"Инновация және қызмет көрсету статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 21 қаңтардағы № 5 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 2020 жылғы 28 желтоқсандағы № 2 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 29 желтоқсанда № 21961 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Инновация және қызмет көрсету статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 21 қаңтардағы № 5 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19914 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2020 жылғы 28 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықтың кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 8) тармақшасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ереженің 17-тармағының 24) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:";

      1-қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының құрылымдық және аумақтық бөлімшелеріне жұмыс бабында басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Басшы Н. Айдапкелов

  Басшысының
2020 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 2 бұйрығына қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы 21 қаңтардағы № 5 бұйрығына
1-қосымша
Приложение 1
к приказу Председателя
Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 21 января 2020 года
№ 5

Инновациялық қызмет туралы есеп
Отчет об инновационной деятельности

Индексі
Индекс

1-инновация

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

 
Негізгі қызмет түрі Экономикалық қызмет түрлері жалпы жіктеуішінің 01-03, 05-09, 10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 58-63, 64-66, 71, 72, 73, 74, 85.4, 86 кодтарына сәйкес саны 100 адамнан асатын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері – жаппай әдіспен, саны 100 адамға дейінгілер – іріктемелі әдіспен және инновациялық қызметті жүзеге асыратын, экономикалық қызмет түріне қатыссыз ұйымдар тізім бойынша ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с численностью свыше 100 человек – сплошным методом, численностью до 100 человек − выборочным методом с основным видом экономической деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 01-03, 05-09, 10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 58-63, 64-66, 71, 72, 73, 74, 85.4, 86 и организаций, независимо от вида экономической деятельности, осуществлявшие инновационную деятельность по списку

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 25 ақпанға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 25 февраля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН 

1.1

Ұйымның инновациялық қызметті жүзегеа сырған нақты орнын көрсетіңіз (ұйымның тіркелген жеріне қарамастан) -облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место осуществленияинновационной деятельности организации(независимо от места регистрации организации) -область, город, район, населенный пункт
1.1 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес аумақ код (респондент статистикалық нысандықағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистикаорганының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом на бумажном носителе)      2. Ұйым туралы негізгі ақпарат

      Основная информация об организации

      2.1 Есепті кезең соңына қызметкерлердің жалпы саны

      Общая численность работников на конец отчетного периода ________________ адам/ человек

      2.2 Сіздің ұйым қандай өткізу нарығында тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізеді? (жауаптың бірнеше нұсқасы болуы мүмкін)

      На каких рынках сбыта Ваша организация реализует товары и услуги? (возможно несколько вариантов ответа)2.2.1

Облыстық
Областной

2.2.2

Қазақстандық
Казахстанский2.2.3

ТМД елдері1
Страны СНГ1

2.2.4

ТМД-дан тыс елдер
Страны вне СНГ12.2.3.1

одан ЕАЭО2 елдері
из них страны ЕАЭС2
      2.3 Сіздің ұйымда соңғы үш жыл ішінде инновациялардың қандай түрлері болды?Какие типы инноваций имела Ваша организация в течение последних трех лет?

      2.3.1 Өнімдік инновациялар                        ☐

      Продуктовые инновации

      2.3.1.1 Қандай инновациялар көрсетіңіз

      Укажите какие инновации__________________________________

      2.3.2 Процестік инновациялар                  ☐

      Процессные инновации

      2.3.2.1 Қандай инновациялар көрсетіңіз

      Укажите какие инновации________________________________________

      2.3.3 Маркетингтік инновациялар                  ☐

      Маркетинговые инновации

      2.3.3.1 Қандай инновациялар көрсетіңіз

      Укажите какие инновации________________________________________

      2.3.4 Ұйымдық инновациялар                  ☐

      Организационные инновации

      2.3.4.1 Қандай инновациялар көрсетіңіз

      Укажите какие инновации ________________________________________

      2.3.5 Инновациялық қызметті жүзеге асырған жоқ

      Не осуществляла инновационную деятельность                  ☐

      Инновациялар болмаған жағдайда 8-сұраққа өту

      В случае отсутствия инноваций переход к вопросу 8

      Ескертпе:

      Примечание:

      1 Мұнда және бұдан әрі ТМД – Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы

      1 Здесь и далее СНГ – Содружество Независимых Государств

      2 Мұнда және бұдан әрі ЕАЭО елдері – Еуразиялық экономикалық одақ

      2 Здесь и далее страны ЕАЭС – Евразийский экономический союз

      2.4 Сіздің ұйым соңғы үш жылда инновацияның келесі түрлері бойынша экологиялық инновацияға ие болды ма?

      Имела ли Ваша организация за последние три года экологические инновации в рамках следующих типов инноваций?

      2.4.1 Өнімдік инновациялар                  ☐

      Продуктовые инновации

      2.4.1.1 Экологиялық инновациялар қандай көрсетініз

      Укажите какие экологические инновации _____________________________________

      2.4.2 Процестік инновациялар            ☐

      Процессные инновации

      2.4.2.1 Экологиялық инновациялар қандай көрсетініз

      Укажите какие экологические инновации ______________________________________

      2.4.3 Маркетингтік инновациялар            ☐

      Маркетинговые инновации

      2.4.3.1 Экологиялық инновациялар қандай көрсетініз

      Укажите какие экологические инновации ______________________________________

      2.4.4 Ұйымдық инновациялар            ☐

      Организационные инновации

      2.4.4.1 Экологиялық инновациялар қандай көрсетініз

      Укажите какие экологические инновации ______________________________________

      2.4.5 Жоқ                              ☐

      Нет

      3. Өнімдік инновация

      Продуктовая инновация

      3.1 Сіз соңғы үш жыл ішінде қайсысын енгіздіңіз

      Внедряли ли Вы за последние три годаТауарлар
Товары

Көрсетілетін қызметтер
Услуги

3.1.1

Жаңа немесе едәуір жетілдірілген
Новые или значительно усовершенствованные

3.1.2

Жетілдіруге әкелген
Подвергавшиеся усовершенствованию

3.1.3

Өзге де инновациялық
Прочие инновационные

      3.2 Инновациялық өнімді кім әзірлеген? Кем разработана инновационная продукция?Тауарлар
Товары

Көрсетілетін қызметтер
Услуг

3.2.1

Ұйымның өзі
Самой организацией

3.2.2

Басқа ұйымдармен немесе мекемелермен3 бірлесіп
Совместно с другими организациями или учреждениями3

3.2.3

Басқа ұйымдармен немесе мекемелермен жаратылғанды жетілдіру
Усовершенствовано созданное другими организациями или учреждениями

3.2.4

Басқа ұйымдармен немесе мекемелермен
Другими организациями или учреждениями

      3.3 Сіздің тауарларыңыз немесе қызметтеріңіз Сіздің тауар (көрсетілетін қызмет) нарығыңыз үшін соңғы үш жылда инновациялық болып табыла ма? Являются ли Ваши товары или услуги за последние три года инновационными для Вашего рынка товаров (услуг)?

Иә
Да

Жоқ
Нет

      Ескертпе:

      Примечание:

      3 Мекемелерге университеттер, зерттеу институттары, коммерциялық емес ұйымдар және тағы басқалар жатады

      3 К учреждениям относятся университеты, исследовательские институты, некоммерческие организации и так далее

      3.4 Есепті жылы инновациялық өнімдердің (тауарлар және көрсетілетін қызмет) жалпы көлемін көрсетіңіз

      Укажите общий объем инновационной продукции (товаров и услуг) в отчетном году _______________ мың теңге/ тысяч тенге

      3.4.1 Олардан нанотехнологияға байланысты өнімдер

      Из них продукция, связанная с нанотехнологиями _______________ мың теңге/ тысяч тенге

      3.5 Өткізілген инновациялық өнімдердің (тауарлар және көрсетілетін қызмет) көлемін көрсетіңіз, мың теңге

      Укажите объем реализованной инновационной продукции (товаров и услуг), тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштің атауы
Наименования показателя

Барлығы
Всего

Олардан
Из них

1-бағаннан экспортқа жіберілгені
Из графы 1 поставленный на экспорт

Олардан
Из них

нанотехнология-мен байланысты өнімдер
продукция, связанная с нанотехнологиями

нанотехнология-мен байланысты өнімдер
продукция, связанная с нанотехнологиями

А

Б

1

2

3

4

1

Барлығы
Всего


соның ішінде
в том числе

Х

Х

Х

Х

1.1

Сіздің тауар (көрсетілетін қызмет) нарығыңыз үшін жаңа болып табылатын жаңа немесе едәуір жетілдірілген тауарлар (көрсетілген қызметтер)
новые или значительно усовершенствованные товары (услуги), которые являются новыми для Вашего рынка товаров (услуг)

1.2

Сіздің ұйымыңыз үшін жаңа болып табылатын жаңа немесе едәуір жетілдірілген тауарлар (көрсетілген қызметтер)
новые или значительно усовершенствованные товары (услуги), которые являются новыми для Вашей организации

      3.6 Сіздің өніміңіз соңғы үш жылда инновациялық болып табылды

      Ваша продукция является инновационной за последние три года

3.6.1

Сіздің ұйымда
В Вашей организации

3.6.2

Қазақстанда
В Казахстане

3.6.3

ТМД елдерінде
В странах СНГ1

3.6.4

Әлемде
В мире

3. 6. 3. 1

одан ЕАЭО1 елдерінде
из них в странах ЕАЭС1
      4. Процестік инновация

      Процессная инновация

      4.1 Сіз соңғы үш жылда жаңа немесе едәуір жетілдірілген процестік инновацияны енгіздіңіз бе?

      Внедряли ли Вы за последние три года новую или значительно усовершенствованную процессную инновацию
Иә
Да

Жоқ
Нет


4.1.1

Тауарларды (көрсетілетін қызметтерді) өндіру әдісін
Метод производства товаров (услуг)


4.1.2

Тауарларды (көрсетілетін қызметтерді) өндіру әдісін
Метод производства товаров (услуг)


4.1.3

Техникалық тәсілдер, жабдықтауда, бухгалерлік есепте, бағдарламалық қамтамасыз ету және басқалар сияқты қызметті жасау және ұсыну тәсілдерін
Метод создания и предоставления услуг, таких как технические приемы,программное обеспечение в снабжении, бухгалтерском учете и другие


4.1.4

Басқа әдістер
Другие методы

      4.2 Процестік инновацияны кім әзірлеген?

      Кем разработана процессная инновация?

4.2.1

Ұйымның өзі
Самой организацией


4.2.2

Басқа ұйымдармен немесе мекемелермен бірлесіп
Совместно с другими организациями или учреждениями


4.2.3

Басқа ұйымдармен немесе мекемелермен жаратылғанды жетілдіру
Усовершенствовано созданное другими организациями или учреждениями


4.2.4

Басқа ұйымдар немесе мекемелер
Другими организациями или учреждениями


      5. Өнімдік және процестік инновациялар үшін ағымдағы немесе ескерусіз қалған инновациялық қызметтер

      Текущая или заброшенная инновационная деятельность для продуктовых и процессных инноваций

      5.1 Өнімдік және процестік инновацияларды әзірлеуге байланысты іс-шаралар болды ма?

      Мероприятия связанные с разработкой продуктовой и процессной инновацией были?Иә
Да

Жоқ
Нет


5.1.1 Ескерусіз қалды немесе тоқтатылды
Заброшены или приостановлены


5.1.2 Есепті жылдың соңына аяқталмады
Не завершены к концу отчетного года

      6. Үш жылдағы инновациялық қызмет және есепті жылғы өнімдік және процестік инновацияларға шығыстар

      Инновационная деятельность за три года и расходы на продуктовые и процессные инновации в отчетном году

      6.1 Соңғы үш жыл ішінде Сіздің ұйымыңыз өнімдік және процестік инновацияларды жасау үшін келесі қызметті жүзеге асырды:

      В течение последних трех лет Ваша организация осуществляла следующую деятельность по созданию продуктовых и процессных инноваций:

      6.1.1 Ішкі ҒЗТКЖ4

      Внутренние НИОКР4

Иә
Да

Жоқ
Нет

6.1.1.1 Үнемі
Постоянно

6.1.1.2 Кейде
Иногда

      Ескертпе:

      Примечание:

      4 Мұнда және бұдан әрі ҒЗТКЖ – ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар

      4 Здесь и далее НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

      6.1.2 Сыртқы ҒЗТКЖ

      Внешние НИОКР

Иә
Да

Жоқ
Нет

      6.1.3 Заманауи машиналарды, жабдықтарды, бағдарламалық қамтамасыз етуді және басқа да күрделі тауарларды сатып алу (ҒЗТКЖ үшін жұмсалған шығындардан басқа)

      приобретение современных машин, оборудования, программного обеспечения и других капитальных товаров (за исключением затрат для НИОКР)

Иә
Да

Жоқ
Нет

      6.1.4 Білімді сыртқы көздерден алу

      Приобретение знаний из внешних источников

Иә
Да

Жоқ
Нет

      6.1.5 Инновациялық қызметті жүзеге асыру үшін оқыту

      Обучение для осуществления инновационной деятельности

Иә
Да

Жоқ
Нет

      6.1.6 Инновацияны нарыққа енгізу және шығару

      Внедрение и вывод инноваций на рынок

Иә
Да

Жоқ
Нет

      6.1.7 Дизайн әзірлеу

      Разработка дизайна

Иә
Да

Жоқ
Нет

      6.1.8 Инновациялық қызметтің басқа түрлері

      Другие виды инновационной деятельности

Иә
Да

Жоқ
Нет

      6.2 Инновацияларды жүзеге асыруға жұмсалған шығындардың сомасын көрсетіңіз

      Укажите сумму затрат на осуществление инноваций

      6.2.1 Технологиялық инновациялар

      Технологические инновации_________________________мың теңге/ тысяч тенге

      соның ішінде:

      том числе:

      1. өнімдік инновациялар

      продуктовые инновации_________________________мың теңге/тысяч тенге

      2. процестік инновациялар

      процессные инновации_________________________мың теңге/тысяч тенге

      соның ішінде:

      в том числе:

      6.2.1.1 ҒЗТКЖ-ға ішкі шығындар (ағымдағы шығындар (еңбекақы төлемдері және арнайы ҒЗТКЖ-ға арналған жабдықтар мен ғимараттарға жұмсалған күрделі салымдар)

      Внутренние затраты на НИОКР (текущие затраты (оплата труда и капитальные вложения в здания и оборудование, специально предназначенные для НИОКР) _________________ мың теңге/тысяч тенге

      6.2.1.2 ҒЗТКЖ-ға сыртқы шығындар

      Внешние затраты на НИОКР _________________ мың теңге/тысяч тенге

      6.2.1.3 Заманауи машиналарды, жабдықтарды, бағдарламалық қамтамасыз етуді және басқа да күрделі өнімдерді сатып алу (ҒЗТКЖ үшін жұмсалған шығыстардан басқа)

      Приобретение современных машин, оборудования, программного обеспечения и других капитальных товаров (за исключением затрат для НИОКР) ______________ мың теңге/тысяч тенге

      6.2.1.4 Білімді сыртқы көздерден сатып алу

      Приобретение знаний из внешних источников _____________ мың теңге/тысяч тенге

      6.2.1.5 Оқыту, жобалау, маркетингтік зерттеу және басқа да тиісті іс-шаралар

      Проектирование, маркетинговое исследование, обучение и другие соответствующие мероприятия _________________ мың теңге/тысяч тенге

      6.2.1.6 Өзге де инновациялық шығыстар

      Прочие инновационные расходы _________________ мың теңге/тысяч тенге

      6.2.2 Маркетингтік инновациялар

      Маркетинговые инновации ____________________________________ мың теңге/тысяч тенге

      6.2.3 Ұйымдық инновациялар

      Организационные инновации _____________________________ мың теңге/тысяч тенге

      6.2.4 Экологиялық инновациялар (инновацияның барлық түрлерінен)

      Экологические инновации (из всех типов инноваций)____ ______________ мың теңге/тысяч тенге

      6.3 Қаржыландыру көздері бойынша инновацияларды жүзеге асыруға жұмсалған шығындар сомасын көрсетіңіз, мың теңге

      Укажите сумму затрат на осуществлении инноваций по источникам финансирования, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

Олардан өнімдік және процестік инновацияларға
Из них на продуктовые и процессные инновации

А

Б

1

2

1

Барлығы
Всего
соның ішінде
в том числе

Х

Х

1.1

меншікті қаражат
собственные средства1.2

республикалық бюджет
республиканский бюджет1.2.1

олардан даму институттары
из них институты развития1. 2. 1. 1

олардан инновациялық гранттар
из них инновационные гранты1.3

жергілікті бюджет
местный бюджет1.4

шетелдік қаражаттар
иностранные средства1.5

өзге де қаражаттар
прочие средства
соның ішінде
в том числе1.5.1

банк қарыздары
займы банков1. 5. 1. 1

олардан кредиттер мен қарыздар жеңілдетілген шарттармен
из них кредиты и займы на льготных условиях1.5.2

заңды тұлғалардың қаражаттары (даму институттарынан басқа)
средства юридических лиц (кроме институтов развития)1.5.3

венчурлік қорлар
венчурные фонды      6.4 Жаңа жобалар үшін немесе қолданыстағы инновацялық жобалардың аяқталуына ықпал етушіақпарат көздерінің маңыздылық деңгейін көрсетіңіз

      Укажите уровень важности источников, предоставивших информацию для новых проектов или способствовавших завершению существующих инновационных проектов

 
Жоғары деңгей
Высокий уровень

Ортадеңгей
Средний уровень

Төмен деңгей
Низкий уровень

Қолданбайды
Не используется


6.4.1

Ішкі көздер
Внутренние источники
6. 4. 1. 1

Сіздің ұйымыңыздың шегінде
В пределах Вашей организации


6.4.2

Нарық көздері
Источники рынка
6. 4. 2. 1

Жабдықтарды, материалдарды, жиынтықтаушылар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді жеткізушілер
Поставщики оборудования, материалов, комплектующих и программного обеспечения6. 4. 2. 2

Жеке сектордағы клиенттер немесе тұтынушылар
Клиенты или потребители из частного сектора6. 4. 2. 3

Мемлекеттік сектордағы клиенттер немесе тұтынушылар
Клиенты или потребители из государственного сектора6. 4. 2. 4

Сіздің салаңыздағы басқа да ұйымдар немесе бәсекелестер
Конкуренты или другие организации Вашей отрасли6. 4. 2. 5

Кеңесшілер, коммерциялық зертханалар немесе жеке ғылыми институттар
Консультанты, коммерческие лаборатории или частные научные институты


6.4.3

Білім беру және ғылыми-зерттеу институттары
Образовательные и научно-исследовательские институты
6. 4. 3. 1

Университеттер
Университеты6. 4. 3. 2

Мемлекеттік немесе жеке ғылыми-зерттеу институттары
Государственные или частные научно-исследовательские институты


6.4.4

Басқа да ақпарат көздері
Другие источники информации
6. 4. 4. 1

Конференциялар, жәрмеңкелер, көрмелер
Конференции, ярмарки, выставки6. 4. 4. 2

Ғылыми журналдар, сауда және техникалық жарияланымдар
Научные журналы, торговые и техническиепубликации6. 4. 4. 3

Кәсіби және өнеркәсіптік ассоциациялар
Профессиональные и промышленныеАссоциации


      7. Инновациялық қызмет саласындағы серіктестік

      Партнерство в сфере инновационной деятельности

      7.1 Соңғы үш жыл ішінде Сіздің ұйымыңыз инновациялық қызмет саласында (өнімдік және процестік инновацияларға қатысты) басқа ұйымдармен бірлесіп жұмыс атқарды ма?

      В течение последних трех лет сотрудничала ли Ваша организация в сфере инновационной деятельности (в отношении продуктовых и процессных инноваций) с другими организациями?

7.1.1

Иә

7.1.2

Жоқ


Да


Нет

      7.2 Орналасқан жеріне қарай инновациялық ынтымақтастық саласындағы серіктесіңіздің типін көрсетіңіз

      Укажите тип партнера в сфере инновационного сотрудничества по месторасположению
Облыстық
Областной

Қазақстандық
Казахстанский

ТМД1 елдері
Страны СНГ1

ЕАЭО2 елдері
Страны ЕАЭС2

ТМД1-дантыс елдер
Страны вне СНГ1


7.2.1

Жабдықтар, материалдар, жиынтықтаушылар мен бағдарламалық қамтамасызетуді жеткізушілер
Поставщики оборудования, материалов, комплектующих и программного обеспечения


7.2.2

Жеке сектордағы клиенттер немесе тұтынушылар
Клиенты или потребители из частного сектора


7.2.3

Мемлекеттік сектордағы клиенттер немесе тұтынушылар
Клиенты или потребители из государственного сектора


7.2.4

Сіздің салаңыздағы бәсекелестер немесе басқа да ұйымдар
Конкуренты или другие организации Вашей отрасли


7.2.5

Кеңесшілер, коммерциялық зертханалар және жеке ғылыми институттар
Консультанты, коммерческие лаборатории или частные научные институты


7.2.6

Университеттер
Университеты


7.2.7

Мемлекеттік немесе жеке ғылыми-зерттеу институттары
Государственные или частные научно-исследовательские институты


      8. Соңғы үш жыл ішінде Сіздің кәсіпорында инновациялық қызметтің жүзеге асырылмауының негізгі себептерінің бірін көрсетіңіз

      Укажите одну из основных причин, по которой в Вашей организации не осуществлялась инновационная деятельность в течение последних трех лет


8.1

Қаржы қаражатының жетіспеушілігі
Недостаток финансовых средств


8.2

Сыртқы қаржыландыру көздерінен қаржы қаражатының жетіспеушілігі
Недостаток финансовых средств из внешних источников финансирования


8.3

Инновациялық шығындардың өте жоғары болуы
Инновационные затраты слишком высоки


8.4

Білікті маманның жетіспеушілігі
Нехватка компетентного персонала


8.5

Технологиялар жөнінде ақапараттың жоқтығы
Отсутствие информации о технологиях


8.6

Нарық туралы ақпараттың жоқтығы
Отсутствие информации о рынках


8.7

Инновация үшін серіктестік табудың күрделілігі
Сложность в поиске партнеров для инноваций


8.8

Нарықтағы бар кәсіпорынның үстемдігі
Доминирование существующих предприятий на рынке


8.9

Инновациялық тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге сұраныстың белгісіздігі
Неопределенность спроса на инновационные товары или услуги


8.10

Бұрынғы инновациялар салдарынан қажеттіліктің туындамауы
Нет необходимости вследствие более ранних инноваций


8.11

Сұраныстың болмауынан инновацияға қажеттілік жоқ
Нет необходимости из-за отсутствия спроса на инновации


8.12

Басқа (көрсетіңіз)
Другое (укажите)_____________________________________________________________

      9. Ұйымдық инновациялар Oрганизационные инновации Егер 2-бөлімнің 2.3-сұрағының 2.3.4-жолында

белгіленсе, онда 9-бөлімді толтыру қажет Если в строке 2.3.4 вопроса 2.3 раздела 2 отмечено

, следует заполнить раздел 9

9.1

Бизнесті жүргізу бойынша жұмысты ұйымдастырудың жаңа тәсілдері (жұмыстар тізбесін басқару, бизнесті жүргізу әдісінің қайта құрылымдау, жинақталған білімді жүйелеу, жұмыс сапасын жақсарту және тағы басқалар)
Новые методы организации работы по ведению бизнеса (управление цепочкой работ, реструктуризация метода ведения бизнеса, управление накопленными знаниями, управление качеством работ и так далее)

9.2

Міндеттерді бөлу және шешімдерді қабылдауды ұйымдастыру бойынша жаңа тәсілдер (яғни міндеттерді таратудың жаңа жүйесін алғаш рет пайдаланған кезде командамен жұмыс істеу, жұмыстарды орталықтандырмау және тағы басқалар)
Новые методы по организации распределения обязанностей и принятию решений (то есть когда впервые используется новая система распределения обязанностей, работа в команде, децентрализация работ и так далее)

9.3

Басқа ұйымдармен немесе мемлекеттік органдармен қарым-қатынасты ұйымдастырудың жаңа тәсілдері (яғни жұмыс алғаш рет альянс ретінде, бірлесіп жүргізілгенде және тағы басқалар)
Новые методы организации взаимоотношений с другими организациями или государственными органами (то есть когда впервые ведется работа в альянсе, партнерстве и так далее)

9.4

Өзге де ұйымдастыру инновациялары
Прочие организационные инновации

      10. Маркетингтік инновацияларМаркетинговые инновацииЕгер 2-бөлімнің 2.3-сұрағының 2.3.3-жолында

белгіленсе, онда 10-бөлімді толтырыңыз Если в строке 2.3.3 вопроса 2.3 раздела 2 отмечено

, следует заполнить раздел 10


10.1

Тауардың, көрсетілетін қызметтің дизайнында немес қаттамасында едәуір өзгеріс болғанда (өнімнің функционалдық сипаттамаларының өзгеруіне өзгерістері қоспағанда)
Значительные изменения дизайна или упаковки товара, услуги (за исключением изменений связанных с изменением функциональных характеристик продукта)


10.2

Тауарды сатудың жаңа әдістері мен тәсілдері (баспасөзде және бұқаралық ақпарат құралдарында және жарнаманы алғаш рет пайдалану, жаңа сауда белгісін, бренд жәнетағы басқаларды пайдалану)
Новые методы и способы продвижения товара (использование впервые рекламы в прессе и средствах массовой информации, использование нового логотипа, бренда и так далее)


10.3

Тауарды орналастырудың жаңа әдістері немесе өткізудің жаңа арналары (тікелей сатуды, эксклюзивті сатуды, тауарды таныстырудың жаңа тұжырымдамасын пайдалану және тағы басқалар)
Новые методы размещения товара или новые каналы сбыта (использование прямых продаж, эксклюзивных продаж, новая концепция в презентации товара и так далее)


10.4

Жаңа бағалық саясат (тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге деген сұранысқа сәйкес бағаны реттеу тәсілін алғаш рет пайдалану және тағы басқалар)
Новая ценовая политика (использование впервые метода регулирования цены товара или услуги в соответствии со спросом на них и так далее)


10.5

Өзге де маркетингтік инновациялар
Прочие маркетинговые инновации

      11. Жаңа технологияларды құру және пайдалану туралы мәліметтер

      Сведения о создании и использовании новых технологий

      11.1 Сіздер құрған немесе пайдаланатын жаңа технологиялар мен техника объектілерінің санын көрсетіңіз, бірлік

      Укажите количество новых технологий и объектов техники созданных или используемых Вами, единиц

11.1.1 Құрылған
Созданные11.1.2 Пайдаланатын
Используемые      12. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттісін қоршаңыз) Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                    Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование _______________________ Адрес (респондента) _______________________

      _______________________________            ________________________

      Телефоны (респонденттің)

      Телефон (респондента) __________________________ _________________________

      стационарлық                  ұялы

      стационарный                  мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) ____________________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель ____________________________________ ________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности ______________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Басшы немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности ______________________________________ _______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректердіұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау 2014 жылғы 5 шілдедегі "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года "Об административных правонарушениях"

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады