Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шілдедегі N 573 Заңы.

      МАЗМҰНЫ

      Осы Заң Қазақстан Республикасында кредиттiк тарихты қалыптастырудың құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық негiздерін, кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесiне қатысушылардың құқықтық жағдайын айқындайды, кредиттiк бюроларды құруға, олардың қызметін жүзеге асыруға және тоқтатуға байланысты қоғамдық қатынастарды, осы саладағы мемлекеттiк реттеу, бақылау мен қадағалау ерекшелiктерiн реттейдi.

1-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) ақпарат - кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесінің қатысушылары беретін, қажет болған жағдайда электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылатын, электрондық және қағаз жеткізгіштердегі кредиттік тарих субъектілеріне қатысты мәліметтер;

      2) ақпарат беру туралы шарт- осы Заңда көзделген талаптарда және тәртіппен кредиттік бюро мен ақпарат беруші арасында жасалатын шарт;

      3) ақпарат беруші - кредиттік бюроға ақпарат беруші жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға;

      4) ақпарат берушінің кредиттік тарихтың деректер базасын жасауға және қорғауға қатысу жөніндегі қызметі - ақпарат берушінің осы Заңның талаптарына сәйкес кредиттік тарих субъектілерінен алынған мәліметтерді ресімдеу (өңдеу), сақтау және кредиттік бюроларға беру жөніндегі іс-әрекеттері;

      5) жазбаша нұсқама – уәкілетті органның кредиттік бюроға, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымға, коллекторлық агенттікке қолданатын ықпал ету шарасы;

      6) кредиттік бюро - кредиттік тарихты қалыптастыруды, кредиттік есептер беруді және өзге де қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын ұйым;

      7) кредиттік есеп - кредиттік тарихта қамтылған ақпаратты толық немесе ішінара беру нысаны;

      8) кредиттік есептерді алу туралы шарт - осы Заңмен көзделген талаптарда және тәртіппен кредиттік бюро мен кредиттік есептерді алушы арасында жасалатын шарт;

      9) кредиттік есепті алушы - кредиттік есепті алуға құқығы бар тұлға;

      10) кредиттік есепті беру - кредиттік бюроның кредиттік тарихта қамтылған ақпаратты беру жөніндегі қызметі;

      10-1) кредиттік скоринг – сапа мен сан сипаттамаларына негізделген математикалық және (немесе) статистикалық модельдің көмегімен есептелетін, кредиттік тарих субъектісінің кредит өтеу қабілетін және қарыз шарттары бойынша міндеттемелерін орындау ықтималдығын, күтілетін кредиттік шығасыларды бағалау;

      11) кредиттік тарих - кредиттік тарих субъектісі туралы ақпарат жиынтығы;

      12) кредиттік тарих субъектісі - өздеріне қатысты кредиттік тарих қалыптастырылатын жеке немесе заңды тұлға;

      13) кредиттік тарих субъектісінің келісімі - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес ресімделетін, кредиттік тарих субъектісінің осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 1), 2) және 4) тармақшаларында көрсетілген ақпарат берушілерге өзі туралы ақпаратты кредиттік бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) беруге арналған рұқсаты не кредиттік тарих субъектісінің кредиттік бюродан өзі туралы кредиттік есепті басқа тұлғаларға беруге арналған рұқсаты;

      13-1) кредиттік тарих субъектісі туралы теріс ақпарат – заңды тұлға болып табылатын кредиттік тарих субъектісінің сот шешімімен таратылуы туралы немесе кредиттік тарих субъектісінің күнтізбелік тоқсан күннен асатын мерзімі өтіп кеткен берешегінің болуы туралы мәліметтерді қамтитын, кредиттік тарих субъектісі туралы кредиттік есептің қысқаша нысаны;

      14) кредиттік тарихты қалыптастыру - кредиттік бюро осы Заңға сәйкес ақпарат берушілерден алған ақпаратқа қатысты жүзеге асыратын, оны сақтау, құпиялылығын қамтамасыз ету, мониторинг жасау, нақтылау және жаңарту жөніндегі іс-әрекет немесе іс-әрекеттер жиынтығы;

      15) кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесінің қатысушылары - кредиттік тарих субъектілері, ақпарат берушілер, кредиттік бюролар, кредиттік есептерді алушылар;

      16) кредиттік тарихтың деректер базасы - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келетін ақпараттық жүйелерге және ақпараттық процестерге негізделген кредиттік бюроның электрондық ақпараттық ресурстары;

      16-1) өтініш беруші – кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат және кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі туралы актіні (бұдан әрі – рұқсат) алу мақсатында уәкілетті органға құжаттар ұсынған заңды тұлға;

      17) уәкілетті орган - қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

      18) шартты және ықтимал міндеттемелер - өтелмеген аккредитивтер, шығарылған немесе расталған кепілдіктер, вексельдер және кепілдемелер.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2007.07.27 N 317 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.10.23 N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.05 N 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 419-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 422-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 06.05.2017 № 63-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 168-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.06.2020 № 352-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңдары

      1. Қазақстан Республикасының кредиттiк бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінен, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.

      2. Осы Заң кредиттiк тарихты қалыптастыру және кредиттік есептер беру, кредиттiк бюроларды құру, олардың жұмыс iстеуi және қызметiн тоқтатуы, ақпарат берушiлердiң кредиттiк тарихтың деректер базасын құру мен қорғауға қатысу жөнiндегi қызметін жүзеге асыру кезiнде туындайтын қатынастарға қолданылады. Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерi қолданылатын салаға жататын қатынастар осы Заңда реттелмеген қатынастар бөлігінде сол актілермен реттеледi.

      2-1. Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес енгізілген ерекше реттеу режимі шеңберінде қызметін жүзеге асыратын кредиттік бюроларға және өзге заңды тұлғаларға осы Заңның және уәкілетті органның, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осы Заңға сәйкес қабылданатын нормативтік құқықтық актілерінің нормалары ерекше реттеу режимінің шарттарында көзделген шектерде қолданылады.

      2-2. Осы Заңның банктерге қатысты қолданылатын ережелері Қазақстан Республикасының аумағында ашылған Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдарына қолданылады.

      3. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзге ережелер белгiленсе, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

      Ескерту. 2-бапқа өзгерістер енгізілді – ҚР 02.07.2018 № 168-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.01.2021 № 399-VI (16.12.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-бап. Кредиттік тарихты қалыптастыру және ақпаратты пайдалану принциптері

      Кредиттiк тарихты қалыптастыру және ақпаратты пайдалану мына принциптер ескерiле отырып жүзеге асырылады:

      1) осы Заңның 25-бабының 4-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, кредиттік тарих субъектісінің осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 1), 2) және 4) тармақшаларында көрсетілген ақпарат берушілерге өзі туралы ақпаратты кредиттік бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) беруге келісімінің не кредиттік тарих субъектісінің кредиттік бюродан өзі туралы кредиттік есепті басқа тұлғаларға беруге келісімінің болуы;

      2) барлық кредиттiк тарих субъектілерiнiң теңдігі;

      3) ақпаратты, кредиттiк тарихтың деректер базасын және ақпараттық жүйенi мақсатты пайдалану;

      4) ақпараттың құпиялылығы;

      5) кредиттiк тарихтың деректер базасын және тиiстi ақпараттық жүйелердi қорғауды қамтамасыз ету;

      6) азаматтардың жеке өмiрiне қол сұғылмауы, азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн қорғау;

      7) кредиттік тарихтың деректер базасын қалыптастырудың дұрыстығы мен өзектілігі.

      Ескерту. 3-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.07.27 N 317 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.06.2020 № 352-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-тарау. Кредиттік бюролардың қызметі және кредиттік тарихты қалыптастыру саласындағы мемлекеттік реттеу, бақылау мен қадағалау

4-бап. Кредиттік бюролардың қызметін реттеуді, бақылауды және қадағалауды, ақпарат берушiлер мен кредиттік есептерді алушылардың қызметін бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар

      1. Кредиттік бюролардың қызметін және кредиттік тарихты қалыптастыруды мемлекеттік реттеу мен қадағалауды уәкілетті орган жүзеге асырады.

      Осы мақсатта уәкілетті орган жеке және заңды тұлғалардан, оның ішінде кредиттік бюролардан өзінің қадағалау функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты алуға құқылы, бұл ретте, осы тармақта көзделген жағдайларды қоспағанда, алынған мәліметтер жариялауға жатпайды.

      Уәкілетті орган кредиттік тарихтың дерекқорындағы ақпараттың толық болуын қамтамасыз ету мақсатында мемлекет қатысатын кредиттік бюроға ақпарат ұсынуға құқылы.

      Уәкілетті органның қызметкерлері өздерінің қадағалау функцияларын жүзеге асыру барысында алған қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын мәліметтерді жариялағаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

      2. Уәкiлеттi органның құзыретiне:

      1) осы Заңға сәйкес кредиттiк бюролардың қызметi мәселелерi бойынша нормативтiк құқықтық актiлер қабылдау;

      2) осы Заңда көзделген жағдайды қоспағанда, рұқсаттар беру;

      3) Қазақстан Республикасының кредиттiк бюролар және кредиттiк тарихты қалыптастыру туралы заңдарының сақталу мәселелерi бойынша кредиттік бюролар қызметiне тексерулер жүргiзу;

      4) Қазақстан Республикасының кредиттiк бюролар және кредиттiк тарихты қалыптастыру туралы заңдарының анықталған бұзушылықтарын жою туралы кредиттiк бюроларға, банктерге, банктік қарыз операцияларын жүргізуге лицензиясы бар заңды тұлғаларға (бұдан әрі - банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар), сондай-ақ белгіленген мерзімдерде ақпарат берілмеген жағдайда жазбаша ұйғарымдар жiберу;

      5) кредиттiк бюроларға және олардың лауазымды адамдарына санкциялар қолдану;

      6) кредиттiк бюролардың қызметiне, соның iшiнде кредиттiк тарихты қалыптастыруға байланысты мәселелер бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау;

      7) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру жатады.

      3. Алып тасталды - ҚР 27.04.2015 № 311-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Ескерту. 4-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2006.01.31 № 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.07.27 № 317 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2008.10.23 № 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.02.10 № 406-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.12.28 № 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.04.2015 № 311-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-бап. Уәкілетті органның және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерді қабылдау жөніндегі өкiлеттiктерi

      Ескерту. 5-бап жаңа редакцияда - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Уәкiлеттi орган кредиттік бюролардың қызметi, кредиттік тарихтарды қалыптастыру және оларды пайдалану мәселелерi бойынша мынадай:

      1) ақпарат берушiлердiң кредиттiк бюроларға ақпарат беру тәртiбiнiң шарттары мен ең төмен талаптары туралы (осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 1), 2), 3) және 3-1) тармақшаларында көрсетiлген ақпарат берушiлер үшiн);

      2) кредиттік тарих субъектілерінің осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 1), 2) және 4) тармақшаларында көрсетілген ақпарат берушілерге өздері туралы ақпаратты кредиттік бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) беруге келісімін ресімдеу, кредиттік бюродан өзі туралы кредиттік есепті басқа тұлғаларға беруге келісімді ресімдеу тәртібі туралы;

      3) кредиттiк есептi берудiң шарттары мен тәртiбi туралы;

      3-1) кредиттік бюроның кредиттік скорингті есептеу шарттары мен тәртібі туралы;

      4) осы Заңда көзделген жағдайды қоспағанда, рұқсат беру шарттары мен тәртiбi туралы;

      5) алып тасталды - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі);

      6) кредиттік бюролардың, осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген ақпарат берушілердің және осы Заңның 20-бабының 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көрсетілген кредиттік есептерді алушылардың қызметін ұйымдастыру кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптар туралы, сондай-ақ кредиттік бюролардың осы Заңның 27-бабы 2-тармағының 11) тармақшасына және 3-тармағының 9) тармақшасына сәйкес ақпаратты өзге берушілерге және кредиттік есептерді алушыларға қойылатын талаптар туралы нормативтік құқықтық актілерді қабылдайды.

      Есептіліктің тізбесі, нысандары, кредиттік бюроның оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсыну мерзімдері мен тәртібі уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

      Ескерту. 5-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.03.2016 № 479-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгерістер енгізілді - ҚР 27.02.2017 № 49-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 168-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.06.2020 № 352-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-тарау. Кредиттік бюроларды құру, олардың қызметін жүзеге асыру және тоқтату

6-бап. Кредиттiк бюролар

      1. Мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда, кредиттік бюролар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес құрылатын және жұмыс істейтін коммерциялық ұйымдар болып табылады.

      Акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі жалғыз мамандандырылған коммерциялық емес ұйым мемлекет қатысатын кредиттік бюро болып табылады.

      2. Алынып тасталды - ҚР 2007.07.27 N 317 Заңымен.

      3. Рұқсатты уәкілетті орган осы Заңда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен береді.

      Мемлекет қатысатын кредиттік бюроның қызметі уәкілетті органның рұқсат беру рәсіміне жатпайды.

      4. Кредиттік бюроның атауында "кредиттік бюро" деген сөздер немесе солардан туындайтын сөздер болуға тиіс.

      Ескерту. 6-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.07.27 N 317 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2008.10.23 N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.05 N 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.04.2015 № 311-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-бап. Кредиттік бюролар жүзеге асыратын қызмет түрлерi

      1. Кредиттiк бюролар қызметiнiң негiзгi түрлері кредиттік тарихты қалыптастыру және кредиттік есептер беру болып табылады.

      2. Кредиттік бюро қызметінің қосымша түрлеріне:

      1) кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесіне қатысушылардың қызметiн автоматтандыру үшiн пайдаланылатын мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етудi өткiзу;

      2) кредиттiк бюроның қызметiне қатысты арнаулы әдебиеттi және өзге де ақпараттық материалдарды өткiзу;

      3) кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесiне қатысушыларды ақпараттық қамтамасыз етуге байланысты консультациялық қызметтер көрсету;

      4) кредиттік тарих субъектілерінің кредиттік скорингін есептеу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді ұсыну;

      5) маркетингтік және статистикалық зерттеулер жатады.

      6) алып тасталды - ҚР 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2-1. Мемлекет қатысатын кредиттік бюро "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сақтандыру жөніндегі дерекқор қалыптастыруды және жүргізуді жүзеге асырады.

      2-2. Мемлекет қатысатын кредиттік бюро үшін кредиттік скорингті есептеу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді ұсыну негізгі қызмет түріне жатады және міндетті болып табылады.

      3. Кредиттiк бюролар осы бапта көзделмеген кәсіпкерлік қызмет түрлерiн жүзеге асыруға құқылы емес.

      Ескерту. 7-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.07.27 N 317 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.04.2015 № 311-V (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-1-бап. Кредиттік скоринг

      1. Кредиттік скорингті кредиттік бюро немесе осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында аталған ақпарат берушілер өзі дербес есептейді.

      Кредиттік бюро есептеген кредиттік скоринг туралы ақпарат беру тәртібін кредиттік бюро өзі дербес айқындайды.

      2. Осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында аталған ақпарат берушілер кредиттік бюроның кредиттік скорингін және (немесе) дербес есептеген кредиттік скорингтерді пайдалана отырып, кредиттік тарих субъектісінің кредит өтеу қабілетін бағалауды жүргізеді.

      Кредиттік бюролар мен осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында аталған ақпарат берушілер кредиттік тарих субъектілеріне және өзге де үшінші тұлғаларға кредиттік скорингті есептеудің, кредиттік скорингтерді ескере отырып, тәуекелдерді бағалаудың өз әдістемелерін ашуға міндетті емес.

      3. Кредиттік тарих субъектілері – жеке тұлғалар кредиттік скорингті қарыздар, микрокредиттер алғанға дейін және кредиттік тәуекелі бар қаржылық өнімдер мен көрсетілетін қызметтерді сатып алғанға дейін өзінің кредит өтеу қабілетінің деңгейін айқындау мақсатында пайдаланады.

      4. Уәкілетті орган қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау, қаржы жүйесінің тұрақтылығын және қаржылық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың тиісті деңгейін қамтамасыз ету бойынша өз міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін мемлекет қатысатын кредиттік бюродан кредиттік скоринг туралы ақпаратты сұратуға құқылы.

      Ескерту. 3-тарау 7-1-баппен толықтырылды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

8-бап. Кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз ету жөнінде кредиттiк бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптар

      Ескерту. 8-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 29.03.2016 № 479-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Кредиттiк бюролар өз қызметiнде мынадай ұйымдастыру, техникалық шаралардың және технологиялық талаптардың:

      1) ақпараттық жүйелерді, кредиттік тарихтың деректер базасын және өзге де құжаттарды қауiпсiз орналастыру мен пайдалануға арналған техникалық және өзге де үй-жайлардың болуы;

      2) кредиттік тарихтың деректер базасын орналастыруға арналған ақпараттық жүйелердi және аталған ақпараттық жүйелерді қорғау құралдарын қалыптастыру мен пайдалану кезiнде сертификатталған жабдықты және бағдарламалық қамтамасыз етудi қолдану;

      3) ақпарат берушiлермен және кредиттік есептердi алушылармен жасалатын шарттарда кредиттiк тарихтың деректер базасын жасау үшін пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді және аталған ақпараттық жүйелердi қорғау құралдарын қалыптастыру мен пайдалану кезiнде қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз етудi қорғау жөнiндегі ұйымдастырушылық, техникалық шараларды және технологиялық талаптарды бiрлесiп iске асырудың мiндеттілiгi туралы талаптардың болуын қамтамасыз ету талаптарының орындалуын қамтамасыз етуге;

      4) кредиттік тарих субъектісі ақпаратының резервтік көшірмелерін сақтау үшін кредиттік бюро орналасқан қаладан тысқары жердегі резервтік сервердің болуын қамтамасыз етуге міндетті.

      Ескерту. 8-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.10.23 N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

8-1-бап. Кредиттік бюроны құру тәртібі

      1. Кредиттік бюроны құру тәртібі мынадай кезеңдерден:

      1) рұқсат алудан;

      2) кредиттік тарихтардың деректер базасын басқару жүйесін өндірістік пайдалануға енгізуден тұрады.

      2. Рұқсат алу осы Заңның 9-бабына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Кредиттік тарихтардың деректер базасын басқару жүйесін өндірістік пайдалануға енгізу үшін кредиттік бюро мынадай іс-шараларды жүзеге асыруы:

      1) осы Заңның 18-бабының 1-тармағында көрсетілген ақпарат берушілердің біреуімен ақпарат беру туралы шарт жасасу;

      2) кредиттік тарихтарды қалыптастыру бойынша ақпараттық процесті ұйымдастыруы;

      3) өзімен ақпарат беру туралы шарт жасасқан ақпарат берушілермен осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көрсетілген ақпараттық процесті тестілеуден өткізуі қажет.

      4. Кредиттік бюроның қызметін жүзеге асыруға уәкілетті органның рұқсаты болған кезде ғана жол беріледі.

      5. Осы баптың талаптары мемлекет қатысатын кредиттік бюроға қолданылмайды.

      Ескерту. Заң 8-1-баппен толықтырылды - ҚР 2008.10.23 N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен; жаңа редакцияда - ҚР 29.03.2016 № 479-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

9-бап. Рұқсат алу үшін қажетті құжаттар және оларды қарау мерзімдері

      1. Өтініш беруші рұқсатты алу үшін уәкілетті органға мынадай құжаттарды:

      1) рұқсат беру туралы өтінішті;

      2) алып тасталды - ҚР 25.11.2019 № 272-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      3) белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеуден өткен құрылтай құжаттарының көшірмелерін ұсынуға міндетті.

      2. Уәкілетті орган рұқсат беру туралы өтінішті осы баптың 1-тармағында көзделген соңғы құжатты алған күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде қарауға тиіс.

      3. Алып тасталды - ҚР 25.11.2019 № 272-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      4. Кредиттік бюро рұқсат алуға берілген өтініште көрсетілген мекенжайы өзгерген, сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген құжаттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайларда, өзгерістер мен толықтыруларды уәкілетті органға олар енгізілген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде табыс етеді.

      5. Осы баптың талаптары мемлекет қатысатын кредиттік бюроға қолданылмайды.

      Ескерту. 9-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.03.2016 № 479-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

10-бaп Рұқсат беруден бас тарту

      Рұқсат беруден бас тарту:

      1) субъектілердің осы санаттары үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тыйым салынған белгілі бір қызмет түрі жүзеге асырылған;

      2) осы Заңның 8-бабында көзделген және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптар сақталмаған;

      3) егер өтініш берушіге қатысты оның осы қызмет түрімен айналысуына тыйым салатын заңды күшіне енген сот шешімі болған;

      4) кредиттік бюро уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген, кредиттік тарих дерекқорын жасау үшін пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді және көрсетілген ақпараттық жүйелерді қорғау құралдарын қалыптастыру және пайдалану кезінде қолданылатын бағдарламалық қамтылымды қорғау жөніндегі ұйымдастырушылық, техникалық шараларды және технологиялық талаптарды орындамаған жағдайларда жүргізіледі.

      Ескерту. 10-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.03.2016 № 479-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

11-бап. Жазбаша ұйғарым және санкциялар

      1. Қазақстан Республикасының кредиттiк бюролар және кредиттiк тарихты қалыптастыру туралы заңнамасы бұзылған жағдайда, уәкiлетті орган кредиттiк бюроға, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымға, коллекторлық агенттікке жазбаша нұсқама жiберуге құқылы.

      Анықталған бұзушылықтарды және (немесе) оларды жасауға ықпал еткен себептерді, сондай-ақ жағдайларды белгiленген мерзiмде жоюға бағытталған орындалуы міндетті түзету шараларын қолдануға және (немесе) анықталған бұзушылықтарды және (немесе) оларды жасауға ықпал еткен себептерді, сондай-ақ жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын (бұдан әрі – іс-шаралар жоспары) белгiленген мерзiмде ұсыну қажеттілігіне арналған кредиттік бюроға, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымға, коллекторлық агенттікке берілген нұсқау жазбаша нұсқама болып табылады.

      Жазбаша нұсқамада белгіленген мерзімде ұсынылған іс-шаралар жоспарында бұзушылықтардың, олардың туындауына алып келген себептердің сипаттамасы, жоспарланған іс-шаралар тізбесі, оларды жүзеге асыру мерзімдері, сондай-ақ жауапты лауазымды адамдар көрсетіледі.

      1-2. Уәкілетті органның жазбаша нұсқамасына шағым жасау Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Уәкілетті органның жазбаша нұсқамасына шағым жасау оның орындалуын тоқтата тұрмайды.

      1-3. Кредиттік бюро, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым, коллекторлық агенттік уәкілетті органды жазбаша нұсқамада көрсетілген шаралардың осы жазбаша нұсқамада көзделген мерзімде орындалғаны туралы хабардар етуге міндетті.

      Бұзушылықты іс-шаралар жоспарында не жазбаша нұсқамада белгіленген мерзімдерде кредиттік бюроға, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымға, коллекторлық агенттікке байланысты емес себептер бойынша жою мүмкіндігі болмаған жағдайда, іс-шаралар жоспарын не жазбаша нұсқаманы орындау мерзімін уәкілетті орган уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ұзартуы мүмкін.

      2. Уәкiлетті орган санкция ретінде:

      1) әкiмшілік айыппұл салу;

      2) рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру шараларын қолдануға құқылы;

      3) Алынып тасталды - ҚР 2007.07.27 N 317 Заңымен.

      3. Банк, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым Қазақтан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасын бұзған жағдайда, уәкілетті орган "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақтан Республикасының Заңына сәйкес қадағалап ден қою шараларын және санкцияларды қолданады.

      Ескерту. 11-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.01.12 N 222 (ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2007.07.27 N 317 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2012.11.26 N 57-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 422-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 06.05.2017 № 63-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 168-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.06.2020 № 351-VI (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

12-бап. Рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру

      1. Рұқсаттың қолданылуы мынадай негіздердің бірі бойынша:

      1) осы Заңның 8-бабында белгіленген талаптар сақталмаса;

      2) рұқсат беруге негіз болған құжаттардың шындыққа сәйкес келмеуі анықталса;

      3) уәкілетті органның Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихтарды қалыптастыру туралы заңнамасы талаптарын бұзушылықтарды жою туралы жазбаша нұсқамасы орындалмаса, алты айға дейінгі мерзімге тоқтатыла тұруы мүмкін.

      2. Рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру, бұрын жасалған шарттар бойынша ақпарат алу жөніндегі қызметті қоспағанда, оның қызметін жүзеге асыруға тыйым салуға алып келеді.

      3. Рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру туралы шешімде рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру негіздері мен мерзімі көрсетілуге тиіс.

      Мұндай шешім кредиттік бюроның атқарушы органының назарына жеткізілген күннен бастап рұқсаттың қолданылуы тоқтатыла тұрады деп есептеледі.

      Ескерту. 12-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.03.2016 № 479-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

13-бап. Рұқсаттан айыру

      Уәкілетті орган мынадай негіздердің бірі бойынша:

      1) уәкілетті орган рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұрған себеп жойылмаса;

      2) рұқсаттың қолданылуы соңғы он екі ай ішінде бірнеше мәрте (екі және одан да көп рет) тоқтатыла тұрса;

      3) кредиттік бюроға жүзеге асыруға рұқсаты бар қызмет түрiмен айналысуына сот тыйым салса;

      4) кредиттік бюроның кәсіпкерлік қызметі тоқтатылса;

      5) рұқсат алған кезде кредиттік бюро көрінеу жалған ақпарат берсе, кредиттік бюроны рұқсаттан айыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінеді.

      Соттың рұқсаттан айыру туралы шешім қабылдауы кредиттік бюроны таратуға алып келеді.

      Ескерту. 13-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.03.2016 № 479-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

14-бап. Кредиттiк бюроның құжаттары мен ақпаратын сақтау

      1. Кредиттік бюроның құжаттары мен ақпаратын, соның ішінде, кредиттік тарихтың деректер базасына енгiзiлетiн құжаттар мен ақпаратты сақтау тәртiбiн кредиттiк бюро айқындайды.

      2. Кредиттік бюро кредиттік тарих субъектісіне қатысты ақпараттың сақталуын ол туралы соңғы ақпарат алынған күннен кейін бес жыл бойы қамтамасыз етеді.

      Ескерту. 14-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2007.07.27 N 317 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі); 24.05.2021 № 43-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

15-бап. Кредиттік бюроларды қайта ұйымдастыру және тарату

      Кредиттік бюроларды қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Кредиттік бюроны қайта ұйымдастыру кезінде осы кредиттік бюроның кредиттік тарихтарының деректер базасы қосылу, бірігу, бөлініп шығу немесе қайта құрылу нәтижесінде құрылған құқық мирасқорына не тараптардың келісімі бойынша басқа кредиттік бюроға берілуге жатады. Кредиттік бюро бөлу нысанында қайта ұйымдастырылған кезде осы кредиттік бюроның кредиттік тарихтарының деректер базасы рұқсаты болған құқық мирасқорына немесе тараптардың келісімі бойынша басқа кредиттік бюроға берілуге жатады.

      Кредиттік бюроны тарату кезінде осы кредиттік бюроның кредиттік тарихтарының деректер базасы басқа кредиттік бюроға өтеулі негізде берілуге тиіс.

      Кредиттік бюроның кредиттік тарихтарының деректер базасында қамтылған ақпараттың құпиялылығын сақтауға қайта ұйымдастыру кезінде – кредиттік бюро мен оның құқық мирасқоры, тарату кезінде – сот немесе мүліктің меншік иесі тағайындаған тарату комиссиясы жауаптылықта болады.

      Қайта ұйымдастырылатын немесе таратылатын кредиттік бюроның кредиттік тарихтарының деректер базасын алуға құқық мирасқорының немесе басқа кредиттік бюролардың мүдделілігі болмаған жағдайда, ол мемлекет қатысатын кредиттік бюроға өтеусіз негізде берілуге жатады.

      Ескерту. 15-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.03.2016 № 479-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

4-тарау. Кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесіне қатысушылардың құқықтары мен міндеттері

16-бап. Кредиттiк бюроның құқықтары

      Кредиттiк бюро:

      1) ақпарат берушілермен ақпарат беру туралы және (немесе) кредиттік есептерді алушылармен кредиттік есептерді алу туралы шарттар жасасуға;

      2) мемлекет қатысатын кредиттік бюроны және (немесе) осы Заңның 25-бабының 4-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 1), 2) және 4) тармақшаларында көрсетілген ақпарат берушілерден кредиттік тарих субъектісінің өзі туралы ақпаратты кредиттік бюроларға беруге келісімін алғаны туралы растауды ұсынуды, сондай-ақ кредиттік тарихты қалыптастыратын толық әрi анық ақпаратты талап етуге;

      3) Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған тәртіппен филиалдар мен өкiлдiктер ашуға;

      3-1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиттік бюродан ақпаратты алуға құқығы бар тұлғаларға кредиттік тарих субъектiсiнiң келiсiмiнсiз кредиттік тарих субъектісі туралы теріс ақпаратты немесе кредиттік тарихта қамтылған ақпаратты жария етпестен, кредиттік бюроның деректер базасында субъектінің кредиттік тарихы бар немесе жоқ екендігі туралы ақпаратты ұсынуға;

      3-2) мемлекет қатысатын кредиттік бюроға осы Заңның 17-бабы 1-тармағының 10) тармақшасында көзделген жағдайда, кредиттік бюроның кредиттік тарих деректерінің базасында қамтылатын ақпаратты кредиттік тарих субъектісінің келісімінсіз беруге;

      4) Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде және осы Заңға сәйкес жасалған шарттарда көзделген өзге де құқықтары болуға құқылы.

      Ескерту. 16-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.07.27 N 317 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.06.2020 № 352-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

17-бап. Кредиттiк бюроның міндеттері

      1. Кредиттік бюро:

      1) кредиттiк тарихтарды қалыптастыруды жүзеге асыруға;

      2) осы Заңның 25-бабының 4-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, кредиттiк тарих субъектiсiнiң келiсімін алғаны туралы растау болған кезде кредиттiк есептердi ұсынуға;

      3) осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, кредиттiк тарихтарда қамтылған ақпаратты, оның ішінде банктік құпияны құрайтын ақпаратты ашуға жол бермеуге;

      4) кредиттік бюро қызметкерлерінің әрекеті немесе әрекетсіздігі салдарынан алушыға ұсынылған кредиттік есепте ақпарат берушілер кредиттік бюроға берген ақпаратқа сәйкес келмейтін ақпарат қамтылған жағдайда, көрсетілген сәйкессіздік анықталған кезден бастап күнтізбелік бес күн ішінде кредиттік есепті алушы мен кредиттік тарих субъектісіне түзетілген кредиттік есепті ұсынуға міндетті.

      Кредиттік бюро берген кредиттік есептің сәйкес келмеу фактісін ақпарат берушінің растауы қажет болған жағдайда, кредиттік есепті алушы мен кредиттік тарих субъектісіне түзетілген кредиттік есепті ұсыну мерзімін есептеу кредиттік бюро ақпарат берушіден тиісті ақпаратты алған кезден бастап жүзеге асырылады;

      5) кредиттiк тарих субъектісінің өтiнiшi бойынша оған кредиттiк тарих субъектiсi даулап отырған ақпаратты берген ақпарат беруші туралы мәліметтердi ұсынуға;

      6) егер кредиттiк есептi ұсыну туралы сұрау салу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптар бұзыла отырып жасалған болса, кредиттік есептi ұсынудан бас тартуға;

      7) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдері мен тәртібін уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілейтін есептілікті ұсынуға;

      8) тиiстi негіздер болған кезде, қайта ресiмдеуге немесе нақтылауға тиiс, келіп түскен ақпаратты түзету, толықтыру туралы талаппен ақпарат берушiге өтiнiш жасауға;

      9) ақпарат берушіден ақпаратты алғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті субъектінің кредиттік тарихына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге;

      10) кредиттік бюроның кредиттік тарихтар дерекқорында сақталатын ақпараттың анықтығын тексеру үшін мемлекет қатысатын қредиттік бюроға өтініш жасауға, сондай-ақ мемлекет қатысатын кредиттік бюроның кредиттік тарихтар дерекқорында сақталатын мәліметтерге сәйкес келмейтін ақпаратқа қатысты түзетулер енгізуге міндетті. Мемлекет қатысатын қредиттік бюроға өтініш жасау, кредиттік бюроның кредиттік тарихтар дерекқорына түзетулерді енгізу тәртібі мен шарттарын уәкілетті орган белгілейді;

      10-1) осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 2), 3-1) және 4) тармақшаларында көрсетілген ақпарат берушілерден және осы Заңның 20-бабы 1-тармағы бірінші бөлігінің 2), 3) және 4-2) тармақшаларында көрсетілген кредиттік есептерді алушылардан өздерінің қызметін ұйымдастыру кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды сақтауды талап етуге;

      11) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердi пайдалануға;

      12) негізгі қызмет түрі бойынша топты құрайтын барлық ақпарат берушілер мен кредиттік есептерді алушылардың теңдігін қамтамасыз етуге;

      13) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) ақпарат беру туралы және (немесе) кредиттiк есептердi алу туралы шарттарда белгiленген өзге де талаптарды сақтауға мiндетті.

      2. Мемлекет қатысатын кредиттік бюро осы баптың 1-тармағында көрсетілген міндеттерден басқа:

      1) уәкілетті органның сұрау салуы бойынша кредиттік скоринг туралы ақпаратты және кредиттік скорингті есептеумен байланысты өзге мәліметтерді де беруге міндетті, бұл ретте алынған мәліметтер жария етуге жатпайды;

      2) ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші күнінен кешіктірмей, банктік қарыз шарттарын, микрокредит беру туралы шарттарды жасасу күніне кредит бойынша номиналды және жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемелері туралы ақпаратты уәкілетті органға беруге міндетті.

      Ескерту. 17-бап жаңа редакцияда - ҚР 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгерістер енгізілді - ҚР 02.07.2018 № 168-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.05.2021 № 43-VII (01.08.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

18-бап. Ақпарат берушілер

      1. Мыналар:

      1) банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, коллекторлық агенттіктер;

      2) жүйелендiрiлген белгiлерiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын, тауарларды және көрсетілетiн қызметтердi кредитке өткiзетiн не төлемдердiң мерзiмiн ұзартатын жеке кәсiпкер немесе заңды тұлға;

      3) жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тiркеудi жүзеге асыратын "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы;

      3-1) коммуналдық қызмет көрсететін табиғи монополия субъектілері;

      4) ақпарат беру туралы шарттар негiзiнде өзге де тұлғалар ақпарат берушiлер болып табылады.

      2. Уәкілеттi органның кредиттiк бюролардың қызметi және кредиттік тарихты қалыптастыру мәселелерi жөнiндегi нормативтiк құқықтық актілерi ақпарат берушілер ретiнде олардың кредиттік тарихтың деректер базасын жасауға және қорғауға қатысуы жөнiндегi қызметіне қатысты бөлiгiне ақпарат берушілердiң орындауы үшiн міндетті.

      Ескерту. 18-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2005.12.23 N 107 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.07.26 N 311, 2007.07.27 N 317 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2011.03.25 N 421-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.11.26 N 57-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.02.2017 № 49-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 06.05.2017 № 63-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

19-бап. Ақпарат берушінің құқықтары мен міндеттері

      1. Ақпарат берушi:

      1) берiлетiн ақпараттың осы Заңға сәйкес пайдаланылуын кредиттік бюролардан талап етуге;

      2) Қазақстан Республикасының заң актілерiне және (немесе) ақпарат беру туралы және (немесе) кредиттiк есептердi алу туралы шарттарға сәйкес өзге де құқықтары болуға құқылы.

      2. Осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 1), 2) және 4) тармақшаларында көрсетілген ақпарат берушілер:

      1) мемлекет қатысатын кредиттік бюроны, сондай-ақ осы Заңның 25-бабының 4-тармағында және "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының

      61-2-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, кредиттік тарих субъектiсiнiң өзi туралы мәлiметтердi кредиттiк бюроларға беруге келісiмін алуға;

      2) мемлекет қатысатын кредиттік бюромен ақпарат беру туралы шарт жасасуға;

      3) осы Заңда және ақпарат беру туралы шартта айқындалған талаптарда, көлемде және тәртіппен кредиттік бюроларға ақпарат беруге;

      4) кредиттік бюроларға берiлген ақпаратты кредиттiк тарих субъектісінің талап ету бойынша түзетуге;

      5) ақпарат беру туралы шарт жасалған кредиттік бюроларға кредиттік тарих субъектісі туралы бар мәлiметтермен дәлме-дәл сәйкес ақпарат беруге;

      6) электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес пайдалануға;

      7) кредиттiк ақпаратты алу мен өңдеудiң тиiсiнше шарттарын өз қаражаты есебiнен қамтамасыз етуге;

      8) ақпарат беру туралы шартта айқындалған тәртіппен кредиттік бюроға:

      осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 1) (коллекторлық агенттіктерді қоспағанда) және 4) тармақшаларында көрсетілген ақпарат берушілер үшін – кредиттік тарих субъектісіне қатысты кез келген деректер өзгерген немесе алынған күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде;

      коллекторлық агенттіктер мен осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 2) және 3-1) тармақшаларда көрсетілген ақпарат берушілер үшін – кредиттік тарих субъектісіне қатысты кез келген деректер өзгерген немесе алынған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде хабар беруге міндетті.

      Осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген ақпарат берушілер уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген, өздерінің қызметін ұйымдастыру кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды сақтайды.

      2-1. Осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 3-1) тармақшасында көрсетілген ақпарат берушілер:

      1) мемлекет қатысатын кредиттік бюромен және өзге де кредиттік бюролармен ақпарат беру туралы шарттар жасасуға;

      2) осы баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 3), 4), 5), 6), 7) және 8) тармақшаларындағы талаптарды орындауға міндетті.

      3. Осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында көрсетiлген ақпарат берушілер:

      1) өздерi кредиттiк бюромен ақпарат беру туралы шарт жасасқан жағдайда осы Заңда белгiленген, өзге де ақпарат берушiлерге қойылатын талаптарды сақтауға тиiс;

      2) кредиттік тарих субъектiлерi туралы өздерiнде бар ақпаратты кредиттiк бюроларға тегін бередi.

      4. Кредиттік бюроларға кредиттік бюролар жүйесіне өздерінің бұған дейін қатысуына әкеп соққан қызметті жүзеге асырмайтын ақпарат берушілер кредиттік бюролардың деректер базаларына бұрын берілген барлық субъектілер бойынша ақпаратты көрсетілген субъектілермен шарттық қарым-қатынастар тоқтатылғанға дейін жаңартып отыруға міндетті.

      5. Осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 2), 3-1) және 4) тармақшаларында көрсетілген ақпарат берушілер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалатын ақпарат беру және (немесе) кредиттік есептерді алу туралы шарттарда айқындалған, өздерінің қызметін ұйымдастыру кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды сақтайды.

      Ескерту. 19-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.07.27 N 317 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2008.10.23 N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.02.10 N 406-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.04.2015 № 311-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 419-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.02.2017 № 49-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 168-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.06.2020 № 352-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

20-бап. Кредиттік есептерді алушылар

      1. Мыналар:

      1) банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, коллекторлық агенттіктер;

      2) жүйелендірілген белгілерін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тауарларды және көрсетілетін қызметтерді кредитке еткізетін не төлемдердің мерзімін ұзартатын жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға;

      3) ақпарат беру туралы шарттар негізінде өзге де тұлғалар;

      4) кредиттік тарих субъектісі;

      4-1) пайдасына банк кепілдігі немесе кепілдеме берілген тұлға;

      4-2) облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін білдіру туралы шарт жасасқан облигациялар эмитентінің кредиттік есебіне қатысты облигацияларды ұстаушылардың өкілі;

      5) уәкілетті орган кредиттік есептерді алушылар болып табылады.

      Осы тармақтың 4) тармақшасында көрсетілген кредиттік есепті алушылар тек өздері туралы кредиттік есеп алуға құқылы.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 4-1) тармақшасында аталған кредиттiк есептi алушылар өздерiнің пайдасына банк шығарған кепілдіктер немесе кепілгерліктер туралы ғана кредиттiк есепті алуға құқылы.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 4-2) тармақшасында аталған кредиттік есепті алушылар облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін білдіру туралы шарт жасасқан облигациялар эмитенті туралы ғана кредиттік есепті алуға құқылы.

      Кредиттік есептерді осы тармақта көрсетілмеген тұлғаларға беруге жол берілмейді.

      2. Осы баптың 1-тармағының 1), 2), 3) және 4-2) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар кредиттік есептерді алу туралы шарт жасасқаннан кейін кредиттік есептерді алушылар ретінде кредиттік бюрода тіркелуге тиіс.

      Ескерту. 20-бап жаңа редакцияда - ҚР 2007.07.27 N 317 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.10.23 N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.12.30 № 234-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз), 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.11.26 N 57-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 06.05.2017 № 63-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

21-бап. Кредиттік есептi алушының құқықтары мен міндеттері

      1. Кредиттiк есептi алушы:

      1) кредиттiк есептi алуға;

      2) Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес өзге де құқықтары болуға құқылы.

      2. Кредиттік тарих субъектісі, осы Заңның 17-бабының 4) тармақшасында көзделген, субъектіге түзетілген кредиттік есеп берілетін жағдайды қоспағанда, өзі туралы кредиттік есепті күнтізбелік жыл ішінде бір рет тегін алуға құқылы.

      2-1. Кредиттік тарих субъектісі – жеке тұлға кредиттік бюро айқындайтын тәртіппен кредиттік бюродан өзінің кредиттік скорингі туралы ақпаратты өтеусіз алуға құқылы.

      3. Осы Заңның 20-бабы 1-тармағының 1), 2), 3) және 4-2) тармақшаларында көрсетiлген кредиттiк есептi алушылар:

      1) осы Заңның 25-бабының 4-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, кредиттiк тарих субъектiсi туралы кредиттiк есептi алуға оның келiсiмiн алғандығы туралы растауды кредиттік бюроға табыс етуге;

      2) кредиттiк есептi алушы ретiнде тiркелген кезде оларға табыс етiлген мәлiметтердiң өзгергенi туралы хабарлауға;

      3) кредиттік есепке қатысты құпиялылықты сақтауға және ондағы ақпаратты үшiншi тұлғаларға жария етпеуге;

      4) кредиттiк есептегi ақпаратты осы Заңның 26-бабында көзделген мақсаттар үшiн ғана пайдалануға;

      5) кредиттiк тарих субъектiсiнің талабы бойынша оны кредиттiк есептiң мазмұнымен таныстыруға не оған кредиттiк есептi алушының iшкi ережелерiне сәйкес кредиттiк есептiң көшiрмесiн беруге;

      6) кредиттiк бюроның кредиттiк есептi беру жөнiнде көрсететiн қызметiне ақы төлеуге;

      7) Қазақстан Республикасының заң актілерiне сәйкес өзге де мiндеттердi атқаруға мiндеттi.

      Ескерту. 21-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.07.27 N 317 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

22-бап. Кредиттiк тарих субъектiсiнің құқықтары

      Кредиттiк тарих субъектiсi:

      1) мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда, ақпарат беруші ақпарат беру туралы шарт жасасқан кредиттік бюроларға ақпарат берушiге кредиттiк тарихты қалыптастыру үшiн өзi жайында мәлiметтер табыс ету туралы келiсiм беруге;

      2) кредиттiк есептi алушыға өзi туралы кредиттiк есептi алуына келiсiм беруге;

      3) кредиттiк бюроға өзi туралы ақпарат түскен кезден бастап, осы Заңда белгiленген талаптарға сәйкес өзi туралы кредиттiк есептi алуға;

      4) кредиттiк есептi алушыдан кредит алуға оның өтінiмiн қараған кезде кредиттiк есеппен таныстыруды не алушы кредиттiк бюродан алған кредиттiк есептiң көшiрмесiн кредиттiк есептi алушының iшкi ережелерiне сәйкес берудi талап етуге;

      5) кредиттiк есептегi ақпаратпен, беруші туралы ақпарат алу мүмкiндiгiмен келiспеушілiктi мәлiмдеуге;

      6) алушыға берiлген кредиттiк есепте кредиттiк бюро қызметкерлерінің әрекетi немесе әрекетсiздiгі салдарынан ақпарат берушiлер кредиттiк бюроға берген ақпаратқа сәйкес келмейтiн ақпарат болса, кредиттiк бюролардан түзетiлген кредиттiк есептi сұратуға;

      7) дәйектемесiз ақпаратты түзету туралы талаппен ақпарат берушiге өтiнiш жасауға құқылы.

      Ескерту. 22-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

5-тарау. Кредиттік бюроларға ақпарат беру

23-бап. Кредиттік бюроларға ақпарат берудiң жалпы шарттары

      1. Осы Заңның 25-бабының 4-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 1), 2) және 4) тармақшаларында көрсетілген ақпарат берушілер - мемлекет қатысатын кредиттік бюроға, сондай-ақ ақпарат беру туралы шарттар негізінде кредиттік тарих субъектісінің келісімі болған кезде өзге де кредиттік бюроларға ақпарат беруге міндетті.

      Осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 3-1) тармақшасында көрсетілген ақпарат берушілер мемлекет қатысатын кредиттік бюроға және өзге де кредиттік бюроларға ақпарат беруге міндетті.

      Осы тармақтың бірінші және екінші бөліктерінде көрсетілген ақпарат берушілердің кредиттік бюроларға ақпарат беру және кредиттік есептерді алу талаптары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалатын ақпарат беру және (немесе) кредиттік есептер алу туралы шарттарда айқындалады.

      2. Алып тасталды - ҚР 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3. Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды мемлекеттік тiркеуді жүзеге асыратын "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен және шарттарда кредиттік бюроларға өздерімен жасалатын ақпарат беру туралы шарттар негiзiнде ақпарат бередi.

      Орталық атқарушы органдар және оларға тиесілі не оларға ведомстволық бағынысты заңды тұлғалар мемлекет қатысатын кредиттік бюроға олармен жасалған ақпарат беру туралы шарттың негізінде не уәкілетті органның ақпарат алмасудың электрондық шлюзін пайдалана отырып, ақпарат береді.

      4. Берушiлер кредиттiк бюроға ақпаратты электрондық жеткiзушімен береді. Ақпаратты қағаз түрiндегі жеткізушімен беру жағдайлары кредиттік бюроның ішкі құжаттарында және олар ақпарат берушілермен жасасатын шарттарда айқындалады.

      5. Осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 3-1) тармақшасында көрсетілген ақпарат берушілерді қоспағанда, ақпарат берушілер кредиттік тарих субъектілерінің өздері туралы ақпаратты кредиттік бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) беруге алған келісімдерін есепке алуды жүргізеді.

      6. Кредиттiк тарих субъектілерiнің өздерi туралы мәлiметтердi кредиттiк бюроларға қағаз жеткiзгіште немесе электрондық нысанда ұсынуға келiсiмiн ақпарат берушi кредиттiк бюроларға олар туралы сoңғы ақпарат берiлген күннен бастап кемінде он жыл сақтауға тиiс.

      Ескерту. 23-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.07.26 N 311, 2007.07.27 N 317 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2011.03.25 N 421-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.02.2017 № 49-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 168-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.06.2020 № 352-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

24-бап. Кредиттік бюроларға берiлетін ақпарат

      1. Кредиттiк бюроларға банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар беретiн ақпаратта:

      1) тұлға осы банктен немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымнан алған кредит бойынша борыш сомасы, сондай-ақ ол алған барлық кредиттер, шартты және ықтимал міндеттемелер бойынша борыштың жалпы сомасы;

      2) кредиттердi (өтеу көзін көрсете отырып), сондай-ақ шартты және ықтимал мiндеттемелердi беру күнi, өтеу күнi (график бойынша және iс жүзiнде);

      3) мiндеттемелердi орындауды қамтамасыз етудiң (сейф жәшіктерiнде, шкафтарда және банктің үй-жайында сақтаулы тұрған қамтамасыз етудi қоспағанда) құрамы мен тәсілдерi туралы ақпарат;

      3-1) ол болған кезде кредиттік тарих субъектісі туралы теріс ақпарат;

      3-2) банктік қарыз шартын, микрокредит беру туралы шартты жасасу күніне кредит бойынша номиналды және жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемелері туралы ақпарат;

      4) тараптардың келiсiмi бойынша өзге де мәлiметтер болуға тиiс.

      Осы тармақтың мақсаттары үшiн кредит деп банктік қарыз, лизинг, факторинг, форфейтинг операциялары, вексельдердi есепке алу, сондай-ақ микрокредиттер беру түсiніледi.

      1-1. Коллекторлық агенттіктер банктік қарыз шарттары, микрокредит беру туралы шарттар бойынша банктерден, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардан сатып алынған құқықтар (талап етулер) бойынша кредиттік бюроларға ұсынатын ақпаратта:

      1) берешек сатып алынған күнгі негізгі борыштың, сыйақының, комиссиялардың, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) сомасын қамтитын берешектің жалпы сомасы;

      2) борышты сатып алу күні;

      3) борышты (график бойынша және нақты) өтеу күні;

      4) міндеттемелердің құрамы және оларды орындауды қамтамасыз ету тәсілдері туралы ақпарат;

      5) бар болған кезде, кредиттік тарих субъектісі туралы теріс ақпарат;

      6) тараптардың келісуі бойынша өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

      2. Тауарларды және көрсетiлетiн қызметтердi кредитке өткiзетiн не төлемдердiң мерзімін ұзартатын жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға кредиттiк бюроларға беретiн ақпаратта мынадай мәлiметтер:

      1) кредит бойынша, сондай-ақ кредитке алынған барлық тауарлар және көрсетілетiн қызметтер бойынша борыш сомасы;

      2) кредиттерді беру күнi, өтеу күнi (график бойынша және iс жүзiнде);

      3) мiндеттемелердi орындауды қамтамасыз етудiң құрамы мен тәсiлдерi туралы ақпарат;

      4) тараптардың келiсiмi бойынша өзге де мәлiметтер болуға тиiс.

      3. Осы баптың 1 және 2-тармақтарының талаптарына сәйкес кредиттік тарих субъектісі - жеке тұлға туралы берiлген ақпаратта тегi, аты, әкесінiң аты, туған күнi, тұрғылықты жерi, заңдық мекен-жайы, жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелерi, жеке сәйкестендiру нөмiрi болуға тиiс.

      4. Осы баптың 1 және 2-тармақтарының талаптарына сәйкес кредиттiк тарих субъектiсi - заңды тұлға туралы берiлетін ақпаратта атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны, орналасқан жері, заңды тұлға ретiнде мемлекеттік тiркеу нөмiрi және күнi, бизнес-сәйкестендiру нөмiрi, бiрiншi басшыларының тегi, аты, әкесiнің аты және олардың бизнес-сәйкестендiру нөмiрлерi болуға тиiс.

      5. Кредиттiк бюроларға жылжымайтын мүлiкке құқықтарды мемлекеттік тiркеудi жүзеге асыратын "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы беретін ақпаратта мынадай мәлiметтер:

      1) жеке тұлғалар үшін - тегi, аты, әкесiнiң аты, туған күнi, тұрғылықты жерi, заңдық мекен-жайы, жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелерi, жеке сәйкестендiру нөмiрi, меншiк құқығын және басқа құқықтарды, сондай-ақ жылжымайтын мүлiкке ауыртпалықтарды тiркеу туралы мәлiметтер;

      2) заңды тұлғалар үшiн - атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны орналасқан жерi, заңды тұлға ретіндe мемлекеттiк тiркеу нөмiрi мен күнi, бизнес-сәйкестендiру нөмiрi, банк деректемелерi, меншiк құқығын және басқа да құқықтарды, сондай-ақ жылжымайтын мүлiкке ауыртпалықтарды тiркеу туралы мәлiметтер болуға тиіс.

      5-1. Осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 3-1) тармақшасында көрсетілген ақпарат берушілердің кредиттік бюроларға ұсынатын ақпараты ақпарат беру туралы шартта айқындалады және онда мынадай мәліметтер:

      1) адамның ақпарат берушіден алған көрсетілетін қызметі бойынша берешегінің сомасы;

      2) берешектің пайда болуы және оны өтеу күні;

      3) ақпаратты беру күніне мерзімін өткізіп алу күндерінің саны;

      4) өсімпұл сомасы (бар болған жағдайда);

      5) көрсетілетін қызметтің түрі;

      6) кредиттік тарих субъектісі – жеке тұлға туралы ақпарат (тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жері, заңды мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі);

      7) кредиттік тарих субъектісі – заңды тұлға туралы ақпарат (атауы, ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны, орналасқан жері, бизнес сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшылардың тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) және олардың жеке сәйкестендіру нөмірлері);

      8) тараптардың келісімі бойынша өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

      Осы тармақтың мақсаттары үшін берешек деп көрсетілетін қызметтерді алушылардың ақпаратты берушінің алдындағы мерзімі өткен берешегі түсініледі.

      5-2. Осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген ақпарат берушілердің кредиттік бюроларға ұсынатын ақпараты ақпаратты беру туралы шартта айқындалады және онда мынадай мәліметтер:

      1) адамның ақпарат берушіден алған көрсетілетін қызметі бойынша берешегінің сомасы;

      2) берешектің пайда болуы және оны өтеу күні;

      3) қамтамасыз ету ретіндегі және (немесе) берешектің болуына (бар болған жағдайда) байланысты ауыртпалығы бар мүлік туралы мәлімет;

      4) тараптардың келісімі бойынша өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

      6. Осы баптың 1, 2 және 5-тармақтарында көзделген ақпарат тiзбесi кредиттiк бюро мен ақпарат берушi арасындағы келісім бойынша, олар жасасатын ақпарат беру туралы шарт негiзiнде, егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға қайшы келмесе, толықтырылуы мүмкiн.

      Ескерту. 24-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.01.12 N 224 (2012.01.01 бастап күшіне енеді), 2007.07.26 N 311, 2007.07.27 N 317 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2008.10.23 N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.03.25 N 421-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.01.12 № 538-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.11.26 N 57-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.02.2017 № 63-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.05.2021 № 43-VII (01.08.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

25-бап. Кредиттік тарих субъектісінің ақпарат беруге және кредиттік есепті беруге келісімін ресімдеу

      1. Осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 1), 2) және 4) тармақшаларында көрсетілген ақпарат берушілерге кредиттік тарих субъектісінің өзі туралы ақпаратты кредиттік бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) беруге келісімі және (немесе) кредиттік тарих субъектісінің кредиттік есепті алушыға кредиттік бюродан өзі туралы кредиттік есепті беруге келісімі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресімделеді.

      2. Ақпарат субъектiсiнiң - жеке тұлғаның келiсiмiн Қазақстан Республикасының нотариат туралы заңдарына сәйкес ресiмделген сенiмхат негiзiнде әрекет ететін сенiм білдiрiлген тұлға да ресiмдеуi мүмкiн.

      3. Осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 1), 2) және 4) тармақшаларында көрсетілген ақпарат берушілерге кредиттік тарих субъектісінің өзі туралы ақпаратты кредиттік тарихты қалыптастыру үшін кредиттік бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) беруге және (немесе) кредиттік бюродан өзі туралы кредиттік есепті беруге келісімінің болмағаны үшін, сондай-ақ оны дұрыс ресімдемегені үшін ақпарат беруші, кредиттік есепті беру туралы сұрау салған кредиттік есепті алушы не олардың лауазымды адамдары Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес жауапты болады.

      4. Кредиттік тарих субъектісінің бұл субъект туралы теріс ақпаратты кредиттік бюроларға беруіне және кредиттік бюролардың ақпарат берушілерге кредиттік тарих субъектісі туралы теріс ақпаратты құрайтын кредиттік есептерді беруіне келісім беруі талап етілмейді.

      Ескерту. 25-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.06.2020 № 352-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

26-бап. Ақпаратты және кредиттiк есептердi пайдалану негiздемелерi мен мақсаттары

      1. Осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 3-1) тармақшасында көрсетілген ақпарат берушілерді қоспағанда, ақпарат берушілердің кредиттік бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) ақпарат беруі, сондай-ақ кредиттік бюролардан кредиттік есептерді беруі үшін кредиттік тарих субъектісінің келісімі негіз болып табылады.

      2. Кредиттiк есептi алушылар кредиттiк бюролар жүйесiндегi ақпаратты:

      1) кредиттер беру, мониторинг жасау және кредиттердiң мерзiмiн ұзарту кезiнде тәуекелдердi бағалау;

      1-1) кредиттік тарих субъектiсiнің кредит өтеу қабілетiн бағалау;

      2) кредиттiк шарттардың талаптары өзгерген кезде тәуекелдердi бағалау;

      3) мерзiмi ұзартылған төлемдермен жасалатын өзге де мәмiлелер бойынша тәуекелдердi бағалау;

      4) кредиттік есептегi ақпараттың дұрыстығын растау мақсатында пайдалануы мүмкiн.

      3. Кредиттік бюролар ақпарат берушiлерден алған мәлiметтердi маркетингтiк және статистикалық зерттеулердi жүзеге асыру үшiн пайдалануға құқылы.

      4. Уәкілетті орган мен шет мемлекеттің тиісті қадағалау органы арасында ақпарат алмасу жөніндегі келісім болған кезде, кредиттік бюро шет мемлекеттердің кредиттік бюроларына субъектінің кредиттік тарихы бар немесе жоқ екендігі туралы ақпарат беруге және олардан ақпарат алуға құқылы.

      Ескерту. 26-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.07.27 N 317 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.06.2020 № 352-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-тарау. Кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жөніндегі қатынастар

27-бап. Ақпарат берушiлермен және кредиттік есептерді алушылармен жасалатын шарттар

      1. Осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген ақпарат берушілер ақпарат беру жөніндегі өз міндеттемелерін орындау мақсатында мемлекет қатысатын кредиттік бюромен мемлекет қатысатын кредиттік бюро мемлекеттік тіркелген және (немесе) ақпарат берушілер осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында айқындалған белгілерге сәйкес келген күннен бастап күнтізбелік 180 күн ішінде ақпарат беру туралы шарттар жасасуға міндетті. Осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген ақпарат берушілер ақпарат беру туралы шартта айқындалған мерзімдерде өзге кредиттік бюролармен ақпарат беру туралы шарт жасасуға құқылы.

      Осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 3-1) тармақшасында көрсетілген ақпарат берушілер осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзімдерде өзге кредиттік бюролармен ақпарат беру туралы шарт жасасуға міндетті.

      2. Ақпарат беру туралы шартта мынадай талаптар:

      1) жеке кәсiпкердің деректерi немесе тараптардың толық атауы, олардың тұрғылықты жері, заңдық мекен-жайы немесе орналасқан жері, банк деректемелерi туралы ақпарат;

      2) шарттың қолданылу мерзімі, оны өзгерту, тоқтату және біржақты тәртіппен, оның ішінде осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 1), 2), 3-1) және 4) тармақшаларында көрсетілген ақпарат берушілер өздерінің қызметін ұйымдастыру кезіндегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды сақтамаған жағдайда, бұзу негіздері мен тәртібі, сондай-ақ шарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін айыппұлдардың мөлшері;

      3) мемлекет қатысатын кредиттік бюроны, сондай-ақ осы Заңның 25-бабының 4-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 1), 2) және 4) тармақшаларында көрсетілген ақпарат берушілердің кредиттік тарих субъектісінің өзі туралы ақпаратты кредиттік бюроларға беруге келісімін міндетті түрде алуы;

      4) кредиттiк тарихты қалыптастыратын ақпараттың түрлерi, көлемi, оларды беру мерзiмi (кезеңдiлiгi), тәртібі, шарт тараптары көрсететін қызметтерге ақы төлеу талаптары;

      5) кредиттiк бюроның берiлетiн ақпаратты тек осы Заңда көзделген мақсаттарға сәйкес пайдалану туралы мiндеттемесi;

      6) кредиттiк бюроның барлық алынатын ақпаратқа қатысты құпиялылық режимiн сақтау және оны тек осы Заңда көзделген негіздемелерде, шарттарда және тәртіппен ашу туралы мiндеттемесi;

      7) ақпарат берушінің кредиттік бюроға жіберілетін барлық ақпаратқа қатысты құпиялылық режимін сақтауы туралы міндеттемесі;

      8) алынып тасталды - ҚР 2007.07.27 N 317 Заңымен;

      9) ақпарат берушiнiң кредиттік бюроға дәйектемесiз ақпарат берген жағдайдағы жауапкершiлiгiн қоса алғанда, тараптардың жауапкершiлiгi;

      10) ақпарат берушінің өзінің қызметін ұйымдастыру кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды сақтау жөніндегі міндеті;

      11) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген талаптарға сәйкес келетін, осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 2), 3-1) және 4) тармақшаларында көрсетілген ақпарат берушілердің қызметін ұйымдастыру кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялар пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптар қамтылуға тиіс.

      3. Кредиттік есептерді алу туралы шартта мынадай талаптар:

      1) жеке тұлғаның деректері немесе тараптардың толық атауы, олардың тұрғылықты жері, заңдық мекен-жайы немесе орналасқан жері, банк деректемелері туралы ақпарат;

      2) шарттың қолданылу мерзімі, оны өзгерту, тоқтату және біржақты тәртіппен, оның ішінде осы Заңның 20-бабы 1-тармағы бірінші бөлігінің 1), 2), 3) және 4-2) тармақшаларында көрсетілген кредиттік есептерді алушылар өздерінің қызметін ұйымдастыру кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды сақтамаған жағдайда, бұзу негіздері мен тәртібі сондай-ақ шарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін айыппұлдардың мөлшері;

      3) осы Заңның 25-бабының 4-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, кредиттік тарих субъектісінің өзі туралы кредиттік есепті алушыға кредиттік есепті беруге келісімін міндетті түрде алу;

      4) кредиттік есептерде қамтылған ақпараттың көлемі және кредиттік есептерді алу тәртібі;

      5) кредиттік есептерді алушының кредиттік есептерде қамтылған ақпаратты таратпау туралы міндеттемесі;

      6) кредиттік есепті алушының берілетін ақпаратты тек осы Заңмен көзделген мақсаттарға сәйкес пайдалануы туралы міндеттемесі;

      7) тараптардың жауапкершілігі;

      8) кредиттік есепті алушының өздерінің қызметін ұйымдастыру кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды сақтау жөніндегі міндеті;

      9) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген талаптарға сәйкес келетін, осы Заңның 20-бабының 1-тармағы бірінші бөлігінің 2), 3), және 4-2) тармақшаларында көрсетілген кредиттік есептерді алушылардың қызметін ұйымдастыру кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптар қамтылуға тиіс.

      4. Алып тасталды – ҚР 02.07.2018 № 168-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      5. Егер кредиттік бюроға ақпарат беру туралы шартта өзгеше көзделмеген болса, көрсетілген шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан бір жақты тәртіппен бас тартуға жол берілмейді.

      Ескерту. 27-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.07.27 N 317 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2008.10.23 N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 168-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.06.2020 № 352-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

28-бап. Кредиттiк есептi алушы ретiнде кредиттiк бюрода тiркеу

      Осы Заңның 20-бабы 1-тармағы бірінші бөлігінің 1), 2), 3) және 4-2) тармақшаларында көрсетiлген тұлғалар кредиттік бюрода тiркелу үшiн мынадай құжаттар:

      1) кредиттiк бюрода тiркеу туралы өтiнiш;

      2) уәкілеттi органның лицензияланатын қызмет түрлерiн жүзеге жасыруға беретiн лицензияларының нотариат куәландырған көшiрмелерiн (лицензияланатын қызмет түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар үшiн);

      3) жеке тұлға үшін – дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесін;

      3-1) заңды тұлға үшін – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы;

      4) кредиттік бюроларға сұрау салуды жүзеге асыруға уәкілетті тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) және лауазымы туралы ақпаратты ұсынады. Қажет болған жағдайда көрсетiлген ақпарат осы тұлғалардың электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылады.

      Ескерту. 28-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2007.07.27 N 317 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.12.24 N 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

29-бап. Кредиттік есептi беру

      1. Кредиттiк есептi беруге:

      1) осы Заңның 25-бабының 4-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, кредиттiк тарих субъектiсiнiң өзi туралы кредиттiк есептi беруге келiсiмiнiң болуы;

      2) кредиттiк есептi алушының осы Заңда қойылатын талаптарға сәйкестiгi;

      3) осы Заңның 25-бабының 4-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, кредиттiк есептi алушының кредиттiк тарих субъектiсiнiң кредиттiк есептi беруге келiсiмiнiң болуы туралы растаған сауалы негiздеме болып табылады.

      Осы тармақтың талаптары кредиттік есептің уәкілетті органның сауал салуы бойынша табыс етілу жағдайларына қолданылмайды.

      2. Кредиттiк бюро кредиттiк есептер беру туралы сауалдарды және табыс етiлген кредиттiк есептердi есепке алып отырады.

      3. Сауалды алушының атынан, кредиттiк бюроға сауал беруге жауапты оның арнайы уәкiлеттi тұлғасы бередi, ол туралы ақпарат кредиттiк бюроның алушылары тiзiлiмiнде болады.

      3-1. Егер осы тармақтың екінші бөлігінде өзгеше көзделмесе, кредиттік тарих субъектілерінің өздері жөніндегі кредиттік есепті қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда беру туралы келісімін кредиттік есептерді алушылар кредиттік тарих субъектісінің келісімін алған күннен бастап кемінде он жыл сақтауға тиіс.

      Кредиттік тарих субъектісінің банктік қарыз шартын, микрокредит беру туралы шартты жасасу кезінде алынған кредиттік есепті беру туралы келісімін кредиттік есептерді алушылар тиісті шарттың қолданылуы аяқталған күннен бастап кемінде бес жыл, бірақ кредиттік тарих субъектісінің келісімін алған күннен бастап кемінде он жыл сақтауға тиіс.

      4. Кредиттiк бюро кредиттiк тарих субъектiсiне қатысты кредиттiк есептi оған берудi кредиттiк тарих субъектiсiнiң жазбаша сауалы негiзiнде жүзеге асырады.

      5. Кредиттiк тарих субъектісi үшiн кредиттiк есепте осы субъектiнiң кредиттiк тарихы бойынша кредиттiк есептердi берудiң бұрын орын алған барлық фактiлерi туралы, берiлген күнi, алушылардың атаулары мен деректемелерi көрсетілген ақпарат болуға тиiс.

      6. Кредиттiк бюро кредиттiк есептi беру кезiнде барлық ақпарат берушiлердi және кредиттiк бюроның осы ақпаратты алған күнiн көрсетуге мiндеттi.

      7. Кредиттiк есептi беру Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген негiздемелерде, жағдайларда және тәртiппен жүзеге асырылады.

      8. Кредиттiк бюро ақпаратты берушіден алынған ақпаратты бұрмалағаны үшiн Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдарында белгiленген жауаптылықта болады.

      Ескерту. 29-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.07.27 N 317 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2008.10.23 N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

30-бап. Ақпаратты және кредиттiк есептердi беру жөнiндегі көрсетiлетiн қызметтерге ақы төлеу

      Ақпарат берушiлер және кредиттiк бюролар көрсететiн қызмет үшiн ақы белгiленедi, оның мөлшерi және өндiрiп алу тәртiбi шартқа сәйкес айқындалады.

      Кредиттік бюро ақпарат берушілердің кредиттік бюроға ақпарат бергендері үшін, уәкілетті органның ақпаратты және кредиттік есептерді алғаны үшін ақы алмайды.

      Ескерту. 30-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2007.07.27 N 317 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2008.10.23 N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

6-1-тарау. Банк кепілдіктері мен кепілгерліктері жөнінде ақпарат берудің және кредиттік есепті алудың ерекшеліктері

      Ескерту. Заң 6-1-тараумен толықтырылды - ҚР 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

30-1-бап. Кредиттік бюроға банк кепілдіктері мен кепілгерліктері жөнінде ақпарат беру

      1. Банктер тізбесі осы баптың 3-тармағында белгіленген банк кепілдіктері мен кепілгерліктері жөнінде ақпаратты мемлекет қатысатын кредиттік бюроға және өзі туралы және борышкер тұлғаның өтініші бойынша банк шығарған кепілдіктер немесе кепілгерліктер туралы мәліметтерді банктің беруіне борышкер тұлғаның келісімі болған кезде ақпарат беру туралы шарттардың негізінде өзге де кредиттік бюроларға береді.

      2. Борышкер тұлғаның өзі туралы және борышкер тұлғаның өтініші бойынша банк шығарған кепілдіктер немесе кепілгерліктер туралы мәліметтерді банктің кредиттік бюроға беруіне келісім нысаны уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

      3. Банк шығарған кепілдіктер мен кепілгерліктер жөнінде кредиттік бюроға берілетін ақпаратта:

      1) күші жойылды - ҚР 2012.01.12 N 538-IV (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      2) күші жойылды - ҚР 2012.01.12 N 538-IV (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      3) күші жойылды - ҚР 2012.01.12 N 538-IV (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      4) күші жойылды - ҚР 2012.01.12 N 538-IV (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      4-1) оның тапсырмасы бойынша банк кепілдік немесе кепілгерлік шығарған борышкер заңды тұлғаның атауы, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу нөмірі мен күні, бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      4-2) оның тапсырмасы бойынша банк кепілдік немесе кепілгерлік шығарған борышкер жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), туған күні, айы, жылы, тұрғылықты жері, заңды мекенжайы, жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелері, жеке сәйкестендіру нөмірі;

      4-3) оның пайдасына банк кепілдік немесе кепілгерлік шығарған борышкер кредитор заңды тұлғаның атауы, сондай-ақ заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу күні туралы ақпарат, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (немесе оны заңды тұлға ретінде сәйкестендіретін, бейрезидент тіркелген мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге де ақпарат);

      4-4) оның пайдасына банк кепілдік немесе кепілгерлік шығарған кредитор жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), жеке сәйкестендіру нөмірі, сондай-ақ туған күні, тұрғылықты жері, заңды мекенжайы, жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелері туралы ақпарат (немесе бейрезидент тіркелген мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге де дербес деректер);

      5) кепілдік немесе кепілгерлік берген банктің атауы;

      6) банк кепілдігі немесе кепілгерлігі шартының нөмірі мен күні, айы, жылы;

      7) егер банк кепілдігі немесе кепілгерлігі шартында өзгеше белгіленбесе, банк кепілдігі немесе кепілгерлік шарты бойынша төлеуге жататын ең көп ақша сомасы;

      8) егер банк кепілдігі немесе кепілгерлігі шартында өзгеше белгіленбесе, банк кепілдігі немесе кепілгерлік шығарылған мерзім немесе осы жағдай басталған кезінде банк кепілдігін немесе кепілгерлігін берген банктің міндеттемесі (банк кепілдігінің немесе кепілгерлігінің қолдану мерзімі) тоқтатылатын жағдай (оқиға);

      9) банк кепілдігінің немесе кепілгерлігінің шығарылым нөмірі және күні, айы, жылы, қамтылуға тиіс.

      Егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға қайшы келмесе, осы тармақта көзделген ақпарат тізбесі кредиттік бюро мен банк жасасқан ақпарат беру туралы шарт негізінде олардың арасындағы келісім бойынша толықтырылуы мүмкін.

      4. Банктердің шығарылған банк кепілдіктері мен кепілгерліктері жөнінде кредиттік бюроға ақпарат беру талаптары осы Заңның 27-бабының 1 және 2-тармақтарына сәйкес жасалған ақпарат беру туралы шартта айқындалады.

      5. Банктер кредиттiк бюроларға банк кепілдіктері мен кепілгерліктері жөніндегі ақпаратты электронды жеткізгіште бередi. Ақпаратты қағаз жеткізгіште беру жағдайлары кредиттiк бюролардың iшкi құжаттарында және олардың ақпарат берушiлермен жасалатын шарттарында айқындалады.

      6. Банктер борышкер тұлғалардың өздері туралы және шығарылған банк кепілдігі немесе шығарылған кепілгерлік туралы мәлiметтердi банктің кредиттiк бюроға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) беруіне өздері алған келiсiмдерді есепке алуды жүргiзедi.

      Ескерту. 30-1-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.01.12 № 538-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 27.04.2015 № 311-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

30-2-бап. Банк кепілдігі мен кепілгерлігі туралы кредиттік есепті қалыптастыру

      1. Кредиттік бюро осы Заңның 30-1-бабының 3-тармағына сәйкес банк берген ақпараттың негізінде банк кепілдігі немесе кепілгерлігі туралы кредиттік есепті қалыптастыруға міндетті.

      2. Банк кепілдігі мен кепілгерлігі туралы кредиттік есеп банк шығарған әрбір кепілдік немесе әрбір кепілгерлік бойынша жеке қалыптастырылады.

30-3-бап. Банк кепілдігі мен кепілгерлігі туралы кредиттік есепті беру тәртібі

      1. Пайдасына банк кепілдігін немесе кепілгерлігін банк шығарған тұлғаға банк кепілдігі мен кепілгерлігі туралы кредиттік есепті кредиттік бюроның беруіне борышкер тұлғаның келісімі бұл есепті беруге негіз болып табылады.

      2. Банк кепілдігі немесе кепілгерлігі туралы кредиттік есепті беру тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

7-тарау. Қорытынды ережелер

31-бап. Дауларды шешу ерекшелiктерi

      1. Кредиттiк тарих субъектiсiнiң кредиттiк есептегi ақпаратқа дауласу туралы кредиттiк бюроға немесе ақпарат берушiге беретін өтiнiшiнде жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты, тұрғылықты жері, заңдық мекен-жайы және жеке басын куәландыратын құжаттың деректерi, заңды тұлғаның атауы мен орналасқан жерi туралы мәлiметтер, сондай-ақ дауласатын ақпаратқа нұсқау және дұрыс ақпарат беру туралы талап болуға тиiс. Өтiнiш берушi немесе оның уәкiлеттi адамы өтiнiшке қол қояды. Өтiнiш берушi сiлтеме жасаған құжаттардың көшiрмелерi өтiнiшке қоса берілуi мүмкiн.

      2. Ақпарат берушi немесе кредиттiк бюро өтiнiштi алған күннен бастап он бес жұмыс күнi iшiнде оны қарап, осы баптың 3 және 4-тармақтарында көзделген екi iс-әрекеттiң бiрiн жүзеге асыруға мiндеттi.

      3. Кредиттiк бюро алған ақпараттағы бұрмалау ақпарат берушiнің немесе кредиттiк бюроның техникалық қателерiнiң салдарынан, олардың қызметкерлерiнiң өзге де iс-әрекеттерiнiң немесе әрекетсіздiгiнiң салдарынан орын алған жағдайда, ақпарат берушi жіберілген бұрмалауды анықтаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұрмалауды анықтаған күнге ақпарат берушіде бар ақпаратты кредиттік бюроға беруге міндетті. Кредиттiк бюро алушыға түзетілген кредиттiк есепті беруге мiндеттi.

      4. Егер дау тудырған ақпарат кредиттiк бюроның, ақпарат берушiнiң мәлiметтерiне сәйкес келсе, онда ақпарат берушi және (немесе) кредиттiк бюро даулы ақпаратты алу көздерiн көрсете отырып, өтiнiш берушiге осы баптың 2-тармағында көрсетiлген мерзiмде өтiнiштi қанағаттандырудан жазбаша түрде бас тартады.

      5. Өтiнiшi қанағаттандырылудан бас тартылған өтiнiш беруші қайтадан жүгiнген жағдайда оны беруге, қарауға және дәлелдi жауап жiберуге байланысты шығындар өтiнiш берушiге жүктеледi.

      Шығындарды бөлу жөнiнде келiспеушiлiктер болған жағдайда даулар сот тәртiбiмен қаралады.

      Ескерту. 31-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2007.07.27 N 317 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

32-бап. Қазақстан Республикасының кредиттiк бюролар және кредиттiк тарихты қалыптастыру туралы заңдарын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының кредиттiк бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңдарын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан

Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года N 573.

      ОГЛАВЛЕНИЕ

      Настоящий Закон определяет правовые, экономические и организационные основы формирования кредитных историй в Республике Казахстан, правовое положение участников системы формирования кредитных историй и их использования, регулирует общественные отношения, связанные с созданием, осуществлением и прекращением деятельности кредитных бюро, особенности государственного регулирования, контроля и надзора в этой сфере.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) информация - сведения в отношении субъектов кредитных историй на электронном и бумажном носителях, передаваемые участниками системы формирования кредитных историй и их использования, при необходимости удостоверяемые электронной цифровой подписью;

      2) договор о предоставлении информации - договор, заключаемый между кредитным бюро и поставщиком информации на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Законом;

      3) поставщик информации - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, предоставляющие информацию в кредитное бюро;

      4) деятельность поставщика информации по участию в создании и защите базы данных кредитных историй - действия поставщика информации по оформлению (обработке), хранению и передаче в кредитные бюро сведений, полученных от субъектов кредитных историй в соответствии с требованиями настоящего Закона;

      5) письменное предписание – мера воздействия уполномоченного органа, применяемая к кредитному бюро, организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, коллекторскому агентству;

      6) кредитное бюро - организация, осуществляющая формирование кредитных историй, предоставление кредитных отчетов и оказание иных услуг;

      7) кредитный отчет - форма полной или частичной выдачи информации, содержащейся в кредитной истории;

      8) договор о получении кредитных отчетов - договор, заключаемый между кредитным бюро и получателем кредитных отчетов на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Законом;

      9) получатель кредитного отчета - лицо, имеющее право на получение кредитного отчета;

      10) предоставление кредитного отчета - деятельность кредитного бюро по выдаче информации, содержащейся в кредитной истории;

      10-1) кредитный скоринг – оценка кредитоспособности субъекта кредитной истории и вероятности исполнения обязательств по договорам займа, ожидаемых кредитных потерь, рассчитываемая с помощью математической и (или) статистической модели, основанной на качественных и количественных характеристиках;

      11) кредитная история - совокупность информации о субъекте кредитной истории;

      12) субъект кредитной истории - физическое или юридическое лицо, в отношении которого формируется кредитная история;

      13) согласие субъекта кредитной истории — разрешение субъекта кредитной истории поставщикам информации, указанным в подпунктах 1), 2) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, на предоставление информации о нем в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием) либо разрешение субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета о нем другим лицам из кредитного бюро, оформляемое в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;

      13-1) негативная информация о субъекте кредитной истории – краткая форма кредитного отчета о субъекте кредитной истории, содержащая сведения о ликвидации субъекта кредитной истории, являющегося юридическим лицом, по решению суда, или о наличии у субъекта кредитной истории просроченной задолженности свыше девяноста календарных дней;

      14) формирование кредитных историй - действие или совокупность действий, осуществляемых кредитным бюро в отношении информации, полученной им от поставщиков информации в соответствии с настоящим Законом, по ее хранению, обеспечению конфиденциальности, мониторингу, уточнению и обновлению;

      15) участники системы формирования кредитных историй и их использования - субъекты кредитных историй, поставщики информации, кредитные бюро, получатели кредитных отчетов;

      16) база данных кредитных историй - электронные информационные ресурсы кредитного бюро, основанные на информационных системах и информационных процессах, соответствующих требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;

      16-1) заявитель – юридическое лицо, представившее в уполномоченный орган документы с целью получения разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям (далее – разрешение);

      17) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;

      18) условные и возможные обязательства - непокрытые аккредитивы, выпущенные или подтвержденные гарантии, векселя и поручительства.

      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными законами РК от 27.07.2007 N 317 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования); от 23.10.2008 N 72-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2012 № 30-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 24.11.2015 № 422-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 06.05.2017 № 63-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.07.2018 № 168-VІ (вводится в действие с 01.01.2019); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 29.06.2020 № 352-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй

      1. Законодательство Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Настоящий Закон применяется к отношениям, возникающим при формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов, создании, функционировании и прекращении деятельности кредитных бюро, осуществлении деятельности поставщиков информации по участию в создании и защите базы данных кредитных историй. Отношения, подпадающие под сферу действия иных законодательных актов Республики Казахстан, регулируются этими актами в части, не урегулированной настоящим Законом.

      2-1. На кредитные бюро и иные юридические лица, осуществляющие деятельность в рамках введенного в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" особого режима регулирования, нормы настоящего Закона и нормативных правовых актов уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан, принимаемых в соответствии с настоящим Законом, распространяются в пределах, предусмотренных условиями особого режима регулирования.

      2-2. Положения настоящего Закона, применяемые по отношению к банкам, распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.

      3. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

      Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными законами РК от 02.07.2018 № 168-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 02.01.2021 399-VI (вводится в действие с 16.12.2020).

Статья 3. Принципы формирования кредитных историй и использования информации

      Формирование кредитных историй и использование информации осуществляются с учетом следующих принципов:

      1) наличие согласия субъекта кредитной истории поставщикам информации, указанным в подпунктах 1), 2) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, на предоставление информации о нем в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием) либо согласия субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета о нем другим лицам из кредитного бюро, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 25 настоящего Закона;

      2) равенство всех субъектов кредитных историй;

      3) целевое использование информации, базы данных кредитных историй и информационной системы;

      4) конфиденциальность информации;

      5) обеспечение защиты базы данных кредитных историй и соответствующих информационных систем;

      6) неприкосновенность частной жизни граждан, защита прав, свобод и законных интересов граждан и организаций;

      7) достоверность и актуальность формирования базы данных кредитных историй.

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными законами РК от 27.07.2007 N 317 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования); от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.06.2020 № 352-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Государственное регулирование, контроль и
надзор в сфере деятельности кредитных бюро
и формирования кредитных историй

Статья 4. Государственные органы, осуществляющие регулирование, контроль и надзор за деятельностью кредитных бюро, контроль за деятельностью поставщиков информации и получателей кредитных отчетов

      1. Государственное регулирование и надзор за деятельностью кредитных бюро и формированием кредитных историй осуществляются уполномоченным органом.

      В этих целях уполномоченный орган вправе получать от физических и юридических лиц, в том числе от кредитных бюро, информацию, необходимую для осуществления своих надзорных функций, при этом полученные сведения не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

      Уполномоченный орган в целях обеспечения полноты информации, содержащейся в базе данных кредитных историй, вправе предоставлять информацию в кредитное бюро с государственным участием.

      Работники уполномоченного органа несут ответственность за разглашение сведений, полученных в ходе осуществления ими надзорных функций, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну в соответствии с законами Республики Казахстан.

      2. К компетенции уполномоченного органа относятся:

      1) принятие в соответствии с настоящим Законом нормативных правовых актов по вопросам деятельности кредитных бюро;

      2) выдача разрешений, за исключением случая, предусмотренного настоящим Законом;

      3) проведение проверок деятельности кредитных бюро по вопросам соблюдения законодательства Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй;

      4) направление письменных предписаний кредитным бюро, банкам, юридическим лицам, имеющим лицензию на проведение банковских заемных операций (далее - организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций), об устранении выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй, а также в случае непредоставления информации в установленные сроки;

      5) наложение санкции на кредитные бюро и их должностных лиц;

      6) рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам деятельности кредитных бюро, в том числе связанных с формированием кредитных историй;

      7) осуществление иных функций, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      3. Исключен Законом РК от 27.04.2015 № 311-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 31.01.2006 № 125; от 27.07.2007 № 317 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования); от 23.10.2008 № 72-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 10.02.2011 № 406-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 27.04.2015 № 311-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Полномочия уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан по принятию нормативных правовых актов

      Сноска. Заголовок статьи 5 в редакции Закона РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

      Уполномоченный орган принимает следующие нормативные правовые акты по вопросам деятельности кредитных бюро, формирования кредитных историй и их использования:

      1) об условиях и минимальных требованиях к порядку предоставления информации поставщиками информации в кредитные бюро (для поставщиков информации, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 3-1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона);

      2) о порядке оформления согласия субъектов кредитных историй поставщикам информации, указанным в подпунктах 1), 2) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, на предоставление информации о них в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием), оформления согласия на выдачу кредитного отчета о нем другим лицам из кредитного бюро;

      3) об условиях и порядке предоставления кредитного отчета;

      3-1) об условиях и порядке расчета кредитного скоринга кредитным бюро;

      4) об условиях и порядке выдачи разрешения, за исключением случая, предусмотренного настоящим Законом;

      5) исключен Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020);

      6) о требованиях к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации деятельности кредитных бюро, поставщиков информации, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, и получателей кредитных отчетов, указанных в подпункте 1) части первой пункта 1 статьи 20 настоящего Закона, а также о требованиях, предъявляемых кредитными бюро к иным поставщикам информации и получателям кредитных отчетов в соответствии с подпунктом 11) пункта 2 и подпунктом 9) пункта 3 статьи 27 настоящего Закона.

      Перечень, формы отчетности, сроки и порядок ее представления кредитным бюро в Национальный Банк Республики Казахстан устанавливаются нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 5 в редакции Закона РК от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 27.02.2017 № 49-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);от 02.07.2018 № 168-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 29.06.2020 № 352-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. Создание, осуществление и прекращение
деятельности кредитных бюро

Статья 6. Кредитные бюро

      1. Кредитные бюро являются коммерческими организациями, создаваемыми и действующими в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением кредитного бюро с государственным участием.

      Кредитным бюро с государственным участием является единственная специализированная некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме акционерного общества, сто процентов голосующих акций которой принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан.

      2. Исключен - от 27 июля 2007 года N 317.

      3. Разрешение выдается уполномоченным органом в порядке, установленном настоящим Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

      Деятельность кредитного бюро с государственным участием не подлежит разрешительной процедуре уполномоченного органа.

      4. Наименование кредитного бюро должно содержать слова "кредитное бюро" или производные от них слова.

      Сноска. Заголовок и статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 27 июля 2007 года N 317 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования); от 23.10.2008 N 72-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2012 № 30-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 27.04.2015 № 311-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.03.2016 № 479-V(вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 7. Виды деятельности, осуществляемые кредитными бюро

      1. Основными видами деятельности кредитных бюро являются формирование кредитных историй и предоставление кредитных отчетов.

      2. К дополнительным видам деятельности кредитного бюро относятся:

      1) реализация специализированного программного обеспечения, используемого для автоматизации деятельности участников системы формирования кредитных историй и их использования;

      2) реализация специальной литературы и иных информационных материалов, относящихся к деятельности кредитного бюро;

      3) предоставление консультационных услуг, связанных с информационным обеспечением участников системы формирования кредитных историй и их использования;

      4) предоставление услуг по расчету кредитного скоринга субъектов кредитных историй;

      5) маркетинговые и статистические исследования;

      6) исключен Законом РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      2-1. Кредитное бюро с государственным участием осуществляет формирование и ведение базы данных по страхованию в соответствии с Законом Республики Казахстан "О страховой деятельности".

      2-2. Для кредитного бюро с государственным участием предоставление услуг по расчету кредитного скоринга относится к основному виду деятельности и является обязательным.

      3. Кредитные бюро не вправе осуществлять виды предпринимательской деятельности, не предусмотренные настоящей статьей.

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными законами РК от 27 июля 2007 года N 317 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования); от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 27.04.2015 № 311-V (вводится в действие с 01.07.2017); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7-1. Кредитный скоринг

      1. Кредитный скоринг рассчитывается кредитным бюро или поставщиками информации, указанными в подпункте 1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, самостоятельно.

      Порядок предоставления информации о кредитном скоринге, рассчитанном кредитным бюро, определяется кредитным бюро самостоятельно.

      2. Поставщики информации, указанные в подпункте 1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, проводят оценку кредитоспособности субъекта кредитных историй, используя кредитный скоринг кредитного бюро и (или) кредитные скоринги, рассчитанные самостоятельно.

      Кредитные бюро и поставщики информации, указанные в подпункте 1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, не обязаны раскрывать субъектам кредитных историй и иным третьим лицам собственные методики расчета кредитного скоринга, оценки рисков с учетом кредитных скорингов.

      3. Субъекты кредитных историй – физические лица используют кредитный скоринг в целях определения уровня собственной кредитоспособности до получения займов, микрокредитов и приобретения финансовых продуктов и услуг с кредитным риском.

      4. Уполномоченный орган вправе запросить информацию о кредитном скоринге у кредитного бюро с государственным участием для реализации своих задач и функций по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, обеспечению стабильности финансовой системы и надлежащего уровня защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.

      Сноска. Глава 3 дополнена статьей 7-1 в соответствии с Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 8. Требования к кредитным бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям

      Сноска. Заголовок статьи 8 в редакции Закона РК от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      Кредитные бюро в своей деятельности обязаны обеспечить выполнение следующих организационных, технических мер и технологических требований:

      1) иметь технические и иные помещения для безопасного размещения и эксплуатации информационных систем, базы данных кредитных историй и иных документов;

      2) при формировании и использовании информационных систем для размещения базы данных кредитных историй и средств защиты указанных информационных систем применять сертифицированные оборудование и программное обеспечение;

      3) обеспечить наличие в договорах, заключаемых с поставщиками информации и получателями кредитных отчетов, условий об обязательности совместной реализации организационных, технических мер и технологических требований по защите программного обеспечения, применяемых при формировании и эксплуатации информационных систем, используемых для создания базы данных кредитных историй и средств защиты указанных информационных систем;

      4) обеспечить наличие резервного сервера, находящегося вне города расположения кредитного бюро, для хранения резервных копий информации субъекта кредитной истории.

      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными Законом РК от 23.10.2008 N 72-IV (порядок введения в действие см. ст. 2).

Статья 8-1. Порядок создания кредитного бюро

      1. Порядок создания кредитного бюро состоит из следующих этапов:

      1) получение разрешения;

      2) ввод в промышленную эксплуатацию системы управления базы данных кредитных историй.

      2. Получение разрешения осуществляется в соответствии со статьей 9 настоящего Закона.

      3. Для ввода в промышленную эксплуатацию системы управления базы данных кредитных историй кредитному бюро необходимо осуществить следующие мероприятия:

      1) заключить договор о предоставлении информации с одним из поставщиков информации, указанных в пункте 1 статьи 18 настоящего Закона;

      2) организовать информационный процесс по формированию кредитных историй;

      3) произвести тестирование информационного процесса, указанного в подпункте 2) части первой настоящего пункта, с поставщиками информации, заключившими договор о представлении информации с ним.

      4. Осуществление деятельности кредитного бюро допускается лишь при наличии разрешения уполномоченного органа.

      5. Требования настоящей статьи не распространяются на кредитное бюро с государственным участием.

      Сноска. Глава 3 дополнена статьей 8-1 в соответствии с Законом РК от 23.10.2008 № 72-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); в редакции Закона РК от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 25.11.2019 № 272-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 9. Документы, необходимые для получения разрешения, и сроки их рассмотрения

      1. Для получения разрешения заявитель обязан представить в уполномоченный орган следующие документы:

      1) заявление о выдаче разрешения;

      2) исключен Законом РК от 25.11.2019 № 272-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      3) копии учредительных документов, прошедших государственную регистрацию в установленном порядке.

      2. Заявление о выдаче разрешения должно быть рассмотрено уполномоченным органом в течение двадцати рабочих дней со дня получения последнего документа, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи.

      3. Исключен Законом РК от 25.11.2019 № 272-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Кредитное бюро в случаях изменения адреса, указанного в заявлении на получение разрешения, а также внесения изменений и дополнений в документы, указанные в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, представляет изменения и дополнения в уполномоченный орган в течение десяти календарных дней со дня их внесения.

      5. Требования настоящей статьи не распространяются на кредитное бюро с государственным участием.

      Сноска. Статья 9 в редакции Закона РК от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 25.11.2019 № 272-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 10. Отказ в выдаче разрешения

      Отказ в выдаче разрешения производится в случаях:

      1) осуществления определенного вида деятельности, запрещенного в соответствии с законами Республики Казахстан для данной категории субъектов;

      2) несоблюдения требований, предусмотренных статьей 8 настоящего Закона и установленных нормативными правовыми актами уполномоченного органа;

      3) если в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение суда, запрещающее ему занятие данным видом деятельности;

      4) невыполнения кредитным бюро организационных, технических мер и технологических требований по защите программного обеспечения, применяемых при формировании и эксплуатации информационных систем, используемых для создания базы данных кредитных историй и средств защиты указанных информационных систем, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

      Сноска. Статья 10 в редакции Закона РК от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 25.11.2019 № 272-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Письменное предписание и санкции

      1. В случае нарушения законодательства Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй уполномоченный орган вправе направить кредитному бюро, организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, коллекторскому агентству письменное предписание.

      Письменным предписанием является указание кредитному бюро, организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, коллекторскому агентству на принятие обязательных к исполнению коррективных мер, направленных на устранение выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению в установленный срок, и (или) на необходимость представления в установленный срок плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению (далее – план мероприятий).

      В плане мероприятий, представленном в срок, установленный письменным предписанием, указываются описания нарушений, причин, приведших к их возникновению, перечень запланированных мероприятий, сроки их осуществления, а также ответственные должностные лица.

      1-2. Обжалование письменного предписания уполномоченного органа осуществляется в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

      Обжалование письменного предписания уполномоченного органа не приостанавливает его исполнения.

      1-3. Кредитное бюро, организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, коллекторское агентство обязаны уведомить уполномоченный орган об исполнении мер, указанных в письменном предписании, в сроки, предусмотренные данным письменным предписанием.

      В случае отсутствия возможности устранения нарушения в сроки, установленные в плане мероприятий либо письменном предписании, по независящим от кредитного бюро, организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, коллекторского агентства причинам, срок по исполнению плана мероприятий либо письменного предписания может быть продлен уполномоченным органом в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

      2. В качестве санкций уполномоченный орган вправе применить следующие меры:

      1) административный штраф;

      2) приостановление действия разрешения;

      3) Исключен - от 27 июля 2007 года N 317.

      3. В случае нарушения банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, законодательства Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй уполномоченный орган применяет меры надзорного реагирования и санкции в соответствии с Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными законами РК от 12 января 2007 года N 222 (вводится в действие по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования); от 27 июля 2007 года N 317 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования); от 26.11.2012 № 57-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 24.11.2015 № 422-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 06.05.2017 № 63-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 02.07.2018 № 168-VІ (вводится в действие с 01.01.2019); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 29.06.2020 № 351-VI (вводится в действие с 01.07.2021).

Статья 12. Приостановление действия разрешения

      1. Действие разрешения может быть приостановлено на срок до шести месяцев по одному из следующих оснований:

      1) несоблюдение требований, установленных статьей 8 настоящего Закона;

      2) установление несоответствия действительности документов, явившихся основанием для выдачи разрешения;

      3) невыполнение письменного предписания уполномоченного органа об устранении нарушения требований законодательства Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй.

      2. Приостановление действия разрешения влечет запрет на осуществление его деятельности, за исключением деятельности по получению информации по ранее заключенным договорам.

      3. В решении о приостановлении действия разрешения должны быть указаны основания и срок приостановления действия разрешения.

      Действие разрешения считается приостановленным со дня доведения такого решения до сведения исполнительного органа кредитного бюро.

      Сноска. Статья 12 в редакции Закона РК от 29.03.2016 № 479-V(вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Лишение разрешения

      Уполномоченный орган обращается в суд с исковым заявлением о лишении кредитного бюро разрешения по одному из следующих оснований:

      1) неустранение причины, по которой уполномоченный орган приостановил действие разрешения;

      2) неоднократное (два и более раза) в течение последних двенадцати месяцев приостановление действия разрешения;

      3) запрещение судом кредитному бюро заниматься тем видом деятельности, на осуществление которого у него имеется разрешение;

      4) прекращение предпринимательской деятельности кредитного бюро;

      5) предоставление кредитным бюро заведомо ложной информации при получении разрешения.

      Принятие судом решения о лишении разрешения влечет ликвидацию кредитного бюро.

      Сноска. Статья 13 в редакции Закона РК от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Хранение документов и информации кредитного бюро

      1. Порядок хранения документов и информации кредитного бюро, в том числе включаемых в базу данных кредитных историй, определяется кредитным бюро.

      2. Кредитное бюро обеспечивает хранение информации в отношении субъекта кредитной истории в течение пяти лет после даты получения последней информации о нем.

      Сноска. Статья 14 с изменениями, внесенными законами РК от 27.07.2007 N 317 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования); от 24.05.2021 № 43-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 15. Реорганизация и ликвидация кредитных бюро

      Реорганизация и ликвидация кредитных бюро осуществляются в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан.

      При реорганизации кредитного бюро база данных кредитных историй данного кредитного бюро подлежит передаче правопреемнику, образованному в результате слияния, присоединения, выделения или преобразования, либо другому кредитному бюро по соглашению сторон. При реорганизации кредитного бюро в форме разделения база данных кредитных историй данного кредитного бюро подлежит передаче правопреемнику при наличии у него разрешения или другому кредитному бюро по соглашению сторон.

      При ликвидации кредитного бюро база данных кредитных историй данного кредитного бюро подлежит передаче другому кредитному бюро на возмездной основе.

      Ответственность за сохранение конфиденциальности информации, содержащейся в базе данных кредитных историй кредитного бюро, несет при реорганизации кредитное бюро и его правопреемник, при ликвидации – назначенная судом или собственником имущества ликвидационная комиссия.

      В случае отсутствия заинтересованности правопреемника или других кредитных бюро в приобретении базы данных кредитных историй реорганизуемого или ликвидируемого кредитного бюро она подлежит передаче на безвозмездной основе кредитному бюро с государственным участием.

      Сноска. Статья 15 в редакции Закона РК от 29.03.2016 № 479-V(вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Глава 4. Права и обязанности участников системы
формирования кредитных историй и их
использования

Статья 16. Права кредитного бюро

      Кредитное бюро вправе:

      1) заключать договоры о предоставлении информации с поставщиками информации и (или) о получении кредитных отчетов с получателями кредитных отчетов;

      2) требовать от поставщиков информации, указанных в подпунктах 1), 2) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, представления подтверждения о получении согласия субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро, за исключением кредитного бюро с государственным участием и (или) случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 25 настоящего Закона, а также полной и достоверной информации, формирующей кредитные истории;

      3) открывать филиалы и представительства в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

      3-1) предоставлять без согласия субъекта кредитной истории негативную информацию о субъекте кредитной истории или информацию о наличии или отсутствии кредитной истории субъекта в базе данных кредитного бюро без раскрытия информации, содержащейся в кредитной истории, лицам, имеющим право на получение информации из кредитного бюро в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      3-2) предоставлять без согласия субъекта кредитной истории информацию, содержащуюся в базах данных кредитных историй кредитного бюро, кредитному бюро с государственным участием в случае, предусмотренном подпунктом 10) пункта 1 статьи 17 настоящего Закона;

      4) иметь иные права, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и договорами, заключенными в соответствии

      с настоящим Законом.

      Сноска. Статья 16 с изменениями, внесенными законами РК от 27.07.2007 N 317 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования); от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.06.2020 № 352-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 17. Обязанности кредитного бюро

      1. Кредитное бюро обязано:

      1) осуществлять формирование кредитных историй;

      2) представлять кредитные отчеты при наличии подтверждения о получении согласия субъекта кредитной истории, за исключением случая, предусмотренного в пункте 4 статьи 25 настоящего Закона;

      3) не допускать раскрытия информации, содержащейся в кредитных историях, в том числе информации, составляющей банковскую тайну, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом;

      4) представлять получателю кредитного отчета и субъекту кредитной истории исправленный кредитный отчет в случае, если представленный получателю кредитный отчет вследствие действия или бездействия сотрудников кредитного бюро содержал информацию, не соответствующую информации, предоставленной в кредитное бюро поставщиками информации, в течение пяти календарных дней с момента обнаружения указанного несоответствия.

      В случае необходимости подтверждения поставщиком информации факта несоответствия выданного кредитным бюро кредитного отчета исчисление срока представления получателю кредитного отчета и субъекту кредитной истории исправленного кредитного отчета осуществляется с момента получения кредитным бюро соответствующей информации от поставщика;

      5) по заявлению субъекта кредитной истории представить ему сведения о поставщике информации, предоставившем информацию, оспариваемую субъектом кредитной истории;

      6) отказывать в представлении кредитного отчета, если запрос о его представлении составлен с нарушением требований, установленных законодательством Республики Казахстан;

      7) представлять в Национальный Банк Республики Казахстан отчетность, перечень, формы, сроки и порядок представления которой устанавливаются Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом;

      8) обращаться к поставщику информации с требованием о корректировке, дополнении поступившей информации, подлежащей при наличии соответствующих оснований переоформлению или уточнению;

      9) по получении информации от поставщика информации не позднее следующего рабочего дня внести изменения и дополнения в кредитную историю соответствующего субъекта;

      10) обращаться к кредитному бюро с государственным участием для проверки достоверности информации, хранимой в базе данных кредитных историй кредитного бюро, а также вносить корректировки в отношении информации, не соответствующей сведениям, хранимым в базе данных кредитных историй кредитного бюро с государственным участием. Порядок и условия обращения к кредитному бюро с государственным участием, внесения корректировок в базы данных кредитных историй кредитного бюро устанавливаются уполномоченным органом;

      10-1) требовать от поставщиков информации, указанных в подпунктах 2), 3-1) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, и получателей кредитных отчетов, указанных в подпунктах 2), 3) и 4-2) части первой пункта 1 статьи 20 настоящего Закона, соблюдения требований к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации их деятельности;

      11) использовать электронные информационные ресурсы и информационные системы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      12) обеспечивать равенство всех поставщиков информации и получателей кредитных отчетов, составляющих группу по основному виду деятельности;

      13) соблюдать иные требования, установленные законодательством Республики Казахстан и (или) договорами о предоставлении информации и (или) о получении кредитных отчетов.

      2. Кредитное бюро с государственным участием, помимо обязанностей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, обязано:

      1) предоставлять информацию о кредитном скоринге и иные сведения, связанные в том числе с расчетом кредитного скоринга, по запросу уполномоченного органа, при этом полученные сведения не подлежат разглашению;

      2) ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять информацию о номинальных и годовых эффективных ставках вознаграждения по кредиту на дату заключения договоров банковского займа, договоров о предоставлении микрокредита в уполномоченный орган.

      Сноска. Статья 17 в редакции Закона РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 02.07.2018 № 168-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 24.05.2021 № 43-VII (вводится в действие с 01.08.2021).

Статья 18. Поставщики информации

      1. Поставщиками информации являются:

      1) банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, коллекторские агентства;

      2) индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, реализующие товары и услуги в кредит либо предоставляющие отсрочки платежей, систематизированные признаки которых определяются Правительством Республики Казахстан;

      3) Государственная корпорация "Правительство для граждан", осуществляющая государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;

      3-1) субъекты естественной монополии, оказывающие коммунальные услуги;

      4) иные лица на основании договоров о предоставлении информации.

      2. Нормативные правовые акты уполномоченного органа по вопросам деятельности кредитных бюро и формирования кредитных историй обязательны для выполнения поставщиками информации в части, касающейся их деятельности в качестве поставщиков информации по участию в создании и защите базы данных кредитных историй.

      Сноска. Статья 18 с изменениями, внесенными законами РК от 23.12.2005 N 107 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона N 107); от 26.07.2007 N 311 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его официального опубликования); от 27.07.2007 N 317 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования); от 25.03.2011 № 421-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 26.11.2012 № 57-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 27.02.2017 № 49-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 06.05.2017 № 63-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 19. Права и обязанности поставщика информации

      1. Поставщик информации вправе:

      1) требовать от кредитных бюро использования предоставляемой информации в соответствии с настоящим Законом;

      2) иметь иные права в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и (или) договорами о предоставлении информации и (или) о получении кредитных отчетов.

      2. Поставщики информации, указанные в подпунктах 1), 2) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, обязаны:

      1) получить согласие субъекта кредитной истории на представление сведений о нем в кредитные бюро, за исключением кредитного бюро с государственным участием, а также случаев, предусмотренных в пункте 4 статьи 25 настоящего Закона и статье 61-2 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";

      2) заключить договор о предоставлении информации с кредитным бюро с государственным участием;

      3) предоставлять информацию в кредитные бюро на условиях, в объеме и порядке, определенных настоящим Законом и договором о предоставлении информации;

      4) вносить корректировки в информацию, переданную в кредитные бюро, по требованию субъекта кредитной истории;

      5) предоставлять информацию в кредитные бюро, с которым заключен договор о предоставлении информации, в точном соответствии с имеющимися сведениями о субъекте кредитной истории;

      6) использовать электронные информационные ресурсы и информационные системы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      7) обеспечивать надлежащие условия получения и обработки информации за счет собственных средств;

      8) информировать кредитное бюро в порядке, определенном договором о предоставлении информации, в течение:

      пятнадцати рабочих дней с даты изменения или получения любых данных в отношении субъекта кредитной истории – для поставщиков информации, указанных в подпунктах 1) (за исключением коллекторских агентств) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона;

      тридцати календарных дней с даты изменения или получения любых данных в отношении субъекта кредитной истории – для коллекторских агентств и иных поставщиков информации, указанных в подпунктах 2) и 3-1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона.

      Поставщики информации, указанные в подпункте 1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, соблюдают требования к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации их деятельности, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

      2-1. Поставщики информации, указанные в подпункте 3-1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, обязаны:

      1) заключать договоры о предоставлении информации с кредитным бюро с государственным участием и иными кредитными бюро;

      2) исполнять требования подпунктов 3), 4), 5), 6), 7) и 8) части первой пункта 2 настоящей статьи.

      3. Поставщики информации, указанные в подпункте 3) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона:

      1) в случае заключения ими договора с кредитным бюро о предоставлении информации должны соблюдать предъявляемые к иным поставщикам информации требования, установленные настоящим Законом;

      2) предоставляют имеющуюся у них информацию о субъектах кредитных историй в кредитные бюро на бесплатной основе.

      4. Поставщики информации в кредитные бюро, которые не осуществляют деятельность, ранее повлекшую их участие в системе кредитных бюро, обязаны обновлять информацию по всем ранее ими переданным в базу данных кредитных бюро субъектам до прекращения договорных отношений с указанными субъектами.

      5. Поставщики информации, указанные в подпунктах 2), 3-1) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, соблюдают требования к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации их деятельности, определенные договорами о предоставлении информации и (или) получении кредитных отчетов, заключаемыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 19 с изменениями, внесенными законами РК от 27.07.2007 N 317 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования); от 23.10.2008 N 72-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 10.02.2011 № 406-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 27.04.2015 № 311-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 27.02.2017 № 49-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.07.2018 № 168-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования); от 29.06.2020 № 352-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 20. Получатели кредитных отчетов

      1. Получателями кредитных отчетов являются:

      1) банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, коллекторские агентства;

      2) индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, реализующие товары и услуги в кредит либо предоставляющие отсрочки платежей, систематизированные признаки которых определяются Правительством Республики Казахстан;

      3) иные лица на основании договоров о предоставлении информации;

      4) субъект кредитной истории;

      4-1) лицо, в пользу которого выдана банковская гарантия или поручительство;

      4-2) представитель держателей облигаций в отношении кредитного отчета эмитента облигаций, с которым заключен договор о представлении интересов держателей облигаций;

      5) уполномоченный орган.

      Получатели кредитного отчета, указанные в подпункте 4) настоящего пункта, вправе получать кредитный отчет только о себе.

      Получатели кредитного отчета, указанные в подпункте 4-1) части первой настоящего пункта, вправе получать кредитный отчет только о выпущенных банком в их пользу гарантиях или поручительствах.

      Получатели кредитного отчета, указанные в подпункте 4-2) части первой настоящего пункта, вправе получать кредитный отчет только об эмитенте облигаций, с которым заключен договор о представлении интересов держателей облигаций.

      Не допускается предоставление кредитных отчетов лицам, не указанным в настоящем пункте.

      2. Лица, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4-2) пункта 1 настоящей статьи, после заключения договора о получении кредитных отчетов должны зарегистрироваться в кредитном бюро в качестве получателей кредитных отчетов.

      Сноска. Статья 20 в редакции Закона РК от 27.07.2007 N 317 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 23.10.2008 N 72-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 30.12.2009 № 234-IV; от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 26.11.2012 № 57-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 06.05.2017 № 63-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 21. Права и обязанности получателя кредитного отчета

      1. Получатель кредитного отчета вправе:

      1) получать кредитный отчет;

      2) иметь иные права в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

      2. Субъект кредитной истории вправе получить один раз в течение календарного года кредитный отчет о себе бесплатно, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 4) статьи 17 настоящего Закона, когда субъекту предоставляется исправленный кредитный отчет.

      2-1. Субъект кредитной истории – физическое лицо вправе безвозмездно получать от кредитного бюро информацию о собственном кредитном скоринге в порядке, определяемом кредитным бюро.

      3. Получатели кредитного отчета, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4-2) пункта 1 статьи 20 настоящего Закона, обязаны:

      1) представить в кредитное бюро подтверждение о получении согласия субъекта кредитной истории на получение кредитного отчета о нем, за исключением случая, предусмотренного в пункте 4 статьи 25 настоящего Закона;

      2) сообщать об изменении сведений, представленных им при регистрации в качестве получателя кредитного отчета;

      3) соблюдать конфиденциальность в отношении кредитного отчета и не разглашать содержащуюся в нем информацию третьим лицам;

      4) использовать информацию, содержащуюся в кредитном отчете, только для целей, предусмотренных статьей 26 настоящего Закона;

      5) по требованию субъекта кредитной истории ознакомить его с содержанием кредитного отчета либо выдать ему в соответствии с

      внутренними правилами получателя кредитного отчета копию кредитного отчета;

      6) оплатить услуги кредитного бюро по предоставлению кредитного отчета;

      7) нести иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 21 с изменениями, внесенными законами РК от 27.07.2007 N 317 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования); от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 22. Права субъекта кредитной истории

      Субъект кредитной истории вправе:

      1) дать согласие поставщику информации о представлении сведений о нем в кредитные бюро для формирования кредитной истории, с которыми поставщиком информации заключен договор о предоставлении информации, за исключением кредитного бюро с государственным участием;

      2) дать согласие получателю кредитного отчета на получение кредитного отчета о нем;

      3) получить в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом, кредитный отчет о себе с момента поступления информации о нем в кредитное бюро;

      4) при рассмотрении его заявки на получение кредита требовать от получателя кредитного отчета ознакомления с кредитным отчетом либо выдачи в соответствии с внутренними правилами получателя кредитного отчета копии кредитного отчета, полученного получателем из кредитного бюро;

      5) заявлять несогласие с информацией, содержащейся в кредитном отчете, с возможностью получения информации о поставщике;

      6) запрашивать в кредитных бюро исправленный кредитный отчет, если предоставленный получателю кредитный отчет вследствие действий или бездействия сотрудников кредитного бюро содержал информацию, не соответствующую информации, предоставленной поставщиками информации в кредитные бюро;

      7) обращаться к поставщику информации с требованием об исправлении недостоверной информации.

      Сноска. Статья 22 с изменением, внесенным Законом РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 5. Предоставление информации в кредитные бюро

Статья 23. Общие условия предоставления информации в кредитные бюро

      1. Поставщики информации, указанные в подпунктах 1), 2) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, обязаны предоставлять информацию в кредитное бюро с государственным участием, а также при наличии согласия субъекта кредитной истории на основании договоров о предоставлении информации – в иные кредитные бюро, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 25 настоящего Закона.

      Поставщики информации, указанные в подпункте 3-1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, обязаны предоставлять информацию в кредитное бюро с государственным участием и иные кредитные бюро.

      Условия предоставления поставщиками информации, указанными в частях первой и второй настоящего пункта, информации в кредитные бюро и получения кредитных отчетов определяются договорами о предоставлении информации и (или) получении кредитных отчетов, заключаемыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Исключен Законом РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      3. Государственная корпорация "Правительство для граждан", осуществляющая государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, предоставляет информацию в кредитные бюро на основании заключаемых с ними договоров о предоставлении информации в порядке и на условиях, определяемых уполномоченным органом.

      Центральные исполнительные органы и принадлежащие либо подведомственные им юридические лица предоставляют информацию в кредитное бюро с государственным участием на основании заключенного с ним договора о предоставлении информации либо с использованием электронного шлюза обмена информацией уполномоченного органа.

      4. Информация предоставляется поставщиками в кредитные бюро на электронном носителе. Случаи предоставления информации на бумажном носителе определяются внутренними документами кредитных бюро и заключаемыми ими договорами с поставщиками информации.

      5. Поставщики информации, за исключением поставщиков информации, указанных в подпункте 3-1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, ведут учет полученных ими согласий субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием).

      6. Согласие субъектов кредитной истории на представление сведений о них в кредитные бюро на бумажном носителе или в электронной форме должно храниться поставщиком информации не менее десяти лет с даты предоставления последней информации о них в кредитные бюро.

      Сноска. Статья 23 с изменениями, внесенными законами РК от 26.07.2007 N 311 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его официального опубликования); от 27.07.2007 N 317 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования); от 25.03.2011 № 421-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 27.02.2017 № 49-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.07.2018 № 168-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 29.06.2020 № 352-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 24. Информация, предоставляемая в кредитные бюро

      1. Информация, предоставляемая в кредитные бюро банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, должна содержать:

      1) сумму долга по кредиту, полученному лицом в данном банке или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, а также общую сумму долга по всем полученным им кредитам, условным и возможным обязательствам;

      2) дату выдачи, дату (по графику и фактическую) погашения кредитов (с указанием источника погашения), а также условных и возможных обязательств;

      3) информацию о составе и способах обеспечения исполнения обязательств (за исключением обеспечения, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помещениях банка);

      3-1) негативную информацию о субъекте кредитной истории при ее наличии;

      3-2) информацию о номинальных и годовых эффективных ставках вознаграждения по кредиту на дату заключения договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита;

      4) иные сведения по соглашению сторон.

      Для целей настоящего пункта под кредитом понимаются банковские заемные, лизинговые, факторинговые, форфейтинговые операции, учет векселей, а также предоставление микрокредитов.

      1-1. Информация, предоставляемая в кредитные бюро коллекторскими агентствами по приобретенным у банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, правам (требованиям) по договорам банковского займа, договорам о предоставлении микрокредита, должна содержать:

      1) общую сумму задолженности, включающую сумму основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки (штрафа, пени), на дату приобретения задолженности;

      2) дату приобретения долга;

      3) дату (по графику и фактическую) погашения долга;

      4) информацию о составе и способах обеспечения исполнения обязательств;

      5) негативную информацию о субъекте кредитной истории при ее наличии;

      6) иные сведения по соглашению сторон.

      2. Информация, предоставляемая в кредитные бюро индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, реализующим товары и услуги в кредит либо предоставляющим отсрочки платежей, должна содержать следующие сведения:

      1) сумму долга по кредиту, а также по всем полученным в кредит товарам и услугам;

      2) дату выдачи, дату (по графику и фактическую) погашения кредитов;

      3) информацию о составе и способах обеспечения исполнения обязательств;

      4) иные сведения по соглашению сторон.

      3. Информация о субъекте кредитной истории - физическом лице, предоставляемая в соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 настоящей статьи, должна содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место жительства, юридический адрес, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер.

      4. Информация о субъекте кредитной истории - юридическом лице, предоставляемая в соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 настоящей статьи, должна содержать наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица, бизнес-идентификационный номер, фамилию, имя, отчество первых руководителей и их индивидуальные идентификационные номера.

      5. Информация, предоставляемая в кредитные бюро Государственной корпорацией "Правительство для граждан", осуществляющей государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, должна содержать сведения:

      1) для физических лиц - фамилию, имя, отчество, дату рождения, место жительства, юридический адрес, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер, сведения о регистрации прав собственности и других прав, а также обременений на недвижимое имущество;

      2) для юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица, бизнес-идентификационный номер, банковские реквизиты, сведения о регистрации прав собственности и других прав, а также обременении на недвижимое имущество.

      5-1. Информация, предоставляемая в кредитные бюро поставщиками информации, указанными в подпункте 3-1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, определяется договором о предоставлении информации и должна содержать следующие сведения:

      1) сумму задолженности по услуге, полученной лицом у поставщика информации;

      2) дату возникновения и погашения задолженности;

      3) количество дней просрочки на дату предоставления информации;

      4) сумму пени (при наличии);

      5) вид услуги;

      6) информацию о субъекте кредитной истории – физическом лице (фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), место жительства, юридический адрес, индивидуальный идентификационный номер);

      7) информацию о субъекте кредитной истории – юридическом лице (наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, бизнес-идентификационный номер, фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) первых руководителей и их индивидуальные идентификационные номера);

      8) иные сведения по соглашению сторон.

      Для целей настоящего пункта под задолженностью понимается просроченная задолженность получателей услуг перед поставщиком информации.

      5-2. Информация, предоставляемая в кредитные бюро поставщиками информации, указанными в подпункте 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, определяется договором о предоставлении информации и должна содержать следующие сведения:

      1) сумму задолженности по услуге, полученной лицом у поставщика информации;

      2) дату возникновения и погашения задолженности;

      3) сведение об имуществе, выступающем обеспечением и (или) имеющем обременение в связи с наличием задолженности (при наличии);

      4) иные сведения по соглашению сторон.

      6. Перечень информации, предусмотренный пунктами 1, 2 и 5 настоящей статьи, может быть дополнен по согласованию между кредитным бюро и поставщиком информации на основании заключаемого ими договора о предоставлении информации, если это не противоречит требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 24 с изменениями, внесенными законами РК от 12.01.2007 № 224 (вводится в действие с 01.01.2012); от 26 июля 2007 года N 311 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его официального опубликования); от 27 июля 2007 года N 317 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования); от 23.10.2008 N 72-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 25.03.2011 № 421-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 12.01.2012 № 538-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 26.11.2012 № 57-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 27.02.2017 № 49-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 06.05.2017 № 63-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 24.05.2021 № 43-VII (вводится в действие с 01.08.2021).

Статья 25. Оформление согласия субъекта кредитной истории на предоставление информации и выдачу кредитного отчета

      1. Согласие субъекта кредитной истории поставщикам информации, указанным в подпунктах 1), 2) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, на предоставление информации о нем в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием) и (или) согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета о нем получателю кредитного отчета из кредитного бюро оформляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      2. Согласие субъекта информации - физического лица может быть оформлено также доверенным лицом, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о нотариате.

      3. За отсутствие согласия субъекта кредитной истории поставщикам информации, указанным в подпунктах 1), 2) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, на предоставление информации о нем в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием) для формирования кредитной истории и (или) на выдачу кредитного отчета о нем из кредитного бюро, а также за его неправильное оформление поставщик информации, получатель кредитного отчета, подавший запрос о предоставлении кредитного отчета, либо их должностные лица несут ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

      4. Не требуется предоставление согласия субъекта кредитной истории на предоставление негативной информации о данном субъекте в кредитные бюро и предоставление кредитными бюро поставщикам информации кредитных отчетов, содержащих негативную информацию о субъекте кредитной истории.

      Сноска. Статья 25 с изменениями, внесенными законами РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 29.06.2020 № 352-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 26. Основания и цели использования информации и кредитных отчетов

      1. Основанием для предоставления поставщиками информации, за исключением поставщиков информации, указанных в подпункте 3-1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, информации в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием), а также выдачи кредитных отчетов из кредитных бюро является согласие субъекта кредитной истории.

      2. Информация в системе кредитных бюро может быть использована получателями кредитных отчетов в целях:

      1) оценки рисков при предоставлении, мониторинге и пролонгации кредитов;

      1-1) оценки кредитоспособности субъекта кредитной истории;

      2) оценки рисков при изменении условий кредитных договоров;

      3) оценки рисков по иным сделкам с отсроченными платежами;

      4) подтверждения правильности информации, содержащейся в кредитном отчете.

      3. Кредитные бюро вправе использовать сведения, полученные от поставщиков информации, для осуществления ими маркетинговых и статистических исследований.

      4. Кредитное бюро вправе предоставлять в кредитные бюро иностранных государств и получать от них информацию о наличии или отсутствии кредитной истории субъекта при наличии соглашения об обмене информацией между уполномоченным органом и соответствующим надзорным органом иностранного государства.

      Сноска. Статья 26 с изменениями, внесенными законами РК от 27.07.2007 N 317 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования); от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.06.2020 № 352-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 6. Отношения по формированию кредитных историй
и их использованию

Статья 27. Договоры, заключаемые с поставщиками информации и получателями кредитных отчетов

      1. В целях выполнения своих обязательств по предоставлению информации поставщики информации, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, обязаны заключить с кредитным бюро с государственным участием договоры о предоставлении информации в течение 180 календарных дней со дня государственной регистрации кредитного бюро с государственным участием и (или) соответствия поставщиков информации признакам, определенным подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона. Поставщики информации, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, вправе заключить договор о предоставлении информации с иными кредитными бюро в сроки, определенные договором о предоставлении информации.

      Поставщики информации, указанные в подпункте 3-1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, обязаны заключить договор о предоставлении информации с иными кредитными бюро в сроки, указанные в части первой настоящего пункта.

      2. Договор о предоставлении информации должен содержать следующие условия:

      1) данные индивидуального предпринимателя или полное наименование сторон, информацию об их месте жительства, юридическом адресе или месте нахождения, банковских реквизитах;

      2) срок действия договора, основания и порядок его изменения, прекращения и расторжения в одностороннем порядке, в том числе в случае несоблюдения поставщиками информации, указанными в подпунктах 1), 2), 3-1) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, требований к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации их деятельности, а также размеры штрафов за нарушение обязательств по договору;

      3) обязательное получение поставщиками информации, указанными в подпунктах 1), 2) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, согласия субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро, за исключением кредитного бюро с государственным участием, а также случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 25 настоящего Закона;

      4) виды, объем, сроки (периодичность), порядок предоставления информации, формирующей кредитные истории, условия оплаты оказываемых сторонами договора услуг;

      5) обязательство кредитного бюро об использовании предоставляемой информации только в соответствии с целями, предусмотренными настоящим Законом;

      6) обязательство кредитного бюро о соблюдении режима конфиденциальности в отношении всей получаемой информации и раскрытии ее только на основаниях, условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Законом;

      7) обязательство поставщика информации о соблюдении режима конфиденциальности в отношении всей информации, направляемой в кредитное бюро;

      8) исключен - от 27 июля 2007 года N 317;

      9) ответственность сторон, включая ответственность поставщика информации в случае предоставления им недостоверной информации в кредитное бюро;

      10) обязанность поставщика информации по соблюдению требований к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации его деятельности;

      11) требования к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации деятельности поставщиков информации, указанных в подпунктах 2), 3-1) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, соответствующие требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа.

      3. Договор о получении кредитных отчетов должен содержать следующие условия:

      1) данные физического лица или полное наименование сторон, информацию об их месте жительства, юридическом адресе или месте нахождения, банковских реквизитах;

      2) срок действия договора, основания и порядок его изменения, прекращения и расторжения в одностороннем порядке, в том числе в случае несоблюдения получателями кредитных отчетов, указанными в подпунктах 1), 2), 3) и 4-2) части первой пункта 1 статьи 20 настоящего Закона, требований к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации их деятельности, а также размеры штрафов за нарушение обязательств по договору;

      3) обязательное получение согласия субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета о нем получателю кредитного отчета, за исключением случая, предусмотренного в пункте 4 статьи 25 настоящего Закона;

      4) объем информации, содержащейся в кредитных отчетах, и порядок получения кредитных отчетов;

      5) обязательство получателя кредитных отчетов о нераспространении информации, содержащейся в кредитном отчете;

      6) обязательство получателя кредитного отчета об использовании предоставляемой информации только в соответствии с целями, предусмотренными в настоящем Законе;

      7) ответственность сторон;

      8) обязанность получателя кредитного отчета по соблюдению требований к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации его деятельности;

      9) требования к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации деятельности получателей кредитных отчетов, указанных в подпунктах 2), 3) и 4-2) части первой пункта 1 статьи 20 настоящего Закона, соответствующие требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа.

      4. Исключен Законом РК от 02.07.2018 № 168-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

      5. Не допускается отказ от исполнения обязательств по договору о предоставлении информации в кредитное бюро в одностороннем порядке, если иное не предусмотрено указанным договором.

      Сноска. Статья 27 с изменениями, внесенными законами РК от 27 июля 2007 года N 317 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования); от 23.10.2008 N 72-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 02.07.2018 № 168-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования); от 29.06.2020 № 352-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 28. Регистрация в кредитном бюро в качестве получателя кредитного отчета

      Для регистрации в кредитном бюро лица, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4-2) части первой пункта 1 статьи 20 настоящего Закона, представляют следующие документы:

      1) заявление о регистрации в кредитном бюро;

      2) нотариально засвидетельствованные копии выдаваемых уполномоченным органом лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности (для организаций, осуществляющих лицензируемые виды деятельности);

      3) копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя - для физического лица;

      3-1) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица - для юридического лица;

      4) информацию о фамилии, имени, отчестве (при его наличии) и должности лиц, уполномоченных осуществлять запросы в кредитные бюро. При необходимости указанная информация удостоверяется электронной цифровой подписью этих лиц.

      Сноска. Статья 28 с изменениями, внесенными законами РК от 27 июля 2007 года N 317 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования); от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 24.12.2012 № 60-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 29. Предоставление кредитного отчета

      1. Основаниями для предоставления кредитного отчета являются:

      1) наличие согласия субъекта кредитной истории о выдаче кредитного отчета о нем, за исключением случая, предусмотренного в пункте 4 статьи 25 настоящего Закона;

      2) соответствие получателя кредитного отчета требованиям, предъявляемым настоящим Законом;

      3) запрос получателя кредитного отчета с подтверждением о наличии согласия субъекта кредитной истории на предоставление кредитного отчета, за исключением случая, предусмотренного в пункте 4 статьи 25 настоящего Закона.

      Требования настоящего пункта не распространяются на случаи представления кредитного отчета по запросу уполномоченного органа.

      2. Кредитное бюро ведет учет запросов о предоставлении кредитных отчетов и учет предоставленных кредитных отчетов.

      3. Запрос подается от имени получателя его специально уполномоченным лицом, ответственным за подачу запроса в кредитное бюро, информация о котором содержится в реестре получателей кредитного бюро.

      3-1. Согласие субъектов кредитной истории о выдаче кредитного отчета о них на бумажном носителе или в электронной форме должно храниться получателями кредитных отчетов не менее десяти лет с даты получения согласия субъекта кредитной истории, если иное не предусмотрено частью второй настоящего пункта.

      Согласие субъекта кредитной истории о выдаче кредитного отчета, полученное при заключении договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита, должно храниться получателями кредитных отчетов не менее пяти лет со дня окончания действия соответствующего договора, но не менее десяти лет с даты получения согласия субъекта кредитной истории.

      4. Предоставление кредитным бюро субъекту кредитной истории кредитного отчета в отношении его осуществляется на основании письменного запроса субъекта кредитной истории.

      5. В кредитном отчете для субъекта кредитной истории должна содержаться информация о всех, ранее имевших место фактах предоставления кредитных отчетов по кредитной истории данного субъекта с указанием даты выдачи, наименований и реквизитов получателей.

      6. Кредитное бюро при предоставлении кредитного отчета обязано указывать всех поставщиков информации и дату получения этой информации кредитным бюро.

      7. Предоставление кредитного отчета осуществляется на основаниях, условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      8. За искажение информации, полученной от поставщиков информации, кредитное бюро несет ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

      Сноска. Статья 29 с изменениями, внесенными законами РК от 27.07.2007 N 317 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования); от 23.10.2008 N 72-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 30. Оплата услуг по предоставлению информации и кредитных отчетов

      За услуги, оказываемые поставщиками информации и кредитными бюро, устанавливается оплата, размер и порядок взимания которой определяются в соответствии с договором.

      За предоставление в кредитное бюро информации поставщиками информации, за получение информации и кредитных отчетов уполномоченным органом кредитным бюро плата не взимается.

      Сноска. Статья 30 с изменениями, внесенными законами РК от 27.07.2007 N 317 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования); от 23.10.2008 N 72-IV (порядок введения в действие см. ст. 2).

Глава 6-1. Особенности предоставления информации
и получения кредитного отчета по банковским
гарантиям и поручительствам

      Сноска. Закон дополнен главой 6-1 в соответствии с Законом РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 30-1. Предоставление информации по банковским гарантиям и поручительствам в кредитное бюро

      1. Банки предоставляют информацию по банковским гарантиям и поручительствам, перечень которой установлен пунктом 3 настоящей статьи, в кредитное бюро с государственным участием и при наличии согласия лица-должника на представление банком сведений о нем и выпущенных банком по заявлению лица-должника гарантиях или поручительствах в иные кредитные бюро на основании договоров о предоставлении информации.

      2. Форма согласия лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выпущенных банком по заявлению лица-должника гарантиях или поручительствах в кредитное бюро устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

      3. Информация по выпущенным банком гарантиям и поручительствам, предоставляемая в кредитное бюро, должна содержать:

      1)-4) утратили силу Законом РК от 12.01.2012 № 538-IV (вводится в действие с 01.01.2013);

      4-1) наименование юридического лица-должника, по поручению которого банком выпущена гарантия или выпущено поручительство, номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица, бизнес-идентификационный номер;

      4-2) фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического лица-должника, по поручению которого банком выпущена гарантия или выпущено поручительство, дату рождения, место жительства, юридический адрес, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер;

      4-3) наименование юридического лица-кредитора должника, в пользу которого банком выпущена гарантия или выпущено поручительство, а также информацию о дате государственной регистрации в качестве юридического лица, бизнес-идентификационный номер (или иную информацию, предусмотренную законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент, идентифицирующего его в качестве юридического лица);

      4-4) фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического лица-кредитора, в пользу которого банком выпущена гарантия или выпущено поручительство, индивидуальный идентификационный номер, а также информацию о дате рождения, месте жительства, юридическом адресе, наименовании и реквизитах документа, удостоверяющего личность (или иные персональные данные, предусмотренные законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент);

      5) наименование банка, выдавшего гарантию или поручительство;

      6) номер и дату договора банковской гарантии или поручительства;

      7) максимальную денежную сумму, подлежащую оплате по договору банковской гарантии или поручительства, если иное не установлено договором банковской гарантии или поручительства;

      8) срок, на который выпущена банковская гарантия или выпущено поручительство, или обстоятельство (событие), при наступлении которого прекращается обязательство банка, выдавшего банковскую гарантию или поручительство (срок действия банковской гарантии или поручительства), если иное не установлено договором банковской гарантии или поручительства;

      9) номер и дату выпуска банковской гарантии или поручительства.

      Перечень информации, предусмотренный настоящим пунктом, может быть дополнен по согласованию между кредитным бюро и банком на основании заключаемого ими договора о предоставлении информации, если это не противоречит требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

      4. Условия предоставления банками информации по выпущенным банковским гарантиям и поручительствам в кредитное бюро определяется договором о предоставлении информации, заключенным в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 27 настоящего Закона.

      5. Информация по банковским гарантиям и поручительствам предоставляется банками в кредитные бюро на электронном носителе. Случаи предоставления информации на бумажном носителе определяются внутренними документами кредитных бюро и заключаемыми ими договорами с поставщиками информации.

      6. Банки ведут учет полученных ими согласий лиц-должников на представление банком сведений о них и выпущенной банковской гарантии или выпущенном поручительстве в кредитное бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием).

      Сноска. Статья 30-1 с изменениями, внесенными законами РК от 12.01.2012 № 538-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 27.04.2015 № 311-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 30-2. Формирование кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве

      1. Кредитное бюро обязано формировать кредитный отчет о банковской гарантии или поручительстве на основании информации, предоставленной банком в соответствии с пунктом 3 статьи 30-1 настоящего Закона.

      2. Кредитный отчет о банковской гарантии и поручительстве формируется отдельно по каждой выпущенной банком гарантии или каждому выпущенному банком поручительству.

Статья 30-3. Порядок представления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве

      1. Основанием для представления кредитного отчета о банковской гарантии или поручительстве является согласие лица-должника на представление кредитным бюро данного отчета лицу, в пользу которого банком выпущена банковская гарантия или выпущено поручительство.

      2. Порядок представления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Глава 7. Заключительные положения

Статья 31. Особенности разрешения споров

      1. Заявление субъекта кредитной истории об оспаривании информации, содержащейся в кредитном отчете, подаваемое им в кредитное бюро или поставщику информации, должно содержать фамилию, имя, отчество, место жительства, юридический адрес и данные документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование и сведения о месте нахождения юридического лица, а также указание на оспариваемую информацию и требование о предоставлении достоверной информации. Заявление подписывается заявителем или его уполномоченным лицом. К заявлению могут прилагаться копии документов, на которые ссылается заявитель.

      2. Поставщик информации или кредитное бюро обязаны в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения заявления рассмотреть заявление и произвести одно из двух действий, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

      3. В случае, если искажение полученной кредитным бюро информации произошло вследствие технических ошибок поставщика информации или кредитного бюро, вследствие иных действий или бездействия их сотрудников, то поставщик информации обязан в течение десяти рабочих дней со дня обнаружения допущенного искажения предоставить в кредитное бюро информацию, имеющуюся у поставщика информации на дату обнаружения искажения. Кредитное бюро обязано предоставить получателю исправленный кредитный отчет.

      4. В случае если оспариваемая информация соответствует сведениям кредитного бюро, поставщика информации, то поставщик информации и (или) кредитное бюро направляют заявителю письменный отказ в удовлетворении заявления с указанием источников получения оспариваемой информации в срок, указанный в пункте 2 настоящей статьи.

      5. В случае если заявитель, получивший отказ в удовлетворении заявления, обращается повторно, то издержки, связанные с его подачей, рассмотрением и направлением мотивированного ответа, возлагаются на заявителя.

      При наличии разногласий по распределению издержек споры рассматриваются в судебном порядке.

      Сноска. Статья 31 с изменениями, внесенными Законом РК от 27 июля 2007 года N 317 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования).

Статья 32. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй

      Нарушение законодательства Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй влечет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

Президент
Республики Казахстан