Ветеринариялық есеп пен есептілік нысандарын бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 25 ақпандағы № 16-07/114 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2014 жылы 18 сәуірде № 9342 тіркелді

      «Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 8-бабының 44) тармақшасын, «Мемлекеттік Статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасын орындау мақсатында БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған:
      1) 1-32 қосымшаларға сәйкес ветеринариялық есеп;
      2) 33-45 қосымшлараға сәйкес ветеринариялық есептілік нысандары бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетіне осы бұйрықтың заңнамада белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін және оны бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануын қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланғанынан кейiн он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      Министр                                    А.Мамытбеков

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасы
      Статистика агенттігінің
      төрағасы
      __________ Ә. Смайылов
      2013 жылғы 12 наурыз

Қазақстан Республикасы      
Ауыл шаруашылығы министрлігінің  
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
1-қосымша             

ветесеп, № 1-вет нысан/ветучет, форма № 1-вет

Ветеринариялық–профилактикалық iс–шараларды жазу журналы/Журнал
для записи ветеринарно-профилактических мероприятий

(Тақ бетi/Нечетная страница)

Күнi/Дата

Шаруашылық жүргізуші субъекттың, елдi мекеннiң
атауы, жануар иесiнiң тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде/Название хозяйствующего субъекта, населенного пункта, фамилия, имя, отчество - при его наличии владельца животного

Жануардың түрi, жынысы, жасы, аты және бiрдейлендiру №/Вид, пол, возраст, кличка иидентификационный № животного

Дауалаудың немесе егудiң түрi/Вид обработки или прививки

Егiлген немесе алдын алу мақсатында дауаланған жануарлардың саны/Количество животных, привитых или обработанных с профилактической целью

барлығы/всего

оның iшiнде/из них

ауырды (асқынды)/заболело (осложнения)

өлiм-жiтiмге ұшырады және лажсыз сойылды/пало и вынужденно убито

1

2

3

4

5

6

7

(Жұп бетi/Четная страница)

Диагностикалық зерттеулерге ұшыраған жануарлардың саны/Количество животных, подвергнутых диагностическим исследованиям

ағымдағы жылы бiрiншi рет тексерiлдi/исследовано первый раз в текущем году

ағымдағы жылы екiншi рет тексерiлдi/исследовано второй раз в текущем году

бiрiншiрет/первично

оның iшiнде оң нәтиже бергендер/из них реагировало положительно

қайталанып/повторно

оның iшiнде оң нәтиже бергендер/ из них реагировало положительно

бiрiншi рет/первично

оның iшiнде оң нәтиже бергендер/из них реагировалоположительно

қайталанып/повторно

оның iшiнде оң нәтиже бергендер/из них реагировало положительно

8

9

10

11

12

13

14

15

      Ескертпе/Примечание:
      1. 4-бағанға жасалған жұмыстың түрiн жазады, мысалы: «сiбiр жарасына қарсы егу», «монезиозға қарсы дегельминтизация», «туберкулинизация», «терi асты бөгелегiне қарсы дауалау» және осы тәрiздiлер./В графу 4 записывают вид выполненной работы, например: «прививка против сибирской язвы», «дегельминтизация против мониезиоза», «туберкулинизация», «обработка против подкожного овода» и тому подобное.
      2. 8 және 11-бағандарда ағымдағы жылы бiрiншi рет зерттелген жануарларды жазады./В графах 8 и 11 записывают животных, исследованных в текущем году впервые.
      3. 12-15-бағандарда сол жылы қайта зерттелген жануарларды жазады./В графах 12-15 записывают животных, исследованных в том же году повторно.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
2-қосымша           

ветесеп, № 2-вет нысан/ветучет, форма № 2-вет

Жануарлар ауруларын тiркеу журналы/Журнал для регистрации
заболеваний животных

(Тақ бетi/Нечетная страница)

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Жануардың
келiп түскенкүнi мен айы/Число и месяц поступления животного

Жануар иесiнiң тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде елдi мекенiн және мекен-жайы /фамилия, имя, отчество - при его наличии владельцаживотного населенный пункт и адрес

Жануардың түрi, жынысы, жасы, аты және бiрдейлендiру №/Вид, пол, возраст,кличка и идентификационный № животного

Жануарлардың ауырған күнi/Дата заболевания животного

Аурудың диагнозы/Диагноз болезни

алғашқыесеп/первичного учета

қайтаауырған/повторных больных

алғашқы/первоначальный

қортынды/заключительный

1

2

3

4

5

6

7

8

(Жұп бетi/Четная страница)

Қосымша зерттеулер, клиникалық белгiлерi, емдiк көмек, ұсыныс беру/Дополнительные исследования, клинические признаки, лечебная помощь, рекомендации

Аурудың нәтижесi/Исход болезни

Ерекше белгiлер, ем жүргiзген маманның тегi/Особые отметки, фамилия специалиста, проводившего лечение

9

10

11

      Ескертпе/Примечание:
      1. 1-бағанға егер жануар алғашқы рет қабылданса, жазбаның реттiк нөмiрiн енгiзедi. Осы ауру жануарды қайта қабылдағанда оны журналға қайта жазады, бiрақ 1-бағанда реттiк нөмiрiн қоймайды, ал 2-бағанда алғашқы жазбаның нөмiрiн көрсетедi. Осы нөмірдi 2-бағанда үшiншi, төртiншi және ауру жануардың келесi қабылдауларында жазылғанға дейiн қояды. Егер жануар бұдан әрi емдеуге, бiрақ басқа аурулармен түсетiн болса оны тiркейдi, 1-бағанда кезектi (жаңа) реттiк нөмірiн қояды./В графу 1 вносят порядковый номер записи, если животное принято первично. При повторном приеме этого же больного животного его снова записывают в журнал, но порядковый номер в графе 1 не проставляют, а указывают в графе 2 номер первичной записи. Этот же номер также проставляют в графе 2 при третьем, четвертом и последующих приемах больного животного до выздоровления. Если животное в дальнейшем поступает на лечение, но с другими заболеваниями, его регистрируют, проставляют в графе 1 очередной (новый) порядковый номер.
      2. 4-бағанда жануардың иесiн, елдi мекенiн және мекен-жайын көрсетедi./В графе 4 указывают владельца животного, населенный пункт и адрес.
      3. 7-бағанды жануарды тексерiп қарағаннан және диагнозды белгiлегеннен кейiн толтырады, егер алғашқы тексерiп қарауда диагноз белгiленбесе, осы бағанда алдын-ала диагнозын жазады. Қайта қабылдауда диагнозды нақтылайды және соңғы ретiнде 8-бағанға жазады./Графу 7 заполняют после осмотра животного и установления диагноза, если при первичном осмотре животного диагноз не установлен, в этой графе записывают первоначальный диагноз. При повторном приеме диагноз уточняют и записывают как заключительный в графе 8.
      4. 9-бағанға аурудың клиникалық белгiлерiн жазады, соның iшiнде денесiнiң температурасын, тамыр соғысының, тыныс алудың жиiлiгiн және тағы сондайлар, арнайы зерттеулердiң нәтижелерiн (қанның, зәрдiң, нәжiстiң және басқасының) және жүргiзiлген емдеу шараларын немесе белгiленген емдi жазады./В графе 9 записывают клинические признаки болезни, в том числе температуру тела, частоту пульса, дыхания и тому подобное, результаты специальных исследований (крови, мочи, кала и другое) и проведенные лечебные мероприятия или назначенное лечение.
      5. 10-бағанда аурудың нәтижесiн (сауықты, өлiм-жiтiмге ұшырады, сойылды, жойылды) және жануардың емдеу ұйымынан шыққан күнiн жазады./В графе 10 записывают исход болезни (выздоровело, пало, убито, уничтожено) и дату выбытия животного из лечебной организации.
      6. 11-бағанда жүргiзiлген ем сипаты үшiн қызығушылық тудыратын қосымша деректердi жазады. Осы жерде «Шығу» белгiсiн қояды, егер емдiк көмек орынға бару кезiнде көрсетiлген болса, осы жануарды емдеген ветеринариялық дәрiгердiң (фельдшердiң) тегiн көрсетедi./В графе 11 записывают дополнительные данные, представляющие интерес для характеристики проведенного лечения. Здесь же ставят пометку «Выезд», если лечебная помощь оказана при выезде на место, указывают фамилию ветеринарного врача (фельдшера), лечившего данное животное.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
3-қосымша           

ветесеп, № 3-вет нысан/ветучет, форма № 3-вет

Ет және субөнiмдерiн жануарлардан алынатын өнiмдер мен
шикiзатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеудi және
өткiзудi жүзеге асыратын объектiлердiң
ветеринариялық-санитариялық сараптамасын есепке алу журналы/
Журнал учета ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и
субпродуктов в объектах осуществляющих заготовку (убой),
хранение, переработку и реализацию животных, продукции и
сырья животного происхождения

(Тақ бетi/Нечетная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Тексерiп қараудың күнi, айы, жылы/День, месяц, годосмотра

Партияның тiркеу № немесе малды тапсырушының атауы/ Регистрационный № партии или наименования сдатчика скота

Жануарлардың түрi/Вид животных

Тексерiп қаралған ұшалардың саны/ Количество осмотренных туш

Тексерiп қараудың нәтижелерi/Результаты осмотра

Бактериологиялық зерттеу нәтижелер/ Результаты бактериологического исследования

аурудың атауы/название болезни

ауырғандар саны (жарамсыздыққа шығару жағдайларының саны)/ количество больных (число случаев браковки)

1

2

3

4

5

6

7

8

(Жұп бетi/Четная страница)

Ветеринариялық-санитариялық сараптау нәтижесi бойынша жолданды (жарамсыздыққа шығарылды)/По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы направлено (забраковано)

ет, килограмм /мясо, килограмм

субөнiмдерi, килограмм /субпродукты, килограмм

техникалық мақсаттарға арналған iшектер, комплектерi/кишки на технические цели, комплектов

дезинфекцияға терiлер, дана/ шкуры на дезинфекцию, шт

стерилизацияға немесе
мұздатуға/на стерилизацию или замораживание

шұжық өнiмдерiне/наколбасные изделия

техникалық мақсаттарға/ на технические цели

стерилизацияға/ на стерилизацию

техникалық мақсаттарға/ на технические цели

9

10

11

12

13

14

15

      Ескертпе/Примечание:
      1. 5-бағанда бiр мезгiлде қайта өңделген малдың санын бiлдiретiн тексерiп қаралған ұшалардың санын көрсетедi./В графе 5 указывают количество осмотренных туш, что одновременно означает и количество переработанного скота.
      2. 6-бағанда жануарларды союдан кейiн анықталған ауруларды, ал 7-бағанда (әр ауруға қарама-қарсы) – осы аурулардың жағдайларын жазады. Жұқпалы емес ауруларды 6 бағанға жазбайды, «жұқпалы емес» деген жалпы атаумен жазады және 7-бағанда ет пен ет өнiмдерi жарамсыздыққа шығаратын ауру жағдайларын ғана санап, жұқпалы емес аурулардың жалпы жағдайларын көрсетедi/В графе 6 записывают, какие болезни выявлены после убоя животных, а в графе 7 (против каждой болезни) - число случаев этих болезней. Незаразные болезни в графе 6 не указывают, а записывают их под общим названием «незаразные болезни» и указывают в графе 7 общее число случаев незаразных болезней, считая случаи только тех болезней, которые влекут за собой браковку мяса и мясопродуктов.
      3. Егер зертханаға зерттеу үшiн материал жолданған жағдайлар болса, мысалы лажсыз сою кезiнде, 8-бағанда бактериологиялық зерттеу нәтижелерiн жазады./ В графе 8 записывают результаты бактериологического исследования в случаях, если материал направили в лабораторию для исследования, например, при вынужденном убое.
      4. 9–15-бағандарда залалсыздандыруға, өндiрiстiк қайта өңдеуге жолданған еттiң, ет өнiмдерiнiң, iшектердiң және дезинфекцияға жолданған терiлердiң мөлшерiн көрсетедi./В графах 9-15 указывают количество мяса, мясопродуктов, кишок, направленных на обезвреживание, промышленную переработку, и шкур, направленных на дезинфекцию.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
4-қосымша           

ветесеп, № 4-вет нысан/ветучет, форма № 4-вет

Ішкi сауда объектiлерiндегi ветеринариялық–санитариялық
сараптау зертханасында ет, балық, теңiз өнiмдерi мен жұмыртқаны
ветеринариялық–санитариялық сараптау журналы/
Журнал ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, рыбы,
морепродуктов и яйца в лаборатории ветеринарно-санитарной
экспертизы на объектах внутренней торговли

(Нечетная страница/Тақ бетi)

Реттiк нөмірi/Номер попорядку

Өнім иесі жеке немесе занды тұлға, мекен жайы/Владелец продукции физическое или юридическое лицо, адрес

Ветеринариялық құжат берілген күні, және №/ Дата и № выдачи ветеринарного документа

Ет және ет өнімдері/ Мясо и мясные изделия

Балық және баска теңіз өнімдері, килограмм/ Рыба и другие морепродукты, килограмм

Жұмыртқа, дана/ Яйцо, штук

сиыр еті, ұша, килограмм/ говядина, туш, килограмм

жылқы еті, ұша, килограмм/ конина, туш, килограмм

қой еті, ұша, килограмм/ баранина, туш, килограмм

шошқа еті, ұша, килограмм/ свинина, туш, килограмм

құс еті, ұша, килограмм/ мясо птиц, тушка, килограмм

басқа жануарлардың еті, ұша, килограмм/ мясо прочих животных, туш, килограмм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(Жұп бетi/Четная страница)

Зерттеулер нәтижелері/Результаты исследований

органолептикалық көрсеткіштер/ органолептические показатели

трихинеллоскопиялық/ трихинеллоскопия

балықтың инвазиялық ауруларына зерттеулер/Исследования на инвазионные болезни рыб

жалпы радиациондық фонды анықтау/ определение общего радиационного фона

овоскопиялық/ овоскопия

бактериоскопиялық/ бактерио- скопия

биохимиялық/биохимических

бактериологиялық/бактериологических

рН анықтау/определение рН

пероксидаза/ пероксидаза

формол реакциясы/ формольная реакция

күкірт қышқылды мыс реакциясы/ реакция с сернокислой медью

зертханаға жолданды, күні/направлено в лабораторию, дата

зертхананың қорытындысы, күні, №/заключение лаборатории, дата, №

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

(жалғасы/продолжение)

Ветеринариялық-санитариялық сараптау зертханасының корытындысы/Заключение лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы

Сараптама актінің реттік нөмірі, күні/ Номер, дата акта экспертизы

Жұмысты орындаған ветеринариялық маманнын тегі, аты, әкесінін аты, қол таңбасы/Фамилия, имя отчество - при его наличии, подпись ветеринарного специалиста, выполнившего работу

Ескертпе/Примечание

шектеусіз сатылу /реализация без ограничений

залалсыздандыруға/на обезвреживание

зарарсыздандыруға/ на обеззараживание

жоюға/на уничтожение

24

25

26

27

28

29

30

      Ескертпе/Примечание:
      1. Реттiк нөмірлеудi (1-баған) бiрыңғай жүргiзедi – журналда басынан аяғына дейiн жазбалар, ал сараптама нөмірлерi (2-баған) – бiрiншi нөмірден жұмыстың әр күнiнде (әр ауысымға)./1. Порядковую нумерацию (графа 1) ведут единую – с начала записи в журнале и до его окончания, а номера экспертиз (графа 2) – с первого номера на каждый день работы (на каждую смену).
      2. Реттiк нөмір әр келесi иенiң өнiмiне берiледi. Сараптама нөмірiн ауысым жұмысының басында журнал беттерiнiң бiреуiнде көрсетедi./2. Порядковый номер присваивается продукции каждого очередного владельца. Номер экспертизы указывают в начале работы смены на одной из страниц журнала.
      3. 3-бағанда өнiм нарыққа түскен анықтаманың (сертификаттың) № және берiлген күнiн көрсетедi./3. В графе 3 указывают № и дату выдачи справки (сертификата), с которой продукт поступил на рынок.
      4. Егер өнiм басқа мемлекеттерден немесе облыстардан әкелiнген болса, 3-бағанда ветеринария саласындағы уәкiлеттi органға рұқсаттың нөмірiн және күнiн көрсетедi./4. Если продукт завезен из других стран или областей, то в графе 3 указывают номер и дату разрешения на ввоз уполномоченного государственного органа в области ветеринарии.
      5. 4-11-бағандарда алымында мiндеттi түрде ұшалардың санын және бөлiмiнде килограммдағы салмағын қойып шығады./5. В графах 4-11 обязательно поставляют в числителе количество туш и в знаменателе — массу в килограммах.
      6. 12-23-бағандарда органолептикалық, биохимиялық және бактериологиялық көрсекiштердiң нәтижелерiн қойып шығады./6. В 12-23 графах проставляют результаты исследования органолептических, биохимических и бактериологических показателей.
      7. 24-27-бағандарда осы өнiмдi пайдалану немесе иесiне қайтып беру туралы ветеринариялық–санитариялық сараптама зертханасының қорытындысын көрсетедi, ал 28-бағанда сараптама акітнің нөмірi мен күнiн көрсетедi./7. В 24-27 графах указывают заключение лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы об использовании данной продукции или о возврате ее владельцу, а в 28 графе указывает номер и дату акта экспертизы.

Қазақстан Республикасы     
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
5-қосымша           

ветесеп, № 5-вет нысан/ветучет, форма № 5-вет

Ветеринариялық-санитариялық сараптау зертханасында сүт және сүт өнiмдерiн ветеринариялық-санитариялық сараптауды есепке алу журналы/Журнал учета ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы

(Тақ бетi/Нечетная страница)

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Өнiмнiң иесi, жеке немесе заңды тұлға/Владелец продукции
физическое или юридическое лицо

Сүт, литр/ Молоко, литр

Сүт өнiмдерi/Молочные продукты

Басқада ашытумен дайындалған сүт өнiмдерi, орын/литр/другие кисломолочные продукты, мест/литр

май, килограмм/ масло, килограмм

қаймақ, килограмм/
сметана, килограмм

iрiмшiк, килограмм /творог, килограмм

1

2

3

4

5

6

7

(Жұп бетi/Четная страница)

Анализдiң нәтижелерi/Результаты анализа

органолептикалықкөрсеткiштер/ органолептические
показатели

қышқылдығы/кислотность

тығыздығы/плотность

майлылығы, %/жирность, %

сүттiң тазалығын анықтау/определение чистоты молока

редуктазалық сынама/ редуктазная проба

ылғалдықты анықтау/определение
влаги

ас тұзының болуы/ содержание поваренной соли

бруцеллезге сақина сынамасы/ кольцевая проба набруцеллез

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(жалғасы/продолжение)


Өнiмдi қолдану туралы ветеринариялық-санитариялық зертхананың қорытындысы/ Заключение лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы об использовании продукции

Сараптаудың күнi және №/Дата и № экспертизы

Ескертпе/Примечание

маститтi анықтау/исследование на мастит

жалпы радиациондық фонның анықталуы/определение общего радиационного фона

17

18

19

20

21

      Ескертпе/Примечание:
      1. Осы журналдағы жазбаларды № 3-вет нысан (еттiң сараптамасы бойынша) журналындағы тәртiпте жүргiзедi./Запись в данном журнале ведут в том же порядке, что и в журнале формы № 3-вет (по экспертизе мяса).
      2. 20-бағанда сараптаманың № мен күнiн, ал 21-бағанда (Ескертпе) сүт өнiмдерiн зертханалық зерттеу нәтижелерiн (егер оларды зертханаға жолдаса) белгiлейдi./В графе 20 отмечают № и дату экспертизы, а в графе 21 (Примечание) результат лабораторного исследования молочных продуктов (если их направляли в лабораторию).
      3. 8-18-бағандарда талдау нәтижелерiн, ал 19-да осы өнiмнiң пайдалануы немесе иесiне қайтарылуы туралы ветеринариялық–санитариялық сараптама зертханасының қорытындысын көрсетедi./В 8-18 графах указывают результаты анализа, а в 19 – заключение лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы об использовании данной продукции или о возврате ее владельцу.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
6-қосымша          

ветесеп, № 6-вет нысан/ветучет, форма № 6-вет

Ветеринариялық-санитариялық сараптау зертханасында балды сараптау журналы/
Журнал экспертизы меда в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы

(Тақ бетi/Нечетная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Өнімнің иесі жеке немесе заңды тұлға, мекен-жайы/Владелец продукции - физическое или юридическое лицо, адрес

Мөлшері, килограмм/Количество, килограмм

Тексеру нәтижелері/Результаты исследования

органолептикалық көрсеткіштері/ органолептические показатели

ылғалдылығы/влажность

механикалық қоспаларды анықтау/определение механических примисей

қышқылдылығы/кислотность

падьталған бал/падевый мед

консистенциясы/консистенция

дәмі/вкус

иісі/запах

түсі /цвет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(Жұп бетi/Четная страница)

Анализдің нәтижелері/Результаты анализа

Басқа зерттеулер/Другие исследо-вания

Ветеринариялық-санитариялық сараптау зертханасының тұжырымы/Заключение лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы

Сараптаманың нөмірі, күні, Жұмысты орындаған ветеринариялықмаманның тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде және қолы /Дата, номер экспертизы, фамилия, имя, отчество - при его наличии и подпись ветеринарного специалиста выполнившего работу

Ескертпе /Примечание

жалпы радиа-циондық фонды анықтау/ определение общего радиа-ционного фона

диастазасы/диастаза

жасанды инверттік қант/искусственный инвертированный сахар

табиғи инверттік қанттың саны/количество природного инвертированного сахара

сахарозаны анықтау/определение сахарозы

балдың ашып көпіруін анықтау/определение брожения меда

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

      Ескертпе/Примечание:
      18-бағанда жазуды балды зертханалық зерттеуге жолдаған жағдайда жасайды/Запись в графе 18 делают в случае направления меда на лабораторное исследование.
      19-бағанда балдың сатуға жiберiлгенiн немесе жiберiлмегенiн көрсетедi; соңғы жағдайда өнiмдi жарамсыздыққа шығарудың себептерiн көрсетедi/В графе 19 указывают, выпущен мед в продажу или не выпущен; в последнем случае указывают причину браковки продукта.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
7-қосымша           

ветесеп, № 7-вет нысан/ветучет, форма № 7-вет

Ветеринариялық зертханаға түскен материалды тiркеу
журналы/Журнал регистрации поступивших материалов в
ветеринарные лаборатории Жануарлар ауруларын зерттеуге/Для
диагностики заболеваний животных

(Жұп бетi/Четная страница)

Реттiкнөмірі/Номер попорядку

Жолдама құжаттың №, рәсімдеген күні/№ сопроводительного документа, дата оформления

Жеке немесе заңды тұлғаның аты-жөні, мекен-жайы, телефоны/ Ф.И.О. физического или юридического лица, адрес, телефон

Материалдың түсу күні/дата поступления материала

Материал сипаттамасы/ характеристика материала

Жіберілген сынамалардың саны/ количес-тво проб

Ыдыс, бума, пломбының, мөрдін, этикетканың болуы,сынаманы алу сәйкестігі /Тара, упаковка, наличие пломб, печатей, этикетки, соответствие отбора проб (соответствует/не соответствует)

Сараптама актісінің (сынақ хаттамасы), сынамаларды қабылдап алу актының, тіркеу, бағыттаманың, №/№ акта приема передач, регистрации проб, направления, отчета об испытании, акта экпертизы (протокола испытаний)

Зерттеу әдісінің атауы /Наименование метода исследования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(Тақ бетi/Нечетная страница)

Материал бөлiмдерге жiберiлдi/Материал направлен в отделы

Зерттеудін нәтижелері/Результаты исследований

Бақылаудағы үлгілердің саны (л, кг, дана) /количество контрольных образцов (л, кг, штук)

Сараптама актісінің (сынақ хаттамасы) алу күні, тапсырыс берушінің қолы/дата, подпись заказчика при получении акта экспертиз (протокола испытаний)

Биоматериалдың қалдығын және бақылаудағы үлгілерді жойды, қолы/ Остатки биоматериала и контрольные образцы уничтожил, подпись

Бактериологиялық/Бактериологический

Вирусоло-гиялық/Вирусологический

Серологиялық/Серологичес
кий

Паразитологиялық/Паразитологический

Ихтиопатологиялық/Ихтиопатологический

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Азық-түлік қауіпсіздігінің көрсеткіштерін анықтау үшін/Для
определения показателей пищевой безопасности

(Жұп бетi/Четная страница)

Реттiкнөмірі/Номер попорядку

Жолдама құжаттың №, рәсімдеген күні/№ сопроводительного документа, дата оформления

Жеке немесе заңды тұлғаның аты-жөні, мекенжайы, телефоны/ Ф.И.О. физического или юридического лица, адрес, телефон

Материалдың түскен датасы/дата поступления материала

Материал сипаттамасы/ характеристика материала

Жіберіл-ген сынамалардың саны/ количество проб

Ыдыс, бума, пломбының, мөрдін, этикетканың болуы,сынаманы алу сәйкестігі /Тара, упаковка, наличие пломб, печатей, этикетки, соответствие отбора проб (соответствует/не соответствует)

Сараптама актісінің (сынақ хаттамасы), сынамаларды қабылдап алу актының, тіркеу, бағыттаманың, №/№ акта приема передач, регистрации проб, направления, отчета об испытании, акта экпертизы (протокола испытаний)

Зерттеу әдісінің атауы /Наименование метода исследования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(Тақ бетi/Нечетная страница)

Материал бөлiмдерге жiберiлдi/Материал направлен в отделы

Зерттеудін нәтижелері /Результаты исследований

Бақылаудағы үлгілердің саны (л, кг, дана) /количество контрольных образцов (л, кг, штук)

Сараптама актісінің (сынақ хаттамасы) алу күні, тапсырыс берушінің қолы/дата, подпись заказчика при получении акта экспертиз (протокола испытаний)

Биоматериалдың қалдығын және бақылаудағы үлгілерді жойды, қолы/ Остатки биоматериала и контрольные образцы уничтожил, подпись

Микробиологиялық/Микробиологический

Химиялық-токсикологиялық/Химикотоксикологический

Радиоло-гиялық/Радиологический

Ихтиопатологиялық/Ихтиопатологический

Ветеринариялық-санитариялық немесе биохимилық сараптау /Ветеринарно-санитарной или биохимической экспертизы/

Микология/Микология

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
8-қосымша          

ветесеп, № 8-вет нысан/ветучет, форма № 8-вет

Бактериологиялық зерттеулер журналы/Журнал бактериологических
исследований

(Жұп бетi/Четная страница)
Сараптама/Экспертиза № _________
Материалдың түскен күнi/Дата поступления материала «__» _____ 20 г/ж
Материалдың иесi жеке немесе заңды тұлғаның мекен жайы/
Адрес физического или юридического лица владельца материала ________
____________________________________________________________________
Тексерiлуге не жiберiлдi/Что прислано на исследование ______________
Материал қандай күйде қабылданды/В каком состоянии принят материал
____________________________________________________________________
Ненi тексеру керек/На что исследовать ______________________________

1. Зерттеудiң барысы/1. Ход исследования
2. Патологоанатомиялық және органолептикалық деректер/
Патологоанатомические и органолептические данные ___________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Бастапқы материалдың микроскопиялық зерттеулерi/Микроскопическое
исследование исходного материала ___________________________________
____________________________________________________________________  (бояу әдiсi, микробтардың морфологиясы/метод окраски, морфология микробов)

2. Себулер/2. Посевы

Себуге алынған материалдың түрi/Вид материала, из которогопроизведен посев

Қоректiк орталардың атауы/Название сред

Қоректiк орталарда өсу сипаты/Характер роста
на средах

Қан/КровьКөк бауыр/СелезенкаӨт/ЖелчьБауыр/ПеченьБүйрек/ПочкаБас миы/Головной мозгЛимфа түйiнi/Лимфоузел(Тақ бетi/Нечетная страница)
Өсiндi микроскопиялау/Микроскопия культуры _________________________
____________________________________________________________________
(бояу әдiстерi, микробтардың морфологиясы/методы окраски, морфология микробов)
Қайта себу/Пересев _________________________________________________
____________________________________________________________________
(элективтi қоректi ортада, бөлiпсебу, табақшаларға, айы-күнi/на элективные среды, дробный рассев, на чашки, дата).

3. Бөлiнiп алынған микробтың биохимиялық қасиеттерi/
3. Биохимические свойства выделенного микроба

Зерттелген күнi/ Дата исследования

Ағзалардың (материалдардың) атаулары/ Названия органов(материалов)

Глюкоза/Глюкоза

Лактоза/Лактоза

Маннит/Маннит

Сахароза/Сахароза

1

2

3

4

5

6

(жалғасы/продолжение)

Арабиноза/Арабиноза

Дульцит/Дульцит

Сүт/Молоко

H,S

Индол/Индол

Қозғалымдылығы/Подвижность

Серологиялықзерттеулер/Серологические исследования

7

8

9

10

11

12

13

4. Биологиялық зерттеулер/4. Биологические исследования

Реттiк нөмірі/Номер попорядку

Жануарлардың түрі және саны/ вид и количество животных

Жұқтыру күні және уақыты/дата и время заражения

Қандай материалмен/ каким материалом

Жұқтыру орны және дозасы/ Доза и место заражения

Жануарлардың өлген немесе сойылған уақыты, күні/дата и время падежа или убоя животных

Союдың және бактериологиялық зерттеудің нәтижелері/результаты вскрытия и бактериологического исследования

Жұмысты жүргізген ветмаманның Т.А.Ә., қолы/Ф.И.О., подпись ветспециалиста выполнившего работу

1

2

3

4

5

6

7

8

Зерттеу нәтижелерi/Результаты исследований __________________________
Басқа бөлiмдерде жүргiзiлген зерттеулердiң нәтижелерi және сараптау
№/Результаты исследований, проведенных в других отделах, и № их
экспертиз ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Тұжырым/Заключение __________________________________________________
Ұсыныстар/Рекомендации ______________________________________________
Ветеринариялық маман/Ветеринарный специалист ________________________«___» ________ 20__ жыл/год.

      Ескертпе/Примечание: «Зерттеу нәтижелерi» айдарында осы сараптауда (қоздырғыштың атауы және түрi) жүргiзiлген зерттеулердiң барлық түрлерi бойынша қорытындыларды жазады. Бруцеллездiң, туберкулездiң, лептоспироздың, листериоздың, вибриоздың, паратифтiң, колибактериоздың, анаэробты және және басқа да инфекциялар қатарының қоздырғыштарының мәдениеттерiн бөлiп алу кезiнде мiндеттi түрде бөлiп алынған қоздырғыштың түрiн көрсетедi. «Қорытындыда» материалды зерттеуге жiберген жеке және заңды тұлғаға (ұйымға, шаруашылыққа) хабарлайтын бактериологиялық және жалпы диагнозды жазады./В рубрике «Результаты исследований» записывают выводы по всем видам исследований, выполненных в данной экспертизе (название и вид возбудителя). При выделении культуры возбудителей бруцеллеза, туберкулеза, лептоспироза, листериоза, вибриоза, паратифа, колибактериоза, ряда анаэробных и других инфекций обязательно указывают тип выделенного возбудителя. В «Заключении» пишут бактериологический и общий диагноз, который сообщают физическому или юридическому лицу (организации, хозяйству), приславшему материал на исследование.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы   
№ 16-07/114 бұйрығына    
9-қосымша         

ветесеп, № 9-вет нысан/ветучет, форма № 9-вет

Вирусологиялық зерттеулер журналы/Журнал вирусологических
исследований

(Жұп бетi/Четная страница)
Сараптау/Экспертиза № ___________
Материалдың түскен күнi/Дата поступления материала «__» ____ 20__ жыл./год.
Материалдың иесi жеке немесе заңды тұлғаның мекен жайы/Адрес физического или юридического лица владельца материала _________
___________________________________________________________________
Жiберiлген материал/Присланный материал ___________________________
Материалдың жағдайы/Состояние материала ___________________________Жануардың өлiм–жiтiмге ұшыраған немесе сойылған уақыты/Дата падежа или убоя животного «__» ________ 20__жыл./год.
Бастапқы диагноз/Предварительный диагноз __________________________
Анамнездiк деректер/Анамнестические данные ________________________
___________________________________________________________________

      Зерттеу әдiстерi/Методы исследования
      1. Паталогоанатомиялық өзгерiстер/Патологоанатомические изменения __________________________________________________________
      2. Гистологиялық зерттеу нәтижелерi/Результат гистологического исследования _______________________________________________________
      3. Бактериологиялық зерттеу нәтижелерi/Результат бактериологического исследования ___________________________________
      4. Вирусологиялық зерттеулер/Вирусологические исследования ___

      1. Микроскопия/1. Микроскопия
      1) жарықтық/световая __________________________________________
      2) люминесценттiк/люминесцентная ___________________________________________________________________________________________________(материал, бояу әдiстерi, нәтиже/материал, метод окраски, результат)

2. Биологиялық зерттеулер/2. Биологические исследования
(тәжірибелiк жануарларда/на подопытных животных)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Зертханаға жіберу нөмірі/Номер направления в лабораторию

Информация о подопытных животных

Қандай материалмен жұқтырылды/Каким материалом заражено

Жұқтыру әдісі, дозасы/Метод заражения, доза

Өлiмжітімнің немесе сою күні/Дата падежа или убоя

Паталогоанатомиялық өзгерістер/Паталогоанатомические изменения

Микроскопия/Микроскопия

Нәтиже/результат

Жұқтыру күні/
Дата заражения

Жануардың түрі/Вид животного

Жасы және салмағы/ Возраст и масса

Жануарлардың саны/Количество животных

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(Тақ бетi/Нечетная страница)
2) тауық эмбриондарында/на куриных эмбрионах

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Жұқтыру күні/Дата заражения

Эмбриондардың жасы/Возраст эмбриона

Саны, күні/Количество штук

Қандай материалмен жұқтырылды/Каким материалом заражены

Жұқтыру әдісі және дозасы/
Метод и доза заражения

Өлген күні/Дата гибели

Паталогоанатомиялық өзгерістер/Патологоанатомические изменения

Микроскопия/Микроскопия

Нәтиже/Результат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3) ұлпалар мәдениетiнде/на культуре тканей

Ұлпалар мәдениетiнiң атауы/ Название культуры тканей

Жұқтырукүнi/Датазаражения

Қандайпассаж/ Какойпассаж

Флакондардың немесе шыны түтiктердiң саны/Количество флаконов или пробирок

Цитопатогендік әрекеттің пайда болу мерзiмi/Срок появления цитопатогенного действия

Цитопатогендік әрекетті кресттебағалау/Оценка цитопатогенного действия в крестах

Нәтижелер/Результаты

1

2

3

4

5

6

7

3. Иммунобиологиялық реакциялар/3. Иммунобиологические реакции

Зерттелетiнматериалдыңтүрi/Видисследуемогоматериала

Спецификалық қан сарысуының немесе антигеннiң атауы/Название специфической сыворотки или антигена

Зерттеу нәтижелерi/Результаты исследования

комплименттібайланыстыруреакциясы/реакциясвязываниякомплиментов

гемоагглютинация реакциясы/реакциягемоагглюти-нации

гемоагглютинацияреакциясын баяулату/ реакция замедлениягемоагглютинации

диффузды преципитация реакциясы/ реакция фиффузной преципитации

РН

1

2

3

4

5

6

7

Вирусологиялық зерттеудiң нәтижесi (вирусты типтеу нәтижелерiн
қоса алғанда)/Результат вирусологического исследования (включая
результат типизации вируса) ________________________________________
____________________________________________________________________
Қортынды/Заключение ________________________________________________
Ұсыныстар/Рекомендации _____________________________________________
Жауаптың берiлген күнi/Дата ответа _________________________________
Ветеринариялық маман/Ветеринарный специалист _______________________
      Ескертпе/Примечание:
      «Вирусологиялық зерттеу нәтижесi» айдарында бөлiнiп алынған вирустың түрiн және типiн, «Қортындыда» - жалпы диагнозды көрсетедi./В рубрике «Результат вирусологического исследования» указывают вид и тип выделенного вируса, в «Заключении» — общий диагноз.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
10-қосымша         

ветесеп, № 10-вет нысан/ветучет, форма № 10-вет

Серологиялық зерттеулер журналы/Журнал серологических
исследований

(Тақ бетi/Нечетная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Сараптау нөмірі/Номер экспертизы

Зертханаға жіберу номері/ Номер направления в лабораторию

Материалдың келіп түскен күні/Дата поступления материала

Жануардың түрі, жасы/Вид животного, возраст

Зерттеу түрі/Вид исследования

Шаруашылықтың қолайлығы/Благополучие хозяйства

Материалдың түсуі (бірінші рет, қайталанып)/Поступление материала (первично, повторно)

Сынаманың саны/Количество проб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(Жұп бетi/Четная страница)

Зерттеудің тәсілі/Метод исследования

Зерттеудің нәтижесі/Результаты исследования

Күдікті пробаларды немесе қайталап зерттеулердің күні/Дата перестановки сомнительных проб или повторного исследования

Диагностикумның өндірушісы, сериясы, шығарылған датасы, титры/ производитель, серия, дата изготовления, титр диагностикума

Ветеринариялық маманның қолы/Подпись ветспециалиста

Жауаптың берілген күні/Дата отправки ответа

оң нәтиже /положительный

күдікті/сомнительный

Теріс нәтиже/отрицательный

Жарамсыз/брак

10

11

12

13

14

15

16

17

18

      Ескертпе/Примечание:
      1. 3-бағанда сынама жiберiлген зертханаға жіберу № көрсетедi. Зерттеу үшiн қабылданған сынамалардың санын 9-бағанға жазады, сол бағанның бөлiмiнде зерттеу үшiн жарамды болып табылған сынамалардың санын қояды./В графе 3 указывают № направления в лабораторию, по которому присланы пробы. Количество принятых для исследований проб записывают в графе 9, в этой же графе знаменателем проставляют число проб, оказавшихся пригодными для исследования.
      2. 10-бағанда қандай әдiспен зерттелгенiн көрсетедi./В графе 10 указывают, каким методом исследована.
      3. 11-14-бағандарда зерттеу нәтижелерiн./В графах 11-14 результаты исследований.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
11-қосымша          

ветесеп, № 11-вет нысан/ветучет, форма № 11-вет

Гематологиялық зерттеулер журналы/Журнал гематологических
исследований

(Тақ бетi/Нечетная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Зертханаға жіберу нөмірі/Номер направления в лабораторию

Сараптама №/№ экспертизы

Материалдың түскен күні /
Дата поступления материала

Жануардың түрі/ Вид животного

Материалды неге зерттеу керек/на что исследовать материал

Сынамалардың саны/Количество проб

Зерттелді (алғашқы рет, қайталанып)/Исследовано (первично, вторично)

Сандық анықтамасы/Количественное определение

гемоглобиннің/гемоглобина

қан түйіршіктерінің/эритроцитов

лейкоцитердің/лейкоцитов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(Жұп бетi/Четная страница)

Тексеру нәтижелерi/Результаты исследований

Жауаптың жiберiлген күні, ветеринариялық маманның қолы/Дата отправки ответа, подпись вет врача

эритроциттердiң тұну рекциясы /реакция оседания эритроцитов

лейкоциттiк формулалар есептелді/подсчитано лейкоцитарных формул

бiрiншi рет, қайталанып/первично, вторично

терiс/отрицательные

күмәндi/сомнительные

оң/положительные

12

13

14

15

16

17

      Ескертпе/Примечание:
      8-бағанда белгiлейдi: қанды зерттеу үшiн бiрiншi немесе екiншi рет жiберiлдi, ал 14, 15, 16-бағандарда зерттеу нәтижесiн (алымы – материал бiрiншi рет зерттелген және тиiстi нәтижелер алынған жануарлардың саны, ал бөлiмi – қайта зерттелген жануарлардың саны)./В графе 8 отмечают: первый или второй раз прислана для исследования крови, а в графах 14, 15, 16 - результат исследования (числитель - количество животных, от которых материал исследован первично и получены соответствующие результаты, а знаменатель - количество животных, исследованных повторно).

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
12-қосымша          

ветесеп, № 12-вет нысан/ветучет, форма № 12-вет

Гистологиялық зерттеу нәтижелерi/Журнал гистологических
исследований

(Тақ бетi/Нечетная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Зертханаға жіберу нөмірі/Номер направленият в лабораторию

Сараптау №/№ экспертизы

Патологиялық материалдың түскен күні/Дата поступления патологического материала

Жануардың түрі/Вид животного

Неге зерттеу керек/На что исследовать

Патологиялық материалдың атауы/Название патологического материала

1


2

3

4

5

6

(Жұп бетi/Четная страница)

Патологиялық-гистологиялық көрініс/Патолого-гистологическая картина

Патологиялық-гистологиялық диагноз/Патологогистологический диагноз

Қорытынды/Заключение

Ветерина-риялық маманның колы, жауап жіберлген датасы/Подпись ветспециалиста, дата отправки ответа

7

8

9

11

      Ескертпе/Примечание:
      7-бағанда талдау үшiн олардың қандай ағзаларының немесе олардың бөлiктерiнiң жiберiлгенiн тiзбелейдi, ал 8-бағанда жiберiлген материалда табылған паталогогистологиялық өзгерiстерiн толық суреттейдi./В графе 7 перечисляют, какие органы или их части присланы для анализа, а в графе 8 подробно описывают патологогистологические изменения, обнаруженные в присланном материале.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына    
13-қосымша         

ветесеп, № 13-вет нысан/ветучет, форма № 13-вет

Терi шикiзатын сiбiр жарасына зерттеу журналы/Журнал исследований проб кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву

(Тақ бетi/Нечетная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Зертханаға жіберу нөмірі/Номер направления в лабораторию

Сараптау №/№ экспертизы

Шикiзаттың түскен күні/Дата поступления сырья

Терi шикізатының түрі/Вид кожмех сырья

Консервілеу/Консервирование

Серияның №/№ серии

Тең немесе штабельдің №/№ тюка или штабеля

Сынама-ның № №___нан №___дейін/ № проб с №__по №__

Сынамалардың саны/Количество проб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(Жұп бетi/Четная страница)

Зерттеулердiң нәтижелері/Результаты исследований

Серияның №, диагностикумды өндірушінің атауы, преципитациялаушы қан сарысуының және сібір жарасына қарсы антигеннің дайындалған датасы/№ серии, наименование производителя диагностикума, дата изготовления преципитирующей сыворотки и сибиреязвенного антигена

Преципитациялаушы қан сары суын бақылау нәтижесі (приципитациялық сақинаның пайда болу уақыты)/Результат контроля приципитирующей сыворотки (время появления кольца приципитации)

Ескертпе/Примечание

Зерттеу жүргізген ветдәрігердің колы/подпись ветврача, проводившего исследование

бiрiншi рет зерттеу/первичное исследование

тексеру-бақылау зерттеуі/проверочно-контрольное исследование

нәтиже/результат

жауап №, датасы/№, дата ответа

нәтиже/результат

жауап №, датасы/№, дата ответа

11

12

13

14

15

16

17

18

      Ескертпе/Примечание:
      1. 5-бағанда шикiзаттың түрiн көрсетедi, мысалы қой терiсi, ешкiлердiң, iрi қара малдың терiлерi және бұдан басқа; 6-бағанда – консервiлеудiң түрi – тұздалған, құрғақ, сулы тұздалған, буға бұқтырылған және бұдан басқа; 8-бағанда – сынамаларға қоса жүретiн құжаттардағы мәлiметтерге сәйкес тюктiң немесе қатардың нөмiрi./В графе 5 указывают вид сырья, например овчина, шкуры коз, крупного рогатого скота и так далее.; в графе 6 – вид консервирования: соленое, сухое, мокросоленое, парное и так далее; в графе 8 – номер тюка или штабеля согласно сведениям из сопроводительного документа к пробам.
      2. 10-бағанда зерттеуге түскен сынамалардың жалпы санын көрсетедi, ал 9-бағанда – олардың нөмірлерiн, осы жерде бастапқы және соңғы нөмірлерiн көрсетедi (№ 1 – ден № 99 дейiн және тағы сондайлар); осы сынамалардың сериясының № қоса жүретiн құжатта көрсетiлгенге сәйкес 7-бағанда./В графе 10 указывают общее количество проб, поступивших на исследование, а в графе 9 – их номера, причем указывают лишь начальный и последний номера (с № 1 до № 99 и тому подобное); № серии этих проб – в графе 7 согласно указанию в сопроводительном документе.
      3. 11-14-бағандарда зерттеудiң нәтижелерiн және жауаптың жiберiлген күнiн жазады./В графах 11-14 пишут результаты исследования и дату, когда был послан ответ.
      4. 15-бағанда сынамаларды зерттеуге көмектескен преципитациялаушы қан сары суы туралы деректердi мiндеттi түрде жазады; оның сериясының нөмiрiн, қайда дайындалғанын және дайындау күнiн, ал 16-бағанда – оның бақылауы туралы деректердi./В графе 15 обязательно записывают данные о преципитирующей сыворотке, с помощью которой исследовали пробы; номер ее серии, где изготовлена и дату изготовления, а в графе 16 – данные о ее контроле.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
14-қосымша          

ветесеп, № 14-вет нысан/ветучет, форма № 14-вет

Жануарлардың паразитарлық ауруларына зертханалық зерттеулердi есепке алу журналы/
Журнал учета лабораторных исследований на паразитарные болезни животных

(Тақ бетi/Нечетная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Зертханаға жіберу нөмірі/Номер направления в лабораторию

Түскен күні/Дата поступления

Материалдың атауы/Наименование материала

Түрі, жасы/Вид, возраст

Табындағы, отардағы,топтағы саны/Количество (гурте, отаре, группе)

Материалды алған күні/Дата взятия материала

1

2

3

4

5

6

7

(Жұп бетi/Четная страница)

Келiп түскен сынамалардың саны/Количество поступивших проб

Ненi зерттеу керек және зерттеудің әдісі/На что исследовать и метод исследования

Зерттеудiң барысы және нәтижесі (бөлініп алынған қоздырғыштың аталуы және оның мінездемесі)/Ход и результаты исследования (название-выделенного возбудителя, его характеристика)

Жауап жіберілген күні, сараптау №, зерттеу жүргізген ветдәрігердің қолы/Дата отправки ответа, № экспертизы, подпись ветврача, проводившего исследование

8

9

10

11

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
15-қосымша           

ветесеп, № 15-вет нысан/ветучет, форма № 15-вет

Жемшөп пен басқа материалдарды микотоксикологиялық зерттеу журналы/Журнал микотоксикологиических исследований кормов и других материалов

(Тақ бетi/Нечетная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Зертханаға жіберу нөмірі/Номер направления в лабораторию

Түскен күні/Дата поступления

Сараптау №/№ экспертизы

Материалдың атауы мен мөлшері/Название и количество материала

Зерттеудің мақсаты/Цель исследования

Зерттеудiң басталған және аяқталған датасы/Дата начала и окончания исследований

1

2

3

4

5

6

7

(Жұп бетi/Четная страница)

Токсико-микологиялық зерттеулердiң нәтижелерi/
Результаты токсико-микологических исследований

Сынамаларды зерттеу бойынша қорытынды және жем-шөптерді пайдалану бойынша ұсыныс/Заключение по результатам исследований проб и рекомендация по использованию корма

Зерттеу жүргізген ветеринариялық маманның қолы, жауаптың жіберілген күні/Подпись ветринарного специалиста, проводившего исследование, дата отправки ответа

жемшөптер және де басқа да материалдардың/кормов и других материалов

саңырауқұлақтар өсіндісі//культура грибов

органолептикалық/органолептические

микологиялық/микологические

терi сынамасымен/кожной пробой

тышқандарды суару, құстарға азық ретінде беру және тағы басқа/выпаивание мышам, вскармливание птиц и другие

парамецияда (өлу уақыты)/на парамециях (время гибели)

терi сынамасымен/кожной пробы

зертханалық жануарларға тері астына егу арқылы/подкожного введения лабораторным животным

8

9

10

11

12

13

14

15

16

      Ескертпе/Примечание:
      1. 8-бағанда жемшөп сынамаларының органолептикалық зерттеулерiнiң нәтижелерiн көрсетедi, бидайдың бұзылу дәрежесiн (1, 2, 3 немесе 4-шi) белгiлейдi./В графе 8 указывают результаты органолептического исследования проб корма, отмечают степень порчи зерна (1, 2, 3 или 4-я).
      2. 9-бағанда әр түрлi зерттеу әдiстерiмен бөлiнiп алынған саңырауқұлақтың түрi көрсетiлуi қажет; 10-бағанда терi сынамасымен анықталатын жемшөптiң, ал 11-бағанда сығындыны тышқандардың асқазанына енгiзу немесе құстарға азық ретiнде беру жолымен анықталатын уыттылық дәрежесiн (1, 2, 3 немесе 4-шi) көрсетедi./В графе 9 должен быть указан вид гриба, выделенного из корма различными методами исследования; в графе 10 указывают степень токсичности корма (1, 2, 3 или 4-я), определяемую кожной пробой, а в графе 11 – путем введения экстракта в желудок мышам или скармливания птице.
      3. 12-бағанда саңырауқұлақ мәдениетiнiң парамецииге әсер ете бастаған сәтiнен олардың өлу сәтiне дейiнгi уақытты (минуттар, сағаттар), 13-бағанда – мәдениеттiң уыттылық деңгейiн, ал 14-бағанда зертханалық жануардың өлген уақытын жазады./В графе 12 записывают время (минуты, часы), прошедшее с момента воздействия культуры гриба на парамеции до момента их гибели, в графе 13 – степень токсичности культуры, а в графе 14 – время гибели лабораторного животного.
      4. 15-бағанда зерттеулердiң нәтижесi бойынша жалпы қорытындыны жазады./В графе 15 записывают общее заключение по результатам исследований.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына    
16-қосымша          

ветесеп, № 16-вет нысан/ветучет, форма № 16-вет

Химиялық-токсикологиялық зерттеулердiң журналы/Журнал химико-токсикологических исследований

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Зертханаға жіберу нөмірі/Номер направления в лабораторию

Келiп түскен материалдың атауы және саны (бас, сынама)/Название и количество поступившего материала (голов, проб)

Неге зерттеу керек/На что исследовать

Зерттеу әдiстерi, талдау барысы/Методы иссле-дования, ход анализа

Сынамаларды зерттеудiң нәтижелері, сараптау №/Результаты исследования проб, № экспертизы

Жауапты жіберу күні, ветмаманның қолы/дата отправки ответа, подпись ветспециалиста

1

2

3

4

5

6

7

      Ескертпе/Примечание:
      1. 5-бағанда материалдың атауынан басқа, оның қанша бастан (жемшөптен) алынғанын немесе сынама санын көрсетедi./В графе 5 указывают, кроме названия мтериала, от какого количества голов (кормов) он взят или количество проб.
      2. 7-бағанда зерттеу жүргiзiлген әдiстi көрсетедi және талдау барысын жазады./В графе 7 указывают метод, которым проведено исследование, и записывается ход анализа.
      3. 9 бағанда зерттеудiң оң нәтижесiнде материалда қандай уытты заттар және қандай мөлшерде анықталғанын жазады./В графе 9 при положительном результате исследования записывают, какие ядовитые вещества и в каком количестве обнаружены в материале.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
17-қосымша          

ветесеп, № 17-вет нысан/ветучет, форма № 17-вет

Биохимиялық және зертханалық-клиникалық зерттеулер журналы/Журнал биохимических и лабораторно-клинических исследований

(Тақ бетi/Нечетная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Зертханаға жіберу нөмірі/Номер направления в лабораторию

Түскен күні/Дата поступления

Сараптау №/№ экспертизы

Материалдың атауы/Название материала

Неге зерттеу керек/На что исследовать

Зерттеу әдісі/Метод исследования

Жануардың түрі, лақапаты, №/вид, кличка, № животного

1

2

3

4

5

6

7

8

(Жұп бетi/Четная страница)

Сандық анықтамасы/Количественное определение

Қорытынды және ұсыныс/Заключение и рекомендация

Жауаптың жіберілген күні және ветмаманның қолыДата отправки ответа и подпись ветспециалиста

каротинның/каротина

жалпы ақ затының/общего белка

сілті қоры/резервной щелочи

кальцийдің/кальция

фосфордың/фосфора

қанттың/сахара

кетондықденелердің/кетоновых тел

9

10

11

12

13

14

15

16

17

      Ескертпе/Примечание:
      4-бағанда бiр жануардан алынатын сынамалардың санына тәуелсiз олардың (қанның, сүттiң) сараптауының реттiк нөмiрiн қояды. Жемшөптердi зерттеудiң нәтижелерiн осы журналдың тиiстi бағандарына жазады./В графе 4 проставляют порядковый номер экспертизы проб (крови, молока) от одного животного независимо от их количества. Результаты исследования кормов заносят в соответствующие графы этого же журнала.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
18-қосымша          

ветесеп, № 18-вет нысан/ветучет, форма № 18-вет

Балық шаруашылығы су қоймаларының гидрохимиялық және токсикологиялық зерттеулерiнiң журналы/
Журнал гидрохимических и токсикологических исследований рыбохозяйственных водоемов

(Тақ бетi/Нечетная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Түскен күнi/ Дата поступления

Шаруашылықтың, тоғанның атауы/ Название хозяйства, водоема

Материалдың атауы/
Название материала

Судың гидрохимиялық зерттеулерiнiң нәтежелерi/Результаты гидрохимических исследований воды

түсi/цветность

лайлылығы/мутность

1

2

3

4

5

6

(жалғасы/продолжение)

Судың гидрохимиялық зерттеулерiнiң нәтежелерi/Результаты гидрохимических исследований воды

белсендi реакциясы, рН/активная реакция, рН

тотығуы/окисляемость

құрамындағы оттегi/содержание кислорода

альбуминойттық азот/азот альбуминоидный

тұзды аммияк/аммияк солевой

нитраттар/нитриты

нитриттер/нитраты

қыста/зимой

жазда/летом

7

8

9

10

11

12

13

14

(Жұп бетi/Четная страница)

Фосфаттар/Фосфаты

Көмiрқышқылы/Углекислота

Күкiртқышқылы/Сероводород

Сiлтiлiгi/Щелочность

Сульфаттар/Сульфаты

Кислородті биологиялық қолдану/ Биологическое потребление кислорода

Хлоридттер/Хлориды

Химико-токсикологиялықзерттеулердiң нәтижелерi/Результатыхимико-токсикологическихисследований

Сараптаманың № және зерттеулурдiң нәтижелерiн
хабарлау күнi/№ экспертизы и дата сообщения о результатах исследований

15

16

17

18

19

20

21

22

23

      Ескертпе/Примечание:
      4-бағанда зерттеуге қандай материал (судың, топырақтың, планктонның, балықтың, және басқаларының сынамалары) жiберiлгендiгi, 22-бағанда балықтардың улануы мен өлуiне әкелетiн уытты және басқа заттардың бар болуына тиiстi материалдың зерттеу нәтижелерi көрсетiледi./В графе 4 указывают, какой материал прислан на исследование (пробы воды, грунта, планктона, рыба и другого), в графе 22 – результаты исследований соответствующего материала на наличие ядовитых и других химических веществ, вызывающих отравление и гибель рыб.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
19-қосымша         

ветесеп, № 19-вет нысан/ветучет, форма № 19-вет

Ветеринариялық зертхананың радиологиялық бөлiмiн зерттеудi есепке алу журналы/Журнал учета исследований радиологического отдела ветеринарной лаборатории

(Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк нөмірі/№ по порядку

Зертханаға жіберу нөмірі/Номер направления в лабораторию

Түскен күні/Дата поступления

Материалдың (өнімнің) атауы/Наименование материала (продукта)

Зерттеулердің бағыт бойынша көрсеткіштері/Показатели испытаний по направлению

1

2

3

4

5

(Тақ бетi/Нечетная страница)

Зерттеулер жүргiзiлдi/Проведено исследований

Зерттеу нәтижелері/Результаты исследования

Сараптаманың берілген датасы/Дата выдачи экспертизы

Зерттеу жүргізген жауапты тұлғаның тегі, аты-жөні/ФИО ответственного лица, проводившего исследование

Ескертпе/Примечание

соның iшiнде/в том числе

жиынтық бета белсенділігі/суммарная бета активность

стронций-90/ стронций-90

цезий-137/цезий-137

тұрақты кальций/стабильный кальций

6

7

8

9

10

11

12

13

Қазақстан Республикасы     
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
20-қосымша        

ветесеп, № 20-вет нысан/ветучет, форма № 20-вет

Келiп түскен микроорганизмдердiң ветеринарияда пайдаланылатын штаммдарын қозғалысын есептеу журналы/
Журнал учета движения штаммов микроорганизмов используемых в ветеринарии

Раздел 1. Поступившие штаммы

Реттiк жәнетiркеу нөмірi/№ по порядку и регистрации

Материалдың келiп түскен уақыты/ Датапоступления материала

Микроорга
низмдер
штаммының аты/Наименование штаммамикроорганизма

Кайдан келiптүстi/Откудапоступил

Биоматериалдың көлемi және саны/ Количество и объем биоматериала, состояние

Күнi жәнеалудыңмақсаты, рұқсаттама № жәнепротокол №/ Дата и цельизъятия, № разрешение и № протокола

Зерттеудiңнәтижесi/Результатисследования

Жауапты орындаушының аты, тегі,әкесінің аты - ол болған кезде және қолы/ Фамилия, имя, отчество при его наличии иподписьответственного исполнителя

Ескерту/Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Раздел 2. Депонированные штаммы

(Тақ бетi/Нечетная страница)

Реттiкнөмірi/Номерпо порядку

Депондау туралы өтiнiштiңтүскен күнi/Дата поступления ходатайства о депонировании

Автордыңаты-жөнi/фамилия,имя, отчество - при его наличииавтора

Кiмнiң
рұқсатымендепондалды/Кем дано разрешение на депонирование

Штаммныңбиноминалдыатауы, штаммныңнөмiрi/Биноми-нальное наименование штамма, № штамма

Келiп түскен материалдардың саны(пробиркалар, ампулалар)/Число поступивших емкостей (пробирок,ампул)

Штаммның ерекшелiктерi/Особенности штамма (назначение)

1

2

3

4

5

6

7

(Жұп бетi/Четная сторона)

Күнi мен штаммныңөмiрщендiгiнiң қорытындысы/Дата и результат проверки штамма нажизнеспособность

Депондалу куәлiгiнiң берiлу күнi/Дата выдачи свидетельства о депонировании

Коллекциондық штаммның паспортының
берiлу күнi/Дата выдачи
паспорта коллекционного штамма

Коллекцияны алған штаммның №/№ штамма присвоенной коллекции

Қолы/Подпись

Ескерту/Примечание

8

9

10

11

12

13

      Ескертпе/Примечание:
      4-бағанда – депондауға кiм рұқсат бердi, тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде, лауазымы./В графе 4 – кем разрешено депонирование, фамилия, имя, отчество - при его наличии, должность.
      7-бағанда – штаммның арналуы көрсетiледi – мұражайлық, сақтауға эпизоотиялық, типтiк, вакциналық./В графе 7 – указывается назначение штамма – музейный, на хранение, эпизоотический, типовой, вакцинный.
      11-бағанда – микроорганизмдер штаммы топтамасының паспортының берiлген нөмірi көрсетiледi./В графе 11 – указывается присвоенный номер паспорта коллекции штамма микроорганизма.
      продолжение
      Раздел 3. Производственные штаммы

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Орыс және латын тiлiндегi атауы/
Наименование в русской и латинской транскрипции

Келiп түскен материалдың сипаттамасы/Характеристика поступившего материала

Материалдың түскен күнi/Дата поступления материала

Қайдан келдi/Откуда поступил

1

2

3

4

5

(жалғасы/продолжение)

Бөлiну мекенi/Место выделения

Бөлiну күнi/Дата выделения

Кiм бөлдi/Кем выделен

Кiмге және қашан берiлдi/Кому и когда передан

Ескерту/Примечание

6

7

8

9

10

      Ескертпе/Примечание:
      3-бағанда – келiп түскен биологиялық материалдың қасиеттерi көрсетiледi – патогендi, нативтi, леофильдi./В графе 3 – указывается свойства поступившего биологического материала – патогенный, нативный, леофильный.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы   
№ 16-07/114 бұйрығына     
21-қосымша          

ветесеп, № 21-вет нысан/ветучет, форма № 21-вет

Жануарлардың инфекциялық, инвазиялық және саңырауқұлақтық ауруларының қоздырғыштарымен залалданған зертханалық жануарларды есепке алу журналы/
Журнал учета лабораторных животных, зараженных возбудителями инфекционных, инвазионных и грибковых заболеваний животных

Жұқтырукүнi/Датазаражения

Штамныңатауы/Наименование штамма

Жануарлардыңтүрi мен жасы/Вид и возрастживотных

Жұқтырылғанжануарлардыңсаны/Количествозараженных животных

Жұқтыруәдiсi/Способзаражения

Жұқтырудозасы/Дозазаражения

Клиникалық белгiлерi/Клинические признаки

Өлген/Пало

Қалды/Осталось

Ескерту/Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
22-қосымша          

ветесеп, № 22-вет нысан/ветучет, форма № 22-вет

Микроорганизм штаммдарын табыс ету журналы/Журнал выдачи штаммов микроорганизмов

(Тақ бетi/Нечетная страница)

Реттiк нөмірi/ Номер по порядку

Талаптардың келiп түскен күнi/Дата поступления требования

Талаптар қайдан келдi/ Откуда поступило требование

Кiм рұқсат бердi, құжаттың № мен күнi/Кто разрешил
передачу, № документа и дата

Штаммның атауы/ Наименование штамма

1

2

3

4

5

(Жұп бетi/четная сторона)

Штамның жiберiлген күнi/Дата отпуска штамма

Кiм қабылдады, аты-жөнi, сенiмхат пен паспорттың күнi, №/Кто получил, фамилия, имя, отчество - при его наличии, дата № доверенности и паспорта

Штаммды қабылдаушының қолы/Роспись получившего штамм

Кепiлдеме берген қолы/Расписка выдавшего

Мекеменiң штаммды қабылдауы туралы белгiлеу/Отметка о получении штамма учреждением

6

7

8

9

10

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
23-қосымша          

ветесеп, № 23-вет нысан/ветучет, форма № 23-вет

Микроорганизм штаммдарының қасиеттерiн тексеру нәтижелерiн тiркеу журналы/
Журнал регистрации результатов проверки свойств штаммов микроорганизмов

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Қоздырушыныңатауы/Наименованиевозбудителя

Инвентарлыкiтаптағы №/№ поинвентарной
книге

Зерттеу күнi/Дата исследования

Морфологиялыққасиеттерi/Морфологическиесвойства

Культуалдыққасиеттерi/Культуральныесвойства

Серологиялыққасиеттерi/Серологическиесвойства

Биохимиялық қасиеттерi және басқада өзгешелiктерi/Биохимическиесвойства и другиеособенности

Биологиялыққасиеттерi/Биологическиесвойства

Ескерту/Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
24-қосымша          

ветесеп, № 24-вет нысан/ветучет, форма № 24-вет

Биоматериалды, микроорганизм штаммдарының мәдениеттерiн жоюды тiркеу журналы/Журнал регистрации уничтожения биоматериала, культур штаммов микроорганизмов

(Тақ бетi/Нечетная страница)

Залалсыздандыру тәртiбi (режимдi, экспозицияны көрсету)/Режим стерилизации (указать режим, экспозицию)

Залалсыздандыруды бақылау/Контроль стерилизации

Залалсыздандырудың басқа түрлерi (режимiн, уақытын көрсету)/ Другие видыобеззараживания (указать режим, время)

Қолы/Подпись

Басы/Начало

Қысымы/Давление

Температурасы/Температура

Экспозициясы/Экспозиция

Химиялық тесттер/ Химические
тесты

Бактериологиялық/ Бактериологический

Автоклавердiң(дезинфектордың)/Автоклавера(дезинфектора)

Автоклавтау режимiне жауаптының/Ответственного за режим автоклавирования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(Жұп бетi/четная сторона)

Реттiк нөмірi, күні/Номер по порядку, дата

Материалдың атауы/ наименование материала

Микроорганизмдерi бар ыдыстардың саны/ Число емкостей с микроорганизмами

Қолы/Подпись

Материалды тапсырған/сдавшего материал

Материалды қабылданған/Принявшего материал

Автоклавтың №/№ автоклава

соңы/конец

1

2

3

4

5

6

7

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы   
№ 16-07/114 бұйрығына    
25-қосымша          

ветесеп, № 25-вет нысан/ветучет, форма № 25-вет

Жануарлардан алынатын тамақ өнiмдерiн, жартылай фабрикаттарды және шикiзатты сараптау нәтижелерiн тiркеу журналы/
Журнал регистрации результатов экспертизы пищевых продуктов, полуфабрикатов и сырья животного происхождения

(Жұп бетi/ Четная сторона)

Реттiкнөмірi/Номер по порядку

Келген күнi, уақыты/ Дата, времяпоступления

Тамақ өнiмiнiң, жартылай фабрикаттың, шикiзаттың атауы/Наименование пищевого продукта, полуфабриката, сырья

Әкелушiнiң,өнiм шығарушының жартылай фабрикаттың, шикiзаттың атауы/Наименование поставщика, производителя продукта, полуфабриката, сырья

Зерттелетiн партия азығының мөлшерi, жартылай фабрикаттың, шикiзаттың/ Объем исследуемой партии продукта, полуфабриката, сырья

Зерттеуге алынған азықтың саны, мөлшерi/Количество масса, объемобразцов продукта дляисследования

1

2

3

4

5

6

(Тақ бетi/Нечетная страница)

Зерттеу әдiстерi, ненi анықтау үшiн/Методыисследований, на что исследуют

Зерттеудiң қорытындысы/Результаты исследования

Сараптау актiсiнiң берiлген күнi,
№/Дата выдачи, № актаэкспертизы

Пайдаланған кұжаттар нормасының атауы/Название используемых документов норм

Салыстыру зерейтеүлерiне жiберу/Отправка на сличительные исследования

Салыстыру зерейтеүлерiненәтижесi/Результат сличительных исследований

7

8

9

10

11

12

      Ескертпе/Примечание:
      3-бағанда – өнiмнiң, жартылай фабрикаттың, шикiзаттың түрi жазылады. Жарамдылық мерзiмi және басқасы./В графе 3 – записывается вид продукта, полуфабриката, сырья. Срок годности и другое.
      4-бағанда – жеткiзiп берушiнiң, өнiмдi өндiрушiнiң атауы, байланыс (мекенжайы, телефоны, тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде) деректерi толық жазылады./В графе 4 записывается наименование поставщика, производителя продукта, контактные (адрес, телефон, фамилия, имя, отчество - при его наличии) данные подробно.
      5-бағанда – зерттелетiн партияның нақты көлемi, партияның орналасқан орны жазылады./В графе 5 – записывается точный объем исследуемой партии, место нахождения партии.
      6-бағанда – зерттеу үшiн ұсынылған үлгiлердiң саны және сынама алуды жүргiзген адамның тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде, лауазымы жазылады, немесе зерттеудi жүргiзетiн мамандармен алынған сынамалардың санын жазу. Сынама қайта алынған, зерттеулер қайта жүргiзiлген жағдайда тамақ өнiмi, жартылай фабрикат тiркеу журналында қайта тiркеледi./В графе 6 – записывается количество предоставленных образцов для исследования и фамилия, имя, отчество - при его наличии, должность лица проводившего отбор проб, либо запись количество отобранных проб специалистами проводящими исследование. В случае повторного отбора проб, проведения повторных исследований в журнал учета пищевой продукт, полуфабрикат регистрируется заново.
      7-бағанда – зерттеудiң барлық әдiстерi және олар неге зерттелгенi жазылады. Әр әдiс реттiк нөмірi бойынша нөмірленедi./В графе 7 – записываются все методы исследования и на что они исследуют. Каждый метод нумеруется под порядковым номером.
      8-бағанда – сәйкес/сәйкес емес сөздерiмен нәтиже жазылады. 10-бағанда көрсетiлген тамақ қауiпсiздiгiнiң нормаларына./В графе 8 – записывается результат, словами - соответствие/несоответствие нормам пищевой безопасности указанным в графе 8.
      10-бағанда – тамақ қауiпсiздiгiнiң деңгейiн анықтайтын кұжаттар атаулары жазылады./В графе 10 – записываются названия используемых документов определяющих уровень пищевой безопасности.
      11-бағанда – зерттеулердi, талдауды растау қажет болған жағдайда үлгiлердi басқа құзыреттi зертханаға жөнелту жазылады./В графе 11 – записывается отправка образцов в другую компетентную лабораторию в случае необходимости подтверждения исследований, анализа.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
26-қосымша          

ветесеп, № 26-ветнысан/ветучет, форма № 26-вет

Молекулярлы – генетикалық зерттеулердiң нәтижелерiн тiркеу журналы/Журнал регистрации результатов молекулярно-генетических исследований

Сараптама №/№ Экспертиза ___________

Материалдың келiп түскен күнi және жолдаманын нөмірi/Дата получения материала и номер направления ______________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Материалдың иесi, мекен жайы/Владелец, адрес ______________________
Материалдың жағдайы/Характеристика материала ______________________
(материалдың атауы, материал қайдан алынды, сынама алу күні/
наименование материала, от кого отобран материал, дата отбора)
___________________________________________________________________
   (сынамалардың саны, консервация /количество проб, консервация)

Тексерiунiң мақсаты/Цель исследования ___________________________________________________________________
Қолданған бақылау материалдары (диагностикумдар)/ Примененные контрольные материалы (диагностикумы) _____________________________
___________________________________________________________________
Зерттелген материалдан дезоксирибонды нуклеинді қышқылды бөлiп алу/Выделение дезоксирибонуклеиновой кислоты из исследуемого материала _________________________________________________________
                  жүргiзу күнi/дата проведения
Зерттелген материалдан дезоксирибонды нуклеинді қышқылды бөлiп алу/Выделение дезоксирибонуклеиновой кислоты из исследуемого материала _________________________________________________________
                         жүргiзу күнi/дата проведения

Амплификация тәртiбi/Режим амплификации

Циклы/Цикл

Температурасы/Температура

Сағат/Время

Қайталану саны/Количество повторов

Ескерту/ПримечаниеЭлектрофоретикалық талдау (қажет болса)________жүргізілген күні/Электрофоретический анализ (если требуется)_______дата проведения
Зерттеулер нәтижелерi/Результаты анализа

Сынама №/
№ пробы


Сынама №/
№ пробы


Сынама №/
№ пробыТұжырым/Заключение_________________________________________________
Ұсыныстар/Рекомендации_____________________________________________
«__» ___________ 20__ жыл/год.
Зерттеу жүргiзген тұлғаның аты жөнi/Фамилия, имя, отчество - при его наличии и подпись исследователя

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
27-қосымша          

ветесеп, № 27-ветнысан/ветучет, форма № 27-вет

Ветеринариялық бақылау бекеттеріндегі көлік құралдарының дезинфекциясы бойынша журнал/
Журнал о дезинфекции транспортных средств на ветеринарных контрольных постах 

Жұмыстардың түрі/Виды работ

Дауаланған Ветеринариялық бақылау бекеттеріндегі көлік құралдары/Обработано транспортных средств на ветеринарных контрольных постах

Тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде/Фамилия, имя, отчество - при его наличии

Қолы/Подпись

Дата/Күні

бекет атауы/название поста

объектілер саны/количество объектов

бөлінген залалсыздандыру препараты/выделено дезинфицирующего средства

объектілер саны/количество объектов

бөлінген залалсыздандыру препараты/выделено дезинфицирующего средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Дезинфекция / Дезинфекция:а) Профилактикалық/Профилактическая

б) Лажсыз/ Вынужденная
Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
28-қосымша         

ветесеп, № 28-ветнысан/ветучет, форма № 28-вет

Ветеринариялық препараттардың республикалық қорының сақталуы және келіп түсуі бойынша журнал/
Журнал по хранению и поступлению республиканского запаса ветеринарных препаратов

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Ветеринарлық препараттың атауы/Наименование ветеринарного препарата

Келісім-шартқа қол қоюдың басындағы қалдық/Остаток на начало подписания договора

Сақтау қоймаларына түсім/Поступление на склад хранения

Қаулының № және күні/№ и дата распоряжения

Коймадан тиеу/Отгрузки со склада

Есеп беру кезеңінің соңындағы қалдығы/Остаток на конец отчетного периода

Ескертпе/Примечание

Қолы/Подпись

Күні/Дата

Мөлшері (доза,литр, кг) Количество (доз,литр,кг)

Күні/Дата

Тиеу мөлшері/Кол-во отгрузки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Қазақстан Республикасы     
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына      
29-қосымша           

ветесеп, № 29-вет нысан/ветучет, форма № 29-вет

Шекарадағы ветеринариялық-санитариялық бақылау бекетiнде орын ауыстыратын (тасымалданатын) жануарларды есепке алу және тексерiп қарау журналы/Журнал учета и осмотра перемещаемых (перевозимых) животных на пограничном ветеринарно-санитарном контрольном посту

(Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Жазудың жасалған күнi/Дата записи

Жануарлардың түрi/Вид животных

Бас саны/Количество голов

Қайдан келiп түстi/Откуда поступило

Қайда барады (межелi орнын көрсету)/Куда следует (указать место назначение)

Көлiктiңтүрi/Вид транспорта

Ветеринариялық сертификаттың нөмірi және күнi/Номер и дата ветеринарного сертификата

Рұқсатының № және күнi/№ и дата разрешения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(Тақ бетi/Нечетная страница)

Шекарадағы ветеринариялық санитариялық бақылау бекетiнде зерттелген, егiлген және басқа ветеринариялық дауалауға ұшыраған жануарлардың саны/Количество животных, подвергнутых исследованию, прививкам и другим обработкам на пограничном ветеринарно-санитарном контрольном посту

Ауырған немесе ауруға күдiктiлер анықталды/Обнаружено больных или подозрительных по заболеванию

Шара қолданды(тоқтатылды,карантиндедi, союға жiберiлдi), саны/Принятые меры (задержано, карантинировано, уничтожено, отправлено на убой), количество

Одан әрi жүруге жiберiлдi/Допущено к дальнейшему следованию

Шекарадағы ветерина-риялық-санитариялық бақылау бекетi берген ветеринариялық құжатының атауы, нөмірi және күнi/Наименование, номер и дата ветеринарного документа, выданного пограничным ветеринарно-санитарным контрольным постом

Ветеринариялық тексерiп қарауды жүргiзген ветеринариялық нспектордың қолы/Подпись ветинспектора производившего ветосмотр

аурудың атауы/название болезни

бас саны/количество голов

9

10

11

12

13

14

15

      Ескертпе/Примечание:
      1. Журналда жануардың қайдан келгенi (5-баған) және қайда баратыны (6-баған) толық жазылуы керек./В журнале должно быть подробно записано, откуда прибыли животные (графа 5) и куда направляются (графа 6).
      2. 7-бағанда оларды қалай тасымалдағанын көрсетедi: темiр жол бойынша, автокөлiктерде немесе айдаумен./В графе 7 указывают, каким образом их транспортируют: по железной дороге, на автомашинах или гоном.
      3. Жануарлардың белгiленген жағдайына байланысты шекарадағы ветеринариялық-санитариялық бақылау бекетiнде жүргiзiлген шараларды ұсталған, карантинделген, жойылған, союға жiберiлген және жөнелтушiге қайтарылған бас санын көрсетiп 12-бағанға жазады./Мероприятия, проведенные на пограничном ветеринарно-санитарном контрольном посту в зависимости от установленного состояния животных, записывают в графу 12 с указанием числа голов задержанных, карантинированных, уничтоженных, отправленных на убой или возвращенных отправителю.
      4. Одан әрi жүруге жiберiлген жануарлардың санын 13-бағанда белгiлейдi./Количество животных допущенных к дальнейшему следованию, отмечают в графе 13.

(Тақ бетi/Нечетная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Жазылған уақыты/Дата записи

Жүктiң атауы/Наименование груза

Өлшеу мөлшерi (дана, бас,тонна)/Единица измерения (штук, голов, тонн)

Количество/саны

Буып-түюдiң және сақтаудың түрi/Вид упаковки и консервирования

Жүк қай жерден келдi/Откуда поступил груз

Қайда барады (межелi орнынкөрсету)/Куда следует (указать место назначения)

Көлiктiң түрi/Вид транспорта

Ветеринариялық құжаттың атауы, № және күнi/Название, № и дата ветеринарного документа

құжат бойынша/по документам

нақты/фактический

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(Жұп бетi/Четная страница)

Анықталған кемшiлiктерi/Выявленные деффекты

Тексеруге жiберiлген күнi/Дата отправки на исследование

Зерттеудiң күнi және нәтижесi/Дата и результат исследования

Тексерiп қарау және зерттеу нәтижелерi бойынша/По результатам осмотра исследований

Бұдан әрi жүруге жiберiлдi/Допущено к дальнейшему следованию

Ветеринариялық инспектордың қолы/Подпись ветинспектора

иесiне қайтарылып берiлдi/возвращено владельцу

тоқтатылды/задержано

жойылды/уничтожено

дезинфекцияға ұшырады/подвергнуто дезинфекции

шектеумен/с ограничениями

шектеусiз/без ограничений

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

      Ескертпе/Примечание:
      1. Осы нысан бойынша жүктердi – ет, ет өнiмдерiн, жүн, терi шикiзатын, сүйек және жануарлардан алынатын басқа жүктердi, сондай-ақ экспорт және импорт кезiнде шекарадағы ветеринариялық тексерiп қарауға жататын мал азығын түрлерi бойынша жеке-жеке жазады. Жүктердiң өлшеу бiрлiктерiн (даналар, тонналар, килограммдар, байламдар, теңдер, жәшiктер, және бұдан басқа) 4-бағанда, ал мөлшерiн 5 және 6-бағандарда көрсетедi. Ораманың түрiн және консервiлеу түрiн (даналар, тонналар, килограммдар, бумалар, теңдер, жәшiктер, және бұдан басқа) 7-бағанда көрсетедi./По этой форме записывают раздельно по видам грузы – мясо, мясопродукты, шерсть, кожевенное сырье, кость и другие грузы животного происхождения, а также фураж, подлежащие ветеринарному досмотру на границе при экспорте и импорте. Единица измерения грузов (штуки, тонны, килограммы, кипы, тюки, ящики и так далее) указывают в графе 4, а количество – в графах 5 и 6. Вид упаковки груза и вид консервирования (мясо мороженое, сало топленое, мокросоленая шкура, сухосоленая и так далее) указывают в графе 7.
      2. 8-бағанда жүктiң түскен жерi: экспорт кезiнде – қала, облыс, темiр жол станциясы немесе айлақ, порт, ал импорт кезiнде – ел, темiр жол станциясы, айлақ, порт көрсетiлуi қажет. Анықталған кемшiлiктердiң сипатын (ораманың бұзылуын, өнiмнiң бүлiнуi және басқалары) 12-бағанда жазады./В графе 8 должно быть указано, откуда поступил груз: при экспорте – город, область, станция железной дороги или пристань, порт, а при импорте – страна, станция железной дороги, пристань порт. Характер выявленных дефектов (нарушение упаковки, порча продукции и прочие) записывают в графе 12.
      3. Жүк қандай да бiр зерттеуге ұшыраған жағдайларда ол туралы 13 және 14-бағандарда жазылуы қажет./В случаях, когда груз был, подвергнут какому-либо исследованию, об этом должно быть записаны в графах 13 и 14.
      4. Жүктердi тексерiп қараудың және зерттеудiң нәтижелерi бойынша қабылданған шаралар туралы 15-20-бағандарда көрсетедi, осы жерде тиiстi өлшем бiрлiктерiндегi жүктiң мөлшерiн атап өтедi./О принятых мерах по результатам осмотра и исследований грузов указывают в графах 15-20, при этом отмечают количество груза в соответствующих единицах измерения.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы   
№ 16-07/114 бұйрығына    
30-қосымша          

ветесеп, № 30-вет нысан/ветучет форма № 30-вет

Сойылатын жануарларды тексерiп қараудың және сою пункттерi (алаңдары) мен ет комбинаттарында ет және ет өнiмдерiн ветеринариялық-санитариялық сараптау нәтижелерiн есепке алу журналы/Журнал учета результатов осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов на убойных пунктах (площадках) и мясокомбинатах

(Тақ бетi/Нечетная страница)

Реттiк нөірi/Номер по порядку

Жануарлардың түскен күнi/Дата поступления животных

Жануарлардың түрi/Вид животных

Бас саны/Количество голов

Жануарларды ұсынған шаруашылық субъектiсiнiң атауы немесе иесiнiң тегi мен мекен-жайы/ Названиехозяйствующего субъекта, предъявившего скот, фамилия и адрес владельца животных

Ветеринариялық сертификаттың (анықтаманың) № және күнi, кiммен берiлдi (ветеринариялық дәрiгердiң тегi)/№ и дата ветеринарного сертификата (справки), кем выдано (фамилия ветеринарного врача)

Сою алдындағы ветеринариялық тексерiп қараудың нәтижесi/Результаты предубойного ветеринарного осмотра

клиникалық тексерiп қараудың деректерi және дене қызуының өлшемi/данные клинического осмотра и измерения температуры тела

ветеринариялық маманның қорытындысы/заключение ветспециалиста

1

2

3

4

5

6

7

8

(Жұп бетi/Четная страница)

Сараптаудың нәтижесi/Результаты экспертизы

Бактериологиялық зерттеудiң және трехинеллоскопияның нәтижелерi (талдаудың нөмiрi мен күнi)/Результаты бактериологического исследования и трихиннеллоскопии (номер и дата анализа)

Тексерiп қаралған ет пен ет өнiмдерiнен бағытталды, килограмм/Из
осмотренного мясо и мясопродуктов направлено, килограмм

Ветеринариялық маманның қолы/Подпись ветспециалиста

анықталған аурудың атауы/название выявленной болезни

жағдайлар саны/количество случаев

техникалық қайта өңдеуге және утильдеуге/на техническую переработку и утилизацию

залалсыздандыруға және өндiрiстiк қайта өңдеуге/на обезвреживания и промпереработку

шектеусiз жiберiлдi/выпущено без ограничений

9

10

11

12

13

14

15

      Ескертпе/Примечание:
      1. 6-бағанға ветеринариялық құжаттар туралы мәлiметтердi жазады (ветеринариялық сертификат, анықтама)./В графу 6 записывают сведения о ветеринарных документах (ветеринарный сертификат, справка).
      2. 8-бағанда ұшаны ветеринариялық маманның жануарларды союдың мүмкiндiгiнiң болуы немесе болмауы туралы қорытындысын жазады./В графе 8 записывают заключение ветеринарного специалиста о возможности или невозможности убоя животных.
      3. 9-бағанда ұшаны және iшкi ағзаларды (гельминтоздар, инфекциялық аурулар) сараптау деректерiнiң негiзiнде белгiленген ауру диагнозын көрсетедi./В графе 9 указывают диагноз болезни, установленный на основании данных экспертизы туши и внутренних органов (гельминтозы, инфекционные болезни).
      Жұқпалы емес ауруларға қатысты ұшаны, оның бөлiктерiн немесе субөнiмдерiн жарамсыздыққа шығаруға алып келетiндерiн ғана есепке алады./Что касается незаразных болезней, то учитывают лишь те, которые влекут браковку туши, ее частей или субпродуктов.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына    
31-қосымша          

ветесеп, № 31-вет нысан/ветучет форма № 31-вет

Ішкi сауда объектiлерiнде (базарларда) өткiзiлетiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттарды тiркеу журналы/
Журнал регистрации животных, продукция и сырье животного происхождения, реализуемых, на объектах внутренней торговли (рынках)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Жүк иесiнiң тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде,мекен-жайы/
фамилия, имя, отчество - при его наличии владельца груза, адрес

Жүктiң атауы/Наименование груза

Келiп түскен күнi/Дата поступления

Мөлшерi (тонна,килограммлитр,дана)/Количество (тонн, килограмм, литров штук)

Ветеринариялық құжаттың № және берiлген күнi, кiммен берiлдi/№ и дата ветеринарного документа, кем выдан

Жүктiң тiркеу №/Регистрационный № груза

Ветсараптаудың нәтижесi, сараптау актiсiнiң №/Результаты ВСЭ, № акта экспертизы

Пайдалану тәртiбi/Режим использования

шексiз/безограничений

залалсыздандыру/обезвреживание

жою/уничтожения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

      Ескертпе/Примечание:
      1. 7-бағанда мемлекеттiк ветеринариялық инспектормен мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылауға жататын жүктерге ветеринариялық – санитариялық сараптама жүргiзгенге дейiн берiлген тiркеу нөмiрiн көрсетедi./В графе 7 указывают присвоенный регистрационный номер, до проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, государственным ветеринарным инспектором на подконтрольные государственному ветеринарно-санитарному контролю грузы.
      2. 9-11-бағандарда жануардан алынатын өнiмдi пайдалану режимiн көрсетедi, яғни шексiз сатуға жiберу, залалсыздандыру немесе жою./В графах 9-11 указывают режим использования продукта животного происхождения, то есть реализация без ограничений, обезвреживания или уничтожения.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы   
№ 16-07/114 бұйрығына    
32-қосымша        

ветесеп, № 32-вет нысан/ветучет форма № 32-вет

Өндiрiс объектiлерiне есептiк нөмірлер берудi тiркеу журналы/Журнал регистрации присвоения учетных номеров объектам производства

_____________________________________________________________________облыстың (республиалық маңызы бар қаланың, астананың) уәкiлеттi орган ведомствосының аумақтық бөлiмшесiнiң атауы/наименование территориального подразделения ведомства уполномоченного органа областей (города республиканского значения, столицы)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Сұраныстың (өтiнiмнiң) түскен күнi/Дата поступления запроса (заявления)

Заңды/жеке тұлғаның әдiлет органдарында мемлекеттiк тiркелу туралы куәлiкке сәйкес толық атауы мен мекенжайы/Полное наименование и адрес юридического/физического лица в соответствии сосвидетельством о государственной регистрации в органах юстиции

Қызмет түрi/Вид деятельности

Берiлген есептiк нөмiр немесе бас тартудың себебi/Присвоенный учетный номер или причина отказа

Жауапты тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде және қолы/Фамилия, имя, отчество - при его наличии и подпись ответственного лица

Аудандық аумақтық инспекцияға есептiк нөмiрдi беру туралы немесе есептiк нөмірдi беруден бас тарту туралы растауды жолдаған нөмірі және күні/Дата и номер направления подтверждения о присвоении учетного номера или уведомления об отказе в соответствующую районную территориальную инспекцию

Тiркеу куәлiгiн алған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде жәнелауазымы(сенiмхаттың нөмiрi мен қолы)/фамилия, имя, отчество - при его наличии идолжность лица получившего регистрационное удостоверение (номер доверенности и подпись)

Өндiрiс объектiсiне есептiк нөмiрдi беру туралы растауды немесе есептiк нөмірдi беруден бас тарту туралы растауды жолдаған нөмірі және күн/Дата и номер направления подтверждения о присвоении учетного номера объекту производства или уведомления об отказе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      Ескертпе/Примечание:
      1. Есептiк нөмiрдi беру туралы немесе есептiк нөмірдi беруден бас тартқан кезде 7-бағанда өндiрiс объектiсiне есептiк нөмiрдi беруден бас тарту жөнiнде тиiстi ауданның аумақтық инспекциясына хабар жолданған хаттың күнi мен шығыс нөмірi көрсетiледi/1. В графе 7 указывается дата и исходящий номер письма, которым в соответствующую районную территориальную инспекцию направляется подтверждение о присвоениии учетного номера или уведомление об отказе в присвоении учетного номера объекту производства.
      2. Есептiк нөмiрдi беру туралы немесе есептiк нөмірдi беруден бас тартқан кезде 9-бағанда өндiрiс объектiсiне есептiк нөмірдi беруден бас тарту жөнiнде хабар жолданатын өндiрiс объектiсiнiң заңды мекен-жайына келiп түскен хаттың шығыс нөмірi көрсетiледi/2. В графе 9 указывается дата и исходящий номер письма, которым на юридический адрес объекта производства направляется подтверждение о присвоениии учетного номера или уведомление об отказе в присвоении учетного номера объекту производства.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы   
№ 16-07/114 бұйрығына    
33-қосымша          

Әкімшілік мәліметтер жинақтауға арналған нысан

Жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеудi және өткiзудi жүзеге асыратын өндiрiс объектiлерiндегi жануарлардың, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың ветеринариялық-санитариялық сараптамасы туралы есеп

Индекс: 1-вет

Мерзімділік: айлық

      Ұсынады:
      1) Ветеринария саласындағы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырушы жеке және заңды тұлға - ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырушы жергілікті атқарушы органдың бөлімшелерінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 5-і күнінен кеш емес;
      2) Ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырушы жергілікті атқарушы орган бөлімшесі – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 20-ы күнінен кеш емес.
      Сойғаннан кейiнгi ветеринариялық-санитариялық сараптаудың нәтижелерi/Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы после убоя

Аурудың атаулары және өткiзiлген iсшаралар/Наименование болезней и проведенные мероприятия

Iрi қара мал/Крупный рогатый скот

Шошқалар/Свиньи

Қойлар мен ешкiлер/Овцы и козы

Жылқылар, бұғылар, түйелер/ Лошади, олени, верблюды

Құстар (барлығы)/Птица (вся)

Қояндар/Кролики

А

1

2

3

4

5

6

1. Аурулар анықталды, бас/
1. Выявлены болезни, голов:Сiбiр жарасы/Сибирская язва

х

х

Туберкулез/ТуберкулезСальмонеллез/СальмонеллезАусыл/Ящур

х

х

Лейкоз/Лейкоз


х

Цистицеркоз (финноз)/Цистицеркоз (финноз)

х

х

Эхинококкоз/Эхинококкоз

х

х

Фасциолез/Фасциолез

х

х

Дикроцеолез/Дикроцеолез

х

х

Трихинеллез/Трихинеллез

х


х

х

х

х

Диктиокаулез/Диктиокаулез


хх

х

Басқа жұқпалы аурулар/Другие
инфекционные болезниБасқа инвазиялық аурулар/Другие
инвазионные болезниЖұқпалы емес аурулар/Незаразные
болезни2. Ветеринариялық-санитариялық iс-
шаралар/2. Ветеринарно-санитарные
мероприятияЕт жiберiлдi, тонна/Направлено мяса,
тонн:Залалсыздандыруға/На обезвреживаниеУтильдеуге/На утилизациюСубөнiмдерi жолданды, тонна/Направлено субпродуктов, тонн:Залалсыздандыруға/На обезвреживаниеУтильдеуге/На утилизацию3. Шаруашылықтардан алынған ет –
барлығы, тонна/3. Принято мяса из
хозяйств – всего,тоннОлардың iшiнде/Из них:Залалсыздандырылды/ОбезвреженоУтильдендi/УтилизированоМӨР ОРНЫ/МЕСТО ПЕЧАТИ Ұйымның басшысы ________   ___________________
Руководитель организации (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде /фамилия, имя, отчество - при его наличии)

Орындаушы ____________   ____________________________________________Исполнитель (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде /фамилия, имя, отчество - при его наличии)
Телефоны/Телефон _______ «___» ________ 20 __ жыл/год.

      Ескертпе: Есеп нысаны толтыру бойынша түсініктеме
      1. Есеп нысанның А бағанасында жануарлар ауруының атауы, сондай-ақ, ветеринариялық-санитариялық сараптама нәтижесі бойынша өткізілген іс-шаралардың атауы көрсетіледі.
      2. Есеп нысанның 1 бағанасында ветеринариялық-санитариялық сараптамадан өткен ірі қара малдың ұша саны көрсетіледі.
      3. Есеп нысанның 2 бағанасында ветеринариялық-санитариялық сараптамадан өткен шошқаның ұша саны көрсетіледі.
      4. Есеп нысанның 3 бағанасында ветеринариялық-санитариялық сараптамадан өткен қой және ешкінің ұша саны көрсетіледі.
      5. Есеп нысанның 4 бағанасында ветеринариялық-санитариялық сараптамадан өткен жылқының, түйенің, бұғының ұша саны көрсетіледі.
      6. Есеп нысанның 5 бағанасында ветеринариялық-санитариялық сараптамадан өткен құстың (барлық түрі) ұша саны көрсетіледі.
      7. Есеп нысанның 6 бағанасында ветеринариялық-санитариялық сараптамадан өткен қоянның ұша саны көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы   
№ 16-07/114 бұйрығына    
34-қосымша         

Әкімшілік мәліметтерді жинақтауға арналған нысан

Ішкi сауда объектiлерiнде (базарларда) жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты ветеринариялық-санитариялық сараптау туралы есебі

Индекс: 2-вет

Мерзімділік: айлық

Ұсынады:
      1) Ветеринария саласындағы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырушы жеке және заңды тұлға - ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырушы жергілікті атқарушы мекеме бөлімшелерінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 5-і күнінен кеш емес;
      2) Ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырушы жергілікті атқарушы орган бөлімшесі – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 20-ы күнінен кеш емес.

1. Iшкi сауда объектiлерiндегi (базарлардағы) жануарлардан алынатын ет және басқа тамақ өнiмдерiнiң ветеринариялық-санитариялық сараптамасы/
1. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и других, пищевых продуктов животного происхождения на объектах внутренней торговли (рынках)

Аурулардың атаулары және өткiзiлген iс-шаралар/Наименование болезней и проведенные мероприятия

Ет (ұша)/Мясо (туша)

Сүт және сүт өнiмдерi/Молоко и молочные продукты

Жұмыртқа/Яйца

Басқа тамақ өнiмдерi/Другие пищевые продукты

ірi қара мал/крупного рогатого скота

шошқалар/свиней

қойлар мен ешкiлер/овец и коз

жануарлардың басқа түрлерi/других видов животных

топ/партия

тонна/тонн

топ/партия

мың дана/тысяч штук

болғаны/случай

тонна/тонна

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Қаралды (сараптама өткiзiлдi) – барлығы/Осмотрено (проведено
экспертиз) - всегоЗертханалық зерттеулерөткiзiлдi/Проведено лабораторных исследованийТексерiлгендердiң iшiнен аурулар анықталды/Из числа
проверенных выявлены болезни:сiбiр жарасы/сибирская язва

х

х

х

х

х

х

туберкулез/туберкулезх


х

х

х

х

х

х

сальмонеллез/сальмонеллезцистицеркоз(финноз)/цистицеркоз(финоз)

х

х

х

х

х

х

трихинеллез/трихиннелез

х

х

х

х

х

х

эхинококкоз/эхинококкоз

х

х

х

х

х

х

басқа жұқпалы аурулар/ другие инфекционные болезних

х

басқа инвазиялық аурулар/ другие инвазионные болезни

х

х

х

х

Ауру деп танылған тексерiлген ұшалар мен ағзалардың iшiнен жолданды/Из числа проверенных туш и органов, признанных больными, направлено:залалсыздандыруға/
на обезвреживаниеутильдеуге/на утилизацию2. Iшкi сауда объектiлерiндегi (базарлардағы) ветеринариялық-санитариялық зертханаларда мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектiлерiнiң радиологиялық зерттеулерi/2. Радиологические исследования объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на объектах внутренней торговли (рынках)

Өнiмдердiң атауы/Наименование продукции

Мөлшерi (тонна, килограмм, литр)/Количество (тонн, килограмм, литров)

Зерттеулер нәтижелерi бойынша/По результатам исследовании

шектеусiз жiберiлдi (тонна, килограмм, литр)/реализованы без ограничения (тонн, килограмм, литров)

зарарсыздандырылды (тонна, килограмм, литр)/обеззаражены (тонн, килограмм, литров)

жойылды (тонна, килограмм, литр)/уничтожены (тонн, килограмм, литров)

жылқы етi/конина

iрi қара мал етi/говядина

қой және ешкi етi/баранина и козлятина

шошқа етi/свинина

сүт және сүт өнiмдерi/
молоко и молочные продукты

жануарлардан алынған май/
масло животного происхождения

балық және балық өнiмдерi/
рыба и рыбопродукты

жемшөп/корма

басқа өнiмдер (бал және омарта шаруашылығы өнімдері, басқа да жануарларының еті, жұмыртқа және жұмыртқа өнімдері және т.б.)/прочая продукция (мед и продукция пчеловодства, мясо других видов животных, яйца и яичная продукция и т.д.)

МӨР ОРНЫ/МЕСТО ПЕЧАТИ Ұйымның басшысы ________ _____________________
Руководитель организации (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде /фамилия, имя, отчество - при его наличии)

Орындаушы ___________ ______________________________________________Исполнитель (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде /фамилия, имя, отчество - при его наличии)
Телефоны/Телефон _______ «___» ________ 20 __ жыл/год.

      Ескертпе: Есеп нысаны толтыру бойынша түсініктеме
      1. «Iшкi сауда объектiлерiндегi (базарлардағы) жануарлардан алынатын ет және басқа тамақ өнiмдерiнiң ветеринариялық-санитариялық сараптамасы» Есеп нысаны 1 кестеде:
      1) А бағанасында жануарлар ауруының атауы, сондай-ақ, ветеринариялық-санитариялық сараптама нәтижесі бойынша өткізілген іс-шаралардың атауы көрсетіледі.
      2) «Ет (ұша)» бағанасында:
      1 бағанда ветеринариялық-санитариялық сараптамадан өткен ірі қара малдың ұша саны көрсетіледі;
      2 бағанда ветеринариялық-санитариялық сараптамадан өткен шошқаның ұша саны көрсетіледі;
      3 бағанда ветеринариялық-санитариялық сараптамадан өткен қой және ешкінің ұша саны көрсетіледі;
      4 бағанда ветеринариялық-санитариялық сараптамадан өткен жануарлардың басқа түрлерінің ұша саны көрсетіледі.
      3) «Сүт және сүт өнімдері» бағанасында:
      5 бағанда ветеринариялық-санитариялық сараптамадан өткен сүт және сүт өнімдерінің партия саны көрсетіледі;
      6 бағанда ветеринариялық-санитариялық сараптамадан өткен сүт және сүт өнімдерінің тонна саны көрсетіледі.
      4) «Жұмыртқа» бағанасында:
      7 бағанда ветеринариялық-санитариялық сараптамадан өткен жұмыртқаның партия саны көрсетіледі;
      8 бағанда ветеринариялық-санитариялық сараптамадан өткен жұмыртқаның мың дана саны көрсетіледі.
      5) «Басқа тамақ өнімдері» бағанасында:
      9 бағанда ветеринариялық-санитариялық сараптамадан өткен басқа тамақ өнімдерінің (балық, балық өнімдері, бал, ара шаруашлығы өнімдері, жемшөп, жемшөп қоспалары және т.б.) партия саны көрсетіледі;
      10 бағанда ветеринариялық-санитариялық сараптамадан өткен басқа тамақ өнімдерінің тонна саны көрсетіледі.
      2. «Iшкi сауда объектiлерiндегi (базарлардағы) ветеринариялық-санитариялық зертханаларда мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектiлерiнiң радиологиялық зерттеулері» Есеп нысаны 2 кестеде:
      1) «Өнімдердің аталуы» бағанасында радиологиялық зерттеулерге жататын өнімдердің аталуы көрсетіледі;
      2) «Мөлшері (тонна, килограмм, литр)» бағанасында радиологиялық зерттеулерге жататын өнімдердің мөлшері көрсетіледі;
      3) «Зерттеулер нәтижелері бойынша» бағанасында:
      «шектеусіз жіберілді (тонна, килограмм, литр)» бағанында радиологиялық зерттеулер нәтижесі бойынша шектеусіз жіберілген өнімдердің саны көрсетіледі;
      «зарарсыздандырылды (тонна, килограмм, литр)» бағанында радиологиялық зерттеулер нәтижесі бойынша зарарсыздандыруға жіберілген өнімдердің саны көрсетіледі;
      «жойылды (тонна, килограмм, литр)» бағанында радиологиялық зерттеулер нәтижесі бойынша жоюға жіберілген өнімдердің саны көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
35-қосымша          

Әкімшілік мәліметтерді жинақтауға арналған нысан Мемлекеттiк тапсырыс бойынша алынған биопрепараттарды есепке алу және оларды қолдану туралы есеп

Индекс: 3-вет

Мерзімділік: айлық

Ұсынады:
      1) Ветеринария саласындағы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырушы жеке және заңды тұлға - ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырушы жергілікті атқарушы органдардың бөлімшелерінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 5-і күнінен кеш емес;
      2) Ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырушы жергілікті атқарушы органдардың бөлімшесі – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 20-ы күнінен кеш емес.

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

және шығарушы кәсiпорынның атауы/Наименование биопрепарата и предприятия-изготовителя

Биопрепараттың жыл басындағы саны/Наличие биопрепарата на начало года

Биопрепараттың есеп беру айында түстi/Поступило биопрепаратов в
отчетном месяце

Есеп беру айында биопрепараттың қолданылды (мың доза)/Использовано биопрепаратов в отчетном месяце (тысяч доз)

Биопрепараттың есеп беру айының соңындағы қалдығы/Остаток биопрепаратов на конец отчетного месяца

Ескерту/Примечание

мың доза/тысяч доз

жарамдылық мерзiмi/срок годности

түскен күнi/дата поступления

мың доза/тысяч доз

мың доза/тысяч доз

жарамдылық мерзiмi/срок годности

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

МӨР ОРНЫ/МЕСТО ПЕЧАТИ Ұйымның басшысы _______ _______________________
Руководитель организации (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде /фамилия, имя, отчество - при его наличии)

      Орындаушы ___________ _________________________________________
      Исполнитель (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты /фамилия, имя, отчество - при его наличии)
      Телефоны/Телефон _______ «___» ________ 20 __ жыл/год.

      Ескертпе: Есеп нысаны толтыру бойынша түсініктеме
      1. Есеп нысанының А бағанасында реттік нөмірі көрсетіледі.
      2. Есеп нысанының Б бағанасында биопрепараттың және шығарушы кәсіпорынның атауы көрсетіледі.
      3. Есеп нысанының «Биопрепараттың жыл басындағы саны» бағанасында:
      1 бағанда жыл басындағы мың доза биопрепараттардың саны көрсетіледі;
      2 бағанда биопрепараттың жарамдылық мерзімі көрсетіледі.
      4. Есеп нысанының «Биопрепараттың есеп беру айында түсті» бағанасында:
      3 бағанда есеп беру айында биопрепараттардың саны (мың мөлшері) көрсетіледі;
      4 бағанда биопрепараттың жарамдылық мерзімі көрсетіледі.
      5. Есеп нысанының 5 графасында есеп беру айында мың мөлшері қолданылған биопрепараттардың саны көрсетіледі.
      6. Есеп нысанының «Биопрепараттың есеп беру айының соңындағы қалдығы» бағанасында:
      6 бағанда есеп беру айының соңындағы биопрепараттардың (мың мөлшері) саны көрсетіледі;
      7 бағанда биопрепараттың жарамдылық мерзімі көрсетіледі.
      7. Есеп нысанының 8 бағанасында қажет болған кезде ескерту көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
36-қосымша         

Әкімшілік мәліметтерді жинақтауға арналған нысан

Заңды тұлғалардың ветеринариялық биологиялық препараттарды өндiруi туралы есеп

Индекс: 4-вет

Мерзімділік: айлық

Ұсынады:
      1) Ветеринария саласындағы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырушы жеке және заңды тұлға - ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырушы жергілікті атқарушы органдың бөлімшелерінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 5-і күнінен кеш емес;
      2) Ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырушы жергілікті атқарушы органдың бөлімшесі – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 20-ы күнінен кеш емес.

Реттiк нөмірi/Номер
по порядку

Осы кәсiпорында өндiрiлген биологиялық препараттардың атауы/Наименование биопрепаратов произведенных на данном предприятии

Шығарылған күнi/Дата выработки биопрепарата

Есеп беру тоқсанындадайындалған және тиелген био-препараттардың саны/Количество партий изготовленных и отгруженныхна склад на отчетный квартал биопрепаратов

Жалпы көлемi (литр, килограмм, мың доза)/Общий объем биопрепаратов (литров, килограмм, тысяча доз)

Нөмiрi және сериясы/Номер и серия Партии

Жарамдылық мерзiмi/Срок годности биопрепарата

Сынаулар және апробациялау жүргiзуге ветеринариялық зертханаға жiберiлдi/Направлено биопрепаратов в ветеринарную лабораторию для проведения испытании или апробации

осы серия сынамасының саны/количество пробданной серии

Зертхананың нәтижесi, сынаманың күнi мен нөмiрi/результаты, дата и номер экспертизы из лаборатории

1

2

3

4

5

6

7

8

9

МӨР ОРНЫ/МЕСТО ПЕЧАТИ Мекеменiң басшысы _________ __________________
Руководитель организации (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде/фамилия, имя, отчество - при его наличии)

Орындаушы ________________ _________________________________________Исполнитель (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде /фамилия, имя, отчество - при его наличии)
Телефоны/Телефон _______ «___» ________ 20 __ жыл/год.

      Ескертпе: Есеп нысаны толтыру бойынша түсініктеме
      1. Есеп нысанының 1 бағанасында реттік нөмірі көрсетіледі.
      2. Есеп нысанының 2 бағанасында заңды тұлғалармен өндірілген биопрепарттардың атауы көрсетіледі.
      3. Есеп нысанының 3 бағанасында биопрепараттардың шығарылған күні көрсетіледі.
      4. Есеп нысанының 4 бағанасында есеп беру тоқсанында дайындалған және тиелген биопрепараттардың партия саны көрсетіледі;
      5. Есеп нысанының 5 бағанасында есеп беру айында дайындалған биопрепараттардың жалпы көлемі (литр, килограм, мың мөлшер) көрсетіледі.
      6. Есеп нысанының 6 бағанасында дайындалған биопрепараттар партиясының нөмірі және сериясы көрсетіледі.
      7. Есеп нысанының «Сынаулар және апробациялау жүргізуге ветеринариялық зертханаға жіберілді» бағанасында:
      8 бағанда сынаулар немесе апробациялау жүргізуге ветеринариялық зертханаға жіберілген биопрепараттардың дайындалаған серия сынамасының саны көрсетіледі;
      9 бағанда зертхананың нәтижесі, сынаманың нөмірі және күні көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы   
№ 16-07/114 бұйрығына    
37-қосымша         

Әкімшілік мәліметтерді жинақтауға арналған нысан

Жануарлардың аурулары туралы есеп

Индекс: 5-вет

Мерзімділік: айлық

Ұсынады:
      1) Ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырушы аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл, ауылдық округтердің жергілікті атқарушы органдарының ветеринариялық бөлімшелері - ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырушы облыстық маңыздағы қала, аудандардың жергілікті атқарушы органдарының ветеринариялық бөлімшелерінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 10-ы күнінен кеш емес;
      2) Ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырушы облыстық маңыздағы қала, аудандардың жергілікті атқарушы органдарының ветеринариялық бөлімшелері – ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырушы астана, республикалық маңыздағы қала, облыстардың жергілікті атқарушы органдарының ветеринариялық бөлімшелерінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 15-і күнінен кеш емес;
      3) Ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырушы астана, республикалық маңыздағы қала, облыстардың жергілікті атқарушы органдарының ветеринариялық бөлімшелері - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 20-ы күнінен кеш емес.

1. Жануарлардың жұқпалы аурулары/1. Заразные болезни животных

Реттiк нөмірi/Номер попорядку

Жануарлардың түрi және аурулардың аталуы/Вид животных

Название болезни животного

Аурудың коды/
Код болезни животного

Есеп беру айының iшiнде/За отчетный месяц

елдi мекен анықталды/выявлено населенных пунктов, где обнаружены больные животные

оның ішінде/из них

ондағы ауырғандар, бас/ в них заболело, голов

Өлiмжiтiмге ұшырағаны (сойылды), бас/пало (забито), голов

Жойылды (бас)/уничтожено (голов)

1

2

3

4

5

6

7

8

(жалғасы/продолжение)

Ағымдағы жылдың басынан барлығы/Всего с начала текущего года

Есеп беру айының соңында қалғаны/Осталось на конец отчетного месяца

елдi мекен анықталды/
выявлено населенных пунктов

Оның iшiнде/ из них

Қолайсыз елдi мекендер/неблагополучных населенных пунктов

Ауырған жануарлар, бас/больных животных, голов

оларда ауырды,
бас/в них заболело, голов

өлiмжiтiмге ұшырағаны (сойылғаны), бас/пало (забито), голов

Жойылды (бас)/уничтожено (голов)

9

10

11

12

13

14

2. Жануарлардың жұқпалы аурулары бойынша таза емес пунктерден анықталған қосымша мәлiметтер/2. Дополнительные сведения по выявленным неблагополучным пунктам заразных болезней животных

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Ауданның, селолық округтың, елдi-мекеннiң немесе телiмнiң атауы/Наименование района, сельского округа, населенного пункта или
участка

Қолайсыз пункттердiң саны/Количество неблагополучных пунктов

Жануарлардың түрi/Вид животных

Бас/Голов

Ошақтағы сезiмтал жануарлардың саны (жануарлардың түрлерi бойынша)/Количество восприимчивых животных в очаге (по видам животных)

Ауырды/Заболело

Өлiмжiтiмгеұшырады/пало

Жойылды/Уничтожено

1

2

3

4

5

6

7

8
Ірі қара мал/
Крупный рогатый
скот


Оның ішінде
сиырлар /из них
коровы


Қой/Овцы


Ешкі/Козы


Жылқылар/лошади


Түйелер/Верблюды


Иттер/Собаки


Мысықтар/Кошки


Жабайы етқоректiлер/Дикие
плотоядные(жалғасы/продолжение)

Сараптама актiсiнiң № және берiлген күнi(жүргiзiлген зерттеудiң әдiсi)/и дата выдачи акта экспертизы (метод проведенного исследования)

Жергілікті атқарушы органның шешімі/Решение местного исполнительного органа

Вакцинациялау/Вакцинация

Ошақты жою кезіндегі қаржыландыру көзі/Источник финансированияпри ликвидации очага

Карантиннiң/шектеу iс-шараларының № және салынған күнi/№ и дата наложения карантина/ограничительных мероприятий

Карантиннiң/шектеу iс-шараларының № және алынған күнi/№ и дата снятия карантина/ограничительных мероприятий

Эпизоотия ошағындағы лажсыз/Вынужденно в эпизоотическом очаге

Селолық округтегi профилактикалық/Профилактическая в сельском округе

Алдыңғы жылдардағы иммундеудi жүргiзу/Проведение иммунизации в предыдущие годы

9

10

11

12

13

14

15

3. Жануарлардың жұқпалы емес аурулары/3. Незаразные болезни животных

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Аурулардың атаулары/Название болезней

Жануарлардың түрлерi/Виды животных

Есеп беру кезеңiнде/За отчетный период

Ағымдағы жылдың басынан бастап/Всего с начала текущего года

Бiрiншi рет тiркелген ауру жануарлар, бас/Зарегистрировано
первично больных животных, голов

Олардың iшiнде/из них

Бiрiншi рет тiркелген ауырған жануарлар, бас/Зарегистрировано первично больных животных, голов

Олардың iшiнде/из них

өлiм-жiтiмге ұшырады/пало

Лажсыз сойылды/вынужденно убито

Сауықты (бас)/Выздоровело (голов)

өлiм-жiтiмге ұшырады/пало

Лажсыз сойылды/вынужденно убито

Сауықты (бас)/Выздоровело (голов)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Ірі қара мал/Крупный рогатый скотОның ішінде сиырлар/ из них коровыҚой/ОвцыЕшкі/КозыЖылқылар/лошадиТүйелер/ВерблюдыИттер/СобакиМысықар/КошкиЖабайы ет қоректiлер/
Дикие плотоядные

4. Жануарлардың инвазиялық ауырулары/4. Инвазионные болезни животных

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Аурулардың атаулары/Название болезней

Жануарлардың түрлерi/Виды животных

Есеп беру кезеңiнде/За отчетный период

Ағымдағы жылдың басынан бастап/Всего с начала
текущего года

Бiрiншi рет тiркелген ауру жануарлар, бас/Зарегистрировано первично больных животных, голов

Олардың iшiнде/из них

Бiрiншi рет тiркелген ауырған жануарлар, бас/Зарегистрирован опервично больных животных, голов

Олардың iшiнде/из них

өлiмжiтiмге ұшырады/пало

Лажсыз сойылды/вынужденно убито

Сауықты(бас)/Выздоровело (голов)

өлiмжi-тiмге ұшырады/пало

Лажсыз сойылды/вынужденно убито

Сауықты (бас)/Выздоровело (голов)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Ірі қара мал/Крупный рогатый скотОның ішінде сиырлар/ из них коровыҚой/ОвцыЕшкі/КозыЖылқылар/лошадиТүйелер/ВерблюдыИттер/СобакиМысықар/КошкиЖабайы ет қоректiлер/
Дикие плотоядные

5. Республикалық бюджет қаражаты есебiнен жүргізілген диагностикалық зерттеулер/5. Диагностические исследования, проведенные за счет средств республиканского бюджета

Жануарлардың түрi және зерттеулердiң аталуы/Вид животных и название исследований

Аурудың коды/Код болезни

Есеп беру кезеңiнде жануарлар зерттелдi/Исследовано животных за отчетный месяц

Жылдың басынан бастап жануарлар зерттелдi/Исследовано животных с начала года

барлығы, бас/всего, голов

олардың iшiнде оң нәтиже көрсеткендер/из них реагировало положительно

барлығы, бас/всего, голов

олардың iшiнде оң нәтиже көрсеткендер/из них реагировало положительно

А

Б

1

2

3

4

6. Басқа көздердiң қаражаты есебiнен жүргізілген диагностикалық зерттеулер/6. Диагностические исследования, проведенные за счет средств из иных источников

Жануарлардың
түрi және зерттеулердiң
аталуы/Вид животных и
название исследований

Аурудыңкоды/Кодболезни

Есеп беру кезеңiнде жануарлар зерттелдi/Исследовано животных за отчетный месяц

Жылдың басынан бастап жануарлар зерттелдi/Исследовано животных с начала года

барлығы, бас/всего, голов

олардың iшiнде оң нәтиже көрсеткендер/из них реагировало положительно

барлығы, бас/всего, голов

олардың iшiнде оң нәтиже көрсеткендер/из них реагировало положительно

А

Б

1

2

3

4

7. Республиканың асыл тұқымды шаруашылықтар желiсiндегi жануарлар басының диагностикалық зерттеулерi/7. Диагностические исследования поголовья животных в хозяйствах племенной сети республики

Жануарлардың түрi және аурудың,тексерулердiң аталуы/Вид животных и название болезней и исследований

Асыл тұқымдық желiсiндегi шаруашылық атауы/Наименование хозяйства племенной сети

Есеп беру айында тексерiлген жануарлар/Исследовано животных за отчетный месяц

Жылдың басынан бастап жануарлар зерттелдi/Исследовано животных с начала года

барлығы, бас/всего, голов

олардың iшiнде оң нәтиже көрсеттi/из них реагировало положительно

барлығы, бас/всего, голов

олардың iшiнде оң нәтиже көрсеткендер/из них реагировало положительно

1

2

3

4

5

6

8. Егулер мен емдеу-профилактикалық iс–шаралар/8. Прививки и лечебно-профилактические мероприятия

Жануарлардың түрi/Вид животных

Iс-шаралардың аталуы/Название мероприятий

Шаралардың коды/Код мероприятия

Есеп беру айында жануарлар ветеринариялық дауалаудан өттi, бас/Обработано животных за отчетный месяц, голов

Жылдың басынын бастап жануарлар ветеринариялық дауалаудан өттi, бас/Обработано животных с начала года, голов

А

Б

В

1

2

9. Ветеринариялық-санитариялық жұмыстар/9. Ветеринарно-санитарные работы

Жұмыстардың түрi/
Виды работ

Дауаланған қора-жайлар, фермалардың және кәсiпорындардың аумағы, халықтың жеке шаруашылығы/Обработано животноводческих помещений, территорий ферм и предприятий, личных подворий населения

жұмыстардың коды/коды работ

есеп беру айында/за отчетный месяц

жылдың басынан бастап/с начала года

Объектiлер саны/количество объектов

мың шаршы метр/тысяч квадратных метров

Объектiлер саны/ количество объектов

мың шаршы метр/тысяч квадратных метров

Дезинфекция/Дезинфекция:
а) профилактикалық/профилактическая


б) лажсыз/ вынужденная


Дезинсекция/
Дезинсекция


Дератизация/
Дератизация


10) балықтардың аурулары туралы есеп/отчет о болезнях рыб
1. Жалпы мәлiметтер/1. Общие сведения


Шаруашылықтар саны/Число хозяйств

Объектiлер саны олардың iшiнде көлдер, тоғандар, су қоймалары және басқасы/Количество объектов в них озера, пруды, водохранилища и другое

Эпизоотологиялық тексерiлген шаруашылықтар мен объектiлер саны/ Количество эпизотологически обследованных хозяйств и объектов

Қолайсыз шаруашылықтар және объектiлер анықталды/Выявлено неблагополучных хозяйств и объектов

Есеп беру жарты жылдығының аяғында қалған қолайсыз шаруашылықтар және объектiлер/Осталось неблагополучных хозяйств и объектов на конец отчетного полугодия

А

1

2

3

4

5

Балық шаруашылықтары/
Рыбоводные хозяйства


Балық кәсiпшiлiгiнiң су қоймалары/Рыбопромысловыеводоемы


2. Қолайсыз объектiлер мен өткiзiлетiн ветеринариялық iс-шаралар туралы есеп/2. Отчет о неблагополучных объектах и проведений ветеринарных мероприятий

Шаруашылықтардың
және объектiлердiңатауы/Наименованиехозяйств и объектов

Аурулардың атауы/Название болезней

Ветеринариялық iс-шаралар өткiзiлдi/Проведены ветеринарные мероприятия

Ветеринариялық iс-шараларды жүргiзудiң нәтижесi (мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор толтырады)/Результат проведения ветеринарных мероприятий (заполняет государственный ветеринарно-санитарный инспектор)

су қоймаларының жаңартылуы/ летование водоемов

су қоймаларының дезинфекциясы/дезинфекция водоемов

саны/число

Жалпы аумағы,гектар/общаяплощадь, гектаров

саны/число

Жалпы аумағы,гектар/общаяплощадь, гектаров

А

1

2

3

4

5

6

МӨР ОРНЫ/МЕСТО ПЕЧАТИ Ұйымның басшысы ________ _____________________
Руководитель организации (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде /фамилия, имя, отчество - при его наличии)

      Орындаушы ________ ___________________________________________
      Исполнитель (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде /фамилия, имя, отчество - при его наличии)
      Телефоны/Телефон _______ «___» ________ 20 __ жыл/год.

      Ескертпе: Есеп нысаны толтыру бойынша түсініктеме
      1. «Жануарлардың жұқпалы аурулары» Есеп нысаны 1 кестеде:
      1) 1 бағанасында реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында жануарлардың түрі көрсетіледі;
      3) 3 бағанасында аурудың аталуы көрсетіледі;
      4) 4 бағанасында аурудың коды көрсетіледі;
      5) «Есеп беру кезеңінде» бағанасында:
      5 бағанда ауру жануарлар анықталған елді мекендердің саны көрсетіледі;
      6 бағанда ауру жануарлардың саны көрсетіледі;
      7 бағанда ауру нәтижесінде өлімжітімге ұшыраған (сойылған) жануарлардың саны көрсетіледі;
      8 бағанда жойылған ауру жануарлардың саны көрсетіледі;
      6) «Ағымдағы жылдың басынан бастап» бағанасында:
      9 бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап ауру жануарлар анықталған елді мекендердің саны көрсетіледі;
      10 бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап ауру жануарлардың саны көрсетіледі;
      11 бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап ауру нәтижесінде өлімжітімге ұшыраған (сойылған) жануарлардың саны көрсетіледі;
      12 бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап жойылған ауру жануарлардың саны көрсетіледі;
      7) «Есеп беру айының соңында қалғаны» бағанасында:
      13 бағанда есеп беру айының соңында жануарлардың жұқпалы аурулары бойынша қолайсыз елді мекендердің саны көрсетіледі;
      14 бағанда есеп беру айының соңында қолайсыз елді мекендердегі жануарлардың жұқпалы ауруларымен ауырған жанарлардың саны көрсетіледі;
      2. «Жануарлардың жұқпалы аурулары бойынша табылған қосымша мәлiметтер» Есеп нысаны 2-ші кестеде:
      1) 1 бағанасында реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында жануарлардың жұқпалы аурулары анықталған ауданның, селолық округтың, елді мекеннің немесе телімнің атауы көрсетіледі;
      3) 3 бағанасында жануарлардың жұқпалы аурулары бойынша қолайсыз пункттердің саны көрсетіледі;
      4) 4 бағанасында жануарлардың түрі көрсетіледі;
      5) «Бас» бағанасында:
      5 бағанда ауырған жануарлардың саны көрсетіледі;
      6 бағанда ауру нәтижесінде өлімжітімге ұшыраған (сойылған) жануарлардың саны көрсетіледі;
      7 бағанда жойылған ауру жануарлардың саны көрсетіледі;
      6) 8 бағанасында ошақтағы сезімтал жануарлардың саны көрсетіледі;
      7) 9 бағанасында диагностикалық зерттеудің нәтижесі бойынша сараптама актісінің нөмірі және күні, сондай-ақ, диагностикалық зерттеудің әдісі көрсетіледі;
      8) «Жергілікті атқарушы органның шешімі» бағанасында:
      10 бағанда жергілікті атқарушы орган шешімінің карантиннің/шектеу іс-шараларының нөмірі және салынған күні көрсетіледі;
      11 бағанда жергілікті атқарушы орган шешімінің карантиннің/шектеу іс-шараларының нөмірі және алынған күні көрсетіледі;
      9) «Вакцинациялау» бағанасында:
      12 бағанда эпизоотиялық ошақтағы вакцинация жасалған жануарлардың саны көрсетіледі;
      13 бағанда селолық округтегі вакцинация жасалған жануарлардың саны көрсетіледі;
      14 бағанда алдыңғы жылдардағы вакцинация жасалған жануарлардың саны көрсетіледі;
      10) 15 бағанасында жұқпалы аурулардың ошағын жою кезіндегі қаржыландыру көзі көрсетіледі.
      3. «Жануарлардың жұқпалы емес аурулары» Есеп нысаны 3-ші кестеде:
      1) 1 бағанасында реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында аурулардың атаулары көрсетіледі;
      3) 3 бағанасында жануарлардың түрі көрсетіледі;
      5) «Есеп беру кезеңінде» бағанасында:
      4 бағанда есеп беру кезеңінде бірінші рет тіркелген ауру жануарлардың саны көрсетіледі;
      5 бағанда есеп беру кезеңінде ауру нәтижесінде өлімжітімге ұшыраған жануарлардың саны көрсетіледі;
      6 бағанда есеп беру кезеңінде лажсыз сойылған ауру жануарлардың саны көрсетіледі;
      7 бағанда есеп беру кезеңінде сауыққан жануарлардың саны көрсетіледі;
      7) «Ағымдағы жылдың басынан бастап» бағанасында:
      8 бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап бірінші рет тіркелген ауру жануарлардың саны көрсетіледі;
      9 бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап ауру нәтижесінде өлімжітімге ұшыраған жануарлардың саны көрсетіледі;
      10 бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап лажсыз сойылған ауру жануарлардың саны көрсетіледі;
      7 бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап сауыққан жануарлардың саны көрсетіледі;
      4. «Жануарлардың инвазиялық аурулары» Есеп нысаны 4-ші кестеде:
      1) 1 бағанасында реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында аурудың атауы көрсетіледі;
      3) 3 бағанасында жануарлардың түрі көрсетіледі;
      5) «Есеп беру кезеңінде» бағанасында:
      4 бағанда есеп беру кезеңінде бірінші рет тіркелген ауру жануарлардың саны көрсетіледі;
      5 бағанда есеп беру кезеңінде ауру нәтижесінде өлімжітімге ұшыраған жануарлардың саны көрсетіледі;
      6 бағанда есеп беру кезеңінде лажсыз сойылған ауру жануарлардың саны көрсетіледі;
      7 бағанда есеп беру кезеңінде сауыққан жануарлардың саны көрсетіледі;
      7) «Ағымдағы жылдың басынан бастап» бағанасында:
      8 бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап бірінші рет тіркелген ауру жануарлардың саны көрсетіледі;
      9 бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап ауру нәтижесінде өлімжітімге ұшыраған жануарлардың саны көрсетіледі;
      10 бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап лажсыз сойылған ауру жануарлардың саны көрсетіледі;
      7 бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап сауыққан жануарлардың саны көрсетіледі;
      5. «Республикалық бюджет қаражаты есебінен жүргізілген диагностикалық зерттеулер» Есеп нысаны 5-ші кестеде:
      1) А бағанасында жануарлардың түрі және зерттеулердің аталуы көрсетіледі;
      2) Б бағанасында жануарлар ауруының коды көрсетіледі;
      3) «Есеп беру кезеңінде жануарлар зерттелді» бағанасында:
      1 бағанда есеп беру кезеңінде диагностикалық зерттеулерге жататын жануарлардың саны көрсетіледі;
      2 бағанда есеп беру кезеңінде диагностикалық зерттеулердің нәтижесінде оң нәтиже көрсеткен жануарлардың саны көрсетіледі;
      4) «Ағымдағы жылдың басынан бастап жануарлар зерттелді» бағанасында:
      3 бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап диагностикалық зерттеулерге жататын жануарлардың саны көрсетіледі;
      4 бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап диагностикалық зерттеулердің нәтижесінде оң нәтиже көрсеткен жануарлардың саны көрсетіледі.
      6. «Басқа көздердің қаражаты есебінен жүргізілген диагностикалық зерттеулер» Есеп нысаны 6-шы кестеде:
      1) А бағанасында жануарлардың түрі және зерттеулердің атауы көрсетіледі;
      2) Б бағанасында жануарлар ауруының коды көрсетіледі;
      3) «Есеп беру кезеңінде жануарлар зерттелді» бағанасында:
      1 бағанда есеп беру кезеңінде диагностикалық зерттеулерге жататын жануарлардың саны көрсетіледі;
      2 бағанда есеп беру кезеңінде диагностикалық зерттеулердің нәтижесінде оң нәтиже көрсеткен жануарлардың саны көрсетіледі;
      4) «Ағымдағы жылдың басынан бастап жануарлар зерттелді» графасында:
      3 бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап диагностикалық зерттеулерге жататын жануарлардың саны көрсетіледі;
      4 бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап диагностикалық зерттеулердің нәтижесінде оң нәтиже көрсеткен жануарлардың саны көрсетіледі.
      7. «Республиканың асыл тұқымды шаруашылықтар желісіндегі жануарлар басының диагностикалық зерттеулері» Есеп нысаны 7-ші кестеде:
      1) 1 бағанасында жануарлардың түрі және аурудың, тексерулердің аталуы көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында асыл тұқымдық желісіндегі шаруашылықтың атауы көрсетіледі;
      3) «Есеп беру кезеңінде жануарлар зерттелді» бағанасында:
      3 бағанда есеп беру кезеңінде диагностикалық зерттеулерге жататын жануарлардың саны көрсетіледі;
      4 бағанда есеп беру кезеңінде диагностикалық зерттеулердің нәтижесінде оң нәтиже көрсеткен жануарлардың саны көрсетіледі;
      4) «Ағымдағы жылдың басынан бастап жануарлар зерттелді» бағанасында:
      5 бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап диагностикалық зерттеулерге жататын жануарлардың саны көрсетіледі;
      6 бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап диагностикалық зерттеулердің нәтижесінде оң нәтиже көрсеткен жануарлардың саны көрсетіледі.
      8. «Егулер мен емдеу-профилактикалық iс–шаралар» Есеп нысаны 8-ші кестеде:
      1) А бағанасында жануарлардың түрі көрсетіледі;
      2) Б бағанасында өткізілген іс-шаралардың аталуы көрсетіледі;
      3) В бағанасында шаралардың коды көрсетіледі;
      4) 1 бағанасында есеп беру кезеңінде дауаланған жануарлардың саны көрсетіледі;
      5) ағымдағы жылдың басынан бастап дауаланған жануарлардың саны көрсетіледі.
      9. «Ветеринариялық-санитариялық жұмыстар» Есеп нысаны 9-шы кестеде:
      1) «Жұмыс түрі» бағанасында жүргізілген ветеринариялық-санитариялық жұмыстың түрі көрсетіледі;
      2) «Дауаланған қора-жайлар, фермалардың және кәсіпорындардың аумағы, халықтың жеке шаруашылығы» бағанасында:
      «Жұмыс коды» бағанда жүргізілген ветеринариялық-санитариялық жұмыстың коды көрсетіледі;
      3) «Есеп беру кезеңінде жануарлар зерттелді» бағанасында:
      «Объектілер саны» бағанда есеп беру кезеңінде ветеринариялық-санитариялық жұмыс жүргізілген объектілердің саны көрсетіледі;
      «Мың шаршы метр» бағанда есеп беру кезеңінде ветеринариялық-санитариялық жұмыс жүргізілген объектілердің алаңы көрсетіледі;
      4) «Ағымдағы жылдың басынан бастап» бағанасында:
      «Объектілер саны» бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап ветеринариялық-санитариялық жұмыс жүргізілген объектілердің саны көрсетіледі;
      «Мың шаршы метр» бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап ветеринариялық-санитариялық жұмыс жүргізілген объектілердің алаңы көрсетіледі;
      10. Есеп нысанының «Балықтардың аурулары туралы есеп» 10 бөлімінің «Жалпы мәліметтер» кестесінде:
      1) А бағанасында объекттің аты көрсетіледі;
      2) 1 бағанасында шаруашылықтардың жалпы саны көрсетіледі;
      3) 2 бағанасында балық шаруашылығындағы объектілердің жалпы саны (көлдер, тоғандар, су қоймалары және басқасы) көрсетіледі;
      4) 3 бағанасында есеп беру кезеңінде ветеринариялық қызмет мамандарымен немесе олардың қатысуымен зерттелген балық өсіруші шаруашылықтар мен балық кәсіпшілігі су қоймаларының саны көрсетіледі;
      5) 4 бағанасында балықтардың және басқа гидробионттардың жұқпалы аурулары бойынша қолайсызға жатқызылған (зерттелгендердiң санынан) объектiлердiң саны көрсетiледi;
      6) 5 бағанасында есеп беру жарты жылдығының аяғында қалған қолайсыз балық шаруашылықтардың және объектiлердің саны көрсетiледi.
      «Қолайсыз объектiлер мен өткiзiлетiн ветеринариялық iс-шаралар туралы есеп» кестесінде:
      1) А бағанасында балық шаруашылықтардың және объектiлердiң атауы көрсетіледі;
      2) 1 бағанасында балықтардың және басқа гидробионттардың ауруларының атауы көрсетіледі;
      3) «Ветеринариялық іс-шаралар өткізілді» бағанасында:
      «су қоймаларының жаңартылуы» бағанасында:
      2 бағанда жаңартылуға жататын су қоймаларының саны көрсетіледі;
      3 бағанда жаңартылуға жататын су қоймаларының жалпы аумағы көрсетіледі;
      «су қоймаларының дезинфекциясы» бағанасында:
      4 бағанда дезинфекциялауға жататын су қоймаларының саны көрсетіледі;
      5 бағанда дезинфекциялауға жататын су қоймаларының жалпы аумағы көрсетіледі;
      4) ветеринариялық iс-шараларды жүргiзудiң нәтижесi туралы 6 бағананы мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор толтырады.
      Сонымен қатар, есепке жануарлардың жұқпалы аурулары бойынша пайда болу себептерi мен оларды жою және оқшаулау бойынша қабылданған iс-шаралар мен қолданылған профилактика және басқа әдiстер туралы көрсетiлген қысқаша түсiндiрме жазба қоса берiледi.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
38-қосымша          

Әкімшілік мәліметтерді жинақтауға арналған нысан

Ветеринариялық препараттарды қолдану және жемшөп пен жемшөп қоспаларын пайдалану туралы есеп

Индекс: 6-вет

Мерзімділік: айлық

Ұсынады:
      1) Ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырушы аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл, ауылдық округтердің жергілікті атқарушы органдарының ветеринариялық бөлімшелері - ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырушы облыстық маңыздағы қала, аудандардың жергілікті атқарушы органдарының ветеринариялық бөлімшелерінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 10-ы күнінен кеш емес;
      2) Ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырушы облыстық маңыздағы қала, аудандардың жергілікті атқарушы органдарының ветеринариялық бөлімшелері – ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырушы астана, республикалық маңыздағы қала, облыстардың жергілікті атқарушы органдарының ветеринариялық бөлімшелерінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 15-і күнінен кеш емес;
      3) Ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырушы астана, республикалық маңыздағы қала, облыстардың жергілікті атқарушы органдарының ветеринариялық бөлімшелері - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 20-ы күнінен кеш емес.

1. Ветеринариялық препараттарды қолдану туралы есеп/1. Отчет о применении ветеринарных препаратов

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Ветеринариялық препараттың атауы/Наименование ветеринарного препарата

Ветеринариялық препараттың өндiрушi кәсiпорынның атауы/Наименование предприятия производителя ветеринарного препарата

Осы препаратпен емдеуге ұшыраған бас саны/Количество голов подвергнутых лечению данным препаратом

Жалпы көлемi (литр, килограмм мың доза)/Общий объем (литров, килограмм, тысяча доз)

Жарамдылық мерзiмi/Срок годности

Қолдану бойынша тағайындау/Назначение по применению

Препаратты қолданудың тиiмдiлiгi/Эффективность в применении препарата

Қосымша әсерлерi/Побочные действия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. Жемшөп пен жемшөп қоспаларын пайдалану туралы есеп/2. Отчет об использовании кормов и кормовых добавок

Реттiкнөмірi/Номер
по порядку

Жемшөп пен жемшөп қопаларының атауы/Наименование кормов и кормовых добавок

Өндiрушi кәсiпорынның атауы/Наименование предприятия производителя

Жемшөп пен жемшөп қоспаларының атауы/Состав кормов и кормовых добавок

Бас саны/Количество голов употребляющих коромовые добавки

Жалпы көлемi (тонна)/Общий объем (тонн)

Жарамдылық мерзiмi/Срок годности Кормовых добавок

Препаратты қолданудыңтиiмдiлiгi/Эффективность в применении препарата Кормовых добавок

Қосымша әсерлерi/Побочные действия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

МӨР ОРНЫ/МЕСТО ПЕЧАТИ Ұйымның басшысы ______ _______________________ Руководитель организации (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде/фамилия, имя, отчество - при его наличии)

Орындаушы _______ __________________________________________________Исполнитель (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде /фамилия, имя, отчество - при его наличии)
Телефоны/Телефон _______ «___» ________ 20 __ жыл/год.

      Ескертпе: Есеп нысаны толтыру бойынша түсініктеме
      1. «Ветеринариялық препараттарды қолдану туралы есеп» Есеп нысаны 1 кестеде:
      1) 1 бағанасында реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында ветеринариялық препараттардың атауы көрсетіледі;
      3) 3 бағанасында ветеринариялық препараттарды өндіруші кәсіпорынның атауы көрсетіледі;
      4) 4 бағанасында осы препаратпен емдеуге ұшыраған жануарлардың саны көрсетіледі;
      5) 5 бағанасында ветеринариялық препараттың жалпы көлемі көрсетіледі;
      6) 6 бағанасында ветеринариялық препараттың жарамдылық мерзімі көрсетіледі;
      7) 7 бағанасында ветеринариялық препараттың қолдану бойынша тағайындау көрсетіледі;
      8) 8 бағанасында препаратты қолданудың тиімділігі көрсетіледі;
      9) 9 бағанасында қолданудан кейінгі ветеринариялық препараттың қосымша әсерлері көрсетіледі;
      2. «Жемшөп пен жемшөп қоспаларын пайдалану туралы есеп» Есеп нысаны 1 кестеде:
      1) 1 бағанасында реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында жемшөп пен жемшөп қоспаларының атауы көрсетіледі;
      3) 3 бағанасында жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндіруші кәсіпорынның атауы көрсетіледі;
      4) 4 бағанасында жемшөп пен жемшөп қоспаларының құрамы көрсетіледі;
      5) 5 бағанасында осы жемшөп пен жемшөп қоспаларын қолданатын бас саны көрсетіледі;
      6) 6 бағанасында жемшөп пен жемшөп қоспаларының жалпы көлемі көрсетіледі;
      7) 7 бағанасында жемшөп пен жемшөп қоспаларының жарамдылық мерзімі көрсетіледі;
      8) 8 бағанасында жемшөп пен жемшөп қоспаларын қолданудың тиімділігі көрсетіледі;
      9) 9 бағанасында қолданудан кейінгі жемшөп пен жемшөп қоспаларының қосымша әсерлері көрсетіледі;

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
39-қосымша             

Әкімшілік мәліметтерді жинақтауға арналған нысан

Ветеринариялық–санитариялық объектiлердi салу, лицензиялау, ветеринария саласында қызмет көрсететін ветеринарлық дәрігердің саны және жануарларды бiрдейлендiру мәселелерi жөнiндегі есеп

Индекс: 7-вет

Мерзімділік: айлық

Ұсынады:
      1) Ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырушы аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл, ауылдық округтердің жергілікті атқарушы органдарының ветеринариялық бөлімшелері - ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырушы облыстық маңыздағы қала, аудандардың жергілікті атқарушы органдарының ветеринариялық бөлімшелерінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 10-ы күнінен кеш емес;
      2) Ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырушы облыстық маңыздағы қала, аудандардың жергілікті атқарушы органдарының ветеринариялық бөлімшелері – ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырушы астана, республикалық маңыздағы қала, облыстардың жергілікті атқарушы органдарының ветеринариялық бөлімшелерінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 15-і күнінен кеш емес;
      3) Ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырушы астана, республикалық маңыздағы қала, облыстардың жергілікті атқарушы органдарының ветеринариялық бөлімшелері - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 20-ы күнінен кеш емес.
      1. Өндірістік және шаруашылық субъектілерінде жұмыс істейтін және ветеринария саласында қызмет көрсететін ветеринариялық дәрігердің саны туралы есеп/1.Отчет о численности ветеринарных врачей работающих в производственных и хозяйствующих субъектах и оказывающих услуги в области ветеринарии

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Шаруашылық субъектiлерi /Сельхозформирования

Коммуналдық қазыналық кәсiпорындар/Коммунальные казенные предприятия

Шаруа қожалықтары (фермерлік шаруашылықтар)/Крестьянские (фермерские) хозяйства

Субъектiлердiң саны/Количество субъектов

Барлық ветеринариялық дәрігердің жалпы саны/Общая численность ветеринарных врачей

Саны/Количество

Қызмет көрсететiн ветеринариялық дәрігердің саны/Количество ветеринарных врачей

Саны/Количество

Ветеринариялық дәрігердің саны/Количество ветеринарных врачей

1

2

3

4

5

6

7

(жалғасы/продолжение)

Жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындар/Предприятия по переработке продуктов и сырья животного происхождения

Ветеринариялық мақсаттағы дәрiлiк заттарды, биологиялық препараттарды сату жөніндегі ұйымдар/Организации по реализации лекарственных средств для ветеринарных целей, биологических препаратов

Үй шаруашылықтары/Домашние хозяйства

Саны/Количество

Ветеринариялық дәрігердің саны/Количество ветеринарных врачей

Саны/Количество

Ветеринариялық дәрігердің саны/Количество ветеринарных врачей

Саны/Количество

Ветеринариялық дәрігердің саны/ Количество ветеринарных врачей

8

9

10

11

12

13

2. Ветеринариялық қызметтi жүзеге асыруға берiлген лицензиялардың саны туралы есеп/2. Отчет о количестве выданных лицензиях на осуществление ветеринарной деятельности

Реттiк нөмірi/ Номер по порядку

2007 жылға 1 қаңтарға дейiн жеке және заңды тұлғаларға берiлген жалпы лицензиялардың саны/ Общее количество лицензий выданных физическим и юридическим лицам до 1 января 2007 года

Оның iшiнде қазiргi уақытта лицензия алған қызмет атқаратын жеке және заңды тұлғалар/ Из них в настоящее время работают физических и юридических лиц получивших лицензию

Оларда жұмыс iстейтiн ветеринариялық мамандардың саны/ Количество работающих в них ветеринарных специалистов

1

2

3

4

(жалғасы/продолжение)

Лицензия түрлерi/Виды лицензии

Жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты ветеринариялық-санитариялық сараптау/Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного происхождения

Ветеринариялық мақсаттағы препараттарды өндiру/Производство препаратов ветеринарного назначения

Берiлдi/Выдано

Олардың iшiнде жұмыс iстейдi/ в них работают

Олардың iшiнде ветеринариялықдәрiгерлер/Из них ветеринарных врачей

Берiлдi/Выдано

Олардың iшiнде жұмысiстейдi/в них работают

Олардың iшiнде ветеринариялықдәрiгерлер/Из них ветеринарных врачей

5

6

7

8

9

10

3. Жергiлiктi атқарушы органдармен сою объектілерін салуға жергiлiктi бюджеттен бөлiнген қаржы құралдарының болуы және көлемi туралы есеп/3. Отчет о наличии и объемах выделенных финансовых средств из местного бюджета для строительства убойных объектов местными исполнительными органами

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Ауданныңатауы/Наименованиерайона

Жергiлiктi бюджеттен бөлiнген қаржы құралдары (мың теңге)/Выделенные финансовые
средства из средств местного бюджета (тыс. тенге)

Оның iшiндеигерiлдi мың теңге)/Из них освоено(тыс. тенге)

Салуға жоспарланған сою объектілерiнiң саны/Запланированное количество строительства убойных объектов

Салынған сою объектілерінің саны/Количество построенных убойных пунктов

1

2

3

4

5

6

Барлығы/
Итого:


(жалғасы/продолжение)

Мал сою объектілері/Убойные объекты

Қажет/Требуется

Нақты бары/Всего имеется

Оның iшiнде /в т.ч

Қамтылу пайызы/Процент обеспеченности

Етті қайта өңдеу кәсіпорындары/ Мясоперерабатывающие предприятия

Сою пункттері/Убойные пункты

Сою алаңдары/Убойные площадки

7

8

9

10

11

12

4. Жергiлiктi атқарушы органдармен мал көмiндiлерiн салуға жергiлiктi бюджеттен бөлiнген қаржы құралдарының болуы және көлемi туралы есеп/4. Отчет о наличии и объемах выделенных финансовых средств из местного бюджета для строительства скотомогильников местными исполнительными органами

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Ауданның атауы/ Наименование района

Мал көмiндiлерi/Скотомогильники

Жергiлiктi бюджеттен бөлiнген қаржы құралдары (мың теңге)/ Выделенные финансовые средства из местного бюджета (тыс. тенге)

Оның iшiнде игерiлдi (мың теңге)/Из них освоено (тыс. тенге)

Салуға жоспарланған мал көмiндiлерiнiң саны/ Запланированное количество строительства скотомогильников

1

2

3

4

5

Барлығы/
Итого:

(жалғасы/продолжение)

Мал көмiндiлерi/Скотомогильники

Салынған мал көмiндiлерiнiң саны/Количество построенных скотомогильников

Қажет/Требуется

Нақты бары/
Всего имеется

Типтiк/Типовые

Қарапайым биотермиялық шұңқырлар барлығы/ Всего примитивных биотермических ям

Қамтамасыз етiлу пайызы/Процент обеспеченности

6

7

8

9

10

11

5. Ауыл шаруашылығы жануарларын бiрдейлендiру туралы есеп/ 5. Отчет о проведении идентификации сельскохозяйственных животных

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Облыстың атауы/Наименование области

Жануарлардың түрi/
Вид животных

Бiрдейлендiруге жатады/Подлежит идентификации

Орындалды/
Выполнено

1

2

3

4

5Ірі қара мал/Крупный рогатый скот

Жылқылар/ Лошади

Қой/Овцы

Ешкі/Козы

Шошқалар/Свиньи

Түйелер/Верблюды(жалғасы/продолжение)

Оның iшiнде есеп беру кезеңiнде/В том числе за отчетный период

Бiрдейлендiрiлген ауыл шаруашылығы жануарларының саны/Количество идентифицированных животных

Орындалу пайызы/Процент выполнения

Компьютiрлiк базаға енгiзiлген жануарлардың саны/Количество введенных в компьютерную базу животных

Орындалу пайызы/Процент выполнения

Компьютерлерi бар қалалар мен ауылдық округтердiң барлық аудандары/Всего районов городов и сельских округов, где имеется компьютера

Оның iшiнде аудандар мен қалаларға арналғаны/Из них предназначенные
для районов и городов

6

7

8

9

10

11

МӨР ОРНЫ/МЕСТО ПЕЧАТИ Ұйымның басшысы _______ ______________________ Руководитель организации (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде /фамилия, имя, отчество - при его наличии)

Орындаушы __________ _______________________________________________
Исполнитель (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде /фамилия, имя, отчество - при его наличии)
Телефоны/Телефон _______ «___» ________ 20 __ жыл/год.

      Ескертпе: Есеп нысаны толтыру бойынша түсініктеме
      1. «Өндірістік және шаруашылық субъектілерінде жұмыс істейтін және ветеринария саласында қызмет көрсететін ветеринарлық дәрігердің саны туралы есеп» Есеп нысаны 1 кестеде:
      1) 1 бағанасында реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) «Шаруашылық субъектілері» бағанасында:
      2 бағанда шаруашылық субъектілерінің саны көрсетіледі;
      3 бағанда шаруашылық субъектілеріндегі ветеринарлық дәрігерлердің жалпы саны көрсетіледі;
      3) «Коммуналдық қазыналық кәсіпорындар» бағанасында:
      4 бағанда коммуналдық қазыналық кәсіпорындардың жалпы саны көрсетіледі;
      5 бағанда коммуналдық қазыналық кәсіпорындардың ветеринарлық дәрігерлердің жалпы саны көрсетіледі;
      4) «Шаруа қожалықтары (фермерлік шаруашылықтар)» бағанасында:
      6 бағанда шаруа қожалықтарының (фермерлік шаруашылықтар) жалпы саны көрсетіледі;
      7 бағанда шаруа қожалықтарының (фермерлік шаруашылықтар) ветеринарлық дәрігерлердің жалпы саны көрсетіледі;
      5) «Жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындар» бағанасында:
      8 бағанда жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындардың жалпы саны көрсетіледі;
      9 бағанда жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындардың ветеринарлық дәрігерлердің жалпы саны көрсетіледі;
      6) «Үй шаруашылықтары» бағанасында:
      8 бағанда үй шаруашылықтарының жалпы саны көрсетіледі;
      9 бағанда үй шаруашылықтарының ветеринарлық дәрігерлердің жалпы саны көрсетіледі;
      2. «Ветеринариялық қызметтi жүзеге асыруға берiлген лицензиялардың саны туралы есеп» Есеп нысаны 2 кестеде:
      1) 1 бағанасында реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында 2007 жылға 1 қаңтарға дейiн жеке және заңды тұлғаларға берiлген жалпы лицензиялардың жалпы саны (Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігімен берілген лицензия бойынша мониторинг жүргізу мақсатында (2007 жылға дейін лицензия беруді Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі жүзеге асырды) көрсетіледі;
      3) 3 бағанасында 2007 жылға 1 қаңтарға дейiн берiлген лицензиялар бойынша қазiргi уақытта өз қызметін атқаратын жеке және заңды тұлғалардың саны көрсетіледі;
      4) 4 бағанасында 2007 жылға 1 қаңтарға дейiн берiлген лицензиялар бойынша жұмыс істейтін ветеринарлық мамандардың саны көрсетіледі;
      3) «Лицензия түрлері» бағанасында:
      «Жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты ветеринариялық-санитариялық сараптау» бағанасында:
      5 бағанда берілген лицензияның жалпы саны көрсетіледі;
      6 бағанда лицензия бойынша жұмыс істейтін лицензиаттардың саны көрсетіледі;
      7 бағанда лицензия бойынша жұмыс істейтін ветеринарлық дәрігерлердің саны көрсетіледі;
      «Ветеринариялық мақсатта қолданылатын препараттарды өндiру» бағанасында:
      5 бағанда берілген лицензияның жалпы саны көрсетіледі;
      6 бағанда лицензия бойынша жұмыс істейтін лицензиаттардың саны көрсетіледі;
      7 бағанда лицензия бойынша жұмыс істейтін ветеринарлық дәрігерлердің саны көрсетіледі;
      3. «Жергiлiктi атқарушы органдармен сою объектілерін салуға жергiлiктi бюджеттен бөлiнген қаржы құралдарының болуы және көлемi туралы есеп» Есеп нысаны 3-ші кестеде:
      1) 1 бағанасында реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында ауданның атауы көрсетіледі;
      3) 3 бағанасында сою объектілерін салуға жергiлiктi бюджеттен бөлiнген қаржы құралдарының саны көрсетіледі;
      4) 4 бағанасында сою объектілерін салуға жергiлiктi бюджеттен бөлiнген қаржы құралдарының игерілгендерінің саны көрсетіледі;
      5) 5 бағанасында салуға жоспарланған сою объектілерінің саны көрсетіледі;
      6) 6 бағанасында жоспарланған саннан салынған сою объектілерінің көрсетіледі;
      7) «Мал сою объектілері» бағанасында:
      7 бағанасында мал сою объектілерінің ауданға қажет саны көрсетіледі;
      8 бағанасында нақты бар мал сою объектілерінің саны көрсетіледі;
      9 бағанасында нақты бар етті қайта өңдеу кәсіпорындарының саны көрсетіледі;
      10 бағанасында нақты бар сою пункттерінің саны көрсетіледі;
      11 бағанасында нақты бар сою алаңдарының саны көрсетіледі;
      8) 12 бағанасында сою объектілерімен ауданның қамтылу пайызы көрсетіледі;
      4. «Жергiлiктi атқарушы органдармен мал қорымдарын салуға жергiлiктi бюджеттен бөлiнген қаржы құралдарының болуы және көлемi туралы есеп» Есеп нысаны 4-ші кестеде:
      1) 1 бағанасында реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында ауданның атауы көрсетіледі;
      3) «Мал қорымдары» бағанасында:
      3 бағанда мал қорымдарын салуға жергiлiктi бюджеттен бөлiнген қаржы құралдарының саны көрсетіледі;
      4 бағанда мал қорымдарын салуға жергiлiктi бюджеттен бөлiнген қаржы құралдарының игерілгендерінің саны көрсетіледі;
      5 бағанда салуға жоспарланған мал қорымдарының саны көрсетіледі;
      6 бағанда жоспарланған саннан салынған мал қорымдарының саны көрсетіледі;
      7 бағанда мал қорымдарының ауданға қажет саны көрсетіледі;
      8 бағанда нақты бар мал қорымдарының жалпы саны көрсетіледі;
      9 бағанда нақты бар мал қорымдарының санынан типтік мал қорымдарының саны көрсетіледі;
      10 бағанда нақты бар мал қорымдарының санынан қарапайым биотермиялық шұңқырлардың саны көрсетіледі;
      11 бағанда ауданды мал қорымдарымен қамту пайызы көрсетіледі.
      5. «Ауыл шаруашылығы жануарларын бiрдейлендiру туралы есеп» Есеп нысаны 5-ші кестеде:
      1) 1 бағанасында реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында облыстың атауы көрсетіледі;
      3) 3 бағанасында жануарлардың түрі көрсетіледі;
      4) 4 бағанасында бірдейлендіруге жататын жануарлардың саны көрсетіледі;
      5) 5 бағанасында бірдейлендіруге жататын жануарлардың санынан бірдейлендіру орындалғандарының саны көрсетіледі;
      6) «Оның ішінде есеп беру кезеңінде» бағанасында:
      6 бағанда есеп беру кезеңінде бірдейлендірілген жануарлардың саны көрсетіледі;
      7 бағанда есеп беру кезеңінде жануарларды бірдейлендірудің орындалу пайызы көрсетіледі;
      8 бағанда ауыл шаруашылығы жануарларын бiрдейлендiру бойынша бірдейлендірілген жануарлар туралы мәліметтер санынан электрондық базаға енгізілген жануарлардың саны көрсетіледі;
      9 бағанда ауыл шаруашылығы жануарларын бiрдейлендiру бойынша бірдейлендірілген жануарлар туралы мәліметтерді электрондық базаға енгізудің орындалу пайызы көрсетіледі;
      10 бағанда ауыл шаруашылығы жануарларын бiрдейлендiру бойынша электрондық базасымен компьютерлерi бар қалалар мен ауылдық округтердiң саны көрсетіледі;
      11 бағанда аудандар мен қалаларға арналған компьютерлердің саны көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы   
№ 16-07/114 бұйрығына    
40-қосымша         

Әкімшілік мәліметтер жинақтауға арналған нысан

Ветеринариялық зертханалардың қызмет атқару туралы есеп

Индекс: 8-вет

Мерзімділік: айлық

Ұсынады:
      1) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің «Республикалық ветеринариялық зертхана» шаруашылық жүргізу құқығына Республикалық мемлекеттік мекеменің облыстық (өңірлік) филиалдары – жергілікті атқарушы органдарының ветеринариялық бөлімшелері және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің «Республикалық ветеринариялық зертхана» шаруашылық жүргізу құқығына Республикалық мемлекеттік мекеменің облыстық (өңірлік) филиалдарында есеп беру кезеңінде келесі айдың 10-ы күнінен кеш емес;
      2) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің «Республикалық ветеринариялық зертхана» шаруашылық жүргізу құқығына Республикалық мемлекеттік мекеменің облыстық (өңірлік) филиалдары - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің «Республикалық ветеринариялық зертхана» шаруашылық жүргізу құқығына Республикалық мемлекеттік мекеменің орталық аппаратында есеп беру кезеңінде келесі айдың 15-і күнінен кеш емес;
      3) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің «Республикалық ветеринариялық зертхана» шаруашылық жүргізу құқығына Республикалық мемлекеттік мекеменің орталық аппараты - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі және Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 20-ы күнінен кеш емес.

1. Зертханалық-диагностикалық зерттеулер/1.Лабораторно-диагностические исследования

Аурулардың атаулары/Название болезней

Жануарлардың түрлерi/Виды животных

Оның iшiнде зерттеулер (сараптамалар) жүргiзiлдi/Из них проведено исследований (экспертиз)

бактериялық/бактериологических

вирусологиялық/вирусологических

сараптаулар, барлығы/ экспертиз, всего

оң нәтижелер/положительные результаты

классикалық/классический

имунды ферментті талдау/
имуноферментный анализ

сараптаулар, барлығы/ экспертиз, всего

оң нәтижелер/положительные результаты

сараптаулар, барлығы/ экспертиз, всего

оң нәтижелер/положительные результаты

1

2

3

4

5

6

7

8

(жалғасы/продолжение)

Оның iшiнде зерттеулер (сараптамалар) жүргiзiлдi/Из них проведено исследований (экспертиз)

Саны/Количество

серологииялық/серологических

паразитарлық/ паразитарных

ихтиопатологиялық/ихтиопатологические

материал, барлығы/материал, всего

оң нәтижелер/положительныерезультаты

классикалық/
классический

имунды ферментті талдау/имуно ферментный анализ

сараптаулар,барлығы/экспертиз,
всего

оң нәтижелер/положи-тельныерезультаты

сараптаулар,барлығы/экспертиз,
всего

оң нәтижелер/положительные результаты

сараптаулар,барлығы/экспертиз,
всего

оң нәтижелер/положительныерезультаты

сараптаулар,барлығы/экспертиз, всего

оң нәтижелер/положительные результаты

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2. Терi-терсектердi сiбiр жарасына зерттеу/2. Исследование кожевенного сырья на сибирскую язву


Терiлер, барлығы/Всего шкур

Оның iшiнде/В том числе

жылқылар/лошадей

iрi қара мал/крупногорогатого скота

қойлар және ешкiлер/овец и коз

жануарлардың басқа түрлерi/других видов животных

А

1

2

3

4

5

Тексерiлген отандық шикiзат/Исследовано отечественного сырья


оның iшiнде оң нәтиже бердi/из них дали положительную реакцию


Импорттық шикiзат тексерiлдi/Исследовано импортного сырья


оның iшiнде оң реакция бергендерi/ из них дали положительную реакцию


3. Аккредиттелген ветеринариялық зертханалардың қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша жүргізілген сынақтардың саны бойынша есеп/3. Отчет по количеству проведенных испытаний по показателям безопасности аккредитованных ветеринарных лабораторий


Өнімнің атауы/Наименование продукции

Көрсеткіштер/Показатели

ет және ет өнімдері/мясо и мясные продукты

сүт және сүт өнімдері/молоко и молочные продукты

балық және балық өнімдері/рыба и рыбопродукты


Сынамалардың барлық саны (дана)/Всего количество проб (штук)

Олардың ішінде қауіпсіздік көрсеткіштеріне сәйкес келмейді (дана)/Из них несоответствует показателям безопасности (штук)

Сынамалардың барлық саны (дана)/Всего количество проб (штук)

Олардың ішінде қауіпсіздік көрсеткіштеріне сәйкес келмейді (дана)/Из них несоответствует показателямбезопасности (штук)

Сынамалардың барлық саны (дана)/Всегоколичество проб (штук)

Олардың ішінде қауіпсіздік көрсеткіштеріне сәйкес келмейді (дана)/Из них не соответствует показателям безопасности (штук)

Заттар тобы/Группы веществУыттыэлементтер/Токсичныеэлементы

Барлығы/ВсегоРадиология/РадиологияБарлығы/ВсегоПестицидтер/Пестициды


Барлығы/ВсегоАнтибиотиктер/АнтибиотикиБарлығы/ВсегоМикотоксиндер/Микотоксины
Бенз(а)пирен/Бенз(а)пиренНитрозаминдер:нитрозометиламин және нитрозоэтиламин/ Нитрозамины:
сумма нитрозометиламин и нитрозоэтиламинГистамин/ГистаминБарлығы/ВсегоБасқасы/прочее


Барлығы/ВсегоМикробиологияық көрсеткіштер/Микробиологические показатели
Барлығы/Всего(жалғасы/продолжение)

Өнімнің атауы/Наименование продукции

жұмыртқа/яйцо

жемшөп пен жемшөп қоспалары/корма и кормовые добавка

басқа өнімдер/другие продукты

Сынамалардың барлық саны (дана)/Всегоколичество проб (штук)

Олардың ішінде қауіпсіздік көрсеткіштеріне сәйкес келмейді (дана)/Из них не соответствует показателям безопасности (штук)

Сынамалардың барлық саны (дана)/Всегоколичество проб (штук)

Олардың ішінде қауіпсіздік көрсеткіштеріне сәйкес келмейді (дана)/Из них не соответствует показателям безопасности (штук)

Сынамалардың барлық саны (дана)/Всегоколичество проб (штук)

Олардың ішінде қауіпсіздік көрсеткіштеріне сәйкес келмейді (дана)/Из них не соответствует показателям безопасности (штук)4.Радиометриялық және радиохимиялық зерттеулердiң нәтижелерi/4.Результаты радиометрических и радиохимических исследований

      1. Зерттеулердiң жалпы саны/Общее количество исследований_________, оның iшiнде кальциге/из них на кальций ________, бета-белсендiлiктiң қосындысын/суммарную бета-активность_________________ стронций 90 _________, цезий – 137 _________ свинец– 210 _______ және басқада радионуклидтер/и другие радионуклиды.
      2. Қосынды белсендiлiктi өлшеу тәсiлi (жұқа және қалың жерлерде)/Метод измерения суммарной активности (в тонком или толстом слое) ______________________________________________
      3. Бақылау препараты, оның белсендiлiгi және өндiрiлген күнi/Контрольный препарат, его активность и дата изготовления:
      а) қосынды белсендiлiктi анықтаған кезде/при определении суммарной активности _______________________________
      б) при определении:
      стронций-90/стронция - 90 ____________________
      цезий-137/цезия-137 __________________________
      қорғасын-210/свинца-210 ______________________
      басқа да радионуклидтердi анықтаған кезде/других радионуклидов ________________________________________________
      в) стронций-90, цезий-137, қорғасын-210 және басқа да радионуклидтердiң байланыс коэффициентi мен оларды анықтау күнi/коэффициенты связи и дата их определения для стронция-90, цезия-137, свинца-210 и других радионуклидов ______________________
      4. Зерттеу тәсiлдерi/Методы исследований ____________________
      5. Қолдағы радиометрикалық аспаптарды тексеру мерзiмдерi/Срокипроверки имеющихся радиометрической аппаратуры ___________________________________________________________________

5. Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау бақылауындағы импортталатын және экспортталатын өнімдердің қауіпсіздігі жөніндегі есеп/5. Отчет по безопасности импортируемой и экспортируемой продукции подконтрольной государственному ветеринарно-санитарному контролю и надзору _____ жылғы _______ тоқсан/ ______ квартал _____ года

Өнімнің атауы/Наименование продукции

Жалпы мөлшері/Общее количество (килограмм, тонн)

Импорт/ Импорт

Экспорт/ Экспорт

Зертханалық зерттеулерге арналған қауіпсіздік параметрлері/ Параметры безопасности для лабораторных исследований

Зертханалықзерттеулердіңнәтижелері/Результатылабораторныхисследований

жүктің жалпымөлшері (тонна)/общее количествогруза (тонн)

алынғансынама мөлшері/количествовзятыхпроб

Жүктің жалпы мөлшері (тонна)/общее количество груза (тонн)

алынғансынамамөлшері/количествовзятых проб

сиыр еті/говядина
жылқы еті/конина
шошқа еті/свинина
қой еті/баранина
құс еті/мясо птицы
сүт және сүт өнімдері/ молоко и молочные
продукты
жұмыртқа/яйца
бал/мед
жемшөп пен жемшөп қоспалары/корма икормовые добавки
тері шикізаты/кожевенное сырье
басқа тамақ өнімдері/другие пищевые продукты
6. Iшкi сауда объектiлерiнде жануарлардан алынатын еттер мен басқа тағамдарды ветеринариялық-санитариялық сараптау/6. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и других пищевых продуктов животного происхождения на объектах внутренней торговли 

Аурудың атаулары және өткiзiлген iс шаралар /Наименование болезней и проведенные мероприятия

Ет (ұша)/Мясо (туша)

Зерттелетін сынамалардың саны/Количество исследуемых проб

Iрi қарамалдың/крупного рогатогоскота

шошқалардың/свиней

қой жәнеешкiлердiң/овец и коз

жануарлардыңбасқа түрлерiнiң/других видов животных

Сүт және сүтөнiмдерi/Молоко имолочные продукты

Жұмыртқалар/Яйца

Басқа тамақ өнiмдерi/Другие пищевые продукты

партия/партия

тонна/тонн

партия/партия

мыңдана/тысяч штук

Жағдай/случай

тонна/тонн

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Қаралғаны (сараптама өткiзiлдi) - барлығы/Осмотрено (проведено экспертиз)-всегоЗертханалық зерттеулер жүргiзiлдi/
Проведено лабораторных исследованийТексерiлгендердiң iшiнен анықталған аурулар/Из числа проверенных
выявлены болезни:Сiбiр жарасы/Сибирская язва

х

х

х

х

х

х

Туберкулез/Туберкулезх


х

х

х

х

х

х

Сальмонеллез/СальмонеллезЦистицеркоз(финноз)/Цистицеркоз(финоз)

х

х

х

х

х

х

Трихинеллез/Трихиннелез

х

х

х

х

х

х

Эхинококкоз/Эхинококкоз

х

х

х

х

х

х

Басқа жұқпалы аурулар/Другие
инфекционные болезних

хБасқа инвазиялық аурулар/Другие
инвазионные болезни

х

х

х

хТексерiлген ұшалар мен iшкi ағзалардың
iшiнен ауру деп танылғандар жолданды/ Из числа проверенных туш и органов, признанных больными, направлено:
залалсыздандыруға/на обезвреживаниеУтильдеуге/На утилизацию7. Iшкi сауда объектiлерiнде ветеринариялық-санитариялық сараптау зертханаларында мемлекеттiк ветеринариялық- санитариялық бақылау және қадағалау объектiлерiнiң радиологиялық зерттеулерi/7. Радиологические исследования объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на объектах внутренней торговли

Объектiнiң атауы/
Наименование объекта

Саны (тонна, килограмм, литр)/ Количество (тонн, килограмм, литров)

Зерттеулер нәтижелерi бойынша/По результатам исследований

Шектеусiз жiберiлдi (тонна, килограмм, литр)/реализованы без ограничения (тонн, килограмм, литров)

Зарарсыздандырылды (тонна, килограмм, литр) /обеззаражены (тонн, килограмм, литров)

жойылды (тонна, килограмм, литр)/ уничтожены (тонн, килограмм, литров)

А

1

2

3

4

жылқы етi/конина

iрi қара мал етi/говядина

қой және ешкi еттерi/баранина и козлятина

шошқа етi/свинина

сүт және сүт өнiмдерi/молоко и молочные продукты

жануарлардан алынатынмай/масло животного происхождения

өсiмдiктен алынатын
май/масло растительногопроисхождения/

балық және балықөнiмдерi/рыба и рыбопродукты

жемшөп/корма

басқа да объектiлер/ прочие объекты

МӨР ОРНЫ/МЕСТО ПЕЧАТИ Мекеменiң басшысы ________ ___________________
Руководитель организации (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде /фамилия, имя, отчество - при его наличии)

Орындаушы _________  ______________________________________________Исполнитель (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде /фамилия, имя, отчество - при его наличии)
Телефоны/Телефон _______ «___» ________ 20 __ жыл/год.

      Ескертпе: Есеп нысаны толтыру бойынша түсініктеме
      1. «Зертханалық-диагностикалық зерттеулер» Есеп нысаны 1 кестеде:
      1) 1 бағанасында жануарлар ауруларының атауы көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында жануарлардың түрі көрсетіледі;
      3) «Оның ішінде зерттеулер (сараптамалар) жүргізілді» бағанасында:
      «бактериологиялық» бағанасында:
      3 бағанда жүргізілген бактериологогиялық зерттеулердің жалпы саны көрсетіледі;
      4 бағанда оң нәтиже берген бактериологогиялық зерттеулердің саны көрсетіледі;
      «вирусологиялық» бағанасында:
      «классикалық» бағанасында:
      5 бағанда вирусологиялық зерттеулердің классикалық әдісімен жүргізілген зерттеулердің саны көрсетіледі;
      6 бағанда оң нәтиже берген вирусологиялық зерттеулердің классикалық әдісімен жүргізілген зерттеулердің саны көрсетіледі;
      «имуноферментті талдау» бағанасында:
      7 бағанда вирусологиялық зерттеулердің имуноферментті талдау әдісімен жүргізілген зерттеулердің саны көрсетіледі;
      8 бағанда оң нәтиже берген вирусологиялық зерттеулердің имуноферментті талдау әдісімен жүргізілген зерттеулердің саны көрсетіледі;
      «серологиялық» бағанасында:
      «классикалық» бағанасында:
      9 бағанда серологиялық зерттеулердің классикалық әдісімен жүргізілген зерттеулердің саны көрсетіледі;
      10 бағанда оң нәтиже берген серологиялық зерттеулердің классикалық әдісімен жүргізілген зерттеулердің саны көрсетіледі;
      «имуноферментті талдау» бағанасында:
      11 бағанда серологиялық зерттеулердің имуноферментті талдау әдісімен жүргізілген зерттеулердің саны көрсетіледі;
      12 бағанда оң нәтиже берген серологиялық зерттеулердің имуноферментті талдау әдісімен жүргізілген зерттеулердің саны көрсетіледі;
      «паразитарлық» бағанасында:
      13 бағанда жүргізілген паразитарлық зерттеулердің жалпы саны көрсетіледі;
      14 бағанда оң нәтиже берген паразитарлық зерттеулердің саны көрсетіледі;
      «ихтиопатологиялық» бағанасында:
      15 бағанда жүргізілген ихтиопатологиялық зерттеулердің жалпы саны көрсетіледі;
      16 бағанда оң нәтиже берген ихтиопатологиялық зерттеулердің саны көрсетіледі;
      3) «Саны» бағанасында:
      «бактериологиялық» бағанасында:
      17 бағанда зерттеу үшін келіп түскен материалдардың жалпы саны көрсетіледі;
      18 бағанда оң нәтиже берген зерттеу үшін келіп түскен материалдардың саны көрсетіледі;
      2. «Терi-терсектердi сiбiр жарасына зерттеу» Есеп нысаны 2-ші кестеде:
      1) А бағанасында іс-шаралардың атауы көрсетіледі;
      2) 1 бағанасында зерттеуге жататын терілердің саны көрсетіледі;
      3) «Оның ішінде» бағанасында:
      2 бағанда зерттеуге жататын жылқылардан алынған терілердің саны көрсетіледі;
      3 бағанда зерттеуге жататын ірі қара малдардан алынған терілердің саны көрсетіледі;
      4 бағанда зерттеуге жататын қойлар мен ешкілерден алынған терілердің саны көрсетіледі;
      5 бағанда зерттеуге жататын жануарлардың басқа түрлерінен алынған терілердің саны көрсетіледі;
      3. «Аккредиттелген ветеринариялық зертханалардың қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша жүргізілген сынақтардың саны бойынша есеп» Есеп нысаны 3-ші кестеде:
      1) «Көрсеткіштер» бағанасында зерттелетін өнімдерге қауіпсіздік көрсеткіштері көрсетіледі;
      2) «Өнімнің атауы» бағанасында өнімнің атауы, сондай-ақ, қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша зерттеуге келіп түскен өнімдердің және олардың қауіпсіздік көрсеткіштеріне сәйкес келмейтін сынамалардың саны көрсетіледі;
      4. «Радиометриялық және радиохимиялық зерттеулердiң нәтижелерi» Есеп нысаны 4-ші бөлімінде жүргізілген радиологиялық зерттеулердің жалпы саны, қандай көрсеткіштерге радиологиялық зерттеулер жүргізілгені, өлшеу тәсілі, бақылау препараты, оның белсенділігі және өндірілген күні, радиологиялық зерттеу тәсілдері, сондай-ақ, радиологиялық аспаптарды тексеру мерзімдері көрсетіледі.
      5. «Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау бақылауындағы импортталатын және экспортталатын өнімдердің қауіпсіздігі жөніндегі есеп» Есеп нысаны 5-ші кестеде:
      1) «Өнімнің атауы» бағанасында өнімнің атауы көрсетіледі;
      2) «Жалпы мөлшері» бағанасында зерттелген өнімдердің жалпы саны көрсетіледі;
      3) «Импорт» бағанасында жүктің жалпы саны, сондай-ақ, олардан алынған сынама саны көрсетіледі;
      4) «Экспорт» бағанасында жүктің жалпы саны, сондай-ақ, олардан алынған сынама саны көрсетіледі;
      5) «Зертханалық зерттеулерге арналған қауіпсіздік параметрлері» бағанасында қауіпсіздік параметрлердің мөлшерлі ұйғарынды нормалары көрсетіледі;
      6) «Зертханалық зерттеулердің нәтижелері» бағанасында өнімдерді зертханалық зерттеулердің нәтижелері көрсетіледі;
      6. «Iшкi сауда объектiлерiнде жануарлардан алынатын еттер мен басқа тағамдарды ветеринариялық-санитариялық сараптау» Есеп нысаны 6-шы кестеде:
      1) А бағанасында ветеринариялық-санитариялық сараптау қорытындысы бойынша өткізілген іс-шаралар көрсетіледі;
      2) «Ет (ұша)» бағанасында:
      1 бағанда ветеринариялық-санитариялық сараптауға келіп түскен ірі қара мал етінің (ұша) саны көрсетіледі;
      2 бағанда ветеринариялық-санитариялық сараптауға келіп түскен шошқа етінің (ұша) саны көрсетіледі;
      3 бағанда ветеринариялық-санитариялық сараптауға келіп түскен қой және ешкі етінің (ұша) саны көрсетіледі;
      4 бағанда ветеринариялық-санитариялық сараптауға келіп түскен жануарлардың басқа түрлерінің етінің (ұша) саны көрсетіледі;
      3) «Зерттелетін сынамалардың саны» бағанасында партия және олардың мөлшері, сүт және сүт өнімдері, жұмыртқа және басқа тамақ өнімдерінің саны көрсетіледі;
      7. «Iшкi сауда объектiлерiнде ветеринариялық-санитариялық сараптау зертханаларында мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектiлерiнiң радиологиялық зерттеулерi» Есеп нысаны 7-ші кестеде:
      1) А бағанасында радиологиялық зерттеулерге келіп түскен объектілердің атауы көрсетіледі;
      2) 1 бағанасында радиологиялық зерттеулерге келіп түскен объектілердің саны көрсетіледі;
      3) «Зерттеулер нәтижелері бойынша» бағанасында:
      2 бағанда радиологиялық зерттеулердің нәтижелері бойынша шектеусіз рұқсат етілген іске асыру объектілерінің саны көрсетіледі;
      3 бағанда радиологиялық зерттеулердің нәтижелері бойынша зарарсыздандыруға жіберілген объектілердің саны көрсетіледі;
      4 бағанда радиологиялық зерттеулердің нәтижелері бойынша жоюға жіберілген объектілердің саны көрсетіледі;

Қазақстан Республикасы     
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы   
№ 16-07/114 бұйрығына    
41-қосымша        

Әкімшілік мәліметтерді жинақтауға арналған нысан

Референттiк зертхананың қызмет атқару туралы есебі

Индекс: 9-вет

Мерзімділік: айлық

Ұсынады:
      1) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің «Ветеринария бойынша ұлттық референттік орталық» шаруашылық жүргізу құқығына Республикалық мемлекеттік мекеменің Алматы филиалы – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің «Ветеринария бойынша ұлттық референттік орталық» шаруашылық жүргізу құқығына Республикалық мемлекеттік мекеменің орталық аппаратында есеп беру кезеңінде келесі айдың 15-і күнінен кеш емес;
      2) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің «Ветеринария бойынша ұлттық референттік орталық» шаруашылық жүргізу құқығына Республикалық мемлекеттік мекеменің орталық аппараты - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 20-ы күнінен кеш емес.

1. Жұқпалы ауруларды балау зертханасы/1. Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний

1.1 Серология бөлімі/отдел Серологии:

Облыс, аудан, село атауы/Наименование области, района, села

Үлгілердің атауы/Наименование образца

Жануардың түрі, жасы/Вид животного, возраст

Үлгілердің мөлшері /Количество образца

Көрсеткіштің аталуы/Наименование показателя

Зерттеулер әдістері/Методы исследований

Зерттеулер нәтижелері/Результаты исследований

Зерттеулер саны/Количество исследований

Сынақ хаттамасының нөмірі/Номер протокола испытании

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.2 Бактериология бөлімі/отдел Бактериологии

Облыс, аудан, село атауы/ Наименование области, района, села

Үлгілердің атауы/ Наименование образца

Жануардың түрі, жасы/ Вид животного, возраст

Үлгілердің мөлшері /Количество образца

Көрсеткіштің аталуы/Наименование показателя

Зерттеулер әдістері /Методы исследований

Зерттеулер нәтижелері /Результаты исследований

Зерттеулер саны/ Количество исследований

Сынақ хаттамасының нөмірі/номер протокола испытании

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.3 Молекулярлық биология бөлімі/Отдел молекулярной биологии

Облыс, аудан, село атауы /Наименование области, района, села

Үлгілердің атауы/Наименование образца

Жануардың түрі, жасы/Вид животного, возҒраст

Үлгілердің мөлшері/Количество образца

Көрсеткіштің аталуы/Наименование показателя

Зерттеулер әдістері /Методы исследований

Зерттеулер нәтижелері /Результаты исследований

Зерттеулер саны/Количество исследований

Сынақ хаттамасының нөмірі/номер протокола испытании

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.4 Эпизоотиялық мониторинг бөлімі/Отдел эпизоотического мониторинга

Облыс, аудан, село атауы /Наименование области, района, села

Үлгілердің атауы/Наименование образца

Жануардың түрі, жасы/Вид животного, возҒраст

Үлгілердің мөлшері /Количество образца

Көрсеткіштің аталуы/Наименование показателя

Зерттеулер әдістері /Методы исследований

Зерттеулер нәтижелері /Результаты исследований

Зерттеулер саны/ Количество исследований

Сынақ хаттамасының нөмірі/номер протокола испытании

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. Микроорганизмдердің депондалған штаммдарының ұлттық топтамасының зертханасы/Лаборатория Национальный коллекции депонированных штаммов микроорганизмов

Реттік номірі/Номер по порядку

Микроорганизм штаммдарының атаулары/Наименование штаммов микроорганизмов

Депозитор/Депозитор

Нәтижелері және жаңарту сатысы/ Результаты и этап освежения

Жаңарту саны/ Количество освежения

1

2

3

4

5

3. Тамақ өнімдерін талдау зертханасы/Лаборатория анализа пищевой продукции

Облыс, аудан, село атауы/Наименование области, района, села

Үлгілердің атауы/ Наименование образца

Үлгілердің мөлшері/Количество образца

Көрсеткіштің аталуы/Наименование показателя

Зерттеулер саны/Количество исследований

Зерттеулер әдістері/ Методы исследований

Зерттеулер нәтижелері/Результаты исследований

Зерттеулер нәтижесінің қортындысы/Заключение по результатом исследовании

Сынақ хаттамасының нөмірі/Номер протокола испытании

Рұқсат етілген мөлшері/допустимый уровень (мг/кг) жоғары емес/не более

Нақты/ Фактический

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.1. Химиялық-токсикологиялық және радиологиялық зерттеулер/Химико-токсикологические и радиологические исследования

Облыс, аудан, село атауы/Наименование области, района, села

Үлгілердің атауы /Наименование образца

Үлгілердің мөлшері/Количество образца

Көрсеткіштің аталуы/Наименование показателя

Зерттеулер саны/ Количество исследований

Зерттеулер әдістері/Методы исследований

Зерттеулер нәтижелері/ Результаты исследований

Сынақ хаттамасының нөмірі/Номер протокола испытании

Рұқсат етілген мөлшері/допустимый уровень (мг/кг) жоғары емес/не более

Нақты/Фактический

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4. Ветеринариялық препараттардың сапасын анықтау/Контроль качества ветеринарных препаратов

Реттік номірі/Номер по порядку

Келіп түскен ветеринариялық препараттардың атауы/Наименование поступивщих ветеринарных препаратов

Иесінің атауы, мекенжайы/Наименование заявителя, адрес

Өндіруші мекеменің атауы мен орналасқан жері/Наименование и местонахождения предпрятия изготовителя

Партия саны (дана)/Количество партий (единиц)

Вететеринариялық препараттардың сапасын бақылау/Контроль качества ветеринарных препаратов

Жиынтық нәтижесі (зертхананың қортындысы)/Итоговый результат (заключение лабораторий)

өткізілген айы, күні/дата проведения

нәтижесі/результат

1

2

3

4

5

6

7

8

МӨР ОРНЫ/МЕСТО ПЕЧАТИ Ұйымының басшысы _______ _____________________
Руководитель организации (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде/фамилия, имя, отчество - при его наличии)

Орындаушы ______________ ___________________________________________
Исполнитель (қолы, подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде/фамилия, имя, отчество - при его наличии)

Телефоны ___________ « ____ » __________________ 20 ___ жыл/год

      Ескертпе: Есеп нысаны толтыру бойынша түсініктеме
      1. «Жұқпалы ауруларды балау зертханасы» Есеп нысаны 1 бөлімінде:
      «Серология бөлімі» Есеп нысаны 1.1 кестесіңде
      1) 1 бағанасында әкімшілік-аумақтық бірліктің атауы көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында зерттеуге келіп түскен биоматериалдың атауы көрсетіледі;
      3) 3 бағанасында зерттеу үшін биоматериал сұрыпталған жануардың түрі және оның жасы көрсетіледі;
      4) 4 бағанасында зерттеуге келіп түскен биоматериалдың саны көрсетіледі;
      5) 5 бағанасында жануарлар ауруының алдын ала диагнозы көрсетіледі;
      6) 6 бағанасында биоматериалды зерттеулердің әдістері көрсетіледі;
      7) 7 бағанасында биоматериалды зерттеулердің нәтижелері көрсетіледі;
      8) 8 бағанасында зерттеулердің саны көрсетіледі;
      9) 9 бағанасында сынақ хаттамасының нөмірі көрсетіледі;
      «Бактериология бөлімі» Есеп нысаны 1.2 кестеде:
      1) 1 бағанасында әкімшілік-аумақтық бірліктің атауы көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында зерттеуге келіп түскен биоматериалдың атауы көрсетіледі;
      3) 3 бағанасында зерттеу үшін биоматериал сұрыпталған жануардың түрі және оның жасы көрсетіледі;
      4) 4 бағанасында зерттеуге келіп түскен биоматериалдың саны көрсетіледі;
      5) 5 бағанасында жануарлар ауруының алдын ала диагнозы көрсетіледі;
      6) 6 бағанасында биоматериалды зерттеулердің әдістері көрсетіледі;
      7) 7 бағанасында биоматериалды зерттеулердің нәтижелері көрсетіледі;
      8) 8 бағанасында зерттеулердің саны көрсетіледі;
      9) 9 бағанасында сынақ хаттамасының нөмірі көрсетіледі;
      «Молекулярлық биология бөлімі» Есеп нысаны 1.3 кестеде:
      1) 1 бағанасында әкімшілік-аумақтық бірліктің атауы көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында зерттеуге келіп түскен биоматериалдың атауы көрсетіледі;
      3) 3 бағанасында зерттеу үшін биоматериал сұрыпталған жануардың түрі және оның жасы көрсетіледі;
      4) 4 бағанасында зерттеуге келіп түскен биоматериалдың саны көрсетіледі;
      5) 5 бағанасында жануарлар ауруының алдын ала диагнозы көрсетіледі;
      6) 6 бағанасында биоматериалды зерттеулердің әдістері көрсетіледі;
      7) 7 бағанасында биоматериалды зерттеулердің нәтижелері көрсетіледі;
      8) 8 бағанасында зерттеулердің саны көрсетіледі;
      9) 9 бағанасында сынақ хаттамасының нөмірі көрсетіледі;
      «Эпизоотиялық мониторинг бөлімі» Есеп нысаны 1.4 кестеде:
      1) 1 бағанасында әкімшілік-аумақтық бірліктің атауы көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында зерттеуге келіп түскен биоматериалдың атауы көрсетіледі;
      3) 3 бағанасында зерттеу үшін биоматериал сұрыпталған жануардың түрі және оның жасы көрсетіледі;
      4) 4 бағанасында зерттеуге келіп түскен биоматериалдың саны көрсетіледі;
      5) 5 бағанасында жануарлар ауруының алдын ала диагнозы көрсетіледі;
      6) 6 бағанасында биоматериалды зерттеулердің әдістері көрсетіледі;
      7) 7 бағанасында биоматериалды зерттеулердің нәтижелері көрсетіледі;
      8) 8 бағанасында зерттеулердің саны көрсетіледі;
      9) 9 бағанасында сынақ хаттамасының нөмірі көрсетіледі;
      2. «Микроорганизмдердің депондалған штаммдарының ұлттық топтамасының зертханасы» Есеп нысаны 2-ші кестеде:
      1) 1 бағанасында реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында микроорганизм штаммдарының атаулары көрсетіледі;
      3) 3 бағанасында депозитор көрсетіледі;
      4) 4 бағанасында нәтижелері және жаңарту сатысы көрсетіледі;
      5) 5 бағанасында өткізілген жаңарту саны
      3. «Тамақ өнімдерін талдау зертханасы» Есеп нысаны 3-ші кестеде:
      1) 1 бағанасында әкімшілік-аумақтық бірліктің атауы көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында зерттеуге келіп түскен үлгілердің атауы көрсетіледі;
      3) 3 бағанасында зерттеуге келіп түскен үлгілердің саны көрсетіледі;
      4) 4 бағанасында тамақ өнімдері қандай заттарға зерттейді көрсетіледі;
      5) 5 бағанасында зерттеулердің саны көрсетіледі;
      6) 6 бағанасында тамақ өнімдері зерттеулердің әдістері көрсетіледі;
      «Зерттеулер нәтижелері» бағанда:
      7) 7 бағанасында рұқсат етілген мөлшері көрсетіледі;
      8) 8 бағанасында нақты мөлшері көрсетіледі;
      9) 9 бағанасында зерттеулердің нәтижелері қортындысы көрсетіледі;
      10) 10 бағанасында сынақ хаттамасының нөмірі көрсетіледі;
      4. «Химиялық-токсикологиялық және радиологиялық зерттеулер» Есеп нысаны 3.1 кестеде:
      1) 1 бағанасында әкімшілік-аумақтық бірліктің атауы көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында зерттеуге келіп түскен үлгілердің атауы көрсетіледі;
      3) 3 бағанасында зерттеуге келіп түскен үлгілердің саны көрсетіледі;
      4) 4 бағанасында тамақ өнімдері қандай заттарға зерттейді көрсетіледі;
      5) 5 бағанасында зерттеулердің саны көрсетіледі;
      6) 6 бағанасында тамақ өнімдері зерттеулердің әдістері көрсетіледі;
      «Зерттеулер нәтижелері» бағанда:
      7) 7 бағанасында рұқсат етілген мөлшері көрсетіледі;
      8) 8 бағанасында нақты мөлшері көрсетіледі;
      9) 9 бағанасында сынақ хаттамасының нөмірі көрсетіледі;
      5. «Ветеринариялық препараттардың сапасын анықтау» Есеп нысаны 3.1 кестеде:
      1) 1 бағанасында реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында келіп түскен ветеринариялық препараттардың атауы көрсетіледі;
      3) 3 бағанасында иесінің аталуы мен орналасқан жері көрсетіледі;
      4) 4 бағанасында ветеринариялық препараттардың өндіруші мекеменің аталуы мен орналасқан жері көрсетіледі;
      4) 4 бағанасында ветеринариялық препараттардың партия саны көрсетіледі;
      5) «Вететеринариялық препараттардың сапасын бақылау» бағанасында өткізілген күні және оның нәтижесі көрсетіледі;
      6) «Тіркеу сынақтары» бағанасында тіркеу сынақтары өткізілген күні және олардың нәтижелері көрсетіледі;
      7) 8 бағанасында сынақтарының нәтижелері көрсетіледі;

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы   
№ 16-07/114 бұйрығына    
42-қосымша        

Әкімшілік мәліметтерді жинақтауға арналған нысан

Жануарлардың аса қауiптi ауруларының ошақтарын жою туралы есеп

Индекс: 10-вет

Мерзімділік: айлық

Ұсынады:
      1) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің «Республикалық эпизоотияға қарсы отряд» Республикалық мемлекеттік мекеменің облыстық филиалдары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің «Республикалық эпизоотияға қарсы отряд» Республикалық мемлекеттік мекеменің орталық аппаратында есеп беру кезеңінде келесі айдың 10-ы күнінен кеш емес;
      2) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің «Республикалық эпизоотияға қарсы отряд» Республикалық мемлекеттік мекеменің орталық аппараты - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 20-ы күнінен кеш емес.

1. Тiркелген жануарлар ауруларының тiркелген ошақтарының саны/1. Количество зарегистрированных очагов заболеваний животных

Өкім № /№ распоряжения

Ошақтың атау және тіркелген жері /Наименование очага

Жануар дың турі /Вид животного

Жойылған жануарлардың саны/Количество больных животных

Жануалардың егілен мал басы/Вакцинировано голов животных

Дезинфекция жүргізілген жердің ш/м (лажсыз және қорытынды) /Проведено дезинфекции кв.м.

Ошақта жұмысты атқарған қызыметкелердің саны/Количество дополнительно привлеченных работников в очагах

Барлығы ошақта жұмыс атқарған қызмекерлер/Всего сотрудников работающих в очаге

Өтем ақысы төлену залалдың орнын толтыру сомасы (тенге)/Сумма возмещения ущерба ( тенге)

Өкім бойынша бөлінгені /Выделено

Әкімдіктің қаулысы /Постановление акимата

Карантиндік шаралардың жүргізілген күн саны/Количество дней проводимых мергоприятий в карантине

«Республикалық эпизотияға карсы отряд» Республикалық мемлекеттік мекемесі қызметкерлері/работники Республиканского государственного учреждения «Республиканский противоэпизоотический отряд»

штаттан тыс қабылданған қызметкерлер/внештатные работники

деззаттар (литр)/дезосредств (литров)

вакцина (доза)/вакцины (доз)

қою туралы/о наложении карантина/ огранечительных мероприятий

алу туралы /о снятии карантина/огранечительных мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2. Уақ малдың арасынан шыққан сарып ауруының сауықтыру жұмыстары бойынша есебі/
2. Отчет по проведению оздоровительных мероприятий по бруцеллезу мелкого рогатого скота

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Облыс, аудан және ауыл округі атауы/Наименование области, района, сельского округа

Шектеу қойылатын шешімнің №/Номер решения об ограничении

Мал басы/Поголовье скота

Ветеринариялықзертхананың сараптамасы/Акт экспертизы ветеринарной лаборатории

Жалпы саны/Общее количество

Жасалатын залалсыздандыру жұмыстарының көлемі, ш/м/Объем проделанных дезинфекционных работ, м/кв

Ескерту/Примечание

Оң нәтиже берген мал басы/Количество положительно Реагирующих голов

Жойылған мал басы/Количество возмещенных голов

Ақысы төленген мал басы/Количество возмещенных голов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Ірі қара малдың арасынан шыққан сарып ауруының сауықтыру жұмыстары бойынша есебі/
3. Отчет по проведению оздоровительных мероприятий по бруцеллезу крупного рогатого скота

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Облыс аудан және ауыл округі атауы/наименование области района, сельского округа

Шектеу қойылатын шешімнің №/Номер органа об ограничении

Мал басы/Поголовье скота

Вет.зертхананың экспертизасы/Акт экспертизы выдов.лаборатор

Жалпы саны/Общее количество

Жасалатын залалсыздандыру жұмыстарының көлемі, ш/м/Объем проделанных дезинфекционных работ, м/кв

Ескерту/Примечание

Оң нәтиже берген мал басы/Количество положительно реагирующих голов

Тапсырылатын мал басы/Количество сданных голов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4. Ветеринариялық-санитариялық бақылау бекеттерiндегi көлiк құралдарының дезинфекциясы туралы есеп/
4. отчет о дезинфекции транспортных средств на ветеринарно-санитарных контрольных постах

Жұмыстардың түрі/Виды работ

Дауаланған Ветеринариялық бақылау бекеттеріндегі көлік құралдары/Обработано транспортных средств на ветеринарных контрольныъх постах

бекет атауы/название поста

есеп беру айында/за отчетный месяц

жылдың басынан бастап/с начала года

көлiк құралдары саны/количество транспортных средств

бөлінген залалсыздандыру препараты/выделено дезинфицирующего препарата

көлiк құралдары саны/количество транспортных средств

бөлінген залалсыздандыру препараты/выделено дезинфицирующего препарата

Дезинфекция/Дезинфекция:
а) профилактикалық/профилактическая


б) лажсыз/вынужденная


5. ветеринариялық препараттардың республикалық қорының сақталуы және келiп түсуi бойынша есеп/15) отчет по хранению и поступлению республиканского запаса ветеринарных препаратов

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Ветеринарлық препараттың атауы/ Наименование ветеринарного препарата

Келісім-шартқа ол қоюдың басындағы қалдық/Остаток на начало подписания договора

Сақтау оймаларына түсім/ Поступление на склад хранения

Қазақстан Республикасы Бас мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектордың № және күні/№ и дата решения Главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора Республики Казахстан

Ветеринарлық препаратты қоймадан тиеу/Отгруженно со склада ветеринарного препарата

Есеп беру кезеңінің соңындағы қалдығы/ Остаток ветеринарного препарата на конец отчетного периода

Ескертпе/Примечание

күні/дата

Мөлшері (доза,литр, кг)/Количество (доз, литр, кг)

Күні/Дата

Ветеринарлық препаратты тиеу мөлшері/Количество отгруженного ветеринарного препарата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

МӨР ОРНЫ/МЕСТО ПЕЧАТИ Ұйымының басшысы _______ _____________________
Руководитель организации (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде/фамилия, имя, отчество - при его наличии)

Орындаушы ______________ ___________________________________________
Исполнитель (қолы, подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде/фамилия, имя, отчество - при его наличии)

Телефоны ___________ « ____ » __________________ 20 ___ жыл/год

      Ескертпе: Есеп нысаны толтыру бойынша түсініктеме
      1. Есеп нысанының «Тiркелген жануарлар ауруларының тiркелген ошақтарының саны» Есеп нысаны 1 кестеде:
      1) 1 бағанасында республикалық қордан ветеринариялық препараттарды және залалсыздандырушы құралдарын бөлу туралы Қазақстан Республикасы Бас мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторы өкімінің нөмірі және күні көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында ошақтың атауы көрсетіледі;
      3) 3 бағанасында жануардың түрі көрсетіледі;
      4) 4 бағанасында ошақта ауру жануарлардың саны көрсетіледі;
      5) 5 бағанасында ошақта егілген жануарлардың саны көрсетіледі;
      6) 6 бағанасында дезинфекцияға ұшыраған аймақ алаңы көрсетіледі;
      7) «Ошақта жұмысты атқарған қызметкерлердің саны» бағанасында «Республикалық эпизоотияға қарсы отряд» Республикалық мемлекеттік мекемесі қызметкерлердің саны және ошақта жұмысқа штаттан тыс қабылданған қызметкерлердің саны көрсетіледі;
      8) 10 бағанасында ошақта жұмысқа қабылданған қызметкерлердің жалпы саны көрсетіледі;
      9) 10 бағанасында залалдың орнын толтыруға бөлінген қаражат сомасы көрсетіледі;
      10) «Бөлінгені» бағанасында бөлінген залалсыздандырушы құралдарының, сондай-ақ, вакцинаның саны көрсетіледі;
      11) «Әкімдіктің қаулысы» бағанасында карантин/ шектеу іс шараларын қою туралы әкімдік қаулысының нөмірі және күні және карантин/ шектеу іс шараларын алу туралы әкімдік қаулысының нөмірі және күні көрсетіледі;
      12) 15 бағанасында карантиндік шектеу шаралардың жүргізілген күн саны көрсетіледі.
      2. «Уақ малдың арасынан шыққан сарып ауруының сауықтыру жұмыстары бойынша есебі» Есеп нысаны 2-ші кестеде:
      1) 1 бағанасында реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында аудан және ауыл округінің атауы көрсетіледі;
      3) 3 бағанасында шектеу қою туралы әкім шешімінің нөмірі және күні көрсетіледі;
      4) 4 бағанасында осы аудандағы және ауыл округтегі жануарлардың саны көрсетіледі;
      5) 5 бағанасында ветеринариялық зертхананың сараптамасының нөмірі және күні көрсетіледі;
      6) «Жалпы саны» бағанасында:
      6 бағанда ветеринариялық зертхананың диагностикалық зерттеу нәтижелері бойынша оң нәтиже берген жануарлардың саны көрсетіледі;
      7 бағанда жойылған жануарлардың саны көрсетіледі;
      8 бағанда жойылған жануарлардың саны және осы жануарлардың иелеріне залалдың ақысы төленген жануарлардың саны көрсетіледі;
      7) 9 бағанасында жасалатын залалсыздандыру жұмыстарының көлемі көрсетіледі;
      8) 10 бағанасында қажет болған жағдайда ескерту көрсетіледі;
      3. «Ірі қара малдың арасынан шыққан сарып ауруының сауықтыру жұмыстары бойынша есебі» Есеп нысаны 3-ші кестеде:
      1) 1 бағанасында реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында аудан және ауыл округінің атауы көрсетіледі;
      3) 3 бағанасында шектеу қою туралы әкім шешімінің нөмірі және күні көрсетіледі;
      4) 4 бағанасында осы аудандағы және ауыл округтегі жануарлардың саны көрсетіледі;
      5) 5 бағанасында ветеринариялық зертхананың сараптамасының нөмірі және күні көрсетіледі;
      6) «Жалпы саны» бағанасында:
      6 бағанда ветеринариялық зертхананың диагностикалық зерттеу нәтижелері бойынша оң нәтиже берген жануарлардың саны көрсетіледі;
      7 бағанда жойылған жануарлардың саны көрсетіледі;
      8 бағанда жойылған жануарлардың саны және осы жануарлардың иелеріне залалдың ақысы төленген жануарлардың саны көрсетіледі;
      7) 9 бағанасында жасалатын залалсыздандыру жұмыстарының көлемі көрсетіледі;
      8) 10 бағанасында қажет болған жағдайда ескерту көрсетіледі;
      4. «Ветеринариялық-санитариялық бақылау бекеттерiндегi көлiк құралдарының дезинфекциясы туралы есеп» Есеп нысаны 4-ші кестеде:
      1) 1 бағанасында жүргізілген жұмыстардың түрі көрсетіледі;
      2) «Дауаланған ветеринариялық бақылау бекеттеріндегі көлік құралдары» бағанасында есеп беру айында және жылдың басынан бастап ветеринариялық бақылау бекетінің атауы, залалсыздандырылған көлік құралдарының саны және бөлінген залалсыздандыру құралдарының саны көрсетіледі;
      5. «Ветеринариялық препараттардың республикалық қорының сақталуы және келiп түсуi бойынша есеп» Есеп нысаны 5-ші кестеде:
      1) 1 бағанасында реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында ветеринариялық препараттың атауы көрсетіледі;
      3) 3 бағанасында ветеринариялық препараттардың сақталуына келісім-шартқа қол қоюдың басындағы ветеринариялық препараттардың қалдығы көрсетіледі;
      4) «Сақтау қоймаларына түсім» бағанасында ветеринариялық препараттардың сақтау қоймаларына түскен саны және күні көрсетіледі;
      5) 6 бағанасында осы аудандағы және ауыл округтегі жануарлардың саны көрсетіледі;
      5) 7 бағанасында ветеринариялық препараттарды және залалсыздандыру құралдарын бөлу туралы Қазақстан Республикасы Бас мемлекеттік ветеринариялық санитариялық инспекторы шешімінің нөмірі және күні көрсетіледі;
      6) «Ветеринарлық препаратты қоймадан тиеу» бағанасында тиелген ветеринариялық препараттардың күні және саны көрсетіледі;
      7) 9 бағанасында сақтау қоймасында ветеринариялық препараттардың есеп беру кезеңінің соңындағы қалдығы көрсетіледі;
      8) 10 бағанасында қажет болған жағдайда ескерту көрсетіледі;

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
43-қосымша          

Әкімшілік мәліметтерді жинақтауға арналған нысан

Ветеринариялық–санитариялық бақылау және қадағалау бақылауындағы мемлекеттiк шекара арқылы орын ауыстыратын (тасымалданатын) объектiлердi тексерiп қарау туралы есеп

Индекс: 11-вет

Мерзімділік: айлық

Ұсынады:
      1) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің аудандық (облыстық маңыздағы қалалар) аймақтық бөлімшелері – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің облыстық, республикалық маңыздағы қалалар, астана, аймақтық бөлімшелерінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 10-ы күнінен кеш емес;
      2) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің облыстық, республикалық маңыздағы қалалар, астана, аймақтық бөлімшелері - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің орталық аппаратында есеп беру кезеңінде келесі айдың 15-і күнінен кеш емес.
      3) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің орталық аппараты - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 20-ы күнінен кеш емес.

1. Мемлекеттiк шекара арқылы орны ауыстырылатын (тасымалданатын) жануарларды тексерiп қарау нәтижелерi/
1. Результаты осмотра животных перемещаемых (перевозимых) через государственную границу

Бекеттiң(пункттiң) аталуы/Наименованиепоста (пункта)

Жануарлардыңтүрi/Видживотных

Операцияныңтүрi/Видоперации

Тексерiп қаралған барлық жануарлар/ Всего осмотрено животных

Ауру жануарлар
анықталды (партия/бас)/Обнаружено больных животных(партий/голов)

аурулардыңатауы/названиеболезней

Емдiккөмеккөрсетiлдi,бас/Оказаналечебнаяпомощь,голов

Ауружануарларалынды,бас/Снятобольныхживотных,
голов

Өлiм-жiтiмге ұшыраған
жануарлардың өлекселерiалынды, бас/Снято трупов,павших животных, голов

Партиялар/Партий

Вагондар,кемелер,автокөлiктер/вагонов, судов,автомашин

Бас/Голов

жұқпалыаурулардан/от заразныхболезней

Жұқпалы емесаурулардан/от незаразныхболезней

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. Мемлекеттiк шекара арқылы орны ауыстырылатын (тасымалданатын) жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты тексерiп қарау нәтижелерi/
2. Результаты осмотра за перемещаемой (перевозимой) продукцией и сырьем животного происхождения через государственную границу

Бекеттiң (пункттiң) атауы/Наименованиепоста (пункта)

Жануарларданалынатынөнiмдер меншикiзаттыңатауы/Названиепродуктови сырьяживотногопроисхож-дения

Операциялардыңтүрлерi/Виды операций

Өнiм және шикiзаттар тексерiп қаралды/ Осмотрено продукции и сырья

Тоқтатылған өнiм мен шикiзат/ Задержано продукции и сырья

Тоқтатудыңсебептерi/Причины задержания

вагондардың, кемелердiң,автокөлiктердiң, ұшақтардың саны/число вагонов, судов, автомашин, авиа судов

көлемi, тонна/объем, тонн

вагондардың, кемелердiң,автокөлiктердiң, ұшақтардыңсаны/число вагонов, судов, автомашин, авиасудов

көлемi, тонна/объем, тонн

А

Б

В

1

2

3

4

5Экспорт/Экспорт
Импорт/Импорт
Транзит/Транзит
Экспорт/Экспорт
Импорт/Импорт
Транзит/Транзит
Экспорт/Экспорт


3. Көлiк құралдарын санитариялық дауалау/3. Санитарная обработка транспортных средств

Дауалауға жiберген бекеттiң (пункттiң) атауы және көлiк құралдарының түрi(вагондар, кемелер, автокөлiктер)/Наименование поста (пункта), направившего на обработку и видтранспортных средств (вагон,судно, автомашина)

Көлiк құралдары қай жүктен кейiн дауаланды/Из-под какого груза обработаны транспортные средства

Дауаланған көлiк құралдарының саны/Количество обработанных транспортных средств

Көлiк құралдары дауаланған дезинфекциялық жуу станциясының (дезинфекциялық жуу пункті, жуу пункті) атауы/Наименование дезинфекционно-промывочнойстанций, (дезинфекционно-промывочного пункта, промывочного пункта) гдеобработаны транспортные средства

I-санат бойынша /по I–категории

II-санат бойынша/по II–категории

III-санатбойынша/поIII-категории

А

Б

1

2

3

В

4. Мемлекеттiк шекара арқылы тасымалданған жануарлардың, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың саны/4. Количество животных, продукции и сырья животного происхождения, перевезенных через государственную границу

Бекеттiң (пункттiң) атауы/Наименование поста (пункта)

Жануарлардың
түрi/Вид
животных

Жүрукөлiгiнiңтүрi/Видтранспортаследования

Операциялардыңтүрi/Виды операций

Шекара ақылы өткендердiң саны/Количество проследовавших через границу

Импорттаушы елдер,
экспорттаушы елдер, алушыелдер/Страны-импортеры, страны-экспортеры, страны-получатели

Партиялар/Партий

Бас/Голов

А

Б

1

2

3

4

5
Экспорт/Экспорт


Импорт/Импорт


Транзит/ТранзитБарлығы/Всего:
а) тексерiп қаралды/осмотрено

х

х

хх

б) ары қарай жүруге жiберiлдi/ допущено к следованию

х

х

хх

Жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзат/Продукция и сырье животного происхождения

Бекеттiң (пункттiң) атауы/Наименование
поста (пункта)

Жануарлардың түрлерi
бойынша өнiмдер мен
шикiзат атауы/Название продукции и сырья по видам животных

Өлшем бiрлiгi(тонна, килограмм және басқасы)/Единица измерения (тонна,килограмм и другое)

Операциялардыңтүрлерi/Видыопераций

Келiп түстi
және ветеринариялық тексерiп қарауға ұшырады/Поступило иподвергнутоветеринарному
осмотру

Шектеусiз ары қарай жүруге жiберiлдi (ветеринариялық қызметтiң шешiмi бойынша)/Допущено кпроследованию без ограничений (по решению ветеринарной службы)

Импорттаушы елдер,экспорттаушы елдер, алушы елдер/Страны-импортеры, страны-экспортеры, страны-получатели

А

Б

1

2

3

4

5
Экспорт/ЭкспортИмпорт/ИмпортТранзит/Транзит
Барлығы/Всего:5. Мемлекеттiк шекара арқылы мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылау бақылауындағы жүктердi тасымалдау кезiнде анықталған ветеринариялық–санитариялық ережелердi бұзушылықтар/5. Выявленные нарушения ветеринарно-санитарных правил при перевозках подконтрольных государственному ветеринарно-санитарному контролю грузов через государственную границу

Бұзушылықты анықтағанветеринариялық бекеттiң (пункттiң) атауы/Наименование ветеринарного поста (пункта), выявившего нарушения

Бұзушылықтар анықталды (саны)/Выявлено нарушений (число)

ветеринариялық аңықтаманың,
сертификаттың немесе Қазақстан Республикасы Бас мемлекеттік ветинариялық-санитариялық инспекторының рұқсатының болмауы/отсутствие ветеринарной справки, сертификата или разрешения Главного государственного ветерианро-санитарного инспектора Республики Казахстан

жануарларды тасымалдаукезiнде күту ережесiнбұзушылықтар/нарушения правил обслуживания
животных при транспортировке

жануарлардыветеринариялықдауалауынтолық жасамайтасымалдау/перевозкаживотных снеполнымиветеринарнымиобработками

тиеу нормаларынан артық жануарларды тасымалдау/перевозка животных спревышением норм погрузки

А

1

2

3

4

(жалғасы/продолжение)

Бұзушылықтар анықталды (саны)/Выявлено нарушений (число)

Жүктердi тасымалдау кезiнде анықталған бұзылушылықтардың жалпы саны/Общее число выявленных нарушений при транспортировке грузов

ет пен жануарлардан алынатын шикiзатты тасымалдаудың шарттарын (режимiн) сақтамау/несоблюдение условий (режима) перевозки продукции и сырья животного происхождения

экспорттау кезiнде ветеринариялық-санитариялық ережелердi сақтамау/несоблюдение ветеринарно-санитарных правил при экспорте

бұзылушылықтардың басқа түрлерi/ прочие виды
нарушений

5

6

7

8

9

10

МӨР ОРНЫ/МЕСТО ПЕЧАТИ Ұйымының басшысы _______ _____________________
Руководитель организации (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде/фамилия, имя, отчество - при его наличии)

Орындаушы ______________ ___________________________________________
Исполнитель (қолы, подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде/фамилия, имя, отчество - при его наличии)

Телефоны ___________ « ____ » __________________ 20 ___ жыл/год

      Ескертпе: Есеп нысаны толтыру бойынша түсініктеме
      1. Есеп нысанының «Мемлекеттiк шекара арқылы орны ауыстырылатын (тасымалданатын) жануарларды тексерiп қарау нәтижелерi» 1 кестеде:
      1) А бағанасында ветеринариялық бақылау бекеттің атауы көрсетіледі;
      2) Б бағанасында жануарлардың түрі көрсетіледі;
      3) В бағанасында операцияның түрі көрсетіледі;
      4) «Тексеріп қаралған барлық жануарлар» бағанасында қаралған партиялардың, көлік құралдарының, жануарлардың саны көрсетіледі;
      5) 4 бағанасында анықталған ауру жануарлардың саны көрсетіледі;
      6) 5 бағанасында жануарларда әшкереленген аурулардың атауы көрсетіледі;
      7) 6 бағанасында емдік көмек көрсетілген жануарлардың саны көрсетіледі;
      8) 7 бағанасында байқау бағытынан алынған жануарлардың саны көрсетіледі;
      9) «Өлiм-жiтiмге ұшыраған жануарлардың өлекселерi алынды, бас» графасында жұқпалы және жұқпалы емес ауруларынан өлiм-жiтiмге ұшыраған жануарлардың өлекселерi алынған жануарлардың саны көрсетіледі;
      2. Есеп нысанының «Мемлекеттiк шекара арқылы орны ауыстырылатын (тасымалданатын) жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты тексерiп қарау нәтижелерi» 2 кестесінде:
      1) А бағанасында ветеринариялық бақылау бекеттің атауы көрсетіледі;
      2) Б бағанасында жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың атауы көрсетіледі;
      3) В бағанасында операцияның түрі көрсетіледі;
      4) «Тексеріп қаралған өнім және шикізаттар» бағанасында қаралған көлік құралдарының саны және тасымалданатын жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың мөлшері көрсетіледі;
      5) «Тоқтатылған өнiм мен шикiзат» бағанасында тоқтатылған құралдарының саны және тоқтатылған жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың мөлшері көрсетіледі;
      6) 5 бағанасында жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты тоқтатудың себептері көрсетіледі;
      3. Есеп нысанының «Көлiк құралдарын санитариялық дауалау» 3 кестеде:
      1) А бағанасында көлiк құралдарын дауалауға жiберген ветеринариялық бекеттiң (пункттiң) атауы, сондай-ақ, көлiк құралдарының түрi көрсетіледі;
      2) Б бағанасында көлiк құралдары қандай жүкті тасымалдағаны көрсетіледі;
      3) «Дауаланған көлiк құралдарының саны» бағанасында 1,2 және 3 санаттағы көлiк құралдарының санитариялық дауалауға ұшыраған саны көрсетіледі;
      2) В бағанасында көлiк құралдары дауаланған дезинфекциялық жуу пункті атауы көрсетіледі.
      4. Есеп нысанының «Мемлекеттiк шекара арқылы тасымалданған жануарлардың, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың саны» 4 кестесінде:
      1) А бағанасында ветеринариялық бақылау бекеттің атауы көрсетіледі;
      2) Б бағанасында жануарлардың түрі көрсетіледі;
      3) 1 бағанасында жүру бағыты және көлік түрі көрсетіледі;
      4) 2 бағанасында операциялардың түрі көрсетіледі;
      5) «Шекара ақылы өткендердің саны» бағанасында шекара ақылы өткендер жануарлардың және партиялардың саны көрсетіледі;
      6) 5 бағанасында импорттаушы елдер, экспорттаушы елдер, алушы елдер көрсетіледі;
      «Жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзат» кестесінде:
      1) А бағанасында ветеринариялық бақылау бекеттің атауы көрсетіледі;
      2) Б бағанасында жануарлардың түрі бойынша жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың атауы көрсетіледі;
      3) 1 бағанасында жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың өлшем бірлігі көрсетіледі;
      4) 2 бағанасында операциялардың түрі көрсетіледі;
      5) 3 бағанасында келіп түскен және ветеринариялық тексеріп қарауға ұшыраған жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың саны көрсетіледі;
      6) 4 бағанасында шектеусіз ары қарай жүруге жіберілген жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың саны көрсетіледі;
      7) 5 бағанасында импорттаушы елдер, экспорттаушы елдер, алушы елдер көрсетіледі;
      5. Есеп нысанының «Мемлекеттiк шекара арқылы мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылау бақылауындағы жүктердi тасымалдау кезiнде анықталған ветеринариялық–санитариялық ережелердi бұзушылықтар» 5 кестеде:
      1) А бағанасында бұзушылықтар анықталған ветеринариялық бақылау бекеттің атауы көрсетіледі;
      2) «Бұзушылықтар анықталды» бағанасында бұзушылықтың түрлері бойынша бұзушылықтың саны көрсетіледі;
      3) 8 бағанасында жүктердi тасымалдау кезiнде анықталған бұзылушылықтардың жалпы саны көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
44-қосымша         

Әкімшілік мәліметтер жинақтауға арналған нысан

Жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты
дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеудi және өткiзудi
жүзеге асыратын өндiрiс объектiлерiндегi жануарлардың,
жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың мемлекеттiк
ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау және
ветеринариялық-санитариялық сараптау нәтижелерi туралы
есеп

Индекс: 12-вет

Мерзімділік: айлық

Ұсынады:
      1) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің аудандық (облыстық маңыздағы қалалар) аймақтық бөлімшелері – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің облыстық, республикалық маңыздағы қалалар, астана, аймақтық бөлімшелерінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 10-ы күнінен кеш емес;
      2) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің облыстық, республикалық маңыздағы қалалар, астана, аймақтық бөлімшелері - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің орталық аппаратында есеп беру кезеңінде келесі айдың 15-і күнінен кеш емес;
      3) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің орталық аппараты - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 20-ы күнінен кеш емес.

1. Союға әкелiнген жануарлардың саны және жағдайы/1. Количество и состояние животных, поступивших на убой

(бас/голов)

Аурудың атаулары және өткiзiлген iсшаралар /Наименование болезней и проведенные мероприятия

Iрi қара мал/Крупный рогатый скот

Шошқалар/Свиньи

Қойлар мен ешкiлер/ Овцы и козы

Жылқылар, бұғылыр, түйелер/Лошади, олени, верблюды

Құстар (барлығы)/Птица (вся)

Қояндар/Кролики

А

1

2

3

4

5

6

Жануарлар әкелiндi және тексерiп қаралды/Поступило и осмотрено животныхӘкелiнгендер iшiнен ауырғандар анықталды/Из числа поступивших выявлено больных:Бруцеллезбен/БруцеллезомТуберкулезбен/Туберкулезом


х

Аусылмен/Ящуром


х

Шошқа обасымен/Чумой свиней

х


х

х

х

х

Лейкозбен/Лейкозомбасқа жұқпалы аурулармен/другими заразными болезнямиЖұқпалы емес аурулар/Незаразными болезнямиТасмалдау кезiнде өлiм-жiтiмге ұшырағандар/ Пало при транспортировкеКәсiпорындардың қора-жайларында өлiм-жiтiмге ұшырағандар/Пало на базах предприятийСанитариялық союға жолданды/Направлено на санитарную бойнюЖойылды/УничтоженоМӨР ОРНЫ/МЕСТО ПЕЧАТИ Ұйымының басшысы _______ _____________________
Руководитель организации (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде/фамилия, имя, отчество - при его наличии)

Орындаушы ______________ ___________________________________________
Исполнитель (қолы, подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде/фамилия, имя, отчество - при его наличии)

Телефоны ___________ « ____ » __________________ 20 ___ жыл/год

      Ескертпе: Есеп нысаны толтыру бойынша түсініктеме
      1. «Союға әкелiнген жануарлардың саны және жағдайы» Есеп нысаны 1 кестеде:
      1) А бағанасында аурудың атаулары жіне өткізілген ісшаралар көрсетіледі;
      2) 1 бағанасында союға келіп түскен ірі қара мал саны көрсетіледі;
      3) 2 бағанасында союға келіп түскен шошқалар саны көрсетіледі;
      4) 3 бағанасында союға келіп түскен қойлар мен ешкілер саны көрсетіледі;
      5) 4 бағанасында союға келіп түскен жылқылар, бұғылар, түйелер саны көрсетіледі;
      6) 5 бағанасында союға келіп түскен құстар саны көрсетіледі;
      7) 6 бағанасында союға келіп түскен қояндар саны көрсетіледі;

Қазақстан Республикасы    
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2014 жылғы 25 ақпандағы    
№ 16-07/114 бұйрығына     
45-қосымша          

Әкімшілік мәліметтер жинақтауға арналған нысан

Ветеринария саласындағы қызметтi жүзеге асыратын заңды және
жеке тұлғалар мен жергiлiктi атқарушы органдар бөлiмшелерiнiң
тексеруi, сондай-ақ ветеринария саласындағы заңнаманың бұзылуы
анықталғандығы туралы есеп

Индекс: 13-вет

Мерзімділік: айлық

Ұсынады:
      1) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің аудандық (облыстық маңыздағы қалалар) аймақтық бөлімшелері – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің облыстық, республикалық маңыздағы қалалар, астана, аймақтық бөлімшелерінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 10-ы күнінен кеш емес;
      2) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің облыстық, республикалық маңыздағы қалалар, астана, аймақтық бөлімшелері - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің орталық аппаратында есеп беру кезеңінде келесі айдың 15-і күнінен кеш емес;
      3) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің орталық аппараты - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінде есеп беру кезеңінде келесі айдың 20-ы күнінен кеш емес.

1. Ветеринария саласындағы қызметтi жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларды тексерудi жүргiзу және анықталған бұзушылықтар туралы есеп/1. Отчет о проведенных проверках физических и юридических лиц осуществляющих деятельность в области ветеринарии и выявленных нарушениях

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Жеке немесезаңды тұлғаның(объект) атауы/Наименование физического или юридического лица (объект)

Объектiнiң профилi/Профиль объекта

Объектiнiң есептік нөмірі/Учетный номер объекта

Тексерудiң еселiгi (бiрiншi, екiншi, үшiншi рет)/Кратность проверки(первый, второй,третий раз)

Қайта тексерудiңсебептерi/Причиныповторной проверки

Анықталғанбұзушылықтар/Выявленныенарушения

1

2

3

4

5

6

7

(жалғасы/продолжение)

Тексеру нәтижелерi бойынша шаралар қабылданды/По результатам проверки приняты меры

Объектiнiң қатердеңгейi/Уровень риска
объекта

акт жасалды/составлен акт

ұйғарымжасалды/выписанопредписание

хаттамаресiмделдi және сомасына айыппұл салынды/оформлен протокол и штраф, на сумму

тексеру нәтижесiбойынша баллдарберiлдi/по результатампроверки присвоены баллы

алдындағытексерудiң нәтижесi бойынша берiлгенбаллдардыңсаны/количество баллов присвоенных
по результатам предыдущей проверки

жалпыбаллы/общий балл

жоғары/высокой

орташа/средней

аз/незначительный

8

9

10

11

12

13

14

15

16

       2. Ветеринария саласындағы қызметтi жүзеге асыратын жергiлiктi атқарушы органдардың қызметiне жүргiзiлген ветеринариялық–санитариялық бақылау және қадағалау және анықталған бұзушылықтар туралы есеп/2. Отчет о проведенном ветеринарно-санитарном контроле и надзоре за деятельностью подразделений местных исполнительных органов осуществляющих деятельность в области ветеринарии в выявленных нарушениях

Реттiкнөмірi/Номер по порядку

Ветеринария саласындағықызметтi жүзеге асыратын жергiлiктi атқарушы органбөлiмшелерiнiң/Подразделения местных исполнительных органов осуществляющих деятельность вобласти ветеринарии

Тексерудiң еселiгi (бiрiншi, екiншi, үшiншi рет)/Кратность проверки (первый, второй, третий раз)

Қайтатексерудiң себептерi/Причины повторнойпроверки

Анықталғанбұзушылықтар/Выявленныенарушения

Тексеру нәтижелерi бойынша шаралар қабылданды/ По результатам проверки приняты меры

акт жасалды/составлен акт

1

2

3

4

5

6

(жалғасы/продолжение)

Тексеру нәтижелерi бойынша шаралар қабылданды/По результатам проверки приняты меры

Объектiнiң қатер деңгейi/Уровень риска объекта

ұйғарымжасалды/выписано предписание

Хаттама ресiмделдi жәнесомасына айыппұл салынды/оформлен протокол и штраф, на сумму

Тексеру нәтижесi бойынша баллдарберiлдi/порезультатам проверки присвоены баллы

Алдындағы тексерудiңнәтижесi бойыншаберiлген баллдардыңсаны/количество баллов присвоенных по результатам предыдущей проверки

жалпы баллы/общий балл

жоғары/высокой

орташа/средней

аз/незначительный

7

8

9

10

11

12

13

14

3. Жазалау түрлерi және айыппұл сомасы туралы есеп/3. Отчет о видах наказания и сумах штрафов

Реттiкнөмірi/Номер попорядку

Ветеринариялық-санитариялықбұзушылықтардың түрi/Вид ветеринарно-санитарных нарушений

Ветеринариялық-санитариялық ережелердi бұзушылық анықталған объектiлердiң атауы/Наименование объектов, где выявлены нарушенияветеринарно-санитарных правил

Заңды тұлғалар/Юридические лица

Жеке тұлғалар/Физические лица

Ветеринариялық-санитариялық ережелердi бұзушыларға әкiмшiлiк жазалар анықталды/Определены административные наказания к нарушителям ветеринарно-санитарных правил

ветеринариялық-санитариялық ережелердi бұзушылықтардың саны/число нарушений ветеринарно-санитарных правил

жазаның түрi/виднаказания

айыппұл сомасы, мың теңге/сумма штрафа, тысяч тенге

А

Б

В

1

2

3

4

4. Өндiрiс объектiлерiне есептiк нөмiр беру туралы есеп/4. Отчет о присвоении учетных номеров объектам производства

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Кодтар бойынша қызмет түрi/Вид деятельности по кодам

Өндiрiс объектiлерiнiң саны/Количество объектов производства

Барлығы/Всего

Олардың iшiнде есептiк нөмiрлер берiлдi/Из них присвоенно учетных номеров

Есептiк нөмiр беруден бас тартылды/Отказано в присвоении учетных номеров

1

2

3

4

5


К

U1

U2

U3

U4

G1

G2

G3

G4

Y

V

W

O
      Ескертпе/Примечание:
      1. К - жануарлар мен құстарды өсiрудi және өткiзудi жүзеге асыратын өндiрiс объектiлерi/объекты производства, осуществляющие выращивание и реализацию животных и птицы;
      2. U1 – еттi қайта өңдейтiн кәсiпорындар/мясоперерабатывающие предприятия;
      3. U2 – сою пункттерi/убойные пункты;
      4. U3 – сою алаңдары/убойные площадки;
      5. U4 – құсты қайта өңдейтiн кәсiпорындар/птицеперерабатывающие предприятия;
      6. G1 – еттi қайта өңдеудi жүзеге асыратын өндiрiс объектiлерi/объекты производства, осуществляющие переработку мяса;
      7. G2 – балық және балық өнiмдерiн қайта өңдеудi жүзеге асыратын өндiрiс объектiлерi/объекты производства, осуществляющие переработку рыбы и рыбные продукты;
      8. G3 – бал және бал ара өнiмдерiн қайта өңдеудi жүзеге асыратын өндiрiс объектiлерi/объекты производства, осуществляющие переработку меда и продуктов пчеловодства;
      9. G4 – жануарлардан алынатын шикiзатты қайта өңдеудi жүзеге асыратын өндiрiс объектiлерi/объекты производства, осуществляющие переработку сырья животного происхождения;
      10. Y – ветеринариялық препараттарды сақтауды және өткiзудi жүзеге асыратын объектiлер/объекты, осуществляющие хранение и реализацию ветеринарных препаратов;
      11. V – ветеринариялық препараттарды өндiрудi және өткiзудi жүзеге асыратын объектiлер/объекты, осуществляющие производство и реализацию ветеринарных препаратов;
      12. W – жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты сақтауды жүзеге асыратын объектiлер/объекты, осуществляющие хранение продукции и сырья животного происхождения;
      13. O – азық пен азық қоспаларын өндiрудi, сақтауды және өткiзудi жүзеге асыратын объектiлер/объекты, осуществляющие производство, хранение и реализацию кормов и кормовых добавок.

МӨР ОРНЫ/МЕСТО ПЕЧАТИ Ұйымының басшысы _______ _____________________
Руководитель организации (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде/фамилия, имя, отчество - при его наличии)

Орындаушы ______________ ___________________________________________
Исполнитель (қолы, подпись) (тегі, аты, әкесінің аты - ол болған кезде/фамилия, имя, отчество - при его наличии)

Телефоны ___________ « ____ » __________________ 20 ___ жыл/год

      Ескертпе: Есеп нысаны толтыру бойынша түсініктеме
      1. «Ветеринария саласындағы қызметтi жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларды тексерудi жүргiзу және анықталған бұзушылықтар туралы есеп» Есеп нысаны 1 кестеде:
      1) 1 бағанасында реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында тексерілген жеке және заңды тұлғаның атауы көрсетіледі;
      3) 3 бағанасында объектінің профилі көрсетіледі;
      4) 4 бағанасында объектінің есептік нөмірі көрсетіледі;
      5) 5 бағанасында объектіні тексерудің еселігі көрсетіледі;
      6) 6 бағанасында графасында қайта тексерудің себептері көрсетіледі;
      7) 7 бағанасында тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар көрсетіледі;
      8) «Тексеру нәтижелерi бойынша шаралар қабылданды» бағанасында:
      8 бағанда жасалған актінің күні және нөмірі көрсетіледі;
      9 бағанда ұйғарымның күні және нөмірі көрсетіледі;
      10 бағанда хаттаманың күні және нөмірі және айыппұл сомасы көрсетіледі;
      11 бағанда тексеру нәтижесі бойынша берілген баллдар саны көрсетіледі;
      12 бағанда объектінің алдындағы тексеру нәтижесi бойынша баллдардың саны көрсетіледі;
      13 бағанда тексеру нәтижесi бойынша жалпы баллы көрсетіледі;
      9) «Объектiнiң қатер деңгейi» бағанасында тексеру нәтижесi бойынша берілген объектiнiң қатер деңгейi көрсетіледі;
      2. «Ветеринария саласындағы қызметтi жүзеге асыратын жергiлiктi атқарушы органдардың қызметiне жүргiзiлген ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау және анықталған бұзушылықтар туралы есеп» Есеп нысаны 2 кестеде:
      1) 1 бағанасында реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында тексерілген ветеринария саласындағы қызметтi жүзеге асыратын жергiлiктi атқарушы орган бөлімшелерінің атауы көрсетіледі;
      3) 3 бағанасында объектіні тексерудің еселігі көрсетіледі;
      4) 4 бағанасында қайта тексерудің себептері көрсетіледі;
      5) 5 бағанасында тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар көрсетіледі;
      6) «Тексеру нәтижелерi бойынша шаралар қабылданды» бағанасында:
      6 бағанда жасалған актінің күні және нөмірі көрсетіледі;
      7 бағанда ұйғарымның күні және нөмірі көрсетіледі;
      8 бағанда хаттаманың күні және нөмірі және айыппұл сомасы көрсетіледі;
      9 бағанда тексеру нәтижесі бойынша берілген баллдар саны көрсетіледі;
      10 бағанда объектінің алдындағы тексеру нәтижесi бойынша баллдардың саны көрсетіледі;
      11 бағанда тексеру нәтижесi бойынша жалпы баллы көрсетіледі;
      7) «Объектiнiң қатер деңгейi» бағанасында тексеру нәтижесi бойынша берілген объектiнiң қатер деңгейi көрсетіледі;
      3. «Жазалау түрлерi және айыппұл сомасы туралы есеп» Есеп нысаны 3 кестеде:
      1) А бағанасында реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) Б бағанасында бұзушылықтардың түрі көрсетіледі;
      3) В графасында ветеринариялық-санитариялық ережелердi бұзушылық анықталған объектiлердiң атауы көрсетіледі;
      4) 4 бағанасында заңды тұлғаларда анықталған бұзушылықтардың саны көрсетіледі;
      5) 5 бағанасында жеке тұлғаларда анықталған бұзушылықтардың саны көрсетіледі;
      6) «Ветеринариялық-санитариялық ережелердi бұзушыларға әкiмшiлiк жазалар анықталды» графасында бұзушылықтың түрі және салынған айыппұл сомасы көрсетіледі.
      4. «Өндiрiс объектiлерiне есептiк нөмiр беру туралы есеп» Есеп нысаны 4 кестесінде:
      1) 1 бағанасында реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) 2 бағанасында өндiрiс объектiлерiнің қызмет түрі көрсетіледі;
      3) «Өндiрiс объектiлерiнiң саны» бағанасында өндiрiс объектiлерiнiң жалпы саны, өндiрiс объектiлерiне берілген есептік нөмірлердің саны, сондай-ақ, өндiрiс объектiлерiне есептік нөмір беруден бас тартылғандарының саны көрсетіледі;

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады