Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне лицензиялау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 15 сәуірдегі N 45 Заңы

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы (Салық кодексi)" 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының  кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 168-құжат; 2002 ж., N 6, 73, 75-құжаттар; N 19-20, 171-құжат; 2003 ж., N 1-2, 6-құжат; N 4, 25-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 133, 139-құжаттар; N 21-22, 160-құжат, N 24, 178-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат; N 14, 82-құжат; N 20, 116-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар):

      371-баптың 4-тармағының 6) тармақшасында:
      екiншi абзацтағы "және мал дәрiгерлiк" деген сөздер алып тасталып, "қызметтi" деген сөзден кейiн ", мал дәрiгерлiк саласындағы қызметтердi: мал дәрiгерлiк мақсаттағы препараттарды өндiру және өткiзудi; мал дәрiгерлiк мақсаттарға арналған дәрi-дәрмек құралдарды, биологиялық препараттарды өткiзудi; жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттарға мал дәрiгерлiк-санитарлық сараптама жүргiзудi; мал дәрiгерлiк емдеу-профилактикалық қызметтерiн;" деген сөздермен толықтырылсын;

      бесiншi абзацтағы "және сатуды" деген сөздер алып тасталсын;

      жетiншi абзац алып тасталсын;

      он төртiншi абзацтағы "жүргiзу" деген сөз "жүргiзудi" деген сөзбен ауыстырылып, "мен топографиялық-геодезиялық және картографиялық өнiмдер өткiзудi" деген сөздер алып тасталсын;

      он бесiншi абзацтағы "тексерудi," деген сөз алып тасталсын;

      он жетiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "жол жүрiсi қауiпсiздiгiн қамтамасыз етумен байланысты қызметтердi: жол жүрiсiн реттеудiң техникалық құралдарын орнатуды, монтаждауды, жөндеудi, пайдалануды;";

      жиырма екiншi және жиырма үшiншi абзацтар алып тасталсын;

      жиырма бесiншi абзацтағы ", салуды" деген сөз алып тасталсын;

      жиырма сегiзiншi абзац алып тасталсын;

      жиырма тоғызыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "темiр жолдың жылжымалы құрамын жасау мен жөндеудi; қауiптi жүктерді тасымалдау үшiн қолданылатын арнаулы контейнерлерді жасау мен жөндеудi;";

      отыз бiрiншi абзацтағы "түрiн қоспағанда, лицензияланатын қызмет түрлерiне қолданылмайды." деген сөздер "түрiн;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы отыз екiншi абзацпен толықтырылсын:
      "экологиялық сараптама саласындағы табиғат қорғауды жобалауды, нормалауды және табиғат қорғау жұмыстарын қоспағанда, лицензияланатын қызмет түрлерiне қолданылмайды.".

      2. "Лицензиялау туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 37-құжат; N 12, 88-құжат; N 14, 93-құжат; N  15-16, 109-құжат; N 24, 162-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 8-9, 236-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 7, 80-құжат; N 11, 144, 149-құжаттар; N 12, 184-құжат; N 13-14, 195, 205-құжаттар; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 14, 201-құжат;  N 16, 219-құжат; N 17-18, 222, 224, 225-құжаттар; N 23, 416-құжат; N 24, 452-құжат; 1999 ж., N 20, 721, 727-құжаттар; N 21, 787-құжат; N 22, 791-құжат; N 23, 931-құжат; N 24, 1066-құжат; 2000 ж., N 10, 248-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8 52, 54-құжаттар; N 13-14, 173, 176-құжаттар; N 23, 321-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 2, 17-құжат; N 15, 151-құжат; N 19-20, 165-құжат; 2003 ж., N 1-2, 2-құжат; N 4, 25-құжат; N 6, 34-құжат; N 10, 50, 51-құжаттар; N 11, 69-құжат; N 14, 107-құжат; N 15, 124, 128, 139-құжаттар; 2004 ж., N 2, 9-құжат; N 5, 27-құжат; N 10, 54-құжат; N 14, 82-құжат; N 15, 86-құжат; N 16, 91-құжат; N 17, 98-құжат):

      1) 1-баптың 1-тармағындағы "iс-әрекеттi" деген сөзден кейiн "(операцияларды)" деген сөзбен толықтырылсын;

      2) 2-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
      1) бiлiктiлiк талаптары - белгiлi бiр қызмет түрiмен айналысу құқығына немесе белгiлi бiр iс-әрекет (операциялар) жасауға үмiткер жеке және заңды тұлғалар сай келуге тиiстi талаптар;
      2) лицензиар - лицензияны беретiн, қайта ресiмдейтiн, оның қолданылуын тоқтата тұратын, тоқтататын және жаңғыртатын тиiстi уәкiлеттi мемлекеттiк орган;
      3) лицензиат - белгiлi бiр қызмет түрiмен айналысу құқығына немесе белгiлi бiр iс-әрекет (операциялар) жасауға лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлға;
      4) лицензия - жеке немесе заңды тұлғаға белгiлi бiр қызмет түрiмен айналысуға немесе белгiлi бiр iс-әрекет (операциялар) жасауға тиiстi уәкiлеттi мемлекеттiк орган беретiн рұқсат.";

      3) 3-бапта:
      5-тармақ "iс-әрекет" деген сөзден кейiн "(операциялар)" деген сөзбен толықтырылсын;

      6-тармақтағы "осы Заңмен белгiленедi және", "тұрғысынан орын алуы мүмкiн" деген сөздер алып тасталсын, "қорғау" деген сөзден кейiн "мақсатында осы Заңмен белгiленедi" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 5-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Өтiнiш берушiге лицензия берудi Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленетiн және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн лицензиарлар жүргiзедi.  (Z980258 ( 4-бап , 5) тармақша;  P951894  қараңыз)  ";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Лицензиялау саласындағы тиiстi уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың қызметiн үйлестіруді жүзеге асыратын мемлекеттік органды Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Лицензиарларға лицензиялау жөнiндегi өкiлеттiктерiн лицензиялау саласындағы мемлекеттiк органдардың қызметiн үйлестiрудi жүзеге асыратын мемлекеттiк органмен келiсiм бойынша тиiстi аумақтық бөлiмшелерге беруге рұқсат етiледi. Мемлекеттiк функцияларды жүзеге асыруды мемлекеттiк емес ұйымдарға, оның ішінде қоғамдық бiрлестiктерге бергенi үшiн мемлекеттiк органдардың лауазымды адамдары Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген  жауаптылықта  болады.";

      5) 6-баптың үшiншi бөлiгi "орган" деген сөзден кейiн "және (немесе) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 7-баптың 1-тармағының бiрiншi бөлiгi "iс-әрекеттi" деген сөздерден кейiн "(операцияларды)" деген сөзбен толықтырылсын;

      7) 9-бапта:
      1-тармақта:
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "6) Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес  атом энергиясын  пайдалануға байланысты барлық қызмет түрлерi;";

      11) тармақшадағы ", салу" деген сөз алып тасталсын, "пайдалану" деген сөзден кейiн ". Өндiрiстердiң, жабдықтардың, объектiлердiң, жұмыстардың (қызметтердiң) тiзбесiн Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтедi  ( P951894 P990556  қараңыз) " деген сөздермен толықтырылсын;

      16) тармақшадағы "мен сату" деген сөздер алып тасталсын;

      18) және 22) тармақшалар алып тасталсын;

      26) тармақшадағы "мен топография-геодезиялық және картографиялық өнiмдердi сату" деген сөздер алып тасталсын;

      29) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "29) минералдық шикiзатты өңдеу (Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн тiзбе бойынша кең таралған пайдалы қазбаларды өңдеудi қоспағанда);  ( P951894 P990556  қараңыз) ";

      31) тармақшадағы "тексеру," деген сөз алып тасталсын;

      35) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 45-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "45-1) шиттi мақтаны талшықты мақтаға бастапқы өңдеу;";

      46) тармақшадағы ", экскурсиялық" деген сөз алып тасталсын;

      47) және 48) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "47) темiр жолдың жылжымалы құрамын жасау және жөндеу; қауiптi жүктердi тасымалдау үшiн қолданылатын арнайы контейнерлерді жасау және жөндеу;  ( P020794 V042720  қараңыз)
      48) жол жүрiсi қауiпсiздiгiн қамтамасыз етумен байланысты қызмет:
      жол жүрiсiн реттеудiң техникалық құралдарын орнату, монтаждау, жөндеу, пайдалану;  ( P010136 P030318  қараңыз) ";

      57) тармақшадағы "өндiру." деген сөз "өндiру;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 58) - 60) тармақшалармен толықтырылсын:
      "58) Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн  тiзбе  бойынша шаруашылық қызметтiң экологиялық қауiптi түрлерi;
      59)  экологиялық аудиторлық қызмет ;
      60)  экологиялық сараптама саласындағы табиғат қорғауды жобалау, нормалау және табиғат қорғау жұмыстары. ";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiру және оның айналымы жөнiндегi қызметтi лицензиялаудың ерекшелiктерi арнайы заңдармен белгiленедi.";

      8) 10-бапта:
      2) тармақшадағы "және мал дәрiгерлiк қызметiмен" деген сөздер "қызметпен" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "2-1) ветеринария саласындағы қызмет: ветеринариялық мақсаттағы препараттарды өндiру және өткiзу; ветеринариялық мақсаттарға арналған дәрiлiк заттарды, биологиялық препараттарды өткiзу; жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттарға ветеринариялық-санитарлық сараптама жүргiзу; ветеринариялық емдеу-профилактикалық қызмет;  ( P971272  қараңыз) ";

      5) тармақша алып тасталсын;

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "6) нотариаттық қызмет;  ( P981325 P020254  қараңыз) ";

      7) тармақшадағы ", тотализаторлар, казинолар" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "7-1) ойын бизнесi саласындағы қызмет;  ( P011432  қараңыз) ";

      10-2) тармақша алып тасталсын;

      9) 12-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Бас лицензия бойынша белгiлi бiр қызмет түрлерiн жүзеге асыратын тұлғаларға Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген  тiзбеге  кiретiн және сол қызмет түрiнде тұрақты пайдаланылатын жекелеген тауарлардың (жұмыстар, қызметтер) импортына (келiсiм-шарттар санына қарамастан жыл сайынғы импорттау көлемiне) берiлетiн лицензия қолданылу мерзiмi шектелмей берiледi.";

      10) 15-баптың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Лицензияланатын қызмет түрлерiне бiлiктiлiк талаптарын Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.
      Қоршаған ортаны қорғау, өнеркәсiп қауiпсiздiгi және мемлекеттiк энергетикалық қадағалау, санитарлық-эпидемиологиялық қызмет саласындағы органдардың қорытындысын қажет ететiн қызмет түрлерiнiң осы Заңға сәйкес лицензияланатын  тiзбесiн  Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтедi.";

      11) 16-бапта:
      2) тармақшаның бiрiншi бөлiгiндегi "лицензиаттың" деген сөз "өтiнiш берушiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртiншi бөлiктегi "Лицензиат (субъект)" деген сөздер "Өтiнiш берушi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 19-баптың 3-тармағының 1) тармақшасындағы "мұқтажына мiндеттi түрде өнiм" деген сөздер "мұқтаждары үшiн мiндеттi түрде тауарлар (жұмыстар мен қызметтер)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 21-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы "iс-әрекеттер" деген сөз "ic-әрекет (операциялар)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14) 22-баптың 1-тармағының 1) тармақшасындағы "лицензиядағы" деген сөз "осы лицензияланатын қызмет түрiне қойылатын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 24-бапта:
      2-тармақ алып тасталсын;

      3-тармақтағы "Мемлекеттiк органдар (лицензиарлар)" деген сөздер "Лицензиарлар" деген сөзбен ауыстырылсын.

      3. "Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiн пайдалану және авиация қызметi туралы" 1995 жылғы 20 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 23, 148-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 23, 321-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 15, 147-құжат; 2003 ж., N 10, 54-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат):

      82-1-баптың бiрiншi бөлiгi алып тасталсын.

      4. "Жол жүрiсi қауiпсiздiгi туралы" 1996 жылғы 15 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 14, 273-құжат; 2001 ж, N 24, 338-құжат; 2003 ж., N 10, 54-құжат; N 12, 82-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат):

      9-бапта:
      1-тармақтағы "Заңды және жеке" деген сөздер "Жеке және заңды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Қызмет түрлерi және лицензиялау тәртiбi Қазақстан Республикасының  лицензиялау туралы  заңдарымен айқындалады.".

      5. "Қоршаған ортаны қорғау туралы" 1997 жылғы 15 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 17-18, 213-құжат; 1998 ж., N 24, 443-құжат; 1999 ж., N 11, 357-құжат; N 23, 931-құжат; 2001 ж., N 13-14, 171-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2004 ж., N 10, 57-құжат; N 23, 137, 142-құжаттар):

      1) 21-баптың 1) тармақшасы "шаруашылық" деген сөздiң алдынан "Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтетiн  тiзбе бойынша " деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 22-баптың екiншi бөлiгiндегi "заңдармен" деген сөз "Қазақстан Республикасының  лицензиялау туралы  заңдарымен" деген сөздермен ауыстырылсын.

      6. "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 3, 17-құжат; N 9, 86-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 10, 103-құжат; 2004 ж., N 10, 56-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 142-құжат; N 24, 144-құжат):

      27-баптың 1-тармағының 22-3) тармақшасы және 31-баптың 1-тармағының 22) тармақшасы "заңдарында" деген сөздiң алдынан " лицензиялау туралы " деген сөздермен толықтырылсын.

      7. "Азаматтық авиацияны мемлекеттiк реттеу туралы" 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 23, 320-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат):

      1) 9-баптың 2-тармағының 3) және 4) тармақшалары алып тасталсын;

      2) 14-баптың 2-тармағының екiншi бөлiгiндегi екiншi сөйлем алып тасталсын.

      8. "Әдiлет органдары туралы" 2002 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2002 ж., N 6, 67-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; N 24, 154-құжат):

      1) 17-баптың 2) тармақшасы "заңдарында" деген сөздiң алдынан " лицензиялау туралы " деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 19-баптың 1-тармағында:
      1) тармақша "заңдарында" деген сөздiң алдынан " лицензиялау туралы " деген сөздермен толықтырылсын;

      3) тармақшадағы "адвокаттық қызметке байланысты емес ақылы заң қызметiн көрсету жөнiндегi қызметтi лицензиялау," деген сөздер алып тасталсын.

      9. "Геодезия және картография туралы" 2002 жылғы 3 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2002 ж., N 13-14, 141-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат):

      7-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "7-бап. Топографиялық-геодезиялық және картографиялық
              қызметтi мемлекеттiк лицензиялау

      Топографиялық-геодезиялық және картографиялық қызметтi лицензиялау Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.  ( Z952200 P001481  қараңыз) ".

      10. "Ветеринария туралы" 2002 жылғы 10 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2002 ж., N 15, 148-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат):

      12-баптың 1-тармағы "заңдарында" деген сөздiң алдынан "лицензиялау туралы"  ( Z952200 P971272  қараңыз)  деген сөздермен толықтырылсын.

      11. "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" 2002 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2002 ж., N 21, 176-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат):

      7-баптың 13) тармақшасы алып тасталсын.

       2-бап.  Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа  енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

      

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады