2008 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесi)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1224 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет кодексiне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Мыналардың:
      8 , 9 , 10, 11, 12-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесiнiң 2008 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң       
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына   
8-ҚОСЫМША       

104 - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
               Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң қызметiн қамтамасыз
ету" деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1584804 мың теңге (бір миллиард бес жүз сексен төрт миллион сексен төрт мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.11.12.  N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңы ; "Әкімшілік реформаны одан әрі жүргізу жөніндегі кейбір шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 29 наурыздағы N 304 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қыркүйектегі N 993 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Премьер-Министрдің Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қызметiне басшылық жасау жөнiндегi қызметiн қамтамасыз етудi ұйымдастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі мен Үкіметінің қызметін ақпараттық-талдамалық, құқықтық, хаттамалық, құжаттамалық, материалдық-техникалық және өзге де қамтамасыз ету;
      өздерінің лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес кәсіптік қызмет саласындағы білім беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық білімді, дағды мен машықты жаңарту.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001


Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Премьер-
Минист-
рінің
қызметін
қамта-
масыз
ету
2


001

Орталық
органның
аппараты

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрі
Кеңсесінің аппаратын
ұстау.

Жыл бойы

"Қазақ-
стан
Респу-
бликасы
Премьер-
Минист-
рінің
Кеңсесі"
мемлекет-
тік
мекемесі
(ММ)

3


007

Мемле-
кеттік
қызмет-
шілердің
білік-
тілігін
арттыру

Мемлекеттік
қызметшілердің
біліктілігін мынадай
үш бағыт бойынша
арттыру жөніндегі
қызметтерді сатып алу:
- әлеуметті-экономика-
лық саясат;
- мемлекеттік құқықтық
саясат;
- мемлекеттік басқару.
Мемлекеттік тілді
оқыту.
Ағылшын тілін оқыту.

Жыл
бойы

"Қазақ-
стан
Респу-
бликасы
Премьер-
Минист-
рінің
Кеңсесі"
ММ

4


009

Мемле-
кеттік
орган-
дарды
матери-
алдық
техни-
калық
жарақ-
тандыру

Қызметті материалдық
техникалық
жарақтандыру.

Жыл
бойы

"Қазақ-
стан
Респу-
бликасы
Премьер-
Минист-
рінің
Кеңсесі"
ММ

5


017

Ақпарат-
тық
жүйелер-
дің
жұмыс
істеуін
қамтама-
сыз ету
және
мемле-
кеттік
орган-
дарды
ақпарат-
тық-тех-
никалық
қамтама-
сыз ету

Шығыс материалдарын,
есептеу техникасы мен
лицензиялық бағдарла-
малық өнімдерді сатып
алу. Бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу және қолдау
 

Жыл бойы

"Қазақ-
стан
Респу-
бликасы
Премьер-
Минист-
рінің
Кеңсесі"
ММ

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже:
      Премьер-Министрдің Қазақстан Республикасы Үкiметiнің қызметiне басшылық жасау жөнiндегi қызметiн қамтамасыз ету.
      Кәсiптiк деңгейiн арттыру - 10 адам;
      Мемлекеттiк тiлдi оқыту - 48 адам;
      Ағылшын тiлiн оқыту - 24 адам.
      Түпкi нәтижесі:
      Мемлекеттiк атқарушы органдардың жүргізілетін мемлекеттік саясатты iске асыруға бағытталған тиiмдi қызметi.
      Қаржы-экономикалық нәтиже:
      Республикалық бюджет қаражатының жұмсалуын оңтайландыру және оның тиiмдiлiгi;
      Бiр мемлекеттік қызметшiнің бiлiктiлiгiн арттыруға арналған орташа шығындар - 60,0 мың теңге;
      Бiр мемлекеттiк қызметшіге мемлекеттiк тілдi оқытуға арналған орташа шығындар - 36,0 мың теңге;
      Бiр мемлекеттiк қызметшiге ағылшын тiлiн оқытуға арналған орташа шығындар - 21,0 мың теңге.
      Уақтылығы:
      Бiр жыл iшiнде жоспарланған iс-шаралар мен қойылған мiндеттердi уақтылы орындау.
      Сапасы:
      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнің Кеңсесiне жүктелген мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу үшiн белгiленген мерзiмдi ескере отырып, iс-шараларды сапалы орындау;
      Қазiргi заманғы экономикалық жағдайларға сәйкес кәсiби мемлекеттiк қызмет талаптарына сай мемлекеттiк қызметшiлердің кәсiби деңгейiн арттыру;
      бiлiктiлiгiн арттыру курстарынан өткеннен кейiн жоғары тұрған лауазымдарға тағайындалуы мүмкiн мемлекеттiк қызметшiлердің үлесi 20%;
      мемлекеттiк тiлдi оқыту курстарынан өткеннен кейiн мемлекеттiк тiлдi iс жүргiзуге көшетiн мемлекеттiк қызметшiлердің үлесi 30%;
      ағылшын тiлiн оқыту курстарынан өткеннен кейiн ағылшын тiлiндегi құжаттармен жұмыс iстейтiн мемлекеттік қызметшiлердің үлесi 30%.

     Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң       
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына   
9-ҚОСЫМША       

104 - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
               Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Мемлекеттік органдарда ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастыру және қамтамасыз ету" деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 91600 мың теңге (тоқсан бір миллион алты жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 14 наурыздағы N 390-16 қаулысы; "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қыркүйектегі N 993 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің "Ақпараттық қауіпсіздік саласында мамандар даярлау және олардың біліктілігін арттыру орталығы" мемлекеттік мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 8 мамырдағы N 435 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : мемлекеттiк органдар мен мекемелерде ақпаратты техникалық қорғау және бiлiктi кадрларды даярлау арқылы ақпараттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : мемлекеттік органдарды ақпаратты техникалық қорғау құралдарымен қамтамасыз ету арқылы ақпараттың жария болу техникалық арналарының санын барынша азайту;
      мемлекеттік органдар мен мекемелерде ақпараттық қауіпсіздік саласындағы даярланған білікті мамандардың санын ұлғайту.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002


Мемле-
кеттік
орган-
дарда
ақпарат-
тық
қауіп-
сіздікті
ұйымдас-
тыру
және
қамтама-
сыз ету
2


100

Мемле-
кеттік
орган-
дарда
ақпарат-
ты тех-
никалық
қорғауды
ұйымдас-
тыру
жөнінде-
гі
орталық

1) Ақпараттық
техникалық қорғау
орталығы ММ аппаратын
ұстау.
2) Мыналарды сатып
алу және орнату:
- қорғалған
орындаудағы
сертификатталған
автоматталған жұмыс
орындарын;
- мемлекеттік
органдарды
жарақтандыру үшін
мынадай ақпаратты
қорғаудың
сертификатталған
техникалық құралдары.

Жыл
бойы

"Ақпарат-
тық
техника-
лық қор-
ғау орта-
лығы"
мемлекет-
тік
мекемесі

3


101

Ақпарат
қауіп-
сіздігі
саласын-
да
маман-
дарды
даярлау
және
білік-
тілігін
арттыру
орталығы

1) "Ақпараттық
қауіпсіздік саласында
мамандар даярлау және
олардың біліктілігін
арттыру орталығы" ММ
аппаратын ұстау.
2) Ақпараттық
қауіпсіздік саласында
жұмыс істейтін
мамандардың
біліктілігін арттыру.
3) Ақпараттық
қауіпсіздікті
қамтамасыз ету
саласында жұмыс
істейтін мемлекеттік
қызметшілерді
Қазақстанның
мамандандырылған
орталықтарында оқыту.

Жыл
бойы

"Ақпарат-
тық
қауіпсіз-
дік
саласында
мамандар
даярлау
және
олардың
білікті-
лігін
арттыру
орталығы"
мемлекет-
тік
мекемесі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже:
      Мемлекеттік органдарды ақпаратты техникалық қорғау құралдарымен қамтамасыз ету арқылы ақпараттың жария болу техникалық арналарының санын барынша азайту;
      Мемлекеттік органдар мен мекемелерде ақпараттық қауіпсіздік саласындағы даярланған білікті мамандардың санын ұлғайту.
      Түпкі нәтиже: Мемлекеттiк органдарда ақпараттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: Республикалық бюджет қаражатының жұмсалуын оңтайландыру және оның тиiмдiлiгi.
      Уақтылығы: Мемлекеттік органдарда ақпараттың жария болу техникалық арналарын уақтылы анықтау және оларды жою, сондай-ақ ақпараттық қауiпсiздiк саласындағы мамандардың кәсiби деңгейiн арттыру.
      Сапасы: Мемлекеттiк органдарда ақпараттың жария болуын ескерту.

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына   
10-ҚОСЫМША       

104 - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
               Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Мемлекеттік мекемелердi фельдъегерлiк байланыспен қамтамасыз ету" деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 414154 мың теңге (төрт жүз он төрт миллион бір жүз елу төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Заңы ; "Байланыс туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 5 шiлдедегi Заңы ; "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 11 қыркүйектегi N 993 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк фельдъегерлiк қызметi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 7 қазандағы N 1042қбү қаулысы;
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : мемлекеттiк құпиялардың қорғалуын сақтай отырып, мемлекеттiк органдар мен мемлекеттiк мекемелердi үкiметтiк курьерлiк байланыспен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : арнайы жөнелтiмдердi жедел жеткiзудi қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003


Мемле-
кеттік
мекеме-
лерді
фельдъе-
герлік
байла-
ныспен
қамта-
масыз
ету

1) Мемлекеттік
фельдъегерлік
байланысты ұстау.
2) Мыналарды:
арнайы автокөлік,
кеңсе жиһазын,
тұрмыстық және
ұйымдастыру
техникасын,
лицензиялық
бағдарламалық
қамтамасыз етуді,
радиостанцияларға
арналған
аккумуляторларды,
спорт мүкәммалын және
өзге де тауарларды
сатып алу.
3) Әкімшілік ғимаратқа
ағымдағы жөндеу
жүргізу.
4) Күзет-өрт дабылын,
автоматты металл және
сырғымалы есіктерді
монтаждау.
5) Электр кәбілін
илектеу.

Жыл
бойы

"Қазақ-
стан
Респуб-
ликасының
мемлекет-
тік
фельдъе-
герлік
қызметі"
респуб-
ликалық
мемлекет-
тік
мекемесі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: Арнайы жөнелтімдерді жедел жеткізуді қамтамасыз ету.
      Түпкі нәтиже: Құпиялылық режимін сақтай отырып, хат-хабарлар мен жүктерді уақытылы және толық жеткізу.
      Қаржы экономикалық нәтиже: Республикалық бюджет қаражатының жұмсалуын оңтайландыру және оның тиімділігі.
      Уақытылығы: Хат-хабарлар мен жүктерді уақытылы жеткізу.
      Сапасы: Құпиялылық режимін сақтай отырып, хат-хабарлар мен жүктерді толық көлемде жеткізу.

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына   
11-ҚОСЫМША       

104 - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
               Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ұлттық Банкінің жанындағы Ұлттық талдамалық орталық" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру және ұлғайту"
деген 019 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       Ескерту. Тақырыбына өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.       

      1. Құны : 1650000 мың теңге (бір миллиард алты жүз елу миллион теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ұлттық Банкінің жанындағы Ұлттық талдамалық орталық" акционерлік қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 3 қыркүйектегі N 762 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына жәрдемдесу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : мемлекеттік басқарудың өзекті мәселелерін, өнімділік пен бәсекеге қабілеттілікті арттыру, қаржылық тұрақтылық, мемлекеттік органдардың реттеуші қызметінің тиімділігі мәселелерін зерделеу жөнінде институтының қызметін қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

019


"Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкіметі
мен
Ұлттық
Банкінің
жанын-
дағы
Ұлттық
талдама-
лық
орталық"
АҚ-ның
жарғылық
капита-
лын
қалып-
тастыру
және
ұлғайту

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ұлттық Банкінің жанындағы Ұлттық талдамалық орталық АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру және ұлғайту.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Премьер-
Минист-
рінің
Кеңсесі,
"Қазақс-
тан
Респуб-
ликасының
Үкіметі
мен
Ұлттық
Банкінің
жанындағы
Ұлттық
талдама-
лық"
орталық
акционер-
лік
қоғамы

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтижесі: "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ұлттық Банкінің жанынан ұлттық талдамалық орталық" АҚ-ның қызметін қамтамасыз ету.
      Түпкі нәтижесі: Мемлекеттік органдардың ақпараттық-талдау функцияларын институционалдық нығайту.
      Қаржы-экономикалық нәтижесі: "Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Ұлттық Банкінің жанындағы Ұлттық талдамалық орталық" АҚ-ның жарғылық капиталын 1 650 000 мың теңге көлемінде қалыптастыру және ұлғайту.
      Уақтылығы: Жоспарланған іс-шараларды белгіленген мерзімде, оның ішінде қаржыландыру жоспарына сәйкес орындау.
      Сапасы: Институттың тиімді қызмет етуін қамтамасыз ету.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 , 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына   
12-ҚОСЫМША       

104 - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
               Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Мемлекеттік басқарудың көкейтесті мәселелерін зерделеу"
деген 020 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      Ескерту. 12-қосымша алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады