2005 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 22 желтоқсандағы N 1354 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет  кодексiне  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Мыналардың:
      403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасының Президентi Iс басқармасының 2005 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
 2004 жылғы 22 желтоқсандағы      
N 1354 қаулысына           
403-ҚОСЫМША           

       Ескерту. 403-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдiң және мемлекеттiк
органдардың басқа да лауазымды адамдарының
қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5737825 мың теңге (бес миллиард жетi жүз отыз жетi миллион сегiз жүз жиырма бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының Президентi туралы" 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңының  28,   30-баптары ; Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шiлдедегi (Ерекше бөлiгi) Азаматтық кодексiнiң  803 804 809 827 828  және  831-баптары ; Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi (Ерекше бөлiгi) Бюджет кодексiнiң  94-бабы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалары туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 12 желтоқсандағы Заңының  2-бабы ; "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңының  42-бабы ; "Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегi Заңының  15 және   25-баптары ; "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының  3 ,   21,   22,   23,   24 және   25-баптары ; "Сақтандыру қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Заңының  4 және   7-баптары ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы  Заңы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасы азаматтары денсаулығының жағдайын жақсарту бойынша қолданылатын бiрiншi кезектегi іс-шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентi Іс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378  жарлығы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджеті және Ұлттық Банкiнiң сметасы (бюджетi) есебінен қамтылған Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1284  Жарлығы ; "Мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметшiлер лауазымдарының санаттары бойынша тiзiлiмiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1282  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарына көлiк қызметiн көрсету үшiн қызметтiк жеңіл автомобильдердi пайдалануды ретке келтiру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 мамырдағы N 663  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен марапаттауға ұсыну тәртiбi, оларды табыстау, Қазақстан Республикасы мемлекеттiк наградалары құжаттарының үлгiлерi және Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградалары белгiлерiнiң бейнесi туралы Нұсқаулықты бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 8 қарашадағы N 90  Өкiмi .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Мемлекет Басшысының, Премьер-Министрдiң және мемлекеттiң өзге де лауазымды тұлғаларының қызметiн қамтамасыз ету, қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес лауазымдық мiндеттерiн тиiмдi атқару және кәсiби шеберлiктерiн жетiлдiру мақсатында кәсiптiлiк саласындағы бiлiм беру бағдарламалары бойынша теориялық және тәжiрибелiк iскерлiктерiн жаңарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Мемлекет Басшысының, Премьер-Министрдiң және мемлекеттiк органдардың өзге де лауазымды тұлғаларының қызметiн қамтамасыз ету бойынша жүктелген қызметiн тиiмдi орындауға қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының орталық аппаратының қызметiн қамтамасыз ету, мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби бiлiктiлiгiн арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
п/п|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
   |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
   |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
 1  001        Мемлекет
               басшысының,
               Премьер-
               Министрдiң
               және мемле-
               кеттiк ор-
               гандардың
               басқа да
               лауазымды
               адамдары-
               ның қызме-
               тiн қамта-
               масыз ету
 
 2       001   Орталық    1. Қазақстан Рес-    Жыл    Қазақстан
               органның   публикасы Прези-     бойы   Республикасы
               аппараты   дентi Iс басқарма-          Президентiнiң
                          сының бекiтiлген            Iс басқармасы
                          лимитке сәйкес саны
                          149 бiрлiк орталық
                          аппаратын ұстау.
                          Қызмет бабындағы
                          11 автомашинаны
                          жалға алу.
                          2. Қазақстан Рес-
                          публикасы Президен-
                          тiнiң, Премьер-Ми-
                          нистрiнiң және
                          Мемлекеттік хатшы-
                          сының жұмыс кесте-
                          сiне сәйкес 5 әуе
                          кемесiмен 967 сағат
                          литерлiк рейстерiн
                          ұйымдастыру. Литер-
                          лiк рейстердiң
                          қауіпсiздігін және
                          қажетті байланысын
                          қамтамасыз ету.
                          3. Жалпы көлемi
                          99651,2 шаршы метр
                          мемлекеттiк рези-
                          денцияларға және
                          маңайындағы алаңы
                          248,8 га аумаққа
                          кешендi қызмет
                          көрсету.
                          4. Жалпы көлемi
                          85482 шаршы метр
                          Үкiмет ғимаратта-
                          рына және маңайын-
                          дағы алаңы 35,4 га
                          аумаққа кешендi
                          қызмет көрсету.
                          5. "Сақтандыру
                          қызметi туралы"
                          Қазақстан Респуб-
                          ликасының 2000
                          жылғы 18 желтоқсан-
                          дағы Заңы негiзiнде
                          және сақтандыру
                          агенттерi ұсынған
                          сақтандыру шартта-
                          рына сәйкес 3 әкiм-
                          шілiк ғимараты
                          және "Мемлекеттiк
                          резиденциялар ди-
                          рекциясы" PMК-ның
                          16 объектісiн сақ-
                          тандыруға келiсiм-
                          шарт бекiту.
                          6. 824 ресми шақы-
                          рылған тұлғалардың
                          тұруын ұйымдастыру;
                          көлiк қызметiн көр-
                          сету; ресми iс-ша-
                          раларға қызмет
                          көрсету;
                          3900 адамға арнал-
                          ған салтанатты және
                          ресми түскi ас,
                          кездесулер және
                          басқа да iс-шаралар
                          ұйымдастыру және
                          өткiзу;
                          Мемлекет Басшысы
                          және Үкiмет басшысы
                          атынан кәдесыйлар,
                          естелiк сыйлықтар
                          сатып алу және
                          құрастыру.
                          7. "Күйгенжар"
                          акционерлiк қоғам-
                          ның атты-спорт
                          манежi базасында
                          ат спортын дамыту.
                          8. 1097 бiрлiк
                          мемлекеттiк награ-
                          далар мен төс бел-
                          гiсiн, 4000 алқа,
                          және олардың 16000
                          құжатын, 322168
                          "1941-1945 жылғы
                          Ұлы Отан соғысын-
                          дағы Жеңiске 60
                          жыл" мерейтойлық
                          медалiн 308703
                          куәлiгiмен, Қазақ-
                          стан Республикасы-
                          ның Конституциясына 
                          10 жыл" 10000 мере-
                          келiк медальдары,
                          оларға 10000 құжат-
                          тар, "Қазақстан Рес-
                          публикасының Консти-
                          туциясына 10 жыл" 
                          15000 омырауға таға-
                          тын естелiк белгілер
                          Қазақстан Республикасы
                          Президентi Әкiм-
                          шілiгiнiң өтiнi-
                          мiне сәйкес Қазақ-
                          стан Республикасы-
                          на сiңiрген еңбегiн
                          бағалау белгiсi
                          ретiнде марапаттау
                          үшiн 2690 құжат
                          дайындау, жинақтау
                          қорын (наградалар
                          резервiн) қолдау.
                          9. Күзетілетiн
                          тұлғалардың саны
                          26 бiрлiк көлiгiн
                          және жалпы алаңы
                          2250 шаршы метр
                          гаражын ұстау.
 
 3       007   Мемлекет-  Білiктiлiктi арт-    Жыл    Қазақстан
               тiк қыз-   тыру бойынша бекi-   бойы   Республикасы
               метшiлер-  тілген мемлекеттiк          Президентiнiң
               дiң бiлiк- қызметшiлердiң              Іс басқармасы
               тiлiгiн    бiлiктілiгiн арт-
               арттыру    тыру жөнiндегi,
                          сондай-ақ мемлекет-
                          тік тілдi үйрету
                          бойынша көрсетi-
                          летiн қызметтердi
                          сатып алу. Бiлiк-
                          тілiктi арттыру
                          курстарынан өте-
                          тiн мемлекеттік
                          қызметшiлердiң
                          орта жылдық саны
                          78.
 
 4       009   Мемлекет-  2 бiрлiк - көшiрме   Жыл    Қазақстан
               тiк ор-    аппарат А3, A4       бойы   Республикасы
               гандарды   сатып алу                   Президентiнiң
               материал-                              Іс басқармасы
               дық-техни-
               калық жа-
               рақтанды-
               ру
 
 5       017   Ақпараттық 1) Есептеу және      Жыл    Қазақстан
               жүйелердiң перефириялық жабдық, бойы   Республикасы
               жұмыс iс-  оның iшiнде:                Президентiнiң
               теуiн қам- flash drive -               Іс басқармасы
               тамасыз    2 бiрлiк, сервер
               ету және   - 4 бiрлiк, жұмыс
               мемлекет-  станциялары - 92
               тiк ор-    бiрлiк, ноутбук
               гандарды   - 40 бiрлiк, принтер
               ақпарат-   - 96 бiрлiк, офистiк
               тық-тех-   сканер - 5 бiрлiк;
               никалық    үздiксiз қоректендiру
               қамтама-   көздерi - 5 бiрлiк;
               сыз ету    телекоммуникациялық
                          жабдық - 2 бiрлiк,
                          компьютерлiк дыбыс
                          жазатын және проек-
                          циялық жабдық, оның
                          iшiнде: дыбыс жазу 
                          серверi - 5 бiрлiк,
                          экраны бар проектор
                          - 1 бiрлiк;
                          2) Лицензиялық бағ-
                          дарламалық қамтама-
                          сыз ету - 15 бiрлiк,
                          оның iшiнде: Microsoft
                          Windows\Office - 1 
                          бiрлiк, вирусқа қарсы
                          бағдарлама - 1 бiрлiк,
                          Open View - 1 бiрлiк,
                          Fine Reader 7.0 - 1
                          бiрлiк, CorelDraw 12 
                          - 7 бiрлiк, Photoshop
                          8.0 - 4 бiрлiк).
                          Ақпараттық жүйелер мен
                          бағдарламалық өнiмдердi
                          сүйемелдеу, есептеу
                          жабдығына қызмет көр-
                          сету жөнiндегi қызмет-
                          тердi, оның iшiнде дер-
                          бес компьютер - саны 
                          1166 бiрлiк, серверлер
                          - 25 бiрлiк, принтерлер
                          - 648 бiрлiк, сканерлер
                          - 52 бiрлiк сатып алу.
___________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасына жүктелген
қызметтi сапалы және уақытында орындау, қазiргi заманғы
экономикалық жағдайға байланысты кәсiби мемлекеттiк қызметке
қойылатын талаптарға сәйкес мемлекеттiк қызметшiлердiң
деңгейiн арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2004 жылғы 22 желтоқсандағы      
N 1354 қаулысына            
404-ҚОСЫМША               

       Ескерту. 404-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Республикалық деңгейде халықтың
санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 40864 мың теңге (қырық миллион сегіз жүз алпыс төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi (Ерекше бөлiгi) Бюджет кодексiнiң  94-бабы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңының  13-бабы ; "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 4 желтоқсандағы Заңының  5-бабы ; "Қазақстан Республикасы Президентi Iс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378  Жарлығы ; "Күзетілетін тұлғалардың сапарларының медициналық және санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының 2002 жылғы 3 қыркүйектегi N УД-08/52 және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнiң N 813 бiрлескен бұйрығы; Күзетiлетiн тұлғалардың елiмiздiң аймақтарындағы сапарын медициналық қамтамасыз ету туралы Қазақстан Республикасы Президентi Әкiмшiлiгi Басшысының бекiткен 2000 жылғы 15 мамырдағы N 01-58/65 ҚБП.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: елiмiздiң мемлекеттiк қызметшiлерi мен күзетiлетiн тұлғаларының медициналық қауiпсiздігін және санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттері: санитарлық заңнаманы бұзушылықтың алдын алу және оған жол бермеу, сонымен қатар қоршаған ортаның қолайсыз факторларын айқындау және жою. Елiмiздiң күзетiлетiн тұлғалары мен ресми делегацияларының сапарларының медициналық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
п/п|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
   |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
   |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
 1  003        Республика- Жүктелген қызмет-   Жыл    Қазақстан
               лық деңгей- тердi орындау       бойы   Республикасы
               де халық-   мақсатында штат            Президентi Iс
               тың сани-   саны 28 бiрлiкпен          басқармасы
               тарлық-эпи- бекiтiлген лимитке         Медициналық
               демиология- сәйкес Санитарлық-         орталығының
               лық салау-  эпидемиологиялық           Санитарлық-
               аттылығы    сараптама орталы-          эпидемиология-
                           ғын күтiп ұстау.           лық сараптама
                           Саны 18 бiрлiк             орталығы
                           лабораториялық
                           жабдық сатып алу,
                           "Газель" автокөлi-
                           гi негiзiнде 1
                           бiрлiк арнайы
                           лаборатория сатып
                           алу.
____________________________________________________________________
 
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
жұқпалы аурулар мен кәсiби аурулардың ошағын болдырмау. Объектiлерде
тұрақты санитарлық-эпидемиологиялық жағдай жасау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
 2004 жылғы 22 желтоқсандағы      
N 1354 қаулысына           
405-ҚОСЫМША           

       Ескерту. 405-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Азаматтардың жекелеген санаттарына
медициналық көмек көрсету"
деген 004 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1562961 мың теңге (бiр миллиард бес жүз алпыс екі миллион тоғыз жүз алпыс бір мың мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі (Ерекше бөлігі) Бюджет кодексiнiң  94-бабы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңының  15,   16,   25 және   42-баптары ; "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі  Заңы ; "Қазақстан Республикасы азаматтары денсаулығының жағдайын жақсарту бойынша қолданылатын бiрiншi кезектегі іс-шаралаp туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентi Iс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 21 сәуірдегі N 378  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының Медициналық орталығына тiркеу ережелер туралы" Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының 1999 жылғы 21 желтоқсандағы N УД-01/76 бұйрығы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының Медициналық орталығына тіркелген және қызмет көрсетiлетiн азаматтар санаттарының денсаулығын сақтау және нығайту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: тiркелген құрамға бiлiктi және мамандандырылған медициналық көмек көрсету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
п/п|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
   |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
   |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
 1  004        Азаматтар-  Ауруханалардың      Жыл    Қазақстан
               дың жекеле- стационарларында    бойы   Республикасы
               ген санат-  тiркелген орта             Президентi Іс
               тарына ме-  жылдық саны 6260           басқармасының
               дициналық   пациенттерiн ем-           Медициналық
               көмек көр-  деу, орта жылдық           орталығы
               сету        келiп қаралу саны
                           - 229600, жедел
                           жәрдем шақыру -
                           6260. Ресми деле-
                           гацияларға, рес-
                           публикалық және
                           халықаралық кон-
                           ференциялар мен
                           мәжiлiстерге
                           медициналық қыз-
                           мет көрсету,
                           мемлекеттiң, оның
                           iшiнде шетелдер-
                           дiң де күзетiле-
                           тiн тұлғаларына
                           медициналық қызмет
                           көрсетуде ерiп
                           жүру. 10 сырқат-
                           ты шетелдiң кли-
                           никаларында емдеу
                           және көлiк шығын-
                           дарын, оның iшiнде
                           ерiп жүретiн
                           тұлғалардың тұруы
                           мен барып-келуiн,
                           төлеу.
                           Медицина жабдығын
                           сатып алу, соның
                           iшiнде 6 бiрлiк
                           диагностикалық
                           медициналық жаб-
                           дығы, 2 бiрлiк
                           операция жасау
                           үшiн медициналық
                           жабдығы, 15 бiрлiк
                           терапевтикалық
                           медициналық жаб-
                           дығы, 3 бiрлiк
                           лабораториялық
                           медициналық жаб-
                           дығы, 2 бiрлiк
                           санитарлық авто-
                           көлiгiн сатып
                           алу, оның iшiнде
                           1 бiрлiк - Джип
                           Тойота, 1 бiрлiк
                           - Мерседес Бенц.
                           Қазақстан Респуб-
                           ликасы Президен-
                           тiнiң Іс басқармасы
                           медициналық орта-
                           лығының ауруханасы"
                           республикалық мем-
                           лекеттiк қазыналық
                           кәсiпорны үшiн маг-
                           нитті-резонанстық 
                           томограф сатып алу
                           - 1 бiрлiк.
____________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының Медициналық
орталығына тiркелген және қызмет көрсетiлетiн азаматтар
санаттарының ауруын төмендету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
 2004 жылғы 22 желтоқсандағы     
N 1354 қаулысына          
406-ҚОСЫМША           

       Ескерту. 406-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Медициналық ұйымдарды техникалық және
ақпараттық қамтамасыз ету"
деген 005 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 32423 мың теңге (отыз екі миллион төрт жүз жиырма үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi (Ерекше бөлiгi) Бюджет кодексiнiң  94-бабы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378  Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: тiркелген құрамға көрсетiлетiн медициналық көмек көрсету көлемi мен сапасын жақсартуға негiз мүмкiндiк беретiн аурудың алдын алу, диагностика жасау және емдеу саласына қазiргi заманғы медициналық технологияларды енгiзу арқылы аурулардың алдын алу және емдеу сапасын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының Медициналық орталығына ведомстволық қарасты мекемелер мен кәсiпорындардың жүйесiне қазiргi заманғы медициналық технологияларды енгiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
п/п|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
   |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
   |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
 1  005        Медициналық Жүктелген қызмет-   Жыл    Қазақстан
               ұйымдарды   тердi орындау       бойы   Республикасы
               техникалық  мақсатында штат            Президентi Іс
               және ақпа-  саны 29 бiрлiкпен          басқармасы
               раттық қам- бекiтілген лимитке         Медициналық
               тамасыз ету сәйкес, қазiргi            орталығының
                           заманғы медицина-          Қазiргi
                           лық технологиялар-         заманғы
                           ды енгiзу орталы-          медициналық
                           ғын күтiп ұстау.           технология-
                           1 - мини АТС және          ларды енгiзу
                           1 бiрлiк - кондици-        орталығы
                           онер сатып алу.
____________________________________________________________________
 
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
жаңа технологиялар жөнiнде Қазақстан Республикасы Президентi Iс
басқармасының Медициналық орталығына ведомстволық қарасты
мекемелердiң ақпараттық хабардар болу деңгейiн көтеру; Қазақстан
Республикасы Президентi Iс басқармасының Медициналық орталығының
тұрақты қызмет етуiн қамтамасыз ету; тiркелген құрамға медициналық
қызмет көрсетудiң бiлiктiлiгi мен сапасын көтеру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2004 жылғы 22 желтоқсандағы     
N 1354 қаулысына          
407-ҚОСЫМША           

       Ескерту. 407-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Мемлекеттiк ақпараттық саясат жүргiзу"
деген 006 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 244193 мың теңге (екі жүз қырық төрт миллион бір жүз тоқсан үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi (Ерекше бөлiгi) Бюджет кодексiнің  94-бабы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентi туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 20 шiлдедегi Заңының  9-бабы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Телерадиокешенi мемлекеттiк мекемесiн қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 17 тамыздағы N 1178  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiң әлемдегi дұрыс имиджiн нығайту. Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң қызметi туралы халықты хабардар ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: республиканың имиджiн нығайту үшiн мемлекеттiк ақпараттық саясатты жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
п/п|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
   |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
   |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
 1  006        Мемлекет-   Берiлген тақырып    Жыл    Қазақстан
               тiк ақпа-   бойынша жоғары      бойы   Республикасы
               раттық      кәсiптiк деңгейде          Президентiнiң
               саясат      бейнематериалдар-          Iс басқармасы
               жүргiзу     ды дайындау. Қа-
                           зақстан Республи-
                           касы Президентiнiң
                           мұражайын негiзгi
                           материалдардың
                           негiзiнде кәсiби
                           бейне-кассеталар
                           мен лазерлiк
                           компакт-дискiлер
                           арқылы толықтыру.
                           Қазақстан Респуб-
                           ликасы Президен-
                           тiнiң мұражайын
                           хронология бойын-
                           ша жүйелендiру.
                           320 сағаттық
                           бейне материалдар
                           әзiрлеу және
                           республикалық
                           телеарналар,
                           басқа да бұқара-
                           лық ақпарат
                           құралдары бойынша
                           көрсету. Қазақстан
                           Республикасы Пре-
                           зидентiнiң бейне
                           мұражайын 210
                           сағаттық материал-
                           дармен толықтыру.
                           Қазақстан Респуб-
                           ликасының Тұңғыш
                           Президентiнiң
                           қызметi туралы
                           12 деректi фильм,
                           мемлекеттiк сая-
                           саттың әлеуметтiк
                           аспектiлерiн жария
                           етуге бағытталған
                           18 бейнефильмдер
                           шығару.
____________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: халықты өткiзiлiп жатқан реформалардың әлеуметтiк-экономикалық, саяси курстарымен кеңiнен хабардар ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
 2004 жылғы 22 желтоқсандағы     
N 1354 қаулысына          
408-ҚОСЫМША           

       Ескерту. 408-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Ормандар мен жануарлар дүниесiн күзету,
қорғау, молайту"
деген 007 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 135231 мың теңге (бір жүз отыз бес миллион екi жүз отыз бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi (Ерекше бөлiгі) Бюджет кодексiнiң  94-бабы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  73,   74-баптары ; "Бурабай" мемлекеттiк ұлттық табиғи паркi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 12 тамыздағы N 1246  қаулысы ; "Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде ормандарды күзету, қорғау, молайту әрi орман өсiру жөнiндегi нормалар мен нормативтер" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 19 қаңтардағы N 53  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Бурабай таулы-орман кеңiстiгiнiң экожүйесiнiң тұтастығын сақтау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Бурабай таулы-орман кеңiстiгiнiң бiрегей табиғи кешенiн сақтау бойынша iс-шаралар жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
п/п|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
   |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
   |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
 1  007        Ормандар    "Бурабай" мемле-    Жыл    Қазақстан
               мен жануар- кеттiк ұлттық та-   бойы   Республикасы
               лар дүние-  биғи паркi" мемле-         Президентiнiң
               сiн күзету, кеттiк мекемесiн           Іс басқармасы
               қорғау,     ұстау үшiн орман,
               молайту     жануарлар дүниесiн
                           қорғау бойынша
                           жүктелген мiндет-
                           тердi орындау үшiн
                           орман, жануарлар
                           дүниесiн, су ре-
                           сурстарын сақтау,
                           қорғау және молай-
                           ту саласында ғылы-
                           ми-зерттеу жұмыс-
                           тарын жүргiзу үшiн
                           264 штат санын
                           ұстау. 1 бiрлiк -
                           өрт сөндiргiш
                           машинасын, 1 бiр-
                           лiк - УАЗ 31512
                           автокөлiгiн, 2
                           бiрлiк - орман
                           сөндiргiш мото-
                           помпасы, 10 бiр-
                           лiк - үш дөңге-
                           лектi мотоцикл,
                           3 бiрлiк - трак-
                           тор, 2 бiрлiк -
                           қармен жүргiш,
                           2 бiрлiк - екi
                           дискті плуг, 2
                           бiрлiк - алқап
                           солушы, 1 бiрлiк
                           - төрт корпустi
                           плуг, 1 бiрлiк
                           - фреза, 1 бiр-
                           лiк - культива-
                           тор, 21 бiрлiк
                           - шөп шабатын
                           машина.
____________________________________________________________________
 
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
табиғи кешеннiң сақталуын және экожүйенiң жақсаруын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
 2004 жылғы 22 желтоқсандағы      
N 1354 қаулысына           
409-ҚОСЫМША           

       Ескерту. 409-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509 , 2005.12.14. N  1246  қаулыларымен.

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс
басқармасының объектiлерiн салу және қайта жаңарту"
деген 008 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 15272328 мың теңге (он бес миллиард екі жүз жетпiс екi миллион үш жүз жиырма сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi (Ерекше бөлiгi) Бюджет кодексiнiң  94-бабы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасы Президентi Iс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспарлау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: аса маңызды мемлекеттiк объектiлердiң құрылысы.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының объектiлерiн салу және қалпына келтiрудi қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
п/п|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
   |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
   |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
 1  008        Қазақстан   Қазақстан Республи- Жыл    Қазақстан
               Республика- касының Президентi  бойы   Республикасы
               сы Прези-   Iс басқармасының           Президентiнiң
               дентiнiң Iс инвестициялық жоба-        Iс басқармасы
               басқарма-   ларын заңнамада
               сының       белгiленген тәртіп-
               объектi-    пен бекiтілген:
               лерiн салу  1) мыналарды:
               және қайта  Министрлiктер үйiн;
               жаңарту     Бейбiтшілiк және
                           Келiсiм сарайын;
                           Есiл өзенiнiң сол
                           жақ жағалауында 
                           стадион;
                            Есiл өзенiнiң сол
                           жақ жағалауында 400
                           жеңiл автомобильге
                           арналған қосалқы үй-
                           жайлары бар жабық 
                           гараж;
                            Алматы қаласында 
                           Стратегиялық зерттеу-
                           лер институтын, офисi
                           мен қорын;
                            Астана қаласында 
                           Қазақстан Республикасы
                           Президентiнiң Резиден-
                           циясында үлкен бұрқақ;
                           2) мынадай объектілердi:
                            Астана қаласында Есiл
                           өзенiнiң сол жақ жаға-
                           лауында Қазақстан Рес-
                           публикасының Парламентi
                           Мәжiлiсiнiң 400 орынға
                           арналған бiрлескен оты-
                           рыс залы бар ғимаратын;
                            Астана қаласында Есіл
                           өзенiнiң сол жақ жағала-
                           уында әкiмшiлiк ғимара-
                           тын (Үкiмет Үйiн);
                            Астана қаласында инже-
                           нерлiк коммуникациялары
                           бар Қазақстан Республи-
                           касы Президентiнiң Ре-
                           зиденциясын (көркейту);
                            Астана қаласында кон-
                           церт залы бар Қазақ ұлт-
                           тық музыка академиясының
                           оқу корпусын салуды аяқ-
                           тау бойынша қосымша жұ-
                           мыстар жүргiзу жөнiндегi
                           iс-шараларға арналған
                           жобалау-сметалық құжат-
                           тамаға сәйкес iске асыру.
___________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
2005 жылы аяқталатын Алматы қаласындағы Стратегиялық зерттеулер
институты, офис және қор ғимаратының, Астана қаласында Есiл өзенiнiң сол жақ жағалауында Қазақстан Республикасының Парламентi Мәжілiсiнiң 400 орынға арналған бiрлескен отырыс залы бар ғимараты, Астана қаласында Есiл өзенiнiң сол жақ жағалауында әкiмшiлiк ғимараты (Үкiмет Үйi), Астана қаласында Қазақстан Республикасы Президентiнiң Резиденциясында үлкен бұрқақ, инженерлiк коммуникациялары бар Қазақстан Республикасы Президентiнiң Резиденциясы, Астана қаласында Қазақстан Республикасы Парламентiнiң 90 пәтерге арналған жатақханасының сыртқы инженерлiк желiлерi мен қоса салынған қазандығы, Астана қаласында концерт залы бар Қазақ ұлттық музыка академиясының оқу корпусы, 2006-2007 жылдары аяқталатын Министрлiктер үйi, Бейбiтшiлiк және Келiсiм сарайы, Астана қаласындағы Көрме орталығы, өзенiнiң сол жақ жағалауындағы стадион, объектiлердiң құрылысы.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2004 жылғы 22 желтоқсандағы      
N 1354 қаулысына          
410-ҚОСЫМША           

       Ескерту. 410-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Мемлекеттiк органдар үшiн автомашиналар
паркiн жаңарту"
деген 009 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 384969 мың теңге (үш жүз сексен төрт миллион тоғыз жүз алпыс тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi (Ерекше бөлiгі) Бюджет кодексiнiң  94-бабы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378  Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасы үшiн автомашиналар паркiн орталықтандырып жаңарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасы үшiн автомашиналар паркiн орталықтандырып сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
п/п|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
   |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
   |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
 1  009        Мемлекеттiк 60 бiрлiк автокө-  Жыл     Қазақстан
               органдар    лiк сатып алу.     бойы    Республикасы
               үшiн авто-                             Президентiнiң
               машиналар                              Iс басқармасы
               паркiн
               жаңарту
____________________________________________________________________
 
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
мемлекеттiк органдарға көлiк қызметiн көрсету және қауiпсiздiктi
қамтамасыз ету үшiн сапалы және мезгiлiнде автомашиналар паркiн
орталықтандырып жаңарту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2004 жылғы 22 желтоқсандағы      
N 1354 қаулысына          
411-ҚОСЫМША           

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Дәрігерлерді шетелдерде қайта даярлау
және мамандандыру"
деген 011 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7086 мың теңге (жетi миллион сексен алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi (Ерекше бөлiгi) Бюджет кодексiнiң  94-бабы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы  Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: медициналық қызмет көрсетудiң деңгейi мен сапасын арттыру үшiн шетел клиникалары мен медициналық қызметкерлердiң теориялық және практикалық iскерлiгi мен дағдыларын жаңарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: медициналық орталықты денсаулық сақтаудың әлемдiк стандарттары бойынша қазiргi заманғы әдiстерi мен технологияларын меңгерген жоғары бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
п/п|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
   |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
   |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
 1  011        Дәрiгерлер- Бiлiктiлiктi және   жыл    Қазақстан
               дi шетел-   кәсiпкерлiктi       бойы   Республикасы
               дерде қайта арттыру жөнiндегi          Президенті Іс
               даярлау     бекiтiлген жос-            басқармасының
               және ма-    парға сәйкес               Медициналық
               мандандыру  дәрiгерлердiң              орталығы
                           біліктілігін
                           арттыру және
                           мамандандыру
                           жөнiндегi көрсе-
                           тiлетiн қызметтер-
                           дi сатып алу.
                           Қайта даярлаудан
                           және маманданды-
                           рудан өтетiн дәрi-
                           герлердiң саны -
                           18 бiрлiк.
____________________________________________________________________
 
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
медициналық орталық ауруханаларында жоғары бiлiктi медициналық
көмек көрсету, медициналық қызметкерлердiң бiлiктiлiгін әлемдiк
стандарттың деңгейiне дейiн көтеру.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады