2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 29 желтоқсан N 1429

      РҚАО-ның ескертуі: P021429  қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына  сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттiгiнiң 2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  
2002 жылғы 29 желтоқсандағы    
N 1429 қаулысына         
677 қосымша       

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 001 "Әкiмшiлiк шығындар" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1634511 мың теңге (бip миллиард алты жүз отыз төрт миллион бес жүз он бiр мың теңге). <*>
      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 21, 22, 23, 24 және 25-баптары ; "Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы" 2002 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерiнiң еңбегiне ақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы;  "Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 ақпандағы N 283 қаулысы ; "Штат санының лимиттерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 1 сәуiрдегi N 314 қаулысы . <*>
      Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүктелген мiндеттерiн барынша тиiмдi атқаруға қол жеткiзу үшiн, Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық аппараттары және мамандандырылған органдары қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық аппараттары және мамандандырылған органдарын ұстау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1 001       Әкiмшiлiк                        Жыл   Қазақстан
            шығындар                         бойы  Республикасы
                                                   Қаржы
      001   Орталық      Қазақстан Республи.       полициясы
            органның     касы Қаржы полиция.       агенттігі
            аппараты     сы агенттiгiнiң
                         орталық аппаратын
                         штат кестесiне сәй.
                         кес 144 бiрлiк
                         санында ұстау

      002   Аумақтық     Қазақстан Республи.
            органдардың  касы Қаржы полиция.
            аппараты     сы агенттiгiнiң
                         аумақтық органдарын
                         штат кестесiне сәй.
                         кес 2941 бiрлiк
                         санында ұстау

      030   "Өткен       Орталық аппарат, аумақтық  жыл  Қазақстан
            жылдардың    және мамандандырылған      бойы Республика-
            берешегiн    органдар қызметкерлерiнiң       сының
              өтеу       2002 жылға арналған тұрғын      Қаржы  
                         үйді ұстауға және               полициясы
                         коммуналдық қызметтер           агенттiгi
                         көрсетуге арналған
                         шығыстарға ақы төлеу үшiн
                         өтемақы төлеуге кредиторлық
                         берешектi, 2002 жылға
                         есептелген әлеуметтiк
                         салықты және басқа да
                         берешектi өтеу <*>     
-----------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттігі мен оның аумақтық және мамандандырылған органдарына жүктелген функцияларды сапалы және уақытылы атқару.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  
2002 жылғы 29 желтоқсандағы     
N 1429 қаулысына          
678 қосымша         

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 004 "Тергеудегi адвокаттардың еңбегiне ақы төлеу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 800 мың теңге (бір миллион сегiз жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қылмыстық-атқару кодексiнiң 71-бабы  3-тармағы және 72-бабы  6-тармағы, Қазақстан Pecпубликасының 1999 жылғы 13 шiлдедегi Азаматтық атқару кодексiнiң 114-бабы ; "Қылмыстық процеске қатысатын тұлғаларды мемлекеттiк қорғау туралы" 2000 жылғы 5 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; "Адвокаттық қызмет туралы" 1997 жылғы 5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңы ; "Қазақстан Pecпубликасының қаржы полициясы органдары туралы" 2002 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; "Республикалық бюджет қаражаты есебiнен адвокаттар көрсететiн заң көмегiне ақы төлеу және қорғау мен өкiлдiк етуге байланысты шығыстарды өтеудiң ережелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 26 тамыздағы N 1247 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Конституциясымен  бекiтiлген және мемлекетпен кепiлденген өз құқығы мен еркiндiгiн қорғаудағы азаматтың құқығы және бiлiктi заңдық көмек алуының толық жүзеге асуы мен уақытылы орындалуын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: азаматтардың заңды мүддесi және еркi мен құқығын жүзеге асыруда, сондай-ақ заңнамамен рұқсат етiлген тәсiлдер және әдiстердi өз қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың құқығы мен мүддесiне қызмет көрсету және қорғау мақсатындағы қылмыстық iстер бойынша адвокаттармен көрсетiлген қызметтерге ақы төлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1  004      Tepгeудeгi    Бекiтiлген келi.    Жыл  Қазақстан
            адвокаттардың сiмдерге сәйкес     бойы Республикасы
            еңбегіне ақы  тергеуге қатысқан        Қаржы полициясы
            төлеу         қызметіне ақы            агенттігі
                          төлеу
                          Адвокаттармен
                          iстелген жұмыс
                          мөлшерi адам/
                          сағатта 43,4 мың
                          құрайды.
-----------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Азаматтарды адамның құқығын қорғау заңнамасымен кепiлденген бiлiктi заңды көмекпен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  
2002 жылғы 29 желтоқсандағы     
N 1429 қаулысына         
679 қосымша        

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 009 "Жоғары оқу орындарында кадрларды даярлау" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 120437 мың теңге (бiр жүз жиырма миллион төрт жүз отыз жетi мың теңге). <*>
      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: 1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасы Конституциясының 30-бабы;  "Бiлiм туралы" 1999 жылғы 7 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 25, 26, 27 және 43-баптары ; "Ғылым туралы" 2001 жылғы 9 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; "Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы" 2002 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Экономика саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрестiң 2001-2003 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы" 2001 жылғы 2 ақпандағы N 201 өкiмi ; "Салық полициясы академиясы" мемлекеттiк мекемесiнiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 15 мамырдағы N 643 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қаржы полициясы органдары мен кеден қызметi органдары үшiн бiлiктi кадрларды даярлау және қайта даярлау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қаржы полициясы және кеден қызметi органдары үшiн жоғары бiлiмдi мамандарды даярлау, қызметкерлер мен басшы кадрларды қайта даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау, экономикалық қылмысқа қаpсы күрестiң көкейтестi мәселелерi жөнiнде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1 009       Жоғары оқу    Қаржы полициясы     Жыл  Қазақстан
            орындарында   академиясының       бойы Республикасы
            кадрларды     160 қызметкерін          Қаржы
            даярлау       ұстау, Күндiзгi оқу      полициясы
                          нысандары бойынша        агенттігінің
       030  Қаржы         2003 жылдағы саны        Қаржы
            полициясы     452 және 100 талапкер    полициясы
            академиясы    тыңдаушыларын оқы.       академиясы
                          туға, қаржы полиция.
                          сы органдарының
                          қызметкерлерiн
                          даярлауға және қайта
                          даярлауға байланысты
                          шығыстарды төлеу.

      031   Өткен         2002 жылға есептелген    жыл   Қазақстан
          жылдардың       әлеуметтiк салық бойынша бойы  Республика-
          берешегiн       кредиторлық берешектi          сының    
            өтеу          өтеу                           Қаржы
                                                         полициясы
                                                         агенттiгi                                                           <*>
------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: қаржы полициясы мен кеден қызметi органдарының органдарын кәсіби кадрлармен қамтамасыз ету; қаржы полициясы мен кеден қызметі органдарының қызметкерлерін қайта даярлау және біліктілігін арттыру; 2003 жылы қаржы полициясы мен кеден қызметі органдарын 91 тыңдаушы бiлiктi кадрлармен қамтамасыз етіледі.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  
2002 жылғы 29 желтоқсандағы     
N 1429 қаулысына        
680 қосымша       

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 010 "Кадрларды қайта даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5 078 мың теңге (бec миллион жетпiс сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы ; "Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы" 2002 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; "Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 ақпандағы N 283 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қаржы полициясы органдары қызметкерлерiнiң кәсiби шеберлiгiн жетiлдiру және өзiне жүктелген қызметтiк мiндеттерiн тиiмдi орындау үшiн қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес кәсiби қызмет саласындағы бiлiмдiк бағдарлама бойынша теориялық және тәжiрибелiк бiлiмiн, шеберлiгi мен дағдылығын жаңарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қаржы полициясы органдары қызметкерлерiнiң кәсiби бiлiктiлiгін арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1  010      Кадрларды     Бекiтiлген бiлiк.  Жыл   Қазақстан
            қайта даярлау тiлiктi арттыру    бойы  Республикасы
            және бiлiк.   жоспарына сәйкес         Қаржы
            тiлiгiн       Қаржы полициясы          полициясы
            арттыру       органдары қызмет.        агенттігі
       005  Мемлекеттiк   керлерiнiң бiлiк.
            қызметкерлер. тiлiгiн арттыру
            дiң бiлiктi.  бойынша, оның
            лiгiн арттыру iшiнде мемлекеттiк
                          тiлге оқыту қызмет.
                          терiн сатып алу.
                          Бiлiктiлiктi арттыру
                          курстарын өтетiн
                          қаржы полициясы
                          органдары қызметкер.
                          лерiнiң жылдық орта
                          саны 377.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiң ресурстық мүмкiншiлiгiне және қазiргi жағдайларға сәйкес қаржы полициясы органдарының кәсiби талаптарына жауап беретiн сапалы оқытудың дұрыс жүйесiн дамыту және құру жолымен қаржы полициясы органдары қызметкерлерiнің кәсіби деңгейiн арттыру.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң   
2002 жылғы 29 желтоқсандағы      
N 1429 қаулысына           
682 қосымша          

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 032 "Қаржы полициясы органдарының жедел-iздестiру қызметi" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 30 000 мың теңге (отыз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Жедел-iздестiру қызметі туралы" 1994 жылғы 15 қыркүйектегi Қазақстан Республикасы Заңының 2 , 6 , 11 және 12-баптары ; "Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы" 2002 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қылмыс пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүйесiн жетiлдiру жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 20 сәуiрдегi N 377 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Экономика саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрестiң 2001-2003 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы" 2001 жылғы 2 ақпандағы N 201 өкiмi .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: экономика және қаржы қызметi саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрестi күшейту, қаржы полициясы органдарының жедел-iздестiру, тергеу бөлiмшелерi қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiң экономикалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, экономикалық қылмыстардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1  032      Қаржы поли.   Қазақстан Респуб.  Жыл   Қазақстан
            циясы орган.  ликасының қаржы    бойы  Республикасы
            дарының       полициясы орган.         Қаржы полициясы
            жедел-іздес.  дарының жедел-           агенттігі
            тіру қызметі  іздестіру іс-ша.        
                          раларын өткізу
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижелерін экономика және қаржы саласындағы құқық бұзушылықтардың жолын кесу мен ашуда пайдалану.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң    
2002 жылғы 29 желтоқсандағы      
N 1429 қаулысына           
683 қосымша          

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 033 "Қылмыстық соттық өндiрiске қатысатындардың процессуалдық шығындарын өтеу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 16 500 мың теңге (он алты миллион бес жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қылмыстық-атқару кодексiнiң 174, 175, 176-баптары , "Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы" 2002 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Соттық процеске куәгерлер мен жәбiрленушiлердi уақытылы жеткiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қылмыстық процеске қатысушы тұлғаларға қылмыстық iстер өндiрiсiнде келтiрiлген шығындарын өтеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1  033      Қылмыстық     Қылмыстық iстiң     Жыл  Қазақстан
            соттық өндi.  өндiрiс кезiнде    бойы. Республикасы
            рiстегi про.  жәбiрленушiге,      на   Қаржы
            цессуалдық    азаматтық талапкер.      полициясы
            шығындарды    ге, азаматтық жауап.     агенттігі
            өтеу          керге және басқа да
                          қылмыстық соттық
                          өндiрiске қатысқан
                          тұлғаларға келтiрiл.
                          ген шығындарды өтеу,
                          оның iшiнде:
                          1) сараптау және
                          аудиторлық тексеру
                          өткiзуге көрсетiлген
                          қызметке ақы төлеу;
                          2) қылмыстық тергеудi
                          өткiзушi органның
                          шақыруы бойынша
                          iссапар шығындары.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: соттарда қылмыстық iстердiң сапалы және уақытылы қаралуы.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң   
2002 жылғы 29 желтоқсандағы      
N 1429 қаулысына            
684 қосымша           

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 034 "Қаржы полициясы органдарын нормативтiк құқықтық актiлер және қатаң есептегi бланктермен қамтамасыз ету" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7 400 мың теңге (жетi миллион төрт жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы" 2002 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; "Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 ақпандағы N 283 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қаржы полициясы органдары қызметкерлерiнiң құқықтық мәдениетiн және кәсiптiк дәрежесiн арттыру, қатаң есептегi бланктердiң бiрлiк үлгiсiн әзiрлеу және қолдану.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қаржы полициясы агенттiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық және мамандандырылған аппараттарын нормативтiк құқықтық актiлер және қатаң есептегi бланктермен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1  034     Қаржы полиция. Нормативтiк құқық.  Жыл   Қазақстан
           сы органдарын  тық актiлердiң     бойына Республикасы
           нормативтiк    278 данасын және          Қаржы
           құқықтық       қатаң есептегi            полициясы
           актiлер және   бланктердiң 9000          агенттігі
           қатаң есептегi данасын сатып алу
           бланктер мен   және басып шығару
           қамтамасыз     шығыстарын төлеу.
           ету
-----------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейiн арттыру.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң   
2002 жылғы 29 желтоқсандағы     
N 1429 қаулысына           
685 қосымша          

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 036 "Қылмыстық процеске қатысатын тұлғаларды мемлекеттiк қорғау" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 750 мың теңге (жетi жүз елу мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қылмыстық атқару кодексiнiң 7 , 15, 26, 65-баптары ; "Қылмыстық процеске қатысатын тұлғаларды мемлекеттiк қорғау туралы" 2000 жылғы 5 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; "Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы" 2002 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қылмысқа қарсы күресу облысында бiрлiк мемлекеттiк саясат жүргiзу; бұдан әрi заңдылықты және құқықтық тәртiптi күшейту; қылмыстық процеске қатысатын тұлғалардың мүлкiн, денсаулығын, конституциялық құқықтарын, еркiндiгiн және өмiрiне қаупiн қорғауды қамтамасыз ету; қылмысқа қарсы күресудiң тиiмділiгін арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қылмыстық процеске қатысатын тұлғаларды, олардың отбасының және жақын туыстарының өмiрiне, денсаулығы және мүлкiне шын қауiп төнгенде мемлекеттiк қорғау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1 036       Қылмыстық     Қылмыстық процеске  Жыл   Қазақстан
            процеске      қатысатын тұлғалар. бойы  Республикасы
            қатысатын     дың қауіпсіздігін         Қаржы
            тұлғаларды    қамтамасыз ету            полициясы
            мемлекеттiк   шаралары: облыстар,       агенттігі
            қорғау        қалаларда және басқа
                          да елдi мекендерде
                          пәтерлер мен жеке
                          үйлердi жалдау, осы
                          дәрежедегi тұлғалар.
                          дың орынын ауыстыру
                          жөнiндегi көлiк шы.
                          ғындары, өрттiк қор.
                          ғау сигнализациясы
                          және телефонды құру,
                          ауыстыру жөнiндегi
                          байланыс қызмет
                          көрсетулердi төлеу,
                          құжаттарды ауыстыру
                          бойынша шығындар.
----------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қылмыстық процеске қатысатын тұлғаларға қауiпсiздiк шараларын қолдану қорытындысында қылмыстардың ашылу пайызын арттыру.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң   
2002 жылғы 29 желтоқсандағы     
N 1429 қаулысына          
686 қосымша         

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
___________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 037 "Орталық аппарат және аумақтық органдар қызметкерлерiнiң үйдi ұстау және коммуналдық қызмет көрсету шығындарын өтеу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 107 263 мың теңге (жүз жетi миллион екi жүз алпыс үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Жедел-iздестiру қызметi туралы" 1994 жылғы 15 қыркүйектегi Қазақстан Республикасы Заңының 2 , 6 , 11, 12-баптары ; "Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы" 2002 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы ; "Yйдi ұстау және коммуналдық қызмет көрсету шығындарын төлеу үшiн ақшалай өтем ақыға құқы бар Қазақстан Республикасы қаржы полициясы органдарының жедел-iздестiру, тергеу қатардағы бөлiмшелерi қызметкерлерi лауазымдарының тiзiмi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 30 қарашадағы N 1275 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қаржы полициясы органдарының орталық аппараты мен аумақтық және мамандандырылған органдары қызметкерлерiне үйдi ұстау және коммуналдық қызмет көрсету шығындарын өтеу, бекiтiлген тiзiмге сәйкес жүргiзiледi.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары қызметкерлерін материалдық ынталандыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1 037       Орталық аппа. Қазақстан Республи. Жыл  Қазақстан
            рат және ау.  касы Yкiметiмен    бойы  Республикасы
            мақтық        анықталатын тiзiм        Қаржы
            органдар      бойынша, қаржы           полициясы
            қызметкерле.  полициясы орган.         агенттiгi
            рiнiң үйдi    дарының жедел-iздес.
            ұстау және    тiру, тергеу, қа.
            коммуналдық   тардағы бөлiмшелерi
            қызмет көрсе. қызметкерлерiне
            ту шығындарын үйдi ұстау және
            өтеу          коммуналдық қызмет
                          көрсету шығындарын
                          төлеу үшiн ақшалай
                          өтем ақысын төлеу.
-----------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: бекiтiлген тiзiмге сәйкес, қаржы полициясы органдарының орталық аппараты мен аумақтық және мамандандырылған органдары қызметкерлерiне үйдi ұстау және коммуналдық қызмет көрсету шығындарының өтем ақысын төлеу.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң   
2002 жылғы 29 желтоқсандағы      
N 1429 қаулысына            
687 қосымша            

      ЕСКЕРТУ. 687-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 28 қарашадағы N 150э қаулысымен .

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
___________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 038 "Қаржы полициясының арнайы мұрағатын құру" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 43 200 мың теңге (қырық үш миллион екi жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Жедел-iздестiру қызметi туралы" 1994 жылғы 15 қыркүйектегi Қазақстан Республикасы Заңы ; "Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы" 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңы ; "Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы" 2002 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау қызметiн жандандыру жөнiндегi шаралар туралы" 2001 жылғы 22 қаңтардағы N 536 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының барлық ұйымдық-құқықтық нысандағы бiрлестiктерiнде (кәсiпорындарында) мекемелерiнде және ұйымдарында құжаттау мен құжаттамаларды басқарудың негiзгi ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер кабинетiнiң 1992 жылғы 30 маусымдағы N 562 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 ақпандағы N 283 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қаржы полициясы органдары қызметiне қатысты мұрағаттық құжаттарды пайдалану, тұрақты сақтау және жинау (алу) құқықтарымен үлестірілген қаржы полициясы органдарында арнайы мемлекеттік мұрағат құру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: қаржы полициясы органдары қызметiнiң қорытындысында туындаған құжаттар мен iстердi, шектеулi сақтау мерзім жеткеннен кейiн сақталуын қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1  038      Қаржы         Алматы қаласында    Жыл   Қазақстан
            полициясының  Қазақстан Республи- бойы  Республикасы
            арнайы        касы Қаржы полициясы      Қаржы
            мұрағатын     агенттiгiнiң арнайы       полициясы
            құру          мемлекеттiк мұрағатын     агенттігі
                          құруға арналған жалпы
                          алаңы 2000 шаршы метр
                          үй-жайға металл есiк
                          және құлпы бap металл
                          тор орната отырып күр-
                          делi және ағымдағы жөн-
                          деу жүргiзу. Арнайы
                          мұрағаттың үй-жайына
                          күзет-өрт дабылын жүр-
                          гiзу, электр сымын
                          төсеу. Стеллаждар және
                          басқа да тауарлық-ма-
                          териалдық құндылықтар
                          сатып алу. <*> -----------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қаржы полициясы органдары қызметiнiң қорытындысында туындаған құжаттар мен icтepдi, шектеулі сақтау мерзімі жеткеннен кейін сақталуын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң    
2002 жылғы 29 желтоқсандағы       
N 1429 қаулысына            
688 қосымша            

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
___________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 104 "Нашақорлық және есiрткi бизнесiмен күрестiң мемлекеттiк бағдарламасы" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 8 000 мың теңге (сегiз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Есiрткi заңдары, психотроптық заттар, прекурсорлар және олармен зиян келтiру мен олардың заңсыз айналымына қарсы шаралар туралы" 1998 жылғы 10 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; "Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы" 2002 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 16 мамырдағы N 394 Жарлығымен  бекiтiлген Қазақстан Республикасының нашақорлыққа және есiрткi бизнесiмен күрестiң 2001-2005 жылдарға арналған Стратегиясы; "Қазақстан Республикасының нашақорлыққа және есiрткi бизнесiмен күрестiң 2002-2003 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 8 шiлдедегi N 736 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында нашақорлық пен есiрткi бизнесiнiң әрi қарай таратылуына мемлекеттiк және қоғамдық қарсы тұру әрекеттерiнiң тиiмдi жүйесiнiң негiзгi звеносын бекiту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: есірткіге тәуелді тұлғаларды ақтап шығару жүйесін құру және нашақорлықты емдеу профилактикасының жүйесін бекіту; Есірткі заттары, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымына қарсы шаралар механизмiн бекіту; Есiрткiнiң заңсыз айналымы мен онымен зиян келтiрудi бақылау облысындағы халықаралық ынтымақтастықты бекiту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1  104      Нашақорлық    Бағдарламаның             Қазақстан
            және есiрткi  мынадай тармақтарына      Республикасы
            бизнесiмен    сәйкес мынадай            Қаржы
            күрестiң      iс-шаралар жүргiзiл.      полициясы
            мемлекеттiк   сiн:                      агенттігі
            бағдарламасы  1) нашақорлық және   Жыл
                          есiрткi бизнесiмен   бойы
                          күрестiң қорытынды.
                          лары туралы тоқсан
                          сайын ақпараттық
                          жариялау қызметiне
                          ақы төлеу;
                          2) 500 дана әдiсте.  Мамыр-
                          мелiк нұсқаманы ба. желтоқсан
                          сып шығаруға ақы
                          төлеу;
                          3) Алматы қаласы     Ақпан-
                          және Оңтүстiк-      желтоқсан
                          Қазақстан облысы
                          бойынша Қаржы поли.
                          циясы департамент.
                          терiнiң материалдық-
                          техникалық базасын
                          күшейту үшiн 3 жинақы
                          ретрансляторды, 20
                          бiрлiк автокөлiк
                          радиостанциясын, 49
                          бiрлiк тасымалды
                          радиостанциясын,
                          2 жинақы стационар.
                          лық радиостанциясын
                          сатып алу.
-------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: нашақорлықпен науқастанған тұлғаларды ақтап шығару жүйесiн құру және нашақорлықты емдеу профилактикасының тиiмдi жүйесiн бекiту; бейресми айналымдағы есiрткi заттарын психотропты заттар мен прекурсорларды алып тастау жөнiндегi қызметтi жандандыру, олардың әкелiну мен шығарылуына Қазақстан Республикасының мемлекеттiк және кеден шекарасына бақылауды күшейту; ұйымдастырушылық, кадрлық және материалдық-техникалық күшейту жолымен мүдделi органдардың қызметiн жақсарту, олардың арасында тиiмдi қарым-қатынас орнату; Нашақорлық пен есiрткi бизнесінiң тарауына байланысты мәселелердi шешуде үлкен қоғамдық нысанға жету; Есiрткiнiң заңсыз айналымы және олармен зиян келтiрудi бақылау облысында есiрткiнiң бейресми айналымының жолын кесу, есiрткiге тәуелдi тұлғаларды ақтап шығару және емдеу, есiрткiге сұранысты бәсеңдету саласында келешекті бағдарламаларды әзiрлеу мен енгiзу және олармен техникалық көмек көрсету үшiн донор-елдер мен халықаралық ұйымдардың назарын аудару жолымен халықаралық ынтымақтастықты нығайту.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң    
2002 жылғы 29 желтоқсандағы      
N 1429 қаулысына            
689 қосымша            

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
___________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 500 "Қаржы полициясы органдарының ақпараттық жүйелерiне қызмет көрсету" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 25 000 мың теңге (жиырма бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк ақпараттың жұмысын жақсарту, төрешiлдiкке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 427 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау қызметiн жандандыру жөнiндегi шаралар туралы" 2001 жылғы 22 қаңтардағы N 536 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Экономика саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрестiң 2001-2003 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы" 2001 жылғы 2 ақпандағы N 201 өкiмi ; "Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрестiң 2000-2002 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 31 қазандағы N 1641 қаулысы ; "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестiң 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 11 сәуiрдегi N 487 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: құрылып жатқан қаржы полициясы органдарының бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесiнiң және басқа да ақпараттық ресурстардың тұрақты және үздiксiз жұмыс icтeуi үшiн жағдайларды жасау мен ұстау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы қаржы полициясы бөлiмшелерi арасындағы байланысты электрондық пошта бойынша қамтамасыз ету; әртүрлi ақпараттық ресурстарға қол жеткiзудi қамтамасыз ету; көмекшi бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алу; пайдаланудағы есептеу техникасы құралдары мен перифериялық жабдықтың жұмыс қабiлеттiлiгiн қамтамасыз ету; қаржы полициясы органдары қызметкерлерiнiң ақпараттық технологиялар саласындағы бiлiктiлiгiн арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1  500     Қаржы полиция.  ADSL-қосылысы ар. Жыл   Қазақстан
           сы органдары.  қылы Интернет      бойы  Республикасы
           ның ақпараттық желiсiне қосу            Қаржы
           жүйелерiне     (Қаржы полициясы         полициясы
           қызмет көрсету агенттiгi және           агенттiгi
                          үш қаржы полициясы
                          департаменттерiн).
                           Интернет желiсiне
                          төрт пайдаланушының
                          қосылғаны үшiн
                          абоненттiк ақы төлеу
                          (Қаржы полициясы
                          агенттiгi және үш
                          қаржы полициясы
                          департаменттерi).
                           Электрондық поштамен
                          14 пайдаланушыға
                          қызметiн көрсетуге
                          ақы төлеу (Қаржы
                          полициясы агенттігі
                          және 13 қаржы полиция.
                          сы департаменттерi).
                           Қаржы полициясының
                          аумақтық бөлiмшеле.
                          рiндегi "Internet"
                          желiсiндегi 3-шi
                          деңгейдегi домендiк
                          атын тiркеу.
                           "Internet" желiсiнде
                          Қазақстан Республи.
                          касы Қаржы полициясы
                          агенттiгiнiң WED-сер.
                          верiне қызмет көрсету.
                           2 definity-телефондық
                          нөмiрi үшiн абоненттiк
                          ақы төлеу.
                           5 дәрежедегi "АLСАТЕL"
                          құрылымдық кабелдiк
                          жүйесiн жаңарту
                          (14 жұмысшы нүктелi-
                          орынды орнату);
                           Қазақстан Республикасы
                          Қаржы полициясы агент.
                          тiгінiң Абай даңғылы
                          45 және Абай даңғылы
                          50 ғимараттары арасында
                          (коммутациялық, кросс.
                          тық жабдық, орнату
                          жұмыстар) кабелдiк
                          желiнi ұйымдастыру.
                           Есептеу техникасы
                          мен перифериялық
                          жабдықтың 68 жөндеу.
                           Шығындайтын мате.
                          риалдар мен жиынтық.
                          таушы бұйымдарды сатып
                          алу.
                           "ЮРИСТ" автоматтан.
                          дырылған анықтамалық
                          құқықтық жүйенiң 28
                          жинақтауын актуалдандыру.
                           Қазақстан Республикасы
                          Қаржы полициясы агент.
                          тiгiнiң бiрлiк автомат.
                          тандырылған ақпараттық-
                          телекоммуникациялық
                          жүйесiнiң бағдарламалық
                          қамтамасыз етiлуiне
                          қызмет көрсету.
                           Бағдарламалық қамтамасыз
                          етуге қызмет көрсету:
                          "ЕСЕП" бюджеттiк мекемелер
                          шығыстарының сметасын
                          орындаудың бухгалтерлiк
                          есебi, SALARY жалақы
                          есебi, мiндеттемелер
                          мен төлемдер бойынша
                          қаржыландыру жоспар.
                          ларын құру, бюджеттен
                          қаржы бөлудiң есебi,
                          тоқсандық, жылдық
                          есептiлiктiң жиынтығы,
                          нысандық киiмнiң есебi.
                           Мәтiндердi аудару
                          жүйесiнiң 1 жинақтауын
                          сатып алу (қазақша-
                          орысша/орысша-қазақша).
----------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ақпарат алу мен алмасудың жеделдiгiн арттыру, қаржы полициясы органдары қызметiне есептеу техникасы құралдарын нәтижелi енгiзу, қаржы полициясы органдарының қызметкерлерi пайдаланатын ақпараттық ресурстарды уақытылы жаңарту; қаржы полициясы органдарының қызметiн "Интернет" желiсiнде жариялау.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң     
2002 жылғы 29 желтоқсандағы        
N 1429 қаулысына             
690 қосымша                

      ЕСКЕРТУ. 690-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 28 қарашадағы N 150э қаулысымен .

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
___________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 600 "Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттiгiнiң бiрыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесiн құру" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 25 000 мың теңге (жиырма бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк ақпараттың жұмысын жақсарту, төрешiлдiкке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 427 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау қызметiн жандандыру жөнiндегi шаралар туралы" 2001 жылғы 22 қаңтардағы N 536 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Экономика саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрестiң 2001-2003 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы" 2001 жылғы 2 ақпандағы N 201 өкiмi ; "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 26 қаңтардағы N 116 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 10 сәуiрдегi N 116a қаулысы ; "Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрестiң 2000-2002 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 31 қазандағы N 1641 қаулысы ; "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестiң 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 11 сәуiрдегi N 487 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы қаржы полициясы органдарының бiрыңғай автоматтандырылған-телекоммуникациялық жүйесiн құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: бiрыңғай деңгейдегi қаржы полициясы бөлiмшелерiн техникалық жабдықтау; қаржы полициясы органдары қызметкерлерi жедел-қызметтік iс-әрекетiнiң процестерiн автоматтандыру; ақпараттық ресурстарды қалыптастыру мен оларға қол жеткiзу, ақпаратты сақтауды, өңдеудi, өзгертудi және берудi қоса, қамтамасыз ететiн бiрыңғай ақпараттық кеңiстiкке барлық қаржы полициясы бөлiмшелерiн бiрiктiретiн коммуникациялық инфрақұрылым құру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1  600      Қазақстан      Алматы қаласы бо.  Жыл   Қазақстан
            Республикасы  йынша Қаржы поли.   бойы  Республикасы
            Қаржы         циясы департамен.         Қаржы
            полициясы     тiнде 150 желілік         полициясы
            агенттiгiнiң  жұмыс орнын құру          агенттігі
            бiрыңғай      үшiн кабельдiк
            автоматтан.   жұмыстар жүргiзу.
            дырылған       Серверлi бөлмелердi
            ақпараттық-   жабдықты орнату.
            телекоммуни.   Жабдықты сатып
            кациялық      алу және орнату,
            жүйесiн құру. оның iшiнде:
                          серверлер: деректер
                          базасының 1 бас
                          серверi, жұмыс
                          станциялары: 31 жұмыс
                          станциясы; периферия.
                          лық жабдық: 8 принтер,
                          2 сканер; желiлiк
                          жабдық: 6 коммутатор,
                          1 коммутатор функциялы
                          желілік маршутизатор.
                          Қолданбалы бағдарлама.
                          лық қамтамасыз етуді
                          енгізу.
                          Екі маманды оқыту.
                          Қазақстан Республикасы
                          Қаржы полициясы агент-
                          тiгiнiң Бiрыңғай авто-
                          маттандырылған
                          ақпараттық-телекомму-
                          никациялық жүйесiнiң
                          қолданыстағы "Жедел-
                          қызмет әрекетi" және
                          "Ақпараттық-талдау
                          материалдары, шешiмдер
                          қабылдауды қолдау" iшкi
                          жүйелерiн жетiлдiру
                          жөнiнде iс-шаралар
                          өткiзу, "Кадрлар",
                          "Құжат айналымы" және
                          "Ақпаратты қорғау"
                          ішкі жүйелерін әзірлеу.<*> 
-----------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: қаржы полициясы органдары жедел қызметтiк iс-әрекетiнiң тиiмдiлiгiн, оның ақпараттық-талдаулық қамтамасыз етiлуiнiң сапасы мен жеделдiгін жақсарту есебiнен арттыру.

Об утверждении паспортов республиканских бюджетных программ на 2003 год (Агентство финансовой полиции Республики Казахстан)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года N 1429.

      Примечание РЦПИ: см. P021429

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 апреля 1999 года "О бюджетной системе" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить паспорта республиканских бюджетных программ на 2003 год:

      Агентства финансовой полиции Республики Казахстан согласно приложениям 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан  Приложение 677
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2002 года
N 1429 <*>

      Сноска. Приложение 677 с изменениями - постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2003 года N 150г .
      Агентство финансовой полиции

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

      Паспорт

      республиканской бюджетной программы 001

      "Административные затраты"

      на 2003 год

      1. Стоимость: 1634511 тысяч тенге (один миллиард шестьсот тридцать четыре миллионов пятьсот одиннадцать тысяч тенге).

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статьи 21 , 22 , 23 , 24 и 25 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе"; Закон Республики Казахстан от 4 июля 2002 года "Об органах финансовой полиции Республики Казахстан"; Указ Президента Республики Казахстан от 25 марта 2001 года N 575 "О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета"; постановление Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2001 года N 283 "Вопросы Агентства финансовой полиции Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 1 апреля 2003 года N 314 "Об утверждении лимитов штатной численности".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности центрального аппарата и аппаратов территориальных и специализированных органов финансовой полиции Республики Казахстан, для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций.

      5. Задачи бюджетной программы: содержание центрального аппарата и аппаратов территориальных и специализированных органов финансовой полиции Республики Казахстан.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 001 Админист- В те- Агентст-

      ративные чение во фи-

      затраты нансовой

      001 Аппарат Содержание центрального полиции

      централь- аппарата Агентства Респуб-

      ного финансовой полиции лики

      органа Республики Казахстан со- Казахс-

      гласно штатной тан

      численности в количестве

      144 единиц.

      002 Аппараты Содержание территориальных

      террито- органов Агентства

      риальных финансовой полиции

      органа Республики Казахстан

      согласно штатной

      численности в

      количестве 2941 единиц

      030 Погашение Погашение кредиторской в те- Агентство

      задолжен- задолженности на выплату чение финансо-

      ности компенсации для оплаты года вой

      прошлых расходов на содержание полиции

      лет жилища и коммунальных Республики

      услуг сотрудникам Казахстан

      центрального аппарата,

      территориальных и

      специализированных

      органов финансовой

      полиции за 2002 год,

      социального налога,

      начисленного за 2002 год

      и прочей задолженности

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: качественное и своевременное выполнение возложенных на Агентство финансовой полиции Республики Казахстан и его территориальные и специализированные органы функций.

  Приложение 678
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2002 года
N 1429

      Агентство финансовой полиции

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

      Паспорт

      республиканской бюджетной программы 004

      "Оплата труда адвокатов на следствии"

      на 2003 год

      1. Стоимость: 1 800 тысяч тенге (один миллион восемьсот тысяч тенге).

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статьи 71 , 72 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года; статья 114 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан от 13 июля 1999 года; Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе"; Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года "Об адвокатской деятельности"; Закон Республики Казахстан от 4 июля 2002 года "Об органах финансовой полиции Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 1999 года N 1247 "О правилах оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, за счет средств республиканского бюджета".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: обеспечение исполнения своевременного и полного осуществления реализации гарантированного государством и закрепленного Конституцией Республики Казахстан прав человека на защиту своих прав, свобод и получение квалифицированной юридической помощи.

      5. Задачи бюджетной программы: оплата за оказанные услуги адвокатами по уголовным делам в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц, осуществляющих свою деятельность методами и средствами, не запрещенными законодательством.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      004 Оплата Оплата услуг адвокатов за В те- Агентст-

      труда участие в следствии чение во фи-

      адвокатов согласно заключенным до- года нансовой

      на след- говорам. полиции

      ствии Количество отработанных Респуб-

      адвокатами чел/часов лики

      составляет 43,4 тысяч. Казахс-

      тан

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: обеспечение граждан квалифицированной юридической помощью, гарантированной законодательством на защиту прав человека.

  Приложение 679
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2002 года
N 1429 <*>

      Сноска. Приложение 679 с изменениями - постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2003 года N 150г .

      Агентство финансовой полиции

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

      Паспорт

      республиканской бюджетной программы 009

      "Подготовка кадров в высших учебных заведениях"

      на 2003 год

      1. Стоимость: 120437 тысяч тенге (сто двадцать миллионов четыреста тридцать семь тысяч тенге).

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статья 30 Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 года; статьи 25 , 26 , 27 и 43 Закона Республики Казахстан от 7 июня 1999 года "Об образовании"; статьи 26 , 28 , 29 и 30 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2001 года "О науке"; Закон Республики Казахстан от 4 июля 2002 года "Об органах финансовой полиции Республики Казахстан"; распоряжение Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2001 года N 201 "О Концепции борьбы с правонарушениями в сфере экономики на 2001-2003 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 15 мая 2001 года N 643 "Некоторые вопросы государственного учреждения "Академия налоговой полиции".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: подготовка и переподготовка квалифицированных кадров для органов финансовой полиции и органов таможенной службы.

      5. Задачи бюджетной программы: подготовка специалистов с высшим образованием для органов финансовой полиции и таможенной службы, переподготовка и повышение квалификации сотрудников и руководящих кадров, подготовка научно-педагогических кадров, проведение научно-исследовательских работ по актуальным проблемам борьбы с экономической преступностью.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      009 Подготовка Содержание 160 сотрудни- В те- Академия

      кадров в ков Академии финансовой чение финансо-

      высших полиции, оплата расходов, года вой по-

      учебных связанных с обучением лиции

      заведениях слушателей по очной форме Агентст-

      обучения в количестве 452 ва фи-

      030 Академия и 100 абитуриентов, посту- нансовой

      финансо- пающих в 2003 году, с полиции

      вой поли- подготовкой и переподго- Респуб-

      ции товкой сотрудников органов лики

      финансовой полиции. Казахс-

      тан

      031 Погашение Погашение кредиторской в те- Агентство

      задолжен- задолженности по чение финан-

      ности социальному налогу, года совой

      прошлых начисленному за полиции

      лет 2002 год Республики

      Казахстан

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: обеспечение профессиональными кадрами органов финансовой полиции и таможенной службы; переподготовка и повышение квалификации сотрудников органов финансовой полиции и таможенной службы; органы финансовой полиции и таможенной службы в 2003 году будут обеспечены квалифицированными кадрами в количестве 91 слушателей.

  Приложение 680
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2002 года
N 1429

      Агентство финансовой полиции

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

      Паспорт

      республиканской бюджетной программы 010

      "Повышение квалификации и переподготовка кадров"

      на 2003 год

      1. Стоимость: 5 078 тысяч тенге (пять миллионов семьдесят восемь тысяч тенге).

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статья 3 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе"; Закон Республики Казахстан от 4 июля 2002 года "Об органах финансовой полиции Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2001 года N 283 "Вопросы Агентства финансовой полиции Республики Казахстан".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства сотрудников органов финансовой полиции.

      5. Задачи бюджетной программы: повышение профессиональной квалификации сотрудников органов финансовой полиции.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      010 Повышение Приобретение услуг по В те- Академия

      квалифика- повышению квалификации чение финансо-

      ции и сотрудников органов года вой по-

      перепод- финансовой полиции лиции

      готовка согласно утвержденному Агентст-

      кадров плану повышения квалифика- ва фи-

      ции, в том числе обучение нансовой

      005 Повышение государственному языку. полиции

      квалифика- Среднегодовое количество Респуб-

      ции госу- сотрудников органов лики

      дарствен- финансовой полиции, Казахс-

      ных слу- проходящих курсы повышения тан

      жащих квалификации, - 377.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: повышение профессионального уровня сотрудников органов финансовой полиции путем формирования и развития стройной системы качественного обучения, которая отвечает требованиям профессиональной службы в органах финансовой полиции, в соответствии с современными условиями и ресурсными возможностями государства.

      Приложение 682

      к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

      от 29 декабря 2002 года

      N 1429

      Агентство финансовой полиции

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

      Паспорт

      республиканской бюджетной программы 032

      "Оперативно-розыскная деятельность органов финансовой полиции"

      на 2003 год

      1. Стоимость: 30 000 тысяч тенге (тридцать миллионов тенге).

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статьи 2, 6, 11 и 12 Закона Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года "Об оперативно-розыскной деятельности"; Закон Республики Казахстан от 4 июля 2002 года "Об органах финансовой полиции Республики Казахстан"; Указ Президента Республики Казахстан от 20 апреля 2000 года N 377 "О мерах по совершенствованию системы борьбы с преступностью и коррупцией"; распоряжение Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2001 года N 201 "О Концепции борьбы с правонарушениями в сфере экономики на 2001-2003 годы".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: усиление борьбы с правонарушениями в сфере экономической и финансовой деятельности; повышение эффективности деятельности оперативно-розыскных, следственных подразделений органов финансовой полиции.

      5. Задачи бюджетной программы: обеспечение экономической безопасности государства; предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических преступлений.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      032 Оператив- Проведение оперативно- В те- Агентст-

      но-розыск- розыскных мероприятий чение во фи-

      ная дея- органов финансовой года нансовой

      тельность полиции Республики полиции

      органов Казахстан. Респуб-

      финансо- лики

      вой поли- Казахс-

      ции тан

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в пресечении и раскрытии правонарушений в сфере экономики и финансов.

      Приложение 683

      к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

      от 29 декабря 2002 года

      N 1429

      Агентство финансовой полиции

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

      Паспорт

      республиканской бюджетной программы 033

      "Возмещение процессуальных издержек участвующим

      в уголовном судопроизводстве"

      на 2003 год

      1. Стоимость: 16 500 тысяч тенге (шестнадцать миллионов пятьсот тысяч тенге).

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статьи 174 , 175 , 176 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года; Закон Республики Казахстан от 4 июля 2002 года "Об органах финансовой полиции Республики Казахстан".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: своевременная доставка свидетелей и потерпевших на судебный процесс.

      5. Задачи бюджетной программы: возмещение расходов, понесенных при производстве уголовных дел лицам, участвующим в уголовном процессе.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      033 Возмещение Возмещение расходов, В те- Агентст-

      процес- понесенных в ходе чение во фи-

      суальных производства уголовного года нансовой

      издержек дела потерпевшему, полиции

      в уголов- гражданскому истцу, Респуб-

      ном судо- гражданскому ответчику и лики

      производ- другим лицам, участвующим Казахс-

      стве в уголовном судопроиз- тан

      водстве, в том числе:

      1) оплата услуг за

      проведение экспертизы и

      аудиторской проверки;

      2) командировочные

      расходы по вызову органа,

      ведущего уголовный процесс.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: своевременное и качественное рассмотрение уголовных дел в судах.

      Приложение 684

      к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

      от 29 декабря 2002 года

      N 1429

      Агентство финансовой полиции

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

      Паспорт

      республиканской бюджетной программы 034

      "Обеспечение органов финансовой полиции

      нормативными правовыми актами и бланками строгой отчетности"

      на 2003 год

      1. Стоимость: 7 400 тысяч тенге (семь миллионов четыреста тысяч тенге).

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 4 июля 2002 года "Об органах финансовой полиции Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2001 года N 283 "Вопросы Агентства финансовой полиции Республики Казахстан".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: повышение уровня профессионализма и правовой культуры сотрудников органов финансовой полиции, разработка и использование единых образцов бланков строгой отчетности.

      5. Задачи бюджетной программы: обеспечение нормативными правовыми актами и бланками строгой отчетности центрального аппарата Агентства финансовой полиции и его территориальных и специализированных органов.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      034 Обеспече- Оплата расходов по приоб- В те- Агентст-

      ние орга- ретению и печатанию чение во фи-

      нов фи- нормативных правовых года нансовой

      нансовой актов 278 экземпляров и полиции

      полиции бланков строгой отчетности Респуб-

      норматив- 9000 экземпляров. лики

      ными Казахс-

      правовыми тан

      актами и

      бланками

      строгой

      отчетности

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: повышение профессионального уровня сотрудников органов финансовой полиции Республики Казахстан.

      Приложение 685

      к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

      от 29 декабря 2002 года

      N 1429

      Агентство финансовой полиции

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

      Паспорт

      республиканской бюджетной программы 036

      "Государственная защита лиц, участвующих в уголовном процессе"

      на 2003 год

      1. Стоимость: 750 тысяч тенге (семьсот пятьдесят тысяч тенге).

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статьи 7 , 15 , 26 , 65 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года; Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе"; статья 8 Закона Республики Казахстана от 4 июля 2002 года "Об органах финансовой полиции Республики Казахстан".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: проведение единой государственной политики в области борьбы с преступностью; дальнейшее укрепление законности и правопорядка; обеспечение защиты конституционных прав и свобод посягательств на жизнь, здоровье, имущество лиц, участвующих в уголовном процессе; повышение эффективности борьбы с преступностью.

      5. Задачи бюджетной программы: обеспечение государственной защиты лиц, участвующих в уголовном процессе, членов их семей и близких родственников при наличии реальной угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      036 Государст- Мероприятия по обеспече- В те- Агентст-

      венная за- нию безопасности лиц, чение во фи-

      щита лиц, участвующих в уголовном года нансовой

      участвую- процессе: аренда квартир полиции

      щих в уго- и частных домов в облас- Респуб-

      ловном тях и городах и в других лики

      процессе населенных пунктах, Казахс-

      транспортные расходы тан

      по перемещению этой

      категории лиц, оплата

      услуг связи по замене,

      установке телефонов и

      пожарно-охранной

      сигнализации, затраты по

      замене документов.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: повышение процента раскрываемости преступлений, в результате применения мер безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе.

      Приложение 686

      к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

      от 29 декабря 2002 года

      N 1429

      Агентство финансовой полиции

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

      Паспорт

      республиканской бюджетной программы 037

      "Компенсация расходов на содержание жилища и

      коммунальные услуги сотрудникам центрального аппарата и территориальных органов"

      на 2003 год

      1. Стоимость: 107 263 тысячи тенге (сто семь миллионов двести шестьдесят три тысячи тенге).

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статьи 2 , 6 , 11 и 12 Закона Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года "Об оперативно-розыскной деятельности"; Закон Республики Казахстан от 4 июля 2002 года "Об органах финансовой полиции Республики Казахстан"; статья 15 Закона Республики Казахстан от 12 декабря 2002 года "О республиканском бюджете на 2003 год"; постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2002 года N 1275 "О перечне должностей сотрудников оперативно-розыскных, следственных, строевых подразделений органов финансовой полиции Республики Казахстан, имеющих право на денежную компенсацию для оплаты расходов на содержание жилища и коммунальных услуг".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: компенсация расходов на содержание жилища и коммунальных услуг сотрудникам центрального аппарата, территориальных и специализированных органов финансовой полиции, оплата производится в соответствии с утвержденным перечнем.

      5. Задачи бюджетной программы: материальное стимулирование сотрудников органов финансовой полиции Республики Казахстан.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      037 Компенса- Выплата денежной компен- В те- Агентст-

      сация сации для оплаты расходов чение во фи-

      расходов на содержание жилища и года нансовой

      на содер- коммунальных услуг полиции

      жание жи- сотрудникам оперативно- Респуб-

      лища и розыскных, следственных, лики

      коммуналь- строевых подразделений Казахс-

      ные услуги органов финансовой полиции тан

      сотрудни- по перечню, определяемому

      кам цент- Правительством Республики

      рального Казахстан.

      аппарата и

      террито-

      риальных

      органов

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: выплата компенсационных расходов на содержание жилища и коммунальных услуг сотрудникам центрального аппарата, территориальных и специализированных органов в соответствии с утвержденным перечнем.

      Приложение 687

      к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

      от 29 декабря 2002 года

      N 1429

      Агентство финансовой полиции

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

      Паспорт

      республиканской бюджетной программы 038

      "Создание специального архива финансовой полиции"

      на 2003 год

      1. Стоимость: 43 200 тысяч тенге (сорок три миллиона двести тысяч тенге).

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года "Об оперативно-розыскной деятельности"; Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года "О Национальном архивном фонде и архивах"; Закон Республики Казахстан от 4 июля 2002 года "Об органах финансовой полиции Республики Казахстан"; Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 2001 года N 536 "О мерах по совершенствованию правоохранительной деятельности в Республики Казахстан"; постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 30 июня 1992 года N 562 "Об утверждении Основных правил документирования и управления документацией в объединениях (предприятиях), учреждениях и организациях всех организационно-правовых форм Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2001 года N 283 "Вопросы Агентства финансовой полиции Республики Казахстан".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: создание в органах финансовой полиции специального государственного архива, наделенного правом собирания (приобретения), постоянного хранения и использования архивных документов, относящихся к деятельности органов финансовой полиции.

      5. Задачи бюджетной программы: обеспечение хранения документов и дел, образовавшиеся в результате деятельности органов финансовой полиции, после достижения предельных сроков хранения.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      038 Создание Проведение текущего и В те- Агентст-

      специаль- капитального ремонта в чение во фи-

      ного ар- помещении с общей года нансовой

      хива фи- площадью 2000 квадратных полиции

      нансовой метров, предназначенном Респуб-

      полиции для создания специального лики

      государственного архива Казахс-

      Агентства финансовой тан

      полиции Республики

      Казахстан в городе Алматы,

      с установкой металлических

      дверей и металлических

      решеток с замками.

      Проведение охранно-пожарной

      сигнализации в помещении

      специального архива,

      прокладка электропроводки.

      Закупка стеллажей и других

      товарно-материальных

      ценностей.

      ------------------------------------------------------------------- <*>

      Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 ноября 2003 г. N 150э .

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: обеспечение хранения документов и дел, образовавшиеся в результате деятельности органов финансовой полиции, после достижения предельных сроков хранения.

      Приложение 688

      к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

      от 29 декабря 2002 года

      N 1429

      Агентство финансовой полиции

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

      Паспорт

      республиканской бюджетной программы 104

      "Государственная программа борьбы с наркоманией

      и наркобизнесом"

      на 2003 год

      1. Стоимость: 8 000 тысяч тенге (восемь миллионов тенге).

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими"; Закон Республики Казахстана от 4 июля 2002 года "Об органах финансовой полиции Республики Казахстан"; Стратегия борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2001-2005 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 16 мая 2000 года N 394; постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июля 2002 года N 736 "О Программе борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2002-2003 годы".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: укрепить основные звенья системы эффективного государственного и общественного противодействия дальнейшему распространению наркомании и наркобизнеса в Республике Казахстан.

      5. Задачи бюджетной программы: укрепление системы профилактики, лечения наркомании и создание системы реабилитации наркозависимых лиц; укрепление механизма противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; укрепление международного сотрудничества в области контроля незаконного оборота наркотиков и злоупотребления ими.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      104 Государст- В соответствии со Агентст-

      венная следующими пунктами во фи-

      программа данной Программы провести нансовой

      борьбы с следующие мероприятия: полиции

      наркома- 1) оплата услуг по В те- Респуб-

      нией и ежеквартальному чение лики

      наркобиз- опубликованию информации года Казахс-

      несом о результатах борьбы с тан

      наркоманией и наркобизне-

      сом;

      2) оплата по печатанию Май-

      500 экземпляров де-

      методических рекомен- кабрь

      даций;

      3) приобретение: 3 комп- Фев-

      лекта ретранслятора, 20 раль-

      единиц автомобильной де-

      радиостанции, 49 кабрь

      комплектов носимой

      радиостанции, 2 комплекта

      стационарной радиостанции

      для укрепления материально-

      технической базы

      департаментов финансовой

      полиции по г. Алматы и

      Южно-Казахстанской области.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: эффективное укрепление системы профилактики, лечения наркомании и создание системы реабилитации лиц, больных наркоманией; активизация деятельности по изъятию наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров из нелегального оборота, усиление контроля таможенной и государственной границ Республики Казахстан за их ввозом и вывозом; улучшение деятельности заинтересованных органов путем их организационного, кадрового и материально-технического укрепления, установления эффективного взаимодействия между ними; достижение большей консолидации общества в решении проблем, связанных с распространением наркомании и наркобизнеса; укрепление международного сотрудничества в области контроля за незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением ими, путем привлечения внимания международных организаций и стран-доноров для оказания ими технической помощи в разработке и внедрении перспективных программ в сфере сокращения спроса на наркотики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц, пресечения нелегального оборота наркотиков.

      Приложение 689

      к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

      от 29 декабря 2002 года

      N 1429

      Агентство финансовой полиции

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

      Паспорт

      республиканской бюджетной программы 500

      "Сопровождение информационных систем

      органов финансовой полиции"

      на 2003 год

      1. Стоимость: 25 000 тысяч тенге (двадцать пять миллионов тенге).

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Указ Президента Республики Казахстан от 31 июля 2000 года N 427 "О мерах по улучшению работы государственного аппарата, борьбе с бюрократизмом и сокращению документооборота"; Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 2001 года N 536 "О мерах по совершенствованию правоохранительной деятельности в Республике Казахстан"; Указ Президента Республики Казахстан от 16 марта 2001 года N 573 "О Государственной программе формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан"; распоряжение Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2001 года N 201 "О Концепции борьбы с правонарушениями в сфере экономики на 2001-2003 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2000 года N 1641 "О Программе борьбы с преступностью в Республике Казахстан на 2000-2002 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2001 года N 487 "О Плане мероприятий по реализации Государственной программы борьбы с коррупцией на 2001-2005 годы".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: создание и поддержание условий для стабильной и бесперебойной работы создаваемой единой автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы органов финансовой полиции и прочих информационных ресурсов.

      5. Задачи бюджетной программы: обеспечение связи между подразделениями финансовой полиции Республики Казахстан по электронной почте; обеспечение доступа к различным информационным ресурсам; приобретение вспомогательного программного обеспечения; обеспечение работоспособности используемых средств вычислительной техники и периферийного оборудования; повышение квалификации сотрудников органов финансовой полиции в сфере информационных технологий.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      500 Сопровож- Подключение к сети В те- Агентст-

      дение Интернет через ADSL- чение во фи-

      информа- соединение четырех года нансовой

      ционных пользователей (Агентство полиции

      систем финансовой полиции и три Респуб-

      органов департамента финансовой лики

      финансо- полиции). Казахс-

      вой по- Абонентская плата за тан

      лиции подключение к сети

      Интернет четырех

      пользователей (Агентство

      финансовой полиции и три

      департамента финансовой

      полиции).

      Оплата услуг электронной

      почты для 14 пользователей

      (Агентство финансовой

      полиции и 13

      департаментов

      финансовой полиции).

      Регистрация трех

      доменных имен 3-го уровня

      в сети "Internet"

      для территориальных

      органов финансовой

      полиции.

      Сопровождение WEB-сервера

      Агентства финансовой по-

      лиции Республики

      Казахстан в сети

      "Internet".

      Абонентская плата за 2

      телефонных номера-

      definity.

      Модернизация

      структурированной

      кабельной системы

      "ALCATEL" категории 5

      (установка 14-ти рабочих

      мест-точек).

      Организация сети

      кабельной связи между

      зданиями Агентства

      финансовой полиции

      Республики Казахстан

      пр. Абая 45 и пр.

      Абая 50 (коммутационное,

      кроссовое оборудование,

      монтажные работы).

      Ремонт 68-ми средств

      вычислительной техники

      и периферийного

      оборудования.

      Приобретение расходных

      материалов и комплектующих

      изделий.

      Актуализация 28 комплектов

      автоматизированной спра-

      вочной правовой системы

      "ЮРИСТ".

      Сопровождение программного

      обеспечения Единой ав-

      томатизированной

      информационно-телекоммуни-

      кационной системы

      Агентства финансовой

      полиции Республики

      Казахстан.

      Сопровождение программного

      обеспечения: бухгалтерский

      учет исполнения сметы

      расходов бюджетных

      учреждений "ЕСЕП", учет

      заработной платы SALARY,

      формирование планов

      финансирования по

      обязательствам и платежам,

      учет лимитов бюджетных

      ассигнований, свод

      квартальной, годовой

      отчетности, учет

      форменной одежды.

      Приобретение 1 комплекта

      системы перевода текстов

      (казахско-русский/

      русско-казахский).

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: повышение оперативности получения и обмена информацией, успешное внедрение средств вычислительной техники в деятельность органов финансовой полиции; своевременное обновление информационных ресурсов, используемых сотрудниками органов финансовой полиции; освещение деятельности органов финансовой полиции в сети Интернет.

      Приложение 690

      к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

      от 29 декабря 2002 года

      N 1429

      Агентство финансовой полиции

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

      Паспорт

      республиканской бюджетной программы 600

      "Создание единой автоматизированной

      информационно-телекоммуникационной системы

      Агентства финансовой полиции Республики Казахстан"

      на 2003 год

      1. Стоимость: 25 000 тысяч тенге (двадцать пять миллионов тенге).

      2. Нормативная правовая основа бюджетной программы: Указ Президента Республики Казахстан от 31 июля 2000 года N 427 "О мерах по улучшению работы государственного аппарата, борьбе с бюрократизмом и сокращению документооборота"; Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 2001 года N 536 "О мерах по совершенствованию правоохранительной деятельности в Республике Казахстан"; Указ Президента Республики Казахстан от 16 марта 2001 года N 573 "О Государственной программе формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан"; распоряжение Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2001 года N 201 "О Концепции борьбы с правонарушениями в сфере экономики на 2001-2003 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 10 апреля 2002 года N 116а "О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 января 2002 года N 116"; постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2000 года N 1641 "О Программе борьбы с преступностью в Республике Казахстан на 2000-2002 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2001 года N 487 "О Плане мероприятий по реализации Государственной программы борьбы с коррупцией на 2001-2005 годы".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: создание единой автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы органов финансовой полиции Республики Казахстан.

      5. Задачи бюджетной программы: техническое оснащение подразделений финансовой полиции всех уровней; автоматизация процессов оперативно-служебной деятельности сотрудников органов финансовой полиции; создание инфраструктуры, объединяющей все подразделения финансовой полиции в единое информационное пространство, обеспечивающее формирование информационных ресурсов и доступ к ним, включая хранение, обработку, преобразование и передачу информации.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      600 Создание Проведение мероприятий В те- Агентст-

      единой по доработке действующих чение во фи-

      автомати- подсистем Единой года нансовой

      зированной автоматизированной полиции

      информа- информационно-телеком- Респуб-

      ционно муникационной системы лики

      телекомму- Агентства финансовой Казахс-

      никацион- полиции Республики тан

      ной системы Казахстан "Оперативно-

      Агентства служебная деятельность"

      финансовой и "Информационно-анали-

      полиции тические материалы,

      Республики поддержка принятия

      Казахстан решений", разработка

      подсистем "Кадры",

      "Документооборот" и

      "Защита информации"

      -------------------------------------------------------------------- <*>

      Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 ноября 2003 г. N 150э .

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: повышение эффективности оперативно-служебной деятельности органов финансовой полиции за счет улучшения качества и оперативности ее информационно-аналитического обеспечения.