян";

      7) М. Әуезов "Көксерек";

      8) Қ. Қайсенов "Жау тылында";

      9) С. Сарғасқаев "Тәмпіш қара";

      10) М. Шаханов "Нарынқұм зауалы";

      11) Қ. Әбдіқадыров "Қажымұқан" хикаяты;

      12) А. Алтай "Прописка" әңгімесі.

      13) Қорқыт "Байбөрі баласы Бамсы-Байрақ туралы жыр"

      14) Қорқыттың нақыл сөздері;

      15) Ахмет Йассауи "Даналық кітабы";

      17) Ақтамберді Сарыұлы "Күлдір-күлдір кісінетіп";

      18) "Балаларыма өсиет" толғаулары.

      37. 9-сыныпқа арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінің базалық мазмұны:

      1) түсіну және жауап беру: жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау; әдеби шығармадағы психологизм; көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесі; көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану;

      2) анализ және интерпретация: эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдар; автор бейнесінің идеялық әрі стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөлі; шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлері, автор стилі; автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмысты мұғалімнің көмегімен жазу;

      3) бағалау және салыстыру: шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстыру, тарихи және көркемдік құндылығын мұғалімнің көмегімен бағалау; шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру; әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра отырып мұғалімнің көмегімен талдау жасау.

      38. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      1) Шалкиіз жырау "Би Темірге бірінші толғауы";

      2) М. Мөңкеұлы "Үш қиян";

      3) "Сарыарқа" өлеңдері;

      4) Ш. Құдайбердіұлы "Еңлік- Кебек" дастаны;

      5) М. Дулатов "Бақытсыз Жамал" романы;

      6) Нысанбай жырау "Кенесары – Наурызбай";

      7) Махамбет Өтемісұлы "Махамбеттің Баймағамбетке айтқаны";

      8) "Мен, мен, мен едім";

      9) "Бағаналы терек";

      10) Ш. Уәлиханов "Ыстықкөл күнделігі";

      11) І. Жансүгіров "Құлагер" поэмасы;

      12) Б. Момышұлы "Ұшқан ұя" әңгімесі;

      13) Д. Исабеков " Әпке" драмасы;

      14) М. Темірхан "Тәуелсізбін" өлеңі;

      15) Т. Әбдіков "Қонақтар";

      16) А.С. Пушкин "Ескерткіш";

      17) "Дабыл" фантастикалық әңгімелері.

      39. 10-сыныпқа арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінің базалық мазмұны:

      1) түсіну және жауап беру: жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау; әдеби шығармадағы психологизм; көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесі; көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану;

      2) анализ және интерпретация: эпикалық, поэтикалық және драмалық мәтіндердегі композициялық амалдар; автор бейнесінің идеялық әрі стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөлі; шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлері, автор стилі; автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу;

      3) бағалау және салыстыру: шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстыру, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау; шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру; әдеби эссе жазу; әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдау, шағын сын мақала жазу.

      40. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      1) Ф. Оңғарсынова "Өлең мен сені аялап өтем";

      2) "Жастарға" өлеңі;

      3) М. Мақатаев "Аққулар ұйықтағанда" поэмасы;

      4) Т. Ахтанов "Күй аңызы" әңгімесі;

      5) Ж. Сахиев "Айдағы жасырынбақ";

      6) Р. Мұқанова "Мәңгілік бала бейне" әңгімесі;

      7) Б. Майлин "Шұғаның белгісі" хикаят;

      8) Ғ. Мүсірепов "Ұлпан" романы;

      9) Т.Айбергенов "Сағыныш";

      10) Н. Айтұлы "Бәйтерек" поэмасы;

      11) К. Гамсун "Аштық" романы.

4-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

      41. Бағдарламада оқыту мақсаттары кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, әріппен берілген белгі дағдыны (түсіну және жауап беру, анализ және интерпретация, бағалау және салыстыру), әріппен қоса берілетін сандар бөлімшедегі оқыту мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. 7.2.1.2 кодында: "7" – сынып, "2.1" – бөлімше, "2" – оқыту мақсатының реттік саны.

      42. Оқу мақсаттары бойынша күтілетін нәтижелер:

      1) 1- бөлім "Түсіну және жауап беру":

      1-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

10-сынып

1.1 Көркем шығарманың мазмұны мен пішіні

5.1.1.1
әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау

6. 1.1.1
әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау

7.1.1.1
әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау

8.1.1.1
әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау

9.1.1.1
әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау

10.1.1.1
әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау

1.2 Әдеби шығарманың тұжырымдамасы

5.1.2.1
әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау

6.1.2.1
әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру

7.1 2.1
әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау

8.1.2.1
әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу

9.1.2.1
әдеби шығармадағы психологизмді анықтау

10.1.2.1
әдеби шығармадағы психологизмді анықтау

1.3 Көркем шығармадағы образ

5.1.3.1
көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу

6.1.3.1
әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау

7.1.3.1
көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау

8.1.3.1
көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу

9.1.3.1
көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау

10.1.3.1
көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау

1.4 Шығарма үзінділерімен жұмыс

5.1.4.1
жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту

6.1.4.1
жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту

7.1.4.1
жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып,үзінділерді жатқа айту

8.1.4.1
жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану

9.1.4.1
жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану

10.1.4.1
жеке есту аппараты және стационарлы дыбысты күшейтетін құрылғының көмегі арқылы көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану

      2) 2-бөлім "Анализ және интерпретация":

      2-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

10-сынып

2.1 Әдеби шығарманың композициясы

5.2.1.1
әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу

6.2.1.1
шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау

7.2.1.1
шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру

8.2.11
композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау

9.2.1.1
эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау

10.2.1.1
эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау

2.2 Автор бейнесі

5.2.2.1
эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау

6.2.2.1
эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау

7.2.2.1
эпикалық, поэзиялық , драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау.

8.2.2.1
автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау

9.2.2.1
автор бейнесінің идеялық стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау

10.2.2.1
автор бейнесінің идеялық стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау

2.3 Көркем шығарманың тілі

5.2.3.1
шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау

6.2.3.1
шығармадағы көркем ауыстыруларды(троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау

7.2.3.1
шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау

8.2.3.1
шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау

9.2.3.1
шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру

10.2.3.1
шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру

2.4 Шығармашылық жұмыс

5.2.4.1
көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға
хат, өлең жазу

6.2.4.1
әдеби көркемдегіш құралдарды
пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісі, оқиға орны, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

7.2.4.1
шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу

8.2.4.1
шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп креативті жазу

9.2.4.1
автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу

10.2.4.1
автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу

      3) 3-бөлім "Бағалау және салыстыру":

      3-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

10-сынып

3.1 Тарихи және көркемдік құндылығы

5.3.1.1
шығармадағы эпизодтар арқылы тарихи құндылығын бағалау.

6.3.1.1
шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру

7.3.1.1
кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру

8.3.1.1
шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау

9.3.1.1
шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау

10.3.1.1
шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау

3.2 Заманауилығы мен жаңашылдығы

5.3.2.1
кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау

6.3.2.1
кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру

7.3.2.1
әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру

8.3.2.1
шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру

9.3.2.1
шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру

10.3.2.1
шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңа шылдығына баға беру

3.3 Әдеби эссе

5.3.3.1
шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

6.3.3.1
шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

7.3.3.1
шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

8.3.3.1
шығарманың көркемдік-идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу

9.3.3.1
шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу

10.3.3.1
шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу

3.4 Әдеби сын

5.3.4.1
оқырманның рухани дүниесіне шығарма әсерін талдай отырып, сыни хабарлама жазу

6.3.4.1
шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасау

7.3.4.1
әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу

8.3.4.1
шығарма бойынша жазылған әдеби сын пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

9.3.4.1
әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілері мен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу

10.3.4.1
әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілері мен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу

      43. Осы Бағдарлама есту қабілеті бұзылған (естімейтін) білім алушыларға арналған негізгі орта білім беру деңгейінің 5-10 сыныптары үшін "Қазақ әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспары негізінде осы Бағдарламаның қосымшасына сәйкес жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді жоспарда барлық сынып бойынша әр бөлімде қамтылатын оқу мақсаттарының көлемі белгіленген.

      44. Бөлімдер мен тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

  Негізгі орта білім беру
деңгейінің 5-10 сыныптары үшін
"Қазақ әдебиеті" пәнінен
жаңартылған мазмұндағы
үлгілік оқу бағдарламасына
қосымша

Есту қабілеті бұзылған (естімейтін) білім алушыларға арналған негізгі орта білім беру деңгейінің 5-10 сыныптары үшін "Қазақ әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

      1) 5-сынып:

      1-кесте

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Бөлімдер

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Таза, мінсіз асыл сөз

"Керқұла атты Кендебай" ертегісі,
"Қобыланды батыр" жыры,
Асан қайғы "Асан қайғының жерге айтқан сыны" аңызы

Түсіну және жауап беру

5.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау;
5.1.2.1 әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту;

Анализ және интерпретация

5.2.1.1 әдеби шығармадағы екі нәрсенісалыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға хат, өлең жазу;

Бағалау және салыстыру

5.3.1.1 шығармадағы эпизодтар арқылы тарихи құндылығын бағалау;
5.3.2.1 кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау;

2-тоқсан

"Тәрбиенің қайнар бұлағы"

Дулат Бабатайұлы "О, Ақтан жас, Ақтан жас" , Ыбырай Алтынсарин "Қыпшақ Сейітқұл", "Атымтай Жомарт", "Дүние қалай етсең табылады?"

Түсіну және жауап беру

5.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау;
5.1.2.1 әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту;

Анализ және интерпретация

5.2.1.1 әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға хат, өлең жазу;

Бағалау және салыстыру

5.3.3.1 шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;

3-тоқсан

Адамгершілік - асыл қасиет

А. Байтұрсынұлы "Егіннің бастары" мысалы, "Адамдық диқаншысы" өлеңі, Б. Соқпақбаев "Менің атым –Қожа" хикаяты, М. Қабанбай "Бауыр" әңгімесі

Түсіну және жауап беру

5.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау;
5.1.2.1 әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту;

Анализ және интерпретация

5.2.1.1 әдеби шығармадағы екі нәрсенісалыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға хат, өлең жазу;

Бағалау және салыстыру

5.3.2.1 кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау;
5.3.3.1 шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;
5.3.4.1 оқырманның рухани дүниесіне шығарма әсерін талдай отырып, сыни хабарлама жазу;

4-тоқсан

Отбасы құндылықтары

Т.Нұрмағамбетов "Анасын сағынған бала" әңгімесі,
Нұрдәулет Ақыш "Нағыз әже қайда?" әңгімесі
Д.Лондон "Мексика ұлы" әңгімесі

Түсіну және жауап беру

5.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау;
5.1.2.1 әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту;

Анализ және интерпретация

5.2.1.1 әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға хат, өлең жазу;

Бағалау және салыстыру

5.3.1.1 шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;

      2) 6-сынып:

      2-кесте

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Бөлімдер

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Туған жерім-аялы алтын бесігім

"Аяз би" ертегісі "Алып Ер Тұңға" жыры,
Әл Фараби "Қашықтасың туған жер", "Тіршілікте құрыштай бол төзімді",
Доспамбет жырау "Қоғалы көлдер, қом сулар", "Айналайын, Ақ Жайық"

Түсіну және жауап беру

6.1.1.1 әдеби шығарманың жанры, фабуласы, сюжетін анықтау;
6.2.2.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.3.3.1 әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау;
6.3.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту;

Анализ және интерпретация

6.2.1.1 шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды (троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу;

Бағалау және салыстыру

6.3.1.1 шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылығы на баға беру;
6.3.2.1 кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру;
6.3.3.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;
6.3.4.1 шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасау;

2-тоқсан

Абайды оқы, таңырқа!

Абай Құнанбайұлы "Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін", "Ғылым таппай мақтанба", "Бірінші сөз", "Жетінші сөз", "Отыз бірінші сөз"

Түсіну және жауап беру

6.1.1.1 әдеби шығарманың жанры, фабуласы, сюжетін анықтау;
6.1.2.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау;
6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту;

Анализ және интерпретация

6.2.1.1 шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды (троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу;

Бағалау және салыстыру

6.3.2.1 кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру;
6.3.3.2 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;

3-тоқсан

Мен балаң жарық күнде сәуле қуған

С. Торайғыров "Шығамын тірі болсам адам болып", "Шәкірт ойы",
С. Мұратбеков "Жусан иісі",
О. Бөкей "Тортай мінер ақбозат",
Қ. Әбдіқадыров "Қажымұқан"

Түсіну және жауап беру

6.1.1.1 әдеби шығарманың жанры, фабуласы, сюжетін анықтау;
6.1.2.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау;
6.1.4.1 көркем шығармалар дан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту;

Анализ және интерпретация

6.2.1.1 шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 пикалық, поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды (троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу;

Бағалау және салыстыру

6.3.2.1 кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру;
6.3.3.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;
6.3.4.1 шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасау;

4-тоқсан

Тәуелсіздік-қасиет тұнған ұлы ұғым

Қ. Сарин "Тәуелсіздік",
А. Алтай "Прописка",
Р. Ғамзатов "Ана тілі", "Менің Дағыстаным"

Түсіну және жауап беру

6.1.1.1 әдеби шығарманың жанры, фабуласы, сюжетін анықтау;
6.1.2.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау;
6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту;

Анализ және интерпретация

6.2.1.1 шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды (троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу;

Бағалау және салыстыру

6.3.2.1 кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру;
6.3.3.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;

      3) 7-сынып:

      3-кесте

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Бөлімдері

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Көне күндерден жеткен жәдігерлер

"Қыз Жібек" жыры,
Орхон-Енисей ескерткіштері, "Күлтегін" жыры,
Жиембет жырау "Еңсегей бойлы Ер Есім",
Қазтуған жырау "Қазтуғанның қонысымен қоштасуы"

Түсіну және жауап беру

7.1.1.1 әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау;
7.1.2.1 әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау;
7.1.3.1 көркем шығармада ғы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау;
7.1.4.1 көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту;

Анализ және интерпретация

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзия лық, драмалық шығарма дағы автор бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу;

Бағалау және салыстыру

7.3.1.1 кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру;
7.3.4.1 әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу;

2-тоқсан

Толғауы тоқсан қызыл тіл

Ш. Қанайұлы "Зар заман",
С. Аронұлы "Сүйінбайдың Қатағанмен айтысы",
Ж. Жабаев "Июнь жарлығы"

Түсіну және жауап беру

7.1.1.1 әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау;
7.1.2.1 әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау;
7.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау;
7.1.4.1 көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту;

Анализ және интерпретация

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу;

Бағалау және салыстыру

7.3.2.1 кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру;
7.3.3.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;

3-тоқсан

Балалар мен үлкендер

М. Жұмабаев "Батыр Баян",
М. Әуезов "Көксерек",
Қ. Қайсенов "Жау тылындағы бала" ,
С. Сарғасқаев "Тәмпіш қара"

Түсіну және жауап беру

7.1.1.1 әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау;
7.1.2.1 әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау;
7.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау;
7.1.4.1 көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту;

Анализ және интерпретация

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу;

Бағалау және салыстыру

7.3.2.1 кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру;
7.3.3.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;
7.3.4.1 шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасау;

4-тоқсан

Ұрпақ тәрбиесі

М. Шаханов "Нарынқұм зауалы",
М. Темірхан "Тәуелсізбін" өлеңі,
Т. Әбдіков "Қонақтар",
А.С. Пушкин "Ескерткіш"

Түсіну және жауап беру

7.1.1.1 әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау;
7.1.2.1 әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау;
7.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау;
7.1.4.1 көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту;

Анализ және интерпретация

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзия лық, драмалық шығарма дағы автор бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу;

Бағалау және салыстыру

7.3.3.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;
7.3.4.1 шығармада көтеріл ген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасау;

      4) 8-сынып:

      4-кесте

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Бөлімдер

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Дананың сөзі-ақылдың көзі

Қорқыт "Байбөрі баласы Бамсы-Байрақ туралы жыр", Қорқыттың нақыл сөздері,
Ахмет Йассауи "Даналық кітабы",
Ақтамберді Сарыұлы "Күлдір-күлдір кісінетіп", "Балаларыма өсиет",
Шалкиіз жырау "Би Темірге бірінші толғауы"

Түсіну және жауап беру

8.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығарма дағы кейіпкерлерді сомдау да тура және жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығарма лардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану;

Анализ және интерпретация

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
8.2.4.1 көркем шығарма
дан алған әсерін сипаттап авторға хат, өлең жазу;

Бағалау және салыстыру

8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау;
8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;

2-тоқсан

Көркем әдебиет және эпикалық сарын

М. Мөңкеұлы "Үш қиян", "Сарыарқа",
Ш. Құдайбердіұлы "Еңлік- Кебек" дастаны, "Жастарға" өлеңі

Түсіну және жауап беру

8.1.1.1 әдеби шығарма ның жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 әдеби шығарма ның идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығарма дағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығарма лардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ және интерпретация

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау. Көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға хат, өлең жазу;

Бағалау және салыстыру

8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік-идеялық құнды лығын гуманистік тұрғы дан талдап, әдеби эссе жазу;
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу;

3-тоқсан

Махаббат және абырой

М. Дулатов "Бақытсыз Жамал" романы,
Б. Момышұлы "Ұшқан ұя" әңгімесі,
Д. Исабеков " Әпке" драмасы,
М. Мақатаев "Аққулар ұйықтағанда" поэмасы

Түсіну және жауап беру

8.1.1.1 әдеби шығарма ның жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 әдеби шығарма ның идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығарма лардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану;

Анализ және интерпретация

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
8.2.4.1 көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға хат, өлең жазу;

Бағалау және салыстыру

8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалар мен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау;
8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік-идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын –пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу;

4-тоқсан

Қиял мен шындық

Т. Ахтанов "Күй аңызы" әңгімесі,
Ж. Сахиев "Айдағы жасырынбақ", "Дабыл" фантастикалық әңгімелері,
Р. Мұқанова "Мәңгілік бала бейне"

Түсіну және жауап беру

8.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ және интерпретация

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
8.2.4.1 көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға хат, өлең жазу;

Бағалау және салыстыру

8.3.2.1 әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;
8.3.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу;
8.3.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану;

      5) 9-сынып:

      5-кесте

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Бөлімдер

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Атадан қалған асыл сөз

Ж. Баласағұн "Құтты білік",
Шешендік өнер: Майқы би мен Мөңке бидің шешендік сөздері, Әнет баба "Не арсыз, не ғайып, не даусыз...",
Төле би "Ердің бақыты –әйел", Әйтеке би "Қасқакөл дауы", Қазыбек би "Кім жақын, не қымбат, не қиын",
Сырым Датұлы "Балаби мен Сырым",
Бұқар жырау "Тілек", "Әй, Абылай, Абылай", "Асқар таудың өлгені",
"Біржан-Сара" айтысы

Түсіну және жауап беру

9.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау;
9.1.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану;

Анализ және интерпретация

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру;
9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу;

Бағалау және салыстыру

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау;
9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.4.1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілері мен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу;

2-тоқсан

Тарихи шындық пен көркемдік шешім

Нысанбай жырау "Кенесары – Наурызбай",
Махамбет Өтемісұлы "Махамбеттің Баймағамбетке айтқаны", " Мен, мен, мен едім" , "Бағаналы терек" ,
Ш. Уәлиханов "Ыстықкөл күнделігі"

Түсіну және жауап беру

9.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау;
9.1.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану;

Анализ және интерпретация

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру;
9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу;

Бағалау және салыстыру

9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;
9.3.4.1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілері мен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу;

3-тоқсан

Адам жанының құпиясы

І. Жансүгіров "Құлагер" поэмасы,
Б. Майлин "Шұғаның белгісі" хикаят,
Ғ. Мүсірепов "Ұлпан" романы,
Т. Айбергенов "Сағыныш", Ф. Оңғарсынова "Өлең мен сені аялап өтем"

Түсіну және жауап беру

9.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау;
9.1.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану;

Анализ және интерпретация

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру;
9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу;

Бағалау және салыстыру

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау;
9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;
9.3.4.1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу;

4-тоқсан

Мәңгілік ел- мәңгілік мұрат

Н. Айтұлы "Бәйтерек" поэмасы,
Кнут Гамсун "Аштық" романы

Түсіну және жауап беру

9.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау;
9.1.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану;

Анализ және интерпретация

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру;
9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу;

Бағалау және салыстыру

9.3.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.3.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;
9.3.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану;

      6) 10 - сынып:

      6-кесте

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Бөлімдер

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

9 сыныпта алған білімдерді қайталау

Ж. Баласағұн "Құтты білік",
Шешендік өнер: Майқы би мен Мөңке бидің шешендік сөздері, Әнет баба "Не арсыз, не ғайып, не даусыз...",
Төле би "Ердің бақыты –әйел", Әйтеке би "Қасқакөл дауы", Қазыбек би "Кім жақын, не қымбат, не қиын",
Сырым Датұлы "Балаби мен Сырым",
Бұқар жырау "Тілек", "Әй, Абылай, Абылай", "Асқар таудың өлгені",
"Біржан-Сара" айтысы

Түсіну және жауап беру

10.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау;
10.1.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
10.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;
10.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану;

Анализ және интерпретация

10.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
10.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
10.2.3.1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру;
10.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу;

Бағалау және салыстыру

10.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау;
10.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
10.3.4.1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу;

2-тоқсан

Тарихи шындық пен көркемдік шешім

Нысанбай жырау "Кенесары – Наурызбай",
Махамбет Өтемісұлы "Махамбеттің Баймағамбетке айтқаны", " Мен, мен, мен едім" , "Бағаналы терек" ,
Ш.Уәлиханов "Ыстықкөл күнделігі"

Түсіну және жауап беру

10.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау;
10.1.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
10.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;
10.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану;

Анализ және интерпретация

10.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
10.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
10.2.3.1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру;
10.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу;

Бағалау және салыстыру

10.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
10.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;
10.3.4.1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу;

3-тоқсан

Адам жанының құпиясы

І. Жансүгіров "Құлагер" поэмасы,
Б. Майлин "Шұғаның белгісі" хикаят,
Ғ. Мүсірепов "Ұлпан" романы,
Т. Айбергенов "Сағыныш", Ф. Оңғарсынова "Өлең мен сені аялап өтем"

Түсіну және жауап беру

10.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау;
10.1.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
10.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;
10.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану;

Анализ және интерпретация

10.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
10.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
10.2.3.1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру;
10.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу;

Бағалау және салыстыру

10.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау;
10.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
10.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;
10.3.4.1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу;

4-тоқсан

Мәңгілік ел- мәңгілік мұрат

Н. Айтұлы "Бәйтерек" поэмасы,
Кнут Гамсун "Аштық" романы

Түсіну және жауап беру

10.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау;
10.1.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
10.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;
10.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану;

Анализ және интерпретация

10.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
10.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
10.2.3.1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру;
10.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу;

Бағалау және салыстыру

10.3.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
10.3.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;
10.3.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына 444-қосымша

Есту қабілеті бұзылған (естімейтін) білім алушыларға арналған негізгі орта білім беру деңгейінің 5-10 сыныптары үшін "Орыс әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту орыс тілінде)

      Ескерту. Оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 20.09.2018 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Есту қабілеті бұзылған (естімейтін) білім алушыларға арналған негізгі орта білім беру деңгейінің 5-10 сыныптары үшін "Орыс әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      2. Бағдарламаның мақсаты – әдеби шығармаларды қабылдау және саралау арқылы адамның рухани құндылықтарының қалыптасуына ықпал жасау, білімдерін, қабілеттерін, дағдыларын жекелік таңдау негізінде әлем мен өзін-өзі тануға қолдана алатын білікті оқырман тәрбиелеу.

      3. Оқытудың міндеттері:

      1) қазақ, орыс және әлем әдебиеті мен мәдениеті негізінде әлеуметтік тұрғыда табысты бейімделуіне ықпал жасайтын білімдерді, қабілеттерді, дағдыларды қалыптастыру;

      2) білім алушылар көркем әдебиет шығармаларының авторлық түпкі ойын терең түсінулері үшін, әдебиеттанушылық түсініктердің меңгерілуіне ықпал жасау;

      3) шығарамаларды саралау негізінде сындық саралау, теңеу, қорыту, ұқсастық пен себептік-нәтижелік байланысты анықтау, құбылыстарды жіктеу, логикалық және сыни пайымдамалар мен пікірлерді құру дағдыларын қалыптастыру;

      4) түрлі жанрдағы әдеби шығармаларды терең түсіну мен саралау негізінде коммуникативтік дағдыларды дамыту.

      4. Бағдарламаның мазмұны заттық нәтижелерге қол жеткізуден басқа, түзеу міндеттерін жүзеге асыру бойынша жүйелік жұмыстарды қарастырады: есту, есту-көру қабылдауын дамыту; бейтарап және белсенді сөздігін өсіру; сөйлеуінде вербализмді болдырмау, тілдің семантикалық жағымен жұмыс; тілдің грамматикалық және фонетикалық құрылымының бұзылымдарын түзеу; дислексияны, дисграфияны және дизорфографияны болдырмау және жеңу.

2-тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер

      5. Тілді оқыту, оқытудың түзеу-дамытушылық және әлеуметтік-бейімдеушілік бағыты қағидаларының негізінде және жіктемелік, әрекеттік, коммуникативтік, құндылықты-бағдарлаушылық, дифференциалдық тәсілдер мен ақпараттық-коммуникациялық технологияларын қолдану негізінде жүзеге асырылады.

      6. Оқытудың түзеу-дамытушылық бағыты, оның ерекше білімдік қажеттіліктері ескеріле отырып, оқу ісінің арнайы тәсілдері және әдістері арқылы жүзеге асырылады.

      7. Әлеуметтік-бейімдеушілік бағыты тұлғаның әлеуметтік бейімделмеушілігін жеңу немесе азайтуды қарастырады. Білім алушылардың әлеуметтік өмірге қатысулары үшін қажетті тәртіп пен өмірлік нормаларының меңгерілуі бойынша арнайы жұмыстар қарастырылады.

      8. Әрекеттік тәсіл қағидасы: оқыту барысында педагогтың басшылығымен заттық-практикалық, ізденушілік әрекеттер кең қолданылады, бұл оқу материалын түсінуге жағдайлар жасайды; заттық-практикалық әрекет жоғарғы психикалық функцияларының сенсомоторлық негізін дамытуға (қабылдауы, тілі, ойлау қабілеті), білім алушылардың өмірлік тәжірибесінің жеткіліксіздігінің орнын толықтыруға, жалпыбілімдік пәндер бойынша білімдер мен дағдыларды меңгерулеріне мүмкіндік береді.

      9. Коммуникативтік тәсіл – ақпаратты беру және хабарлау, тілдік қатынас барысында білімдерімен, қабілеттерімен және дағдыларымен алмасу; тіл арқылы қатынас жасау қабілеттілігі оқыту нәтижесі болып табылады.

      10. Оқытудың практикалық бағыты білім алушылардың оқыған материалы мен практикалық іс-әрекеті арасындағы тығыз байланысты, практикалық-бағдарлық міндеттерді шешуде бірінші кезекті мағынасы бар, білімдері мен қабілеттерінің қалыптасуын болжайды.

      11. Білім алушыларға қарасты жіктемелік және жекелік тәсіл, олардың Бағдарлама мазмұнын меңгерудегі бірдей емес мүмкіндіктерін көрсететін ерекше білімдік қажеттіліктерінің ескерілуін, оқу материалын меңгеру барысында көрініс алатын және алған білімдерінің, дағдыларының, қабілеттерінің сапасына әсер ететін, вариативті типологиялық ерекшеліктерінің болуын болжайды. Әрбір типологиялық топ үшін педагог олардың мүмкіндіктеріне сәйкес, қолжетімді күрделілік пен көлемін ескере отырып, оқу материалының мазмұнын таңдап алады; оқу жұмысының қарқыны, білім алушылардың дербестігі, оқыту тәсілдері мен әдістері түрлендіріледі. Білім алушылардың топтарға бөлінуі шартты және қозғалмалы. Жіктемелі тәсіл оқытудың жекеленуімен толықтырылады.

      12. Ақпараттық коммуникативтік біліктілігін қалыптастыру мақсатында білім алушылар түрлі дереккөздік ақпараты бар әртүрлі жұмыстарды, соның ішінде инновациялық коммуникациялық технологияларды қарастырады (оқитын машиналар, сөздіктер, анықтамалар, бұқаралық ақпарат құралдары, ғаламтор, компьютер).

      13. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық және мәдени өмірінің түрлі аспектілерін қамтитын, түрлі үлгідегі және жанрдағы мәтіндер қолданылады, бұл білім алушылардың орфографиялық, пунктуациялық, стилистикалық сауаттылық деңгейін, сондай-ақ тілдік мәдениет деңгейін көтеруге, саралау дағдыларын жаттықтыруға және тілдің түрлі жанрдағы, стильдегі байланысты сөйлемдерді меңгерулеріне мүмкіндік береді.

      14. Мәтіндік материалды таңдау барысында этномәдени компонентін ескере отырып, білім мазмұнының тәрбиелік компонентін күшейту қарастырылады (орыс әдебиетінің, орыс әдебиетінің ұлттық-мәдени ерекшеліктері жөнінде, біздің еліміздің аумағында тұратын басқа халықтар мәдениеті жөнінде мәліметтер).

      15. Мәтіндер мазмұны білім алушылардың рухани-адамгершіліктік қасиеттері мен қазақстандық патриотизмді қалыптастыруға және өмірде жалпыұлттық "Mәңгілік Ел" идеясын іске асыруға, этникааралық және мәдениаралық коммуникация жағдайында төзімділік пен қатынасты дамытуға бағытталады.

      16. Сабақтарды ұйымдастыру және өткізу барысында педагог бірқатар ерекше және жалпы әдістемелік талаптарға сүйенеді:

      1) үздіксіз түзеу және дефицитарлық функцияларын дамыту (сенсорлық, моторлық, психикалық);

      2) кеңістіктік ұғымдарды, коммуникативтік әрекеттерді, сезіну мен ұсақ моториканы, есту, көру және тактильдік қабылдауды дамыту;

      3) меңгерген компенсаторлық тәсілдерін, қабілеттері мен дағдыларын, қалпына келтірілген және түзетілген функцияларын түрлі оқу процесі барысында, сабақта және сабақтан тыс кезде, айналасындағылармен қатынас жасау кезінде белсенді түрде қолдану мүмкіндігін қамтамасыз ету;

      4) әлеуметтік құзіретін белсендету және өз бетінше жұмыс жасау дағдыларын, танымдық белсенділік пен танымдық қызығушылығын, тұлғаның эмоциялық-еріктік саласы мен оң қасиеттерін дамыту.

      17. Білім алушылардың психофизикалық бұзылымдарын түзеу мақсатында қолданылатын әдістер мен тәсілдер:

      1) лингвистикалық шолу әдісі: алғашқылық, синхрондық, кейінгілік, толық және таңдамалы;

      2) кроссвордтарды табу, ребустарды, шарадаларды шешу;

      3) тірек сызбалар, кестелер;

      4) мәтінді редакциялау;

      5) анықтама-дәптерін дайындау және қолдану (әдебиеттік теминдер мен ұғымдар);

      6) шешендік іскерлік;

      7) мен білемін;

      8) автор;

      9) ақпаратты шығару

      10) ең қызықты фактілер;

      11) жазушыға, ақынға сұрақтар;

      12) "….. дан сухбат алу";

      13) дайын мәтіннің тақырыптық торын құрастыру тәсілі және тақырыпты құру барысындағы есептеулер тәсілі;

      14) болашақ тақырыптың микротақырыптарын ашу сызбасын құрастыру тәсілі және оны дайын мәтіннен есептеп шығару тәсілі;

      15) тәсілдерді қолдана отырғандағы тіл шығармашылығы: "Еркін ассоциациялар тәсілі"(суреттердің деректері бойынша), "Не болар еді, егер …" (білім алушы өзіне осындай сұрақ қойып жуап беруге тырысады), "Әңгімені жалғастыр";

      16) "мағыналық бірліктер" тәсілі мағыналық жады мен логикалық ойлау қабілетін дамытуға арналады. Тәсілдер: мәтіннің сараптамасы немесе шағын-баяндау, мұнда білім алушы дәйекті түрде екі сұраққа жауап береді: "Бұл мәтінде кім (немесе не) туралы айтылады?" және "Бұл жөнінде не айтылады (хабарланады)?". Қолданылатын мини-баяндаулар көлемі үлкен мәтінге қарасты қорқынышын жеңіп, эмоциялық-еріктік саласының қалыптасуына көмектеседі. Жеке тәжірибесін қолдану: жанұядағы туыстық байланыстардың аналогиясы бойынша мәтін немесе сөйлем ішіндегі туыстық байланыстарды анықтау.

      18. Оқи білу дағдысын дамыту бойынша тапсырмалар мысалдары:

      1) сөздермен ойындар (анаграммалар, палиндромалар, сөздің ішіндегі сөзді табу);

      2) мәтіннің басы немесе атауы бойынша оқиғаның дамуын болжау;

      3) әңгіменің жоспар-картасын құру.

      19. Орыс әдебиетін оқыту барысында ақпарат көзі ретінде мәтінмен жұмыс күшейтіледі, оны тез оқуын дамытуға, басты немесе екінші кезектегі, ашық немесе жасырын, мәтіндік немесе мәтіннен тыс ақпаратты бөліп шығару қабілетін дамытуға бағыттау, ақпаратты ықшамды көрсетіп, көпшілік алдында сөйлеуге, өз ой-пікірін айтуға, оларды ауызша (пікірталас, жарыссөз, баяндама) және жазбаша (эссе) түрде жеткізе білуге үйрету қарастырылады.

      20. Әдебиет бойынша оқу процесін сыншылдық ойды дамытуға бағыттап үйымдастыру, оқу субъекттерінің тең құқылы қарым-қатынастарын, араларында әңгімелесу қатынасты, пікірталас барысында өз пікірлерін айта білуін, өзге адамдардың пікірін тыңдауын, түсінуін және қабылдауын, өз позициясын қорғауда дәлелдер жұйесін келтіре білуін, түрлі позицияларды салыстыра білуін тудырады.

      21. Әдеби көздерін зерделеу барысында сыншылдық ойды дамыту, бірінші кезекте, мәтінмен жұмыс істеумен байланысты; мұнда мәтіннің сипатына қарай оқу процесі тәсілдерін үйрету түрлері (ақпараттық немесе әдеби мәтін) және жұмыс тәсілдері (дайын мәтінді оқу емесе жазбаша мәтін құру) бойынша біріктіреді.

      22. Оқырмандық қабілетін дамытуға үлкен мән беріледі: ашық түрде берілген ақпаратты табу; қорытындыларды тұжырымдау; ақпаратты түсіндіру және қорыту; мәтіннің мазмұнын, тілдік ерекшеліктерін және құрылымын саралау.

      23. Әдебиетті оқыту барысында техникалық құрылғылар (аппаратура) және дидактикалық құралдар (ақпарат тасушы) белсенді түрде қолданылады, оның ішінде:

      1) фронталды оқу ісін қамтамасыз етуге арналған стационарлық дыбыс ұлғайтқыш жабдық (әр сыныпқа);

      2) мультимедиялық компьютерлік сынып;

      3) жекелік есту аппараттары; сөйлеу экраны;

      4) интерактивтік панелі және үшөлшемді аксессуарлары бар "Мультимедиялық интерактивтік оқытатын бағдарламалық-әдістемелік кешен" электрондық ресурсы - теориялық материал мен практикалық білімдердің меңгерілу тиімділігін жоғарылату үшін;

      5) дыбыстық сигнады визуалдайтын "Логопедиялық тренажер" - арнайы тыныс алу және дауыс жаттығуларын өткізу барысында, әсіресе тұтықпасы мен дизартриясы бар балалармен жұмыс істегенде;

      6) тілдік коммуникацияны меңгеру және дамытуға арналған тілідік тренажер ассистивтік құрылғысы - қажетті мөлшерде жалпақ сөйлемдік тілді меңгермеген білім алушылар үшін, сонымен бірге білім алушылардың тілдік шектелуі кезеңінде.

3-тарау. "Орыс әдебиеті" оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      24. Объем учебной нагрузки учебного предмета "Русская литература" составляет:

      1) в 5 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году;

      2) в 6 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году;

      3) в 7 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году;

      4) в 8 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году;

      5) в 9 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году;

      6) в 10 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году.

      25. Включенные в Программу произведения делятся на три типа:

      1) произведения для чтения и изучения в классе под руководством учителя;

      2) произведения для заучивания наизусть (рекомендуемый список);

      3) произведения по выбору учителя (из имеющейся учебной литературы в книжном фонде школы).

      26. Cодержание учебного предмета включает следующие разделы:

      1) раздел "Понимание текста и ответы на вопросы";

      2) раздел "Анализ текста";

      3) раздел "Коррекционная работа".

      27. Раздел "Понимание текста и ответы на вопросы" включает следующие подразделы:

      1) понимание текста;

      2) чтение наизусть;

      3) составление плана;

      4) пересказ;

      5) ответы на вопросы;

      6) использование различных видов чтения.

      28. Раздел "Анализ текста" включает следующие подразделы:

      1) жанр;

      2) тема и идея;

      3) композиция;

      4) характеристика героев;

      5) отношение автора.

      29. Раздел "Коррекционная работа" включает следующие подразделы:

      1) коррекция и развитие слухового и слухо-зрительного восприятия;

      2) коррекция и развитие разговорной и связной речи;

      3) коррекция и развитие познавательной деятельности.

      30. Базовое содержание учебного предмета "Русская литература" для

      5 класса.

      1) понимание текста и ответы на вопросы: понимание фактического значения слова, фразы с опорой на вопросы (при помощи учителя); выразительное чтение наизусть фрагментов текстов небольшого объема (поэтических); составление простого плана; пересказ основного содержания отрывка произведения с опорой на план, вопросы, иллюстрации; ответы на вопросы по образцу, вопросной схеме, иллюстрации (при помощи учителя);

      2) анализ текста: определение жанра и его признаков (былина, поэма, сказка, литературная/поэтическая, прозаическая/сказка), основной мысли отрывка/части произведения (при помощи учителя); выделение в тексте произведения элементов композиции; характеристика героя с опорой на план, вопросы; определение отношение автора к главным героям с опорой на вопросы (при помощи учителя);

      3) коррекционная работа: слухо-зрительное и слуховое восприятие речевого материала, относящегося к организации учебной деятельности обучающихся; составление устно и письменно небольших связных текстов с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок с помощью учителя (30-50 слов); обогащение словаря на материале слов из прочитанных произведений; запоминание фрагментов текстов небольшого объема (поэтических); владение элементов мыслительных операций сравнения, анализа (определение жанра, основной мысли, элементов композиции произведения).

      31. В 5 классе для изучения включены произведения, объединенные единой тематикой:

      1) героический эпос. Цикл былин об Илье Муромце (на выбор учителя); А.С. Пушкин. "Песнь о вещем Олеге"; М.Ю. Лермонтов. "Бородино";

      М. Шаханов. "Отрарская поэма о побеждҰнном победителе, или ПросчҰт Чингисхана";

      2) литературная поэтическая сказка. А.С. Пушкин. "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях"; К.Д. Бальмонт. "Фейные сказки" (на выбор учителя);

      3) литературная прозаическая сказка. Г.Х.Андерсен. "Дикие лебеди"; О.Уайльд. "Соловей и роза"; К.Г. Паустовский. "Теплый хлеб";

      Г.В. Черноголовина. "Сказка об одном зҰрнышке";

      4) фольклорные элементы в литературных произведениях. А.С. Пушкин. Пролог к поэме "Руслан и Людмила"; А.П. Платонов. "Волшебное кольцо"; П.П. Бажов. "Каменный цветок".

      32. Базовое содержание учебного предмета "Русская литература" для 6 класса:

      1) понимание текста и ответы на вопросы: фактическое значение отрывка произведения, с опорой на вопросы (при помощи учителя); выразительное чтение наизусть; фрагментов текстов небольшого объема (поэтических, прозаических); простой план; краткий пересказ основного содержания отрывка произведения с опорой на план, вопросы, иллюстрации; ответ на вопрос по образцу, иллюстрации при помощи учителя;

      2) анализ текста: определение жанра (рассказ, повесть, пьеса-сказка) и его признаков при поддержке учителя; определение основной мысли произведения при помощи учителя; выделение в тексте произведения элементов композиции, понимание их роли в сюжете произведения при помощи учителя; характеристика героев с использованием плана, вопросов при помощи учителя, пометки в тексте; отношение автора к главным героям с опорой на вопросы;

      3) коррекционная работа: слухо-зрительное восприятие речевого материала, относящегося к организации учебной деятельности и к изучению программного материала обучающихся с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов; устное и письменное составление текстов-повествований, описаний (план, вопросы, характеристика) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (40-60 слов); обогащение словаря на материале слов, фраз из прочитанных произведений; умение сосредотачивать внимание на учебном материале, данном на классной доске, в учебнике; запоминание фрагментов текстов небольшого объема (поэтических, прозаических); овладение элементами мыслительных операций сравнения, анализа (определение жанра и его признаков, основную мысль; элементы композиции, их роль в сюжете произведения).

      33. В 6 классе для изучения включены произведения, объединенные единой тематикой:

      1) мифы народов мира. Понятие мифологии. Мифы Древней Греции. Славянская мифология. Тюркская мифология. Библейская мифология;

      2) тема Рождества в литературе. Б.Л. Пастернак. "Рождественская звезда"; Н.В. Гоголь. "Ночь перед Рождеством";

      3) нравственный выбор человека. И.С. Тургенев. "Муму"; В.С. Высоцкий. "Песня о друге"; Л.Н. Толстой. "Кавказский пленник";

      4) сказочные и мифологические элементы в литературных произведениях А.Н. Островский. "Снегурочка"; М.Ю. Лермонтов. "Русалка".

      34. Базовое содержание учебного предмета "Русская литература" для 7 класса:

      1) понимание текста и ответы на вопросы: понимание фактического значения описываемого события/ поступка, нахождение главной мысли с опорой на вопросы (при помощи учителя); выразительное чтение наизусть фрагментов текстов небольшого объема (поэтических, прозаических); составление простого и сложного плана; подробный, краткий пересказ содержания отрывка произведения с опорой на план, вопросы, иллюстрации; ответы на вопросы по образцу (при помощи учителя);

      2) анализ текста: определение жанра и его признаков (притча, баллада, басня, повесть, лирическое стихотворение, сатирический рассказ/ сказка), темы и идеи произведения с опорой на его структурные элементы; выделение в тексте произведения элементов композиции, понимание роли эпиграфа и его смысла; характеристика героев произведения с опорой на план, вопросы с использованием материала из текста (пометок); определение отношения автора к главным и второстепенным героям с опорой на вопросы (при помощи учителя);

      3) коррекционная работа: слуховое и слухо-зрительное восприятие и воспроизведение организационного материала урока; составление устно и письменно текстов-описаний, повествований (план, вопросы, характеристика, заметка) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (50-70 слов); обогащение словаря на материале слов, фраз из прочитанных произведений; умение сосредотачивать внимание на учебном материале, данном на классной доске, в учебнике, на индивидуальных карточках; запоминание фрагментов текстов небольшого объема (поэтических, прозаических); владение элементами мыслительных операций сравнения, анализа (определять жанр и его признаки, тему и идею произведения, опираясь на его структурные элементы, характеризовать героев произведения).

      35. В 7 классе для изучения включены произведения, объединенные единой тематикой:

      1) притчи и легенды в литературе. Притча о блудном сыне, Легенда об Арионе; А.С. Пушкин "Арион", "Анчар"; А.С. Пушкин. "Станционный смотритель";

      2) человек и природа. К.Г. Паустовский. "Телеграмма"; стихотворения А.С. Пушкина, С.А. Есенина, А.А. Фета (на выбор учителя); Ы. Алтынсарин. "Чистый родник";

      3) сатира и юмор в литературе.И.А. Крылов. Басни (на выбор учителя); сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина (на выбор учителя); сатирические рассказы М.М. Зощенко (по выбору учителя); сатирические рассказы А.П. Чехова (по выбору учителя);

      4) мораль, этика, ценности. В.А. Жуковский. Баллады (на выбор учителя); М.М. Пришвин. "Кладовая солнца".

      36. Базовое содержание учебного предмета "Русская литература" для 8 класса:

      1) понимание текста и ответы по тексту: понимание фактического значения события/ поступка, нахождение главной и второстепенной мысли с опорой на вопросы (при помощи учителя); выразительное чтение наизусть фрагментов текстов (поэтических, прозаических); простой и сложный план, отбор материала из текста в соответствии с планом; подробный, краткий, выборочный пересказ содержания отрывка/ части произведения с опорой на план, вопросы, иллюстрации; ответ на вопрос по образцу;

      2) анализ текста: определение жанра и его признаков (трагедия, комедия, поэма) при поддержке учителя; определение темы и идеи произведения, оценивание поступков героев при помощи учителя; выделение в тексте произведения элементов композиции, понимание значения вставных эпизодов при помощи учителя; характеристика героев произведения с опорой на план, вопросы при помощи учителя, на основе деталей и цитат из текста; определение отношения автора к главным и второстепенным героям с опорой на вопросы;

      3) коррекционная работа: воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и тематический материал урока; устное и письменное составление текстов- описания с элементами повествования, текстов описания (план, вопросы, характеристика, заметка) с опорой на план, вопросы (60-80 слов); обогащение словаря на материале слов, фраз из прочитанных произведений; уметь сосредотачивать внимание на учебном материале, переключаться на различные виды деятельности; запоминание фрагментов текстов (поэтических, прозаических); владеть элементами мыслительных операций сравнения, анализа (определение жанров и его признаков; темы и идеи произведения, оценивая поступки героев; выделяя элементы композиции, понимание значения вставных эпизодов).

      37. В 8 классе для изучения включены произведения, объединенные единой тематикой:

      1) дети и взрослые. Н.А. Некрасов "Крестьянские дети"; В.Г. Распутин "Уроки французского"; Л.Н. Толстой "Детство";

      2) сатира и юмор. Н.В. Гоголь "Ревизор"; Л.Н. Андреев "Баргамот и Гараська"; В.М. Шукшин Рассказы (по выбору учителя);

      3) любовь и честь. А.С. Пушкин. "Капитанская дочка"; О.О. Сулейменов. "Последнее слово акына Смета"; Н.М. Карамзин. "Бедная Лиза";

      4) мечты и реальность. М.Ю. Лермонтов. "Мцыри"; А.С. Грин. "Алые паруса".

      38. Базовое содержание учебного предмета "Русская литература" для 9 класса:

      1) понимание текста и ответы на вопросы: понимание основной мысли произведения (при помощи учителя), определяя известную и неизвестную информацию, с опорой на вопросы; выразительное чтение наизусть фрагментов текстов (поэтических, прозаических, драматических); составление простого цитатного плана, отбор материала из текста в соответствии с планом; подробный, краткий, выборочный пересказ содержания части произведения с опорой на план, вопросы; ответы на вопросы, формулируя собственные идеи на основе прочитанного текста;

      2) анализ текста: определение жанра и его признаков (поэма, историческая повесть, рассказ-эпопея), темы и идеи произведения, выражая свое отношение к событиям; выделение в тексте произведения элементов композиции, различение видов композиции; характеристика героев произведения, их поступков, мотивов поведения с опорой на план, вопросы, на основе деталей и цитат из текста (при помощи учителя); определение отношения автора к главным и второстепенным героям с опорой на вопросы, установление причинно-следственных связей;

      3) коррекционная работа: слуховое и слухо-зрительное восприятие и воспроизведение организационного и тематического материала урока; определение пауз, начала и конца предложений; составление устно и письменно текстов-повествований с элементами описания, текстов официально-делового, разговорного стилей (характеристика, биография, реферат, план, вопросы) с опорой на план, вопросы (70-90 слов); обогащение словаря на материале слов, фраз из прочитанных произведений; умение сосредотачивать внимание на учебном материале, переключаться на различные виды деятельности; запоминание фрагментов текстов (поэтических, прозаических, драматических); владение элементами мыслительных операций сравнения, анализа, синтеза (определять жанр и его признаки; тему и идею произведения, оценивая поступки героев; выделять элементы композиции, различать виды композиции; характеризовать героев произведения, их поступки, мотивы поведения, устанавливать причинно-следстенные связи).

      39. В 9 классе для изучения включены произведения, объединенные единой тематикой:

      1) странности любви. А.С. Пушкин "Цыганы"; И.С. Тургенев "Ася";

      2) тема маленького человека. Л.Н. Толстой "После бала"; А.И. Куприн "Гранатовый браслет";

      3) реализм исторических событий в литературе. Н.В.Гоголь "Тарас Бульба"; М.А. Шолохов "Судьба человека"; Махамбет Утемисов "Я - это Я!";

      4) тайны человеческой души. А.С. Пушкин "Пиковая дама"; Н.С. Лесков "Жемчужное ожерелье".

      40. Базовое содержание учебного предмета "Русская литература" для 10 класса:

      1) понимание текста и ответы по тексту: понимание основной мысли произведения (при помощи учителя), определение основной и детальной информации текста, с опорой на вопросы; выразительное чтение наизусть фрагментов текстов (поэтических, прозаических, драматических); разные виды плана, в том числе цитатный, отбор материала из текста в соответствии с планом; подробный, краткий, выборочный пересказ содержания произведения с опорой на план; ответ на вопрос, формулируя собственные идеи, передавая содержание текстов;

      2) анализ текста: определение жанра и его признаков (поэма, повесть, роман в стихах); определение темы и идеи произведения, выражая мнение об основной проблеме при помощи учителя; выделение в тексте произведения элементов композиции, различие видов композиции, понимание значения лирических отступлений при помощи учителя; характеристика героев произведения их поступков, мотивов поведения с опорой на план, вопросы, на основе деталей и цитат из текста; определение отношения автора к главным и второстепенным героям и изображаемым событиям;

      3) коррекционная работа: воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и тематический материал урока; определять паузы, начало и конец предложений; словесное ударение с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов; составление устных и письменных текстов-описаний, повествований соответствующих стилей с опорой на план, вопросы (80-100 слов); обогащение словаря на материале слов, фраз из прочитанных произведений; умение сосредотачивать внимание на учебном материале, переключаясь на различные виды деятельности; запоминание фрагментов текстов (поэтических, прозаических, драматических); владеть элементами мыслительных операций сравнения, анализа, синтеза (определение жанра и его признаков; темы и идеи произведения, выражая мнение об основной проблеме; отношение автора к главным и второстепенным героям и изображаемым событиям; устанавливать причинно-следственные связи).

      41. В 10 классе для изучения включены произведения, объединенные единой тематикой:

      1) cтранности любви. Лирика А.С. Пушкина; А.С. Пушкин "Евгений Онегин"; Абай Кунанбаев (стихи);

      2) cатира на общество. М.Ю. Лермонтов "Герой нашего времени";

      Н.В. Гоголь "Мертвые души"; А.С. Грибоедов "Горе от ума"; Ш. Бронте "Джен Эйр";

      3) любовь и честь. У.Шекспир "Ромео и Джульетта";

      М.Ю. Лермонтов "Песня про купца Калашникова"; Б. Момышулы "Наша семья"; Ж. Верн "80 дней вокруг света".

4-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

      42. Цели обучения в Программе содержат кодировку. Первое число кода обозначает класс, второе и третье числа – раздел и подраздел, четвертое число показывает нумерацию учебной цели в данном подразделе. Например, в кодировке 7.2.1.4: "7" – класс, "2.1" – подраздел, "4" – нумерация учебной цели.

      43. Ожидаемые результаты по целям обучения:

      1) раздел 1 "Понимание текста и ответы на вопросы":

      таблица 1

Подразделы

Цели обучения

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

1.1 Понимание текста

5.1.1.1
понимать фактическое значение слова, фразы, опираясь на вопросы (при помощи учителя)

6.1.1.1
понимать фактическое значение отрывка произведения, опираясь на вопросы (при помощи учителя)

7.1.1.1
понимать фактическое значение описываемого события/ поступка, находить главную мысль, опираясь на вопросы (при помощи учителя)

8.1.1.1
понимать фактическое значение события/ поступка, находить главную и второстепенную мысль, опираясь на вопросы (при помощи учителя)

9.1.1.1
понимать основную мысль произведения (при помощи учителя), определяя известную и неизвестную информацию, с опорой на вопросы

10.1.1.1
понимать основную мысль произведения (при помощи учителя), определяя основную и детальную информацию текста, с опорой на вопросы

1.2
Чтение наизусть

5.1.2.1
читать наизусть выразительно фрагменты текстов небольшого объема (поэтические)

6.1.2.1
читать наизусть выразительно фрагменты текстов небольшого объема (поэтических, прозаических)

7.1.2.1
читать наизусть выразительно фрагменты текстов небольшого объема (поэтических, прозаических)

8.1.2.1
читать наизусть выразительно фрагменты текстов (поэтических, прозаических)

9.1.2.1
читать наизусть выразительно фрагменты текстов (поэтических, прозаических, драматических)

10.1.2.1
читать наизусть выразительно фрагменты текстов (поэтических, прозаических, драматических)

1.3 Составление плана

5.1.3.1
составлять простой план при помощи учителя

6.1.3.1
составлять простой план

7.1.3.1
составлять простой и сложный план при помощи учителя

8.1.3.1
составлять простой и сложный план, отбирать материал из текста в соответствии с планом

9.1.3.1
составлять простой цитатный план, отбирать материал из текста в соответствии с планом

10.1.3.1
составлять разные виды плана, в том числе цитатный, отбирать материал из текста в соответствии с планом

1.4 Пересказ

5.1.4.1
пересказывать основное содержание отрывка произведения с опорой на план, вопросы, иллюстрации при помощи учителя

6.1.4.1
пересказывать кратко основное содержание отрывка произведения с опорой на план, вопросы, иллюстрации

7.1.4.1
пересказывать подробно, кратко, содержание отрывка произведения с опорой на план, вопросы, иллюстрации

8.1.4.1
пересказывать подробно, кратко, выборочно содержание отрывка/ части произведения с опорой на план, вопросы, иллюстрации

9.1.4.1
пересказывать подробно, кратко, выборочно содержание части произведения с опорой на план, вопросы

10.1.4.1
пересказывать подробно, кратко, выборочно содержание произведения с опорой на план

1.5 Ответы на вопросы

5.1.5.1
давать ответ на вопрос по образцу, вопросной схеме, иллюстрации при помощи учителя

6.1.5.1
давать ответ на вопрос по образцу, иллюстрации при помощи учителя

7.2.5.1
давать ответ на вопрос по образцу при помощи учителя

8.1.5.1
давать ответ на вопрос по образцу

9.1.5.1
давать ответ на вопрос, формулируя собственные идеи на основе прочитанного текста

10.1.5.1
давать ответ на вопрос, формулируя собственные идеи, передавая содержание текстов

1.6
Использование разных видов чтения

5.2.6.1
использовать комментированный (объяснительный) вид чтения

6.2.6.1
использовать комментированный (объяснительный) вид чтения

7.2.6.1
использовать ознакомительный и комментированный виды чтения

8.2.6.1
использовать разные виды чтения, в том числе поисковое

9.2.6.1
использовать разные виды чтения, в том числе изучающее

10.2.6.1
использовать разные виды чтения, в том числе просмотровое чтение, чтение с составлением плана, конспектов

      2) раздел 2 "Анализ текста":

      таблица 2

Подразделы

Цели обучений

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

2.1
Жанр

5.2.1.1
определять жанр и его признаки (былина, поэма, сказка, литературная /поэтическая, прозаическая/ сказка) при помощи учителя

6.2.1.1
определять жанр и его признаки (рассказ, повесть, пьеса-сказка) при помощи учителя

7.2.1.1
определять жанр и его признаки (притча, баллада, басня, повесть, лирическое стихотворение, сатирический рассказ/ сказка) при помощи учителя

8.2.1.1
определять жанр и его признаки (трагедия, комедия, поэма) при помощи учителя

9.2.1.1
определять жанр и его признаки (поэма, историческая повесть, рассказ-эпопея) при помощи учителя

10.2.1.1
определять жанр и его признаки (поэма, повесть, роман в стихах)

2.2
Тема и идея

5.2.2.1
определять основную мысль отрывка/ части произведения при помощи учителя

6.2.2.1
определять основную мысль произведения при помощи учителя

7.2.2.1
определять тему и идею произведения, опираясь на его структурные элементы при помощи учителя

8.2.2.1
определять тему и идею произведения, оценивая поступки героев при помощи учителя

9.2.2.1
определять тему и идею произведения, выражая свое отношение к событиям при помощи учителя

10.2.2.1
определять тему и идею произведения, выражая мнение об основной проблеме при помощи учителя

2.3
Композиция

5.2.3.1
выделять в тексте произведения элементы композиции при помощи учителя

6.2.3.1
выделять в тексте произведения элементы композиции, понимать их роль в сюжете произведения при помощи учителя

7.2.3.1
выделять в тексте произведения элементы композиции, понимать роль эпиграфа и его смысл при помощи учителя

8.2.3.1
выделять в тексте произведения элементы композиции, понимать значение вставных эпизодов при помощи учителя

9.2.3.1
выделять в тексте произведения элементы композиции, различать виды композиции, при помощи учителя

10.2.3.1
выделять в тексте произведения элементы композиции, различать виды композиции, понимать значение лирических отступлений при помощи учителя

2.4
Характеристика героев

5.2.4.1
характеризовать героя с опорой на план, вопросы при помощи учителя

6.2.4.1
характеризовать героя с опорой на план, вопросы при помощи учителя, делая пометки в тексте

7.2.4.1
характеризовать героев произведения с опорой на план, вопросы при помощи учителя, используя материал из текста (пометки)

8.2.4.1
характеризовать героев произведе-ния с опорой на план, вопросы при помощи учителя, на основе деталей и цитат из текста

9.2.4.1
характеризовать героев произведения, их поступки, мотивы поведения с опорой на план, вопросы при помощи учителя, на основе деталей и цитат из текста

10.2.4.1
характеризовать героев произведения, их поступки, мотивы поведения с опорой на план, вопросы, на основе деталей и цитат из текста

2.5 Отношение автора

5.2.5.1
определять отношение автора к главным героям с опорой на вопросы при помощи учителя

6.2.5.1
определять отношение автора к главным героям с опорой на вопросы

7.2.5.1
определять отношение автора к главным и второстепенным героям с опорой на вопросы при помощи учителя

8.2.5.1
определять отношение автора к главным и второстепенным героям с опорой на вопросы

9.2.5.1
определять отношение автора к главным и второстепенным героям с опорой на вопросы, устанавливая причинно-следственные связи

10.2.5.1
определять отношение автора к главным и второстепенным героям и изображаемым событиям

      3) раздел 3 "Коррекционная работа":

      таблица 3

Подразделы

Цели обучения

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

3.1
Коррекция и развитие слухового и слухо-зрительного восприятия с помощью звукоусиливающей аппаратуры

5.3.1.1
воспринимать слухо-зрительно речевой материал, относящийся к организации учебной деятельности обучающихся

6.3.1.1
воспринимать слухо-зрительно речевой материал, относящийся к организации учебной деятельности и к изучению программного материала обучающихся

7.3.1.1
воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный материал урока

8.3.1.1
воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и тематический материал урока

9.3.1.1
воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и тематический материал урока; определять паузы, начало и конец предложений

10.3.1.1
воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и тематический материал урока; определять паузы, начало и конец предложений; словесное ударение

3.2
Коррекция и развитие разговорной и связной речи

5.3.2.1
составлять устно и письменно небольшие связные тексты с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок с помощью учителя (30-50 слов);
5.3.2.2
обогащать словарь на материале слов из прочитанных произведений

6.3.2.1
составлять устно и письменно текст-повествование, описание с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (40-60 слов);
6.3.2.2
обогащать словарь на материале слов, фраз из прочитанных произведений

7.3.2.1
составлять устно и письменно текст - описание, повествование (план, вопросы, характеристика) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок(50-70 слов);
7.3.2.2
обогащать словарь на материале слов, фраз из прочитанных произведений

8.3.2.1
составлять устно и письменно текст-описание с элементами повествования, текст-описание (план, вопросы, характеристика, заметка) с опорой на план, вопросы (60-80 слов);
8.3.2.2
обогащать словарь на материале слов, фраз из прочитанных произведений

9.3.2.1
составлять устно и письменно текст-повествование с элементами описания, тексты официально-делового, разговорного стилей (характеристика, биография, реферат, план, вопросы) с опорой на план, вопросы (70-90 слов);
9.3.2.2
обогащать словарь на материале слов, фраз из прочитанных произведений

10.3.2.1
составлять устно и письменно текст-описание, повествование соответствующих стилей с опорой на план, вопросы(80-100 слов);
10.3.2.2
обогащать словарь на материале слов, фраз из прочитанных произведений

3.3 Коррекция и развитие познавательной деятельности

5.3.3.1
уметь сосредотачивать внимание на учебном материале, данном на классной доске;
5.3.3.2
запоминать фрагменты текстов небольшого объема (поэтические;
5.3.3.3
владеть элементами мыслительных операций сравнения, анализа (определять жанр, основную мысль, элементы композиции произведения)

6.3.3.1
уметь сосредотачивать внимание на учебном материале, данном на классной доске, в учебнике;
6.3.3.2
запоминать
фрагменты текстов небольшого объема (поэтических, прозаических);
6.3.3.3
владеть элементами мыслительных операций сравнения, анализа (определять жанр и его признаки, основную мысль; элементы композиции, их роль в сюжете произведения)

7.3.3.1
уметь сосредотачивать внимание на учебном материале, данном на классной доске, в учебнике, на индивидуальных карточках;
7.3.3.2
запоминать
фрагменты текстов небольшого объема (поэтических, прозаических);
7.3.3.3
владеть элементами мыслительных операций сравнения, анализа (определять жанр и его признаки, тему и идею произведения, опираясь на его структурные элементы, характеризовать героев произведения)

8.3.3.1
уметь сосредотачивать внимание на учебном материале, переключаться на различные виды деятельности;
8.3.3.2
запоминать
фрагменты текстов (поэтических, прозаических);
8.3.3.3
владеть элементами мыслительных операций сравнения, анализа (определять жанр и его признаки; тему и идею произведения, оценивая поступки героев; выделять элементы композиции, понимать значение вставных эпизодов)

9.3.3.1
уметь сосредотачивать внимание на учебном материале, переключаться на различные виды деятельности;
9.3.3.2
запоминать
фрагменты текстов (поэтических, прозаических, драматических);
9.3.3.3
владеть элементами мыслительных операций сравнения, анализа, синтеза (определять жанр и его признаки; тему и идею произведения, оценивая поступки героев; выделять элементы композиции, различать виды композиции; характеризовать героев произведения, их поступки, мотивы поведения, устанавливать причинно-следстенные связи)

10.3.3.1
уметь сосредотачивать внимание на учебном материале, переключаться на различные виды деятельности;
10.3.3.2
запоминать
фрагменты текстов (поэтических, прозаических, драматических);
10.3.3.3
владеть элементами мыслительных операций сравнения, анализа, синтеза (определять жанр и его признаки; тему и идею произведения, выражая мнение об основной проблеме; отношение автора к главным и второстепенным героям и изображаемым событиям; устанавливать причинно-следстенные связи)

      44. Настоящая Программа реализуется на основе Долгосрочного плана к Типовой учебной программе по учебному предмету "Русская литература" для обучающихся с нарушением слуха (неслышащие) 5-10 классов уровня основного среднего образования по обновленному содержанию согласно приложению к настоящей Программе. В долгосрочном плане обозначен объем учебных целей реализуемых в каждом разделе.

      45. Распределение часов на изучение раздела и тем предоставляется на усмотрение учителя. 

  Приложение
к Типовой учебной программе
по учебному предмету "Русская
литература" для 5-10 классов
уровня основного среднего
образования по обновленному
содержанию

Долгосрочный план по реализации типовой учебной программы по учебному предмету "Русская литература" для обучающихся с нарушением слуха (неслышащие) 5-10 классов уровня основного среднего образования по обновленному содержанию

      1) 5 класс:

      таблица 1

Тема

Изучаемые произведения

Навыки

Цели обучения

1 четверть

Героический эпос

1.Былины. Цикл об Илье Муромце (на выбор учителя)
2.А.С.Пушкин "Песнь о вещем Олеге"
3.М.Ю. Лермонтов. "Бородино"
4.М.Шаханов. "Отрарская поэма о побеждҰнном победителе, или ПросчҰт Чингисхана"

Понимание текста и ответы на вопросы

5.1.1.1 понимать фактическое значение слова, фразы, опираясь на вопросы (при помощи учителя);
5.1.2.1 читать наизусть выразительно фрагменты текстов небольшого объема (поэтические);
5.1.3.1 составлять простой план при помощи учителя;
5.2.6.1использовать комментированный (объяснительный) вид чтения;

Анализ текста

5.2.1.1 определять жанр и его признаки (былина, поэма) при помощи учителя;
5.2.2.1 определять основную мысль отрывка/ части произведения при помощи учителя;
5.2.3.1 выделять в тексте произведения элементы композиции при помощи учителя;
5.2.4.1 характеризовать героя с опорой на план, вопросы при помощи учителя;
5.2.5.1 определять отношение автора к главным героям с опорой на вопросы при помощи учителя;

Коррекционная работа

5.3.1.1 воспринимать слухо-зрительно речевой материал, относящийся к организации учебной деятельности учащихся с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
5.3.2.2 обогащать словарь на материале слов из прочитанных произведений;
5.3.3.1 уметь сосредотачивать внимание на учебном материале, данном на классной доске;

2 четверть

Литературная поэтическая сказка

1.А.С. Пушкин. "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях"
2.К. Д. Бальмонт. "Фейные сказки" (на выбор учителя)

Понимание текста и ответы на вопросы

5.1.2.1 читать наизусть выразительно фрагменты текстов небольшого объема (поэтические);
5.1.5.1 давать ответ на вопрос по образцу, вопросной схеме, иллюстрации при помощи учителя;
5.2.6.1 использовать комментированный (объяснительный) вид чтения;

Анализ текста

5.2.1.1 определять жанр и его признаки (сказка, литературная поэтическая сказка) при помощи учителя;
5.2.3.1 выделять в тексте произведения элементы композиции при помощи учителя;
5.2.5.1 определять отношение автора к главным героям с опорой на вопросы при помощи учителя;

Коррекционная работа

5.3.1.1 воспринимать слухо-зрительно речевой материал, относящийся к организации учебной деятельности учащихся с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
5.3.2.2 обогащать словарь на материале слов из прочитанных произведений;
5.3.3.2 запоминать фрагменты текстов небольшого объема (поэтические);
5.3.3.3 владеть элементами мыслительных операций сравнения, анализа (определять жанр, основную мысль, элементы композиции произведения);

3 четверть

Литературная прозаическая сказка

1.Г.Х.Андерсен. "Дикие лебеди"
2.О.Уайльд. "Соловей и роза"
3.К.Г.Паустовский. "Теплый хлеб"
4.Г.В.Черноголовина. "Сказка об одном зҰрнышке"

Понимание текста и ответы на вопросы

5.1.1.1 понимать фактическое значение слова, фразы, опираясь на вопросы (при помощи учителя);
5.1.4.1 пересказывать основное содержание отрывка произведения с опорой на план, вопросы, иллюстрации при помощи учителя;
5.1.5.1 давать ответ на вопрос по образцу, вопросной схеме, иллюстрации при помощи учителя;
5.1.3.1 составлять простой план при помощи учителя;
5.2.6.1 использовать комментированный (объяснительный) вид чтения;

Анализ текста

5.2.1.1 определять жанр и его признаки (сказка, литературная прозаическая сказка) при помощи учителя;
5.2.2.1 определять основную мысль отрывка/ части произведения при помощи учителя;
5.2.3.1 выделять в тексте произведения элементы композиции при помощи учителя;

Коррекционная работа

5.3.1.1 воспринимать слухо-зрительно речевой материал, относящийся к организации учебной деятельности учащихся с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
5.3.2.1 составлять устно и письменно небольшие связные тексты с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок с помощью учителя (30-50 слов);
5.3.3.3 владеть элементами мыслительных операций сравнения, анализа (определять жанр, основную мысль, элементы композиции произведения;
5.3.2.2 обогащать словарь на материале слов из прочитанных произведений;

4 четверть

Фольклорные элементы в литературных произведениях

1. А.С.Пушкин. Пролог к поэме "Руслан и Людмила"
2. А.П.Платонов "Волшебное кольцо"
3. П.П.Бажов "Каменный цветок"

Понимание текста и ответы на вопросы

5.1.1.1 понимать фактическое значение слова, фразы, опираясь на вопросы (при помощи учителя);
5.1.2.1 читать наизусть выразительно фрагменты текстов небольшого объема (поэтические);
5.1.4.1 пересказывать основное содержание отрывка произведения с опорой на план, вопросы, иллюстрации при помощи учителя;
5.1.5.1 давать ответ на вопрос по образцу, вопросной схеме, иллюстрации при помощи учителя;
5.2.6.1 использовать комментированный (объяснительный) вид чтения;

Коррекционная работа

5.3.1.1 воспринимать слухо-зрительно речевой материал, относящийся к организации учебной деятельности учащихся с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
5.3.3.2 запоминать фрагменты текстов небольшого объема (поэтические);
5.3.2.2 обогащать словарь на материале слов из прочитанных произведений;

      2) 6 класс:

      таблица 2

Тема

Изучаемые произведения

Навыки

Цели обучения

1 четверть

Мифы народов мира

1.Понятие Мифологии.
2. Мифы Древней Греции.
3.Славянская мифология.
4.Тюркская мифология.
5.Библейская мифология.

Понимание текста и ответы на вопросы

6.1.1.1 понимать фактическое значение отрывка произведения, опираясь на вопросы (при помощи учителя);
6.1.5.1 давать ответ на вопрос по образцу, иллюстрации при помощи учителя;
6.2.6.1 использовать комментированный (объяснительный) вид чтения;

Анализ текста

6.2.2.1 определять основную мысль произведения при помощи учителя;

Коррекционная работ

6.3.1.1 воспринимать слухо-зрительно речевой материал, относящийся к организации учебной деятельности и к изучению программного материала обучающихся с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
6.3.3.1 уметь сосредотачивать внимание на учебном материале, данном на классной доске, в учебнике;

2 четверть

Тема Рождества в литературе

1.Б.Л.Пастернак. "Рождественская звезда"
2.Н.В.Гоголь "Ночь перед Рождеством"

Понимание текста и ответы на вопросы

6.1.2.1 читать наизусть выразительно фрагменты текстов небольшого объема (поэтических, прозаических);
6.1.3.1 составлять простой план;
6.1.4.1 пересказывать кратко основное содержание отрывка произведения с опорой на план, вопросы, иллюстрации;
6.2.6.1 использовать комментированный (объяснительный) вид чтения;

Анализ текста

6.2.1.1 определять жанр и его признаки (рассказ, повесть, пьеса-сказка) при помощи учителя;
6.2.3.1 выделять в тексте произведения элементы композиции, понимать их роль в сюжете произведения при помощи учителя;
6.2.4.1 характеризовать героя с опорой на план, вопросы при помощи учителя, делая пометки в тексте;

Коррекционная работа

6.3.2.1 составлять устно и письменно тексты-повествование, описание(план, вопросы, характеристика)с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (40-60 слов);
6.3.3.2 запоминать фрагменты текстов небольшого объема (поэтических, прозаических);

3 четверть

Нравственный выбор человека

1.И.С.Тургенев "Муму"
2.В.С.Высоцкий "Песня о друге"
3.Л.Н.Толстой "Кавказский пленник"

Понимание текста и ответы на вопросы

6.1.2.1 читать наизусть выразительно фрагменты текстов небольшого объема (поэтических, прозаических);
6.1.3.1 составлять простой план;
6.1.4.1 пересказывать кратко основное содержание отрывка произведения с опорой на план, вопросы, иллюстрации;
6.2.6.1 использовать комментированный (объяснительный) вид чтения;

Анализ текста

6.2.5.1 определять отношение автора к главным героям с опорой на вопросы;
6.2.4.1 характеризовать героя с опорой на план, вопросы при помощи учителя, делая пометки в тексте;

Коррекционная работа

6.3.2.2 обогащать словарь на материале слов, фраз из прочитанных произведений;
6.3.3.2 запоминать фрагменты текстов небольшого объема (поэтических, прозаических);
6.3.3.3 владеть элементами мыслительных операций сравнения, анализа (определять жанр и его признаки, основную мысль; элементы композиции, их роль в сюжете произведения);

4 четверть

Сказочные и мифологические элементы в литературных произведениях

1. А.Н. Островский. "Снегурочка"
2. М.Ю.Лермонтов. "Русалка"

Понимание текста и ответы на вопросы

6.1.2.1 читать наизусть выразительно фрагменты текстов небольшого объема (поэтических, прозаических);
6.1.5.1 давать ответ на вопрос по образцу, иллюстрации при помощи учителя;
6.2.6.1 использовать комментированный (объяснительный) вид чтения;

Анализ текста

6.2.1.1 определять жанр и его признаки (рассказ, повесть, пьеса-сказка) при помощи учителя;
6.2.3.1 выделять в тексте произведения элементы композиции, понимать их роль в сюжете произведения при помощи учителя;

Коррекционная работа

6.3.1.1 воспринимать слухо-зрительно речевой материал, относящийся к организации учебной деятельности и к изучению программного материала обучающихся с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
6.3.2.2 обогащать словарь на материале слов, фраз из прочитанных произведений;
6.3.3.2 запоминать фрагменты текстов небольшого объема (поэтических, прозаических);

      3) 7 класс:

      таблица 3

Тема

Изучаемые произведения

Навыки

Цели обучения

1 четверть

Притчи и легенды в литературе

1.Притча о блудном сыне, легенда об Арионе
2.А.С.Пушкин "Арион", "Анчар"
3.А.С.Пушкин"Станционный смотритель"

Понимание текста и ответы на вопросы

7.1.1.1 понимать фактическое значение описываемого события/ поступка, находить главную мысль, опираясь на вопросы (при помощи учителя);
7.1.3.1 составлять простой и сложный план при помощи учителя;
7.1.4.1 пересказывать подробно, кратко, содержание отрывка произведения с опорой на план, вопросы, иллюстрации;
7.2.5.1 давать ответ на вопрос по образцу при помощи учителя;
7.2.6.1 использовать ознакомительный и комментированный виды чтения;

Анализ текста

7.2.1.1 определять жанр и его признаки (притча, лирическое стихотворение, повесть) при помощи учителя;
7.2.2.1 определять тему и идею произведения, опираясь на его структурные элементы при помощи учителя;
7.2.3.1 выделять в тексте произведения элементы композиции, понимать роль эпиграфа и его смысл при помощи учителя;
7.2.4.1 характеризовать героев произведения с опорой на план, вопросы при помощи учителя, используя материал из текста (пометки);
7.2.5.1 определять отношение автора к главным и второстепенным героям с опорой на вопросы при помощи учителя;

Коррекционная работа

7.3.1.1 воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный материал урока с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
7.3.2.2 обогащать словарь на материале слов, фраз из прочитанных произведений;
7.3.3.2 запоминать фрагменты текстов небольшого объема (поэтических, прозаических);

2 четверть

Человек и природа

1.К.Г.Паустовский "Телеграмма"
2.Стихотворения А.С.Пушкина,
С.А.Есенина, А.А.Фета (на выбор учителя)
3.Ы.Алтынсарин "Чистый родник"

Понимание текста и ответы на вопросы

7.1.2.1 читать наизусть выразительно фрагменты текстов небольшого объема (поэтических, прозаических);
7.2.5.1 давать ответ на вопрос по образцу при помощи учителя;
7.2.6.1 использовать ознакомительный и комментированный виды чтения;

Анализ текста

7.2.1.1 определять жанр и его признаки (рассказ, лирическое стихотворение, повесть) при помощи учителя;
7.2.2.1 определять тему и идею произведения, опираясь на его структурные элементы при помощи учителя;
7.2.3.1 выделять в тексте произведения элементы композиции, понимать роль эпиграфа и его смысл при помощи учителя;

Коррекционная работа

7.3.1.1 воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный материал урока с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
7.3.2.2 обогащать словарь на материале слов, фраз из прочитанных произведений;
7.3.3.2 запоминать фрагменты текстов небольшого объема (поэтических, прозаических);

3 четверть

Сатира и юмор в литературе

1.И.А.Крылов. Басни (на выбор учителя)
2.Мир сатирической сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина (на выбор учителя)
3.М.М.Зощенко. Сатирические рассказы (по выбору учителя)
4.А.П.Чехов. Сатирические рассказы (на выбор учителя)

Понимание текста и ответы на вопросы

7.1.1.1 понимать фактическое значение описываемого события/ поступка, находить главную мысль, опираясь на вопросы (при помощи учителя);
7.1.4.1 пересказывать подробно, кратко, содержание отрывка произведения с опорой на план, вопросы, иллюстрации;
7.2.5.1 давать ответ на вопрос по образцу при помощи учителя;
7.2.6.1 использовать ознакомительный и комментированный виды чтения;

Анализ текста

7.2.1.1 определять жанр и его признаки (басня, комедия, сатирическая сказка, сатирический рассказ) при помощи учителя;
7.2.2.1 определять тему и идею произведения, опираясь на его структурные элементы при помощи учителя;
7.2.3.1 выделять в тексте произведения элементы композиции, понимать роль эпиграфа и его смысл при помощи учителя;
7.2.4.1 характеризовать героев произведения с опорой на план, вопросы при помощи учителя, используя материал из текста (пометки);
7.2.5.1 определять отношение автора к главным и второстепенным героям с опорой на вопросы при помощи учителя;

Коррекционная работа

7.3.1.1 воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный материал урока с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
7.3.2.2 обогащать словарь на материале слов, фраз из прочитанных произведений;
7.3.3.1 уметь сосредотачивать внимание на учебном материале, данном на классной доске, в учебнике, на индивидуальных карточках;
7.3.3.2 запоминать фрагменты текстов небольшого объема (поэтических, прозаических);

4 четверть

Мораль, этика, ценности

1.В.А.Жуковский. Баллады (на выбор учителя)
2.М.М. Пришвин "Кладовая солнца"

Понимание текста и ответы на вопросы

7.1.2.1 читать наизусть выразительно фрагменты текстов небольшого объема (поэтических, прозаических);
7.1.3.1 составлять простой и сложный план при помощи учителя;
7.2.5.1 давать ответ на вопрос по образцу при помощи учителя;
7.2.6.1 использовать ознакомительный и комментированный виды чтения;

Анализ текста

7.2.1.1 определять жанр и его признаки (баллада, сказка-быль) при помощи учителя;
7.2.2.1 определять тему и идею произведения, опираясь на его структурные элементы при помощи учителя;
7.2.3.1 выделять в тексте произведения элементы композиции, понимать роль эпиграфа и его смысл при помощи учителя;
7.2.4.1 характеризовать героев произведения с опорой на план, вопросы при помощи учителя, используя материал из текста (пометки);
7.2.5.1 определять отношение автора к главным и второстепенным героям с опорой на вопросы при помощи учителя;

Коррекционная работа

7.3.1.1 воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный материал урока с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
7.3.2.1 составлять устно и письменно тексты-описание, повествование (план, вопросы, характеристика, заметка) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (50-70 слов);
7.3.2.2 обогащать словарь на материале слов, фраз из прочитанных произведений;
7.3.3.3 владеть элементами мыслительных операций сравнения, анализа (определять жанр и его признаки, тему и идею произведения, опираясь на его структурные элементы, характеризовать героев произведения);

      4) 8 класс:

      таблица 4

Тема

Изучаемые произведения

Навыки

Цели обучения

1 четверть

Дети и взрослые

1.Н.А. Некрасов. "Крестьянские дети"
2.В.Г. Распутин. "Уроки французского"
3.Л.Н.Толстой "Детство"

Понимание текста и ответы на вопросы

8.1.1.1 понимать фактическое значение события/поступка, находить главную и второстепенную мысль, опираясь на вопросы (при помощи учителя);
8.1.4.1 пересказывать подробно, кратко, выборочно содержание отрывка/ части произведения с опорой на план, вопросы, иллюстрации;
8.2.6.1 использовать разные виды чтения, в том числе поисковое;

Анализ текста

8.2.2.1 определять тему и идею произведения, оценивая поступки героев при помощи учителя;
8.2.3.1 выделять в тексте произведения элементы композиции, понимать значение вставных эпизодов при помощи учителя;

Коррекционная работа

8.3.1.1 воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и тематический материал урока с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
8.3.3.1 уметь сосредотачивать внимание на учебном материале, переключаться на различные виды деятельности;

2 четверть

Сатира и юмор

1.Н.В.Гоголь. "Ревизор"
2.Л.Н.Андреев "Баргамот и Гараська"
3.В.М.Шукшин. Рассказы (по выбору учителя)

Понимание текста и ответы на вопросы

8.1.1.1 понимать фактическое значение события/ поступка, находить главную и второстепенную мысль, опираясь на вопросы (при помощи учителя);
8.1.5.1 давать ответ на вопрос по образцу;
8.2.6.1 использовать разные виды чтения, в том числе поисковое;

Анализ текста

8.2.1.1 определять жанр и его признаки (трагедия, комедия, поэма) при помощи учителя;
8.2.4.1 характеризовать героев произведения с опорой на план, вопросы при помощи учителя, на основе деталей и цитат из текста;
8.2.5.1 определять отношение автора к главным и второстепенным героям с опорой на вопросы;

Коррекционная работа

8.3.2.1 составлять устно и письменно тексты- описание с элементами повествования, тексты описание (план, вопросы, характеристика, заметка) с опорой на план, вопросы(60-80 слов);
8.3.3.3 владеть элементами мыслительных операций сравнения, анализа (определять жанр и его признаки; тему и идею произведения, оценивая поступки героев; выделять элементы композиции, понимать значение вставных эпизодов);

3 четверть

Любовь и честь

1. А.С.Пушкин. "Капитанская дочка"
2. О.О.
Сулейменов. "Последнее слово акына Смета"
3.Н.М.Карамзин "Бедная Лиза"

Понимание текста и ответы на вопросы

8.1.3.1 составлять простой и сложный план, отбирать материал из текста в соответствии с планом;
8.1.4.1 пересказывать подробно, кратко, выборочно содержание отрывка/части произведения с опорой на план, вопросы, иллюстрации;
8.2.6.1 использовать разные виды чтения, в том числе поисковое;

Анализ текста

8.2.3.1 выделять в тексте произведения элементы композиции, понимать значение вставных эпизодов при помощи учителя;
8.2.4.1 характеризовать героев произведения с опорой на план, вопросы при помощи учителя, на основе деталей и цитат из текста;

Коррекционная работа

8.3.2.2 обогащать словарь на материале слов, фраз из прочитанных произведений;
8.3.3.3 владеть элементами мыслительных операций сравнения, анализа (определять жанр и его признаки; тему и идею произведения, оценивая поступки героев; выделять элементы композиции, понимать значение вставных эпизодов);

4 четверть

Мечты и реальность

1. М.Ю. Лермонтов "Мцыри"
2. А.С.Грин "Алые паруса"

Понимание текста и ответы на вопросы

8.1.2.1 читать наизусть выразительно фрагменты текстов (поэтических, прозаических);
8.1.3.1 составлять простой и сложный план, отбирать материал из текста в соответствии с планом;
8.1.5.1 давать ответ на вопрос по образцу;
8.2.6.1 использовать разные виды чтения, в том числе поисковое;

Анализ текста

8.2.2.1 определять тему и идею произведения, оценивая поступки героев при помощи учителя;
8.2.5.1 определять отношение автора к главным и второстепенным героям с опорой на вопросы;

Коррекционная работа

8.3.1.1 воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и тематический материал урока с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
8.3.2.1 составлять устно и письменно тексты- описание с элементами повествования, тексты описание (план, вопросы, характеристика, заметка) с опорой на план, вопросы(60-80 слов);
8.5.3.2 запоминать фрагменты текстов (поэтических, прозаических);

      5) 9 класс:

      таблица 5

Тема

Изучаемые произведения

Навыки

Цели обучения

1 четверть

Странности любви

1.А.С.Пушкин. Лирика. "Цыганы"
2.И.С.Тургенев. "Ася"

Понимание текста и ответы на вопросы

9.1.1.1 понимать основную мысль произведения (при помощи учителя), определяя известную и неизвестную информацию, с опорой на вопросы;
9.1.2.1 читать наизусть выразительно фрагменты текстов (поэтических, прозаических, драматических);
9.1.5.1 давать ответ на вопрос, формулируя собственные идеи на основе прочитанного текста;
9.2.6.1 использовать разные виды чтения, в том числе изучающее;

Анализ текста

9.2.2.1 определять тему и идею произведения, выражая свое отношение к событиям при помощи учителя;
9.2.3.1 выделять в тексте произведения элементы композиции, различать виды композиции, при помощи учителя;

Коррекционная работа

9.3.1.1 воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и тематический материал урока; определять паузы, начало и конец предложений с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
9.3.2.2 обогащать словарь на материале слов, фраз из прочитанных произведений;

2 четверть

Тема маленького человека

1.Л.Н.Толстой. "После бала".
2.А.И.Куприн. "Гранатовый браслет"

Понимание текста и ответы на вопросы

9.1.1.1 понимать основную мысль произведения (при помощи учителя), определяя известную и неизвестную информацию, с опорой на вопросы;
9.1.3.1 составлять простой цитатный план, отбирать материал из текста в соответствии с планом;
9.1.4.1 пересказывать подробно, кратко, выборочно содержание части произведения с опорой на план, вопросы;
9.1.5.1 давать ответ на вопрос, формулируя собственные идеи на основе прочитанного текста;
9.2.6.1 использовать разные виды чтения, в том числе изучающее;

Анализ текста

9.2.4.1 характеризовать героев произведения, их поступки, мотивы поведения с опорой на план, вопросы при помощи учителя, на основе деталей и цитат из текста;
9.2.5.1 определять отношение автора к главным и второстепенным героям с опорой на вопросы, устанавливая причинно-следственные связи;

Коррекционная работа

9.3.2.1 составлять устно и письменно тексты-повествование с элементами описания, тексты официально-делового, разговорного стилей (характеристика, биография, реферат, план, вопросы) с опорой на план, вопросы (70-90 слов);
9.3.3.1 уметь сосредотачивать внимание на учебном материале, переключаться на различные виды деятельности;

3 четверть

Реализм исторических событий в литературе

1.Н.В.Гоголь "Тарас Бульба"
2.М.А.Шолохов "Судьба человека"
3.Махамбет Утемисов "Я - это Я!"

Понимание текста и ответы на вопросы

9.1.1.1 понимать основную мысль произведения (при помощи учителя), определяя известную и неизвестную информацию, с опорой на вопросы;
9.1.3.1 составлять простой цитатный план, отбирать материал из текста в соответствии с планом;
9.1.4.1 пересказывать подробно, кратко, выборочно содержание части произведения с опорой на план, вопросы;
9.1.5.1 давать ответ на вопрос, формулируя собственные идеи на основе прочитанного текста;
9.2.6.1 использовать разные виды чтения, в том числе изучающее;

Анализ текста

9.2.1.1 определять жанр и его признаки (историческая повесть, рассказ-эпопея) при помощи учителя;
9.2.2.1 определять тему и идею произведения, выражая свое отношение к событиям при помощи учителя;
9.2.4.1 характеризовать героев произведения, их поступки, мотивы поведения с опорой на план, вопросы при помощи учителя, на основе деталей и цитат из текста;

Коррекционная работа

9.3.2.2 обогащать словарь на материале слов, фраз из прочитанных произведений;
9.3.3.2 запоминать фрагменты текстов (поэтических, прозаических, драматических);
9.3.3.3 владеть элементами мыслительных операций сравнения, анализа, синтеза (определять жанр и его признаки; тему и идею произведения, оценивая поступки героев; выделять элементы композиции, различать виды композиции; характеризовать героев произведения, их поступки, мотивы;

4 четверть

Тайны человеческой души

1.А.С.Пушкин. "Пиковая дама"
2.Н.С.Лесков "Жемчужное ожерелье" С.Муканов "Промелькнувший метеор";

Понимание текста и ответы на вопросы

9.1.1.1 понимать основную мысль произведения (при помощи учителя), определяя известную и неизвестную информацию, с опорой на вопросы;
9.1.3.1 составлять простой цитатный план, отбирать материал из текста в соответствии с планом;
9.1.4.1 пересказывать подробно, кратко, выборочно содержание части произведения с опорой на план, вопросы;
9.1.5.1 давать ответ на вопрос, формулируя собственные идеи на основе прочитанного текста;
9.2.6.1 использовать разные виды чтения, в том числе изучающее;

Анализ текста

9.2.2.1 определять тему и идею произведения, выражая свое отношение к событиям при помощи учителя;
9.2.3.1 выделять в тексте произведения элементы композиции, различать виды композиции, при помощи учителя;

Коррекционная работа

9.3.1.1 воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и тематический материал урока; определять паузы, начало и конец предложений с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
9.3.3.3 владеть элементами мыслительных операций сравнения, анализа, синтеза (определять жанр и его признаки; тему и идею произведения, оценивая поступки героев; выделять элементы композиции, различать виды композиции; характеризовать героев произведения, их поступки, мотивы;

      6) 10 класс:

      таблица 6

Тема

Изучаемые произведения

Навыки

Цели обучения

1 четверть

Странности любви

1. Лирика А.С. Пушкина
2.А.С. Пушкин "Евгений Онегин"
3. Абай Кунанбаев (стихи)

Понимание текста и ответы на вопросы

10.1.2.1 читать наизусть выразительно фрагменты текстов (поэтических, прозаических, драматических);
10.1.3.1 составлять разные виды плана, в том числе цитатный, отбирать материал из текста в соответствии с планом;
10.1.5.1 давать ответ на вопрос, формулируя собственные идеи, передавая содержание текстов;
10.2.6.1 использовать разные виды чтения, в том числе просмотровое чтение, чтение с составлением плана, конспектов;

Анализ текста

10.2.1.1 определять жанр и его признаки (поэма, повесть, роман в стихах);
10.2.3.1 выделять в тексте произведения элементы композиции, различать виды композиции, понимать значение лирических отступлений при помощи учителя;
10.2.4.1 характеризовать героев произведения, их поступки, мотивы поведения с опорой на план, вопросы, на основе деталей и цитат из текста;

Коррекционная работа

10.3.1.1 воспринимать на слух и слухо-зрительно и воспроизводить организационный и тематический материал урока; определять паузы, начало и конец предложений; словесное ударение с помощью стационарной аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов;
10.3.3.2 запоминать фрагменты текстов (поэтических, прозаических, драматических);

2 четверть

Сатира на общество

1.М.Ю.Лермонтов "Герой нашего времени"

Понимание текста и ответы на вопросы

10.1.1.1 понимать основную мысль произведения (при помощи учителя), определяя основную и детальную информацию текста, с опорой на вопросы;
10.1.2.1 читать наизусть выразительно фрагменты текстов (поэтических, прозаических, драматических);
10.1.4.1 пересказывать подробно, кратко, выборочно содержание произведения с опорой на план;
10.2.6.1 использовать разные виды чтения, в том числе просмотровое чтение, чтение с составлением плана, конспектов;

Анализ текста

10.2.3.1 выделять в тексте произведения элементы композиции, различать виды композиции, понимать значение лирических отступлений при помощи учителя;
10.2.5.1 определять отношение автора к главным и второстепенным героям и изображаемым событиям;

Коррекционная работа

10.3.2.1 составлять устно и письменно тексты-описание, тексты-повествование соответствующих стилей с опорой на план, вопросы (80-100 слов);
10.3.3.2 запоминать фрагменты текстов (поэтических, прозаических, драматических);

3 четверть

Сатира на общество

Н.В. Гоголь. "Мертвые души"
Грибоедов "Горе от ума"
Ш.Бронте "Джен Эйр"

Понимание текста и ответы на вопросы

10.1.3.1 составлять разные виды плана, в том числе цитатный, отбирать материал из текста в соответствии с планом;
10.1.4.1 пересказывать подробно, кратко, выборочно содержание произведения с опорой на план;
10.2.6.1 использовать разные виды чтения, в том числе просмотровое чтение, чтение с составлением плана, конспектов;

Анализ текста

10.2.1.1 определять жанр и его признаки (поэма, повесть, роман в стихах);
10.2.2.1 определять тему и идею произведения, выражая мнение об основной проблеме при помощи учителя;
10.2.4.1 характеризовать героев произведения, их поступки, мотивы поведения с опорой на план, вопросы, на основе деталей и цитат из текста;

Коррекционная работа

10.3.2.2 обогащать словарь на материале слов, фраз из прочитанных произведений;
10.3.3.3 владеть элементами мыслительных операций сравнения, анализа, синтеза (определять жанр и его признаки; тему и идею произведения, выражая мнение об основной проблеме; отношение автора к главным и второстепенным героям и изображаемым событиям; устанавливать причинно-следственные связи);

4 четверть

Любовь и честь

У.Шекспир. "Ромео и Джульетта"
М.Ю.Лермонтов "Песня про купца Калашникова" Б.Момыщулы "Наша семья", Ж.Верн "80 дней вокруг света".

Понимание текста и ответы на вопросы

10.1.1.1 понимать основную мысль произведения (при помощи учителя), определяя основную и детальную информацию текста, с опорой на вопросы;
10.1.2.1 читать наизусть выразительно фрагменты текстов (поэтических, прозаических, драматических);
10.1.5.1 давать ответ на вопрос, формулируя собственные идеи, передавая содержание текстов;
10.2.6.1 использовать разные виды чтения, в том числе просмотровое чтение, чтение с составлением плана, конспектов;

Анализ текста

10.2.2.1 определять тему и идею произведения, выражая мнение об основной проблеме при помощи учителя;
10.2.4.1 характеризовать героев произведения, их поступки, мотивы поведения с опорой на план, вопросы, на основе деталей и цитат из текста;

Коррекционная работа

10.3.2.2 обогащать словарь на материале слов, фраз из прочитанных произведений;
10.3.3.1 уметь сосредотачивать внимание на учебном материале, переключаться на различные виды деятельности;

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына 445-қосымша

Есту қабілеті бұзылған (естімейтін) білім алушыларға арналған негізгі орта білім беру деңгейінің 5-10 сыныптары үшін "Орыс тілі мен әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту орыс тілінде емес)

      Ескерту. Оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 20.09.2018 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Есту қабілеті бұзылған (естімейтін) білім алушыларға арналған негізгі орта білім беру деңгейінің 5-10 сыныптары үшін "Орыс тілі мен әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      2. Екінші тілге оқытудың мақсаты оқыту деңгейіне сәйкес коммуникация құралы ретінде орыс тілін меңгеру мен жетілдіру дағдыларының қалыптасуын, сонымен бірге орыс әдеби тілінің нормалары мен ережелерін, тіл этикеті ережелерінің сақталуын қамтамсыз етеді, бұлар білім алушылардың функционалдық сауаттылығының дамуына, өз бетінше орыс тілінде сөйлеп қатынас жасауына ықпал жасайды.

      3. Міндеттер:

      1) өмірдің әлеуметтік-тұрмыстық, ғылыми-техникалық, оқу-кәсіптік салаларында қатынас жасауға қажет тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу дағдыларын дамыту;

      2) тілдік жүйе бірліктері, олардың үйлесім ережелері, қызметі, дағдылары және де, орыс тілінің ережелері мен нормаларына сәйкес синтаксикалық құрылымын құру қабілеттері жөнінде білімдерін қалыптастыру;

      3) тілдік өзін-өзі бақылау мен тілдік белсенділік дағдыларын дамыту;

      4) қабылдаған ақпараттың сараптамасына, синтезіне, бағалануына, түсінілуіне бағытталған ойлау қабілетінің дағдыларын дамыту және қалыптастыру;

      5) білім алушылардың танымдық қабілеттерін, жадын, зейінін, қиялын, тілдік реакциясын, тілдік құбылыстарға қарасты байқампаздығын дамыту;

      6) ізденушілік, танысушылық, зерттеушілік оқу дағдыларын, оқыған ақпаратты өңдеу дағдыларын қалыптастыру;

      7) түрлі жанрдағы шығармаларды саралау, оқығанын дәлелді тұжырымдау: тақырыпты, идеяны және композициялық ерекшеліктерді, шығарма сюжетін, негізгі оқиғаларды, кейіпкерлердің әрекеттері мен істерін, жазушының стильдік ерекшеліктерін;

      8) білім алушының сөздік қорын байыту, педагогтың, айналасындағылардың айтқанын түсініп тыңдауын дамыту;

      9) орыс тіліндегі фонетика, лексика, грамматика, дұрыс жазу негіздерін зерделеу және байланысты сөйлеу тілін қалыптастыру;

      10) басқа халықтардың тілі мен мәдениетіне төзімділік көзқарас қалыптастыру.

      4. Бағдарламаның мазмұны заттық нәтижелерге қол жеткізуден басқа, түзеу міндеттерін жүзеге асыру бойынша жүйелік жұмыстарды қарастырады: есту, есту-көру қабылдауын дамыту; бейтарап және белсенді сөздігін өсіру; сөйлеуінде вербализмді болдырмау, тілдің семантикалық жағымен жұмыс; тілдің грамматикалық және фонетикалық құрылымының бұзылымдарын түзеу; дислексияны, дисграфияны және дизорфографияны болдырмау және жеңу.

2-тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер

      5. Тілді оқыту оқытудың түзеу-дамытушылық және әлеуметтік-бейімдеушілік бағыты қағидаларының негізінде және де жіктемелік, әрекеттік, коммуникативтік, құндылықты-бағдарлаушылық, дифференциалдық тәсілдер мен ақпараттық-коммуникациялық технологияларын қолдану негізінде жүзеге асырылады.

      6. Оқытудың түзеу-дамытушылық бағыты, оның ерекше білімдік қажеттіліктері ескеріле отырып, оқу ісінің арнайы тәсілдері және әдістері арқылы жүзеге асырылады.

      7. Әлеуметтік-бейімдеушілік бағыты тұлғаның әлеуметтік бейімделмеушілігін жеңу немесе азайтуды қарастырады. Білім алушылардың әлеуметтік өмірге қатысулары үшін қажетті тәртіп пен өмірлік нормаларының меңгерілуі бойынша арнайы жұмыстар қарастырылады.

      8. Әрекеттік тәсіл қағидасы: оқыту барысында педагогтың басшылығымен заттық-практикалық, ізденушілік әрекеттер кең қолданылады, бұл оқу материалын түсінуге жағдайлар жасайды; заттық-практикалық әрекет жоғарғы психикалық функцияларының сенсомоторлық негізін дамытуға (қабылдауы, тілі, ойлау қабілеті), білім алушылардың өмірлік тәжірибесінің жеткіліксіздігінің орнын толықтыруға, жалпыбілімдік пәндер бойынша білімдер мен дағдыларды меңгерулеріне мүмкіндік береді.

      9. Коммуникативтік тәсіл – ақпаратты беру және хабарлау, тілдік қатынас барысында білімдерімен, қабілеттерімен және дағдыларымен алмасу; тіл арқылы қатынас жасау қабілеттілігі оқыту нәтижесі болып табылады.

      10. Оқытудың практикалық бағыты білім алушылардың оқыған материалы мен практикалық іс-әрекеті арасындағы тығыз байланысты, практикалық-бағдарлық міндеттерді шешуде бірінші кезекті мағынасы бар, білімдері мен қабілеттерінің қалыптасуын болжайды.

      11. Білім алушыларға қарасты жіктемелік және жекелік тәсіл, олардың Бағдарлама мазмұнын меңгерудегі бірдей емес мүмкіндіктерін көрсететін ерекше білімдік қажеттіліктерінің ескерілуін, оқу материалын меңгеру барысында көрініс алатын және алған білімдерінің, дағдыларының, қабілеттерінің сапасына әсер ететін, вариативті типологиялық ерекшеліктерінің болуын болжайды. Әрбір типологиялық топ үшін педагог олардың мүмкіндіктеріне сәйкес, қолжетімді күрделілік пен көлемін ескере отырып, оқу материалының мазмұнын таңдап алады; оқу жұмысының қарқыны, білім алушылардың дербестігі, оқыту тәсілдері мен әдістері түрлендіріледі. Білім алушылардың топтарға бөлінуі шартты және қозғалмалы. Жіктемелі тәсіл оқытудың жекеленуімен толықтырылады.

      12. Ақпараттық коммуникативтік біліктілігін қалыптастыру мақсатында білім алушылар түрлі дереккөздік ақпараты бар әртүрлі жұмыстарды, соның ішінде инновациялық коммуникациялық технологияларғды қарастырады (оқитын машиналар, сөздіктер, анықтамалар, бұқаралық ақпарат құралдары, ғаламтор, компьютер).

      13. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық және мәдени өмірінің түрлі аспектілерін қамтитын түрлі үлгідегі және жанрдағы мәтіндер қолданылады, бұл білім алушылардың орфографиялық, пунктуациялық, стилистикалық сауаттылық деңгейін, сондай-ақ тілдік мәдениет деңгейін көтеруге, саралау дағдыларын жаттықтыруға және тілдің түрлі жанрындағы, стилдегі байланысты сөйлемдерді меңгерулеріне мүмкіндік береді.

      14. Мәтіндер мазмұны білім алушылардың рухани-адамгершіліктік қасиеттері мен орысстандық патриотизмді қалыптастыруға және өмірде жалпыұлттық "Mәңгілік Ел" идеясын іске асыруға, этникааралық және мәдениаралық коммуникация жағдайында төзімділік пен қатынасты дамытуға бағытталады.

      15. Сабақтарды ұйымдастыру және өткізу барысында педагог бірқатар ерекше және жалпы әдістемелік талаптарға сүйенеді:

      1) үздіксіз түзеу және дефицитарлық функцияларын дамыту (сенсорлық, моторлық, психикалық);

      2) кеңістіктік ұғымдарды, коммуникативтік әрекеттерді, сезіну мен ұсақ моториканы, есту, көру және тактильдік қабылдауды дамыту;

      3) меңгерген компенсаторлық тәсілдерін, қабілеттері мен дағдыларын, қалпына келтірілген және түзетілген функцияларын түрлі оқу процесі барысында, сабақта және сабақтан тыс кезде, айналасындағылармен қатынас жасау кезінде белсенді түрде қолдану мүмкіндігін қамтамасыз ету;

      4) әлеуметтік құзіретін белсендету және өз бетінше жұмыс жасау дағдыларын, танымдық белсенділік пен танымдық қызығушылығын, тұлғаның эмоциялық-еріктік саласы мен оң қасиеттерін дамыту.

      16. Оқытудың әдістері мен тәсілдерін таңдау ерекше білім беруге қажеттіліктері бар білім алушылардың танымдық іс-әрекеттеріне сәйкес жүзеге асырылады, соған орай, іс-әрекеттер алгоритмдері мен заттық-практикалық әрекеттерді қолдану түрінде берілетін, "кішкентай қадамдар" әдісі маңызды орын алады.

      17. Әрбір жаңа кезеңде білім алушылар материалды зерделеуге алдыңғы дағдыларының қалыпттасуына қарай көшіп отырады; мұғалім дағдылары мен қабілеттерінің қалыптасуына қажетті әр кезеңге белгіленген уақытты өз бетінше белгілейді.

      18. Бағдарламаны жүзеге асыру барысында білім алушылардың тілдік практикалық қабілеттерінің қалыптасуына акцент жасалады, бұл ретте білім алушылардың тілдік әрекетінің шектеулілігіне байланысты күнделікті істерінде жүзеге асырылады.

      19. Екінші тілге оқытудың бастапқы кезеңдерінде ауызша орыс тілін түсіну қабілетін қалыптастыру, сөздік қорын анықтау және кеңейту негізгі болып табылады, олар тілдік естуін дамыту және түзеу бойынша жүйелі жұмыс жүргізілуімен, орфоэпиялық дағдыларын қалыптастырумен сабақтасады; бұл үшін әңгімелесуді, өлеңдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар, сөйлемдер, тілдік ойындар жаттауды қолдануға болады; мұнда мұғалім сөздердің орфоэпиялық дұрыс айтылуын қадағалайды, өз тілі мысалында орыс тілінде сұрақтарға жауап беруге, сұрақ қоюға, сөздерді,сөйлемдерді, мәтінді оқуға үйретеді.

      20. 5-сыныпта білім алушылар сөздердің дыбыстық, содан кейін дыбыстық-әріптік сарптамасымен жұмыс жүргізуді жалғастырады; жұмыстың бұл түрінің тілдік естуді дамытуда үлкен мағынасы бар, орысша сөздегі әрбір дыбыс пен әріптің орнын көруге көмектеседі, ал бұл өз кезегінде, дұрыс сөйлеуге, жазуға, сөздерді есте сақтауға ықпалын тигізеді.

      21. Тілді практикалық тұрғыда меңгерудің бастапқы кезі тыңдау қабілеті мен дағдысы болады, бұлардың базасында байланысты сөйлеу, сөйлеу қабілеті мен дағдылары қалыптасып, олармен жұмыс жетекші орын алады, өйткені ауызша тілдің қабілеті мен дағдыларының базасында оқу және жазу қабілеті мен дағдылары қалыптасады.

      22. Бұл үшін қабілеттіліктің бүтіндей кешені орнатылады, атап айтқанда:

      1) дыбыстамалық тілді тыңдау;

      2) айтылғанды есту, бөтен және өз тіліндегі нормадан ауытқуларды табу;

      3) үлгі негізінде естігенді дұрыс қайталап айту;

      4) дыбыстарды, буындарды, сөздерді анық артикуляциялау;

      5) естігенді айтқан сөзбен және көргенімен сәйкестеу: дыбыстық және әріптік құрылымның сәйкестігін белгілеу, әдеби сөйлеу мен сөзді жазу арасындағы қайшылықтарды табу;

      6) ауызша өз сөзінде және оқығанда өз бетінше орфоэпиялық үлгілерді қолдану;

      7) байланысты сөздер құру;

      8) сауатты жазу.

      23. Тілдік дағдыларды дамыту үшін түрлі талдауыштар қатысатын жағдайларды жасаған дұрыс: көру (суреттерді, заттарды көрсету), есту (мұғалім, басқа балалар, не айтып жатқанын мұқият тыңдау, өзгелер мен өз сөзінде қателерді байқау); тактильді (дыбыс артикуляциясын сезіну).

      24. Сөздерді дұрыс жазу дағдыларын қалыптастыру үшін арнайы жаттығулар қолданылады: сөздерді, сөйлемдерді тақтадан және оқулықтан көшіріп жазу; қалдырып кеткен әріптерді, буындарды, сөздерді қойып көшіру; таңдамалы көшіру; естігенін жазу, ойша, сраптама ізі бойынша сөйлемдердегі сөздердің бұзылған ретін қалпына келтіру.

      25. Оқыту барысындағы орфографиялық сөздермен сүйемелденетін тыңдау, сөйлеу, саналы көшіру, орыс тілін меңгеру жұмыстарының негізгі түрі болып табылады.

      26. Оқыған кезде фактілер дұрыс қабылданып жатқанын (не, қайда, қашан), себептік-нәтижелік байланыстар белгіленгенін (неге, не үшін), оқығанның мағынасын қалай түсінгенін анықтап алады.

      27. Оқыту барысында сөздік жұмыстың үлкен мағынасы бар: ол түсініп оқудың қалыптасуына, сөздігінің баюына, бөлектенген сөздердің айтылуы мен жазылуы практикалық тұрғыда меңгерілуіне ықпал жасайды; сөздік жұмыстың мазмұнымен жаңа сөздердің мағынасы түсіндіріліп, олар білім алушылардың белсенді тіліне (ауызша және жазбаша) енгізуді қарастырады. Жаңа сөздер мағынасын талқылау орыс тілінде жүргізілгені дұрыс; бөлектенген жағдайда ана тілін қолдануға, сөздерді бір тілден екіншіге аудармалауға болады.

      28. Орыс тілін оқытудың маңызды шарттарының бірі - мұғалімнің сөйлеу тілі мен оқуы; педагогтың тілі үлгі болады; үлкеннің орыс тілі анық, ашық, фонетикалық, лексикалық және грамматикалық қателерсіз болады.

      29. Қабілеттер мен дағдылардың дамуы сабақ берудің стратегиялары, әдістері мен тәсілдері қолданылады:

      1) білім алушыларды коммуникативтік іс-әрекетке белсенді түрде тарту;

      2) оқудың таныстырушылық түрі негізінде өз бетінше білім іздеу уәждемесін қалыптастыру;

      3) әрі қарай дамуы үшін бағалаудың түрлі тәсілдерін қолдану, білім алушылардың шығармашылықтық қабілеттерін арттыру үшін түрлі жағдайлар жасау;

      4) білім алушыларды ынталандыру және уәждеу мақсатында оқытуды диффенциалау.

      30. Орыс тілінде оқитындар үшін бірегей (шоғырландырылған) орыс тілі мен әдебиеті сабағы жүргізіледі.

      31. Тілдік оқыту барысында техникалық құрылғылар (аппаратура) және дидактикалық құралдар (ақпарат тасушы) белсенді түрде қолданылады, оның ішінде:

      1) фронталды оқу ісін қамтамасыз етуге арналған стационарлық дыбыс ұлғайтқыш жабдық (әр сыныпқа);

      2) мультимедиялық компьютерлік сынып;

      3) жекелік есту аппараттары; сөйлеу экраны;

      4) интерактивтік панелі және үшөлшемді аксессуарлары бар "Мультимедиялық интерактивтік оқытатын бағдарламалық-әдістемелік кешен" электрондық ресурсы - теориялық материал мен практикалық білімдердің меңгерілу тиімділігін жоғарылату үшін;

      5) дыбыстық сигнады визуалдайтын "Логопедиялық тренажер" - арнайы тыныс алу және дауыс жаттығуларын өткізу барысында, әсіресе тұтықпасы мен дизартриясы бар балалармен жұмыс істегенде;

      6) тілдік коммуникацияны меңгеру және дамытуға арналған тілідік тренажер ассистивтік құрылғысы - қажетті мөлшерде жалпақ сөйлемдік тілді меңгермеген білім алушылар үшін, сонымен бірге білім алушылардың тілдік шектелуі кезеңінде.

3-тарау. "Орыс тілі мен әдебиеті" оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      32. Объем учебной нагрузки по учебному предмету "Русский язык и литература" составляет:

      1) в 5 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году;

      2) в 6 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году;

      3) в 7 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году;

      4) в 8 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году;

      5) в 9 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году;

      6) в 10 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году.

      33. Содержание Программы организовано по разделам обучения, включающим виды речевой деятельности и использование языковых единиц:

      1) содержание Программы по русскому языку охватывает следующие темы: предложение, члены предложения, виды связи слов в предложении словосочетании, порядок слов в предложении; элементарные сведения о частях речи, которые рассматриваются преимущественно на синтаксической основе; состав слова, который изучается с целью более точного понимания лексического значения слова и его частей, а также для понимания роли частей слова (корня, суффикса, окончания) в структуре предложения;

      2) Программа по литературному чтению включает следующие разделы: тематика чтения и произведения для заучивания наизусть; умения и навыки чтения, работа над текстом и связной устной речью; внеклассное чтение. Классная работа по литературному чтению углубляется и расширяется внеклассным чтением обучающихся, которым руководит воспитатель. Учитель интересуется тем, что и как прочитано обучающимися; в первую очередь дает списки литературы для внеклассного чтения, предусмотренными данной Программой.

      34. Cодержание учебного предмета включает следующие разделы:

      1) раздел "Слушание";

      2) раздел "Говорение";

      3) раздел "Чтение";

      4) раздел "Письмо";

      5) раздел "Соблюдение речевых норм".

      35. Раздел "Слушание" включает следующие подразделы:

      1) использование приемов слушания, восприятие речи слухозрительно и на слух;

      2) понимание лексических значений слов и словосочетаний;

      3) понимание содержания прочитанного, прослушанного текста, с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования;

      4) понимание визуального материала.

      36. Раздел "Говорение" (развитие речи) включает следующие подразделы:

      1) пополнение словарного запаса;

      2) построение высказывания на заданную тему;

      3) закрепление и развитие произносительных навыков, формирование выразительной и членораздельной речи;

      4) пересказ прочитанного материала;

      5) составление предложения на основе визуального материала;

      6) участие в диалоге.

      37. Раздел "Чтение" включает следующие подразделы:

      1) понимание содержания текста;

      2) выявление структурных частей текста и определение основной мысли;

      3) определение типов и стилей текстов;

      4) формулирование вопросов;

      5) использование разных видов чтения.

      38. Раздел "Письмо" включает следующие подразделы:

      1) составление плана;

      2) изложение содержания прочитанного материала;

      3) написание текстов с опорой на план, схему, иллюстрации;

      4) редактирование текстов.

      39. Раздел "Соблюдение речевых норм" включает следующие подразделы:

      1) соблюдение орфографических норм;

      2) соблюдение лексических норм;

      3) соблюдение грамматических норм;

      4) соблюдение пунктуационных норм.

      40. Базовое содержание учебного предмета "Русский язык и литература" для 5 класса:

      1) слушание: слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры и понимать устную речь, визуальный материал, повторяя фразы разной степени сложности; понимать смысл обращенной речи, имеющей отношение к повседневной жизни, решению учебных задач; отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прослушанному сообщению с помощью учителя и самостоятельно; демонстрировать понимание увиденного через комментирование, вопросы или действия; способствовать умению отвечать на вопросы учителя, товарищей и самому задавать вопросы в определенной последовательности;

      2) говорение: использовать в речи слова, словосочетания для знакомства, сообщения о себе и описания предметов; создавать высказывание из 3-5 предложений по картинке; понимать собеседника, реагировать на услышанное и отвечать собеседнику, соблюдая речевые нормы; пересказывать короткие тексты, используя знакомые слова; описывать увиденный сюжет своими словами; высказывать простое оценочное мнение о прослушанном/ прочитанном материале ("я согласен/не согласен…", "мне понравилось/не понравилось…");

      3) чтение: основное содержание небольшого прочитанного текста; структура текста (части); типы текстов по структуре (рассказ, стихотворение, письмо); вопросы к предложению по образцу, вопросной схеме, иллюстрации (при помощи учителя); комментированный вид чтения;

      4) письмо: простой план; изложение основного содержания текста с опорой на план, вопросы, иллюстрации; связные тексты (15-25 слов) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (при помощи учителя); корректировка деформированных предложений/текстов с исправлением порядка слов в предложении/предложений в тексте;

      5) соблюдение речевых норм: заглавные буквы в именах существительных собственных, окончания имен существительных в именительном и косвенных падежах; части слова; однокоренные слова в роли различных членов предложения; связь слов в словосочетаниях; знаки препинания в восклицательных и вопросительных предложениях.

      41. Базовое содержание учебного предмета "Русский язык и литература" для 6 класса:

      1) слушание: слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь; визуальный материал, повторяя и закрепляя простейшие фразы; понимать лексическое значение слов в простых фразах; отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прочитанному сообщению; понимать и описывать происходящие события в визуальном материале;

      2) говорение: использовать в речи слова и словосочетания для составления вопросительных предложений по имеющейся информации, комментирования действий; создавать высказывание на основе сюжетных картинок; участвовать в речевой ситуации на определенную тему, понимать, о чем говорит собеседник; соблюдать речевые нормы; высказывать простое оценочное мнение об информации/герое/событии на основе сравнения ("я думаю…", "я считаю…");

      3) чтение: основное содержание сплошных и несплошных текстов, определение темы, структуры текста (деление на части, озаглавливание их, определяя основную мысль при помощи учителя); виды делового письма: записка, расписка, заявление, объявление с опорой на план; вопросы к небольшому тексту по образцу, вопросной схеме, иллюстрации при помощи учителя; комментированный вид чтения;

      4) письмо: простой план; краткое изложение основного содержания текста с опорой на план, вопросы, иллюстрации; тексты-описание (письмо, рассказ), связные тексты-повествование (25-35 слов) (письмо, рассказ) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (при помощи учителя); корректировка текстов, исправление орфографических ошибок с помощью словаря;

      5) соблюдение речевых норм: основные особенности русского ударения; однокоренные слова, нахождение в них сходство по смыслу и выделение корня, окончания, приставки, суффикса; использовать правильно именные части речи, согласовывая слова в роде, числе.

      42. Базовое содержание учебного предмета "Русский язык и литература" для 7 класса:

      1) слушание: слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, определяя тему текста; понимать лексическое значение слов, бытовой тематики; отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прочитанному сообщению, содержащих знакомые лексические и грамматические единицы;

      2) говорение: использовать в речи слова, словосочетания, включающие синонимы, антонимы; создавать высказывание на основе опорных вопросов; принимать участие в речевой ситуации на заданную тему, понимать и соблюдать орфоэпические нормы; пересказывать истории/рассказы, используя знакомые слова, соблюдая последовательность событий; описывать сюжет, используя ключевые слова; высказывать оценочное мнение об информации /герое/событии на основе составленного с опорой на ключевые слова план;

      3) чтение: сплошные и несплошные тексты; основная мысль, структурные части и смысл построения текста; типы текстов: описание, повествование, рассуждение; формулировка вопросов к небольшому тексту по образцу (при помощи учителя); ознакомительный и комментированный виды чтения;

      4) письмо: простой план; подробное и краткое изложение текстов от 3-го лица; создание текстов-описаний, повествований (сказка, рассказ, заметка) (35-45 слов) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок; корректировка текста, исправление орфографических и пунктуационных ошибок с помощью словаря;

      5) соблюдение речевых норм: имена числительные; слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях; слитное написание наречий; спряжение и наклонения глаголов; знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными пунктуационными правилами.

      43. Базовое содержание учебного предмета "Русский язык и литература" для 8 класса:

      1) слушание: слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, определяя ключевые слова; понимать лексическое значение слов бытовой и духовно-нравственной тематики; отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прочитанному сообщению, содержащих знакомые лексические и грамматические единицы, определять тему; понимать и описывать происходящие события в визуальном материале, определяя основную мысль текста на основе вопросов;

      2) говорение: использовать в речи слова, словосочетания, включающими эмоционально-окрашенную лексику; создавать высказывание с опорой на план; понимать и соблюдать лексические нормы, связанные с выбором соответствующих слов; пересказывать истории/рассказы, используя знакомые слова; описывать сюжет, используя ключевые слова с опорой на план; высказывать оценочное мнение об информации /герое/событии на основе составленного плана;

      3) чтение: сплошные и несплошные тексты, извлечение главной информации; структурные части и их элементы (предложения, абзацы), раскрывающие основную мысль; стили речи: разговорный, публицистический, официально-деловой, научный художественный стилей; формулировать вопросы к тексту при помощи учителя; использование разных видов чтения, в том числе поисковое;

      4) письмо: простой и сложный план; подробное, краткое, выборочное изложение содержания текстов-повествований, текстов-описаний с изменением лица; написание текстов-описаний с элементами повествования (45-55 слов) с опорой на план, вопросы; корректировка текста, изменение структуры отдельных предложений;

      5) соблюдение речевых норм: "НЕ" с разными частями речи, самостоятельные и служебные части речи; глагол и его формы, служебные части речи; знаки препинания в предложениях, осложненных причастными и деепричастными оборотами.

      44. Базовое содержание учебного предмета "Русский язык и литература" для 9 класса:

      1) слушание: слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, содержащую основную информацию; понимать лексическое значение слов социальной-культурной тематики; отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прочитанному сообщению, содержащих знакомые лексические и грамматические единицы, определяя тему и основную мысль; понимать и описывать происходящие события в визуальном материале, определяя основную мысль текста на основе ключевых слов и словосочетаний;

      2) говорение: использовать в речи слова, словосочетания, включающими лексические эмоционально-окрашенные термины; создавать высказывание близкого к содержанию текста; понимать и соблюдать морфологические нормы с использованием элементов форм разных частей речи; пересказывать истории/рассказы, используя знакомые слова на основе иллюстраций; описывать сюжет, используя слова с элементами повествования; высказывать оценочное мнение об информации /герое/событии на основе составленного диалога;

      3) чтение: содержание сплошных и несплошных текстов, извлечение главной и второстепенной информации; выявление особенностей структуры текста, раскрывающих основную мысль; особенности публицистического, разговорного, научного, официально-делового стилей (статья, интервью, характеристика, биография, автобиография, реферат, доклад, комментарии в чате, форуме); формулировка вопросов и собственных идей на основе прочитанного текста; разные виды чтения, в том числе изучающее;

      4) письмо: простой цитатный план, сбор материала к творческой работе в соответствии с планом; подробное, краткое, выборочное изложение текстов смешанного типа с изменением лица; написание текстов-повествований с элементами описания, текстов публицистического, официально-делового, разговорного стилей (характеристика, биография, автобиография, реферат, доклад, комментарии в чате, форуме) (50-65 слов) с опорой на план, вопросы; корректировка и редактирование текста, исправление смысловых недочетов;

      5) соблюдение речевых норм: омонимичные самостоятельные и служебные части речи; способы выражения главных и второстепенных членов предложения; однородные и обособленные члены предложения, обращения, вводные слова и вставные конструкции; прямая и косвенная речь; знаки препинания в простых осложненных предложениях.

      45. Базовое содержание учебного предмета "Русский язык и литература" для 10 класса:

      1) слушание: слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, определяя последовательность событий; понимать лексическое значение слов учебно-образовательной тематики; отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прочитанному сообщению, содержащих знакомые лексические и грамматические единицы, определяя тему и основную мысль или ключевые моменты; понимать и описывать происходящие события в визуальном материале, определяя основную мысль текста, опираясь на содержание текста;

      2) говорение: использовать в речи слова, словосочетания для составления опорных синтаксических конструкций; создавать выборочное, сжатое, полное высказывание близкого к содержанию текста; понимать и соблюдать опорные синтаксические нормы; пересказывать истории/рассказы с опорой на ключевые слова или план; описывать сюжет с использованием таблиц, схем; высказывать оценочное мнение об информации /герое/событии на основе таблиц, схем, диаграмм;

      3) чтение: открытая и скрытая (подтекст) информация сплошных и несплошных текстов; выявление особенностей и роли структуры текста в передаче основной мысли; типы текстов, характерные черты, языковые особенности текстов разных жанров и стилей; формулировка вопросов и идей, передача содержания текстов; разные виды чтения, в том числе просмотровое чтение, чтение с составлением плана, конспектов;

      4) письмо: разные виды плана, в том числе цитатный; изложение содержания текстов; написание текстов-описаний, текстов-повествований соответствующих стилей (60-75 слов) с опорой на план, вопросы; корректировка и редакция имеющихся недочетов в тексте;

      5) соблюдение речевых норм: орфографические нормы, стилистически окрашенные слова, морфологические средства связи (союзы и союзные слова) в сложных предложениях, знаки препинания в сложных предложениях разных видов.

4-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

      46. Цели обучения в Программе представлены кодировкой. В коде первое число обозначает класс, второе и третье числа – подраздел, четвҰртое число показывает нумерацию учебной цели. Например, в кодировке 6.2.1.4 "6" – класс, "2.1" – подраздел, "4" – нумерация учебной цели.

      47. Ожидаемые результаты по целям обучения:

      1) раздел 1. "Слушание":

      таблица 1

Подраздел

Цели обучения

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

1.1 Использование приемов слушания

5.1.1.1
слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, повторяя простейшие фразы

6.1.1.1
слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, повторяя и закрепляя простейшие фразы

7.1.1.1
слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, определяя тему текста

8.1.1.1
слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, определяя ключевые слова

9.1.1.1
слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, содержащую основную информацию

10.1.1.1
слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, определяя последовательность событий

1.2 Понимание лексических значений слов и словосочетаний

5.1.2.1
понимать значение знакомых слов, имеющих отношение к повседневной жизни

6.1.2.1
понимать лексическое значение слов в простых фразах

7.1.2.1
понимать лексическое значение слов, бытовой тематики

8.1.2.1
понимать лексическое значение слов бытовой и духовно-нравственной тематики

9.1.2.1
понимать лексическое значение слов социально-культурной тематики

10.1.2.1
понимать лексическое значение слов учебно-образовательной тематики

1.3 Понимание содержания прочитанного, прослушанного текста, с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования

5.1.3.1
отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прослушанному сообщению с помощью учителя

6.1.3.1
отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прочитанному сообщению

7.1.3.1
отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прочитанному сообщению, содержащих знакомые лексические и грамматические единицы

8.1.3.1
отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прочитанному сообщению, содержащих знакомые лексические и грамматические единицы, определять тему

9.1.3.1
отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прочитанному сообщению, содержащих знакомые лексические и грамматические единицы, определяя тему и основную мысль.

10.1.3.1
отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прочитанному сообщению, содержащих знакомые лексические и грамматические единицы, определяя тему и основную мысль или ключевые моменты

1.4 Понимание визуального материала

5.1.4.1
демонстрировать понимание увиденного через комментирование, вопросы или действия

6.1.4.1
понимать и описывать происходящие события в визуальном материале

7.1.4.1
понимать и описывать происходящие события в визуальном материале, определяя основную мысль текста

8.1.4.1
понимать и описывать происходящие события в визуальном материале, определяя основную мысль текста на основе вопросов

9.1.4.1
понимать и описывать происходящие события в визуальном материале, определяя основную мысль текста на основе ключевых слов и словосочетаний

10.1.4.1
понимать и описывать происходящие события в визуальном материале, определяя основную мысль текста, опираясь на содержание текста

1.5.
Коррекционные цели

5.1.5.1
способствовать умению отвечать на вопросы учителя, товарищей и самому задавать вопросы в определенной последовательности

6.1.5.1
развивать фонематический слух через индивидуальное проговаривание

4.1.5.1
развивать речь через вопросно-ответную форму

8.1.5.1
закрепить навыки речевого общения

9.1.5.1
закрепить навыки речевого общения с окружающими

10.1.5.1
развивать самостоятельное развертывание беседы, варьирование вопросов и ответов

      2) раздел 2 "Говорение" (развитие речи):

      таблица 2

Подраздел

Цели обучения

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

2.1 Пополнение словарного запаса

5.2.1.1 использовать в речи слова, словосочетания для знакомства, сообщения о себе и описания предметов

6.2.1.1 использовать в речи слова и словосочетания для составления вопросительных предложений по имеющейся информации, комментирования действий

7.2.1.1
использовать в речи слова, словосочетания, включающие синонимы, антонимы

8.2.1.1
использовать в речи слова, словосочетания, включающие эмоционально-окрашенную лексику

9.2.1.1
использовать в речи слова, словосочетания, включающие лексические эмоционально-окрашенные термины

10.2.1.1
использовать в речи слова, словосочетания для составления опорных синтаксических конструкций

2.2 Построение высказывания на заданную тему

5.2.2.1
создавать высказывание из 2-3 предложений по картине

6.2.2.1
создавать высказывание на основе сюжетных картинок

7.2.2.1
создавать высказывание на основе опорных вопросов

8.2.2.1
создавать высказывание с опорой на план

9.2.2.1
создавать высказывание близкого к содержанию текста

10.2.2.1
создавать выборочное, сжатое, полное высказывание близкого к содержанию текста

2.3 Закрепление и развитие у обучающихся произносительных навыков, а также усвоение ими некоторых правил артикуляции

5.2.3.1
понимать собеседника, реагировать на услышанное, отвечать собеседнику, соблюдая речевые нормы

6.2.3.1
участвовать в речевой ситуации на определенную тему, понимать, о чем говорит собеседник; соблюдать речевые нормы

7.2.3.1
принимать участие в речевой ситуации на заданную тему, понимать и соблюдать орфоэпические нормы

8.2.3.1
понимать и соблюдать лексические нормы, связанные с выбором соответствующих слов

9.2.3.1
понимать и соблюдать морфологические нормы с использованием элементов форм разных частей речи

10.2.3.1
понимать и соблюдать опорные синтаксические нормы

2.4 Пересказ прочитанного материала

5.2.4.1
пересказывать короткие тексты, используя знакомые слова

6.2.4.1
пересказывать короткие тексты

7.2.4.1
пересказывать истории/рассказы, используя знакомые слова, соблюдая последовательность событий

8.2.4.1
пересказывать истории/рассказы, используя знакомые слова

9.2.4.1
пересказывать истории/рассказы, используя знакомые слова на основе иллюстраций

10.2.4.1
пересказывать истории/рассказы с опорой на ключевые слова или план

2.5 Составление предложения на основе визуального материала

5.2.5.1
описывать увиденный сюжет своими словами

6.2.5.1
описывать сюжет, используя фразы из видео материалов

7.2.5.1
описывать сюжет, используя ключевые слова

8.2.5.1
описывать сюжет, используя ключевые слова с опорой на план

9.2.5.1
описывать сюжет, используя слова с элементами повествования

10.2.5.1
описывать сюжет с использованием таблиц, схем

2.6
Коррекционные цели

5.2.6.1
совершенствовать быстроту, полноту и точность восприятия.

6.2.6.1-
умение пользоваться планом ответа, воспроизводить словесный материал близко к тексту.

7.2.6.1
совершенствовать правильность формулировок, умения давать краткий ответ.

8.2.6.
работать над укреплением памяти и преодолением еҰ дефектов через охранительный режим.

9.2.6.1
развивать словесно-логическую память.

10.2.6.1
тренировать образную память,
развивать зрительную память.

      3) раздел 3 "Чтение":

      таблица 3

Подраздел

Цели обучения

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

3.1
Понимание содержания текста

5.3.1.1.
понимать основное содержание небольшого прочитанного текста при помощи учителя

6.3.1.1
понимать основное содержание сплошных и несплошных текстов, определяя тему при помощи учителя

7.3.1.1
понимать основное содержание сплошных и несплошных текстов

8.3.1.1
понимать основное содержание сплошных и несплошных текстов, извлекая главную информацию

9.3.1.1
понимать основное содержание сплошных и несплошных текстов, извлекая главную и второстепенную информацию

10.3.1.1
понимать основное содержание сплошных и несплошных текстов, извлекая открытую и скрытую (подтекст) информацию

3.2
Выявление структурных частей текста и определение основной мысли

5.3.2.1
определять структуру текста (делить на части при помощи учителя)

6.3.2.1
определять структуру текста (делить на части, озаглавливать их, определяя основную мысль при помощи учителя)

7.3.2.1
определять основную мысль, выявляя структурные части и объясняя смысл построения текста

8.3.2.1
выявлять структурные части и их элементы (предложения, абзацы), раскрывающие основную мысль

9.3.2.1
выявлять особенности структуры текста, раскрывающие основную мысль

10.3.2.1
выявлять особенности и роль структуры текста в передаче основной мысли

3.3
Определение типов и стилей текстов

5.3.3.1
определять типы текстов по структуре и основным признакам (рассказ, стихотворение, письмо)

6.3.3.1
определять виды делового письма: записка, расписка, заявление,
объявление с опорой на план

7.3.3.1
определять и различать типы текстов: описание, повествование, рассуждение

8.3.3.1
определять стили речи: разговорный, публицистический, официально-деловой, научный художественный стилей

9.3.3.1
определять характерные черты и жанровые особенности публицистического, разговорного, научного, официально-делового стилей (статья, интервью, характеристика, биография, автобиография, реферат, доклад, комментарии в чате, форуме)

10.3.3.1
определять типы текстов, характерные черты, языковые особенности текстов разных жанров и стилей

3.4
Формулирование вопросов

5.3.4.1
формулировать вопросы к предложению по образцу, вопросной схеме, иллюстрации при помощи учителя

6.3.4.1
формулировать вопросы к небольшому тексту по образцу, вопросной схеме, иллюстрации при помощи учителя

7.3.4.1
формулировать вопросы к небольшому тексту по образцу при помощи учителя

8.3.4.1
формулировать вопросы к тексту при помощи учителя

9.3.4.1
формулировать вопросы и собственные идеи на основе прочитанного текста

10.3.4.1
формулировать вопросы и идеи, передавая содержание текстов

3.5
Использование разных видов чтения

5.3.5.1
использовать комментированный вид чтения

6.3.5.1
использовать комментированный вид чтения

7.3.5.1
использовать ознакомительный и комментированный виды чтения

8.3.5.1
использовать разные виды чтения, в том числе поисковое

9.3.5.1
использовать разные виды чтения, в том числе изучающие

10.3.5.1
использовать разные виды чтения, в том числе просмотровое чтение, чтение с составлением плана, конспектов

      4) раздел 4 "Письмо":

      таблица 4

Подраздел

Цели обучения

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

4.1
Составление плана

5.4.1.1
составлять простой план при помощи учителя

6.4.1.1
составлять простой план

7.4.1.1
составлять простой и сложный план

8.4.1.1
составлять простой и сложный план, собирать материал к творческой работе в соответствии с планом

9.4.1.1
составлять простой цитатный план, собирать материал к творческой работе в соответствии с планом

10.4.1.1
составлять разные виды плана, в том числе цитатный

4.2
Изложение содержания прочитанного материала

5.4.2.1
излагать основное содержание текста с опорой на план, вопросы, иллюстрации при помощи учителя

6.4.2.1
излагать кратко основное содержание текста с опорой на план, вопросы, иллюстрации

7.4.2.1
излагать подробно, кратко, содержание текстов от 3-го лица

8.4.2.1
излагать подробно, кратко, выборочно содержание текстов с изменением лица

9.4.2.1
излагать подробно, кратко, выборочно содержание текстов смешанного типа с изменением лица

10.4.2.1
излагать содержание текстов

4.3
Написание связных текстов

5.4.3.1
писать небольшие связные тексты с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок с помощью учителя (15-25 слов)

6.4.3.1
писать тексты- повествование (письмо, рассказ) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (25-35 слов)

7.4.3.1
писать тексты - описание, повествование (сказка, рассказ, заметка) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (35-45 слов)

8.4.3.1
писать тексты- описание с элементами повествования, тексты официально-делового стиля (объясни-тельная записка, расписка, письмо) с опорой на план, вопросы (45-55 слов)

9.4.3.1писать тексты- повествование с элементами описания, тексты официально-делового, разговорного стилей
(характеристика, биография, автобиография, реферат, комментарии в чате) с опорой на план, вопросы (50-65 слов)

10.4.3.1 Писать тексты- описание, повествование соответствующих стилей с опорой на план, вопросы
(60-75 слов)

4.4
Корректирование и редактирование текстов

5.4.4.1
корректировать деформированные предложения/тексты, исправляя порядок слов в предложении/предложений в тексте

6.4.4.1
корректировать текст, исправляя орфографические ошибки с помощью словаря

7.4.4.1
корректировать текст, исправляя орфографические и пунктуационные ошибки с помощью словаря

8.4.4.1
корректировать текст, исправляя смысловые недочеты; редактировать текст, изменяя структуру отдельных предложений

9.4.4.1
корректировать и редактировать текст, исправляя смысловые недочеты

10.4.4.1
корректировать и редактировать имеющиеся недочеты в тексте

4.5
Коррекционные цели

5.4.5.1
формировать навык ускоренного связного письма слов. Тренировать и развивать мелкую моторику рук

6.4.5.1
формировать умение правильно записывать предложение (большая буква в начале предложения, точка в конце предложения)

7.4.5.1
формировать навык ускоренного связного письма слов и предложений

8.4.5.1
отрабатывать навык ускоренного письма

9.4.5.1
способствовать развитию навыка ускоренного письма

10.4.5.1
способствовать дальнейшему развитию ускоренного письма

      5) раздел 5 "Соблюдение речевых норм":

      таблица 5

Подраздел

Цели обучения

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

5.1
Соблюдение орфографических норм

5.5.1.1
правильно писать заглавные буквы в именах существительных собственных, окончания имен существительных в именительном падеже, части слова;
5.5.1.2
употреблять однокоренные слова; выделять корень в родственных словах, группировать однокоренные слова

6.5.1.1
правильно писать гласные и согласные в корне слова, "НЕ" с именами существительными, прилагательными, а также окончания в разных частях речи
6.5.1.2
уметь членить слова на слоги,
знать основные особенности русского ударения.
6.5.1.3
подбирать однокоренные слова, находить в них сходство по смыслу и выделять корень, окончание, приставку, суффикс

7.5.1.1
правильно писать имена числительные; слитно и раздельно "не и ни" в отрицательных местоимениях; слитно наречия; "не" с глаголами

8.5.1.1
правильно писать "НЕ" с разными частями речи, самостоятельные и служебные части речи

9.5.1.1
правильно писать омонимичные самостоятельные и служебные части речи

10.5.1.1
соблюдать орфографические нормы

5.2
Соблюдение грамматических норм

5.5.2.1
использовать правильно связь слов в словосочетаниях; согласовывая имена существительные и прилагательные в роде, числе;
5.5.2.2
образовывать полную и краткую форму прилагательных; различать морфологические признаки прилагательного;
5.5.2.3
различать глаголы совершенного и несовершенного вида,
определять время глагола

6.5.2.1
использовать правильно именные части речи, согласовывая слова в роде, числе и падеже

7.5.2.1
использовать правильно падежные формы числительных, местоимений; определять спряжение глаголов

8.5.2.1
использовать правильно глагол и его формы, служебные части речи; соблюдать нормы глагольного управления

9.5.2.1
использовать правильно способы выражения главных и второстепенных членов предложения, однородные члены, вставные конструкции

10.5.2.1
использовать правильно морфологические средства связи (союзы и союзные слова) в сложных предложениях

5.3
Соблюдение пунктуационных норм

5.5.3.1
использовать знаки препинания в предложениях различных по цели высказывания;
5.4.4.2
выделять в предложении словосочетания, определять главное и зависимое слова; главные и второстепенные члены предложения;

6.5.3.1
использовать знаки препинания в простых предложениях

7.5.3.1
использовать знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными пунктуационными правилами

8.5.3.1
использовать знаки препинания в предложениях, осложненных причастными и деепричастными оборотами

9.5.3.1
использовать знаки препинания в простых осложненных предложениях при обособленных членах предложения, вводных словах, прямой речи

10.5.3.1
использовать знаки препинания в сложных предложениях разных видов

5.4
Коррекционные цели

5.5.4.1
развивать фонематический слух. Способствовать умению группировать слова по общему признаку

6.5.4.1
учить дифференцировать звуки речи, сходные по месту или способу образования, умению работать с толковым словарҰм

7.5.4.1
развивать функции фонематического анализа, научить составлять словосочетания

8.5.4.1
расширять активный словарь. Совершенствовать грамматический строй речи. Научить составлять простое предложение

9.5.4.1
вырабатывать привычку слухового контроля. Вырабатывать качество чтения, учить различным видам рассказа (краткий, полный, выборочный)

10.5.4.1
способствовать умению расчленять сложные предложения на простые, дополнять предложения

      48. Настоящая Программа реализуется на основе Долгосрочного плана к Типовой учебной программе по учебному предмету "Русский язык и литература" для обучающихся с нарушением слуха (неслышащие) 5-10 классов уровня основного среднего образования по обновленному содержанию согласно приложению к настоящей Программе. В долгосрочном плане обозначен объем учебных целей реализуемых в каждом разделе.

      49. Распределение часов на изучение раздела и тем предоставляется на усмотрение учителя.  

  Приложение
к Типовой учебной программе
по учебному предмету "Русский
язык и литература" для 5-10
классов уровня основного
среднего образования по
обновленному содержанию

Долгосрочный план по реализации Типовой учебной программы по предмету "Русский язык и литература" для обучающихся с нарушением слуха (неслышащие) 5-10 классов уровня основного среднего образования по обновленному содержанию

      1) 5 класс:

      таблица 1

Тема

Изучаемые художественные произведения
(по выбору )

Виды речевой деятельности

Цели обучения

1 четверть

Климат и природа

Н.А.Некрасов. "Дедушка Мазай и зайцы",
М.Ю. Лермонтов. "Гроза",
С.Есенин. "Буря", Ф.Тютчев. "Весенняя гроза", "Зима недаром злится", "Сказка о ветре" (из цикла "Новые сказки")

Слушание

5.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, повторяя простейшие фразы;
5.1.3.1 отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прослушанному сообщению с помощью учителя;

Говорение

5.2.1.1 использовать в речи слова, словосочетания для знакомства, сообщения и описания предметов;

Чтение

5.3.1.1 понимать содержание текста, определяя ключевые слова;
5.3.3.1 владеть чтением по ролям;

Письмо

5.4.1.1 писать небольшие тексты с использованием слов и изображений (составление постера с помощью учителя);

Соблюдение речевых норм

5.4.4.2 выделять в предложении словосочетания, определять главное и зависимое слова; главные и второстепенные члены предложения;

2 четверть

Семья

Русская сказка "Мудрый отец",
Болгарская сказка "Сказка о бочке",
М. Скребцова. "Сердце матери"

Слушание

5.5.1.1 различать и использовать в письменной и устной речи слова-обозначающие предметы; слова, отвечающие на вопросы кто? или что?;
5.5.1.2 распространять предложение с помощью вопросов;
5.1.3.1 отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прослушанному сообщению с помощью учителя;

Говорение

5.2.1.1 использовать в речи слова, словосочетания для знакомства, сообщения о себе и описания предметов;
5.2.3.1 понимать собеседника, реагировать на услышанное и отвечать собеседнику, соблюдая речевые нормы;
5.2.4.1 пересказывать короткие тексты , используя знакомые слова;
5.2.5.1 описывать увиденный сюжет своими словами;

Чтение

5.3.1.1 понимать содержание текста, определяя ключевые слова;
5.3.2.1 формулировать вопросы по содержанию текста с помощью учителя;
5.3.3.1 владеть чтением по ролям;

Письмо

5.3.5.1 извлекать необходимую информацию по предложенной теме при помощи учителя;
5.4.3.1 использовать знаки препинания в конце простых предложений (с большой поддержкой учителя) ;
5.4.4.1 правильно переписать слова, словосочетания, 2-3 простых предложения;

Соблюдение речевых норм

5.5.1.3 использовать слова, обозначающие действия предметов;
5.5.2.1 использовать слова в виде синтаксической связи внутри простого предложения и словосочетания;

3 четверть

Ценности: дружба и любовь

Стихи о дружбе для детей.
С.Михалков. "Мы с приятелем друзья",
Г.Боргуль. "Подружка Маша",
Я.Дубенская. "Мы разные",
Н.Бичурина. "Чей гриб?",
В.Бережная. "Много у меня друзей",
О.Чекашова. "Мой друг",
Ю.Белоусова. "Дружба – это дар"

Слушание

5.5.1.2 распространять предложение с помощью вопросов;
5.5.1.3 использовать слова, обозначающие действия;

Говорение

5.2.2.1 создавать высказывание из 2-3 предложений по картинке;
5.2.4.1 пересказывать короткие тексты , используя знакомые слова;

Чтение

5.3.3.1 владеть чтением по ролям
5.3.4.1 составлять план по опорным словам с помощью учителя;

Письмо

5.4.3.1 использовать знаки препинания в конце простых предложений (с большой поддержкой учителя);
5.4.4.1 правильно переписать слова, словосочетания, 2-3 простых предложения

Соблюдение речевых норм

5.4.3.1 использовать правильно связь слов в словосочетаниях, согласовывая имена существительные и прилагательные в роде, числе;

Кем я хочу стать, когда вырасту

В.Маяковский. "Кем быть?",
Дж.Родари. "Чем пахнут ремесла?"

Слушание

5.1.4.1 демонстрировать понимание увиденного через комментирование, вопросы или действия;

Говорение

5.2.4.1 пересказывать короткие тексты, используя знакомые слова;
5.2.6.1 высказывать простое оценочное мнение о прослушанном/ прочитанном материале ("я согласен/не согласен…", "мне понравилось/не понравилось…");

Чтение

5.3.1.1 понимать содержание текста, определяя ключевые слова;
5.3.3.1 владеть чтением по ролям;
5.3.5.1 извлекать необходимую информацию по предложенной теме при помощи учителя;

Письмо

5.4.2.1 передавать содержание видеоинформации, текста с помощью ключевых слов, делать заметки, по основным частям текста (с помощью учителя);
5.4.4.1 правильно переписать слова, словосочетания, 2-3 простых предложения;

Соблюдение речевых норм

5.4.1.1 правильно писать заглавные буквы в именах существительных собственных, окончания имен существительных в именительном и косвенных падежах, части слова;

4 четверть

Жизнь и творчество

Г.Ветрова. Цикл рассказов о художниках, Казахская народная сказка "Мастер Али"

Слушание

5.1.3.1 отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прослушанному сообщению с помощью учителя;

Говорение

5.2.1.1 использовать в речи слова, словосочетания для знакомства, сообщения о себе и описания предметов;
5.2.5.1 описывать увиденный сюжет своими словами;

Чтение

5.3.1.1 понимать содержание текста, определяя ключевые слова;
5.3.2.1 формулировать вопросы по содержанию текста с помощью учителя;

Письмо

5.4.4.1 корректировать деформированные предложения/тексты, исправляя порядок слов в предложении/предложений в тексте;
5.4.4.2 правильно переписать слова, словосочетания, 2-3 простых предложения;

Соблюдение речевых норм

5.5.2.1 использовать слова в виде синтаксической связи внутри простого предложения и словосочетания;

Культура одежды

И.С.Тургенев. "Бежин луг" (отрывок)

Слушание

5.1.3.1 отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прослушанному сообщению с помощью учителя;

Говорение

5.2.2.1 создавать высказывание из 2-3 предложений по картинке;
5.2.6.1 высказывать простое оценочное мнение о прослушанном/ прочитанном материале ("я согласен/не согласен…", "мне понравилось/не понравилось…");

Чтение

5.3.1.1 понимать содержание текста, определяя ключевые слова;

Письмо

5.3.5.1 извлекать необходимую информацию по предложенной теме при помощи учителя;
5.4.4.1 правильно переписать слова, словосочетания, 2-3 простых предложения;

Соблюдение речевых норм

5.4.3.2 определять время глагола, образовывать глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени;

Внеклассное чтение

Мир фантазии

Б.Заходер. "Моя вообразилия",
Л.Кэролл "Алиса в стране чудес" (фрагменты произведения)

Слушание

5.5.1.3 использовать слова, обозначающие действия;
5.1.3.1 отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прослушанному сообщению с помощью учителя;

Говорение

5.2.1.1 использовать в речи слова, словосочетания для знакомства, сообщения о себе и описания предметов;
5.2.6.1 высказывать простое оценочное мнение о прослушанном/ прочитанном материале ("я согласен/не согласен…", "мне понравилось/не понравилось…");

Чтение

5.3.3.1 владеть чтением по ролям;
5.3.5.1 извлекать необходимую информацию по предложенной теме при помощи учителя;

Письмо

5.4.4.1 правильно переписать слова, словосочетания, 2-3 простых предложения;

Соблюдение речевых норм

5.5.1.1 различать и использовать в письменной и устной речи слова-обозначающие предметы; слова, отвечающие на вопросы кто? или что?;

 
2) 6 класс:
таблица 2

Тема

Изучаемые художественные
произведения (по выбору)

Виды речевой деятельности

Цели обучения

1 четверть

Мы выбираем спорт

В.Львовский. "Песенка о зарядке", В.Голышкин. "Вратарь", В. Донникова. "На катке",
В. Голявкин. "В любом деле нужно работать"

Слушание

6.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, повторяя и закрепляя простейшие фразы;
6.1.3.1 отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прочитанному сообщению;

Говорение

6.2.1.1 использовать в речи слова и словосочетания для составления вопросительных предложений по имеющейся информации, комментирования действий;

Чтение

6.3.3.1 владеть выборочным чтением;
6.3.4.1 составлять план по опорным словам;

Письмо

6.4.1.1 писать небольшие тексты с использованием знакомых слов и изображений (составление постера с помощью учителя);
6.4.4.1 писать заглавную букву в написании имен, фамилий, кличек животных;

Соблюдение речевых норм

6.5.1.3 использовать глаголы в нужном времени (настоящим, будущем, прошедшем) с помощью учителя;
6.5.2.1 использовать необходимые синтаксические конструкции для выражения состояния человека;

2 четверть

Характер и внешность человека

Валентина Осеева. "Кто наказал его?", Бахыт Каирбеков Стихи из цикла "Лица друзей",
И.А. Крылов "Ворона и Лисица", А.П.Чехов" Хамелеон", Ч.Айтматов "Солдатенок"

Слушание

6.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, повторяя и закрепляя простейшие фразы;
6.1.3.1 отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прочитанному сообщению;

Говорение

6.2.5.1 описывать сюжет, используя фразы из видео материалов;
6.2.6.1 высказывать простое оценочное мнение об информации/герое/событии на основе сравнения;

Чтение

6.3.1.1 понимать содержание текста, определяя ключевые слова, словосочетания;

Письмо

6.3.2.1 излагать кратко основное содержание текста с опорой на план, вопросы, иллюстрации;

Соблюдение речевых норм

6.4.1.2 уметь членить слова на слоги, знать основные особенности русского ударения;
6.5.2.1 различать звуковой, звукобуквенный, слоговой состав слова;

3 четверть

Мир вокруг нас: животные и растения

К.Д. Ушинский. "История одной яблоньки",- М.Д. Зверев "Ласточки на паровозе", М.М. Пришвин "Этажи леса".

Слушание

6.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, повторяя и закрепляя простейшие фразы;
6.1.3.1 отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прочитанному сообщению;

Говорение

6.2.1.1 использовать в речи слова и словосочетания для составления вопросительных предложений по имеющейся информации, комментирования действий;
6.2.6.1 высказывать простое оценочное мнение об информации/герое/событии на основе сравнения;

Чтение

6.3.3.1 владеть выборочным чтением;
6.3.4.1 составлять план по опорным словам;
6.3.5.1 извлекать необходимую информацию по предложенной теме с помощью вопросов;

Письмо

6.4.1.1 составлять простой план;

Соблюдение речевых норм

6.5.1.3 использовать глаголы в нужном времени (настоящим, будущем, прошедшем) с помощью учителя;
6.5.2.1 использовать необходимые синтаксические конструкции для выражения состояния человека;

4 четверть

Климат: погода и времена года

К. Д. Ушинский "Лето",
"Пчелки на разведках",
С.Маршак Сказка "Двенадцать месяцев"

Слушание

6.1.3.1 отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прочитанному сообщению;
6.1.4.1 понимать и описывать происходящие события в визуальном материале;

Говорение

6.2.1.1 использовать в речи слова и словосочетания для составления вопросительных предложений по имеющейся информации, комментирования действий;

Чтение

6.3.1.1 понимать содержание текста, определяя ключевые слова, словосочетания;
6.3.3.1 владеть выборочным чтением ;

Письмо

6.4.1.1 писать небольшие тексты с использованием знакомых слов и изображений (составление постера с помощью учителя);
6.4.3.1 использовать знаки препинания в конце простых предложений (с помощью учителя;
6.4.4.1 писать заглавную букву в написании имен, фамилий, кличек животных;

Соблюдение речевых норм

6.5.2.1 использовать необходимые синтаксические конструкции для выражения состояния человека;

Внеклассное чтение

Чудеса света

Роберт Стайн. Детский детектив "Проклятие гробницы фараона" (отрывки), Марат Джумагазиев. Стихотворение "Семь чудес света"

Слушание

6.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, повторяя и закрепляя простейшие фразы;
6.2.6.1 высказывать простое оценочное мнение об информации/герое/событии на основе сравнения ("я считаю");

Говорение

6.2.1.1 использовать в речи слова и словосочетания для составления вопросительных предложений по имеющейся информации, комментирования действий;

Чтение

6.3.3.1 владеть выборочным чтением;
6.3.4.1 составлять план по опорным словам;
6.3.5.1 извлекать необходимую информацию по предложенной теме с помощью вопросов;

Письмо

6.4.1.1 писать небольшие тексты с использованием знакомых слов и изображений (составление постера с помощью учителя);
6.4.4.1 писать заглавную букву в написании имен, фамилий, кличек животных

      3) 7 класс:

      таблица 3

Тема

Изучаемые художественные
произведения
(по выбору)

Виды речевой деятельности

Цели обучения

Внеклассное чтение

Древние и современные цивилизации

К.Булычев. "Сто лет тому вперед" (фрагменты произведения), Мифы об Атлантиде.
А.Р. Беляев. "Последний человек из Атлантиды"

Слушание

7.1.2.1 понимать лексическое значение слов, бытовой тематики;
7.1.4.1 понимать и описывать происходящие события в визуальном материале, определяя основную мысль текста;

Говорение

7.2.1.1 использовать в речи слова, словосочетания, включающие синонимы, антонимы;
7.2.5.1 описывать сюжет, используя ключевые слова;

Чтение

7.3.1.1 понимать содержание текста, определяя ключевые слова, словосочетания, предложения;
7.3.5.1 извлекать необходимую информацию по предложенной теме с опорой на план;

Письмо

7.4.2.1 передавать содержание видеоинформации, текста или его частей (с помощью учителя и самостоятельно);
7.4.4.1 писать раздельно предлоги со словами с помощью учителя;

Соблюдение речевых норм

7.5.1.2 согласовывать слова, обозначающие предмет со словами, обозначающими действие предмета в числе;
7.5.2.1 использовать активные и пассивные синтаксические конструкции с помощью учителя;

1 четверть

Язык и общение

Г. Тукай. "Родной язык", К. Бальмонт. "Язык, великолепный наш язык", И. Бунин. "Слово", И. С. Тургенев. "Русский язык"

Слушание

7.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, определяя тему текста;
7.1.4.1 понимать и описывать происходящие события в визуальном материале, определяя основную мысль текста;

Говорение

7.2.1.1 использовать в речи слова, словосочетания, включающие синонимы, антонимы;
7.2.4.1 пересказывать истории/рассказы, используя знакомые слова, соблюдая последовательность событий;
7.2.5.1 описывать сюжет, используя ключевые слова;

Чтение

7.3.1.1 понимать содержание текста, определяя ключевые слова, словосочетания, предложения;
7.3.4.1 составлять план по ключевым словам на основе вопросов;

Письмо

7.3.1.1 составлять простой и сложный план;
7.3.4.1 корректировать текст, исправляя орфографические и пунктуационные ошибки с помощью словаря;

Соблюдение речевых норм

7.5.1.2 согласовывать слова, обозначающие предмет со словами, обозначающими действие предмета в числе;
7.5.1.3 использовать глаголы в нужном времени (настоящим, будущем, прошедшем);

2 четверть

Герои и злодеи: реальность и выдуманные истории

Г. Андерсен. "Снежная королева", О.Генри. "Вождь краснокожих"

Слушание

7.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, определяя тему текста;
7.1.4.1 понимать и описывать происходящие события в визуальном материале, определяя основную мысль текста;

Говорение

7.2.2.1 создавать высказывание на основе опорных вопросов;
7.2.3.1 принимать участие в речевой ситуации на заданную тему, понимать и соблюдать орфоэпические нормы;

Чтение

7.3.3.1 владеть ознакомительным чтением;
7.3.4.1 составлять план по ключевым словам на основе вопросов;
7.3.5.1 извлекать необходимую информацию по предложенной теме с опорой на план;

Письмо

7.4.4.1 писать раздельно предлоги со словами с помощью учителя;

Соблюдение речевых норм

7.5.2.1 использовать активные и пассивные синтаксические конструкции с помощью учителя;

3 четверть

Астрономия: планеты и спутники

Мифы о Луне и Солнце.-
С.Цыганков. "О космическом корабле "Планета Земля" (в стихах и прозе)

Слушание

7.1.3.1 отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прочитанному сообщению, содержащих знакомые лексические и грамматические единице;
7.1.4.1 понимать и описывать происходящие события в визуальном материале, определяя основную мысль текста;

Говорение

7.2.4.1 пересказывать истории/рассказы, используя знакомые слова, соблюдая последовательность событий;
7.2.5.1 описывать сюжет, используя ключевые слова;

Чтение

7.3.3.1 владеть ознакомительным чтением
7.3.4.1 составлять план по ключевым словам на основе вопросов;

Письмо

7.3.3.1 писать тексты-описание, повествование (сказка, рассказ, заметка) с опорой на план, вопросы, иллюстрации, слова для справок (35-45 слов);

Соблюдение речевых норм

7.4.2.1 использовать правильно падежные формы числительных, местоимений; образовывать степени сравнения наречий в соответствии с нормой, определять спряжение и наклонения глаголов;

Человек и современные технические устройства

Н. Носов. "Телефон"

Слушание

7.1.2.1 понимать лексическое значение слов, бытовой тематики;
7.1.3.1 отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прочитанному сообщению, содержащих знакомые лексические и грамматические единице;

Говорение

7.2.2.1 создавать высказывание на основе опорных вопросов;
7.2.3.1 принимать участие в речевой ситуации на заданную тему, понимать и соблюдать орфоэпические нормы;
7.2.4.1 пересказывать истории/рассказы, используя знакомые слова, соблюдая последовательность событий;

Чтение

7.3.1.1 понимать содержание текста, определяя ключевые слова, словосочетания, предложения;
7.3.4.1 составлять план по ключевым словам на основе вопросов;

Письмо

7.4.3.1 использовать знаки препинания в простых предложениях с однородными членами предложения (с помощью учителя;
7.4.4.1 писать раздельно предлоги со словами с помощью учителя;

Соблюдение речевых норм

7.5.1.3 использовать глаголы в нужном времени (настоящим, будущем, прошедшем);
7.5.2.1 использовать активные и пассивные синтаксические конструкции с помощью учителя;

4 четверть

Путешествия и достопримечательности

Д.Свифт. "Путешествия Гулливера"

Слушание

7.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, определяя тему текста;

Говорение

7.2.3.1 принимать участие в речевой ситуации на заданную тему, понимать и соблюдать орфоэпические нормы;
7.2.5.1 описывать сюжет, используя ключевые слова;
7.2.6.1 высказывать оценочное мнение об информации /герое/событии на основе составленного с опорой на ключевые слова, план;

Чтение

7.3.1.1 понимать содержание текста, определяя ключевые слова, словосочетания, предложения;
7.3.3.1 владеть ознакомительным чтением
7.3.4.1 составлять план по ключевым словам на основе вопросов;

Письмо

7.4.2.1 передавать содержание видеоинформации, текста или его частей (с помощью учителя и самостоятельно);
7.4.4.1 писать раздельно предлоги со словами с помощью учителя;

Соблюдение речевых норм

7.5.1.1 использовать слова, обозначающие признаки предметов; подбирать признаки к предметам по цвету, форме, величине, материалу с помощью учителя;
7.5.1.2 согласовывать слова, обозначающие предмет со словами, обозначающими действие предмета в числе;

      4) 8 класс:

      таблица 4

Тема

Изучаемые художественные произведения (по выбору)

Виды речевой деятельности

Цели обучения

1 четверть

Жара и холод: страна и образ жизни

Г.Скребицкий. "Четыре художника", Стихи А.Кунанбаева. "Времена года", И.А.Бунин. "Листопад", К. Паустовский."Осень"

Слушание

8.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, определяя ключевые слова;
8.1.2.1 понимать лексическое значение слов бытовой и духовно-нравственной тематики;

Говорение

8.2.1.1 использовать в речи слова, словосочетания, включающими эмоционально-окрашенную лексику;
8.2.6.1 высказывать оценочное мнение об информации /герое/событии на основе составленного плана;

Чтение

8.3.3.1 владеть комментированным чтением;
8.3.4.1 составлять простой план с помощью учителя;

Письмо

8.4.3.1 использовать знаки препинания в предложениях с обращениями (с помощью учителя;
8.4.4.1 писать падежные окончания с помощью учителя;

Соблюдение речевых норм

8.5.1.1 различать слова, обозначающие признаки предметов; подбирать признаки к предметам по цвету, форме, величине, материалу;
8.5.1.2 использовать слова, обозначающие признаки предметов; подбирать признаки к предметам по цвету, форме, величине, материалу в соответствии с задачей высказывания;

2 четверть

Культура: характер и личность

Притча "Внешняя и внутренняя красота", Л.Толстой. "Кавказский пленник", Н.Заболоцкий. "Некрасивая девочка", "О красоте человеческих лиц"

Слушание

8.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, определяя ключевые слова;
8.1.2.1 понимать лексическое значение слов бытовой и духовно-нравственной тематики;

Говорение

8.2.4.1 пересказывать истории/рассказы, используя знакомые слова;
8.2.5.1 описывать сюжет, используя ключевые слова с опорой на план;

Чтение

8.3.3.1 владеть комментированным чтением;
8.3.4.1 составлять простой план с помощью учителя;

Письмо

8.4.1.1 писать тексты, используя элементы разговорного стиля (с помощью учителя);
8.4.2.1 передавать основное содержание видеоинформации, текста или его частей (с помощью учителя и самостоятельно);

Соблюдение речевых норм

8.4.3.1 использовать знаки препинания в предложениях, осложненных причастными и деепричастными оборотами;

3 четверть

Здоровый образ жизни: спорт и еда

Д.Федюкин. "Баллада о здоровом образе жизни" С.А.Абрамов. "Выше радуги"

Слушание

8.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, определяя ключевые слова;
8.1.2.1 понимать лексическое значение слов бытовой и духовно-нравственной тематики;

Говорение

8.2.1.1 использовать в речи слова, словосочетания, включающими эмоционально-окрашенную лексику;
8.2.5.1 описывать сюжет, используя ключевые слова с опорой на план;

Чтение

8.3.1.1 понимать основную информацию, определяя тему;
8.3.5.1 извлекать необходимую информацию по предложенной теме с помощью вопросов из различных источников с опорой на план;

Письмо

8.4.4.1 писать падежные окончания с помощью учителя;
8.4.5.1 писать тексты - описание с элементами повествования, тексты официально-делового стиля (объяснительная записка, расписка, письмо) с опорой на план, вопросы (45-55 слов);

Соблюдение речевых норм

8.4.2.1 использовать правильно глагол и его формы, служебные части речи; соблюдать нормы глагольного управления;

Традиции празднования Нового года, Наурыза и Рождества

Н.В.Гоголь. "Ночь перед Рождеством" (отрывок)

Слушание

8.1.2.1 понимать лексическое значение слов бытовой и духовно-нравственной тематики;

Говорение

8.2.1.1 использовать в речи слова, словосочетания, включающими эмоционально-окрашенную лексику;
8.2.2.1 создавать высказывание с опорой на план;

Чтение

8.3.3.1 владеть комментированным чтением;
8.3.4.1 составлять простой план с помощью учителя;

Письмо

8.4.4.1 писать падежные окончания с помощью учителя;

Соблюдение речевых норм

8.5.1.3 использовать глаголы прошедшего времени;
8.5.2.1 использовать активные и пассивные синтаксические конструкции;

Внеклассное чтение

Хобби и свободное время

Е.Шварц. "Сказка о потерянном времени"

Слушание

8.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, определяя ключевые слова;

Говорение

8.2.3.1 понимать и соблюдать лексические нормы, связанные с выбором соответствующих слов;
8.2.4.1 пересказывать истории/рассказы, используя знакомые слова;
8.2.5.1 описывать сюжет, используя ключевые слова с опорой на план;

Чтение

8.3.3.1 владеть комментированным чтением;
8.3.4.1 составлять простой план с помощью учителя;

Письмо

8.4.1.1 писать тексты, используя элементы разговорного стиля (с помощью учителя) ;
8.4.3.1 использовать знаки препинания в предложениях с обращениями (с помощью учителя;

Соблюдение речевых норм

8.5.1.1 различать слова, обозначающие признаки предметов; подбирать признаки к предметам по цвету, форме, величине, материалу;

Музыка в нашей жизни

М.Кабанбаев. "Арстан, я и виолончель", В.Г.Короленко. "Слепой музыкант"

Слушание

8.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, определяя ключевые слова;

Говорение

8.2.1.1 использовать в речи слова, словосочетания, включающими эмоционально-окрашенную лексику;
8.2.2.1 создавать высказывание с опорой на план;
8.2.6.1 высказывать оценочное мнение об информации /герое/событии на основе составленного плана;

Чтение

8.3.2.1 формулировать вопросы, направленные на оценку содержания текста и отвечать на них;
8.3.3.1 владеть комментированным чтением;

Письмо

8.4.3.1 использовать знаки препинания в предложениях с обращениями (с помощью учителя;
8.4.4.1 писать падежные окончания с помощью учителя;

Соблюдение речевых норм

8.5.1.3 использовать глаголы прошедшего времени;
8.5.2.1 использовать активные и пассивные синтаксические конструкции;

4 четверть

День Победы: почему мы должны помнить

А.А.Бек. "Волоколамское шоссе", Б.Момышулы. "За нами - Москва",
К. Кайсенов.
"В тылу врага", Р.Гамзатов. "Журавли", Муса Джалиль "Варварство"

Слушание

8.1.2.1 понимать лексическое значение слов бытовой и духовно-нравственной тематики;
8.1.2.1 понимать лексическое значение слов бытовой и духовно-нравственной тематики;

Говорение

8.2.1.1 использовать в речи слова, словосочетания, включающими эмоционально-окрашенную лексику;
8.2.5.1 описывать сюжет, используя ключевые слова с опорой на план;
8.2.6.1 высказывать оценочное мнение об информации /герое/событии на основе составленного плана;

Чтение

8.3.1.1 понимать основную информацию, определяя тему

Письмо

8.3.1.1 составлять простой и сложный план, собирать материал к творческой работе в соответствии с планом;
8.3.3.1 писать тексты - описание с элементами повествования, тексты официально-делового стиля (объяснительная записка, расписка, письмо) с опорой на план, вопросы (45-55 слов);

Соблюдение речевых норм

8.4.1.1 правильно писать "НЕ" с разными частями речи, суффиксы в особых формах глагола, самостоятельные и служебные части речи;

      5) 9 класс:

      таблица 5

Тема

Изучаемые художественные
произведения (по выбору)

Виды речевой деятельности

Цели обучения

Внеклассное чтение

МолодҰжная культура: Интернет и социальные сети

Г.Ф.Шпаликов. "Я знаю, как стары стихи про телефоны…"

Слушание

9.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, содержащую основную информацию;
9.1.4.1 понимать и описывать происходящие события в визуальном материале, определяя основную мысль текста на основе ключевых слов и словосочетаний;

Говорение

9.2.2.1 создавать высказывание близкого к содержанию текста;
9.2.3.1 понимать и соблюдать морфологические нормы с использованием элементов форм разных частей речи;
9.2.4.1 пересказывать истории/рассказы, используя знакомые слова на основе иллюстраций;

Чтение

9.3.3.1 владеть видами чтения (ознакомительным, комментированным);
9.3.4.1 составлять простой план по ключевым словам;

Письмо

9.4.3.1 использовать знаки препинания в предложениях с прямой речью (с помощью учителя);
9.4.4.1 писать глагольные окончания с помощью учителя;

Соблюдение речевых норм

9.5.1.1 использовать формы существительных, прилагательных, числительных, местоимений;
9.5.1.2 использовать существительные, прилагательные, числительные, местоимения согласовывая по роду , числу, и падежу с применением опорной таблицы;

Семья и подросток

Притча "Волшебная копейка", Туве Янсон. "Дитя-невидимка", А. Кунанбаев. "Слова назидания": Двадцать пятое слово

Слушание

9.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, содержащую основную информацию;
9.1.4.1 понимать и описывать происходящие события в визуальном материале, определяя основную мысль текста на основе ключевых слов и словосочетаний;

Говорение

9.2.1.1 использовать в речи слова, словосочетания, включающими лексические эмоционально-окрашенные термины;
9.2.2.1 создавать высказывание близкого к содержанию текста;
9.2.3.1 понимать и соблюдать морфологические нормы с использованием элементов форм разных частей речи;

Чтение

9.3.1.1 понимать основную информацию, определяя тему и назначение текста;
9.3.5.1 извлекать необходимую информацию по предложенной теме с помощью вопросов из различных источников;

Письмо

9.4.3.1 использовать знаки препинания в предложениях с прямой речью (с помощью учителя);
9.4.4.1 писать глагольные окончания с помощью учителя;

Соблюдение речевых норм

9.5.1.3 использовать глаголы с зависимыми словами в нужных формах с применением опорной таблицы с помощью учителя;
9.5.2.1 использовать синтаксические конструкции с однородными членами предложения;

1 четверть

Спорт и отдых

Л.Кассиль. "Ход белой королевы" В.Тублин. "Гонки в сентябре"

Слушание

9.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, содержащую основную информацию;
9.1.3.1 отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прочитанному сообщению, содержащих знакомые лексические и грамматические единицы, определяя тему и основную мысль;

Говорение

9.2.5.1 описывать сюжет, используя слова с элементами повествования;
9.2.6.1 высказывать оценочное мнение об информации /герое/событии на основе составленного диалога;

Чтение

9.3.3.1 владеть видами чтения (ознакомительным, комментированным);
9.3.4.1 составлять простой план по ключевым словам;
9.3.5.1 извлекать необходимую информацию по предложенной теме с помощью вопросов из различных источников;

Письмо

9.4.4.1 писать глагольные окончания с помощью учителя;

Соблюдение речевых норм

9.4.2.1 использовать правильно способы выражения главных и второстепенных членов предложения, однородные члены, обособленные члены предложения, обращения, вводные слова и вставные конструкции;

2 четверть

Мир труда

Н.А. Заболоцкий. "Не позволяй душе лениться"

Слушание

9.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, содержащую основную информацию;
9.1.4.1 понимать и описывать происходящие события в визуальном материале, определяя основную мысль текста на основе ключевых слов и словосочетаний;

Говорение

9.2.3.1 понимать и соблюдать морфологические нормы с использованием элементов форм разных частей речи;
9.2.4.1 пересказывать истории/рассказы, используя знакомые слова на основе иллюстраций;
9.2.5.1 описывать сюжет, используя слова с элементами повествования;
9.2.6.1 высказывать оценочное мнение об информации /герое/событии на основе составленного диалога;

Чтение

9.3.1.1 понимать основную информацию, определяя тему и назначение текста;
9.3.2.1 формулировать проблемные вопросы по тексту;
9.3.3.1 владеть видами чтения (ознакомительным, комментированным);

Письмо

9.4.1.1 писать тексты, используя элементы разговорного и художественного стиля (с помощью учителя);
9.4.4.1 писать глагольные окончания с помощью учителя;

Соблюдение речевых норм

9.4.2.1 использовать правильно способы выражения главных и второстепенных членов предложения, однородные члены, обособленные члены предложения, обращения, вводные слова и вставные конструкции;

Космос

О.Сулейменов. "Земля, поклонись человеку", Р. Брэдбери. "ЗелҰное утро", И.Ефремов. "ЗвҰздные корабли"

Слушание

9.1.2.1 понимать лексическое значение слов социально-культурной тематики;
9.1.3.1 отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прочитанному сообщению, содержащих знакомые лексические и грамматические единицы, определяя тему и основную мысль;

Говорение

9.2.1.1 использовать в речи слова, словосочетания, включающие лексические эмоционально-окрашенные термины;
9.2.2.1 создавать высказывание близкого к содержанию текста;

Чтение

9.3.1.1 понимать основную информацию, определяя тему и назначение текста;
9.3.2.1 формулировать проблемные вопросы по тексту;
9.3.3.1 владеть видами чтения (ознакомительным, комментированным);

Письмо

9.4.4.1 писать глагольные окончания с помощью учителя;

Соблюдение речевых норм

9.4.2.1 использовать правильно способы выражения главных и второстепенных членов предложения, однородные члены, обособленные члены предложения, обращения, вводные слова и вставные конструкции;

3 четверть

Биоразнообразие и исчезновение

О.Сулейменов. Стихотворение "Волчата"

Слушание

9.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, содержащую основную информацию;

Говорение

9.2.3.1 понимать и соблюдать морфологические нормы с использованием элементов форм разных частей речи;
9.2.4.1 пересказывать истории/рассказы, используя знакомые слова на основе иллюстраций;
9.2.5.1 описывать сюжет, используя слова с элементами повествования;

Чтение

9.3.3.1 владеть видами чтения (ознакомительным, комментированным);
9.3.4.1 составлять простой план по ключевым словам;
9.3.5.1 извлекать необходимую информацию по предложенной теме с помощью вопросов из различных источников;

Письмо

9.4.1.1 писать тексты, используя элементы разговорного и художественного стиля (с помощью учителя);

Соблюдение речевых норм

9.4.2.1 использовать правильно способы выражения главных и второстепенных членов предложения, однородные члены, обособленные члены предложения, обращения, вводные слова и вставные конструкции;

Вода – источник жизни

Янка Мавр. "Сын воды", П.Н.Васильев. "Иртыш"

Слушание

9.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, содержащую основную информацию;
9.1.4.1 понимать и описывать происходящие события в визуальном материале, определяя основную мысль текста на основе ключевых слов и словосочетаний;

Говорение

9.2.3.1 понимать и соблюдать морфологические нормы с использованием элементов форм разных частей речи;
9.2.4.1 пересказывать истории/рассказы, используя знакомые слова на основе иллюстраций;
9.2.6.1 высказывать оценочное мнение об информации /герое/событии на основе составленного диалога;

Чтение

9.3.3.1 владеть видами чтения (ознакомительным, комментированным);
9.3.4.1 составлять простой план по ключевым словам;

Письмо

9.4.2.1 передавать подробное содержание видеоинформации, текста или его частей (с помощью учителя и самостоятельно);
9.4.3.1 использовать знаки препинания в предложениях с прямой речью (с помощью учителя);
9.4.4.1 писать глагольные окончания с помощью учителя;

Соблюдение речевых норм

9.4.2.1 использовать правильно способы выражения главных и второстепенных членов предложения, однородные члены, обособленные члены предложения, обращения, вводные слова и вставные конструкции;

4 четверть

Еда

Н.В.Гоголь. "Старосветские помещики",
А.П.Чехов "Сирена"

Слушание

9.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, содержащую основную информацию;

Говорение

9.2.1.1 использовать в речи слова, словосочетания, включающими лексические эмоционально-окрашенные термины;
9.2.6.1 высказывать оценочное мнение об информации /герое/событии на основе составленного диалога;

Чтение

9.3.1.1 понимать основную информацию, определяя тему и назначение текста;

Письмо

9.4.3.1 использовать знаки препинания в предложениях с прямой речью (с помощью учителя);
9.4.4.1 писать глагольные окончания с помощью учителя;

Соблюдение речевых норм

9.5.1.2 использовать существительные, прилагательные, числительные, местоимения согласовывая по роду, числу, и падежу с применением опорной таблицы

      6) 10 класс:

      таблица 6

Тема

Изучаемые художественные произведения (по выбору)

Виды речевой деятельности

Цели обучения

Внеклассное чтение

Научные открытия и технологии

Е.С.Вельтистов. "Приключения Электроника"

Слушание

10.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, определяя последовательность событий;
10.1.4.1 понимать и описывать происходящие события в визуальном материале, определяя основную мысль текста, опираясь на содержание текста;

Говорение

10.2.3.1 понимать и соблюдать опорные синтаксические нормы;
10.2.4.1 пересказывать истории/рассказы с опорой на ключевые слова или план;
10.2.5.1 описывать сюжет с использованием таблиц, схем;
10.2.6.1 высказывать оценочное мнение об информации /герое/событии на основе таблиц, схем, диаграмм;

Чтение

10.3.1.1 понимать основную информацию, определяя тему, цель и назначение текста;
10.3.2.1 формулировать проблемные вопросы по тексту и отвечать на них;
10.3.3.1 владеть видами чтения (ознакомительным, комментированным) , чтением по ролям;
10.3.4.1 составлять сложный план по ключевым словам;

Письмо

10.4.1.1 писать тексты, используя элементы официально-делового стиля (объяснительная записка, расписка, поздравление, объявление) (с помощью учителя);
10.4.2.1 передавать сжато содержание видеоинформации, текста или его частей (с помощью учителя и самостоятельно);
10.4.4.1 писать гласные и согласные в разных частях слова с помощью учителя;

Соблюдение речевых норм

10.5.1.1 соблюдать орфографические нормы;
10.5.1.2 использовать возвратные глаголы с помощью учителя;
10.5.1.3 использовать глаголы в разных формах с применением опорной таблицы;
10.5.2.1 использовать простые предложения, соответсвующие ситуации устного общения с применением составленного вопросного плана

Реальность и фантазия

Ч.Айтматов. "Легенда о рогатой матери-оленихе" ("Белый пароход")
Р. Брэдбери. "ВсҰ лето в один день"

Слушание

10.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, определяя последовательность событий;
10.1.4.1 понимать и описывать происходящие события в визуальном материале, определяя основную мысль текста, опираясь на содержание текста;

Говорение

10.2.1.1 использовать в речи слова, словосочетания для составления опорных синтаксических конструкций;
10.2.2.1 создавать выборочное, сжатое, полное высказывание близкого к содержанию текста;

Чтение

10.3.1.1 понимать основную информацию, определяя тему, цель и назначение текста;
10.3.2.1 формулировать проблемные вопросы по тексту и отвечать на них;
10.3.3.1 владеть видами чтения (ознакомительным, комментированным), чтением по ролям;

Письмо

10.4.1.1 писать тексты, используя элементы официально-делового стиля (объяснительная записка, расписка, поздравление, объявление) (с помощью учителя;

Соблюдение речевых норм

10.5.1.1 соблюдать орфографические нормы;
10.4.2.1 использовать правильно морфологические средства связи (союзы и союзные слова) в сложных предложениях;

1 четверть

Культура народов мира

Ч.Айтматов. "И дольше века длится день" (фрагмент "Легенда о манкурте"),
А.Кунанбаев. "Слова назидания",
Ю. Герт. "Грустная история со счастливым концом",
М. Шаханов. "Четыре матери"

Слушание

10.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, определяя последовательность событий;
10.1.4.1 понимать и описывать происходящие события в визуальном материале, определяя основную мысль текста, опираясь на содержание текста;

Говорение

10.2.1.1 использовать в речи слова, словосочетания для составления опорных синтаксических конструкций;
10.2.2.1 создавать выборочное, сжатое, полное высказывание близкого к содержанию текста;
10.2.3.1 понимать и соблюдать опорные синтаксические нормы;

Чтение

10.3.1.1 понимать основную информацию, определяя тему, цель и назначение текста;
10.3.5.1 извлекать необходимую информацию по предложенной теме с помощью вопросов из различных источников, сопоставляя полученные сведения;

Письмо

10.4.1.1 писать тексты, используя элементы официально-делового стиля (объяснительная записка, расписка, поздравление, объявление) (с помощью учителя);
10.4.3.1 использовать знаки препинания в сложных предложениях (с помощью учителя);
10.4.4.1 писать гласные и согласные в разных частях слова с помощью учителя;

Соблюдение речевых норм

10.5.1.1 соблюдать орфографические нормы;
10.4.2.1 использовать правильно морфологические средства связи (союзы и союзные слова) в сложных предложениях;

2 четверть

История и личность

В.Г.Короленко. "Парадокс", А.С. Пушкин. "Капитанская дочка" (отрывок)

Слушание

10.1.2.1 понимать лексическое значение слов учебно-образовательной тематики;
10.1.3.1 отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прочитанному сообщению, содержащих знакомые лексические и грамматические единицы, определяя тему и основную мысль или ключевые моменты;

Говорение

10.2.1.1 использовать в речи слова, словосочетания для составления опорных синтаксических конструкций;
10.2.3.1 понимать и соблюдать опорные синтаксические нормы;
10.2.4.1 пересказывать истории/рассказы с опорой на ключевые слова или план

Чтение

10.3.3.1 владеть видами чтения (ознакомительным, комментированным), чтением по ролям;
10.3.4.1 составлять сложный план по ключевым словам;

Письмо

10.4.1.1 писать тексты, используя элементы официально-делового стиля (объяснительная записка, расписка, поздравление, объявление) (с помощью учителя);

Соблюдение речевых норм

10.5.1.1 соблюдать орфографические нормы;
10.4.2.1 использовать правильно морфологические средства связи (союзы и союзные слова) в сложных предложениях;

3 четверть

Отцы и дети: диалог и конфликт поколений

У.Шекспир. "Ромео и Джульетта",
К.Г.Паустовский. "Телеграмма"
Э.Асадов "Отцы и дети"

Слушание

10.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, определяя последовательность событий;
10.1.2.1 понимать лексическое значение слов учебно-образовательной тематики;
10.1.3.1 отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прочитанному сообщению, содержащих знакомые лексические и грамматические единицы, определяя тему и основную мысль или ключевые моменты

Говорение

10.2.1.1 использовать в речи слова, словосочетания для составления опорных синтаксических конструкций;
10.2.4.1 пересказывать истории/рассказы с опорой на ключевые слова или план;
10.2.5.1 описывать сюжет с использованием таблиц, схем;
10.2.6.1 высказывать оценочное мнение об информации /герое/событии на основе таблиц, схем, диаграмм;

Чтение

10.3.1.1 понимать основную информацию, определяя тему, цель и назначение текста;
10.3.2.1 формулировать проблемные вопросы по тексту и отвечать на них;
10.3.3.1 владеть видами чтения (ознакомительным, комментированным), чтением по ролям;

Письмо

10.4.1.1 писать тексты, используя элементы официально-делового стиля (объяснительная записка, расписка, поздравление, объявление) (с помощью учителя) ;

Соблюдение речевых норм

10.4.2.1 использовать правильно морфологические средства связи (союзы и союзные слова) в сложных предложениях;
10.4.3.1 использовать знаки препинания в сложных предложениях разных видов;

4 четверть

Знаменитые люди. Чем они интересны?

М.Ю.Лермонтов. "Смерть поэта";
Е.А.Евтушенко. "Людей неинтересных в мире нет"

Слушание

10.1.1.1 слушать с применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и понимать устную речь, визуальный материал, определяя последовательность событий;
10.1.4.1 понимать и описывать происходящие события в визуальном материале, определяя основную мысль текста, опираясь на содержание текста;

Говорение

10.2.1.1 использовать в речи слова, словосочетания для составления опорных синтаксических конструкций;
10.2.6.1 высказывать оценочное мнение об информации /герое/событии на основе таблиц, схем, диаграмм;

Чтение

10.3.1.1 понимать основную информацию, определяя тему, цель и назначение текста;
10.3.2.1 формулировать проблемные вопросы по тексту и отвечать на них;
10.3.3.1 владеть видами чтения (ознакомительным, комментированным) , чтением по ролям;
10.3.4.1 составлять сложный план по ключевым словам;
10.3.5.1 извлекать необходимую информацию по предложенной теме с помощью вопросов из различных источников, сопоставляя полученные сведения;

Письмо

10.4.1.1 писать тексты, используя элементы официально-делового стиля (объяснительная записка, расписка, поздравление, объявление) (с помощью учителя);

Соблюдение речевых норм

10.5.2.1 использовать простые предложения, соответсвующие ситуации устного общения с применением составленного вопросного плана;

Закон и преступление

Уильям Голдинг. "Повелитель мух"
(отрывки)

Слушание

10.1.4.1 понимать и описывать происходящие события в визуальном материале, определяя основную мысль текста, опираясь на содержание текста;

Говорение

10.2.1.1 использовать в речи слова, словосочетания для составления опорных синтаксических конструкций;
10.2.2.1 создавать выборочное, сжатое, полное высказывание близкого к содержанию текста;
10.2.3.1 понимать и соблюдать опорные синтаксические нормы;
10.2.4.1 пересказывать истории/рассказы с опорой на ключевые слова или план;
10.2.5.1 описывать сюжет с использованием таблиц, схем;
10.2.6.1 высказывать оценочное мнение об информации /герое/событии на основе таблиц, схем, диаграмм;

Чтение

10.3.4.1 составлять сложный план по ключевым словам;
10.3.5.1 извлекать необходимую информацию по предложенной теме с помощью вопросов из различных источников, сопоставляя полученные сведения;

Письмо

10.4.1.1 писать тексты, используя элементы официально-делового стиля (объяснительная записка, расписка, поздравление, объявление) (с помощью учителя);

Соблюдение речевых норм

10.5.1.1 соблюдать орфографические нормы;
10.5.1.3 использовать глаголы в разных формах с применением опорной таблицы;
10.5.1.4 использовать правильно морфологические средства связи (союзы и союзные слова) в сложных предложениях

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына 446-қосымша

Есту қабілеті бұзылған (естімейтін) білім алушыларға арналған негізгі орта білім беру деңгейінің 5-10 сыныптары үшін "Қазақ тілі мен әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде емес)

      Ескерту. Оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 20.09.2018 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Есту қабілеті бұзылған (естімейтін) білім алушыларға арналған негізгі орта білім беру деңгейінің 5-10 сыныптары үшін "Қазақ тілі мен әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      2. Екінші тілге оқытудың мақсаты оқыту деңгейіне сәйкес коммуникация құралы ретінде қазақ тілін меңгеру мен жетілдіру дағдыларының қалыптасуын, сонымен бірге қазақ әдеби тілінің нормалары мен ережелерін, тіл этикеті ережелерінің сақталуын қамтамсыз етеді, бұлар білім алушылардың функционалдық сауаттылығының дамуына, өз бетінше қазақ тілінде сөйлеп қатынас жасауына ықпал жасайды.

      3. Міндеттер:

      1) өмірдің әлеуметтік-тұрмыстық, ғылыми-техникалық, оқу-кәсіптік салаларында қатынас жасауға қажет тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу дағдыларын дамыту;

      2) тілдік жүйе бірліктері, олардың үйлесім ережелері, қызметі, дағдылары және де, қазақ тілінің ережелері мен нормаларына сәйкес синтаксикалық құрылымын құру қабілеттері жөнінде білімдерін қалыптастыру;

      3) тілдік өзін-өзі бақылау мен тілдік белсенділік дағдыларын дамыту;

      4) қабылдаған ақпараттың сараптамасына, синтезіне, бағалануына, түсінілуіне бағытталған ойлау қабілетінің дағдыларын дамыту және қалыптастыру;

      5) білім алушылардың танымдық қабілеттерін, жадын, зейінін, қиялын, тілдік реакциясын, тілдік құбылыстарға қарасты байқампаздығын дамыту;

      6) ізденушілік, танысушылық, зерттеушілік оқу дағдыларын, оқыған ақпаратты өңдеу дағдыларын қалыптастыру;

      7) түрлі жанрдағы шығармаларды саралау, оқығанын дәлелді тұжырымдау: тақырыпты, идеяны және композициялық ерекшеліктерді, шығарма сюжетін, негізгі оқиғаларды, кейіпкерлердің әрекеттері мен істерін, жазушының стильдік ерекшеліктерін;

      8) білім алушының сөздік қорын байыту, педагогтың, айналасындағылардың айтқанын түсініп тыңдауын дамыту;

      9) қазақ тіліндегі фонетика, лексика, грамматика, дұрыс жазу негіздерін зерделеу және байланысты сөйлеу тілін қалыптастыру;

      10) басқа халықтардың тілі мен мәдениетіне төзімділік көзқарас қалыптастыру.

      4. Бағдарламаның мазмұны заттық нәтижелерге қол жеткізуден басқа, түзеу міндеттерін жүзеге асыру бойынша жүйелік жұмыстарды қарастырады: есту, есту-көру қабылдауын дамыту; бейтарап және белсенді сөздігін өсіру; сөйлеуінде вербализмді болдырмау, тілдің семантикалық жағымен жұмыс; тілдің грамматикалық және фонетикалық құрылымының бұзылымдарын түзеу; дислексияны, дисграфияны және дизорфографияны болдырмау және жеңу.

2-тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер

      5. Тілді оқыту оқытудың түзеу-дамытушылық және әлеуметтік-бейімдеушілік бағыты қағидаларының негізінде және де жіктемелік, әрекеттік, коммуникативтік, құндылықты-бағдарлаушылық, дифференциалдық тәсілдер мен ақпараттық-коммуникациялық технологияларын қолдану негізінде жүзеге асырылады.

      6. Оқытудың түзету-дамытушылық бағыты, оның ерекше білімдік қажеттіліктері ескеріле отырып, оқу ісінің арнайы тәсілдері және әдістері арқылы жүзеге асырылады.

      7. Әлеуметтік-бейімдеушілік бағыты тұлғаның әлеуметтік бейімделмеушілігін жеңу немесе азайтуды қарастырады. Білім алушылардың әлеуметтік өмірге қатысулары үшін қажетті тәртіп пен өмірлік нормаларының меңгерілуі бойынша арнайы жұмыстар қарастырылады.

      8. Әрекеттік тәсіл қағидасы: оқыту барысында педагогтың басшылығымен заттық-практикалық, ізденушілік әрекеттер кең қолданылады, бұл оқу материалын түсінуге жағдайлар жасайды; заттық-практикалық әрекет жоғарғы психикалық функцияларының сенсомоторлық негізін дамытуға (қабылдауы, тілі, ойлау қабілеті), білім алушылардың өмірлік тәжірибесінің жеткіліксіздігінің орнын толықтыруға, жалпыбілімдік пәндер бойынша білімдер мен дағдыларды меңгерулеріне мүмкіндік береді.

      9. Коммуникативтік тәсіл – ақпаратты беру және хабарлау, тілдік қатынас барысында білімдерімен, қабілеттерімен және дағдыларымен алмасу; тіл арқылы қатынас жасау қабілеттілігі оқыту нәтижесі болып табылады.

      10. Оқытудың практикалық бағыты білім алушылардың оқыған материалы мен практикалық іс-әрекеті арасындағы тығыз байланысты, практикалық-бағдарлық міндеттерді шешуде бірінші кезекті мағынасы бар, білімдері мен қабілеттерінің қалыптасуын болжайды.

      11. Білім алушыларға қарасты жіктемелік және жекелік тәсіл, олардың Бағдарлама мазмұнын меңгерудегі бірдей емес мүмкіндіктерін көрсететін ерекше білімдік қажеттіліктерінің ескерілуін, оқу материалын меңгеру барысында көрініс алатын және алған білімдерінің, дағдыларының, қабілеттерінің сапасына әсер ететін, вариативті типологиялық ерекшеліктерінің болуын болжайды. Әрбір типологиялық топ үшін педагог олардың мүмкіндіктеріне сәйкес, қолжетімді күрделілік пен көлемін ескере отырып, оқу материалының мазмұнын таңдап алады; оқу жұмысының қарқыны, білім алушылардың дербестігі, оқыту тәсілдері мен әдістері түрлендіріледі. Білім алушылардың топтарға бөлінуі шартты және қозғалмалы. Жіктемелі тәсіл оқытудың жекеленуімен толықтырылады.

      12. Ақпараттық коммуникативтік біліктілігін қалыптастыру мақсатында білім алушылар түрлі дереккөздік ақпараты бар әр-түрлі жұмыстарға қамтылады, соның ішінде инновациялық коммуникациялық технологияларға (оқитын машиналар, сөздіктер, анықтамалар, бұқаралық ақпарат құралдары, ғаламтор, компьютер).

      13. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық және мәдени өмірінің түрлі аспектілерін қамтитын түрлі үлгідегі және жанрдағы мәтіндерді қолданылады, бұл білім алушылардың орфографиялық, пунктуациялық, стилистикалық сауаттылық деңгейін, сондай-ақ тілдік мәдениет деңгейін көтеруге, саралау дағдыларын жаттықтыруға және тілдің түрлі жанрындағы, стильдегі байланысты сөйлемдерді меңгерулеріне мүмкіндік береді.

      14. Мәтіндер мазмұны білім алушылардың рухани-адамгершіліктік қасиеттері мен қазақстандық патриотизмді қалыптастыруға және өмірде жалпыұлттық "Mәңгілік Ел" идеясын іске асыруға, этникааралық және мәдениаралық коммуникация жағдайында төзімділік пен қатынасты дамытуға бағытталады.

      15. Сабақтарды ұйымдастыру және өткізу барысында педагог бірқатар ерекше және жалпы әдістемелік талаптарға сүйенеді:

      1) үздіксіз түзеу және дефицитарлық функцияларын дамыту (сенсорлық, моторлық, психикалық);

      2) кеңістіктік ұғымдарды, коммуникативтік әрекеттерді, сезіну мен ұсақ моториканы, есту, көру және тактильдік қабылдауды дамыту;

      3) меңгерген компенсаторлық тәсілдерін, қабілеттері мен дағдыларын, қалпына келтірілген және түзетілген функцияларын түрлі оқу процесі барысында, сабақта және сабақтан тыс кезде, айналасындағылармен қатынас жасау кезінде белсенді түрде қолдану мүмкіндігін қамтамасыз ету;

      4) әлеуметтік құзіретін белсендету және өз бетінше жұмыс жасау дағдыларын, танымдық белсенділік пен танымдық қызығушылығын, тұлғаның эмоциялық-еріктік саласы мен оң қасиеттерін дамыту.

      16. Оқытудың әдістері мен тәсілдерін таңдау ерекше білім беруге қажеттіліктері бар білім алушылардың танымдық әс-әрекеттеріне сәйкес жүзеге асырылады, соған орай, іс-әрекеттер алгоритмдері мен заттық-практикалық ірекеттерді қолдану түрінде берілетін, "кішкентай қадамдар" әдісі маңызды орын алады.

      17. Әрбір жаңа кезеңде білім алушылар материалды зерделеуге алдыңғы дағдыларының қалыпттасуына қарай көшіп отырады; мұғалім дағдылары мен қабілеттерінің қалыптасуына қажетті әр кезеңге белгіленген уақытты өз бетінше белгілейді.

      18. Бағдарламаны жүзеге асыру барысында білім алушылардың тілдік практикалық қабілеттерінің қалыптасуына акцент жасалады, бұл ретте білім алушылардың тілдік әрекетінің шектеулілігіне байланысты күнделікті істерінде жүзеге асырылады.

      19. Екінші тілге оқытудың бастапқы кезеңдерінде ауызша сөйлеу тілін түсіну қабілетін қалыптастыру, сөздік қорын анықтау және кеңейту негізгі болып табылады, олар тілдік естуін дамыту және түзеу бойынша жүйелі жұмыс жүргізілуімен, орфоэпикалық дағдыларын қалыптастырумен сабақтасады; бұл үшін әңгімелесуді, өлеңдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар, сөйлемдер, тілдік ойындар жаттауды қолдануға болады; мұнда мұғалім сөздердің орфоэпикалық дұрыс айтылуын қадағалайды, өз тілі мысалында қазақ тілінде сұрақтарға жауап беруге, сұрақ қоюға, сөздерді,сөйлемдерді, мәтінді оқуға үйретеді.

      20. 5-сыныпта білім алушылар сөздердің дыбыстық, содан кейін дыбыстық-әріптік сарптамасымен жұмыс жүргізуді жалғастырады; жұмыстың бұл түрінің тілдік естуді дамытуда үлкен мағынасы бар, қазақша сөздегі әрбір дыбыс пен әріптің орнын көруге көмектеседі, ал бұл өз кезегінде, дұрыс сөйлеуге, жазуға, сөздерді есте сақтауға ықпалын тигізеді.

      21. Тілді практикалық тұрғыда меңгерудің бастапқы кезі тыңдау қабілеті мен дағдысы болады, бұлардың базасында байланысты сөйлеу, сөйлеу қабілеті мен дағдылары қалыптасып, олармен жұмыс жетекші орын алуы қажет, өйткені ауызша тілдің қабілеті мен дағдыларының базасында оқу және жазу қабілеті мен дағдылары қалыптасады.

      22. Бұл үшін қабілеттіліктің бүтіндей кешені орнатылуы керек, атап айтқанда:

      1) дыбыстамалық тілді тыңдау;

      2) айтылғанды есту, бөтен және өз тіліндегі нормадан ауытқуларды табу;

      3) үлгі негізінде естігенді дұрыс қайталап айту;

      4) дыбыстарды, буындарды, сөздерді анық артикуляциялау;

      5) естігенді айтқан сөзбен және көргенімен сәйкестеу: дыбыстық және әріптік құрылымның сәйкестігін белгілеу, әдеби сөйлеу мен сөзді жазу арасындағы қайшылықтарды табу;

      6) ауызша өз сөзінде және оқығанда өз бетінше орфоэпикалық үлгілерді қолдану;

      7) байланысты сөздер құру;

      8) сауатты жазу.

      23. Тілдік дағдыларды дамыту үшін түрлі талдауыштар қатысатын жағдайларды жасаған дұрыс: көру (суреттерді, заттарды көрсету), есту (мұғалім, құрдастары не айтып жатқанын мұқият тыңдау, өзгелер мен өз сөзінде қателерді байқау); тактильді (дыбыс артикуляциясын сезіну).

      24. Сөздерді дұрыс жазу дағдыларын қалыптастыру үшін арнайы жаттығулар қолданылады: сөздерді, сөйлемдерді тақтадан және оқулықтан көшіріп жазу; қалдырып кеткен әріптерді, буындарды, сөздерді қойып көшіру; таңдамалы көшіру; естігенін жазу, ойша, сраптама ізі бойынша сөйлемдердегі сөздердің бұзылған ретін қалпына келтіру.

      25. Оқыту барысындағы орфографиялық сөздермен сүйемелденетін тыңдау, сөйлеу, саналы көшіру, қазақ тілін меңгеру жұмыстарының негізгі түрі болып табылады.

      26. Оқыған кезде фактілер дұрыс қабылданып жатқанын (не?, қайда?, қашан?), себептік-нәтижелік байланыстар белгіленгенін (неге?, не үшін?), оқығанның мағынасын қалай түсінгенін анықтап алады.

      27. Оқыту барысында сөздіктік жұмыстың үлкен мағынасы бар: ол түсініп оқудың қалыптасуына, сөздігінің баюына, бөлектенген сөздердің айтылуы мен жазылуы практикалық тұрғыда меңгерілуіне ықпал жасайды; сөздік жұмыстың мазмұнымен жаңа сөздердің мағынасы түсіндіріліп, олар білім алушылардың белсенді тіліне (ауызша және жазбаша) енгізілуі қажет. Жаңа сөздер мағынасын талқылау қазақ тілінде жүргізілгені дұрыс; бөлектенген жағдайда ана тілін қолдануға, сөздерді бір тілден екіншіге аудармалауға болады.

      28. Қазақ тілін оқытудың маңызды шарттарының бірі - мұғалімнің сөйлеу тілі мен оқуы; педагогтың тілі үлгі болуы керек; үлкеннің қазақ тілі анық, ашық, фонетикалық, лексикалық және грамматикалық қателерсіз болады.

      29. Қабілеттер мен дағдылардың дамуы сабақ берудің стратегиялары, әдістері мен тәсілдері қолданылады:

      1) білім алушыларды коммуникативтік іс-әрекетке белсенді түрде тарту;

      2) оқудың таныстырушылық түрі негізінде өз бетінше білім іздеу уәждемесін қалыптастыру;

      3) әрі қарай дамуы үшін бағалаудың түрлі тәсілдерін қолдану, білім алушылардың шығармашылықтық қабілетерін арттыру үшін түрлі жағдайлар жасау;

      4) білім алушыларды ынталандыру және уәждеу мақсатында оқытуды диффенциалау.

      30. Екінші тілге оқыту үшін бірегей (шоғырландырылған) қазақ тілі мен әдебиеті сабағы жүргізіледі.

      31. Тілдік оқыту барысында техникалық құрылғылар (аппаратура) және дидактикалық құралдар (ақпарат тасушы) белсенді түрде қолданылады, оның ішінде:

      1) фронталды оқу ісін қамтамасыз етуге арналған стационарлық дыбысұлғайтұыш жабдық (әр сыныпқа);

      2) мультимедиялық компьютерлік сынып;

      3) жекелік есту аппараттары; сөйлеу экраны:

      4) интерактивтік панелі және үшөлшемді аксессуарлары бар "Мультимедиялық интерактивтік оқытатын бағдарламалық-әдістемелік кешен" электрондық ресурсы - теориялық материал мен практикалық білімдердің меңгерілу тиімділігін жоғарылату үшін;

      5) дыбыстық сигнады визуалдайтын "Логопедиялық тренажер" - арнайы тыныс алу және дауыс жаттығуларын өткізу барысында, әсіресе тұтықпасы мен дизартриясы бар балалармен жұмыс істегенде;

      6) "Тілдік коммуникацияны меңгеру және дамытуға арналған тілідік тренажер" ассистивтік құрылғысы, - қажетті мөлшерде жалпақ сөйлемдік тілді меңгермеген білім алушылар үшін, сонымен бірге білім алушылардың тілдік шектелуі кезеңінде.

3-тарау. "Қазақ тілі мен әдебиеті" оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      32. "Қазақ тілі мен әдебиеті" пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

      1) 5-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылында – 160 сағатты;

      2) 6-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылында – 160 сағатты;

      3) 7-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылында – 160 сағатты;

      4) 8-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылында – 160 сағатты;

      5) 9-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылында – 160 сағатты;

      6) 10-сынып – аптасына 4 сағат, оқу жылында – 136 сағатты құрайды.

      33. Оқыту пәнінің мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды:

      1) 1-бөлім "Тыңдалым";

      2) 2-бөлім "Айтылым";

      3) 3-бөлім "Оқылым";

      4) 4-бөлім "Жазылым";

      5) 5-бөлім "Тілдік бағдар".

      34. "Тыңдалым" бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:

      1) тыңдалым тәсілдерін қолдану;

      2) зейін қойып тыңдау;

      3) сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіну;

      4) көркем шығармалардан үзінді тыңдап-көру.

      35. "Айтылым" бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:

      1) сөздік қордың алуан түрлілігі;

      2) сөз мәнері мен сөйлеу этикеті;

      3) орфоэпиялық нормаларды сақтау;

      4) мұғалімнің көмегімен мәтіннің негізгі аспектілерін анықтау және талқылау;

      5) анық, дұрыс сөйлеп және түсініп жауап беру;

      6) визуалды материалдар арқылы тілді дамыту.

      36. "Оқылым" бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:

      1) оқудың түрлі тәсілдерін қолдану;

      2) стильдік ерекшеліктерді анықтау;

      3) көркем шығармалардан үзінділер оқу;

      4) мәтіндерге сұрақ-жауап арқылы сипаттама беру;

      5) қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді түсініп оқу.

      37. "Жазылым" бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:

      1) сөздік және таныс сөздер арқылы сөйлемдер құрастыру;

      2) сөздерде,сөйлемдерде қазақ тіліне төл дыбыстарын дұрыс жазу;

      3) тақырып бойынша сөздерді дұрыс қолданып жазу;

      4) орфографиялық және орфоэпиялық нормаларды ұстану.

      38. "Тілдік бағдар" бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:

      1) грамматикалық нормаларды ұстану;

      2) синтаксистік құрылымдарды түсіну.

      39. 5-сыныпқа арналған "Қазақ тілі мен әдебиеті" пәнінің базалық мазмұны:

      1) тыңдап-көру: дыбыс күшейткіш аппараттарды қолдана отырып естіп-көру арқылы қарапайым сөз, сөйлемдерді түсініп, қайталау; таныс тақырып бойынша сөздер мен сөйлемдерді түсіну; естіп-көру арқылы мәтіннің мазмұны бойынша қарапайым сұрақтарға жауап беру;

      2) айтылым: естіп-көру арқылы мәтін тақырыбына сай сөздерді қолдану; сөйлеу барысында өзі туралы айтқанда, танысу, сипаттау үшін сөздер мен сөз тіркестерін дұрыс қолдана білу; мұғалімнін көмегімен тақырып бойынша өз ойын айту;

      3) оқылым: естіп-көру арқылы мәтінді мәнерлеп, қателеспей дауыстап оқу; мәтіннің жанрын (өлең, ертегі, әңгіме) анықтау; мұғалімнің көмегімен мәтін немесе суреттер бойынша қарапайым сұрақтар (кім?, не?) қою; мағынасын түсінетін таныс сөздерді дауыстап оқу;

      4) жазылым: естіп-көру арқылы суретте берілген заттардың сынын білдіретін сөздерді жазу; таныс атауларын жазу; қазақ тілінің төл дыбыстарын бір-бірінен дұрыс ажыратып жаза білу; бас әріптер мен кіші әріптерді ажыратып жазу;

      5) тілдік бағдар: естіп-көру арқылы мұғалімнің көмегімен заттың сынын, санын, іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша ж"не жазбаша тілде қолдану; айтылу мақсатына қарай мұғалімнің көмегімен сөйлем түрлерін (хабарлы, сұраулы, лепті) ажырата білу.

      40. 6-сыныпқа арналған "Қазақ тілі мен әдебиеті" пәнінің базалық мазмұны:

      1) тыңдап-көру: тірек сөздер арқылы негізгі мазмұнын көру, түсіну, нақты ақпаратты анықтау, күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты сөздердің мағынасын түсіну, көркем-әдеби мәтіндердің мазмұнын көмекші сөздер арқылы түсіну, мұғалімнің көмегімен сұрақтарға жауап беру;

      2) айтылым: мұғалімнің көмегімен жаңа сөздерді олардың синонимдері, антонимдері және омонимдерімен қатар қолдану, ойын сұрақ-жауап арқылы жеткізе білу, амандасу мәнері мен ұлттық этикет формалары, қазақ тіліндегі төл дыбыстары дұрыс айта білу, берілген сұраққа мұғалімнің көмегімен лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу, иллюстрацияларды сипаттау;

      3) оқылым: мұғалімнің көмегімен негізгі ақпаратты анықтау (хат, хабарлама) мазмұнын түсіну, стильдік ерекшелігін анықтау, көркем әдеби шығамалардың тақырыбын белгілеу, мұғалімнің көмегімен мәтіндердің тақырыбы және мазмұндық құрылымын салыстыру, тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу, тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, сұрақ-жауап арқылы өз көзқарасын білдіру;

      4) жазылым: мұғалімнің көмегімен ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарына сай жазба жұмыстарында (хабарлама, хабарландыру, хат жазу, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны баяндау) сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу, мәліметтерді жинақтай отырып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу, сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану;

      5) тілдік бағдар: сөз таптары: жалпы және жалқы есімдерді ажырата білу, жалғау түрлерін дұрыс жалғау, заттың түрі, түсі мен сапасын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, сан есім (бірліктер, ондықтар, жүздіктер) атауларын білу, жіктеу, сілтеу, сұрау есімдіктерін орынды қолдану, болымды және болымсыз етістіктерді білу; сөйлем: мұғалімнің көмегімен хабарлы, сұраулы сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру.

      41. 7-сыныпқа арналған "Қазақ тілі мен әдебиеті" пәнінің базалық мазмұны:

      1) тыңдап-көру: мұғалімнің көмегімен мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы, мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі ақпаратты анықтау, әлеуметтік-тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну, әңгіме, хикаялардың және шағын әңгіме мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау, мәтін тақырыбы арқылы ойды анықтау, тыңдап-көру материалдары бойынша шынайы өмірмен байланыстырып жауап бере білу;

      2) айтылым: мұғалімнің көмегімен тура мағынадағы сөздерді қолдану, ойын жеткізу, тақырып бойынша диалогты бастау, сұраулы, хабарлы, лепті және бұйрықты сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту, шағын көлемді мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттап салыстыру, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру;

      3) оқылым: мұғалімнің көмегімен мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (мінездеме, өмірбаян, түйіндеме), орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау, мәтіндердің тақырыбы және мазмұндық құрылымына сүйене отырып түрлерін салыстыру, тақырыпқа байланысты мәліметтерді мәтін мазмұнымен салыстыру, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру;

      4) жазылым: мұғалімнің көмегімен мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, күнделік, мінездеме, түсініктеме, өмірбаян бойынша желісін құрастыру, жазба жұмыстарында мәліметтерді жинақтай отырып сызба-кестелер жасау, үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу; сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану;

      5) тілдік бағдар: сөз таптары: мұғалімнің көмегімен заттың сипаты, көлемі, салмағы мен аумағын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, реттік сан есімдер мен жинақтық сан есімдерді қолдана білу, өздік, болымсыздық, белгісіздік, жалпылау есімдіктерін орынды қолдану, етістіктің шақтарының (нақ осы шақ, ауыспалы осы шақ, жедел өткен шақ, ауыспалы келер шақ) қызметін білу, сын-қимыл (бейне) және мөлшер үстеулерді орынды қолдану; сөйлем: мұғалімнің көмегімен жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай отырып жай сөйлем құрастыра білу.

      42. 8-сыныпқа арналған "Қазақ тілі мен әдебиеті" пәнінің базалық мазмұны:

      1) тыңдалым: мұғалімнің көмегімен мәтін үзінділері арқылы оқиғаның дамуы мен мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, әлеуметтік-мәдени тақырыптарға байланысты қажетті сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіну, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау, өз пікірін өзгелердің пікірімен салыстыра отырып жауап беру;

      2) айтылым: мұғалімнің көмегімен терминдерді орынды қолдану, мәтін мазмұнын сұрақ-жауап арқылы дамыту, екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды қолданып айту, шығармадағы кейіпкерлерге автор берген мінездеменің тілдік құралдарын мұғалімнің көмегімен талдау, коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай "сөйлеуші→тыңдаушы" позицияларын ауыстыру, кесте, диаграмма, шартты белгілер, суреттер мен сызбаларда берілген ақпаратты сипаттау;

      3) оқылым: мұғалімнің көмегімен кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты түсіну, ресми-іскери салаға қатысты мәтіндердің (өтініш, ресми құттықтаулар) тілдік ерекшелігін түсіну, шығармалардағы кейіпкердің іс-әрекетіне немесе кейіпкердің образын мұғалімнің көмегімен талдау, мәліметтерді кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер арқылы түсіну, мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын жеткізе білу;

      4) жазылым: мұғалімнің көмегімен мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, өтініш, түйіндеме, ресми құттықтаулар жазу, жазба жұмыстарында теңеу қолданып жазу, тақырып бойынша мәліметтерді жинақтап, презентация түрінде ұсыну, тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс жазу, тыныс белгілерді орынды қолдану;

      5) тілдік бағдар: сөз таптары: мұғалімнің көмегімен мәтіндерден көмекші есімдерді ажырата білу, салыстырмалы, күшейтпелі, асырмалы шырайлардың қызметін білу, топтау сан есімдерін, одағай түрлерін орынды қолдану, етістіктің шақтары (бұрынғы және ауыспалы өткен шақ, мақсатты және болжалды келер шақ) мен қалау райдың қызметін білу, мақсат және себеп-салдар үстеулерді орынды қолдану, септеулік шылаулардың қызметін білу; сөйлем: мұғалімнің көмегімен жазба жұмыстарында ыңғайлас, қарсылықты, түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру.

      43. 9-сыныпқа арналған "Қазақ тілі мен әдебиеті" пәнінің базалық мазмұны:

      1) тыңдалым: мәтін тақырыбы, тірек сөздер, иллюстрациялар арқылы мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, детальді ақпараттарды анықтау, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздер мен тұрақты тіркестердің мағынасын түсіну, шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбын түсіну, тірек сөздер арқылы автор көзқарасы мен көңіл-күйі мен негізгі ойын анықтау, деректер келтіре отырып, жауап беру;

      2) айтылым: мұғалімнің көмегімен ауызша мәтіндер құрау, көңіл-күйді білдіруде ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу, сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарын ескеріп айтуға және қойылған сұрақтарға жауап беру, кесте, диаграмма, нұсқаулық шартты белгілер мен сызбалар арқылы ақпаратты талдау, баға беру;

      3) оқылым: мұғалімнің көмегімен берілген сұрақ арқылы қажетті ақпаратты анықтау, публицистикалық стильдің (мақала, интервью, қысқа очерк, жолдаулар) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау, кейіпкердің іс-әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образына баға беру, мәтіндердің түрлерін, тілдік ерекшеліктерін салыстырып талдау, қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қолданып, тақырып бойынша мәтінде көтерілген мәселелерді салыстырып, баға бере білу;

      4) жазылым: мұғалімнің көмегімен мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шағын пікір жазу, жазба жұмыстарында символ мен кейіптеу түрлерін қолданып жазу, тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс жазу (жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер), сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану;

      5) тілдік бағдар: сөз таптары: мұғалімнің көмегімен болжалдық және бөлшектік сан есімдерді орынды қолдану, етістіктің шартты рай және бұйрық рай қызметін білу, демеулік шылаулардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарында орынды қолдану; сөйлем: мұғалімнің көмегімен жазба жұмыстарында себеп-салдар, талғаулы, кезектес салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру.

      44. 10-сыныпқа арналған "Қазақ тілі мен әдебиеті" пәнінің базалық мазмұны:

      1) тыңдалым: мұғалімнің көмегімен тыңдалаған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау, әлеуметтік-қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну, орта көлемді шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген (тұрмыстық, әлеуметтік, қоғамдық) мәселені анықтап, өз пікірін сұрақ-жауап арқылы білдіру, көтерілген мәселеге сыни көзқарасын білдіру;

      2) айтылым: сұрақ-жауап арқылы ауызша мәтіндер құрау, коммуникативтік жағдаяттарға байланысты сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу, сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін мұғалімнің көмегімен түсініп, өз ойын жеткізу, шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты "автордың ойын" бағалау, тақырып бойынша қажетті аргументтерді қолдану, диалогте еркін сөйлеу, кесте, диаграмма, шартты белгілер мен сызбалар арқылы берілген ақпараттарды өзара салыстырып бағалау;

      3) оқылым: мұғалімнің көмегімен мәтіндегі ақпараттың өзектілігін анықтау, қорытынды жасау, ғылыми стильде жазылған мәтіндердің (аннотация, пікір, тезис, мақала, баяндама, презентация) тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтау, прозалық және поэзиялық шығармалардағы автордың ойы мен көтерілген мәселені анықтап, оқырманға әсерін бағалау, мәтіндердің стилі мен жанрлық ерекшеліктерін талдау, өз көзқарасын білдіру, мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен байланыстыра отырып сыни тұрғыда баға беру;

      4) жазылым: мұғалімнің көмегімен мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шағын мақала, аннотация, шолу, нұсқаулық жазу, өз ойын жазу, жазба жұмыстарында сөздікті тиімді қолданып жазу, түрлі тақырыпта жеңіл мәтіндер құрау, дереккөздеріне сілтеме көрсетіп жазу, тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі, құрама атауларды дұрыс жазу, сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану;

      5) тілдік бағдар: сөз таптары: мұғалімнің көмегімен өздік, өзгелік, ортақ және ырықсыз етістің қызметін білу, мекен және мезгіл үстеулерді орынды қолдану, ыңғайластық қатынасты білдіретін және қарсылықтық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдану; сөйлем: мұғалімнің көмегімен жазба жұмыстарында (шартты, қарсылықты, мезгіл, себеп, қимыл-сын, мақсат бағыныңқы) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру.

4-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

      45. Бағдарламада оқыту мақсаттары кодтық белгімен берілген. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші және үшінші сан бөлім мен бөлімше ретін, төртінші сан оқыту мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 7.2.1.2 кодында: "7" – сынып, "2.1" – бөлімше, "2" – оқыту мақсатының реттік саны.

      46. Оқыту мақсаттары бойынша күтілетін нәтижелер:

      1) 1-бөлім "Тыңдалым":

      1-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

10-сынып

1.1 Тыңдалым тәсілдерін қолдану

5.1.1.1
ұжымдық немесе жеке дыбыс күшейткіш аппарат арқылы естіп, естіп-көру арқылы қарапайым, нақты, қысқа хабарламаларды түсіну

6.1.1.1
ұжымдық немесе жеке дыбыс күшейткіш аппарат арқылы естіп, естіп-көру арқылы қарапайым, нақты, қысқа хабарламаларды түсініп, қайталап, бекіту

7.1.1.1
ұжымдық немесе жеке дыбыс күшейткіш аппарат арқылы естіп, естіп-көру арқылы қарапайым, нақты, қысқа хабарламаларды түсініп, қайталап, бекіту және тақырыбын анықтау

8.1.1.1
ұжымдық немесе жеке дыбыс күшейткіш аппарат арқылы естіп, естіп-көру арқылы қарапайым, нақты, қысқа хабарламаларды түсініп, қайталап, бекіту және басты сөздерді анықтау

9.1.1.1
ұжымдық немесе жеке дыбыс күшейткіш аппарат арқылы естіп, естіп-көру арқылы қарапайым, нақты, қысқа хабарламаларды түсініп, қайталап, бекіту және негізгі ақпаратты материалды анықтау

10.1.1.1
ұжымдық немесе жеке дыбыс күшейткіш аппарат арқылы естіп, естіп-көру арқылы қарапайым, нақты, қысқа хабарламаларды түсініп, қайталап, бекіту және барысын анықтау

1.2 Сөздер, сөзтіркестердің лексикалық мағынасын түсіну

5.1.2.1
күнделікті өмірге қатысы бар таныс сөздердің мағынасын түсіну

6.1.2.1
жаңа сөздер мен сөзтіркестер
дің лексикалық мағынасын түсіну

7.1.2.1
тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздердің лексикалық мағынасын түсіну

8.1.2.1
тұрмыстық және рухани-адамгершілік тақырыптарға байланысты сөздердің лексикалық мағынасын түсіну

9.1.2.1
тұрмыстық-мәдени тақырыптарға байланысты сөздердің лексикалық мағынасын түсіну

10.1.2.1
оқу-білімдік тақырыптарға байланысты сөздердің лексикалық мағынасын түсіну

1.3 Ұжым дық немесе жеке дыбыс күшейткіш аппарат арқылы оқыған және тыңдаған мәтіннің мағынасын түсіну

5.1.3.1
естіп-көру арқылы тыңдаған мәтін мазмұны бойынша мұғалімнің көмегімен сұрақтарға жауап беру, сәйкес суреттерді таңдау

6.1.3.1
күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну

7.1.3.1
тұрмыстық- әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну

8.1.3.1
әлеуметтік - мәдени тақырып
тарға байланысты қажетті сөздер мен сөз тіркес терінің мағынасын түсіну

9.1.3.1
оқу-еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздер мен тұрақты тіркестердің мағынасын түсіну

10.1.3.1
әлеуметтік -қоғамдық тақырып
тар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну

1.4 Визуалды материалды түсіну

5.1.4.1
көргендерін сұрақ қою, қысқа жауап арқылы мазмұнын түсінгенін білдіру

6.1.4.1
визуалды материалда болып жатқан оқиғаны түсініп, суреттеу

7. 1.4.1
визуалды материалда болып жатқан оқиғаны түсініп, суреттеу, негізгі ойды анықтау

8. 1.4.1
визуалды материалда болып жатқан оқиғаны түсініп, суреттеу, сұрақтар негізінде негізгі ойды анықтау

9.1.4.1
визуалды материалда болып жатқан оқиғаны түсініп, суреттеу, негізгі сөз және сөзтір кестері арқылы негізгі ойды анықтау

10.1.4.1
визуалды материал
да болып жатқан оқиғаны түсініп, суреттеу, мәтіннің мазмұнына сүйене отырып, негізгі ойды анықтау

1.5 Түзету мақсаттары

5.1.5.1
мұғалімнің,сыныптастарының сұрақтарына жауап беруге, өздігінен сұрақ қоя білуге бағыттау

6.1.5.1
есту қабілеттерін жеке сөйлету арқылы дамыту

7.1.5.1
сұрақ-жауап арқылы тілдерін дамыту

8.1.5.1
тілдік қарым-қатынасты бекіту

9.1.5.1
айналасындағылармен тілдік қарым-қатынасты бекіту

10.1.5.1
өздігінен әнгіме ашуды, сұрақ қойып, жауап берулерін дамыту

      2) 2-бөлім "Айтылым":

      2-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

10-сынып

2.2. Берілген тақырып бойынша ойын жеткізу

5.2.2.1
сурет бойынша 1-2 сөйлем құрып, ойларын білдіру

6.2.2.1
сюжеттік суреттер негізі бойынша ойларын білдірус

7.2.2.1
тірек сұрақтар негізі арқылы ойларын білдіру

8.2.2.1
жоспарға сүйене отырып ойларын білдіру

9.2.2.1
мазмұны мағыналас мәтін бойнша ойларын жеткізе білум

10.2.2.1
мазмұны мағыналас мәтін бойынша қысқаша, толық ойларын білдіру

2.3. Кейбір
артикуляциялық ережелерді сақтай отырып оқытылушылардың айтылым әдеттерін дамыту

5.2.3.1
тілдік нормаларды сақтай отырып әнгімелесушіні түсініп, жауап беру

6.2.3.1
тілдік нормаларды сақтай отырыпбелгілі бір тақырып бойынша тілдік жағдаяттарға қатысу, әнгімеле сушінің не айтып тұрғанын түсіну

7.2.3.1
тілдік нормаларды сақтай отырып, белгілі бір тақырып бойынша орфоэпиялық нормаларды сақтай отырып тілдік жағдаяттарға қатысу, түсіну

8.2.3.1
сөздердің лексикалық нормаларын сақтап, түсіну

9.2.3.1
түрлі сөз таптарының элементтерін қолданып, морфологиялық нормаларды сақтап, түсіну

10.2.3.1
тірек синтаксистік нормаларын сақтай отырып орындау

2.4. Оқыған материалды айтып беру

5.2.4.1
таныс сөздерді қолданып, қысқа мәтінді айтып беру

6.2.4.1
қысқа мәтінді айтып беру

7.2.4.1
оқиға барысын сақтай отырып, әнгімелер мен таныс сөздерді пайдаланып айтып беру

8.2.4.1
әнгімелер мен таныс сөздерді пайдаланып айтып беру

9.2.4.1
иллюстрация негізінде әнгімелерді таныс сөздерді пайдаланып айтып беру

10.2.4.1
негізгі сөздерге және жоспарға сүйене отырып оқиға, әңгімелерді айтып беру

2.5. Визуалды материал негізінде сөйлемдер құру

5.2.5.1
көрген сюжеттерін өз сөздерімен айтып беру

6.2.5.1
видеоматериалдағы сөздерді пайдалана отырып суреттеу

7.2.5.1 негізгі сөздерді қолдана отырып сюжетті суреттеу

8.2.5.1
жоспарға сүйеніп, негізгі сөздерді қолдана отырып сюжетті суреттеу

9.2.5.1
сюжетті әңгімелеу элементтері бар сөздермен суреттеу

10.2.5.1
сюжетті кесте, сызбалар қолдану арқылы суреттеу

2.6. Оқыған материал жайлы бағалау пікіріндегі мәлімдеме

5.2.6.1
оқыған, тыңдаған материал жайында өзінің қарапайым бағалау пікірін білдіру ("мен келісемін/келіспеймін...", "маған ұнады/ұнамады...")

6.2.6.1
ақпарат, кейіпкер, оқиға жайында салыстырмалы негізде қарапайым бағалау пікірін білдіру ("мен ... деп ойлаймын", "мен .. деп есептеймін"

7.2.6.1
негізгі сөздерге сүйене отырып құрылған жоспар негізінде ақпарат, кейіпкер, оқиға жайында бағалау пікірін білдіру

8.2.6.1
құрылған жоспар бойынша ақпарат, кейіпкер, оқиға жайында бағалау пікірін білдіру

9.2.6.1
құрылған диалог бойынша ақпарат, кейіпкер, оқиға бойынша бағалау пікірін білдіру

10.2.6.1
диаграммалар, сызбалар, кестелер бойынша ақпарат, кейіпкер, оқиғалар бойынша бағалау пікірін білдіру

2.7. Түзету мақсаттары

5.2.7.1
қабылдаудың толықтығын, нақтылығын, тездігін жетілдіру

6.2.7.1
сөздік құрылымды мәтінге жақындату, жоспарды қолдана білу

7.2.7.1
қысқаша жауап беруді білу және оны дұрыс құруды жетілдіру

8.2.7.1
есте сақтау қабілеттерінің мықты жұмыс жасауын қорғаныс режимы арқылы толықтыру

9.2.7.1
сөздік-логикалық есте сақтау қабілетін дамыту

10.2.7.1
көріп, есте сақтау және елестетіп есте сақтау қабілеттерін шынықтыру

      3) 3-бөлім "Оқылым":

      3-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

10-сынып

3.1. Мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну

5.3.1.1
мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұнын түсіну

6.3.1.1
мәтіннің мазмұнын негізгі сөздер, сөздер және сөз тіркестер арқылы түсіну

7.3.1.1
мәтін мазмұнын негізгі сөздер, сөзтіркестер, сөйлемдер арқылы түсіну

8.3.1.1
негізгі ақпаратты тақырыпты анықтау арқылы түсіну

9.3.1.1
тақырыпты және мәтіннің бағытын анықтау арқылы түсіну

10.3.1.1
мәтіннің тақырыбы мен мақсатын анықтай отырып негізгі ақпаратын түсіну

3.2. Сұрақтарға жауаптарды дұрыс құрастыру

5.3.2.1
мұғалімнің көмегімен мәтін мазмұны бойынша сұрақ құрастыра білу

6.3.2.1
мұғалімнің көмегімен мәтін мазмұны бойынша сұрақ құрастыра білу және жауап бере білу

7.3.2.1
мәтіннің мазмұнын бағалауға бағытталған сұрақтарды құрастыру

8.3.2.1
мәтіннің мазмұнын бағалауға бағытталған сұрақтарды құрастыру және соларға жауап беру

9.3.2.1
мәтін бойынша мәселелі сұрақтар құрастыру

10.3.2.1
мәтін бойынша мәселелі сұрақтар құрастыру және оларға жауап беру

3.3. Оқудың әртүрлі тәсілдерін игере білу

5.3.3.1
кейіпкерге бөлініп оқуды меңгеру

6.3.3.1
таңдамалы оқу әдісін меңгеру

7.3.3.1
кіріспе оқу әдісін меңгеру

8.3.3.1
ой-пікір оқу әдісін меңгеру

9.3.3.1
оқу әдістерін меңгеру (кіріспе, ой-пікір)

10.3.3.1
кейіпкерге бөлініп оқу әдісін меңгеру (кіріспе, ой-пікір)

3.4. Жоспар құрастыру

5.3.4.1
мұғалімнің көмегімен тірек сөздер арқылы жоспар құрастыра білу

6.3.4.1
тірек сөздер көмегімен жоспар құрау

7.3.4.1
сұрақтар негізінде негізгі сөздер көмегімен жоспар құру

8.3.4.1
мұғалімнің көмегімен қарапайым жоспар құру

9.3.4.1
негізгі сөздердің көмегімен қарапайым жоспар құру

10.3.4.1
негізгі сөздердің көмегімен күрделі жоспар құру

3.5. Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді оқу

5.3.5.1
мұғалімнің көмегімен ұсынылған тақырыптан керекті мәлімет алу

6.3.5.1
қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді сұрақтар арқылы ала білу

7.3.5.1
жоспарға сүйене отырып берілген тақырып бойынша қажетті мәтіметтерді ала білу

8.3.5.1
жоспарға сүйене отырып, түрлі сұрақтар арқылы берілген тақырып бойынша керекті мәліметтерді алу

9.3.5.1
түрлі саладан алынған сұрақтар бойынша берілген тақырыптан қажетті мәлімет алу

10.3.5.1
алынған ақпаратпен салыстыра отырып,түрлі саладан сұрақтар қою арқылы қажетті мәлімет алу

3.6. Түзету мақсаттары

5.3.6.1
мәнерлеп оқу қабілетін дамыту

6.3.6.1
таңдамалы оқу қабілетін дамыту

7.3.6.1
кіріспе оқу қабілетін дамыту

8.3.6.1
ой-пікір оқу қабілетін дамыту

9.3.6.1
саналы оқу қабілетін дамыту

10.3.6.1
баяу және жылдам оқу қабілеттерін дамыту

      4) 4-бөлім "Жазылым":

      4-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

10-сынып

4.1. Түрлі формада елестетуді қолдану арқылы мәтін құру

5.4.1.1
мұғалімнің көмегімен шағын мәтін құру

6.4.1.1
мұғалімнің көмегімен таныс сөздерді қолданып,шағын әңгіме жазу

7.4.1.1
мұғалімнің көмегімен мәтіндер жазу (хат, есеп беру), өз ойларын білдіру

8.4.1.1
мұғалімнің көмегімен ауызекі сөйлеу стилі элементтерін қолдану арқылы мәтін жазу

9.4.1.1
мұғалімнің көмегімен ауызекі сөйлеу және көркемдік стилі элементтерін қолдану арқылы мәтін жазу

10.4.1.1
мұғалімнің көмегімен ресми-іскери стиль элементтерін қолданып мәтін құру

4.2. Оқыған материал бойынша мазмұнын баяндау

5.4.2.1
мұғалімнің көмегімен бейне ақпараттың,мәтіннің мазмұнын жеткізу

6.4.2.1
мұғалімнің көмегімен немесе өздігінен бейне ақпараттың, мәтіннің мазмұнын жоспар негізінде жеткізу

7.4.2.1
мұғалімнің көмегімен немесе өздігінен бейне ақпараттың, мәтіннің мазмұнын жоспар негізінде жеткізу

8.4.2.1
мұғалімнің көмегімен бейне ақпараттың, мәтіннің негізгі мазмұнын жеткізу

9.4.2.1
мұғалімнің көмегімен немесе өздігінен бейнеақпаратың,мәтіннің бөлігінің мазмұнын жеткізу

10.4.2.1
мұғалімнің көмегімен немесе өздігінен бейнеақпаратың,мәтіннің бөлігін мазмұнын кысқаша жеткізу

4.3. Пункту
ациялық нормаларды сақтау

5.4.3.1
мұғалімнің көмегімен қарапайым сөйлем соңында тыныс белгілерін қолдану

6.4.3.1
мұғалімнің көмегімен қарапайым сөйлем соңында тыныс белгілерін қолдану

7.4.3.1
мұғалімнің көмегімен бірыңғай мүшелері бар қарапайым сөйлем соңында тыныс белгілерін қолдану

8.4.3.1
мұғалімнің көмегімен қаратпа сөйлемдерде тыныс белгілерін қолдану

9.4.3.1
мұғалімнің көмегімен төл сөзі бар сөйлемдерде тыныс белгілерін қолдану

10.4.3.1
мұғалімнің көмегімен күрделі сөйлемдерде тыныс белгілерін қолдану

4.4. Орфогра
фиялық нормаларды сақтау

5.4.4.1
2-3 қарапайым сөйлем мен сөзтіркестерін дұрыс көшіріп жаза білу

6.4.4.1
аты-жөндері, жануарларға қойған аттарды бас әріппен жаза білу

7.4.4.1
мұғалімнің көмегімен сөздерді бөліп жазу

8.4.4.1
мұғалімнің көмегімен септік жалғауларды жаза білу

9.4.4.1
мұғалімнің көмегімен етістіктің жалғауларын жаза білу

10.4.4.1
мұғалімнің көмегімен дауысты, дауыссыз дыбыстарды сөздің әр бөлігінде дұрыс жаза білу

4.5. Түзету мақсаттары

5.4.5.1
ұсақ мотори
каны дамыту, сөздерді байланыстырып жазу әдеттерін қалыптастыру

6.4.5.1
сөйлемдерді дұрыс жаза білу біліктерін қалыптастыру (бас әріптен бастап, сөйлем соңында үтір қою)

7.4.5.1
сөз және сөйлемдерді байла
ныстырып жазу әдеттерін қалыптас
тыру

8.4.5.1
жедел хат жазу әдеттерін дағдыландыру

9.4.5.1
жедел хат жазу әдеттерін дамытуға атсалысу

10.4.5.1
жедел хат жазу әдеттерін дамытуға келешекте атсалысу

      5) 5-бөлім "Тілдік бағдар":

      5-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

10-сынып

5.1. Грамматикалық нормаларды сақтау

5.5.1.1
жазбаша және ауызша түрде "кім?, не?" сұрақ
тарына жауап беретін затты білдіретін сөздерді ажырата білу

6.5.1.1
мұғалім
нің көмегімен зат есім, сын есім, етістіктерді жазба
ша және ауызша сөйлемде қолдана білу, оларды ажырату

7.5.1.1
мұғалімнің көмегімен заттың көле
мі, пішіні, түсін сәйкес
тендіру, заттың сынын білдіретін сөздерді қолдану

8.5.1.1
материал бойынша заттың сынын білдіретін сөздерді ажырата білу, зат пен сынын сәйкестендіре білу

9.5.1.1
зат есім, сын есімдердің түрлерін колдана білу

10.5.1.1
мұғалімнің көмегімен зат есімді және сын есімді сөйлемдерде қолдана білу

5.5.1.2
сұрақтар арқылы сөйлемдерді тарату

6.5.1.2.
пікір білдіру міндетімен сөйлемдерді тарату

7.5.1.2
затты және заттың қимылын білдіретін сөздерді келістіру

8.5.1.2
пікір білдіру міндетімен материалдың көлемі, пішіні және түсіне қарай сын есім сөздерін қолдану

9.5.1.2
тірек-сызба арқылы зат есім, сын есім, сан есімдерді қолдану

10.5.2.1
мұғалімнің көмегімен етістікті қолдану

5.5.1.3
сан есімдерді (бірліктер, ондықтар) атай білу және қолдана білу

6.5.1.3
сан есім (бірліктер, ондықтар, жүз, мың) атауларын білу, орынды қолдану

7.5.1.3
реттік сан есімдер мен жинақтық сан есімдерді жазбаша және ауызша жұмыстарда орынды қолдану

8.5.1.3
топтау сан есімдерін
жазбаша және ауызша жұмыстарда орынды қолдану

9.5.1.1
мұғалімнің көмегімен болжалдық және бөлшектік сан есімдерді жазбаша жұмыстарда орынды қолдану

10.5.1.3
болжалдық және бөлшектік сан есімдерді ауызша және жазбаша жұмыстарда қолдана білу

5.5.1.4
мұғалімнің көмегімен сұрау есімдігін жазбаша және ауызша жұмыстарда қолдана білу

6.5.1.4
мұғалімнің көмегіменжіктеу, сілтеу, сұрау есімдіктерін жазбаша және ауызша жұмыстарда орынды қолдану

7.5.1.4
мұғалімнің көмегімен өздік, болымсыздық, белгісіздік, жалпылау есімдіктерін жазбаша және ауызша жұмыстарда орынды қолдану

8.5.1.4
мұғалімнің көмегімен одағай түрлерін мәтіннен ажырата алу, ауызша жұмыстарда орынды қолдану

9.5.1.2
мұғалімнің көмегімен еліктеу сөздерді ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдану

10.5.1.4
мұғалімнің көмегімен одағай түрлерін, електеу сөздерді жазбаша және ауызша жұмыстарда орынды қолдану

5.5.1.5
мұғалімнің көмегімен болымды және болымсыз етістіктерді ауызша және жазбаша жұмыстарда қолдана білу

6.5.1.5
болымды, болымсыз етістіктерді ауызша және жазбашаижұмыстарда орынды қолдану

7.5.1.5
етістіктің шақтарының (нақ осы шақ, ауыспалы осы шақ, жедел өткен шақ, ауыспалы келер шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану

8.5.1.5
етістіктің шақтары (бұрынғы және ауыспалы өткен шақ, мақсатты және болжалды келер шақ) мен қалау райдың қызметін білу, ауызша және жазбаша жұмыстарда қолдану

9.5.1.3
етістіктің шартты рай және бұйрық рай қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

10.5.1.1
өздік, өзгелік, ортақ және ырықсыз етістің қызметін білу, ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдану

5.5.1.6
мұғалімнің көмегімен мекен, мезгіл үстеулерін ауызша және жазбаша жұмыстарда қолдана білу

6.5.1.6
мекен және мезгіл үстеулерді ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдану

7.5.1.6
сын-қимыл (бейне) және мөлшер үстеулерді ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдану

8.5.1.6
мақсат және себеп-салдар үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

9.5.1.4
күшейткіш үстеулерді ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдану

10.5.1.2
мекен және мезгіл үстеулерді ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдану

5.5.1.7
мұғалімнің көмегімен жалғаулық тардың (қарсылық ты қатынасты)қызметін білу

6.5.1.7
ыңғайластық қатынасты білдіретін және қарсылықтық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдану

7.5.1.7
талғаулықты немесе кезектестік мәнді білдіретін және себеп-салдарлық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдану

8.5.1.7
септеулік шылаулардың қызметін білу, ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдану

9.5.1.5
демеулік шылаулардың қызметін білу, ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдану

10.5.1.3
ыңғайластық қатынасты білдіретін және қарсылықтық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдану

5.2. Сөйлем

5.5.2.1
мұғалімнің көмегімен сұраулы сөйлемнің жасалу жолдарын түсіну, қолдану

6.5.2.1
жазба жұмыстарында хабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, оларды құрастыру

7.5.2.1
жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай отырып жай сөйлем құрастыру

8.5.2.1
жазба жұмыстарында ыңғайлас, қарсылықты, түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

9.5.2.1
жазба жұмыстарында себеп-салдар, талғаулы, кезектес салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

10.5.2.1
жазба жұмыстарында (шартты, қарсылықты, мезгіл, себеп, қимыл-сын, мақсат бағыныңқы) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

5.3. Түзету мақсаттары

5.5.3.1
фонематикалық есту қабілеттерін дамыту

6.5.3.1
дыбыстарды ажырата білуге үйрету

7.5.3.1
фонематика лық талдау қызметін дамыту

8.5.3.1
грамматикалық және тілдік құрылымын жетілдіру, сөздік қорын молайту

9.5.3.1
сапалы оқуларын жетілдіру, әңгімелерді түрлінше (қысқаша,толық,таңдап) оқуға үйрету

10.5.3.1
күрделі және жай сөйлемдерді бөле білу

      Ескерту:

      1) тыңдалым барысында барлық еститін тілдік материал ұжымдық және жеке дыбыс күшейткіш аппараттарды қолдануды көздейді;

      2) сөйлеу әрекетінің түрлері бойынша оқыту мақсаттары кешенді және түрлі нұсқада қолданылады.

      47. Осы Бағдарлама есту қабілеті бұзылған (естімейтін) білім алушыларға арналған негізгі орта білім беру деңгейінің 5-10 сыныптары үшін "Қазақ тілі мен әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспары негізінде осы Бағдарламаның қосымшасына сәйкес жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді жоспарда барлық сынып бойынша әр бөлімде қамтылатын оқу мақсаттарының көлемі белгіленген.

      48. Бөлімдер мен тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

  Негізгі орта білім беру
деңгейінің 5-10 сыныптары үшін
"Қазақ тілі мен әдебиеті"
пәнінен жаңартылған
мазмұндағы үлгілік оқу
бағдарламасына
қосымша

Есту қабілеті бұзылған (естімейтін) білім алушыларға арналған негізгі орта білім беру деңгейінің 5-10 сыныптары үшін "Қазақ тілі мен әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар (оқыту қазақ тілінде емес)

      1) 5-сынып:

      1-кесте

Тақырыптар

Көркем шығармалар

Коммуникативтік дағдылар

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Отбасындағы дәстүр мен мерекелер

М. Мақатаев "Тоқта, ботам!" өлеңі

Тыңдалым

5.1.4.1 көргендерін сұрақ қою, қысқа жауап арқылы мазмұнын түсінгенін білдіру;
5.1.5.1 мұғалімнің, сыныптастарының сұрақтарына жауап беруге, өздігінен сұрақ қоя білуге бағыттау;

Айтылым

5.2.3.1 тілдік нормаларды сақтай отырып әнгімелесушіні түсініп, жауап беру;
5.2.4.1 таныс сөздерді қолданып, қысқа мәтінді айтып беру;
5.2.5.1 көрген сюжеттерін өз сөздерімен айтып беру;

Оқылым

5.3.1.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұнын түсіну;
5.3.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтін мазмұны бойынша сұрақ құрастыра білу;
5.3.3.1 кейіпке бөліп оқуды меңгеру;
5.3.4.1 мұғалімнің көмегімен тірек сөздер арқылы жоспар құрастыра білу;
5.3.5.1 мұғалімнің көмегімен ұсынылған тақырыптан керекті мәлімет алу;

Жазылым

5.4.1.1 мұғалімнің көмегімен шағын мәтін құру;
5.4.2.1 мұғалімнің көмегімен бейне ақпараттың, мәтіннің мазмұнын жеткізу;
5.4.3.1 мұғалімнің көмегімен қарапайым сөйлем соңында тыныс белгілерін қолдану;
5.4.4.1 2-3 қарапайым сөйлем, сөзтіркестерін дұрыс көшіріп жаза білу;

Тілдік бағдар

5.5.1.1 жазбаша және ауызша тілде "кім? не?" сұрақтарына жауап беретін затты білдіретін сөздерді ажырата білу;
5.5.1.2 сұрақтар арқылы сөйлемдерді тарату;
5.5.1.3 сан есімдерді (бірліктер, ондықтар) атай білу және қолдана білу;
5.5.1.4 мұғалімнің көмегімен сұрау есімдігін жазбаша, ауызша жұмыстарда қолдана білу;
5.5.1.5 мұғалімнің көмегімен болымды және болымсыз етістіктерді ауызша, жазбаша жұмыстарда қолдана білу;
5.5.1.6 мұғалімнің көмегімен мекен, мезгіл үстеулерін ауызша және жазбаша жұмыстарда қолдана білу;
5.5.1.7 мұғалімнің көмегімен жалғаулықтардың (қарсылықты қатынасты) қызметін білу;
5.5.2.1 мұғалімнің көмегімен сұраулы сөйлемнің жасалу жолдарын түсіну, қолдану;

Мектеп өмірі.
Әдепті бала - арлы бала

Б. Соқпақбаев
"Менің атым –
Қожа" повесі (үзінді)

Тыңдалым

5.1.4.1 көргендерін сұрақ қою, қысқа жауап арқылы мазмұнын түсінгенін білдіру;
5.1.5.1 мұғалімнің, сыныптастарының сұрақтарына жауап беруге, өздігінен сұрақ қоя білуге бағыттау;

Айтылым

5.2.5.1 көрген сюжеттерін өз сөздерімен айтып беру;
5.2.6.1 оқыған, тыңдаған материал жайында өзінің қарапайым бағалау пікірін білдіру ("мен келісемін/келіспеймін...", "маған ұнады/ ұнамады...";

Оқылым

5.3.1.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұнын түсіну;
5.3.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтін мазмұны бойынша сұрақ құрастыра білу;

Жазылым

5.4.1.1 мұғалімнің көмегімен шағын мәтін құру;
5.4.3.1 мұғалімнің көмегімен қарапайым сойлем соңында тыныс белгілерін қолдану;
5.4.4.1 2-3 қарапайым сөйлемді, сөзтіркестерін дұрыс көшіріп жаза білу;

Тілдік бағдар

5.5.1.6 мұғалімнің көмегімен мекен, мезгіл үстеулерін ауызша және жазбаша жұмыстарда қолдана білу;
5.5.1.7 мұғалімнің көмегімен жалғаулықтардың (қарсылықты қатынасты) қызметін білу;
5.5.2.1 мұғалімнің көмегімен сұраулы сөйлемнің жасалу жолдарын түсіну, қолдану;

2-тоқсан

Қазақстандағы жан жануарлар мен өсімдіктер әлемі

Жан-жануарлар туралы ертегілер, жұмбақтар

Тыңдалым

5.1.1.1 үжымдық немесе жеке дыбыс күшейткіш аппарат арқылы естіп, естіп-көру арқылы қарапайым, нақты, қыксқа хабарламаларды түсіну
5.1.2.1 күнделікті өмірге қатысы бар таныс сөздердің мағынасын түсіну;
5.1.3.1 естіп-көру арқылы тыңдаған мәтін мазмұны бойынша мұғалімнің көмегімен сұрақтарға жауап беру, сәйкес суреттерді таңдау;
5.1.4.1 көргендерін сұрақ қою, қысқа жауап арқылы мазмұнын түсінгенін білдіру;
5.1.5.1 мұғалімнің, сыныптастарының сұрақтарына жауап беруге, өздігінен сұрақ қоя білуге бағыттау;

Айтылым

5.2.1.1 сөйлесу барысында танысу, өзі туралы айту, затты сипаттау үшін сөздер мен сөзтіркестерді қолдана білу;
5.2.5.1 көрген сюжеттерін өз сөздерімен айтып беру;
5.2.6.1 оқыған, тыңдаған материал жайында өзінің қарапайым бағалау пікірін білдіру ("мен келісемін/келіспеймін...", "маған ұнады/ ұнамады...");

Оқылым

5.3.1.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұнын түсіну;
5.3.5.1 мұғалімнің көмегімен ұсынылған тақырыптан керекті мәлімет алу;

Жазылым

5.4.1.1 мұғалімнің көмегімен шағын мәтін құру.
5.4.2.1 мұғалімнің көмегімен бейне ақпараттың, мәтіннің мазмұнын жеткізу;
5.4.3.1 мұғалімнің көмегімен қарапайым сойлем соңында тыныс белгілерін қолдану;

Тілдік бағдар

5.5.1.1 жазбаша және ауызша тілде "кім?, не?" сұрақтарына жауап беретін затты білдіретін сөздерді ажырата білу;
5.5.1.7 мұғалімнің көмегімен жалғаулықтардың (қарсылықты қатынасты) қызметін білу;
5.5.2.1 мұкғалімнің көмегімен сұраулы сөйлемнің жасалу жолдарын түсіну, қолдану;

Менің Тәуелсіз Қазақстаным

Қ. Сарин "Тәуелсіздік" өлеңі.

Тыңдалым

5.1.4.1 көргендерін сұрақ қою, қысқа жауап арқылы мазмұнын түсінгенін білдіру;
5.1.5.1 мұғалімнің, сыныптастарының сұрақтарына жауап беруге, өздігінен сұрақ қоя білуге бағыттау;

Айтылым

5.2.1.1 сөйлесу барысында танысу, өзі туралы айту, затты сипаттау үшін сөздер мен сөзтіркестерді қолдана білу;
5.2.2.1 сурет бойынша 1-2 сөйлем құрып, ойларын білдіру;
5.2.6.1 оқыған, тыңдаған материал жайында өзінің қарапайым бағалау пікірін білдіру ("мен келісемін/келіспеймін...", "маған ұнады/ ұнамады...");

Оқылым

5.3.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтін мазмұны бойынша сұрақ құрастыра білу;
5.3.3.1 кейіпке бөліп оқуды меңгеру;
5.3.4.1 мұғалімнің көмегімен тірек сөздер арқылы жоспар құрастыра білу;

Жазылым

5.4.1.1 мұғалімнің көмегімен шағын мәтін құру;
5.4.2.1 мұғалімнің көмегімен бейне ақпараттың, мәтіннің мазмұнын жеткізу;
5.4.3.1 мұғалімнің көмегімен қарапайым сойлем соңында тыныс белгілерін қолдану;

Тілдік бағдар

5.5.1.1 жазбаша және ауызша тілде "кім?, не?" сұрақтарына жауап беретін затты білдіретін сөздерді ажырата білу;
5.5.1.2 сұрақтар арқылы сөйлемдерді тарату;
5.5.1.3 сан есімдерді (бірліктер, ондықтар) атай білу және қолдана білу;
5.5.1.4 мұғалімнің көмегімен сұрау есімдігін жазбаша, ауызша жұмыстарда қолдана білу;
5.5.1.5 мұғалімнің көмегімен болымды және болымсыз етістіктерді ауызша, жазбаша жұмыстарда қолдана білу;
5.5.1.6 мұғалімнің көмегімен мекен, мезгіл үстеулерін ауызша және жазбаша жұмыстарда қолдана білу;
5.5.1.7 мұғалімнің көмегімен жалғаулықтардың (қарсылықты қатынасты) қызметін білу.
5.5.2.1 мұғалімнің көмегімен сұраулы сөйлемнің жасалу жолдарын түсіну, қолдану;

3-тоқсан

Денсаулық – зор байлық

"Ең үлкен байлық" ертегісі

Тыңдалым

5.1.1.1 ұжымдық немесе жеке дыбыс күшейткіш аппарат арқылы естіп, естіп-көру арқылы қарапайым, нақты, қысқа хабарламаларды түсіну.
5.1.2.1 күнделікті өмірге қатысы бар таныс сөздердің мағынасын түсіну;
5.1.5.1 мұғалімнің, сыныптастарының сұрақтарына жауап беруге, өздігінен сұрақ қоя білуге бағыттау;

Айтылым

5.2.3.1 тілдік нормаларды сақтай отырып әнгімелесушіні түсініп, жауап беру;
5.2.4.1 таныс сөздерді қолданып, қысқа мәтінді айтып беру;
5.2.5.1 көрген сюжеттерін өз сөздерімен айтып беру;
5.2.6.1 оқыған, тыңдаған материал жайында өзінің қарапайым бағалау пікірін білдіру ("мен келісемін/келіспеймін...", "маған ұнады/ ұнамады...") ;

Оқылым

5.3.1.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұнын түсіну;
5.3.4.1 мұғалімнің көмегімен тірек сөздер арқылы жоспар құрастыра білу;
5.3.5.1 мұғалімнің көмегімен ұсынылған тақырыптан керекті мәлімет алу;

Жазылым

5.4.1.1 мұғалімнің көмегімен шағын мәтін құру;
5.4.2.1 мұғалімнің көмегімен бейне ақпараттың, мәтіннің мазмұнын жеткізу;

Тілдік бағдар

5.5.1.2 сұрақтар арқылы сөйлемдерді тарату;
5.5.1.3 cан есімдерді (бірліктер, ондықтар) атай білу және қолдана білу;
5.5.1.4 мұғалімнің көмегімен сұрау есімдігін жазбаша, ауызша жұмыстарда қолдана білу;
5.5.1.7 мұғалімнің көмегімен жалғаулықтардың (қарсылықты қатынасты)қызметін білу;
5.5.2.1 мұғалімнің көмегімен сұраулы сөйлемнің жасалу жолдарын түсіну,қолдану;

Су – тіршілік көзі

Ә.Тәжібаев "Сырдария" өлеңі

Тыңдалым

5.1.3.1 естіп-көру арқылы тыңдаған мәтін мазмұны бойынша мұғалімнің көмегімен сұрақтарға жауап беру, сәйкес суреттерді таңдау.
5.1.4.1 көргендерін сұрақ қою, қысқа жауап арқылы мазмұнын түсінгенін білдіру.

Айтылым

5.2.1.1 сөйлесу барысында танысу, өзі туралы айту, затты сипаттау үшін сөздер мен сөзтіркестерді қолдана білу;
5.2.5.1 көрген сюжеттерін өз сөздерімен айтып беру;
5.2.6.1 оқыған, тыңдаған материал жайында өзінің қарапайым бағалау пікірін білдіру ("мен келісемін/келіспеймін...", "маған ұнады/ ұнамады...");

Оқылым

5.3.5.1 мұғалімнің көмегімен ұсынылған тақырыптан керекті мәлімет алу;

Жазылым

5.4.1.1 мұғалімнің көмегімен шағын мәтін құру;
5.4.2.1 мұғалімнің көмегімен бейне ақпараттың, мәтіннің мазмұнын жеткізу;
5.4.3.1 мұғалімнің көмегімен қарапайым сойлем соңында тыныс белгілерін қолдану;
5.4.4.1 2-3 карапайым сөйлемдер мен сөзтіркестерін дұрыс көшіріп жаза білу;

Тілдік бағдар

5.5.1.6 мұғалімнің көмегімен мекен, мезгіл үстеулерін ауызша және жазбаша жұмыстарда қолдана білу;
5.5.1.7 мұғалімнің көмегімен жалғаулықтардың (қарсылықты қатынасты) қызметін білу;
5.5.2.1 мұғалімнің көмегімен сұраулы сөйлемнің жасалу жолдарын түсіну, қолдану;

Аспан әлемінің құпиялары
(сыныптан тыс оқу)

Жұлдыздар туралы аңыздар, ертегілер

Тыңдалым

5.1.1.1 ұжымдық немесе жеке дыбыс күшейткіш аппарат арқылы естіп, естіп-көру арқылы қарапайым, нақты, қысқа хабарламаларды түсіну;
5.1.2.1 күнделікті өмірге қатысы бар таныс сөздердің мағынасын түсіну;
5.1.3.1 естіп-көру арқылы тыңдаған мәтін мазмұны бойынша, мұғалімнің көмегімен сұрақтарға жауап беру, сәйкес суреттерді таңдау;

Айтылым

5.2.1.1 сөйлесу барысында танысу, өзі туралы айту, затты сипаттау үшін сөздер мен сөзтіркестерді қолдана білу;
5.2.4.1 таныс сөздерді қолданып, қысқа мәтінді айтып беру;
5.2.5.1 көрген сюжеттерін өз сөздерімен айтып беру;
5.2.6.1 оқыған, тыңдаған материал жайында өзінің қарапайым бағалау пікірін білдіру ("мен келісемін/келіспеймін...", "маған ұнады/ ұнамады...") ;

Оқылым

5.3.1.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұнын түсіну;
5.3.3.1 кейіпке бөліп оқуды меңгеру;
5.3.4.1 мұғалімнің көмегімен тірек сөздер арқылы жоспар құрастыра білу;

Жазылым

5.4.1.1 мұғалімнің көмегімен шағын мәтін құру;
5.4.2.1 мұғалімнің көмегімен бейне ақпараттың, мәтіннің мазмұнын жеткізу;
5.4.3.1 мұғалімнің көмегімен қарапайым сөйлем соңында тыныс белгілерін қолдану;

Тілдік бағдар

5.5.1.2 сұрақтар арқылы сөйлемдерді тарату;
5.5.1.3 сан есімдерді (бірліктер, ондықтар) атай білу және қолдана білу;
5.5.1.4 мұғалімнің көмегімен сұрау есімдігін жазбаша,ауызша жұмыстарда қолдана білу;
5.5.1.5 мұғалімнің көмегімен болымды және болымсыз етістіктерді ауызша, жазбаша жұмыстарда қолдана білу;
5.5.2.1 мұғалімнің көмегімен сұраулы сөйлемнің жасалу жолдарын түсіну,қолдану;

Компьютердің тілін табу - өнер

Ы. Алтынсарин "Өнер-білім бар жұрттар" өлеңі

Тыңдалым

5.1.3.1 естіп-көру арқылы тыңдаған мәтін мазмұны бойынша мұғалімнің көмегімен сұрақтарға жауап беру, сәйкес суреттерді таңдау;
5.1.4.1 көргендерін сұрақ қою, қысқа жауап арқылы мазмұнын түсінгенін білдіру;

Айтылым

5.2.1.1 сөйлесу барысында танысу, өзі туралы айту, затты сипаттау үшін сөздер мен сөзтіркестерді қолдана білу;
5.2.6.1 оқыған, тыңдаған материал жайында өзінің қарапайым бағалау пікірін білдіру ("мен келісемін/келіспеймін...", "маған ұнады/ ұнамады...");

Оқылым

5.3.1.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұнын түсіну;
5.3.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтін мазмұны бойынша сұрақ құрастыра білу;
5.3.3.1 кейіпке бөліп оқуды меңгеру;
5.3.4.1 мұғалімнің көмегімен тірек сөздер арқылы жоспар құрастыра білу;
5.3.5.1 мұғалімнің көмегімен ұсынылған тақырыптан керекті мәлімет алу;

Жазылым

5.4.1.1 мұғалімнің көмегімен шағын мәтін құру;
5.4.2.1 мұғалімнің көмегімен бейне ақпараттың, мәтіннің мазмұнын жеткізу;
5.4.3.1 мұғалімнің көмегімен қарапайым сойлем соңында тыныс белгілерін қолдану;
5.4.4.1 2-3 қарапайым сөйлем мен сөзтіркестерін дұрыс көшіріп жаза білу;

Тілдік бағдар

5.5.1.1 жазбаша және ауызша тілде "кім?, не?" сұрақтарына жауап беретін затты білдіретін сөздерді ажырата білу;
5.5.1.6 мұғалімнің көмегімен мекен, мезгіл үстеулерін ауызша және жазбаша жұмыстарда қолдана білу;
5.5.1.7 мұғалімнің көмегімен жалғаулықтардың (қарсылықты қатынасты) қызметін білу;
5.5.2.1 мұғалімнің көмегімен сұраулы сөйлемнің жасалу жолдарын түсіну, қолдану;

4-тоқсан

Қазақстандағы ұлттар достастығы

М. Мағауин "Бір атаның балалары" (үзінді)

Тыңдалым

5.1.4.1 көргендерін сұрақ қою, қысқа жауап арқылы мазмұнын түсінгенін білдіру;
5.1.5.1 мұғалімнің, сыныптастарының сұрақтарына жауап беруге, өздігінен сұрақ қоя білуге бағыттау;

Айтылым

5.2.1.1 сөйлесу барысында танысу, өзі туралы айту, затты сипаттау үшін сөздер мен сөзтіркестерді қолдана білу;
5.2.2.1 сурет бойынша 1-2 сөйлем құрап, ойларын білдіру;
5.2.6.1 оқыған, тыңдаған материал жайында өзінің қарапайым бағалау пікірін білдіру ("мен келісемін/келіспеймін...", "маған ұнады/ ұнамады...");

Оқылым

5.3.1.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұнын түсіну;
5.3.5.1мұғалімнің көмегімен ұсынылған тақырыптан керекті мәлімет алу;

Жазылым

5.4.1.1 мұғалімнің көмегімен шағын мәтін құру.
5.4.4.1 2-3 карапайым сөйлемдерді,сөзтіркестерін дұрыс көшіріп жаза білу;

Тілдік бағдар

5.5.1.2 сұрақтар арқылы сөйлемдерді тарату.
5.5.1.3 сан есімдерді (бірліктер, ондықтар) атау және қолдана білу;
5.5.1.4 мұғалімнің көмегімен сұрау есімдігін жазбаша, ауызша жұмыстарда қолдана білу;
5.5.1.5 мұғалімнің көмегімен болымды және болымсыз етістіктерді ауызша, жазбаша жұмыстарда қолдана білу;
5.5.2.1 мұғалімнің көмегімен сұраулы сөйлемнің жасалу жолдарын түсіну, қолдану;

Ұлы Дала табиғаты

Қ. Мырзалиев "Табиғат – жаратылыс пернесі" өлеңі

Тыңдалым

5.1.2.1 күнделікті өмірге қатысы бар таныс сөздердің мағынасын түсіну;
5.1.3.1 естіп-көру арқылы тыңдаған мәтін мазмұны бойынша мұғалімнің көмегімен сұрақтарға жауап беру, сәйкес суреттерді таңдау;
5.1.4.1 көргендерін сұрақ қою, қысқа жауап арқылы мазмұнын түсінгенін білдіру;
5.1.5.1 мұғалімнің, сыныптастарының сұрақтарына жауап беруге, өздігінен сұрақ қоя білуге бағыттау;

Айтылым

5.2.1.1 сөйлесу барысында танысу, өзі туралы айту, затты сипаттау үшін сөздер мен сөзтіркестерді қолдана білу;
5.2.6.1 оқыған, тыңдаған материал жайында өзінің қарапайым бағалау пікірін білдіру ("мен келісемін/келіспеймін...", "маған ұнады/ ұнамады...") ;

Оқылым

5.3.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтін мазмұны бойынша сұрақ құрастыра білу;
5.3.3.1 кейіпке бөліп оқуды меңгеру;
5.3.5.1 ұсынылған тақырыптан керекті мәлімет алу;

Жазылым

5.4.1.1 мұғалімнің көмегімен шағын мәтін құру;
5.4.4.1 2-3 қарапайым сөйлем мен сөзтіркестерін дұрыс көшіріп жаза білу;

Тілдік бағдар

5.5.1.1 жазбаша және ауызша тілде "кім?, не?" сұрақтарына жауап беретін затты білдіретін сөздерді ажырата білу;
5.5.1.6 мұғалімнің көмегімен мекен, мезгіл үстеулерін ауызша және жазбаша жұмыстарда қолдана білу;
5.5.1.7 мұғалімнің көмегімен жалғаулықтардың (қарсылықты қатынасты) қызметін білу;
5.5.2.1 мұғалімнің көмегімен сұраулы сөйлемнің жасалу жолдарын түсіну, қолдану

 
2) 6-сынып:
2-кесте

Тақырыптар

Көркем шығармалар

Коммуникативтік дағдылар

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Ер есімі – ел есінде!

Ғ. Мүсірепов "Қазақ солдаты" романы (үзінді)

Тыңдалым

6.1.2.1 жаңа сөздер мен сөзтіркестердің лексикалық мағынасын түсіну;
6.1.3.1 күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну;
6.1.4.1 визуалды материалда болып жатқан оқиғаны түсініп, суреттеу;

Айтылым

6.2.5.1 видеоматериалдағы сөздерді пайдалана отырып суреттеу;
6.2.6.1 ақпарат, кейіпкер, оқиға жайында салыстырмалы негізде қарапайым бағалау пікірін білдіру ( "мен ойлаймын...", "мен есептеймін...");

Оқылым

6.3.1.1 мәтіннің мазмұнын негізгі сөздер, сөздер және сөзтіркестер арқылы түсіну;
6.3.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтін мазмұны бойынша сұрақ құрастыра білу және жауап бере білу;

Жазылым

6.4.2.1 мұғалімнің көмегімен немесе өздігінен бейне ақпараттың, мәтіннің мазмұнын жоспар негізінде жеткізу;
6.4.3.1 мұғалімнің көмегімен қарапайым сөйлем соңында тыныс белгілерін қолдану;

Тілдік бағдар

6.5.1.1 мұғалімнің көмегімен зат есім, сын есім, етістіктерді жазбаша және ауызша сөйлемдерде қолдана білу, ажырата білу;
6.5.1.2 пікір білдіру мақсатымен сөйлемдерді тарату;
6.5.1.5 болымды, болымсыз етістіктерді ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдану;
6.5.2.1 жазба жұмыстарында хабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру;

Отан отбасынан басталады

М. Әуезов "Абай жолы" романы, "Қайтқанда" тарауы (үзінді)

Тыңдалым

6.1.1.1 ұжымдық немесе жеке дыбыс күшейткіш аппарат арқылы естіп, естіп-көру арқылы қарапайым, нақты, қысқа хабарламаларды түсініп, қайталап, бекіту;
6.1.4.1 визуалды материалда болып жатқан оқиғаны түсініп, суреттеу;

Айтылым

6.2.4.1 қысқа мәтінді айтып беру;
6.2.5.1 бейнематериалдағы сөздерді пайдалана отырып суреттеу;
6.2.6.1 ақпарат, кейіпкер, оқиға жайында салыстырмалы негізде қарапайым бағалау пікірін білдіру ("мен ойлаймын...", "мен есептеймін...");

Оқылым

6.3.1.1 мәтіннің мазмұнын негізгі сөздер, сөздер және сөзтіркестер арқылы түсіну;
6.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді сұрақтар арқылы ала білу;

Жазылым

6.4.1.1 мұғалімнің көмегімен таныс сөздерді қолданып, шағын әңгіме жазу;
6.4.2.1 мұғалімнің көмегімен немесе өздігінен бейне ақпараттың, мәтіннің мазмұнын жоспар негізінде жеткізу;
6.4.3.1 мұғалімнің көмегімен қарапайым сөйлем соңында тыныс белгілерін қолдану;
6.4.4.1 аты-жөндерін, жануарларға қойған аттарды бас әріппен жаза білу;

Тілдік бағдар

6.5.1.1 мұғалімнің көмегімен зат есім, сын есім, етістіктерді жазбаша және ауызша сөйлемдерде қолдана білу, ажырата білу;
6.5.2.1 жазба жұмыстарында хабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру;

2-тоқсан

Қазіргі қазақ ауылы мен қаланың тыныс-тіршілігі

Ә. Дүйсенбиев "Бәтіңке, шұжық, балқаймақ" өлеңі

Тыңдалым

6.1.1.1 үжымдық немесе жеке дыбыс күшейткіш аппарат арқылы естіп, естіп-көру арқылы қарапайым, нақты, қысқа хабарламаларды түсініп, қайталап, бекіту;
6.1.4.1 визуалды материалда болып жатқан оқиғаны түсініп, суреттеу;

Айтылым

6.2.1.1 сөйлесу барысында сұраулы сөйлемдерге сөздерді, сөзтіркестерін қолдана білу;
6.2.2.1 сюжеттік суреттер негізі бойынша ойларын білдіру;
6.2.6.1 ақпарат, кейіпкер, оқиға жайында салыстырмалы негізде қарапайым бағалау пікірін білдіру ("мен ойлаймын...", "мен есептеймін...") ;

Оқылым

6.3.3.1 таңдамалы оқу әдісін меңгеру;
6.3.4.1 тірек сөздер көмегімен жоспар құрау;
6.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді сұрақтар арқылы ала білу;

Жазылым

6.4.1.1 мұғалімнің көмегімен таныс сөздерді қолданып, шағын әңгіме жазу;
6.4.3.1 мұғалімнің көмегімен қарапайым сөйлем соңында тыныс белгілерін қолдану;
6.4.4.1 аты-жөндерін, жануарларға қойған аттарды бас әріппен жаза білу;

Тілдік бағдар

6.5.1.1 мұғалімнің көмегімен зат есім, сын есім, етістіктерді жазбаша және ауызша сөйлемдерде қолдана білу, ажырата білу;
6.5.2.1 жазба жұмыстарында хабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру;

Таулар сыры

М. Мақатаев "Мен таулықпын" өлеңі

Тыңдалым

6.1.1.1 ұжымдық немесе жеке дыбыс күшейткіш аппарат арқылы естіп, естіп-көру арқылы қарапайым, нақты, қысқа хабарламаларды түсініп, қайталап, бекіту;
6.1.2.1 жаңа сөздер мен сөзтіркестердің лексикалық мағынасын түсіну;
6.1.3.1 күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну;
6.1.4.1 визуалды материалда болып жатқан оқиғаны түсініп, суреттеу;

Айтылым

6.2.3.1 тілдік нормаларды сақтай отырып белгілі бір тақырып бойынша тілдік жағдаяттарға қатысу, әнгімелесушінің не айтып тұрғанын түсіну;
6.2.4.1 қысқа мәтінді айтып беру;
6.2.5.1 бейнематериалдағы сөздерді пайдалана отырып суреттеу;

Оқылым

6.3.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтін мазмұны бойынша сұрақ құрастыра білу және жауап бере білу;
6.3.3.1 таңдамалы оқу әдісін меңгеру;
6.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді сұрақтар арқылы ала білу;

Жазылым

6.4.1.1 мұғалімнің көмегімен таныс сөздерді қолданып, шағын әңгіме жазу;
6.4.2.1 мұғалімнің көмегімен немесе өздігінен бейне ақпараттың, мәтіннің мазмұнын жоспар негізінде жеткізу;

Тілдік бағдар

6.5.1.1 мұғалімнің көмегімен зат есім, сын есім, етістіктерді жазбаша және ауызша сөйлемдерде қолдану, оларды ажырата білу;
6.5.1.2 пікір білдіру міндетімен сөйлемдерді тарату;
6.5.2.1 жазба жұмыстарында хабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру;

3-тоқсан

Қуат көзін үнемдей білеміз бе?

Б. Сүлейменов "Күннен келген адам" кітабы (үзінді)

Тыңдалым

6.1.3.1 күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну;
6.1.4.1 визуалды материалда болып жатқан оқиғаны түсініп, суреттеу;

Айтылым

6.2.1.1 сөйлесу барысында сұраулы сөйлемдерге сөздерді, сөзтіркестерін қолдана білу;
6.2.2.1 сюжеттік суреттер негізі бойынша ойларын білдіру;
6.2.3.1 тілдік нормаларды сақтай отырып белгілі бір тақырып бойынша тілдік жағдаяттарға қатысу, әнгімелесушінің не айтып тұрғанын түсіну;
6.2.4.1 қысқа мәтінді айтып беру;
6.2.5.1 видеоматериалдағы сөздерді пайдалана отырып суреттеу;
6.2.6.1 ақпарат, кейіпкер, оқиға жайында салыстырмалы негізде қарапайым бағалау пікірін білдіру ("мен ойлаймын...", "мен есептеймін...");

Оқылым

6.3.1.1 мәтіннің мазмұнын негізгі сөздер, сөздер және сөзтіркестер арқылы түсіну;
6.3.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтін мазмұны бойынша сұрақ құрастыра білу және жауап бере білу;
6.3.3.1 таңдамалы оқу әдісін меңгеру;
6.3.4.1 тірек сөздер көмегімен жоспар құрау;
6.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді сұрақтар арқылы ала білу;

Жазылым

6.4.1.1 мұғалімнің көмегімен таныс сөздерді қолданып, шағын әңгіме жазу;
6.4.2.1 мұғалімнің көмегімен немесе өздігінен бейнеақпарат пен мәтіннің мазмұнын жоспар негізінде жеткізу;

Тілдік бағдар

6.5.1.1 мұғалімнің көмегімен зат есім, сын есім, етістіктерді жазбаша және ауызша сөйлемдерде қолдана білу, ажырата білу;
6.5.1.7 ыңғайластық және қарсылықтық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдану;
6.5.2.1 жазба жұмыстарында хабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру;

Астана – мәдениет пен өнер
ордасы

Ә. Ысқақ "Күн ұлымын"

Тыңдалым

6.1.1.1 ұжымдық немесе жеке дыбыс күшейткіш аппарат арқылы естіп, естіп-көру арқылы қарапайым, нақты, қысқа хабарламаларды түсініп, қайталап, бекіту;
6.1.4.1 визуалды материалда болып жатқан оқиғаны түсініп, суреттеу;

Айтылым

6.2.4.1 қысқа мәтінді айтып беру;
6.2.5.1 бейнематериалдағы сөздерді пайдалана отырып суреттеу;
6.2.6.1 ақпарат, кейіпкер, оқиға жайында салыстырмалы негізде қарапайым бағалау пікірін білдіру ("мен ойлаймын...", "мен есептеймін...");

Оқылым

6.3.3.1 таңдамалы оқу әдісін меңгеру;
6.3.4.1 тірек сөздер көмегімен жоспар құрау;
6.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді сұрақтар арқылы ала білу;

Жазылым

6.4.1.1 мұғалімнің көмегімен таныс сөздерді қолданып, шағын әңгіме жазу;
6.4.2.1 мұғалімнің көмегімен немесе өздігінен бейне ақпараттың, мәтіннің мазмұнын жоспар негізінде жеткізу;
6.4.3.1 мұғалімнің көмегімен қарапайым сөйлем соңында тыныс белгілерін қолдану;
6.4.4.1 аты-жөндерін, жануарларға қойған аттарды бас әріппен жаза білу;

Тілдік бағдар

6.5.1.3 сан есім (бірліктер, ондықтар, жүз, мың) атауларын білу, орынды қолдану;
6.5.1.4 мұғалімнің көмегімен жіктеу, сілтеу, сұрау есімдіктерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану;
6.5.1.6 мекен және мезгіл үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану;
6.5.2.1 жазба жұмыстарында хабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру;

Қазақстан қорықтары
(сыныптан тыс оқу)

Ө. Тұрманжанов "Қарлығаш, дәуіт, жылан"

Тыңдалым

6.1.1.1 ұжымдық немесе жеке дыбыс күшейткіш аппаратсарқылы естіп, естіп-көру арқылы қарапайым, нақты, қысқа хабарламаларды түсініп, қайталап, бекіту;
6.1.2.1 жаңа сөздер мен сөзтіркестердің лексикалық мағынасын түсіну;
6.1.3.1 күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну;
6.1.4.1 визуалды материалда болып жатқан оқиғаны түсініп, суреттеу;

Айтылым

6.2.1.1 сөйлесу барысында сұраулы сөйлемдерде сөздер мен сөзтіркестерін қолдана білу;
6.2.2.1 сюжеттік суреттер негізі бойынша ойларын білдіру;
6.2.3.1 тілдік нормаларды сақтай отырып белгілі бір тақырып бойынша тілдік жағдаяттарға қатысу, әнгімелесушінің не айтып тұрғанын түсіну;
6.2.4.1 қысқа мәтінді айтып беру;
6.2.5.1 бейнематериалдағы сөздерді пайдалана отырып суреттеу;
6.2.6.1 ақпарат, кейіпкер, оқиға жайында салыстырмалы негізде қарапайым бағалау пікірін білдіру ("мен ойлаймын...", "мен есептеймін...");

Оқылым

6.3.1.1 мәтіннің мазмұнын негізгі сөздер, сөздер және сөзтіркестер арқылы түсіну;
6.3.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтін мазмұны бойынша сұрақ құрастыра білу және жауап бере білу;
6.3.3.1 таңдамалы оқу әдісін меңгеру;

Жазылым

6.4.1.1 мұғалімнің көмегімен таныс сөздерді қолданып, шағын әңгіме жазу;
6.4.3.1 мұғалімнің көмегімен қарапайым сөйлем соңында тыныс белгілерін қолдану;
6.4.4.1 аты-жөндері, жануарларға қойған аттарды бас әріппен жаза білу;

Тілдік бағдар

6.5.1.1 мұғалімнің көмегімен зат есім, сын есім, етістіктерді жазбаша және ауызша түрде қолдану, оларды ажырата білу;
6.5.1.2 пікір білдіру міндетімен сөйлемдерді тарату;
6.5.1.6 мекен және мезгіл үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану;
6.5.2.1 жазба жұмыстарында хабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру;

Болашақ мамандықтары

А. Машанов "Жер астына саяхат"

Тыңдалым

6.1.2.1 жаңа сөздер мен сөзтіркестердің лексикалық мағынас