2006 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 желтоқсандағы N 1235 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегі Бюджет  кодексiне  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Мыналардың:
      408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасының Президентi Iс басқармасының 2006 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтілсiн.

      2. Осы қаулы 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
N 1235 қаулысына          
408-ҚОСЫМША            

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
"Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдiң және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 5867382 мың теңге (бес миллиард сегiз жүз алпыс жетi миллион үш жүз сексен екi мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалары туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 12 желтоқсандағы Заңының  2-бабы ; "Мемлекеттік әкiмшiлік қызмет туралы" Қазақстан Республикасы 1999 жылғы 23 маусымдағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына көлік қызметiн көрсету үшін қызметтік жеңiл автомобильдердi пайдалануды ретке келтiру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы N 663  қаулысы ; "Мемлекеттік бюджет қаражаты есебiнен қамтылатын мемлекеттік мекемелердің қызметкерлерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Парламентi депутаттарының Қазақстан Республикасы аумағындағы қызметтік iссапарлары туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 22 сәуiрдегi N 1428  қаулысы ; "Қызметтік телефондар және мемлекеттік органдар аппаратын орналастыруға арналған алаңдардың нормасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1996 жылғы 3 қазандағы қаулысы; "Бюджет қаражаты есебiнен қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр қуатын, жылу беру, ыстық және суық су және өзге де коммуналдық қызмет көрсету нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен марапаттауға ұсыну тәртiбi, оларды табыстау, Қазақстан Республикасы мемлекеттiк наградалары құжаттарының Үлгiлерi және Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградалары Белгілерінің бейнесi туралы "Нұсқаулықты бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 8 қарашадағы N 90  Өкiмi .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Мемлекет Басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттiң өзге де лауазымды тұлғаларының қызметiн қамтамасыз ету, қойылатын біліктілiк талаптарына сәйкес лауазымдық мiндеттерiн тиiмдi атқару және кәсiби шеберлiктерiн жетiлдiру мақсатында кәсiптілік саласындағы білім беру бағдарламалары бойынша теориялық және тәжiрибелiк iскерлiктерiн жаңарту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : Мемлекет Басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттiк органдардың өзге де лауазымды тұлғаларының қызметiн материалдық-техникалық, әлеуметтiк-тұрмыстық қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасы Президентi әкiмшiлігі, Премьер-Министрi кеңесінің қызметiн материалдық-техникалық қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасы Президентi Премьер-Министрi қатысуымен өткiзiлетiн ресми iс-шараларға қызмет көрсету.
       6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мер-
зімі

Жауапты орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001

  

Мемлекет
басшы-
сының,
Премьер-Министр-
дiң және
мемле-
кеттiк
орган-
дардың
басқа да
лауазым-
ды адам-
дарының
қызметiн
қамта-
масыз ету

  

  

  

2

  

  

001

Орталық
органның
аппараты

1. Қазақстан Республи-
касы Президентi Iс басқармасының бекiтіл-
ген лимитке сәйкес саны 139 бірлік орталық аппаратын ұстау.
2. Қазақстан Республи-
касы Президентінің,
Премьер-Министрінің
және Мемлекеттік
хатшысының жұмыс кес-
тесiне сәйкес 5 әуе кемесiмен литерлік рейстер ұйымдастыру. Литерлік рейстердің
қажетті байланысын
қамтамасыз ету.
3. Мемлекеттік рези-
денцияларға және Үкімет ғимараттарға кешенді қызмет көрсету.
4. "Қазақтан Республи-
касы Президентi әкiмшілігі мен Үкіметiнің әкiмшілік ғимараттар дирекциясы"
РМҚК-ның әкімшілік ғимараты және "Мемлекеттік резиден-
циялар дирекциясы"  РМК-ның объектілерін
сақтандыру.
5. Ресми шақырылған
тұлғалардың тұруын
ұйымдастыру; көлік
қызметін көрсету;
ресми іс-шараларға
қызмет көрсету;
салтанатты және ресми түскі ас, кездесулер және басқа да iс-шаралар ұйымдастыру
және өткізу; Мемлекет
Басшысы және Үкімет
басшысы атынан кәде-
сыйлар, естелік сыйлықтар сатып алу
және құрастыру.
6. "Күйгенжар"
акционерлік қоғамның атты-спорт манежi базасының қызмет етуі.
7. Мемлекеттік
наградалар мен төс
белгісін, алқа және
олардың құжатын
Қазақстан Республикасы
Президентi Әкімшілігі-
нің өтінiміне сәйкес
Қазақстан Республика-
сына сіңірген еңбегін
бағалау белгісі ретiнде марапаттау
үшін дайындау,
наградалар жинақтау
қорын (резервiн) қолдау.
8. Күзетiлетiн тұлғалардың автокөлі-
гін және гаражын ұстау.
9. құпия.

Жыл
бойы

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Прези-
дентi-
нiң Iс
басқар-
масы

 3 

  

007

Мемле-
кеттік
қызмет-
шілердің
білікті-
лігін
арттыру

Мемлекеттік қызмет-
шілердің біліктілігін
арттыру бойынша
көрсетілетін қызметтердi 5 бағыт бойынша сатып алу:
1) жобаларды басқару;
2) бюджеттеу, жоспар-
лау, орындалуын бақылау;
3) қаржы есептілігінің
халықаралық стандарт-
тарын зерттеу;
4) ақпаратты кешендi қорғау;
5) басқарудың негізгi бағыттары.
Мемлекеттік және ағылшын тілдерiн оқыту.

Жыл
бойы

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Прези-
дентi-
нiң Iс
басқар-
масы

4

  

009

Мемле-
кеттік
орган-
дарды
матери-
алдық-
техни-
калық
жарақ-
тандыру

Проекторлар сатып
алу.

Жыл
бойы

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Прези-
дентi-
нiң Iс
басқар-
масы

5

  

017

Ақпарат-
тық жүйе-
лердің
жұмыс
істеуін
қамта-
масыз
ету және
мемле-
кеттік
орган-
дарды
ақпа-
раттық-
техни-
калық
қамта-
масыз
ету

1) есептеу және
телекоммуникациялық
жабдықтар.
2) лицензиялық
бағдарламаны
қамтамасыз ету.
3) ақпараттық
жүйелердi пайдалану
мен сүйемелдеу
бойынша қызметтердi
сатып алу.

Жыл
бойы

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Прези-
дентi-
нiң Iс
басқар-
масы

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: мемлекет күзететiн тұлғаларды көлiкпен қамтамасыз ету, мемлекеттiк наградалар әзiрлеу бойынша өтінімдердi 100% орындау, 967 сағат көлемiнде литерлік рейстердi орындау, жалпы алаңы 98 344,7 шаршы метр және маңайындағы 257,83 га аумақтағы мемлекеттік резиденцияларға, 94 074 шаршы метр және маңайындағы 35,5 га аумақтағы үкiметтік ғимараттарға кешендi қызмет көрсету, 3 әкiмшiлiк ғимаратты, 8 мемлекеттiк резиденциялар объектісiн сақтандыру; мемлекеттік қызметшілердің 50% қазiргi заманғы компьютерлермен қамтамасыз ету; 29 адамның кәсiби деңгейiн арттыру, 12 адамға мемлекеттік тiл үйрету, 10 адамға ағылшын тiлiн үйрету; саны 10 бiрлiктен кем емес қызметтік автомашинаны жалға алу; саны 26 бiрлiк автомашинаға және күзетілетiн тұлғалардың жалпы аумағы 2250 шаршы метр гаражына қызмет көрсету; саны 196 бiрлiктен кем емес есептеу және перифериялық, активтi жүйелік және телекоммуникациялық жабдық сатып алу, соның ішiнде: 175 бiрлiк жұмыс станцияларын, алып жүретiн компьютер (Notеbook), принтер, сканер, коммутатор; 1 бiрлiк СS Ассеss Соntrol Sеrver, 20 бiрлiк IР Рhone Global Sреrе, саны 12 атау лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету.
      Соңғы нәтиже: Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік өзге де лауазымды тұлғаларының қызметiн сапалы және уақытында қамтамасыз ету. Мемлекеттiк қызметшілердің кәсiби деңгейiн арттыру бойынша мұқтажын 7%, мемлекеттiк қызметшілерге мемлекеттік тiлдi оқыту 13% және ағылшын тілін оқыту 11% арттыру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: әр литерлік рейстің жоспарлы ұшу сағаты мен орташа тарифi 1 766 935 теңге/сағ., мемлекеттік резиденциялар. Үкiметтік ғимараттар мен маңайында орналасқан аумақтың 1 шаршы метрiне қызмет көрсету шығыны 16 631,5 теңге; өкiлеттік шығындар нормасына сәйкес ресми iс-шаралар өткiзу; 1 бас жоғары бағалы спорт атын ұстау шығыны - 683 900 теңге, күзетiлетiн тұлғаның автокөлiгiн гаражда ұстау шығыны 1 472 038,46 теңге, мемлекеттік награданың 1 бiрлiгiн әзiрлеу - 17 829 теңге және олардың құжаттарын әзiрлеу - 117 теңге, 1923 бiрлiк ақпараттық жүйеге, есептеу жабдықтарына қызмет көрсету.
      Бiр мемлекеттік қызметшінің бiлiктiлiгiн арттырудың орташа шығыны - 35,3 мың теңге.
      Мемлекеттiк қызметшiлерге мемлекеттік тілдi үйретудің орташа шығыны 14,6 мың теңге.
      Мемлекеттiк қызметшiлерге ағылшын тілін үйретудің орташа шығыны 27.5 мың теңге.
      Уақыттылығы: бекітілген іс-шаралар жоспарына және келісім-шарттарға сәйкес іс-шараларды орындау.
      Сапасы: мемлекеттік қызмет көрсетілетін тұлғалардың мұқтажын жоғары деңгейде қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілердiң кәсіби мемлекеттiк қызмет талаптарына және қазiргі заманғы экономикалық жағдайға сәйкес кәсіби деңгейлерiн арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
N 1235 қаулысына          
409-ҚОСЫМША            

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
"Жабдықтар сатып алу және Ессентуки қаласындағы
"Қазақстан" санаторийiн ағымдағы жөндеу"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны :   52500 мың теңге (елу екi миллион бес жүз мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасы Парламентінің "2006 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы (екiншi оқылым) 2005 жылғы 9 қарашадағы N 23-ІІІ ҚРП қаулысы.
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Ресей Федерациясының Ессентуки қаласындағы "Қазақстан" санаторийiн материалдық-техникалық жабдықтануды жақсарту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : санаторийдi қазiргi заманғы медициналық және медициналық емес жабдықпен жабдықтау, ғимаратқа ағымдағы жөндеу жүргiзу, салық төлеу.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мер-
зімі

Жауапты орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002

  

Жабдық-
тар
сатып
алу және
Ессен-
тукки
қала-
сындағы
"Қазақ-
стан"
санато-
рийiн
ағымдағы
жөндеу

Медициналық және
медициналық емес
жабдық сатып алу,
үй-жайларды ағымдағы
жөндеу, жерге және
мүлiкке салынатын
салықты төлеу

Жыл
бойы

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Прези-
дентi-
нiң Iс
басқар-
масы
Медици-
налық
орталығы

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: санаторийдi жабдықпен жабдықтау деңгейi 90%, салық төлеу бойынша Ресей Федерациясының бюджетi алдындағы міндеттемелердi орындау. Жалпы алаңы 1024 шаршы метр, соның ішінде 138,4 шаршы метр тұрғын жайды жөндеу, 35 - бiрлiктен кем емес медициналық және медициналық емес жабдық сатып алу.
Соңғы нәтиже: санаторийдің материалды-техникалық жағдайын жақсарту; объектінiң жалпы алаңын ағымдағы жөндеудің 3% құрайды.
Қаржы-экономикалық нәтиже: медициналық жабдықтың орташа бiрлiгінің құны 518,7 мың теңге; медициналық емес жабдықтың құны 426,0 мың теңге; 1 шаршы метрдi жөндеудің орташа құны - 10,44 мың теңге.
Уақтылығы: жабдықтар жеткiзу кестесiне және ағымдағы жөндеу жүргізу жоспарына сәйкес iс-шараларды уақытында орындау.
Сапасы: "Қазақстан" санаторийiнде қызмет көрсетiлетiн құрамға жоғары сапалы қызмет көрсету. Қазақстан Республикасының санаторлық-курорттық қызмет көрсету саласындағы абыройын арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
N 1235 қаулысына          
410-ҚОСЫМША            

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
"Республикалық деңгейде халықтың
санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы"
деген 003 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 37779 мың теңге (отыз жетi миллион жетi жүз жетпіс тоғыз мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 4 желтоқсандағы Заңының  5-бабы ; "Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентінiң 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378  Жарлығы ; "Күзетiлетiн тұлғалардың сапарларының медициналық және санитарлық-эпидемиологиялық қауiпсiздігін қамтамасыз ету ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасының 2002 жылғы 3 қыркүйектегi N УД-08/52 және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгінің N 813 бiрлескен бұйрығы; Күзетiлетiн тұлғалардың елiмiздің аймақтарындағы сапарын медициналық қамтамасыз ету туралы Қазақстан Республикасы Президентi Әкiмшілігi Басшысының 2000 жылғы 15 мамырдағы N 01-58/65 ҚБП бұйрығымен бекiткен тәртiбi.
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасы Медициналық орталығына тiркелген мемлекеттiк қызметшілердің, Қазақстан Республикасы Президент Іс басқармасының объектілерінің, ресми делегациялардың және күзетiлетін тұлғалардың медициналық қауіпсіздігін және санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : санитарлық заңнаманы бұзушылықтың алдын алу және оған жол бермеу, сонымен қатар қоршаған ортаның қолайсыз факторларын айқындау және жою. Күзетiлетiн тұлғалар мен ресми делегациялар мүшелерiнің сапарларының санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мер-
зімі

Жауапты орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003

  

Респуб-
ликалық
деңгейде
халықтың
санитар-
лық-эпи-
демиоло-
гиялық
салауат-
тылығы

Санитарлық-эпидемио-
логиялық сараптама
орталығының штат
саны 28 бiрлік болып
бекiтілген лимитi
шегінде сыртқы орта
объектілерін
санитарлық-
эпидемиологиялық
сараптаманы
санитарлық-химиялық,
токсикологиялық,
инструменталдық,
бактериологиялық,
паразиттік, вирустық
зерттеу жүргізу.
Лабораториялық
жабдық сатып алу.

Жыл
бойы

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Прези-
дентi-
нiң Iс
басқар-
масы
Медици-
налық
орталы-
ғының
Сани-
тарлық-
эпиде-
миологиялық са-
раптама
орталығы

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: бақылауға алынған объектілерден жеткізілген саны 30090 сынама мен үлгiлерге жүргізiлетiн зерттеулер; лабораториялық-инструменталдық зерттеулер саны - 62 151; ауруларды уақытына анықтау және жоюға бағытталған эпидемияға қарсы шаралар саны - 97. Саны 14 бiрлiк лабораториялық жабдық сатып алу, оның iшінде: саны 1 бiрлiк бета, гамма сәулелену нуклидтерінің белсендiлiгiн өлшеуге арналған кешен; 1 бiрлiк температуралық бағдарламасы бар термостат, 1 бiрлiк автоклав; 2 бiрлiк - рН-метр; 1 бiрлiк көрiнетiн диапазондағы ультра күлгiн спектрофотометр, 2 бiрлiк люминоскоп, 4 бiрлiк лабораториялық жабдық.
Соңғы нәтиже: Инфекциялық және кәсiби аурулардың пайда болуын болдырмау. Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының объектiлерiнде тұрақты санитарлық-эпидемиологиялық жағдай қалыптастыру. Лабораториялық жабдықпен жарақтану деңгейi жалпы мұқтаждың 50% құрайды; стандарттық үлгiлер мен типтiк ерітіндiлер жалпы мұқтаждың 90% құрайды.
Қаржы-экономикалық нәтиже: күрделi зерттеулер жүргізу үшін қазiргi заманғы жабдықтарды қолдану және нәтиже алудың уақытын қысқарту; 1 санитарлық-эпидемиологиялық iс-шараға жұмсалатын шығынның құны 125354 теңге.
Уақтылығы: Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасы Медициналық орталығына тiркелген мемлекеттік қызметшілердің уақытында санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету.
Сапасы: Инфекциялық аурулар диагностикасының уақыттылығын және сапасын арттыру, күзетiлетін тұлғалардың және ресми делегациялар мүшелерінің медициналық және санитарлық-эпидемиологиялық қауiпсіздiгiн сапалы бағалау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
N 1235 қаулысына          
411-ҚОСЫМША            

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
      "Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1780472 мың теңге (бiр миллиард жетi жүз сексен миллион төрт жүз жетпiс екi мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңының  15,   16,    25 және   42-баптары ; "Денсаулық сақтау жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 маусымдағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасы азаматтары денсаулығының жағдайын жақсарту бойынша қолданылатын бiрiншi кезектегi iс-шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының Медициналық орталығына тiркеу ережелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының 2005 жылғы 16 сәуiрдегi N УД-05/45 бұйрығы.
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының Медициналық орталығының тiркелген және қызмет көрсетiлетiн азаматтар санаттарының денсаулығын сақтау және нығайту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : тiркелген құрамға бiлiктi және мамандандырылған медициналық көмек көрсету, мемлекеттік қызметшілердің шетелде емделуi, қалпына келтiру және медициналық жұмысқа жарамды ету.
       6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мер-
зімі

Жауапты орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

004

  

Азамат-
тардың
жеке-
леген
санат-
тарына
медици-
налық
көмек
көрсету

Тiркелген құрамға Қазақстан Республикасы
Президентi Iс басқармасы медициналық
ұйымдарындағы стацио-
нарларда, амбулатория-
лық-поликлиникалық бөлімдерде және жедел жәрдем бөлiмшелерінде
білікті және мамандан-
дырылған медициналық
(терапевтік, кардиологиялық, нефрологиялық,
гастроэнтерологиялық,
эндокринологиялық,
хирургиялық, урологиялық,
гинекологиялық) көмек
көрсету, соның ішінде
Қазақстан Республикасы
Президенті Іс басқармасы Медициналық
орталығының Аурухана-
сында (Астана қаласы),
Орталық клиникалық
ауруханада Қазақстан
Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің
Ұлттық медициналық
орталығында, Мемлекет-
тік қызметшілерге кешенді медициналық бақылау жүргізу. Шетелдік клиникаларға
жіберілген ауруларды
емдеу және көлік
шығындарын өтеу үшін, сондай-ақ бірге еріп баратын тұлғалар үшін төлем төлеу. Медициналық қызметшілерді
санаторлық-курорттық
ұйымдарда қалпына
келтіру және жұмысқа
жарамды ету. Медициналық жабдықтар
(лабораториялық,
диагностикалық
емдеу), автокөлік
сатып алу.
Германияда, Швейцарияда, Францияда, АҚШ-та шығарылған тiс техникасының зертханасы бар стамотология кабинетiн, имплантология үшiн құралдар мен материалдар, шығыс материалдарын сатып алу.
Алматы
қаласындағы "Орталық
клиникалық аурухана"
РМҚК Астана қаласындағы Медициналық орталықтың
ауруханасының ғимараттары мен үй-жайларына ағымдағы
жөндеу жұмыстарын
жүргiзу.

Жыл
бойы

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Прези-
дентi-
нiң Iс
басқар-
масы
Медици-
налық
орталығы

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: ауруханалардың стационарларында тiркелген құрамның орташа есеппен 6 720 адамды емдеу, келіп қаралудың орташа саны 25047, жедел жәрдем шақырудың орта жылдық саны 6 500; 13 адамды шетелдiк клиникаларда емдеу және көлік, соның ішінде бiрге еріп баратын тұлғалардың шығындарын өтеу. 517 мемлекеттік қызметшінің денсаулығын қалпына келтiру және медициналық жұмысқа жарамды ету. Саны 29 бiрлiктен кем емес медициналық жабдық және автокөлiк сатып алу. "Орталық клиникалық аурухана" РМҚК-ның 740 шаршы метр; Медициналық орталық ауруханасының 108 шаршы метр ғимараты мен үй-жайларына ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу.
Соңғы нәтиже: Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының Медициналық орталығына тiркелген азаматтарының ауруын азайту. Қазiргi заманғы көп функционалды емдеу-диагностикалық жабдықпен жабдықтаудың қажеттi деңгейiнен - 40%. "Орталық клиникалық аурухана" РМҚК ғимараттары мен үй-жайларын ағымдағы жөндеудің жалпы қажеттiлігiнен 1,8%; Медициналық орталық ауруханасы объектiсiнiң жалпы аумағының 2%.
Қаржы-экономикалық нәтиже: аурудың бiр орында жатуының орташа күнi - 8 күн; бiр орынның жұмысы 320 күн; медициналық жабдықтың бiр бiрлiгiнің құны - 26 598,6 мың теңге, медициналық емес жабдық - 1820,0 мың теңге; тiркелген құрамға медициналық көмекті жоғары мамандандырылған шетелдiк клиникаларда алу - 0,2%; диспансерлiк есепте тұратын аурулар және медициналық қалпына келтiру және жұмысқа жарамды ету - 32%, ауруханаға жатқызу деңгейi - 50% кем емес.
Уақтылығы: тiркелген құрамға уақытында медициналық көмек көрсету; бекітілген кестеге сәйкес жабдық жеткiзу және жоспарға сәйкес ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу.
Сапасы: медициналық көмек көрсету деңгейiн арттыру; мемлекеттік қызметшілердi медициналық бақылаумен қамту деңгейi - 95% кем емес; медициналық қызмет көрсету бойынша шағымдардың болмауы.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
N 1235 қаулысына          
412-ҚОСЫМША            

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
"Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету"
деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 34368 мың теңге (отыз төрт миллион үш жүз алпыс сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378  Жарлығы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : медициналық көмек көрсету көлемi мен сапасын жақсартуға мүмкiндiк беретiн аурулардың алдын алу, диагностика жасау және емдеу саласына қазiргi заманғы медициналық технологияларды енгізу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : Медицина саласындағы жаңа және перспективалы инновациялық технологияларды ақпараттық қамтамасыз ету; ғылыми-зерттеу, ақпараттық-баспа, бiлiм беру қызметiн әзiрлеу; Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының Медициналық орталығына ведомстволық қарасты мекемелер мен кәсiпорындардың жүйесiне қазiргi заманғы медициналық технологияларды енгізу бойынша мониторинг жүргізу және медициналық жабдықтарды тиiмдi пайдалану.
       6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мер-
зімі

Жауапты орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

005

  

Медици-
налық
ұйым-
дарды
техни-
және
ақпа-
раттық
қамта-
масыз
ету

Қазiргi заманғы медициналық техноло-
гияларды енгiзу бойынша мониторингтi жүзеге асыру; Медициналық орталықтың
медициналық мекемелерi
медицина саласындағы жаңа және перспекти-
валы инновациялық
технологиялармен
ақпараттық қамтамасыз ету; тоқсан сайын "Қазақстан Республикасы Президентi Iс
басқармасы Медициналық
орталығының жаршысына журналын, "Новости медицины" атты дайджестісін, түрлі деңгейдегi ғылыми практикалық конференциялар
материалдарының
жинағын, жарнама-
ақпараттық материалдар
(буклеттер, проспекті-
лер, журналдар, бейне
және фото материал-
дарын, стендтік материалдарды шығаруға қатысу,
мына бағыт бойынша
ғылыми-зерттеу қызметi: "инновациялық
медициналық техноло-
гияларды енгізудi бағалау әдістемесін ғылыми негіздеу және әзірлеу", "Мемлекеттік
қызметшілердiң денсаулығын сақтау және нығайту саласын-
дағы профилактикалық бағдарламаларды
енгізу сапасын басқару және олардың
тиiмділігін бағалау".
"Стационарлық және
амбулаториялық-
поликлиникалық
көмек көрсету кезiнде медицина қызметкер-
лерiнің денсаулығының
жай-күйiн және олардың денсаулығына
келтiрілетiн кәсiби
зияндық әсерін
зерттеу, "Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік қызметші-
лерінің денсаулығына әсер ететiн мінез-
құлық факторлары". Қазіргі заманғы медициналық техноло-
гияларды енгізу орталығының саны 29 бірлік бекітілген штат
санының лимитiне
сәйкес мамандарды
оқыту, соның ішінде медицина қызметшілері-
нің жаңа және перспективалы технологияларды
қолдану бойынша оқыту (семинарлар, консультациялар,
конференциялар).
Қазақстан Республикасы
Президентi Медициналық
орталығын материалдық-
техникалық жабдықтау.
Компьютерлiк техника
мен ұйымдастыру
техникасын сатып алу. 

Жыл
бойы

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Прези-
дентi-
нiң Iс
басқар-
масы
Медици-
налық
орталы-
ғының
Қазіргі
заманғы
медици-
налық
техно-
логия-
ларды
енгізу
орталығы
 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: инновациялық медициналық технологияларды енгізу деңгейi мен мониторингi және медициналық технологияларды тиiмдi пайдалану; денсаулықты нығайтуға бағытталған БДҰ-ның "Ауруханалар" жобасын iске асыру сапасын бағалау; Медициналық орталықтың мекемелерi мен кәсiпорындарына әзiрленген және енгізiлген ғылыми-зерттеу, ақпараттық-баспа, білім беру бағдарламалары - 5 бiрлік; медицина ұйымдарының аурулары мен қызметшілерiн басқару жөніндегi халықаралық бағдарламаларды енгiзу - 2 бiрлiк; қызметшілердi компьютермен және ұйымдастыру техникасымен жарақтандырудың қажеттi деңгейiнен - 15%; Медицина орталығы өткізетiн барлық iс-шараларды техникалық сүйемелдеу.
Соңғы нәтиже: Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасы Медициналық орталығының ведомстволық қарасты ұйымдарының жаңа технологиялар туралы мәлiмет алуын, бiлiктілiктерiн және Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасы Медициналық орталығына тiркелген құрамға медициналық қызмет көрсету сапасын арттыру.
Қаржы-экономикалық нәтиже: көрсетілетiн қызметтің бiр бiрлiгiне жобаланған шығын көлемi шегiнде нақты шығынды қамтамасыз ету; 1 бiрлiк байланыс құралының, ұйымдастыру техникасының орташа құны - 66,5 мың теңге.
Уақтылығы: белгiленген кестеге сәйкес iс-шараларды уақытында орындау.
Сапасы: мемлекеттің көрсететiн қызмет деңгейiне қанағаттану.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
N 1235 қаулысына          
413-ҚОСЫМША            

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
      "Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу"
деген 006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 123723 мың теңге (бiр жүз жиырма үш миллион жетi жүз жиырма үш мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентi туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 20 шілдедегі Заңының  9-бабы ; "Қазақстан Республикасы Президентінiң Телерадиокешенi мемлекеттiк мекемесiн қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 17 тамыздағы N 1178  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасының әлемдегi дұрыс имиджiн нығайту; Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметінің қызметi туралы халықты хабарландыру.
       5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : жоғары кәсiби деңгейде актуалды телебейне бағдарламаларын жасау, жүргізіліп жатқан әлеуметтік-экономикалық және саяси реформаларды жан-жақты жариялау, тарихи құндылығы бар материалдарды мұрағаттандыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мер-
зімі

Жауапты орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

006

  

Мемле-
кетттік
ақпа-
аттық
саясат
жүргізу

Берілген тақырып
бойынша жоғары кәсiптiк
деңгейде бейнематериал-
дар дайындау. Қазақстан
Республикасы Президентінің
мұражайын негізгі
материалдардың
негізінде кәсіби
бейне-кассеталар мен лазерлік компакт-
дискілер арқылы толықтыру. Қазақстан Республикасы
Президентiнің
мұражайын хронология
бойынша жүйелендіру.
Бейнематериалдар
әзiрлеу және
республикалық
телеарналар, басқа
да бұқаралық ақпарат
құралдары бойынша
көрсету. Қазақстан
Республикасы
Президентiнің бейне
мұражайын материалдар-
мен толықтыру. Қазақстан Республика-
сының Тұңғыш Президентінің қызметі туралы деректi фильм шығару.

Жыл
бойы

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Прези-
дентi-
нiң Iс
басқар-
масы

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тiкелей нәтиже: Қазақстан Республикасы Президентi мен Yкiметінің оперативтiк ақпарат, арнайы тақырыптар шығару, хаттамалық iс-шараларды түсiрудің тақырыптық жоспарының орындалу деңгейi - 320 сағат; бейнемұражайды 210 сағатқа толықтыру; жоғары кәсіби, жоғары сапалы, көкейкесті, уақыт талаптарына сай 12 деректі бейнефильм шығару.
Соңғы нәтиже: Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметi жүргiзiп жатқан саяси және экономикалық реформаларды халыққа жеткізу мақсатында әзірленген бейнематериалдарды республикалық телеарналарға одан әрі орналастыру, сондай-ақ жақын және алыс шетелдердегi телерадио компаниялармен өзара қызмет ету.
Қаржы-экономикалық нәтиже: бір деректі фильмді өндіруге жұмсалатын шығынның орташа құны 4393 мың теңге; бейнематериал әзірлеудің, оны көрсетудің, сондай-ақ бейнемұрағатты толықтырудың бір сағаты - 139,2 мың теңге.
Уақытылығы: іс-шараларды белгіленген жұмыс кестесі бойынша орындау.
Сапасы: Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің қызметі туралы ақпарат орналастыру арқылы халықты толық хабарландыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
N 1235 қаулысына          
414-ҚОСЫМША            

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
"Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту"
деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 143037 мың теңге (бiр жүз қырық үш миллион отыз жетi мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi  Заңы ; "Бурабай" мемлекеттiк ұлттық табиғи паркi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 12 тамыздағы N 1246  қаулысы ; "Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде ормандарды күзету, қорғау, молайту әрi орман өсiру жөнiндегi нормалар мен нормативтер" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 19 қаңтардағы N 53  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражатты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Бурабай таулы-орман кеңiстiгінің экожүйесінің тұтастығын сақтау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Бурабай таулы-орман кеңiстiгiнiң бiрегей табиғи кешенiн сақтау бойынша іс-шаралар жүргізу.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мер-
зімі

Жауапты орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

007

  

Ормандар
мен жа-
нуарлар
дүниесін
күзету,
қорғау,
молайту

"Бурабай" мемлекеттік
ұлттық табиғи паркі"
мемлекеттік мекемесiн
ұстау үшін орман,
жануарлар дүниесiн
қорғау бойынша
жүктелген міндеттердi
орындау үшiн орман,
жануарлар дүниесін,
су ресурстарын сақтау,
қорғау және молайту саласында "Бурабай" МҰТП-ның "Табиғат шежіресін" табиғи процестер мен құбылыс-
тарды тіркеу" және "Бурабай" МҰТП-ындағы  аң аулайтын және сирек
кездесетін аңдар саны өзгерісінің мониторингі" екі
тақырыпта ғылыми-
зерттеу жұмыстарын
жүргізу үшін 264 штат
санын ұстау. Орман
шаруашылығы, орман
өсiмдіктерi, өрт
сөндіруге қарсы, орман
қорғау, биотехникалық,
табиғат қорғау iс-
шараларын жүргізу.
"Бурабай" мемлекеттік
ұлттық табиғи паркі"
мемлекеттiк мекемесiн
материалдық-техникалық жабдықтауды қамтамасыз
ету.

Жыл
бойы

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Прези-
дентi-
нiң Iс
басқар-
масы

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: табиғи кешеннiң сақталуын және экожүйенің: 75 га алаңында ағашты санитарлық шабу, 25 га алаңында ағаш отырғызу, 125 км минералдандырылған жолақ орналастыру, 2330 км минералдандырылған
жолақты күту, 83511 га алаңында табиғат қорғау iс-шараларын
жүргiзудi қамтамасыз ету. Сатып алу: балық дернәсілі- 20,7 млн. дана, өрт сөндiргіш машинасы - 1 бiрлік, патрульдiкке арналған автокөлiк - 6 бiрлiк, үш дөңгелекті мотоцикл - 7 бiрлік, төрт корпусты соқа - 1 бiрлік, трактор тiркемесi - 2 бiрлік, дөңгелекті дәнекерлеу агрегаты - 1 бiрлік, қару-жарақ - 29 бiрлiк.
Соңғы нәтиже: парктің аумағындағы 83,5 мың гектар алаңның табиғи кешенінің және экожүйесінің сақталуын қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық нәтиже: күзетiлетiн 1 гектар алаңды күзету шығындары 1466 теңге.
Уақтылығы: жоспарланған iс-шараларды жыл бойы орындау.
Сапасы: орта жылдық көрсеткiшпен салыстырғанда өрттiң салдарынан 10% алаңның азаюы.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
N 1235 қаулысына          
415-ҚОСЫМША            

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы Президенті Iс басқармасының
      объектiлерiн салу және қайта жаңарту"
деген 008 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 27719818 мың теңге (жиырма жетi миллиард жетi жүз он тоғыз миллион сегіз жүз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасы Парламентінің "2006 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы (екiншi оқылым) 2005 жылғы 9 қарашадағы N 23-ІІІ ҚРП қаулысы.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : аса маңызды мемлекеттiк объектiлердің құрылысы.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасы объектiлерiн салу және қалпына келтірудi қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мер-
зімі

Жауапты орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

008

  

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Прези-
денті Іс
басқар-
масының
объекті-
лерін
салу және
қайта
жаңарту

Белгiленген тәртiппен
бекiтілген "2006 жылға
арналған республика-
лық бюджет туралы" Қазақстан Республика-
сының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы
Үкiметінің 2005 жылғы
9 желтоқсандағы
N 1228 қаулысына
2-қосымшаға сәйкес
сомалар шегінде
келесi инвестициялық
жобаларды iске
асыруға мынадай
iс-шаралар бойынша:
1) сол жағалаудағы
Министрлiктер үйі;
2) Бейбітшілік және
Келісiм сарайы;
3) 30000 көрерменге
арналған жабық стадион
(өзеннің сол жағалауында);
4) Есiл өзенінің сол
жағалауындағы 400
жеңiл автомобильге
арналған жабық гараж
қосымша үй-жайларымен;
5)  (алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.07.31. N 470б қаулысымен)

Қаң-
тар-
жел-
тоқ-
сан

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Прези-
дентi-
нiң Iс
басқар-
масы

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже: Бейбітшілік және Келісім сарайы құрылысын аяқтау, Есiл өзенінің сол жағалауындағы қосымша үй-жайларымен 400 жеңiл автомобильге арналған жабық гараж, сол жағалаудағы Министрлiктер үйi, 30000 көрерменге арналған жабық стадион (өзеннiң сол жақ жағалауында).
Соңғы нәтиже: Астананың инфрақұрылымын дамыту, Қазақстан Республикасының абыройын арттыру, мемлекеттiк органдарды жаңа, қазiргi заманғы ғимараттармен қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық нәтиже: бiр бiрлiкке көрсетiлген қызметтің нақты шығынын ұсынылған қызметтің немесе орындалған жұмыстың жоспарланған көлемiн қамтамасыз ету.
Уақтылығы: объектiлердi құрылыс мердiгерлерiмен бекiтілген шарт бойынша мерзiмiнде пайдалануға беру.
Сапасы: құрылыс технологиясын сақтау, олардың құрылыс нормалары мен ережелерiне сәйкестiгiн қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
N 1235 қаулысына          
416-ҚОСЫМША            

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
"Мемлекеттiк органдар үшiн автомашиналар паркiн жаңарту"
деген 009 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 200297 мың теңге (екi жүз миллион екi жүз тоқсан жеті мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378  Жарлығы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : орталық мемлекеттік органдарға сапалы және уақытында көлiк қызметiн көрсетудi қамтамасыз ету. Ресми iс-шараларға қазiргi заманғы деңгейде көлiк қызметін көрсету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : автомашина паркін жоспарлы жаңарту мақсатында автокөлiктi орталықтандырып сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мер-
зімі

Жауапты орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

009

  

Мемле-
кеттік
органдар
үшін
автома-
шиналар
паркін
жаңарту

Автокөлiк сатып алу

Жыл
бойы

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Прези-
дентi-
нiң Iс
басқар-
масы

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже: автокөлiк паркін 20 бiрлiкке толықтыру.
Соңғы нәтиже: орталық мемлекеттiк органдарға сапалы, қауiпсіз және уақытында көлiк қызметiн көрсету мақсатында жоспарлы түрде автокөлiк паркiн жаңарту.
Қаржы-экономикалық нәтиже: бiр бiрлiк автокөлiктің құны жоспарланған шығын шегiнде 10 015 мың теңге.
Уақтылығы: автокөлікті белгiленген кестеге сәйкес жеткiзу.
Сапасы: орталық мемлекеттік органдарға көлiк қызметiн көрсету сапасын және материалды-техникалық деңгейiн арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
N 1235 қаулысына          
417-ҚОСЫМША            

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
"Ғимараттар сатып алу"
деген 010 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1270000 мың теңге (бiр миллиард екi жүз жетпіс миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2000 жылғы 21 сәуiрдегі N 378  Жарлығы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : процентсiз займға қызмет көрсету және өтеу бойынша мiндеттемелердi орындау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының "Мабко" ЖШС-ның алдындағы міндеттемелерiн өтеу.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мер-
зімі

Жауапты орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

010

  

Ғима-
раттар
сатып
алу

Қазақстан Республикасы
Президентi Iс
басқармасының
белгіленген кестеге
сәйкес "Мабко" ЖШС-ның алдындағы
процентсіз займдарына
қызмет көрсету және
өтеу

2006
жылғы
ІІІ
тоқ-
сан

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Прези-
дентi-
нiң Iс
басқар-
масы

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: келiсiм-шарт мiндеттерiн орындау деңгейi - 100%.
Соңғы нәтиже: Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының "Мабко" ЖШС-ның алдындағы процентсiз заемдарын өтеу.
Қаржы-экономикалық нәтиже: процентсіз займдарды қатыстыру бойынша шарттық міндеттемелер шегiнде займдарды өтеудi қамтамасыз ету.
Уақтылығы: "Мабко" ЖШС алдындағы мiндеттердi белгiленген кестеге сәйкес өтеу.
Сапасы: тұтынушыларды қанағаттандыру деңгейi - 100%.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
N 1235 қаулысына          
418-ҚОСЫМША            

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
"Дәрiгерлердi шетелдерде қайта даярлау және мамандандыру"
деген 011 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 7935 мың теңге (жетi миллион тоғыз жүз отыз бес мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы  Заңы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:  медициналық қызмет көрсетудің деңгейi мен сапасын арттыру үшін шетел клиникаларында медициналық қызметкерлердің теориялық және практикалық iскерлiгi мен дағдыларын жаңарту.
       5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : медициналық орталықты денсаулық сақтаудың әлемдiк стандарттары бойынша қазiргi заманғы әдiстерi мен технологияларын меңгерген жоғары бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мер-
зімі

Жауапты орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

011

  

Дәрi-
герлердi
шетел-
дерде
қайта
даярлау
және
маман-
дандыру
 

Шетелдiк жетекшi
клиникаларда және
ғылыми орталықтарда
дәрігерлердiң
біліктiлігін мынадай
тақырыптар бойынша
арттыру:
- әлеуметтік
медицинаның,
денсаулық сақтау
экономикасының
өзектi мәселелерi;
- хирургиядағы,
урологиядағы,
пульмонологиядағы
эндоскопиялық
диагностика және
емдеу;
- шұғыл жағдайдағы
терапия;
- диагностиканың
қазіргі заманғы
әдістері (магниттік-
резонансты
томография);
- ультрадыбыс
диагностикасындағы
жаңа технологиялар;
- функционалды
диагностикадағы
жаңа технологиялар
(электронейромио-
графия).

Жыл
бойы

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Прези-
дентi-
нiң Iс
басқар-
масының
Медици-
налық
орталығы

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: Қазақстан Республикасы Президенті Iс басқармасының Медициналық орталығына қарасты медициналық мекемелердің медицина қызметкерлерінің шетелде кәсiби деңгейiн арттыру және мамандандыру бойынша өтiнiмiн орындау деңгейі - 100%; қайта даярлаудан және мамандандырудан өткен дәрiгерлер саны - 12 бiрлiк.
Соңғы нәтиже: медицина ғылымы мен тәжiрибесiнде әлемдiк жетiстiктер деңгейiнде қызмет етуге мүмкiндiк беретiн медицина қызметкерлерінің бiлiктiлiгiн арттыру. Күтiлетiн медициналық инновациялардың орташа саны 15 бiрлiк.
Қаржы-экономикалық нәтиже: бiр дәрiгердi шетелдiк жетекшi клиникалары мен ғылыми орталықтарында қайта даярлау мен маманданудан өтудің орташа шығыны 661,3 мың теңге.
Уақтылығы: iс-шараларды бекiтілген келiсім-шарттарға сәйкес уақытында орындау.
Сапасы: медициналық орталықтың жұмыскерлерiнiң бiлiктiлiгiн және кәсiби деңгейiн арттыру, жаңа медициналық технологияларды профилактикада, диагностикада, емдеуде және аурудың жазылуына енгізу арқылы тiркелген құрамға медициналық қызмет көрсету сапасы мен деңгейiн арттыру. Медициналық орталықтың 3,5% дәрiгерлерi кәсiби деңгейлерiн шетелде арттырады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады