Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 2022 жылғы 1 наурыздағы № 5 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 3 наурызда № 27013 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының м.а. 2023 жылғы 19 қазандағы № 19 бұйрығымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының м.а. 19.10.2023 № 19 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ереженің 17-тармағы 24) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

      1. Мыналар:

      1) "Жекелеген инфекциялық және паразиттік аурулар туралы есеп" (индексі 1-ОИПЗ, кезеңділігі айлық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес;

      2) "Жекелеген инфекциялық және паразиттік аурулар туралы есеп" (индексі 1-ОИПЗ, кезеңділігі айлық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес;

      3) "Анықталған диагнозбен өмірінде алғаш рет тіркелген аурулардың саны туралы есеп" (индексі 7-ЧЗЗВЖУД, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес;

      4) "Анықталған диагнозбен өмірінде алғаш рет тіркелген аурулардың саны туралы есеп" (индексі 7-ЧЗЗВЖУД, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес;

      5) "Жүкті, босанатын және босанған әйелдерге медициналық көмек туралы есеп" (индексі 21-БРР, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес;

      6) "Жүкті, босанатын және босанған әйелдерге медициналық көмек туралы есеп" (индексі 21-БРР, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес;

      7) "Денсаулық сақтау ұйымдарының желісі және қызметі туралы есеп" (индексі 26-сеть, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес;

      8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының желісі және қызметі туралы есеп" (индексі 26-сеть, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес;

      9) "Балалар мүгедектігі туралы есеп" (индексі 27-ДИ, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес;

      10) "Балалар мүгедектігі туралы есеп" (индексі 27-ДИ, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлтық статистика бюросының Статистикалық процестерді дамыту департаменті Заң департаментімен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық процестерді дамыту департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының құрылымдық бөлімшелеріне және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне жұмыс бабында басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
Реформалар агенттігінің Ұлттық
статистика бюросының басшысы
Ж. Шаймарданов
      "КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
Реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2022 жылғы 1 наурыздағы
№ 5 бұйрығына
1-қосымша
Ақпаратты алушы органдар құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами получателями информации
Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне ұсынылады
Представляется Министерству здравоохранения Республики Казахстан
Жекелеген инфекциялық және паразиттік аурулар туралы есеп Отчет об отдельных инфекционных и паразитарных заболеваниях

Индексі
Индекс

1-ОИПЗ

айлық
месячная

есепті кезең
отчетный периодай
месяцжыл
год

      Аудандық және қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармалары, облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменттері, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы" Шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми-практикалық орталығы" филиалы ұсынады

      Представляют районные и городские Управления санитарно-эпидемиологического контроля, областные Департаменты санитарно-эпидемиологического контроля, филиал "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр общественного здравоохранения" Министерства здравоохранения Республики Казахстан

      Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың 8-күні

      Срок представления – 8 числа месяца, следующего за отчетным периодом

БСН коды
код БИН      1. Негізгі көрсеткіштер

      Основные показатели

Жол коды
Код строки

Аурулардың атауы
Наименование болезней

Халықаралық аурулар жүйесі бойынша шифры (ХАЖ бойынша Х-қайта қараудың)
Шифр по Международной классифика ции болезней (МКБ Х-пересмотра)

Тіркелген ауру жағдайлары
Зарегистрировано случаев заболевания

100 мың адамға шаққандағы көрсеткіш
Показатель на 100 тысяч человек населения

барлығы
всего

оның ішінде:
в том числе:

барлығы
всего

оның ішінде:
в том числе:

0-14 жастықосқанда
0 до 14 лет включительно

15-17 жасты қосқанда
от 15 до 17 лет включительно

0-14 жастықосқанда
0 до 14 лет включительно

15-17 жасты қосқанда
от 15 до 17 лет включительно

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

1

Барлық аурулар
Всего заболеваний

А00 – Z221.1

Тырысқақ
Холера

А001.2

Іш сүзегі
Брюшной тиф

А01.01.3

Паратиф А.В.С
Паратиф А.В.С

А01.1 – А01.41.4

Іш сүзегі қоздырғыштарын тасымалдаушылық
Носительство возбудителя брюшного тифа

Z22.01.5

Басқа да сальмонеллез жұқпалары
Другие сальмонеллезные инфекции

А021.6

Бактериялық дизентерия барлығы, оның ішінде
Бактериальная дизентерия всего, в том числе

А031.6.1

расталған бактериялық шигеллез
шигеллез бактериально подтвержденный

А03.0-А03.81.7

Дизентерия қоздырғыштарын тасымалдаушылық
Носительство возбудителей дизентерии

Z22.11.8

Нақтыланған басқа да ішек жұқпалары
Другие кишечные инфекции уточненные

А04 – А04.8, А08.0 – А08.3, А08.51.9

Нақтыланбаған бактериялық және вирустық ішек жұқпалары
Бактериальные и вирусные кишечные инфекции неуточненные

А04.9, А08.41.10

Ротавирустық энтерит
Ротавирусный энтерит

А08.01.11

Жіті ішек инфекцияларыныңтобы
Группа острых кишечных инфекций

А03.0 – А03.8, А04 – А04.9, А08.0 – А08.51.12

Энтероколитик иерсиниеден туындаған энтериттер
Энтериты, вызванные иерсиния энтероколитика

А04.61.13

Функционалдық диарея
Функциональная диарея

К15.1 – 15.91.14

Басқа да бактериялық тағамнан уланулар
Другие бактериальные пищевые отравления

А051.14.1

оның ішінде ботулизм
включая ботулизм

А05.11.15

Оба
Чума

А201.16

Туляремия
Туляремия

А211.17

Күйдіргі
Сибирская язва

А221.18

Бруцеллез, алғаш анықталған
Бруцеллез, впервые диагностированный

А231.19

Пастереллез
Пастереллез

А281.20

Лептоспироз
Лептоспироз

А271.21

Листериоз
Листериоз

А321.22

Легионер ауруы
Болезнь легионеров

А481.23

Күлауруы
Дифтерия

А361.24

Күл ауруы қоздырғыштарын тасымалдаушылық
Носительство возбудителей дифтерии

Z22.21.25

Көкжөтел
Коклюш

А371.26

Скарлатина
Скарлатина

А381.27

Менингокок жұқпасы
Менингококковая инфекция

А391.28

Іріңді менингит
Менингит гнойный

G 00.91.29

Серозды менингит
Менингит серозный

А87.0, А87.1, А87.8, А87.91.30

B типті гемофилдік жұқпа
Гемофильная инфекция типа b

B 96.31.31

Жаңа туған нәрестенің сіреспесі
Столбняк новорожденного

А331.32

Сіреспенің басқа да нысандары
Другие формы столбняка

А351.33

Адамның иммун тапшылығы вирусынан (АИТВ) тудырған ауру
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)

В20 – В241.34

Жіті полиомиелит
Полиомиелит острый

А801.35

Жедел әлсіз сал
Острый вялый паралич

А80.31.36

Жел шешек
Ветряная оспа

В011.37

Қызылша
Корь

В051.38

Қызамық
Краснуха

В061.39

Туа біткен қызымық белгісі
Синдром врожденной краснухи

Р35.01.40

Вирустык ене энцефалиті
Клещевой вирусный энцефалит

А841.41

Геморрагиялық қызбалар
Геморрагические лихорадки

А90 – А991.41.1

соның ішінде Конго-Қрым геморрагиялыққызба
в том числе Конго-Крымская геморрагическая лихорадка

А98.01.​41.​1.​1

соның ішінде бүйрек синдромымен геморрагия лық қызба
в том числе геморрагичес кая лихорадка с почечным синдромом

А98.51.41.2

Денге қызбасы
лихорадка Денге

А 901.42

Барлық жіті вирусты гепатиттер
Острые вирусные гепатиты всего

В15 – В17.В191.42.1

оның ішінде А гепатиті
в том числе гепатит А

В151.42.2

В гепатиті
гепатит В

В161.42.3

D гепатиті
гепатит D

В17.01.42.4

С гепатиті
гепатит С

В17.11.42.5

Е гепатиті
гепатит Е

В17.21.42.6

созылмалы вирусты гепатиттер, алғаш анықталғандар, барлығы
хронические вирусные гепатиты, впервые выявленные, всего

В18.0 – В18.91.​42.​6.​1

оның ішінде дельтасы бар созылмалы вирусты В гепатиті
в том числе хронический вирусный гепатит В с дельта

В18.01.​42.​6.​2

дельтасы жоқ созылмалы вирусты В гепатиті
хронический вирусный гепатит В без дельта

В18.11.​42.​6.​3

созылмалы вирусты С гепатиті
хронический вирусный гепатит С

В18.21.43

Құтыру
Бешенство

А821.44

Эпидемиологиялық паротит
Паротит эпидемический

В261.45

Барлық риккетсиоздар
Риккетсиозы, всего

А75 – А791.45.1

онын ішінде эпидемиялық бөртпе сүзегі
в том числе эпидемический сыпной тиф

А751.​45.​1.​1

кенелік бөртпе сүзегі
клешевой сыпной тиф

А75.31.45.2

Ку қызбасы
лихорадка Ку

А.781.46

Иерсиниоздар
Иерсиниозы

А28.21.47

Лайм ауруы
Болезнь Лайма

А69.21.48

Алғаш анықталған безгек
Малярия впервые диагностированная

В50 – В541.49

Безгек паразиттің пайда болуы
Паразитоносители малярии

Z22.81.50

Висцералды лейшманиоз
Висцеральный лейшманиоз

В55.01.51

Тері лейшманиозы
Кожный лейшманиоз

В55.11.52

Эхинококкоз
Эхинококкоз

В671.53

Альвеококкоз
Альвеококкоз

В67.5-В67.71.54

Трихинеллез
Трихинеллез

В751.55

Аскаридоз
Аскаридоз

В771.56

Гименолепидоз
Гименолепидоз

В71.11.57

Энтеробиоз
Энтеробиоз

В.801.58

Амебиаз
Амебиаз

А061.59

Лямблиоз
Лямблиоз

А07.11.60

Токсоплазмоз
Токсоплазмоз

В581.61

Трихоцефалез
Трихоцефалез

В791.62

Стронгилоидоз
Стронгилоидоз

В781.63

Токсокароз
Токсокароз

В83.01.64

Тениаринхоз
Тениаринхоз

В68.11.65

Тениоз
Тениоз

В681.66

Дифиллоботриоз
Дифиллоботриоз

В70.01.67

Дирофиляриоз
Дирофиляриоз

В74.81.68

Анкилостомидоз
Анкилостомидоз

В761.69

Басқа трематодоздар
Другие трематодозы

В661.69.1

оның ішінде описторхоз
в том числе описторхоз

В66.01.70

Жоғарғы тыныс жолдарының анықталмаған жіті жұқпасы
Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная

J00 – J061.71

Тұмау
Грипп

J10 – J111.72

Туберкулез барлығы
Туберкулез всего

А15 – А191.72.1

онын ішінде тыныс алу мүшелері барлығы
в том числе органов дыхания всего

А15, А161.​72.​1.​1

оның ішінде бактерия бөлуімен (БК+)
в том числе с бактериовыделением (БК+)

А151.73

Мерез
Сифилис

А50 – А531.74

Қышыма
Чесотка

В861.75

Дерматомикоздар
Дерматомикозы

В351.76

Биттегендік
Педикулез

В851.77

Перинаталдық кезең үшін ерекшеленетін жұқпалы аурулар
Инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода

Р36, 37, 39, 39.0, 9.1, 39.4, 39.8, 9.91.78

Босанғаннан кейінгі кезеңмен басым байланысты асқынулар
Осложнения, связанные преимущественно с послеродовым периодом

О85, 86, 86.0, 86.1, 86.8, 91.0 – 91.21.79

Хирургиялық және терапиялық әрекеттерден болатын асқынулар
Осложнения хирургических и терапевтических вмешательств

Т80.2, Т.81.41.80

Коронавирустық инфекция, вирусы анықталған
Коронавирусная инфекция, вирус идентифицирован

U07.11.81

Коронавирустық инфекция, вирус анықталмаған
Коронавирусная инфекция, вирус не идентифицирован

U07.21.82

Коронавирустық инфекция белгіленбеген
Коронавирусная инфекция не уточненная

В34.2      Кестенің жалғасы

оның ішінен ауылдық жерлерден
из них в сельской местности

тіркелген ауру жағдайлары
зарегистрировано случаев заболевания

100 мың адамға шаққандағы көрсеткіш
показатель на 100 тысяч человек населения

барлығы
всего

оның ішінде:
в том числе:

барлығы
всего

оның ішінде:
в том числе:

0-14 жасты қосқанда
0 до 14 лет включительно

15-17 жасты қосқанда
от 15 до 17 лет включительно

0-14 жасты қосқанда
0 до 14 лет включительно

15-17 жасты қосқанда
от 15 до 17 лет включительно

7

8

9

10

11

12      Атауы Мекенжайы (респонденттің)
Наименование ____________________________ Адрес (респондента) ____________________
Телефоны (респонденттің)__________________ _______________
Телефон (респондента) стационарлық ұялы
стационарный мобильный


Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз1

Согласны на распространение первичных статистических данных1

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз1

Не согласны на распространение первичных статистических данных1

      Электрондық почта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) _____________________________________________
Орындаушы
Исполнитель ______________________________________ _____________________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)

Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности
____________________________________________ ________
тегі, аты және әкесінің аты(бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
___________________________________________ _________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Ескертпе:
Примечание:

      1Аталған тармақ "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес толтырылады

      1Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике"

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
Реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2022 жылғы 1 наурыздағы
№ 5 бұйрығына
2-қосымша

"Жекелеген инфекциялық және паразиттік аурулар туралы есеп" (индексі 1-ОИПЗ, кезеңділігі айлық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Жекелеген инфекциялық және паразиттік аурулар туралы есеп" (индексі 1-ОИПЗ, кезеңділігі айлық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Жекелеген инфекциялық және паразиттік аурулар туралы есеп" (индексі 1-ОИПЗ, кезеңділігі айлық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда және "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ мынадай анықтама пайдаланылады:

      инфекциялық және паразиттік аурулар – пайда болуы мен таралуы мекендеу ортасы биологиялық факторларының адамға әсер етуінен және аурудың ауырған адамнан, жануардан сау адамға берілу мүмкіндігінен болатын адам аурулары.

      3. Аурулардың атауы Х-қайта қаралған (АХЖ-10) аурулардың халықаралық жіктеліміне сәйкес көрсетілген.

      4. 1-бағанда есепті айда барлық халық арасында тіркелген ауру жағдайларының саны көрсетіледі.

      2-бағанда есепті айды қоса алғанда 0-ден 14 жасқа дейінгі жас тобында тіркелген ауру жағдайларының саны көрсетіледі.

      3-бағанда есепті айды қоса алғанда 15 жастан 17 жасқа дейінгі жас тобында тіркелген ауру жағдайларының саны көрсетіледі.

      7-бағанда есепті айда ауылдық жердің барлық тұрғындары арасында тіркелген ауру жағдайларының саны көрсетіледі.

      8-бағанда есепті айды қоса алғанда 0-ден 14 жастағы жас тобының ауылдық жерлерде тіркелген ауру жағдайларының саны көрсетіледі.

      9-бағанда есепті айды қоса алғанда 15 жастан 17 жасқа дейінгі жас тобында ауылдық жерлерде тіркелген ауру жағдайларының саны көрсетіледі.

      5. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1-баған = 2 және 3-бағандардың ∑;

      7-баған = 8 және 9-бағандардың ∑.

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
Реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2022 жылғы 1 наурыздағы
№ 5 бұйрығына
3-қосымша
Ақпаратты алушы органдар құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами получателями информации
Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне ұсынылады
Представляется Министерству здравоохранения Республики Казахстан
Анықталған диагнозбен өмірінде алғаш рет тіркелген аурулардың саны туралы есеп Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни установленным диагнозом

Индексі
Индекс

7-ЧЗЗВЖУД

тоқсандық
квартальная

есепті кезең
отчетный периодтоқсан
кварталжыл
год

      Аудандардың, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың денсаулық сақтау ұйымдары ұсынады

      Представляют организации здравоохранения районов, областей, города республиканского значения и столицы

      Ұсыну мерзімі - есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың 3-күні

      Срок представления - 3 числа следующего за отчетным кварталом месяца

БСН коды
код БИН


      1. Анықталған диагнозбен өмірінде алғаш рет тіркелген аурулардың санын көрсетіңіз, жағдай

      Укажите число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни установленным диагнозом, случай

Жол коды
Код строки

Кластар мен жекелеген аурулардың атаулары
Наименование классов и отдельных заболеваний

АХЖ-10 бойынша шифр
Шифр по МКБ-10

Барлық жағдайлардың саны
Число случаев всего

оның ішінде
в том числе

"Барлық жағдайлардың саны" бағанынан 14-28 жасты қоса алғанда
Из графы "число случаев всего" от 14 до 28 лет включительно

14 жасқа дейінгі балаларды қоса алғанда
дети до 14 лет включительно

15-17 жастағы балаларды қоса алғанда
дети 15-17 лет включительно

ересектер
взрослые

А

Б

В

1

2

3

4

5

1

Барлық аурулар
Всего заболеваний

А00 – Т98


1.1

Анемия
Анемия

D50 – D53, D55 – D64


1.2

Қан айналымы жүйесінің аурулары
Болезни системы кровообращения

I00 – I99


1.2.1

оның ішінде: жоғары қан қысымымен сипатталатын аурулар
из них: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением

I10 – I13


1.2.2

жүректің ишемиялық ауруы
ишемическая болезнь сердца

I20 – I25


1.​2.​2.​1

оның ішінде миокардтың инфаркті
в том числе инфаркт миокарда

I21 – I22


1.2.3

цереброваскулярлық аурулар
цереброваскулярные болезни

I60 – I69


1.3

Қант диабеті
Сахарный диабет

Е10 – Е11


1.4

Туберкулез
Туберкулез

А15 – А19


1.5

Қатерлі ісіктер
Злокачественные новообразования

С00 – С97


1.6

Психикалық бұзылулар және мінез-құлық бұзылулары
Психические расстройства и расстройства поведения

F00 – F09, F20 – F99


1.7

Психикалық белсенді затарды пайдаланумен байланысты психикалық бұзылулар және мінез-құлық бұзылулары
Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ

F10 – F19


1.7.1

оның ішінде алкогольді тұтынумен байланысты психикалық және мінез-құлық бұзылулары
в том числе психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя

F10


1.8

Жыныс жолдарымен басым берілетін аурулар – барлығы
Болезни, передающиеся преимущественно половым путем - всего

А50 – А64


1.8.1

олардың ішінде: мерез
из них: сифилис

А50 – А53


1.9

Сүйек-бұлшық ет жүйесі мен дәнекер тін аурулары
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

М00-М99


1.10

Жарақаттар және улану
Травмы и отравления

S00 – Т98


      Атауы Мекенжайы (респонденттің)
Наименование ______________________________
Адрес (респондента)_________________________
Телефоны (респонденттің)___________________________ ________________________
Телефон (респондента) стационарлық стационарный
ұялы мобильный

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз1
Согласны на распространение первичных статистических данных1

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз1
Не согласны на распространение первичных статистических данных1

      Электрондық почта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)_____________________________________________
Орындаушы Исполнитель ___________________________________ _____________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)

Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

      ____________________________________________ _________________
тегі, аты және әкесінің аты(бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
_______________________________________-______ _________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      1Аталған тармақ "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес толтырылады

      1Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике"

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
Реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2022 жылғы 1 наурыздағы
№ 5 бұйрығына
4-қосымша

"Анықталған диагнозбен өмірінде алғаш рет тіркелген аурулардың саны туралы есеп" (индексі 7-ЧЗЗВЖУД, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Анықталған диагнозбен өмірінде алғаш рет тіркелген аурулардың саны туралы есеп" (индексі 7-ЧЗЗВЖУД, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі –Заң) 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Анықталған диагнозбен өмірінде алғаш рет тіркелген аурулардың саны туралы есеп" (индексі 7-ЧЗЗВЖУД, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда және "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ мынадай анықтама пайдаланылады:

      динамикалық байқау – пациенттің денсаулық жағдайын жүйелі түрде байқау, сондай-ақ осы байқау нәтижелері бойынша қажетті медициналық көмек көрсету.

      3. 1-бағанда есептік тоқсанда медициналық ұйымға жүгінген науқастарда өмірінде алғаш рет тіркелген аурулардың барлық жағдайлары туралы мәлімет көрсетіледі.

      2-бағанда 1-бағандағы 14 жастағы және оған дейінгі балаларда өмірінде алғаш рет анықталған аурулардың саны көрсетіледі.

      3-бағанда 1-бағандағы 15-17 жастағы балаларды қоса алғанда өмірінде алғаш рет анықталған аурулардың саны көрсетіледі.

      4-бағанда 1-бағандағы ересектерде өмірінде алғаш рет анықталған аурулардың саны көрсетіледі.

      5-бағанда 1-бағандағы 14-28 жасты қоса алғанда өмірінде алғаш рет анықталған аурулардың саны көрсетіледі.

      4. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1-баған = 2-4-бағандардың ∑ барлық жолдар бойынша.

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
Реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2022 жылғы 1 наурыздағы
№ 5 бұйрығына
5-қосымша
Ақпаратты алушы органдар құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами получателями информации
Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне ұсынылады
Представляется Министерству здравоохранения Республики Казахстан
Жүкті, босанатын және босанған әйелдерге медициналық көмек көрсету туралы есеп Отчет о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам

Индексі
Индекс

21-БРР

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

      Аудандардың, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың денсаулық сақтау ұйымдары ұсынады

      Представляют организации здравоохранения районов, областей, города республиканского значения и столицы

      Ұсыну мерзімі - есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың 10 ақпан күні

      Срок представления – 10 февраля, следующего за отчетным периодом

БСН коды
код БИН      1. 2110 Ұйым қызмет көрсететiн ауданда тұратын жүктілер контингенті

      2110 Контингенты беременных, проживающих в районе обслуживания организации

Жол коды
Код строки

Жыл басындағы жүктілер саны, адам
Количество беременных на начало года, человек

Есепті жылда
В отчетном году

консультация беру мекемесiне бақылауға алынды
поступили под наблюдение консультации

одан басқа, басқа ұйымдарда бақыланғандар қатарынан түстi
кроме того, поступили из числа наблюдавшихся другими организациями

жүктілігі аяқталды (жыл басында бақыланғандар және есептегi жылда бақылауға алынғандар iшiнен)
закончили беременность (из числа состоявших под наблюдением на начало года и поступивших под наблюдение в отчетном году

түсiктермен1
абортами1

бақылаудан шыққандар
выбыло из под наблюдения

жыл аяғында бақыланған жүктілер саны
количество беременных из числа наблюдавшихся на конец года

барлығы
всего

оның iшiнде мерзiмi 12 аптаға дейiнгi жүктілер
в том числе со сроком беременности до 12 недель

босанумен
родами

мерзiмiнен кеш
позднее срока

мерзiмiнде
в срок

мерзiмiнен бұрын
преждевременными

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12      Жүктілігі аяқталғандар iшiнен

      Из числа закончивших беременность

      2120 1) терапевт тексердi 1 ___________________адам, оның iшiнде 12 аптаға дейiнгi жүктілік 2 ________ адам

      2120 1) были осмотрены терапевтом 1 ___________человек, в том числе до 12 недель беременности 2 _______________ человек

      Ескертпе:

      Примечание:

      1 медициналық түсiкке 12 аптаға дейiн жолдама алуға жүгінген әйелдер туралы деректер кiрмейдi

      1 не включаются данные о женщинах, обратившихся за направлением на медицинский аборт до 12 недель

      2. 2130 Бұрын болған немесе жүктілік кезiнде пайда болған, жүктілікті асқындыратын жекелеген аурулар, оқиға

      2130 Отдельные заболевания, предшествовавшие или возникшие во время беременности, осложняющие беременность, случай

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Х-қайта қараудың ХАЖ бойынша шифры
Шифр по МКБ Х-пересмотра

Оқиғалар саны
Количество случаев

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Х қайта қараудың ХАЖ бойынша шифры
Шифр по МКБ Х- пересмотра

Оқиғалар саны
Количество случаев

А

Б

В

1

А

Б

В

1

1

Iсiктер, протеинуриялық және гипертензиялық жағдайы
Отеки, протеинурия и гипертензивные состояния

О10-О15


8

Ас қорыту мүшелерiнiң ауруы
Болезни органов пищеварения

О99.6


1.1

оның iшiнде: эклампсия, преэклампсия
в том числе: преэклампсия, эклампсия

О14,О15


9

Вирусты гепатит
Вирусный гепатит

О98.4


2

Босанғанға дейiнгi кезеңдегi қан кету
Кровотечения в дородовом периоде

О44;О45-О46


10

Жүйке жүйесiнiң аурулары
Болезни нервной системы

О99.3


2.2

оның iшiнде бала жолдасының мерзiмiнен бұрын бөлiнуi
в том числе: преждевременная отслойка плаценты

О45


11

Қан айналымы жүйесiнiң аурулары
Болезни системы кровообращения

О16, О99.4


3

Жүктілік кезiндегi күре тамыр қабынуы
Венозные осложнения во время беременности

О22


12

Қалқанша без аурулары
Болезни эндокринной системы

О99.2


4

Жүктілік кезiндегi қант диабетi
Сахарный диабет во время беременности

О24


13

Жүктілік кезіндегi несеп жолдары жүйесiнiң аурулары
Болезни мочеполовой системы во время беременности

О23


5

Қан аздық
Анемии

О99.0


14

Мерзiмiнен асқан жүктілік
Переношенная беременность

О48


6

Тыныс мүшелерiнiң аурулары
Болезни органов дыхания

О99.5


15

Басқадай акушерлiк асқынулар
Прочие акушерские осложнения

О21;О25; О26;О28-О36;О42; О43;О47


7

Тыныс мүшелерiнiң туберкулезi
Туберкулез органов дыхания

О98.0


16

Басқа экстрагениталдық аурулар
Прочие экстрагенитальные заболевания

О98.1- О98.3,О98.5-О98.9,О99.1,О99.7-О99.8


      Стационардағы босануға көмек көрсету:

      Родовспоможение в стационаре:

      2210 Босандырылғандар барлығы 1 ____, оның iшiнде 14 жастан 28 жасқа дейін 2 ____, оның ішінде "барлығы" бағынан жасөспірім-қыздарда (15-18 жас) 3 ___, 19-29 жас аралығындағы жастар 4 ___, бұдан басқа, перзентханадан тыс босанған әйелдер келіп түскен 5 ___, босанғандар iшiнде: физиологиялық 6 ____, көп ұрықты 7 ____, оның iшiнде: егiздер 8 ___, үшемдер 9 ____. Жүктілігі босанумен аяқталған, денсаулығы мықты әйелдер саны 10 ___, оның ішінде әйелдер консультациясында қаралмағандары (әйелдер кабинеті) 11______.

      2210 Принято родов всего 1 _____, из них в возрасте от 14 до 28 лет 2_______, из графы "всего" у девочек-подростков (15-18 лет) 3 _____,у молодежи 19-29 лет 4 _____, кроме того, поступило родивших вне родильного отделения 5 ___, из числа родов: физиологические 6 ______, многоплодные 7 ____, из них: двойня 8 ___, тройня 9___. Количество женщин, абсолютно здоровых, из числа закончивших беременность родами 10 ____, количество женщин, из числа родивших, не посещавших женскую консультацию (женский кабинет) 11 ______.

      3. 2211 Босануды асқындырған аурулар (босанудағы және босанғаннан кейiнгi мерзiмдегi асқынулар), оқиға

      2211 Заболевания, осложнившие роды (осложнения родов и послеродового периода), случай

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Х қайта қараудың ХАЖ бойынша шифры
Шифр по МКБ Х- пересмотра

Оқиғалар саны
Количество случаев

Код жолы
Код строки

Атауы
Наименование

Х қайта қараудың ХАЖ бойынша шифры
Шифр по МКБ Х- пересмотра

Оқиғалар саны
Количество случаев

А

Б

В

1

А

Б

В

1

1

Босану қызметiнiң бұзылуы, босанудың ұзаққа созылуы
Нарушения родовой деятельности, затяжные роды

О62, О63


11

Жатыр жыртылуы
Разрыв матки

О71.1


2

Баланың дұрыс жатпауынан немесе орны тура болмағанына байланысты ауыр босанулар
Затрудненные роды вследствие неправильного положения или продолжения плода

О64


12

Босанғаннан кейiнгi қан кету
Послеродовое кровотечение

О72


3

Жамбас астауы сүйегiнiң ауытқуларына байланысты ауыр босанулар
Затрудненные роды вследствие аномалии костного таза

О65


13

Қысқыштарды салу арқылы босандыру
Роды с наложением щипцов

О81.0-О81.3


4

Ауыр босанулардың басқа түрлерi
Другие виды затрудненных родов

О66


14

Вакуум-экстракторды қолдана отырып босандыру
Роды с применением вакуум-экстрактора

О81.4


5

Қан кетумен асқынған босану қызметi мен босандыру
Родовая деятельность и родоразрешение, осложнившиеся кровотечением

О44-О45, О67


15

Іштен жарып баланы алуға рұқсат беру
Родоразрешение посредством кесарева сечения

О82


6

Балаға күш түсуден (дистресс) асқынған босану қызметi және босандыру
Родовая деятельность и родоразрешение, осложнившиеся стрессом плода (дистресс)

О68


16

Босанғаннан кейінгі сепсис
Послеродовой сепсис

О85


7

Босанғаннан кейiнгі инфекциялар
Другие послеродовые инфекции

О86


17

Босанғаннан кейiнгi мерзiмдегi күре тамыр асқынулары
Венозные осложнения в послеродовом периоде

О87


8

Кiндiк патологиясының жағдайы
Патологические состояния пуповины

О69


18

Акушерлiк эмболия
Акушерская эмболия

О88


9

Нәресте қабығының ауытқулары (су аздығы, су көптiгi)
Аномалии плодовых оболочек (маловодие, многоводие)

О40-О41


19

Сүт бездерiнiң инфекциялары
Инфекции молочной железы

О91


10

Бұтаралық жыртылу, барлығы
Разрыв промежности, всего

О70


20

Сүттiң азаюы
Гипогалактия

О92.4


10.1

оның iшiнде III дәрежедегi
в том числе III степени

О70.2


      4 212 Жүктілердің, босанушылардың және босанғандардың өлiмi себептері, оқиға

      2212 Причины смерти беременных, рожениц и родильниц, случай

Жол коды
Код строки

Өлiм себептерi
Причины смерти

Х қайта қараудың ХАЖ бойынша шифры
Шифр по МКБ Х- пересмотра

жүктілік мерзiмi
беременные со сроком беременности

Босанғандар және босанушылар
Роженицы и родильницы

Босанудан және түсіктен кейін қайтыс болғандар (42 күнге дейін)
Умерли в послеродовом и послеабортном периодах (до 42 дней)

Босанудан және түсіктен кейін қайтыс болғандар (43 күннен 365 күнге дейін)
Умерли в послеродовом и послеабортном периодах (с 43 до 365 дней)

12 аптаға дейiн
до 12 недель

13-21 апта
13-21 недель

22 аптадан жоғары
22 недели и более

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

1

Барлығы
Всего
1.1

I. Жүктілікке, босануға және босанғаннан кейiнгiге байланысты:
I. Связанные с беременностью, родами и послеродовым периодом:
1.1.1

Акушерлiк қан кету
Акушерские кровотечения

О20; О44; О45; О46; О67; О721.1.2

Преэклампсия, жүктiлiк талмасынан
Преэклампсия, эклампсия

О14-О15

Х


1.1.3

Жатыр жыртылуы
Разрыв матки

О71.0-O71.1

Х


1.1.4

Сепсис
Сепсис

О75.3; О85-О86; О911.​1.​4.​1

оның iшiнде перитонит
в том числе перитонит

О851.1.5

Акушерлiк эмболия
Акушерская эмболия

О88

Х


1.1.6

Басқа себептер
Прочие причины

О29; О74; О75.0; О75.1; О87; О89; О901.2

II. Екiқабаттылыққа және босануға байланысы жоқ:
II. Не связанные с беременностью и родами:
1.2.1

Қан, қан айналысы мүшелерiнiң аурулары
Болезни крови, кроветворных органов

О99.0, О99.11.2.2

Эндокриндi аурулар
Эндокринные болезни

О99.21.2.3

Қан айналымы жүйесiнiң аурулары
Болезни системы кровообращения

О99.41.2.4

Тыныс жолдары мүшелерiнiң аурулары
Болезни органов дыхания

О99.51.2.5

Ас қорыту мүшелерiнiң аурулары
Болезни органов пищеварения

О99.6, О98,41.2.6

Несеп жолдары жүйесiнiң аурулары
Болезни мочеполовой системы

О231.2.7

Басқа аурулар
Другие заболевания

О98, О99.3, О99.7, О99.81.2.8

Коронавирустық инфекция, вирусы анықталған
Коронавирусная инфекция, вирус идентифицирован

U07.11.2.9

Коронавирустық инфекция, вирус анықталмаған
Коронавирусная инфекция, вирус не идентифицирован

U07.21.3

III. Түсiктер
III. Аборты

О03-О08.9
Х1.4

IV. Жатырдан тыс бiткен жүктілік
IV. Внематочная беременность

О00


Х

Х

Х      2213 Қайтыс болғандардың iшiнде, акушерлiк стационарда: 1 ___, гинекологияда 2 _________, басқа стационарларда 3 ______, жеке меншiк клиникаларда 4 ______, үйiнде 5 _________________, басқа жерлерде 6 _____________.

      2213 Из числа умерших, умерло в: акушерских стационарах 1 _________, гинекологических 2 _________, других стационарах 3 _________, в частных клиниках 4 _______________, на дому 5 _________________, прочих местах 6 _____________.

      5. 2245 Туғандарды және қайтыс болғандарды туған кездегi салмағына қарай бөлу, адам

      2245 Распределение родившихся и умерших по массе тела при рождении, человек

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Барлығы
Всего

туғандағы салмағы граммен
с весом при рождении в граммах

500-999

1000-1499

1500-2499

2500 және одан жоғары
2500 и более

оның ішінде: 4000 және одан жоғары
в том числе 4000 и более

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Тiрi туғандар
Родились живыми1.1

оның iшiнде қайтыс болғандар, барлығы
из них умерло, всего1.1.1

оның iшiнде алғашқы 0-6 тәулікте
в том числе в первые 0-6 суток1.1.2

7-27 тәулікте
7-27 суток1.1.3

28 тәулік және одан жоғары
28 суток и более2

Өлi туғандар
Родились мертвыми2.1

олардың iшiнде: босану қызметi басталмай өлгендер
из них: в антенатальный период2.2

босану кезінде өлгендер
в интранатальный период      2246 Тiрi туғандар (босанатын ұйымнан басқа жерде туғаннан соң келiп түскендердi қосқанда) барлығы 1 ___________, оның iшiнде мерзiмiнен бұрын туғандар 2 ______________, өлi туғандар-барлығы 3 ___________, оның iшiнде мерзiмiнен бұрын туғандар 4 ___________, өлi туғандар ішінен босану басталғанға дейін шетінеген 5 ______________.

      2246 Родились живыми (включая поступивших после рождения вне родильной организации) всего 1 ____________, из них родились ранее срока 2 _________, родились мертвыми - всего 3 __________, из них родились ранее срока 4 ______, из числа родившихся мертвыми, смерть наступила до начала родовой деятельности 5 ______________.

      2247 Жаңа туған нәрестелер ауыстырылды (ұрықтар) басқа стационарларға (емшектегi және мерзiмiне жетпеген балалар бөлiмiне) 1 _____, туберкулезге қарсы егу 2 _____, В гепатит қарсы егу 3 __________.

      2247 Переведено новорожденных (плодов) в другие стационары (отделения для недоношенных и грудных детей) 1 __________, сделано противотуберкулезных прививок 2 ______, сделано прививок против гепатита В 3 _________.

      6. 2250 Дене салмағы 500-999 грамм болып туған жас нәрестелердiң (ұрықтардың), ауруы мен өлiмiнiң себептерi, адам

      2250 Заболевания и причины смерти новорожденных (плодов), родившихся с массой тела 500-999 грамм, человек

Жол коды
Код строки

Атау
Наименование

Х-қайта қараудың ХАЖ бойынша шифры
Шифр по МКБ Х-пересмотра

Ауру болып туғандар және ауырып қалғандар
Родились больными и заболело

оның iшiнде шетінегендері
из них умерли

өлi туғандар
родились мертвыми

барлығы
всего

соның iшiнде 0-6 тәулік шамасындағы
0-6 суток

7-27 тәулік шама сындағы
7-27 суток

28 тәуліктен жоғары
28 суток и более

барлығы
всего

оның ішінде: босану қызметi басталмай шетінгендер
в том числе антенатально

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

1

Барлық балалар
Всего детей

1.1

оның iшiнде ауруы барлар:
число заболеваний: у них

А50, J00-06, J20-J22, J12-J-18, L00-L08, Q00-Q99, P00-P96, T20-T50, T70-T74, T80.T81.2


X

X

X

X

X

X

2

Жіті респираторлық инфекциялар
Острые респираторные инфекции

J00-06, J20-J22
3

Өкпе қабынуы
Пневмония

J12-J18
4

Терi және терiасты шелмайының жұқпалары
Инфекции кожи и подкожной клетчатки

L00-L08
5

Туа бiткен ауытқулар
Врожденные аномалии

Q00-Q99
6

Перинаталдық кезеңде пайда болатын басқа да жағдайлар
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде

P00-P96
6.1

оның iшiнде:бойының өсуінің бәсеңдеуі және ұрық қорегінің жетіспеушілігі
из них: замедленный рост и недостаточность питания плода

P05
7

Босану кезендегі жарақаттар, оның ішінде:
Родовые травмы из них:

P10-P15
7.1

босану кезіндегi бас сүйек iшiндегi жарақат
внутричерепная родовая травма

P10
8

Жатырда оттегі жетіспеуі және туу кезінде тұншығу
Внутриутробная гипоксия и асфиксия при рождении

P20, P21
9

Тыныстың бұзылу синдромы
Синдром дыхательных расстройств

P22
10

Туа біткен өкпе қабынуы
Врожденные пневмонии

P23
11

Аспирацияның жаңа туғандағы синдромы
Неонатальные синдромы аспирации

P24
12

Перинаталдық кезеңде кездесетiн басқа да респираторлық жағдайлар
Другие респираторные нарушения, возникающие в перинатальном периоде

P25-P29
13

Перинаталдық кезеңге тән өзіндік ерекше инфекциялар
Инфекции, специфичные для перинатального периода

P35, P37-39
13.1

жаңа туған нәрестелердiң бактериалдық инфекциялары
бактериальнаяинфекция новорожденных

P36
14

Ұрықта және жаңа туған нәрестелерде геморрагиялық және гематологиялық бұзылу, оның ішінде:
Геморрагические и гематологические нарушения у плода и новорожденного, из них:

P50-P59
14.1

қарынша ішіне қан кету
внутрижелудочковое кровоизлияние

P52
14.2

ұрықтың және жаңа туған нәрестелердің қан кету ауруы
геморрагическая болезнь плода и новорожденного

P53
14.3

ұрықтың және жаңа туған нәрестелердің гемолиздік ауруы
гемолитическая болезнь плода и новорожденного

P55
14.4

жаңа туған нәрестелердің сары ауруы
желтухи новорожденного

P58-P59
15

Ұрықтың және жаңа туған нәрестелердің ас қорыту мүшелерінің бұзылуы
Расстройства системы пищеварения у плода и новорожденного

P75-P78
16

Ұрықтың және жаңа туған нәрестелер терісінің және терморегуляцияның бұзылу жағдайлары
Состояния, вовлекающие наружные покровы и терморегуляцию плода и новорожденного

P80-P83
17

Перинаталды кезеңдегі басқа бұзылулар
Другие нарушения, возникающие в перинатальном периоде

P90-P96
18

Жаңа туған нәрестелердiң басқа да аурулары (шифрды ашу)
Прочие болезни новорожденного (расшифровать)

A50, T70-T50, T70-T74
18.1

оның ішінде: мерез
в том числе сифилис

A50
      7 2260 1000-1499 грамм дене салмағымен жаңа туған нәрестелердiң ауруларының және өлiмiнiң себептерi, оқиға

      2260 Заболевания и причины смерти новорожденных, родившихся с массой тела 1000-1499 грамм, случай

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Х-қайта қараудың ХАЖ бойынша шифры
Шифр по МКБ Х-пересмотра

Ауру болып туғандар және ауырғандар
Родились больными и заболело

соның iшiнде өлгендерi
из них умерли

өлi туғандар
родились мертвыми

барлығы
всего

0-6 тәулік шамасында
0-6 суток

7-27 тәулік шамасында
7-27 суток

28 тәулік және одан жоғары
28 суток и более

барлығы
всего

соның iшiнде босану қызметi басталмай өлген
в том числе антенатально

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

1

Барлық балалар
Всего детей

1.1.

ауру саны: оның iшiнде:
число заболеваний: у них

А50, J00-J06, J20-J22, J12-J18, L00-L08, Q00-Q99, P00-P96, Т20-Т50, Т70-Т74, T80, T81.2


Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

Жіті респираторлық инфекциялар
Острые респираторные инфекции

J00-J06, J20-J22
3

Өкпе қабынуы
Пневмония

J12-J18
4

Терi және терiасты шелмайының жұқпалары
Инфекции кожи и подкожной клетчатки

L00-L08
5

Туа бiткен ауытқулар
Врожденные аномалии

Q00-Q99
6

Перинаталдық кезеңде кездесетiн жекелеген жағдайлар
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде

P00-P96
6.1

оның iшiнде: бойының өсуінің бәсеңдеуі және ұрыққа қоректің жетіспеушілігі
из них замедленный рост и недостаточность питания плода

P05
7

Босану кезеңдегi жарақаттар
Родовые травмы

P10-P15

оның iшiнде:
из них:

7.1

бойының өсуінің бәсеңдеуі және ұрыққа қоректің жетіспеушілігі
замедленный рост и недостаточность питания плода

P10
7.2

бастың шашы бар бөлiгiнiң зақымдануы
повреждения волосистой части головы

P12
7.3

босануда қаңқаның зақымдануы
родовая травма скелета

P13
7.4

перифериялық жүйке жүйесiнiң босануда зақымдануы
родовая травма периферической нервной системы

P14
8

Тыныс алу және жүрек-тамыр жүйелерiнiң бұзылуы
Расстройства дыхательной и сердечно-сосудистой системы

P20-P29
8.1

оның iшiнде: жатырда оттегiнің жетiспеуі және туу кезiнде тұншығу
из них: внутриутробная гипоксия и асфиксия при рождении

P20-P21
8.2

тыныс алудың бұзылу синдромы
синдром дыхательных расстройств

Р22
8.3

туа біткен өкпе қабынуы
врожденная пневмония

Р23
8.4

аспирацияның жаңа туғандағы синдромы
неонатальный синдром аспирации

P24
9

Перинаталдық кезеңге тән ерекше инфекциялар
Инфекции, специфичные для перинатального периода

Р35-Р39
9.1

оның iшiнде: iштен туа болған вирусты инфекциялар
из них: врожденные вирусные инфекции

P35-Р35.9
9.2

жаңа туған нәрестелердiң бактериалдық жұқпалары
бактериальная инфекция новорожденного

P36
9.3

жаңа туған нәресте кiндiгiнiң қабынуы
омфалит новорожденного

P38
10

Ұрықтың және жаңа туған нәрестелердiң қан кету және гемолиздiк бұзылулары
Геморрагические и гематологические нарушения у плода и новорожденного

P50-Р59
10.1

оның iшiнде: қарынша ішіне қан кету
из них: внутрижелудочковое кровоизлияние

P52
10.2

ұрықтың және жаңа туған нәрестелердiң қан кету ауруы
геморрагическая болезнь плода и новорожденного

Р53
10.3

ұрықтың және жаңа туған нәрестелердiң гемолиздiк ауруы
гемолитическая болезнь плода и новорожденного

P55
10.4

жаңа туған нәрестелердiң сары ауруы
желтухи новорожденных

P58-Р59
11

Ұрықтың және жаңа туған нәрестелердiң ас қорыту мүшелерінің бұзылулары
Расстройства системы пищеварения у плода и новорожденного

Р75-Р78
12

Ұрықтың және жаңа туған нәрестелер терісінің және терморегуляциясының бұзылу жағдайы
Состояния, вовлекающие наружные покровы и терморегуляцию плода и новорожденного

Р80-Р83
13

Перинаталдық кезеңде кездесетiн басқа да бұзылулар
Другие нарушения, возникающие в перинатальном периоде

Р90-Р96
14

Жаңа туған нәрестелердiң басқа да аурулары (шифрды ашу)
Другие нарушения, возникающие в перинатальном периоде

А50, Т20-Т50, Т70-Т74
14.1

соның iшiнде: туа біткен мерез
в том числе врожденный сифилис

А50
      8 2270 1500-2499 грамм дене салмағымен жаңа туған нәрестелердің ауруларының және өлімнің себептері, оқиға

      2270 Заболевания и причины смерти новорожденных, родившихся с массой тела 1500-2499 грамм, случай

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Хқайтақараудың ХАЖбойыншашифры
Шифр по МКБ Х- пересмотра

Ауру болып тұғандар және ауырғандар
Родились больными и заболело

соның iшiнде өлгендерi
из них умерли

өлi туғандар
родились мертвыми

барлығы
всего

0-6 тәулік шамасында
0-6 суток

7-27 тәулік шамасында
7-27 суток

28 тәулік және одан жоғары
28 суток и более

барлығы
всего

соның iшiнде босану қызметi басталмай өлген
в том числе антенатально

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

1

Барлық балалар
Всего детей

1.1.

ауру саны: оның iшiнде:
число заболеваний: у них

А50, J00-J06, J20-J22, J12-J18, L00-L08, Q00-Q99, P00-P96, Т20-Т50, Т70-Т74, T80, T81.2


X

X

X

X

X

Х

2

Жіті респираторлық инфекциялар
Острые респираторные инфекции

J00-J06, J20-J22
3

Өкпе қабынуы
Пневмония

J12-J18
4

Терi және терiасты шелмайының жұқпалары
Инфекции кожи и подкожной клетчатки

L00-L08
5

Туа бiткен ауытқулар
Врожденные аномалии

Q00-Q99
6

Перинаталдық кезеңде кездесетiн жекелеген жағдайлар
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде

P00-P96
6.1

оның iшiнде: бойының өсуінің бәсендеуі және ұрыққа қоректің жетіспеушілігі
из них: замедленный рост и недостаточность питания плода

P05
7

Босану кезеңдегi жарақаттар
Родовые травмы

P10-P15

оның iшiнде:
в том числе:

7.1

босану кезеңiндегi жарақат қоздырған жыртылу және бас сүйек iшiне қан құйылу
из них: разрыв и внутричерепное кровоизлияние, вызванные родовой травмой

P10
7.2

бастың шашы бар бөлiгiнiң зақымдануы
повреждения волосистой части головы

P12
7.3

босануда қаңқаның зақымдануы
родовая травма скелета

P13
7.4

перифериялық жүйке жүйесiнiң босануда зақымдануы
родовая травма периферической нервной системы

P14
8

Тыныс алу және жүрек-тамыр жүйелерiнiң бұзылуы
Расстройства дыхательной и сердечно-сосудистой системы

P20-P29
8.1

оның iшiнде: жатырда оттегi жетiспеу туу кезiнде тұншығу
из них: внутриутробная гипоксия и асфиксия при рождении

P20-P21
8.2

тыныс алудың бұзылу синдромы
синдром дыхательных расстройств

Р22
8.3

туа біткен өкпе қабынуы
врожденная пневмония

Р23
8.4

аспирацияның жаңа туғандағы синдромы
неонатальный синдром аспирации

P24
9

Перинаталдық кезеңге тән ерекше инфекциялар
Инфекции, специфичные для перинатального периода

Р35-Р39
9.1

оның iшiнде: iштен туа болған вирусты инфекциялар
из них: врожденные вирусные инфекции

P35-Р35.9
9.2

жаңа туған нәрестелердiң бактериалдық жұқпалары
бактериальная инфекция новорожденного

P36
9.3

жаңа туған нәресте кiндiгiнiң қабынуы
омфалит новорожденного

P38
10

Ұрықтың және жаңа туған нәрестелердiң қан кету және гемолиздiк бұзылулары
Геморрагические и гематологические нарушения у плода и новорожденного

P50-Р59
10.1

оның iшiнде: қарынша ішіне қан кету
из них: внутрижелудочковое кровоизлияние

P52
10.2

ұрықтың және жаңа туған нәрестелердiң қан кету ауруы
геморрагическая болезнь плода и новорожденного

Р53
10.3

ұрықтың және жаңа туған нәрестелердiң гемолиздiк ауруы
гемолитическая болезнь плода и новорожденного

P55
10.4

жаңа туған нәрестелердiң сары ауруы
желтухи новорожденных

P58-Р59
11

Ұрықтың және жаңа туған нәрестелердiң ас қорыту мүшелерінің бұзылулары
Расстройства системы пищеварения у плода и новорожденного

Р75-Р96
12

Ұрықтың және жаңа туған нәрестелер терісінің және терморегуляциясының бұзылу жағдайы
Состояния, вовлекающие наружные покровы и терморегуляцию плода и новорожденного

Р80-Р83
13

Перинаталдық кезеңде кездесетiн басқа да бұзылулар
Другие нарушения, возникающие в перинатальном периоде

Р90-Р96
14

Жаңа туған нәрестелердiң басқа да аурулары (шифрды ашу)
Другие нарушения, возникающие в перинатальном периоде

А50, Т20-Т50, Т70-Т74
14.1

соның iшiнде: туа біткен мерез
в том числе врожденный сифилис

А50
      9 2280 Дене салмағы 2500 грамм және одан жоғары жаңа туған нәрестелердің ауруларының және өлімінің себептері, оқиға

      2280 Заболевания и причины смерти новорожденных, родившихся с массой тела 2500 грамм и более, случай

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Х-қайта қараудың ХАЖ бойынша шифры
Шифр по МКБ Х-пересмотра

Ауру болып тұғандар және ауырғандар
Родились больными и заболело

соның iшiнде өлгендерi
из них умерли

Өлi туғандар
Родились мертвыми

барлығы
всего

оның ішінде: шала туғандар
в том числе недоношенных

барлығы
всего

оның ішінде мерзiмiне жетпеген балалар
в том числе недоношенных

0-6 тәулік шамасындағы
0-6 суток

7-27 тәулік шамасындағы
7-27 суток

28 тәуліктен жоғары
28 суток и более

барлығы
всего

соның ішінде: босану қызметi басталмай өлгендер
в том числе антенатально

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Барлық балалар
Всего детей1.1.

ауру саны: оның iшiнде:
число заболеваний: у них

А50, J00-J06, J20-J22, J12-J18, L00-L08, Q00-Q99, P00-P96, Т20-Т50, Т70-Т74, T80, T81.2Х

Х

X

X

X

X

X

2

Жіті респираторлық инфекциялар
Острые респираторные инфекции

J00-J06, J20-J22


3

Өкпе қабынуы
Пневмония

J12-J18


4

Терi және терiасты шелмайының жұқпалары
Инфекции кожи и подкожной клетчатки

L00-L08


5

Туа бiткен ауытқулар
Врожденные аномалии

Q00-Q99


6

Перинаталдық кезеңде кездесетiн басқа жағдайлар
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде

P00-P96


6.1

оның iшiнде: бойының өсуінің бәсендеуі және ұрыққа қоректің жетіспеушілігі
из них: замедленный рост и недостаточность питания плода

P05


7

Босану кезеңдегi жарақаттар
Родовые травмы

P10-P15оның iшiнде:
в том числе:

P10


7.1

босану кезеңiндегi жарақат қоздырған жыртылу және бас сүйек iшiне қан құйылу
из них: разрыв и внутричерепное кровоизлияние, вызванные родовой травмой

7.2

бастың шашы бар бөлiгiнiң зақымдануы
повреждения волосистой части головы

P12


7.3

босануда қаңқаның зақымдануы
родовая травма скелета

P13


7.4

перифериялық жүйке жүйесiнiң босануда зақымдануы родовая
травма периферической нервной системы

P14


8

Тыныс алу және жүрек-тамыр жүйелерiнiң бұзылуы
Расстройства дыхательной и сердечно-сосудистой системы

P20-P29


8.1

оның iшiнде: жатырда оттегi жетiспеу және туу кезiнде тұншығу
изних: внутриутробная гипоксия и асфиксия при рождении

P20-P21


8.2

тыныс алудың бұзылу синдромы
синдром дыхательных расстройств

Р22


8.3

туа біткен өкпе қабынуы
врожденная пневмония

Р23


8.4

аспирацияның жаңа туғандағы синдромы
неонатальный синдром аспирации

P24


9

Перинаталдық кезеңге тән ерекше инфекциялар
Инфекции, специфичные для перинатального периода

Р35-Р39


9.1

оның iшiнде: iштен туа болған вирусты инфекциялар
из них: врожденные вирусные инфекции

P35-Р35.9


9.2

жаңа туған нәрестелердiң бактериалдық жұқпалары
бактериальная инфекция новорожденного

P36


9.3

жаңа туған нәресте кiндiгiнiң қабынуы
омфалит новорожденного

P38


10

Ұрықтың және жаңа туған нәрестелердiң қан кету және гемолиздiк бұзылулары
Геморрагические и гематологические нарушения у плода и новорожденного

P50-Р59


10.1

оның iшiнде: қарынша ішіне қан кету
из них: внутрижелудочковое кровоизлияние

P52


10.2

ұрықтың және жаңа туған нәрестелердiң қан кету ауруы
геморрагическая болезнь плода и новорожденного

Р53


10.3

ұрықтың және жаңа туған нәрестелердiң гемолиздiк ауруы
гемолитическая болезнь плода и новорожденного

P55


10.4

жаңа туған нәрестелердiң сары ауруы
желтухи новорожденных

P58-Р59


11

Ұрықтың және жаңа туған нәрестелердiң ас қорыту мүшелерінің бұзылулары
Расстройства системы пищеварения у плода и новорожденного

Р75-Р96


12

Ұрықтың және жаңа туған нәрестелер терісінің және терморегуляциясының бұзылу жағдайы
Состояния, вовлекающие наружные покровы и терморегуляцию плода и новорожденного

Р80-Р83


13

Перинаталдық кезеңде кездесетiн басқа да бұзылулары
Другие нарушения, возникающие в перинатальном периоде

Р90-Р96


14

Жаңа туған нәрестелердiң басқа да аурулары (шифрды ашу)
Другие нарушения, возникающие в перинатальном периоде

А50, Т20-Т50, Т70-Т74


14.1

соның iшiнде: туа біткен мерез
в том числе врожденный сифилис

А50


      10. 1000 Түсіктер туралы ақпарат, оқиға

      1000 Информация по абортам, случай

Жол коды
Код строки

Атау
Наименование

Х-қайта қараудың ХАЖ бойынша шифры
Шифр по МКБ Х-пересмотра

Барлығы
Всего

олардың iшiнде
из них

жастағы әйелдерде
у женщин в возрасте

жүктілік мерзiмi
по срокам беременности

13 жасты қоса алғанда дейiн
до 13 лет включительно

14 - 17 жасты қоса алғанда
14 - 17 лет включительно

18 - 19 жасты қоса алғанда
18 - 19 лет включительно

20 - 28 жасты қоса алғанда
20 - 28 лет включительно

29- 34 жасты қоса алғанда
29- 34 лет включительно

35 жас және одан үлкендер
35 лет и старше

12 аптаға дейiн
до 12 недель

13-21 апта
13-21 недель

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Барлық түсiктер:
Всего абортов

О02-О06, Z30.оның iшiнде:
из них:1.1

өздiгiнен болған түсiктер
самопроизвольные аборты

О02-O03


1.2

12 аптаға дейiнгi медициналық түсiктер
медицинские аборты до 12 недель (кюретаж)

O04

Х

1.2.1

өте ерте жасалған түсiктер
мини-аборты (вакуум аспирация)

Z30.3

Х

1.​2.​1.​1

соның ішінде медикаментозды түсік
из них: медикаментозный аборт1.3

медициналық көрсеткіштер бойынша жасалған түсiктер
аборты по медицинским показаниям

O05


1.4

жасанды түсіктер (әлеуметтiк көрсеткіштер бойынша)
аборты искусственные (по социальным показаниям)

О06


1.5

қылмысты түсiктер
криминальные аборты

O07


2

Оның iшiнен алғашқы жүктілікке жасалған түсiк
Из общего числа, аборты у первобеременных3

Түсiкке байланысты асқынулар, барлығы:
Осложнения, вызванные абортом, всего

O08соның iшiнде:
в том числе:

O08.6


3.1

жатырдың тесiлуi
перфорация матки3.2

қан кету
кровотечения

O08.1


3.3

инфекциялар
инфекции

O08.0


3.4

басқалары
прочие

О08.2-О08.5; О08.7-О08.9


4

Түсiктен кейiн қайтыс болған әйелдер саны, барлығы:
Число женщин, умерших после аборта, всего
оның iшiнде:
из них:4.1

қан кетуден
от кровотечения

O08.1


4.2

жүктiлiк талмасынан
эклампсии

O15


4.3

жатырдың жыртылуы
разрыва матки

O08.6


4.4

сепсистен
сепсиса

O08.0


4.5

акушерлік эмболия
акушерской эмболии

O08.2


4.6

басқа жағдайлардан (қанқатпасының эмболиясы, наркоз асқынулары, анафилаксиялық шок және тағы басқа)
прочих причин (тромбоэмболия, наркозные осложнения, анафилактический шок, гемотрансфузионный шок и другие)

О08.3-О08.5; О08.7-О08.8


4.7

экстрагениталдық ауытқулардан
от экстрагенитальной патологии

О98-О99


      Атауы Мекенжайы (респонденттің)
Наименование ________________________________
Адрес (респондента)_____________________________
Телефоны (респонденттің)______________________ ___________________________________
Телефон (респондента) стационарлық ұялы
стационарный мобильный

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз2
Согласны на распространение первичных статистических данных2

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз2
Не согласны на распространение первичных статистических данных2

      Электрондық почта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) _____________________________________________
Орындаушы
Исполнитель ____________________________________ _______________________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности
_________________________________________ ________________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
__________________________________-______ ____________________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Ескертпе:

      Примечание:

      2Аталған тармақ "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес толтырылады

      2Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике"

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және Реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2022 жылғы 1 наурыздағы
№ 5 бұйрығына
6-қосымша

"Жүкті, босанатын және босанған әйелдерге медициналық көмек туралы есеп" (индексі 21-БРР, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Жүкті, босанатын және босанған әйелдерге медициналық көмек туралы есеп" (индексі 21-БРР, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Жүкті, босанатын және босанған әйелдерге медициналық көмек туралы есеп" (индексі 21-БРР, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулық Заңда және Қазақстан Республикасының "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Кодексінде айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ мынадай анықтама пайдаланылады:

      шарананың тірі тууы және өлі тууы – жаңа туған баланың (шарананың) Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының шарананың тірі тууы мен өлі тууының тиісті халықаралық өлшемшарттары бойынша айқындалатын жай-күйілері.

      3. Статистикалық нысанды ұсынады:

      1) перзентханалар, барлық меншік нысанындағы әйелдер консультациялары бар барлық емдеу-алдын алу ұйымдары, емханалар құрамындағы акушерлік-гинекологиялық кабинеттер, перзентханалар, палаталар, стационардағы төсектер;

      2) аудандық және ауылдық учаскелік ауруханалар, егер олар жүкті әйелдерді бақыласа, отбасылық-дәрігерлік амбулаториялар;

      3) құрамында акушерлік-гинекологиялық стационары немесе әйелдер консультациясы бар ғылыми-зерттеу мекемелері.

      4. Әйелдер консультацияларының қызметі "Ұйымға қызмет көрсету ауданында тұратын жүкті әйелдер контингенті" бөлімінде ұсынылған (2110, 2120, 2130-кестелері).

      Ауылдық учаскелік және аудандық ауруханалар, отбасылық-дәрігерлік амбулаториялар көрсетілген кестелерге босанғанға дейін және босанғаннан кейінгі кезеңде босанған әйелдерге фельдшерлік-акушерлік пункттердің персоналы тікелей бақылауды жүзеге асырған жүкті әйелдерді қоса алғанда, оларға қызмет көрсету ауданында тұратын жүкті әйелдер туралы мәліметтерді енгізеді. Бұл жағдайда жүкті әйелге Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тіркеу тізіміндегі № 21579 тіркелген) бекітілген "Жүкті және босанған әйелдің жеке картасы" (№077/е нысаны) (бұдан әрі – жүкті және босанған әйелдің картасы) жүргізіледі.

      Әйелдер консультациялары, емхананың акушерлік-гинекологиялық кабинеттері, отбасылық-дәрігерлік амбулаториялар 2110, 2120, 2130-кестелерін толығымен толтырады.

      "Ұйымның қызмет көрсету ауданында тұратын жүкті әйелдер контингенті" бөлімін толтыру үшін мәліметтер жүкті және босанған әйелдің картасынан алынады.

      5. 2110-кестеде экстрокорпоралдық ұрықтандырудан (бұдан әрі – ЭКҰ) кейінгі жүкті әйелдер туралы мәліметтер, 1-бағанға өткен жылдың соңында есепте тұрған жүкті әйелдердің саны туралы мәліметтер енгізіледі. 2110-кестенің 2-бағанына есепті жылы консультацияның бақылауына түскен барлық жүкті әйелдер, 3-бағанға – оның ішінде жүктіліктің ерте мерзімінде – 12 аптаға дейін енгізіледі. 2-бағанның деректері жүктіліктің кеш мерзімінде бақылауға түскендер есебінен 3-бағанның деректерінен асуы тиіс. 4-бағанға басқа мекемелерде қаралғандар қатарынан түскен жүкті әйелдер туралы мәліметтер енгізіледі. Олар 2 және 3-бағандарға енгізілмейді. 5-8-бағандарға жыл басында бақылауда тұрған әйелдердің жүктілігінің нәтижелері туралы мәліметтер енгізіледі. 5 және 6-бағандарда жүктілігі мерзімінде босанған әйелдердің саны: мерзімінде – 5-баған, мерзімінен бұрын – 6-баған, кешіккен – 7-баған (жүктіліктің 42-аптасынан астам), 8-бағанда – түсік көрсетіледі. Бұған түсік жасауға өтініш білдірген әйелдер туралы деректер енгізілмейді. Мерзімінен бұрын босанудың (6-бағаны) саны шала туған балалардың санымен (2245-кесте, 1-жол, 2-4-баған) салыстырылады. 9-бағанда әйелдер консультациясының бақылауынан шыққан жүкті әйелдердің саны туралы деректер көрсетіледі.

      2110-кестесінде 10-бағанда есепті жылдың соңында бақылауда қалған жүкті әйелдердің саны көрсетіледі.

      6. 2120-кестесінде жүктіліктің 12 аптасына дейін жүктілікті үзгендер санынан терапевт қараған жүкті әйелдер туралы мәліметтер көрсетіледі.

      1-тармақ 2110-кестенің 2-тармағынан көп, бірақ 5, 6, 7, 8-бағандарының қосындысынан артық емес.

      5. 2130-кестесінде жүктіліктің алдындағы кезеңде немесе жүктілік кезінде анықталған жүкті әйелдердің аурулары туралы мәліметтер көрсетіледі, егер олар жүктілікті қиындатса, өздері онымен ауырлайды немесе акушерлік көмек көрсетудің негізгі себебі болып табылады.

      6. 2210-кестедегі "Босандырылғандар" деген жол – барлығы 1-тармақ "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген "Тууды тіркеу нысаны" 020/у-нысанынан толтырылады (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 тіркелген).

      3-тармақта жалпы саннан – 15-18 жастағы жасөспірім қыздарда, 4-тармақта – 19-29 жас аралығындағы жастарда қабылданған босанулар саны белгіленеді.

      5-тармаққа кейіннен ауруханаға жатқызылған үйде босану, жолда босану енгізіледі. Стационарда қабылданған босанудың жалпы санынан (1-тармақ) 6-тармақта физиологиялық босанудың саны көрсетіледі.

      Босанудың жалпы санынан 1-тармақтан көп ұрықты босанудың саны – 7-тармақ көрсетіледі, олардың қаншасы егіз (8-тармақ), үшем (9-тармақ) екенін жазу қажет.

      10-тармақта жүктілікті босанумен аяқтағандардың ішінен абсолютті сау әйелдердің, яғни жедел және созылмалы соматикалық патологиясы жоқ, жүктілік пен босану ағымының асқынулары жоқ әйелдердің саны көрсетіледі.

      11-тармақта әйелдер консультациясына (кабинетіне) келмеген әйелдер саны көрсетіледі.

      9. 2211-кестеде босануды қиындатқан аурулар (босану және босанғаннан кейінгі кезеңнің асқынулары) көрсетіледі.

      10. 2212-кестеге жазатайым оқиғалардан (авто және әуе апаттары, суицид, кісі өлтіру және басқалар) қайтыс болудан басқа барлық қайтыс болған жүкті әйелдер, босанатын әйелдер, босанған әйелдер, босанған кезден бастап 365 күнге дейінгі және босанудан кейінгі кезеңде, емдеу ұйымдарында, үйде, жолда және басқа жерлерде қайтыс болғандар туралы деректер енгізіледі. Кестені толтыру үшін деректер "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тіркеу тізіміндегі № 21579 тіркелген) бекітілген "Стационарлық пациенттің медициналық картасы" № 001/е-нысанынан, "Қайтыс болу туралы медициналық куәлік" № 045/е-нысанынан алынады.

      11. 1, 2, 3-бағандарда қайтыс болған жүкті әйелдер туралы мәліметтер: 1-бағанға – жүктіліктің 12 аптасына дейін, 2-бағанға – жүктіліктің 13-тен 21 аптасына дейін, 3-бағанға – жүктіліктің 22 аптасынан бастап және одан да көп енгізіледі. 4-бағанға босанатын әйелдер мен босанған әйелдер туралы мәліметтер енгізіледі.

      5-бағанда түсіктен кейінгі және босанғаннан кейінгі кезеңдердің 42 күніне дейін қайтыс болған әйелдер туралы мәліметтер көрсетіледі. 6-бағанда - түсіктен кейінгі және босанғаннан кейінгі кезеңдердің 43-тен 365-күнге дейін қайтыс болған әйелдер туралы мәліметтер. Бұл кеш ана өлімі туралы мәліметтер болады. "Кеш ана өлімі" Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (бұдан әрі – ДДҰ) анықтамасы бойынша әйелдің тікелей акушерлік себептерден немесе оған жанама байланысты себептерден қайтыс болуы босанғаннан кейін 42 күннен асатын, бірақ босанғаннан кейін 1 жылдан аз кезеңде болған.

      Барлық бағандар бойынша 1.1, 1.3, 1.4-жолдарға тікелей жүктілік кезінде акушерлік себептерге, жүктіліктің, яғни жүктіліктің, босанудың және босанғаннан кейінгі кезеңнің акушерлік асқынулары нәтижесінде, сондай-ақ араласулар, жіберіп алулар, дұрыс емделмеулер немесе аталған себептердің кез келгенінен кейінгі оқиғалар тізбегі нәтижесінде болатын өлім деректері енгізіледі.

      Басқа да себептерге акушерлік себептерге байланысты өкпе артерияларының тромбоэмболиясы, наркоздық асқынулар, анафилактикалық шок, операция кезінде тамырлардың жаралануы (О29,О74, О75, О75. 1, О87, О89, О90) жатады.

      Барлық бағандар бойынша 1.2-жолға акушерлік себептермен жанама байланысты өлім оқиғалары: бұрын болған ауру немесе жүктілік кезінде пайда болған аурудың салдарынан болатын өлім, тікелей себепке байланысты емес, бірақ жүктіліктің физиологиялық әсеріне байланысты деректер енгізіледі.

      12. 2213-кестеде қайтыс болған әйелдер қайтыс болған жері бойынша, стационарда, үйде, стационардың бейіні бойынша болып бөлінеді.

      13. 2245-кестеде 2-5-бағандарда тірі туғандарды (1-жол), өлі туғандарды (2-жол) және қайтыс болғандарды (1.1-жол) туу кезіндегі дене салмағы бойынша 500 грамнан бастап бөлу туралы мәліметтер келтіріледі. Дене салмағы 500 грамм және одан да көп тірі туғандардың барлығы күтімге жатады.

      Дене салмағы 500 грамм және одан да көп тірі туғандардың барлығы денсаулық сақтау мекемесінің медициналық құжаттамасында тіркелуге жатады.

      14. 2246 "Тірі туғандар (туғаннан кейін перзентханадан тыс келіп түскендерді қоса алғанда)" деген кодпен – барлығы – 1-тармақ, перзентханаларда да, кейіннен ауруханаға жатқыза отырып, үйде туғанда да тірі туған барлық жаңа туған нәрестелер енгізіледі. 2-тармақта мерзімінен бұрын туғандар және 3-тармақта өлі туғандардың саны көрсетіледі, оның ішінде 4-тармақтағы мерзімнен бұрын туғандар, ал қайтыс болуы 5-тармақтағы босану қызметі басталғанға дейін (антенатальды) болған.

      15. 2247-кестеде: 1-тармақ – басқа стационарларға (шала туған және емшектегі балаларға арналған бөлімшелерге) ауыстырылған жаңа туған нәрестелер (ұрықтар) туралы мәліметтер; 2-тармақ – жаңа туған нәрестелерге жасалған туберкулезге қарсы егулер саны, 3-тармақ – В гепатитіне қарсы егулер саны көрсетіледі.

      16. 2250-кестесінде "Дене салмағы 500-999 грамм туған нәрестелердің өлімінің аурулары мен себептері", 2260-кестесінде "Дене салмағы 1000-1499 грамм туған нәрестелердің (шарананың) аурулары мен өлім себептері", 2270-кестесінде "Дене салмағы 1500-2499 грамм туған нәрестелердің (шарананың) аурулары мен өлім себептері" және 2280-кестесінде "Дене салмағы 2500 грамм және одан астам туған нәрестелердің (шарананың) аурулары мен өлім себептері", туу кезіндегі дене салмағына, өлімнің басталу уақытына және шала туылуына байланысты аурулардың, жарақаттар мен өлім себептерінің халықаралық жіктеліміне сәйкес босандыру ұйымдарында сырқаттанған және қайтыс болған барлық жаңа туған нәрестелер (шараналар) туралы мәліметтер енгізіледі.

      17. 2250-кестеде жаңа туған нәрестелердің барлық аурулары, олардың өлім себептері және салмағы 500-999 грамм болатын өлі туғандар туралы мәліметтер келтіріледі. 1-бағанның 1.1-жолында тірі, ауру және ауырып қалған жаңа туылған нәрестелер (шараналар) туралы ақпарат, 3, 4 және 5-бағандарда – өлім-жітімнің 3 кезеңге бөлінуі (0-6 күн, 7-27 күн және 28 күн немесе одан да көп), 6-бағанда – өлі туу туралы мәліметтер және 7-бағанда – антенатальды қоса.

      18. 2260-кестеде жаңа туған нәрестелердің барлық аурулары, олардың қайтыс болу себептері және 1000-1499 грамм салмақпен туған өлі туу туралы мәліметтер келтірілген. 1.1-жолға науқас балалардың саны енгізіледі, оның ішінде 1-бағандағы, 3, 4, 5-бағандардағы аурулардың саны өлімнің жасына қарай бөлінуі болып табылады, 6-бағанда – өлі туғандар және 7-баған бойынша – антенатальды қоса алғанда.

      7-жолда: туу жарақатынан туындаған жарылу және бас сүйегінің ішкі қысымынан қан кетулер (код P10), бас терісінің зақымдануы (код P12), қаңқаның туу жарақаты (код P13), перифериялық жүйке жүйесінің туылу жарақаты (код P14) көрсетіледі.

      8-жолда: туылған кезде жатыр ішілік гипоксия және асфиксия (код P20 - P21), тыныс алу бұзылыстарының синдромы (код P22), туа біткен пневмония (коды P23), жаңа туылған нәрестелердің аспирациялық синдромы (код Р24) көрсетіледі.

      9-жолда перинаталдық кезеңге тән инфекциялар көрсетіледі (P35 - P38 коды), оның ішінде: 9.1-жолда – туа біткен вирустық инфекциялар (код P35 - P35.9), 9.2-жолда – жаңа туған нәрестенің бактериялық инфекциясы (код Р36), 9.3-жолда – жаңа туылған нәресте омфалиті (код P38).

      10-жолда ұрық пен жаңа туған нәрестедегі геморрагиялық және гематологиялық бұзылулар көрсетілген (P50 - P59 коды), оның ішінде: 10.1-жолда – қарынша ішілік қан кету (P52), 10.2-жолда – ұрық пен жаңа туған нәрестенің геморрагиялық ауруы (P53 коды), 10.3-жолда – ұрық пен жаңа туған нәрестенің гемолитикалық ауруы (код P55), 10.4-жолда – жаңа туған нәрестенің сарғаюы (код P58 - P59).

      14-жолда жаңа туған нәрестелердің басқа аурулары көрсетіледі, 14.1-жолда – туа біткен мерез (код A50) бөлек бөлінеді, бұл жаңа туған нәрестелерде осы аурудың өсуіне байланысты.

      19. 2270-кестеде жаңа туған нәрестелердің барлық аурулары, олардың қайтыс болу себептері және салмағы 1500-2499 грамм болатын өлі туылу туралы мәліметтер көрсетіледі. 1.1-жолда науқас балалардың саны көрсетіледі, оның ішінде 1-бағандағы аурулардың саны, 3, 4, 5-бағандарда – өлімнің жасына қарай бөлінуі, 6-бағанда - өлі туғандар және 7-баған туралы мәліметтер – соның ішінде антенатальды.

      20. 2280-кестеде жаңа туылған нәрестелердің барлық аурулары, олардың қайтыс болу себептері және салмағы 2500 грамм немесе одан да көп туылған өлі туу туралы мәліметтер келтірілген.

      1.1-жолда науқас балалардың саны көрсетіледі, оның ішінде 1-бағандағы аурулардың саны, 3, 4, 5-бағандарда - өлімнің жасына қарай бөлінуі, 6-бағанда – өлі туғандар және 7-баған туралы мәліметтер - соның ішінде антенатальды.

      7-жолға мыналар кіреді: туу жарақатынан туындаған жарылу және бас сүйегінің ішкі қысымынан қан кетулер (код P10), бас терісінің зақымдануы (код P12), қаңқаның туу жарақаты (код P13), перифериялық жүйке жүйесінің туылу жарақаты (код P14).

      8-жолда көрсетіледі: туылған кезде жатыр ішілік гипоксия және асфиксия (код P20 - P21), тыныс алу бұзылыстарының синдромы (код P22), туа біткен пневмония (коды P23), жаңа туылған нәрестелердің аспирациялық синдромы (код Р24).

      9-жолда перинаталдық кезеңге тән инфекциялар көрсетіледі (P35 - P38 коды), оның ішінде: 9.1-жолда – туа біткен вирустық инфекциялар (P35 - P35.9 коды), 9.2-жолда – жаңа туған нәрестенің бактериялық инфекциясы (коды) Р36), 9.3-жолда – неонатальды омфалит (код P38).

      10-жолда ұрық пен жаңа туған нәрестедегі геморрагиялық және гематологиялық бұзылулар көрсетіледі (P50 - P59 коды), оның ішінде: 10.1-жол – қарынша ішілік қан кетулер (P52), 10.2-жол – ұрық пен жаңа туған нәрестенің геморрагиялық ауруы (P53 коды), 10.3-жол – ұрық пен жаңа туған нәрестенің гемолитикалық ауруы (код P55), 10.4-жол – нәрестенің сарғаюы (код P58 - P59).

      14-жолда жаңа туылған нәрестелердің басқа аурулары көрсетіледі, 14.1-жолда – туа біткен мерез (код A50) бөлек көрсетіледі, бұл жаңа туған нәрестелерде осы аурудың өсуіне байланысты.

      21. 1000-кестені денсаулық сақтау жүйесінің барлық емдеу-профилактикалық ұйымдары және түсік жасататын меншік нысанына қарамастан басқа министрліктер, ведомстволар толтырады. Кестеде түсіктердің жалпы саны, түсік түрлері (өздігінен, медициналық, қылмыстық, медициналық, әлеуметтік себептер бойынша түсік, медикаметозды түсік), түсіктен туындаған асқынулар, әйелдің жасына (2-7-бағандар) және түсік болғандағы жүктілік мерзіміне (12 аптаға дейін – 8-баған, 13-21 апта қоса алғанда – 9-баған) қарамастан түсік жасатқаннан кейін қайтыс болған әйелдер саны туралы мәліметтер келтіріледі. Осы нысанның бағандары мен жолдарын толтыру үшін жүктіліктің 22 аптасына дейінгі жүктіліктің барлық түрлері туралы мәліметтер алынады.

      1.2-жолға жүктіліктің 12 аптасына дейінгі жасанды медициналық түсіктер, оның ішінде кіші түсіктер жатады (Z30.3).

      1.2.1-жолда "кіші түсіктерді қоса алғанда" көрсетіледі.

      4-жолда тоқтату түріне қарамастан жүктіліктің аяқталуынан 22 аптаға дейін қайтыс болған барлық әйелдерді белгілеу керек.

      4.1-4.7-жолға дейін – өлімнің негізгі себебін көрсете отырып, тоқтату түріне қарамастан қайтыс болған әйелдердің саны көрсетіледі

      22. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2110-кесте, 2-баған > 3-баған барлық жолдар бойынша;

      2) 2245-кесте, 1-баған = 2, 3, 4, 5-бағандардың ∑;

      3) 2250-кесте, 2-баған = 3, 4, 5-бағандардың ∑ барлық жолдар бойынша;

      4) 2260-кесте, 2-баған = 3, 4, 5-бағандарының ∑ барлық жолдар бойынша;

      7.1-7.4-жолдардың ∑ ≤ 7-жол барлық бағандар бойынша;

      8. 1-8.4-жолдардың ∑ ≤ 8-жол барлық бағандар бойынша;

      9. 1-9.3-жолдардың ∑ ≤ 9-жол барлық бағандар бойынша;

      10.1-10.4-жолдардың ∑ ≤ 10-жол барлық бағандар бойынша;

      5) 2270-кесте, 2-баған = 3, 4, 5-бағандарының ∑ барлық жолдар бойынша;

      7.1-7.4-жолдардың ∑ ≤ 7-жол барлық бағандар бойынша;

      8.1-8.4-жолдардың ∑ ≤ 8-жол барлық бағандар бойынша;

      9.1-9.3-жолдардың ∑ ≤ 9-жол барлық бағандар бойынша;

      10.1-10.4-жолдардың ∑ ≤ 10-жол барлық бағандар бойынша;

      6) 2280-кесте, 7.1-7.4-жолдардың ∑ ≤ 7-жол барлық бағандар бойынша;

      8.1-8.4-жолдардың ∑ ≤ 8-жол барлық бағандар бойынша;

      9.1-9.3-жолдардың ∑ ≤ 9-жол барлық бағандар бойынша;

      10.1-10.4-жолдардың ∑ ≤ 10-жол барлық бағандар бойынша;

      7) 2110-кесте, 10-баған = 1-баған + 2-баған + 4-баған – 5-баған – 6-баған - - 7-баған – 8-баған – 9-баған барлық жолдар бойынша.

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
Реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2022 жылғы 1 наурыздағы
№ 5 бұйрығына
7-қосымша
Ақпаратты алушы органдар құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами получателями информации
Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне ұсынылады
Представляется Министерству здравоохранения Республики Казахстан
Денсаулық сақтау ұйымдарының желісі мен қызметі туралы есеп Отчет о сети и деятельности организаций здравоохранения

Индексі
Индекс

26-сеть

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

      Аудандардың, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың денсаулық сақтау ұйымдары ұсынады

      Представляют организации здравоохранения районов, областей, города республиканского значения и столицы

      Ұсыну мерзімі - есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың 10 ақпан күні

      Срок представления - 10 февраля, следующего за отчетным периодом

БСН коды
код БИН      1. 0100 Стационарлық жағдайларда медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдары (республикалық ұйымдардан басқа)
0100 Организации здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (кроме республиканских организаций)

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Ұйымдар саны
Число организаций

Төсектер саны
Число коек

Орташа жылдық төсектер
Среднегодовые койки

А

Б

1

2

3

1

Барлығы
Итого
1.1

облыстық ауруханалар
областные больницы
1.2

облыстық балалар ауруханалары
областные детские больницы
1.3

инфекциялық орталықтар (көпбейінді ауруханалардың құрылымдық бөлімшелері ретінде)
инфекционные центры (как структурные подразделения многопрофильных больниц)
1.4

перинаталдық (босандыру бөлімшесі) орталықтар (көп бейінді ауруханалардың құрылымдық бөлімшесі ретінде)
перинатальные (родильное отделение) центры (как структурные подразделения многопрофильных больниц)
1.5

офтальмологиялық орталықтары
офтальмологические центры
1.6

фтизиопульмонология орталығы
центр фтизиопульмонологии
1.7

психикалық денсаулық орталықтары
центры психического здоровья
1.8

қалалық ауруханалар
городские больницы
1.9

қалалық балалар ауруханалары
городские детские больницы
1.10

жедел медициналық жәрдем станциялары
станции скорой медицинской помощи
1.11

аудандық ауруханалар
районные больницы
1.12

көпбейінді ауданаралық ауруханалар
многопрофильные межрайонные больницы
1.13

кардиологиялық орталықтар (көпбейінді ауруханалардың құрылымдық бөлімшелері ретінде)
кардиологические центры (как структурные подразделения многопрофильных больниц)
      жалғасы продолжение

Жол коды
Код строки

Түскен сырқаттар
Поступило больных

оның ішінде ауылдық жерден
в том числе из сельской местности

Аурулардың өткізген төсек-күндері
Проведено больными койко-дней

Профилактикалықты қоса алғанда, дәрігерлерге келулердің саны (стоматологқа және тіс дәрігеріне келулерді қоспағанда)
Число посещений у врачей, включая профилактические (без посещений к стоматологам и зубным врачам)

барлығы
всего

оның ішінде ауылдық жерден
в том числе из сельской местности

емханадағы дәрігерлерге
к врачам в поликлинике

дәрігерлердің үйге келуі
врачами на дому

барлығы
всего

оның ішінде ауылдық жерден
в том числе из сельской местности

А

4

5

6

7

8

9

10

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
      жалғасы продолжение

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Дәрігерлер лауазымдарының саны (тіс дәрігерін қоспағанда)
Число должностей врачей (без зубных)

Жеке тұлғалардың, лауазымдарды иеленіп отырған негізгі қызметкерлер дәрігерлер саны
Число физических лиц, врачей основных работников на занятых должностях

жалпы ұйым бойынша
в целом по организации

оның ішінде емханада (амбулаторияда), диспансерде, консультацияда
в том числе в поликлинике (амбулатории), диспансере, консультации

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

ұйым бойынша жалпы алғанда
в целом по организации

оның ішінде емханада, диспансерде, консультацияда
из них в поликлинике, диспансере, консультации

А

Б

11

12

13

14

15

16

1

Барлығы
Итого1.1

облыстық ауруханалар
областные больницы1.2

облыстық балалар ауруханалары
областные детские больницы1.3

инфекциялық орталықтар (көпбейінді ауруханалардың құрылымдық бөлімшелері ретінде)
инфекционные центры (как структурные подразделения многопрофильных больниц)1.4

перинаталдық (босандыру бөлімшесі) орталықтар (көпбейінді ауруханалардың құрылымдық бөлімшелері ретінде)
перинатальные (родильное отделение) центры (как структурные подразделения многопрофильных больниц)1.5

офтальмологиялық орталықтары
офтальмологические центры1.6

фтизиопульмонология орталығы
центр фтизиопульмонологии1.7

психикалық денсаулық орталықтары
центры психического здоровья1.8

қалалық ауруханалар
городские больницы1.9

қалалық балалар ауруханалары
городские детские больницы1.10

жедел медициналық жәрдем станциялары
станции скорой медицинской помощи1.11

аудандық ауруханалар
районные больницы1.12

көпбейінді ауданаралық ауруханалар
многопрофильные межрайонные больницы1.13

кардиологиялық орталықтар (көпбейінді ауруханалардың құрылымдық бөлімшелері ретінде)
кардиологические центры (как структурные подразделения многопрофильных больниц)      жалғасы продолжение

Жол коды
Код строки

Орта медициналық персонал лауазымдарының саны
Число должностей среднего медицинского персонала

Жеке тұлғалардың, лауазымдарды иеленіп отырған негізгі қызметкерлер орта медицина қызметкерлерінің (ОМҚ) саны
Число физических лиц, средних медицинских работников (СМР) основных работников на занятых должностях

Аурухана ұйымдарының құрамына кіретін емханалардың (амбулаториялардың), балалар емханаларының, әйелдер консультациясының саны
Число поликлиник (амбулаторий), детских поликлиник, женских консультаций, входящих в состав больничных организаций

ұйым бойынша жалпы алғанда
в целом по организации

оның ішінде емханада (амбулаторияда), диспансерде, консультацияда
в том числе в поликлинике (амбулатории), диспансере, консультации

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

ұйым бойынша жалпы алғанда
в целом по организации

оның ішінде емханада, диспансерде, консультацияда
из них в поликлинике, диспансере, консультации

А

17

18

19

20

21

22

23

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
      2. 0200 Стационарлық жағдайларда медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдары (республикалық ұйымдар)

      0200 Организации здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (республиканские организации)

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Ұйымдар саны
Число организаций

Төсектер саны
Число коек

Орташа жылдық төсектер
Среднегодовые койки

Түскен науқастар
Поступило больных

оның ішінде ауылдық жерден
в том числе из сельской местности

Аурулардың өткізген төсек-күндері
Проведено больными койко-дней

Профилактикалықты қоса алғанда, дәрігерлерге келулердің саны (стоматологқа және тіс дәрігеріне келулерді қоспағанда)
Число посещений у врачей, включая профилактические (без посещений к стоматологам и зубным врачам)

барлығы
всего

оның ішінде ауылдық жерден
в том числе из сельской местности

емханадағы дәрігерлерге
к врачам в поликлинике

дәрігерлер дің үйге келуі
врачами на дому

барлығы
всего

оның ішінде, ауылдық жерден
в том числе из сельской местности

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
...
      жалғасы продолжение

Жол коды
Код строки

Дәрігерлер лауазымдарының саны (тіс дәрігерін қоспағанда)
Число должностей врачей (без зубных врачей)

Жеке тұлғалардың, лауазымдарды иеленіп отырған негізгі қызметкерлер дәрігерлер саны
Число физических лиц, врачей основных работников на занятых должностях

ұйым бойынша жалпы алғанда
в целом по организации

оның ішінде емханада (амбулаторияда), диспансерде, консультацияда
в том числе в поликлинике (амбулатории), диспансере, консультации

штат тағы
штатных

қамтылған
занятых

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

ұйым бойыншажалпы алғанда
в целом по организации

оның ішінде емханада, диспансерде, консульта цияда
из них в поликлинике, диспансере, консультации

А

11

12

13

14

15

16

1...      Кестенің жалғасы

Орта медициналық персонал лауазымдарының саны
Число должностей среднего медицинского персонала

Жеке тұлғалардың, лауазымдарды иеленіп отырған негізгі қызметкерлер орта медицина қызметкерлерінің (ОМҚ) саны
Число физических лиц, средних медицинских работников (СМР) основных работников на занятых должностях

Аурухана ұйымдарының құрамына кіретін емханалардың (амбулаториялардың), балалар емханаларының, әйелдер консультациясының саны
Число поликлиник (амбулаторий), детских поликлиник, женских консультаций, входящих в состав больничных организаций

ұйым бойынша жалпы алғанда
в целом по организации

оның ішінде емханада (амбулаторияда), диспансерде, консультацияда
в том числе в поликлинике (амбулатории), диспансере, консультации

штат тағы
штатных

қамтылған
занятых

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

ұйым бойыншажалпы алғанда
в целом по организа ции

оның ішінде емханада, диспансерде, консультацияда
из них в поликлинике, диспансере, консультации

17

18

19

20

21

22

23      3. 0300 Қалпына келтіру-емдеу және медициналық оңалту ұйымдары

      0300 Организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Ұйымдар саны, барлығы
Число организаций, всего

оның ішінде, стационар лары бар
из них имеющие стационары

31.12.20__ жылға төсектер саны
Число коек на 31.12.20__ года

Орташа жылдық төсектер
Среднегодовые койки

Түскен науқастар
Поступило больных

оның ішінде, ауылдық жерден
в том числе из сельской местности

Науқастар өткізген төсек-күндер
Проведено больными койко-дней

барлығы
всего

оның ішінде, ауылдық жерден
в том числе из сельской местности

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Барлығы
Итого

1.1

"Балбұлақ" Республикалық балаларды оңалту орталығы
Республиканский детский
реабилитационный центр "Балбулак"

1.2

ересектерге арналған қалпына келтіру-емдеу және медициналық оңалту орталығы
организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации для взрослых

1.3

балаларға арналған қалпына келтіру-емдеу және медициналық оңалту ұйымдары
организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации для детей

      жалғасы продолжение

Жол коды
Код строки

Дәрігерлерге бару саны, оның ішінде профилактикалық (стоматологтарға және тіс дәрігерлеріне баруды қоспағанда)
Число посещений у врачей, включая профилактические (без посещений к стоматологам и зубным врачам)

Дәрігерлердің лауазымдарының саны (тіс дәрігерінсіз)
Число должностей врачей (без зубных)

Жеке тұлғалардың, лауазымдарды иеленіп отырған негізгі қызметкерлер дәрігерлер саны
Число физических лиц, врачей основных работников на занятых должностях

барлығы
всего

оның ішінде, ауылдық жерден
в том числе из сельской местности

үйде
на дому

жалпы ұйым бойынша
в целом по организации

оның ішінде диспансерлік бөлімшеде
в том числе в диспансерном отделении

жалпы ұйым бойынша
в целом по организации

оның ішінде диспансерлік бөлімшеде
из них в диспансерном отделении

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

А

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1


1.1


1.2


1.3


      жалғасы продолжение

Жол коды
Код строки

Орта медициналық персонал лауазымдарының саны
Число должностей среднего медицинского персонала

Жеке тұлғалардың, лауазымдарды иеленіп отырған негізгі қызметкерлер ОМҚ саны
Число физических лиц, СМР основных работников на занятых должностях

жалпы ұйым бойынша
в целом по организации

оның ішінде диспансерлік бөлімшеде
в том числе в диспансерном отделении

жалпы ұйым бойынша
в целом по организации

оның ішінде диспансерлік бөлімшеде
в том числе в диспансерном отделении

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

А

18

19

20

21

22

23

11.11.21.3      4. 0310 Паллиативтік көмек және мейірбикелік күтім көрсететін ұйымдар

      0310 Организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Жылдың соңындағы ұйымдар саны
Число организации на конец года

Төсектер саны
Число коек

Орташа жылдық төсектер
Среднегодовые койки

Түскен науқастар
Поступило больных

оның ішінде ауылдық жерден
из них из сельской местности

Науқастар өткізген төсек-күндер
Проведено больными койко-дней

Дәрігерлер лауазымдарының саны
Число должностей врачей

Жеке тұлғалардың, лауазымдарды иелініп отырған негізгі қызметкерлер дәрігерлерінің саны
Число физических лиц врачей основных работников на занятых должностях

барлығы
всего

оның ішінде ауылдық жерден
из них из сельской местности

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Барлығы
Итого1.1

хоспис
хоспис1.2

мейірбикелік күтім ауруханалары
больницы сестринского ухода      жалғасы продолжение

Жол коды
Код строки

Орта медициналық персонал лауазымдарының саны
Число должностей среднего медицинского персонала

Жеке тұлғалардың, лауазымдарды иелініп отырған негізгі қызметкерлер ОМҚ саны
Число физических лиц СМР основных работников на занятых должностях

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

А

11

12

13

1
1.1
1.2
      5. 0320 Санаторийлер

      0320 Санатории

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Жыл бойы қызмет ететін ұйымдар
Организации круглогодового функционирования

жыл соңына ұйымдар саны
число организаций на конец года

нақты қойылған төсектер саны
число фактически развернутых коек

жыл ішінде түскен науқастар
поступило больных за год

жыл ішінде төсек-күндер өткізілді
проведено койко-дней за год

жыл бойы
кругло годовых

көп қойылған ай
в месяц, максимального развертывания

А

Б

1

2

3

4

5

1

Барлығы
Всего


1.1

а) ересектерге
арналған санаторийлер
а) санатории для
взрослых


1.1.1

оның ішінде
туберкулезбен ауыратындар
в том числе для больных туберкулезом

1.​1.​1.​1

оның ішінде сүйек туберкулезімен
из них костным туберкулезом


      Кестенің жалғасы

Санаторийде емделушілерді жынысы мен жасына қарай бөлу
Распределение лечившихся в санаториях по полу и возрасту

жыл ішіндегі емделушілер саны, адам
численность лечившихся за год, человек

оның ішінде әйелдер
из них женщин

жас мөлшерінің жалпы санынан
из общего числа в возрасте

14 жастан 28 жасқа дейін
от 14 до 28 лет

30 жасқа дейін
до 30 лет

30-49 жас
30-49 лет

50-54 жас
50-54 лет

55-59 жас
55-59 лет

60-64 жас
60-64 лет

65-69 жас
65-69 лет

70 жас және одан жоғары
70 лет и старше

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15      6. 0401 Медициналық авиация (жедел және жоспарлы-консультативтік көмек бөлімшесі)
0401 Медицинская авиация (отделение экстренной и планово-консультативной помощи)

Жол коды
Код строки

Бөлімшелер саны
Число отделений

Олар қызмет көрсеткен тұлғалар саны
Число обслуженных ими лиц

А

1

2

1      7. 0500 Қан қызметі саласындағы ұйымдар
0500 Организации в сфере службы крови

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Барлығы
Всего

дербес
самостоятельные

басқа ұйымдардың құрамына кіретіндер
входящие в состав других организаций

А

Б

1

2

1

Қан орталықтары, бөлімшелері мен бекеттер саны
Число центров, отделений и пунктов крови2

Дәрігерлік лауазымдар саны: штаттық
Число врачебных должностей: штатных2.1

қамтылған
занятых3

Жеке тұлғалар
Физические лица      8. 0600 Жедел медициналық жәрдем ұйымдары
0600 Организации скорой медицинской помощи

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Жедел медициналық жәрдем станциялары (бөлімшелері)
Станции (отделения) скорой медицинской помощи

дербес
самостоятельные

басқа ұйымдардың құрамына кіретіндер
входящие в состав других организаций

А

Б

1

2

1

Жедел медициналық жәрдем станцияларының (бөлімшелерінің) саны
Число станций (отделений) скорой медицинской помощи1.1

оның ішінде: орталық аудандық ауруханада (аудандық ауруханада)
в том числе: в центральной районной больнице (районной больнице)

х


1.2

қалалық (аудандық) емханада
в городской (районной) поликлинике

х


1.3

психоневрологиялық диспансерде (ауруханада)
в психоневрологическом диспансере (больнице)

х


2

Орындалған шақыртулар саны, барлығы
Число выполненных вызовов, всего.2.1

оның ішінде, науқастарды тасымалдауға байланысты
в том числе, в связи с перевозкой больных3

Амбулаториялық және шығу кезінде көмек көрсетілген тұлғалар саны
Число лиц, которым оказана помощь амбулаторно и при выездах      9. 0750 Күндізгі стационарлар
0750 Дневные стационары

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдары жанындағы күндізгі стационарлар (дербес және құрамына кіретін)
Дневные стационары при организациях здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь (самостоятельных и входящих в состав)

Стационарлары бар ұйымдар саны
Число организаций, имеющих стационары

Орындар саны
Число мест

Емделген науқастар
Лечилось больных

Өткізілген күндер
Проведено дней

барлығы
всего

оның ішінде балаларға арналған
из них для детей

барлығы
всего

оның ішінде балалар
из них дети

барлығы
всего

оның ішінде балалар
из них детьми

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

Барлығы
Итого
1.1

облыстық ауруханалар
областные больницы
1.2

облыстық балалар ауруханалары
областные детские больницы
1.3

перинаталдық (босандыру бөлімшелері) орталықтар (көпбейінді ауруханалардың құрылымдық бөлімшелері ретінде)
перинатальные (родильные отделения) центры (как структурные подразделения многопрофильных больниц)
1.4

офтальмологиялық орталықтары
офтальмологические центры
1.5

фтизиопульмонология орталықтары
центры фтизиопульмонологии
1.6

туберкулезге қарсы диспансерлер (фтизиопульмонология орталықтары)
противотуберкулезные диспансеры (центры фтизиопульмонологии)
1.7

онкологиялық орталықтар/ диспансерлер
онкологические центры/диспансеры
1.8

дерматовенерология/тері-венерологиялық диспансерлер
дерматовенерологические/кожно-венерологические диспансеры
1.9

психикалық денсаулық орталықтары
центры психического здоровья
1.10

кардиологиялық орталықтар
кардиологические центры
1.11

қалалық ауруханалар
городские больницы
1.12

қалалық балалар ауруханалары
городские детские больницы
1.13

аудандық ауруханалар
районные больницы
1.14

көпбейінді ауданаралық ауруханалар
многопрофильные межрайонные больницы
1.15

аудандық емханалар
районные поликлиники
1.16

қалалық емханалар
городские поликлиники
1.17

дәрігерлік амбулаториялар
врачебные амбулатории
1.18

ауылдық жерлердегі дәрігерлік амбулаториялар
врачебные амбулатории в сельской местности
1.19

консультативтік-диагностикалық орталықтар
консультативно-диагностический центры
1.20

әйелдер консультациялары
женские консультации
1.21

республикалық денсаулық сақтау ұйымдары
республиканские организации здравоохранения
1.22

басқалары
прочие
      жалғасы продолжение

Жол коды
Код строки

Стационарлық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарындағы күндізгі болу стационарлары (бөлімшелер, палаталар)
Стационары (отделения, палаты) дневного пребывания в организациях здравоохранения, оказывающих стационарную помощь

Үйдегі стационарлар
Стационары на дому

стационарлары бар ұйымдар саны
число организаций, имеющих стационары

орындар саны
число мест

емделген науқастар
лечилось больных

өткізілген күндер
проведено дней

стационарлары бар ұйымдар саны
число организаций имеющих стационары

емделген науқастар
лечилось больных

өткізілген күндер
проведено дней

барлығы
всего

оның ішінде балаларға арналған
из них для детей

барлығы
всего

оның ішінде балаларға арналған
из них для детей

барлығы
всего

оның ішінде балаларға арналған
из них для детей

барлығы
всего

оның ішінде балаларға арналған
из них для детей

барлығы
всего

оның ішінде балаларға арналған
из них для детей

А

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х


1.19

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х


1.20

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х


1.21

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х


1.22

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х


      10. 0710 Көп бейінді ауруханалардың құрылымдық бөлімшелері
0710 Структурные подразделения многопрофильных больниц

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Ұйымдар саны, барлығы
Число организаций, всего

оның ішінде стационарлары бар
из них имеющие стационары

31.12.20__ жылға төсектер саны
Число коек на 31.12.20__ года

Орташа жылдық төсектер
Среднегодовые койки

Түскен науқастар
Поступило больных

оның ішінде ауылдық жерден
в том числе из сельской местности

Барлық науқастар өткізген төсек-күндер
Проведено всеми больными койко-дней

барлығы
всего

оның ішінде ауылдық жерден
в том числе из сельской местности

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Барлығы
Итого

1.1

фтизиопульмонология орталықтары
центры фтизиопульмонологии

1.2

онкологиялық орталықтар
онкологические центры

1.3

тері-венерологиялық орталықтар
кожно-венерологические центры

1.4

психикалық денсаулықорталықтары
центры психического здоровья

      11. 0720 Көп бейінді ауруханалардың құрылымдық бөлімшелері
0720 Структурные подразделения многопрофильных больниц

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Дәрігерлерге келулер саны, оның ішінде, профилактикалық (стоматологтарға және тіс дәрігерлеріне келулерді қоспағанда)
Число посещений у врачей, включая профилактические (без посещений к стоматологам и зубным врачам)

Дәрігерлік лауазымдар саны (тіс дәрігерінсіз)
Число должностей врачей (без зубных)

Жеке тұлғалардың, лауазымдарды иеленіп отырған негізгі қызметкерлердің дәрігерлердің саны
Число физических лиц, врачей основных работников на занятых должностях

барлығы
всего

оның ішінде, ауылдық жерден
в том числе из сельской местности

үйде
на дому

жалпы ұйым бойынша
в целом по организации

оның ішінде диспансерлік бөлімшеде
в том числе в диспансерном отделении

жалпы ұйым бойынша
в целом по организации

оның ішінде диспансерлік бөлімшеде
из них в диспансерном отделении

штаттық
штатных

қамтылған
занятых

штаттық
штатных

қамтылған
занятых

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Барлығы
Итого


1.1

фтизиопульмонология орталықтары
центры фтизиопульмонологии


1.2

онкологиялық орталықтар
онкологические центры


1.3

тері-венерологиялық орталықтар
кожно-венерологические центры


1.4

психикалық денсаулық орталықтары
центры психического здоровья


      жалғасы продолжение

Жол коды
Код строки

Орта медициналық персонал лауазымдарының саны
Число должностей среднего медицинского персонала

Жеке тұлғалардың, лауазымдарды иеленіп отырған негізгі қызметкерлердің ОМҚ саны
Число физических лиц, СМР основных работников на занятых должностях

жалпы ұйым бойынша
в целом по организации

оның ішінде диспансерлік бөлімшеде
в том числе в диспансерном отделении

жалпы ұйым бойынша
в целом по организации

оның ішінде диспансерлік бөлімшеде
из них в диспансерном отделении

штаттық
штатных

қамтылған
занятых

штаттық
штатных

қамтылған
занятых

штаттық
штатных

қамтылған
занятых

штаттық
штатных

қамтылған
занятых

А

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1.1

1.2

1.3

1.4

      12. 0900 Амбулаториялық жағдайларда медициналық көмек көрсететін, дербес денсаулық сақтау ұйымдары
0900 Самостоятельные организации здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Жыл соңындағы ұйымдар саны
Число организаций на конец года

Жоспарлы қуаты (ауысымдағы келулер саны)
Плановая мощность (число посеще ний в смену)

Учаскелердің жалпы саны (терапия лық, педиатриялық, жалпы практика дәрігерле рі (бұдан әрі - ЖПД)
Общее количество участков (терапев тические, педиатрические, врачей общей практики (далее - ВОП)

Дәрігерлерге бару саны, оның ішінде, профилактикалық (стоматологтарға және тіс дәрігерлеріне бармай)
Число посещений врачей, включая профилактические (без посещений к стоматологам и зубным врачам)

барлығы
всего

оның ішінде
из них

"Барлығы" бағанынан 14-28 жасты қоса алғанда
из графы "всего" в возрасте от 14 до 28 лет включительно

0-14 жасты қоса алғанда
0-14 лет включительно

15-17 жасты қоса алғанда
15-17 лет включительно

ересектер 18 жас және одан үлкен
взрослые 18 лет и старше

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Барлығы
Итого

1.1

консультативтік-диагностикалық орталықтар мен емханалар
консультативно-диагностические центры и поликлиники

1.1.1

оның ішінде: республикалық ұйымдар
в том числе: республиканские организацииX


1.2

қалалық емханалар
городские поликлиники

1.3

орталық аудандық емханалар
центральные районные поликлиники

1.4

аудандық емханалар
районные поликлиники

1.5

ауылдық емханалар
сельские поликлиники

1.6

балалар емханалары
детские поликлиники

1.7

медициналық- санитариялық алғашқы көмек көрсету (МСАК) орталықтары
центры первичной медико-санитарной помощи (ПМСП)

1.8

дәрігерлік амбулаториялар
врачебные амбулатории

1.9

АИТВ-инфекциясының алдын алу орталықтары
центры по профилактике ВИЧ-инфекцииX


1.10

кабинеттер (жеке медициналық практикамен айналысатын жекетұлғалар)
кабинеты (физические лица, занимающиеся частной медицинской практикой)

X

X

X


1.11

басқалары
прочиеX


      Кестенің жалғасы

Барудың жалпы санынан пациенттердің ауруларының себептері бойынша жасалды
Из общего числа посещений сделано по поводу заболеваний пациентами

барлығы
всего

оның ішінде
из них

"Барлығы" бағанынан 14-28 жасты қоса алғанда
из графы "всего" в возрасте от 14 до 28 лет включительно

0-14 жасты қоса алғанда
0-14 лет включительно

15-17 жасты қоса алғанда
15-17 лет включительно

ересектер 18 жас және одан үлкен
взрослые 18 лет и старше

9

10

11

12

13


      жалғасы продолжение

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Дәрігерлердің үйге келуі
Число посещений врачами на дому

Дәрігерлерлік лауазымдар саны (тіс дәрігерінсіз)
Число должностей врачей (без зубных)

Жеке тұлғалардың, лауазымдарды иелініп отырған негізгі қызметкерлер дәрігерлерінің саны
Число физических лиц врачей на занятых должностях, всего

Орта медициналық персонал лауазымдарының саны
Число должностей среднего медицинского персонала

Жеке тұлғалардың, лауазымдарды иелініп отырған негізгі қызметкерлер ОМҚ саны
Число физических лиц среднего медицинского персонала на занятых должностях

барлығы
всего

оның ішінде 14 жасқа дейінгі балаларды қамти отырып
в том числе детьми до 14 лет включительно

барлығы
всего

оның ішінде аурулар себептері бойынша
из них по поводу заболеваний

штаттық
штатных

қамтылған
занятых

штаттық
штатных

қамтылған
занятых

А

Б

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

Барлығы
Итого


1.1

консультативтік-диагностикалық орталықтар мен емханалар
консультативно-диагностические центры и поликлиники


1.1.1

оның ішінде:
республикалық ұйымдар
в том числе:
республиканские организации


1.2

қалалық емханалар
городские поликлиники


1.3

орталық аудандық емханалар
центральные районные поликлиники


1.4

аудандық емханалар
районные поликлиники


1.5

ауылдық емханалар
сельские поликлиники


1.6

балалар емханалары
детские поликлиники


1.7

медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсету (МСАК) орталықтары
центры первичной медико-санитарной помощи (ПМСП)


1.8

дәрігерлік амбулаториялар
врачебные амбулатории


1.9

АИТВ-инфекциясының алдын алу орталықтары
центры по профилактике ВИЧ-инфекции


1.10

кабинеттер (жеке медициналық практикамен айналысатын жеке тұлғалар)
кабинеты (физические лица, занимающиеся частной медицинской практикой)


1.11

басқалары
прочие


      13. 0901 Жалпы санның ішінде ауыл тұрғындарының келгені 1___1___
0901 Из общего числа, сделано посещений сельскими жителями 1___1___.
14. 0910 Стационарлық және амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін, денсаулық сақтау ұйымдарының құрамына кіретін амбулаториялық-емханалық ұйымдар мен бөлімшелер
0910 Амбулаторно-поликлинические организации и отделения, входящие в состав организации здравоохранения, оказывающие стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Жыл соңындағы ұйымдар саны
Число организаций на конец года

Жоспарлы қуаты (ауысымдағы келулер саны)
Плановая мощность (число посеще ний в смену)

Учаскелердің жалпы саны (терапиялық, педиатриялық, ЖПД)
Общее количество участков (терапевтические, педиатрические, ВОП)

Дәрігерлерге бару саны, оның ішінде, профилактикалық (стоматологтарға және тіс дәрігерлеріне бармай)
Число посещений врачей, включая профилактические (без посещений к стоматологам и зубным врачам)

барлығы
всего

оның ішінде
из них

"Барлығы" бағанынан 14-28 жасты қоса алғанда
из графы "всего" в возрасте от 14 до 28 лет включительно

0-14 жасты қоса алғанда
0-14 лет включительно

15-17 жасты қоса алғанда
15-17 лет включительно

ересектер 18 жас және одан үлкен
взрослые 18 лет и старше

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8


А. Аурухана ұйымдары құрамына кіретін дәрігерлік амбулаториялар және медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсету (МСАК) орталықтары:
А. Врачебные амбулатории и центры первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), входящие в состав больничных организаций:

1

Барлығы
Итого

1.1

дәрігерлік амбулаториялар
врачебные амбулатории

1.2

медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсету (МСАК) орталықтары
центры первичной медико-санитарной помощи (ПМСП)

Б. Амбулаториялық-емханалық ұйымдардың құрамына кіретін дәрігерлік амбулаториялар және МСАК орталықтары:
Б. Врачебные амбулатории и центры ПМСП, входящие в состав амбулаторно-поликлинических организаций:

2

Барлығы
Итого

2.1

дәрігерлік амбулаториялар
врачебные амбулатории

2.2

медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсету (МСАК) орталықтары
центры первичной медико-санитарной помощи (ПМСП)

3

Барлығы
Всего

      Кестенің жалғасы

Барудың жалпы санынан пациенттердің ауруларының себептері бойынша жасалды
Из общего числа посещений сделано по поводу заболеваний пациентами

барлы ғы
всего

оның ішінде
из них

"Барлығы" бағанынан 14-28 жасты қоса алғанда
из графы "всего" в возрасте от 14 до 28 лет включительно

0-14 жасты қоса алғанда
0-14 лет включительно

15-17 жасты қоса алғанда
15-17 лет включительно

ересектер 18 жас және одан үлкен
взрослые 18 лет и старше

9

10

11

12

13

А. Аурухана ұйымдары құрамына кіретін дәрігерлік амбулаториялар және медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсету (МСАК) орталықтары:
А. Врачебные амбулатории и центры первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), входящие в состав больничных организаций:
Б. Амбулаториялық-емханалық ұйымдардың құрамына кіретін дәрігерлік амбулаториялар және МСАК орталықтары:
Б. Врачебные амбулатории и центры ПМСП, входящие в состав амбулаторно-поликлинических организаций:

      жалғасы продолжение

Жол коды
Код строки

Дәрігерлердің үйге келулері
Число посещений врачами на дому

Дәрігерлерлік лауазымдар саны (тіс дәрігерінсіз)
Число должностей врачей (без зубных)

Жеке тұлғалардың, лауазымдарды иелініп отырған негізгі қызметкерлердің дәрігерлерінің саны
Число физических лиц врачей на занятых должностях, всего

Орташа медициналық қызметкерлер лауазымдарының саны
Число должностей среднего медицинского персонала

Жеке тұлғалардың, лауазымдарды иелініп отырған негізгі қызметкерлер ОМҚ саны
Число физических лиц среднего медицинского персонала на занятых должностях

барлығы
всего

оның ішінде 14 жасқа дейінгі балаларды қамти отырып
в том числе детьми до 14 лет включительно

штаттық
штатных

қамтылған
занятых

штаттық
штатных

қамтылған
занятых

барлығы
всего

оның ішінде аурулар себептері бойынша
из них по поводу заболеваний

А

14

15

16

17

18

19

20

21

22

А. Аурухана ұйымдары құрамына кіретін дәрігерлік амбулаториялар және медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсету (МСАК) орталықтары:
А. Врачебные амбулатории и центры первичной медико-санитарной пмощи (ПМСП), входящие в состав больничных организаций:

1


1.1


1.2


Б. Амбулаториялық-емханалық ұйымдар құрамына кіретін дәрігерлік амбулаториялар және медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсету (МСАК) орталықтары:
Б. Врачебные амбулатории и центры первичной медико-санитарной пмощи (ПМСП), входящие в состав амбулаторно-поликлинических организаций:

2


2.1


2.2


3


      15. 0911 Жалпы санның ішінде ауыл тұрғындарының келгені. Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдары
0911 Из общего числа, сделано посещений сельскими жителями. Организации здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь

Жол коды
Код строки

Жыл соңындағы ұйымдар саны
Число организаций на конец года

Жоспарлы қуаты (ауысымдағы келулер саны)
Плановая мощность (число посещений в смену)

Учаскелердің жалпы саны (терапиялық, педиатриялық, ЖПД)
Общее количество участков (терапевтиче ские, педиатрические, ВОП)

Дәрігерлерге бару саны, оның ішінде, профилактикалық (стоматологтарға және тіс дәрігерлеріне келусіз)
Число посещений врачей, включая профилактические (без посещений к стоматологам и зубным врачам)

барлығы
всего

оның ішінде
из них

"Барлығы" бағанынан 14-28 жасты қоса алғанда
Из графы "всего" в возрасте от 14 до 28 лет включительно

0-14 жасты қоса алғанда
0-14 лет включительно

15-17 жасты қоса алғанда
15-17 лет включительно

ересектер 18 жас және одан үлкен
взрослые 18 лет и старше

А

1

2

3

4

5

6

7

8

1

      Кестенің жалғасы

Барулардың жалпы санынан пациенттердің ауруларының себептері бойынша жасалды
Из общего числа посещений сделано по поводу заболеваний пациентами

Дәрігерлердің үйге баруының саны
Число посещений врачами на дому

барлы ғы
всего

оның ішінде
из них

"Барлығы" бағанынан 14-28 жасты қоса алғанда
Из графы "всего" в возрасте от 14 до 28 лет включительно

барлығы
всего

оның ішінде 14 жасқа дейінгі балаларды қоса алғанда
в том числе детьми до 14 лет включительно

0-14 жасты қоса алғанда
0-14 лет включительно

15-17 жасты қоса алғанда
15-17 лет включительно

ересектер 18 жас және одан үлкен
взрослые 18 лет и старше

барлығы
всего

оның ішінде аурулар себептері бойынша
из них по поводу заболеваний

9

10

11

12

13

14

15

16

      16. 0920 Дербес амбулаториялық-емханалық ұйымдар (0900-кестеден)

      0920 Самостоятельные амбулаторно-поликлинические организации (из таблицы 0900)

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Жыл соңындағы ұйымдар саны
Число организаций на конец года

Жоспарлы қуаты (ауысымдағы келулер саны)
Плановая мощность (число посещений в смену)

Учаскелердің жалпы саны (терапиялық, педиатриялық, ЖПД)
Общее количество участков (терапевтические, педиатрические, ВОП)

Дәрігерлерге бару саны, оның ішінде, профилактикалық (стоматологтарға және тіс дәрігерлеріне бармай)
Число посещений врачей, включая профилактические (без посещений к стоматологам и зубным врачам)

барлығы
всего

оның ішінде
из них

"Барлығы" бағанынан 14-28 жасты қоса алғанда
Из графы "всего" в возрасте от 14 до 28 лет включительно

0-14 жасты қоса алғанда
0-14 лет включительно

15-17 жасты қоса алғанда
15-17 лет включительно

ересектер 18 жас және одан үлкен
взрослые 18 лет и старше

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Барлығы
Итого

1.1

консультативтік-диагностикалық орталықтар және
емханалар, дербес
консультативно-диагностические центры и поликлиники, самостоятельные

1.2

қалалық емханалар
городские поликлиники

1.3

орталық аудандық емханалар
центральные районные поликлиники

1.4

аудандық емханалар
районные поликлиники

1.5

ауылдық емханалар
сельские поликлиники

1.6

балалар емханалар
детские поликлиники

1.7

МСАК орталықтары, дербес
центры ПМСП,
самостоятельные

1.8

дәрігерлік амбулаториялар, дербес
врачебные амбулатории, самостоятельные

      жалғасы продолжение

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Барудың жалпы санынан пациенттердің ауруларының себептері бойынша жасалды
Из общего числа посещений сделано по поводу заболеваний пациентами

Дәрігерлердің үйге келуі
Число посещений врачами на дому

Дәрігерлер лауазымдарының саны (тіс дәрігерін қоспағанда)
Число должностей врачей (без зубных)

барлығы
всего

оның ішінде
из них

"Барлығы" бағанынан 14-28 жасты қоса алғанда
Из графы "всего" в возрасте от 14 до 28 лет включительно

барлығы
всего

оның ішінде 14 жасқа дейінгі балаларды қоса алғанда
в том числе детьми до 14 лет включительно

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

0-14 жасты қоса алғанда
0-14 лет включительно

15-17 жасты қоса алғанда
15-17 лет включительно

ересектер 18 жас және одан үлкен
взрослые 18 лет и старше

барлығы
всего

оның ішінде аурулар себептері бойынша
из них по поводу заболеваний

А

Б

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Барлығы
Итого1.1

консультативтік-диагностикалық орталықтар және
емханалар, дербес
консультативно-диагностические центры и поликлиники,
самостоятельные1.2

қалалық емханалар
городские поликлиники1.3

орталық аудандық емханалар
центральные районные поликлиники1.4

аудандық емханалар
районные поликлиники1.5

ауылдық емханалар
сельские поликлиники1.6

балалар емханалары
детские поликлиники1.7

МСАК орталықтары, дербес
центры ПМСП, самостоятельные1.8

дәрігерлік амбулаториялар, дербес
врачебные амбулатории, самостоятельные      жалғасы продолжение

Жол коды
Код строки

оның ішінде учаскелік терапевтер, педиатрлар, ЖПД
из них участковые терапевты, педиатры, ВОП

Лауазымдарды иеленген дәрігерлер жеке тұлғалар саны
Число физических лиц  врачей на занятых должностях

Орта медициналық персонал лауазымдарының саны
Число должностей среднего медицинского персонала

оның ішінде жалпы тәжірибедегі медициналық лауазымдардың саны
из них число должностей медицинских сестер общей практики

Жеке тұлғалардың, лауазымдарды иелініп отырған негізгі қызметкерлердің саны
Число физических лиц среднего медицинского персонала на занятых должностях

оның ішінде лауазымдарды иеленген жалпы практикадағы медициналық қызметкерлер жеке тұлғалардың саны
из них число физических лиц медицинских сестер общей практики на занятых должностях

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

ұйымның барлығы
всего по организации

оның ішінде учаскелік терапевтер, педиатрлар, ЖПД
из них участковые терапевты, педиатры, ВОП

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

А

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

11.11.21.31.41.51.61.71.8      17. 0930 Стационарлық және амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін, денсаулық сақтау ұйымдары құрамына кіретін амбулаториялық-емханалық ұйымдар
0930 Амбулаторно-поликлинические организации, входящие в состав организации здравоохранения, оказывающие стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь
А. Құрамына кіретін консультативтік-диагностикалық және емханалық бөлімшелер: (0100-кестеден)
А. Консультативно-диагностические и поликлинические отделения, входящие в состав: (из таблицы 0100)

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Жыл соңындағы ұйымдар саны
Число организаций на конец года

Жоспарлы қуаты (ауысымдағы келулер саны)
Плановая мощность (число посещений в смену)

Учаскелердің жалпы саны (терапиялық, педиатриялық, ЖПД)
Общее количество участков (терапевтические, педиатрические, ВОП)

Дәрігерлерге бару саны, оның ішінде, профилактикалық (стоматологтарға және тіс дәрігерлеріне бармай)
Число посещений врачей, включая профилактические (без посещений к стоматологам и зубным врачам)

барлығы
всего

оның ішінде
из них

"Барлығы" бағанынан 14-28 жасты қоса алғанда
Из графы "всего" в возрасте от 14 до 28 лет включительно

0-14 жасты қоса алғанда
0-14 лет включительно

15-17 жасты қоса алғанда
15-17 лет включительно

ересектер 18 жас және одан үлкен
взрослые 18 лет и старше

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Барлығы
Итого

1.1

облыстық аурухана
областной больницы

1.2

қалалық аурухана
городской больницы

1.3

аудандық аурухана
районной больницы

      Кестенің жалғасы

Барудың жалпы санынан пациенттердің ауруларының себептері бойынша жасалды
Из общего числа посещений, сделано по поводу заболеваний пациентами

барлығы
всего

оның ішінде
из них

"Барлығы" бағанынан 14-28 жасты қоса алғанда
Из графы "всего" в возрасте от 14 до 28 лет включительно

0-14 жасты қоса алғанда
0-14 лет включительно

15-17 жасты қоса алғанда
15-17 лет включительно

ересектер 18 жас және одан үлкен
взрослые 18 лет и старше


9

10

11

12

13

      жалғасы продолжение

Жол коды
Код строки

Дәрігерлердің үйге келуі
Число посещений врачами на дому

Дәрігерлер лауазымдарының саны (тіс дәрігерін қоспағанда)
Число должностей врачей (без зубных)

оның ішінде учаскелік терапевтер, педиатрлар, ЖПД
из них участковые терапевты, педиатры, ВОП

Жеке тұлғалар лауазымдарды иеленген дәрігерлер саны
Число физических лиц, врачей на занятых должностях

барлығы
всего

оның ішінде 14 жасқа дейінгі балаларды қоса алғанда
в том числе детьми до 14 лет включительно

"Барлығы" бағанынан 14-28 жасты қоса алғанда
из графы "всего" в возрасте от 14 до 28 лет включительно

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

ұйымның барлығы
всего по организации

оның ішінде учаскелік терапевтер, педиатрлар, ЖПД
из них участковые терапевты, педиатры, ВОП

барлығы
всего

оның ішінде аурулардың себептері бойынша
из них по поводу заболеваний

А

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

11.11.21.3      жалғасы продолжение

Жол коды
Код строки

Орта медициналық персонал лауазымдарының саны
Число должностей среднего медицинского персонала

оның ішінде жалпы практикадағы мейірбикелер лауазымдарының саны
из них число должностей медицинских сестер общей практики

Жұмыспен қамтылған лауазымдардағы орта медициналық персоналдың жеке тұлғалар саны
Число физических лиц среднего медицинского персонала на занятых должностях

оның ішінде лауазымдарды иеленген жалпы практикадағы жеке тұлғалар медициналық мейірбикелер саны
из них число физических лиц медицинских сестер общей практики на занятых должностях

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

А

24

25

26

27

28

29

11.11.21.3      Б. Аурухана ұйымдарының құрамына кіретін дәрігерлік амбулаториялар мен МСАК орталықтары (0100-кестеден)

      Б. Врачебные амбулатории и центры ПМСП, входящие в состав больничных организаций (из таблицы 0100)

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Жыл соңындағыұйымдар саны
Число организаций на конец года

Жоспарлы қуаты (ауысымдағы келулер саны)
Плановая мощность (число посещений в смену)

Учаскелердің жалпы саны (терапиялық, педиатриялық, ЖПД)
Общее количество участков (терапевтические, педиатрические, ВОП)

Дәрігерлерге бару саны, оның ішінде профилактикалық (стоматологтарға және тіс дәрігерлеріне бармай)
Число посещений врачей, включая профилактические (без посещений к стоматологам и зубным врачам)

барлығы
всего

оның ішінде
из них

"Барлығы" бағанынан 14-28 жасты қоса алғанда
из графы "всего" в возрасте от 14 до 28 лет включительно

0-14 жасты қоса алғанда
0-14 лет включительно

15-17 жасты қоса алғанда
15-17 лет включительно

ересектер 18 жас және одан үлкен
взрослые 18 лет и старше

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Барлығы
Итого

2.1

қалалық аурухана
городской больницы

2.2

аудандық аурухана
районной больницы

      жалғасы продолжение

Жол коды
Код строки

Пациенттердің ауруларының себептері бойынша барудың жалпы санынан
Из общего числа посещений сделано по поводу заболеваний пациентами

Дәрігерлердің үйге келуі
Число посещений врачами на дому

Дәрігерлер лауазымдарының саны (тіс дәрігерін қоспағанда)
Число должностей врачей (без зубных)

барлығы
всего

оның ішінде
из них

"Барлығы" бағанынан 14-28 жасты қоса алғанда
из графы "всего" в возрасте от 14 до 28 лет включительно

барлығы
всего

оның ішінде 14 жасқа дейінгі балаларды қоса алғанда
в том числе детьми до 14 лет включительно

"Барлығы" бағанынан 14-28 жасты қоса алғанда
из графы "всего" в возрасте от 14 до 28 лет включительно

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

0-14 жасты қоса алғанда
0-14 лет включительно

15-17 жасты қоса алғанда
15-17 лет включительно

ересектер 18 жас және одан үлкен
взрослые 18 лет и старше

барлығы
всего

оның ішінде аурулардың себептері бойынша
из них по поводу заболеваний

А

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2
2.1
2.2
      жалғасы продолжение

Жол коды
Код строки

оның ішінде учаскелік терапевтер, педиатрлар, ЖПД
из них участковые терапевты, педиатры, ВОП

Лауазымдарды иеленген жеке тұлғалар дәрігерлер саны
Число физических лиц врачей на занятых должностях

Орта медициналық персонал лауазымдарының саны
Число должностей среднего медицинского персонала

оның ішінде жалпы практикадағы медициналық мейірбикелер лауазымдарының саны
из них число должностей медицинских сестер общей практики

Лауазымдарды иеленген жеке тұлғалар орта медициналық персоналдың саны
Число физических лиц среднего медицинского персонала на занятых должностях

оның ішінде лауазымдарды иеленген жеке тұлғалар жалпы практикадағы медициналық мейірбикелер саны
из них число физических лиц медицинских сестер общей практики на занятых должностях

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

ұйымныңбарлығы
всего по организации

оныңішінде, учаскеліктерапевтер, педиатрлар, ЖПД
из них, участковые терапевты, педиатры, ВОП

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

А

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

22.12.2      В. Амбулаториялық-емханалық ұйымдардың құрамына кіретін дәрігерлік амбулаториялар мен МСАК орталықтары

      В. Врачебные амбулатории и центры ПМСП, входящие в состав амбулаторно-поликлинических организаций

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Жыл соңындағыұйымдар саны
Число организаций на конец года

Жоспарлы қуаты (ауысымдағыкелулер саны)
Плановая мощность (число посещений в смену)

Учаскелердің жалпы саны (терапиялық, педиатриялық, ЖПД)
Общее количество участков (терапевтические, педиатрические, ВОП)

Дәрігерлерге бару саны, оның ішінде профилактикалық (стоматологтарға және тіс дәрігерлеріне бармай)
Число посещений врачей, включая профилактические (без посещений к стоматологам и зубным врачам)

барлығы
всего

оның ішінде
из них

"Барлығы" бағанынан 14-28 жасты қоса алғанда
из графы "всего" в возрасте от 14 до 28 лет включительно

0-14 жасты қоса алғанда
0-14 лет включительно

15-17 жасты қоса алғанда
15-17 лет включительно

ересектер 18 жас және одан үлкен
взрослые 18 лет и старше

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

3.

Барлығы
Итого

3.1

дәрігерлік амбулаториялар
врачебные амбулатории

3.2

МСАК орталықтары
центры ПМСП

4

Барлығы (1-жол А бөлімі + 2-жол В бөлімі + 3-жол В бөлімі)
Итого (строка 1 Раздел А + строка 2 Раздел Б + строка 3 Раздел В)

      жалғасы продолжение

Жол коды
Код строки

Пациенттердің ауруларының себептері бойынша барудың жалпы санынан
Из общего числа посещений сделано по поводу заболеваний пациентами

Дәрігерлердің үйге келуі
Число посещений врачами на дому

Дәрігерлер лауазымдарының саны (тіс дәрігерін қоспағанда)
Число должностей врачей (без зубных)

барлығы
всего

оның ішінде
из них

"Барлығы" бағанынан 14-28 жасты қоса алғанда
из графы "всего" в возрасте от 14 до 28 лет включительно

барлығы
всего

оның ішінде 14 жасқа дейінгі балаларды қоса алғанда
в том числе детьми до 14 лет включительно

"Барлығы" бағанынан 14-28 жасты қоса алғанда
из графы "всего" в возрасте от 14 до 28 лет включительно

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

0-14 жасты қоса алғанда
0-14 лет включительно

15-17 жасты қоса алғанда
15-17 лет включительно

ересектер 18 жас және одан үлкен
взрослые 18 лет и старше

барлығы
всего

оның ішінде аурулардың себептері бойынша
из них по поводу заболеваний

А

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

3
3.1
3.2
4
      жалғасы продолжение

Жол коды
Код строки

оның ішінде учаскелік терапевтер, педиатрлар, ЖПД
из них участковые терапевты, педиатры, ВОП

Лауазымдарды иеленген дәрігерлер жеке тұлғалар саны
Число физических лиц врачей на занятых должностях

Орта медициналық персонал лауазымдарының саны
Число должностей среднего медицинского персонала

оның ішінде жалпы практикадағы медициналық мейірбикелер лауазымдарының саны
из них число должностей медицинских сестер общей практики

Лауазымдарды иеленген жеке тұлғалар орта медициналық персоналдың саны
Число физических лиц среднего медицинского персонала на занятых должностях

оның ішінде лауазымдарды иеленген жеке тұлғалар жалпы практикадағы медициналық мейірбикелер саны
из них число физических лиц медицинских сестер общей практики на занятых должностях

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

ұйымның барлығы
всего по организации

оның ішінде учаскелік терапевтер, педиатрлар, ЖПД
из них участковые терапевты, педиатры, ВОП

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

А

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

33.13.24      18. 1500 Дәрігерге барудың жалпы саны, оның ішінде профилактикалық және тіс дәрігерлеріне бару
1500 Общее число врачебных посещений, включая профилактические и посещения к зубным врачам

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Дәрігерлерге барудың жалпы саны
Общее число посещений у врача

амбулаторлық-емханалық қабылдауда
на амбулаторно-поликлиническом приеме

үйде
на дому

барлығы
всего

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

А

Б

1

2

3

1

Барлығы
Всего
      19. 1600 Фельдшерлік көмек
1600 Фельдшерская помощь

Жол коды
Кодстроки

Атауы
Наименование

Фельдшерлік-акушерлік пункт
Фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерлік пункт
Фельдшерский пункт

Медициналық пункт
Медицинский пункт

Медициналық қызметкер (жеке үй-жайды ұстаусыз)
Медицинский работник (без содержания отдельного помещения)

А

Б

1

2

3

4

1

Ұйымдар саны
Число организаций

2

Бару саны (оның ішінде үйдегі)
Число посещений (включая на дому)

      20. 1800 Стоматологиялық қызмет көрсету
1800 Стоматологическое обслуживание

Жол коды
Кодстроки

Атауы
Наименование

Ұйымдар саны
Число организаций

Бару саны
Число посещений

А

Б

1

2

1

Стоматологиялық емханалар (ересектерге арналған)
Стоматологические поликлиники (для взрослых)2

Балалар стоматологиялық емханалары
Детские стоматологические поликлиники3

Жоғарғы оқу орны (ЖОО) және ғылыми зерттеу институттарының (ҒЗИ) стоматологиялық емханалары
Стоматологические поликлиники высших учебных заведений (ВУЗов) и научно-исследовательских институтов (НИИ)4

Стоматологиялық бөлімшелері бар (кабинеттер) денсаулық сақтау ұйымдары
Организации здравоохранения, имеющие стоматологические отделения (кабинеты)5

Дербес стоматологиялық кабинеттер
Самостоятельные стоматологические кабинеты

x


6

Барлығы
Итого6.1

барудың жалпы санынан ауыл тұрғындарының баруы
(6-жолдан)
из общего числа посещений сделано сельскими жителями (из строки 6)

х


7

Тіс протездеу
Зубопротезирование


х

8

Шаруашылық есептік (бюджеттік) тіс протездеу бөлімшелері және денсаулық сақтау ұйымдары құрамындағы бөлімшелер (кабинеттер)
Хозрасчетные (бюджетные) зубопротезные отделения и отделения (кабинеты) в составе организаций здравоохранения

9

Тіс протезін алған тұлғалар саны, барлығы
Число лиц, получивших зубные протезы, всего


х

9.1

оның ішінде ауыл тұрғындары
из них сельские жители


х

      21. 1900 Басқа денсаулық сақтау ұйымдары
1900 Прочие организации здравоохранения

Жол коды
Кодстроки

Атауы
Наименование

Ұйымдар саны
Число организаций

А

Б

1

1

Салауатты өмір салтын қалыптастыру (СӨСҚ) орталықтары
Центры формирования здорового образа жизни (ФЗОЖ)


2

Сот медицинасы орталықтары (бюросы)
Центры (бюро) судебной медицины


3

Патологоанатомиялық бюро
Патологоанатомические бюро


4

Облыстық (қалалық) медициналық статистика бюросы
Областное (городское) бюро медицинской статистики


5

Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы
Республиканский центр электронного здравоохранения


6

Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығының филиалдары
Филиалы Республиканского центра электронного здравоохранения


      22. 2401 Балалар үйі
2401 Дом ребенка

Жол коды
Код строки

Ұйымдар саны
Число организаций

Орындар саны
Число мест

Жыл соңындағы балалар саны
Число детей на конец года

оның ішінде қыздар
из них девочек

балалардың жалпы санынан мынадай жастағы
из общего числа детей в возрасте

Жыл ішінде түскен балалар саны
Число детей поступивших в течение года

түскендердің ішінен жетімдер және ата-ана қамқорлығынсыз қалғандар
из числа поступивших, сироты и оставшиеся без попечения родителей

1 жасқа дейінгі
до 1 года

1-3 жас
1-3 года

3 жас және одан үлкен
3 года и старше

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1


      23. 2700 Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдары және ұйымдары
2700 Органы и организации государственной санитарно-эпидемиологической службы

Жол коды
Код строки

Ұйымның атауы (типі)
Наименование (тип) организации

Ұйымдар саны
Число организаций

А

Б

1

1

Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары бойынша Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің департаменттері
Департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городам Нур-Султан, Алматы и Шымкент


2

Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің облыстық департаменттері
Областные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля


3

Санитариялық-эпидемиологиялық бақылаудың қалалық басқармалары
Городские управления санитарно-эпидемиологического контроля


4

Санитариялық-эпидемиологиялық бақылаудың аудандық басқармалары
Районные управления санитарно-эпидемиологического контроля


5

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан


6

Көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылаудың бөлімшелік басқармалары
Отделенческие управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте


7

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан


8

Зарарсыздандыру станциялары
Дезинфекционные станции


9

Обаға қарсы станциялары
Противочумные станции


10

Х.Жұматов атындағы гигиена және эпидемиология ғылыми орталығы
Научный центр гигиены и эпидемиологии имени Х.Жуматова


11

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің "М.Айқымбаев атындағы аса қауіпті инфекциялар ұлттық ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр особо опасных инфекции имени М.Айкимбаева" Министерства здравоохранения Республики Казахстан


      24. 2900 Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің штаттық және иеленген лауазымдары
2900 Штатные и занятые должности санитарно-эпидемиологической службы

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау органдары
Органы санитарно-эпидемиологического контроля

Ұлттық сараптама орталығы
Национальные центры экспертизы

"Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы"

Обаға қарсы станциялар
Противочумные станции

Зарарсыздандыру станциялары
Дезинфекционные станции

А

Б

1

2

3

4

5

1

Штаттағы барлық лауазымды бірліктер
Всего должностных единиц штатные


1.2

қамтылған
занятые


2

Штаттағы басшылар
Руководители штатные


2.1

қамтылған
занятые


3

Штаттағы жоғарғы медициналық білімі бар бас мамандар
Главные специалисты с высшим медицинским образованием штатные


3.1

қамтылған
занятые


4

Штаттағы жоғарғы медициналық білімі бар жетекші мамандар
Ведущие специалисты с высшим медицинским образованием штатные


X

X

X

X

4.1

қамтылған
занятые


X

X

X

X

5

Штаттағы медициналық білімі жоқ мамандар
Специалисты с высшим немедицинским образованием штатные


5.1

қамтылған
занятые


6

Штаттағы орта медициналық білімі бар мамандар
Специалисты со средним медицинским образованием штатные


6.1

қамтылған
занятые


7

Штаттағы орта медициналық білімі жоқ мамандар
Специалисты со средним немедицинским образованием штатные


7.1

қамтылған
занятые


8

Штаттағы басқа да қызмет көрсететін персонал
Прочий обслуживающий персонал штатные


8.1

қамтылған
занятые


      25. 3300 Денсаулық сақтау ұйымдарының типтері бойынша штаттық және қамтылған лауазымдар
3300 Штатные и занятые должности по типам организаций здравоохранения

Жол коды
Кодстроки

Атауы
Наименование

Барлық лауазымдар
Всего должностей

Дәрігерлердің лауазымдары (тіс дәрігерсіз)
Должностей врачей (без зубных)

Жалпы ұйым бойынша лауазымдарда қамтылған жеке тұлғалар, негізгі қызметкерлер дәрігерлердің саны
Число физических лиц, врачей основных работников на занятых должностях в целом по организации

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

А

Б

1

2

3

4

5

1

Барлық лауазымдар
Всего должностей


1.1

стационарлық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдары (психиатриялық және наркологиялық ауруханалардан басқа)
организации здравоохранения, оказывающие стационарную помощь (кроме психиатрических и наркологических больниц)


1.2

психиатриялық, наркологиялық ауруханалар
психиатрические, наркологические больницы


1.3

диспансерлер
диспансеры


1.4

санаторийлер
санатории


1.5

қалпына келтіру және медициналық оңалту ұйымдары
организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации


1.6

паллиативтік көмек және мейірбикелік көмек көрсететін ұйымдар
организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход


1.7

жедел медициналық жәрдем ұйымдары, дербес
организации скорой медицинской помощи, самостоятельные


1.8

басқа ұйымдардың құрамына кіретін, жедел медициналық жәрдем ұйымдары
организации скорой медицинской помощи, входящие в состав других организаций


1.9

қан орталықтары
центры крови


1.10

басқа ұйымдардың құрамына кіретін қан құю және қан дайындау орталықтары
отделения переливания и пункты заготовки крови, входящие в состав других организации


1.11

амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдары, дербес
организации здравоохранения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь, самостоятельные


1.12

стационарлық және амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін, денсаулық сақтау ұйымдарының құрамына кіретін дәрігерлік амбулаториялар
врачебные амбулатории, входящие в состав организаций здравоохранения, оказывающих стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь


1.13

стоматологиялық емханалар
стоматологические поликлиники


1.14

санитариялық-эпидемиологиялық ұйымдар
санитарно-эпидемиологические организации


1.15

басқа да санитариялық-эпидемиологиялық ұйымдар (обаға қарсы, зарарсыздандыру станциялары)
прочие санитарно-эпидемиологические организации (противочумные, дезинфекционные станции)


1.16

салауатты өмір салтын қалыптастыру (СӨСҚ) орталықтары
центры формирования здорового образа жизни


1.17

патологоанатомиялық бюро
патологоанатомические бюро


1.18

медициналық статистика бюросы
бюро медицинской статистики


1.19

республикалық электрондық денсаулық сақтау орталықтары және филиалдары
республиканский центр электронного здравоохранения и филиалы


1.20

балалар үйі
дома ребенка


1.21

фельдшерлік-акушерлік, фельдшерлік және медициналық пункттер, жеке үй-жайды ұстаусыз медициналық қызметкерлер (МҚ)
фельдшерско-акушерские, фельдшерские и медицинские пункты, медицинские работники (МР) без содержания отдельного помещения


1.22

жедел және жоспарлы-консультативтік көмек бөлімшесі
отделения экстренной и планово-консультативной помощи


1.23

бұдан басқа, бюджеттік ұйымдардағы шаруашылық есептегі лауазымдар саны
кpoмe того, число должностей в бюджетных организациях - на хозрасчете


1.23.1

оның ішінде: санитариялық-эпидемиологиялық ұйымдарда
из них: в санитарно-эпидемиологических организациях


1.23.2

басқа да санитариялық-эпидемиологиялық ұйымдарда
в прочих санитарно-эпидемиологических организациях


      жалғасы продолжение

Жол коды
Код строки

Жоғарғы медициналық емес білімі бар лауазымдар
Должностей специалистов с высшим немедицинским образованием

Орта медициналық персонал лауазымдары
Должностей среднего медицинского персонала

Жалпы ұйымдағы жеке тұлғалардың, лауазымдарды иелініп отырған негізгі қызметкерлер орта медициналық қызметкерлер (ОМҚ) саны
Число физических лиц средних медицинских работников (СМР) основных работников на занятых должностях в целом по организации

Фармацевттер (провизорлар) лауазымдары
Должностей фармацевтов (провизоров)

Кіші медициналық персоналдың лауазымдары
Должностей младшего медицинского персонала

Басқа персоналдың лауазымдары
Должностей прочего персонала

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

штаттағы
штатных

қамтылған
занятых

А

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.23.1
1.23.2
      26. 3402 Бұдан басқа, басқару органдары аппараттарында, институттарда, ғылыми ұйымдарда және кадрлар дайындайтын ұйымдарда қамтылған лауазымдар саны
3402 Кроме того, число должностей, занятых в аппаратах органов управления, институтах, научных организациях и организациях по подготовке кадров

Жол коды
Код строки

Денсаулық сақтау министрлігі аппаратындағы
В аппарате Министерства здравоохранения

Облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларының денсаулық сақтау басқармалары ақпараттарындағы
В аппаратах управлений здравоохранения областей, городов Нур-Султан, Алматы

"Ұлттық медициналық холдинг" АҚ аппаратындағы
В аппарате АО "Национальный медицинский холдинг"

Аумақтық медициналық қызметке төлем төлеу, медициналық және фармацевтік қызмет сапасын бақылау комитеттеріндегі
В территориальных комитетах оплаты медицинских услуг, контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности

ЖОО, дәрігерлердің біліктілігін жетілдіру институттарында
В ВУЗах, институтах усовершенствования врачей

Медициналық фармацевтік колледжеріндегі (училищелеріндегі)
В медицинских фармацевтических колледжах (училищах)

Институттардағы, ғылыми ұйымдардағы
В институтах, научных организациях

А

1

2

3

4

5

6

7

1
      27. 3403 Барлық денсаулық сақтау ұйымдарында дәрігерлер қамтыған лауазымдар
3403 Должности, занятых врачами во всех организациях здравоохранения

Жол коды
Код строки

Барлық денсаулық сақтау ұйымдарында дәрігерлер қамтыған барлық лауазымдар
Всего должностей, занятых врачами во всех организациях здравоохранения

А

1

1


      28. 3650 Амбулаториялық-емханалық ұйымдардың (дербес және кіретін), диспансерлік бөлімшелердің, әйелдер консультцияларының жоспарлық қуаттылығы, барлығы 1__________
3650 Плановая мощность амбулаторно-поликлинических организаций (самостоятельных и входящих), диспансерных отделений, женских консультаций, всего 1 ________

      Атауы Мекенжайы (респонденттің)
Наименование ____________________________ Адрес (респондента)___________________
Телефоны (респонденттің)_______________________ _______________________________
Телефон (респондента) стационарлық стационарный
ұялы мобильный

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз1
Согласны на распространение первичных статистических данных1

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз1
Не согласны на распространение первичных статистических данных1

      Электрондық почта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) _____________________________________________
Орындаушы
Исполнитель ___________________________________________ ________________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности
____________________________________________ __________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
_________________________________________ _________________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      1Аталған тармақ "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес толтырылады

      1Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике"

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және Реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2022 жылғы 1 наурыздағы
№ 5 бұйрығына
8-қосымша

"Денсаулық сақтау ұйымдарының желісі мен қызметі туралы есеп" (индексі 26-сеть, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Денсаулық сақтау ұйымдарының желісі мен қызметі туралы есеп" (индексі 26-сеть, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі –Заң) 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Денсаулық сақтау ұйымдарының желісі мен қызметі туралы есеп" (индексі 26-сеть, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда және "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде айқындалған мәнердегі ұғымдар, сондай-ақ мынадай анықтама пайдаланылады:

      медицина қызметкері – кәсіптік медициналық білімі бар және медициналық қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға.

      3. Статистикалық нысанға есепті жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша жұмыс істейтін және бағыныштылығына (қаладағы немесе республикалық) қарамастан, қалада, облыста орналасқан денсаулық сақтау жүйесінің барлық ұйымдары туралы ақпарат кіреді.

      Есепті жыл ішінде жабылған ұйымдар бойынша статистикалық нысанның тиісті кестелеріне мынадай деректер енгізіледі: келу, төсек-орынның орташа жылдық саны, оның ішінде ауылдық жерлерден келгені, ересектер және балалардан, шығарылған және қайтыс болған науқастар, науқастар, оның ішінде ауыл тұрғындары өткізген барлық төсек-күндер.

      Өзін-өзі қамтамасыз ететін медициналық көмек көрсететін мемлекеттік ұйымдар бойынша штаттық және қамтылған лауазымдар статистикалық нысанның 3300-кестесінің 1.23-жолында көрсетіледі.

      Статистикалық нысанның 0100, 0200, 0710, 0900, 0910, 0920, 3110, 3200, 3300-кестелерінде тиісті бағандарында негізгі жұмысшылардың лауазымдарындағы жеке тұлғалар – дәрігерлер саны туралы мәліметтер көрсетіледі.

      4. 0100-кестеде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 22 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-313/2020 бұйрығымен бекітілген "Денсаулық сақтау ұйымының есебі" (индексі 19-ОМО, кезеңділігі жылдық) (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 23 желтоқсанда № 21879 болып тіркелді) әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан бойынша (бұдан әрі – 19-нысан) толтыратын республикалық медициналық ұйымдардан, диспансерлерден, қалпына келтіру емі және медициналық оңалту ұйымдарынан, паллиативтік көмек және мейірбике күтімін көрсететін ұйымдардан басқа қаланың, облыстың аурухана ұйымдары, перинаталдық орталықтары мен перзентханалары туралы мәліметтер көрсетіледі.

      1.1 және 1.2-жолдарда кестенің тиісті жолдары бойынша көрсетілген облыстық мамандандырылған ауруханалар туралы мәліметтер көрсетілмейді.

      Аудандық ауруханалар 1.11-жолға енгізіледі.

      2-7-бағандар 19-нысанның 3-тарауының 3100-кестесінің 117-жолының 1-4, 8, 9-бағандарының деректері бойынша толтырылады.

      8-10-бағандар 19-нысан бойынша 2-тарауының 2100-кестесінің 1 және 5-жолдарының деректері бойынша толтырылады.

      8-10-бағандарға стоматологтарға және тіс дәрігерлеріне барулар енгізілмейді, олар "Стоматологиялық қызмет көрсету" 1800-кестесіне енгізіледі.

      11-14 және 17-20-бағандарда "Лауазымдар саны" бүкіл ұйым бойынша дәрігерлердің және орта медициналық персоналдың штаттық және қамтылған лауазымдары туралы мәліметтер көрсетіледі.

      21-22-бағандарда қамтылған лауазымдардағы орта медициналық қызметкерлер (бұдан әрі – ОМҚ) жеке тұлғалары көрсетіледі.

      23-бағанда біріктірілген ауруханалар құрамына кіретін емханалар мен басқа да амбулаториялық-емханалық бөлімшелер саны көрсетіледі.

      5. 0300-кестеде 1.1-1.3-жолдар бойынша 19-нысанды толтыратын қалпына келтіру-емдеу және медициналық оңалту ұйымдары туралы деректер көрсетіледі.

      3-23-бағандарда барлық жолдар бойынша 19-нысанның 1100, 2100 және 3100-кестелеріне сәйкес толтырылады.

      6. 0310-кестеде 19-нысанда толтыратын, паллиативтік көмек және мейірбикелік күтім көрсететін ұйымдар туралы деректер көрсетіледі.

      2-13-бағандар 19-нысанның 1100 және 3100-кестелеріне сәйкес толтырылады.

      7. 0320-кестеде 2 және 3-бағандарда сметамен қамтамасыз етілген төсектер көрсетіледі. Верандада немесе палаталарда тығыздау есебінен уақытша орналастырылған төсектер нақты ашылған төсектер санына енгізілмейді. Жыл бойы сақталатын төсектердің саны жыл бойы тұрақты төсектер болып есептеледі. Мысалы, санаторий жоспары бойынша қаңтар – сәуірде 50 төсекке, мамырда – 75 төсекке, маусымнан қазанға дейін – 100 төсекке, қарашада - 75 төсекке, желтоқсанда - 50 төсекке жұмыс істейді. Бұл жағдайда 3-бағанда "барынша өрістету айында" - 100 төсек, "жыл бойғы төсек" 2-бағанда – 50 төсек көрсетілуі тиіс.

      Санаторийлер, олардың төсек қоры және төсектерді пайдалану туралы мәліметтер ондағы төсектердің қандай профильдері нақты жұмыс істейтініне қарамастан, жоғары тұрған денсаулық сақтау органының бұйрығымен көзделген санаторийдің бейініне сәйкес көрсетіледі.

      6-бағанда есептік жыл ішіндегі емдеуін аяқтағандардың жалпы саны, 7-баған бойынша 6-бағандағы әйелдер саны көрсетіледі.

      8-15-бағандар бойынша емделген науқастарды жас мөлшеріне қарай бөлу деректері көрсетіледі.

      8. 0401-кестеде медициналық авиация (жедел және жоспарлы-консультативтік көмек бөлімшесі) бөлімшелерінің саны және олар қызмет көрген тұлғалар саны туралы деректер Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 22 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-313/2020 бұйрығымен бекітілген "Жедел медициналық жәрдем ұйымының есебі" (индексі 22-СМП, кезеңділігі жылдық) (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 23 желтоқсандағы № 21879 болып тіркілген) әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанынан (бұдан әрі – 22-нысан) толтырылады.

      9. 0500-кестеде қан орталықтарының, қан құю бөлімшелерінің және қан бекеттерінің сандары туралы мәліметтер көрсетіледі.

      10. 0600-кестеде басқа ұйымдардың құрамына кіретін жедел медициналық жәрдем станциялары мен бөлімшелердің саны мен қызметі туралы мәліметтер көрсетіледі.

      Кестенің 1-жолында жедел медициналық жәрдем станциялары мен бөлімшелерінің саны көрсетіледі.

      2-баған бойынша орталық аудандық емхананың (аудандық емханалар) және қалалық (аудандық) емханалардың және психоневрологиялық диспансердің (аурухананың) құрамына кіретін станциялар мен бөлімшелер көрсетіледі.

      2-жолдың деректері 22-нысанның, 2100-кестенің, 1-жолдың, 1-бағанның негізінде толтырылады.

      2.1-жолдың деректері 22-нысанның, 2100-кестенің, 1-жолдың, 5-бағанның негізінде толтырылады.

      3-жол 22-нысанның, 2100-кестенің, 2-жолдың, 1-бағанның және 2300-кестенің, 1-тармағының қосынды деректері негізінде толтырылады.

      11. 0750-кесте амбулаториялық-емханалық ұйымдар (бөлімшелер) жанындағы күндізгі стационарларға және ауруханада күндізгі болу стационарлары және үйдегі стационарларға бөлумен, республикалық бағынысты облыстардың және қалалалардың денсаулық сақтау ұйымдары желілері бөлінісінде толтырылады. 0750-кестенің 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17 және 19-бағандарда 0-17 жасты қоса алғанда, балалар туралы мәліметтер көрсетіледі.

      12. 0710-кестесінің 1-бағанында тиісті көп бейінді ауруханалардың құрылымдық бөлімшелерінің жалпы саны туралы мәліметтер көрсетіледі.

      2-бағанға сәйкесінше төсектері бар ұйымдар туралы мәліметтер енгізіледі, 3-бағанға – жыл соңындағы төсектердің нақты саны туралы, 4-бағанға – орташа жылдық төсектер саны туралы мәліметтер енгізіледі.

      5 және 6-бағандарда түскен науқастардың саны туралы мәліметтер барлығы (5-баған), оның ішінде 7 және 8-бағандарда ауылдық тұрғындары (6-баған) және олар өткізген төсек күндер көрсетіледі.

      13. 0720-кестесінің 1-3-бағандарына стоматологтарға және тіс дәрігерлеріне бару кіргізілмейді, олар "Стоматологиялық қызмет көрсету" 1800-кестесінің 4-жолы бойынша көрсетіледі.

      14 және 15-бағандарда лауазымдармен қамтылған ОМҚ жеке тұлғалар саны көрсетіледі.

      14. 0900-кестеде амбулаториялық жағдайларда медициналық жәрдем көрсететін дербес денсаулық сақтау ұйымының саны мен қызметі туралы мәліметтер көрсетіледі.

      4-16-бағандар 19-нысан бойынша 2-тараудың 2100-кестесінің 1-11-бағандарының және 2101-кестесінің 1-бағанының деректері бойынша толтырылады.

      "Учаскелердің (терапиялық, педиатриялық, жалпы практика дәрігерлері (ЖПД))" 3-бағанында деректерді медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін (бұдан әрі – МСАК) медициналық ұйымдар деректерді көрсетеді.

      1.10-жолды мемлекеттік емес денсаулық сақтау секторының типтік тізімдеріне сәйкес жеке медициналық практикамен айналысатын ұйымдар толтырады.

      15. 0910-кестенің А бөлімінде аурухана ұйымдары құрамына кіретін (0100-кестеден "Стационарлық жағдайларда медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдары") дәрігерлік амбулаториялар және МСАК орталықтарының саны мен қызметі туралы мәліметтер көрсетіледі.

      Б бөлімінде амбулаториялық-емханалық ұйымдардың құрамына кіретін (0900-кестеден "Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін дербес денсаулық сақтау ұйымдары") дәрігерлік амбулаториялар және МСАК орталықтарының саны мен қызметі туралы мәліметтер көрсетіледі.

      16. 0920-кестеде бекітілген тұрғындары бар және МСАК көрсетін дербес амбулаториялық-алдын алу ұйымдарының саны мен қызметі туралы деректер көрсетіледі. Осы кестеге мәліметтер 0900-кестенің тиісті жолдарынан бөлініп көрсетіледі.

      17. 1500-кестеде психиатриялық және психоневрологиялық ауруханаларға баруды, стоматологтар мен тіс дәрігерлеріне баруды, сондай-ақ шаруашылық есептегі емханалар мен мемлекеттік ұйымдардың шаруашылық есептегі бөлімшелеріне баруды қоса алғанда, амбулаториялық қабылдауда және үйде барлық денсаулық сақтау ұйымдарына халықтың дәрігерлерге жасаған жалпы саны туралы мәліметтер көрсетіледі.

      1500-кесте 19-нысанның 2100 және 2101, 2700-кестелер негізінде толтырылады.

      18. 1800-кестеде 1-бағанда, 1-5-жолдарда осы ұйымдардағы бөлімшелердің (кабинеттердің) саны емес, стоматологиялық ұйымдардың саны және дербес стоматологиялық кабинеттердің саны көрсетіледі.

      2-бағанның 1-5, 6, 6.1-жолдары 19-нысанның 1-бағанының 1, 3-жолының 2700-кестесінің, тиісінше Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 22 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-313/2020 бұйрығымен бекітілген "Ересектерге арналған туберкулез санаторийінің есебі" (индексі 24-Санатории, кезеңділігі жылдық) (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 23 желтоқсандағы № 21879 болып тіркілген) әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның 8000-кестесінің деректері бойынша толтырылады.

      7, 8 және 9-жолдар үшін мәліметтер 1001-кестеден 17-тармағы және 19-нысандағы 2701-кестеден 1, 2-тармақтардан алынады.

      19. 1900-кестеде облыстардағы және республикалық маңызы бар қалалардағы Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталықтарының, патологоанатомиялық бюролардың, медициналық статистика бюросының, Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығының, Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы филиалдарының саны туралы мәліметтер көрсетеілді.

      20. 2700-кестеде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы ұйымдар, оның ішінде ауылдық әкімшілік аудандар және қалалардың ішіндегі аудандар көрсетіледі.

      21. 2900-кестеге шаруашылық есептегі барлық құрылымдық бөлімшелерді қоса алғанда, ұйымдар бойынша барлық штаттық және жұмыспен қамтылған лауазымдар көрсетіледі.

      22. 3300-кестеде кестелерде көрсетілген денсаулық сақтау ұйымдарының типтері бойынша барлық штаттық және қамтылған лауазымдар көрсетіледі.

      Санаторийлердің медициналық және өзге де персоналының штаттық және бос емес лауазымдары барынша өрістету айындағы жағдай бойынша көрсетіледі.

      Егер бюджеттік ұйымда шаруашылық есеп бойынша 19-нысанының 1104-кестеде көрсетілген шаруашылық есептегі лауазымдар болса, онда мұндай лауазымдар ұйым бойынша лауазымдар санына қосылмайды, 1.23-жолда жеке көрсетіледі.

      Жеке жолға бөлінеді және жедел медициналық көмек бөлімшелері мен станциялары; қан құю бөлімшелері мен қан дайындау пункттері; фельдшерлік-акушерлік пункт, фельдшерлік пункт, медициналық пункт және медицина қызметкері (жеке үй-жайсыз) лауазымдары кіретін ұйым бойынша көрсетілмейді.

      1.13-жолда стоматологиялық емханалардың штаттары көрсетіледі.

      1.14-жолда 1.15-жолда көрсетілетін обаға қарсы және зарарсыздандыру станцияларынан басқа санитариялық-эпидемиологиялық бақылау, санитариялық-эпидемиологиялық сараптама бюджеттік ұйымдардың барлық штаттық және қамтылған лауазымдарының қосындысы көрсетіледі.

      Санитариялық-эпидемиологиялық ұйымдардың құрамына кіретін профзарарсыздандыратын шаруашылық есептік бөлімшелерінің штаттық және қамтылған лауазымдары 1.23.1-жолда көрсетіледі, басқа да санитариялық-эпидемиологиялық ұйымдардың құрамына кіретіндері – 1.23.2-жолда көрсетіледі.

      Жоғарғы медициналық емес білімі бар мамандар үшін штаттар бойынша көзделген лауазымдар туралы мәліметтер 6 және 7-бағандарда көрсетіледі.

      23. 3402-кестенің 5-бағанында медициналық жоғары оқу орындардағы, лауазымсыз жетілдіру институттардағы, клиникалардағы және емханалардағы қамтылған, 3300-кестеде ескерілген дәрігерлік лауазымдардың мәліметтері көрсетіледі.

      3402-кестенің 6-бағанында медициналық фармацевтік колледждердегі (училищелердегі) дәрігерлік лауазымдардың мәліметтері көрсетіледі.

      3402-кестенің 7-бағанында клиникалық бөлімшелердің лауазымынсыз, ғылыми-зерттеу ұйымдарындағы дәрігерлік лауазымдардың мәліметтері көрсетіледі.

      24. 3403-кестеде барлық медициналық ұйымдардағы қамтылған, оның ішінде, 3402-кестеде ескерілген (сағаттық төлем бойынша жұмыс істейтін дәрігерлер, жылына 240 істелген сағаттан кем емес жағдайда дәрігердің қамтылған лауазымына теңестіріледі) дәрігерлік лауазымдар көрсетіледі.

      25. 3650-кесте бойынша амбулаториялық қабылдауды жүзеге асыратын әр амбулаториялық-емханалық ұйымдардың қуаттылығын аумақтық денсаулық сақтау органы бекітеді.

      26. Ескерту: х – осы позиция толтыруға жатпайды.

      27. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      3650-кестесінің 1-тармағы = 19-нысанның 1010-кестесінің 1, 2, 3, 4-бағандарының 1-жолы ∑.

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
Реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2022 жылғы 1 наурыздағы
№ 5 бұйрығына
9-қосымша
Ақпаратты алушы органдар құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами получателями информации
Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне ұсынылады
Представляется Министерству здравоохранения Республики Казахстан
Балалар мүгедектігі туралы есеп Отчет по детской инвалидности

Индексі
Индекс

27-ДИ

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

      Аудандардың, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың денсаулық сақтау ұйымдары ұсынады

      Представляют организации здравоохранения районов, областей, города республиканского значения и столицы

      Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың 10 ақпан күні

      Срок представления - 10 февраля, следующего за отчетным периодом

БСН коды
код БИН      1. 1000 Балалардың мүгедектігі туралы есеп, адам

      Отчет по детской инвалидности, человек

Жол коды
Код строки

Аурулардың атауы
Наименование болезней

Х қайта қараудың АХЖ бойынша шифры
Шифр по МКБ Х- пересмотра

Есепті жылдың басында мүгедектігі бойынша есепте тұрғандар
Состояло на учете по инвалидности на начало отчетного года

Есепті жылда мүгедектігі бойынша есепке алынғандар
Взято на учет по инвалидности в отчетном году

Жыл ішінде мүгедектігі бойынша есептен шығарылғандар
Снято с учета по инвалидности в течение года

Есепті жылдың соңында мүгедектігі бойынша есепте тұрғандар
Состоит на учете по инвалидности на конец отчетного года

16 жасқа дейінгі барлығы
всего до 16 лет

оның ішінде 3 жасқа дейінгі
в том числе до 3-х лет

16 жасқа дейінгі барлығы
всего до 16 лет

оның ішінде 3 жасқа дейінгі
в том числе до 3-х лет

сауыққаны
выздоровление

қайтыс болғаны
по смерти

16 жасқадейінгібарлығы
всего до 16 лет

оның ішінде 3 жасқа дейінгі
в том числе до 3-х лет

16 жасқа дейінгі барлығы
всего до 16 лет

оның ішінде 3 жасқа дейінгі
в том числе до 3-х лет

16 жасқа дейінгі барлығы
всего до 16 лет

оның ішінде 3 жасқа дейінгі
в том числе до 3-х лет

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Барлығы аурулар
Всего заболеваний

А00 - Т981.2

Инфекциялық және паразитарлық аурулар
Инфекционные и паразитарные болезни

А00 - В991.2.1

оның ішінде: туберкулез
из них: туберкулез

А15 - А191.2.2

адамның қорғаныш тапшылығы қоздырғышы (АҚТҚ)
вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

В20-В241.3

Өспелер
Новообразования

С00 - Д481.3.1

оның ішінде: қатерлі ісіктер
из них: злокачественные новообразования

C00 - C971.​3.​1.​1

оның ішінде: бас миы және орталық жүйке жүйесінің (ОЖЖ) басқа бөлімдерінің
из них: головного мозга и других отделов центральной нервной системы (ЦНС)

C70 - C721.3.2

лейкоздар
лейкозы

C91, C91.1, C92.11.3.3

лимфогрануломатоз
лимфогрануломатоз

C811.3.4

миелоидтік саркома
миелоидная саркома

C92.31.4

Қан мен қан өндіруші органдардың аурулары және иммундық тетікті қосқан жекелеген бұзылулар
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, с вовлечением иммунного механизма

D50 - D891.4.1

оның ішінде: гемофилия
из них: гемофилия

D661.4.2

апластикалық анемия
апластическая анемия

D60 - D641.4.3

тромбоцитопатия
тромбоцитопатия

D69.11.4.4

созылмалы тромбоцитопениялық пурпура
хроническая тромбоцитопеническая пурпура

D69.3 - D69.51.4.5

геморагиялық васкулит
геморагическийваскулит

D69.91.5

Эндокриндік жүйе аурулары, тамақтанудың және зат алмасудың бұзылуы
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

Е00 - Е901.5.1

оның ішінде: қант диабеті
из них: сахарный диабет

Е101.5.2

гипотериоз
гипотериоз

Е00 - Е031.5.3

классикалық фенилкетонурия
классическая фенилкетонурия

Е70.01.6

Психикалық бұзылулар мен мінез-құлықтың бұзылуы
Психические расстройства и расстройства поведения

F00 - F991.6.1

оның ішінде: шизофрения
в том числе: шизофрения

F201.6.2

ақыл кемістігі
умственная отсталость

F70 - F791.7

Жүйке жүйесінің аурулары
Болезни нервной системы

G00 - G991.7.1

оның ішінде: балалардың церебральдық параличі (БЦП)
из них: детский церебральный паралич (ДЦП)

G80 - G831.7.2

эпилепсия
эпилепсия

G40, G411.7.3

жүйке-бұлшық еттік синапса мен бұлшық ет аурулары
болезни нервно- мышечного синапса и мышц

G70, G731.8

Көз бен оның қосалқы мүшелері аурулары
Болезни глаза и его придатков

Н00 - Н591.9

Құлақ және емізік тәрізді өскін аурулары
Болезни уха и сосцевидного отростка

Н60 - Н951.9.1

оның ішінде: екі жақты есту қабілетінен айырылу
в том числе: двухсторонняя потеря слуха

Н90.3, Н90.5 Н90.8 - Н91.01.10

Қан айналым жүйесінің аурулары
Болезни системы кровообращения

I00 - I991.11

Тыныс алу мүшелері аурулары
Болезни органов дыхания

J00 - J991.11.1

оның ішінде: бронхиалдық демікпе
из них: бронхиальная астма

J45, J461.12

Ас қорыту мүшелері аурулары
Болезни органов пищеварения

К00 - К931.12.1

оның ішінде: целиакия
из них: целиакия

К90.01.12.2

созылмалы агрессивті гепатит
хронический агрессивный гепатит

К73.21.12.3

бауыр циррозы
цирроз печени

К741.13

Тері мен тері асты шел майының аурулары
Болезни кожи и подкожной клетчатки

L00 - L991.14

Сүйек-бұлшықет және біріктіруші тіндерінің аурулары
Болезни костно- мышечной системы и соединительной ткани

М00 - М991.14.1

қабынатын полиартропатиялар
воспалительные полиартропатии

М05 - М141.15

Несептік-жыныстық жүйесі аурулары
Болезни мочеполовой системы

N00 - N991.15.1

оның ішінде: гломерулонефрит
в том числе: гломерулонефрит

N00 - N081.15.2

созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі
хроническая почечная недостаточность

N181.16

Туа біткен ауытқулар (даму кемістіктері), хромосомдық және пішін бұзылулар
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения

Q00 - Q991.16.1

оның ішінде: жүйке жүйесінің туа біткен ауытқулары, даму кемістігі
из них: врожденные аномалия развития нервной системы

Q00 - 071.16.2

қан айналымының туа біткен ауытқулары
врожденные аномалии системы кровообращения

Q20 - 281.16.3

Даун синдромы
синдром Дауна

Q901.17

Жарақаттар мен уланулар
Травмы и отравления

S00 - T981.18

Өзгелері
Прочие
      2. 1001 16 жасқа толып шыққандардың саны (1)____________ және көшіп кеткендердің саны (2)__________, оның ішінде 3 жасқа дейінгі___________
1001 Число выбывших по достижении 16 лет (1) _____________ и выехавшие (2) _________________________ , (из них до 3-х лет). _________

Атауы Мекенжайы (респонденттің)
Наименование __________________________ Адрес (респондента)______________________
Телефоны (респонденттің)______________________________ ___________________________
Телефон (респондента) стационарлық стационарный
ұялы мобильный

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз1
Согласны на распространение первичных статистических данных1

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз1
Не согласны на распространение первичных статистических данных1

      Электрондық почта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)
_______________________________________________________
Орындаушы
Исполнитель _________________________________________ __________________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)
Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности
___________________________________________ _______________
тегі, аты және әкесінің аты(бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
__________________________________-______ _______________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Ескертпе:

      Примечание:

      1Аталған тармақ "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес толтырылады

      1Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике"

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросы басшысының
2022 жылғы 1 наурыздағы
№ 5 бұйрығына
10-қосымша

"Мүгедектігі бар балалар туралы есеп" (индексі 27-МБ, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      Ескерту. Нұсқаулық жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 01.12.2022 № ҚР ДСМ-149 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Осы "Мүгедектігі бар балалар туралы есеп" (индексі 27-МБ, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 12-бабының 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Мүгедектігі бар балалар туралы есеп" (индексі 27-МБ, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда және "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ мынадай анықтама пайдаланылады:

      бала (балалар) – он сегіз жасқа (кәмелетке) толмаған адам.

      3. Статистикалық нысанды барлық емдеу - профилактикалық ұйымдар толтырады.

      Заңды тұлға орналасқан жері бойынша статистикалық нысанды өзінің құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері бойынша деректерсіз, басқа облыстардың аумағында орналасқан және олардың орналасқан жері бойынша аумақтық мемлекеттік статистика органдарына есеп береді.

      4. 1000-кестеге осы ұйымда байқалатын 16 жасқа дейінгі мүгедектігі бар балалардың саны мен қозғалысы туралы мәліметтер көрсетіледі.

      1, 2-бағандарда есепті жылдың басында мүгедектігі бойынша есепте тұрған балалар саны көрсетіледі.

      3, 4-бағандарда осы ұйым қызмет көрсететін ауданда мүгедектігі бойынша есепке алынған, сондай-ақ есепті жылы жаңадан келген балалардың саны көрсетіледі.

      5, 6, 7, 8-бағандарда диагнозын өзгерте отырып және қайтыс болуы бойынша есептен шығарылған мүгедектігі бар балалардың саны көрсетіледі.

      9-бағанда есепті кезеңнің соңындағы мүгедектігі бойынша есепте тұрған балалардың саны көрсетіледі (деректер "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын, сондай-ақ оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тіркеу тізіміндегі № 21579 болып тіркелген) бекітілген "Амбулаториялық пациенттің медициналық картасы" нысанының (№ 052/е нысаны) – 9, 10-бағандардан алынады).

      5. 1001-кестеде 16 жасқа толуына және кетуіне байланысты бақылаудан шыққан мүгедектігі бар балалар туралы мәліметтер көрсетіледі.

      6. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 9-баған = 1-баған + 3-баған – 5-баған – 7-баған-кестенің – - 1001-кестенің 1-тармағы – 1001-кестенің 2-тармағы әрбір жолдар бойынша;

      2) 10-баған = 2-баған + 4-баған – 6-баған – 8-баған – 1001-кестенің 3-тармағы әрбір жолдар бойынша;

      3) 9-баған = 1-баған + 3-баған – 5-баған – 7-баған;

      4) 10-баған = 2-баған + 4-баған – 6-баған – 8-баған.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады