2004 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 1327 қаулысы

       РҚАО-ның ескертуі.  P031327 қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 cәуipдегі  Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етемін:

      1. 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасының Президенті Іс басқармасының 2004 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекітілсiн.

      2. Осы қаулы 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
420-қосымша        

       Ескерту. 420-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N  197K , 2004.12.06. N  197ае қаулыларымен.

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекет басшысының Премьер-Министрдiң және мемлекеттiк органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5175766 мың теңге (бес миллиард бiр жүз жетпiс бес миллион жетi жүз алпыс алты мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының Президентi туралы" 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңының  28 және   30-баптары ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградалары туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 12 желтоқсандағы Заңының  2-бабы ; "Қазақстан Республикасындағы азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" 1997 жылғы 19 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының  42-бабы ; "Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегi Заңының  15 және   25-баптары ; "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi  Заңының 3 ,  21,   22,   23,   24 және   25-баптары ; "Сақтандыру қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Заңының  4 және   7-баптары ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шiлдедегi (Ерекше бөлiгi) Азаматтық кодекстiң  803 ,  804 ,  809 ,  827 ,  828 және  831-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк бюджет есебiнен қамтылған, Қазақстан Республикасы органдары жұмысшыларының еңбекақысын төлеудiң бірыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық жағдайын жақсарту бойынша бiрінші кезектегi iс-шаралар туралы" 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 Қазақстан Республикасы Президентiнiң  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы Президентi Iс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарына көлiк қызметiн көрсету үшiн қызметтiк жеңіл автомобильдердi пайдалануды ретке келтіру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 27 мамырдағы N 663  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен марапаттауға ұсыну тәртiбi, оларды тапсыру, Қазақстан Республикасы мемлекеттiк наградалары құжаттарының үлгiлерi және Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградалары белгiлерiнiң бейнесi туралы Нұсқаулықты бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 8 қарашадағы N 90  өкiмi .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдiң және мемлекеттiң өзге де лауазымды тұлғаларының қызметiн қамтамасыз ету, қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес лауазымдық мiндеттерiн тиiмдi атқару және кәсіби шеберлiктерiн жетiлдiру мақсатында кәсiптiлiк саласындағы бiлiм беру бағдарламалары бойынша теориялық және тәжiрибелiк iскерлiктерiн жаңарту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттері: Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдiң және мемлекеттiк органдардың өзге де лауазымды тұлғаларының қызметiн қамтамасыз ету бойынша жүктелген қызметiн тиiмдi орындауға қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының орталық аппаратының қызметiн қамтамасыз ету, мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби бiлiктiлiгiн арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   001       Мемлекет
              басшысының,
              Премьер-
              Министрдiң
              және мемле.
              кеттiк
              органдардың
              басқа да
              лауазымды
              тұлғаларының
              қызметiн
              қамтамасыз
              ету

2        001  Орталық      1. Қазақстан Респу. Жыл    Қазақстан
              органның     бликасы Президенті  бойы   Республикасы
              аппараты     Іс басқармасының           Президентінің
                           бекiтiлген лимитке         Іс Басқармасы
                           сәйкес саны 149
                           бiрлiк орталық
                           аппаратын ұстау.
                           Қызмет бабындағы 10
                           автомашинаны жалға
                           алу.
                           2. Қазақстан
                           Республикасы
                           Президентiнiң,
                           Премьер-Министрiнiң
                           және Мемлекеттiк
                           хатшысының жұмыс
                           кестесiне сәйкес
                           саны 967 сағат
                           литерлiк рейстерiн
                           ұйымдастыру.
                           Литерлiк рейстердiң
                           қауіпсiздiгiн және
                           қажеттi байланысын
                           қамтамасыз ету.
                           3. Жалпы көлемi
                           97396,6 шаршы метр
                           мемлекеттiк рези.
                           денцияларға және
                           маңайындағы алаңы
                           240,4 га аумаққа
                           кешендi қызмет
                           көрсету.
                           4. Жалпы көлемi
                           52082 шаршы метр
                           Үкiмет ғимаратта.
                           рына және маңайын.
                           дағы алаңы 10,5 га
                           аумаққа кешендi
                           қызмет көрсету.
                           5. "Сақтандыру
                           қызметi туралы"
                           Қазақстан Республи.
                           касының 2000 жылғы
                           18 желтоқсандағы
                           Заңы негiзiнде және
                           сақтандыру агент.
                           терi ұсынған
                           сақтандыру шартта.
                           рына сәйкес 7
                           әкiмшілік ғимара.
                           тын және "Мемлекет.
                           тiк резиденциялар
                           дирекциясы" РМҚ-
                           ның 18 объектiсiн
                           сақтандыруға
                           келiсiм-шарт
                           бекiту.
                           6. Саны 2 бiрлiк
                           ақпараттық жүйенi
                           пайдалану бойынша
                           көрсетiлетiн
                           қызметтi сатып
                           алу. 18 серверге,
                           саны 853 бiрлiк
                           арнайы компьютерге,
                           474 бiрлiк принтер.
                           ге, 45 бiрлiк
                           сканерге қызмет
                           көрсету. Саны 17
                           бiрлiк телекоммуни.
                           кациялық қызмет,
                           шығын материалдарын,
                           жинақтаушы және
                           қосалқы бөлшектердi,
                           сондай-ақ бағдарла-
                           малық өнiмдердi сү-
                           йемелдеудi сатып алу.
                           7. 824 ресми
                           шақырылған тұлға.
                           лардың тұруын
                           ұйымдастыру; көлiк
                           қызметiн көрсету;
                           ресми iс-шараларға
                           қызмет көрсету;
                           3720 адамға арналған
                           салтанатты және
                           ресми түскi ас,
                           кездесулер және
                           басқа да iс-шаралар
                           ұйымдастыру және
                           өткiзу; Мемлекет
                           Басшысы және Үкiмет
                           басшысы атынан
                           кәдесыйлар, естелiк
                           сыйлықтар сатып алу
                           және құрастыру.
                           8. "Күйгенжар"
                           республикалық
                           мемлекеттiк кәсiп.
                           орнының атты-спорт
                           манежi негiзiнде
                           ат спортын дамыту.
                           9. 318 бiрлiк
                           мемлекеттiк награ.
                           далар мен төс
                           белгiсiн, 4525 алқа
                           20000 "Тың игеруге
                           50 жыл" мерейтойлық
                           медалiн, Қазақстан
                           Pecпубликасы
                           Президентi Әкiмші.
                           лігiнiң өтiнiмiне
                           сәйкес Қазақстан
                           Республикасына
                           сiңiрген еңбегін
                           бағалау белгiсi
                           ретiнде марапаттау
                           үшiн 4947 құжат
                           дайындау, жинақтау
                           қорын (наградалар
                           резервiн) қолдау.
                           10. Күзетiлетiн
                           тұлғалардың саны
                           22 бiрлiк көлігін
                           және жалпы алаңы
                           2250 шаршы метр
                           гаражын ұстау

3        007  Мемлекеттiк  Бiлiктiлiкті        Жыл    Қазақстан
              қызметшiлер. арттыру бойынша     бойы   Республикасы
              дiң бiлiк.   бекiтілген мемле.          Президентінің
              тiлiгiн      кеттік қызметшiлер.        Іс басқармасы
              арттыру      дiң бiлiктiлiгiн
                           арттыру жөнiндегi,
                           сондай-ақ мемлекет.
                           тiк тiлдi үйрету
                           бойынша көрсетiле.
                           тiн қызметтердi
                           сатып алу.
                           Бiлiктiлiктi артты.
                           ру курстарынан
                           өтетiн мемлекеттiк
                           қызметшiлердiң орта
                           жылдық саны 78.

4        009  Мемлекеттік  1) Саны 846 бiрлiк  Жыл    Қазақстан
              органдарды   есептеу жабдығын    бойы   Республикасы
              материалдық- және ақпаратты             Президентінің
              техникалық   қорғаудың техникалық       Іс басқармасы
              жарақтандыру құралдары, оның
                           iшiнде: 7 бiрлiк -
                           сервер, 313 бiрлiк -
                           пайдаланушылардың
                           жұмыс станциясы, 5
                           бiрлiк - арнайы
                           жұмыс станциялары,
                           6 бiрлiк - Notebook
                           288 бiрлiк -
                           монитор, 30 бiрлiк -
                           LCD мониторi, 174
                           бiрлiк - принтер, 3
                           бiрлiк - офис
                           сканерi, 4 бiрлiк -
                           автоматты түрде
                           берiлетiн үздiксiз
                           сканерлеуге арнал.
                           ған сканер, 1
                           бiрлiк - түрлi-
                           түстi плоттер, 1
                           бiрлiк ақпаратты
                           қорғауды қамтамасыз
                           ету техникалық
                           құралы;
                           2) Саны 201 бiрлiк
                           лицензиялық бағдар.
                           ламалық қамтамасыз
                           ету, оның iшiнде:
                           100 бiрлiк - жүйенi
                           басқару және
                           мониторинг құралы,
                           100 бiрлiк - вирусқа
                           қарсы бағдарлама, 1
                           бiрлiк - ақпаратты
                           қорғауды қамтамасыз
                           ету құралын бағдар.
                           ламалық жаңарту;
                           3) Электрондық
                           Үкiмет құру жөнiн.
                           дегi iс-шаралар
                           шеңберiнде есептеу
                           техникасы мен
                           бағдараламалық
                           қамтамасыз етудiң
                           1 жинағын сатып алу;
                           4) 2 бiрлiк -
                           лабораториялық
                           жабдық;
                           5) 2 бiрлiк -
                           операцияны жүргiзуге
                           арналған жабдық;
                           6) 20 бiрлiк -
                           емдеу-диагностикалық
                           жабдық;
                           7) 1 бiрлiк - теле.
                           медицинаға арналған
                           жабдық;
                           8) 1 бiрлiк -
                           санитарлық көлiк
                           сатып алу
                           9) Есiл өзенiнiң
                           сол жағалауындағы
                           Үкiмет Yйiнiң ғимара-
                           тында жалпы пайдала-
                           нудың жергілiктi 
                           есептеу желiлерiн
                           құру үшiн инсталляция
                           және персоналды оқыту
                           жөніндегі қызметтер -
                           1 кешен; зертханалық-
                           сынау (компьютерлік)
                           жабдығы - 1 жиынтық 
                           қоса алғанда, жабдықтау
                           және бағдарламалық 
                           қамтамасыз ету.
                           10) Қазақстан Респуб-
                           ликасының Президентi
                           Резиденциясының шағын
                           типографиясы үшiн
                           есептеу жабдығы - 1
                           жиынтық; көшiру-көбейту
                           жабдығы - 1 жиынтық; 
                           диктостанция - 1 жиынтық;   

5        010  Астана       Жалпы аумағы -      Жыл    Қазақстан
              қаласында    64606,5 шаршы метр, бойы   Республикасы
              жаңа әкімші. маңайындағы аумағы -       Президентінің
              лігі         26,9 га (құрылыс           Іс басқармасы
              орталығына   жобасы бойынша) Есiл
              көшу         өзенiнiң сол жаға.
                           лауындағы Қазақстан
                           Республикасы
                           Президентiнiң peзи.
                           денциясын күтiп
                           ұстау.

6        100  Ессентуки    1 бiрлiк стоматоло. Жыл    Қазақстан
              қаласындағы  гиялық жабдық, 1    бойы   Республикасы
              "Қазақстан"  бiрлiк эндодонтия.         Президентінің
              санаторийiн  лық ұштық, 1 бiрлiк        Іс басқармасы.
              жарақтанды.  стоматологиялық            ның Медицина.
              ру, жөндеу   скалер, 1 бiрлiк су        лық орталығы
              және креди.  астындағы вертикаль.
              торлық бере. ды сору жабдығын, 2
              шегін өтеу   бiрлiк аэрозольдық
                           ингалятор, 1 бiрлiк
                           биохимиялық автомат.
                           тандырылған анализа.
                           тор, 2 бiрлiк
                           гастроскоп, 1
                           бiрлiк колонофиброс.
                           коп, 1 бiрлiк магни.
                           тотерапевтикалық
                           жинақ, 1 бiрлiк
                           "Этер" аппаратын, 1
                           бiрлiк Амплиимпульс
                           - 5 аппаратын, 2
                           бiрлiк құрғақ көмiр
                           қышқыл ваннасын, 5
                           бiрлiк iшек шаюға
                           арналған кушетка,
                           1 бiрлiк кологидро.
                           терапияға арналған
                           жабдық, 2 бiрлiк
                           лимфа аппаратын, 1
                           бiрлiк екi жақты
                           солярий, 1 бiрлiк
                           газ камерасын, 2
                           бiрлiк таласотера.
                           пия мен лаймен
                           емдеуге арналған
                           ванна сатып алу.
                           Санаторий ғимара.
                           тының ағымдағы
                           жөндеуiн жүргiзу.
                           Ғимараттың ағымдағы
                           жөндеуiн жүргiзу.
                           Жер және мүлiк
                           салығы бойынша 2004
                           жылғы 1 қаңтарға
                           дейiн кредиторлық
                           қарызды өтеу
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасына жүктелген қызметтi сапалы және уақытында орындау, қазiргi заманғы экономикалық жағдайға байланысты кәсiби мемлекеттiк қызметке қойылатын талаптарға сәйкес мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби деңгейiн арттыру.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
421-қосымша        

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Республикалық деңгейде халықтың
санитарлы-эпидемологиялық әл-аухаты"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 20441 мың теңге (жиырма миллион төрт жүз қырық бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 4 желтоқсандағы Заңының  5-бабы ; "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңының  13-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Күзетiлетiн тұлғалардың сапарларының медициналық және санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету ережелерiн бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының 2002 жылғы 3 қыркүйектегi N уд-08/52 және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнiң N 813 бiрлескен бұйрығы; Күзетiлетiн тұлғалардың елiмiздiң аймақтарындағы сапарын медициналық қамтамасыз ету туралы Қазақстан Республикасы Президентi Әкiмшiлiгi Басшысының бекiткен 2000 жылғы 15 мамырдағы тәртiбi N 01-58/65 ҚБП; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы Президентi Iс Басқармасының кейбір мәселелері туралы" 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378  Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Елiмiздiң мемлекеттік қызметшiлерi мен күзетiлетiн тұлғаларының медициналық қауiпсiздiгiн және санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Санитарлық заңнаманы бұзушылықтың алдын алу және оған жол бермеу, сонымен қатар қоршаған ортаның қолайсыз факторларын айқындау және жою. Елiмiздiң күзетiлетiн тұлғалары мен ресми делегацияларының сапарларының медициналық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   003       Республика.  Жүктелген қызмет.   Жыл    Қазақстан
              лық деңгейде тердi орындау       бойы   Республикасы
              халықтың     мақсатында штат            Президентi
              санитарлы-   саны 28 бiрлiкпен          Iс Басқармасы
              эпидемиоло.  бекiтiлген лимитке         Медициналық
              гиялық       сәйкес Санитарлық-         орталығының
              әл-аухаты    эпидемиологиялық           санитарлық-
                           сараптама орталығын        эпидемиология.
                           күтiп ұстау.               лық сараптау
                                                      орталығы
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Жұқпалы аурулар мен кәсiби аурулардың ошағын болдырмау. Объектiлерде тұрақты санитарлық-эпидемиологиялық жағдай жасау.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
422-қосымша        

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 826382 мың теңге (сегiз жүз жиырма алты миллион үш жүз сексен екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы  Заңының 16 ,  25,   26 және   42-баптары ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасы азаматтары денсаулығының жағдайын жақсарту бойынша қолданылатын бiрiншi кезектегi iс-шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентi Iс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының Медициналық орталығына тiркеу ережелер туралы" Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының 1999 жылғы 21 желтоқсандағы N УД-01/76 бұйрығы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының Медициналық орталығына тiркелген және қызмет көрсетiлетiн азаматтар санаттарының денсаулығын сақтау және нығайту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: тiркелген құрамға бiлiктi және мамандандырылған медициналық көмек көрсету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   004       Азаматтардың Ауруханалардың      Жыл    Қазақстан
              жекелеген    стационарларында    бойы   Республикасы
              санаттарына  тiркелген құрамның         Президентi
              медициналық  6250 пациентiн             Iс Басқармасы.
              көмек        емдеу, оның iшiнде         ның Медицина.
              көрсету      Қосымша тiркелген          лық орталығы
                           С-4 санатындағы
                           мемлекеттiк қызмет.
                           шiлерге медициналық
                           көмектiң кепiлдi
                           көлемiн қамтамасыз
                           ету. Келiп қаралу
                           саны - 226500,
                           жедел жәрдем
                           шақыру - 6200.
                           Ресми делегациялар.
                           ға, pecпубликалық
                           және халықаралық
                           конференциялар мен
                           мәжiлiстерге
                           медициналық қызмет
                           көрсету, мемлекет.
                           тiң, оның iшiнде
                           шетелдердiң де
                           күзетiлетiн тұлға.
                           ларына медициналық
                           қызмет көрсетуде
                           ерiп жүру.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының Медициналық орталығына тiркелген және қызмет көрсетiлетiн азаматтар санаттарының ауруын төмендету.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
423-қосымша        

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық
қамтамасыз ету"
деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 24454 мың теңге (жиырма төрт миллион төрт жүз елу төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасы Президентi Iс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378  Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: тiркелген құрамға көрсетiлетiн медициналық көмектiң көлемi мен сапасын жақсартуға негiз болатын қазiргi заманғы медициналық технологияларды аурудың алдын алу, зерттеу және емдеу салаларына енгiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының Медициналық орталығына ведомстволық қарасты мекемелер мен кәсiпорындардың жүйесiне қазiргi заманғы медициналық технологияларды енгiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   005       Медициналық  Жүктелген қызмет.   Жыл    Қазақстан
              ұйымдарды    тердi орындау       бойы   Республикасы
              техникалық   мақсатында штат            Президенті
              және ақпа.   саны 29 бiрлiкпен          Іс басқармасы
              раттық қам.  бекiтiлген лимитке         Медициналық
              тамасыз ету  сәйкес Қазiргi             орталығының
                           заманғы медициналық        Қазiргi
                           технологияларды            заманғы
                           енгiзу орталығын           медициналық
                           күтiп ұстау,               технологиялар.
                           құжаттарды мұрағат.        ды енгізу
                           тандыру бойынша            орталығы
                           қызмет көрсету.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жаңа технологиялар жөнiнде Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының Медициналық орталығына ведомстволық қарасты мекемелердiң ақпараттық хабардар болу деңгейiн көтеру; Қазақстан Республикасы Президентi Іc басқармасының Медициналық орталығының тұрақты қызмет етуiн қамтамасыз ету; тiркелген құрамға медициналық қызмет көрсетудiң бiлiктiлiгi мен сапасын көтеру.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
424-қосымша         

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекеттiк ақпараттық саясат жүргiзу"
деген 006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 61575 мың теңге (алпыс бiр миллион бес жүз жетпiс бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентi туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 20 шiлдедегi Заңының  9-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Телерадиокешенi" мемлекеттiк мекемесiн қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 17 тамыздағы N 1178  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Мемлекеттiң әлемдегi дұрыс имиджiн нығайту. Қазақстан Республикасының Президентi мен Yкiметiнiң қызметi туралы халықты хабардар ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Республиканың имиджiн нығайту үшiн мемлекеттiк ақпараттық саясатты жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   006       Мемлекеттiк  Берiлген тақырып    Жыл    Қазақстан
              ақпараттық   бойынша жоғары      бойы   Республикасы
              саясат       кәсiптiк деңгейде          Президентiнiң
              жүргiзу      бейнематериалдар           Іс басқармасы
                           дайындау. Қазақстан
                           Республикасы
                           Президентiнiң
                           мұражайын негiзгi
                           материалдардың
                           негiзiнде кәсiби
                           бейне-кассеталар
                           мен лазерлiк
                           компакт-дискiлер
                           арқылы толықтыру.
                           Қазақстан Республи.
                           касы Президентiнiң
                           мұражайын хроноло.
                           гия бойынша
                           жүйелендiру. 320
                           сағаттық бейне
                           материалдар
                           әзiрлеу және
                           pecпубликалық
                           телеарналар,
                           басқа да бұқара.
                           лық ақпарат
                           құралдары бойынша
                           көрсету. Қазақстан
                           Президентiнiң
                           бейне мұражайын
                           210 сағаттық
                           материалдармен
                           толықтыру.
                           Қазақстан
                           Республикасының
                           Тұңғыш Президентi.
                           нiң қызметi
                           туралы 6 деректi
                           фильм шығару.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: халықты өткiзiлiп жатқан реформалардың әлеуметтiк-экономикалық, саяси бағытымен кеңiнен хабардар ету.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
425-қосымша        

       Ескерту. 425-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің   2004.12.06. N  197ае қаулысымен.

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Ормандар мен жануарлар әлемiн күзету, қорғау, молайту"
деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 111648 мың теңге (бiр жүз он бiр миллион алты жүз қырық сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  73,   74-баптары ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Бурабай" мемлекеттiк ұлттық табиғи паркi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 12 тамыздағы N 1246  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Бурабай таулы-орман кеңiстiгiнiң экожүйесiнiң тұтастығын сақтау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Бурабай таулы-орман кеңiстiгiнiң бiрегей табиғи кешенiн сақтау бойынша iс-шаралар жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   007       Ормандар     "Бурабай" мемлекет  Жыл    Қазақстан
              мен жануар.  тiк ұлттық табиғи   бойы   Республикасы
              лар әлемiн   паркi" мемлекеттік         Президентiнiң
              күзету,      мекемесiн ұстау            Іс басқармасы
              қорғау,      үшiн орман, жануар.
              молайту      лар дүниесiн қорғау
                           бойынша жүктелген
                           мiндеттердi орындау
                           үшiн орман, жануар.
                           лар дүниесiн, су
                           ресурстарын сақтау,
                           қорғау және молайту
                           саласында ғылыми-
                           зерттеу жұмыстарын
                           жүргiзу үшiн 264
                           штат санын ұстау.
                           2 бiрлiк - өрт
                           сөндiргiш машинасын,
                           5 бiрлiк - трактор,
                           1 бiрлiк - байланыс
                           құралдарын, 1 бiрлiк
                           - репитер; 1 бiрлік
                           - компьютер; 1 бiрлiк
                           - принтер; 1 бiрлiк
                           - көшiру-көбейту ап-
                           паратын сатып алу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: табиғи кешеннiң сақталуын және экожүйенiң жақсаруын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
426-қосымша        

       Ескерту. 426-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197K  қаулысымен , 2004.12.24. N 1363  қаулысымен .

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасының объектiлерiн салу және қайта құру"
деген 008 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5061666 мың теңге (бec миллиард алпыс бiр миллион алты жүз алпыс алты мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасы Президентi Iс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 13 қыркүйектегi N 1000 қаулысына толықтырулар мен өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 24 сәуiрдегi N 395  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: аса маңызды мемлекеттiк объектiлердiң құрылысы.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының объектiлерiн салу және қалпына келтiрудi қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   008       Қазақстан    "2004 жылға арнал.  Жыл    Қазақстан
              Республика.  ған республикалық   бойы   Республикасы
              сы Президен. бюджет туралы"             Президентi Iс
              тiнiң Iс     Қазақстан                  Басқармасы
              басқармасы.  Республикасының
              ның объектi. Заңын iске асыру
              лерiн салу   туралы" 2003
              және қайта   жылғы 12 желтоқсан.
              құру         дағы N 1260 қаулы.
                           сының 2-қосымшасына
                           сәйкес белгiленген
                           сома шеңберiнде
                           Қазақстан Республи.
                           касы Президентi Iс
                           басқармасының
                           инвестициялық жоба.
                           ларын iске асыру,
                           мынадай iс-шарала.
                           рына:
                           1) заңнамада белгi.
                           ленген тәртiппен
                           бекiтiлген жобалау-
                           смета құжаттарына
                           сәйкес Қазақстан
                           Республикасы
                           Парламентiнiң 90
                           пәтерлi жатақхана.
                           сын салу бойынша;
                           2) заңнамада белгi.
                           ленген тәртiппен
                           бекiтiлген жобалау-
                           смета құжаттарына
                           сәйкес мемлекеттiк
                           резиденциялар
                           объектiсiнiң құрылы.
                           сы және қалпына
                           келтiру бойынша:
                           - "Қызыл-Жар"
                           резиденциясы;
                           - "Шұбар-3В"
                           резиденциясы;
                           - "Қарасу"
                           резиденциясы;
                           - автогараж;
                           - мемлекеттiк
                           резиденциялар
                           дирекциясы;
                           Қазақстан Респуб-
                           ликасы Президентi-
                           нiң резиденциясы,
                           оның iшiнде аумақты
                           және бақылау-өткiзу
                           пункттерін қоршау
                           периметрі, бұрқақ,
                           аумақты абаттандыру;
                           3) заңнамада белгi.
                           ленген тәртiппен
                           бекiтiлген жобалау-
                           смета құжаттарына
                           сәйкес Үкiмет
                           Үйiнiң құрылысы
                           бойынша;
                           4) Қазақстан
                           Республикасы
                           Қорғаныс министрлi.
                           гiнiң Әкiмшiлiк
                           ғимаратының құры.
                           лысы бойынша
                           (Жұмыс жобасын
                           бекiту туралы ҚР
                           ИСМ ҚIК 2003 ж.
                           03.06.
                           5) Алматы қала-
                           сындағы Стратегиялық
                           зерттеулер институтын,
                           офисi мен қорының
                           құрылысы бойынша;
                           (2004 ж. 14.06. 
                           N 7-253/2004 жұмыс
                           жобасы бойынша Мем-
                           сараптаманың қоры-
                           тындысы);
                           6) заңнамада белгі-
                           ленген тәртiппен бе-
                           кiтiлген жобалау-
                           сметалық құжаттамаға
                           сәйкес бірлескен
                           мәжiлiс залымен
                           Қазақстан Республикасы 
                           Парламентiнiң Мәжiлiсi
                           ғимаратының құрылысын
                           аяқтау бойынша;
                           7) объектiлердi салуға
                           жобалау-сметалық
                           құжаттаманы әзiрлеу
                           бойынша.
                           8) Астана қаласында
                           Қазақстан Республикасы 
                           Ұлттық кiтапханасының 
                           құрылысы бойынша (ҚР 
                           ИСМ ҚIК 2003 ж. 4.06.
                           N 205 ПИР бұйрығы).   
                           2. Мемлекеттiк
                           қызметшiлерге
                           арналған тұрғын
                           үй салынғандығы
                           үшiн 802930 сомасын.
                           дағы қосымша құнға
                           салынатын салық
                           бoйынша қарыздарды
                           өтеу аталған соманы
                           республикалық
                           бюджетте бiр мезгiл.
                           де көрсету арқылы.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Есiл өзенiнiң сол жақ жағалауындағы әкiмшiлiк ғимаратының (Yкiмет Yйiнiң), Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң әкiмшiлiк ғимаратының, Қазақстан Республикасы Парламентiнiң жатақханасының, Астана қаласында Қазақстан Республикасы Ұлттық кiтапханасының құрылысын аяқтау мемлекеттiк резиденцияда объектiлерiнiң құрылысын аяқтау, Алматы қаласындағы Стратегиялық зерттеулер институтын, Офисi мен Қорын салу. <*>

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
427-қосымша         

       Ескерту. 427-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197K  қаулысымен .

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекеттiк органдар үшiн автомашиналар паркін жаңарту"
деген 009 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 398188 мың теңге (үш жүз тоқсан сегiз миллион бір жүз сексен сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентi Іс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378  Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк органдар үшiн автомашиналар паркiн орталықтандырып жаңарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк органдар үшiн автомашиналар паpкiн орталықтандырып сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   009       Мемлекеттiк  Қазақстан Республи. Жыл    Қазақстан
              органдар     сының Үкiметi       бойы   Республикасы
              үшiн авто.   белгiлейтiн тәртiп.        Президентiнің
              машиналар    пен мемлекеттiк            Іс басқармасы.
              паркiн       органдар үшiн              
              жаңарту      автомашиналар              
                           сатып алу.
                           Саны 2 бiрлiк
                           тәркiленген авто.
                           машинаны caтып
                           алу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк органдарға көлiк қызметiн көрсету және қауiпсiздiктi қамтамасыз ету үшiн сапалы және мезгiлiнде автомашиналар паркiн орталықтандырып жаңарту.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
428-қосымша        

       Ескерту. 428-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197K  қаулысымен .

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекеттiк бюджеттiң алдындағы мiндеттемелердi өтеу үшiн "Күйгенжар" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту"
деген 010 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 274798 мың теңге (екi жүз жетпiс төрт миллион жетi жүз тоқсан сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Президентi Іс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 21 сәуiрдегі N 378  Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бюджеттік несиелер бойынша "Күйгенжар" АҚ-ның мiндеттемелерiн.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: республикалық бюджет алдындағы "Күйгенжар" АҚ-ның қарыздарын өтеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   010       Мемлекеттiк  1) "Күйгенжар"      Жыл    Қазақстан
              бюджеттiң    АҚ-ның жарғылық     бойы   Республикасы
              алдындағы    капиталын 274798           Президентінің 
              мiндеттеме.  мың теңге сомасына         Іс басқармасы
              лердi өтеу   ұлғайту;                   
              үшiн "Күй.   2) Азия даму               
              генжар" АҚ   банкiсiнiң ауылша.
              жарғылық     руашылығына арнал.
              капиталын    ған бағдарламалық
              ұлғайту      заемының екiншi
                           траншы және 1998
                           жылғы лизинг
                           бағдарламасы
                           шеңберiнде берiл.
                           ген жалпы, сомасы
                           274798 мың теңге
                           несиелер бойынша
                           республикалық
                           бюджет алдындағы
                           "Күйгенжар" АҚ-ның
                           қарыздарын өтеу.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
"Күйгенжар" АҚ-ның қаржылық жағдайын жақсарту, бюджеттiк несиелер бойынша "Күйгенжар" АҚ-ның мiндеттемелерiн өтеу.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады