"Өнеркәсіп және қоршаған орта статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 21 ақпандағы № 24 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 2023 жылғы 28 шiлдедегі № 14 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 4 тамызда № 33229 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Өнеркәсіп және қоршаған орта статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 21 ақпандағы № 24 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20076 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      бұйрықтың кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ереженің 15-тармағы 36) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі төрағасының 2020 жылғы 23 қазандағы № 9-нқ бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы туралы ереженің 15-тармағы 22) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:";

      1-тармақта:

      15) және 16) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "15) "Қалдықтарды қайта өңдеу,сорттау, кәдеге жарату және көму туралы есеп" (индексі 2-қалдықтар, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 15-қосымшаға сәйкес;

      16) "Қалдықтарды қайта өңдеу, сорттау, кәдеге жарату және көму туралы есеп" (индексі 2-қалдықтар, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 16-қосымшаға сәйкес;";

      1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15 және 16-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Әдіснамалық дамыту және деректерді басқару саясаты департаменті Заң департаментімен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Әдіснамалық дамыту және деректерді басқару саясаты департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының құрылымдық және аумақтық бөлімшелеріне жұмыс бабында басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы басшысының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      5. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады және 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
Ж. Шаймарданов

      "Келісілді"

      Қазақстан Республикасы

      Индустрия және инфрақұрылымдық

      даму министрлігі

      "Келісілді"

      Қазақстан Республикасы

      Экология және

      табиғи ресурстар министрлігі

      "Келісілді"

      Қазақстан Республикасы

      Энергетика министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 28 шілдедегі
№ 14 ббұйрығына
1-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан РеспубликасыҰлттық экономикаминистрлігінің Статистикакомитеті төрағасының2020 жылғы 21 ақпандағы№ 24 бұйрығына1-қосымша


Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 21 февраля 2020 года № 24

 
Кәсіпорынның өнім (тауарлар, көрсетілетін қызметтер) өндіру және жөнелту туралы есебі
Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг)

Индексі
Индекс

1-П

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

 
Қызметкерлерінің санына қарамастан, қызметтің негізгі және (немесе) қосалқы түрі "Өнеркәсіп" (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодтарына сәйкес - ЭҚЖЖ 05-33, 35-39) болып табылатын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности работников, с основным и (или) вторичным видом деятельности "Промышленность" (согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности – ОКЭД 05-33, 35-39)

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 14 наурызға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 14 марта (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН
1. Өнеркәсіптік өнімдерді өндірудің нақты орнын көрсетіңіз (кәсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан) – облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место производства промышленной продукции (независимо от места регистрации предприятия) – область, город, район, населенный пункт1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (бұдан әрi – ӘАОЖ)1 сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (далее – КАТО)1 (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)      2. Заттай және құндық көріністегі өндіруші кәсіпорын бағасымен өнім өндірісінің көлемдерін көрсетіңіз

      Укажите объемы производства продукции в натуральном и стоимостном выражении в ценах предприятий-производителей

ӨӨСЖ2 бойынша өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции по СКПП2

ӨӨСЖ коды
Код СКПП

Өлшем бірлігі
Еди-ница изме-рения

Өндіріл-ген өнім барлығы, саны
Произве-дено продукции всего, коли-чество

оның ішінде
в том числе

Өнімнің (тауар, көрсетілген қызмет) шығары-лымы, мың теңге
Выпуск продукции (товаров, услуг), тысяч тенге

оның ішінде
из него

Өзінің қажетті-ліктеріне пайда-ланылған өнім
Использовано продукции на собственные нужды

қайталама шикі-заттан
из вторичного сырья

өнеркәсіптік сипатта көр-сетілген қыз-меттер көлемі
объем оказанных услуг промышленного характера, тысяч тенге

саны
коли-чество

мың теңге
тысяч тенге

А

Б

В

1

2

3

4

5

6


      Кестенің жалғасы

Алыс-беріс шикiзатынан өндірілген өнім
Произведено продукции из давальческого сырья

Жылдың соңына дайын өнім-нің қал-ғаны, саны
Остатки готовой продукции на конец года, коли-чество

Басқа кәсiп- орындарға қайта өңдеуге тапсырылған шикiзаттың құны, мың теңге
Стоимость сырья, переданного на переработку другим предприя-тиям, тысяч тенге

Өткен жылда заттай көрі-ністе өндіріл-ген өнім – барлығы, саны
Произведено продукции за предыдущий год, всего, количество

саны
коли-чество

мың теңге
тысяч тенге

саны
коли-чество

мың теңге
тысяч тенге

7

8

9


10

11      Ескертпе:

      Примечание:

      1 ӘАОЖ – мұнда және бұдан әрі Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының www.stat.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған "Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші"

      1 КАТО – здесь и далее "Классификатор административно-территориальных объектов", размещенный на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан www.stat.gov.kz

      2 ӨӨСЖ – мұнда және бұдан әрі Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының www.stat.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған "Өнеркәсіптік өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) анықтамалығы"

      2 СКПП – здесь и далее "Справочник промышленной продукции (товаров, услуг)", размещенный на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан www.stat.gov.kz

      Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз

      При необходимости продолжите на дополнительных листах

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

      2.1 Есепті жылдың соңына аяқталмаған өндіріс көлемін көрсетіңіз, мың теңге

      Укажите объем незавершенного производства на конец отчетного года, в тысячах тенге

ЭҚЖЖ3 бойынша қызмет түрлерінің атауы
Наименование видов деятельности по ОКЭД3

ЭҚЖЖ коды (4 таңба)
Код ОКЭД (4 знака)

Аяқталмаған өндіріс көлемі
Объем незавершенного производства

А

Б

1

Барлығы
Всего

х


      Ескертпе:

      Примечание:

      3 ЭҚЖЖ – мұнда және бұдан әрі Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының www.stat.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған " Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші"

      3 ОКЭД – здесь и далее " Общий классификатор видов экономической деятельности", размещенный на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан www.stat.gov.kz

      3. Экологиялық таза өнім (тауар, қызмет) өндірісінің заттай және құндық көріністегі көлемін көрсетіңіз

      Укажите объем производства экологически чистой продукции (товаров, услуг) в натуральном и стоимостном выражении

ӨӨСЖ бойынша өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции по СКПП

ӨӨСЖ коды
Код СКПП

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Саны
Количество

Мың теңге
Тысяч тенге

А

Б

B

1

2
      4. Қосалқы қызмет түрлері бойынша өндірілген өнім және көрсетілген қызметтер көлемін өндіруші кәсіпорын бағасымен көрсетіңіз, мың теңгемен

      Укажите объем произведенной продукции и оказанных услуг по вторичным видам деятельности в ценах предприятий-производителей, в тысячах тенге

ЭҚЖЖ бойынша қызмет түрлерінің атауы
Наименование видов деятельности по ОКЭД

ЭҚЖЖ коды
Код ОКЭД

Есепті жылға
За отчетный год

А

Б

1      5. Есепті айдағы заттай көріністегі және құндық көріністегі өндіруші кәсіпорын бағасымен өз өндірісінің жөнелтілген өнеркәсіптік өнімінің көлемін көрсетіңіз

      Укажите объем отгруженной промышленной продукции собственного производства в натуральном и стоимостном выражении в ценах предприятий-производителей

ӨӨСЖ бойынша өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции по СКПП

ӨӨСЖ коды
Код СКПП

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Барлығы
Всего

оның ішінде
из него

ішкі нарыққа
на внутренний рынок

саны
количество

мың теңге
тысяч тенге

саны
количество

мың теңге
тысяч тенге

А

Б

В

1

2

3

4

Құндық көріністегі жөнелтілгені – барлығы
Отгружено в стоимостном выражении - всего

х

х

х


х


оның ішінде өнім түрлері бойынша
в том числе по видам продукции
х


х

х


х

      6. Заттай және құндық көріністегі өз өндірісінің жөнелтілген өнеркәсіптік өнімінің (тауардың, қызметтің) көлемін көрсетіңіз

      (құндық көріністегі өндірістің жалпы көлеміндегі едәуір үлкен үлесі бар өнеркәсіп өнімінің 10 негізгі түріне дейін)4

      Укажите объем отгруженной промышленной продукции (товаров, услуг) собственного производства в натуральном и стоимостном выражении

      (до 10 основных видов промышленной продукции с наибольшим удельным весом в общем объеме производства в стоимостном выражении) 4

ӨӨСЖ бойынша өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции по СКПП

ӨӨСЖ коды
Код СКПП

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Резиденттерге жөнелтілгені
Отгружено резидентам

Резидент еместерге жөнелтілгені
Отгружено нерезидентам

облыс немесе республикалық маңызы бар қала атауы
наименование области или города республикан-ского значения

облыс немесе қала коды (ӘАОЖ-ге сәйкес)
код области или города (согласно КАТО)

саны
коли-чество

мың теңге
тысяч тенге

ел атауы
наименование страны

ел коды (ЕЖ-ге сәйкес)
код страны (согласно КС)

саны
коли-чество

мың теңге
тысяч тенге

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8


      Ескертпе:

      Примечание:

      4 Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік статистика туралы" Заңының 8-бабы 5-тармағына сәйкес 6-бөлімді жалпы кәсіпорындар бойынша қызметкерлерінің тізімдік саны 50 адамнан асатын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері толтырады

      4 Раздел 6 заполняют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения со списочной численностью работающих свыше 50 человек в целом по предприятию пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике"

      7. Есепті жылдағы өңдеуге қабылданған сиырдың шикі сүтінің көлемін көрсетіңіз, тоннамен5

      Укажите объем сырого коровьего молока, принятого на переработку за отчетный год, в тоннах5

Атауы
Наименование

Барлығы
Всего

оның ішінде қабылданған
в том числе принято от

шикі сүт өндірумен айналысатын ұйымдастырылған шаруашылықтардан
организованных хозяйств, осуществляющих производство сырого молока

жұртшылық шаруашылықтарынан
хозяйств населения

меншікті өндірістен
собственного производства

басқалардан (делдалдық қызмет)
другое (посредническая деятельность)

А

1

2

3

4

5

Өңдеуге қабылданған сиырдың шикі сүтінің көлемі - барлығы:
Объем сырого коровьего молока, принятого на переработку - всего:


      8. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыты, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Ескертпе:

      Примечание:

      5 7-бөлімді 10.5 "Сүт өнімдерін өндіру" экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес өнеркәсіптік өнімдерді өндірушілер толтырады

      5 Раздел 7 заполняют производители промышленной продукции согласно общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) 10.5 "Производство молочных продуктов"

      Атауы                                           Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ____________________ Адрес (респондента) ______________________

      Телефоны (респонденттің)             Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Телефон (респондента) ______ ______ Адрес электронной почты (респондента) ______

      стационарлық ұялы

      стационарный мобильный

      Орындаушы

      Исполнитель ______________________________ _______________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін

      атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности _________________________________ _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе оның міндетін

      атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности __________________________________ _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 28 шілдедегі
№ 14 бұйрығына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы "21" ақпандағы
№ 24 бұйрығына
2-қосымша

"Кәсіпорынның өнім (тауарлар, көрсетілетін қызметтер) өндіру және жөнелту туралы есебі" (индексі 1-П, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы нұсқаулық "Кәсіпорынның өнім (тауарлар, көрсетілетін қызметтер) өндіру және жөнелту туралы есебі" (индексі 1-П, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Өндіруші кәсіпорын бағасы болып өнімнің өндірушіден сатып алушыға дейінгі қозғалысына байланысты қосымша құн салығы, акциздер, сауда және өткізу-үстеме бағасы, көлік және басқа да шығыстар есебінсіз, оның кәсіпорын "қақпасынан" шыққан сәтінде өткізілген өнім бірлігінің бағасы саналады.

      3. Өндірілген өнім көлеміне жататын өнеркәсіптік сипаттағы қызметтерге:

      алыс-беріс шикізатты қайта өңдеу бойынша жұмыстар (мұнай өңдеу кәсіпорындағы мұнай; полиграфия өнеркәсібіндегі баспа; қант алу үшін қант құрағын, қант қызылшасын қайта өңдеу; металл сынықтарынан түсті металдар алу);

      басқа кәсіпорындар дайындаған бұйымдарды толық дайындауға дейін жеткізу жөніндегі материалдарды, бөлшектер мен тораптарды жартылай өңдеу бойынша жекелеген операциялар (мысалы, тақтай, әйнек, қағаз, сымдарды стандартты көлемдегі бұйымдарға кесу, тегістеу, мырышпен қаптау, қалыптау және басқалар);

      жабдықтарды, көлік құралдарын, механизмдерді, аспаптарды және басқа өнімдерді жөндеу, жаңғырту және техникалық қызмет көрсету;

      мұнай және газ өндірумен байланысты қызметтер: бағытталған бұрғылау және қайта бұрғылау, қайтымды-ілгерілемелі бұрғылау, бұрғы мұнарасын салу, оны жөндеу және бөлектеу, мұнай және газ ұңғымаларының жағалау құбырларын цементтеу, ұңғымаларды тартып шығару, бітеу, жою;

      электр энергиясын, газ тәріздес отынды құбырлармен тарату, (магистральдық құбырлардан басқа), су, ыстық су және бумен жабдықтау бойынша қызметтері жатады. Электр энергиясы, жылу энергиясы, су және газдың құнын қоспағанда, қызмет көрсету көлеміне тек "таза қызмет көрсету" ғана (электр энергиясын беру, сату бойынша, электр энергиясын тарату бойынша, бумен және ыстық сумен жабдықтау бойынша, суды жинау және шығару бойынша, суды тазалау бойынша, суды тарату бойынша, газ тәріздес (құбырлық) отынды тарату және сату бойынша қызметтер) енгізілетінін ескеру қажет;

      4. Статистикалық нысан өндірістің нақты орналасқан орны бойынша тапсырылады. Әртүрлi елдi мекендерде орналасқан бірнеше цех болған жағдайда 1-бөлімде өнеркәсіп өнімін өндіру жүзеге асырылатын әрбір елді мекенді (бөлек) көрсету қажет.

      2-бөлім бойынша:

      1-бағанда заттай көріністегі өндірілген өнеркәсіптік өнім, яғни аталған кәсіпорын ішінде өнеркәсіптік-өндірістік қажеттіліктеріне жұмсалған және алыс-беріс шикізаттан өндірілген өнімдерін қоса алғандағы өнімнің нақты түрлерінің заттай көріністегі жалпы шығарылымы көрсетіледі;

      2-бағанда қайталама шикізатынан өндірілген өнімдер өндірісі заттай көріністе көрсетіледі;

      3-бағанда өнеркәсіптік өнімдердің (тауарлардың, көрсетілген қызметтердің) шығарылымы өндіруші кәсіпорын бағасымен алыс-беріс шикізатынан өндірілген өнімді есепке алумен, өз қажеттіліктеріне пайдаланған өнімдердің және аяқталмаған өндіріс құнысыз анықталады. Өндірілген өнеркәсіп өнімін шығару көлеміне сатуға арналған өнімнің, одан әрі қайта өңдеуге арналған тауарлардың (көрсетілген қызметтердің) өнеркәсіптік сипаттағы жұмыстардың (ағымдағы жөндеуден және меншікті негізгі құралдарға техникалық қызмет көрсетуден басқа) құны жатады;

      4-бағанда жұмсалған меншік және қосалқы материалдар құнымен қоса, бірақ тапсырыс берушіден алынған материалдар мен бұйымдардың құнын есептеусіз өнеркәсіптік сипаттағы көрсетілген қызметтер көлемі көрсетіледі. Егер дайын өнімді өндіруші кәсіпорын төлемейтін, тапсырыс берушінің шикізаты мен материалдарынан (алыс-беріс шикізаты) бұйым болса, онда өнім көлеміне бұл шикізат пен материалдардың құны қосылмайды;

      6-бағанда өзінің өндірістік және шаруашылық қажеттіліктеріне пайдаланылған өнімдер құны оның өзіндік құны бойынша көрсетіледі. Зауытішілік айналымға пайдаланылған өнім заттай және құндық көріністердегі, кәсіпорын өндірген дайын өнімдер және жартылай фабрикаттар жатады(осы кәсіпорынның негізгі құралдарының құрамына жататын өнімдерден басқа), оны кәсіпорын жеке өнеркәсіптік-өндірістік қажеттіліктеріне пайдаланады;

      8-бағанында алыс-беріс шикізатынан өндірілген өнімдер құны тапсырыс беруші-кәсіпорынның өткізу бағасы бойынша көрсетіледі. Алыс-беріс шикізатына тапсырыс берушіге тиесілі, басқа кәсіпорындарға одан өнім өндіру үшін өнеркәсіптік өңдеуге берілген шикізаты жатады. Өткізу бағасы болмаған жағдайда өнім құнын аумақтық статистика органының қызметкерімен бірге өңір бойынша өнім бірлігінің орташа бағасына сүйене отырып есептеу керек. Егер өңір бойынша орташа баға болмаса, республика бойынша орташа бағаны есепке қабылдау керек;

      9-бағанда дайын өнім қалдықтары көрсетіледі. Дайын өнім қалдықтарына дайындаушы-кәсіпорынның қоймаларындағы өзі өндірген барлық өнімдер түрлерінің қалдықтары жатады;

      10-бағанында басқа кәсіпорындарға қайта өңдеуге тапсырылған шикізаттың құнын өз өнімдерін басқа кәсіпорындарға одан өнім шығару үшін (алыс-беріс шикізат ретінде) өнеркәсіптік өңдеуге берген өнеркәсіп кәсіпорындары толтырады.

      1 және 11-бағандар бойынша заттай мәндегі өнім және 3- бағанда өлшем бірлігі мың теңгедегі өнімдердің кәсіпорындардың өзінің қажеттіліктеріне пайдаланған және алыс-беріс шикізатынан өндірілген өнімді есепке алумен жалпы шығарылымы көрсетіледі.

      2-бөлімнің 1, 5, 7, 9 және 11-бағандары, 5-бөлімнің 1 және 3-бағандары Өнеркәсіптік өнімдердің (тауарлардың, көрсетілген қызметтердің) анықтамалығында (бұдан әрі – ӨӨСЖ) келтірілген өлшем бірліктерде толтырылады.

      11-бағанда өткен жылдағы заттай көріністегі өндірілген өнім мынадай жағдайда толтырылады:

      кәсіпорынның құрылымдық өзгерістері болған жағдайда;

      ӨӨСЖ-да сәйкес өнім түрінде ішінара өзгеріс болғанда.

      2.1-бөлімді есепті жыл соңында аяқталмаған өндіріс көлемі бар кәсіпорындар толтырады. Аяқталмаған өндіріске технологиялық процесте көзделген барлық сатылардан өтпеген жартылай дайын өнім, сондай-ақ жинақталмаған, сынақтан және техникалық қабылдаудан өтпеген бұйымдар жатады.

      3-бөлімнің 1-бағанында экологиялық таза технологиялар мен жабдықтардың көмегімен өндірілген, құрамындағы зиянды заттар қоршаған ортаға және адамның денсаулығына залал келтірмейтін қолайлы қоршаған ортаға тасымалданған және сақталған, белгілі мерзімге берілген сәйкестендіру сертификатымен расталған өнімнен алынған экологиялық таза өнімнің заттай көрінісі көрсетіледі;

      3-бөлімнің 2-бағанында есепті жылдағы экологиялық таза өнімнің (тауардың, көрсетілген қызметтердің) шығарылымы қосылған құн салығынсыз, акциздерсіз ағымдағы жылы қолданыста болған кәсіпорындардың нақты босату бағасымен анықталады. құндық көріністегі экологиялық таза өнімнің (тауар, қызмет) шығарылымы – кәсіпорындардың өзі шығарған (өз шикізаты және материалдарымен қатар, тапсырыс берушінің шикізаты және материалдарынан дайындалған), барлық дайын бұйымдардың (өнімдердің), жартылай фабрикаттардың экологиялық таза технологиялар мен жабдықтардың көмегімен өндірілген, құрамындағы зиянды заттары қоршаған ортаға және адамның денсаулығына залал келтірмейтін қолайлы қоршаған ортаға тасымалданған және сақталған, белгілі мерзімге берілген сәйкестендіру сертификатымен расталған өнім құны.

      4-бөлімнің 1-бағаны қосалқы қызмет түрлері бойынша өндірілген өнім және көрсетілген қызметтер көлемі 05-33, 35-39 кодтарынан басқа Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші бойынша барлық қызмет түрлері бойынша негізгі қызмет түрі "Өнеркәсіп" болып тіркелген кәсіпорындармен толтырылады.

      5-бөлімнің 1-жолы 2, 4-бағандарында жалпы кәсіпорын бойынша жөнелтелген өнімнің көлемі құндық көріністе көрсетіледі, ал 2-жолы 1, 3-бағандарында өнім түрлері бойынша заттай көріністе ӨӨСЖ бойынша көрсетіліді. 3, 4-бағанын Қазақстан Республикасы шегінде өнімді жөнелтуді жүзеге асыратын кәсіпорындар толтырады.

      7-бөлім бойынша:

      2-бағанда заңды тұлғалардан, дара кәсіпкерлерден және шаруалар мен фермерлер қожалықтарынан өңдеуге қабылданған сиырдың шикі сүтінің көлемін көрсету қажет.

      5-бағанда ауылшаруашылығы өнімдерін сатып алуға және өткізуге қатысатын үшінші тұлғалардан өңдеуге қабылданған сиырдың шикі сүтінің көлемін көрсету қажет.

      5. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      6. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім: егер 1-баған = 5-бағанға, онда 3-баған = 0;

      1-баған ≥ 5 және 7-бағандардың ∑;

      2 баған ≥ 2 бағаннан, 3 баған ≥ 4 бағаннан.

      3-баған ≥ 6 және 8-бағандардың ∑ (өлшем бірлігі мың теңге кодтары бойынша);

      егер 5-баған > 0, онда 6-баған > 0; егер 6-баған > 0, онда 5-баған > 0 (өлшем бірлігі мың теңгедегі өнімдердің түрлерінен басқа);

      егер 7-баған > 0, онда 8-баған > 0; егер 8-баған > 0, онда 7-баған > 0 (өлшем бірлігі мың теңгедегі өнімдердің түрлерінен басқа);

      2) 3-бөлім: 1-баған ≤ 2-бөлімнің 1-бағанынан; 2-баған ≤ 2-бөлімнің 3-бағанынан; 1-баған > 0, онда 2-баған > 0; егер 2-баған > 0, онда 1-баған > 0; (өлшем бірлігі мың теңгедегі өнімдердің түрлерінен басқа);

      3) 5-бөлім: 1-баған ≥ 3-бағаннан; 2-баған ≥ 4-бағаннан;

      4) 6-бөлім, 1-бөлімде көрсетілген облыстардан басқа:

      егер 3-баған > 0, онда 4-баған > 0;

      егер 4-баған > 0, онда 3-баған > 0 (өлшем бірлігі мың теңгедегі өнімдердің түрлерінен басқа);

      егер 7-баған > 0, онда 8-баған > 0;

      егер 8-баған > 0, онда 7-баған > 0 (өлшем бірлігі мың теңгедегі өнімдердің түрлерінен басқа);

      5) 7-бөлім: 1-баған = 2, 3, 4 және 5-бағандардың ∑.

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 28 шілдедегі
№ 14 ббұйрығына
3-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы "21" ақпандағы
№ 24 бұйрығына
3-қосымша
Приложение 3 к приказу
Председателя Комитетапо статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "21" февраля 2020 года
№ 24


 
Кәсіпорынның өнім (тауарлар, көрсетілетін қызметтер) өндіру туралы есебі
Отчет предприятия о производстве продукции (товаров, услуг)

Индексі
Индекс

1-П

есепті кезең
отчетный период

тоқсандық
квартальнаятоқсан
кварталжыл
год

 
Қызметінің негізгі түрі "Өнеркәсіп" (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодтарына сәйкес - ЭҚЖЖ 05-33, 35-39) болып табылатын, жұмыс істейтіндердің тізімдік саны 100 адамға дейін (жылдық өндіріс көлемі 1000 миллион теңгеден асатын кәсіпорындарды қоспағанда); қосалқы қызмет түрі "Өнеркәсіп" болып табылатын, жұмыс істейтіндердің санына қарамастан заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности "Промышленность" (согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности – ОКЭД 05-33, 35-39) со списочной численностью работающих до 100 человек (за исключением предприятий с годовым объемом производства свыше 1000 миллион тенге); с вторичным видом деятельности "Промышленность" независимо от численности работающих.

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 25 числа (включительно) после отчетного периода


БСН коды
код БИН1. Өнеркәсіп өнімдерін өндірудің нақты орнын көрсетіңіз (кәсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан) – облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место производства промышленной продукции (независимо от места регистрации предприятия) – область, город, район, населенный пункт
1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады )
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)      2. Заттай және құндық көріністегі өндіруші кәсіпорын бағасымен өнім өндірісінің көлемдерін көрсетіңіз

      Укажите объемы производства продукции в натуральном и стоимостном выражении в ценах предприятий-производителей

ӨӨСЖ1 бойынша өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции по СКПП1

ӨӨСЖ коды
Код СКПП

Өлшем бірлігі
Единица изме-рения

Өндірілген өнім – барлығы, саны
Произведено продукции – всего, количество

Өнімнің (тауар, көрсетілген қызмет) шығарылымы, мың теңге
Выпуск продукции (товаров, услуг), тысяч тенге

оның ішінде
из него

Өзінің қажеттіліктеріне пайдаланылған өнім
Использовано продукции на собственные нужды

Алыс-беріс шикiзатынан өндірілген өнім
Произведено продукции из давальческого сырья

Басқа кәсiп- орындарға қайта өңдеуге тапсырылған шикiзаттың құны, мың теңге
Стоимость сырья, переданного на переработку другим предприятиям, тысяч тенге

Өткен жылғы тиісті кезеңде заттай көріністе өндірілген өнім – барлығы, саны
Произведено продукции за соответствую- щий период прошлого года - всего, количество

өнеркәсіптік сипатта көрсетілген қызметтер көлемі
объем оказанных услуг промышленного характера, тысяч тенге

саны
коли-чество

мың теңге
тысяч тенге

саны
коли-чество

мың теңге
тысяч тенге

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      Ескертпе:

      Примечание:

      1) ӨӨСЖ – Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалау агенттігінің Ұлттық статистика бюросының www.stat.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған "Өнеркәсіптік өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) анықтамалығы"

      1) СКПП – "Справочник промышленной продукции (товаров, услуг)", размещенный на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан www.stat.gov.kz

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      2.1 Есепті кезеңнің соңына аяқталмаған өндіріс көлемін көрсетіңіз, мың теңге

      Укажите объем незавершенного производства на конец отчетного периода, в тысячах тенге

ЭҚЖЖ2 бойынша қызмет түрлерінің атауы
Наименование видов деятельности по ОКЭД2

ЭҚЖЖ коды (4 таңба)
Код ОКЭД (4 знака)

Аяқталмаған өндіріс көлемі
Объем незавершенного производства

А

Б

1

Барлығы
Всего

х      3. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Ескертпе:

      Примечание:

      2) Мұнда ЭҚЖЖ – Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының www.stat.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған "Экономикалық қызмет түрлерінің жіктеуіші"

      2) Здесь ОКЭД – "Общий классификатор видов экономической деятельности", размещенный на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан www.stat.gov.kz

      Атауы                                           Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ____________________ Адрес (респондента) ______________________

      Телефоны (респонденттің)             Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Телефон (респондента) ______ ______ Адрес электронной почты (респондента) ______

      стационарлық ұялы

      стационарный мобильный

      Орындаушы

      Исполнитель ______________________________ _______________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін

      атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности _________________________________ _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе оның міндетін

      атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности __________________________________ _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 28 шілдедегі
№ 14 ббұйрығына
4-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы "21" ақпандағы
№ 24 бұйрығына
4-қосымша

"Кәсіпорынның өнім (тауарлар, көрсетілетін қызметтер) өндіру туралы есебі" (индексі 1-П, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы нұсқаулық "Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру туралы есебі" (индексі 1-П, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Өндіруші кәсіпорын бағасы болып өнімнің өндірушіден сатып алушыға дейінгі қозғалысына байланысты қосымша құн салығы, акциздер, сауда және өткізу-үстеме бағасы, көлік және басқа да шығыстар есебінсіз, оның кәсіпорын "қақпасынан" шыққан сәтінде өткізілген өнім бірлігінің бағасы саналады.

      3. Өндірілген өнім көлеміне жататын өнеркәсіптік сипаттағы көрсетілген қызметтерге:

      алыс-беріс шикізатты қайта өңдеу бойынша жұмыстар (мұнай өңдеу кәсіпорындағы мұнай; полиграфия өнеркәсібіндегі баспа; қант алу үшін қант құрағын, қант қызылшасын қайта өңдеу; металл сынықтарынан түсті металдар алу);

      басқа кәсіпорындар дайындаған бұйымдарды толық дайындауға дейін жеткізу жөніндегі материалдарды, бөлшектер мен тораптарды жартылай өңдеу бойынша жекелеген операциялар (мысалы, тақтай, әйнек, қағаз, сымдарды стандартты көлемдегі бұйымдарға кесу, тегістеу, мырышпен қаптау, қалыптау);

      жабдықтарды, көлік құралдарын, механизмдерді, аспаптарды және басқа өнімдерді жөндеу, жаңғырту және техникалық қызмет көрсету;

      мұнай және газ өндірумен байланысты қызметтер: бағытталған бұрғылау және қайта бұрғылау, қайтымды-ілгерілемелі бұрғылау, бұрғы мұнарасын салу, оны жөндеу және бөлектеу, мұнай және газ ұңғымаларының жағалау құбырларын цементтеу, ұңғымаларды тартып шығару, бітеу, жою;

      электр энергиясын, газ тәріздес отынды құбырлармен тарату, (магистральдық құбырлардан басқа), су, ыстық су және бумен жабдықтау бойынша қызметтер жатады. Электр энергиясы, жылу энергиясы, су және газдың құнын қоспағанда, қызмет көрсету көлеміне тек "таза қызмет көрсету" ғана (электр энергиясын беру, сату бойынша, электр энергиясын тарату бойынша, бумен және ыстық сумен жабдықтау бойынша, суды жинау және шығару бойынша, суды тазалау бойынша, суды тарату бойынша, газ тәріздес (құбырлық) отынды тарату және сату бойынша қызметтер), енгізілетінін ескеру қажет.

      4. Статистикалық нысан өндірістің нақты орналасқан орны бойынша тапсырылады. Әртүрлі елді мекендерде орналасқан бірнеше цех болған жағдайда 1-бөлімде өнеркәсіп өнімін өндіру жүзеге асырылатын әрбір елді мекенді (бөлек) көрсету қажет.

      2-бөлім бойынша:

      1-бағанда заттай көріністегі өндірілген өнеркәсіптік өнім ретінде аталған кәсіпорын ішінде өнеркәсіптік-өндірістік қажеттіліктеріне жұмсалған және алыс-беріс шикізаттан өндірілген өнімдерін қоса алғандағы өнімнің нақты түрлерінің заттай көріністегі жалпы шығарылымы көрсетіледі;

      2-бағанда өнеркәсіптік өнімдердің (тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің) шығарылымы өндіруші кәсіпорын бағасымен алыс-беріс шикізатынан өндірілген өнімді есепке алумен, өз қажеттіліктеріне пайдаланған өнімдердің және аяқталмаған өндіріс құнысыз анықталады. Өндірілген өнеркәсіп өнімін шығару көлеміне сатуға арналған өнімнің, одан әрі қайта өңдеуге арналған тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) өнеркәсіптік сипаттағы жұмыстардың (ағымдағы жөндеуден және меншікті негізгі құралдарға техникалық қызмет көрсетуден басқа) құны жатады;

      3-бағанда жұмсалған меншік және қосалқы материалдар құнымен қоса, бірақ тапсырыс берушіден алынған материалдар мен бұйымдардың құнын есептеусіз өнеркәсіптік сипаттағы көрсетілген қызметтер көлемі көрсетіледі. Егер дайын өнімді өндіруші кәсіпорын төлемейтін, тапсырыс берушінің шикізаты мен материалдарынан (алыс-беріс шикізаты) бұйым болса, онда өнім көлеміне бұл шикізат пен материалдардың құны қосылмайды;

      5-бағанда өзінің өндірістік және шаруашылық қажеттіліктеріне (зауытішілік айналымға) пайдаланылған өнімдер құны оның өзіндік құны бойынша көрсетіледі. Зауытішілік айналымға заттай және құндық көріністердегі, кәсіпорын өндірген дайын өнімдер және жартылай фабрикаттар жатады (осы кәсіпорынның негізгі құралдарының құрамына жататын өнімдерден басқа), оны кәсіпорын жеке өнеркәсіптік-өндірістік қажеттіліктеріне пайдаланады;

      7-бағанда алыс-беріс шикізатынан өндірілген өнімдер құны тапсырыс беруші-кәсіпорынның өткізу бағасы бойынша көрсетіледі. Алыс-беріс шикізатына тапсырыс берушіге тиесілі, басқа кәсіпорындарға одан өнім өндіру үшін өнеркәсіптік өңдеуге берілген шикізат жатады. Өткізу бағасы болмаған жағдайда өнім құнын аумақтық статистика органының қызметкерімен бірге өңір бойынша өнім бірлігінің орташа бағасына сүйене отырып есептеу керек. Егер өңір бойынша орташа баға болмаса, республика бойынша орташа бағаны есепке қабылдау керек;

      8-бағанда басқа кәсіпорындарға қайта өңдеуге тапсырылған шикізаттың құнын өз өнімдерін басқа кәсіпорындарға одан өнім шығару үшін (алыс-беріс шикізат ретінде) өнеркәсіптік өңдеуге берген өнеркәсіп кәсіпорындары толтырады;

      1 және 9-бағандар бойынша заттай мәндегі өнім және 2- бағанда өлшем бірлігі мың теңгедегі өнімдердің кәсіпорындардың өзінің қажеттіліктеріне пайдаланған және алыс-беріс шикізатынан өндірілген өнімді есепке алумен жалпы шығарылымы көрсетіледі;

      1, 4, 6 және 8-бағандарда Өнеркәсіптік өнімдердің (тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің) анықтамалығында (бұдан әрі – ӨӨСЖ) келтірілген өлшем бірліктерде толтырылады;

      9-бағанда өткен жылғы тиісті тоқсандағы заттай көріністегі өндірілген өнім мынадай жағдайда толтырылады:

      кәсіпорынның құрылымдық өзгерістері болған жағдайда;

      ӨӨСЖ-ға сәйкес өнім түрінде ішінара өзгеріс болғанда толтырылады.

      2.1-бөлімді есепті тоқсанның соңында аяқталмаған өндіріс көлемі бар кәсіпорындар толтырады. Аяқталмаған өндіріске технологиялық процесте көзделген барлық сатылардан өтпеген жартылай дайын өнім, сондай-ақ жинақталмаған, сынақтан және техникалық қабылдаудан өтпеген бұйымдар жатады.

      5. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалау агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастырылған "Респонденттердің кабинеті" (https://cabinet.stat.gov.kz/) арқылы он-лайн режимінде жүзеге асырылады.

      6. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      2-бөлім: 1-баған = 4-бағанға; онда 2-баған 2=0;

      1-баған ≥ 4 және 6-бағандардың ∑;

      2-баған > 3-бағаннан;

      2-баған ≥ 5 және 7-бағандардың ∑ (өлшем бірлігі мың теңгемен);

      егер 4-баған > 0, онда 5-баған > 0; егер 5-баған > 0, онда 4-баған > 0 (өлшем бірлігі мың теңгедегі өнімдердің түрлерінен басқа);

      егер 6-баған > 0, онда 7-баған > 0; егер 7-баған > 0, онда 6-баған > 0 (өлшем бірлігі мың теңгедегі өнімдердің түрлерінен басқа).

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 28 шілдедегі
№ 14 ббұйрығына
5-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан РеспубликасыҰлттық экономикаминистрлігінің Статистикакомитеті төрағасының2020 жылғы 21 ақпандағы№ 24 бұйрығына5-қосымша
Приложение 5 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 21 февраля 2020 года № 24

Кәсіпорынның өнім (тауарлар, көрсетілетін қызметтер) өндіру және жөнелту туралы есебі
Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг)

Индексі
Индекс

1-П

айлық
месячная

есепті кезең
отчетный периодай
месяц 
Қызметінің негізгі түрі "Өнеркәсіп" (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодтарына сәйкес – ЭҚЖЖ 05-33, 35-39) болып табылатын: жұмыс істейтіндердің тізімдік саны 100 адамнан жоғары; жұмыс істейтіндердің тізімдік саны 100 адамға дейін, жылдық өндіріс көлемі 1000 миллион теңгеден жоғары заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности "Промышленность" (согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности – ОКЭД 05-33, 35-39): со списочной численностью работающих свыше 100 человек; со списочной численностью работающих до 100 человек с годовым объемом производства свыше 1000 миллион тенге


Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі айдың 1-күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 1 числа (включительно) после отчетного периода


БСН коды
код БИН

1. Өнеркәсіптік өнімдерді өндірудің нақты орнын көрсетіңіз (кәсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан) – облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место производства промышленной продукции (независимо от места регистрации предприятия) – область, город, район, населенный пункт1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)      2. Заттай және құндық көріністегі өндіруші-кәсіпорын бағасында өнім өндірісінің көлемдерін көрсетіңіз

      Укажите объемы производства продукции в натуральном и стоимостном выражении в ценах предприятий-производителей

ӨӨСЖ1 бойынша өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции по СКПП1

ӨӨСЖ коды
Код СКПП

Өлшем бірлігі
Едини-ца изме-рения

Өндірілген өнім – барлығы, саны
Произведено продукции – всего, количество

Өнімнің (тауар, көрсетілген қызмет) шығарылы-мы, мың теңге
Выпуск продукции (товаров, услуг), тысяч тенге

оның ішінде
из него

Өзінің қажеттіліктеріне пайдаланылған өнім
Использовано продукции на собственные нужды

өнеркәсіптік сипатта көрсетілген қызметтер көлемі, мың теңге
объем оказанных услуг про-мышленного характера, тысяч тенге

саны
количество

мың теңге
тысяч тенге

А

Б

В

1

2

3

4

5

      Кестенің жалғасы

Алыс-беріс шикiзатынан өндірілген өнім
Произведено продукции из давальческого сырья

Айдың соңына дайын өнімнің қалғаны, саны
Остатки готовой продукции на конец месяца, количество

Басқа кәсiп- орындарға қайта өңдеуге тапсырылған шикiзаттың құны, мың теңге
Стоимость сырья, переданного на переработку другим предприятиям, тысяч тенге

Өткен жылғы тиісті айда заттай көріністе өндірілген өнім – барлығы, саны
Произведено продукции за соответствующий месяц прошлого года – всего, количество

саны
количество

мың теңге
тысяч тенге

6

7

8

9

10


      Ескертпе:

      Примечание:

      1) Мұнда және бұдан әрі ӨӨСЖ – Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының www.stat.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған "Өнеркәсіптік өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) анықтамалығы"

      1) Здесь и далее СКПП – "Справочник промышленной продукции (товаров, услуг)", размещенный на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан www.stat.gov.kz

      Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз

      При необходимости продолжите на дополнительных листах

      2.1 Есепті айдың соңына аяқталмаған өндіріс көлемін көрсетіңіз, мың теңге

      Укажите объем незавершенного производства на конец отчетного месяца, в тысячах тенге

ЭҚЖЖ2 бойынша қызмет түрлерінің атауы
Наименование видов деятельности по ОКЭД2

ЭҚЖЖ коды (4 таңба)
Код ОКЭД (4 знака)

Аяқталмаған өндіріс көлемі
Объем незавершенного производства

А

Б

1

Барлығы
Всего

х      Ескертпе:

      Примечание:

      2) Мұнда ЭҚЖЖ – Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының www.stat.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған "Экономикалық қызмет түрлерінің жіктеуіші"

      2) Здесь ОКЭД – "Общий классификатор видов экономической деятельности", размещенный на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан www.stat.gov.kz

      3. Заттай көріністегі өз өндірісінің жөнелтілген өнеркәсіптік өнімінің көлемін көрсетіңіз

      Укажите объем отгруженной промышленной продукции собственного производства в натуральном выражении

ӨӨСЖ бойынша өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции по СКПП

ӨӨСЖ коды
Код СКПП

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Барлығы
Всего

оның ішінде
из него

ішкі нарыққа
на внутренний рынок

А

Б

В

1

2      4-бөлімді 10.5 "Сүт өнімдерін өндіру" экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес өнеркәсіптік өнімдерін өндірушілер толтырады.

      Раздел 4 заполняют производители промышленной продукции согласно общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) 10.5 "Производство молочных продуктов"

      4. Есепті айдағы өңдеуге қабылданған сиырдың шикі сүтінің көлемін көрсетіңіз, тоннамен

      Укажите объем сырого коровьего молока, принятого на переработку за отчетный месяц, в тоннах

Атауы
Наименование

Барлығы
Всего

оның ішінде қабылданған
в том числе принято от

шикі сүт өндірумен айналысатын ұйымдастырылған шаруашылықтардан
организованных хозяйств, осуществляющих производство сырого молока

жұртшылық шаруашылықтарынан
хозяйств населения

меншікті өндірістен
собственного производства

басқалардан (делдалдық қызмет)
другое (посредническая деятельность)

А

1

2

3

4

5

Өңдеуге қабылданған сиырдың шикі сүтінің көлемі
Объем сырого коровьего молока, принятого на переработку


      5. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                           Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ____________________ Адрес (респондента) ______________________

      Телефоны (респонденттің)             Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Телефон (респондента) ______ ______ Адрес электронной почты (респондента) ______

      стационарлық ұялы

      стационарный мобильный

      Орындаушы

      Исполнитель ______________________________ _______________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін

      атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности _________________________________ _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе оның міндетін

      атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности __________________________________ _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 28 шілдедегі
№ 14 ббұйрығына
6-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы "21" ақпандағы
№ 24 бұйрығына
6-қосымша

"Кәсіпорынның өнім (тауарлар, көрсетілетін қызметтер) өндіру және жөнелту туралы есебі" (индексі 1-П, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы нұсқаулықта "Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру және жөнелту туралы есебі" (индексі 1-П, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Өндіруші кәсіпорын бағасы болып өнімнің өндірушіден сатып алушыға дейінгі қозғалысына байланысты қосымша құн салығы, акциздер, сауда және өткізу-үстеме бағасы, көлік және басқа да шығыстар есебінсіз, оның кәсіпорын "қақпасынан" шыққан сәтінде өткізілген өнім бірлігінің бағасы саналады.

      3. Өндірілген өнім көлеміне жататын өнеркәсіптік сипаттағы көрсетілген қызметтерге:

      алыс-беріс шикізатты қайта өңдеу бойынша жұмыстар (мұнай өңдеу кәсіпорындағы мұнай; полиграфия өнеркәсібіндегі баспа; қант алу үшін қант құрағын, қант қызылшасын қайта өңдеу; металл сынықтарынан түсті металдар алу);

      басқа кәсіпорындар дайындаған бұйымдарды толық дайындауға дейін жеткізу жөніндегі материалдарды, бөлшектер мен тораптарды жартылай өңдеу бойынша жекелеген операциялар (мысалы, тақтай, әйнек, қағаз, сымдарды стандартты көлемдегі бұйымдарға кесу, тегістеу, мырышпен қаптау, қалыптау);

      жабдықтарды, көлік құралдарын, механизмдерді, аспаптарды және басқа өнімдерді жөндеу, жаңғырту және техникалық қызмет көрсету;

      мұнай және газ өндірумен байланысты қызметтер: бағытталған бұрғылау және қайта бұрғылау, қайтымды-ілгерілемелі бұрғылау, бұрғы мұнарасын салу, оны жөндеу және бөлектеу, мұнай және газ ұңғымаларының жағалау құбырларын цементтеу, ұңғымаларды тартып шығару, бітеу, жою;

      электр энергиясын, газ тәріздес отынды құбырлармен тарату, (магистральдық құбырлардан басқа), су, ыстық су және бумен жабдықтау бойынша қызметтер жатады. Электр энергиясы, жылу энергиясы, су және газдың құнын қоспағанда, қызмет көрсету көлеміне тек "таза қызмет көрсету" ғана (электр энергиясын беру, сату бойынша, электр энергиясын тарату бойынша, бумен және ыстық сумен жабдықтау бойынша, суды жинау және шығару бойынша, суды тазалау бойынша, суды тарату бойынша, газ тәріздес (құбырлық) отынды тарату және сату бойынша қызметтер) енгізілетінін ескеру қажет.

      4. Статистикалық нысан өндірістің нақты орналасқан орны бойынша тапсырылады. Әртүрлі елді мекендерде орналасқан бірнеше цех болған жағдайда 1-бөлімде өнеркәсіп өнімін өндіру жүзеге асырылатын әрбір елді мекенді (бөлек) көрсету қажет.

      2-бөлім бойынша:

      1-бағанда заттай көріністегі өндірілген өнеркәсіптік өнім, яғни аталған кәсіпорын ішінде өнеркәсіптік-өндірістік қажеттіліктеріне жұмсалған және алыс-беріс шикізаттан өндірілген өнімдерін қоса алғандағы өнімнің нақты түрлерінің заттай көріністегі жалпы шығарылымы көрсетіледі;

      2-бағанда өнеркәсіптік өнімдердің (тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің) шығарылымы өндіруші кәсіпорын бағасымен алыс-беріс шикізатынан өндірілген өнімді есепке алумен, өз қажеттіліктеріне пайдаланған өнімдердің және аяқталмаған өндіріс құнысыз анықталады. Өндірілген өнеркәсіп өнімін шығару көлеміне сатуға арналған өнімнің, одан әрі қайта өңдеуге арналған тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) өнеркәсіптік сипаттағы жұмыстардың (ағымдағы жөндеуден және меншікті негізгі құралдарға техникалық қызмет көрсетуден басқа) құны жатады;

      3-бағанда жұмсалған меншік және қосалқы материалдар құнымен қоса, бірақ тапсырыс берушіден алынған материалдар мен бұйымдардың құнын есептеусіз өнеркәсіптік сипаттағы көрсетілген қызметтер көлемі көрсетіледі. Егер дайын өнімді өндіруші кәсіпорын төлемейтін, тапсырыс берушінің шикізаты мен материалдарынан (алыс-беріс шикізаты) өндірілген бұйым болса, онда өнім көлеміне бұл шикізат пен материалдардың құны қосылмайды;

      5-бағанда өзінің өндірістік және шаруашылық қажеттіліктеріне пайдаланылған өнімдер құны оның өзіндік құны бойынша көрсетіледі. Зауытішілік айналымға пайдаланылған өнім заттай және құндық көріністердегі, кәсіпорын өндірген дайын өнімдер және жартылай фабрикаттар жатады (осы кәсіпорынның негізгі құралдарының құрамына жататын өнімдерден басқа), оны кәсіпорын жеке өнеркәсіптік-өндірістік қажеттіліктеріне пайдаланады;

      7-бағанда алыс-беріс шикізатынан өндірілген өнімдер құны тапсырыс беруші-кәсіпорынның өткізу бағасы бойынша көрсетіледі. Алыс-беріс шикізатына тапсырыс берушіге тиесілі, басқа кәсіпорындарға одан өнім өндіру үшін өнеркәсіптік өңдеуге берілген шикізаты жатады. Өткізу бағасы болмаған жағдайда өнім құнын аумақтық статистика органының қызметкерімен бірге өңір бойынша өнім бірлігінің орташа бағасына сүйене отырып есептеу керек. Егер өңір бойынша орташа баға болмаса, республика бойынша орташа бағаны есепке қабылдау керек;

      8-бағанда дайын өнім қалдықтары көрсетіледі. Дайын өнім қалдықтарына дайындаушы-кәсіпорынның қоймаларындағы өзі өндірген барлық өнімдер түрлерінің қалдықтары жатады;

      9-бағанда басқа кәсіпорындарға қайта өңдеуге тапсырылған шикізаттың құнын өз өнімдерін басқа кәсіпорындарға одан өнім шығару үшін (алыс-беріс шикізат ретінде) өнеркәсіптік өңдеуге берген өнеркәсіп кәсіпорындары толтырады;

      1 және 10-бағандар бойынша заттай мәндегі өнім және 2- бағанда өлшем бірлігі мың теңгедегі өнімдердің кәсіпорындардың өзінің қажеттіліктеріне пайдаланған және алыс-беріс шикізатынан өндірілген өнімді есепке алумен жалпы шығарылымы көрсетіледі;

      2-бөлімнің 1, 4, 6, 8 және 10-бағандары, 3-бөлімнің 1 және 2-бағандары Өнеркәсіптік өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) анықтамалығында (бұдан әрі – ӨӨСЖ) келтірілген өлшем бірліктерде толтырылады;

      10-бағанда өткен жылғы тиісті айдағы заттай көріністегі өндірілген өнім мынадай жағдайда толтырылады:

      кәсіпорынның құрылымдық өзгерістері болған жағдайда;

      ӨӨСЖ-да сәйкес өнім түрінде ішінара өзгеріс болғанда.

      2.1-бөлімді есепті айдың соңында аяқталмаған өндіріс көлемі бар кәсіпорындар толтырады. Аяқталмаған өндіріске технологиялық процесте көзделген барлық сатылардан өтпеген жартылай дайын өнім, сондай-ақ жинақталмаған, сынақтан және техникалық қабылдаудан өтпеген бұйымдар жатады.

      3-бөлімнің 2-бағанын Қазақстан Республикасы шегінде өнімді жөнелтуді жүзеге асыратын кәсіпорындар толтырады.

      4-бөлім бойынша:

      2-бағанда заңды тұлғалардан, дара кәсіпкерлерден және шаруалар мен фермерлер қожалықтарынан өңдеуге қабылданған сиырдың шикі сүтінің көлемін көрсету қажет;

      5-бағанда ауылшаруашылығы өнімдерін сатып алуға және өткізуге қатысатын үшінші тұлғалардан өңдеуге қабылданған сиырдың шикі сүтінің көлемін көрсету қажет.

      5. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      6. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім: егер 1-баған = 4-бағанға, онда 2-баған = 0;

      1-баған ≥ 4 және 6-бағандардың ∑;

      2 баған ≥ 3 бағаннан;

      2-баған ≥ 5 және 7-бағандардың ∑ (өлшем бірлігі мың теңге кодтары бойынша);

      егер 4-баған > 0, онда 5-баған > 0; егер 5-баған > 0, онда 4-баған > 0 (өлшем бірлігі мың теңгедегі өнімдердің түрлерінен басқа);

      егер 6-баған > 0, онда 7-баған > 0; егер 7-баған > 0, онда 6-баған > 0 (өлшем бірлігі мың теңгедегі өнімдердің түрлерінен басқа).

      2) 3-бөлім: 1-баған ≥ 2-бағаннан.

      3) 4-бөлім: 1-баған = 2, 3, 4 және 5-бағандардың ∑.

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 28 шілдедегі
№ 14 бұйрығына
7-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения
Аумақтық статистика органына ұсынылады
Представляется территориальному органу статистики

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономикаминистрлігінің
Статистикакомитеті төрағасының
2020 жылғы 21 ақпан№24 бұйрығына
11-қосымша
Приложение 11 к приказу
Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 21 февраля2020 года
№24

Сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйелерін пайдалануды жүзеге асыратын кәсіпорындардың жұмысы туралы есеп

Отчет о работе предприятий, осуществляющих эксплуатацию систем водоснабжения и (или) водоотведения


Индексі
Индекс

1-ВК

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

 
Экономикалық қызмет түрлері жалпы жіктеуішінің 36, 37-кодтарына сәйкес (37.00.2 "Ассенизаторлық қызмет" кодынан басқа) негізгі немесе қосалқы қызмет түрлері "Суды жинау, өңдеу және бөлу", "Ақаба суларды жинау және өңдеу" болып табылатын барлық заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері мен дара кәсіпкерлер ұсынады
Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели с основным или вторичным видами деятельности "Сбор, обработка и распределение воды", "Сбор и обработка сточных вод" согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности – 36, 37 (кроме 37.00.2 "Ассенизаторская деятельность")

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 22 ақпанға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 22 февраля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИНЖСН коды
код ИИН1. Объектінің нақты орналасқан орнын көрсетіңіз (респонденттің тіркелген жеріне қарамастан) – облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое местонахождение объекта (независимо от места регистрации респондента) – область, город, район,населенный пункт1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште тапсырған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при сдаче респондентом статистической формы на бумажном носителе)      2. Сумен жабдықтау жүйесі құрылысжайларының, авариялардың, суды есепке алу құралдарының санын бірлікпен көрсетіңіз

      Укажите количество сооружений системы водоснабжения, аварий, приборов учета воды, в единицах

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Жыл соңына
На конец года

А

Б

1

1

Құрылысжайлардың саны
Число сооруженийодан:
из них:


1.1

су тарту құрылысжайлары
водозаборных сооружений


1.2

суды тазарту құрылысжайлары
водоочистных сооружений


2

1 жолдан жалдаудағы немесе концессиядағы құрылысжайлардың саны
Из строки 1 число сооружений, находящиеся в аренде или в концессии


3

Жеке желілердің саны
Число отдельных сетей


3.1

одан жалдаудағы немесе концессиядағы
из них находящиеся в аренде или в концессии


4

Көшедегі су тарататын құрылғылардың (будкалардың, колонкалардың, шүмектердің) саны
Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов)


5

Авариялар саны
Число аварий


5.1

одан желілерде
из них на сетях


6

Орнатылған үйге ортақ суды есепке алу құралдарының қолда бары
Наличие установленных общедомовых приборов учета воды


6.1

олардан деректерді қашықтықтан беру құралдарымен жабдықталғаны
из них, оснащенных средствами дистанционной передачи данных


7

Орнатылған жеке суды есепке алу құралдарының қолда бары
Наличие установленных индивидуальных приборов учета воды


7.1

олардан деректерді қашықтықтан беру құралдарымен жабдықталғаны
из них, оснащенных средствами дистанционной передачи данных


      Ескертпе:

      Примечание:

      1 ӘАОЖ Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында "Жіктеуіштер" бөлімінде орналасқан

      1 КАТО размещен на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстанв разделе "Классификаторы"

      3. Су бұру жүйесі құрылысжайларының, авариялардыңсанын бірлікпен көрсетіңіз

      Укажите количество сооружений системы водоотведения, аварий, в единицах

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Жыл соңына
На конец года

А

Б

2

1

Құрылысжайлардың саны
Число сооружений


1.1

олардан жалдаудағы немесе концессиядағы
из них находящиеся в аренде или в концессии


2

Жеке желілердің саны
Число отдельных сетей


2.1

олардан жалдаудағы немесе концессиядағы
из них находящиеся в аренде или в концессии


3

Авариялар саны
Число аварий


3.1

одан желілерде
из них на сетях


      4. Су құбырлары желілерінің ұзындығын (жеке ұзындығы) және тозу дәрежесін көрсетіңіз

      Укажите протяженность и степень износа водопроводных сетей (одиночное протяжение)

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Жыл соңына
На конец года

А

Б

1

1

Ұзындығы, километрмен
Протяженность, в километрахсоның ішінде:
в том числе:

х

1.1

сутартқыштар
водоводы


1.1.1

одан ауыстыруды қажет ететіндері
из них нуждающиеся в замене


1.2

көшедегі желілер
уличные сети


1.2.1

одан ауыстыруды қажет ететіндері
из них нуждающиеся в замене


1.3

ішкі орам және ішкі аула желілері
внутриквартальные и внутридворовые сети


1.3.1

одан ауыстыруды қажет ететіндері
из них нуждающиеся в замене


2

Ауыстырылған су құбыры желілерінің ұзындығы – барлығы, километрмен
Протяженность замененных водопроводных сетей – всего, в километрахсоның ішінде:
в том числе:

х

2.1

сутартқыштар
водоводы


2.2

көшедегі желілер
уличные сети


2.3

ішкі орам мен аула ішіндегі желілер
внутриквартальные и внутридворовые сети


3

Жөнделген желілердің ұзындығы, километрмен
Протяженность отремонтированных сетей, в километрахсоның ішінде:
в том числе:

х

3.1

күрделі жөндеу
капитальный ремонтодан:
из них:

х

3.1.1

республикалық бюджет қаражаты есебінен
за счет средств республиканского бюджета


3.1.2

жергілікті бюджет қаражаты есебінен
за счет средств местного бюджета


3.1.3

жеке қаражаты есебінен
за счет собственных средств


3.1.4

қарыз қаражаты есебінен
за счет заемных средств


3.2

ағымды жөндеу
текущий ремонтодан:
из них:

х

3.2.1

жергілікті бюджет қаражаты есебінен
за счет средств местного бюджета


3.2.2

жеке қаражаты есебінен
за счет собственных средств


3.2.3

қарыз қаражаты есебінен
за счет заемных средств


4

Тозған су құбыры желілерінің ұзындығы – барлығы, километрмен
Протяженность изношенных водопроводных сетей – всего, в километрах


      4.1. Елді мекендер бойынша су құбырлары желілерінің ұзындығын (жеке ұзындығы) километрмен көрсетіңіз

      Укажите протяженность водопроводных сетей (одиночное протяжение) по населенным пунктам, в километрах

Елді мекендердің атауы
Наименование населенных пунктов

ӘАОЖ бойынша коды
Код по КАТО

Ұзындығы
Протяженность

А

1

2


      5. Су бұру жүйесі желілерінің ұзындығын (жеке ұзындығы) және тозу дәрежесін көрсетіңіз

      Укажите протяженность и степень износа сетей системы водоотведения (одиночное протяжение)

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Жыл соңына
На конец года

А

Б

2

1

Ұзындығы, километрмен
Протяженность, в километрахсоның ішінде:
в том числе:

х

1.1

бас коллекторлар
главные коллекторы


1.1.1

одан ауыстыруды қажет ететіндері
из них нуждающиеся в замене


1.2

көшедегі желілер
уличные сети


1.2.1

одан ауыстыруды қажет ететіндері
из них нуждающиеся в замене


1.3

ішкі орам және ішкі аула желілер
внутриквартальные и внутридворовые сети


1.3.1

одан ауыстыруды қажет ететіндері
из них нуждающиеся в замене


2

Ауыстырылған су бұру жүйесі желілерінің ұзындығы – барлығы, километрмен
Протяженность замененных сетей системы водоотведения – всего, в километрахсоның ішінде:
в том числе:

х

2.1

бас коллекторлар
главные коллекторы


2.2

көшедегі желілер
уличные сети


2.3

ішкі орам және ішкі аула желілер
внутриквартальные и внутридворовые сети


3

Жөнделген желілердің ұзындығы, километрмен
Протяженность отремонтированных сетей, в километраходан:
из них:

х

3.1

республикалық бюджет қаражаты есебінен
за счет средств республиканского бюджета


3.2

жергілікті бюджет қаражаты есебінен
за счет средств местного бюджета


3.3

жеке қаражаты есебінен
за счет собственных средств


3.4

қарыз қаражаты есебінен
за счет заемных средств


4

Тозған су бұру жүйелері ұзындығы – барлығы, километрмен
Протяженность изношенных сетей системы водоотведения – всего, в километрах


      5.1. Елдімекендер бойынша су бұру жүйесі желілерінің ұзындығын (жеке ұзындығы) километрмен көрсетіңіз

      Укажите протяженность сетей системы водоотведения (одиночное протяжение) по населенным пунктам, в километрах

Елді мекендердің атауы
Наименование населенных пунктов

ӘАОЖ бойынша коды
Код по КАТО

Ұзындығы
Протяженность

А

1

2

      6. Сумен жабдықтау жүйесі құрылысжайларының өнімділігі, қуаттылығы мен санын көрсетіңіз

      Укажите производительность, мощность и число сооружений системы водоснабжения

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Жыл соңына
На конец года

А

Б

В

1

1

Сумен жабдықтау жүйесінің құрылысжайларының өнімділігі, одан:
Производительность сооружений системы водоснабжения, из них:

Х

Х

1.1

Сорғы станциялары
Насосные станции

Х

Х

1.1.1

І көтерімдегі
І подъема

тәулігіне мың текше метр
тысяч кубических метров в сутки


1.1.2

ІІ көтерімдегі
ІІ подъема

тәулігіне мың текше метр
тысяч кубических метров в сутки


1.1.3

ІІІ көтерімдегі
ІІІ подъема

тәулігіне мың текше метр
тысяч кубических метров в сутки


1.2

Тазарту құрылысжайлары
Очистные сооружения

тәулігіне мың текше метр
тысяч кубических метров в сутки


2

Су құбырларының белгіленген өндірістік қуаты
Производственная мощность водопроводов

тәулігіне мың текше метр
тысяч кубических метров в сутки


3

Сорғы станцияларының саны:
Число насосных станций:

бірлік
единиц


3.1

І көтерімдегі
І подъема

бірлік
единиц


3.2

ІІ көтерімдегі
ІІ подъема

бірлік
единиц


3.3

ІІІ көтерімдегі
ІІІ подъема

бірлік
единиц


4

Су құбырлары тазарту құрылысжайларының саны
Число водопроводных очистных сооружений

бірлік
единиц


      7. Су құбырлары құрылысжайлары жұмысының негізгі көрсеткіштерін мың текше метрмен көрсетіңіз

      Укажите основные показатели работы водопроводных сооружений, в тысячах кубических метров

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Есепті жылға
За отчетный год

А

Б

1

1

І көтерімдегі сорғы станцияларымен көтерілген су
Поднято воды насосными станциями І подъема


1.1

олардан жерасты
из нее подземной


2

Желіге берілген су – барлығы
Подано воды в сеть – всегосоның ішінде:
в том числе:

х

2.1

өз сорғыларымен
своими насосами


2.2

өзі ағатын
самотеком


2.3

басқа
другое


3

Тазарту құрылысжайлары арқылы өткізілген су
Пропущено воды через очистные сооружения


4

Тұтынушыларға жіберілген су – барлығы
Отпущено воды потребителям – всегооның ішінде:
в том числе:

х

4.1

халыққа
населению


4.2

кәсіпорындардың коммуналдық қажеттіліктеріне
на коммунальные нужды предприятий


4.3

кәсіпорындардың өндірістік қажеттіліктеріне
на производственные нужды предприятий


4.4

өзге де тұтынушыларға
прочим потребителям


5

Жеке өндірістік қажеттіліктерге жұмсалғаны
Израсходовано на собственные производственные нужды


6

Судың жылыстауы және есепке алынбаған шығыстары
Утечка и неучтенный расход воды


      7.1 Елді мекендер бойынша су жіберу мен оның ысыраптарын мың текше метрмен көрсетіңіз

      Укажите отпуск и потери воды по населенным пунктам, в тысячах кубических метров

Елді мекендердің атауы
Наименование населенных пунктов

ӘАОЖ бойынша коды
Код по КАТО

Жіберілген су
Отпущено воды

Судың жылыстауы және есепке алынбаған шығыстары
Утечка и неучтенный расход воды

А

1

2

3

      8. Экономикалық қызмет түрлері бойынша суды босату туралы мәліметтерді мың текше метрмен көрсетіңіз

      Укажите сведения об отпуске воды по видам экономической деятельности, в тысячах кубических метров

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

ЭҚЖЖ бойынша коды
Код по ОКЭД

Есепті жылға
За отчетный год

А

Б

В

1

1

Тұтынушыларға жіберілген су – барлығы
Отпущено воды потребителям – всего
одан:
из них:

х

х

1.1

Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Сельское, лесное и рыбное хозяйство

A


1.2

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

B


1.3

Өңдеу өнеркәсібі
Обрабатывающая промышленность

C


1.4

Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

D


1.5

Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

E


1.6

Құрылыс
Строительство

F


1.7

Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

G


1.8

Көлік және жинақтау
Транспорт и складирование

H


1.9

Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету
Предоставление услуг по проживанию и питанию

I


1.10

Ақпарат және байланыс
Информация и связь

J


1.11

Қаржы және сақтандыру қызметі
Финансовая и страховая деятельность

K


1.12

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар
Операции с недвижимым имуществом

L


1.13

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Профессиональная, научная и техническая деятельность

M


1.14

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания

N


1.15

Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение

O


1.16

Білім беру
Образование

P


1.17

Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету
Здравоохранение и социальное обслуживание населения

Q


1.18

Өнер, ойын-сауық және демалыс
Искусство, развлечения и отдых

R


1.19

Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну
Предоставление прочих видов деятельности

S


      9. Су бұру жүйесінің құрылысжайларының саны мен қуаттылығын көрсетіңіз

      Укажите число и мощность сооружений системы водоотведения

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Жыл соңына
На конец года

А

Б

В

1

1

Су бұру жүйесінің сорғы станцияларының саны
Число насосных станцийсистемы водоотведения

бірлік
единиц


2

Су бұру жүйесінің сорғы станцияларының жобалық өнімділігі
Проектная производительность насосных станций системы водоотведения

тәулігіне мың текше метр
тысяч кубических метров в сутки


3

Су бұру жүйесінің тазарту құрылысжайларының саны
Число очистных сооружений системы водоотведения

бірлік
единиц


3.1

механикалық тазарту құрылысжайлары (толық биологиялық тазарту болмаған жағдайда)
сооружения механической очистки (заполняется при отсутствии полной биологической очистки)

бірлік
единиц


3.2

биологиялық тазарту құрылысжайлары (толық цикл құрылысжайлары)
сооружения биологической очистки (сооружения полного цикла)

бірлік
единиц


4

Су бұру жүйесінің тазарту құрылысжайларының өнімділігі
Производительность очистных сооружений системы водоотведения

тәулігіне мың текше метр
тысяч кубических метров в суткиодан:
из них:

х

х

4.1

механикалық тазарту құрылысжайлары (толық биологиялық тазарту болмаған жағдайда)
сооружения механической очистки (заполняется при отсутствии полной биологической очистки)

тәулігіне мың текше метр
тысяч кубических метров в сутки


4.2

биологиялық тазарту құрылысжайлары (толық циклық құрылысжайлары)
сооружения биологической очистки (сооружения полного цикла)

тәулігіне мың текше метр
тысяч кубических метров в сутки


5

Биологиялық тазарту құрылысжайларының ОБК5 бойынша тазартудың есептік тиімділігі
Расчетная эффективность очистки по БПК5 сооружений биологической очистки

тәулігіне миллиграмм О2/дм3
миллиграмм О2/дм3 в сутки


6

Ағызу станцияларының (пункттердің) саны
Число сливных станций (пунктов)

бірлік
единиц


      10. Су бұру жүйесінің құрылысжайлар жұмысының негізгі көрсеткіштерін мың текше метрмен көрсетіңіз

      Укажите основные показатели работы сооружений системы водоотведения, в тысячах кубических метров

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Есепті жылғы
За отчетный год

А

Б

1

1

Жіберілген сарқынды су – барлығы
Пропущено сточных вод – всего


1.1

одан басқа кәріздерден немесе жекелеген кәріздер желісінен қабылданған сарқынды судың көлемі
из них объем сточных вод, принятых от других канализаций или отдельных канализационных сетей


2

Ағызу станцияларында (пункттерінде) қабылданған сарқынды сулар көлемі
Объем сточных вод принятых на сливных станциях (пунктах)


3

Тазарту құрылысжайлары арқылы өткізілген сарқынды су – барлығы
Пропущено сточных вод через очистные сооружения – всегоодан:
из них:


3.1

биологиялық тазарту құрылысжайлары арқылы, оның ішінде
через сооружения биологической очистки, из них


3.1.1

алдын ала тазартумен (себу сүзгілері, микроситалар, биопрудтар, жинақтағыш-буландырғыштар, жинақтағыш және басқалар)
с доочисткой (засыпные фильтры, микросита, биопруды, накопители-испарители, накопители и другие)


4

Тазартылған ағынды сулар табиғи су объектілеріне (өзен, көл, теңіз) ағызылды, барлығы
Сброшено очищенных сточных вод в естественные водные объекты (река, озеро, море) всегоодан:
из них:


4.1

нормативке сай тазартылған
нормативно очищенных


4.2

жеткіліксіз тазартылған
недостаточно очищенных


5

Биологиялық тазарту құрылысжайларының ОБК5 бойынша тазартудың нақты тиімділігі, процентпен
Фактическая эффективность очистки по БПК5 сооружений биологической очистки, в процентах


Ескертпе:
Примечание:
2 Мұнда және бұдан әрі тәулігіне текше дециметрге миллиграмм оттегі
2 Здесь и далее миллиграмм кислорода на дециметр кубический в сутки

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Есепті жылғы
За отчетный год

6

Басқа кәріздерге немесе жекелеген кәріздер желісіне жіберілген сарқынды су
Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям


7

Түзілген шөгінділердін (тұнба) көлемі, тоннамен
Объем образованного осадка (ила), в тоннах


8

Кәдеге жаратқан шөгінділердің (тұнба) көлемі, тоннамен
Объем утилизированного осадка (ила), в тоннах


      11. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)

      Укажите время,затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                           Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ____________________ Адрес (респондента) ______________________

      Телефоны (респонденттің)             Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Телефон (респондента) ______ ______ Адрес электронной почты (респондента) ______

      стационарлық ұялы

      стационарный мобильный

      Орындаушы

      Исполнитель ______________________________ _______________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін

      атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности _________________________________ _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе оның міндетін

      атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности __________________________________ _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  "Сумен жабдықтау және
(немесе) су бұру жүйелерін
пайдалануды жүзеге асыратын
кәсіпорындардың жұмысы
туралы есеп" (индексі 1-ВК,
кезеңділігі жылдық)
статистикалық нысанына
қосымша
  Приложение
к статистической форме
"Отчет о работе предприятий,
осуществляющих эксплуатацию
систем водоснабжения и (или)
водоотведения" (индекс 1-ВК,
периодичность годовая)

Сумен жабдықтау жүйелерінің құбыржолдарындағы аварияларды жоюдың есепті уақыты Расчетное время ликвидации аварии на трубопроводах систем водоснабжения

Құбыр диаметрі, миллиметр
Диаметр труб, миллиметр

Құбырларды қою тереңдігі кезіндегі құбыржолдардағы аварияларды жоюдың есепті уақыты
Расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах, при глубине заложения труб

2 метрге дейін
до 2 метров

2 метрден жоғары
более 2 метров

400-ге дейін
до 400

8 сағат
8 часов

12 сағат
12 часов

400-ден астам 1000-ға дейін
свыше 400 до 1000

12 сағат
12 часов

18 сағат
18 часов

1000-нан астам
свыше 1000

18 сағат
18 часов

24 сағат
24 часа

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 28 шілдедегі
№ 14 бұйрығына
8-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы "21" ақпандағы
№ 24 бұйрығына
12-қосымша

"Сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйелерін пайдалануды жүзеге асыратын кәсіпорындардың жұмысы туралы есеп" (индексі 1-ВК, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы нұсқаулық "Сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйелерін пайдалануды жүзеге асыратын кәсіпорындардың жұмысы туралы есеп" (индексі 1-ВК, кезеңділігі жылдық) (бұдан әрі – статистикалық нысан) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

      2. Осы нұсқаулықта келесі анықтамалар пайдаланылады:

      1) су бұру жүйесі – сарқынды суларды жинауға, тасымалдауға, тазалауға және бұруға арналған инженерлік желілер мен құрылысжайлар кешені;

      2) сумен жабдықтау жүйесі – суды жинауға, сақтауға, дайындауға, беруге және оны тұтыну орындарына бөлуге арналған инженерлік желілер мен құрылысжайлар кешені.

      3. Елді мекендегі екі не одан көп су құбырлары бір кәсіпорынға біріктірілсе, онда елді мекен бойынша бір статистикалық нысан ұсынылады.

      Су құбырының кәсіпорны сумен бірнеше елді мекенді қамтамасыз еткен кезде әрбір елді мекен бойынша статистикалық нысан бойынша есеп толтырылады және орналасқан орны бойынша статистика органына тапсырылады.

      Су құбырларын немесе бөлек су құбыры желілерін бір кәсіпорыннан басқаға берген кезде статистикалық нысан басқаға бергенге дейінгі (кейінгі) нақты жұмыс істеген уақытына жеке толтырылады. Жеке су құбыры желісіне су жинайтын және тазартатын құрылысжайлары жоқ су құбыры шаруашылығы; тек басқа ұйым, кәсіпорынның су құбырынан келетін суды бөлетін көшедегі желі жатады.

      Егер елді мекенде екі немесе одан да көп бөлек шаруашылық-нәжістік немесе жалпы ағызатын су бұру жүйелері бар шаруашылыққа біріксе, онда елді мекен бойынша бір статистикалық нысан жасалады.

      Су бұру жүйелерінің шаруашылығы кәріздік желісі есеп беруші ұйымның балансында тұрған басқа елді мекендердің су бұру жүйесінің жеке желісінен су алады, ол әрбір елді мекеннің су бұру жүйелерінің шаруашылығына жеке статистикалық нысан жасайды және статистикалық нысан бойынша барлық есептерді өзінің тұрған жеріндегі статистика органына ұсынады.

      Жалдаудағы және концессиядағы құрылысжайлар мен сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің желілері статистикалық нысанның қамту алаңына енгізіледі. Концессия қызметі концессионердiң қаражаты есебiнен немесе концеденттiң қоса қаржыландыруы шарттарында жүзеге асырылатын концессия объектілерін құруға (реконструкциялауға) және пайдалануға бағытталған.

      4. Статистикалық нысан:

      1) кәріз деп саналмайтын бұратын құбырлары жоқ сарқынды суларды ағызуға арналған құрылысжайларға;

      2) бір иеліктегі ғимаратқа қызмет көрсететін, сарқынды суларды одан тыс ағызбайтын қарапайым құрылғыдағы аула кәріздеріне;

      3) өнеркәсіп кәсіпорындарынан, құрылыс, көлік және тағы басқа ұйымдардан тек қана техникалық сарқынды суларды бұратын су бұру жүйелерінің шаруашылығы кәсіпорындарына (ұйымдарына);

      4) тек қана атмосфералық сарқынды суларды бұратын кәріз кәсіпорындарына (нөсер кәріздері);

      5) ұңғымалары бар және оны тек меншікті қажеттіліктері үшін пайдаланатын ұйымдарға;

      6) қазылған шұңқырларды, тұндырғыштарды, септиктерді босату және тазалау (су тартып шығару); дәретханаларды химиялық өңдеу бойынша қызмет көрсететін шаруашылық жүргізуші субъектілерге толтырылмайды.

      Нұсқаулықтың 14-тармағына сәйкес осындай жағдайда есеп нөлдік деректермен статистикалық нысан бойынша ұсынылады.

      5. 2-бөлімнің 1-жолында су құбыры құрылысжайларының саны көрсетіледі, 2-жолда – құрылысжайлардың жалпы санынан жалға алынған немесе концессиядағы құрылысжайлардың саны бөлінеді.

      3-жол бойынша есеп беретін респонденттің балансында тұрған жекелеген су құбыры желілерінің саны көрсетіледі. 3.1-жолда жалға берілетін немесе концессиядағы су құбыры желілері бөлінеді.

      4-жолда жыл соңына су құбыры желісіне орнатылған көшедегі барлық жұмыс істеп тұрған су таратқыштар (будкалар, колонкалар, шүмектер) көрсетіледі.

      5-жолда орталықтандырылған сумен жабдықтаудың барлық жүйесі бойынша авариялардың жалпы саны көрсетіледі, олардың уақыт бойынша ұзақтығы құбырдың қойылған тереңдігі екі метрге дейін болса сегіз сағаттан астам, құбырдың қойылған тереңдігі екі метрден асса он екі сағаттан астам уақытты құрайды. Аварияларға сумен жабдықтау және су бұру бойынша көрсетілетін қызметтерді тоқтатуға немесе көлемін айтарлықтай азайтуға, ауыз су сапасына және халықтың денсаулығына, қоршаған орта мен жеке және заңды тұлғалардың мүлкіне зиян келтіруге әкеп соққан сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің немесе жекелеген құрылысжайлардың, жабдықтардың, құрылғылардың бұзылуы немесе істен шығуы жатады. Аварияны жоюдың есептік уақыты статистикалық нысанға қосымшадағы сумен жабдықтау жүйелерінің құбырларындағы аварияларды жоюдың есепті уақытымен айқындалады.

      5.1-жолда сумен жабдықтау жүйесі желілеріндегі авариялардың саны бөліп көрсетіледі.

      6-жолда есепті кезең соңына көппәтерлі тұрғын үйлерде орнатылған үйге ортақ есепке алу құралдарының саны көрсетіледі.

      6-жолда көрсетілген орнатылған бір үйге ортақ есепке алу құралдарының жалпы санынан 6.1-жол бойынша деректерді қашықтықтан беру құрылғыларымен жабдықталған, орнатылған есепке алу құралдарының (радиомодульдік есепшілер) саны туралы деректер көрсетіледі.

      7-жолда есепті кезең соңына тұрғын пәтерлерде және ұйымдарда орнатылған жекелеген есепке алу құралдарының саны бар болған жағдайда көрсетіледі.

      7-жолда көрсетілген орнатылған жеке құралдарының жалпы санынан 7.1-жол бойынша деректерді қашықтықтан беру құрылғыларымен (радиомодульдік есеп құралдары) жабдықталған, орнатылған жеке есепке алу құралдарының саны туралы деректер көрсетіледі.

      6. 3-бөлімнің 1-жолында су бұру жүйесі құрылысжайларының саны көрсетіледі, 1.1-жолда жалға алынған немесе концессиядағы су бұру жүйесі құрылысжайларының саны бөлінеді.

      2-жол бойынша – есеп тапсыратын кәсіпорынның балансында тұрған су бұру жүйесінің жекелеген желілерінің саны, 2.1-жолда жалға алынған немесе концессиядағы су бұру жүйелерінің желілері бөлінеді.

      3-жолда орталықтандырылған барлық су бұру жүйесі бойынша авариялардың саны көрсетіледі. Сарқынды сулардың бетіне шығарылуына әкеп соққан авариялар ескеріледі.

      3.1-жолда су бұру жүйесі желілеріндегі авариялардың саны бөліп көрсетіледі.

      7. 4-бөлімнің 1.1, 1.2 және 1.3-жолдары бойынша жыл соңына сутартқыштардың, көшедегі желілер, орам ішіндегі және аула ішіндегі желілердің және су құбыры желісі бойынша жеке ұзындығы көрсетіледі.

      Көшедегі су құбыры желісіне көшелер, жол өту, аллеялар, жағалаулар бойымен салынған құбырлар желісі кіреді. Көшедегі су құбыры желісіне қосу үшін үй иелігіндегі аумақта салынған құбыр желісіаула ішіндегі желіге жатқызылады.

      1.1.1, 1.2.1 және 1.3.1-жолдар бойынша сутартқыштар, көшедегі желілер, орам ішіндегі және аула ішіндегі желілердің ұзындығы және жеке су құбыр желісі бойынша ауыстыруды қажет ететіндері көрсетіледі.

      Cутартқыштың ұзындығы бір тінге салынған құбырлардың ұзындығымен анықталады. Cутартқыштарға су жиналған жерден (сумен қамту көзінен) көшедегі су тарату желісінің бірінші бөлгішіне дейін жүргізілген су құбырлар жатады. Сутартқыш екі не одан көп құбырлардан тұрса, онда әрбір құбырдың ұзындығы бөлек есептеледі.

      2-жолда ауыстырылған су құбырлары желілерінің ұзындығы көрсетіледі. Ауыстырылған желілердің жалпы санынан 2.1-жолда сутартқыштарды ауыстыру, 2.2-жолда көшедегі желілерді ауыстыру, сондай-ақ 2.3-жолда орам ішіндегі және аула ішіндегі желілерді ауыстыру бөліп көрсетіледі.

      3-3.2.3-жолдар бойынша барлық қаржыландыру көздерінен жөнделген су құбырлары желілерінің ұзындығы көрсетіледі.

      4-жолда барлық тозған су құбырлары желілерінің ұзындығы көрсетіледі.

      8. 5-бөлімнің 1.1, 1.2 және 1.3-жолдарында жыл соңына бас коллекторлардың, көшедегі желілердің, орам ішіндегі және аула ішіндегі желілердің ұзындығы су бұру жүйесінің желісі бойынша жеке көрсетіледі.

      1.1.1, 1.2.1 және 1.3.1-жолдарда бас коллекторлардың, көшедегі су желілердің, орам ішіндегі және аула ішіндегі желілердің және ауыстыруды қажет ететін кәріздік желі бойынша ұзындығы бөлек көрсетіледі.

      2-жолда ауыстырылған су бұру жүйелері желілерінің ұзындығы көрсетіледі. Ауыстырылған желілердің жалпы санынан 2.1-жолда бас коллекторларды ауыстыру, 2.2-жолда көшедегі желіні ауыстыру, сондай-ақ 2.3-жолда орам ішіндегі және аула ішіндегі желілерді ауыстыру бөлініп көрсетіледі.

      3-жолда барлық қаржыландыру көздері есебінен жөнделген су бұру жүйелері желілерінің ұзындығы көрсетіледі.

      4-жолда барлықтозған су бұру жүйелері желілерінің ұзындығы көрсетіледі.

      4.1 және 5.1-ішкі бөлімдерде елді мекендер бойынша сумен жабдықтау мен су бұру жүйелерінің желілерінің ұзындығы көрсетіледі.

      9. 6-бөлімнің 1.1.1-жолында кәсіпорында (ұйымда) бар жұмыс істеп тұрған немесе әр түрлі себептермен бос тұрған (жөндеу, жұмыс тәртібі) жыл соңында барлық орнатылған сорғылардың өнімділігін қосумен аңықталатын І көтерімдегі барлық сорғы станцияларының өнімділігі көрсетіледі. Резервтегі сорғылардың (вакуум сорғыларының, эжекторлардың) өнімділігі бұл көрсеткішке қосылмайды.

      І көтерімдегі сорғы станцияларына тікелей су алу көздеріне арналған (өзендер, теңіздер, көлдер, су қоймалары және скважиналар), кейін ол тазарту құрылысжайларына немесе тікелей тұтынушыларға берілетін станциялар жатады. Осындай станциялар су тарту құрылысжайларымен бірлескен немесе жеке ғимаратта орналасуы мүмкін.

      1.1.2 және1.1.3-жолдар бойынша кәсіпорында (ұйымда) бар жұмыс істеп тұрғанына немесе әртүрлі себептермен бос тұрғандығына (жөндеуде, жұмыс тәртібінде) қарамастан осы типтегі барлық орнатылған сорғылардың өнімділігің қосумен аңықтаталатын ІІ және ІІІ көтерімдегі сорғы станцияларының өнімділігі көрсетіледі. Әрбір сорғының өнімділігі дайындаушы зауыттың техникалық паспортында көрсетілген деректері бойынша есептеледі. Резервтегі сорғылардың, өрт сорғыларының (арнайы құрылғы ретінде) және қосалқы сорғылардың (вакуум сорғыларының, эжекторлардың) өнімділігі бұл көрсеткішке қосылмайды.

      ІІ көтерімдегі сорғы станцияларына тазарту құрылысжайларынан кейін су беруге арналған станциялар жатады (әдетте, таза су резервуарларынан), сондай-ақ бірінші көтерімдегі сорғы станцияларынан тазартусыз өнеркәсіп кәсіпорындарына беру үшін осы станциялар шаруашылық – ауыз сумен қамтасыз ету жүйесінде (ашық су көздерінен кейін тазартумен су алу) бірінші көтерімдегі сорғы станцияларымен біріккен болуы мүмкін. ІІІ және кейінгі көтерімдегі сорғы станциялары алдыңғы көтерімдегі станциялардан келетінсуды беруге арналған.

      1.2-жолда су құбыры тазарту құрылысжайларының өнімділігі көрсетіледі, ол сүзгіден өткізетін жоғары бетінің ауданы және сүзгіден өткізу жылдамдығы туралы деректер негізінде барлық қолда бар сүзгілер мен түйіспелі жарық берушілердің өткізу қабілетін қосу жолымен анықталады.

      2-жолда су беруді шектейтін негізгі су құбыры құрылысжайларының өнімділігі есебінде тәулігіне желіге жіберілетін ең жоғары су көлемімен аңықталатын: ұңғымалардың немесе ашық су бас тоғанының, бірінші көтерімдегі сорғы станцияларының, тазарту құрылысжайларының, екінші көтерімдегі сорғы станцияларының, сутартқыштардың өнімділігі көрсетіледі.

      3-3.3-жолдарда І, ІІ және ІІІ көтерімдегі сорғы станцияларының саны көрсетіледі.

      4-жолда су бұру жүйелерін тазарту құрылысжайларының саны көрсетіледі.

      10. 7-бөлімнің 1-жолындағы деректер су өлшеуіштердің көрсеткіштері негізінде, ал су өлшеуіш болмаған жағдайда, сорғы жұмысының уақыты бойынша және олардың бір сағаттағы белгіленген өнімділігі немесе басқа да ең дәл, есептеу тәсілімен (сорғы станцияларының аумағында орналасқан резервуарлардың көлемі бойынша), сорғы станцияларының техникалық журналдарындағы күнделікті жазбалар бойынша анықталады. Өздігінен ағатын су құбырлары мен бөлек су құбыры желілері бойынша бұл көрсеткіш толтырылмайды. Аралас су құбыры бойынша (су алу тәсілі бойынша) шаруашылықтағы бар І көтерімдегі сорғымен тек нақты көтерілген судың көлемі ғана көрсетіледі.

      2-жолда желіге берілген су көлемі су құбырының бөлу желісімен көшедегі жалғасатын жеріндегі су тартқышқа орнатылған су өлшеуіштің деректері бойынша техникалық журналдардағы күнделікті жазбаларға сәйкес анықталады. Су иірімінде су өлшеуіштер болмаған жағдайда, желіге берілген судың көлемі су құбырының типіне байланысты анықталады:

      1) тазарту құрылысжайларымен жабдықталған механикалық су құбырларында – өз қажетіне тұтынылған суды шегергендегі тазарту құрылысжайы арқылы өткізілген судың көлемі туралы деректер бойынша;

      2) механикалық су құбырларында тазарту құрылысжайы болмаған жағдайда, әдетте I көтерімдегі сорғымен көтерілген судың көлемі желіге берілген судың көлеміне тең;

      3) өздігінен ағатын су құбырларында – сумен жабдықтау көздерінен шығатын суға орнатылған су өлшеуіш бойынша немесе тұтынушылардың желісіне қондырылған (егер желіге берілген барлық су сол арқылы өтетін болса) бақылау су өлшеуіш бойынша немесе сутартқыш құбырлардың қиылысуы мен олардағы су ағысының жылдамдығы бойынша анықталады.

      2.3-жолда басқа жақтан алынған су көрсетіледі. Бұл жолды әртүрлі ведомстволарға қарайтын өнеркәсіптік және басқа да су құбырларынан суды (сатып алатын) алатын кәсіпорындар толтырады. Басқа жақтан алынған су есепті жыл ішінде өлшеу құралдарының көрсеткіштері негізінде жазылған, жабдықтаушы шоттарының деректері бойынша анықталады.

      3-жолдың деректері осы құрылысжайларда орнатылған су өлшеуіштер бойынша анықталады. Тазарту құрылысжайларында су өлшеуіштер болмаған жағдайда жіберілген судың көлемі І көтерімдегі сорғымен нақты көтерілген судан (егер барлық су осы тазарту құрылысжайларынан өткен болса) өз қажетіне тұтынылған суды алып тастағандағы көлемі бойынша анықталады.

      Әртүрлі су құбыры шаруашылықтарындағы су көздеріне байланысты тазарту құрылысжайларының құрамы әртүрлі болып келеді: тазарту құрылысжайларының толық кешені, тек тұндырғыштар немесе сүзгіштер болады. Құрамына қарамастан тазарту құрылысжайларынан өткізілген су ғана таза су болып саналады. Су тек қана хлорландырудан өткен болса, онда ол су тазарту құрылысжайларынан өткен болып саналмайды. Су құбыры шаруашылығы (су өлшеуіштері болмаған жағдайда) көтерген суынан басқа шеттен алынған (сатып алынған) суды тазартатын болса, онда судың нақты көтерілген көлемін анықтау үшін І көтерімдегі сорғы станциясымен нақты көтерілген судың көлемін және шеттен алынған судың көлеміне қосып және одан алынған көлемнен есепті жыл ішінде өз қажетіне пайдаланған су шығынын алып тастау қажет.

      4-4.4-жолдарда халыққа, кәсіпорындардың коммуналдық қажеттіліктеріне, өндірістік қажеттіліктерге және басқа сумен жабдықтау жейлеріне, бөлек сумен жабдықтау желілеріне жіберілген су көрсетіледі. Судың жіберілуі су өлшеуіштердің көрсеткіші негізінде жазылып, көрсетілген абоненттік шоттар бойынша анықталады, су өлшеуіш болмаған жағдайда, тұтынушылардың әртүрлі санаттары үшін жергілікті атқарушы билік органдары белгілеген су шығысының нормасы бойынша анықталады.

      6-жолда желіге берілген су көлемі, барлық тұтынушыларға жіберілген және жеке өндірістік қажеттіліктерге жұмсалған су көлемі арасындағы айырма ретінде анықталатын судың ысырап болуы және есепке алынбаған су шығыстары көрсетіледі. Судың ысырап болуы тұтынушыларға суды тасымалдау кезінде, сумен жабдықтау жүйелері құбырларының жарамсыздығынан, жапқыш арматуралар мен гидранттарды жалғастыру кезінде, сондай-ақ желідегі авария салдарынан болады. Судың ескерілмеген шығыстарына өрт сөндіру, өрт сөндіруді оқып-үйрену мақсатында суды пайдалану жатады.

      7.1-ішкі бөлімде елді мекендер бойынша суды жіберу және ысырабы туралы деректер көрсетіледі.

      11. 8-бөлімдегі 1.1-1.19-жолдарда тұтынушылардың экономикалық қызмет түрлері бойынша суды босату туралы мәліметтер көрсетіледі. 1.5-жол "Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет" бойынша халыққа, кәсіпорындардың коммуналдық қажеттіліктеріне және сумен жабдықтау және қалдықтарды басқару саласындағы қызметті жүзеге асыратын кәсіпорындардың өндірістік қажеттіліктеріне берілетін су көрсетіледі.

      12. 9-бөлімнің 1-жолында су бұру жүйесінің сорғы станцияларының саны көрсетіледі. 2-жолда су бұру жүйесінің сорғы станцияларының жобалық өнімділігі. Сорғы станцияларының жобалық өнімділігі сорғы жабдығының нормативтік-техникалық құжаттамасына сәйкес анықталады.

      3-жолда су бұру жүйесінің тазарту құрылысжайларының саны, 3.1 және 3.2-жолдар бойынша механикалық тазарту құрылысжайларының саны және биологиялық тазарту құрылысжайларының саны көрсетіледі.

      4-жол бойынша су бұру жүйесінің тазарту құрылысжайларының өнімділігі көрсетіледі. Ол тазарту құрылысжайларының барлық кешенін толық жүктеу және ағынды сұйықтықты тазалауға қойылатын белгіленген талаптарды сақтау кезінде осы құрылысжайлар тәулік ішінде өткізетін ағынды сұйықтықтың мөлшеріне тең. 4.1-жолдар бойынша-механикалық тазарту құрылысжайлары, 4.2-биологиялық тазарту құрылысжайлары.

      5-жолда биологиялық тазарту құрылысжайлары бойынша кәсіпорынның жобалық құжаттамасына сәйкес ОБК5 (оттегіні биохимиялық тұтыну) бойынша тазартудың есептік тиімділігі көрсетіледі.

      6-жолда жабдықталған сарқынды суларды қабылдайтын ағызу станцияларының саны көрсетіледі.

      13. 10-бөлімнің 1-жолында бір жыл ішінде су бұру жүйесімен өткізілген барлық сарқынды су көлемі көрсетіледі. Есепті жылы су бұру жүйесі құрылысжайлары арқылы өткізілген сарқынды сулардың (өндірістік-техникалық, шаруашылық-нәжістік сарқынды сулар, сондай-ақ коммуналдық кәсіпорындардың суларын қоса) нақты мөлшері абоненттерге ұсынылған шоттар бойынша анықталады. Су бұру жүйелерін тазарту құрылысжайларына елді мекеннің немесе кәсіпорынның су бұру жүйесіндегі сарқынды сулар құрамындағы ластауыштардан тазартуға арналған инженерлік құрылысжайлар кешені жатады.

      Абоненттен бұрып ағатын сарқынды судың көлемі су құбырынан алынған су көлеміне тең қабылданады.

      Егер абонентте сумен қамтамасыз етудің басқа көздері болса (меншікті бас тоған, басқа су құбыры), онда кәрізге жіберілетін сарқынды су көлемі абонент алатын су есебінің деректері бойынша (өлшеу құралдарының, сорғы өнімділігі, технологиялық қажеттіліктерге жұмсалған су шығысына және тағы басқа) немесе сарқынды судың нақты көлемін өлшеу бойынша анықталады.

      Ауыз су жартылай фабрикат болған жағдайда шығарылатын өнім құрамына кіреді және кәрізге жіберілмейді, кәрізге жіберілетін ағыстың көлемін анықтау барысында ол есептелмейді.

      Тұрмыстық тұтыну үшін суды пайдаланатын, елді мекеннің су бұру жүйесіне тікелей қосылмаған, сұйық тұрмыстық қалдықтарды әкету және оларды елді мекеннің су бұру жүйесіне ағызу үшін арнайы автокөлік қызметтерін пайдаланатын тұтынушылардың көрсетілген су бұру қызметтерінің көлемі ағызу пунктінде (станцияда) елді мекеннің су бұру жүйесіне қабылданған сарқынды сулардың нақты көлеміне теңдеп қабылданады.

      10-бөлімінің 1.1-жолда жіберілген сарқынды судың жалпы көлемінен басқа кәріздерден немесе жекелеген кәріздік желілерден қабылданған сарқынды судың көлемі бөліп көрсетіледі.

      2-жол бойынша ағызу пунктінде елді мекеннің су бұру жүйесіне қабылданған сарқынды сулардың көлемі көлік құралы сыйымдылығының көлемі бойынша айқындалады.

      3-жолда су бұру жүйелері тазарту құрылысжайлары арқылы өткізілген ағынды сулардың мөлшері көрсетіледі, ол осы құрылысжайлардағы өлшеу құралдарының көрсеткіштері бойынша анықталады және бір жыл ішінде абоненттерден тазарту станциясына келіп түскен ағынды сұйықтықтың жалпы көлемін құрайды.

      Тазартылған сарқынды сулардың жалпы санынан биологиялық тазарту құрылысжайлары арқылы өткізілген сарқынды сулардың көлемі бөлінеді (3.1-жол), одан 3.1.1-жол бойынша – тазартумен, мысалы төгінді сүзгілер, микроситалар, биотоғандар, жинақтағыш-буландырғыштар, жинақтағыштар және басқалар.

      10-бөлімнің 4-жолы бойынша табиғи су объектілеріне (өзен, көл, теңіз) ағызылған тазартылған сарқынды сулардың көлемі, олардың ішіңде 4.1-жолы бойынша – нормативке сай тазартылған, 4.2-жолы бойынша – жеткіліксіз тазартылған туралы ақпарат көрсетіледі.

      Тазалау тиімділігі механикалық және биологиялық тазартудың тазарту құрылысжайлары арқылы өткізілген барлық ағынды суға қатысты ағын сулардан алыстатылған ластану мөлшерімен анықталады.

      5-жол бойынша биологиялық тазарту құрылысжайлары бойынша ОБК5 бойынша тазартудың нақты тиімділігі көрсетіледі.

      6-жолда басқа кәріздердің тазарту құрылысжайларына берілген сарқынды сулардың көлемі көрсетіледі

      Жекелеген кәріздік желілер жіберілген сарқынды сулардың барлық көлемін, 6-жолдағы басқа кәріздердің тазарту құрылысжайларына жіберілгенді қоса көрсетеді.

      7-жол бойынша есепті кезең ішінде пайда болған тұнбаның (тұнбаның) көлемі көрсетіледі.

      8-жол бойынша есепті жылы әкетілген және (немесе) қайта өңделген шөгінділердің (тұнба) көлемі қойылады.

      14. Есепті кезеңде (ай, тоқсан, жыл) қызметі болмаған кезде респондент Заңмен белгіленген тәртіпте бекітілетін, Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген берілген есепті кезең үшін статситикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей тиісті мемлекеттік статистика органына тиісті статистикалық нысандардың орнына қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларына 1-қосымшада келтірілген нысанға сәйкес, қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде ұсынады.

      15. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      16. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 4-бөлім:1-жол = 1.1, 1.2, 1.3-жолдардың ∑;

      2-жол = 2.1, 2.2, 2.3-жолдардың ∑;

      3-жол = 3.1, 3.2-жолдардың ∑;

      3.1-жол ≥ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3-жолдардың ∑;

      3.2-жол ≥ 3.2.1, 3.2.2-жолдардың ∑;

      4-жол ≤ 1-жолға.

      2) 5-бөлім:1-жол = 1.1, 1.2, 1.3-жолдардың ∑;

      2-жол = 2.1, 2.2, 2.3-жолдардың ∑;

      3-жол ≥ 3.1, 3.2, 3.3-жолдардың ∑;

      4-жол ≤ 1-жолға.

      3) 7-бөлім:2-жол = 2.1, 2.2, 2.3-жолдардың;

      2-жол = 4,5,6-жолдардың ∑;

      4-жол ≥ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4-жолдардың ∑;

      6-жол ≤ 2-жолы – 4-жолы – 5-жолы бойынша жол берілетін бақылау.

      4) 8-бөлім: 1-жол = 1.1-1.19-жолдардың ∑;

      1-жол = 7- бөлімнің 4-жолға;

      5) 10-бөлім:1.1-жол ≤ 1-жолға;

      3-жол ≤ 1-жолға;

      3-жол ≥ 3.1-жолға;

      3.1.1-жол ≤3.1;

      4-жол ≥ 4.1 және 4.2-жолдарының ∑.

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика бюросының
басшысы
2023 жылғы 28 шілдедегі
№ 14 бұйрығына
9-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы "21" ақпандағы
№ 24 бұйрығына
15-қосымша
Приложение 15 к приказу
Председателя Комитета постатистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "21" февраля 2020 года
№ 24

Қалдықтарды қайта өңдеу, сорттау, кәдеге жарату және көму туралы есеп

Отчет о переработке, сортировке, утилизации и захоронении отходовИндексі
Индекс

2-қалдықтар
2-отходы

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

 
Экономикалық қызмет түрлері жалпы жіктеуішінің 38-кодына сəйкес (38.12.0 "Қауіпті қалдықтарды жинау" және 38.22.0 "Қауіпті қалдықтарды өңдеу және жою" кодтарынан басқа) негізгі жəне (немесе) қосалқы қызмет түрлері "Қалдықтарды жинау, өңдеу және жою бойынша қызметтер, материалдарды кәдеге жарату (қалпына келтіру)" болып табылатын барлық заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері мен дара кәсіпкерлер ұсынады
Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения и индивидуальные предприниматели с основным и (или) вторичным видами деятельности "Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация (восстановление) материалов" согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности 38 (кроме 38.12.0 "Сбор опасных отходов" и 38.22.0 "Обработка и удаление опасных отходов")

 
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 1 ақпанға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 1 февраля (включительно) после отчетного периода

 
БСН коды
Код БИН 
ЖСН коды
Код ИИН1. Қалдықтарды басқару объектісінің нақты орналасқан орнын көрсетіңіз (қалдықтарды басқару объектісі бар заңды тұлғаның және (немесе) оның құрылымдық және оқшауланған бөлімшесі мен дара кәсіпкердің тіркелген жеріне қарамастан) – облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое местонахождение объекта управления отходами (независимо от места регистрации юридического лица и (или) его структурного и обособленного подразделения и индивидуального предпринимателя имеющих объект управления отходов) – область, город, район, населенный пункт1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште тапсырған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при сдаче респондентом статистической формы на бумажном носителе)2. Қалдықтармен айналысу тәсілдерін көрсетіңіз (қалдықтарды қайта өңдеу, сорттау, кәдеге жарату және қалдықтарды көму ("

" белгісімен белгілеңіз)
Укажите способы обращения с отходами (переработка, сортировка, утилизация и захоронение отходов (отметьте значком "

")

05. Қалдықтарды қайта өңдеу,сорттау
Переработка, сортировка отходов06. Қалдықтарды кәдеге жарату
Утилизация отходов07. Қалдықтарды көму
Захоронение отходов3. Келіп түскен қалдықтардың көлемін тоннамен көрсетіңіз
Укажите объем поступивших отходов, в тоннах3.1 одан өздері шығаратын кәсіпорындардан және халықтан келіп түскен қалдықтар көлемі ,тоннамен
из них объем отходов, поступившихот самовывозящих предприятий и населения, в тоннах      4. Сортталған және қайта өңделген қалдықтармен бөгде ұйымдарға жіберілген қалдықтардың көлемін жылына тоннамен көрсетіңіз

      Укажите объем отсортированных и переработанных отходов иотходов, переданных сторонним организациям, тонн в год

Жол коды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Сортталған қалдықтардың көлемі
Объем отсортирован-ных отходов

Бөгде ұйымдарға бағытталған қалдықтар көлемі
Объем отходов,направленных сторонним организациям

Өнім алу үшін қайта өңделген (қайталама шикізат)
Переработано для получения продукции (вторичного сырья)

қайта өңдеу үшін
для пере-работки

көмуге арналған
для захоронения

басқа мақсаттарға
на прочие цели


А

1

2

3

4

5

1

Барлығы
Всегосоның ішінде:
в том числе:


1.1

тамақ қалдықтары
пищевые отходы


1.2

макулатура, картон және қағаз қалдықтары
макулатура, картон и отходы бумаги


1.3

шыны сынықтары
стеклобой


1.4

пластмасса, пластик, полиэтилен қалдықтары және полиэтилентерефталат орамасы
отходы пластмассы, пластика, полиэтилена и полиэтилентерефталато-вая упаковка


1.5

электрондық және электр жабдықтары
электронное и электрическое оборудование


1.6

металдар
металлы


1.7

шиналар
шины


1.8

киім, тоқыма
одежда, текстиль


1.9

көше тазалау қалдықтары
отходы уборки улиц


1.10

базарлардың қалдықтары
отходы рынков


1.11

өзге де аралас қалдықтар
прочие смешанные отходы


4.1

Сорттау құрылысжайының жобалық қуатын жылына тоннамен көрсетіңіз
Укажите проектную мощность сортировочного сооружения, тонн в год4.2

Қалдықтарды қайта өңдеуге арналған жабдықтың жобалық қуатын жылына тоннамен көрсетіңіз
Укажите проектную мощность оборудования для переработки отходов, тонн в год      5. Кәдеге жаратылған қалдықтардың көлемін тоннамен көрсетіңіз

      Укажите объем утилизированных отходов, в тоннах

Жол коды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Барлығы
Всегосоның ішінде:
в том числе:

х

1.1

полигонның құрылыс іс-шараларына бағытталған қалдықтар көлемі
объем отходов, направленных на строительные мероприятия полигона


1.2

энергия шығарылуымен инсинерацияға (өртеуге) бағытталған қалдықтар көлемі
объем отходов, направленных на инсинерацию (сжигание) с извлечением энергии


1.3

кәдеге жаратудың өзге де түрлеріне бағытталған қалдықтар көлемі
объем отходов, направленных на прочие виды утилизации


      6. Көмілген қалдықтардың көлемін және қалдықтарды көмуге арналған полигон туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите объем захороненных отходов и информацию по полигону для захоронения отходов

Жол коды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

А

В

1

1

Есепті жылдың басында көмілген қалдықтардың көлемі, тонна
Объем захороненных отходов на начало отчетного года, тонн


2

Есепті жыл ішінде көмуге келіп түскен қалдықтардың көлемі, тонна
Объем отходов, поступивших на захоронение в течение отчетного года, тоннсоның ішінде:
в том числе:


2.1

алдын ала сорттаусыз түскен аралас коммуналдық қалдықтар
смешанные коммунальные отходы, поступившие без предварительной сортировки


2.2

қайта өңдеуден, сорттаудан кейін қалған қалдықтар
остатки отходов после переработки, сортировки


2.3

құрылыс қалдықтары
строительные отходы


2.4

құрамы және пайда болуы бойынша ТҚҚ жақын өнеркәсіптік қалдықтар
промышленные отходы, близкие к ТБО по составу и происхождению


2.5

өзге де көмілген қалдықтар
прочие захороненные отходы


3

Есепті жылдың соңына көмілген қалдықтардың көлемі, тонна
Объем захороненных отходов на конец отчетного года, тонн


4

Полигонның жобалық қуаты (қалдықтарды көму орны), тоннамен
Проектная мощность полигона (место захоронения отходов), в тоннах


5

Полигон алаңы (қалдықтарды көму орны), шаршы километрде
Площадь полигона (место захоронения отходов), в квадратных километрах


7. Есепті жылдың соныңдағы жағдай бойынша кейіннен кәдеге жаратуға, қайта өңдеуге немесе түпкілікті көмуге (көмуге арналған полигондардан басқа) арналған қауіпті емес қалдықтарды уақытша жинап қою орындарындағы (алаңдарда, көмбелерде, қайта тиеу және сұрыптау станцияларында) қалдықтардың болуын көрсетіңіз, тоннаменУкажите наличие отходов, находящихся в местах временного складирования неопасных отходов (площадках, в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), предназначенных для последующей утилизации, переработки или окончательного захоронения (кроме полигонов для захоронения) по состоянию на конец отчетного года, в тоннах


      8. Қалдықтардың келіп түсу көздері туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите информацию об источниках поступления отходов

р/с №
п/п №

Кәсіпорынның атауы
Наименование предприятия

БСН кодтары
Коды БИН

Келіп түскен қалдықтардың көлемі, тонна
Объем поступивших отходов, тонн

А

B

C

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
      9. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                           Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ____________________ Адрес (респондента) ______________________

      Телефоны (респонденттің)             Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Телефон (респондента) ______ ______ Адрес электронной почты (респондента) ______

      стационарлық ұялы

      стационарный мобильный

      Орындаушы

      Исполнитель ______________________________ _______________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін

      атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности _________________________________ _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе оның міндетін

      атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности __________________________________ _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика бюросының
басшысы
2023 жылғы 28 шілдедегі
№ 14 бұйрығына
10-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 21 ақпандағы
№ 24 бұйрығына
16-қосымша

"Қалдықтарды қайта өңдеу, сорттау, кәдеге жарату және көму туралы есеп" (индексі 2-қалдықтар, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Қалдықтардықайта өңдеу, сорттау, кәдеге жарату және көму туралы есеп" (индексі 2-қалдықтар, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Статистикалық нысан қалдықтардың түсуі мен одан арғы қозғалысын бухгалтерлік және алғашқы есепке алу деректерінің, тұрмыстық қатты қалдықтар (бұдан әрі – ТҚҚ) негізінде толтырылады.

      Осы статистикалық нысанда ТҚҚ басқару объектілеріне қайта өңдеуге , сорттауға, кәдеге жаратуға және көмуге келіп түскен қалдықтардың барлық түрлерінің көлемі көрсетіледі. Коммуналдық қалдықтарды қайта өңдеуді, сорттауды, кәдеге жаратуды және көмуді жүзеге асыратын (қоқыс сұрыптау зауыты, ТҚҚ үшін полигон және қоқыс тастайтын жер) бірліктер зерттеуге жатады.

      Коммуналдық қалдықтар деп мынадай тұтыну қалдықтары түсініледі:

      өзгелермен қатар қағаз бен картонды, шыныны, металдарды, пластмассаны, органикалық қалдықтарды, сүректі, тоқыманы, қаптаманы, пайдаланылған электр және электрондық жабдықтарды, батареялар мен аккумуляторларды қоса алғанда, үй шаруашылықтарының аралас қалдықтары мен бөлек жиналған қалдықтары;

      егер аралас қалдықтар және басқа көздерден бөлек жиналған қалдықтар өзінің сипаты мен құрамы бойынша үй шаруашылықтарының қалдықтарына ұқсас болса, осындай қалдықтар;

      3. 1-бөлімде қалдықтарды басқару объектісі бар заңды тұлғаның және (немесе) оның құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшесі мендара кәсіпкердің тіркелген жеріне қарамастан қалдықтарды басқару объектісінің (полигонның) нақты орналасқан жері көрсетіледі.

      4. 2-бөлімде қалдықтармен жұмыс істеу тәсілдері көрсетіледі. Қалдықтарды өңдеу қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, сұрыптауды, кәдеге жаратуды және көмуді қамтиды, қалдықтардың пайда болуының алдын алу мен азайтуды, есепке алу мен бақылауды қоса алғанда, қалдықтармен байланысты қызмет түрлерін білдіреді. Кәсіпорындар қалдықтармен жұмыс істеу тәсілдерінің бірін көрсеткен кезде статистикалық нысанның тиісті бөлімдерін ғана толтырады.

      Қалдықтарды сұрыптауға жинау процесінде және (немесе) қалдықтар қалпына келтіру немесе жою жөніндегі операцияларға ұшырайтын объектілерде жеке жүзеге асырылатын немесе жинауға дейін қалдықтарды жинақтау кезінде жүзеге асырылатын, қалдықтарды түрлері және (немесе) фракциялары бойынша бөлу не қалдықтарды құрамдастары бойынша бөлшектеу жөніндегі операциялар жатады.

      Қалдықтарды қайта өңдеуден басқа өзге де мақсатта, оның ішінде жылу немесе электр энергиясын алу, әртүрлі отын түрлерін өндіру үшін қайталама энергетикалық ресурс ретінде пайдалану, сондай-ақ құрылыс салу, жердегі немесе жер қойнауындағы қазылған кеңістіктерді (бос жерлерді) толтыру (салу, көму) мақсатында немесе ландшафтарды жасау немесе өзгерту кезінде инженерлік мақсатта қайталама материалдық ресурс ретінде пайдалану процесі қалдықтарды кәдеге жарату деп түсініледі.

      Қалдықтарды қайта өңдеу деп кәдеге жаратылатын қалдықтарды қоспағанда, мақсатына қарамастан өнімді, материалдарды немесе заттарды одан әрі өндіруде (дайындауда) пайдалану үшін жарамды болатын пайдалы құрамдастарды, шикізатты және (немесе) өзге де материалдарды қалдықтардан алуға бағытталған механикалық, физикалық, химиялық және (немесе) биологиялық процестер түсініледі.

      Қалдықтарды көмуге қалдықтарды алу ниетінсіз, шектелмеген мерзім ішінде қауіпсіз сақтау үшін қалдықтарды арнайы белгіленген орындарда жинау жатады.

      5. 3-бөлімде есепті кезең ішінде келіп түскен коммуналдық қалдықтардың жалпы көлемі туралы деректер көрсетіледі.

      3.1-бөлімде есепті кезеңде өзге тұлғалардан коммуналдық қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша қызметпен айналыспайтын кәсіпорындардан және халықтан өздігінен шығару арқылы келіп түскен коммуналдық қалдықтардың көлемі көрсетіледі.

      6. 4-бөлімнің 1-бағанында қайта пайдалану немесе қосалқы өнімдерді дайындау үшін жарамды қалдықтар фракцияларында (құнды материалдар) қайта өңдеу (сұрыптау) нәтижесінде сұрыпталғанның жалпы саны көрсетіледі. Шығу тегіне, қасиеттеріне және басқарылу технологиясына сәйкес ортақ белгілері бар қалдықтардың жиынтығы қалдықтардың түрі деп түсініледі. Егер қалдықтар мақсаттарына қарамастан бөгде ұйымдарға жіберілсе, онда тиісті баған: 4-бөлімнің 2-бағанында қайта өңдеу үшін бөгде ұйымдарға бағытталған қалдықтар көлемі, 3-бағанында көмуге арналған бөгде ұйымдарға бағытталған қалдықтар көлемі, 4-бағанында басқа мақсаттарға бөгде ұйымдарға бағытталған қалдықтар көлемі туралы деректер толтырылады.

      Өз объектілерінде басқаратын қалдықтарды көму операцияларын орындайтын респонденттер 3-бағанды (көп жағдайда) толтырмайды.

      4-бөлімнің 5-бағанында өз объектілерінде өнім алу үшін қайта өңделген (қайталама шикізат) қалдықтар көлемі туралы деректер көрсетіледі.

      7. 4.1-бөлімде сорттау құрылысжайының жобалық қуаты (өткізу қабілеті) көрсетіледі.

      8. 4.2-бөлімде өндірушінің деректері бойынша қалдықтарды қайта өңдеуге арналған жабдықтың жобалық қуаты көрсетіледі.

      9. 5-бөлімде кәдеге жаратылған, яғни қосалқы материалдар (полигонның құрылыс іс-шараларына бағытталған) ретінде кәсіпорын пайдаланған немесе энергия алу мен инсинирациялауға (өртеуге) және кәдеге жаратудың өзге де түрлеріне бағытталған қалдықтардың көлемі көрсетіледі.

      Қалдықтарды ұстау үшін жолдарды, құрылысжайларды (жер бөгетін) салуға, топырақты нығыздау мен жабуға, топырақ құнарлылығын қалпына келтіруге бағытталған қалдықтар полигонның құрылыс іс-шараларына бағытталған қалдықтар көлемін білдіреді.

      Энергетикалық ресурстар ретінде пайдаланылатын қалдықтар энергия алумен инсинирациялауға (өртеуге) бағытталған қалдықтар көлемін білдіреді.

      Қосалқы материал ретінде пайдаланылатын қалдықтар, көлемдерін азайту мақсатында қосымша өңдеуден өткен қалдықтар кәдеге жаратудың өзге түрлеріне бағытталған қалдықтардың көлемін білдіреді.

      10. 6-бөлімді қалдықтарды көмуді жүзеге асыратын және қалдықтарды басқару объектілері бар кәсіпорындар толтырады.

      6-бөлімде 1-жолда есепті жылдың басына жиналған көмілген қалдықтардың жалпы көлемі көрсетіледі. Аталған көрсеткішті есептеу кезінде өткен жылғы жиналған көмілген қалдықтар көлемі қосылады.

      2-жолда есепті жыл ішінде көмуге келіп түскен қалдықтардың көлемі көрсетіледі.

      3-жолда есепті жылдың соңына жиналған көмілген қалдықтардың көлемі көрсетіледі. Аталған көрсеткішті есептеуде өткен жылдардағы жиналған көмілген қалдықтар бойынша көлемдер мен есепті жылы жиналған көмілген қалдықтар көлемі қосылады.

      4-жолда (қалдықтарды көму орны) полигонның жобалық қуаты көрсетіледі.

      5-жолда (қалдықтарды көму орны) полигонның алаңы шаршы километрмен көрсетіледі.

      Кәсіпорын қызметін уақытша тоқтатқан жағдайда (мысалы, экологиялық рұқсатты тоқтата тұру, жою, айыру кезінде) есепті кезең ішінде кәсіпорын тек 1, 3-жолдарды (тең мәндерді) толтырады. Бұл жағдайда 1-жол бойынша кәсіпорынның қызметін уақытша тоқтата тұрғанға дейін өткен жылдардағы жиналған көмілген қалдықтар бойынша көлемі көрсетіледі, 3-жол бойынша есепті кезеңде қалдықтар қозғалысының болмауына байланысты көрсетілген мән қайталанады, 5-жол бойынша – қалдықтарды көмуге арналған полигон алаңы.

      11. 7-бөлімде қауіпті емес қалдықтарды уақытша жинап қою орындарындағы қалдықтардың, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша кейіннен кәдеге жарату, қайта өңдеу немесе түпкілікті көму үшін экологиялық заңнамада айқындалған мерзімдер ішінде арнайы белгіленген орындардың болуы көрсетіледі.

      12. 8-бөлімде қалдықтардың келіп түсу көздері туралы ақпарат көрсетіледі. Аталған бөлімді толтыру кезінде қалдықтарды қабылдау және көму бойынша көрсетілетін қызметтерді көрсетуге шарт жасасқан әрбір кәсіпорын бойынша деректер көрсетіледі. 8-бөлімнің B және C бағандарында қалдықтар келіп түскен кәсіпорындар туралы ақпарат көрсетіледі.

      13. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналған бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларымен белгіленген тәртіпте ұсынады.

      14. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      15. Ескертпе: Х – аталған позиция толтыруға жатпайды.

      16. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім: 05-жол ≠ 0 және (немесе) 06-жол ≠ 0 және (немесе) 07-жол ≠ 0;

      2) 3-бөлім: 3-бөлім ≥ 3.1- бөлім;

      3) 4-бөлім: 1-жол = 1.1-1.11-жолдар барлық бағандар бойынша ∑;

      егер 1-бағанның 1-жолы ≠ 0, онда 4.1-бөлім ≠ 0 (мүмкін);

      егер 5-бағанның 1-жолы ≠ 0, онда 4.2-бөлім ≠ 0 (мүмкін емес);

      4.1-бөлім ≤ 1-бағанның 1-жолы 4-бөлім;

      4.2-бөлім ≤ 5-бағанның 1-жолы 4-бөлім;

      4) 5-бөлім: "Барлығы" жолы = 1.1-1.3-жолдар ∑;

      5) 6-бөлім: 2-жол = 2.1-2.5-жолдар ∑;

      3-жол = 1-жол + 2-жол;

      егер 3-жол ≠ 0, онда 4-жол ≠ 0 (мүмкін) және 5-жол ≠ 0 (мүмкін емес);

      4-жол ≥ 3-жол;

      6) Бөлімдер бойынша бақылау:

      егер 3-бөлім ≠ 0, онда 8-бөлімнің кем дегенде бір жолы ≠ 0;

      егер 2-бөлімнің 05-жолы ≠ 0, онда 4-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы ≠ 0 (мүмкін);

      егер 2-бөлімнің 06-жолы ≠ 0, онда 4-бөлімнің 5-бағаны 1-жолы ≠ 0 және (немесе) 5-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы ≠ 0 (мүмкін);

      егер 2-бөлімнің 07-жолы ≠ 0, онда 6-бөлімнің 1-бағанның 3-жолы ≠ 0 (мүмкін емес).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады