2006 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 желтоқсандағы N 1235 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет  кодексіне  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Мыналардың:
       72-1 72-2 72-3 72-4 72-5 72-6 72-7 72-8 72-9 72-10 72-11 72-12 -қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Туризм және  спорт министрлігінің;

      2. Осы қаулы 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына        
72-1 ҚОСЫМША       

       Ескерту. Қаулы 72-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.06.28.   470а  қаулысымен.

205 - Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
"Туризм және спорт саласындағы уәкiлеттi органның қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 234792 мың теңге (екi жүз отыз төрт миллион жетi жүз тоқсан екi мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шiлдедегi  Заңы ; "Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 26 сәуiрдегi N 329  қаулысы ; "Қызмет телефондары және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыруға арналған алаңдардың нормалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 3 қазандағы N 1217  қаулысы ; "Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдар үшін электр жарығын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызметтердi қолданудың нормалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарына көлiктiк қызмет көрсетуге арналған қызметтiк жеңiл автомобильдердi пайдалануды реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 мамырдағы N 663  қаулысы ; "Мемлекеттік бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Парламентi депутаттарының Қазақстан Республикасының iшiндегi қызметтiк iссапары туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : стратегиялық саясатты жүргiзу, туризм және спорт саласында мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және iске асыру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi : туризм және спорт саласында құқықтық, экономикалық және ұйымдық негiздердi құру жөнiнде iс-шаралар өткiзудi ұйымдастыру және қамтамасыз ету, дене шынықтыруды, жоғары жетiстiктер спортын және салауатты өмiр салтын дамыту мен насихаттауды ұйымдастыруды қамтамасыз ету. Мемлекеттiк, салалық (секторалдық) бағдарламалар әзiрлеу және оларды iске асыру, туризм және спорт салаларының дамуына талдаулар жүргiзу, туризм индустриясы мен спорттың әлемдiк тәжiрибесiн, соның iшiнде кластерлiк бастамалар шеңберiнде зерттеу және жинақтау. Спортқа және туристiк индустрияға инвестициялар тарту үшiн қолайлы жағдайлар жасау. Туризм, дене шынықтыру мен спорт салаларындағы мемлекеттiк саясаттың iске асырылуын бақылауды қамтамасыз ету, жаңа технологиялар әзiрлеу және салалардың даму жағдайына мониторинг жүргiзу. Лауазымдық мiндеттерiн тиiмдi орындау және кәсiби шеберлiгiн жетiлдiру үшiн оларға қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес кәсiптiк қызмет саласындағы теориялық және практикалық бiлiмiн, машықтары мен дағдыларын жаңалау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
малардың
(кіші
бағдарла-
малардың
атауы)

Бағдарламалардың
(кіші бағдарламалар-
ды іске асыру
жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001

  

Туризм
және
спорт
саласын-
дағы
уәкілетті
органның
қызметін
қамтама-
сыз ету

  

  

  

2

  

001

Орталық
органның
аппараты

Бекітілген штат саны
лимиті шегінде орта-
лық аппаратты және
оның комитеттерін
ұстау және қызмет
көрсету; нормативтік-құқықтық
кесімдердің жобаларын
әзірлеу және оларды
жетілдіру жөнінде
ұсыныстар беру;
дене шынықтыру-сауық-
тыру және спорттық
қызметтерге лицензия-
лар беруді, дене
шынықтыру және спорт
жөніндегі қызметті
жүзеге асыратын рес-
публикалық қоғамдық
бірлестіктерді аккре-
диттеуді және спорт-
тық костюмдер мен
басқа да спорттық
керек-жарақты ресім-
деу кезінде "Қазақс-
тан Республикасының
құрама командасы"
атауын пайдалануға
рұқсаттамалар беруді
бақылау мен қадаға-
лауды, сондай-ақ
туристерді қорғау мен
қауіпсіздік шараларын
қамтамасыз ету, туро-
ператор мен турагент-
тің азаматтық-құқық-
тық жауапкершілігін
міндетті сақтандыру
шарттарын жасау
жөніндегі заңды тұл-
ғалардың қызметін
бақылауды қамтамасыз
ету;
халықаралық ынтымақ-
тастықты жүзеге
асыру;
дене шынықтыру және
спорт, туристік сала-
ны дамытудың индуст-
риалды-инновациялық
дамыту мәселелері
бойынша семинарлар,
тренингтер өткізу;
ақпараттық-талдама-
лы материалдар дайын-
дау;
үйлерді ұстау және
қызметтік автокөлік-
терді жалға алу;
ұйымдық техниканы
ұстау және техникалық
қызмет көрсету, бай-
ланыс қызметтері жө-
ніндегі қызметтерге
ақы төлеу;
бланкілер шығару жө-
ніндегі қызметтерді
сатып алу;
лицензиялардың,
аккредиттеудің және
рұқсаттардың бланкі-
леріне қатаң есеп
жүргізу

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Туризм
және
спорт
министр-
лігі

3

  

007

Мемлекет-
тік қыз-
меткер-
лердің
білікті-
лігін
арттыру

Қызметкерлерді мемлекеттік және ағылшын тіліне оқыту

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Туризм
және
спорт
министр-
лігі

4

  

017

Ақпарат-
тық жүй-
елердің
қызметін
қамтама-
сыз ету
және мем-
лекеттік
органдар-
ды ақпа-
раттық-
техника-
лық қам-
тамасыз
ету

Шығыс материалдарын,
жинақтаушы және қо-
салқы бөлшектерді
сатып алу. Интернет
желісіне қол жеткізе-
тін қызметтер.
Есептеу техникасы құ-
ралдарына ілесу және
техникалық қызмет
көрсету жөніндегі
қызметтерге ақы
төлеу. Веб-сайт пен
бағдарламалық өнiмдердi құру және сүйемелдеу. Есептеу
техникасын және бағ-
дарламалық өнімдерді
сатып алу.
Жергiлiктi жүйенi монтаждау және дәлдеп келтiру, спутниктiк байланыс жүйесi арқылы ақпараттық және мультимедиялық контенттi беру жөнiндегi қызметтер.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Туризм
және
спорт
министр-
лігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.12.11. N  1190  қаулысымен.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
      Тiкелей нәтиже: iс-шаралар жоспарында көзделген Министрлiкке жүктелген функциялар мен мiндеттердi 165 қызметкердiң толық көлемiнде орындауы;
      мемлекеттiк тiлге - 19 қызметкердi, ағылшын тiлiне - 18 қызметкердi оқыту;
      туризм және спортты дамыту мәселелерi бойынша 4 семинар және тренинг өткiзу;
      кемiнде 15 ұйымды аккредиттеу;
      Министрлiктiң құзыретiне жатқызылған салаларда нормативтiк кесiмдер әзiрлеу.
      Соңғы нәтиже: туризм индустриясы мен спортты одан әрi өркендету үшiн қажетті жағдайлар жасау;
      туристiк кластерлердi дамыту үшiн iрi инвесторлар тарту;
      әлемдiк спорт аренасында республика имиджiн көтерудi қамтамасыз ету;
      мемлекеттiк тілдi оқуды 11,5% және ағылшын тiлiн оқуды - 10,9% қажеттілiгiн қамтамасыз ету.
      Қаржы-экономикалық тиiмдiлiгi: орталық аппараттағы 1 мемлекеттiк қызметкердi ұстау үшiн кететiн шығынның орташа құны - 1423 мың теңге;
      1 мемлекеттiк қызметшіге мемлекеттiк тiлдi оқытуға кететiн орташа шығынның құны - 22,1 мың теңге;
      1 мемлекеттік қызметшіге мемлекеттік тiлдi оқытуға кететiн орташа шығынның құны - 23,2 мың теңге;
      Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес және белгiленген мерзiмде жоспарланған iс-шараларды орындау;
      Сапасы: замана экономикалық жағдайларға және мемлекеттiк кәсiби қызмет талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметкерлердiң кәсіптiк деңгейiн арттыру;
      мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби деңгейiн арттыру жолымен ұсынылатын қызметтердi жетiлдiру;
      нормативтiк-құқықтық кесiмдердi бекiту - 100%.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына      
72-2-ҚОСЫМША     

       Ескерту. Қаулы 72-2-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.06.28.   470а  қаулысымен.

205 - Қазақстан Республикасы Tуризм және спорт министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
"Спорт бойынша бiлiм беру объектiлерiн салу және қайта жаңарту"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 942690 мың теңге (тоғыз жүз қырық екi миллион алты жүз тоқсан мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау мен дамыту туралы" 1996 жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасы Президентiнiң N 3002  өкiмi .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасында спортты дамыту, халықаралық спорт ареналарында жоғары көрсеткiштерге жету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : дарынды балаларға таңдап алған спорт түрлерімен айналысу үшiн қолайлы жағдайлар жасау.
       6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002

  

Спорт
бойынша
білім
беру
объекті-
лерін
салу және
қайта
жаңарту

Бекітілген смета-
жобалық құжаттамалар-
ға (28.10.2003 ж. N
7-475/2003 ж. жұмыс
жобасы бойынша Мемса-
раптаманың қорытынды-
сы) сәйкес "Алматы
қаласындағы "Шаңырақ"
ықшам ауданында
спортта дарынды бала-
ларға арналған рес-
публикалық мектеп-
интернатының құрылы-
сын салу" инвестиция-
лық жобасын іске
асыру және құрылыстың
жүру барысына техни-
калық қадағалау
жүргізу

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касының
Туризм
және
спорт
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
      Тiкелей нәтиже: Алматы қаласындағы "Шаңырақ" ықшам ауданында 400 орындық республикалық мектеп-интернаттың құрылысын аяқтау.
      Соңғы нәтиже: спорттағы дарынды балаларға арналған объектiлердi қолданысқа енгiзу және спортпен айналысуға, жаттығуға жағдай жасау.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: жобаларды жүзеге асырудың тиiмдiлiгiн талдау нәтижелерi бойынша.
      Уақтылығы: келiсiм шарттар бойынша жоспарланған жұмыстарды орындау.
      Сапасы: заңдылық пен құрылыстық нормалардың талаптарына сай.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
N 1235 қаулысына         
72-3-ҚОСЫМША          

       Ескерту. Қаулы 72-3-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.06.28.   470а  қаулысымен.

205 - Қазақстан Республикасы Tуризм және спорт министрлiгi  
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Спортта дарындылық көрсеткен балаларды оқыту және тәрбиелеу"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 674184 мың теңге (алты жүз жетпiс төрт миллион бiр жүз сексен төрт мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы "Бiлiм туралы" Заңының  18 және   24-баптары ; "Дене шынықтыру және спорт туралы" 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Заңының  16 және   17-баптары ; "Шығыс Қазақстан облысындағы Лениногорск қаласын қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 28 маусымдағы N 900  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Спортта дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң Өкiмiн жүзеге асыру жөнiндегi шаралар туралы" 1996 жылғы 16 қыркүйектегi N 1125  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнiң "Лениногорск қаласындағы спортта дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернаты" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 19 маусымдағы N 673  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттігінің кейбір республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындарының мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 30 маусымдағы  N 629  және "Қазақстан Республикасы орталық атқарушы органдарына ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің штат саны лимитін бекіту туралы" 2005 жылғы 5 наурыздағы  N 214  қаулылары; ҚР Әділет министрлігінде 2002 жылғы 11 қазанда  N 2007  болып тіркелген Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөніндегі агенттігінің "Спорттық iс-шараларға қатысушылардың тамақтану нормаларын белгiлеу туралы" 2002 жылғы 11 қыркүйектегi N 06-2-2/208 және ҚР Әдiлет министрлiгiнде 2002 жылғы 11 қазанда  N 2008  болып тiркелген "Спорттық iс-шаралардың қатысушыларын фармакологиялық қалпына келтiру құралдарымен, витаминдермен және белоктық-глюкозалық препараттармен қамтамасыз ету туралы" 2002 жылғы 11 қазандағы N 06-2-2/209 бұйрықтары.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : әрбiр оқушының жеке қабiлетiн дамыту, олимпиадалық спорт түрлерi бойынша Қазақстан Республикасы құрама командаларына мүшелердi, үмiткерлердi және халықаралық деңгейдегi бiлiктiлiгi жоғары спортшыларды дайындау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : оқушылардың таңдаған спорт түрлерiмен шұғылдануы үшiн қолайлы жағдайлар жасау, сапалы оқу-жаттығу процесi мен жаттығу сабақтарын ұйымдастыру, олардың денсаулығын нығайтуға және жан-жақты физикалық жетiлуге бағытталған жастар арасында дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыру, олимпиадалық спорт түрлерi бойынша Қазақстан Республикасының құрама командаларын спортшылармен қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003

  

Спортта
дарынды-
лық
көрсеткен
балаларды
оқыту
және
тәрбиелеу

Мемлекеттің жалпыға
бірдей білім беру
стандарттарына сәйкес
оқу процесін өткізу
және дарынды балалар-
мен таңдаған спорт
түрлері бойынша толық
көлемінде жыл бойы
оқу-жаттығу сабақта-
рын өткізу. 
Спорт резерві мен
халықаралық дәрежеде-
гі спортшыларды
даярлау.
Спорттық іс-шараларға
қатысу.

жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Туризм
және
спорт
министр-
лігінің
Спорт
комитеті

2

  

100

Республи-
калық
спортқа
дарынды
балаларға
арналған
мектеп-
интернат

Негізгі құралдарды
сатып алу.
Мемлекеттік сараптама
қорытындысы мен жоба-
лық құжат негізінде
күрделі жөндеу
жүргізу.
 

жыл
бойы

Спортта
дарынды
балаларға
арналған
Қ.Мұңайт-
пасов
атындағы 
республи-
калық
мектеп-
интернат
 
Спортта
дарынды
балаларға
арналған
Қ.Ахметов
атындағы
Республи-
калық
мектеп-
интернат
 
Риддер
қаласын-
дағы
спортта
дарынды
балаларға
арналған
республи-
калық мектеп-
интернат

3

  

101

Олимпиа-
далық
резерв
және
жоғары
спорттық
шеберлік
мектепте-
рінің
жұмыс
істеуін
қамтама-
сыз ету

Олимпиадалық спорт
түрлері бойынша рес-
публика құрама коман-
даларына үміткерлер
мен мүшелер даярлауды
ұйымдастыру;
Оқу-жаттығу сабақта-
рын өткізу;
Республикалық және
халықаралық спорт
жарыстарына қатысу.
Су спорты және қол-
данбалы спорт түрлері
бойынша республикалық
жоғары спорт шеберлі-
гі мектебіне жабдық-
тар сатып алу үшін
күрделі трансферттер
аудару

жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Туризм
және
спорт
министр-
лігінің
Спорт
комитеті

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
      Тiкелей нәтиже: спортта дарынды балаларға арналған Қ.Мұңайтпасов атындағы республикалық мектеп-интернатта белгiленген лимит шегiнде орташа жылдық контингентi - 260 оқушыны, спортта дарынды балаларға арналған Қ.Ахметов атындағы республикалық мектеп-интернатта штат саны белгiленген лимит шегiнде орташа жылдық контингентi - 385 оқушыны, Риддер қаласындағы спортта дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернатта штат саны белгіленген лимит шегінде орташа жылдық контингентi - 150 оқушыны оқыту; Спортта дарынды балаларға арналған Қ.Мұңайтпасов атындағы республикалық мектеп-интернат оқушыларының дайындалуына жағдай жасау үшiн жабдықтар сатып алу: спортшыларды тасымалдау үшiн 1 дана автокөлiгiн ("Газель"), спорттық мүкәмал - 7 дана, асхана жабдығы -  2 дана, арнаулы кабинеттерге арналған жиынтық сыныптар - 11 дана. Спортта дарынды балаларға арналған К.Ахметов атындағы республикалық мектеп-интернат оқушыларының дайындалуына жағдай жасау үшiн жабдықтар сатып алу: байдарка мен каноэде есу бөлiмiнiң спортшыларын тасымалдау үшiн 1 дана автокөлiк (микроавтобус); асхана жабдығы - 13 дана, спорттық мүкәмал - 41 дана және мектептiң ғимаратына күрделi жөндеу жүргiзу.
Риддер қаласындағы спортта дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернат оқушыларының дайындалуына жағдай жасау үшiн жабдықтар сатып алу: медициналық жабдық - 1 дана, асхана жабдығы - 2 дана, тұрмыстық техника - 1 дана, спорттық мүкәмал - 44 дана, физика және биология кабинеттерiне арналған жабдық - 2 жиынтық.
Су спорты және қолданбалы спорт түрлерi бойынша республикалық жоғары спорт шеберлiгi мектебiне жабдықтар сатып алу: нысана көздеуден сабақтар мен жаттығу өткiзу үшiн пневматикалық пистолет - 2 дана, вентовка - 2 дана, қазiргi көпсайыс бөлiмiне спорттық ат - 1 бас, велосипед спорты мен қазiргi көпсайыс бөлiмiнде оқу-жаттығу процесiн өткiзу үшiн 1 дана микроавтобус, шаруашылық мұқтаждықтары үшiн - 1 дана "Беларусь" тракторы. Кемiнде 80 оқу-жаттығу жиынын өткiзу, кемiнде 75 республикалық және 45 халықаралық олимпиадалық спорт түрлерi бойынша жарысқа қатысу.
      Соңғы нәтиже: олимпиадалық спорт түрлерi бойынша Қазақстан Республикасының құрама командаларын халықаралық деңгейдегi бiлiктi спортшылармен толықтыру. Спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың жабдықтармен жарақтандырылуы 32%-ды, республикалық жоғары спорт шеберлiгi мектебiнде 18%-ды құрайды.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: мектеп-интернаттарда бiр оқушыны оқытуға кететiн шығынның құны - 577,8 мың теңге және олимпиада резервi мектептерiнде бiр спортшыға кететiн шығынның құны - 144,3 мың теңгенi құрайды.
      Уақтылығы: халықаралық дәрежеде 182 спортшы және республика құрама командаларына келешегi бар үмiткерлер дайындап шығару, оқу жоспары бойынша оқушылар даярлау және оқу-жаттығу сабақтарын өткiзу, спорттық iс-шаралардың күнтiзбелiк жоспарына сәйкес спорттық iс-шараларға қатысу.
      Сапасы: республикалық және халықаралық жарыстарда жүлделi орындарды иеленуге және жоғары нәтижелер көрсетуге қабiлеттi спортшыларды даярлау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына        
72-4-ҚОСЫМША         

       Ескерту. Қаулы 72-4-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.06.28.   470а  қаулысымен.

205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Орта кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 120873 мың теңге (бiр жүз жиырма миллион сегiз жүз жетпiс үш мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  8 ,   24,   43 және   44-баптары ; "Дене шынықтыру және спорт туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Заңының  4 және   28-баптары ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау, бiлiм және спорт министрлiгiнiң мекемелерiн қайта ұйымдастыру туралы" 1999 жылғы 27 тамыздағы  N 1264 ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы ; "Республикалық бюджеттен қаражат алатын бiлiм беру ұйымдарында кәсiптiк орта бiлiмдi, кәсiптiк жоғары бiлiмдi, жоғары оқу орындарында және ғылыми ұйымдарда жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлауға 2005/2006 оқу жылына арналған мемлекеттiк бiлiм беру тапсырыстарын бекiту туралы" 2005 жылғы 25 мамырдағы  N 508 , "Жастар арасынан орта және жоғары кәсiптiк оқу орындарында мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы негiзiнде оқитындар үшiн өтемақы төлеу арқылы жеңiлдiкпен жол жүру туралы" 2005 жылғы 18 шiлдедегi  N 736 , "Бiлiм беру ұйымдарында оқитындардың жекелеген санаттарына мемлекеттiк стипендияларды тағайындау мен төлеудiң ережесiн бекiту туралы" 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903  қаулысы ; ҚР Әдiлет министрлiгiнде 2002 жылы 11 қазанда  N 2007  болып тiркелген Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнiң "Спорттық iс-шараларға қатысушыларға тамақтану нормаларын белгiлеу туралы" 2002 жылғы 11 қыркүйектегi N 06-2-2/208 және ҚР Әдiлет министрлiгiнде 2002 жылғы 11 қазанда N 2008 болып тiркелген "Спорттық іс-шаралардың қатысушыларын фармакологиялық қалпына келтiру құралдарымен, витаминдермен және белоктық-глюкозалық препараттармен қамтамасыз ету туралы" 2002 жылғы 11 қазандағы N 06-2-2/209 бұйрықтары.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : қоғамның дене шынықтыру және спорт саласында орта кәсiптiк бiлiмi бар бiлiктi мамандар даярлау жөнiндегi әлеуметтiк-экономикалық талаптарын қажеттiлiктерiн қанағаттандыру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : дене шынықтыру және спорт саласына орта кәсiптiк бiлiмi бар мамандар даярлау үшiн оқу процесiн ұйымдастыруға қажеттi жағдайлар жасау, насихатталатын олимпиадалық спорт түрлерi бойынша Қазақстан Республикасының құрама командаларын жоғары бiлiктi спортшылармен қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

004

  

Орта
кәсіптік
білімді
мамандар
даярлау

Білім берудің мемле-
кеттік жалпыға бірдей
міндетті стандартта-
рына сәйкес оқу про-
цесін өткізу.
Оқу, әдістемелік, мә-
дени ағарту, дене шы-
нықтыру және спорттық
жұмысты біріктірген
білім беру қызметін
жүзеге асыру. Білім
берудің мемлекеттік
тапсырысына сәйкес
жыл сайын Қазақстан
Республикасы Үкіметі-
нің қаулысымен бекі-
тілген орта кәсіптік
білімі бар мамандар
даярлау үшін оқушылар
қабылдау.
Республикалық спорт
колледжіне мемлекет-
тік білім беру тап-
сырысы бойынша оқи-
тындарға қысқы және
жазғы демалыс кезінде
жеңілдікпен жол жүру-
іне ақшалай өтемақы
төлеу үшін трансферттер аудару Республикалық спорт  
колледжіне негізгі
құралдар сатып алу
үшін күрделі транс-
ферттер аудару

жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Туризм
және
спорт
министр-
лігінің
Спорт
комитеті

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
      Тiкелей нәтиже: кем дегенде 13 халықаралық жарысқа даярлану және қатысу. Республикалық спорт колледжiнде жылдық орташа контингентi - 238 адамды оқыту.
Республикалық спорт колледжiнде мамандар даярлауға жағдайлар жасау үшiн жабдықтар сатып алу: асхана жабдықтары - 6 дана, асханаға арналған жиһаз (түскi ас үстелдерi - 40 дана, асханалық орындықтар - 160 дана, ыдыс салатын шкаф - 4 дана, өндiрiстiк үстелдер - 3 дана).
      Соңғы нәтиже: спорт ұйымдарында еңбекке орналасатын түлектердiң үлесi - 60%, жоғары оқу орындарында оқуын жалғастыратын түлектердiң үлесi - 40%-ды құрайды.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: бiр оқушыны оқытуға кететiн шығынның орташа құны - 492,8 мың теңге.
      Уақтылығы: дене шынықтыру және спорт саласына 76 - орта кәсiптiк бiлiмi бар бiлiктi мамандар даярлап шығару.
      Сапасы: бiлiктiлiгi жоғары мамандармен қамтамасыз ету арқылы дене шынықтыру және спорт саласын дамыту.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына       
72-5 ҚОСЫМША      

       Ескерту. Қаулы 72-5-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.06.28.   470а  қаулысымен.

205 - Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
"Спорт саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОPTЫ

       1. Құны : 40 000 мың теңге (қырық миллион теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының "Дене шынықтыру және спорт туралы" 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Заңының  20-бабы , "Қазақстан Республикасының "Ғылым туралы" 2001 жылғы 9 шiлдедегi  Заңы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : халықаралық спорт аренасында жоғары нәтижелерге қол жеткiзу.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi : тағаммен, медициналық-биологиялық және қалпына келтiру препараттарымен қамтамасыз ету жөнiнде ғылыми-әдiстемелiк ұсынымдар әзiрлеу, жаттығудың жаңа әдiстерiн қолдану жолымен спортшылардың ағзаларының функционалдық мүмкiндiктерiн арттыру. Ғылыми негiзде жаттығу мен жарысу жүктемелерiнiң, демалудың, тамақтанудың, қалпына келтiру құралдарының, қатаң теңгермелiк жүйесiн жасау, жұмыс қабiлетiн ынталандыру және спортшы ағзасының функционалдық қорын жұмылдыру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
малардың
(кіші
бағдарла-
малардың
атауы)

Бағдарламалардың
(кіші бағдарламалар-
ды іске асыру
жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

007

  

Спорт
саласын-
дағы қол-
данбалы
ғылыми
зерттеу-
лер

Оқу-жаттығу және
жарысу процестері
кезінде спортшының
ағзасы жұмсайтын
күш-қуат шығындарын
және оларды шұғыл
түрде қалпына келтіру
әдістерін іздестіру,
жаттығудың әсер ету
факторларына бейімде-
лу процестерінің
үдемелігіне мүмкіндік
беретін жағдайда
спортшыларды орта
тауда, биік тауда
және табиғи гипоксия
жағдайында тиімді
дайындау үшін спорт
саласында қолданбалы
ғылыми зерттеулер
жүргізу.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касының
Туризм
және
спорт
министр-
лігінің
Спорт
комитеті

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
      Тiкелей нәтиже: 1. "Қазақстан Республикасы құрамасының бiрқатар маманданған спортшыларының тағамына белсендi биологиялық қоспаларды қолданудың және тамақтанудың тиiмдi негiздерi" тақырыбына көрсетiлген спортшылар тобы үшiн ұсынылатын тамақтану нормалары және функционалды тамақтануда тағам мен азық-түлiкке арнайы биологиялық активтi қоспаларды пайдалану жөнiндегi ұсыныстар әзiрлеу.
      2. "Спортшыларды орта таулы, жоғары таулы және жасанды гипоксия жағдайында даярлаудың тиiмдi әдiстерiн әзiрлеу" тақырыбына оқу-жаттығу жиындарын өткiзу, орта тауда, биiк тауда және табиғи гипоксия жағдайында спорттық жүктемелердi жоспарлау жөнiндегi әдiстемелiк ұсыныстар жасау.
      Соңғы нәтиже: спорт саласын қызметтермен қамтамасыз етудiң тұрақты және дамымалы жүйесi қалыптасатын болады.
      Қаржы-экономикалық тиiмдiлiгi: 1 ғылыми жобаны iске асыруға кететiн шығынның орташа құны - 20 000 мың теңге.
      Уақтылығы: ғылыми жобалардың уақтылы әзiрленуiн қамтамасыз ету.
      Сапасы: бiлiктiлiгi жоғары спортшыларды дайындау.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына      
72-6 ҚОСЫМША     

       Ескерту. Қаулы 72-6-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.06.28.   470а  қаулысымен.

205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Спорт объектiлерiн салу және қайта жаңарту"
деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 10607200 мың теңге (он миллиард алты жүз жетi миллион екi жүз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : жоқ.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : салауатты өмiр салтын насихаттау, спортты дамыту және жоғары нәтижелерге қол жеткiзу, әлемдiк спорттық аренада Қазақстанның имиджiн арттыру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық құрылыста да кең көлемде жоғары дәрежедегi спортшыларды дайындау үшiн қазiргi кезең базасын құру, спорттық құрылыстарда тұрғындардың дене шынықтыру және спортпен шұғылдану жағдайын жақсарту.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

005

  

Спорт
объекті-
лерін
салу және
қайта
жаңарту

Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2005
жылғы 9 желтоқсандағы
N 1228 "2006 жылға
арналған республика-
лық бюджет туралы"
Қазақстан Республика-
сының Заңын іске асы-
ру туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметі
қаулысының 2 Қосымша-
сына сәйкес және
бекітілген смета-
жобалық сомалар ше-
гінде инвестициялық
жобаларды іске асыру,
сондай-ақ құрылыстың
жүру барысына техни-
калық қадағалау
жасау:
1) Астана қаласында
республикалық велот-
рек;
2) Алматы облысындағы
республикалық олим-
пиадалық даярлау
базасын;
3) Щучье қаласында
республикалық шаңғы
спорты базасын салу.
Алматы қаласында Азия ойындарын өткiзу жөнiндегi iс-шаралар шеңберiндегi жобалар бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзiрлеу.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касының
Туризм
және
спорт
министр-
лігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: Өткiзу жағдайы күшiне 290 адамды құрайтын Астана қаласындағы республикалық велотректiң құрылысын, өткiзу жағдайы күшiне 487 адамды құрайтын Алматы облысындағы республикалық олимпиадалық даярлау базасын; өткiзу жағдайы күнiне 380 адамды құрайтын Щучье қаласында республикалық шаңғы спорты базасын салуды аяқтау (мемлекеттiк сараптамадан өткен, заңды тәртiппен белгiленген, бекiтiлген смета-жобалық құжаттарға сәйкес құрылыс-монтаждау жұмысының жалпы құнының 68%), Алматы қаласында Азия ойындарын өткiзу жөнiндегi iс-шаралар шеңберiндегi жобалар бойынша әзiрленген жобалау-сметалық құжаттама.
      Соңғы нәтиже: қысқы мерзiмде тұрғындардың белсендi демалуы үшiн олимпиадалық спорттың түрлерi, спорттың шаңғы тебу түрi, велосипед спорты бойынша халықаралық дәрежедегi спортшыларды және жоғары дәрежедегi спортшыларды даярлау үшiн республикалық спорт объектiлерiн эксплуатацияға енгiзу жағдайларын жасау. 2011 жылы Алматы қаласында Азия ойындарын өткiзу үшiн жағдай жасау.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: инвестициялық жобаны жүзеге асырудың тиiмдiлiк бағасын беру негiзiнде анықталатын болады.
      Уақтылығы: жасасқан келiсiм шарттарға сәйкес атқарылған жұмыстың жоспар актiсiне сәйкес.
      Сапасы: құрылыс ережелерi мен нормаларының талаптарына сәйкес.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына     
72-7-ҚОСЫМША   

       Ескерту. Қаулы 72-7-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.06.28.   470а , өзгерту енгізілді - 2006.12.29. N  470h  қаулыларымен.

205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Жоғары жетiстiктер спортын дамыту"
деген 012 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 2973148 мың теңге (екi миллиард тоғыз жүз жетпiс үш миллион бiр жүз қырық сегiз мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының "Дене шынықтыру және спорт туралы" 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Заңының  2 ,   4 ,   8 ,   15,   18,   25,   30-баптары ; "Қазақстан Республикасының дене тәрбиесi дайындығының Президенттiк сынақтары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 24 маусымдағы N 774  қаулысы ; ҚР Әдiлет министрлiгiнде 2002 жылы 11 қазанда  N 2007  болып тiркелген Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнiң "Оқу-жаттығу жиындары мен спорттық iс-шараларға қатысушыларға тамақтану нормаларын белгiлеу туралы" 2002 жылғы 11 қыркүйектегi N 06-2-2/208 және ҚР Әдiлет министрлiгiнде 2002 жылғы 11 қазанда  N 2008  болып тiркелген "Спорттық iс-шаралардың қатысушыларын фармакологиялық қалпына келтiру құралдарымен, витаминдермен және белоктық-глюкозалық препараттармен қамтамасыз ету туралы" 2002 жылғы 11 қазандағы N 06-2-2/209 бұйрықтары; "Қазақстан Республикасының спортшыларын кезектi 2006 жылғы Туриндегi (Италия Республикасы) XX қысқы және 2008 жылғы Пекиндегi (Қытай Халық Республикасы) XXIX жазғы Олимпиадалық ойындарға даярлау жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 30 наурыздағы N 286  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : жоғары спорттық нәтижелерге жету және халықаралық спорттық аренадағы Қазақстан Республикасының беделiн нығайту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Спорт түрлерi бойынша Қазақстан Республикасының құрама командаларына олимпиадалық резерв даярлау, республикалық және халықаралық спорттық iс-шараларды ұйымдастыру және Қазақстан Республикасының құрама командаларының спорт түрлерi бойынша халықаралық жарыстарға қатысуы, республика құрама командаларын ұйымдық медициналық қамтамасыз ету, халық арасында дене шынықтыру мен спортты насихаттау және патриоттық тәрбие, құрама командалар спортшыларының шеберлiгiн арттыру және дамыту үшiн қажеттi жағдайлар жасау, спортшылар мен жаттықтырушыларға әлеуметтiк қолдау көрсету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

012

  

Жоғары
жетістік-
тер
спортын
дамыту

Спорт түрлерінен
халықаралық деңгейде-
гі спортшылар мен
спорт резервін даяр-
лау, спорттың түрлері
бойынша республикалық
жарыстар, оқу-жаттығу
жиындарын өткізу және
халықаралық жарыстар
(Азия, Европа, әлем
чемпионаттары мен
әлем кубогына, Турин
қаласындағы (Италия)
қысқы Олимпиада
ойындарына, 16-шы
жазғы Азия ойындарына
және Достастық елде-
рінің халықаралық
спортты ойындарына
және басқа халықара-
лық турнирлерге)
қатысу, ұлттық штат-
тық командаларды
материалдық қамсыз-
дандыру, спорт түрле-
рінен Қазақстан
Республикасы ұлттық
құрама командасының
мүшелерін ресми
халықаралық ресми
жарыстарға қатысу
кезінде бір мәрте
сақтандыру.
Республикалық деңгей-
де футболды дамыту.
Спорт түрлерінен
жетекші спортшылар
мен олардың жаттықты-
рушыларын, соның
ішінде шет елдерден
жаттықтырушыларды
келісім-шарт негізін-
де жұмысқа тарту.
Жоғары жетістіктер
спортын насихаттау.
"Жыл спортшысы" рес-
публикалық конкурсын өткізу.
Олимпиадалық спорт
түрлерінен КСРО және Қазақстан Республикасы құрама
командаларында болған
және кемінде жиырма
жыл еңбек өтілі бар
спортшыларды және
жаттықтырушыларды-
олимпиадалық ойындар-
дың чемпиондары мен
жүлдегерлерін, әлем
чемпионатының жеңім-
паздарын заңнамада
белгіленген тәртіппен
және мөлшерде өмір
бойы материалдық
қамсыздандыру.
Спортшыларды диспан-
серлік қадағалау және
емдеу.
Спорт түрлерінен
спортшыларға, респуб-
ликалық құрама коман-
далардың мүгедектері-
не медициналық кон-
сультативтік кеңес
беру. Спорттық іс-шаралар мен оқу-жаттығу жиындарын
қатысушыларға медици-
налық қызмет көрсету.
Спорттық іс-шаралар
мен оқу-жаттығу жиын-
дарын қатысушыларды
қамтамасыз етуге
белгіленген нормалар-
ды есепке ала отырып,
фармакологиялық қал-
пына келтіру құралда-
рын, витаминді және
белоктық-глюкозалы
препараттарды сатып
алу.
Халықаралық және рес-
публикалық спорт жа-
рыстарының қарсаңында
ағзадағы анаболик-
стероидтердің және
пептидті гормондардың
болуын анықтау үшін
допингке қарсы зерт-
ханада тестілеуден
өткізу үшін арнаулы
жабдықтар, химиялық
реактивтер мен меди-
каменттер сатып алу.
Жазғы және қысқы
олимпиадалық спорт
түрлері бойынша олим-
пиадалық даярлау ор-
талықтарында олимпиа-
да резервін даярлау.
Республикалық олимпи-
адалық даярлау орта-
лықтарының спортшыла-
рын мүкәмалмен және
киіммен қамтамасыз ету. Спорт түрлерінен
Қазақстан Республика-
сының командаларына
алынған спортшыларды,
жаттықтырушыларды
материалдық қамсыз-
дандыруға арналған
күрделі трансферттер,
сондай-ақ спорт түр-
лерінен ҚР-ның ұлттық
құрама командаларына
қабылданғандар үшін
спорттық мүкәмал және
жабдықтар сатып алуға
Ұлттық штаттық коман-
далар дирекциясына
күрделі трансферттер
аудару.
Республикалық спорт-
тық медицина және
оңалту орталығы үшін
арнайы жабдықтар са-
тып алуға, Республи-
калық олимпиадалық
даярлау орталықтарына
негізгі құралдар
сатып алу үшін күрде-
лі трансферттер
аудару.

жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Туризм
және
спорт
министр-
лігінің
Спорт
комитеті

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: Туринде Қазақстан Республикасы ұлттық құрама командалары мүшелерiнiң қысқы Олимпиада ойындарында спорттың 8 түрiнен, жазғы Азия ойындарында спорттың 35 түрiнен және басқа халықаралық спорттық iс-шараларда орта есеппен спорттың 64 түрiнен қатысу. Орта есеппен 652 оқу-жаттығу жиынын, 278 республикалық жарыс өткiзу және спорт түрлерiнен 480 халықаралық жарысқа қатысу. Жеткiншектер мен жасөспiрiмдер арасындағы әлем және Азия чемпионаттарын қоса алғанда халықаралық жарыстардың жеңiмпаздары мен жүлдегерлерi, спорт шеберлерi мен халықаралық дәрежедегi спорт шеберлерiн даярлау. Кемiнде 2560 адамды, республика құрама командалары спортшыларын диспансерлiк қадағалау және емдеу. Спорт түрлерiнен республиканың ұлттық құрама командаларын сапалы ұйымдастыру мақсатында Ұлттық штаттық командалар және спорт резервi дирекциясы үшiн кемiнде 52 дана спорттық мүкәмалмен жабдықтар сатып алу. Ұлттық штаттық командалар дирекциясы үшiн 2 шағын автобус сатып алу. Олимпиадалық спорт түрлерiнен КCPO және Қазақстан Республикасы құрама командаларында болған және кемiнде жиырма жыл еңбек өтiлi бар спортшыларды және жаттықтырушыларды-олимпиадалық ойындардың чемпиондары мен жүлдегерлерi, әлем чемпионатының жеңiмпаздарына - кемiнде 110 адамға заңнамада белгiленген тәртiппен және мөлшерде өмiрлiк материалдық қамсыздандыру төлеу.
      Республикалық олимпиадалық даярлау орталықтарында спортшыларды даярлауды жақсарту үшiн кемiнде 46 дана спорттық мүкәмал, жиһаз (кеңселiк үстел - 5 дана, қабырғалық шкаф - 2 дана, киiм шкафы - 21 дана, кереует - 24 дана, үстел - 10 дана, жұмсақ жиһаз - 2 жиынтық), компьютер - 3 бiрлiк, тұрмыс техникасы кемiнде 7 дана, сейф - 1 дана сатып алу. Спорт түрлерiнен Қазақстан Республикасы ұлттық құрама командалары спортшыларының денсаулығын жақсарту үшiн республикалық спорттық медицина және оңалту орталығына - 11 дана медициналық жабдық сатып алу.
      Соңғы нәтиже: жоғары сыныпты спортшылар даярлау жүйесiн жетiлдiру. Ересектер, жастар мен жасөспiрiмдер арасында республиканың құрама командалары мүшелерiнiң халықаралық жарыстарда, соның iшiнде Әлем, Азия, Европа чемпионаттарында жазғы спорт түрлерi бойынша Азия ойындарында және қысқы спорт түрлерi бойынша Олимпиада ойындарында табысты өнер көрсетуi.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: бiр спортшыны дайындауға кететiн шығынның орташа құны - 1164,0 мың теңге.
      Уақтылығы: республикалық және халықаралық жарыстардың күнтiзбелiк жоспарына сәйкес iс-шаралар өткiзу.
      Сапасы: спорт түрлерiнен Қазақстан Республикасы ұлттық құрама командалары спортшыларының халықаралық деңгейдегi рейтингiн арттыру және әлемдiк спорт аренасында Қазақстан спортының беделiн нығайту, дене шынықтыру және спорт құралдары арқылы салауатты өмiр салты қағидаттар өндiру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына         
72-8-ҚОСЫМША        

       Ескерту. Қаулы 72-8-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.06.28.   470а  қаулысымен.

205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерiн дамытуды қолдау"
деген 006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 55534 мың теңге (елу бес миллион бес жүз отыз төрт мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Дене шынықтыру және спорт туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Заңының  2-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2003 жылғы 10 шiлдедегi N 1149  Жарлығы ; ҚР Әдiлет министрлiгiнде 2002 жылы 11 қазанда N 2007 болып тiркелген Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнiң "Оқу-жаттығу жиындары мен спорттық іс-шараларға қатысушыларға тамақтану нормаларын белгiлеу туралы" 2002 жылғы 11 қыркүйектегi N 06-2-2/208 және ҚР Әдiлет министрлiгiнде 2002 жылғы 11 қазанда  N 2008  болып тiркелген "Спорттық ic-шараларға қатысушыларды фармакологиялық қалпына келтiру құралдарымен, витаминдермен және белоктық-глюкозалық препараттармен қамтамасыз ету туралы" 2002 жылғы 11 қазандағы N 06-2-2/209 бұйрықтары.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : ұлттық спорт түрлерi мен халық ойындарын дамыту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : халық арасында ұлттық спорт түрлерi мен халық ойындарын дамытуға жағдай жасау, дене шынықтыру спорт бiрлестiктерiнiң және спорт клубтарының жұмысын жандандыру, ұлттық спорт түрлерi мен халық ойындарын дамытуды бағдарламалық және әдiстемелiк қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

006

  

Бұқаралық
спортты
және
спорттың
ұлттық
түрлерін
дамытуды
қолдау

Ұлттық және бұқаралық
спорт түрлерінен күн-
тізбелік спорттық
іс-шараларға қатысу
және еткізу.
Қазақстан Республика-
сы Президентінің
жүлдесі үшін халық
спорты ойындарын өт-
кізу.
Ел ішінде және шет
елдерде ұлттық спорт
түрлері мен халық
ойындарын насихаттау.
Ұлттық спорт түрлері
бойынша спортшылармен
жаттықтырушыларды
спорттық мүкәмалмен
және киіммен қамтама-
сыз ету.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы
Туризм
және
спорт
министр-
лігінің
Спорт
комитеті

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: ұлттық және бұқаралық спорт түрлерi бойынша кемiнде 10 оқу-жаттығу жиынын, 42 республикалық жарыс өткiзу және 20 халықаралық жарысқа қатысу.
      Соңғы нәтиже: халықтың әртүрлi жiктерiн ұлттық спорт түрлерi мен халық ойындарымен шұғылдануға тарту арқылы салауатты өмiр салтын енгiзу.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: 1 iс-шараға жұмсалатын шығынның орташа құны - 7710 мың теңге.
      Уақтылығы: республикалық және халықаралық жарыстардың күнтiзбелiк жоспарына сәйкес бұқаралық және ұлттық спорт түрлерi бойынша iс-шаралар өткiзу.
      Сапасы: ұлттық спорт түрлерін дамыту және халық арасында оны кеңінен таныту арқылы Қазақстан Республикасының беделін арттыру.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына       
72-9 ҚОСЫМША      

       Ескерту. Қаулы 72-9-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.06.28.   470а  қаулысымен.

205 - Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Мемлекеттiк сыйлықтар"
деген 008 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 153 мың теңге (жүз елу үш мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi : "Жазушы Сейдахмет Бердiқұловты мәңгiлiк есте қалдыру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 2 желтоқсандағы N 1263 қаулысы.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : спорт және дене шынықтыру туралы үздiк жарияланымдары үшiн журналистердi ынталандыру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : спорт және дене шынықтыру туралы үздiк жарияланымдары үшiн журналистерге мемлекеттiк сыйлық төлеудi қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
малардың
(кіші
бағдарла-
малардың
атауы)

Бағдарламалардың
(кіші бағдарламалар-
ды іске асыру
жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

008

  

Мемлекет-
тік
сыйлықтар

Үш сыйлықты тапсыру
үшін омырау белгілері
мен дипломдар әзір-
леу, сондай-ақ бай-
қауды ұйымдастыру
және спорт пен дене
шынықтыру туралы үз-
дік жарияланымдары
мен теледидар мен
радиодағы хабарлары
үшін үздік журналис-
терге сыйлықтар
төлеу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Туризм
және
спорт
министр-
лігінің
Спорт
комитеті

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
      Тiкелей нәтиже: мемлекеттiк сыйлықтарды төлеу;
      спорт пен дене шынықтыру туралы үздiк жарияланымдары мен теледидар мен радиодағы хабарлары үшiн үздiк журналистерге арналған 3 сыйлық.
      Соңғы нәтиже: жарияланған ең үздiк еңбектерi үшiн журналистердi, Қазақстан Республикасының спорт саласындағы көрнекi өкiлдерiн ынталандыру.
      Қаржы-экономикалық тиiмдiлiгi: 1 мемлекеттiк сыйлыққа төленетiн орташа шығынның құны - 51 мың теңге.
      Уақтылығы: жоспарланған мемлекеттiк сыйлықтарды төлеудi қамтамасыз ету.
      Сапасы: бұқаралық ақпарат құралдары қайраткерлерiне мемлекеттiк қолдауды күшейту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
72-10 ҚОСЫМША      

       Ескерту. Қаулы 72-10-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.06.28.   470а  қаулысымен.

205 - Қазақстан Республикасының Tуризм және спорт министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
"Спорт объектiлерiн дамытуға облыстық бюджеттер, Астана мен Алматы қалаларының бюджеттерiне арналған мақсатты трансферттер"
деген 009 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 924 900 мың теңге (тоғыз жүз жиырма төрт миллион тоғыз жүз мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi : жоқ.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4 . Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : тұрғындардың салауатты өмір салтын қамтамасыз ету, дене шынықтыру мен спортты дамыту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi : спорттың инфрақұрылымын дамыту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
малардың
(кіші
бағдарла-
малардың
атауы)

Бағдарламалардың
(кіші бағдарламалар-
ды іске асыру
жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

009

  

Спорт
объекті-
лерін
дамытуға
облыстық
бюджет-
тер,
Астана
мен
Алматы
қалалары-
ның
бюджетте-
ріне
арналған
мақсатты
транс-
ферттер

Тізбе бойынша және
"2006 жылға арналған
республикалық бюджет
туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметі-
нің 2005 жылғы 9
желтоқсандағы N 1228
қаулысының 2-қосымша-
сындағы соманың
шегінде заңнамада
белгіленген тәртіппен
бекітілген смета-
жобалау құжаттамала-
рына сәйкес мына
іс-шараларға дене
шынықтыру және спорт
объектілерін дамытуға
облыстық бюджеттер,
Астана мен Алматы
қалаларының бюджетте-
ріне арналған мақсат-
ты трансферттерді
аудару:
Астана қ. теннис
кортын (22.12.2004
ж. N 2-702/04
Мемлекеттік сараптама
қорытындысы).

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Туризм
және
спорт
министр-
лігі,
Астана
мен
Алматы
қалалары-
ның,
облыстар-
дың
әкімдері

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: Астана қаласында теннис кортын салу жөнiндегi жұмыс көлемiн орындау.
      Соңғы нәтиже: тұрғындардың салауатты өмiр салтын қамтамасыз ету үшiн спорт объектiсiн iске қосу.
      Қаржы-экономикалық тиiмдiлiгi: жобаларды iске асырудың тиiмдiлiгiн талдау нәтижелерi бойынша.
      Уақтылығы: жұмыс өнiмдiлiгiнiң кестесiне және жасалған шарттарға сәйкес.
      Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелерiне сәйкес. 

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына       
72-11 ҚОСЫМША    

       Ескерту. Қаулы 72-11-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.06.28.   470а  қаулысымен.

205 - Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес"
деген 104 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОPTЫ

       1. Құны : 10503 мың теңге (он миллион бес жүз үш мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының "Дене шынықтыру және спорт туралы" 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Заңының  8-бабы , "Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 26 сәуiрдегi N 329  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасында нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы әрекеттiң тиiмдiлiгiн одан әрi тарату жөнiндегi жүйелердiң негiзгі буындарын нығайту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi : есiрткiнi пайдаланудың алдын алу, республикалық деңгейде есiрткiге қарсы спорттық iс-шаралар өткiзу жолымен қоғамдық иммунитеттi қалыптастыру; дене шынықтыру мен спортты насихаттау, жастар мен жасөспiрiмдердi дене шынықтырумен және спортпен жүйелi шұғылдануға тарту, жасөспiрiмдер мен жастар арасында бұқаралық спорттан республикалық жарыстар өткiзу; жастардың санасында есiрткiге қарсылықты қалыптастыру; есiрткiге қарсы әлеуметтiк иммунитеттi қалыптастыруға, салауатты өмiр салтын уағыздауға бағытталған қазақ және орыс тiлдерiндегi бейнероликтердi прокатқа шығару.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
малардың
(кіші
бағдарла-
малардың
атауы)

Бағдарламалардың
(кіші бағдарламалар-
ды іске асыру
жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

104

  

Нашақор-
лық пен
есірткі
бизнесіне
қарсы
күрес

Нашақорлықпен күрес-
тің халықаралық күніне арналған бұқа-
ралық спорттық
іс-шаралар ұйымдасты-
ру және жер-жерлерде
ұйымдастыру.
Шайбалы хоккейден екі
жас топтары арасында
жарыстар ұйымдастыру.
Қоғамдық орындарында
көрнекі үгіт құрал-
дарын (жарнамалық
қалқандар, билборд-
тар, плакаттар және
т.б.) орнату жөнінде
жұмыстар ұйымдастыру.
Футболдан»"Былғары доп" турнирін ұйымдастыру.
Жазғы және қысқы
президенттік көпсай-
ыстан республика чем-
пионатын ұйымдастыру.
Стритболдан, кіші
футболдан, үстел
теннисінен жасөспі-
рімдер клубтары ара-
сында жарыстар ұйым-
дастыру.
Қазақ және орыс тіл-
деріндегі телевизия-
лық бағдарламалар
шығару мен көрсету
жөніндегі қызметтерге
ақы төлеу.
Қазақ және орыс тіл-
деріндегі бейнеролик-
тер шыға көрсету
жөніндегі қызметтерге
ақы төлеу

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Туризм
және
спорт
министр-
лігінің
Спорт
комитеті

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
      Тiкелей нәтиже: жастар мен жасөспiрiмдердi дене шынықтырумен және спортпен шұғылдануға тарту үшiн 6 спорттық iс-шара өткiзу.
      Соңғы нәтиже: дене шынықтырумен және спортпен шұғылданушы жасөспiрiмдер мен жастардың санын көбейту.
      Қаржы-экономикалық тиiмдiлiгi: 1 iс-шараға кететiн шығынның құны - 1750,5 мың теңге.
      Уақтылығы: жоспарланған iс-шаралардың уақтылы орындалуы.
      Сапасы: азаматтардың нашақорлықтың зиянын, есiрткi заттарын пайдаланудан кейін болатын өкiнiштi салдарларды ұғыну.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына       
72-12-ҚОСЫМША       

       Ескерту. Қаулы 72-12-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.06.28.   470а  қаулысымен.

205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Қазақстанның туристiк имиджiн қалыптастыру"
деген 011 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 410840 мың теңге (төрт жүз он миллион сегiз жүз қырық мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы туристiк қызмет туралы" 2001 жылғы 13 маусымдағы Заңның  4 ,   9 ,   10,   11,    14,16-баптары .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : бәсекеге қабiлеттi туристiк индустрияны құру үшiн туристiк кластердi дамыту және тартымды туристiк объект ретiнде Қазақстанның беделiн нығайту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : iшкi рынокты қорғау, туристiк iс-шараларды өткiзу және қатысу арқылы туристiк қызметтер экспортын ұлғайту, Қазақстан Республикасында туристiк саланы кластерлiк дамыту шеңберiнде туризмнiң инфрақұрылымына инвестицияларды тарту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

011

  

Қазақс-
танның
туристік
имиджін
қалыптас-
тыру

Ұлттық туристік өнімнің брэнді мен
логотипін әзірлеу;
шетелдік жетекші
туристік операторлар
мен БАҚ-тың өкілдері
үшін ақпараттық
турлар ұйымдастыру;
электронды және қағаз
тасығыштарда жарнама-
лы-ақпараттық өнімдер
басып шығару;
Қазақстанның туристік
мүмкіндіктері туралы
жарнамалық видеоро-
ликті құру және көр-
сету;
туристік саланы дамы-
ту мәселелері бойынша
екі республикалық
семинар-кеңес өткізу;
Батыс Қазақстан
облысында "Еуропа -
Азия" халықаралық
туристік фестивалін
өткізу;
Оңтүстік Қазақстан
облысында "Жібек
жолы - диалог жолы"
халықаралық туристік
фестивалін өткізу;
Ақмола облысында
"Бурабай" республика-
лық туристік слетін
өткізу;
Шығыс Қазақстан облы-
сында "Белуха" халық-
аралық туристік фес-
тивалін өткізу;
Алматы облысындағы
Іле-Балқаш регаттарын
өткізу;
Утрехт қаласында
(Нидерланды король-
дігі) "Vakantiebeurs"
халықаралық туристік
жәрмеңкеге қатысуды
қамтамасыз ету;
Мадрид қаласында
(Испания) "FITUR"
халықаралық туристік
жәрмеңкеге қатысуды
қамтамасыз ету;
Берлин қаласында
(Германия Федератив-
тік Республикасы)
"ІТВ" Халықаралық
туристік биржаға
қатысуды қамтамасыз
ету;
Мәскеу қаласында
(Ресей Федерациясы)
"МІТТ" Халықаралық
туристік көрмеге
қатысуды қамтамасыз
ету;
Алматы қаласында
"КІТҒ" Қазақстандық
халықаралық туристік
жәрмеңкесін өткізу;
Астана қаласында
"Астана - Демалыс"
қазақстандық 3-халық-
аралық туристік
көрмесін өткізу;
Лондон (Ұлыбритания)
қаласындағы "WTM"
халықаралық туристік
жәрмеңкесіне қатысуды
қамтамасыз ету;
Алматы қаласында
Еуропа үшін Дүниежү-
зілік туристік ұйым
комиссиясының
45-мәжілісін өткізу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Туризм
және
спорт
министр-
лігінің
Туризм
индуст-
риясы
комитеті

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже:
      - республиканың туристiк әлеуетiн тарату мақсатында Қазақстанның бес халықаралық туристiк көрмелерге қатысуын қамтамасыз eту;
      - iшкi туризмдi дамытуға және шетелдiк туристердi тартуға ықпал жасайтын бес iшкi туристiк iс-шараларды және Астана және Алматы қалаларында екi отандық туристiк жәрмеңке өткiзу;
      - туристiк мүмкiндiктер туралы жарнамалық-ақпараттық өнiмдердi басып шығару (әр түрiнен кемiнде 10 мың данадан), әлемдiк каналдарда республиканың туристiк әлеуетi туралы бейне материалдарды көрсету (күнiне кемiнде 2 көрсетiлiм) және Қазақстандағы туризм туралы ақпараттық беймәлiмдiлiктi жою үшiн әлемдiк басылымдарда мақалалар, РR жариялау.
      Түпкiлiктi нәтиже:
      - Қазақстанның оң туристiк беделiн қалыптастыру мақсатында туристiк қызметтiң әлемдiк рыногына Қазақстанның туристiк өнiмiн жылжыту және Қазақстанның мүмкiндiктерi туралы әлеуеттi туристердiң ақпараттандырылуын арттыру; 
      - жергiлiктi халық пен шетелдiк азаматтардың арасында туристiк мүмкiндiктердi тарату және Қазақстанда жұмыс iстеу үшiн шетелдiк туроператорларды тарту.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже:
      - Қазақстанның халықаралық туристiк iс-шараларға қатысуын қамтамасыз етуге арналған орташа шығыс - 10 млн. теңге;
      - iшкi туристiк iс-шараларды өткiзуге арналған орташа шығыс - 1 млн. теңге;
      - 2006 жылы шығу туризмiнiң ұлғайту көлемiн 40,3 мың адамға дейiн және iшкi туризм - 145 мың адамға дейiн.
      Уақтылығы: туризм дамуының салалық бағдарламасына сәйкес iс-шараларды iске асыру.
      Сапасы: туризм үшiн тартымды ел ретiнде Қазақстанның туристiк беделiн нығайту.    

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады