Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 1 қазандағы N 867 Қаулысы

      "Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 20 тамыздағы N 383 Жарлығының 2-тармағын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.
      2. Мүдделі министрліктер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері:
      1) Іс-шаралар жоспарының тиісінше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;
      2) жарты жылда бір рет, есепті жарты жылдықтан кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігіне Іс-шаралар жоспарының іске асырылу барысы туралы талдамалы ақпарат берсін.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.08.04 N 796 Қаулысымен.
      3. Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі жарты жылда бір рет, есепті жарты жылдықтан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы жиынтық ақпарат берсін.
      Ескерту. 3-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.08.04 N 796 Қаулысымен.
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігіне жүктелсін.
      Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.08.04 N 796 Қаулысымен.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкіметінің
                                             2007 жылғы 1 қазандағы
                                                N 867 қаулысымен
                                                    бекітілген

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.07.30
N 722, 2009.05.15 N 731, 2009.12.30 № 2305 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз), 2010.08.04 N 796, 2010.12.31 N 1496 Қаулыларымен.

         Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысын
        дамытудың 2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік
      бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

Р/с
N

Іс-шара

Аяқтау
нысаны

Жауапты
орын-
даушылар

Орындалу
мерзімі

Болжамды
шығыстар

Қаржы-
ландыру
көзі

1

2

3

4

5

6

7

1. Ұйымдастыру іс-шаралары

1.1.

Тұрғын үй
құрылысының
өңірлік
бағдарламаларын
дайындау

Жер-
гілік-
ті
атқа-
рушы
орган-
дардың
қаулы-
лары

Облыс-
тар-
дың,
Астана
және
Алматы
қала-
лары-
ның
әкім-
дері

2007
жылғы
IV
тоқсан

Шығыс-
тар
бол-
жан-
байды


1.2.

Тұрғын үйдің
жалға берілетін
секторын дамыту
жөнінде ұсынымдар
әзірлеу және
жергілікті атқарушы
органдарға жіберу

Тұрғын
үйдің
жалға
бері-
летін
сек-
торын
дамыту
жөнін-
дегі
ұсы-
нымдар

ИСМ

2007
жылғы
IV
тоқсан

Шығыс-
тар
бол-
жан-
байды


1.2-1

Мемлекеттік жалға
берілетін тұрғын
үйлерден алынатын
жалдау ақысын
есептеу әдістемесін
бекіту

ИСМ-нің
бұйрығы

ИСМ

2008 жылғы III тоқсан

Шығыс-
тар
бол-
жан-
байды


1.3.

Тұрғын үй-құрылыс
кооперативтерін
құруда түсіндіру
жұмысын жүргізу
және азаматтарға
жәрдем көрсету

ҚТКШІА-ға
ақпарат

Облыс-
тар-
дың,
Астана
және
Алматы
қала-
лары-
ның
әкім-
дері

Жыл
сайын
10
шіл-
деден
және
10
қан-
тар-
дан
кешік-
тір-
мей

Шығыс-
тар
бол-
жан-
байды


1.4.

Коммерциялық
құрылыс
салушылармен
мемлекеттік-жеке
меншік әріптестік
қағидаттарында
елді мекендердің
аумақтарын салу

ҚТКШІА-ға
ақпа-
рат

Облыс-
тар-
дың,
Астана
және
Алматы
қала-
лары-
ның
әкім-
дері,
жеке
құры-
лыс
салу-
шылар

2008-
2011
жыл-
дар
жыл
сайын
10
шілде-
ден
және
10
қаң-
тардан
кешік-
тірмей

Тұрғын
үй
құры-
лысы
салы-
натын
аудан-
дардың
инже-
нер-
лік-
ком-
муни-
кация-
лық
инфра-
құры-
лымын
жоба-
лауға,
дамы-
туға
және
жай-
ласты-
руға
арнал-
ған
облыс-
тар-
дың,
Астана
және
Алматы
қала-
лары-
ның
жергі-
лікті
атқа-
рушы
орган-
дарына
көз-
делген
ныса-
налы
транс-
ферт-
тердің
бөлігі

Респу-
блика-
лық
бюджет

1.5.

Тұрғын үй
құрылысының
2008-2010 жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасының
іске асырылуына
бақылауды жүзеге
асыру жөнінде
мемлекеттік
комиссия құру
туралы Қазақстан
Республикасының
Президенті
Жарлығының
жобасын дайындау

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Прези-
денті
Жарлы-
ғының
жобасы

ИСМ,
ЭБЖМ,
Қаржы-
мині

2007
жылғы
қараша

Шығыс-
тар
бол-
жан-
байды


1.6.

Республикалық
бюджет есебінен
жергілікті
атқарушы органдарға
бюджеттік кредиттер
беру шарттарын
айқындау:
 
 
 
 
Астана қаласының жергілікті атқарушы органына сыйақының
(мүдденің) нөлдік ставкасы бойынша бюджет саласының қызметкерлері үшін
тұрғын үйді
жобалауға, салуға және (немесе) жеке құрылыс салушылардан сатып алуға бюджеттік
кредит беру
 
 
 
 
 
 
 
 


облыстардың,
Алматы қаласының
жергілікті атқарушы
органдарына
сыйақының (мүдденің)
нөлдік ставкасы бойынша салынатын 100 мектеп пен 100
аурухана қызметкерлері үшін тұрғын үйді жобалауға, салуға және (немесе) жеке құрылыс салушылардан сатып алуға бюджеттік
кредит беру

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіметі
қаулы-
сының
жобасы

ҚТКШІА, ЭДСМ,
Қаржы-
мині 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008-
2010
жылдар
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2008-
2010
жылдар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
млрд.
теңге,
оның
ішінде:
2008
жыл -
7,9
млрд.
теңге;
2009
жыл -
7,8
млрд.
теңге;
2010
жыл -
9,3
млрд.
теңге
 

24,8
млрд.
теңге,
оның
ішінде:
2008
жыл -
8,3
млрд.
теңге;
2009
жыл -
8,3
млрд.
теңге;
2010
жыл -
8,2
млрд.
теңге

Респу-
блика-
лық
бюджет

1.7.

Бюджеттік өтінімде
облыстардың,
Астана және Алматы
қалаларының
жергілікті атқарушы
органдарына
әкімдіктерде
кезекте тұрған
азаматтар үшін
мемлекеттік
жалға берілетін үйлерді жобалауға, салуға және (немесе) жеке құрылыс салушылардан сатып алуға нысаналы
трансферттер
көздеу

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
ақпарат

ҚТКШІА,
Қаржы-
мині,
ЭДСМ

2008-
2010
жылдар

29,101 млрд. теңге, оның ішінде: 2008 жылы - 8,734 млрд. теңге; 2009 жылы - 9,6 млрд. теңге; 2010 жылы - 10,767 млрд. теңге

Респу-
блика-
лық
бюджет

1.8.

Бюджеттік өтінімде
облыстардың,
Астана және Алматы
қалаларының
жергілікті атқарушы
органдарына тұрғын
үй құрылысы
салынатын
аудандардың
инженерлік-
коммуникациялық
инфрақұрылымын
жобалауға,
дамытуға, жайластыруға және (немесе) жеке құрылыс салушылардан сатып алуға нысаналы
трансферттер
көздеу

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
ақпарат

ҚТКШІА,
Қаржы-
мині,
ЭДСМ

2008-
2010
жылдар

90,487 млрд. теңге, оның ішінде: 2008 жылы - 29,905
млрд.
теңге;
2009
жылы -
30,108
млрд.
теңге;
2010
жылы -
30,474
млрд.
теңге

Респу-
блика-
лық
бюджет

1.9.

Бюджеттік
өтінімде Астана
және Алматы
қалаларының,
облыстардың
жергілікті
атқарушы
органдарына
инженерлік-
коммуникациялық
инфрақұрылымды
жобалауға, қайта жаңартуға және жөндеуге арналған
нысаналы трансферттер
көздеу

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
ақпарат

ҚТКШІА,
Қаржы-
мині,
ЭДСМ

2008-
2010
жылдар

9,960 млрд. теңге, оның ішінде: 2008 жылы - 5,0 млрд, теңге; 2009 жылы - 4,960 млрд, теңге

Респу-
блика-
лық
бюджет

1.10

Бюджеттік өтінімде Алматы облысында Алматы қаласының 4 серіктес қаласын дамыту жөнінде алдын ала жұмыстар
жүргізуге нысаналы
трансферттер
көздеу

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
ақпарат

ҚТКШІА,
Қаржы-
мині,
ЭДСМ

2008-
2010
жылдар

6 млрд.  818 млн. теңге, оның ішінде: 2008 жылы -   1 млрд.  026 млн. теңге;
2009 жылы - 2 млрд.  312 млн. теңге;
2010 жылы -   3 млрд. 480
млн.
теңге

Респу-
блика-
лық
бюджет

1.11

Бюджеттік
өтінімде Ақмола
облысында Астана қаласының серіктес қаласы ретінде Қосшы селосын дамыту жөнінде алдын ала жұмыстар жүргізуге нысаналы
трансферттер
көздеу

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
ақпарат

ҚТКШІА,
Қаржы-
мині,
ЭДСМ

2008-
2010
жылдар

8 млрд.  872 млн. теңге, оның ішінде: 2008 жылы - 633 млн. теңге; 2009 жылы - 3 млрд. 560 млн. теңге; 2010 жылы - 4 млрд.  679 млн. теңге

Респу-
блика-
лық
бюджет

1.12

Жергілікті
атқарушы
органдардың
баллдық жүйені
ескере отырып,
кредиттік қаражат есебінен салынған тұрғын үйді сату
ережесін әзірлеу

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіметі
қаулы-
сының
жобасы

Қаржы-
мині,
ЭБЖМ,
ИСМ,
ҚИК
(келі-
сім
бойын-
ша)

2008 жылғы IІІ тоқсан

Шығыс-
тар
бол-
жан-
байды


1.12-1

"Жергілікті атқарушы Қазақстан органдардың Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2008 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде салынған тұрғын үйлерді сату ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 19 шілдедегі N 711 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу

Қазақ-
стан
Респу-
бликасы
Үкіметі-
нің
қаулысы

Қаржы-
мині,
ИСМ,
ЭБЖМ,
Әділет-
мині

2009
жылғы
наурыз1.13

Тұрғын үй
құрылысының
2008-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік
бағдарламасы
шеңберінде
салынған тұрғын
үйді сату туралы
материалдарды
жергілікті
атқарушы
органдардың
интернет-ресурсында орналастыру және
мерзімді басылымда
жариялау

ҚТКШІА-ға
ақпарат

Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімде-
рі

Жыл
сайын
10
шілде-
ден
және
10
қаңтар-
дан
кешік-
тірмей

Шығыс-
тар
бол-
жан-
байды


2. Ипотекалық кредит беру жүйесін жетілдіру

2.1.

(Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.07.30. N 722 Қаулысымен)

2.2.

(Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.07.30. N 722 Қаулысымен)

2.3.

(Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.07.30. N 722 Қаулысымен)


Ипотекалық кредит
беру кезінде
бастапқы жарнаны
төлеу үшін
азаматтардың зейнетақы жарналарының
бөлігін пайдалану
мүмкіндігін қарастыру

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
ұсыныс-
тар
енгізу

Еңбек-
мині,
Қаржы-
мині,
ЭБЖМ,
ҚҚА
(келі-
сім
бойын-
ша)

2008
жылғы
IV
тоқсан

Шығыс-
тар
бол-
жан-
байды


2.4.

Бюджеттік өтінімде
ӘКК жарғылық капиталын ұлғайтуға қаражат көздеу

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
ақпарат

ИСМ,
ЭБЖМ,
Қаржы-
мині

2008
жыл

2008
жылы
15
млрд.
теңге


3. Тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесін дамыту

3.1.

ҚТҚЖБ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

Акциялардың эмиссиясын төлеу

ЭДСМ, Қаржымині, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), ҚТҚЖБ (келісім бойынша)

2008-2010 жылдар

10 млрд. 300 млн. теңге, оның ішінде: 2008 жылы - 6 млрд. 600 млн. теңге; 2009 жылы - 1 млрд. 900 млн. теңге; 2010 жылы - 1 млрд. 800 млн. теңге

Республикалық бюджет

3.2.

Республикалық бюджет есебінен бюджеттік кредит беру шарттарын айқындау

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасы

ЭДСМ, Қаржымині, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), ҚТҚЖБ (келісім бойынша)

2008-2010 жылдар

57 млрд. теңге, оның ішінде: 2008 жылы - 23 млрд. 560 млн. теңге; 2009 жылы - 18 млрд. 277 млн. теңге; 2010 жылы - 15 млрд. 163 млн. теңге

Республикалық бюджет

3.3.

"ТҚЖБ" АҚ және "ҚИК" АҚ акцияла-
рының мемлекеттік
пакеттерін "Қазына"
ОДҚ" АҚ-ның жарғылық капиталын
төлеуге беру мүмкіндігін қарау

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкіме-
тіне
ұсыныс
енгізу

Қаржымині
(жинақтау),
ЭБЖМ,
ИСМ,
Әділетмині, ҰБ
(келісім
бойынша),
ҚҚА
(келісім
бойынша),
"Қазына"
ОДҚ" АҚ
(келісім
бойынша)

2008 жыл-
дың ІІ
жарты-
жылдығы

Шығыстар
болжан-
байды


4. Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының
2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасын ақпараттық-түсіндіруді қамтамасыз ету

4.1.

Тұрғын үй
құрылысының
мемлекеттік
бағдарламасының
негізгі ережелерін
түсіндірумен
мерзімді баспада
мақалалар жариялау,
теледидар мен
радиода сөз сөйлеу

ҚТКШІА-ға
ақпарат

ҚТКШІА,
Қаржы-
мині,
ЖРА,
ҚИК
(келі-
сім
бойын-
ша),
ТҚЖБ
(келі-
сім
бойын-
ша)

Жыл
сайын
10
шілде-
ден
және
10
қаңтар-
дан
кешік-
тірмей

Шығыс-
тар
бол-
жан-
байды


4.2.

Республикалық
бюджеттің кредиттік
қаражаты есебінен
салынған тұрғын
үйді халыққа сату
ережесі бойынша
БАҚ-та "дөңгелек
үстелдер",
семинарлар,
конференциялар және
түсіндірулер
өткізу

ҚТКШІА-ға
ақпарат

Қаржы-
мині,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкім-
дері

Жыл
сайын
10
шілде-
ден
және
10
қаңтар-
дан
кешік-
тірмей

Шығыс-
тар
бол-
жан-
байды


4.3.

ИСМ-нің
интернет-ресурсында ай
сайын Тұрғын үй
құрылысының
2008-2010 жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасының
іске асырылу
барысы туралы
материалдар
орналастыру

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
ақпарат

ҚТКШІА

Жыл
сайын
25
шілде-
ден
және
25
қаңтар-
дан
кешік-
тірмей

Шығыс-
тар
бол-
жан-
байдыЖиыны: Тұрғын
үй құрылысын
дамытудың 2008-2010
жылдарға арналған
мемлекеттік
бағдарламасын
қамтамасыз етуге
арналған бюджет
қаражатының көлемі2008-
2010
жылдар

277,338
млрд.
теңге,
оның ішінде:
2008
жылы - 106,658
млрд.
теңге;
2009
жылы 86,817
млрд.
теңге;
2010
жылы -
83,863
млрд.
теңге

Респу-
блика-
лық
бюджет

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
      Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
      Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
      ҚҚА - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі
       ЖРА - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі
      ҚИК - "Қазақстандық ипотекалық компания" акционерлік қоғамы
      ТҚЖБ - "Қазақстанның тұрғын үй құрылысы жинақ банкі" акционерлік қоғамы
      ҚИККБҚ - "Қазақстандық ипотекалық кредиттерге кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамы
      ҚТКШІА - Қазақстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі
      ЭДСМ - Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі
      "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады