2008 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасы Президентiнің Әкiмшiлiгi)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1224 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет кодексiне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Мыналардың:
      1 , 2 , 3 , 4-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасының Президентi Әкiмшiлiгiнiң 2008 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Mинистрі

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң       
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына   
1-ҚОСЫМША       

101 - Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі
               Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Мемлекет басшысының қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1458777 мың теңге (бір миллиард төрт жүз елу сегіз миллион жеті жүз жетпіс жеті мың теңге).
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.10 N 561 Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы Президентiнің Әкiмшiлiгi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2002 жылғы 11 ақпандағы N 805 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қызметшiлерiн қайта даярлау және олардың бiлiктiгін арттыру ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1457 Жарлығы ; "Байқоңыр" кешенiндегi Қазақстан Республикасы Президентiнің арнаулы өкiлi туралы ереженi бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2006 жылғы 25 шілдедегi N 155 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің штат саны мен құрылымы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 11 ақпандағы N 533 Жарлығы .
      Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.10 N 561 Қаулысымен.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : мемлекет басшысының қоғамдық-саяси тұрақтылықты, халық пен мемлекеттік билік бірлігін, Конституцияның мызғымастығын, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету, мемлекеттің егемендігін, конституциялық құрылысын қорғау мен күшейту жөніндегі, Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі мен аумақтық тұтастығын қамтамасыз ету жөніндегі саясатын жүзеге асыру, Қазақстанның күллі халқының игілігі үшін қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылықтың, экономикалық дамудың конституциялық қағидаларын, қазақстандық патриотизмді өмірге енгізу және мемлекет өмірінің неғұрлым маңызды мәселелерін демократиялық әдістермен шешу, елдің әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясын, оны іске асыру, әлеуметтік-экономикалық реформаларды жүзеге асырудың тетігі мен тактикасын жетілдіру жөніндегі шаралар кешенін тұжырымдау, өзінің қызметтік міндеттерін тиімді орындау және кәсіптік шеберлігін жетілдіру жөнінде қойылған біліктілік талаптарына сәйкес, білім беру бағдарламалары бойынша кәсіптік қызмет саласында теориялық және практикалық білімін, іскерлігі мен кәсіби дағдысын шыңдауды жүзеге асыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi :
      1) Қазақстан Республикасы Президентiнің, Мемлекет басшысы жанындағы консультативтiк-кеңесшi органдардың қызметiн құжаттамалық, құқықтық, ұйымдық, ақпараттық-талдау, хаттамалық және сыртқы саяси жағынан қамтамасыз ету;
      2) мемлекеттiк органдардың қызметiне жалпы бақылау, соның ішінде Мемлекет басшысының актiлерi мен тапсырмаларының орындалуына жалпы бақылау жасау;
      3) республика Президентiнiң шешімдерiн мүлтiксіз, егжей-тегжейлi әрi уақтылы орындау;
      4) республика Президентiн елдегi және шетелдегi iстің жай-күйi туралы уақтылы әрi толық хабардар ету;
      5) өзiнің қызметтiк мiндеттерiн тиiмдi орындау және кәсіптiк шеберлiгiн жетiлдiру жөнiнде қойылған бiлiктiлiк талаптарына сәйкес, бiлiм беру бағдарламалары бойынша кәсiптiк қызмет саласында теориялық және практикалық бiлiмiн, iскерлiгi мен кәсiби дағдысын шыңдауды жүзеге асыру;
      6) Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын мемлекеттің iшкi және сыртқы саясатының негiзгi қағидаларын "Байқоңыр" кешенiнде орналасқан қазақстандық мемлекеттiк билiк органдарының iске асыруы жөнiндегi жұмысты ұйымдастыру;
      7) "Байқоңыр" кешенінде жұмыс iстейтiн қазақстандық мемлекеттiк органдардың қызметіне Қазақстан Республикасының заңдық құзыретiн және Қазақстан Республикасы азаматтарының конституциялық құқықтарын қамтамасыз етуде, оның iшiнде Мемлекет басшысының тапсырмалары мен актілерiнің орындалуына бақылауды қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001


Мемлекет
басшы-
сының
қызметін
қамта-
масыз
ету
2


001

Орталық
органның
аппараты

Мемлекет Басшысының
қатысуымен елде және
шетелде өтетін
іс-шараларды дайындау
мен өткізу;
мемлекет Басшысының
жергілікті өкілді
органдармен, атқарушы
және өзге де
мемлекеттік
органдармен тұрақты
өзара іс-қимылын
қамтамасыз ету;
мемлекет Басшысы
актілерінің,
Жарлықтары мен
өкімдерінің жобаларын
әзірлеуді, шығаруды
және жариялауды
қамтамасыз ету;
мемлекет Басшысы
актілері мен
тапсырмаларының
орындалуын бақылау
мен тексеруді
қамтамасыз ету;
елдегі және шетелдегі
ішкі және сыртқы
саяси, әлеуметтік-эко-
номикалық жағдайға
талдау жасау;
ішкі және сыртқы
саясаттың өзекті
мәселелері бойынша
ақпараттық-талдау
материалдарын
дайындау;
Президент
Әкімшілігінің саяси
партиялармен,
бұқаралық ақпарат
құралдарымен, діни
және өзге де қоғамдық
бірлестіктермен өзара
іс-қимылын қамтамасыз
ету;
"Қазақстан-2030"»
Стратегиясын,
Қазақстан
Республикасының 2010
жылға дейінгі дамуының
стратегиялық жоспарын,
Президенттің Қазақстан
халқын жыл сайынғы
Жолдауларын іске асыру
жөнінде іс-шаралар
өткізу;
бірқатар Мемлекеттік
бағдарламалардың
орындалуын бақылау
мен үйлестіруді жүзеге
асыру:
"Қазақстан
Республикасының
2005-2010 жылдарға
арналған денсаулық
сақтау ісін реформалау
мен дамыту", Қазақстан
Республикасы
Президентінің 2004
жылғы 13 қыркүйектегі
N 1438 Жарлығымен
бекітілген;
"Қазақстан
Республикасында
2005-2010 жылдарға
арналған білім беру
ісін дамыту",
Қазақстан Республикасы
Президентінің 2004
жылғы 11 қазандағы N
1459 Жарлығымен
бекітілген;
"2001-2010 жылдарға
арналған тілдерді
қолдану мен дамыту",
Қазақстан Республикасы
Президентінің 2001
жылғы 7 ақпандағы N
550 Жарлығымен
бекітілген.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Прези-
дентінің
Әкімші-
лігі

3


007

Мемле-
кеттік
қызмет-
шілердің
білік-
тілігін
арттыру

Мемлекеттік
қызметшілердің (соның
ішінде Қазақстан
Республикасы
Президенті
Мұрағатының)
біліктілігін арттыру
жөніндегі қызметтерді
жеті тақырып бойынша
сатып алу:
1) мемлекеттік басқару
және мемлекеттік
қызмет;
2) экономика;
3) ақпараттық
технологиялар;
4) мемлекет және
құқық;
5) әлеуметтік саясат;
6) электрондық құжат
айналымы;
7) құжаттардың
құндылығына сараптама
жасау және мұрағатты
жинақтау.
Мемлекеттік тілге
және ағылшын тіліне
оқыту.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Президен-
тінің
Әкімшілі-
гі

4

(алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2008.06.10 N 561 Қаулысымен)

5

(алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2008.06.10 N 561 Қаулысымен)

6


100

"Бай-
оңыр"
ғарыш
айлағын-
дағы
арнайы
өкіл-
діктің
аппараты

Қазақстан Республикасы
мен Ресей Федерациясы
арасындағы "Байқоңыр"
ғарыш кешенін
пайдаланудың негізгі
қағидаттары мен
талаптары туралы 1994
жылғы 28 наурыздағы
келісімді, Қазақстан
Республикасының заңдық
құзыретін және "Бай-
қоңыр" ғарыш айлағында
тұратын Қазақстан
Республикасы
азаматтарының
конституциялық
құқықтарын қамтамасыз
ету бөлігіндегі 1994
жылғы 10 желтоқсандағы
жалдау шарттары мен
қосымша келісімдер
шартын іске асыру.

қаңтар-
ақпан

Қазақстан
Респу-
бликасы
Президен-
тінің
"Бай-
қоңыр"
кешенін-
дегі
арнаулы
өкілі

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.10 N 561 Қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тiкелей нәтиже:
      - Қазақстан Республикасы Президентiнің қызметiн толығымен қамтамасыз ету, соның iшiнде мемлекеттiк органдардың қызметiне және нормативтiк-құқықтық актiлердің орындалуына бақылау жасау;
      - бiр мемлекеттiк инспектордың жылына 7 iссапарда болуы (16 адам);
      - 25 адамның кәсiби бiлiктiлiгi деңгейiн арттыру (соның ішінде Қазақстан Республикасы Президентi Мұрағатының 11 қызметкерi);
      - 165 адамды мемлекеттiк тiлге оқыту;
      - 24 адамды ағылшын тiлiне оқыту.
      Түпкi нәтиже:
      - елдің саяси тұрақтылығын, ұлттық қауiпсiздiгін, мемлекеттiк егемендiгін нығайту, азаматтық қоғамды дамыту, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету, халықтың саяси мәдениетiн қалыптастыру, азаматтарды мемлекет басқару мен шешiмдер қабылдауға тарту, атқарушылық билiк жүйесiн орталықтан алу, жергiлiктi өзiн-өзi басқаруды дамыту;
      - экономиканың индустриялық-инновациялық дамуы, кәсiпкерлiк ортаны дамыту үшiн қолайлы жағдайлар жасау, республика азаматтарының әлеуметтiк жағдайын жақсарту, сапалы әрi қол жетiмдi бiлiм беру, денсаулық сақтау;
      - мемлекеттiк тiлдің қолданылу аясын кеңейту, елде тұратын түрлi этностық топтардың мәдениетi мен тiлдерiн дамыту, рухани өркендеу мен конфессияаралық келiсiм;
      - өңiраралық және халықаралық ынтымақтастықты дамыту.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже:
      - бiр мемлекеттiк қызметшінің бiлiктiлiгiн арттыруға жұмсалатын орташа шығындар 45,0 мың теңге;
      - бiр мемлекеттiк қызметшiнi мемлекеттiк тiлге оқытуға жұмсалатын орташа шығындар 35,0 мың теңге;
      - бiр мемлекеттiк қызметшiнi ағылшын тiлiне оқытуға жұмсалатын орташа шығындар 30,0 мың теңге.
      Уақтылығы: жасалған шарттарға және қойылған мiндеттерге сәйкес жыл бойына орындалуы.
      Сапасы: Қазақстан Республикасы Президентiнің Әкiмшілігіне жүктелген мақсаттар мен міндеттерге қол жеткiзу үшiн белгiленген мерзiмдердi ескере отырып, iс-шараларды 100 пайыз сапалы және уақтылы орындау. Кәсiби мемлекеттiк қызметтің талаптарына сай, қазiргi экономикалық жағдайларға орай мемлекеттiк қызметкерлердің кәсiби деңгейiн арттыру; мемлекеттiк тiлдi оқыту курсынан өткеннен кейiн мемлекеттiк қызметшiлердің 50 пайызға мемлекеттiк тілде iс жүргiзуге көшкен; ағылшын тiлiн оқыту курсынан өткеннен кейiн мемлекеттiк қызметкерлердің 30 пайызға ағылшын тiлiндегi құжаттармен жұмыс iстейдi; бiлiктiлiктi арттыру курстарынан өткеннен кейiн мемлекеттiк қызметшiлердің 33,1 пайызға жоғары лауазымдарға тағайындалған.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.10 N 561 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң       
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына   
2-ҚОСЫМША       

101 - Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі
               Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының стратегиялық аспектiлерiн болжамды-талдамалық қамтамасыз ету"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 103309 мың теңге (бір жүз үш миллион үш жүз тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтын құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 1993 жылғы 16 маусымдағы N 1235 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 1997 жылғы 13 тамыздағы N 3614 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнің 1993 жылғы 30 қыркүйектегi N 977 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасы басшылығының республиканың саяси, әлеуметтiк, экономикалық дамуының түрлi салаларында шешiмдер қабылдауы, мемлекеттің стратегиялық даму аспектiлерiн ұлттық қауiпсiздiк тұрғысынан әзiрлеу және негiздеу үшiн баламалы ғылыми-талдамалық базаны қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi :
      - Қазақстан Республикасының сыртқы саясат стратегиясы мен ұлттық қауiпсiздiгi саласында тұжырымдамалық негiздер мен практикалық ұсынымдарды әзiрлеу;
      - шет мемлекеттердің сыртқы саяси бағыты мен әлемдегi және шектес өңiрлердегi әскери-стратегиялық ахуалға талдау мен болжау;
      - Қазақстан Республикасындағы экономикалық, әлеуметтiк, этнодемографиялық және қоғамдық-саяси ахуалға талдау мен болжау;
      - экологиялық қауiпсiздік проблемаларын зерттеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002


Мемле-
кеттің
ішкі
және
сыртқы
саяса-
тының
страте-
гиялық
аспек-
тілерін
болжамды
-талда-
малық
қамта-
масыз
ету

1. Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясаты аспектілері шеңберінде ұлттық қауіпсіздіктің өзекті мәселелері бойынша практикалық ұсыныстар мен ұсынымдарды қамтитын ғылыми-талдамалық зерттеулердің орындалуын қамтамасыз ету, атап айтқанда, Қазақстан Республикасының геосаяси ортасы мен сыртқы саясатының негізгі стратегиялық аспектілері саласында:
- Қазақстанның айналасындағы елдердің (ҚХР, РФ, Түркия, Иран, Пәкістан, Ауғанстан) ішкі саяси, әлеуметтік-экономика-
лық даму проблемаларын зерделеу;
- Қазақстанның РФ-мен, ҚХР-мен, АҚШ-пен, Түркиямен, ЕО елдерімен, ТМД мемлекеттерімен екі жақты қарым-қатынас-
тарын талдау;
- орталық Азия аймағындағы жалпы жағдайға сыртқы саяси мониторинг;
- аймақтық интеграцияның ерекшеліктерін, аймақтық қауіпсіздік проблемаларын және т.б. зерттеу.
Қазіргі Қазақстандағы саяси және әлеуметтік үдерістер саласында:
- Қазақстан Республикасының әлеуметтік-саяси мониторингі;
- республикадағы ішкі саяси және әлеуметтік үдерістердің дамуын талдау және болжау;
- Қазақстандағы көші-қон үдерістеріне талдау және т.б.
Экономикалық қауіпсіздік саласында:
- Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздік проблемаларын зерттеу;
- әлемдік экономиканың даму үрдістерін зерттеу және олардың Қазақстан экономикасына әсерін талдау;
- ғаламдану проблемаларын және олардың Қазақстанға әсерін зерттеу;
- республикадағы әлеуметтік-экономикалық жағдайларға мониторинг және т.б.
2. Халықаралық, қоғамдық және саяси ұйымдармен тақырыптық конференциялар, кездесулер, дөңгелек үстелдер, брифингтер, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарымен баспасөз конференцияларын ұйымдастыру және өткізу.
3. Қазақстан Республикасының және оның саяси көшбасшысының ел ішіндегі, сонымен қатар шетелдегі де жағымды бедел-бейнесін
насихаттау және қолдау үшін халықаралық
ғылыми-зерттеу орталықтарымен және ұйымдармен байланыстар ұйымдастыруды қамтамасыз ету.
4. Ғылыми қызметкерлердің біліктіліктерін арттыру мақсатында шетелдерге қызметтік іссапарлар мен тәжірибе алмасуларын ұйымдастыру, сондай-ақ Институттың шетелдік жетекші ғылыми-талдау құрылымдарымен байланыстарын тереңдету.
5. ҚСЗИ-дың жұмыс жоспарына сай елден тыс жеке зерттеулер жүргізу мақсатында тәжірибе алмасуларды ұйымдастыру, ғылыми қызметкерлердің біліктіліктерін арттыру, шетелдің жетекші ғылыми-талдау құрылымдары өкілдерімен ғылыми байланыстарды кеңейту және өзара тиімді ынтымақтастықты тереңдету.
6. Бүгінгі Қазақстан қоғамындағы болып жатқан үрдістерден эмпирикалық мәліметтер
алу үшін социология-
лық зерттеулерді жүргізуді ұйымдастыру және олардың негізінде қажетті болжама-талдау материалдарын дайындау.
7. Төрт мерзімді басылымды: "Казахстан-Спектр" (ғылыми сипаттағы мақалаларды басу) (4 санын), "ANALYTIC" (ғылыми зерттеулердің шеңберіне кіретін, қолданбалы сипаттағы талдау материалдарын жариялау) (6 санын), "Central Asia's Affairs" (Орталық Азияда ағылшын тілінде шығатын, әлемнің жетекші талдау орталықтарының сарапшыларымен тікелей
байланыстар орнатуға
мүмкіндік беретін
жалғыз сараптамалық
басылым) (4 санын),
"Қоғам және Дәуір"
(аймақтық қауіпсіздік
пен халықаралық
қатынастардың,
Қазақстан дамуының
экономикалық және
ішкі саяси мәселелері
мен бүгінгі күннің
тарихи-философиялық
және мәдени өзекті
мәселелеріне арналған)
(4 санын) шығару;
- 6 монография мен 6 кітапшаны басып шығару.
8. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын үздіксіз орындауды қамтамасыз ету үшін қосымша
тауарлар алу қажет,
байланыспен, көлікпен,
басқада қызметтер мен
жұмыстармен қамтамасыз
ету қажет, құрал
жабдықтарды және
басқа да негізгі
құралдарды ұстап
тұру, жабдықтау және
жөндеу жұмыстарын
жүргізу қажет,
сонымен қатар негізгі
құралдарға қатысты
тауарларды сатып алу:
компьютерлер,
кондиционерлер,
серверлер, принтерлер,
синхронды аударма
құралдары, сондай-ақ
Xerox 6250 N Imaging
unit лазерлі
принтеріне қосымша
жабдықтар алу қажет.

Жыл
бойына

Қазақстан
Респу-
бликасы-
ның
Прези-
денті
жанындағы
Қазақстан
страте-
гиялық
зерттеу-
лер
институты

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тiкелей нәтиже:
      - мемлекеттің ішкі, сыртқы және экономикалық саясаты салалары аспектісінде ұлттық қауіпсіздіктің өзекті мәселелері бойынша тұжырымдар мен ұсыныстар қамтылған (ҚСЗИ жоспарына сай) ғылыми-талдау зерттеулерін орындау;
      - келесі тақырыптар бойынша шамамен 4 iрi халықаралық конференция өткiзу: "Қазақстанның саяси-партиялық жүйесінің даму болашағы", "Қауіпсіздік және аймақтық ынтымақтастық мәселелері бойынша VI жыл сайынғы Алматы конференциясы "Аймақтық интеграцияның жаңа кезеңіндегі Орталық Азиядағы ынтымақтастық пен қауіпсіздік", "Орталықазия бағытындағы ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының қызметі (ОДКБ): ынтымақтастықтың мәселелері мен болашағы", "Жаһандану жағдайындағы Қазақстан Республикасының сыртқы экономикалық қатынастары: мәселелері мен даму жолы";
      - елден тысқары 4 іссапарды ұйымдастыру: Бельгия Корольдігі, Брюссель қ-сы; Ресей Федерациясы, Мәскеу қ-сы; ҚХР, Пекин қ-сы, АҚШ, Нью-Йорк қ-сы;
      - елден тысқары 4 тәжірибе алмасуды ұйымдастыру: Америка Құрама Штаттары, Нью-Йорк қаласы; Франция, Париж қаласы; Тәжікстан Республикасы, Душанбе қаласы; Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы;
      - келесі тақырыптар бойынша 4 социологиялық зерттеулер жүргізу: "Қазақстан Республикасы тұрғындарының көше-қон әлеуеті", "Қазақстан Республикасында шағын және орта бизнестің бәсекелестігін арттыру мәселелері", "Тұрғындардың Қазақстан Республикасының Орталық Азиядағы саясатына және аймақтағы жағдайға көзқарастары", "Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-саяси қатерлер";
      - жүргізілген зерттеулерді сараптамалық баяндамалар, ғылыми мақалалар мен монографиялар түрінде жариялау, яғни 6 кітапша, 6 кітап (1-ішкі саясат мәселелері, 3-сыртқы саясат мәселелері, 2-экономикалық саясат мәселелері). Басылымдар Қазақстан дамуының өзекті проблемаларын көрсететін болады;
      - төрт мерзiмдi басылым шығару: "Казахстан - Спектр" (ғылыми сипаттағы мақалаларды басу) (4 санын), "ANALYTIC" (ғылыми зерттеулердің шеңберіне кіретін, қолданбалы сипаттағы талдау материалдарын жариялау) (6 санын), "Central Asia's Affairs" (Орталық Азияда ағылшын тілінде шығатын, әлемнің жетекші талдау орталықтарының сарапшыларымен тікелей байланыстар орнатуға мүмкіндік беретін жалғыз сараптамалық басылым) (4 санын), "Қоғам және Дәуiр" (аймақтық қауіпсіздік пен халықаралық қатынастардың, Қазақстан дамуының экономикалық және ішкі саяси мәселелері мен бүгінгі күннің тарихи-философиялық және мәдени өзекті мәселелеріне арналған) (4 санын), 6 монография және 6 кітапша шығару;
      - ҚСЗИ қызметкерлерінің жұмыс жағдайларын жақсарту және бөлмелерді жабдықтау мақсатында 5 компьютер, 4 кондиционер, 1 сервер, 1 принтер, синхронды ілеспе аударма құралы және Хеrох 6250 N Imaging unit түрлі түсті лазерлі принтеріне қосымша сатып алу.
      Түпкi нәтиже:
      - ұлттық қауіпсіздіктің жағдайына әсер ететін бірқатар маңызды үрдістерді тереңінен түсінуге қол жеткізу және ел
басшылығы үшін тиісті болжамалық тұжырымдар мен нақты ұсыныстар дайындау;
      - мерзімінде өзекті мәселелер бойынша халықаралық конференциялар, семинарлар өткізу арқылы әлемдік қауымдастықтың ішкі саяси және экономикалық даму, халықаралық, сондай-ақ аймақтық қауіпсіздіктің өзекті мәселелері бойынша шұғыл және нақты ақпаратпен алмасу мақсатында қор құру;
      - халықаралық ғылыми-зерттеу орталықтарымен ғылыми байланыстар ұйымдастыру арқылы мемлекеттің ішкі, сыртқы және экономикалық саясатын болжама-талдаумен қамтамасыз ету мақсатында методологиялық және ақпараттық қорды толықтыру;
      - Институттың ғылыми қызметкерлерінің біліктіліктерін арттыру және жетекші шетелдік ғылыми-талдау құрылымдарымен сындарлы байланыстар орнату және оны одан әрі дамыту мақсатында шетелдерге ғылыми іссапарлар мен қызметкерлердің тәжірибе алмасуларын ұйымдастыру арқылы қор құру;
      - білікті ғылыми кадрлар даярлауда республиканың жетекші ЖОО-ның студенттерін дипломалды тәжірибеден өтулерін ұйымдастыру арқылы ықпал ету.
      Қаржы-экономикалық нәтижелер:
      - журналдарды, монографияларды және кітапшаларды басып шығару бойынша бір полиграфиялық қызметтің жылдық орташа құны 240,5 мың теңге;
      - бір социологиялық зерттеудің орташа құны 1 250,0 мың теңге;
      - бір халықаралық конференцияның орташа құны 199,0 мың теңге.
      Мерзімділігі мен сапасы:
      - тиісті кезеңде қарастырылған жоспарға сай шараларды 100 пайызға сапалы және мерзімінде ұйымдастыру, сондай-ақ жоспардан тыс шараларды, зерттеулерді және т.б. елдегі жағдайдың дамуына байланысты орындау.

     Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң       
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына   
3-ҚОСЫМША       

101 - Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі
               Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

     1. Құны : 149005 мың теңге (бір жүз қырық тоғыз миллион бес мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы" 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнің Архивiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 1994 жылғы 14 қаңтардағы N 1502 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнің Мұрағаты туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 15 маусымдағы N 52 Өкімі .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын ақпарат тасығыштардың барлық түрлерiнде тұрақты мемлекеттiк сақтауды жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi :
      - Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінің қызметінде пайда болатын құжаттарды және мұрағатта сақталған басқа да құжаттарды тұрақты мемлекеттік сақтау, олардың сақталуын және мемлекеттік есепке алынуын, мекемелердегі уақытша ведомстволық сақтаудағы құжаттарға мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету;
      - мұрағатты Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің және басқа да мемлекеттік мекемелердің құжаттарымен жасақтау;
      - мұрағат қорларына ғылыми-анықтамалық аппаратты дайындау және дамыту;
      - мұрағат құжаттарын жан-жақты пайдалануды ұйымдастыру және оларды ғылыми жариялау;
      - құжаттаманы басқаруды ұйымдастыруға қатысу және оның жағдайын бақылау;
      - мемлекеттік құпиялар бар құжаттармен жұмыста құпиялылық режимін сақтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003


Мұрағат
қорының,
баспа
басылым-
дарының
сақтал-
уын
қамта-
масыз
ету және
оларды
арнайы
пайда-
лану

1) Қазақстанның жаңа
тарихын зерделеу үшін
зерттеушілерге
деректемелік құжаттық
базаны кеңейту
мақсатында құжаттардың
құндылығына сараптама
жүргізіп, істерді
мемлекеттік сақтауға
қабылдау.
2) Ұлттық мұрағат
қоры құжаттарының
сақталуын қамтамасыз
етуді жақсарту үшін:
- ерекше құжаттардың
көшірмелерінің
сақтандыру қорын құру
үшін микрофотокөшірме
жасау;
- қабылданған істерді
тігу және түптеу,
құжаттардың беттерін
қалпына келтіру,
құжаттардың нашар
көрінетін мәтіндерін
компьютерлік
графикамен қайта
жасау;
- микрофильмдер мен
қағаздағы құжаттарға
цифрлау жүргізу.
3) Азаматтардың,
Қазақстан Республикасы
Президенті
Әкімшілігінің,
мемлекеттік органдар
мен мекемелердің,
қоғамдық
бірлестіктердің
ақпараттық
қажеттіліктерін
қамтамасыз ету үшін:
- тақырыптық және
әлеуметтік-құқықтық
сұрауларын орындау;
- зерттеушілерге оқу
залына қажетті
құжаттар беру.
4) Мұрағаттық
ақпаратты іздестіруді
жақсарту үшін:
- "Электрондық
мұрағат" және
"Электрондық құжат
айналымы мұрағаттық
технологияларын"
енгізуді жүргізу;
- мұрағат қорларына
каталог пен ғылыми
анықтамалық аппаратты
жетілдіруді жүргізу.
5) Тарихи-мұрағат
мұрасын танымал етуге
және ғылыми айналымға
жаңа фактологиялық
материалды енгізу
үшін мақалалар мен
ғылыми жарияланымдар
әзірлеп, тарихи-құжат-
тамалық көрмелер
өткізу.
6) Бақылауды
қамтамасыз ету үшін
мұрағаттың
мекемелерінде -
жинақтау көздерінде
мұрағаттардың
құжаттандырылуы және
ведомстволық сақталуы
жағдайын тексеру.
7) Мұрағат басшының
бұйрығымен бекітілген
тізбеге сәйкес негізгі
құрал-жабдықтарды
сатып алу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Президен-
тінің
мұрағаты

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тікелей нәтиже:
      - мемлекеттік мекемелердің басқару құжаттамасынан 3,4 мың іс, мемлекет, саяси және қоғам қайраткерлерінің жеке тұрғыдағы құжаттарынан мемлекеттік сақтауға 400 іс қабылдау;
      - 800 сақталу бірлігінің микрокөшірмесін жүргізу және аса маңызды құжаттардың көшірмелері сақтандыру қорының 150,0 мың кадрын дайындау, 3 мың істі тігу және түптеу, құжаттардың 140 мың парағын жөндеп-реттеу, компьютерлік графикамен нашар көрінетін мәтіндердің 2,5 мың парағын қалпына келтіру, микрофильмдердің 3 мың кадрына және қағаздағы құжаттардың 18 мың парағына цифрлау жүргізу;
      - мекемелер мен азаматтардың 160-200 тақырыптық және әлеуметтік-құқықтық сұрауларын орындау, зерттеушілерді мұрағаттың оқу залы арқылы талап етілген ақпаратпен қамтамасыз ету;
      - каталогтың 8 мың карточкасын және 27 мың істің ғылыми-анықтамалық аппаратты жетілдіру;
      - бұқаралық ақпарат құралдарында 8-10 мақала және ғылыми жарияланымдар әзірлеу, мектеп пен жоғары оқу орындары оқушыларымен 4 тарихи-құжаттамалық көрме және 7 экскурсия өткізу болжанып отыр;
      - "Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы" ҚР Заңының талаптарын орындау жөнінде құжаттандыру жағдайы және құжаттамаларды басқару, сондай-ақ құжаттарды ведомстволық сақтау мәселелері бойынша мекемелерде 7 тексеру жүргізу болжанып отыр;
      - өндірістік міндеттерді шешу үшін микрография зертханасы үшін жабдық және 2 дана мұздатқыш машина сатып алу.
      Түпкі нәтиже:
      1. Мұрағаттық қор 0,5 пайызға өсіп, 663,7 мың сақтау бірлігіне жетеді деп болжануда. Зерттеушіге басқарушылық міндеттерді шешуде, жарияланымдар мен ғылыми еңбектерде мұрағаттық құжаттарды пайдалану үшін 18 мыңға жуық іс беру болжанып отыр.
      2. Микрофотокөшірмеден өткен істердің саны 1,7 пайызға көбейеді деп болжанып отыр, сақтандыру қорының көлемі 2,4 пайызға өсіп, 6425,7 мың кадрды құрайтын болады. Нашар көрінетін мәтіндерді қалпына келтіру есебінен бұрын зерттеушілерге алу мүмкін болмайтын құжаттардың оқылу деңгейі артады, сондай-ақ ақпаратты ұзақ уақыт сақтау мен оның қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі.
      3. Мемлекеттік мекемелер мен азаматтардың сұрауларын орындау қажетті ақпарат алу құқығына деген Қазақстан Республикасы Конституциясының талаптарын орындауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ ол ақпаратты әлеуметтік-экономикалық, ғылыми және мәдени мақсаттарда пайдалануға мүмкіндік береді. Мемлекеттік органның ақпараттық сұраулары қамтамасыз етіледі деп күтілуде және азаматтардың 80-85 пайызға өздерінің заңды құқықтарын қамтамасыз ету үшін құжаттардың көшірмесін ала алады.
      4. 5 автоматтандырылған дерекқор мен электрондық мұрағат негізінде ақпаратты іздеудің жылдамдығы мен сапасы одан әрі артатын болады.
      5. Қазақстанның азаматтары көп зерттелмеген тарихи процестермен және оқиғалармен танысуға мүмкіндік алады. Орта мектептің және жоғары оқу орындарының 100-150 оқушысы 4 тарихи-деректі көрмеге барады, 7 лекция тыңдайды. Бұқаралық ақпарат құралдарында тарихи тақырыптарға 8-10 мақала жарияланады және 60 баспа табақ көлеміндегі 3 құжаттар жинағы дайындалады.
      6. Мемлекеттік мекемелерде құжаттаудың және Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын ведомстволық мұрағаттарда уақытша сақтаудың жай-күйіне мемлекеттік бақылау қамтамасыз етілетін болады. Мекемелерде нормативтік-әдістемелік құжаттардың 100 пайыздық болуы, мұрағаттардың техникалық жай-күйін жақсарту және мемлекеттік сақтауға 3,4 мың іс тапсыру көзделуде.
      7. Жұмыс орындарын электрондық-есептеу техникасымен жабдықтаудың 100 пайызға жетуі, ақпараттық ресурстарды іздеуді автоматтандыру күтілуде.
      Қаржы-экономикалық нәтиже:
      тиімділіктің өлшемдері 1 істі сақтаудың 14,42 теңге; 1 істі тігудің 271,12 теңге; құжаттың 1 парағын жөндеп-реттеудің 5,27 теңге; құжаттың 1 парағының микрофотокөшірмесін жасаудың және микрофишалар дайындаудың 887,65 теңге; мәтіні нашар көрінетін құжаттың 1 парағын қалпына келтірудің 405,49 теңге орташа құнының негізінде айқындалатын болады.
      Уақтылығы:
      нақты тапсырмаларды және жұмыстардың келемін орындаудың уақтылығы негізгі іс-шаралардың белгіленген мерзімдерімен айқындалады.
      Сапасы:
      - мұрағаттың сарапшы-тексеру комиссиясының жұмыс нәтижелері бағалаумен (істерді мемлекеттік сақтауға дайындау, қабылдау, көрмелердің, лекциялардың, экскурсиялардың тақырыптық-экспозициялық жоспарлары, т.б.), зерттеушілердің мұрағаттық ақпаратқа деген қажеттіктерінің қанағаттандырылуы туралы пікірлерімен айқындалады;
      - аса бағалы құжаттардың көшірмелерінің сақтандыру қорын құру жөніндегі жұмыстардың сапасы микрофильмдер дайындаудың технологиялық регламентімен, нашар көрінетін мәтіндерді жөндеп-реттеу, түптеу мен қалпына келтіру арнаулы нұсқаулықтармен айқындалды.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.08.15 N 581a , 2008.09.23 N 880 Қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң       
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына   
4-ҚОСЫМША       

101 - Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі
               Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 73546 мың теңге (жетпіс үш миллион бес жүз қырық алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентi туралы" 2000 жылғы 20 шілдедегi Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңы ; "Тарихи-мәдени мұраны қорғау мен пайдалану туралы" 1992 жылғы 2 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңы ; "Мәдениет туралы" 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы ; "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентiнің мұражайын құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2004 жылғы 24 тамыздағы N 1431 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстанның қазiргi тарихының, президенттiк институттың дамуын және тәуелсiз Қазақстанның қалыптасуындағы Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентiнің рөлiн айғақтайтын деректі, тарихи материалдарды көрсету арқылы халықтың мәдениетiнің, тарихи дара санасының деңгейiн көтеру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : тарихи-мәдени және әлеуметтiк-саяси ақпаратты топтау мен зерделеудің мәдениеттанушылық және ғылыми-әдiстемелiк процесi үшін жағдай жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

004


Тарихи-
мәдени
құнды-
лықтарды
сақтау

Қазақстан
Республикасының
Тұңғыш Президентінің
мұражайында Қазақстан
Республикасының
Тұңғыш Президентінің
өміріне, мемлекеттік
және қоғамдық
қызметіне қатысты
материалдарды кешенді
жинақтау, жүйелеу,
сақтау, зерттеу мен
танымал ету негізінде
тарихи-мәдени және
әлеуметтік-саяси
ақпаратты топтастыру
мен зерделеу процесін
мәдениеттанушылық
және ғылыми-әдістеме-
лік қамтамасыз ету.
Құрал-жабдық сатып
алу.

Жыл
бойына

Қазақстан
Респу-
бликасы
Тұңғыш
Президен-
тінің
Мұражайы

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тікелей нәтиже:
      - мұражайға келетіндер саны 55000 адамнан кем болмауға тиіс;
      - жоспарланған шетелдік келушілер саны кемінде 500 адамды құрайды;
      - мектеп оқушыларының саны кемінде 27500 баланы құрайды;
      - мұражайға келушілерге кемінде 2200 экскурсия жүргізу;
      - Негізгі қаржы есебінен: 2 дана ноутбуктер сатып алу.
      Түпкі нәтиже: Қазақстанның қазіргі тарихының дамуын жинақтау, есепке алу мен сақтау, зерделеу мен танымал ету негізінде мәдени-білім беру және ғылыми-зерттеу қызметін жүргізу.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: мұражайдың бір экспонатын сақтаудың орташа құны 2020 теңге.
      Уақтылығы: тиісті кезеңге арналған көзделген кесте бойынша іс-шаралардың орындалуы.
      Сапасы: Республика халқының мәдени, рухани деңгейін көтеру және әлем жұртшылығын Қазақстанның қазіргі тарихының, президенттік институттың дамуымен және тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуындағы Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің рөлімен мұражай коллекциясы негізінде таныстыру.

Об утверждении паспортов республиканских бюджетных программ на 2008 год (Администрация Президента Республики Казахстан)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2007 года N 1224 (выписка)

       В соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года Правительства Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить паспорта республиканских бюджетных программ на 2008 год:
      Администрации Президента Республики Казахстан согласно приложениям 1, 2, 3, 4;
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

ПРИЛОЖЕНИЕ 1       
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

101 - Администрация Президента Республики Казахстан
           Администратор бюджетной программы
 

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
001 "Обеспечение деятельности Главы государства"
на 2008 год

      1. Стоимость : 1458777 тысяч тенге (один миллиард четыреста пятьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят семь тысяч тенге)
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 10.06.2008 N 561 .   
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Указ Президента Республики Казахстан от 11 февраля 2002 года N 805 "Об утверждении Положения об Администрации Президента Республики Казахстан"; Указ Президента Республики Казахстан от 11 октября 2004 года N 1457 "Об утверждении Правил переподготовки и повышения квалификации государственных служащих Республики Казахстан"; Указ Президента Республики Казахстан от 25 июля 2006 года N 155 "Об утверждении Положения о специальном представителе Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур"; Указ Президента Республики Казахстан от 11 февраля 2008 года N 533 "О штатной численности и структуре Администрации Президента Республики Казахстан.
      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 10.06.2008 N 561 .
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: реализация политики Главы государства по обеспечению общественно-политической стабильности, единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина, охране и укреплению государственного суверенитета, конституционного строя, обеспечению безопасности и территориальной целостности Республики Казахстан, претворение в жизнь конституционных принципов общественного согласия и политической стабильности, экономического развития на благо всего народа Казахстана, казахстанского патриотизма и решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами, выработка стратегии социально-экономического развития страны, комплекса мер по ее реализации, совершенствованию механизмов и тактики осуществления социально-экономических реформ.
      5. Задачи бюджетной программы: 1) документационное, правовое, организационное, информационно-аналитическое, протокольное и внешнеполитическое обеспечение деятельности Президента Республики Казахстан, консультативно-совещательных органов при Главе государства;
2) общий контроль за деятельностью государственных органов, в том числе контроль за исполнением актов и поручений Главы государства;
3) безусловное, исчерпывающее и своевременное выполнение решений Президента республики;
4) своевременное и полное информирование Президента республики о положении дел в стране и за рубежом;
5) обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства;
6) организация работы по реализации казахстанскими органами государственной власти, находящимися на комплексе "Байконур", основных положений внутренней и внешней политики государства, определяемых Президентом Республики Казахстан;
7) обеспечение контроля за деятельностью казахстанских государственных органов, функционирующих на комплексе "Байконур", в части обеспечения юрисдикции Республики Казахстан и конституционных прав граждан Республики Казахстан, в том числе за исполнением актов и поручений Главы государства.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N п/п

Код про-
грам-
мы

Код под-
про-
грам-
мы

Наимено-
вание программы (под-
программы)

Мероприятия по реализации
программы (подпрограмм)

Сроки реали-
зации

Ответст-
венные испол-
нители

l

2

3

4

5

6

7

1

001


Обеспе-
чение дея-
тельности
Главы
государ-
ства
2


001

Аппарат централь-
ного
органа

Подготовка и про-
ведение мероприя-
тий с участием
Главы государства
в стране и за
рубежом;
обеспечение
постоянного взаи-
модействия Главы
государства с
местными пред-
ставительными,
исполнительными и
иными государ-
ственными
органами;
обеспечение раз-
работки, выпуска
публикации актов,
проектов Указов и
распоряжений Гла-
вы государства;
обеспечение кон-
троля и проверки
исполнения актов
и поручений Главы
государства;
проведение анали-
за внутри- и
внешнеполитичес-
кой, социально-
экономической
ситуации в стране
и за рубежом;
подготовка
информационно-
аналитических
материалов по
актуальным вопро-
сам внутренней и
внешней политики;
обеспечение
взаимодействия
Администрации
Президента с по-
литическими пар-
тиями, средствами
массовой информа-
ции, религиозными
и иными
общественными
объединениями;
проведение меро-
приятий по реали-
зации Стратегии
"Казахстан -
2030", Стратеги-
ческого плана
развития Респуб-
лики Казахстан до
2010 года, еже-
годных Посланий
Президента народу
Казахстана;
осуществление
контроля и коор-
динации выполне-
ния ряда Государ-
ственных
программ:
"Реформирование и
развитие здраво-
охранения Респуб-
лики Казахстан на
2005-2010 годы",
утвержденная
Указом Президента
Республики Казах-
стан от 13
сентября 2004
года N 1438;
"Развитие образо-
вания в Республи-
ке Казахстан на
2005-2010 годы",
утвержденная
Указом Президента
Республики Казах-
стан от 11
октября 2004 года
N 1459;
"Функционирование
и развитие языков
на 2001-2010
годы", утвержден-
ная Указом Прези-
дента Республики
Казахстан от 7
февраля 2001 года
N 550.

В
течение
года

Админи-
страция Президента Республики Казахстан

3


007

Повышение квалифи-
кации государ-
ственных служащих

Приобретение
услуг по повыше-
нию квалификации
государственных
служащих (в том
числе Архива Пре-
зидента Республи-
ки Казахстан) по
семи темам:
1) государствен-
ное управление и
государственная
служба;
2) экономика;
3) информационные
технологии;
4) государство и
право;
5) социальная
политика;
6) электронный
документооборот;
7) экспертиза
ценности докумен-
тов и комплекто-
вание архивов.
Обучение государ-
ственному и
английскому
языкам.

В
течение
года

Админи-
страция Президента Республики Казахстан

4

(Исключена - постановлением Правительства РК от 10.06.2008 N 561)

5

(Исключена - постановлением Правительства РК от 10.06.2008 N 561)

6


100

Аппарат
специаль-
ного пред-
ставитель-
ства на
космодроме
"Байконур"

Реализация Согла-
шения между Рес-
публикой Казах-
стан и Российской
Федерацией об
основных принци-
пах и условиях
использования
космодрома
"Байконур" от 28
марта 1994 года
договора аренды и
дополнительных
соглашений в час-
ти обеспечения
юрисдикции
Республики
Казахстан от 10
декабря 1994 года
и конституционных
прав граждан,
проживающих в
городе Байконур.

январь-
февраль
 

Специаль-
ный пред-
ставитель
Президента
Республики
Казахстан
на
комплексе
"Байконур"

      Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 10.06.2008 N 561 .
      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат:
- полное обеспечение деятельности Президента Республики Казахстан, в том числе контроль за деятельностью государственных органов и исполнением нормативно-правовых актов;
- проведение одним государственным инспектором 7 поездок в год (16 человек);
- повышение профессионального уровня 25 человек (в том числе 11 человек Архива Президента Республики Казахстан);
- обучение государственному языку 165 человек;
- обучение английскому языку 24 человек.

Конечный результат:
- укрепление политической стабильности, национальной безопасности, государственного суверенитета страны, развитие гражданского общества, обеспечение прав и свобод граждан, формирование политической культуры населения, привлечение граждан к управлению государством и в принятии решений, децентрализация системы исполнительной власти, развитие местного самоуправления;
- индустриально-инновационное развитие экономики, создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, улучшение социального положения граждан республики, качественное и доступное образование, здравоохранение;
- расширение сферы применения государственного языка, развитие культуры и языков различных этнических групп, проживающих в стране, духовное развитие и межконфессиональное согласие;
- развитие регионального и международного сотрудничества.

Финансово-экономический результат:
- средние затраты на повышение квалификации одного государственного служащего 45,0 тыс. тенге;
- средние затраты на обучение государственному языку одного государственного служащего 35,0 тыс. тенге;
- средние затраты на обучение английскому языку одного государственного служащего 30,0 тыс. тенге.

Своевременность: В течение года в соответствии с заключаемыми договорами и поставленными задачами.

Качество: 100 процентное качественное выполнение мероприятий с учетом установленных сроков для достижения цели и задач, возложенных на Администрацию Президента Республики Казахстан. Повышение профессионального уровня государственных служащих согласно требованиям профессиональной государственной службы в соответствии с современными экономическими условиями: 50 процентов государственных служащих, которые перешли на делопроизводство по государственному языку после прохождения курсов обучения государственному языку; 30 процентов государственных служащих, которые работают с документами на английском языке после прохождения курсов обучения английскому языку; 33,1 процент государственных служащих, которые назначены на вышестоящие должности после прохождения курсов повышения квалификации.
      Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 10.06.2008 N 561 .

ПРИЛОЖЕНИЕ 2       
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

101 - Администрация Президента Республики Казахстан
           Администратор бюджетной программы
 

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
002 "Прогнозно-аналитическое обеспечение стратегических аспектов
внутренней и внешней политики государства"
на 2008 год

      1. Стоимость: 103309 тысяч тенге (сто три миллиона триста девять тысяч тенге)
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Указ Президента Республики Казахстан от 16 июня 1993 года N 1235 "О создании Казахстанского института стратегических исследований"; Указ Президента Республики Казахстан от 13 августа 1997 года N 3614 "Об утверждении Положения о Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан"; постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 30 сентября 1993 года N 977 "Вопросы Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: обеспечение адекватной научно-аналитической базы для принятия решений Руководством Республики Казахстан в различных сферах политического, социального, экономического развития республики, разработки и обоснования аспектов стратегического развития государства с позиции национальной безопасности.
      5. Задачи бюджетной программы: - разработка концептуальных основ и практических рекомендаций в области внешнеполитической стратегии и национальной безопасности Республики Казахстан;
- анализ и прогноз внешнеполитического курса зарубежных государств и военно-стратегической ситуации в мире и сопредельных регионах;
- анализ и прогноз экономической, социальной, этнодемографической и общественно-политической ситуации в Республике Казахстан и тенденции ее развития;
- исследование проблем экологической безопасности.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N п/п

Код
про-
грам-
мы

Код
под-
про-
грам-
мы

Наименова-
ние про-
граммы
(под-
программы)

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответ-
ственные
исполни-
тели

1

2

3

4

5

6

7

1

002


Прогнозно-
аналити-
ческое
обеспечение
стратеги-
ческих
аспектов
внутренней
и внешней
политики
государства

1. Обеспечение
выполнения
научно-аналити-
ческих исследо-
ваний, включаю-
щих практичес-
кие предложения
и рекомендации
по актуальным
вопросам нацио-
нальной безо-
пасности в
сфере аспектов
внутренней и
внешней полити-
ки государства,
в частности, в
сфере геополи-
тического окру-
жения Республи-
ки Казахстан и
основных стра-
тегических
аспектов внеш-
ней политики:
- изучение
проблем внутри-
политического,
социально-
экономического
развития в
странах по
периметру Ка-
захстана (КНР,
РФ, Турция,
Иран, Пакистан
и Афганистан);
- анализ дву-
сторонних отно-
шений Казахста-
на с РФ, КНР,
США, Турцией,
странами ЕC и
государствами
СНГ;
- внешнеполити-
ческий монито-
ринг обшей
ситуации в
центрально-
азиатском
регионе;
- исследование
особенностей
региональной
интеграции,
проблем регио-
нальной безо-
пасности и др.
В сфере полити-
ческих и
социальных
процессов в
современном
Казахстане:
- социально-
политический
мониторинг
Республики
Казахстан;
- анализ и
прогноз разви-
тия внутриполи-
тических и
социальных
процессов в
республике;
- анализ
миграционных
процессов в Ка-
захстане и др.
В сфере эконо-
мической
безопасности:
- исследование
проблем эконо-
мической безо-
пасности
Республики
Казахстан;
- изучение
тенденций раз-
витии мировой
экономики и
анализ их влия-
ния на экономи-
ку Казахстана;
- исследование
проблем глоба-
лизации и ее
влияние на
Казахстан;
- мониторинг
социально-
экономической
ситуации в рес-
публике и др.
2. Организация
и проведение
тематических
конференций,
встреч, круглых
столов, брифин-
гов с междуна-
родными,
общественными и
политическими
организациями,
а также пресс-
конференций со
средствами
массовой
информации.
3. Обеспечение
реализации
контактов с
научно-исследо-
вательскими
международными
центрами и
организациями
для пропаганды
и поддержания
положительного
имиджа Респуб-
лики Казахстан
и ее политичес-
кого лидера как
внутри страны,
так и за
рубежом.
4. Организация
командировок и
служебных
разъездов за
пределы страны
для повышения
уровня квалифи-
кации научных
сотрудников, а
также расшире-
ния и углубле-
ния контактов
Института с ве-
дущими зарубеж-
ными научно-
аналитическими
структурами.
5. Организация
стажировок за
пределы страны
для проведения
индивидуальных
исследований в
соответствии с
планом работы
КИСИ, повышения
квалификации
научных сотруд-
ников, расшире-
ния научных
связей с пред-
ставителями ве-
дущих зарубеж-
ных научно-
аналитических
структур и
углубления
взаимовыгодного
сотрудничества.
6. Организация
проведения
социологических
исследований
для получения
эмпирических
данных о про-
цессах, проте-
кающих в совре-
менном казах-
станском
обществе и
подготовке на
их основе
соответствующих
прогнозно-
аналитических
материалов.
7. Выпуск четы-
рех периодичес-
ких изданий:
"Казахстан -
Спектр" (публи-
кация материа-
лов научного
характера) (4
номера),
"ANALYTIC"
(публикация
аналитических
материалов
прикладного ха-
рактера, выхо-
дящие за рамки
сугубо научного
исследования)
(6 номеров),
"Central Asia's
Affairs"
(единственное
аналитическое
издание в
Центральной
Азии, выходящее
на английском
языке, которое
дает возмож-
ность наладить
прямой диалог
между эксперта-
ми ведущих
мировых анали-
тических
центров) (4
номера), "Когам
жане Дауiр"
(посвященный
актуальным
вопросам между-
народных отно-
шений и регио-
нальной безо-
пасности,
внутриполити-
ческим и эконо-
мическим вопро-
сам развития
Казахстана,
историко-
философским и
культурным
проблемам
современности)
(4 номера);
- выпуск 6
монографий и 6
брошюр.
8. Для беспере-
бойного обеспе-
чения выполне-
ния научно-
исследователь-
ской работы
необходимо
приобретение
прочих товаров,
обеспечение
связью, транс-
портом, прочими
услугами и ра-
ботами, содер-
жание, обслужи-
вание и текущий
ремонт оборудо-
вания и других
основных
средств, а
также приобре-
тение товаров
относящихся к
основным
средствам:
компьютеров,
кондиционеров,
сервера,
принтера, обо-
рудования для
синхронного
перевода, а
также комплек-
тующими товара-
ми на лазерный
принтер Xerox
6250 N Imaging
unit;

В течение года

Казах-
станский
институт
стратеги-
ческих
исследо-
ваний при
Президенте
Республики
Казахстан

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат:
- выполнение научно-аналитических исследований (по плану КИСИ), включающих практические предложения и рекомендации по актуальным вопросам национальной безопасности в сфере аспектов внутренней, внешней и экономической политики государства;
- проведение порядка 4-х крупных международных конференций по следующим тематикам: "Перспективы развития партийно-политической системы Казахстана", "VI Ежегодная Алматинская конференция по вопросам безопасности и регионального сотрудничества "Сотрудничество и безопасность в Центральной Азии на новом этапе региональной интеграции"", "Деятельность Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на центральноазиатском направлении: проблемы и перспективы сотрудничества", "Внешнеэкономические отношения Республики Казахстан в условиях глобализации: проблемы и пути развития";
- организация 4-х командировок за пределы страны: Королевство Бельгия, г. Брюссель; Российская Федерация, г. Москва; КНР, г. Пекин; США, г. Нью-Йорк.
- организация 4-х стажировок за пределы страны: Соединенные Штаты Америки, г. Нью-Йорк; Франция, г. Париж; Республика Таджикистан, г. Душанбе; Российская Федерация, г. Москва;
- проведение 4-х социологических исследований по следующим темам: "Миграционный потенциал населения Республики Казахстан", "Проблемы повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан", "Отношение населения к политике Республики Казахстан в Центральной Азии и ситуации в регионе", "Социально-политические риски в Республике Казахстан".
- публикация проводимых исследований в форме аналитических докладов, научных статей и монографий, в частности 6 брошюр, 6 книг (1 - вопросы внутренней политики, 3 - вопросы внешней политики, 2 - вопросы экономической политики).
Издания будут отражать актуальные проблемы развития Казахстана;
- выпуск четырех периодических изданий: "Казахстан - Спектр" (публикация материалов научного характера) (4 номера), "ANALYTIC" (публикация аналитических материалов прикладного характера, выходящие за рамки сугубо научного исследования) (6 номеров), "Central Asia's Affairs" (единственное аналитическое издание в Центральной Азии, выходящее на английском языке, которое дает возможность наладить прямой диалог между экспертами ведущих мировых аналитических центров) (4 номера), "Қоғам және Дәуір" (посвященный актуальным вопросам международных отношений и региональной безопасности, внутриполитическим и экономическим вопросам развития Казахстана, историко-философским и культурным проблемам современности) (4 номера), выпуск 6 монографий и 6 брошюр;
- приобретение для оснащения кабинетов и улучшения условий труда работников КИСИ 5 компьютеров, 4 кондиционеров, 1 сервера, 1 принтера, оборудования для синхронного перевода и комплектующих на лазерный цветной принтер Xerox 6250 N Imaging unit.

Конечный результат:
- достижение углубленного понимания ряда важнейших процессов, влияющих на состояние национальной безопасности и подготовка соответствующих прогнозных оценок и практических рекомендаций для руководства страны;
- создание базы для обмена оперативной и компетентной информацией по актуальным проблемам международной и региональной безопасности, внутриполитическим и экономическим вопросам развития мирового сообщества посредством своевременного проведения семинаров, конференций, в том числе международных по наиболее актуальным тематикам;
- пополнение методологической и информационной базы для проведения работы по прогнозно-аналитическому обеспечению внутренней, внешней и экономической политики государства посредством организации научных контактов с международными научно-исследовательскими центрами;
- формирование базы для повышения квалификации научных сотрудников Института, установления и развития конструктивного диалога с ведущими зарубежными научно-аналитическими структурами посредством организации научных командировок и стажировок сотрудников за пределы страны;
- содействие в подготовке квалифицированных научных кадров посредством организации прохождения преддипломной практики для студентов ведущих ВУЗов республики.

Финансово-экономический результат:
- средняя годовая стоимость одной полиграфической услуги по изданию журналов, монографий и брошюр 240,5 тыс. тенге;
- средняя стоимость одного социологического исследования 1 250,0 тыс. тенге;
- средняя стоимость одной международной конференции 199,0 тыс. тенге;

Своевременность и качество:
- 100 % качественная и своевременная организация выполнения мероприятий по предусмотренному плану на соответствующий период, а также проведение внеплановых мероприятий, исследований и пр. в зависимости от развития ситуации в стране.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3       
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

101 - Администрация Президента Республики Казахстан
           Администратор бюджетной программы
 

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
003 "Обеспечение сохранности архивного фонда,
печатных изданий и их специальное использование"
на 2008 год

      1. Стоимость: 149005 тысяч тенге (сто сорок девять миллионов пять тысяч тенге)
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года "О Национальном архивном фонде и архивах"; Указ Президента Республики Казахстан от 14 января 1994 года N 1502 "О создании Архива Президента Республики Казахстан"; Распоряжение Президента Республики Казахстан от 15 июня 1999 года N 52 "Об утверждении Положения об Архиве Президента Республики Казахстан".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: улучшение постоянного государственного хранения документов Национального архивного фонда Республики Казахстан на всех видах носителей информации.
      5. Задачи бюджетной программы: - обеспечение постоянного государственного хранения, сохранности и государственного учета документов, образующихся в деятельности Администрации Президента Республики Казахстан и других документов, хранящихся в Архиве, государственного контроля за документами, находящимися на временном ведомственном хранении в учреждениях;
- комплектование Архива документами Администрации Президента Республики Казахстан и других государственных учреждений;
- разработка и развитие научно-справочного аппарата к архивным фондам;
- организация всестороннего использования и научная публикация архивных документов;
- участие в организации управления документацией и контроль за ее состоянием;
- соблюдение режима секретности в работе с документами, содержащими государственные секреты.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
грам-
мы

Код
под-
про-
грам-
мы

Наименова-
ние про-
граммы
(под-
программы)

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответ-
ственные
исполни-
тели

1

2

3

4

5

6

7

1

003


Обеспечение
сохранности
архивного
фонда,
печатных
изданий и
их специ-
альное
использо-
вание

1) Проведение
экспертизы цен-
ностей докумен-
тов и принятие
дел на государ-
ственное хране-
ние с целью
расширения
источниковед-
ческой докумен-
тальной базы
для исследова-
телей в изуче-
нии новейшей
истории
Казахстана.
2) Для улучше-
ния обеспечения
сохранности до-
кументов Нацио-
нального архив-
ного фонда:
- проведение
микрофотокопи-
рования для
создания стра-
хового фонда
копий особо
ценных
документов;
- подшивка и
переплет дел,
реставрирование
листов докумен-
тов, восстанов-
ление компью-
терной графикой
листов слабо-
контрастных
текстов
документов;
- проведение
оцифровки
кадров микро-
фильмов и
бумажных
документов.
3) Для обеспе-
чения информа-
ционных потреб-
ностей граждан,
Администрации
Президента Рес-
публики Казах-
стан, государ-
ственных орга-
нов и учреж-
дений,
общественных
объединений:
- исполнение
тематических и
социально-
правовых
запросов;
- выдача иссле-
дователям в
читальный зал
необходимых
документов.
4) Для улучше-
ния поиска
архивной
информации:
- проведение
внедрения
архивных техно-
логий
"Электронный
архив" и
"Электронный документообо-
рот";
- проведение
усовершенство-
вания каталога
научно-
справочного
аппарата к
архивным
фондам.
5) Для популя-
ризации
историко-
архивного
наследия и вве-
дения в научный
оборот нового
фактологическо-
го материала
предусмотрена
подготовка
статей и науч-
ных публикаций,
историко-
документальных
выставок.
6) Для обеспе-
чения контроля
будут проведены
проверки сос-
тояния докумен-
тирования и
ведомственного
хранения
архивов в
учреждениях-
источниках
комплектования
Архива.
7) Приобретение
основных
средств соглас-
но перечню
утвержденному
приказом
руководителя
Архива.

В течение года

Архив
Президента
Республики
Казахстан

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат:
- принятие на государственное хранение 3,4 тыс. дел управленческой документации госучреждений, 400 документов личного происхождения государственных, политических и общественных деятелей;
- проведение микрофотокопирования 800 единиц хранения и изготовление 150,0 тыс. кадров страхового фонда копий особо ценных документов, подшивка и переплет 3 тыс. дел, реставрирование 140 тыс. листов документов, восстановление компьютерной графикой 2,5 тыс. листов слабоконтрастных текстов, проведение оцифровки 3 тыс. кадров микрофильмов и 18 тыс. листов бумажных документов для электронного архива;
- исполнение не менее 160-200 тематических и социально-правовых запросов учреждений и граждан, обеспечение требуемой информацией исследователей через читальный зал Архива;
- прогнозируется проведение проверки 8 тыс. карточек каталога и научно-справочного аппарата 27 тыс. дел;
- предполагается подготовка 8-10 статей и научных публикаций в средствах массовой информации, проведение 4 историко-документальных выставок и 7 экскурсий с учащимися школ и высших учебных заведений, учебно-производственной практики для студентов КазГНУ, продолжится работа по подготовке 4-х сборников документов;
- намечено проведение 7 проверок учреждений по вопросам состояния документирования и управления документацией, а также ведомственного хранения документов по исполнению требований Закона Республики Казахстан "О Национальном архивном фонде и архивах";
- для решения производственных задач предполагается приобрести оборудование для лаборатории микрографии и холодильные машины - 2 шт.

Конечный результат:
1. Предполагается рост на 0,5 процентов объема архивного фонда, который достигнет 663,7 тыс. единиц хранения. Прогнозируется выдать около 18 тыс. дел исследователям для использования архивных документов в решении управленческих задач, в публикациях и научных трудах.
2. Прогнозируется увеличение на 1,7 процентов количество дел, прошедших микрофотокопирование, на 2,4 процентов увеличится объем страхового фонда, который будет составлять 6425,7 тыс. кадров. За счет восстановления слабоконтрастных текстов повысится уровень читабельности документов, которые ранее не были доступны исследователям, а также обеспечивается длительное хранение информации и ее безопасность.
3. Исполнение запросов госучреждений и граждан позволит обеспечить требования Конституции Республики Казахстан на право получения необходимой информации, а также ее использования в социально-экономических, политических, научных и культурных целях. Предполагается достичь полного исполнения запросов Администрации Президента Республики Казахстан и 80-85 процентов граждан получат копии документов для обеспечения их законных прав.
4. Произойдет дальнейшее повышение скорости и качества поиска информации на основе 5 автоматизированных баз данных и электронного архива.
5. Граждане Казахстана получат возможность ознакомиться с документами, освещающими слабо изученные исторические процессы и факты. 100-150 учащихся высших учебных заведений и средних школ посетят 4 историко-документальные выставки и прослушают 7 лекций. В средствах массовой информации будут опубликованы 8-10 статей на исторические темы и подготовлены 3 сборника документов объемом 60 печатных листов.
6. Будет обеспечиваться государственный контроль за состоянием документирования в госучреждениях и временного хранения документов Национального архивного фонда в ведомственных архивах. Предполагается 100 процентное наличие в учреждениях нормативно-методических документов по делопроизводству, улучшение технического состояния архивов и передача на госхранение 3,4 тыс. дел.
7. Намечено достичь 100 процентов оснащения рабочих мест электронно-вычислительной техникой, автоматизировать поиск информационных ресурсов.

Финансово-экономический результат:
критерии эффективности будут определяться на основе средней стоимости хранения 1 дела - 14,42 тенге; переплета 1 дела - 271,12 тенге; реставрации 1 листа документа - 5,27 тенге; микрофотокопирования 1 листа документа и изготовления микрофиш - 887,65 тенге; восстановления 1 листа слабоконтрастного текста документа - 405,49 тенге.

Своевременность:
своевременность выполнения конкретных заданий и объемов работ определяется установленными сроками основных мероприятий.

Качество:
- определяется оценкой результатов работы (подготовка дел к государственному хранению, прием, тематико-экспозиционные планы выставок, лекций, экскурсий и т.д.) экспертно-проверочной комиссией Архива, отзывами исследователей об удовлетворении их потребностей в архивной информации;
- качество работ по созданию страхового фонда копий особо ценных документов определяется Технологическим регламентом изготовления микрофильмов, реставрацией, переплету и восстановлению слабоконтрастных текстов специальными инструкциями.
      Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 15.08.2008 N 581a ; от 23.09.2008 N 880 .

  ПРИЛОЖЕНИЕ 4       
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

101 - Администрация Президента Республики Казахстан
           Администратор бюджетной программы
 

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
004 "Хранение историко-культурных ценностей"
на 2008 год

      1. Стоимость: 73546 тысяч тенге (семьдесят три миллиона пятьсот сорок шесть тысяч тенге)
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Конституционный Закон Республики Казахстан от 20 июля 2000 года "О Первом Президенте Республики Казахстан"; Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 года "Об охране и использовании историко-культурного наследия"; Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года "О культуре"; Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2004 года N 1431 "О создании Музея Первого Президента Республики Казахстан".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: повышение уровня культуры, исторического самосознания населения посредством показа документальных, исторических материалов, свидетельствующих о развитии современной истории Казахстана, института президентства и роли Первого Президента Республики Казахстан в становлении независимого Казахстана.
      5. Задачи бюджетной программы: создание условий для культурологического и научно-методического процесса аккумуляции и изучения историко-культурной и социально-политической информации.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N п/п

Код
про-
грам-
мы

Код
под-
про-
грам-
мы

Наимено-
вание
программы
(под-
программы)

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответ-
ственные
испол-
нители

1

2

3

4

5

6

7

1

004


Хранение
историко-
культурных
ценностей

Культурологичес-
кое и научно-
методическое
обеспечение
процесса аккуму-
ляции и изучение
историко-
культурной и
социально-
политической
информации на
основе комплекс-
ного сбора,
систематизации,
хранения, иссле-
дования и попу-
ляризации мате-
риалов, касаю-
щихся жизни,
государственной
и общественной
деятельности
Первого Прези-
дента Республики
Казахстан в
Музее Первого
Президента Рес-
публики Казах-
стан. Приобрете-
ние основных
средств.

В течение года

Музей
Первого
Президента
Республики
Казахстан

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат:
- посещение музея в количестве не менее 55000 человек;
- количество иностранных посетителей составит не менее 500 человек;
- количество школьников составит не менее 27500 детей;
- проведение не менее 2200 экскурсий посетителям музея;
- приобретение основных средств: ноутбуки в количестве 2 штук.

Конечный результат: проведение культурно-образовательной и научно-исследовательской деятельности на основе комплектации, учета и хранения, изучения и популяризации развития современной истории Казахстана.

Финансово-экономический результат: средняя стоимость хранения одного музейного экспоната 2020 тенге.

Своевременность: выполнение мероприятий по предусмотренному графику на соответствующий период.

Качество: повышение культурного, духовного уровня населения республики и ознакомление мировой общественности с развитием современной истории Казахстана, института президенства и роли Первого Президента Республики Казахстан в становлении независимого Казахстана на базе музейной коллекции.