Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 23 сәуірдегі № 199-V ҚРЗ.

      Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы

      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін ЗҚАИ мазмұнды жасады.
      МАЗМҰНЫ

      Осы Заң Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының қызметі саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді.

      1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-бап. Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары және олардың мақсаты

      1. Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары (бұдан әрі – ішкі істер органдары) адамның және азаматтың өмірін, денсаулығын, құқықтары мен бостандықтарын, қоғамның және мемлекеттің мүдделерін құқыққа қарсы қолсұғушылықтан қорғауға, қоғамдық тәртіпті сақтауға және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған құқық қорғау органы болып табылады.

      2. Ішкі істер органдары өз өкілеттіктерін жүзеге асыруы кезінде олардың қызметіне араласуға тыйым салынады.

      2-бап. Ішкі істер органдары қызметінің құқықтық негізі

      1. Ішкі істер органдары қызметінің құқықтық негізін Қазақстан Республикасының Конституциясы, осы Заң және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері құрайды.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда қамтылатын қағидалардан өзге қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

      3-бап. Ішкі істер органдары қызметінің қағидаттары

      Ішкі істер органдарының қызметі Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет қағидаттарына және құқық қорғау қызметінің арнаулы қағидаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

      2-тарау. ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ, ҚҰЗЫРЕТІ ЖӘНЕ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ

      4-бап. Ішкі істер органдарының міндеттері

      1. Қазақстан халқына қызмет етуге тиісті ішкі істер органдары қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында мынадай міндеттерді жүзеге асырады:

      1) құқық бұзушылықтар профилактикасы;

      2) қоғамдық тәртіпті сақтау;

      3) қылмыстылықпен күрес;

      4) қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің өзге де шараларын, сондай-ақ әкімшілік жазалауларды орындау;

      5) алып тасталды – ҚР 29.06.2021 № 58-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2. Қазақстан Республикасының заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен ішкі істер органдарына өзге де міндеттер жүктеледі.

      Ескерту. 4-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 18.04.2017 № 58-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.06.2021 № 58-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      5-бап. Ішкі істер органдарының құзыреті

      Ішкі істер органдары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өздеріне жүктелген міндеттер шегінде:

      1) құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтауға, зерделеуге, жоюға бағытталған шаралар кешенін жүзеге асырады;

      2) қоғамдық тәртіпті сақтау жөніндегі шаралар кешенін жүзеге асырады;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      3) тармақшаға өзгеріс енгізу көзделген – ҚР 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3) жол жүрісіне және оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асырады;

      4) азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының айналымына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      5) күзет қызметі саласында мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      6) мемлекеттік күзетілуге жататын жеке тұлғалар мен объектілерді күзетуді жүзеге асырады;

      7) террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының жай-күйін бақылайды;

      8) азаматтық және халықтың көші-қоны саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

      8-1) алып тасталды – ҚР 30.12.2021 № 95-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      8-2) алып тасталды – ҚР 30.12.2021 № 95-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      8-3) алып тасталды – ҚР 30.12.2021 № 95-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      8-4) Қазақстан Республикасы ратификациялаған реадмиссия туралы халықаралық шарттардан туындайтын міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етеді;

      9) жеке басты куәландыратын құжаттарды дайындауды, сондай-ақ Жеке сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімін жүргізуді жүзеге асырады;

      10) лицензия және рұқсат беру қызметін жүзеге асырады;

      11) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізуді жүзеге асырады;

      12) қылмыстық құқық бұзушылықтарды ашуды және тексеруді жүзеге асырады;

      13) жедел-iздестiру қызметiн және жасырын тергеу әрекеттерін жүзеге асырады;

      14) зерттеулерді жүзеге асырады;

      15) іздестіруді жүзеге асырады;

      16) есірткі, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды және олардың заңсыз айналымына және оларды теріс пайдалануға қарсы іс-қимылды жүзеге асырады;

      17) қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғауды жүзеге асырады;

      18) қылмыстық-атқару қызметі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады, адамдарды ішкі істер органдарының арнаулы мекемелерінде ұстауды жүзеге асырады;

      19) мемлекеттік қызметтер көрсетеді;

      20) халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      20-1) алып тасталды – ҚР 29.06.2021 № 58-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      21) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 04.07.2014 № 233-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 16.04.2018 № 147-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.05.2020 № 327-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тілінде өзгермейді – ҚР 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.06.2021 № 58-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.12.2021 № 95-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      6-бап. Ішкі істер органдарының өкілеттіктері

      1. Ішкі істер органдары өзінің құзыреті шегінде:

      1) адамның және азаматтың өмірін, денсаулығын, құқықтары мен бостандықтарын құқыққа қарсы қолсұғушылықтан қорғауға;

      2) оқиға туралы, жасалған немесе дайындалып жатқан қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы өтініштерді немесе хабарламаларды қабылдауға, тіркеуге және қарауға, заңнамада белгіленген тәртіппен өтініш берушіге қабылданған шешім туралы хабар беруге;

      3) құқыққа қарсы қолсұғушылықтан, оқиғалардан және жазатайым жағдайлардан зардап шеккен, сондай-ақ өздерінің өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті дәрменсiз не өзге де күйдегі жеке тұлғаларға көмек көрсетуге;

      4) құқық бұзушылық профилактикасының жалпы, арнаулы және жеке шараларын жүзеге асыруға;

      5) патрульдеуді жүзеге асыруға;

      6) жол жүрісі қағидаларының және жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жататын өзге де нормативтердің сақталуын бақылауды жүзеге асыруға, жол жүрісін реттеуге;

      7) жүргізуші куәліктерін беруді, көлік құралдарын сәйкестендіру нөмірі бойынша мемлекеттік тіркеуді және оларды есепке алуды жүзеге асыруға;

      8) әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтауға және жолын кесуге, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізуді жүзеге асыруға;

      9) қоғамдық орындарда адамның қадiр-қасиетi мен қоғамдық имандылықты қорлайтын масаң күйде жүрген адамдарды медициналық ұйымдарға немесе ішкі істер органдарына жеткiзуге;

      10) сот шешімімен тағайындалған медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларынан жалтарып жүрген адамдарды іздеуді жүзеге асыруға, оларды ұстауға және арнаулы медициналық мекемелерге жеткізуге;

      11) үш жастан он сегіз жасқа дейінгі кәмелетке толмаған қадағалаусыз қалған балаларды, сондай-ақ ата-анасының немесе оларды алмастыратын адамдардың қамқорлығынсыз қалған балаларды бейімдеу орталықтарына жеткізуге;

      12) көпшілік іс-шараларды өткізу кезінде қоғамдық тәртіп сақтауды қамтамасыз етуге;

      13) жаппай тәртіпсіздіктің, топтасып бағынбаушылықтың жолын кесуге;

      14) алып тасталды – ҚР 29.06.2021 № 58-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      15) күзет қызметімен, күзет дабылы құралдарын монтаждаумен, баптаумен және оларға техникалық қызмет көрсетумен айналысатын субъектілерге және жекеше күзет ұйымында басшы және күзетші лауазымдарын атқаратын қызметкерлерді даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі мамандандырылған оқу орталықтары қызметіне мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға;

      16) мемлекеттік күзетілуге жататын жеке тұлғалар мен объектілерді күзетуді жүзеге асыруға;

      17) мемлекеттік күзетілуге жататын объектілерде өткізу режимін қамтамасыз ету кезінде адамдарды, олардың заттарын, көлік құралдарын тексеріп қарауды жүргізуге;

      18) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігін және паспортын, шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат, азаматтығы жоқ адамның куәлігін беруге, жеке сәйкестендіру нөмірлерін қалыптастыруға және Жеке сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімін жүргізуге;

      19) азаматтық материалдарын ресімдеуді қамтамасыз етуге, Қазақстан Республикасының азаматтығы болуын (болмауын) айқындауға;

      20) Қазақстан Республикасының азаматтарын есепке алуды, оларды тұрғылықты жері бойынша тіркеуді және тіркеуден шығаруды, Қазақстан Республикасының шегінен тыс тұрақты тұрғылықты жерге кету құжаттарын ресімдеуді жүзеге асыруға;

      21) заңсыз көшіп келудің жолын кесу, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды есепке алу бойынша шаралар қолдануға, олардың Қазақстан Республикасына келу, кету, болу және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитпен жүру қағидаларын сақтауын бақылауға;

      22) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дактилоскопиялық және геномдық тіркеуді жүзеге асыруға;

      23) шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасынан кетуге визалар, Қазақстан Республикасында уақытша болуға және тұрақты тұруға рұқсаттар беруге;

      24) жол жүру құжатын беруді жүзеге асыруға;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      25) тармақшаға өзгеріс енгізу көзделген – ҚР 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      25) жеке және заңды тұлғалардың азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондары, азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдар, есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымының белгіленген қағидаларын сақтауын бақылауды тексерулер және профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асыруға;

      26) мыналарды:

      мыналарға:

      жеке тұлғаларға азаматтық қару мен оның патрондарының бірлі-жарым данасын Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге, Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеуге;

      заңды тұлғаларға:

      азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының криминалистік талаптарға сәйкес келуіне;

      азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге, Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеуге қорытындылар;

      мыналарға:

      жеке тұлғаларға азаматтық қару мен оның патрондарын иемденуге, сақтауға, сақтау мен алып жүруге, тасымалдауға;

      заңды тұлғаларға:

      азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды сатып алуға, сақтауға;

      азаматтық қару мен оның патрондарын сатып алуға, сақтауға, сақтау мен алып жүруге, тасымалдауға;

      атыс тирлері (атыс орындары) мен стендтерін ашуға және олардың жұмыс істеуіне;

      есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге, Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеуге рұқсаттар беруге;

      27) табылған жарылғыш материалдарды, оқ-дәрілерді және жарылғыш құрылғыларды зарарсыздандыру және жою жөнінде шаралар қолдануға;

      28) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың әскери бөлімдері мен мекемелерін, Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдарының, ішкі істер органдарының объектілерін, сондай-ақ "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 1-3-бабында көрсетілген күзетілетін объектілер (бұдан әрі – күзетілетін объектілер) мен Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелерін қоспағанда, Қазақстан Республикасының терроризмге қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету бөлігіндегі талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға;

      28-1) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың әскери бөлімдері мен мекемелерінің, Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары объектілерінің паспорттарын, сондай-ақ күзетілетін объектілер мен Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелерінің паспорттарын қоспағанда, террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу паспорттарын келісуге, есепке алуды жүргізуге, сақтауға және (немесе) жоюға;

      29) терроризмге қарсы операциялар мен күзет іс-шараларын жүргізуге қатысуға;

      30) қылмыстық құқық бұзушылықтарды, оның ішінде жедел-iздестiру іс-шараларын жүргізу арқылы анықтауға, алдын алуға, жолын кесуге және ашуға;

      31) қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар жасайтын адамдарды ұстауға;

      32) қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтауға, оларды жоюға бағытталған шаралар қолдануға;

      33) қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі іс жүргізуді жүзеге асыруға;

      34) анықтау, тергеу органдарынан және соттан жасырынған, қылмыстық жазаны және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің өзге де шараларын орындаудан және өтеуден, сот шешімін орындаудан жалтарып жүрген, хабарсыз кеткен адамдарды іздестіруді жүргізуге;

      35) сот актілерін, судьялардың талаптарын, прокурордың қаулыларын, нұсқамаларын және талаптарын, сондай-ақ қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу барысында тергеушiнiң, анықтаушының жазбаша тапсырмаларын орындауға;

      36) атқарушылық құжаттарды мәжбүрлеп орындатуда сот орындаушыларына көмек көрсетуге;

      37) мемлекеттік қорғалуға жататын адамдардың өмірі мен денсаулығын және олардың мүлкін қорғау мақсатында қауіпсіздік шараларын қолдануға;

      38) адамдарды ішкі істер органдарының арнаулы мекемелерінде ұстауға, оларды күзету мен айдауылдауды қамтамасыз етуге;

      39) сотталғандарға қатысты сот үкімдері мен қаулыларын орындауға, жазаларды өтеу тәртібі мен шарттарының сақталуын, қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерін күзетуді қамтамасыз етуге;

      39-1) Жіті байқау жасалатын мамандандырылған типтегі мемлекеттік психиатриялық мекемені күзетуді Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп айқындайтын тәртіпке сәйкес қамтамасыз етуге;

      40) ішкі істер органдарының қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнде және арнаулы мекемелерінде ұсталатын адамдардың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын және денсаулығын сақтауды қамтамасыз етуге;

      41) қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнде ұсталатын, сондай-ақ пробация қызметінің есебінде тұрған адамдардан өздеріне заңмен және сотпен жүктелген міндеттерді орындауды талап етуге;

      42) қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнде заңдылықты, құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуге;

      43) өз қауіпсіздігін қамтамасыз етуге;

      44) мемлекеттiк құпияларды құрайтын мәлiметтердi қорғауды және құпиялылық режимiнiң сақталуына ведомстволық бақылауды қамтамасыз етуге;

      45) ақпараттық қауіпсіздік талаптарын сақтауды қамтамасыз етуге;

      46) дербес деректерді қорғауды қамтамасыз етуге;

      47) Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қоры құжаттарының және ішкі істер органдарының қызметі туралы өзге де деректі материалдардың жинақталуын, сақталуын және есепке алынуын қамтамасыз етуге, жеке және заңды тұлғаларға мұрағаттық анықтамалар беруге;

      48) Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасына сәйкес қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша өздерінің ақпараттық жүйелерінен мәліметтер ұсынуға;

      49) оңалту және банкроттық саласындағы уәкілетті органның сұрау салулары бойынша заңда белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған немесе оларға қатысты оңалту рәсімі қолданылған борышкерлерге қатысты меншікке қарсы қылмыстар бойынша қозғалған, іс жүргізуде жатқан қылмыстық істер жөніндегі мәліметтерді ұсынуға;

      50) қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметті ведомствоаралық үйлестіруді жүзеге асыруға;

      51) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға міндетті.

      2. Ішкі істер органдарының өз құзыреті шегінде:

      1) жеке және заңды тұлғалардан Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауды, құқыққа қайшы әрекеттерді тоқтатуды талап етуге, сондай-ақ төтенше жағдай жарияланған жерде немесе терроризмге қарсы операция жүргізіліп жатқан аймақта тергеу іс-шараларын жүргізу уақытында ішкі істер органдарының қызметкерлерін өз қызметтік міндеттерін атқаруы кезінде жеке тұлғалардың фотосуретке және бейнежазбаға түсіруіне тыйым салуға, бұл талаптарды орындамаған жағдайда тиісті мәжбүрлеу шараларын қолдануға;

      2) жеке тұлғалардың жеке басын куәландыратын құжаттарды, сондай-ақ орындалуын бақылау iшкi iстер органдарына жүктелген, белгiленген қағидалардың сақталуын тексеруге қажеттi басқа да құжаттарды тексеруге;

      3) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін iс жүргізуде жатқан материалдар мен iстер бойынша iшкi iстер органдарына шақыруға, олардан түсінік және айғақтар, құжаттар, олардың көшiрмелерiн алуға, ал, келмеген кезде белгіленген тәртіппен күштеп келтіруге;

      4) меншік нысандарына қарамастан, террористік тұрғыдан осал объектілердің басшыларынан немесе өзге де лауазымды адамдарынан олардың "Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген талаптарды орындауы туралы мәліметтер сұратуға;

      5) күзет қызметі субъектілерінен олардың "Күзет қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген талаптарды орындауы туралы мәліметтер сұратуға;

      6) жеке және заңды тұлғаларға қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететiн себептер мен жағдайларды жою туралы орындалуы міндетті ұйғарымдар, ұсынымдар енгізуге;

      7) ішкі істер органдарына жүктелген міндеттерді іске асыру үшін азаматтармен жария және жария емес негізде ынтымақтастық орнатуға;

      8) қоғамдық тәртіпті сақтауда ерекше көзге түскен азаматтарды көтермелеуге;

      9) қоғамдық, топтық немесе жеке мүдделер мен наразылық танытудың заңсыз нысандарының жолын кесуге;

      10) психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтыну фактiсiн және масаң күйде болғанын анықтау үшін адамдарға куәландыру жүргiзуге, ал, мүмкін болмаған жағдайда – куәландыру үшін медициналық мекемелерге жеткізуге;

      11) көлік құралдарын тоқтатуға және тексеріп қарауға, адамдарды көлік құралдарын басқарудан шеттетуге, көлік құралдарын пайдалануға тыйым салуға, көлік құралдары мен жаяу жүргіншілердің жүрісін уақытша шектеуге немесе оған тыйым салуға;

      12) төтенше жағдайлардың салдарын жою, терроризмге қарсы операцияны, күзету, көпшілік, карантиндік іс-шараларын өткізу, іздеу салуда жүрген адамдарды ұстау, кепілге алынғандарды босату, қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар жасады деп күдік келтірілген адамдардың ізіне түсу, жарылғыш заттар, оқ-дәрілер және жарғыш құрылғылар, улы және радиоактивті заттар табылғандығы туралы мәліметтерді тексеру, жаппай тәртіпсіздіктің және жеке тұлғалардың қауіпсіздігіне, инфрақұрылым объектілерінің тыныс-тiршiлiгіне қауіп төндіретін, қоғамдық тәртіпті бұзатын өзге де топтасқан әрекеттердің жолын кесу кезінде жергілікті жер учаскелерін қоршауға алуды жүргізуге;

      13) күзетілетін, көпшілік іс-шаралар өткізілетін орындарға кіру (келу) кезінде жеке тұлғаларды, олардың заттарын, көлік құралдарын және өткізілетін жүктерді тексеріп қарауды, оның ішінде техникалық құралдарды пайдаланып тексеріп қарауды жүргізуге, олар өткізілетін орындарға тыйым салынған нәрселер мен заттары бар адамдар мен көлік құралдарын кіргізбеуге;

      14) жедел-профилактикалық, іздестіру және өзге де арнаулы іс-шараларды өткізу кезінде бақылау-өткізу пункттерін орнатуға;

      15) карантиндік, санитариялық-эпидемияға қарсы және табиғатты қорғау іс-шараларына қатысуға;

      16) алып тасталды – ҚР 29.06.2021 № 58-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      17) қылмыстық құқық бұзушылық жасады деп күдік келтірілген адамның ізіне түсу, оқиға орнына бару, төтенше немесе соғыс жағдайы қолданылған кезеңде, қарулы қақтығыс жағдайында, төтенше жағдайларды жою кезінде, сондай-ақ меншік иелеріне материалдық залал келтірілген жағдайда Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен оның орнын толтыра отырып, егер кiдiрту адамдардың өмірі мен денсаулығына нақты қатер төндіруі мүмкін болатын болса, жедел медициналық көмекке мұқтаж адамдарды медицина ұйымдарына жеткiзу үшiн көліктің кез келген түрін (дипломатиялық иммунитетi бар шет мемлекеттер өкiлдiктерi мен халықаралық ұйымдардың көлік құралдарынан басқа) пайдалануға;

      18) азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын, олардың негізгі құраушы бөліктерін, азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды әзірлейтін, өндіретін, жөндейтін, сақтайтын, пайдаланатын, жоятын, сататын, коллекциялайтын және экспонаттайтын орындарға тексерулер жүргізуге;

      19) қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылықтардың жасалу фактілерін және ішкі істер органдары қызметкерлерінің әрекеттерін тіркеу үшін техникалық құралдарды пайдалануға;

      20) қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар жасаған, қылмыстық жазаны және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің өзге де шараларын орындаудан және өтеуден жалтарып жүрген адамдарды ұстау жөнінде іс-шаралар жүргізуге;

      21) жеке тұлғаларды әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін ішкі істер органдарына жеткізуге;

      22) қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар жасаған әскери қызметшілерді ұстауға және оларды әскери полиция органдарына, әскери бөлімдер командирлеріне немесе жергілікті әскери басқару органдарының бастықтарына тапсыруға;

      23) қаруды, оқ-дәрілерді, есірткіні, психотроптық заттар мен прекурсорларды, сондай-ақ өзге де тыйым салынған нәрселер мен заттарды алып қоюға;

      24) қылмыскерлер мен ауыр және аса ауыр қылмыстар жасаған адамдарды, ұйымдасқан қылмыстық топтар (қауымдастықтар) мүшелерін табу, оқшаулау, залалсыздандыру және ұстау, сондай-ақ кепілге алынғандарды босату жөнінде арнаулы операциялар жүргізуге;

      25) жеке адамдардың қауiпсiздiгiне қатер төндiретiн қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар жасаған деп күдік келтірілген, қылмыстық жазаны және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің өзге де шараларын орындаудан және өтеуден жалтарып жүрген адамдардың ізіне түсу кезінде не сол жерде қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық жасалды немесе жасалуда, жазатайым оқиға болды деп санау үшiн жеткiлiктi мәлiметтер болған кезде, дүлей зілзалалар, апаттар, авариялар, эпидемиялар, эпизоотиялар және жаппай тәртiпсiздiктер кезiнде жеке адамдардың жеке басының қауiпсiздiгi мен қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету үшiн тұрғын және өзге де үй-жайларға, аумақтарға және жер учаскелерiне (дипломатиялық иммунитетi бар шет мемлекеттер өкiлдiктерi мен халықаралық ұйымдардан басқа) кедергiсiз кiруге, оларды қарап тексеруге;

      25-1) ішкі істер органдарының есебінде тұрған адамдарды байқауды және бақылауды қамтамасыз ету, электрондық бақылау құралдарының болуы мен тұтастығын тексеру мақсатында олар тұратын тұрғын үй-жайларға, аумақтар мен жер учаскелеріне (дипломатиялық иммунитеті бар шет мемлекеттер өкілдіктері мен халықаралық ұйымдардан басқа), олардың жұмыс немесе оқу орны бойынша кез келген меншік нысандарына қарамастан, ұйымдардың өндірістік және өзге де үй-жайларына кедергісіз кіруге;

      26) егер жеке тұлғалардың тұрғын жайларда, жергілікті жердің белгілі бір учаскелерінде болуы адамның өмірі мен денсаулығына, меншік объектілеріне қатер төндіретін болса, ұйымдардың жұмысын бұзса, көлік құралдары мен жаяу жүргіншілердің жүрісіне кедергі келтіретін болса, сондай-ақ жедел-іздестіру іс-шараларын, тергеу амалдары мен көпшілік іс-шараларды жүргізген жағдайларда олардың сол жерлерге кіруін немесе онда болуын шектеуге, оған уақытша тыйым салуға;

      27) жасырын ұйымдарды, үй-жайларды, көлік құралдарын, қызметкерлердің жеке басын және олардың ведомстволық тиесілігін шифрлау үшін басқа мемлекеттік органдардың және ұйымдардың құжаттарын пайдалануға;

      28) ғылыми-техникалық және өзге де зерттеулер жүргізуге;

      29) ведомстволық және жедел есептерге алуды құруға, пайдалануға және жетілдіруге;

      30) күдіктілерді, айыпталушыларды, қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде жазасын өтеп жатқан, ішкі істер органдарының арнаулы мекемелерінде ұсталатын, профилактикалық есепке алынған адамдарды криминалистік есепке қою үшін суретке түсiруге, дактилоскопия жасауға, дыбыс жазбасын, кино- және бейне түсiрiлiмiн жүргізуге, биологиялық, одорологиялық және басқа да үлгілерді алуға;

      31) ақпараттық жүйелерді, ақпараттық-коммуникациялық және телекоммуникациялық желілерді, байланыс желілерін құруға, пайдалануға және жетілдіруге;

      32) әкімшілік немесе қылмыстық заңнаманың күші қолданылатын іс-әрекеттер жасаған адамдарды қылмыстық-атқару жүйесi мекемесiне iргелес аумақта ұстауға және iшкi icтep органдарына жеткізуге, оларды жеке тексеріп қарауды жүзеге асыруға;

      33) қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің аумағындағы және режимдiк талаптар белгiленген оған iргелес аумақтағы адамдарды, олардың заттарын, көлiк құралдарын тексеріп қарауды жүргiзуге, сондай-ақ тiзбесi Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгiленетiн тыйым салынған заттар мен құжаттарды алып қоюға;

      34) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінде ұсталатын адамдарды психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтыну фактісін және масаң күйде болғанын анықтау тұрғысынан куәландыру үшін медициналық ұйымдарға жеткізуге;

      35) көлік құралдарының жүрісін уақытша шектеуге немесе оған тыйым салуға, азаматтарды қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің аумағына және оған iргелес аумаққа кіргізбеуге немесе ерекше жағдайлар режимiн енгiзу кезiнде оларды сонда қалуға не сол жерден кетуге мiндеттеуге;

      36) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қоғамдық және діни бірлестіктерді қылмыстық-атқару жүйесі қызметіне тартуға;

      37) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсетуден бас тартуға;

      38) ішкі істер органдарының қызметін жария ету үшін бұқаралық ақпарат құралдарын тартуға;

      39) ішкі істер органдарының әуе кемелеріне өтеусіз аэронавигациялық қызмет көрсетуге;

      40) дербес деректерді жинауды және өңдеуді жүзеге асыруға;

      41) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

      3. Ішкі істер органдарының қызметкерлері, әскери қызметшілері және жұмыскерлері қызметтік міндеттерін орындау кезінде адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалардың заңды мүдделерін бұзған жағдайда, ішкі істер органдары бұл құқықтарды қалпына келтіруге, келтірілген залалдың орнын толтыруға, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кінәлілердің жауаптылыққа тартылуын қамтамасыз етуге міндетті.

      Ескерту. 6-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 343-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 31.12.2016 № 41-VІ (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі); 18.04.2017 № 58-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2017 № 84-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.12.2018 № 208-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 292-VІ (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.06.2021 № 58-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.12.2021 № 95-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      3-тарау. ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ

      7-бап. Ішкі істер органдары жүйесі

      1. Ішкi iстер органдарының бірыңғай жүйесiн полиция, қылмыстық-атқару жүйесі, әскери-тергеу органдары, Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы құрайды.

      2. Полицияны криминалдық полиция, әкiмшiлiк полициясы, тергеу, анықтау бөлімшелері және өзге де бөлімшелер құрайды.

      Криминалдық полиция ұйымдасқан қылмысқа, экстремизмге, есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымына қарсы күрес жөніндегі бөлімшелерден, жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын өзге де бөлімшелерден тұрады.

      Әкімшілік полиция жергілікті полиция қызметінен, азаматтық және қызметтік қару айналымы саласындағы бақылау бөлімшелерінен, көші-қон полициясынан, айдауылдау қызметінен, арнаулы мекемелерден және қоғамдық тәртіпті сақтауды жүзеге асыратын өзге де бөлімшелерден тұрады.

      3. Ішкi iстер органдары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінен (бұдан әрі – Ішкі істер министрлігі), ведомстволардан, аумақтық полиция органдарынан, сондай-ақ Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты ұйымдардан тұрады.

      Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, көліктегі полиция департаменттері (ішкі істер департаменттері), қалалық, аудандық, қалалардағы аудандық, желілік полиция органдары (ішкі істер органдары), әскери-тергеу органдары аумақтық полиция органдары болып табылады.

      4. Қылмыстық-атқару жүйесін ведомство, оның аумақтық органдары, пробация қызметі және жазаларды орындайтын мекемелер, өзге де ведомстволық бағынысты ұйымдар құрайды.

      5. Ұлттық ұланның құрамы мен оның қызметінің ұйымдастырылуы "Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалады.

      5-1. Алып тасталды – ҚР 29.06.2021 № 58-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      6. Ішкі істер министрлігінің құрылымдық бөлімшелерін, ведомстволарды, аумақтық органдарды және Iшкi iстер министрлiгiне ведомстволық бағынысты ұйымдарды құруды, қайта ұйымдастыруды және таратуды Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі (бұдан әрі – Ішкі істер министрі) жүзеге асырады.

      Ескерту. 7-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 10.01.2015 № 275-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 02.11.2015 № 388-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 30.12.2016 № 39-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 12.07.2018 № 180-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.06.2021 № 58-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      8-бап. Ішкі істер министрлігі

      1. Ішкі істер министрлігі iшкi iстер органдарының бiртұтас жүйесiн басқаратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы болып табылады.

      2. Ішкі істер министрлігінің туы, жалауы және рәмізі болады. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың, көліктегі ішкі істер департаменттерінің, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың қылмыстық-атқару жүйесі департаменттерінің, сондай-ақ Ішкі істер министрлігі жоғары оқу орындарының жалаулары болады.

      Ішкі істер министрлігі туының, жалауының және рәмізінің, аумақтық органдар мен жоғары оқу орындары жалауларының сипаттамасын Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

      Ескерту. 8-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.06.2021 № 58-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      9-бап. Ішкі істер министрі

      1. Ішкі істер министрлігін Қазақстан Республикасының Президенті лауазымға тағайындайтын және лауазымнан босататын Ішкі істер министрі басқарады.

      2. Ішкі істер министрі:

      1) iшкi iстер органдарының бiртұтас жүйесiне басшылықты жүзеге асырады;

      2) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен штат санының лимиті шегінде ішкі істер органдарының құрылымы мен штат санын белгілейді;

      3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарауына ішкі істер органдарының штат санының лимитін өзгерту туралы ұсыныстар енгізеді;

      3-1) Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары басшылығының президенттік резервінде тұрған полиция қызметкерлерінің қатарынан облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың полиция департаментінің бастығын лауазымға тағайындайды;

      4) ішкі істер органдары қызметкерлерін, әскери қызметшілерін және жұмыскерлерін тағайындайды, тәртіптік жазаға тартады және қызметтен шығарады;

      5) көтермелейді, оның ішінде ведомстволық наградалармен марапаттайды;

      6) Қазақстан Республикасының Президентіне мемлекеттік наградалармен марапаттауға ұсыныс енгізеді;

      7) Қазақстан Республикасының Президентіне ішкі істер органдарының қызметкерлері мен әскери қызметшілеріне жоғары әскери және арнаулы атақтар беруге ұсыныс енгізеді;

      8) Қазақстан Республикасының Президентіне Ішкі істер министрінің орынбасарлары, Ішкі істер министрінің орынбасары – Ұлттық ұланның Бас қолбасшысы лауазымдарына тағайындауға ұсыну енгізеді;

      9) Қазақстан Республикасының Президенті алдында ішкі істер органдарының қызметі туралы есеп береді;

      10) Ішкі істер министрлігінің атынан ішкі істер органдарының орындауы үшін міндетті құқықтық актілер, өз құзыреті шегінде өзге де мемлекеттік органдардың, жеке және заңды тұлғалардың орындауы үшін міндетті нормативтік құқықтық актілер шығарады;

      11) өзінің орынбасарларына, Ішкі істер министрлігі құрылымдық бөлімшелерінің, ведомстволардың, аумақтық органдар мен ведомстволық бағынысты ұйымдардың басшыларына өкілеттіктер береді;

      12) мемлекеттік органдар мен халықаралық ұйымдарда Ішкі істер министрлігі атынан өкілдік етеді;

      13) өз құзыреті шегінде халықаралық шарттарға қол қояды;

      14) ішкі істер органдарындағы сыбайластық жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

      15) өзіне осы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарымен, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерімен жүктелген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 9-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 10.01.2015 № 275-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 26.11.2019 № 273-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 11.07.2022 № 136-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      9-1-бап. Жергілікті полиция қызметі

      1. Жергілікті полиция қызметі учаскелік полиция инспекторлары және олардың көмекшілері, кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі, әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі, патрульдік полиция, табиғат қорғау полициясы бөлімшелерінен және құқық бұзушылықтар профилактикасы, қоғамдық тәртіпті сақтау, жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын өзге де бөлімшелерден тұрады.

      2. Жергілікті полиция қызметі бөлімшелерінің қызметкерлерін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген міндеттерді орындауға тартуға жол берілмейді.

      3. Учаскелік полиция инспекторы тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағындағы әкімшілік учаскеде тұратын халық алдында тоқсанына кемінде бір рет есеп береді.

      4. Учаскелік полиция инспекторы бекітіліп берілген әкімшілік учаскеде құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептерді немесе жағдайларды анықтаған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жеке және заңды тұлғаларға осындай себептер мен жағдайларды жою бойынша шаралар қабылдау туралы ұсыну енгізеді.

      Ескерту. 3-тарау 9-1-баппен толықтырылды - ҚР 02.11.2015 № 388-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР 12.07.2018 № 180-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 19.04.2019 № 249-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.06.2021 № 58-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      4-тарау. ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

      10-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі:

      1) ішкі істер органдарының қызметі саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді;

      2) Ішкі істер министрлігі туралы ережені бекітеді;

      2-1) алып тасталды – ҚР 12.07.2018 № 180-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      2-2) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      3) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      4) алып тасталды – ҚР 24.11.2021 № 75-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      5) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      6) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      7) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      8) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      9) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      10) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды әкелу, әкету, транзиттеу қағидаларын бекітеді;

      11) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      12) жол жүрісі қағидаларын, көлік құралдарын пайдалануға рұқсат беру жөніндегі негізгі ережелерді, көлігі арнайы жарық және дыбыс сигналдарымен жабдықталуға және арнайы түсті-графикалық схемалармен боялуға жататын жедел және арнаулы қызметтердің тізбесін бекітеді;

      13) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      14) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      15) жасырын ұйымдарды, үй-жайларды, көлік құралдарын, қызметкерлердің жеке басын және олардың ведомстволық тиесілігін шифрлау үшін басқа мемлекеттік органдар мен ұйымдардың құжаттарын пайдалану қағидаларын бекітеді;

      16) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      16-1) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      17) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Ескерту. 10-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.11.2015 № 388-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 12.07.2018 № 180-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.11.2021 № 75-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      11-бап. Ішкі істер министрлігінің құзыреті

      Ішкі істер министрлігі:

      1) Қазақстан Республикасындағы криминогендік ахуалдың жай-күйін және даму үрдістерін талдайды, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлейді және қабылдайды;

      2) жол жүрісі қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз етеді;

      3) азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының айналымы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз етеді;

      4) есiрткiнің, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды, олардың заңсыз айналымына және олардың терiс пайдалануына қарсы іс-қимылды қамтамасыз етеді;

      5) азаматтық, халықтың көші-қоны саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз етеді;

      5-1) қылмыстық-атқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз етеді;

      6) ішкі істер органдары жүйесіндегі біртұтас мемлекеттік кадр саясатын іске асыруды қамтамасыз етеді;

      7) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың әскери бөлімдері мен мекемелерін, Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдарының, ішкі істер органдарының объектілерін, сондай-ақ күзетілетін объектілер мен Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелерін қоспағанда, Қазақстан Республикасының терроризмге қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету бөлігіндегі талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды ұйымдастырады;

      8) мемлекеттiк күзетілуге жататын жеке тұлғалар мен объектiлердi күзетудi ұйымдастырады;

      9) күзет қызметімен, күзет дабылы құралдарын монтаждаумен, баптаумен және оларға техникалық қызмет көрсетумен айналысатын субъектілерді және жекеше күзет ұйымында басшы және күзетші лауазымдарын атқаратын жұмыскерлерді даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі мамандандырылған оқу орталықтарының қызметін мемлекеттік бақылауды ұйымдастырады;

      10) арнаулы және әскери тасымалдарды ұйымдастырады;

      11) ішкі істер органдарындағы лицензия-рұқсат беру қызметін ұйымдастырады және жүзеге асырады;

      12) ішкі істер органдарының арнаулы мекемелерінің, сондай-ақ қылмыстық-атқару жүйесі органдары мен мекемелерінің қызметін бақылауды жүзеге асырады;

      13) ұстап алынғандарды, күзетпен ұсталатындарды, қамаққа алынғандарды және сотталғандарды күзетуді және айдауылдауды бақылауды қамтамасыз етеді;

      14) iшкi iстер органдарының жүйесi үшiн, оның ішінде халықаралық шарттар негізінде шет елдерде кадрлар даярлауды, олардың біліктілігін арттыруды және қайта даярлауды ұйымдастырады;

      15) ішкі істер органдары жүйесінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастырады;

      16) ішкі істер органдарының өз қауіпсіздігін ұйымдастырады және жүзеге асырады;

      17) мемлекеттiк құпияларды құрайтын мәлiметтердi қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметті ұйымдастырады және ішкі істер органдарында құпиялылық режимiнiң сақталуын ведомстволық бақылауды жүзеге асырады;

      18) ішкі істер органдары жүйесінде кинологиялық қызметті дамытуды ұйымдастырады;

      19) ішкі істер органдарында іс жүргізудің және мұрағаттық істі ұйымдастырудың біртұтас мемлекеттік жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;

      20) ішкі істер органдарының қаржылай және материалдық-техникалық қамтамасыз етілуін жүзеге асырады;

      21) ішкі істер органдары жүйесін құқықтық қамтамасыз етуді жүзеге асырады, сотта, өзге де мемлекеттік органдарда ішкі істер органдарының мүдделерін қорғауды үйлестіреді және қамтамасыз етеді;

      22) ішкі істер органдары қызметін ақпараттық тұрғыдан қолдауды қамтамасыз етеді;

      23) ішкі істер органдары жүйесіндегі жұмылдыру даярлығын жоспарлауды, ұйымдастыруды және оған басшылық жасауды жүзеге асырады, жүктелген жұмылдыру тапсырмалары мен тапсырыстарының орындалуын қамтамасыз етеді;

      24) мыналарды:

      Ішкі істер министрлігі туралы ережені;

      жол жүрісі қағидаларын, көлік құралдарын пайдалануға рұқсат беру жөніндегі негізгі ережелерді, көлігі арнайы жарық және дыбыс сигналдарымен жабдықталуға және арнайы түсті-графикалық схемалармен боялуға жататын жедел және арнаулы қызметтердің тізбесін;

      Мемлекеттік оқ-гильза қоймасын қалыптастыру тәртібін;

      есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды әкелу, әкету, транзиттеу қағидаларын;

      жасырын ұйымдарды, үй-жайларды, көлік құралдарын, қызметкерлердің жеке басын және олардың ведомостволық тиесілігін шифрлау үшін басқа мемлекеттік органдардың және ұйымдардың құжаттарын пайдалану қағидаларын;

      25) мыналарды:

      құрылымдар мен штаттарды, оның ішінде үлгілік құрылымдар мен штаттарды, штаттық нормативтерді, ішкі істер органдарының қызметкерлері мен жұмыскерлерінің жүктеме нормативтерiн;

      лауазымдар номенклатурасын, ішкі істер органдарындағы лауазымдар санаттарына қойылатын біліктілік талаптарын;

      Ішкі істер министрлігінің құрылымдық бөлімшелері, ведомстволар, Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты аумақтық органдар мен ұйымдар туралы ережелерді;

      азаматтық пиротехникалық заттарды және олар қолданылып жасалған бұйымдарды сатып алу, сақтау, есепке алу, пайдалану, тасымалдау, жою, әкелу, әкету қағидаларын;

      атыс тирлері (атыс орындары) мен стендтерін ашу және олардың жұмыс істеу қағидаларын;

      есірткі заттарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы объектілерді және үй-жайларды пайдалану қағидаларын;

      қылмыстық жазалауды және қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын орындайтын органдар мен мекемелер қызметіне жәрдемдесу, сондай-ақ қылмыстық жазаларын өтеген адамдарға әлеуметтік және өзге де көмекті ұйымдастыру жөнінде жергілікті атқарушы органдар жанындағы консультациялық-кеңесші орган туралы үлгілік ережені;

      жекеше күзет ұйымында басшы және күзетші лауазымын атқаратын жұмыскерлерді даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша үлгілік оқу бағдарламаларын және үлгілік оқу жоспарларын;

      жекеше күзет ұйымының күзетшісі құжатының нысаны мен үлгісін;

      жекеше күзет ұйымында күзетші лауазымын атқаратын жұмыскерлерге нысанды киім үлгісі мен оны киіп жүру тәртібін.

      аумақтық ішкі істер органдары жанындағы консультативтік-кеңесші органдар туралы үлгілік ережені;

      ішкі істер органдарының білім беру ұйымдары қызметінің қағидаларын;

      жоғары білімнің кәсіптік бағдарламаларын іске асыратын Ішкі істер министрлігінің білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау қағидаларын;

      жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік бағдарламаларын іске асыратын Ішкі істер министрлігінің білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау қағидаларын;

      ішкі істер органдары білім беру ұйымдарының түлектерін бөлу қағидаларын;

      ішкі істер органдарының қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің сыныптық біліктілігін беру, жоғарылату, растау, төмендету және алып тастау қағидаларын;

      ішкі істер органдары жүйесінде ұйымдық-штаттық іс-шаралар жүргізу қағидаларын;

      ішкі істер органдарында профилактикалық есепте тұратын адамдарды профилактикалық бақылауды жүзеге асыру қағидаларын;

      алып қойылған, ерікті түрде тапсырылған, тауып алынған қаруды, оқ-дәрілерді, жарылғыш материалдарды ішкі істер органдарында қабылдау, есепке алу, сақтау және олардың сақталуын қамтамасыз ету қағидаларын;

      учаскелік полиция инспекторларын тағайындау қағидаларын;

      ішкі істер органдары мамандандырылған күзет бөлімшелерінің қызмет атқаруын ұйымдастыру қағидаларын;

      ішкі істер органдарындағы жедел-криминалистикалық қызметті жүзеге асыру қағидаларын;

      ішкі істер органдарының жедел басқару орталықтары мен кезекші бөлімдерінің қызметін ұйымдастыру қағидаларын;

      ведомстволық және жедел есепке алуды құру, пайдалану және жетілдіру қағидаларын;

      жалпы және арнаулы жедел-іздестіру іс-шараларын ұйымдастыру және жүргізу тактикасы қағидаларын;

      ақпараттық жүйелерді, ақпараттық-коммуникациялық және телекоммуникациялық желілерді, байланыс желілерін құру, пайдалану және жетілдіру қағидаларын;

      Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне сәйкес қылмыстық-атқару қызметі саласындағы қағидаларды және нұсқаулықтарды;

      жол жүру құжатының үлгілерін;

      Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының террористік тұрғыдан осал объектілерінің терроризмге қарсы қорғалуын ұйымдастыру жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді және бекітеді;

      Қазақстан Республикасының аумағында жүрген, Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын және өзінің өзге мемлекеттің азаматтығына жататындығына дәлелдемелері жоқ адамдардың құқықтық мәртебесін анықтау жөніндегі қағидаларды;

      азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын сынаудың криминалистік талаптары мен әдістері, азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының, сондай-ақ конструкциясы жағынан қаруға ұқсас бұйымдардың криминалистік талаптарға сәйкестігіне қорытындылар беру қағидалары;

      көлік құралының сәйкестендіру нөмірі бойынша көлік құралдарының жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу және есепке алу, механикалық көлік құралдарының жүргізушілерін даярлау, емтихандар қабылдау және жүргізуші куәліктерін беру қағидаларын;

      терроризмге қарсы іс-қимыл саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен бірлесіп террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының үлгілік паспортын әзірлейді және бекітеді;

      26) халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      26-1) Қазақстан Республикасы ратификациялаған реадмиссия туралы халықаралық шарттардан туындайтын міндеттемелердің орындалуын ұйымдастырады және қамтамасыз етеді;

      27) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 11-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 04.07.2014 № 233-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.11.2015 № 388-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.04.2017 № 58-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 12.07.2018 № 180-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.05.2020 № 327-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.01.2021 № 405-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.11.2021 № 75-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.12.2021 № 95-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 11.07.2022 № 136-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      12-бап. Жергілікті атқарушы органдардың құзыреті

      1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары:

      1) ішкі істер органдарымен бірлесіп, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың аумағында қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

      2) қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын орындайтын органдар мен мекемелердiң қызметiне жәрдемдесу жөніндегі, сондай-ақ қылмыстық жазаларын өтеген адамдарға әлеуметтiк және өзге де көмекті ұйымдастыру жөнiндегi консультациялық-кеңесші орган құрады;

      3) әкiмшiлiк полицияның штат санын Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен лимиттер шегiнде облыстық бюджеттер және республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерi есебiнен ұстауды қамтамасыз етедi;

      4) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын аумақтық органдар аппараттары ахуалдық орталықтарының электрондық поштаның, бейне конференциялық байланыс және бейнебақылау жүйесінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеу жөніндегі шығындарын қоспағанда, жанар-жағармай материалдарын сатып алуды, сондай-ақ аумақтық ішкі істер органдарының коммуналдық көрсетілетін қызметтерге, электр энергиясына, жылуға және көрсетілетін байланыс қызметтеріне ақы төлеу жөніндегі шығындарын қоса алғанда, қызметтік үй-жайларды, радиобайланыс құралдарын, мобильді және портативті бейнетіркегіштерді, көлік құралдарын күтіп-ұстауды, оларға қызмет көрсетуді және жөндеуді қамтамасыз етеді;

      5) учаскелiк полиция инспекторлары қызмет көрсететiн учаскелерде оларды жиhазбен, байланыс құралдарымен жабдықталған, жұмысқа арналған үй-жаймен, сондай-ақ көлiк құралдарымен қамтамасыз етедi;

      6) жергілікті мемлекеттік басқару мүдделерінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      2. Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергiлiктi атқарушы органдары:

      1) iшкi iстер органдарымен бiрлесiп, тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң аумағында қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудi ұйымдастырады;

      2) тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiк аумағындағы әкiмшiлiк учаске халқының пiкiрiн ескере отырып, учаскелiк полиция инспекторларын тағайындау үшiн iшкi iстер органдарымен бiрлесiп, жергiлiктi қоғамдастықтың жиналысын (жиынын) ұйымдастырады;

      3) қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын орындайтын органдар мен мекемелердiң қызметiне жәрдемдесу жөніндегі, сондай-ақ қылмыстық жазаларын өтеген адамдарға әлеуметтiк және өзге де көмекті ұйымдастыру жөнiндегi консультациялық-кеңесші орган құрады;

      4) жергілікті мемлекеттік басқару мүдделерінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 12-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 02.11.2015 № 388-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 12.07.2018 № 180-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      13-бап. Өзара іс-қимыл, ынтымақтастық және қоғамдық бақылау

      1. Ішкі істер органдары өздеріне жүктелген міндеттерді орындау кезінде басқа мемлекеттік органдармен, жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимылды жүзеге асырады.

      2. Мемлекеттік органдар, жеке және заңды тұлғалар ішкі істер органдарына көмек көрсетуге құқылы.

      Жекелеген азаматтар өздерінің келісімі бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ішкі істер органдарымен жасырын негізде ынтымақтастыққа тартылуы мүмкін. Мәжбүрлеп ынтымақтастыққа тартуға жол берілмейді.

      3. Ішкі істер органдарының шет мемлекеттердің тиісті мемлекеттік органдарымен және халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимылы Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес жүзеге асырылады.

      4. Ішкі істер органдарының қызметіне халықтың сенімін арттыру мақсатында азаматтық қоғам институттарымен өзара іс-қимыл жүзеге асырылады және қоғамдық бақылау жүйесі қолданылады. Қоғамдық бақылауды жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қоғамдық байқау комиссиялары және Қоғамдық кеңес құрылады.

      Ішкі істер министрлігі және оның аумақтық органдары:

      ішкі істер органдары қызметінің ашықтығын қамтамасыз етуде оларға жәрдем көрсету;

      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген қызметтік этика нормаларын бұзатын ішкі істер органдары қызметкерлерінің әрекеттеріне жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;

      және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге мақсаттарда өзге де консультативтік-кеңесші органдарды құрады.

      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 02.11.2015 № 388-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      5-тарау. ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ, ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРІНІҢ ЖӘНЕ ЖҰМЫСКЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЫ

      14-бап. Ішкі істер органдарының кадр құрамы

      Ішкі істер органдарының кадрларын қызметкерлер, әскери қызметшілер және жұмыскерлер құрайды.

      15-бап. Ішкі істер органдары үшін кадрлар даярлау

      1. Ішкі істер органдары үшін кадрлар даярлауды Ішкі істер министрлігінің білім беру ұйымдары және өзге де білім беру ұйымдары жүзеге асырады.

      2. Ішкі істер органдарының кадр құрамын алғашқы кәсіптік даярлау, кәсіптік қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру Ішкі істер министрлігінің білім беру ұйымдарында, сондай-ақ басқа да білім беру ұйымдарында және мекемелерінде жүзеге асырылады.

      3. Қызметкерлер, әскери қызметшілер және жұмыскерлер Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша кәсіптік білім ала алады.

      Ескерту. 15-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 27.12.2019 № 292-VІ (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      16-бап. Ішкі істер органдары қызметкерлері мен жұмыскерлерінің еңбегін құқықтық реттеу

      1. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің еңбек қатынастары "Құқық қорғау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексімен реттеледі.

      2. Ішкі істер органдары жұмыскерлерінің еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының Еңбек кодексімен және Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасымен реттеледі.

      17-бап. Ішкі істер органдарында қызмет өткеру

      1. Ішкі істер органдарында қызмет өткеру тәртібі мен шарттары "Құқық қорғау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен айқындалады.

      2. Соғыс жағдайы немесе төтенше жағдай қолданылған, терроризмге қарсы операция жүргізілген кезеңде, қарулы қақтығыс жағдайында, төтенше жағдайлардың зардаптарын жою кезінде ішкі істер органдарының қызметкерін оған жүктелген міндеттерді орындауға тартуға: қызметтік уақыт режимін өзгертуге, оған қосымша міндеттер жүктеуге, басқа жерге іссапармен жіберуге, қызмет сипатын өзгертпей басқа бөлімшеге уақытша ауыстыруға, сондай-ақ қызметкердің келісімінсіз өзге де ерекше жағдайлар мен қосымша шектеулер белгілеуге жол беріледі. Мұндай жағдайларда ішкі істер органдары қызметкерінің қызмет мерзімінің бір күні үш күн болып есептеледі және үш есе мөлшерде ақшалай қамтылым төленедi.

      Ескерту. 17-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 11.07.2022 № 136-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      18-бап. Ішкі істер органдарындағы қызметке байланысты шектеулер

      Құқық қорғау қызметінің ерекшеліктеріне негізделген ішкі істер органдарының қызметкерлері үшін шектеулер Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленеді.

      19-бап. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің өкілеттіктері

      1. Ішкі істер органдарының қызметкерлері Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында, атқаратын лауазымына, уақытқа қарамастан, оларға қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы арыз немесе хабар берілген жағдайда не ол тікелей анықталған жағдайда құқыққа қарсы іс-әрекеттердің жолын кесу, жәрдемге мұқтаждарға көмек көрсету, оқиға болған орынды күзету, сондай-ақ жақын жердегі ішкі істер органдарын хабардар ету жөнінде шаралар қолдануға міндетті.

      2. Ішкі істер министрлігінің жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі құрылымдық бөлімшесінің басшысы лауазымы бойынша Жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі бас мемлекеттік инспектор болып табылады.

      3. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің жеке адамдардың құқықтарын уақытша шектейтін әрекеттері "Заң атымен" деген сөздерді айта отырып жасалады. Әрбір адам мұндай жағдайда белсенді әрекетін тоқтатып, ішкі істер органдары қызметкерінің талаптарына мүлтіксіз бағынуға және оның қызметтік міндеттерін атқарумен байланысты нұсқауларын орындауға міндетті.

      4. Iшкi iстер органдары қызметкерлерiнің арнаулы құралдарды, атыс қаруын және өзге де қаруды алып жүруге, сақтауға және қолдануға, дене күшін, оның iшiнде жауынгерлiк күрес тәсiлдерiн қолдануға құқығы бар. Арнаулы құралдарды, атыс қаруы мен өзге де қаруды және дене күшін қолдану тәртiбi "Құқық қорғау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалады.

      5. Қызметкерлер ішкі істер органдарының өкілеттіктерін іске асыру кезінде:

      1) жеке адамдармен қарым-қатынас кезінде өзін таныстыруға және қызметтік куәлігін көрсетуге;

      2) ұсталғаннан кейін адамға оны ұстау негіздерін хабарлауға, оның өзіне және жақын туыстарына қарсы куәгер болмауға құқығы, бір рет телефон соғуға және қорғаушы алуға құқығы бар екенін түсіндіруге;

      3) жеке адамның ұсталғаны туралы оның жақын туыстарына хабарлауға;

      4) жеке тұлғалардың құқығы мен заңды мүдделерін сақтауға, азаптауды, зорлық-зомбылықты, қатыгез, адамгершiлiкке жатпайтын, қадір-қасиетін қорлайтын жаза қолданбауға, қасақана тән зардабын және жан азабын тарттырмауға міндетті. Қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылықты жасауға айғақ беруге және өзін кінәлімін деп мойындауға мәжбүрлеуге тыйым салынады.

      20-бап. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің нысанды киімі

      1. Ішкі істер органдарының қызметкерлері нысанды киіммен тегін қамтамасыз етіледі.

      2. Тізбесін Ішкі істер министрі айқындайтын бөлімшелердегі лауазымдарда қызмет өткеретін ішкі істер органдарының қызметкерлеріне нысанды киімнің орнына ақшалай өтемақы төленеді.

      3. Ішкі істер органдарындағы қызметте он бес және одан да көп жыл еңбек сіңірген, жасына, денсаулық жағдайына немесе штаттың қысқаруына байланысты ішкі істер органдарынан зейнеткерлікке шығарылған, қызметтік міндеттерін орындау кезінде жарақат алған және қызметке жарамсыз деп танылған қызметкерлердің салтанатқа және салтанатқа шығуға арналған нысанды киім киіп жүруге құқығы бар.

      6-тарау. ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ, ОЛАРДЫҢ ОТБАСЫ
МҮШЕЛЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК КЕПІЛДІКТЕРІ

      21-бап. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің, олардың отбасы мүшелерінің әлеуметтік кепілдіктері

      1. Осы Заңда белгіленген ішкі істер органдарында қызмет атқарудың ерекше сипаты мен қызметкерлердің жауапкершілігі қосымша әлеуметтік құқықтармен және жеңілдіктермен өтеледі.

      2. Ішкі істер органдары қызметкерінің бiр елді мекеннен елу километрден асатын қашықтықтағы екiншi елді мекенге көшуiне байланысты қызметi ауысқан және жоғарылаған кезде оған қызметкердің өзiне екi айлық ақшалай қамтылым мөлшерінде және онымен бiрге көшкен әрбiр отбасы мүшесiне жарты айлық ақшалай қамтылым мөлшерінде көтерме жәрдемақы төленедi.

      Ішкі істер органдары қызметкерінің қызметi ауысқан және жоғарылаған кезде оған он тоннаға дейінгі жеке мүлкінің тасымалы үшін, сондай-ақ онымен бiрге көшкен отбасы мүшелерiн қоса алғанда, теміржол, су, автомобиль көлігінің жолақысы үшін шығындардың мемлекет есебінен орны толтырылады.

      Ақшалай ризықты, жәрдемақыларды және өзге де төлемақыларды төлеу тәртібін Ішкі істер министрі белгілейді.

      Қызметiн ауыстырған және жоғарылаған кезде көтерме жәрдемақыға, көліктің жолақысы үшін және жеке мүлкін тасымалдағаны үшін шығындардың орнын толтыруға құқығы бар ішкі істер органдары қызметкерлерінің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

      3. Алып тасталды – ҚР 11.07.2022 № 136-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      4. Жергілікті өкілді және атқарушы органдар ішкі істер органдарының қызметкерлеріне осы Заңда көзделмеген қосымша әлеуметтік қорғау кепілдіктерін белгілеуге құқылы.

      Ескертпе. Осы баптың 2-тармағында ішкі істер органдары қызметкерлерінің отбасы мүшелері деп: жұбайы (зайыбы), ортақ немесе ерлі-зайыптылардың біреуінің кәмелетке толмаған балалары (асырап алған, асырауындағы немесе қорғаншылықтағы); білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысанында оқитын жиырма үш жасқа дейінгі балалар (асырап алған, асырауындағы немесе қорғаншылықтағы) және жұбайының (зайыбының) балалары; он сегіз жасқа дейін мүгедектік белгіленген мүгедектігі бар балалар (асырап алған, асырауындағы немесе қорғаншылықтағы) және жұбайының (зайыбының) мүгедектігі бар балалары; қызметкердің асырауындағы ата-аналары және жұбайының (зайыбының) ата-аналары түсініледі.

      Ішкі істер органдары қызметкерінің асырауындағы адамдар деп оның кірісі есебінен өмір сүретін және дербес кіріс көзі жоқ отбасы мүшелері танылады.

      Ескерту. 21-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 11.07.2022 № 136-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      22-бап. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің, олардың отбасы мүшелерінің тұрғын үй құқықтары

      1. "Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 13-1-тарауына сәйкес айқындалған, тұрғынжайға мұқтаж ішкі істер органының қызметкері және оның отбасы мүшелері қызмет өткерген кезеңге мемлекет есебінен тұрғынжаймен қамтамасыз етіледі. Ішкі істер органдарының қызметкеріне қызметтік тұрғынжай берудің орнына арнайы ақшалай қамтамасыз ету түрінде бюджет қаражаты есебінен тұрғын үй төлемдері төленеді.

      2. Алып тасталды – ҚР 11.07.2022 № 136-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      3. Алып тасталды – ҚР 11.07.2022 № 136-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      4. Алып тасталды – ҚР 11.07.2022 № 136-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Ескерту. 22-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 12.07.2018 № 180-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 01.04.2021 № 26-VII (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.06.2022 № 129-VІІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 11.07.2022 № 136-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      7-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      23-бап. Ішкі істер органдарын қаржылай және материалдық-техникалық қамтамасыз ету

      Ішкі істер органдарын қаржылай және материалдық-техникалық қамтамасыз ету бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      24-бап. Әскери-тергеу органдарын қаржылай және материалдық-техникалық қамтамасыз ету

      Әскери-тергеу органдарын қаржылай және материалдық-техникалық қамтамасыз ету Ішкі істер министрлігіне бөлінетін бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Қызметтік үй-жайлар және байланыс құралдары орналасқан жері бойынша Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің есебінен беріледі.

      25-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., № 23, 154-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 7, 79-құжат; № 12, 184-құжат; 1998 ж., № 17-18, 225-құжат; № 23, 416-құжат; № 24, 436-құжат; 1999 ж., № 8, 233, 247-құжаттар; № 23, 920-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 13-14, 174-құжат; № 17-18, 245-құжат; № 20, 257-құжат; № 23, 309-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 12, 82-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 154, 155-құжаттар; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; 2008 ж., № 15-16, 61-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 8, 41-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 25-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 8-құжат; № 9, 51-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 75-құжат; № 16, 83-құжат; № 23-24, 116-құжат; 2014 жылғы 15 наурызда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне оңалту және банкроттық, салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2014 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы) күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. Назарбаев

Об органах внутренних дел Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 199-V ЗРК.


      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано Оглавление.

      Настоящий Закон регулирует общественные отношения в сфере деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Органы внутренних дел Республики Казахстан и их назначение

      1. Органы внутренних дел Республики Казахстан (далее – органы внутренних дел) являются правоохранительным органом, предназначенным для защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства от противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

      2. Запрещается вмешательство в деятельность органов внутренних дел при осуществлении ими своих полномочий.

Статья 2. Правовая основа деятельности органов внутренних дел

      1. Правовую основу деятельности органов внутренних дел составляют Конституция Республики Казахстан, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Принципы деятельности органов внутренних дел

      Деятельность органов внутренних дел осуществляется в соответствии с принципами государственной службы и специальными принципами правоохранительной службы в Республике Казахстан.

Глава 2. ЗАДАЧИ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Статья 4. Задачи органов внутренних дел

      1. Органы внутренних дел, призванные служить народу Казахстана, в целях обеспечения общественной безопасности осуществляют следующие задачи:

      1) профилактику правонарушений;

      2) охрану общественного порядка;

      3) борьбу с преступностью;

      4) исполнение уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, а также административных взысканий.

      5) исключен Законом РК от 29.06.2021 № 58-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Иные задачи на органы внутренних дел возлагаются законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.04.2017 № 58-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.06.2021 № 58-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Компетенция органов внутренних дел

      Органы внутренних дел в соответствии с законодательством Республики Казахстан в пределах возложенных задач:

      1) осуществляют комплекс мер, направленных на выявление, изучение, устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

      2) осуществляют комплекс мер по охране общественного порядка;

      Примечание ИЗПИ!
      В подпункт 3) предусмотрено изменение Законом РК от 06.04.2024 № 71-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3) осуществляют государственный контроль и надзор за дорожным движением и обеспечением его безопасности;

      4) осуществляют государственный контроль за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

      5) осуществляют государственный контроль в сфере охранной деятельности;

      6) осуществляют охрану физических лиц и объектов, подлежащих государственной охране;

      7) контролируют состояние антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;

      8) реализуют государственную политику в области гражданства и миграции населения;

      8-1) исключен Законом РК от 30.12.2021 № 95-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      8-2) исключен Законом РК от 30.12.2021 № 95-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      8-3) исключен Законом РК от 30.12.2021 № 95-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      8-4) обеспечивают выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров о реадмиссии, ратифицированных Республикой Казахстан;

      9) осуществляют изготовление документов, удостоверяющих личность, а также ведение Национального реестра индивидуальных идентификационных номеров;

      10) осуществляют лицензионную и разрешительную деятельность;

      11) осуществляют производство по делам об административных правонарушениях;

      12) осуществляют раскрытие и расследование уголовных правонарушений;

      13) осуществляют оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия;

      14) осуществляют исследования;

      15) осуществляют розыск;

      16) осуществляют реализацию государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействие их незаконному обороту и злоупотреблению ими;

      17) осуществляют государственную защиту лиц, участвующих в уголовном процессе;

      18) реализуют государственную политику в сфере уголовно-исполнительной деятельности, осуществляют содержание лиц в специальных учреждениях органов внутренних дел;

      19) оказывают государственные услуги;

      20) осуществляют международное сотрудничество;

      20-1) исключен Законом РК от 29.06.2021 № 58-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      21) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.04.2018 № 147-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 13.05.2020 № 327-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.06.2021 № 58-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2021 № 95-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Полномочия органов внутренних дел

      1. Органы внутренних дел в пределах своей компетенции обязаны:

      1) защищать жизнь, здоровье, права и свободы человека и гражданина от противоправных посягательств;

      2) принимать, регистрировать и рассматривать заявления или сообщения о происшествии, совершенном или готовящемся уголовном или административном правонарушении, информировать заявителя о принятом решении в установленном законодательством порядке;

      Примечание ИЗПИ!
      В подпункт 3) предусмотрено изменение Законом РК от 06.04.2024 № 71-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3) оказывать помощь физическим лицам, пострадавшим от противоправных посягательств, происшествий и несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном либо ином состоянии, опасном для их жизни и здоровья;

      4) осуществлять общие, специальные и индивидуальные меры профилактики правонарушений;

      5) осуществлять патрулирование;

      6) осуществлять контроль за соблюдением правил дорожного движения и нормативов, относящихся к обеспечению безопасности дорожного движения, регулировать дорожное движение;

      7) осуществлять выдачу водительских удостоверений, государственную регистрацию транспортных средств по идентификационному номеру и их учет;

      8) выявлять и пресекать административные правонарушения, осуществлять производство по делам об административных правонарушениях;

      9) доставлять в медицинские организации или органы внутренних дел лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;

      10) осуществлять поиск, задерживать и доставлять в специальные медицинские учреждения лиц, уклоняющихся от назначенных решением суда принудительных мер медицинского характера;

      11) доставлять в центры адаптации несовершеннолетних безнадзорных детей в возрасте от трех до восемнадцати лет, а также детей, оставшихся без попечения родителей или лиц, их заменяющих;

      12) обеспечивать охрану общественного порядка при проведении массовых мероприятий;

      13) пресекать массовые беспорядки, групповые неповиновения;

      14) исключен Законом РК от 29.06.2021 № 58-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      15) осуществлять государственный контроль за субъектами, занимающимися охранной деятельностью, монтажом, наладкой и техническим обслуживанием средств охранной сигнализации, и за деятельностью специализированных учебных центров по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации;

      16) осуществлять охрану физических лиц и объектов, подлежащих государственной охране;

      17) производить досмотр лиц, их вещей, транспортных средств при обеспечении пропускного режима на объектах, подлежащих государственной охране;

      18) выдавать удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан, вид на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверение лица без гражданства, формировать индивидуальные идентификационные номера и вести Национальный реестр индивидуальных идентификационных номеров;

      19) обеспечивать оформление материалов гражданства, определять принадлежность (непринадлежность) к гражданству Республики Казахстан;

      20) осуществлять учет граждан Республики Казахстан, их регистрацию и снятие с регистрации по месту жительства, оформление документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства;

      21) принимать меры по пресечению незаконной иммиграции, учету иностранцев и лиц без гражданства, контролировать соблюдение ими установленных правил въезда, выезда, пребывания в Республике Казахстан и транзитного проезда через территорию Республики Казахстан;

      22) осуществлять дактилоскопическую и геномную регистрацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      23) выдавать иностранцам и лицам без гражданства визы на выезд из Республики Казахстан, разрешения на временное пребывание и постоянное проживание в Республике Казахстан;

      24) осуществлять выдачу проездного документа;

      25) осуществлять контроль в форме проверок и профилактического контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами установленных правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      26) выдавать:

      заключения:

      физическим лицам на ввоз на территорию Республики Казахстан, вывоз с территории Республики Казахстан, а также транзит через территорию Республики Казахстан единичных экземпляров гражданского оружия и патронов к нему;

      юридическим лицам на:

      соответствие гражданского и служебного оружия и патронов к нему криминалистическим требованиям;

      ввоз на территорию Республики Казахстан, вывоз с территории Республики Казахстан и транзит через территорию Республики Казахстан гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

      разрешения:

      физическим лицам на приобретение, хранение, хранение и ношение, перевозку гражданского оружия и патронов к нему;

      юридическим лицам на:

      приобретение, хранение гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением;

      приобретение, хранение, хранение и ношение, перевозку гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

      открытие и функционирование стрелковых тиров (стрельбищ) и стендов;

      ввоз на территорию Республики Казахстан, вывоз с территории Республики Казахстан и транзит через территорию Республики Казахстан наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      27) принимать меры по обезвреживанию и уничтожению обнаруженных взрывчатых материалов, боеприпасов и взрывных устройств;

      28) осуществлять государственный контроль за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о противодействии терроризму в части обеспечения антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, объектов специальных государственных органов, органов внутренних дел Республики Казахстан, а также охраняемых объектов, указанных в статье 1-3 Закона Республики Казахстан "О Службе государственной охраны Республики Казахстан" (далее – охраняемые объекты), и загранучреждений Республики Казахстан;

      28-1) согласовывать, вести учет, хранение и (или) уничтожение паспортов антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением паспортов воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, объектов специальных государственных органов Республики Казахстан, а также паспортов охраняемых объектов и загранучреждений Республики Казахстан;

      29) принимать участие в проведении антитеррористических операций и охранных мероприятий;

      30) выявлять, предотвращать, пресекать и раскрывать уголовные правонарушения, в том числе путем проведения оперативно-розыскных мероприятий;

      31) задерживать лиц, совершающих уголовные или административные правонарушения;

      32) устанавливать причины и условия, способствующие совершению уголовных правонарушений, принимать меры, направленные на их устранение;

      33) осуществлять досудебное производство по уголовным делам;

      34) проводить розыск лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения и отбытия уголовного наказания и иных мер уголовно-правового воздействия, исполнения решения суда, пропавших без вести;

      35) исполнять судебные акты, требования судей, постановления, предписания и требования прокурора, а также письменные поручения следователя, дознавателя в ходе досудебного производства по уголовным делам;

      36) оказывать содействие судебным исполнителям в принудительном исполнении исполнительных документов;

      37) принимать меры безопасности в целях защиты жизни и здоровья лиц, подлежащих государственной защите, и их имущества;

      38) содержать лиц в специальных учреждениях органов внутренних дел, обеспечивать их охрану и конвоирование;

      39) исполнять приговоры и постановления суда в отношении осужденных, обеспечивать соблюдение порядка и условий отбывания наказаний, охрану учреждений уголовно-исполнительной системы;

      39-1) обеспечивать охрану государственного психиатрического учреждения специализированного типа с интенсивным наблюдением в соответствии с порядком, определяемым Министерством внутренних дел Республики Казахстан совместно с уполномоченным органом в области здравоохранения;

      40) обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие и охрану здоровья лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и специальных учреждениях органов внутренних дел;

      41) требовать от лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также состоящих на учете служб пробации, исполнения обязанностей, возложенных на них законом и судом;

      42) обеспечивать законность, правопорядок в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

      43) обеспечивать собственную безопасность;

      44) обеспечивать защиту сведений, составляющих государственные секреты, и ведомственный контроль за соблюдением режима секретности;

      45) обеспечивать соблюдение требований информационной безопасности;

      46) обеспечивать защиту персональных данных;

      47) обеспечивать накопление, сохранность и учет документов Национального архивного фонда Республики Казахстан и иных документальных материалов о деятельности органов внутренних дел, выдавать физическим и юридическим лицам архивные справки;

      48) представлять по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу сведения из собственных информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      49) представлять по запросам уполномоченного органа в области реабилитации и банкротства сведения по находящимся в производстве уголовным делам, возбужденным по преступлениям против собственности в отношении должников, признанных в установленном законом порядке банкротом или в отношении которых применена реабилитационная процедура;

      50) осуществлять межведомственную координацию деятельности по обеспечению общественной безопасности;

      51) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      2. Органы внутренних дел в пределах своей компетенции имеют право:

      1) требовать от физических и юридических лиц соблюдения законодательства Республики Казахстан, прекращения противоправных действий, а также запрещать физическим лицам фотосъемку и видеозапись сотрудников органов внутренних дел при исполнении ими своих служебных обязанностей во время проведения следственных мероприятий в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции, в случае невыполнения этих требований применять соответствующие меры принуждения;

      2) проверять у физических лиц документы, удостоверяющие их личность, а также другие документы, необходимые для проверки соблюдения установленных правил, контроль за выполнением которых возложен на органы внутренних дел;

      3) вызывать в органы внутренних дел физических лиц и представителей юридических лиц по находящимся в производстве материалам и делам, получать от них объяснения и показания, документы, их копии, а при неявке подвергать в установленном порядке приводу;

      4) запрашивать у руководителей или иных должностных лиц объектов, уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности сведения об исполнении ими требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О противодействии терроризму";

      5) запрашивать у субъектов охранной деятельности информацию об исполнении ими требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан "Об охранной деятельности";

      6) вносить физическим и юридическим лицам обязательные для исполнения предписания, представления об устранении причин и условий, способствующих совершению уголовных или административных правонарушений;

      7) устанавливать сотрудничество на гласной и негласной основе с гражданами для реализации задач, возложенных на органы внутренних дел;

      8) поощрять граждан, отличившихся в охране общественного порядка;

      9) пресекать незаконные формы выражения общественных, групповых или личных интересов и протеста;

      10) проводить освидетельствование лиц на предмет установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения, а при невозможности – доставлять в медицинские учреждения для освидетельствования;

      11) останавливать и досматривать транспортные средства, отстранять от управления транспортными средствами лиц, запрещать эксплуатацию транспортных средств, временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов;

      12) производить оцепление участков местности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проведении антитеррористической операции, охранных, массовых, карантинных мероприятий, задержании разыскиваемых лиц, освобождении заложников, преследовании лиц, подозреваемых в совершении уголовных или административных правонарушений, проверке сведений об обнаружении взрывчатых материалов, боеприпасов и взрывных устройств, ядовитых и радиоактивных веществ, пресечении массовых беспорядков и иных групповых действий, угрожающих безопасности физических лиц, жизнедеятельности объектов инфраструктуры, нарушающих общественный порядок;

      13) производить при входе (въезде) в места проведения охранных, массовых мероприятий досмотр физических лиц, их вещей, транспортных средств и провозимых грузов, в том числе с применением технических средств, не допускать в места их проведения лиц и транспортные средства с запрещенными предметами и вещами;

      14) устанавливать контрольно-пропускные пункты при проведении оперативно-профилактических, розыскных и иных специальных мероприятий;

      15) принимать участие в карантинных, санитарно-противоэпидемических и природоохранных мероприятиях;

      16) исключен Законом РК от 29.06.2021 № 58-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      17) использовать любой вид транспорта (кроме транспортных средств представительств иностранных государств и международных организаций, обладающих дипломатическим иммунитетом) для преследования лиц, подозреваемых в совершении уголовного правонарушения, прибытия к месту происшествия, в период действия чрезвычайного или военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для доставления лиц, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, в медицинские организации, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей, с возмещением материального ущерба собственникам в случае его причинения в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

      18) проводить проверки мест разработки, производства, ремонта, хранения, использования, уничтожения, торговли, коллекционирования и экспонирования гражданского и служебного оружия и патронов к нему, их основных составных частей, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением;

      19) использовать технические средства для фиксации фактов совершения уголовных или административных правонарушений и действий сотрудников органов внутренних дел;

      20) проводить мероприятия по задержанию лиц, совершивших уголовные или административные правонарушения, уклоняющихся от исполнения и отбытия уголовного наказания и иных мер уголовно-правового воздействия;

      21) доставлять в органы внутренних дел физических лиц за совершение административного правонарушения;

      22) задерживать военнослужащих, совершивших уголовные или административные правонарушения, и передавать их органам военной полиции, командирам воинских частей или начальникам местных органов военного управления;

      23) изымать оружие, боеприпасы, наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, а также иные запрещенные предметы и вещества;

      24) проводить специальные операции по обнаружению, блокированию, обезвреживанию и задержанию преступников и лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, членов организованных преступных групп (сообществ), а также по освобождению заложников;

      25) входить беспрепятственно, осматривать жилые и иные помещения, территории и земельные участки (кроме представительств иностранных государств и международных организаций, обладающих дипломатическим иммунитетом) при преследовании подозреваемых в совершении уголовных или административных правонарушений, уклоняющихся от исполнения и отбытия уголовного наказания и иных мер уголовно-правового воздействия, угрожающих безопасности физических лиц, либо при наличии достаточных данных полагать, что там совершено или совершается уголовное или административное правонарушение, произошел несчастный случай, для обеспечения личной безопасности физических лиц и общественной безопасности при стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпидемиях, эпизоотиях и массовых беспорядках;

      25-1) в целях обеспечения наблюдения и контроля за лицами, состоящими на учете органов внутренних дел, проверки наличия и целостности электронных средств слежения беспрепятственно входить в жилые помещения, где они проживают, на территории и земельные участки (кроме представительств иностранных государств и международных организаций, обладающих дипломатическим иммунитетом), в производственные и иные помещения организаций независимо от форм собственности по месту их работы или учебы;

      26) ограничивать, временно запрещать физическим лицам доступ или пребывание в жилищах, в определенных участках местности, если их нахождение создает угрозу жизни и здоровью человека, объектам собственности, нарушает работу организаций, препятствует движению транспортных средств и пешеходов, а также в случаях проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий и массовых мероприятий;

      27) использовать документы других государственных органов и организаций для зашифровки конспиративных организаций, помещений, транспортных средств, личности сотрудников и их ведомственной принадлежности;

      28) проводить научно-технические и иные исследования;

      29) создавать, использовать и совершенствовать ведомственные и оперативные учеты;

      30) для постановки на криминалистические учеты подозреваемых, обвиняемых, лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, содержащихся в специальных учреждениях органов внутренних дел, поставленных на профилактический учет, фотографировать, дактилоскопировать, производить звукозапись, кино- и видеосъемку, отбирать биологические, одорологические и другие образцы;

      31) создавать, использовать и совершенствовать информационные системы, информационно-коммуникационные и телекоммуникационные сети, сети связи;

      32) задерживать на территории, прилегающей к учреждению уголовно-исполнительной системы, и доставлять в органы внутренних дел лиц, совершивших деяния, подпадающие под действие административного или уголовного законодательства, осуществлять их личный досмотр;

      33) производить досмотр лиц, их вещей, транспортных средств, находящихся на территории учреждения уголовно-исполнительной системы и прилегающей к нему территории, на которой установлены режимные требования, а также изымать запрещенные вещи и документы, перечень которых устанавливается законодательством Республики Казахстан;

      34) доставлять в медицинские организации на освидетельствование лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, на предмет установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения;

      35) временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств, не допускать граждан на территорию учреждения уголовно-исполнительной системы и прилегающую к нему территорию или обязывать их остаться либо покинуть ее при введении режима особых условий;

      36) привлекать общественные и религиозные объединения к деятельности уголовно-исполнительной системы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      37) отказывать в оказании государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      38) привлекать средства массовой информации для освещения деятельности органов внутренних дел;

      39) на безвозмездное аэронавигационное обслуживание воздушных судов органов внутренних дел;

      40) осуществлять сбор и обработку персональных данных;

      41) осуществлять иные права, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      3. В случае нарушения сотрудниками, военнослужащими и работниками органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей прав, и свобод человека и гражданина, а также законных интересов физических и юридических лиц органы внутренних дел обязаны восстановить эти права, возместить нанесенный ущерб, обеспечить привлечение виновных к ответственности в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2016 № 41-VI (вводится в действие с 01.01.2021); от 18.04.2017 № 58-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2017 № 84-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.12.2018 № 208-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.11.2019 № 272-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2019 № 292-VІ (порядок введения в действие см. ст.2); от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 29.06.2021 № 58-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2021 № 95-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. СИСТЕМА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Статья 7. Система органов внутренних дел

      1. Единую систему органов внутренних дел образуют полиция, уголовно-исполнительная система, военно-следственные органы, Национальная гвардия Республики Казахстан.

      2. Полицию образуют криминальная полиция, административная полиция, подразделения следствия, дознания и иные подразделения.

      Криминальная полиция состоит из подразделений по борьбе с организованной преступностью, экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, иных подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

      Административная полиция состоит из местной полицейской службы, подразделений по контролю в сфере оборота гражданского и служебного оружия, миграционной полиции, конвойной службы, специальных учреждений и иных подразделений, осуществляющих охрану общественного порядка.

      3. Органы внутренних дел состоят из Министерства внутренних дел Республики Казахстан (далее – Министерство внутренних дел), ведомств, территориальных органов полиции, а также организаций, подведомственных Министерству внутренних дел.

      Территориальными органами полиции являются департаменты полиции (департаменты внутренних дел) областей, городов республиканского значения, столицы, на транспорте, городские, районные, районные в городах, линейные органы полиции (органы внутренних дел), военно-следственные органы.

      4. Уголовно-исполнительную систему образуют ведомство, его территориальные органы, служба пробации и учреждения, исполняющие наказания, иные подведомственные организации.

      5. Состав и организация деятельности Национальной гвардии определяются Законом Республики Казахстан "О Национальной гвардии Республики Казахстан".

      5-1. Исключен Законом РК от 29.06.2021 № 58-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      6. Создание, реорганизация и ликвидация структурных подразделений Министерства внутренних дел, ведомств, территориальных органов и организаций, подведомственных Министерству внутренних дел, осуществляются Министром внутренних дел Республики Казахстан (далее – Министр внутренних дел).

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 10.01.2015 № 275-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.11.2015 № 388-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 30.12.2016 № 39-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 12.07.2018 № 180-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.06.2021 № 58-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 8. Министерство внутренних дел

      1. Министерство внутренних дел является центральным исполнительным органом Республики Казахстан, возглавляющим единую систему органов внутренних дел.

      2. Министерство внутренних дел имеет флаг, знамя и символ. Департаменты внутренних дел областей, городов республиканского значения и столицы, на транспорте, департаменты уголовно-исполнительной системы областей, городов республиканского значения и столицы, а также высшие учебные заведения Министерства внутренних дел имеют знамена.

      Описание флага, знамени и символа Министерства внутренних дел, знамен территориальных органов и высших учебных заведений утверждается Президентом Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.06.2021 № 58-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 9. Министр внутренних дел

      1. Министерство внутренних дел возглавляет Министр внутренних дел, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Республики Казахстан.

      2. Министр внутренних дел:

      1) осуществляет руководство единой системой органов внутренних дел;

      2) устанавливает структуру и штатную численность органов внутренних дел в пределах лимита штатной численности, утвержденного Правительством Республики Казахстан;

      3) вносит на рассмотрение Правительства Республики Казахстан предложения об изменении лимита штатной численности органов внутренних дел;

      3-1) назначает на должность начальника департамента полиции области, города республиканского значения, столицы из числа сотрудников полиции, состоящих в Президентском резерве руководства правоохранительных органов Республики Казахстан;

      4) назначает, налагает дисциплинарные взыскания и увольняет сотрудников, военнослужащих и работников органов внутренних дел;

      5) поощряет, в том числе награждает ведомственными наградами;

      6) вносит Президенту Республики Казахстан представление к награждению государственными наградами;

      7) вносит Президенту Республики Казахстан представление к присвоению высших воинских и специальных званий сотрудникам и военнослужащим органов внутренних дел;

      8) вносит Президенту Республики Казахстан представление к назначению на должности заместителей Министра внутренних дел, заместителя Министра внутренних дел – Главнокомандующего Национальной гвардией;

      9) отчитывается перед Президентом Республики Казахстан о деятельности органов внутренних дел;

      10) от имени Министерства внутренних дел издает правовые акты, обязательные к исполнению органами внутренних дел, в пределах своей компетенции — нормативные правовые акты, обязательные к исполнению и иными государственными органами, физическими и юридическими лицами;

      11) делегирует полномочия своим заместителям, руководителям структурных подразделений Министерства внутренних дел, ведомств, территориальных органов и подведомственных организаций;

      12) представляет Министерство внутренних дел в государственных органах и международных организациях;

      13) в пределах своей компетенции подписывает международные договоры;

      14) организует работу по противодействию коррупции в органах внутренних дел;

      15) осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными законами РК от 10.01.2015 № 275-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.11.2019 № 273-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 11.07.2022 № 136-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 9-1. Местная полицейская служба

      1. Местная полицейская служба состоит из подразделений участковых инспекторов полиции и их помощников, по делам несовершеннолетних, по защите женщин от насилия, патрульной полиции, природоохранной полиции и иных подразделений, осуществляющих деятельность в сфере профилактики правонарушений, охраны общественного порядка, обеспечения безопасности дорожного движения.

      2. Не допускается привлечение сотрудников подразделений местной полицейской службы к выполнению задач, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      3. Участковый инспектор полиции не реже одного раза в квартал отчитывается перед населением, проживающим на административном участке на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

      4. Участковый инспектор полиции при выявлении на закрепленном административном участке причин или условий, способствующих совершению правонарушений, вносит в установленном законодательством Республики Казахстан порядке физическим и юридическим лицам представление о принятии мер по устранению таких причин и условий.

      Сноска. Глава 3 дополнена статьей 9-1 в соответствии с Законом РК от 02.11.2015 № 388-V (вводится в действие с 01.01.2016); в редакции Закона РК от 12.07.2018 № 180-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 19.04.2019 № 249-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.06.2021 № 58-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Статья 10. Компетенция Правительства Республики Казахстан

      Правительство Республики Казахстан:

      1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере деятельности органов внутренних дел;

      2) утверждает положение о Министерстве внутренних дел;

      2-1) исключен Законом РК от 12.07.2018 № 180-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      2-2) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      3) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования);
      4) исключен Законом РК от 24.11.2021 № 75-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      5) - 8) исключены Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      9) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);

      10) утверждает правила ввоза, вывоза, транзита наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      11) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      12) утверждает правила дорожного движения, основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечень оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам;

      13) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      14) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      15) утверждает правила использования документов других государственных органов и организаций для зашифровки конспиративных организаций, помещений, транспортных средств, личности сотрудников и их ведомственной принадлежности;

      16) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      16-1) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      17) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 02.11.2015 № 388-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 12.07.2018 № 180-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 24.11.2021 № 75-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Компетенция Министерства внутренних дел

      Министерство внутренних дел:

      1) анализирует состояние и тенденции развития криминогенной обстановки в Республике Казахстан, разрабатывает и принимает меры по обеспечению общественной безопасности;

      2) обеспечивает реализацию государственной политики в сфере безопасности дорожного движения;

      3) обеспечивает реализацию государственной политики в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

      4) обеспечивает реализацию государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, противодействие их незаконному обороту и злоупотреблению ими;

      5) обеспечивает реализацию государственной политики в области гражданства, миграции населения;

      5-1) обеспечивает реализацию государственной политики в уголовно-исполнительной сфере;

      6) обеспечивает реализацию единой государственной кадровой политики в системе органов внутренних дел;

      7) организует государственный контроль за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о противодействии терроризму в части обеспечения антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, объектов специальных государственных органов, органов внутренних дел Республики Казахстан, а также охраняемых объектов и загранучреждений Республики Казахстан;

      8) организует охрану физических лиц и объектов, подлежащих государственной охране;

      9) организует государственный контроль за субъектами, занимающимися охранной деятельностью, монтажом, наладкой и техническим обслуживанием средств охранной сигнализации, и за деятельностью специализированных учебных центров по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации;

      10) организует специальные и военные перевозки;

      11) организует и осуществляет лицензионную и разрешительную деятельность в органах внутренних дел;

      12) осуществляет контроль за деятельностью специальных учреждений органов внутренних дел, а также органов и учреждений уголовно-исполнительной системы;

      13) осуществляет контроль за охраной и конвоированием задержанных, содержащихся под стражей, арестованных и осужденных;

      14) организует подготовку, повышение квалификации и переподготовку кадров для системы органов внутренних дел, в том числе за рубежом на основе международных договоров;

      15) организует научно-исследовательскую деятельность в системе органов внутренних дел;

      16) организует и осуществляет собственную безопасность в органах внутренних дел;

      17) организует деятельность по обеспечению защиты сведений, составляющих государственные секреты, и осуществляет ведомственный контроль за соблюдением режима секретности в органах внутренних дел;

      18) организует развитие кинологической службы в системе органов внутренних дел;

      19) обеспечивает функционирование единой государственной системы делопроизводства и организацию архивного дела в органах внутренних дел;

      20) осуществляет финансовое и материально-техническое обеспечение органов внутренних дел;

      21) осуществляет правовое обеспечение системы органов внутренних дел, координирует и обеспечивает защиту интересов органов внутренних дел в суде, иных государственных органах;

      22) обеспечивает информационное сопровождение деятельности органов внутренних дел;

      23) осуществляет планирование, организацию мобилизационной подготовки в системе органов внутренних дел и руководство ею, обеспечивает выполнение возложенных мобилизационных заданий и заказов;

      24) разрабатывает:

      положение о Министерстве внутренних дел;

      правила дорожного движения, основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечень оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам;

      порядок формирования Государственной пулегильзотеки;

      правила ввоза, вывоза, транзита наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      правила использования документов других государственных органов и организаций для зашифровки конспиративных организаций, помещений, транспортных средств, личности сотрудников и их ведомственной принадлежности;

      25) разрабатывает и утверждает:

      структуры и штаты, в том числе типовые, штатные нормативы, нормативы нагрузки сотрудников и работников органов внутренних дел;

      номенклатуру должностей, квалификационные требования к категориям должностей в органах внутренних дел;

      положения о структурных подразделениях Министерства внутренних дел, ведомствах, территориальных органах и организациях, подведомственных Министерству внутренних дел;

      правила приобретения, хранения, учета, использования, перевозки, уничтожения, ввоза, вывоза гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением;

      правила открытия и функционирования стрелковых тиров (стрельбищ) и стендов;

      правила использования объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      типовое положение о консультативно-совещательном органе при местных исполнительных органах по содействию деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания и меры уголовно-правового воздействия, а также организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания;

      типовые учебные программы и типовые учебные планы по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации;

      форму и образец документа охранника частной охранной организации;

      образцы форменной одежды для работников, занимающих должность охранника в частной охранной организации, и порядок ее ношения;

      типовое положение о консультативно-совещательных органах при территориальных органах внутренних дел;

      правила деятельности организаций образования органов внутренних дел;

      правила приема на обучение в организации образования Министерства внутренних дел, реализующие профессиональные программы высшего образования;

      правила приема на обучение в организации образования Министерства внутренних дел, реализующие профессиональные программы послевузовского образования;

      правила распределения выпускников организаций образования органов внутренних дел;

      правила присвоения, повышения, подтверждения, снижения и снятия классной квалификации сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел;

      правила проведения организационно-штатных мероприятий в системе органов внутренних дел;

      правила осуществления профилактического контроля за лицами, состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел;

      правила приема, учета, хранения и обеспечения сохранности в органах внутренних дел изъятого, добровольно сданного, найденного оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов;

      правила назначения участковых инспекторов полиции;

      правила организации несения службы специализированных охранных подразделений органов внутренних дел;

      правила осуществления оперативно-криминалистической деятельности в органах внутренних дел;

      правила организации деятельности центров оперативного управления и дежурных частей органов внутренних дел;

      правила создания, использования и совершенствования ведомственных и оперативных учетов;

      правила организации и тактики проведения общих и специальных оперативно-розыскных мероприятий;

      правила создания, использования и совершенствования информационных систем, информационно-коммуникационных и телекоммуникационных сетей, сетей связи;

      правила и инструкции в сфере уголовно-исполнительной деятельности в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан;

      образцы проездного документа;

      правила по определению правового статуса лиц, находящихся на территории Республики Казахстан, не являющихся гражданами Республики Казахстан и не имеющих доказательства своей принадлежности к гражданству иного государства;

      нормативные правовые акты по организации антитеррористической защиты объектов органов внутренних дел Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении;

      криминалистические требования и методы испытания гражданского и служебного оружия и патронов к нему, правила выдачи заключений на соответствие криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходным с оружием изделий;

      правила государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений;

      совместно с уполномоченным государственным органом по координации деятельности в сфере противодействия терроризму типовой паспорт антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;

      26) осуществляет международное сотрудничество;

      26-1) организует и обеспечивает выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров о реадмиссии, ратифицированных Республикой Казахстан;

      27) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 02.11.2015 № 388-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 18.04.2017 № 58-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 12.07.2018 № 180-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 13.05.2020 № 327-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 405-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.11.2021 № 75-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2021 № 95-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 11.07.2022 № 136-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 12. Компетенция местных исполнительных органов

      1. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы:

      1) организуют совместно с органами внутренних дел обеспечение общественной безопасности на территории областей, городов республиканского значения, столицы;

      2) образуют консультативно-совещательный орган по содействию деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания и меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания;

      3) обеспечивают содержание штатной численности административной полиции за счет областных бюджетов и бюджетов городов республиканского значения, столицы в пределах лимитов, утвержденных Правительством Республики Казахстан;

      4) обеспечивают содержание, обслуживание и ремонт служебных помещений, средств радиосвязи, мобильных и портативных видеорегистраторов, транспортных средств, включая приобретение горюче-смазочных материалов, а также затраты по оплате коммунальных услуг, электроэнергии, отопления и услуг связи территориальных органов внутренних дел, за исключением затрат по оплате услуг электронной почты, системы видеоконференцсвязи и видеонаблюдения ситуационных центров аппаратов территориальных органов, финансируемых из республиканского бюджета;

      5) обеспечивают участковых инспекторов полиции помещениями, оборудованными мебелью, средствами связи для работы на обслуживаемых участках, а также транспортными средствами;

      6) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

      2. Местные исполнительные органы районов, городов областного значения:

      1) организуют совместно с органами внутренних дел обеспечение общественной безопасности на территории соответствующей административно-территориальной единицы;

      2) организуют совместно с органами внутренних дел собрание (сход) местного сообщества для назначения участковых инспекторов полиции с учетом мнения населения административного участка на территории соответствующей административно-территориальной единицы;

      3) образуют консультативно-совещательный орган по содействию деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания и меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания;

      4) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными законами РК от 02.11.2015 № 388-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 12.07.2018 № 180-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Взаимодействие, сотрудничество и общественный контроль

      1. Органы внутренних дел при выполнении возложенных на них задач осуществляют взаимодействие с другими государственными органами, физическими и юридическими лицами.

      2. Государственные органы, физические и юридические лица вправе оказывать помощь органам внутренних дел.

      Отдельные граждане могут с их согласия привлекаться к сотрудничеству с органами внутренних дел на конфиденциальной основе в соответствии с законами Республики Казахстан. Принудительное привлечение к сотрудничеству не допускается.

      3. Взаимодействие органов внутренних дел с соответствующими государственными органами иностранных государств и международными организациями осуществляется в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

      4. В целях повышения доверия населения к деятельности органов внутренних дел осуществляется взаимодействие с институтами гражданского общества и применяется система общественного контроля. Для осуществления общественного контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан образуются общественные наблюдательные комиссии и Общественный совет.

      Министерством внутренних дел и его территориальными органами создаются иные консультативно-совещательные органы в целях:

      оказания содействия органам внутренних дел в обеспечении прозрачности их деятельности;

      рассмотрения обращений физических и юридических лиц на действия сотрудников органов внутренних дел, нарушающих нормы служебной этики, установленные законодательством Республики Казахстан;

      и в иных целях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными Законом РК от 02.11.2015 № 388-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Глава 5. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИКОВ, ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И
РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Статья 14. Кадровый состав органов внутренних дел

      Кадры органов внутренних дел составляют сотрудники, военнослужащие и работники.

Статья 15. Подготовка кадров для органов внутренних дел

      1. Подготовку кадров для органов внутренних дел осуществляют организации образования Министерства внутренних дел и иные организации образования.

      2. Первоначальная профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадрового состава органов внутренних дел осуществляются в организациях образования Министерства внутренних дел, а также в других организациях образования и учреждениях.

      3. Сотрудники, военнослужащие и работники могут получать высшее, послевузовское и дополнительное профессиональное образование за пределами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 15 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.12.2019 № 292-VІ (порядок введения в действие см. ст.2).

Статья 16. Правовое регулирование труда сотрудников и работников органов внутренних дел

      1. Трудовые отношения сотрудников органов внутренних дел регулируются Трудовым кодексом Республики Казахстан с особенностями, предусмотренными Законом Республики Казахстан "О правоохранительной службе".

      2. Трудовые отношения работников органов внутренних дел регулируются Трудовым кодексом Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о государственной службе.

Статья 17. Прохождение службы в органах внутренних дел

      1. Порядок и условия прохождения службы в органах внутренних дел определяются Законом Республики Казахстан "О правоохранительной службе".

      2. В период действия военного или чрезвычайного положения, проведения антитеррористической операции, в условиях вооруженного конфликта, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций допускается привлечение сотрудника органов внутренних дел к выполнению возложенных на него обязанностей: изменение режима служебного времени, возложение на него дополнительных обязанностей, командирование в другую местность, временный перевод в другое подразделение без изменения характера службы, а также установление иных особых условий и дополнительных ограничений без согласия сотрудника. Срок службы сотрудника органов внутренних дел в этих случаях исчисляется из расчета один день за три и выплачивается денежное содержание в трехкратном размере.

      Сноска. Статья 17 с изменениями, внесенными Законом РК от 11.07.2022 № 136-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18. Ограничения, связанные со службой в органах внутренних дел

      Ограничения для сотрудников органов внутренних дел, обусловленные особенностями правоохранительной службы, устанавливаются законами Республики Казахстан.

Статья 19. Полномочия сотрудников органов внутренних дел

      1. Сотрудники органов внутренних дел на всей территории Республики Казахстан независимо от занимаемой должности, времени в случае обращения к ним с заявлением или сообщением об уголовном или административном правонарушении либо в случае непосредственного его обнаружения обязаны принять меры по пресечению противоправных деяний, оказанию помощи нуждающимся в ней, охране места происшествия, а также информировать ближайшие органы внутренних дел.

      2. Руководитель структурного подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел является по должности главным государственным инспектором по обеспечению безопасности дорожного движения.

      3. Действия сотрудников органов внутренних дел, которыми временно ограничиваются права физических лиц, сопровождаются словами: "Именем закона". Каждое лицо в таком случае обязано прекратить активные действия, беспрекословно подчиниться требованиям сотрудника органов внутренних дел и выполнить его указания, связанные с исполнением служебных обязанностей.

      4. Сотрудники органов внутренних дел имеют право носить, хранить и применять специальные средства, огнестрельное и иное оружие, применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы. Порядок применения специальных средств, огнестрельного и иного оружия и физической силы определяется Законом Республики Казахстан "О правоохранительной службе".

      5. Сотрудники при реализации полномочий органов внутренних дел обязаны:

      1) представиться и предъявить служебное удостоверение при обращении к физическим лицам;

      2) сообщить лицу после задержания основания его задержания, разъяснить, что он имеет право не свидетельствовать против себя и близких родственников, право на один телефонный звонок и защитника;

      3) сообщать о задержании физического лица его близким родственникам;

      4) соблюдать права и законные интересы физических лиц, не применять пытки, насилие, жестокое, бесчеловечное, унижающее достоинство обращение, умышленное причинение физической боли и нравственного страдания. Запрещается принуждать к даче показаний и признанию себя виновным в совершении уголовного или административного правонарушения.

Статья 20. Форменная одежда сотрудников органов внутренних дел

      1. Сотрудники органов внутренних дел обеспечиваются бесплатно форменной одеждой.

      2. Сотрудникам органов внутренних дел, проходящим службу на должностях подразделений, перечень которых определяется Министром внутренних дел, взамен форменной одежды выплачивается денежная компенсация.

      3. Сотрудники, имеющие выслугу на службе в органах внутренних дел пятнадцать и более лет, уволенные из органов внутренних дел на пенсию по возрасту, состоянию здоровья или сокращению штатов, получившие ранение при исполнении служебных обязанностей и признанные негодными к службе, имеют право ношения парадной и парадно-выходной формы одежды.

Глава 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Статья 21. Социальные гарантии сотрудников органов внутренних дел, членов их семей

      1. Особый характер несения службы в органах внутренних дел и ответственность сотрудников, установленные настоящим Законом, компенсируются дополнительными социальными правами и льготами.

      2. При перемещении и продвижении по службе сотрудника органов внутренних дел, связанных с переездом из одного населенного пункта в другой на удаление более пятидесяти километров, ему выплачивается подъемное пособие в размере двухмесячного денежного содержания на самого сотрудника и половины месячного денежного содержания на каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним.

      При перемещении и продвижении по службе сотрудника органов внутренних дел ему возмещаются за счет государства затраты за перевозку до десяти тонн собственного имущества, а также за проезд на железнодорожном, водном, автомобильном транспорте, включая членов семьи, переехавших вместе с ним.

      Порядок выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат устанавливается Министром внутренних дел.

      Перечень должностей сотрудников органов внутренних дел, имеющих право при перемещениях и продвижениях по службе на подъемное пособие, возмещение затрат за проезд на транспорте и за перевозку собственного имущества, определяется Правительством Республики Казахстан.

      3. Исключен Законом РК от 11.07.2022 № 136-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Местные представительные и исполнительные органы вправе устанавливать дополнительные гарантии социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел, не предусмотренные настоящим Законом.

      Примечание. В пункте 2 настоящей статьи под членами семьи сотрудников органов внутренних дел понимаются: супруга (супруг), совместные или одного из супругов несовершеннолетние дети (усыновленные, удочеренные, находящиеся на иждивении или под опекой); дети (усыновленные, удочеренные, находящиеся на иждивении или под опекой) и дети супруга (супруги), обучающиеся в организациях образования по очной форме обучения в возрасте до двадцати трех лет; дети с инвалидностью (усыновленные, удочеренные, находящиеся на иждивении или под опекой) и дети с инвалидностью супруга (супруги), которым установлена инвалидность до восемнадцати лет; родители и родители супруга (супруги), находящиеся на иждивении сотрудника.

      Под лицами, находящимися на иждивении, признаются члены семьи сотрудника органов внутренних дел, проживающие за счет его дохода и не имеющие самостоятельного источника дохода.

      Сноска. Статья 21 с изменениями, внесенными Законом РК от 11.07.2022 № 136-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 22. Жилищные права сотрудников органов внутренних дел, членов их семей

      1. Сотрудник органа внутренних дел и члены его семьи, нуждающиеся в жилище, определенные в соответствии с главой 13-1 Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях", обеспечиваются жилищем на период прохождения службы за счет государства. Сотруднику органов внутренних дел взамен предоставления служебного жилища выплачиваются жилищные выплаты в виде специального денежного обеспечения за счет бюджетных средств.

      2. Исключен Законом РК от 11.07.2022 № 136-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      3. Исключен Законом РК от 11.07.2022 № 136-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      4. Исключен Законом РК от 11.07.2022 № 136-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 22 с изменениями, внесенными законами РК от 12.07.2018 № 180-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие с 01.01.2021); от 27.06.2022 № 129-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 11.07.2022 № 136-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 23. Финансовое и материально-техническое обеспечение органов внутренних дел

      Финансовое и материально-техническое обеспечение органов внутренних дел осуществляется за счет бюджетных средств.

Статья 24. Финансовое и материально-техническое обеспечение военно-следственных органов

      Финансовое и материально-техническое обеспечение военно-следственных органов осуществляется за счет бюджетных средств, выделяемых Министерству внутренних дел. Служебные помещения и средства связи предоставляются по месту дислокации за счет Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Статья 25. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "Об органах внутренних дел Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 23, ст. 154; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 7, ст. 79; № 12, ст. 184; 1998 г., № 17-18, ст. 225; № 23, ст. 416; № 24, ст. 436; 1999 г., № 8, ст. 233, 247; № 23, ст. 920; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 13-14, ст. 174; № 17-18, ст. 245; № 20, ст. 257; № 23, ст. 309; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 12, ст. 82; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 154, 155; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; 2008 г., № 15-16, ст. 61; 2009 г., № 8, ст. 44; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 32; № 8, ст. 41; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 25, № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; № 5,ст. 35; № 8, ст. 64; № 15, ст. 97; 2013 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 8; № 9, ст. 51; № 12, ст. 57; № 14, ст. 75; № 16, ст. 83; № 23-24, ст. 116; Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реабилитации и банкротства, налогообложения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 15 марта 2014 г.).

      Президент
      Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ