Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 30 қарашадағы N 1274 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 маусымдағы № 742 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2011.06.30 № 742 Қаулысымен

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасы туралы" 2002 жылғы 20 қыркүйектегi N 949 Жарлығымен мақұлданған Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiліп отырған Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң       
2002 жылғы 30 қарашадағы
N 1274 қаулысымен   
бекiтілген       

Қазақстан Республикасының Құқықтық
саясат тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi
iс-шаралар жоспары

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.11.29 N 1210, 1216, 2003.12.19 N 1273, 2004.09.06 N 936, 2005.07.01 N 681, 2006.02.09 N 95, 2006.07.27 N 712, 2006.12.21 N 1235, 2008.05.26 N 501, 2008.11.27. N 1095, 2009.11.10 N 1803 Қаулыларымен.

__________________________________________________________________
Р/с|       Iс-шара           |  Аяқталу  |   Жауапты    | Орындау
N |                         |  нысаны   | орындаушылар | мерзімі
__________________________________________________________________
1   Қолданыстағы заңнаманы    Үкіметке     ӘдМ            2005
    жүйелендiру               есеп                        жылғы
                                                          4-тоқсан

2   Қазақстан Республикасы    Үкімет       ӘдМ            Екі жылда
    Үкiметiнiң екі жылға      қаулысының                  1 рет
    арналған заң жобалау      жобасы
    жұмыстарының перспекти.
    валы жоспарын әзiрлеудi
    және қабылдауды
    қамтамасыз ету

3   "Нормативтiк құқықтық     Заң          ӘдМ            2003
    актiлер туралы"           жобасы                      жылғы
    Қазақстан                                             4-тоқсан
    Республикасының Заңына
    өзгерiстер мен толықтыру.
    лар енгiзу туралы"
    Қазақстан Республика.
    сының Заң жобасын
    әзiрлеу (соның iшiнде
    бланкеттiк нормалар
    санын азайту мақсатында)

4   Жаңа заңдарды iске асыру  Нормативтiк  Мүдделі        Тұрақты
    үшiн қажеттi нормативтiк  құқықтық     мемлекеттік
    құқықтық кесiмдердi       кесiмдердiң  органдар
    уақтылы әзiрлеудi және    жобалары
    қабылдауды қамтамасыз ету

5   Жергiлiктi мемлекеттік    Үкіметке     ӘдМ            Жарты
    органдардың кесiмдерiн    есеп                        жылда
    мiндеттi тiркеу                                       1 рет
    заңнамасына сәйкес
    жүзеге асыруға бағыт.
    талған қосымша шаралар
    қабылдау

6   Жергiлiктi мемлекеттік    Үкіметке     Облыстардың,   Жарты
    органдардың нормативтiк   есеп         Астана және    жылда
    құқықтық кесiмдерiнiң                  Алматы қалала. 1 рет
    сапасын арттыру жөнiнде                рының әкімдік.
    шаралар қабылдау                       тері және
                                           мәслихаттары
                                           (келісім
                                           бойынша)

7   Норма шығармашылық        Мемлекеттік  ӘдМ,           2003
    қызметте пайдаланылатын   орыс тілде.  МАКМ           жылғы
    заң терминдерiнiң         рінде заңна.                1-тоқсан
    мемлекеттiк және орыс     ма терминде.
    тiлдерiндегі бiрыңғай     рінің сөзді.
    тiзбесiн жасау            гін шығару

8   Нормативтiк құқықтық      Нормативтік  Әділетмині,    2005
    кесiмдер жобаларының      құқықтық     ІІМ, ЭСЖҚА     жылғы
    криминологиялық           кесімдердің  (келісім       4-тоқсан
    caраптамасын енгізу       жобалары     бойынша),
                                           ҰҚК (келі.
                                           сім бойынша)

9   алынып тасталды

10  Заң білімін беруді одан   Бағдарлама.  БҒМ, ӘдМ, ІІМ, 2003
    әрі жетілдіру жөнiндегі   ның жобасы   ҰҚК (келісім   жылғы
    шаралар кешенiн әзiрлеу                бойынша), ҚПА, 4-тоқсан
                                           КБА, БП (келі.
                                           сім бойынша)

11  Үкімет қызметін, соның    Нормативтік  ӘдМ, ЭБЖМ      Тұрақты
    ішінде Қазақстан          құқықтық
    Республикасы Үкiметiнiң   кесімдердің
    Регламентiн реттейтiн     жобалары
    құқық нормаларын
    жетiлдiру

12  Сайлау процесiн ұйымдас.  Заң жобасы   ӘдМ, ОСК       2003
    тыруды одан әрi жетiлдi.               (келісім       жылғы
    ру, сайлау iс-шараларын                бойынша) МАКМ  1-тоқсан
    объeктивтi және толық
    жариялау үшін бұқаралық
    ақпарат құралдарының
    рөлiн нығайту мен
    жауапкершілiгiн арттыру
    мақсатында "Қазақстан
    Pecпубликасындағы
    сайлау туралы" Қазақстан
    Республикасының Конститу.
    циялық заңына өзгерiстер
     мен толықтырулар енгiзу
    туралы" Қазақстан
    Республикасы Заңының
    жобасын әзiрлеу

13  Мемлекеттiк билiктің      Нормативтік  Орталық және   2003-2006
    түрлi деңгейлерiнiң       құқықтық     жергілікті     жылдар
    құзыреттерiн нақтылау     кесімдердің  мемлекеттік
    және шектеу мақсатында    жобалары     органдар
    заңнаманы одан әрi
    жетілдiру

14  "Қазақстан Республикасын. Заң жобасы   ӘдМ            2005 жыл
    дағы жергiлiктi өзiн-өзi
    басқару туралы" Қазақстан
    Республикасы Заңының
    жобасын әзiрлеу

15  "Бұқаралық ақпарат құрал. Заң жобасы   МАКМ           2003
    дары туралы" Қазақстан                                жылғы
    Республикасы Заңының                                  1-тоқсан
    жобасын әзiрлеу

16  "Қазақстан Республикасы.  Заң жобасы   ӘдМ, ИСМ, ЭБЖМ, 2005 жыл
    ның Азаматтық кодексіне               БП (келісім
    өзгерiстер мен толықтыру.              бойынша),
    лар енгiзу туралы"                     Жоғарғы Сот
    Қазақстан Республикасы                 (келісім
    Заңының жобасын әзірлеу                бойынша), ҰБ
                                           (келісім
                                           бойынша),
                                           Астана және
                                           Алматы қала.
                                           ларының
                                           әкімдері

17  Қазақстан Республикасы.   Нормативтiк  АШМ, ЖРА және  2003-2004
    ның Жер кодексiн          құқықтық     басқа мүдделі  жылдар
    дамытуда нормативтiк      кесімдердің  мемлекеттік
    құқықтық кесімдер         жобалары     органдар
    қабылдау

18  Зияткерлiк меншiк         Нормативтiк  ӘдМ            2003 жыл
    объектілерiне айрықша     құқықтық
    құқықтарға ие азаматтар.  кесімдердің
    дың құқықтарын қорғауды   жобалары
    одан әрі қамтамасыз ету
    мақсатында нормативтік
    құқықтық кесiмдердiң
    жобаларын әзiрлеу
 
19  "Мемлекеттiк әлеуметтiк   Заң жобасы   Ақпаратмині    2004
    тапсырыс туралы"                                      жылғы
    Қазақстан Республикасы                                1-тоқсан
    Заңының жобасын әзiрлеу
 
20   Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.01.08. N 16 қаулысымен.

21  Мiндеттi әлеуметтiк       Заң жобасы   ЕХҚМ           2002-2005
    сақтандыру жүйесi үшін                                жылдар
    құқықтық база құру

22  Кәсiподақтардың қызметін  Нормативтiк  ЕХҚМ           2007 жылғы
    регламенттейтiн құқықтық  құқықтық                    1-тоқсан
    нормаларды жақсарту       кесімдердің
                              жобалары

23  Мемлекеттiк қызмет        Нормативтік  МҚІА (келісім  2003
    туралы заңнаманы, соның   құқықтық     бойынша)       жылғы
    iшiнде Қазақстан          кесімдердің                 2-тоқсан
    Республикасы Президентi.  жобалары
    нiң 2000 жылғы 10 наурыз.
    дағы N 351 Жарлығымен
        бекiтiлген Мемлекеттік
    қызмет өткеру тәртiбi
    туралы ережені жетiлдi.
    руге бағытталған норма.
    тивтiк құқықтық
    кесiмдердi әзiрлеу

24  Қазақстан Республикасы    Кодекстің    ЕХҚМ           2004
    Еңбек кодексiнiң          жобасы                      жылғы
    жобасын әзiрлеу                                       2-тоқсан

25  алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.02.09. N 95 қаулысымен.

26  "Қазақстан Республика.    Заң жобасы   ЕХҚМ, ДМ, БҒМ, 2003
    сында мүгедектердi                     ТСА            жылғы
    әлеуметтiк қорғау туралы"                             4-тоқсан
    Қазақстан Республикасы
    Заңының жобасын әзiрлеу

27  Неке және отбасы туралы   Кодекс       Әділетмині     2007
    Қазақстан Республикасы    жобасы                      жылғы
    Кодексінің жобасын                                    4-тоқсан
    әзірлеу

28  Экономиканы мемлекеттiк   Нормативтік  ЭБЖМ           Тұрақты
    реттеудi заңнамалық       құқықтық
    деңгейде одан әрi про.    кесімдердің
    грессивтi регламенттеу    жобалары

29  Индустриалды саясат       Президент    ИСМ            2003 жыл
    бағдарламасының жобасы    Жарлығының
                              жобасы

30  Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2005.07.01. N 681 қаулысымен

31  Қазақстан Республикасының Нормативтік  ҰБ (келісім    Тұрақты
    қаржы және банк жүйелерiн құқықтық     бойынша), ҚМ,
    нығайту және одан әрi     кесімдердің  ҚҚА (келісім
    дамыту мақсатында қаржы,  жобалары     бойынша)
    банк заңнамасын
    жетілдіру

32  "Қазақстан Республикасы.  Заң жобасы   ҚҚА (келісім    2004 жыл
    ның кейбiр заң актілерi.               бойынша)
    не акционерлiк қоғамдар
    қызметi мәселелерi
    бойынша өзгерiстер мен
    толықтырулар енгiзу
    туралы" Қазақстан
    Республикасы Заңының
    жобасын әзiрлеу

33  "Қазақстан Республикасы.  Заң жобасы   ҚМ             2004 жыл
    ның кейбiр заң актілерi.
    не бухгалтерлiк есеп
    және есеп беру мәселе.
    лерi бойынша өзгерiстер
    мен толықтырулар енгiзу
    туралы" Қазақстан
    Республикасы Заңының
    жобасын әзiрлеу

34  "Қазақстан Республикасы.  Заң жобасы   СА             2004 жыл
    ның кейбiр заң актілерi.
    не статистикалық есеп
    және есеп беру мәселеле.
    рi бойынша өзгерiстер
    мен толықтырулар енгізу
    туралы" Қазақстан
    Республикасы Заңының
    жобасын әзiрлеу

35  Қаржылық бақылауды        Нормативтiк  ҚМ             2003 жыл
    жетiлдiру туралы бағдар.  құқықтық
    ламалық құжатты әзірлеу   кесiмнiң
                              жобасы
36  Бюджеттiк кодекстiң       Заң жобасы   ЭБЖМ           2003
    жобасын әзiрлеу                                       жылғы
                                                          2-тоқсан

37  Ақпараттық және           Нормативтік  ҰҚК (келісім   2003-2004
    компьютерлiк технология.  құқықтық     бойынша), ІІМ  жылдар
    лар саласындағы құқық     кесімдердің  ККМ
    бұзушылықтарды анықтау.   жобалары
    дың, болдырмаудың және
    олардың алдын алудың
    тиiмдi тетігін құру үшiн
    нормативтiк құқықтық
    базаны дайындау

38  Табиғи ресурстарды        Нормативтiк  АШМ            2003 жыл
    қорғауға және олардың     құқықтық
    өсiмiн молайтуға бағыт.   кесімнің
    талған заңнамалық         жобасы
    нормалар белгiлеу

39  Мемлекеттiк органдардың   Нормативтiк  ӘдМ, мүдделі   2005 жыл
    басқару және бақылау-қа.  құқықтық     мемлекеттік
    дағалау қызметiн          кесiмдердiң  органдар
    азаматтар мен ұйымдардың  жобалары
    құқықтарын қорғау,
    бақылаудың және қадаға.
    лаудың артық буындарын
    жою тетігін қамтамасыз
    ете отырып, жетiлдiру
    мақсатында нормативтiк
    құқықтық кесiмдер
    әзiрлеу

40  Әкiмшiлiк ықпал ету,      Нормативтiк  ІІМ, ҚР ӘҚК-ге 2005 жыл
    айыппұлды орталықтанды.   құқықтық     сәйкес әкімші.
    рылған есепке алу мен     кесiмдердiң  лік құқық
    өндiрiп алу жүйесін құру  жобалары     бұзушылықтарды
    шараларын қолдану кезiнде              қарайтын мемле.
    заңдылықтың сақталуын                  кеттік органдар
    ведомстволық бақылауды
    күшейту мақсатында
    әкімшiлiк заңнаманы
    жетілдiру

41  <*>
42  Құқық бұзушылықтардың     Үкіметке     ІІМ, облыстар. 2003 жыл
    алдын-алудың тиiмдi       есеп         дың, Астана
    жүйесiн құру                           және Алматы
                                           қалаларының
                                           әкімдері

43  Қазақстан Республикасы.   Нормативтiк  ҰҚК (келісім   2003-2004
    ның Meмлекеттік шекара.   құқықтық     бойынша),      жылдар
    сын қорғауды одан әрі     кесiмнiң     ІІМ
    нығайтуды регламенттей.   жобасы
    тін нормативтік құқықтық
    базаны жетiлдiру

44  Стратегиялық маңызды      Нормативтiк  ІІМ, ҰҚК       2003-2004
    объектiлердiң (қауiпті.   құқықтық     (келісім       жылдар
    тiлігі жоғары кәсiпорын.  кесiмнiң     бойынша)
    дар мен коммуникациялар)  жобасы
    қауіпсiздігін, қарулар
    мен оқ-дәрілердiң
    сақталуын қамтамасыз eту
    мақсатында заңнаманы
    жетiлдіру

45  Экстремистiк идеяларға    Нормативтік  ҰҚК (келісім   2003-2004
    қарсы әрекеттi насихат.   құқықтық     бойынша),      жылдар
    тайтын қазақстандық       кесімнің     МАКМ, ІІМ,
    азаматтардың дiни танымы. жобасы       Қазақстан
    ның түбегейлеріне жол                  Республикасы.
    бермеу жөнiндегi                       ның Үкіметі
    мемлекеттiк органдардың                жанындағы
    жұмысын қамтамасыз ету                 Діни бірлес.
    мақсатында нормативтік                 тіктермен
    құқықтық кесiмдер                      байланыс
    қабылдау                               жөніндегі
                                           кеңес

46  <*>
47  Сот төрелiгiнiң тиісті    Заң жобасы   ӘдМ            2005 жыл
    сатыларына адвокаттар
    мен азаматтардың қол
    жеткiзуiнiң нақты
    тетiгін құруды қамтама.
    сыз ететін нормаларды
    жетілдіру

48  Балалардың қадағалаусыз   Заң жобасы   ІІМ, БҒМ, ДСМ  2003 жыл
    қалуының, кәмелетке
    толмағандар арасында
    құқық бұзушылықтардың
    алдын-алу мәселелерi
    бойынша заңнамалық
    кесiм қабылдау

49  Азаматтардың толерант.    Мемлекеттік  МАКМ           2003 жыл
    тық танымы мен            бағдарлама.                 1-тоқсан
    мiнез-құлқын қалыптас.    ның жобасы
    тыру үшiн жағдайлар
    жасау

50  Ғылыми-техникалық         Нормативтік  ЭМРМ, ИСМ, БҒМ 2003-2004
    жетiстiктердi жасауға     құқықтық                    жылдар
    және пайдалануға          кесімдердің
    қатысты, соның iшiнде     жобалары
    ақпараттық технология.
    лар паркі мәселелерi
    бойынша заңнамалық және
    заңға тәуелдi
    кесiмдердi қабылдау

51  Шағын және орта бизнес    Нормативтік  ИСМ, АШМ       2003-2005
    саласында, сондай-ақ      құқықтық                    жылдар
    аграрлық секторда отандық кесімдердің
    өндiрiсті мемлекеттiк     жобалары
    қолдауға, импорт алмасты.
    руды дамытуға, инновация.
    лық қызмет өндiрiсiнiң
    негiзгі қаражатын
    жаңартуға бағытталған
    нормативтiк құқықтық
    кесiмдердi әзiрлеу

52  Қоршаған ортаны қорғауды  Нормативтік  ҚОҚМ, АШМ      2003 жыл
    реттейтін нормативтiк     құқықтық
    құқықтық базаны жетiл.    кесімдердің
    дiру, соның iшiнде        жобалары
    "Экологиялық аудит
    туралы" Қазақстан
    Республикасы Заңының
    жобаcын әзiрлеу <*>

53  Заңнамада пайдалы         Нормативтік  ЭМРМ           2004
    қазбаларды өндiру жөнiн.  құқықтық                    жылғы
    дегi кәсiпорындар         кесімдердің                 1-тоқсан
    қызметтерінің терiс       жобалары
    салдарларын жою жөнiн.
    дегі нормаларды
    орнықтыру

54  Қазақстан Республикасы    Заң жобасы   ӘдМ            2004 жыл
    Қылмыстық кодексiнiң
    жекелеген баптарын
    әкімшілiк жауапкершiлiк.
    тi күшейту жолымен
    қылмыстан арылту
    өтемақылары бойынша
    шаралар қабылдау

55  Әкiмшiлiк-құқықтық        Заң жобасы   ӘдМ            2004 жыл
    рәсiмдердi әзiрлеудi
    жетілдiру және басқару
    шешiмдерiн қабылдау
    мақсатында "Әкімшілік
    рәсiмдер туралы"
    Қазақстан Республикасы.
    ның Заңына өзгерiстер
    мен толықтырулар енгiзу
    туралы" Қазақстан
    Республикасы Заңының
    жобасын әзiрлеу

56  Өлiм жазасын қолданылу    Нормативтік  ӘдМ, ІІМ, БП   2003-2006
    аясын бiртiндеп           құқықтық     (келісім       жылдар
    тарылтуға, сондай-ақ өлiм кесімдердің  бойынша),ЭСЖҚА,
    жазасын кідiрте тұруды    жобалары     ҰҚК (келісім
    жариялау мүмкiндiгiн                   бойынша),
    қарауға арналған курстар.              Жоғарғы Сот
    ды жалғастыру жөнiнде                  (келісім
    шаралар қабылдау                       бойынша)

57  Ауыр және өте ауыр        Нормативтік  БП (келісім    2003-2005
    қылмыстарды жасауда       құқықтық     бойынша),      жылдар
    кiнәлi, қылмыстық         кесімдердің  ІІМ, ҰҚК
    қудалаудан жасырынған     жобалары     (келісім
    адамдарға қатысты,                     бойынша),ЭСЖҚА,
    сондай-ақ қылмыс қайта.                Жоғарғы Сот
    ланған кезде қылмыстық                 (келісім
    саясатты қатаңдату                     бойынша)
    жөнiндегi iс-шараларды
    жүзеге асыру

58  Жедел-iздестiру қызметін  Үкіметке     ІІМ,ЭСЖҚА, ҰҚК Әр жылдың
    жетiлдiру                 есеп         (келісім       4-тоқсаны
                                           бойынша), БП
                                           (келісім
                                           бойынша)

59  Терроризммен, этникалық   Нормативтік  ҰҚК (келісім   2003-2004
    және дiни экстремизммен   құқықтық     бойынша), БП   жылдар
    күрес саласындағы         кесімдердің  (келісім
    заңнаманы жетілдiру       жобалары     бойынша), ІІМ

60  Адамдарды сатуға, заңсыз  Нормативтік  ІІМ, БП        2003-2005
    қару дайындауға және      құқықтық     (келісім       жылдар
    айналымына, сыбайлас      кесімдердің  бойынша), ҰҚК
    жемқорлық сипатындағы     жобалары     (келісім
    халықаралық қылмыстарға                бойынша)
    қарсы күрес саласындағы
    заңнаманы жетілдiру

61  Қылмыстық сот iсiн        Үкіметке     Жоғарғы Сот    2003 жыл
    жүргiзудi сот қорғаушы.   ұсыныс       (келісім
    ларының қатысуымен жүзеге              бойынша), БП
    асыру мүмкiндiгiн                      (келісім
    құрастыру                              бойынша), ІІМ,
                                           ҰҚК (келісім
                                           бойынша), ҚПА,
                                           ӘдМ және басқа
                                           мүдделі
                                           мемлекеттік
                                           органдар

61-1 "Алқабилер туралы"      Заң жобасы  Әділетмині,     2005
      Қазақстан Республикасы             ЖС              жылғы
      Заңының жобасын әзірлеу            (келісім        2-тоқсан
                                          бойынша)

61-2 "Қазақстан              Заң жобасы  Әділетмині,     2005
      Республикасының кейбір             ЖС              жылғы
      заңнамалық актілеріне              (келісім        2-тоқсан
      алқабилер соты                     бойынша)
      институтын енгізу
      мәселелері бойынша
      өзгерістер мен
      толықтырулар енгізу
      туралы" Қазақстан
      Республикасы Заңының
      жобасын әзірлеу

62  Қазақстан Республикасы    Нормативтік  БП (келісім    2003-2005
    Конституциясының          құқықтық     бойынша), ӘдМ  жылдар
    16-бабында көзделген      кесімдердің  ІІМ
    азаматтардың жеке бостан. жобалары
    дығының кепiлдiгiн iске
    асыру үшін жағдайлар жасау

63  Қамауға алуға баламалы    Нормативтік  ІІМ, ҰҚК,      2004-2005
    (кепiлдiк, үйде қамау)    құқықтық     (келісім       жылдар
    қылмыстың алдын алу       кесімдердің  бойынша),ЭСЖҚА,
    шаралары тетiгiн          жобалары     БП (келісім
    егжей-тегжейлi                         бойынша)
    регламенттеу

64  Бас бocтандығынан айыру   Нормативтік  ӘдМ, ЕХҚМ      2003-2005
    орындарынан босатылған    құқықтық                    жылдар
    адамдарды әлеуметтiк      кесімдердің
    бейiмделуге, әлеуметтiк   жобалары
    бейiмделу жөнiндегi
    тиiстi орталықтардың
    жұмыс iстеуiне бағыттал.
    ған нормативтiк құқықтық
    кесiмдерді әзiрлеу

65  "Қазақстан Республика.    Заң жобасы   ӘдМ,           2003 жыл
    сындағы шетелдiк және                                 3-тоқсан
    халықаралық қорлар мен
    үкіметтiк емес ұйымдар.
    дың қызметi туралы"
    Қазақстан Республикасы
    Заңының жобасын әзiрлеу

66 "Заңсыз жолмен алынған     Заң жобасы   БП (келісім    2005
    кірістерді заңдастыруға                бойынша),      жылғы
    (жылыстатуға) және                     ЭСЖҚА          3-тоқсан
    терроризмді қаржыланды-                (келісім
    руға қарсы ic-қимыл                    бойынша),
    туралы"                                Қаржымині,
    Қазақстан Республикасы                 ІІМ, ҰБ
    Заңының жобасы                         (келісім
                                           бойынша),
                                           ҰҚК
                                           (келісім
                                           бойынша),
                                           ҚҚА
                                           (келісім
                                           бойынша)

66-1 "Қазақстан               Заң жобасы  БП (келісім     2005
      Республикасының                     бойынша),       жылғы
      кейбір заңнамалық                   ЭСЖҚА           3-тоқсан
      актілеріне заңсыз                   (келісім
      жолмен алынған                      бойынша),
      кірістерді заңдастыруға             Қаржымині,
      (жылыстатуға) және                  ІІМ, ҰБ
      терроризмді қаржылан-               (келісім
      дыруға қарсы ic-қимыл               бойынша),
      мәселелері бойынша                  ҰҚК
      өзгерістер мен                      (келісім
      толықтырулар енгізу                 бойынша),
      туралы" Қазақстан                   ҚҚА
      Республикасы Заңының                (келісім
      жобасы                              бойынша)

67  Салық заңнамасын, соның   Нормативтік  ҚМ, КБА        2003
    iшiнде оның ережелерiнiң  құқықтық                    жылғы
    нақтылығы мен айқындылы.  кесімдердің                 3-тоқсан
    ғын, салық ауыртпалығы.   жобалары
    ның төмендеуiн,
    "көлеңкелi" айналымдарды
    заңдастыруды, салық
    төлеуден жалтаруды бол.
    дырмауды қамтамасыз ету
    мақсатында жетiлдiру.
    Салық тексерiстерiн
    жүргiзу әдiстемесiн
    жетілдiру

68  Қылмыстық-атқару жүйесi.  Нормативтік  ӘдМ            2003 жыл
    нiң нормативтiк құқықтық  құқықтық
    базасын жетілдіру         кесімдердің
                              жобалары

69  Сыбайлас жемқорлық        Заң жобасы   БП (келісім    2002
    қылмыстарының шеңберiн,                бойынша), ЖС   жылғы
    аса ауыр емес қылмыстарға              (келісім       4-тоқсан
    жататын құқық бұзушылық.               бойынша), ҰҚК
    тардың қылмыстық сипатын               (келісім
    одан әрi анықтау, мүлiк.               бойынша) ІІМ,
    тiк санкцияларды қолда.                ҚПА
    нуды, бас бостандығынан
    айыруға байланысты емес
    жазаларды қолдануды
    кеңейту бөлігінде
    "Қазақстан Республикасы.
    ның кейбiр заң актілерiне
    сыбайлас жемқорлыққа
    қарсы күрес мәселелерi
    бойынша өзгерiстермен
    толықтырулар енгiзу
    туралы" Қазақстан
    Республикасы Заңының
    жобасын әзiрлеу

70  Жеке меншiк құқықтарын    Үкіметке     БП (келісім    Жарты-
    бұзу мен кәсiпкерлiк      ақпарат      бойынша), ІІМ, жылда
    қызметке қатысушылардың                ЭСЖҚА, ЭБЖМ    1 рет
    қызметіне заңсыз
    араласудың жолын кесу
    жөнiнде шаралар қабылдау

71  Құқық қорғау органдары.   Президент    БП (келісім    2006
    ның қызметiн жетiлдiру    Жарлығының   бойынша), ІІМ, жыл
    жөнiндегi бағдарламаны    жобасы       ҰҚК (келісім
    әзiрлеу                                бойынша),
                                           ЭСЖҚА (келісім
                                           бойынша), КБА

72  "Қазақстан Республикасы.  Заң жобасы   ҚМ             2004
    ның кейбiр заң актiлерi.                              жылғы
    не әскери iстерді жетіл.                              1-тоқсан
    дiру мәселелерi бойынша
    өзгерiстер енгiзу туралы"
    Қазақстан Республикасы
    Заңының жобасын әзiрлеу

73  Азаматтардың конституция. Үкіметке     БП (келісім    2002
    лық құқықтары мен         ақпарат      бойынша), ІІМ, жылғы
    бостандықтарын, заңды                  ӘдМ, ҰҚК       4-тоқсан
    тұлғалар мен мемлекеттiң               (келісім
    заңды мүдделерiн қорғау                бойынша), ҚПА,
    жөнiндегi жұмыстардың                  КБА
    нақты нәтижелерiн есепке
    алу мақсатында құқық
    қорғау органдарының
    қызметiн бағалау
    өлшемдерiн әзiрлеу

74  Анықтау және алдын ала    Заң жобасы   БП (келісім    2003
    тергеу рәсiмдерiн                      бойынша), ІІМ, жылғы
    жеңілдету, анықтауды                   ӘдМ, ҰҚК       2-тоқсан
    қолдану саласын кеңейту,               (келісім
    қылмыстық саясатты одан                бойынша), ҚПА,
    әрi iзгілендiру, тарап.                КБА
    тардың татуласу инсти.
    тутын неғұрлым кеңiнен
    енгiзу мақсатында
    заңнамалық кесiмдерге
    өзгерiстер мен
    толықтырулар енгiзу

75  Ішкі істер органдарына    Үкіметке     ӘдМ, ІІМ, БП   2003
    сот сараптамасының        ақпарат      (келісім       жылғы
    жекелеген түрлерiн                     бойынша)       3-тоқсан
    жүргiзу құқығын берудiң
    орындылығы туралы
    мәселелерiн қарау

76  Әртүрлi санаттағы         Нормативтік  ІІМ, БП        2003
    адамдарды iздестiруге     құқықтық     (келісім       жылғы
    және оған барлық мүдделi  кесімдердің  бойынша), ҰҚК  2-тоқсан
    мемлекеттiк органдардың   жобалары     (келісім
    қатысуына байланысты                   бойынша), ҚПА
    нормативтік құқықтық
    кесiмдердi нақтылау

77  Құқыққа қарсы қол         Заң жобасы   ІІМ, ҚПА, ӘдМ, 2003
    сұғушылықтан қорғауға                  БП (келісім    жылғы
    арналған азаматтардың                  бойынша), ҰҚК  3-тоқсан
    құқықтарын iске асыру,                 (келісім
    азаматтардың құқық                     бойынша)
    тәртiбiн қамтамасыз
    етуге қатысуы
    мақсатында олардың
    белсендiлiгiн арттыру
    үшін құқықтық жағдайлар
    жасау

78  Нашақорлық және есiрткi   Нормативтік  ӘдМ, ІІМ, ДСМ  2003
    бизнесiнiң алдын алу      құқықтық                    жылғы
    және оның жолын кесу      кесімдердің                 2-тоқсан
    мақсатында есiрткi        жобалары
    құралдарының,
    психотроптық заттар
    мен прекурсорлардың
    заңсыз айналымына
    байланысты қызметтi
    регламенттейтiн
    нормативтiк құқықтық
    кесiмдерге өзгерiстер
    мен толықтырулар енгiзу

79  Есiрткi бизнесiне қарсы   Конференция  ӘдМ, ІІМ, ДСМ, 2003
    күрес жөніндегі ақпарат,               СІМ            жылғы
    тәжiрибе және әдiс                                    маусым-
    алмасу мақсатында ТМД                                 шілде
    арнайы бөлiмшелерi
    өкілдерiнiң қатысуымен
    конфeренция өткiзу

80  алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.02.09. N 95 қаулысымен

81  Сот әкiмшiлiгi және сот   Нормативтік  Жоғарғы Сот    2003-2004
    кесiмдерiн орындау        құқықтық     жанындағы Сот  жылдар
    бойынша сот орындаушыла.  кесімнің     әкімшілігі
    ры мен приставтарының,    жобасы       жөніндегі
    аудандық құрылымдық                    комитет
    аумақтық органдар
    қызметiнiң бiрыңғай
    жүйесiн құру мақсатында
    атқарушылық iс жүргiзу
    және соттар мәртебeci
    туралы заңнаманы
    жетілдiру жөнiндегі
    іс-шараларды жүзеге
    асыру

82  Аралық соттар қызметiн    Заң жобасы   ӘдМ            2003
    заңнамалық регламенттеу                               жылғы
                                                          2-тоқсан

83  Сот кесiмдерiнiң          Нормативтік  Жоғарғы Сот    2003-2004
    орындалуы үшiн iс жүргiзу құқықтық     жанындағы Сот  жылдар
    сот бақылауын қолдануды   кесімдердің  әкімшілігі
    кеңейту мәселелерi жөнiн. жобалары     жөніндегі
    дегi нормативтiк құқықтық              комитет
    базаны жетілдiру

84  Сотқа түскен кезiнен      Ақпараттық-  Жоғарғы Сот    2004 жыл
    бастап сот iстерiнiң      талдау       жанындағы
    қозғалысын есепке алу     жүйесі       Сот әкімшілігі
    және бақылау, сот                      жөніндегі
    iстерiн автоматты түрде                комитет, ҚМ
    бөлу, сот шешiмдерiнiң
    дерекқорын қалыптастыру,
    сот стaтистикасының
    автоматты жинағын жүргi.
    зу, iстердi орындау және
    оларды мұрағатқа тапсыру,
    электронды құжат айналы.
    сын енгiзу үшiн жергiлiк.
    тi жерлерде сот органда.
    рының "Coт әкімшілігі"
    республикалық автомат.
    тандырылған
    ақпараттық-талдау жүйесiн
    құру және енгiзу.
    Облыстық соттарда
    ақпараттандыру бөлiмдерiн
    құру

85  Бiлiктiлiктi арттыру      Нормативтiк  Жоғарғы Сот    2004 жыл
    институты базасында Сот   құқықтық     жанындағы
    төрелiгi академиясын      кесімнің     Сот әкімшілігі
    құру                      жобасы       жөніндегі
                                           комитет

86  Қылмыстық iстер,          Халықаралық  БП (келісім    2003-2005
    сондай-ақ экстрадициялар  шарттардың   бойынша), ІІМ, жылдар
    бойынша құқықтық көмек    жобалары     ҰҚК, СІМ, ӘдМ
    туралы халықаралық,
    шарттардың жобаларын
    әзiрлеу

87  Азаматтық, әкiмшiлiк      Халықаралық  ӘдМ, БП (келі. 2003-2005
    iстер және т.б. бойынша   шарттардың   сім бойынша),  жылдар
    құқықтық көмек туралы     жобалары     ІІМ, ҰҚК, СІМ
    халықаралық шарттардың
    жобаларын әзiрлеу

88  Қылмысқа қарсы күресте    Халықаралық  ІІМ, БП        2003-2005
    ынтымақтастық туралы      шарттардың   (келісім       жылдар
    халықаралық шарттардың    жобалары     бойынша), ҰҚК
    жобаларын дайындау                     (келісім
                                           бойынша), СІМ

89  Ақпараттық қауiпсiздiктi  Халықаралық  ҰҚК (келісім   2003-2005
    өзара қамтамасыз ету      шарттардың   бойынша), БП   жылдар
    саласындағы ынтымақтас.   жобалары     (келісім
    тық туралы халықаралық                 бойынша),
    келiсiмдер жасау                       СІМ

90  Шарттық-құқықтық базаны   Халықаралық  ІІМ, ДСМ,      2003-2005
    жетiлдiру, нашақорлыққа   шарттардың   СІМ            жылдар
    және есiрткi бизнесiне    жобалары
    қарсы күрес саласындағы
    екі жақты және көп жақты
    келiсiмдерге қол қою

91  Шекарааралық су ағындары  Халықаралық  ҚОҚМ, СІМ      2003-2005
    мәселелерi жөнiндегi      шарттардың                  жылдар
    халықаралық шарттардың    жобалары
    жобаларын дайындау

92  ЕурАзЭҚ-қа мүше-мемлекет. Нормативтік  ӘдМ, СІМ,      Тұрақты
    тердiң ұлттық заңнамасын  құқықтық     мүдделі
    үйлестіру (жақындастыру,  кесімдердің  мемлекеттік
    біріздендіру) процесіне   жобалары     органдар
    қатысу

93  Көші-қон үдерістерін      Халықара-    ЕХҚМ             2008-
    реттеу жөніндегі халық-   лық                           2009
    аралық шарттардың         шарттар-                      жылдар
    жобаларын әзірлеу         дың
                              жобалары
 
94  Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.11.27. N 1095 қаулысымен.
 
95  "Қазақстан Республика-    Заң жобасы   ІІМ              2008
    сының Қылмыстық іс                                      жылғы
    жүргізу кодексіне айқын                                 3-тоқсан
    қылмыстар туралы іс
    жүргізу мәселелері бойынша
    толықтырулар енгізу туралы"
    Қазақстан Республикасы
    Заңының жобасын әзірлеу
 
96  "Құқық бұзушылықтардың    Заң жобасы   ІІМ              2008
    алдын алу туралы"                                       жылғы
    Қазақстан Республикасы                                  4-тоқсан
    Заңының жобасын әзірлеу
 
97  Процессинг орталықта-     Инвести-     ІІМ,             2009-
    рымен жол қозғалысы       циялық       облыс-           2010
    ережелері бұзушылық-      жоба         тардың,          жылдар
    тарын бейнеқадағалау                   Астана
    және тіркеу жүйелерін                  және
    енгізу                                 Алматы
                                           қалалары-
                                           ның
                                           әкімдері
 
98  Қазақстан Республика-     Заң жобасы   ӘдМ              2008
    сының кейбір заңнамалық                                 жылғы
    актілеріне аралық соттар                                қараша
    және халықаралық коммер-
    циялық төрелік қызметін
    жетілдіру мәселелері
    бойынша өзгерістер мен
    толықтырулар енгізу
    жөніндегі Қазақстан
    Республикасы Заңының
    жобасын әзірлеу
 
99  Адамның және азаматтың    Қазақстан    ЖС               2009
    құқықтары мен бостандық-  Республи-    (келі-           жылғы
    тарының сақталуына, қыл-  касы         бойын-           4-тоқ-
    мыстық процестің сотқа    Прези-       ша)              сан
    дейінгі сатысында тер-    дентінің
    геу әрекеттеріне және     Әкімшілігі-
    азаматтардың конститу-    не
    циялық құқықтары мен      ұсыныстар
    бостандығын шектейтін
    жедел-іздестіру іс-
    шараларына (тінту,
    мүлікке, почтателеграф-
    тық хат-хабарларына
    тыйым салу т.б.) санкция
    беруді судьялардың құ-
    зыретіне беру жолымен
    сот бақылауын кеңейту
 
100 Атқарушылық іс жүргізу    Норматив-    СӘК              2008
    туралы заңнаманы жетіл-   тік          (келі-           жылғы
    діру, Қазақстан Респу-    құқықтық     сім              3-тоқ-
    бликасының "Атқарушылық   актілер-     бойын-           сан
    іс жүргізу және сот       дің          ша)
    орындаушыларының мәрте-   жобалары
    бесі туралы" (жаңа
    редакция) және "Қазақ-
    стан Республикасының
    кейбір заңнамалық акті-
    леріне атқарушылық іс
    жүргізу мәселелері
    бойынша өзгерістер мен
    толықтырулар енгізу
    туралы" заңдарының жо-
    баларын әзірлеу
 
101 Сайлау процесін ұйым-     Заң жобасы   ӘдМ,             2008
    дастыруды одан әрі                     ОСК              жылғы
    жетілдіру, бұқаралық                   (келі-           4-тоқ-
    ақпарат құралдарының                   сім              сан
    кандидаттардың және                    бойын-
    саяси партиялардың                     ша),
    сайлау науқандарын тең                 МАМ
    негізде объективті жа-
    риялау үшін жауапкерші-
    лігін арттыру мақсатында
    "Қазақстан Республика-
    сындағы сайлау туралы"
    Қазақстан Республикасының
    Конституциялық заңына
    өзгерістер мен толықты-
    рулар енгізу туралы"
    Қазақстан ұдайы Республи-
    касы Заңының жобасын
    әзірлеу
 
102 Қолданыстағы заңнаманы    Үкіметке     Мүдделі          ұдайы
    жүйелендіру, оны ескір-   ақпарат      мемлекет-
    ген және қайталанатын                  тік
    нормалардан босату,                    органдар
    қоғамдық қатынастардың
    кейбір салаларындағы
    кемшіліктерді құқықтық
    реттеудегі толықтыру,
    тұтастай алғанда тікелей
    қолданылатын нормаларды
    енгізу және заңнамалық
    актілер деңгейінде қо-
    ғамдық қатынастарды мұ-
    қият регламенттеу арқы-
    лы заңдардағы және заң-
    ға тәуелді норма шыға-
    рудағы сілтеме ережелерін
    барынша азайту, норма шы-
    ғару қызметін ғылыми пы-
    сықтау жөніндегі шара-
    ларды күшейту
__________________________________________________________________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады