Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң республикалық бюджеттiк бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекiту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 14 желтоқсан N 1318

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi  Заңының 24-1-бабының 1-2-тармағына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк басқару жүйесiн одан әрi жетiлдiру шаралары туралы" 2002 жылғы 28 тамыздағы N 931 Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 1-11-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгінiң республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы 2002 жылдың 1 қазанынан бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 
2002 жылғы 14 желтоқсандағы   
N 1318 қаулысына        
1-қосымша            

Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк
жоспарлау министрлiгi

2002 жылға арналған Республикалық бюджеттiк бағдарламаның ПАСПОРТЫ
001 "Әкiмшiлiк шығындар туралы"

      1. Бағдарламаның құны: 190 265 мың теңге (жүз тоқсан миллион екi жүз алпыс бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шiлдедегi N 453-І  Заңының 21-25-баптары; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының жүйесiн одан әрi ықшамдау шаралары туралы" 1999 жылғы 22 қаңтардағы N 29  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк бюджет есебiнен қаржыланатын Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерiнiң бiрыңғай еңбекақы төлемiнiң жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi туралы" 2002 жылғы 4 қыркүйектегi N 970  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Жүктелген функцияларды барынша тиiмдi орындауға қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi аппаратының қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң аппаратын ұстау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!  Бағдарламаны (кіші  !Іске !  Жауапты
/! лама  !бағ. !малардың !    бағдарламаны)     !асыру!орындаушылар
с! коды  !дар. !(кіші    ! іске асыру жөніндегі !мер. !
N!       !лама.!бағдарла.!     іс-шаралар       !зімі !
!       !коды !малардың)!                      !     !
!       !     !атауы    !                      !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !     4   !          5           !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
    001        Әкiмшiлiк   351 бiрлiк мөлшерінде Жыл    Қазақстан
               шығындар    бекiтiлген штат       бойы   Республика.
                           санының лимитiне             сының
          001  Орталық     сәйкес Қазақстан             Экономика
               органның    Республикасының Эко.         және
               аппараты    номика және бюджет.          бюджеттік
                           тiк жоспарлау                жоспарлау
                           министрлiгінiң орта.         министрлігі
                           лық аппаратын ұстау
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiне жүктелген функцияларды сапалы және дер кезiнде орындау.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 
2002 жылғы 14 желтоқсандағы   
N 1318 қаулысына        
2-қосымша            

Қазақстан Республикасының
Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi

2002 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаның ПАСПОРTЫ 030 "Мемлекеттiк қаржыны жоспарлау және
перспективалы болжамдау саласындағы
қолданбалы зерттеулер"

      1. Бағдарламаның құны: 63 730 мың теңге (алпыс үш миллион жетi жүз отыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2001 жылғы 15 желтоқсандағы  Заңының 37-бабы, Қазақстан Республикасы Президентiнiң "2030 жылға дейiнгi Қазақстанның Даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi бұдан былайғы шаралар туралы" 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735  Жарлығының VIIІ бөлiмiнiң 3-тарауы, Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: 2010 жылға дейiнгi Стратегиялық даму жоспары мен Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Елдегi жағдай туралы және 2002 жылға арналған iшкi және сыртқы саясаттың негiзгi бағыттары туралы" жыл сайынғы Жолдауы барлық мемлекеттiк органдарда стратегиялық жоспарлаудың біртұтас көп деңгейлi жүйесiн қалыптастыру, бюджеттiк жоспарлаудың өрiсiн, оның әдiстемелiк және әдiстiк базасын кеңейту мен қабылданатын шешiмдердiң экономикалық мазмұнын күшейту бөлiгiнде алға қойған мiндеттердi iске асыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк қаржыны жоспарлау мен перспективалы болжамдаудың әдiстемелiк және әдiстiк базасын қалыптастыру; орта және ұзақ мерзiмдi бюджеттiк жоспарлау мен болжамдау жүйесiн жетiлдiру; халықаралық ғылыми-техникалық ынтымақтастықты дамыту; экономика салаларының (секторларының) жай-күйiн талдау және халықаралық тәжiрибенi ескере отырып, оның даму перспективаларын айқындау негiзiнде экономикалық өсу, оның iшiнде индустриялық даму "нүктелерiн" анықтау жөнiнде зерттеулер жүргiзу; Бюджет кодексiнiң жобасын әзiрлеу; Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгі жүйесi қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыру; жұмыста талдамалық әдiстердi қолдануды кеңейту, басқа елдердегi бюджеттiк жоспарлау жүйесiн зерделеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!  Бағдарламаны (кіші  !Іске !  Жауапты
/! лама  !бағ. !  малар  !    бағдарламаны)     !асыру!орындаушылар
с! коды  !дар. ! (кіші   ! іске асыру жөніндегі !мер. !
N!       !лама.!бағдарла.!     іс-шаралар       !зімі !
!       !коды ! малар)  !                      !     !
!       !     ! атауы   !                      !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !     4   !          5           !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   030        Мемлекеттік   Мына бағыттарда     Жыл    Қазақстан
               қаржыны       Халықаралық Қайта   бойы   Республика.
               жоспарлау     Құру және Даму             сының
               және          Банкімен бірге             Экономика
               перспекти.    шаралар орындау            және бюд.
               валы бол.     және бірлескен             жеттік
               жамдау ca.    талдамалық зерт.           жоспарлау
               ласындағы     теулерді қаржы.            министрлігі
               қолданба.     ландыруға үлестік
               лы зерт.      қатысу:
               теулер        1. Алынған оң
                             тәжiрибенi
                             Қазақстан жағдай.
                             ында ықтимал қол.
                             дану мақсатында
                             шет елдердегi
                             бюджеттiк заңдар
                             және қаржы құқы.
                             ғы, мемлекет
                             қаржысын басқару
                             принциптерi мен
                             әдiстерi саласын.
                             дағы қолданбалы
                             зерттеулер.
                             2. Бюджеттiк
                             заңдарды және
                             мемлекеттiк актив.
                             тердi басқару
                             әдiстерiн жетiлдi.
                             ру мәселесi
                             бойынша жұртшылық
                             пен ғылыми топтар.
                             дың пiкiрiн
                             зерделеу.
                             3. Экономика
                             салаларының
                             (секторларының)
                             жай-күйiн талдау
                             және халықаралық
                             тәжiрибенi ескере
                             отырып, оның
                             даму перспектива.
                             ларын айқындау
                             негiзiнде эконо.
                             микалық өсу,
                             оның iшiнде
                             индустриялық даму
                             "нүктелерiн"
                             анықтау жөнiнде
                             зерттеулер
                             жүргізу.
                             4. Бюджет Кодексi.
                             нiң жобасымен
                             жұмысты ұйымдас.
                             тыру жөнiнде
                             шаралар өткiзу
                             (оның iшiнде
                             Қазақстан
                             Республикасы
                             Президентiнiң
                             Іс басқармасына
                             ведомстволық
                             бағыныстағы
                             ұйымдардан
                             үй-жайлар мен
                             жабдықтар жалдау
                             және тиiстi
                             ұйымдардың
                             қызметiне ақы
                             төлеу).
                             5. Білiктiлiктi
                             арттыру бағдар.
                             ламаларын,
                             семинарлар,
                             тәлiмгерлiктен
                             өтудi және тәжiри.
                             бе алысуды әзiр.
                             леу және өткiзу
                             (оның iшiнде
                             тиiстi ұйымдардың
                             қызметiне ақы
                             төлеу, әдебиет
                             және басқа да
                             ақпарат көздерiн
                             сатып алу).
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      1) мемлекеттiк қаржыны басқару саласындағы шешiмдердiң сапасын жақсарту және олардың талдамалық негiздерiн күшейту;
      2) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi жүйесi қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыру;
      3) экономикалық өсу, оның iшiнде халықаралық тәжiрибенi ескере отырып индустриялық даму "нүктелерiн" анықтау жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу;
      4) Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi жүйесi қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыру;
      5) Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң мемлекеттiк қаржыны басқару саласындағы халықаралық тәжiрибенi алмасу нәтижесiнде ақпаратпен қамтамасыз етiлуiн күшейту.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 
2002 жылғы 14 желтоқсандағы   
N 1318 қаулысына        
3-қосымша            

Қазақстан Республикасының Экономика және
бюджеттiк жоспарлау министрлiгi

2002 жылға арналған
Республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ
032 "Экономика саласындағы қолданбалы ғылыми
зерттеулер"

      1. Бағдарламаның құны: 75 000 мың теңге (жетпiс бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "2030 жылға дейiнгi Қазақстанның Даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" 1998 жылғы 28 қаңтардағы Жарлығы; "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған iс-әрекетiн жүзеге асыру жөнiндегi шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Қазақстан - 2030" елдiң даму стратегиясын, 2001-2005 жылдарға арналған индикативтi жоспарды жалпы экономикалық, салааралық, аймақтық, сыртқы экономикалық проблемаларды шешу бөлiгiнде iске асыру жөнiндегi шаралар мен тетiктердi жасау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстанның экономикалық даму стратегиясын iске асыруды ғылыми-әдiстемелiк жағынан қамтамасыз ету, әлеуметтiк-экономикалық проблемаларға талдау жасау, ел халқының тұрмыс сапасын арттыруға бағытталған шаруашылық жүргiзудiң тиiмдi экономикалық тетiктерiн қалыптастыру. Елдiң, аймақтардың және салалардың мемлекеттiк макроэкономикалық, инвестициялық, әлеуметтік-экономикалық дамуына ұсыныстар әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!  Бағдарламаны (кіші  !Іске !  Жауапты
/! лама  !бағ. !малардың !    бағдарламаны)     !асыру!орындаушылар
с! коды  !дар. ! (кіші   ! іске асыру жөніндегі !мер. !
N!       !лама.!бағдарла.!     іс-шаралар       !зімі !
!       !коды !малардың)!                      !     !
!       !     ! атауы   !                      !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !     4   !          5           !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
    032        Экономика     Мынадай негізгi     Жыл    Қазақстан
               саласындағы   бағыттар бойынша    бойы   Республика.
               қолданбалы    25 тақырыпта 2002          сының
               ғылыми        жылы экономика             Экономика
               зерттеулер    саласында қолдан.          және
                             балы ғылыми                бюджеттік
                             зерттеулер жүргiзу:        жоспарлау
                             1. Қазақстан               министрлігі
                             Республикасының
                             әлеуметтiк-эконо.
                             микалық дамуының
                             жай-күйi және
                             перспективалары
                             2. Дүниежүзiлiк
                             экономиканың
                             жай-күйі оның
                             дамуының болжамы;
                             3. Елдiң әлеумет.
                             тiк-экономикалық
                             дамуының тұжы.
                             рымдамалары,
                             жоспарлары, бағ.
                             дарламалары
                             бойынша әдiстеме.
                             лiк ұсыныстар
                             мен ұсынымдар
                             әзiрлеу.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Yкiметтiң экономикалық саясатының әртүрлi бағыттары бойынша шешiмдер қабылдау кезiнде Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң ақпаратпен қамтамасыз етiлуiн күшейту; ТМД елдерiмен саясаттың негiздiлiгiн арттыру; экономикалық өсудi жеделдету жағдайында елдiң экономикалық қауiпсiздiгiне қатысты ахуалды қадағалау.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 
2002 жылғы 14 желтоқсандағы   
N 1318 қаулысына        
4-қосымша            

Қазақстан Республикасының Экономика
және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi

2002 жылға арналған
Республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ
036 "Қазақстан Республикасының инновациялық даму
бағдарламасы"

      1. Бағдарламаның құны: 13 100 мың теңге (он үш миллион жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "2000-2002 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң Iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367  қаулысы , Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасының инновациялық даму бағдарламасын бекiту туралы" 2001 жылғы 10 мамырдағы N 617  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ғылым мен техниканың жетiстiктерін пайдалану негізiнде ел экономикасының дамуы үшін қажеттi жағдай және қолайлы орта құру, теңгермелi өндiрiстiк инфрақұрылымды құру және жоғары технологиялық экспорттық өнiмге елдің жиынтық ұлттық өнiмiнде шикiзатты құрайтын бөлiгiнде кезең-кезеңмен ауыстыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: экономиканың басымды ғылыми-техникалық дамуын қамтамасыз ету; экономиканың шикiзат емес салаларын қалыптастыру; инновациялық қызметтiң мемлекеттiк қолдау және өндiрiстiк кәсiпкерлiк қызметтiң басыңқы даму жүйесiн қалыптастыру; өнеркәсiптi технологиялық жаңартуды жүргiзу және экспорттық бағытталған ғылымды қажет ететiн өндiрiстi құру; инновациялық қызметтiң инфрақұрылымын қалыптастыру; шағын бизнес субъектiлерiнiң инновациялық саласына тарту; инновациялық қызметтi кадрлық қамтамасыз ету; экономиканың инновациялық дамуының басымдығын қамтамасыз ететiн инновациялық қызметтiң нормативтiк құқықтық базасын қалыптастыру; халықаралық ғылыми-техникалық ынтымақтастық.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!  Бағдарламаны (кіші  !Іске !  Жауапты
/! лама  !бағ. !малардың !    бағдарламаны)     !асыру!орындаушылар
с! коды  !дар. ! (кіші   ! іске асыру жөніндегі !мер. !
N!       !лама.!бағдарла.!     іс-шаралар       !зімі !
!       !коды !малардың)!                      !     !
!       !     ! атауы   !                      !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !     4   !          5           !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
    036        Қазақстан     1. Конкурстық       1-4    Қазақстан
               Pecпублика.   таңдау тетіктерін   тоқсан Республика.
               сының инно.   және инновациялық          сының
               вациялық      жобаларды сарап.           Экономика
               даму          тауды әзірлеу              және
               бағдарламасы  және енгізу                бюджеттік
                             2. Технопарктiң     1-2    жоспарлау
                             стандартын -        тоқсан министрлігі
                             моделiн әзiрлеу
                             3. Инновациялық     1-4
                             менеджмент          тоқсан
                             бойынша норматив.
                             тiк және әдiсте.
                             мелiк материал.
                             дарды және
                             оқулықтарды
                             дайындау және
                             көбейту
                             4. Бiр республи.    1-4
                             калық семинарды     тоқсан
                             және екi оқытатын
                             куpcты ұйымдастыру
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: конкурстық таңдау тетiктерiн және республикалық бюджеттен қаржыландыру үшiн инновациялық жобалардың сараптамасын өңдеу. Конкурстық таңдаудан және iске асыруға дайын сараптамадан өткен инновациялық жобалар тiзбесiн дайындау; Технопарктердi және технологиялық бизнес - инкубаторларды қалыптастыру ережесiн және Технопарктердi және технологиялық бизнес - инкубаторларды мемлекеттiк ресурстық қамтамасыз етудiң ережесiн әзiрлеу инновациялық инфрақұрылымды және республика экономикасының неғұрлым маңызды жекелеген инновациялық инфрақұрылым субъектiлерi үшiн мемлекеттiк қолдауды дамыту үшiн ұйымдық және құқықтық базаны құрады; инновациялық қызмет бойынша нормативтiк және әдiстемелiк материалдармен орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдарды, екiншi деңгейдегi банктердi, қоғамдық бiрлестiктердi, кәсiпкерлердi қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының мүддесiндегi инновациялық қызметтi iске асыруда бiрыңғай кешендi тәсiлдi әзiрлеуге мүмкiндiк бередi; орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдар, инновациялық менеджмент саласындағы экономиканың нақты және банктiк салалар кәсiпорындары қызметкерлерiнiң бiлiм және дағдыларды үйрену, жалпы республикалық семинар мен оқытатын курстар өткiзу жолымен инновациялық қызметтi iске асыру.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 
2002 жылғы 14 желтоқсандағы   
N 1318 қаулысына        
5-қосымша            

Қазақстан Республикасының Экономика
және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi

2002 жылға арналған
Республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ
037 "Қазақстанның энергетикалық секторында жоспарлау
және болжамдау жүйесiн жетiлдiру"

      1. Бағдарламаның құны: 1500 мың теңге (бiр миллион бес жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк сатып алу туралы" 1997 жылғы 16 шiлдедегi N 163/1  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi бұдан былайғы шаралар туралы" 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi туралы" 2002 жылғы 4 қыркүйектегi N 970  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: отын-энергетикалық секторды жоспарлау және болжамдау жүйесiн жетiлдiру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: отын-энергетикалық және өндiру секторы бойынша статистикалық деректердiң электрондық каталогтарын әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!  Бағдарламаны (кіші  !Іске !  Жауапты
/! лама  !бағ. !малардың !    бағдарламаны)     !асыру!орындаушылар
с! коды  !дар. ! (кіші   ! іске асыру жөніндегі !мер. !
N!       !лама.!бағдарла.!     іс-шаралар       !зімі !
!       !коды !малардың)!                      !     !
!       !     ! атауы   !                      !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !     4   !          5           !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   037        Қазақстанның  Отын-энергетикалық  Ақпан- Қазақстан
               энергетикалық және өндiру секторы наурыз Республика.
               секторында    бойынша статистика.        сының
               жоспарлау     лық деректердiң            Экономика
               және болжам.  электронды каталог.        және
               дау жүйесiн   тарын әзiрлеу үшiн         бюджеттік
               жетiлдіру     5-6 адам мөлшерiн.         жоспарлау
                             де (55 адам/күн)           министрлігі
                             сарапшылар мен
                             консультанттар
                             тарту
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: өндiру секторы бойынша қолма-қол жаңартылып отыратын статистикалық және талдамалық есептiлiк жасау және оны өндiргiш қуаттарды дамытуды жоспарлау мен болжамдауда одан әрi пайдалану.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 
2002 жылғы 14 желтоқсандағы   
N 1318 қаулысына        
6-қосымша            

Қазақстан Республикасының Экономика
және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi

2002 жылға арналған
Республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ
038 "Қазақстан Республикасында мемлекеттiк басқару
жүйесiн жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу, мемлекеттiк аппараттың жұмысын ұйымдастыру"

      1. Бағдарламаның құны: 1 400 мың теңге (бip миллион төрт жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк сатып алу туралы" 1997 жылғы 16 шiлдедегi N 163/I  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "2030 жылға дейiнгi Қазақстанның Даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi бұдан былайғы шаралар туралы" 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi туралы" 2002 жылғы 4 қыркүйектегi N 970  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк басқару және мемлекеттiк аппараттың жұмысын ұйымдастыру жүйесiн жетiлдiру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: әлеуметтiк-экономикалық көрсеткiштердi ұсыну және талдау кезiнде, сондай-ақ мемлекеттiк басқару жүйесiнде жоспарлау процесiн ұйымдастыру кезiнде ақпараттық технологияларды қолдану жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!  Бағдарламаны (кіші  !Іске !  Жауапты
/! лама  !бағ. !малардың !    бағдарламаны)     !асыру!орындаушылар
с! коды  !дар. ! (кіші   ! іске асыру жөніндегі !мер. !
N!       !лама.!бағдарла.!     іс-шаралар       !зімі !
!       !коды !малардың)!                      !     !
!       !     ! атауы   !                      !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !     4   !          5           !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
    038        Қазақстан     Әлеуметтiк-экономи. Ақпан- Қазақстан
               Pecпублика.   калық көрсеткiш.    наурыз Республика.
               сында мемле.  тердi ұсыну мен            сының
               кеттiк бас.   талдау кезiнде,            Экономика
               қару, мемле.  сондай-ақ мемле.           және
               кеттiк        кеттiк басқару             бюджеттік
               аппараттың    жүйесiнде жоспар.          жоспарлау
               жұмысын       лау процесін               министрлігі
               ұйымдастыру   ұйымдастыру
               жүйесiн       кезiнде ақпарат.
               жетiлдiру     тық технология.
               жөнiнде       ларды қолдану
               ұсыныстар     жөнiнде ұсыныстар
               әзiрлеу       әзiрлеу үшiн
                             10 адам (50 адам/
                             күн) мөлшерiнде
                             сарапшылар мен
                             консультанттар
                             тарту
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Экономиканың отын-энергетикалық және өндiру секторлары саласында мемлекеттiк басқару органдарының iс-қимылын жоспарлауды жетiлдiру.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 
2002 жылғы 14 желтоқсандағы   
N 1318 қаулысына        
7-қосымша            

Қазақстан Республикасының Экономика
және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi

2002 жылға арналған
Республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ
039 "Әлемдегi геосаяси және геоэкономикалық процестер мониторингi және олардың елдiң дамуының қазiргi жайына
және перспективасына ықпалын бағалау"

      1. Бағдарламаның құны: 1200 мың теңге (бip миллион екi жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк сатып алу туралы" 1997 жылғы 16 шiлдедегi N 163/1  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгі Даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi бұдан былайғы шаралар туралы" 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi туралы" 2002 жылғы 4 қыркүйектегi N 970  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: сыртқы сауда саласын модельдеу және реттеу, дүниежүзiлiк қаражат және тауар нарықтарының ел экономикасына ықпал етуi үшiн дүниежүзiлiк экономика бойынша деректер жинау мен өңдеудi жобалау-консультациялық тұрғыдан қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: дүниежүзiлiк экономикамен тығыз байланысқан экономика секторларында ахуалды жоспарлауда сыртқы экономикалық факторларды есепке алу әдiстемесiн жасау және оны одан әрi орындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!  Бағдарламаны (кіші  !Іске !  Жауапты
/! лама  !бағ. !малардың !    бағдарламаны)     !асыру!орындаушылар
с! коды  !дар. ! (кіші   ! іске асыру жөніндегі !мер. !
N!       !лама.!бағдарла.!     іс-шаралар       !зімі !
!       !коды !малардың)!                      !     !
!       !     ! атауы   !                      !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !     4   !          5           !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   039        Әлемдегi      Дүниежүзілік эконо. Наурыз Қазақстан
               геосаяси және мика бойынша дерек.        Республика.
               геоэкономика. терге қол жетiмдi.         сының
               лық процестер лiгiн жүйелеу,             Экономика
               мониторингі,  сыртқы экономика.          және
               елдiң дамуы.  лық қызметтi               бюджеттік
               ның қазiргі   талдамамен сүйе.           жоспарлау
               жай-күйi мен  мелдеу және                министрлігі
               перспектива.  модельдеу үшін
               сына олардың  5 адам мөлшерiнде
               ықпалын       (45 адам/күн)
               бағалау       сарапшылар мен
                             консультанттар
                             тарту.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: дүниежүзiлiк экономика бойынша тұрақты пайдаланылатын ақпарат көзiн қамтамасыз ету және дүниежүзiлiк факторлардың экономиканың жай-күйiне және оны жоспарлауға ықпал етуiн жүйелi түрде есепке алып отыру мүмкіндігі.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 
2002 жылғы 14 желтоқсандағы   
N 1318 қаулысына        
8-қосымша            

Қазақстан Республикасының Экономика
және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi

2002 жылға арналған
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ
500 "Қазақстан Республикасының Экономика және
бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң
ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу"

      1. Бағдарламаның құны: 26 743 мың теңге (жиырма алты миллион жетi жүз қырық үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк басқару жүйесiн одан әрi жетiлдiру жөнiндегi шаралар туралы" 2002 жылғы 28 тамыздағы N 931  Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "2000-2003 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының ақпараттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2000 жылғы 14 наурыздағы N 359  Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету, техникалық қолдау бағдарламамен қамтамасыз етудi сүйемелдеу және оны ағымдағы пысықтау, сондай-ақ компьютерлiк жабдықтарды қосалқы бөлшектермен, шығыс материалдарымен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жұмыс iстеп тұрған және iске қосылатын ақпараттық жүйелердi сүйемелдеу, әкiмшiлiк ету және қолдау, деректер беру, электрондық пошта, Интернет желiсi үшiн телекоммуникациялық қызметтер мен жабдықтарды сапалы түрде және дер кезiнде алып тұру;
      ақпараттық жүйелердi, кiшi жүйелердi және  дербес мiндеттердi сүйемелдеу;
      министрлiк жүйесiнiң және министрлiктің қосылған кабель жүйесiнiң есептеу және ұйымдық техникасы құралдарына, жергiлiктi eceптeу желiлерiне жүйелiк-техникалық қызмет көрсетудi жүзеге асыру;
      есептеу желiсiнiң ақпараттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету және ақпарат қорғау, оның iшiнде жасырын ақпаратты өңдеу кезiнде қорғау;
      Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң есептеу құралдары мен жабдықтарын қосалқы бөлшектермен және шығыс материалдарымен қамтамасыз ету;
      министрлiк қызметкерлерiн жүйелi және қолданбалы бағдарламалық оқыту;
      ақпараттық жүйеде жұмыс iстеу жөнiнде түпкiлiктi пайдаланушыларға консультация беру, iркiлiс жағдайларын талдау;
      Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң веб-сайтын қосу және пысықтау;
      авариялық және iркiлiс жағдайлар салдарынан немесе есептеу техникасы жұмыс істемей қалған кезде бүлiнген бағдарламалық қамтамасыз ету мен деректер базасын қалпына келтiру жөнiнде консультациялық және практикалық көмек алу;
      ақпараттық жүйелердi пайдалану барысында анықталған ықтимал кемшiлiктердi немесе бағдарламалық қамтамасыз ету қателiктерiн жою;
      кешендi құру принциптерiн және деректер базасының құрылымын өзгертпей бағдарламалық қамтамасыз етудi пысықтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!  Бағдарламаны (кіші  !Іске !  Жауапты
/! лама  !бағ. !малардың !    бағдарламаны)     !асыру!орындаушылар
с! коды  !дар. ! (кіші   ! іске асыру жөніндегі !мер. !
N!       !лама.!бағдарла.!     іс-шаралар       !зімі !
!       !коды !малардың)!                      !     !
!       !     ! атауы   !                      !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !     4   !          5           !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   500        Қазақстан     1. 2 жүйенi:        Жыл    Қазақстан
               Республика.   тұтастырылған және  бойы   Республика.
               сының         ақпараттық "Бюджет         сының
               Экономика     рәсiмдерiн басқару"        Экономика
               және бюд.     және "Сыртқы және          және
               жеттiк жос.   iшкi борышты               бюджеттік
               парлау ми.    басқарудың кешенді         жоспарлау
               нистрлiгiнiң  жүйесi", 7 кiшi            министрлігі
               ақпараттық    жүйенi және 4
               жүйелерiн     дербес мiндеттердi
               сүйемелдеу    сүйемелдеу.
                             2. 460 компьютерге,
                             210 принтерге,
                             420 ұйымдық және
                             телекоммуникация.
                             лық жабдыққа
                             техникалық қызмет
                             көрсету.
                             3. Министрлiк       ІV-
                             жүйесiнiң есептеу   тоқсан
                             жабдықтарын
                             қосалқы бөлшек.
                             термен және шығыc
                             материалдарымен
                             қамтамасыз ету.
                             4. Жабдықтарды      Жыл
                             жөндеу, монтаж.     бойы
                             дау, жеткiзiп
                             беру жөнiнде
                             тиiстi қызмет.
                             тер, шығыс
                             материалдары мен
                             жинақтаушы бөлшек.
                             тер алу.
                             5. Интернет         ІV-
                             қызметi.            тоқсан
                             6. www.strategy.    IV-
                             kz,                 тоқсан
                             www.minecon
                             om kz,
                             www.minfin.kz
                             вeб-caйттарын
                             қосу және пысықтау
                             және тиiстi бағдар.
                             ламалық өнiмдi
                             сатып алу.
                             7. Жабдықты, шығыс  Жыл
                             материалдарын және  бойы
                             қосалқы бөлшектер.
                             дi жөндеу, монтаж.
                             дау, жеткiзу
                             жөнiндегi тиiстi
                             қызмет көрсету.
                             лердi алу.
                             8. Интернет         IV-
                             қызметi.            тоқсан
                             9. Beб-сайтты қосу  IV-
                             және пысықтау және  тоқсан
                             тиiстi бағдарлама.
                             лық өнiмдi сатып
                             алу.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң ақпараттық жүйелерiн қолданбалы және жүйелiк қамтамасыз етудiң тиiмдi жұмыс iстеуi.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 
2002 жылғы 14 желтоқсандағы   
N 1318 қаулысына        
9-қосымша            

Қазақстан Республикасының Экономика
және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi

2002 жылға арналған
Республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ
501 "Қазақстанның демографиялық әлеуетi"
ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу"

      1. Бағдарламаның құны: 885 мың теңге (сегiз жүз сексен бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" 1997 жылғы 16 шiлдедегi N 163/1  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "2030 жылға дейiнгi Қазақстанның даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi одан кейiнгi iс-шаралар туралы" 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк демографиялық саясатының тұжырымдамасы туралы" 2000 жылғы 17 тамыздағы N 1272  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" 2002 жылғы 4 қыркүйектегi N 970  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: халықтың еңбек ресурстары және көшi-қон ағымының мониторингi және талдаудың ақпараттық жүйесiн жобалау-пайдаланулық сүйемелдеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: семантикалық дерекқордың техникалық ерекшелiгiн әзiрлеу, оны орнату, қондыру және консультациялық сүйемелдеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!  Бағдарламаны (кіші  !Іске !  Жауапты
/! лама  !бағ. !малардың !    бағдарламаны)     !асыру!орындаушылар
с! коды  !дар. ! (кіші   ! іске асыру жөніндегі !мер. !
N!       !лама.!бағдарла.!     іс-шаралар       !зімі !
!       !коды !малардың)!                      !     !
!       !     ! атауы   !                      !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !     4   !          5           !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
    501        "Қазақстан    Семантикалық дерек. Ақпан- Қазақстан
               Pecпублика.   қорды орнату үшін   наурыз Республика.
               сының         консультанттарды           сының
               демография.   тарту, 5 маманды           Экономика
               лық әлеуетi"  (35 адам/күн)              және
               ақпараттық    тартумен оны орнату        бюджеттік
               жүйесiн       және қондыру               жоспарлау
               сүйемелдеу                               министрлігі
-------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: халықтың еңбек ресурстарын талдау және көшi-қон ағымының мониторингi және талдау бөлiгiнде "Қазақстанның демографиялық әлеуетi" ақпараттық жүйесiн iске қосу.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 
2002 жылғы 14 желтоқсандағы   
N 1318 қаулысына        
10-қосымша           

Қазақстан Республикасының Экономика
және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi

2002 жылға арналған
Республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ
600 "Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң ақпараттық жүйесiн құру"

      1. Бағдарламаның құны: 177 031 мың теңге (жүз жетпiс жетi миллион отыз бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк басқару жүйесiн одан әрi жетiлдiру шаралары туралы" 2002 жылғы 28 тамыздағы N 931  Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "2000-2003 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының ақпараттық қауiпсiздігiн қамтамасыз етудiң мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2000 жылғы 14 наурыздағы N 359  Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк аппараттың жұмысын жақсарту, бюрократизммен күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi iс-шаралар туралы" 2000 жылғы 31 маусымдағы N 427  Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бюджеттiк-қаржы жоспарлаудың қазiргi заманғы ақпараттандыру деңгейiне жетуге бағытталған кешендi ақпараттандыруды жүргiзу, сондай-ақ қазiргi заманғы жаңартуды қамтамасыз ету және есептеу, коммуникациялық, желiлiк техника, жүйелiк бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарымен жарақтандыру, ақпараттық жүйелердi тұтастандыру және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: министрлiктiң ақпараттық жүйесiн әзiрлеу және құру, министрлiктiң қызметiн басқарудың автоматтандырылған жүйесiн құру, Жалпы пайдаланудағы дерекқорды (ақпараттық ресурстарды) құру, лицензиялық жүйелiк бағдарламалық қамтамасыз етудi және ақпаратты қорғаудың бағдарламалық құралдарын және оларды техникалық қолдауды сатып алу, сондай-ақ есептеу, желiлiк жабдықты, ұйымдық техниканы және Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң ақпаратты қорғаудың аппараттық-бағдарламалық құралдарын сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!  Бағдарламаны (кіші  !Іске !  Жауапты
/! лама  !бағ. !малардың !    бағдарламаны)     !асыру!орындаушылар
с! коды  !дар. ! (кіші   ! іске асыру жөніндегі !мер. !
N!       !лама.!бағдарла.!     іс-шаралар       !зімі !
!       !коды !малардың)!                      !     !
!       !     ! атауы   !                      !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !     4   !          5           !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
    600        Қазақстан     1. Құралдарды сатып ІІІ-IV Қазақстан
               Pecпублика.   алу:                тоқсан Республика.
               сының         а) есептеу техника.        сының
               Экономика     сы - 2 дана, тиiстi        Экономика
               және бюджет.  жабдықпен кластep;         және
               тiк жоспарлау компьютерлер - 100         бюджеттік
               министрлiгi.  дана; ноутбуктер -         жоспарлау
               нiң ақпарат.  22 дана; лазерлiк          министрлігі
               тық жүйесiн   принтерлер - 36
               құру          дана; сканерлер -
                             10 дана.
                             б) ұйымдық техника
                             - көбейту аппарат.
                             тары: 65 көшiрмеден
                             кем емесi - 3 дана;
                             40 көшiрмеден кем
                             емесi - 4 дана; 12
                             көшiрмеден кем
                             емесi - 2 дана;
                             құжаттарды жойғыш
                             - 5 дана;
                             гильотина - 1 дана;
                             факсимильдiк
                             аппарат - 8 дана.
                             в) жүйелiк бағдар.
                             ламалық өнiмдер,
                             басқару құралдарын
                             және желi монито.
                             рингiн және
                             өндiрiстiк қажеттi.
                             лiктегi ақпаратты
                             қорғауды қамтама.
                             сыз етудi сатып
                             алу.
                             2. Ақпараттық       Жыл
                             жүйелерді құру -    iшiнде
                             2 кiшi жүйе
                             3. Ақпараттық       IV-
                             жүйелерді енгізу -  тоқсан
                             2 кiшi жүйе
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: бюджеттiк-қаржылық жоспарлаудың қазiргi заманғы ақпараттандыру деңгейiн, жаңа технологиялық шешiмдер мен инструментальдық құралдар базасында мемлекеттiң талаптары мен мiндеттерiн қамтамасыз ету, сондай-ақ есептеу желiсi мен ақпаратты қорғауды тиiмдi басқару мен ресурстардың мониторингiн қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 
2002 жылғы 14 желтоқсандағы   
N 1318 қаулысына        
11-қосымша           

Қазақстан Республикасының Экономика
және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi

2002 жылға арналған
Республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ
602 "Қазақстанның демографиялық әлеуетi"
ақпараттық жүйесiн құру"

      1. Бағдарламаның құны: 1 115 мың теңге (бiр миллион жүз он бес мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" 1997 жылғы 16 шiлдедегi N 163/1  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "2030 жылға дейiнгi Қазақстанның даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi одан кейiнгi iс-шаралар туралы" 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк демографиялық саясатының тұжырымдамасы туралы" 2000 жылғы 17 тамыздағы N 1272  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" 2002 жылғы 4 қыркүйектегi N 970  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: халықтың еңбек ресурстары және көшi-қон ағымының мониторингi және талдаудың ақпараттық жүйесiн компьютерлiк техникамен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: компьютерлiк техниканы сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!  Бағдарламаны (кіші  !Іске !  Жауапты
/! лама  !бағ. !малардың !    бағдарламаны)     !асыру!орындаушылар
с! коды  !дар. ! (кіші   ! іске асыру жөніндегі !мер. !
N!       !лама.!бағдарла.!     іс-шаралар       !зімі !
!       !коды !малардың)!                      !     !
!       !     ! атауы   !                      !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !     4   !          5           !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
    602        "Қазақстан    Тауарларды сатып    Ақпан- Қазақстан
               Pecпубликасы. алу. Компьютерлер   наурыз Республика.
               ның демогра.  - 3 дана;                  сының
               фиялық        бейнекарттар - 5           Экономика
               әлеуетi"      дана; қатты диск -         және
               ақпараттық    1 дана.                    бюджеттік
               жүйесiн құру                             жоспарлау
                                                        министрлігі
-------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: "Көшi-қон ағымы, еңбек ресурстарын дамыту және орналастыру" ақпараттық жағдай кiшi жүйесiн және өндiрiстiк қуат пен еңбек ресурстарын дамытудың өзара байланысты жоспарлау үшiн оның бағдарламалық-аппараттық қолдауын құру.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады