"Инновация және қызмет көрсету статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 21 қаңтардағы № 5 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 2023 жылғы 19 шiлдедегі № 10 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 24 шiлдеде № 33134 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Инновация және қызмет көрсету статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 21 қаңтардағы № 5 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19914 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      бұйрықтың кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ереженің 15-тармағы 36) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі төрағасының 2020 жылғы 23 қазандағы № 9-нқ бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы туралы ереженің 15-тармағы 22) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:";

      1-тармақта:

      8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) көрсетілген қызметтер көлемі туралы есеп" (индексі 2-қызмет көрсету, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес;"

      мынадай мазмұндағы 11) және 12) тармақшалармен толықтырылсын:

      "11) "Лизингтік қызмет туралы есеп", (индексі 1-лизинг, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын осы бұйрыққа 11-қосымшаға сәйкес;

      12) "Лизингтік қызмет туралы есеп" (индексі 1-лизинг, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулықты осы бұйрыққа 12-қосымшаға сәйкес бектілсін.";

      осы бұйрыққа 1 және 2-қосымшаларға сәйкес 11 және 12-қосымшалармен толықтырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Әдіснамалық дамыту және деректерді басқару саясаты департаменті Заң департаментімен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Әдіснамалық дамыту және деректерді басқару саясаты департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының құрылымдық және аумақтық бөлімшелеріне жұмыс бабында басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      5. Осы бұйрық ресми жариялануға жатады және 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
Ж. Шаймарданов

      "Келісілді"

      Қазақстан Республикасы

      Цифрлық даму, инновациялар

      және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 19 шілдедегі
№ 10 бұйрығына
1-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы 21 қаңтардағы
№ 5 бұйрығына
11-қосымша
Приложение 11
к приказу Председателя
Комитета по статистике Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от 21 января 2020 года № 5

Лизингтік қызмет туралы есеп
Отчет о лизинговой деятельности

Индексі
Индекс

1-лизинг

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный период


жыл
год

Қызметкерлердің санына қарамастан Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші бойынша 64.91.1, 64.91.2, 77.11.2, 77.12.2, 77.31.2, 77.32.2, 77.33.2, 77.33.9, 77.34.2, 77.35.2, 77.39.2, 77.40.0 кодтарына сәйкес лизинг саласындағы негізгі қызмет түрімен заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, с основным видом деятельности в области лизинга, согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 64.91.1, 64.91.2, 77.11.2, 77.12.2, 77.31.2, 77.32.2, 77.33.2, 77.33.9, 77.34.2, 77.35.2, 77.39.2, 77.40.0

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 30 наурызға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 30 марта (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН

1. Қызмет көрсетілген өңірді көрсетіңіз (облыс, қала, аудан)
Укажите регион оказания услуг (область, город, район)
1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес аумақ коды (ӘАОЖ) (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом на бумажном носителе)
2. Лизинг қызметі (қаржылық, операциялық) түрін көрсетіңіз
Укажите вид лизинговой деятельности (финансовый, операционный)
      3. Қызметіңіздің негізгі сипаттамаларын көрсетіңіз, мың теңге

      Укажите основные характеристики деятельности, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Жыл ішінде алынған лизингтік төлемдер көлемі
Объем полученных лизинговых платежей за год


2

Жыл соңында ағымдағы лизингтік портфель
Текущий лизинговый портфель на конец года


      4. Қаржыландыру көздері бойынша лизинг шарттарының жалпы құнын көрсетіңіз, мың теңге

      Укажите общую стоимость договоров лизинга по источникам финансирования, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Лизинг объектілерінің атауы
Наименование объектов лизинга

Негізгі қорлар жіктеуіші бойынша коды
Код по Классификатору основных фондов

Меншікті қаражат
Собственные средства

Тартылған қаражат
Привлеченные средства

бюджеттік қаражаттар
бюджетные средства

қарыз қаражаттар
заемные средства

шетел инвестициялары
иностранные инвестиции

басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де құралдар
прочие средства не включенные в другие группировки

А

Б

В

1

2

3

4

5

1

Барлығы
Всего
соның ішінде:
в том числе:1.1

Жер
Земля

110.000000


1.2

Ғимараттар
Здания

120.000000


1.3

Имараттар
Сооружения

130.000000


1.4

Көлік құралдары мен жабдығы
Транспортные средства и оборудование

141.000000


1.5

Өзге де машиналар мен жабдығы
Прочие машины и оборудование

142.000000


1.5.1

ауыл шаруашалығы және орман шаруашылығына арналған машиналар
машины для сельского и лесного хозяйства

142.283000


1.6

Өзге де негізгі құрал- жабдықтар
Прочие основные средства

150.000000


      5. Әрекет ету кезеңдері бойынша лизинг шарттарының құнын көрсетіңіз, мың теңге

      Укажите стоимость договоров по периодам действия договоров лизинга, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

3 жылға дейін
до 3 лет

3-тен 6 жылға дейін
от 3 до 6 лет

6 жылдан жоғары
свыше 6 лет

А

Б

1

2

3

1

Барлығы
Всего

соның ішінде:
в том числе:
1.1

Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
1.2

Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
1.3

Өңдеу өнеркәсібі
Обрабатывающая промышленность
1.4

Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
1.5

Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
1.6

Құрылыс
Строительство
1.7

Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
1.8

Көлік және жинақтау
Транспорт и складирование
1.9

Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету
Предоставление услуг по проживанию и питанию
1.10

Ақпарат және байланыс
Информация и связь
1.11

Қаржы және сақтандыру қызметі
Финансовая и страховая деятельность
1.12

Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Операции с недвижимым имуществом
1.13

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Профессиональная, научная и техническая деятельность
1.14

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
1.15

Білім беру
Образование
1.16

Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету
Здравоохранение и социальное обслуживание населения
1.17

Өнер, ойын-сауық және демалыс
Искусство, развлечения и отдых
1.18

Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну
Предоставление прочих видов услуг
      6. Лизингті пайдалану бағыттары бойынша лизинг шарттары саны мен құнын көрсетіңіз

      Укажите количество и стоимость договоров лизинга по направлениям использования лизинга

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Жер
Земля

Ғимараттар
Здания

Имараттар
Сооружения

Көлік құралдары мен жабдығы
Транспортные средства и оборудование

Өзге де машиналар мен жабдығы
Прочие машины и оборудование

Олардан ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығына арналған машиналар
Из них машины для сельского и лесного хозяйства

Өзге де негізгі құрал-жабдықтар
Прочие основные средства

бірлік
единиц

мың теңге
тысяч тенге

бірлік
единиц

мың теңге
тысяч тенге

бірлік
единиц

мың теңге
тысяч тенге

бірлік
единиц

мың теңге
тысяч тенге

бірлік
единиц

мың теңге
тысяч тенге

бірлік
единиц

мың теңге
тысяч тенге

бірлік
единиц

мың теңге
тысяч тенге

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Барлығы
Всего
соның ішінде:
в том числе:1.1

Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Сельское, лесное и рыбное хозяйство1.2

Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров1.3

Өңдеу өнеркәсібі
Обрабатывающая промышленность1.4

Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом1.5

Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений1.6

Құрылыс
Строительство1.7

Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов1.8

Көлік және жинақтау
Транспорт и складирование1.9

Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету
Предоставление услуг по проживанию и питанию1.10

Ақпарат және байланыс
Информация и связь1.11

Қаржы және сақтандыру қызметі
Финансовая и страховая деятельность1.12

Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Операции с недвижимым имуществом1.13

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Профессиональная, научная и техническая деятельность1.14

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания1.15

Білім беру
Образование1.16

Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету
Здравоохранение и социальное обслуживание населения1.17

Өнер, ойын-сауық және демалыс
Искусство, развлечения и отдых1.18

Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну
Предоставление прочих видов услуг      7. Пайыздық мөлшерлемелер бойынша шарттардың саны мен құны

      Количество и стоимость договоров лизинга по процентным ставкам

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

саны, бірлік
количество, единиц

құны, мың теңге
стоимость, тысяч тенге

А

Б

1

2

1

10%-ға дейін
до 10%2

10%-дан 14%-ға дейін
от 10 до 14%3

14%-дан жоғары
свыше 14%      8. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттісін қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                           Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование __________________ Адрес (респондента) ________________________

      Телефоны (респонденттің) ____ ___ Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)___

      Телефон (респондента) стационарлық ұялы Адрес электронной почты (респондента)

      стационарный       мобильный

      Орындаушы

      Исполнитель_________________________ ___________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности _________________ _____

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности ___________________ _______

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 19 шілдедегі
№ 10 бұйрығына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 21 қаңтардағы
№ 5 бұйрығына
12-қосымша

"Лизингтік қызмет туралы есеп" жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (индексі 1-лизинг, кезеңділігі жылдық) толтыру жөніндегі нұскаулық

      1. Осы нұсқаулық "Лизингтік қызмет туралы есеп" (индексі 1-лизинг, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Респондент қаржылық және операциялық лизинг саласындағы қызметті жүзеге асырған жағдайда аталған статистикалық нысан бойынша екі есеп – қаржылық және операциялық лизинг бойынша жеке ұсынады.

      Егер құрылымдық және оқшауланған бөлімшелерге заңды тұлға статистикалық нысанды өткізу бойынша өкілеттік берсе, онда ол өзінің орналасқан жері бойынша аумақтық статистика органдарына осы статистикалық нысанды ұсынады. Егер құрылымдық және оқшауланған бөлімшенің статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттіктері болмаса, заңды тұлға өзінің орналасқан жеріндегі аумақтық статистика органдарына өзінің құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде олардың орналасқан жерлерін көрсете отырып статистикалық нысанды ұсынады.

      Есептік деректер бүтін сандармен: құндық мәнде – мың теңгемен, объектілер саны бірлікпен көрсетіледі

      Көрсетілген қызметтердің құны қосымша құн салығынсыз ағымдағы бағаларда ескеріледі.

      3. 3-бөлімнің 1-жолында лизинг шартында көрсетілген есепті жылға есептелген лизингтік төлемдер көрсетіледі.

      3-бөлімнің 2-жолында ағымдағы портфель, яғни есепті жылдың соңындағы ағымдағы мәмілелердің қалдық құны бойынша алуға берілетін лизингтік төлемдердің көлемі көрсетіледі.

      4. 4-бөлімде Қаржыландыру көздері бойынша есепті жылы жасалған лизинг шарттарының жалпы құны көрсетіледі.

      5. 5-бөлімде лизинг шарттарының қолданылу кезеңдері бойынша шарттардың жалпы құны көрсетіледі.

      6. 6-бөлімде есепті жылы жасалған лизинг шарттарының жалпы құны мен саны көрсетіледі.

      7. 7-бөлімде пайыздық мөлшерлемелер бойынша лизинг шарттарының жалпы құны мен саны көрсетіледі.

      8. Есепті кезеңде (жылы) қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналып бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша бастапқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей, тиісті статистикалық нысандардың орнына Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) бекітілген Респонденттердің бастапқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларына 1-қосымшада келтірілген нысанға сәйкес қызметтің болмауы себептерін және осы қызмет жүзеге асырылмайтын мерзімді көрсетумен қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны белгіленген тәртіппен қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде ұсынады.

      9. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      10. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 4-бөлім: 1-жол = әрбір баған үшін 1.1-1.5 және 1.6-жолдарының ∑;

      1.5 жол ≥ әрбір баған үшін 1.5.1-жолынан;

      2) 5-бөлім: 1 жол = әрбір баған үшін 1.1-1.18-жолдарының ∑;

      3) 6-бөлім: 1 жол = әрбір баған үшін 1.1-1.18-жолдарының ∑;

      9-баған ≥ әрбір жол үшін 11-бағанынан;

      10 баған ≥ әрбір жол үшін 12-бағанынан;

      4) "Бөлімдер арасындағы арифметикалық-логикалық бақылау":

      4-бөлімнің 1.1-жолының 1-5-бағандарының ∑ = 6-бөлімнің 1-жолының 2-бағанына;

      4-бөлімнің 1.2-жолының 1-5-бағандарының ∑ = 6-бөлімнің 1-жолының 4-бағанына;

      4-бөлімнің 1.3-жолының 1-5 бағандарының ∑ = 6-бөлімнің 1-жолының 6-бағанына;

      4-бөлімнің 1.4-жолының 1-5-бағандарының ∑ = 6-бөлімнің 1-жолының 8-бағанына;

      4-бөлімнің 1.5-жолының 1-5-бағандарының ∑ = 6-бөлімнің 1-жолының 10-бағанына;

      4-бөлімнің 1.5.1-жолының 1-5-бағандарының ∑ = 6-бөлімнің 1-жолының 12-бағанына;

      4-бөлімнің 1.6-жолының 1-5 бағандарының ∑ = 6-бөлімнің 1-жолының 14-бағанына;

      4-бөлімнің 1-жолының 1-бағандарының ∑ = 5-бөлімнің 1-жолының 1, 2, 3-бағандарының ∑;

      6-бөлімнің 1-жолының 2, 4, 6, 8, 10, 14-бағандарының ∑ = 5-бөлімнің 1-жолының 1-3 бағандарының ∑;

      4-бөлімнің 1-жолының 1-5-бағандарының ∑ = 7-бөлімнің 2-бағанының 1-3-жолдарының ∑;

      5-бөлімнің 1-жолының 1, 2, 3-бағандарының ∑ = 7-бөлімнің 2-бағанының 1-3-жолдарының ∑;

      6-бөлімнің 1-жолының 2, 4, 6, 8, 10, 14-бағандарының ∑ = 7-бөлімнің 2-бағанының 1-3-жолдарының ∑;

      6-бөлімнің 1-жолының 1, 3, 5, 7, 9, 13-бағандарының ∑ = 7-бөлімнің 1-бағанының 1-3-жолдарының ∑.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады