Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын әскери, арнаулы оқу орындарын бағалау өлшемшарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 2 ақпандағы № 124 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 2 наурызда № 13364 болып тіркелді.

      Ескерту. Бұйрықтың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің 12.04.2023 № 161 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 21-2) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын әскери, арнаулы оқу орындарын қоса берілген бағалау өлшемшарттары бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің 12.04.2023 № 161 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті (С. Нюсупов) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың көшірмесін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына" жіберуді;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастырылуын;

      4) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он күн ішінде осы бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында қарастырылған іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң департаментіне беруді қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі Т. Балықбаевқа жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрі
А. Сәрінжіпов

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2016 жылғы 2 ақпандағы
№ 124 бұйрығымен
бекітілген

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын әскери, арнаулы оқу орындарын бағалау өлшемшарттары

      Ескерту. Өлшемшарттар жаңа редакцияда – ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің 12.04.2023 № 161 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын әскери, арнаулы оқу орындарын бағалау өлшемшарттары (бұдан әрі – Өлшемшарттар) "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 5-бабының 21-2) тармақшасына сәйкес әскери, арнаулы оқу орындарының білім беру қызметін өзін-өзі бағалауды жүзеге асыру кезінде жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары (бұдан әрі – ӘАОО), сондай-ақ Заңының 59-бабында айқындалатын тәртіппен бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай-ақ профилактикалық бақылау жүргізу кезінде.

      2. Осы Өлшемшарттарда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) ӘАОО бағалау өлшемшарттары – білім беру ұйымдарын бағалауды айқындау үшін пайдаланылатын жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілермен бекітілген талаптар жиынтығы;

      2) бағалау өлшемшарттары – олардың негізінде білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүргізілетін белгілер мен нақты өлшеуіштер;

      3) білім беру бағдарламасы – оқытудың мақсаттарын, нәтижелері мен мазмұнын, білім беру процесін ұйымдастыруды, оларды іске асыру тәсілдері мен әдістерін, оқыту нәтижелерін бағалау өлшемшарттарын қамтитын білім берудің негізгі сипаттамаларының бірыңғай кешені;

      4) кешенді тестілеу – ақпараттық-коммуникациялық технологиялар қолданылып, бірнеше оқу пәндері бойынша бір мезгілде өткізілетін емтихан нысаны;

      5) оқыту нәтижелері – білім алушылардың білім беру бағдарламасын игеру бойынша алған, көрсеткен білімдерінің, іскерліктерінің, дағдыларының бағалаумен расталған көлемі және қалыптасқан құндылықтар мен қатынастар;

      6) үлгілік оқу жоспары (бұдан әрі – ҮОЖ) – білім беру саласындағы уәкілетті органның келісімі бойынша тиісті мемлекеттік органның басшысымен бекіткен, міндетті компоненттің әрбір оқу пәнінің және оқу қызметінің әрбір түрінің (практика, мемлекеттік емтихандар, диплом жұмысын жазу және қорғау) еңбек сыйымдылығын кредиттерде айқындайтын құжат;

      7) оқу жұмыс жоспары (бұдан әрі – ОЖЖ) – ӘАОО басшысымен бекітілетін және ҮОЖ негізінде оқытудың барлық кезеңіне әзірленетін құжат.

2-тарау. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын әскери, арнаулы оқу орындарын бағалауға қойылатын талаптар

      3. Бағалау кезеңіне қойылатын талаптар:

      1) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне және Заңға сәйкес бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай-ақ алдын ала профилактикалық бақылау болып табылмайтын білім беру ұйымдарын жыл сайынғы бағалау (бұдан әрі – бармай профилактикалық бақылау) ӘАОО-да оқу нәтижелерін бағалау рәсімінсіз жүргізіледі, бұл ретте бағаланатын кезең толық оқу жылы болып табылады білім алушыларды қорытынды аттестаттауды ескере отырып;

      2) профилактикалық бақылаудың алдындағы білім беру ұйымдарын бағалау ӘАОО-да оқу нәтижелерін бағалау рәсімін қолдана отырып жүргізіледі, бұл ретте бағаланатын кезең осы бақылау басталғанға дейін бір ай бұрын алдыңғы төрт оқу жылы және ағымдағы оқу жылы болып табылады.

      4. Оқыту нәтижелерін бағалау өлшемшарттары мынадай нақты өлшеуіштер бойынша жүзеге асырылады:

      1) білім беру қызметі жөніндегі құжаттарды және ӘАОО мен уәкілетті мемлекеттік органдардан алынған басқа да мәліметтерді талдау, зерделеу жолымен өзін-өзі бағалау материалдары бойынша;

      2) кешенді тестілеу нәтижелері (оқыту нәтижелерін бағалау қорытындылары);

      3) білім алушылардың, профессорлық-оқытушылық құрамның және жұмыс берушілердің сауалнамасының қорытындылары.

      5. ӘАОО өзін-өзі бағалау материалдары мыналарды қамтиды:

      1) өзін-өзі бағалауды жүргізу туралы шешіммен Ғылыми кеңес отырысының хаттамасынан үзінді көшірме;

      2) ӘАОО басшысы бекіткен өзін-өзі бағалау жөніндегі комиссия құру туралы бұйрық;

      3) оқыту нысандары мен тілдері бойынша бітіруші курстардың (барлық деңгейлердің) білім алушылар контингенті туралы мәліметтер;

      4) құрылымы мен мазмұнына сәйкес өзін-өзі бағалау қорытындысы;

      5) өзін-өзі бағалау қорытындыларын қарау туралы Ғылыми кеңес отырысының хаттамасынан үзінді көшірме;

      6) осы Өлшемшарттарға қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша мәліметтер.

      ӘАОО басшысы өзін-өзі бағалау материалдарын толтырудың толықтығы мен дұрыстығын қамтамасыз етеді. Жыл сайын өзін-өзі бағалау материалдары білім беру саласындағы уәкілетті органға ағымдағы жылдың бірінші қыркүйегінен кешіктірілмей (өзін-өзі бағалау жүргізілген жылы) ұсынылады.

      Өзін-өзі бағалау материалдарын талдау және зерделеу кезінде мәліметтер көрсетілген деректермен салыстырылады:

      1) Е-лицензиялау мемлекеттік деректер базасының ақпараттық жүйесі;

      2) ӘАОО интернет-ресурстарында және олардың басқару органдарында орналастырылған ақпараттық платформалар, оның ішінде интернет-ресурстарда қамтылған оқу-тәрбие жұмысы туралы ақпарат, "құпия" және "қызметтік пайдалану үшін" білім беру бағдарламаларын қоспағанда;

      3) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес өз құзыреті шегінде білім беру саласындағы бұрын уәкілетті орган жүргізген тәуекелдерді бағалау жүйесі бойынша іс-шаралар кешені;

      4) алдыңғы тексерулердің және барумен профилактикалық бақылаудың нәтижелерін;

      5) ӘАОО әлеуметтік желілерінің және олардың басқару органдарының ресми беттерінде;

      6) бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабарламалар;

      7) зерттелетін кезең үшін ӘАОО-ға қатысты жеке және заңды тұлғалардың расталған шағымдары мен өтініштері;

      8) құқық қорғау органдарынан келіп түскен материалдар, сондай-ақ уәкілетті органдар мен ұйымдар ұсынған мәліметтерді талдау нәтижелері;

      9) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тыйым салынбаған басқа да ресми ақпарат көздерінен алынған мәліметтер, хабарламалар мен ақпараттар.

      6. Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2022 жылғы 20 шілдедегі № 2 "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы" бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 28916 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 2 бұйрық) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарының (бұдан әрі – МЖМС) талаптарында көзделген білім беру бағдарламаларын меңгеру бойынша білім алушылардың даярлық деңгейінің сәйкестігін айқындау үшін кешенді тестілеу (бұдан әрі – тестілеу) арқылы, докторантураны қоспағанда, бітіруші курстардың білім алушылары арасында оқыту нәтижелерін бағалау жүргізіледі.

      ӘАОО-да бітіру курстары болмаған жағдайда, тестілеу бітіру курстар алдындағы курстар білім алушыларымен өткізіледі.

      Оқу жылына арналған оқыту тілдері бойынша білім алушылар контингенті туралы мәліметтерді ӘАОО осы Өлшемшарттарға 1-қосымшаға сәйкес толтырады.

      7. Тестілеу жүргізу үшін ӘАОО білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындаған тестілеу мәселелері жөніндегі ұйымға ӘАОО-ның өзін өзі бағалау басталғанға дейін бір ай бұрын бейіндік пәндер бойынша тест сұрақтарын ұсынады.

      8. Тестілеу білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындаған тестілеу мәселелері жөніндегі ұйым әзірлеген компьютерлік немесе қағаз форматта жүргізіледі.

      Тест сұрақтарында қолжетімділігі шектеулі ақпарат болған жағдайда (қызметтік пайдалану үшін, құпия) білім алушылардың оқу нәтижелерін бағалау қағаз форматта жүргізіледі.

      Компьютерлік немесе қағаз тестілеу білім беру саласындағы уәкілетті орган өкілдерінің қатысуымен өткізіледі, олар компьютерлік тестілеудің барлық барысының аудио-, бейнежазбасын жүргізеді.

      Тестілеу білім берудің белгілі бір деңгейі контингентінің тізімдік құрамынан және оқыту нәтижелерін бағалау рәсіміне жататын кадрларды даярлау бағытынан білім алушылардың кемінде 90 % - ы қатысқан кезде жүргізіледі.

      Бұл ретте мынадай себептер бойынша кадрлар даярлау бағыты бойынша тестіленушілердің жалпы санының 10 % - дан аспауға жол беріледі:

      1) растайтын құжаттары болған кезде денсаулық жағдайы бойынша;

      2) жақын туыстарының қайтыс болуы (растайтын құжаттар болған кезде);

      3) техногендік және табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар;

      4) қарауында ӘАОО бар ведомстводан хатқа немесе кестеге сәйкес қызмет атқару кезінде.

      9. ӘАОО-дағы тестілік бақылау кезіндегі бағалау шкаласы (пайыздық қатынаста) мынадай түрде айқындалады:

      Тест тапсырмаларының мазмұны Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтары мен ерекшеліктерін ғылыми талдауды, Қазақстан тарихы оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін қолдана білуді, одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті сауатты оқыту дағдыларын қалыптастыру үшін мемлекеттік тілді және (немесе) оқыту тілін білуді, себеп-салдарлық байланыстарды анықтау, алынған мәліметтер негізінде қорытынды жасау, сондай-ақ жаңа ақпаратты іздеу, оны талдау және жүйелеу.

      Тестілеу нәтижелері білім алушының тестілеуі аяқталғаннан кейін беріледі.

      Тест 60 тест тапсырмасын қамтитын төрт бөлімнен тұрады, соның ішінде:

      1) Қазақстан тарихы бойынша-15;

      2) мемлекеттік тіл және (немесе) оқыту тілі бойынша-15;

      3) бірінші бейіндік пән - 15;

      4) екінші бейіндік пән - 15.

      Тестілеу уақыты 90 минутты құрайды.

      Әрбір дұрыс жауап бір ұпайға тең. Ең төменгі шекті балл 30 құрайды, оның ішінде әрбір пән бойынша шекті балл кемінде 7 құрайды.

      Білім алушының тестілеу кезінде академиялық адалдық принциптерін бұзу фактісі анықталған жағдайда, білім алушыны аудиториядан шығара отырып, еркін нысанда Акт жасалады және оның нәтижесі 0 балға теңестіріледі, ол ең төменгі шекті балды еңсермеген тестіленушілердің үлесін есептеу кезінде есептеледі.

      Жалпы алғанда, сондай-ақ әрбір пән бойынша ең төменгі шекті баллды даярлаудың әрбір бағыты бойынша тестіленушілер қатарынан 30 % және одан да көп еңсеру МЖМС нормаларын бұзу деп танылады.

      Білім алушылар ең төменгі шекті деңгейден өтпеген кадрларды даярлау бағыты қайта тестілеу рәсіміне жатады.

      10. Тестілеуге келген білім алушылардың өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжаты болуы қажет.

      Тестіленушілер аудиторияға бір-бірден жіберіледі, бұл ретте жеке басын сәйкестендіру жүргізіледі. Тестіленушінің жеке басын сәйкестендіргеннен кейін кез келген электрондық құрылғылар (оның ішінде байланыс құрылғылары), баспа және қолжазба материалдары кіретін өткізу аудиториясына кіргізуге тыйым салынған заттардың бар-жоғына тексеру жүргізіледі.

      Аудиторияға өткізуге тыйым салынған заттардың не академиялық адалдықты бұзатын іс-әрекеттер жасау белгілерінің болуы анықталған жағдайда, сондай-ақ тестілеуге жіберу барысында бөгде адам анықталған жағдайда еркін нысанда акт жасалады.

      11. Білім алушыларға өз білімінің, іскерлігі мен дағдыларының деңгейін көрсету үшін бірыңғай жағдайлар мен тең мүмкіндіктер жасау мақсатында тестілеу кезінде білім алушыларға: дәліз бойынша кезекшінің функцияларын орындайтын жауапты адамның рұқсатынсыз және сүйемелдеуінсіз аудиториядан шығуға; келіссөздер жүргізуге; орнынан орнына ауыстыруға; тестілеу материалдарымен алмасуға; тестілеу материалдары мен парақтың көшірмесін шығаруға рұқсат етілмейді аудиториядан жауаптар; аудиторияға енгізу, оқу - әдістемелік әдебиеттерді, калькуляторды, фотоаппаратты, ақпаратты тасымалдау функциялары бар кез келген мобильді байланыс құралдарын (пейджер, Ұялы Телефондар, планшеттер, iPad (Ipad), iPod (iPod), SmartPhone (Смартфон), Ноутбуктер, ойнатқыштар, модемдер (мобильді маршрутизаторлар) пайдалану, пайдалану радио-электрондық байланыстың кез келген түрі (Wi-Fi (Wi-Fi), Bluetooth (Bluetooth), Dect (Дект), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), 5G (5 Джи), смарт сағаттар, сымды және сымсыз құлаққаптар және т.б.), алдау парақтары; тестілеу материалдарын (жауап парақтары мен кітапшаларды) оларды мыжу, түзету сұйықтығын пайдалану, беттерді жырту жолымен бүлдіруді жүзеге асыру; тестілеу алдында немесе кезінде шу шығаруға тыйым салынады.

      12. Оқу нәтижелерін бағалауға жататын контингенттің тізімдік құрамынан білім алушылардың кемінде 70% тестілеу қорытындылары бойынша дұрыс жауап бергендер анықталған кезде білім алушылардың даярлық деңгейін бағалау нәтижелері МЖМС талаптарына сәйкес деп есептеледі.

      13. Тестілеу нәтижелері білім алушылардың даярлық деңгейін бағалау өлшемшарттарының бірі болып табылады және бақылау субъектісіне бармай-ақ профилактикалық бақылау материалдарына қоса тіркеледі.

      Бітіруші курс білім алушыларын тестілеу нәтижелері осы Өлшемшарттарға 2-қосымшаға сәйкес толтырылады.

3-тарау. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын әскери, арнаулы оқу орындарын бағалау өлшемшарттары

      14. Оқу нәтижелеріне бағдарланған жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын мазмұнына қойылатын талаптар:

      1) білім беру бағдарламасының (бұдан әрі – ББ) № 2 бұйрықпен бекітілген МЖМС сәйкестігі (ББ мен оқу жоспарларының көшірмелерін тіркеумен расталады);

      "Құқық" кадрларын даярлау бағыты бойынша – "Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында іске асыратын ББ тізілімін жүргізу қағидалары, сондай-ақ ББ тізіліміне енгізу мен одан алып тастау негіздерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2022 жылғы 12 қазандағы № 106 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 30139 болып тіркелген) (бұдан әрі – бұйрық № 106) сәйкес білім беру саласындағы уәкілетті органның ББ-ның тізіліміне енгізілген кемінде үш білім беру бағдарламасының болуы;

      2) Білім беру бағдарламасының пәндеріне сәйкес оқытушылардың болуы, оқытушылардың білімінің оқытылатын пәндер бейініне және/ немесе олардың ғылым кандидаты/ғылым докторы және/немесе философия докторы (PhD)/бейіні бойынша доктор, және/немесе академиялық дәрежесінің/философия докторы (PhD) дәрежесінің/ бейіні бойынша доктор, және/немесе "қауымдастырылған профессор (доцент)", немесе оқытылатын пәндер бейініне "профессор" (бар болса) ғылыми атағының сәйкестігі;

      негізгі жұмыс орны ӘАОО болып табылатын оқытушылардың үлесі кадрларды даярлау бағыттарының ББ бойынша оқытушылардың жалпы санына шаққанда: "Ұлттық қауіпсіздік", "Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар" бойынша – кемінде 40 %; "Құқық" – кемінде 70 %; кадрларды даярлаудың өзге де бағыттарының – кемінде 60 %;

      "Құқық" кадрларды даярлау бағыттарының ББ бойынша оқытылатын пәндер бейіні бойынша құқықтану саласында кемінде 5 жыл тәжірибелік жұмыс тәжірибесі бар бейіндік пәндер оқытушыларының үлесі бейіндік пәндер оқытушыларының жалпы санынан – кемінде 60 %.

      Мәліметтер оқытушы кадрлармен жасақталғандығы туралы құжаттардың көшірмесін, оның ішінде осы Өлшемшарттарға 3-қосымшаға сәйкес толтырылған кестені қоса тіркеумен расталады;

      3) оқытылатын пәндер бейіні бойынша негізгі жұмыс орны бойынша практикалық кәсіптік қызметпен айналысатын, кадрлар даярлау бағыты бойынша кемінде 3 жыл жұмыс өтілі бар оқытушылардың (жалпы білім беретін пәндер циклінің оқытушыларын қоспағанда) қоса атқаратын үлесі соңғы 10 жылда кадрлар даярлау бағыты бойынша базалық және бейінді циклды пәндері оқытушыларының жалпы санына шаққанда кемінде 20 % (оқытушы кадрлармен жасақталғандығы туралы құжаттардың, оның ішінде осы Өлшемшарттарға 1-қосымшаға сәйкес толтырылған кестенің көшірмесімен расталады);

      4) негізгі жұмыс орны ӘАОО болып табылатын, ғылым кандидаты/ғылым докторы және(немесе) философия докторы ғылыми дәрежесі бар оқытушылардың үлесі (PhD) /бейіні бойынша доктор) және(немесе) академиялық дәрежесі/ философия докторы (PhD) дәрежесі/бейіні бойынша доктор, және/немесе "қауымдастырылған профессор (доцент)" немесе "профессор" ғылыми атағымен және/немесе педагогикалық өтілі кемінде 3 жыл подполковниктен төмен емес әскери (арнаулы) атағы бар оқытушылардың үлесі оқытушылардың жалпы санына шаққанда – кемінде 40 %, "Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар" кадрларды даярлау бағыты бойынша – кемінде 30 %, "Құқық" кадрларды даярлау бағыты бойынша – кемінде 50 %;

      Мәліметтер оқытушы кадрлармен жасақталғандығы туралы құжаттардың көшірмесін, оның ішінде осы Өлшемшарттарға 3-қосымшаға сәйкес толтырылған кестені қоса тіркеумен расталады.

      5) білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы (медициналық қызмет көрсетудің болуы туралы құжаттардың көшірмелерімен, оның ішінде осы Өлшемшарттарға 4-қосымшаға сәйкес толтырылған кестемен расталады);

      6) білім алушылары үшін тамақтандыру объектісінің болуы (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығымен бекітілген "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларға (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23890 болып тіркелген) (бұдан әрі – Санитариялық қағидалар) сәйкес тамақтандыру объектісінің, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті органның тамақтану объектісіне қорытындысы болуы туралы құжаттардың, оның ішінде осы Өлшемшарттарға 5-қосымшаға сәйкес толтырылған кестенің көшірмесімен расталады);

      7) білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық активтердің, ғимараттардың (оқу корпустарының): Санитариялық қағидаларға және "Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 қпандағы № 55 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26867 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 55 бұйрық) сәйкес алаңы бар оқу үй-жайларымен, мемлекеттік органдардың немесе квазимемлекеттік ұйымдардың кемінде 5 % қатысуымен білім беру ұйымдары үшін меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару немесе сенімгерлік басқару құқығында тиесілі ғимараттар (оқу үй-жайлары); ӘАОО оқу үй-жайларында және (немесе) іргелес аумақтарда бейнебақылауды қамтамасыз ету.

      "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Кодекстінің 24-бабына (бұдан әрі - Кодекс) сәйкес ӘАОО орналасқан жері бойынша халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органы берген эпидемиялық маңыздылығы болмашы объекті қызметінің басталғаны және тоқтатылғаны (оларды пайдалану) туралы хабарламаның болуы.

      "Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс" бағыты бойынша – дайындық бейініне және атыс тиріне (виртуалды тир) сәйкес келетін полигонның болуы;

      "Құқық" бағыты бойынша – сот полигоны мен сот отырыстары залының болуы;

      Кең жолақты интернеттің қолжетімділігі, "Тиісті үлгідегі және түрдегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығына сәйкес (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17657 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 595 бұйрық) келетін компьютерлік сыныптармен, интернет желісіне қосылған компьютерлермен жабдықталуы, кадрларды даярлау бағытының ББ сәйкес ББ іске асыру үшін қажетті оқу-зертханалық және материалдық-техникалық базамен, жабдықтармен жарақтандырылуы;

      "Білім беру мониторингі шеңберінде әкімшілік деректер нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8369 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 570 бұйрық) бекітілген білім беру мониторингі шеңберінде әкімшілік деректер нысандарына сәйкес контингент туралы өзекті деректер базалары бар білім беруді басқарудың ақпараттық жүйесінің болуы және Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік органдарына ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарын қоспағанда, нақты деректердің білім беру саласындағы уәкілетті органның ақпараттық жүйесінің жекелеген нысандары бойынша мәліметтеріне сәйкестігі; edu.kz аймағында үшінші деңгейлі домендік атаудың болуы.

      Мәліметтер ғимараттарға (оқу корпустарына) құқық белгілейтін құжаттардың, қызметтің басталғаны және тоқтатылғаны туралы хабарламаның және өрт қауіпсіздігі саласындағы сәйкестікті тексеру нәтижелері туралы актінің/хаттың, оның ішінде осы Өлшемшарттарға 6 және 7-қосымшаларға сәйкес толтырылған кестелердің көшірмелерін тіркеумен расталады;

      8) кадрларды даярлау бағытындағы ББ пәндерінің 100 % қамтамасыз ететін, оның ішінде оқыту тілдері бойынша шығарылған баспа және (немесе) электрондық басылымдар форматында оқу және ғылыми әдебиеттердің кітапханалық қорының болуы;

      "Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс" бағыты бойынша оқу және ғылыми әдебиеттердің кітапхана қоры бейіндеуші компонент пәндерін қоспағанда, соңғы 10 жылдағы білім беру бағдарламасының 100% пәндерін қамтамасыз ететін оның ішінде оқыту тілі бойынша басып шығарылған баспа және электрондық басылымдар форматында болуы.

      Мәліметтер оқу және ғылыми әдебиет қорының бар екендігі туралы құжаттардың, оның ішінде цифрлық жеткізгіштердегі құжаттардың, сондай-ақ осы Өлшемшарттарға 8 және 9-қосымшаларға сәйкес толтырылған кестелердің көшірмелерін тіркеумен расталады;

      9) оқытылатын пәндердің бейініне сәйкес немесе оқыту әдістемесі бойынша оқыту курсы кемінде 36 академиялық сағаттан кем емес көлемімен оқытушылардың біліктілігін арттыруды негізггі қызметтен қол үзіп үш жылда кемiнде бiр рет қамтамасыз ету; ӘАОО басшылары үшін - менеджмент саласында кемінде үш жылда бір рет біліктілікті арттыру.

      Мәліметтер біліктілікті арттыру туралы құжаттардың көшірмесін, сондай-ақ осы Өлшемшарттарға 10-қосымшаға сәйкес толтырылған кестені тіркеумен расталады;

      10) кемінде 10 жыл жұмыс өтілі бар кадрларды даярлау бағытының бейіні бойынша еңбек қызметін жүзеге асыратын тиісті бейіндегі оқытушылардың және (немесе) мамандардың білім алушылардың дипломдық жұмыстарына (жобаларына) жетекшілік атқаруы (осы Өлшемшарттарға 11-қосымшаға сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі).

      15. Оқыту нәтижелеріне бағдарланған магистратураның білім беру бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптар:

      1) ББ-ның МЖМС-қа сәйкестігі (ББ мен оқу жоспарларының көшірмелерін тіркеумен расталады), құпия және қызметтік пайдалану үшін деген белгімен ББ-ды іске асыратын ӘАОО қоспағанда;

      2) негізгі жұмыс орны ӘАОО болып табылатын, кадрларды даярлаудың тиісті бағыты бойынша ғылым кандидаты/ғылым докторы және(немесе) философия докторы (PhD)/бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесі бар, және(немесе) философия докторы (PhD)/бейіні бойынша доктор академиялық дәрежесі/дәрежесі бар кемінде төрт оқытушының болуы;

      "Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс" кадрларды даярлаудың тиісті бағыты бойынша ғылыми дәрежесі ғылым кандидаты/ғылым докторы және(немесе) философия докторы (PhD)/бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесі бар және(немесе) философия докторы (PhD)/бейіні бойынша доктор академиялық дәрежесі/дәрежесі бар кемінде екі оқытушының болуы.

      Мәліметтер оқытушы кадрлармен жасақталғандығы туралы құжаттардың көшірмесін, оның ішінде осы Өлшемшарттарға 3-қосымшаға сәйкес толтырылған кестені қоса тіркеумен расталады;

      3) оқытушылардың білім беру бағдарламасының пәндеріне сәйкес қамтамасыз етілуі, оқытушылар білімінің оқытылатын пәндердің бейініне және олардың ғылыми дәрежесіне және/немесе "қауымдастырылған профессор (доцент)" немесе "профессор" ғылыми атағына сәйкестігі (оқытушы кадрлармен жасақталғандығы туралы құжаттардың көшірмелерімен қоса расталады, оның ішінде осы 3-қосымшаға сәйкес толтырылған кесте Өлшемшарттар бойынша);

      4) негізгі жұмыс орны ӘАОО болып табылатын, ғылым кандидаты/ғылым докторы және/(немесе) философия докторы (PhD)/бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесі және/(немесе) философия докторы (PhD)/бейіні бойынша доктор академиялық дәрежесі және/немесе "қауымдастырылған профессор (доцент)" немесе "профессор" ғылыми атағы және/немесе подполковниктен төмен әскери (арнайы) атағы мен кемінде 3 жыл педагогикалық өтілі бар оқытушылардың үлесі оқытушылардың жалпы санына шаққанда – кемінде 40 % (оқытушы кадрлармен жасақталғандығы туралы құжаттардың көшірмелерін, оның ішінде осы Өлшемшарттарға 3-қосымшаға сәйкес толтырылған кестені қоса бере отырып расталады);

      5) білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы (медициналық қызмет көрсетудің болуы туралы құжаттардың көшірмелерімен, оның ішінде осы Өлшемшарттарға 4-қосымшаға сәйкес толтырылған кестемен расталады);

      6) Білім алушылар үшін тамақтану объектісінің болуы (Санитариялық қағидаларға сәйкес келетін тамақтану объектісінің болуы туралы құжаттардың көшірмесімен және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті органның тамақтану объектісіне берген қорытындысымен расталады, сонымен бірге осы Өлшемшарттарға 5-қосымшаға сәйкес толтырылған кесте);

      7) білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін қажетті материалдық активтер: № 55 бұйрыққа және Санитариялық кағидарларға сәйкес мемлекеттік органдардың немесе квазимемлекеттік ұйымдардың кемінде 5 % қатысуымен білім беру ұйымдары үшін меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару немесе сенімгерлік басқару құқығында тиесілі ғимараттар (оқу үй-жайлары); ӘАОО-ның жайларында және (немесе) іргелес аумақтарда бейнебақылауды қамтамасыз ету;

      Кодекстің 24-бабына сәйкес ӘАОО орналасқан жері бойынша халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органға жіберілген эпидемиялық маңыздылығы болмашы объекті қызметінің басталғаны және тоқтатылғаны (оларды пайдалану) туралы хабарламаның болуы;

      № 595 бұйрыққа сәйкес келетін кең жолақты интернеттің қолжетімділігі, кітапханамен және компьютерлік сыныптармен, интернет желісіне қосылған компьютерлермен жабдықталуы кадрлар даярлау бағытының ББ-сына сәйкес білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін қажетті жабдықтармен, материалдық-техникалық және оқу-зертханалық базамен жарақтандырылуы;

      № 570 бұйрықпен бекітілген білім беру мониторингі шеңберінде әкімшілік деректер нысандарына сәйкес контингент туралы өзекті деректер базалары бар білім беруді басқарудың ақпараттық жүйесінің болуы және Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік органдарына ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарын қоспағанда, нақты деректердің білім беру саласындағы уәкілетті органның ақпараттық жүйесінің жекелеген нысандары бойынша мәліметтеріне сәйкестігі; edu.kz аймағында үшінші деңгейлі домендік атаудың болуы.

      Мәліметтер ғимараттарға (оқу корпустарына) құқық белгілейтін құжаттардың, қызметтің басталғаны және тоқтатылғаны туралы хабарламаның және өрт қауіпсіздігі саласындағы сәйкестікті тексеру нәтижелері туралы актінің, оның ішінде осы Өлшемшарттарға 6 және 7-қосымшаларға сәйкес толтырылған кестелердің көшірмелерін тіркеумен расталады;

      8) кандидаты/ғылым докторы және(немесе) философия докторы (PhD)/бейіні бойынша доктор ғылыми/академиялық дәрежесі бар немесе кемінде 3 жыл ғылыми-педагогикалық өтілі бар подполковниктен төмен емес әскери (арнаулы атағы, сыныптық шені) атағы бар оқытушының немесе судьяның не отставкадағы судьяның немесе негізгі жұмыс орны ӘАОО болып табылатын, кадрларды даярлау бағыты бойынша кемінде үш жыл ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі бар, дайындау бейіні бойынша халықаралық конференциялардың еңбектерінде, отандық басылымдарда ғылыми жарияланымдардың авторы болып табылатын тиісті ғылым саласының білікті маманының ғылыми жетекшілікті жүзеге асыруы;

      "Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар" кадрларды даярлау бағыты үшін - тиісті бейіндегі оқытушылардың және (немесе) соңғы 10 (он) жылдағы еңбек өтілінің кемінде 5 (бес) жыл практикалық жұмыс өтілі бар маманның ғылыми жетекшілік етуін қамтамасыз ету.

      Мәліметтер кадрларды, ғылыми жарияланымдарды даярлаудың тиісті бағыты бойынша ғылыми басшылықты жүзеге асыратын ғылыми жетекшілер туралы құжаттардың, оның ішінде осы Өлшемшарттарға 11-қосымшаға сәйкес толтырылған кестенің көшірмесін қоса берумен расталады;

      9) ББ-ға сәйкес кадрларды даярлаудың іске асырылатын бағыттары бойынша мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, эксперименттік базамен қамтамасыз етілуі (осы Өлшемшарттарға 12-қосымшаға сәйкес толтырылған кестемен расталады).

      16. Оқыту нәтижелеріне бағдарланған докторантураның білім беру бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптар:

      1) ББ-ның МЖМС-қа сәйкестігі (білім беру бағдарламалары мен оқу жоспарларының көшірмелерін тіркеумен расталады);

      2) ғылым кандидаты/ғылым докторы және(немесе) философия докторы (PhD )/бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесі бар және(немесе) философия докторы (PhD) академиялық дәрежесі/ дәрежесі/бейіні бойынша доктор және/немесе " қауымдастырылған профессор (доцент)" немесе "профессор" ғылыми атағы бар оқытушылардың немесе әскери (арнайы) атағы подполковниктен төмен емес кемінде 3 жыл педагогикалық өтілі бар немесе әділет кеңесшісі кластық шенінен төмен емес, немесе судья немесе отставкадағы судья оқытушылардың үлесі 100 % - дан кем емес.

      Мәліметтер оқытушы кадрлармен жасақталғандығы туралы құжаттардың көшірмесін, оның ішінде осы Өлшемшарттарға 3-қосымшаға сәйкес толтырылған кестені қоса тіркеумен расталады);

      3) білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы (медициналық қызмет көрсетудің болуы туралы құжаттардың көшірмелерімен, оның ішінде осы Өлшемшарттарға 4-қосымшаға сәйкес толтырылған кестемен расталады);

      4) білім алушылардың тамақтануына жағдай жасау (Санитариялық қағидаларға сәйкес тамақтану объектісінің бар екендігі туралы құжаттардың, оның ішінде осы Өлшемшарттарға 5-қосымшаға сәйкес толтырылған кестенің көшірмесімен расталады);

      5) білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін қажетті материалдық активтер: № 55 бұйрыққа және Санитариялық кағидарларға сәйкес мемлекеттік органдардың немесе квазимемлекеттік ұйымдардың кемінде 5 % қатысуымен білім беру ұйымдары үшін меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару немесе сенімгерлік басқару құқығында тиесілі ғимараттар (оқу үй-жайлары); білім беру ұйымдарының жайларында және (немесе) іргелес аумақтарда бейнебақылауды қамтамасыз ету.

      Мәліметтер ғимараттарға (оқу корпустарына) құқық белгілейтін құжаттардың көшірмесін және өрт қауіпсіздігі саласындағы сәйкестікті тексеру нәтижелері туралы актіні/хатты, оның ішінде осы Өлшемшарттарға 6-қосымшаға сәйкес толтырылған кестені тіркеумен расталады);

      6) оқу жоспарына сәйкес ББ іске асыру үшін қажетті материалдық техникалық және оқу-зертханалық базалармен, кең жолақты интернет желісімен, компьютерлік кабинеттермен, кітапханамен жарақтандырылуы (жабдыққа жүкқұжаттардың көшірмелерімен және/немесе бухгалтерлік есептілік деректерінен негізгі құралдардың тізбесімен, оның ішінде 7-қосымшаға сәйкес толтырылған кестелермен расталады осы Өлшемшарттарға);

      7) ӘАОО негізгі жұмыс орны лицензиат болып табылатын, кемінде үш жыл ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі бар, даярлау бейіні бойынша отандық басылымдарда, халықаралық конференциялардың еңбектерінде ғылыми жарияланымдардың және оқу құралының авторы болып табылатын кадрларды даярлаудың әрбір ғылыми бағыты бойынша кемінде бір ғылым докторының немесе кемінде екі ғылым кандидатының, не философия докторларының (PhD) не бейіні бойынша докторлардың болуы (кадрларды даярлаудың тиісті бағыты бойынша ғылыми басшылықты жүзеге асыратын ғылыми жетекшілер туралы құжаттардың көшірмелері қоса беріліп расталады, ғылыми жарияланымдар, дайындалған оқулықтар мен оқу құралдары, оның ішінде осы Өлшемшарттарға 11-қосымшаға сәйкес толтырылған кесте);

      8) кадрларды даярлаудың іске асырылатын бағыты бойынша мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, эксперименттік базаның болуы (осы Өлшемшарттарға 12-қосымшаға сәйкес толтырылған кестемен расталады).

      17. Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптар:

      1) МЖМС-да белгіленген білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптардың сәйкестігі және сақталуы;

      2) МЖМС талаптарына сәйкес академиялық кезеңді сақтау;

      3) МЖМС талаптарына сәйкес академиялық кредиттерді игеру;

      4) жеке жұмыс жоспарының МЖМС талаптарына сәйкестігі және болуы.

      18. Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар:

      1) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің тиісті деңгейлерінің Дублиндік дескрипторлары негізінде айқындалған және оқытудың қол жеткізілген нәтижелерінде көрсетілген игерілген құзыреттерді көрсететін білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптарды сақтау;

      2) докторантураны қоспағанда, білім алушылардың МЖМС талаптарында көзделген оқытудың және құзыреттерді игерудің күтілетін нәтижелеріне қол жеткізуін айқындау бойынша оқыту нәтижелерін бағалау (білім алушылардың білім, білік және дағды сапасын бағалау ведомостарының көшірмелері қоса беріледі).

      19. Оқу мерзіміне қойылатын талаптар: МЖМС талаптарына сәйкес академиялық кредиттердің негізгі көлемін игеру мерзімдерін сақтау.

  Жоғары және (немесе) жоғары
оқу орнынан кейінгі білімнің
білім беру бағдарламаларын іске
асыратын әскери, арнаулы оқу
орындарын бағалау
өлшемшарттарына
1-қосымша

Оқу жылына арналған білім алушылар контингенті туралы мәліметтер (бөлгішінде білім алушыларды мемлекеттік тілде көрсету)

№ р/с

Шифр, мамандықтың атауы (біліктілігі)

Білім алушылар контингенті

 
Барлығы

бакалавриат

магистратура

докторантура

1

2

3

4

5

6

      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________ ______

                                    (Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (қолы)

  Жоғары және (немесе) жоғары
оқу орнынан кейінгі білімнің
білім беру бағдарламаларын іске
асыратын әскери, арнаулы оқу
орындарын бағалау
өлшемшарттарына
2-қосымша

Бітіруші курс білім алушыларының тестілеу нәтижелері

Р/с №

Курс, кәсіп, мамандық

Тізім бойынша журналдағы оқушылар саны

Нақты қатысқан оқушылар саны

Бағаларсаны "5" (А, А +)

Бағаларсаны "4" (В+, В, В-, С+)

Бағаларсаны "3" (С, С-, D+. D)

Бағаларсаны "2" (F)

Орташа балл

Оң бағалар %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      Білім беру ұйымының басшысы _____________________________________________

                                    (Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (қолы)

  Жоғары және (немесе) жоғары
оқу орнынан кейінгі білімнің
білім беру бағдарламаларын іске
асыратын әскери, арнаулы оқу
орындарын бағалау
өлшемшарттарына
3-қосымша

Оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер __________________________________________________ (Білім беру ұйымының атауы) (______ жағдай бойынша)

Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)

Туған жылы мен жері

Жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі туралы, диплом бойынша мамандығы, біліктілігі, білім беру ұйымы, бітірген жылы; біліктілікті арттыру туралы (ұйымның атауы, оқу, тағылымдама кезеңі, сертификат нөмері)

Негізгі жұмыс орны (ұйым ның мекен жайы)

Оқытылатын пәндер бейіні бойынша практикалық жұмыс туралы мәлімет, жұмыс өтілі

Сотталмағандығы (сотталғандығы) туралы мәлімет

Медициналық тексеруден өткені туралы мәлімет (санитарлық кітаптың болуы)

Магистр дәрежесі туралы мәлімет (мамандығы, берілген жылы)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      кестенің жалғасы

Ғылым кандидаты немесе ғылым докторы немесе философия докторы (PhD) немесе бейіні бойынша доктор ғылыми/ академиялық дәрежесі туралы мәлімет, мамандығы, берілген жылы

Қауымдастырылған профессор (доцент) немесе профессор дәрежесі туралы мәлімет, мамандығы, берілген жылы

Әскери (арнаулы) атағы, сыныптық шені туралы мәліметтер

Тану туралы куәліктің болуы туралы мәлімет

Оқытатын пәні

10

11

12

13

14

      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________ ______

                                    (Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (қолы)

  Жоғары және (немесе) жоғары
оқу орнынан кейінгі білімнің
білім беру бағдарламаларын іске
асыратын әскери, арнаулы оқу
орындарын бағалау
өлшемшарттарына
4-қосымша

Медициналық қызмет көрсетудің болуы, оның ішінде медициналық пункттің болуы және медициналық қызметке берілген лицензия туралы мәліметтер __________________________ (Білім беру ұйымының атауы) (_________ жағдай бойынша)

Білім беру процесі жүргізілетін құрылыстың нақты мекен жайы

Медициналық қызметке берілген лицензия туралы мәлімет (нөмірі)

Ескертпе

1

2

3

      * Лицензияның мәртебесі "Е-лицензиялау" МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі.

      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________ ______

                                    (Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (қолы)

  Жоғары және (немесе) жоғары
оқу орнынан кейінгі білімнің
білім беру бағдарламаларын іске
асыратын әскери, арнаулы оқу
орындарын бағалау
өлшемшарттарына
5-қосымша

Санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес тамақтандыру объектісінің болуы туралы мәліметтер _________________________ (Білім беру ұйымының атауы) (________ жағдай бойынша)

Білім беру процесі жүргізілетін құрылыстың нақты мекенжайы

Тамақтандыру объектісінің атауы (асхана, буфет, дәмхана)

Тамақтандыру объектісінің санитариялық қағидаларға сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы (күні және нөмірі)

Ескертпе (тамақтандыру объектісін жалға берген жағдайда жалға алушылар туралы мәліметтерді көрсету)

1

2

3

4

      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________ ______

                                    (Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (қолы)

  Жоғары және (немесе) жоғары
оқу орнынан кейінгі білімнің
білім беру бағдарламаларын іске
асыратын әскери, арнаулы оқу
орындарын бағалау
өлшемшарттарына
6-қосымша

Пайдалы оқу алаңы, материалдық-техникалық базасының болуы туралы мәліметтер ___________________________ (Білім беру ұйымының атауы) (_______ жағдай бойынша)

Құрылыстың типі (типтік жоба, ыңғайластырылған, өзге) білім беру процесі жүргізілетін құрылыстың нақты мекенжайы

Материалдық-қаржылық активтердің болуы (меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару немесе сенімгерлік басқару құқығына тиесілі), материалдық активтерді жалға алу туралы мәлімет

Меншік үй-жайлардың түрі (кабинеттер, дәрісхана аудиториялары, практикалық сабақтарға арналған үй-жайлар, нақты мамандықтар, кәсіптер бойынша зертханалар мен шеберханалар, мәжіліс және спорт залдары), әлеуметтік-тұрмыстық (өткізу пункттерінің, санитариялық тораптардың болуы (унитаздар, қол жуғыштар), білім беру ұйымының үй-жайларында және іргелес жатқан аумақтарында бейнебақылаудың болуы

Жалпы алаңы (ш,м)

1

2

3

4

      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________________

                                          (Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (қолы)

  Жоғары және (немесе) жоғары
оқу орнынан кейінгі білімнің
білім беру бағдарламаларын іске
асыратын әскери, арнаулы оқу
орындарын бағалау
өлшемшарттарына
7-қосымша

Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз етуі, оның ішінде компьютерлердің, оқу зертханаларының, оқу пәндері кабинеттерінің және техникалық оқу құралдарының болуы туралы мәліметтер

Жалпы және пайдалы алаңының ауданы (ш.м.) көрсетілген ғимараттың (құрылыстың) нақты мекенжайы

Жарақтандырылуы туралы мәлеметтер

Атауы мен ауданы көрсетілген аудиториялар, пән кабинет тері

Оқу-өндірістік шеберханалар, оқу-тәжірибелік учаскелер, оқу шаруашылыктары, оқу полигондары

Атауы көрсетілген оқу зертханалары (ш.м.), виртуалды зертханалары, интерактивті тренажерлары

Түрі көрсетілген оқу және оқу-зертхана жабдықтарының, техникалық оқу құралдарының тізбесі

Мәжіліс залы, спорт залы (ш.м.), кітапхана

Компьютерлік сыныптар, компьютерлер, жабдықтар, жиһаз, бейнекамералар

Білім беруді басқарудың ақпараттық жүйесі, edu. kz аймағында үшінші деңгейдегі домендік атауы

1

2

3

4

5

6

7

8

      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________ ______

                                          (Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (қолы)

  Жоғары және (немесе) жоғары
оқу орнынан кейінгі білімнің
білім беру бағдарламаларын іске
асыратын әскери, арнаулы оқу
орындарын бағалау
өлшемшарттарына
8-қосымша

Баспа тасымалдағыштардағы оқу және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер ____________________ (Білім беру ұйымының атауы) (______________ жағдай бойынша)

Р/с №

Кадрларды даярлау бағыты бойынша білім беру бағдарламаларының пәндері

Оқу әдебиеті

Ғылыми әдебиеті

Атауы, басылып шыққан жылы, басылы тілі

Автор(лары)

Атауы, басылып шыққан жылы, басылы тілі

Автор(лары)

1

2

3

4

5

6Барлығы:

      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________ ______

                                          (Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (қолы)

  Жоғары және (немесе) жоғары
оқу орнынан кейінгі білімнің
білім беру бағдарламаларын іске
асыратын әскери, арнаулы оқу
орындарын бағалау
өлшемшарттарына
9-қосымша

Цифрлық тасымалдағыштардағы оқу және ғылыми әдебиеттердің болуы туралы мәліметтер ____________________ (Білім беру ұйымының атауы) (______________ жағдай бойынша)

Р/с №

Кадрларды даярлау бағыты бойынша білім беру бағдарламаларының пәндері

Оқу әдебиеті

Ғылыми әдебиеті

Атауы, басылып шыққан жылы, басылы тілі

Автор(лары)

Атауы, басылып шыққан жылы, басылы тілі

Автор(лары)

1

2

3

4

5

6Барлығы:

      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________________

                                          (Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (қолы)

  Жоғары және (немесе) жоғары
оқу орнынан кейінгі білімнің
білім беру бағдарламаларын іске
асыратын әскери, арнаулы оқу
орындарын бағалау
өлшемшарттарына
10-қосымша

Оқытылатын пәннің бейініне сәйкес біліктілік арттырудан және қайта даярлаудан өткені туралы мәліметтер

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Тақырыптың атауы

Оқыған орны мен кезеңі

Оқыған ұйымның атауы

Сағаттар саны және жұмыс өтілі

Аяқталу нысаны

1

2

3

4

5

6

7

      Білім беру ұйымының басшысы _____________________________________________

                                          (Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (қолы)

  Жоғары және (немесе) жоғары
оқу орнынан кейінгі білімнің
білім беру бағдарламаларын іске
асыратын әскери, арнаулы оқу
орындарын бағалау
өлшемшарттарына
11-қосымша

Жұмыс өтілі, ғылыми жарияланымдары мен оқулығы немесе оқу құралы көрсетілген тиісті кадрларды даярлау бағыты бойынша ғылыми жетекшілікті жүзеге асыратын ғылыми жетекшілер туралы мәліметтер

Р/с №

Ғылыми жетекшінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Білімі туралы мәліметтер (диплом бойынша біліктілігі, бітірген жылы)

Кадрларды даярлау бағыты бейіні бойынша жұмыс өтілі (ғылыми-педагогикалық), сондай-ақ практикалықжұмыс тәжірибесі туралы мәліметтер, өтілі

Білімі туралы ақпарат (ғылым кандидаты және/немесе ғылым докторы, ғылыми дәрежесінің және/немесе бейіні бойынша доктор және/немесе философия докторы (РhD) дәрежесінің болуы туралы мәліметтер, резидентураны бітіргені туралы мәліметтер)

Жарияланымдар тізбесі

Оқулықтың не оқу құралының атауы

отандық мерзімді басылымдарда

шетелдік мерзімді басылымдарда

халықаралық конференция еңбектерінде


1

2

3

4

5

6

7

8

9

      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________ ______

                                          (Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (қолы)

  Жоғары және (немесе) жоғары
оқу орнынан кейінгі білімнің
білім беру бағдарламаларын іске
асыратын әскери, арнаулы оқу
орындарын бағалау
өлшемшарттарына
12-қосымша

Мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, эксперименталдық базалардың болуы туралы мәліметтер

Ғылыми-зерттеу институтының, ғылыми-практикалық базаның, зерттеу ғылыми зертханасының, техникалық паркінің, бизнес-инкубаторының болуы (қажеттісін таңдау)

Орналасқан мекенжайы

Меншік құқығында немесе шарт негізінде

Ескертпе
(базаның қызметі туралы
қысқаша ақпарат)

1

2

3

4

      Білім беру ұйымының басшысы ____________________________________________

                                          (Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (қолы)

     

Об утверждении критериев оценки военных, специальных учебных заведений, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 февраля 2016 года № 124. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 марта 2016 года № 13364.

      Сноска. Заголовок - в редакции приказа Министра науки и высшего образования РК от 12.04.2023 № 161 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 21-2) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые критерии оценки военных, специальных учебных заведений, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра науки и высшего образования РК от 12.04.2023 № 161 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Комитету по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (Нюсупов С.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и Информационно-правовой системе "Әділет", а также в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на Интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 настоящего приказа.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра образования и науки Республики Казахстан Балыкбаева Т.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр


образования и науки


Республики Казахстан

А. Саринжипов


  Утверждены приказом
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 2 февраля 2016 года № 124

Критерии оценки военных, специальных учебных заведений, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования

      Сноска. Критерии - в редакции приказа Министра науки и высшего образования РК от 12.04.2023 № 161 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие критерии оценки военных, специальных учебных заведений, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования (далее – Критерии) разработаны в соответствии с подпунктом 21-2) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об образовании" (далее – Закон) с целью использования при осуществлении самооценки образовательной деятельности военных, специальных учебных заведений, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования (далее – ВСУЗ), а также при проведении профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в порядке, определяемом статьей 59 Закона.

      2. В настоящих Критериях используются следующие понятия:

      1) критерии оценки ВСУЗ – совокупность требований, утвержденных нормативными правовыми актами в области высшего и (или) послевузовского образования, используемые для определения оценки организаций образования;

      2) критерии оценивания – признаки и конкретные измерители, на основании которых проводится оценка учебных достижений обучающихся;

      3) образовательная программа – единый комплекс основных характеристик образования, включающий цели, результаты и содержание обучения, организацию образовательного процесса, способы и методы их реализации, критерии оценки результатов обучения;

      4) комплексное тестирование – форма экзамена, проводимого одновременно по нескольким учебным дисциплинам с применением информационно-коммуникационных технологий;

      5) результаты обучения – подтвержденный оценкой объем знаний, умений, навыков, приобретенных, демонстрируемых обучающимся по освоению образовательной программы, и сформированные ценности и отношения;

      6) типовой учебный план (ТУПл) – документ, утверждаемый руководителем соответствующего государственного органа по согласованию с уполномоченным органом в области образования, определяющий трудоемкость каждой учебной дисциплины обязательного компонента и каждого вида учебной деятельности (практики, государственных экзаменов, написания и защиты дипломной работы) в кредитах;

      7) рабочий учебный план (РУП) – документ, разрабатываемый на весь период обучения на основе ТУПл и утверждаемый руководителем ВСУЗа.

Глава 2. Требования к оценке военных, специальных учебных заведений, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования

      3. Требования к периоду оценивания:

      1) ежегодная оценка организаций образования, не являющаяся предшествующей профилактическому контролю без посещения субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и Законом (далее – профилактический контроль без посещения), проводится в ВСУЗ без процедуры оценивания результатов обучения, при этом оцениваемым периодом является полный учебный год с учетом итоговой аттестации обучающихся;

      2) оценка организаций образования, предшествующая профилактическому контролю, проводится в ВСУЗ с применением процедуры оценивания результатов обучения, при этом оцениваемым периодом являются предыдущие четыре учебных года и текущий учебный год за один месяц до начала данного контроля.

      4. Критерии оценивания результатов обучения осуществляются по следующим конкретным измерителям:

      1) по материалам самооценки путем анализа, изучения документов по образовательной деятельности и других сведений, полученных от ВСУЗов и уполномоченных государственных органов;

      2) результатов комплексного тестирования (итоги оценивания результатов обучения);

      3) итоги опроса обучающихся, профессорско-преподавательского состава и работодателей.

      5. Материалы самооценки ВСУЗ включают в себя:

      1) выписку из протокола заседания Ученого совета с решением о проведении самооценки;

      2) приказ о создании комиссии по проведению самооценки, утвержденный руководителем ВСУЗ;

      3) сведения о контингенте обучающихся выпускных курсов (всех уровней) по формам и языкам обучения. При отсутствии выпускных курсов представляются сведения о контингенте обучающихся предвыпускных курсов;

      4) заключение самооценки в соответствии со структурой и содержанием;

      5) выписку из протокола заседания Ученого совета о рассмотрении итогов самооценки;

      6) сведения по формам, согласно приложениям к настоящим Критериям.

      Руководитель ВСУЗ обеспечивает полноту и правильность заполнения материалов самооценки. Ежегодно материалы самооценки предоставляются в уполномоченный орган в области образования не позднее первого сентября текущего года (в год проведения самооценки).

      При анализе и изучении материалов самооценки сопоставляются сведения, с указанными данными:

      1) информационной системы государственной базы данных Е-лицензирование;

      2) информационных платформ, размещенных на интернет-ресурсах ВСУЗ и их органов управления, в том числе информации об учебно-воспитательной работе, содержащейся в интернет-ресурсах;

      3) комплекса мероприятий по системе оценки рисков, проведенных ранее уполномоченным органом в области образования в пределах своей компетенции согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан;

      4) результатов предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением;

      5) официальных страницах социальных сетей ВСУЗ и их органов управлений;

      6) сообщений в средствах массовой информации;

      7) подтвержденных жалоб и обращений физических и юридических лиц в отношении ВСУЗ за изучаемый период;

      8) материалов, поступивших из правоохранительных органов, а также результатов анализа сведений, представленных уполномоченными органами и организациями;

      9) сведений, сообщений и информаций, полученных из других официальных источников информации, не запрещенных действующим законодательством Республики Казахстан.

      6. Для определения соответствия уровня подготовки обучающихся по освоению образовательных программ, предусмотренных требованиями государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования (далее – ГОСО), утвержденными приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 июля 2022 года № 2 "Об утверждении государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 28916) (далее – приказ № 2), проводится оценивание результатов обучения посредством комплексного тестирования (далее – тестирование) среди обучающихся выпускных курсов, за исключением докторантуры.

      При отсутствии в ВСУЗ выпускных курсов, тестирование проводится с обучающимися предвыпускных курсов.

      Сведения о контингенте обучающихся по языкам обучения на учебный год заполняются ВСУЗ согласно приложению 1 к настоящим Критериям.

      7. Для проведения тестирования ВСУЗ представляют в организацию по вопросам тестирования, определенную уполномоченным органом в области образования, тестовые вопросы по профильным дисциплинам за один месяц до начала самооценки ВСУЗ.

      8. Тестирование проводится в компьютерном или бумажном формате, разработанного организацией по вопросам тестирования, определенной уполномоченным органом в области образования.

      При содержании в тестовых вопросах информации ограниченного доступа (для служебного пользования, секретная), оценивание результатов обучения обучающихся проводится в бумажном формате.

      Компьютерное или бумажное тестирование проводится при участии представителей уполномоченного органа в области образования, которые проводят аудио-, видеозапись всего хода компьютерного тестирования.

      Тестирование проводится при участии не менее 90 % обучающихся от списочного состава контингента определенного уровня образования и направления подготовки кадров, подлежащих процедуре оценивания результатов обучения.

      При этом допускается отсутствие не более 10 % из общего количества тестируемых по направлению подготовки кадров по следующим причинам:

      1) по состоянию здоровья, при наличии подтверждающих документов;

      2) смерть близких родственников (при наличии подтверждающих документов);

      3) чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера;

      4) несение службы согласно графику или письма из ведомства, в ведении которого находится ВСУЗ.

      9. Шкала оценок при тестовом контроле в ВСУЗ (в процентном соотношении) определяется следующим образом:

      Содержание тестовых заданий направлено на выявление понимания и осмысление научного анализа основных этапов, закономерностей и своеобразия исторического развития Казахстана, умения использовать методы и приемы исторического описания для анализа причин и следствий событий истории Казахстана, знания государственного языка и (или) языка обучения для формирования грамотных навыков обучения, что важно для самостоятельного продолжения дальнейшего обучения, умения выявлять причинно-следственные связи, делать выводы на основе полученных данных, а также поиск новой информации, ее анализ и систематизация.

      Результаты тестирования выдаются после окончания тестирования обучающегося.

      Тест состоит из четырех частей, включающих 60 тестовых заданий, в том числе:

      1) по истории Казахстана - 15;

      2) по государственному языку и (или) языку обучения- 15;

      3) первая профильная дисциплина - 15;

      4) вторая профильная дисциплина - 15.

      Время проведения тестирования составляет 90 минут.

      Каждый правильный ответ приравнивается одному баллу. Минимальный пороговый балл составляет 30, в том числе по каждой дисциплине пороговый балл составляет не менее 7.

      При выявлении факта нарушения обучающимся принципов академической честности во время тестирования, составляется Акт в произвольной форме с удалением обучающегося из аудитории и его результат приравнивается к 0 баллов, который засчитывается при подсчете доли тестируемых, не преодолевших минимальный пороговый балл.

      Не преодоление 30 % и более из числа тестируемых по каждому из направлений подготовки кадров минимального порогового балла в целом, также по каждой дисциплине, признается нарушением норм ГОСО.

      Направление подготовки кадров, по которому обучающиеся не преодолели минимальный пороговый уровень, подлежат повторной процедуре тестирования.

      10. Обучающиеся, явившиеся на тестирование, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

      Тестируемые запускаются в аудиторию по одному, при этом производится идентификация личности. После идентификации личности тестируемого производится проверка на наличие предметов, запрещенных к проносу в аудиторию проведения, к которым относятся любые электронные устройства (в том числе устройства связи), печатные и рукописные материалы.

      При установлении наличия предметов, запрещенных проносу в аудиторию проведения либо признаков совершения действий, нарушающих академическую честность, а также при выявлении подставного лица в ходе запуска на тестирование, составляется акт в произвольной форме.

      11. В целях создания обучающимся единых условий и равных возможностей для демонстрации уровня своих знаний, умений и навыков, во время тестирования обучающимся запрещается: выходить из аудитории без разрешения и сопровождения ответственного лица, выполняющего функции дежурного по коридору; переговариваться; пересаживаться с места на место; обмениваться материалами тестирования; выносить материалы тестирования и копию листа ответов из аудитории; заносить в аудиторию, иметь в наличии, использовать учебно- методическую литературу, калькулятор, фотоаппарат, любые мобильные средства связи с функциями переноса информации (пейджер, сотовые телефоны, планшеты, iPad (Айпад), iPod (Айпод), SmartPhone (Смартфон), ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), использовать любые виды радио-электронной связи (Wi-Fi (Вай-фай), Bluetooth (Блютуз), Dect (Дект), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), 5G (5 Джи), смарт часы, наушники проводные и беспроводные и прочее), шпаргалки; осуществлять порчу материалов тестирования (листов ответов и книжек) путем их смятия, использования корректирующей жидкости, отрыва страниц; шуметь перед или во время тестирования.

      12. Результаты оценки уровня подготовки обучающихся считаются соответствующими требованиям ГОСО, когда не менее 70 % обучающихся от списочного состава контингента, подлежащего оцениванию результатов обучения, определены по итогам тестирования правильно ответившими.

      13. Результаты тестирования является одним из критериев оценки уровня подготовки обучающихся, и приобщаются к материалам профилактического контроля без посещения субъекта контроля.

      Результаты тестирования обучающихся выпускного курса заполняется согласно приложению 2 к настоящим Критериям.

Глава 3. Критерии оценки военных, специальных учебных заведений, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования

      14. Требования к содержанию образовательных программ высшего образования с ориентиром на результаты обучения:

      1) соответствие образовательной программы (далее – ОП) к ГОСО, утвержденному приказом № 2 (подтверждаются прикреплением копий ОП и учебных планов);

      по направлению подготовки кадров "Право" - наличие не менее трех ОП, внесенных в реестр ОП уполномоченного органа в области образования в соответствии с приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 12 октября 2022 года № 106 "Об утверждении Правил ведения реестра образовательных программ, реализуемых организациями высшего и (или) послевузовского образования, а также основания включения в реестр ОП и исключения из него" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 30139) (далее – приказ № 106);

      2) наличие преподавателей в соответствии с дисциплинами ОП, соответствие образования преподавателей профилю преподаваемых дисциплин и/или их ученой степени кандидата наук/доктора наук и/или доктора философии (PhD)/доктора по профилю, и/или академической степени/степени доктора философии (PhD)/доктора по профилю, и/или ученого звания "ассоциированный профессор (доцент)", или "профессор" (при наличии) профилю преподаваемых дисциплин;

      доля преподавателей, для которых основным местом работы является ВСУЗ, от общего числа преподавателей по ОП направлений подготовки кадров: "Информационные и коммуникационные технологии", "Национальная безопасность" – не менее 40 %, "Право" – не менее 70 %, иных направлений подготовки кадров – не менее 60 %;

      по ОП направления подготовки кадров "Право" доля преподавателей профильных дисциплин с опытом практической работы не менее 5 лет в сфере юриспруденции по профилю преподаваемых дисциплин от общего числа преподавателей профильных дисциплин – не менее 60 %.

      Сведения подтверждаются прикреплением копии документов об укомплектованности преподавательскими кадрами, в том числе заполненной таблицы согласно приложению 3 к настоящим Критериям;

      3) доля преподавателей (за исключением преподавателей цикла общеобразовательных дисциплин) по совместительству, занимающихся по основному месту работы практической профессиональной деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин, со стажем работы по направлению подготовки кадров не менее 3 лет за последние 10 лет от общего числа преподавателей дисциплин циклов базового и профилирующего по направлению подготовки кадров - не менее 20 % (подтверждаются приложением копии документов об укомплектованности преподавательскими кадрами, в том числе заполненной таблицы согласно приложению 3 к настоящим Критериям);

      4) доля преподавателей, для которых основным местом работы является ВСУЗ, с ученой степенью кандидата наук/доктора наук, и(или) доктора философии (PhD)/доктора по профилю, и(или) академической степенью/степенью доктора философии (PhD)/доктора по профилю, и/или ученым званием "ассоциированный профессор (доцент)", или "профессор", и/или в воинском (специальном) звании не ниже подполковника с педагогическим стажем не менее 3 лет от общего числа преподавателей - не менее 40 %, по ОП направлений подготовки кадров: "Информационные и коммуникационные технологии" – не менее 30 %, "Право" – не менее 50 %;

      Сведения подтверждаются прикреплением копии документов об укомплектованности преподавательскими кадрами, в том числе заполненной таблицы согласно приложению 3 к настоящим Критериям;

      5) наличие медицинского обслуживания обучающихся (подтверждаются приложением копии документов о наличии медицинского обслуживания, в том числе заполненная таблица согласно приложению 4 к настоящим Критериям);

      6) наличие объекта питания для обучающихся (подтверждаются приложением копии документов о наличии объекта питания, соответствующие Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23890) (далее – Санитарные правила) и заключения уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на объект питания, в том числе заполненной таблицы согласно приложению 5 к настоящим Критериям);

      7) наличие материальных активов, зданий (учебных корпусов), обеспечивающих качество образовательных услуг: собственные либо принадлежащие на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, или доверительного управления для организаций образования с участием государственных органов или квазигосударственных организаций не менее 5 %, с учебными помещениями с площадью, соответствующей Санитарным правилам, и соответствующей правилам пожарной безопасности, согласно приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 "Об утверждении Правил пожарной безопасности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26867) (далее – приказ № 55); обеспечение видеонаблюдения в помещениях и (или) на прилегающих территориях ВСУЗ;

      наличие уведомления о начале и прекращении деятельности (эксплуатации) объекта незначительной эпидемической значимости, направленное в государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту нахождения ВСУЗ в соответствии со статьей 24 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Кодекс).

      по направлению "Национальная безопасность и военное дело" – наличие полигона, соответствующего профилю подготовки и стрелкового тира (виртуальный тир);

      по направлению "Право" – наличие криминалистического полигона и зала судебных заседаний;

      доступность широкополосного интернета, оснащенность компьютерными кабинетами, компьютерами, согласно приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 "Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов и видов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17657) (далее – приказ № 595), учебно-лабораторной и материально-технической базой, оборудованием для реализации ОП в соответствии с ОП направления подготовки кадров;

      наличие информационной системы управления образованием с актуальными базами данных о контингенте в соответствии формами административных данных в рамках образовательного мониторинга, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 "Об утверждении форм административных данных в рамках образовательного мониторинга" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8369) (далее – приказ № 570), и соответствие фактических данных сведениям по отдельным формам информационной системы уполномоченного органа в области образования, за исключением организаций образования, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан; наличие доменного имени третьего уровня в зоне edu.kz.

      Сведения подтверждаются прикреплением копии правоустанавливающих документов на здания (учебные корпуса), уведомлении о начале и прекращении деятельности и акта/письма о результатах проверки на соответствие в области пожарной безопасности, в том числе заполненных таблиц согласно приложениям 6 и 7 к настоящим Критериям;

      8) наличие библиотечного фонда учебной и научной литературы в формате печатных и (или) электронных изданий за последние десять лет, обеспечивающих 100 % дисциплин ОП направления подготовки кадров, в том числе изданных по языкам обучения;

      по направлению "Национальная безопасность и военное дело" наличие библиотечного фонда учебной и научной литературы: в формате печатных и (или) электронных изданий за последние десять лет, обеспечивающих 100 % дисциплин образовательной программы, в том числе изданных по языкам обучения, за исключением дисциплин профилирующего компонента.

      Сведения подтверждаются прикреплением копии документов о наличии фонда учебной и научной литературы, в том числе на цифровых носителях, а также заполненных таблиц согласно приложениям 8 и 9 к настоящим Критериям;

      9) обеспечение повышения квалификации преподавателей не реже одного раза в три года с отрывом от основной деятельности в соответствии с профилем преподаваемых дисциплин или по методике преподавания с объемом не менее 36 академических часов за курс обучения; для руководителей ВСУЗ - повышение квалификации в области менеджмента не реже одного раза в три года.

      Сведения подтверждаются прикреплением копии документов о повышении квалификации, а также заполненной таблицы согласно приложению 10 к настоящим Критериям;

      10) осуществление руководства дипломными работами (проектами) обучающихся преподавателями соответствующего профиля и (или) специалистами, осуществляющих трудовую деятельность по профилю подготовки со стажем работы не менее 10 лет (прилагается заполненная таблица согласно приложению 11 к настоящим Критериям).

      15. Требования к содержанию образовательных программ магистратуры с ориентиром на результаты обучения:

      1) соответствие ОП к ГОСО (подтверждаются прикреплением копии ОП и учебных планов), за исключением ВСУЗ, реализующих ОП под грифом секретно и для служебного пользования;

      2) наличие не менее четырех преподавателей, для которых основным местом работы является ВСУЗ, имеющих ученую степень кандидата наук/доктора наук и(или) доктора философии (PhD)/доктора по профилю, и(или) академической степени/степени доктора философии (PhD)/доктор по профилю по соответствующему направлению подготовки кадров; по направлению "Национальная безопасность и военное дело" - наличие не менее двух преподавателей, для которых основным местом работы является ВСУЗ, имеющих ученую степень кандидата наук/доктора наук и(или) доктора философии (PhD)/доктора по профилю, и(или) академической степени/степени доктора философии (PhD)/доктор по профилю по соответствующему направлению подготовки кадров.

      Сведения подтверждаются прикреплением копии документов об укомплектованности преподавательскими кадрами, в том числе заполненной таблицы согласно приложению 3 к настоящим Критериям;

      3) обеспеченность преподавателями в соответствии с дисциплинами ОП, соответствие образования преподавателей профилю преподаваемых дисциплин, а также соответствие их ученой степени и/или ученого звания "ассоциированный профессор (доцент)" или "профессор" профилю преподаваемых дисциплин (подтверждаются приложением копии документов об укомплектованности преподавательскими кадрами, в том числе заполненная таблица согласно приложению 3 к настоящим Критериям);

      4) доля преподавателей, для которых основным местом работы является ВСУЗ, с ученой степенью кандидата наук/доктора наук и/или доктора философии (PhD)/доктора по профилю), и/или академической степенью/степенью доктора философии (PhD)/доктора по профилю, и/или ученым званием "ассоциированный профессор (доцент)" или "профессор", и/или в воинском (специальном) звании не ниже подполковника с педагогическим стажем не менее 3 лет от общего числа преподавателей – не менее 40 % (подтверждаются приложением копии документов об укомплектованности преподавательскими кадрами, в том числе заполненная таблица согласно приложению 3 к настоящим Критериям);

      5) наличие медицинского обслуживания обучающихся (подтверждаются приложением копии документов о наличии медицинского обслуживания, в том числе заполненная таблица согласно приложению 4 к настоящим Критериям);

      6) наличие объекта питания для обучающихся (подтверждаются приложением копии документов о наличии объекта питания, соответствующего Санитарным правилам, и заключения уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на объект питания, в том числе заполненной таблицы согласно приложению 5 к настоящим Критериям);

      7) наличие материальных активов, зданий (учебные корпуса), обеспечивающих качество образовательных услуг: собственные либо принадлежащие на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, или доверительного управления для организаций образования с участием государственных органов или квазигосударственных организаций – не менее 5 %, с учебными помещениями с площадью, соответствующей Санитарным правилам и приказу № 55; обеспечение видеонаблюдения в помещениях и (или) на прилегающих территориях ВСУЗ;

      наличие уведомления о начале и прекращении деятельности (эксплуатации) объекта незначительной эпидемической значимости, направленное в государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту нахождения ВСУЗ в соответствии со статьей 24 Кодекса;

      доступность широкополосного интернета, оснащенность библиотекой и компьютерными кабинетами, компьютерами согласно приказу № 595, материально-технической и учебно-лабораторной базой, оборудованием, необходимым для реализации образовательных программ в соответствии с ОП направления подготовки кадров;

      наличие информационной системы управления образованием с актуальными базами данных о контингенте в соответствии с формами административных данных в рамках образовательного мониторинга, утвержденными приказом № 570, и соответствие фактических данных по отдельным формам информационной системы уполномоченного органа в обласи образования, за исключением организаций образования, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан; наличие доменного имени третьего уровня в зоне edu.kz.

      Сведения подтверждаются прикреплением копии правоустанавливающих документов на здания (учебные корпуса), уведомлении о начале и прекращении деятельности и акта/письма о результатах проверки на соответствие в области пожарной безопасности, в том числе заполненных таблиц согласно приложениям 6 и 7 к настоящим Критериям;

      8) осуществление научного руководства у магистрантов преподавателем, имеющим ученую степень кандидата наук/доктора наук и(или) доктора философии (PhD)/доктора по профилю), и(или) академическую степень/степень доктора философии (PhD)/доктора по профилю, или воинское (специальное звание, классный чин) не ниже подполковника с научно-педагогическим стажем не менее 3 лет или судьи либо судьи в отставке, или квалифицированным специалистом соответствующей отрасли науки, для которых основным местом работы является ВСУЗ, по направлению подготовки кадров, имеющим стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, являющимся автором научных публикаций в отечественных изданиях, в трудах международных конференций по профилю подготовки;

      для направления подготовки кадров "Информационные и коммуникационные технологии" - осуществление руководства научно-исследовательской работой (проектами) обучающихся преподавателями соответствующего профиля и (или) специалистами, имеющими 5 (пять) лет стажа практической работы за последние 10 (десять) лет.

      Сведения подтверждаются прикреплением копии документов об осуществляющих научное руководство научных руководителях по соответствующему направлению подготовки кадров, научных публикаций, в том числе заполненной таблицы согласно приложению 11 к настоящим Критериям;

      9) обеспеченность специализированной научно-технической, научно-методической, экспериментальной базой по реализуемым направлениям подготовки кадров в соответствии с ОП (подтверждаются приложением заполненной таблицей согласно приложению 12 к настоящим Критериям).

      16. Требования к содержанию образовательных программ докторантуры с ориентиром на результаты обучения:

      1) соответствие ОП к ГОСО (подтверждаются прикреплением копии образовательных программ и учебных планов);

      2) доля преподавателей с ученой степенью кандидата наук/доктора наук и/или доктора философии (PhD)/доктора по профилю, и/или академической степенью/степенью доктора философии (PhD)/доктора по профилю, и/или ученым званием "ассоциированный профессор (доцент)" или "профессор", или в воинском (специальном) звании не ниже полковника, в том числе подполковника в отставке с педагогическим стажем не менее 3 лет, или в классном чине не ниже советника юстиции или судьи, либо судьи в отставке не менее – 100 %.

      Сведения подтверждаются прикреплением копии документов об укомплектованности преподавательскими кадрами, в том числе заполненной таблицы согласно приложению 3 к настоящим Критериям; 3) обеспечение обучающихся медицинским обслуживанием (подтверждаются приложением копии документов о наличии медицинского обслуживания, в том числе заполненная таблица согласно приложению 4 к настоящим Критериям);

      4) создание условий для питания обучающихся (подтверждаются приложением копии документов о наличии объекта питания, соответствующие санитарным правилам, в том числе заполненной таблицы согласно приложению 5 к настоящим Критериям);

      5) наличие материальных активов, зданий (учебных корпусов), обеспечивающих качество образовательных услуг: собственные либо принадлежащие на праве хозяйственного ведения, или оперативного управления, или доверительного управления для организаций образования с участием государственных органов или квазигосударственных организаций не менее 5 %, с учебными помещениями с площадью, соответствующей Санитарным правилам, и приказу № 55; обеспечение видеонаблюдения в помещениях и (или) на прилегающих территориях ВСУЗ.

      Сведения подтверждаются прикреплением копии правоустанавливающих документов на здания (учебные корпуса) и акта/письма о результатах проверки на соответствие в области пожарной безопасности, в том числе заполненной таблицы согласно приложению 6 к настоящим Критериям);

      6) оснащенность библиотекой, компьютерными кабинетами, наличие доступа к широкополосному интернету, материально-технической и учебно-лабораторной базы, оборудования для реализации ОП в соответствии с учебным планом (подтверждаются приложением копии накладных на оборудование и/или перечень основных средств из данных бухгалтерской отчетности, в том числе заполненные таблицы согласно приложению 7 к настоящим Критериям);

      7) наличие по каждому научному направлению подготовки кадров не менее одного доктора наук или не менее двух кандидатов наук, либо докторов философии (PhD), либо докторов по профилю, для которых основным местом работы является ВСУЗ, имеющих стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, являющихся авторами научных публикаций в отечественных изданиях, в трудах международных конференций по профилю подготовки, и учебного пособия (подтверждаются приложением копии документов об осуществляющих научное руководство научных руководителях по соответствующему направлению подготовки кадров, научных публикаций, подготовленных учебников и учебных пособий, в том числе заполненная таблица согласно приложению 11 к настоящим Критериям);

      8) наличие специализированной научно-технической, научно-методической, экспериментальной базой по реализуемому направлению подготовки кадров (подтверждаются приложением заполненной таблицей согласно приложению 12 к настоящим Критериям).

      17. Требования к максимальному объему учебной нагрузки обучающихся:

      1) соответствие и соблюдение требований к максимальному объему учебной нагрузки обучающихся, установленных в ГОСО;

      2) соблюдение академического периода в соответствии с требованиями ГОСО;

      3) освоение академических кредитов в соответствии с требованиями ГОСО;

      4) наличие и соответствие индивидуального плана работы требованиям ГОСО.

      18. Требования к уровню подготовки обучающихся:

      1) соблюдение требований к уровню подготовки обучающихся, определенных на основе Дублинских дескрипторов соответствующих уровней высшего и послевузовского образования и отражающих освоенные компетенции, выраженные в достигнутых результатах обучения;

      2) оценивание результатов обучения по определению достижения обучающимися выпускных курсов ожидаемых результатов обучения и освоения компетенций, предусмотренных требованиями ГОСО, за исключением докторантуры (прилагаются копии ведомостей оценок качества знаний, умений и навыков обучающихся).

      19. Требования к сроку обучения: соблюдение сроков освоения основных объемов академических кредитов в соответствии с требованиями ГОСО.

  Приложение 1
к критериям оценки военных,
специальных учебных заведений,
реализующих образовательные
программы высшего и (или)
послевузовского образования

Сведения о контингенте обучающихся по языкам обучения на учебный год
(в знаменателе указать обучающихся на государственном языке)

№ п/п

Наименование и шифр направления подготовки

Контингент обучающихся

Всего

бакалавриат

магистратура

докторантура

1

2

3

4

5

6

      Руководитель организации образования
______________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

  Приложение 2
к критериям оценки военных,
специальных учебных заведений,
реализующих образовательные
программы высшего и (или)
послевузовского образования

Результаты тестирования обучающихся выпускного курса

№ п/п

Курс, направление

К-во обучающихся по списку

К-во обучающихся, присут. факт.

К-во оценок "5" (А, А+)

К-во оценок "4" (В+, В, В-, С+)

К-во оценок "3" (С, С-, D+, D)

К-во оценок "2" (F)

Средний балл

% положительных оценок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

      Руководитель организации образования
______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

  Приложение 3
к критериям оценки военных,
специальных учебных заведений,
реализующих образовательные
программы высшего и (или)
послевузовского образования

Сведения об укомплектованности преподавательскими кадрами
________________________________________________________________
(Наименование организации образования
(по состоянию на ________)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Год и месторождения

Сведения о высшем (послевузовском) образовании, специальность, квалификация по диплому, организация образования, год окончания; о повышении квалификации (наименование организации, период стажировки, номер сертификата)

Основное место работы (адрес организации, должность, стаж)

Сведения о практической работе по профилю преподаваемых дисциплин, стаж

Сведения об отсутствии (наличии) судимости

Сведения о прохождении медицинского осмотра (наличие личной медицинской книжки)

1

2

3

4

5

6

7

8

      продолжение таблицы

Сведения о степени магистр (специальность, год присуждения)

Сведения об ученой/академической степени кандидата наук или доктора наук или доктора философии (PhD) или доктора по профилю, специальность, год присуждения

Сведения об ученом звании ассоциированный профессор (доцент) или профессор, специальность, год присвоения

Сведения о воинском (специальном) звании, о классном чине

Сведения о наличии удостоверения о признании

Преподаваемая дисциплина

9

10

11

12

13

14

      Руководитель организации образования
_____________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

  Приложение 4
к критериям оценки военных,
специальных учебных заведений,
реализующих образовательные
программы высшего и (или)
послевузовского образования

Сведения о наличии медицинского обслуживания,
в том числе о наличии медицинского пункта и лицензии на медицинскую деятельность
_________________________________________________________________________
(Наименование организации образования/здравоохранения)
(по состоянию на ________)

Фактический адрес строения, занятого под образовательный процесс

Сведения о лицензии на медицинскую деятельность (номер)

Примечание

1

2

3

      *Статус лицензии проверяется с использованием ИС ГБД "Е-лицензирование".
Руководитель организации образования
_______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

  Приложение 5
к критериям оценки военных,
специальных учебных заведений,
реализующих образовательные
программы высшего и (или)
послевузовского образования

Сведения о наличии объекта питания, соответствующего санитарным правилам
__________________________________________________________________
(Наименование организации образования)
(по состоянию на ________)

Фактический адрес строения, занятого под образовательный процесс

Наименование объекта питания (столовая, буфет, кафе)

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта питания санитарным правилам (дата и номер)

Примечание (при сдачи объекта питания в аренду указать сведения об арендаторах)

1

2

3

4

      Руководитель организации образования
_______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

  Приложение 6
к критериям оценки военных,
специальных учебных заведений,
реализующих образовательные
программы высшего и (или)
послевузовского образования

Сведения о полезной учебной площади, наличии материально-технической базы
________________________________________________
(Наименование организации образования)
(по состоянию на ________)

Тип строения (типовой проект, приспособленное, иное), фактический адрес строений, занятых под образовательный процесс

Наличие материально-финансовых активов (принадлежащих на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, или доверительного управления), сведения об аренде материальных активов

Вид помещений (кабинеты, лекционные аудитории, помещения для практических занятий, лаборатории, мастерские по конкретным специальностям, актовые и физкультурные залы), социально-бытового и иного назначения (пропускные пункты, санузлы (унитазы, умывальные раковины), наличие видеонаблюдения в помещениях и (или) на прилегающих территориях организации образования

Площадь помещения (кв.м.)

1

2

3

4

      Руководитель организации образования
______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

  Приложение 7
к критериям оценки военных,
специальных учебных заведений,
реализующих образовательные
программы высшего и (или)
послевузовского образования

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса,
в том числе о наличии компьютеров, наличии учебных лабораторий,
учебных предметных кабинетов и технических средств обучения

Фактический адрес здания (строения) с указанием общей и полезной площади
(кв.м.)

Сведения об оснащенности

Аудитории, предметные кабинеты с указанием наименования и площади

Учебно-производственные мастерские, учебно-опытные участки, учебные хозяйства, учебные полигоны

Лаборатории с указанием наименования (кв.м.), виртуальные лаборатории, интерактивные тренажеры

Перечень технических средств обучения, учебного и учебно-лабораторного оборудования с указанием вида

Актовый зал, спортивный зал (кв.м.), библиотека

Компьютерные классы, компьютеры, оборудование, мебель, видеокамеры

Информационная система управления образованием, доменное имя третьего уровня в зоне edu.kz

1

2

3

4

5

6

7

8

      Руководитель организации образования
_______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

  Приложение 8
к критериям оценки военных,
специальных учебных заведений,
реализующих образовательные
программы высшего и (или)
послевузовского образования

Сведения о наличии фонда учебной и научной литературы в печатном формате
_________________________________________________________________
(Наименование организации образования)
(по состоянию на ________)

№ п/п

Дисциплины образовательных программ по направлению подготовки кадров

Учебная литература

Научная литератураНазвание, год создания, язык издания

Автор(ы)

Название, год создания, язык издания

Автор(ы)

1

2

3

4

5

6Всего:

      Руководитель организации образования
______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

  Приложение 9
к критериям оценки военных,
специальных учебных заведений,
реализующих образовательные
программы высшего и (или)
послевузовского образования

Сведения о наличии учебной и научной литературы на цифровых носителях
________________________________________________
(Наименование организации образования)
(по состоянию на ________)

№ п/п

Дисциплины образовательных программ по направлению подготовки кадров

Учебная литература

Научная литератураНазвание, год создания, язык издания

Автор(ы)

Название, год создания, язык издания

Автор(ы)

1

2

3

4

5

6Всего:

      Руководитель организации образования
______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

  Приложение 10
к критериям оценки военных,
специальных учебных заведений,
реализующих образовательные
программы высшего и (или)
послевузовского образования

Сведения о повышении квалификации в соответствии с профилем преподаваемых дисциплин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Наименование темы

Место и период прохождения обучения

Наименование организации, в которой проходило обучение

Количество часов и стажа работы

Форма завершения

1

2

3

4

5

6

7

      Руководитель организации образования
      ______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

  Приложение 11
к критериям оценки военных,
специальных учебных заведений,
реализующих образовательные
программы высшего и (или)
послевузовского образования

Сведения об осуществляющих научное руководство научных руководителях
по направлению подготовки кадров с указанием стажа работы, научных публикаций
и подготовленного учебника или учебного пособия

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Сведения об образовании (квалификация по диплому, год окончания)

Сведения о стаже работы (научно-педагогической), а также об опыте практической работы по профилю направления подготовки кадров, стаж

Сведения о наличии ученой/академической степени /степени кандидат наук или доктор наук или доктор философии (PhD) или доктор по профилю, сведения о воинском (спец) званий, чина

Сведения о научных публикациях

Название учебника либо учебного пособия

в Перечне научных изданий, рекомендуемых уполномоченным органом в области образования и науки

в международных рецензируемых научных журналах

в трудах международных конференций по профилю направления подготовки кадров


1

2

3

4

5

6

7

8

9

      Руководитель организации образования
______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

  Приложение 12
к критериям оценки военных,
специальных учебных заведений,
реализующих образовательные
программы высшего и (или)
послевузовского образования

Сведения о наличии специализированной научно-технической, научно-методической, экспериментальной базы*

Наличие научно-исследовательского института, научно-практических баз, научной лаборатории, технопарка, бизнес-инкубатора (выбрать нужное)

Адрес местонахождения

На праве собственности либо на договорной основе

Примечание (краткая информация о деятельности базы)

1

2

3

4

      Руководитель организации образования
________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
*Примечание: информация представляется в разрезе по направлению подготовки кадров.