Мемлекеттік сатып алу туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі N 303-III Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V Заңымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР 04.12.2015 № 434-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін РҚАО мазмұнды жасады.

МАЗМҰНЫ

      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша "веб-сайттарда", "веб-сайттың", "веб-сайты", "веб-сайтында", "веб-сайтта", "веб-сайт", "Веб-сайтта", "веб-сайтынан", "веб-сайтын" деген сөздер тиісінше "интернет-ресурстарда", "интернет-ресурстың", "интернет-ресурсы", "интернет-ресурсында", "интернет-ресурста", "интернет-ресурс", "Интернет-ресурста", "интернет-ресурсынан", "интернет-ресурсын" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 2009.07.10 № 178-IV Заңымен.
      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша "ашық тауар биржалары" деген сөздер "тауар биржалары" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 2009.05.04 № 156 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз, 2009.05.08 жарияланды) Заңымен.

      Осы Заң мемлекеттік сатып алу жүйесі субъектілерінің арасында мемлекеттік сатып алу саласындағы қызметті олардың жүзеге асыруы процесінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) аукцион адымы – аукцион нысанасының бағасы төмендетілетін ақшалай аралық;
      2) аукциондық комиссия – осы Заңда көзделген аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсімін орындау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы құратын алқалы орган;
      3) аукциондық құжаттама – аукционға қатысуға өтінімді дайындау үшін әлеуетті өнім берушіге берілетін құжаттама, онда аукционға қатысуға өтінімге қойылатын талаптар, аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізудің шарттары мен тәртібі қамтылады;
      4) әлеуетті өнім беруші – кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке тұлға, мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасуға үмiткер заңды тұлға (егер Қазақстан Республикасының заңдарында олар үшiн өзгеше белгiленбесе, мемлекеттiк мекемелердi қоспағанда), заңды тұлғалардың уақытша бiрлестiгi (консорциум). Кәсiпкерлiк қызмет субъектiсi болып табылмайтын жеке тұлға осы Заңның 41-бабы 3-тармағының 5) тармақшасында көзделген жағдайда әлеуеттi өнiм берушi болуы мүмкiн;
      5) әлеуетті өнім берушінiң үлестес тұлғасы – аталған әлеуеттi өнiм берушiнiң шешiмдерiн айқындауға және (немесе) ол қабылдайтын шешiмдерге, оның iшiнде жазбаша нысанда жасалған мәмiленiң күшiне орай ықпал етуге құқығы бар кез келген жеке немесе заңды тұлға, сондай-ақ өзiне қатысты аталған әлеуеттi өнiм берушiнiң осындай құқығы болатын кез келген жеке немесе заңды тұлға;
      6) бiртектi тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер – бiрдей болмаса да, белгiлi бiр функцияларды орындауына және өзара алмастырушы болуына мүмкiндiк беретiн ұқсас сипаттамалары бар және ұқсас құрамдас бөлiктерден тұратын тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер;
      7) дауыс беретiн акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлғалардың үлестес тұлғалары – дауыс беретiн акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлғаларға дауыс беретiн акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан астам пайызы тікелей не жанама түрде тиесілі болатын заңды тұлғалар. Жанама тиесілілік әрбір келесі үлестес тұлғаға өзге заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан астам пайызының тиесілі болатынын білдіреді;
      8) демпингтiк баға – конкурсқа қатысушының жұмыстарға, көрсетiлетiн қызметтерге ұсынған бағасы, ол мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасу мақсатында ұқсас жұмыстарға, көрсетiлетiн қызметтерге қолданылып жүрген бағалармен салыстырғанда көрiнеу төмен баға болып табылады;
      9) алып тасталды - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      10) жұмыстар – шикiзат кен орындарының құрылысымен, жайластырылумен байланысты, заттық нәтижесi бар қызмет, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жұмыстарға жатқызылған өзге қызмет;
      11) жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi отандық берушілер – кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар және (немесе) жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету бойынша Қазақстан Республикасының жергiлiктi еңбек ресурстарының кемiнде тоқсан бес пайызын пайдаланатын, Қазақстан Республикасының резиденттерi болып табылатын заңды тұлғалар;
      12) конкурстық комиссия – осы Заңда көзделген конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсімін орындау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы құратын алқалы орган;
      13) конкурстық құжаттама – конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуды өткізудiң шарттары мен тәртiбi қамтылатын, конкурсқа қатысуға арналған өтiнiмді әзiрлеу үшiн әлеуетті өнім берушіге табыс етiлетiн құжаттама;
      14) көрсетілетін қызметтер – тапсырыс берушінің қажеттерiн қанағаттандыруға бағытталған заттық нәтижесi жоқ қызмет;
      15) Қазақстан Республикасының резиденттерi – шет мемлекетте тұрақты тұру құқығына сол мемлекеттiң заңнамасына сәйкес берiлген құжаты бар азаматтарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының азаматтары, оның iшiнде шетелде уақытша жүрген немесе оның шегiнен тыс жерлерде мемлекеттiк қызметте жүрген азаматтары;
      Қазақстан Республикасында тұрақты тұру құқығына құжаты бар шетелдiктер және азаматтығы жоқ тұлғалар;
      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, оның аумағында орналасқан заңды тұлғалар, сондай-ақ олардың Қазақстан Республикасында және оның шегiнен тыс жерлерде орналасқан филиалдары мен өкiлдiктерi;
      Қазақстан Республикасының өз шегiнен тыс жерлердегi дипломатиялық, сауда және өзге де ресми өкiлдiктерi;
      16) алып тасталды - ҚР 12.11.2015 № 393-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      17) мемлекеттiк кәсiпорындардың үлестес тұлғалары – еншiлес мемлекеттiк кәсiпорындар;
      18) мемлекеттік сатып алу – мыналарды:
      жеке тұлғалардан еңбек шарттары бойынша сатып алынатын қызметтерді;
      кәсіпкерлік қызмет субъектілері болып табылмайтын жеке тұлғалардан өтеулі қызметтер көрсету шарттары бойынша сатып алынатын қызметтерді;
      Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес мемлекеттік тапсырманы және оны орындау шеңберінде сатып алынатын тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді;
      жарналар (салымдар) енгізуді, оның ішінде заңды тұлғалардың жарғылық капиталына енгізуді қоспағанда, осы Заңда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылатын, тапсырыс берушінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, сондай-ақ мемлекеттік функцияларды не жарғылық қызметін орындау үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді тапсырыс берушілердің ақылы негізде сатып алуы;
      19) мемлекеттiк сатып алу веб-порталы – электрондық мемлекеттiк сатып алудың электрондық қызмет көрсетулеріне қол жеткiзудiң бірыңғай нүктесiн ұсынатын мемлекеттiк ақпараттық жүйе;
      19-1) мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы – бюджеттік бағдарламалар не тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін орындауды жүзеге асыратын мемлекеттік мекеме болып табылатын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы;
      19-2) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімі – әлеуетті өнім берушімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу мақсатында мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, тиісті комиссия осы Заңға сәйкес жүзеге асыратын өзара байланысты, дәйекті іс-шаралар кешені;
      19-3) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруды және өткізуді жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе облыс, республикалық маңызы бар қала және астана әкімінің шешімі бойынша құрылған заңды тұлға не өзін құрған заңды тұлғаның атынан әрекет ететін құрылымдық бөлімше;
      20) мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi уәкiлеттi орган (бұдан әрi – уәкiлеттi орган) – мемлекеттiк сатып алу жүйесiн реттеудi жүзеге асыратын мемлекеттiк орган;
      21) мемлекеттiк сатып алу жүйесi – мемлекеттiк сатып алу жүйесi субъектiлерiнiң және олардың мемлекеттiк сатып алу саласындағы қызметтi жүзеге асыру процесінде бiртұтастық және өзара байланыс арқылы айқындалатын қатынастарының жиынтығы;
      22) мемлекеттiк сатып алу жүйесiнiң субъектiлерi – мемлекеттiк сатып алу саласындағы қызметтi жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар;
      23) мемлекеттiк сатып алу саласындағы қызмет – мемлекеттiк сатып алудың жылдық жоспарын әзiрлеу және бекiту, мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру және өткiзу, мемлекеттiк сатып алу туралы шарттарды орындау, осы Заңға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын мемлекеттiк сатып алу саласында мамандар даярлау және (немесе) олардың бiлiктiлiгiн арттыру жөнiндегi қызметтер көрсету, мемлекеттiк сатып алу жүйесiнiң субъектiлерiне консультациялық, ақпараттық қызметтер көрсету;
      24) мемлекеттiк сатып алу туралы шарт – осы Заңға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында тапсырыс берушінiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету, сондай-ақ мемлекеттiк функцияларын не жарғылық қызметін атқару үшiн тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету туралы жасалған азаматтық-құқықтық шарт;
      24-1) мемлекеттік сатып алу туралы электрондық шарт – электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған және мемлекеттік сатып алу веб-порталында жасасылатын электрондық-цифрлық нысандағы мемлекеттік сатып алу туралы шарт;
      24-2) нұсқама – Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының анықталған бұзушылықтарын және (немесе) оларға ықпал ететін себептерді, жағдайларды жою, сондай-ақ осы бұзушылықтарға жол берген адамдарға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылық шараларын қолдану үшін бақылау объектілеріне жіберілетін уәкілетті органның орындалуы міндетті актісі;
      25) алып тасталды - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      26) алып тасталды - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      27) алып тасталды - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      28) отандық тауар өндiрушiлер – Қазақстан Республикасының резиденттерi болып табылатын және:
      Кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес толығымен Қазақстан Республикасында өндiрiлген тауарлар;
      Кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес жеткiлiктi қайта өңдеу критерийлеріне сәйкес Қазақстан Республикасында жеткiлiктi қайта өңделген тауарлар өндiретiн әлеуетті өнім берушілер (бұдан әрi – отандық тауар өндiрушiлер) – жеке және (немесе) заңды тұлғалар;
      29) өнім беруші – кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке тұлға, тапсырыс берушiмен мемлекеттiк сатып алу туралы жасасқан шартта оның келiсiмшарт жасаушы агентi ретiнде әрекет ететiн заңды тұлға (егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгiленбесе, мемлекеттiк мекемелердi қоспағанда), заңды тұлғалардың уақытша бiрлестiгi (консорциум). Кәсiпкерлiк қызмет субъектiсi болып табылмайтын жеке тұлға осы Заңның 41-бабы 3-тармағының 5) тармақшасында көзделген жағдайда өнiм берушi болуы мүмкiн;
      30) сараптама комиссиясы – сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің техникалық тапсырмасын және (немесе) техникалық ерекшелігін әзірлеуге қатысу және (немесе) әлеуетті өнім берушілер ұсыныстарының сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің техникалық ерекшелігіне сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытынды дайындау үшін, сондай-ақ тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің үздік техникалық ерекшелігін (үздік техникалық ерекшеліктерін) айқындау үшін сарапшыларды тарта отырып мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы не тапсырыс беруші құратын алқалы орган;
      31) сарапшы – сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің техникалық тапсырмасын және (немесе) техникалық ерекшелігін әзірлеуге қатысу және (немесе) әлеуетті өнім берушілер ұсыныстарының сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің техникалық ерекшелігіне сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытынды дайындау үшін, сондай-ақ тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің үздік техникалық ерекшелігін (үздік техникалық ерекшеліктерін) айқындау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы не тапсырыс беруші тартатын, өткізілетін мемлекеттік сатып алу саласында тиісті құжаттармен (дипломдармен, сертификаттармен, куәліктермен және басқа да құжаттармен) расталатын арнайы және (немесе) техникалық білімі, тәжірибесі мен біліктілігі бар жеке тұлға;
      32) тапсырыс берушілер – ұлттық басқарушы холдингтердi, ұлттық холдингтердi, ұлттық басқарушы компанияларды, ұлттық компанияларды және олармен үлестес заңды тұлғаларды, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін, оның ведомстволарын және оларға қатысты өзі құрылтайшы (уәкілетті орган) не акционер болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда, осы Заңға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi сатып алуды жүзеге асыратын мемлекеттiк органдар, мемлекеттiк мекемелер, сондай-ақ мемлекеттiк кәсiпорындар, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар;
      33) тауарлар – нәрселер (заттар), оның iшiнде жартылай фабрикаттар немесе қатты, сұйық немесе газ тәрiздес күйдегi шикiзат, электр және жылу энергиясы, шығармашылық зияткерлiк қызметтiң объектiленген нәтижелерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес сатып алу-сату мәмiлелерiн жасасуға болатын заттық құқықтар;
      33-1) тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге бағалардың дерекқоры – мемлекеттік сатып алу веб-порталының бір бөлігі болып табылатын, мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге қалыптасқан ең төменгі, орташа және ең жоғарғы бағалар туралы мәліметтерді қамтитын ақпараттық кіші жүйе;
      33-2) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің анықтамалығы (бұдан әрі – анықтамалық) – өзінің бірегей коды бар, мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жүйеленген тізбесі;
      33-3) ұлттық режим – егер мұндай режимді ұсыну туралы талап Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда белгіленсе, шетелде шығарылатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің және осындай тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді ұсынатын әлеуетті өнім берушілердің отанымызда шығарылатын тауарлармен, жұмыстармен, қызметтермен және осындай тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді ұсынатын әлеуетті өнім берушілермен тең шарттарда мемлекеттік сатып алуға қатысуға рұқсат беруді көздейтін режим;
      34) алып тасталды - ҚР 12.11.2015 № 393-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      34-1) үздік техникалық ерекшелік – өз сипаттамалары бойынша тапсырыс беруші мәлімдеген техникалық және сапалық сипаттамалардан асып түсетін, тапсырыс беруші үшін қажетті сатып алынатын тауарлардың (қызметтердің) сипатын қамтитын техникалық ерекшелік;
      35) шартты баға – конкурсқа қатысушының конкурстық баға ұсынысына конкурстық құжаттамада көзделген критерийлердiң салыстырмалы мәнiн қолдануды ескере отырып есептелген және конкурстың жеңiмпазын айқындау мақсатында конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру кезiнде ғана пайдаланылатын баға;
      36) электрондық аукцион (бұдан әрі – аукцион) – тапсырыс беруші сатып алатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер аукциондық құжаттамаға сәйкес келетін және оларға баға төмендетілген кезде айқындалған ең төмен бағаны ұсынған әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына сәйкес келетін кездегі электрондық мемлекеттік сатып алу тәсілі;
      37) электрондық құжат – өзіндегі ақпарат электрондық-цифрлық нысанда берiлген және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат;
      38) электрондық мемлекеттiк сатып алу – ақпараттық жүйелер мен электрондық ақпараттық ресурстарды пайдалана отырып жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алу;
      39) электрондық мемлекеттiк сатып алу саласындағы бірыңғай оператор - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi бойынша құрылатын, акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалғыз меншiк иесi мемлекет немесе ұлттық холдинг болып табылатын, электрондық мемлекеттiк сатып алу саласында бірыңғай техникалық саясатты iске асыруды жүзеге асыратын заңды тұлға.
      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.07.05 № 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 12.11.2015 № 393-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      2-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік
             сатып алу туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің нормаларынан, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.
      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзгеше ережелер белгіленсе, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

      3-бап. Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу
              қағидаттары

      Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы:
      1) мемлекеттік сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны оңтайлы және тиімді жұмсау;
      2) осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсіміне қатысу үшін теңдей мүмкіндік беру;
      3) әлеуетті өнім берушілер арасындағы адал бәсекелестік;
      4) мемлекеттік сатып алу процесінің жариялылығы мен ашықтығы;
      5) отандық тауар өндірушілерге, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді берушілерге қолдау көрсету қағидаттарына негізделеді.
      Ескерту. 3-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      4-бап. Осы Заңның өнім берушіні таңдауды және онымен
              мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуды
              регламенттейтін нормаларын қолданбай жүзеге
              асырылатын мемлекеттік сатып алу

      1. Осы Заңның өнім берушіні таңдауды және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуды регламенттейтін нормалары қолданылмай мемлекеттік сатып алу мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:
      1) егер мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген жалпы жылдық сома тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштің екі мың еселенген мөлшерінен аспайтын болса, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген бағалар, тарифтер, алымдар және төлемдер бойынша тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      3) жедел-іздестіру қызметін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тергеу іс-қимылдарын жүзеге асыруға уәкілетті органдардың оларды жүзеге асыру үшін:
      жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдарға құпия түрде жәрдем көрсетуге келісім берген адамдар көрсететін қызметтерді;
      қызметтік үй-жайларды, көліктік және өзге де техникалық құралдарды, мүлікті;
      жасырын ұйымдар құру үшін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді;
      қажетті ғылыми-техникалық немесе өзге де арнайы білімі бар лауазымды адамдар мен мамандар көрсететін қызметтерді сатып алу;
      4) табиғат пайдалану құқығын сатып алу;
      5) стратегиялық маңызы бар өндірістер үшін шикізат ресурсы болып табылатын, Қазақстан Республикасының аумағында өндірілмейтін және уәкілетті орган бекіткен тауарлар тізбесі бойынша шетелден сатып алынатын тауарларды сатып алу;
      6) мемлекеттік кәсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың тауарларды кейіннен өңдеу мақсатында уәкілетті орган бекіткен тізбе бойынша сатып алуы;
      7) өкілдік ету шығыстарына байланысты тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      8) көрмелердің, семинарлардың, конференциялардың, кеңестердің, форумдардың, симпозиумдардың, тренингтердің материалдарын сатып алу, сондай-ақ аталған іс-шараларға қатысқаны үшін ақы төлеу;
      9) қағаздағы және (немесе) электрондық жеткізгіштердегі мерзiмдi баспасөз басылымдарын сатып алу;
      9-1) шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарында ақпаратты орналастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ интернет-ресурстарда орналастырылған ақпаратты беру бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      10) қызметкерлерді шетелде даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөнінде көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      11) рейтингтiк агенттiктер көрсететiн қызметтердi, егер жеке тұлға кредиттік (банктік) ұйымды өзі анықтаса, алушылардың (жеке тұлғалардың) шоттарына жалақыны есептегені үшін қызметтер көрсету бөлігінде, сондай-ақ жеке тұлғалардың қолма-қол ақша қаражаты бойынша операциялар бөлігінде қаржылық қызмет көрсетулерді сатып алу;
      11-1) банк қызметімен байланысты қаржылық көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      12) зағип және көзі нашар көретін азаматтар үшін мамандандырылған кiтапханалардың қызмет көрсетулерін сатып алу;
      13) лизинг қызметін жүзеге асыру кезінде тауарларды кейіннен лизингке беру үшін сатып алу;
      14) заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы бағалы қағаздарды, үлестерді сатып алу;
      15) Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңнамасында көзделген тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбе бойынша сатып алу;
      16) мемлекеттік және ведомстволық наградаларды және олардың құжаттарын, Қазақстан Республикасы Парламенті депутатының омырауға тағатын белгісін және оның құжатын, мемлекеттік сенім таңбаларын, Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары (оның ішінде қызметтік және дипломатиялық) және жеке куәліктерін, шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхатын, азаматтығы жоқ адамның куәлігін, азаматтық хал актілерін тіркеу туралы куәліктерді дайындау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өнім берушілерден Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбе бойынша арнайы дәрежеде қорғауды талап ететін баспа өнімдерін сатып алу;
      17) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбе бойынша  Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалар шеңберінде жүзеге асырылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      18) алып тасталды - ҚР 2012.07.05 № 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      19) мемлекеттер, мемлекеттердiң үкiметтерi, халықаралық және мемлекеттiк ұйымдар, қызметi қайырымдылық және халықаралық сипаттағы шетелдiк үкiметтiк емес қоғамдық ұйымдар мен қорлар өтеусiз негiзде Қазақстан Республикасының Үкiметiне беретін грант ақшаларын, сондай-ақ оларды беру туралы келiсiмдерде тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi иелікке алудың өзге рәсiмдерi көзделген жағдайларда, осы гранттарды бiрлесіп қаржыландыруға бөлiнген ақшаны пайдаланумен байланысты тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi сатып алу;
      20) жеке тұлғалар үшін мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысына байланысты көрсетілетін қызметтердi сатып алу (егер жеке тұлға білім беру ұйымын өзі таңдаған жағдайда);
      21) алып тасталды - ҚР 2012.06.28 № 22-V (2012.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      21-1) ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) қауіпті жұмыстарда, сондай-ақ ерекше қауіпті жұмыстармен, машиналармен және тетіктермен байланысты жұмыстарда істейтін қызметкерлерді міндетті медициналық тексеру жөніндегі қызметтерді сатып алу;
      21-2) тегiн медициналық көмектiң кепiлдiк берілген көлемiн көрсету, эпидемиологиялық ауруларды емдеу және олардың профилактикасы үшiн медициналық техниканы сатып алу;
      22) Қазақстан Республикасының азаматтарын шетелде емдеу, сондай-ақ оларды тасымалдау әрі олармен бірге жүру жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      23) іссапар шығыстарын жүзеге асыруға байланысты көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      24) тарих және мәдениет ескерткіштері ретінде мемлекет қорғауына алған және мемлекеттік мұражай, кітапхана, мұрағат қорларын, кино-, фотосурет қорын және өзге де осыған ұқсас қорларды толықтыруға арналған тарихи, көркемдік немесе өзге де мәдени маңызы бар мәдени құндылықтар болып табылатын тауарларды, оның ішінде мұражай заттары мен мұражай коллекцияларын, сондай-ақ көшірмелерін қоса алғанда, сирек кездесетін және құнды басылымдарды, қолжазбаларды, мұрағат құжаттарын сатып алу;
      25) сатып алынатын тауарларға, көрсетілетін қызметтерге қатысты ерекше құқықтары бар тұлғадан зияткерлік меншік объектілері болып табылатын тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      26) табиғи монополия субъектілерінен реттелетін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      27) мемлекеттік монополия субъектісінен мемлекеттік монополияға жатқызылған қызмет бойынша тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      28) еңсерілмейтін күштің туындауы салдарынан, оның ішінде төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және (немесе) жою үшiн, электр энергетикасы объектiлерiндегi, тiршiлiктi қамтамасыз ететiн коммуникациялық жүйелердегi, темiржол, әуе, автомобиль, теңiз көлiгi объектiлерiндегi, тазарту құрылыстарындағы, мұнай құбыржолдарындағы, газ құбыржолдарындағы аварияларды жою үшiн және жедел медициналық араласу қажеттілігі үшін, сондай-ақ коммуникациялардың, тетiктердiң, агрегаттардың, қосалқы бөлшектердiң және материалдардың тасымал жолында тез арада қалпына келтiрудi талап ететiн сынуы, iстен шығуы туындаған кезде тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi сатып алу;
      29) Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінің, сондай-ақ олардың атынан жұмыс істейтін тапсырыс берушілердің оқшауланған бөлімшелерінің шет мемлекеттің аумағында өз қызметін қамтамасыз ету үшін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуы;
      29-1) дамуға ресми көмек шеңберінде шет мемлекеттер аумағында тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      30) халықаралық ақпарат ұйымдарының ақпарат ұсыну жөніндегі қызметтерін сатып алу;
      31) мемлекеттік органның тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жүз пайызы мемлекетке тиесілі, тиісті өкілеттіктері Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында белгіленген акционерлік қоғамдардан және шаруашылық серіктестіктерінен сатып алуы;
      31-1) мемлекеттік органның тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасына сәйкес өзі оларға қатысты басқаруды жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындардан, мұндай сатып алу Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында көзделген жағдайларда, сатып алуы;
      31-2) монетарлық қызметті, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      31-3) Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Парламентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қызметін қамтамасыз ететін мемлекеттік органның тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасына сәйкес өзі оларға қатысты басқаруды жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындардан мұндай мемлекеттік кәсіпорындар қызметінің негізгі нысанасы бойынша сатып алуы;
      32) алып тасталды - ҚР 2012.07.05 № 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 
      33) Қазақстан Республикасы Президентін, өзге де күзетілетін тұлғаларды және күзетілетін тұлғалардың келуіне арналған объектілерді күзетуге және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің қызметіне бейне мұрағат қалыптастыру және ақпараттық қызмет көрсету жөніндегі қызметтерді сатып алу;
      33-1) Қазақстан Республикасы Президентінің және өзге де күзетілетін тұлғалардың қызметін қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасы Президентіне және өзге де күзетілетін тұлғаларға қызмет көрсетуге арналған мемлекеттік резиденцияларды, автокөлік құралдарын және әуе кемелерін ұстау, оларға қызмет көрсету және олардың жұмыс істеуі үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы Президентінің және өзге де күзетілетін тұлғалардың қатысуымен іс-шаралар өткізу үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      34) халықаралық төрелікте немесе халықаралық коммерциялық төрелікте және шетелдік сот органдарында мемлекеттің не тапсырыс берушілердің мүдделерін қорғау мен білдіру жөніндегі консультациялық және заң қызметтерін сатып алу;
      35) Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тұлғадан мүлікті сенімгерлік басқару жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      36) Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған тұлғадан тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      36-1) шетелдік депозитарийлердің және өзге де қаржы ұйымдарының көрсетілетін қызметтерін сатып алуды қоса алғанда, депозитарлық қызметті жүзеге асыру үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      37) алып тасталды - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      38) мамандандырылған ұйымының (агенттің) отандық өнім өндірушілерден азық-түлік тауарларын, сондай-ақ оларды сақтау, өңдеу және тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу. Мамандандырылған ұйымдардың (агенттердің) тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді;
      39) статистикалық бақылаулар деректерін өңдеу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      40) мыналарды:
      Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заңнамасына сәйкес сот орындаушылары өткізетін;
      Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес өткізілетін;
      Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес өткізілетін;
      мемлекеттік мүлікті жекешелендіру кезіндегі сауда-саттықта (аукциондарда) сатылатын мүліктерді (активтерді) сатып алу;
      41) адвокаттардың Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес оған ақы төлеуден босатылған адамдарға көрсететін қызметтерін сатып алу;
      42) қылмыстық-атқару жүйесі органдарының түзеу мекемелерiнiң мемлекеттiк кәсiпорындары өндiретiн, орындайтын, көрсететiн тауарларды, жұмыстарды, қызметтердi сатып алуы. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердiң тiзбесi мен көлемiн, сондай-ақ осындай тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер сатып алынатын түзеу мекемелерi мемлекеттік кәсiпорындарының тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi;
      43) мемлекеттік қорғаныстық тапсырыстың құрамына кіретін әскери және қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді отандық тауар өндірушілер мен жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді отандық берушілерден және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған уәкілетті ұйымнан сатып алу;
      44) алынып тасталды - ҚР 2009.12.29 № 233-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      45) алынып тасталды - ҚР 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен;
      46) электр энергиясын сатып алу;
      47) алынып тасталды - ҚР 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен;
      48) дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан астам проценті мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың және олармен аффилиирленген заңды тұлғалардың табиғи газды, уранды және оның қосылыстарын сатып алуы;
      49) нарыққа реттеушілік әсер ету үшін мемлекеттік материалдық резервке тауарлар сатып алу;
      50) жұмылдыру тапсырыстарын орындайтын ұйымдардан жұмылдыру резервінің материалдық құндылықтарын сақтау жөнінде көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      51) алып тасталды - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      52) отандық тауар өндірушілердің — мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындаушылардың "Мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған мемлекеттік қорғаныстық тапсырыстың құрамына кіретін өнімдерді өндіру үшін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуы;
      53) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған уәкілетті ұйымның мемлекеттің әскери қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті әскери және қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларды (өнімдерді), жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы;
      54) ғарышкерлерді даярлау және ғарышкерлердің ғарышқа ұшуын жүзеге асыруды ұйымдастыру жөнінде көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      55) мемлекеттік кәсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан астам проценті мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың және ұзақ мерзімдік бес жылдық шарт бойынша олармен аффилиирленген заңды тұлғалардың, егер соңғы үш жыл ішінде мұндай тауарларды сатып алу Қазақстан Республикасының шегінен тыс жүргізілген болса, тапсырыс берушінің техникалық шарттары бойынша Қазақстан Республикасында тәжірибелік өнеркәсіп үлгісінде өндіруді және тауарларды сериялық өндіруді ұйымдастыруды көздейтін отандық тауар өндірушілерден тауарларды сатып алуы;
      56) алып тасталды - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      57) мамандандырылған авиажөндеу кәсіпорындарында авиациялық техниканы жөндеу қызметін көрсетуді сатып алу;
      58) Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығына немесе оның әкімшілік-аумақтық бірлігіне қауіп төндіретін ахуал туындаған жағдайларда, Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінен бөлінген ақша есебінен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      59) алып тасталды - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      60) егер мұндай біртекті тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетiн қызметтердің құндық мәндегі жылдық көлемі тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген жүз еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен аспаса, біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      61) зообаққа, театрға, кинотеатрға, концертке, циркке, мұражайға, көрмеге және спорттық іс-шараға баруға тапсырыс орналастыру;
      62) тиісті авторлардың күрделі құрылыс объектілерінің жобалау құжаттамасын әзірлеуді авторлық қадағалау, күрделі құрылыс объектілерінің құрылысын, олардың реконструкциясы мен күрделі жөндеуін авторлық қадағалау жөніндегі қызмет көрсетулерін сатып алу;
      63) Қазақстан Республикасы халқының мәдени мұра объектісін (тарих және мәдениет ескерткішін) сақтау жөніндегі жұмыстардың жүргізілуіне техникалық және авторлық қадағалау жүргізу бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      64) театрдың, театр-ойын-сауық ұйымдарының, филармонияның, музейдің және мәдени-демалыс ұйымының сахналық көрсетілімдерді жүзеге асыру және өнер туындыларын көпшілік алдында орындау үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы;
      65) тауарды, жұмысты, көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасы Президентінің шешімі (тапсырмасы) бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тұлғадан сатып алу;
      66) Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Парламентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қызметін қамтамасыз ететін мемлекеттік орган не оның ведомстволары Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасына сәйкес басқаруды жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуы;
      67) мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етумен байланысты тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      68) спорт түрлері бойынша спортшыларды ұстауға, қамтамасыз етуге, даярлауға және олардың спорттық іс-шараларға қатысуына, оның ішінде спорттық іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге байланысты көрсетілетін қызметтерді сатып алу оларға қатысты дене шынықтыру және спорт саласындағы уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасына сәйкес басқаруды жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындарда жүзеге асырылады.
      2. Осы баптың 1-тармағында көзделген жағдайларда мемлекеттік сатып алу осы Заңның 3-бабының 1) тармақшасында көзделген мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу қағидаты сақтала отырып, Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      3. Осы баптың 1-тармағының 5)6)9-1), 11-1), 13)21-1)21-2)33-1)38)48)53)55)64), 66) және 67) тармақшаларының ережелері мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер жүзеге асыратын мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды.
      Ескерту. 4-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.07.11 № 182-IV, 2009.07.16 № 186-IV, 2009.12.11 № 229-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз), 2009.12.29 № 233-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.03.19 № 258-IV, 2010.07.15 № 334-IV, 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.02.18 № 408-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.03.24 № 420-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.01.13 № 543-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.06.28 № 22-V (2012.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.07.05 № 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 21.06.2013 № 106-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2013 № 125-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 15.01.2014 № 164-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 07.03.2014 N 177-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2014 N 229-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 10.12.2014 № 264-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.10.2015 № 368-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі

      1. Мемлекеттік сатып алу процесі:
      1) алынып тасталды - ҚР 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен;
      2) мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын әзірлеуді және бекітуді;
      3) өнім берушіні таңдауды және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуды;
      4) мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың орындалуын қамтиды.
      Осы тармақтың ережелері осы Заңның 41-1-бабында жүзеге асырылуы көзделген мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды.
      2. Алынып тасталды - ҚР 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
      3. Тиісті бюджеттің (бизнес-жоспардың, кірістер мен шығыстар сметасының) негізінде тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережелерінде айқындалған тәртіппен және нысанда мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын әзірлейді және бекітеді.
      Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын тапсырыс беруші тиісті бюджет (бизнес жоспар, кірістер мен шығыстар сметасы) бекітілген күннен бастап он жұмыс күні ішінде бекітеді және онда мынадай мәліметтер:
      1) қосылған құн салығын есепке алмай, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін бөлінген сомаларды қоса алғанда, анықтамалыққа сәйкес тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің номенклатурасы;
      2) осы Заңның 4-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілі мен мерзімі;
      3) тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің жоспарланған мерзімі мен орны;
      4) осы Заңның 37-бабында көзделген жағдайларда, әрбір қаржы жылына бөлінген және көзделген сома шегінде кестеге және жылдар бойынша бөлуге сәйкес тауарларды берудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің жоспарланған мерзімдері қамтылуға тиіс.
      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 79-бабы 2-тармағы екінші бөлігінің 2-1) тармақшасында көзделген жағдайларда, осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтерді тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында бекітеді. Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 153-бабының 7-тармағы орындалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бекітеді.
      4. Тапсырыс беруші мемлекеттiк сатып алудың жылдық жоспарын бекiткен күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде, уәкілетті органға мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдаланбай табыс етілетін, Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таратылуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын мәліметтерді қоспағанда, жылдық жоспарды мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастыруға міндетті.
      5. Тапсырыс берушілер мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге құқылы.
      Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, уәкілетті органға мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдаланбай табыс етілетін Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таратылуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын мәліметтерді қоспағанда, енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастыруға міндетті.
      6. Осы Заңның 4-бабы 1-тармағының 3), 28) және 33-1) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылатын мемлекеттiк сатып алу туралы мәлiметтер мемлекеттiк сатып алудың жылдық жоспарына енгiзуге жатпайды.
      7. Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы шешімді мемлекеттік сатып алудың бекітілген не нақтыланған жылдық жоспары негізінде қабылдайды.
      Тапсырыс берушілер мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы шешімді тиісті бюджет бекітілгенге дейін екі кезеңдік рәсімдер пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізетін жағдайда ғана қабылдауға құқылы.
      8. Осы Заңның 4-бабы 1-тармағының 3)28) және 33-1) тармақшаларына сәйкес тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi сатып алуды қоспағанда, мемлекеттiк сатып алудың бекiтiлген жылдық жоспарында (мемлекеттiк сатып алудың нақтыланған жылдық жоспарында) көзделмеген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi сатып алуға жол берiлмейдi.
      9. Осы Заңның 4-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер берушіні таңдау, сондай-ақ онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу осы Заңдa айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.
      Тапсырыс берушінiң іркіліссіз қызметiн қамтамасыз ету мақсатында ол ағымдағы жылдың бiрiншi тоқсанында пайдаланылған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемінен аспайтын көлемде, уәкілетті орган бекiткен тiзбе бойынша, күнделiктi немесе апта сайынғы қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың қолданысын келесi жылдың бiрiншi тоқсанына ұзартуға құқылы.
      10. Тапсырыс беруші мынадай жағдайларда:
      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті бюджетті нақтылау (түзету) кезінде болған, мемлекеттік сатып алудың бекітілген жылдық жоспарында (мемлекеттік сатып алудың нақтыланған жылдық жоспарында) көзделген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға арналған шығыстар қысқартылған;
      2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік органның стратегиялық жоспарына, тапсырыс берушінің бюджетіне (бизнес-жоспарына, кірістер мен шығыстар сметасына) мемлекеттік сатып алудың бекітілген жылдық жоспарында (мемлекеттік сатып алудың нақтыланған жылдық жоспарында) көзделген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу қажеттігін жоққа шығаратын өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайларда мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудан бас тартуға құқылы.
      Тапсырыс беруші не мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы тапсырыс беруші осындай шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде:
      1) өткізілетін мемлекеттік сатып алуға қатысатын тұлғаларды қабылданған шешім туралы хабардар етуге;
      2) конкурсқа қатысуға енгізілген өтінімдерді қамтамасыз етуді және (немесе) мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың орындалуын
қамтамасыз етуді қайтаруға міндетті.
      Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.11.24 № 495-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.04.27 № 15-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.05 № 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 2012.12.26 № 61-V (2014.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      6-бап. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты
              шектеулер

      1. Әлеуетті өнім беруші, егер:
      1) осы әлеуетті өнім берушінің басшылары және (немесе) осы әлеуетті өнім берушінің уәкілетті өкілінің жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаттары өнім берушіні таңдау туралы шешім қабылдау құқығына ие болса не өткізілетін мемлекеттік сатып алуда тапсырыс берушінің немесе ұйымдастырушының өкілі болып табылса;
      2) әлеуетті өнім беруші және (немесе) оның қызметкері тапсырыс берушіге не мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға өткізілетін мемлекеттік сатып алуды дайындау жөнінде сараптамалық, консультациялық және (немесе) өзге де қызметтер көрсетсе, техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеушінің жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманы әзірлеу жөніндегі мемлекеттік сатып алуға қатысуын қоспағанда, өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын объектінің құрылысына арналған техникалық-экономикалық негіздемені және (немесе) жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманы әзірлеуге бас жобалаушы не қосалқы жобалаушы ретінде қатысса;
      3) мемлекеттiк сатып алуға қатысуға үмiткер әлеуеттi өнiм берушi басшысының мемлекеттiк сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тiзiлiмiне енгiзiлген заңды тұлғаларды басқаруға, құруға, олардың жарғылық капиталына қатысуға байланысты қатынастары бар болса;
      3-1) мемлекеттiк сатып алуға қатысуға үмiткер әлеуеттi өнiм берушiнің басшысы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын, мемлекеттiк сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тiзiлiмiне енгiзiлген жеке тұлға болса;
      3-2) мемлекеттiк сатып алуға қатысуға үмiткер, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға болып табылатын әлеуетті өнім беруші мемлекеттiк сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тiзiлiмiне енгiзiлген әлеуеттi өнiм берушiнің басшысы болса;
      4) әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінде тұрса;
      5) баланстық құны тиісті негізгі құрал-жабдықтар құнының он процентінен асатын әлеуетті өнім берушінің және (немесе) ол тартқан қосалқы мердігердің (бірлескен орындаушының) мүлкіне тыйым салынса;
      5-1) әлеуетті өнім берушінің және (немесе) ол тартқан қосалқы мердігердің (бірлескен орындаушының) атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері болса және атқарушылық құжаттардың орындалуын қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган оларды тиісті борышкерлер тізіліміне енгізсе;
      6) әлеуетті өнім берушінің және (немесе) ол тартқан қосалқы мердігердің (бірлескен орындаушының) қаржы-шаруашылық қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына не Қазақстан Республикасының резиденті емес әлеуетті өнім беруші мемлекеттің заңнамасына сәйкес тоқтатыла тұрса;
      7) әлеуетті өнім беруші және (немесе) ол тартатын қосалқы мердігер (бірлескен орындаушы) және (немесе) олардың басшысы, құрылтайшылары (акционерлері) терроризм мен экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен енгізілсе, өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алуға қатысуға құқылы емес.
      2. Әлеуетті өнім беруші мен әлеуетті өнім берушінің аффилиирленген тұлғасының бір конкурсқа (лотқа) қатысуға құқығы жоқ.
      3. Мемлекеттік сатып алу тапсырыс берушінің мүддесіне орай жүзеге асырылатын болса, оның осындай сатып алуға әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға құқығы жоқ.
      4. Осы баптың талаптарының бұзылуына жол берген әлеуетті өнім беруші не өнім беруші осы Заңда белгіленген тәртіппен мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізілуге тиіс.
      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 262-IV (2010.10.21 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2013.01.08 № 63-V (алғашқы ресми жариялағанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      7-бап. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны айқындау
              тәртібі

      1. Тапсырыс беруші мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір тұлға болатын жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімін орындау үшін тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны, сондай-ақ тапсырыс берушінің алда болатын мемлекеттік сатып алуда мүддесін білдіретін оның лауазымды адамын айқындайды.
      2. Тапсырыс берушінің өзі тікелей не мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімін орындауға жауапты өз құрылымдық бөлімшесінің атынан мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бола алады.
      Тапсырыс беруші өзінің ведомстволық бағынысындағы мемлекеттік мекемені не оның аффилиирленген тұлғасын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы етіп айқындауға құқылы.
      3. Алып тасталды - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      4. Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі өзінің ведомстволық бағынысындағы мемлекеттік мекеме, оған қатысты өзі мемлекеттік басқару органы болып табылатын заңды тұлға не оған қатысты бюджеттік бағдарламаның әкімшісі мемлекеттік басқару органы болып табылатын заңды тұлғамен үлестес тұлға үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ретінде болуға құқылы.
      Мемлекеттік кәсіпорын өзімен үлестес тұлғалар үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ретінде болуға құқылы.
      Дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлға өзімен үлестес тұлғалар үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы болуға құқылы.
      5. Бірыңғай мемлекеттік сатып алуды өткізу мақсатында:
      1) Қазақстан Республикасының Үкіметі тапсырыс берушілер үшін мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыны айқындайды.
      Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруды және өткізуді уәкілетті орган айқындайтын бюджеттік бағдарламалардың және (немесе) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі бойынша орындайды;
      2) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың әкімі тапсырыс берушілер үшін мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыны айқындайды. (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен)
      Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруды және өткізуді тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың әкімі айқындайтын бюджеттік бағдарламалар және (немесе) тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша орындайды;
      3) тапсырыс берушіге ведомстволық бағынысты бірнеше мемлекеттік мекеме немесе онымен үлестес тұлғалар үшін тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы ретінде әрекет етуге құқылы;
      4) тапсырыс берушіге ведомстволық бағынысты бірнеше мемлекеттік мекеме үшін тапсырыс беруші олардың арасынан мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыны айқындауға құқылы;
      5) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі оларға қатысты құрылтайшы (уәкілетті орган) не акционер болып табылатын заңды тұлғалар үшін ол мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы ретінде әрекет етуге құқылы.
      6. Алып тасталды - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      7. Тапсырыс беруші мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір тұлға болған жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы тапсырыс берушімен, әлеуетті өнім берушілермен, тиісті комиссиялармен және сарапшымен өзара қарым-қатынастарында өзінің атынан өкілдік ететін лауазымды адамды айқындауға міндетті. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының өкілі мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін орындауға жауапты құрылымдық бөлімшенің қызметкерлері қатарынан айқындалуға тиіс.
      Ескерту. 7-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.05 № 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      7-1-бап. Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының
                мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру
                ерекшеліктері

      1. Осы Заңның 7-бабы 5-тармағының 1) және 2) тармақшаларына сәйкес айқындалған мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алуды мынадай кезегімен келетін кезеңдерді сақтай отырып өткізеді:
      1) тапсырыс берушінің мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыға электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында белгіленген құжаттарды қамтитын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруға және өткізуге тапсырманы ұсынуы;
      2) мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының тапсырыс беруші ұсынған, электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу  қағидаларында белгіленген құжаттарды қамтитын тапсырма негізінде конкурстық немесе аукциондық құжаттаманы әзірлеуі және бекітуі;
      3) мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының конкурстық не аукциондық комиссияның құрамын айқындауы және бекітуі.
      Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы айқындайтын және бекітетін конкурстық не аукциондық комиссияның құрамына тапсырыс берушінің өкілдері де кіреді, бұл ретте:
      осы Заңның 7-бабы 5-тармағының 1) тармақшасына сәйкес айқындалған мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыратын және өткізетін жағдайда, конкурстық не аукциондық комиссияның төрағасы болып тапсырыс берушінің бірінші басшысы айқындалуға тиіс;
      осы Заңның 7-бабы 5-тармағының 2) тармақшасына сәйкес айқындалған мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыратын және өткізетін жағдайда, конкурстық не аукциондық комиссияның төрағасы болып тиісті облыс, республикалық маңызы бар қала және астана әкімі айқындалуға тиіс;
      4) қажет болған жағдайда мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының конкурстық немесе аукциондық құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуі;
      5) мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарландыруды орналастыруы;
      6) мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының тапсырыс берушіге мәліметтері мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасына конкурстық немесе аукциондық құжаттаманы және (немесе) конкурстық немесе аукциондық құжаттаманың техникалық ерекшелігін алған тұлғаларды тіркеу журналына енгізілген, мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде тіркелген тұлғалар тарапынан ұсыныстар мен ескертулерді жіберуі;
      7) конкурс немесе аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алудың жеңімпазын айқындауы;
      8) тапсырыс берушінің жеңімпазбен мемлекеттік сатып алу туралы шартты осы Заңда және электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында белгіленген тәртіппен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы хаттама негізінде жасасуы.
      2. Осы Заңның 7-бабы 5-тармағының 1) және 2) тармақшаларына сәйкес айқындалған мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруы және өткізуі осы Заңда және электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
      Ескерту. 1-тарау 7-1-баппен толықтырылды - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      8-бап. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік
              талаптары

      1. Әлеуетті өнім берушіге жалпы және арнайы біліктілік талаптары қойылады.
      2. Әлеуетті өнім беруші мынадай жалпы біліктілік талаптарына сай келуі:
      1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық іс-әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы;
      2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы;
      3) банкроттық не таратылу рәсімдеріне жатқызылмауы тиіс.
      Осы тармақтың 2) тармақшасының талаптары өздеріне қатысты оңалту рәсімі өткізіліп жатқан әлеуетті өнім берушілерге, сондай-ақ жеделдетілген оңалту рәсімін қолдану міндетті болатын, мемлекеттік қолдау шараларының қатысушысы болып табылатын әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды.
      3. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің әлеуетті өнім берушісі, осы баптың 2-тармағында белгіленген жалпы біліктілік талаптарынан басқа, мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, қаржылық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде қойылатын арнайы біліктілік талаптарына сәйкес келуге тиіс.
      4. Әлеуетті өнім беруші өзінің осы бапта белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында көзделген тиісті құжаттарды ұсынады.
      5. Қазақстан Республикасының резиденті емес әлеуетті өнім беруші өзінің осы бапта белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін Қазақстан Республикасының резиденттері ұсынатын нақ сондай құжаттарды не Қазақстан Республикасының резиденті емес әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы осыған ұқсас мәліметтерді қамтитын құжаттарды табыс етеді.
      6. Әлеуетті өнім беруші жалпы біліктілік талаптарына сәйкестігін мынадай құжаттардың бірін:
      1) әлеуетті өнім берушіге халықаралық рейтингтік ұйымның рейтингі берілгендігін растайтын құжатты; 
      2) әлеуетті өнім берушінің биржаның ресми листингіне енгізілгендігі туралы қор биржасының үзінді көшірмесін беру арқылы растауға құқылы.
      3) алып тасталды - ҚР 2009.02.20 № 138-IV Заңымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).
      Лицензиялануға жататын қызмет түрлерiн жүзеге асыратын әлеуеттi өнiм берушiнiң құқықтық қабiлетi Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік ақпараттық жүйе арқылы расталады.
      Мемлекеттік ақпараттық жүйеде мәліметтер болмаған жағдайда, әлеуеттi өнiм берушi Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берiлген тиiстi лицензияның нотариат куәландырған көшiрмесiн табыс етеді.
      7. Осы баптың 2 және 3-тармақтарында белгіленген біліктілік талаптары әлеуетті өнім беруші жүргізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлер не қызметтер көрсету бойынша бірлескен орындаушылар ретінде тартуды көздейтін жеке және заңды тұлғаларға да қолданылады.
      Жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерлерін (бірлескен орындаушыларын) тартуды көздейтін әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуда көзделген жұмыстарды не көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыруға тартылатын қосалқы мердігерлердің (бірлескен орындаушылардың) құқығын растайтын рұқсат беру құжаттарын ұсынуға тиіс. Жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін орындау үшін қосалқы мердігерлер (бірлескен орындаушылар) тартылған жағдайда, рұқсат беру құжаттары олар орындайтын жұмыс, көрсетілетін қызмет түрлеріне беріледі.
      Жұмыстарды орындау не қызметтерді көрсету үшін қосалқы мердігерлерге (бірлескен орындаушыларға) берілуі мүмкін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің шекті көлемдері электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында белгіленеді.
      8. Әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу өткізілетін соманың жүз процентке тең мөлшерде Қазақстан Республикасының бір немесе бірнеше резидент банктерінің банктік кепілдік түрінде шартты орындауын қамтамасыз етуге ұсыну арқылы төлем қабілеті туралы жалпы біліктілік талаптарына сәйкестігін мынадай жағдайларда:
      1) конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде конкурсқа қатысуға өтініммен бірге не аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде аукционға қатысуға өтініммен бірге растауға құқылы. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді толығымен орындау үшін конкурстық не аукциондық құжаттамада белгіленген мерзімге әлеуетті өнім беруші ұсынады;
      2)  бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді толығымен орындау үшін жеткілікті мерзімге оның біліктілік талаптарына сәйкестігін айқындау кезеңінде растауға құқылы.
      9. Осы баптың 2 және 3-тармақтарында белгіленген біліктілік талаптары осы Заңның 4-бабының 1-тармағында, 3031-баптарында32-бабының 4) тармақшасында және 36-бабында көзделген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру жағдайларына қолданылмайды.
      10. Осы Заңның 41 және 42-баптарында көзделген конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың ерекше және арнайы тәртіптерді қолдану арқылы мемлекеттік сатып алудың жүзеге асырылуын қоспағанда, осы баптың 2 және 3-тармақтарында көзделмеген біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
      Ескерту. 8-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.07.05 № 60-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.02.20 № 138-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.02.17 № 564-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      9-бап. Әлеуетті өнім берушіні біліктілік талаптарына
              сәйкес келмейді деп танудың негіздері

      1. Әлеуетті өнім беруші мынадай негіздердің бірі бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп танылуға тиіс:
      1) әлеуетті өнім берушінің және (немесе) ол тартатын, жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерінің (бірлескен орындаушының) біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін құжат (құжаттар) ұсынбауы;
      2) әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына өзінің сәйкестігін, сондай-ақ ол тартатын жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерінің (бірлескен орындаушысының) сәйкестігін растау үшін табыс етілген құжаттарында қамтылған ақпараттың негізінде біліктілік талаптарына сәйкес келмеу фактісінің анықталуы;
      3) біліктілік талаптары бойынша дұрыс емес ақпарат беру фактісінің анықталуы.
      2. Әлеуетті өнім берушіні және (немесе) ол тартатын жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерін (бірлескен орындаушысын) осы баптың 1-тармағында көзделмеген негіздер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп тануға жол берілмейді.
      Ескерту. 9-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      10-бап. Әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптары
              бойынша анық емес ақпарат беруінің салдары

      1. Біліктілік талаптары бойынша анық емес ақпарат берген әлеуетті өнім берушілер осы Заңда белгіленген тәртіппен мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізіледі.
      2. Әлеуетті өнім беруші ұсынатын біліктілік талаптары бойынша ақпараттың анықтығын тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы, уәкілетті орган не мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың кез келген сатысында анықтауы мүмкін.
      3. Әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптары бойынша анық емес ақпарат беру фактісін анықтаған тұлғалар:
      1) осындай факті анықталған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей, хабарламаға осы фактілерді растайтын құжаттардың көшірмесін қоса беріп, тапсырыс берушіні және уәкілетті органды жазбаша түрде хабардар етуге;
      2) осындай факті анықталған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, біліктілік талаптары бойынша анық емес ақпарат ұсынған әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы сотқа қуыным беруге міндетті.
      Осы тармақтың 2) тармақшасының талабы Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті мен облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларына, олар мемлекеттік сатып алудың тапсырыс берушілері (ұйымдастырушылары) ретінде болатын жағдайларды қоспағанда, қолданылмайды.
      Ескерту. 10-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.07.21 № 465-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 12.11.2015 № 393-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      11-бап. Мемлекеттік сатып алу саласында қалыптастырылатын
               тізілімдер

      1. Уәкілетті орган мемлекеттік сатып алу саласында мынадай:
      1) тапсырыс берушілердің;
      2) мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың;
      3) мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың бірыңғай республикалық тізілімдерін (бұдан әрі – тізілімдер) қалыптастыруды және жүргізуді жүзеге асырады.
      2. Тапсырыс берушілердің тізілімі өздерінің жұмыс істеуін, сондай-ақ мемлекеттік функцияларды не жарғылық қызметті орындауын қамтамасыз ету үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды осы Заңға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жүзеге асыруға міндетті заңды тұлғалардың тізбесін білдіреді.
      3. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың тізілімі тапсырыс берушілер тиісті қаржы жылында жасасқан, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың нысанасы, сандық және құндық көрсеткіштері туралы, тараптардың шарттық міндеттемелерді орындау нәтижелері туралы мәліметтер бар мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың тізбесін білдіреді.
      Мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтер бар мемлекеттік сатып алу туралы шарттар мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың жеке тізіліміне енгізіледі, оны жүргізудің тәртібін уәкілетті орган мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша айқындайды. Мұндай мәліметтерге қол жеткізу Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      Осы Заңның 4-бабы 1-тармағының 3) және 23) тармақшаларында көзделген мемлекеттік сатып алудың нәтижелері бойынша жасалған шарттар туралы мәліметтер мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың тізіліміне енгізуге жатпайды.
      4. Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі:
      1) біліктілік талаптары бойынша дәйексіз ақпарат табыс еткен әлеуетті өнім берушілердің;
      2) осы Заңның 6-бабы талаптарының бұзылуына жол берген әлеуетті өнім берушілердің;
      3) жеңімпаздар деп айқындалған, мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасудан жалтарған әлеуетті өнім берушілердің;
      4) мемлекеттік сатып алу туралы өздерімен жасасқан шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған не тиісті түрде орындамаған өнім берушілердің тізбесін білдіреді.
      Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі заңды күшіне енген соттар шешімдерінің негізінде қалыптастырылады.
      Осы тармақта көзделген негіздер бойынша мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім берушілер немесе өнім берушілер соттың оларды мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар деп тану туралы шешімі заңды күшіне енген күннен бастап жиырма төрт ай бойы мемлекеттік сатып алуға қатысуға жіберілмейді. Осы Заңның 38-бабы 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы шарт мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім берушімен жасалуы мүмкін.
      Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар тізілімінде қамтылған мәліметтер осы тармақтың үшінші бөлігінде белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап, бір жұмыс күнінен кешіктірілмей аталған тізілімнен шығарып тасталады.
      Әлеуетті өнім берушіні немесе өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізу туралы шешімге олардың сот тәртібімен шағымдануына болады.
      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2)3) және 4) тармақшаларында көзделген жағдайларда тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушінің немесе өнім берушінің Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзу фактісі туралы өзіне белгілі болған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, мұндай әлеуетті өнім берушіні немесе өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы қуыныммен сотқа жүгінуге міндетті.
      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзу фактісі туралы өзіне белгілі болған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, мұндай әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы қуыныммен сотқа жүгінуге міндетті.
      5. Мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді қоспағанда, тізілімдерде қамтылған мәліметтер мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылады және олар төлем алынбастан танысу үшін мүдделі тұлғаларға қолжетімді болуға тиіс.
      Ескерту. 11-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.07.05 № 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      12-бап. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілдері

      1. Осы Заңның 4-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік сатып алу мынадай тәсілдердің бірімен жүзеге асырылады:
      1) конкурс тәсілімен. Конкурс екі кезеңдік рәсімдер пайдаланыла отырып өткізілуі мүмкін;
      2) баға ұсыныстарын сұрату;
      3) бір көзден алу;
      4) аукциондарда;
      5) тауар биржалары арқылы.
      2. Тапсырыс беруші уәкілетті органмен келіспей-ақ мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілін осы Заңға сәйкес таңдайды.
      3. Өзінің филиалының (өкілдігінің) қызметін қамтамасыз етуге қажетті тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жылдық көлемін негізге ала отырып, тапсырыс берушінің атынан осындай мемлекеттік сатып алуды тапсырыс берушінің филиалы (өкілдігі) тікелей жүзеге асырған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың тәсілін тапсырыс беруші айқындауға құқылы.
      4. Осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында көзделген тәсілмен жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алу электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында айқындалған тәртіппен электрондық мемлекеттік сатып алу арқылы жүргізілуі мүмкін.
      5. Осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген тәсілмен жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алу электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында айқындалған тәртіппен электрондық мемлекеттік сатып алу арқылы жүргізіледі.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      6-тармақ 2012.07.01 дейін қолданылады (Осы Заңның 47-1-б. қараңыз).
      6. Осы баптың 1-тармағының 1) және 4) тармақшаларында көзделген тәсілдермен жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алу электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында айқындалған тәртіппен электрондық мемлекеттік сатып алу арқылы жүргізілуі мүмкін.
      7. Осы баптың 1-тармағының 1) және 4) тармақшаларында көзделген тәсілдермен жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алу электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында айқындалған тәртіппен электрондық мемлекеттік сатып алу арқылы жүргізіледі.
      Көрсетілген талап осы Заңның 41 және 42-баптарына сәйкес конкурс тәсілімен жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды.
      Ескерту. 12-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.01.13 № 543-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

2-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ЖҮЙЕСІН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

      13-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік
               сатып алу саласындағы құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі:
      1) мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді;
      2) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекітеді;
      3) осы Заңда айқындалған отандық әлеуетті өнім берушілер санаттарын мемлекеттік қолдау шараларын айқындайды;
      4) отандық тауар өндірушілер өндіретін және олардан сатып алынатын тауарлардың жекелеген түрлерінің тізбесін бекітеді;
      5) сатып алу және тауар интервенцияларын, сондай-ақ азық-түлiк тауарларын сақтау, өңдеу, тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыратын мамандандырылған ұйымдардың (агенттердiң) тiзбесiн бекiтедi;
      6) түзету мекемелері мемлекеттік кәсіпорындарының тізбесін, осы Заңның 4-бабы 1-тармағының 42) тармақшасына сәйкес олардан тапсырыс берушілер сатып алатын, сол кәсіпорындар өндіретін тауарлардың, орындайтын жұмыстардың, көрсететін қызметтердің тізбесі мен көлемдерін бекітеді;
      7) қорғаныс қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың айрықша тәртібін айқындайды;
      8) Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңнамасында көзделген тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекітеді;
      9) арнайы қорғау дәрежесі талап етілетін баспа өнімдерін берушілерді айқындайды, сондай-ақ осы Заңның 4-бабы 1-тармағының 16) тармақшасына сәйкес олардан сатып алынатын осындай өнімнің тізбесін бекітеді;
      10) өзіне Конституциямен, осы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен жүктелген өзге де функцияларды орындайды.
      Ескерту. 13-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

      14-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      Уәкілетті орган мемлекеттік сатып алу саласында мынадай функцияларды жүзеге асырады:
      1) осы Заңда көзделген нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді және қабылдайды;
      2) мемлекеттік сатып алу саласында тізілімдер қалыптастыруды және жүргізуді жүзеге асырады;
      3) Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы заңнамасында көзделген, тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің мемлекеттік сатып алу веб-порталымен интеграцияланған дерекқорына енгізілген отандық тауар өндірушілерден сатып алу туралы ақпаратты ескере отырып, есептілікті жинау, қорыту және талдау тәртібін айқындайды;
      4) мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдалану тәртібін айқындайды;
      5) мемлекеттік сатып алу веб-порталы жұмысында техникалық іркілістер туындаған жағдайда мемлекеттік сатып алу веб-порталының жұмыс істеу тәртібін айқындайды;
      6) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуын бақылауды, оның ішінде камералдық бақылауды жүзеге асырады, қажет болған жағдайда, мемлекеттік сатып алуға қатысушылар беретін есептік деректердің, материалдар мен ақпараттың анықтығын тексереді;
      6-1) мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасқанға дейін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, тапсырыс берушілердің және конкурстық комиссиялардың Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып қабылданған шешімдерінің күшін жою туралы орындалуы міндетті шешім қабылдайды;
      7) іркіліссіз қызметті қамтамасыз ету үшін тапсырыс берушілер сатып алатын күнделікті немесе апта сайын қажетті тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекітеді;
      8) осы Заңның нормаларын қолдану үшін қажетті қор биржаларының тізбесін бекітеді, сондай-ақ осы Заңның 8-бабының 6-тармағында көзделген құжаттардың нысаны мен мазмұнына қойылатын талаптарды белгілейді;
      9) мемлекеттік кәсіпорындар, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар оларды кейіннен өңдеу мақсатында сатып алатын тауарлардың тізбесін бекітеді;
      10) стратегиялық маңызы бар өндірістер үшін шикізат ресурсы болып табылатын, Қазақстан Республикасының аумағында өндірілмейтін және шетелден сатып алынатын тауарлардың тізбесін бекітеді;
      11) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын, тауарларды мемлекеттік сатып алудың үлгілік шартын, жұмыстарды мемлекеттік сатып алудың үлгілік шартын және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың үлгілік шартын бекітеді;
      12) конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың айрықша тәртібін айқындайды;
      13) конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың арнайы тәртібіне қойылатын үлгілік талаптарды белгілейді;
      14) мемлекеттік сатып алу саласындағы тізілімдерді қалыптастыру және жүргізу тәртібін айқындайды;
      15) электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу қағидаларын айқындайды;
      16) мемлекеттік сатып алу саласында мамандарды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру тәртібін айқындайды;
      17) электрондық мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай операторды айқындайды;
      18) аукцион тәсілімен жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекітеді;
      19) конкурстың не аукционның қорытындылары шығарылғанға дейінгі және мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енгенге дейінгі кезеңге тапсырыс берушілер бір көзден сатып алатын күнделікті немесе апта сайын қажетті тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекітеді;
      20) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен өткізуді бірыңғай ұйымдастырушы жүзеге асыратын бюджеттік бағдарламалардың және (немесе) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекітеді;
      21) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
      Уәкілетті орган:
      1) мемлекеттік сатып алу жүйесінің субъектілерінен қажетті ақпарат пен материалдарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған тәртіппен сұратуға және алуға;
      2) мемлекеттік органдардың және өзге де ұйымдардың мамандарын сараптамалар және консультациялар жүргізуге тартуға құқылы.
      Ескерту. 14-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгеріс енгізілді - ҚР 12.11.2015 № 393-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      14-1-бап. Электрондық мемлекеттік сатып алу саласындағы
                 бірыңғай оператордың өкілеттігі

      Электрондық мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор:
      1) мемлекеттік сатып алу саласында мемлекеттік ақпараттық жүйелерді әзірлеуді, енгізуді, ақпараттық-техникалық сүйемелдеу және пайдалануды жүзеге асырады;
      2) мемлекеттік сатып алу саласында тізілімді техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз етеді;
      3) мемлекеттік сатып алу веб-порталының құрылуын, жұмыс істеуін  және оны техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз етеді;
      4) осы Заңға сәйкес өтеусіз негізде міндетті түрде жариялануға жататын мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтерді мемлекеттік сатып алу веб-порталына орналастырады;
      5) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес өтеусіз негізде ақпараттық жүйелерді қолдана отырып, мемлекеттік сатып алу жүйесінің субъектілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға электрондық қызмет көрсетеді;
      6) электрондық мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік сатып алу жүйесінің субъектілеріне өтеусіз негізде консультациялық және практикалық көмек көрсетеді;
      7) мемлекеттік ақпараттық жүйелер арқылы мемлекеттік сатып алу жобаларын басқаруды және оны техникалық сүйемелдеу функцияларын жүзеге асырады;
      8) мемлекеттік сатып алу саласындағы есептілікті техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз етеді;
      9) мемлекеттік ақпараттық жүйелер мен мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар интеграциясы және қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша ақпараттандыру саласында ұлттық оператормен өзара іс-қимыл жасайды;
      10) анықтамалықты енгізе отырып, тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге бағалардың дерекқорын енгізуді және сүйемелдеуді жүзеге асырады.
      Ескерту. 14-1-баппен толықтырылды - ҚР 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.01.09 № 535-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      15-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу
               туралы заңнамасының сақталуын бақылау

      1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуын бақылауды уәкілетті орган жүзеге асырады. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуын бақылауды «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген өкілеттіктер шегінде жүзеге асырады.
      2. Мыналар:
      1) тапсырыс беруші, ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы, конкурстық комиссия (аукциондық комиссия), сараптама комиссиясы, сарапшы;
      2) өткізілетін мемлекеттік сатып алулар нысанасы шегінде әлеуетті өнім беруші, өнім беруші, сондай-ақ жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлер не қызметтер көрсету бойынша бірлескен орындаушылар ретінде тартылатын тұлғалар;
      3) мемлекеттік сатып алуға тауар биржалары арқылы қатысатын тұлғалар;
      4) мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор бақылау объектілері болып табылады.
      3. Уәкілетті орган мынадай жағдайлардың бірі басталған кезде:
      1) әлеуметті өнім берушінің, конкурсқа не аукционға қатысушының, өнім берушінің не оның уәкілетті өкілдерінің тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының не конкурстық комиссияның, аукциондық комиссияның, сараптама комиссиясының, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасап жазбаша өтінішпен жүгінген кезде тексеруді жүзеге асырады. Мұндай шағымды қарау осы Заңның 45-бабында көзделген шарттар сақталған кезде жүзеге асырылады;
      2) құқық қорғау органдарының қаулылары келіп түскен кезде:
      3) тәуекелдерді басқару арқылы алынған ақпаратты талдау нәтижелері бойынша тексеруді жүзеге асырады.
      4. Уәкілетті орган бақылау іс-шараларын, оның ішінде камералдық бақылау жүргізу нәтижесінде бақылау объектісінің Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзғанын анықтаған кезде мынадай шараларды қолданады:
      1) бақылау объектісіне орындалуы міндетті нұсқама, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама жібереді;
      2) міндеттемелері толық көлемде және тиісінше орындалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы бұзыла отырып жасалған, күшіне енген мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды жарамсыз деп тану туралы талап қоюмен сотқа жүгінеді;
      3) бақылау объектілерінің бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған кодтары мен шоттары, сондай-ақ бақылау объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен тоқтата тұрады.
      5. Бақылау іс-шараларын жүргізу нәтижесінде бақылау объектісінің қылмыстық құқық бұзушылық құрамының белгілері бар әрекетті (әрекетсіздікті) жасау фактісі анықталған кезде уәкілетті орган мен мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары осындай факт анықталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде көрсетілген әрекеттің (әрекетсіздіктің) жасалғаны туралы ақпаратты және осындай фактіні растайтын құжаттарды құқық қорғау органдарына беруге міндетті.
      6. Уәкілетті орган мен мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), сондай-ақ шешімдеріне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.
      Ескерту. 15-бап жаңа редакцияда - ҚР 12.11.2015 № 393-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

3-тарау. КОНКУРС ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ

      16-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды
               жүзеге асыру

      1. Алынып тасталды - ҚР 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
      2. Алынып тасталды - ҚР 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
      3. Біртекті болып табылмайтын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мұндай тауарларды конкурстық құжаттамада лоттарға міндетті түрде бөле отырып, аталған тәсілмен бірыңғай мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруға және өткізуге құқылы.
      Біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған кезде, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлуге міндетті.
      Біртекті тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірнеше түрлерін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған кезде, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді олардың біртекті түрлері және (немесе) беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлуге міндетті.
      Осы тармақта көзделген жағдайларда, конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау, конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру, сондай-ақ конкурс жеңімпазын айқындау конкурстық құжаттамада көзделген әрбір лот бойынша жүзеге асырылады.
      4. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау қорытындылары бойынша біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сай келеді деп айқындалған және конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылар деп таныған әлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысады.
      Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу мынадай жағдайлардың бірі туындаған кезде өтпеді деп есептеледі:
      1) конкурсқа қатысуға ұсынылған өтінімдердің болмауы;
      2) конкурсқа қатысуға екеуден аз өтінімнің ұсынылуы;
      3) конкурсқа қатысуға бір де бір әлеуетті өнім берушіге рұқсат берілмеуі;
      4) конкурсқа қатысуға бір әлеуетті өнім берушіге рұқсат берілуі;
      5) конкурсқа қатысушылар ұсынған конкурстық баға ұсыныстарының болмауы;
      6) конкурсқа қатысушылардың екеуден аз конкурстық баға ұсынысын ұсынуы;
      7) осы Заңның 26-1-бабының 4-тармағында көзделген жағдайларда конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстары қабылданбағаннан кейін конкурсқа қатысушылардың екеуден аз конкурстық баға ұсынысының бағалануға және салыстыруға жатқызылуы;
      8) конкурс жеңімпазының мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтаруы.
      Ескерту. 16-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      17-бап. Конкурстық құжаттама

      1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманы Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасының талаптарын ескере отырып, электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында айқындалған конкурстық құжаттаманың электрондық нысаны негізінде қазақ және орыс тілдерінде әзірлейді.
      2. Конкурстық құжаттамада осы Заңның 8-бабында белгіленген жалпы және арнайы біліктілік талаптарынан басқа мынадай мәліметтер:
      1) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен орналасқан жері;
      2) ұлттық стандарт немесе Қазақстан Республикасы өндірушілерінің коммерциялық емес ұйымдары бекіткен үкіметтік емес стандарт болған кезде оны көрсете отырып, ал қажет болған кезде нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің сипаты мен талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары, техникалық ерекшеліктер қамтылуға тиіс.
      Жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде конкурстық құжаттамада сатып алынатын жұмыстардың сипаты мен талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының орнына белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама қамтылуға тиіс;
      3) өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын тауардың саны, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемі;
      4) тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету орны;
      5) тауарды берудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің талап етілетін мерзімдері, ұсынылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сапасына кепілдік беру;
      6) төлем жасау шарттары және елеулі шарттары көрсетіле отырып, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы;
      7) бағадан басқа критерийлер, солардың негізінде конкурс жеңімпазы, оның ішінде әрбір осындай критерийлердің салыстырмалы мәні және шартты бағаны есептеудің әдістемесі айқындалады;
      8) конкурстық баға ұсынысының мазмұнына қойылатын талаптар, оның ішінде сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің бағаларынан басқа, қосылған құн салығының сомасы шегеріле отырып, оларды тасымалдау мен сақтандыру шығыстарын, кедендік баждарды, салықтар мен алымдарды, сондай-ақ тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шарттарында көзделген өзге де шығыстарды төлеуді көрсету;
      9) конкурсқа қатысушының конкурстық баға ұсынысы көрінетін валюта немесе валюталар және оларды салыстыру мен бағалау мақсатында шартты бағаны бірыңғай валютаға сәйкес келтіру үшін қолданылатын бағам; 
      10) конкурсқа қатысуға өтінімдер, мемлекеттік сатып алу туралы шарт Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасына сәйкес жасалатын және табыс етілетін тілге қойылатын талаптар;
      11) конкурсқа қатысуға өтінімді енгізудің талаптары, өтінімді қамтамасыз етудің мазмұны мен түрлері;
      12) әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өз өтінімін оны берудің соңғы мерзімі өткенге дейін өзгерту немесе кері қайтарып алу құқығына тиісті сілтеме жасау;
      13) конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынудың тәртібі, тәсілі мен соңғы мерзімі және конкурсқа қатысуға өтінімдердің талап етілетін қолданыс мерзімі;
      14) әлеуетті өнім берушілер олардың көмегімен конкурстық құжаттаманың мазмұны бойынша түсіндірулер сұрата алатын тәсілдер;
      15) конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу күні және уақыты;
      16) конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу, конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау, конкурстық баға ұсыныстарын бағалау мен салыстыру рәсімдерінің сипаты;
      17) алда болатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуда тапсырыс берушінің және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атынан уәкілеттік ететін олардың өкілдері туралы мәліметтер;
      18) мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің талаптары, түрлері, көлемі және оны енгізудің тәсілі;
      19) конкурс тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға бөлінген сомалар туралы мәліметтер қамтылуға тиіс.
      Конкурстық құжаттамада әлеуетті өнім берушілерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың шарттары туралы неғұрлым толық ақпарат алуға мүмкіндік беретін басқа да қосымша мәліметтер қамтылуы мүмкін.
      3. Конкурстық құжаттамада тауар таңбаларына, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларына, патенттерге, пайдалы модельдерге, өндірістік үлгілерге, тауардың шығарылған жерінің атауына және өндірушінің атауына, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің жекелеген әлеуетті өнім берушіге тиесілілігін айқындайтын өзге де сипаттамаларға сілтемелердің болуына:
      1) негізгі (белгіленген) жабдықтарды қосымша жинақтау, жаңғырту және қосымша жарақтау үшін;
      2) тауарды лизингке беру жөнінде қызметтер көрсетушіні айқындау және лизинг нысанасын толық сипаттау қажеттігінің туындауы үшін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру жағдайларын қоспағанда, жол берілмейді.
      4. Неғұрлым сапалы тауарды, жұмысты, көрсетілетін қызметті ұсынатын конкурсқа қатысушыны айқындау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы немесе мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсынысына әсер ететін мынадай критерийлерді:
      1) әлеуетті өнім берушіде:
      өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесінің;
      Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес ұсынылатын тауарларға ерікті сертификаттау жүргізілгенін растайтын құжаттың;
      ұлттық стандарттар талаптарына сәйкес сапа менеджментінің сертификатталған жүйесінің (сертификатталған жүйелерінің);
      ұлттық стандарттар талаптарына сәйкес қоршаған ортаны басқару менеджментінің сертификатталған жүйесінің (сертификатталған жүйелерінің) және (немесе) Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес экологиялық таза өнім стандартына сәйкестікті растаудың болуын;
      2) тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын және (немесе) сатып алынатын тауарларды пайдалануға, оларға техникалық қызмет көрсетуге және оларды жөндеуге арналған шығыстарды көздеуге міндетті.
      5. Алып тасталды - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      5-1. Алып тасталды - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      6. Конкурстық құжаттаманы тапсырыс берушінің бірінші басшысы не жауапты хатшысы немесе Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын жауапты хатшы өкілеттігін жүзеге асыратын өзге де лауазымды тұлға не оның міндетін атқаратын тұлға бекітеді.
      Мемлекеттік сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушысы әзірлеген конкурстық құжаттаманы тапсырыс берушілердің бірінші басшылары не жауапты хатшылар немесе Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын жауапты хатшының өкілеттігін жүзеге асыратын өзге де лауазымды тұлғалар не оның міндетін атқаратын тұлғалар бекітеді.
      Осы Заңның 7-бабы 5-тармағының 1) және 2) тармақшаларына сәйкес айқындалған мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы әзірлеген конкурстық құжаттаманы мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының бірінші басшысы не оның міндетін атқаратын адам бекітеді.
      7. Конкурстық құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу осы Заңның 20-бабының 2-тармағына сәйкес жүзеге асырылады.
      Ескерту. 17-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.12.29 № 233-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз), 2011.12.03 № 505-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.12.22 № 515-IV (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.01.09 № 535-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 № 31-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      18-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге
               асыру туралы хабарлама

      Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттама бекітілген күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей, бірақ әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдер ұсынуының соңғы күніне дейін кемінде күнтізбелік жиырма күн бұрын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру мәтінін мемлекеттік сатып алу веб-порталында жариялауға міндетті.
      Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды қайтадан жүзеге асыратын жағдайда мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттама бекітілген күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей, бірақ конкурсқа қатысуға өтінімдер ұсынудың соңғы күніне дейін кемінде күнтізбелік он күн бұрын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды қайтадан жүзеге асыру туралы хабарландыру мәтінін мемлекеттік сатып алу веб-порталында жариялауға міндетті.
      Ескерту. 18-бап жаңа редакцияда - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      19-бап. Конкурстық құжаттаманы ұсыну

      Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бекітілген конкурстық құжаттаманы мемлекеттік сатып алу веб-порталында жариялау арқылы мүдделі тұлғаларға конкурстық құжаттаманы ұсынады.
      Мемлекеттік сатып алу веб-порталындағы конкурстық құжаттаманың көшірмесін алған, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға тілек білдірген тұлғалар туралы мәліметтер мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде тіркеледі.
      Ескерту. 19-бап жаңа редакцияда - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      20-бап. Конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру

      1. Осы Заңның 19-бабына сәйкес өздері туралы мәліметтер мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде тіркелген тұлғалар конкурсқа қатысуға өтінімдер ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін кемінде күнтізбелік бес күн бұрын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы сауалмен өтініш жасауға құқылы. Конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы сауал конкурстық құжаттамада көрсетілген тәсілдермен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға жіберілуге тиіс.
      Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы сауалды алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оған жауап беруге және сауалдың кімнен келіп түскенін көрсетпестен, конкурстық құжаттаманы алған әлеуетті өнім берушілерді автоматты түрде хабардар ете отырып, мемлекеттік сатып алу веб-порталында конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру мәтінін жариялауға міндетті.
      2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтінімдер ұсынудың соңғы күні өткенге дейін күнтізбелік үш күннен кешіктірілмейтін мерзімде өз бастамасы бойынша немесе осы Заңның 19-бабына сәйкес өздері туралы мәліметтер мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде тіркелген тұлғалардың сауалына жауап ретінде конкурстық құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге құқылы. Конкурстық құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу осы Заңның 17-бабының 6-тармағында белгіленген тәртіппен бекітіледі.
      Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы шешім қабылданған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей, осы Заңның 19-бабына сәйкес өздері туралы мәліметтер мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде тіркелген тұлғаларға енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар мәтінін мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жіберуге міндетті.
      Конкурсқа қатысуға өтінімдер ұсынудың соңғы мерзімі кемінде күнтізбелік он бес күн мерзімге ұзартылуға тиіс.
      Ескерту. 20-бап жаңа редакцияда - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      21-бап. Конкурсқа қатысуға өтінім

      1. Конкурсқа қатысуға өтінім әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада белгіленген талаптарға және шарттарға сәйкес тауарларды беруді, жұмыстарды орындауды, қызмет көрсетуді жүзеге асыруға келісім беру нысаны болып табылады.
      2. Конкурсқа қатысуға өтінім әлеуетті өнім берушінің:
      1) осы Заңның 6-бабында көзделген шектеулерді бұзушылықтың болмағандығы туралы;
      2) өзінің және тапсырыс берушінің не мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының арасында осы Заңда тыйым салынған қарым-қатынастардың болмағандығы туралы;
      3) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен осы Заңның 37-бабының 10-тармағында көзделген фактілер анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзуға келісімі туралы растауды қамтуға тиіс.
      Конкурсқа қатысуға өтінімде қамтылуға тиісті мәліметтер, сондай-ақ құжаттар электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу  қағидаларында айқындалады.
      3. Конкурсқа қатысуға өтінімнің қолданылу мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген талап етілетін мерзімге сәйкес келуге тиіс.
      Ескерту. 21-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      22-бап. Конкурсқа қатысуға өтінім ұсыну

      1. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға оны ұсынудың конкурстық құжаттамада көрсетілген соңғы мерзімі өткенге дейін мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы электрондық құжат нысанында ұсынады.
      Әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінімі:
      1) әлеуетті өнім беруші осы конкурсқа қатысуға бұрын өтінім берген;
      2) конкурсқа қатысуға өтінім мемлекеттік сатып алу веб-порталына осы конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткеннен кейін келіп түскен;
      3) осы Заңның 6-бабы 1-тармағының 3)3-1)3-2) және  4)тармақшаларында көзделген жағдайларда, мемлекеттік сатып алу веб-порталының автоматты түрде қабылдамауына жатады.
      2. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға әлеуетті өнім берушілер берген өтінімдер мемлекеттік сатып алу веб-порталында электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында көзделген конкурсқа қатысуға өтінімдерді электрондық тіркеу журналында автоматты түрде тіркеледі.
      3. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімдер ұсыну мерзімінің аяқталуынан кешіктірмей:
      1) конкурсқа қатысуға енгізілген өтінімді өзгертуге және (немесе) толықтыруға;
      2) конкурсқа қатысуға өзі енгізген өтінімді қамтамасыз етуді қайтарып алу құқығын жоғалтпастан, өзінің конкурсқа қатысуға өтінімін кері қайтарып алуға құқылы.
      Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімдер ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін конкурсқа қатысуға өтінімге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге, сол сияқты оны кері қайтарып алуға жол берілмейді.
      4. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтінімдердің конкурстық құжаттамада белгіленген қолданыс мерзімі өткенге дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей, әлеуетті өнім берушілерден олардың қолданыс мерзімін нақты уақыт кезеңіне ұзартуды сұратуға құқылы. Әлеуетті өнім беруші:
      1) өзінің конкурсқа қатысуға өтінімінің қолданыс мерзімі ішінде конкурс тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алуға қатысу;
      2) конкурсқа қатысуға өзі енгізген өтінімді қамтамасыз етуді мұндай өтінімнің қолданыс мерзімі өткеннен кейін қайтарып алу құқығын жоғалтпастан, мұндай сауалды қабылдамауға құқылы.
      5. Әлеуетті өнім беруші конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға өзінің қатысуына байланысты барлық шығыстарды көтереді. Тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы, конкурстық комиссия, сараптама комиссиясы, сарапшы, электрондық мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындыларына қарамастан, мұндай шығыстарды өтеу жөніндегі міндеттемелерді мойнына алмайды.
      Ескерту. 22-бап жаңа редакцияда - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      23-бап. Конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету

      Ескерту. 23-бап алып тасталды - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      23-1-бап. Конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып
                 алуға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету

      1. Әлеуетті өнім беруші конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді:
      1) өзін конкурсқа қатысушы деп таныған жағдайда, өзінің конкурстық баға ұсынысын белгіленген мерзімде беретінінің, ал кейіннен оны кері қайтарып алмайтынының;
      2) өзін конкурстың жеңімпазы деп анықтаған жағдайда, мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасатындығының;
      3) конкурстық құжаттамада белгіленген мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасатындығының, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) оны енгізу мерзімдері туралы талаптарды уақтылы және тиісті түрде орындайтындығының кепілі ретінде енгізеді.
      2. Конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында айқындалған тәртіппен тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу үшін бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде енгізіледі.
      3. Әлеуетті өнім беруші конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің біреуін:
      1) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдікті ақшалай жарнаны;
      2) банктік кепілдікті таңдауға құқылы.
      Конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімнің қолданылу мерзімі өткенге дейін әлеуетті өнім берушінің енгізілген кепілдікті ақшалай жарнасына тұтастай не оның бір бөлігіне талап ету құқығының үшінші тұлғаларда туындауына әкеп соқтыратын іс-қимылдар жасауына жол берілмейді.
      Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, осы баптың 5 және 6-тармақтарында аталған іс-әрекеттерді қоспағанда, әлеуетті өнім беруші енгізген кепілдікті ақшалай жарнаны пайдалануына жол берілмейді.
      4. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мынадай жағдайлардың бірі туындаған кезде:
      1) конкурсқа қатысушы деп танылған, осы Заңның 26-1-бабы 2-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес конкурстық баға ұсынысын ұсынбаған әлеуетті өнім берушіні қоспағанда, конкурсқа қатысушы деп танылған әлеуетті өнім беруші өзінің конкурстық баға ұсынысын белгіленген мерзімде ұсынбаған не кері қайтарып алған;
      2) конкурс жеңімпазы деп анықталған әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған;
      3) конкурс жеңімпазы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, конкурстық құжаттамада белгіленген, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімі туралы талаптарды орындамаған не тиісті түрде, оның ішінде уақтылы орындамаған жағдайларда, конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді әлеуетті өнім берушіге қайтармайды.
      5. Осы баптың 4-тармағында көзделген жағдайлардың бірі туындаған кезде, конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету сомасы тиісті бюджет, мемлекеттік кәсіпорын, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлға немесе олармен үлестес заңды тұлғалар табысының есебіне жатқызылады.
      6. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мынадай жағдайлардың бірі туындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде әлеуетті өнім берушіге ол енгізген конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді қайтарады:
      1) осы әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімдер табыс етудің соңғы мерзімі өткенге дейін өзінің конкурсқа қатысуға өтінімін кері қайтарып алған жағдайда;
      2) конкурсқа қатысуға рұқсат ету туралы хаттамаға қол қойылған жағдайда. Аталған жағдай конкурсқа қатысушылар деп танылған әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды;
      3) конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған жағдайда. Аталған жағдай конкурс жеңімпазы деп айқындалған конкурсқа қатысушыға қолданылмайды;
      4) мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енген және конкурс жеңімпазы конкурстық құжаттамада көзделген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізген жағдайда.
      Ескерту. Заң 23-1-баппен толықтырылды - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.07.05 № 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      24-бап. Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған
               конверттерді ашу

      Ескерту. 24-бап алып тасталды - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      24-1-бап. Конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып
                 алуға қатысуға өтiнiмдерді ашу

      1. Конкурстық комиссияның хатшысына конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімдерді ашуға рұқсатты конкурстық құжаттамада мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы көрсеткен өтінімдерді түпкілікті табыс етудің күні мен уақыты келген кезде мемлекеттік сатып алу веб-порталы автоматты түрде береді.
      2. Конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысу өтінімдерін ашу хаттамасын ашылған күні конкурстық комиссияның хатшысы мемлекеттік сатып алу веб-порталында жариялайды. Бұл ретте мемлекеттік сатып алу веб-порталы конкурстық комиссия мүшелеріне, осы Заңның 22-бабының 2-тармағында көзделген тіркеу журналына өздері туралы мәліметтер енгізілген әлеуетті өнім берушілерге конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімдерді ашу хаттамасын жариялау туралы хабарламаны автоматты түрде жібереді.
      Ескерту. Заң 24-1-баппен толықтырылды - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      25-бап. Жұмыстар бойынша конкурсқа қатысуға өтінімдерді
               қарау, конкурсқа қатысуға рұқсат беру

      1. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сай келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындау және оларды конкурсқа қатысушылар деп тану мақсатында жүзеге асырады.
      2. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау кезінде біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сай келмейтін әлеуетті өнім берушілерді анықтайды.
      3. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушілер ұсынатын жұмыстардың конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікке сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытынды дайындау үшін сараптама комиссиясын құруға не сарапшыны айқындауға құқылы.
      Осы Заңның 7-бабы 5-тармағының 1) және 2) тармақшаларына сәйкес айқындалған мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу кезінде тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушілер ұсынатын жұмыстардың конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікке сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытынды дайындау үшін сараптама комиссиясын құрады не сарапшыны айқындайды.
      Бұл ретте:
      1) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің нәтижелеріне мүдделі;
      2) тапсырыс берушімен, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушымен, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушымен не олардың ведомстволық бағынысты, еншілес және тәуелді ұйымдарымен не әлеуетті өнім берушілермен еңбек қатынастарында байланысты;
      3) тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының не олардың ведомстволық бағынысты, еншілес және тәуелді ұйымдарының бірінші басшыларының жақын туысы болып табылатын адам сарапшы бола алмайды.
      Осы тармақтың үшінші бөлігінде белгіленген талаптарға сай келетін сарапшылар болмаған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы не тапсырыс беруші сарапшы ретінде жұмыс істеу үшін тиісті бейіндегі мемлекеттік қызметшілерді не сатып алынатын жұмыстарға мамандығы сәйкес келетін өзге мамандарды тартады. Мемлекеттік қызметшілер сарапшылар ретінде өтеусіз негізде тартылады, ал өзге мамандар тараптардың уағдаластығы бойынша ақылы да, өтеусіз де негізде тартылады.
      Конкурстық комиссия шешім қабылдаған кезде сарапшылардың дауыс беруге құқығы жоқ.
      Ақылы негізде сарапшылар ретінде тартылатын адамдарды таңдау осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.
      4. Әлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сай келмеуі нысанасына конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы ресімделеді, оған конкурстық комиссияның төрағасы және отырысқа қатысқан барлық мүшелері, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы конкурсқа қатысуға әлеуетті өнім берушілерге алдын ала рұқсат беру туралы шешім қабылданған күні қол қояды.
      Конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасында әлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сай келмеуі туралы себептер көрсетілген ақпарат қамтылуға тиіс.
      Әлеуетті өнім берушілер біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сай келген жағдайда, конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы ресімделмейді.
      5. Конкурстық комиссия біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сай келмейтін әлеуетті өнім берушілерді анықтаған жағдайда, мұндай әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы жарияланған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығын береді.
      6. Осы баптың 5-тармағына сәйкес біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға өтінімдерді қайтадан қарау кезінде конкурстық комиссия:
      1) конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды, бағалауды және салыстыруды жеңілдету үшін әлеуетті өнім берушілерден олардың өтінімдеріне байланысты материалдар мен түсіндірулерді жазбаша нысанда және (немесе) электрондық құжат нысанында сұратуға;
      2) конкурсқа қатысуға өтінімдерде қамтылған мәліметтерді нақтылау мақсатында тиісті жеке немесе заңды тұлғалардан, мемлекеттік органдардан қажетті ақпаратты жазбаша нысанда және (немесе) электрондық құжат нысанында сұратуға құқылы.
      Конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірудің осы баптың 5-тармағында көзделген мерзімі өткеннен кейін конкурсқа қатысуға өтінімді жеткіліксіз құжаттармен толықтырудан, конкурсқа қатысуға өтінімде ұсынылған құжаттарды ауыстырудан, тиісті түрде ресімделмеген құжаттарды сәйкес кептіруден көрінетін конкурсқа қатысуға өтінімді конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіруге байланысты конкурстық комиссияның сауал жіберуіне және өзге де әрекеттеріне жол берілмейді.
      Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімді, егер онда ұсынылған өтінім мәнін қозғамай түзетуге болатын грамматикалық немесе арифметикалық қателер болса, конкурстық құжаттаманың талаптарына сай келеді деп қарайды.
      7. Әлеуетті өнім берушіге осы баптың 5-тармағына сәйкес конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіргеннен кейін, егер:
      1) ол және (немесе) оның қосалқы мердігері осы Заңда және электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында айқындалған негіздер бойынша біліктілік талаптарына сай келмейді деп айқындалса;
      2) ол осы Заңның 6-бабының талаптарын бұзса;
      3) оның конкурсқа қатысуға өтінімі осы Заңда және электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында айқындалған негіздер бойынша конкурстық құжаттаманың талаптары мен шарттарына сәйкес келмейді деп айқындалса, конкурсқа қатысуға рұқсат берілмейді (конкурсқа қатысушы деп танылмайды).
      8. Егер әлеуетті өнім берушіге осы баптың 7-тармағының 2) тармақшасында көзделген негіздер бойынша конкурсқа қатысуға рұқсат берілмесе, онда:
      1) конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада мұндай әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінімін қабылдамаудың негіздемелері көрсетіледі;
      2) осы Заңның 6-бабының талаптарын бұзған әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізілуге жатады.
      9. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қайтадан қарау нәтижелері бойынша:
      1) біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сай келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындайды және конкурсқа қатысушылар деп таниды;
      2) конкурсқа қатысушыларға осы Заңның 17-бабының 4-тармағында көзделген критерийлердің салыстырмалы мәндерін қолданады;
      3) конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманы ресімдейді.
      Егер конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу лоттардан тұратын болса, онда конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада әрбір лот бойынша конкурсқа қатысушылар көрсетіледі. Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы жалпы хаттаманы онда әрбір лот бойынша конкурсқа қатысушыларды көрсету шартымен ресімдеуге жол беріледі.
      10. Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға конкурстық комиссияның төрағасы және отырысқа қатысқан барлық мүшелері, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы конкурсқа қатысуға әлеуетті өнім берушілерге рұқсат беру (конкурсқа қатысушылар деп тану) туралы шешім қабылданған күні қол қояды.
      Конкурстық комиссияның хатшысы конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманы өтінімдері осы Заңның 22-бабының 2-тармағына сәйкес электрондық тіркеу журналында автоматты түрде тіркелген барлық әлеуетті өнім берушілерді электрондық пошта арқылы автоматты түрде хабардар ете отырып, оған қол қойылған күні мемлекеттік сатып алу веб-порталында жариялайды.
      11. Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы шешіміне осы Заңның 45-бабында белгіленген тәртіппен шағым жасауға болады.
      Ескерту. 25-бап жаңа редакцияда - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      25-1-бап. Тауарлар мен көрсетілетін қызметтер бойынша
                 конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау,
                 конкурсқа қатысуға рұқсат беру

      1. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды біліктілік талаптарына, конкурстық құжаттаманың талаптарына сай келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындау, оның ішінде үздік техникалық ерекшелікті (үздік техникалық ерекшеліктерді) айқындау бөлігінде және оларды конкурсқа қатысушылар деп тану мақсатында жүзеге асырады.
      Үздік техникалық ерекшелік ұсынылатын тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын бағалау негізінде айқындалады.
      2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлар мен қызметтердің конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікке сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытынды дайындау және үздік техникалық ерекшелікті (үздік техникалық ерекшеліктерді) айқындау үшін сараптама комиссиясын құруға не сарапшыны айқындауға құқылы.
      Осы Заңның 7-бабы 5-тармағының 1) және 2) тармақшаларына сәйкес айқындалған мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу кезінде тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлар мен қызметтердің конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікке сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытынды дайындау және үздік техникалық ерекшелікті (үздік техникалық ерекшеліктерді) айқындау үшін сараптама комиссиясын құрады не сарапшыны айқындайды.
      Бұл ретте:
      1) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің нәтижелеріне мүдделі;
      2) тапсырыс берушімен, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушымен, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушымен не олардың ведомстволық бағынысты, еншілес және тәуелді ұйымдарымен не әлеуетті өнім берушілермен еңбек қатынастарында байланысты;
      3) тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының не олардың ведомстволық бағынысты, еншілес және тәуелді ұйымдарының бірінші басшыларының жақын туысы болып табылатын адам сарапшы бола алмайды.
      Осы тармақтың үшінші бөлігінде белгіленген талаптарға сай келетін сарапшылар болмаған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы не тапсырыс беруші сарапшы ретінде жұмыс істеу үшін тиісті бейіндегі мемлекеттік қызметшілерді не сатып алынатын тауарлар мен қызметтерге мамандығы сәйкес келетін өзге мамандарды тартады. Мемлекеттік қызметшілер сарапшылар ретінде өтеусіз негізде тартылады, ал өзге мамандар тараптардың уағдаластығы бойынша ақылы да, өтеусіз де негізде тартылады.
      Конкурстық комиссия шешім қабылдаған кезде сарапшылардың дауыс беруге құқығы жоқ.
      Ақылы негізде сарапшылар ретінде тартылатын адамдарды таңдау осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.
      3. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау кезінде біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сай келмейтін әлеуетті өнім берушілерді анықтайды.
      4. Әлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сай келмеуі нысанасына конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы ресімделеді, оған конкурстық комиссияның төрағасы және отырысқа қатысқан барлық мүшелері, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы конкурсқа қатысуға әлеуетті өнім берушілерге алдын ала рұқсат беру туралы шешім қабылданған күні қол қояды.
      Конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасында әлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сай келмеуі туралы себептер көрсетілген ақпарат қамтылуға тиіс.
      Әлеуетті өнім берушілер біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сай келген жағдайда, конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы ресімделмейді.
      Бұл ретте, үздік техникалық ерекшелікті (үздік техникалық ерекшеліктерді) айқындай отырып, конкурсқа қатысуға рұқсат беру хаттамасы ресімделеді.
      5. Конкурстық комиссия біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сай келмейтін әлеуетті өнім берушілерді анықтаған жағдайда, мұндай әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы жарияланған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығын береді.
      6. Осы баптың 5-тармағына сәйкес біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға өтінімдерді қайтадан қарау кезінде конкурстық комиссия:
      1) конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды, бағалауды және салыстыруды жеңілдету үшін әлеуетті өнім берушілерден олардың өтінімдеріне байланысты материалдар мен түсіндірулерді жазбаша нысанда және (немесе) электрондық құжат нысанында сұратуға;
      2) конкурсқа қатысуға өтінімдерде қамтылған мәліметтерді нақтылау мақсатында тиісті жеке немесе заңды тұлғалардан, мемлекеттік органдардан қажетті ақпаратты жазбаша нысанда және (немесе) электрондық құжат нысанында сұратуға құқылы.
      Конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірудің осы баптың 5-тармағында көзделген мерзімі өткеннен кейін конкурсқа қатысуға өтінімді жеткіліксіз құжаттармен толықтырудан, конкурсқа қатысуға өтінімде ұсынылған құжаттарды ауыстырудан, тиісінше ресімделмеген құжаттарды сәйкес келтіруден көрінетін конкурсқа қатысуға өтінімді конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіруге байланысты конкурстық комиссияның сауал жіберуіне және өзге де әрекеттеріне жол берілмейді.
      Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімді, егер онда ұсынылған өтінім мәнін қозғамай түзетуге болатын грамматикалық немесе арифметикалық қателер болса, конкурстық құжаттаманың талаптарына сай келеді деп қарайды.
      7. Әлеуетті өнім берушіге осы баптың 5-тармағына сәйкес конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіргеннен кейін, егер:
      1) ол және (немесе) оның бірлескен орындаушысы осы Заңда және электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында айқындалған негіздер бойынша біліктілік талаптарына сай келмейді деп айқындалса;
      2) ол осы Заңның 6-бабының талаптарын бұзса;
      3) оның конкурсқа қатысуға өтінімі осы Заңда және электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында айқындалған негіздер бойынша конкурстық құжаттаманың талаптары мен шарттарына сәйкес келмейді деп айқындалса, конкурсқа қатысуға рұқсат берілмейді (конкурсқа қатысушы деп танылмайды).
      8. Егер әлеуетті өнім берушіге осы баптың 7-тармағының 2) тармақшасында көзделген негіздер бойынша конкурсқа қатысуға рұқсат берілмесе, онда:
      1) конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада мұндай әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінімін қабылдамаудың негіздемелері көрсетіледі;
      2) осы Заңның 6-бабының талаптарын бұзған әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізілуге жатады.
      9. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қайтадан қарау нәтижелері бойынша:
      1) біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сай келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындайды және оларды конкурсқа қатысушылар деп таниды;
      2) конкурсқа қатысуға өтінімдерде қамтылған үздік техникалық ерекшелікті (үздік техникалық ерекшеліктерді), оның ішінде сараптама комиссиясының (сарапшының) қорытындысын ескере отырып, айқындайды;
      3) конкурсқа қатысушыларға осы Заңның 17-бабының 4-тармағында көзделген критерийлердің салыстырмалы мәндерін қолданады;
      4) конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманы ресімдейді.
      Егер конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу лоттардан тұратын болса, онда конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада әрбір лот бойынша конкурсқа қатысушылар көрсетіледі. Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы жалпы хаттаманы онда әрбір лот бойынша конкурсқа қатысушыларды көрсету шартымен ресімдеуге жол беріледі.
      10. Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға конкурстық комиссияның төрағасы және отырысқа қатысқан барлық мүшелері, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы конкурсқа қатысуға әлеуетті өнім берушілерге рұқсат беру (конкурсқа қатысушылар деп тану) туралы шешім қабылданған күні қол қояды.
      Конкурстық комиссияның хатшысы конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманы өтінімдері осы Заңның 22-бабының 2-тармағына сәйкес электрондық тіркеу журналында автоматты түрде тіркелген барлық әлеуетті өнім берушілерді электрондық пошта арқылы автоматты түрде хабардар ете отырып, оған қол қойылған күні мемлекеттік сатып алу веб-порталында жариялайды.
      11. Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы шешіміне осы Заңның 45-бабында белгіленген тәртіппен шағым жасауға болады.
      12. Үздік техникалық ерекшелікті (үздік техникалық ерекшеліктерді) оның (олардың) болмауына байланысты айқындау мүмкін болмаған жағдайда, тапсырыс беруші мәлімдеген функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының сипатына сәйкес келетін техникалық ерекшеліктер қарауға жатады.
      Ескерту. 3-тарау 25-1-баппен толықтырылды - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      26-бап. Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау мен
               салыстыру (конкурс)

      Ескерту. 26-бап алып тасталды - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      26-1-бап. Конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып
                 алуды жүзеге асыру кезінде конкурстық баға
                 ұсыныстарын бағалау және салыстыру

      1. Конкурстық комиссия конкурстық баға ұсыныстарын бағалауды және салыстыруды конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада көрсетілген күні және уақытта жүргізеді.
      2. Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде конкурсқа қатысуға рұқсат берілген (конкурсқа қатысушы деп танылған) әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттама жарияланған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей мемлекеттік сатып алу веб-порталына конкурстық баға ұсынысын беруге тиіс.
      Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде конкурсқа қатысуға рұқсат берілген (конкурсқа қатысушы деп танылған) әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттама жарияланған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей мемлекеттік сатып алу веб-порталына осы Заңның 25-1-бабының 4-тармағына сәйкес алдын ала рұқсат беру хаттамасында көзделген техникалық ерекшеліктердің біріне конкурстық баға ұсынысын электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында көзделген тәртіппен береді.
      Осы Заңның 25-1-бабына сәйкес конкурсқа қатысуға рұқсат берілген (конкурсқа қатысушы деп танылған), техникалық ерекшелігі үздік деп айқындалмаған әлеуетті өнім беруші конкурстық баға ұсынысын бермеуге құқылы.
      3. Конкурсқа қатысушылар берген конкурстық баға ұсыныстары туралы мәліметтер конкурстық баға ұсыныстарын тіркеудің электрондық журналына автоматты түрде енгізіледі.
      4. Конкурсқа қатысушының конкурстық баға ұсынысы мынадай жағдайларда мемлекеттік сатып алу веб-порталының одан автоматты түрде бас тартуына жатады:
      1) конкурстық баға ұсынысының бағасы демпингтік болып табылған жағдайда. Демпингтік бағаны есептеу тәртібі электрондық мемлекеттік сатып алу қағидаларында анықталады;
      2) конкурстық баға ұсынысы осы тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу үшін бөлінген сомадан асып түскен жағдайда;
      3) конкурсқа қатысушы бұрын осы конкурс бойынша баға ұсынысын берген жағдайда;
      4) конкурстық баға ұсынысы осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзімнен кеш келіп түскен жағдайда.
      5. Конкурсқа қатысуға рұқсат ету туралы хаттамада белгіленген күні мен уақытта мемлекеттік сатып алу веб-порталы бас тартылмаған конкурстық баға ұсыныстарын оларға конкурсқа қатысуға рұқсат ету туралы хаттамада көрсетілген критерийлердің тиісті салыстырмалы мәнін қолдану арқылы автоматты түрде бағалауды жүргізеді және конкурсқа әрбір қатысушының шартты бағасын есептейді.
      Мемлекеттік сатып алу веб-порталы конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларын автоматты түрде салыстырады және ең төменгі шартты баға негiзiнде конкурс жеңiмпазын айқындайды.
      Конкурстық баға ұсыныстарының шартты бағалары тең болған
кезде конкурс нысанасы болып табылатын сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында, оның ішінде тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің ұқсас түрлері бойынша мол жұмыс тәжірибесі бар әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады. Шартты бағалары тең бірнеше әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі тең болған кезде конкурстық баға ұсынысы басқа әлеуетті өнім берушілердің конкурстық баға ұсыныстарынан бұрынырақ келіп түскен әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.
      Ескерту. Заң 26-1-баппен толықтырылды - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      27-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың
               қорытындылары туралы хаттама

      1. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы хаттама конкурстық комиссияның барлық мүшелерін және өздері туралы мәліметтер конкурстық баға ұсыныстарын тіркеу журналына енгізілген барлық әлеуетті өнім берушілерді электрондық пошта арқылы бір мезгілде хабардар ете отырып, мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде қалыптастырылады және жарияланады.
      2. Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу веб-порталында конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама жарияланған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ол бойынша конкурс жеңімпазы деп айқындалған техникалық ерекшелікті көрсете отырып, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасына қол қояды және оны конкурс жеңімпазына жібереді.
      Ескерту. 27-бап жаңа редакцияда - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      28-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды
               өтпеді деп танудың салдары

      1. Егер конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу өтпеді деп танылса, тапсырыс беруші:
      1) конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды қайтадан өткізу туралы;
      2) конкурстық құжаттаманы өзгерту және конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды қатысуға өткізу туралы;
      3) бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы шешімдердің бірін қабылдауға құқылы.
      2. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу конкурсқа қатысуға тек қана бір әлеуетті өнім берушінің жіберілуіне байланысты өтпеді деп танылған жағдайда, тапсырыс беруші онымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу жөнінде шешім қабылдауға құқылы. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттың бағасы конкурсқа қатысуға бір әлеуетті өнім берушінің жіберілуіне байланысты өтпеді деп танылған конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу үшін бөлінген сомадан аспауға тиіс.
      3. Осы Заңның 26-1-бабының 4-тармағында көзделген жағдайларда конкурсқа қатысушының конкурстық баға ұсынысы қабылданбағаннан кейін қабылданбаудан тысқары бір ғана конкурстық баға ұсынысының қалуына байланысты конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу өтпеді деп танылған жағдайда, тапсырыс беруші мұндай конкурсқа қатысушымен бір кезден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу жөнінде шешім қабылдауға құқылы. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт мұндай конкурсқа қатысушының өтінімінде көзделген талаптарға сүйеніп жасалады және онымен жасалған шарттың бағасы оның конкурстық баға ұсынысынан аспауға тиіс.
      Ескерту. 28-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      29-бап. Екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс
               тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізудің
               ерекшеліктері

      1. Екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу:
      1) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің егжей-тегжейлі өзіндік ерекшелігін толық тұжырымдау әрі олардың техникалық және өзге де сипаттамаларын айқындау қиын және (немесе) әлеуетті өнім берушілердің ұсыныстарын сұрату не туындаған мәселелер бойынша олармен келіссөз жүргізу қажет болған;
      2) зерттеулер, эксперименттер, іздестірулер жүргізу немесе әзірлемелер жасау қажет болған жағдайларда өткізілуі мүмкін.
      2. Екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу мынадай дәйекті кезеңдердің жиынтығын білдіреді:
      1) бірінші кезеңде мынадай іс-шаралар жүзеге асырылады:
      тапсырыс берушінің мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны айқындауы;
      мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының сараптама комиссиясын құруы не сарапшыны айқындауы;
      сараптама комиссиясының не сарапшының тапсырыс берушінің қажеттілігі негізінде сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге техникалық тапсырманы қалыптастыруы;
      тапсырыс берушінің интернет-ресурсын айқындау;
      екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарландыруды мемлекеттік сатып алу веб-порталында және тапсырыс берушінің интернет-ресурсында жариялау;
      мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың бірінші кезеңіне қатысуға мүдделі тұлғаларға техникалық тапсырма табыс етуі;
      әлеуетті өнім берушілердің техникалық тапсырмаға сәйкес әзірленген техникалық ұсыныстарды табыс етуі;
      сараптама комиссиясының не сарапшының әлеуетті өнім берушілердің техникалық ұсыныстарын қарауы және олармен сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық, сапалық және (немесе) өзге де сипаттамаларына, оларды жеткізудің (орындаудың, көрсетудің) шарттық талаптарына қатысты мәселелерді талқылауы;
      сараптама комиссиясының не сарапшының сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық өзіндік ерекшеліктерін әзірлеуі;
      мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының конкурстық құжаттаманы әзірлеуі және оны тапсырыс берушінің бірінші басшысының не жауапты хатшының немесе Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын жауапты хатшының өкілеттігін жүзеге асыратын өзге де лауазымды тұлғаның не оның міндетін атқаратын тұлғаның бекітуі;
      мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының бірінші кезеңде техникалық ұсыныстарды табыс еткен әлеуетті өнім берушілерге екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың екінші кезеңіне қатысуға шақыру жіберуі;
      2) екінші кезеңде конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу үшін көзделген іс-шаралар жүзеге асырылады.
      3. Егер әлеуетті өнім беруші екі кезеңдік рәсімдер пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың бірінші кезеңіне қатысса, ол конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді енгізбейді.
      4. Екі кезеңдік рәсімдер пайдаланылатын конкурсты өткізу тәртібі мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалады.
      Ескерту. 29-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.02.18 № 408-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-тарау. БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ

      30-бап. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік
               сатып алуды жүзеге асырудың негіздері

      1. Егер осындай біртекті тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құндық мәндегі жылдық көлемі тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселенген мөлшерінен аспаса, біртекті тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге баға ұсыныстарын сұрату тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу жүргізіледі, бұл ретте баға шешуші шарт болып табылады.
      2. Баға ұсыныстарын сұрату тәсiлiмен бiртектi тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердiң бiрнеше түрлерiн мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру кезiнде мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi олардың бiртектi түрлері бойынша және (немесе) оларды беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлуге мiндеттi.
      Баға ұсыныстарын сұрату тәсiлiмен бiртектi тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру кезiнде мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi оларды беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлуге мiндеттi.
      Осы тармақта көзделген жағдайларда баға ұсыныстарын сұрату тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың жеңiмпазын айқындау әрбiр лот бойынша жүзеге асырылады.
      3. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілін қолдану мақсатында біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық көлемін қаржылық жыл ішінде олардың бірінің мөлшері осы баптың 1-тармағында көзделгеннен кем болатын бөлікке бөлшектеуге жол берілмейді.
      Ескерту. 30-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      31-бап. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік
               сатып алуды ұйымдастыру және өткізу

      1. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын табыс ету мерзiмi аяқталғанға дейiн бес жұмыс күнiнен кешiктiрмей мемлекеттік сатып алу веб-порталында мынадай:
      1) мемлекеттiк сатып алу үшiн бөлiнген сомаларды көрсете отырып, өткізiлетiн мемлекеттiк сатып алудың нысанасы болып табылатын тауарлардың саны, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердiң көлемi туралы ақпаратты;
      2) ұлттық стандарт немесе Қазақстан Республикасы өндірушілерінің коммерциялық емес ұйымдары бекіткен үкіметтік емес стандарт болған кезде оны көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің қысқаша сипатын;
      3) тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтердi көрсету орнын;
      4) тауарды берудiң, жұмыстарды орындаудың, қызметтердi көрсетудiң талап етiлетiн мерзiмдерiн;
      5) әлеуетті өнім берушілердiң баға ұсыныстарын табыс етуді бастау және аяқтау мерзiмi туралы ақпаратты;
      6) елеулi талаптарын, оның ішінде техникалық шарттарын көрсете отырып, мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасын қазақ және орыс тілдерінде орналастыруға міндетті.
      Осы тармақта көзделген, орналастырылатын ақпаратта мемлекеттік сатып алуды мынадай:
      1) негізгі (орнатылған) жабдықтарды толық жасақтау, жаңғырту және толық жарақтандыру үшін;
      2) тауарды лизингке беру жөніндегі қызмет көрсетулерді берушіні айқындау үшін және лизингтің нысанасын егжей-тегжейлі сипаттау қажеттігі туындағанда жүзеге асыру жағдайларын қоспағанда, тауар таңбаларына, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларына, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, тауардың шығарылған жерінің атауына және өндірушінің атауына, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің жекелеген әлеуетті өнім берушіге тиесiлiгiн айқындайтын өзге де сипаттамаларға арналған сілтемелердің болуына жол берілмейді.
      2. Әлеуетті өнім беруші электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында көзделген мәліметтерді қамтитын бiр ғана баға ұсынысын табыс етуге құқылы, оған өзгерiстер және (немесе) толықтырулар енгiзуге жол берiлмейдi.
      Әлеуетті өнім берушінiң баға ұсынысын беруі оның мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасында көзделген елеулi талаптарды сақтай отырып, тауарды берудi, жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға келiсiм бiлдiргенінің нысаны болып табылады.
      3. Баға ұсыныстарын табыс ету мерзімі аяқталғаннан кейін мемлекеттік сатып алу веб-порталы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындыларын автоматты түрде ашуды және шығаруды жүргізеді.
      Ең төмен баға ұсынысын берген әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.
      Егер ең төмен баға ұсынысын бірнеше әлеуетті өнім берушілер берген жағдайда, өзінің баға ұсынысы басқа әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарынан бұрын түскен әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады. Мемлекеттік сатып алу веб-порталы баға ұсыныстарын салыстыруды автоматты түрде жүргізеді.
      4. Осы Заңның 39-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мен әлеуетті өнім берушінің арасында мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы не мемлекеттік сатып алу веб-порталын қолданбай, өзге тәсілдермен оның баға ұсынысына қатысты келіссөздер жүргізілуіне жол берілмейді.
      5. Егер баға ұсыныстарын табыс ету мерзімі ішінде әлеуетті өнім берушілердің екіден аз баға ұсынысы табыс етілген болса, мемлекеттік сатып алу веб-порталы мұндай мемлекеттік сатып алуды өтпеді деп таниды және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен қайтадан мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырады.
      6. Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы:
      1) егер ол осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бөлінген сомадан асып түскен;
      2) егер әлеуетті өнім беруші бұрын осы лотқа баға ұсынысын берген;
      3) осы Заңның 6-бабы 1-тармағының 3), 3-1) 3-2) және 4) тармақшаларында көзделген жағдайларда, мемлекеттік сатып алу веб-порталының одан автоматты түрде бас тартуына жатады.
      Өзге негіздер бойынша баға ұсыныстарынан бас тартуға жол берілмейді.
      7. Егер баға ұсыныстары осы баптың 6-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік сатып алудың веб-порталында автоматты түрде қабылданбағаннан кейін әлеуетті өнім берушілердің екіден аз баға ұсынысы қалған болса, онда мұндай мемлекеттік сатып алу өтпеді деп танылады және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды қайтадан жүзеге асырады.
      8. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары оларды шығарғаннан кейін мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде жарияланады.
      9. Тапсырыс беруші баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы бекітілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасына қол қояды және оны ең төмен баға ұсынысын берген әлеуетті өнім берушіге жібереді. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасына ең төмен баға ұсынысын берген әлеуетті өнім беруші не осы баптың 3-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес жеңімпаз деп айқындалған әлеуетті өнім беруші қол қоюға және ол мемлекеттік сатып алу туралы қол қойылған шарт жобасын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы берген күннен бастап жеті жұмыс күнінің ішінде тапсырыс берушіге табыс етілуге тиіс.
      Осы Заңның 39-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасының елеулі талаптарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге жол берілмейді.
      Жеңімпаз деп айқындалған және мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған әлеуетті өнім беруші осы Заңда белгіленген тәртіппен мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушыларының тізіліміне енгізіледі.
      10. Егер жеңімпаз деп айқындалған әлеуетті өнім беруші қол қойылған мемлекеттік сатып алу туралы шартты тапсырыс берушіге белгіленген мерзімде бермесе, тапсырыс беруші:
      1) мемлекеттік сатып алу туралы шартты – осындай баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім берушімен, ал мұндай әлеуетті өнім беруші болмаған кезде баға ұсынысы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған әлеуетті өнім беруші ұсынған бағадан кейін ең төмен болып табылатын әлеуетті өнім берушімен жасасуға;
      2) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен қайтадан мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға құқылы.
      Ескерту. 31-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

5-тарау. БІР КӨЗДЕН АЛУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ

      32-бап. Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды
               жүзеге асыру негіздері

      Бiр көзден алу тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу, егер:
      1) қандай да бiр өнім берушіден тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi сатып алған мемлекеттік кәсіпорында, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғада және олармен үлестес заңды тұлғада қолда бар тауарлармен, жабдықтармен, технологиямен, жұмыстармен немесе көрсетілетін қызметтермен бiрiздендiру, стандарттау немесе үйлесiмдiлiгiн қамтамасыз ету мақсатында нақ сол өнім берушіден басқа да сатып алуды жүргiзу қажеттiгi туындаса;
      2) конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу өтпеді деп танылса, жүргізілуі мүмкін. Осы ереже конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жарамсыз деп танылған жағдайларға қолданылмайды;
      3) егер осындай мемлекеттік сатып алу тапсырыс берушінің мемлекеттік сатып алуды өткізу мерзімі, бірақ екі айдан аспайтын мерзімі ішіндегі қажеттілігін қамтамасыз етуге қажетті осындай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу көлемінен аспайтын көлемде, уәкілетті орган бекіткен тізбе бойынша жылдың бірінші айы ішінде жүзеге асырылған жағдайда, конкурс не аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары шығарылғанға дейінгі және мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енгенге дейінгі кезеңге күнделікті және (немесе) апта сайынғы қажеттілікті мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға қажеттілік болса;
      4) мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы қабылдаған, осы Заңның 31-бабының 5 және (немесе) 7-тармақтарында көзделген шаралар мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға әкеп соқпаса;
      5) аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу өтпеді деп танылса, жүргізілуі мүмкін. Осы ереже аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жарамсыз деп танылған жағдайларға қолданылмайды.
      Ескерту. 32-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      33-бап. Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды
               жүзеге асыру

      1. Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге мемлекеттік сатып алуға қатысуға жазбаша шақыру жібереді, онда мынадай мәліметтер:
      1) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы және орналасқан жері;
      2) ұлттық стандарт немесе Қазақстан Республикасы өндірушілерінің коммерциялық емес ұйымдары бекіткен үкіметтік емес стандарт болған кезде оны көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің сипаты мен талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары, техникалық ерекшеліктері қамтылуға тиіс.
      Жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде шақыруда сатып алынатын жұмыстардың сипаты мен талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының орнына белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама қамтылуға тиіс;
      3) мемлекеттік сатып алуды өткізудің нысанасы болып табылатын тауардың саны, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемі;
      4) тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің орны;
      5) тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің талап етілетін мерзімдері, ұсынылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сапасына кепілдеме беру;
      6) төлем шарттары және елеулі талаптары көрсетілген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы;
      7) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережелерінде көзделген жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу талаптары, нысаны, көлемі және тәсілі;
      8) бір көзден алу тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға бөлінген сома туралы мәлімет;
      9) бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу осы Заңның 32-бабының 4) тармақшасы негізінде жүзеге асырылатын жағдайды қоспағанда, осы Заңның 8-бабында көзделген жалпы және арнайы бiлiктiлiк талаптарының тiзбесi, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің қойылған бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келетiнiн растау үшiн табыс етуге тиiс құжаттарының тiзбесi;
      10) бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу осы Заңның 32-бабының 4) тармақшасы негізінде жүзеге асырылатын жағдайды қоспағанда, әлеуетті өнім берушінiң қойылған бiлiктiлiк талаптарына өзінің сәйкес келетiнiн растайтын құжаттарды, сондай-ақ осы баптың 2-тармағында көзделген ақпаратты табыс ету орны мен мерзiмi қамтылуға тиiс.
      2. Бір көзден алу тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын тауарды беруді, жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға тілек білдірген әлеуетті өнім беруші белгіленген мерзімде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мынадай ақпаратты:
      1) әлеуетті өнім берушінің жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігері (бірлескен орындаушысы) ретінде тартуды көздейтін тұлғаларын көрсете отырып, әлеуетті өнім беруші ұсынған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасын;
      2) бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу осы Заңның 32-бабының 4) тармақшасы негізінде жүзеге асырылатын жағдайды қоспағанда, әлеуетті өнім берушінiң және ол жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердiң қосалқы мердiгерi (бiрлескен орындаушысы) ретiнде тартуды көздейтiн тұлғалардың бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн растайтын құжаттарын;
      3) ұсынылып отырған тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге берілетін бағалардың жазбаша негіздемесін ұсынуға тиіс.
      3. Осы Заңның 32-бабының 2) тармақшасында көзделген жағдайда бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы шақырған, өтпеді деп танылған конкурсқа қатысушы аталған конкурсқа қатысушының біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды нақ сол мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға қайтадан табыс етпеуге құқылы.
      4. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы, бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу осы Заңның 32-бабының 4) тармақшасы негізінде жүзеге асырылатын жағдайды қоспағанда, әлеуетті өнім беруші табыс еткен құжаттарды олардың бiлiктiлiк талаптарына, сондай-ақ мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында не электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында белгiленген талаптарға сәйкестiгi тұрғысынан қарайды.
      Ескерту. 33-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      34-бап. Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу
               қорытындылары туралы хаттама

      1. Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған кезде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы тиісті хаттама жасауға міндетті, онда мынадай ақпарат:
      1) бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды қолдану негіздемесі;
      2) бір көзден алу тәсілімен сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің қысқаша сипаттамасы;
      3) бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу осы Заңның 32-бабының 4) тармақшасы негізінде жүзеге асырылатын жағдайды қоспағанда, әлеуетті өнім берушінiң бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгi туралы;
      4) мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалатын өнім берушінің атауы мен орналасқан жері және осындай шарттың бағасы қамтылуға тиіс.
      2. Тапсырыс беруші бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей хаттама мәтінін тапсырыс берушінің интернет-ресурсында орналастыруға міндетті. Аталған талап мәліметтері мемлекеттік құпия болып табылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      34-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

6-тарау. Аукцион тәсілімен және тауар биржалары арқылы мемлекеттік сатып алу

      Ескерту. 6-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      35-бап. Аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге
               асыру

       1. Аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу нақты уақыт режимiнде мемлекеттiк сатып алу веб-порталында жүзеге асырылады, оның өткізілуін электрондық мемлекеттiк сатып алу саласындағы бірыңғай оператор қамтамасыз етеді.
      2. Аукцион бір лотқа өткізіледі, бұл ретте уәкілетті орган бекіткен тізбе бойынша, құндық мәндегі жылдық көлемі республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселенген мөлшерінен асатын тауар, жұмыс, көрсетілетін қызмет аукционның нысанасы болып табылады.
      Тауарды (жұмысты, қызметті) беретін (орындайтын, көрсететін) бірнеше орын болған жағдайда, аукцион тәсілімен өткізілетін лотта тауарды (жұмысты, көрсетілетін қызметті) беретін (орындайтын, көрсететін) бірнеше орынды көрсетуге жол беріледі.
      3. Аукционға қатысуға өтiнiмдерді қарастыру қорытындысы бойынша айқындалған, аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетiн және аукциондық комиссия аукционға қатысушы деп таныған әлеуетті өнім берушілер аукционға қатысады.
      Ескерту. 35-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      35-1-бап. Аукциондық құжаттама

      1. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы аукциондық құжаттаманы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк құпиялар туралы заңнамасының талаптарын ескере отырып, электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған аукциондық құжаттаманың электрондық нысаны негiзiнде қазақ және орыс тілдерінде қалыптастырады.
      2. Аукциондық құжаттамада осы Заңның 8-бабында белгіленген жалпы және арнайы біліктілік талаптарынан басқа мынадай мәліметтер қамтылады:
      1) мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен орналасқан жерi;
      2) ұлттық стандарт немесе Қазақстан Республикасы өндірушілерінің коммерциялық емес ұйымдары бекіткен үкіметтік емес стандарт болған кезде оны көрсете отырып, ал қажет болған кезде нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің сипаты мен талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары, техникалық ерекшеліктер.
      Жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде аукциондық құжаттамада сатып алынатын жұмыстардың сипаты мен талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының орнына белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама қамтылуға тиіс;
      3) өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың нысанасы болып табылатын тауардың саны, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердiң көлемi;
      4) тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны;
      5) тауарды берудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудiң талап етiлетiн мерзiмдерi, ұсынылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердiң сапасына кепiлдiк беру;
      6) төлем шарттары және елеулi талаптарын көрсете отырып, мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың жобасы;
      7) Қазақстан Республикасының тiл туралы заңнамасына сәйкес аукционға қатысуға өтiнiмдер, мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасалатын және табыс етiлетiн тiлге қойылатын талаптар;
      8) аукционға қатысуға өтiнiмді қамтамасыз етудi енгiзудiң талаптары мен оның мөлшері;
      9) әлеуетті өнім берушінiң аукционға қатысуға өз өтiнiмiн берудiң соңғы мерзiмi өткенге дейiн оны өзгерту немесе керi қайтарып алу құқығын көрсету;
      10) аукционға қатысуға өтiнiмді табыс ету тәртiбi және аукционға қатысуға өтiнiмнің талап етiлетiн қолданыс мерзiмi;
      11) әлеуетті өнім берушілердің аукциондық құжаттаманың мазмұнын түсіндіру туралы сауалдарды ұсыну тәртібі;
      12) аукционға қатысуға өтiнiмдерді табыс ету мерзімі аяқталатын күн мен уақыт;
      13) аукционға қатысуға өтiнiмдерді ашу, қарау, аукционның бастапқы (ең жоғары) бағасын төмендету рәсiмдерiнiң сипаты;
      14) мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi енгізудің талаптары, түрлерi, көлемi және тәсiлi;
      15) аукцион тәсiлiмен өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың нысанасы болып табылатын тауарды, жұмысты, көрсетілетін қызметтi сатып алу үшін бөлiнген сома туралы мәлiметтер;
      16) аукцион тәсiлiмен өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың нысанасы болып табылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi сатып алу үшін бөлiнген соманы төмендету шамасы (ақшалай мәндегі аукцион адымы);
      17) аукционға қатысуға өтiнiмдерді қарау мерзімі аяқталатын күн;
      18) аукцион өткізілетін күн мен уақыт.
      Аукциондық құжаттамада әлеуетті өнім берушілерге аукцион тәсілімен өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың шарттары туралы барынша толық ақпарат алуға мүмкiндiк беретiн басқа да қосымша мәлiметтер қамтылуы мүмкiн.
      3. Мемлекеттiк сатып алуды негiзгi (орнатылған) жабдықтарды толық жасақтау, жаңғырту және толық жарақтандыру үшiн жүзеге асыруды қоспағанда, аукциондық құжаттамада тауар таңбаларына, қызмет көрсету белгiлерiне, фирмалық атауларына, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгiлерге, тауардың шығарылған жерiнiң атауына және өндiрушiнiң атауына, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтiң жекелеген әлеуетті өнім берушіге тиесiлiгiн айқындайтын өзге де сипаттамаларға арналған сілтемелердің болуына жол берiлмейдi.
      4. Аукциондық құжаттаманы тапсырыс берушінiң Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын бiрiншi басшысы не жауапты хатшысы немесе жауапты хатшының өкiлеттiгiн жүзеге асыратын өзге де лауазымды адам не оның мiндетiн атқаратын адам бекiтедi.
      Осы Заңның 7-бабы 5-тармағының 1) және 2) тармақшаларына сәйкес айқындалған мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған жағдайда, аукциондық құжаттаманы мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының бірінші басшысы не оның міндетін атқаратын адам бекітеді.
      5. Әлеуетті өнім берушілерге аукциондық құжаттаманы ұсыну, сондай-ақ аукциондық құжаттаманың ережелерін түсіндіру тәртібі осы Заңда және электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында айқындалады.
      6. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы аукционға қатысуға өтiнiмдер табыс етудің соңғы күнi аяқталғанға дейiн күнтiзбелiк бес күн мерзiмнен кешiктiрмей өз бастамасы бойынша немесе тұлғалардың аукциондық құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы сауалына жауап ретiнде аукциондық құжаттамаға өзгерiстер және (немесе) толықтырулар енгiзуге құқылы. Бұл ретте аукцион тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алу нысанасын өзгертуге жол берілмейді. Аукциондық құжаттамаға өзгерiстер және (немесе) толықтырулар енгiзу осы баптың 4-тармағында белгiленген тәртіппен бекiтiледi.
      Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы аукциондық құжаттамаға өзгерiстер және (немесе) толықтырулар енгiзу туралы шешiм қабылданған күннен бастап бiр жұмыс күнiнен кешiктiрмей:
      1) енгiзiлген өзгерiстердiң және (немесе) толықтырулардың мәтiнiн өздері туралы мәлiметтер аукциондық құжаттама алған адамдарды тiркеу журналына енгiзiлген тұлғаларға өтемсiз негiзде жiберуге;
      2) енгiзiлген өзгерiстердi және (немесе) толықтыруларды көрсете отырып, нақтыланған аукциондық құжаттаманы мемлекеттiк сатып алу веб-порталында жариялауға мiндеттi.
      Аукциондық құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда, аукционға қатысу өтiнiмдерін табыс етудің соңғы мерзiмi кемiнде күнтiзбелiк жеті күн мерзiмге ұзартылуға тиiс.
      Ескерту. 6-тарау 35-1-баппен толықтырылды - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      35-2-бап. Аукцион тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуды жүзеге
                 асыру туралы хабарлама

      1. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы аукциондық құжаттама бекiтiлген күннен бастап үш жұмыс күнiнен кешiктiрмей, бiрақ әлеуетті өнім берушілердің аукционға қатысуға өтiнiмдер табыс етуінің соңғы күніне дейiн кемiнде күнтiзбелiк жиырма күн бұрын аукцион тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру мәтінін мемлекеттiк сатып алу веб-порталында орналастыруға міндетті.
      2. Егер аукцион тәсiлiмен өткізілетін мемлекеттiк сатып алудың нысанасы болып табылатын тауарды, жұмысты, көрсетілетін қызметті сатып алу үшін бөлінген сома тиісті қаржы жылына республикалық бюджет  туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жиырма мың еселенген мөлшерінен аспаса, мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы аукцион тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру мәтінін әлеуетті өнім берушілердің аукционға қатысуға өтiнiмдер табыс етуінің соңғы күніне дейiн кемiнде күнтiзбелiк жеті күн бұрын мемлекеттiк сатып алу веб-порталында орналастыруға міндетті.
      Ескерту. 6-тарау 35-2-баппен толықтырылды - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      35-3-бап. Аукционға қатысуға өтiнiм

      1. Аукционға қатысуға өтiнiм әлеуетті өнім берушінiң аукциондық құжаттамада белгiленген талаптарға және шарттарға сәйкес тауарларды берудi, жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға келiсiм бiлдiргенінің нысаны болып табылады.
      2. Аукционға қатысуға өтiнiм әлеуетті өнім берушінiң:
      1) осы Заңның 6-бабында көзделген шектеулердi бұзушылықтың болмағандығы туралы;
      2) өзi мен тапсырыс берушінiң не мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының арасында осы Заңмен тыйым салынған қарым-қатынастардың болмағандығы туралы;
      3) осы Заңның 37-бабының 10-тармағында көрсетілген фактiлер анықталған жағдайда, мемлекеттiк сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртіппен бұзуға келiсiм беруi туралы растауын қамтуға тиiс.
      Аукционға қатысуға өтiнiмде қамтылуға тиiс мәлiметтер, сондай-ақ құжаттар электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында айқындалады.
      3. Аукционға қатысуға өтiнiмнің қолданыс мерзiмi аукциондық құжаттамада белгiленген, талап етiлетiн мерзiмге сәйкес келуге тиiс.
      Ескерту. 6-тарау 35-3-баппен толықтырылды - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      35-4-бап. Аукционға қатысуға өтiнiмді табыс ету

      1. Аукционға қатысуға тілек білдірген әлеуетті өнім берушінің мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға табыс ететін аукционға қатысуға өтiнiм мемлекеттiк сатып алу веб-порталында электрондық құжат түрінде қалыптастырылады және аукциондық құжаттамада тізбеленген қағаз құжаттардың электрондық көшірмелерін және (немесе) электрондық құжаттарды қамтитын екі бөліктен тұрады.
      2. Аукционға қатысуға өтінімнің бірінші бөлігі:
      1) тауарды мемлекеттік сатып алу кезінде, қажет болған жағдайда нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсете отырып, сатып алынатын тауардың сипаты мен ұсынылатын техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамасын (тауар таңбасын, қызмет көрсету белгісін, фирмалық атауын, тауар шығарылған жердің атауын және өндірушінің атауын көрсете отырып, сондай-ақ егер аукциондық құжаттама сатып алынатын тауардың эскиздерін, суреттерін, сызбаларын, фотосуреттері мен өзге де бейнелерін беру туралы талапты көздеген жағдайда, онда аукционға қатысуға өтiнiмде осындай ақпарат қамтылуға тиіс);
      2) жұмысты, көрсетілетін қызметті мемлекеттік сатып алу кезінде әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттамада көзделген талаптарға сәйкес жұмысты орындауға, қызметті көрсетуге келісімін;
      3) аукционға қатысуға өтiнiмді қамтамасыз етуді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының банктік шотында не мемлекеттік органдар мен мемлекеттік мекемелер болып табылатын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотта орналастырылатын кепілдікті ақшалай жарна түрінде енгізген жағдайда, кепілдікті ақшалай жарнаны растайтын төлем құжатының электрондық көшірмесін қамтуға тиіс.
      Аукционға қатысуға өтiнiмді қамтамасыз етуді банктік кепілдік түрінде енгізген кезде оның түпнұсқасы электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында көзделген тәртіппен, аукционға қатысуға өтiнiмдер табыс етудің соңғы мерзіміне дейін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға беріледі.
      3. Аукционға қатысуға өтiнiмнің екінші бөлігі әлеуетті өнім берушінің және ол тартатын қосалқы мердігерлердің (бірлесіп орындаушылардың) осы Заңның 8-бабында көзделген біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды қамтуға тиіс.
      Аукционға қатысуға өтiнiмді оларды табыс етудің аукциондық құжаттамада көрсетілген соңғы мерзімі өткеннен кейін табыс етуге жол берілмейді.
      4. Аукционға қатысуға өтiнiмдерді белгiленген мерзiм өткенге дейiн табыс еткен әлеуетті өнім берушілер мемлекеттiк сатып алу веб-порталында хронологиялық тәртіппен тіркеледі.
      5. Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға өтiнiмдерді табыс ету мерзiмi аяқталатын кезден кешiктiрмей:
      1) аукционға қатысуға енгiзiлген өтiнiмдi өзгертуге және (немесе) толықтыруға;
      2) аукционға қатысуға өтiнiмнің өзi енгiзген қамтамасыз етілуін қайтарып алу құқығын жоғалтпастан, өзiнiң аукционға қатысуға өтiнiмiн керi қайтарып алуға құқылы.
      Аукционға қатысуға өтiнiмдерді табыс етудің соңғы мерзiмi өткеннен кейiн оған өзгерiстер және (немесе) толықтырулар енгiзуге, сол сияқты аукционға қатысуға өтiнiмдi керi қайтарып алуға жол берiлмейдi.
      6. Әлеуетті өнім беруші аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуға өзінің қатысуына байланысты барлық шығыстарды көтереді. Тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы, аукциондық комиссия, сараптама комиссиясы, сарапшы, электрондық мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындыларына қарамастан, мұндай шығыстарды өтеу жөніндегі міндеттемелерді мойнына алмайды.
      Ескерту. 6-тарау 35-4-баппен толықтырылды - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      35-5-бап. Аукционға қатысуға өтiнiмді қамтамасыз ету

      1. Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға өтiнiмді қамтамасыз етуді, өзiнiң:
      1) аукционға қатысуға өтiнiмiн мұндай өтiнiмдердi табыс етудің соңғы мерзiмi өткеннен кейiн керi қайтарып алмайтынының не оны өзгертпейтiнiнiң және (немесе) толықтырмайтынының;
      2) өзін аукционның жеңiмпазы деп айқындаған жағдайда мемлекеттiк сатып алу туралы шартты жасасатындығының және аукциондық құжаттамада көзделген мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгiзетінінің кепiлi ретiнде енгiзедi.
      2. Аукционға қатысуға өтiнiмді қамтамасыз ету электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында белгіленген тәртіппен, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін аукционға бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде енгізіледі.
      3. Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысу өтiнiмін қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің біреуін:
      1) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдікті ақшалай жарнаны;
      2) банктік кепілдікті таңдауға құқылы.
      Аукционға қатысуға өтiнiмінің қолданылу мерзiмi өткенге дейiн әлеуетті өнім берушінің енгiзiлген кепiлдiкті ақшалай жарнасына тұтастай не оның бiр бөлiгiне талап ету құқығының үшiншi тұлғаларда туындауына әкеп соқтыратын iс-қимылдар жасауына жол берiлмейдi.
      Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, осы баптың 5 және 6-тармақтарында аталған іс-әрекеттерді қоспағанда, әлеуетті өнім беруші енгізген кепілдікті ақшалай жарнаны пайдалануына жол берілмейді.
      4. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мынадай жағдайлардың бiрi туындаған кезде:
      1) аукцион жеңiмпазы деп айқындалған әлеуетті өнім беруші мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарса;
      2) аукционның жеңiмпазы мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасаса отырып, аукциондық құжаттамада белгіленген, мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгiзу және (немесе) енгiзу мерзiмдерi туралы талаптарды орындамаған не тиісті түрде, оның ішінде уақтылы орындамаған;
      3) аукционды өткізу басталғаннан кейін отыз минут ішінде аукционның ешбір қатысушысы өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің бағасы туралы ұсыныс бермеген жағдайларда, аукционға қатысуға өтiнiмді қамтамасыз етуді қайтармайды. Мұндай жағдайда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы аукционға қатысуға өтiнiмді қамтамасыз етуді аукционның барлық қатысушыларына қайтармайды.
      5. Осы баптың 4-тармағында көзделген жағдайлардың бiрi туындаған кезде, аукционға қатысу өтiнiмін қамтамасыз ету сомасы тиiстi бюджет, мемлекеттiк кәсiпорын, дауыс беретiн акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлға немесе олармен үлестес заңды тұлғалар табысының есебіне жатқызылады.
      6. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мынадай жағдайлардың бiрi туындаған күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде әлеуетті өнім берушіге ол енгiзген аукционға қатысу өтiнiмін қамтамасыз етуді қайтарады:
      1) осы әлеуетті өнім беруші өзiнiң аукционға қатысуға өтiнiмiн аукционға қатысуға өтiнiмдер табыс етудің соңғы мерзiмi өткенге дейiн керi қайтарып алған жағдайда;
      2) аукционға қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға қол қойылған жағдайда. Аталған жағдай аукционға қатысушылар деп танылған әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды;
      3) аукцион тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған жағдайда. Аталған жағдай аукцион жеңiмпазы деп айқындалған аукционға қатысушыға қолданылмайды;
      4) мемлекеттiк сатып алу туралы шарт күшiне енген және аукцион жеңiмпазы аукциондық құжаттамада көзделген мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгiзген бiрi туындаған күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде әлеуетті өнім берушіге ол енгiзген аукционға қатысу өтiнiмін қамтамасыз етуді жағдайда.
      Ескерту. 6-тарау 35-5-баппен толықтырылды - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.05 № 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      35-6-бап. Аукционға қатысу өтiнiмдерінің бірінші
                 бөліктерін ашу және қарау, аукционға қатысуға
                 рұқсат беру

      1. Аукциондық комиссияның хатшысына аукционда қатысу өтiнiмдерінің бірінші бөлігін ашуға рұқсатты аукциондық құжаттамада мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы көрсеткен аукционға қатысуға өтінімдерді табыс етудің соңғы мерзімінің күні мен уақыт келген кезде мемлекеттiк сатып алу веб-порталы автоматты түрде береді.
      2. Аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысу өтiнiмдерінің бірінші бөлігі ашылатын күні мемлекеттiк сатып алу веб-порталы аукциондық комиссияның мүшелеріне, әлеуетті өнім берушілерге электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында көзделген, аукционға қатысуға өтінімдерді тіркеудің электрондық журналына енгізілгені туралы автоматты түрде хабарлама таратады.
      3. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сай келетiн әлеуетті өнім берушілердi айқындау және оларды аукционға қатысушы деп тану мақсатында аукциондық комиссия аукционға қатысу өтiнiмдерінің бірінші бөлігін қарауды жүзеге асырады.
      4. Аукциондық комиссия аукционға қатысу өтiнiмдерінің бірінші бөлігін қарайды және аукционға қатысуға өтiнiмдер табыс етудің мерзімі аяқталатын күннен және уақыттан бастап күнтiзбелiк жеті күннен кешіктірмей әлеуетті өнім берушілердің аукционға қатысуына рұқсат беру туралы шешімді қабылдайды.
      5. Егер аукционға қатысуға екеуден аз өтінім берілсе, аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу өтпеді деп танылады.
      6. Қажет болған жағдайда мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің әлеуетті өнім берушілер ұсынатын, аукциондық құжаттаманың ажырамас бөлiгi болып табылатын техникалық ерекшелiкке сәйкес келуiне қатысты сараптамалық қорытынды әзiрлеу үшiн сараптама комиссиясын құруға не сарапшыны айқындауға құқылы.
      Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыда тиiстi бейiндегi мамандар болмаған жағдайда, ол сатып алынатын тауарға, жұмысқа, көрсетілетін қызметке мамандығы сәйкес келетiн мемлекеттiк қызметшiлердi не өзге мамандарды сарапшылар ретiнде жұмысқа тартады. Мемлекеттiк қызметшiлер сарапшылар ретiнде өтемсіз негiзде тартылады, ал өзге мамандар тараптардың уағдаластығы бойынша ақылы да, өтемсiз де негiзде тартылады.
      Аукциондық комиссия шешiм қабылдаған кезде сарапшылардың дауыс беру құқығы болмайды.
      Ақылы негiзде сарапшылар ретiнде тартылатын адамдарды таңдау осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.
      7. Аукциондық комиссия аукционға қатысу өтiнiмдерінің бірінші бөлігін, егер онда ұсынылған өтінімдердің бірінші бөлігінің мәнiн қозғамайтын грамматикалық немесе арифметикалық қателер бар болса да, оны аукциондық құжаттаманың талаптарына сай келеді деп қарайды.
      8. Әлеуетті өнім беруші, егер:
      1) оның аукционға қатысу өтiнiмiнің бірінші бөлігі аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса;
      2) аукционға қатысу өтiнiмін қамтамасыз етуді енгізбесе, аукционға қатысуға жiберiлмейдi (аукционға қатысушы деп танылмайды).
      9. Аукционға қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға аукциондық комиссияның төрағасы және отырысқа қатысқан аукциондық комиссияның барлық мүшелерi, сондай-ақ аукциондық комиссияның хатшысы аукционға қатысуға әлеуетті өнім берушілерге рұқсат беру (аукционға қатысушылар деп тану) туралы шешiм қабылданған күні қол қояды.
      Аукционға қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманы аукциондық комиссияның хатшысы рұқсат беру туралы шешім қабылданған күні электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында көзделген, аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімдерді тіркеудің электрондық журналына өздері туралы мәліметтер енгізілген барлық әлеуетті өнім берушілерге электрондық почта арқылы автоматты түрде хабарлай отырып, мемлекеттік сатып алу веб-порталында жариялайды.
      10. Аукциондық комиссия екеуден аз әлеуетті өнім берушіні аукционның қатысушысы деп таныған жағдайда аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу өтпеді деп танылады.
      11. Аукциондық комиссияның аукционға қатысуға рұқсат беру туралы шешiмiне осы Заңның 45-бабында белгiленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкiн.
      Ескерту. 6-тарау 35-6-баппен толықтырылды - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      35-7-бап. Аукционды өткізу

      1. Аукцион мемлекеттік сатып алу веб-порталында, аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алудың жүзеге асырылатыны туралы хабарламада көрсетілген күні және мерзімде өткізіледі.
      Аукционды өткізу күні аукционға қатысуға өтінімдерді қарау мерзімі аяқталатын күннен бастап екі жұмыс күні өткеннен кейінгі келесі жұмыс күні болып табылады.
      2. Аукционға қатысушылар деп танылған әлеуетті өнім берушілер аукционға қатысады.
      3. Аукцион өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауарды, жұмысты, көрсетілетін қызметті сатып алу үшін бөлінген сомадан бастап баға туралы ағымдағы ұсынысты аукцион адымына төмендету жолымен жүргізіледі.
      Аукцион адымы өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауарды, жұмысты, көрсетілетін қызметтi сатып алу үшін бөлінген соманың жарты (0,5) пайызынан бес пайызына дейінгіні құрайды.
      4. Аукционды өткізу кезінде аукционға қатысушылар өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтiң бағасы туралы ұсыныстар береді, ол баға туралы ағымдағы ең төменгі ұсынысты аукцион адымы шегіндегі шамаға төмендетуді көздейді.
      5. Аукционды өткізу кезінде аукционның кез келген қатысушысы ағымдағы ең төмен ұсыныс болмаған жағдайда, аукцион адымына қарамастан, өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауарды, жұмысты, көрсетілетін қызметтi сатып алу үшін бөлінген сомадан төмендетілген, өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтiң бағасы туралы ұсыныс беруге құқылы.
      6. Егер аукционның осы қатысушысы өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің бағасы туралы ағымдағы ең төмен ұсынысты берген болса, аукционға қатысушының аукционның нысанасы болып табылатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтiң бағасы туралы осындай ұсыныстан төмен болатын, өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтiң бағасы туралы ұсыныс беруге құқығы жоқ.
      7. Аукционға қатысушылардың өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің бағасы туралы ұсыныстарын қабылдау уақыты аукционды өткізу басталғаннан бастап отыз минутты, сондай-ақ өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің бағасы туралы соңғы ұсыныс келіп түскеннен кейінгі он минутты құрайды. Егер көрсетілген уақыт ішінде өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтiң неғұрлым төмен бағасы туралы бір де бір ұсыныс келіп түспесе, аукцион аяқталады.
      8. Егер өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің аукционның басқа бір қатысушысы ұсынған бағасына тең бағасы ұсынылса, аукционның нысанасы болып табылатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің бағасы туралы басқа ұсыныстарға қарағанда бұрынырақ келіп түскен ұсыныс үздік болып танылады.
      9. Егер аукционды өткізу басталғаннан кейінгі отыз минут ішінде аукционға қатысушылардың бір де біреуі өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтiң бағасы туралы ұсыныс бермеген болса, осы баптың 4-тармағына сәйкес, аукцион өтпеді деп танылады.
      10. Аукционды өткізудің нәтижелері туралы хаттама аукционды өткізу аяқталған күні автоматты түрде қалыптастырылады және мемлекеттiк сатып алу веб-порталында орналастырылады.
      Ескерту. 6-тарау 35-7-баппен толықтырылды - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      35-8-бап. Аукционға қатысуға өтінімдердің екінші
                 бөліктерін қарау

      1. Аукциондық комиссияға аукционға қатысушылар деп танылған әлеуетті өнім берушілердің аукционға қатысуға өтінімдерінің екінші бөлігін қарауға рұқсатты мемлекеттiк сатып алу веб-порталы аукцион аяқталған және аукцион қорытындылары туралы хаттама орналастырылған күні автоматты түрде береді.
      2. Аукциондық комиссия күнтізбелік жеті күннен кешіктірілмейтін мерзімде аукционға қатысуға өтінімдердің екінші бөліктерін қарайды және аукционға қатысушылар деп танылған әлеуетті өнім берушілердің аукциондық құжаттамада белгіленген біліктілік талаптарына сай келуі немесе сай келмеуі туралы шешім қабылдайды.
      Әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттамада белгіленген біліктілік талаптарына сай келмеуі туралы шешім қабылданған жағдайда, аукционға қатысуға өтінімдердің екінші бөліктерін қарау хаттамасы ресімделеді және мемлекеттік сатып алу веб-порталында жарияланады, оған аукциондық комиссияның төрағасы және отырысқа қатысқан барлық мүшелері, сондай-ақ аукциондық комиссияның хатшысы аукционға қатысуға өтінімдердің екінші бөліктерін қарау хаттамасы ресімделген күні қол қояды.
      Аукционға қатысуға өтінімдердің екінші бөліктерін қарау хаттамасында әлеуетті өнім берушілердің аукциондық құжаттамада белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептері көрсетілген ақпарат қамтылуға тиіс.
      Аукциондық комиссия аукциондық құжаттамада белгіленген біліктілік талаптарына сай келмейтін әлеуетті өнім берушілер анықталған жағдайда, мұндай әлеуетті өнім берушілерге аукционға қатысуға өтінімдердің екінші бөліктерін қарау хаттамасы жарияланған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде аукционға қатысуға өтінімдердің екінші бөліктерін аукциондық құжаттамада белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келтіру құқығын береді.
      3. Аукционға қатысуға өтінімдердің екінші бөлігін қарау кезінде аукциондық комиссия:
      1) аукционға қатысуға өтінімдердің екінші бөлігін қарауды жеңілдету үшін аукционға қатысушылар деп танылған әлеуетті өнім берушілерден материалдар мен түсіндірмелерді жазбаша нысанда және (немесе) электрондық құжат нысанында сұратуға;
      2) аукционға қатысуға өтінімдердің екінші бөлігінде қамтылған мәліметтерді нақтылау мақсатында қажетті ақпаратты тиісті жеке немесе заңды тұлғалардан, мемлекеттiк органдардан жазбаша нысанда және (немесе) электрондық құжат нысанында сұратуға құқылы.
      Аукционға қатысуға өтінімдерді аукциондық құжаттамада белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келтірудің осы баптың 2-тармағының төртінші бөлігінде көзделген мерзімі өткеннен кейін аукционға қатысуға өтінімдерді жеткіліксіз құжаттармен толықтырудан, аукционға қатысуға өтінімде ұсынылған құжаттарды ауыстырудан, тиісінше ресімделмеген құжаттарды сәйкес келтіруден көрінетін аукционға қатысуға өтінімді аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіруге байланысты аукциондық комиссияның сауал жіберуіне және өзге де әрекеттеріне жол берілмейді.
      Аукциондық комиссия аукционға қатысуға өтінімдердің екінші бөлігін, егер онда ұсынылған өтінімдердің екінші бөлігінің мәнін қозғамайтын грамматикалық немесе арифметикалық қателер бар болса, аукциондық құжаттаманың талаптарына сай келеді деп қарайды.
      4. Әлеуетті өнім беруші осы Заңда және электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында көзделген жағдайларда біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп танылады.
      5. Аукционға қатысуға өтінімдердің екінші бөлігін қарау нәтижелері бойынша аукциондық комиссия аукционға қатысушылар деп танылған және аукциондық құжаттамада баға туралы ең төмен ұсыныс бойынша белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілер қатарынан аукцион жеңімпазын айқындайды және аукционға қатысушылар деп танылған және аукциондық құжаттамада белгіленген біліктілік талаптары болған кезде, оларға сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілер қатарынан мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға үміткерлерді айқындайды не осы баптың 6-тармағында көзделген жағдайда аукционды өтпеді деп таниды.
      5-1. Егер аукционға қатысуға өтінімдердің екінші бөліктерін қарау нәтижелері бойынша аукциондық комиссия бір ғана әлеуетті өнім берушіні аукциондық құжаттамада белгіленген біліктілік талаптарына сай келеді деп таныған болса, онда мұндай әлеуетті өнім беруші аукцион жеңімпазы деп танылады.
      6. Егер аукционға қатысушы деп танылған және баға туралы ұсыныс берген бір де бір әлеуетті өнім беруші аукциондық құжаттамада белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келмесе, аукцион тәсілімен мемлекеттiк сатып алу өтпеді деп танылады.
      7. Аукционның қорытындылары туралы хаттамаға аукциондық комиссияның төрағасы және қатысып отырған барлық мүшелері, сондай-ақ аукциондық комиссияның хатшысы аукционның қорытындылары туралы шешім қабылданған күні қол қояды.
      Аукциондық комиссияның хатшысы аукцион қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күні оны қалыптастырады және мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырады.
      8. Тапсырыс беруші аукцион қорытындылары туралы хаттама бекітілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасына қол қояды және оны аукцион жеңімпазына жібереді.
      9. Аукцион жеңімпазы не осы баптың 10 және 11-тармақтарында көзделген жағдайларда, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға үміткер мемлекеттік сатып алу туралы шартқа тапсырыс беруші қол қойған мемлекеттік сатып алу туралы шарт өзіне берілген күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде қол қоюға және оны ұсынуға тиіс.
      Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың елеулі талаптарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге жол берілмейді.
      Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған аукцион жеңімпазы осы Заңда белгіленген тәртіппен мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушылары тізіліміне енгізіледі.
      10. Егер аукцион жеңімпазы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарса, тапсырыс беруші өзінің баға туралы ұсынысы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған аукцион жеңімпазының баға туралы ұсынысынан кейін ең төмен болып табылатын мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға үміткермен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға құқылы.
      11. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға үміткер мемлекеттік сатып алу туралы қол қойылған шартты осы баптың 9-тармағында көзделген, белгіленген мерзімде табыс етпеген жағдайда, тапсырыс беруші өзінің баға туралы ұсынысы мемлекеттік сатып алу туралы қол қойылған шартты табыс етпеген, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға үміткердің баға туралы ұсынысынан кейін ең төмен болып табылатын, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға үміткермен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға құқылы.
      Аукцион жеңімпазын қоспағанда, мемлекеттік сатып алу туралы қол қойылған шартты осы баптың 9-тармағында белгіленген мерзімде табыс етпеген, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға үміткерлер, осы Заңда көзделген мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушылары тізіліміне енгізілмейді.
      12. Аукциондық комиссияның шешіміне осы Заңның 45-бабында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.
      Ескерту. 6-тарау 35-8-баппен толықтырылды - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      35-9-бап. Аукцион тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуды өтпеді
                 деп танудың негіздері мен салдарлары

      1. Аукцион:
      1) егер аукцион тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуға қатысуға екеуден аз өтінім берілген жағдайда;
      2) осы Заңның 35-6-бабының 10-тармағында, 35-7-бабының 9-тармағында және 35-8-бабының 6-тармағында көзделген жағдайларда;
      3) егер аукцион жеңімпазы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарса және тапсырыс беруші осы Заңның 35-8-бабының 10 және 11-тармақтарында көзделген құқықты пайдаланбаса;
      4) егер осы Заңның 35-8-бабының 9-тармағына сәйкес мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға үміткермен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасылмаса, өтпеді деп танылады.
      2. Егер аукцион тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу өтпеді деп танылған болса, тапсырыс беруші:
      1) аукцион тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуды қайтадан өткізу туралы;
      2) аукциондық құжаттаманы өзгерту және аукцион тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуды қайтадан өткізу туралы;
      3) осы баптың 1-тармағының 3) және 4) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы шешімдердің бірін қабылдауға құқылы.
      Ескерту. 6-тарау 35-9-баппен толықтырылды - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      36-бап. Тауарларды тауар биржалары арқылы
               мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру

      1. Тауарларды тауар биржалары арқылы мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасына сәйкес биржалық тауарлар тізбесі бойынша жүзеге асырылады.
      2. Егер, биржалық тауарлар тізбесіне енгізілген тауарларды мемлекеттік сатып алудың жылдық көлемі биржалық тауарлар тізбесінде көзделген партияның ең аз мөлшерінен аспаған жағдайда, тапсырыс беруші тауарларды мемлекеттік сатып алудың өзге тәсілін таңдауға құқылы.
      Ескерту. 36-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

7-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ШАРТ

      37-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу

      1. Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде үлгілік шартқа сәйкес жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасына қол қояды және оны жеңімпаз деп танылған әлеуетті өнім берушіге жібереді.
      Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары шығарылған жағдайда, тапсырыс беруші конкурс жеңімпазына олардың қорытындылары туралы хаттаманың бір данасын және конкурстық құжаттамаға сәйкес жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасын жібереді.
      Мемлекеттік сатып алу туралы электрондық шарт жасасуға жол беріледі.
      2. Қазақстан Республикасының резидентi емеспен мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайларда мемлекеттiк сатып алу туралы шартты, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ол ұсынған нысанда ресiмдеуге жол берiледi.
      3. Осы Заңның 31-бабының 9-тармағында және 35-8-бабының 9-тармағында көзделген мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасу мерзiмiн қоспағанда, мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасу мерзiмi мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың жобасын әлеуетті өнім берушіге жiберген күннен бастап күнтiзбелiк отыз күннен аспауға тиiс.
      4. Мемлекеттік сатып алу туралы шартта осы мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелердің орындалмағаны не тиісінше орындалмағаны үшін тұрақсыздық төлемі, сондай-ақ тапсырыс берушінің орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған міндеттеме мөлшерінде тұрақсыздық төлемін өндіріп алуды қамтамасыз ету жөніндегі міндеті көзделуге тиіс.
      4-1. Мемлекеттік сатып алу туралы шартта тапсырыс берушінің өнім берушіге жер учаскесін құрылыс жұмыстарын орындауды уақтылы бастауды, оларды қалыпты жүргізуді және мерзімінде аяқтауды, сондай-ақ электрмен, сумен жабдықтауды уақытша қосу үшін техникалық жағдайларды қамтамасыз ететін жай-күйде беру міндеті көзделуге тиіс.
      5. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында не электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында көзделген жағдайларда, өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті.
      Өнім беруші мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi өзімен жасалған мемлекеттiк сатып алу туралы шарт бойынша өз мiндеттемелерiн уақтылы, толық және тиiсті түрде орындайтынына кепiлдiк ретiнде енгiзедi.
      Қолданысы бір қаржы жылынан асатын мерзімге мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасылған жағдайда, ағымдағы қаржы жылына мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету мөлшері шартта тиісті қаржы жылында көзделген жылдық сома негізге алына отырып есептеледі.
      Өнім беруші мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудiң мынадай түрлерiнiң бiрiн:
      1) тапсырыс берушінiң банктiк шотына не мемлекеттiк органдар және мемлекеттiк мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшiн Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгiзiлетiн кепiлдiкті ақшалай жарнаны;
      2) банктiк кепiлдiкті таңдауға құқылы.
      Шарт бойынша мiндеттемелері толық орындалғанға дейiн өнім берушінің енгiзiлген кепiлдiкті ақшалай жарнасына тұтастай не оның бiр бөлiгiнде талап ету құқығының үшiншi тұлғаларда туындауына әкеп соқтыратын iс-қимылдар жасауына жол берiлмейдi.
      Тапсырыс берушінiң өнім беруші енгiзген кепiлдiкті ақшалай жарнаны осы Заңда көзделмеген мақсатқа пайдалануына жол берiлмейдi.
      Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу туралы талап баға ұсыныстарын сұрату, тауар биржалары арқылы, осы Заңның 32-бабы 4) тармақшасының негізінде бір көзден алу тәсілімен жүзеге асырылған мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша айқындалған өнім берушілерге, сондай-ақ осы Заңның 8-бабының 8-тармағында көзделген жағдайда оны берген өнім берушілерге, осы Заңның 41-бабы 3-тармағының 5) тармақшасында көзделген жағдайда кәсіпкерлік қызмет субъектілері болып табылмайтын өнім берушілерге қолданылмайды.
      6. Мемлекеттiк органдар, мемлекеттiк мекемелер және оралымды басқару құқығындағы мемлекеттiк кәсiпорындар:
      1) жобалау-сметалық құжаттамада оларды келесi (кейiнгi) қаржы жылында (жылдарда) аяқтау мерзiмi көзделген жұмыстарды;
      2) дайындаудың технологиялық мерзiмiнiң ұзақтығы оларды келесi (кейiнгi) қаржы жылында (жылдарында) беруге негіз болатын активтер мен басқа да тауарларды;
      3) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының жеке құрамын тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтердi сатып алған жағдайда бiр қаржы жылынан асатын мерзiмге мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасаса алады. Мемлекеттiк сатып алу туралы мұндай шарттың қолданылу мерзiмi үш жылдан аспауға тиiс;
      4) бiр қаржы жылынан асатын мерзiмге көрсетілетін қызметтердi;
      5) тиiстi бюджетте, даму жоспарында (бизнес-жоспарда), қаржыландыру жоспарында белгiленген, орындалу (көрсетілу, берілу) мерзiмi орындау ұзақтығына байланысты келесi (кейiнгi) қаржы жылына (жылдарына) белгіленген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi, сондай-ақ облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу және күтiп ұстау жөнiндегi жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердi сатып алған жағдайда бiр қаржы жылынан асатын мерзiмге мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасуы мүмкiн. Мемлекеттiк сатып алу туралы мұндай шарттың қолданылу мерзiмi үш жылдан аспауға тиiс.
      7. Шаруашылық жүргiзу құқығындағы мемлекеттiк кәсiпорындар, сондай-ақ дауыс беретiн акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар даму жоспарында (бизнес-жоспарда) белгiленген, басқару органы немесе аталған тұлғалардың жоғары органы бекiткен келесi (кейiнгi) қаржы жылында (жылдарында) аяқтау мерзiмiмен iс-шараларды орындау үшiн қажеттi тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы ұзақ мерзiмдi шарт жасасуы мүмкiн.
      8. Жылдық қаржы есептiлiгiнiң аудитi бойынша көрсетілетін қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт үш жылдан аспайтын мерзiмге жасалуы мүмкiн.
      9. Осы баптың 7 және 8-тармақтарында көзделген жағдайларда, бәсекелестiк негiзде өткiзiлген мемлекеттiк сатып алу қорытындылары бойынша айқындалған өнім берушілермен ғана қолданысы бiр қаржы жылынан асатын мерзiмге мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасуға жол берiледi.
      10. Мемлекеттiк сатып алу туралы шартта мынадай:
      1) осы Заңның 6-бабында көзделген шектеулердi бұзу;
      2) мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының әлеуетті өнім берушіге осы Заңда көзделмеген көмек көрсету фактiлерiнiң бiрi анықталған жағдайда, оны кез келген кезеңде бұзу туралы талап қамтылуға тиiс.
      11. Алып тасталды - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      11-1. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт Қазақстан Республикасы салық заңнамасының, Кеден одағы кеден заңнамасының және (немесе) Қазақстан Республикасы кеден заңнамасының талаптарына сәйкес қосылған құн салығын және акциздерді төлеу шарттарын қамтуы тиіс.
      11-2. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша тауарларды берудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің ең аз мерзімі күнтізбелік он бес күннен кем болмауға тиіс.
      12. Тапсырыс беруші және өнім беруші мемлекеттiк сатып алу туралы шарт бойынша қабылдаған мiндеттемелерiн толық орындаған жағдайда аталған шарт орындалды деп есептеледi.
      13. Өнім беруші мемлекеттiк сатып алу туралы шарт бойынша қабылдаған мiндеттемелерiн орындамаған не тиісті түрде орындамаған жағдайда, тапсырыс беруші қаржы жылы аяқталғаннан кейін он жұмыс күнінен кешіктірмей, тиісті бюджеттің, мемлекеттік кәсіпорынның, дауыс беретiн акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлғаның немесе олармен үлестес заңды тұлғалардың кірісіне тұрақсыздық айыппұлын өндіріп алу жөнінде шаралар қолдануға міндетті.
      Ескерту. 37-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.07.05 № 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 2012.12.26 № 61-V (2014.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      38-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан
               жалтару

      1. Егер жеңімпаз деп танылған әлеуетті өнім беруші қол қойылған мемлекеттік сатып алу туралы шартты тапсырыс берушіге осы Заңда белгіленген мерзімдерде бермесе немесе мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, осы Заңның 37-бабының 5-тармағында көзделген жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбесе, онда мұндай әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды деп танылады.
      2. Мемлекеттiк сатып алудың жеңімпазы деп айқындалған әлеуетті өнім беруші мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды деп танылған жағдайда, тапсырыс беруші:
      1) ол енгiзген конкурсқа не аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз етудi ұстап қалады және мұндай әлеуетті өнім берушінi мемлекеттiк сатып алуға теріс пиғылды қатысушы деп тану туралы талап арызбен сотқа жүгiнедi;
      2) мұндай әлеуетті өнім берушінi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасуға мәжбүрлеу туралы, сондай-ақ мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарудан келтiрiлген шығындарды өтеу туралы талап арызбен сотқа жүгiнуге құқылы.
      Ескерту. 38-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      39-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не
               жасалған шартқа өзгерістер енгізудің негіздері

      1. Мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың жобасына өнiм берушiнi таңдауға негiз болған сапаның және басқа да жағдайлардың өзгермеу талабымен өзгерiстер енгiзуге мынадай өзара байланысты талаптар сақталған жағдайда:
      1) тараптардың бірі конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей шарттың жобасына өзгерістер енгізуге бастамашылық жасаса;
      2) шарт жобасының сомасын азайту бөлігіне өзгерістер енгізуге жол берілсе;
      3) шарт сомасын азайту бөлігіне өзгерістер енгізу туралы шешім тараптардың өзара келісуі бойынша қабылданса жол беріледі.
      Осы тармақта көзделген талаптарды сақтамай мемлекеттік сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізуге жол берілмейді.
      2. Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермейтін талабы жағдайында мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:
      1) тауарларға, жұмыстарға, қызметтерге берiлетiн бағаны және тиiсiнше шарттың сомасын азайту бөлiгiнде тараптардың өзара келiсуi бойынша;
      2) егер Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына сәйкес ведомстводан тыс кешенді сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса, шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде;
      3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бірлігі үшін бағаның өзгермейтін талабы жағдайында сатып алынатын тауарлардың, көрсетілген қызметтердің көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не арттыру бөлігінде жол беріледі. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты осындай өзгертуге осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегінде жол беріледі;
      4) егер өнім беруші тауарды мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шартты орындау процесінде тауар бірлігіне берілетін бағаның өзгермейтін талабы жағдайында, онымен жасалған тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттың нысанасы болып табылатын тауарды берудің неғұрлым үздік сапалық және (немесе) техникалық сипаттамаларын немесе мерзімін және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда өзгерістер енгізуге жол беріледі;
      5) Қазақстан Республикасының салық, кеден және өзге де заңнамасының өзгеруiнен туындаған аяқталу мерзiмi келесi (кейiнгi) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау шартының сомасын азайту немесе ұлғайту бөлiгiнде;
      6) аяқталу мерзiмi келесi (кейiнгi) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау туралы шарттың сомасын азайту бөлiгiнде;
      7) жасалған шарттың сомасы өзгермейтін кезде мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген немесе жұмыстардың сметалық құны азайған және Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерiстер енгiзілген жағдайда, жұмыстарды орындау туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлiгiнде;
      8) шарттың орындалуына байланысты тапсырысшының және (немесе) өнім берушінің лауазымды адамына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілген жағдайда, жұмыстар бойынша шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;
      9) егер өнім беруші берілетін тауардың тауар өндірушісі болып табылса, тауарды беру туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде жол беріледі. Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы жасасылған шартты осылайша өзгертуге өнім берушінің хабарламасы бойынша ағымдағы қаржы жылы шегінде он жұмыс күнінен аспайтын мерзімге жол беріледі.
      3. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа осы баптың 1 және 2-тармақтарында көзделмеген өзге де негіздер бойынша өткізілетін (өткізілген) мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын өзгертетін өзгерістер және (немесе) өнім берушіні таңдауға негіз болған ұсыныстар енгізуге жол берілмейді.
      Ескерту. 39-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2014 № 233-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      40-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың күшіне енуі

      1. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт оған тапсырыс беруші мен өнім беруші қол қойғаннан кейін не конкурстық құжаттамада көзделген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді өнім беруші толық енгізгеннен кейін күшіне енеді. Егер мемлекеттік сатып алу туралы шарт тіркелуге жататын болса, онда ол Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелгеннен кейін күшіне енеді.
      2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тiркелуге жататын мемлекеттiк сатып алу туралы шартты тапсырыс беруші оны жасағаннан кейiн не өнім беруші конкурстық құжаттамада не аукциондық құжаттамада көзделген шарттың орындалуын қамтамасыз етудi толық енгiзгеннен кейiн бес жұмыс күнiнен кешiктiрмей мемлекеттiк сатып алу туралы шарттарды тiркеу жөнiндегi уәкiлеттi органға ұсынады.
      Ескерту. 40-бап жаңа редакцияда - ҚР 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

8-тарау. АРНАЙЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      41-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге
               асырудың ерекше тәртібі

      1. Алынып тасталды - ҚР 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
      2. Ерекше тәртіп қолданыла отырып мемлекеттік сатып алу, біліктілік талаптарын белгілейтін, сондай-ақ осы Заңда көзделген мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсімдері мен мерзімдерін регламенттейтін нормаларды қоспағанда, осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.
      3. Ерекше тәртіп қолданыла отырып мемлекеттік сатып алу мынадай:
      1) құпиялылық режимін сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздігі кепілдігін қамтамасыз ететін мемлекеттік сатып алуды өткізудің ерекше шарттарын белгілеу талап етілетін құқықтық тәртіп пен ұлттық қауіпсіздіктің қажеттігін қамтамасыз ету үшін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді;
      2) мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста көзделген қызмет көрсетулерді;
      3) алынып тасталды - ҚР 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
      4) алынып тасталды - ҚР 2011.02.18 № 408-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      5) кәсіпкерлік қызметтің субъектісі болып табылмайтын жеке тұлғаның жеке меншік құқығына тиесілі тұрғын үйді;
      6) алып тасталды - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      7) өздері туралы мәлiметтер мемлекеттiк құпияны құрайтын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындаған, таратылуы шектелген қызметтік ақпаратты құрайтын мәліметтерді;
      8) арнаулы әлеуметтік қызметтердің кепілдік берілген көлемімен көзделген арнаулы әлеуметтік қызметтерді және арнаулы әлеуметтік қызметтерге қажеттілікті бағалау мен айқындау жөніндегі қызметтерді сатып алған жағдайда жүзеге асырылады.
      9) алып тасталды - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      4. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тәртібін уәкілетті орган айқындайды.
      Ескерту. 41-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.12.29 № 115-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2009.05.05 № 158-IV, 2011.02.18 № 408-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.01.2014 № 161-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      41-1-бап. Қорғаныс қажеттілігін қамтамасыз ету үшін
                 мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекше
                 тәртібі

      Қару-жарақтарды, әскери техниканы, оқ-дәрілерді, арнайы құралдарды, сондай-ақ қорғаныс қажеттілігі мен әскери қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін оларды жөндеу және жаңғырту жөніндегі жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.
      Осы Заңның 4-бабы 1-тармағының 43) тармақшасында көзделген жағдайларда ерекше тәртіп қолданылмайды.
      Ескерту. 41-1-баппен толықтырылды - ҚР 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), өзгеріс енгізілді - 2009.07.11 № 182-IV Заңдарымен.

      42-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге
               асырудың арнайы тәртібі

      1. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың арнайы тәртібін (бұдан әрі - арнайы тәртіп) шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар болып табылатын тапсырыс берушілер, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан астам проценті мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар қолданады.
      2. Арнайы тәртіпті қолдана отырып мемлекеттік сатып алу, біліктілік талаптарын белгілейтін, сондай-ақ осы Заңда көзделген мемлекеттік сатып алуды өткізудің рәсімдері мен мерзімдерін регламенттейтін нормаларды қоспағанда, осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.
      3. Арнайы тәртіпті осы баптың 1-тармағында аталған тапсырыс берушілерді басқару органдары:
      1) тұрақты негізде әлеуетті өнім берушілерге біліктілігі бойынша алдын ала саралау жүргізу тәртібіне;
      2) білікті әлеуетті өнім берушілердің тізбесін жасау тәртібіне;
      3) осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес біліктілігі бойынша алдын ала саралаудан өткен әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарын сұрату және олармен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу негізінде өнім берушіні таңдау рәсімдері мен мерзімдеріне;
      4) отандық тауар өндірушілерге, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді отандық берушілерге қолдау көрсету тәртібіне қойылатын талаптарды қамтитын, уәкілетті орган белгілейтін арнайы тәртіпке қойылатын үлгілік талаптарға сәйкес бекітеді.
      Ескерту. 42-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      43-бап. Заңды тұлғалардың уақытша бірлестіктерінің
               (консорциумның) мемлекеттік сатып алуға
               қатысуының ерекше шарттары

      Заңды тұлғалардың уақытша бірлестіктерінің (консорциумның) мемлекеттік сатып алуға қатысуының ерекше шарттары электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында айқындалады.
      Ескерту. 43-бап жаңа редакцияда - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      44-бап. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде
               ұлттық режимді қолдану

      1. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде шет мемлекеттерден шығарылатын тауарларға, тиісінше шетелдік әлеуетті өнім берушілер орындайтын жұмыстарға, көрсететін қызметтерге Қазақстанда шығарылған тауарлармен, тиісінше қазақстандық әлеуетті өнім берушілер орындайтын жұмыстармен, көрсететін қызметтермен тең талаптарда ұлттық режим Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда көзделген жағдайларда және шарттарда қолданылады.
      2. Елдің конституциялық құрылысының негіздерін қорғау, құқықтық тәртібін, ұлттық қауіпсіздігін және қорғаныс қабілетін қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының ішкі нарығын қорғау, ұлттық экономиканы дамыту, отандық тауар өндірушілерді, отандық жұмыс, көрсетілетін қызмет берушілерді қолдау мақсатында, уәкілетті орган мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде шет мемлекеттерден шығарылатын тауарларға, тиісінше шетелдік әлеуетті өнім берушілер орындайтын жұмыстарға, көрсететін қызметтерге рұқсатқа тыйым салу және аталған тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге рұқсатты шектеуге құқылы.
      Көрсетілген тауарлардың шығарылған елін айқындау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      3. Осы баптың 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі оларға қатысты тыйым салуды, шектеулерді белгілеген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді қоспағанда, уәкілетті орган шет мемлекеттерден шығарылатын тауарларға, тиісінше шетелдік әлеуетті өнім берушілер орындайтын, көрсететін жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде рұқсат беру талаптарын белгілеуге құқылы.
      Ескерту. 44-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

      44-1-бап. Әлеуетті өнім берушілердің жекелеген
                 санаттарының мемлекеттік сатып алуға қатысуы

      1. Әлеуетті өнім берушілердің жекелеген санаттарының мемлекеттік сатып алуға қатысуы осы Заңда көзделген жағдайларда айқындалады.
      2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде:
      1) конкурс тәсілімен өткізілуге тиісті, мүгедектердің мұқтаждығына арналған тауарларды (тифлотехникалық құралдар, жүріп-тұруға арналған арнайы құралдар, міндетті гигиеналық құралдар) өндіретін және (немесе) беретін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктерінен және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан осындай тауарларды, ағымдағы жылы осы тауарларды сатып алу үшін бөлінген қаражаттың жалпы көлемінің кемінде елу пайызы көлемінде;
      2) тауарларды өндіретін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктерінен және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілмеген өзге де тауарларды ағымдағы жылы осы тауарларды сатып алу үшін бөлінген қаражаттың жалпы көлемінің кемінде елу пайызы көлемінде;
      3) жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктерінен және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді, ағымдағы жылы осы жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бөлінген қаражаттың жалпы көлемінің жүз пайызы көлемінде сатып алуды жүзеге асырады.
      3. Тауарлар өндіретін және (немесе) тауарлар беретін, жұмыстар орындайтын, қызметтер көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдар тізбесін және оларды енгізу тәртібін халықты әлеуметтік қорғау саласындағы уәкілетті орган айқындайды.
      Тауарлар өндіретін және (немесе) беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтер көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктерінен және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан сатып алынатын жекелеген тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер түрлерінің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.
      4. Осы баптың 2-тармағында белгіленген ережелерді іске асыру үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осы Заңда көзделген тәсілдермен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырады, оған тауарларды өндіретін және (немесе) беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға рұқсат беріледі.
      Жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді және қызметтер көрсету бойынша бірлескен орындаушыларды тартуға жол берілмейді.
      Осы баптың 2-тармағына сәйкес мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы хабарландыру мәтінінде мемлекеттік сатып алу тек қана тауарларды өндіретін және (немесе) беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдар арасында жүзеге асырылатынын көрсетеді.
      5. Мемлекеттік сатып алу осы Заңның 16-бабының 4-тармағында көзделген негіздер бойынша өтпеді деп танылған жағдайда, тапсырыс беруші тауарларды өндіретін және (немесе) беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктерінен және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.
      Тауарларды өндіретін және (немесе) беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктерінен және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу өтпеді деп танылған жағдайда, тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес өзге әлеуетті өнім берушілер арасында мемлекеттік сатып алуды қайтадан өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.
      6. Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген, тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған, тауарларды өндіретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін түзеу мекемелерінің мемлекеттік кәсіпорындарына конкурстық баға ұсыныстарын шартты түрде он бес пайызға азайту түрінде артықшылық беруге міндетті.
      Осы тармақта көрсетілген артықшылықты беру тәртібі электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында айқындалады.
      7. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бөліктерге бөлуге рұқсат берілетін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді осы Заңның 12-бабының 1-тармағында көзделген тәсілдермен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде ағымдағы жылы осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бөлінген жиынтық мәндегі жалпы көлемнің кемінде он бес пайызы мөлшерінде шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.
      Бұл ретте, бөлуге рұқсат берілетін тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемі тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алпыс мың еселенген жиынтық мәнінен аспауға тиіс.
      8. Осы баптың 7-тармағына сәйкес мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы хабарландыру мәтінінде мемлекеттік сатып алу тек қана шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері арасында жүзеге асырылатынын көрсетеді.
      9. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері арасында мемлекеттік сатып алу өтпеді деп танылған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделген тәртіппен жалпы негіздерде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға құқылы.
      Бұл ретте, сатып алу объектісі болып табылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемі ағымдағы жылы осы тауарларды сатып алу үшін бөлінген жиынтық жалпы жылдық мәнде ескеріледі.
      10. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде конкурстық немесе аукциондық құжаттамада шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі болып табылмайтын әлеуетті өнім берушіге мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауға шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері арасынан қосалқы мердігерлерді (бірлескен орындаушыларды) тарту туралы талапты белгілеуге құқылы.
      Бұл ретте, орындауға, көрсетуге қосалқы мердігерлер (бірлескен орындаушылар) тартылатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемі ағымдағы жылы осы жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бөлінген жиынтық жалпы жылдық мәнде ескеріледі.
      Ескерту. 8-тарау 44-1-баппен толықтырылды - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

9-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      45-бап. Тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды
               ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды
               бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың,
               сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы
               бірыңғай оператордың әрекеттеріне
               (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасау

      Әлеуетті өнім беруші тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекетіне (әрекетсіздігіне), шешіміне, егер олардың әрекеттері (әрекетсіздігі), шешімдері әлеуетті өнім берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзса, шағым жасауға құқылы. Тапсырыс берушінің:
      1) мемлекеттік сатып алу тәсілін таңдау туралы;
      2) осы Заңның 5-бабының 10-тармағына сәйкес өзі қабылдаған мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудан бас тарту туралы шешімі мемлекеттік бақылау органдарына шағым жасауға жатпайды.
      Ескерту. 45-бап жаңа редакцияда - ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      46-бап. Дауларды шешу

      Мемлекеттік сатып алу процесінде туындайтын барлық даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

      47-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу
               туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

      47-1-бап. Өтпелі ережелер

      Осы Заңның 12-бабы 6-тармағының ережесі 2012 жылғы 1 шілдеге дейін қолданылады.
      Ескерту. 47-1-баппен толықтырылды - ҚР 2008.11.20 № 87-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, жаңа редакцияда - ҚР 2012.01.13 № 543-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      48-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
      2. "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2002 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., N 9, 95-құжат; 2004 ж., N 14, 83-құжат; N 17, 101-құжат; 2005 ж., N 6, 7-құжат; N 23, 105-құжат; 2006 ж., N 10, 52-құжат; N 12, 71-құжат; 2007 ж., N 2, 14-құжат) күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О государственных закупках

Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года N 303-III. Утратил силу Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК

      Сноска. Утратил силу Законом РК от 04.12.2015 № 434-V (вводится в действие с 01.01.2016).

      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано Оглавление 

      Сноска. По всему тексту слова "веб-сайтах", "веб-сайта", "веб-сайт", "Веб-сайт", "веб-сайте" заменены соответственно словами "интернет-ресурсах", "интернет-ресурса", "интернет-ресурс", "Интернет-ресурс", "интернет-ресурсе" Законом РК от 10.07.2009 № 178-IV; слова "открытые товарные биржи" заменены словами "товарные биржи" Законом РК от 04.05.2009 № 156-IV (вводится в действие с 08.11.2009).

      Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие между субъектами системы государственных закупок в процессе осуществления ими деятельности в сфере государственных закупок.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

       Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
                 Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
      1) шаг аукциона – денежный интервал, на который снижается цена предмета аукциона;
      2) аукционная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок для выполнения процедуры проведения государственных закупок способом аукциона, предусмотренным настоящим Законом;
      3) аукционная документация – документация, предоставляемая потенциальному поставщику для подготовки заявки на участие в аукционе, в которой содержатся требования к заявке на участие в аукционе, условия и порядок проведения государственных закупок способом аукциона;
      4) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае, предусмотренном подпунктом 5) пункта 3 статьи 41 настоящего Закона;
      5) аффилиированное лицо потенциального поставщика – любое физическое или юридическое лицо, которое имеет право определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые данным потенциальным поставщиком решения, в том числе в силу сделки, совершенной в письменной форме, а также любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого данный потенциальный поставщик имеет такое право;
      6) однородные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и быть взаимозаменяемыми;
      7) аффилиированные лица юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству – юридические лица, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) прямо либо косвенно принадлежат юридическим лицам, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству. Косвенная принадлежность означает принадлежность каждому последующему аффилиированному лицу пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) иного юридического лица;
      8) демпинговая цена – цена, предложенная участником конкурса на работы, услуги, которая является заведомо низкой по сравнению с ценами, действующими на аналогичные работы, услуги, в целях заключения договора о государственных закупках;
      9) исключен Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      10) работы – деятельность, связанная со строительством, с обустройством сырьевых месторождений, имеющая вещественный результат, а также иная деятельность, отнесенная к работам в соответствии с законами Республики Казахстан;
      11) отечественные поставщики работ, услуг – физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, и (или) юридические лица, являющиеся резидентами Республики Казахстан, использующие не менее девяноста пяти процентов местных трудовых ресурсов Республики Казахстан по выполнению работ, оказанию услуг;
      12) конкурсная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок для выполнения процедуры проведения государственных закупок способом конкурса, предусмотренным настоящим Законом;
      13) конкурсная документация – документация, предоставляемая потенциальному поставщику для подготовки заявки на участие в конкурсе, в которой содержатся условия и порядок проведения государственных закупок способом конкурса;
      14) услуги – деятельность, направленная на удовлетворение потребностей заказчика, не имеющая вещественного результата;
      15) резиденты Республики Казахстан – граждане Республики Казахстан, в том числе временно находящиеся за границей или находящиеся на государственной службе за ее пределами, за исключением граждан, имеющих документ на право постоянного проживания в иностранном государстве, выданный в соответствии с законодательством этого государства;
      иностранцы и лица без гражданства, имеющие документ на право постоянного проживания в Республике Казахстан;
      юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местонахождением на ее территории, а также их филиалы и представительства с местонахождением в Республике Казахстан и за ее пределами;
      дипломатические, торговые и иные официальные представительства Республики Казахстан, находящиеся за ее пределами;
      16) исключен Законом РК от 12.11.2015 № 393-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      17) аффилиированные лица государственных предприятий – дочерние государственные предприятия;
      18) государственные закупки – приобретение заказчиками на платной основе товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения функционирования, а также выполнения государственных функций либо уставной деятельности заказчика, осуществляемое в порядке, установленном настоящим Законом, а также гражданским законодательством Республики Казахстан, за исключением:
      услуг, приобретаемых у физических лиц по трудовым договорам;
      услуг, приобретаемых у физических лиц, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности, по договорам возмездного оказания услуг;
      государственного задания и товаров, работ, услуг, приобретаемых в рамках его выполнения в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;
      внесения взносов (вкладов), в том числе в уставный капитал юридических лиц;
      19) веб-портал государственных закупок – государственная информационная система, предоставляющая единую точку доступа к электронным услугам электронных государственных закупок;
      19-1) единый организатор государственных закупок – организатор государственных закупок, являющийся государственным учреждением, осуществляющим выполнение процедур организации и проведения государственных закупок по бюджетным программам либо товарам, работам, услугам;
      19-2) процедура организации и проведения государственных закупок – комплекс взаимосвязанных, последовательных мероприятий, осуществляемых организатором государственных закупок, соответствующей комиссией в соответствии с настоящим Законом, в целях заключения с потенциальным поставщиком договора о государственных закупках;
      19-3) организатор государственных закупок – юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан или акима области, города республиканского значения и столицы, либо структурное подразделение, действующее от имени создавшего его юридического лица, осуществляющее организацию и проведение государственных закупок;
      20) уполномоченный орган по государственным закупкам (далее – уполномоченный орган) – государственный орган, осуществляющий регулирование системы государственных закупок;
      21) система государственных закупок – совокупность субъектов системы государственных закупок и их отношений, определенных единством и взаимосвязью, в процессе осуществления ими деятельности в сфере государственных закупок;
      22) субъекты системы государственных закупок – физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере государственных закупок;
      23) деятельность в сфере государственных закупок – разработка и утверждение годового плана государственных закупок, организация и проведение государственных закупок, исполнение договоров о государственных закупках, оказание услуг по подготовке и (или) повышению квалификации специалистов в сфере государственных закупок, консультационных, информационных услуг субъектам системы государственных закупок, осуществляемые в соответствии с настоящим Законом, а также гражданским законодательством Республики Казахстан;
      24) договор о государственных закупках – гражданско-правовой договор, заключенный между заказчиком и поставщиком в соответствии с настоящим Законом, а также гражданским законодательством Республики Казахстан, о поставке товара, выполнении работ, оказании услуг для обеспечения функционирования, а также выполнения государственных функций либо уставной деятельности заказчика;
      24-1) электронный договор о государственных закупках – договор о государственных закупках в электронно-цифровой форме, удостоверенный посредством электронной цифровой подписи и заключаемый на веб-портале государственных закупок;
      24-2) предписание – обязательный для исполнения акт уполномоченного органа, направляемый объектам контроля для устранения выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и (или) причин, условий, способствующих им, а также принятия мер ответственности, предусмотренных законами Республики Казахстан, к лицам, допустившим эти нарушения;
      25) исключен Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      26) исключен Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      27) исключен Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      28) отечественные товаропроизводители – потенциальные поставщики (далее – отечественные товаропроизводители) – физические и (или) юридические лица, являющиеся резидентами Республики Казахстан и производящие:
      товары, полностью произведенные в Республике Казахстан в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и (или) Республики Казахстан;
      товары, подвергнутые достаточной переработке в Республике Казахстан в соответствии с критериями достаточной переработки в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и (или) Республики Казахстан;
      29) поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае, предусмотренном подпунктом 5) пункта 3 статьи 41 настоящего Закона;
      30) экспертная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый организатором государственных закупок либо заказчиком с привлечением экспертов для участия в разработке технического задания и (или) технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг и (или) подготовки экспертного заключения в отношении соответствия предложений потенциальных поставщиков технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг, а также для определения лучшей технической спецификации (лучших технических спецификаций) товаров, услуг;
      31) эксперт – физическое лицо, обладающее специальными и (или) техническими познаниями, опытом и квалификацией в области проводимых государственных закупок, подтверждаемыми соответствующими документами (дипломами, сертификатами, свидетельствами и другими документами), привлекаемое организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок либо заказчиком для участия в разработке технического задания и (или) технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг и (или) подготовки экспертного заключения в отношении соответствия предложений потенциальных поставщиков технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг, а также для определения лучшей технической спецификации (лучших технических спецификаций) товаров, услуг;
      32) заказчики - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица, осуществляющие приобретение товаров, работ, услуг в соответствии с настоящим Законом, а также гражданским законодательством Республики Казахстан, за исключением национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных управляющих компаний, национальных компаний и аффилиированных с ними юридических лиц, Национального Банка Республики Казахстан, его ведомств и юридических лиц, в отношении которых он является учредителем (уполномоченным органом) либо акционером;
      33) товары – предметы (вещи), в том числе полуфабрикаты или сырье в твердом, жидком или газообразном состоянии, электрическая и тепловая энергия, объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, а также вещные права, с которыми можно совершать сделки купли-продажи в соответствии с законами Республики Казахстан;
      33-1) база данных цен на товары, работы, услуги – информационная подсистема, являющаяся частью веб-портала государственных закупок, содержащая сведения о сложившихся минимальных, средних и максимальных ценах на товары, работы, услуги по итогам государственных закупок;
      33-2) справочник товаров, работ, услуг (далее – справочник) – систематизированный перечень товаров, работ, услуг, являющихся предметом государственных закупок, имеющих свой уникальный код;
      33-3) национальный режим – режим, предусматривающий допуск товаров, работ, услуг иностранного происхождения и потенциальных поставщиков, предлагающих такие товары, работы, услуги, к участию в государственных закупках на равных условиях с товарами, работами, услугами отечественного происхождения и потенциальных поставщиков, предлагающих такие товары, работы, услуги, если требование о предоставлении такого режима установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;
      34) исключен Законом РК от 12.11.2015 № 393-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      34-1) лучшая техническая спецификация – техническая спецификация, содержащая описание закупаемых товаров (услуг), необходимых для заказчика, которые по своим характеристикам превосходят технические и качественные характеристики, заявленные заказчиком;
      35) условная цена – цена, рассчитанная с учетом применения к конкурсному ценовому предложению участника конкурса относительного значения критериев, предусмотренных в конкурсной документации, и используемая исключительно при оценке и сопоставлении конкурсных ценовых предложений с целью определения победителя конкурса;
      36) электронный аукцион (далее – аукцион) – способ электронных государственных закупок, при котором приобретаемые заказчиком товары, работы, услуги соответствуют аукционной документации и потенциальный поставщик, предложивший за них наименьшую цену, определившуюся при ее понижении, соответствует квалификационным требованиям;
      37) электронный документ – документ, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;
      38) электронные государственные закупки – государственные закупки, осуществляемые с использованием информационных систем и электронных информационных ресурсов;
      39) единый оператор в сфере электронных государственных закупок – юридическое лицо, создаваемое по решению Правительства Республики Казахстан, единственным собственником акций (долей участия в уставном капитале) которого является государство или национальный холдинг, осуществляющее реализацию единой технической политики в сфере электронных государственных закупок.
      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 12.11.2015 № 393-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о
                государственных закупках

      1. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

      Статья 3. Принципы правового регулирования
                государственных закупок

      Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках основывается на принципах:
      1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок;
      2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом;
      3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;
      4) гласности и прозрачности процесса государственных закупок;
      5) оказания поддержки отечественным производителям товаров, поставщикам работ и услуг.
      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными законами РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 4. Государственные закупки, осуществляемые без
                применения норм настоящего Закона,
                регламентирующих выбор поставщика и заключение
                с ним договора о государственных закупках

      1. Государственные закупки осуществляются без применения норм настоящего Закона, регламентирующих выбор поставщика и заключение с ним договора о государственных закупках, в случаях:
      1) приобретения товаров, работ, услуг, если общая годовая сумма, предусмотренная годовым планом государственных закупок, не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;
      2) приобретения товаров, работ, услуг по ценам, тарифам, сборам и платежам, установленным законодательством Республики Казахстан;
      3) приобретения для осуществления оперативно-розыскной деятельности, а также следственных действий органами, уполномоченными их осуществлять в соответствии с законодательством Республики Казахстан:
      услуг лиц, изъявивших согласие оказывать конфиденциальное содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;
      служебных помещений, транспортных и иных технических средств, имущества;
      товаров, работ, услуг для создания конспиративных организаций;
      услуг должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;
      4) приобретения права природопользования;
      5) приобретения товаров, являющихся сырьевым ресурсом для стратегически важных производств, не добывающихся на территории Республики Казахстан и приобретаемых за рубежом, по перечню товаров, утвержденному уполномоченным органом;
      6) приобретения государственными предприятиями, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилиированными с ними юридическими лицами товаров в целях их последующей переработки по перечню, утвержденному уполномоченным органом;
      7) приобретения товаров, услуг, связанных с представительскими расходами;
      8) приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;
      9) приобретения периодических печатных изданий на бумажном и (или) электронном носителях;
      9-1) приобретения услуг по размещению информации в зарубежных средствах массовой информации, а также услуг по предоставлению информации, размещенной на интернет-ресурсах;
      10) приобретения услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников за рубежом;
      11) приобретения услуг рейтинговых агентств, финансовых услуг в части оказания услуг за зачисление заработной платы на счета получателей (физических лиц) в случае, если физическое лицо самостоятельно определило кредитную (банковскую) организацию, а также в части операций по наличным денежным средствам физических лиц;
      11-1) приобретения финансовых услуг, связанных с банковской деятельностью;
      12) приобретения услуг специализированных библиотек для незрячих и слабовидящих граждан;
      13) приобретения товаров для последующей передачи их в лизинг при осуществлении лизинговой деятельности;
      14) приобретения ценных бумаг, доли в уставном капитале юридических лиц;
      15) приобретения товаров и услуг, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о выборах, по перечню, утвержденному Правительством Республики Казахстан;
      16) приобретения услуг по изготовлению государственных и ведомственных наград и документов к ним, нагрудного знака депутата Парламента Республики Казахстан и документа к нему, государственных поверительных клейм, паспортов (в том числе служебных и дипломатических), удостоверений личности граждан Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства, свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, а также приобретения у поставщиков, определенных Правительством Республики Казахстан, печатной продукции, требующей специальной степени защиты, по перечню, утвержденному Правительством Республики Казахстан;
      17) приобретения товаров, работ, услуг, осуществляемого в соответствии с международными договорами Республики Казахстан, по перечню, утвержденному Правительством Республики Казахстан, а также в рамках реализации инвестиционных проектов, финансируемых международными организациями, членом которых является Республика Казахстан;
      18) исключен Законом РК от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
      19) приобретения товаров, работ, услуг, связанных с использованием денег грантов, предоставляемых Правительству Республики Казахстан на безвозмездной основе государствами, правительствами государств, международными и государственными организациями, зарубежными неправительственными общественными организациями и фондами, чья деятельность носит благотворительный и международный характер, а также денег, выделяемых на софинансирование данных грантов в случаях, когда в соглашениях об их предоставлении предусмотрены иные процедуры приобретения товаров, работ, услуг;
      20) приобретения услуг, связанных с государственным образовательным заказом для физических лиц (в случае, если физическое лицо самостоятельно выбрало организацию образования);
      21) исключен Законом РК от 28.06.2012 № 22-V (вводится в действие с 01.07.2012);
      21-1) приобретения услуг по обязательному медицинскому осмотру работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с повышенной опасностью, машинами и механизмами;
      21-2) приобретения медицинской техники для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, лечения и профилактики эпидемиологических заболеваний;
      22) приобретения услуг по лечению граждан Республики Казахстан за рубежом, а также услуг по их транспортировке и сопровождению;
      23) приобретения услуг, связанных с осуществлением командировочных расходов;
      24) приобретения товаров, являющихся культурными ценностями, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая копий, имеющих историческое, художественное или иное культурное значение, взятых государством под охрану как памятники истории и культуры и предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов;
      25) приобретения товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг;
      26) приобретения регулируемых товаров, работ, услуг у субъектов естественной монополии;
      27) приобретения товаров, работ, услуг у субъекта государственной монополии по деятельности, отнесенной к государственной монополии;
      28) приобретения товаров, работ, услуг вследствие возникновения непреодолимой силы, в том числе для локализации и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, для ликвидации аварий на электроэнергетических объектах, коммуникационных системах жизнеобеспечения, объектах железнодорожного, воздушного, автомобильного, морского транспорта, очистных сооружениях, нефтетрубопроводах, газопроводах, и необходимости срочного медицинского вмешательства, а также при возникновении поломок, выхода из строя коммуникаций, механизмов, агрегатов, запасных частей и материалов в пути следования, требующих незамедлительного восстановления;
      29) приобретения товаров, работ, услуг загранучреждениями Республики Казахстан, а также обособленными подразделениями заказчиков, действующих от их имени, для обеспечения своей деятельности на территории иностранного государства;
      29-1) приобретения товаров, работ, услуг на территории иностранных государств в рамках официальной помощи развитию;
      30) приобретения услуг по предоставлению информации международными информационными организациями;
      31) приобретения государственным органом товаров, работ, услуг у акционерных обществ и хозяйственных товариществ, сто процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, соответствующие полномочия которых установлены законами Республики Казахстан, указами Президента Республики Казахстан;
      31-1) приобретения государственным органом товаров, работ, услуг у государственных предприятий, в отношении которых он осуществляет управление в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе, в случаях, когда такое приобретение предусмотрено законами Республики Казахстан, указами Президента Республики Казахстан;
      31-2) приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления монетарной деятельности, а также деятельности по управлению Национальным фондом Республики Казахстан и пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда;
      31-3) приобретения государственным органом, обеспечивающим деятельность Президента Республики Казахстан, Парламента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, товаров, работ, услуг у государственных предприятий, в отношении которых он осуществляет управление в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе, по основному предмету деятельности таких государственных предприятий;
      32) исключен Законом РК от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
      33) приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения охраны и безопасности Президента Республики Казахстан, иных охраняемых лиц и объектов, предназначенных для пребывания охраняемых лиц, а также услуг по формированию видеоархива и информационному обслуживанию деятельности Президента Республики Казахстан;
      33-1) приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения деятельности Президента Республики Казахстан и иных охраняемых лиц, содержания, обслуживания и функционирования государственных резиденций, автотранспортных средств и воздушных судов, предназначенных для обслуживания Президента Республики Казахстан и иных охраняемых лиц, а также приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для проведения мероприятий с участием Президента Республики Казахстан и иных охраняемых лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      34) приобретения консультационных и юридических услуг по защите и представлению интересов государства либо заказчиков в международном арбитраже или международном коммерческом арбитраже и иностранных судебных органах;
      35) приобретения услуг по доверительному управлению имуществом у лица, определенного законодательством Республики Казахстан;
      36) приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного законами Республики Казахстан;
      36-1) приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления депозитарной деятельности, включая приобретения услуг иностранных депозитариев и иных финансовых организаций;
      37) исключен Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      38) приобретения специализированной организацией (агентом) продовольственных товаров у отечественных производителей этой продукции, а также услуг по их хранению, переработке, перевозке. Перечень специализированных организаций (агентов) утверждается Правительством Республики Казахстан;
      39) приобретения услуг по обработке данных статистических наблюдений;
      40) приобретения имущества (активов), реализуемого на торгах (аукционах):
      судебными исполнителями в соответствии с законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей;
      проводимых в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве;
      проводимых в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан;
      при приватизации государственного имущества;
      41) приобретения услуг, оказываемых адвокатами лицам, освобожденным от ее оплаты в соответствии с законами Республики Казахстан;
      42) приобретения органами уголовно-исполнительной системы товаров, работ, услуг, производимых, выполняемых, оказываемых государственными предприятиями исправительных учреждений. Перечень и объемы товаров, работ, услуг, а также перечень государственных предприятий исправительных учреждений, у которых приобретаются такие товары, работы, услуги, утверждаются Правительством Республики Казахстан;
      43) приобретения товаров, работ и услуг военного и двойного назначения (применения), входящих в состав государственного оборонного заказа, у отечественных товаропроизводителей и отечественных поставщиков работ, услуг и (или) уполномоченной организации, определенной Правительством Республики Казахстан;
      44) исключен Законом РК от 29.12.2009 № 233-IV (вводится в действие с 01.01.2011);
      45) исключен Законом РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст.2);
      46) приобретения электроэнергии;
      47) исключен Законом РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст.2);
      48) приобретения природного газа, урана и его соединений юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилиированными с ними юридическими лицами;
      49) приобретения товаров в государственный материальный резерв для оказания регулирующего воздействия на рынок;
      50) приобретения услуг по хранению материальных ценностей мобилизационного резерва у организаций, выполняющих мобилизационные заказы;
      51) исключен Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      52) приобретения отечественными товаропроизводителями - исполнителями государственного оборонного заказа товаров, работ, услуг для производства продукции, входящей в состав государственного оборонного заказа, определенного Законом Республики Казахстан "О государственном оборонном заказе";
      53) приобретения товаров (продукции), работ и услуг военного и двойного назначения (применения), необходимых для обеспечения военной безопасности государства, уполномоченной организацией, определенной Правительством Республики Казахстан;
      54) приобретения услуг по подготовке космонавтов и организации осуществления полетов космонавтов в космос;
      55) приобретения государственными предприятиями, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилиированными с ними юридическими лицами по долгосрочным пятилетним договорам товаров у отечественных товаропроизводителей, предусматривающих производство опытного промышленного образца и организацию серийного производства товаров в Республике Казахстан по техническим условиям заказчика, если закупка таких товаров в течение последних трех лет осуществлялась за пределами Республики Казахстан;
      56) исключен Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      57) приобретения услуг по ремонту авиационной техники на специализированных авиаремонтных предприятиях;
      58) приобретения товаров, работ, услуг за счет денег, выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты, в случаях возникновения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности Республики Казахстан или ее административно-территориальной единицы;
      59) исключен Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      60) приобретение однородных товаров, работ, услуг, если годовой объем таких однородных товаров, работ, услуг в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;
      61) размещение заказа на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки и спортивного мероприятия;
      62) приобретения услуг по авторскому надзору за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами;
      63) приобретения услуг по проведению технического и авторского надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народа Республики Казахстан;
      64) приобретения театром, театрально-зрелищной организацией, филармонией, музеем и культурно-досуговой организацией товаров и услуг для осуществления сценических представлений и публичного исполнения произведений искусства;
      65) приобретения товара, работы, услуги у лица, определенного Правительством Республики Казахстан по решению (поручению) Президента Республики Казахстан;
      66) приобретения товаров, работ, услуг государственными предприятиями, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, в отношении которых государственный орган, обеспечивающий деятельность Президента Республики Казахстан, Парламента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, либо его ведомства осуществляют управление в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе;
      67) приобретения товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях образования;
      68) приобретения услуг, связанных с содержанием, обеспечением, подготовкой и участием спортсменов по видам спорта в спортивных мероприятиях, в том числе организацией и проведением спортивных мероприятий, осуществляется у государственных предприятий, в отношении которых уполномоченный орган в области физической культуры и спорта или местный исполнительный орган осуществляет управление в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе.
      2. В случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, государственные закупки осуществляются в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан с соблюдением принципа правового регулирования государственных закупок, предусмотренного подпунктом 1) статьи 3 настоящего Закона.
      3. Положения подпунктов 5)6)9-1)11-1)13)21-1)21-2)33-1)38)48)53)55)64)66) и 67) пункта 1 настоящей статьи не распространяются на государственные закупки, осуществляемые государственными органами и государственными учреждениями.
       Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 11.07.2009 № 182-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 16.07.2009 № 186-IV; от 11.12.2009 № 229-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 29.12.2009 № 233-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 19.03.2010 № 258-IV; от 15.07.2010 № 334-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 18.02.2011 № 408-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 24.03.2011 № 420-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.01.2012 № 543-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 28.06.2012 № 22-V (вводится в действие с 01.07.2012); от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 21.06.2013 № 106-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2013 № 125-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 15.01.2014 № 164-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 07.03.2014 № 177-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2014 № 229-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 10.12.2014 № 264-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.10.2015 № 368-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 5. Процесс государственных закупок

      1. Процесс государственных закупок включает в себя:
      1) (исключен - Законом РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст.2);
      2) разработку и утверждение годового плана государственных закупок;
      3) выбор поставщика и заключение с ним договора о государственных закупках;
      4) исполнение договора о государственных закупках.
      Положение настоящего пункта не распространяется на государственные закупки, осуществление которых предусмотрено статьей 41-1 настоящего Закона.
      2. (Исключен - Законом РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст.2).
      3. На основании соответствующего бюджета (бизнес-плана, сметы доходов и расходов) заказчик разрабатывает и утверждает годовой план государственных закупок в порядке и форме, определенных правилами осуществления государственных закупок.
      Годовой план государственных закупок утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней со дня утверждения соответствующего бюджета (бизнес-плана, сметы доходов и расходов) и должен содержать следующие сведения:
      1) номенклатуру товаров, работ, услуг согласно справочнику, включая суммы, выделенные для осуществления государственных закупок, без учета налога на добавленную стоимость;
      2) способ, за исключением случаев, предусмотренных статьей 4 настоящего Закона, и сроки осуществления государственных закупок;
      3) планируемые сроки и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
      4) планируемые сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с графиком и разбивкой по годам в пределах выделенных и предусмотренных сумм на каждый финансовый год в случаях, предусмотренных статьей 37 настоящего Закона.
      Сведения о государственных закупках, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта, в случаях, предусмотренных подпунктом 2-1) части второй пункта 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, утверждаются заказчиком в годовом плане государственных закупок. Годовой план государственных закупок утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней со дня исполнения пункта 7 статьи 153 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.
      4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня утверждения годового плана государственных закупок обязан разместить его на веб-портале государственных закупок, за исключением сведений, составляющих государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах, и (или) сведений, содержащих служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан, которые представляются в уполномоченный орган без использования веб-портала государственных закупок.
      5. Заказчики вправе вносить изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок.
      Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в годовой план государственных закупок обязан разместить внесенные изменения и (или) дополнения на веб-портале государственных закупок за исключением сведений, составляющих государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах, и (или) сведений, содержащих служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан, которые представляются в уполномоченный орган без использования веб-портала государственных закупок.
      6. Не подлежат включению в годовой план государственных закупок сведения о государственных закупках, осуществляемых в соответствии с подпунктами 3), 28) и 33-1) пункта 1 статьи 4 настоящего Закона.
      7. Решение об осуществлении государственных закупок принимается заказчиком на основании утвержденного либо уточненного годового плана государственных закупок.
      Заказчики вправе принять решение об осуществлении государственных закупок до утверждения соответствующего бюджета только в случае проведения государственных закупок способом конкурса с использованием двухэтапных процедур.
      8. Не допускается приобретение товаров, работ, услуг, не предусмотренных утвержденным годовым планом государственных закупок (уточненным годовым планом государственных закупок), за исключением приобретения товаров, работ, услуг в соответствии с подпунктами 3),  28) и 33-1) пункта 1 статьи 4 настоящего Закона.
      9. Выбор поставщика товаров, работ, услуг, а также заключение с ним договора о государственных закупках осуществляются в порядке, определенном настоящим Законом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 настоящего Закона.
      В целях обеспечения бесперебойной деятельности заказчика последний вправе продлить на первый квартал следующего года действие договора о государственных закупках товаров, работ, услуг ежедневной или еженедельной потребности по перечню, утвержденному уполномоченным органом, в объеме, не превышающем объема таких товаров, работ, услуг, использованных в первом квартале текущего года.
      10. Заказчик вправе отказаться от осуществления государственных закупок в случаях:
      1) сокращения расходов на приобретение товаров, работ, услуг, предусмотренных в утвержденном годовом плане государственных закупок (уточненном годовом плане государственных закупок), произошедших при уточнении (корректировке) соответствующего бюджета, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      2) внесения изменений и дополнений в стратегический план государственного органа, бюджет (бизнес-план, смету доходов и расходов) заказчика, исключающих необходимость приобретения товаров, работ, услуг, предусмотренных в утвержденном годовом плане государственных закупок (уточненном годовом плане государственных закупок), в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      Заказчик либо организатор государственных закупок в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком такого решения обязан:
      1) известить о принятом решении лиц, участвующих в проводимых государственных закупках;
      2) возвратить внесенные обеспечения заявок на участие в конкурсе и (или) обеспечения исполнения договоров о государственных закупках.
       Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 02.04.2010 № 263-IV (вводятся в действие с 01.01.2010); от 24.11.2011 № 495-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 27.04.2012 № 15-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V  (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 6. Ограничения, связанные с участием в
                государственных закупках

      1. Потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если:
      1) близкие родственники, супруг(а) или свойственники руководителей данного потенциального поставщика и (или) уполномоченного представителя данного потенциального поставщика обладают правом принимать решение о выборе поставщика либо являются представителем заказчика или организатора государственных закупок в проводимых государственных закупках;
      2) потенциальный поставщик и (или) его работник оказывал заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные услуги по подготовке проводимых государственных закупок, участвовал в качестве генерального проектировщика либо субпроектировщика в разработке технико-экономического обоснования и (или) проектной (проектно-сметной) документации на строительство объекта, являющегося предметом проводимых государственных закупок, за исключением участия разработчика технико-экономического обоснования в государственных закупках по разработке проектной (проектно-сметной) документации;
      3) руководитель потенциального поставщика, претендующего на участие в государственных закупках, имел отношения, связанные с управлением, учреждением, участием в уставном капитале юридических лиц, включенных в реестр недобросовестных участников государственных закупок;
      3-1) руководитель потенциального поставщика, претендующего на участие в государственных закупках, является физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, включенным в реестр недобросовестных участников государственных закупок;
      3-2) потенциальный поставщик, являющийся физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, претендующий на участие в государственных закупках, является руководителем потенциального поставщика, который включен в реестр недобросовестных участников государственных закупок;
      4) потенциальный поставщик состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок;
      5) на имущество потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя), балансовая стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных средств, наложен арест;
      5-1) потенциальный поставщик и (или) привлекаемый им субподрядчик (соисполнитель) имеют неисполненные обязательства по исполнительным документам и включены уполномоченным органом в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов в соответствующий реестр должников;
      6) финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо законодательством государства потенциального поставщика-нерезидента Республики Казахстан;
      7) потенциальный поставщик и (или) привлекаемый им субподрядчик (соисполнитель), и (или) их руководитель, учредители (акционеры) включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      2. Потенциальный поставщик и аффилиированное лицо потенциального поставщика не имеют права участвовать в одном конкурсе (лоте).
      3. Заказчик, в интересах которого осуществляются государственные закупки, не имеет права участвовать в таких закупках в качестве потенциального поставщика.
      4. Потенциальный поставщик либо поставщик, допустивший нарушение требований настоящей статьи, подлежит включению в реестр недобросовестных участников государственных закупок в порядке, установленном настоящим Законом.
      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 02.04.2010 № 262-IV (вводится в действие с 21.10.2010); от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 08.01.2013 № 63-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 7. Порядок определения организатора
                государственных закупок

      Сноска. Заголовок статьи 7 в редакции Закона РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

      1. Для выполнения процедур организации и проведения государственных закупок заказчик определяет организатора государственных закупок, а также должностное лицо заказчика, представляющее интересы последнего в предстоящих государственных закупках, за исключением случаев, когда заказчик и организатор государственных закупок выступают в одном лице.
      2. Организатором государственных закупок может выступить сам заказчик непосредственно либо в лице своего структурного подразделения, ответственного за выполнение процедур организации и проведения государственных закупок.
      Заказчик вправе определить организатором государственных закупок подведомственное государственное учреждение заказчика либо аффилиированное лицо заказчика.
      3. Исключен Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      4. Администратор бюджетной программы вправе выступать в качестве организатора государственных закупок для подведомственного ему государственного учреждения, юридического лица, в отношении которого он выступает органом государственного управления, либо лица, аффилиированного с юридическим лицом, в отношении которого администратор бюджетной программы выступает органом государственного управления.
      Государственное предприятие вправе выступать в качестве организатора государственных закупок для аффилиированных с ним лиц.
      Юридическое лицо, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат государству, вправе выступать организатором государственных закупок для аффилиированных с ним лиц.
      5. В целях проведения единых государственных закупок:
      1) Правительство Республики Казахстан для заказчиков определяет единого организатора государственных закупок.
      Организация и проведение государственных закупок товаров, работ, услуг выполняются единым организатором государственных закупок по перечню бюджетных программ и (или) товарам, работам, услугам, определяемым уполномоченным органом;
      2) аким области, города республиканского значения и столицы определяет для заказчиков единого организатора государственных закупок.
      Организация и проведение государственных закупок товаров, работ, услуг выполняются единым организатором государственных закупок по бюджетным программам и (или) товарам, работам, услугам, определяемым акимом соответствующей области, города республиканского значения и столицы;
      3) заказчик вправе выступить в качестве единого организатора государственных закупок для нескольких государственных учреждений, подведомственных заказчику, или аффилированных с ним лиц;
      4) заказчик вправе для нескольких государственных учреждений, подведомственных заказчику, определить среди них единого организатора государственных закупок;
      5) для юридических лиц, в отношении которых Национальный Банк Республики Казахстан является учредителем (уполномоченным органом) либо акционером, он вправе выступать в качестве единого организатора государственных закупок.
      6. Исключен Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      7. Организатор государственных закупок обязан определить должностное лицо, представляющее его во взаимоотношениях с заказчиком, потенциальными поставщиками, соответствующими комиссиями и экспертом за исключением случаев, когда заказчик и организатор государственных закупок выступают в одном лице. Представитель организатора государственных закупок должен быть определен из числа работников структурного подразделения, ответственного за выполнение процедур организации и проведения государственных закупок.
       Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными законами РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 14.01.2014 № 161-V (порядок введения см. ст. 2); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 7-1. Особенности осуществления государственных
                  закупок единым организатором государственных
                  закупок

      1. Единый организатор государственных закупок, определенный в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, проводит государственные закупки с соблюдением следующих последовательных этапов:
      1) представление заказчиком единому организатору государственных закупок задания на организацию и проведение государственных закупок, содержащего документы, установленные правилами проведения электронных государственных закупок;
      2) разработка и утверждение единым организатором государственных закупок конкурсной или аукционной документации на основании представленного заказчиком задания, содержащего документы, установленные правилами проведения электронных государственных закупок;
      3) определение и утверждение единым организатором государственных закупок состава конкурсной либо аукционной комиссии.
      В состав конкурсной либо аукционной комиссии, определяемой и утверждаемой единым организатором государственных закупок, также входят представители заказчика, при этом:
      в случае организации и проведения государственных закупок единым организатором государственных закупок, определенным в соответствии с подпунктом 1) пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, председателем конкурсной либо аукционной комиссии должен быть определен первый руководитель заказчика;
      в случае организации и проведения государственных закупок единым организатором государственных закупок, определенным в соответствии с подпунктом 2) пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, председателем конкурсной либо аукционной комиссии должен быть определен аким соответствующей области, города республиканского значения и столицы;
      4) в случае необходимости внесение изменений и (или) дополнений единым организатором государственных закупок в конкурсную или аукционную документацию;
      5) размещение единым организатором государственных закупок объявления о проведении государственных закупок;
      6) направление единым организатором государственных закупок заказчику предложений и замечаний со стороны лиц, автоматически зарегистрированных на веб-портале государственных закупок, сведения о которых внесены в журнал регистрации лиц, получивших конкурсную или аукционную документацию к проекту договора о государственных закупках и (или) технической спецификации конкурсной или аукционной документации;
      7) определение победителя государственных закупок способом конкурса или аукциона;
      8) заключение заказчиком договора о государственных закупках с победителем на основании протокола об итогах государственных закупок в порядке, установленном настоящим Законом и правилами проведения электронных государственных закупок.
      2. Организация и проведение государственных закупок единым организатором государственных закупок, определенным в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, осуществляются в порядке, установленном настоящим Законом и правилами проведения электронных государственных закупок.
      Сноска. Глава 1 дополнена статьей 7-1 в соответствии с Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 8. Квалификационные требования, предъявляемые
               к потенциальному поставщику

      1. К потенциальным поставщикам предъявляются общие и специальные квалификационные требования.
      2. Потенциальный поставщик должен соответствовать следующим общим квалификационным требованиям:
      1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц);
      2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности;
      3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации.
      Требования подпункта 2) настоящего пункта не распространяются на потенциальных поставщиков, в отношении которых проводится процедура реабилитации, а также потенциальных поставщиков, являющихся участниками мер государственной поддержки, для которых применение ускоренной реабилитационной процедуры является обязательным.
      3. Потенциальный поставщик товаров, работ, услуг, кроме общих квалификационных требований, установленных пунктом 2 настоящей статьи, должен соответствовать специальному квалификационному требованию в части обладания материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.
      4. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами проведения электронных государственных закупок.
      5. Потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения о квалификации потенциального поставщика-нерезидента Республики Казахстан.
      6. Потенциальный поставщик вправе подтвердить соответствие общим квалификационным требованиям посредством предоставления одного из следующих документов:
      1) документа, подтверждающего присвоение потенциальному поставщику рейтинга международной рейтинговой организации;
      2) выписки из фондовой биржи о включении потенциального поставщика в официальный листинг биржи;
      3) исключен Законом РК от 20.02.2009 № 138-IV (порядок введения в действие см. ст. 2).
      Правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, подлежащие лицензированию, подтверждается посредством государственной информационной системы в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации.
      В случае отсутствия сведений в государственной информационной системе потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующей лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.
      7. Квалификационные требования, установленные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, распространяются также на физических и юридических лиц, которых потенциальный поставщик предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
      Потенциальный поставщик, который предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, должен представить организатору государственных закупок разрешительные документы, подтверждающие право привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) осуществлять работы либо услуги, предусмотренные государственными закупками. В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения отдельных видов работ либо услуг разрешительные документы представляются на выполняемые ими виды работ, услуг.
      Предельные объемы работ и услуг, которые могут быть переданы субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ либо оказания услуг, устанавливаются правилами проведения электронных государственных закупок.
      8. Потенциальный поставщик вправе подтвердить соответствие общему квалификационному требованию о платежеспособности посредством предоставления обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии одного либо нескольких банков-резидентов Республики Казахстан в размере, равном ста процентам от суммы проводимых государственных закупок:
      1) вместе с заявкой на участие в конкурсе при осуществлении государственных закупок способом конкурса либо вместе с заявкой на участие в аукционе при осуществлении государственных закупок способом аукциона. Обеспечение исполнения договора о государственных закупках предоставляется потенциальным поставщиком на срок, установленный в конкурсной либо аукционной документации для полного исполнения обязательств по договору о государственных закупках;
      2) на этапе определения его соответствия квалификационным требованиям при осуществлении государственных закупок способом из одного источника на срок, достаточный для полного исполнения обязательств по договору о государственных закупках.
      9. Квалификационные требования, установленные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, не распространяются на случаи осуществления государственных закупок, предусмотренные пунктом 1 статьи 4статьями 3031, подпунктом 4) статьи 32 и статьей 36 настоящего Закона.
      10. Не допускается установление квалификационных требований, не предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, за исключением осуществления государственных закупок с применением особого и специального порядков осуществления государственных закупок способом конкурса, предусмотренных статьями 41 и 42 настоящего Закона.
      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2008 № 60-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 20.02.2009 № 138-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 17.02.2012 № 564-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015).

       Статья 9. Основания признания потенциального поставщика
                 не соответствующим квалификационным
                 требованиям

      1. Потенциальный поставщик должен быть признан не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований:
      1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг;
      2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, представленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также соответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям;
      3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.
      2. Не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.
      Сноска. Статья 9 с изменением, внесенным Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

       Статья 10. Последствия предоставления потенциальным
                  поставщиком недостоверной информации по
                  квалификационным требованиям

      1. Потенциальные поставщики, предоставившие недостоверную информацию по квалификационным требованиям, включаются в реестр недобросовестных участников государственных закупок в порядке, установленном настоящим Законом.
      2. Достоверность информации по квалификационным требованиям, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок.
      3. Лица, установившие факт предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации по квалификационным требованиям, обязаны:
      1) не позднее трех рабочих дней со дня установления такого факта письменно уведомить об этом заказчика и уполномоченный орган с приложением к уведомлению копии документов, подтверждающих данные факты;
      2) не позднее тридцати календарных дней со дня установления такого факта предъявить иск в суд о признании потенциального поставщика, предоставившего недостоверную информацию по квалификационным требованиям, недобросовестным участником государственных закупок.
      Требование подпункта 2) настоящего пункта не распространяется на Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета и ревизионные комиссии областей, городов республиканского значения, столицы, за исключением случаев, когда они выступают в качестве заказчиков (организаторов) государственных закупок.
      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными законами РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 21.07.2011 № 465-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 12.11.2015 № 393-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 11. Реестры, формируемые в сфере государственных
                 закупок

      1. Уполномоченный орган осуществляет формирование и ведение следующих единых республиканских реестров в сфере государственных закупок (далее – реестры):
      1) заказчиков;
      2) договоров о государственных закупках;
      3) недобросовестных участников государственных закупок.
      2. Реестр заказчиков представляет собой перечень юридических лиц, обязанных осуществлять приобретение товаров, работ, услуг, необходимых им для обеспечения функционирования, а также выполнения государственных функций либо уставной деятельности, в соответствии с настоящим Законом, а также гражданским законодательством Республики Казахстан.
      3. Реестр договоров о государственных закупках представляет собой перечень договоров о государственных закупках, заключенных заказчиками в соответствующем финансовом году, содержащий сведения о предмете, количественных и стоимостных показателях договора о государственных закупках, о результатах исполнения сторонами договорных обязательств.
      Договоры о государственных закупках, содержащие сведения, составляющие государственные секреты и иную охраняемую законом тайну, включаются в отдельный реестр договоров о государственных закупках, порядок ведения которого определяется уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом по защите государственных секретов. Доступ к таким сведениям осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах.
      Не подлежат включению в реестр договоров о государственных закупках сведения о договорах, заключенных по результатам государственных закупок, предусмотренных подпунктами 3) и 23) пункта 1 статьи 4 настоящего Закона.
      4. Реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень:
      1) потенциальных поставщиков, представивших недостоверную информацию по квалификационным требованиям;
      2) потенциальных поставщиков, допустивших нарушение требований статьи 6 настоящего Закона;
      3) потенциальных поставщиков, определенных победителями, уклонившихся от заключения договора о государственных закупках;
      4) поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.
      Реестр недобросовестных участников государственных закупок формируется на основании решений судов, вступивших в законную силу.
      Потенциальные поставщики или поставщики, включенные в реестр недобросовестных участников государственных закупок по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, не допускаются к участию в государственных закупках в течение двадцати четырех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда о признании их недобросовестными участниками государственных закупок. В случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 2 статьи 38 настоящего Закона, договор о государственных закупках может быть заключен с потенциальным поставщиком, включенным в реестр недобросовестных участников государственных закупок.
      Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных участников государственных закупок, исключаются из указанного реестра не позднее одного рабочего дня со дня окончания срока, установленного частью третьей настоящего пункта.
      Решение о внесении потенциального поставщика или поставщика в реестр недобросовестных участников государственных закупок может быть обжаловано ими в судебном порядке.
      Заказчик в случаях, предусмотренных подпунктами 2), 3) и 4) части первой настоящего пункта, обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения потенциальным поставщиком или поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок.
      Единый организатор государственных закупок в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) части первой настоящего пункта, обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения потенциальным поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок.
      5. Сведения, содержащиеся в реестрах, за исключением сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну, размещаются на веб-портале государственных закупок и должны быть доступны для ознакомления заинтересованным лицам без взимания платы.
      Сноска. Статья 11 в редакции Закона РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 12. Способы осуществления государственных закупок

      1. Государственные закупки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 настоящего Закона, осуществляются одним из следующих способов:
      1) конкурса. Конкурс может проводиться с использованием двухэтапных процедур;
      2) запроса ценовых предложений;
      3) из одного источника;
      4) на аукционах;
      5) через товарные биржи.
      2. Способ осуществления государственных закупок выбирается заказчиком в соответствии с настоящим Законом без согласования с уполномоченным органом.
      3. Заказчик вправе определить способ осуществления государственных закупок исходя из годовых объемов товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения деятельности его филиала (представительства), при условии осуществления таких государственных закупок от имени заказчика непосредственно филиалом (представительством) заказчика.
      4. Государственные закупки, осуществляемые способом, предусмотренным подпунктом 3) пункта 1 настоящей статьи, могут проводиться посредством электронных государственных закупок в порядке, определенном правилами проведения электронных государственных закупок.
      5. Государственные закупки, осуществляемые способом, предусмотренным подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи, проводятся посредством электронных государственных закупок в порядке, определенном правилами проведения электронных государственных закупок.
      Примечание РЦПИ!
      Пункт 6 действует до 01.07.2012 (см. ст. 47-1 настоящего Закона).
      6. Государственные закупки, осуществляемые способами, предусмотренными подпунктами 1) и 4) пункта 1 настоящей статьи, могут проводиться посредством электронных государственных закупок в порядке, определенном правилами проведения электронных государственных закупок.
      7. Государственные закупки, осуществляемые способами, предусмотренными подпунктами 1) и 4) пункта 1 настоящей статьи, проводятся посредством электронных государственных закупок в порядке, определенном правилами проведения электронных государственных закупок.
      Указанное требование не распространяется на государственные закупки, осуществляемые способом конкурса в соответствии со статьями 41 и 42 настоящего Закона.
      Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными законами РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 13.01.2012 № 543-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
            СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

     Статья 13. Компетенция Правительства Республики Казахстан
                в сфере государственных закупок

      Правительство Республики Казахстан:
      1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере государственных закупок;
      2) утверждает перечень товаров, работ, услуг, приобретаемых в соответствии с международными договорами Республики Казахстан;
      3) определяет меры государственной поддержки категорий отечественных потенциальных поставщиков, определенных настоящим Законом;
      4) утверждает перечень отдельных видов товаров, производимых отечественными товаропроизводителями и приобретаемых у них;
      5) утверждает перечень специализированных организаций (агентов), осуществляющих закупочные и товарные интервенции, а также закуп услуг по хранению, переработке, перевозке продовольственных товаров;
      6) утверждает перечень государственных предприятий исправительных учреждений, перечень и объемы производимых, выполняемых, оказываемых ими товаров, работ, услуг, приобретаемых у них заказчиками в соответствии с подпунктом 42) пункта 1 статьи 4  настоящего Закона;
      7) определяет особый порядок осуществления государственных закупок для обеспечения потребностей обороны;
      8) утверждает перечень товаров и услуг, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о выборах;
      9) определяет поставщиков печатной продукции, требующей специальной степени защиты, а также утверждает перечень такой продукции, приобретаемой у них в соответствии с подпунктом 16) пункта 1 статьи 4 настоящего Закона;
      10) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 13 в редакции Закона РК от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 14. Компетенция уполномоченного органа

      Уполномоченный орган осуществляет в сфере государственных закупок следующие функции:
      1) разрабатывает и принимает нормативные правовые акты, предусмотренные настоящим Законом;
      2) осуществляет формирование и ведение реестров в сфере государственных закупок;
      3) определяет порядок сбора, обобщения и анализа отчетности с учетом информации о закупках у отечественных товаропроизводителей, включенных в интегрированную с веб-порталом государственных закупок базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, предусмотренную законодательством Республики Казахстан о государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности;
      4) определяет порядок использования веб-портала государственных закупок;
      5) определяет порядок работы веб-портала государственных закупок в случае возникновения технических сбоев работы веб-портала государственных закупок;
      6) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, в том числе камеральный контроль, при необходимости проверяет достоверность отчетных данных, материалов и информации, предоставленных участниками государственных закупок;
      6-1) принимает обязательное для исполнения решение об отмене решений организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, заказчиков и конкурсных комиссий, принятых с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, до заключения договоров о государственных закупках;
      7) утверждает перечень товаров, работ, услуг ежедневной или еженедельной потребности, приобретаемых заказчиками для обеспечения бесперебойной деятельности;
      8) утверждает перечень фондовых бирж, необходимый для применения норм настоящего Закона, а также устанавливает требования к форме и содержанию документов, предусмотренных пунктом 6 статьи 8  настоящего Закона;
      9) утверждает перечень товаров, приобретаемых государственными предприятиями, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилиированными с ними юридическими лицами с целью их последующей переработки;
      10) утверждает перечень товаров, являющихся сырьевым ресурсом для стратегически важных производств, не добывающихся на территории Республики Казахстан и приобретаемых за рубежом;
      11) утверждает правила осуществления государственных закупок, типовой договор государственных закупок товаров, типовой договор государственных закупок работ и типовой договор государственных закупок услуг;
      12) определяет особый порядок осуществления государственных закупок способом конкурса;
      13) устанавливает типовые требования к специальному порядку осуществления государственных закупок способом конкурса;
      14) определяет порядок формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок;
      15) определяет правила проведения электронных государственных закупок;
      16) определяет порядок переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере государственных закупок;
      17) определяет единого оператора в сфере электронных государственных закупок;
      18) утверждает перечень товаров, работ, услуг, являющихся предметом государственных закупок, осуществляемых способом аукциона;
      19) утверждает перечень товаров, работ, услуг ежедневной или еженедельной потребности, приобретаемых заказчиками из одного источника на период до подведения итогов конкурса либо аукциона и вступления в силу договора о государственных закупках;
      20) утверждает перечень бюджетных программ и (или) товаров, работ, услуг, по которым организация и проведение государственных закупок осуществляется единым организатором;
      21) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.
      Уполномоченный орган вправе:
      1) запрашивать и получать необходимые информацию и материалы от субъектов системы государственных закупок в порядке, определенном правилами осуществления государственных закупок;
      2) привлекать для проведения экспертиз и консультаций специалистов государственных органов и иных организаций.
      Сноска. Статья 14 в редакции Закона РК от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 12.11.2015 № 393-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 14-1. Полномочия единого оператора в сфере
                     электронных государственных закупок

      Единый оператор в сфере электронных государственных закупок:
      1) осуществляет разработку, внедрение, информационно-техническое сопровождение и эксплуатацию государственных информационных систем в сфере государственных закупок;
      2) обеспечивает техническое сопровождение реестров в сфере государственных закупок;
      3) обеспечивает создание, функционирование и техническое сопровождение веб-портала государственных закупок;
      4) размещает на веб-портале государственных закупок сведения о государственных закупках, подлежащие обязательному опубликованию в соответствии с настоящим Законом, на безвозмездной основе;
      5) оказывает электронные услуги субъектам системы государственных закупок и другим заинтересованным лицам с применением информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации на безвозмездной основе;
      6) оказывает консультационную и практическую помощь субъектам системы государственных закупок в сфере электронных государственных закупок на безвозмездной основе;
      7) осуществляет функции управления проектами и технического сопровождения электронных государственных закупок посредством государственных информационных систем ;
      8) обеспечивает техническое сопровождение отчетности в сфере государственных закупок;
      9) взаимодействует с национальным оператором в сфере информатизации по вопросам интеграции и обеспечению безопасности государственных информационных систем и государственных электронных информационных ресурсов;
      10) осуществляет внедрение и сопровождение базы данных цен на товары, работы, услуги с внедрением справочника.
      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 14-1 в соответствии с Законом РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными законами РК от 09.01.2012 № 535-IV (вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его первого официального опубликования); от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      

      Статья 15. Контроль за соблюдением законодательства
                  Республики Казахстан о государственных закупках

      1. Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках осуществляется уполномоченным органом.
      Органы государственного аудита и финансового контроля осуществляют контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках в пределах полномочий, установленных Законом Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле».
      2. Объектами контроля являются:
      1) заказчик, организатор, единый организатор государственных закупок, конкурсная комиссия (аукционная комиссия), экспертная комиссия, эксперт;
      2) потенциальный поставщик, поставщик, а также лица, привлекаемые ими в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг в пределах предмета проводимых государственных закупок;
      3) лица, участвующие в государственных закупках через товарные биржи;
      4) единый оператор в сфере государственных закупок.
      3. Проверки осуществляются уполномоченным органом при наступлении одного из следующих случаев:
      1) письменного обращения потенциального поставщика, участника конкурса либо аукциона, поставщика либо их уполномоченного представителя с жалобой на действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок либо конкурсной комиссии, аукционной комиссии, экспертной комиссии, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок. Рассмотрение такой жалобы осуществляется при соблюдении условий, предусмотренных статьей 45 настоящего Закона;
      2) при поступлении постановлений правоохранительных органов;
      3) по результатам анализа информации, полученной посредством системы управления рисками.
      4. Уполномоченный орган при выявлении в результате проведения контрольных мероприятий, в том числе камерального контроля, нарушения объектом контроля законодательства Республики Казахстан о государственных закупках принимает следующие меры:
      1) направляет объекту контроля обязательное для исполнения предписание, уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля;
      2) обращается в суд с иском о признании недействительными вступивших в силу договоров о государственных закупках, заключенных с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены в полном объеме и надлежащим образом;
      3) приостанавливает расходные операции по кодам и счетам объектов контроля, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов контроля в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.
      5. При выявлении в результате проведения контрольных мероприятий факта совершения объектом контроля действия (бездействия), содержащего признаки состава уголовного правонарушения, уполномоченный орган и органы государственного аудита и финансового контроля обязаны в течение пяти рабочих дней со дня выявления такого факта передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.
      6. Действия (бездействие), а также решения уполномоченного органа и органов государственного аудита и финансового контроля могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
       Сноска. Статья 15 в редакции Закона РК от 12.11.2015 № 393-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ СПОСОБОМ КОНКУРСА

      Статья 16. Осуществление государственных закупок
                 способом конкурса

      1. (Исключен - Законом РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст.2).
      2. ( Исключен - Законом РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст.2).
      3. При осуществлении государственных закупок способом конкурса товаров, работ, услуг, не являющихся однородными, организатор государственных закупок вправе организовать и провести единые государственные закупки указанным способом с обязательным разделением таких товаров, работ, услуг в конкурсной документации на лоты.
      При осуществлении государственных закупок способом конкурса однородных товаров, работ, услуг организатор государственных закупок обязан в конкурсной документации разделить однородные товары, работы, услуги на лоты по месту их поставки (выполнения, оказания).
      При осуществлении государственных закупок способом конкурса нескольких видов однородных товаров, работ, услуг организатор государственных закупок обязан в конкурсной документации разделить товары, работы, услуги на лоты по их однородным видам и (или) по месту их поставки (выполнения, оказания).
      В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, рассмотрение заявок на участие в конкурсе, оценка и сопоставление конкурсных ценовых предложений участников конкурса, а также определение победителя конкурса осуществляются по каждому лоту, предусмотренному в конкурсной документации.
      4. В конкурсе участвуют потенциальные поставщики, определенные по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации и признанные конкурсной комиссией участниками конкурса.
      Государственные закупки способом конкурса считаются не состоявшимися при наступлении одного из следующих случаев:
      1) отсутствия представленных заявок на участие в конкурсе;
      2) представления менее двух заявок на участие в конкурсе;
      3) к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик;
      4) к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик;
      5) отсутствия представленных конкурсных ценовых предложений участников конкурса;
      6) представления менее двух конкурсных ценовых предложений участников конкурса;
      7) после отклонения конкурсных ценовых предложений участников конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 26-1 настоящего Закона, оценке и сопоставлению подлежит менее двух конкурсных ценовых предложений участников конкурса;
      8) победитель конкурса уклонился от заключения договора о государственных закупках.
      Сноска. Статья 16 с изменениями, внесенными законами РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

      Статья 17. Конкурсная документация

      1. Конкурсная документация разрабатывается организатором государственных закупок на казахском и русском языках на основании электронной формы конкурсной документации, определенной правилами проведения электронных государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах.
      2. Конкурсная документация, кроме общих и специальных квалификационных требований, установленных статьей 8 настоящего Закона, должна содержать следующие сведения:
      1) наименование и место нахождения организатора государственных закупок;
      2) описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг, технические спецификации с указанием национального стандарта или неправительственного стандарта, утвержденного некоммерческими организациями производителей Республики Казахстан, при его наличии, а при необходимости с указанием нормативно-технической документации.
      При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо описания и требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых работ конкурсная документация должна содержать утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию;
      3) количество товара, объемы выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок;
      4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
      5) требуемые сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предоставление гарантии на качество предлагаемых товаров, работ, услуг;
      6) условия платежа и проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий;
      7) критерии, кроме цены, на основе которых будет определяться победитель конкурса, в том числе относительное значение каждого из таких критериев, и методику расчета условной цены;
      8) требования к содержанию конкурсного ценового предложения, в том числе указания, помимо цены закупаемых товаров, работ, услуг, расходов на их транспортировку и страхование, оплату таможенных пошлин, налогов и сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, за вычетом суммы налога на добавленную стоимость;
      9) валюту или валюты, в которых должно быть выражено конкурсное ценовое предложение участника конкурса, и курс, который будет применен для приведения условной цены к единой валюте в целях их сопоставления и оценки;
      10) требования к языку составления и представления заявок на участие в конкурсе, договора о государственных закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках;
      11) условия внесения, содержание и виды обеспечения заявки на участие в конкурсе;
      12) указание на право потенциального поставщика изменять или отзывать свою заявку на участие в конкурсе до истечения окончательного срока их представления;
      13) порядок, способ и окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе и требуемый срок действия заявок на участие в конкурсе;
      14) способы, с помощью которых потенциальные поставщики могут запрашивать разъяснения по содержанию конкурсной документации;
      15) дату и время вскрытия заявок на участие в конкурсе;
      16) описание процедуры вскрытия заявок на участие в конкурсе, рассмотрения заявок на участие в конкурсе, оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений;
      17) сведения о представителях заказчика и организатора государственных закупок, уполномоченных представлять их в предстоящих государственных закупках способом конкурса;
      18) условия, виды, объем и способ внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках;
      19) сведения о суммах, выделенных для приобретения товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок способом конкурса.
      В конкурсной документации могут содержаться и другие дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупок.
      3. В конкурсной документации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок:
      1) для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования;
      2) для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга.
      4. Для определения участника конкурса, предлагающего наиболее качественный товар, работу, услугу, организатор государственных закупок или единый организатор государственных закупок обязан предусмотреть в конкурсной документации следующие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение участников конкурса:
      1) наличие у потенциального поставщика:
      опыта работы на рынке товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок;
      документа, подтверждающего проведение добровольной сертификации предлагаемых товаров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании;
      сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента качества в соответствии с требованиями национальных стандартов;
      сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента управления окружающей средой в соответствии с требованиями национальных стандартов и (или) подтверждения соответствия стандарту экологически чистой продукции в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании;
      2) функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, услуг и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров.
      5. Исключен Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      5-1. Исключен Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      6. Конкурсная документация утверждается первым руководителем либо ответственным секретарем или иным осуществляющим полномочия ответственного секретаря должностным лицом, определяемым Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лицом, исполняющим его обязанности.
      Конкурсная документация, разработанная единым организатором государственных закупок, утверждается первыми руководителями либо ответственными секретарями или иными осуществляющими полномочия ответственного секретаря должностными лицами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, заказчиков либо лицами, исполняющими их обязанности.
      Конкурсная документация, разработанная единым организатором государственных закупок, определенным в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, утверждается первым руководителем единого организатора государственных закупок либо лицом, исполняющим его обязанности.
      7. Внесение изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 20 настоящего Закона.
      Сноска. Статья 17 с изменениями, внесенными законами РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 29.12.2009 № 233-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 03.12.2011 № 505-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 22.12.2011 № 515-IV (вводится в действие с 01.01.2012); от 09.01.2012 № 535-IV (вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.07.2012 № 31-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 18. Извещение об осуществлении государственных
                 закупок способом конкурса

      Организатор государственных закупок не позднее трех рабочих дней со дня утверждения конкурсной документации, но не менее чем за двадцать календарных дней до окончательной даты представления потенциальными поставщиками заявок на участие в конкурсе обязан опубликовать на веб-портале государственных закупок текст объявления об осуществлении государственных закупок способом конкурса.
      В случае осуществления повторных государственных закупок способом конкурса организатор государственных закупок не позднее трех рабочих дней со дня утверждения конкурсной документации, но не менее чем за десять календарных дней до окончательной даты представления заявок на участие в конкурсе обязан опубликовать на веб-портале государственных закупок текст объявления об осуществлении повторных государственных закупок способом конкурса.
      Сноска. Статья 18 в редакции Закона РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 19. Представление конкурсной документации

      Конкурсная документация представляется организатором государственных закупок заинтересованным лицам посредством опубликования утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок.
      Сведения о лицах, которые получили копию конкурсной документации на веб-портале государственных закупок, изъявивших желание участвовать в государственных закупках способом конкурса, автоматически регистрируются на веб-портале государственных закупок.
      Сноска. Статья 19 в редакции Закона РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 20. Разъяснение положений конкурсной документации

      1. Лица, сведения о которых автоматически зарегистрированы на веб-портале государственных закупок, в соответствии со статьей 19 настоящего Закона вправе обратиться с запросом к организатору государственных закупок о разъяснении положений конкурсной документации не менее чем за пять календарных дней до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе. Запрос о разъяснении положений конкурсной документации должен быть направлен организатору государственных закупок способами, указанными в конкурсной документации.
      Организатор государственных закупок обязан в течение двух рабочих дней со дня получения запроса ответить на него и без указания от кого поступил запрос опубликовать текст разъяснения положений конкурсной документации на веб-портале государственных закупок с автоматическим уведомлением потенциальных поставщиков, получивших конкурсную документацию.
      2. Организатор государственных закупок вправе в срок не позднее трех календарных дней до истечения окончательной даты представления заявок на участие в конкурсе по собственной инициативе или в ответ на запрос лиц, сведения о которых автоматически зарегистрированы на веб-портале государственных закупок, в соответствии со статьей 19 настоящего Закона внести изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию. Внесение изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию утверждается в порядке, установленном пунктом 6 статьи 17 настоящего Закона.
      Организатор государственных закупок не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию обязан направить текст внесенных изменений и (или) дополнений посредством веб-портала государственных закупок лицам, сведения о которых автоматически зарегистрированы на веб-портале государственных закупок, в соответствии со статьей 19 настоящего Закона.
      Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе должен быть продлен на срок не менее чем на пятнадцать календарных дней.
      Сноска. Статья 20 в редакции Закона РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 21. Заявка на участие в конкурсе

      1. Заявка на участие в конкурсе является формой выражения согласия потенциального поставщика осуществить поставку товаров, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией.
      2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать подтверждение потенциального поставщика:
      1) об отсутствии нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 настоящего Закона;
      2) об отсутствии между ним и заказчиком либо организатором государственных закупок отношений, запрещенных настоящим Законом;
      3) о согласии на расторжение в порядке, установленном законами Республики Казахстан, договора о государственных закупках в случае выявления фактов, указанных в пункте 10 статьи 37 настоящего Закона.
      Сведения, а также документы, которые должны содержаться в заявке на участие в конкурсе, определяются правилами проведения электронных государственных закупок.
      3. Срок действия заявки на участие в конкурсе должен соответствовать требуемому сроку, установленному конкурсной документацией.
      Сноска. Статья 21 с изменениями, внесенными законами РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 22. Представление заявки на участие в конкурсе

      1. Заявка на участие в конкурсе представляется потенциальным поставщиком организатору государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок в форме электронного документа до истечения окончательного срока ее представления, указанного в конкурсной документации.
      Заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика подлежит автоматическому отклонению веб-порталом государственных закупок в следующих случаях:
      1) потенциальным поставщиком ранее представлена заявка на участие в данном конкурсе;
      2) заявка на участие в конкурсе поступила на веб-портал государственных закупок после истечения окончательного срока приема заявок на участие в данном конкурсе;
      3) предусмотренных подпунктами 3), 3-1), 3-2) и 4) пункта 1  статьи 6 настоящего Закона.
      2. Заявки на участие в государственных закупках способом конкурса, поданные потенциальными поставщиками, автоматически регистрируются на веб-портале государственных закупок в электронном журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, предусмотренном правилами проведения электронных государственных закупок.
      3. Потенциальный поставщик не позднее окончания срока представления заявок на участие в конкурсе вправе:
      1) изменить и (или) дополнить внесенную заявку на участие в конкурсе;
      2) отозвать свою заявку на участие в конкурсе, не утрачивая права на возврат внесенного им обеспечения заявки на участие в конкурсе.
      Не допускаются внесение изменений и (или) дополнений, равно как отзыв заявки на участие в конкурсе после истечения окончательного срока представления заявок на участие в государственных закупках способом конкурса.
      4. Организатор государственных закупок не позднее десяти календарных дней до истечения срока действия заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, вправе запросить потенциальных поставщиков продлить срок их действия на конкретный период времени. Потенциальный поставщик вправе отклонить такой запрос, не утрачивая права на:
      1) участие в проводимых государственных закупках способом конкурса в течение срока действия его заявки на участие в конкурсе;
      2) возврат внесенного им обеспечения заявки на участие в конкурсе после истечения срока действия такой заявки.
      5. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в государственных закупках способом конкурса. Заказчик, организатор государственных закупок, единый организатор государственных закупок, конкурсная комиссия, экспертная комиссия, эксперт, единый оператор в сфере электронных государственных закупок не несут обязательства по возмещению этих расходов независимо от итогов государственных закупок способом конкурса.
      Сноска. Статья 22 в редакции Закона РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 23. Обеспечение заявки на участие в конкурсе

      Сноска. Статья 23 исключена Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 23-1. Обеспечение заявки на участие в электронных
                   государственных закупках способом конкурса

      1. Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках способом конкурса вносится потенциальным поставщиком в качестве гарантии того, что он в случае:
      1) признания его участником конкурса представит в установленный срок, а в последующем не отзовет свое конкурсное ценовое предложение;
      2) определения его победителем конкурса заключит договор о государственных закупках;
      3) заключения договора о государственных закупках своевременно и надлежащим образом исполнит требования, установленные конкурсной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.
      2. Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках способом конкурса вносится в размере одного процента от суммы, выделенной для приобретения товаров, работ, услуг, в порядке, определенном правилами проведения электронных государственных закупок.
      3. Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки на участие в электронных государственных закупках способом конкурса:
      1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет организатора государственных закупок либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов государственных закупок, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;
      2) банковскую гарантию.
      Не допускается совершение потенциальным поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до истечения срока действия его заявки на участие в электронных государственных закупках способом конкурса.
      Не допускается использование организатором государственных закупок гарантийного денежного взноса, внесенного потенциальным поставщиком, за исключением действий, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей статьи.
      4. Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках способом конкурса не возвращается организатором государственных закупок потенциальному поставщику при наступлении одного из следующих случаев:
      1) потенциальный поставщик, признанный участником конкурса, не представил в установленный срок либо отозвал свое конкурсное ценовое предложение, за исключением потенциального поставщика, признанного участником конкурса, не представившего конкурсное ценовое предложение в соответствии с частью третьей пункта 2 статьи 26-1 настоящего Закона;
      2) потенциальный поставщик, определенный победителем конкурса, уклонился от заключения договора о государственных закупках;
      3) победитель конкурса, заключив договор о государственных закупках, не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил, в том числе несвоевременно исполнил требования, установленные конкурсной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.
      5. При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, сумма обеспечения заявки на участие в электронных государственных закупках способом конкурса зачисляется в доход соответствующего бюджета, государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, или аффилиированных с ними юридических лиц.
      6. Организатор государственных закупок возвращает потенциальному поставщику внесенное им обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках способом конкурса в течение трех рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:
      1) отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в конкурсе до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе;
      2) подписания протокола о допуске к участию в конкурсе. Указанный случай не распространяется на потенциальных поставщиков, признанных участниками конкурса;
      3) подписания протокола об итогах государственных закупок способом конкурса. Указанный случай не распространяется на участника конкурса, определенного победителем конкурса;
      4) вступления в силу договора о государственных закупках и внесения победителем конкурса обеспечения исполнения договора о государственных закупках, предусмотренного конкурсной документацией.
      Сноска. Глава 3 дополнена статьей 23-1 в соответствии с Законом РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 24. Вскрытие конвертов с заявками
                 на участие в конкурсе

      Сноска. Статья 24 исключена Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 24-1. Вскрытие заявок на участие в электронных
                   государственных закупках способом конкурса

      1. Доступ секретарю конкурсной комиссии к вскрытию заявок на участие в электронных государственных закупках способом конкурса предоставляется веб-порталом государственных закупок автоматически по наступлению даты и времени окончательного представления заявок, указанных организатором государственных закупок в конкурсной документации.
      2. Протокол вскрытия заявок на участие в электронных государственных закупках способом конкурса публикуется на веб-портале государственных закупок секретарем конкурсной комиссии в день вскрытия. При этом веб-портал государственных закупок рассылает автоматически уведомления о публикации протокола вскрытия заявок на участие в электронных государственных закупках способом конкурса членам конкурсной комиссии, потенциальным поставщикам, сведения о которых внесены в журнал регистрации, предусмотренный пунктом 2 статьи 22 настоящего Закона.
      Сноска. Глава 3 дополнена статьей 24-1 в соответствии с Законом РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 25. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
                 по работам, допуск к участию в конкурсе

      1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях определения потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, и признания их участниками конкурса.
      2. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия выявляет потенциальных поставщиков, которые не соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.
      3. Организатор государственных закупок вправе образовать экспертную комиссию либо определить эксперта для подготовки экспертного заключения в отношении соответствия работ, предлагаемых потенциальными поставщиками, технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации.
      При организации и проведении государственных закупок единым организатором государственных закупок, определенным в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, заказчик образовывает экспертную комиссию либо определяет эксперта для подготовки экспертного заключения в отношении соответствия работ, предлагаемых потенциальными поставщиками, технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации.
      При этом экспертом не может являться лицо:
      1) заинтересованное в результатах процедур государственных закупок;
      2) связанное трудовыми отношениями с заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок либо их подведомственными, дочерними и зависимыми организациями либо с потенциальными поставщиками;
      3) являющееся близким родственником первых руководителей заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок либо их подведомственных, дочерних и зависимых организаций.
      В случае отсутствия экспертов, соответствующих требованиям, установленным частью третьей настоящего пункта, организатор государственных закупок либо заказчик привлекает государственных служащих соответствующего профиля для работы в качестве экспертов либо иных специалистов, специализация которых соответствует закупаемым работам. Государственные служащие привлекаются в качестве экспертов на безвозмездной основе, а иные специалисты привлекаются как на платной, так и на безвозмездной основе по договоренности сторон.
      Эксперты не имеют права голоса при принятии конкурсной комиссией решения.
      Выбор лиц, привлекаемых в качестве экспертов на платной основе, осуществляется в соответствии с настоящим Законом.
      4. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на предмет несоответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации оформляется протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, который подписывается председателем и всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии в день принятия решения о предварительном допуске потенциальных поставщиков к участию в конкурсе.
      Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию с указанием причин о несоответствии потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.
      В случае соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации протокол предварительного допуска к участию в конкурсе не оформляется.
      5. Конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, которые не соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в течение трех рабочих дней со дня опубликования протокола предварительного допуска к участию в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации.
      6. При повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе, приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации согласно пункту 5 настоящей статьи, конкурсная комиссия вправе:
      1) в письменной форме и (или) в форме электронного документа запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения в связи с их заявками с тем, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
      2) в целях уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, в письменной форме и (или) форме электронного документа запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов.
      Не допускаются направление запроса и иные действия конкурсной комиссии, связанные с приведением заявки на участие в конкурсе в соответствие с требованиями конкурсной документации, заключающимися в дополнении заявки на участие в конкурсе недостающими документами, замене документов, представленных в заявке на участие в конкурсе, приведении в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов после истечения срока приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи.
      Конкурсная комиссия рассматривает заявку на участие в конкурсе как отвечающую требованиям конкурсной документации, если в ней присутствуют грамматические или арифметические ошибки, которые можно исправить, не затрагивая существа представленной заявки.
      7. Потенциальный поставщик не может быть допущен к участию в конкурсе (признан участником конкурса) после приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации согласно пункту 5 настоящей статьи, если:
      1) он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям по основаниям, определенным настоящим Законом и правилами проведения электронных государственных закупок;
      2) он нарушил требования статьи 6 настоящего Закона;
      3) его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям и условиям конкурсной документации по основаниям, определенным настоящим Законом и правилами проведения электронных государственных закупок.
      8. В случае если потенциальный поставщик не допущен к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным подпунктом 2) пункта 7 настоящей статьи, то:
      1) в протоколе о допуске к участию в конкурсе отражаются обоснования отклонения заявки на участие в конкурсе такого потенциального поставщика;
      2) сведения о потенциальном поставщике, нарушившем требования статьи 6 настоящего Закона, подлежат внесению в реестр недобросовестных участников государственных закупок.
      9. По результатам повторного рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия:
      1) определяет потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, и признает участниками конкурса;
      2) применяет к участникам конкурса относительные значения критериев, предусмотренных пунктом 4 статьи 17 настоящего Закона;
      3) оформляет протокол о допуске к участию в конкурсе.
      В случае если государственные закупки способом конкурса состоят из лотов, то в протоколе о допуске к участию в конкурсе указываются участники конкурса по каждому лоту. Допускается оформление общего протокола о допуске к участию в конкурсе при условии указания в нем участников конкурса по каждому лоту.
      10. Протокол о допуске к участию в конкурсе подписывается председателем и всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии в день принятия решения о допуске потенциальных поставщиков к участию в конкурсе (признании участниками конкурса).
      Протокол о допуске к участию в конкурсе публикуется секретарем конкурсной комиссии в день его подписания на веб-портале государственных закупок с автоматическим уведомлением по электронной почте всех потенциальных поставщиков, заявки которых автоматически зарегистрированы в электронном журнале регистрации, в соответствии с пунктом 2 статьи 22 настоящего Закона.
      11. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 45 настоящего Закона.
      Сноска. Статья 25 в редакции Закона РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 25-1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе по
                   товарам и услугам, допуск к участию в конкурсе

      1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях определения потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации, в том числе в части определения лучшей технической спецификации (лучших технических спецификаций) и признания их участниками конкурса.
      Лучшая техническая спецификация определяется на основании оценки функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик предлагаемых товаров, услуг.
      2. Организатор государственных закупок вправе образовать экспертную комиссию либо определить эксперта для подготовки экспертного заключения в отношении соответствия товаров и услуг, предлагаемых потенциальными поставщиками, технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, и определения лучшей технической спецификации (лучших технических спецификаций).
      При организации и проведении государственных закупок единым организатором государственных закупок, определенным в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, заказчик образовывает экспертную комиссию либо определяет эксперта для подготовки экспертного заключения в отношении соответствия товаров и услуг, предлагаемых потенциальными поставщиками, технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, и определения лучшей технической спецификации (лучших технических спецификаций).
      При этом экспертом не может являться лицо:
      1) заинтересованное в результатах процедур государственных закупок;
      2) связанное трудовыми отношениями с заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок либо их подведомственными, дочерними и зависимыми организациями либо с потенциальными поставщиками;
      3) являющееся близким родственником первых руководителей заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок либо их подведомственных, дочерних и зависимых организаций. В случае отсутствия экспертов, соответствующих требованиям, установленным частью третьей настоящего пункта, организатор государственных закупок либо заказчик привлекает государственных служащих соответствующего профиля для работы в качестве экспертов либо иных специалистов, специализация которых соответствует закупаемым товарам и услугам. Государственные служащие привлекаются в качестве экспертов на безвозмездной основе, а иные специалисты привлекаются как на платной, так и на безвозмездной основе по договоренности сторон.
      Эксперты не имеют права голоса при принятии конкурсной комиссией решения.
      Выбор лиц, привлекаемых в качестве экспертов на платной основе, осуществляется в соответствии с настоящим Законом.
      3. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия выявляет потенциальных поставщиков, которые не соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.
      4. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на предмет несоответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации оформляется протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, который подписывается председателем и всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии в день принятия решения о предварительном допуске потенциальных поставщиков к участию в конкурсе.
      Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию с указанием причин о несоответствии потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.
      В случае соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации протокол предварительного допуска к участию в конкурсе не оформляется.
      При этом оформляется протокол допуска к участию в конкурсе с определением лучшей технической спецификации (лучших технических спецификаций).
      5. Конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, которые не соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в течение трех рабочих дней со дня опубликования протокола предварительного допуска к участию в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации.
      6. При повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе, приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации согласно пункту 5 настоящей статьи, конкурсная комиссия вправе:
      1) в письменной форме и (или) форме электронного документа запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения в связи с их заявками с тем, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
      2) в целях уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, в письменной форме и (или) форме электронного документа запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов.
      Не допускаются направление запроса и иные действия конкурсной комиссии, связанные с приведением заявки на участие в конкурсе в соответствие с требованиями конкурсной документации, заключающимися в дополнении заявки на участие в конкурсе недостающими документами, замене документов, представленных в заявке на участие в конкурсе, приведении в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов после истечения срока приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи.
      Конкурсная комиссия рассматривает заявку на участие в конкурсе как отвечающую требованиям конкурсной документации, если в ней присутствуют грамматические или арифметические ошибки, которые можно исправить, не затрагивая существа представленной заявки.
      7. Потенциальный поставщик не может быть допущен к участию в конкурсе (признан участником конкурса) после приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации согласно пункту 5 настоящей статьи, если:
      1) он и (или) его соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основаниям, определенным настоящим Законом и правилами проведения электронных государственных закупок;
      2) он нарушил требования статьи 6 настоящего Закона;
      3) его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям и условиям конкурсной документации по основаниям, определенным настоящим Законом и правилами проведения электронных государственных закупок.
      8. В случае если потенциальный поставщик не допущен к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным подпунктом 2) пункта 7 настоящей статьи, то:
      1) в протоколе о допуске к участию в конкурсе отражаются обоснования отклонения заявки на участие в конкурсе такого потенциального поставщика;
      2) сведения о потенциальном поставщике, нарушившем требования статьи 6 настоящего Закона, подлежат внесению в реестр недобросовестных участников государственных закупок.
      9. По результатам повторного рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия:
      1) определяет потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, и признает участниками конкурса;
      2) определяет, в том числе с учетом заключения экспертной комиссии (эксперта), лучшую техническую спецификацию (лучшие технические спецификации), содержащуюся (содержащиеся) в заявках на участие в конкурсе;
      3) применяет к участникам конкурса относительные значения критериев, предусмотренных пунктом 4 статьи 17 настоящего Закона;
      4) оформляет протокол о допуске к участию в конкурсе.
      В случае если государственные закупки способом конкурса состоят из лотов, то в протоколе о допуске к участию в конкурсе указываются участники конкурса по каждому лоту. Допускается оформление общего протокола о допуске к участию в конкурсе при условии указания в нем участников конкурса по каждому лоту.
      10. Протокол о допуске к участию в конкурсе подписывается председателем и всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии в день принятия решения о допуске потенциальных поставщиков к участию в конкурсе (признании участниками конкурса).
      Протокол о допуске к участию в конкурсе публикуется секретарем конкурсной комиссии в день его подписания на веб-портале государственных закупок с автоматическим уведомлением по электронной почте всех потенциальных поставщиков, заявки которых автоматически зарегистрированы в электронном журнале регистрации, в соответствии с пунктом 2 статьи 22 настоящего Закона.
      11. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 45 настоящего Закона.
      12. В случае невозможности определения лучшей технической спецификации (лучших технических спецификаций) ввиду ее (их) отсутствия рассмотрению подлежат технические спецификации, которые соответствуют описанию функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, заявленных заказчиком.
      Сноска. Глава 3 дополнена статьей 25-1 в соответствии с Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 26. Оценка и сопоставление конкурсных ценовых
                 предложений (конкурс)

      Сноска. Статья 26 исключена Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 26-1. Оценка и сопоставление конкурсных ценовых
                  предложений при осуществлении электронных
                  государственных закупок способом конкурса

      1. Оценка и сопоставление конкурсных ценовых предложений конкурсной комиссией проводится в день и время, указанные в протоколе о допуске к участию в конкурсе.
      2. При осуществлении государственных закупок работ потенциальный поставщик, допущенный к участию в конкурсе (признанный участником конкурса), должен не позднее трех рабочих дней с момента опубликования протокола о допуске к участию в конкурсе представить на веб-портал государственных закупок конкурсное ценовое предложение.
      При осуществлении государственных закупок товаров и услуг потенциальный поставщик, допущенный к участию в конкурсе (признанный участником конкурса), не позднее трех рабочих дней с момента опубликования протокола о допуске к участию в конкурсе представляет на веб-портал государственных закупок конкурсное ценовое предложение к одной из технических спецификаций, предусмотренной в протоколе предварительного допуска, в соответствии с пунктом 4 статьи 25-1 настоящего Закона в порядке, предусмотренном правилами проведения электронных государственных закупок.
      Потенциальный поставщик, допущенный к участию в конкурсе (признанный участником конкурса), техническая спецификация которого не определена лучшей, в соответствии со статьей 25-1 настоящего Закона вправе не представлять конкурсное ценовое предложение.
      3. Сведения о предоставленных участниками конкурса конкурсных ценовых предложениях автоматически вносятся в электронный журнал регистрации конкурсных ценовых предложений.
      4. Конкурсное ценовое предложение участника конкурса подлежит автоматическому отклонению веб-порталом государственных закупок в следующих случаях:
      1) цена конкурсного ценового предложения является демпинговой. Порядок расчета демпинговой цены определяется правилами проведения электронных государственных закупок;
      2) конкурсное ценовое предложение превышает сумму, выделенную для приобретения данных товаров, работ, услуг;
      3) участником конкурса ранее представлено ценовое предложение по данному конкурсу;
      4) конкурсное ценовое предложение поступило позднее срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи.
      5. В установленные протоколом о допуске к участию в конкурсе день и время веб-порталом государственных закупок производится автоматическая оценка неотклоненных конкурсных ценовых предложений посредством применения к ним соответствующего относительного значения критериев, указанных в протоколе о допуске к участию в конкурсе, и рассчитывается условная цена каждого участника конкурса.
      Веб-портал государственных закупок автоматически сопоставляет условные цены участников конкурса и определяет победителя конкурса на основе наименьшей условной цены.
      При равенстве условных цен конкурсных ценовых предложений победителем признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг, являющихся предметом конкурса. При равенстве опыта работы нескольких потенциальных поставщиков, имеющих равные условные цены, победителем признается потенциальный поставщик, конкурсное ценовое предложение которого поступило ранее конкурсных ценовых предложений других потенциальных поставщиков.
      Сноска. Глава 3 дополнена статьей 26-1 в соответствии с Законом РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенным Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015).

      Статья 27. Протокол об итогах государственных закупок
                 способом конкурса
      1. Протокол об итогах государственных закупок способом конкурса автоматически формируется и публикуется веб-порталом государственных закупок с одновременным уведомлением по электронной почте всех членов конкурсной комиссии и всех потенциальных поставщиков, сведения о которых внесены в журнал регистрации конкурсных ценовых предложений.
      2. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня опубликования веб-порталом государственных закупок протокола об итогах государственных закупок способом конкурса подписывает и направляет победителю конкурса проект договора о государственных закупках с указанием технической спецификации, по которой был определен победитель конкурса.
      Сноска. Статья 27 в редакции Закона РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 28. Последствия признания государственных закупок
                 способом конкурса несостоявшимися

      1. Если государственные закупки способом конкурса признаны несостоявшимися, заказчик вправе принять одно из следующих решений:
      1) о повторном проведении государственных закупок способом конкурса;
      2) об изменении конкурсной документации и повторном проведении государственных закупок способом конкурса;
      3) об осуществлении государственных закупок способом из одного источника.
      2. В случае признания государственных закупок способом конкурса несостоявшимися в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен только один потенциальный поставщик, заказчик вправе принять решение о заключении с ним договора о государственных закупках из одного источника. Цена заключенного договора о государственных закупках не должна превышать сумму, выделенную для государственных закупок способом конкурса, признанных несостоявшимися в силу допуска к участию в конкурсе одного потенциального поставщика.
      3. В случае признания государственных закупок способом конкурса несостоявшимися в связи с тем, что после отклонения в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 26-1 настоящего Закона, осталось только одно неотклоненное конкурсное ценовое предложение участника конкурса, заказчик вправе принять решение о заключении с таким участником конкурса договора о государственных закупках способом из одного источника. Договор о государственных закупках заключается с ним на условиях, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе, и цена заключенного договора с ним не должна превышать его конкурсное ценовое предложение.
      Сноска. Статья 28 с изменением, внесенным Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 29. Особенности проведения государственных
                 закупок способом конкурса с использованием
                 двухэтапных процедур

      1. Государственные закупки способом конкурса с использованием двухэтапных процедур могут проводиться в случаях, когда:
      1) сложно сформулировать подробные спецификации товаров, работ, услуг и определить их технические и иные характеристики и (или) необходимо запросить предложения от потенциальных поставщиков либо провести с ними переговоры по возникшим вопросам;
      2) необходимо проведение исследований, экспериментов, изысканий или разработок.
      2. Государственные закупки способом конкурса с использованием двухэтапных процедур представляют собой совокупность следующих последовательных этапов:
      1) на первом этапе осуществляются следующие мероприятия: 
      определение заказчиком организатора государственных закупок;
      образование организатором государственных закупок экспертной комиссии либо определение эксперта;
      на основании потребности заказчика формирование экспертной комиссией либо экспертом технического задания к приобретаемым товарам, работам, услугам;
      определение интернет-ресурса заказчика;
      опубликование объявления на веб-портале государственных закупок и на интернет-ресурсе заказчика о проведении государственных закупок способом конкурса с использованием двухэтапных процедур;
      представление организатором государственных закупок технического задания лицам, заинтересованным в участии на первом этапе государственных закупок, способом конкурса с использованием двухэтапных процедур;
      представление потенциальными поставщиками технических предложений, разработанных в соответствии с техническим заданием;
      рассмотрение экспертной комиссией либо экспертом технических предложений потенциальных поставщиков и обсуждение с ними вопросов, касающихся технических, качественных и (или) иных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, договорных условий их поставки (выполнения, оказания);
      разработка экспертной комиссией либо экспертом технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг;
      разработка организатором государственных закупок конкурсной документации и утверждение ее первым руководителем либо ответственным секретарем или иным осуществляющим полномочия ответственного секретаря должностным лицом, определяемым Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лицом, исполняющим его обязанности;
      направление организатором государственных закупок приглашения потенциальным поставщикам, представившим на первом этапе технические предложения, принять участие во втором этапе государственных закупок способом конкурса с использованием двухэтапных процедур;
      2) на втором этапе осуществляются мероприятия, предусмотренные для проведения государственных закупок способом конкурса.
      3. Потенциальный поставщик не вносит обеспечение заявки на участие в конкурсе, если он участвует на первом этапе государственных закупок способом конкурса с использованием двухэтапных процедур.
      4. Порядок проведения конкурса с использованием двухэтапных процедур определяется правилами осуществления государственных закупок.
      Сноска. Статья 29 с изменениями, внесенными законами РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 18.02.2011 № 408-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ СПОСОБОМ
    ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

      Статья 30. Основания осуществления государственных
                 закупок способом запроса ценовых предложений

      1. Государственные закупки способом запроса ценовых предложений проводятся на однородные товары, работы, услуги, если годовые объемы таких однородных товаров, работ, услуг в стоимостном выражении не превышают четырехтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, при этом решающим условием является цена.
      2. При осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений нескольких видов однородных товаров, работ, услуг организатор государственных закупок обязан разделить товары, работы, услуги на лоты по их однородным видам и (или) по месту их поставки (выполнения, оказания).
      При осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений однородных товаров, работ, услуг организатор государственных закупок обязан разделить товары, работы, услуги на лоты по месту их поставки (выполнения, оказания).
      В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, определение победителя государственных закупок способом запроса ценовых предложений осуществляется по каждому лоту.
      3. Не допускается в целях применения способа запроса ценовых предложений дробление годового объема государственных закупок однородных товаров, работ, услуг в течение финансового года на части, размер одной из которых менее предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи.
      Сноска. Статья 30 в редакции Закона РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 31. Организация и проведение государственных
                 закупок способом запроса ценовых предложений

      1. Организатор государственных закупок не позднее пяти рабочих дней до окончания срока представления ценовых предложений обязан разместить на веб-портале государственных закупок на казахском и русском языках следующую информацию:
      1) о количестве товара, об объемах выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок, с указанием сумм, выделенных для государственных закупок;
      2) краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг с указанием национального стандарта или неправительственного стандарта, утвержденного некоммерческими организациями производителей Республики Казахстан, при его наличии;
      3) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
      4) требуемые сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
      5) о сроке начала и окончания представления потенциальными поставщиками ценовых предложений;
      6) проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий, в том числе технических условий.
      В размещаемой информации, предусмотренной настоящим пунктом, не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок:
      1) для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования;
      2) для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга.
      2. Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценовое предложение, содержащее сведения, предусмотренные правилами проведения электронных государственных закупок, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается.
      Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением существенных условий, предусмотренных в проекте договора о государственных закупках.
      3. По истечении срока представления ценовых предложений веб-порталом государственных закупок производится автоматическое вскрытие и подведение итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений.
      Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.
      В случае, если наименьшее ценовое предложение представлено несколькими потенциальными поставщиками, победителем признается потенциальный поставщик, ценовое предложение которого поступило ранее ценовых предложений других потенциальных поставщиков. Сопоставление ценовых предложений производится веб-порталом государственных закупок автоматически.
      4. Не допускается проведение переговоров между организатором государственных закупок и потенциальным поставщиком в отношении его ценового предложения посредством веб-портала государственных закупок либо иными способами без применения веб-портала государственных закупок, за исключением случаев, предусмотренных статьей 39 настоящего Закона.
      5. Если в течение срока представления ценовых предложений представлено менее двух ценовых предложений потенциальных поставщиков, такие государственные закупки автоматически веб-порталом государственных закупок признаются несостоявшимися и организатор государственных закупок осуществляет повторные государственные закупки способом запроса ценовых предложений.
      6. Ценовое предложение потенциального поставщика подлежит автоматическому отклонению веб-порталом государственных закупок в случаях:
      1) если оно превышает сумму, выделенную для приобретения данных товаров, работ, услуг;
      2) если потенциальным поставщиком ранее представлено ценовое предложение на данный лот;
      3) предусмотренных подпунктами 3), 3-1), 3-2) и 4) пункта 1 статьи 6 настоящего Закона.
      Отклонение ценовых предложений по иным основаниям не допускается.
      7. Если после автоматического отклонения веб-порталом государственных закупок ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 6 настоящей статьи, осталось менее двух ценовых предложений потенциальных поставщиков, то такие государственные закупки признаются несостоявшимися и организатор государственных закупок осуществляет повторные государственные закупки способом запроса ценовых предложений.
      8. Итоги государственных закупок способом запроса ценовых предложений публикуются на веб-портале государственных закупок автоматически после их подведения.
      9. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня утверждения итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений подписывает и направляет потенциальному поставщику, предложившему наименьшее ценовое предложение, проект договора о государственных закупках. Проект договора о государственных закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, предложившим наименьшее ценовое предложение, либо определенным победителем в соответствии с частью третьей пункта 3 настоящей статьи и представлен заказчику в течение семи рабочих дней со дня представления ему организатором государственных закупок подписанного проекта договора о государственных закупках.
      Не допускается внесение изменений и (или) дополнений в существенные условия проекта договора о государственных закупках, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 39 настоящего Закона.
      Потенциальный поставщик, определенный победителем и уклонившийся от заключения договора о государственных закупках, вносится в реестр недобросовестных участников государственных закупок в порядке, установленном настоящим Законом.
      10. Если потенциальный поставщик, определенный победителем, не представил в установленный срок заказчику подписанный договор о государственных закупках, заказчик вправе:
      1) заключить договор о государственных закупках с потенциальным поставщиком, предложившим такое же ценовое предложение, а при отсутствии такого потенциального поставщика с потенциальным поставщиком, ценовое предложение которого является наименьшим после цены, предложенной потенциальным поставщиком, уклонившимся от заключения договора о государственных закупках;
      2) осуществить повторные государственные закупки способом запроса ценовых предложений.
      Сноска. Статья 31 в редакции Закона РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ СПОСОБОМ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА

      Статья 32. Основания осуществления государственных
                 закупок способом из одного источника

      Государственные закупки способом из одного источника могут проводиться в случаях, если:
      1) у государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилиированного с ними юридического лица, закупившего товары, работы, услуги у какого-либо поставщика, возникает необходимость произвести у того же поставщика другие закупки в целях унификации, стандартизации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией, работами или услугами;
      2) государственные закупки способом конкурса признаны несостоявшимися. Настоящее положение не распространяется на случаи, когда государственные закупки способом конкурса были признаны недействительными в соответствии с законами Республики Казахстан;
      3) имеется необходимость в осуществлении государственных закупок ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса либо аукциона и вступления в силу договора о государственных закупках в случае, если такие государственные закупки осуществляются в течение первого месяца года по перечню, утвержденному уполномоченным органом, в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика в течение срока проведения государственной закупки, но не более чем на два месяца;
      4) принятые организатором государственных закупок меры, предусмотренные пунктами 5 и (или) 7 статьи 31 настоящего Закона, не привели к заключению договора о государственных закупках;
      5) государственные закупки способом аукциона признаны несостоявшимися. Настоящее положение не распространяется на случаи, когда государственные закупки способом аукциона были признаны недействительными в соответствии с законами Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 32 в редакции Закона РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 33. Осуществление государственных закупок
                 способом из одного источника

      1. При осуществлении государственных закупок способом из одного источника организатор государственных закупок направляет потенциальному поставщику письменное приглашение принять участие в государственных закупках, которое должно содержать следующие сведения:
      1) наименование и место нахождения организатора государственных закупок;
      2) описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг, технические спецификации с указанием национального стандарта или неправительственного стандарта, утвержденного некоммерческими организациями производителей Республики Казахстан, при его наличии.
      При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо описания и требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых работ приглашение должно содержать утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию;
      3) количество товара, объемы выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок;
      4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
      5) требуемые сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предоставление гарантии на качество предлагаемых товаров, работ, услуг;
      6) условия платежа и проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий;
      7) условия, форму, объем и способ внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках в случаях, предусмотренных правилами осуществления государственных закупок;
      8) сведения о суммах, выделенных для приобретения товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок способом из одного источника;
      9) перечень общих и специальных квалификационных требований, предусмотренных статьей 8 настоящего Закона, а также перечень документов, которые потенциальный поставщик должен представить в подтверждение его соответствия предъявляемым квалификационным требованиям, за исключением, когда государственные закупки способом из одного источника осуществляются на основании подпункта 4) статьи 32 настоящего Закона;
      10) место и срок представления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих его соответствие предъявляемым квалификационным требованиям, за исключением, когда государственные закупки способом из одного источника осуществляются на основании подпункта 4) статьи 32 настоящего Закона, а также информации, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи.
      2. Потенциальный поставщик, изъявивший желание осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок способом из одного источника, должен предоставить в установленный срок организатору государственных закупок следующую информацию:
      1) описание товаров, работ, услуг, предлагаемых потенциальным поставщиком, с указанием лиц, которых потенциальный поставщик предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг;
      2) документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям потенциального поставщика и лиц, которых он предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, за исключением, когда государственные закупки способом из одного источника осуществляются на основании подпункта 4) статьи 32 настоящего Закона;
      3) письменное обоснование цены на предлагаемые товары, работы, услуги.
      3. При осуществлении государственных закупок способом из одного источника в случае, предусмотренном подпунктом 2) статьи 32 настоящего Закона, участник конкурса, признанного несостоявшимся, приглашенный организатором государственных закупок для участия в государственных закупках способом из одного источника вправе не представлять повторно тому же организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие данного участника конкурса квалификационным требованиям.
      4. Организатор государственных закупок рассматривает представленные потенциальным поставщиком документы на предмет их соответствия квалификационным требованиям, за исключением, когда государственные закупки способом из одного источника осуществляются на основании подпункта 4) статьи 32 настоящего Закона, а также требованиям, установленным правилами осуществления государственных закупок либо правилами проведения электронных государственных закупок.
      Сноска. Статья 33 с изменениями, внесенными законами РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 34. Протокол об итогах государственных закупок
                 способом из одного источника

      1. При осуществлении государственных закупок способом из одного источника организатор государственных закупок обязан составить соответствующий протокол, в котором должна содержаться следующая информация:
      1) обоснование применения государственных закупок способом из одного источника;
      2) краткое описание товаров, работ, услуг, приобретаемых способом из одного источника;
      3) о соответствии потенциального поставщика квалификационным требованиям, за исключением, когда государственные закупки способом из одного источника осуществляются на основании подпункта 4) статьи 32 настоящего Закона;
      4) наименование и место нахождения поставщика, с которым будет заключен договор о государственных закупках и цена такого договора.
      2. Заказчик не позднее двух рабочих дней со дня подписания протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника обязан разместить текст протокола на интернет-ресурсе заказчика. Указанное требование не распространяется на государственные закупки способом из одного источника товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственные секреты.
      Сноска. Статья 34 с изменениями, внесенными Законом РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ СПОСОБОМ АУКЦИОНА И ЧЕРЕЗ
ТОВАРНЫЕ БИРЖИ

      Сноска. Заголовок главы 6 в редакции Закона РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 35. Осуществление государственных закупок способом
                 аукциона

      1. Государственные закупки способом аукциона осуществляются в режиме реального времени на веб-портале государственных закупок, проведение которых обеспечивается единым оператором в сфере электронных государственных закупок.
      2. Аукцион проводится на один лот, при этом предметом аукциона является товар, работа, услуга, годовой объем которых в стоимостном выражении превышает четырехтысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, по перечню, утвержденному уполномоченным органом.
      В случае наличия нескольких мест поставок (выполнения, оказания) товара (работы, услуги) допускается указание в лоте, проводимом способом аукциона, нескольких мест поставок (выполнения, оказания) товара (работы, услуги).
      3. В аукционе участвуют потенциальные поставщики, определенные по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе, соответствующие требованиям аукционной документации и признанные аукционной комиссией участниками аукциона.
      Сноска. Статья 35 в редакции Закона РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 35-1. Аукционная документация

      1. Аукционная документация формируется организатором государственных закупок на казахском и русском языках на основании электронной формы аукционной документации, определенной правилами проведения электронных государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах.
      2. Аукционная документация, кроме общих и специального квалификационных требований, установленных статьей 8 настоящего Закона, содержит следующие сведения:
      1) наименование и место нахождение организатора государственных закупок;
      2) описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг, технические спецификации с указанием национального стандарта или неправительственного стандарта, утвержденного некоммерческими организациями производителей Республики Казахстан, при его наличии, а при необходимости с указанием нормативно-технической документации.
      При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо описания и требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых работ, аукционная документация должна содержать утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию;
      3) количество товара, объемы выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок;
      4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
      5) требуемые сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предоставление гарантии на качество предлагаемых товаров, работ, услуг;
      6) условия платежа и проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий;
      7) требования к языку составления и представления заявок на участие в аукционе, договора о государственных закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках;
      8) условия внесения и размер обеспечения заявки на участие в аукционе;
      9) указание на право потенциального поставщика изменять или отзывать свою заявку на участие в аукционе до истечения окончательного срока их представления;
      10) порядок представления заявки на участие в аукционе и требуемый срок действия заявок на участие в аукционе;
      11) порядок представления потенциальными поставщиками запросов о разъяснении содержания аукционной документации;
      12) дату и время окончания срока представления заявок на участие в аукционе;
      13) описание процедуры вскрытия, рассмотрения заявок на участие в аукционе, снижения начальной (максимальной) цены аукциона;
      14) условия, виды, объем и способ внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках;
      15) сведения о сумме, выделенной для приобретения товара, работы, услуги, являющейся предметом проводимых государственных закупок способом аукциона;
      16) величину понижения выделенной суммы для приобретения товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок способом аукциона (шаг аукциона в денежном выражении);
      17) дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе;
      18) дату и время проведения аукциона.
      В аукционной документации могут содержаться и другие дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупок способом аукциона.
      3. В аукционной документации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением осуществления государственных закупок для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования.
      4. Аукционная документация утверждается первым руководителем либо ответственным секретарем или иным осуществляющим полномочия ответственного секретаря должностным лицом, определяемым Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лицом, исполняющим его обязанности.
      В случае осуществления государственных закупок способом аукциона единым организатором государственных закупок, определенным в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, аукционная документация утверждается первым руководителем единого организатора государственных закупок либо лицом, исполняющим его обязанности.
      5. Порядок представления аукционной документации потенциальным поставщикам, а также разъяснения положений аукционной документации определяется настоящим Законом и правилами проведения электронных государственных закупок.
      6. Организатор государственных закупок вправе в срок не позднее пяти календарных дней до истечения окончательной даты представления заявок на участие в аукционе по собственной инициативе или в ответ на запрос лиц о разъяснении положений аукционной документации внести изменения и (или) дополнения в аукционную документацию. При этом не допускается изменение предмета проводимых государственных закупок способом аукциона. Внесение изменений и (или) дополнений в аукционную документацию утверждается в порядке, установленном пунктом 4 настоящей статьи Закона.
      Организатор государственных закупок не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в аукционную документацию обязан:
      1) направить на безвозмездной основе текст внесенных изменений и (или) дополнений лицам, сведения о которых внесены в журнал регистрации лиц, получивших аукционную документацию;
      2) опубликовать на веб-портале государственных закупок уточненную аукционную документацию с указанием внесенных изменений и (или) дополнений.
      Окончательный срок представления заявок на участие в аукционе должен быть продлен на срок не менее чем на семь календарных дней в случае внесения изменений и (или) дополнений в аукционную документацию.
      Сноска. Глава 6 дополнена статьей 35-1 в соответствии с Законом РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенным Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 35-2. Извещение об осуществлении государственных
                   закупок способом аукциона

      1. Организатор государственных закупок не позднее трех рабочих дней со дня утверждения аукционной документации, но не менее чем за двадцать календарных дней до окончательной даты представления потенциальными поставщиками заявок на участие в аукционе обязан разместить на веб-портале государственных закупок текст объявления об осуществлении государственных закупок способом аукциона.
      2. В случае, если сумма, выделенная для приобретения товара, работы, услуги, являющихся предметом проводимых государственных закупок способом аукциона, не превышает двадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, организатор государственных закупок обязан разместить на веб-портале государственных закупок текст объявления об осуществлении государственных закупок способом аукциона не менее чем за семь календарных дней до окончательной даты представления потенциальными поставщиками заявок на участие в аукционе.
      Сноска. Глава 6 дополнена статьей 35-2 в соответствии с Законом РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 35-3. Заявка на участие в аукционе

      1. Заявка на участие в аукционе является формой выражения согласия потенциального поставщика осуществить поставку товаров, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями, установленными аукционной документацией.
      2. Заявка на участие в аукционе должна содержать подтверждение потенциального поставщика:
      1) об отсутствии нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 настоящего Закона;
      2) об отсутствии между ним и заказчиком либо организатором государственных закупок отношений, запрещенных настоящим Законом;
      3) о согласии на расторжение в порядке, установленном законами Республики Казахстан, договора о государственных закупках в случае выявления фактов, указанных в пункте 10 статьи 37 настоящего Закона.
      Сведения, а также документы, которые должны содержаться в заявке на участие в аукционе, определяются правилами проведения электронных государственных закупок.
      3. Срок действия заявки на участие в аукционе должен соответствовать требуемому сроку, установленному аукционной документацией.
      Сноска. Глава 6 дополнена статьей 35-3 в соответствии с Законом РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 35-4. Представление заявки на участие в аукционе

      1. Заявка на участие в аукционе, представляемая организатору государственных закупок потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в аукционе, формируется в виде электронного документа на веб-портале государственных закупок и состоит из двух частей, которые содержат электронные копии бумажных документов и (или) электронные документы, перечисленные в аукционной документации.
      2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать:
      1) при государственных закупках товара описание и предлагаемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара (с указанием на товарный знак, знак обслуживания, фирменные наименования, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также в случае если аукционная документация предусматривает требование о предоставлении эскизов, рисунков, чертежей, фотографий и иных изображений приобретаемого товара, то заявка на участие в аукционе должна содержать такую информацию), а при необходимости с указанием нормативно-технической документации;
      2) при государственных закупках работы, услуги согласие потенциального поставщика на выполнение работы, оказание услуги в соответствии с требованиями, предусмотренными аукционной документацией;
      3) электронную копию платежного документа, подтверждающего гарантийный денежный взнос, в случае внесения обеспечения заявки на участие в аукционе в виде гарантийного денежного взноса, размещаемого на банковском счете организатора государственных закупок либо на счете, предусмотренном бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов государственных закупок, являющихся государственными органами и государственными учреждениями.
      При внесении обеспечения заявки на участие в аукционе в виде банковской гарантии ее оригинал представляется организатору государственных закупок до окончательного срока представления заявок на участие в аукционе в порядке, предусмотренном правилами проведения электронных государственных закупок.
      3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика и привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) квалификационным требованиям, предусмотренным статьей 8 настоящего Закона.
      Не допускается представление заявки на участие в аукционе после истечения окончательного срока их представления, указанного в аукционной документации.
      4. Потенциальные поставщики, представившие до истечения установленного срока заявки на участие в аукционе, регистрируются на веб-портале государственных закупок в хронологическом порядке.
      5. Потенциальный поставщик не позднее окончания срока представления заявок на участие в аукционе вправе:
      1) изменить и (или) дополнить внесенную заявку на участие в аукционе;
      2) отозвать свою заявку на участие в аукционе, не утрачивая права на возврат внесенного им обеспечения заявки на участие в аукционе.
      Не допускается внесение изменений и (или) дополнений, равно как отзыв заявки на участие в аукционе, после истечения окончательного срока представления заявок на участие в аукционе.
      6. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в государственных закупках способом аукциона. Заказчик, организатор государственных закупок, единый организатор государственных закупок, аукционная комиссия, экспертная комиссия, эксперт, единый оператор в сфере электронных государственных закупок не несут обязательства по возмещению этих расходов независимо от итогов государственных закупок способом аукциона.
      Сноска. Глава 6 дополнена статьей 35-4 в соответствии с Законом РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 35-5. Обеспечение заявки на участие в аукционе

      1. Обеспечение заявки на участие в аукционе вносится потенциальным поставщиком в качестве гарантии того, что он:
      1) не отзовет либо не изменит и (или) не дополнит свою заявку на участие в аукционе после истечения окончательного срока представления таких заявок;
      2) в случае определения его победителем аукциона заключит договор о государственных закупках и внесет обеспечение исполнения договора о государственных закупках, предусмотренное аукционной документацией.
      2. Обеспечение заявки на участие в аукционе вносится в размере одного процента от суммы, выделенной на аукцион для приобретения товаров, работ, услуг в порядке, определенном правилами проведения электронных государственных закупок.
      3. Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки на участие в аукционе:
      1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет организатора государственных закупок либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов государственных закупок, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;
      2) банковскую гарантию.
      Не допускается совершение потенциальным поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до истечения срока действия его заявки на участие в аукционе.
      Не допускается использование организатором государственных закупок гарантийного денежного взноса, внесенного потенциальным поставщиком, за исключением действий, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей статьи.
      4. Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается организатором государственных закупок при наступлении одного из следующих случаев:
      1) потенциальный поставщик, определенный победителем аукциона, уклонился от заключения договора о государственных закупках;
      2) победитель аукциона, заключив договор о государственных закупках, не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил, в том числе несвоевременно исполнил требования, установленные аукционной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках;
      3) ни один из участников аукциона в течение тридцати минут после начала проведения аукциона не подал предложения о цене товара, работы, услуги, являющихся предметом проводимого аукциона. В этом случае, обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается организатором государственных закупок всем участникам аукциона.
      5. При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, сумма обеспечения заявки на участие в аукционе зачисляется в доход соответствующего бюджета, государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, или аффилиированных с ними юридических лиц.
      6. Организатор государственных закупок возвращает потенциальному поставщику внесенное им обеспечение заявки на участие в аукционе в течение трех рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:
      1) отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в аукционе до истечения окончательного срока представления заявок на участие в аукционе;
      2) подписания протокола о допуске к участию в аукционе. Указанный случай не распространяется на потенциальных поставщиков, признанных участниками аукциона;
      3) подписания протокола об итогах государственных закупок способом аукциона. Указанный случай не распространяется на участника аукциона, определенного победителем аукциона;
      4) вступления в силу договора о государственных закупках и внесения победителем аукциона обеспечения исполнения договора о государственных закупках, предусмотренного аукционной документацией.
      Сноска. Глава 6 дополнена статьей 35-5 в соответствии с Законом РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 35-6. Вскрытие и рассмотрение первых частей заявок
                   на участие в аукционе, допуск к участию в
                   аукционе

      1. Доступ секретарю аукционной комиссии к вскрытию первой части заявок на участие в аукционе предоставляется веб-порталом государственных закупок автоматически по наступлению даты и времени окончательного срока представления заявок на участие в аукционе, указанных организатором государственных закупок в аукционной документации.
      2. Веб-портал государственных закупок автоматически в день вскрытия первой части заявок на участие в аукционе рассылает уведомления членам аукционной комиссии, потенциальным поставщикам, сведения о которых внесены в электронный журнал регистрации заявок на участие в аукционе, предусмотренный правилами проведения электронных государственных закупок.
      3. Рассмотрение первой части заявки на участие в аукционе осуществляется аукционной комиссией в целях определения потенциальных поставщиков, которые соответствуют требованиям аукционной документации и признания их участниками аукциона.
      4. Аукционная комиссия рассматривает первую часть заявки на участие в аукционе и принимает решение о допуске потенциальных поставщиков к участию в аукционе не позднее семи календарных дней с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
      5. Государственные закупки способом аукциона признаются несостоявшимися в случае, если подано менее двух заявок на участие в аукционе.
      6. При необходимости организатор государственных закупок вправе образовать экспертную комиссию либо определить эксперта для подготовки экспертного заключения в отношении соответствия товара, работы, услуги, предлагаемых потенциальными поставщиками, технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью аукционной документации.
      В случае отсутствия у организатора государственных закупок специалистов соответствующего профиля он привлекает для работы в качестве экспертов государственных служащих либо иных специалистов, специализация которых соответствует закупаемому товару, работе, услуге. Государственные служащие привлекаются в качестве экспертов на безвозмездной основе, а иные специалисты привлекаются как на платной, так и на безвозмездной основе по договоренности сторон.
      Эксперты не имеют права голоса при принятии аукционной комиссией решения.
      Выбор лиц, привлекаемых в качестве экспертов на платной основе, осуществляется в соответствии с настоящим Законом.
      7. Аукционная комиссия рассматривает первую часть заявки на участие в аукционе как отвечающую требованиям аукционной документации, если в ней присутствуют грамматические или арифметические ошибки, не затрагивающие существа представленной первой части заявки.
      8. Потенциальный поставщик не может быть допущен к участию в аукционе (признан участником аукциона), если:
      1) его первая часть заявки на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации;
      2) не внес обеспечение заявки на участие в аукционе.
      9. Протокол о допуске к участию в аукционе подписывается председателем и всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии, а также секретарем аукционной комиссии в день принятия решения о допуске потенциальных поставщиков к участию в аукционе (признания участниками аукциона).
      Протокол о допуске к участию в аукционе публикуется секретарем аукционной комиссии в день принятия решения о допуске на веб-портале государственных закупок с автоматическим уведомлением по электронной почте всех потенциальных поставщиков, сведения о которых внесены в электронный журнал регистрации заявок на участие в государственных закупках способом аукциона, предусмотренный правилами проведения электронных государственных закупок.
      10. В случае признания аукционной комиссией участниками аукциона менее двух потенциальных поставщиков, государственные закупки способом аукциона признаются несостоявшимися.
      11. Решение аукционной комиссии о допуске к участию в аукционе может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 45 настоящего Закона.
      Сноска. Глава 6 дополнена статьей 35-6 в соответствии с Законом РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 35-7. Проведение аукциона

      1. Аукцион проводится на веб-портале государственных закупок в день и время, указанные в извещении об осуществлении государственных закупок способом аукциона.
      Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе.
      2. В аукционе участвуют потенциальные поставщики, признанные участниками аукциона.
      3. Аукцион проводится путем снижения текущего предложения о цене, начиная с выделенной суммы для приобретения товара, работы, услуги, являющихся предметом проводимого аукциона, на шаг аукциона.
      Шаг аукциона составляет от половины процента (0,5) до пяти процентов от выделенной суммы для приобретения товара, работы, услуги, являющихся предметом проводимого аукциона.
      4. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене товара, работы, услуги, являющихся предметом проводимого аукциона, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене на величину в пределах шага аукциона.
      5. При проведении аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене товара, работы, услуги, являющихся предметом проводимого аукциона, сниженное от выделенной суммы для приобретения товара, работы, услуги, являющихся предметом проводимого аукциона, независимо от шага аукциона при условии отсутствия текущего минимального предложения.
      6. Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене товара, работы, услуги, являющихся предметом проводимого аукциона, ниже чем текущее минимальное предложение о цене товара, работы, услуги, являющихся предметом проводимого аукциона, в случае, если такое предложение о цене товара, работы, услуги, являющихся предметом проводимого аукциона, подано этим же участником аукциона.
      7. Время приема предложений участников аукциона о цене товара, работы, услуги, являющихся предметом проводимого аукциона, составляет тридцать минут от начала проведения аукциона, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене товара, работы, услуги, являющихся предметом проводимого аукциона. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене товара, работы, услуги, являющихся предметом проводимого аукциона, не поступило, аукцион завершается.
      8. В случае, если была предложена цена товара, работы, услуги, являющихся предметом проводимого аукциона, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене товара, работы, услуги, являющихся предметом проводимого аукциона, поступившее ранее других предложений.
      9. В случае, если в течение тридцати минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложения о цене товара, работы, услуги, являющихся предметом проводимого аукциона в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, аукцион признается несостоявшимся.
      10. Протокол о результатах проведения аукциона автоматически формируется и размещается на веб-портале государственных закупок в день окончания проведения аукциона.
      Сноска. Глава 6 дополнена статьей 35-7 в соответствии с Законом РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 35-8. Рассмотрение вторых частей заявок на участие
                   в аукционе

      1. Доступ аукционной комиссии к рассмотрению второй части заявок на участие в аукционе потенциальных поставщиков, признанных участниками аукциона, предоставляется веб-порталом государственных закупок автоматически в день окончания аукциона и размещения протокола об итогах аукциона.
      2. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе и принимает решение о соответствии или несоответствии потенциальных поставщиков, признанных участниками аукциона, квалификационным требованиям, установленным аукционной документацией, в срок не позднее семи календарных дней.
      В случае принятия решения о несоответствии потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным аукционной документацией, оформляется и публикуется на веб-портале государственных закупок протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, который подписывается председателем и всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии, а также секретарем аукционной комиссии в день оформления протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе.
      Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе должен содержать информацию с указанием причин несоответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям, установленным аукционной документацией.
      Аукционная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, которые не соответствуют квалификационным требованиям, установленным аукционной документацией, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения вторых частей заявок на участие в аукционе в течение трех рабочих дней со дня опубликования протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в соответствие с квалификационными требованиями, установленными аукционной документацией.
      3. При рассмотрении второй части заявок на участие в аукционе аукционная комиссия вправе:
      1) в письменной форме и (или) в форме электронного документа запросить у потенциальных поставщиков, признанных участниками аукциона, материалы и разъяснения для облегчения рассмотрения второй части заявок на участие в аукционе;
      2) в целях уточнения сведений, содержащихся во второй части заявок на участие в аукционе, в письменной форме и (или) в форме электронного документа запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов.
      Не допускаются направление запроса и иные действия аукционной комиссии, связанные с приведением заявки на участие в аукционе в соответствие с требованиями аукционной документации, заключающимися в дополнении заявки на участие в аукционе недостающими документами, замене документов, представленных в заявке на участие в аукционе, приведении в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов после истечения срока приведения заявок на участие в аукционе в соответствие с квалификационными требованиями, установленными аукционной документацией, предусмотренного частью четвертой пункта 2 настоящей статьи.
      Аукционная комиссия рассматривает вторую часть заявки на участие в аукционе как отвечающую требованиям аукционной документации, если в ней присутствуют грамматические или арифметические ошибки, не затрагивающие существа представленной второй части заявки.
      4. Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям в случаях, предусмотренных настоящим Законом и правилами проведения электронных государственных закупок.
      5. По результатам рассмотрения второй части заявок на участие в аукционе аукционная комиссия определяет победителя аукциона из числа потенциальных поставщиков, признанных участниками аукциона и соответствующих квалификационным требованиям, установленным аукционной документацией по наименьшему предложению о цене, и определяет претендентов на заключение договора о государственных закупках из числа потенциальных поставщиков, признанных участниками аукциона и соответствующих квалификационным требованиям, установленным аукционной документацией при их наличии, либо признает аукцион не состоявшимся в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи.
      5-1. В случае если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе аукционная комиссия признала только одного потенциального поставщика соответствующим квалификационным требованиям, установленным аукционной документацией, то такой потенциальный поставщик признается победителем аукциона.
      6. В случае, если ни один потенциальный поставщик, признанный участником аукциона и подавший предложение о цене, не соответствует квалификационным требованиям, установленным аукционной документацией, государственные закупки способом аукциона признаются несостоявшимися.
      7. Протокол об итогах аукциона подписывается председателем и всеми присутствующими членами аукционной комиссии, а также секретарем аукционной комиссии в день принятия решения об итогах аукциона.
      Секретарь аукционной комиссии в день подписания протокола об итогах аукциона формирует и размещает его на веб-портале государственных закупок.
      8. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола об итогах аукциона подписывает и направляет победителю аукциона проект договора о государственных закупках.
      9. Договор о государственных закупках должен быть подписан и представлен победителем аукциона либо в случаях, предусмотренных пунктами 10 и 11 настоящей статьи, претендентом на заключение договора о государственных закупках в течение семи рабочих дней со дня представления ему подписанного заказчиком договора о государственных закупках.
      Не допускается внесение изменений и (или) дополнений в существенные условия договора о государственных закупках.
      Победитель аукциона, уклонившийся от заключения договора о государственных закупках, вносится в реестр недобросовестных участников государственных закупок в порядке, установленном настоящим Законом.
      10. В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора о государственных закупках, заказчик вправе заключить договор о государственных закупках с претендентом на заключение договора о государственных закупках, предложение о цене которого является наименьшим после предложения о цене победителя аукциона, уклонившегося от заключения договора о государственных закупках.
      11. В случае непредставления в установленные сроки, предусмотренные пунктом 9 настоящей статьи, претендентом на заключение договора о государственных закупках подписанного договора о государственных закупках, заказчик вправе заключить договор о государственных закупках с претендентом на заключение договора о государственных закупках, предложение о цене которого является наименьшим после предложения о цене претендента на заключение договора о государственных закупках, не представившего подписанный договор о государственных закупках.
      Претенденты на заключение договора о государственных закупках, не представившие в установленные пунктом 9 настоящей статьи сроки подписанный договор о государственных закупках, не вносятся в реестр недобросовестных участников государственных закупок, предусмотренный настоящим Законом, за исключением победителя аукциона.
      12. Решение аукционной комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 45 настоящего Закона.
      Сноска. Глава 6 дополнена статьей 35-8 в соответствии с Законом РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенным Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 35-9. Основания и последствия признания
                   государственных закупок способом аукциона
                   несостоявшимися

      1. Аукцион признается несостоявшимся:
      1) в случае, если подано менее двух заявок на участие в государственных закупках способом аукциона;
      2) в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 35-6, пунктом 9 статьи 35-7 и пунктом 6 статьи 35-8 настоящего Закона;
      3) если победитель аукциона уклонился от заключения договора о государственных закупках и заказчик не воспользовался правом, предусмотренным пунктами 10 и 11 статьи 35-8 настоящего Закона;
      4) если договор о государственных закупках не заключен с претендентом на заключение договора о государственных закупках в соответствии с пунктом 9 статьи 35-8 настоящего Закона.
      2. Если государственные закупки способом аукциона признаны несостоявшимися, заказчик вправе принять одно из следующих решений:
      1) о повторном проведении государственных закупок способом аукциона;
      2) об изменении аукционной документации и повторном проведении государственных закупок способом аукциона;
      3) об осуществлении государственных закупок способом из одного источника, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3) и 4) пункта 1 настоящей статьи.
      Сноска. Глава 6 дополнена статьей 35-9 в соответствии с Законом РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенным Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 36. Осуществление государственных закупок товаров
                 через товарные биржи

      1. Государственные закупки товаров через товарные биржи осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах по перечню биржевых товаров.
      2. В случае, если годовые объемы государственных закупок товаров, включенных в перечень биржевых товаров, не превышают минимальный размер партии, предусмотренный в перечне биржевых товаров, заказчик вправе выбрать иной способ осуществления государственных закупок товаров.
      Сноска. Статья 36 в редакции Закона РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 7. ДОГОВОР О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ

      Статья 37. Заключение договора о государственных
                 закупках

      1. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах государственных закупок подписывает и направляет потенциальному поставщику, признанному победителем, проект договора о государственных закупках, составленный в соответствии с типовым договором.
      В случае подведения итогов государственных закупок способом конкурса заказчик направляет победителю конкурса один экземпляр протокола об их итогах и проект договора о государственных закупках, составленный в соответствии с конкурсной документацией.
      Допускается заключение электронного договора о государственных закупках.
      2. В случаях заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.
      3. Срок заключения договора о государственных закупках не может быть более тридцати календарных дней со дня направления потенциальному поставщику проекта договора о государственных закупках, за исключением срока заключения договора о государственных закупках, предусмотренного пунктом 9 статьи 31 и пунктом 9 статьи 35-8 настоящего Закона.
      4. Договор о государственных закупках должен предусматривать неустойку за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по данному договору о государственных закупках, а также обязанность заказчика по обеспечению взыскания неустойки в размере неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства.
      4-1. Договор о государственных закупках должен предусматривать обязанность заказчика предоставить поставщику земельный участок в состоянии, обеспечивающем своевременное начало выполнения строительных работ, нормальное их ведение и завершение в срок, а также технические условия для временного подключения электро-, водоснабжения.
      5. В случаях, предусмотренных правилами осуществления государственных закупок либо правилами проведения электронных государственных закупок, поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках.
      Обеспечение исполнения договора о государственных закупках вносится поставщиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках.
      В случае заключения договора о государственных закупках со сроком действия более одного финансового года размер обеспечения исполнения договора о государственных закупках на текущий финансовый год исчисляется исходя из годовой суммы договора, предусмотренной в соответствующем финансовом году.
      Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения договора о государственных закупках:
      1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;
      2) банковскую гарантию.
      Не допускается совершение поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.
      Не допускается использование заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного поставщиком, на цели, не предусмотренные настоящим Законом.
      Требование о внесении обеспечения исполнения договора о государственных закупках не распространяется на поставщиков, определенных по итогам государственных закупок способом запроса ценовых предложений, через товарные биржи, из одного источника, осуществленных на основании подпункта 4) статьи 32 настоящего Закона, а также поставщиков, предоставивших его в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 8 настоящего Закона, поставщиков, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности, в случае, предусмотренном подпунктом 5) пункта 3 статьи 41 настоящего Закона.
      6. Государственные органы, государственные учреждения и государственные предприятия на праве оперативного управления могут заключить договор о государственных закупках на срок более одного финансового года в случае приобретения:
      1) работ со сроком их завершения в следующем (последующие) финансовом году (годы), предусмотренном в проектно-сметной документации;
      2) активов и других товаров, длительность технологического срока изготовления которых обуславливает их поставку в следующем (последующие) финансовом году (годы);
      3) услуг по организации питания личного состава Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан. Срок действия такого договора о государственных закупках не должен превышать три года;
      4) услуг на срок более одного финансового года;
      5) товаров, работ, услуг, срок выполнения (оказания, поставки) которых в связи с длительностью исполнения обусловлен в следующем (последующем) финансовом году (годы), установленном в соответствующем бюджете, плане развития (бизнес-плане), плане финансирования, а также работ и услуг по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог областного и районного значения. Срок действия такого договора о государственных закупках не должен превышать три года.
      7. Государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, а также юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица могут заключить долгосрочный договор о государственных закупках товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения мероприятия со сроком завершения в следующем (последующие) финансовом году (годы), установленном в плане развития (бизнес-плане), утвержденном органом управления или высшим органом указанных лиц.
      8. Договор о государственных закупках услуг по аудиту годовой финансовой отчетности может быть заключен на срок не более трех лет.
      9. Заключение договора о государственных закупках со сроком действия более одного финансового года в случаях, предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящей статьи, допускается только с поставщиками, определенными по итогам государственных закупок, проведенных на конкурентной основе.
      10. Договор о государственных закупках должен содержать условие о его расторжении на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:
      1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 настоящего Закона;
      2) оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного настоящим Законом.
      11. Исключен Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      11-1. Договор о государственных закупках должен содержать условия уплаты налога на добавленную стоимость и акцизов в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан, таможенного законодательства Таможенного союза и (или) таможенного законодательства Республики Казахстан.
      11-2. Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору о государственных закупках не должен быть менее пятнадцати календарных дней.
      12. Договор о государственных закупках считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному договору.
      13. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств по договору о государственных закупках заказчик обязан не позднее десяти рабочих дней по истечении финансового года принять меры по взысканию неустойки в доход соответствующего бюджета, государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, или аффилиированных с ними юридических лиц.
      Сноска. Статья 37 в редакции Закона РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015).

      Статья 38. Уклонение от заключения договора
                 о государственных закупках

      1. В случае если потенциальный поставщик, признанный победителем, в сроки, установленные настоящим Законом, не представил заказчику подписанный договор о государственных закупках или, заключив договор о государственных закупках, не внес обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 настоящего Закона, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о государственных закупках.
      2. В случае признания потенциального поставщика, определенного победителем государственных закупок, уклонившимся от заключения договора о государственных закупках заказчик:
      1) удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе либо аукционе и обращается в суд с иском о признании такого потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок;
      2) вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого потенциального поставщика заключить договор о государственных закупках, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора о государственных закупках.
      Сноска. Статья 38 с изменениями, внесенными законами РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 39. Основания внесения изменений в проект либо
                 заключенный договор о государственных
                 закупках

      1. Внесение изменения в проект договора о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается при соблюдении следующих взаимосвязанных условий:
      1) внесение изменения в проект договора инициировано одной из сторон не позднее пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах государственных закупок способом конкурса;
      2) внесение изменения допускается в части уменьшения суммы проекта договора;
      3) решение о внесении изменения в части уменьшения суммы договора принято по взаимному согласию сторон.
      Не допускается внесение изменения в проект договора о государственных закупках без соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом.
      2. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:
      1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары, работы, услуги и соответственно суммы договора;
      2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;
      3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, услуг, при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных товаров, работ, услуг. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках товаров, работ, услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных товаров, работ, услуг;
      4) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках товара предложил при условии неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, являющегося предметом заключенного с ним договора о государственных закупках товара;
      5) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;
      6) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);
      7) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
      8) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае проведения досудебного расследования, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика;
      9) в части изменения срока исполнения договора о поставке товара в случае, если поставщик является товаропроизводителем поставляемого товара. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках товаров допускается в пределах текущего финансового года по уведомлению поставщика на срок не более десяти рабочих дней.
      3. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
      Сноска. Статья 39 с изменениями, внесенными законами РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015).

      Статья 40. Вступление в силу договора о государственных
                 закупках

      1. Договор о государственных закупках вступает в силу после его подписания заказчиком и поставщиком либо полного внесения последним обеспечения исполнения договора, предусмотренного конкурсной документацией. Если договор о государственных закупках подлежит регистрации, то он вступает в силу после его регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      2. Договор о государственных закупках, подлежащий регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, представляется заказчиком в уполномоченный орган по регистрации договоров о государственных закупках не позднее пяти рабочих дней после его заключения либо полного внесения поставщиком обеспечения исполнения договора, предусмотренного конкурсной документацией либо аукционной документацией.
       Сноска. Статья 40 в редакции Закона РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст.2); с изменением, внесенным Законом РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      Статья 41. Особый порядок осуществления государственных
                 закупок способом конкурса

      1. Исключен Законом РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст.2).
      2. Государственные закупки с применением особого порядка осуществляются в соответствии с настоящим Законом, за исключением норм, устанавливающих квалификационные требования, а также регламентирующих процедуры и сроки проведения государственных закупок, предусмотренных настоящим Законом.
      3. Государственные закупки с применением особого порядка осуществляются в случаях приобретения:
      1) товаров, работ, услуг для обеспечения правопорядка и национальной безопасности, когда требуется установление особого порядка проведения государственных закупок, обеспечивающих соблюдение режима секретности, а также гарантии национальной безопасности Республики Казахстан;
      2) услуг, предусмотренных государственным социальным заказом;
      3) исключен Законом РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст.2); 
      4) исключен Законом РК от 18.02.2011 № 408-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
      5) жилища, принадлежащего на праве частной собственности физическому лицу, не являющемуся субъектом предпринимательской деятельности;
      6) исключен Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      7) товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственные секреты, и (или) сведения, составляющие служебную информацию ограниченного распространения, определенные Правительством Республики Казахстан;
      8) специальных социальных услуг, предусмотренных гарантированным объемом специальных социальных услуг и услуг по оценке и определению потребности в специальных социальных услугах;
      9) исключен Законом РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).
      4. Особый порядок осуществления государственных закупок способом конкурса определяется уполномоченным органом.
      Сноска. Статья 41 с изменениями, внесенными законами РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 29.12.2008 № 115-IV (вводится в действие с 01.01.2009); от 05.05.2009 № 158-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 18.02.2011 № 408-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

       Статья 41-1. Особый порядок осуществления
                   государственных закупок для обеспечения
                   потребностей обороны

     Сноска. Заголовок статьи 41-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 11.07.2009 № 182-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

      Особый порядок осуществления государственных закупок вооружения, военной техники, боеприпасов, специальных средств, а также работ и услуг по их ремонту и модернизации для обеспечения потребностей обороны и военной безопасности определяется Правительством Республики Казахстан.
      Особый порядок не применяется в случаях, предусмотренных подпунктом 43) пункта 1 статьи 4 настоящего Закона.
       Сноска. Глава 8 дополнена статьей 41-1 в соответствии с Законом РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст.2); с изменениями, внесенными Законом РК от 11.07.2009 № 182-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

      Статья 42. Специальный порядок осуществления
                 государственных закупок способом конкурса

      1. Специальный порядок осуществления государственных закупок способом конкурса (далее - специальный порядок) применяется заказчиками, являющимися государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилиированными с ними юридическими лицами.
      2. Государственные закупки с применением специального порядка осуществляются в соответствии с настоящим Законом, за исключением норм, устанавливающих квалификационные требования, а также регламентирующих процедуры и сроки проведения государственных закупок, предусмотренных настоящим Законом.
      3. Специальный порядок утверждается органами управления заказчиков, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в соответствии с типовыми требованиями к специальному порядку, устанавливаемыми уполномоченным органом, включающими требования к:
      1) порядку проведения на регулярной основе предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков;
      2) порядку формирования перечня квалифицированных потенциальных поставщиков;
      3) процедурам и срокам выбора поставщика на основе запроса ценовых предложений потенциальных поставщиков, прошедших предварительный квалификационный отбор в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, и заключение с ним договора о государственных закупках;
      4) порядку предоставления поддержки отечественным товаропроизводителям, отечественным поставщикам работ, услуг.
       Сноска. Статья 42 с изменениями, внесенными законами РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 43. Особые условия участия в государственных
                 закупках временных объединений юридических лиц
                 (консорциума)

      Особые условия участия в государственных закупках временных объединений юридических лиц (консорциума) определяются правилами проведения электронных государственных закупок.
      Сноска. Статья 43 в редакции Закона РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 44.  Применение национального режима при
                  осуществлении государственных закупок

      1. При осуществлении государственных закупок к товарам, происходящим из иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными потенциальными поставщиками, применяется национальный режим на равных условиях с товарами казахстанского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми казахстанскими потенциальными поставщиками, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.
      2. В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения правопорядка, национальной безопасности и обороноспособности страны, защиты внутреннего рынка Республики Казахстан, развития национальной   экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей, отечественных поставщиков работ, услуг уполномоченный орган вправе устанавливать запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными потенциальными поставщиками, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг при осуществлении государственных закупок.
      Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      3. Уполномоченный орган вправе устанавливать условия допуска при осуществлении государственных закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными потенциальными поставщиками, за исключением   товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Республики Казахстан установлены запрет, ограничения в соответствии с пунктом 2   настоящей статьи.
      Сноска. Статья 44 в редакции Закона РК от 29.09.2014 № 239-V  (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 44-1. Участие в государственных закупках отдельных
                   категорий потенциальных поставщиков

      1. Участие в государственных закупках отдельных категорий потенциальных поставщиков определяется в случаях, предусмотренных настоящим Законом.
      2. Организаторы государственных закупок при проведении государственных закупок отдельных видов товаров, работ, услуг осуществляют закупки:
      1) товаров, предназначенных для нужд инвалидов (тифлотехнические средства, специальные средства передвижения, обязательные гигиенические средства), которые должны проводиться способом конкурса, у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих такие товары, в объеме не менее пятидесяти процентов от общего объема средств, выделенных для приобретения данных товаров в текущем году;
      2) иных товаров, не указанных в подпункте 1) настоящего пункта, у производящих товары общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, в объеме не менее пятидесяти процентов от общего объема средств, выделенных для приобретения данных товаров в текущем году;
      3) работ и услуг у выполняющих работы, оказывающих услуги общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, в объеме ста процентов от общего объема средств, выделенных для приобретения данных работ и услуг в текущем году.
      3. Перечень общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих товары и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, и порядок их включения определяется уполномоченным органов, в области социальной защиты населения.
      Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, определяется Правительством Республики Казахстан.
      4. Для реализации положений, установленных пунктом 2 настоящей статьи, организатор государственных закупок осуществляет государственные закупки способами, предусмотренными настоящим Законом, к которым допускаются производящие и (или) поставляющие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги, общественные объединения инвалидов Республики Казахстан и организации, созданные общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан.
      Выполняющим работы, оказывающим услуги общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ и соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
      При осуществлении государственных закупок в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи организатор государственных закупок в тексте объявления указывает, что государственные закупки осуществляются исключительно среди производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан.
      5. В случае признания государственных закупок не состоявшимися по основаниям, предусмотренным в пункте 4 статьи 16 настоящего Закона, заказчик вправе принять решение о проведении государственных закупок способом из одного источника у производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан.
      В случае признания государственных закупок способом из одного источника у производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не состоявшимися заказчик вправе принять решение о повторном проведении государственных закупок среди иных потенциальных поставщиков в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.
      6. При осуществлении государственных закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, установленных Правительством Республики Казахстан, способом конкурса организаторы государственных закупок обязаны предоставлять государственным предприятиям исправительных учреждений, производящим товары, выполняющим работы, оказывающим услуги, определенным Правительством Республики Казахстан, преимущества в виде пятнадцатипроцентного условного уменьшения конкурсных ценовых предложений.
      Порядок предоставления преимуществ, указанных в настоящем пункте, определяется правилами проведения электронных государственных закупок.
      7. Организатор государственных закупок при осуществлении государственных закупок способами, предусмотренными в пункте 1 статьи 12 настоящего Закона, товаров, работ, услуг, допустимых к распределению на части, обязан осуществлять государственные закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере не менее пятнадцати процентов от общего объема в суммарном выражении, выделенного для приобретения данных товаров, работ, услуг в текущем году.
      При этом объем товаров, работ, услуг, допустимых к распределению, не должен превышать в суммарном выражении шестидесятитысячекратный месячный расчетный показатель, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
      8. При осуществлении государственных закупок в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи организатор государственных закупок в тексте объявления указывает, что государственные закупки осуществляются исключительно среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
      9. В случае признания государственных закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства не состоявшимися организатор государственных закупок вправе осуществить государственные закупки на общих основаниях в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.
      При этом объем товаров, работ, услуг, являющихся объектом закупки, учитывается в совокупном суммарном годовом выражении, выделенном для приобретения данных товаров в текущем году.
      10. Организатор государственных закупок при осуществлении государственных закупок работ, услуг вправе установить в конкурсной или аукционной документации требование к потенциальному поставщику, не являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, о привлечении к исполнению договора о государственных закупках субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
      При этом объем работ, услуг, к выполнению, оказанию которых привлекаются субподрядчики (соисполнители), учитывается в совокупном суммарном годовом выражении, выделенном для приобретения данных работ, услуг в текущем году.
      Сноска. Глава 8 дополнена статьей 44-1 в соответствии с Законом РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      Статья 45. Обжалование действий (бездействия), решений
                 заказчика, организатора государственных
                 закупок, единого организатора государственных
                 закупок, комиссий, эксперта, единого оператора
                 в сфере государственных закупок

      Потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика. Не подлежит обжалованию в органах государственного контроля решение заказчика:
      1) о выборе способа государственных закупок;
      2) об отказе от осуществления государственных закупок, принятое им в соответствии с пунктом 10 статьи 5 настоящего Закона.
      Сноска. Статья 45 в редакции Закона РК от 14.01.2014 № 161-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 46. Разрешение споров

      Все споры, возникающие в процессе государственных закупок, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Статья 47. Ответственность за нарушение законодательства
                 Республики Казахстан о государственных
                 закупках

      Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственных закупках влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.           

       Статья 47-1. Переходные положения

      Положение пункта 6 статьи 12 настоящего Закона действует до 1 июля 2012 года.
      Сноска. Глава 9 дополнена статьей 47-1 в соответствии с Законом РК от 20.11.2008 № 87-IV (порядок введения в действие см. ст.2); в редакции Закона РК от 13.01.2012 № 543-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 48. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2008 года.

      2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 16 мая 2002 г. "О государственных закупках" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., N 9, ст. 95; 2004 г., N 14, ст. 83; N 17, ст. 101; 2005 г., N 6, ст. 7; N 23, ст. 105; 2006 г., N 10, ст. 52; N 12, ст. 71; 2007 г., N 2, ст. 14).

      Президент
      Республики Казахстан