2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 29 желтоқсан N 1429

      РҚАО-ның ескертуі: P021429  қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына  сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттiгiнiң 2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  
2002 жылғы 29 желтоқсандағы    
N 1429 қаулысына         
677 қосымша       

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 001 "Әкiмшiлiк шығындар" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1634511 мың теңге (бip миллиард алты жүз отыз төрт миллион бес жүз он бiр мың теңге). <*>
      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 21, 22, 23, 24 және 25-баптары ; "Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы" 2002 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерiнiң еңбегiне ақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы;  "Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 ақпандағы N 283 қаулысы ; "Штат санының лимиттерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 1 сәуiрдегi N 314 қаулысы . <*>
      Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүктелген мiндеттерiн барынша тиiмдi атқаруға қол жеткiзу үшiн, Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық аппараттары және мамандандырылған органдары қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық аппараттары және мамандандырылған органдарын ұстау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1 001       Әкiмшiлiк                        Жыл   Қазақстан
            шығындар                         бойы  Республикасы
                                                   Қаржы
      001   Орталық      Қазақстан Республи.       полициясы
            органның     касы Қаржы полиция.       агенттігі
            аппараты     сы агенттiгiнiң
                         орталық аппаратын
                         штат кестесiне сәй.
                         кес 144 бiрлiк
                         санында ұстау

      002   Аумақтық     Қазақстан Республи.
            органдардың  касы Қаржы полиция.
            аппараты     сы агенттiгiнiң
                         аумақтық органдарын
                         штат кестесiне сәй.
                         кес 2941 бiрлiк
                         санында ұстау

      030   "Өткен       Орталық аппарат, аумақтық  жыл  Қазақстан
            жылдардың    және мамандандырылған      бойы Республика-
            берешегiн    органдар қызметкерлерiнiң       сының
              өтеу       2002 жылға арналған тұрғын      Қаржы  
                         үйді ұстауға және               полициясы
                         коммуналдық қызметтер           агенттiгi
                         көрсетуге арналған
                         шығыстарға ақы төлеу үшiн
                         өтемақы төлеуге кредиторлық
                         берешектi, 2002 жылға
                         есептелген әлеуметтiк
                         салықты және басқа да
                         берешектi өтеу <*>     
-----------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттігі мен оның аумақтық және мамандандырылған органдарына жүктелген функцияларды сапалы және уақытылы атқару.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  
2002 жылғы 29 желтоқсандағы     
N 1429 қаулысына          
678 қосымша         

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 004 "Тергеудегi адвокаттардың еңбегiне ақы төлеу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 800 мың теңге (бір миллион сегiз жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қылмыстық-атқару кодексiнiң 71-бабы  3-тармағы және 72-бабы  6-тармағы, Қазақстан Pecпубликасының 1999 жылғы 13 шiлдедегi Азаматтық атқару кодексiнiң 114-бабы ; "Қылмыстық процеске қатысатын тұлғаларды мемлекеттiк қорғау туралы" 2000 жылғы 5 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; "Адвокаттық қызмет туралы" 1997 жылғы 5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңы ; "Қазақстан Pecпубликасының қаржы полициясы органдары туралы" 2002 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; "Республикалық бюджет қаражаты есебiнен адвокаттар көрсететiн заң көмегiне ақы төлеу және қорғау мен өкiлдiк етуге байланысты шығыстарды өтеудiң ережелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 26 тамыздағы N 1247 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Конституциясымен  бекiтiлген және мемлекетпен кепiлденген өз құқығы мен еркiндiгiн қорғаудағы азаматтың құқығы және бiлiктi заңдық көмек алуының толық жүзеге асуы мен уақытылы орындалуын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: азаматтардың заңды мүддесi және еркi мен құқығын жүзеге асыруда, сондай-ақ заңнамамен рұқсат етiлген тәсiлдер және әдiстердi өз қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың құқығы мен мүддесiне қызмет көрсету және қорғау мақсатындағы қылмыстық iстер бойынша адвокаттармен көрсетiлген қызметтерге ақы төлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1  004      Tepгeудeгi    Бекiтiлген келi.    Жыл  Қазақстан
            адвокаттардың сiмдерге сәйкес     бойы Республикасы
            еңбегіне ақы  тергеуге қатысқан        Қаржы полициясы
            төлеу         қызметіне ақы            агенттігі
                          төлеу
                          Адвокаттармен
                          iстелген жұмыс
                          мөлшерi адам/
                          сағатта 43,4 мың
                          құрайды.
-----------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Азаматтарды адамның құқығын қорғау заңнамасымен кепiлденген бiлiктi заңды көмекпен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  
2002 жылғы 29 желтоқсандағы     
N 1429 қаулысына         
679 қосымша        

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 009 "Жоғары оқу орындарында кадрларды даярлау" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 120437 мың теңге (бiр жүз жиырма миллион төрт жүз отыз жетi мың теңге). <*>
      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: 1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасы Конституциясының 30-бабы;  "Бiлiм туралы" 1999 жылғы 7 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 25, 26, 27 және 43-баптары ; "Ғылым туралы" 2001 жылғы 9 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; "Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы" 2002 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Экономика саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрестiң 2001-2003 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы" 2001 жылғы 2 ақпандағы N 201 өкiмi ; "Салық полициясы академиясы" мемлекеттiк мекемесiнiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 15 мамырдағы N 643 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қаржы полициясы органдары мен кеден қызметi органдары үшiн бiлiктi кадрларды даярлау және қайта даярлау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қаржы полициясы және кеден қызметi органдары үшiн жоғары бiлiмдi мамандарды даярлау, қызметкерлер мен басшы кадрларды қайта даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау, экономикалық қылмысқа қаpсы күрестiң көкейтестi мәселелерi жөнiнде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1 009       Жоғары оқу    Қаржы полициясы     Жыл  Қазақстан
            орындарында   академиясының       бойы Республикасы
            кадрларды     160 қызметкерін          Қаржы
            даярлау       ұстау, Күндiзгi оқу      полициясы
                          нысандары бойынша        агенттігінің
       030  Қаржы         2003 жылдағы саны        Қаржы
            полициясы     452 және 100 талапкер    полициясы
            академиясы    тыңдаушыларын оқы.       академиясы
                          туға, қаржы полиция.
                          сы органдарының
                          қызметкерлерiн
                          даярлауға және қайта
                          даярлауға байланысты
                          шығыстарды төлеу.

      031   Өткен         2002 жылға есептелген    жыл   Қазақстан
          жылдардың       әлеуметтiк салық бойынша бойы  Республика-
          берешегiн       кредиторлық берешектi          сының    
            өтеу          өтеу                           Қаржы
                                                         полициясы
                                                         агенттiгi                                                           <*>
------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: қаржы полициясы мен кеден қызметi органдарының органдарын кәсіби кадрлармен қамтамасыз ету; қаржы полициясы мен кеден қызметі органдарының қызметкерлерін қайта даярлау және біліктілігін арттыру; 2003 жылы қаржы полициясы мен кеден қызметі органдарын 91 тыңдаушы бiлiктi кадрлармен қамтамасыз етіледі.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  
2002 жылғы 29 желтоқсандағы     
N 1429 қаулысына        
680 қосымша       

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 010 "Кадрларды қайта даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5 078 мың теңге (бec миллион жетпiс сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы ; "Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы" 2002 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; "Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 ақпандағы N 283 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қаржы полициясы органдары қызметкерлерiнiң кәсiби шеберлiгiн жетiлдiру және өзiне жүктелген қызметтiк мiндеттерiн тиiмдi орындау үшiн қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес кәсiби қызмет саласындағы бiлiмдiк бағдарлама бойынша теориялық және тәжiрибелiк бiлiмiн, шеберлiгi мен дағдылығын жаңарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қаржы полициясы органдары қызметкерлерiнiң кәсiби бiлiктiлiгін арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1  010      Кадрларды     Бекiтiлген бiлiк.  Жыл   Қазақстан
            қайта даярлау тiлiктi арттыру    бойы  Республикасы
            және бiлiк.   жоспарына сәйкес         Қаржы
            тiлiгiн       Қаржы полициясы          полициясы
            арттыру       органдары қызмет.        агенттігі
       005  Мемлекеттiк   керлерiнiң бiлiк.
            қызметкерлер. тiлiгiн арттыру
            дiң бiлiктi.  бойынша, оның
            лiгiн арттыру iшiнде мемлекеттiк
                          тiлге оқыту қызмет.
                          терiн сатып алу.
                          Бiлiктiлiктi арттыру
                          курстарын өтетiн
                          қаржы полициясы
                          органдары қызметкер.
                          лерiнiң жылдық орта
                          саны 377.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiң ресурстық мүмкiншiлiгiне және қазiргi жағдайларға сәйкес қаржы полициясы органдарының кәсiби талаптарына жауап беретiн сапалы оқытудың дұрыс жүйесiн дамыту және құру жолымен қаржы полициясы органдары қызметкерлерiнің кәсіби деңгейiн арттыру.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң   
2002 жылғы 29 желтоқсандағы      
N 1429 қаулысына           
682 қосымша          

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 032 "Қаржы полициясы органдарының жедел-iздестiру қызметi" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 30 000 мың теңге (отыз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Жедел-iздестiру қызметі туралы" 1994 жылғы 15 қыркүйектегi Қазақстан Республикасы Заңының 2 , 6 , 11 және 12-баптары ; "Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы" 2002 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қылмыс пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүйесiн жетiлдiру жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 20 сәуiрдегi N 377 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Экономика саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрестiң 2001-2003 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы" 2001 жылғы 2 ақпандағы N 201 өкiмi .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: экономика және қаржы қызметi саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрестi күшейту, қаржы полициясы органдарының жедел-iздестiру, тергеу бөлiмшелерi қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiң экономикалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, экономикалық қылмыстардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1  032      Қаржы поли.   Қазақстан Респуб.  Жыл   Қазақстан
            циясы орган.  ликасының қаржы    бойы  Республикасы
            дарының       полициясы орган.         Қаржы полициясы
            жедел-іздес.  дарының жедел-           агенттігі
            тіру қызметі  іздестіру іс-ша.        
                          раларын өткізу
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижелерін экономика және қаржы саласындағы құқық бұзушылықтардың жолын кесу мен ашуда пайдалану.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң    
2002 жылғы 29 желтоқсандағы      
N 1429 қаулысына           
683 қосымша          

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 033 "Қылмыстық соттық өндiрiске қатысатындардың процессуалдық шығындарын өтеу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 16 500 мың теңге (он алты миллион бес жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қылмыстық-атқару кодексiнiң 174, 175, 176-баптары , "Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы" 2002 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Соттық процеске куәгерлер мен жәбiрленушiлердi уақытылы жеткiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қылмыстық процеске қатысушы тұлғаларға қылмыстық iстер өндiрiсiнде келтiрiлген шығындарын өтеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1  033      Қылмыстық     Қылмыстық iстiң     Жыл  Қазақстан
            соттық өндi.  өндiрiс кезiнде    бойы. Республикасы
            рiстегi про.  жәбiрленушiге,      на   Қаржы
            цессуалдық    азаматтық талапкер.      полициясы
            шығындарды    ге, азаматтық жауап.     агенттігі
            өтеу          керге және басқа да
                          қылмыстық соттық
                          өндiрiске қатысқан
                          тұлғаларға келтiрiл.
                          ген шығындарды өтеу,
                          оның iшiнде:
                          1) сараптау және
                          аудиторлық тексеру
                          өткiзуге көрсетiлген
                          қызметке ақы төлеу;
                          2) қылмыстық тергеудi
                          өткiзушi органның
                          шақыруы бойынша
                          iссапар шығындары.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: соттарда қылмыстық iстердiң сапалы және уақытылы қаралуы.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң   
2002 жылғы 29 желтоқсандағы      
N 1429 қаулысына            
684 қосымша           

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 034 "Қаржы полициясы органдарын нормативтiк құқықтық актiлер және қатаң есептегi бланктермен қамтамасыз ету" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7 400 мың теңге (жетi миллион төрт жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы" 2002 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; "Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 ақпандағы N 283 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қаржы полициясы органдары қызметкерлерiнiң құқықтық мәдениетiн және кәсiптiк дәрежесiн арттыру, қатаң есептегi бланктердiң бiрлiк үлгiсiн әзiрлеу және қолдану.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қаржы полициясы агенттiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық және мамандандырылған аппараттарын нормативтiк құқықтық актiлер және қатаң есептегi бланктермен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1  034     Қаржы полиция. Нормативтiк құқық.  Жыл   Қазақстан
           сы органдарын  тық актiлердiң     бойына Республикасы
           нормативтiк    278 данасын және          Қаржы
           құқықтық       қатаң есептегi            полициясы
           актiлер және   бланктердiң 9000          агенттігі
           қатаң есептегi данасын сатып алу
           бланктер мен   және басып шығару
           қамтамасыз     шығыстарын төлеу.
           ету
-----------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейiн арттыру.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң   
2002 жылғы 29 желтоқсандағы     
N 1429 қаулысына           
685 қосымша          

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 036 "Қылмыстық процеске қатысатын тұлғаларды мемлекеттiк қорғау" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 750 мың теңге (жетi жүз елу мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қылмыстық атқару кодексiнiң 7 , 15, 26, 65-баптары ; "Қылмыстық процеске қатысатын тұлғаларды мемлекеттiк қорғау туралы" 2000 жылғы 5 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; "Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы" 2002 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қылмысқа қарсы күресу облысында бiрлiк мемлекеттiк саясат жүргiзу; бұдан әрi заңдылықты және құқықтық тәртiптi күшейту; қылмыстық процеске қатысатын тұлғалардың мүлкiн, денсаулығын, конституциялық құқықтарын, еркiндiгiн және өмiрiне қаупiн қорғауды қамтамасыз ету; қылмысқа қарсы күресудiң тиiмділiгін арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қылмыстық процеске қатысатын тұлғаларды, олардың отбасының және жақын туыстарының өмiрiне, денсаулығы және мүлкiне шын қауiп төнгенде мемлекеттiк қорғау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1 036       Қылмыстық     Қылмыстық процеске  Жыл   Қазақстан
            процеске      қатысатын тұлғалар. бойы  Республикасы
            қатысатын     дың қауіпсіздігін         Қаржы
            тұлғаларды    қамтамасыз ету            полициясы
            мемлекеттiк   шаралары: облыстар,       агенттігі
            қорғау        қалаларда және басқа
                          да елдi мекендерде
                          пәтерлер мен жеке
                          үйлердi жалдау, осы
                          дәрежедегi тұлғалар.
                          дың орынын ауыстыру
                          жөнiндегi көлiк шы.
                          ғындары, өрттiк қор.
                          ғау сигнализациясы
                          және телефонды құру,
                          ауыстыру жөнiндегi
                          байланыс қызмет
                          көрсетулердi төлеу,
                          құжаттарды ауыстыру
                          бойынша шығындар.
----------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қылмыстық процеске қатысатын тұлғаларға қауiпсiздiк шараларын қолдану қорытындысында қылмыстардың ашылу пайызын арттыру.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң   
2002 жылғы 29 желтоқсандағы     
N 1429 қаулысына          
686 қосымша         

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
___________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 037 "Орталық аппарат және аумақтық органдар қызметкерлерiнiң үйдi ұстау және коммуналдық қызмет көрсету шығындарын өтеу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 107 263 мың теңге (жүз жетi миллион екi жүз алпыс үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Жедел-iздестiру қызметi туралы" 1994 жылғы 15 қыркүйектегi Қазақстан Республикасы Заңының 2 , 6 , 11, 12-баптары ; "Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы" 2002 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы ; "Yйдi ұстау және коммуналдық қызмет көрсету шығындарын төлеу үшiн ақшалай өтем ақыға құқы бар Қазақстан Республикасы қаржы полициясы органдарының жедел-iздестiру, тергеу қатардағы бөлiмшелерi қызметкерлерi лауазымдарының тiзiмi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 30 қарашадағы N 1275 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қаржы полициясы органдарының орталық аппараты мен аумақтық және мамандандырылған органдары қызметкерлерiне үйдi ұстау және коммуналдық қызмет көрсету шығындарын өтеу, бекiтiлген тiзiмге сәйкес жүргiзiледi.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары қызметкерлерін материалдық ынталандыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1 037       Орталық аппа. Қазақстан Республи. Жыл  Қазақстан
            рат және ау.  касы Yкiметiмен    бойы  Республикасы
            мақтық        анықталатын тiзiм        Қаржы
            органдар      бойынша, қаржы           полициясы
            қызметкерле.  полициясы орган.         агенттiгi
            рiнiң үйдi    дарының жедел-iздес.
            ұстау және    тiру, тергеу, қа.
            коммуналдық   тардағы бөлiмшелерi
            қызмет көрсе. қызметкерлерiне
            ту шығындарын үйдi ұстау және
            өтеу          коммуналдық қызмет
                          көрсету шығындарын
                          төлеу үшiн ақшалай
                          өтем ақысын төлеу.
-----------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: бекiтiлген тiзiмге сәйкес, қаржы полициясы органдарының орталық аппараты мен аумақтық және мамандандырылған органдары қызметкерлерiне үйдi ұстау және коммуналдық қызмет көрсету шығындарының өтем ақысын төлеу.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң   
2002 жылғы 29 желтоқсандағы      
N 1429 қаулысына            
687 қосымша            

      ЕСКЕРТУ. 687-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 28 қарашадағы N 150э қаулысымен .

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
___________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 038 "Қаржы полициясының арнайы мұрағатын құру" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 43 200 мың теңге (қырық үш миллион екi жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Жедел-iздестiру қызметi туралы" 1994 жылғы 15 қыркүйектегi Қазақстан Республикасы Заңы ; "Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы" 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңы ; "Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы" 2002 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау қызметiн жандандыру жөнiндегi шаралар туралы" 2001 жылғы 22 қаңтардағы N 536 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының барлық ұйымдық-құқықтық нысандағы бiрлестiктерiнде (кәсiпорындарында) мекемелерiнде және ұйымдарында құжаттау мен құжаттамаларды басқарудың негiзгi ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер кабинетiнiң 1992 жылғы 30 маусымдағы N 562 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 ақпандағы N 283 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қаржы полициясы органдары қызметiне қатысты мұрағаттық құжаттарды пайдалану, тұрақты сақтау және жинау (алу) құқықтарымен үлестірілген қаржы полициясы органдарында арнайы мемлекеттік мұрағат құру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: қаржы полициясы органдары қызметiнiң қорытындысында туындаған құжаттар мен iстердi, шектеулi сақтау мерзім жеткеннен кейiн сақталуын қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1  038      Қаржы         Алматы қаласында    Жыл   Қазақстан
            полициясының  Қазақстан Республи- бойы  Республикасы
            арнайы        касы Қаржы полициясы      Қаржы
            мұрағатын     агенттiгiнiң арнайы       полициясы
            құру          мемлекеттiк мұрағатын     агенттігі
                          құруға арналған жалпы
                          алаңы 2000 шаршы метр
                          үй-жайға металл есiк
                          және құлпы бap металл
                          тор орната отырып күр-
                          делi және ағымдағы жөн-
                          деу жүргiзу. Арнайы
                          мұрағаттың үй-жайына
                          күзет-өрт дабылын жүр-
                          гiзу, электр сымын
                          төсеу. Стеллаждар және
                          басқа да тауарлық-ма-
                          териалдық құндылықтар
                          сатып алу. <*> -----------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қаржы полициясы органдары қызметiнiң қорытындысында туындаған құжаттар мен icтepдi, шектеулі сақтау мерзімі жеткеннен кейін сақталуын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң    
2002 жылғы 29 желтоқсандағы       
N 1429 қаулысына            
688 қосымша            

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
___________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 104 "Нашақорлық және есiрткi бизнесiмен күрестiң мемлекеттiк бағдарламасы" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 8 000 мың теңге (сегiз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Есiрткi заңдары, психотроптық заттар, прекурсорлар және олармен зиян келтiру мен олардың заңсыз айналымына қарсы шаралар туралы" 1998 жылғы 10 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; "Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы" 2002 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 16 мамырдағы N 394 Жарлығымен  бекiтiлген Қазақстан Республикасының нашақорлыққа және есiрткi бизнесiмен күрестiң 2001-2005 жылдарға арналған Стратегиясы; "Қазақстан Республикасының нашақорлыққа және есiрткi бизнесiмен күрестiң 2002-2003 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 8 шiлдедегi N 736 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында нашақорлық пен есiрткi бизнесiнiң әрi қарай таратылуына мемлекеттiк және қоғамдық қарсы тұру әрекеттерiнiң тиiмдi жүйесiнiң негiзгi звеносын бекiту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: есірткіге тәуелді тұлғаларды ақтап шығару жүйесін құру және нашақорлықты емдеу профилактикасының жүйесін бекіту; Есірткі заттары, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымына қарсы шаралар механизмiн бекіту; Есiрткiнiң заңсыз айналымы мен онымен зиян келтiрудi бақылау облысындағы халықаралық ынтымақтастықты бекiту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1  104      Нашақорлық    Бағдарламаның             Қазақстан
            және есiрткi  мынадай тармақтарына      Республикасы
            бизнесiмен    сәйкес мынадай            Қаржы
            күрестiң      iс-шаралар жүргiзiл.      полициясы
            мемлекеттiк   сiн:                      агенттігі
            бағдарламасы  1) нашақорлық және   Жыл
                          есiрткi бизнесiмен   бойы
                          күрестiң қорытынды.
                          лары туралы тоқсан
                          сайын ақпараттық
                          жариялау қызметiне
                          ақы төлеу;
                          2) 500 дана әдiсте.  Мамыр-
                          мелiк нұсқаманы ба. желтоқсан
                          сып шығаруға ақы
                          төлеу;
                          3) Алматы қаласы     Ақпан-
                          және Оңтүстiк-      желтоқсан
                          Қазақстан облысы
                          бойынша Қаржы поли.
                          циясы департамент.
                          терiнiң материалдық-
                          техникалық базасын
                          күшейту үшiн 3 жинақы
                          ретрансляторды, 20
                          бiрлiк автокөлiк
                          радиостанциясын, 49
                          бiрлiк тасымалды
                          радиостанциясын,
                          2 жинақы стационар.
                          лық радиостанциясын
                          сатып алу.
-------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: нашақорлықпен науқастанған тұлғаларды ақтап шығару жүйесiн құру және нашақорлықты емдеу профилактикасының тиiмдi жүйесiн бекiту; бейресми айналымдағы есiрткi заттарын психотропты заттар мен прекурсорларды алып тастау жөнiндегi қызметтi жандандыру, олардың әкелiну мен шығарылуына Қазақстан Республикасының мемлекеттiк және кеден шекарасына бақылауды күшейту; ұйымдастырушылық, кадрлық және материалдық-техникалық күшейту жолымен мүдделi органдардың қызметiн жақсарту, олардың арасында тиiмдi қарым-қатынас орнату; Нашақорлық пен есiрткi бизнесінiң тарауына байланысты мәселелердi шешуде үлкен қоғамдық нысанға жету; Есiрткiнiң заңсыз айналымы және олармен зиян келтiрудi бақылау облысында есiрткiнiң бейресми айналымының жолын кесу, есiрткiге тәуелдi тұлғаларды ақтап шығару және емдеу, есiрткiге сұранысты бәсеңдету саласында келешекті бағдарламаларды әзiрлеу мен енгiзу және олармен техникалық көмек көрсету үшiн донор-елдер мен халықаралық ұйымдардың назарын аудару жолымен халықаралық ынтымақтастықты нығайту.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң    
2002 жылғы 29 желтоқсандағы      
N 1429 қаулысына            
689 қосымша            

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
___________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 500 "Қаржы полициясы органдарының ақпараттық жүйелерiне қызмет көрсету" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 25 000 мың теңге (жиырма бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк ақпараттың жұмысын жақсарту, төрешiлдiкке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 427 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау қызметiн жандандыру жөнiндегi шаралар туралы" 2001 жылғы 22 қаңтардағы N 536 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Экономика саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрестiң 2001-2003 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы" 2001 жылғы 2 ақпандағы N 201 өкiмi ; "Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрестiң 2000-2002 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 31 қазандағы N 1641 қаулысы ; "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестiң 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 11 сәуiрдегi N 487 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: құрылып жатқан қаржы полициясы органдарының бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесiнiң және басқа да ақпараттық ресурстардың тұрақты және үздiксiз жұмыс icтeуi үшiн жағдайларды жасау мен ұстау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы қаржы полициясы бөлiмшелерi арасындағы байланысты электрондық пошта бойынша қамтамасыз ету; әртүрлi ақпараттық ресурстарға қол жеткiзудi қамтамасыз ету; көмекшi бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алу; пайдаланудағы есептеу техникасы құралдары мен перифериялық жабдықтың жұмыс қабiлеттiлiгiн қамтамасыз ету; қаржы полициясы органдары қызметкерлерiнiң ақпараттық технологиялар саласындағы бiлiктiлiгiн арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1  500     Қаржы полиция.  ADSL-қосылысы ар. Жыл   Қазақстан
           сы органдары.  қылы Интернет      бойы  Республикасы
           ның ақпараттық желiсiне қосу            Қаржы
           жүйелерiне     (Қаржы полициясы         полициясы
           қызмет көрсету агенттiгi және           агенттiгi
                          үш қаржы полициясы
                          департаменттерiн).
                           Интернет желiсiне
                          төрт пайдаланушының
                          қосылғаны үшiн
                          абоненттiк ақы төлеу
                          (Қаржы полициясы
                          агенттiгi және үш
                          қаржы полициясы
                          департаменттерi).
                           Электрондық поштамен
                          14 пайдаланушыға
                          қызметiн көрсетуге
                          ақы төлеу (Қаржы
                          полициясы агенттігі
                          және 13 қаржы полиция.
                          сы департаменттерi).
                           Қаржы полициясының
                          аумақтық бөлiмшеле.
                          рiндегi "Internet"
                          желiсiндегi 3-шi
                          деңгейдегi домендiк
                          атын тiркеу.
                           "Internet" желiсiнде
                          Қазақстан Республи.
                          касы Қаржы полициясы
                          агенттiгiнiң WED-сер.
                          верiне қызмет көрсету.
                           2 definity-телефондық
                          нөмiрi үшiн абоненттiк
                          ақы төлеу.
                           5 дәрежедегi "АLСАТЕL"
                          құрылымдық кабелдiк
                          жүйесiн жаңарту
                          (14 жұмысшы нүктелi-
                          орынды орнату);
                           Қазақстан Республикасы
                          Қаржы полициясы агент.
                          тiгінiң Абай даңғылы
                          45 және Абай даңғылы
                          50 ғимараттары арасында
                          (коммутациялық, кросс.
                          тық жабдық, орнату
                          жұмыстар) кабелдiк
                          желiнi ұйымдастыру.
                           Есептеу техникасы
                          мен перифериялық
                          жабдықтың 68 жөндеу.
                           Шығындайтын мате.
                          риалдар мен жиынтық.
                          таушы бұйымдарды сатып
                          алу.
                           "ЮРИСТ" автоматтан.
                          дырылған анықтамалық
                          құқықтық жүйенiң 28
                          жинақтауын актуалдандыру.
                           Қазақстан Республикасы
                          Қаржы полициясы агент.
                          тiгiнiң бiрлiк автомат.
                          тандырылған ақпараттық-
                          телекоммуникациялық
                          жүйесiнiң бағдарламалық
                          қамтамасыз етiлуiне
                          қызмет көрсету.
                           Бағдарламалық қамтамасыз
                          етуге қызмет көрсету:
                          "ЕСЕП" бюджеттiк мекемелер
                          шығыстарының сметасын
                          орындаудың бухгалтерлiк
                          есебi, SALARY жалақы
                          есебi, мiндеттемелер
                          мен төлемдер бойынша
                          қаржыландыру жоспар.
                          ларын құру, бюджеттен
                          қаржы бөлудiң есебi,
                          тоқсандық, жылдық
                          есептiлiктiң жиынтығы,
                          нысандық киiмнiң есебi.
                           Мәтiндердi аудару
                          жүйесiнiң 1 жинақтауын
                          сатып алу (қазақша-
                          орысша/орысша-қазақша).
----------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ақпарат алу мен алмасудың жеделдiгiн арттыру, қаржы полициясы органдары қызметiне есептеу техникасы құралдарын нәтижелi енгiзу, қаржы полициясы органдарының қызметкерлерi пайдаланатын ақпараттық ресурстарды уақытылы жаңарту; қаржы полициясы органдарының қызметiн "Интернет" желiсiнде жариялау.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң     
2002 жылғы 29 желтоқсандағы        
N 1429 қаулысына             
690 қосымша                

      ЕСКЕРТУ. 690-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 28 қарашадағы N 150э қаулысымен .

Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
___________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2003 жылға арналған 600 "Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттiгiнiң бiрыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесiн құру" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 25 000 мың теңге (жиырма бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк ақпараттың жұмысын жақсарту, төрешiлдiкке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 427 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау қызметiн жандандыру жөнiндегi шаралар туралы" 2001 жылғы 22 қаңтардағы N 536 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Экономика саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрестiң 2001-2003 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы" 2001 жылғы 2 ақпандағы N 201 өкiмi ; "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 26 қаңтардағы N 116 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 10 сәуiрдегi N 116a қаулысы ; "Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрестiң 2000-2002 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 31 қазандағы N 1641 қаулысы ; "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестiң 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 11 сәуiрдегi N 487 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы қаржы полициясы органдарының бiрыңғай автоматтандырылған-телекоммуникациялық жүйесiн құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: бiрыңғай деңгейдегi қаржы полициясы бөлiмшелерiн техникалық жабдықтау; қаржы полициясы органдары қызметкерлерi жедел-қызметтік iс-әрекетiнiң процестерiн автоматтандыру; ақпараттық ресурстарды қалыптастыру мен оларға қол жеткiзу, ақпаратты сақтауды, өңдеудi, өзгертудi және берудi қоса, қамтамасыз ететiн бiрыңғай ақпараттық кеңiстiкке барлық қаржы полициясы бөлiмшелерiн бiрiктiретiн коммуникациялық инфрақұрылым құру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Ішкі!Бағдарлама.  !Бағдарламаны      !Іске !   Жауапты
 !дар.!бағ.!лардың (ішкі !(ішкі бағдарлама. !асыру! орындаушылар
 !лама!дар.!бағдарлама.  !ны) іске асыру    !мер. !
 !ның !ла. !лардың) атауы!жөніндегі шаралар !зімі !
 !коды!ма. !             !                  !     !
 !    !ның !             !                  !     !
 !    !коды!             !                  !     !
------------------------------------------------------------------
1  2     3         4               5           6         7
------------------------------------------------------------------
1  600      Қазақстан      Алматы қаласы бо.  Жыл   Қазақстан
            Республикасы  йынша Қаржы поли.   бойы  Республикасы
            Қаржы         циясы департамен.         Қаржы
            полициясы     тiнде 150 желілік         полициясы
            агенттiгiнiң  жұмыс орнын құру          агенттігі
            бiрыңғай      үшiн кабельдiк
            автоматтан.   жұмыстар жүргiзу.
            дырылған       Серверлi бөлмелердi
            ақпараттық-   жабдықты орнату.
            телекоммуни.   Жабдықты сатып
            кациялық      алу және орнату,
            жүйесiн құру. оның iшiнде:
                          серверлер: деректер
                          базасының 1 бас
                          серверi, жұмыс
                          станциялары: 31 жұмыс
                          станциясы; периферия.
                          лық жабдық: 8 принтер,
                          2 сканер; желiлiк
                          жабдық: 6 коммутатор,
                          1 коммутатор функциялы
                          желілік маршутизатор.
                          Қолданбалы бағдарлама.
                          лық қамтамасыз етуді
                          енгізу.
                          Екі маманды оқыту.
                          Қазақстан Республикасы
                          Қаржы полициясы агент-
                          тiгiнiң Бiрыңғай авто-
                          маттандырылған
                          ақпараттық-телекомму-
                          никациялық жүйесiнiң
                          қолданыстағы "Жедел-
                          қызмет әрекетi" және
                          "Ақпараттық-талдау
                          материалдары, шешiмдер
                          қабылдауды қолдау" iшкi
                          жүйелерiн жетiлдiру
                          жөнiнде iс-шаралар
                          өткiзу, "Кадрлар",
                          "Құжат айналымы" және
                          "Ақпаратты қорғау"
                          ішкі жүйелерін әзірлеу.<*> 
-----------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: қаржы полициясы органдары жедел қызметтiк iс-әрекетiнiң тиiмдiлiгiн, оның ақпараттық-талдаулық қамтамасыз етiлуiнiң сапасы мен жеделдiгін жақсарту есебiнен арттыру.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады