"Білім және ғылым статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 30 қаңтардағы № 13 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 2021 жылғы 15 желтоқсандағы № 46 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 20 желтоқсанда № 25849 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 2024 жылғы 7 ақпандағы № 1 бұйрығымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 07.02.2024 № 1 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Білім және ғылым статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 30 қаңтардағы № 13 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19969 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ереженің 17-тармағы 24) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:";

      3, 4, 5, 6 және 10-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4 және 5-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық процестерді дамыту департаменті Заң департаментімен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық процестерді дамыту департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының құрылымдық және аумақтық бөлімшелеріне жұмыс бабында басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Басшы Н. Айдапкелов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Білім және ғылым министрлігі

  Басшысының
2021 жылғы 15 желтоқсандағы
№ 46 бұйрығына
1-қосымшаМемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы 30 қаңтардағы
№ 13 бұйрығына
3-қосымша
Приложение 3 к приказу
Председателя Комитета
по статистике Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от 30 января 2020 года
№ 13

Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру туралы есеп Отчет о техническом и профессиональном, послесреднем образовании

Индексі
Индекс

2-НК

жылына бір рет
один раз в год

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

Меншік нысанына және ведомстволық тиістілігіне қарамастан техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласында мамандарды даярлауды жүзеге асыратын заңды тұлғалар және (немесе) олардың филиалдары мен өкілдіктері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их филиалы и представительства, осуществляющие подготовку специалистов в области технического и профессионального, послесреднего образования, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнің 10 қазанына (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 10 октября (включительно) отчетного периода

БСН коды
код БИН1.

Ұйымның түрін "V" белгісімен белгілеңіз
Отметьте знаком "V" вид организации


2.

Оқытудың нысанын "V" белгісімен белгілеңіз
Отметьте знаком "V" форму обучения


1.1

училище

2.1

күндізгі
дневная (очная)
1.2

колледж

2.2

кешкі
вечерняя
1.3

жоғарғы колледж
высший колледж

2.3

сырттай
заочная
3.

Дербестік белгісін "V" белгісімен белгілеңіз
Отметьте знаком "V" признак самостоятельности3.1

дербес
самостоятельное

3.2

дербес емес
несамостоятельное
      4. Контингенттің нақты бары және қозғалысы туралы деректерді толтырыңыз, адам

      Заполните данные о наличии и движении контингента, человек

Жолкоды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

Соның ішінде мыналардың негізінде:
В том числе на базе:

негізгі орта білімнің
основного среднего образования

жалпы орта білімнің
общего среднего образования

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің
технического и профессионального, послесреднего образования

А

Б

1

2

3

4

1

Оқу жылы басындағы оқушылар саны
Численность обучающихся на начало учебного года


соның ішінде:
в том числе:

Х

Х

Х

Х

1.1

ер жынысты
мужского пола

1.2

әйел жынысты
женского пола

2

Қабылданды
Принято


соның ішінде:
в том числе:

Х

Х

Х

Х

2.1

ер жынысты
мужского пола

2.2

әйел жынысты
женского пола

3

Өткен оқу жылы ішінде келгені
Прибыло в течение предыдущего учебного года


соның ішінде:
в том числе:

Х

Х

Х

Х

3.1

ер жынысты
мужского пола

3.2

әйел жынысты
женского пола

4

Өткен оқу жылы ішінде кеткені
Выбыло в течение предыдущего учебного года


соның ішінде:
в том числе:

Х

Х

Х

Х

4.1

ер жынысты
мужского пола

4.2

әйел жынысты
женского пола

5

Бітірген оқушылар
Выпущено обучившихся


соның ішінде:
в том числе:

Х

Х

Х

Х

5.1

ер жынысты
мужского пола
 

5.2

әйел жынысты
женского пола

6

Болжамды бітіріп шығатындар
Ожидаемый выпуск

      5. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқушылар санын біліктіліктері бойынша бөлінісінде көрсетіңіз, адам

      Укажите численность обучающихся по государственному образовательному заказу, в разбивке по квалификациям, человек

      5.1. Негізгі орта білімнің негізінде

      На базе основного среднего образования

Жол коды
Код строки

Біліктілік атауы
Наименование квалификации

Біліктілік коды
Код квалификации

Қабылданған оқушылар
Принято обучающихся

Оқушылар саны
Численность обучающихся

Соның ішінде курстар бойынша:
В том числе по курсам:

 
I

II

III

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Барлығы
Всего2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
      Кестенің жалғасы

Соның ішінде курстар бойынша:
В том числе по курсам:

Бітірген оқушылар
Выпущено обучившихся

Соның ішінде курстар бойынша:
В том числе по курсам:

III курстан жоғары
свыше III курса

 
I

II

III

III курстан жоғары
свыше III курса

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
Х

Х


      қосымша мамандықтар болған жағдайда бос жолдарда жалғастыру

      в пустых строках продолжить при наличии дополнительных специальностей

      5.2. Жалпы орта білімнің негізінде

      На базе общего среднего образования

Жол коды
Код строки

Біліктілік атауы
Наименование квалификации

Біліктілік коды
Код квалификации

Қабылданған оқушылар
Принято обучающихся

Оқушылар саны
Численность обучающихся

Соның ішінде курстар бойынша:
В том числе по курсам:

 
I

II

III

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Барлығы
Всего2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
      Кестенің жалғасы

Соның ішінде курстар бойынша:
В том числе по курсам:

Бітірген оқушылар
Выпущено обучившихся

Соның ішінде курстар бойынша:
В том числе по курсам:

III курстан жоғары
свыше III курса

 
I

II

III

III курстан жоғары
свыше III курса

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20      қосымша мамандықтар болған жағдайда бос жолдарда жалғастыру

      в пустых строках продолжить при наличии дополнительных специальностей

      5.3. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің негізінде

      На базе технического и профессионального, послесреднего образования

Жол коды
Код строки

Біліктілік атауы
Наименование квалификации

Біліктілік коды
Код квалификации

Қабылданған оқушылар
Принято обучающихся

Оқушылар саны
Численность обучающихся

Соның ішінде курстар бойынша:
В том числе по курсам:

I

II

III

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Барлығы
Всего2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
      Кестенің жалғасы

Соның ішінде курстар бойынша:
В том числе по курсам:

Бітірген оқушылар
Выпущено обучившихся

Соның ішінде курстар бойынша:
В том числе по курсам:

III курстан жоғары
свыше III курса

I

II

III

III курстан жоғары
свыше III курса

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20      қосымша мамандықтар болған жағдайда бос жолдарда жалғастыру

      в пустых строках продолжить при наличии дополнительных специальностей

      6. Ақылы білім беру қызметтері көрсетілетін оқушылар санын біліктіліктері бойынша бөлінісінде көрсетіңіз, адам

      Укажите численность обучающихся, получающих платные образовательные услуги, в разбивке по квалификациям, человек

      6.1. Негізгі орта білімнің негізінде

      На базе основного среднего образования

Жол коды
Код строки

Біліктілік атауы
Наименование квалификации

Біліктілік коды
Код квалификации

Қабылданған оқушылар
Принято обучающихся

Оқушылар саны
Численность обучающихся

Соның ішінде курстар бойынша:
В том числе по курсам:

I

II

III

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Барлығы
Всего2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
      Кестенің жалғасы

Соның ішінде курстар бойынша:
В том числе по курсам:

Бітірген оқушылар
Выпущено обучившихся

Соның ішінде курстар бойынша:
В том числе по курсам:

III курстан жоғары
свыше III курса

I

II

III

III курстан жоғары
свыше III курса

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
Х

Х


      қосымша мамандықтар болған жағдайда бос жолдарда жалғастыру

      в пустых строках продолжить при наличии дополнительных специальностей

      6.2. Жалпы орта білімнің негізінде

      На базе общего среднего образования

Жол коды
Код строки

Біліктілік атауы
Наименование квалификации

Біліктілік коды
Код квалификации

Қабылданған оқушылар
Принято обучающихся

Оқушылар саны
Численность обучающихся

Соның ішінде курстар бойынша:
В том числе по курсам:

I

II

III

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Барлығы
Всего2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
      Кестенің жалғасы

Соның ішінде курстар бойынша:
В том числе по курсам:

Бітірген оқушылар
Выпущено обучившихся

Соның ішінде курстар бойынша:
В том числе по курсам:

III курстан жоғары
свыше III курса

I

II

III

III курстан жоғары
свыше III курса

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жыныты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20      қосымша мамандықтар болған жағдайда бос жолдарда жалғастыру

      в пустых строках продолжить при наличии дополнительных специальностей

      6.3. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің негізінде

      На базе технического и профессионального, послесреднего образования

Жол коды
Код строки

Біліктілік атауы
Наименование квалификации

Біліктілік коды
Код квалификации

Қабылданған оқушылар
Принято обучающихся

Оқушылар саны
Численность обучающихся

Соның ішінде курстар бойынша:
В том числе по курсам:

I

II

III

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Барлығы
Всего2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
      Кестенің жалғасы

Соның ішінде курстар бойынша:
В том числе по курсам:

Бітірген оқушылар
Выпущено обучившихся

Соның ішінде курстар бойынша:
В том числе по курсам:

III курстан жоғары
свыше III курса

I

II

III

III курстан жоғары
свыше III курса

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

барлығы
всего

әйел жынысты
женского пола

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20      қосымша мамандықтар болған жағдайда бос жолдарда жалғастыру

      в пустых строках продолжить при наличии дополнительных специальностей

      7. Оқыту тілдері бойынша оқушылар санын көрсетіңіз, адам

      Укажите численность обучающихся по языку обучения, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

Соның ішінде оқыту тілдері бойынша:
В том числе по языку обучения:

қазақ
казахский

орыс
русский

өзбек
узбекский

ұйғыр
уйгурский

ағылшын
английский

басқа тілді көрсетіңіз
другой язык, указатьА

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Оқушылар саны
Численность обучающихся


соның ішінде:
в том числе:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1

ер жынысты
мужского пола

1.2

әйел жынысты
женского пола

      8. Оқушылар санын оқыту негіздері, курстары және жасы бойынша бөлінісінде көрсетіңіз. Барлығы, адам

      Укажите численность обучающихся в разбивке по базе обучения, курсам и возрасту. Всего, человек

Жол коды
Код строки

Жасы
Возраст

Оқушылар саны
Численность обучающихся

Соның ішінде мыналардың негізінде:
В том числе на базе:

негізгі орта білімнің
основного среднего образования:

жалпы орта білімнің
общего среднего образования

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің
технического и профессионального, послесреднего образования

I

II

III

III курстан жоғары
свыше III курса

I

II

III

III курстан жоғары
свыше III курса

I

II

III

III курстан жоғары
свыше III курса

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Барлығы
Всегосоның ішінде жаста:
в том числе в возрасте:

Х
 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

14 жасқа дейін
до 14 лет

3

14 жас
лет


4

15 жас
лет


5

16 жас
лет


6

17 жас
лет


7

18 жас
лет


8

19 жас
лет


9

20 жас
лет


10

21 жас
год


11

22 жас
года


12

23 жас
года


13

24 жас
года


14

25 жас
лет


15

26 жас
лет


16

27 жас
лет


17

28 жас
лет


18

29 жас
лет


19

30-34 жас
года


20

35-39 жас
лет


21

40 жас және одан үлкен
40 лет и старше


      8.1. Әйел жынысты оқушылар санын оқыту негіздері, курстары және жасы бойынша бөлінісінде көрсетіңіз, адам

      Укажите численность обучающихся женского пола в разбивке по базе обучения, курсам и возрасту, человек

Жол коды
Код строки

Жасы
возраст

Оқушылар саны
Численность обучающихся

Соның ішінде мыналардың негізінде:
В том числе на базе:

негізгі орта білімнің
основного среднего образования:

жалпы орта білімнің
общего среднего образования

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің
технического и профессионального, послесреднего образования

I

II

III

III курстан жоғары
свыше III курса

I

II

III

III курстан жоғары
свыше III курса

I

II

III

III курстан жоғары
свыше III курса

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Барлығы
Всегосоның ішінде жаста:
в том числе в возрасте:

Х
 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

14 жасқа дейін
до 14 лет

3

14 жас
лет


4

15 жас
лет


5

16 жас
лет


6

17 жас
лет


7

18 жас
лет


8

19 жас
лет


9

20 жас
лет


10

21 жас
год


11

22 жас
года


12

23 жас
года


13

24 жас
года


14

25 жас
лет


15

26 жас
лет


16

27 жас
лет


17

28 жас
лет


18

29 жас
лет


19

30-34 жас
года


20

35-39 жас
лет


21

40 жас және одан үлкен
40 лет и старше


      9. Оқушылар санын ұлттары бойынша бөлінісінде көрсетіңіз, адам

      Укажите численность обучающихся в разбивке по национальностям, человек

Жол коды
Код строки

Ұлт атауы
Наименование национальности

Ұлт коды1
Код национальности1

Есепті жылы қабылданды
Принято в отчетном году

Оқушылар саны
Численность обучающихся

Есепті жылы бітіргендер
Выпущено в отчетном году

ер жынысты
мужского пола

әйел жынысты
женского пола

ер жынысты
мужского пола

әйел жынысты
женского пола

ер жынысты
мужского пола

әйел жынысты
женского пола

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

1

Барлығы
Всего

Х
соның ішінде ұлттар бойынша:
в том числе по национальностям:

Х
      Ескертпе:

      Примечание:

      статистика органының қызметкері толтырады

      1 заполняется работником органа статистики

      1 қосымша ұлттар болған жағдайда бос жолдарда жалғастыру

      в пустых строках продолжить при наличии дополнительных национальностей

      10. Келген елдері бойынша оқушылар санын көрсетіңіз, адам

      Укажите численность обучающихся по странам прибытия, человек

Жол коды
Код строки

Елдің атауы
Наименование страны

Елдің коды2
Код страны2

Есепті жылы қабылданды
Принято в отчетном году

Оқушылар саны
Численность обучающихся

Есепті жылы бітіргендер
Выпущено в отчетном году

А

Б

В

1

2

3

1

Барлығы
Всего

Х
2

Қазақстан
Казахстан

3

ТМД мемлекеттерінен3:
Из стран СНГ3:

3.1

Әзірбайжан
Азербайджан

А

Б

В

1

2

3

3.2

Армения
Армения

3.3

Беларусь
Беларусь

3.4

Қырғызстан
Кыргызстан

3.5

Молдова
Молдова

3.6

Ресей
Россия

3.7

Тәжікстан
Таджикистан

3.8

Түрікменстан
Туркменистан

3.9

Өзбекстан
Узбекистан

3.10

Украина
Украина

4

Алыс шетелден (елді көрсетіңіз)
Из дальнего зарубежья (указать страну)

4.1


4.2


4.3


4.4


4.5


4.6


4.7


      Ескертпе:

      Примечание:

      2 статистика органының қызметкері толтырады

      2 заполняется работником органа статистики

      3 ТМД - Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы

      3 СНГ - Содружество Независимых Государств

      10.1. Келген елдері бойынша оқушылар санын оқыту негіздері және курстары бойынша бөлінісінде көрсетіңіз. Барлығы, адам

      Укажите численность обучающихся по странам прибытия в разбивке по базе обучения и курсам. Всего, человек

Жол коды
Код строки

Елдің атауы
Наименование страны

Елдің коды4
Код страны4

Оқушылар саны
Численность обучающихся

Соның ішінде мыналардың негізінде:
В том числе на базе:

негізгі орта білімнің
основного среднего образования

жалпы орта білімнің
общего среднего образования

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің
технического и профессионального, послесреднего образования

I

II

III

III курстан жоғары
свыше III курса

I

II

III

III курстан жоғары
свыше III курса

I

II

III

III курстан жоғары
свыше III курса

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Барлығы
Всего

Х


2

Қазақстан
Казахстан3

ТМД мемлекеттерінен5:
Из стран СНГ5:3.1

Әзірбайжан
Азербайджан3.2

Армения
Армения3.3

Беларусь
Беларусь3.4

Қырғызстан
Кыргызстан3.5

Молдова
МолдоваА

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3.6

Ресей
Россия3.7

Тәжікстан
Таджикистан3.8

Түрікменстан
Туркменистан3.9

Өзбекстан
Узбекистан3.10

Украина
Украина4

Алыс шетелден (елді көрсетіңіз)
Из дальнего зарубежья (указать страну)4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
      Ескертпе:

      Примечание:

      4 статистика органының қызметкері толтырады

      4 заполняется работником органа статистики

      5 ТМД - Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы

      5 СНГ - Содружество Независимых Государств

      10.2. Келген елдері бойынша әйел жынысты оқушылар санын оқыту негіздері және курстары бойынша бөлінісінде көрсетіңіз, адам

      Укажите численность обучающихся женского пола по странам прибытия в разбивке по базе обучения и курсам, человек

Жол коды
Код строки

Елдің атауы
Наименование страны

Елдің коды6
Код страны6

Оқушылар саны
Численность обучающихся

Соның ішінде мыналардың негізінде:
В том числе на базе:

негізгі орта білімнің
основного среднего образования

жалпы орта білімнің
общего среднего образования

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің
технического и профессионального, послесреднего образования

I

II

III

III курстан жоғары
свыше III курса

I

II

III

III курстан жоғары
свыше III курса

I

II

III

III курстан жоғары
свыше III курса

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Барлығы
Всего

Х


2

Қазақстан
Казахстан3

ТМД мемлекеттерінен7:
Из стран СНГ7:3.1

Әзірбайжан
Азербайджан3.2

Армения
Армения3.3

Беларусь
Беларусь3.4

Қырғызстан
Кыргызстан3.5

Молдова
МолдоваА

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3.6

Ресей
Россия3.7

Тәжікстан
Таджикистан3.8

Түрікменстан
Туркменистан3.9

Өзбекстан
Узбекистан3.10

Украина
Украина4

Алыс шетелден (елді көрсетіңіз)
Из дальнего зарубежья (указать страну)4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
      Ескертпе:

      Примечание:

      6 статистика органының қызметкері толтырады

      6 заполняется работником органа статистики

      7 ТМД - Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы

      7 СНГ - Содружество Независимых Государств

      11. Түсу кезінде жеңілдіктері бар оқушылар санын көрсетіңіз, адам

      Укажите численность обучающихся, имеющих льготы при поступлении, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Есепті жылы қабылданды
Принято в отчетном году

Оқушылар саны
Численность обучающихся

Есепті жылы бітіргендер
Выпущено в отчетном году

ер жынысты
мужского пола

әйел жынысты
женского пола

ер жынысты
мужского пола

әйел жынысты
женского пола

ер жынысты
мужского пола

әйел жынысты
женского пола

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша соғысқа қатысушылар мен соғыс мүгедектеріне теңестірілген тұлғалар
Лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам войны и инвалидам войны2

18 жастан асқан I және II топтағы мүгедектер
Инвалиды I и II групп старше 18 лет3

18 жасқа дейінгі бала кезінен мүгедектер және мүгедек-балалар
Инвалиды с детства и дети-инвалиды до 18 лет4

Жетімдер және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған оқушылар
Обучающиеся - сироты и оставшиеся без попечения родителей5

Ауыл (село) жастары арасынан шыққан оқушылар
Обучающиеся из числа аульной (сельской) молодежи6

Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ оқушылар
Обучающиеся казахской национальности, не являющиеся гражданами Республики Казахстан7

Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы оқушылар
Обучающиеся из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей8

кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы оқушылар
Обучающиеся из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет9

бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы оқушылар
Обучающиеся из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов І, ІІ групп      12. Түлектердің білімін мемлекеттік бағалаудың қорытындылары бойынша және олардың жұмысқа орналасуы бойынша деректерді толтырыңыз, адам

      Заполните данные по итогам государственной оценки знаний выпускников и по их трудоустройству, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Оқушылар саны
Численность обучающихся

ер жынысты
мужского пола

әйел жынысты
женского пола

А

Б

1

2

1

Мемлекеттік емтихандарды тапсыруға (диплом қорғауға) жіберілгендер, барлығы
Допущено к сдаче государственных экзаменов (защите дипломов), всего2

Үздік диплом алған түлектер саны
Численность выпускников, получивших диплом с отличием3

Мамандықпен бірге жалпы орта білім алған түлектер саны
Численность выпускников, получивших вместе со специальностью общее среднее образование4

Разряд (біліктілік) алған түлектер саны
Численность выпускников, получивших разряд (квалификацию)
соның ішінде:
в том числе:

Х

Х

4.1

белгіленгеннен жоғары
выше установленного4.2

белгіленгеннен төмен
ниже установленного4.3

белгіленген
установленный5

Жұмысқа орналастырылған түлектер саны
Численность выпусников трудоустроенных6

Оқуын жалғастырған түлектер саны
Численность выпусников, продолживших обучение
одан:
из них:

Х

Х

6.1

жоғары оқу орнында
в высших учебных заведениях6.2

колледжде
в колледжах      13. Оқытушылардың саны мен құрамын көрсетіңіз, адам

      Укажите численность и состав преподавателей, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Оқытушылар
Преподаватели

Өндірістік оқыту шеберлері
Мастера производственного обучения

ер жынысты
мужского пола

әйел жынысты
женского пола

ер жынысты
мужского пола

әйел жынысты
женского пола

А

Б

1

2

3

4

1

Барлығы
Всего

1.1

оқытушылардың тізімдік саны
списочная численность преподавателей

1.2

қоса атқарушылық бойынша қабылданған оқытушылар саны
численность преподавателей, принятых по совместительству

2

Жоғары білімі бар оқытушылар саны
Численность преподавателей, имеющих высшее образование

3

Санаты бойынша оқытушылар саны
Численность преподавателей по категориям

Х

Х

Х

Х

3.1

педагог-шебер
педагог-мастер

3.2

педагог-зерттеуші
педагог-исследователь

3.3

педагог-сарапшы
педагог-эксперт

3.4

педагог-модератор
педагог-модератор

3.5

санаты жоқ
без категории

      14. Кітапханалардың қызметі туралы деректерді толтырыңыз

      Заполните данные по деятельности библиотек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Кітапхана қоры, дана
Библиотечный фонд, экземпляров

Оның ішінде:
Из них:

Жыл сайын түскендері, дана
Ежегодные поступления, экземпляров

Оқырмандар саны, адам
Количество читателей, человек

Бір жыл ішінде берілген кітаптар саны, кітаптар
Число книговыдач за год, книг

оқулықтар
учебники

оқу-әдістемелік кітаптар
учебно-методичес-кая литература

электрондық кітаптар
электронные учебники

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

Барлығы
Всего
      15. Материалдық-техникалық базаның бары туралы деректерді толтырыңыз

      Заполните данные о наличии материально-технической базы

Жол коды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Ғимараттың жалпы алаңы, шаршы метр
Общая площадь зданий, метр квадратный


1.1

жеке меншікте
собственная


1.2

жалға алынғаны
арендованная


2

Жер учаскесінің алаңы, гектар
Площадь земельного участка, гектар


3

Оқу ғимаратының жобалық қуаттылығы, оқушылар орындары
Проектная мощность учебного здания, ученических мест


4

Спорт залдың алаңы, шаршы метр
Площадь спортзала, метр квадратный


5

Акт залының алаңы, шаршы метр
Площадь актового зала, метр квадратный


6

Жатақханалардың алаңы, шаршы метр
Площадь общежитий, метр квадратный


7

Асхананың жобалық қуаттылығы, отыратын орындар
Проектная мощность столовой, посадочных мест


8

Оқу кабинеттерінің саны, бірлік
Количество учебных кабинетов, единиц


9

Зертханалар саны, бірлік
Количество лабораторий, единиц


10

Шеберханалар саны, бірлік
Количество мастерских, единиц


11

Авто (тракто) дромдар саны, бірлік
Количество авто (тракто) дромов, единиц


12

Компьютерлік сыныптар саны, бірлік
Количество компьютерных классов, единиц


13

Оқу процесінде пайдаланылатын компьютерлер саны, бірлік
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, единиц


13.1

одан Интернет желісіне қолжетімділіктері бар, бірлік
из них имеют доступ к сети Интернет, единиц


14

Интерактивті құрал-жабдық жиынтықтарының саны
Количество комплектов интерактивного оборудования


15

Орта медициналық қызметшілер саны, адам
Численность среднего медицинского персонала, человек


15.1

одан әйелдер
из них женщин


      16. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)

      Укажите время,затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн
до 1 часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық
более 40 часов

      Атауы

      Наименование ____________________________________________________________

      Мекенжайы (респонденттің)

      Адрес (респондента) ________________________________________________________

      Телефоны (респонденттің)

      Телефон (респондента) _______________________________ _____________________

                                    Стационарлық                  ұялы

      стационарный                   мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) _______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель __________________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

      ___________________________________________________ ______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

      ________________________________________________________ __________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Басшысының
2021 жылғы 15 желтоқсандағы
№ 46 бұйрығына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 30 қаңтардағы
№ 13 бұйрығына
4-қосымша

"Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру туралы есеп" (индексі 2-НК, кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру туралы есеп" (индексі 2-НК, кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру туралы есеп" (индексі 2-НК, кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) берілген кітаптар саны – оқырмандар формулярында тіркелген үйге берілген кітаптардың саны;

      2) болжамды бітірушілер - оқу жоспарында көзделген оқу жылының соңында бітірушілер;

      3) білімнің негізгі деңгейі – жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын аяқтау негізінде анықталатын және білім деңгейі (дәрежесі) туралы мемлекеттік үлгідегі құжатпен расталатын білім деңгейі;

      4) бітірген оқушылар (оқушыларды бітіртіп шығару) – оқуды ағымдағы жылы бітіргендер, сондай-ақ өткен жылдары оқу курсынан өткендердің қатарынан, диплом қорғаған немесе бітіру емтиханын тапсырған оқушылардың саны;

      5) ғимараттың жалпы алаңы – оқу орнымен пайдаланылатын оқу корпустарының, жатақханалардың, оқытушылар тұратын тұрғын үйлердің алаңы, қосалқы және меншікті, сондай-ақ жалға алынған да аудан кіреді;

      6) жалға алынған алаңы - белгілі бір ақыға уақытша пайдалануға берілген (алынған) аудан;

      7) жер телімінің ауданы (тәжірибе алаңы) – ауылшаруашылық тәжірибе шаруашылығын жүргізу үшін (өсімдік және мал шаруашылығы) оқу орнының пайдаланатын ауданы;

      8) жобалық қуаттылығы – пайдалануға берілген объектінің бекітілген жобасында қарастырылған өндірістік қуаттылығы;

      9) интерактивті жабдық – интерактивті тақта, мультимедиялық проектор мен ноутбуктың жиынтығын білдіреді. Интерактивті тақта проектор экранының (тұсаукесер сабақты көрсету үшін) және тақталы-интерактивті функциялардың (суреттің үстінен жазу, тақтада проектормен көрсететін объектілерді қозғау, басқарудың интерактивті органдарын іске қосу мүмкіндігі) жиынтығын білдіреді;

      10) компьютерлік сынып – бұл арнаулы жиһазбен, жергілікті компьютерлік желімен, бағдарламалық қамтамасыз ету жиынтығымен, шалғай жабдықпен және компьютерлермен жабдықталған оқу орындары;

      11) кітапхана қоры – құжаттарды сақтау жəне пайдалану үшін оның міндеттеріне, түрлері мен бейініне сəйкес қалыптастырылатын кітапханадағы құжаттардың жүйелендірілген жиынтығы;

      12) қабылданғаны (оқушылар қабылдау) - оқу жылы басында конкурстық іріктеу нәтижесінде оқу орнына жаңадан қабылданған барлық оқушылардың саны;

      13) қызметті қоса атқарушылық – қызметкердің негізгі жұмысынан бос уақытында еңбек шарты жағдайында басқа тұрақты төленетін жұмысты орындауы;

      14) оқырман саны– белгіленген құжаттардағы ресми жазбалардың негізінде кітапхананы пайдаланатын адамдар саны;

      15) оқыту тілі – барлық пәндер бойынша оқыту жүргізілетін тіл;

      16) оқытушылар саны – шартты жасасу мерзіміне қарамастан еңбек шарты бойынша қабылданған адамдар саны;

      17) өткен оқу жылы ішінде келген оқушылар - оқу орнына оқуға қабылдау туралы бұйрық шығарылғаннан кейін келген (қабылданған) оқушылардың барлық саны;

      18) өткен оқу жылы ішінде кеткен оқушылар – өткен оқу жылғы 1 қазаннан кейін оқу орнынан шыққан оқушылар саны туралы деректер.

      3. Статистикалық нысанда деректер оқудың күндізгі, кешкі және сырттай нысандары бойынша толтырылады. Статистикалық нысан оқу орнының оқу бөліміндегі, бухгалтериясындағы, кадрлар бөлімі мен құрылымдық бөлімшелеріндегі бастапқы есепке алу құжаттамасы деректерінің негізінде құрастырылады.

      4. 1, 2 және 3-бөлімдерде көрсетілген тор көздерде тиісті белгі қойылады.

      3-бөлімде дербестік белгісі – осы оқу мекемесі дербес пе немесе басқа өңірдегі (аудандағы, қаладағы) оқу орнының филиалы болып табылатындығымен анықталады.

      5. 4-бөлімнің 1-жолында оқушылар санына есепті жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша тіркелген барлық адамдар енгізіледі. Сабақта әлде бір себеппен болмаған, бірақ оқушылар құрамынан шығарылмаған оқушылар да осы бағанда есепке алынады.

      3-жолда өткен оқу жылы ішінде келгендер санына басқа оқу орнынан ауыстырылған адамдар және бұрын қандай да бір себеппен шығарылғандардың қатарынан, оқу орнына қайта қабылданған адамдар енгізіледі.

      4-жолда өткен оқу жылы ішінде кеткендер санына сабақты үлгірмегені үшін оқудан шығарылған оқушылар, соның ішінде дипломды қорғау немесе мемлекеттік емтихандарды тапсыру кезінде қанағаттанарлықсыз баға алғандар, сондай-ақ диплом қорғауға немесе бітіру емтихандарын тапсыруға отбасының жағдайына, науқастануына және басқа да дәлелcіз себептермен келмегендер, сондай-ақ басқа оқу орындарына ауыстырылған оқушылар енгізіледі.

      6-жолда оқу жоспарында көзделген оқу жылының соңында бітірушілер көрсетіледі. Сонымен қатар бұл бағанда қандай да бір себеппен диплом жобасын қорғамаған (мемлекеттік емтихандарды тапсырмаған), бірақ есепті жылы диплом қорғауға (мемлекеттік емтихандарды тапсыруға) рұқсат алған адамдар көрсетіледі.

      6. 5-бөлімде (5.1., 5.2., 5.3.), 6 (6.1., 6.2., 6.3.) 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 және 20 бағандарда оқытудың соңғы курсында оқыған оқушылардың нақты бітіруі көрсетіледі (келесі курсқа өтусіз).

      7. 8 және 8.1-бөлімде оқушылардың жасы ағымдағы жылғы 1 қаңтардағы толық жасы бойынша анықталады.

      8. 12-бөлімнің 5-жолында толық оқу курсын бітіргеннен кейін жұмысқа орналасқан адамдар көрсетіледі.

      6-жолда оқуын жалғастырған бітірушілер оқу орнының түрлері бойынша бөлумен көрсетіледі: жоғары оқу орны 6.1-жол және колледж 6.2-жол.

      9. 13-бөлімді толтыру кезінде егер оқытушы немесе өндірістік оқыту шебері бір оқу орнында негізгі жұмыс істесе және басқа оқу орнында еңбек шарты бойынша жұмыс істесе, онда ол негізгі жұмыс орны бойынша тек бір рет көрсетіледі. Оқу орнының басшылары мен әкімшіліктің басқа да қызметкерлері еңбегіне сағатпен ақы төленетін оқытушыларға жатқызылып, тек жалпы қорытындыға енгізіледі. Бұл бөлімді сырттай және кешкі оқу орындары (бөлімшелері) негізгі жұмыс орны осы оқу орны болып табылатын оқытушыларға ғана толтырады.

      10. 14-бөлімнің 1-бағанында есепке алу күніне оқырмандардың пайдалануында, ауыстыруда және оқу залдарында болған мектеп оқулықтары, оқу-әдістемелік әдебиеттер, электрондық оқулықтар, кітапшалар, журналдарды қоса тізімдеме кітаптарында және есеп құжаттарында тіркелген барлық кітап қоры көрсетіледі. 7-бағанда кітаптардың жалпы санында оқырмандар залында берілген кітаптар ескерілмейді.

      11. 15-бөлімнің 1-жолында ғимараттың жалпы ауданы туралы деректер ондықсыз бүтін сандармен, шаршы метрмен келтіріледі. Егер оқу орнында ауылшаруашылық өндірісіне (өсімдік және мал шаруашылығы) бөлінген тәжірибе шаруашылығы бар болса, 2-жол толтырылады.

      12. Осы статистикалық нысанды ұсыну электронды түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастырылған "Респонденттің кабинеті" (https://cabinet.stat.gov.kz/) арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      13. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналған бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларымен белгіленген тәртіпте ұсынады.

      14. Ескертпе: Х – осы позиция толтыруға жатпайды.

      15. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 4-бөлім:

      1-баған = ∑ 2-4-бағандардың әрбір жол үшін;

      1-жол = ∑ 1.1-1.2-жолдардың әрбір бағаны үшін;

      2-жол = ∑ 2.1-2.2-жолдардың әрбір бағаны үшін;

      3-жол = ∑ 3.1-3.2-жолдардың әрбір бағаны үшін;

      4-жол = ∑ 4.1-4.2-жолдардың әрбір бағаны үшін;

      5 жол = ∑ 5.1-5.2-жолдардың әрбір бағаны үшін.

      2) 5-бөлім (5.1, 5.2, 5.3):

      1-жол = ∑ барлық біліктіліктер бойынша-жолдардың әрбір баған үшін;

      1-баған ≥ 2-бағаннан әрбір жол үшін;

      3-баған = ∑ 4, 6, 8, 10-бағаннан әрбір жол үшін;

      4-баған ≥ 5-бағаннан әрбір жол үшін;

      6-баған ≥ 7-бағаннан әрбір жол үшін;

      8-баған ≥ 9-бағаннан әрбір жол үшін;

      10-баған ≥ 11-бағаннан әрбір жол үшін;

      12-баған ≥ ∑ 13, 15, 17, 19-бағаннан әрбір жол үшін;

      13-баған ≥ 14-бағаннан әрбір жол үшін;

      15-баған ≥ 16-бағаннан әрбір жол үшін;

      17-баған ≥ 18-бағаннан әрбір жол үшін;

      19-баған ≥ 20-бағаннан әрбір жол үшін.

      3) 6-бөлім (6.1, 6.2, 6.3):

      1-жол = ∑ барлық мамандықтар бойынша-жолдардың әрбір баған үшін;

      1-баған ≥ 2-бағаннан әрбір жол үшін;

      3-баған = ∑ 4, 6, 8 және 10-бағаннан әрбір жол үшін;

      4-баған ≥ 5-бағаннан әрбір жол үшін;

      6-баған ≥ 7-бағаннан әрбір жол үшін;

      8-баған ≥ 9-бағаннан әрбір жол үшін;

      10-баған ≥ 11-бағаннан әрбір жол үшін;

      12-баған ≥ ∑ 13, 15, 17 және 19-бағаннан әрбір жол үшін;

      13-баған ≥ 14-бағаннан әрбір жол үшін;

      15-баған ≥ 16-бағаннан әрбір жол үшін;

      17-баған ≥ 18-бағаннан әрбір жол үшін;

      19-баған ≥ 20-бағаннан әрбір жол үшін.

      4) 7-бөлім:

      1-жол = ∑ 1.1 – 1.2-жолдардың әрбір бағаны үшін;

      1-баған = ∑ барлық оқыту тілдері бойынша бағандардың әрбір жол үшін.

      5) 8, 8.1-бөлім:

      1-жол = ∑ 2-21-жолдардың әрбір бағаны үшін;

      1-баған = ∑ 2-13-бағандардың әрбір жол үшін.

      6) 9-бөлім:

      1-жол = ∑ барлық ұлттар бойынша-жолдардың әрбір баған үшін.

      7) 10-бөлім:

      1-жол = ∑ 2, 3, 4-жолдардың әрбір бағаны үшін;

      3-жол = ∑ 3.1-3.10-жолдардың әрбір жолы үшін;

      4-жол = ∑ барлық келген елдері бойынша-жолдардың әрбір баған үшін.

      8) 10.1, 10.2-бөлім:

      1-жол = ∑ 2, 3 және 4-жолдардың әрбір бағаны үшін;

      3-жол = ∑ 3.1 – 3.10-жолдардың әрбір жол үшін;

      4-жол = ∑ барлық келген елдері бойынша-жолдардың әрбір бағаны үшін;

      1-баған = ∑ 2 – 13-бағандардың әрбір жол үшін.

      9) 12-бөлім:

      1-жол ≥ 2-жолдан әрбір бағаны үшін;

      1-жол ≥ 3-жолдан әрбір бағаны үшін;

      1-жол ≥ 4-жолдан әрбір бағаны үшін;

      1-жол 1-бағаннан ≤ 4-бөлім 5.1-жол 1-баған;

      1-жол 2-бағаннан ≤ 4-бөлім 5.2-жол 1-баған;

      4-жол = ∑ 4.1-4.3-жолдардың әрбір бағаны үшін;

      5-жол > 5.1-жолдан әрбір бағаны үшін;

      6-жол = ∑ 6.1 және 6.2-жолдардың әрбір бағаны үшін.

      10) 13-бөлім:

      1-жол = ∑ 1.1 және 1.2-жолдардың әрбір бағаны үшін;

      1-жол = ∑ 3.1, 3.2,.3.3 және 3.4-жолдардың әрбір бағаны үшін;

      1-жол ≥ 2-жолдан әрбір бағаны үшін.

      11) 14-бөлім:

      1 баған > ∑ 2-4-бағандардың.

      12) 15-бөлім:

      1-жол = ∑ 1.1 – 1.2 жолдардың;

      8-жол ≥ 14-жолдан (шекті бақылау);

      13-жол ≥ 13.1-жолдан;

      егер 1-жол ≠ 0, онда 3 жол ≠ 0;

      3-жол / 8-жолға < 100 немесе > 1 (шекті бақылау);

      егер 12-жол ≠ 0, онда 13-жол ≠ 0;

      егер 13-жол ≠ 0 онда 13.1-жол ≠ 0; (шекті бақылау)

      13-жол / 12-жол < 30 немесе > 1; (шекті бақылау)

      жол 1 > ∑ 4, 5, 6-жолдардың;

      15 жол ≥ 15.1 жолдан.

      Бөлімдер арасындағы бақылау:

      1) Барлық үйренушілар:

      4-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы = 5.1-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы + 5.2-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы + 5.3-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы + 6.1-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы + 6.2-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы + 6.3-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы = 7-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы = 8-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы = 9-бөлімнің ∑3-4-бағандар қосындысынан 1-жолы = 10-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы = 10.1- бөлімнің 2-бағаны 1-жолы.

      2) Қабылдау:

      4-бөлімнің 1-бағаны 2-жолы = 5.1.-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы + 5.2-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы 5.3.-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы + 6.1.-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы + 6.2-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы + 6.3-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы = 9-бөлімнің ∑1-2-бағандар қосындысынан 1-жолы = 10-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы.

      3) Бітірушілер:

      4-бөлімнің 1-бағаны 5-жолы = 5.1-бөлімнің 12-бағаны 1-жолы + 5.2-бөлімнің 12-бағаны 1-жолы + 5.3-бөлімнің 12-бағаны 1-жолы + 6.1-бөлімнің 12-бағаны 1-жолы +6.2-бөлімнің 12-бағаны 1-жолы + 6.3-бөлімнің 12-бағаны 1-жолы = 9-бөлімнің ∑5-6-бағандар қосындысынан 1-жолы = 10-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы.

      4) Барлық оқып жатқан ерлер:

      4-бөлімнің 1-бағаны 1.1-жолы = 7-бөлімнің 1-бағаны 1.1-жолы = 9-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы.

      5) Барлық оқып жатқан әйелдер:

      4-бөлімнің 1-бағаны 1.2-жолы = 5.1-бөлімнің 5, 7, 9, 11-бағаны 1-жолы + 5.2-бөлімнің 5, 7, 9, 11-бағаны 1-жолы + 5.3-бөлімнің 5, 7, 9, 11-бағаны 1-жолы + 6.1-бөлімнің 5, 7, 9, 11-бағаны 1-жолы 6.2-бөлімнің 5, 7, 9, 11-бағаны 1-жолы + 6.3-бөлімнің 5, 7, 9, 11-бағаны 1-жолы = 7-бөлімнің 1-бағаны 1.2-жолы = 8.1-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы = 9-бөлімнің 4-бағаны 1-жолы.

      6) Қабылданған ерлер:

      4-бөлімнің 1-бағаны 2.1-жолы = 9-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы.

      7) Қабылданған әйелдер:

      4-бөлімнің 1-бағаны 2.2-жолы = 5.1-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы + 5.2-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы + 5.3-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы + 6.1-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы + 6.2-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы + 6.3-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы = 9-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы.

      8) Бітірген ерлер:

      4-бөлімнің 1-бағаны 5.1-жолы = 9-бөлімнің 5-бағаны 1-жолы;

      4-бөлімнің 1-бағаны 5.1-жолы ≥ 12-бөлімнің 1-бағаны 5-жолы + 1-бағаны 6-жолы;

      егер 4-бөлімнің 1-бағаны 5.1-жолы ≠ 0, онда 12-бөлімнің 1-бағаны 1- жолы ≠ 0.

      9) Бітірген әйелдер:

      4-бөлімнің 1-бағаны 5.2-жолы = 5.1-бөлімнің 14, 16, 18, 20-бағаны 1-жолы + 5.2-бөлімнің 14, 16, 18, 20-бағаны 1-жолы + 5.3-бөлімнің 14, 16, 18, 20-бағаны 1-жолы + 6.1-бөлімнің 14, 16, 18, 20-бағаны 1-жолы + 6.2-бөлімнің 14, 16, 18, 20-бағаны 1-жолы + 6.3-бөлімнің 14, 16, 18, 20-бағаны 1-жолы = 9-бөлімнің 6-бағаны 1-жолы;

      4-бөлімнің 1-бағаны 5.2-жолы ≥ 12-бөлімнің 2-бағаны 5-жолы +2-бағаны 6-жолы;

      егер 4-бөлімнің 1-бағаны 5.2-жолы ≠ 0, онда 12-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы ≠ 0.

      10) Негізгі орта білімнің негізінде оқушылардың саны:

      4-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы = 5.1.-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы + 6.1.-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы = 8-бөлімнің ∑2-5-бағаны 1-жолы = 10.1-бөлімнің ∑2-5-бағаны 1-жолы.

      11) Жалпы орта білімнің негізінде оқушылардың саны:

      4-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы = 5.2-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы + 6.2-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы = 8-бөлімнің ∑6-9-бағаны 1-жолы = 10.1-бөлімнің ∑6-9-бағаны 1-жолы.

      12) Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің негізінде оқушылардың саны:

      4-бөлімнің 4-бағаны 1-жолы = 5.3-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы + 6.3-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы = 8-бөлімнің ∑10-13-бағаны 1-жолы = 10.1-бөлімнің ∑10-13-бағаны 1-жолы

      13) Оқуға түсу кезінде жеңілдіктері бар оқушылардың саны:

      4-бөлімнің 1-бағаны 1.1-жолы ≥ 11-бөлімнің 3-бағаны 1, 2, 3, 4, 5, 6-әрбір жолынан;

      4-бөлімнің 1-бағаны 1.2-жолы ≥ 11-бөлімнің 4-бағаны 1, 2, 3, 4, 5, 6-әрбір жолынан;

      4-бөлімнің 1-бағаны 2.1-жолы ≥ 11-бөлімнің 1-бағаны 1, 2, 3, 4, 5, 6-әрбір жолынан;

      4-бөлімнің 1-бағаны 2.2-жолы ≥ 11-бөлімнің 2-бағаны 1, 2, 3, 4, 5, 6-әрбір жолынан;

      4-бөлімнің 1-бағаны 5.1-жолы ≥ 11-бөлімнің 5-бағаны 1, 2, 3, 4, 5, 6-әрбір жолынан;

      4-бөлімнің 1-бағаны 5.2-жолы ≥ 11-бөлімнің 6-бағаны 1, 2, 3, 4, 5, 6-әрбір жолынан.

      14) Баланстық бақылау (оқушылардың барлығы):

      "Оқушылардың барлығы" соңғы кезең үшін есеп = "Оқушылардың барлығы" өткен кезең үшін + ("Келген оқушылар" – "Кеткен оқушылар" + "Қабылданды" – "Бітіріп шыққандар") соңғы кезеңдегі есеп.

      15) Баланстық бақылау (әйелдер):

      "Оқушылардың барлығы – әйелдер" соңғы кезең үшін есеп = "Оқушылардың барлығы – әйелдер" өткен кезең үшін + ("Келген оқушылар – әйелдер" - "Кеткен оқушылар – әйелдер" + "Қабылданды – әйелдер" – "Бітіріп шыққандар – әйелдер") соңғы кезеңдегі есеп.

      16) Баланстық бақылау (ерлер):

      "Оқушылардың барлығы – ерлер" соңғы кезең үшін есеп = "Оқушылардың барлығы – ерлер" өткен кезең үшін + ("Келгені оқушылар – ерлер" - "Кеткен оқушылар – ерлер" + "Қабылданды – ерлер" - "Бітіріп шыққандар – ерлер") соңғы кезеңдегі есеп.

  Басшысының
2021 жылғы 15 желтоқсандағы
№ 46 бұйрығына
3-қосымшаМемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения
 

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің Статистика
комитеті төрағасының
2020 жылғы 30 қаңтардағы
№ 13 бұйрығына
5-қосымша
Приложение 5 к приказу
Председателя Комитета
по статистике Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от 30 января 2020 года
№ 13

Жоғары оқу орнының есебі Отчет высшего учебного заведения

Индексі
Индекс

3-НК

жылына бір рет
один раз в год

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

Меншік нысанына және ведомстволық қатыстылығына қарамастан жоғары білім беру саласында бакалаврлар мен мамандарды даярлауды жүзеге асыратын, заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие подготовку бакалавров и специалистов в области высшего образования, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнің 5 қазанына (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 5 октября (включительно) отчетного периода

БСН коды
код БИН1.

Ұйымның түрін "V" белгісімен белгілеңіз
Отметьте знаком "V" вид организации


2.

Оқыту нысанын "V" белгісімен белгілеңіз
Отметьте знаком "V" форму обучения


1.1

ұлттық зерттеу университеті
национальный исследовательский университет

2.1

күндізгі
очная2.3

сырттай
заочная
1.2

ұлттық жоғары оқу орны
национальное высшее учебное заведение

2.2

кешкі
вечерняя1.3

университет, зерттеу университеті
университет, исследовательский университет1.4

академия
академия
3.

Дербестік белгісін "V" белгісімен белгілеңіз
Отметьте знаком "V" признак самостоятельности


1.5

институт және оларға теңестірілген консерватория, жоғары мектеп, жоғары училище
институт и приравненные к ним консерватория, высшая школа, высшее училище

3.1

дербес
самостоятельное
3.2

дербес емес
несамостоятельное      4. Контингенттің нақты бары және қозғалысы туралы деректерді толтырыңыз, адам

      Заполните данные о наличии и движении контингента, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде:
Из них:

әйелдер
женщин

А

Б

1

2

1

Оқу жылы басындағы студенттердің жалпы саны
Общая численность студентов на начало учебного года
оның ішінде:
в том числе:

х

х

2

Есепті жылы қабылданды
Принято в отчетном году
оның ішінде:
в том числе:

х

х

2.1

жалпы орта білім негізінде қабылданды
на базе общего среднего образования2.2

техникалық және кәсіптік білім негізінде қабылданды
на базе технического и профессионального образования2.3

жоғары білім негізінде қабылданды
на базе высшего образования3

Өткен оқу жылы ішінде келгені
Прибыло в течение предыдущего учебного года
соның ішінде келу себептері бойынша:
в том числе по причинам прибытия:

х

х

3.1

осы оқу орнының басқа оқыту нысандарынан ауыстырылғандар
переведено с других форм обучения данного учебного заведения3.2

басқа жоғары оқу орындарынан ауыстырылғандар
переведено из других высших учебных заведений3.3

қарулы күштер қатарынан оралды
возвратились из рядов Вооруженных Сил3.4

қайтадан қабылданғандар
восстановлено3.5

өзге де себептер
другие причины4

Өткен оқу жылы ішінде кеткені
Выбыло в течении предыдущего учебного года
соның ішінде кету себептері бойынша
в том числе по причинам выбытия:

х

х

4.1

қаржы жетіспеушілігінен
из-за финансовых затруднений4.2

үлгерімі бойынша
по неуспеваемости4.3

осы оқу орнында басқа оқыту нысанына ауыстырылғандар
переведено на другие формы обучения в данном учебном заведении4.4

басқа жоғары оқу орындарына ауыстырылғандар
переведено в другие высшие учебные заведения4.5

қарулы күштер қатарына шақырылғандар
призвано в ряды Вооруженных Сил4.6

өз еркімен
по собственному желанию4.7

денсаулық жағдайына байланысты
по состоянию здоровья4.8

оқу тәртібін, ішкі тәртіп ережелері мен оқу орнының Жарғысын бұзғаны үшін
за нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка и Устава учебного заведения4.9

басқа да себептер
другие причины5

Өткен оқу жылындағы бітірген студенттер
Выпуск студентов за предыдущий учебный год6

Басқа қаладан келген студенттер саны, барлығы
Численность иногородних студентов, всего


x

6.1

оның ішінде басқа қаладан келген, жатақханаға мұқтаж студенттер саны
из них численность иногородних студентов, нуждающихся в общежитии


x

6.1.1

оның ішінде жатақханада тұратын студенттер саны
из них численность студентов проживающих в общежитии


x

      5. Жоғары білім (бакалавриат) және жоғары арнайы білім мамандықтары бойынша оқитын студенттер саны, адам

      Численность студентов, обучающихся по специальностям высшего образования (бакалавриат) и высшего специального образования, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Мамандық коды
Код специальности

Есепті жылы қабылданды
Принято в отчетном году

Одан:
Из них:

Оқу жылы басындағы студенттердің жалпы саны
Общая численность студентов на начало учебного года

Одан:
Из них:

Өткен оқу жылындағы бітірген студенттер
Выпуск студентов за предыдущий учебный год

Одан:
Из них:

Болжамды бітірушілер
Выпуск ожидаемый

әйелдер
женщин

есепті жылы қазақ тілінде жалпы қабылдаудан
из общего приема в отчетном году на казахском языке

әйелдер
женщин

қазақ тілінде оқитын студенттердің жалпы санынан
из общей численности студентов обучающихся на казахском языке

әйелдер
женщин

өткен оқу жылындағы қазақ тілінде жалпы бітірушілерден
из общего выпуска за предыдущий учебный год на казахском языке

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Барлығы
Всего

х2

Мамандығы бойынша барлығы
Всего по специальности

соның ішінде мыналардың есебінен оқитындар:
в том числе обучающихся за счет:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.1

мемлекеттік білім гранттары
государственных образовательных грантов
2.2

ақылы білім беру қызметтері
платных образовательных услуг

соның ішінде:
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.2.1

кәсіпорындар қаражаты
средств предприятия
2.2.2

халық қаражаты
средств населения
3

Мамандығы бойынша барлығы
Всего по специальности

соның ішінде мыналардың есебінен оқитындар:
в том числе обучающихся за счет:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3.1

мемлекеттік білім гранттары
государственных образовательных грантов
3.2

ақылы білім беру қызметтері
платных образовательных услуг

соның ішінде:
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3.2.1

кәсіпорындар қаражаты
средств предприятия
3.2.2

халық қаражаты
средств населения
4

Мамандығы бойынша барлығы
Всего по специальности

соның ішінде мыналардың есебінен оқитындар:
в том числе обучающихся за счет:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4.1

мемлекеттік білім гранттары
государственных образовательных грантов
4.2

ақылы білім беру қызметтері
платных образовательных услуг

соның ішінде:
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4.2.1

кәсіпорындар қаражаты
средств предприятия
4.2.2

халық қаражаты
средств населения
5

Мамандығы бойынша барлығы
Всего по специальности

соның ішінде мыналардың есебінен оқитындар:
в том числе обучающихся за счет:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5.1

мемлекеттік білім гранттары
государственных образовательных грантов
5.2

ақылы білім беру қызметтері
платных образовательных услуг

соның ішінде:
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5.2.1

кәсіпорындар қаражаты
средств предприятия
5.2.2

халық қаражаты
средств населения
6

Мамандығы бойынша барлығы
Всего по специальности

соның ішінде мыналардың есебінен оқитындар:
в том числе обучающихся за счет:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

6.1

мемлекеттік білім гранттары
государственных образовательных грантов
6.2

ақылы білім беру қызметтері
платных образовательных услуг

соның ішінде:
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

6.2.1

кәсіпорындар қаражаты
средств предприятия
6.2.2

халық қаражаты
средств населения
7

Мамандығы бойынша барлығы
Всего по специальности

соның ішінде мыналардың есебінен оқитындар:
в том числе обучающихся за счет:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7.1

мемлекеттік білім гранттары
государственных образовательных грантов
7.2

ақылы білім беру қызметтері
платных образовательных услуг

соның ішінде:
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7.2.1

кәсіпорындар қаражаты
средств предприятия
7.2.2

халық қаражаты
средств населения      қажет болған жағдайда қосымша парақтарда жалғастырыңыз

      при необходимости продолжите на дополнительных листах

      6. Оқыту курстары бойынша студенттер санын көрсетіңіз, адам

      Укажите численность студентов по курсам обучения, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

Соның ішінде мыналардың есебінен оқитындар:
В том числе обучающихся за счет:

мемлекеттік білім гранттары
государственных образовательных грантов

ақылы білім беру қызметтері
платных образовательных услуг

А

Б

1

2

3

1

Оқу жылы басындағы студенттердің жалпы саны
Общая численность студентов на начало учебного года

оның ішінде курстар бойынша:
в том числе по курсам:

х

х

х

1.1

I
1.2

II
1.3

III
1.4

IV
1.5

V
1.6

VI
1.7

VII
      7. Студенттердің жынысы мен жасы бойынша санын көрсетіңіз, адам

      Укажите численность студентов по полу и возрастам, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Есепті жылы қабылданды
Принято в отчетном году

Оқу жылы басындағы студенттердің жалпы саны
Общая численность студентов на начало учебного года

Өткен оқу жылындағы бітіруші студенттер
Выпуск студентов за предыдущий учебный год

барлығы
всего

одан әйелдер
из них женщин

барлығы
всего

одан әйелдер
из них женщин

барлығы
всего

одан әйелдер
из них женщин

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Барлығы
Всего
соның ішінде:
в том числе:

х

х

х

х

х

х

1.1

14 жасқа дейін
до 14 лет1.2

14 жас
лет1.3

15 жас
лет1.4

16 жас
лет1.5

17 жас
лет1.6

18 жас
лет1.7

19 жас
лет1.8

20 жас
лет1.9

21 жас
год1.10

22 жас
года1.11

23 жас
года1.12

24 жас
года1.13

25 жас
лет1.14

26 жас
лет1.15

27 жас
лет1.16

28 жас
лет1.17

29 жас
лет1.18

30-34 жас
года1.19

35-39 жас
лет1.20

40-49 жас
лет1.21

50-59 жас
лет1.22

60 жас және одан үлкен
лет и старше      8. Студенттердің оқыту тілдері бойынша санын көрсетіңіз, адам

      Укажите численность студентов по языку обучения, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

Соның ішінде:
В том числе:

қазақша
казахский

орысша
русский

ағылшынша
английский

қытайша
китайский

немісше
немецкий

басқа тіл
другой язык

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

Оқу жылы басындағы студенттердің жалпы саны
Общая численность студентов на начало учебного года
1.1

одан әйелдер
из них женщин
      9. Студенттердің санын ұлттары бойынша бөлінісінде көрсетіңіз, адам

      Укажите численность студентов в разбивке по национальностям, человек

Жол коды
Код строки

Ұлт атауы
Наименование национальности

Ұлт коды1
Код1 национальности

Есепті жылы қабылданды
Принято в отчетном году

Оқу жылы басындағы студенттердің жалпы саны
Общая численность студентов на начало учебного года

Өткен оқу жылындағы бітіруші студенттер
Выпуск студентов за предыдущий учебный год

барлығы
всего

одан әйелдер
из них женщин

барлығы
всего

одан әйелдер
из них женщин

барлығы
всего

одан әйелдер
из них женщин

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

1

Барлығы
Всего

соның ішінде ұлттар
бойынша:
в том числе по
национальностям:

х

х

х

х

х

х

х

      Ескертпе:

      Примечание:

      1 статистика органының қызметкері толтырады

      1 заполняется работником органа статистики

      қажет болған жағдайда қосымша парақтарда жалғастырыңыз

      при необходимости продолжите на дополнительных листах

      10. Студенттердің келген елдері бойынша санын көрсетіңіз, адам

      Укажите численность студентов по странам прибытия, человек

Жол коды
Код строки

Елдің атауы
Наименование страны

Елдің коды
Код страны

Есепті жылы қабылданды
Принято в отчетном году

Оқу жылы басындағы студенттердің жалпы саны
Общая численность студентов на начало учебного года

Өткен оқу жылындағы бітіруші студенттер
Выпуск студентов за предыдущий учебный год

барлығы
всего

одан әйелдер
из них женщин

мемлекеттік білім гранты
государственный образовательный грант

барлығы
всего

одан әйелдер
из них женщин

мемлекеттік білім гранты
государственный образовательный грант

барлығы
всего

одан әйелдер
из них женщин

мемлекеттік білім гранты
государственный образовательный грант

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Барлығы
Всего2

Қазақстан
Казахстан3

ТМД2 мемлекеттерінен:
Из стран СНГ2:3.1

Әзірбайжан
Азербайджан3.2

Армения
Армения3.3

Беларусь
Беларусь3.4

Қырғызстан
Кыргызстан3.5

Молдова
Молдова3.6

Ресей
Россия3.7

Тәжікстан
Таджикистан3.8

Түркменстан
Туркменистан3.9

Өзбекстан
Узбекистан3.10

Украина
Украина4

Алыс шетелден
(елді көрсетіңіз)
Из дальнего зарубежья
(указать страну)4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
      Ескертпе:

      Примечание:

      2 ТМД – Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы

      2 СНГ – Содружество Независимых Государств

      қажет болған жағдайда қосымша парақтарда жалғастырыңыз

      при необходимости продолжите на дополнительных листах

      11. Түсу кезінде квотасы бар студенттер санын көрсетіңіз, адам

      Укажите численность студентов, имеющих квоту при поступлении, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Есепті жылы қабылданды
Принято в отчетном году

Оқу жылы басындағы студенттердің жалпы саны
Общая численность студентов на начало учебного года

Өткен оқу жылындағы бітіруші студенттер
Выпуск студентов за предыдущий учебный год

барлығы
всего

одан әйелдер
из них женщин

барлығы
всего

одан әйелдер
из них женщин

барлығы
всего

одан әйелдер
из них женщин

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша соғысқа қатысушылар мен соғыс мүгедектеріне теңестірілген тұлғалар
Лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам войны и инвалидам войны2

18 жастан асқан I және II топтағы мүгедектер
Инвалиды I и II групп старше 18 лет3

18 жасқа дейінгі бала кезінен мүгедектер және мүгедек-балалар
Инвалиды с детства и детей-инвалидов до 18 лет4

Жетімдер және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттер
Студенты - сироты и оставшиеся без попечения родителей5

Ауыл (село) жастары арасынан шыққан студенттер
Студенты из числа аульной (сельской) молодежи6

Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ студенттер
Студенты казахской национальности, не являющиеся гражданами Республики Казахстан7

Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы о студенттер
Студенты из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей8

кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы студенттер
Студенты из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет9

бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы студенттер
Студенты из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов І, ІІ групп      12. Түлектердің мемлекеттік аттестациясының қорытындылары бойынша деректерді толтырыңыз, адам

      Заполните данные по итогам государственной аттестации выпускников, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Оқу жылы басындағы студенттердің жалпы саны
Общая численность студентов на начало учебного года

барлығы
всего

одан әйелдер
из них женщин

А

Б

1

2

1

Мемлекеттік қорытынды аттестациядан өткендер, барлығы
Прошли итоговую государственную аттестацию, всего
одан:
из них:

х

х

1.1

үздік диплом алған
получившие диплом с отличием1.2

"Үздік" және "жақсы" бағаларын алған
получившие оценки "отлично" и "хорошо"      13. Профессорлық-оқытушылық құрамның санын көрсетіңіз, адам

      Укажите численность профессорско-преподавательского состава, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Негізгі (штаттың) құрамның тізімдік саны
Списочная численность основного (штатного) состава

Одан:
Из них имеют:

Қызметті қоса атқарушылық бойынша қабылданғандар саны
Численность принятых по совместительству

магистр
магистр

ғылыми дәрежесі
ученую степень

ғылыми атаққа ие
ученое звание

философия (PhD) докторы
доктор философии (PhD)

бейіні бойынша докторы
доктор по профилю

ғылым докторы
доктор наук

ғылым кандидаты
кандидат наук

профессор
профессор

доцент
доцент

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Барлығы
Всего


2

ерлер
мужчинсоның ішінде:
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.1

30 жасқа дейін
до 30 лет


2.2

30 - 39 жас
лет


2.3

40 - 62 жас
года


2.4

63 жас және одан жоғары
года и старше


3

әйелдер
женщинсоның ішінде:
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3.1

30 жасқа дейін
до 30 лет


3.2

30 - 39 жас
лет


3.3

40 - 57 жас
лет


3.4

58 жастан жоғары
лет и старше


      14. Материалдық-техникалық базаның сипаттамалары туралы деректерді толтырыңыз

      Заполните данные о характеристиках материально-технической базы

Жол коды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Ғимараттың жалпы алаңы, шаршы метр
Общая площадь зданий, квадратных метроводан:
из них:

х

1.1

жеке меншіктегі
собственная


1.2

жалға алынғаны
арендованная


1.3

Оқу - зертханалық ғимараттардың жалпы алаңы, шаршы метр
Общая площадь учебно-лабораторных зданий, квадратных метров


1.4

Спортзалдың алаңы, шаршы метр
Площадь спортзала, квадратных метров


1.5

Мәжіліс залының алаңы, шаршы метр
Площадь актового зала, квадратных метров


1.6

Жатақханалардың алаңы, шаршы метр
Площадь общежитий, квадратных метров


2

Асхананың жобалық қуаттылығы, отыратын орындар
Проектная мощность столовой, посадочных мест


3

Оқу үдерісінде қолданылатын компьютерлер саны, бірлік
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, единиц


3.1

одан интернетке қолжетімділігі бар компьютерлер саны, бірлік
из них число компьютеров имеющих доступ к Интернету, единиц


4

Интерактивтік жабдықтар жиынтығының саны
Количество комплектов интерактивного оборудования


5

Кітапхана қоры
Библиотечный фонд


6

Жыл сайынғы кітаптар данасының түсімі
Ежегодные поступления экземпляров, книг


7

Оқырмандар саны, адам
Количество читателей, человек


8

Бір жыл ішінде кітапханаға келушілер саны, бірлік
Число посещений библиотек за год, единиц


9

Бір жыл ішінде берілген кітаптар саны, кітаптар
Число книговыдач за год, книг


      15. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)

      Укажите время,затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы

      Наименование ____________________________________________________________

      Мекенжайы (респонденттің)

      Адрес (респондента) ________________________________________________________

      Телефоны (респонденттің)

      Телефон (респондента) _______________________________ _____________________

                                    Стационарлық                  ұялы

      стационарный                   мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) _______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель __________________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

      ___________________________________________________ ______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

      ________________________________________________________ __________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях

  Басшысының
2021 жылғы 15 желтоқсандағы
№ 46 бұйрығына
4-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің Статистика
комитеті төрағасының
2020 жылғы 30 қаңтардағы
№ 13 бұйрығына
5-қосымша

"Жоғары оқу орнының есебі" (индексі 3-НК, кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Жоғары оқу орнының есебі" (индексі 3-НК, кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Жоғары оқу орнының есебі" (индексі 3-НК, кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай – ақ осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) ақылы білім беру қызметтері – ақылы білім алу;

      2) берілген кітаптар саны – оқырмандар формулярында тіркелген үйге берілген кітаптардың саны;

      3) болжамды бітірушілер – оқу жоспарында көзделген оқу жылының соңында бітірушілер;

      4) ғимараттың жалпы алаңы – оқу орнымен пайдаланылатын: оқу корпустарының, жатақханаларының, оқытушылар тұратын тұрғын үйлердің алаңы, меншікті, сондай-ақ жалға алынған қосалқы алаң және басқа да барлық алаңы;

      5) жалға алынған алаң – белгілі бір ақыға уақытша пайдалануға алынған алаң;

      6) интерактивті жабдық – интерактивті тақта, мультимедиялық проектор мен ноутбуктан тұратын жиынтық. Интерактивті тақта проектор экранының (тұсаукесер сабақты көрсету үшін) және тактильді-интерактивті функциялардың (суреттің үстінен жазу, тақтада проектормен көрсетілетін объектілердің орнын ауыстыру, басқарудың интерактивті органдарын іске қосу мүмкіндігі) жиынтығын білдіреді;

      7) келіп-кету саны – оқырмандардың кітапхананың абонементінен кітап алу, оған өткізу немесе айырбастау мақсатымен келіп-кету саны;

      8) кітапхана қоры – құжаттарды сақтау жəне пайдалану үшін олардың міндеттеріне, түрлері мен бейініне сəйкес қалыптастырылатын кітапханадағы құжаттардың жүйелендірілген жиынтығы;

      9) қабылданғаны (студенттерді қабылдау) – оқу жылының басында конкурстық іріктеу нәтижесінде оқу орнына жаңадан қабылданған студенттердің барлық саны;

      10) қабылдау квотасы – техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi және жоғары бiлiмнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын бiлiм беру ұйымдарына қабылдау үшiн бөлiнетiн мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы, оның iшiнде бiлiм беру гранттары көлемiнiң шектi саны;

      11) қызметкерлердің тізімдік саны – шартты жасасу мерзіміне қарамастан еңбек шарты бойынша қабылданған адамдар саны;

      12) қызметті қоса атқарушылық – қызметкердің негізгі жұмысынан бос уақытында еңбек шарты жағдайында басқа тұрақты ақы төленетін жұмысты орындауы;

      13) оқырман саны – белгіленген құжаттардағы ресми жазбалардың негізінде кітапхананы пайдаланатын тұлғалар саны;

      14) өткен оқу жылындағы бітірушілер – оқуды ағымдағы жылы бітіргендердің, сондай-ақ өткен жылдары оқу курсынан өткендердің санынан диплом қорғағандардың немесе бітіру емтихандарын тапсырған адамдардың саны;

      15) өткен оқу жылы ішінде келгені – оқу орнына оқуға қабылдау туралы бұйрық шығарылғаннан кейін келген (қабылданған) студенттер саны;

      16) өткен оқу жылы ішінде кеткені – өткен жылғы 1 қазаннан кейін оқу орнынан шығарылған студенттер саны.

      3. Статистикалық нысанда деректер оқытудың күндізгі, кешкі және сырттай нысандары бойынша жеке толтырылады. Статистикалық нысан оқу орнының оқу бөліміндегі, бухгалтериясындағы, кадрлар бөлімі мен құрылымдық бөлімшелеріндегі бастапқы есепке алу құжаттамасы деректерінің негізінде құрастырылады.

      4. 1 және 2-бөлімдерде көрсетілген торкөздерге тиісті белгі қойылады.

      5. 3-бөлімде жауапты көрсету кезінде дербестік белгісі осы оқу мекемесі дербес пе немесе басқа өңірде (ауданда, қалада) орналасқан оқу орнының филиалы болып табылатындығымен анықталады.

      6. 4-бөлімде студенттердің қозғалысы және олардың оқу жылы басында бары туралы деректер көрсетіледі.

      Қабылданған студенттер санына аталған жоғары оқу орнында білім беру базасы бойынша бөле отырып, оқуды алғаш рет бастағандар енгізілген. Сонымен қатар жоғары оқу орындарына ұлттық біріңғай тестілеудің (бұдан әрі – ҰБТ) нәтижелері бойынша шекті балды алмаған адамдар ақылы негізде қабылдануы мүмкін. Бұл адамдар үшін жоғары оқу орнында оқытудың бірінші академиялық кезеңіне ҰБТ өткізіледі. Шекті балл алмаған адамдар ҰБТ қорытындылары бойынша жоғары оқу орнынан шығарылуы тиіс.

      Келгендердің санына сондай-ақ басқа оқу орнынан ауыстырылған, бұрын қандай да бір себеппен шығарылып немесе академиялық еңбек демалысынан және қарулы күштер қатарынан келген және қабылданған адамдар енгізіледі.

      Кеткендердің санына сабақ үлгерімінің төмендігі үшін оқудан шығарылған (оның ішінде диплом қорғау немесе бітіру емтихандарын тапсыру кезінде қанағаттанарлықсыз баға алғандар, сондай-ақ диплом қорғау немесе бітіру емтихандарын тапсыруға дәлелді себептерсіз келмеген студенттер), қаржы жетіспеушілігінен, осы оқу орнында басқа оқыту нысанына ауыстырылған, басқа жоғары оқу орындарына ауыстырылған, қарулы күштер қатарына шақырылған, өз еркімен, денсаулық жағдайына байланысты, оқу тәртібін, ішкі тәртіп ережелері мен оқу орнының Жарғысын бұзғаны үшін және басқа да себептер. Басқа да себептерге – отбасылық жағдай, академиялық демалыс жатады.

      6-жолда басқа қаладан келген студенттердің жалпы санын, оның ішінде басқа қаладан келген, жатақханаға мұқтаж студенттер саны 6.1-жолда және 6.1.1-жолда жатақханада тұратын студенттер саны көрсетіледі.

      7. 5-бөлімде жоғары білім мамандықтары, 2018 жылғы 13 қазандағы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің № 569 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17565 болып тіркелген) Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышына сәйкес көрсетіледі.

      Жыл басындағы студенттер санына:

      1) есепті жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша тіркелген барлық адамдар енгізіледі. Сондай-ақ оқушылар құрамынан шығарылмаған, сабақта қандай да бір себептерге байланысты болмаған студенттер де есепке алынады.

      2) жоғары оқу орнына түсу үшін даярлау жөніндегі ақылы курстардың тыңдаушылары, шетелде оқу үшін іссапарға жіберілген студенттер енгізілмейді.

      10-бағанда сондай-ақ қандай да бір себеппен мерзімінде диплом жобасын қорғамаған (мемлекеттік емтихандарды тапсырмаған), бірақ есепті жылы диплом қорғауға (мемлекеттік емтихандарды тапсыруға) рұқсат алған адамдар көрсетіледі.

      8. 6-бөлімде студенттер санын оқытуды қаржыландыру көздерінің бөлінісінде курстар бойынша бөлу көрсетіледі.

      9. 7-бөлімде студенттердің жынысы мен жасы бойынша саны көрсетіледі. Студенттердің жасы 1 қаңтардағы жағдай бойынша толық жасының санына сәйкес анықталады.

      10. 8-бөлімде студенттерді оқыту тілдері бойынша бөлу, 7-бағанда оқыту тілі көрсетіледі.

      11. 9 және 10-бөлімдерде студенттердің саны тиісінше ұлттары және келген елдері бойынша көрсетіледі.

      12. 11-бөлімде студенттердің квота бойынша қабылдануы, бітіріп шығуы және саны туралы деректері көрсетіледі.

      13. 12-бөлімде бітірушілердің мемлекеттік аттестациясының қорытындылары көрсетіледі.

      14. 13-бөлімде тізімдік санда жұмыс берушінің актілерін орындай отырып, жұмысты белгілі бір мамандығы, біліктілігі немесе лауазымы бойынша орындайтын, есепті кезеңде ұйымның тізімінде бар барлық оқытушылар көрсетіледі.

      Қоса атқарушылық бойынша жұмысты орындайтын оқытушыларға негізгі жұмыс уақытынан бос уақытында еңбек шартының талаптарында тұрақты ақы төленетін басқа жұмысты орындайтын адамдар жатады.

      Ұйымда еңбек қатынастарында тұрған (негізі жұмыс орны бойынша) немесе екі, бір жарым мөлшермесі бар қосымша қызмет атқарушылық бойынша жұмыс атқаратын оқытушы осы ұйым қызметкерлерінің тізімдік санына бір адам (бүтін бірлік) ретінде саналады.

      Сырттай, кешкі және қашықтықтан оқу бөлімдері осы бөлімге негізгі жұмыс орны осы оқу орны (бөлімше) болып табылатын оқытушыларды ғана енгізеді.

      15. 14-бөлім тек бір рет күндізгі оқыту нысаны кезінде толтырылады. Алаң туралы деректер бүтін сандармен және шаршы метрмен келтіріледі.

      3-жол бойынша дәріс, компьютерлік және лингафондық сыныптарда қолданылатын барлық компьютерлер көрсетіледі. Оқытушылар кабинеттеріндегі, оқу залдарындағы және әкімшілік корпустардағы компьютерлер ескерілмейді.

      5-жол бойынша есепке алу күніне оқырмандар пайдалануында, қозғалыста және оқу залдарында болған мектеп оқулықтарын, кітаптарды, кітапшаларды, журналдарды қоса, мүкәммалдық кітаптарында және басқа да есепке алу құжаттарында тіркелген барлық кітап қоры көрсетіледі.

      Оқырмандар залында берілген кітаптар саны берілген кітаптардың жалпы санына кірмейді.

      8-жолда оқу залына келгендер саны есептелмейді.

      16. Осы статистикалық нысанды ұсыну электронды түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастырылған "Респонденттің кабинеті" (https://cabinet.stat.gov.kz/) арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      17. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналған бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларымен белгіленген тәртіпте ұсынады.

      18. Ескертпе: Х – осы позиция толтыруға жатпайды.

      19. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 4-бөлім:

      1-баған ≤ 2-бағаннан әрбір жолдар үшін;

      2-жол = ∑ 2.1, 2.2, 2.3-жолдар қосындысына әрбір баған бойынша;

      3-жол = ∑ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5-жолдар қосындысына әрбір баған бойынша;

      4-жол = ∑ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9-жолдар қосындысына әрбір баған бойынша;

      6-жол ≤ 1-жолдан әрбір баған үшін;

      6-жол ≥ 6.1-жолдардың әрбір бағаны бойынша;

      6.1-жол ≥ 6.1.1-жолдардың әрбір бағаны бойынша;

      3.3-жол 2-баған = 0 (жол беріледі);

      4.5-жол 2-баған = 0 (жол беріледі).

      2) 5-бөлім:

      1-жол = ∑ 2, 3, 4, 5, 6, 7-жолдардың әрбір баған үшін (жол беріледі);

      2-жол = ∑ 2.1, 2.2-жолдардың әрбір бағаны үшін;

      3-жол = ∑ 3.1, 3.2-жолдардың әрбір бағаны бойынша;

      4-жол = ∑ 4.1, 4.2-жолдардың әрбір бағаны бойынша;

      5-жол = ∑ 5.1, 5.2-жолдардың әрбір бағаны бойынша;

      6-жол = ∑ 6.1, 6.2-жолдардың әрбір бағаны бойынша;

      7-жол = ∑ 7.1, 7.2-жолдардың әрбір бағаны бойынша;

      2.2-жол = ∑ 2.2.1, 2.2.2-жолдардың әрбір бағаны үшін;

      3.2-жол = ∑ 3.2.1, 3.2.2-жолдардың әрбір бағаны үшін;

      4.2-жол = ∑ 4.2.1, 4.2.2-жолдардың әрбір бағаны үшін;

      5.2-жол = ∑ 5.2.1, 5.2.2-жолдардың әрбір бағаны үшін;

      6.2-жол = ∑ 6.2.1, 6.2.2-жолдардың әрбір бағаны үшін;

      7.2-жол = ∑ 7.2.1, 7.2.2-жолдардың әрбір бағаны үшін;

      1-баған ≥ 2 және 3-бағаннан әрбір жол бойынша;

      4-баған ≥ 5 және 6-бағаннан әрбір жол бойынша;

      7-баған ≥ 8 және 9-бағаннан әрбір жол бойынша;

      2-баған ≤ 1-бағаннан әрбір жол үшін;

      3-баған ≤ 1-бағаннан әрбір жол үшін;

      5-баған ≤ 4-бағаннан әрбір жол үшін;

      6-баған ≤ 4-бағаннан әрбір жол үшін;

      8-баған ≤ 7-бағаннан әрбір жол үшін;

      9-баған ≤ 7-бағаннан әрбір жол үшін;

      6В-дан басталатын мамандықтар бағыттарының кодтарын енгізу кезінде тиісті жолдарда тек 1-ден 6-ға дейінгі бағандар толтырылады;

      5В-дан басталатын мамандықтар бағыттарының кодтарын енгізу кезінде тиісті жолдарда тек 4-тен 10-ға дейінгі бағандар толтырылады.

      3) 6-бөлім:

      1-жол = ∑ 1.1-1.7-жолдардың әрбір бағаны бойынша;

      1-баған = ∑ 2-3-бағандардың әрбір жолы үшін;

      4) 7-бөлім:

      1-жол = ∑ 1.1-1.22-жолдардың әрбір бағаны бойынша;

      2-баған ≤ 1-бағаннан әрбір жол бойынша;

      4-баған ≤ 3-бағаннан әрбір жол бойынша;

      6-баған ≤ 5-бағаннан әрбір жол бойынша.

      5) 8-бөлім:

      1-баған = ∑ 2-7-бағандардың әрбір жолы үшін;

      1.1-жол ≤ 1-жолдан әрбір баған үшін.

      6) 9-бөлім:

      1-жол = ∑ барлық ұлттар бойынша әрбір баған үшін;

      2-баған ≤ 1-бағаннан әрбір жол бойынша;

      4-баған ≤ 3-бағаннан әрбір жол бойынша;

      6-баған ≤ 5-бағаннан әрбір жол бойынша.

      7) 10-бөлім:

      1-жол = ∑ 2, 3, 4-жолдардың әрбір бағаны бойынша;

      3-жол = ∑ 3.1-3.10-жолдардың әрбір бағаны бойынша;

      4-жол = ∑ 4.1-4.7-жолдардың әрбір бағаны бойынша;

      1-баған ≥ 2-бағаннан әрбір жол үшін;

      4-баған ≥ 5-бағаннан әрбір жол үшін;

      7-баған ≥ 8-бағаннан әрбір жол үшін;

      3-баған ≤ 1-бағаннан әрбір жол үшін;

      6-баған ≤ 4-бағаннан әрбір жол үшін;

      9-баған ≤ 7-бағаннан әрбір жол үшін.

      8) 11-бөлім:

      2-баған ≤ 1-бағаннан әрбір жол бойынша;

      4-баған ≤ 3-бағаннан әрбір жол бойынша;

      6-баған ≤ 5-бағаннан әрбір жол бойынша.

      9) 12-бөлім:

      1-жол ≥ ∑ 1.1, 1.2-жолдардың әрбір бағаны бойынша;

      2-баған ≤ 1-бағаннан әрбір жол бойынша.

      10) 13-бөлім:

      1-жол = ∑ 2 және 3-жолдар әрбір баған бойынша;

      2-жол = ∑ 2.1-2.4-жолдар әрбір баған бойынша;

      3-жол = ∑ 3.1-3.4-жолдар әрбір баған бойынша;

      1-баған ≥ 2-бағаннан әрбір жол үшін;

      1-баған ≥ 3-бағаннан әрбір жол үшін;

      1-баған ≥ 4-бағаннан әрбір жол үшін;

      1-баған ≥ 5-бағаннан әрбір жол үшін;

      1-баған ≥ 6-бағаннан әрбір жол үшін;

      1-баған ≥ 7-бағаннан әрбір жол үшін;

      1-баған ≥ 8-бағаннан әрбір жол үшін.

      11) 14-бөлім:

      1-жол = ∑ 1.1-1.2-жолдардың;

      3-жол ≥ 3.1-жолдан;

      1-жол ≥ ∑ 1.3-1.5-жолдардың;

      7-жол ≤ 8-жолдан;

      7-жол ≤ 9-жолдан.

      12) Бөлімдер арасындағы бақылау:

      4-бөлім 1-бағанының 1-жолы = 5-бөлім 4-бағанының 1-жолы = 6-бөлім 1-бағанының 1-жолы = 7-бөлім 3-бағанының 1-жолы = 8-бөлім 1-бағанының 1-жолы = 9-бөлім 3-бағанының 1-жолы = 10-бөлім 4-бағанының 1-жолы;

      4-бөлім 1-бағанының 1-жолы ≥ 11-бөлім 3-бағанының 1-жолы;

      4-бөлім 2-бағанының 1-жолы = 5-бөлім 5-бағанының 1-жолы = 7-бөлім 4-бағанының 1-жолы = 8-бөлім 1-бағанының 1.1-жолы = 9-бөлім 4-бағанының 1-жолы = 10-бөлім 5-бағанының 1-жолы;

      4-бөлім 2-бағанының 1-жолы ≥ 11-бөлім 4-бағанының 1-жолы;

      4-бөлім 1-бағанының 2-жолы = 5-бөлім 1-бағанының 1-жолы = 7-бөлім 1-бағанның 1-жолы = 9-бөлім 1-бағанының 1-жолы = 10-бөлім 1-бағанының 1-жолы;

      4-бөлім 2-бағанының 2-жолы = 5-бөлім 2-бағанының 1-жолы = 7-бөлім 2-бағанының 1-жолы = 9-бөлім 2-бағанының 1-жолы = 10-бөлім 2-бағанының 1-жол;

      4-бөлім 1-бағанының 5-жолы = 5-бөлім 7-бағанының 1-жолы = 7-бөлім 5-бағанының 1-жолы = 9-бөлім 5-бағанының 1-жолы = 10-бөлім 7-бағанының 1-жолы;

      4-бөлім 2-бағанының 5-жолы = 5-бөлім 8-бағанының 1-жолы = 7-бөлім 6-бағанының 1-жолы = 9-бөлім 6-бағанының 1-жолы = 10-бөлім 8-бағанының 1-жолы;

      5-бөлім 4-бағанының ∑ 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1-жолдардың барлық мамандықтар бойынша = 6-бөлім 2-бағанының 1-жолына;

      5-бөлім 4-бағанының ∑ 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2-жолдардың барлық мамандықтар бойынша = 6-бөлім 3-бағанының 1-жолына.

      5-бөлім 6-бағанының 1-жолы = 8-бөлім 2-бағанының 1-жолына;

      6-бөлім 2-бағанының 1-жолы = 10-бөлім 6-бағанының 1-жолы.

      13) Баланстық бақылау:

      "Бұрынғы оқу жылының басындағы студенттердің саны" + "Оқу жылында қабылдау" + "Өткен оқу жылы ішінде келгені" - "Өткен оқу жылы ішінде кеткені" - "Өткен оқу жылы бітіргені" = "Есепті оқу жылының басындағы студенттердің саны" (жол беріледі).

      "Бұрынғы оқу жылының басындағы студенттердің саны (әйелдер)" + "Қабылдаған (әйелдер)" + "Келгені (әйелдер)" - "Кеткені (әйелдер) - Бітіргені (әйелдер) = "Есепті оқу жылының басындағы студенттердің (әйелдердің) саны" (жол беріледі).

  Басшысының
2021 жылғы 15 желтоқсандағы
№ 46 бұйрығына
5-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2019 жылғы 2020 жылғы
30 қаңтардағы № 13 бұйрығына
10-қосымша

"Білім беру ұйымының қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштері туралы есеп" (индексі Әлеуметтік қаржы (білім беру), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Білім беру ұйымының қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштері туралы есеп" (индексі Әлеуметтік қаржы (білім беру), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі - Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 12-бабының 8) тармақшасына сәйкес әзірленді (бұдан әрі – Заң) және "Білім беру ұйымының қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштері туралы есеп" (индексі Әлеуметтік қаржы (білім беру), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) активтер – дара кәсіпкер немесе ұйымдар өткен оқиғалар нәтижесiнде бақылап отырған, болашақта экономикалық пайда алу күтiлетiн ресурстар;

      2) әлеуметтiк аударымдар – әлеуметтік аударымдарды төлеушілер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына төлейтін ақша;

      3) қызметкерлердің жалақы қоры – ұйымдардың есептелген жиынтық ақшалай қаражаттары, сондай-ақ олардың қаржыландыру көздеріне және оларды нақты төлеу мерзіміне қарамастан, салықтар мен басқа да ұстап қалулар (табыс салығы, міндетті зейнетақы жарналары) ескерілген, қызметкерлердің еңбегін төлеу үшін (лауазымдық айлықақылар (тарифтік мөлшерлемелер) қосымша төлемдер, үстемеақылар, сыйлықақылар, ынталандыру мен өтелімдік сипаттағы төлемдер)) ақша бірлігіне аударылған заттай нысандағы қаражаттар;

      4) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру – әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтері есебінен медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушыларға медициналық көмек көрсету жөніндегі құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық шаралар кешені;

      5) негізгі құралдар – бұл тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өндіруде немесе жеткізуде пайдалану үшін, басқа адамдарға жалға беру, құнын өсіру немесе әкімшілік мақсаттар үшін субъект ұстап қалатын, бір кезеңнен астам уақыт ішінде пайдалану ұйғарылған материалдық активтер;

      6) салықтар – "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Қазақстан Республикасының Кодексінде (бұдан әрі – Салық кодексі) көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекет біржақты тәртіппен заң жүзінде белгілеген, белгілі бір мөлшерде жүргізілетін, қайтарымсыз және өтеусіз сипатта болатын, бюджетке төленетін міндетті ақшалай төлемдер;

      7) табыстар – капиталға қатысушы адамдардың жарнасына байланысты ұлғаюдан өзгеше, капиталдың ұлғаюына алып келетін есептi кезең iшiнде активтердiң түсiмi не өсiмi немесе мiндеттемелердiң азаюы нысанындағы экономикалық пайданың өсуі;

      8) шығыстар – капиталға қатысушы адамдарға бөлуге байланысты азаюдан өзгеше капиталдың азаюына алып келетін есептi кезең iшiнде активтердiң шығуы не азаюы немесе мiндеттемелердiң пайда болуы нысанында экономикалық пайданың азаюы.

      3. Статистикалық нысанды заңды тұлғаның құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері өзінің орналасқан жері бойынша, оларға заңды тұлғаның статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттігі берілген жағдайда тапсырады. Егер құрылымдық және оқшауланған бөлімшелердің мұндай өкілеттіктері болмаған жағдайда статистикалық нысанды олардың орналасқан жерін көрсете отырып, өзінің құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде заңды тұлға ұсынады.

      4. 2-бөлімнің 1-жолында ұйымдардың бухгалтерлік есептілігі әдіснамасы бойынша есептелетін қаржы қаражатының түсімдері ескерілетін ағымдағы табыстар көрсетіледі.

      2-бөлімнің 1.1-жолы бойынша республикалық (оның ішінде білім беру гранттары) және жергілікті бюджеттерден қайтарылуға жатпайтын бір жақты төлемдер, ұйым мүшелерінің ерікті жарналары мен қайырмалдықтар (оның ішінде шетелден) деп түсінілетін ағымдағы трансферттер көрсетіледі.

      2-бөлімнің 1.1.1.1-жолында кәсіпорындарға, ұйымдарға, жеке тұлғаларға ғылыми зерттеулер жүргізуге, оқытуға және тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерге ақшалай немесе заттай нысанда өтеусіз субсидия деп түсінілетін гранттар көрсетіледі.

      2-бөлімнің 1.1.3-жолында жарыстарға, конкурстарға, көрмелерге, байқауларға қатысу және шығармашылық, ғылыми, ғылыми-техникалық, өнертапқыштық қызметті дамыту, білім және спорттық шеберлік деңгейін арттыру үшін мүліктік және қаржылық (әлеуметтіктен басқа) қолдау түрінде өтеусіз негізде (демеушілік көмек) ұсынылатын ерікті жарналар мен қайырмалдықтардан түсімдер көрсетіледі.

      2-бөлімнің 1.2-жолында кәсіпорындармен (ұйымдармен) жасалған шарттарға сәйкес немесе халықтың қаражаты есебінен (қосылған құн салығынсыз (бұдан әрі – ҚҚС)) ұйым қызметінің негізгі түрі бойынша (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінде (бұдан әрі – ЭҚЖЖ) 85.1-85.4 топтарда (мектепке дейінгі, бастауыш, орта және жоғары білім) көрсетілген халыққа және кәсіпорындарға көрсетілген қызметтерден табыстар көрсетіледі. Қызметтің негізгі түріне қосылған құны субъект жүзеге асыратын кез келген басқа қызмет түрінің қосылған құнынан асатын қызмет түрі жатады.

      2-бөлімнің 1.3-жолы бойынша меншіктен (пайыздардан түскен табыстар, акциялар бойынша дивидендтер, ренталар, басқа кәсіпорындардан түскен кісістер) алынған табыс есепке алынады.

      2-бөлімнің 1.5-жолы бойынша білім мен дағдылардың қосымша көлемін (ЭҚЖЖ 85.5) алу үшін, сондай-ақ қайта даярлау және біліктілікті арттыру мақсатында, компьютерлік сауаттылыққа оқыту, спорттық оқыту (бейсбол, баскетбол, крикет, футбол және басқа да спорттық ойындар), гимнастикалық оқыту, академиялар мен мектептерде атқа мінуді үйрету, жүзуді үйрету, жауынгерлік жекпе-жекті оқыту, кәсіби спорт нұсқаушыларының, мұғалімдердің, жаттықтырушылардың қызметтеріне, жүргізуші курстары, йогаға оқыту, шет тілін, өнерге, драмаға, музыкаға немесе басқаға оқыту немесе арнайы оқыту үшін төлемдер көрсетіледі (1.2-жолда көрсетілген ЭҚЖЖ қоспағанда).

      2-бөлімнің 1.7-жолы бойынша статистикалық нысанның жоғары тұрған жолдарында санамаланған білім беру саласындағы қосалқы қызметтен немесе қайталама қызметтен алынған білім беру ұйымдарының басқа да ағымдағы табысы (күрделі активтерді сатудан түскен таза табыс, жалдау ақысы және басқалар) көрсетіледі.

      2-бөлімнің 2-жолы бойынша күрделі шығындарға алынған трансферттер көрсетіледі, онда активтерге (қолма-қол ақша мен материалдық айналымдардан басқа) меншік құқығын немесе оларды сатып алу үшін негізгі құралдарды бір институционалдық бірліктен екіншісіне өтеусіз беру ескеріледі.

      2-бөлімнің 2.6-жолы бойынша білім беру ұйымдарынан оқу-әдістемелік құралдарды, оқулықтарды (оның ішінде электрондық оқулықтарды) және басқа да оқу материалдарын өтеусіз беру ескерілетін авизо көрсетіледі.

      2-бөлімнің 3-жолы бойынша активтерді (оның ішінде мүлікті) өтеусіз алу, ұйымның меншікті қаражаты немесе басқа көздер (қарыз қаражаты) есебінен негізгі құралдарды сатып алуға активтердің шығуынан түскен табыстар жататын өзге де табыстар көрсетіледі.

      2-бөлімнің 4-жолында негізгі және қайталама қызмет бойынша өндірілген өнімнің (тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің) өзіндік құнын қалыптастыратын шығындар сияқты субъектінің қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты шығыстарының барлық түрлері ескерілетін ұйымның ағымдағы шығыстары көрсетіледі.

      2-бөлімнің 4.1-жолы бойынша жалақы қорынан, әлеуметтік аударымдардан, әлеуметтік салықтан, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардан, оқытуға және біліктілігін арттыруға арналған шығындардан және іссапар шығыстарынан қалыптастырылатын жұмыс күшін ұстауға арналған шығындардың жалпы сомасы көрсетіледі.

      2-бөлімнің 4.2-жолы бойынша ұйым жанында жұмыс істейтін және оның теңгерімінде тұратын асханалар мен буфеттер үшін тамақ өнімдеріне шығыстар көрсетіледі.

      2-бөлімнің 4.3-жолы сырттан сатып алынған, сондай-ақ кәсіпорынның өзі өндірген, технологиялық мақсаттарға, энергияның барлық түрлерін өндіруге, ғимараттарды жылытуға, кәсіпорын көлігі орындаған өндіріске қызмет көрсету бойынша көлік жұмыстарына жұмсалған отынның барлық түрлеріне (отын, көмір, шымтезек, бензин, керосин, мазут, дизель отыны, автол, тосол, нигрол, литол, антифриз, тежегіш сұйықтығы және басқа да жанар-жағармай материалдары) арналған шығыстарды көрсетеді.

      2-бөлімнің 4.4-жолы бойынша негізгі құралдар (кеңсе тауарлары) болып табылмайтын ағымдағы шаруашылық мақсаттарға арналған тауарлар мен материалдарға арналған шығыстар көрсетіледі.

      2-бөлімнің 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 және 4.6-жолдары бойынша ҚҚС-ты қоса алғанда, есепті кезеңде жүргізілген ұйымның материалдық шығындарының жалпы сомасы (қайтарылатын қалдықтардың құнын шегере отырып) көрсетіледі.

      2-бөлімнің 4.7-жолы бойынша негізгі құралдарды жалға алуға арналған шығыстар көрсетіледі, оларға үй-жайларды, техникалық жабдықты, машиналарды жалға алғаны үшін төлем жатады.

      2-бөлімнің 4.8-жолы бойынша оқыту және біліктілікті арттырумен байланысты сатып алынған қызметер бойынша, байланыс қызметтері, коммуналдық қызметтер, консультациялық, ақпараттық және аудиторлық ұйымдардың қызметтері, сот, төрелік, нотариаттық қызметтер, маркетингтік қызметтер, жылжымайтын мүлік объектілерін ұстау (ғимараттар мен құрылыстарды ағымдағы жөндеу), машиналар мен жабдықтарды (көлік құралдарын қоса алғанда) ағымдағы жөндеу бойынша шығыстар көрсетіледі.

      2-бөлімнің 4.8.3-жолы бойынша коммуналдық қызметтер көрсетіледі, онда электр және жылу энергиясына, сумен жабдықтауға және кәрізге арналған шығыстар ескеріледі.

      2-бөлімнің 4.8.6-жолы бойынша тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өндіру және айналымы саласындағы зерттеуге және болжауға, тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өндіру мен айналымының үздік экономикалық шарттарын жасау үшін шаралар жүйесін әзірлеу және өндірісті бағдарлау үшін ахуалды талдау мен болжауға байланысты маркетингтік қызметтер көрсетіледі.

      2-бөлімнің 4.8.9-жолы бойынша бөгде ұйымдардың (дезинфекциялау станциялары, санитариялық-эпидемиологиялық қызметтер, кәдеге жарату, өрт сигнализациясы, бағдарламалық қамтамасыз етуге қызмет көрсету бойынша, көлік қызметтері, қоқыс, қар шығару бойынша қызметтер) қызметтері көрсетіледі.

      2-бөлімнің 4.9.1-жолы бойынша студенттер мен оқушыларды ұстауға ақшалай нысанда бөлінетін трансферттер стипендия мен жол жүру билеттерін қамтиды.

      2-бөлімнің 4.9.2-жолы бойынша студенттер мен оқушыларды ұстауға заттай нысанда бөлінетін трансферттер тамақ өнімдері мен киімді қамтиды.

      2-бөлімнің 4.10-жолы бойынша меншіктен (осы ұйымға тиесілі пайыздар, дивидендтер және акциялар бойынша дивидендтер) төленген табыс ескеріледі.

      2-бөлімнің 4.11-жолы бойынша есепті кезең үшін амортизациялық аударымдар (негізгі құралдар мен материалдық емес активтер) көрсетіледі, олар сатып алынған активтің құнын өнімнің өзіндік құнына немесе активті пайдалы пайдалану мерзімі ішінде болатын шығыстарға біртіндеп көшіру процесін білдіреді. Бұл жолда есепті кезеңде осы ұйымға меншік, шаруашылық жүргізу және жедел басқару құқығымен тиесілі негізгі құралдардың барлық түрлері бойынша төленген амортизациялық аударымдар сомасы, сондай-ақ жалға берілген құралдар көрсетіледі.

      2-бөлімнің 4.12-жолы бойынша іссапар шығыстары көрсетіледі, ол жол жүру және бронь шығындарын растайтын құжаттардың (оның ішінде оның құнын төлеу фактісін растайтын құжат болған кезде электрондық билеттің) негізінде бронь үшін шығыстарды төлеуді қоса алғанда, іссапар орнына баруға және кері қайтуға нақты жұмсалған шығыстарды, белгіленген мөлшерде қызметкерге іссапарда болған уақыты үшін төленетін тәуліктік шығыстар мен шығыстарды растайтын құжаттардың негізінде бронь үшін шығыстарды төлеуді қоса алғанда, тұрғын үй-жайды жалдауға нақты жұмсалған шығыстарды білдіреді.

      2-бөлімнің 4.13.1-жолы бойынша Салық кодексіне сәйкес айқындалатын салықтар көрсетіледі.

      2-бөлімнің 4.13.1.6-жолы бойынша өзге де салықтар көрсетіледі, оларға акциздер, жарнаманы орналастыруға салынатын салық және белгіленген салықтар (мысалы, бильярд үстелдерін, ойын автоматтарын пайдаланғаны үшін) жатады.

      2-бөлімнің 4.13.2.4-жолында өзге де аударымдар көрсетіледі, оларға қоршаған ортаға эмиссиялар, мемлекеттік баж, өсімпұл, айыппұлдар, таза табыс бөлігіндегі нормативтік аударымдар жатады.

      2-бөлімнің 4.13.3-жолында өндірістік емес сипаттағы әдеттегі қызмет процесіне қарамастан туындайтын қызмет түрлеріне байланысты өзге де шығыстар, банктік қарыз бойынша кредиттер, өмірді, мүлікті сақтандыру, активтердің шығып қалуы және құнсыздануы, бағамдық айырма, резервті құру және өтелмейтін талаптарды есептен шығару, операциялық жалдау бойынша шығыстар көрсетіледі.

      2-бөлімнің 4.14-жолында тарату, өткізу, айырбастау, өтеусіз беру нәтижесінде ұйымның балансынан қалдық құны бойынша есептен шығарылатын негізгі құралдардың істен шығуына арналған шығыстар көрсетіледі.

      2-бөлімнің 5-жолы бойынша күрделі жөндеуге арналған шығыстар көрсетіледі, оған жұмыс істеп тұрған субъектілердегі негізгі құралдар объектілерінің бастапқы құнын ұлғайту жатады. Бұл ретте келесі күрделі салымдар нәтижесінде негізгі құралдар объектілерінің бастапқы құнын ұлғайту оның бастапқы бағаланған нормативтік көрсеткіштері: қызмет ету мерзімінен, өндірістік қуатынан артық болатын, объектінің жағдайы жақсарған жағдайда ғана жүргізіледі. Объектінің техникалық жағдайын сақтау және ұстап тұру мақсатында жүргізілетін, бастапқы құнын ұлғайтпайтын негізгі құралдарды жөндеуге және пайдалануға арналған шығындар күрделі шығыстарға қосылмайды және олар жүргізілген кезеңнің шығыстары ретінде танылады.

      5. 3-бөлім ұйымның пайдалары мен залалдары туралы деректер негізінде толтырылады.

      3-бөлімнің 3-жолы бойынша табыстар және шығыстар, арасындағы айырмашылық ескерілетін салық салынғанға дейінгі пайда (залал) көрсетіледі.

      3-бөлімнің 4-жолы бойынша салық салынғанға дейінгі пайда (залал) және корпоративті табыс салығы есептелетін кезеңдегі қорытынды пайда (залал) көрсетіледі.

      6. 4-бөлімде ұйымның бухгалтерлік балансының көрсеткіштері қаржылық есептіліктің ұлттық жəне халықаралық стандарттарына сəйкес толтырылады.

      4-бөлімді респонденттер салық заңнамасына сәйкес шағын бизнес субъектiлерi үшін арнайы салық режимі қолданылған жағдайда, егер салық кезеңіне шекті табысы тиісті қаржы жылына жыл сайын республикалық бюджетпен бекітілетін белгіленген көрсеткіштен аспаса толтырмайды.

      4-бөлімнің 2.1-жолы бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер кәсіпорынның айналымдағы активтерді пайдалану немесе жаңа қысқа мерзімді міндеттемелерді құру жолымен өтеуді болжайтын қарыздарды қоса қысқа мерзімді міндеттемелер көрсетіледі.

      4-бөлімнің 2.2-жолы бойынша кәсіпорынның бір операциялық цикл ішінде өтеуді болжамайтын берешегінің барлық түрлерін қоса ұзақ мерзімді міндеттемелері көрсетіледі.

      7. Осы статистикалық нысанды ұсыну электронды түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастырылған "Респонденттің кабинеті" (https://cabinet.stat.gov.kz/) арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      8. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналған бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларымен белгіленген тәртіпте ұсынады.

      9. Ескерту: Х – бұл позиция толтыруға жатпайды.

      10. Арифметикалық-логикалық бақылау.

      1) 2-бөлім:

      1-жол = 1.1-жол + 1.2-жол + 1.3-жол + 1.4-жол + 1.5-жол + 1.6-жол + + 1.7-жол;

      1.1-жол = 1.1.1-жол + 1.1.2-жол + 1.1.3-жол;

      1.1.1.1-жол ≤ 1.1.1-жолдан;

      1.1.3.1-жол ≤ 1.1.3-жолдан;

      респондент 85.1, 85.2, 85.3, 85.4 ЭҚЖЖ-мен 1.2-жолды толтырады;

      1.3-жол = 1.3.1 және 1.3.2-жолдар қосындысына;

      1.5-жол = 1.5.1 және 1.5.2-жолдар қосындысына;

      ЭҚЖЖ 85.5 респондент 1.5-жолды толтырады;

      2-жол = 2.1-жол + 2.2-жол + 2.3-жол + 2.4-жол + 2.5-жол + 2.6-жол;

      4-жол = 4.1-жол + 4.2-жол + 4.3-жол + 4.4-жол + 4.5-жол + 4.6-жол + + 4.7-жол + 4.8-жол + 4.9-жол + 4.10-жол + 4.11-жол + 4.13-жол + 4.14-жол – 4.13.1.1-жол – 4.13.1.4-жол - 4.13.2.1-жол – 4.13.2.2-жол – 4.13.2.3-жол – 4.8.1-жол;

      4.1-жол = 4.1.1-жол + 4.13.2.1-жол + 4.13.2.2-жол + 4.13.2.3-жол + 4.8.1-жол + 4.12 жол;

      4.8-жол = 4.8.1-жол + 4.8.2-жол + 4.8.3-жол + 4.8.4-жол + 4.8.4-жол + + 4.8.5-жол + 4.8.6-+жол + 4.8.7-жол + 4.8.8-жол + 4.8.9-жол;

      4.9-жол = 4.9.1 және 4.9.2-жолдар қосындысына;

      4.10-жол = 4.10.1, 4.10.2-жолдар қосындысына;

      4.13-жол = 4.13.1, 4.13.2 және 4.13.3-жолдар қосындысына;

      4.13.1-жол = 4.13.1.1-жол + 4.13.1.2-жол + 4.13.1.3-жол + 4.13.1.4-жол + 4.13.1.5-жол + 4.13.1.6-жол;

      4.13.2-жол = 4.13.2.1-жол + 4.13.2.2-жол + 4.13.2.3-жол + 4.13.2.4-жол.

      2) 3-бөлім:

      3-жол = 1-жол – 2-жол (жол беріледі).

      3) 4-бөлім:

      1-жол = 1.1, 1.2-жолдар қосындысына;

      2-жол = 2.1 - 2.3-жолдар қосындысына;

      1-жол = 2-жолға.

      4) Бөлімдердің арасындағы бақылау:

      3-бөлімнің 1-жолы = 2-бөлімнің 1, 2, 3-жолдар қосындысына;

      3-бөлімнің 2-жолы = 2-бөлімнің 4, 5, 6-жолдар қосындысына;

      3-бөлімнің 4-жолы = 3-бөлімнің 3-жолы – 2-бөлімнің 4.13.1.1-жолы.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады