Денсаулық сақтау саласындағы білім беру деңгейлері бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарды бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 4 шiлдедегi № ҚР ДСМ-63 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 5 шiлдеде № 28716 болып тіркелді.

      "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексі 221-бабының 2-тармағына және "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 56-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Мыналар:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты;

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты;

      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты;

      4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты бекітілсін.

      2. Осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша денсаулық сақтау саласындағы кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Ғылым және адами ресурстар департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
А. Ғиният

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Оқу-ағарту министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ғылым және жоғары

      білім министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2022 жылғы 4 шілдедегі
№ ҚР ДСМ-63 Бұйрыққа
1-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті стандарты (бұдан әрі – стандарт) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексінің 221-бабының 2-тармағына (бұдан әрі - Кодекс) және "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 56-бабына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленді және оқыту нәтижелеріне бағдарланған білім беру мазмұнына, оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлеміне, білім алушылардың даярлық деңгейіне, техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары (бұдан әрі – ТжКБ білім беру бағдарламалары) бойынша оқыту мерзіміне қойылатын талаптарды айқындайды.

2-тарау. Техникалық және кәсіптік білім берудің мазмұнына оқыту нәтижелеріне бағдар жасай отырып қойылатын талаптар

      2. ТжКБ-деңгейінде білім беру мазмұны ТжКБ білім беру бағдарламаларымен анықталады және оқытудың құзіретті нәтижелеріне бағдарланады.

      ТжКБ білім беру бағдарламаларының мазмұны:

      білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін:

      1) жалпы білім беретін, жалпы гуманитарлық, жалпы кәсіптік, арнайы пәндерді зерделеуді немесе жалпы білім беретін пәндерді, базалық және кәсіптік модульдерді зерделеуді;

      2) зертханалық-практикалық сабақтарды орындауды;

      3) өндірістік оқытудан және кәсіптік практикадан өтуді;

      4) аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттаудан өтуді.

      орта буын мамандарының деңгейі үшін:

      1) жалпы білім беретін, жалпы гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіптік, арнайы пәндер немесе жалпы білім беретін пәндерді, базалық және кәсіптік модульдерді зерделеуді;

      2) зертханалық-практикалық сабақтарды орындауды;

      3) кәсіптік практикадан өтуді;

      4) аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттаудан өтуді көздейді.

      3. ТжКБ білім беру бағдарламаларын іске асыру қамтамасыз етеді:

      1) оқу әдебиеттері мен оқу - әдістемелік құралдардың, оның ішінде: электрондық білім беру контентінің (электрондық оқу құралдары, аудио - және бейнематериалдар), әдістемелік көрнекі құралдардың және пәндер, кәсіптік практикалар, жазбаша-біліктілік жұмыстары, білім алушының өзіндік жұмыстары бойынша ұсынымдардың кітапханалық қорының болуы;

      2) базалық жоғары, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар, оқытылатын пән бейініне сәйкес келетін және жүйелі түрде педагогикалық, ғылыми-әдістемелік қызметпен айналысатын ғылыми-педагогикалық кадрлармен қамтамасыз етіледі. Практикалық денсаулық сақтаудан мамандық бейініне сәйкес келетін жоғары, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі базалық білімі бар білікті мамандар тартылады.

      4. Білім беру қызметін жоспарлау және ұйымдастыру оқу бағдарламалары мен жоспарлары негізінде жүзеге асырылады.

      Оқу бағдарламалары мен жоспарлары жұмыс және жеке болып бөлінеді.

      Оқу процесін жоспарлау кезінде оқу жоспарлары стандарттың 1-қосымшасына сәйкес ТжКБ оқу жоспарының модельдері негізінде әзірленеді.

      Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу жоспарларында міндетті компоненттің және оқу қызметінің әрбір түрінің (теориялық оқыту, өндірістік оқыту, кәсіптік практика, аралық және қорытынды аттестаттау) еңбек сыйымдылығы айқындалады, ал таңдау компоненті сағаттардың жалпы санымен көрсетіледі.

      5. Білім беру бағдарламаларын ТжКБ ұйымдары жұмыс берушілердің қатысуымен осы стандарттың 2-қосымшасында көзделген мамандық және біліктілік бойынша техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары түлегінің базалық және кәсіптік құзыреттіліктерінде көрсетілген оқытудың түпкілікті нәтижелеріне, кәсіптік стандарттар (бар болса) және WorldSkills (уолдскилс) кәсіптік стандарттар (бар болса) талаптарының негізінде дербес әзірлейді.

      Білім беру бағдарламасының құрылымына паспорт, жұмыс оқу жоспары және жұмыс оқу бағдарламалары енеді.

      Оқу жұмыс жоспары оқытудың барлық кезеңіне әзірленеді және ТжКБ ұйымының басшысымен бекітіледі.

      6. Жұмыс оқу бағдарламалары оқу нәтижелеріне бағдарлана отырып, оқу жоспарының барлық пәндері бойынша әзірленеді және ТжКБ ұйымы бекітеді.

      7. Білім беру бағдарламаларын әзірлеу кезінде ТжКБ ұйымы:

      1) міндетті оқытуға бөлінген кредиттердің/сағаттардың жалпы санын сақтай отырып пәндердің көлемі мен мазмұнын дербес айқындайды;

      2) бір мамандық шеңберінде біліктіліктердің жүйелігін, тізбесін және санын айқындайды;

      3) оқу процесін ұйымдастыру мен бақылау нысандарын, әдістерін, оқытудың әртүрлі технологияларын таңдайды.

      8. Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдарды оқыту үшін мыналар әзірленеді:

      1) білім алушылардың психофизикалық даму ерекшеліктері мен жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, ТжКБ білім беру бағдарламасын ішінара немесе толық меңгеруді көздейтін арнайы оқу бағдарламалары (ақыл-ойы сақталмаған адамдар үшін);

      2) білім алушылардың физикалық бұзушылықтары мен жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, ТжКБ мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы негізінде жеке оқу бағдарламалары мен жоспарлары (ақыл-ойы сақталған адамдар үшін).

      9. Оқу пәнін зерделеу және интеграциялау реттілігі, олардың әрқайсысы бойынша оқу уақытын курстар мен семестрлер бойынша бөлу пәнаралық байланыстарды ескере отырып жүргізіледі.

      Оқу пәнінің атауы мен мазмұнын қалыптастыру кезінде ұқсас біліктіліктер бойынша білім берудің келесі деңгейінде оқыту нәтижелері мен кредиттердің сабақтастығы және қайта есептелуі қамтамасыз етіледі.

      10. Жалпы білім беретін пәндер тізбесі мен көлемі қоғамдық-гуманитарлық бағыт бойынша мамандық бейінін ескере отырып айқындалады.

      Мамандық бейініне қарамастан міндетті жалпы білім беретін пәндерге: "Қазақ тілі" және "Қазақ әдебиеті" "Орыс тілі және әдебиеті" (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін топтар үшін), "Орыс тілі" және "Орыс әдебиеті", "Қазақ тілі және әдебиеті" (оқыту орыс тілінде жүргізілетін топтар үшін), "Шетел тілі", "Математика", "Информатика", "Қазақстан тарихы", "Өзін-өзі тану", "Дене тәрбиесі", "Алғашқы әскери және технологиялық дайындық" жатады.

      Мамандық бейініне байланысты ТжКБ ұйымдары оқытудың тереңдетілген және стандарттық деңгейлерінің екі пәнін таңдайды.

      Қоғамдық-гуманитарлық бейіннің тереңдетілген оқыту деңгейіндегі пәндеріне "Дүниежүзі тарихы", "Химия", "Биология", "География" жатады. Бейіндік оқытудың осы бағытында стандартты деңгейдегі пәндерге "Физика", "Химия", "Графика және жобалау" жатады.

      "Дене шынықтыру" бойынша сабақтар міндетті болып табылады және теориялық оқыту кезеңінде аптасына кемінде 4 сағат жоспарланады, оның ішінде факультативтік сабақтар немесе спорт секциялары есебінен аптасына 2 сағат жоспарлау.

      Білім беру ұйымдарында алғашқы әскери және технологиялық дайындық бойынша сабақтар қыз балаларға ұлдармен бірге, "Медициналық білім негіздері" бөлімі бойынша – бөлек өткізіледі. "Әскери іс негіздері" бөлімі бойынша практикалық сабақтарға қыз балалар тартылмайды. Алғашқы әскери дайындық курсы аяқталғаннан кейін білім алушылармен оқу-далалық (лагерьлік) жиындар өткізіледі. Оқу-дала жиындары кезінде қыз балалар медициналық қызметкердің жетекшілігімен білім беру ұйымдарында медициналық-санитария дайындықтан өтеді. "Өмір қауіпсіздігі негіздері" кіріктірілген білім беру бағдарламасының мазмұны "Алғашқы әскери және технологиялық дайындық" оқу курсы шеңберінде жүзеге асырылады.

      11. ТжКБ бағдарламалары міндетті пәндермен қатар ТжКБ ұйымы айқындайтын пәндерді, факультативтік сабақтар мен консультацияларды қамтиды.

      12. ТжКБ-ның білім беру бағдарламалары теориялық оқытумен қатар өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы қамтиды.

      Кәсіптік практика оқу, өндірістік және дипломалды болып бөлінеді. Өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы өткізу мерзімдері мен мазмұны оқу процесінің жоспарымен және жұмыс оқу бағдарламаларымен айқындалады.

      Дуальды оқытуды пайдаланылатын ТжКБ-ның білім беру бағдарламалары білім беру ұйымдарындағы теориялық оқытуды және кәсіпорын (ұйым) базасында кемінде 60% өндірістік оқытуды, кәсіптік практиканы көздейді.

      13. Оқыту нәтижелерінің жетістіктерін бағалау әр түрлі бақылау түрлерімен жүргізіледі: үлгерімді ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау.

      Бақылау жұмыстары, сынақтар және курстық жобалар (жұмыстар) пәнді, соның ішінде модульге біріктірілген пәнді оқуға бөлінген оқу уақыты есебінен, емтихандар – аралық немесе қорытынды аттестаттауға бөлінген мерзімде өткізіледі.

      Білім беру ұйымдары білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылауды жүзеге асыру және аралық аттестаттауды өткізу нысандарын, тәртібі мен кезеңділігін таңдауда дербес болады.

      Жалпы білім беретін пәндер бойынша аралық аттестаттау: қазақ тілінде оқытатын топтар үшін қазақ тілі, орыс тілі және әдебиеті; орыс тілінде оқытатын топтар үшін орыс тілі, қазақ тілі және әдебиеті; Қазақстан тарихы, математика және тереңдетілген деңгейдегі пән бойынша емтихандар өткізуді көздейді.

      Жалпы білім беретін пәндер бойынша емтихандар "Жалпы білім беретін пәндер" модуліне бөлінген кредиттер/сағаттар есебінен өткізіледі.

      Үлгідегі білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін қорытынды аттестаттау өткізіледі.

      Оны өткізуге арналған Оқу уақытының көлемі 2 аптадан аспайды.

      Қорытынды аттестаттау-бұл бағдарлама түлектерінің кәсіби дайындығын бағалау болып табылады:

      1) білімді бағалау;

      2) дағдыларды бағалау.

      Қорытынды аттестаттау білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау бойынша денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган аккредиттеген ұйымдармен келісілген мерзімде өткізіледі.

      Денсаулық сақтау саласындағы білім беру бағдарламасының түлектерін қорытынды бағалаудың, қорытынды аттестаттаудың (мемлекеттік емтихан) оң мәнді нәтижелері білім деңгейі туралы құжатты және маман сертификатын алуға құқық береді.

3-тарау. Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптар

      14. Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлемі күндізгі оқыту нысанында міндетті оқу жүктемесін – аптасына кемінде 36 сағат, сондай-ақ факультативтік сабақ пен консультацияны қоса алғанда 54 сағаттан аспайды.

      Әрбір оқу жылына арналған міндетті оқу уақытының көлемі 60 кредит/1440 сағатты құрайды.

      Білім алушылардың жеке қабілеттерін дамыту және көмек көрсету үшін факультативтік сабақтар мен консультациялар қарастырылған.

      Білім алушының оқу жүктемесінің көлемі әрбір пән және (немесе) модуль немесе оқу жұмысының басқа түрлері бойынша меңгеретін оқыту нәтижелері бойынша кредитпен/сағатпен өлшенеді. кредит 24 академиялық сағатқа, 1 академиялық сағат 45 минутқа тең.

      15. Міндетті оқу сабақтары уақытының көлемі кешкі оқыту нысаны үшін күндізгі оқыту нысанына көзделген тиісті оқу уақыты көлемінен 70%-ды құрайды.

4-тарау. Білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар

      16. Білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар оқу жүктемесінің көлеміне (кредиттер санына) және түлектердің құзіреттіліктеріне қойылатын жалпы талаптардың біріктірілуімен анықталады.

      Білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар ұлттық біліктілік шеңберінің, салалық біліктілік шеңберлерінің, кәсіптік стандарттар дескрипторларымен айқындалады және қол жеткізілген оқыту нәтижелерінен байқалатын меңгерілген негізгі құзыреттерді көрсетеді.

      Дескрипторлар даярлаудың мынадай деңгейлеріне қол жеткізген кезде білім алушылардың қабілеттерін сипаттайтын оқыту нәтижелерін көрсетеді:

      білікті жұмысшы кадрларды даярлау кезінде: қойылған міндеттерге сүйене отырып, белгілі бір еркіндік үлесімен іс-әрекет жүргізу, базалық, жалпы білім беретін және практикаға бағдарланған кәсіби білімді қолдану, стандартты және қарапайым бір типті практикалық міндеттерді шешу, білім мен практикалық тәжірибе негізінде белгілі әрекет тәсілдерін таңдау, алынған нәтижелерді ескере отырып қызметті түзету;

      орта буын мамандарын даярлау кезінде: маңызды әлеуметтік және этикалық аспектілерді ескере отырып, басқалардың стандартты жұмысына басшылық жасау, қызметті және практикалық тәжірибені жүзеге асыру үшін кәсіби (практикалық және теориялық) білімді қолдану, жұмыс жағдайын және оның болжамды өзгерістерін дербес талдауды талап ететін кең спектрдің типтік практикалық міндеттерін шешу, қызметті жүзеге асырудың технологиялық жолдарын таңдау, ағымдағы және қорытынды бақылау жүргізу, қызметті бағалау мен түзету.

5-тарау. Оқу уақытына қойылатын талаптар

      17. Үлгідегі білім беру бағдарламаларын игеру мерзімдері біліктіліктердің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты болады және МЖМБС модельдеріне сәйкес көзделген кредиттердің және (немесе) сағаттардың көлемімен айқындалады.

      18. Оқу жылы 1 қыркүйектен басталады. Каникул уақыты жылына 11 аптаны, оның ішінде қысқы кезеңде – кемінде 2 аптаны құрайды.

  Техникалық және кәсіптік
білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті білім беру
стандартына
1- қосымша

Білікті жұмысшы кадрлар мен орта буын маманы деңгейлері үшін техникалық және кәсіптік білім берудің оқу жүктемесіне қойлатын талаптар

Циклдердің, пәндердің және оқу жұмысының атауы

Кредит/сағат саны

негізгі орта білім базасында

жалпы орта білім базасында

1

2

3

4


Білікті жұмысшы кадрлар1

Жалпы білім беру пәндері

60/1440

-

2

Жалпы гуманитарлық пәндер

+

+

3

Жалпы кәсіптік пәндер

+

+

4

Арнайы пәндер

+

+

5

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика*

міндетті оқу уақытының жалпы көлемінен кемінде 40 %

6

Аралық аттестаттау

+

+

7

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту қорытындысы

120/2880-180/4320**

60/1440-120/2880**

8

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

9

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Білім алушының оқу жүктемесінің жалпы саны кредитпен/сағатпен

138/3312-207/4968**

69/1656-138/3312**


Орта буын маманы10

Жалпы білім беру пәндері

60/1440

-

11

Жалпы гуманитарлық пәндер

+

+

12

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

+

+

13

Жалпы кәсіптік пәндер

+

+

14

Арнайы пәндер

+

+

15

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика*

міндетті оқу уақытының жалпы көлемінен кемінде 40 %

16

Аралық аттестаттау

+

+

17

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту қорытындысы

180/4320-240/5760

120/2880-180/4320

18

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

19

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Білім алушының оқу жүктемесінің жалпы саны кредитпен/сағатпен

206/4944-274/6576**

138/3312-206/4944**

      Ескертпе:

      * оның ішінде жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша зертханалық-практикалық сабақтар, курстық және дипломдық жобалау.

      ** біліктіліктің күрделілігіне байланысты анықталады.

  Техникалық және кәсіптік
білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті білім беру
стандартына
2- қосымша

Мамандықтар мен біліктіліктер бойынша техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары түлегінің базалық және кәсіптік құзыреттері

      09110100 – "Стоматология" мамандығы

      3W09110101 – "Стоматологиялық гигиенашы" біліктілігі

Құзыреттер

№ Қ

Бағдарламаны оқыту нәтижелері. Бітіруші қабілетті болады:

БҚ-1

Оқыту. Ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып, жеке және топта мақсатты бағытталған белсенді оқуға қабілеттілігі.

БҚ-1.1

Өзін-өзі дамыту: өзінің үздіксіз кәсіби дамуын ұзақ мерзімді жоспарлайды және қойылған мақсаттарға жету үшін оқытудың ең тиімді әдістерін таңдайды.

БҚ-1.2

Сыни ойлау және шешім қабылдау: қиын жағдайларда мәселелерді және әлеуетті шешу жолдарын анықтайды, фактілерді, пайымдауларды қисынды талдайды, қорытындылайды және негізделген шешімдер қабылдайды

БҚ-2

Этика және кәсіпқойлық. Стоматологиялық көмек көрсету процесінде пациенттермен, олардың отбасыларымен және әріптестерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде кәсіби этикалық қағидаттар мен нормаларды ұстанатынын көрсетеді. Сондай-ақ оң жұмыс жағдайын қолдайды

БҚ-2.1

Қоғамдастықтағы қоғамдық рөл: қоғамдық өмірге белсенді қатысады, қоғамда дантистердің рөлін нығайтуға ықпал етеді, әртүрлі мәдени және жас топтары адамдармен өзара іс-қимыл кезінде төзімділік танытады, субординация мен кәсіби ынтымақтастық сақтайды.

БҚ-2.2

Этикалық қағидаттар: кәсіби этикалық қағидаттарға бейілділігін көрсетеді, құпиялылықты сақтайды, пациенттердің/клиенттердің, отбасылар мен топтардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында белгілі бір жағдайларда этикалық мәселелер туындаған кезде сыни бағалайды және шешімдер қабылдайды.

БҚ-2.3

Эстетика: жұмыс ортасының эстетикасын бағалайды және қолдайды, пациент үшін эстетикалық жайлылықты жасау және дүниетанымды байытуға үздіксіз ұмтылады.

БҚ-3

Байланыс және командада жұмыс істеу. Технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады.

БҚ-3.1

Коммуникативтік дағдылар: мәдениет, сенім, салт-дәстүр, өмір салты және түрлі тілдердегі дүниетаным бойынша ерекшеленетін адамдармен тиімді қарым-қатынасты көрсетеді.

БҚ -3.2

Командада жұмыс істеу: бірлескен жұмыстың нәтижелілігі мақсатында әр түрлі кәсіби командаларда жұмыс істей отырып, өзін-өзі басқарудың жеке дағдыларын көрсетеді.

БҚ-3.3

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар: кәсіби мақсаттарда тиімді ақпарат алмасу үшін түрлі ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланады.

КҚ -1

Денсаулықты нығайту. Пациенттерді/клиенттерді, отбасыларды және халық топтарын тиімді бақылау және кеңес беру арқылы салауатты өмір салтын қалыптастыру және денсаулықты нығайту.

КҚ -1.1

Салауатты өмір салты: халықтың денсаулығын нығайтуға бағытталған профилактикалық жұмысты реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды біледі және пайдаланады, салауатты өмір салтының ұлттық және халықаралық стратегиялық бағдарламаларының әдістері мен технологияларын меңгерген.

КҚ -1.2

Бақылау: созылмалы және әлеуметтік-маңызды аурулары бар пациенттерді диспансерлік бақылауды жүзеге асырады.

КҚ -1.3

Консультация беру: Әр түрлі әдістерді пайдалана отырып пациенттер мен оның отбасы мүшелерін денсаулықты сақтау, күтім жасау және аурулардың алдын алу мәселелері бойынша оқытады, қауіп және қорғану факторларын анықтайды.

КҚ -2

Қауіпсіздік және сапа. Дәлелді білімді, технологиялық жетістіктер мен кәсіби дағдыларды тиімді қолдану негізінде стоматологиялық күтімнің сапасы мен қауіпсіздігін сақтайды.

КҚ -2.1

Күтім және орта қауіпсіздігі: дәлелді білімге және клиникалық дағдылардың кең спектріне сәйкес қауіпсіз күтім жасайды, зиянды факторлардың әсерінен адамдарды қорғаудың заманауи технологиялары мен тиімді әдістерін пайдаланады, қауіпсіз фармакотерапияны жүзеге асырады.

КҚ -2.2

Сапа: сапа индикаторларына сәйкес өз қызметін бағалайды. Өзінің жұмыс контексінде күтім сапасын арттырады.

КҚ -3

Клиникалық құзыреттілік. Стоматолог гигиенистінің құзыреті шегінде пациент орталықтандырылған стоматологиялық процессті жүзеге асырады және білімін көрсетеді

КҚ -3.1

Өз құзыреті шегінде медициналық рәсімдерді жүргізу дағдыларын көрсетеді.

КҚ -3.2

Стоматологиялық ауруларды емдеуде стоматолог дәрігерге көмек көрсете білу

КҚ -3.3

Ауыз қуысының кәсіби және жеке гигиенасы бойынша дағдыларды көрсетеді.

      09110100 – "Стоматология" мамандығы

      4S09110102 – "Дантист" біліктілігі

Құзыреттер

№ Қ

Бағдарламаны оқыту нәтижелері. Бітіруші қабілетті болады:

БҚ-1

Оқыту. Ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып, жеке және топта мақсатты бағытталған белсенді оқуға қабілеттілігі.

БҚ-1.1

Өзін-өзі дамыту: өзінің үздіксіз кәсіби дамуын ұзақ мерзімді жоспарлайды және қойылған мақсаттарға жету үшін оқытудың ең тиімді әдістерін таңдайды.

БҚ-1.2

Сыни ойлау және шешім қабылдау: қиын жағдайларда мәселелерді және әлеуетті шешу жолдарын анықтайды, фактілерді, пайымдауларды қисынды талдайды, қорытындылайды және негізделген шешімдер қабылдайды

БҚ-2

Этика және кәсіпқойлық. Стоматологиялық көмек көрсету процесінде пациенттермен, олардың отбасыларымен және әріптестерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде кәсіби этикалық қағидаттар мен нормаларды ұстанатынын көрсетеді. Сондай-ақ оң жұмыс жағдайын қолдайды

БҚ-2.1

Қоғамдастықтағы қоғамдық рөл: қоғамдық өмірге белсенді қатысады, қоғамда дантистердің рөлін нығайтуға ықпал етеді, әртүрлі мәдени және жас топтары адамдармен өзара іс-қимыл кезінде төзімділік танытады, субординация мен кәсіби ынтымақтастық сақтайды.

БҚ-2.2

Этикалық қағидаттар: кәсіби этикалық қағидаттарға бейілділігін көрсетеді, құпиялылықты сақтайды, пациенттердің/клиенттердің, отбасылар мен топтардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында белгілі бір жағдайларда этикалық мәселелер туындаған кезде сыни бағалайды және шешімдер қабылдайды.

БҚ-2.3

Эстетика: жұмыс ортасының эстетикасын бағалайды және қолдайды, пациент үшін эстетикалық жайлылықты жасау және дүниетанымды байытуға үздіксіз ұмтылады.

БҚ-3

Байланыс және командада жұмыс істеу. Технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады.

БҚ-3.1

Коммуникативтік дағдылар: мәдениет, сенім, салт-дәстүр, өмір салты және түрлі тілдердегі дүниетаным бойынша ерекшеленетін адамдармен тиімді қарым-қатынасты көрсетеді.

БҚ -3.2

Командада жұмыс істеу: әр түрлі кәсіби командаларда жұмыс істеуді көрсетеді, бірлескен жұмыстың нәтижелілігі мақсатында өзін-өзі басқарудың жеке дағдыларын көрсетеді.

БҚ-3.3

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар: кәсіби мақсаттарда тиімді ақпарат алмасу үшін түрлі ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланады.

КҚ -1

Денсаулықты нығайту.Пациенттерді/клиенттерді, отбасыларды және халық топтарын тиімді бақылау және кеңес беру арқылы салауатты өмір салтын қалыптастыру және денсаулықты нығайту.

КҚ -1.1

Салауатты өмір салты: халықтың денсаулығын нығайтуға бағытталған профилактикалық жұмысты реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды біледі және пайдаланады, салауатты өмір салтының ұлттық және халықаралық стратегиялық бағдарламаларының әдістері мен технологияларын меңгерген.

КҚ -1.2

Бақылау: созылмалы және әлеуметтік-маңызды аурулары бар пациенттерді диспансерлік бақылауды жүзеге асырады.

КҚ -1.3

Консультация беру: пациенттер мен оның отбасы мүшелерін денсаулықты сақтау, күтім жасау және аурулардың алдын алу мәселелері бойынша оқытады, қауіп және қорғану факторларын анықтайды. Әр түрлі әдістерді пайдалана отырып, жеке және отбасылық деңгейде алдын алу іс-әрекеттерін жоспарлайды және орындайды.

КҚ -2

Қауіпсіздік және сапа. Дәлелді білімді, технологиялық жетістіктер мен кәсіби дағдыларды тиімді қолдану негізінде мейіргерлік күтім сапасы мен қауіпсіздігін сақтайды.

КҚ -2.1

Күтім және орта қауіпсіздігі: дәлелді білімге және клиникалық дағдылардың кең спектріне сәйкес қауіпсіз күтім жасайды, зиянды факторлардың әсерінен адамдарды қорғаудың заманауи технологиялары мен тиімді әдістерін пайдаланады, қауіпсіз фармакотерапияны жүзеге асырады.

КҚ -2.2

Сапа: сапа индикаторларына сәйкес өз қызметін бағалайды. Өзінің жұмыс контексінде күтім сапасын арттырады.

КҚ -3

Клиникалық құзыреттілік. Дәлелді стоматологиялық практика принциптеріне негізделген орталықтанған стоматологиялық процесс-пациент білімін көрсетеді және жүзеге асырады.

КҚ -3.1

Пациент – орталықтанған стоматологиялық күтім: пациенттердің қажеттілігін анықтайды, пациент-орталықтанған жоспарды жасайды және енгізеді, күтім нәтижелерін құжаттайды және бағалайды. Пациенттің және отбасының қатысуымен стоматологиялық шешімдерді қабылдайды.

КҚ -3.2

Оңалту: оңалту және сауықтыру тәсілін қолдана отырып, пациенттердің функционалдық қабілеттерін бағалайды және жақсартуға ықпал етеді.

КҚ -3.3

Дәлелді стоматологиялық практика: стоматологиялық күтім көрсетеді және дәлелді білім негізінде шешім қабылдайды. Клиникалық шешім қабылдау үшін орынды медициналық ақпаратты пайдаланады.

      09110100 – "Стоматология" мамандығы

      4S09110103 – "Стоматолог дәрігердің көмекшісі" біліктілігі

Құзыреттер

№ Қ

Бағдарламаны оқыту нәтижелері. Бітіруші қабілетті болады:

БҚ-1

Оқыту. Ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып, өзінің оқу қажеттіліктерін мойындайды және оқу мақсатын қояды.

БҚ-1.1

Өзін-өзі дамыту: өзінің үздіксіз кәсіби дамуын ұзақ мерзімді жоспарлайды және қойылған мақсаттарға жету үшін оқытудың ең тиімді әдістерін таңдайды.

БҚ-1.2

Сыни ойлау және шешім қабылдау: қиын жағдайларда мәселелерді және әлеуетті шешу жолдарын анықтайды, фактілерді, пайымдауларды қисынды талдайды және оның кәсіби қызметі шеңберінде негізделген шешімдер қабылдайды.

БҚ-2

Этика және кәсіпқойлық. Стоматологиялық көмек көрсету процесінде пациенттермен, олардың отбасыларымен және әріптестерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде кәсіби этикалық қағидаттар мен нормаларды ұстанатынын көрсетеді. Оң жұмыс жағдайын қолдайды

БҚ-2.1

Қоғамдастықтағы қоғамдық рөл: қоғамдық өмірге белсенді қатысады, қоғамда дантистердің рөлін нығайтуға ықпал етеді, әртүрлі мәдени және жас топтары адамдармен өзара іс-қимыл кезінде төзімділік танытады, субординация мен кәсіби ынтымақтастықты сақтайды.

БҚ-2.2

Этикалық қағидаттар: кәсіби этикалық қағидаттарға бейілділігін көрсетеді, құпиялылықты сақтайды, пациенттердің/клиенттердің, отбасылар мен топтардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында белгілі бір жағдайларда этикалық мәселелер туындаған кезде сыни бағалайды және шешімдер қабылдайды.

БҚ-2.3

Эстетика: жұмыс ортасының эстетикасын бағалайды және қолдайды, пациент үшін эстетикалық жайлылықты жасау және дүниетанымды байытуға үздіксіз ұмтылады.

БҚ-3

Байланыс және командада жұмыс істеу. Технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады.

БҚ-3.1

Коммуникативтік дағдылар: мәдениет, сенім, салт-дәстүр, өмір салты және түрлі тілдердегі дүниетаным бойынша ерекшеленетін адамдармен тиімді қарым-қатынасты көрсетеді.

БҚ -3.2

Командада жұмыс істеу: әр түрлі кәсіби командаларда жұмыс істей отырып, бірлескен жұмыстың нәтижелілігі мақсатында Өзін-өзі басқарудың жеке дағдыларын көрсетеді.

БҚ-3.3

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар: кәсіби мақсаттарда тиімді ақпарат алмасу үшін түрлі ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланады.

КҚ -1

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар: кәсіби мақсатта тиімді ақпарат алмасу үшін әртүрлі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданады.

КҚ 1.1

Салауатты өмір салты: халықтың денсаулығын нығайтуға бағытталған профилактикалық жұмысты реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды біледі және пайдаланады, салауатты өмір салтының ұлттық және халықаралық стратегиялық бағдарламаларының әдістері мен технологияларын меңгерген.

КҚ -1.2

Бақылау: созылмалы және әлеуметтік-маңызды аурулары бар пациенттерді диспансерлік бақылауды жүзеге асырады.

КҚ -1.3

Консультация беру: пациенттер мен оның отбасы мүшелерін денсаулықты сақтау, күтім жасау және аурулардың алдын алу мәселелері бойынша оқытады, қауіп және қорғану факторларын анықтайды. Әр түрлі әдістерді пайдалана отырып, жеке және отбасылық деңгейде алдын алу іс-әрекеттерін жоспарлайды және орындайды.

КҚ -2

Қауіпсіздік және сапа. Дәлелді білімді, технологиялық жетістіктер мен кәсіби дағдыларды тиімді қолдану негізінде мейіргерлік күтім сапасы мен қауіпсіздігін сақтайды.

КҚ -2.1

Қауіпсіздік және сапа. Дәлелді білімді, технологиялық жетістіктер мен кәсіби дағдыларды тиімді қолдану негізінде мейіргерлік күтім сапасы мен қауіпсіздігіне жауап береді.

КҚ -2.2

Сапа: сапа индикаторларына сәйкес өз қызметін бағалайды. Өзінің жұмыс контексінде күтім сапасын арттырады.

КҚ -3

Клиникалық құзыреттілік. Стоматолог дәрігердің көмекшісінің құзыреті шегінде орталықтандырылған стоматологиялық процесс-пациент білімін көрсетеді және жүзеге асырады

КҚ -3.1

Өз құзыреті шегінде медициналық манипуляцияларды орындау дағдыларын көрсетеді

КҚ -3.2

Стоматологиялық ауруларды емдеуде стоматолог дәрігерге көмек көрсете білу

      09110200 – "Ортопедиялық стоматология" мамандығы

      4S09110201 – "Тіс технигі" біліктілігі

Құзыреттер

№ Қ

Бағдарламаны оқыту нәтижелері. Бітіруші қабілетті болады:

БҚ-1

Оқыту. Ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып, өзінің оқу қажеттіліктерін мойындайды және оқу мақсатын қояды.

БҚ-1.1

Өзін-өзі дамыту: өзінің үздіксіз кәсіби дамуын ұзақ мерзімді жоспарлайды және қойылған мақсаттарға жету үшін оқытудың ең тиімді әдістерін таңдайды.

БҚ-1.2

Сыни ойлау және шешім қабылдау: қиын жағдайларда мәселелерді және әлеуетті шешу жолдарын анықтайды, фактілерді, пайымдауларды қисынды талдайды және оның кәсіби қызметі шеңберінде негізделген шешімдер қабылдайды.

БҚ-2

Этика және кәсіпқойлық. Стоматологиялық көмек көрсету процесінде пациенттермен, олардың отбасыларымен және әріптестерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде кәсіби этикалық қағидаттар мен нормаларды ұстанатынын көрсетеді. Сондай-ақ оң жұмыс жағдайын қолдайды

БҚ-2.1

Қоғамда қоғамдық рөлі: қоғамдық өмірге белсенді қатысады, әртүрлі мәдени және жас топтары адамдармен өзара іс-қимыл кезінде төзімділік танытады, субординация мен кәсіби ынтымақтастық сақтайды.

БҚ-2.2

Этикалық қағидаттар: кәсіби этикалық қағидаттарға бейілділігін көрсетеді, құпиялылықты сақтайды, пациенттердің/клиенттердің, отбасылар мен топтардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында белгілі бір жағдайларда этикалық мәселелер туындаған кезде сыни бағалайды.

БҚ-2.3

Эстетика: жұмыс ортасының эстетикасын бағалайды және қолдайды, пациент үшін эстетикалық жайлылықты жасау және дүниетанымды байытуға үздіксіз ұмтылады.

БҚ-3

Байланыс және командада жұмыс істеу. Технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады.

БҚ-3.1

Коммуникативтік дағдылар: мәдениет, сенім, салт-дәстүр, өмір салты және түрлі тілдердегі дүниетаным бойынша ерекшеленетін адамдармен тиімді қарым-қатынасты көрсетеді.

БҚ -3.2

Командада жұмыс істеу: әр түрлі кәсіби командаларда жұмыс істей отырып, жауапкершілікті көрсетеді, бірлескен жұмыстың нәтижелілігі мақсатында Өзін-өзі басқарудың жеке дағдыларын көрсетеді.

БҚ-3.3

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар: кәсіби мақсаттарда тиімді ақпарат алмасу үшін түрлі ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланады.

КҚ -1

Денсаулықты нығайту. Пациенттерді/клиенттерді, отбасыларды және халық топтарын тиімді бақылау және кеңес беру арқылы салауатты өмір салтын қалыптастыру және денсаулықты нығайту.

КҚ -1.1

Салауатты өмір салты: халықтың денсаулығын нығайтуға бағытталған профилактикалық жұмысты реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды біледі және пайдаланады, салауатты өмір салтының ұлттық және халықаралық стратегиялық бағдарламаларының әдістері мен технологияларын меңгерген.

КҚ -1.2

Бақылау: созылмалы және әлеуметтік-маңызды аурулары бар пациенттерді диспансерлік бақылауды жүзеге асырады.

КҚ -1.3

Кеңес беру: пациенттер мен оның отбасы мүшелерін денсаулықты сақтау, күтім жасау және аурулардың алдын алу мәселелері бойынша оқытады, қауіп және қорғану факторларын анықтайды. Әр түрлі әдістерді пайдалана отырып, жеке және отбасылық деңгейде алдын алу іс-әрекеттерін жоспарлайды және орындайды.

КҚ -2

Қауіпсіздік және сапа. Дәлелді білімді, технологиялық жетістіктер мен кәсіби дағдыларды тиімді қолдану негізінде науқастарға сапалы және қауіпсіз күтім көрсетеді.

КҚ -2.1

Күтім және орта қауіпсіздігі: дәлелді білімге және зертханалық дағдылардың кең спектріне сәйкес қауіпсіз күтімді орындайды, зиянды факторлардың әсерінен адамдарды қорғаудың заманауи технологиялары мен тиімді әдістерін пайдаланады, қауіпсіз фармакотерапияны жүзеге асырады.

КҚ -2.2

Сапа: сапа индикаторларына сәйкес өз қызметін бағалайды. Пациенттерге кәсіби күтім көрсетеді.

КҚ -3

Кәсіби құзыреттілік. кәсіби қызметтің күнделікті өмірінде алған білімдерін көрсетеді және қолданады, этикалық-деонтологиялық принциптер негізінде пациенттермен қарым-қатынас жасау дағдыларын және заманауи әдістерді қолдана отырып тіс протездерін жасау.

КҚ -3.1

Алынған білімді адам денесінің құрылысын және оның жас ерекшеліктерін зерттеу кезінде қолдану

КҚ -3.2

Халықты қорғаудың негізгі тәсілдері туралы, төтенше жағдайларда халықты қорғау кезіндегі іс-шаралар кешені туралы білімді меңгеру

КҚ -3.3

Дағдыларды көрсетеді:
науқасты тексеру, емдеу және алдын алу шараларын жүргізу, шұғыл жағдайларда шұғыл медициналық көмек көрсету.

      09120100 – "Емдеу ісі" мамандығы

      4S09120101 – "Фельдшер" біліктілігі

Құзыреттіліктер

№ Қ

Бағдарламаны оқыту нәтижелері Бітіруші меңгереді:

БҚ-1

Оқыту.
Ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып, өзінің оқу қажеттіліктерін мойындайды және оқу мақсатын қояды.

БҚ-1.1

Өзін-өзі дамыту: оқуды ұзақ мерзімді жоспарлау, кәсіби өсу дағдыларын меңгерген.

БҚ-1.2

Сыни ойлау және шешім қабылдау: мәселелерді және ықтимал шешу жолдарын анықтайды, гипотезаны тексереді және оқиғалардың ықтималдығын бағалайды, қортынды жасайды және негізделген шешімдерді қабылдайды.

БҚ-1.3

Ақпаратты басқару: ақпаратқа қажеттілікті, ақпараттық іздестірудің басым бағыттарын анықтайды, әртүрлі көздерден алынған ақпаратты өз бетінше табады және сыни бағалайды, алынған ақпаратты практикада жариялайды және қолданады.

БҚ-1.4

Компьютерлік технологиялар: жұмыста және өзін-өзі дамытуда ақпараттық компьютерлік технологияларды қолданады

БҚ-2

Этика және кәсіпқойлық. Жедел медициналық көмек көрсету барысында пациенттермен, олардың отбасыларымен және әріптестерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде кәсіби этикалық қағидаттар мен нормаларға бейілділігін көрсетеді. Сондай-ақ оң жұмыс жағдайын қолдайды

БҚ-2.1

Қоғамдық өмір: қоғамдық өмірге белсенді қатысады.

БҚ-2.2

Этикалық принциптер: кәсіби этикалық принциптерге бейілділігін көрсетеді.

БҚ-2.3

Эстетика: жұмыс ортасының эстетикасын бағалайды және қолдайды.

БҚ-3

Коммуникация және топта жұмыс істеу. Технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады.

БҚ-3.1

Коммуникативтік дағдылар: жағдайды ескере отырып, әртүрлі адамдармен тиімді қарым-қатынасты көрсетеді

БҚ -3.2

Топта жұмыс істеу: әртүрлі топтарда жұмыс істеуді көрсетеді

БҚ-3.3

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар: кәсіби мақсаттарда тиімді ақпарат алмасу үшін түрлі ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланады.

КҚ -1

Денсаулықты нығайту. пациенттерді/клиенттерді, отбасыларды және халық топтарын тиімді бақылау және консультация беру арқылы салауатты өмір салтын қалыптастыру және денсаулықты нығайту.

КҚ -1.1

Салауатты өмір салты: индивидуумдарда, отбасыларда және халық топтарында салауатты өмір салтын қалыптастыруға бағытталған қызметті жүзеге асырады.

КҚ -1.2

Бақылау: әртүрлі қауіп тобындағы пациенттер мен адамдарды тиімді бақылауды жүзеге асырады.

КҚ -1.3

Консультация беру: пациентке / клиентке және оның отбасына денсаулықты сақтау және нығайту мәселелері бойынша кеңес беру дағдыларын меңгерген.

КҚ-2

Қауіпсіздік және сапа. дәлелді білімді, технологиялық жетістіктер мен кәсіби дағдыларды тиімді қолдану негізінде шұғыл көмек көрсетудің сапасы мен қауіпсіздігіне жауап береді.

КҚ -2.1

Зиянды факторлардан қорғау: адамдар мен қоршаған ортаның қауіпсіздігі үшін зиянды факторлардың әсерінен қорғау әдістерін қолданады.

КҚ -2.2

Қауіпсіздік және сапа технологиялары: көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту және қауіпсіздік деңгейін арттыру үшін инновациялық технологияларды пайдаланады.

КҚ -2.3

Медициналық қызметтердің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету үшін дәлелді білімді тиімді қолдану негізінде пациенттерге шұғыл көмек көрсетеді.

КҚ-3

Клиникалық құзыреттілік. Дәлелді практика принциптеріне негізделген пациент - орталандырылған көмек бойынша білімін көрсетеді және жүзеге асырады.

КҚ -3.1

Медициналық көмек көрсету үрдісін басқару: ортақ жауапкершілік негізінде жеке-бағытталған тәсілді қолдана отырып, диагностиканы, емдеуді және алдын - алуды жүзеге асырады, емделушілердің әртүрлі санаттарына емдеу және шұғыл көмек көрсету әдістерін меңгереді, әр түрлі санаттағы пациенттерді диагностикалаудың, емдеудің, оңалтудың заманауи әдістерін қолданады, шұғыл және өмірге қауіп төндіретін жағдайларда медициналық көмек көрсету бойынша фельдшерлік іс-әрекетінің алгоритмін қолданады, фельдшерлік мінез-құлықты және клиникалық ойлауды меңгерген, аурулар мен қиын жағдайларда қарқынды терапия мен реанимацияның қазіргі заманғы әдістерін қолданады, жүргізілген диагностикалық және емдік іс-шаралардың тиімділігін бағалайды, санитарлық-профилактикалық іс-шаралар кешенін жүзеге асырады, салауатты өмір салтын насихаттайды.

КҚ-3.2

Дәлелді тәжірибе: әрбір науқасты диагностикалау, емдеу және оңалту үшін медицинадағы ең тиімді заманауи жетістіктерді пайдаланады, алдын алу, диагностикалық және емдеу іс-шараларын олардың тиімділігі мен қауіпсіздігі дәлелдеріне сүйене отырып қолданады.

КҚ-3.3

Оңалту: тиімді оңалту негізінде пациенттің функционалдық қабілетін жақсартады.

      09130100 – "Мейіргер ісі" мамандығы

      3W09130101 – "Кіші мейіргер",

      3W09130102 – "Массажист*"

      4S09130103 – "Жалпы практикадағы мейіргер" біліктіліктері

Құзыреттіліктер

№ Қ

Бағдарламаны оқыту нәтижелері Бітіруші меңгереді:

БҚ-1

Оқыту. Ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып оқу мақсатын қояды.

БҚ-1.1

Өзін – өзі дамыту: өзінің үздіксіз кәсіби дамуын ұзақ мерзімді жоспарлау және қойылған мақсаттарға жету үшін оқытудың ең тиімді әдістерін таңдайды.

БК-1.2

Сыни ойлау және шешім қабылдау: қиын жағдайларда мәселелерді және әлеуетті шешу жолдарын анықтайды, фактілерді, пайымдауларды қисынды талдайды және оның кәсіби қызметі шеңберінде негізделген шешімдер қабылдайды.

БҚ-2

Этика және кәсіпқойлық. Мейіргерлік көмек көрсету үрдісінде пациенттермен, олардың отбасыларымен және әріптестерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде кәсіби этикалық қағидаттар мен нормаларға бейілділігін көрсетеді. Сондай-ақ оң жұмыс жағдайын қолдайды

БҚ-2.1

Қоғамдастықтағы қоғамдық рөл: қоғамдық өмірге белсенді қатысады, қоғамдағы мейіргерлердің рөлін нығайтуға ықпал етеді, әртүрлі мәдени және жас топтары адамдармен өзара іс-қимыл кезінде төзімділік танытады, субординация мен кәсіби ынтымақтастық сақтайды.

БҚ-2.2

Этикалық қағидаттар: кәсіби этикалық қағидаттарға бейімділігін көрсетеді, құпиялылықты сақтайды, пациенттердің өмірі мен денсаулығы үшін жауапкершілік шараларын түсінеді, пациенттердің / клиенттердің, отбасылар мен топтардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында белгілі бір жағдайларда этикалық мәселелер туындаған кезде сыни бағалайды және шешімдер қабылдайды.

БҚ-2.3

Эстетика: жұмыс ортасының эстетикасын қолдайды және қолдайды, пациент үшін эстетикалық жайлылықты жасау және дүниетанымды байытуға үздіксіз ұмтылады.

БҚ-3

Байланыс және командада жұмыс істеу. технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады.

БҚ-3.1

Коммуникативтік дағдылар: мәдениет, сенім, салт-дәстүр, өмір салты және түрлі тілдердегі дүниетаным бойынша ерекшеленетін адамдармен тиімді қарым-қатынасты көрсетеді.

БҚ -3.2

Топта жұмыс істеу: әр түрлі кәсіби топтарда жұмыс істей отырып, жауапкершілікті көрсетеді, бірлескен жұмыстың нәтижелілігі мақсатында өзін-өзі басқарудың жеке дағдыларын көрсетеді.

БҚ-3.3

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар: кәсіби мақсаттарда тиімді ақпарат алмасу үшін түрлі ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланады.

КҚ-1

Денсаулықты нығайту. Пациенттерді/клиенттерді, отбасыларды және халық топтарын тиімді бақылау және кеңес беру арқылы салауатты өмір салтын қалыптастыру және денсаулықты нығайту.

КҚ -1.1

Салауатты өмір салты: халықтың денсаулығын нығайтуға бағытталған алдын - алу жұмысын реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды біледі және пайдаланады, салауатты өмір салтының ұлттық және халықаралық стратегиялық бағдарламаларының әдістері мен технологияларын меңгерген.

КҚ -1.2

Бақылау: созылмалы және әлеуметтік-маңызды аурулары бар пациенттерді диспансерлік бақылауды жүзеге асырады.

КҚ -1.3

Консультация беру: пациенттер мен оның отбасы мүшелерін денсаулықты сақтау, күтім жасау және аурулардың алдын алу мәселелері бойынша оқытады, қауіп және қорғану факторларын анықтайды. Әр түрлі әдістерді пайдалана отырып, жеке және отбасылық деңгейде алдын алу іс-әрекеттерін жоспарлайды және орындайды.

КҚ -2

Қауіпсіздік және сапа. Дәлелді білімді, технологиялық жетістіктер мен кәсіби дағдыларды тиімді қолдану негізінде сапалы және қауіпсіз мейіргерлік күтім көрсетеді.

КҚ -2.1

Күтім және орта қауіпсіздігі: дәлелді білімге және клиникалық дағдылардың кең спектріне сәйкес қауіпсіз күтім жасайды, зиянды факторлардың әсерінен адамдарды қорғаудың заманауи технологиялары мен тиімді әдістерін пайдаланады, қауіпсіз фармакотерапияны жүзеге асырады.

КҚ -2.2

Сапа: сапа индикаторларына сәйкес өз қызметін бағалайды. Пациенттерге кәсіби күтім көрсетеді.

КҚ -3

Клиникалық құзыреттілік. Білімді көрсетеді және дәлелді мейіргерлік практика принциптеріне негізделген пациент-орталықтанған мейіргерлік үрдісті жүзеге асырады.

КҚ -3.1

Пациент-орталықтанған мейіргерлік күтім: пациенттердің қажеттілігін анықтайды, пациент-орталықтанған жоспарды жасайды және енгізеді, күтім нәтижелерін құжаттайды және бағалайды. Пациенттің және отбасының қатысуымен мейіргерлік шешімдер қабылдайды.

КҚ -3.2

Оңалту: оңалту және сауықтыру тәсілін қолдана отырып, пациенттердің функционалдық қабілеттерін бағалайды және жақсартуға ықпал етеді.

КҚ -3.3

Дәлелді мейіргерлік практика: мейіргерлік күтімді көрсетеді және дәлелді білім негізінде шешім қабылдайды. Клиникалық шешім қабылдау үшін орынды медициналық ақпаратты пайдаланады.

      09130200 "Акушерлік іс" мамандығы

      4S09130201 "Акушер" біліктілігі

Құзыреттіліктер

№ Қ

Бағдарламаны оқыту нәтижелері. Бітіруші меңгереді:

БҚ-1

Оқыту.
Ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып, өзінің оқу қажеттіліктерін мойындайды және оқу мақсатын қояды.

БҚ-1.1

Өзін-өзі дамыту: оқуды ұзақ мерзімді жоспарлау, кәсіби өсу дағдыларын меңгерген.

БҚ-1.2

Сыни ойлау және шешім қабылдау: мәселелерді және ықтимал шешу жолдарын анықтайды, гипотезаны тексереді және оқиғалардың ықтималдығын бағалайды, қортынды жасайды және негізделген шешімдерді қабылдайды.

БҚ-1.3

Ақпаратты басқару: ақпаратқа қажеттілікті, ақпараттық іздестірудің басым бағыттарын анықтайды, әртүрлі көздерден алынған ақпаратты өз бетінше табады және сыни бағалайды, алынған ақпаратты практикада жариялайды және қолданады.

БҚ-1.4

Компьютерлік технологиялар: жұмыста және өзін-өзі дамытуда ақпараттық компьютерлік технологияларды қолданады

БҚ-2

Этика және кәсіпқойлық. Жедел медициналық көмек көрсету барысында пациенттермен, олардың отбасыларымен және әріптестерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде кәсіби этикалық қағидаттар мен нормаларға бейілділігін көрсетеді. Сондай-ақ оң жұмыс жағдайын қолдайды

БК-2.1

Қоғамдық өмір: қоғамдық өмірге белсенді қатысады.

БК-2.2

Этикалық принциптер: кәсіби этикалық принциптерге бейілділігін көрсетеді.

БК-2.3

Эстетика: жұмыс ортасының эстетикасын бағалайды және қолдайды.

БҚ-3

Коммуникация және топта жұмыс істеу. Технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады.

БҚ-3.1

Коммуникативтік дағдылар: жағдайды ескере отырып, әртүрлі адамдармен тиімді қарым-қатынасты көрсетеді

БҚ -3.2

Топта жұмыс істеу: әртүрлі топтарда жұмыс істей отырып, жауапкершілікті көрсетеді

БҚ-3.3

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар: кәсіби мақсаттарда тиімді ақпарат алмасу үшін түрлі ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланады.

КҚ-1

Денсаулықты нығайту. Пациенттерді/клиенттерді, отбасыларды және халық топтарын тиімді бақылау және кеңес беру арқылы салауатты өмір салтын қалыптастыру және денсаулықты нығайту.

КҚ-1.1

Салауатты өмір салты: индивидуумдарда, отбасыларда және халық топтарында салауатты өмір салтын қалыптастыруға бағытталған қызметті жүзеге асырады.

КҚ -1.2

Бақылау: әртүрлі қауіп тобындағы пациенттер мен адамдарды тиімді бақылауды жүзеге асырады.

КҚ -1.3

Консультация беру: пациентке / клиентке және оның отбасына денсаулықты сақтау және нығайту мәселелері бойынша кеңес беру дағдыларын меңгерген.

КҚ-2

Қауіпсіздік және сапа. Дәлелді білімді, технологиялық жетістіктер мен кәсіби дағдыларды тиімді қолдану негізінде шұғыл көмек көрсетудің сапасы мен қауіпсіздігіне қамтамасыз етеді.

КҚ -2.1

Зиянды факторлардан қорғау: адамдар мен қоршаған ортаның қауіпсіздігі үшін зиянды факторлардың әсерінен қорғау әдістерін қолданады.

КҚ -2.2

Қауіпсіздік және сапа технологиялары: көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту және қауіпсіздік деңгейін арттыру үшін инновациялық технологияларды пайдаланады.

КҚ -2.3

Медициналық қызметтердің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету үшін рәсімдерді орындайды.

КҚ-3

Клиникалық құзыреттілік. Дәлелді практика принциптеріне негізделген пациент - орталандырылған көмек бойынша білімін көрсетеді және жүзеге асырады.

КҚ-3.1

Медициналық көмек көрсету үрдісін басқару: жүкті әйелдерді диспансерлеуді және патронаждауды жүзеге асырады, босануға физикалық психопрофилактикалық дайындық жүргізеді, жүктілік, босану және босанудан кейінгі кезеңде емдеу-диагностикалық көмекті жүзеге асырады, босану кезінде акушерлік көмек көрсетеді, жаңа туған нәрестенің алғашқы дәретханасын жүзеге асырады, оның жай-күйінің динамикасын бағалайды және бақылайды, жаңа туған нәрестелерге күтім жасауға үйретуде көмек көрсетеді, шұғыл және өмірге қауіп төндіретін жағдайларда медициналық көмек көрсету бойынша, пациенттерді алдын алу, диагностикалау, емдеу және оңалту бойынша акушерлік тактика алгоритмін қолданады, аурулар мен қиын жағдайларда қарқынды терапия мен реанимацияның қазіргі заманғы әдістерін қолданады, өткізілетін емдік іс-шаралардың тиімділігін бағалайды, дәрігердің тағайындауы бойынша дәрілік заттарды қолданады.

КҚ-3.2

Дәлелді практика: акушерлік практикада ең үздік заманауи жетістіктерді пайдаланады, тиімді перинаталдық технологияларды қолданады, алдын алу, диагностикалық және емдеу іс-шараларын олардың тиімділігі мен қауіпсіздігі дәлелдеріне сүйене отырып қолданады.

КҚ-3.3

Оңалту: тиімді оңалту негізінде пациенттің функционалдық қабілетін жақсартады.

      09140100 – "Зертханалық диагностика" мамандығы

      4S09140101– "Медициналық зертханашы" біліктілігі

Құзыреттер

№ Қ

Бағдарламаны оқыту нәтижелері. Бітіруші қабілетті болады:

БҚ-1

Оқыту. Ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып, өзінің оқу қажеттіліктерін мойындайды және оқу мақсатын қояды.

БҚ-1.1

Өзін-өзі дамыту: дағдыларға ие, ұзақ мерзімді жоспарлауға жауапкершілік алады және қойылған мақсаттарға жету үшін оқытудың ең тиімді әдістерін таңдайды.

БҚ-1.2

Ақпаратты басқару дағдылары: ақпаратқа қажеттілікті, ақпараттық іздестірудің басым бағыттарын анықтайды, әртүрлі көздерден ақпаратты өз бетінше тауып, сыни бағалайды, алынған ақпаратты практикада жалпылайды және қолданады.

БҚ-1.3

Компьютерлік технологиялар: жұмыста және өзін-өзі дамытуда заманауи ақпараттық білім беру технологияларын қолданады

БҚ-1.4

Сыни ойлау және шешім қабылдау: проблеманы және ықтимал шешу жолдарын анықтайды, гипотезаны тексереді және оқиғалардың ықтималдығын бағалайды, қортынды жасайды және негізделген шешімдерді қабылдайды..

БҚ-1.5

Заманауи технологияларды пайдалану арқылы жақсарту: технологияларға қажеттілікті анықтайды, қызметтің тиімділігін арттыру үшін зерттеулердің қазіргі заманғы зертханалық әдістерін қолданады, жоспарлайды және енгізеді.

БҚ-2

Этика және кәсіпқойлық. Өз қызметі барысында пациенттермен және әріптестерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде кәсіби этикалық қағидаттар мен нормаларды ұстанатынын көрсетеді. Сондай-ақ оң жұмыс жағдайын қолдайды

БҚ-2.1

Кәскәсіби этика: пациенттің құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін кәсіби этикалық қағидаттарға бейілділігін көрсетеді, әлеуметтік-мәдени диалогқа дайындық.

БҚ-2.2

Жұмыс ортасының эстетикасы: қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып жұмыс орнын ұйымдастыруды, жұмыс уақытын тиімді басқаруды біледі.

БҚ-3

Коммуникация және қызмет. Технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады.

БҚ-3.1

Коммуникативтік дағдылар: қарым-қатынас процесінің барысын бақылай алады және қажет болған жағдайда оны түзете алады, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады.

БҚ -3.2

Коллаборация: командада басқа кәсіпқойлармен жұмыс істеуді көрсетеді, өзара тиімді кәсіби ынтымақтастыққа ұмтылады.

КҚ-1

Қауіпсіздік және сапа. Санитариялық заңнаманың, санитария-эпидемияға қарсы іс-шаралардың, технологиялық жетістіктер мен кәсіби дағдылардың сақталуына сақтайды.

КҚ-1.1.

Зиянды факторлардан қорғау: адамдардың және қоршаған ортаның қауіпсіздігі үшін зиянды факторлардың әсерінен қорғау әдістерін қолданады. Пайдаланылған материалды кәдеге жаратуды, пайдаланылған зертханалық ыдыстарды, құрал-саймандарды, қорғаныс құралдарын дезинфекциялауды және стерилдеуді жүргізеді.

КҚ-1.2

Денсаулықты сақтау мен нығайтуға бағытталған және салауатты өмір салтын қалыптастыруды, аурулардың пайда болуының және (немесе) таралуының алдын алуды, олардың ерте диагностикасын, олардың пайда болу және даму себептері мен жағдайларын анықтауды, сондай-ақ адам денсаулығына зиянды әсерді жоюға, оның мекендеу ортасы факторларын анықтауға бағытталған іс-шаралар кешенін жүзеге асыруға дайындық.

КҚ-1.3

Нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдаланады, кәсіби деңгейде технологияларды ауыстыруға дайын.

КҚ-2

Зертханалық жалпы клиникалық зерттеулер жүргізу.
Медициналық ұйымдардың зертханаларында еңбек қызметі үшін жұмыс орнын тиімді ұйымдастыруға қабілетті. Жүргізілген Жалпы клиникалық зерттеулердің сапасына, өз жұмысының нәтижелеріне қамтамасыз етеді.

КҚ-2.1

Зертханалық зерттеулер үшін биологиялық материалды алу техникасын көрсету дайындығы, диагностикалық клиникалық-зертханалық зерттеу әдістерін қолдануға және олардың нәтижелерін интерпретациялауға дайындық, сапаны бақылауға қатысуға дайындық, зертханалық Жалпы клиникалық зерттеулер нәтижелерін тіркеуге дайындық.

Зертханалық биохимиялық зерттеулер жүргізу.
Өз іс-әрекеттерін жоспарланған нәтижелермен сәйкестендіру, нәтижелерге қол жеткізу процесінде өз қызметін бақылауды жүзеге асыру, ұсынылған шарттар мен талаптар шеңберінде іс-қимыл тәсілдерін айқындау қабілеті.

КҚ-2.2

Биологиялық материалдарға зертханалық биохимиялық зерттеулер жүргізу қабілеті, сапаны бақылауға қатысуға дайындық, зертханалық зерттеулер үшін биологиялық материалды алу техникасын көрсету дайындығы, зертханалық зерттеулердің нәтижелерін интерпретациялау, диагностикалық әдістердің ерекшелігі мен сезімталдығын бағалау дағдыларын көрсетуге дайын болу, адамның биологиялық сұйықтықтарының сандық және сапалық құрамын бағалайды.

Зертханалық гистологиялық зерттеулер жүргізу.
Кәсіби саладағы табысты нәтижелі қызмет үшін өз әлеуетін (білім, білік, тәжірибе, жеке қасиеттері және т. б.) іске асыру қабілеті

КҚ-2.3

Биологиялық материалдарды зертханалық гистологиялық зерттеу үшін препараттарды дайындау дағдысына ие және олардың сапасын бағалайды.

Зертханалық микробиологиялық зерттеулер жүргізу.
кәсіби және әлеуметтік саладағы табысты нәтижелі қызмет үшін өзінің әлеуетін (білімі, іскерлігі, тәжірибесі, жеке қасиеттері және т. б.) іске асыру қабілеті.

КҚ-2.4

Биологиялық материалдарға, сыртқы орта объектілерінің сынамаларына және тамақ өнімдеріне зертханалық микробиологиялық және иммунологиялық зерттеулер жүргізуге дайындық, сапаны бақылауға қатысуға дайындық, зертханалық зерттеулер нәтижелерін түсіндіруге дайындық, жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін тіркеу қабілеті.

Қоршаған және өндірістік ортаның зертханалық мониторингі:
өз іс-әрекеттерін жоспарланған нәтижелермен байланыстыра алады, нәтижелерге жету барысында өзінің кәсіби қызметін бақылауды жүзеге асырады.

КҚ-2.5

Қоршаған және өндірістік ортаның жай-күйі бойынша зертханалық мониторингті жүзеге асыруға дайындық, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласында зертханалық бақылау жүргізуге дайындық, алынған ақпаратты талдау және статистикалық өңдеу әдістемесін қолданады.

      09140200 – "Медициналық оптика" мамандығы

      4S09140201 "Медициналық оптик" біліктілігі

Құзыреттіліктер

№ Қ

Бағдарламаны оқыту нәтижелері Бітіруші меңгереді:

БҚ-1

Оқыту.
Ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып, өзінің оқу қажеттіліктерін мойындайды және оқу мақсатын қояды.

БҚ-1.1

Өзін-өзі дамыту: өзінің үздіксіз кәсіби дамуын ұзақ мерзімді жоспарлау жауапкершілігін көрсетеді және қойылған мақсаттарға жету үшін оқытудың ең тиімді әдістерін таңдайды.

БҚ-1.2

Сыни ойлау және шешім қабылдау: мәселелер мен ықтимал шешу жолдары, фактілерді, пайымдауларды қисынды талдайды және оның кәсіби қызметі шеңберінде негізделген шешімдер қабылдайды.

БҚ-2

Этика және қәсіпқойлық.
Көмек көрсету үрдісінде пациенттермен, олардың отбасыларымен және әріптестерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде кәсіби этикалық қағидаттар мен нормаларға бейілділігін көрсетеді. Оң жұмыс жағдайын қолдайды

БҚ-2.1

Қоғамдастықтағы қоғамдық рөлі: қоғамдық өмірге белсенді қатысады, әртүрлі мәдени және жас топтары адамдармен өзара іс-қимыл жасау кезінде төзімділік танытады, кәсіби субординацияны және ынтымақтақтыкті сақтайды.

БҚ-2.2

Этикалық қағидаттар: кәсіби этикалық қағидаттарға бейілділігін көрсетеді, құпиялылықты сақтайды, пациенттердің/клиенттердің, отбасылар мен топтардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында белгілі бір жағдайларда этикалық мәселелер туындаған кезде сыни бағалайды және шешімдер қабылдайды.

БҚ-2.3

Эстетика: жұмыс ортасының эстетикасын бағалайды және қолдайды.

БҚ -3

Коммуникация және топпен жұмыс.
Технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады

БҚ-3.1

Коммуникативтік дағдылар: жағдайды ескере отырып, әртүрлі адамдармен тиімді қарым-қатынасты көрсетеді.

БҚ-3.2

Топта жұмыс істеу: әртүрлі топтарда жұмыс істеп отыр.

КҚ-1

Қауіпсіздік және сапа

КҚ -1.1

Зиянды факторлардан қорғау: адамдар мен қоршаған ортаның қауіпсіздігі үшін зиянды факторлардың әсерінен қорғау әдістерін қолданады.

КҚ -1.2

Қауіпсіздік және сапа технологиялары: көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту және қауіпсіздік деңгейін арттыру үшін инновациялық технологияларды қолданады.

КҚ -1.3

Медициналық қызметтердің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету үшін кәсіби стандарттарға сәйкес рәсімдерді орындайды.

КҚ -2

Кәсіби құзыреттілік

КҚ -2.1

Көзілдірік линзаларының барлық түрлерінің бетін өңдеу, жабындарды жағу және линзаларды бояу бойынша негізгі және қосалқы операцияларды жүргізеді.

КҚ -2.2

Қазіргі заманғы технологиялық жабдықта түзететін құралдардың барлық түрлерін жасайды, көзілдіріктер мен оправаларды жөндейді.

КҚ -2.3

Шығарылатын өнімнің сапасын бақылайды.

КҚ -2.4

Түзетуші құралдардың барлық түрлерін дайындау және жөндеу үшін технологиялық жабдықты пайдаланады.

КҚ -2.5

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік техникасын, еңбекті қорғауды және өртке қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз етеді және бақылайды.

КҚ -2.6

Электрондық және жазбаша түрде қажетті құжаттаманы рәсімдейді.

      09140200 – "Медициналық оптика" мамандығы

      4S09140202 – "Оптикометрист" біліктілігі

Құзыреттіліктер

№ Қ

Бағдарламаны оқыту нәтижелері Бітіруші меңгереді:

БҚ-1

Оқыту.
Ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып, өзінің оқу қажеттіліктерін мойындайды және оқу мақсатын қояды.

БҚ-1.1

Өзін-өзі дамыту: өзінің үздіксіз кәсіби дамуын ұзақ мерзімді жоспарлайды және қойылған мақсаттарға жету үшін оқытудың ең тиімді әдістерін таңдайды.

БҚ-1.2

Сыни ойлау және шешім қабылдау: мәселелер мен ықтимал шешу жолдары, фактілерді, пайымдауларды қисынды талдайды және оның кәсіби қызметі шеңберінде негізделген шешімдер қабылдайды.

БҚ-2

Этика және кәсіпқойлық
Көмек көрсету үрдісінде пациенттермен, олардың отбасыларымен және әріптестерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде кәсіби этикалық қағидаттар мен нормаларға бейілділігін көрсетеді.Сондай-ақ оң жұмыс жағдайын қолдайды

БҚ-2.1

Қоғамдастықтағы қоғамдық рөлі: қоғамдық өмірге белсенді қатысады, әртүрлі мәдени және жас топтары адамдармен өзара іс-қимыл жасау кезінде төзімділік танытады, ипрофессиялық субординацияны сақтайды.
ынтымақ.

БҚ-2.2

Этикалық қағидаттар: кәсіби этикалық қағидаттарға бейілділігін көрсетеді, құпиялылықты сақтайды, пациенттердің өмірі мен денсаулығы үшін жауапкершілік шараларын түсінеді, пациенттердің/клиенттердің, отбасылар мен топтардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында белгілі бір жағдайларда этикалық мәселелер туындаған кезде сыни бағалайды және шешімдер қабылдайды.

БҚ-2.3

Эстетика: жұмыс ортасының эстетикасын бағалайды және қолдайды

БҚ -3

Коммуникация және топпен жұмыс.
Технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады

БҚ-3.1

Коммуникативтік дағдылар: жағдайды ескере отырып, әртүрлі адамдармен тиімді қарым-қатынасты көрсетеді

БҚ-3.2

Топта жұмыс істеу: әртүрлі топтарда жұмыс істей отырып, жауапкершілікті көрсетеді

КҚ-1

Қауіпсіздік және сапа.
Дәлелді білімді, технологиялық жетістіктер мен кәсіби дағдыларды тиімді қолдану негізінде сапа мен қауіпсіздік үшін жауапты болады

КҚ -1.1

Зиянды факторлардан қорғау: адамдар мен қоршаған ортаның қауіпсіздігі үшін зиянды факторлардың әсерінен қорғау әдістерін қолданады

КҚ -1.2

Қауіпсіздік және сапа технологиялары: көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту және қауіпсіздік деңгейін арттыру үшін инновациялық технологияларды қолданады

КҚ -1.3

Медициналық қызметтердің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету үшін кәсіби стандарттарға сәйкес рәсімдерді орындайды

КҚ-2

Кәсіби құзыреттілік. Кәсіби қызметтің күнделікті өмірінде алған білімдерін көрсетеді және қолданады, қазіргі заманғы технологиялық жабдықта түзетуші құралдардың барлық түрлерін жасау және пайдалану дағдылары.

КҚ -2.1

Көзілдірікке рецепт жазу ережелері мен әдістемесіне, көзілдірік линзаларын таңдау принциптеріне және рецептіге сәйкес параметрлермен сүйене отырып

КҚ -2.2

Қолданыстағы кәсіби стандарттардың талаптарына сәйкес шығарылатын өнімнің сапасын бағалайды.

КҚ -2.3

Түзетуші құралдардың барлық түрлерін дайындау және жөндеу үшін технологиялық жабдықты пайдаланады

КҚ -2.4

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік техникасын, еңбекті қорғауды және өртке қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз етеді

КҚ -2.5

Қажетті құжаттаманы электрондық және жазбаша түрде ресімдейді

      09160100– "Фармация" мамандығы

      4S09160101– "Фармацевт" біліктілігі

Құзыреттер

№ Қ

Бағдарламаны оқыту нәтижелері. Бітіруші қабілетті болады:

БҚ-1

Эмоциялық психологиялық.
танытады, сана-сезім, түсінеді, өз қажеттілігін ояту.

БҚ-1.1

Өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсінеді, оған тұрақты қызығушылық танытады.

БҚ-2

Реттеушілік-аналитикалық.
кәсіби міндеттерді орындау кезінде өз қызметін ұйымдастырады және бағалайды.

БҚ-2.1

Міндеттерді анықтайды және өз қызметін жоспарлайды, қойылған мақсаттарды ескере отырып, базалық күрделілік санатындағы кәсіптік міндеттерді орындаудың үлгілік әдістері мен тәсілдерін таңдайды, олардың тиімділігі мен сапасын бағалайды

БҚ-2.2

Құзыреті шегінде фармацевтикалық қызмет саласындағы негізгі күрделілік санатының практикалық міндеттерін дербес шешеді, жұмыс жағдайын және оның болжамды өзгерістерін талдайды, ағымдағы және қорытынды бақылауды, бағалауды және түзетуді жүргізеді.

БҚ-3

Әлеуметтік-коммуникативтік.
Технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасайды.

БҚ-3.1

Кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланады, кәсіби міндеттерді тиімді орындау үшін қажетті ақпаратты іздестіруді және пайдалануды жүзеге асырады, кәсіби қызметте технологиялардың жиі ауысуы жағдайында бағдарланады.

БҚ-3.2

Фармацевтикалық қызмет саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдаланады.

БҚ-3.3

Кәсіби терминологияны меңгерген

БҚ-3.4

Ұжым мен командада жұмыс істеу үшін қажетті коммуникативтік дағдылар кешенін меңгерген, әріптестерімен, басшылықпен, тұтынушылармен тиімді қарым-қатынас жасайды.

БҚ-3.5

Міндеттер қояды, бағыныштылардың қызметін уәждейді, олардың жұмысын ұйымдастырады және бақылайды.

БҚ-4

Өзін-өзі жетілдіру құзыреттіліктері.
Ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып, өзінің оқу қажеттіліктерін мойындайды және оқу мақсатын қояды.

БҚ-4.1

Кәсіби және жеке даму міндеттерін дербес анықтайды, өз бетімен білім алумен айналысады, өз біліктілігін арттыруды саналы түрде жоспарлайды.

БҚ-4.2

Салауатты өмір салтын жүргізеді және насихаттайды, денсаулықты нығайту, өмірлік және кәсіби мақсаттарға жету үшін дене шынықтырумен және спортпен айналысады.

КҚ-1

Фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру және экономикасы.
Дәрілік заттар мен дәріхана ассортиментінің тауарларын көтерме және бөлшек саудада өткізу, дәріхананың немесе дәріхана қоймасының бөлімдеріне басшылық жасау және ұйымдастыру дағдыларын көрсетеді.

КҚ -1.1

Нормативтік-құқықтық базаның талаптарына сәйкес дәрілік заттарды, дәрілік өсімдік шикізатын және дәріхана ассортиментінің тауарларын қабылдауды, сақтауды ұйымдастырады.

КҚ -1.2

Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және дәріханалық ассортименттің басқа да тауарларын халыққа және медициналық ұйымдарға береді.

КҚ -1.3

Сауда залын ресімдеуге қатысады.

КҚ -1.4

Санитариялық-гигиеналық режим, еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қауіпсіздік ережелерін сақтайды.

КҚ -1.5

Бастапқы есепке алу-есеп беру құжаттамасын ресімдейді.

КҚ -1.6

Дәріхана ассортиментінің тауарларына сұранысты талдайды.

КҚ - 1.7

Дәріхананың құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастырады және жоғары фармацевтикалық білімі бар мамандар болмаған кезде дәріхана ұйымына басшылықты жүзеге асырады.

КҚ -1.8

Дәріхана ассортиментінің тауарларына жеткізушілерге өтінім ресімдейді.

КҚ -1.9

Көтерме сауданы ұйымдастыруға қатысады.

ПК-2

Фармацевтикалық технологиялар.
Дәрілік препараттарды дайындайды және босатады, олардың сапасын бақылауды жүзеге асырады.

КҚ -2.1

Медициналық ұйымдардың рецептілері мен талаптары бойынша дәрілік нысандарды дайындайды.

КҚ -2.2

Дәріханаішілік дайындамаларды дайындайды және кейіннен сату үшін дәрілік заттарды өлшейді.

КҚ -2.3

Дәрілік заттарды дәріханаішілік бақылаудың міндетті түрлерін меңгерген.

ПК-3

Фармакологиялық технологиялар.
Фармацевтикалық қызмет тұтынушыларына кеңес беру және ақпараттандыру дағдыларын меңгерген.

КҚ -3.1

Халыққа дәрілік заттарды және дәріханалық ассортименттің басқа да тауарларын үй жағдайында тиісті пайдалану және сақтау бойынша консультациялық көмек көрсетеді.

КҚ -3.2

Медициналық ұйымдарды дәріханада бар дәрілік заттар мен дәріхана ассортиментінің тауарлары туралы хабардар етеді.

КҚ -3.3

Дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсетеді.

      09880100 – "Гигиена және эпидемиология" мамандығы

      4S09880101 "Гигиенист - эпидемиолог" біліктілігі

Құзыреттіліктер

№ Қ

Бағдарламаны оқыту нәтижелері Бітіруші меңгереді:

БҚ-1

Оқыту. ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып, өзінің оқу қажеттіліктерін мойындайды және оқу мақсатын қояды.

БҚ-1.1

Өзін-өзі дамыту: дағдыларды меңгерген, өзінің үздіксіз кәсіби дамуын ұзақ мерзімді жоспарлайды және қойылған мақсаттарға жету үшін оқытудың ең тиімді әдістерін таңдайды.

БҚ -1.2

Ақпаратты басқару дағдылары: ақпаратқа қажеттілікті, ақпараттық іздестірудің басым бағыттарын анықтайды, әртүрлі көздерден ақпаратты өз бетінше тауып, сыни бағалайды, алынған ақпаратты жариялайды және қолданады.

БҚ-1.3

Компьютерлік технологиялар: жұмыста және өзін-өзі дамытуда заманауи ақпараттық білім беру технологияларын қолданады

БҚ-1.4

Сыни ойлау және шешім қабылдау: мәселелерді және ықтимал шешу жолдарын анықтайды, гипотезаны тексереді және оқиғалардың ықтималдығын бағалайды, тиісті қорытынды жасайды.

БҚ-1.5

Заманауи технологияларды пайдалану арқылы жақсарту: технологияларға қажеттілікті анықтайды, қызметтің тиімділігін арттыру үшін зерттеулердің қазіргі заманғы зертханалық әдістерін қолданады, жоспарлайды және енгізеді.

БҚ-2

Этика және кәсіпқойлық. өз қызметі барысында пациенттермен және әріптестерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде кәсіби этикалық қағидаттар мен нормаларды ұстанатынын көрсетеді. Сондай-ақ оң жұмыс жағдайын қолдайды

БҚ-2.1

Кәсіби этика: пациенттің құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін кәсіби этикалық қағидаттарға бейілділігін көрсетеді, әлеуметтік-мәдени диалогқа дайындық.

БҚ-2.2

Жұмыс ортасының эстетикасы: қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып жұмыс орнын ұйымдастырады, жұмыс уақытын тиімді басқарады.

БҚ-3

Коммуникация және қызмет.
технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады

БҚ-3.1

Коммуникативтік дағдылар: әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара қарым-қатынас орнатуды көрсетеді.

БҚ -3.2

Коллаборация: ұқыптылықты, жауапкершілікті көрсетеді, топта басқа кәсіпқойлармен жұмыс істейді, өзара тиімді кәсіби ынтымақтастыққа ұмтылады.

КҚ-1

Қауіпсіздік және сапа. Санитариялық заңнаманың, санитариялық-эпидемияға қарсы іс-шаралардың, технологиялық жетістіктер мен кәсіби дағдылардың сақтайды.

КҚ-1.1.

Зиянды факторлардан қорғау: адамдардың және қоршаған ортаның қауіпсіздігі үшін зиянды факторлардың әсерінен қорғау әдістерін қолданады. пайдаланылған материалды кәдеге жаратуды, пайдаланылған зертханалық ыдыстарды, құрал-саймандарды, қорғаныс құралдарын дезинфекциялауды және стерилдеуді жүргізеді.

КҚ-1.2

Денсаулықты сақтау мен нығайтуға бағытталған және салауатты өмір салтын қалыптастыруды, аурулардың пайда болуының және (немесе) таралуының алдын алуды, олардың ерте диагностикасын, олардың пайда болу және даму себептері мен жағдайларын анықтауды, сондай-ақ адам денсаулығына зиянды әсерді жоюға, оның мекендеу ортасы факторларын анықтауға бағытталған іс-шаралар кешенін жүзеге асыруға дайындық.

КҚ-1.3

Нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдаланады, кәсіби деңгейде технологияларды ауыстыруға дайын, дәрігерге дейінгі шұғыл көмек көрсету дағдыларын көрсетеді.

КҚ-2

Зертханалық жалпы клиникалық зерттеулер жүргізу Медициналық ұйымдардың зертханаларында еңбек қызметі үшін жұмыс орнын тиімді ұйымдастыруға қабілетті. Жүргізілген жалпы клиникалық зерттеулердің сапасын бағалайды.

КҚ-2.1

Зертханалық зерттеулер үшін биологиялық материалды алу техникасын көрсету дайындығы, диагностикалық клиникалық-зертханалық зерттеу әдістерін қолдануға және олардың нәтижелерін интерпретациялауға дайындық, сапаны бақылауға қатысуға дайындық, зертханалық жалпы клиникалық зерттеулер нәтижелерін тіркеуге дайындық

Зертханалық биохимиялық зерттеулер жүргізу Өз іс-әрекеттерін жоспарланған нәтижелермен сәйкестендіру, нәтижелерге қол жеткізу процесінде өз қызметін бақылауды жүзеге асыру, ұсынылған шарттар мен талаптар шеңберінде іс-қимыл тәсілдерін айқындау қабілеті.

КҚ-2.2

Биологиялық материалдарға зертханалық биохимиялық зерттеулер жүргізу қабілеті, сапаны бақылауға қатысуға дайындық, зертханалық зерттеулер үшін биологиялық материалды алу техникасын көрсету дайындығы, зертханалық зерттеулердің нәтижелерін интерпретациялау, диагностикалық әдістердің ерекшелігі мен сезімталдығын бағалау дағдыларын көрсетуге дайын болу, адамның биологиялық сұйықтықтарының сандық және сапалық құрамын бағалайды.

Зертханалық гистологиялық зерттеулер жүргізу
Кәсіби саладағы табысты нәтижелі қызмет үшін өз әлеуетін (білім, білік, тәжірибе, жеке қасиеттері және т. б.) іске асыру қабілеті

КҚ-2.3

биологиялық материалдарды зертханалық гистологиялық зерттеу үшін препараттарды дайындау дағдысына ие және олардың сапасын бағалайды.

Зертханалық микробиологиялық зерттеулер жүргізу
кәсіби және әлеуметтік саладағы табысты нәтижелі қызмет үшін өзінің әлеуетін (білімі, іскерлігі, тәжірибесі, жеке қасиеттері және т. б.) іске асыру қабілеті, оның әлеуметтік маңызы мен осы қызметтің нәтижелері үшін жеке жауапкершілігін сезіне отырып

КҚ-2.4

биологиялық материалдарға, сыртқы орта объектілерінің сынамаларына және тамақ өнімдеріне зертханалық микробиологиялық және иммунологиялық зерттеулер жүргізуге дайындық, сапаны бақылауға қатысуға дайындық, зертханалық зерттеулер нәтижелерін түсіндіруге дайындық, жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін тіркеу қабілеті.

Қоршаған және өндірістік ортаның зертханалық мониторингі: Өз іс-әрекеттерін жоспарланған нәтижелермен байланыстыра алады.

КҚ-2.5

қоршаған және өндірістік ортаның жай-күйі бойынша зертханалық мониторингті жүзеге асыруға дайындық, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласында зертханалық бақылау жүргізуге дайындық, талдау әдістемесін қолданады және алынған ақпаратты статистикалық өңдеуге жауапты болады.

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы

      Қ - құзыреттер;

      БҚ – базалық құзыреттер;

      БнҚ – бейіндік құзыреттер.

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау
министрі 2022 жылғы
4 шілдедегі № ҚР ДСМ-63
Бұйрыққа
2-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті стандарты (бұдан әрі – стандарт) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексінің 221-бабының 2-тармағына (бұдан әрі - Кодекс) және "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 56-бабына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленді және оқыту нәтижелеріне бағдарланған білім беру мазмұнына, оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлеміне, білім алушылардың даярлық деңгейіне, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқыту мерзіміне қойылатын талаптарды айқындайды.

2-тарау. Орта білімнен кейінгі білім берудің мазмұнына оқыту нәтижелеріне бағдар жасай отырып қойылатын талаптар

      2. Орта білімнен кейінгі білімнің мазмұны білім беру бағдарламаларымен айқындалады және оқыту нәтижелеріне бағдарланады. Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларының мазмұны теориялық сабақтарды, зертханалық-практикалық жұмыстарды орындауды, өндірістік оқытудан және кәсіптік практикадан өтуді қамтитын базалық және кәсіптік құзыреттерді игеруді көздейді.

      Білім беру бағдарламаларын орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары жұмыс берушілердің қатысуымен осы стандарттың 1-қосымшасында көзделген мамандық және біліктілік бойынша орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары түлегінің базалық және кәсіптік құзыреттіліктерінде көрсетілген оқытудың түкқілікті нәтижелеріне, кәсіптік стандарттар (бар болса) және WorldSkills (уолдскилс) кәсіптік стандарттар (бар болса) талаптарының негізінде дербес әзірлейді. Білім беру бағдарламасына: паспорт, оқу жұмыс жоспары және оқу жұмыс бағдарламалары кіреді.

      3. Білім беру бағдарламаларының тәрбиелік компоненттері ұлттық құндылықтарды дарытуға, патриоттық және азаматтықты қалыптастыруға, білім алушылардың жан-жақты қызығушылықтары мен қабілетін дамытуға бағытталған.

      4. Орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларының мазмұны бакалавриаттың білім беру бағдарламаларының жекелеген модульдерін немесе пәндерін қоса отырып, модульдерге интеграцияланған техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын зерделеуді көздейді. Орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары кредиттік-модульдік технологияны қолдана отырып, құзыреттілік тәсіл негізінде құрылымдалған. Орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын нақты қызметті орындау және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру үшін қажетті білім беру бағдарламаларының тиісті мазмұндық аспектілерін біріктіру негізінде орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары әзірлейді

      5. Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары базалық құзыреттерді қалыптастыратын базалық модульдерді оқытуды көздейді.

      Базалық құзыреттер салауатты өмір салтын қалыптастыруға және дене қасиеттерін жетілдіруге, қоғамда және еңбек ұжымында әлеуметтенуге және бейімделуге, патриотизм мен ұлттық сана-сезімді дамытуға, кәсіКҚерлік қызмет дағдыларын және қаржылық сауаттылықты игеруге, кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдануға бағытталған.

      Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыру кезінде мынадай базалық модульдер оқытылады:

      1) дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру;

      2) ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану;

      3) қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану;

      4) кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану.

      6. Таңдау компоненті нақты өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму ерекшелігін және еңбек нарығының қажеттілігін, сондай-ақ білім алушының жеке мүдделерін ескереді.

      Таңдау компоненті жұмыс берушілер мен орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары әріптестерінің, пәндік-циклдік комиссиялардың ұсыныстары бойынша қалыптастырылады.

      7. Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымның қалауы бойынша базалық модульдер қосымша базалық модульдерді қоса алғанда, мамандық бейініне байланысты кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      8. Кәсіптік модульдерді орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы дербес айқындайды. Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымының қалауы бойынша біліктілікті меңгерудің практикалық тәжірибесін кеңейту мақсатында кәсіптік модульдер шеңберінде жобалау жұмысы арқылы білім алушының жеке компоненті іске асырылады. Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары теориялық оқытумен қатар өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы қамтиды. Кәсіптік практика оқу, өндірістік және дипломалды болып бөлінеді. Өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы өткізу мерзімдері мен мазмұны оқу процесінің жоспарымен және жұмыс оқу бағдарламаларымен айқындалады. Дуальды оқытуды пайдаланылатын орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары білім беру ұйымдарындағы теориялық оқытуды және кәсіпорын (ұйым) базасында кемінде 60% пайыздық өндірістік оқытуды, кәсіптік практиканы көздейді.

      9. Оқу жұмыс жоспарлары осы стандарттың 2-қосымшасына сәйкес орта білімнен кейінгі білім берудің оқу жоспары моделінің негізінде әзірленеді.

      Оқу жұмыс бағдарламалары оқу нәтижелеріне бағдарлана отырып, оқу жоспарының барлық модульдері бойынша әзірленеді және оны орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы бекітеді.

      10. Жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру кезінде орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы:

      1) міндетті оқытуға бөлінген кредиттердің/сағаттардың жалпы санын сақтай отырып, циклдердің, модульдердің көлемі мен мазмұнын дербес айқындайды;

      2) бір мамандық шеңберінде модульдердің/біліктіліктердің жүйелігін, тізбесін және санын айқындайды;

      3) оқу процесін ұйымдастыру мен бақылау нысандарын, әдістерін, оқытудың әртүрлі технологияларын таңдайды.

      11. Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымының қалауы бойынша біліктілікті меңгерудің практикалық тәжірибесін кеңейту мақсатында кәсіптік модульдер шеңберінде жобалау жұмысы арқылы білім алушының жеке компоненті іске асырылады.

      12. Оқу нәтижелерінің жетістіктерін бағалау әр түрлі бақылау түрлерімен жүргізіледі: үлгерімді ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау. Бақылау жұмыстары, сынақтар, сараланған сынақтар және курстық жұмыстар модульді зерделеуге бөлінген оқу уақыты есебінен, емтихандар – аралық немесе қорытынды аттестаттауға бөлінген мерзімде жүргізіледі.

      13. Өндірістік практика медициналық ұйымдарда жұмыс берушілер шарттық негізде ұсынатын жұмыс орындарында оқытылған тәлімгердің басшылығымен жүргізіледі және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

      Өндірістік және диплом алдындағы практиканың мерзімдері мен мазмұны оқу жұмыс жоспарлары мен оқу жұмыс бағдарламаларында анықталады.

      14. Оқу практикасы (симуляция) арнайы пәндер оқытушысының басшылығымен арнайы пәндер кабинеттерінде және симуляциялық кабинеттерде (орталықтарда) жүзеге асырылады.

      15. Қорытынды аттестаттау орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары түлектерінің кәсіби даярлығын бағалау болып табылады және мыналардан тұрады:

      1) білімді бағалау;

      2) дағдыларды бағалау.

      Қорытынды аттестаттау білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау бойынша денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган аккредиттеген ұйымдармен келісілген мерзімде өткізіледі.

      Денсаулық сақтау саласындағы білім беру бағдарламасының түлектерін қорытынды бағалаудың, қорытынды аттестаттаудың (мемлекеттік емтихан) оң мәнді нәтижелері білім деңгейі туралы құжатты және маман сертификатын алуға құқық береді.

      16. Білім алушылардың жеке қабілеттерін дамыту және көмек көрсету үшін факультативтік сабақтар мен консультациялар қарастырылған.

      17. Білім алушының оқу жүктемесінің көлемі оның әрбір оқу пәні және (немесе) модулі және (немесе) оқу жұмысының түрлері бойынша меңгеретін кредиттерімен өлшенеді.

      18. Оқу жылы академиялық кезеңдерден, аралық аттестация кезеңінен, практика және каникулдардан тұрады. Соңғы курстағы оқу жылына қорытынды аттестациялау кезеңі қосылады.

      19. Академиялық кезең семестрді құрайды.

      20. Өндірістік оқытудың ұзақтығы білім алушының 36 сағатқа тең апта ішіндегі белгіленген жұмыс уақытын негізге ала отырып, апталарда айқындалады (6 күндік жұмыс аптасы кезінде күніне 6 сағат).

      21. Орта білімнен кейінгі білім берудің аяқталуының негізгі крийтерийі білім алушылардың оқу кезеңінде барлық кредит кезеңдерін қоса алғанда, толық білім бағдарламалары бойынша оқу түрлерін толық игеру болып табылады.

      22. Жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша оқыту үшін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғары білім негізінде түскен студенттерге кредиттердің саны мен орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламасының қажетті көлемін орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы алдыңғы білім беру деңгейінің бейінінің және қол жеткізілген оқыту нәтижелерінің сәйкестігін ескере отырып дербес айқындайды.

3-тарау. Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптар

      23. Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлемі күндізгі оқыту нысанында міндетті оқу жүктемесін – аптасына кемінде 36 сағат, сондай-ақ факультативтік сабақ пен консультацияны қоса алғанда 54 сағаттан аспайды.

      24. Әрбір оқу жылына арналған міндетті оқу уақытының көлемі 60 кредитті/1440 сағатты құрайды. Білім алушылардың жеке қабілеттерін дамыту және көмек көрсету үшін факультативтік сабақтар мен консультациялар қарастырылған.

      25. Білім алушының оқу жүктемесінің көлемі әрбір модуль немесе оқу жұмысының басқа түрлері бойынша меңгеретін оқыту нәтижелері бойынша кредитпен/сағатпен өлшенеді. 1 кредит 24 академиялық сағатқа, 1 академиялық сағат 45 минутқа тең.

      26. Міндетті оқу сабақтары уақытының көлемі кешкі оқыту нысаны үшін күндізгі оқыту нысанына көзделген тиісті оқу уақыты көлемінен 70%-ды құрайды.

4-тарау. Білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар

      27. Білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар оқу жүктемесінің көлеміне (кредиттер санына) және түлектердің құзіреттіліктеріне қойылатын жалпы талаптардың біріктірілуімен анықталады.

      Білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар ұлттық біліктілік шеңберінің, салалық біліктілік шеңберлерінің, кәсіптік стандарттар дескрипторларымен айқындалады және қол жеткізілген оқыту нәтижелерінен байқалатын меңгерілген негізгі құзыреттерді көрсетеді.

      Дескрипторлар білім алушылардың мынадай қабілеттерін сипаттайтын оқыту нәтижелерін көрсетеді: ұйымның стратегиясы, саясаты мен мақсаттары шеңберінде еңбек және оқу қызметінің үдерістерін өз бетінше басқару және бақылау жүргізу, мәселелерді талқылау, қорытындыларды дәлелдеу және ақпаратпен сауатты жұмыс істеу, кәсіби салада теориялық және практикалық білімнің кең ауқымын қолдану, кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті ақпаратты өз бетінше іздестіруді орындау, шешу тәсілдерінің алуан түрлілігін және оларды таңдауды болжайтын, шығармашылық тәсілді қолдану (немесе кәсіби проблемаларды шешудің әртүрлі, оның ішінде балама нұсқаларын өз бетінше әзірлеу және ұсыну шеберлігі мен дағдысы), ағымдағы және қорытынды бақылау жүргізу, қызметті бағалау мен түзетуді орындау.

      28. Орта білімнен кейінгі білім берудің білім беру бағдарламалары мынадай құзыреттіліктерді иеленуге бағытталған: ұйымның стратегиясы, саясаты мен мақсаттары шеңберінде еңбек және оқу қызметінің үдерістерін өз бетінше басқару және бақылау жүргізу, мәселелерді талқылау, қорытындыларды дәлелдеу және ақпаратпен сауатты жұмыс істеу, кәсіби салада теориялық және практикалық білімнің кең ауқымын қолдану, кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті ақпаратты өз бетінше іздестіруді орындау, шешу тәсілдерінің алуан түрлілігін және оларды таңдауды болжайтын, шығармашылық тәсілді қолдану (немесе кәсіби проблемаларды шешудің әртүрлі, оның ішінде балама нұсқаларын өз бетінше әзірлеу және ұсыну шеберлігі мен дағдысы), ағымдағы және қорытынды бақылау жүргізу, қызметті бағалау мен түзетуді орындау.

      29. Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушылардың дайындық деңгейі базалық және кәсіби құзыреттілікті меңгеруді көздейді.

      Базалық құзыреттер мамандық үшін анықталады және ұлттық сананы қалыптастыру, рухани жаңғырту әлеуметтік жауапкершілік, жұмысты ұйымдастыру, жұмыс орнындағы басқа адамдармен өзара қарым-қатынас, сондай-ақ қоршаған ортаға жауапкершілік контекстінде әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымды дамытуға бағытталған.

      Кәсіптік құзыреттер жұмыс берушілердің талаптары мен қоғамның әлеуметтік сұрауын ескере отырып, әрбір біліктілік бойынша кәсіби стандарттар (болған жағдайда) немесе еңбек нарығын жекелеп талдау негізінде анықталады.

      30. "Мейіргер ісі" мамандығы бойынша орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған тұлғаларға "Мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр" біліктілігі беріледі.

5-тарау. Оқу уақытына қойылатын талаптар

      31. Білім беру бағдарламаларын игеру мерзімдері білім беру деңгейлеріне байланысты анықталады:

      1) жалпы орта білім базасында 216 кредит;

      2) техникалық және кәсіптік білім базасында орта буын маманы біліктілігімен 96 кредит.

  Орта білімнен кейінгі
білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандартына
1-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалардың жүктемесінің көлеміне қойылатын талаптар

      09130100 – "Мейіргер ісі" мамандығы

      5AB09130101 "Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры" – біліктілігі

Құзыреттер

№ Қ

Бағдарламаны оқыту нәтижелері. Бітіруші қабілетті болады:

БҚ-1.

Оқыту: ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып, жеке және топта мақсатты белсенді оқыту қабілеті.

БҚ-1.1

Өзін-өзі дамыту: өзінің үздіксіз кәсіби дамуын ұзақ мерзімді жоспарлау үшін жауапкершілікті өзіне қабылдайды және қойылған мақсаттарға жету үшін оқытудың ең тиімді әдістерін таңдайды.

БҚ-1.2

Топта оқыту: топта қойылған топтық мақсаттарға жету үшін білім, тәжірибе және ресурстармен алмасу, ұжымдық тапсырмаларды нақты және уақтылы орындауды көрсетеді.

БҚ-1.3

Ақпаратты басқару дағдылары: ақпаратқа деген жеке қажеттілікті анықтайды, ақпараттық іздестірудің басым бағыттарын анықтайды, әртүрлі көздерден алынған ақпаратты табады және сыни бағалайды, алынған ақпаратты практикада қорытады және қолданады.

БҚ-1.4

Сыни ойлау және шешім қабылдау: проблеманы және ықтимал шешу жолдарын анықтайды, фактілер мен пікірлерді логикалық талдайды, гипотезаны тексереді және оқиғалардың ықтималдығын бағалайды, қорытынды жасайды және негізделген шешімдер қабылдайды.

БҚ-2.

Кәсіпқойлық: кәсіби этикалық қағидаттар мен құпиялылық қағидаттарына бейімділігін көрсетеді, құқықтық және ұйымдастырушылық нормаларды сақтайды, оң жұмыс ортасын қолдауға жауап береді, жалпы қызметтің тиімділігін арттыруға бағдарланады.

БҚ-2.1

Кәсіби этика: пациенттің/клиенттің/отбасының және қоғамдастықтың құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін кәсіби этикалық қағидаттарға, сондай-ақ құпиялылық қағидаттарына бейілділігін көрсетеді.

БҚ-2.2

Оң жұмыс ортасы: жұмыс ортасының эстетикасын бағалайды және қолдайды, уақытты тиімді басқарады, күшті командалық рух пен позитивті психоэмоциональды климатты қолдауға жауапты болады.

БҚ-3.

Коммуникациялар: технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады.

БҚ-3.1

Коммуникативтік дағдылар: әр түрлі жағдайларда, мемлекеттік және орыс тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда тиімді кәсіби коммуникация дағдыларын көрсетеді.

БҚ-3.2

Ақпараттық коммуникациялық технологиялар: кәсіби мақсатта тиімді ақпарат алмасу үшін түрлі ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланады.

БҚ-3.3

Төзімділік: мәдениет, сенім, салт-дәстүрлер, ұлт, өмір салты мен дүниетаным бойынша ерекшеленетін адамдармен қарым-қатынас жасау қабілеті мен құрметін көрсетеді.

БҚ-3.4

Ағылшын тілінде коммуникация: Ағылшын тілін кемінде Интермедиат (Intermediate) деңгейінде кәсіби мақсатта пайдаланады.

БҚ-4.

Инновациялар:
әр түрлі міндеттер мен мәселелерді жеке және топта шығармашылықпен шешуге, қызметтің тиімділігі мен нәтижелілігін арттыру үшін қазіргі заманғы технологияларды пайдалануға және енгізуге қабілетті.

БҚ-4.1

Креативтілік: әр түрлі міндеттер мен мәселелерді шешуге шығармашылықпен қарауға, жаңа жақсартылған шешімдерді табуға қабілетті.

БҚ-4.2

Инновациялық әлеуметтік өзара іс-қимыл: әр түрлі кәсіптермен, көзқараспен және тәжірибемен адамдардың командалық жұмысы нәтижесінде жаңа идеяларды құруға қабілетті.

БҚ-4.3

Заманауи технологияларды пайдалану арқылы жақсарту: технологияларға қажеттілікті анықтайды, қызметтің тиімділігі мен нәтижелілігін арттыру үшін қазіргі заманғы технологияларды пайдаланады, жоспарлайды және енгізеді.

КҚ-1.

Клиникалық мейіргер ісі:
қауіпсіз пациент-орталықтанған мейіргерлік күтімді жүзеге асыра алады, тәуелсіз шешімдер, әрекеттер және персоналды басқару үшін жауапкершілік қабылдайды.

КҚ-1.1

Қауіпсіздік: адамдар мен қоршаған ортаның қауіпсіздігі үшін зиянды факторлардың әсерінен қорғау әдістерін қолданады, қауіпсіздікдік деңгейін арттыру үшін әртүрлі технологияларды қолданады, оларды күтпеген және тез өзгеретін жағдайларда, сондай-ақ дағдарыс және апат жағдайларында сыни бағалайды және бейімдейді.

КҚ-1.2

Клиникалық дағдылар мен білім: операциялық емшаралар стандарттарына және дәлелді мейіргерлік басшылықтарға сәйкес қауіпсіз және орталықтанған мейіргерлік күтімді қамтамасыз ету үшін клиникалық дағдылар мен технологиялардың кең спектрін меңгерген, денсаулықтың бұзылуы туралы терең білімді меңгерген және алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсететін медициналық ұйымдарында жеке тұлғаларға, отбасыларға және топтарға тиісті мейіргерлік күтімді жүзеге асырады.

КҚ-1.3

Пациент-орталықтанған мейіргер күтімі: заманауи теориялық және клиникалық білімді пайдалана отырып, мейіргерлік күтімге қажеттілікті дербес бағалайды, сондай-ақ пациент-мейіргерлік күтімнің орталықтанған жоспарын әзірлейді, пациентпен бірге оның отбасының пікірін ескере отырып шешім қабылдайды, жеке тұлғаға бағдарланған/пациент-емдеу нәтижелеріне қол жеткізуге баса назар аудара отырып, орталықтанған біріктірілген мейіргерлік күтім көрсете отырып, күтім жоспарын жүзеге асырады, кейінгі күтім туралы ұсыныстар береді.

КҚ-1.4

Мейіргер ісін құжаттау: мейіргерлерді жіктеу жүйесі және қажетті компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, электрондық медициналық жазбаларды жүйелеу негізінде мейіргерлік құжаттаманы уақтылы және дәл жүргізеді, құжаттардың мониторингі мен талдауын жүзеге асырады.

КҚ-2.

Ғылыми көзқарас және дәлелді мейіргер практикасы:
мейіргер ісінде ғылыми зерттеулерді жоспарлайды және жүзеге асырады, зерттеу нәтижелерін ұсынады және оларды клиникалық практикаға енгізеді, дәлелді мейіргер практикасы негізінде негізделген шешімдер қабылдайды.

КҚ-2.1

Дәлелдемелерге негізделген ақпаратты түсіндіру және шешімдер қабылдау: алдыңғы қатарлы мейіргерлік технологияларды әзірлеуге бағытталған биомедициналық және мейіргерлік зерттеулер саласындағы ақпаратты бағалайды, дәлелді мейіргерлік практика негізінде негізделген шешімдер қабылдайды.

КҚ-2.2

Мейіргерлік зерттеу жобаларын жоспарлау және жүзеге асыру: мейіргерлік қызметтерді қалыптастыру және іске асыру бойынша нормативтік және әдістемелік құжаттарды жетілдіру, одан әрі дамыту мақсатында ғылыми зерттеулерді жоспарлау кезінде шығармашылықты көрсетеді.

КҚ-2.3

Ғылыми зерттеулер нәтижелерін тиімді тарату: зерттеу нәтижелерінің тиімді ғылыми презентацияларды жүзеге асырады және оларды клиникалық практикаға енгізеді, әртүрлі презентациялар түрлерін ұсынады, зерттеу нәтижелерін түрлі аудиториялар үшін таратады.

КҚ-3.

Менеджмент және сапа:
команданың жұмысын қолдайды, барлық жағдайларды кәсібиаралық қызметтің тиімділігі мен сапа принциптерін ұстанады.

КҚ-3.1

Сапасы: Ақпаратты таратудың жоғары құндылығын, озық тәжірибені мойындайды, мейіргерлік қызмет көрсету сапасын және өзінің кәсіби қызметін жақсарту үшін жауапты болады.

КҚ-3.2

Мейіргер ісіндегі менеджмент: техникалық және кәсіптік білімі бар мейіргерлік персоналға және студенттерге басшылық жасауды қамтамасыз етеді, медициналық ұйым жұмысының тиімділігін арттыру бойынша басқарушылық шешімдерді әзірлеуге қатысады.

КҚ-3.3

Коллаборация: командада басқа кәсіпқойлармен жұмыс істейді, топтық мақсаттарға жету үшін жауапкершілікті бөледі, мейіргерлік күтім сапасын арттыру мақсатында өзара тиімді кәсіби ынтымақтастыққа ұмтылады.

КҚ-4.

Денсаулықты нығайту:
салауатты өмір салтына және жеке/отбасылық/популяциялық деңгейлерде өз бетінше күтім жасауға жәрдемдесу әдістері мен стратегияларының кең спектрін меңгерген.

КҚ-4.1

Салауатты өмір салты және денсаулықты нығайтудың мінез-құлық стратегиясы: өмір салтына ықпал ету және жеке тұлғалар мен отбасылардың өз бетінше күтуін көтермелеу арқылы денсаулық жағдайын жақсарту үшін жеке/отбасылық/қоғамдық деңгейлерде тиімді мінез-құлық стратегияларын қолданады.

КҚ-4.2

Әлеуметтік маңызы бар ауруларды басқару: қауіп және қорғау факторларын анықтайды, жеке/отбасылық/популяциялық деңгейлерде алдын алу іс-әрекеттерін жоспарлайды, осындай іс-әрекеттердің тиімділігін бағалайды.

КҚ-4.3

Денсаулықты нығайту саласындағы саясат: қоғам деңгейінде денсаулықты нығайту саласында әртүрлі стратегиялар мен саясатты ілгерілетуге қатысады.

КҚ-5.

Оқыту және басшылық:
әр түрлі пациенттер мен топтарды оқыту және басшылық ету үшін мейіргерлік істегі әдістер мен материалдардың кең спектрін меңгерген.

КҚ-5.1

Клиентті/ пациентті / отбасын клиникалық тұрғыда оқыту: индивидуум/ топ/ отбасы қажеттіліктерін және олардың денсаулығын сақтау және өзіне-өзі көмек көрсету үшін өзіндік ресурстарын анықтайды, оқыту жоспарын әзірлейді, пациентті жоспарға сәйкес олардың функционалдық мүмкіндіктерін кеңейтетін мейіргерлік күтім іс-шараларын дербес орындауға үйретеді және олардың тиімділігі мен нәтижелілігін бағалайды.

КҚ-5.2

Оқыту әдістері мен материалдары: пациенттердің қажеттіліктеріне сәйкес, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып және олардың дербестігіне ықпал ете отырып, оқыту және басшылық әдістерін таңдауға және қолдануға қабілетті, оқыту іс-шараларының тиімділігін арттыру үшін соңғы ғылыми зерттеулердің нәтижелері негізінде клиент/пациент/отбасы және топтар үшін оқу-ақпараттық материалдарды әзірлейді.

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы

      Қ- құзыреттер;

      БҚ – базалық құзыреттер;

      БнҚ – бейіндік құзыреттер.

  Орта білімнен кейінгі білім
берудің мемлекеттік жалпыға
міндетті стандартына
2-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің оқу жоспарының моделі

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Жалпы орта білім базасында

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында

1

2

3

4

1

Базалық модульдер

+

+

2

Кәсіптік модульдер
Қолданбалы бакалавр біліктілігінің кәсіптік модульдері*

216/5184**

96/2304

3

Аралық аттестаттау

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту жиыны

216/5184**

96/2304

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

242/5808

105/2520

      Ескертпе:

      * өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика кәсіптік модульдің кемінде 40% -ын құрайды.

      ** орта буын маманының мәндес біліктілігінің кәсіптік модульдерін игеру көзделген.

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2022 жылғы 4 шілдедегі
№ ҚР ДСМ-63 Бұйрыққа
3-қосымша

Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (бұдан әрі – стандарт) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 221 – бабының 2-тармағына (бұдан әрі - Кодекс), "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 56-бабына (бұдан әрі -Заң) және "Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің № 604 бұйрығына (бұдан әрі - Бұйрық) сәйкес әзірленді және білім беру мазмұнына, оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне, білім алушылардың даярлық деңгейіне, меншік нысанына қарамастан жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында (бұдан әрі-ЖЖОҚБҰ) оқыту мерзіміне бағдарланаотырып, білім беру мазмұнына қойылатын талаптарды айқындайды.

      2. ЖЖОКБҰ денсаулық сақтау саласындағы білім беру бағдарламаларын іске асырады:

      1) Денсаулық сақтау даярлау бағыты бойынша жоғары білімнің білім беру бағдарламалары

      2) Үздіксіз интеграцияланған медициналық білімнің білім беру бағдарламалары.

2-тарау. Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, денсаулық сақтау саласындағы жоғары білім мазмұнына қойылатын талаптар

      3. Үздіксіз интеграцияланған медициналық білім беру бағдарламаларының мазмұны бакалавриат, интернатура және бейінді магистратураны қамтиды.

      4. Денсаулық сақтау даярлау бағыты бойынша жоғары білім беру және үздіксіз интеграцияланған медициналық білім беру бағдарламаларының мазмұны үш цикл пәндерінен – жалпы білім беретін пәндерден (бұдан әрі – ЖБП), базалық пәндерден (бұдан әрі – БП) және бейіндеуші пәндерден (бұдан әрі – БнП) тұрады.

      ЖБП циклі міндетті компонент (бұдан әрі – МК) пәндерін қамтиды және (немесе) таңдау компонентін (бұдан әрі – ТК) қамтиды. БП және БнП циклдері ТК пәндерін және (немесе) таңдау компонентін (бұдан әрі – ТК) қамтиды.

      5. ЖБП циклінің тізбесінде мазмұны үлгілік оқу бағдарламаларында айқындалатын міндетті компонент пәндерінің көлемін қысқартпай толық көлемде іске асырылады. Тек техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғары білім базасында жеделдетілген оқыту мерзімімен қысқартылған білім беру бағдарламалары үшін рұқсат беріледі.

      ЖБП циклінің "Қазақстан тарихы" және "Философия" пәндерінің мазмұны үлгілік оқу бағдарламаларымен айқындалады.

      Кәсіптік даярлау сапасын арттыру және ЖЖОКБҰ-ны даярлау бағыттарының ерекшеліктерін есепке алу мақсатында үлгілік оқу бағдарламаларымен айқындалатын "Шет тілі", "Орыс тілі", "Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар", "Дене шынықтыру" пәндерінің мазмұнын дербес өзгертеді.

      ЖЖОКБҰ үлгілік оқу бағдарламаларымен айқындалатын "Қазақ тілі" пәнінің және әлеуметтік-саяси білім модулінің мазмұнын 50% - ға дейін дербес өзгертеді.

      ЖЖОКБҰ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғары білім базасында қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша оқитын адамдарға ЖБП циклінің оқу пәндері бойынша бұрын игерілген оқыту нәтижелерін тануды жүзеге асырады.

      Бұл ретте техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру базасында қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша оқитын білім алушылар "Қазақстан тарихы" пәнін оқиды.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 24.05.2023 № 86 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      6. ЖК және ТК пәндерін ЖЖОКБҰ дербес анықтайды және еңбек нарығының қажеттілігін, жұмыс берушілердің күтуін және білім алушылардың жеке мүдделерін ескереді.

      7. ЖБП циклінің көлемі 56 академиялық кредитті құрайды. Олардың 51 академиялық кредиті міндетті компонент пәндеріне тиесілі: Қазақстан тарихы, Философия, Қазақ (орыс) тілі, Шетел тілі, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), Дене шынықтыру, Әлеуметтік-саяси білім модулі (саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану, психология).

      Бұл ретте бакалавриат деңгейіндегі барлық мамандықтар және (немесе) кадрлар даярлау бағыттары бойынша ЖЖОКБҰ білім алушылары "Қазақстан тарихы" пәнінен оны оқып аяқтағаннан кейін сол академиялық кезеңде мемлекеттік емтихан тапсырады.

      8. ЖББ циклі пәндерінің міндетті компонентін оқыту нәтижелері "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2022 жылғы 20 шілдедегі № 2 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 28916 болып тіркелген) айқындалады.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 24.05.2023 № 86 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. ЖЖОКБҰ пәнаралық сипатқа ие ЖБП циклінің пәндері бойынша интеграцияланған модульдерді әзірлейді.

      10. Денсаулық сақтау даярлау бағыты бойынша жоғары білім беру бағдарламалары бойынша ДБ циклі оқу пәндерін зерделеуді және кәсіптік практикадан өтуді қамтиды және бағдарламаның жалпы көлемі 240 немесе 300 кредиттен кемінде 110 немесе 140 академиялық кредитті құрайды.

      11. Үздіксіз интеграцияланған медициналық білім беру бағдарламалары бойынша БП циклі оқу пәндерін зерделеуді және кәсіптік практикадан өтуді қамтиды және бағдарламаның жалпы көлемі 300 немесе 360 кредиттен кемінде 65 немесе 95 академиялық кредитті құрайды.

      Үздіксіз интеграцияланған медициналық білім алушылар "Денсаулық сақтау саласындағы білім беру бағдарламалары білім алушыларының білімі мен дағдыларын бағалау, түлектерінің кәсіптік даярлығын бағалау, денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кәсіптік даярлығын бағалау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-249/2020 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21763 болып тіркелген) сәйкес өткізілетін базалық пәндер циклін меңгеруді аяқтау бойынша білімі мен дағдыларын бағалауға жатады.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 24.05.2023 № 86 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Денсаулық сақтау даярлау бағыты бойынша жоғары білім беру бағдарламалары бойынша ПД циклі оқу пәндерін зерделеуді және кәсіптік практикадан өтуді қамтиды және бағдарламаның жалпы көлемі 240 немесе 300 кредиттен кемінде 60 немесе 90 академиялық кредитті құрайды.

      13. Үздіксіз интеграцияланған медициналық білім беру бағдарламалары бойынша ПД циклі оқу пәндерін зерделеуді және кәсіптік практикадан өтуді қамтиды және бағдарламаның жалпы көлемі 300 немесе 360 кредиттен кемінде 120 немесе 150 академиялық кредитті құрайды.

      14. БП және БнП циклдерінің пәндері мен модульдерінің бағдарламалары теориялық оқытуды практикалық дайындықпен ұштастыру негізінде білімнің бірқатар салаларының қиылысында кадрлар даярлауды қамтамасыз ететін симуляциялық технологияларды пайдалана отырып, пәнаралық және мультидисциплинарлық сипатқа ие және алынған білімді игеруге және бекітуге бағытталғаноқу процесінде практикалық дағдыларды игеру және кәсіби құзыреттіліктерді игеру.

      15. Үздіксіз интеграцияланған білім беру бағдарламалары бойынша кемінде 30 кредит көлемінде интернатурада даярлау жүзеге асырылады.

      16. Интернатурада медицина кадрларын даярлау дуалды оқыту тұжырымдамасы шеңберінде білікті оқытушылардың басшылығымен денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымдарының ғылыми-практикалық базаларында кемінде 5 жыл өтілі бар дәрігерлер қатарынан тәлімгерлерді тарта отырып, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган түлектердің одан әрі кәсіби қызметіне қоятын талаптар негізінде әзірленген жеке жоспар бойынша жүргізіледі.

      Интернатурадағы жеке жоспарға сәйкес білім алушы:

      1) дәрігерге дейінгі медициналық көмек, жедел медициналық көмек, мамандандырылған медициналық көмек (оның ішінде жоғары технологиялық), медициналық-санитариялық алғашқы көмек, паллиативтік медициналық көмек және медициналық оңалту көмек көрсететін ұйымдарда пациенттерге жетекшілік етеді;

      2) диагностикалық, емдік және профилактикалық іс-шараларды тағайындауға және орындауға қатысады;

      3) халық арасында құжаттама және санитариялық-ағарту жұмыстарын жүргізеді;

      4) құрылымдық бөлімшелердің қызметі туралы есептерді жасауға қатысады;

      5) профилактикалық қарап-тексерулерге, диспансерлеуге, консилиумдарға қатысады;

      6) кәсіптік медициналық қоғамдардың жұмысына қатысады;

      7) клиникалық тексерулерге, клиникалық талдауларға қатысады;

      8) медициналық ұйымдарда айына кемінде төрт рет кезекшілікке қатысады (интернатурада білім алушының оқу жүктемесін есептеу кезінде кезекшіліктер ескерілмейді);

      9) клиникалық және клиникалық-анатомиялық конференциялардың жұмысына қатысады;

      10) патологиялық - анатомиялық ашып қарауға қатысады, аутопсиялық, биопсиялық және операциялық материалдарды зерттеуге қатысады;

      11) ғылыми жетекшінің басшылығымен магистрлік жоба үшін материалдарды жинауды және деректерді талдауды жүзеге асырады.

      Интернатурадағы жеке жоспарға сәйкес "Медициналық-профилактикалық іс" білім беру бағдарламасы бойынша білім алушы:

      1) халықтың денсаулығы мен адамның тіршілік ету ортасы туралы деректерді жинауға, өңдеуге, жүйелеуге және құжаттауға қатысады, оның ішінде медициналық ақпараттық жүйелермен жұмыс істейді;

      2) аурулардың өршуінің алдын алуға, азайтуға, оқшаулауға және жоюға және сырқаттанушылықты азайтуға бағытталған іс-шараларды жоспарлау және өткізу жөніндегі қызметке қатысады, оның ішінде халық арасында санитариялық-ағарту жұмыстарын жүргізеді;

      3) инфекциялық және инфекциялық емес аурулардың пайда болу және таралу себептері мен жағдайларын анықтау жөніндегі қызметке қатысады;

      4) инфекциялық және паразиттік ауруларға, инфекциялық аурулар қоздырғыштарының микробқа қарсы препараттарға төзімділігіне эпидемиологиялық бақылауды жүзеге асыруға қатысады, халыққа профилактикалық екпелерді мониторингін жүргізуге қатысады;

      5) арнайы зерттеу құралдары мен зертханалық әдістердің көмегімен тіршілік ету ортасы объектілерінің санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығының және кәсіптік қызметтің көрсеткіштерін бағалайды;

      6) халықтың қоғамдық денсаулығы саласындағы биологиялық тәуекелдерді бағалауға, басқаруға және алдын алуға қатысады және биологиялық қауіптерді статистикалық талдау мен бағалаудың заманауи әдістерін қолданады;

      7) халықтың денсаулық жағдайын бағалау және модельдеу жөніндегі қызметке қатысады;

      8) ғылыми жетекшінің басшылығымен магистрлік жоба үшін материал жинауды және деректерді талдауды жүзеге асырады.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 24.05.2023 № 86 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      18. Үздіксіз интеграцияланған медициналық білім беру бағдарламалары бойынша эксперименттік-зерттеу жұмыстары (бұдан әрі – ЭЗЖ) шеңберінде білім алушының жеке жұмыс жоспарында инновациялық технологиялармен және өндірістің жаңа түрлерімен танысу үшін денсаулық сақтау саласының ғылыми ұйымдарында және (немесе) ұйымдарында міндетті түрде ғылыми тағылымдамадан өту көзделеді.

      18. ЭЗЖ оқу жұмысының тиісті түрлерімен қатар немесе жеке кезеңде жоспарланады. ЭЗЖ нәтижелері есеп түрінде ресімделеді.

      ЭЗЖ қойылатын талаптар:

      1) магистрлік жоба орындалатын және қорғалатын білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес келеді;

      2) ғылымның, техниканың заманауи жетістіктеріне негізделедіжәне нақты практикалық ұсыныстардан, басқарушылық міндеттердің дербес шешімдерінен тұрады;

      3) озық ақпараттық технологияларды қолдана отырып орындалады;

      4) негізгі қорғалатын ережелер бойынша эксперименттік-зерттеу (әдістемелік, практикалық) бөлімдерден тұрады.

      ЭЗЖ қорытынды нәтижесі магистрлік жоба болып табылады.

      19. Білім алушының магистрлік жобасының ғылыми жетекшісі және зерттеу тақырыбы ЖЖОКБҰ алдын ала бекіткен әрбір білім беру бағдарламасы үшін мерзімдерге сәйкес алқалы басқару органының (Ғылыми кеңес, Академиялық кеңес, Сенат) шешімімен бекітіледі. Магистрлік жобаны орындауға білім алушыға кемінде бір жыл мерзім берілуі тиіс.

      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 24.05.2023 № 86 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20. Жоғары білім беру бағдарламалары бойынша қорытынды аттестаттау жоғары білімнің білім беру бағдарламасының жалпы көлемінен кемінде 4 академиялық кредитті құрайды және кешенді емтиханға дайындық және оны тапсыру нысанында өткізіледі.

      21. Үздіксіз интеграцияланған медициналық білім беру бағдарламалары бойынша қорытынды аттестаттау білім беру бағдарламасының жалпы көлемінен кемінде 12 академиялық кредитті құрайды және магистрлік жобаны жазу және қорғау, кешенді емтиханға дайындық және оны тапсыру нысанында өткізіледі.

      22. Кешенді емтихан бағдарламасы "Білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-249/2020 бұйрығымен бекітілген білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау, "Денсаулық сақтау" даярлау бағытындағы білім беру бағдарламалары түлектерінің және денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кәсіптік даярлығын бағалау қағидаларында көзделген түлектердің кәсіптік даярлығын бағалауды көздейді, денсаулық сақтау саласындағы білім беру бағдарламалары түлектерінің кәсіптік даярлығын бағалау және денсаулық сақтау саласындағы мамандарды даярлау" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21763 болып тіркелген).

      23. Денсаулық сақтау саласындағы білім беру бағдарламалары түлектерінің кәсіптік даярлығын бағалау қорытынды аттестаттау құрылымына кіреді.

      24. Жоғары білімнің білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған және қорытынды аттестаттаудан сәтті өткен адамдарға "денсаулық сақтау бакалавры" дәрежесі беріледі және дипломға (транскрипт) және (немесе) жалпыеуропалық қосымшасы (Diploma Supplement (диплом саплэмент) бар жоғары білім туралы диплом беріледі, денсаулық сақтау саласындағы маман сертификатын алуға мүмкіндік береді.

      25. Үздіксіз интеграцияланған медициналық білім беру бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаған және қорытынды аттестаттаудан табысты өткен адамдарға "Медицина магистрі", "Медициналық-профилактикалық іс" білім беру бағдарламасының түлектері үшін – "Денсаулық сақтау магистрі" дәрежесі, дипломға қоса берілген жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом (транскрипт) және (немесе) жалпыеуропалық қосымша (Diploma Supplement (диплом саплэмент), "Дәрігер" біліктілігі, "Медициналық-профилактикалық іс" білім беру бағдарламасының түлектері үшін – "Дәрігер-гигиенист, эпидемиолог" біліктілігі берілген интернатураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

      Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 24.05.2023 № 86 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      26. Оқытудың қосымша түрлеріне әскери даярлық және білім алушы дербес айқындайтын оқу қызметінің түрлері кіреді.

      27. Әскери даярлық мемлекеттік білім беру тапсырысы шегінде немесе ақылы негізде қамтамасыз етіледі.

      28. Үш тілде білім беру бағдарламаларын енгізген ЖЖОКБҰ білім беру қызметін жоспарлау мен ұйымдастыруды үш тілде: оқыту тілінде, екінші және ағылшын тілдерінде жүзеге асырады.

      Оқыту тілінде, екінші және ағылшын тілдерінде оқытылатын пәндердің пайыздық арақатынасын ЖЖОКБҰ дербес айқындайды.

      29. ЖЖОКБҰ дуальды оқыту тұжырымдамасы шеңберінде теориялық оқытуды практикалық дайындықпен ұштастыру негізінде білім беру қызметін жоспарлау мен ұйымдастыруды жүзеге асырады және оқыту процесінде алынған білімді игеруге және бекітуге, практикалық дағдыларды игеруге және кәсіби құзыреттерді игеруге бағытталған.

      30. "Мейіргер ісі" білім беру бағдарламалары бойынша базалық және бейіндік пәндер бойынша практикалық оқыту көлемі (Денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымдарының клиникалық базаларында) білім беру бағдарламасы сағаттарының жалпы көлемінің кемінде 40% - ын құрайды және тәлімгерлердің басшылығымен жүргізіледі.

      31. ЖЖОКБҰ осы стандарттың талаптарына сәйкес оқу нәтижелерін көрсететін білім беру бағдарламаларын дербес әзірлейді, олардың негізінде пәндер бойынша оқу жоспарлары (ОЖЖ, студенттердің ЖОЖ) және жұмыс оқу бағдарламалары (силлабустар) әзірленеді. Денсаулық сақтау және үздіксіз интеграцияланған медициналық білім беру бағыты бойынша жоғары білімнің білім беру бағдарламалары модульдік оқыту қағидаты бойынша әзірленеді.

      32. Кадрларды даярлау жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары, техникалық орта білімнен кейінгі білім, жоғары білім.

      33. Техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі бағдарлама немесе жоғары білім беру бағдарламасы базасында түскен білім алушылар үшін академиялық кредиттер саны және жоғары білімнің білім беру бағдарламасының қажетті көлемі, немесе жеделдетілген оқу мерзімімен оқыту үшін жалпы орта білім беру бағдарламасының базасында ЖЖОКБҰ "Бейресми білім беретін танылған ұйымдардың тізбесіне енгізілген ұйымдар ұсынатын формальды емес білім беру арқылы ересектер алған оқыту нәтижелерін тану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 28 қыркүйектегі № 508 бұйрығына сәйкес бұрын қол жеткізілген формальды және формальды емес білім беруді оқыту нәтижелерін тануды ескере отырып, дербес айқындайды (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17588 болып тіркелген).

      34. Білім беру мазмұнын, оқу процесін ұйымдастыру және өткізу тәсілін жоспарлауды ЖЖОКБҰ оқытудың кредиттік технологиясы негізінде дербес жүзеге асырады.

3-тарау. Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптар

      35. Оқу жүктемесі білім алушыға оқу пәнін, модульді немесе барлық білім беру бағдарламасын оқу үшін талап етілетін және білім беру бағдарламасында белгіленген оқу нәтижелеріне қол жеткізу үшін қажетті уақытпен өлшенеді.

      36. Оқу жүктемесі барлық оқу іс-әрекеттерін қамтиды

      студент – тәлімгердің басшылығымен денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымдарының ғылыми-практикалық базаларында дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық жұмыстар, кәсіби практика, өзіндік жұмыс, оның ішінде оқытушының басшылығымен.

      37. Студенттің оқу жүктемесін анықтау кезінде оқу жылы нысанын ЖЖОКБҰ дербес айқындайтын академиялық кезеңдерден (семестр – 15-18 апта, триместр – 10-12 апта, тоқсан – 7-9 апта), аралық аттестаттау кезеңдерінен, практикалардан, каникулдардан, қорытынды аттестаттау кезеңінен (бітіруші курста) тұратыны ескеріледі.

      38. Бір оқу жылының толық оқу жүктемесі кемінде 60 академиялық кредитке немесе 1800 академиялық сағатқа сәйкес келеді.

      ЖЖОКБҰ академиялық кредиттердің көлемін семестрлер (триместрлер, тоқсандар) бойынша дербес бөледі.

      39. Бір академиялық несие 30 академиялық сағатқа тең.

      40. Осы стандарттың 38, 39-тармақтарында көрсетілген оқу жүктемесі үлгілік оқу жүктемесін білдіреді. Студенттің семестр ішінде академиялық кредиттердің аз немесе көп санын меңгереді. Білім алушылардың жекелеген санаттары үшін оқыту нысаны мен технологиясына байланысты оқыту нәтижелеріне қол жеткізудің нақты уақыты ерекшеленеді және ЖЖОКБҰ дербес есептейді.

      Білім алушы оқытудың жеке траекториясын анықтау кезінде ЖОО компоненті және (немесе) таңдау компоненті шеңберінде негізгі білім беру бағдарламасы (Major (мейджер)) және (немесе) қосымша білім беру бағдарламасы (Minor (майнор)) бойынша пәндерді таңдайды.

      Пәнді бірнеше академиялық кезең ішінде игерунеді.

4-тарау. Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар

      41. Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар Жоғары білімнің (бакалавриат) бірінші деңгейіндегі Дублиндік дескрипторлар негізінде айқындалады және оқытудың қол жеткізілген нәтижелерінде көрсетілген игерілген құзыреттерді көрсетеді.

      Оқыту нәтижелері барлық білім беру бағдарламасы деңгейінде де, жеке модульдер немесе оқу пәні деңгейінде де қалыптастырылады.

      Оқыту нәтижелерітиісіті мамандық бойынша кәсіптік стандарттар негізінде қалыптастырылады және үлгілік оқу жоспары арқылы іске асырылады.

      42. Жоғары білім дескрипторлары білім алушылардың қабілеттерін сипаттайтын оқыту нәтижелерін көрсетеді:

      1) халықтың денсаулығын қорғау саласындағы күрделіліктің базалық санаты бойынша алдыңғы қатарлы кәсіби және ғылыми білімдерін көрсетеді;

      2) халықтың денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету үшін тиісті кәсіптік сала бойынша қолданбалы сипаттағы жаңа білім алуға қабілетті;

      3) академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің маңызын түсінеді;

      4) базалық күрделілік санатының қолда бар және жиналған кәсіби ақпаратын талдайды. Денсаулық сақтаудың қандай да бір саласын дамыту үшін қажетті ақпарат көздерін айқындайды;

      5) ғылыми зерттеу және академиялық жазу дағдыларын қолдана отырып, денсаулық сақтаудың қандай да бір саласын дамыту мақсатында оларға қол жеткізудің мақсаттары мен әдістері мен құралдарын таңдауды негіздейді;

      6) медицина қызметкерлеріне, маман еместерге және халыққа кәсіби міндеттерді тиімді орындау үшін ақпаратты, проблемаларды және шешімдерді хабарлайды;

      7) өзінің кәсіби қызметі саласында заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануға қабілетті;

      8) кәсіби және жеке оқыту мен дамыту үшін білімді, іскерлікті және дағдыларды пайдаланады.

5-тарау. Оқу мерзіміне қойылатын талаптар

      43. Оқу мерзімі игерілген академиялық кредиттердің көлемімен айқындалады. Академиялық кредиттердің белгіленген көлемін игеру және тиісті дәреже алу үшін күтілетін оқу нәтижелеріне қол жеткізу кезінде білім беру бағдарламасы толық игерілді деп есептеледі.

      44. Оқудың аяқталуының негізгі өлшемі білім алушылардың оқу қызметінің барлық түрлерін қоса алғанда, бүкіл оқу кезеңі үшін академиялық кредиттердің тиісті көлемін игеруі болып табылады:

      1) "Мейіргер ісі" білім беру бағдарламалары бойынша – кемінде 240 академиялық кредит;

      2) "Қоғамдық денсаулық", "Фармация" білім беру бағдарламалары бойынша – кемінде300 академиялық кредит.

      45. Үздіксіз интеграцияланған медициналық білімнің білім беру бағдарламаларын оқытудың аяқталуының негізгі өлшемшарты білім алушылардың осы Стандарттың қосымшасында көзделген үздіксіз интеграцияланған медициналық білімнің білім беру бағдарламаларының құрылымына сәйкес базалық пәндер циклін, қорытынды аттестаттау және деңгейаралық интеграцияланған бағдарламалардың оқу қызметінің барлық түрлерін, қоса алғанда, бүкіл оқу кезеңі үшін академиялық кредиттердің тиісті көлемін игеруі болып табылады:

      1) "Медицина", "Педиатрия", "Стоматология" білім беру бағдарламалары бойынша кемінде 360 академиялық кредит;

      2) "Медициналық-профилактикалық іс" білім беру бағдарламасы бойынша кемінде 300 академиялық кредит.

      Ескерту. 45-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 24.05.2023 № 86 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      46. Үздіксіз интеграцияланған медициналық білім берудің "Медицина", "Стоматология" және "Педиатрия" білім беру бағдарламалары бойынша кемінде 300 кредитті немесе "Медициналық-профилактикалық іс" білім беру бағдарламасы бойынша кемінде 240 кредитті аяқтағаннан кейін медициналық (клиникалық) практикамен байланысты емес мамандық бойынша жұмыс істеуге ниет білдірген білім алушыға қызметтің барлық түрлерін қоса алғанда, жоғары білім беру нәтижелерін игеру кезінде, жеке оқу жоспарында көзделген қорытынды аттестаттаудың кешенді емтиханын (магистрлік жобаны қорғамай) сәтті тапсырған кезде денсаулық сақтау бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

      Ескерту. 46-тармақпен толықтырылды – ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 24.05.2023 № 86 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

  Денсаулық сақтау
саласындағы жоғары білім
берудің мемлекеттік жалпыға
міндетті стандартына
қосымша

"Денсаулық сақтау" даярлау бағыты бойынша жоғары білім беру бағдарламасының оқу жүктемесінің көлеміне қойылатын талаптар

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 24.05.2023 № 86 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Циклдер мен пәндердің атауы

Жалпы еңбек сыйымдылығы

Мейіргер ісі

Фармация, Қоғамдық денсаулық

Академиялық сағаттарда

Академиялық кредиттерде

Академиялық сағаттарда

Академиялық кредиттерде

1

2

3

4

5

6

1

Жалпы білім беретін пәндер циклі (ЖБП)

1680

56

1680

56

1)

Міндетті компонент

1530

51

1530

51

Қазақстан тарихы

150

5

150

5

Философия

150

5

150

5

Шет тілі

300

10

300

10

Қазақ (орыс) тілі

300

10

300

10

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

150

5

150

5

Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, психология)

240

8

240

8

Дене шынықтыру

240

8

240

8

2)

ЖОО компоненті және (немесе) таңдау компоненті

150

5

150

5

2

Базалық пәндер циклі (ДҚ)

кемінде 330

кемінде 110

кемінде 4200

кемінде 140

1)

ЖОО компоненті және (немесе) таңдау компоненті

2)

Кәсіптік практика

3

Бейіндеуші пәндер циклі (ПД)

кемінде 1950

кемінде 65

кемінде 2850

кемінде 95

1)

ЖОО компоненті және (немесе) таңдау компоненті

2)

Кәсіптік практика

4

Оқытудың қосымша түрлері (БЖТ)

1)

Таңдау бойынша Компонент

5

Қорытынды аттестаттау

кемінде
120

кемінде
4

кемінде
120

кемінде
4

1)

Кешенді емтиханды дайындау және тапсыру

120

4

120

4


Қорытынды

кемінде
7200

кемінде
240

кемінде
9000

кемінде
300

      Үздіксіз интеграцияланған медициналық білім беру бағдарламаларының оқу жүктемесінің көлеміне қойылатын талаптар

№ п/п

Пәндер циклдерінің және қызмет түрлерінің атауы

Жалпы еңбек сыйымдылығы

Медициналық-профилактикалық іс

Медицина, Педиатрия, Стоматология

Академиялық сағаттарда

Академиялық кредиттерде

Академиялық сағаттарда

Академиялық кредиттерде

1

2

3

4

5

6

1

Жалпы білім беретін пәндер циклі (ЖБП)

1680

56

1680

56

1)

Міндетті компонент

1530

51

1530

51

Қазақстан тарихы

150

5

150

5

Философия

150

5

150

5

Шет тілі

300

10

300

10

Қазақ (орыс) тілі

300

10

300

10

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

150

5

150

5

Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, психология)

240

8

240

8

Дене шынықтыру

240

8

240

8

2)

ЖОО компоненті және (немесе) таңдау компоненті

150

5

150

5

2

Базалық пәндер циклі (ДҚ)

кемінде 1950

кемінде 65

кемінде 2850

кемінде
95

1)

ЖОО компоненті және (немесе) таңдау компоненті


Оның ішінде:
Шет тілі (кәсіби)
Менеджмент
Басқару психологиясы

180

6

180

6

2)

Кәсіптік практика

3

Бейіндеуші пәндер циклі (ПД)

кемінде 3600

кемінде 120

кемінде 4500

кемінде
150

1)

ЖОО компоненті және (немесе) таңдау компоненті

2)

Кәсіптік практика

3)

Интернатура

кемінде 900

кемінде 30

кемінде 900

кемінде
30

4

Оқытудың қосымша түрлері (БЖТ)

1)

Таңдау бойынша компонент

5

Эксперименттік-зерттеу жұмысы (ЭФИР)

390

13

390

13

6

Қорытынды аттестаттау

кемінде
360

кемінде
12

кемінде
360

кемінде
12

1)

Магистрлік жобаны жазу, қорғау және кешенді емтихан тапсыру

360

12

360

12


Қорытынды

кемінде 9000

кемінде
300

кемінде
10800

кемінде
360

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2022 жылғы 4 шілдедегі
№ ҚР ДСМ-63 Бұйрыққа
4-қосымша

Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (бұдан әрі – Стандарт) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексі 221–бабының 2-тармағына (бұдан әрі - Кодекс), "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 56-бабына (бұдан әрі – Заң) және "Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің № 604 бұйрығына (бұдан әрі-Бұйрық) сәйкес әзірленді және оқыту нәтижелеріне, білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне, білім алушылардың даярлық деңгейіне, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында – ЖЖОКБҰ), меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, резидентура базалары ретінде аккредиттелген ұлттық және (немесе) ғылыми орталықтар, ғылыми-зерттеу институттары (бұдан әрі – ҒЗИ/ҰО) оқу мерзіміне бағдарланып, білім беру мазмұнына қойылатын талаптарды белгілейді.

2-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптар

1-параграф Резидентурада денсаулық сақтау саласындағы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптар

      2. ЖЖОКБҰ, ҒЗИ/ҰО оқыту нәтижелерін көрсететін резидентура мамандықтары бойынша стандарт және ҮОЖ талаптарына сәйкес білім беру бағдарламаларын дербес әзірлейді, олардың негізінде пәндер және (немесе) модульдер (силлабустар) бойынша оқу жоспарлары (ОЖЖ, резидент-дәрігердің жеке оқу жоспарлары) және жұмыс оқу бағдарламалары әзірленеді.

      3. Резидентураның білім беру бағдарламасы практика мен теорияның интеграциясына кепілдік береді, тапсырмаларды орындауға және халыққа медициналық көмек көрсетуге негізделген оқытудың мақсаттары мен нәтижелерін айқындай отырып, резидент-дәрігердің мазмұнын, дайындығының дәйектілігін және жауапкершілігін қамтиды.

      Медициналық қызметтерді дайындау мен ұсынудың интеграциясы, бір жағынан, резидент-дәрігердің тиісті медициналық көмек көрсетуін, екінші жағынан, оқу мүмкіндіктері қызметтік функцияларға негізделген.

      Резиденттер дәрігерлерді резидентура базасы деп танылған медициналық ұйымдарда пациенттерге көмек көрсету бойынша қызмет көрсетуге жеке қатысуға және жауапкершілікке тарту арқылы даярлау тәжірибеге негізделген.

      4. ЖЖОКБҰ, ҒЗИ/ҰО білім беру бағдарламасының барабар орындалуын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін оқытушылар мен резидент дәрігерлер үшін жеткілікті материалдық-техникалық базаны қамтамасыз етеді. Ұйым жұмыс уақытының стандартты кестесіне сәйкес тиісті даярлық шеңберінде кезекшілікті қоса алғанда, медициналық қызметтің барлық түрлеріне тарта отырып, медициналық қызмет көрсету функцияларына тиісті назар аудара отырып, мамандар дәрігерлерін даярлау мақсатында клиникалық базаларды, Кадрлық, білім беру, ақпараттық ресурстарды тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді. Медициналық қызмет көрсету шарттары мен резидент дәрігерлердің жауапкершілігін айқындайды және барлық тараптардың назарына жеткізеді.

      5. Резидентураның клиникалық базаларын аккредиттеуді ЖЖОКБҰ, ҒЗИ/ҰО медициналық ұйымның қызметін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган әзірлеген стандарттар мен өлшемшарттарға сәйкестігін бағалау негізінде жүзеге асырады.

      6. ЖЖОКБҰ, ҒЗИ/ҰО білім беру қызметін алынған лицензияға сәйкес жүзеге асырады және оның жарамдылығы уақытының бүкіл кезеңі ішінде "Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығымен (бұдан әрі – № 391 Бұйрық) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11716 болып тіркелген) бекітілген білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін сақтайды.

      7. Резидент-дәрігер резидентура базаларында клиникалық тәлімгердің қадағалауымен пән/модуль циклі бойы тұрақты бағалаумен және кері байланыспен жұмыс істейді.Пән және (немесе) модуль циклы аяқталғаннан кейін білім алушы ұйым белгілеген тәртіппен аттестатталады. Тәлімгер резидентура базаларында жұмыс істейтін, бірінші немесе жоғары біліктілік санаты (тиісті мамандық бойынша кемінде 5 жыл өтілі) бар практикалық денсаулық сақтаудың білікті мамандарының қатарынан тағайындалады. Жұмыс регламенті мен тәлімгерді бекіту тәртібін резидентура базасы ЖЖОКБҰ, ҒЗИ/ҰО келісімі бойынша дербес айқындайды.

      8. Жыл сайын оқу жылы аяқталғаннан кейін резидент-дәрігер жеке жұмыс жоспарын орындау және кезеңдік құзыреттерді игеру мәніне аттестаттаудан өтеді. Резидентура тыңдаушысын жыл сайынғы аттестаттаудан өткізу рәсімін ЖЖОКБҰ, ҒЗИ/ҰО дербес айқындайды.

      9. Оқу бағдарламасын аяқтаған резидент-дәрігер қорытынды аттестаттауға жіберіледі. Қорытынды аттестаттаудың мақсаты резидентура бағдарламасы аяқталғаннан кейін қол жеткізілген оқыту нәтижелерін және құзыреттілікті бағалау болып табылады

      10. Денсаулық сақтау саласындағы білім беру бағдарламалары түлектерінің кәсіптік даярлығын бағалау қорытынды аттестаттау құрылымына кіреді, "Білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау, денсаулық сақтау саласындағы білім беру бағдарламалары түлектерінің және денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кәсіптік даярлығын бағалау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-249/2020 бұйрығымен бекітілген түлектердің кәсіптік даярлығын бағалау қағидаларына сәйкес жүргізіледі (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21763 болып тіркелген).

      Қорытынды аттестаттаудың мақсаты резидентураның білім беру бағдарламасын оқуды аяқтағаннан кейін түлектердің кәсіптік даярлығын бағалау болып табылады.

      11. Денсаулық саласындағы білім беру бағдарламаларының түлектерін қорытынды аттестаттаудың оң нәтижелері білім туралы куәлік пен денсаулық сақтау саласындағы маман сертификатын алуға құқық береді.

      12. Қорытынды аттестаттауды өткізу үшін резидентура мамандықтары бойынша біліктілік комиссиясы құрылады. Біліктілік комиссиясының құрамына кемінде бес мүше кіреді.

      13. Резидентурада оқуға кеткен уақыт медициналық маманның еңбек өтіліне есептеледі.

      14. Резидентураға жоғары немесе үздіксіз интеграцияланған медициналық білімі туралы дипломы және "дәрігер" біліктілігінің бар екендігін көрсететін құжаты бар тұлғалар қабылданады..

      15. Резидентурада оқитын тұлға кәсіптік біліктілікті алу мақсатында мамандықтың үлгілік оқу жоспарына сәйкес білім беру бағдарламасын толық көлемде меңгереді.

      16. Резидентурада оқитын тұлға кәсіптік біліктілігін өзгерту мақсатында мамандықтың үлгілік жоспарына сәйкес бағдарламаны меңгереді. ЖЖОКБҰ, ҒЗИ/ҰОресми білім беруді оқытудың бұрын қол жеткізілген нәтижелерін тануды ескере отырып, қысқартылған білім беру бағдарламаларын дербес әзірлейді.

2-параграф Магистратурада денсаулық сақтау саласындағы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптар

      17. Магистратура білім беру бағдарламасының мазмұны мыналардан тұрады:

      1) теориялық дайындық, оның ішінде базалық және бейіндеуші пәндер циклдерін оқу;

      2) магистранттардың практикалық даярлығы: практикалардың, ғылыми немесе кәсіби тағылымдамалардың әртүрлі түрлері;

      3) ғылыми-педагогикалық магистратураға арналған магистрлік диссертацияны және эксперименттік-зерттеу жұмысын орындауды қамтитын, бейіндік магистратураға арналған магистрлік жобаны орындауды қамтитын ғылыми-зерттеу жұмысы;

      4) қорытынды аттестаттау.

      18. Базалық (бұдан әрі – БП) және бейіндеуші пәндер (бұдан әрі – БнП) циклдері жоғары оқу орны компонентінің (бұдан әрі – ЖК) және таңдау компонентінің (бұдан әрі – ТК) пәндерін қамтиды.

      19. Жоғары оқу орны компоненті және таңдау компоненті пәндерінің тізбесін ЖЖОКБҰ дербес айқындайды. Бұл ретте еңбек нарығының қажеттіліктері, жұмыс берушілердің күтулері, магистранттардың қажеттіліктері мен мүдделері ескеріледі.

      Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратураның барлық білім беру бағдарламаларының БП жоғары оқу орны компоненті "Ғылым тарихы мен философиясы", "Шет тілі (кәсіби)", "Жоғары мектеп педагогикасы", "Басқару психологиясы" пәндерін, бейіндік бағыт үшін "Менеджмент", "Басқару психологиясы", "Шет тілі (кәсіби)"пәндерін қамтиды.

      Ұйым пәнаралық сипатқа ие ЖКБП циклінің пәндері бойынша интеграцияланған бағдарламалар әзірлейді.

      20. Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратурада БП циклінің көлемі 35 академиялық кредитті құрайды. Оның ішінде 20 академиялық кредит ЖК бөлінеді.

      21. Бейіндік бағыттағы магистратурада магистратураның білім беру бағдарламасының жалпы көлеміндегі БП циклінің көлемі 10 академиялық кредитті (оқу мерзімі 1 жыл) және 15 академиялық кредитті (оқу мерзімі 1,5 жыл) құрайды. Оның ішінде ЖК пәндерінің көлемі 1 жыл және 1,5 жыл оқу мерзімімен 6 академиялық кредитті құрайды.

      22. Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратурада БнП циклінің көлемі магистратураның білім беру бағдарламасының жалпы көлемінде 49 академиялық кредитті құрайды.

      23. Бейіндік бағыттағы магистратурада БнП циклінің көлемі жоғары оқу орны дербес ЖК мен ТК арасында бөлінетін магистратураның білім беру бағдарламасының жалпы көлемінде 25 академиялық кредитті (оқу мерзімі 1 жыл) және 45 академиялық кредитті (оқу мерзімі 1,5 жыл) құрайды.

      24. Пәндер мен модульдердің бағдарламалары, әдетте, бірқатар білім салаларының қиылысында кадрлар даярлауды қамтамасыз ететін пәнаралық және көп салалы сипатқа ие.

      25. ЖЖОКБҰ білім беру қызметін алынған лицензияға сәйкес жүзеге асырады және оның жарамдылығы уақытының бүкіл кезеңі ішінде № 391 Бұйрығымен бекітілген Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін сақтайды.

      26. Білім беру мазмұнын, оқу процесін ұйымдастыру және өткізу тәсілін жоспарлауды ЖЖОКБҰ кредиттік оқыту технологиясы негізінде дербес жүзеге асырады.

      27. Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша магистратура колледждер, жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдар үшін ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрлар даярлау бойынша ЖЖОКБҰ білім беру бағдарламаларын іске асырады.

      28. Бейіндік бағыт бойынша магистратура денсаулық сақтау жүйесі үшін басқарушы кадрлар мен сарапшыларды даярлау бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асырады.

      29. Магистрлік бағдарламаның міндетті компоненті болып табылады:

      1) магистранттардың практикалық дайындығы, оның ішінде әр түрлі тәжірибе түрлері, ғылыми немесе кәсіби тағылымдамалар;

      2) ғылыми-педагогикалық магистратура үшін магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын ғылыми-зерттеу жұмысы.

      30. Ғылыми-педагогикалық магистратураның білім беру бағдарламасы теориялық оқытумен қатар немесе жеке кезеңде жүргізілетін практиканың екі түрін қамтиды:

      1) БП цикліндегі педагогикалық ЖЖОКБҰ;

      2) БнПцикліндегі зерттеу – диссертацияны орындау орны бойынша.

      31. Педагогикалық практика оқыту мен оқу әдістерінің практикалық дағдыларын дамыту мақсатында өткізіледі.Бұл ретте ЖЖОКБҰ қалауы бойынша бакалавриатта сабақ өткізуге тартылады.

      32. Магистранттың зерттеу практикасы отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, әдіснамалық және технологиялық жетістіктерімен, ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерімен танысу мақсатында жүргізіледі.

      33. Бейіндік магистратураның білім беру бағдарламасы бейіндеуші пәндерциклінде өндірістік практиканы қамтиды.

      БнП цикліндегі өндірістік практика оқу процесінде алынған теориялық білімді бекіту, магистратураның білім беру бағдарламасы бойынша практикалық дағдыларды, құзыреттер мен кәсіби қызмет тәжірибесін алу, сондай-ақ озық тәжірибені игеру мақсатында жүргізіледі.

      34. Зерттеу тәжірибесінің мазмұны диссертациялық зерттеу тақырыбымен анықталады.

      35. Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмыстары шеңберінде

      магистранттың жеке жұмыс жоспарында (бұдан әрі-МҒЗЖ) инновациялық технологиялармен және жаңа түрлермен танысу үшін ғылыми ұйымдарда және (немесе) тиісті салалардағы немесе қызмет аясындағы ұйымдарда міндетті түрде ғылыми тағылымдамадан өту көзделеді.

      МҒЗЖ оқу жұмысының басқа түрлерімен қатар немесе жеке кезеңде жоспарланады.

      Ғылыми-педагогикалық магистратурада МҒЗЖ ұзақтығы кемінде 24 кредит, бейіндік магистратурада (оқу мерзімі 1 жыл) және үздіксіз интеграцияланған білім беру кезінде МҒЗЖ – кемінде 13 кредит, бейіндік магистратурада (оқу мерзімі 1,5 жыл) – кемінде 18 кредит.

      36. Ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерінәрбір кезеңінің соңында магистрант есеп түрінде рәсімделеді.

      37. Магистранттың ғылыми-педагогикалық магистратурадағы ғылыми-зерттеу жұмысына қойылатын талаптар:

      1) магистрлік диссертация орындалатын және қорғалатын магистратураның білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес келеді;

      2) өзекті және ғылыми жаңалық пен практикалық маңыздылықты қамтиды;

      3) ғылым мен практиканың заманауи теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктеріне негізделеді;

      4) ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін қолдану арқылы орындалады;

      5) негізгі қорғалатын ережелер бойынша ғылыми-зерттеу (әдістемелік, практикалық) бөлімдерден тұрады;

      6) тиісті білім саласындағы озық халықаралық тәжірибеге негізделеді.

      38. Магистранттың бейіндік магистратурадағы эксперименттік-зерттеу жұмысына қойылатын талаптар:

      1) магистрлік жоба орындалатын және қорғалатын магистратураның білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес келеді;

      2) ғылымның, техниканың және өндірістің заманауи жетістіктеріне негізделеді және нақты практикалық ұсыныстардан, басқарушылық міндеттердің дербес шешімдерінен тұрады;

      3) озық ақпараттық технологияларды қолдану арқылы орындалады;

      4) негізгі қорғалатын ережелер бойынша эксперименттік-зерттеу (әдістемелік, практикалық) бөлімдерден тұрады.

      39. Жыл сайын оқу жылы аяқталғаннан кейін магистрант жеке жұмыс жоспарын орындау үшін академиялық аттестаттаудан өтеді. Магистрантты академиялық аттестаттаудан өткізу рәсімін ЖЖОКБҰ дербес айқындайды.

      40. Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысының қорытынды нәтижесі магистрлік диссертация болып табылады.

      41. Магистрлік диссертацияның негізгі нәтижелері кемінде бір жарияланымда және (немесе) ғылыми-практикалық конференцияда бір сөз сөйлеуде ұсынылады.

      42. ЖЖОКБҰ магистрантқа зерттеу нәтижелерін жариялауға көмек көрсетеді.

      43. Оқуға қабылданғаннан кейін екі ай ішінде әрбір магистрантқа магистрлік диссертацияға басшылық жасау үшін № 391 бұйрықтың біліктілік талаптарына сәйкес ғылыми жетекші тағайындалады.

      Магистранттың ғылыми жетекшісі мен зерттеу тақырыбы Ғылыми кеңестің шешімімен бекітіледі.

      44. Магистрлік диссертацияның (жобаның) мазмұны мен ресімделуіне, оларды дайындау мен қорғауға қойылатын талаптарды ЖЖОКБҰ дербес айқындайды.

      45. Магистрлік диссертация (жоба) міндетті түрде плагиат мәніне тексеруден өтеді, оны жүргізу қағидалары мен тәртібін ЖЖОКБҰ дербес айқындайды.

      46. Магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау магистрлік диссертацияны (жобаны) дайындауды, оны ресімдеуді және қорғау рәсімін қамтиды.

      47. Магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау рәсімін ЖЖОКБҰ дербес айқындайды.

      48. Бейінді магистратураны бітірген магистрантқа педагогикалық бейіннің білім беру бағдарламаларын қосымша меңгергеннен кейін педагогикалық қызметке рұқсат етіледі.

      49. Қорытынды аттестаттау ғылыми-педагогикалық және бейіндік бағыттағы магистратураның білім беру бағдарламасының жалпы көлемінде кемінде 12 академиялық кредитті құрайды және магистрлік диссертацияны (жобаны) жазу және қорғау нысанында өткізіледі.

      50. Қорытынды аттестаттаудың мақсаты магистратураның білім беру бағдарламасын оқып аяқтағаннан кейін қол жеткізілген оқыту нәтижелері мен басты құзыреттерді бағалау болып табылады.

      Қорытынды аттестаттаудың теріс ("қанағаттанарлықсыз") нәтижесін алған жағдайда түлек қорытынды аттестаттау комиссиясы айқындайтын мерзімде анықталған ескертулерді жойғаннан кейін қорытынды аттестаттау комиссиясының шешімі бойынша ағымдағы оқу жылында бір реттік қайта қорытынды аттестаттауға жіберіледі. Қорытынды аттестаттауды қайта тапсырған кезде теріс нәтиже ("қанағаттанарлықсыз") алған бітірушіге "Білім туралы" Заңның 39-бабының 6-тармағына сәйкес мамандығы (кәсібі) бойынша оқудың толық курсын аяқтағаны туралы белгіленген үлгідегі анықтама беріледі.

      51. ЖЖОКБҰ стандарт талаптарына сәйкес оқыту нәтижелерін көрсететін жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің беру бағдарламаларын өз бетінше әзірлейді, оның негізінде пәндер бойынша оқу жоспарлары (білім алушының оқу жұмыс жоспарлары, жеке оқу жоспарлары) және оқу жұмыс бағдарламалары (силлабустар) әзірленеді.

      Білім беру магистратурасының білім беру бағдарламалары модульдік оқыту қағидаты бойынша әзірленеді.

3-параграф Докторантурада денсаулық сақтау саласындағы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптар

      52. Теориялық оқыту докторантураның білім беру бағдарламасының жалпы көлемінде 45 академиялық кредитті құрайды және Ұйым орны компонентінің (бұдан әрі – ЖК) және таңдау компонентінің (бұдан әрі – ТК) пәндерін, практиканы қамтитын базалық (бұдан әрі – БП) және бейіндеуші пәндер (бұдан әрі – БнП) циклдерінен тұрады. Бұл ретте БП және БнП көлемінің арақатынасын ЖЖОКБҰ дербес айқындайды.

      53. ТК пәндерінің тізбесін ЖЖОКБҰ өзі анықтайды. Бұл ретте еңбек нарығының қажеттілігі, жұмыс берушілердің үміттері, докторанттардың қажеттіліктері мен мүдделері ескеріледі.

      Пәндер мен модульдер бағдарламалары, әдетте, білімнің бірқатар бағыттарының түйісуінде кадрлар даярлауды қамтамасыз ететін пәнаралық және көп салалы сипатқа ие.

      54. PhD докторантурада кадрлар даярлау магистратураның, резидентураның білім беру бағдарламалары негізінде жүзеге асырылады. Бұл ретте докторантураның білім беру бағдарламасының бейіні магистратура бағдарламасымен сәйкес келген жағдайда, "кіру" білім беру бағдарламасының алдыңғы білім беру деңгейінің оқу нәтижелері автоматты түрде танылады; докторантураның білім беру бағдарламасының бейіні магистратура бағдарламасымен сәйкес келмеген жағдайда докторантураға меңгеру үшін пререквизиттер белгіленеді.

      55. Қажетті пререквизиттер тізбесі мен оларды игеру мерзімдерін ЖЖОКБҰ дербес анықтайды. Пререквизиттер ақылы негізде игеріледі.

      Пререквизиттер ретінде докторант тануды Ұйым Заңның 5-бабының 38-3) тармақшасына сәйкес жүзеге асыратын тиісті деңгейдің формалды емес білім берудегі оқыту нәтижелерін ұсына алады.

      56. Бейіндік бағыттағы магистрлер, сондай-ақ үздіксіз интеграцияланған білім беру бағдарламаларын немесе резидентураны PhD докторантураға аяқтаған магистрлер келіп түскен кезде оларға пререквизиттер ретінде ғылыми-педагогикалық магистратураның педагогикалық бейінінің жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы қосымша белгіленеді.

      57. Философия докторын (PhD) даярлаудың білім беру бағдарламасы ғылыми-педагогикалық бағытқа ие және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі және ғылыми сала үшін ғылымның денсаулық сақтау бағыты бойынша іргелі білім беру, әдіснамалық және зерттеу дайындығын және пәнді терең зерделеуді болжайды.

      Бейін бойынша доктор даярлаудың білім беру бағдарламасы іргелі білім беру, әдіснамалық және зерттеу даярлығын және денсаулық сақтау мен медицина салалары үшін ғылым бағыты бойынша пәндерді терең зерделеуді көздейді.

      58. Докторантураның кәсіптік даярлау бойынша білім беру бағдарламалары PhD докторанттар немесе бейіні бойынша докторлар даярлауға арналған аккредиттелген бағдарламаларды іске асыратын шетелдік жоғары оқу орындары мен ғылыми орталықтар тәжірибесін зерделеу негізінде әзірленеді.

      59. Практика ғылыми, ғылыми-педагогикалық және кәсіби қызметтің практикалық дағдыларын қалыптастыру мақсатында өткізіледі.

      Докторантураның білім беру бағдарламасы мыналарды қамтиды:

      1) философия докторы бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін – педагогикалық және зерттеу практикасы;

      2) бейіндік докторантура бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін-өндірістік практика.

      60. Докторантураның білім беру бағдарламасының ғылыми құрамдас бөлігі докторанттың ғылыми-зерттеу (бұдан әрі – ДҒЗЖ) немесе эксперименттік-зерттеу жұмысынан (бұдан әрі – ДЭЗЖ), ғылыми жарияланымдардан, докторлық диссертацияны жазудан және оны қорғаудан құралады.

      Докторанттың ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) жұмысының көлемі докторантураның білім беру бағдарламасының жалпы көлемінде 123 академиялық кредитті құрайды.

      61. ДҒЗЖ (ДЭЗЖ) шеңберінде докторанттың жеке жұмыс жоспарында инновациялық технологиялармен және өндірістердің жаңа түрлерімен танысу үшін ғылыми ұйымдарда және (немесе) тиісті салалардың немесе қызмет салаларының ұйымдарында, оның ішінде шетелде міндетті түрде ғылыми тағылымдамадан өту көзделеді.

      Шетелдік тағылымдамадан өту мерзімін ЖЖОКБҰ дербес айқындайды.

      62. Философия докторы (PhD)бағдарламасы бойынша білім алушының ДҒЗЖ қойылатын талаптар:

      1) докторлық диссертация қорғалатын докторантураның білім беру бағдарламасының негізгі мәселелеріне сәйкестігі;

      2) өзектілігі, ғылыми жаңалығы және практикалық маңыздылығы;

      3) ғылым мен практиканың қазіргі заманғы теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктеріне негізделеді;

      4) компьютерлік технологияны пайдалана отырып, деректерді өңдеудің және интерпретациялаудың қазіргі заманғы әдістеріне негізделеді;

      5) ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерін қолдана отырып жүргізіледі;

      6) негізгі қорғалатын ережелер бойынша ғылыми-зерттеу (әдістемелік, практикалық) бөлімдерді қамтиды.

      Бейіні бойынша доктор бағдарламасы бойынша білім алушының ДЭЗЖ қойылатын талаптар:

      1) докторлық диссертация қорғалатын білім беру бағдарламасының негізгі мәселелеріне сәйкес келеді;

      2) өзектілігі, ғылыми жаңалығы және практикалық маңыздылығы;

      3) ғылымның, технологияның және өндірістің қазіргі заманғы жетістіктеріне негізделіп, интеграцияланған, функционалдық сипаттағы басқару мәселелеріне арналған нақты практикалық ұсыныстарды, тәуелсіз шешімдерді қамтиды;

      4) озық ақпараттық технологияларды қолдану арқылы жүзеге асырылады;

      5) негізгі қорғалатын ережелер бойынша эксперименттік-зерттеу (әдістемелік, практикалық) бөлімдерден тұрады.

      63. Оқу жылы аяқталғаннан кейін жыл сайын докторант жеке жұмыс жоспарын орындау бойынша академиялық аттестаттаудан өтеді.

      64. Докторлық диссертация ДҒЗЖ кезеңінде жүргізіледі.

      ДҒЗЖ қорытынды нәтижесі докторлық диссертация болып табылады.

      65. Докторлық диссертацияны басқару үшін докторантқа оқуға қабылданғаннан кейін екі ай ішінде № 391 бұйрықтың біліктілік талаптарына сәйкес ғылыми басшылық тағайындалады.

      Ғылыми басшылық алқалы басқару органының (Ғылыми кеңес, Академиялық кеңес, Сенат) шешімі негізінде ЖЖОКБҰ ректорының бұйрығымен бекітіледі.

      66. Ғылыми консультанттар докторлық диссертацияның орындалуына және академиялық адалдық принциптерінің сақталуына және диссертациялық жұмыстың қорғауға уақытылы ұсынылуын қамтамасыз етеді.

      67. Докторлық диссертация тақырыбы бірінші семестр ішінде анықталады және ғылыми кеңестің шешімімен бекітіледі.

      68. Диссертациялық зерттеудің мазмұны ұлттық басымдықтарды, мемлекеттік бағдарламаларды, іргелі немесе қолданбалы зерттеулер бағдарламаларын іске асыруға бағытталған.

      69. Докторанттың ғылыми зерттеулерінің негізгі нәтижелері "Дәрежелер беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 бұйрығына (бұдан әрі - № 127 Бұйрық) сәйкес ғылыми, ғылыми-талдамалық және ғылыми-практикалық басылымдарда жарияланады.

      70. Докторантураның білім беру бағдарламалары модульдік оқыту принципі бойынша құрылады.

      71. Қорытынды аттестаттау докторантураның білім беру бағдарламасының жалпы көлемінде 12 академиялық кредитті құрайды және докторлық диссертация жазу және қорғау нысанында өткізіледі.

      Докторлық диссертация мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың ұлттық орталығы жүзеге асыратын басқа авторлардың мәтінінен алынған мәтінді табу тұрғысынан тексеруден өтеді.

      72. Қорытынды аттестаттаудың мақсаты докторанттың ғылыми-теориялық және зерттеу-талдау деңгейін, қалыптасқан кәсіби және басқарушылық құзыреттерін, кәсіби міндеттерді өз бетінше орындауға дайындығын және оның дайындығының кәсіби стандарт пен докторантураның білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкестігін бағалау болып табылады.

      73. Үздіксіз жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім берудің білім беру бағдарламасы білім алушылардың резидентура талаптарына сәйкес барлық талап етілетін құзыреттерді меңгеруін көздеуі, сондай-ақ бейіндік докторантураның білім беру бағдарламасының құрылымына сәйкес 45 кредит көлемінде теориялық оқытуды қамтуы тиіс. Білім алушыларға ДЭЗЖ резидентура бағдарламасы бойынша оқу кезінде жүзеге асырылады. Білім алушының жеке жұмыс жоспарында ғылыми ұйымдарда және (немесе) тиісті салалардағы немесе қызмет аясындағы ұйымдарда кемінде 15 кредит көлемінде, оның ішінде шетелде міндетті түрде ғылыми тағылымдамадан өту көзделуі тиіс.

3-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың оқу жүктемесінің көлеміне қойылатын талаптар

1-параграф Резидентурада денсаулық сақтау саласындағы жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың оқу жүктемесінің көлеміне қойылатын талаптар

      74. Бір оқу жылының толық оқу жүктемесі бір оқу жылы ішінде кемінде 70 академиялық кредитке (2100 академиялық сағат) сәйкес келеді. Бір академиялық кредит 30 академиялық сағатқа тең. Оқу жылында аралық аттестаттаумен (немесе бітіру курсында қорытынды аттестаттаумен) аяқталатын екі академиялық кезең көзделеді. Бітіруші курсты қоспағанда, білім алушыларға жалпы ұзақтығы кемінде 7 аптаны құрайтын демалыс беріледі.

      75. Резидентурада даярлау аудиториялық жұмысты, клиникалық тәлімгердің басшылығымен дербес клиникалық жұмысты және білім алушының өзіндік жұмысын (бұдан әрі – СӨЖ) қамтиды. Теориялық даярлық көлемі оқу бағдарламасы көлемінің 20% - ынан аспайды.

2-параграф Магистратурада денсаулық сақтау саласындағы жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың оқу жүктемесінің көлеміне қойылатын талаптар

      76. Оқу жүктемесі магистрантқа оқу пәнін, модульді немесе магистратураның барлық білім беру бағдарламасын зерделеу үшін талап етілетін және магистратураның білім беру бағдарламасында белгіленген оқу нәтижелеріне қол жеткізу үшін қажетті уақытпен өлшенеді.

      77. Оқу жүктемесі магистранттың барлық оқу қызметін – дәрістерді, семинарларды, топтық сабақтарды, топтық жаттығуларды, практикалық сабақтарды, курстық жұмыстарды (жобаларды), практикалық және зертханалық жұмысты, практиканы, ғылыми немесе кәсіптік тағылымдаманы, ғылыми-зерттеу жұмысын, магистрлік диссертацияны (жобаны) орындауды, дербес жұмысты, оның ішінде оқытушының жетекшілігімен орындалатын жұмысты қамтиды.

      78. Магистрант ғылыми жетекшінің басшылығымен жасалатын жеке жұмыс жоспары негізінде оқиды.

      79. Магистранттың жеке жұмыс жоспары оқудың барлық кезеңіне құрастырылады және мынадай бөлімдерден тұрады:

      1) ЖОЖ (қажет болған жағдайда жыл сайын нақтыланады);

      2) ғылыми-зерттеу жұмысы (тақырыбы, зерттеу бағыты, есептілік мерзімі мен нысаны);

      3) практика (бағдарлама, база, есептілік мерзімі мен нысаны);

      4) магистрлік диссертацияның (магистрлік жобаның) негіздемесі мен құрылымы бар тақырыбы;

      5) магистрлік диссертацияны (магистрлік жобаны) орындау жоспары;

      6) ғылыми жарияланымдар, тағылымдамалар жоспары.

      80. Магистранттың оқу жүктемесін айқындау кезінде оқу жылы нысанын ЖЖОКБҰ дербес айқындайтын академиялық кезеңдерден тұрады (семестр – 15 апта, триместр – 10 апта, тоқсан – 7-8 апта), қорытынды аттестаттау кезеңін (бітіру курсында) есепке алғанда.

      81. Бір оқу жылының толық оқу жүктемесі кемінде 60 академиялық кредитке сәйкес келеді және бір оқу жылында кемінде 1800 академиялық сағатқа сәйкес келеді. Бұл ретте бір семестр ішінде білім алушы кемінде 30 академиялық кредитті меңгереді.

      82. Бір академиялық кредит 30 академиялық сағатқа сәйкес келеді.

      83. Магистранттың семестр ішінде академиялық кредиттердің аз немесе көп санын игеруіне жол беріледі. Магистранттардың жекелеген санаттары үшін оқыту нысаны мен технологиясына байланысты оқу нәтижелеріне қол жеткізудің нақты уақыты ерекшеленеді және оны ЖЖОКБҰ дербес есептейді.

      Пәнді бірнеше академиялық кезең ішінде игеруге жол беріледі.

      84. Магистратура бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаудың негізгі өлшемі білім алушылардың игеруі болып табылады:

      1) ғылыми-педагогикалық магистратурада магистранттың оқу және ғылыми қызметінің барлық түрлерін қоса алғанда, бүкіл оқу кезеңінде кемінде 120 академиялық кредит;

      2) бейіндік магистратурада оқу мерзімі 1 жыл 60 академиялық кредит және оқу мерзімі 1,5 жыл 90 академиялық кредит беріледі.

      3) "Медицина", "Педиатрия" үздіксіз интеграцияланған білім беру бағдарламалары бойынша – кемінде 360 академиялық кредит; "Стоматология" – кемінде 300 академиялық кредит.

3-параграф Докторантурада денсаулық сақтау саласындағы жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың оқу жүктемесінің көлеміне қойылатын талаптар

      85. Оқу жүктемесі докторантқа оқу пәнді, модульді немесе докторантураның бүкіл білім беру бағдарламасын оқуға кететін уақытпен өлшенеді және докторантураның білім беру бағдарламасында белгіленген оқу нәтижелеріне жету үшін қажет.

      86. Оқу жүктемесі докторанттың барлық оқу қызметін – дәрістерді, семинарларды, топтық сабақтарды, практикалық және зертханалық жұмысты, өндірістегі практиканы, ғылыми немесе кәсіптік тағылымдаманы, ғылыми-зерттеу жұмысын (эксперименттік-зерттеу жұмысын), докторлық диссертацияны жазу мен қорғауды, дербес жұмысты, оның ішінде оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін жұмысты қамтиды.

      87. Докторант ғылыми кеңесшілердің басшылығымен жасалатын жеке жұмыс жоспары негізінде оқиды.

      88. Докторанттың жеке жұмыс жоспары оқудың барлық кезеңіне құрастырылады және келесі бөлімдерден тұрады:

      1) ЖОЖ (қажет болған жағдайда жыл сайын нақтылануы мүмкін);

      2) ғылыми-зерттеу, эксперименттік-зерттеу жұмысы (тақырыбы, зерттеу бағыты, мерзімі және есептілік нысаны);

      3) практика (бағдарлама, база, есептілік мерзімі мен нысаны);

      4) докторлық диссертацияның негіздемесі мен құрылымы бар тақырыбы;

      5) докторлық диссертацияны орындау жоспары;

      6) ғылыми жарияланымдар мен тағылымдамалардың жоспары, оның ішінде шетелдік.

      89. Докторанттың оқу жүктемесін айқындау кезінде оқу жылы нысанын Ұйым дербес айқындайтын академиялық кезеңдерден тұрады (семестр – 15 апта, триместр – 10 апта, тоқсан – 7-8 апта), қорытынды аттестаттау кезеңін (бітіру курсында) есепке алғанда.

      90. Бір оқу жылының толық оқу жүктемесі 60 академиялық кредитке сәйкес келеді және бір оқу жылында 1800 академиялық сағатқа сәйкес келеді. Бұл ретте бір семестр ішінде докторант 30 академиялық кредитті меңгереді.

      91. Бір академиялық несие 30 академиялық сағатқа сәйкес келеді.

      92. Осы стандарттың 96 және 97-тармақтарында көрсетілген оқу жүктемесі үлгілік оқу жүктемесін білдіреді. Докторанттың семестр ішінде академиялық кредиттердің аз немесе көп санын меңгеруіне жол беріледі. Докторанттардың жекелеген санаттары үшін оқыту нысаны мен технологиясына байланысты оқу нәтижелеріне қол жеткізудің нақты уақыты ерекшеленуі мүмкін және оны ЖЖОКБҰ дербес есептейді.

      93. Философия докторларын (PhD) (бейіні бойынша доктор) даярлау бойынша білім беру процесі аяқталуының негізгі өлшемшарты докторанттың оқу және ғылыми қызметтің барлық түрлерін қоса алғанда, кемінде 180 академиялық кредитті игеруі болып табылады.

      Резидентура және клиникалық бейіндегі докторантура бағдарламаларын қамтитын үздіксіз жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім беру бағдарламасы резидентураның үлгілік оқу жоспарында белгіленген мерзімге қосымша кемінде 60 кредитті қамтуы тиіс.

      Докторантураның білім беру бағдарламасын мерзімінен бұрын меңгерген және диссертацияны сәтті қорғаған жағдайда докторантқа оқу мерзіміне қарамастан философия докторы (PhD) (бейін бойынша доктор) дәрежесі беріледі.

4-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар

1-параграф Резидентурада денсаулық сақтау саласындағы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар

      94. Резидент-дәрігерлердің даярлық деңгейіне қойылатын талаптар білім алушылардың қабілеттерін сипаттайтын оқыту нәтижелерінің негізінде айқындалады:

      1) пациентке жетекшілік жасау: медициналық көмек көрсетудің барлық деңгейлерінде дәлелді практика негізінде клиникалық диагнозды тұжырымдауға, емдеу жоспарын тағайындауға және оның тиімділігін бағалауға қабілетті;

      2) коммуникация және коллаборация: пациент үшін үздік нәтижелерге қол жеткізу мақсатында пациентпен, оның айналасымен, денсаулық сақтау мамандарымен тиімді өзара іс-қимыл жасауға қабілетті;

      3) Қауіпсіздік және сапа: медициналық көмектің қауіпсіздігі мен сапасының жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін тәуекелдерді бағалауға және неғұрлым тиімді әдістерді пайдалануға қабілетті;

      4) Қоғамдық денсаулық сақтау: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жүйесінің құқықтық және ұйымдастыру саласы шеңберінде өз мамандығы бойынша әрекет етуге, төтенше жағдайларда базалық көмек көрсетуге, ұлт денсаулығын нығайту саясатын жүзеге асыру үшін кәсіби емес командалар құрамында жұмыс істеуге қабілетті;

      5) зерттеулер: барабар зерттеу мәселелерін тұжырымдауға, кәсіби әдебиетті сыни бағалауға, өзінің күнделікті қызметінде халықаралық дерекқорларды тиімді пайдалануға, зерттеу командасының жұмысына қатысуға қабілетті;

      6) оқыту және дамыту: өз бетінше оқуға және кәсіби команданың басқа мүшелерін оқытуға, пікірталастарға, конференцияларға және үздіксіз кәсіби дамудың өзге де нысандарына белсенді қатысуға қабілетті.

      95. Резидентурада даярлау таңдалған мамандық бойынша медициналық көмек көрсету деңгейіне сәйкес келетін резидентура базаларында тиісті клиникалық және практикалық тәжірибе алу арқылы клиника жағдайындағы практикалық жұмысты қамтиды.

      96. Резидентураның білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған және қорытынды аттестаттаудан табысты өткен адамдарға резидентураның тиісті мамандығы бойынша "дәрігер" біліктілігі беріледі және резидентураны бітіргені туралы куәлік тегін беріледі.

      97. Резидентураны бітіргені туралы куәлікті ЖЖОКБҰ, ҒЗИ/ҰО береді , қорытынды аттестаттау комиссиясының төрағасы, ЖЖОКБҰ, ҒЗИ/ҰО басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға қол қояды.

2-параграф Магистратурада денсаулық сақтау саласындағы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар

      98. Магистранттың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар жоғары білімнің екінші деңгейіндегі Дублиндік дескрипторлар (магистратура) негізінде айқындалады және меңгерілген, оқытудың қол жеткізілген нәтижелерінде көрсетілген құзыреттерді көрсетеді.

      Оқыту нәтижелері магистратураның бүкіл білім беру бағдарламасы деңгейінде де, жеке модульдер немесе оқу пәні деңгейінде де тұжырымдалады.

      99. Дескрипторлар білім алушының қабілеттерін сипаттайтын оқыту нәтижелерін көрсетеді:

      1) денсаулық сақтау саласындағы зерттеулердің пәнаралық сипатын білетіндігін және түсінетіндігін көрсетеді;

      2) денсаулық сақтау саласындағы зерттеу, кәсіби және педагогикалық қызметте қолданбалы сипаттағы жаңа білім мен дағдыларды алуға қабілетті;

      3) ғылыми тәсілдер негізінде өз біліктілігінің шеңберінде денсаулық сақтау саласындағы мәселелерді шешуге қабілетті;

      4) ғылыми ақпаратты денсаулық сақтау саласын дамыту және өз біліктілігі шеңберінде жаңа тәсілдерді енгізу үшін пайдаланады;

      5) ақпаратты, идеяларды, нәтижелерді, проблемалар мен шешімдерді денсаулық сақтау саласындағы біліктілік саласындағы кәсіпқойларға да, мамандарға да нақты және біркелкі жеткізеді;

      6) ғылым мен практиканың қазіргі заманғы жетістіктерін негізге ала отырып, өзінің денсаулық сақтау саласындағы біліктілік саласындағы кәсіптік қызметін жоспарлайды;

      7) кәсіби өсумен айналысады, өзін-өзі талдау дағдыларын, жоғары білім деңгейінде оқыту тәжірибесін көрсетеді.

      100. Магистратураның білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған және қорытынды аттестаттаудан табысты өткен адамдарға "Білім беру бағдарламасының коды және атауы" білім беру бағдарламасы бойынша "Медицина ғылымдарының магистрі" немесе "Денсаулық сақтау магистрі" дәрежесі және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом қосымшасымен (транскрипт) тегін беріледі.

      Үздіксіз интеграцияланған медициналық білім беру бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаған және қорытынды аттестаттаудан сәтті өткен адамдарға "Медицина магистрі", "Медициналық-профилактикалық іс" білім беру бағдарламасының түлектері үшін – "денсаулық сақтау магистрі" дәрежесі және дипломға қосымша (транскрипт) және (немесе) жалпыеуропалық қосымшасы (Diploma Supplement (диплом саплэмент) бар жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом, "Дәрігер" біліктілігі, "Медициналық-профилактикалық іс" білім беру бағдарламасының түлектері үшін – "Дәрігер-гигиенист, эпидемиолог" біліктілігі берілген интернатураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

      Ескерту. 100-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 24.05.2023 № 86 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      101. ЖЖОКБҰ бітірушіге дипломға жалпыеуропалық қосымшаны (Diploma Supplement (диплом саплэмент) тегін береді.

3-параграф Докторантурада денсаулық сақтау саласындағы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар

      102. Докторанттың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар жоғары білімнің үшінші деңгейіндегі (докторантура) Дублиндік дескрипторлар негізінде айқындалады және меңгерілген, оқытудың қол жеткізілген нәтижелерінде көрсетілген құзыреттерді көрсетеді.

      103. Еуропалық жоғары білім кеңістігінің жан-жақты қамтылған біліктілік шеңбері шеңберіндегі үшінші деңгейдегі дескрипторлар білім алушының қабілеттерін сипаттайтын оқыту нәтижелерін көрсетеді:

      1) өз мамандығы бойынша денсаулық сақтау саласындағы жүйелі түсінікті көрсетеді, осы салада қолданылатын дағдылар мен зерттеу әдістеріне ие;

      2) денсаулық сақтаудың алдыңғы шебінде тұрған жаңа күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу үшін арнайы білімді қолданады;

      3) тәуелсіз зерттеулер жүргізеді және ғылыми нәтижеге жұмыс істейді, денсаулық сақтау саласында жаңа технологиялардың пайда болуына әкелетін жаңа идеялар мен жобаларды әзірлеуге тұрақты қызығушылық танытады;

      4) кәсіби пікірталастарға ауызша немесе жазбаша түрде қатысады, зерттеу нәтижелерін халықаралық академиялық басылымдарда жариялайды;

      5) идеяларды қалыптастырады, инновациялық қызметтің нәтижелерін болжайды, білімге негізделген қоғамның технологиялық, әлеуметтік немесе мәдени дамуының академиялық және кәсіби контекстінде ілгерілеуге ықпал етеді;

      6) көптеген өзара байланысты факторлармен байланысты мәселелерді шешуді талап ететін жаңа контексте еңбек және оқу қызметінде көшбасшылық қасиеттерді, инновациялылықты және дербестікті көрсетеді;

      7) өз құзыреті саласындағы тақырып бойынша мәртебесі бойынша тең, кең ғылыми қоғамдастықпен және қоғаммен қарым-қатынас жасайды;

      8) өзін-өзі талдау дағдыларын, өмір бойы оқуға ұмтылысын және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейінде оқыту тәжірибесін көрсетеді.

      104. Докторантураның білім беру бағдарламасын меңгерген және сараптама нәтижелері бойынша ерекше мәртебесі бар ЖЖОКБҰ диссертациялық кеңестерінің немесе Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің оң шешімімен докторлық диссертациясын қорғаған тұлғаларға философия докторы (PhD) немесе бейіні бойынша доктор дәрежесі беріледі және "Дәрежелерді беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 бұйрығына сәйкес диплом және оның қосымшасы (транскрипт) беріледі.

      105. PhD докторы дәрежесін алған тұлғалар ғылыми білімді тереңдету, мамандандырылған тақырып бойынша ғылыми және қолданбалы міндеттерді шешу үшін докторлықтан кейінгі бағдарламаны орындайды немесе ЖЖОКБҰтаңдаған жетекші ғалымның жетекшілігімен ғылыми зерттеулер жүргізеді.

      Бейінді докторантураның түлегі педагогикалық бейіндегі пәндер циклін меңгерген және педагогикалық практикадан өткен жағдайларда ғана ғылыми және педагогикалық қызметпен айналысады.Бұл цикл қосымша академиялық кезең ішінде меңгеріледі (егер докторантураның білім беру бағдарламасында көзделмесе), оны аяқтағаннан кейін оған негізгі дипломға тиісті куәлік беріледі.

      106. Докторантураның білім беру бағдарламасының теориялық оқудың толық курсын меңгерген, бірақ ДҒЗЖ (ДЭЗЖ) орындамаған докторантқа ДҒЗЖ (ДЭЗЖ) академиялық кредиттерін қайта игеруге және кейінгі жылдары диссертацияны ақылы негізде қорғауға мүмкіндік беріледі.

      Докторантураның білім беру бағдарламасының теориялық оқудың толық курсын меңгерген, ДҒЗЖ (ДЭЗЖ) орындаған, бірақ докторлық диссертацияны қорғамаған докторантқа оқу нәтижелері мен академиялық кредиттер беріліп, диссертацияны бітіргеннен кейін бір жыл ішінде тегін негізде, ал кейінгі жылдары кемінде 4 академиялық кредит көлемінде ақылы негізде қорғауға мүмкіндік беріледі.

      Бұл ретте бітіргеннен кейін 3 жыл өткен соң докторант ақылы негізде диссертациялық зерттеудің (research proposal) ғылыми негіздемесі қайта бекітілгеннен кейін ғана қорғауға жіберіледі.

5-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың оқу мерзімдеріне қойылатын талаптар

1-параграф Резидентурада денсаулық сақтау саласындағы жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың оқу мерзімдеріне қойылатын талаптар

      107. Резидентурада оқу мерзімі үлгілік оқу жоспарларына сәйкес игерілген академиялық кредиттер көлемімен айқындалады. Академиялық кредиттердің белгіленген көлемін игеру және біліктілікті беру үшін күтілетін оқу нәтижелеріне қол жеткізу кезінде резидентураның тиісті мамандығы бойынша дәрігер - резидентураның білім беру бағдарламасы осы стандартқа қосымшада ұсынылған резидентураның медициналық мамандықтары бойынша оқу бағдарламасының құрылымына сәйкес толық игерілді деп есептеледі

2-параграф Магистратурада денсаулық сақтау саласындағы жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың оқу мерзімдеріне қойылатын талаптар

      108. Магистратурада оқу мерзімі игерілген академиялық кредиттердің көлемімен айқындалады. Академиялық кредиттердің белгіленген көлемін игеру және магистр дәрежесін алу үшін күтілетін оқу нәтижелеріне қол жеткізу кезінде магистратураның білім беру бағдарламасы толық игерілген болып есептеледі.

      109. Магистратурада кадрлар даярлау жоғары білімнің білім беру бағдарламалары негізінде екі бағыт бойынша жүзеге асырылады:

      1) оқу мерзімі екі жылдан кем емес ғылыми -педагогикалық;

      2) оқу мерзімі бір жылдан кем емес бейіндік.

3-параграф Докторантурада денсаулық сақтау саласындағы жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың оқу мерзімдеріне қойылатын талаптар

      110. Докторантурада оқу мерзімі игерілген академиялық кредиттердің көлемімен айқындалады. Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін немесе бейіні бойынша академиялық кредиттердің белгіленген көлемін игеру және күтілетін оқу нәтижелеріне қол жеткізу кезінде докторантураның білім беру бағдарламасы толық игерілді деп есептеледі.

      111. Докторантурада кадрлар даярлау кемінде үш жыл оқу мерзімімен магистратураның және резидентураның білім беру бағдарламалары базасында жүзеге асырылады.

  Жоғары оқу орнынан
кейінгі білім берудің
мемлекеттік жалпыға
міндетті стандартына
қосымша

Резидентураның медициналық мамандықтары бойынша оқу бағдарламасының моделі

Пәндер мен қызмет түрлерінің атауы

Академиялық сағаттардың (кредиттердің) көлемі

2 жыл оқу

3 жыл оқу

4 жыл оқу

1

2

3

4

5

1

Бейіндеуші пәндер циклі

4020/134

6060/202

8100/270

1)

Міндетті компонент

3900/132

5820/19

7740/258

2)

Таңдау компоненті

120/4

240/8

360/12

2

Аралық аттестаттау

60/2

180/4

240/8

3

Қорытынды аттестаттау

60/2

60/2

60/2


Жиыны

4200/140

6300/210

8400/280

      Ескертпе:

      * Аралық және қорытынды аттестаттауға бөлінетін академиялық сағаттардың (кредиттердің) саны жалпы еңбек сыйымдылығына кіреді.

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2022 жылғы 4 шілдедегі
№ ҚР ДСМ-63 Бұйрыққа
5-қосымша

Денсаулық сақтау саласындағы күші жойылған кейбір бұйрықтардың тізбесі

      1. "Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарды және үлгілік кәсіптік оқу бағдарламаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 шілдедегі № 647 бұйрығы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік Тіркеу тізілімінде № 12007 болып тіркелген).

      2. "Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарды және үлгілік кәсіптік оқу бағдарламаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 шілдедегі № 647 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 29 шілдедегі № 661 бұйрығы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік Тіркеу тізілімінде № 14246 болып тіркелген).

      3. "Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарды және үлгілік кәсіптік оқу бағдарламаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 шілдедегі № 647 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 29 маусымдағы № 471 бұйрығы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік Тіркеу тізілімінде № 15362 болып тіркелген).

      4. "Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарды және үлгілік кәсіптік оқу бағдарламаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 шілдедегі № 647 бұйрығына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 17 шілдедегі № 530 бұйрығы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік Тіркеу тізілімінде № 15382 болып тіркелген).

      5. "Медицина және фармацевтика кадрларының біліктілігін арттыру мен қайта даярлаудың үлгілік бағдарламаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 14 сәуірдегі № 165 бұйрығына және"Медицина және фармацевтика кадрларының біліктілігін арттырудың және оларды қайта даярлаудың үлгілік бағдарламаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 шілдедегі № 647 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 11 қазандағы № ҚР ДСМ-26 2 тармағы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік Тіркеу тізілімінде № 17684 болып тіркелген).

      6. "Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарды және үлгілік кәсіптік оқу бағдарламаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 шілдедегі № 647 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 ақпандағы № ҚР ДСМ-12/2020 бұйрығы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік Тіркеу тізілімінде № 20071 болып тіркелген).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады