2004 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 1327 қаулысы

       РҚАО-ның ескертуі.  P031327 қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегі  Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң 2004 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
103-қосымша      

213 - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Еңбек, жұмыспен қамту және халықты әлеуметтiк қорғау саласындағы уәкiлеттi органның қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 886058 мың теңге (сегiз жүз сексен алты миллион елу сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 маусымдағы  Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң аумақтық органдарын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 28 желтоқсандағы N 1920  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 20 шiлдедегi N 983  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 21 желтоқсандағы N 1668  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң орталық аппараты мен оның аумақтық органдарына жүктелген функциялардың тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету. Еңбек жөнiнде нормативтiк база әзiрлеу, қолданыстағы және жаңадан құрылған жұмыс орындарын бағалау әдiстемесiн дамыту, әлеуметтiк шығыстарды бюджеттендiру саласындағы актуарлық потенциалды дамыту және Қазақстан Республикасында мүгедектердi оңалту саласында бiрыңғай мемлекеттiк саясат жасау. "Еңбек туралы" және "Еңбектi қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңдарының орындалуын бақылауды жүзеге асыру мақсатында мемлекеттiк еңбек инспекторларын бақылау-өлшеу құралдарымен қамтамасыз ету. Өздерiнiң лауазымдық мiндеттерiн тиiмдi орындау және кәсiптiк шеберлiгiн жетiлдiру үшiн қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес кәсiптiк қызмет саласындағы бiлiм беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлiмдi, машықтар мен дағдыларды жаңарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң орталық аппараты мен оның аумақтық бөлiмшелерiн ұстау. Бiрыңғай тарифтiк бiлiктiлiк анықтамалары мен Бiлiктiлiк анықтамалар сатып алуды ескере отырып, еңбек жөнiнде нормативтiк база құру және әзiрлеу бойынша консультациялық қызметтер алу. Еңбек, жұмыспен қамту статистикасын, құрылатын жұмыс орындарының есебiн жетiлдiру, әлеуметтiк шығыстарды бюджеттендiру саласындағы актуарлық потенциалды дамыту бойынша консультациялық қызметтер алу. Медициналық-әлеуметтiк сараптама мәселелерi бойынша әдiстемелiк база әзiрлеу үшiн консультанттар тарту. Республиканың Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiн қазiргi заманғы есептеу техникасымен техникалық жарақтандыру. "Еңбек туралы" және "Еңбектi қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңдарының орындалуын бақылауды жедел жүзеге асыру мақсатында зиянды өндiрiстiк факторларды анықтау жөнiнде өлшеулер жүргiзу үшiн бақылау-өлшеу құралдарын сатып алу және өндiрiстегi жазатайым оқиғаларды зерттеп тексеру. Медициналық-әлеуметтiк сараптаманы сапалы жүргiзу. Мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiптiк бiлiктiлiгiн арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   001       Еңбек,
              жұмыспен
              қамту және
              халықты
              әлеуметтiк
              қорғау
              саласында.
              ғы уәкiлет.
              тi органның
              қызметiн
              қамтамасыз
              ету

2        001  Орталық      Қазақстан Республи. жыл    Қазақстан
              органның     касы Еңбек және     ішінде Республикасы.
              аппараты     халықты әлеуметтiк         ның Еңбек және
                           қорғау министрлiгi.        халықты
                           нiң орталық аппара.        әлеуметтік
                           тын 149 бiрлiк             қорғау
                           көлемiнде бекiтiл.         министрлігі
                           ген штаттық кесте
                           лимитi шегiнде
                           ұстау. Бекiтiлген
                           тиiстiлiгi бойынша
                           6 қызметтiк авто.
                           көлiктi ұстау және
                           жалға алу.
                           149 компьютердi,
                           100 принтердi, 4
                           көшiрме аппаратын
                           техникалық қызмет.
                           пен қамтамасыз ету.
                           Арнаулы киiм мен
                           аяқ киiм беру
                           жөнiндегi салаара.
                           лық нормативтердi,
                           ашық кен жұмыста.
                           рына, протез-ортопе.
                           диялық бұйымдарды
                           жасауға арналған
                           iрiлендiрiлген
                           нормативтердi,
                           экономиялық қызмет
                           түрлерi сыныптау.
                           шының, өндiрiстiк
                           нысандарды
                           аттестаттау және
                           паспорттауды өткiзу.
                           дiң, базалық сақ.
                           тандыру тарифтерi
                           мен жұмыс берушiнiң
                           жауапкершiлiгiн
                           мiндеттi сақтандыру
                           үшiн сақтандыру
                           сомаларын белгiлеу
                           жөнiндегi әдiстеме.
                           нi, мүгедектердi
                           сурдоқұралдармен
                           қамтамасыз ету
                           жөнiндегi норматив.
                           тердi әзiрлеу
                           жөнiндегi қызмет.
                           тердi сатып алу.

3        002  Аумақтық     Министрлiктiң       жыл    Қазақстан
              органдар.    аумақтық органда.   ішінде Республикасы.
              дың          рын 1278 бiрлiк            ның Еңбек
              аппаратта.   көлемiнде бекiтiл.         және халықты
              ры           ген штаттық кесте          әлеуметтік
                           лимитi шегiнде             қорғау
                           ұстау. Бекiтiлген          министрлігі
                           тиiстiлiгi бойынша
                           16 бiрлiк қызмет.
                           тiк және 90 бiрлiк
                           арнайы автокөлiктi
                           ұстау және жалға
                           алу. 617 компьютер.
                           дi, 287 принтердi,
                           53 көшiрме аппара.
                           тын техникалық
                           қызметпен
                           қамтамасыз ету.

4        007  Мемлекеттiк  Бiлiктiлiк арттыру  жыл    Қазақстан
              қызметшi.    бойынша бекiтiлген  ішінде Республикасы.
              лердiң       жоспарға сәйкес            ның Еңбек
              бiлiктiлi.   мемлекеттiк қызмет.        және халықты
              гiн арттыру  шiлердiң бiлiктiлi.        әлеуметтік
                           гiн арттыру бойынша        қорғау
                           қызметтер сатып            министрлігі
                           алу. Бiлiктiлiктi
                           арттыру курстарын
                           өтетiн мемлекеттiк
                           қызметшiлердiң
                           орташа жылдық саны
                           400.

5        009  Мемлекеттiк  Аумақтық органдарды жыл    Қазақстан
              органдарды   100 бiрлiк көлемiн. ішінде Республикасы.
              материал.    де компьютерлермен         ның Еңбек
              дық-техника. және 100 бiрлiк            және халықты
              лық жарақ.   принтерлермен тех.         әлеуметтік
              тандыру      никалық жарақтан.          қорғау
                           дыру. Мемлекеттiк          министрлігі
                           еңбек инспекторлары
                           үшiн бақылау-өлшеу
                           құралдарын, тiркей.
                           тiн жабдық (15
                           дана тербелу мен
                           шуылдың өлшеуiш,
                           15 дана энергияның
                           тығыздық тасқыны.
                           ның өлшеуiш, 15
                           дана электромагнит.
                           тiк өрiстiң кернеу.
                           iн өлшеуiш, 15
                           дана электростати.
                           калық өрiстiң
                           кернеуiн өлшеуiш)
                           және медициналық-
                           әлеуметтiк
                           сараптама бөлiмдерi
                           үшiн данасының құны
                           40 АЕК (Айлық
                           есептiк көрсеткiш.
                           тен) аспайтын
                           медициналық жабдық.
                           тар мен құралдар
                           сатып алу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiне жүктелген функциялардың сапалы және уақытында орындалуы, қазiргi экономикалық жағдайға, кәсiби мемлекеттiк қызметтiң талаптарына сәйкес мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби деңгейiн арттыру.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
104-қосымша      

213 - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Зейнетақы бағдарламасы"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 171212599 мың теңге (бiр жүз жетпiс бiр миллиард екi жүз он екi миллион бес жүз тоқсан тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы"  Заңы 2-шы бабы; "Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 18 желтоқсандағы Заңының  13-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде 2001 жылғы 26 наурызда N 1432 тiркелген Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау Министрiнiң "Орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар мен мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақыларды тағайындауды және төлеудi ұйымдастырудың тәртiбi туралы нұсқаулықты бекiту туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 17-ө  бұйрығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жасына байланысты әлеуметтiк қамсыздандыру бөлiгiнде мемлекет кепілдiк берген мiндеттемелердi орындау, Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтiк қорғау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тағайындалған зейнетақы төлемдерiн жыл сайынғы зейнетақылар мөлшерлерiн арттыруды ескере отырып уақытында төлеу, зейнеткерлiкке 1998 жылдың 1 қаңтарына дейiн шыққан азаматтардың зейнетақыларына үстемеақы төлеу жөнiндегi өткен жылдардың мiндеттемелерiн орындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   002       Зейнетақы
              бағдарла.
              масы

2        100  Ортақ        Қазақстан Республи. жыл    Қазақстан
              зейнетақы.   касы Үкiметiнiң     iшiнде Республикасы.
              ларды        шешiмiне                   ның Еңбек
              төлеу        сәйкес зейнетақы           және халықты
                           төлемдерiн уақы.           әлеуметтiк
                           тында жүзеге асыру.        қорғау
                           Зейнетақы алушылар.        министрлiгi
                           дың болжамды
                           орташа жылдық саны
                           1 634 560 адам
                           болады.
                           Зейнетақы төлеу
                           жөнiндегi мемлекет.
                           тiк орталықтан
                           төленетiн төлемдерi.
                           нiң мөлшерiн
                           арттыру зейнетақы
                           төлемдерінің
                           мөлшерін арттыру

3        101  Семей        Семей ядролық сынақ жыл    Қазақстан
              ядролық      полигонында ядролық ішінде Республикасы.
              сынақ        сынақтар салдарынан        ның Еңбек
              полигонын.   зардап шеккен              және халықты
              дағы ядро.   азаматтардың,              әлеуметтiк
              лық сынақтар қайтыс болған              қорғау
              салдарынан   азаматтардың мұра.         министрлiгi
              зардап шек.  герлерiне зейнет.
              кен азамат.  ақыға үстемеақы
              тардың       төлеу.
              зейнетақыла. Алушылардың болжам.
              рына үстеме  ды саны - 33400
              ақылар       адам.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: зейнеткерлiк жасына жеткен адамдарды ай сайынғы табыспен қамтамасыз ету, зейнетақыларына үстемеақы төлеу жөнiндегi өткен жылдардың мiндеттемелерiн орындау.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
105-қосымша      

213 - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 38921349 мың теңге (отыз сегiз миллиард тоғыз жүз жиырма бiр миллион үш жүз қырық тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасында мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар туралы "Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 маусымдағы Заңының  2-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде 2001 жылғы 26 наурызда N 1432 тiркелген Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау Министрiнiң "Орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар мен мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақыларды тағайындауды және төлеудi ұйымдастырудың тәртiбi туралы нұсқаулықты бекiту туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 17-ө  бұйрығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жасына байланысты, мүгедектiгi, асыраушысынан айырылуы бойынша әлеуметтiк қамсыздандыру бөлiгiндегi мемлекет кепiлдiк берген мiндеттемелердi белгiленген мөлшерде қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақыларды уақытында төлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   003       Мемлекеттiк
              әлеуметтiк
              жәрдемақылар

2        100  Мүгедектiгі  Мемлекеттiк әлеу.   жыл    Қазақстан
              бoйынша      меттiк жәрдемақы.   ішінде Республикасы.
                           ларды уақытында            ның Еңбек
                           төлеу.                     және халықты
                                                      әлеуметтiк
                                                      қорғау
                                                      министрлiгi

3        101  Асыраушысы.  Мемлекеттiк         жыл    Қазақстан
              нан  айыры.  әлеуметтiк жәрдем.  ішінде Республикасы.
              луына        ақыларды уақытында         ның Еңбек
              байланысты   төлеу.                     және халықты
                                                      әлеуметтiк
                                                      қорғау
                                                      министрлiгi

4        102  Жасы         Мемлекеттiк         жыл    Қазақстан
              бойынша      әлеуметтiк жәрдем.  ішінде Республикасы.
                           ақыларды уақытында         ның Еңбек
                           төлеу.                     және халықты
                                                      әлеуметтiк
                                                      қорғау
                                                      министрлiгi
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мүгедектердi, асыраушысынан айырылған отбасыларды және қартаң жастағы азаматтарды ай сайынғы табыспен қамтамасыз ету. Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар алушылардың болжанып отырған орташа жылдық саны 681 449 адамды құрайды.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
106-қосымша      

213 - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5576090 мың теңге (бec миллиард бес жүз жетпiс алты миллион тоқсан мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы арнаулы мемлекеттiк жәрдемақы туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 5 сәуiрдегi Заңының  2-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Арнаулы мемлекеттiк жәрдемақыны тағайындаудың және төлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 31 қаңтардағы N 161  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтiк қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: арнаулы мемлекеттiк жәрдемақыларды уақытында төлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   004       Арнайы
              мемлекеттiк
              жәрдемақы.
              лар

2        100  ҰOC мүгедек. Арнаулы мемлекеттiк Жыл    Қазақстан
              терi         жәрдемақыларды      ішінде Республикасы.
                           уақытында төлеу.           ның Еңбек
                                                      және халықты
                                                      әлеуметтiк
                                                      қорғау
                                                      министрлiгi

3        101  ҰОС қатысу.  Арнаулы мемлекеттiк Жыл    Қазақстан
              шылары       жәрдемақыларды      ішінде Республикасы.
                           уақытында төлеу.           ның Еңбек
                                                      және халықты
                                                      әлеуметтiк
                                                      қорғау
                                                      министрлiгi

4        102  ҰОС мүгедек. Арнаулы мемлекеттiк Жыл    Қазақстан
              терi         жәрдемақыларды      ішінде Республикасы.
                           уақытында төлеу.           ның Еңбек
                                                      және халықты
                                                      әлеуметтiк
                                                      қорғау
                                                      министрлiгi

5        103  ҰOC қатысу.  Арнаулы мемлекеттiк Жыл    Қазақстан
              шыларына     жәрдемақыларды      ішінде Республикасы.
              теңестiрiл.  уақытында төлеу.           ның Еңбек
              ген уақытын.                            және халықты
              да төлеу.                               әлеуметтiк
                                                      қорғау
                                                      министрлiгi

6        104  ҰОС қаза     Арнаулы мемлекеттiк Жыл    Қазақстан
              болған       жәрдемақыларды      ішінде Республикасы.
              жауынгерлер. уақытында төлеу.           ның Еңбек
              дiң                                     және халықты
              жесiрлерi                               әлеуметтiк
                                                      қорғау
                                                      министрлiгi

7        105  Қайтыс       Арнаулы мемлекеттiк Жыл    Қазақстан
              болған ҰОС   жәрдемақыларды      ішінде Республикасы.
              мүгедекте.   уақытында төлеу.           ның Еңбек
              рiнiң                                   және халықты
              әйелдерi                                әлеуметтiк
             (күйеулерi)                              қорғау
                                                      министрлiгi

8        106  Совет Одағы. Арнаулы мемлекеттiк Жыл    Қазақстан
              ның батырла. жәрдемақыларды      ішінде Республикасы.
              ры, Социа.   уақытында төлеу.           ның Еңбек
              листiк Еңбек                            және халықты
              ерлерi, Даңқ                            әлеуметтiк
              орденi үш                               қорғау
              дәрежесiмен,                            министрлiгi
              үш дәрежелi
              Еңбек Даңқ
              ордендерiнiң
              иегерлерi
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: азаматтардың жекелеген санаттарын ай сайынғы қосымша табыспен қамтамасыз ету. Арнаулы мемлекеттiк жәрдемақы алушылардың болжанып отырған орташа жылдық саны 130 461 адамды құрайды.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
107-қосымша      

213 - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы"
деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1624167 мың теңге (бiр миллиард алты жүз жиырма төрт миллион бiр жүз алпыс жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 маусымдағы Заңының  6-бабы ; "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы Заңының  8-бабы ; "Жер асты және ашық кен жұмыстарында, еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстарда iстеген адамдарға мемлекеттiк арнаулы жәрдемақы туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шiлдедегi Заңының  7-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Ұлы Отан соғысының қатысушыларына, мүгедектерiне және соларға теңестiрiлген адамдарға берiлетiн жеңiлдiктер мен оларды әлеуметтiк қорғау туралы" 1995 жылғы 28 сәуiрдегi Заң күшi бар N 2247  Жарлығының , 32-бабы; Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде 2001 жылғы 26 наурызда N 1432 тiркелген Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау Министрiнiң "Орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар мен мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақыларды тағайындауды және төлеудi ұйымдастырудың тәртiбi туралы нұсқаулықты бекiту туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 17-ө  бұйрығы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қосымша әлеуметтiк көмек.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: зейнеткерлердi, Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерiн, мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алушыларды, жер асты және ашық кен жұмыстарында, еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстарда iстеген мемлекеттiк арнаулы жәрдемақы алушыларды жерлеуге арналған жәрдемақыларды уақытылы төлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   005       Жерлеуге
              берiлетiн
              жәрдемақы

2        100  Зейнеткер.   Зейнеткерлердi,     Жыл    Қазақстан
              лердi,       Ұлы Отан соғысының  ішінде Республикасы.
              ҰОС қатысу.  қатысушылары мен           ның Еңбек
              шыларымен    мүгедектерiн жер.          және халықты
              мүгедекте.   леуге арналған             әлеуметтік
              рін жерлеу.  жәрдемақыларды             қорғау
              ге берілетін уақытылы төлеу.            министрлiгi
              жәрдемақы

3        101  Жер астын.   Мемлекеттік әлеу.   Жыл    Қазақстан
              дағы және    меттiк жәрдемақы,   ішінде Республикасы.
              ашық тау-кен мемлекеттiк арнаулы        ның Еңбек
              жұмыстарын.  жәрдемақы алушылар.        және халықты
              да, еңбек.   ды, жер асты және          әлеуметтік
              тiң ерекше   ашық кен жұмыста.          қорғау
              зиян және    рында, еңбек жағдай.       министрлігі
              ерекше ауыр  лары ерекше зиянды
              жағдайларын. және ерекше ауыр
              дағы жұмыс.  жұмыстарда iстеген
              тарда жұмыс  адамдарды, жерлеуге
              iстеген,     арналған жәрдемақы. 
              мемлекеттiк  ларды уақытылы
              әлеуметтiк   төлеу.
              жәрдемақы.
              лар және
              мемлекеттiк
              арнайы жәр.
              демақылар
              алушыларды
              жерлеуге
              берiлетiн
              жәрдемақы
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: зейнеткерлердi, Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерiн, мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы, мемлекеттiк арнаулы жәрдемақы алушыларды, жер асты және ашық кен жұмыстарда, еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстарда iстеген адамдардың қайтыс болуына байланысты әлеуметтiк қолдау. Жерлеуге жәрдемақы алушылардың болжамды орташа жылдық саны 106 216 адамды құрайды.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
108-қосымша      

213 - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Жер астындағы және ашық тау-кен жұмыстарында, еңбектiң ерекше зиянды және ерекше ауыр жағдайында жұмыс iстеген адамдарға мемлекеттiк арнайы жәрдемақылар"
деген 006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1385911 мың теңге (бiр миллиард үш жүз сексен бес миллион тоғыз жүз он бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Жерасты, ашық кен жұмыстарында, жұмыс жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстарда iстеген адамдарға берiлетiн мемлекеттiк арнаулы жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шiлдедегi Заңының  2-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде 2001 жылғы 26 наурызда N 1432 тiркелген Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау Министрiнiң "Орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар мен мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақыларды тағайындауды және төлеудi ұйымдастырудың тәртiбi туралы нұсқаулықты бекiту туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 17-ө  бұйрығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жерасты, ашық кен жұмыстарында, жұмыс жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстарда iстеген адамдарға берiлетiн мемлекеттiк арнаулы жәрдемақылар төлемдерi бойынша мемлекеттiң кепiлдi мiндеттемелерiн, Заңдарда белгiленген мөлшерде қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жерасты, ашық кен жұмыстарында, жұмыс жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстарда iстеген стажы бар және жәрдемақы алу құқығын алған адамдарға уақытында жәрдемақы төлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   006       Жер астын.   Жерасты, ашық кен   Жыл    Қазақстан
              дағы және    жұмыстарында, еңбек ішінде Республикасы.
              ашық тау-    жағдайлары ерекше          ның Еңбек
              кен жұмыс.   зиянды және ерекше         және халықты
              тарында,     ауыр жұмыстарда            әлеуметтік
              еңбектiң     iстеген cтажы бар          қорғау
              ерекше       адамдарға уақытында        министрлігі
              зиянды және  жәрдемақы төлеу.
              ерекше ауыр  Жәрдемақы алушылар.
              жағдайында   дың болжамды
              жұмыс        орташа жылдық саны
              iстеген      15 709 адамды
              адамдарға    құрайды.
              мемлекеттiк
              арнайы жәр.
              демақылар
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жерасты, ашық кен жұмыстарында, еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстарда iстеген стажы бар адамдарды жәрдемақы төлемдерімен уақытында қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
109-қосымша      

213 - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Бала тууға байланысты бiржолғы мемлекеттiк жәрдемақылар"
деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3080948 мың теңге (үш миллиард сексен миллион тоғыз жүз қырық сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңының  14-бабы ; "Бала тууына байланысты берiлетiн бiржолғы мемлекеттiк жәрдемақы төлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 25 ақпандағы N 200  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бала тууына байланысты отбасыларын әлеуметтiк қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: бала тууына байланысты он бес еселенген айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде бiржолғы мемлекеттiк жәрдемақы төлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   007       Бала тууға   Бала тууына байла.  Жыл    Қазақстан
              байланысты   нысты бiржолғы      ішінде Республикасы.
              бiржолғы     мемлекеттiк жәрдем.        ның Еңбек
              мемлекеттiк  ақы төлемiн уақы.          және халықты
              жәрдемақы.   тында қамтамасыз.          әлеуметтік
              лар          ету.                       қорғау
                           Бала тууына байла.         министрлiгi
                           нысты бiржолғы
                           мемлекеттiк жәрдем.
                           ақы алушылардың
                           болжамды орташа
                           жылдық саны 223 500
                           адамды құрайды.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: елдегi демографиялық ахуалды жақсарту.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
110-қосымша      

213 - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Семей ядролық полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен зейнеткерлерге, мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алушыларға бiржолғы мемлекеттiк ақшалай өтемақылар"
деген 008 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 197077 мың теңге (бiр жүз тоқсан жетi миллион жетпiс жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 18 желтоқсандағы Заңының  12-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар алушыларға, зейнеткерлерге қосымша әлеуметтiк көмек.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар алушыларға, зейнеткерлерге ақшалай өтемақы төлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   008       Семей ядро.  Бiржолғы мемлекет.  Жыл    Қазақстан
              лық полиго.  тiк ақшалай өтем.   ішінде Республикасы.
              нындағы      ақылар бойынша             ның Еңбек
              ядролық      өткен жылдардың            және халықты
              сынақтар     берешегiн өтеу.            әлеуметтік
              салдарынан   Зейнеткерлерге,            қорғау
              зардап шек.  мемлекеттiк әлеу.          министрлігі
              кен зейнет.  меттiк жәрдемақылар
              керлерге,    алушыларға бiржолғы
              мемлекеттiк  мемлекеттiк ақшалай
              әлеуметтiк   өтемақылар төлеу.
              жәрдемақы    Бiржолғы мемлекет.
              алушыларға   тiк ақшалай өтемақы
              бiржолғы     алушылардың болжам.
              мемлекеттiк  ды орташа жылдық
              ақшалай      саны 15 250 адам
              өтемақылар   болады.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар алушыларды, зейнеткерлердi әлеуметтiк қолдау.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
111-қосымша      

213 - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мүгедектер мен ардагерлердi оңалту және әлеуметтiк қорғау"
деген 009 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 778795 мың теңге (жетi жүз жетпiс сегiз миллион жетi жүз тоқсан бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1991 жылғы 21 маусымдағы Заңының 19, 35-баптары; "Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық қолдау туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шiлдедегi Заңының  15-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Мүгедектердi оңалтудың 2002-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 29 желтоқсандағы N 1758  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде 1999 жылғы 19 мамырда N 763 тiркелген Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау Министрiнiң "Қазақстан Республикасының халқына протез-ортопедиялық көмек көрсетудiң тәртiбi туралы" Нұсқаулықты бекiту туралы" 1998 жылғы 2 сәуiрдегi N 88-ө  бұйрығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мүгедектердi және ардагерлердi оңалту және әлеуметтiк қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: протездеу жөнiнде медициналық қызмет көрсету және протез-ортопедиялық бұйымдармен қамтамасыз ету, мүгедектердi, оның iшiнде мүгедек балаларды сурдоқұралдармен қамтамасыз ету және оларға есту протез көмегін көрсету, көру жөнiнен мүгедектерді, оның iшiнде мүгедек балаларды тифлоқұралдармен қамтамасыз ету.
      Мүгедектер мен ардагерлердi санаторлы-курорттық емдеумен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   009       Мүгедектер
              мен ардагер.
              лердi оңал.
              ту және
              әлеуметтiк
              қорғау

2   100       Протездеу    Протез-ортопедия.   Жыл    Қазақстан
              жөнiнде      лық бұйымдармен,    ішінде Республикасы.
              медициналық  оның iшiнде жаңа           ның Еңбек
              қызметтер    технология бойынша         және халықты
              көрсету      қазiргi заманғы            әлеуметтiк
              және протез. қол; балтыр; сан           қорғау
              дiк-ортопе.  протездерiмен;             министрлiгi
              диялық       төменгi және
              бұйымдарымен жоғарғы буындарды
              қамтамасыз   бекiтетiн аппарат.
              ету          тармен; ортопедия.
                           лық аяқ-киiммен
                           және басқа да
                           бұйымдармен қамта.
                           масыз ету, протездеу
                           бойынша медициналық
                           қызметтер көрсету.
                           Протездеумен қамта.
                           масыз етiлетiн
                           мүгедектердiң жылдық
                           орташа саны - 16 840
                           адам болады.

3        101  Мүгедектердi Сурдоқұралдармен    Жыл    Қазақстан   
              сурдоқұрал.  (есту аппараттары.  ішінде Республикасы.
              дармен және  мен, телефакстар.          ның Еңбек
              сурдокөмек.  мен, көпфункционал.        және халықты
              пен қамтама. ды дабыл қағу              әлеуметтiк
              сыз ету      жүйесiмен, мәтiндiк        қорғау
                           хабарлау және хабар        министрлiгi
                           қабылдайтын ұтқыр)
                           қамтамасыз ету және
                           естiмейтiн мүгедек.
                           терге еступротез
                           көмегiн көрсету.
                           Сурдоқұралдармен
                           қамтамасыз етiлетiн
                           мүгедектердiң жыл.
                           дық орташа саны -
                           10 343 адам, оның
                           iшiнде мүгедек-
                           балалар - 1 536
                           адам болады.

4        102  Мүгедектердi Брайл бойынша       Жыл    Қазақстан
              тифлоқұрал.  рельефтi-нүктелi    ішінде Республикасы.
              дармен       қарпi бар хат пен          ның Еңбек
              қамтамасыз   басылым үшiн арнайы        және халықты
              ету          қағазбен, көрмей.          әлеуметтiк
                           тiндер үшiн арнайы         қорғау
                           қол сағаттармен            министрлiгi
                           қамтамасыз ету.
                           Тифлоқұралдармен
                           қамтамасыз етiле.
                           тiн зағиптығы
                           бойынша мүгедектер.
                           дiң жылдық орташа
                           саны - 18 731 адам
                           болады.

5        103  Мүгедектер   "Мүгедектердi       Жыл    Қазақстан
              мен арда.    оңалтудың 2002-     ішінде Республикасы.
              герлердi     2005 жылдарға              ның Еңбек
              оңалту       арналған бағдарла.         және халықты
                           масы туралы"               әлеуметтiк
                           Қазақстан Республи.        қорғау
                           касы Yкiметiнiң            министрлiгi
                           2001 жылғы 29
                           желтоқсандағы N
                           1758  қаулысына
                           сәйкес мүгедектер
                           мен ардагерлердi,
                           оларды республика.
                           ның сауықтыру
                           орындарында,
                           сауықтыруға бағыт.
                           талған оңалту
                           емдеу-алдын алу
                           iс-шараларымен
                           қамтамасыз ету.
                           2500 мүгедектер
                           мен ардагерлердi
                           оңалтумен қамту
                           жоспарланып отыр.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жоғарғы және төменгi буындарды протездеуге мұқтаж мүгедектердi оңалту, протез-ортопедиялық бұйымдарымен, оның iшiнде жаңа технология бойынша жасалған протез-ортопедиялық бұйымдармен қамтамасыз ету; сурдотехникамен қамтамасыз ету және естiмейтiн мүгедектердi оңалту; тифлотехникамен қамтамасыз ету және көру қабiлетi нашар мүгедектердi оңалту; мүгедектер мен ардагерлердi санаторлы-курорттық емдеумен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
112-қосымша      

213 - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Ақталған азаматтар-жаппай саяси қуғын-сүргiн құрбандарына бiржолғы ақшалай өтемақы"
деген 010 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 854119 мың теңге (сегiз жүз елу төрт миллион бiр жүз он тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Жаппай саяси қуғын-сүргiндер құрбандарын ақтау туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 14 сәуiрдегi Заңының  22-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жаппай саяси қуғын-сүргiнге ұшыраған азаматтарды әлеуметтiк қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ақталған азаматтар - жаппай саяси қуғын-сүргiндер құрбандарына берiлетiн бiржолғы ақшалай өтемақы төлемдерiн қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   010       Ақталған     Ақталған азаматтар  Жыл    Қазақстан
              азаматтар-   - жаппай саяси      iшiнде Республикасы.
              жаппай       қуғын-сүргiндер            ның Еңбек
              саяси        құрбандарына бері.         және халықты
              қуғын-сүр.   летiн бiржолғы             әлеуметтiк
              гін құрбан.  ақшалай өтемақы            қорғау
              дарына бiр.  төлемдерiн қамтама.        министрлiгi
              жолғы ақша.  сыз ету. Бiржолғы
              лай өтемақы  ақшалай өтемақы
                           алушылардың болжам.
                           ды орташа жылдық
                           саны 38504 адамды
                           құрайды.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ақталған азаматтар - жаппай саяси қуғын-сүргiндер құрбандарына берiлетiн бiржолғы ақшалай өтемақы төлемдерi жөнiндегi мемлекеттiң мiндеттемелерiн орындау.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
113-қосымша      

       Ескерту. 113-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197к  қаулысымен .

213 - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Қаза болған, қайтыс болған әскери қызметшiлердiң ата-аналарына, асырап алушыларына, қамқоршыларына
бiржолғы төлемдер"
деген 011 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1736 мың теңге (бiр миллион жетi жүз отыз алты мың теңге).<*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қаза тапқан, қайтыс болған әскери қызметшiлердiң ата-аналарына, асырап алушыларына, қамқоршыларына берiлетiн бiржолғы төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 13 желтоқсандағы N 284  Жарлығы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Қаза тапқан, қайтыс болған әскери қызметшiлердiң ата-аналарына, асырап алушыларына, қамқоршыларына бiржолғы төлемдердi жүзеге асыру Ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 15 қаңтардағы N 80  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қаза тапқан, қайтыс болған әскери қызметшiлердiң ата-аналарын, асырап алушыларын, қамқоршыларын әлеуметтiк қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қаза тапқан, қайтыс болған әскери қызметшiлердiң ата-аналарына, асырап алушыларына, қамқоршыларына ақшалай төлемдердi уақытылы жүзеге асыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   011       Қаза болған, Қаза тапқан, қайтыс Жыл    Қазақстан
              қайтыс бол.  болған әскери       ішінде Республикасы.
              ған әскери   қызметшiлердiң             ның Еңбек
              қызметшiлер. ата-аналарының,            және халықты
              дiң ата-ана. асырап алушылары.          әлеуметтiк
              ларына,      ның, қамқоршылары.         қорғау
              асырап       ның жеке шоттары.          министрлiгi,
              алушыларына, на, төлемдердi             еңбек және
              қамқоршыла.  ұйымдастыруға              халықты
              рына бiржол. арналған шығыстарды        әлеуметтiк
              ғы төлемдер  ескере отырып,             қорғаудың
                           аудару арқылы ақша         облыстық
                           қаражатын төлеу.           басқармалары
                           Алушылардың болжам.        (департамент.
                           ды саны - 20 адам.         терi)
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: әлеуметтiк қолдау мақсатында қаза тапқан, қайтыс болған әскери қызметшiлердiң ата-аналарына, асырап алушыларына, қамқоршыларына бiржолғы төлемдердi уақытылы жүзеге асыру.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
114-қосымша      

       Ескерту. 114-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.12.14. N 197al  қаулысымен .

213 - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Еңбектi қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 012 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 30000 мың теңге (отыз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шiлдедегi Заңының  6-бабы ; "Еңбектi қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 22 қаңтардағы Заңының  6-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасының экономика салаларындағы еңбек жағдайларын жақсарту және еңбектi қорғау жөнiндегi 1997-2000 жылдарға арналған негiзгi бағыттар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 21 қаңтардағы N 89  қаулысы ; "Заң актiлерiн одан әрi жетiлдiру жөнiндегi жұмыс туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 14 қаңтардағы N 64  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң Еңбектi қорғау жөнiндегi республикалық ғылыми-зерттеу институты" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 13 тамыздағы N 854  қаулысы . <*>
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: еңбектi қорғау саласындағы мiндеттердi шешу үшiн жаңа технологияларды әзiрлеу және қолдану.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: кәсiпорын қызметкерлерiнiң қауiпсiздiгi мен еңбегiн қорғау проблемаларын шешу бойынша ғылыми, құқықтық қадамдар мен ғылыми-әдiстемелiк негiздер жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   012       Еңбектi      Еңбектi қорғау      Жыл    Қазақстан
              қорғау сала. саласында ғылыми    ішінде Республикасы.
              сындағы      зерттеулер                 ның Еңбек
              қолданбалы   жүргізу.                   және халықты
              ғылыми       Қазақстан Респуб-          әлеуметтік
              зерттеулер   ликасы Еңбек және          қорғау 
                           халықты әлеуметтiк         министрлiгi,
                           қорғау министрiнiң         "Қазақстан
                           бұйрығымен бекiтi-         Республикасы
                           летiн Тiзбеге сәйкес       Еңбек және
                           активтердi сатып           халықты 
                           алуға күрделi транс-       әлеуметтiк 
                           ферттер аудару.            қорғау минист-
                                                      министрлiгi- 
                                                      нiң Еңбекті
                                                      қорғау жө-
                                                      нiндегi рес- 
                                                      публикалық
                                                      ғылыми-зерттеу
                                                      институты"
                                                      РМҚК
____________________________________________________________________      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: еңбектi қорғау және еңбектi қорғау жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлердi жетiлдiру проблемалары бойынша ғылыми зерттеулер жүргiзу мақсатында Республикалық еңбектi қорғау жөнiндегi ғылыми-зерттеу институтын құру. Құрылатын Еңбектi қорғау жөнiндегі республикалық ғылыми-зерттеу институтын материалдық-техникалық жарақтандыру.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
115-қосымша      

       Ескерту. 115-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197к  қаулысымен .

213 - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеудi қамтамасыз ету"
деген 013 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4666862 мың теңге (төрт миллиард алты жүз алпыс алты миллион сегіз жүз алпыс екі мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы Заңының  1-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталық" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 4 маусымдағы N 926  қаулысы ; Мiндеттi зейнетақы жарналарын есептеудiң, ұстап қалудың (қоса есептеудiң) және жинақтаушы зейнетақы қорларына аударудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 15 наурыздағы N 245  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының азаматтарына Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықта әлеуметтiк жеке код берудiң тәртiбiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 16 қыркүйектегi N 1342  қаулысы ; Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде 2001 жылғы 26 наурызда N 1432 тiркелген Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау Министрiнiң "Орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар мен мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақыларды тағайындауды және төлеудi ұйымдастырудың тәртiбi туралы нұсқаулықты бекiту туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 17-ө  бұйрығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: зейнетақы және жәрдемақы төлемдерi жөнiндегi мемлекеттiң мiндеттемелерiн орындаумен байланысты қызметтер ұсыну.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: зейнетақы және жәрдемақы төлемдерiн қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасының барлық азаматтарына әлеуметтiк жеке кодтар беру; мiндеттi зейнетақы жарналарының есебi және оларды жинақтаушы зейнетақы қорларын аудару; зейнетақы және жәрдемақы алушылардың бiрыңғай орталықтандырылған базасын жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1    013      Зейнетақылар Зейнетақы; мемле.   Жыл    Қазақстан
              мен жәрдем.  кеттiк әлеуметтiк   ішінде Республикасы.
              ақыларды     жәрдемақы; арнаулы         ның Еңбек және
              төлеуді      мемлекеттiк жәрдем.        халықты 
              қамтамасыз   ақы; жерлеуге              әлеуметтiк
              ету          арналған жәрдемақы;        қорғау
                           жерасты, ашық кен          министрлiгi
                           жұмыстарында, еңбек
                           жағдайлары ерекше
                           зиянды және ерекше
                           ауыр жұмыстарда
                           iстеген адамдарға
                           берiлетiн арнаулы
                           мемлекеттiк ақшалай
                           өтемақы; Семей
                           ядролық сынақ поли.
                           гонындағы ядролық
                           сынақтар салдарынан
                           зардап шеккен мем.
                           лекеттiк әлеуметтiк
                           жәрдемақы алушылар.
                           ға, зейнеткерлерге
                           берiлетiн мемлекет.
                           тiк бiржолғы ақшалай
                           өтемақылар мемлекет.
                           тiк әлеуметтiк
                           жәрдемақы; арнаулы
                           мемлекеттiк жәрдем.
                           ақы; жерлеуге арнал.
                           ған жәрдемақы;
                           жерасты, ашық кен
                           жұмыстарында, еңбек
                           жағдайлары ерекше
                           зиянды және ерекше
                           ауыр жұмыстарда
                           iстеген адамдарға
                           берiлетiн арнаулы
                           мемлекеттiк ақшалай
                           өтемақы; бала
                           тууына байланысты
                           бiржолғы мемлекеттiк
                           жәрдемақы төлеу;
                           ақталған азаматтар.
                           ға-саяси қуғын-сүр.
                           гiн құрбандарына
                           ақшалай өтемақы
                           төлемдерiн қамтама.
                           сыз ету; өткен
                           жылдардың мiндетте.
                           мелерiн орындау.
                           Зейнетақы және
                           жәрдемақы тағайындау
                           үшiн алушылардың ic
                           қағаздар макетiн
                           қалыптастыру.
                           Қазақстан Pecпубли.
                           касының барлық
                           азаматтарына әлеу.
                           меттiк жеке код
                           беру. Мiндеттi
                           зейнетақы жарналары.
                           ның есебi және
                           транзитi. Мемлекет.
                           тiк атаулы әлеумет.
                           тiк көмек тағайындау
                           үшiн зейнетақы және
                           жәрдемақы мөлшерлерi
                           туралы ақпарат беру.
                           Жинақтаушы зейнетақы
                           қорларына қате
                           аударылған төлемдер
                           мен мiндеттi зейнет.
                           ақы жарналары туралы
                           ақпаратпен қамтама.
                           сыз ету.
                           Қазақстан Республи.
                           касы Еңбек және
                           халықты әлеуметтiк
                           қорғау Министрiнiң
                           бұйрығымен бекiтiл.
                           ген тiзбеге сәйкес
                           көрсетілетін қызмет-
                           тер шеңберінде
                           басқа да активтердi
                           (компьютерлер 793
                           бiрлiк, принтерлер
                           300 бiрлiк. сервер
                           - 1 жиынтық, дерек.
                           тер қоймасы жүйесi
                           - 1 кешен, корпора.
                           тивтiк желiнi
                           басқару жүйесi - 1
                           жиынтық, көшiру
                           аппараттары - 100
                           бiрлiк, салқындат.
                           қыш - 51 бiрлiк,
                           Oracle лицензиялары
                           270 бірлік, Microsoft
                           Open License лицен-
                           зиялары 80 бірлік,
                           модемдер - 44 бiрлiк,
                           маршрутизатор
                           (Ciscо 805) - 15
                           бiрлiк, маршрутиза.
                           тор (Cisco 2600)
                           - 16 бiрлiк маршру-
                           тизатор (Cisco 3845)
                           - 1 бiрлiк, маршру-
                           тизатор (Cisco Pix-
                           Firewall) - 1 бiрлiк
                           және басқаларын) 
                           сатып алу.
____________________________________________________________________
       Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.04.02. N 197b   қаулысымен , 2004.12.27. N  197аю қаулысымен. 
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: зейнетақы және жәрдемақы төлемдерiн толық және уақытында қамтамасыз ету. Мiндеттi зейнетақы жарналарының есебi және оларды уақытында аудару, "Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны. <*>
       Ескерту. 7-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.04.02. N 197b   қаулысымен .

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
116-қосымша      

213 - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Жұмыспен қамту және кедейшiлiк базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету"
деген 014 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 51120 мың теңге (елу бiр миллион бiр жүз жиырма мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының  4 ,   6 ,   12-баптары ; "Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шiлдедегi  Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 24 желтоқсандағы N 1686 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 20 шiлдедегi N 983  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында кедейлiктi төмендету жөнiндегi 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламаны бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 26 наурыздағы N 296  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: еңбек рыногы жөнiнде мониторинг ұйымдастыруда мемлекеттiк саясатты iске асыру, республиканың аз қамтамасыз етiлген азаматтарына атаулы әлеуметтiк көмек көрсету туралы ақпаратты өңдеу және қорытындылау, ақпараттық база деректерiнiң негiзiнде халықты жұмыспен қамту және жұмыссыздық деңгейiн өзгерту динамикасына шұғыл шаралар қабылдау, кедейшiлiкпен және жұмыссыздықпен күрес жөнiндегi мемлекеттiк саясатты тиiмдi жүргiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жұмыспен қамту және кедейлiк ақпараттық-талдау базасын қамтамасыз ету, еңбек рыногы, тiркелген жұмыссыздық деңгейiнiң динамикасы, мемлекеттiк әлеуметтiк көмек көрсету, сондай-ақ аз қамтамасыз етiлген азаматтардың саны, құрылымы мен санатының, халықтың аз қамтамасыз етiлген бөлiгiне берiлетiн мемлекеттiк көмектi қаржыландыруға бағытталған мемлекеттiк қаражат көлемiнiң өзгеру динамикасы саласындағы ақпараттық деректерді өңдеу және даярлау, жұмыс күшiне ұсыныстар мен сұраныс рыногы жөнiнде өзектендiрiлетiн ақпараттық деректердi өңiраралық алмасуды ұйымдастыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   014       Жұмыспен     Жұмыспен қамту      Жыл    Қазақстан
              қамту және   базасы бойынша      iшiнде Республикасы.
              кедейшiлiк   ақпараттық-талдауды        ның Еңбек
              базасы       қамтамасыз ету:            және халықты
              бойынша      - министрлiктер мен        әлеуметтiк
              ақпараттық-  ведомстволардың,           қорғау
              талдамалық   республика жұмыспен        министрлiгi
              қамтамасыз   қамту жөнiндегi
              ету          уәкiлеттi органда.
                           рының ақпараттары
                           негiзiнде жұмыссыз,
                           жұмыс iздеп жүрген
                           азаматтардың ақпа.
                           раттық базасы
                           бойынша мониторинг;
                           - жұмыссыз азаматтар.
                           ды өңiраралық жұмысқа
                           орналастыру мақса.
                           тында елiмiздiң
                           уәкiлеттi органдары
                           арасында еңбек
                           рыногы туралы
                           ақпарат алмасуды
                           қамтамасыз ету;
                           - республикадағы
                           еңбек рыногының
                           жағдайы мен тiркел.
                           ген жұмыссыздық
                           деңгейiнiң динами.
                           касы туралы
                           ақпараттық-талда.
                           малы материал
                           әзiрлеу;
                           - басқа елдердiң
                           мамандарын тартатын
                           жұмыс берушiлердiң
                           ақпараттық базасын
                           өңiрлер, қызмет
                           түрлерi бойынша
                           өңдеу;
                           - республикада
                           жұмыс iстейтiн
                           шетелдiк мамандардың
                           дербес есебi, шетел.
                           дiк жұмыс күшi
                           туралы ақпаратты
                           олардың жұмысы,
                           кәсiбi, мамандықта.
                           ры, бiлiмi, еңбек
                           шартының қолданылу
                           мерзiмi және т.б.
                           бойынша ұсыну;
                           - құрылған қосымша
                           жұмыс орындары,
                           Қазақстан Республи.
                           касының қайта
                           оқытылған азаматта.
                           рының саны туралы
                           ақпараттық деректер.
                           Халықтың кедейлiгi,
                           оның iшiнде аз
                           қамтамасыз етiлген
                           азаматтарға мемле.
                           кеттiк атаулы
                           әлеуметтiк көмек
                           көрсету жөнiндегi
                           ақпараттарды өңдеу
                           және мониторинг:
                           - жалпы республика
                           бойынша және өңiр.
                           лер бойынша төлен.
                           ген қаржы көлемiн.
                           де, әлеуметтiк
                           көмек алушылар сан
                           аттарының, санының,
                           құрылымының дина.
                           микасы және оның
                           өзгеруi туралы
                           ақпараттарды өңдеу
                           және даярлау;
                           - республикада
                           кедейлiктiң төмен.
                           деуi жөнiндегi
                           бағдарламаның iске
                           асырылуы туралы
                           талдау материалдары
                           бойынша ақпарат
                           әзiрлеу.
                           Сондай-ақ, жұмыспен
                           қамту және кедейлiк
                           базасы бойынша,
                           жұмыспен қамту
                           мәселелерi және
                           халықты әлеуметтiк
                           қамсыздандыру жөнiн.
                           дегi уәкiлеттi
                           органдардың ақпарат.
                           тық базасын
                           ақпараттық-талдаулық
                           қамтамасыз ету үшiн
                           және ақпараттық
                           қауiпсiздiктi қамта.
                           масыз етуге лицен.
                           зиялық өнiмнiң 5
                           атауын сатып алу
                           көзделедi.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жұмыс берушiлердi, оның iшiнде шетелдiк жұмыс күшiн тартатын жұмыс берушiлердi, республиканың жұмыс iздеп жүрген азаматтарын және өңiрлiк жұмыспен қамту мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi органдарын рыноктағы жұмыс күшiне деген ұсыныс пен сұраным туралы ақпаратпен қамтамасыз ету. 
      Азаматтар мен жұмыс берушiлер тарапынан рыноктағы жұмыс күшiне деген ұсыныс пен сұраным туралы жалпыреспубликалық ақпаратқа қол жетуiн ұйымдастыру, азаматтардың өңiраралық жұмысқа орналасуын iске асыру мақсатымен жұмыспен қамту жөнiндегi жаңартылып отыратын республикалық ақпараттың тұрақты ұсынылуын қамтамасыз ету.
      Аз қамтамасыз етiлген азаматтар - мемлекеттiк әлеуметтiк көмек алушылар бойынша, олардың жалпы санының елiмiз және өңiрлер бойынша, алушылардың санаттары мен дәрежелерi бойынша динамикасының өзгеруi жөнiнде, тағайындалған және төленген мемлекет қаржысының көлемi бойынша мониторинг жүргiзу, жергiлiктi органдардың мемлекеттiк көмек алуға үміткep, аз қамтамасыз етiлген азаматтарға арналған жұмыспен қамтудың белсендi шараларын жүзеге асыру жөнiндегi жұмысын қадағалау.
      Жұмыссыздық пен халықтың кедейлiгiн төмендету жөнiндегi мемлекеттiк саясатты жүзеге асыру үшiн үкiметтiк және мемлекеттiк органдарды еңбек рыногы мен аз қамтамасыз етiлген азаматтар туралы қажеттi ақпараттық-талдау деректерiмен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
117-қосымша      

213 - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтың
ақпаратты  жүйесiн дамыту"
деген 015 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 165861 мың теңге (бiр жүз алпыс бес миллион сегiз жүз алпыс бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы  Заңы ; "Мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 25 сәуiрдегi  Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасында ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573  Жарлығы ; "Мүгедектердi оңалтудың 2002-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 29 желтоқсандағы N 1758  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мүгедектегi бар адамдардың орталықтандырылған деректер базасын құру және әлеуметтiк сақтандыру жүйесiн қалыптастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мүгедектер жөнiндегi орталықтандырылған деректер базасын құру, мүгедектердi уақытында медициналық, әлеуметтiк және кәсiптiк оңалтуды бақылауды ұйымдастыру және мүгедектердi әлеуметтiк қорғауға қажеттi және оны қамтамасыз ететiн инфрақұрылымдарды дамыту жүйесiн жасау, мiндеттi әлеуметтiк аударымдар мен әлеуметтiк төлемдердiң аударылуын жүзеге асыру, әлеуметтiк аударымдар мен төлемдердiң дербестендiрiлген, орталықтандырылған есебiн жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   015       Зейнетақы    "Мүгедектiгi бар    Жыл    Қазақстан
              төлеу жөнiн. адамдардың орталық. ішінде Республикасы.
              дегi мемле.  тандырылған дерек.         ның Еңбек
              кеттiк       тер базасы" техни.         және халықты
              орталықтың   калық тапсырмасын,         әлеуметтiк
              ақпараттық   техно-жұмыс жоба.          қорғау
              жүйесiн      сын, бағдарламалық         министрлiгi
              дамыту       өнiмiн әзiрлеу - 1
                           жиынтық.
                           Бiр облыс орталы.
                           ғында МОБД деректер
                           банкi құрылымын
                           жасау жөнiндегi
                           тәжiрибелiк бағдар.
                           ламаны жүзеге
                           асыру.
                           "Мемлекеттiк әлеу.
                           меттiк сақтандыру
                           қорының автомат.
                           тандырылған жүйесi"
                           техникалық тапсыр.
                           масын, техно-жұмыс
                           жобасын, бағдарла.
                           малық өнiмiн
                           әзiрлеу - 1 жиынтық.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мүгедектердiң есебiн жүйелеу, әрбiр мүгедектiң мұқтажы туралы ақпарат алу, мүгедектердi уақытында медициналық, әлеуметтiк және кәсiптiк оңалтуды ұйымдастыру, мүгедектердiң конституциялық құқықтарын толық көлемiнде iске асыру және олардың қоғамға кiрiгуiн жылдамдату, мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру жүйесiнiң деректерiн өңдеу бойынша мүлдем жаңа қолданбалы бағдарламалық өнiм жасау.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
118-қосымша      

       Ескерту. 118-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197к  қаулысымен .

213 - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Заңды тұлғаның жұмыс iстеуi тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген, өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу"
деген 016 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 830000 мың теңге (сегiз жүз отыз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шiлдедегi Азаматтық Кодексiнiң (ерекше бөлiм)  945-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiң мiндеттемелерiн орындау
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: заңды тұлға тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген өмiр мен денсаулыққа келтiрiлген зиянды өтеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   016       Заңды тұлға. Сот шешiмдерi       Жыл    Қазақстан
              ның қызметi  бойынша төлемдердi  iшiнде Республикасы.
              тоқтатылған  жүзеге асыру.              ның Еңбек
              жағдайда,                               және халықты
              сот мемле.                              әлеуметтiк
              кетке жүкте.                            қорғау
              ген, өмiрi                              министрлiгi
              мен денсау.
              лығына
              келтiрiлген
              зиянды өтеу
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: заңды тұлға тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген өмiр мен денсаулыққа келтiрiлген зиянды өтеу жөнiндегі мемлекеттің мiндеттемелерiн орындау.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
119-қосымша      

213 - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Арал және Қазалы аудандарының халқына атаулы әлеуметтiк мемлекеттiк көмек көрсетуге Қызылорда облысының бюджетiне берiлетiн мақсатты трансферттер"
деген 019 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 156800 мың теңге (бiр жүз елу алты миллион сегiз жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шiлдедегi Заңының  1-9-баптары ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңының  28-бабы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарының халқын әлеуметтiк қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Арал және Қазалы аудандарының халқына атаулы әлеуметтiк көмек көрсету мақсатында Қызылорда облыстық бюджетiн қаржылық қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   019       Арал және    Арал және Қазалы    Жыл    Қазақстан
              Қазалы       аудандарының халқы. ішінде Республикасы.
              аудандары.   на атаулы әлеумет.         ның Еңбек
              ның халқына  тiк көмек көрсету          және халықты
              атаулы       үшiн республикалық         әлеуметтiк
              әлеуметтiк   бюджеттен Қызылорда        қорғау
              мемлекеттiк  облыстық бюджетiне         министрлiгi
              көмек көрсе. мақсатты трансферт.
              туге Қызыл.  тер бөлiнуiн
              орда облы.   қамтамасыз ету.
              сының бюд.
              жетiне
              берiлетiн
              мақсатты
              трансферттер
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қызылорда облысының Арал және Қазалы аудандарының халқына мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек көрсету.
      * Ескерту: Іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың тiзбесi, республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарлама паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
120-қосымша      

213 - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекеттiк қызметшiлердiң жалақысына қосылатын сауықтыруға арналған материалдық көмектi және экологиялық үстемеақыларды төлеу үшiн Қызылорда облыстық бюджетiне берiлетiн
мақсатты трансферттер"
деген 020 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 214077 мың теңге (екi жүз он төрт миллион жетпiс жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Арал өңiрiндегi экологиялық күйзелiс салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қолдау туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 30 маусымдағы Заңының  13-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Арал өңiрiндегi экологиялық күйзелiс салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: сауықтыруға материалдық көмек және мемлекеттiк қызметшiлердiң жалақысына экологиялық үстемеақы төлеу мақсатында Қызылорда облыстық бюджетiн қаржылық қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   020       Мемлекеттiк  Сауықтыруға мате.   Жыл    Қазақстан
              қызметшiлер. риалдық көмек және  ішінде Республикасы.
              дiң жала.    мемлекеттік                ның Еңбек
              қысына қосы. қызметшiлердiң             және халықты
              латын        жалақысына экология.       әлеуметтік
              сауықтыруға  лық үстемеақы төлеу        қорғау
              арналған     мақсатында Қызылорда       министрлігі
              материалдық  облыстық бюджетіне
              көмектi      республикалық бюджеттен 
              және эколо.  трансферттер бөлiнуiн
              гиялық       қамтамасыз ету.
              үстемеақы.
              ларды төлеу
              үшiн Қызы.
              лорда облыс.
              тық бюджетi.
              не берiлетiн
              мақсатты
              трансферттер
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: сауықтыруға материалдық көмек және мемлекеттiк қызметшiлердiң жалақысына үстемеақы төлеу.
      * Ескерту: Іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың тiзбесi, республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттік бағдарлама паспорттарында көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
121-қосымша      

213 - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Шалқар ауданының халқына мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк
көмек көрсетуге Ақтөбе облыстық бюджетіне берiлетiн
мақсатты трансферттер"
деген 021 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 43200 мың теңге (қырық үш миллион екi жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шiлдедегi Заңының  1-9-баптары ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңының  29-бабы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ақтөбе облысы Шалқар ауданының халқын әлеуметтiк қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Шалқар ауданының халқына атаулы әлеуметтiк көмек көрсету мақсатында Ақтөбе облыстық бюджетiн қаржылық қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   021       Шалқар       Шалқар ауданының    Жыл    Қазақстан
              ауданының    халқына aтаулы      ішінде Республикасы.
              халқына      әлеуметтiк көмек           ның Еңбек
              мемлекеттiк  көрсету үшiн               және халықты
              атаулы       республикалық              әлеуметтік
              әлеуметтiк   бюджеттен Ақтөбе           қорғау
              көмек        облыстық бюджетiне         министрлігі
              көрсетуге    мақсатты трансферт.
              Ақтөбе       тер бөлiнуiн
              облыстық     қамтамасыз ету.
              бюджетіне
              берiлетiн
              мақсатты
              трансферттер
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Ақтөбе облысының Шалқар ауданының халқына мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек көрсету.
      * Ескерту: Іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың тiзбесi, республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарлама паспортында көрсетiледi.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады