2008 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1224 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналардың:
      404 , 405 , 406 , 407 , 408 , 409-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Республикалық ұланының 2008 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламаларының паспорттары бекітілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                                      2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
                                           N 1224 қаулысына       
                                              404-ҚОСЫМША         

678 - Қазақстан Республикаcы Республикалық ұланы
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Қорғалатын адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және салтанатты әдет-ғұрыптарды орындауға қатысу"
деген 001 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2251247 мың теңге (екі миллиард екі жүз елу бір миллион екі жүз қырық жеті мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.11.12.  N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Республикалық ұланның ұйымдық құрылымы және әскери қызметшілерінің, жұмысшылары мен қызметшілерінің жалпы штаттық санын белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы N 30 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы туралы Ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 28 тамыздағы N 1428 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік протоколды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 12 қазандағы N 201 Жарлығы ; "Әкімшілік реформаны одан әрі жүргізу жөніндегі кейбір шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 29 наурыздағы N 304 Жарлығы ; "Республикалық ұлан күзететін аса маңызды мемлекеттік объектілердің, сондай-ақ ғимараттар, құрылыстар мен қызметтік үй-жайлардың Тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 18 қазандағы N 352 Өкімі .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мемлекет Басшысының  және өзге күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін; аса маңызды мемлекеттік объектілердің күзетілуін; протоколдық рәсімдік іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысу; рәсімдік іс-шараларды орындауға қатысу; аса маңызды мемлекеттік объектілерді, сондай-ақ тізбесін Қазақстан Республикасының Президенті белгілейтін ғимараттарды, құрылыстарды және қызметтік үй-жайларды күзету; Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы мен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы эталондарын күзету; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте әскери режим мен төтенше жағдай кезінде іс-шараларды іске асыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

р/с
N

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші бағ-
дар-
лама коды

Бағдарламаның (кіші бағдарлама-
ның) атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзі-
мі

Жауапты орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001


Қорғалатын адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және салтанатты
әдет-ғұрып-
тарды
орындауға қатысу
2


008

Мемлекеттік органдардың ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыс-
тарын күрделі
жөндеу

Республикалық ұлан-
ның объектілеріне Мемлекеттік сарап-
тама ұсынған 2005 жылғы 29 мамырдағы
N 7-237/2005 және
2008 жылғы 9
қыркүйектегі N
7-495/08 сараптама
қорытындысына
сәйкес күрделі жөн-
деуді іске асыру.

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы Рес-
публика-
лық ұлан

3


017

Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеу-
ін қамтамасыз ету және мем-
лекеттік ор-
гандарды ақ-
параттық-тех-
никалық қам-
тамасыз ету

Жұмсалатын матери-
алдарды сатып алу.
Ақпараттық жүйелер-
ді және локальды тапсырмаларға іле-
сіп жүру.
Есептеу техникалық құралдарына жүйелік
-техникалық қызмет көрсету.
Техникалық құралдарды сатып алу.

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы Рес-
публика-
лық ұлан

4


100

Орталық аппарат

62 бірлік санында-
ғы штат есебінде бекітілген лимит-
тің шегінде әскери қызметшілер мен қызметшілерді ұстау.
Берілген тапсырма-
ларды орындау мақ-
сатында орталық ап-
параттың өміртірші-
лігін қамтамасыз
ету үшін қажетті
тауарларды, жұмыс-
тарды және қызмет-
терді сатып алу.

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы Рес-
публика-
лық ұлан

5


101

Әскери бөлімдер

1634 бірлік санын-
дағы штат есебінде бекітілген лимиттің
шегінде қызметшілер
мен қызметшілерді
ұстау және қамтама-
сыз ету.
Берілген тапсырма-
ларды орындау мақ-
сатында әскери бө-
лімдердің өміртір-
шілігін қамтамасыз
ету үшін қажетті
қару-жарақты, жаб-
дықтарды, автомо-
биль көліктері мен техниканы, техноло-
гиялық жабдықтарды,
музыкалық аспаптар-
ды және өзге тауар-
ларды, жұмыстарды
және қызметтерді
сатып алу.

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы Рес-
публика-
лық ұлан

6


102

Әскери және өзге техника-
ны жаңғырту және сатып алу

Бөлімшелерді үнемі жауынгерлік әзір-
лікте ұстау үшін қажетті 2 бронет-
ранспортерді, бай-
ланыстың өзге де құралдарын сатып алу және қару-жарақ
пен әскери техника-
ны модернизациялау.

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы Рес-
публика-
лық ұлан

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже:
күзетілетін адамдардың саны - 8 адамға дейін;
күзетілетін объектілердің саны - 10;
өткізілген протоколдық рәсімдік іс-шаралардың саны - 95.
Ақырғы нәтиже:
күзетілетін адамдардың қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуі - 100 пайыз;
күзетілетін объектілердің қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуі - 100 пайыз;
протоколдық дәстүрлік рәсімдердің орындалуы - 100 пайыз;
қару-жарақпен қамтамасыз етілуі - 75 пайыз;
әскери және автомобиль техникасымен қамтамасыз етілуі - 70 пайыз;
технологиялық жабдықтармен қамтамасыз етілуі - 25 пайыз.
Қаржы-экономикалық тиімділігі:
мемлекет Басшысының, өзге күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және протоколдық рәсімдік іс-шараларды орындау мақсатында ведомстволық мекемелердің жұмысын ұйымдастыру үшін орталық аппараттың 1 қызметкерін ұстауға бір жылдық орташа шығыс 2516 мың теңге;
мемлекет Басшысының, өзге күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және протоколдық рәсімдік іс-шараларды орындау үшін ведомстволық мекеменің 1 қызметкерін ұстауға жылдық орташа шығыс 1121 мың теңге.
Уақтылығы: жұмыстарды атқару жоспарына сәйкес іс-шаралардың уақытында орындалуы.
Сапасы: өзінің қауіпсіздік жағдайына "қанағаттанған" күзетілетін адамдар - 100 пайыз.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына     
405-ҚОСЫМША       

678 - Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы
           Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Республикалық ұлан объектілерін салу"
деген 002 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 430705 мың теңге (төрт жүз отыз миллион жеті жүз бес мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.11.12.   N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерінің дәрежесі және оларды әлеуметтік қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 20 қаңтардағы Заңының 12-бабы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Республикалық ұланның бөлімшелерін үнемі жауынгерлік әзірлікте ұстау үшін Қазақстан Республикасы Республикалық ұланының инфрақұрылымын дамыту және жақсарту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Республикалық ұлан объектілерінің құрылысын салу жолымен келісім-шарт бойынша әскери қызметшілерді үнемі жауынгерлік әзірлікте ұстау және оларды ынталандыру үшін жағдай жасау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

р/с
N

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші бағ-
дар-
лама коды

Бағдарлама-
ның (кіші бағдарлама-
ның) атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

002


Республика-
лық ұлан объектілерін салу

Заңнамамен белгі-
ленген тәртіппен бекітілген жоба-
лау-сметалық құжаттамаларға сәйкес "2008 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Респуб-
ликасының 2007 жылғы 12 желтоқ-
сандағы N 1223 Заңын іске асыру туралы" Қазақс-
тан Республикасы Үкіметінің қаулы-
сына сәйкес сома
шегінде Республи-
калық ұлан объек-
тілерінің құрылы-
сын салу жөнінде-
гі инвестициялық
жобаны мынадай іс
-шаралар бойынша іске асыру:
1. Астана қала-
сында қоса салын-
ған үй-жайы мен  гараждары бар көп пәтерлік тұр-
ғын үй кешенінің
құрылысын жоспар-
лау және салу
(2006 жылғы 6 наурыздағы N
2-112/06 Техникалық-эконо-
микалық
негіздемеге
Мемлекеттік сараптама қоры-
тындысы).

Қаңтар- желтоқсан

Қазақстан Республи-
касы Рес-
публика-
лық ұлан

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін
нәтижелер : Тікелей нәтиже: Астана қаласында қоса салынған үй-жайы мен гараждары бар көп пәтерлі тұрғын үй кешенін пайдалануға беру.
Ақырғы нәтиже: Республикалық ұланның әскери қызметшілеріне жағдай жасау және жауынгерлік әзірлікті арттыру үшін Республикалық ұланның объектілерін дамыту.
Уақтылығы: жұмыстарды атқару кестесіне және жасалған келісімдерге сәйкес.
Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына     
406-ҚОСЫМША       

678 - Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Әскери қызметшілерді және олардың отбасы мүшелерін емдеу"
деген 003 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 70557 мың теңге (жетпіс миллион бес жүз елу жеті мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерінің дәрежесі және оларды әлеуметтік қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 20 қаңтардағы Заңының 13-бабы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелеріне мамандандырылған медициналық көмек көрсетуді қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерінің науқастану пайызын мейлінше азайту; барлық науқастарға медициналық қызметті толық көлемде көрсету үшін қажетті медикаменттермен және медициналық препараттармен барынша қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

р/с
N

Бағдар- лама коды

Кіші бағ-
дарла-
ма коды

Бағдарла-
маның (кіші бағдарла-
маның) атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003


Әскери қызметші-
лерді жә-
не олар-
дың отба-
сы мүше-
лерін
емдеу

54 бірлік санындағы штат есебінде
бекітілген
лимит шегінде
әскери
қызметшілер
мен қызметші-
лерді ұстау.
Әскери қыз-
метшілерге
медициналық
көмек көрсе-
туді қамтамасыз
ету мақсатында Республикалық
ұлан
Госпиталінің
қызмет іс-
теуіне қа-
жетті тауар-
ларды, жұмыс-
тар мен
қызметтерді
сатып алу.
Әскери қыз-
метшілерді
емдеу үшін
қажетті ме-
дикаменттер
мен негізгі
құралдарды
сатып алу.

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы Рес-
публика-
лық ұлан

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже:
Сапалы медициналық қамтамасыз етуді алу үшін әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерінің өтініш жасау саны - 6500.
Ақырғы нәтиже:
әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерінің науқастану деңгейінің төмендеуі - 30 пайыз.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
1 әскери қызметшіні медициналық қамтамасыз етуге жылына жұмсалатын орташа шығыс 1,1 мың теңге;
1 қызметкерді ұстауға жылына жұмсалатын орташа шығыс - 1220 мың теңге.
Уақтылығы:
тереңдетілген медициналық тексеруді мерзімінде өткен әскери қызметшілердің үлесі - 100 пайыз;
уақытында медициналық ем алған әскери қызметшілер - 100 пайыз;
Сапасы:
сапасына және уақыттылығына қанағаттанған әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелері - 100 пайыз.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына    
407-ҚОСЫМША       

678 - Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы
           Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Жоғары кәсіптік білімді мамандар даярлау"
деген 004 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2471 мың теңге (екі миллион төрт жүз жетпіс бір мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Әскери қызметшілер мен отбасы мүшелерінің дәрежесі және оларды әлеуметтік қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 20 қаңтардағы Заңының 15-бабы , "Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 5 желтоқсандағы Заңының 8-бабы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жоғарғы әскери білімді мамандарды даярлау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: жоғары білікті кадрлармен жасақталуы мүмкін әскери лауазымдардың пайызын барынша ұлғайту, жоғарғы әскери білімі бар әскери қызметшілердің пайызын көбейту.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

р/с
N

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші бағ-
дар-
лама коды

Бағдарлама-
ның (кіші бағдарлама-
ның) атауы

Бағдарла-
маны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

004


Жоғары кәсіптік білімді мамандар даярлау

Республикалық ұланның офи-
церлер құра-
мын Ресей Фе-
дерациясының жоғарғы әске-
ри-оқу орын-
дарында даяр-
лау.

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы Рес-
публика-
лық ұлан

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: жоғары әскери білім алған әскери қызметшілер саны - 2 адам;
оқуын жалғастырып жатқан әскери қызметшілердің саны - 5 адам.
Ақырғы нәтиже:
жоғары әскери білімі бар әскери қызметшілермен жасақталатын әскери лауазымдардың саны - 23;
жоғары әскери білімі бар әскери қызметшілермен жасақталған әскери лауазымдардың саны - 15;
жоғары әскери білімі бар әскери қызметшілермен толығымен жасақталуға тиіс әскери лауазымдардың саны - 8.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
Жоғарғы әскери-оқу орындарының 1 тыңдаушысын оқытудың орташа құны 494 мың теңге.
Уақтылығы: оқу үшін төлемнің уақытында аударылуы.
Сапасы:
оқу жылында оқу бағдарламасын меңгерген әскери қызметшілер - 100 пайыз;
Жоғарғы әскери-оқу орындары түлектерінің санына және сапасына қанағаттанған Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы құрылымдық бөлімшелерінің басшылары - 100 пайыз.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына    
408-ҚОСЫМША      

678 - Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету"
деген 005 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 99515 мың теңге (тоқсан тоғыз миллион бес жүз он бес мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.11.12.   N 581д Қаулысымен.      
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
"Әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерінің дәрежесі және оларды әлеуметтік қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 20 қаңтардағы Заңының 12-бабы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Республикалық ұланының әскери қызметшілерін тұрғын үймен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: тұрғын үйге мұқтаж әскери қызметшілердің санын азайту.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

р/с
N

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші бағдар- лама коды

Бағдарла-
маның (кіші бағдарла-
маның) атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

005


Әскери  қызметші-
лерді  тұрғын үймен қамтама-
сыз ету

"Әскери қызмет-
шілер мен олар-
дың отбасы мү-
шелерінің дәре-
жесі және олар-
ды әлеуметтік қорғау туралы" Қазақстан Рес-
публикасының 1993 жылғы 20 қаңтардағы За-
ңының 12-бабына
сәйкес 20 жыл-
дан артық әс-
кери қызметі өтілі бар Қа-
зақстан Рес-
публикасы Рес-
публикалық ұла-
нының әскери қызметшілеріне тұрғын үй сатып
алу.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан Республи-
касы Рес-
публика-
лық ұлан

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
Тікелей нәтиже:
тұрғын үй алған адамдардың саны - 6.
Ақырғы нәтиже:
тұрғын үй-тұрмыстық жағдайын жақсартқан әскери қызметшілер (359 мұқтаждардың ішінен 6 әскери қызметші) - 1,7 пайыз.
Қаржы-экономикалық тиімділігі:
сатып алынған тұрғын үйдің 1 шаршы метрінің орташа құны 282 196 теңге.
1 пәтердің орташа құны - 16 667 мың теңге.
Уақтылығы: тұрғын үймен уақытында қамтамасыз етілуі.
Сапасы:
сатып алынған тұрғын үйдің сапасына қанағаттанған әскери қызметшілер - 100 пайыз.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына     
409-ҚОСЫМША        

678 - Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы
        Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнің басқа да көріністеріне қарсы күрес" деген 110 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 54890 мың теңге (елу төрт миллион сегіз жүз тоқсан мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.11.12.   N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Қазақстан Республикасында терроризммен, экстремизммен және сепаратизммен күрес туралы" 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы ; "Экстремизмге қарсы тұру туралы" 2005 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: терроризмдік, экстремизмдік және сепаратистік бағыттарындағы қылмыстарды ескерту, анықтау және жолын кесу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: терроризмдік, экстремизмдік және сепаратизм бағыттарындағы қылмыстарды ескерту, анықтау және жолын кесу бойынша ведомствоаралық шұғыл-алдын алу іс-шаралары мен арнайы операцияларға қатысу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

р/с
N

Бағ-
дарла-
ма коды

Кіші бағдар-лама коды

Бағдарла-
маның (кіші бағ-
дарлама-
ның) атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

110


Терроризм-
ге және экстремизм мен сепа-
ратизмнің басқа да көріністе-
ріне қар-
сы күрес

Қысқа толқын-
ды және спут-
никтік байла-
ныс ұтқыр ке-
шенін сатып алу - 1 бірлік.

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы Рес-
публика-
лық ұлан

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже:
Күзетілетін объектілердің саны - 10.
Ақырғы нәтиже:
күзетілетін объектілердің арнайы және техникалық құралдармен жарақталуы - 100 пайыз.
Қаржылық-экономикалық тиімділігі:
арнайы және техникалық құралдармен қамтамасыз етілген 1 әскери қызметшіге жұмсалатын орташа шығыс 62 мың теңге.
Уақтылығы: өткізілетін іс-шаралар жоспарына сәйкес іс-шараларды уақытында орындау.
Сапасы:
"қанағаттанарлық" және одан да жоғары деп террористік актілерді болдырмау жөніндегі іс-қимылдың уақыттылығын бағалаған республика азаматтары - 100 пайыз.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады