Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 27 қарашада № 16013 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 1 қыркүйектегі № 388 бұйрығымен.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Бұйрықтың басын V17016013_2 қараңыз

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
435-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "01120100 - Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

01 Білім
011 Білім
0112 Мектепке дейінгі мекемелер үшін тәрбиешілер даярлау

Мамандығы:

01120100 - Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

Біліктілігі:

5AB01120101 - Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім беру базасында

Білікті жұмысшы кадрлар біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне баулу

+

-

-

2.2

КМ 2. Кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптарымен өзара әрекеттесу

+

-

-

2.3

КМ 3. Жұмыс орнында еңбекті ұйымдастыру

+

-

-

2.4

КМ 4. Оқу ақпаратының тарату

+

+

+

2.5

КМ 5. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыздандыру

+

+

+

2.6

КМ 6. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау

+

+

+

2.7

КМ 7. Орындаушылық-басқарушылық
қызметті жүзеге асыру

+

+

+

2.8

КМ 8. Ғылыми-әдістемелік қызметті жүзеге асыру

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

6

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      *Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
436-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "01120100 - Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB01120101 - Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне тарту

КМ 1. Білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне баулу

ОН 1.1. Мектеп жасына дейінгі балаларды рухани-адамгершілік құндылықтармен таныстыру.

ОН 1.2. Тәрбие әдістерін, нысандарын, тәсілдерін, құралдарын қолдану.

ОН 1.3. Педагогикалық өзара әрекеттесудің мәнін және оның компоненттерін сипаттау.

ОН 1.4. Мектеп жасына дейінгі балалардың мінез-құлық мәдениетін тәрбиелеу.

ОН 1.5. Ерте және мектеп жасына дейінгі балалармен тәрбие жұмысының ерекшеліктерін сипаттау.

КҚ 2. Кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптарымен өзара әрекеттесу

КМ 2. Кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптарымен өзара әрекеттесу

ОН 2.1. Балалармен педагогикалық қарым-қатынасты ұйымдастырудың принциптері мен әдістерін қолдану.

ОН 2.2. Балалардың ата-аналарымен өзара іс- әрекетті ұйымдастырудың негізгі қағидаттары мен әдістерін қолдану.

ОН 2.3. Балалар ұжымын және бір-бірімен қарым-қатынаста сенім ахуалын құру.

ОН 2.4. Мектепке дейінгі жастағы балаларды қосымша оқыту жүйесіне тарту.

ОН 2.5. Мәдениетаралық және тұлғааралық қарым-қатынастың этикалық мәселелерін шешуге тұтастық тәсілін қолдану.

ОН 2.6. Әлеуметтік құндылықтарды біріктірудің принциптері мен әдістерін қолдану.

КҚ 3. Жұмыс орнында еңбекті кәсіби талаптар негізінде тиімді ұйымдастыру

КМ 3. Жұмыс орнында еңбекті ұйымдастыру

ОН 3.1. Тәрбиеленушілердің өмірін жоспарлау мен ұйымдастыруды жүзеге асыру.

ОН 3.2. Балаға күтім жасау және күнделікті тәртіп бойынша режимдік сәттердің орындалуын қамтамасыз ету.

ОН 3.3. Мектеп жасына дейінгі балалардың ойын қызметін дамыту.

ОН 3.4. Балаларды әлеуметтік-психологиялық оңалту, әлеуметтік және еңбекке бейімдеу үшін жағдайларды қамтамасыз ететін жұмыстарды орындау.

КҚ 4. Оқу ақпаратын тарату

КМ 4. Оқу ақпаратының тарату

ОН 4.1. Педагогиканың теориялық және практикалық негіздерін және мектепке дейінгі білім беру әдістемесін қолдану.

ОН 4.2. Балалардың психикалық процестерін, қасиеттері мен жағдайларын ескеру.

ОН 4.3. Түзету педагогикасы мен психологиясы негіздерін қолдану.

ОН 4.4. Жаңа педагогикалық технологияларды қолдана отырып сабақтарды жоспарлау және өткізу.

ОН 4.5. Мектеп жасына дейінгі баланың танымдық дамуында білім беру қызметінің жаңартылған мазмұнының элементтерін қолдану.

КҚ 5. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыздандыру

КМ 5. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыздандыру

ОН 5.1. Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін дамытуды қамтамасыз ету.

ОН 5.2. Дене тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтау.

ОН 5.3. Сурет салу, мүсіндеу, аппликацияда көркемдік-шығармашылық дағдыларды қалыптастыру.

ОН 5.4. Музыкадағы заманауи ақпараттық ресурстарды қолдана отырып, шығармашылық даму әдістерін қолдану.

ОН 5.5. Мектеп жасына дейінгі балаларға көркем әдебиетті мәнерлеп оқу тәсілдерін қолдану.

ОН 5.6. Балабақшада оқу процесін ұйымдастырудың білім беру модельдерін жасау.

КҚ 6. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау, білім беру ортасын зерттеу

КМ 6. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау

ОН 6.1. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау принциптерін, әдістерін қолдану.

ОН 6.2. Рефлексия әдістері мен тәсілдерін қолдану.

ОН 6.3. Бақылау және критериалды бағалау формаларын қолдану.

КҚ 7. Орындаушылық-басқарушылық қызметі қызметті жүзеге асыру

КМ 7. Орындаушылық-басқарушылық қызметті жүзеге асыру

ОН 7.1. Әлеуметтік, кәсіби этика нормаларын сақтау.

ОН 7.2. Заманауи педагогикалық менеджмент және стратегиялық басқару әдіснамасын білу.

ОН 7.3. Педагогикалық менеджмент функциясының таңдалған әдістері мен формаларының тиімділігіне қол жеткізуді қамтамасыз ету.

ОН 7.4. Білім беру ұйымының, тәрбиешінің имиджін анықтау критерийлерін сипаттау.

КҚ 8. Ғылыми-әдістемелік қызметті жүзеге асыру

КМ 8. Ғылыми-әдістемелік қызметті жүзеге асыру

ОН 8.1. Ғылыми-әдістемелік кешендерді, авторлық курстарды әзірлеу әдістерін қолдану.

ОН 8.2. Ғылыми-әдістемелік өнімдерді, оқу-әдістемелік кешендерді, авторлық курстарды әзірлеу әдіснамасын меңгеру.

ОН 8.3. Балалардың тәрбие процесінде ғылыми зерттеулердің нәтижелерін қолдану.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
437-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "01130100 - Логопедия" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

01 Білім
011 Білім
0113 Пәндік мамандандырусыз мұғалімдерін даярлау

Мамандығы:

01130100 - Логопедия

Біліктілігі:

5AB01130101 - Логопед қолданбалы бакалавры

 

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрлар біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1.

КМ 1. Оқу ақпаратын тарату

+

+

+

2.2

КМ 2. Балаларды әлеуметтік және ұлттық құндылықтар жүйесіне баулу

+

+

+

2.3

КМ 3. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру

+

+

+

2.4

КМ 4. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау

+

+

+

2.5

КМ 5. Кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптарымен өзара әрекеттесу

+

+

+

2.6

КМ 6. Сөйлеу дамуының бұзылуын анықтау және түзету

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескертпе:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
438-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "01130100 - Логопедия" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB01130101 - Логопед қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Оқу ақпаратын тарату

КМ 1. Оқу ақпаратын тарату

ОН 1.1. Логопедтің кәсіби қызметінде педагогика теориялық және практикалық негіздерін қолдану.

ОН 1.2. Балалардың психологиялық ерекшеліктерін сипаттау.

ОН 1.3. Инклюзивті білім беру негіздерін меңгеру.

ОН 1.4. Логопедиялық зерттеу технологияларын қолдану.

КҚ 2. Балаларды әлеуметтік және ұлттық құндылықтар жүйесіне тарту

КМ 2. Балаларды әлеуметтік және ұлттық құндылықтар жүйесіне баулу

ОН 2.1. Арнайы білім беруде тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін қолдану.

ОН 2.2. Қарым-қатынас психологиясын меңгеру және жанжалдарды басқару.

ОН 2.3. Арнайы педагогика негізінде балалар ойынының даму ерекшеліктерін сипаттау.

КҚ 3. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру

КМ 3. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру

ОН 3.1. Сөйлеу қабілеті бұзылған балалардың сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін дамытуды қамтамасыз ету.

ОН 3.2. Мүмкіндігі шектеулі балаларда қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесін қолдану.

ОН 3.3. Ауызша, жазбаша және ауыр сөйлеу тілінің бұзылыстарын түзету әдістемесін қолдану.

ОН 3.4. Сөйлеудің темп-ритмикалық ұйымдастыруылуы бұзылған жағдайда сөйлеу терапиясын жүргізу.

ОН 3.5. Сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға тіл дамыту әдістерін қолдану.

КҚ 4. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау, білім беру ортасын зерттеу

КМ 4. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау

ОН 4.1. Оқытудың жаңа технологияларын пайдалану.

ОН 4.2. Әр түрлі жастағы сөйлеу қабілеті бұзылған балаларды мақсатты тілдердегі қарым-қатынасқа бейімдеу.

ОН 4.3. Оқытудың сараланған, интеграцияланған, дамытушы нысанын және оқытудағы құзыреттілік тәсілдің ерекшелігін қолдану.

ОН 4.4. Оқушылардың әлеуетін бастапқы диагностикалау әдістерін қолдану.

ОН 4.5. Сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған оқу процесінің жаңа модельдері мен стратегияларын жобалау.

ОН 4.6. Балалардың жеке ерекшеліктерін диагностикалаудың принциптері мен әдістерін қолдану.

КҚ 5. Кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптарымен өзара әрекеттесуді жүзеге асыру

КМ 5. Кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптарымен өзара әрекеттесу

ОН 5.1. Әртүрлі әлеуметтік топтармен өзара әрекеттесудің түрлері мен әдістерін қолдану.

ОН 5.2. Сөйлеу қабілеті бұзылған балалар ұжымында жұмысты ұйымдастырудың принциптері мен әдістерін қолдану.

ОН 5.3. Сөйлеу қабілеті бұзылған балалардың ата-аналарымен жұмысты ұйымдастырудың принциптері мен әдістерін қолдану.

КҚ 6. Сөйлеу дамуының бұзылуын анықтауға және жеңуге ықпал ететін жағдайлар жасау

КМ 6. Сөйлеу дамуының бұзылуын анықтау және түзету

ОН 6.1. Балаға логопедиялық көмек көрсету бойынша түзету жұмыстарын ұйымдастыру.

ОН 6.2. Білім алушылардың сөйлеу бұзылыстарын түзету бойынша жеке және топтық сабақтар өткізу.

ОН 6.3. Сөйлеу дамуының жеке ерекшеліктерін сипаттау.

ОН 6.4. Сөйлеу бұзылыстарын түзету.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
439-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "01140100 - Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы мен коды

01 Білім
011 Білім
0114 Пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау

Мамандық:

01140100 - Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі

Біліктілік:

5AB01140101 - Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында *

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында *

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Оқушылардың оқу іс-әрекетінің моделін құру

+

+

-

2.2

КМ 2. Ұйымдастырушылық, әдістемелік және техникалық шарттарды жобалау

+

+

-

2.3

КМ 3. Оқу ақпаратын тарату

+

+

+

2.4

КМ 4. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау

+

+

-

2.5

КМ 5. Кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптарымен өзара іс-қимыл жасау

+

+

+

2.6

КМ 6. Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру

+

+

+

2.7

КМ 7. Ғылыми-әдістемелік қызметті жүзеге асыру

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      *Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
440-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "01140100 - Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB01140101 - Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Оқушылардың оқу іс-әрекетін жоспарлау және ұйымдастыру

КМ 1. Оқушылардың оқу іс-әрекетінің моделін құру

ОН 1.1. Жаңартылған білім беру мазмұны аясында педагогикалық үдерісті жүзеге асыру.

ОН 1.2. Білім алушылардың психологиялық ерекшеліктерін ескеру.

КҚ 2. Ұйымдастырушылық, әдістемелік және техникалық шарттарды жобалау

КМ 2. Ұйымдастырушылық, әдістемелік және техникалық шарттарды жобалау

ОН 2.1. Білім алушылармен тәрбие жұмысын жүргізу.

ОН 2.2. Педагогикалық шеберлікті меңгеру.

ОН 2.3. Педагогтың жеке даму траекториясын әзірлеу.

ОН 2.4. Кәсіби қызметінде инклюзивті технологияларды қолдану.

ОН 2.5. Шағын жинақталған мектепте оқу үрдісін жүзеге асыру.

ОН 2.6. Сыныптан тыс тәрбие жұмысын жүргізу.

ОН 2.7. Жазғы сауықтыру лагерлерінде жұмыстарды ұйымдастыру.

КҚ 3. Оқу ақпаратын тарату, өз бетінше білім алуға үйрету

КМ 3. Оқу ақпаратын тарату

ОН 3.1. Қазақ тілі бойынша оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру.

ОН 3.2. Орыс тілінде сөйлеу әрекетінің барлық түрлерінің дамуын қамтамасыз ету.

ОН 3.3. Ағылшын тілінде сөйлеу дағдыларын қолдану.

ОН 3.4. Бастауыш сыныптарда математиканы және арифметикалық, алгебралық, геометриялық материалдарды оқыту әдістемесін қолдану.

ОН 3.5. Жаратылыстану түсініктерін қалыптастыру.

ОН 3.6. Білім алушылардың дене тәрбиесін жүзеге асыру.

ОН 3.7. Білім алушылардың көркемдік-технологиялық білім негіздерін қалыптастыру.

ОН 3.8. Музыка өнері құндылықтарын қалыптастыру.

ОН 3.9. Қоршаған орта мен адам туралы түсініктерін қалыптастыру.

КҚ 4. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау

КМ 4. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау

ОН 4.1. Критериалды бағалау жүйесін қолдану.

ОН 4.2. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау жүйесін меңгеру.

ОН 4.3. Бағалау құралдарын әзірлеу және сараптама жүргізу.

ОН 4.4. Кіші мектеп оқушыларының жеке басын диагностикалауды жүргізу.

КҚ 5. Кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптарымен өзара іс-қимылды жүзеге асыру

КМ 5. Кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптарымен өзара іс-қимыл жасау

ОН 5.1. Педагогикалық процесте басқарушылық міндеттерді шешу.

ОН 5.2. Педагогтың кәсіби этика нормаларын меңгеру.

ОН 5.3. Бірінші сынып оқушысының алғашқы оқу апталарында педагогикалық процесті ұйымдастыру.

ОН 5.4. Білім алушыларға жеке және сараланған тәсілдемені жүзеге асыру.

КҚ 6. Халықтық тәрбие негіздерін, этномәдени мұраны, педагогикалық ойдың генезисі мен дамуын негізге ала отырып, оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруды жүзеге асыру

КМ 6. Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру

ОН 6.1. Ұлттық рухты, тарих пен ұлттық салт-дәстүрлерді құрметтеуге тәрбиелеуді жүзеге асыру.

ОН 6.2. Кәсіби қызметте педагогикалық теория мен практиканың дамуын ескеру.

ОН 6.3. Кәсіби қызметте көшбасшылық қасиеттерін дербестігін көрсету.

ОН 6.4. Жанжалды жағдайларды шешу стратегияларын меңгеру.

ОН 6.5. Оқушылардың бос уақытында қызығушылықтарын белсендіруді қамтамасыз ету.

КҚ 7. Ғылыми-әдістемелік қызметті жүзеге асыру

КМ 7. Ғылыми-әдістемелік қызметті жүзеге асыру

ОН 7.1. Бастауыш білім беру жүйесіндегі оқу-әдістемелік жұмысты талдау.

ОН 7.2. Педагогикалық процесті, білім беру процесінің субъектілерін дамыту бағдарламаларын жобалау.

ОН 7.3. Оқытудың инновациялық технологияларын қолдану.

ОН 7.4. Ғылыми-әдістемелік кешендерді, авторлық курстарды әзірлеу.

ОН 7.5. Білім беру тәжірибесін жетілдіру үшін зерттеулерді жүргізу.

ОН 7.6. Көпмәдениетті және көптілді білім беру саласындағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасын меңгеру.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
441-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "01140200 - Дене тәрбиесі және спорт" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

01 Білім
011 Білім
0114 Пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау

Мамандығы:

01140200 - Дене тәрбиесі және спорт

Біліктілігі:

5AB01140201 - Дене тәрбиесі қолданбалы бакалавры
5AB01140202 - Бейімделген дене тәрбиесі қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім беру базасында

Білікті жұмысшы кадрлар біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*


"5AB01140201 - Дене тәрбиесі қолданбалы бакалавры" біліктілігі
1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне тарту

+

+

-

2.2

КМ 2. Түрлі спорт түрлерін меңгеру

+

+

+

2.3

КМ 3. Дене шынықтыру сабақтарын жоспарлау және ұйымдастыру

+

+

+

2.4

КМ4 Дене шынықтыру сабақтарын өткізу

+

+

+

2.5

КМ 5 Білім беру мазмұнын игеру деңгейін анықтау, білім беру ортасын зерттеу

+

+

-

2.6

КМ 6. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656


"5AB01140202 - Бейімделген дене тәрбиесі қолданбалы бакалавры" біліктілігі
1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Білім алушылардың тұлғалық әлеуетінің диагностикасын жүргізу

+


-

2.2

КМ 2. Мүмкіндігі шектеулі адамдардың таңдаған спорт түрінен техникалық оқытуды қамтамасыз ету

+

+

+

2.3

КМ 3 Бейімделген дене тәрбиесі сабағын жоспарлау

+

+

+

2.4

КМ 4. Тәрбие, сауықтыру және демалыс жұмыстарын жүргізу

+

+

+

2.5

КМ 5. Спорттық-сауықтыру кезеңінде жаттығу процесіне дайындау

+

+

+

2.6

КМ 6. Жарақаттанудың және допингті пайдаланудың алдын алу

+

+

-

2.7

КМ 7. Белсенді демалысты ұйымдастыру және өткізу

+

+

-

2.8

КМ 8. Дене шынықтыру және спорт қызметін әдістемелік қамтамасыз ету

+

+

+

2.9

КМ 9. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      *Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
442-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "01140200 - Дене тәрбиесі және спорт" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB01140201 - Дене тәрбиесі қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне тарту

КМ 1. Білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне тарту

ОН 1.1. Педагогикалық такт, педагогикалық әдеп ережелерін сақтау.

ОН 1.2. Жасөспірім балалардың физиологиясы мен психологиясының ерекшеліктерін сипаттау.

ОН 1.3. Педагогиканың, этнопедагогиканың негізгі ұғымдарын, педагогикалық зерттеу әдістерін қолдану.

ОН 1.4. Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар тұлғаларға педагогикалық қолдау көрсету.

ОН 1.5. Мектеп және жасөспірім жастағы балаларды тәрбиелеудің инновациялық технологияларын қолдану.

ОН 1.6. Білім алушылармен қарым-қатынаста демократиялық стильді ұстану.

КҚ 2. Білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне қосу

КМ 2. Әр түрлі спорт түрлері бойынша жаттығулар орындау

ОН 2.1. Жеңіл атлетика бойынша жаттығуларды орындау техникасын меңгеру.

ОН 2.2. Гимнастика жаттығуларын орындау техникасын меңгеру.

ОН 2.3. Шаңғы спорты бойынша және конькимен сырғанау жаттығуларды орындау техникасын меңгеру.

ОН 2.4. Жүзу бойынша жаттығуларды орындау техникасын меңгеру.

ОН 2.5 Ұлттық спорт түрлерінің техникасын меңгеру.

ОН 2.6. Спорттық ойындар техникасын меңгеру.

ОН 2.7. Жекпе-жектің негізгі техникалық әрекеттерін орындау.

КҚ 3. Дене шынықтыру сабақтарын жоспарлау және ұйымдастыру

КМ 3. Дене шынықтыру сабақтарын жоспарлау және ұйымдастыру

ОН 3.1. Білім алушылардың жеке және психофизикалық ерекшеліктерін ескере отырып, дене тәрбиесі бойынша сабақтарды жоспарлау.

ОН 3.2. Спорттық-сауықтыру іс-шараларының бағдарламаларын әзірлеу.

ОН 3.3. Білім алушылардың сыни ойлауын дамыту.

ОН 3.4. Оқу-жаттығу процесі кезінде білім алушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

ОН 3.5. Дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету.

КҚ 4. Дене шынықтыру сабақтарын өткізу

КМ 4. Дене шынықтыру сабақтарын өткізу

ОН 4.1. Жалпы дене дайындығы бойынша сабақтар өткізу.

ОН 4.2. Жеңіл атлетикадан сабақтар өткізу.

ОН 4.3. Мәнерлеп сырғанау сабақтарын өткізу.

ОН 4.4. Гимнастика сабақтарын өткізу.

ОН 4.5. Жүзу сабақтарын өткізу.

ОН 4.6. Шаңғы спорты бойынша сабақтар өткізу.

ОН 4.7. Ұлттық спорт түрлері бойынша сабақтар өткізу.

КҚ 5. Білім беру мазмұнын игеру деңгейін анықтау, білім беру ортасын зерттеу

КМ 5. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау

ОН 5.1. Білім беру ортасын зерттеу әдістері мен принциптерін қолдану.

ОН 5.2 Оқыту сапасының өлшемдері мен көрсеткіштерін қолдану.

ОН 5.3. Оқу процесінің барлық қатысушыларымен қарым-қатынас жасау.

КҚ 6. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру

КМ 6. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру

ОН 6.1. Педагогикалық процестің нәтижелерін болжау әдістерін қолдану.

ОН 6.2. Спорт секцияларын, сыныптан тыс сабақтарды, жарыстарды, сабақтарды жоспарлау және өткізу.

ОН 6.3. Дене шынықтыру-спорт ұйымдарында басқару шешімдерін әдістерін меңгеру.

"5AB01140202 - Бейімделген дене тәрбиесі қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Білім алушылардың тұлғалық әлеуетінің диагностикасын жүргізу

КМ 1. Білім алушылардың тұлғалық әлеуетінің диагностикасын жүргізу

ОН 1.1. Денсаулық мүмкіндіктері шектеулі адамдардың дене шынықтыру дайындығының бастапқы деректерін талдау.

ОН 1.2. Денсаулық мүмкіндіктері шектеулі адамдарды оңалтудың жеке бағдарламаларын жасау.

ОН 1.3. Медициналық қарсы көрсеткіштерді ескере отырып тиімді әдістерді таңдау.

КҚ 2. Мүмкіндігі шектеулі адамдардың таңдаған спорт түрінен техникалық оқытуды қамтамасыз ету

КМ 2. Мүмкіндігі шектеулі адамдардың таңдаған спорт түрінен техникалық оқытуды қамтамасыз ету

ОН 2.1. Дене шынықтыру-спорттық іс-шараларды ұйымдастырудың үлгілік бағдарламаларын жасау.

ОН 2.2. Спорттық құрал-жабдықтардың тиісті техникалық жағдайын қамтамасыз ету.

ОН 2.3. Жаттығулар мен спорттық іс-шараларды ұйымдастыру.

ОН 2.4. Жарыстада төрешілік ету.

КҚ 3. Бекітілген бағдарламаларға сәйкес барлық жастағы және нозологиялық топтардағы мүгедектерге (оның ішінде мүгедектерге) бейімделген дене шынықтыру сабақтарын жоспарлау

КМ 3. Бейімделген дене тәрбиесі сабағын жоспарлау

ОН 3.1. Топтық немесе жеке сабақтың міндеттері мен мазмұнын анықтау.

ОН 3.2. Бейімделеген дене шынықтыру бойынша оқу жоспарларын жасау.

ОН 3.3. Бейімделген дене шынықтыру сабақтарын өткізу.

ОН 3.4. қозғалыс белсенділігін жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу.

КҚ 4. Барлық жастағы және нозологиялық топтағы мүгедектермен (оның ішінде мүгедектермен) тәрбиелік, сауықтыру, демалыс жұмыстарын жүргізу

КМ 4. Тәрбие, сауықтыру және демалыс жұмыстарын жүргізу

ОН 4.1. Жүйелі бейімделген дене тәрбиесінің маңыздылығы туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізу.

ОН 4.2. Тәрбие, сауықтыру және демалыс жұмыстарының нәтижелерін ескеру.

ОН 4.3. Бейімделген дене шынықтыру топтарына тартылған адамдарға әдістемелік көмек көрсету.

КҚ 5. Спорттық-сауықтыру кезеңінде жаттығу процесін жүзеге асыру

КМ 5. Спорттық-сауықтыру кезеңінде жаттығу процесіне дайындау

ОН 5.1. Білім алушыларды оқу-жаттығу кезеңіне дайындау.

ОН 5.2. Білім алушылардың моральдық-ерік қасиеттерін дамыту.

ОН 5.3. Спортшыларды даярлаудың жаңа әдістерін енгізу.

КҚ 6. Барлық жастағы және нозологиялық топтардағы денсаулық мүмкіндіктері шектеулі адамдар (мүгедектерді қоса алғанда) арасында жарақаттануды және допингті пайдалануды болдырмау

КМ 6. Жарақаттанудың және допингті пайдаланудың алдын алу

ОН 6.1. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтар өткізу.

ОН 6.2. Дәрігерге дейінгі алғашқы медициналық көмек көрсету.

ОН 6.3. Шұғылданушылардың физикалық жағдайына бақылау.

ОН 6.4. Оқу процесінде білім алушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

ОН 6.5. Салауатты өмір салтын, допингті пайдаланудан бас тартуды насихаттау.

КҚ 7. Кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптарымен өзара іс-қимылды жүзеге асыру

КМ 7. Белсенді демалысты ұйымдастыру және өткізу

ОН 7.1. Бос уақытты және рекреациялық қызметті ресурстық қамтамасыз ету талаптарын анықтау.

ОН 7.2. Оқушылардың психофизикалық жағдайын ескере отырып, белсенді рекреациялық іс-шараларды өткізу.

КҚ 8. Барлық жастағы және нозологиялық топтардағы денсаулық мүмкіндіктері шектеулі адамдардың (мүгедектерді қоса алғанда) дене шынықтыру және спорт қызметін әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастыру

КМ 8. Дене шынықтыру және спорт қызметін әдістемелік қамтамасыз ету

ОН 8.1. Дене шынықтыру және спорттық жаттығуларды жетілдіру әдістерін қолдану.

ОН 8.2. Бейімдік дене шынықтыру сабақтарының дене шынықтыру-сауықтыру және жаттықтыру кешендерін әзірлеу.

ОН 8.3. Оқу процесінің барлық қатысушыларымен қарым-қатынас жасау.

КҚ 9. Білім алушыдардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау

КМ 9. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау

ОН 9.1. Оқушылардың жеке ерекшеліктерін диагностикалау нәтижелерін қолдану.

ОН 9.2. Білім беру ортасы бойынша зерттеулерді жоспарлау және жүргізу.

ОН 9.3. Рефлексия әдістерін қолдану.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
443-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "01140300 - Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

01 Білім
011 Білім
0114 Пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау

Мамандығы:

01140300 - Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

Біліктілігі:

5AB01140301 - Қазақ тілі мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі қолданбалы бакалавры
5AB01140302 - Орыс тілі мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі қолданбалы бакалавры
5AB01140303 - Шетел тілін оқытудың педагогикасы мен әдістемесі қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында *

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында *


"5AB01140301 - Қазақ тілі мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі қолданбалы бакалавры" біліктілігі
1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Білім алушылардың оқу іс-әрекетінің моделін құруы

+

+

-

2.2

КМ 2. Ұйымдастырушылық, әдістемелік және техникалық шарттарды жобалауы

+

+

-

2.3

КМ 3. Оқу ақпаратын тарату

+

+

+

2.4

КМ 4.Оқыту сапасына мониторинг жүргізуі

+

+

+

2.5

КМ 5. Кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптарымен өзара қызмет жасау

+

+

+

2.6

КМ 6. Білім беру процесін әдістемелік жағынан қамтамасыз ету

+

+

+

2.7

КМ 7. Ғылыми-әдістемелік қызметті жүзеге асыруы

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656


"5AB01140302 - Орыс тілі мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі қолданбалы бакалавры" біліктілігі
1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1.

КМ 1. Білім алушылардың оқу іс-әрекетінің моделін құру

+

+

-

2.2.

КМ 2. Ұйымдастырушылық, әдістемелік және техникалық ресурстарды жобалау

+

+

+

2.3.

КМ 3. Оқу ақпаратын тарату

+

+

+

2.4.

КМ 4. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау

+

+

-

2.5.

КМ 5. Кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптарымен байланыс жасау

+

+

-

2.6.

КМ 6. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз ету

-

+

+

2.7.

КМ 7. Өз әрекетін рефлексия жасау және түзету

-

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656


"5AB01140303 - Шетел тілін оқытудың педагогикасы мен әдістемесі қолданбалы бакалавры" біліктілігі
1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Білім алушылардың оқу қызметінің моделін құру

+

+

-

2.2

КМ 2. Тілдік және коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру

+

+

+

2.3

КМ 3. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз ету

+

+

+

2.4

КМ 4. Оқу ақпаратын тарату

+

+

+

2.5

КМ 5. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау

+

+

-

2.6

КМ 6. Кәсіби қоғамдастықпен және білімнің барлық мүдделі тараптарымен өзара әрекеттесуді жүзеге асыру

+

+

+

2.7

КМ 7. Ғылыми-әдістемелік жұмысты жүзеге асыру

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      *Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
444-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "01140300 - Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB01140301 - Қазақ тілі мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Білім алушылардың оқу қызметін жоспарлау және ұйымдастыру

КМ 1. Білім алушылардың оқу іс-әрекетінің моделін құру

ОН 1.1. Педагогика мен негізгі орта білім беру әдістемесінің теориялық және практикалық негіздерін қолдану.

ОН 1.2. Білім алушылардың психологиялық ерекшеліктерін ескеру.

ОН 1.3. Жаңа педагогикалық технологиялар бойынша сабақтарды жоспарлау.

КҚ 2. Ұйымдастырушы лық, әдістемелік және техникалық шарттарды жобалау

КМ 2. Ұйымдастырушылық, әдістемелік және техникалық шарттарды жобалау

ОН 2.1. Білім алушылармен тәрбие жұмысын жүргізу.

ОН 2.2. Педагогикалық шеберлікті дамыту.

ОН 2.3. Кәсіби қызметте инклюзивті технологияларды пайдалану.

ОН 2.4. Психологиялық-педагогикалық диагностика әдістерін қолдану.

ОН 2.5. Оқу мақсаттарына сәйкес оқу іс-әрекетінің шарттарын жобалау.

КҚ 3. Оқу ақпаратын тарату, өз бетінше білім алуға үйрету

КМ 3. Оқу ақпаратын тарату

ОН 3.1. Білім алушылардың тілдік құзыреттіліктерін дамыту.

ОН 3.2. Сыни ойлауды дамыту.

ОН 3.3. Каллиграфиялық жазуға үйрету әдістерін меңгеру.

ОН 3.4. Шығармаларға көркем талдау жүргізу.

ОН 3.5. Мәтіннің ауызша және жазбаша аудармасын жасау.

КҚ 4. Оқыту сапасына мониторинг жүргізу

КМ 4. Оқыту сапасына мониторинг жүргізу

ОН 4.1. Білім алушының жеке әлеуетін диагностикалау әдістерін қолдану.

ОН 4.2. Критериалды бағалаудың қағидаттарын қолдану.

ОН 4.3. Білім алушылардың оқу жетістіктерін мониторингтеу тәсілдерін қолдану.

ОН 4.4. Бағалау құралдарын әзірлеу және енгізу.

ОН 4.5. Ғылыми жетістіктер мен зерттеу нәтижелері негізінде педагогикалық қызметті жобалау.

КҚ 5. Кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптарымен өзара қызметті жүзеге асыру

КМ 5. Кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптарымен өзара қызмет жасау

ОН 5.1. Оқу процесін басқару технологиясын қолдану.

ОН 5.2. Тұлғааралық және мәдениетаралық өзара әрекеттестіктің этикалық мәселелерін талдау мен шешуге тұтас көзқарасты жүзеге асыру.

ОН 5.3. Білім алушыларға жеке және сараланған тәсілді қолдану.

ОН 5.4. Кәсіби қоғамдастықта ынтымақтастықтың нысандары мен әдістерін қолдану.

КҚ 6. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру

КМ 6. Білім беру процесін әдістемелік жағынан қамтамасыз ету

ОН 6.1. Қазақ тілі мен әдебиеті бойынша сөйлеу дағдыларын дамыту әдістерін қолдану.

ОН 6.2. Педагогикалық міндеттерді құрастырудың принциптері мен әдістерін қолдану.

ОН 6.3. Оқытудың заманауи әдістері мен тәсілдерін қолдану.

КҚ 7. Ғылыми-әдістемелік қызметті жүзеге асыру

КМ 7. Ғылыми-әдістемелік қызметті жүзеге асыру

ОН 7.1. Педагогикалық процесте білім беру субъектілерін дамыту бағдарламаларын жобалау.

ОН 7.2. Ғылыми-әдістемелік кешендерді, авторлық курстарды әзірлеу әдістерін қолдану.

ОН 7.3. Психологиялық- педагогикалық ғылымдар саласында зерттеулерді жоспарлау және жүргізу.

"5AB01140302 - Орыс тілі мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Білім алушылардың оқу іс-әрекетін жоспарлау және ұйымдастыру

КМ 1. Білім алушылардың оқу іс-әрекетінің моделін құру

ОН 1.1. Педагогика мен негізгі орта білім беру әдістемесінің теориялық және практикалық негіздерін қолдану.

ОН 1.2. Білім алушылардың психологиялық ерекшеліктерін ескеру.

ОН 1.3. Оқытудың инновациялық технологияларын қолдану.

КҚ 2. Ұйымдастырушылық, әдістемелік және техникалық шарттарды жобалау

КМ 2. Ұйымдастырушылық, әдістемелік және техникалық шарттарды жобалау

ОН 2.1. Білім алушылармен тәрбие жұмысын жүргізу.

ОН 2.2. Педагогикалық шеберлік техникасын дамыту.

ОН 2.3. Инклюзивті технологияларды пайдалану.

ОН 2.4. Психологиялық-педагогикалық диагностика әдістерін қолдану.

ОН 2.5. Оқу мақсаттарына сәйкес оқу іс-әрекетінің шарттарын жобалау.

КҚ 3. Оқу ақпаратын тарату, өз бетінше білім алуға үйрету

КМ 3. Оқу ақпаратын тарату

ОН 3.1. Орыс фольклорының әртүрлі жанрлары мен әдеби мәтіндерін қолдану.

ОН 3.2. Сөйлеу және жазу дағдыларын дамыту.

ОН 3.3. Шығармаларға көркемдік талдау жүргізу.

ОН 3.4. Орыс тілі мен әдебиеті сабақтарын жүргізу.

ОН 3.5. Каллиграфиялық жазуды оқыту әдістерін меңгеру.

ОН 3.6. Риториканың теориялық негіздерін қолдану.

ОН 3.7. Ауызша және жазбаша аудармасын жасау.

КҚ 4. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау, білім беру ортасын зерттеу

КМ 4. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау

ОН 4.1. Критериалды бағалаудың қағидаттарын қолдану.

ОН 4.2. Білім алушылардың оқу жетістіктерін мониторингтеу қағидаттарын қолдану.

ОН 4.3. Бағалау құралдарын әзірлеу және енгізу.

ОН 4.4. Ғылыми жетістіктер мен зерттеу нәтижелері негізінде педагогикалық қызметті жобалау.

КҚ 5. Кәсіби ұйыммен және білім беруде мақсатты тараптармен өзара байланысты жүзеге асыру

КМ 5. Кәсіби ұйыммен және білім беруде барлық мақсатты тараптармен өзара байланыс жасау

ОН 5.1. Оқу процесін басқару технологиясын қолдану.

ОН 5.2. Тұлғааралық және мәдениетаралық өзара әрекеттестіктің этикалық мәселелерін талдау мен шешуге тұтас көзқарасты жүзеге асыру.

ОН 5.3. Білім беруде мақсатты тараптармен өзара байланысты жүзеге асыру.

КҚ 6. Білім беру процесінің әдістемесін қамтамасыз етуді жүзеге асыру

КМ 6. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз ету

ОН 6.1. Орыс тілі мен әдебиеті бойынша сөйлеу дағдыларын дамыту әдістерін қолдану.

ОН 6.2. Оқытудың заманауи әдістері мен тәсілдерін қолдану.

ОН 6.3. Қалыптастырушы және жиынтық бағалау тапсырмаларын құрастыру.

КҚ 7. Өз әрекетін рефлексия жасау және түзету

КМ 7. Өз әрекетін рефлексия жасау және түзету

ОН 7.1.Өзін талдау қабілеттерін дамыту.

ОН 7.2. Іс-әрекеттердің тиімділігін анықтау.

ОН 7.3. Психологиялық-педагогикалық ғылымдар саласында зерттеулерді жоспарлау және жүргізу.

"5AB01140303 - Шетел тілін оқытудың педагогикасы мен әдістемесі қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Білім алушылардың оқу қызметін жоспарлау және ұйымдастыру

КМ 1. Білім алушылардың оқу қызметінің моделін құру

ОН 1.1. Негізгі орта білім берудегі педагогикасы мен әдістемесінің теориялық және практикалық негіздерін қолдану.

ОН 1.2. Білім алушылардың психологиялық ерекшеліктерін ескеру.

ОН 1.3. Оқытудың инновациялық технологияларын қолдану.

КҚ 2. Тілдік және коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру

КМ 2. Тілдік және коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру

ОН 2.1. Коммуникативтік қызметтің негізгі түрін қолдану.

ОН 2.2. Оқу процесінде фонетиканың негізгі түсініктері мен нормаларын қалыптастыру.

ОН 2.3. Ағылшын тілінің морфологиясы мен синтаксисінің негізгі түсініктері мен нормаларын қалыптастыру.

ОН 2.4. Ағылшын тілінің стилистикалық және лексикалық әдеби нормаларын қолдану.

ОН 2.5. Оқытылатын тіл елінің географиясын, тарихын, экономикасын, мәдениетін, қоғамдық-саяси құрылымын сипаттау.

ОН 2.6. Мәтінмен жұмыс дағдыларын қалыптастыру.

ОН 2.7. Мәдениетаралық коммуникацияның негізгі түсініктері мен нормаларын менгеру.

КҚ 3. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру

КМ 3. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз ету

ОН 3.1. Сөйлеу дағдыларын дамыту әдістерін қолдану.

ОН 3.2. Оқу мақсатына сәйкес жоспар құру.

ОН 3.3.Тілдік-пәндік технология қолданылған оқу үдерісін ұйымдастырудың ерекшеліктерін сипаттау.

ОН 3.4. Педагогикалық жағдаяттық міндеттерді құру әдістері мен қағидаттарын қолдану.

КҚ 4. Оқу ақпаратын тарату, өз бетімен оқуға үйрету

КМ 4. Оқу ақпаратын тарату

ОН 4.1. Білім алушылардың жеке ерекшеліктерін ескеру.

ОН 4.2. Орта білім берудің барлық деңгейлерінде білім берудің интеграциясы мен үздіксіздігі қағидаттарын ескере отырып, оқу сабақтарын өткізу.

ОН 4.3. Білім алушылардың зерттеу дағдысын дамыту әдістерін қолдану.

ОН 4.4. Сыни ойлауды дамыту.

КҚ 5. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау, білім ортасын зерттеу

КМ 5. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау

ОН 5.1. Тілдік құзыреттілікті бағалау критерийлерін қолдану.

ОН 5.2. Білім алушылардың жеке ерекшеліктерін диагностикалау нәтижелерін қолдану.

ОН 5.3. Білім алушылардың қиыншылықтары мен қажеттілігін анықтау.

ОН 5.4. Білім алушылардың әрекетін психологиялық-педагогикалық бақылау әдістерін қолдану.

КҚ 6. Кәсіби қоғамдастықпен және білімнің барлық мүдделі тараптарымен өзара әрекеттесуді жүзеге асыру

КМ 6. Кәсіби қоғамдастықпен және білімнің барлық мүдделі тараптарымен өзара әрекеттесуді жүзеге асыру

ОН 6.1. Білім стейкхолдерін біріктіретін инновациялық идеяларға бастамашылдық жасау.

ОН 6.2. Кәсіптік қоғамдастықтағы ынтымақтастықтың әдістері, түрлерін қолдану.

КҚ 7. Ғылыми-әдістемелік жұмысты жүзеге асыру

КМ 7. Ғылыми-әдістемелік жұмысты жүзеге асыру

ОН 7.1. Педагогикалық процесте білім беру субъектілерін дамыту бағдарламаларын жобалау.

ОН 7.2. Ғылыми-әдістемелік кешендерді, авторлық курстарды әзірлеу әдістерін қолдану.

ОН 7.3. Психологиялық- педагогикалық ғылымдар саласында зерттеулерді жоспарлау және жүргізу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
445-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "01140400 - Информатика" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

01 Білім
011 Білім
0114 Пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау

Мамандығы:

01140400 - Информатика

Біліктілігі:

5AB01140401 - Информатика қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Операциялық жүйелерді орнату және сүйемелдеу

+

+

+

2.2

КМ 2. Өзара байланысты компьютерлік жабдықтар мен бағдарламалық өнімдер кешенін бақылау және сүйемелдеу

+

+

+

2.3

КМ. 3. Бағдарламалық жасақтаманы орнату және баптау

+

+

+

2.4

КМ 4. Веб-қосымшаларға арналған интерактивті дизайнды жобалау және дамыту

+

+

+

2.5

КМ 5. Ұйымның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету процестерін жоспарлау

+

+

+

2.6

КМ 6. Оқытудың озық технологияларына сүйене отырып, оқыту әдістемесін қолдану

+

+

+

2.7

КМ 7. Білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне тарту

+

+

+

2.8

КМ 8 Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру

+

+

+

2.9

КМ 9. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау

+

+

+

2.10

КМ 10. Кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптарымен өзара іс-қимыл тәсілдерін меңгеру

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
446-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "01140400 - Информатика" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB01140401 - Информатика қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Графикалық жүйелерді конфигурациялау және қолдау

КМ 1. Операциялық жүйелерді орнату және сүйемелдеу

ОН 1.1. Жаңа нұсқаға жаңарту/қайта орнату/ басқасына ауыстыру және операциялық жүйелердің жұмысын қолдау.

ОН 1.2. Кәсіби қызметте әртүрлі бағдарламалау тілдер мен бағдарламалау технологияларын қолдану.

КҚ 2. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар желілерін қосу мүмкіндігі мен топологиясын әзірлеуді жүзеге асыру

КМ 2. Өзара байланысты компьютерлік жабдықтар мен бағдарламалық өнімдер кешенін бақылау және сүйемелдеу

ОН 2.1. Мамандандырылған бағдарламалық құралдар арқылы қателерді бақылау арқылы инфрақұрылым компоненттерінің жұмысын бағалау және бақылау.

ОН 2.2. Ақпараттық технологиялардың, ақпараттық жүйелерді сүйемелдеудің жұмыс қағидаттары мен озық тәжірибесін қолдану.

КҚ 3. Бағдарламалық жасақтаманы орнату және баптау

КМ. 3. Бағдарламалық жасақтаманы орнату және баптау

ОН 3.1. Заманауи ақпараттық технологиялар мен бағдарламалық құралдарды қолданудың практикалық дағдыларын меңгеру.

ОН 3.2. Дерекқордың жұмыс істеуін мониторингілеудің негізгі құралдары мен әдістерін меңгеру.

ОН 3.3. Ақпаратты іздеу және сақтау үшін желілік және бұлтты ақпараттық ресурстарды қолдану.

ОН 3.4. Қолданбалы бағдарламаларды шешу алгоритмдерін құру.

КҚ 4. Веб-қосымшаларға арналған интерактивті дизайнды жобалау және әзірлеу

КМ 4. Веб-қосымшаларға арналған интерактивті дизайнды жобалау және дамыту

ОН 4.1. Графиканы, үш өлшемді кескіндер мен анимацияларды жасау және өңдеу.

ОН 4.2. Виртуалды шындық бағдарламаларын қолдану.

КҚ 5. Ұйымның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету процесін жоспарлау

КМ 5. Ұйымның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету процестерін жоспарлау

ОН 5.1. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі қағидаларын, әдістері мен құралдарын меңгеру.

ОН 5.2. Ақпаратты алу, сақтау, өңдеу және қорғаудың негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын меңгеру.

КҚ 6. Оқу ақпаратын тарату, өз бетінше білім алуға үйрету

КМ 6. Оқытудың озық технологияларына сүйене отырып, оқыту әдістемесін қолдану

ОН 6.1. Оқу сабақтарына оқу-әдістемелік құжаттаманы әзірлеу.

ОН 6.2. Арнайы саладағы біліммен интеграцияда дидактикалық білімді қолдана отырып, стандартты оқу сабақтарын өткізу.

ОН 6.3. Информатиканы дамыту процесінде оқушылардың әр түрлі іс - әрекеттерін ұйымдастыру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану.

КҚ 7. Білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне тарту

КМ 7. Білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне тарту

ОН 7.1. Жоғары әлеуметтік құндылықтарға, гуманистік педагогика идеяларына адалдық таныту.

ОН 7.2. Жеке тұлғаны дамыту үшін өзін-өзі тану механизмдері мен технологияларын қолдану.

ОН 7.3. Инклюзивті білім беру аясында оқу сабақтарын жоспарлау.

КҚ 8. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру

КМ 8. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру

ОН 8.1. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру.

ОН 8.2. Оқытудың инновациялық формалары мен әдістерін, оқыту стратегияларын қолдану.

ОН 8.3. Берілген оқу мақсаттарына сәйкес оқу материалдарын әзірлеу.

ОН 8.4. Жаңартылған білім мазмұны жағдайында информатика сабақтарында педагогикалық және ұйымдастырушылық міндеттерді шешуде психологиялық - педагогикалық білімді қолдану.

КҚ 9. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін зерделеу

КМ 9. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау

ОН 9.1. Білім беру ортасын зерттеу.

ОН 9.2. Педагогикалық процесті ұйымдастыруды жобалау және жүзеге асыру.

ОН 9.3. Математиканың қолданбалы есептерін шешудің әдістерін таңдау.

КҚ 10. Кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптарымен өзара іс-қимылды жүзеге асыру

КМ 10. Кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптарымен өзара іс-қимыл тәсілдерін меңгеру

ОН 10.1. Білім алушыларды қосымша білім беру жүйесіне тарту.

ОН 10.2. Оқу-тәрбие процесіне кәсіби қоғамдастықтардың өкілдерін тарту.

ОН 10.3. Педагогикалық практика кезінде оқу іс-әрекетінің біртұтас түрлерін қалыптастыру үшін білім беру ортасының мүмкіндіктерін пайдалану.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
447-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "01140500 - Кәсіптік оқыту (салалар бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

01 Білім
011 Білім
0114 Пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау

Мамандығы:

01140500 - Кәсіптік оқыту (салалар бойынша)

Біліктілігі:

5AB01140501 - Кәсіптік оқытудың қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Күрделілігі орташа қабырғаларды кірпіштен және ұсақ блоктардан қалау

+

-

-

2.2

КМ 2. Күрделілігі орташа арматуралық жұмыстарды орындау

+

-

-

2.3

КМ 3. Бетондау кезінде қарапайым жұмыстар кешенін орындау

+

-

-

2.4

КМ 4. Газ-электрмен дәнекерлеу жұмыстарын орындау

+

-

-

2.5

КМ 5. Ғимараттар мен құрылыстарды жобалауға қатысу

+

-

-

2.6

КМ 6. Құрылыс объектілерін салу, пайдалану және реконструкциялау кезінде технологиялық процестерді орындау

+

-

-

2.7

КМ 7. Өндірістік оқытуды әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру

+

+

-

2.8

КМ 8. Өндірістік оқыту әдістемесін қолдана отырып сабақтар өткізу

+

+

-

2.9

КМ 9. Білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне тарту

+

+

-

2.10

КМ 10. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін зерттеу, білім беру ортасын зерттеу

+

+

-

2.11

КМ 11. Кәсіби қоғамдастықпен және барлық мүдделі тараптармен өзара іс-қимылды жүзеге асыру

+

+

-

2.12

КМ 12. Өндірістік оқыту мен практиканың оқу бағдарламалары мен әдістемелік материалдарын әзірлеу

+

+

+

2.13

КМ 13. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау

+

+

+

2.14

КМ 14. Өндірістік оқыту мен практиканы өткізудің ұйымдастырушылық және техникалық шарттарын жобалау

+

+

+

2.15

КМ 15. Өндірістік оқытудың мазмұнын, нысандары мен әдістерін жетілдіру бойынша жұмысты ұйымдастыру

+

+

+

2.16

КМ 16. Өндірістік оқыту шеберлерінің жұмысын үйлестіру

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
448-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "01140500 - Кәсіптік оқыту (салалар бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB01140501 - Кәсіптік оқытудың қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Кірпіштен және ұсақ блоктардан күрделілігі орташа қабырғаларды қалау

КМ 1. Күрделілігі орташа қабырғаларды кірпіштен және ұсақ блоктардан қалауы

ОН 1.1. Тас жұмыстарын жүргізу үшін жұмыс орнын дайындауды орындау.

ОН 1.2. Қарапайым тас конструкцияларын төсеу кезінде материалдарды дайындау.

ОН 1.3. Қарапайым қабырғаларды гидроизоляциялау, төсеу және бөлшектеу.

ОН 1.4. Тас конструкцияларының элементтерін орнатуды орындау.

ОН 1.5. Қабырғалар мен тас конструкцияларды орнату және жөндеу.

КҚ 2. Күрделілігі орташа арматуралық жұмыстарды орындау

КМ 2. Күрделілігі орташа арматуралық жұмыстарды орындауы

ОН 2.1. Арматуралық жұмыстарды жүргізу үшін жұмыс орнын дайындауды орындау.

ОН 2.2. Армоконструкцияларды дайындау және монтаждау кезінде дайындық жұмыстарын орындау.

ОН 2.3. Арматуралық болатты кесу бойынша станоктарда жұмыстарды орындау.

ОН 2.4. Арматуралық торлар мен жалпақ қаңқаларды құрастыру және тоқу үшін қажетті арматураның саны мен түрін анықтау.

ОН 2.5. Арматуралық торлар мен жалпақ арматуралық қаңқаларды құрастыру және тоқу жұмыстарын орындау.

ОН 2.6. Арматураны жеке өзектерден, арматуралық торлардан және жалпақ жақтаулардан орнату.

КҚ 3. Бетондау кезінде қарапайым жұмыстар кешенін орындау

КМ 3. Бетондау кезінде қарапайым жұмыстар кешенін орындауы

ОН 3.1. Бетон жұмыстарын өндіру үшін жұмыс орнын дайындауды орындау.

ОН 3.2. Бетондау алдында дайындық жұмыстарын жүргізу.

ОН 3.3. Бетон және темірбетон конструкцияларын бөлшектеу.

ОН 3.4. Бетон қоспасын көлденең жазықтықтарға төсеу.

ОН 3.5. Едендердің бетон негіздерін және цемент экрандарын орнату.

КҚ 4. Газ-электрмен дәнекерлеу жұмыстарын орындау

КМ 4. Газ-электрмен дәнекерлеу жұмыстарын орындауы

ОН 4.1. Газ-электрмен дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу үшін жұмыс орнын дайындауды орындау.

ОН 4.2. Дәнекерлеу алдында дайындық операцияларын орындау және дәнекерлеуден кейін дәнекерлеу жіктерін тазалау.

ОН 4.3. Қолмен электр доғалы, газды, контактілі, электронды-сәулелі, лазерлік дәнекерлеуді орындау.

КҚ 5. Ғимараттар мен құрылыстарды жобалауға қатысу

КМ 5. Ғимараттар мен құрылыстарды жобалауға қатысуы

ОН 5.1. Конструкциялар мен материалдарды таңдағанда оңтайлы шешімдерді таңдау.

ОН 5.2. Ғимараттар мен құрылыстардың құрылымдық элементтерінің тораптары мен бөлшектерін әзірлеу.

ОН 5.3. Құрылыс конструкцияларын есептеу және жобалау.

ОН 5.4. Сәулет-құрылыс сызбаларын әзірлеу.

ОН 5.5. Жұмыс өндірісінің жобасын әзірлеуге қатысу.

КҚ 6. Құрылыс объектілерін салу, пайдалану және реконструкциялау кезінде технологиялық процестерді орындау

КМ 6. Құрылыс объектілерін салу, пайдалану және реконструкциялау кезінде технологиялық процестерді орындауы

ОН 6.1. Құрылыс алаңында дайындық жұмыстарын жүргізу.

ОН 6.2. Құрылыс-монтаж және жөндеу жұмыстарын құру бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 6.3. Орындалатын жұмыстар мен материалдық ресурстар шығыстарының көлемін жедел есепке алуды жүргізу.

ОН 6.4. Орындалатын жұмыстар сапасын бақылау бойынша іс-шараларды жүзеге асыру.

ОН 6.5. Өндірістік тапсырмалардың түрлері мен күрделілігін анықтау.

КҚ 7. Өндірістік оқытуды әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты орындау

КМ 7. Өндірістік оқытуды әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыруы

ОН 7.1. Үлгілік және жұмыс оқу бағдарламаларының мазмұнына, нормативтік талаптарға сәйкес сабақтарды жоспарлау.

ОН 7.2. Оқу-әдістемелік құжаттаманы әзірлеу үшін қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану.

ОН 7.3. Оқу-әдістемелік және есептік құжаттаманы талдау және ресімдеу.

КҚ 8. Өндірістік оқыту әдістемесін қолдана отырып сабақтар жүргізу

КМ 8. Өндірістік оқыту әдістемесін қолдана отырып сабақтар өткізуі

ОН 8.1. Нұсқаулықтар мен нұсқауларға сәйкес сабақтар өткізу.

ОН 8.2. Білім алушылардың практикалық дағдыларын дамытуға ықпал ететін оқытудың әдістері мен тәсілдерін қолдану.

ОН 8.3. Білім алушылардың жеке және жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқытудың әдістері мен тәсілдерін анықтау.

ОН 8.4. Кәсіпорындарда кәсіби практиканы өткізу.

КҚ 9. Білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне тарту

КМ 9. Білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне тартуы

ОН 9.1. Педагогикалық әдепті, педагогикалық әдеп ережелерін сақтау.

ОН 9.2. Тәрбие және сабақтан тыс іс-шаралар өткізу.

ОН 9.3. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдарға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету.

КҚ 10. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін зерттеу, білім беру ортасын зерттеу

КМ 10. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін зерттеу, білім беру ортасын зерттеуі

ОН 10.1. Білім алушылардың әлеуетін бастапқы диагностикалау әдістерін қолдану.

ОН 10.2. Білім алушылардың практикалық біліктері мен дағдыларының деңгейін бағалау.

ОН 10.3. Педагогикалық қызметінің және білім алушының рефлексиясын өткізу.

КҚ 11. Кәсіби қоғамдастықпен және барлық мүдделі тараптармен өзара іс-қимылды жүзеге асыру

КМ 11. Кәсіби қоғамдастықпен және барлық мүдделі тараптармен өзара іс-қимылды жүзеге асыруы

ОН 11.1. Оқушы және педагогикалық ұжымда және ата-аналармен достық қарым-қатынас орнату.

ОН 11.2. Студенттерді қосымша оқытуға және үйірмелерге тарту.

ОН 11.3. Кәсіби тәжірибе алмасу үшін әріптестермен және әлеуметтік әріптестермен өзара іс-қимыл жасау.

КҚ 12. Өндірістік оқыту мен практиканың оқу бағдарламалары мен әдістемелік материалдарын әзірлеу

КМ 12. Өндірістік оқыту мен практиканың оқу бағдарламалары мен әдістемелік материалдарын әзірлеу

ОН 12.1. Өндірістік оқыту мен практиканың оқу жұмыс бағдарламасын әзірлеу.

ОН 12.2. Сабақтың перспективтік-күнтізбелік жоспарын құру.

КҚ 13. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау

КМ 13. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін анықтауы

ОН 13.1. Педагогикалық мониторингті қолдану.

ОН 13.2. Балалардың жеке ерекшеліктеріне қарай диагностика жүргізу.

ОН 13.3. Оқу жетістіктерін бағалау.

КҚ 14. Өндірістік оқыту мен практиканы өткізудің ұйымдастырушылық және техникалық шарттарын жобалау

КМ 14. Өндірістік оқыту мен практиканы өткізудің ұйымдастырушылық және техникалық шарттарын жобалауы

ОН 14.1. Жұмыс құжаттамасының нормативтік актілер талаптарына сәйкестігін тексеру.

ОН 14.2. Мамандық бойынша оқу жұмыс жоспарлары мен оқу жұмыс бағдарламаларын әзірлеуге қатысу.

ОН 14.3. Өндірістік оқыту мен практиканы өткізу нысандары мен мазмұнын әдіскерлермен келісу.

КҚ 15. Өндірістік оқытудың мазмұнын, нысандары мен әдістерін жетілдіру бойынша жұмысты ұйымдастыру

КМ 15. Өндірістік оқытудың мазмұнын, нысандары мен әдістерін жетілдіру бойынша жұмысты ұйымдастыруы

ОН 15.1. Оқыту және бағалау стратегиясын әзірлеу.

ОН 15.2. Өндірістік оқытуға инновациялық және озық әдістерді енгізу.

ОН 15.3. Өндірістік оқыту шеберлерінің біліктілігін арттыруды ұйымдастыру.

КҚ 16. Өндірістік оқыту шеберлерінің жұмысын үйлестіру

КМ 16. Өндірістік оқыту шеберлерінің жұмысын үйлестіруі

ОН 16.1. Оқу шеберханаларын жабдықтау бойынша жұмысты ұйымдастыру.

ОН 16.2. Өндірістік оқыту шеберлерінің оқу-әдістемелік материалдарының мазмұнын тексеру.

ОН 16.3. Өндірістік оқыту шеберлерінің сабақтарына қатысу және талдау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
449-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "02110200 - Баспа ісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
021 Өнер
0211 Аудиовизуалды құралдар және медиа өндіріс

Мамандығы:

02110200 - Баспа ісі

Біліктілігі:

5AB02110201 - Баспа ісінің қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Баспаға дейінгі процесс жабдығын дайындау

+

-

-

2.2

КМ 2. Баспаға дейінгі процестерге материалдар дайындау

+

-

-

2.3

КМ 3. Макетті баспаға дайындау бойынша операцияларды орындау

+

-

-

2.4

КМ 4. Басылымды редакциялауды және баспаға дайындауды жүзеге асыру

+

+

+

2.5

КМ 5. Өндірістік процесті бақылауды жүзеге асыру

+

+

+

2.6

КМ 6. Бөлімшенің жұмысын ұйымдастыру

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4-сағаттан артық емес

6

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
450-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "02110200 - Баспа ісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқу нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабылеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық - коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық - коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB02110201 - Баспа ісінің қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Баспаға дейінгі процесс жабдығын дайындау

КМ 1. Баспаға дейінгі процесс жабдығын дайындау

ОН 1.1. Жұмыс орнында қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау, өндірістік санитария нормалары мен талаптарын сақтау.

ОН 1.2. Жұмыс үстелі-баспа жүйесінде жұмыс жасау.

ОН 1.3. "Сomputer-to-Film" технологиясының жабдықтарында жұмыстар жүргізу.

ОН 1.4. "Computer-to-Press"технологиясының жабдықтарында жұмыс жасау.

ОН 1.5. "Computer-to-Plate" технологиясының жабдықтарында жұмыс жасау.

КҚ 2. Баспаға дейінгі процестерге материалдар дайындау

КМ 2. Баспаға дейінгі процестерге материалдар дайындау

ОН 2.1. Баспа технологиясына байланысты олардың техникалық сипаттамаларын ескере отырып таңдау.

ОН 2.2. Материалды тұтыну және жабдықты жүктеу нормалары негізінде материалдар санын есептеуге қатысу.

КҚ 3. Макетті баспаға дайындау бойынша операцияларды орындау

КМ 3. Макетті баспаға дайындау бойынша операцияларды орындау

ОН 3.1. Мәтінді теру, өңдеу бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 3.2 Мәтіндерді түзетуді орындау.

ОН 3.3. Баспахана және инфографика ережелерін ескере отырып, басылымның дизайнын орындау.

ОН 3.4. Мәтінді беттеу бойынша жұмыстарды орындау

ОН 3.5. Өндіріске технологиялық картамен (спецификациямен) бірге түпнұсқа-макетті дайындау.

КҚ4. Басылымды редакциялауды және баспаға дайындауды жүзеге асыру

КМ 4. Басылымды редакциялауды және баспаға дайындауды жүзеге асыру

ОН 4.1 Басылымдарды техникалық редакциялауды жүзеге асыру.

ОН 4.2. Басылымдарды көркем редакциялауды және иллюстрациялауды жүзеге асыру.

ОН 4.3. Белгілі бір тақырыптық бағыттағы жұмыстарды ғылыми редакциялау процесіне қатысу.

ОН 4.4 Иллюстрациялардың авторлық түпнұсқаларын тексеру және оларды полиграфиялық қайта өндеуге жарамды түпнұсқаларды жасау үшін пайдалану мүмкіндігін орнату.

ОН 4.5. Авторларға қажетті көмек көрсету (қолжазбалардың құрылымын жақсарту, терминдерді таңдау, иллюстрацияларды рәсімдеу).

ОН 4.6. Басылымдарды көркем және техникалық безендіру макеттерін дайындау.

КҚ 5. Өндірістік процесті бақылауды жүзеге асыру

КМ 5. Өндірістік процесті бақылауды жүзеге асыру

ОН 5.1 Өндіріске тапсыруға дайындалған қолжазбаларды бақылап оқуды жүзеге асыру.

ОН 5.2 Басылымдардағы қателердің, белгілерінің себептерін анықтау.

ОН 5.3 Түпнұсқа-макетке сәйкес брошюралау-түптеу, әрлеу жұмыстарының сигналдық даналары мен баспа сапасын тексеру.

ОН 5.4 Техникалық ресімдеуде жіберілген қателер мен терудегі кемшіліктерді түзету бойынша тиісті нұсқаулар шығару.

ОН 5.5 Полиграфиялық ұйымдардың ерекшеліктерде белгіленген талаптарды сақтауын бақылау.

КҚ 6. Бөлімшенің жұмысын ұйымдастыру

КМ 6. Бөлімшенің жұмысын ұйымдастыру

ОН 6.1. Баспа өнімдерін шығару бойынша жұмыстарды орындауға тартылатын авторлармен, сыртқы редакторлармен, рецензенттермен, суретшілермен және өзге де тұлғалармен байланыс орнату және қолдау.

ОН 6.2. Бөлімшенің қызметін жоспарлауды, есепке алуды және үйлестіруді жүзеге асыру.

ОН 6.3. Бөлімше қызметінің нәтижелерін талдау.

ОН 6.4. Техникалық тапсырмаларды әзірлеу және келісім-шарт жобаларын дайындауға қатысу.

ОН 6.5. Авторлық жобалар тұжырымдамасын әзірлеуге қатысу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
451-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "02110300 - Полиграфия және орау өндірісінің технологиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
021 Өнер
0211 Аудиовизуалды құралдар және медиа өндіріс

Мамандығы:

02110300 - Полиграфия және орау өндірісінің технологиясы

Біліктілігі:

5AB02110301 - Полиграфия және орау өндірісі технологиясының қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Мамандандыруды ескере отырып, полиграфиялық өндірістің баспаға дейінгі процестерін орындау

+

-

-

2.2

КМ 2. Баспа жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және алдын-алу жұмыстары

+

-

-

2.3

КМ 3. Бүкіл таралым ішінде бедердің сапа көрсеткіштерінің нормаланған мәндерінің сақталуын қамтамасыз ететін технологиялық режимдерді сақтай отырып, баспа өнімінің өңдеу процестерін, баспаға шығару процестерін орындау

+

-

-

2.4

КМ 4. Брошюралау-түптеу операцияларын орындау

+

-

-

2.5

КМ 5. Заттаңба-орау өнімінің баспа және өңдеу процестерін орындау

+

-

-

2.6

КМ 6. Өндірістік бөлімшенің (қызметтің) қызметіне басшылықты жүзеге асыру

+

+

+

2.7

КМ 7. Баспа өнімдерінің сапасын бақылауды жүзеге асыру

+

+

+

2.8

КМ 8. Полиграфия өндіріс логистикасын ұйымдастыру

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4-сағаттан артық емес

6

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
452-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "02110300 - Полиграфия және орау өндірісінің технологиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB02110301 - Полиграфиялық және орау өндірісінің қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Мамандандыруды ескере отырып, полиграфиялық өндірістің баспаға дейінгі процестерін орындау

КМ 1. Мамандандыруды ескере отырып, полиграфиялық өндірістің баспаға дейінгі процестерін орындау

ОН 1.1. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, экологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, жұмыс орнын тиімді ұйымдастыру.

ОН 1.2. Мамандандыруды ескере отырып, баспа қалыптарын жасау бойынша жұмыстарды орындау үшін шығын материалдарын, технологиялық жабдықтарды, құралдар мен құрылғыларды дайындауды орындау.

ОН 1.3. Мамандандыруды ескере отырып, беттеу, жолақтарды түсіру және макеттеудің бағдарламалық құралдарын таңдау.

ОН 1.4. Мамандандыруды ескере отырып, формалық процестерде ақпараттық технологияларды, компьютерлік және телекоммуникациялық құралдарды қолдану.

РО 1.5. Жабдықтың жұмыс істеу принциптерін ескере отырып, баспаға дейінгі процестің технологиялық операцияларын орындау.

КҚ 2. Баспа жабдығына техникалық қызмет көрсетуді, басуды, реттеуді орындау

КМ 2. Баспа жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және алдын-алу жұмыстары

ОН 2.1. Жұмыс және құрастыру сызбалары мен схемаларын оқу.

ОН 2.2. Баспа жабдықтарын пайдалану талаптарын сақтай отырып, жабдықты өндірістік процеске дайындау.

ОН 2.3. Жабдықтың жоспардан тыс тоқтауының алдын алу, бөлшектер мен тораптардың қызмет ету мерзімін ұзарту, жөндеу аралық кезеңдер, жабдықтың сақталуын жақсарту, оны пайдалануда сенімділігін арттыру бойынша іс-шараларды орындау.

КҚ3. Бүкіл таралым бойы баспа сапасы көрсеткіштерінің нормаланған мәндерін сақтауды қамтамасыз ететін технологиялық режимдерді сақтай отырып, баспа өнімін басып шығару процестерін және өңдеу процестерін орындау

КМ 3. Бүкіл таралым бойы баспа сапасы көрсеткіштерінің нормаланған мәндерін сақтауды қамтамасыз ететін технологиялық режимдерді сақтай отырып, баспа өнімін басып шығару процестерін және өңдеу процестерін орындау

ОН 3.1 Полиграфиялық өндіріс өнімдерін дайындау технологиясын оның түрлерінің ерекшеліктерін ескере отырып анықтау.

ОН 3.2. Технологиялық картаға сәйкес негізгі және қосалқы шығын материалдарының әртүрлі түрлерін қолдану.

ОН 3.3. Технологиялық режимдерді сақтай отырып, баспа жабдығында бір және көп бояулы жұмыстарды басу процестерін жүзеге асыру.

ОН 3.4. Баспа жабдығының жұмысындағы типтік ақауларды анықтау және жою.

ОН 3.5. Баспа бедерлерін өңдеу (көркейту) бойынша дайындық және негізгі жұмыстарды орындау.

ОН 3.6. Баспа жабдықтарын кептіру және көмекші құрылғыларын реттеу

КҚ 4. Технологиялық процестің талаптарын ескере отырып, брошюралау-түптеу операцияларын орындау

КМ 4. Брошюралау-түптеу операцияларын орындау

ОН 4.1. Бұйымдарды дайындау үшін брошюралау-түптеу өндірісінің шығын материалдарын таңдау және қолдану.

ОН 4.2. Брошюралау-түптеу операцияларын қолмен орындау.

ОН 4.3. Брошюралау-түптеу өндірісінің машиналарында операцияларды орындау.

ОН 4.4. Автоматтандырылған өндірістік желілерде брошюралау-түптеу өндірісінің операцияларын орындау.

КҚ 5. Заттаңба-орау өнімдерінің баспа және әрлеу процестерін орындау

КМ 5. Заттаңба-орау өнімінің баспа және өңдеу процестерін орындау

ОН 5.1. Ұйымның маркетингтік стратегиясын ескере отырып, таңбалау және орау өнімдерінің дизайнын жасау.

ОН 5.2. Баспа технологиясына байланысты негізгі және қосалқы шығын материалдарының әртүрлі түрлерін таңдау.

ОН 5.3. Технологиялық режимдерді сақтай отырып, заттаңба-орау өнімдерінің баспа процестерін жүзеге асыру.

ОН 5.4. Өнімді өңдеу (көркейту) бойынша дайындық және негізгі жұмыстарды орындау.

КҚ 6. Өндірістік бөлімшенің (қызметтің) қызметіне басшылықты жүзеге асыру

КМ 6. Өндірістік бөлімшенің (қызметтің) қызметіне басшылықты жүзеге асыру

ОН 6.1. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді өндірістік жоспарлар құру.

ОН 6.2. Клиенттің сұранысына және баспа индустриясының нарықтық конъюнктурасына сәйкес тапсырысты орындаудың өндірістік мүмкіндіктерін талдау.

ОН 6.3. Тапсырыс берушімен баспа өнімінің технологиялық картасын және тапсырыс-жүктелімін дайындау және келісу.

ОН 6.4. Полиграфиялық өндірістің технологиялық циклінің сатылары аясында тапсырыс қозғалысын бақылау.

ОН 6.5. Дайын өнімді тапсырыс берушіге ілеспе құжатпен беру.

ОН 6.6. Бөлімше деңгейінде полиграфиялық өндіріс персоналының еңбек өнімділігін ынталандыру.

ОН 6.7. Жаңа техника мен технологияны енгізу жоспарларын құру процесіне қатысу.

КҚ 7. Баспа өнімдерінің сапасын бақылауды жүзеге асыру

КМ 7. Баспа өнімдерінің сапасын бақылауды жүзеге асыру

ОН 7.1. Дайын баспа өнімдері мен шығыс материалдарының сапасын бақылау операцияларына арналған жұмыс орнын, құрылғылар мен аспаптарды дайындау.

ОН 7.2. Баспа ақауларын анықтау және оларды баспа қалыбының, шығыс материалдарының, дайын өнімнің сапасын визуалды және аспаптық бақылауды орындау кезінде жою.

ОН 7.3. Қойылған өндірістік міндетке сәйкес техникалық құралдарды калибрлеуді жүзеге асыру.

ОН 7.4. Полиграфиялық өндіріс өнімдерінің сапасын техникалық бақылау шеңберінде бекітілген техникалық және есепке алу-есеп беру құжаттамасын рәсімдеу.

КҚ 8. Полиграфиялық өндіріс логистикасын ұйымдастыру

КМ 8. Полиграфиялық өндіріс логистикасын ұйымдастыру

ОН 8.1. Өндіріс жоспарының көрсеткіштері негізінде шикізат пен жартылай фабрикаттарды сатып алу және жеткізу.

ОН 8.2. Өнімдер мен материалдарды белгіленген шарттар мен талаптарға сәйкес сақтау.

ОН 8.3. Өнімді бөлу арналарын ескере отырып, қоймадан тауарларды орналастыруды орындау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
453-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "02120100 - Интерьер дизайны" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
021 Өнер
0212 Сән, интерьер дизайні және өнеркәсіптік дизайні

Мамандығы:

02120100 - Интерьер дизайны

Біліктілігі:

5AB02120101 - Интерьер дизайны қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Объектіде интерьер дизайны жобасын дайындау бойынша бастапқы жұмыстардың жүргізілуі

+

-

-

2.2

КМ 2. Интерьер дизайнының эскиздік жобасын әзірлеуі

+

-

-

2.3

КМ 3. Интерьер дизайн-жобасының бейнесін түрлі түсті үш өлшемді нобай форматында дайындауы

+

-

-

2.4

КМ 4. Декормен интерьерді безендірудің орындалуы

+

-

-

2.5

КМ 5. Интерьер дизайны бойынша жұмыс жобасын әзірлеуі

+

+

+

2.6

КМ 6. Интерьердің дизайн-жобасын әзірлеуі және оның іске асырылуын бақылауды жүзеге асыруы

+

+

+

2.7

КМ 7. Интерьер дизайн-жобасын дайындауды басқаруы

+

+

+

2.8

КМ 8. Интерьердің дизайн-жобасын материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыруы

+

+

+

2.9

КМ 9. Дизайн- жобасының тұжырымдамалық шешімінің, оның технологиялық қайта өндірілуінің сәйкестіктігін қамтамасыз етуі

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      *Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
454-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "02120100 - Интерьер дизайны" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB02120101 - Интерьер дизайны қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Объектіде интерьер дизайны жобасын дайындау бойынша бастапқы жұмыстарды жүргізу

КМ 1. Объектіде интерьер дизайны жобасын дайындау бойынша бастапқы жұмыстардың жүргізілуі

ОН 1.1. Интерьер дизайны жобасын әзірлеуге арналған объектті өлшеу бойынша ақпаратты жинау және өңдеу.

ОН 1.2. Интерьер дизайнын жасау үшін объект бойынша фото және бейне материалдарды дайындау.

ОН 1.3. Дизайн жобасын жасау үшін қолданылатын өлшеу жоспарын, өлшеу сызбаларын сызу.

КҚ 2. Интерьер дизайнының эскиздік жобасын әзірлеу

КМ 2. Интерьер дизайнының эскиздік жобасын әзірлеуі

ОН 2.1. Интерьер дизайны жобасына арналған жоспарлау шешімін жасау.

ОН 2.2. Интерьердің толық дизайнын жасау.

ОН 2.3. Жоспарлау шешімі мен бөлшектік интерьер дизайнын келісу.

ОН 2.4. Қолданыстағы талаптарға сәйкес келісілген жоспарлау шешімін және бөлшектік дизайнды жасау.

КҚ 3. Интерьер дизайн-жобасының бейнесін түрлі түсті үш өлшемді нобай форматында дайындау

КМ 3. Интерьер дизайн-жобасының бейнесін түрлі түсті үш өлшемді нобай форматында дайындауы

ОН 3.1. Интерьер визуализациясын жасау.

ОН 3.2. Интерьер визуализациясын үйлестіру.

ОН 3.3. Интерьер дизайны жобасының кескінін өңдеудің оңтайлы әдістерін таңдау.

ОН 3.4. Интерьер дизайны жобасының соңғы эскиздері мен суреттері бар альбом дайындау.

КҚ 4. Декормен интерьерді безендіруді орындау

КМ 4. Декормен интерьерді безендірудің орындалуы

ОН 4.1. Интерьерді безендіру тұжырымдамасын әзірлеу бойынша жұмыстар жүргізу.

ОН 4.2. Интерьер декорының тұжырымдамаларын келісу.

ОН 4.3. Қауіпсіздікті сақтай отырып, интерьерді практикалық безендіруді жүзеге асыру.

КҚ 5. Интерьер дизайны бойынша жұмыс жобасын әзірлеу

КМ 5. Интерьер дизайны бойынша жұмыс жобасын әзірлеуі

ОН 5.1. Интерьер дизайны жобасына сызбалар дайындау.

ОН 5.2. Интерьер дизайны жобасына арналған сызбаларды келісу.

ОН 5.3. Интерьер дизайны жобасына арналған материалдардың, жиһаздың, жабдықтардың санын қорды ескерусіз есептеу.

ОН 5.4. Экспликацияларды, шартты белгілерді, сызбаларға түсініктемелерді, дизайнерлік шешімдерге түсіндірмелерді ресімдеу.

КҚ 6. Интерьердің дизайн-жобасын әзірлеуді және оның іске асырылуын бақылауды жүзеге асыру

КМ 6. Интерьердің дизайн-жобасын әзірлеуі және оның іске асырылуын бақылауды жүзеге асыруы

ОН 6.1. Интерьер дизайны жобасын әзірлеуге техникалық тапсырма дайындау.

ОН 6.2. Интерьер дизайны жобасын дайындау бойынша жұмысты ұйымдастыру.

ОН 6.3. Интерьер дизайны жобасы бойынша жұмыс нәтижелерін келісу.

ОН 6.4. Авторлық қадағалауды жүзеге асыру.

КҚ 7. Интерьер дизайн-жобасын дайындауды басқару

КМ 7. Интерьер дизайн-жобасын дайындауды басқаруы

ОН 7.1. Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының, қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау қағидаларының сақталуын бақылау.

ОН 7.2. Интерьер дизайны жобасын әзірлеу бойынша жұмысты ұйымдастыру.

ОН 7.3. Интерьердің дизайн-интерьер жобасын дайындау бойынша орындаушылардың жұмысын ұйымдастыру.

ОН 7.4. Өңдеу ортасын ескере отырып, жобаның өмірлік циклін ұйымдастыру.

ОН 7.5. Деректерді жинау және дизайн-жобасын жасау.

КҚ 8. Интерьердің дизайн-жобасын материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру

КМ 8. Интерьердің дизайн-жобасын материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыруы

ОН 8.1. Дизайн жобасына арналған жабдықты жеткізушілер мен өндірушілерді таңдау.

ОН 8.2. Интерьер дизайнында пайдалану үшін материалдарды және олардың каталогін таңдау.

ОН 8.3. Интерьер дизайнын жүзеге асыру кезінде дизайн жобасында қолдануға арналған жабдықты таңдау.

КҚ 9. Дизайн- жобасының тұжырымдамалық шешімінің ,оның технологиялық қайта өндірілуінің сәйкестіктігін қамтамасыз ету

КМ 9. Дизайн- жобасының тұжырымдамалық шешімінің ,оның технологиялық қайта өндірілуінің сәйкестіктігін қамтамасыз етуі

ОН 9.1. Дизайн жобасының және технологиялық орындау жөніндегі ұйымның тұжырымдамаларын қамтамасыз ету.

ОН 9.2. Интерьер дизайны жобасын әзірлеу жөніндегі ұйымдардың ішкі стандарттарын қалыптастыру.

ОН 9.3. Интерьер дизайнын жасау үшін әр кезеңнің соңғы нұсқасын келісу.

ОН 9.4. Дизайн жобасы бойынша еңбек шығындарын бағалау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
455-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "02120200 - Киім дизайны" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
021 Өнер
0212 Сән, интерьер дизайні және өнеркәсіптік дизайні

Мамандығы:

02120200 - Киім дизайны

Біліктілігі:

5AB02120201 - Киім дизайны қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Үлгінің дизайн жобасын/ киімнің топтамасын жобалау

+

-

-

2.2

КМ 2. Киім дайындау және заманауи өңдеу технологиясын қолдану

+

-

-

2.3

КМ 3. Бұйымдар мен бас киімдерге арналған базалық, модельдік конструкциялар мен лекалдар жиынтықтарын құрастыру

+

-

-

2.4

КМ 4. Киім дизайны жобасының көрнекі ақпарат объектілерін әзірлеу және тұтастыру

+

+

-

2.5

КМ 5. Киім, мата, өнеркәсіптік, коммерциялық және тұтынушылық тауарлар мен әшекейлер дизайнының тұжырымдамаларын әзірлеу

+

+

+

2.6

КМ 6. Өндіріске жаңа үлгілерді іске қосуға қатысу және бақылауды жүзеге асыру

+

+

+

2.7

КМ 7. Дизайн жобаларын әзірлеу жөніндегі қызметті басқару

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      *Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
456-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "02120200 - Киім дизайны" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB02120201 - Киім дизайны қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Үлгінің дизайн жобасын / киім топтамасын жобалау

КМ 1. Үлгінің дизайн жобасын/ киімнің топтамасын жобалау

ОН 1.1. Пәндік әлемнің объектілерін, кеңістікті және адам дене бітімін олардың құрылымы мен құрастырылуы негізінде бейнелеу.

ОН 1.2. Әр түрлі күрделілік деңгейін қолдана отырып, көркем композициялар жасау және колористика әдістері.

ОН 1.3. Модельдер жобасын жасау кезінде костюм композициясын құру заңдарын қолдану.

ОН 1.4. Костюмнің даму тарихын, киім үлгілерін жасау үшін сәннің даму перспективаларын пайдалану.

ОН 1.5. Дизайн тұжырымдамаларын ұсыну үшін эскиздік графиканы, иллюстрациялар мен макеттерді әзірлеу.

ОН 1.6. Көркемдік дизайнды жасау кезінде материалдардың пішінін қалыптастырушы қасиеттерін, ерекшеліктерін ескеру.

КҚ 2. Киімді дайындау және заманауи өңдеу технологиясын қолдану

КМ 2. Киім дайындау және заманауи өңдеу технологиясын қолдану

ОН 2.1. Қауіпсіздік техникасын сақтай отырып, тігін жабдықтарында жұмыс жасау.

ОН 2.2. Бұйымның түйіндік технологиялық өңделуін орындау.

ОН 2.3. Тоқыма бұйымдарын безендірудің заманауи бағыттарын қолдану.

ОН 2.4. Костюмге толықтырулар жасау үшін бас киімдер, зергерлік бұйымдар дайындау.

ОН 2.5. Матадағы бұйымдарды технологиялық өңдеуді орындау.

КҚ 3. Бұйымдар мен бас киімдерге арналған базалық, модельдік конструкциялар мен лекало жиынтықтарын құрастыру

КМ 3. Бұйымдар мен бас киімдерге арналған базалық, модельдік конструкциялар мен лекалдар жиынтықтарын құрастыру

ОН 3.1. Әр түрлі ассортименттегі бұйымдардың негізгі конструкцияларын орындау.

ОН 3.2. Әр түрлі ассортименттегі бұйымдардың модельдік конструкцияларын орындау.

ОН 3.3. Әр түрлі түржиынды бұйымдардың лекалдар жинағын жасау.

ОН 3.4. Материалдың қасиеттерін ескере отырып, түйреу әдісі арқылы костюмнің көлемдік-кеңістіктік құрылымын құру.

ОН 3.5. Сән көрсетілімдеріне арналған көрмелік және жарнамалық киім үлгілерін, киім топтамаларын жасау.

КҚ 4. Киімнің дизайн-жобасының көрнекі ақпарат объектілерін әзірлеу және тұтастыру

КМ 4. Киім дизайны жобасының көрнекі ақпарат объектілерін әзірлеу және тұтастыру

ОН 4.1. Пішін қалыптастырудың әр түрлі кезеңдерде дамуын зерттеу және талдау негізінде костюм пішінін болжау.

ОН 4.2. Жобалау алдындағы зерттеулерді жүргізу.

ОН 4.3. Компьютерлік бағдарламалардың көмегімен киім дизайны жобасын жасау.

ОН 4.4. Костюм дизайнының нысандарын шығармашылық дизайн жоспарын беру әдістерімен әзірлеу.

ОН 4.5. Ұлттық костюмдер стилистикасы негізінде костюм дизайны тұжырымдамасын әзірлеу.

ОН 4.6. Дизайн-жобаның көркемдік-техникалық әзірлемесін орындау.

КҚ 5. Киім, мата, өнеркәсіптік, коммерциялық және тұтынушылық тауарлар мен әшекейлер дизайнының тұжырымдамаларын әзірлеу

КМ 5. Киім, мата, өнеркәсіптік, коммерциялық және тұтынушылық тауарлар мен әшекейлер дизайнының тұжырымдамаларын әзірлеу

ОН 5.1. Костюмнің көркемдік құрастырылуы мен дизайны арқылы көлемдік-кеңістіктік құрылымдарды үйлестіру заңдылықтарын қолдану.

ОН 5.2. Дизайн-жобаларды құру кезінде ғылыми зерттеу әдістерін қолдану және өз тұжырымдамалық шешімдердің жаңалығын негіздеу.

ОН 5.3. Киім, мата және зергерлік дизайн тұжырымдамаларын жасау.

ОН 5.4. Көрнекі ақпарат, сәйкестендіру және коммуникация объектілерін құруға арналған жобалық тапсырмаларды тапсырыс берушімен келісу.

ОН 5.5. Дизайн-жобаға қойылатын талаптардың спецификациясын және дизайн-жоба бойынша құжаттаманың толық жиынтығын ресімдеу.

КҚ 6. Өндіріске жаңа үлгілерді іске қосуға қатысу және бақылауды жүзеге асыру

КМ 6. Өндіріске жаңа үлгілерді іске қосуға қатысу және бақылауды жүзеге асыру

ОН 6.1. Киімнің эксперименттік модельдерін (тәжірибелік үлгілерін) сынақтан өткізуді және оларды өндіруге бейімдеуді жүргізу.

ОН 6.2. Жобаның техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу әдістемесін қолдану.

ОН 6.3. Бұйымдарды дайындаудың авторлық үлгіге сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру.

КҚ 7. Дизайн жобаларын әзірлеу жөніндегі қызметті басқару

КМ 7. Дизайн жобаларын әзірлеу жөніндегі қызметті басқару

ОН 7.1. Дизайн жобасына қойылатын талаптарды анықтау.

ОН 7.2. Тапсырманың ықтимал шешімдерінің жиынтығын немесе дизайн жобасын орындау тәсілдерін синтездеу.

ОН 7.3. Әзірленген көрнекі ақпарат объектілерінің бағалау сапасын жүргізу.

ОН 7.4. Өндірісте көрнекі ақпарат объектілерін дайындау бойынша жұмыстардың орындалуына бақылау жүргізу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
457-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "02120300 - Өнеркәсіп өнімдерінің дизайны" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
021 Өнер
0212 Сән, интерьер дизайні және өнеркәсіптік дизайні

Мамандығы:

02120300 - Өнеркәсіп өнімдерінің дизайны

Біліктілігі:

5AB02120301 - Өнеркәсіп өнімдерінің дизайны қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Жаңартылған ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, жоба алдындағы жұмыс шеңберінде қажетті ақпаратты алуы

+

-

-

2.2

КM 2. Жобалық іс-әрекет шеңберінде әртүрлі көркемдік техникада жұмыс істеу дағдыларын қолдануы

+

-

-

2.3

КМ 3. Эстетикалық және техникалық талаптарға жауап беретін компьютерлік модельдеу, макеттеу арқылы тауарлар мен бұйымдардың үлгілерін жобалауы

+

-

-

2.4

КМ 4. Арнайы жабдықта прототиптер жасауы

+

-

-

2.5

КМ 5. Техникалық жобалау міндеттерінің талаптарын талдау және идеяны қалыптастыру үшін нарықты зерттеуі

+

+

+

2.6

КМ 6. Сәндік, көрме немесе коммерциялық мақсаттар үшін көркемдік немесе дизайн тұжырымдамаларын жүзеге асыруға қатысуы

+

+

+

2.7

КМ 7. Мағыналық қалыптастырушы және қалыптастырушы факторларды ескере отырып, дизайн-жобалауды жүзеге асыруы

+

+

+

2.8

КМ 8. Жобаны іске асыру үшін негізгі экономикалық есептеулері бар дизайн-бағдарлама бойынша құжаттаманы дайындауы

+

+

+

2.9

КМ 9. Жаңа дизайн өнімді жасау бойынша жұмыстың ұйымдастырылуы

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      *Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
458-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "02120300 - Өнеркәсіп өнімдерінің дизайны" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB02120301 - Өнеркәсіп өнімдерінің дизайны қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Өзекті ақпараттық технологияларды қолдана отырып, жобалау алдындағы жұмыс шеңберінде қажетті ақпаратты алу

КМ 1. Өзекті ақпараттық технологияларды қолдана отырып, жобалау алдындағы жұмыс шеңберінде қажетті ақпаратты алуы

ОН 1.1. Дизайн қызметі саласындағы кәсіби тәжірибені жинау және жүйелеу.

ОН 1.2. Әр түрлі мәдени және тарихи жағдайларда технологияның дамуы мен дизайнның негізгі бағыттарын талдау және олардың өнеркәсіптік дизайн эволюциясына әсерін бағалау.

ОН 1.3. Тұтынушылардың қалауына стилистикалық талдау жасау.

КҚ 2.Жобалық іс-әрекеттер аясында әртүрлі көркемдік техникада жұмыс істеу дағдыларын қолдану

КМ 2. Жобалық іс-әрекет аясында әртүрлі көркемдік техникада жұмыс істеу дағдыларын қолдануы

ОН 2.1. Жобалық іс-әрекет аясында әртүрлі көркемдік техникада жұмыс істеу дағдыларын қолдану.

ОН 2.2. Жобалық графикада эскиз, кескіндеме және мүсіндеу бойынша практикалық дағдыларды қолдану.

ОН 2.3. Дизайн-жобалауда қолданылатын заманауи қаріп мәдениетін және компьютерлік технологияларды қолдану.

ОН 2.4. Дизайнерлік зерттеулердің нәтижелері бойынша идеяларды, презентациялық материалдарды қолмен немесе автоматтандырылған жобалау жүйелерінің көмегімен визуализациялау.

КҚ 3. Эстетикалық және техникалық талаптарға жауап беретін компьютерлік модельдеу, макеттеу арқылы тауарлар мен бұйымдардың үлгілерін жобалау

КМ 3. Эстетикалық және техникалық талаптарға жауап беретін компьютерлік модельдеу, макеттеу арқылы тауарлар мен бұйымдардың үлгілерін жобалауы

ОН 3.1. Эргономика талаптарына сәйкес бұйымның және оның құрылымдық элементтерінің эскиздерін орындау.

ОН 3.2. Жобаланатын бұйымға техникалық, көркемдік-конструкторлық құжаттаманың сызбалары мен схемаларын орындау.

ОН 3.3. Арнайы компьютерлік модельдеу бағдарламаларын қолданып модельдер құрастыру.

ОН 3.4. Жобаланған өнімнің қалыптастырушы элементтерін өндіру үшін материалдарды құрамы таңдау.

ОН 3.5. Көркемдік ойды ескере отырып, құрылымдық бөлшектер мен әрлеу материалдарының шешімдерін әзірлеу.

КҚ 4. Арнайы жабдықта прототиптер жасау

КМ 4. Арнайы жабдықта прототиптер жасауы

ОН 4.1. Тиісті жабдықта басып шығару үшін екі және үш өлшемді модельдерді басқару кодына аудару үшін файлдарды дайындау.

ОН 4.2. Тапсырманы орындау үшін жабдықтар мен үш өлшемді басып шығару принтерлерін технологиялық баптау және техникалық дайындау.

ОН 4.3. Прототиптер мен физикалық модельдерді құру кезінде әртүрлі материалдармен жұмыс істеу әдістерін меңгеру.

ОН 4.4. Жобалау объектісінің немесе оның жеке элементтерінің макетте, материалда анықтамалық үлгілерін орындау.

ОН 4.5. Дайын өнімнің сапасын көрсетілген сипаттамаларға сәйкестігін бақылау.

КҚ 5. Техникалық жобалау міндеттерінің талаптарын талдау және идеяны қалыптастыру үшін нарықты зерттеу

КМ 5. Техникалық жобалау міндеттерінің талаптарын талдау және идеяны қалыптастыру үшін нарықты зерттеуі

ОН 5.1. Тапсырыс берушілердің жобаланған қойылатын талаптарын зерттеу.

ОН 5.2. Маркетингтік зерттеулер мен кеңестер арқылы өндіріс үшін дизайн тұжырымдамаларын жасау.

ОН 5.3. Дизайн қызметі өнімдерінің композициялық, құрылымдық, технологиялық, эргономикалық және колористикалық шешімдерін талдау.

ОН 5.4. Көркем құрастырудың әртүрлі сатыларында (кезеңдерінде) патенттік және өзге де ғылыми-техникалық ақпаратты іріктеу мен талдауды жүзеге асыру.

КҚ 6. Сәндік, көрмелік немесе коммерциялық мақсатта көркемдік немесе дизайн тұжырымдамаларын жүзеге асыруға қатысу

КМ 6. Сәндік, көрмелік немесе коммерциялық мақсатта көркемдік немесе дизайн тұжырымдамаларын жүзеге асыруға қатысуы

ОН 6.1. Мүмкін болатын есептерді немесе дизайн жобасын орындау тәсілдерін синтездеу арқылы дизайн жобасына қойылатын талаптарды анықтау.

ОН 6.2. Эстетикалық тәртіп идеяларын техникалық, функционалдық, экологиялық және технологиялық талаптармен үйлестіру.

ОН 6.3. Нақты мазмұнға негізделген дизайн объектісінің экспрессивті бейнелі шешімін қалыптастыру.

ОН 6.4. Өнімдер үшін таңдалған дизайн құжаттамасының сипаттамасы мен дизайнын орындау.

ОН 6.5. Тапсырыс берушімен келісу үшін бұйымдардың прототиптері мен үлгілерін дайындау.

КҚ 7. Мағыналық және қалыптастырушы факторлардың арақатынасын ескере отырып, дизайн-жобалауды жүзеге асыру

КМ 7. Мағыналық және қалыптастырушы факторларды ескере отырып, дизайн-жобалауды жүзеге асыруы

ОН 7.1. Жобаланатын бұйымға техникалық құжаттаманы және дайындау технологияларын ескере отырып, дизайн-жобаны орындаудың технологиялық картасын әзірлеу.

ОН 7.2. Бұйымдарды жобалау кезінде ғылыми, техникалық және көркем шығармашылықтың кешенді әдіснамалық принциптерін қолдану.

ОН 7.3. Бұйым конструкцияларының технологиялылығын ескере отырып, қолда бар жабдық паркі негізінде бұйымдарды дайындаудың оңтайлы технологияларын таңдау.

ОН 7.4. Дизайн өнімінің бөлшектері мен түйіндерінің сапасы мен сенімділігін тексеру және бағалау.

КҚ 8. Жобаны іске асыру үшін негізгі экономикалық есептеулермен дизайн-бағдарлама бойынша құжаттаманы дайындау

КМ 8. Жобаны іске асыру үшін негізгі экономикалық есептеулері бар дизайн-бағдарлама бойынша құжаттаманы дайындауы

ОН 8.1. Техникалық-экономикалық талаптарға, өндірістің прогрессивті технологиясына және эргономика талаптарына сәйкес тапсырыс берушілермен жобалауға және келісуге техникалық тапсырмалар жасау.

ОН 8.2. Дизайн жобалары бойынша құжаттаманы іске асыру және құру үшін заманауи ақпараттық технологиялар мен графикалық редакторларды қолдану.

ОН 8.3. Дайын жобаға жобалық-сметалық құжаттаманы ресімдеу.

КҚ 9. Жаңа дизайн өнімді жасау бойынша жұмысты ұйымдастыру

КМ 9. Жаңа дизайн өнімді жасау бойынша жұмыстың ұйымдастырылуы

ОН 9.1. Жоспарлау мен басқарудың тиісті құралдарын қолдана отырып, тиімді жұмыс әдістерін таңдау.

ОН 9.2. Іскерлік қарым-қатынасты ауызша және жазбаша түрде жүзеге асыру.

ОН 9.3. Тиісті профильдердің тұтынушыларымен және мамандарымен өзара әрекеттесу.

ОН 9.4. Шағын дизайн ұжымдарының жұмысын ұйымдастыру.

ОН 9.5. Жұмыс орындары мен жабдықтардағы еңбек тәртібі мен қауіпсіздігін бақылау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
459-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "02150100 - Әлеуметтік-мәдени қызмет" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру деңгейінің коды және атауы:

02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
021 Өнер
0215 Музыка және театр өнері

Мамандық:

02150100 - Әлеуметтік-мәдени қызмет

Біліктілік:

5АВ02150101 - Әлеуметтік-мәдени қызметтің қолданбалы бакалавры

 

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

+

1.3

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Кәсіби қабілеттерін дамыту

+

+

-

2.2

КМ 2. Мәдени-демалыс іс-шараларын өткізу

+

+

-

2.3

КМ 3. Театрлық қойылымдарды әзірлеу және жүзеге асыру

+

+

+

2.4

КМ 4. Театрландырылған көріністер мен мерекелер қойылымы

+

+

+

2.5

КМ 5. Шығармашылық ұжымды басқару

+

+

-

2.6

КМ 6. Этномәдени құндылықтарды тәрбиелеу мен дарыту және тұлғаны шығармашылық дамыту

+

+

+

2.7

КМ 7. Мәдени-демалыс қызметінің қазіргі заманғы нысандарының қойылымы

+

+

+

2.8

КМ 8. Әлеуметтік - мәдени қызметте психологиялық - педагогикалық негіздерді қолдану

+

+

+

2.9

КМ 9. Әлеуметтік-мәдени сала мекемелерінің (ұйымдарының) тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету.

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      *Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
460-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "02150100 - Әлеуметтік-мәдени қызмет" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5АВ02150101 - Әлеуметтік-мәдени қызметтің қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Кәсіби шығармашылық қабілеттерін дамыту

КМ 1. Кәсіби қабілеттерін дамыту

ОН 1.1. Этюд қойылымында актерлік шеберлік элементтерін пайдалану.

ОН 1.2. Сценарийлік жоспарларды әзірлеу.

ОН 1.3. Шағын сахналық нысан қойылымын жүзеге асыру.

ОН 1.4. Мәдени-демалыс қызметінің теориялық негіздерін сипаттау.

КҚ 2. Әр түрлі жұмыс түрлері мен әдістерін қолдана отырып, мәдени-демалыс іс-шараларын өткізу

КМ 2. Мәдени-демалыс іс-шараларын өткізу

ОН 2.1. Әлеуметтік-мәдени жобалар мен бағдарламаларды әзірлеу және жүзеге асыру.

ОН 2.2. Мәдени-демалыс бағдарламаларын дайындау және өткізу технологиясын қолдану.

ОН 2.3. Мәдени-демалыс бағдарламаларында ұйымдастырушы, жүргізуші, шығармашылық қызметті орындаушы рөлінде болу.

ОН 2.4. Мәдени-көпшілік іс-шараларды дайындау үдерісінде ұйымдастыру және дайындық жұмыстарын жүзеге асыру.

ОН 2.5. Кәсіби қызметте ойын технологияларын қолдану.

ОН 2.6. Балалар мен жасөспірімдер үшін іс-шаралар қойылымын ұйымдастыру.

ОН 2.7. Балалар сауықтыру лагерінде жасақ жұмысын ұйымдастыру.

КҚ 3. Театрлық қойылымдарды әзірлеу және жүзеге асыру

КМ 3. Театрлық қойылымдарды әзірлеу және жүзеге асыру

ОН 3.1. Қойылым үшін көркем шығармаларды сахналау.

ОН 3.2. Пьеса қойылымын жүзеге асыру.

ОН 3.3. Кәсіби қызметте әлемдік мәдениет пен өнер жетістіктерін насихаттау.

ОН 3.4. Өнер және мәдениет саласындағы халықтың қажеттіліктері мен мүдделерін анықтау.

КҚ 4. Театрландырылған қойылымдарды, мерекелерді дайындау үдерісінде ұйымдастыру және дайындық жұмыстарын жүргізу

КМ 4. Театрландырылған көріністер мен мерекелер қойылымы

ОН 4.1. Әдеби-музыкалық композиция қойылымын жүзеге асыру.

ОН 4.2. Жарықтық, дыбыстық және шулық безендірулерді қолдану.

ОН 4.3. Театрландырылған тақырыптық кештің қойылымын жүзеге асыру.

ОН 4.4. Көркем-публицистикалық көрініс қойылымын жоспарлау және жүзеге асыру.

ОН 4.5. Театрландырылған концертте жаңа әдістер мен формаларды қолдануды қамтамасыз ету.

ОН 4.6. Мерекені ұйымдастыруда және өткізуде заманауи театр нысандарын қолдану.

КҚ 5. Халықтың мәдени сұраныстарына жауап беретін шығармашылық ұжымды басқару

КМ 5. Шығармашылық ұжымды басқару

ОН 5.1. Шығармашылық ұжым жетекшісінің қызметін атқару.

ОН 5.2. Көркемөнерпаздар театр ұжымдарымен дайындық жұмыстарын жүргізу.

ОН 5.3. Ұжыммен жоспарлы тәрбие жұмысын ұйымдастыру.

ОН 5.4. Театр ұжымының продюсерлігіне қатысу.

КҚ 6. Қазақстан аумағында тұратын халықтардың ұлттық мәдениеті мен дәстүрін насихаттау

КМ 6. Этномәдени құндылықтарды тәрбиелеу мен дарыту және тұлғаны шығармашылық дамыту

ОН 6.1. Халық шығармашылығы мен фольклордың ерекшеліктерін жүйелеу және талдау.

ОН 6.2. Қазақстан халықтарының салт-дәстүрлерін жаңғыртуға ықпал ету.

ОН 6.3. Әдет-ғұрыптар қойылымын жүзеге асыру.

ОН 6.4. Халық мерекесі қойылымының әдістемесін меңгеру.

ОН 6.5. Халықтық мерекелерде ойын технологияларын қолдану.

КҚ 7. Мәдени-демалыс қызметінің қазіргі заманғы нысандары қойылымын енгізу

КМ 7. Мәдени-демалыс қызметінің қазіргі заманғы нысандарының қойылымы

ОН 7.1. Кәсіби жұмыста заманауи әдістемелер мен техникалық құралдарды қолдану.

ОН 7.2. Заманауи мәдени-демалыс бағдарламаларының қойылымына интерактивті тәсілдерді енгізу.

ОН 7.3. Мәдени-демалыс бағдарламасымен жұмыс істеуде шоумен сапасын дамыту.

ОН 7.4. Шоу-бағдарламаларының қойылымын жүзеге асыру.

КҚ 8. Әлеуметтік – мәдени қызметте психологиялық – педагогикалық негіздерді қолдану

КМ 8. Әлеуметтік – мәдени қызметте психологиялық – педагогикалық негіздерді қолдану

ОН 8.1. Бос уақыт педагогикасының әлеуметтік технологияларын қолдану.

ОН 8.2. Өнер және мәдениет саласындағы халықтың қажеттіліктері мен мүдделерін анықтау.

ОН 8.3. Мәдени-демалыс қызметін тұтынушының жеке тұлғасын есепке алу.

ОН 8.4. Практикалық жұмыста педагогикалық әдепті сақтау.

КҚ 9. Әлеуметтік-мәдени сала мекемелерінің (ұйымдарының) тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету

КМ 9. Әлеуметтік-мәдени сала мекемелерінің (ұйымдарының) тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету

ОН 9.1. Әлеуметтік-мәдени қызметтің басым бағыттарын анықтау.

ОН 9.2. Әлеуметтік-мәдени сала ұйымдарында әдістемелік жұмысты жүзеге асыру.

ОН 9.3. Мәдениет және білім беру мекемелерінде менеджмент және маркетинг негіздерін қолдану.

ОН 9.4. Мәдениет мекемелеріне басшылық ету.

ОН 9.5. Мәдениет мекемелерінің қаржы-шаруашылық қызметіне қатысу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
461-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "02150200 - Халықтық көркем шығармашылығы (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру деңгейінің коды және атауы:

02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
021 Өнер
0215 Музыка және театр өнері

Мамандық:

02150200 - Халықтық көркем шығармашылығы (түрлері бойынша)

Біліктілік:

5АВ02150201 - Халықтық көркем шығармашылығының қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттердің/сағаттардың саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрлар біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

-

1.2.

БМ 2. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.3

БМ 3. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Хореографиялық қабілеттерін дамыту

+

+

-

2.2

КМ 2. Биді оқыту әдістемесін қолдану

+

+

-

2.3

КМ 3. Шығармашылық қабілетті дамыту

+

+

-

2.4

КМ 4. Өнердің даму кезеңдерін анықтау және талдау

+

+

+

2.5

КМ 5. Оқу би комбинацияларын жасау

+

+

-

2.6

КМ 6. Оқу би композицияларын жасау

+

+

-

2.7

КМ 7. Қазіргі заманғы техникалық құралдарды пайдалану

+

+

-

2.8

КМ 8. Көркемөнерпаздар хореографиялық ұжымына жетекшілік ету

+

+

+

2.9

КМ 9. Балалар мен жасөспірімдерге арналған көпшілік іс-шаралардың хореографиялық қойылымының режиссурасы

+

+

+

2.10

КМ 10. Кеңейтілген композициялар жасау

+

+

+

2.11

КМ 11. Педагог-хореографтың жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      *Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
462-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "02150200 - Халықтық көркем шығармашылығы (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 1. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 1.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 1.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-портал қызметтерін пайдалану.

БҚ 2. Қоғамда және еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 2. Қоғамда және еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 2.1. Толеранттылық пен белсенді жеке позицияны қалыптастыратын моральдық құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 2.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 2.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 2.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған шындықты бағалау.

ОН 2.5. Қазақстанның қазіргі тарихы оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен тетіктерін қолдану

БМ 3. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен тетіктерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі сұрақтарды меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық үдерістерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5АВ02150201 - Халықтық көркем шығармашылығының қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Хореографиялық қабілеттерін дамыту

КМ 1. Хореографиялық қабілеттерін дамыту

ОН 1.1. Хореографияға қатысты дене қабілеттілігін дамыту.

ОН 1.2. Классикалық бидің би жаттығуларын орындау қабілеттерін дамыту.

ОН 1.3. Қазақ биінің жаттығуларын орындау қабілетін дамыту.

ОН 1.4. Халықтық-сахналық би жаттығуларын орындау қабілетін дамыту.

ОН 1.5. Хореографиялық композицияда би суретін жасау және дамыту қабілетін дамыту.

КҚ 2. Биді оқыту әдістемесін қолдану

КМ 2. Биді оқыту әдістемесін қолдану

ОН 2.1. Хореографиялық станокта экзерсистің оқу комбинацияларын жасауда классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесін пайдалану.

ОН 2.2. Хореографиялық станокта экзерсистің оқу комбинацияларын жасауда қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесін пайдалану.

ОН 2.3. Станокта экзерсистің оқу комбинацияларын жасауда халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесін қолдану.

ОН 2.4. Би қойылымының теориясы мен әдістемесін қолдану.

КҚ 3. Шығармашылық қабілетті дамыту

КМ 3. Шығармашылық қабілетті дамыту

ОН 3.1. Музыкалық шығармаға толық талдау жүргізу.

ОН 3.2. Ноталық сауаттылықты және музыкалық аспапта ойынды меңгеру.

ОН 3.3. Сахна тілі негіздерін меңгеру.

ОН 3.4. Актер шеберлігі негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Педагогикалық әдепті, педагогикалық әдеп ережелерін сақтау.

ОН 3.6. Мәдени хабардарлықты, тілдік құзыреттілікті дамыту.

КҚ 4. Өнердің даму кезеңдерін анықтау және талдау

КМ 4. Өнердің даму кезеңдерін анықтау және талдау

ОН 4.1. Шығармашылық жұмыста костюм жасау кезеңдерін сипаттау.

ОН 4.2. Хореографияның даму кезеңдерін сипаттау.

ОН 4.3. Бейнелеу өнерінің дамуын сипаттау.

ОН 4.4. Тарихи-тұрмыстық бидің ерекшеліктерін сипаттау.

КҚ 5. Оқу би комбинацияларын жасау

КМ 5. Оқу би комбинацияларын жасау

ОН 5.1. Классикалық биде сыныптың ортасында оқу комбинацияларын және allegro комбинациясын жасау.

ОН 5.2. Қазақ биінде сыныптың ортасында оқу комбинацияларын жасау.

ОН 5.3. Халықтық-сахналық биде сыныптың ортасында оқу комбинацияларын жасау.

ОН 5.4. Заманауи биде сыныптың ортасында оқу комбинацияларын жасау.

ОН 5.5. Ойын биін жасауды үйретуде би қойылымының оқу комбинацияларын жасау.

КҚ 6. Оқу би композицияларын жасау

КМ 6. Оқу би композицияларын жасау

ОН 6.1. Классикалық биде хореографиялық сыныптың ортасында оқу композицияларын жасау.

ОН 6.2. Қазақ биінде хореографиялық сыныптың ортасында оқу композицияларын жасау.

ОН 6.3. Халықтық-сахналық биде хореографиялық сыныптың ортасында оқу композицияларын жасау.

ОН 6.4. Заманауи биде хореографиялық сыныптың ортасында оқу композицияларын жасау.

ОН 6.5. Хореографиялық сыныптың ортасында спорттық бал биінің оқу композицияларын жасау.

ОН 6.6. Сюжеттік би жасауды оқытуда би қойылымының композициясын оқытудың теориясы мен әдістемесін қолдану.

КҚ 7. Қазіргі заманғы техникалық құралдарды пайдалану

КМ 7. Қазіргі заманғы техникалық құралдарды пайдалану

ОН 7.1. Көркем-декорациялық безендіруді әзірлеу.

ОН 7.2. Музыкалық безендіруді әзірлеу.

ОН 7.3. Кино - жарықпен безендіруді әзірлеу.

ОН 7.4. Жаңа сахналық технологияларды меңгеру.

КҚ 8. Көркемөнерпаздар хореографиялық ұжымына жетекшілік ету

КМ 8. Көркемөнерпаздар хореографиялық ұжымына жетекшілік ету

ОН 8.1. Көркемөнерпаз хореография ұжымына жетекшілік ету.

ОН 8.2. Түрлі жанрдағы көркемөнерпаздар хореографиялық ұжымдарында дайындық жұмыстарын жүргізу.

ОН 8.3. Хореографиялық ұжымның қатысушыларымен тәрбие жұмысын жоспарлау.

ОН 8.4. Хореография жанрындағы жаңа жобаға продюсерлік етуге қатысу.

КҚ 9. Балалар мен жасөспірімдерге арналған көпшілік іс-шаралардың хореографиялық қойылымына
режиссерлік ету

КМ 9. Балалар мен жасөспірімдерге арналған көпшілік іс-шаралардың хореографиялық қойылымының режиссурасы

ОН 9.1. Балалар мен жасөспірімдерге көпшілік хореографиялық композициялар қойылымына режиссерлік ету.

ОН 9.2. Көпшілік шаралардың хореографиялық қойылымында балалармен және жасөспірімдермен жұмыс істеудің классикалық және заманауи хореографиялық әдістерін қолдану.

ОН 9.3. Қосымша білім беру мекемелерінде көпшілік хореографиялық тренингтерге режиссерлік ету.

КҚ 10. Кеңейтілген композициялар жасау

КМ 10. Кеңейтілген композициялар жасау

ОН 10.1. Кеңейтілген композициялар жасауда би қойылымының композициясын оқытудың теориясы мен әдістемесін қолдану.

ОН 10.2. Классикалық биде кеңейтілген композициялар жасау.

ОН 10.3. Қазақ биінде кеңейтілген композициялар жасау.

ОН 10.4. Халықтық-сахналық биде кеңейтілген композициялар жасау.

КҚ 11. Педагог-хореографтың жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру

КМ 11. Педагог-хореографтың жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру

ОН 11.1. Мәдениет және білім беру мекемелерінде педагог-хореографтың жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру.

ОН 11.2. Мәдениет және білім беру мекемелерінде хореографтың жұмысы үшін менеджмент және маркетинг негіздерін қолдану.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
463-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "02310100 – Аударма ісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
023 Тілдер
0231 Тілдерді оқу

Мамандығы:

02310100 – Аударма ісі (түрлері бойынша)

Біліктілігі:

5АВ02310101 - Аударма ісінің қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағат саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КM 1. Тілдік білім парадигмасын қолдану

+

+

-

2.2

КM 2. Интерактивті тілдік оқытудың дискурсивтік әдістерін енгізу

+

+

-

2.3

КM 3 Әртүрлі қызмет салаларында коммуникативті қарым-катынасты енгізу

+

+

-

2.4

КM 4. Арнайы кәсіби салаларда тіларалық жазбаша аударманы жүзеге асыру

+

+

+

2.5

КM 5. Арнайы кәсіби салаларда тіларалық ауызша аударманы жүзеге асыру

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылында 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
464-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "02310100 – Аударма ісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5АВ02310101 – Аударма ісі қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Тілдік біліктілік парадигмасын қолдану

КМ 1. Тілдік біліктілік парадигмасын қолдану

ОН 1.1. Кәсіби іс-әрекетке байланысты лексиканы қолдану.

ОН 1.2. Лингвистикалық, энциклопедиялық, лексикографиялық және арнайы әдебиеттерде шарлау.

OН 1.3. Ауызша және жазбаша сөйлеуді дұрыс тұжырымдау.

ОН 1.4. Тілдің грамматикалық және фонетикалық нормаларын сақтай отырып, әңгімелесу, хат алмасу.

КҚ 2. Интерактивті тілдік оқытудың дискурсивтік әдістерін енгізу

КМ 2. . Интерактивті тілдік оқытудың дискурсивтік әдістерін енгізу

ОН 2.1. Әртүрлі мәтін түрлерімен жұмыс жасау.

ОН 2.2. Бір тілден екінші тілге жылдам ауысу.

ОН 2.3. Аударма жүзеге асырылатын коммуникативті жағдаяттың ерекшеліктерін бағалау.

ОН 2.4. Хат алмасуда және қарым-қатынаста іскерлік қарым-қатынас принциптерін қолдану.

ОН 2.5. Параллель және прецедентті мәтіндерді (үлгілерді) іздеу, таңдау және салыстырмалы талдауды орындау.

ОН 2.6. Бастапқы мәтінді лингвистикалық түрлендіру құралы ретінде лексикалық, грамматикалық, стилистикалық түрлендірулер жүйесін пайдалану.

КҚ 3. Әртүрлі қызмет салаларында коммуникативті қарым-катынасты енгізу

КМ 3. Әртүрлі қызмет салаларында коммуникативті қарым-катынасты енгізу

ОН 3.1. Аударматанудың жалпы тұжырымдамасын көрсету.

ОН 3.2. Мәдениетаралық коммуникациядағы және өзара түсіністік техникасын меңгеру.

ОН 3.3. Автоматтандырылған және автоматтандырылған аударма құралдарын қолдану, аудармаларды өңдеу.

КҚ 4. Арнайы кәсіби салаларда тіларалық жазбаша аударманы жүзеге асыру

КМ 4. Арнайы кәсіби салаларда тіларалық жазбаша аударманы жүзеге асыру

ОН 4.1. Кәсіби есептерді шешуге қатысты ақпаратты табу алгоритміне ие болу.

ОН 4.2. Мәтіннің коммуникативтік бағытын анықтау үшін оның аударма алдындағы талдауын жүргізу.

ОН 4.3 Аударма әдістерін қолдану.

ОН 4.4. Мәтінді аударма тілінің жанрлық және стильдік нормаларына сәйкес аудару.

ОН 4.5. Аяқталған жазбаша аударманың сапасын талдау және бағалау.

ОН 4.6. Аударма мәтінін аударма тілінде қабылданған нормалар мен талаптарға сәйкес дайындау.

КҚ 5. Арнайы кәсіби салаларда тіларалық ауызша аударманы жүзеге асыру

КМ 5. Арнайы кәсіби салаларда тіларалық ауызша аударманы жүзеге асыру

ОН 5.1. Кәсіби мәселелерді шешу үшін қажетті ақпаратты алу көздерін пайдалану.

ОН 5.2. Нормативтік, контекстік және эквивалентті сәйкестіктерді анықтау үшін терминологияны салыстырмалы зерттеуді жүргізу.

ОН 5.3. Аударылған мәтіннің эквиваленттілігі мен сәйкестігін сақтай отырып, дәйекті аударманы жүргізу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
465-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "04110100 - Есеп және аудит" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

04 Кәсіпкерлік, басқару және құқық
041 Кәсіпкерлік және басқару
0411 Бухгалтерлік іс және салық салу

Мамандығы:

04110100 - Есеп және аудит

Біліктілігі:

5AB04110101 - Есеп және аудиттің қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Бастапқы құжаттармен жұмысты жүзеге асыру

-

-

-

2.2

КМ 2. Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының есебін жүргізу

-

-

-

2.3

КМ 3. Дайын өнімнің есебін жүргізу

+

-

+

2.4

КМ 4. Тауарлық-материалдық қорлардың есебін жүргізу

+

-

+

2.5

КM 5. Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді есепке алу бойынша жұмыстарды орындау

+

+

-

2.6

КM 6. Еңбекақы бойынша есеп айырысуларды орындау

+

-

-

2.7

КМ 7. Бюджетпен және бюджеттен тыс қорлармен есеп айырысуларды жүргізу

+

+

-

2.8

КМ 8. Кредиторлармен және инвесторлармен есеп жүргізу

+

+

-

2.9

КМ 9. Капитал мен қаржы-шаруашылық қызмет нәтижелерінің есебін жүргізу

+

+

-

2.10

КМ 10. Өндіріс шығындарының есебін жүргізу мен өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құнын калькуляциялау

+

+

+

2.11

КМ 11. Кәсіпорынның (ұйымның) есептілігін және есеп саясатын жасауға қатысу

+

+

+

2.12

КМ 12. Ұйымның қаржылық есептілігіне талдау жүргізу

+

+

+

2.13

КМ 13. Қолданыстағы ережелер мен нұсқаулықтарға сәйкес есеп жүргізуді бақылауды жүзеге асыру

+

+

+

2.14

КМ 14. Мемлекеттік сатып алу рәсімдеріне қатысу

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
466-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "04110100 - Есеп және аудит" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB04110101 - Есеп және аудиттің қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Бастапқы құжаттармен жұмыс істеу

КМ 1. Бастапқы құжаттармен жұмысты жүзеге асыру

ОН 1.1. Өндірістік санитария, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарын есепке ала отырып, жұмыс орнын ұйымдастыру.

ОН 1.2. Бухгалтерлік есеп саласындағы нормативтік құқықтық құжаттарды қолдану.

ОН 1.3. Бухгалтерлік есептің тиісті тараулары бойынша бастапқы құжаттардың дұрыс рәсімделуін қабылдау мен бақылауды жүзеге асыру және өңдеуге дайындау.

ОН 1.4. Қазақ тілде іс жүргізуді жүзеге асыру.

ОН 1.5. Бастапқы құжаттардың қозғалысын бақылау.

КҚ 2. Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының есебін жүргізу

КМ 2. Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының есебін жүргізу

ОН 2.1. Есеп айырысу шотына және кассасына ақша қаражатының түсімдері мен шығыстарының заңдылығын есепке алуды және бақылауды жүргізу.

ОН 2.2. Дебиторлық берешектің есебін жүргізу.

ОН 2.3. Ақша қаражаттарына түгендеу жүргізу және оның нәтижелерін есепте көрсету бойынша операцияларды орындау.

КҚ 3. Дайын өнімнің есебін жүргізу

КМ 3. Дайын өнімнің есебін жүргізу

ОН 3.1. Дайын өнімді есепке алу бойынша бағалауды және құжаттамалық рәсімдеуді жүргізу.

ОН 3.2. Дайын өнімнің аналитикалық және синтетикалық есебін жүргізу.

ОН 3.3. Дайын өнімді шығару және сату есебін жүргізу.

ОН 3.4. Дайын өнімге түгендеу жүргізу.

КҚ 4. Тауарлық-материалдық қорлардың есебін жүргізу

КМ 4. Тауарлық-материалдық қорлардың есебін жүргізу

ОН 4.1. Тауарлық - материалдық қорлардың қозғалысын құжаттамалық рәсімдеуді, бағалауды және есепке алуды жүзеге асыру.

ОН 4.2. Тауарлық-материалдық қорлардың синтетикалық және аналитикалық есебін жүргізу.

ОН 4.3. Тауарлық-материалдық қорлардың түгендеуін жүргізу.

КҚ 5. Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді есепке алу бойынша жұмыстарды орындау

КM 5. Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді есепке алу бойынша жұмыстарды орындау

ОН 5.1. Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді есепке алу бойынша бастапқы құжаттар мен есепке алу тіркелімдерін жасау.

ОН 5.2. Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің синтетикалық және аналитикалық есебін жүргізу.

ОН 5.3. Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің келіп түсуі мен шығуының есебін көрсету

ОН 5.4. Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясын есептеу.

ОН 5.5. Негізгі құралдарды жалға алу, қалпына келтіру және жөндеу жұмыстарын есепке алуды жүргізу.

ОН 5.6. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана отырып, негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге түгендеу жүргізу.

КҚ 6. Еңбекақы бойынша есеп айырысуларды орындау

КM 6. Еңбекақы бойынша есеп айырысуларды орындау

ОН 6.1. Еңбекақыны есепке алуды құжаттамалық рәсімдеуді жүзеге асыру.

ОН 6.2. Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлермен есеп айырысудың синтетикалық және аналитикалық есебін жүргізу.

ОН 6.3. Еңбекақыдан, зейнетақы аударымдарынан және өзге де төлемдерден ұсталымдарды және шегерімдерді жүзеге асыру.

КҚ 7. Бюджетпен және бюджеттен тыс қорлармен есеп айырысуларды жүргізу

КМ 7. Бюджетпен және бюджеттен тыс қорлармен есеп айырысуларды жүргізу

ОН 7.1. Салық түрлері, төлемдер және жарналар бойынша есеп айырысуды орындау.

ОН 7.2. Бюджетке түсетін салықтар мен алымдарды, бюджеттен тыс қорларға сақтандыру жарналарын аудару үшін шоттарда көрсету және төлем құжаттарын рәсімдеу.

ОН 7.3. Банктің есеп айырысу-кассалық операциялары бойынша салықтар мен алымдардың өтуін бақылау.

КҚ 8. Кредиторлармен және инвесторлармен есеп жүргізу

КМ 8. Кредиторлармен және инвесторлармен есеп жүргізу

ОН 8.1. Несиелер мен қарыздарды есепке алуды жүзеге асыру.

ОН 8.2. Кредиторлық берешектің есебін және бақылауын жүргізу.

ОН 8.3. Қаржы салымдары мен бағалы қағаздардың есебін жүргізу.

КҚ 9. Капитал мен қаржы-шаруашылық қызмет нәтижелерінің есебін жүргізу

КМ 9. Капитал мен қаржы-шаруашылық қызмет нәтижелерінің есебін жүргізу

ОН 9.1. Өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен қаржылық нәтижелердің есебін жүргізу.

ОН 9.2. Бөлінбеген пайданың есебін жүргізу.

ОН 9.3. Меншікті және резервтік капиталдың есебін жүргізу.

КҚ 10. Өндіріс шығындарының есебін жүргізу мен өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құнын калькуляциялау

КМ 10. Өндіріс шығындарының есебін жүргізу мен өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құнын калькуляциялау

ОН 10.1. Негізгі өндіріс шығындарының есебін жүргізу.

ОН 10.2. Өз өндірісінің жартылай дайын өнімдерін есепке алуды жүзеге асыру.

ОН 10.3. Қосалқы өндіріс шығындарының есебін жүргізу.

ОН 10.4. Үстеме шығыстарды есепке алуды жүзеге асыру.

КҚ 11. Кәсіпорынның (ұйымның) есептілігін және есеп саясатын жасауға қатысу

КМ 11. Кәсіпорынның (ұйымның) есептілігін және есеп саясатын жасауға қатысу

ОН 11.1. Бухгалтерлік (қаржылық) есептілік нысандарын жасауға қатысу.

ОН 11.2. Бюджетке түсетін салықтар мен алымдар бойынша декларация жасау және салық органдарына ұсыну.

ОН 11.3. Статистикалық есептілікті құрастыру.

ОН 11.4. Шоттардың жұмыс жоспарын (бюджеттік бағдарламаларды қаржыландыру жоспарын) әзірлеу.

ОН 11.5. Ұйымның есеп саясатын әзірлеуге қатысу.

КҚ 12. Ұйымның қаржылық есептілігіне талдау жүргізу

КМ 12. Ұйымның қаржылық есептілігіне талдау жүргізу

ОН 12.1. Ұйымның есептілігіне жедел – талдау өткізу.

ОН 12.2. Кәсіпорынның (ұйымның) қаржылық жағдайын талдау.

ОН 12.3. Кәсіпорынның (ұйымның) қаржылық нәтижелерін талдау.

КҚ 13. Қолданыстағы ережелер мен нұсқаулықтарға сәйкес есеп жүргізуді бақылауды жүзеге асыру

КМ 13. Қолданыстағы ережелер мен нұсқаулықтарға сәйкес есеп жүргізуді бақылауды жүзеге асыру

ОН 13.1. Бухгалтерлік есепті дұрыс ұйымдастыруға және қаржы қаражатын пайдаланудың тиімділігін арттыруға бағытталған шараларды әзірлеуге және жүзеге асыруға қатысу.

ОН 13.2. Бухгалтерлік есеп пен есептілікті жүргізу мәселелері бойынша ұйым қызметкерлерінің қызметін бақылау.

КҚ 14. Мемлекеттік сатып алу рәсімдеріне қатысу

КМ 14. Мемлекеттік сатып алу рәсімдеріне қатысу

ОН 14.1. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілдерін қолдану.

ОН 14. 2. Жылдық, тоқсандық, ай сайынғы сатып алу жоспарын құруға қатысу.

ОН 14.3. Ұйым басшылығы үшін байқау құжаттамаларын, ұсынымдарын әзірлеуге қатысу.

ОН 14.4. Ұйым мүддесі үшін жеткізушілермен коммерциялық келіссөздер жүргізуге қатысу.

ОН 14.5. Өткізілген сатып алу нәтижелерін анықтауға қатысу.

ОН 14.6.Байқаулар, баға ұсыныстарын сұрату, электрондық сатып алу туралы ақпаратқа талдау жүргізуге қатысу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
467-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "04120100 - Бағалау (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

04 Кәсіпкерлік, басқару және құқық
041 Кәсіпкерлік және басқару
0412 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Мамандығы:

04120100 - Бағалау (түрлері бойынша)

Біліктілігі:

5AB04120101 - Бағалау бойынша қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Жылжымайтын мүлік нарығына талдау жүргізу

+

-

-

2.2

КМ 2. Жылжымайтын мүлікке қатысты мәмілелерді сүйемелдеу

+

-

-

2.3

КМ 3. Бағалауды ұйымдастыру мәселелері бойынша тұтынушылармен өзара әрекеттесу

+

-

-

2.4

КМ 4. Жылжымайтын мүлік құнын белгілеу жөніндегі іс-әрекетті жүзеге асыру

+

+

-

2.5

КМ 5. Жылжымайтын мүлік құнын белгілеуге бағытталған жұмыстарды орындау

+

+

-

2.6

КМ 6. Зияткерлік меншік пен материалдық емес активтер құнын белгілеу

+

+

-

2.7

КМ 7. Кәсіпкерлік құнын және кәсіпкерлікке қатысу құқығын белгілеуге бағытталған жұмыстарды орындау

+

+

+

2.8

КМ 8. Қаржы құралдарын бағалауды жүзеге асыру

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
468-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "04120100 - Бағалау (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB04120101 - Бағалау бойынша қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Жылжымайтын мүлік нарығына талдау жүргізу

КМ 1. Жылжымайтын мүлік нарығына талдау жүргізу

ОН 1.1 Жылжымайтын мүлік объектілерімен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау талаптарын сақтау.

ОН 1.2. Нормативтік - құқықтық актілерді, әдістемелік және нормативтік-техникалық құжаттарды және өңірлік ерекшеліктерді ескере отырып, жылжымайтын мүлік нарығы туралы ақпаратты бағалау, жинау тәртібін, өңдеу және талдау әдістерін қолдану.

ОН 1.3. Тұрақты түрде әлеуетті тұтынушыларды іздеу және өзара іс-қимылды жүзеге асыру.

ОН 1.4. Жылжымайтын мүлік объектілерін іздеу бойынша ақпараттық-консультациялық қызметтер көрсету.

ОН 1.5. Тұтынушыларға жылжымайтын мүлік объектілерін таныстыру.

КҚ 2. Жылжымайтын мүлікке қатысты мәмілелерді сүйемелдеу

КМ 2. Жылжымайтын мүлікке қатысты мәмілелерді сүйемелдеу

ОН 2.1. Сатып алушылардың өтінімдерін ресімдеуді және сатудың немесе жалға берудің оңтайлы нұсқаларын іріктеуді жүзеге асыру.

ОН 2.2. Мәмілелерді ресімдеуге қатысатын агенттіктің, өзге де мекемелердің басқа мамандарымен өзара іс-қимылды жүзеге асыру кезінде тұтынушылардың мүдделеріне өкілдік ету.

ОН 2.3. Қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес құжаттарды рәсімдеу.

КҚ 3. Бағалауды ұйымдастыру мәселелері бойынша тұтынушылармен өзара әрекеттесу

КМ 3. Бағалауды ұйымдастыру мәселелері бойынша тұтынушылармен өзара әрекеттесу

ОН 3.1. Тұтынушылармен кәсіби лексиканы қолдана отырып, бағалау объектілерінің құнын белгілеу үшін іскерлік келіссөздер жүргізу.

ОН 3.2. Бағалау объектілерінің құнын айқындау үшін, тапсырыс берушілермен шарттарды ресімдеуді және жасасуды жүзеге асыру.

ОН 3.3. Бағалау объектілерінің құнын анықтауға тапсырма құру.

КҚ 4. Жылжымайтын мүлік құнын белгілеу жөніндегі іс-әрекетті жүзеге асыру

КМ 4. Жылжымайтын мүлік құнын белгілеу жөніндегі іс-әрекетті жүзеге асыру

ОН 4.1. Объект құнының тиісті түрін анықтау үшін, бағалау стандарттарын қолдану.

ОН 4.2. Жұмысты орындау кезінде сұлбалардың сызбасын түсіндіру.

ОН 4.3. Құрылыс материалдары мен құрастырмаларының сапасын бағалауды жүзеге асыру.

ОН 4.4. Жылжымайтын мүлік объектілерін бағалау үшін шығындар есебін жүргізу.

ОН 4.5. Жылжымайтын мүлікті бағалау кезінде объектілердің өзіндік ерекшеліктерін есепке алу.

ОН 4.6. Жылжымайтын мүлік құнын бағалау туралы есеп жасау.

КҚ 5. Жылжымайтын мүлік құнын белгілеуге бағытталған жұмыстарды орындау

КМ 5. Жылжымайтын мүлік құнын белгілеуге бағытталған жұмыстарды орындау

ОН 5.1. Жинақталған тозуды және оның құрамдас түрлерін бағалау.

ОН 5.2. Жылжымалы мүлік құнын бағалау тәсілдері мен әдістерін қолдану.

ОН 5.3. Жылжымалы мүлік құнын бағалау туралы есеп жасау.

КҚ 6. Зияткерлік меншік пен материалдық емес активтер құнын белгілеу

КМ 6. Зияткерлік меншік пен материалдық емес активтер құнын белгілеу

ОН 6.1. Бағалау жүргізу үшін зияткерлік меншік пен материалдық емес активтер туралы ақпаратты талдау.

ОН 6.2. Зияткерлік меншік және материалдық емес активтердің құнын бағалаудың математикалық және статистикалық негіздерін қолдану.

ОН 6.3. Зияткерлік меншік пен материалдық емес активтердің құнын бағалау тәсілдері мен әдістерін қолдану.

ОН 6.4. Зияткерлік меншік пен материалдық емес активтерді бағалау туралы есеп жасау.

КҚ 7. Кәсіпкерлік құнын және кәсіпкерлікке қатысу құқығын белгілеуге бағытталған жұмыстарды орындау

КМ 7. Кәсіпкерлік құнын және кәсіпкерлікке қатысу құқығын белгілеуге бағытталған жұмыстарды орындау

ОН 7.1. Қаржылық есептілікті білу негізінде кәсіпкерлік құнын және кәсіпкерлікке қатысу құқығын бағалау тәсілдері мен әдістерін қолдану.

ОН 7.2. Қаржылық есеп айырысуды жүзеге асыру.

ОН 7.3. Кәсіпкерлік құнын және кәсіпкерлікке қатысу құқығын бағалау туралы есеп жасау.

КҚ 8. Қаржы құралдарын бағалауды жүзеге асыру

КМ 8. Қаржы құралдарын бағалауды жүзеге асыру

ОН 8.1. Бағаланатын қаржы құралдары туралы ақпаратты талдау.

ОН 8.2. Қаржы құралдары құнын бағалау тәсілдері мен әдістерін қолдану.

ОН 8.3. Қаржы құралдарын бағалау туралы есеп жасау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
469-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "04130100 - Менеджмент (салалар бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

04 Кәсіпкерлік, басқару және құқық
041 Кәсіпкерлік және басқару
0413 Менеджмент және басқару

Мамандығы:

04130100 - Менеджмент (салалар бойынша)

Біліктілігі:

5AB04100101 - Менеджмент қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Ұйым қызметкерлерінің еңбек функцияларын орындауы үшін тиімді іскерлік ортаны ұйымдастыру

+

-

-

2.2

КМ 2. Нарықта тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) ілгерілетуді басқару

+

-

-

2.3

КМ 3. Ғаламтор желісінде ұйымның бедел-бейнесін құру

+

+

-

2.4

КМ 4. Еңбек қорларын басқару

+

+

-

2.5

КМ 5. Ұйымның қаржы қорларын басқару

+

+

+

2.6

КМ 6. Жобаны басқаруға қатысу

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
470-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "04130100 - Менеджмент (салалар бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB04100101 - Менеджмент қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Ұйым қызметкерлерінің еңбек функцияларын орындауы үшін тиімді іскерлік ортаны ұйымдастыру

КМ 1. Ұйым қызметкерлерінің еңбек функцияларын орындауы үшін тиімді іскерлік ортаны ұйымдастыру

ОН 1.1. Қазіргі заманғы автоматтандырылған технологияларды қолдана отырып, құжаттауды және құжат айналымын ұйымдастыруды жүзеге асыру.

ОН 1.2. Іскерлік қарым-қатынас ережелерін ескере отырып, байланыстар орнатуды және келіссөздер ұйымдастыруды жүзеге асыру.

ОН 1.3. Оңтайлы еңбек жағдайларын жасау үшін қызметкерлерді қажетті материалдық-техникалық құралдармен қамтамасыз ету.

КҚ 2. Нарықта тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) ілгерілетуді басқару

КМ 2. Нарықта тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) ілгерілетуді басқару

ОН 2.1.Нысаналы нарыққа саралау және талдау жүргізу.

ОН 2.2. Сатылым көлемін, оның ішінде Ғаламтор арқылы арттыру мақсатында тұтынушыларды тарту стратегиясын әзірлеу.

ОН 2.3. Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) ілгерілету бойынша маркетингтік зерттеулерді дайындауды, жүргізуді және талдауды жүзеге асыру.

ОН 2.4 Фирма стилін қалыптастыру және жарнамалық өнімді әзірлеу бойынша техникалық тапсырмалар мен ұсыныстарды әзірлеу.

ОН 2.5. Сатылым айналымын бақылау және тұтынушылармен байланыс орнату.

КҚ 3. Ғаламтор желісінде ұйымның бедел-бейнесін құру.

КМ 3. Ғаламтор желісінде ұйымның бедел-бейнесін құру.

ОН 3.1. Мақсатты аудиторияны анықтау және оның желідегі мінез-құлқын талдау.

ОН 3.2. Әлеуметтік желілер жұмысының құралдары мен қағидаттарын, сайтты оңтайландыру құралдарын ескере отырып, жарнаманы орналастыру жоспарын дайындауды жүзеге асыру.

ОН 3.3. Ұйымның қызметтері/тауарлары сапасы туралы қоғамдық пікірді қадағалау.

КҚ 4. Еңбек қорларын басқару

КМ 4. Еңбек қорларын басқару

ОН 4.1. Ұйымның ағымдағы еңбек қорларымен қамтамасыз етілуін талдау.

ОН 4.2. Бекітілген талаптарға сәйкес лауазымға үміткер кандидаттарды іріктеу.

ОН 4.3. Қызметкерлерді оқыту іс-шараларын ұйымдастыруды және өткізуді жүзеге асыру.

ОН 4.4. Жалақы мен өтемақы және ынталандыру төлемдерін есептеу.

ОН 4.5. Ұжымдық қатынастарды реттеу.

КҚ 5. Ұйымның қаржы қорларын басқару

КМ 5. Ұйымның қаржы қорларын басқару

ОН 5.1. Келешектегі және ағымдағы қаржылық жоспарлардың жобаларын әзірлеу.

ОН 5.2. Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметінің есебін жүргізуге қатысу.

ОН 5.3. Қаржы салымдары мен құралдарының тиімділігіне талдау жүргізу.

КҚ 6. Жобаны басқаруға қатысу

КМ 6. Жобаны басқаруға қатысу

ОН 6.1. Жобаны басқару бойынша құжаттаманы әзірлеу және жүргізу.

ОН 6.2. Жұмыстарды (мазмұнын), жоба кестесін басқаруға қатысу.

ОН 6.3. Жоба құнын, байланысын,қорларын, сатып алуларын басқаруға қатысу.

ОН 6.4. Жоба сапасын басқаруға қатысу.

ОН 6.5. Жоба тәуекелдерін басқаруға қатысу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
471-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "04140100 - Маркетинг (салалар бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

04 Кәсіпкерлік, басқару және құқық
041Кәсіпкерлік және басқару
0414 Маркетинг және жарнама

Мамандығы:

04140100 - Маркетинг (салалар бойынша)

Біліктілігі:

5AB04140101- Маркетинг қолданбалы бакалавры

Оқуқызметініңмодульдері мен түрлерініңатауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білімбазасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгізаңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер

2.1

КМ 1. Сатылым алдындағы дайындық және тауарлық өнімді қабылдау

+

-

-

2.2

КМ 2. Ақпараттық -кеңес беру қызметтері

+

-

-

2.3

КМ 3. Тауарларды сату және сатып алушылармен есеп айырысу

+

-

-

2.4

КМ 4. Витринаның сыртқы түрін безендіру және сауда кеңістігін аймақтарға бөлу

+

-

-

2.5

КМ 5. Сату көлемі бойынша
жоспарланған көрсеткіштерді орындау

+

-

-

2.6

КМ 6. Ұлттық және халықаралық нарықтарда маркетингтік зерттеулерді талдауды ұйымдастыру, үйлестіру және жүргізу

+

+

+

2.7

КМ 7. Ұйымның имиджі мен іскерлік беделін қалыптастыру

+

+

+

2.8

КМ 8. Интернетте өнімдерді, қызметтерді жылжыту

+

+

+

2.9

КМ 9. Кәсіпкерлік қызметтің, пайда мен кірістің тиімділігін қамтамасыз етуге қатысу

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытындыаттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттанаспайды

6

Консультация

оқужылына 100 сағаттанаспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      *Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
472-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "04140100 - Маркетинг (салалар бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялықтехнологиялардыңтүрлерінқолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардыңқызметтерінпайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі
заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі
заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB04140101- Маркетинг қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Сатылым алдындағы дайындықты және тауарлық өнімді қабылдауды жүзеге асыру

КМ 1. Сатылым алдындағы дайындық және тауарлық өнімді қабылдау

ОН 1.1.Жұмыс орнындағы ережелер мен нұсқаулықтарды сақтау.

ОН 1.2. Тауар өнімдерін қабылдап, тауарларға баға белгілерін реттеу.

ОН 1.3. Тауарларды орналастыру ережелеріне сәйкес cауда жабдықтарын дайындап, тауар өнімдерін орналастыру.

ОН 1.4.Тауарлы өнімнің сақтау
қауіпсіздігін бақылау.

КҚ 2. Ақпараттық - кеңес беру қызметтерін ұсыну

КМ 2. Ақпараттық -кеңес беру қызметтері

ОН 2.1. Сатып алушының қажеттіліктерін анықтау.

ОН 2.2.Клиенттерге жарнамалық және демонстрациялық өнімдер ұсыну (шелфинг).

ОН 2.3. Ақпарат беру және шағымдарды шешу арқылы сатып алушыларға көмектесу.

КҚ 3. Тауарларды сату және сатып алушылармен есеп айырысуды жүзеге асыру

КМ 3. Тауарларды сату және сатып алушылармен есеп айырысу

ОН 3.1. Номенклатураны қолдана отырып, өнімді сатуды жүзеге асыру.

ОН 3.2. POS - терминал арқылы сатып алушылармен қолма-қол және қолма-қол ақшасыз тәсілдермен есеп айырысу-кассалық операцияларды орындау.

ОН 3.3.Электрондық сауда шеңберінде, клиенттерден төлемдерді алу және өңдеу.

ОН 3.4.Төлемдер бойынша күнделікті есептерді жасау.

ОН 3.5.Түгендеуге қатысу.

КҚ 4. Сауда орындарын витриналар мен арнайы жабдықтар орнату арқылы безендіру

КМ 4. Витринаның сыртқы түрін безендіру және сауда кеңістігін аймақтарға бөлу

ОН 4.1. Витринаның жалпы концепциясын жасау.

ОН 4.2 Қолданбалы бағдарламаларда витрина дизайнын жасау.

ОН4.3. Қауіпсіздік техникасын сақтай отырып, жылжымалы (тасымалданатын) жабдықты орнату (бекіту) үшін қажетті құралдарды қолдана отырып витриналарды ресімдеу.

ОН 4.4. Мерчендайзинг принциптеріне сәйкес, витриналарда тауарлы өнімнің қорларын құру және орналастыру.

КҚ 5. Сату жоспарлары мен ынталандыру шараларын жүзеге асыру

КМ 5. Сату көлемі бойынша жоспарланған көрсеткіштерді орындау

ОН 5.1.Тұтынушылар базасын қалыптастыру.

ОН5.2. Сату жоспарының орындалуын бақылау және мониторинг жүргізу.

ОН 5.3. Іргелес құрылымдармен өзара әрекеттесу.

КҚ 6. Маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыруды, үйлестіруді және талдау жүргізуді жүзеге асыру

КМ 6. Ұлттық және халықаралық нарықтарда маркетингтік зерттеулерді талдауды ұйымдастыру, үйлестіру және жүргізу

ОН 6.1 Белгіленген мақсаттар мен міндеттерді ескере отырып, маркетингтік зерттеулер жүргізу жоспарын жасау.

ОН 6.2 Жарнамаланатын өнімнің/қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып, белгілі бір міндеттер мен бекітілген мақсатты индикаторлар аясында компанияның алдын-ала маркетингтік есептерін дайындау.

ОН 6.3. Маркетингтік зерттеу жүргізу үшін сауалнама әзірлеу.

ОН 6.4. Халықаралық нарықтардың ерекшеліктерін талдау.

ОН 6.5. Жүргізілетін маркетингтік зерттеу шеңберінде деректер базасына бастапқы және қайталама ақпаратты жинауды және енгізуді жүзеге асыру.

ОН 6.6. Жарнамаланатын өнімді/қызметті жетілдіру бойынша маркетингтік зерттеу нәтижелері негізінде ұсыныстар қалыптастыру.

КҚ 7. Ұйымның имиджі мен іскерлік беделін қалыптастыру үшін байланыс науқандарды дайындау және жүзеге асыру

КМ 7. Ұйымның имиджі мен іскерлік беделін қалыптастыру

ОН 7.1. Сатылымдарды ынталандыру үшін өнімді таныстыру, PR-акциялар, жарнамалау жоспарларын құру.

ОН 7.2 Коммуникациялық науқандарды өткізу бойынша ұйымдастыру мәселелерін шешу.

ОН 7.3 Компанияның брендтік кітабын, оның ішінде халықаралық нарықтардың ерекшеліктерін ескере отырып жасау.

ОН 7.4. Корпоративтік сәйкестендіруді және жарнамалық өнімдерді қалыптастыру бойынша техникалық тапсырмалар мен ұсыныстарды әзірлеу.

ОН 7.5. Жарнама компаниясының бюджетін анықтау.

ОН 7.6. Халықаралық нарықта компанияның имиджі мен позициясын қолдау технологияларын қолдану.

КҚ 8. Интернет арқылы тұтынушылардың сұранысын қалыптастыру және ынталандыру

КМ 8. Интернетте өнімдерді, қызметтерді жылжыту

ОН 8.1 Онлайн қызметтер нарығында ақпаратты зерттеу, талдау және мониторинг жүргізу.

ОН 8.2. Сайт/өнімдер/қызметтер жылжыту стратегиясын құру.

ОН 8.3. Шаблондар бойынша сайттар, лендингтер құру, олардағы хабарламалар тізбегін жасау.

ОН 8.4. Жарнамалық модульдерді, e-mail-жіберілімдерді әзірлеу бойынша жұмысты ұйымдастыру, оңтайландыру және қадағалау.

ОН 8.5. Әлеуметтік желілердегі проблемалық клиенттермен, шағымдармен, қарсылықтармен жұмыс жасау.

ОН 8.6. Халықаралық нарықтарда тауарлар мен қызметтерді жылжыту бағдарламаларын сүйемелдеу.

ОН 8.7. Әлеуметтік желілерде компанияның нәтижелілігіне бақылауды және тұрақты мониторингті жүзеге асыру.

КҚ 9. Кәсіпкерлік қызметтің, пайда мен кірістің тиімділігін қамтамасыз етуге қатысу

КМ 9. Кәсіпкерлік қызметтің, пайда мен кірістің тиімділігін қамтамасыз етуге қатысу

ОН 9.1 Қойылған мақсаттарды жоспарлауды, бөлуді және табыстауды жүзеге асыру.

ОН 9.2. Уақытты саналы бақылау мен бөлуді ұйымдастырудың әдістерін қолдану.

ОН 9.3. Бухгалтерлік, салықтық есеп жүргізу дағдыларын меңгеру.

ОН 9.4. Мемлекеттік сатып алу рәсімдерін жүргізуге қатысу.

ОН 9.5. Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерін есептеу және талдау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
473-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "05220100 – Экология және табиғатты қорғау қызметі (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
052 Қоршаған орта
0522 Қоршаған орта және жабайы табиғат

Мамандығы:

05220100 – Экология және табиғатты қорғау қызметі(түрлері бойынша)

Біліктілігі:

5AB05220101 – Экология және табиғатты қорғау қызметінің бакалавры

 

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Технологиялық бақылау операциясының сұлбалары бойынша химиялық талдауларды жүргізу

+

-

-

2.2

КМ 2. Химиялық ыдыстарды, аспаптарды және зертханалық жабдықтарды талдауға дайындау

+

-

-

2.3

КМ 3. Жүйелік талдау әдістерін қолдану арқылы экологиялық және әлеуметтік-экономикалық мәселелерді талдау

+

+

-

2.4

КМ 4. Экология саласындағы қазіргі қызметтің құқықтық аспектілерін қолдану

+

+

-

2.5

КМ 5. Инновациялық әдістерді қолдану арқылы биосфераны бақылау

+

+

-

2.6

КМ 6. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда табиғи ресурстарды пайдалану бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

+

+

-

2.7

КМ 7. Қоршаған ортаны қорғау және экологиялық қауіпсіздік шараларын әзірлеу

+

+

+

2.8

КМ 8. Ұйымның ағымдағы қызметінің қоршаған ортаға әсерін бағалау үшін аудит жүргізу

+

+

+

2.9

КМ 9. Экология саласындағы өндіріс процесін ұйымдастыру және басқару

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылында 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      *Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
474-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "05220100 – Экология және табиғатты қорғау қызметі(түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB05220101 – Экология және табиғатты қорғау қызметінің бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Технологиялық бақылау операциясының сұлбалары бойынша химиялық талдауларды жүргізу

КМ 1. Технологиялық бақылау операциясының сұлбалары бойынша химиялық талдауларды жүргізу

ОН 1.1. Сынамалардың барлық түрлерін іріктеу, өңдеу және талдауға дайындау.

ОН 1.2. Талданатын материалдардағы заттардың пайыздық мөлшерін әртүрлі әдістермен анықтау.

ОН 1.3. Химиялық талдау операцияларын сәйкес әдіс бойынша орындау.

ОН 1.4. Физико-химиялық әдістермен бейорганикалық және органикалық заттардың сапалық және сандық талдауын жүргізу.

ОН 1.5. Талдау нәтижелерін өңдеу және рәсімдеу.

КҚ 2. Химиялық ыдыстарды, аспаптарды және зертханалық жабдықтарды талдауға дайындау

КМ 2. Химиялық ыдыстарды, аспаптарды және зертханалық жабдықтарды талдауға дайындау

ОН 2.1. Зертханалық ыдыстарды әртүрлі мақсатта, химиялық талдау талаптарына сәйкес пайдалану.

ОН 2.2. Берілген талдау түріне зертханалық қондырғыларды дұрыс құрастыру.

ОН 2.3.Ұсынылған зертханалық құрал-жабдықтармен жұмыс істеу, оған техникалық қызмет көрсету және реттеу.

ОН 2.4. Химиялық зертханада жұмыс істеу кезінде қойылатын талаптарды ескере отырып, жұмыс орны мен жабдықтарды қабылдау және тапсыру бойынша операцияларды орындау.

КҚ 3. Жүйелік талдау әдістерін қолдану арқылы экологиялық және әлеуметтік-экономикалық мәселелерді талдау

КМ 3. Жүйелік талдау әдістерін қолдану арқылы экологиялық және әлеуметтік-экономикалық мәселелерді талдау

ОН 3.1. Биосфера эволюциясының негізгі кезеңдерін және оның өзіндік ерекшеліктерін сипаттау.

ОН 3.2. Адам әрекетінің табиғи ортаға әсерін анықтау.

ОН 3.3. Табиғат жағдайлары мен ресурстарының тірі организмдерге әсерін және олардың өзара әрекеттесуін есептеу.

ОН 3.4. Қала құрылысы мен жоспарлаудың экологиялық талаптарға сәйкестігі немесе сәйкес келмеуі туралы деректерді жинау және түсіндіру.

ОН 3.5. Негізгі экологиялық мәселелер бойынша зерттеу, талдау және есеп беруді жүзеге асыру.

КҚ 4. Экология саласындағы қазіргі қызметтің құқықтық аспектілерін қолдану

КМ 4. Экология саласындағы қазіргі қызметтің құқықтық аспектілерін қолдану

ОН 4.1. Экологиялық - құқықтық қатынастарда қолданылатын негізгі ұғымдарды түсіндіру.

ОН 4.2. Қазақстан Республикасының табиғатты қорғау заңнамасының жалпы құрылымын сипаттау.

ОН 4.3. Табиғат пайдаланушылардың Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын сақтауы мен орындауына тексеруді ұйымдастыру және жүргізу.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасының табиғат қорғау заңнамасын бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қолдану, кінәлілерді жауапкершілікке тарту.

КҚ 5. Инновациялық әдістерді қолдану арқылы биосфераны бақылау

КМ 5. Инновациялық әдістерді қолдану арқылы биосфераны бақылау

ОН 5.1. Қоршаған ортаның ластануын бақылау желісін ұйымдастыру әдістемесін таңдау және бақылаулардың ұтымды экологиялық желісін ұйымдастыру.

ОН 5.2. Қоршаған орта объектілерінің экологиялық мониторингін жүргізу және оның нәтижелерін жалпылау.

ОН 5.3. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы экопосттар желісінің сапасын бақылауды жүзеге асыру.

ОН 5.4. Қоршаған ортаның жай-күйiн сипаттайтын көрсеткiштердiң, экологиялық мониторинг деректерiнiң және басқа да құжаттамалардың есебiн жүргiзу.

КҚ 6. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда табиғи ресурстарды пайдалану бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

КМ 6. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда табиғи ресурстарды пайдалану бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

ОН 6.1. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың категориялары мен түрлерін сипаттау.

ОН 6.2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың биологиялық әртүрлілігін сақтау бойынша іс-шараларды өткізу.

ОН 6.3. Рекреациялық шараларды жоспарлау, жүзеге асыру және бақылау.

ОН 6.4. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда қорықтық – режимдік және өртке қарсы іс-шараларды жүргізу.

КҚ 7. Қоршаған ортаны қорғау және экологиялық қауіпсіздік шараларын әзірлеу

КМ 7. Қоршаған ортаны қорғау және экологиялық қауіпсіздік шараларын әзірлеу

ОН 7.1. Ағымдағы ұйымдастыру жоспары шеңберінде қоршаған ортаны қорғау және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша жеке іс-шараларды жүргізу.

ОН 7.2. Қоршаған ортаны қорғау шаралары бойынша құжаттаманы жүргізу және есептерді дайындау.

ОН 7.3. Қоршаған ортаға әсерді бағалау әдістері мен амалдарын қолдану.

ОН 7.4. Ұйымның экологиялық тиімділігін жақсартуға арналған жобаларды талдау.

ОН 7.5. Бұзылған аумақтарды қалпына келтіру жолдарын талдау және бағалау.

КҚ 8. Ұйымның ағымдағы қызметінің қоршаған ортаға әсерін бағалау үшін аудит жүргізу

КМ 8. Ұйымның ағымдағы қызметінің қоршаған ортаға әсерін бағалау үшін аудит жүргізу

ОН 8.1. Табиғи ортаның сапалық жағдайына сараптамалық және аудиторлық бағалау жүргізу.

ОН 8.2. Қоршаған ортаны қорғауды ескере отырып, табиғи ресурстарға кешенді экономикалық бағалау жүргізу.

ОН 8.3. Заттардың техногендік әсеріне қоршаған ортаның төзімділігінің өзгеруін болжау және есептеу.

ОН 8.4. Аналитикалық жұмысты орындау және экологиялық сарапатама бойынша құжаттаманы ресімдеу.

ОН 8.5. Шаруашылық және басқа қызметтердің қоршаған ортаға әсерін бағалауды жүргізу.

КҚ 9. Экология саласындағы өндіріс процесін ұйымдастыру және басқару

КМ 9. Экология саласындағы өндіріс процесін ұйымдастыру және басқару

ОН 9.1. Өндірістік шарттарды бағалау және ұйымдастырушылық - басқарушылық шешімдер қабылдау.

ОН 9.2. Бөлім қызметкерлерін басқару.

ОН 9.3. Өндірістік қызметтің қауіпсіздігі мен экологиялық тазалығын арттыру бойынша шараларды әзірлеу.

ОН 9.4. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою кезінде авариялық-құтқару және шұғыл жұмыстарға қатысу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
475-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "06120100 - Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
0612 Деректер базасын және ақпараттық желілерді құру және оларды басқару

Мамандығы:

06120100 - Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша)

Біліктілігі:

5АВ06120101 - Есептеу техникасы және ақпараттық желілердің қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Есептеуіш жүйелерінің аппараттық-бағдарламалық кешенінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

+

-

-

2.2

КМ 2. Жоғары деңгейлі тілдерде бағдарламалау

+

-

-

2.3

КМ 3. Ұйымның жергілікті желісін, желілік жабдығын баптау, қызмет көрсету және басқару

+

+

-

2.4

КМ 4. Web-серверлік жабдықтар мен бағдарламалық жасақтаманы орнату, мониторинг жүргізу және жұмысқа қабілеттілігін қолдау

+

+

+

2.5

КМ 5. Ұйымның деректер қорын баптау және басқару

+

+

+

2.6

КМ 6. Желілік құрылғылар мен бағдарламалық жасақтаманың өнімділігін бақылау процесін басқару

+

+

+

2.7

КМ 7. IoT құрылғыларының жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету

+

+

-

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      *Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
476-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "06120100 - Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5АВ06120101 - Есептеу техникасы және ақпараттық желілердің қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Есептеуіш жүйелерінің аппараттық-бағдарламалық кешенінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

КМ 1. Есептеуіш жүйелерінің аппараттық-бағдарламалық кешенінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

ОН 1.1. Есептеуіш жүйелердің аналогтық және сандық құрылғылары түрлерін пайдалану.

ОН 1.2. Есептеуіш жүйелерінің аппараттық кешеніндерін диагностикалау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

ОН 1.3. Аппараттық кешендердің жұмыс істеуі үшін бағдарламалық жасақтаманы орнату.

ОН 1.4. Ақпаратты қорғау, резервтік көшіру және деректерді қалпына келтіру үшін бағдарламалық жасақтама қолдану.

КҚ 2. Жоғары деңгейлі тілдерде бағдарламалау

КМ 2. Жоғары деңгейлі тілдерде бағдарламалау

ОН 2.1. Бағдарламалық кодты әзірлеу және тексеру.

ОН 2.2. Web-сайтты жобалау.

ОН 2.3. Сайттың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.

КҚ 3. Ұйымның жергілікті желісін, желілік жабдығын баптау, қызмет көрсету және басқару

КМ 3. Ұйымның жергілікті желісін, желілік жабдығын баптау, қызмет көрсету және басқару

ОН 3.1. Ұйымның жергілікті есептеуіш желісін жобалау, монтаждау және қызмет көрсету.

ОН 3.2. Желілік жабдықтарды бапталу және қызмет көрсету.

ОН 3.3. Ұйымның есептеуіш жүйелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

КҚ 4. Web-серверлік жабдықтар мен бағдарламалық жасақтаманы орнату, мониторинг жүргізу және жұмысқа қабілеттілігін қолдау

КМ 4. Web-серверлік жабдықтар мен бағдарламалық жасақтаманы орнату, мониторинг жүргізу және жұмысқа қабілеттілігін қолдау

ОН 4.1. Web-серверлік жабдықтарының бағдарламалық жасақтамасын баптау.

ОН 4.2. Web-серверлік жабдықтардың жұмыс күйін сақтау.

ОН 4.3. Жүйенің қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

ОН 4.4. Web-технологияларды жаңғырту мен сүйемелдеу.

КҚ 5. Ұйымның деректер қорын баптау және басқару

КМ 5. Ұйымның деректер қорын баптау және басқару

ОН 5.1. Деректер қоры жұмыс істеуі үшін бағдарламалық жасақтаманы орнату және баптау.

ОН 5.2. Деректер қорының жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

ОН 5.3. Деректер қорының сақтық көшірмесін және қауіпсіздігін басқару.

ОН 5.4. Деректер қорының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

КҚ 6. Желілік құрылғылар мен бағдарламалық жасақтаманың өнімділігін бақылау процесін басқару

КМ 6. Желілік құрылғылар мен бағдарламалық жасақтаманың өнімділігін бақылау процесін басқару

ОН 6.1. Желілік құрылғылар мен бағдарламалық жасақтаманың жұмысын бағалау.

ОН 6.2. Желілік құрылғыларында регламенттік жұмыстарды жүргізу.

ОН 6.3. Есептеуіш жүйелердің жұмысқа қабілеттілігінің мониторингісін ұйымдастыру.

ОН 6.4. Ұйымның жүйелік қауіпсіздігінің мониторингісін қамтамасыз ету.

КҚ 7. IoT құрылғыларының жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету

КМ 7. IoT құрылғыларының жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету

ОН 7.1. IoT құрылғыларын жобалау.

ОН 7.2. IoT құрылғылар үшін бағдарламалық жасақтамаларын жобалау.

ОН 7.3. IoT құрылғыларын басқару.

ОН 7.4. IoT құрылғыларының жұмысын талдау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
477-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "06120200 - Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
0612 Деректер базасын және ақпараттық желілерді құру және оларды басқару

Мамандығы:

06120200 - Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

Біліктілігі:

5АВ06120201 - Ақпараттық қауіпсіздіктің қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Өндірістегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы нормаларына сәйкес жұмыс орнын ұйымдастыру

+

-

-

2.2

КМ 2. Дербес компьютерлерге, компьютерлік оргтехниканың құрылғыларына аппараттық қамтамасыз етуге қызмет көрсету

+

-

-

2.3

КМ 3. Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін орнату және баптау

+

-

-

2.4

КМ 4. Ақпараттық ресурстарды, желілік жабдықты баптау және бақылау

+

-

-

2.5

КМ 5. Корпоративтік ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін баптау

+

+

+

2.6

КМ 6. Бағдарламалау тілдерін қолдана отырып, деректерді сақтаудың, өңдеудің және қорғаудың тиімді жүйелерін жобалау

+

+

+

2.7

КМ 7. Криптографиялық әдістер мен ақпаратты қорғау құралдарын қолдану

+

+

+

2.8

КМ 8. Ақпаратты қорғаудың және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің бағдарламалық-аппараттық құралдарының жұмысқа қабілеттілігін әкімшілендіру және қолдау

+

+

+

2.9

КМ 9. Компьютерлік жүйелердегі ақпаратты қорғау құралдарын басқару

+

+

+

2.10

КМ 10. Қолданбалы және жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету ақпаратын қорғау құралдарын әкімшілендіру

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
478-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "06120200 - Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5АВ06120201 - Ақпараттық қауіпсіздіктің қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Өндірістегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы нормаларына сәйкес жұмыс орнын ұйымдастыру

КМ 1. Өндірістегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы нормаларына сәйкес жұмыс орнын ұйымдастыру

ОН 1.1. Өндірістегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтау.

ОН 1.2. Кәсіби қызмет саласында зиянды және жарақат алу қаупі бар факторларды талдау.

ОН 1.3. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес еңбек және демалыс режимін сақтау.

КҚ 2. Дербес компьютерлерге, компьютерлік оргтехниканың құрылғыларына аппараттық қамтамасыз етуге қызмет көрсету

КМ 2. Дербес компьютерлерге, компьютерлік оргтехниканың құрылғыларына аппараттық қамтамасыз етуге қызмет көрсету

ОН 2.1. Компьютерлердің негізгі архитектурасын баптау.

ОН 2.2. Дербес компьютердің перифериялық құрылғыларын басқару.

ОН 2.3. Дербес компьютерлер мен перифериялық құрылғылардың жұмысында аппараттық және бағдарламалық жасақтаманың өзара әрекеттесуін қамтамасыз ету.

КҚ 3. Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін орнату мен баптауды орындау

КМ 3. Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін орнату және баптау

ОН 3.1. Компьютерлік технологияның бағдарламалық жасақтамасын ұйымдастыру және жұмыс істеу қағидаларын қолдану.

ОН 3.2. Аппараттық компоненттермен өзара әрекеттесу үшін операциялық жүйенің жүйелік деректерін анықтау.

ОН 3.3. Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін баптауда ақпаратты қорғаудың негізгі әдістерін қолдану.

КҚ 4. Желілік жабдықты баптауды, ақпараттық ресурстарға мониторинг жүргізуді және басқаруды орындау

КМ 4. Ақпараттық ресурстарды, желілік жабдықты баптау және бақылау

ОН 4.1. Желіні ұйымдастырудың және ақпараттық қауіпсіздіктің басым қағидаларын анықтау.

ОН 4.2. Коммутация және маршруттау көмегімен желілік шешімдерді модельдеу.

ОН 4.3. Ақпаратқа рұқсатсыз кіруден қорғау жүйелерін басқару.

КҚ 5. Корпоративтік ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін баптауды орындау

КМ 5. Корпоративтік ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін баптау

ОН 5.1. Корпоративтік ақпараттық жүйелерді ұйымдастыру және ақпараттық қауіпсіздік қағидаларын қолдану.

ОН 5.2. Динамикалық маршруттау протоколының серверін, домендік атауларды шешу қызметін, веб-серверді, интернет шлюзін баптау.

ОН 5.3. Қашықтан қатынау қызметін, веб-қызметтерді, деректерді сақтау қызметтерін, қауіпсіздік параметрлерін және аутентификация, сертификаттау қызметтерін баптау.

ОН 5.4. Ақпараттық инфрақұрылымды қорғауды қамтамасыз ету.

КҚ 6. Бағдарламалау тілдерін қолдана отырып, деректерді сақтаудың, өңдеудің және қорғаудың тиімді жүйелерін жобалау

КМ 6. Бағдарламалау тілдерін қолдана отырып, деректерді сақтаудың, өңдеудің және қорғаудың тиімді жүйелерін жобалау

ОН 6.1. Қосымшаларды құру кезінде объектіге бағытталған бағдарламалаудың құрылымдық және негізгі әдістерін қолдану.

ОН 6.2. Қосымшаларды құру кезінде деректерді сақтау, өңдеу және қорғау үшін тиімді жүйелерді қолдану.

ОН 6.3. Мәліметтер қорын басқару жүйелерін жобалау.

ОН 6.4. Объектіге бағытталған бағдарламалау негіздерін қолдана отырып қосымшалар жасау.

ОН 6.5. Web-ресурстарды құру және түзету.

КҚ 7. Криптографиялық әдістер мен ақпаратты қорғау құралдарын қолдану

КМ 7. Криптографиялық әдістер мен ақпаратты қорғау құралдарын қолдану

ОН 7.1. Ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын қолдану қажеттілігін анықтау және негіздеу.

ОН 7.2. Ақпараттың иесі болып табылатын ұйымның қажеттіліктерін қанағаттандыратын ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын қолдану.

ОН 7.3. Криптографиялық ақпарат құралдарын пайдалануды ұйымдастыру.

ОН 7.4. Қажетті ұйымдастырушылық және әкімшілік құжаттаманы әзірлеу.

ОН 7.5. Шифрлау (криптографиялық) құралдарын пайдалану.

ОН 7.6. Ақпараттық ресурстарға шабуыл жасау және қорғау әдістерін модельдеу.

КҚ 8. Ақпаратты қорғаудың және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің бағдарламалық-аппараттық құралдарын әкімшілендіруді және олардың жұмысқа қабілеттілігін қолдауды орындау

КМ 8. Ақпаратты қорғаудың және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің бағдарламалық-аппараттық құралдарының жұмысқа қабілеттілігін әкімшілендіру және қолдау

ОН 8.1. Операциялық жүйелердің ақпаратты қорғау ішкі жүйелерінің компоненттерін баптау.

ОН 8.2. Операциялық жүйелерде ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-аппараттық құралдарын қолдану.

ОН 8.3. Ақпараттық қауіпсіздік қақтығыстарына әрекет ету.

ОН 8.4. Ұйымның ақпараттық қауіпсіздігін басқару және қамтамасыз ету процестерін жоспарлау.

ОН 8.5. Ақпаратты қорғаудың бағдарламалық және аппараттық құралдарының тиімділігін бақылау, талдау және салыстыру.

ОН 8.6. Операциялық жүйелердің ақпаратты қорғау ішкі жүйелерінің тұтастығын бақылауды жүзеге асыру.

ОН 8.7. Техникалық құжаттамаға сәйкес операциялық жүйелердің ақпаратты қорғау кіші жүйелерінің және ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-аппараттық құралдарының ақауларын жою.

ОН 8.8. Ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-аппараттық құралдарының пайдалану құжаттамасын әзірлеу және ресімдеу.

КҚ 9. Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау құралдарын әкімшілендіруді орындау

КМ 9. Компьютерлік жүйелердегі ақпаратты қорғау құралдарын басқару

ОН 9.1. Компьютерлік желілерде ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-аппараттық құралдарын қолдану.

ОН 9.2. Компьютерлік желілерде желіаралық қалқандарды орнату, конфигурациялау және бақылау.

ОН 9.3. Компьютерлік желілердегі ақпаратты қорғаудың бағдарламалық және аппараттық құралдарының тиімділігін және оларды жаңартуды бақылау, талдау және салыстыру.

ОН 9.4. Компьютерлік желілерде ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-аппараттық құралдарын қолдану бойынша ұсыныстар қалыптастыру.

КҚ 10. Қолданбалы және жүйелік бағдарламалық қамтамасыз етудің ақпаратты қорғау құралдарын әкімшілендіруді орындау

КМ 10. Қолданбалы және жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету ақпаратын қорғау құралдарын әкімшілендіру

ОН 10.1. Деректер базасын басқару жүйесін және электрондық құжат айналымы құралдарын қоса алғанда, бағдарламалық қамтамасыз ету жұмысының параметрлерін орнату және баптау.

ОН 10.2. Бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу және ақпаратты қорғау бойынша қолданыстағы талаптарды сақтай отырып оны жаңарту.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
479-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "06130100 – Бағдарламалық қамтамасыздандыру (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
0613 Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және талдау

Мамандығы:

06130100 – Бағдарламалық қамтамасыздандыру (түрлері бойынша)

Біліктілігі:

5AB06130101 – Бағдарламалық қамтамасыздандырудың қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Компьютердің аппараттық-бағдарламалық қамтамасыз етілуіне қызмет көрсету және баптау

+

-

-

2.2

КМ 2. Дербес компьютерге операциялық жүйе орнату және баптау

+

-

-

2.3

КМ 3. Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдау және баптау

+

-

-

2.4

КМ 4. Инфокоммуникациялық жүйелерді және (немесе) олардың құрамдастарын пайдалану мәселелері бойынша клиенттердің бастапқы өтініштерімен жұмысты талдау

+

-

-

2.5

КМ 5. Графикалық интерфейс пен веб-ресурстардың жеке элементтерін құру

+

-

-

2.6

КМ 6. Веб-мазмұнды басқару жүйелерін қолдану

+

-

-

2.7

КМ 7. Әзірленетін бағдарламалық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптарды анықтау

+

+

-

2.8

КМ 8. Бағдарламалық кодты әзірлеу, рефакторинг және қосымшаларды жөндеу

+

+

-

2.9

КМ 9. Микроконтроллерлер негізінде сандық құрылғыларды бағдарламалау

+

+

-

2.10

КМ 10. Мобильді қосымшаларды әзірлеу

+

+

-

2.11

КМ 11. Жоғары жүктемелі жүйелерді жобалау және әзірлеу

+

+

+

2.12

КМ 12. Жасанды интеллект жүйелерін әзірлеу және бағдарламада іске асыру

+

+

+

2.13

КМ 13. Жұмысты басқару және көлемді жүйесінің бағдарламалық қаматасыздандырылуын жасау

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
480-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "06130100 – Бағдарламалық қамтамасыздандыру (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB06130101 – Бағдарламалық қамтамасыздандырудың қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Компьютерлік құрылғылардың жұмысына диагностика жасау және қалпына келтіру

КМ 1. Компьютердің аппараттық-бағдарламалық қамтамасыз етілуіне қызмет көрсету және баптау

ОН 1.1. Ақпараттық қызмет көрсету кәсіпорындарында еңбек қорғау талаптары мен нормаларын сақтау.

ОН 1.2. Схемотехника деңгейінде компьютерлік жүйелердің жұмысын анықтау.

ОН 1.3. Компьютерлер мен перифериялық құрылғылардың жұмысын басқару және бақылау.

ОН 1.4. Компьютерлік техниканың аппараттық құралдарының жұмысына диагностика жасау.

ОН 1.5. Аппараттық және бағдарламалық ақаулардан кейін жабдықты қалпына келтіру.

ОН 1.6. Есептеу техникасы мен кеңсе техникасы құралдарында пайдаланылатын шығын материалдарын ауыстыру.

ОН 1.7. Дербес компьютердің ішкі және сыртқы құрылғыларын басқару.

КҚ 2. Дербес компьютерге операциялық жүйе орнату және олармен жұмыс жасау

КМ 2. Дербес компьютерге операциялық жүйе орнату және баптау

ОН 2.1. Жеке компьютерде, серверлерде операциялық жүйе орнату, жаңарту, жою және пайдаланушы интерфейсін баптау.

ОН 2.2. Утилиталарды орнату және конфигурациялау.

ОН 2.3. Дербес компьютерлердің, серверлердің, перифериялық құрылғылардың, жабдықтардың драйверлерін жаңарту және жою.

КҚ 3. Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдау және баптау

КМ 3. Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдау және баптау

ОН 3.1. Дербес компьютерлер мен серверлердің қолданбалы бағдарламалық қамтамасыздандыруды орнату, жаңарту және баптау.

ОН 3.2. Бағдарламалық қамтамасыздандыруды орналастыру үшін құралдарды қолдану.

ОН 3.3. Тапсырмаларды орындау үшін қолданбалы бағдарламалар, графикалық редакторлар, мультимедиялық қосымшалар топтамаларын қолдану.

КҚ 4. Инфокоммуникациялық жүйелерді және (немесе) олардың құрамдастарын пайдалану мәселелері бойынша клиенттердің алғашқы өтініштерін талдау және олармен жұмыс істеу

КМ 4. Инфокоммуникациялық жүйелерді және (немесе) олардың құрамдастарын пайдалану мәселелері бойынша клиенттердің бастапқы өтініштерімен жұмысты талдау

ОН 4.1. Клиенттердің мәліметтер қорымен жұмыс жасау.

ОН 4.2. Клиенттерге ақпараттық-коммуникациялық жүйе және (немесе) олардың құрамдастарына техникалық қызмет көрсету мерзімдері мен жұмыстары бойынша кеңес беру.

ОН 4.3. Жұмыс тапсырмаларын орындау үшін негізгі бағдарламалық қосымшалар мен "Интернет" ақпараттық-коммуникациялық желісін пайдалану.

КҚ 5 Жеке графикалық интерфейс элементтері мен веб-ресурстарды жасау

КМ 5. Графикалық интерфейс пен веб-ресурстардың жеке элементтерін құру

ОН 5.1. Графикалық пайдаланушы интерфейсі элементтерінің визуалды дизайнын жасау.

ОН 5.2. Графикалық интерфейске қосу үшін графикалық материалдарды дайындау.

ОН 5.3. Дизайн макеттерін дайындау.

ОН 5.4. Frontend web-ресурсын әзірлеу.

ОН 5.5. Backend web-ресурсын әзірлеу.

КҚ 6. Веб- мазмұнды басқару жүйелерін қолдану

КМ 6. Веб-мазмұнды басқару жүйелерін қолдану

ОН 6.1. Веб-мазмұнды басқару жүйесін орнату.

ОН 6.2. Content Management Systems-те қауіпсіздік пен қорғауды қамтамасыз ету.

ОН 6.3. Мазмұнды басқару жүйелері үшін жеке шаблондар, плагиндер жасау.

КҚ 7. Әзірленетін бағдарламалық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптарды анықтау

КМ 7. Әзірленетін бағдарламалық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптарды анықтау

ОН 7.1. Мақсат пен міндет қоюды жүзеге асыру және бағдарламалық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптарды әзірлеу.

ОН 7.2. Бағдарламалық компоненттерге техникалық сипаттамалар әзірлеу.

ОН 7.3. Бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеу әдістері мен стратегияларын таңдау.

ОН 7.4. Бағдарламалық қамтамасыздандыру архитектурасын анықтау және бағдарламалық модульдердің макеттерін дайындау үшін бағдарламалық қамтамасыздандыруды таңдау.

КҚ 8. Бағдарламалық кодты әзірлеу, рефакторлау және қосымшаларды жөндеу

КМ 8. Бағдарламалық кодты әзірлеу, рефакторинг және қосымшаларды жөндеу

ОН 8.1. Қойылған тапсырмаларды ресімдеу және алгоритмдеу.

ОН 8.2. Деректер базасын құру және дерекқорды басқару жүйелерінің функционалдығын пайдалану.

ОН 8.3. Бағдарламалау тілдерін қолдана отырып, бағдарламалық кодты жазу, деректердің амал-шарғысын анықтау.

ОН 8.4. Бағдарламалық кодты тексеру және күйін келтіру.

ОН 8.5. Бағдарламалық модульдер мен компоненттер үшін интеграциялық процедураларды орындау, бағдарламалық өнім шығарылымдарының белгіленген талаптарға сәйкестігін тексеру.

ОН 8.6. Бағдарламалық қамтамасыздандыруды тексеру.

ОН 8.7. Бағдарламалық кодты рефакторлау және оңтайландыру.

КҚ 9. Микроконтроллерлер негізінде сандық құрылғыларды бағдарламалау

КМ 9. Микроконтроллерлер негізінде сандық құрылғыларды бағдарламалау

ОН 9.1. Микропроцессорға қойылатын талаптарды анықтау және басқару алгоритмін жасау.

ОН 9.2. Микроконтроллерлердің схемалары мен топологиясын түзету.

ОН 9.3. Бағдарламалық кодта анықталған ақауларды жою.

ОН 9.4. Бағдарламалық кодтың жұмысын тексеру үшін бақылау мысалдарын жасау және рәсімдеу.

КҚ 10. Мобильді қосымшаларды әзірлеу

КМ 10. Мобильді қосымшаларды әзірлеу

ОН 10.1. Қолданба үлгісін пайдаланып қосымша жобалау.

ОН 10.2. Платформаның стандартты қызметтерімен жұмыс жасау.

ОН 10.3. Деректер базасымен жұмыс істеу технологиясын пайдалану.

ОН 10.4. Әр түрлі деректер алмасу протоколдарымен жұмыс жасау технологиясын қолдану.

ОН 10.5. Мобильді қосымшаларды тестілеу.

КҚ 11. Жоғары жүктемелі жүйелерді жобалау және дамыту

КМ 11. Жоғары жүктемелі жүйелерді жобалау және әзірлеу

ОН 11.1. Жоғары жүктемелі жүйелерде мәліметтер базасын құру және басқару.

ОН 11.2. Интерфейсті жасау және жоғары жүктелген қосымшаларды тексеру.

ОН 11.3. Тапсырмалар мен ішкі тапсырмаларды бағдарламалау.

ОН 11.4. Параллельді есептеулерді жүзеге асыру.

ОН 11.5. API және интерфейсті біріктіру құралдарын қолдану.

ОН 11.6. Go-қосымшаларын дамыту.

КҚ 12. Жасанды интеллект жүйелерін әзірлеу және бағдарламада іске асыру

КМ 12. Жасанды интеллект жүйелерін әзірлеу және бағдарламада іске асыру

ОН 12.1. Жүйенің құрылымын және интерфейстің экрандық формаларын жасау.

ОН 12.2. Жасанды интеллект жүйелерін енгізу және оны жөндеу.

КҚ 13. Жұмысты басқару және көлемді жүйесінің бағдарламалық қамтамасыздандырылуын жасау

КМ 13. Жұмысты басқару және көлемді жүйесінің бағдарламалық қаматасыздандырылуын жасау

ОН 13.1. Көлемді жүйелердің бағдарламалық қамтамасыздандыруын кодтау.

ОН 13.2. Көлемді жүйелерді пайдалану.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
481-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07110100 - Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0711 Химиялық инженерия және процестер

Мамандығы:

07110100 - Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша)

Біліктілігі:

5AB07110101 - Химиялық өндіріс технологиясы қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Аппаратшының жұмыс орнын дайындау

+

-

-

2.2

КМ 2. Химиялық өнім өндірудің технологиялық процесін реттеу және басқару

+

-

-

2.3

КМ 3. Өндіріс өнімдерінің сапасын бақылау

+

-

-

2.4

КМ 4. Технологиялық жабдықтарға қызмет көрсету

+

-

-

2.5

КМ 5. Химиялық өндірістің технологиялық процесін жоспарлау және дайындау

+

+

+

2.6

КМ 6. Химиялық өндірістің технологиялық объектілерінің жұмысын бақылау

+

+

+

2.7

КМ 7. Химиялық өндірістің технологиялық процесін бақылау

+

+

+

2.8

КМ 8. Шығарылатын өнімнің сапасын бағалау

+

+

+

2.9

КМ 9. Жаңа технологиялық процестерді игеру бойынша эксперименттік жұмыстарға қатысу

+

+

+

2.10

КМ 10. Химиялық қондырғылар мен технологиялық процестерді жобалау

+

+

+

2.11

КМ 11. Өндірістік учаскені басқару

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
482-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07110100 - Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі
заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі
заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB07110101 - Химиялық өндіріс технологиясы қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Аппаратшының жұмыс орнын дайындау

КМ 1. Аппаратшының жұмыс орнын дайындау

ОН 1.1. Жұмыс орнын қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін тексеру.

ОН 1.2. Технологиялық жабдықтар мен коммуникациялардың жарамдылығын көзбен тексеру.

ОН 1.3. Шикізатты, реагент ерітінділерін дайындау.

ОН 1.4. Өндірістік жағдайларда жеке гигиена ережелерін сақтау.

ОН 1.5. Жұмыс орнында есепке алу-есеп беру құжаттамасын жүргізу.

КҚ 2. Химиялық өнім өндірудің технологиялық процесін реттеу және басқару

КМ 2. Химиялық өнім өндірудің технологиялық процесін реттеу және басқару

ОН 2.1. Технологиялық процестің толық циклын, аралас процестердің жеке сатыларын жүргізу.

ОН 2.2. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштері бойынша технологиялық процестің барысын бақылау және реттеу.

ОН 2.3. Технологиялық жабдықты іске қосуды және тоқтатуды жүзеге асыру.

ОН 2.4. Технологиялық режим нормаларынан ауытқулардың алдын алу және жою.

ОН 2.5. Шикізатты, жартылай өнімдерді және дайын өнімді есепке алуды жүргізу.

ОН 2.6. Химиялық заттарды өндірудің технологиялық процесін жүргізу кезінде өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік ережелерін орындау.

КҚ 3. Өндіріс өнімдерінің сапасын бақылау

КМ 3. Өндіріс өнімдерінің сапасын бақылау

ОН 3.1. Техникалық шарттарға, стандарттарға сәйкес зертханалық сынақтар үшін сынама алуды орындау.

ОН 3.2. Шикізатқа, реагенттерге, жартылай дайын өнімдерге, дайын өнімге күрделі емес талдау жүргізу.

ОН 3.3. Технологиялық процесті түзету үшін сынамалардың зертханалық талдауларының нәтижелерін пайдалану.

КҚ 4. Технологиялық жабдыққа қызмет көрсету

КМ 4. Технологиялық жабдықтарға қызмет көрсету

nullОН 4.1. Жабдықтың жұмысындағы ақауларды көзбен анықтау.

ОН 4.2. Қызмет көрсетілетін жабдықтың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.

ОН 4.3. Жабдықтарды, аппараттарды, құбыр арматурасын жөндеуге дайындауды орындау.

ОН 4.4. Технологиялық жабдықтарды жөндеуге қатысу.

ОН 4.5. Технологиялық жабдықтарға қызмет көрсету кезінде қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау.

КҚ 5. Химиялық өндірістің технологиялық процесін жоспарлауды және дайындауды жүзеге асыру

КМ 5. Химиялық өндірістің технологиялық процесін жоспарлау және дайындау

ОН 5.1. Қауіпсіздік, еңбекті қорғау және эргономика талаптарын ескере отырып, жұмыс орындарын ұйымдастыруды жоспарлау.

ОН 5.2. Химия өндірісінің жұмыс орындарындағы технологиялық, бақылау-өлшеу және қосалқы жабдықтардың қажеттілігін анықтау.

ОН 5.3. Өндіріс процесі үшін шикізат және қосалқы материалдардың жеткіліктілігі мен дайындығын тексеру.

ОН 5.4. Қондырғылар мен цехаралық коммуникациялардың технологиялық схемаларына өзгерістер енгізу.

КҚ 6. Химиялық өндірістің технологиялық объектілерінің жұмысын бақылау

КМ 6. Химиялық өндірістің технологиялық объектілерінің жұмысын бақылау

ОН 6.1. Технологиялық жабдықтың жұмысын және пайдаланылуын қадағалауды жүзеге асыру.

ОН 6.2. Жабдықтың жұмыс режимінің ауытқуын анықтау, оларды жою бойынша шаралар қабылдау.

ОН 6.3. Өндірістік қуаттылықты барынша пайдалануды, жабдықтардың толық жүктеуін қамтамасыз ету.

ОН 6.4. Жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін объектінің технологиялық жабдықтарын тоқтату бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

КҚ 7. Химиялық өндірістің технологиялық процесін бақылау

КМ 7. Химиялық өндірістің технологиялық процесін бақылау

ОН 7.1. Бақылау-өлшеу аспаптарының және зертханалық талдаулардың көрсеткіштері бойынша технологиялық процесті бақылауды жүргізу.

ОН 7.2. Технологиялық процестердің тұрақтылығын талдау.

ОН 7.3. Технологиялық процесс барысының бұзылу себептерін анықтау, болдырмау және жою.

ОН 7.4. Өндірістің технологиялық режимін тағайындау және негіздеу.

ОН 7.5. Өнімді шығару кезінде шығын материалдарын пайдалануды оңтайландыруды жүргізу.

ОН 7.6. Технологиялық құжаттаманы өзектендіруді орындау.

ОН 7.7. Еңбекті қорғау, өртке қарсы және экологиялық қауіпсіздік талаптарының сақталуын бақылау.

КҚ 8. Шығарылатын өнімнің сапасын бағалау

КМ 8. Шығарылатын өнімнің сапасын бағалау

ОН 8.1. Сынама алудың мерзімділігі мен дұрыстығын бақылау.

ОН 8.2. Келіп түсетін шикізаттың, химикаттардың, қосалқы материалдардың сапасын әртүрлі әдістермен талдау.

ОН 8.3. Ақаулы және шартқа сәйкес емес өнім шығарудың себептеріне талдау жүргізу.

КҚ 9. Жаңа технологиялық процестерді игеру бойынша эксперименттік жұмыстарға қатысу

КМ 9. Жаңа технологиялық процестерді игеру бойынша эксперименттік жұмыстарға қатысу

ОН 9.1. Эксперименттік жұмыстарды жүргізу негіздерін меңгеру.

ОН 9.2. Технологиялық жабдықты сынауға, жобаланатын технологиялық процестер мен өндіріс тәртіптерінің эксперименттік жұмыстарын жүргізуге қатысу.

ОН 9.3. Эксперимент нәтижелерін өңдеу.

КҚ 10. Химиялық қондырғылар мен технологиялық процестерді жобалау

КМ 10. Химиялық қондырғылар мен технологиялық процестерді жобалау

ОН 10.1. Стандарттарды, техникалық шарттарды, нормативтік, әдістемелік және басқару материалдарын жобалау, әзірлеу және ресімдеу құжаттарын қолдану.

ОН 10.2. Өндірістің жаңа технологиялық процестері мен режимдерін әзірлеуге және қолданыстағыларын жетілдіруге қатысу.

ОН 10.3. Жобалық құжаттаманы әзірлеу үшін қолданбалы бағдарламалар пакеттерін пайдалану.

ОН 10.4. Технологиялық процестер мен жабдықтарды жобалау кезінде еңбекті ұйымдастырудың, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздіктің талаптарын сақтау.

КҚ 11. Өндірістік учаскені басқару

КМ 11. Өндірістік учаскені басқару

ОН 11.1. Өнім шығару жоспарының орындалуын бақылау.

ОН 11.2. Өндірістік учаскенің жұмыс орындарындағы еңбек өнімділігі мен сапасын бағалау.

ОН 11.3. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптары бойынша бөлімше қызметкерлеріне нұсқаулық жүргізу.

ОН 11.4. Бөлімше қызметінің өндірістік және әлеуметтік мәселелерін шешуге қатысу.

ОН 11.5. Әріптестермен және басшылықпен тиімді байланыс орнату.

ОН 11.6. Технологиялық процестерді жүргізу әдістері мен құралдарын пайдаланудың экономикалық орындылығын бағалау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
483-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07110200 - Зертханалық технология" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0711 Химиялық инженерия және процестер

Мамандығы:

07110200 - Зертханалық технология

Біліктілігі:

5AB07110201 - Зертханалық технология қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Зертханашының жұмыс орнын ұйымдастыру

+

-

-

2.2

КМ 2. Сынамаларды іріктеу және дайындау

+

-

-

2.3

КМ 3. Зертханалық жабдықта жұмыс істеу

+

-

-

2.4

КМ 4. Белгіленген әдістеме бойынша материалдар мен заттарға қарапайым біртекті талдаулар жүргізу

+

-

-

2.5

КМ 5. Зертханалық бақылау кестесін орындауды ұйымдастыру

+

+

+

2.6

КМ 6. Зертханалық жабдықтарды пайдалануды бақылау

+

+

+

2.7

КМ 7. Табиғи, өнеркәсіптік материалдарға, дәрілік нысандарға химиялық және аспаптық әдістермен талдау жүргізу

+

+

+

2.8

КМ 8. Заттарды синтездеу және сәйкестендіру

+

+

+

2.9

КМ 9. Химиялық талдаулардың, зертханалық зерттеулердің жаңа әдістерін әзірлеуге қатысу

+

+

+

2.10

КМ 10. Бөлімшенің өндірістік қызметіне басшылық жасау

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
484-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07110200 - Зертханалық технология" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB07110201 - Зертханалық технология қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Зертханашының жұмыс орнын ұйымдастыру

КМ 1. Зертханашының жұмыс орнын ұйымдастыру

ОН 1.1. Химиялық зертханада жұмыс істеу кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау талаптарын және өртке қарсы қорғау қағидаларын орындау.

ОН 1.2. Химиялық талдау талаптарына сәйкес зертханалық ыдыстарды қолдану, жуу және сақтау.

ОН 1.3. Талдау жүргізу үшін қажетті реагенттер мен материалдарды дайындау.

ОН 1.4. Нұсқаулыққа сәйкес химиялық-аналитикалық зертханалардың жабдықтарын пайдалану.

ОН 1.5. Пайдаланылған реагенттерді, ерітінділерді, материалдарды пайдаға асыру.

КҚ 2. Сынамаларды іріктеу мен дайындауды жүргізу

КМ 2. Сынамаларды іріктеу және дайындау

ОН 2.1. Техникалық шарттар мен стандарттарға сәйкес қатты және сұйық материалдардан сынамалар алу.

ОН 2.2. Талданатын материалдарды техникалық және аналитикалық таразыларда өлшеу.

ОН 2.3. Сынамалардың аспаларын ажырату операцияларын жүргізу.

ОН 2.4. Сынамаларды таңбалау және сақтау ережелерін орындау.

КҚ 3. Зертханалық жабдықта жұмыс істеу

КМ 3. Зертханалық жабдықта жұмыс істеу

ОН 3.1. Зертханалық жабдықтарға қызмет көрсету ережесін сақтау.

ОН 3.2. Бар схемалар бойынша зертханалық қондырғыларды жинау.

ОН 3.3. Аналитикалық құралдардың көрсеткіштерін дұрыс түсіру және жазу.

КҚ 4. Белгіленген әдістеме бойынша материалдар мен заттарға қарапайым біртекті талдаулар жүргізу

КМ 4. Белгіленген әдістеме бойынша материалдар мен заттарға қарапайым біртекті талдаулар жүргізу

ОН 4.1. Берілген концентрация бойынша реактивтер ерітінділерін дайындау.

ОН 4.2. Ерітінділердің күрделі емес титрін орнату және тексеру.

ОН 4.3. Бейорганикалық және органикалық заттарға сапалық химиялық талдау жасау.

ОН 4.4. Талданатын материалдардағы заттың пайыздық құрамын химиялық әдістермен анықтау.

ОН 4.5. Заттың сандық құрамын анықтауда рефрактометрия, поляриметрия әдістерін қолдану.

ОН 4.6. Химиялық заттың физикалық қасиеттері мен константасын анықтау.

ОН 4.7. Бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана отырып, талдау нәтижелеріне математикалық өңдеу жүргізу.

КҚ 5. Зертханалық бақылау кестесінің орындаудын ұйымдастыру

КМ 5. Зертханалық бақылау кестесін орындауды ұйымдастыру

ОН 5.1. Жұмыс орнында еңбекті қорғау, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі бойынша ережелер мен нормалардың сақталуын бақылау.

ОН 5.2. Зертханалық жұмыс орындарын ұтымды жабдықтауды қамтамасыз ету.

ОН 5.3. Зертханада қолданылатын реактивтердің, ерітінділердің, стандартты үлгілердің бар болуын, дұрыс сақталуын, таңбалануын тексеру.

ОН 5.4. Зертханалық кестеге сәйкес сынама алуды бақылау.

ОН 5.5. Зертханалық бақылау және техникалық құжаттаманы ресімдеу бойынша стандарттарды, ережелерді, нұсқаулықтарды қолдану.

ОН 5.6. Талдау сапасының көрсеткіштерін бақылау, нәтижелердің қолайлылығы туралы қорытынды жасау.

КҚ 6. Зертханалық жабдықтарды пайдалануды бақылау

КМ 6. Зертханалық жабдықтарды пайдалануды бақылау

ОН 6.1. Аналитикалық жабдықтардың, қондырғылардың, құралдардың техникалық жағдайын тексеру.

ОН 6.2. Өлшеу құралдарын және зертханалық жабдықтарды баптау және градустау.

ОН 6.3. Зертханалық жабдықтың метрологиялық тексеруге уақтылы ұсынылуын бақылау.

КҚ 7. Табиғи, өнеркәсіптік материалдарға, дәрілік нысандарға химиялық және аспаптық әдістермен талдау жүргізу

КМ 7. Табиғи, өнеркәсіптік материалдарға, дәрілік нысандарға химиялық және аспаптық әдістермен талдау жүргізу

ОН 7.1. Химиялық объектіні талдаудың оңтайлы құралдары мен әдістерін таңдау және негіздеу.

ОН 7.2. Шикізатты, жартылай өнімдерді, материалдар мен дайын өнімді техникалық шарттарға, стандарттарға сәйкестігіне зертханалық талдаулар, сынақтар жүргізу.

ОН 7.3. Қоршаған орта объектілеріне, өндірістік қалдықтар мен шығарындыларға талдау жасау.

ОН 7.4. Талдау нәтижелеріне статистикалық өңдеуді жүргізу, өлшеу қателіктерін анықтау.

ОН 7.5. Талдау деректерін өңдеуді, сақтауды енгізу бойынша бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану.

КҚ 8. Заттарды синтездеу және сәйкестендіру

КМ 8. Заттарды синтездеу және сәйкестендіру

ОН 8.1. Зертханалық жағдайда берілген әдістеме бойынша заттардың синтезін жүргізу.

ОН 8.2. Заттарды химиялық, физика-химиялық және спектрлік талдау әдістерімен сәйкестендіру.

ОН 8.3. Химиялық заттардың құрамын анықтауда гибридті талдау әдістерін қолдану.

КҚ 9. Химиялық талдаулардың, зертханалық зерттеулердің жаңа әдістерін әзірлеуге қатысу

КМ 9. Химиялық талдаулардың, зертханалық зерттеулердің жаңа әдістерін әзірлеуге қатысу

ОН 9.1. Зертханалық бақылаудың тиімді және үнемді әдістерін іздеу бойынша зерттеу және эксперименттік жұмыстарды орындау.

ОН 9.2. Стандартты үлгілерді талдау әдістерін аттестациялау бойынша эксперименттік жұмыстарды жүргізу.

КҚ 10. Бөлімшенің өндірістік қызметіне басшылық жасау

КМ 10. Бөлімшенің өндірістік қызметіне басшылық жасау

ОН 10.1. Өндірістік жағдайларды бағалау және ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер қабылдау.

ОН 10.2. Зертхана қызметкерлерін басқару.

ОН 10.3. Өндірістік және техникалық-экономикалық есептерді жүргізу.

ОН 10.4. Өндірістегі ақаулардың себептерін зерттеу және оның алдын алу және жою бойынша ұсыныстар әзірлеуге қатысу.

ОН 10.5. Бизнес-идеяларды қалыптастыру және іске асыру үшін нарықтық мүмкіндіктерді бағалау.

ОН 10.6. Орындалған жұмыстар бойынша техникалық құжаттаманы жасау және ресімдеу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
485-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07110500 - Мұнай мен газды қайта өңдеу технологиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0711 Химиялық инженерия және процестер

Мамандығы:

07110500 - Мұнай мен газды қайта өңдеу технологиясы

Біліктілігі:

5AB07110501 - Мұнай және газды өңдеу технологиясы қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Компрессорлық жабдықтар мен технологиялық сорғыларға қызмет көрсету

+

-

-

2.2

КМ 2. Құбырлар мен технологиялық жабдықтардың жұмысын қамтамасыздандыру

+

-

-

2.3

КМ 3. Қондырғының жабдықтары мен коммуникацияларын жөндеуге дайындау, технологиялық құрылғылар мен жабдықтарды тазалау

+

-

-

2.4

КМ 4. Химиялық заттарды алмастыруды жүзеге асыру

+

-

-

2.5

КМ 5. Технологиялық жабдықтардың жұмысын жүзеге асыру

+

+

-

2.6

КМ 6. Технологиялық объектілердің жұмысын бақылау және үйлестіру

+

+

-

2.7

КМ 7. Мұнай және газ өңдеу өндірісін дайындау

+

+

+

2.8

КМ 8. Мұнай мен газды қайта өңдеу өнімдерінің сапасын бағалау

+

+

+

2.9

КМ 9. Өндірісті ұйымдастыру және бақылау

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
486-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07110500 - Мұнай мен газды қайта өңдеу технологиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB07110501 - Мұнай және газды өңдеу технологиясы қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Компрессорлық жабдықтар мен технологиялық сорғыларды дайындауды жүргізу және қызмет көрсету

КМ 1. Компрессорлық жабдықтар мен технологиялық сорғыларға қызмет көрсету

ОН 1.1. Мұнай және мұнай өнімдерін айдау мен дайындау сорғы станциялары мен қондырғыларына қызмет көрсету.

ОН 1.2. Сорғыларды іске қосу, тоқтату және сүрту жұмыстарын жүргізу.

ОН 1.3. Сорғы шығысындағы орнатылған қысымды бақылау.

ОН 1.4. Компрессорларды іске қосу, тоқтату және жұмыс режимін реттеуді жүзеге асыру.

ОН 1.5. Поршеньді және ортадан тепкіш компрессорлардың жұмысын қамтамасыз ету.

ОН 1.6. Жабдықтың қалыпты жұмысынан ауытқуларды анықтау және оларды жою шараларын қабылдау.

КҚ 2. Құбырлар мен технологиялық жабдықтардың жұмысын қамтамасыз ету

КМ 2. Құбырлар мен технологиялық жабдықтардың жұмысын қамтамасыздандыру

ОН 2.1. Технологиялық аппаратқа сыртқы тексеру жүргізу.

ОН 2.2. Технологиялық аппараттың ішкі ақауын тексеру.

ОН 2.3. Жабдықтың жұмысындағы ақауларды немесе ауытқуларды анықтау.

ОН 2.4. Жұмыс істеп тұрған жабдықтың дұрыс жұмыс істемеуі жағдайында резервтік жабдықты қосу.

ОН 2.5. Жабдықты іске қосу, тоқтату, жұмысын реттеу бойынша жұмыстарды жүргізу.

ОН 2.6. Жабдықтардың, аспаптардың, қондырғылардың және құрылғылардың жұмысын бақылау.

КҚ 3. Технологиялық құрылғылар мен жабдықтарды жөндеуге, тазалауға қондырғының жабдықтары мен коммуникацияларын дайындау

КМ 3. Қондырғының жабдықтары мен коммуникацияларын жөндеуге дайындау, технологиялық құрылғылар мен жабдықтарды тазалау

ОН 3.1. Технологиялық жабдықтың, аппараттардың және объектілердің жұмысын тоқтату.

ОН 3.2. Жөндеуге дайындық кезінде жүйені бар коммуникациялардан тоқтату.

ОН 3.3. Жабдық жұмысындағы ақауларды немесе нормадан ауытқуларды анықтау, жабдықтардың шағын жөндеу жұмыстарын жүргізу.

ОН 3.4. Жабдық пен құбырларға тығындарды орнату/алып тастауды жүргізу.

ОН 3.5. Құрылғылардағы суды дренаждауды жүргізу.

ОН 3.6. Өрт және газ өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау бойынша нұсқаулықтар жүргізу.

КҚ 4. Химиялық заттарды алмастыру

КМ 4. Химиялық заттарды алмастыруды жүзеге асыру

ОН 4.1. Химиялық заттарды тиеу және түсіру.

ОН 4.2. Сілтіні ауыстыруды жүргізу.

ОН 4.3. Агрессивті және жанғыш сұйықтықтар мен материалдарды қабылдау (ауыстыру) бойынша операцияны орындау.

ОН 4.4. Жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарын пайдалану.

ОН 4.5. Төтенше жағдайларда алғашқы медициналық көмек көрсету.

КҚ 5. Технологиялық жабдықтың жұмысын жүргізу

КМ 5. Технологиялық жабдықтардың жұмысын жүзеге асыру

ОН 5.1. Технологиялық блокта шикізатты, суды, ауаны, электр энергиясын жеткізуді жүзеге асыру.

ОН 5.2. Құрылғылардың, сорғылардың, желдету және жылыту жүйелерінің жұмысын қамтамасыз ету.

ОН 5.3. Мұнай өнімдерінің сынамаларын алу және өлшеуіш ыдыстарда, резервуарларда, цистерналарда өлшеу және есепке алуды жүргізу.

ОН 5.4. Жағар майларды, майларды, парафинді, битумды және басқа да ұқсас өнімдерді тасымалдау, құю және орау.

ОН 5.5. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін қадағалау.

ОН 5.6. Нұсқауларға сәйкес ауысымды қабылдау және тапсыруды жүзеге асыру.

КҚ 6. Технологиялық объектілердің жұмысын үйлестіруді бақылау

КМ 6. Технологиялық объектілердің жұмысын бақылау және үйлестіру

ОН 6.1. Техникалық құжатты сақтау және жаңартуды жүргізу.

ОН 6.2. Өндірістік бағдарламаларды орындау бойынша жедел құжаттаманы жүргізу.

ОН 6.3. Мұнай мен газды өңдеудің технологиялық режимін бұзуды жоюға бағытталған іс-шаралардың орындалуын жоспарлау мен бақылауды жүзеге асыру.

КҚ 7. Мұнай мен газды өңдеудің технологиялық процестерін басқару

КМ 7. Мұнай және газ өңдеу өндірісін дайындау

ОН 6.4. Мұнай мен газды өңдеудің жоспарлық құжатын дайындау.

ОН 7.1. Жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін объектінің технологиялық жабдықтарын тоқтату жұмыстарын ұйымдастыру.

ОН 7.2. Өндірістік бағдарламаларды орындау бойынша жедел құжаттаманы жүргізу.

ОН 7.3. Технологиялық қондырғылардың жұмысын үйлестіру және бақылау.

КҚ 8. Мұнай мен газды қайта өңдеуден алынатын өнімдердің сапасын бағалау

КМ 8. Мұнай мен газды қайта өңдеу өнімдерінің сапасын бағалау

ОН 8.1. Өнімдердің сапа көрсеткіштерін анықтау және бақылау.

ОН 8.2. Мұнай және мұнай өнімдерін сынау бойынша технологиялық регламенттердің орындалуын бақылау.

ОН 8.3. Өнімдердің сапасын бақылау.

ОН 8.4. Сынамаларды алу жиілігін және дұрыстығын қадағалау.

ОН 8.5. Зертханалық жұмыстарды жүргізуді ұйымдастыру.

ОН 8.6. Зертханалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеуді жүзеге асыру.

ОН 8.7. Ақаулар мен сапасыз өнімдердің себептерін талдау.

КҚ 9. Өндірісті ұйымдастыру және бақылауды жүзеге асыру

КМ 9. Өндірісті ұйымдастыру және бақылау

ОН 9.1. Өнімдер мен қызметтердің сапасын бақылау және жақсарту бойынша жұмысты ұйымдастыру.

ОН 9.2. Өнімнің сорттарын белгілеудің дұрыстығын және бекітілген үлгілерге сәйкестігін бақылау.

ОН 9.3. Өндірістік процестің барлық сатыларында технологиялық режимдерді сақтау.

ОН 9.4. Өндірістік жабдықты тексеру кестелерінің сақталуын қадағалау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
487-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07120100 - Қалдықтарды қайта өңдеу" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0711 Химиялық инженерия және процестер

Мамандығы:

07120100 - Қалдықтарды қайта өңдеу

Біліктілігі:

5AB07120101 - Қалдықтарды қайта өңдеудің қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Қатты тұрмыстық қалдықтарды қабылдау және сұрыптау

+

-

-

2.2

КМ 2. Қатты тұрмыстық қалдықтардың фракцияларын қайта өңдеу

+

-

-

2.3

КМ 3. Қатты тұрмыстық қалдықтардың фракцияларын пайдаға асыру және залалсыздандыру

+

-

-

2.4

КМ 4. Қатты тұрмыстық қалдықтарды полигонда қабылдау, жинау және оқшаулау

+

-

-

2.5

КМ 5. Қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеудің технологиялық процестерін ұйымдастыру және жоспарлау

+

+

-

2.6

КМ 6. Қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеудің технологиялық процестерін бақылау

+

+

-

2.7

КМ 7. Қатты тұрмыстық қалдықтардың қоршаған ортаға әсерін бақылау

+

+

+

2.8

КМ 8. Ластанған топыраққа рекультивация жүргізу

+

+

+

2.9

КМ 9. Өндірістік учаскені басқару

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
488-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07120100 - Қалдықтарды қайта өңдеу" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB07120101 - Қалдықтарды қайта өңдеудің қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Қатты тұрмыстық қалдықтарды қабылдауды және сұрыптауды жүргізу

КМ 1. Қатты тұрмыстық қалдықтарды қабылдау және сұрыптау

ОН 1.1. Жұмыс орнында санитарлық нормалар мен ережелер, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау.

ОН 1.2. Құралдардың, жабдықтардың, механикаландыру және жеке қорғану құралдарының дұрыстығын анықтау.

ОН 1.3. Кәсіпорынның (полигонның) алаңына қатты тұрмыстық қалдықтарды қабылдауды орындау.

ОН 1.4. Сұрыптау желісіне қалдықтардың үздіксіз берілуін қамтамасыз ету.

ОН 1.5. Қатты тұрмыстық қалдықтарды сұрыптауды, іріктеуді және калибрлеуді орындау.

ОН 1.6. Сұрыпталған қалдықтарды қайта өңдеуге дайындауды жүзеге асыру.

КҚ 2. Қатты тұрмыстық қалдықтардың фракцияларын қайта өңдеу процесін жүргізу

КМ 2. Қатты тұрмыстық қалдықтардың фракцияларын қайта өңдеу

ОН 2.1. Ұсақтау, агломерат және сығымдалған бұйымдарды ала отырып, полимерлі шикізатты қайта өңдеу процесін жүргізу.

ОН 2.2. Құрылыс қоқыстарын ұсақтау.

ОН 2.3. Органикалық қалдықтарды брикеттеу.

ОН 2.4. Технологиялық жабдықты пайдалану кезінде техникалық регламенттің талаптарын сақтау.

КҚ 3. Қатты тұрмыстық қалдықтардың фракцияларын пайдаға асыру және залалсыздандыру

КМ 3. Қатты тұрмыстық қалдықтардың фракцияларын пайдаға асыру және залалсыздандыру

ОН 3.1. Технологиялық жабдықтардың, бақылау-өлшеу аспаптарының, сигнализация құралдарының жұмысқа дайындығын тексеру.

ОН 3.2. Қатты тұрмыстық қалдықтардың морфологиялық құрамын ескере отырып, пиролиз пешінің белгіленген жұмыс режимін сақтау.

ОН 3.3. Күл қалдықтары мен шлактардың құрамы мен қасиеттерін бақылау.

ОН 3.4. Қатты тұрмыстық қалдықтарды компостирлеудің технологиялық операцияларын орындау.

КҚ 4. Полигонда қатты тұрмыстық қалдықтарды қабылдау, жинау және оқшаулауды жүргізу

КМ 4. Қатты тұрмыстық қалдықтарды полигонда қабылдау, жинау және оқшаулау

ОН 4.1. Қайта өңдеуге жатпайтын қалдықтарды қабылдауды жүзеге асыру.

ОН 4.2. Полигонда қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау және оқшаулау бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 4.3. Полигондарды пайдалану кезінде қоршаған ортаны қорғау ережелерін сақтау.

КҚ 5. Қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеудің технологиялық процестерін ұйымдастыру және жоспарлау

КМ 5. Қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеудің технологиялық процестерін ұйымдастыру және жоспарлау

ОН 5.1. Кәсіпорынның қатты коммуналды тұрмыстық қалдықтарды бөлек жинауды және тасымалдауды ұйымдастыру.

ОН 5.2. Қалдықтардың массасын жинау, жоспарлау тәсілдерін әзірлеу.

ОН 5.3. Заттардың қауіптілік сыныбына сәйкес қалдықтарды өңдеу, пайдалану, зиянсыз ету технологияларын таңдау.

ОН 5.4. Өндірістік қуаттылықты және технологиялық жабдықты жүктеуді есептеу.

ОН 5.5. Жабдықтарды орналастыру, техникалық жабдықтау және жұмыс орындарын ұйымдастыру жоспарларын жасау.

ОН 5.6. Қалдықтармен жұмыс істеу кезінде өнеркәсіптік, экологиялық және санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздік саласындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарын сақтау.

КҚ 6. Қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеудің технологиялық процестерін бақылау

КМ 6. Қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеудің технологиялық процестерін бақылау

ОН 6.1. Қалдықтарды сұрыптау, қайта өңдеу, залалсыздандыру процестерінің режимдері мен параметрлерін бақылау.

ОН 6.2. Қатты тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау, қайта өңдеу және пайдаға асыру жабдығына техникалық қызмет көрсетуді және пайдалануды қамтамасыз ету.

ОН 6.3. Келіп түсетін шикізаттың, пайдаға асыру өнімдерінің техникалық шарттар мен стандарттарға сәйкестігіне зертханалық бақылауды орындау.

ОН 6.4. Технологиялық процестердің тұрақтылығын талдау.

ОН 6.5. Ақаудың алдын алу және ақау себептерін жою бойынша іс-шаралар әзірлеу.

ОН 6.6. Технологиялық процестерді жүргізу әдістері мен құралдарын пайдаланудың экономикалық орындылығын бағалау.

КҚ 7. Қатты тұрмыстық қалдықтардың қоршаған ортаға әсерін бақылауды жүргізу

КМ 7. Қатты тұрмыстық қалдықтардың қоршаған ортаға әсерін бақылау

ОН 7.1. Пайда болған қалдықтардың көлемі мен құрылымына сандық және сапалық бағалау жүргізу.

ОН 7.2. Қалдықтардың қоршаған ортаға және аумақтың тұрғындарына әсерін бағалау.

ОН 7.3. Қалдықтармен жұмыс істеу саласында табиғатты қорғау іс-шаралары жоспарларының орындалуын бақылау.

ОН 7.4. Орналастырылған қалдықтардың қоршаған ортаға теріс әсері үшін төлемді есептеу.

ОН 7.5. Қалдықтардың қоршаған ортаға теріс әсерін азайту жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қатысу.

КҚ 8. Ластанған топыраққа рекультивация жүргізу

КМ 8. Ластанған топыраққа рекультивация жүргізу

ОН 8.1. Топырақтың бұзылуы мен тозу дәрежесін бағалауды жүргізу.

ОН 8.2. Топырақтың ластануына мониторингті жүзегі асыру.

ОН 8.3. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарын рекультивациялаудың оңтайлы технологияларын қолдану.

КҚ 9. Өндірістік учаскені басқару

КМ 9. Өндірістік учаскені басқару

ОН 9.1. Қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыру, олардың қызметінің нәтижелерін бағалау.

ОН 9.2. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптары бойынша бөлімше қызметкерлеріне нұсқаулық жүргізу.

ОН 9.3. Бөлімше қызметінің өндірістік және әлеуметтік мәселелерін шешуге қатысу.

ОН 9.4. Әріптестермен және басшылықпен тиімді байланыс орнату.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
489-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07130100 - Электрмен қамтамасыздандыру (салалар бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру деңгейінің коды және атауы:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0713 Электротехника және энергетика

Мамандығы:

07130100 - Электрмен қамтамасыздандыру (салалар бойынша)

Біліктілігі:

5AB07130101- Электрмен қамтамасыздандыру қолданбалы бакалаврыМодульдердің және оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер саны /сағат

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында *

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтану және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен тетіктерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Электр жабдықтарын монтаждау үшін дайындық жұмыстарын орындау

+

-

-

2.2

КМ 2. Жарықтандыру және жарықтандыру желілерін монтаждау

+

-

-

2.3

КМ 3. Кәбілдерді төсеу және кәбілдерді, күштік желілер мен электр жабдықтарын монтаждау кезінде қосалқы жұмыстарды орындау

+

-

-

2.4

КМ 4. Аспаптарды, екінші реттік тізбектер аппараттарын және тарату құрылғыларын монтаждау.

+

-

-

2.5

КМ 5. Электр желілерінің жабдықтарына қызмет көрсету бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және орындау

+

+

-

2.6

КМ 6. Электрмен жабдықтау жүйесінің әуе және кабельді электр беру желілеріне қызмет көрсету және техникалық бақылау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, дайындау және орындау

+

+

-

2.7

КМ 7. Электр желілері жабдықтары жұмыстарының ақауларын диагностикалау және жою жөніндегі жұмыстарды орындау

+

+

+

2.8

КМ 8. Кәсіпорындарды электрмен жабдықтау жүйесін жаңғырту және реконструкциялау жобаларын әзірлеу

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескертпе:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді

      .

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
490-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07130100 - Электрмен қамтамасыздандыру (салалар бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салтын ұстану.

ОН 1.2. Физикалық қасиеттер мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Толеранттылық пен белсенді жеке позицияны қалыптастыратын моральдық құндылықтар мен нормаларды түсіну

ОН 4.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 4.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 4.4 Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған шындықты бағалау.

ОН 4.5 Қазақстанның қазіргі тарихы оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БК 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен тетіктерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен тетіктерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі сұрақтарды меңгеру

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

Біліктілігі "5AB07130101- Электрмен қамтамасыздандыру қолданбалы бакалавры"

КҚ 1. Жұмыс орнын, құрал-саймандар мен өлшеу аспаптарын электр жабдықтарын монтаждауға дайындау

КМ 1. Электр жабдықтарын монтаждау үшін дайындық жұмыстарын орындау

ОН 1.1. Электр жұмыстарына арналған құралдарды, жабдықтарды, арматураларды қолдану.

ОН 1.2. Кәдімгі графикалық белгілерді оқу, қуат тұтынуды және қажетті кабель қимасын есептеу.

ОН 1.3. Электр жұмыстарына қолданылатын материалдарды жіктеу.

ОН 1.4. Аспаптардың, айлабұйымдардың, бақылау-өлшеу аспаптарының жарамдылығын тексеру.

ОН 1.5. Электр монтаждау жұмыстарына арналған жабдықты орауды, тазалауды және жабдықты тексеруді жүргізу.

КҚ 2. Жарықтандыру және жарықтандыру желілерін монтаждау

КМ 2. Жарықтандыру және жарықтандыру желілерін монтаждау

ОН 2.1. Жарықтандыру және жарықтандыру желілері үшін кабель мен электр жабдықтарын таңдау.

ОН 2.2. Жарықтандыру және жарықтандыру желілерін электромонтаждау бойынша дайындық жұмыстарын орындау.

ОН 2.3. Электр сымдарының монтаждау бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 2.4.Шамдарды, электр қондырғылары мен құрылғыларын орнату.

ОН 2.5. Жарықтандыру желілері мен жабдықтарын жөндеуге қатысу.

КҚ 3. Кабельдерді, электр желілерін, электр жабдықтарын төсеу және монтаждау кезінде қосалқы жұмыстарды орындау

КМ 3. Кабельдерді, электр желілерін және электр жабдықтарын төсеу және монтаждау кезінде қосалқы жұмыстарды орындау

ОН 3.1. Электр жабдықтарының жарамдылығын тексеруді жүзеге асыру.

ОН 3.2. Кабельдік желілерді төсеу.

ОН 3.3. Шеткі және жалғағыш муфталардың жұмыстарын орындау және монтаждау және күштік және бақылау кабельдерін төсеу.

ОН 3.4. Электр машиналарын орнатуды орындау.

ОН 3.5 Күштік желілер мен электр жабдықтарын монтаждау.

КҚ 4. Аспаптарды, екінші реттік тізбектер аппараттарын және тарату құрылғыларын монтаждау

КМ 4. Аспаптарды, екінші реттік тізбектер аппараттарын және тарату құрылғыларын монтаждау

ОН 4.1. Электр сымдарының орындау.

ОН 4.2. Екінші реттік тізбектердің аспаптары мен аппараттарын орнату және қосу.

ОН 4.3. Тарату құрылғыларын орнату және қосу.

ОН 4.4. Тарату құрылғылары мен екінші тізбектерді монтаждаудың сапасы мен сенімділігін тексеру.

ОН 4.5. Тарату құрылғылары мен екінші реттік тізбектерді жөндеу және монтаждау.

КҚ 5. Электр желілерінің жабдықтарына қызмет көрсету бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және орындау

КМ 5. Электр желілерінің жабдықтарына қызмет көрсету бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және орындау

ОН 5.1. Бригада мүшелеріне еңбекті қорғау бойынша мақсатты нұсқама өткізу.

ОН 5.2. Бақылау-өлшеу құралдарының жай-күйін және жабдықтар мен материалдардың, жинақтаушы бұйымдардың техникалық жай-күйін бақылау.

ОН 5.3. Электрмен жабдықтау жүйелерінің қосалқы станцияларындағы электр жабдықтарының қалыпты жұмысынан ауытқуға әкелетін мүмкін факторларды бағалау.

ОН 5.4. Қосалқы станция жабдықтарының жай-күйін бағалау, жабдыққа қызмет көрсетуді ұйымдастыру.

КҚ 6. Электрмен жабдықтау жүйесінің әуе және кабель электр беру желілеріне техникалық қызмет көрсету

КМ 6. Электрмен жабдықтау жүйесінің әуе және кабельді электр беру желілеріне қызмет көрсету және техникалық бақылау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, дайындау және орындау

ОН 6.1. Әуе мен электр берудің кабельдік желілерін жөндеу және пайдалану жұмыстарын орындау.

ОН 6.2. Жабдықтардың, материалдардың, қосалқы бөлшектердің, конструкциялардың, әуе және кабельдік электр желілерінің бөлшектерінің авариялық және сақтандыру қорының нормативтік қажеттіліктерін есептеуді жүргізу.

ОН 6.3. Салынып және реконструкцияланып жатқан әуе мен кабель желілеріндегі құрылыс және монтаждау жұмыстарының орындалу сапасына техникалық бақылау жүргізу.

ОН 6.4. Әуе мен кабель желілерінің, жекелеген желілік құрылыстардың, орнату орындарының техникалық жай-күйіне сынақтар жүргізу.

ОН 6.5. Тіркеу индикаторларының, зақымдану орындарын анықтау аспаптарының техникалық жай-күйін тексеру.

КҚ 7. Электр желілері жабдықтарының ақауларын диагностикалауды және жоюды жүзеге асыру

КМ 7. Электр желілері жабдықтары жұмыстарының ақауларын диагностикалау және жою жөніндегі жұмыстарды орындау

ОН 7.1. Жабдықтың қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету бойынша техникалық іс-шараларды жүргізу.

ОН 7.2. Электр желілері жабдықтарының қалыпты жұмысынан ауытқуға әкелетін себептерді анықтау және ықтимал факторларды бағалау.

ОН 7.3. Электр желілерінің негізгі және қосалқы электр жабдықтарын жөндеу жұмыстарын жоспарлау, жүргізу және бақылау.

ОН 7.4. Шеңберінде арнайы диагностикалық аспаптармен және жабдықтармен жұмыстарды орындау.

ОН 7.5. Қосалқы станция жабдықтарының ақауларын сынау және іздеу бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 7.6. Электр станциялары мен желілерін автоматтандыруға арналған релелік қорғаныс құрылғыларын тексеру, реттеу, іске қосу және конфигурациялау.

КҚ 8. Кәсіпорындарды электрмен жабдықтау жүйесін жаңғырту және қайта жаңарту жобаларын әзірлеуді жүзеге асыру

КМ 8. Кәсіпорындарды электрмен жабдықтау жүйесін жаңғырту және реконструкциялау жобаларын әзірлеу

ОН 8.1. Кәсіпорындарды электрмен жабдықтау үшін электр жабдықтарының негізгі техникалық-экономикалық есептерін шығару.

ОН 8.2. Тұтынушыларды электрмен жабдықтау сенімділігін арттыруға, электр желілері жабдықтарының жөндеуаралық кезеңдерін төмендетуге бағытталған іс-шараларды әзірлеу.

ОН 8.3. Электр желісі жабдығын өндірушілердің паспорттарына сәйкес стандарттарды, техникалық шарттарды, ережелерді, нұсқауларды қолдану.

ОН 8.4 Автоматтандырылған басқару жүйелері жабдықтарының электрондық элементтерінің параметрлері мен сенімділігін, құрылғылар мен тораптардың жұмысын бақылау.

ОН 8.5. Кәсіпорындарды электрмен жабдықтау жүйесін жаңғырту және реконструкциялау бойынша жобалық құжаттаманы әзірлеу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
491-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің 07130200- Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану (түрлері және салалары бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0713 Электротехника және энергетика

Мамандығы:

07130200- Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану (түрлері және салалары бойынша)

Біліктілігі:

5AB07130201- Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Электр жабдықтарын монтаждаушы жұмыстарын орындау

+

-

-

2.2

КМ 2. Электромеханикалық жабдықтарға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі электр слесарінің жұмыстарын орындау

+

-

-

2.3

КМ 3. Жер асты электр слесарінің жұмыстарын орындау

+

-

-

2.4

КМ 4. Электромеханикалық жабдықтардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету

+

+

-

2.5

КМ 5. Жабдықтарды пайдалану, технологиялық процестерді жүргізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және бақылау

+

+

+

2.6

КМ 6. Электромеханикалық жабдықтарды жөндеу жұмыстарының орындалуын ұйымдастыру және бақылау

+

+

+

2.7

КМ 7. Жобалық қызметті жүзеге асыру

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
492-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07130200- Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану (түрлері және салалары бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB07130201- Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Электр жабдықтарын монтаждаушы жұмыстарын орындау

КМ 1. Электр жабдықтарын монтаждаушы жұмыстарын орындау

ОН 1.1 Электр жабдықтарын орнатуға дайындау (нөлдік циклды орындау).

ОН 1.2. Монтаждау жұмыстарын орындау.

ОН 1.3. Электр жабдықтарын жарамды және жұмысқа жарамды күйде ұстау.

КҚ 2. Электромеханикалық жабдықтарға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі электр слесарінің жұмыстарын орындау

КМ 2. Электромеханикалық жабдықтарға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі электр слесарінің жұмыстарын орындау

ОН 2.1. Жабдықты жөндеуге дайындау.

ОН 2.2 Материалдарды слесарлық-механикалық өңдеуді орындау.

ОН 2.3. Электромеханикалық жабдықтарды техникалық пайдалану және жөндеу жұмыстарын жүргізу.

ОН 2.4. Технологиялық жабдықтар мен техникалық құрылғылардың техникалық жағдайына тексеру жүргізу.

КҚ 3. Жер асты электр слесарінің жұмыстарын орындау

КМ 03. Жер асты электр слесарінің жұмыстарын орындау

ОН 3.1. Тау-кен-шахта жабдықтарын, іске қосу электр аппаратурасын және автоматтандыру құралдарын монтаждау, демонтаждау.

ОН 3.2. Тау-кен-шахта жабдықтарына, іске қосу электр аппаратурасына және автоматтандыру құралдарына қызмет көрсету және жөндеу жүргізу.

ОН 3.3. Тау-кен-шахта жабдықтарын, іске қосу электр аппаратурасын және автоматтандыру құралдарын баптауды жүзеге асыру.

КҚ 4. Электромеханикалық жабдықтардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету

КМ 4. Электромеханикалық жабдықтардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету

ОН 4.1. Электромеханикалық жабдықты тексеруді және техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру.

ОН 4.2. Электр механикалық жабдықтардың жұмысындағы ақауларды анықтау.

ОН 4.3. Өндірістегі еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі талаптарын сақтау бойынша қызметті бақылау.

КҚ 5. Жабдықтарды пайдалануды, технологиялық процестерге қызмет көрсетуді ұйымдастыру және қадағалау.

КМ 5. Жабдықтарды пайдалану, технологиялық процестерді жүргізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және бақылау

ОН 5.1. Электр және электромеханикалық жабдық элементтерінің орнын ауыстыру бойынша такелаждық жұмыстардың орындалуын бақылау.

ОН 5.2. Электр және электромеханикалық жабдықтардың бөлшектерін өңдеу бойынша слесарлық жұмыстардың орындалуын бақылау.

ОН 5.3. Электр және электромеханикалық жабдықтарды монтаждау, реттеу, техникалық қызмет көрсетуді орындауды бақылау.

ОН 5.4. Техникалық қауіпсіздік ережелері мен нормаларына сәйкес технологиялық процестерді пайдалану, жабдықтау, техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындауды ұйымдастыру.

ОН 5.5. Қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау талаптарының орындалуын бақылау.

КҚ 6. Электромеханикалық жабдықтарды жөндеу жұмыстарының орындалуын ұйымдастыру және бақылау

КМ 6. Электромеханикалық жабдықтарды жөндеу жұмыстарының орындалуын ұйымдастыру және бақылау

ОН 6.1. Жұмысшылардың қажетті құрал-жабдықтармен, көліктермен, механикаландыру құралдарымен, материалдармен, жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілуін бақылау.

ОН 6.2. Электромеханикалық жабдықты жөндеу жұмыстарына учаскені дайындау.

ОН 6.3. Жабдықтарды жөндеуге беру және жабдықты жөндеуден шығару, іске қосу.

ОН 6.4. Жөндеу жұмыстарының толықтығы мен сапасын бақылау.

ОН 6.5. Электромеханикалық жабдықтарды жөндеу сапасын арттыру бойынша іс-шараларды әзірлеу.

КҚ 7. Есептілік пен жобалық қызметті жүзеге асыру

КМ 7. Есептілік пен жобалық қызметті жүзеге асыру

ОН 7.1. Кәсіпорынның электромеханикалық жабдықтарын жөндеу, монтаждау, қызмет көрсету бойынша негізгі техникалық-экономикалық есептерді жүргізу.

ОН 7.2. Технологиялық процестерді жобалау кезінде еңбекті ұтымды ұйымдастыруды қамтамасыз ету.

ОН 7.3. Кәсіпорынды жаңғырту бойынша жоспарларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
493-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07140100 – Автоматтандыру және технологиялық процестерді басқару (бейін бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
00714 Электроника және автоматтандыру

Мамандығы:

07140100 – Автоматтандыру және технологиялық процестерді басқару (бейін бойынша)

Біліктілігі:

5AB07140101 – Автоматтандыру және технологиялық процестерді басқару қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

1.5

БМ 5. Кәсіби қызметте іргелі қолданбалы ғылымдарды қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Автоматика жүйелерінің аспаптарын, электрлік және пневматикалық схемаларын монтаждау

+

-

-

2.2

КМ 2. Автоматика құралдары мен аспаптарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету

+

-

-

2.3

КМ 3. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика жүйелерін құрастыру, жөндеу және реттеу

+

-

-

2.4

КМ 4. Бақылау-өлшеу функцияларына арналған электрондық аспаптарды іске қосу-баптау

+

+

-

2.5

КМ 5. Автоматтандыру құралдары мен аспаптарының жай-күйін техникалық және метрологиялық бақылау

+

+

-

2.6

КМ 6. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі бөлімшенің жұмысына басшылық ету

+

+

-

2.7

КМ 7. Өндірістік процестерді автоматтандыру жүйесін пайдалануды, жөндеуді және реттеуді ұйымдастыру

+

+

+

2.8

КМ 8. Автоматтандырылған басқару жүйелері жабдықтарының жұмыс істеу қабілетін мониторингілеу және бақылау

+

+

+

2.9

КМ 9. Басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің кешендерін құру, қайта құру және жаңғырту бойынша жобаларды әзірлеуге қатысу

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
494-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07140100 – Автоматтандыру және технологиялық процестерді басқару (бейін бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

БҚ 5. Кәсіби қызметте іргелі қолданбалы ғылымдарды қолдану

БМ 5. Кәсіби қызметте іргелі қолданбалы ғылымдарды қолдану

ОН 5.1. Негізгі физика-математикалық есептердің нәтижелерін талдау, шешу, тұжырымдау.

ОН 5.2. Сәйкес және байланысты пәндік салаларда физика-математикалық әдістерді қолдану

ОН 5.3. Кәсіби қызметте стандартты және мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану

Кәсіптік модульдер

"5AB07140101 – Автоматтандыру және технологиялық процестерді басқару қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Автоматика жүйелерінің аспаптарын, электрлік және пневматикалық схемаларын монтаждауды орындау

КМ 1. Автоматика жүйелерінің аспаптарын, электрлік және пневматикалық схемаларын монтаждау

ОН 1.1. Құрал-саймандарды, жабдықтар мен айлабұйымдарды монтаждау алдында тексеруді жүзеге асыру.

ОН 1.2. Автоматиканың әртүрлі жүйелерінің аспаптары мен электр схемаларын монтаждаудың реттілігі мен тиімді тәсілдерін анықтау.

ОН 1.3. Түрлі автоматика жүйелерінің құрылғыларын, пневматикалық және электрлік сұлбаларын, панельдер мен пульттерді орнатуды орындау.

ОН 1.4. Бақылау-өлшеу аспаптарының электр-радио элементтерін және автоматиканы әртүрлі дәнекерлермен дәнекерлеу операцияларын орындау.

ОН 1.5. Күрделілігі орташа бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика құралдарын монтаждауды орындау.

КҚ 2. Автоматика аспаптары мен құралдарын пайдалануды және оларға техникалық қызмет көрсетуді орындау

КМ 2. Автоматика құралдары мен аспаптарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету

ОН 2.1. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика жүйелерін тексеруді жүзеге асыру.

ОН 2.2. Автоматика аспаптары мен жүйелеріне қызмет көрсетудің реттілігі мен оңтайлы режимдерін анықтау.

ОН 2.3. Аспаптар мен автоматикаға техникалық қызмет көрсету және диагностикалау кезінде тәуекелді бағалауды жүргізу.

ОН 2.4. Автоматтандырудың техникалық құрылғыларын қолдануға дайындау бойынша іс-шаралар жүйесін орындау.

КҚ 3. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика жүйелерін құрастыруды, жөндеуді және реттеуді орындау

КМ 3. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика жүйелерін құрастыру, жөндеу және реттеу

ОН 3.1. Аспаптардың ақаулық себептерін анықтау және жою.

ОН 3.2. Жөндеу жүргізілгеннен кейін бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматты құрылғылардың жұмыс қабілеттілігін тексеруді жүргізу.

ОН 3.3. Бақылау-өлшеу аспаптары мен механизмдерін жөндеу және реттеу бойынша слесарлық-құрастыру жұмыстарын орындау.

ОН 3.4. Бақылау аспаптары мен автоматиканы жөндеу кезінде қауіпті жағдайларды анықтау және бақылау.

КҚ 4. Бақылау-өлшеу функцияларына арналған электрондық аспаптарды реттеуді орындау

КМ 4. Бақылау-өлшеу функцияларына арналған электрондық аспаптарды іске қосу-баптау

ОН 4.1. Әр түрлі жұмыстарды орындау үшін материалдар мен құралдарды таңдау.

ОН 4.2. Автоматика аспаптары мен жүйелерін іске қосу-баптау жұмыстарының реттілігі мен оңтайлы режимдерін анықтау.

ОН 4.3. Қарапайым электронды жылутехникалық құрылғыларды, автоматты газ анализаторларды, бақылау-өлшеу, электромагниттік, электродинамикалық механизмдерді реттеуді жүзеге асыру.

ОН 4.4. Автоматты құрылғылар мен қарапайым автоматика жүйелерін пайдалану процесінде баптау жүргізу.

ОН 4.5. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматты құрылғыларды пайдалану сынақтарын жүргізу.

КҚ 5. Автоматтандыру құралдары мен аспаптарының жай-күйіне техникалық және метрологиялық бақылауды орындау

КМ 5. Автоматтандыру құралдары мен аспаптарының күйін техникалық және метрологиялық бақылау

ОН 5.1. Өлшеу аспаптары мен автоматтандыру құралдарының жұмысқа қабілеттілігіне талдау жүргізу.

ОН 5.2. Өлшеу аспаптары мен автоматтандыру құралдарын тексеруді және калибрлеуді жүргізу.

ОН 5.3. Автоматтандыру құралдары мен жүйелер күйінің сенімділік талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету.

КҚ 6. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі бөлімшенің жұмысына басшылық жасау

КМ 6. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі бөлімшенің жұмысына басшылық ету

ОН 6.1. Өлшеу аспаптары мен автоматиканың жұмысы бойынша персоналдың жұмысын ұйымдастыру.

ОН 6.2. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика учаскесінің ұйымдастырушылық-техникалық іс-шараларын әзірлеуге қатысу.

ОН 6.3. Жөндеу жұмыстарының қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша процедуралар мен нұсқауларды сақтай отырып жүргізілуін қамтамасыз ету.

ОН 6.4. Өндірістік және техникалық-экономикалық есептерді жүргізу.

ОН 6.5. Өндірістік құрылымды құрудың негізгі принциптерін талдау.

КҚ 7. Өндірістік процестерді автоматтандыру жүйесін пайдалануды, жөндеуді және реттеуді ұйымдастыруды жүргізу

КМ 7. Өндірістік процестерді автоматтандыру жүйесін пайдалануды, жөндеуді және реттеуді ұйымдастыру

ОН 7.1. Жабдықтардың бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматиканың пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыру.

ОН 7.2. Өндірістік процестерді автоматтандыру жүйелерін пайдалану бойынша техникалық құжаттаманы жүргізу.

ОН 7.3. Аспаптарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді жоспарлау және дайындау.

ОН 7.4. Жоспарлы-алдын алу жөндеу жұмыстарын жүргізу.

ОН 7.5. Іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізу.

КҚ 8. Автоматтандырылған басқару жүйелері жабдықтарының жұмыс қабілеттілігін бақылау

КМ 8. Автоматтандырылған басқару жүйелері жабдықтарының жұмыс істеу қабілетін мониторингілеу және бақылау

ОН 8.1. Басқарудың автоматтандырылған жүйелері жабдықтарының жұмысын тексеруді, бақылауды жүзеге асыру.

ОН 8.2. Басқару жүйелерінің аспаптары мен автоматтандыру жүйелеріне қызмет көрсету уақытының нормаларын есептеу.

ОН 8.3. Жабдықтың техникалық күйін, жүйе параметрлерінің қызметін есепке алуды және талдауды жүргізу

ОН 8.4. Бағдарламалық қамсыздандырудың істен шығуы мен ақауларын жедел жоюды ұйымдастыру.

ОН 8.5. Технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және диагностикалау кезінде бақылау тәуекелдерін бағалауды жүргізу.

КҚ 9. Автоматтандырылған басқару жүйелері кешендерін құру, қайта құру және жаңғырту жөніндегі жобаларды әзірлеуге қатысу

КМ 9. Басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің кешендерін құру, қайта құру және жаңғырту бойынша жобаларды әзірлеуге қатысу

ОН 9.1 Автоматтандыру құралдары мен аспаптарын, автоматты басқару жүйесінің мамандандырылған тораптары мен блоктарының схемаларын таңдау.

ОН 9.2. Типтік схемалар мен құрылғылардың параметрлерін есептеу.

ОН 9.3. Автоматтандыру жүйелері сапасының параметрлерін бақылауды жүзеге асыру.

ОН 9.4. Автоматтандыру жүйелерінің сенімділік сипаттамаларына талдау жүргізу.

ОН 9.5. Техникалық талаптар мен дизайн ерекшеліктерін әзірлеу.

ОН 9.6. Жобалау құжаттамасын әзірлеу мен ресімдеуде нормативтік құжаттама мен мемлекетаралық стандарттарды пайдалану.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
495-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07140200 - Мехатроника (салалар бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің коды және атауы:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0714 Электроника және автоматтандыру

Мамандығы:

07140200 - Мехатроника (салалар бойынша)

Біліктілігі:

5AB07140201 - Мехатрониканың қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Техникалық құжаттамаға сәйкес мехатрондық жүйелердің компоненттері мен модульдерін монтаждау

+

-

-

2.2

КМ 2. Бағдарламаланатын логикалық контроллерлерді қағидалық қосу сүлбаларына сәйкес реттеу және конфигурация жасау

+

-

-

2.3

КМ 3. Техникалық құжаттамаға сәйкес мехатрондық жүйелердің компоненттері мен модульдерін баптау

+

-

-

2.4

КМ 4. Мехатрондық жүйелерге техникалық қызмет көрсетуді, ақауларды диагностикалауды және жөндеуді жүзеге асыру

+

+

-

2.5

КМ 5. Мехатрондық жүйелерді құру, модельдеу және оңтайландыру

+

+

+

2.6

КМ 6. Өнеркәсіптік роботтар мен мехатрондық жүйелерді басқару үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және баптау

+

+

+

2.7

КМ 7. Мехатронды және робототехникалық жүйелерді жобалау бойынша конструкторлық-технологиялық құжаттаманы қалыптастыру

+

+

+

2.8

КМ 8. Мехатронды құрылғылармен және робототехникалық жүйелермен орындалған жұмыстардың сапасын бақылау

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      *Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
496-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07140200 - Мехатроника (салалар бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB07140201 - Мехатрониканың қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Мехатрондық жүйелердің автоматтандырылған жабдықтарын монтаждау жұмыстарын жүргізу

КМ 1. Техникалық құжаттамаға сәйкес мехатрондық жүйелердің компоненттері мен модульдерін монтаждау

ОН 1.1. Монтаждауға дейінгі дайындықты жүргізіп, мехатрондық жүйелердің элементтік базасының бүтіндігін тексеру.

ОН 1.2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және шет тіліндегі ерекшелікке сәйкес сызбаларды оқу.

ОН 1.3. Мехатрондық жүйелерді монтаждау және баптау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және орындау кезінде ұқыпты өндіріс технологиясы бойынша талаптарды орындау.

ОН 1.4. Гидравликалық, пневматикалық, электр жүйелерінің, басқару және автоматтандыру жүйелерінің монтаждау жұмыстарын жүргізу.

ОН 1.5. Мехатрондық жүйелер жабдықтарының монтаждауын орындау.

ОН 1.6. Мехатрондық жүйелердің монтаждау жұмыстарының сапасын бақылау.

КҚ 2. Бағдарламаланатын логикалық контроллерлерді қағидалық қосу сүлбаларына сәйкес реттеу және конфигурация жасау

КМ 2. Бағдарламаланатын логикалық контроллерлерді қосу сүлбаларына сәйкес реттеу және конфигурациялау

ОН 2.1. Технологиялық процестердің ерекшелігін ескере отырып, мехатрондық жүйелерді бағдарламалау.

ОН 2.2. Бағдарламаланатын логикалық контроллерлерді қағидалық қосу сұлбаларына сәйкес реттеу және конфигурациялау.

ОН 2.3. Бағдарламаланатын логикалық контроллердің басқару бағдарламаларының басқару алгоритмдерін реттеу.

КҚ 3. Техникалық құжаттамаға сәйкес мехатрондық жүйелердің компоненттері мен модульдерін реттеуді орындау

КМ 3. Техникалық құжаттамаға сәйкес мехатрондық жүйелердің компоненттері мен модульдерін баптау

ОН 3.1. Мехатронды жүйелердің іске қосу-баптау жұмыстарын орындау.

ОН 3.2. Нормативтік талаптарды сақтай отырып, мехатронды жүйелерді баптау және реттеу бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 3.3. Бергіштердің физикалық шамаларына, дискретті және аналогтық сигналдардың жұмысына талдау жасау.

ОН 3.4. Бақылау-тексеру аппаратурасының көмегімен пневмоавтоматты, механикалық, электрондық және сенсорлық жүйелерді реттеуді және күйін келтіруді жүргізу.

ОН 3.5. Мехатрондық жүйені пайдалануға беру.

ОН 3.6 Мехатрондық жүйелерді қауіпсіз пайдалану жағдайларын қамтамасыз ету.

КҚ 4. Мехатрондық жүйелерге техникалық қызмет көрсету, ақаулықтарды диагностикалау және жөндеуді жүзеге асыру

КМ 4. Мехатрондық жүйелерге техникалық қызмет көрсету, ақаулықтарды диагностикалау және жөндеуді жүзеге асыру

ОН 4.1. Техникалық қызмет көрсету сапасын бақылауды жүзеге асыру.

ОН 4.2. Жөндеу жұмыстарын жүргізу бағдарламасы мен әдістемесін әзірлеу және пайдалану.

ОН 4.3. Мехатрондық жүйелердегі ақауларды диагностикалау және іздеу.

ОН 4.4. Мехатрондық жүйелердің гидравликалық, пневматикалық, электромеханикалық құрылғыларын бөлшектеу, жөндеу және құрастыру технологиялық реттілігін бақылау.

ОН 4.5. Мехатрондық жүйелердің жабдықтарын бақылауды, реттеуді және сынауды орындау.

ОН 4.6. Мехатрондық жүйелерді диагностикалау және жөндеу нәтижелері бойынша құжаттаманы ресімдеу.

КҚ 5. Мехатрондық жүйелерді құру, модельдеу және оңтайландыру

КМ 5. Мехатрондық жүйелерді құру, модельдеу және оңтайландыру

ОН 5.1. Тораптар мен құрылғылардың типтік электрлік, пневматикалық және гидравликалық сұлбаларының параметрлерін есептеуді жүргізу.

ОН 5.2. Сұлбалық шешімді әзірлеу және роботты жабдықты есептеу.

ОН 5.3. Мехатрондық жүйелердің құрылымдық, функционалдық және қағидалық сұлбаларын құру.

ОН 5.4. Мамандандырылған бағдарламалық жасақтаманы қолдана отырып, мехатрондық жүйелерді модельдеу.

ОН 5.5. Мехатрондық жүйелерді басқарудың ең оңтайлы модельдерін таңдау.

ОН 5.6. Мехатрондық жүйелердің компоненттері мен модульдерінің жұмысын әртүрлі параметрлер бойынша оңтайландыру кезінде жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

КҚ 6. Өнеркәсіптік роботтарды және мехатрондық жүйелерді басқару үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуді және баптауды жүзеге асыру

КМ 6. Өнеркәсіптік роботтар мен мехатрондық жүйелерді басқару үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және баптау

ОН 6.1. Роботты және мехатронды жүйелерді басқаруға арналған бағдарламаларды құрылымдау.

ОН 6.2. Мехатрон жүйелеріндегі өнеркәсіптік роботтарды бағдарламалау және қайта бағдарламалау.

ОН 6.3. Робототехника бұйымдарының тәжірибелік үлгілеріне сынақтар жүргізу.

КҚ 7. Мехатронды және робототехникалық жүйелерді жобалау бойынша конструкторлық-технологиялық құжаттаманы қалыптастыру

КМ 7. Мехатронды және робототехникалық жүйелерді жобалау бойынша конструкторлық-технологиялық құжаттаманы қалыптастыру

ОН 7.1. Өнеркәсіптік роботтарды жобалау үшін бастапқы деректерді талдау.

ОН 7.2. Мехатронды және робототехникалық жүйелерді өндіру үшін сызбалар жасау.

ОН 7.3. Сұлбалық шешімді әзірлеу және роботтың бөлшектерін есептеу.

КҚ 8. Мехатронды құрылғылармен және робототехникалық жүйелермен орындалған жұмыстардың сапасын бақылауды орындау

КМ 8. Мехатронды құрылғылармен және робототехникалық жүйелермен орындалған жұмыстардың сапасын бақылау

ОН 8.1. Өнеркәсіптік робот жасаған жұмыстардың ақауларын көз қарауымен анықтау.

ОН 8.2. Анықталған ақауларды жою үшін өнеркәсіптік роботтар мен мехатрондық құрылғыларды баптаумен жүзеге асыру.

ОН 8.3. Өнеркәсіптік роботтар мен мехатрондық құрылғылардың жұмыс қабылеттілігін сақтау үрдісін бақылау.

ОН 8.4. Мехатронды және роботты жүйелерде олардың тиімділігі мен жетілдіру жолдарын анықтау үшін эксперименттер жүргізу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
497-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07140300 - Робототехника және кірістірілетін жүйелер (салалар бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0714 Электроника және автоматтандыру

Мамандығы:

07140300 - Робототехника және кірістірілетін жүйелер (салалар бойынша)

Біліктілігі:

5AB07140301 - Робототехника және кірістірілетін жүйелердің қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Үлгілік жобалар негізінде электрондық схемаларды құрастыру

+

-

-

2.2

КМ 2. Электрондық техника құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын монтаждау, баптау және техникалық қызмет көрсету

+

-

-

2.3

КМ 3. Роботтандырылған және кірістірілетін жүйелерді басқару үшін бағдарламалық жасақтаманы құрастыру

+

+

-

2.4

КМ 4. Робототехникалық және кірістірілетін жүйелерді баптау, қызмет көрсету және жөндеу

+

+

-

2.5

КМ 5. Роботтандырылған жабдықтар және кірістірілетін есептеу жүйелерінің бұйымдарын жобалау және құрастыру

+

+

+

2.6

КМ 6. Робототехникалық және кірістірілген жүйелерде жұмысты ұйымдастыру және басқаруды жүзеге асыру

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      *Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
498-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07140300 - Робототехника және кірістірілетін жүйелер (салалар бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB07140301 - Робототехника және кірістірілетін жүйелердің қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Үлгілік жобалар негізінде электрондық схемаларды әзірлеу

КМ 1. Үлгілік жобалар негізінде электрондық схемаларды әзірлеу

ОН 1.1. Үлгілік схематехникалық шешімдердің есебін жүргізу.

ОН 1.2. Электрондық жабдықтың әр түрлі схемаларын оқу.

ОН 1.3. Электрондық схемаларды әзірлеу үшін автоматтандырылған жобалау жүйелерін қолдану.

ОН 1.4. Электрондық схеманың жұмысқа қабілетін қамтамасыз ету үшін компоненттерді таңдау.

ОН 1.5. Радиоэлементтерді тақтаға монтаждауды жүргізу.

ОН 1.6. Ақауларды анықтау үшін электр параметрлерін өлшеу құралдары мен әдістерін қолдану.

ОН 1.7. Бұйымның техникалық құжаттамасы үшін схематехникалық шешімдердің сипаттамасын дайындау.

КҚ 2. Электрондық техника құрылғылары, блоктары мен аспаптарын монтаждауды, реттеуді және оларға техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру

КМ 2. Электрондық техника құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын монтаждау, баптау және техникалық қызмет көрсету

ОН 2.1. Электрондық техника құрылғыларын құрастыру, монтаждау және бөлшектеу бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 2.2. Электрондық техника құрылғыларын баптау және реттеу бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 2.3. Диагностика және жөндеу жұмыстарын орындау.

ОН 2.4. Электрондық техниканы жөндеуге құжаттама дайындау.

КҚ 3. Роботтандырылған және кірістірілетін жүйелерді басқару үшін бағдарламалық жасақтаманы құрастыру

КМ 3. Роботтандырылған және кірістірілетін жүйелерді басқару үшін бағдарламалық жасақтаманы құрастыру

ОН 3.1. Роботталған құрылғы мен кірістірілетін жүйелер үшін алгоритмдерді құрастыру.

ОН 3.2. Роботталған құрылғы мен кірістірілетін жүйелер үшін бағдарламалық жасақтаманы құрастыру.

ОН 3.3. Бағдарламалық жасақтаманы тестілеу.

ОН 3.4. Бағдарламалық жасақтаманың баптау құралдарын дайындау.

КҚ 4. Робототехникалық және кірістірілетін жүйелерді баптау, қызмет көрсету және жөндеуді орындау

КМ 4. Робототехникалық және кірістірілетін жүйелерді баптау, қызмет көрсету және жөндеу

ОН 4.1. Робототехникалық және кірістірілетін жүйелерді құрастыруды, іске қосу-баптауды жүзеге асыру.

ОН 4.2. Автоматтандырылған жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру.

ОН 4.3. Автоматтандырылған жабдықтың ақауларын жою.

КҚ 5. Роботталған жабдықтар және кірістірілетін есептеу жүйелерінің бұйымдарын жобалау және құрастыру

КМ 5. Роботталған жабдықтар және кірістірілетін есептеу жүйелерінің бұйымдарын жобалау және құрастыру

ОН 5.1. Электр схемаларды құрастыру және есептеу.

ОН 5.2. Электр схемаларын құрастыру үшін элементтік базаны таңдауды жүзеге асыру.

ОН 5.3. Электрондық компоненттер мен тораптарды монтаждау.

ОН 5.4. Бағдарламалық модульдер мен компоненттерін біріктіру.

ОН 5.5. Роботталған жабдықтар мен кірістірілетін жүйелердің бұйымдарын тестілеу.

ОН 5.6. Жұмыс жобалау-конструкторлық және пайдалану құжаттамасын әзірлеу.

КҚ 6. Робототехникалық және кірістірілген жүйелерде жұмысты ұйымдастыру және басқаруды жүзеге асыру

КМ 6. Робототехникалық және кірістірілген жүйелерде жұмысты ұйымдастыру және басқаруды жүзеге асыру

ОН 6.1. Команда жұмысын ұйымдастыру, рөлдер мен міндеттерді үлестіру.

ОН 6.2. Белгіленген техникалық параметрлерге сәйкес электрондық жабдықты өндіру және монтаждау үшін қажетті материалдық және еңбек шығындарының саны мен құнын егжей-тегжейлі бағалауды дайындау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
499-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07140400 – Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0714 Электроника және автоматтандыру

Мамандығы:

07140400 – Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Біліктілігі:

5АВ07140401 – Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігі мен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігі мен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгізаңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Медициналық техника бұйымдары мен жалпы технологиялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+

-

-

2.2

КМ 2. Физиотерапиялық және зертханалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+

-

-

2.3

КМ 3. Операциялық блоктардың жабдықтарына және анестезиологиялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу

+

-

-

2.4

КМ 4. Стоматологиялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+

-

-

2.5

КМ 5. Иондаушы және электромагниттік сәулелену дозасының қуатын есептеуді орындау

+

+

-

2.6

КМ 6. Жоғары технологиялық медициналық диагностикалық аспаптарға техникалық қызмет көрсету

+

+

-

2.7

КМ 7. Медициналық аспаптар мен аппараттардың бағдарламалық қамтылымын баптау

+

+

-

2.8

КМ 8. Электрондық аппаратураның күрделі функционалдық тораптарына техникалық қызмет көрсету

+

+

+

2.9

КМ 9. Электрондық аппаратураның күрделі функционалдық тораптарын ағымдағы жөндеу және жөндеуден кейін қабылдау

+

+

+

2.10

КМ 10. Электрондық аппаратураны, электрондық кешендер мен түрлі мақсаттағы жүйелерді әзірлеу және жобалау

+

+

+

2.11

КМ 11. Конструкторлық және техникалық құжаттаманы дайындау

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      *Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
500-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07140400 – Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2.Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білу мен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептерімен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5АВ07140401 – Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Медициналық техника бұйымдарына және жалпы технологиялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жүзеге асыру

КМ 1. Медициналық техника бұйымдары мен жалпы технологиялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

ОН 1.1. Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 1.2. Эскиздерді, сызбаларды және электр сызбаларын құрастыру және оқу.

ОН 1.3. Электрлік өлшеулерді орындау.

ОН 1.4. Төмен жиілікті күшейткіштер мен жоғары жиілікті генераторлардағы ақауларды анықтау және жою.

ОН 1.5. Трансформаторларды, ауыстырып қосқыштарды, реостаттарды, басқару бекеттерін, магнитті іске қосқыштарды, контакторларды жөндеуді орындау.

ОН 1.6. Технологиялық жабдықтарды жөндеуді орындау.

КҚ 2. Физиотерапиялық және зертханалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу

КМ 2. Физиотерапиялық және зертханалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

ОН 2.1. Электрондық схемалардың, электрондық компоненттер мен модульдердің электрлік параметрлерін өлшеу.

ОН 2.2. Электрондық схема тізбегін, электрондық компонентті немесе модулді мөрлік тақшада немесе құрастыруда табу.

ОН 2.3. Электрондық схемалардың электрлік параметрлерін модельдеу үшін бағдарламаларды қолдану.

ОН 2.4. Бұйымның сипаттамаларын бұйымның функционалды түйіндерінің электрлік параметрлерімен салыстыру.

ОН 2.5. Физиотерапиялық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу.

ОН 2.6. Анализаторларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

КҚ 3. Анестезиологиялық жабдықтар мен операциялық блоктар жабдықтарының медициналық техника бұйымдарындағы ақаулықтар мен зақымдануларды анықтау және жою

КМ 3. Операциялық блоктардың жабдықтарына және анестезиологиялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу

ОН 3.1. Өкпені жасанды желдету аппараттарының аналогты және сандық құрылғылары мен блоктарына қызмет көрсету.

ОН 3.2. Электрохирургиялық жоғары жиілікті аппараттардың аналогты және сандық құрылғылары мен блоктарына қызмет көрсету.

ОН 3.3. Пульсоксиметрлер мен төсек жанындағы мониторларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

ОН 3.4. Электрокардиографтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу.

ОН 3.5. Ультрадыбыстық аппараттарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

ОН 3.6. Электрокардиостимуляторларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

КҚ 4. Стоматологиялық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу

КМ 4. Стоматологиялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

ОН 4.1. Стоматологиялық қондырғыларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

ОН 4.2. Стоматологияда қолданылатын компрессорларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

ОН 4.3. Стоматологиялық жабдықты орнату және реттеу.

ОН 4.4. Протездерді дайындауға арналған стоматологиялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

КҚ 5. Иондаушы және электромагниттік сәулелену дозасының қуатын есептеуді орындау

КМ 5. Иондаушы және электромагниттік сәулелену дозасының қуатын есептеуді орындау

ОН 5.1. Радиациялық қауіпсіздік нормаларының сәйкестігін тексеру.

ОН 5.2. Сәулелену қуатын есептеуді жүргізу.

ОН 5.3. Дозиметриялық аспаптарды қолдану.

ОН 5.4. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтар жүргізу.

ОН 5.5. Жабдықты жөндеуден кейін немесе ауыстырғаннан кейін оның жұмыс істеу параметрлерінің өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкестігін тексеру.

КҚ 6. Жоғары технологиялық медициналық диагностикалық аспаптарға техникалық қызмет көрсетуді орындау

КМ 6. Жоғары технологиялық медициналық диагностикалық аспаптарға техникалық қызмет көрсету

ОН 6.1. Ядролық-магниттік резонанс негізінде томографтарға техникалық қызмет көрсетуді орындау.

ОН 6.2. Сәулелік диагностика кешендеріне техникалық қызмет көрсету.

ОН 6.3. Рентгендік компьютерлік диагностика үшін кешендерге техникалық қызмет көрсету.

КҚ 7. Жоғары технологиялық медициналық құрылғылардың бағдарламалық жасақтамасын тестілеу, тексеру және конфигурациялау

КМ 7. Медициналық аспаптар мен аппараттардың бағдарламалық қамтылымын баптау

ОН 7.1. Медициналық кешендерінің бағдарламалық жасақтамасын ауыстыру/ жаңарту
мерзімін анықтау.

ОН 7.2. Медициналық кешендердегі микропроцессорлық жүйелердің сипаттамалары мен функционалдық мүмкіндіктері бойынша бағдарламалық қамтамасыз етуге талдау жүргізу.

ОН 7.3. Жоғары технологиялық медициналық аспаптар мен аппараттардың бағдарламалық қамтамасыз етілуінің жұмыс істеуіне профилактикалық тексеру жүргізу.

КҚ 8. Электрондық аппаратураның күрделі функционалдық тораптарына техникалық қызмет көрсетуді орындау

КМ 8. Электрондық аппаратураның күрделі функционалдық тораптарына техникалық қызмет көрсету

ОН 8.1. Электрондық аппаратура мен медициналық техника бұйымдарының күрделі функционалдық тораптарына техникалық қызмет көрсету жөніндегі пайдалану құжаттамасымен жұмыс істеу.

ОН 8.2. Электрондық аппаратура мен медициналық техника бұйымдарының күрделі функционалдық тораптарын жинау.

ОН 8.3. Электрондық аппаратураның күрделі функционалдық тораптарын монтаждау жұмыстарын орындау және бақылау.

ОН 8.4. Электрондық аппаратура мен медициналық техника бұйымдарының күрделі функционалдық тораптарының техникалық жай-күйін бағалау.

ОН 8.5. Электрондық аппаратураның күрделі функционалдық тораптарын реттеу үшін өлшеу жабдығын пайдалану және олардың жұмысын түсіндіру.

КҚ 9. Электрондық аппаратураның күрделі функционалдық тораптарына ағымдағы жөндеу жасау және жөндеуден кейін қабылдауды орындау

КМ 9. Электрондық аппаратураның күрделі функционалдық тораптарын ағымдағы жөндеу және жөндеуден кейін қабылдау

ОН 9.1. Қосалқы бөлшектер, құрал-саймандар, керек-жарақтар мен материалдар жиынтықтарының ведомосын жасау.

ОН 9.2. Электрондық аппаратура мен медициналық техника бұйымдарының күрделі функционалдық тораптарын пайдалану кезінде туындаған ақауларды диагностикалау және жою.

ОН 9.3. Мамандандырылған жабдықты пайдалана отырып, күрделі функционалдық тораптарының элементтерін пісіру және дәнекерлеу.

КҚ 10. Электрондық аппаратураны, электрондық кешендер мен түрлі мақсаттағы жүйелерді әзірлеу мен жобалауды жүзеге асыру

КМ 10. Электрондық аппаратураны, электрондық кешендер мен түрлі мақсаттағы жүйелерді әзірлеу және жобалау

ОН 10.1. Техникалық тапсырмамен және құжаттамамен шектелген жағдайларда дұрыс емес нәтижелер беретін бағдарламаларды түзету.

ОН 10.2. Қайта орнатылған немесе жаңартылған бағдарламалық жасақтаманы пайдалану бойынша кеңес беру.

ОН 10.3. Бағдарламалық қамтамасыз етуді жүргізуге (жаңарту, қорғау,
жетілдіру) жүйелі сүйемелдеу.

КҚ 11. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды, сынау бағдарламалары мен техникалық шарттарды қоса алғанда, конструкторлық және техникалық құжаттаманы дайындау

КМ 11. Конструкторлық және техникалық құжаттаманы дайындау

ОН 11.1. Компьютерлік жобалау жүйелерін қолдана отырып, конструкторлық және техникалық құжаттаманы әзірлеу және ресімдеу.

ОН 11.2. Монтаждық және принциптік схемалардың құрылысын және есебін жүргізу.

ОН 11.3. Конструкторлық құжаттаманы түзету және сынақ нәтижелері бойынша есептер қалыптастыру.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
501-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07140500 - Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0714 Электроника және автоматтандыру

Мамандығы:

07140500 - Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Біліктілігі:

5АВ07140501 - Телекоммуникациялық байланыс жүйелерінің қолданбалы бакалавры
5АВ07140502 - Сымсыз және ұялы байланыстың қолданбалы бакалавры
5АВ07140503 - Автоматты қауіпсіздік жүйелерінің қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

"5АВ07140501 - Телекоммуникациялық байланыс жүйелерінің қолданбалы бакалавры" біліктілігі

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Телекоммуникациялық байланыс жүйелеріне техникалық қызмет көрсету

+

-

-

2.2

КМ 2. Телекоммуникациялық жабдықтың бағдарламалық қамтамасыздандыруын орнату және қызмет көрсету

+

-

-

2.3

КМ 3. Телекоммуникациялық байланыс жүйелерін жөндеуді және реттеуді орындау

+

+

-

2.4

КМ 4. Телекоммуникациялық жабдықтар мен байланыс желілерінің жұмысын сүйемелдеу

+

+

+

2.5

КМ 5. Телекоммуникациялық байланыс жүйелері мен оларды қорғау жүйелерінің бағдарламалық-аппараттық құралдарын басқару

+

+

+

2.6

КМ 6. Телекоммуникациялық жабдықтар мен байланыс желілерінің жұмыс сапасын және дамуын басқару

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

"5АВ07140502 - Сымсыз және ұялы байланыстың қолданбалы бакалавры" біліктілігі

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Сымсыз және ұялы байланыс жабдықтарын орнату

+

-

-

2.2

КМ 2. Сымсыз және ұялы байланысты қорғау жүйелері мен бағдарламалық қамтамасыздандыруды орнату, конфигурациялау және қызмет көрсету

+

-

-

2.3

КМ 3. Сымсыз және ұялы байланыс желілерінің жағдайына мониторинг жүргізу және ақаулықтарды жою

+

+

-

2.4

КМ 4. Сымсыз және ұялы байланыс желілерінің жабдықтарын пайдалану

+

+

-

2.5

КМ 5. Сымсыз және ұялы байланыс желілерінің бағдарламалық қамтамасыздандыру және желілік құрылғыларының қателерін диагностикалау

+

+

+

2.6

КМ 6. Сымсыз және ұялы байланыс желілерін жоспарлау, оптимизациялау және дамыту бойынша жұмыстарды сүйемелдеу

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

"5АВ07140502 - Сымсыз және ұялы байланыстың қолданбалы бакалавры" біліктілігі


Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Автоматты қауіпсіздік жүйелері техникалық құралдарға техникалық қызмет көрсету

+

-

-

2.2

КМ 2. Қауіпсіздік механизмдерін әкімшілендіру

+

-

-

2.3

КМ 3. Ақпаратты қорғау бағдарламалық-аппараттық құралдарды қолдану тиімділігі, бақылау, талдау және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

+

+

-

2.4

КМ 4. Автоматтандырылған жүйелердің ресурстарын басқару

+

+

-

2.5

КМ 5. Қауіпсіздік жүйелері мен ақпараттық жүйелердің архитектурасын құру

+

+

+

2.6

КМ 6. Қауіпсіздік жүйелері мен ақпараттық жүйелерге қызмет көрсету

+

+

+

 
2.7

КМ 7. Басқару процестерін жоспарлау және ұйымның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

+

+

+

2.8

КМ 8. Басқару процестерін бақылау және ұйымның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
502-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07140500 - Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5АВ07140501 - Телекоммуникациялық байланыс жүйелерінің қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Телекоммуникациялық байланыс жүйелеріне техникалық қызмет көрсету

КМ 1. Телекоммуникациялық байланыс жүйелеріне техникалық қызмет көрсету

ОН 1.1. Электротехника және радиоэлектроника бойынша білімдерін қолдану. 

ОН 1.2. Телекоммуникациялық жабдықтарды пайдалану кезіндегі негізгі әдістер мен стандарттарды қолдану.

ОН 1.3. Телекоммуникациялық жабдықтарын пайдалану.

ОН 1.4. Телекоммуникациялық жабдықтардың күйін тексеру.

ОН 1.5. Телекоммуникациялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету.

КҚ 2. Телекоммуникациялық жабдықтың бағдарламалық жасақтаманы орнату және қызмет көрсету

КМ 2. Телекоммуникациялық жабдықтың бағдарламалық жасақтамасын орнату және қызмет көрсету

ОН 2.1. Ақпаратты жинау, өңдеу және жіберу үшін бағдарламалық жасақтаманы пайдалану.

ОН 2.2. Сұлбалар мен графикалық кескіндерді жасау және көрсету үшін бағдарламалық жасақтаманы қолдану.

ОН 2.3. Телекоммуникациялық жабдықтардің жұмысы үшін бағдарламалық жасақтаманы орнату және баптау.

КҚ 3. Телекоммуникациялық байланыс жүйелерін жөндеуді және реттеуді орындау

КМ 3. Телекоммуникациялық байланыс жүйелерін жөндеуді және реттеуді орындау

ОН 3.1. Ақауларды жою үшін қажетті материалдарды таңдау.

ОН 3.2. Телекоммуникациялық жабдықтарды жөндеу немесе ауыстыру.

ОН 3.3. Телекоммуникациялық жабдықтарды жаңғырту және реттеу.

КҚ 4. Телекоммуникациялық жабдықтар мен байланыс желілерінің жұмысын сүйемелдеу

КМ 4. Телекоммуникациялық жабдықтар мен байланыс желілерінің жұмысын сүйемелдеу

ОН 4.1. Әр түрлі мақсаттағы жабдықтар мен байланыс желілерін орнату.

ОН 4.2. Желілердің құралдары мен жабдықтарының жұмыс күйін тексеру.

ОН 4.3. Желілік қызметтер мен телефония жұмысындағы ақауларды жою.

КҚ 5. Телекоммуникациялық байланыс жүйелері мен оларды қорғау жүйелерінің бағдарламалық-аппараттық құралдарын басқару

КМ 5. Телекоммуникациялық байланыс жүйелері мен оларды қорғау жүйелерінің бағдарламалық-аппараттық құралдарын басқару

ОН 5.1. Телекоммуникациялық байланыс жүйелерінің жабдықтарын конфигурациялау.

ОН 5.2. Пайдаланушылардың телекоммуникациялық жабдықтарға қол жеткізуін бақылаудың құралдарын қолдану.

ОН 5.3. Әкімшілік жүргізілетін телекоммуникациялық жүйеде алдын алу жұмыстарын жүргізу.

КҚ 6. Телекоммуникациялық жабдықтар мен байланыс желілерінің жұмыс сапасын және дамуын басқару

КМ 6. Телекоммуникациялық жабдықтар мен байланыс желілерінің жұмыс сапасын және дамуын басқару

ОН 6.1. Бағдарламалық-аппараттық құралдардың жұмыс істеу сапасын талдау.

ОН 6.2. Телекоммуникациялық байланыс жүйелерін дамыту бойынша ұсыныстар әзірлеу.

ОН 6.3. Бағдарламалық-аппараттық құралдар нұсқаларының жаңартуларын бақылау.

"5АВ07140502 - Сымсыз және ұялы байланыстың қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Сымсыз және ұялы байланыс жабдықтарын орнату

КМ 1. Сымсыз және ұялы байланыс жабдықтарын орнату

ОН 1.1. Электротехника және радиоэлектроника бойынша білімді қолдану.

ОН 1.2. Сымсыз және мобильді желілердің жабдықтарымен жұмыс істеу кезінде құралдарды пайдалану.

ОН 1.3. Сымсыз және ұялы байланыс желілерін ұйымдастыру және пайдалану үшін арнайы жабдықты пайдалану.

ОН 1.4. Сымсыз және ұялы байланыс желілерінің жабдықтарын орнату.

КҚ 2. Сымсыз және ұялы байланыстың бағдарламалық жасақтамасы мен қорғау жүйелерін орнату, конфигурациялау және оларға қызмет көрсету

КМ 2. Сымсыз және ұялы байланысты қорғау жүйелері мен бағдарламалық жасақтаманы орнату, конфигурациялау және қызмет көрсету

ОН 2.1. Сымсыз және ұялы байланыс жабдықтары үшін бағдарламалық жасақтаманы орнату және баптау.

ОН 2.2. Ақпаратты жинау, өңдеу және жіберу үшін бағдарламалық жасақтаманы қолдану.

ОН 2.3. Сымсыз және ұялы байланыстың бағдарламалық жасақтамасына және қорғау жүйелеріне қолдау көрсету.

КҚ 3. Сымсыз және ұялы байланыс желілерінің жағдайына мониторинг жүргізу және ақаулықтарды жою

КМ 3. Сымсыз және ұялы байланыс желілерінің жағдайына мониторинг жүргізу және ақаулықтарды жою

ОН 3.1. Сымсыз және ұялы байланыс жабдығы мен деректер жіберу арналарының жағдайын анықтау.

ОН 3.2. Аппараттық-бағдарламалық құралдардың жұмыс қабілеттілігіне мониторинг жүргізу.

ОН 3.3. Сымсыз және ұялы байланыс жабдықтары мен арналарының ақауларын жою.

КҚ 4. Сымсыз және ұялы байланыс желілерінің жабдықтарын пайдалану

КМ 4. Сымсыз және ұялы байланыс желілерінің жабдықтарын пайдалану

ОН 4.1. Қолданыстағы қосылыстарды кеңейту.

ОН 4.2. Конфигурациялық және параметрлік жоспарлауды жүзеге асыру.

ОН 4.3. Стандарт бойынша сымсыз және ұялы байланыс жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

КҚ 5. Сымсыз және ұялы байланыс желілерінің бағдарламалық жасақтамасын және желілік құрылғыларының қателерін диагностикалау

КМ 5. Сымсыз және ұялы байланыс желілерінің бағдарламалық жасақтамасын және желілік құрылғыларының қателерін диагностикалау

ОН 5.1. Сымсыз және ұялы байланыс жабдықтары мен деректер арналарын диагностикалау.

ОН 5.2. Бағдарламалық жасақтама жұмысындағы ақауларды диагностикалау және жою.

ОН 5.3. Желілік құрылғылар мен операциялық жүйелердегі қателіктер туралы хабарламаларды талдау.

КҚ 6. Сымсыз және ұялы байланыс желілерін жоспарлау, оптимизациялау және дамыту бойынша жұмыстарды сүйемелдеу

КМ 6. Сымсыз және ұялы байланыс желілерін жоспарлау, оптимизациялау және дамыту бойынша жұмыстарды сүйемелдеу

ОН 6.1. Сымсыз және ұялы желілерді дамыту және оңтайландыру үшін жұмыстар жүргізу.

ОН 6.2. Жаңа байланыс құралдарын талдау.

ОН 6.3. Сымсыз және ұялы байланысты дамыту және оңтайландыру жоспарларын әзірлеуге және іске асыруға қатысу.

"5АВ07140503 - Автоматты қауіпсіздік жүйелерінің қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КМ 1. Автоматты қауіпсіздік жүйелері техникалық құралдарға техникалық қызмет көрсету

КМ 1. Автоматты қауіпсіздік жүйелері техникалық құралдарға техникалық қызмет көрсету

ОН 1.1. Ақпаратты қорғау техникалық құралдарын орнату және монтаждау.

ОН 1.2. Ақпаратты қорғау техникалық құралдарын баптау және сынау.

ОН 1.3. Техникалық құжаттамаға сәйкес бағдарламалық жасақтаманы орнату.

ОН 1.4. Бағдарламалық жасақтаманың баптау жұмыстарын жүргізу.

ОН 1.5 Ақпаратты қорғау жөніндегі талаптарды ескере отырып, бағдарламалық жасақтамамен жұмыс жасау.

ОН 1.6. Ақпаратты қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілерді және стандарттарды пайдалану.

КМ 2. Қауіпсіздік механизмдерін әкімшілендіру

КМ 2. Қауіпсіздік механизмдерін әкімшілендіру

ОН 2.1. Қол жеткізу құқықтары бар тізімін жасау және өзекті күйде қолдау.

ОН 2.2. Жаңартулардың шығуын мониторингтеу және серверлік және желілік жабдықтың қолданбалы бағдарламалық жасақтамасының нұсқаларын басқару.

ОН 2.3. Бағдарламалық жасақтама нұсқаларын және қол жеткізу құқығы бар тізімдерін жаңарту бойынша келісілген жұмысты қамтамасыз ету.

ОН 2.3. Қауіпсіздік саясатын баптау.

КМ 3. Ақпаратты қорғау бағдарламалық-аппараттық құралдарды қолдану тиімділігі, бақылау, талдау және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

КМ 3. Ақпаратты қорғау бағдарламалық-аппараттық құралдарды қолдану тиімділігі, бақылау, талдау және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

ОН 3.1. Ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-аппараттық құралдарын орналастыру және конфигурациялау жөніндегі құжаттаманы жасау және өзекті күйде қолдау.

ОН 3.2. Серверлік және телекоммуникациялық жабдықтың қолданбалы бағдарламалық жасақтаманың қауіпсіздік механизмдерінің баптау тұтастығын бақылау.

ОН 3.3. Жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету оқиғаларын тіркеу журналдарын талдау.

ОН 3.4. Бағдарламалық-аппараттық қорғау құралдарының ресурстарын толық пайдаланылуын бағалау

КМ 4. Автоматтандырылған жүйелердің ресурстарын басқару

КМ 4. Автоматтандырылған жүйелердің ресурстарын басқару

ОН 4.1. Автоматтандырылған жүйелердің жабдықтары мен бағдарламаларын конфигурациялауды жүргізу.

ОН 4.2. Автоматтандырылған жүйелердің деректерін өңдеу принциптерін қолдану.

ОН 4.3. Автоматтандырылған жүйелерде деректерді беру үшін сегменттелген желінің архитектурасын жасау.

ОН 4.4. Тәуекел деңгейі жоғары жабдықты оқшаулау және сегментациялау.

ОН 4.5. Аймақтар арасындағы барлық пайдаланылмайтын байланыс арналарын бұғаттау.

КМ 5. Қауіпсіздік жүйелері мен ақпараттық жүйелердің архитектурасын құру

КМ 5. Қауіпсіздік жүйелері мен ақпараттық жүйелердің архитектурасын құру

ОН 5.1. Модельдеу арқылы кәсіпорынның инфрақұрылымын зерттеу.

ОН 5.2. Қауіпсіздік жүйелері мен ақпараттық жүйелердің функционалдық сипаттамалары мен мүмкіндіктерін анықтау.

ОН 5.3. Жүйеде объектілердің, сыныптардың өзара әрекеттесуін модельдеу.

ОН 5.4. Деректер қорларына және олардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптарды анықтау.

ОН 5.5. Ақпаратты өңдеу, жіберу, сақтау әдістерін анықтау.

ОН 5.6. Ақпараттық жүйелердің техникалық тапсырмасы мен спецификациясын әзірлеу.

КМ 6. Қауіпсіздік жүйелері мен ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу

КМ 6. Қауіпсіздік жүйелері мен ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу

РО 6.1. Қауіпсіздік жөніндегі ақпараттық жүйелердің спецификациясын жасау.

РО 6.2. Ақпараттық жүйені өңдеу кезінде деректерді қорғау технологияларын қолдану.

РО 6.3. Сәйкестендіру модульдерін жасау және мүмкін мәселелерді тіркеу.

РО 6.4. Бағдарламалық құралдарды жаңарту.

КМ 7. Басқару процестерін жоспарлау және ұйымның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

КМ 7. Басқару процестерін жоспарлау және ұйымның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

РО 7.1. Ақпаратты автоматтандырылған өңдеу әдістерін
пайдалану.

РО 7.2. Ақпаратты автоматтандырылған өңделуімен байланысты бизнес-процестерді анықтау және сипаттау.

РО 7.3. Ұйымдағы ақпараттық қауіпсіздік құжаттарының үлгілерін әзірлеу.

РО 7.4. Бағдарламалық жасақтаманың лицензияларын және нұсқалығын басқару.

КМ 8. Басқару процестерін бақылау және ұйымның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

КМ 8. Басқару процестерін бақылау және ұйымның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

РО 8.1. Ақпараттық қауіпсіздік құжаттары талаптарының сақталуын тексеру.

РО 8.2. Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін бақылау тексерістері бойынша актілерді құрастыру және рәсімдеу.

РО 8.3. Аппараттық-бағдарламалық құралдарының тестілеу.

РО 8.4. Жөндеуден кейін ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін аппараттық-бағдарламалық құралдардың жағдайын тексеру.

РО 8.5. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін аппараттық-бағдарламалық құралдардың техникалық сүйемелдеу.

РО 8.6. Ақпараттық қауіпсіздікке және ақпараттың таралып кетуін болдырмайтын жүйелерге техникалық сүйемелдеу.

РО 8.7. Деректер қорын басқару жүйесінің журналдарын және бейнебақылау жүйелерінің жазбаларын талдау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
503-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07150100 – Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0715 Механика және металл өңдеу

Мамандығы:

07150100 – Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша)

Біліктілігі:

5АВ07150101 Машина жасау технологиясы қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім беру базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім беру базасында
*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында *

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

-

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Технологиялық жабдықты жөндеу және қызмет көрсету бойынша технологиялық операцияларды орындау

+

-

-

2.2

КМ 2. Токарлық, фрезерлік, бұрғылау, тегістеу және басқа да станоктарда операцияларды орындау

+

-

-

2.3

КМ 3. Бағдарламалық басқарылатын станоктарда басқару пультінен өңдеу процесін жүргізу

+

-

-

2.4

КМ 4. Күрделілігі орташа бөлшектерді дайындау сапасын және қарапайым құрастыру бірліктері мен бұйымдарын құрастыру сапасын бақылау

+

+

-

2.5

КМ 5. Машина бөлшектерін дайындаудың технологиялық процестерін әзірлеу және ұйымдастыру

+

+

-

2.6

КМ 6. Машина жасау процестері өнімдерінің сапасына техникалық бақылау жүргізуді басқару және ұйымдастыру

+

+

+

2.7

КМ 7. Технологиялық жабдықты реттеу және сынау бойынша операцияларды орындау

+

+

+

2.8

КМ 8. Реттеу және сынау бойынша орындалған жұмыстың сапасын бақылау

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту: * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін есепке алып зерделейді

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
504-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07150100 - Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5АВ07150101 - Машина жасау технологиясының қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Технологиялық жабдықты жөндеу және қызмет көрсету бойынша технологиялық операцияларды орындау

КМ 1. Технологиялық жабдықты жөндеу және қызмет көрсету бойынша технологиялық операцияларды орындау

ОН 1.1. Технологиялық жабдықты жөндеу жұмыстарын орындауға дайындықты жүргізу.

ОН 1.2. Конструкторлық-технологиялық құжаттаманы пайдалану.

ОН 1.3. Тораптар мен механизмдерді монтаждау және демонтаждауды орындау.

ОН 1.4. Күрделі тораптар мен механизмдерге, жабдықтарға, агрегаттар мен машиналарға техникалық қызмет көрсетуді орындау.

ОН 1.5. Бөлшектерді слесарлық өңдеуді жүзеге асыру.

ОН 1.6. Күрделілігі орташа бөлшектерді механикалық өңдеуді орындау.

ОН 1.7. Механизмдерге профилактикалық қызмет көрсетуді жүргізу.

КҚ 2. Токарлық, фрезерлік, бұрғылау, тегістеу және басқа да станоктарда операцияларды орындау

КМ 2. Токарлық, фрезерлік, бұрғылау, тегістеу және басқа да станоктарда операцияларды орындау

ОН 2.1. Токарлық, фрезерлік, бұрғылау, тегістеу және басқа да станоктарда өңдеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу.

ОН 2.2. Конструкторлық-технологиялық құжаттаманы пайдалану.

ОН 2.3. Токарлық, фрезерлік, бұрғылау, тегістеу және басқа да станоктарда жұмыс істеуге арналған дайындамалар параметрлерінің конструкторлық-технологиялық құжаттама талаптарына сәйкестігін бағалау.

ОН 2.4. Дайын өнім параметрлеріне қойылатын талаптарға сәйкес бөлшектерді өңдеуді орындау.

ОН 2.5. Технологиялық процестің талаптарына сәйкес токарлық, фрезерлік, бұрғылау, тегістеу және басқа да станоктарда орындалған жұмыстардың сапасын бақылау.

КҚ 3. Бағдарламалық басқарылатын станоктарда басқару пультінен өңдеу процесін жүргізу

КМ 3. Бағдарламалық басқарылатын станоктарда басқару пультінен өңдеу процесін жүргізу

ОН 3.1. Сандық бағдарламалық басқарылатын станоктарда машиналарында жұмыс процесін дайындау.

ОН 3.2. Бағдарламалық басқарылатын станоктарда жұмыс істеу кезінде конструкторлық-технологиялық құжаттаманы пайдалану.

ОН 3.3.Өнімді сандық бағдарламамен басқарылатын станоктарда өндіру.

КҚ 4. Күрделілігі орташа бөлшектерді дайындау сапасын және қарапайым құрастыру бірліктері мен бұйымдарын құрастыру сапасын бақылау

КМ 4. Күрделілігі орташа бөлшектерді дайындау сапасын және қарапайым құрастыру бірліктері мен бұйымдарын құрастыру сапасын бақылау

ОН 4.1. Өлшеуді бақылау құралдарының жарамдылығын тексеру және қарапайым бөлшектердің сызықтық өлшемдерін бақылау.

ОН 4.2. Конструкторлық-технологиялық құжаттаманы пайдалану.

ОН 4.3. Конструкторлық-технологиялық құжаттамаға сәйкес бөлшектің сапасының сәйкестігін анықтау.

ОН 4.4. Күрделілігі орташа бөлшектерге көрсетілген техникалық талаптарды бақылау.

ОН 4.5. Құрастыру бірліктері мен күрделілігі сынақ жүргізу.

КҚ 5.Машина бөлшектерін дайындаудың технологиялық процестерін әзірлеу

КМ 5. Машина бөлшектерін дайындаудың технологиялық процестерін әзірлеу және ұйымдастыру

ОН 5.1. Токарлық, фрезерлік, бұрғылау, тегістеу және басқа машиналарда технологиялық процесті реттеу.

ОН 5.2.Машина бөлшектерін дайындаудың технологиялық процестерін әзірлеу кезінде конструкторлық құжаттаманы қолдану.

ОН 5.3.Машина бөлшектерін өндірудің технологиялық процестерін жасау кезінде автоматтандырылған жобалау және бағдарламалау жүйелерін қолдану.

ОН 5.4. Конструкторлық құжаттама негізінде бөлшектерді дайындаудың технологиялық операцияларын жобалау.

ОН 5.5.Машина бөлшектерін дайындаудың технологиялық процестерін ұйымдастыру.

КҚ 6. Машина жасау процестері өнімдерінің сапасына техникалық бақылау жүргізуді басқару және ұйымдастыру

КМ 6. Машина жасау процестері өнімдерінің сапасына техникалық бақылау жүргізуді басқару және ұйымдастыру

ОН 6.1. Құрылымдық бөлімшенің өндірістік қызметін ұйымдастыруға қатысу.

ОН 6.2. Техникалық реттеу мен стандарттаудың негізгі принциптерін пайдалану

ОН 6.3. Стандарттау жөніндегі ақпараттық базаны, машина жасау саласындағы ұлттық және халықаралық стандарттарды, нормативтік-техникалық құжаттарды пайдалану.

ОН 6.4. Өнім сапасын және машина жасау өндірісі процестерін бақылаудың прогрессивті әдістерін қолдану.

КҚ7. Реттеу және сынау бойынша технологиялық процеске сәйкес операцияларды орындау

КМ 7. Технологиялық жабдықты реттеу және сынау бойынша операцияларды орындау

ОН 7.1. Реттеу және сынау бойынша технологиялық процестердің конструкторлық-технологиялық құжаттамасын қолдану.

ОН 7.2. Белгіленген техникалық параметрлерге сәйкес жабдықтар мен жинақтаушы материалдардың макеттерін жобалау.

ОН 7.3. Іске қосу-жөндеу жұмыстарын орындау.

ОН 7.4. Бұйымдардың белгілі бір тобын дайындауға арналған технологиялық жабдықты монтаждауды және реттеуді бақылау.

КҚ 8. Реттеу және сынау бойынша орындалған жұмыстың сапасын бақылау

КМ 8. Реттеу және сынау бойынша орындалған жұмыстың сапасын бақылау

ОН 8.1. Өндіріс технологиясынан ауытқуларды анықтау.

ОН 8.2. Белгіленген ерекшеліктерге сәйкес жабдықтарды өндіру және монтаждау үшін қажетті материалдық және еңбек шығындарының саны мен құнын толық бағалауды дайындау.

ОН 8.3. Диагностика жүргізу және жұмыстың орындалуын бақылау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
505-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07150200 – Түсті металдар металлургиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0715 Механика және металл өңдеу

Мамандығы:

07150200 – Түсті металдар металлургиясы

Біліктілігі:

5АВ07150201 - Түсті металдар металлургиясы қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Балқытылған тұздарда электролиз әдісімен өндіріс процесін жүргізу

+

-

-

2.2

КМ 2. Технологиялық сызбаға сәйкес технологиялық операцияларды орындау

+

-

-

2.3

КМ 3. Түсті металдарды балқыту және тазарту процесін басқару

+

-

-

2.4

КМ 4. Металлургиялық кәсіпорынның өндірістік цехында жұмыстарды ұйымдастыру және орындау

+

-

-

2.5

КМ 5. Түсті металдар металлургиясының технологиялық процестерін басқару

+

+

+

2.6

КМ 6. Металлургиялық өнімнің сапасын бақылауды жүзеге асырады және нормативтік-техникалық құжаттармен жұмыс істеу

+

+

+

2.7

КМ 7. Жабдықтың жұмысын бақылайды, күрделі емес тәжірибелер мен өлшеулер жүргізеді, қажетті есептеулерді орындайды, нәтижелерді талдайды және қорытындылайды, олар бойынша техникалық есеп береді мен жедел мәліметтер жасау

+

+

+

2.8

КМ 8. Металлургиялық учаскелерде қазіргі заманғы жабдықтарды енгізу, қолданыстағы жабдықтарды қайта жаңарту

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
506-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07150200 – Түсті металдар металлургиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5АВ07150201 - Түсті металдар металлургиясы қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Балқытылған тұздарда электролиз әдісімен өндіріс процесін жүргізу

КМ 1. Балқытылған тұздарда электролиз әдісімен өндіріс процесін жүргізу

ОН 1.1. Электролиздің технологиялық параметрлерін берілген шектерде ұстау.

ОН 1.2. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін бақылау.

ОН 1.3. Процестерді автоматтандыру үшін компьютерлік технологияларды қолдану

ОН 1.4. Электролиздің оңтайлы технологиялық параметрлерін баптау.

ОН 1.5. Оңтайлы деңгейлерді сақтай отырып, электролит, анодты қорытпа, металл деңгейін өлшеуді жүргізу.

ОН 1.6. Балқытылған тұздардағы электролиз процесінің технологиялық режимінің бұзылу себептерін анықтау және жою.

ОН 1.7. Электролиз өндірісінің жабдықтарына, механизмдеріне және құрылғыларына техникалық қызмет көрсетуді жүргізу.

КҚ 2. Технологиялық сызбаға сәйкес технологиялық операцияларды орындау

КМ 2. Технологиялық сызбаға сәйкес технологиялық операцияларды орындау

ОН 2.1. Жұмыс орнына сәйкес учаске аппараттарының тізбек сызбасын білу.

ОН 2.2. Технологиялық нұсқаулыққа сәйкес реагенттер мен материалдарды дайындау.

ОН 2.3. Технологиялық процестерді реттеу бойынша есептерді шешу.

ОН 2.4. Түсті металдарды алу процесінде қолданылатын жабдықтар мен технологиялық арматураларға қызмет көрсету.

КҚ 3. Түсті металдар мен қорытпаларды балқыту және тазарту процесін басқару

КМ 3. Түсті металдарды балқыту және тазарту процесін басқару

ОН 3.1. Түсті металдар мен қорытпаларды балқытудың технологиялық режимін жүргізу.

ОН 3.2. Шикізатты, айналымдар мен өнеркәсіп өнімдерін балқыту, түсті металдар мен қорытпаларды тазарту. процесін басқару.

ОН 3.3. Жабдықтың балқытуға дайындығын бақылауды жүзеге асыру.

КҚ 4. Металлургиялық кәсіпорынның өндірістік цехында жұмыстарды ұйымдастыру және орындау

КМ 4. Металлургиялық кәсіпорынның өндірістік цехында жұмыстарды ұйымдастыру және орындау

ОН 4.1. Техникалық тапсырмалардың орындалуын бақылауды және түзетуді жүзеге асыру.

ОН 4.2. Аспаптар мен жабдықтардың ақауларын жою бойынша инженерлік жұмыстарды орындау.

ОН 4.3. Учаскеде тиімді жұмыстың орындалуын бақылауды жүзеге асыру.

ОН 4.4. Есептік құжаттаманы дайындау.

КҚ 5. Түсті металдарды алу тәсілдерін меңгеру, жұмыс процесінде туындайтын проблемаларды уақтылы және тиімді шешу.

КМ 5. Түсті металдар металлургиясының технологиялық процестерін басқару

ОН 5.1. Технологиялық нұсқаулықтарға сәйкес гидрометаллургиялық процестерді жүргізу.

ОН 5.2. Технологиялық жабдықтардың дүрыс пайдаланылуын бақылау.

ОН 5.3. Әр түрлі технологиялық мақсаттағы металлургиялық процестерді басқару жүйесін пайдалануды бақылауды жүзеге асыру.

КҚ 6. Металлургиялық өнімнің сапасын бақылауды жүзеге асырады және нормативтік-техникалық құжаттармен жұмыс істеу

КМ 6. Металлургиялық өнімнің сапасын бақылауды жүзеге асырады және нормативтік-техникалық құжаттармен жұмыс істеу

ОН 6.1. Металлургиялық процестердің физика-химиялық параметрлерін бақылауды жүзеге асыру.

ОН 6.2. Технологиялық процестердің жүргізілуін бақылау.

ОН 6.3. Технологиялық процестерді басқару.

ОН 6.4. Нормативтік-техникалық құжаттармен жұмыс істеу.

КҚ 7. Жабдықтың жұмысын бақылайды, күрделі емес тәжірибелер мен өлшеулер жүргізеді, қажетті есептеулерді орындайды, нәтижелерді талдайды және қорытындылайды, олар бойынша техникалық есеп береді мен жедел мәліметтер жасау

КМ 7. Жабдықтың жұмысын бақылайды, күрделі емес тәжірибелер мен өлшеулер жүргізеді, қажетті есептеулерді орындайды, нәтижелерді талдайды және қорытындылайды, олар бойынша техникалық есеп береді мен жедел мәліметтер жасау

ОН 7.1. Жабдықтар мен материалдарды дұрыс таңдау үшін процестің технологиялық параметрлерін есептеуді орындау.

ОН 7.2. Өндірістің техникалық-экономикалық тиімділігіне талдау жасау.

ОН 7.3. Техникалық тапсырмалардың орындалуын бақылауды және түзетуді жүзеге асыру.

ОН 7.4. Жедел мәліметтер бойынша техникалық есептер құрастыру.

КҚ 8. Металлургиялық қайта бөлу учаскелерінде қазіргі заманғы жабдықтарды енгізуді, қолданыстағы жабдықтарды қайта жаңартуды қамтамасыз ету.

КМ 8. Металлургиялық учаскелерде қазіргі заманғы жабдықтарды енгізу, қолданыстағы жабдықтарды қайта жаңарту

ОН 8.1. Белгілі бір металлургиялық қайта бөлу жағдайында технология мен жабдықты таңдау.

ОН 8.2. Металлургиялық процестердің физика-химиялық параметрлерін жақсарту.

ОН 8.3. Түсті металдарды алу кезінде қолданылатын негізгі және қосалқы жабдықтарды іріктеуді жүзеге асыру.

ОН 8.4. Металлургиядағы инновациялық және рационализаторлық қызметке қатысу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
507-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07150300 - Қара металдар металлургиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0715 Механика және металл өңдеу

Мамандығы:

07150300 - Қара металдар металлургиясы

Біліктілігі:

5АВ07150301 - Қара металдар металлургиясы қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Металдар мен арнайы қорытпаларды балқытудың технологиялық процесін жүргізу

+

-

-

2.2

КМ 2. Балқыту және тазарту пештеріне қызмет көрсету және пайдалану

+

-

-

2.3

КМ 3. Тікелей пеште және тарату шөміштерінде модификациялау, қоспалау және тазарту процесін жүргізу

+

-

-

2.4

КМ 4. Үлгілерді құю және қорытпаларды қажетті химиялық құрамға жеткізу

+

-

-

2.5

КМ 5. Қара металлургия цехтарының жабдықтарын пайдалану және қызмет көрсету

+

+

-

2.6

КМ 6. Қара металдар металлургиясының технологиялық процестерін басқару

+

+

+

2.7

КМ 7. Металлургия процесінің жай-күйін талдау

+

+

+

2.8

КМ 8. Металлургиялық өнімнің сапасын бақылау және нормативтік-техникалық құжаттармен жұмыс істеу

+

+

+

2.9

КМ 9. Металлургиялық қайта бөлу учаскелерінде қазіргі заманғы жабдықтарды енгізу, қолданыстағы жабдықтарды қайта жаңарту

+

+

+

2.10

КМ 10. Жабдықтың қажеттілігін анықтау және цехта ұтымды орналастыруды қамтамасыз ету

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
508-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07150300 - Қара металдар металлургиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5АВ07150301 - Қара металдар металлургиясы қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Әртүрлі конструкциялы пештерде техникалық талаптарға сәйкес металдар мен арнайы қорытпаларды балқытудың технологиялық процесін жүргізу

КМ 1. Металдар мен арнайы қорытпаларды балқытудың технологиялық процесін жүргізу

ОН 1.1. Балқыту процесінде металдар мен қорытпалардың қасиеттерін анықтау.

ОН 1.2. Қара металдар мен арнайы қорытпаларды балқытудың технологиялық режимін жүргізу.

ОН 1.3. Металдар мен арнайы қорытпаларды балқыту барысын түзету.

ОН 1.4. Балқытудың дайындығын анықтау және өнімдерді шығару.

ОН 1.5. Балқыту кезінде металдың тотығу мәндерін бақылау.

КҚ 2. Әр түрлі балқыту режиміндегі пештерге қызмет көрсету

КМ 2. Балқыту және тазарту пештеріне қызмет көрсету және пайдалану

ОН 2.1. Әр түрлі балқыту режимдері бар пештерді қолдану.

ОН 2.2. Бөлшектердің, жабдықтардың эскиздерін, сызбаларын орындау.

ОН 2.3. Футерлеу жұмыстарын жүргізу.

ОН 2.4. Балқыту және тазарту пештерін тексеруге, балқытуға дайындау.

ОН 2.5. Балқыту және тазарту пештерінің техникалық жағдайын бақылау.

ОН 2.6. Жабдықтарды, құрал-саймандарды жұмысқа дайындау және оларды тиісті жағдайда ұстау.

КҚ 3. Тікелей пеште және тарату шөміштерінде модификациялау, қоспалау және тазарту процесін жүргізу

КМ 3. Тікелей пеште және тарату шөміштерінде модификациялау, қоспалау және тазарту процесін жүргізу

ОН 3.1. Болаттың химиялық-физикалық параметрлерін анықтау.

ОН 3.2. Процесс үшін шикізатты таңдау.

ОН 3.3. Тікелей пеште және тарату шөміштерінде модификациялау, қоспалау және тазарту процесін жүргізу.

КҚ 4. Зертхананың талдау нәтижелері негізінде үлгілерді құюды және қорытпаларды талап етілетін химиялық құрамға жеткізуді жүргізу

КМ 4. Үлгілерді құю және қорытпаларды қажетті химиялық құрамға жеткізу

ОН 4.1. Қорытпалардың кристалдану процестерінің жағдайын анықтау.

ОН 4.2. Құймалар өндірісінің технологиялық процесін жүргізу.

ОН 4.3. Қорытпаларды қажетті химиялық құрамға жеткізу бойынша операцияларды жүзеге асыру.

КҚ 5. Металлургиялық жабдықтардың, кен шикізатын тасымалдау, сақтау және қайта өңдеу жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

КМ 5. Қара металлургия цехтарының жабдықтарын пайдалану және қызмет көрсету

ОН 5.1. Шойын және болат балқыту жабдықтарын пайдалану және оларға қызмет көрсету.

ОН 5.2. Технологиялық жабдықтың дұрыс пайдаланылуын бақылау.

ОН 5.3. Жабдықты профилактикалық тексеруді жүргізу, ақауларды анықтау және жою.

КҚ 6. Балқытуды жүргізу тәсілдерін меңгеру, жұмыс барысында туындайтын мәселелерді уақытында және тиімді шешу

КМ 6. Қара металдар металлургиясының технологиялық процестерін басқару

ОН 6.1. Әр түрлі технологиялық мақсаттағы иеталлургиялық және технологиялық процестерді басқару жүйелерін қолдану.

ОН 6.2. Балқыту паспорттарына сәйкес металдарды балқыту процесін жүргізу.

ОН 6.3. Технологиялық процестің дұрыс жүргізілуін бақылау.

ОН 6.4. Металдар мен қорытпаларды балқыту процестерін қарқындату бойынша ұсыныстар дайындау.

КҚ 7. Металлургия процесінің жай-күйін талдау

КМ 7. Металлургия процесінің жай-күйін талдау

ОН 7.1. Технологиялық процесті зерттеу және әзірлеу саласындағы техникалық міндеттерді талдау.

ОН 7.2. Бастапқы материалдар мен өнімдердің сапалық сипаттамаларын бағалау.

ОН 7.3. Кәсіби мәселелерді шешу үшін анықтамалық және өндірістік деректерді пайдалану.

ОН 7.4. Қоршаған табиғи ортаның ластануын бақылау бойынша жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру.

КҚ 8. Металлургия өнімдерінің сапасын бақылауды жүзеге асыру және нормативтік-техникалық құжаттармен жұмыс істеу

КМ 8. Металлургиялық өнімнің сапасын бақылау және нормативтік-техникалық құжаттармен жұмыс істеу

ОН 8.1. Металлургиялық процестердің физика-химиялық параметрлерін бақылау.

ОН 8.2. Өндірістің техникалық-экономикалық тиімділігін талдау.

ОН 8.3. Нормативтік-техникалық құжаттармен технологиялық процесті басқару.

КҚ 9. Металлургиялық қайта бөлу учаскелерінде қазіргі заманғы жабдықтарды енгізуді, қолданыстағы жабдықтарды қайта жаңартуды қамтамасыз ету

КМ 9. Металлургиялық қайта бөлу учаскелерінде қазіргі заманғы жабдықтарды енгізу, қолданыстағы жабдықтарды қайта жаңарту

ОН 9.1. Өндірістің техникалық-экономикалық тиімділігін жақсарту.

ОН 9.2. Нақты металлургиялық қайта бөлу жағдайында технология мен жабдықтың ұтымды нұсқасын таңдау.

ОН 9.3. Металлургиялық өндіріс технологиясын жетілдіру.

КҚ 10. Жабдықтың қажеттілігін анықтау және цехта ұтымды орналастыруды қамтамасыз ету

КМ 10. Жабдықтың қажеттілігін анықтау және цехта ұтымды орналастыруды қамтамасыз ету

ОН 10.1. Металлургиялық агрегаттардың параметрлерін өнімділік пен өңдеу әдісіне байланысты анықтау.

ОН 10.2. Металлургия цехтарының негізгі және қосалқы жабдықтарын іріктеуді жүзеге асыру.

ОН 10.3. Өндірістік учаскелерді құру немесе қайта ұйымдастыру бойынша ұйымдастырушылық-жоспарлы есеп айырысуларды жүргізу.

ОН 10.4. Металлургиялық процестерді оңтайландыру.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
509-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07150400 - Композиттік материалдар мен бұйымдарды өндіру технологиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0715 Механика және металл өңдеу

Мамандығы:

07150400 - Композиттік материалдар мен бұйымдарды өндіру технологиясы

Біліктілігі:

5АВ07150401 - Композиттік материалдар мен бұйымдарды өндіру технологиясы қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Композиттік материалдар мен бұйымдарды өндіру үшін жабдықтар мен технологиялық жарақтарды, шикізат пен материалдарды дайындау

+

-

-

2.2

КМ 2. Технологиялық жабдықтар мен технологиялық жарақтарды пайдалану және қызмет көрсету

+

-

-

2.3

КМ 3. Композиттік материалдар мен олардың негізіндегі бұйымдар өндірісінің технологиялық процестерін жүргізу

+

-

-

2.4

КМ 4. Технологиялық жабдықтар мен технологиялық жарақтарға қызмет көрсетуді және пайдалануды ұйымдастыру және бақылау

+

+

-

2.5

КМ 5. Әртүрлі функционалдық мақсаттағы композиттік материалдар мен бұйымдарды өндірудің технологиялық процесін басқару

+

+

+

2.6

КМ 6. Шикізаттың, материалдардың және дайын өнімнің сапасын бақылау

+

+

+

2.7

КМ 7. Өндірістік қызметті аспаптық әдістермен жоспарлау және ұйымдастыру

+

+

+

2.8

КМ 8. Композиттік материалдар мен бұйымдар өндірісінің технологиялық процестерін жобалау

+

+

+

2.9

КМ 9. Эксперименттік және зерттеу жұмыстарын жүргізуге қатысу

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
510-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07150400 - Композиттік материалдар мен бұйымдарды өндіру технологиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5АВ07150401 - Композиттік материалдар мен бұйымдарды өндіру технологиясы қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Композиттік материалдар мен бұйымдарды өндіру үшін жабдықтар мен технологиялық жарақтарды, шикізат пен материалдарды дайындау

КМ 1. Композиттік материалдар мен бұйымдарды өндіру үшін жабдықтар мен технологиялық жарақтарды, шикізат пен материалдарды дайындау

ОН 1.1. Композиттік материалдар мен бұйымдарды өндірудің технологиялық процесін енгізу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу.

ОН 1.2. Технологиялық құжаттамаға сәйкес шикізатты, компоненттер мен материалдарды таңдау.

ОН 1.3. Композиттік материалдар мен жартылай фабрикаттар алу үшін шикізатты дайындау.

КҚ 2. Технологиялық жабдықтар мен технологиялық жарақтарды пайдалану және қызмет көрсету

КМ 2. Технологиялық жабдықтар мен технологиялық жарақтарды пайдалану және қызмет көрсету

ОН2.1.Жабдықтарды және технологиялық жабдықтарды пайдалану ережелерін сақтау.

ОН 2.2. Жабдықтар мен технологиялық жарақтарға техникалық қызмет көрсетуді және күрделі емес жөндеуді орындау.

КҚ 3. Композиттік материалдар мен олардың негізіндегі бұйымдарды өндірудің технологиялық процестерін жүргізу

КМ 3. Композиттік материалдар мен олардың негізіндегі бұйымдарды өндірудің технологиялық процестерін жүргізу

ОН 3.1. Композиттік материалдарды, әртүрлі функционалдық мақсаттағы күрделі емес бұйымдарды және олардың құрамдас бөліктерін өндірудің технологиялық процестерін жүзеге асыру.

ОН 3.2. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматты басқару жүйелерін пайдалана отырып, технологиялық режимдерді реттеу.

ОН 3.3. Бастапқы материалдардың, жартылай фабрикаттардың және дайын өнімнің сапасын бақылау.

КҚ 4. Технологиялық жабдықтар мен технологиялық жарақтарға қызмет көрсетуді және пайдалануды ұйымдастыру және бақылау

КМ 4. Технологиялық жабдықтар мен технологиялық жарақтарға қызмет көрсетуді және пайдалануды ұйымдастыру және бақылау

ОН 4.1. Жабдықтар мен технологиялық жарақтардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.

ОН 4.2. Технологиялық процесс жабдықтарының пайдалану және технологиялық сипаттамаларын бағалау.

ОН 4.3. Жабдықтардың перспективалы түрлерін, заманауи электрондық бөлшектер мен құрылғыларды әзірлеуге қатысу.

КҚ 5. Әртүрлі функционалдық мақсаттағы композиттік материалдар мен бұйымдарды өндірудің технологиялық процестерін басқару

КМ 5. Әртүрлі функционалдық мақсаттағы композиттік материалдар мен бұйымдарды өндірудің технологиялық процестерін басқару

ОН 5.1. Технологиялық процесті қауіпсіз жүргізу және өндірісті экологиялық қорғау нормативтерінің сақталуын бақылау.

ОН 5.2. Технологиялық құжаттамаға сәйкес бастапқы шикізат пен материалдардың кіріс бақылауының нәтижелерін реттеу.

ОН 5.3. Технологиялық процестің ағымдағы жай-күйінің нормативтік құжаттама талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету.

ОН 5.4. Өнімді шығару кезінде шикізат пен материалдарды ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету.

ОН 5.5. Өндіріс қалдықтарын қайта өңдеу мен кәдеге жаратудың тиімді тәсілдерін пайдалану.

КҚ 6. Шикізаттың, материалдардың және дайын өнімнің сапасын бақылау

КМ 6. Шикізаттың, материалдардың және дайын өнімнің сапасын бақылау

ОН 6.1. Бастапқы компоненттердің, құрауыштардың және дайын өнімнің сапа көрсеткіштерін нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкестігін бақылау.

ОН 6.2. Технологиялық процесті жүргізудің технологиялық қатерлерін және дайын өнім сапасы көрсеткіштерінің ауытқуын бағалаудың статистикалық әдістерін қолдану.

ОН 6.3. Қабылданған сертификаттау жүйесіне сәйкес дайын өнімді және өндірістік процестерді сертификаттау бойынша бастапқы құжаттарды рәсімдеу.

КҚ 7. Өндірістік бөлімшенің қызметін жоспарлау және ұйымдастыру

КМ 7. Өндірістік қызметті аспаптық әдістермен жоспарлау және ұйымдастыру

ОН 7.1. Бөлімшенің өндірістік қызметінде еңбек және материалдық ресурстарды пайдалануды оңтайландыру бойынша басқарушылық шешімдерді қолдану.

ОН 7.2. Персоналдың қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік санитария және өндірістің өрт қауіпсіздігі талаптарын орындауын бақылау.

ОН 7.3. Өндірістік бөлімше жұмысының экономикалық тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу.

КҚ 8. Композиттік материалдар мен бұйымдарды өндірудің технологиялық процестерін жобалау

КМ 8. Композиттік материалдар мен бұйымдарды өндірудің технологиялық процестерін жобалау

ОН 8.1. Композиттік материалдарды өндіру мен өңдеуде заманауи технологияларды қолдана отырып, технологиялық процестерді әзірлеу.

ОН 8.2. Жаңа немесе жаңғыртылатын технологиялық процестер жобасының жабдығын, автоматтандыру құралдарын, материалдары мен бұйымдарын таңдау.

ОН 8.3. Жобаланатын технологиялық процестің технологиялық элементтерін, параметрлері мен режимдерін әзірлеу.

ОН 8.4. Компьютерлік 3D технологияларын қолдана отырып, арнайы технологиялық жабдықты жобалау.

ОН 8.5. Жобаланатын технологиялық процесті енгізу тиімділігіне техникалық-экономикалық талдау жүргізуге қатысу.

ОН 8.6. Жобаланатын технологиялық процестің технологиялық құжаттамасын әзірлеу.

КҚ 9. Эксперименттік және зерттеу жұмыстарын жүргізуге қатысу

КМ 9. Эксперименттік және зерттеу жұмыстарын жүргізуге қатысу

ОН 9.1. Перспективті композиттік материалға эксперименттік зерттеулер жүргізу.

ОН 9.2. Пішіндеу әдістерінің бірін қолдана отырып, полимерлі композициялық материалдар негізінде бұйымның дизайнын әзірлеу.

ОН 9.3. Композиттік материалдың тәжірибелік үлгілерін немесе бұйымның және оның құрамдас бөліктерінің үлгілерін (модельдерін) дайындауды қамтамасыз ету.

ОН 9.4. Зертханалық қондырғыларда өнімнің тәжірибелік үлгілерін сынақтан өткізу.

ОН 9.5. Орындалған эксперименттік және зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өңдеу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
511-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07150500 - Металл өңдеу (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0715 Механика және металл өңдеу

Мамандығы:

07150500 - Металл өңдеу (түрлері бойынша)

Біліктілігі:

5АВ07150501 - Металл өңдеу қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Кәсіби қызметте металдар мен конструкциялық материалдар технологиясын қолдану

+

-

-

2.2

КМ 2. Шыбық материалын созу процесін жүргізу

+

-

-

2.3

КМ 3. Созу процесіне бақылау жүргізу

+

-

-

2.4

КМ 4. Соғу бойынша технологиялық операцияларды орындау

+

-

-

2.5

КМ 5. Өңдеудің технологиялық процестерін әзірлеу

+

+

-

2.6

КМ 6. Металл өңдеу цехтарында жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру

+

+

-

2.7

КМ 7. Өнімді дайындауды қадағалау

+

+

+

2.8

КМ 8. Жабдықтардың, механизмдер мен қондырғылардың пайдалануын және техникалық жай-күйін бақылау

+

+

+

2.9

КМ 9. Орындалған жұмыстардың сапасын бақылау, түзету әрекеттерін орындау

+

+

+

2.10

КМ 10. Технологиялық процестер жүйесін жоспарлау және жобалау

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
512-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07150500 - Металл өңдеу (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5АВ07150501 - Металл өңдеу қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Металдар мен конструкциялық материалдар технологиясын қолдану

КМ 1. Кәсіби қызметте металдар мен конструкциялық материалдар технологиясын қолдану

ОН 1.1. Металдар мен қорытпалардың құрылымын, олардың қасиеттерін ажырату.

ОН 1.2. Металтану, термиялық өңдеу, металдар мен қорытпаларды беріктендіру негізгі конструкциялары мен принциптерін, нақты бөлшектер мен бұйымдарға арналған материалдарды таңдау принциптерін қолдану.

ОН 1.3. Металдардың құрылымдық беріктігін бағалау.

ОН 1.4. Металл өңдеуді орындау.

КҚ 2. Шыбық материалын тарту процесін жүргізу

КМ 2. Шыбық материалын созу процесін жүргізу

ОН 2.1. Созу стандарының, қыздыру құрылғыларының және бақылау-өлшеу аспаптарының құрылымын, кинематикалық схемаларын және жұмыс принципін түсіну.

ОН 2.2. Болаттан жасалған шыбық материалын созу стандарында созу және калибрлеуді жүргізу.

ОН 2.3. Шыбық металын тартқыштар арқылы өткізу, оның ұштарын бекіту.

КҚ 3. Созу процесін бақылауды жүргізу

КМ 3. Созу процесіне бақылау жүргізу

ОН 3.1. Кедір-бұдырлықр роетрлерінің біліктілік жүйесін меңгеру.

ОН 3.2. Сурет салуға дайындалған металдың сапасын, қыздыру температурасын, сурет салу жылдамдығын және тартқыштардың санын анықтау.

ОН 3.3. Шикізат пен өндірілетін өнімнің техникалық шарттарына сәйкестігін бақылау.

КҚ 4. Технологиялық процеске сәйкес соғу бойынша технологиялық операцияларды орындау

КМ 4. Соғу бойынша технологиялық операцияларды орындау

ОН 4.1. Соғу үшін металдар мен қорытпаларды қыздырудың температуралық режимдерін анықтау.

ОН 4.2. Сұрыптық прокаттан дайындамаларды тарту, шөгу, тігу, бұрау және ию үшін ұсталық операцияларды орындау.

ОН 4.3. Орташа күрделіктегі шыңдаулардың беттерін дәлме-дәл сақтай отырып, соғу және әрлеу жұмыстарын орындау.

ОН 4.4. Табақты металдан жасалған штампталған соғуды түзету.

КҚ 5. Сызу, соғу және штамптаудың технологиялық процестерін әзірлеу

КМ 5. Металды өңдеудің технологиялық процестерін әзірлеу

ОН 5.1. Технологиялық процестерді әзірлеу кезінде конструкторлық құжаттаманы пайдалану.

ОН 5.2. Металды өңдеудің технологиялық процестеріне қажетті материалдық және еңбек шығындарының саны мен құнын егжей-тегжейлі бағалауды дайындау. белгіленген ерекшеліктерге сәйкес.

ОН 5.3 Өндірістік тапсырманы жоспарлауды орындау.

ОН 5.4. Персоналдың жұмыс уақытын алуды ұйымдастыру.

ОН 5.5. Бөлшектерді өңдеудің технологиялық процестерін автоматтандырылған жобалау жүйелерін қолданыу.

КҚ 6. Металл өңдеу цехтарында жоспарлы алдын-ала жөндеу жүйесін ұйымдастыру

КМ 6. Металл өңдеу цехтарында жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру

ОН 6.1. Жабдықты жөндеуді жоспарлау.

ОН 6.2. Жабдықты жөндеуді реттеу.

ОН 6.3. Пайдаланылатын жабдықты пайдалану ережелерін бақылау

ОН 6.4. Технологиялық процесс нормаларының бұзылуының алдын алу және жою жөніндегі іс-шараларды әзірлеу.

КҚ 7. Өнімнің дайындалуына қадағалау жүргізу

КМ 7. Өнімді дайындауды қадағалау

ОН 7.1. Өндірілген өнімнің параметрлерінің стандарттарға және техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігін бағалау.

ОН 7.2. Ақаулардың түрлерін анықтау және ақаулардың түрлері мен себептері бойынша металдың қабылданбауын талдау.

ОН 7.3. Беттерді өңдеу кезінде туындайтын ақауды жою тәсілдерін меңгеру.

КҚ 8. Жабдықтардың, механизмдер мен қондырғылардың пайдалануын және техникалық жай-күйін бақылау

КМ 8. Жабдықтардың, механизмдер мен қондырғылардың пайдалануын және техникалық жай-күйін бақылау

ОН 8.1. Машиналар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету.

ОН 8.2.Машина жүйелері мен механизмдерінің негізгі ақауларын анықтау.

ОН 8.3. Жабдықтың техникалық жай-күйін тексеру, параметрлерін реттеу және сынау.

ОН 8.4. Кәсіпорында еңбекті қорғау бойынша жұмыстар мен іс-шараларды ұйымдастыруды жүргізу.

КҚ 9. Орындалған жұмыстардың сапасын бақылау, Түзету әрекеттерін жүргізу

КМ 9. Орындалған жұмыстардың сапасын бақылау, Түзету әрекеттерін орындау

ОН 9.1. Параметрлерді көзбен және аспаппен бақылау және бұйымдардағы ақауларды әмбебап бақылау.

ОН 9.2. Ақаулардың түрлерін және өнім ақауларының себептерін анықтау.

ОН 9.3. Қабылданған өнімге паспорттар немесе формулярлар жасау, қабылдау актілерін, сынақ хаттамаларын, бұйымдардың некесі туралы хабарламаларды ресімдеу.

ОН 9.4. Ақауларды жою үшін түзету және алдын алу шараларын орындау.

КҚ 10. Технологиялық процестер жүйесін жоспарлау және жобалау

КМ 10. Технологиялық процестер жүйесін жоспарлау және жобалау

ОН 10.1. Бұйымдарды дайындау бағыттарын құру және технологиялық операцияларды жобалау.

ОН 10.2. Заманауи металл өңдеуде озық технологияларды енгізу

ОН 10.3. Металл өңдеудің даму перспективаларын анықтау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
513-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07160100 - Радиоэлектронды көлік жабдықтарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету (көлік түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0716 Автокөлік құралдары, теңіз және әуе кемелері

Мамандығы:

07160100 - Радиоэлектронды көлік жабдықтарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету (көлік түрлері бойынша)

Біліктілігі:

5AB07160101 - Радиоэлектронды көлік жабдықтарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3.

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Электрондық жабдықтың құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын монтаждау және іске қосу

+

+

-

2.2

КМ 2. Электрондық техникаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+

+

-

2.3

КМ 3. Электрондық схемаларды тестілеуді және ақауларды диагностикалауды орындау

+

+

-

2.4

КМ 4. Электрондық техниканы пайдалану және техникалық сүйемелдеу

+

+

-

2.5

КМ 5. Электрондық схемаларды түрлендіру

+

+

+

2.6

КМ 6. Типтік жобалар негізінде электрондық схемаларды әзірлеу

+

+

+

2.7

КМ 7. Бөлімшенің өндірістік қызметіне басшылық ету

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      * Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке ала отырып зерделенеді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
514-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07160100 - Радиоэлектронды көлік жабдықтарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету (көлік түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB07160101 - Радиоэлектронды көлік жабдықтарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Электрондық жабдықтың құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын монтаждау және іске қосуды орындау

КМ 1. Электрондық жабдықтың құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын монтаждау және іске қосу

OH 1.1. Күрделі электронды блоктарының электрлік параметрлерін тексеруді орындау.

OH 1.2. Электрондық құрылғылар мен аспаптардың, олардың жеке блоктары мен каскадтарының схемаларын оқу және құрастыру.

OH 1.3. Электрлік және электронды сұлбалардың радиотехникалық есептеулерін орындау.

OH 1.4. Электрондық техника құрылғыларын, блоктарын және аспаптарын құрастыру, монтаждау және демонтаждау бойынша жұмыстарды орындау.

OH 1.5. Электрондық техника құрылғылары, блоктары мен аспаптарының стандартты және сертификатталған сынақтарын баптау, реттеу және жүргізу жөніндегі жұмыстарды орындау.

OH 1.6. Электрондық аспаптар мен құрылғылардың ақау себептерін, істен шығу себептерін талдау және оларды жою бойынша іс-шаралар жүргізу.

OH 1.7. Сынақтардың тәртібі мен сапасын, сынақтың барлық кезеңдерінің мазмұны мен реттілігін бақылау.

КҚ 2. Электрондық техникаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу

КМ 2. Электрондық техникаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

OH 2.1. Техникалық тапсырмаға сәйкес электрлік сұлбаларды құрастыру және электрондық құрылғылардың параметрлерін есептеу.

OH 2.2. Электрондық техникасының аналогты, цифрлық және микропроцессорлық құрылғылар мен блоктарын диагностикалау мен жөндеуді жүргізу.

OH 2.3. Мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана отырып, электрондық техникаға техникалық қызмет көрсету регламентін әзірлеу.

OH 2.4. Техникалық қызмет көрсету нәтижелерін талдау, түзетулер енгізу қажеттілігін анықтау.

КҚ 3. Электрондық схемаларды тексеру және ақауларды диагностикалау

КМ 3. Электрондық схемаларды тестілеуді және ақауларды диагностикалауды орындау

OH 3.1. Электрондық нұсқаға техникалық құжаттаманы талдау, электрондық компоненттер мен модульдердің атауларын анықтау.

OH 3.2. Радиоэлектрондық жабдықтың бөлшектері мен тораптарының істен шығу себептерін талдау және зерттеу, схема жұмысында бұзушылықтар тудыратын элементтерді анықтау.

OH 3.3. Электрондық сұлба, электрондық компоненттер мен модульдер тізбектеріндегі электр параметрлерін өлшеу.

OH 3.4. Электрондық сұлба тізбектерінің негізгі электр параметрлерінің номиналды және рұқсат етілген мәндерін есептеу.

OH 3.5. Эскиздік сызбалар жасау үшін автоматтандырылған жобалау жүйелерін пайдалану.

OH 3.6. Тораптар мен агрегаттарға, чиптерге, датчиктерге, микросхемаларға компьютерлік диагностика жүргізу.

OH 3.7. Бұйымның техникалық құжаттамасының сәйкессіздігін талдау.

КҚ 4. Электрондық техниканы пайдалануды және техникалық сүйемелдеуді жүзеге асыру

КМ 4. Электрондық техниканы пайдалану және техникалық сүйемелдеу

OH 4.1. Электрондық техниканы жөндеуге құжаттама дайындау.

OH 4.2. Жөндеуден түскен электронды техниканың техникалық жағдайын бақылау.

OH 4.3. Электрондық техниканың техникалық жағдайын бағалау және профилактикасын жүргізу.

OH 4.4. Қызмет көрсетілетін электрондық техниканы жаңарту және техникалық сүйемелдеу жөніндегі регламенттерді қолдану.

OH 4.5. Жобалық, конструкторлық және техникалық құжаттамамен жұмыс істеу.

OH 4.6. Электрондық техникаға қызмет көрсету үшін ұйымдастыру-әдістемелік базаны қамтамасыз ету.

OH 4.7. Электрондық техниканы пайдалану барысында техникалық сүйемелдеу жөніндегі құжаттаманы жасау үшін аспаптық құралдарды қолдану.

КҚ 5. Электрондық схемаларын түрлендіруді орындау

КМ 5. Электрондық схемаларды түрлендіру

OH 5.1. Бұйымның электрондық схемасының тізбектерінің сипаттамаларын, электр параметрлерін есептеуді орындау.

OH 5.2. Электрондық схемалардың электрлік параметрлерін модельдеу үшін бағдарламаларды қолдану.

OH 5.3. Бұйымның сипаттамаларын жақсарту үшін ауыстыру схемаларының элементтерін таңдау.

OH 5.4. Жеке түйіндердің схемотехникасын түрлендіру.

OH 5.5. Бұйымның техникалық құжаттамасына өзгерістер дайындау.

КҚ 6. Типтік жобалар негізінде электрондық схемаларды әзірлеу

КМ 6. Типтік жобалар негізінде электрондық схемаларды әзірлеу

OH 6.1. Негізгі электрондық компоненттердің параметрлерін бұйымның функционалды түйінінің электрондық схемасының электрлік параметрлерімен салыстыру.

OH 6.2. Электрондық схеманың сенімділігі мен жылдамдығының көрсеткіштерін есептеу.

OH 6.3. Негізгі компоненттерді қолдану үшін ең қолайлы типтік схематехникалық шешімдерді таңдау.

OH 6.4. Бұйымның функционалдық мақсатына сәйкес схеманы құру үшін негізгі компоненттерді таңдау.

OH 6.5. Электрондық компоненттер мен модульдердің істен шығу қарқындылығын есептеу.

OH 6.6. Электрондық компоненттермен шашырайтын қуатты есептеу.

OH 6.7. Бұйымның техникалық құжаттамасына схемотехникалық шешімнің сипаттамасын дайындау.

КҚ 7. Бөлімшенің өндірістік қызметіне басшылық ету

КМ 7. Бөлімшенің өндірістік қызметіне басшылық ету

ОН 7.1. Қызметкерлердің өндірістік және еңбек тәртібін, еңбекті қорғау, өндірістік санитария және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормаларын сақтауын бақылау.

OH 7.2. Жұмыстарды қауіпсіз орындау әдістері мен тәсілдерінің сақталуын бақылау, нұсқамалар жүргізу.

OH 7.3. Жабдықтарды жөндеу және оны жұмыс жағдайында ұстау бойынша жұмыстарды дайындауды және жүргізуді ұйымдастыру.

OH 7.4. Көлік құралдардың радиоэлектрондық жабдықтарын диагностикалау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша техникалық шарттарды сақтауды бақылау.

OH 7.5. Техникалық құжаттаманың, жұмыс уақыты мен өнімді, еңбекақыны, қосалқы бөлшектердің, материалдар мен құралдардың құнын есепке алу құжаттарының ресімделуін қамтамасыз ету.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
515-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07160200 - Қала электр көліктерін пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0716 Автокөлік құралдары, теңіз және әуе кемелері

Мамандығы:

07160200 - Қала электр көліктерін пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Біліктілігі:

5AB07160201– Қала электр көліктерін пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу қолданбалы бакалавры

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КМ 1. Орындалатын жұмыстардың технологиясына сәйкес жылжымалы құрамды басқару жіне техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізу

+

-

-

2.2

КМ 2. Жылжымалы құрамның жүріс жолында пайда болған ақауларды жою жөніндегі жұмыстарды орындау

+

-

-

2.3

КМ 3. Жылжымалы құрамға техникалық қызмету және жөндеу жұмыстарының сапасын бақылау

+

+

+

2.4

КМ 4. Технологиялық жабдықтарға және жылжымалы құрамды электрмен жабдықтау жүйелеріне қызмет көрсету

+

+

+

2.5

КМ 5. Жылжымалы құрамның жұмысы туралы ақпаратты кешенді есепке алуды және оны автоматтандырылған жүйеге уақтылы енгізуді ұйымдастыру

+

+

+

2.6

КМ 6. Қалалық электр көлігімен жолаушылар мен жүктерді тасымалдау процесін ұйымдастыру

+

+

+

2.7

КМ 7. Жолаушылар мен жүктерді тасымалдау бойынша қызмет көрсету сапасын және көрсеткіштерін арттыру

+

+

+

2.8

КМ 8. Қалалық электр көлігімен тасымалдау қауіпсіздігін ұйымдастыру

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативті сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      *Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке алып зерделейді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
516-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07160200 - Қала электр көліктерін пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері


Базалық модульдер


БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB07160201– Қала электр көліктерін пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Орындалатын жұмыстардың технологиясына сәйкес жылжымалы құрамды басқару жіне техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізу

КМ 1.Орындалатын жұмыстардың технологиясына сәйкес жылжымалы құрамды басқару жіне техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізу

ОН 1.1. Жылжымалы құрамды басқару және жүргізу бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 1.2. Жүру жолында жылжымалы құрамның техникалық жағдайын бақылау бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 1.3. Жылжымалы құрамды қабылдау (тапсыру), жабдықтау, оны жұмысқа дайындау кезінде техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды орындау.

КҚ 2. Жылжымалы құрамның жүріс жолында пайда болған ақауларды жою жөніндегі жұмыстарды орындау

КМ 2. Жылжымалы құрамның жүріс жолында пайда болған ақауларды жою жөніндегі жұмыстарды орындау

ОН 2.1. Жүру жолында пайда болған жылжымалы құрамның ақауларын анықтау.

ОН 2.2. Жылжымалы құрамдағы ақауларды жою тәсілдері мен құралдарын таңдау.

ОН 2.3. Жергілікті нормативтік актілермен белгіленген жүру жолында туындаған жылжымалы құрамның ақауларын жою.

ОН 2.4. Жылжымалы құрамдағы ақаулықтарды жою бойынша жұмыстардың орындалу сапасын бақылау.

КҚ 3. Жылжымалы құрамға техникалық қызмету және жөндеу жұмыстарының сапасын бақылау

КМ 3. Жылжымалы құрамға техникалық қызмету және жөндеу жұмыстарының сапасын бақылау

ОН 3.1. Жылжымалы құрамның техникалық сипаттамаларын және ақаулықтарды анықтау және жою кезінде материалдардың шығыс нормаларын қолдану.

ОН 3.2. Вагондарды, тораптарды және жылжымалы құрамның жабдықтарын жөндеуден және техникалық қызмет көрсетуден кейін қабылдау.

ОН 3.3. Жылжымалы құрамды қабылдау кезінде өлшеу құралдарын және оларды пайдалану ережелерін қолдану.

ОН 3.4. Жылжымалы құрамды жөндеу түрлері бойынша орындалатын жұмыстардың сапасына қойылатын талаптарды сақтау.

ОН 3.5. Түзету шараларын әзірлеу үшін жылжымалы құрамды қабылдау бойынша жұмыстарды жүргізу нәтижелерін бағалау.

КҚ 4. Технологиялық жабдықтарға және жылжымалы құрамды электрмен жабдықтау жүйелеріне қызмет көрсету

КМ 4. Технологиялық жабдықтарға және жылжымалы құрамды электрмен жабдықтау жүйелеріне қызмет көрсету

ОН 4.1. Жұмыс орындарын, оларды техникалық жабдықтауды, энергиямен жабдықтау жүйелерінің технологиялық жабдықтарын орналастыруды ұйымдастыру.

ОН 4.2. Жылжымалы құрам жабдықтарын баптауға, күйге келтіруге, реттеуге және тексеруге қатысу.

ОН 4.3. Энергетикалық жабдықты монтаждауға, сынауға және пайдалануға қабылдауға (тапсыруға) қатысу.

ОН 4.4. Энергиямен қамтамасыз ету жүйелері жабдықтарының техникалық жай-күйі мен қалдық ресурстарын бақылау.

ОН 4.5. Жылжымалы құрамды профилактикалық тексеруді және ағымдағы жөндеуді ұйымдастыру.

КҚ 5. Жылжымалы құрамның жұмысы туралы ақпаратты кешенді есепке алуды және оны автоматтан-дырылған жүйеге уақтылы енгізуді ұйымдастыру

КМ 5. Жылжымалы құрамның жұмысы туралы ақпаратты кешенді есепке алуды және оны автоматтан-дырылған жүйеге уақтылы енгізуді ұйымдастыру

ОН 5.1. Жылжымалы құрамның жауапты қызметкерінен ілеспе құжаттар жиынтығы бар машинистің маршруттарын қабылдау.

ОН 5.2. Электр көлігінің болуы мен жай-күйін есепке алу туралы ақпаратты өңдеу.

ОН 5.3. Автоматтандырылған жүйеге енгізілген жылжымалы құрам локомотивтерінің болуы және жай-күйі туралы ақпаратты бастапқы есепке алу құжаттарының деректерімен салыстырып тексеру.

ОН 5.4. Электр көлігінің бар болуы мен жай-күйін есепке алудың автоматтандырылған жүйесін пайдалану қағидаларын сақтау.

КҚ 6. Қалалық электр көлігімен жолаушылар мен жүктерді тасымалдау процесін ұйымдастыру

КМ 6. Қала электр көліктерімен жо-лаушылар мен жүк-терді тасымалдау процесін ұйымдастыру

ОН 6.1. Жолаушылар мен жүктерді тасымалдау үшін дайындық жұмыстарын жүргізу.

ОН 6.2. Қозғалысты жедел басқаруды қамтамасыз ету үшін ағымдағы көлік жұмысын ұйымдастыру.

ОН 6.3. Қалалық электр көлігімен жолаушылар мен багажды қауіпсіз тасымалдауда ережелер мен нормаларды сақтау.

ОН 6.4. Жедел техникалық көмек бригадаларын пайдалана отырып, желідегі жылжымалы құрамға уақтылы техникалық көмек көрсетуді ұйымдастыру.

КҚ 7. Жолаушылар мен жүктерді тасымалдау бойынша қызмет көрсету сапасын және көрсеткіштерін арттыру

КМ 7. Жолаушылар мен жүктерді тасымалдау бойынша қызмет көрсету сапасын және көрсеткіштерін арттыру

ОН 7.1. Жолаушылар мен жүкті тасымалдау сапасын бақылау.

ОН 7.2. Маршруттарда жұмыс істейтін жылжымалы құрамды және оның маршруттағы жолаушылар ағынына сәйкестігін және жолаушылар сапарының жайлылығын зерттеу.

ОН 7.3. Жолаушылар мен багажды тасымалдауды ұйымдастыруды жақсарту бойынша жұмыстар жүргізу.

КҚ 8. Қалалық электр көлігімен тасымалдау қауіпсіздігі бойынша жұмысты ұйымдастыру

КМ 8. Қалалық электр көлігімен тасымалдау қауіпсіздігін ұйымдастыру

ОН 8.1.Маршруттарды, маневрлік құрылғылардың, арнайы бөліктердің орналасуын, апаттық жағдайларда айналып өту қозғалыстарының схемаларын меңгеру.

ОН 8.2. Қозғалыстың тұрақтылығы мен қауіпсіздігін, жолаушылар мен багажды тасымалдау ережелерін бақылау.

ОН 8.3. Электр көлігінің жылжымалы құрамын техникалық пайдалану ережелерінің сақталуын бақылау.

ОН 8.4. Бақылау пункттерінде пойыз кестелерінің сақталуын бақылау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
517-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07160300 - Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік іс
0716 Автокөлік құралдары, теңіз және әуе кемелері

Мамандығы:

07160300 - Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

Біліктілігі:

5AB07160301 – Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану қолданбалы бакалавры

 

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында*

1

Базалық модульдер
1.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

+

1.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

-

-

1.3

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

+

1.4

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

КM 1. Бөлшектерді өңдеу

+

-

-

2.2

КМ 2. Бөлшектеу және құрастыру жұмыстарын орындау

+

-

-

2.3

КМ 3. Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету

+

-

-

2.4

КМ 4. Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

+

+

+

2.5

КМ 5. Автомобиль агрегаттарын, тораптарын және аспаптарын жөндеуді ұйымдастыру

+

+

+

2.6

КМ 6. Автомобильдің электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру

+

+

+

2.7

КМ 7. Логистикалық операцияларды және еңбекті қорғауды басқару

+

+

+

2.8

КМ 8. Кәсіпорынның өндірістік қызметінің есебін ұйымдастыру

+

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерту:

      *Базалық және кәсіптік модульдер алдыңғы білім беру деңгейінде меңгерген оқыту нәтижелерін қайта есепке алып зерделейді.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
518-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07160300 - Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.04.2022 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіби құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін қолдану.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 3. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 3.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 3.2. Қазақстан қоғамының іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану.

ОН 3.3. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру.

ОН 3.4. Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған болмысты бағалау.

ОН 3.5. Қазақстанның қазіргі тарихи оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.

БҚ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

БМ 4. Кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану

ОН 4.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 4.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 4.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 4.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 4.5. Бизнестің қазіргі жағдайын көрсететін проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды бағалау.

Кәсіптік модульдер

"5AB07160301 – Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану қолданбалы бакалавры" біліктілігі

КҚ 1. Бөлшектерді өңдеуді орындау

КM 1. Бөлшектерді өңдеу

ОН 1.1. Материалдардың негізгі қасиеттерін меңгеру.

ОН 1.2. Материалды өңдеуді орындау.

ОН 1.3. Бөлшектер мен құрастыру бірліктерінің сызбаларын орындау.

ОН 1.4. Өндірістік процестерді метрологиялық қамтамасыз ету негіздерін қолдану.

ОН 1.5. Бақылау-өлшеу құралдарын қолдану.

ОН 1.6. Шақтамалар мен қонулар жүйесін, кедір-бұдырлық квалитеттері мен параметрлерін қолдану.

КҚ 2. Бөлшектеу және құрастыру жұмыстарын орындау

КМ 2. Бөлшектеу және құрастыру жұмыстарын орындау

ОН 2.1. Автомобильдерді жіктеу ерекшеліктерін сипаттау.

ОН 2.2. Барлық автомобиль көлік түрлерінің агрегаттарының, тораптарының, аспаптары мен жүйелерінің құрылымы мен жұмысын сипаттау.

ОН 2.3.Автомобиль қозғалтқыштары теориясының негіздерін қолдану.

ОН 2.4. Агрегаттарды, тораптар мен құрылғыларды бөлшектеу және құрастыру жұмыстарын орындау.

ОН 2.5. Құралдар мен жабдықтарды пайдалану ережелерін сақтау.

ОН 2.6. Техникалық сұйықтықтарды және жанар-жағар майларды қолдану.

ОН 2.7. Автомобильдің құрылымы мен пайдалану қасиеттері теориясының негіздерін қолдану.

КҚ 3. Тозған бөлшектерін ауыстыра отырып, автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру

КМ 3. Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету

ОН 3.1. Автомобиль көлігінің техникалық жағдайының өзгеру себептерін сипаттау.

ОН 3.2. Жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсету және жөндеу негіздерін қолдану.

ОН 3.3. Технологиялық жабдықтар мен қондырғыларды қолдану.

ОН 3.4 Автомобильдің агрегаттарын, механизмдерін және тораптарын диагностикалау, техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу.

КҚ 4. Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

КМ 4. Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

ОН 4.1. Өндірістік бөлімшелердің жұмысын ұйымдастыру.

ОН 4.2. Жылжымалы құрамды және материалдық құндылықтарды сақтау-ды ұйымдастыру.

ОН 4.3. Автомобиль кәсіпорындары мен автомобиль көліктеріне техникалық қызмет көрсету станцияларының өндірістік аумақтары мен аумақтарын жобалау.

ОН 4.4.Конструкторлық және техно-логиялық құжаттаманы ресімдеу.

ОН 4.5. Технологиялық диагностика және техникалық қызмет көрсету процестерінің сақталуын бақылау.

ОН 4.6. Бақылау-диагностикалық жабдықтың жұмысқа жарамдылығын және техникалық жағдайын бақылау.

КҚ 5. Автомобиль агрегаттарын, тораптарын және аспаптарын жөндеуді ұйымдастыру

КМ 5. Автомобиль агрегаттарын, тораптарын және аспаптарын жөндеуді ұйымдастыру

ОН 5.1. Бөлшектерді бөлшектеу және жуудан кейін бөлшектеу.

ОН 5.2.Ақаулы ведомостарды жасау.

ОН 5.3. Бөлшектерді қалпына келтіру әдістерін қолдану.

ОН 5.4. Жөндеудің технологиялық процесін әзірлеу.

ОН 5.5. Жөндеу жұмыстарын нормалауды орындау.

ОН 5.6. Жабдықтарды уақтылы және сапалы жөндеуді және техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру.

ОН 5.7. Жөндеу жұмыстарын дайындауды ұйымдастыру.

КҚ 6. Автомобильдің электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру

КМ 6. Автомобильдің электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру

ОН 6.1. Электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру.

ОН 6.2. Құрылғылар мен электр жабдықтарын схемаға сәйкес орнату, оның ішінде оларды желіге қосу.

ОН 6.3. Сынақ жабдықтары мен сынау құрылғыларындағы электр жабдықтарының бөлшектері мен тораптарын тексеру.

ОН 6.4. Электрондық басқару жүйе-лерін диагностикалау және жөндеу.

ОН 6.5. Аккумуляторлық жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 6.6. Автомобиль көлігінің электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру.

ОН 6.7 Көлік құралдарының техникалық жағдайын тексеру нәтижелерін талдау.

КҚ 7. Логистикалық операцияларды және еңбекті қорғауды басқару

КМ 7. Логистикалық операцияларды және еңбекті қорғауды басқару

ОН 7.1. Логистикалық жүйелердегі автомобиль көлігін басқару негіздерін сипаттау.

ОН 7.2. Өндірісті басқарудың автоматтандырылған жүйелерін қолдану.

ОН 7.3. Автомобиль көлігін жүргізу.

ОН 7.4. Көлік кәсіпорнында жол қозғалысы қауіпсіздігі қызметінің жұмысын ұйымдастыру.

ОН 7.5. Кәсіби қызмет саласындағы еңбек жағдайларына, жарақат алу қаупі бар және зиянды факторларға талдау жүргізу.

ОН 7.6. Кәсіптік аурулар мен өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын алу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру.

ОН 7.7. Жұмыс орындарын оңтайландыру және аттестаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру.

КҚ 8. Кәсіпорынның өндірістік қызметін есепке алуды ұйымдастыру

КМ 8. Кәсіпорынның өндірістік қызметінің есебін ұйымдастыру

ОН 8.1. Меншіктің әртүрлі нысандарындағы кәсіпорындар қызметінің негізгі ерекшеліктерін сипаттау.

ОН 8.2. Өндірістік процестердің экономикалық тиімділігін анықтау.

ОН 8.3. Кәсіпорынның өндірістік қызметін талдау.

ОН 8.4. Жөндеу-өндірістік қызмет туралы есеп жүргізуді және есептілік жасауды ұйымдастыру.

ОН 8.5. Еңбекті нормалауды жақсарту, еңбекке ақы төлеу және материалдық ынталандыру нысандары мен жүйелерін дұрыс қолдану жөніндегі жұмысты ұйымдастыру.

ОН 8.6. Өндірісті басқаруда сапа менеджменті жүйесін қолдану.

ОН 8.7. "Үнемді өндіріс" құралдарын қолдану.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
519-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің "07160400 - Жердегі авиациялық радиоэлектрондық жабдықтарды техникалық пайдалану" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім ж